19.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 1 of 823

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
1. PREDGOVOR U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada. Predsjednica Vijeća projekta NKZ Vera Babić, v. r. 2. UVOD Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka. Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba. NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 2 of 823

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima". Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ. 3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 3.1. Cilj projektne zadaće Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama. 3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja. 3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe. U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja. Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja. 4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Zadaće su obuhvaćene u poglavljima: 4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 3 of 823

rada, 4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja, 4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata. 4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku. 4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi. 4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata. 5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 5.1. Definicija zanimanja Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije. Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje. Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 4 of 823

5.2. Naziv zanimanja Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren. U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje). 5.3. Složenost zanimanja Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina. U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske. Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja. Tablica 1. Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja
___________________________________________________________________________ Obilježja strukovnih sprema Stupanj složenosti ___________________________________________________________________________

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 5 of 823

NK I. niža str. 1 PK, NSS II. sprema 2 Stupnjevi KV III. srednja 3 strukovne KV, SSS IV. srednja str. 4 spreme VK V. sprema 5 VIŠA VI/1. VI/2. 6 VISOKA VII/1. 7 MAGISTAR VII/2. 8 DOKTOR VIII. 9 ___________________________________________________________________________

Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd. U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije. Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja. ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno. 5.4. Šifra zanimanja Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka. 6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO88 Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 6 of 823

Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM. Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti. Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi. Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED). Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama. Tablica 2. Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja
__________________________________________________________________________________ Rod Vrsta Podvrsta Skupina __________________________________________________________________________________ ISCO NKZ ISCO NKZ ISCO NKZ -88 -88 -88 __________________________________________________________________________________ 1. Direktori 2. Struč. i znan. 3. Inženj. i teh. 4. Službenici 5. Usl. i trgov. 6. Poljoprivred. 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 1 8 18 21 7 9 6 7 19 20 7 7 5 33 55 73 23 23 17 40 65 76 23 20 12

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 7 of 823

7. Zan. u obrtu 8. Rukovatelji 9. Jednostavna z.

4 3 3

4 3 4

16 20 10

18 20 11

70 70 25

71 70 22

0. Vojna zanimanja 1 1 1 1 1 1 __________________________________________________________________________________ Ukupno 28 28 116 115 390 400 __________________________________________________________________________________

7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM. Tablica 3. Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
_________________________________________________________________________ Razina Broj Brojčana raščlanjenosti Oznaka modaliteta oznaka _________________________________________________________________________ rod vrsta podvrsta skupina jednoznamenkasta dvoznamenkasta troznamenkasta četveroznamenkasta 10 28 115 400 0-9 01-99 011-991 0110-9911

pojedinačno zanimanje sedmeroznamenkasta 3861 0110.11.0-9911.11.1 __________________________________________________________________________

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 8 of 823

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja 1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti. 4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 9 of 823

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti. 0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 7.2. Vrsta zanimanja Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja. 7.3. Podvrsta zanimanja Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja. 7.4. Skupina zanimanja Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 10 of 823

toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja. Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo. Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva. Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja. 7.5. Položaj u zaposlenju Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora. Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika. Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike. Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 11 of 823

obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi. Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu. 7.6 Abecedni popis zanimanja Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri. 8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije. Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.). U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi. U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio. U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472. U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio. U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.) Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88. Glavne su razlike: 8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 12 of 823

suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena. 8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2. 8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti. 8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3. 8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ. 8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube. 9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani. Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen. Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje. U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju. U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje". U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 13 of 823

kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku. Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac. Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač. Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3. Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7. Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor. Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd. Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 14 of 823

se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju. U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni". Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa. Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju. Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tablica 4. Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM
______________________________________________________________________ NKZ ISCO-88 ISCO-88 COM ______________________________________________________________________ 112 nema 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1119 1121, 1122, 1123, 1124 sadržano u 2131 215, 2150 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 247, 2471, 2472 3146, 3147, 3148 2320 nema nema 2320 247, 2470 nema 2310 2310 1110 1120 2132 nema 1110 sadržano u 1110 sadržano u 2131 nema 112 113 sadržano u 111 nema

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 15 of 823

nema nema 3311, 3312 nema 3445 3449 nema 5132, 5133 nema sadržano u 5220 6111 6112 6129 nema 7114 nema 7139 7141 7242 735, 7351, 7352 745, 7451 8170 8287 9111 9320 9330

3221 324 3310 3439 nema nema nema

3221 sadržano u 3229 3310 nema nema nema 5130 samo ako ne može

515, 5151, 5152 523, 5230 6111,6112 6113,6114 6123,6124,6129 62, 621, 6210 nema 7121 nema 7141,7142 7242, 7243 nema nema 8171, 8172 nema 9111, 9112 9321,9322 9331,9332,9333 9330

sadržano u 5149 sadržano u 5220 6111 6112 6129 p.n. nema, napomena nema 7121 7139 7141 7242 nema sadržaj 7411, 7412 nema 8170 8287 9111 9320

9911 nema nema ___________________________________________________________________________

POPIS KRATICA AKL aerodromska kontrola leta D.N. drugdje nerazvrstani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 16 of 823

DPL dobra laboratorijska praksa FIATA međunarodne prijevozne isprave GIS geografskoinformacijski sustav HŽ Hrvatske željeznice ILO Međunarodna organizacija rada IRE elektronički poslovi na zrakoplovu ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji LAN područna računalna mreža NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja MVP Ministarstvo vanjskih poslova OKL oblasna kontrola leta P.N. pobliže neodređen PT pošta i telekomunikacije SL. slično UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera) ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu ZIS zemljišnoinformacijski sustav 10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA ROD 1. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI VRSTA 11. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1210.2008 . GRADOVA I OPĆINA 1115. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VRSTA 12. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI PODVRSTA 122. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA 1142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 17 of 823 PODVRSTA 111.nn. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA 1122.19. http://www. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI 1121. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1119. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA 1143. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI 1111. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 114. POMOĆNICI MINISTRA 1123. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA PODVRSTA 121. ČELNICI ŽUPANIJA. ZAKONODAVCI 1112. PODVRSTA 112. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA.N. ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA 1114. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE 1113.htm 18. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA 1124. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 1141. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.8.6.

N. PODVRSTA 123. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI 1232.N. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE 1229. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA 1222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VRSTA 13. DIREKTORI SLUŽBI D. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA 1223. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI 1233. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA http://www. SKLADIŠTENJA I VEZA 1227. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA PODVRSTA 131. DIREKTORI PRAVNIH. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1226. DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA 1231. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 18 of 823 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1221. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1228. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE 1235. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA 1234. LOVNO-UZGOJNIH.nn. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI 1239. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI 1236.8. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1225.19. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI 1237.2008 .htm 18. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1311.6. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA 1224.

SKLADIŠTENJE I VEZE 1317.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. SUSTAVNI INŽENJERI I http://www. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI 2121.2008 . DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA 1314.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 19 of 823 1312.19. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1315. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE 1319. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1316. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21.nn. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI 2111. ROD 2. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.8. DIPLOMIRANI STATISTIČARI PODVRSTA 213. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113. DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA 1313. DIPLOMIRANI FIZIČARI. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI 2131. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE PODVRSTA 212. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1318.htm 18.

DIPLOMIRANI INŽENJERI D.nn. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 221. PODVRSTA 215. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA PODVRSTA 222.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI 2141. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2211. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145.6. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA VRSTA 22.19. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI 2221. PODVRSTA 214. DOKTORI MEDICINE. URBANIZMA I PROMETA 2142.N.8. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA 2150. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. BIOLOŠKI. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI 2213.htm 18. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147. DOKTORI MEDICINE http://www. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE 2212.N. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. BIOTEHNIČKI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 20 of 823 PROGRAMERI 2139. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146.

PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA 2326. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI 2311. DIPLOMIRANI VETERINARI 2224. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. DOKTORI STOMATOLOGIJE 2223.19. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2321. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE PODVRSTA 231. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA 2314. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA 2315.2008 . PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2325. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2323. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA 2313. MAGISTRI FARMACIJE VRSTA 23. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2322. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA 2312.6. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI PODVRSTA 232. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2324.htm 18. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI PODVRSTA 233. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA 2316. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www.nn.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 21 of 823 2222. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.

PODVRSTA 242. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE 2352. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 234. POSLOVNI. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI http://www. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. PRAVNI STRUČNJACI 2421. ŠKOLSKI NADZORNICI 2359.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 22 of 823 2331.nn. PRAVNI STRUČNJACI PODVRSTA 243. VRSTA 24.N. SUCI 2429. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2431.6.2008 . UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA 2340. ARHIVISTI. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA PODVRSTA 235. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.N. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 241. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE 2351.19. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2332. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI 2432.8. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI. KADROVSKI STRUČNJACI 2419. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI 2412. PRAVNI ZASTUPNICI 2422.

DIPLOMIRANI EKONOMISTI 2442. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI 2451. PJEVAČI. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE http://www. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI. DIPLOMIRANI FILOZOFI. POLITOLOZI. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 245. POVJESNIČARI 2444.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 23 of 823 PODVRSTA 244. KNJIŽEVNICI. VJERSKI STRUČNJACI PODVRSTA 247. INŽENJERI. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2471.19. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA 2443. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2472.nn.htm 18.8. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI 2446. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA 2454.6. AKADEMSKI GLAZBENICI. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA 2452. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 31. PLESAČI I KOREOGRAFI 2455. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI 2445. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE ROD 3. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 2441. GLUMCI I REDATELJI PODVRSTA 246. AKADEMSKI SLIKARI. VJERSKI STRUČNJACI 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . KIPARI I SRODNA ZANIMANJA 2453.

ARHITEKTONSKI. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA 3132.2008 . OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI 3141. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3118.8. INŽENJERI I TEHNIČARI D. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE 3112. PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3117.nn. PODVRSTA 312. TEHNIČKI ILUSTRATORI 3119.6.N.19. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA 3139. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA 3133. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. INŽENJERI. RAČUNALNI OPERATORI 3123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 24 of 823 PODVRSTA 311. ČASNICI STROJA http://www. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3116. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3122. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI.N. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3111. RAČUNALNI INŽENJERI. TEHNIČARI I OPERATORI 3121. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI 3113. PODVRSTA 314. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA 3131. OPERATORI NA ROBOTIMA PODVRSTA 313.htm 18. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE 3115.

POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI 3213. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI 3151. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA 3146. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3223. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3147.htm 18. ČASNICI PALUBE I PELJARI 3143. ZUBNI TEHNIČARI 3226. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI 3152. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI VRSTA 32.19. VETERINARSKI TEHNIČARI http://www. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3212. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA 3148.nn. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA PODVRSTA 315. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI PODVRSTA 322.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 25 of 823 3142. KONTROLORI LETA 3145. DIJETETIČARI 3224. OČNI OPTIČARI 3225. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3222. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI PODVRSTA 321. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI 3144.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA 3211. FIZIOTERAPEUTI 3227.6.

STRUKOVNI UČITELJI VRSTA 34. PRIMALJE VRSTA 33.8.htm 18.2008 . NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 3312. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE 3231. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3330. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 341.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE 3320. FARMACEUTSKI TEHNIČARI 3229. MEDICINSKE SESTRE 3232. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI PODVRSTA 323. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU PODVRSTA 331.nn. STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODVRSTA 334. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3311. STRUKOVNI UČITELJI 3340. VJEROUČITELJI PODVRSTA 332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 26 of 823 3228. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA http://www. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI 3411.19.6. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 333.

POSLOVNI POSREDNICI D. POSREDNIČKI STRUČNJACI 3421. PODVRSTA 342.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI 3433. CARINICI 3442. ŠPEDITERI I OTPREMNICI 3423. POSLOVNI TAJNICI 3432. POSREDNICI NEKRETNINAMA 3414. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE 3445.19. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE 3441.6.N.N. KOMERCIJALISTI U PRODAJI 3416. TRGOVAČKI POSREDNICI 3422. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB 3444. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA 3415.2008 . PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI 3419. http://www. NABAVLJAČI 3417. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI PODVRSTA 344.8. PODVRSTA 343. ZASTUPNICI OSIGURANJA 3413.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 27 of 823 3412. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA 3434.N.nn. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU 3429. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI 3431.htm 18. MATIČARI 3449. POREZNICI 3443. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.

19. DIZAJNERI.6. RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI 3473. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI 3477. DEKORATERI I ARANŽERI 3472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 28 of 823 PODVRSTA 345.htm 18. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA 3474.2008 . TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA 4111. SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 347.8. KNJIŽNIČARI PODVRSTA 348. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI http://www. DIZAJNERI. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA ROD 4.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI VRSTA 41. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3475. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI 3450. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA 3480. KRIMINALISTI. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA 3476. KRIMINALISTI.nn. UREDSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 411. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 346. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI 3471. PJEVAČI. MAĐIONIČARI. SOCIJALNI RADNICI 3460.

ŠALTERSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 421. PROIZVODNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU PODVRSTA 414. SLUŽBENICI ARHIVA. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI 4190. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI PODVRSTA 413.nn. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI 4134. ŠIFRANTI I KOREKTORI PODVRSTA 419. SLUŽBENICI U NABAVI.19. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI 4133. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE http://www. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI 4131. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI 4121. KNJIGOVOĐE 4122. KNJIŽNICA I MUZEJA 4142. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI VRSTA 42. POŠTARI 4143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 29 of 823 4112. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI 4141. TAJNICE PODVRSTA 412. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA 4132.8. KNJIGOVOĐE.htm 18. ARHIVSKI. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU 4113.2008 .6. OPERATORI UNOSA PODATAKA 4114. SKLADIŠNI. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA 4115.

KUHARI 5123.6.2008 . RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA 4223. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA 4215.nn. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA 5122. KASINU I SRODNA ZANIMANJA 4214. http://www. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI 5112. SLUŽBENICI U KLADIONICI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 30 of 823 4211.19. USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 511. KONDUKTERI I VODIČI 5111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA VRSTA 51. KONDUKTERI 5113. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI 4213. KONOBARI I PIPNIČARI PODVRSTA 513. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA 5121. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA 4222. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE 4221. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA PODVRSTA 422.8.htm 18. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA 4212. TURISTIČKI VODIČI PODVRSTA 512. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA ROD 5. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE.

NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA PODVRSTA 514.N. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 31 of 823 ZANIMANJA OSOBNE NJEGE 5131. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI ROD 6. MANEKENI I MODELI 5210.nn.19. PRAVOSUDNI POLICAJCI 5169.2008 . MANEKENI I MODELI PODVRSTA 522. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA 5149. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5142. PRATIOCI I POSLUGA 5143.8. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 521. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI 5139. VATROGASCI 5162. http://www. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA 5141. FRIZERI. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5133. PODVRSTA 516.N. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE 5132. VRSTA 52.6.htm 18. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI 5220.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D. ZANIMANJA U ZAŠTITI 5161. POLICAJCI 5163.

VOĆARI I VINOGRADARI 6112. STOČARI 6122. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 612.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA 6141. POLJOPRIVREDNI. VOĆARI. RIBARI NA OTVORENOM MORU 6154. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. RATARI. UGLJENARI PODVRSTA 615. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI VRSTA 61. RIBARI.nn.N. stočarska itd. PERADARI 6129. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.htm 18. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI 6152.6.) PODVRSTA 614. LOVCI http://www. JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA 6153.19. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE 6130. POVRTLARI. ŠUMSKI RADNICI 6142. STOČARI 6121. PODVRSTA 613.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 32 of 823 POLJOPRIVREDNI. RATARI. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA 6151. LOVNO-UZGOJNI. RIJEČNI. LOVNO-UZGOJNI. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI PODVRSTA 611. VINOGRADARI I VRTLARI 6111.

GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. ARMIRAČI I BETONIRCI 7124. ZIDARSKA ZANIMANJA D. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA 7111. PALITELJI MINA 7113. PALITELJI MINA. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI VRSTA 71. FASADERI I GIPSARI 7134. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 7122. RUDARI.N. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA 7133.N. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA PODVRSTA 711. OSTAKLJIVAČI 7136.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .6. IZOLATERI 7135. KROVOPOKRIVAČI 7132.19. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI 7129. SOLANSKI VODARI PODVRSTA 712.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 33 of 823 ROD 7. ZIDARI 7123. http://www.nn. PODVRSTA 713.8. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA 7139. KLESARI 7114. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA 7112. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE 7131. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA 7137.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 34 of 823 PODVRSTA 714. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7211.6. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI PODVRSTA 723. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7222. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA 7216. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI 7212.8. KOVAČI. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA 7231. MONTERI. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA 7215.2008 .19. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA VRSTA 72. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7223. LJEVAČI METALA. SOBOSLIKARI I LIČIOCI 7143. LIMARI. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA 7141. OBRAĐIVAČI METALA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. LIMARI 7214. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI 7233. STROJARSKI MONTERI. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7221.nn. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA 7224. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI PODVRSTA 721. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM 7213. SOBOSLIKARI. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA http://www.htm 18. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA 7232. RONIOCI PODVRSTA 722.

MONTERI. ZLATARI. KERAMIČARI. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA 7313. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7322. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA 7321. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE 7244.nn. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA 7341. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 732. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA PODVRSTA 734. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 7241. ELEKTROMEHANIČARI 7242. PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7311. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 7245. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA PODVRSTA 733. PRECIZNI MEHANIČARI. LONČARI. TISKARI PODVRSTA 731. STAKLARI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SLAGARI I TISKARI http://www.19. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA VRSTA 73. PRECIZNI MEHANIČARI 7312. DEKORATERI STAKLA. KERAMIKE. MONTERI.6.2008 .8.htm 18. STAKLARI 7323. ELEKTROMONTERI. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA 7324.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 35 of 823 PODVRSTA 724. LONČARI. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7331. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7332. KERAMIČARI.

SITOTISKARI. PRERAĐIVAČI DRVA 7421. PLETAČI KOŠARA. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI 7423.6. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA PODVRSTA 742.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 36 of 823 7342. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7413.nn. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA 7414.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUČNI TISKARI PODVRSTA 735. PEKARI. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA 7346. PRERAĐIVAČI HRANE. PRERAĐIVAČI VOĆA. MESARI I SRODNA ZANIMANJA 7412. DRVA.2008 . TEKSTILA. KOŽE PODVRSTA 741. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA 7343. TEHNIČKI CRTAČI 7352. OBRAĐIVAČI DRVA 7422.8. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI 7344. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA 7424. PRERAĐIVAČI HRANE 7411. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI 7351. KEMIJSKI LABORANTI VRSTA 74. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 743. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA 7345. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA http://www. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA 7415.

KROJAČI I KLOBUČARI 7434.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 37 of 823 7431. TKALCI.2008 . VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA VRSTA 81.8.htm 18. KROJITELJI TEKSTILA. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA 7451. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 812. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 744. KRZNARI 7435. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA 8111. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA 7432. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA 7437. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA 8113. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE 7441. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI PODVRSTA 745.19.nn. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA 8112. KRZNA I KOŽE 7436. RUKOVATELJI STROJEVIMA PODVRSTA 811. KOŽARI 7442. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA ROD 8. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA 7433.6. ŠIVAČI.

RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA 8123. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA 8142. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA 8153. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE 8162.8. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA 8154. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8139. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA 8141.6.N. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA 8124. STROJARI SPALIONICA. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 8122.2008 . PODVRSTA 816. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE 8143. KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE http://www.htm 18. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM 8151.N. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA 8131. PODVRSTA 814.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA 8159.nn. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA 8161. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA 8163. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA 8152.19. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE 8155. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA PODVRSTA 813. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 38 of 823 8121.

RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA 8224. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE PODVRSTA 825. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA PODVRSTA 824. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA 8223. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA VRSTA 82. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA 8170. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE 8222. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA 8229. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.8. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA 8240. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN.nn. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 39 of 823 PODVRSTA 817. BETON I SLIČNE PROIZVODE PODVRSTA 822.6. RUKOVATELJI TISKARSKIM.htm 18. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8251.N. PODVRSTA 823. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA 8212. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA 8221. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE 8211. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA 8232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA PODVRSTA 821. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8231.2008 .

19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 8271. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME http://www.N. SUKANJE I PREMOTAVANJE 8262. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 8276. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA 8281. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8263. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA 8277. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA 8274. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8269. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. RUKOVATELJI TKALAČKIM. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA 8253.8. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA 8272. KRZNO I KOŽU 8261. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA 8265. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA 8279. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE 8275. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME 8283. PODVRSTA 827. SASTAVLJAČI STROJEVA 8282. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 40 of 823 8252. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA PODVRSTA 828. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE 8266. KAVE I KAKAA 8278. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE PODVRSTA 826.6.nn.

htm 18. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA 8332. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8285.19. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA PODVRSTA 834. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8334. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI VRSTA 83.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 41 of 823 8284. http://www.6.8. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA PODVRSTA 831. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA PODVRSTA 832.2008 . VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA 8324.nn. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8311. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA PODVRSTA 833. SASTAVLJAČI METALNIH. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA 8287. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA 8286. SASTAVLJAČI KARTONSKIH. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA 8331. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI 8290. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA 8323. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8333. VOZAČI MOTOCIKLA 8322. VOZAČI MOTORNIH VOZILA 8321. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA PODVRSTA 829.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE 9120.19.2008 .6. PRODAVAČI TELEFONOM PODVRSTA 912. ČISTAČICE I POSLUGA 9133. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE PODVRSTA 913. PAZIKUĆE. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA 9131. ULIČNI PRODAVAČI 9113.nn. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA 9141.8. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA http://www. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA 9142. DOSTAVLJAČI. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA 9151. KUĆNE POMOĆNICE. KUĆNE POMOĆNICE 9132.htm 18. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA 9111. PRALJE I GLAČARICE PODVRSTA 914. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA VRSTA 91. DOSTAVLJAČI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 42 of 823 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA 8340. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA ROD 9. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA PODVRSTA 915. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 911. ČISTAČICE.

JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 92. TRANSPORTNI RADNICI http://www. RADNICI U VISOKOGRADNJI PODVRSTA 932. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. RADNICI U ŠUMARSTVU 9213. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA 9161. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 931. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA PODVRSTA 921. GRAĐEVINSKA. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA. RADNICI U NISKOGRADNJI 9313. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA 9211. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU VRSTA 93. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA 9312. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI 9320. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI PODVRSTA 933. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL.htm 18.6.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 43 of 823 9152. PROIZVODNA. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA 9162.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.nn. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA 9153. PODVRSTA 916. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 9311.2008 . RADNICI U POLJOPRIVREDI 9212.

8. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. TRANSPORTNI RADNICI VRSTA 99.sc. VOJNA ZANIMANJA 0110. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. Ivan Rusan. kreiraju. propise i pravila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RADNICI BEZ ZANIMANJA 9911. RADNICI BEZ ZANIMANJA ROD 0. VOJNA ZANIMANJA Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama".htm 18. VOJNA ZANIMANJA VRSTA 01.6. DIREKTORI Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011.nn. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 44 of 823 9330. a primjenjivat će se od 1. I. v. RADNICI BEZ ZANIMANJA PODVRSTA 991. 1999. kao i politiku udruga i organizacija. godine. te savjetuju o njima. http://www.2008 . Ravnatelj: mr. SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ROD 1. oblikuju zakone. r.19. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. vode politiku države. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju. obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama.

oblikuju. ustanova i njihovih dijelova1 13. tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda. udruga i organizacija 12. propisa i pravila. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH. Čelnici i članovi zakonodavnih. Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje.nn. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. određuju. ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. sindikata i ostalih udruga i organizacija. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA.19. čelnici i dužnosnici državnih tijela. Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu. tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda.2008 . nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva. organiziranje. planiranje. dopunjavanje ili ukidanje zakona. donose. čelnici i dužnosnici državnih tijela. ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. propisa i pravila.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 45 of 823 Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. ratificiraju. udruga i organizacija. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori. obnašanje sličnih funkcija za političke stranke. Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste: 111. dopunjuju ili ukidaju zakone. upravnoj i direktorskoj razini. sindikate i ostale udruge i organizacije. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 11. obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države. oblikovanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uključivši pregovore u ime članova. katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. upravne i direktorske poslove. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti http://www. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2 Uputa: u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne.8.htm 18. Međutim. kreiraju i vode državnu politiku. ratificiranje. ministarstava i srodnih tijela. tada radno mjesto spada u neki drugi rod.6. VRSTA 11. ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima. Na primjer. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. UDRUGA I ORGANIZACIJA Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. oblikovanje zakona. kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave. Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja. obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija. te savjetuju o njoj. tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj. Direktori trgovačkih društava. nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade. vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. propise i pravila. (Stručnjaci i znanstvenici). Čelnici i članovi zakonodavne vlasti.

osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti. koja primjenom Ustava. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija Uputa: vidi uputu kod roda 1.n. http://www. gradova i općina 1115. odnosno tijelo na čije su čelo izabrani. 1111. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu. Predstavljaju državu u inozemstvu. upravljajući tijelima na razini Republike. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 1111. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d. Čelnici županijskih skupština. formuliraju i donose zakone. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3 Čelnici i članovi zakonodavne. zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. ZAKONODAVCI4 Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu.nn. izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj.zakonodavnu. brine za poštivanje Ustava.htm 18. Samostalno obavljaju i srodne poslove.8. Čelnici županija.2008 . ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 46 of 823 112. prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast. Predstavljaju Republiku. određuju. PODVRSTA 111. u okviru Ustava i zakona. Poslovi su predsjednika Republike: a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu. mijenjaju ih.19. Čelnici i dužnosnici Vlade 1113. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela 1119. Zakonodavci 1112. čelnici gradskih i općinskih vijeća 1114. Čelnici. dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu . Dužnosnici i imenovani državni službenici 114. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave.

0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora 1111.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora 1111.0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.6. g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG http://www. d) zapovijedanje oružanim snagama.11. f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti. e) biranja.12. h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom. raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava.11. d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike. f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike.0 predsjednik Republike 1111.2008 . e) sklapanje međunarodnih ugovora.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 47 of 823 b) proglašavanje zakona. U toj su skupini zanimanja: 1111. imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora DODATAK: 1111.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju: a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela.19. potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu.nn.11.8. g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika.13. b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava. zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora. h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu.htm 18.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) imenovanje i razrješavanje predsjednika.01. c) donošenje zakona i državnog proračuna.11.

usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada. njezinih radnih tijela. f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom.2008 . odluke. rješenja i zaključke. U toj su skupini zanimanja: 1112. Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru.21. c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa. h) srodne poslove prema Ustavu. pravilnika.0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.htm 18. ministarstava ili ureda. naredbi i naputaka.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1112. Ministri donose pravilnike.12.13. e) donošenje uredbi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 48 of 823 SABORA 1111.12. određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje.0 predsjednik Vlade 1112. zakonu i drugim propisima. d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru. b) provođenje zakona i propisa. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe. Ti poslovi uključuju: a) usklađivanje rada Vlade.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada. provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5 Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike http://www.6.nn. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa.19. Vlada organizira. osniva ih. upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave. Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija.11.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.8.13. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona.

gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave. e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća).21.0 ZAMJENIK MINISTRA 1113.0 predsjednik općinskoga vijeća DODATAK: 1113.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću).0 predsjednik gradskoga vijeća 1113. ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6 Čelnici županijskih skupština.0 POTPREDSJEDNIK VLADE 1112.21.19. b) provedbu zakona i drugih propisa. zakonu i poslovniku skupštine.0 predsjednik županijske skupštine 1113.31.31. usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje.11. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada. vode sjednice i provode zaključke.0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA http://www.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1113.11. Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. g) srodne poslove prema Ustavu.6.21.8.2008 .0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA 1113.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112. usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja. c) pripremu sjednica. Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća). Ti poslovi uključuju: a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica.0 ministar DODATAK: 1112.htm 18.31. f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 49 of 823 1112.21. U toj su skupini zanimanja: 1113.

6. GRADOVA I OPĆINA7 Župani.0 općinski načelnik DODATAK: 1114.0 gradonačelnik 1114.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 50 of 823 1113.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA 1114.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1113. U toj su skupini zanimanja: 1114. e) izvještavanje Vlade.nn.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA 1114. ČELNICI ŽUPANIJA.21.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 1114.htm 18. c) usklađivanje rada poglavarstva.0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU 1115.22.2008 . http://www.21.0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD 1114. pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave.22. Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama.11.8.11. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8 U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske. d) nadzor inspekcijskih službi. Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom. f) srodne poslove prema zakonu. gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave. propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave. organiziranje.19.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DOŽUPAN 1114.0 župan 1114. usklađivanje i nadzor rada ureda i službi. središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.21. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i propisa. b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove.31.

koja su obvezna za sva vijeća tih sudova.0 predsjednik Ustavnoga suda 1115.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima.19.31. Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom. osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela. Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. dok ih opća sjednica ne izmijeni. državnoodvjetničke. c) poslove uprave (suda. j) srodne poslove.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda http://www.41.8.htm 18. državnopravobraniteljske) dužnosti.nn. a po analogiji i za niže sudove. i) davanje priopćenja za javnost.6. Državnog odvjetništva. a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja.11. f) davanje ocjene obnašanja (sudačke. Ti poslovi uključuju: a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani. U toj su skupini zanimanja: 1115. e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa.21. zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske. zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika.0 predsjednik Vrhovnoga suda 1115. b) predsjedanje općom sjednicom suda. zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. g) pokretanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 51 of 823 Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca. Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima. štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja. čime se ujednačava primjena zakona. izvršne i sudbene vlasti. vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima.0 predsjednik Upravnoga suda 1115.

organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke.N.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 52 of 823 1115. podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama. nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske. djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna.2008 . utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju. objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija. (Čelnici i članovi zakonodavne. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115. Glavni državni revizor: upravlja Državnim uredom za reviziju. odgovara za uporabu državnih pečata. donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta). ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.htm 18.51. Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.nn.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske 1115.19.61. Pučki pravobranitelj: http://www.71. donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti).9 U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1119. Guverner Hrvatske narodne banke: predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda 1115. štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke. predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske DODATAK: 1115. u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom. donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta. kontroliraju zakonitost. Čuvar državnog pečata: čuva državne pečate Republike Hrvatske. Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti. Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner.61.6.8.

obavlja poslove prema zakonu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 53 of 823 donosi poslovnik o svom radu. odnosno njihovim dijelovima. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10 Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva. državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA PODVRSTA 112. obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Predsjednik izbornog povjerenstva: predsjedava povjerenstvom. upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili http://www.8. obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra.0 predsjednik izbornog povjerenstva DODATAK: 1119.6. razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana.0 čuvar državnoga pečata 1119. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru.11.41.19.0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu.21. prijedloge i preporuke.0 glavni državni revizor 1119.nn.51.51.11. U toj su skupini zanimanja: 1119. ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1119. To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.41. predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.21.31.0 guverner Hrvatske narodne banke 1119.2008 .0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora.21.11.htm 18. donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora.0 pučki pravobranitelj 1119. upravljanje državnom upravnom organizacijom. Vladu i njihova radna tijela. propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima. o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja.

21. h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela. e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice.11.8. Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost. d) vođenje odgovarajućih evidencija. uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove. g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela. predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu. U toj su podvrsti skupine: 1121.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 54 of 823 njihovim dijelovima.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora 1121. Diplomati i diplomatski službenici 1121.htm 18. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja 1124. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11 Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora. c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo. odnosno srodnim tijelima državne uprave. Vlade i njihovih radnih tijela 1122.0 tajnik Vlade 1121. i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi. odnosno obavljanje diplomatskokonzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji. f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela.nn. b) prijem i otpremu pošte. surađuju s drugim tijelima i službama.6.2008 . Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice. U toj su skupini zanimanja: 1121. vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. brinu o pridržavanju propisane procedure. Pomoćnici ministra 1123. u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji. pomažu u formuliranju zaključaka. Tajnici Hrvatskog državnog sabora.19. prijem i otpremu pošte. obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom. Ti poslovi uključuju: a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima. dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora http://www.

brinu o učinkovitosti rada. pravilnika. Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice. Ti poslovi uključuju: a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima.31.8.htm 18.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.nn.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.2008 .41. Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu.11.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE 1121. c) praćenje stanja u svojem djelokrugu.0 tajnik radnog tijela Vlade DODATAK: 1121. POMOĆNICI MINISTRA12 Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar.11.11. naredbi i naputaka.41.6.21. b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE 1121.11. nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti.11.21. prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. e) pripremu nacrta prijedloga zakona. http://www.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Raspoređuju poslove.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. uredbi. d) provedbu upravnog. stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1121.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odnosno inspekcijskog nadzora.19.41.0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 55 of 823 1121.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE 1122.31.

brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar. a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 56 of 823 f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju.0 TAJNIK MINISTARSTVA 1123.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa. i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13 U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem. h) srodne poslove.nn. te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti. te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar. zavodi. uredi (i agencije). Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug. Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom.19. f) suradnju s tijelima državne uprave.11. http://www. ravnateljstva. ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda. U toj su skupini zanimanja: 1122. g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika.2008 . h) prikupljanje.0 pomoćnik ministra DODATAK: 1122. jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama.6. zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije. b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju. sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani. g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje.11. c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu. Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave. d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad.

U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema.11.0 RAVNATELJ FONDA MIORH 1123.6.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR 1123.11.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 1123.0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE 1123.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE 1123.11.11. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1123.0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 1123.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE 1123.2008 .0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE 1124.11.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA 1123.11.11. U toj su skupini zanimanja: 1123.11.31.nn.0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR 1123.21.0 ravnatelj upravne organizacije 1123. Obavještavaju nadležna tijela http://www.19.8.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.0 predstojnik Vladinog ureda 1123.21.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1123.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.31.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU 1123.11.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije DODATAK: 1123.31.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 1123.11.21. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14 Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE 1123.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 57 of 823 j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.htm 18.31.

21.21. f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom. matičarstvo.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu. kulturnom.nn.8. opće uprave. c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema. odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj. gospodarskom. znanstvenom i drugim područjima. sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora. pregovora. gospodarskom. znanstvenom i drugim područjima.0 veleposlanik 1124. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 1124.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP 1124.0 diplomat 1124.21.21.19.) u državi prijema.0 AMBASADOR 1124. g) stručne poslove u pripremi razgovora.6.21. socijalna skrb i sl. h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova. b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.0 DRUGI TAJNIK MVP 1124.0 PRVI TAJNIK MVP 1124.0 konzul DODATAK: 1124.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 58 of 823 Republike o prilikama i stanju u državi prijema. e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj.31.0 TREĆI TAJNIK MVP http://www. te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.htm 18. i) srodne poslove.11. Ti poslovi uključuju: a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema. U toj su skupini zanimanja: 1124. d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema. kulturnom.2008 .21.

0 KONZUL PRVOG RAZREDA 1124. propisa i pravila organizacije političkih stranaka. udruga poslodavaca i srodna zanimanja 1143. http://www. Čelnici i dužnosnici sindikata. c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA 1124. odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime. a izravno ih primjenjuju. nadgled rada suradnika.21.0 ATAŠE 1124. pregovaranje u njezino ime.nn. predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime. humanitarne i dobrotvorne organizacije. Čelnici i dužnosnici političkih stranaka 1142. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija 1141.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15 Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju. planiranje. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike.0 KONZUL DRUGOG RAZREDA 1124.0 VICEKONZUL PODVRSTA 114. gospodarske i strukovne asocijacije.8. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.6. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke. b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova. organizacije poslodavaca.31.. propisa i pravila organizacije političke stranke. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću.31. propisa i pravila organizacije. Poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. propisa i pravila određene organizacije.31. kao što su političke stranke. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.0 GENERALNI KONZUL 1124.0 KONZUL SAVJETNIK 1124.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 59 of 823 1124.31. promicanje interesa organizacije.htm 18.31. a provode politiku interesnih organizacija. sindikati.19. Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike. U ovoj su podvrsti skupine zanimanja: 1141. športske udruge i sl.

organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike. e) planiranje.8. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike. g) nadgled rada suradnika. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova. propisa ili pravila organizacije političke stranke.19. predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime. neposredno ih primjenjuju.6.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 60 of 823 e) planiranje.0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1142. propisa i pravila organizacije.11. f) srodne poslove.11.htm 18. g) nadgled rada suradnika.0 čelnik političke stranke 1141.0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1141.12. propisa i pravila organiziranja organizacije. U toj su skupini zanimanja: 1142. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. propisa i pravila organiziranja svoje organizacije. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.11. U toj su skupini zanimanja: 1141.nn. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika.0 čelnik sindikata 1142.12.11. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA.2008 .0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.0 dužnosnik sindikata http://www. poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.0 dužnosnik političke stranke DODATAK: 1141.

21. 1143. a neposredno ih primjenjuju. propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne. interesne).22. propisa i pravila organiziranja. predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime.31.0 TAJNIK UDRUGE P. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.21.N.31.htm 18.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142.0 SINDIKALNI POVJERENIK 1142.32.12.6.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE 1142.12.32.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142. športske.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE 1142.0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE 1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.8. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 61 of 823 1142.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA 1142. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.31.0 dužnosnik udruge poslodavaca 1142.31.19.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.32.nn.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE 1142. http://www.11.0 dužnosnik strukovne komore DODATAK: 1142.0 čelnik udruge poslodavaca 1142.0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 1142. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.22.22.12.32.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.0 čelnik strukovne komore 1142.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE 1142.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike.12.N.22.0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA 1143.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1143.12.0 dužnosnik interesne udruge 1143. propisa i pravila organiziranja.2008 . vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica. ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16 Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva.12.8. f) srodne poslove.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA 1143.11. organiziranje.6.11. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: http://www.0 dužnosnik humanitarne organizacije DODATAK: 1143. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA 1143.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA 1143.21.22.0 čelnik humanitarne organizacije 1143. upravljanje (planiranje. g) nadgled rada suradnika.22.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1143.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P. VRSTA 12.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH 1143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.nn.12. U toj su skupini zanimanja: 1143.11.19.12.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA 1143.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA 1143.0 čelnik interesne udruge 1143. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 62 of 823 e) planiranje.21.htm 18.

kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate. vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova. obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 63 of 823 121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. određuju i kreiraju politiku te planiraju.htm 18.Generalni i izvršni direktori 1210.2008 . vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove. e) predstavljanje društva ili ustanove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6. nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove. određuju i kreiraju politiku. d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave. planiranje.8. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva. http://www. organiziranje. vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih.nn. obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. organiziraju. ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate. PODVRSTA 121. organiziraju. c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove. organiziranje. f) srodne poslove. vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove. g) nadgled ostalih suradnika. izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove b) upravljanje (planiranje. predstavljanje društva ili ustanove. pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. planiraju. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama Uputa: vidi uputu kod roda 1. Direktori trgovačkih društava i ustanova 122. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova 123.19. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 1210.

11. Direktori proizvodnje u građevinskim društvima 1224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 64 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1210.0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE 1210.11.12.11.11.0 rektor sveučilišta DODATAK: 1210.2008 .0 generalni direktor 1210.0 izvršni direktor 1210. šumarskih i ribarskih društava 1222.0 član uprave trgovačkoga društva 1210.6.0 GLAVNI DIREKTOR 1210.11. Direktori proizvodnje poljoprivrednih.21.0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA 1210. vođenje. predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1221.htm 18. suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica. organiziranje. Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje.19. lovnouzgojnih. uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210. nadzor).0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1210.12. nadziranje odabira.12. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo http://www. osposobljavanja i rada osoblja.11. Direktori proizvodnje industrijskih društava 1223.0 DIREKTOR PROJEKTA 1210.8.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE PODVRSTA 122. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga.nn. vođenje dnevnih aktivnosti.13.11.0 PREDSJEDNIK USTANOVE 1210. kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima.

Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge 1229. 1221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 65 of 823 1225. lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo). Direktori dijelova društava za poslovne usluge 1228.6. U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD). . (Poslovi obrane). upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju. (Uklanjanje otpadnih voda. vode i kontroliraju) . Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD: . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama. N (Zdravstvena i socijalna zaštita). organiziraju. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo).Skupina 1229. D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom.8. . . . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90.nn. Direktori poslovanja društava prijevoza.1.Skupina 1222.Skupina 1228.htm 18.Skupina 1225. kulturne i športske djelatnosti) u području O. LOVNO-UZGOJNIH. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo. Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92. Da se ova područja detaljnije odrede. upravitelji i sl. .Skupina 1224.Skupina 1223. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo). motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu). uz nadzor glavnog direktora i izvršnih http://www.Skupina 1221. . odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93. Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1226. Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev.Skupina 1226. skladištenje i veze).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. iznajmljivanje i poslovne usluge).). (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih. potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC). koja je sukladna s ISIC-om. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje poljoprivrednih. plinom i vodom). DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH.) u NKDpodručjima L (Javna uprava. Direktori društava i ustanova d. Uputa: u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti.Skupine 1227. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz. socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima). osim razreda 7522. skladištenja i veza 1227. . popravak motornih vozila.n. obvezno socijalno osiguranje.19. . M (Obrazovanje). lovno-uzgojnih.2008 . obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda. (Rekreacijske.

d) kontrolu troškova.12. rudnicima i kamenolomima.6. e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova. c) planiranje dnevnih poslova.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje. http://www. vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju. vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti.13.8. organiziranje.0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA 1222.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva DODATAK: 1221. vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1221.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 66 of 823 direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. U toj su skupini zanimanja: 1221. organiziraju.2008 . j) nadgled ostalih suradnika.13. osposobljavanja i rada osoblja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.14. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa. vode i nadziru).0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1221. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. i) srodne poslove.11. g) nadzor odabira. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. organiziranje. plina i vode.htm 18.

nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR POGONA 1222.31. g) nadgledanje odabira.11.21. osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE 1222. U toj su skupini zanimanja: 1222.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje. i) srodne poslove.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA http://www.8.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA 1222.21.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju 1222.0 tehnički direktor rudnika 1222.21.2008 .21. d) kontrolu troškova.6. osposobljavanja i rada osoblja. j) nadgled ostalih suradnika.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 67 of 823 b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA 1222.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1222.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1222.0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA 1222. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.11.31.21.19.31.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1222.0 direktor održavanja opreme DODATAK: 1222. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1222.11.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE 1222. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.11.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 68 of 823 1223.8. i) srodne poslove. g) nadgledanje odabira. j) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. osposobljavanja i rada osoblja.11.2008 .11.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA 1223. organiziraju. c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.htm 18. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. organiziranje.6.19. zaštiti od požara) i sličnih postupaka. Ti poslovi uključuju: http://www. U toj su skupini zanimanja: 1223. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 direktor operative građevinskoga društva DODATAK: 1223.0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE 1224. pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju.nn.11. vode i kontroliraju).0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA 1223. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva. organiziraju. b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava. f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu. vođenje i kontrolu građevinskih radova društva.11. vode i kontroliraju).11. materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE 1223. d) kontrolu troškova.

d) kontrolu troškova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 69 of 823 a) planiranje. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja.0 direktor poslovne jedinice trgovine DODATAK: 1224.2008 . i) srodne poslove.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1225.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1224. uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. j) nadgled ostalih suradnika. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama. prehrane i srodnih usluga. organiziranje. b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.11.11. osposobljavanja i rada osoblja.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1224.8.11. d) kontrolu troškova.19. http://www. prehrane i srodnih usluga (planiraju. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja. organiziraju.htm 18. vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja.nn. U toj su skupini zanimanja: 1224.6.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. osoblja i ispunjavanje planova. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. g) nadgledanje odabira. vode i kontroliraju).

Ti poslovi uključuju: a) planiranje. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. U toj su skupini zanimanja: 1225.6. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima. http://www. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1225.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA. osposobljavanja i rada osoblja.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1225.31. vode i kontroliraju). g) nadgledanje odabira. organiziraju. d) kontrolu troškova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA 1225. skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju. j) nadgled ostalih suradnika.12. g) nadgledanje odabira. osposobljavanja i rada osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 70 of 823 f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. SKLADIŠTENJA I VEZA Direktori poslovanja društava prijevoza.21.2008 .11. i) srodne poslove.nn.11. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. organiziranje. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.0 direktor restoranskoga poslovanja DODATAK: 1225.19.11.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1225.31.8. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga.htm 18.

0 direktor prekrcajne operative 1226.32.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU http://www.18.15.11.13.htm 18.21.6.14.0 ŠEF KOLODVORA 1226.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu DODATAK: 1226.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1226.11.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.12.nn.42.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.19. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.61.12.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu 1226.16.0 direktor poslovanja skladišta 1226.0 direktor telekomunikacija 1226.22.0 šef željezničkoga prometa 1226.41. i) srodne poslove.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1226.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1226.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA 1226.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA 1226.17.19.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1226. U toj su skupini zanimanja: 1226.8.0 direktor pošta 1226.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 71 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1226.12.11.51.31.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1226.

Ti poslovi uključuju: a) planiranje. osiguranje.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1226.0 UPRAVITELJ POŠTE 1226. poslovi prostornog uređenja.31. vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima.8.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226. arhitektonski poslovi i inženjering.31. organiziranje.13.32.51.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA 1226.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.htm 18. čišćenje objekata.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE 1226.61. http://www. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.32.15.22.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1226.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1226.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 72 of 823 1226.0 DIREKTOR SEKTORA.21. vode i kontroliraju).22.31. SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226. računovodstvo.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1226. istraživanje tržišta. organiziraju. SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1226.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1226.41.0 DIREKTOR SEKTORA.nn.0 DIREKTOR SEKTORA.13.21.15.0 DIREKTOR SEKTORA. SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1226.15.13.31.32.0 DIREKTOR MARINE 1227.2008 .19. poslovi s nekretninama. obrada podataka.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1226. SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kao što su bankovni poslovi.6.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.

8.nn.92.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.71. g) nadgledanje odabira. d) kontrolu troškova.61.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227. reklamiranje i pakiranje.6.0 direktor odjela za informatičke usluge 1227. b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj 1227.2008 . U toj skupini su zanimanja: 1227.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE http://www.0 prokurist DODATAK: 1227.11.31.81.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1227.62. i) srodne poslove.0 direktor direkcije banke 1227.0 direktor za organizaciju rada 1227.11.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1227.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 73 of 823 tehnička ispitivanja i analize. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova. j) nadgled ostalih suradnika.htm 18.19.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1227. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1227. osposobljavanja i rada osoblja.41.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1227.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.82.21.72.91.

c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.61. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju. organiziraju.41.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227. osposobljavanja i rada osoblja.nn.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1227. http://www.91.91.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.htm 18.2008 .91.62.8.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1227. organiziranje. d) kontrolu troškova.91. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.41.6.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1227. vode i kontroliraju).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 74 of 823 1227.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1227. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.19.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1227.0 MENADŽER KVALITETE 1227. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1227.82.91.82.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1227. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova.

vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine. organiziraju. U toj su skupini zanimanja: 1228. organiziranje.htm 18.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge DODATAK: 1228. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje. na primjer.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1228. f) planiranje.nn. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziranje. poduzetničko i poslovno savjetovanje.6. vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država.19. e) planiranje.11. c) planiranje. h) nadgled ostalih suradnika. vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja.31. trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju. zdravstvu i socijalnoj skrbi. d) planiranje.21. vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju. rekreaciji. vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 75 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela. primjena propisa i slično. Ovamo bi se. organiziranje.31. b) planiranje.31. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. i) srodne poslove.8. vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje. vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. j) nadgled ostalih suradnika.N. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). g) srodne poslove.2008 .21. rekreacije i priredaba. http://www.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1228. športa. organiziranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1229.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1228. organiziranje.

0 ravnatelj predškolske ustanove 1229.24.72.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor za ekološke poslove 1229.12.12.32.83.0 dekan 1229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 76 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1229.21.0 producent 1229.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove 1229.11.0 direktor zoološkog vrta 1229.82.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu 1229.25.8.0 PRODEKAN ZA NASTAVU 1229.84.2008 .11.0 direktor izvanteritorijalne organizacije DODATAK: 1229.htm 18.0 ravnatelj škole 1229.0 direktor botaničkog vrta 1229.62.0 direktor nacionalnog parka 1229.19.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada 1229.12.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE 1229.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1229.12.0 voditelj područne službe 1229.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove 1229.81.6.61.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE http://www.0 organizator televizijske i filmske produkcije 1229.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1229.22.0 direktor športskog objekta 1229.91.26.23.41.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije 1229.0 športski direktor 1229.13.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE 1229.71.31.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge 1229.

0 VIDEOPRODUCENT 1229.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE 1229.23.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 77 of 823 1229.htm 18.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT 1229.23.25.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE http://www.0 GLAZBENI PRODUCENT 1229.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA 1229.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE 1229.12.25.0 DIREKTOR FILMA 1229.23.21.6.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1229.21.0 PRODUCENT RADIJA 1229.23.21.21.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA 1229.21.21.0 FILMSKI PRODUCENT 1229.0 RAVNATELJ BALETA 1229.0 RAVNATELJ ARHIVA 1229.2008 .8.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA 1229.23.0 DIREKTOR GALERIJE 1229.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA 1229.0 UMJETNIČKI DIREKTOR 1229.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE 1229.0 RAVNATELJ OPERE 1229.21.0 ORGANIZATOR SNIMANJA 1229.21.21.0 VOĐA SNIMANJA 1229.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.21.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU 1229.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE 1229.0 RAVNATELJ DRAME 1229.nn.25.0 INTENDANT KAZALIŠTA 1229.19.0 DIREKTOR MUZEJA 1229.21.21.21.22.25.

predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI http://www.72.31. upravljaju djelatnošću službi (planiraju.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1229.25.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA 1229.2008 .62. Direktori razvojnoistraživačkih službi 1239. Direktori službi promidžbe 1235. 1231. Direktori ekonomsko-financijskih službi 1232.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE 1229.31.26. organiziraju. DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih.htm 18. Ti poslovi uključuju: planiranje.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1229. nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove. Direktori službi marketinga i srodna zanimanja 1234. vode i kontroliraju).19. Direktori pravnih. osposobljavanja i rada osoblja.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA 1229.0 GLAZBENI MENADŽER 1229.6.31. Direktori informatičkih službi 1237.n. organiziranje.8.71. suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.nn.41. kadrovskih i općih službi 1233.41.0 DIREKTOR STADIONA PODVRSTA 123. Direktori nabavnih i distributivnih službi 1236. nadzor odabira.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 78 of 823 1229.0 RAVNATELJ BOLNICE 1229. vođenje i kontrolu rada službi.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE 1229. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1231. Direktori službi d.

k) nadgled ostalih suradnika.21. e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava.0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA 1231. vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva.11. h) nadgledanje odabira.0 direktor kontrolinga 1231.2008 .21. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.13.htm 18. f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka.0 FINANCIJSKI DIREKTOR 1231.13. organiziranje.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1232.0 FINANCIJSKI MENADŽER 1231. organiziraju.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1231.8.11. U toj skupini su zanimanja: 1231.6. c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa. vode i kontroliraju). osposobljavanja i rada osoblja.12.0 direktor financija i računovodstva 1231. DIREKTORI PRAVNIH.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 79 of 823 Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju. pripremu proračuna.0 direktor službe osiguravajućeg društva DODATAK: 1231.11.nn. uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima. d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI http://www. j) srodne poslove. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

g) nadgled odabira. j) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232. vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove. f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima. organiziranje. http://www. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju. kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziraju.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1233. vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 80 of 823 Direktori pravnih.19. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.nn.11. osposobljavanja i rada osoblja. e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.11.11. i) srodne poslove. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.11. suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja. osposobljavanje radnika.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1232. c) nadgledanje sigurnosnih. vode i konroliraju). određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama.8. d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.2008 . organiziraju. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. promicanje. organiziranje. U toj su skupini zanimanja: 1232. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.6.htm 18. vode i kontroliraju). Ti poslovi uključuju: a) planiranje. b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje. zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih.0 direktor pravne. kadrovske i opće službe DODATAK: 1232.

0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. c) određivanje cijena.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.31.8. uvjeta isporuke i rabata. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR 1233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. metoda prodaje i posebnih stimulacija. osposobljavanja i rada osoblja.22. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1233.11.2008 .21.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1234. d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.21.22. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova.htm 18. http://www.0 direktor komercijalne službe 1233. f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. organiziraju.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. vode i kontroliraju).0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1233.6.22.21. odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.0 direktor prodajne promocije DODATAK: 1233.19.21.nn. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor prodaje 1233.22.0 direktor marketinga 1233. troškova akcija unapređenja prodaje. U toj su skupini zanimanja: 1233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 81 of 823 b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama.21. i) srodne poslove.

pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica. ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe. oglašavanja. vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove.21.11. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. osposobljavanja i rada osoblja. j) srodne poslove. odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi. b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe.2008 . f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima. organiziraju. e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1235. k) nadgled ostalih suradnika.11.6.htm 18.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 82 of 823 Ti poslovi uključuju: a) planiranje. postignućima i stajalištima društva ili ustanove.0 direktor poslova za odnose s javnošću DODATAK: 1234. b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva.11. d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe. športskih organizacija. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.nn. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. radija i televizije. h) nadgledanje odabira. c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1234.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode i kontroliraju). U toj su skupini zanimanja: 1234.0 direktor službe za oglašavanje 1234. http://www. organiziranje. organiziranje. ustanova iz kulture i reklamnih agencija. vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe.8.

21.0 DIREKTOR SILOSA 1236.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1235. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1235.8. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 83 of 823 c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru. c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja.19. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.31. upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike. b) usmjeravanje odabira. d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. http://www.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1235.31.31. postavljanja.htm 18. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. organiziraju.0 direktor distribucije 1235. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor nabave 1235. f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor skladišne službe DODATAK: 1235.6.2008 . d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.21. vode i kontroliraju). i) srodne poslove. vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove.11. organiziranje.nn. U toj su skupini zanimanja: 1235. g) nadgledanje odabira. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.

i) nadgled ostalih suradnika. b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI Direktori razvojnoistraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE http://www. g) nadgled odabira. j) nadgled ostalih suradnika. f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova. U toj su skupini zanimanja: 1237.11. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.19.htm 18. d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. vode i kontroliraju).6. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. osposobljavanja i rada osoblja.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe DODATAK: 1237. f) nadgled odabira.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja. proizvoda i upotrebe materijala. i) srodne poslove. osposobljavanja i rada osoblja.nn. g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima. h) srodne poslove.0 direktor informatičke službe 1237.2008 . vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa. organiziraju. organiziranje.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 84 of 823 e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka. U toj su skupini zanimanja: 1236. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.

n. http://www. ako postoji.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1237. pregovore s dobavljačima.0 direktor internoga glasila 1239.0 direktor službe p.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DODATAK: 1239. kupcima i drugim društvima. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova PODVRSTA 131. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama.nn.2008 .11.19.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1239.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.21.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 1239.0 DIREKTOR LOGISTIKE VRSTA 13.13.21. vođenje i kontrolu).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 85 of 823 1237.11. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1239.11.6. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika.12.0 direktor zaštitarske službe 1239. (Direktori službi u društvima i ustanovama). DIREKTORI SLUŽBI D. planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja. nadgled ostalih radnika.11.0 direktor službe plana i analize 1239.N.31.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1237. vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata. Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 131. izvještavanje vlasnika.11. organiziranje.

Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje. skladištenje i veze 1317. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. 1311. LOVNO-UZGOJNIH. te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. Direktori malih društava za prijevoz. pregovore s dobavljačima. izvještavanje vlasnika. Direktori malih društava i ustanova d. lovnouzgojnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 86 of 823 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju. b) procjenu prihoda i rashoda.19. Direktori malih proizvodnih društava 1313. šumarskih.n. vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata. http://www. Direktori malih poljoprivrednih. Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo 1315. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. ribarskih društava 1312. lovno-uzgojnih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja. vode i kontroliraju djelatnost društva. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. Direktori malih društava za poslovne usluge 1318. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima. Direktori malih društava za osobne usluge 1319.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1311. Direktori malih građevinskih društava 1314. Uputa: vidi uputu kod podvrste 122. ako postoji. Ti poslovi uključuju: a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome.8.6. vođenje i kontrolu). (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). nadgled ostalih radnika. organiziraju. ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori malih poljoprivrednih.htm 18. kupcima i drugim društvima. organiziranje.nn. vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1316. organiziraju.

f) izvještavanje vlasnika.htm 18. organiziranje.0 direktor maloga ribarskog društva 1312.nn.2008 .21. g) srodne poslove. šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih. lovno-uzgojnim.13.DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava. s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.8.31.0 direktor maloga rasadnika 1311.11. b) procjenu prihoda i rashoda.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva 1311.22. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer.14. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. ako postoji.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1311. šumar. vođenje i kontrolu proizvodnje. organiziraju. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1311. U toj su skupini zanimanja: 1311.12. Uputa: ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.19. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. http://www.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1311. vode i kontroliraju aktivnosti društva.0 direktor maloga lovišta 1311.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 87 of 823 e) vođenje dnevnih poslova.0 direktor maloga šumarskog društva 1311. e) vođenje dnevnih poslova.32. lovac. h) nadgled ostalih suradnika.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41. ribar i slično razvrstavaju se u rod 6.

nn.11.19.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1312.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 88 of 823 f) izvještavanje vlasnika. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. g) srodne poslove.11. U toj su skupini zanimanja: 1312. h) nadgled ostalih suradnika.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim. b) procjenu prihoda i rashoda. c) pregovore s dobavljačima.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.11.2008 .11. lakirerskim. kupcima i drugima. organiziraju.6.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE http://www. vode i kontroliraju aktivnosti društva. materijala i rada osoblja. U toj su skupini zanimanja: 1313. ako postoji. građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziranje. g) srodne poslove.0 direktor maloga proizvodnog društva DODATAK: 1312. vođenje i kontrola djelovanja društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 direktor maloga građevinskog društva DODATAK: 1313. d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava.8. e) vođenje dnevnih poslova.11. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1312. f) izvještavanje vlasnika.

2008 .0 UPRAVITELJ ZGRADE 1314. U toj su skupini zanimanja: 1314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.11. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.11. g) srodne poslove. vođenje i kontrolu poslovanja društva. h) nadgled ostalih suradnika.11. organiziraju. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.htm 18. b) procjenu prihoda i rashoda. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. vođenje i kontrolu poslovanja društva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 89 of 823 1313. vode i kontroliraju aktivnost društva.0 direktor male trgovine DODATAK: 1314. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. vode i kontroliraju aktivnosti društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1313. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.6.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11. organiziranje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1313.nn. http://www.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1315. organiziranje.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1314.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1313.11. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziraju. ako postoji.19. f) izvještavanje vlasnika. e) vođenje dnevnih poslova.11.

0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1315.11.21. skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziraju.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11. SKLADIŠTENJE I VEZE Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1315.21. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.11.31. e) vođenjenje dnevnih poslova.htm 18.31.41. vode i kontroliraju aktivnosti društva. f) izvještavanje vlasnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) srodne poslove.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1316.21.31. h) nadgled ostalih suradnika.0 direktor maloga disko-bara DODATAK: 1315.11.21.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.0 direktor male kavane 1315.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1315.6.2008 .0 DIREKTOR MALE KRČME 1315. d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 90 of 823 b) procjenu prihoda i rashoda.41. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema http://www. U toj su skupini zanimanja: 1315. ako postoji.21. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.0 direktor maloga restorana 1315.0 direktor maloga hotela 1315.nn.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA 1315.8.

0 direktor maloga skladišta 1316.12.8.6.12.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1316.0 direktor male turističke agencije DODATAK: 1316.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1316. U toj su skupini zanimanja: 1316.11.41.11. b) procjenu prihoda i rashoda. f) izvještavanje vlasnika.21.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1316.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1316. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 direktor maloga prijevoznog društva 1316.nn. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.2008 . h) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 91 of 823 poslovima koje obavljaju. e) vođenje dnevnih poslova.19.11. ako postoji.0 direktor maloga špediterskog društva 1316.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE http://www.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1316.11.11.11.31.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1316.11.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET 1316. organiziranje.

c) provedbu zakona i propisa. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) izvještavanje vlasnika. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva. organiziraju.htm 18. h) srodne poslove.22. U toj su skupini zanimanja: 1317. ako postoji.23. b) procjenu prihoda i rashoda.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.12. i) nadgled ostalih suradnika.0 stečajni upravitelj DODATAK: 1317. f) vođenje dnevnih aktivnosti.31.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU http://www.8.0 direktor maloga društva za urbanizam 1317.24.6.13.11. e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.12.19.21. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.14.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1317. d) pregovore s dobavljačima i kupcima. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 92 of 823 1316.2008 .0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1317. organiziranje.nn.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.41. vode i kontroliraju djelatnost društva.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.

0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1317.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.23.nn.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva. e) vođenje dnevnih poslova.24. vode i kontroliraju djelatnost društva.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1318.24.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge.24. http://www. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1317.24.6.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1317. b) procjenu prihoda i rashoda.19.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1317.12.24.htm 18.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1317.24. organiziranje. organiziraju.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1317.24.2008 . usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.8.24.0 DIREKTOR MALE BANKE 1317.24.12.24. d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.12.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 93 of 823 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.

vode i kontroliraju djelatnost društva.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1318.N.11.19. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.11.0 direktor male ustanove za kulturu 1319. kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju. h) nadgled ostalih suradnika.2008 . h) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 1319.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 94 of 823 f) izvještavanje vlasnika.0 direktor maloga društva za osobne usluge DODATAK: 1318. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1319. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. b) procjenu prihoda i rashoda. e) vođenje dnevnih poslova. c) pregovore s dobavljačima. U toj su skupini zanimanja: 1318. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova).0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1318. f) izvještavanje vlasnika. organiziraju. vođenje i kontrolu poslovanja društva. zdravstva. korisnicima i drugima.0 direktor male obrazovne ustanove 1319. g) srodne poslove.21. ako postoji. uz pomoć osoba koje nisu direktori.11. na primjer. ako postoji. organiziranje.21. g) srodne poslove. Ovamo bi se.8.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 direktor male zdravstvene ustanove http://www.nn.6. trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja. rekreacijskih.31.

teorija i metoda.19. geofizici. poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja. geodeziji. pružanje duševne potpore. obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje 24. statistici.41. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja. DODATAK: 1319. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 21.21. računalstvu. primjenu postojećih znanja u području prirodnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 95 of 823 1319.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319. urbanizmu i prostornom planiranju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1319.61. osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ.nn. stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela.8.51.21. strojarstvu i tehnologiji. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.71. građevinarstvu. Znanstveno-obrazovni. izradu znanstvenih radova. Zanimanja su ovoga roda sedmoga. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju.0 slobodna profesija p. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici VRSTA 21.2008 .6. kemiji. pravnih i socijalnih usluga. tehničkih znanosti.81.htm 18. Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici 23. unapređivanje spoznaja. astronomiji.0 direktor maloga veterinarskog društva 1319. Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize. primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319. biomedicini i zdravstvu. matematici. Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici 22. Poslovni. unapređuju i razvijaju spoznaje. biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima. poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama. geologiji. http://www.n. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici. arhitekturi. meteorologiji.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1319. pružanje različitih poslovnih.0 MALI NAKLADNIK ROD 2.

magnetizmu. akustici. izradu znanstvenih radova.19. geologije i zemljopisa. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike. Ti poslovi uključuju: http://www. unapređuju i razvijaju spoznaje. kemije. unapređuju i razvijaju spoznaje. Diplomirani matematičari i statističari 213. Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. astronomije. proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. istraživanja svemira. Diplomirani računalni stručnjaci 214. optici. mjerenje kopna i mora te izradu karata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. DIPLOMIRANI FIZIČARI. izradu znanstvenih radova. proširivanje. Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine: 2111. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju. zdravstva. različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije. materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda. vojnim i ostalim područjima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 96 of 823 Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje. Diplomirani meteorolozi 2113.6. na području telekomunikacija. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci 215. projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava. kemičari i srodni stručnjaci 212. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka PODVRSTA 211. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi 2112. plina i minerala. iskorištavanja nafte. davanje savjeta.htm 18. kemičari i srodni stručnjaci istražuju. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani fizičari.8. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike 2111. meteorologije. primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe.2008 . Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste: 211. proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije. građevinarstva i ostalih usluga. kao i strojeva i druge opreme. teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije. kemijskih obilježja i procesa različitih tvari. astronomiji. elektronici.nn. Diplomirani fizičari. pomorstva. termodinamici. elektricitetu. Diplomirani inženjeri kemije 2114. atomskoj fizici. poljoprivrede. primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

11. unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije.2008 . termodinamike. testova i analiza na području medicine. DIPLOMIRANI METEOROLOZI Diplomirani meteorolozi istražuju.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2111. i) nadgled ostalih suradnika. f) promatranje.9 samostalni istraživač fizičar DODATAK: 2111.11. magnetizma.nn. tlaka. vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije. g) izradu znanstvenih radova. Ti poslovi uključuju: http://www. analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira. atomske fizike i astronomije.7 diplomirani astronom 2111.21. c) izvođenje pokusa.19. elektronike.11. pomorstvo.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2111. testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 97 of 823 a) istraživanje. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo. teorije i metode o sastavu.31. strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo.11. elektriciteta. unapređuju i razvijaju spoznaje. optike.htm 18.8. U toj su skupini zanimanja: 2111. uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela.11.6. medicinske. e) unapređivanje i razvijanje industrijske.7 diplomirani inženjer fizike 2111. akustike. b) izvođenje pokusa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i ostalih uvjeta.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112. h) srodne poslove.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2111. d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje.32.8 istraživač fizičar 2111.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2111.

7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR 2113. d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle.8. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE Diplomirani inženjeri kemije istražuju. unapređuju i razvijaju spoznaje. teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje. f) srodne poslove. b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja. e) izradu znanstvenih radova. pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo.22.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 98 of 823 a) istraživanje. unapređivanje i razvijanje pojmova. promjene elektriciteta i sunčevo zračenje. strukturu i dinamiku atmosfere.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE 2112. g) nadgled ostalih suradnika. unapređivanje i razvijanje pojmova. tlaka.6. pomorstvo. teorija i metoda iz kemije. b) eksperimente.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama.7 diplomirani meteorolog 2112. temperature. kao što su stvaranje oblaka. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.11.8 istraživač meteorolog 2112.12. izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena. količina oborina.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME 2112. vlage i ostalih pojava. http://www.nn. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo. teorija i metoda vezanih uz sastav.9 samostalni istraživač meteorolog DODATAK: 2112.19. materijala i industrijskih proizvoda i procesa. materijalima i proizvodima. testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava.21.7 samostalni prognostičar vremena 2112.11.2008 . U toj su skupini zanimanja: 2112.htm 18.13. c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka. unapređivanje i razvijanje tvari.11.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE 2112.7 diplomirani hidrolog 2112.13. energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima.

6. farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.19.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar polimera 2113.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2113.11.11.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.14.8.15.16.15.2008 .31.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.22. U toj skupini su zanimanja: 2113.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA 2113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 99 of 823 d) unapređivanje i razvijanje kemijskih.17.11. f) izradu znanstvenih radova. g) srodne poslove.nn.21.htm 18. h) nadgled ostalih suradnika.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE http://www. e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.13.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA 2113.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.9 samostalni istraživač kemičar 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2113.7 diplomirani inženjer kemije DODATAK: 2113.11.8 istraživač kemičar 2113.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.

sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana.8. telekomunikacije i navigacija. plina. ispitivanje stijena.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 100 of 823 2113. električne i radiometrijske metode. gravimetrijske. teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike. e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi. krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva. krutih minerala i podzemnih voda. http://www. d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja. veličine i mase Zemljine kugle. električnih. odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte. graditeljstvo. karata. zaštita voda. n) srodne poslove. razvijanja ili poboljšavanja koncepata. k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata. primjenom seizmološke.7 KEMIČAR SAVJETNIK 2114. fosilnih ostataka itd. teorije i operativne metode.2008 . plina. grafikona i dijagrama. b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore. f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti. l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije. toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu.6.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća. gravitacijskih. minerala. tunela i velikih zgrada. o) nadgled ostalih suradnika. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle. m) izradu znanstvenih radova. istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija. magnetske. kao što su izgradnja brana. razvijaju ili poboljšavaju koncepte. g) procjenu težine.nn.19. glečera i potresa.31. i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte. plina i voda te krutih mineralnih sirovina. mostova. kao što je razmjena toplinske energije. j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene.

7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.11.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.12.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 101 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2114.21.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2114.7 diplomirani seizmolog 2114.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA 2114.37.8 istraživač geolog 2114.19.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.2008 .33.14.62.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA 2114.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2114.36.31.htm 18.16.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.nn.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2114.20.34.61.52.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.7 diplomirani inženjer geofizike DODATAK: 2114.19.9 samostalni istraživač geolog 2114.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 GEOLOG INFORMATIČAR 2114.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.51.15.8.7 diplomirani inženjer geologije 2114.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.31.18.33.21.17.36.6.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.13.7 diplomirani geolog za tektoniku 2114.

izradu znanstvenih radova. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI Diplomirani matematičari. kreiranje i vođenje statistika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. životnog. http://www.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2121. planiranje. interpretiranje i analizu statističkih podataka.nn. posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja. unapređuju i razvijaju matematičke.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) logičku analizu problema u upravljanju.36. Diplomirani matematičari 2122.htm 18. metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo. aktuarskih i statističkih počela i tehnika.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2114. poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika. f) srodne poslove. metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu.6. uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima. teorije. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI Diplomirani matematičari istražuju. statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju. teorije. organiziranje. zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja. g) nadgled ostalih suradnika. b) primjenu matematičkih počela. Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja. aktuarske i statističke spoznaje. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. ocjenu. primjenu matematičkih. razmatranje aktuarskih problema. d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog. obradu. Diplomirani statističari 2121.8. zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA PODVRSTA 212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 102 of 823 PODATAKA 2114. modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo. unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje. poduzetništvu.19.36. e) izradu znanstvenih radova.

7 diplomirani statističar 2122. g) nadgled ostalih suradnika.9 samostalni istraživač statističar DODATAK: 2122. unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja.7 diplomirani matematičar 2121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 103 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2121. sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja. c) obradu.7 diplomirani statističar. b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka. unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja. ocjenjivanje.11.21.22.22.19.8.9 samostalni istraživač matematičar 2122.8 istraživač matematičar 2121. DIPLOMIRANI STATISTIČARI Diplomirani statističari vode istraživanja. metoda i tehnika. te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti.11. e) izradu znanstvenih radova. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje.32.htm 18. teorija. U toj su skupini zanimanja: 2122. f) srodne poslove. metodolog 2122.8 istraživač statističar 2122.7 demograf 2122. matematičar 2122.7 diplomirani statističar.7 aktuar 2121.nn.2008 .7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE http://www.12.12.6. analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje.11. d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. gospodarstva i administracije.31. metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata.

7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.22.22.nn.22.22.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI 2122.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE 2122.22.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE 2122.22.8.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA 2122.22.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA 2122.11.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2122.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 104 of 823 2122.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU http://www.22.22.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.22.htm 18.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA 2122.12.22.22.2008 .7 BIOMETRIČAR 2122.11.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA 2122.7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU 2122.12.22.6.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA 2122.22.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA 2122.19.7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE 2122.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE 2122.7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE 2122.

19. dokumentacije i priručnika. sustavni inženjeri i programeri istražuju. f) projektiranje. pisanje. http://www. algoritama.8. projektiranje. e) oblikovanje. komunikacije s podacima i robotike. d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka. Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu). Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2131. unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka. njihovih mogućnosti i ograničenja. planiraju. Diplomirani računalni stručnjaci d. te doprinos tom razvoju. kreiranje. pisanje.22.22.2008 . izradu znanstvenih radova.7 STATISTIČAR.22. Diplomirani projektanti računalnih sustava. c) praćenje tehničkog razvoja računala. uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima. testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava. testiranje i održavanje računalnih programa. te upravljanje procesima i proizvodnjom. planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene. ustroja i baza podataka te algoritama.n. 2131. istraživanje ustroja podataka i baza podataka. SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI Diplomirani projektanti računalnih sustava.nn. umjetne inteligencije. sustavni inženjeri i programeri 2139. računalnih jezika. umjetne inteligencije i robotike. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka.htm 18. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. MLAĐI PRISTAV I. kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka. te pišu.7 STATISTIČAR. ocjenjivanje. planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 213.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU 2122. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122. vanjske opreme. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 105 of 823 2122. savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu. PRISTAV I.6. računalnih metoda i programske podrške. b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške. održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške.

7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131. i) izradu programskih specifikacija. o) srodne poslove. h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške. k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu. U toj skupini su zanimanja: 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 106 of 823 g) razvoj boljih metoda i instrumenata.7 diplomirani programer za računalne mreže 2131.12. programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine.32.2008 .11. izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.htm 18.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.13. n) izradu znanstvenih radova.8. odnosno sastava opreme.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131. naravi i izvora ulaznih podataka. zahtjeva za izlaznim podacima. j) proučavanje namjene korisničkih programa.31.nn.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131. za pisanje.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2131.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131. p) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani analitičar sustava 2131.35. m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija.14. te pripremu analiza isplativosti.41. u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti. imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja. dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške.7 diplomirani inženjer sustava za opremu http://www.21.34. testiranje programa i uklanjanje pogrešaka.6.36. uključujući i računalne jezike.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu.7 diplomirani programer 2131. unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola.33.

41.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.44.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 107 of 823 2131.2008 .7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA http://www.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER 2131.52.61.7 diplomirani inženjer računalstva 2131.19.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.44.6.12.21.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA 2131.43.71.7 diplomirani informatičar DODATAK: 2131.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA 2131.31.21.51.8 istraživač računalstva 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 2131.42.7 diplomirani inženjer sustava 2131.44.43.9 samostalni istraživač računalstva 2131.32.21.21.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2131.7 koordinator računalne mreže 2131.53.14.htm 18.41.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA 2131.72.nn.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS 2131.62.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.8.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA 2131.7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA 2131.21.34.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE 2131.7 administrator baza podataka 2131.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2131.

Ti poslovi uključuju: a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava.8. odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.21. (Diplomirani računalni stručnjaci).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING 2139.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE 2139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 108 of 823 2131. uključujući njihovo aktiviranje. c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2139.7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER 2131.11. te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova.htm 18.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 2131.51. Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi).7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA 2139.51.7 diplomirani inženjer za obradu podataka DODATAK: 2139.44.6.nn. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.21.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 2131.11.11.51.2008 .7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139. f) nadgled ostalih suradnika.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA http://www. b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava. U toj skupini su zanimanja: 2139. d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije.N.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2139. Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA 2139. unutar podvrste 213.11.21. e) srodne poslove.11.19.21.

proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.7 SAVJETNIK. Diplomirani građevinski inženjeri 2143. energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije. INFORMATIČKI PODVRSTA 214. dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne http://www. izradu znanstvenih radova. vode gradnju. teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture. vodoprivrednih.21. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije 2148. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja. nafte. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2141. plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala. URBANIZMA I PROMETA Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju. urbanizma. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. savjetovanje.7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU 2139. te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene.6. savjetuju i projektiraju. savjetovanje. provođenje tehničkih. oblikovanje. urbanizma i prometa 2142. djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada.21. mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru. unapređuju i razvijaju spoznaje. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala.htm 18. stručno nadziru. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. kao i strojeva.2008 . bolnice. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija 2145. proizvoda i postupaka. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri 2146. tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša.n.21. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode. Diplomirani inženjeri d. Diplomirani inženjeri arhitekture. koncipiranje. prometnih.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU 2139. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. postrojenja i industrijskih pogona. 2141. prostornog planiranja i građevinarstva. poslovne i industrijske zgrade.19. prehrambene tehnologije i biotehnologije 2147. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije 2149. planiranje i projektiranje uređenja prostora. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. savjetovanje o njima. projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava.nn. mjerenje kopna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 109 of 823 2139. kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu.

dizajniranje interijera. nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima. U toj su skupini zanimanja: 2141. izradu idejnih rješenja i projekata. konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat. željezničkog.14. j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja. pomorskog.nn. nadziru odvijanje prometa. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda.7 diplomirani projektant interijera 2141. bavljenje sigurnošću prometa.2008 . f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. bave se sigurnošću i regulacijom prometa. nadziranje održavanja vozila. Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet.htm 18. planiranje prometa. m) izradu znanstvenih radova. rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga. izrađuju prometne planove.6.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141. o) nadgled ostalih suradnika. b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje. g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje.13.8. plovila i postrojenja. prigradskoga. n) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda. zračnog. l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima. k) projektiranje sustava cestovnog. projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija. c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole. toplotne zaštite i uštede energije. izradu prometnih studija.7 diplomirani projektant arhitekture 2141.11. projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture. i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje .19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 110 of 823 planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje. izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično). održavanje i popravljanje prometnih sredstava.12. međunarodnoga). izradu studija te istraživanja. d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture.7 diplomirani arhitekt konzervator http://www. e) koncipiranje građevina visokogradnje.

7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU 2141.9 samostalni istraživač prometa DODATAK: 2141.67.8.12.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2141.7 diplomirani planer visokogradnje 2141.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE 2141.19.16.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2141.68.69.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE 2141.8 istraživač arhitekt 2141.7 lučki kapetan 2141.9 samostalni istraživač arhitekt 2141.31.7 diplomirani inženjer arhitekture 2141.65.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2141.7 voditelj prekrcajnih poslova 2141.15.11.72.2008 .7 diplomirani prostorni planer 2141.6.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2141.63.15.htm 18.7 voditelj špediterskoagencijskih poslova 2141.71.16.19.70.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA http://www.73.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 2141.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2141.64.7 diplomirani dizajner 2141.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU 2141.7 diplomirani inženjer aeronautike 2141.18.62.8 istraživač prometa 2141.20.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 111 of 823 2141.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.61.66.7 diplomirani prostorni projektant 2141.nn.

17.20.7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA 2141.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2141.61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 112 of 823 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2141.62.61.19.63.7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA 2141.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2141.62.63.63.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA 2141.63.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA 2141.18.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 2141.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2141.63.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE 2141.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE 2141.7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA 2141.62.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA 2141.7 PLANER LETOVA 2141.7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA 2141.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA http://www.62.61.nn.2008 .18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST 2141.62.63.63.63.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU 2141.htm 18.62.63.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2141.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 2141.

7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE 2141.70.7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA 2141.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA 2141.64.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA 2141.63.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA 2141.63.67.8.63. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI http://www.7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA 2141.63.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ŠEF CENTRA AKL 2141.htm 18.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2141.63.69.63.65.64.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE 2142.7 TEHNOLOG OKL I AKL 2141.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA 2141.69.65.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA 2141.63.64.7 ŠEF POMORSKOG UREDA 2141.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA 2141.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 113 of 823 2141.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA 2141.2008 .7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET 2141.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA 2141.6.68.7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA 2141.7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU 2141.65.63.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION) 2141.65.69.7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL 2141.63.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2141.64.7 PLANER REDA LETENJA 2141.7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE 2141.66.7 KAPETAN PRISTANIŠTA 2141.

h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima. j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina. i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete. savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 114 of 823 Diplomirani građevinski inženjeri istražuju. m) pripremu znanstvenih radova.7 diplomirani inženjer za geotehniku http://www.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2142. hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje. n) srodne poslove.11.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva. c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina. vodoprivredne građevine i slično). metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina. konzultacije i druge aktivnosti. saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije.14.nn. kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat. k) stručni nadzor. projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele).13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. studija.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142. d) izradu projekata organizacije građenja. o) nadgled ostalih suradnika. mostova.19. g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali). istraživanje. hidrograđevina. f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje. vode građenje svih građevina. idejnih projekata. e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih. l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. U toj su skupini zanimanja: 2142. temelja i stabilizacije klizišta. planiraju i vode održavanje građevina (ceste. planiranje i vođenje održavanja građevina. savjetuju.provode stručni nadzor.6. cestograđevni materijali). složenih temeljenja. b) vođenje projekata i projektiranje prometnica.htm 18. Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi.12. željeznice. tunela i slično.2008 . konstrukcija visokogradnje.

18.11.17.16.11.7 diplomirani građevinski inženjer DODATAK: 2142.13.6.15.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE 2142.21.11.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 115 of 823 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.9 samostalni istraživač građevinarstva 2142.12.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA 2142.12.14.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.13.12.14.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA 2142.8 istraživač građevinarstva 2142.11.7 diplomirani voditelj gradnje 2142.16.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA 2142.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE http://www.13.12.7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA 2142.htm 18.13.11.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 2142.8.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.2008 .13.19.7 KONTROLOR PRUGA 2142.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA 2142.

21. prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima. i) izradu znanstvenih radova. d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju. g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije. c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima.21. proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima. e) lociranje i otklanjanje kvarova. savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 2142.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 2143.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2142.2008 . DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju. postrojenja i sustava. Ti poslovi obično uključuju: a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju. http://www.htm 18. f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava. proizvoda te procesa i savjetuju o njima. razvijaju. zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija. h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima.nn.21. b) projektiranje električnih strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 116 of 823 2142.6.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA 2142.8.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 2142.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2142. motora i ostalih elektrotehničkih uređaja.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE 2142.21.21. opreme.21. opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.21.19.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2142.21.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 2142. j) srodne poslove. projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata.

42.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.htm 18.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 117 of 823 k) nadgled ostalih radnika.2008 .7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE http://www.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2143.26.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.52.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2143.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2143.19.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2143.6.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2143.23.7 diplomirani inženjer elektrotehnike DODATAK: 2143.13. U toj su skupini zanimanja: 2143.31.nn.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2143.21.41.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2143.24.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2143.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2143.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2143.31.7 projektant elektroenergetskih postrojenja 2143.11.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE 2143.33.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.51.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.8.12.22.12.61.26.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.26.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda 2143.32.31.25.21.

U toj su skupini zanimanja: 2144. materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima. i) srodne poslove. opreme i sustava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 118 of 823 2143. uređaja.61.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente 2144. vode njihovu izgradnju.htm 18.19.nn.14.8. automatsko upravljanje tehničkim sustavima. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju.22.11. b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka.32.13. e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2144. j) nadgled ostalih suradnika. projektiraju elektroničke uređaje i sustave. d) lociranje i otklanjanje kvarova.7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA 2143.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda 2144.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike http://www. osiguravaju njihovo funkcioniranje.42. radiotelekominikacijsku opremu. razvijaju. proizvoda i procesa te savjetuju o njima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja 2144. Ti poslovi obično uključuju: a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144. g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. proizvoda i postupaka. f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.21.12. c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti. h) izradu znanstvenih radova. održavanje i popravke te savjetuju o njima.6.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2144. telekomunikacijske i regulacijske opreme. opreme i sustava. proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2143.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2144.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2144.32.34.32.22.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2144.43.35.7 diplomirani inženjer elektronike DODATAK: 2144.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2144.51.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2144.8 istraživač elektronike.2008 .23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA http://www.44.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2144.nn.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2144.36.22.htm 18.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.22.7 VODITELJ IRE RADIONICA 2144.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2144.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE 2144.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2144.42.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.62.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata 2144.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2144.9 samostalni istraživač elektronike.41.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2144. telekomunikacija i automatike 2144.22.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 119 of 823 2144.45.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2144. telekomunikacija i automatike 2144.11.33.71.46.19.61.23.8.

7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 2144. h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila. http://www.71.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. klimatizaciju i hlađenje. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144. poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2144.6. te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2144. j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 120 of 823 2144.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2144. dizala i eskalatora. vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem. d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata. zrakoplova i raznih industrijskih vozila. strojarske opreme. strojarskih postrojenja i vozila. c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila. i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica. e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte. instrumenata. proizvoda i procesa. te svih vrsta posuda pod pritiskom. Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.32.19.32.8. kamera i njima sličnih proizvoda. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju. ventilaciju. računala.32. pristroja i alata za industriju. projektora. f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje. alata. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i konstruiranje strojeva. b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja. rudarstvo. graditeljstvo.nn. kranova.33.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 2144. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.htm 18.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2145. kao i njihove neelektrične opreme i uređaja. g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom. naprava. konstruiraju i vode proizvodnju strojeva.32.2008 . proizvoda i procesa.

7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija 2145.7 projektant konstruktor pružnih vozila 2145. p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.05.06.12.7 projektant konstruktor alatnih strojeva 2145. q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima.02.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom 2145. proizvoda i postupaka. l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . u) nadgled ostalih suradnika.03.14.15. t) srodne poslove.01.17.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva 2145.7 projektant konstruktor turbina http://www.7 strojarski projektant postrojenja 2145.7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva 2145.16.13.8.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja 2145.04.7 projektant konstruktor dizalica 2145. s) izradu znanstvenih radova. U toj su skupini zanimanja: 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 121 of 823 k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala. pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.nn. o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.htm 18. n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda.7 projektant konstruktor cestovnih vozila 2145.6. r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja.11.19.7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama 2145. te nadzor u toku njihove upotrebe.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije 2145. m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog.

7 strojarski projektant male automatizacije 2145.htm 18.65.54.19.28.2008 .7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa 2145.7 strojarski projektant konstruktor 2145.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom 2145.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva 2145.23.64.7 strojarski projektant tehnologije montaže 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.7 projektant tehnologije gradnje plovila 2145.57.7 strojarski konstruktor procesne opreme 2145.7 strojarski konstruktor kućanskih aparata 2145.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme 2145.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije http://www.7 projektant tehnologije zavarivanja 2145.62.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija 2145.55.7 projektant konstruktor brodskih motora 2145.51.7 projektant strojarske tehnologije 2145.18.21.63.7 projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva 2145.25.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27.30.53.nn.43.22.8.6.29.19.41.24.26.7 projektant konstruktor plovila 2145.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje 2145.56.52.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora 2145.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2145.7 projektant tehnologije obrade deformacijom 2145.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja 2145.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.7 projektant konstruktor preciznih instrumenata 2145.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 122 of 823 2145.42.

70.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme 2145.nn.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA 2145.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA 2145.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA 2145.67.53.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme 2145.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila 2145.81.9 samostalni istraživač brodogradnje 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.92.72.9 samostalni istraživač strojarstva 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA 2145.66.67.67.74.2008 .7 KONTROLOR VAGONA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 123 of 823 2145.8.68.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.41.65.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2145.71.htm 18.6.65.91.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva 2145.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2145.67.41.83.8 istraživač strojarstva 2145.7 diplomirani brodograđevni inženjer DODATAK: 2145.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila 2145.64.8 istraživač brodogradnje 2145.82.53.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.69.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.84.57.

69. razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 124 of 823 2145.19. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.nn.69. proizvodnje naftnih derivata.69. održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU 2145. polimera.7 VODITELJ ZIM RADIONICA 2145.69. farmaceutskih. biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda.69.69. farmaceutske. planiranje. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.69.69. http://www.92. lijekova. organiziranje i vođenje održavanja opreme. hrane.8.91. poput prerade sirove nafte. planiraju.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. proizvoda i procesa. prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 2146. d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije.74. kozmetičkih proizvoda. b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa.69.7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama. ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama. sredstava za pranje i čišćenje.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA 2145.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.6.7 STROJARSKI SAVJETNIK 2145.2008 . f) planiranje.htm 18. biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM 2145.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA 2145. e) pronalaženje.7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA 2145. poljoprivrednih kemikalija. pića. razvijaju i vode komercijalne kemijske.

27.11.46. k) nadgled ostalih suradnika. i) izradu znanstvenih radova.23.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2146.6.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2146.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.25.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2146.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.22.7 diplomirani tehnolog celuloze 2146.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.47.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2146.8.nn.24.41.12. h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima.51.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2146.43.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2146.7 projektant naftne tehnologije 2146. j) srodne poslove.2008 .8 istraživač kemijske tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 125 of 823 g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146. proizvoda i procesa i savjetovanje o njima.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2146.21.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.42.32.7 projektant kemijske tehnologije 2146.31.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146. U toj skupini su zanimanja: 2146.44.45.htm 18.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2146.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2146.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije http://www.26.

9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog prerade voća.59.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera.21.92. škroba i derivata 2146.75.6.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2146.64.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2146.25.21.74.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2146.21.91.7 diplomirani inženjer biotehnologije DODATAK: 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.19.21.htm 18.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2146.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2146.8 istraživač prehrambene tehnologije 2146.21.82.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina.13.61. alkohola.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 126 of 823 2146.65.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA http://www.68.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.72.2008 .7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.81. povrća i bezalkoholnih pića 2146.71.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2146.63. octa 2146.67.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.8.nn.66.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2146.

projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova. c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi.7 KOZMETOLOG 2146.59.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2146. prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja.htm 18. opremanja i ispitivanja bušotina za naftu.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU 2146.nn.63. http://www. uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine. postrojenja.7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU 2146.25.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2146.8.59. proizvoda i procesa i savjetuju o njima.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2146.81.91. d) planiranje. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2146. razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. b) planiranje. njihovih sustava.7 NUTRICIONIST 2147. plin i vodu na kopnu i u podmorju.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 2146. savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu.19.59. projektiranje i nadziranje izrade. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina. nafte.2008 .8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 127 of 823 2146.44.51. keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146. plin i vodu na kopnu i u podmorju.26. projektiraju.59.82. te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu.27.25.

htm 18.27.26.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 128 of 823 e) planiranje.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147. U toj su skupini zanimanja: 2147.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2147.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2147. projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2147. h) vođenje istraživanja. njihovo skupljanje.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147. bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije. f) planiranje.23.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.6. skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu.12.25. m) srodne poslove n) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2147. savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura. k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka. l) izradu znanstvenih radova.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin http://www.11. osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći.21.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2147.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2147. i) ispitivanje svojstava kovina i legura. razvijanje novih legura. projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina. oplemenjivanje i otpremu.8. proizvoda i postupaka.7 projektant bušotina za naftu i plin 2147.2008 . posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije. g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka.28.22. posebno geolozima i geofizičarima. j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.

72.11.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.32.42.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2147.66.htm 18.71.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.61.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2147.nn.65.63.51.2008 .7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.6.9 samostalni istraživač metalurg 2147.19.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2147.8.12.61.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.41.7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI 2147.52.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 129 of 823 2147.64.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2147.67.8 istraživač metalurg 2147.64.29.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE http://www.81.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2147.8 istraživač rudarstva 2147.7 diplomirani inženjer metalurgije DODATAK: 2147.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 metalurški projektant 2147.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2147.30.31.9 samostalni istraživač rudarstva 2147.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.63.62.64.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.62.

DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju. u položajnom i visinskom smislu.11. n) srodne poslove. j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata. d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 130 of 823 2148.6.13. istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih).7 diplomirani geodet hidrograf 2148. odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS). obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija. projektiranje i pružanje usluga u području geodezije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora.7 diplomirani geodet topograf http://www. instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije. e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine. zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu. Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave. m) izradu znanstvenih radova. regulaciju vodotoka.14. i) savjetovanje. f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje. izradu elaborata za unos u službene evidencije. h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka.2008 . prijenos (iskolčenje) projekata. U toj su skupini zanimanja: 2148. o) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani kartograf 2148. c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja.7 diplomirani pomorski kartograf 2148. k) projektiranje hidrotehničkih objekata.nn.19. l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. na teren prema projektnoj dokumentaciji.8. projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu. g) geodetsko snimanje podzemnih objekata.

7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.21.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.15.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.21.51.21.16.11.41.8 istraživač geodet 2148.7 diplomirani rudarski mjernik 2148.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA 2148.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU 2148.15.21.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA 2148.7 PROJEKTANT ZA BUJICE 2148.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA 2148.12.7 diplomirani fotogrametar 2148.7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 diplomirani geodetski projektant 2148.6.11.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA 2148.9 samostalni istraživač geodet 2148.16.15.19.42.2008 .7 diplomirani inženjer geodezije DODATAK: 2148.31.8.51.51.15.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA 2148.htm 18.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA 2148.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 131 of 823 2148.51.51.11.nn.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA http://www.16.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU 2148.12.

7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA 2148.51. b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 2148.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE 2148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna. http://www. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214.htm 18.51. zaštitu imovine i okoliša. e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.51. c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka.51.7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.2008 .8. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi.51.51.51. g) srodne poslove.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA 2148.51.7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE 2148. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci).7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148. imovine i okoliša.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2148.19.51.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE 2149.7 SURADNIK ZA GEODEZIJU 2148. d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA 2148.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.6. te nadzor u toku realizacije. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje.51. savjetuju o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 132 of 823 2148.N.7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA 2148.51.51.nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi.51. Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje.51. f) izradu znanstvenih radova.

7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2149.13.14.7 diplomirani inženjer kožarstva 2149.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 133 of 823 h) nadgled ostalih suradnika.17.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2149.2008 .7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.7 analitičar studija rada i vremena 2149.31.7 diplomirani inženjer obućarstva 2149.htm 18.8 istraživač tekstilne tehnologije 2149.45.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2149.48.nn.7 glavni planer izgradnje 2149.43.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.15.7 diplomirani logističar 2149. U toj su skupini zanimanja: 2149.11.41.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije 2149.7 voditelj zaštitarske službe 2149.33.21.7 glavni planer pripreme rada 2149.32.42.16.7 glavni planer održavanja 2149.7 glavni planer proizvodnje 2149.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.47.49.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2149.44.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije http://www.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2149.8.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2149.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2149.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2149.23.46.34.22.6.24.51.

31.nn.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 134 of 823 2149.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA 2149.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA.2008 .41.17.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2149.21.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE 2149. OBRADE.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU 2149.61.41.62.6.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.51. ODLAGANJA OTPADA 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2149.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 2149.63.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2149.7 KOSTIMOGRAF 2149.43.43.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.61.51.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2149.42.41.64.7 grafički urednik 2149.23.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2149.23.43.31.7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU http://www.htm 18.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije DODATAK: 2149. GIPS 2149.41.23.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.7 diplomirani grafički dizajner 2149.16.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2149.43.8 istraživač grafičke tehnologije 2149. VAPNO.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2149.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2149.31.

12.11. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.7 diplomirani montažer slike i zvuka DODATAK: 2150. digitalnih diskova.nn.7 diplomirani snimatelj slike 2150.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 2150. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 2150. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA 2150.8. d) srodne poslove.11. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka 2150. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima. videotraka.7 KAMERMAN 2150. audiotraka.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE 2149.11.2008 . televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima. gramofonskih ploča.62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 135 of 823 2149.12. e) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi obično uključuju: a) namještanje kamera za snimanje filmova.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA http://www. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.19.11.htm 18. Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti. U toj su skupini zanimanja: 2150.6.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU PODVRSTA 215. b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.

Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva 2211. farmakologije.2008 . prehrambenoj i ostaloj industriji.12. unapređuju i razvijaju spoznaje. životinjskog i biljnog svijeta. biotehnički. zoologije. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju. mikrobiologije. http://www. biokemije. patologije i farmakologije. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. Biološki. savjetovanje o njima. veterinari i srodni stručnjaci PODVRSTA 221. tkiva. bakteriologije. lijekova i drugih tvari na njih. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike 2212. biokemijski i srodni stručnjaci 222. fiziologije. šumarstvu. agronomije.htm 18.6. biologiji mora. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 221. ekologije. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. primjenu preventivnih. uključujući organe. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Biološki.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 136 of 823 2150. uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi. stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. zoologije. molekularne biologije. biokemije. fiziologije. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2211. biokemije i srodni stručnjaci 2213. biotehnički. primijenjenoj ekologiji. ekologije. botanike. biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju.8. izradu znanstvenih radova. primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog. posebno u medicini i poljoprivredi. botanike. Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline. unapređuju i razvijaju spoznaje. BIOLOŠKI. BIOTEHNIČKI. proučavanje bolesti ljudi. izradu znanstvenih radova. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju. genetike. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. farmaceutskoj. ekologije. Diplomirani inženjeri farmakologije. lijekova i ostalih tvari na njih. kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima. genetike. životinja i bilja.19. izučavanje i pronalaženje novih tehnologija. bakteriologije. Poslovi obično uključuju: istraživanje. mikrobiologije. botanike. zoologije. anatomije. genetičkom inženjerstvu i medicini. zaštiti okoliša. unapređuju i razvijaju spoznaje. agronomije i medicine. savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi. Doktori medicine. proširivanje. molekularne biologije. citologije.

i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja. c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka. U toj skupini su zanimanja: 2211. unapređivanje i razvijanje pojmova. razvoja. b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka.7 diplomirani inženjer ekolog 2211. h) istraživanje bakterija i virusa.6. genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi. d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu. analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza.11.htm 18. e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida.2008 . k) srodne poslove.8.14.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari). kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš. rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama. podrijetla. životinja i biljaka.15. f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju. moru i u vodama na kopnu. razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 137 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima. g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo. l) nadgled ostalih suradnika.nn.7 diplomirani inženjer molekularni biolog 2211.7 diplomirani inženjer botaničar 2211.7 diplomirani inženjer zoolog 2211. j) izradu znanstvenih radova. proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja.19.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211. razvoja.13.7 diplomirani inženjer genetičar http://www. njihova podrijetla.

22. unapređuju i razvijaju spoznaje. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2211.12. biokemije. unapređivanje i razvijanje pojmova.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.6.31. patologije i farmakologije. životinjskih i biljnih organa. biofizike. stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri farmakologije. tkiva.19.12. biokemije i srodni stručnjaci istražuju. teorija i metoda u pojedinim područjima.20.7 diplomirani inženjer parazitolog 2211.7 MARINSKI EKOLOG 2211.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.9 samostalni istraživač biolog DODATAK: 2211.htm 18. poljoprivredi i industriji.24. d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2211.7 diplomirani inženjer biolog 2211.19. strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama. posebno u medicini. e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 AKVAKULTURIST 2212. f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva.18.7 diplomirani inženjer imunolog 2211.32.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.8 istraživač biolog 2211. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 138 of 823 2211.17.8. fiziologije.nn. c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama. teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije. b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik.18. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE.21.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE 2211. organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova.2008 . životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja.23. uzroke i razvoj ljudskih.

16. U toj skupini su zanimanja: 2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.16. medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima.16.6. h) izradu znanstvenih radova.15.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.nn.16.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG http://www.7 diplomirani biokemičar 2212.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2212.8.7 diplomirani farmakolog 2212.htm 18.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2212.7 diplomirani patolog 2212.18.7 diplomirani sanitarni inženjer DODATAK: 2212.17.7 diplomirani anatom 2212.7 diplomirani biofizičar 2212.12.13.16.14.18.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.13.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . i) srodne poslove. j) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani toksikolog 2212.7 diplomirani fiziolog 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2212.21.19.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.18.16.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 139 of 823 g) unapređivanje industrijske.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.16.

18. SPECIJALIST 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212. voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 140 of 823 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.18. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212. U toj su skupini zanimanja: http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja.nn.2008 .7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2212. c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. h) izradu znanstvenih radova.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2213.6. unapređuju i razvijaju spoznaje.21.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212. teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.18.19. iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu.18. b) istraživanje vrtlarskih.18. i) srodne poslove. d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda. g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka. e) istraživanje obilježja. j) nadgled ostalih suradnika.18.htm 18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.18. f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja.

17.7 REVIRNIK 2213.31.7 organizator lovstva 2213.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.12.8.52.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2213.9 samostalni istraživač agronom 2213.15.51.13.7 GLAVNI TAKSATOR 2213.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2213.7 agronom zaštite bilja 2213.11.51.7 agronom melioracija 2213.17.htm 18.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA http://www.7 agronom 2213.9 samostalni istraživač šumarstva DODATAK: 2213.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.42.41.51.7 agronom ratarstva 2213.21.17.14.61.62.2008 .7 agronom vinogradarstva 2213.6.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 141 of 823 2213.16.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA 2213.7 diplomirani tehnolog stočarstva 2213.11.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA 2213.51.7 diplomirani inženjer šumarstva 2213.7 agronom savjetodavne službe 2213.nn.23.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.8 istraživač agronom 2213.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI 2213.41.7 agronom voćarstva 2213.19.22.41.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 istraživač šumarstva 2213.

8. kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite. unapređuju i razvijaju spoznaje.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA PODVRSTA 222. stomatologiji.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja.51. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.51.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE 2213.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA 2213. Doktori medicine 2222. Diplomirani veterinari 2224.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.52. DOKTORI MEDICINE. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom. izradu znanstvenih radova. teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini.51. Doktori stomatologije 2223. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213. DOKTORI MEDICINE Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA 2213. savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja. veterinarskoj medicini.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 142 of 823 2213. farmaciji i zaštiti zdravlja.52. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne. Magistri farmacije 2221. kontinuiranosti.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2221. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.2008 .6.52. b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te http://www.nn.52.

12.7 doktor medicine dermatolog i venerolog 2221.nn. U toj skupini su zanimanja: 2221.htm 18.28.6.11.24.7 doktor medicine dermatolog 2221.25.7 doktor obiteljske medicine 2221. i) izradu znanstvenih radova.7 doktor medicine pneumoftizeolog 2221.29.26.7 doktor školske medicine 2221.14.7 doktor medicine rada 2221.7 doktor medicine infektolog 2221.21.7 doktor medicine 2221.7 doktor medicine neurolog 2221. h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 143 of 823 njihovih posljedica.15. j) srodne poslove.7 doktor medicine neuropsihijatar 2221.7 doktor medicine psihijatar 2221.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave.7 doktor medicine internist 2221.13. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite.22.7 doktor medicine pedijatar http://www. g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva.2008 .27.7 doktor opće medicine 2221.8. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva. k) nadgled ostalih suradnika. c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih. tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba.

7 doktor medicine klinički farmakolog 2221.61.2008 .58.34.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog 2221.6.71.32.53.7 doktor medicine ortoped 2221.63.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 144 of 823 2221.73.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom 2221.35.7 doktor medicine klinički citolog 2221.62.nn.7 doktor nuklearne medicine 2221.60.7 doktor medicine oftalmolog 2221.51.7 doktor medicine radiolog 2221.36.7 doktor medicine dječji kirurg 2221.31.57.54.55.56.39.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar 2221.7 doktor medicine epidemiolog DODATAK: 2221.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije 2221.7 doktor socijalne medicine 2221.8.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg 2221.7 doktor medicine transfuziolog 2221.htm 18.7 doktor medicine otorinolaringolog 2221.38.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog 2221.7 doktor sudske medicine 2221.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor medicine urolog 2221.7 doktor javnog zdravstva 2221.72.37.7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog 2221.7 doktor medicine radioterapeut 2221.7 doktor medicine opći kirurg 2221.7 doktor medicine patološki anatom 2221.52.33.59.7 doktor medicine neurokirurg 2221.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST http://www.19.

6.8.28.21.29.7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 145 of 823 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG 2221.21.29.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG.25.7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI 2221.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG 2221.nn.11.25.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR 2221.2008 .htm 18.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT 2221.28.29.7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT 2221.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG 2221.21.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG 2221.29.11.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR 2221.25.21.21.21.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG 2221.25.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG http://www.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2221.19.21.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG 2221.25.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA 2221.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG 2221.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG 2221.nn.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG 2222.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 146 of 823 2221.31. kontinuiranosti.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG 2221.34.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR 2221.31.37.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG 2221.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG 2221. Bave se znanstvenoistraživačkim radom. http://www. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.39.6. PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.53.8.37.36. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.29.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG 2221. DOKTORI STOMATOLOGIJE Doktori stomatologije provode mjere prevencije.39.7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG 2221.39.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG 2221.53. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.31.29.2008 .7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE 2221.31.73. liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj.53.39.37.19.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG 2221.7 OTORINOLARINGOLOG.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.36.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED 2221.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR 2221.

15.14.6. g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.8.20. i) srodne poslove. h) izradu znanstvenih radova.16.7 doktor dječje i preventivne stomatologije 2222.7 doktor stomatologije protetičar 2222.7 doktor obiteljske stomatologije 2222.7 doktor stomatologije DODATAK: 2222.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 147 of 823 b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica.20. f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva.nn.7 doktor stomatologije oralni kirurg 2222. unapređuju i razvijaju spoznaje.17.2008 .20.19. teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine.7 doktor stomatologije oralni patolog 2222.13. c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST 2222.htm 18. DIPLOMIRANI VETERINARI Diplomirani veterinari provode istraživanja. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.12. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont 2222.18.19.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog 2222.7 doktor stomatologije parodontolog 2222. j) nadgled ostalih suradnika. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva.7 doktor stomatologije ortodont 2222. U toj su skupini zanimanja: 2222.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT 2223.

h) izradu znanstvenih radova.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja. kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja. j) nadgled ostalih suradnika. c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava.21. dijetetskim proizvodima.nn. teorija i operativnih metoda.9 samostalni istraživač veterine DODATAK: 2223.11. čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji.12.7 veterinar 2223.11. c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje. medicinskim proizvodima. d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti. e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja. g) pomoć u epidemiološkom. magistralnih i galenskih pripravaka.22.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 2224. http://www. i) srodne poslove. MAGISTRI FARMACIJE Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom. dječjom hranom. radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja. Bave se znanstveno-istraživačkim radom Ti poslovi uključuju: a) nabavu.htm 18. unapređivanje i razvijanje pojmova.6. U toj su skupini zanimanja: 2223. pomoćnim sredstvima u liječenju.8 istraživač veterine 2223. izdavanjem i prodajom gotovih lijekova. b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima.19. pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina.7 veterinar kućnih ljubimaca 2223. f) nadzor kvalitete.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 148 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.8.

7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova 2224. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim http://www.7 magistar farmacije 2224.12.7 magistar farmacije klinički farmaceut 2224.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI VRSTA 23. g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća.7 FARMAKOINFORMATIČAR 2224.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2224. jačina i vrijeme djelovanja.19.13.7 magistar farmacije farmaceutski informatičar 2224.11. posebice narkotika.nn. i) srodne poslove.14. U toj su skupini zanimanja: 2224.11.16.7 KLINIČKI FARMACEUT 2224.11.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST 2224. j) nadgled ostalih suradnika. e) vođenje registra lijekova.16.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 magistar farmacije u veleprodaji DODATAK: 2224.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT 2224. otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost.7 magistar farmacije za ljekovito bilje 2224. f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova. h) izradu znanstvenih radova.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 149 of 823 d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja.6.12.14.13.7 LJEKARNIK 2224.htm 18.15.2008 .7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE 2224.15. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.

seminara. izrađivanje i razvijanje programa. Učitelji djece s razvojnim teškoćama 235. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje 234.2008 . obrazovni i drugi stručnjaci u društvenohumanističkim znanostima 2312. istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti. sudjeluju u određivanju pravila studija. sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2311. tečajeva. teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.htm 18. sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. vode kolegije i seminare. Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija. pripremu nastavnih materijala i knjiga. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima http://www. nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima. pišu skripte i knjige. obrazovni i drugi stručnjaci 232. poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama. umjetničke i stručne programe. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. imaju konzultacije i mentori su studentima. izvođenje programa obrazovanja odraslih. teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige. sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima 2313. nadziranje drugih suradnika.8. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima 2314. odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje PODVRSTA 231. drže predavanja. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 231. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 150 of 823 razinama. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 233. općeobrazovnim ili strukovnim školama. istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija. izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne. Visokoškolski znanstveno-obrazovni.19. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima 2315.nn. u osnovnim.

k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji 2311.2008 . VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. knjiga i članaka. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.dodiplomskoj. uvođenje i organiziranje novih kolegija. seminari i laboratorijski eksperimenti. itd. sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. poslijediplomskoj. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.7 predavač filozofije 2311. e) ispite.6.9 sveučilišni profesor filozofije http://www. teorija i operativnih metoda za primjenu u društvenohumanističkim područjima. b) organiziranje i pripremu poučavanja. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. specijalističkoj.8 sveučilišni asistent filozofije 2311. h) pisanje skripata. n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe. l) srodne poslove. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. mentorstvo. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.htm 18. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 151 of 823 2316.12.11. na različitim razinama .19. obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.8. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. m) nadgled ostalih suradnika. drži ispite i savjetuje. poučavanje. teorije i operativne metode te pišu stručne radove.nn. U toj skupini su zanimanja: 2311.

9 sveučilišni profesor etnologije 2311.9 sveučilišni profesor ekonomije http://www.9 sveučilišni profesor sociologije 2311.8 sveučilišni asistent sociologije 2311.7 predavač ekonomije 2311.17.6.7 predavač sociologije 2311.8 sveučilišni asistent ekonomije 2311.8 sveučilišni asistent povijesti 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.42.7 predavač pedagogije 2311.9 sveučilišni profesor povijesti 2311.27.8.8 sveučilišni asistent etnologije 2311.48.32.htm 18.7 predavač etnologije 2311.9 sveučilišni profesor pedagogije 2311.2008 .34.26.47.21.25.7 predavač arheologije 2311.8 sveučilišni asistent pedagogije 2311.44.9 sveučilišni profesor filologije 2311.24.43.8 sveučilišni asistent prava 2311.8 sveučilišni asistent filologije 2311.7 predavač prava 2311.19.23.9 sveučilišni profesor arheologije 2311.40.39.20.36.16.7 predavač povijesti 2311.46.31.30.9 sveučilišni profesor prava 2311.38.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 152 of 823 2311.nn.15.35.7 predavač psihologije 2311.28.9 sveučilišni profesor psihologije 2311.7 predavač filologije 2311.8 sveučilišni asistent psihologije 2311.8 sveučilišni asistent arheologije 2311.

7 predavač likovnih umjetnosti 2311.7 predavač politologije 2311.68.9 sveučilišni profesor politologije 2311.7 predavač informacijskih znanosti 2311.56.htm 18.82.76.7 predavač glazbenih umjetnosti 2311.64.9 sveučilišni profesor defektologije 2311.9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti 2311.19.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti 2311.70.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti 2311.7 predavač scenskih umjetnosti 2311.84.74.58.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač primijenjenih umjetnosti 2311.75.8 sveučilišni asistent politologije 2311.7 predavač organizacijskih znanosti 2311.80.59.52.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti 2311.66.8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti 2311.nn.8 sveučilišni asistent defektologije 2311.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti 2311.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti 2311.67.63.83.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor socijalnog rada 2311.8.60.2008 .71.62.8 sveučilišni asistent socijalnog rada 2311.50.79.51.7 predavač socijalnog rada 2311.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti 2311.78.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 153 of 823 2311.54.72.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti http://www.7 predavač defektologije 2311.55.6.

poslijediplomskoj.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 154 of 823 2311.7 lektor stranog jezika DODATAK: 2311.94.htm 18. seminari i laboratorijski eksperimenti.96.19.9 sveučilišni profesor kineziologije 2311.nn.7 predavač društveno-humanističkih znanosti 2311.95. specijalističkoj.dodiplomskoj.7 predavač kineziologije 2311.88.9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti 2311. http://www.8 sveučilišni asistent kriminalistike 2311.9 sveučilišni profesor kriminalistike 2311. itd.86. knjiga i članaka. e) ispite. poučavanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.98.90. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.8. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. b) organiziranje i pripremu poučavanja. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.6. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.91.98.87. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.92. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. na različitim razinama . h) pisanje skripata. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. mentorstvo. uvođenje i organiziranje novih kolegija. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.7 predavač kriminalistike 2311.2008 .7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA 2312.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti 2311.8 sveučilišni asistent kineziologije 2311. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.

9 sveučilišni profesor geofizike 2312.9 sveučilišni profesor biologije http://www.16.32.8 sveučilišni asistent astronomije 2312.6.9 sveučilišni profesor fizike 2312. U toj skupini su zanimanja: 2312.11.9 sveučilišni profesor astronomije 2312.22.7 predavač biologije 2312.8.7 predavač matematike 2312.21.35.26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 155 of 823 i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.36.8 sveučilišni asistent mehanike 2312.27.8 sveučilišni asistent geofizike 2312.9 sveučilišni profesor mehanike 2312.25.nn.24.8 sveučilišni asistent biologije 2312.8 sveučilišni asistent matematike 2312.htm 18. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.7 predavač fizike 2312.7 predavač geofizike 2312.17.8 sveučilišni asistent kemije 2312.31.34.7 predavač astronomije 2312.13. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.14.7 predavač kemije 2312.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. l) srodne poslove.7 predavač mehanike 2312.8 sveučilišni asistent fizike 2312.9 sveučilišni profesor matematike 2312.9 sveučilišni profesor kemije 2312.23.2008 .12.33. m) nadgled ostalih suradnika.19.37.

9 sveučilišni profesor geologije 2312.8.40.19.dodiplomskoj. b) organiziranje i pripremu poučavanja.19. seminari i laboratorijski eksperimenti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.39. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. specijalističkoj.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti 2312. mentorstvo.6. teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. uvođenje i organiziranje novih kolegija. poslijediplomskoj. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.2008 . d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.htm 18. http://www.18. poučavanje. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.28.9 sveučilišni profesor geografije 2312. itd.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti 2313.29.38. e) ispite.7 predavač geologije 2312.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 156 of 823 2312.20. na različitim razinama .30. c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata.7 predavač geografije 2312.8 sveučilišni asistent geologije 2312.8 sveučilišni asistent geografije 2312. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.7 predavač prirodnih znanosti 2312. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. h) pisanje skripata. knjiga i članaka. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.nn.

U ovoj skupini su zanimanja: 2313.8 sveučilišni asistent veterine 2313.33. http://www.htm 18.8 sveučilišni asistent farmacije 2313. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. itd. seminari i laboratorijski eksperimenti. uvođenje i organiziranje novih kolegija.32. b) organiziranje i pripremu poučavanja.2008 .9 sveučilišni profesor veterine 2313. na različitim razinama . mentorstvo.9 sveučilišni profesor stomatologije 2313.8 sveučilišni asistent stomatologije 2313.8. poučavanje.14.12.13.nn.22.7 predavač farmacije 2313. specijalističkoj.dodiplomskoj.23.7 predavač medicinske biokemije 2313.8 sveučilišni asistent medicine 2313.11.9 sveučilišni profesor medicine 2313.21.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije 2313. m) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.31. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.34.15.7 predavač medicine 2313.7 predavač stomatologije 2313.35.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije 2314.7 predavač veterine 2313.24.25.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 157 of 823 l) srodne poslove. poslijediplomskoj. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.6.9 sveučilišni profesor farmacije 2313. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.

8.21.htm 18.9 sveučilišni profesor rudarstva 2314. h) pisanje skripata. e) ispite.7 predavač rudarstva 2314. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.2008 .8 sveučilišni asistent metalurgije 2314.11.27.20.8 sveučilišni asistent rudarstva 2314. knjiga i članaka. U toj skupini su zanimanja: 2314. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.nn.26.7 predavač brodogradnje 2314.17.9 sveučilišni profesor strojarstva 2314.7 predavač elektrotehnike 2314.9 sveučilišni profesor metalurgije 2314.12.19.19.7 predavač metalurgije 2314.8 sveučilišni asistent strojarstva 2314.16. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 158 of 823 c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.7 predavač strojarstva 2314.6.15.25. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. m) nadgled ostalih suradnika. l) srodne poslove.8 sveučilišni asistent brodogradnje 2314. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.24.8 sveučilišni asistent elektrotehnike http://www. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.9 sveučilišni profesor brodogradnje 2314.

34.28.7 predavač građevinarstva 2314.39.7 predavač arhitekture i urbanizma 2314.43.53.7 predavač zaštite na radu 2314.9 sveučilišni profesor geodezije 2314.30.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma 2314.7 predavač računalstva 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.38.32.8 sveučilišni asistent geodezije 2314.nn.7 predavač grafičke tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor elektrotehnike 2314.9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije 2314.8.19.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije 2314.6.50.9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije 2314.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 159 of 823 2314.42.2008 .8 sveučilišni asistent prometa 2314.8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.51.7 predavač tekstilne tehnologije 2314.62.41.55.8 sveučilišni asistent računalstva 2314.35.61.36.40.7 predavač prometa 2314.8 sveučilišni asistent zaštite na radu http://www.9 sveučilišni profesor građevinarstva 2314.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.59.58.49.47.htm 18.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma 2314.57.54.8 sveučilišni asistent građevinarstva 2314.45.9 sveučilišni profesor prometa 2314.9 sveučilišni profesor računalstva 2314.46.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.31.7 predavač geodezije 2314.

mentorstvo.8. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.69.70.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 160 of 823 2314.8 sveučilišni asistent dizajna 2314. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.19. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti 2315.2008 . d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.71. specijalističkoj. knjiga i članaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. l) srodne poslove. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. uvođenje i organiziranje novih kolegija.dodiplomskoj.9 sveučilišni profesor dizajna 2314. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. poučavanje.65. poslijediplomskoj.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti 2314.nn. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. m) nadgled ostalih suradnika. itd. e) ispite.8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti 2314. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. na različitim razinama .63. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.7 predavač dizajna 2314.htm 18.9 sveučilišni profesor zaštite na radu 2314.67. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. h) pisanje skripata. b) organiziranje i pripremu poučavanja.66. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.6. http://www.

8 sveučilišni asistent šumarstva 2315. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove.dodiplomskoj.2008 .12.7 predavač ugostiteljstva i turizma 2315. c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata.8 sveučilišni asistent agronomije 2315. uvođenje i organiziranje novih kolegija.nn.htm 18. poučavanje.13.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315. http://www.23.6.16. itd.9 sveučilišni profesor šumarstva 2315.21.15.11.7 predavač biotehničkih znanosti 2315.32.19. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI Visokoškolski znanstveno-obrazovni.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 161 of 823 U toj skupini su zanimanja: 2315.14.9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti 2316. specijalističkoj.9 sveučilišni profesor agronomije 2315.25.8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.8 sveučilišni asistent tehnologije drva 2315.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. mentorstvo.9 sveučilišni profesor tehnologije drva 2315.36.8. seminari i vježbe.31.9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma 2315.26.22. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.24.34.7 predavač agronomije 2315.8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti 2315. obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. poslijediplomskoj. na različitim razinama .33.35.7 predavač šumarstva 2315.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma 2315.7 predavač tehnologije drva 2315. b) organiziranje i pripremu poučavanja.

i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.19. Diplomirani vjeroučitelji http://www.6. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojnoobrazovne programe.8.7 predavač teologije 2316. knjiga i članaka. izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama 2326. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2321. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima.9 sveučilišni profesor teologije PODVRSTA 232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 162 of 823 d) nadziranje praktičnog rada studenata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. e) ispite.nn.21.8 sveučilišni asistent teologije 2316. h) pisanje skripata. U toj skupini su zanimanja: 2316. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.htm 18.31.2008 . Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama 2322. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama 2325. Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama 2323. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama 2324. m) nadgled ostalih suradnika.11. l) srodne poslove. poučavaju u jednom ili više predmeta. g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. U toj su skupini zanimanja: 2321. strukturom.nn.. b) pripremu za poučavanje..hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. vrednuju učenička postignuća.7 profesor francuskoga jezika http://www. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. sadržajem.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 163 of 823 2321. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.19. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.12. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. k) druge srodne poslove. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. duševno i duhovno biće.7 profesor engleskoga jezika 2321.13. i) održavanje sata razrednika.7 profesor hrvatskoga jezika 2321. Poučavaju. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. obavljaju razredničke poslove.7 profesor njemačkoga jezika 2321. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. l) nadgled ostalih suradnika. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.htm 18. pisanju udžbenika i drugo. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.6.11. vode izvannastavne aktivnosti.2008 .14. planiranim aktivnostima učenika.

7 profesor kulturoloških predmeta 2321.26.15.37.7 profesor filozofije 2321.21.7 profesor psihologije 2321.7 profesor stranoga jezika 2321.18.17.22.7 profesor grčkoga jezika 2321.7 profesor slovenskoga jezika 2321.19.42.7 profesor češkoga jezika 2321.7 profesor sociologije 2321.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 164 of 823 2321.7 profesor mađarskoga jezika 2321.7 profesor povijesti 2321.8.2008 .31.35.36.7 profesor trgovinskih predmeta 2321.7 profesor rusinskoga jezika 2321.41.7 profesor birotehničkih predmeta 2321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor pedagogije 2321.7 profesor logike 2321.28.7 profesor albanskoga jezika 2321.33.7 profesor srpskoga jezika 2321.25.23.nn.7 profesor ekonomskih predmeta 2321.7 profesor glazbenih predmeta http://www.7 profesor poljskoga jezika 2321.7 profesor slovačkoga jezika 2321.27.7 profesor španjolskoga jezika 2321.7 profesor talijanskoga jezika 2321.htm 18.7 profesor pravnih predmeta 2321.19.7 profesor ruskoga jezika 2321.6.34.38.32.7 profesor latinskoga jezika 2321.40.16.39.24.29.7 profesor romskoga jezika 2321.20.

19. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.46.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor baleta i plesa 2321.45. http://www.7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA 2321.45. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE 2321.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA 2321.46. vrednuju učenička postignuća.29.nn.44. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.38.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA 2321.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 165 of 823 2321.41.43. b) pripremu za poučavanje.2008 . obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE 2322.7 BALETNI PEDAGOG 2321.7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE 2321.htm 18. pisanju udžbenika i drugo.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA 2321.41.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA 2321. vode izvannastavne aktivnosti.29.29. strukturom. Poučavaju.29.29. obavljaju razredničke poslove.29.29.29.7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture DODATAK: 2321.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA 2321.29.7 profesor likovnih predmeta 2321.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA 2321. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. sadržajem.6.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA 2321. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor scenskih predmeta 2321.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA 2321. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.

8.7 profesor astronomije 2322. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima..20.7 profesor kemije 2322.12.7 profesor mehanike 2322. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.14.17.nn. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.19.2008 . k) druge srodne poslove. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.18.. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. l) nadgled ostalih suradnika.6. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.15.7 profesor fizike 2322. pisanju udžbenika i drugo. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.16. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 profesor geofizike 2322. http://www. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.7 profesor matematike 2322. U toj su skupini zanimanja: 2322. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.13.11. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.htm 18.7 profesor geologije 2322.7 profesor informatike 2322. Poučavaju.19.7 profesor biologije 2322.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor geografije 2323. duševno i duhovno biće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 166 of 823 planiranim aktivnostima učenika. i) održavanje sata razrednika.

vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. b) pripremu za poučavanje.. i) održavanje sata razrednika.6.16. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.htm 18. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. sadržajem. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.19.7 profesor veterinarskih predmeta 2323.17. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. l) nadgled ostalih suradnika.14.7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti 2323..15.7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta 2324.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti 2323.2008 . duševno i duhovno biće. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. vode izvannastavne aktivnosti. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. planiranim aktivnostima učenika. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.8. k) druge srodne poslove.7 profesor stomatoloških predmeta 2323. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 167 of 823 vrednuju učenička postignuća. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. obavljaju razredničke poslove. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA http://www.11.12. strukturom.13. U toj su skupini zanimanja: 2323. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.nn.7 profesor fizioterapije 2323. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.7 profesor farmaceutskih predmeta 2323.

11. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.htm 18. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 profesor voćarstva i vinogradarstva 2324. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.7 profesor prerade mlijeka 2324. sadržajem.6.15. strukturom. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.12. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.16. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.13.7 profesor prerade mesa http://www. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. i) održavanje sata razrednika. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. vode izvannastavne aktivnosti.17..7 profesor proizvodnje šećera i škroba 2324. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. l) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 168 of 823 Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. b) pripremu za poučavanje. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. duševno i duhovno biće. pisanju udžbenika i drugo.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti 2324. obavljaju razredničke poslove. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.7 profesor stočarstva 2324. U toj su skupini zanimanja: 2324. k) druge srodne poslove.nn.14. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. vrednuju učenička postignuća. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. Poučavaju. planiranim aktivnostima učenika.19..7 profesor ratarstva i povrtlarstva 2324.2008 .

strukturom.8. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.24. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. vrednuju učenička postignuća. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. pisanju udžbenika i drugo.7 profesor mlinarstva i pekarstva 2324..7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića 2324. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.7 profesor prerade voća i povrća 2324. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.18. Poučavaju. duševno i duhovno biće. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.htm 18. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. k) druge srodne poslove. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.6.21.nn. planiranim aktivnostima učenika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 169 of 823 2324. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 profesor ugostiteljstva i turizma 2324. b) pripremu za poučavanje.19. i) održavanje sata razrednika. l) nadgled ostalih suradnika.7 profesor šumarstva 2325. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.20. obavljaju razredničke poslove. vode izvannastavne aktivnosti.7 profesor prerade duhana 2324. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.23. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.. http://www. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 profesor konditorstva 2324. sadržajem. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.22. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.19.

7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije 2325.7 profesor strojarske energetike 2325.32.7 profesor rudarstva 2325.7 profesor strojarstva 2325.7 profesor restauracije i gradnje glazbala 2325.28.29.14.7 profesor pomorskog prometa http://www.37.7 profesor kemijske tehnologije 2325.16.2008 .26.12.7 profesor zrakoplovnog prometa 2325.7 profesor tehnologije papira 2325.19.22.7 profesor cestovnog prometa 2325.15.25.35.7 profesor metalurgije 2325.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.7 profesor plastičarske tehnologije 2325.7 profesor keramičarske tehnologije 2325.33.7 profesor računalstva 2325.27.7 profesor tehnologije drva 2325.20.36.6.17.24.7 profesor konfekcijske tehnologije 2325.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije 2325.7 profesor staklarske tehnologije 2325.11.31.7 profesor arhitekture 2325.7 profesor građevinarstva 2325.7 profesor brodogradnje 2325.30.8.38.7 profesor geodezije 2325.7 profesor tekstilne tehnologije 2325.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 170 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2325.nn.7 profesor gumarske tehnologije 2325.34.23.7 profesor željezničkog prometa 2325.7 profesor elektrotehnike 2325.

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.42.nn. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.7 profesor protupožarne zaštite 2325. k) ostale srodne poslove.40.39.2008 . i) odgojni rad s učenicima.7 profesor unutrašnjeg prometa 2325. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr.6.7 profesor zaštite na radu 2325. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.htm 18. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.7 PROFESOR ELEKTRONIKE 2326.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.43.17. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.41.19.7 profesor praktične nastave DODATAK: 2325.7 profesor melioracije 2325. strukturom.7 profesor riječnog prometa 2325. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 171 of 823 2325. planiranim aktivnostima učenika. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.8. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. sadržajem. duševno i duhovno biće. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. vrednuju učenička postignuća. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.44. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju.7 profesor pt prometa 2325.. Poučavaju.46.45. vođenje izvannastavnih i http://www. nego i društveno.7 profesor poljoprivredne mehanizacije 2325. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. b) pripremu za poučavanje.

11.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE 2326. već društveno. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. vrednuju uspješnost poučavanja. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. obavljaju razredničke poslove. planiranim aktivnostima učenika. Poučavaju.6. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2331. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. U toj su skupini zanimanja: 2326. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.11. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. duševno i duhovno biće.7 diplomirani vjeroučitelj DODATAK: 2326. Poučavaju. obavljaju razredničke poslove.7 DIPLOMIRANI KATEHETA PODVRSTA 233. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 172 of 823 izvanškolskih aktivnosti. http://www. obavljaju druge odgojno obrazovne poslove. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. vode izvannastavne aktivnosti. vrednuju učenička postignuća. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.19.8. strukturom. Učitelji predškolske djece 2331. pisanju udžbenika i drugom. vode izvannastavne aktivnosti. Učitelji u osnovnim školama 2332. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.htm 18. vrednuju postignuća djece. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) pripremu za poučavanje.11. pisanju udžbenika i drugom.2008 . vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.nn. sadržajem.

27.7 učitelj rusinskoga jezika 2331.7 učitelj slovenskoga jezika 2331.24.7 učitelj mađarskoga jezika 2331.17.25.01.7 učitelj talijanskoga jezika 2331.18. i) održavanje sata razrednika.2008 .7 učitelj hrvatskoga jezika 2331.nn.13..hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziranje ekskurzija i izleta. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 učitelj srpskoga jezika 2331.14.7 učitelj romskoga jezika 2331. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.7 učitelj francuskoga jezika 2331.22.7 učitelj ruskoga jezika 2331. k) druge srodne poslove.19. U toj su skupini zanimanja: 2331.23.20.7 učitelj stranoga jezika http://www.26.7 učitelj češkoga jezika 2331. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 učitelj engleskoga jezika 2331.6.7 učitelj slovačkoga jezika 2331.19.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 173 of 823 f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.15.htm 18. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.21.7 učitelj latinskoga jezika 2331.8.11. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 učitelj grčkoga jezika 2331. l) nadgled drugih suradnika.7 razredni učitelj 2331.7 učitelj albanskoga jezika 2331.7 učitelj njemačkoga jezika 2331.12.

27.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA 2331.19. tjelesnih.53.43.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA 2332.51.8.27.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA 2331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj likovne kulture 2331.27.htm 18.27.7 učitelj kemije 2331.52.6.nn.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 2331.7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA 2331.27.55.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA 2331.42.27.54.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA 2331. duševnih i društvenih vještina djeteta.7 učitelj glazbene kulture 2331.7 učitelj fizike 2331.7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj informatike 2331.2008 .27.44.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj povijesti 2331.32.7 učitelj matematike 2331.27. Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.31.27. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA 2331.27. Ti poslovi obuhvaćaju: http://www.7 učitelj tehničke kulture 2331. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.7 učitelj biologije DODATAK: 2331.41.7 učitelj zemljopisa 2331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 174 of 823 2331.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA 2331.

zadovoljstva. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije.. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. igrom i snom. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. pjevanje. odgoj.8. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. e) razvoj osjećaja sigurnosti.htm 18. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. b) osiguravanje uvjeta za njegu. spontane razgovore i dr. duševnih i društvenih vještina djeteta. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poučavaju jedan ili više predmeta. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini.19. a) j) nadgled ostalih suradnika.2008 . Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. obrazovanje i zaštitu djece. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama http://www.7 učitelj predškolske djece PODVRSTA 234.6. igre uloga.11. Mogu nadgledati druge suradnike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 175 of 823 a) planiranje. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem.nn. c) njegu djece. U toj su skupini zanimanja: 2332. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. l) srodne poslove. prihvaćenosti.

oštećenog vida. k) srodne poslove. grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. maketa i planova. dijagrama. l) nadgled ostalih suradnika. upoznavanje s psihosomatskim. s poremećajem disleksije i disgrafije. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. individualni rad s učenikom sa sindromom MCD. suradnju sa stručnim timom (psiholog. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. smanjenih intelektualnih sposobnosti.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. crteža. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. j) vođenje propisane evidencije i administracije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 176 of 823 2340. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora.8. oštećenog govora. oštećenog sluha.2008 .6. normaliziranje govornog ritma i tempa. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. Ti poslovi uključuju: a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja. mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. praćenje napredovanja. provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi. priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. bilježnica. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne.19. http://www. b) poučavanje djece s oštećenjima vida.htm 18. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. prilagodbu udžbenika. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju. izradu reljefnih shema. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

htm 18. Stručnjaci za obrazovanje d.16. Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama 2340.6.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE PODVRSTA 235. nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE 2340.12.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju DODATAK: 2340.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 177 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2340.19.13.14. promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka.nn.7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 2340. Stručnjaci za obrazovne metode 2352.12. http://www.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA 2340.11.14. istraživanja metodike poučavanja. nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno.8. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2351.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha 2340.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba 2340. postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno.7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE 2340.7 učitelj mentalno retardiranih osoba 2340.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA 2340. nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojnoobrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja.2008 .15.13.13.16.7 PROFESOR DEFEKTOLOG 2340.15.11. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci za obrazovanje istražuju. unapređuju metode poučavanja.7 LOGOPED 2340.7 učitelj osoba s oštećenjem vida 2340. razvijaju. pripremu izvješća.n. Školski nadzornici 2359.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

Ti poslovi uključuju: a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa. f) nadgled ostalih suradnika. ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odnosno metode poučavanja.11.13. metoda poučavanja. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 178 of 823 2351.7 UČITELJ MENTOR 2351.11. didaktičkom materijalu i sl. U toj su skupini zanimanja: 2351. d) pripremu stručnih materijala i izvješća.8. b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima. e) srodne poslove.7 UČITELJ SAVJETNIK 2351. metodama.htm 18.7 PROFESOR SAVJETNIK 2352. c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima. metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima.nn.11.11. ŠKOLSKI NADZORNICI Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.7 PROFESOR MENTOR 2351. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa.2008 .7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa 2351.11.7 specijalist za obrazovne tehnologije DODATAK: 2351. odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima.12. istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima 2351.19.6. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE Stručnjaci za obrazovne metode.

f) planiranje. e) nadgled ostalih suradnika. programiranje. ponašanju.13. g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije. ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima.11. odgajaju i obrazuju odrasle.7 odgojitelj u učeničkom domu http://www.7 andragog 2359. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi.N. e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru.12.7 školski pedagog 2359.19. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje. c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa.7 školski nadzornik 2359.6. odgojiteljske poslove u učeničkim domovima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav. poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole. pisanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 179 of 823 b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja. Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235.14. b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole. Ti poslovi uključuju: a) izradu godišnjeg programa rada. c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada.nn. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. i) nadgled ostalih suradnika. teškoće u učenju i drugo. d) srodne poslove.7 školski defektolog 2359.2008 . U toj su skupini zanimanja: 2359.htm 18. d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima.11. U toj su skupini zanimanja: 2352.8. h) srodne poslove.

11. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 241. politiku. primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina. Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja. razvoja jezika te filozofskih. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci 242. savjetovanje i obavljanje računovodstvenih http://www. iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima. stvaranje i izvođenje umjetničkih djela. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju. teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju. sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu.6. Arhivisti.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2359. psihologiju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. religijskih i ostalih spoznaja.8 istraživač odgojnih znanosti 2359.8. političkih. pravo. Stručnjaci državne uprave PODVRSTA 241. povijest.7 UČITELJ REHABILITATOR VRSTA 24. Vjerski stručnjaci 247. Ti poslovi obično uključuju: proučavanje. Pravni stručnjaci 243.2008 . izradu znanstvenih radova. obrazovnih. planiranje.nn. društvenih. unapređuju i razvijaju spoznaje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 180 of 823 2359. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja.htm 18.9 samostalni istraživač odgojnih znanosti DODATAK: 2359. ekonomskih pravnih. jezik. diplomirani knjižnjičari.22. teorija. ekonomiju. POSLOVNI. primjenu zakona. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Poslovni.19.7 SPECIJALNI UČITELJ 2359. produbljivanje.12. informacijski i srodni stručnjaci 244.12.21. Umjetnici i srodni stručnjaci 246. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti 245. sustava i organizacija. religiju.

h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost. te zakonom propisanih tijela. primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke. e) pripremu financijskih izvještaja. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa. l) nadgled ostalih suradnika.11. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova http://www. savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa. g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima. Stručnjaci u poslovanju d.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. Računovodstveni stručnjaci 2412. pripremu poreznih prijava. obavljanje poslova kao što je marketing. i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija. obavještavanje javnosti. poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije.6. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2411. U toj su skupini zanimanja: 2411. kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa.8. f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva. 2411. pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja. Kadrovski stručnjaci 2419. j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 181 of 823 poslova. dioničara. b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva. reklamiranje. d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima.19. stečaj i slučajevi sumnje u prevare. izrađuju financijska izvješća.n.htm 18. k) srodne poslove. dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela. savjetuju o računovodstvenim pitanjima. savjetovanje o principima ekonomije kućanstva. c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

nn.6.7 porezni savjetnik 2411.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA 2411.7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE 2411.21.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK 2411.22.23.31.7 rukovoditelj financijskih poslova 2411.7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 financijski analitičar 2411.htm 18.13.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR 2411.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA 2411.13.22.7 ovlašteni revizor 2411.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 182 of 823 2411.19.12.22.13.14.13.14.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE 2411.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE 2411.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2411.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE 2411.13.23.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.23.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR 2411.2008 .14.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2411.14.22.7 procjenitelj boniteta DODATAK: 2411.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA http://www.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.22.7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA 2411.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.7 ŠEF RAČUNOVODSTVA 2411.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA 2411.7 rukovoditelj računovodstva i financija 2411.8.23.22.13.7 interni revizor 2411.14.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 183 of 823 2411.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR http://www. c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima.7 organizator obrazovanja odraslih 2412. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika.11.11.11.23.6.15.7 analitičar zanimanja 2412.11. stručnom osposobljavanju.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA 2412. profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji.htm 18.7 savjetnik za obranu DODATAK: 2412.11. posredovanju pri zapošljavanju. b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izboru zanimanja.13. d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji. g) nadgled ostalih suradnika. analize zanimanja i profesionalne orijentacije. istraživanju radne snage te planiranju. uključujući intervju s radnicima. U toj su skupini zanimanja: 2412. daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja.7 savjetnik za zapošljavanje 2412.8.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE 2412.2008 . e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja.14.19.7 INTERNI REVIZOR BANKE 2412.nn. napredovanju. stručnom osposobljavanju. KADROVSKI STRUČNJACI Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika.7 voditelj kadrovskih poslova 2412.7 savjetnik za profesionalno informiranje 2412.21. odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike. profesionalnog razvoja. f) srodne poslove. poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka.12.7 KADROVSKI SAVJETNIK 2412.

savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija.7 diplomirani komercijalist 2419. Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2419. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241. zakonskim.15. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.12.11. organizacijskim. c) planiranje. informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji.N. j) nadgled ostalih suradnika. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova. g) proučavanje i savjetovanje o financijskim.7 voditelj nabave i prodaje 2419. pomaganje u pripremi zahtjeva. odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva. U toj su skupini zanimanja: 2419. kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda.15.8. h) proučavanje.13.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 184 of 823 2412.7 organizator poslovnih priredaba http://www. i) srodne poslove. reklamiranja. trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca. savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima. tumačenje. f) savjetovanje o izumima.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.2008 . d) proučavanje. ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma.14.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA 2419. e) nadziranje ponude. marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke. b) komercijalne poslove. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci.nn.htm 18. savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga.

7 savjetnik za ekonomiku kućanstva DODATAK: 2419.7 savjetnik za poduzetništvo 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2419.7 oglašivač 2419.32.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA 2419.nn.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE 2419.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA.14.7 nadzornik novčanoga tržišta 2419.12.7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT 2419.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU 2419.14.14.11.7 savjetnik za patente 2419.21.14. IZVOZA.13.19.74.14.6.11.41.11.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA http://www.htm 18.7 organizator rada 2419.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK 2419.7 savjetnik za promotivne metode 2419.71.14.2008 .31.72.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2419.7 glasnogovornik 2419.12.7 savjetnik za nekretnine 2419.22.8.61.7 ŠEF MALOPRODAJE 2419.51.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.73.7 nadzornik tržišta kapitala 2419. KONSIGNACIJE 2419.14.7 analitičar istraživanja tržišta 2419.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA 2419.7 ŠEF VELEPRODAJE 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 185 of 823 2419.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE 2419.

Suci 2429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 186 of 823 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU PODVRSTA 242.8. predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima. PRAVNI STRUČNJACI Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise. U toj su podvrsti skupine: 2421. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora. http://www.. izjava).6. izrađuju pravne dokumente (tužbe.nn. žalbi.41.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA 2419.72. vrstom kaznenog djela ili prekršaja. primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET 2419. Pravni zastupnici 2422. upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi. PRAVNI ZASTUPNICI Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike.41. oporuka. sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2419.15.41. predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. isprave.15. izjave.15. vode sudske postupke. predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave. gone počinitelje i provode istragu.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA 2419. ugovore.7 PROPAGANDIST 2419.7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE 2419. savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. optužnice i presude).7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA 2419. sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom. predmetom u upravnom postupku i sl.51. Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 2419.41. Pravni stručnjaci 2421.19.htm 18. sastavljanje isprava (ugovora. predstavke. preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice. Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI 2419. zastupaju ih pred sudom.2008 . zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta. žalbe.41.

7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE 2421. upravnim i drugim javnim tijelima.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.7 ADVOKAT 2421.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nekretnina.).21. c) otkrivanje kaznenih djela. d) zastupanje županije u imovinskim predmetima. f) srodne poslove.7 državni odvjetnik 2421.11. e) izradu pravnih sastavaka (tužbe.21.31. naputci i sl.htm 18.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE http://www.7 odvjetnik 2421.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421. u različitim pravnim poslovima.31. optužnice. žalbe. prirodnih bogatstava.11.21.8.31. daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine.7 pravni zastupnik DODATAK: 2421. podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom.41.19. daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421. mišljenja.nn.21. stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku.7 državni pravobranitelj 2421. vođenje istrage. Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći.7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK 2421.21.2008 . zastupanje i obranu klijenata. b) savjetovanje. propisa i sudske prakse.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 187 of 823 Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima. davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2421.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje zakona.

19.htm 18.8. d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage. štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona.7 sudac Ustavnog suda 2422.41. e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda .7 predsjednik općinskog suda 2422. jedinica lokalne samouprave i uprave.71. imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno.14. izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude. b) upoznavanje sa spisima.11. SUCI U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona. radne.7 sudac Upravnog suda 2422.7 sudac Visokog prekršajnog suda 2422.6.nn.7 sudac županijskog suda http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 188 of 823 2422. c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta. o pravima i obvezama Republike.21. a sude kao sudac (pojedinac).51. sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke.7 predsjednik prekršajnog suda 2422. f) prijem stranaka. g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona.2008 .7 sudac Vrhovnog suda 2422.13. izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela. ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina. u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda. rukovođenje raspravom.7 sudac Visokog trgovačkog suda 2422.31.61. rješavaju sporove o osobnim odnosima građana.7 predsjednik trgovačkog suda 2422.12. U toj su skupini zanimanja: 2422. Ti poslovi uključuju: a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu. trgovačke.7 predsjednik županijskog suda 2422.

f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje općim poslovima društva. PRAVNI STRUČNJACI U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti.11.21. c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika.71.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika 2429. e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove. h) nadgled ostalih suradnika.7 sudac prekršajnog suda DODATAK: 2422.7 diplomirani pravnik 2429.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 189 of 823 2422.7 javni bilježnik 2429.31.74.51.htm 18. ustanovama i ostalim institucijama.72.8.6. vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom.72.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA 2429.7 voditelj protokola 2429.2008 . b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave.7 voditelj pravnih poslova 2429.nn.41.7 voditelj općih poslova 2429. d) sastavljanje različitih pravnih spisa.61. obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti. društvima. osim izvođenja nastave. ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima.7 sudac trgovačkog suda 2422. U toj su skupini zanimanja: 2429.7 sudac općinskog suda 2422.19. osim izvođenja nastave.8 istraživač pravnih znanosti http://www. osim zastupanja ili obrane na sudu.73.7 SUDAC ISTRAŽITELJ 2422. g) srodne poslove. ovjera potpisa i čuvanje dokumenata.71.

7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE 2429.11.11.11.11.21.8.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK 2429.11.9 samostalni istraživač pravnih znanosti DODATAK: 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2429.11.11.11.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.7 TAJNIK PODUZEĆA 2429.11.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE 2429.11. TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 2429.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU 2429.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.11.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.2008 .7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE.11.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II. ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE 2429.htm 18.72.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR 2429.11.7 PRAVNI SAVJETNIK 2429.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 2429.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.STUPNJA 2429.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE 2429.7 TAJNIK STUDIJA http://www.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 190 of 823 2429.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO 2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.6.19.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI 2429.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE 2429.nn.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE.11.11.11.21.

21.61.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK 2429. komuniciranje. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE 2429. oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika.41. primjenu i upravljanje informacijama.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA 2429.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA 2429. umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama.7 PRAVNI REFERENT 2429.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA PODVRSTA 243.41. informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva.7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA 2429.2008 .51. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Arhivisti. oblikovanje.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA 2429.61.61.7 PRAVNI SURADNIK 2429. DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI.41. http://www.41.7 MLAĐI PRISTAV I.41.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA 2429. izradu.6. kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite. organiziranje zbirki i izložbi u arhivima.htm 18.41. unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA 2429. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE 2429.31. muzeja.7 PRISTAV I.41.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.61. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje. ARHIVISTI.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA 2429. unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama. muzejima. umjetničkih galerija i sličnih ustanova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 NOTAR 2429.31. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2429.nn.8. diplomirani knjižnjičari.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 191 of 823 2429.41.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE 2429.61.19. procjenjivanje. knjižnica.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL 2429.61. izradu studija i izvješća.41.

razvitak. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. kulturne. h) nadgled ostalih suradnika.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 2431.21.11. b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala. građa od povijesnog. inventura.21. kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima. znanstvene i povijesne važnosti u muzejima. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci 2431. organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe. vodiča. umjetničkim galerijama i arhivima.7 muzejski pedagog DODATAK: 2431.6. procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja. Arhivisti i muzejski stručnjaci 2432.7 KUSTOS MUZEJA http://www.11. procjenu.22.8. f) izradu studija i izvješća. c) istraživanje podrijetla.2008 . zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja.nn. e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke. d) organiziranje.7 arhivist 2431. fotografija. umjetničkim galerijama.htm 18. zvučnih snimaka i filmova.7 MUZEJSKI SAVJETNIK 2431. U toj su skupini zanimanja: 2431. prikupljaju.21. mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima. određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem.7 kustos 2431. arhivima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 192 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 2431. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju.19. g) srodne poslove.

8 informacijski istraživač http://www.21.22. b) odabir i preporučivanje nabave knjiga.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE 2431. analizu. audiovizuelne i elektroničke građe. g) izradu studija i izvješća. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje.23. pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2432. razvijanje i čuvanje zbirki knjiga.12.11. istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju.7 dokumentalist 2432. d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom. obrađuju. h) srodne poslove. klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe. e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža. serijskih publikacija i ostale tiskane.13.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI 2431.7 diplomirani knjižničar 2432.6.21. serijskih publikacija i ostale tiskane.2008 .21. organizaciji.7 informacijski stručnjak 2432. stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju. audiovizuelne i elektroničke građe.nn. organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku.htm 18. kataloško-bibliografsko opisivanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 193 of 823 2431. prijenosu i korištenju.8.7 VIŠI KUSTOS 2432.8 istraživač knjižničar 2432.21. procjenu i izbor informacija. c) organiziranje. i) nadgled ostalih suradnika.9 samostalni istraživač knjižničar 2432. f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju.19.

22. Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske.6. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju.21.11. političke i socijalne probleme.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432. psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici.8 VIŠI KNJIŽNIČAR 2432.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE 2432.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. filologije. povijesti.12.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR 2432.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR 2432.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK 2432.22.7 FOTOTEKAR 2432.9 samostalni informacijski istraživač DODATAK: 2432.11.21.21. unapređuju i razvijaju spoznaje.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 194 of 823 2432. izradu studija i izvješća.22.11.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE PODVRSTA 244. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. sociologije. http://www.htm 18.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 2432.11.nn. antropologije.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR 2432.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE 2432. pružanje socijalnih usluga.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST 2432.8.11.11.24. proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina. teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije.21.7 BIBLIOGRAF 2432. istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste.22. proučavanje podrijetla i razvoja jezika. ekonomije.2008 .7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2432. prevođenje i interpretaciju.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE 2432.7 FONODOKUMENTATOR 2432. politike.11.

DIPLOMIRANI EKONOMISTI Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja. analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda.8.13. Diplomirani sociolozi.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441. povjesničari 2444. savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje.19.7 diplomirani ekonomist za marketing 2441. c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih. Diplomirani filozofi. sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova.7 diplomirani ekonomist za financije 2441. f) nadgled ostalih suradnika. zapošljavanja. usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.7 diplomirani agroekonomist http://www. produktivnosti i potrošnje. teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.14. Diplomirani ekonomisti 2442.nn. marketinških metoda. Diplomirani filolozi i prevoditelji 2445.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Diplomirani socijalni radnici 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 195 of 823 Zanimanja su te podvrste u skupinama: 2441.htm 18.16. monetarne i fiskalne politike te politike cijena.12.11. Diplomirani psiholozi 2446. U toj su skupini zanimanja: 2441. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. antropolozi i srodna zanimanja 2443. d) pripremu studija i izvješća. e) srodne poslove. domaćih i međunarodnih tržišnih trendova. b) prikupljanje. dohotka.15.2008 . politolozi.6.

37.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 2441.2008 .htm 18.42.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.11.34.nn.36.11.11.21.33.11.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.41.6.7 voditelj bankarskih poslova 2441.7 MARKETAR BANKE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.8.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja 2441.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.52.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 196 of 823 2441.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti 2441.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje 2441.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama 2441.12.19.7 voditelj poslova u osiguranju 2441.7 diplomirani ekonomist DODATAK: 2441.12.32.11.8 istraživač ekonomskih znanosti 2441.7 stručnjak u poslovima osiguranja 2441.31.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE 2441.38.7 investicijski savjetnik 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA 2441.11.61.35.11.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.51.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2441.13.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM 2441.

7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.21.21.31.15.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2441.2008 .31.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA 2441.31.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE 2441.15.33.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2441.21.15.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.7 PROČELNIK CARINARNICE 2441.7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR 2441.htm 18.32.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 197 of 823 2441.21.19.6.15.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE 2441.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE 2441.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE 2441.32.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV http://www.31.15.7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE 2441.nn.15.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA 2441.7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE 2441.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.21.15.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA 2441.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA 2441.8.32.32.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2441.31.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ 2441.

7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.61.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV 2441.42.7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.41.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA 2441.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO http://www. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE 2441.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 2441.36.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA 2441.38.61.2008 .8.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA 2441.37.34.36.41.38.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.42.42.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA 2441.htm 18.61.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.34.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA 2441.61.38.7 TEHNOLOG RADA BANKE 2441.34.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA 2441.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 198 of 823 2441.34.61.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM 2441.36.nn.7 PRISTAV I.7 PRISTAV I.35.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA 2441.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA 2441.41. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN 2441.19.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU 2441.33.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.38.42.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.35.

7 EKONOMSKI SAVJETNIK 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani antropolog 2442.7 EKONOMETRIČAR 2442.61.16. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI. g) izradu studija i izvješća. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA Diplomirani sociolozi. oružje i skulpture. razvoja. podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti. lončarija. h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2442. d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim.7 diplomirani kroatolog 2442.18.nn.15.7 diplomirani sociolog 2442.htm 18.61.7 diplomirani arheolog http://www. e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada.9 samostalni istraživač sociolog 2442.6. f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta.8 istraživač sociolog 2442.11. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke.8 istraživač antropolog 2442.9 samostalni istraživač antropolog 2442.14. b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija. oruđe.2008 . socijalnim i kulturnim aktivnostima.12. ustrojstva.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 199 of 823 2441.19. antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva.17.13. c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe. hramovi. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje podrijetla. socijalne obrasce. organizaciju i međuovisnosti društava.

države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr. POLITOLOZI.20. metafizike i etike. d) istraživanja političke filozofije.8.7 diplomirani kriminalist 2442.7 diplomirani etnolog 2442. ekonomskog. DIPLOMIRANI FILOZOFI.7 diplomirani geograf 2442.7 diplomirani komunikolog 2442. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka. uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta.25.32. poput arheoloških i antropoloških nalaza.24. počela i smisla svijeta.22.nn. uglavnom pomoću rasuđivanja. na području epistemologije. Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja.19. b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora.8 istraživač etnolog 2442. POVJESNIČARI Diplomirani filozofi.6.29. institucija i http://www. socijalnog ili političkog).9 samostalni istraživač geograf 2442.19.2008 .28.23. poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora. provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja. povjesničari i srodni stručnjaci rade.9 samostalni istraživač etnolog 2442.8 istraživač geograf 2442.26.9 samostalni istraživač arheolog 2442.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2442. prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava.8 istraživač arheolog 2442.31. ljudske djelatnosti.7 diplomirani penolog DODATAK: 2442. c) izdvajanje važne građe.9 samostalni istraživač komunikolog 2442.htm 18. iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija.7 SOCIJALNI PEDAGOG 2443.27.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 200 of 823 2442. politolozi.8 istraživač komunikolog 2442.27. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.

Ti poslovi uključuju: a) proučavanje odnosa između starih.6.9 samostalni istraživač politologije 2443.7 diplomirani politolog 2443.nn. jesu li pravni. i) nadgled ostalih suradnika. prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo.8.13. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI Diplomirani filolozi. c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2443.11.19.htm 18.8 istraživač politologije 2443. gramatike.21.14. U toj su skupini zanimanja: 2443.7 diplomirani povjesničar 2443.15.8 istraživač povijesti 2443. uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama.18. izvornih i modernih jezičnih skupina. f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade.12. rječnika i sličnih priručnika.2008 . g) izradu studija i izvješća.8 istraživač umjetnosti 2443. traganje za podrijetlom i razvojem riječi.19. h) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 201 of 823 ponašanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi. političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba.8 istraživač filozofije 2443.7 diplomirani filozof 2443.17. http://www. b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava.9 samostalni istraživač umjetnosti 2444.22. gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata.16.9 samostalni istraživač filozofije 2443.23. e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora.9 samostalni istraživač povijesti 2443.

12.11.nn. posebno na konferencijama.22.16.14.7 diplomirani indolog 2444.8 istraživač filolog 2444. d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda.7 slavist 2444. f) izradu studija i izvješća.7 leksikograf 2444. sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika.7 diplomirani turkolog 2444.9 samostalni istraživač filolog DODATAK: 2444.18. h) nadgled ostalih suradnika.21.13.7 diplomirani filolog 2444.19. g) srodne poslove.7 SIMULTANI PREVODITELJ 2444.12.19.12.7 TUMAČ 2444. U toj su skupini zanimanja: 2444.8.12.7 diplomirani hungarolog 2444.2008 .17.12.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ 2444.7 diplomirani književni komparatist 2444.15.7 lektor hrvatskoga jezika 2444.7 prevoditelj 2444.7 SUDSKI TUMAČ 2444.6.12.7 diplomirani fonetičar 2444.20.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 202 of 823 tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće.htm 18.

21.7 psiholog rada 2445.9 samostalni istraživač psiholog DODATAK: 2445.nn. šport i različita druga područja ljudske djelatnosti. profesionalna orijentacija.7 športski psiholog 2445.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 203 of 823 2444.7 klinički psiholog 2445.22. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića. odgoj (i preodgoj) i obrazovanje.8. d) srodne poslove.7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG http://www. njihovog nastanka. b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika.2008 .7 psiholog forenzičar 2445.7 SEMANTIČAR 2445. obrana (vojska).6.8 istraživač psiholog 2445. Ti poslovi uključuju: a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena.16.20.20.htm 18.11.12. zapošljavanje. promet (kao poseban oblik rada). Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada.7 psiholog 2445.7 OPĆI LINGVIST 2444.14.12. socijalni rad. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice.7 školski psiholog 2445. selekcija i rehabilitacija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. U toj skupini su zanimanja: 2445. c) savjetovanje. prevencijske i terapeutske postupke.7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ 2444. e) nadgled ostalih suradnika.7 VIŠI PREVODITELJ 2444.19.11. razvoja i mogućnosti utjecaja na njih.13. komunikacija i tržište. tumačenje i vrednovanje). zdravstvo. prvenstveno ljudi.15. njihovu primjenu.

U toj skupini su zanimanja: 2446. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima. h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja.htm 18.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.15. k) nadgled ostalih suradnika. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.11.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 204 of 823 2446. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih.12. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima. b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama. e) planiranje.19.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.8. unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.7 savjetnik socijalne skrbi 2446.17. i) planiranje. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.2008 . j) srodne poslove.16. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način.14. c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. ocjenjivanje.6.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.nn.7 diplomirani socijalni radnik DODATAK: http://www.

15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2446. reportaže i komentare. restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela. Akademski slikari. Književnici. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2451.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446. oblikovanje skulptura. glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama. http://www.2008 . Glumci i redatelji 2451.17.19. glazbena i ostala umjetnička djela. novinari i srodna zanimanja 2452.nn. plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje. radijskog i televizijskog programa. Plesači i koreografi 2455. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA Književnici. izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 205 of 823 2446.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela. koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama. Akademski glazbenici. novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje. ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja. slikanje i izradu karikatura. skladatelji i srodna zanimanja 2454. d) prikupljanje. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI Umjetnici.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446. znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna. b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog. dramska. skladanje glazbe. kipari i srodna zanimanja 2453.htm 18. filmskog.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 245.12. KNJIŽEVNICI. c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI 2446.16.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti. prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima. pjevači.6. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku.

7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA http://www. odabir.7 dramaturg 2451.7 scenarist 2451.7 tehnički pisac 2451. redigiranje.7 korektor u izdavaštvu 2451.7 urednik 2451. g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige.htm 18. sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku.25.31.11.7 POMOĆNIK UREDNIKA 2451.19.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) odabir.7 novinar 2451.24. h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga. davanje sugestija o tome.11.12.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA 2451.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA 2451.7 ZAMJENIK UREDNIKA 2451. priručnika i sličnih tehničkih publikacija.13.6. televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja.7 pisac reklamnih poruka 2451.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 206 of 823 e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama.7 recenzent 2451.8.23.nn. uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju.21.11. k) srodne poslove.2008 . f) pisanje uvodnika. l) nadgled ostalih suradnika. priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici. U toj su skupini zanimanja: 2451. j) oblikovanje i pisanje brošura.7 književnik 2451.22. na radiju.7 moderator DODATAK: 2451. uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala.26.

Ti poslovi uključuju: a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva.21.7 GLAZBENI UREDNIK 2451.11. b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom. kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura. kredom.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST 2451.8.7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU 2451.31.12. e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige. drvu i drugim materijalima.11. slikanjem.7 DOPISNIK 2451. d) izradu karikatura o osobama ili događajima.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA 2451.11.12.7 KOMENTATOR 2451.21.11.12.12. tintom.htm 18.7 LIKOVNI UREDNIK 2451. c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama. crtanjem. AKADEMSKI SLIKARI. TRIBINE 2452. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA Akademski slikari. gline i kovina. kamena. časopise.7 FILMOLOG 2451. SEMINARA. http://www.7 PJESNIK 2451.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VODITELJ SIMPOZIJA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 207 of 823 2451.19.nn.7 KRITIČAR 2451.11.11.7 REPORTER 2451.11.7 DRAMSKI PISAC 2451.7 REDAKTOR 2451.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA 2451.6.12.7 GLAVNI UREDNIK 2451.2008 .12.7 PISAC 2451.21. reklame i slične namjene. uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama. crtanjem karikatura i srodnim tehnikama.

19. g) slikanje minijatura. i) nadgled ostalih suradnika.21.11.22.7 FILMSKI SCENOGRAF 2452.7 karikaturist 2452.19.7 akademski keramičar 2452.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2452.7 akademski slikar 2452.7 akademski grafičar 2452.18. zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta.7 scenograf 2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA http://www.14.7 kipar naivac 2452.8.7 konzervator i restaurator DODATAK: 2452.15.7 slikar crtanog filma 2452.31.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2452. U toj su skupini zanimanja: 2452.31.17. h) srodne poslove.19.6.18.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK 2452.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova 2452.7 ASISTENT SCENOGRAFA 2452.nn.htm 18.2008 .20.7 akademski kipar 2452.16.17.7 tapiserist 2452.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 208 of 823 f) restauriranje oštećenih.13.7 SLIKAR MASKE 2452.7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA 2452.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.18.17.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR 2452.7 slikar naivac 2452.31.

d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA 2452. pjevači.7 akademski violinist 2453. U toj su skupini zanimanja: 2453.2008 .7 akademski klavirist 2453.7 akademski dirigent 2453. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje skladbi.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA 2453. glazbala ili prilike.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA 2452.6.7 akademski violončelist 2453.7 akademski harfist 2453.16.31.7 akademski orguljaš 2453.nn.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 209 of 823 2452.7 akademski muzikolog 2453. b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine.31.11.19.12.19.7 akademski kontrabasist http://www. AKADEMSKI GLAZBENICI. c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine. g) nadgled ostalih suradnika.7 akademski violist 2453. skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA 2452.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE 2452. f) srodne poslove.7 akademski skladatelj 2453.14.31.15.8. e) pjevanje solističko ili u zboru.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.20. PJEVAČI. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA Akademski glazbenici.31.htm 18.13.

29.24.30.7 tenor solist 2453.nn.48.7 akademski klarinetist 2453.7 akademski flautist 2453.45.7 bariton solist 2453.28.7 akademski instrumentalist 2453.35.7 redatelj operne predstave 2453.7 alt solist 2453.46.34.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA http://www.7 akademski rogist 2453.22.11.41.7 mezzosopran solist 2453.32.42.7 korepetitor 2453.2008 .33.44.11.7 akademski oboist 2453.23.31.7 akademski trubljač 2453.27.htm 18.7 akademski folklorni glazbenik 2453.43.26.25.7 akademski solopjevač 2453.7 akademski saksofonist 2453.7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski crkveni glazbenik 2453.47.7 bas solist 2453.21.49.7 akademski udaraljkaš 2453.7 akademski fagotist 2453.19.8.7 sopran solist 2453.7 akademski trombonist 2453.7 akademski gitarist 2453.7 inspicijent opere DODATAK: 2453.6.7 akademski tubist 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 210 of 823 2453.

35.11.6.14.7 ETNOMUZIKOLOG 2453. temu.19.7 KOMPOZITOR 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. U toj su skupini zanimanja: 2454.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2453.12.7 DIRIGENT ORKESTRA 2453.12. d) nadgled ostalih suradnika.7 folklorni plesač i pjevač 2454. c) srodne poslove.7 plesač suvremenog plesa 2454.8. b) plesanje solističko.htm 18.12.13.11.12. misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka.17. PLESAČI I KOREOGRAFI Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove.7 PRVAK BALETA http://www. pokreta i gesta.7 KONCERTNI MAJSTOR 2453.13.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2453. s partnerom ili u plesnoj skupini.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA 2454.11.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 211 of 823 2453.47.11.7 plesač klasičnog baleta 2454.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2453.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA 2453.7 koreograf DODATAK: 2454.7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA 2453.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.27. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču.2008 .12.

GLUMCI I REDATELJI Filmski.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA 2454.7 BALETNI MAJSTOR 2454. d) srodne poslove.7 glumac 2455.11.2008 . kazališni i drugi glumci. b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja.7 NACIONALNI PRVAK DRAME 2455.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 212 of 823 2454.14. davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA 2454.12. redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima. televiziji.11. c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija. uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime.8.11. radiju i na filmu. Ti poslovi uključuju: a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici. zvučne i svjetlosne efekte.11.11. televiziji. radiju ili na filmu.7 FILMSKI GLUMAC 2455.6.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA 2454. e) nadgled ostalih suradnika.11.7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA 2455.7 GLUMAC I PJEVAČ http://www.11.11.7 PLESAČ FOLKLORA 2454.7 BALERINA 2454.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.14.nn.14. izgled scene.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA 2455.7 MAJSTOR GLUMIŠTA 2455.7 redatelj DODATAK: 2455.11. televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama.19.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 2455.

12. Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. predvode vjerske čine stvoriteljskih.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ 2455.12.12. obreda i vjerskih svečanosti.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vršitelji vjerskih obreda. c) predvođenje vjerskih službi. svete tradicije i vjerskih običaja.htm 18. održavanje vjerskih službi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 213 of 823 2455. njegovanje svetih tradicija. b) očuvanje vjerskih istina. pripravu vjerskih pouka i propovijedi.7 ASISTENT REŽIJE PODVRSTA 246.2008 . f) propovijedanje i širenje vjerskih istina. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika. vjerske prakse i vjerovanja. otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja. pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada. preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije. Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini: 2460. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi. vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede.8. euharistije (molitve) i propovijedi. d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima. e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere.7 GLUMAC-LUTKAR 2455. Vjerski stručnjaci 2460.19. http://www. njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija. provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere.7 KAZALIŠNI REDATELJ 2455. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku.12.12. Ti poslovi uključuju: a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. štite i promiču svete tradicije.7 REDATELJ RADIJA 2455.nn.7 FILMSKI REDATELJ 2455. prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije.7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA 2455.12.11.

nn.16.23.2008 .7 PATRIJARH 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 214 of 823 g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi.12.htm 18.7 KARDINAL 2460.14.18.20.7 ARHIJEREJ 2460.19.7 episkop 2460.7 poglavar redovničke zajednice 2460. h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima.7 MUFTIJA http://www.13.11.7 redovnik 2460.7 MITROPOLIT 2460.7 POMOĆNI BISKUP 2460. i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.12.7 ARHIEPISKOP 2460.19.7 rabin 2460.22.7 EPARH 2460.7 kantor 2460.7 propovjednik DODATAK: 2460. U toj su skupini zanimanja: 2460.17.7 svećenik 2460.7 diplomirani teolog 2460.7 NADBISKUP 2460.6.15.12.13.12.8.21.7 imam 2460.7 pastor 2460.7 biskup 2460.7 predstojnik ureda biskupske konferencije 2460.12.11.11.12.11.7 kateheta župnog vjeronauka 2460.

19. BRAT LAIK 2460.7 REDOVNIK.14.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE 2460. Stručnjaci i znanstvenici. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2.7 KANCELAR NADBISKUPIJE 2460.7 KAPELAN 2460.7 GLAVNI IMAM 2460.7 NADBISKUPSKI VIKAR 2460.14.nn. Za specifična upravna zanimanja.14. http://www. Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave. Stručnjaci državne uprave.7 TAJNIK NADBISKUPIJE 2460.16.7 REDOVNIK SVEĆENIK 2460.7 ŽUPNIK 2460.13.16.15.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2460.7 PREDMOLITELJ PODVRSTA 247.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 215 of 823 2460. Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka .državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima. Podvrsta sadrži skupine zanimanja: 2471.htm 18.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE 2460.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. formirana je podvrsta 247.14.7 GENERALNI VIKAR 2460.8. Stručnjaci državne uprave 2472.22.7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE 2460. određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima).6.14.19.16. Inspektori državne uprave 2471. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2.14. koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2.16.

d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR 2471. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom. 2472.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK 2471. udruge građana.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 216 of 823 Poslovi se odnose na osobna stanja građana.11. Ti poslovi uključuju: a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku.11.91.2008 . http://www.8.11. nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak. upravni postupak. popise birača.19. VRSTE ZVANJA P.11.11. b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE 2471.11. c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa.nn.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK 2471.11. ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora. f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika.7 UPRAVNI SAVJETNIK 2471. e) izradbu propisanih javnih isprava.7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE 2471. 2471.7 savjetnik državne uprave 2471. odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda.11.7 diplomirani upravni pravnik DODATAK: 2471.7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P.7 PRISTAV I.6. Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte. u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave.N. uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.91.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE 2471.11.N. U toj su skupini zanimanja: 2471.htm 18. skupina 2471).

15.08.htm 18.19. predmeta. c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta.06. utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.18. b) pregled poslovnih spisa.05.7 državni inspektor za poštu 2472.03. h) sastavljanje zapisnika o pregledu.7 lovni inspektor 2472.01.7 poljoprivredni inspektor 2472.7 građevinski inspektor 2472.2008 .16. U toj su skupini zanimanja: 2472.7 inspektor postrojenja pod tlakom 2472. roba i drugih stvari kod nadziranih osoba.7 elektroenergetski inspektor 2472. e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku.02.7 inspektor financijske policije 2472.6. d) saslušanje osoba u upravnom postupku.7 državni inspektor za telekomunikacije 2472.09.7 inspektor cestovnog prometa 2472.7 prosvjetni inspektor 2472.12.7 carinski inspektor 2472.7 inspektor parnih kotlova 2472.13.7 državni revizor 2472.17.11. f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela.8. g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten.nn.7 devizni inspektor 2472.10.7 porezni inspektor 2472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 217 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pregled zgrada i poslovnih prostorija.7 inspektor rada 2472.04.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.

2008 .20.7 tržišni inspektor 2472.35.7 inspektor državne uprave.31.7 inspektor zrakoplovstva 2472.7 inspektor zaštite od požara 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.01.19.7 inspektor zaštite bilja 2472.38.30.n.34.36.7 inspektor pravosudne policije 2472.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina 2472.19.25.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo 2472.7 sanitarni inspektor 2472.26.8.7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem 2472.7 rudarski inspektor 2472.6.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 2472.23.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica 2472.33.29.7 veterinarski inspektor 2472.27.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 218 of 823 2472.32.21.37.7 vodoprivredni inspektor 2472. DODATAK: 2472.7 inspektor zaštite okoliša 2472.7 šumski inspektor 2472.7 urbanistički inspektor 2472.39.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora 2472.7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST http://www. p.01.01.7 upravni inspektor 2472.40.nn.28.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa 2472.7 proračunski inspektor 2472.7 zdravstveni inspektor 2472.7 turistički inspektor 2472.99.24.htm 18.

7 MLAĐI PRISTAV I.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.09.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 2472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 219 of 823 2472.03.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE 2472.03.nn.14.28.14.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472. VRSTE ZVANJA 2472.09. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.24.7 INSPEKTOR I.6.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE 2472.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE 2472.01.7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA http://www. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI 2472.7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.htm 18.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.8.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR 2472.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE 2472.2008 .7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2472.P.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR 2472. P.09. ZA UNUTARNJI NADZOR 2472. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK 2472.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR 2472.10.09.09.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 2472.7 INSPEKTOR F.03.7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I.7 NAČELNIK ODJELA F.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE 2472.26.03.33.16.03.09.09.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR 2472.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.03.14.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR 2472.03.14.14.21.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.

Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih.nn. tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ.38. tehničkih. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi. informatike i građevinarstva.38. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.35.6. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti. tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi. financijama. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci VRSTA 31. razne tehničke usluge u trgovini. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju 34. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi. upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. informatike i građevinarstva. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije 32. biotehničkih.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE ROD 3. državnoj upravi. društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva.39. obavljanje dijela vjerskih poslova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 220 of 823 2472. INŽENJERI. Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari 33. Upravljaju tehničkom opremom.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR 2472.2008 . elektronskom i srodnom http://www. socijalnom radu. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 31.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR 2472.38.19. poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju.htm 18. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti. Inženjeri. poslove na umjetničkim i športskim priredbama. nadzor i upravljanje optičkom.8.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka.

Inženjeri i tehničari d. 3111. upravljanje zrakoplovima i brodovima.8. počela i operativnih metoda. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. fizike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 221 of 823 opremom i sustavima. građevinarstva. geologije.2008 . Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari 3116. uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari 3118. Inženjeri. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 311. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. Inspekcijski stručnjaci PODVRSTA 311.6. meteorologije i astronomije. procese i proizvode.n. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. tehničari i srodna zanimanja 312. znanstvenika i srodnih stručnjaka. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci 315. ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa. INŽENJERI. ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine. cestovnom i poštanskom prometu.htm 18. fizike. http://www. Računalni inženjeri. Kemijskotehnološki.nn. Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije 3115. posebno u području tehničkih znanosti. tehničari i operatori 313. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije. Arhitektonski. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje 314. prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari 3117. poslove u željezničkom. građevinski i geodetski inženjeri i tehničari 3113. Inženjeri i tehničari kemije i fizike 3112. Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3111. Elektroinženjeri i elektrotehničari 3114. tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja. Tehnički ilustratori 3119.19. opremu.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 kemijski tehničar anorganskih sustava 3111. vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja.4 tehničar elektrokemijskih sustava 3111.27. f) srodne poslove.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 222 of 823 geologije.29.4 tehničar farmaceutskih sustava 3111. Ti poslovi uključuju: a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente.26. geofizike. U toj su skupini zanimanja: 3111.4 tehničar laboratorijske kontrole 3111.4 kemijski tehničar organskih sustava 3111. meteorologije i astronomije. d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. kao i na unapređivanju industrijske.4 tehničar oceanografije 3111. g) nadgled ostalih suradnika.23.8.12.22. ispitivanja i analize.2008 .4 petrokemijski tehničar analitičar 3111.4 kemijski tehničar analitičkih sustava 3111.4 tehničar analize namirnica 3111.4 prehrambenokemijski laborant 3111.11.6 kemijski inženjer analitičar 3111.28.15.13.4 tehničar radioloških sustava 3111.21.16.htm 18. organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće.nn. ispitivanja i analiza.4 tehničar polimera 3111. b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa.4 kemijski tehničar http://www.6.4 petrokemijski laborant 3111. c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama. e) održavanje i popravak istraživačke opreme. medicinske.24.19.25.

4 geološki tehničar 3111.6 meteorološki inženjer 3111.65.78.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 223 of 823 3111.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.5 tehničar obrade geofizičkih podataka 3111.2008 .15.43.6 hidrološki inženjer 3111.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA 3111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.6 inženjer geofizičkih istraživanja 3111.4 tehničar matematički 3111.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE http://www.62.46.nn.5 tehničar geoelektričnih mjerenja 3111.72.4 hidrološki tehničar 3111.4 meteorološki tehničar 3111.19.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta 3111.73.6 inženjer naftne geologije 3111.26.8.4 astronomski tehničar 3111.5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar 3111.77.74.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA 3111.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka 3111.63.71.13.15.41.htm 18.44.13.4 tehničar fizikalni 3111.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta 3111.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE 3111.61.76.4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA 3111.5 tehničar seizmičkih mjerenja 3111.64.4 geofizički tehničar DODATAK: 3111.15.42.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA 3111.45.75.

http://www. izmjeri i prijenosu projekata na teren.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA 3111. terminski planovi. ARHITEKTONSKI. održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. katastarsku evidenciju i drugo.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 224 of 823 UPORABE 3111. razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove.4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA 3111.4 GEOTEHNIČAR 3112. građevinski dnevnik. cestograđevni i slični materijali).46. c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu. g) izradu dijelova prostornog plana. vođenje održavanja građevina. h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida. vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi.6. j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja. izmjeru obavljenih radova. snimanje. certificiranjima i slično). b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala. kalkulacije.htm 18. f) analizu cijena. l) nadgled ostalih suradnika. cestograđevni materijali. d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga.8. beton). proizvoda i konstrukcija.78.6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU 3111.46. e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada. k) srodne poslove.19. iskolčenje.43. vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor.2008 . Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima.nn. i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi. projektiranje i razradu projekata. obračun osnovice za plaće radnika. dokumentacija o ispitivanjima.

33.13.14.40.4 voditelj radova niskogradnje 3112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 225 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3112.4 građevinski tehničar 3112.38.25.4 građevinski tehničar niskogradnje 3112.6 voditelj armiračnice 3112.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova 3112.35.2008 .4 građevinski tehničar visokogradnje 3112.6 arhitektonski inženjer http://www.nn.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova 3112.8.16.4 građevinski laborant 3112.23.27.11.4 tehnički crtač za građevinarstvo 3112.6 projektant hidrogradnje 3112.36.6 prostorni projektant 3112.6 projektant visokogradnje 3112.6 inženjer voditelj radova visokogradnje 3112.12.39.19.34.4 voditelj radova visokogradnje 3112.4 tehnički crtač za arhitekturu 3112.22.htm 18.15.4 građevinski tehničar razrađivač projekta 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.4 građevinski tehničar za restauratorske radove 3112.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova 3112.6 inženjer voditelj gradnje prometnica 3112.6 prostorni planer 3112.6 projektant građevinskih instalacija 3112.6 projektant prometnica 3112.31.6 voditelj asfaltirnice 3112.37.29.6 voditelj betonare 3112.6.6 građevinski inženjer 3112.24.28.26.21.30.

4 geodetski tehničar za elaborate 3112.4 geodetski tehničar restitutor 3112.nn.87.11.89.90.94.12.98.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE 3112.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata 3112.12.8.4 tehničar rudarski mjernik 3112.htm 18.4 geodetski tehničar hidrografije 3112.92.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 226 of 823 3112.96.6 geodetski inženjer 3112.2008 .6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.5 građevinski poslovođa 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu 3112.4 geodetski tehničar za katastar 3112.19.11.41.13.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU 3112.93.86.99.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica 3112.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA http://www.88.6 geodetski inženjer za katastar vodova 3112.83.4 geodetski tehničar za fotogrametriju 3112.6.4 tehnički geodetski crtač 3112.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica 3112.6 voditelj rudarskog katastra 3112.12.4 geodetski tehničar za katastar vodova 3112.81.4 tehnički kartografski crtač DODATAK: 3112.97.91.85.4 geodetski tehničar 3112.95.6 kartograf 3112.82.84.

4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.95.41.htm 18.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 227 of 823 3112.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE 3112.22.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 3112.8.38. proizvodnju.37.34.39.14.nn.5 TESARSKI POSLOVOĐA 3112. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i http://www.19. b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE 3112.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112. konstruiranje.22.22. sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima.4 GEOMETAR 3112.34. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike.34. funkcioniranje.21.14.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA 3113.36.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA 3112.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 3112.2008 . aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE 3112.35.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA 3112.4 CESTAR GRUPOVOĐA 3112.6. sastavljanje.41.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU 3112.4 NADZORNIK PRUGA 3112. aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova. za projektiranje. održavanje i popravak električnih uređaja.34. Ti poslovi obično uključuju: a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja.98.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA 3112.

6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 228 of 823 instaliranje prema dobivenim specifikacijama.24.nn.4 elektroenergetski tehničar 3113.28. U toj su skupini zanimanja: 3113. korištenjem.19.6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.22.26.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.27.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo 3113.4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.2008 .16. g) nadgled ostalih suradnika.13.17.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda 3113.30.4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije 3113. e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu.31. f) srodne poslove.6 elektroenergetski inženjer 3113. održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.23.14.6 elektrostrojarski inženjer 3113.11.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113. instaliranjem.6.41.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove http://www.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije 3113.4 elektrotehničar za elektromotore 3113.29.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo 3113.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda 3113.25.12.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije 3113.4 elektrostrojarski tehničar 3113.htm 18.15.4 elektrotehničar za prijenos električne energije 3113.

6 elektroinženjer projektant 3113.43.47.51.71.46.5 predradnik u elektroenergetici 3113.14.6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva 3113.6.26.6 elektroinženjer za električne strojeve. aparate i uređaje 3113.44.72.61.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA 3113.5 predradnik u elektrostrojarstvu 3113.48.17.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 3113.16.4 elektrotehničar 3113.4 elektrotehničar za instalacije i opremu 3113.63.6 elektroinženjer 3113.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva 3113.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO 3113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.83.4 elektrotehničar za plovila 3113.6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove 3113.19.4 ELEKTROTEHNIČAR.4 elektrotehničar za električne strojeve. TEHNOLOG http://www.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU 3113.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva 3113.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva 3113.2008 .45.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU 3113.24.htm 18.54.nn.26.82.16.81.6 elektroinženjer za plovila 3113.8.5 predradnik u elektromontaži i instalacijama DODATAK: 3113.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 229 of 823 3113.42.52. aparate i uređaje 3113.62.4 elektrotehničar za procesnu tehniku 3113.53.4 tehnički crtač za elektrotehniku 3113.6 elektroinženjer za procesnu tehniku 3113.

održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava. telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova.6 inženjer za elektroničke proizvode 3114.11. kao i za projektiranje. sastavljanje.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA 3113.83. telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava. telekomunikacijskih. konstruiranje za proizvodnju. b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA 3113. korištenja.22. f) srodne poslove.nn. d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje.13.23.6 konstruktor elektroničkih proizvoda 3114.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje 3114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 230 of 823 3113.2008 . c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama. funkcioniranje.12.6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja http://www. g) nadgled ostalih suradnika.82.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.4 tehničar za elektroničke proizvode 3114.82. e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE 3113. održavanja i popravljanja elektroničke opreme.19.8. U toj su skupini zanimanja: 3114. telekomunikacijama i automatici. kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.82.6. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje 3114. radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR 3114.

4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje 3114.4 tehničar za telekomunikacije 3114.4 tehničar za brodske telekomunikacije 3114.4 tehničar elektroničar za računala 3114.6 inženjer elektronike 3114.6 inženjer za radio i televizijske uređaje 3114.72.36.6.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.4 tehničar za procesnu automatiku 3114.73.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje 3114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 231 of 823 3114.76.4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja 3114.47.4 tehničar za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje 3114.nn.4 tehničar elektronike 3114.32.77.35.82.34.61.2008 .75.8.46.62.4 tehničar za mehatroniku 3114.44.htm 18.71.49.5 predradnik elektroničar http://www.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje 3114.48.41.33.31.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje 3114.19.43.42.6 inženjer za procesnu automatiku 3114.4 tehničar za željezničke telekomunikacije 3114.81.91.6 inženjer za telekomunikacije 3114.6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.6 inženjer elektroničar za računala 3114.45.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije 3114.4 tehnički crtač za elektroniku 3114.74.

Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila. c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova. te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA 3114.92. te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila.61.61.49. Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda.61. te ispitivanja prototipova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 232 of 823 3114. strojarske opreme.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.2008 . plovila i brodske opreme.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114. istraživanja u brodogradnji.33.71. održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE 3114.6.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE 3114.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.35.5 predradnik elektroničar u montaži DODATAK: 3114. upotrebom. te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama. istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala. njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima.htm 18.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE 3115.19. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila.8.48. strojarskih postrojenja. b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda. e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode. Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 3114.81. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom. http://www.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU 3114. Ti poslovi uključuju: a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 233 of 823

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova; g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila 3115.02.6 konstruktor pružnih vozila 3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva 3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva 3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva 3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva 3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport 3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja 3115.09.6 konstruktor dizalica 3115.11.6 konstruktor turbina 3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora 3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike 3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje 3115.15.6 konstruktor procesne opreme 3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja 3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda 3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature 3115.21.6 konstruktor plinske mreže 3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata 3115.23.6 strojarski konstruktor 3115.31.4 konstruktor pripremaka

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 234 of 823

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova 3115.33.4 konstruktor limenih dijelova 3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija 3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike 3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa 3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila 3115.38.4 konstruktor cjevovoda 3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist 3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva 3115.42.4 konstruktor dijelova plovila 3115.43.6 konstruktor plovila 3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom 3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom 3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica 3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica 3115.51.4 tehničar za zavarivanje 3115.52.6 tehnolog za zavarivanje 3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa 3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa 3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke 3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke 3115.57.4 tehničar za gradnju plovila 3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila 3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme 3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme 3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju 3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 235 of 823

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila 3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila 3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila 3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila 3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme 3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme 3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja 3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja 3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme 3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme 3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva 3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva 3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova 3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova 3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže 3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže 3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme 3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme 3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže 3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže 3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme 3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme 3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo 3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju 3115.91.4 strojarski tehničar 3115.92.6 strojarski inženjer 3115.93.4 brodograđevni tehničar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 236 of 823

3115.94.6 brodograđevni inženjer 3115.95.5 predradnik obrade kovina 3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda 3115.97.5 predradnik brodogradilišta 3115.98.5 predradnik strojarski DODATAK: 3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA 3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU 3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU 3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE 3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE 3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU 3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM) 3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR 3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA 3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA 3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE 3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA 3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA 3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 237 of 823

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA 3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE 3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje; b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije; c) ispitivanje kakvoće; d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema; e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme; f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda; g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3116.01.4 petrokemijski tehničar 3116.02.6 petrokemijski tehnolog 3116.03.6 tehnolog prerade nafte 3116.11.4 tehničar za organske sinteze 3116.12.6 tehnolog za organske sinteze 3116.13.4 tehničar prerade polimera 3116.14.6 tehnolog prerade polimera 3116.15.4 tehničar boja i lakova

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 238 of 823

3116.16.6 tehnolog boja i lakova 3116.17.4 tehničar gumarstva 3116.18.6 tehnolog gumarstva 3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda 3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda 3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda 3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda 3116.25.4 tehničar sredstava za pranje 3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje 3116.31.4 tehničar pigmenata 3116.32.6 tehnolog pigmenata 3116.33.4 tehničar agrokemikalija 3116.34.6 tehnolog agrokemikalija 3116.41.4 tehničar zaštite od korozije 3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije 3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode 3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode 3116.45.4 tehničar celuloze 3116.46.6 tehnolog celuloze 3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala 3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala 3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda 3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda 3116.51.4 tehničar papirničarstva 3116.52.6 tehnolog papirničarstva 3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar 3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 239 of 823

3116.59.5 kemijski predradnik 3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe 3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe 3116.63.4 mljekarski tehničar 3116.64.6 mljekarski tehnolog 3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova 3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova 3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja 3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja 3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna 3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna 3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane 3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane 3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje 3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje 3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera 3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera 3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba 3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata 3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje 3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje 3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva 3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.86.4 tehničar proizvodnje piva 3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva 3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 240 of 823

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina 3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.92.4 tehničar proivodnje enzima 3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima 3116.94.4 tehničar prerade duhana 3116.95.6 tehnolog prerade duhana 3116.96.4 prehrambeni tehničar 3116.97.6 prehrambeni tehnolog 3116.99.5 prehrambeni predradnik DODATAK: 3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA 3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA 3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA 3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI 3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE 3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA 3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 241 of 823

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE 3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA 3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE 3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina; b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina; c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama; d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima; e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu; f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju; g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija; h) srodne poslove;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 242 of 823

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije 3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije 3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije 3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije 3117.05.4 tehničar proizvodnje soli 3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena 3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena 3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje 3117.09.4 rudarski tehničar 3117.10.6 rudarski inženjer 3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina 3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina 3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin 3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin 3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove 3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide 3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama 3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje 3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama 3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove 3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina 3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja 3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme 3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 243 of 823

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta 3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina 3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina 3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina 3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina 3117.42.5 tehničar za transport plina 3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 3117.44.6 inženjer za transport plina 3117.45.4 naftno rudarski tehničar 3117.46.6 naftno rudarski inženjer 3117.51.5 rudarski jamski poslovođa 3117.52.5 rudarski jamski nadzornik 3117.53.5 rudarski jamski predradnik 3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa 3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa 3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa 3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli 3117.58.5 predradnik proizvodnje soli 3117.59.5 rudarski nadzornik separacije 3117.60.5 poslovođa miniranja 3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju 3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina 3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama 3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 244 of 823

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova 3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja 3117.69.5 poslovođa transporta plina 3117.70.5 voditelj hidroloških radova 3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima 3117.81.4 tehničar za metale i legure 3117.82.6 tehnolog za metale i legure 3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika 3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika 3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika 3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika 3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala 3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala 3117.89.4 tehničar metalurgije 3117.90.6 inženjer metalurgije 3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji 3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji DODATAK: 3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR 3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA 3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 245 of 823

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA 3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR 3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI 3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI 3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA 3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI 3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija; b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda; a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; a) srodne poslove; b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3118.11.6 tehnički ilustrator 3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša. Ti poslovi uključuju: a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 246 of 823

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje; c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada; d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda; e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja; f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji; g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji; h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka; i) srodne poslove; j) nadgled drugih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3119.01.6 koordinator pripreme rada 3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje 3119.03.6 planer proizvodnje 3119.04.6 planer održavanja 3119.05.6 planer izgradnje 3119.06.4 raspoređivač rada 3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta 3119.08.4 tehnički kalkulant 3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija 3119.10.6 inženjer zaštite na radu 3119.14.6 logističar 3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša 3119.16.6 tehnolog pakiranja 3119.21.4 tehničar za građevne materijale 3119.22.6 tehnolog za građevne materijale 3119.23.4 tehničar obrade kamena

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 247 of 823

3119.24.6 tehnolog obrade kamena 3119.25.4 tehničar keramike 3119.26.6 tehnolog keramike 3119.27.4 tehničar za emajle i glazure 3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure 3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda 3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda 3119.31.4 tehničar staklarstva 3119.32.6 tehnolog staklarstva 3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća 3119.41.4 tehničar predenja 3119.42.6 inženjer predenja 3119.43.4 tehničar tkanja 3119.44.6 inženjer tkanja 3119.45.4 tehničar pletenja 3119.46.6 inženjer pletenja 3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar 3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije 3119.49.4 tekstilni tehničar 3119.50.6 tekstilni inženjer 3119.51.4 tehničar za odjeću 3119.52.6 inženjer za odjeću 3119.53.4 kožarski tehničar 3119.54.6 kožarski inženjer 3119.55.4 obućarski tehničar 3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju 3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 248 of 823

3119.61.4 drvni tehničar 3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji 3119.63.4 tapetarski tehničar 3119.71.4 grafički tehničar 3119.72.6 grafički inženjer 3119.73.4 tehničar grafički urednik 3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže 3119.81.5 predradnik za građevne materijale 3119.82.5 predradnik obrade kamena 3119.83.5 predradnik za keramiku 3119.84.5 predradnik za emajle i glazure 3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale 3119.86.5 predradnik u staklarstvu 3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća 3119.88.5 tekstilni predradnik 3119.89.5 predradnik za odjeću 3119.90.5 predradnik kožarstva 3119.91.5 predradnik obućarstva 3119.92.5 predradnik kožne galanterije 3119.93.5 drvni predradnik 3119.94.5 predradnik tapetarstva 3119.95.5 grafički predradnik 3119.96.5 autolakirerski poslovođa 3119.97.5 pismoslikarski poslovođa 3119.98.5 dimnjačarski poslovođa 3119.99.5 poslovođa čišćenja DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA 3119.htm 18.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE 3119.50.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU 3119.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 3119.54.19.4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE 3119.08.02.6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM 3119.49.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 249 of 823 3119.4 TEHNIČAR ZA CEMENT.10.6.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT 3119.53.44.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA 3119.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE 3119.nn.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA 3119.4 POMOĆNI PLANER 3119.21.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE 3119.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR 3119.21.15.52.06.53. VAPNO.4 ODJEVNI TEHNIČAR 3119.48.4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR 3119.42.10.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA 3119.46.8.4 DISPEČER RADNIH NALOGA 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE http://www.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA 3119. GIPS 3119.51.02.48.52.4 TEKSTILNI LABORANT 3119.52.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA 3119.2008 .43.53.47.23.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE 3119.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU 3119.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA 3119.71.71.nn.61.57.71.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR 3119.6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME 3119.61.54.71.61.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE 3119.61.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE 3119.54.6.62.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA 3119.57.54.54.6 KOŽARSKI TEHNOLOG 3119.6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER 3119.61.4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE 3119.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 250 of 823 3119.4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU 3119.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE 3119.71.71.71.6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA 3119.2008 .4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF 3119.55.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.55.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER 3119.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA 3119.57.71.71.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF 3119.htm 18.71.19.8.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA 3119.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR 3119.62.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA http://www.

5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA 3119.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA http://www.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA 3119.95.6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA 3119.5 VODITELJ KEMIGRAFIJE 3119.5 VODITELJ MEKOG UVEZA 3119.95.5 VODITELJ FOTOSLOGA 3119.5 VODITELJ DUBOKOG TISKA 3119.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA 3119.71.72.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA 3119.71.72.95.95.5 VODITELJ VISOKOG TISKA 3119.htm 18.88.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA 3119.93.95.nn.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE 3119.93.89.71.6 GRAFIČKI TEHNOLOG 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME 3119.95.95.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 3119.8.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE) 3119.19.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR 3119.6.95.95.73.95.74.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA 3119.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA 3119.95.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA 3119.5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE 3119.71.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA 3119.71.2008 .95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK 3119.73.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 251 of 823 3119.95.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 252 of 823 3119.95. kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Operatori na robotima 3121.5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE 3119. Računalni operatori 3123.95.nn.95. upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor.8. organiziranje računalnih poslova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. projektiranju.6. Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema. programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija. pomoćne operacije.95.2008 . pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme.htm 18. održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa.95. programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima. manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME 3119. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3121. Računalni inženjeri i tehničari 3122.95.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA 3119. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI 3119.19. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA 3119. upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa.99.95. aktiviranje industrijskih robota.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI PODVRSTA 312. uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica. ustroja i baza http://www. Ti poslovi uključuju: a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE 3119. prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju. RAČUNALNI INŽENJERI. vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA 3119. TEHNIČARI I OPERATORI Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa.

uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti. uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama.44. te algoritama.21.11.51.6 projektant informatičkih sustava 3121. U toj skupini su zanimanja: 3121. h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme. k) nadgled ostalih suradnika. d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu. f) instaliranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 253 of 823 podataka.6 programer računalnih primjena 3121. e) postavljanje nove vanjske opreme.45.31.4 tehničar za programiranje 3121.6. g) upravljanje područnim računalnim mrežama. b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima.6 inženjer sustava za osobna računala 3121.33.19. održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama.6 inženjer sustava za računalne mreže 3121.41.6 sustavni analitičar 3121.2008 .nn.42.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 3121.32. j) srodne poslove.htm 18.6 informatičar http://www.6 programer strojeva upravljanih brojčano 3121. c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer sustava za opremu 3121. i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja. umjetne inteligencije i robotike.6 inženjer sustava 3121.43. kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu.8. izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.

papiru ili filmu. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora.4 PROGRAMER 3121. k) nadgled ostalih suradnika.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE 3121. rukuju opremom za snimanje. te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu. d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna.52. g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima.4 računalni tehničar DODATAK: 3121. e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci.6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA 3121. h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe.2008 . prijenos i obradu digitalnih podataka. f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pohranu.31. j) srodne poslove.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 3121.4 INFORMATIČKI POMOĆNIK 3122. http://www.33.nn.43. prema potrebama korisnika.6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA 3121.htm 18. pohranu. i) nadziranje rada opreme. znanstvenih.51.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA 3121.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 254 of 823 3121.41. prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu. inženjerskih i drugih podataka. c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje.19.8. b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor. RAČUNALNI OPERATORI Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova.52. sigurna i djelotvorna izvedba.6. te obrade poslovnih. papiru ili filmu.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 organizator obrade podataka 3122. OPERATORI NA ROBOTIMA Operatori na robotima.6 voditelj obrade podataka 3122.4 računalni operator 3122.15.15.2008 .4 OPERATOR PLOTERA 3123.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 255 of 823 U toj skupini su zanimanja: 3122. e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta.18. Ti poslovi uključuju: a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka. d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova.17.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA 3122.14.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA 3122.5 operator sustava na računalnom sustavu 3122.19.18.12.5 kontrolor pripreme i obrade podataka 3122. http://www.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA 3122. programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije. aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi DODATAK: 3122. c) osiguravanje nesmetanog rada robota.8.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR 3122. f) srodne poslove.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA 3122.17.13.nn.15.htm 18.4 administrator obrade podataka 3122.15.11.4 operator za pripremu obrade podataka 3122.16.5 OPERATOR NA KONZOLI 3122. b) aktiviranje robota.6.18.

Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne. audiovrpca.2008 .htm 18. snimanje kamerama za film. videovrpca. http://www. c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova. d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti.6 operator na robotu PODVRSTA 313.12. videokamerama. industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama. digitalnih diskova. televiziju i video. Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje. časopisima te ostalim publikacijama. kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona. b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije. nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. snimaju kamerama za film. 3131. Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima 3133.6 operator na industrijskom robotu 3123.6. nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava.11. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju. gramofonskih ploča. nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d.19.n. mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama. U toj su skupini zanimanja: 3123. Operatori na medicinskim uređajima 3139. e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.8. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju. televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. uključujući i one za snimanje slika iz zraka. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka 3132. rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 256 of 823 g) nadgled ostalih suradnika.

4 snimatelj trika 3131.35.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3131.12.4 mješač zvuka 3131.21.4 snimatelj zvuka 3131.htm 18.4 fotograf za komercijalne ilustracije 3131.25.13.4 studijski/radijski operator 3131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 257 of 823 f) srodne poslove.2008 .4 FOTOREPORTER 3131.26.32.34.23. U toj su skupini zanimanja: 3131.11.21. g) nadgled ostalih suradnika.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.4 montažer slike i zvuka 3131.31.24.4 operator snimanja na diskete 3131.23.14.4 ASISTENT TONA http://www.12.19.4 snimatelj slike 3131.27.4 studijski/televizijski operator 3131.4 mješač slike 3131.24.6.4 operator videosnimanja DODATAK: 3131.4 operator snimanja na vrpce 3131.nn.11.4 VIDEOMIKSER 3131.33.8.4 ČITAČ SVJETLA 3131.4 fotografski tehničar 3131.4 MIKSER SLIKE 3131.4 mikrofotograf 3131.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF 3131.23.4 novinski fotograf 3131.4 tehničar za zvučne efekte 3131.

kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.27.htm 18. moru i u zraku.2008 .4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE 3131. moru i zraku.35. g) nadgled ostalih suradnika.4 MIKROMAN 3131. U toj su skupini zanimanja: 3132.24.4 ASISTENT REALIZACIJE 3131. c) nadzor opreme za kinoprojekciju.4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR 3132.4 TONMAJSTOR 3131.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.4 MONTAŽER NEGATIVA 3131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 258 of 823 3131. Ti poslovi obično uključuju: a) nadzor sustava za emitiranje.27.4 GLAZBENI ILUSTRATOR 3131.12. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo. d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava.27. prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe. f) srodne poslove. e) vođenje dnevnika rada.11.8.19.6. satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.24.4 operator na televizijskom odašiljaču http://www.4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE 3131.27.4 operator na radioodašiljaču 3132.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju.24.24.nn.

rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici.16.6 operator na audiometrijskoj opremi 3133.4 kinooperator DODATAK: 3132. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja.6.14.19.16.4 operator televizijskog prijenosa 3132.nn. U toj skupini su zanimanja: 3133. b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.11.6 operator na opremi medicinske radiologije 3133. c) nadziranje rada opreme.2008 .6 brodski radiotelegrafist 3132.13. Ti poslovi uključuju: a) pripremu bolesnika.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA 3133.4 operator na telekomunikacijskoj opremi 3132.4 operator na željezničkim telekomunikacijama 3132.4 operator radioprijenosa 3132.18.6 operator na elektroencefalografskoj opremi 3133.4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA 3132. d) srodne poslove.4 rentgen tehničar 3133.13.15.12.14.15.4 radiotelegrafist 3132.18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 operator na opremi medicinske radiografije http://www.8.17.6 operator na elektrokardiografskoj opremi 3133.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 259 of 823 3132. e) nadgled ostalih suradnika.13.21.

15. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 3133.19. U toj su skupini zanimanja: 3139. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom.htm 18.17.6 operator na opremi za dijalizu 3133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 260 of 823 3133.nn. vode operativne poslove u cestovnom. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.19.17.19.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI 3133. željezničkom i poštanskom prometu.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 operator na medicinskoj opremi DODATAK: 3133.11. b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene.11. organiziraju upotrebu prometnih sredstava. d) nadgled ostalih radnika.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici 3133. c) srodne poslove. Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313.8.21.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi 3133.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima DODATAK: 3139.6 MAJSTOR SVJETLA PODVRSTA 314.6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER 3133.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST 3139.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE 3139.4 operator na scenskoj rasvjeti 3139. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje).6 majstor rasvjete 3139.12.18. http://www.6.20.11.N.12.

f) srodne poslove.6.12. održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.6 prvi časnik stroja http://www. Inženjeri poštanskog prometa 3141. rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije. Inženjeri željezničkog prometa 3147. b) narudžbe goriva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci 3144. Kontrolori leta 3145. održavanju i popravljanju mehaničkih. g) nadgled i izobrazbu posade stroja.8. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa 3146. Časnici palube i peljari 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 261 of 823 Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih. Ti poslovi uključuju: a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju. maziva. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi.htm 18.19. električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu. ČASNICI STROJA Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja 3148. održavanju i popravljanju mehaničkih. zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova.nn. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali.2008 . e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3141. c) nadzor nad instaliranjem.11. Časnici stroja 3142. U toj su skupini zanimanja: 3141. d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 upravitelj stroja 3141.

16. kroz kanale.htm 18.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE 3141. tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I.6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU 3141.21.6 VJEŽBENIK STROJA 3141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 3141.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe 3141. c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke.31.15. d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa.13. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova.12.8.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO 3142. KLASE 3141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 262 of 823 3141.14.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.19.16.31.21.21. ČASNICI PALUBE I PELJARI Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali.11.41.6 POMORSKI STROJAR 3141.6 drugi časnik stroja 3141.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 3141.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 3141.nn.6 inženjer brodske elektronike 3141. http://www.6 ASISTENT STROJA 3141.2008 . b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda.16.4 brodostrojar DODATAK: 3141.6 treći časnik stroja 3141.15.6 POMORSKI STROJAR I. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima). KLASE 3141.6.41.41.

42.61.6 vođa posade marine 3142.53. g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.41.16.6 peljar 3142.6 časnik lučke kapetanije 3142.8.4 skiper 3142. j) srodne poslove.22.21.4 pomorski nautičar 3142. h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije.nn.6 drugi časnik palube 3142.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe 3142.31.12.6 zapovjednik bušaće platforme http://www. f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.6 zapovjednik broda 3142.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 263 of 823 e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika.6.6 voditelj plovnog sastava jahti 3142. i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe 3142.4 nautičar unutarnje plovidbe 3142.11.htm 18.2008 .4 ribarskonautički tehničar 3142. U toj su skupini zanimanja: 3142. k) nadgled i izobrazba brodske posade.15.43.13.52.51.6 inženjer pomorske nautike 3142.19.17.6 treći časnik palube 3142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 prvi časnik palube 3142.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.

16.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 PRISTAV II.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA 3142.12.22.6 časnik stabilnosti platforme 3142.6 BRODSKI PILOT 3142.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM 3142.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE 3142.15.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE 3142.64.11.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE 3142.31.8.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.17.41.22. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI http://www.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP 3142.17.6. VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE 3142.41.42.17.2008 .4 NAUTIČKI TEHNIČAR 3142.64.6 vođa plovećeg radnog stroja DODATAK: 3142.4 KADET 3142.22.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA 3142.63.17.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 264 of 823 3142.17.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA 3143.22.nn.19.41.62.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET 3142.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA 3142.6 časnik palube na platformi 3142.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.64.4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.64.4 VJEŽBENIK PALUBE 3142.htm 18.

8.nn.11.6 KOPILOT 3143. električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno.6 pilot aviona 3143.6 probni padobranac 3143.13.6 probni pilot 3143.6 inženjer zračnog prometa DODATAK: 3143.htm 18. f) nadgled ostalih suradnika.12. c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih. d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada.6 INŽENJER AERONAUTIKE 3143.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3143.11.11. pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta.11.14. električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika.6 KAPETAN ZA SIGURNOST 3143.6 pilot helikoptera 3143.11.31.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA http://www.6 KAPETAN AVIONA 3143.6 ŠEF PILOTA 3143. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima. b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja.6 TEHNIČKI PILOT 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 265 of 823 Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih.19.11.11.11.2008 . e) srodne poslove.14.6 NAVIGATOR LETA 3143.6 inženjer leta 3143.31.6 PILOT HIDROAVIONA 3143.6.

pogodnostima. radara.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA 3143.6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA 3143. svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA 3143. Ti poslovi uključuju: a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji.6 STATION MANAGER 3143.31. KONTROLORI LETA Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA 3143. http://www.2008 .6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA 3143.6 DISPEČER LETA 3143.6.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA 3143.31.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA 3143.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA 3143.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA 3143. planovima leta i zračnom prometu.19. e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.31.6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA 3143.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA 3143. b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA 3143.31.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 266 of 823 3143.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA 3144.htm 18.31.nn.31.31.8. c) provjeru i odobravanje planova leta. d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima.31.31.31.31.31.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA 3143.31.31.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI 3143.31.

12. h) nadgled ostalih suradnika.12.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.8. c) sudjelovanje u procjeni troškova.6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE 3144. instaliranje.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA 3144.6 OPERATOR NOTAM 3144. održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava.6.11.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144. g) srodne poslove.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3144.12.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA 3145.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA 3144.6 pomoćnik kontrolora leta 3144.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.12.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.12. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor.12. izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja http://www.11. funkcioniranje.12. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova.2008 . U toj su skupini zanimanja: 3144.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL 3144.12.11. b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje.htm 18.19.6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA 3144.12.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 267 of 823 f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve.6 kontrolor leta DODATAK: 3144.6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.

f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa. Vode odvijanje prometa na željeznici.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama. pratnji i reguliranju prometa vlakova.12.8. c) vođenje transportne službe u kolodvorima.19.4 tehničar za sigurnost zračnog prometa 3145. Vode operativne poslove u jedinicama. vagona.6. d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora. U toj su skupini zanimanja: 3145. pruge i uređaja u jedinicama. g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta.11. h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova.nn.11.4 RADARSKI TEHNIČAR 3146. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče. na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe. kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru. d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem. kolodvorima i čvorištima.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa DODATAK: 3145. f) izradu plana otpreme tereta. e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka. e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa. čvorovima i na pruzi.2008 . polijetanja i slijetanja.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 268 of 823 za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje. b) vođenje poslova u postavnicama. http://www. h) srodne poslove. instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem.

8. špediciji.2008 . h) nadgled ostalih suradnika. f) kontrolu prometa.11.6. g) srodne poslove. e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom. agencijskih i prekrcajnih poslova. d) realiziranje špediterskih.11. Vode operativne poslove u transportnim jedinicama. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa.12. provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3146. l) nadgled ostalih suradnika. j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe. međunarodnom.6 inženjer željezničkog prometa DODATAK: 3146.6 inženjer za prekrcaj http://www. skladišnim i prekrcajnim tvrtkama.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE 3147.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 269 of 823 i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge.19. b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu.6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila 3147.11. terminalima. k) srodne poslove. organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika. c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava.htm 18.6 VAGONSKI DISPEČER 3146. prigradskom i gradskom prijevozu.6 inženjer cestovnog prometa 3147.nn.13. U toj su skupini zanimanja: 3146.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3147.

11.6.6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 3147.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE 3147.2008 .11. REKLAMACIJA 3147.11.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 3147.8.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 3147.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA 3147.11.11.6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA 3147.11.11. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.5 poslovođa prekrcaja DODATAK: 3147.5 POSLOVOĐA TRANSPORTA 3148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.5 poslovođa žičare 3147.21.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM 3147.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE 3147.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 3147.22.6 ŠEF PRODAJE KARATA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 270 of 823 3147.htm 18. http://www.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA 3147.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU 3147.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA 3147.22.6 ŠEF TRANSPORTA 3147.11.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 3147. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa.nn.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA 3147.11. INFORMACIJA.11.11.11.11.11.11.11.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA 3147.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT 3147.13.19.

građevinskog.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 271 of 823 b) nadzor kvalitete poštanskog prometa. sigurnost proizvodnih procesa. u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta. urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima.6 inženjer poštanskog prometa DODATAK: 3148. praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena. Građevinski i protupožarni nadzornici 3152. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države. nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju. da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju.11.8. U toj su podvrsti skupine: 3151. protupožarnoj zaštiti. praćenje njihovih izvršenja. e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja. provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima.11. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje.) ili pod njihovim nadzorom. na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU PODVRSTA 315.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. nadgledaju građenje i gotove objekte. zaštitu od požara i drugih opasnosti. sigurnost prometa. zgrade i postrojenja. c) sudjelovanje u izradi planova. Tehnički kontrolori i ispitivači 3151. Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima. zaštitu zdravlja i okoliša. U toj su skupini zanimanja: 3148. f) srodne poslove. zaštiti na radu. za sigurnost na radu. ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok. te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje. d) normiranje rada i materijala. urbanistički uvjeti i sl.19. utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša. proizvodnog ili drugog društva. izradu propisane dokumentacije. g) nadgled ostalih suradnika.htm 18. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika. nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala. Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472.2008 .6. utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača. http://www.

o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara. h) nadgled ostalih suradnika. e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara. signalizaciju. odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu. Ispitivači proizvoda i materijala.2008 . te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju. njihovih dijelova i materijala. g) srodne poslove. na zahtjev državnih tijela.6 građevinski nadzornik 3151. c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja. b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima. f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara. provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama.6 protupožarni nadzornik 3152.19.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila http://www. o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade.13. kočnice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 272 of 823 Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi.11.6. te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza. hotela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda.nn. U toj su skupini zanimanja: 3152. utvrđuju trajnost proizvoda i sl. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio. odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača. U toj su skupini zanimanja: 3151.12.8. ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja. specificiranih materijala i drugih standarda. d) nadgledanje industrijskih pogona.02.htm 18. u pravilu u ovlaštenim institucijama.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja 3152. kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici. svjetla. ispušne plinove i sl.01.) i propisanu opremu.4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila 3152. pridržavanja odobrenih nacrta i planova. odnosno štete i opasnosti ako požar izbije.

11. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 273 of 823 3152. poljoprivredi i farmaceutskoj industriji. uključujući poljoprivredu. počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije. bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu. zdravstvo. Pružaju usluge u njezi. zoologija.htm 18.21.6 ispitivač proizvoda DODATAK: 3152. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.21. Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti. kao što su biologija. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja 322.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA VRSTA 32. šumarstvo. farmacije i srodnim područjima. počela i operativnih metoda.2008 .21. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 321.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA 3152. teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede.11. porodiljstvu. Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja 323.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3152. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka. veterinu. veterine. šumarstva. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja. posebno u medicini. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju.8. Medicinske sestre i primalje PODVRSTA 321.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA 3152.nn. u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja.6. botanika.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 3152. farmaciju i srodna područja. porodiljstvu i medicini.19. pružanje pomoći u njegovanju.

ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize.19. Poljoprivredni savjetodavci 3211.4 botanički tehničar 3211.2008 . analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju. knjižnicama.16.15.6 preparator 3211.8. b) srodne poslove.nn. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva. c) nadgled ostalih suradnika. f) pomoć u izvođenju pokusa. g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal.6. U toj su skupini zanimanja: 3211.6 inženjer zoologije http://www.6 inženjer botanike 3211. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije. izradu preparata. h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari 3212.11. c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu.13. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari 3213. pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima.12. dijelova organa za pokuse. poljoprivrede.4 tehničar preparator 3211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 zoološki tehničar 3211.14. e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama. a) organiziranje održavanja istraživačke opreme. biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 274 of 823 3211. arhivima. biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena. ispitivanja i analize. d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka.

29.11. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.11.4 biokemijski tehničar 3211.11.27.4 biološki tehničar 3211.4 patološki tehničar 3211.24.nn. http://www.23.12.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR 3211.18.4 bakteriološki tehničar 3211.4 POMOĆNIK OBDUCENTA 3211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.6 inženjer bakteriologije 3211.28.2008 .21.6 inženjer biologije 3211.6 medicinski laboratorijski inženjer DODATAK: 3211.25.30.17.19.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.8.htm 18.6 inženjer biokemije 3211.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA 3211.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR 3212.29.12.4 ekološki tehničar 3211.4 medicinski laboratorijski tehničar 3211.4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR 3211.22.20.6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.21.6.30.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 275 of 823 3211.6 inženjer patologije 3211.6 inženjer ekologije 3211.19.6 inženjer farmakologije 3211.4 farmakološki tehničar 3211.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.30.

4 tehničar zaštite bilja 3212.2008 .22.32.4 voćarski tehničar 3212. životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse.8.11.16.4 peradarski tehničar 3212.4 stočarski tehničar 3212. ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani.12.4 hortikulturni tehničar 3212.4 ribarski tehničar 3212.nn.31. d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće.4 čuvar šume http://www.21.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.4 povrtlarski tehničar 3212. i) nadgled ostalih suradnika.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 276 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za pokuse. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu.15. h) srodne poslove. e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt. g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme.4 vrtlarski tehničar 3212.4 ratarski tehničar 3212.13. c) izvođenje pokusa.19. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica. U toj su skupini zanimanja: 3212.4 šumarski tehničar 3212.4 vinogradarski tehničar 3212.htm 18. ispitivanja i analize.14.17. tkiva. čistoće i klijavosti.4 poljoprivredni tehničar 3212. ispitivanja i analize.18.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju 3212.

47.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE 3212.5 vrtlarski poslovođa 3212.46.6 inženjer ribarstva 3212.6 inženjer stočarstva 3212.43.45.44.49.5 voćarski poslovođa 3212.72.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 277 of 823 3212.83.5 stočarski poslovođa 3212.5 nadzornik uzgajališta divljači 3212.5 poslovođa uzgoja riba i školjaka 3212.4 lovni tehničar 3212.33.5 poslovođa za parkove i nasade 3212.21.75.5 vinogradarski poslovođa 3212.11.6 inženjer poljoprivrede DODATAK: 3212.19.6.24.71.81.6 inženjer povrtlarstva 3212.42.4 VODITELJ HORTIKULTURE 3212.32.6 inženjer vrtlarstva 3212.13.73.48.nn.8.17.4 LUGAR http://www.6 inženjer voćarstva 3212.5 nadzornik lovišta 3212.6 inženjer vinogradarstva 3212.50.htm 18.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR 3212.6 inženjer peradarstva 3212.74.84.5 poslovođa u šumarstvu 3212.2008 .4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 3212.82.6 inženjer ratarstva 3212.5 ratarski poslovođa 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR 3212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

farmacije i srodnih disciplina.21. povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša. Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza. počela i metoda na područjima medicine. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka. Ti poslovi uključuju: a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama. Dijetetičari http://www. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3222. e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi. savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac PODVRSTA 322. pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.htm 18.4 poljoprivredni tehničar savjetodavac 3213. stomatološki i veterinarski rad. U toj su skupini zanimanja: 3213. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu. b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 278 of 823 3213. veterine.nn. g) srodne poslove.2008 . uključujući preventivni i kurativni medicinski.11. ispravljanje govora i smetnji u govoru.19. stomatologije. c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina. Sanitarni inženjeri i tehničari 3223. savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava. d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt. unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane. h) nadgled ostalih suradnika.

Zdravstveni terapeuti 3222. Fizioterapeuti 3227. Veterinarski tehničari 3228.nn. f) srodne poslove. http://www.4 sanitarni tehničar 3222.2008 .8. toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu. DIJETETIČARI Dijetetičari istražuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DERATIZACIJE 3222. e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida. DEZINSEKCIJE. Očni optičari 3225. Ti poslovi uključuju: a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje.12. Zubni tehničari 3226. populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene. b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti. dezinsekcije i deratizacije. g) nadgled ostalih suradnika.12. c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka.11.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR 3223. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline.19.htm 18.6 sanitarni inženjer DODATAK: 3222.6. Farmaceutski tehničari 3229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 279 of 823 3224.11. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša. d) provođenje mjera dezinfekcije. U toj su skupini zanimanja: 3222.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE.

11.6. b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima. o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid.4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU 3225. f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane.8. h) nadgled ostalih suradnika. d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe. U toj je skupini zanimanje: 3223. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća. skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima.htm 18. g) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: http://www.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nadgled ostalih suradnika.4 očni optičar DODATAK: 3224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 280 of 823 b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca.2008 . e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima. U toj je skupini zanimanje: 3224. OČNI OPTIČARI Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće. te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje. ZUBNI TEHNIČARI Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju.19. savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala. c) srodne poslove.6 dijetetičar 3224.nn. c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima.

4 ZUBNI ASISTENT 3226. e) srodne poslove. b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi. h) srodne poslove.htm 18. masaže.4 stomatološka sestra 3225.11. http://www.12. primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika. c) popravak proteza. U toj su skupini zanimanja: 3225.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 281 of 823 a) izradu totalnih i djelomičnih proteza.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 viši zubni tehničar DODATAK: 3225. d) sudjelovanje u izradi kalupa. ortopedskih.6.13. Zdravstveni terapeuti. b) izradu fiksnih i mobilnih proteza. parafinoterapije. c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu. i) nadgled ostalih suradnika.19.2008 .11. d) primjenu balneoterapije. reumatskih. g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje.4 zubotehničar 3225. FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih. Ti poslovi uključuju: a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije. internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku. krioterapije. Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229. elektroterapije). f) pripremu stomatološkog materijala. f) nadgled ostalih suradnika. u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti.nn.

19.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3228. U toj su skupini zanimanja: 3227. FARMACEUTSKI TEHNIČARI Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne.htm 18. Ti poslovi uključuju: http://www.4 veterinarski tehničar 3227.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. h) nadgled ostalih suradnika.6 viši fizioterapeut DODATAK: 3226.4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju DODATAK: 3227.nn.8. e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja. d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 282 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3226.2008 .4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 3227. f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu. Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje. preventivne i kurativne veterinarske poslove.6. c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja.12. posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima. ako je potrebno. dijagnostičke. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju.12.11. g) srodne poslove. koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara. VETERINARSKI TEHNIČARI Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne. kada je to potrebno.11.11. b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima.4 fizioterapeut 3226.

e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija.8. b) nadgled ostalih suradnika. stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru.2008 .nn.6. c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi. b) rad s osobama s govornim manama.11.6 terapeut za govor i gluhoću http://www. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3229. vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba. d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje. Ovdje bi se. kontroliranje roka trajanja. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322. trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima.htm 18. a) srodne poslove.11.19. f) srodne poslove. Ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje. (Zdravstveni inženjeri i tehničari). d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni. bolesnima ili fizički hendikepiranima. bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim.4 farmaceutski tehničar DODATAK: 3228.4 FARMACEUTSKI LABORANT 3229. na primjer.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 283 of 823 a) izradu magistralnih pripravaka. b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova. provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. U toj je skupini zanimanje: 3228.11. c) skladištenje lijekova i pripravaka. savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE 3229.16.15.nn. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3231. ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi. Medicinske sestre 3232. invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna.6 terapeut za poremećaje vida 3229.8.15.6.6 VIŠI RADNI TERAPEUT 3229.6 radni terapeut 3229. Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA 3229.15.14.2008 . http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ozlijeđenima. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI PODVRSTA 323. njegovanje bolesnih.15. Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo. MEDICINSKE SESTRE Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja. Ti poslovi uključuju: a) terapeutske i dijagnostičke postupke. zaštite i savjeta bolesnima.12. Provode zdravstveni odgoj.htm 18. obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi.13. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima.6 umjetnički terapeut 3229. Primalje 3231. usluge njege. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada.19.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT 3229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 284 of 823 3229.16. očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja.6 glazbeni terapeut 3229.6 medicinski terapeut DODATAK: 3229.16.

11.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU 3231. e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju. cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni.nn.2008 .6 viša medicinska sestra DODATAK: 3231.11.11.11.4 MEDICINSKI TEHNIČAR 3231. l) srodne poslove m) nadgled ostalih suradnika.11.6. g) zdravstvenu njegu bolesnika. i) evidenciju o utrošku lijekova.4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU 3231.11.12. d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate. pokretljivosti i općeg stanja.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU 3231. U toj su skupini zanimanja: 3231. kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija. h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove.8. k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba.4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI 3231. j) planiranje.4 medicinska sestra 3231. stanja svijesti.11.12.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI 3231. f) pripremu bolesnika za anesteziju.htm 18.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 3231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE http://www. organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege.11. c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline.11.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA 3231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 285 of 823 b) promatranje stanja bolesnika.

htm 18.12.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA 3231. babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica. d) njegu novorođenčeta.11.4 PRIMALJA U RODILIŠTU 3232.12.4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3232. h) nadgled ostalih suradnika.12. U toj su skupini zanimanja: 3232. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu.nn. dojenjem.4 primalja 3232.6 PATRONAŽNA SESTRA 3231.11.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) srodne poslove. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom. f) parenteralnu terapiju. e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta.11.6.19.12.12.4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU 3232. c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta.6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA 3232.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU 3232.11.8.11. PRIMALJE Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja.12. b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA 3232.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 286 of 823 3231.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA http://www.6 viša primalja DODATAK: 3232.2008 .6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE 3231. prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI 3231.

vrednuju učenička postignuća. Vjeroučitelji 3311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Strukovni učitelji PODVRSTA 331. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i http://www. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojnoobrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. vrednuju uspješnost poučavanja. Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno. Nastavnici u osnovnim školama 3312. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 334. za predmetno poučavanje. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Nadgled drugih suradnika.nn. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Poučavaju. obavljaju razredničke poslove. njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke.2008 .6. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 287 of 823 VRSTA 33. Odgojitelji predškolske djece 333.8.19. za predmetnu pouku. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 331. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje. Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 332. udžbenika i slično. vode izvannastavne aktivnosti. Ti poslovi ukjljučuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke.htm 18.

6 nastavnik hrvatskoga jezika 3311. duševno i duhovno biće. l) nadgled ostalih suradnika. strukturom. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.13.6 nastavnik mađarskoga jezika 3311.6 nastavnik češkoga jezika http://www.6 učitelj razredne nastave 3311. organiziranje ekskurzija i izleta.6 nastavnik rusinskoga jezika 3311.19.6 nastavnik njemačkoga jezika 3311.15.6 nastavnik engleskoga jezika 3311. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. b) pripremu za poučavanje. h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja.20.18. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.11.6 nastavnik francuskoga jezika 3311.2008 . odgojni i savjetodavni rad s učenicima.14. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. planiranim aktivnostima učenika.17. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. i) održavanje sata razrednika.htm 18. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.6 nastavnik romskoga jezika 3311.01. U toj su skupini zanimanja: 3311. j) vođenje razredne evidencije i administracije.19. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. k) srodne poslove.12.6 nastavnik slovenskoga jezika 3311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 288 of 823 programa.6 nastavnik talijanskoga jezika 3311. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. sadržajem.6.16.nn.

44.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 3312.6 nastavnik likovne kulture 3311.6 nastavnik DODATAK: 3311.54. sadržajem.6 nastavnik slovačkoga jezika 3311.6 nastavnik srpskoga jezika 3311.6.6 nastavnik albanskoga jezika 3311. b) pripremu za poučavanje. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.42.22.6 nastavnik prirode i biologije 3311. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.25.6 nastavnik matematike 3311. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.52. vrednuju učenička postignuća.6 nastavnik glazbene kulture 3311. http://www.htm 18.51.6 nastavnik kemije 3311.01.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 289 of 823 3311.6 nastavnik stranoga jezika 3311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 nastavnik tehničke kulture 3311.2008 . vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.31.53. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. strukturom.nn.6 nastavnik zemljopisa 3311.6 nastavnik fizike 3311.6 nastavnik povijesti 3311.8.61.21. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. VJEROUČITELJI Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.32.41. planiranim aktivnostima učenika. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.24.6 nastavnik ruskoga jezika 3311.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 3311. Poučavaju.23.43.19.

6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima. b) osiguravanje uvjeta za njegu.11. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 290 of 823 d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. organiziranje ekskurzija i izleta. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.htm 18. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. odgoj. tjelesnih. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. osmišljavanje i osiguravanje http://www. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. obrazovanje i zaštitu djece. nego i društveno. U toj su skupini zanimanja: 3312.8. duševnih i društvenih vještina djeteta. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. duševnih i društvenih vještina djeteta. k) srodne poslove.19. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3320. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. tjelesnih.nn. duševno i duhovno biće. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.6 UČITELJ DUHOVNOSTI PODVRSTA 332.11. duševnih i društvenih vještina djeteta.2008 .6 vjeroučitelj DODATAK: 3312. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju. Odgojitelji predškolske djece 3320. j) vođenje propisane evidencije i administracije. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi.

zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem.19. Pripremu materijala. pjesama. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. lutaka. aplikacija. modela. spontane razgovore i dr. suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature. JASLICAMA PODVRSTA 333. rad i odmor. igrom i snom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 291 of 823 optimalnih zdravstveno-higijenskih. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. prihvaćenosti.6 odgojitelj predškolske djece DODATAK: 3320. Poučavaju jedan ili više predmeta. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta.nn.htm 18.. http://www. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. izradu slika. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. U toj su skupini zanimanja: 3320. c) njegu djece.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. učenje stihova. l) srodne poslove. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka.2008 . a) nadgled ostalih suradnika. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci.6 ODGOJITELJ U VRTIĆU. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. pjevanje. igru. igre uloga.11.6. priča. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. izradu didaktičkih sredstava. pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak. presvlačenje.11. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece. e) razvoj osjećaja sigurnosti. zadovoljstva. maski. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.

Ti poslovi uključuju: a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. crteža. dijagrama.htm 18. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika.6. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima.8. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 3330. Normaliziranje govornog ritma i tempa. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. http://www. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. k) vođenje propisane evidencije i administracije.2008 . i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 292 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 3330. l) srodne poslove.nn. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. prilagodbu udžbenika. maketa i planova. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. izradu reljefnih shema. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. bilježnica.19. suradnju sa stručnim timom (psiholog. praćenje napredovanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha.

poticanje na dodatne oblike rada. sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke. pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima. motornim vozilom. strojevima za obrada drva.6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe 3330. b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa. izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja. tečaju za osposobljavanje i slično. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida 3330. http://www. U toj su skupini zanimanja: 3330. d) poticanje razvoja učenikove osobnosti.13.12. Strukovni učitelji 3340.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha 3330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 293 of 823 m) nadgled ostalih suradnika.6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju PODVRSTA 334. vrednuju učeničke uradke. Nadgled ostalih radnika može biti uključen. upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima. STRUKOVNI UČITELJI Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste. sadržajem. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole. STRUKOVNI UČITELJI Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3340. na primjer. planiranim aktivnostima učenika. pripremaju i izvode praktičnu pouku. prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika.8. vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci.19.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe 3330.15. metala itd. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.htm 18.nn. duševno i duhovno biće. upravljanje zrakoplovom. strukturom.6. dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja.14. Ti poslovi uključuju: a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje.2008 . c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika. Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama.

6.6 strukovni učitelj obojene metalurgije 3340..6 strukovni učitelj strojne energetike 3340.6 strukovni učitelj crne metalurgije 3340.24.25.6 strukovni učitelj montaže strojeva 3340.6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima 3340.03.15.6 strukovni učitelj elektrotehnike 3340.17.02.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 294 of 823 f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima.16.11.01.6 strukovni učitelj računalne tehnike http://www.6 strukovni učitelj rudarstva 3340. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.14. k) nadgled ostalih suradnika.6 strukovni učitelj brodogradnje 3340.2008 .htm 18.6 strukovni učitelj održavanja strojeva 3340.nn.22.13.26.6 strukovni učitelj telekomunikacija 3340.6 strukovni učitelj ručne obrade metala 3340.6 strukovni učitelj primarne obrade drva 3340.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike 3340.6 strukovni učitelj klasičnoga baleta 3340.20.18.6 strukovni učitelj u športu 3340.04.6 strukovni učitelj strojne obrade metala 3340. h) održavanje sata razrednika.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike 3340.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora 3340.19.19.8.23.6 strukovni učitelj finalne obrade drva 3340. i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.21. j) srodne poslove.12. g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.

44.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj visokogradnje 3340.52.6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj PT prometa 3340.6 strukovni učitelj hidrogradnje 3340.6 strukovni učitelj zračnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije 3340.nn.50.8.48.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa 3340.35.32.2008 .6.6 strukovni učitelj protupožarne zaštite 3340.31.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove http://www.27.42.29.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 295 of 823 3340.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije 3340.51.19.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna 3340.49.47.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije 3340.53.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije 3340.36.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.43.38.28.46.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije 3340.40.45.39.34.6 strukovni učitelj tehnologije papira 3340.6 strukovni učitelj prometa 3340.htm 18.6 strukovni učitelj riječnoga prometa 3340.41.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala 3340.6 strukovni učitelj konfekcije 3340.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova 3340.6 strukovni učitelj unutarnjega prometa 3340.6 strukovni učitelj zaštite na radu 3340.30.6 strukovni učitelj geodezije 3340.37.6 strukovni učitelj niskogradnje 3340.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije 3340.33.

6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike 3340.80.04.61.69.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj zubne protetike 3340.88.6 strukovni učitelj 3340.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva 3340.6 strukovni učitelj njege bolesnika 3340.8.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA 3340.63.6 strukovni učitelj ugostiteljstva 3340.04.81.84.nn.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije 3340.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU 3340.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 296 of 823 3340.67.2008 .62.66.6 strukovni učitelj šumarstva 3340.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU 3340.65.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike 3340.83.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA http://www.92.91.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI 3340.6 strukovni učitelj melioracije 3340.64.4 suradnik u praktičnoj nastavi DODATAK: 3340.04.6 strukovni učitelj fizioterapije 3340.6 strukovni učitelj domaćinstva 3340.6 strukovni učitelj kozmetologije 3340.6 strukovni učitelj veterinarstva 3340.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije 3340.19.87.70.82.04.04.86.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva 3340.85.htm 18.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege 3340.6 strukovni učitelj stočarstva 3340.68.6 strukovni učitelj slastičarstva 3340.

6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA 3340. socijalnu skrb i socijalni rad.46.46. posredovanje pri zapošljavanju.24.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA 3340.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3340.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA 3340.46.24. vođenja dijelova računovodstva.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA 3340. pravnim. socijalnom skrbi.04.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE 3340. poslovima kriminalista. umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja.46. pružanje poslovnih usluga kao posrednik.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 297 of 823 3340.46.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA 3340. izdavanjem isprava i dozvola.nn.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA 3340. u knjigovodstvu. organiziranje putovanja. izradu unutrašnjih dekoracija.44. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI 3340. djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj.53. rad u službama trgovačkog društva.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE 3340. pravnih.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima.htm 18. direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. porez.24.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE 3340. trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko.6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VRSTA 34.2008 . obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA 3340.04.19.6.8.16.46. http://www. osiguranjem i vlasništvom. društveno-humanistički. dizajniranje proizvoda. izdavanje isprava i dozvola i policijske službe. državnih aktivnosti u svezi s carinom.46. športom i religijom.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA 3340. poslove u zabavi i športu. posredovanje u zapošljavanju. zapošljavanjem. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski.6 INSTRUKTOR VOŽNJE 3340. obavljanje nekih vjerskih poslova. kao i zabavom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. statističkim i ostalim uslugama.91. statističkih i ostalih usluga. porezom. prodaje.

deviza. usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge. privatni detektivi i srodni stručnjaci 346. Komercijalisti u prodaji 3416. različite tipove osiguranja.n.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uključivši tehničke uređaje i opremu. Nabavljači 3417. Dizajneri. jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina.19. procjenu vrijednosti roba. Zastupnici osiguranja 3413. Posrednici vrijednosnim papirima 3412. procjenjuju vrijednost roba. Posrednički stručnjaci 343. Administrativnoposlovni stručnjaci 344. roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime. Procjenitelji i dražbovatelji 3419. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3411.htm 18. zabavljači i športaši 348.8. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire. nekretnine. organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama.2008 . prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika. Financijski i prodajni stručnjaci 342. Ostali vjerski stručnjaci PODVRSTA 341. kupnju roba i usluga u ime društava. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. devize. djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova. Financijski i prodajni stručnjaci d.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 298 of 823 Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 341. http://www. Službenici državne uprave 345.nn. Stručnjaci za socijalni rad 347. Organizatori putovanja i srodna zanimanja 3415. Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira. Posrednici nekretninama 3414. nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama. savjetovanje i prodaju polica osiguranja. Kriminalisti.

11. osiguranje u slučaju nesreće. b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje. dionica.19. novčano.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 299 of 823 3411. dionice.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima 3411. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati. životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima. c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja. d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata. a) srodne poslove.6 BROKER 3411. b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac DODATAK: 3411. ostale tipove osiguranja. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta.8.nn. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice. b) nadgled ostalih suradnika. založnice i ostale financijske dokumente).htm 18.6.12.6 DILER 3412. opseg osiguranja i uvjete plaćanja. 3411. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize. založnica i ostalih financijskih dokumenata).2008 . uključivši devize.12.11. U toj su skupini zanimanja: 3411. pomorsko i osiguranje protiv požara. ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje.11. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu. c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima.6 BURZOVNI BROKER 3411. automobilsko.

uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca.6 službenik u osiguranju DODATAK: 3412.6 zastupnik osiguranja 3412. e) srodne poslove.8.2008 .13. U toj su skupini zanimanja: http://www.13.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA 3412.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU 3412.13.6. obično u ime klijenata i na temelju punomoći. iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina. f) nadgled ostalih suradnika. za vrijeme i poslije zakupa. kupnju. f) nadgled ostalih suradnika. POSREDNICI NEKRETNINAMA Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju. e) srodne poslove. iznajmljivanja ili zakupa.6 zastupnik pomorskog osiguranja 3412.nn.6 POSREDNIK OSIGURANJA 3412.13.12.19. b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup. U toj su skupini zanimanja: 3412.htm 18.11.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU 3412.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 300 of 823 d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte. c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU 3412.13. d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. uređaje i rizike.11.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU 3413.

6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA 3414.11.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE 3414. d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente.8.11.11.6 PUTNIČKI AGENT 3414.6 turistički animator DODATAK: 3414. određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor. troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o dostupnosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva 3414. te naplatu.41.12.41.11.11. c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima. utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima.6 posrednik nekretninama DODATAK: 3413.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA http://www.21. U toj su skupini ova zanimanja: 3414.2008 .31. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja.6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA 3414. davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima. f) nadgled ostalih suradnika.6 komesar broda 3414.11.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 301 of 823 3413.11. e) srodne poslove.19.nn.11.6 TUROPERATOR 3414. b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija.6 šef recepcije 3414.6.6 ORGANIZATOR IZLETA 3414.6 organizator putovanja 3414.

6 komercijalist vanjske trgovine 3415. uključujući uređaje.15. ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima. društvima koja prodaju robu na malo i ostalima.6 KOMERCIJALNI REFERENT http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 302 of 823 3415.5 poslovođa trgovine 3415.htm 18.6 voditelj skladišnog poslovanja 3415.13.6 komercijalist unutarnje trgovine 3415.6.6 voditelj distributivnih poslova 3415. te pružaju potrebne obavijesti.6 tehnički zastupnik trgovine 3415. uključivši i prodaju putem kataloga.nn.6 tržni nadzornik DODATAK: 3415. trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko.2008 .6 voditelj poslovnice prodaje 3415.6 komercijalist 3415.8.5 trgovački putnik 3415. g) nadgled ostalih suradnika.14. U toj su skupini zanimanja: 3415.23.12.22.5 akviziter 3415. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima.19. e) provođenje tržnog reda na tržnicama.31. b) prodaju tehničke opreme.16.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.25. d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču.5 poslovođa skladišta 3415. c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe. KOMERCIJALISTI U PRODAJI Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko. opremu i tehničke proizvode.11.24.

6 VIDEODISTRIBUTER 3415.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE 3415.6 AUDIODISTRIBUTER 3415. c) srodne poslove. komercijalnih i ostalih društava i ustanova. b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama.8. Ti poslovi uključuju: a) pregovore i ugovaranje nabave opreme.6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA 3415.11.11.6. d) nadgled ostalih suradnika.19.23.24.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE 3415. određivanje količina i kvalitete narudžbe.21.5 POSLOVOĐA DISKONTA 3415.6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 3415.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 AKVIZITER OGLASA 3415.6 ŠEF SKLADIŠTA 3416.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 303 of 823 3415.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE 3415.14.24.13.6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 3415.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA 3415.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA 3415.14.23.2008 .6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ 3415.12.25.12.11.16.24.5 POSLOVOĐA SILOSA 3415.23.6 EKONOMIST TRGOVINE 3415. NABAVLJAČI Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI 3415.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE 3415. datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora.16. troškova.11. sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone. http://www.6 REFERENT VELEPRODAJE 3415. državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju.htm 18.

11.N. procjenjuju štete u osiguranju.6 dražbovatelj DODATAK: 3417.21. d) srodne poslove.13.htm 18.6 procjenitelj umjetnina 3417.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. umjetničkih predmeta.11.11.19. industrijskih uređaja.6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 3419.6. robe. živog inventara (stoke). c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. umjetničkih djela.8.2008 . e) nadgled ostalih suradnika. Na dražbama prodaju robu i imanja.12. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina.6 voditelj poslovnice nabave DODATAK: 3416.12.13.6 VODITELJ ODJELA NABAVE 3417.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 304 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3416.6 procjenitelj osiguranja 3417.12. automobila. nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju. U toj su skupini zanimanja: 3417.6 procjenitelj 3417. b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja. osobnog i obiteljskog vlasništva.6 nabavljač 3416. http://www.11. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu.5 procjenitelj nakita 3417.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI 3416. nakita i ostalih predmeta.14.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI 3416. nekretnina.

dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje. Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita.6 ekonomist za kredite 3419. Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe. i za projekte. pozajmljuju novac.6.6 pozajmljivač novca DODATAK: 3419.22.13. nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO PODVRSTA 342. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 3421. obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu.8.2008 . prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija. Trgovački posrednici 3422. uspostavu poslovnih kontakata. obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi. kao i pri objavljivanju knjiga. korištenje kreditnih kartica. Špediteri i otpremnici http://www. izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove.14.6 posrednik prodaje na lizing 3419. posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nalaženje radnika za različita radna mjesta.6 ekonomist marketinga 3419.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 305 of 823 Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci). U toj su skupini zanimanja: 3419.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje 3419.6 ekonomist za poljoprivredu 3419. dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. obavljaju carinske formalnosti.21.12.13.htm 18. sudjeluju u marketinškim poslovima.6 ekonomist za hoteljerstvo 3419. prodaju poslovnih usluga kao što su npr. prodaju na lizing.19. kupuju i prodaju potrošnu robu. POSREDNIČKI STRUČNJACI Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača.15. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja. provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu.11.

htm 18. g) nadgled ostalih suradnika. Poslovni posrednici d. sredstva i načina prijevoza.11. c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga.19. određivanje rezervnih cijena. ŠPEDITERI I OTPREMNICI Špediteri organiziraju dopremu.6 POSREDNIK ZA ROBE 3421. posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku.8.21. b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba.6 MEŠETAR 3421.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 306 of 823 3423. TRGOVAČKI POSREDNICI Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu. b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER 3422. otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu.6 trgovački posrednik 3421. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora. obavljaju carinske formalnosti u uvozu. f) srodne poslove. 3421. izvozu i provozu robe. Posrednici pri zapošljavanju 3429.21. e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata.6. d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi. osiguravaju robu na zahtjev komitenata.n. U toj su skupini zanimanja: 3421. http://www.nn. obavljaju posebne i druge poslove za komitenta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora.6 brodarski broker DODATAK: 3421. na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku.2008 .

d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona. uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova.16.15.6 špediter DODATAK: 3422.8.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE 3422. e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 307 of 823 c) obavljanje tarifnih poslova.6 tarifer 3422. U toj su skupini zanimanja: 3422.6.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vagona.6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA 3422.12.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT 3422. h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu.15.6 špediterski carinski deklarant 3422.13.16. f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica. kontejnera i drugo).16.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK 3422.6 pomorski agent 3422.2008 .16.12. izračunavanje cijena prijevoza. i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe.6 CARINSKI POSREDNIK 3422.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA 3422.16.14.6 transportni agent 3422.12. g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA. k) nadgled ostalih suradnika.19.16.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA 3422.6 službenik zbirnog prometa 3422. izvozu i provozu.12. j) srodne poslove.nn.11.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.

Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342.12. broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca. prijevoznih i sličnih usluga.6 savjetodavac pri zapošljavanju 3423. http://www. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca.6. U toj su skupini zanimanja: 3423. b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi. kao i o objavljivanju knjiga. Ovdje bi se. Ti poslovi uključuju: a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima.nn. pripremi i izvođenju predstava te snimanju. POSLOVNI POSREDNICI D.19. prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja.htm 18.11. (Posrednički stručnjaci).8.12. c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično.6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3423.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 3429. d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom. e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju. f) srodne poslove.2008 . na primjer. posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša.6 posrednik pri zapošljavanju DODATAK: 3423. zabavljača i umjetnika. izvođenju i prodaji glazbenih djela.11. upućivanje radnika poslodavcu. g) nadgled ostalih suradnika. davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija.N.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 308 of 823 3423. trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja.

d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu.11.11. obrađivanje i prezentiranje matematičkih.6 posrednik komisijske prodaje 3429.12. propisa i drugih dokumenata.11.15. Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih.6 AUTORSKI AGENT 3429. f) nadgled ostalih suradnika.13. statističkih i aktuarskih podataka. vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 309 of 823 c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje.8.htm 18. dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju.11. http://www.11.17.6 UMJETNIČKI AGENT 3429. proučavanje i sažimanje zakona. e) srodne poslove. u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2.6 ŠPORTSKI MENADŽER PODVRSTA 343.6 posrednik za izložbene prostore DODATAK: 3429.6. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 posrednik za športaše 3429. prikupljanje.12.14. vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama.6 posrednik za kredite 3429. dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica.2008 . ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske.6 posrednik informacija 3429.6 IMPRESARIO 3429.6 CASTING DIRECTOR 3429.6 ženidbeni posrednik 3429.19.6 posrednik za umjetnike 3429.nn. U toj su skupini zanimanja: 3429.

planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja. b) prikupljanje informacija. h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OSNOVNE.6 TAJNIK ŠKOLE. PRISTAV II. skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke. f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja. nadziranje izdataka. VRSTE ZVANJA 3431. dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju. Ti poslovi uključuju: a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki. skupova.8. j) nadgled ostalih suradnika. sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima.11. POSLOVNI TAJNICI Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske.6. predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka.6 poslovni tajnik DODATAK: 3431.11. e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima. g) vode zapisnike o radu skupština.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 310 of 823 Ova podvrsta ima skupine zanimanja: 3431.2008 . Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva 3434.htm 18.nn. d) pomoć u pripremi proračuna. Poslovni tajnici 3432. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI http://www.19. SREDNJE 3432. Pravni i srodni poslovni stručnjaci 3433. c) izbor zahtjeva za sastanke. i) obavljanje srodnih poslova. vode zapisnike i bilješke o poslovanju. Statističko-matematički stručnjaci 3431. U toj su skupini zanimanja: 3431.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.11.

samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 311 of 823 Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja. VRSTE ZVANJA.2008 . potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije. e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije. g) nadgled ostalih suradnika.19.11. U toj su skupini zanimanja: 3432. Ti poslovi uključuju: a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama.8. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. PRAVNA SLUŽBA 3432.6 PRAVNIK 3433.6 upravni pravnik DODATAK: 3432. c) pripremu izvješća o poreznim obvezama. dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju.11.6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT 3432. odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT 3432. http://www. uključujući i ona koja se odnose na osiguranja. propisa. c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve. uz nadzor računovodstvenih stručnjaka. b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja.htm 18. b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja. d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina.6. f) obavljanje srodnih poslova.11.6 PRISTAV II. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona.11. pravnih spisa i relevantnih dokumenata.

6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA http://www.6.11.6 ekonomist DODATAK: 3433.31.22.6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3433.6 VODITELJ KALKULACIJA 3433.12.22.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA 3433.22.nn.6 voditelj analitičkog knjigovodstva 3433.11.6 ekonomist računovodstva i financija 3433.6 kontrolor internog poslovanja 3433.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.23.22.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA 3433.22.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA 3433. f) srodne poslove.13.23. g) nadgled ostalih suradnika. e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva.htm 18.2008 .19.22.23.6 VODITELJ LIKVIDATURE 3433. U toj su skupini zanimanja: 3433.8.13.6 knjigovođa bilancist 3433.21.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE 3433. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova 3433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 312 of 823 d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA 3433.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA 3433.6 ekonomist za kalkulacije 3433.22. ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA 3433.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA 3433.

6 VIŠI STATISTIČAR http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA 3433. h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika. d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja.6 EKONOMSKI SURADNIK 3434. aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje. statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija. g) primjenu znanja o matematičkim.6.nn.6 STATISTIČAR.6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA 3434. popis stanovništva i slična istraživanja.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA 3433. aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih. c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje.23.23.19. f) pripremu matematičkih. statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija. U toj su skupini zanimanja: 3434. PRISTAV II.23.htm 18. održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 313 of 823 3433. obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122). obradi i prezentiranju matematičkih.8.11.11.31. VRSTE ZVANJA 3434. e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih. b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja.2008 .6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA 3433. aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja.11.11. srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 statističar DODATAK: 3434.

ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu. podizanje i uporabu građevina. osnivanjem tvrtki.6 VIŠI STRUČNI REFERENT.n. Matičari 3449. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112). ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe. kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa.htm 18.nn. Poreznici 3443. Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima. 3441.11. http://www. CARINICI Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone. Carinici 3442. poreze. Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja. Upravni službenici za dozvole i isprave 3445. podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima. stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave. direktora (122 i 123). Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2. uvozom i izvozom roba. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 3441. Ti poslovi uključuju: a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 314 of 823 3434. STATISTIČAR VODITELJ 3434. uvoz i izvoz robe. osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima. pravila i propise koji se odnose na državnu granicu. socijalnu skrb i slične aktivnosti.8.6. Državni službenici za socijalnu skrb 3444.11.19.11. putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde.6 INŽENJER STATISTIKE 3434. Državni službenici d.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR PODVRSTA 344.

11. U toj su skupini zanimanja: 3442. d) nadgled ostalih suradnika. trošarina. U toj su skupini zanimanja: 3441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana. a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene.6 CARINIK II.11.6 carinik 3441. po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade. kupoprodajne ugovore. kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza.6. pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti. VRSTE ZVANJA.12.12. propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza.11.8.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona.6 CARINIK .12. PRISTAV 3442.nn. e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga. f) srodne poslove. kada je to nužno. POREZNICI Poreznici ispituju porezne prijave.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 315 of 823 c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta. g) nadgled ostalih suradnika.4 porezni službenik http://www.htm 18.4 CARINIK III.2008 . PRISTAV 3441.11. b) ispitivanje prijava poreza. c) srodne poslove. propisane knjige poslovanja i druge dokumente. VRSTE ZVANJA.6 poreznik 3442. kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza.19.4 carinski službenik DODATAK: 3441. pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke. d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe. taksi.

Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pojedinaca.6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu. za uvoz ili izvoz roba. isprava i sl. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva.2008 . osobnih iskaznica. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja. U toj su skupini zanimanja: 3443. osnivanje ustanove.11. c) srodne poslove. VRSTE ZVANJA 3443. i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima. odobrenja. zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd. vozačkih dozvola itd. jesu li ispunjeni i specifični uvjeti.11. b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda).8.11. ispituju podnijete zahtjeve. u novcu ili u naturi.htm 18. po čijim uputama i nadzorom rade. propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći. PRISTAV II. udruge i sl. dobivanje putovnica. isprave i sl.19.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. npr.nn. d) nadgled ostalih suradnika. http://www.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI 3444.11. O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene.11.6. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE Upravni službenici za izdavanje dozvola. VRSTE ZVANJA 3442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 316 of 823 DODATAK: 3442.6 POREZNIK. uvjerenja. građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina. ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana. VRSTE ZVANJA 3442.) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina. o pravilnom shvaćanju zakona.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava DODATAK: 3443.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

državne matice. d) srodne poslove. c) pripreme za sklapanje braka. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige.11. U toj su skupini zanimanja: 3444. d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima. MATIČARI Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA 3445. smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured.12.6. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 317 of 823 b) ispitivanje podnesenih zahtjeva. Ti poslovi uključuju: a) vođenje državnih matica rođenja. c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje.11.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE 3444.6 upravni službenik za dozvole 3444. b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE 3444. U toj su skupini zanimanja: http://www.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA 3444. OSOBNE ISKAZNICE. e) izvještavanje o upisima u državne matice. e) nadgled ostalih suradnika.6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 3444.6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE. g) nadgled ostalih suradnika.8.11.12.2008 .19. priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima.6 upravni službenik za isprave DODATAK: 3444.11.12.11. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili. VOZAČKE DOZVOLE 3444. o rođenju.htm 18.nn. smrti i sklopljenom braku.

n. VRSTE ZVANJA 3445.11. VRSTE ZVANJA 3449.4 matičar DODATAK: 3445. prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu. II.6 MLAĐI PRISTAV II. VRSTE 3449.6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.6 voditelj odjeljka II.03.6 namještenik II.6 STARIJI MATIČAR. II. VRSTE ZVANJA 3445.02.N.2008 . VRSTE ZVANJA 3449. vrste zvanja 3449. vrsti zvanja. VRSTE ZVANJA 3449. vrste zvanja 3449.6 voditelj matičnog ureda 3445. VRSTE ZVANJA 3445.21.6 STARIJI PRISTAV II.11.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.8.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II. U toj su skupini zanimanja: 3449. privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti http://www. vrste zvanja p. vrste zvanja p.11.21.19.01.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. VRSTE ZVANJA 3445.6 inspektor II.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 318 of 823 3445.11. DODATAK: 3449.11.nn.21.6 voditelj ispostave II.11. vrste zvanja 3449.n.4 MLAĐI MATIČAR III.6 predstojnik pododsjeka II.6 pristav II.6. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.21. a nedostaju podatci o konkretnom poslu.6 MATIČAR. 3449. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 345. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.03. VRSTE ZVANJA 3449.4 MATIČAR III.12.21.n.4 STARIJI MATIČAR III. KRIMINALISTI. 3449.htm 18.02. vrste zvanja p. U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II.

obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja. ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata. novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba. i) nadgled ostalih suradnika. c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite. po nalogu ili u okviru nadležnosti. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3450. privatni detektivi i srodni stručnjaci 3450. h) srodne poslove.2008 .19. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja. b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba. g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage. okolnosti ili ponašanja osoba. uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti.6 privatni detektiv DODATAK: http://www. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. ispitivanje sumnjivog ponašanja. d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba. a vezane su za institucije.11.21. prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja.22.6 voditelj zaštitarskih poslova 3450. s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.htm 18. prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama. Kriminalisti. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 319 of 823 obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala. KRIMINALISTI.6. U toj su skupini zanimanja: 3450. e) istraživanje institucija. čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima.8.6 kriminalist 3450.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju.

6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU PODVRSTA 346. e) planiranje.nn.21. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima.21.21. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.htm 18. c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ 3450.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 320 of 823 3450. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima.6 ŠEF SIGURNOSTI 3450.19. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama. pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu. i) planiranje. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih. unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi. b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3460. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.6. Socijalni radnici 3460.2008 . g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima.8. Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima. rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina. ocjenjivanje.

zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici. izradu planova unutrašnjih dekoracija. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6 socijalni radnik u centru 3460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 socijalni radnik DODATAK: 3460. televizijski i ostali spikeri 3473.12.6 socijalni radnik u domu 3460.15. k) nadgled ostalih suradnika.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 347. izvođenje zabavnih šala. Pjevači.12. zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici. trikova te teških i spektakularnih akrobacija.16. Športaši i srodna zanimanja 3476.12.14. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3471.16.6 socijalni radnik u zdravstvu 3460. čitaju informacije preko radija i televizije. Viši arhivski službenici http://www.11. glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja 3474.htm 18.6 socijalni radnik u obrazovanju 3460. sudjelovanje na športskim natjecanjima.6 socijalni radnik u pravosuđu 3460. Radijski. ulici ili u cirkusu.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 3460. U toj su skupini zanimanja: 3460. Dizajneri. dekorateri i aranžeri 3472.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 321 of 823 j) srodne poslove.6. zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere. Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda.19. Mađioničari.6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 3460. informiranje preko radija i televizije. sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI Kulturno-umjetnički. DIZAJNERI.nn. komičari i srodna zanimanja 3475.8.2008 .

14. uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima.4 dizajner interijera http://www. DEKORATERI I ARANŽERI Dizajneri.2008 .13.11.nn.6.19. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda. g) nadgled ostalih suradnika.19.21. d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata. javnih zgrada.16.20.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora.6 dizajner tekstila i odjeće 3471. kuća. U toj su skupini zanimanja: 3471. DIZAJNERI.18.23. brodova i ostalih prostora. dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju.4 dizajner kože 3471.8.4 dizajner obuće i kožne galanterije 3471.4 scenski dizajner 3471.htm 18.4 dizajner keramike 3471.15.4 modelar i konstruktor kožne galanterije 3471.4 grafički dizajner 3471.12. c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici. Knjižničari 3471. dekoriranju i reklamiranju.6 modelar odjeće 3471.4 modelar i konstruktor obuće 3471. f) srodne poslove.4 dizajner stakla 3471.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 322 of 823 3477.22.6 konstruktor odjeće 3471.4 dizajner ambalaže 3471. b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova.

24.12.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.11.12.4 maketar 3471.4 aranžer 3471.6 CRTAČ PLAKATA 3471.24.24.6 CRTAČ FILMSKI http://www.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU 3471.24.31.6 ilustrator 3471.24.24.4 DIZAJNER ODJEĆE 3471.6 crtač.6.11.11. netehnički 3471.42.21.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER 3471.htm 18.42.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.32.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 323 of 823 3471.24.6 KREATOR ODJEĆE 3471.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE 3471.41.2008 .4 KIPARSKI DIZAJNER 3471.24.42.6 dekorater 3471.4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER 3471.11.4 dizajner 3471.19.12.51.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU 3471.4 tetovirač DODATAK: 3471.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU 3471.13.4 DIZAJNER KOVINA 3471.4 SLIKARSKI DIZAJNER 3471.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR 3471.6 STILIST-MODNI KREATOR 3471.nn.4 DIZAJNER TEKSTILA 3471.6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE 3471.8.

42. na ulici i sličnim mjestima.6 spiker 3472.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ 3472. televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama. rock. a posebno na radiju i televiziji.6 KONFERANSJE 3473.13.8. U toj su skupini zanimanja: 3472. noćnim klubovima i ostalim ustanovama. RADIJSKI.12. d) srodne poslove.42. TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI Radijski. c) intervjuiranje osoba u javnosti.13.6 VODITELJ PRIREDBE 3472.6 disko džokej DODATAK: 3472.6 voditelj u programu 3472.6 najavljivač programa 3472. pop.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 324 of 823 3471. PJEVAČI.6 RADIO VODITELJ 3472. b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju. televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti. Ti poslovi uključuju: a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji. vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju. glazbenici zabavne.2008 . jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela. pjevaju i plešu na priredbama. e) nadgled ostalih suradnika. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA Pjevači.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. kazalištu.11.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA 3472.13.13.nn.6.42.13. u noćnim klubovima. televiziji. zabavama. Ti poslovi uključuju: http://www.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.htm 18.6 FAZER CRTANOG FILMA 3471.

23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 325 of 823 a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru.6. c) plesanje kao solist.nn.38.29.19.4 klavirist 3473.36.4 bubnjar http://www.21.35. s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu. U toj su skupini zanimanja: 3473. noćnom klubu ili na ulici. zabavama ili na ulici.8.4 violist 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.39.4 kontrabasist 3473.4 fagotist 3473. b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima.4 flautist 3473.31.34.4 trubljač 3473.24.25.4 tubist 3473. e) nadgled ostalih suradnika.4 klarinetist 3473.32.4 udaraljkaš 3473.4 pjevač zbora 3473.22.12.4 klavijaturist 3473.26.37.4 gitarist 3473.27.4 oboist 3473.htm 18.2008 .30.28.4 violončelist 3473. d) srodne poslove.4 violinist 3473.4 trombonist 3473.4 pjevač zabavne i narodne glazbe 3473.33.4 rogist 3473.4 bas gitarist 3473.11.4 saksofonist 3473.

11.6 pisac tekstova za pjesme 3473.51.43.43.2008 .46.4 PJEVAČ POP GLAZBE 3473.6 glazbeni skladatelj 3473.51.62.4 ULIČNI GLAZBENIK 3473.4 orguljaš 3473.6 dirigent zbora 3473.11.11.6.4 PJEVAČ 3473.40.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 326 of 823 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.21.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE 3473.4 statist 3473.htm 18.34.51.4 tamburaš 3473.6 šaptač 3473.11.4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE 3473.4 KORNIST 3473.8.6 ŠAPTAČ U DRAMI http://www.4 poslužitelj orkestra DODATAK: 3473.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA 3473.4 glazbenik 3473.4 harmonikaš 3473.19.44.62.44.42.61.4 PLESAČ NOĆNOG BARA 3473.4 plesač 3473.41.45.64.45.4 STRIPTIZETA 3473.6 VODITELJ ZBORA 3473.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ 3473.63.51.6 TEKSTOPISAC 3473.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 3473.4 inspicijent drame 3473.46.

6 HIPNOTIZER 3474.63. d) vježbanje životinja i nastupanje s njima. f) nadgled ostalih suradnika.6 artist DODATAK: 3474.17.17. U toj su skupini zanimanja: 3474.6.htm 18.2008 .15.6 klaun 3474.11.6 komičar 3474.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 327 of 823 3473.16.14.6 PANTOMIMIČAR http://www.6 kaskader 3474.6 žongler 3474.13.17. komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 artist dreser 3474.14. trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina.6 AKROBAT 3474. e) srodne poslove. c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina.nn.6 IMITATOR 3474.62.4 INSPICIJENT STUDIJA 3474. MAĐIONIČARI.6 ŠAPTAČ U OPERI 3473.6 HUMORIST 3474. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Mađioničari.19. Ti poslovi uključuju: a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča. b) izvođenje iluzionističkih trikova.12.17.6 ILUZIONIST 3474.6 mađioničar 3474.17.

6 športski sudac 3475.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 328 of 823 3475. b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja. vode športske treninge.6 ŠEF BAZENA 3475.21.htm 18.31.21.6 SKIJAŠ 3475.21.6 TENISAČ 3475.6 VODITELJ FITNESA 3475.6 VATERPOLIST 3475.6 KOŠARKAŠ 3475. U toj su skupini zanimanja: 3475. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima.6 športaš DODATAK: 3475.31.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER 3475.11.22.6 športski trener 3475. d) nadgled ostalih suradnika.6 voditelj športske rekreacije 3475.6 RUKOMETAŠ http://www.31.8.11.6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži 3475.31.19. primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE 3475.2008 .6. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima. a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) srodne poslove.6 NOGOMETAŠ 3475.12.nn.11.31.6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER 3475.31.11.

6 HOKEJAŠ 3476.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR 3477. skupljanje.31. posudbu građe. organizaciju i izlučivanje knjižnične građe.htm 18. e) nadgled ostalih suradnika. izradu statističkih podataka o posudbi. provođenju mjera zaštite građe.31. sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena. organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima. c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva.19. katalogizaciju. Ti poslovi uključuju: a) nabavu knjižnične građe.6 STOLNOTENISAČ 3475.6.31.2008 . sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe.31.8. evidentiranje. http://www. b) obradu knjižnične građe.6 BOKSAČ 3475.6 JAHAČ 3475. d) srodne poslove. pripremu knjižnične građe za obradu podataka. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe.6 viši arhivski službenik DODATAK: 3476.31. U toj su skupini zanimanja: 3476.6 VOZAČ NA TRKAMA 3475.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 329 of 823 3475. b) davanje obavijesti. vođenje evidencija. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe. redakciju i kontrolu kataloga.6 ODBOJKAŠ 3475.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.nn.11.11. KNJIŽNIČARI Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu. d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica. sudjelovanje u nabavi. c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe.

U toj je skupini zanimanje: 3477.6 jerej 3480.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 330 of 823 e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima. f) srodne poslove.4 mujezin 3480. c) nadgled rada ostalih suradnika.4 sakristan http://www. Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.2008 .nn. Ostala vjerska zanimanja 3480.22.12.6 knjižničar PODVRSTA 348. posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji. b) srodne poslove. propovijedanje i promicanje učenja religije.15.6 teolog 3480. posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.13.htm 18. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.11. U toj su skupini zanimanja: 3480. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.8. Ti poslovi obično uključuju: a) sudjelovanje u vjerskom radu.4 mualim 3480. g) nadgled ostalih suradnika.19. Nadgled rada suradnika. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3480.14. propovijedanje i promicanje učenja religije.6 đakon 3480.6 jeromonah 3480.21.

4 ČASNA SESTRA ROD 4. unos podataka u računalo. vođenje evidencije i dokumentacije inventara.6 JEROĐAKON 3480.6 SINĐEL 3480. bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI Uredski i šalterskih službenici bilježe.13. pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka.13. poslove vezane za poštanske usluge. Uredski službenici 42.6 PROTONAMJESNIK 3480.19. a posebno one vezane uz rukovanje novcem.6 PROTOSINĐEL 3480.htm 18.8. Šalterski službenici http://www. davanje informacija i dogovaranje sastanaka. pripremu i kontrolu tekstova za tisak.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 331 of 823 3480.12. obavljanje tajničkih dužnosti.21.6 IGUMAN 3480. proizvodnje i transporta.6 IPOĐAKON 3480. izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove.11. Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ.13.2008 . poslove u vezi s putovanjima. rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima.23. rukovanje telefonskom kućnom centralom.4 župni asistent DODATAK: 3480.11.6. putničke aranžmane.6 ARHIMANDRIT 3480.6 ARHIĐAKON 3480. rukovanje novcem.13.nn. vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta. pohranjuju. popunjavanje dokumenata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 PROTOJEREJ 3480.6 PROTOĐAKON 3480.11. poslove u knjižnicama. pisanje na pisaćem stroju.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.12. Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje. organiziraju. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 41.

pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske. obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova.2008 . uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove. knjižnični i poštanski uredski službenici 419. Ostali uredski službenici PODVRSTA 411. unos podataka u računala i elektronske uređaje. Tajnice i srodna zanimanja 412. Skladišni. popunjavanje dokumenata. organiziraju. Operatori unosa podataka 4114. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 411. poslove u knjižnicama. poslove vezane uz poštanske usluge.6.19. pripremu i kontrolu materijala za tisak. unos podataka u računalo. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4111. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu 4113. statistički i financijski službenici 413. tajničke dužnosti. uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima. vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje. razne tajničke dužnosti. Daktilografi i stenodaktilografi 4112. računanje. statističke i druge brojčane podatke. statističkih. aktuarskih. vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta. vođenje knjigovodstva. rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva. financijskih i ostalih brojčanih podataka. Knjigovođe. stanja inventara i dostave robe. prometni i komercijalni službenici 414. Arhivski. knjigovodstvenih. prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izračunavanje računovodstvenih. UREDSKI SLUŽBENICI Uredski službenici bilježe. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA Tajnice. Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije. rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima. Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja http://www.8.htm 18.nn. proizvodni. rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 332 of 823 VRSTA 41. Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju.

11. b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.4 ZAPISNIČAR 4112. e) rukovanje telefaksom.11. Ti poslovi uključuju: a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije.4 daktilograf 4111. pišu spise na papiru. te posredovanje telegrafskih veza u polazu.2008 . DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom. Upisivanje i uređivanje teksta u računalu.11. c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima. U toj su skupini zanimanja: 4111.21. Ti poslovi uključuju: a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 333 of 823 4115. d) srodne poslove. d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu.8.nn. e) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove. dolazu i tranzitu.6. b) prepisivanje na stroju.19. c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva.htm 18. g) nadgled ostalih suradnika.4 stenodaktilograf DODATAK: 4111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama.4 VODITELJ DAKTILOBIROA 4111. Tajnice 4111. U toj su skupini zanimanja: http://www.

htm 18.12. čitačem i/ili digitalizatorom. OPERATORI UNOSA PODATAKA Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete.12.11. U toj su skupini zanimanja: 4113. d) srodne poslove.8.3 telegrafist 4112.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. diskove i magnetske vrpce). http://www.4 operator za unos podataka 4113.19. b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija. Ti poslovi uključuju: a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA 4114. c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka. c) srodne poslove. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.4 operator računala za tekst DODATAK: 4112. e) nadgled ostalih suradnika.3 kontrolor telegrafskog prometa 4112.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST 4113.11. b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 334 of 823 4112. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje.11.6. te ispravak uočenih pogrešaka. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.5 operator za unos GIS podataka DODATAK: 4113.21.nn.11. koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom.

4 knjigovodstveni operator na računalu 4114.4 službenik za izračunavanje 4115.11. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI http://www. e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja.4 SEKRETARICA REŽIJE 4115. i) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) provjeru i prijepis korespondencije. U toj su skupini zanimanja: 4115.11.11.2008 .19.4 SEKRETARICA PODVRSTA 412. prate primljenu i odaslanu poštu. koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima. U toj su skupini zanimanja: 4114. f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja).11.4 tajnica DODATAK: 4115. b) praćenje primljene i odaslane pošte.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 335 of 823 d) nadgled ostalih suradnika. ispituju zahtjeve za skupove i sastanke. KNJIGOVOĐE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju. pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta.8.12. g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu.11. bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa. bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja. organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja). c) pregled.htm 18.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 4115.6. h) srodne poslove. TAJNICE Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa.4 SKRIPTER 4115.nn.

nn. izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje.4 konter 4121. koji služe za knjiženje u knjigovodstvu.4 financijski knjigovođa 4121. b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija.htm 18.14.11. statističke. računovodstva i obračunima. e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 336 of 823 Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju. Financijski i statistički službenici 4121. prikupljanje. izračunavanje i isplatu plaće.15. financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa.2008 . h) nadgled ostalih suradnika.6.8.4 službenik obračuna plaća http://www.4 knjigovođa zaliha 4121. Knjigovođe 4122. uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva.13. d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa.4 saldakontist 4121.19. c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova. Ti poslovi uključuju: a) knjiženje u knjigovodstvu.12. f) izračunavanje plaća. rukovanje gotovinom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KNJIGOVOĐE Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje.16. U toj su skupini zanimanja: 4121. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4121. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. sabiru i izračunavaju računovodstvene. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva. knjigovodstvene. g) srodne poslove. sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka.4 likvidator 4121.

4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA 4121. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju.4 ROBNI KNJIGOVOĐA 4121.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT 4122.11. b) izračunavanje zbrajanje.11.14.21. c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata. posredničkih pristojbi i taksi. http://www.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA 4121.14.htm 18. sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava.17.16. deviznih i poslova platnog prometa.21. POSLOVNICA 4121.4 EKONOMSKI TEHNIČAR 4121. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija.2008 .8.4 knjigovođa 4121.19.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA 4121.4 SREDNJI EKONOMIST 4121.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 4121.21.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA 4121.4 KNJIGOVOĐA KUPACA 4121.16.16.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA. postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku.17.6.4 kalkulant 4121.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA 4121.18.4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA 4121.17.17.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA 4121. d) obavljanje jednostavnijih kreditnih.21. prosjeka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 337 of 823 4121.nn.4 ekonomski službenik DODATAK: 4121.

4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA 4122.12.F.4 službenik obrade osiguranja 4122.4 REFERENT U ODJELU DIONICA 4122.4 OPERATOR S. dionica i ostalih vrijednosnih papira. 4122.13.4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE 4122.4 DEVIZNI REFERENT 4122.12. f) srodne poslove.4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE 4122.15.W.16.4 službenik za vrijednosne papire 4122.4 službenik platnoga prometa 4122.4 REFERENT DOZNAKA 4122.4 bankovni službenik 4122.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE http://www.11.4 statistički službenik DODATAK: 4122.15.13.13.14.nn.6. U toj skupini su zanimanja: 4122.12.19.4 REFERENT PLATNOG PROMETA 4122.4 kreditni službenik 4122.14. koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca.8.htm 18.12.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA 4122.11.14.11.11.4 DISPONENT SREDSTAVA 4122.T.14.21.11. g) nadgled ostalih suradnika.I.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 338 of 823 e) vođenje evidencija obveznica.2008 .4 KREDITNI REFERENT 4122.15.4 službenik deviznoga poslovanja 4122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 VODITELJ SMJENE U BANCI 4122. ČLANSTVO 4122.

16. izrađuju i čuvaju dokumentaciju.21. VRSTE ZVANJA 4122.21. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI Skladišni.htm 18. Službenici u nabavi.21. STARIJI PRISTAV III. proizvodni. čuvaju i isporučuju robu.2008 .4 FINANCIJSKI REFERENT 4122.15.4 STATISTIČAR. PROIZVODNI.4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT 4122. izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija.16.16.16.4 ANKETAR PODVRSTA 413. primljenog proizvodnog materijala.nn.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. Prometni uredski službenici 4134.15.8.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE 4122. prodaji i iznajmljivanju 4131. Skladištari i srodna zanimanja 4132. robe na zalihi ili odaslane robe.19.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa. SKLADIŠNI.21. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4131. materijala na zalihi i izdanog materijala. VRSTE ZVANJA 4122.6. Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe. robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. O tome vode evidenciju.4 STATISTIČAR. Ti poslovi uključuju: http://www.15. Uredski službenici u proizvodnji 4133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Skladištari primaju. PRISTAV III. operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 339 of 823 4122.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE 4122.

4 IZDAVAČ ALATA 4131.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI 4131.13. izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije.2 pomoćni skladištar 4131. d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene.12. e) srodne poslove.4 rekviziter 4131.4 skladištar alata 4131. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI http://www.4 skladištar 4131.12.nn.12.12.13.4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA 4131.19.4 VODITELJ EKONOMATA 4132.21. f) nadgled ostalih suradnika.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE 4131.4 KLIŠOTEKAR 4131.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA 4131.4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA 4131.4 skladišni službenik 4131.2008 . izvještavanje o stanju zaliha. provjeru izdavanja robe.htm 18.4 SKLADIŠTAR SILOSA 4131.31.11. rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije. b) vođenje evidencija o zalihama. skladištenje i izdavanje alata.13.13.4 ORUŽAR 4131.14.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 340 of 823 a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.12.8.6.12. U toj su skupini zanimanja: 4131.4 ekonom DODATAK: 4131.31. c) primanje.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE 4131.

6.13.13. vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu.htm 18.2008 .4 evidentičar normativa 4132. d) ispis izdatnica materijala. U toj su skupini zanimanja: 4132. b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta. cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje.4 evidentičar u proizvodnji DODATAK 4132. c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora. radnih lista. utovar i istovar http://www. Ti poslovi uključuju: a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija. Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama. te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji. f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima. predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju. b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija.4 evidentičar radnih lista 4132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 POENTER 4133. d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet.nn. h) nadgled ostalih suradnika.12. kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača. g) srodne poslove. e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima.11.19. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 341 of 823 Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju. c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 342 of 823 vozila i uskladištavanje robe u tranzitu. nadzor održavanja reda u lukama. f) pripremu izvješća za rukovoditelje.4 prometni tehničar 4133.4 špeditersko agencijski službenik 4133.4 službenik lučke kapetanije DODATAK: 4133.4 tehničar unutrašnjeg transporta 4133.19.13.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU 4133.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU 4133.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. g) raspored plovila unutarnje plovidbe.11.4 tehničar cestovnog prometa 4133.16.18.17.4 zrakoplovni prometnik 4133.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133. izdavanje pomorskih knjižica.20.31.6. i) nadgled ostalih suradnika.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe 4133.4 prometnik u cestovnom prometu 4133.4 tehničar za sigurnost prometa 4133.11. kao što je popis putnika i iskaz tereta.11.2008 .8.15.12.htm 18.11.3 vlakovođa 4133.41. h) srodne poslove. e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet.11.4 prometnik vlakova 4133.51. U toj su skupini zanimanja: 4133.14.4 raspoređivač u cestovnom prometu 4133.4 tehničar za prekrcaj 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU http://www.12.4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU 4133.

12.17.18.13.8.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 343 of 823 4133.4 ŠEF GARAŽE 4133.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA 4133.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE 4133.17.16.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA 4133.18.13.13.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR 4133.20.31.12.16.4 PROMETNIK TRAMVAJA 4133.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA 4133.4 REFERENT TRAGANJA http://www.13.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE 4133.4 LUČKI TEHNIČAR 4133.18.6.31.4 OPSERVER P/O ROBE 4133.19.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA 4133.13.15.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA 4133.4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR 4133.17.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU 4133.4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET 4133.nn.31.4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA 4133.htm 18.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 4133.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA 4133.4 ŠEF EC VLAKA 4133.13.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU 4133.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU 4133.17.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 4133.12.18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .13.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA 4133.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA 4133.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE 4133.17.

b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta.31.8.31. evidenciju ostalih komercijalnih spisa. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU Službenici u nabavi.51. videokazeta. plovila.4 PLANER POSADA COCKPIT 4133.31. SLUŽBENICI U NABAVI. praćenje izvršenja ugovora. odjeće. izradu kalkulacija.6.31. pripremu spisa za pregovore i carinjenje. soba.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET 4134. vode komercijalne evidencije i dokumentaciju. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe. evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije.4 BALANSER AVIONA 4133.2008 . pisanje računa.31.4 ASISTENT KOORDINATOR 4133.31.4 PRORATIST 4133.4 PLANER POSADA STJUARDESA 4133. naplatu usluga.31. kontaktiranje sa špediterima. e) nadgled ostalih suradnika.htm 18. raznu opremu. prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu. iznajmljuju vozila.31.PARKER 4133. vođenje spisa o uslugama. U toj su skupini zanimanja: http://www. odjeću.31.19.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA 4133.31. vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP) 4133.31.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO 4133. videokazete.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA 4133.31.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 344 of 823 4133. razne opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sobe.31.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI 4133. prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta. izdavanje dispozicija. c) iznajmljivanje vozila.31.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU 4133. d) srodne poslove. suradnju u rješavanju reklamacija.4 STARTER . rade kalkulacije.4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI 4133.4 REFERENT ZA DOZVOLE 4133.

4 DISPONENT OTPREME ROBE 4134. ARHIVSKI.4 komercijalni službenik 4134.25.4 fakturist 4134.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 4134.22.13.4 povjerenik osiguranja 4134.26.13.23.4 iznajmljivač soba 4134.htm 18.4 službenik prodaje 4134.4 službenik u distribuciji 4134.4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA 4134.11.8.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI PODVRSTA 414.4 videotekar 4134.4 iznajmljivač vozila 4134.26.11.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE 4134.13.21.4 KOMERCIJALNI KALKULANT 4134.26.4 iznajmljivač plovila 4134.4 NAKUPAC STOKE 4134.17.4 iznajmljivač opreme DODATAK: 4134.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 345 of 823 4134.4 iznajmljivač odjeće 4134.2008 .4 IZNAJMLJIVAČ ALATA 4134.4 brodarski brokerski službenik 4134.12.23.13.16.16.14.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME 4134.17.24.26.4 službenik nabave 4134.13.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE 4134.19.6.nn.4 POSTELJAR 4134. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI http://www.

d) ručno adresiranje okružnica i omotnica. sudjelovanje u postavljanju izložbi.htm 18.4 arhivski službenik 4141. Šifranti i korektori 4141. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.12.4 muzejski službenik DODATAK: http://www. pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog. Službenici arhiva. kao i iz trgovačkog društva i unutar njega.4 voditelj pisarnice 4141. šifriranje. muzejima i poštanskim uredima. KNJIŽNICA I MUZEJA Službenici arhiva. b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. knjižnični. c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta. obavljanje različitih uredskih poslova.13. bilježe i isporučuju poštu. isprava i ostalih spisa. bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda. U toj su skupini zanimanja: 4141.4 pomoćni knjižničar 4141. gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa. izdavanje i vraćanje knjiga. f) nadgled ostalih suradnika. Poštari 4143. nabavu i obradu knjižnične građe.8. Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa.31. razvrstavanje i urudžbiranje spisa.6. ispravljanje teksta.2 pomoćni arhivski službenik 4141. muzeja. SLUŽBENICI ARHIVA. muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima.11. razvrstavanje. pregledaju tekst za tisak. muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama. posudbu knjižnične građe. obrađuju i posuđuju knjižničnu građu. e) srodne poslove.2008 .nn. Ti poslovi uključuju: a) nabavu i obradu knjižnične građe. ravrstavaju. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4141. knjižnica i muzeja 4142.21. pripremaju podatke za obradu. knjižnicama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 346 of 823 Arhivski.

4 VODITELJ ARHIVA 4141.11. c) prijevoz poštanskih pošiljaka. prijevoz. prijem. f) srodne poslove. e) vođenje propisanih evidencija.4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER 4141.8.razvrstavanje u otpremi.4 VODITELJ PISMOHRANE 4141. b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka.4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA 4141.19.11.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 4141.razvrstavanje u prispjeću.2008 .11.4 FONOTEKAR 4141.11. otpremu. obradu . Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.4 VODITELJ EKSPEDITA 4141.htm 18.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141. dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima.nn.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA 4141. obradu .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka.2 pomoćni poštar 4142.4 SLUŽBENIK PISARNICE 4141.3 poštar http://www.13.11.12.6.13.11.31.4 NOTNI ARHIVAR 4141.4 MUZEJSKI TEHNIČAR 4142.11.13. POŠTARI Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu. U toj su skupini zanimanja: 4142. d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica. g) nadgled ostalih suradnika.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 347 of 823 4141. prispjeće.11.

Ostali uredski službenici i namještenici http://www. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.13.4 šifrant 4143.3 SORTIRAČ POŠTE 4142. To su državni službenici i namještenici III. c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 348 of 823 4142. U toj je podvrsti skupina: 4190. f) nadgled ostalih suradnika.htm 18.19.8. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.2008 .14. ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove.3 LISTONOŠA 4142.4 korektor PODVRSTA 419.12. ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima.nn.12. Ti poslovi uključuju: a) b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka.6.11.11. ŠIFRANTI I KOREKTORI Šifranti i korektori šifriraju informacije.3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT 4142. d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje.12. U toj su skupini zanimanja: 4143.4 voditelj poštanskog ureda DODATAK: 4142.4 kontrolor poštanskog prometa 4142.12. e) srodne poslove.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA 4142.12.3 PISMONOŠA 4143.

htm 18.2008 .11.4 upravni službenik 4190.11.4 administrativni službenik 4190. VRSTE ZVANJA P.11.4 službenik protokola 4190. VRSTE ZVANJA 4190.N.4 maturant gimnazije1 DODATAK: 4190.12.4 UPRAVNI SLUŽBENIK III.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK 4190.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.12. VRSTE ZVANJA 4190. Kad se te osobe zaposle.N. 4190.11.4 SUDSKI IZVRŠITELJ 4190.4 službenik kadrovskih poslova 4190.11. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika.2 uredski namještenik 4190.11. b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi.6. 4190.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju. U toj su skupini zanimanja: 4190.14.11.4 STARIJI PRISTAV III.11.8.13.4 UPRAVNI REFERENT 4190.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 349 of 823 4190.21.15.4 SUDAC POROTNIK 4190. c) srodne poslove.4 službenik općih poslova 4190.4 PRISTAV III.11. jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti.4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www. VRSTE ZVANJA P.31.19. To su državni službenici i namještenici III.nn. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.

31. zakazivanje sastanaka. rad s korisnicima http://www.2008 .htm 18.4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 4190.6.2 KOPIRAČ 4190.31. rukovanje telefonskom kućnom centralom.13.19. uključujući kladionice.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU 4190. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE 4190.12. kockarnice. Službenici za šaltersko novčano poslovanje 422. organiziranju putovanja. zalagaonice i društva za utjerivanje dugova.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 4190.4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE 4190.4 REFERENT ZA KULTURU 4190. davanje traženih informacija korisnicima.21. Zanimanja ove vrste su u podvrstama: 421.15.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4190. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.12.nn. kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga.8.2 FOTOKOPIRAČ 4190.13. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima. organiziranje putovanja.31. davanju informacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 350 of 823 4190. zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama. ŠALTERSKI SLUŽBENICI Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem.31. poštama. Službenici za šalterske informacije PODVRSTA 421. Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge.21.31.4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR VRSTA 42.15.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH 4190.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE 4190.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

Službenici u kladionici. uglavnom u bankama. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama. c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda. Blagajnici i prodavači ulaznica 4212. d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata. njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje. U toj skupini su zanimanja: 4211. kasinu i srodna zanimanja 4214. k) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) primanje i kontrolu gotovog novca.htm 18.2008 .4 blagajnik u prodavaonici http://www.6. g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća. blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 351 of 823 u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici 4213. Skupljači dugova i darova 4211. uz pismeni isplatni nalog. kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda. j) srodne poslove. utjerivanje dugova i drugih plaćanja.8. e) isplatu gotovine. primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja. vođenje kockarskih igara.19. čekova i kreditnih b) kartica u trgovinama. posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. i) rukovanje blagajnama. f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom. Šalterski službenici u zalagaonicama 4215. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4211.nn. h) isplatu plaća osoblju poduzeća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

isplatu uputnica.15. prijem i otpremu brzojava.4 službenik za bankomatsku mrežu 4211.2008 . isplatu novca preko štednih knjižica i čekova.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 4211.16.19.4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE 4211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 352 of 823 4211. http://www.13. prodaju poštanskih vrijednosnica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA 4212.nn. čekova i uputnica. d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac. b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima.15.14.4 NAPLATNIK 4211.4 bankovni šalterski službenik 4211.15.12.14.21.16.4 INKASATOR 4211.4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA 4211.6.4 KONTROLOR U TREZORU 4211.16. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU 4211.12.2 prodavač ulaznica DODATAK: 4211.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.16.htm 18.4 VODITELJ TREZORA 4211.16. e) uspostavu telefonskih veza.16.4 trezorist 4211.16. c) isplatu novca preko štednih knjižica.4 brojač novca 4211.4 blagajnik 4211.12.8. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.

21. SLUŽBENICI U KLADIONICI.4 poslužitelj u kasinu 4213. bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola. i) nadgled ostalih suradnika.19. KASINU I SRODNA ZANIMANJA Primaoci uloga.6.4 krupije http://www. d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice.4 TEHNIČAR PT PROMETA 4212. U toj su skupini zanimanja: 4213.htm 18.2008 .4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE 4212.22. e) objavljivanje dobitnih brojeva. f) srodne poslove.4 mjenjač novca DODATAK: 4212.4 primatelj uloga za klađenje 4213.8. b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada. prema zahtijevima korisnika. isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 353 of 823 f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu.4 KONTROLOR MJENJAČA 4213. primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama.4 pt-šalterski službenik 4212. g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.21. mogućnosti.4 PT-OPERATOR 4212.11. h) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. U toj su skupini zanimanja: 4212. krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede.11. g) nadgled ostalih suradnika.21.11. c) dijeljenje karata.11.

c) srodne poslove.4 VALLE 4213.11. e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe. b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova. d) nadgled ostalih suradnika. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja. f) srodne poslove.4 skupljač dugova http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.19. Ti poslovi uključuju: a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog.4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU 4213.31.4 PRODAVAČ LUTRIJE 4214. d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 354 of 823 4213.31.htm 18. c) bilježenje prikupljenih svota. Ti poslovi uključuju: a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 4214. U toj su skupini zanimanja: 4215.nn. prema vlasništvu ili ostalim jamstvima.2008 .4 šalterski službenik zalagaonice 4215. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog. proračunavanje kamata i posudbu novca.21.22.8. b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja.4 primatelj uplata u igrama na sreću DODATAK: 4213.

U toj su skupini zanimanja: 4221. raznih vrsta traženih informacija. c) rezerviranje.22. davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova. Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente. h) nadgled ostalih suradnika.htm 18. medicinske i stomatološke ordinacije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Recepcionari i srodna zanimanja 4223. uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije. jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata. medicinskim i stomatološkim ordinacijama.11. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja.19.4 željeznički robno-putnički blagajnik 4221. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti.12.nn. primanje klijenata ili pacijenata. e) pribavljanje viza. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4221. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja 4222. Telefonisti i srodna zanimanja 4221.8. uključujući one u bolnicama.2008 . b) pripremu programa. f) pripremu računa i primanje uplata. d) izdavanje karata. rukovanje kućnim telefonskim centralama.6. kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva. g) srodne poslove.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 355 of 823 4215.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 prodavač autobusnih karata http://www.4 skupljač darova PODVRSTA 422. uključujući bolnice.4 šalterski službenik putničke agencije 4221.

4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK 4221.8.31. g) srodne poslove.22.nn.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK 4221.4 TURISTIČKI TEHNIČAR 4221.4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 4222.11.htm 18. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA Recepcionari.19. kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku. b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente. c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima.21.23.2008 .21. informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente.23. h) nadgled ostalih suradnika.31. Ti poslovi uključuju: a) primanje klijenata ili pacijenata.4 hotelijersko-turistički službenik DODATAK: 4221. bilježenje upita i davanje obavijesti.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 356 of 823 4221.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 4221.5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA 4221. U toj su skupini zanimanja: http://www.4 VAGONSKI OTPREMNIK 4221. uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu.24.21. brošura i obrazaca.4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA 4221.4 POTRAŽNI RADNIK 4221.5 prodavač zrakoplovnih karata 4221.6. e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata. daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova. f) izdavanje informativnih prospekata.21.4 prodavač putničkih karata 4221.

4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER 4222. f) nadgled ostalih suradnika.4 kontrolor telefonskog prometa ROD 5. Ti poslovi obično uključuju: a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu.nn.2008 .13. e) srodne poslove.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.11.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 4222.21.21.21.12.11.12. http://www.4 recepcionar 4222. U toj su skupini zanimanja: 4223.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva DODATAK: 4222. d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.htm 18.12. c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER 4222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 357 of 823 4222. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu. b) pružanje informacija telefonskim korisnicima.4 službenik za informacije 4222.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI 4223.12.4 telefonist za međunarodni promet 4223.31. dolazu i tranzitu.4 REFERENT ZA REZERVACIJE 4222.21.4 ŽURNALIST-FAKTURIST 4222.19.6.3 pomoćni recepcionar 4222.2 telefonist 4223.4 SUPERVIZOR 4222.12.

vođenje kućanstva.2008 . kondukteri i vodiči 512. Domaćinska i ugostiteljska zanimanja 513. Uslužna zanimanja 52. pogrebničke usluge. prodaju robe u trgovinama na veliko i malo. pripremu i serviranje hrane i pića. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 51. http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pokazivanje robe kupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. frizerske usluge i njegu lica. Trgovačka i srodna zanimanja VRSTA 51. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. poziranje kao model za potrebe reklamiranja. u vođenju kućanstva. pogrebničke usluge. Zanimanja u zaštiti PODVRSTA 511. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE.19.htm 18. Zanimanja osobnih usluga 516. Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. vođenje kućanstva. astrologiju i proricanje sudbine. čuvanje djece. umjetničkih fotografija i izlaganja robe.nn. osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. osobnu njegu. kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom. osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično. pripremu i serviranje hrane i pića.6. vođenje kućanstva. zaštitu od požara i nedopuštenih radnji. dobavu hrane. astrologiju i proricanje sudbine. dobavi hrane. Zrakoplovne domaćice.8. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. frizerske usluge i njegu lica. osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama. Zanimanja osobne njege 514.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. čuvanje djece.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 358 of 823 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 511. USLUŽNA ZANIMANJA Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja. KONDUKTERI I VODIČI Zrakoplovne domaćice.

g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama. posluživanje hrane i pića. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika.4 domaćica zrakoplova http://www. j) nadgled ostalih suradnika. h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu. pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti. c) dijeljenje časopisa i novina. Vodiči 5111. d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka. Kondukteri 5113. i) srodne poslove. pružanje ostalih usluga pri vođenju. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5111. Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika. autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima.11. na zahtjev putnika. uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima. b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme. pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza.nn. upućivanje na njihova sjedišta. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 359 of 823 vlakom. U toj su skupini zanimanja: 5111. briga o bolesnim. nemoćnim osobama i djeci. starijim. slušalica. obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika. provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.htm 18.2008 . pokrivača i sličnih stvari. davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje.19. brodom. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji 5112. Ti poslovi uključuju: a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo. poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima. e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima.6.

posebno o postajama i vezama.3 kondukter u cestovnom putničkom prometu 5112.13.4 voditeljica u kabini zrakoplova 5111.11.6.14.4 BRODSKI STJUARD 5112. g) srodne poslove. e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 360 of 823 5111. d) informiranje putnika.3 kondukter DODATAK: 5112. b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA 5112.nn.12. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće. c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa. sigurnosti putnika i odgovaranje na upite.11. autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.8.11. tramvajima.3 željeznički kondukter 5112.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA 5111.12.14.4 zemaljska domaćica 5111.4 STJUARDESA 5111.2008 .3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK http://www.11. Ti poslovi uključuju: a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata. KONDUKTERI Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima.19. h) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 5112.12.13. uključivši kontrolu putničkih karata.4 PURSER 5111.4 brodska sobarica DODATAK: 5111.

nn.6.htm 18.11.4 VODIČ SPELEOLOŠKI PODVRSTA 512.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 361 of 823 5113.2008 .4 vodič DODATAK: 5113.11. VODIČI Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima.19. Ti poslovi uključuju: a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti. organiziranje rada i http://www.11.4 VODIČ TURISTIČKI 5113.4 VODIČ GALERIJSKI 5113.8. opisuju zanimljivosti i vode turiste.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 5113. g) nadgled ostalih suradnika.11.4 VODIČ PLANINARSKI 5113.11. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima.4 TURISTIČKI PRATITELJ 5113. e) vođenje na izlet u planine i na pecanje.4 VODIČ U RIBOLOVU 5113.4 VODIČ MUZEJSKI 5113. ustanovama. c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima. ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju.11. Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja. d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje.4 VODIČ ALPINISTIČKI 5113. b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima.11. kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima. f) srodne poslove.

2008 . DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju.5 domaćica kuhinje 5121.nn. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima. c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica.htm 18.12. d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca. internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima. e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima. Kuhari 5123.12.4 hotelska domaćica 5121. g) nadgled ostalih radnika. pripremu i kuhanje jela.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 362 of 823 rukovođenje radom domaćinskog osoblja.14.8. Domaćice i srodna zanimanja 5122.22. f) srodne poslove. nadzor nabave. klubovima. skladištenja i izdavanja namirnica.4 domar planinarskog doma DODATAK: 5121. davanje lijekova i stavljanje zavoja. te organiziranje njihovog rada.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature.3 pomoćna hotelska domaćica 5121. posluživanje hrane i napitaka. nadgled ostalih radnika.2 hotelska sobarica 5121.11.4 domar kampa 5121. U toj su skupini zanimanja: 5121. Zanimanja su u ovim skupinama: 5121. Ti poslovi uključuju: a) angažiranje. b) nabavu i nadzor nabave namirnica.4 NADZORNICA SOBA http://www. Konobari i pipničari 5121. osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje. briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih.13.

pripremaju i kuhaju jela u hotelima. U toj su skupini zanimanja: 5122.4 NADZORNICA ČISTOĆE 5122. Ti poslovi uključuju: a) planiranje obroka.6. c) srodne poslove.11. organiziraju.13.12.19.11.13. pripremu i kuhanje jela.3 kuhar 5122. ustanovama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 363 of 823 5121. KONOBARI I PIPNIČARI Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima.5 KUHAR SPECIJALITETA 5122. b) planiranje.3 KAVEKUHAR 5122.12.5 kuhar.12.nn.5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI 5122.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE 5123.2008 .12.31. putničkim vlakovima i u kućanstvima.3 brodski kuhar 5122. na brodovima i putničkim vlakovima.3 VEGETARIJANSKI KUHAR 5122. KUHARI Kuhari planiraju.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA 5122.2 pomoćni kuhar 5122.5 ŠEF KUHINJE 5122. krčmama.21.12. d) nadgled ostalih radnika.13. restoranima.5 DIJETNI KUHAR 5122. http://www.2 pečenjar DODATAK: 5122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. na brodovima.3 KUHAR DORUČKA 5122. nadzor i usklađivanje rada u kuhinji.13.8.htm 18. majstor 5122.13.13. restoranima i ostalim mjestima javne prehrane.

23.15.5 ŠEF SALE 5123.12.15.5 GLAVNI KONOBAR 5123. e) nadgled ostalih radnika.2 ŠANKER 5123. d) srodne poslove.11.2 SERVIRKA 5123. U toj su skupini zanimanja: 5123.23.5 brodski natkonobar DODATAK: 5123.htm 18.2008 .6.2 TOČILAC PIĆA 5123.14.3 barmen 5123.11. ZANIMANJA OSOBNE NJEGE http://www.19.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 364 of 823 Ti poslovi uključuju: a) posluživanje hrane i pića.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.12.5 natkonobar 5123.21.2 pipničar 5123.15.15.15.8.22. c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića. b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje.2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 5123.12.2 pomoćni konobar 5123.3 konobar 5123.5 ŠEF NOĆNOG BARA 5123.5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR PODVRSTA 513.3 brodski konobar 5123.2 pomoćni brodski konobar 5123.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE 5123.11.

posjetima muzejima.11. stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama. c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima. i) nadgled ostalih suradnika. h) srodne poslove. e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme.12.2 PAZITELJICA DJECE http://www. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje kod kupanja.19.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 365 of 823 Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5131. Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući 5139. ljetovanju i sličnim izlascima. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti. Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci.3 udomitelj DODATAK: 5131.nn. Njegovatelji životinja 5131. b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti. pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima. g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji. Bolničari i srodna zanimanja 5133.8.2 njegovatelj djece 5131.6. farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu. osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće.2008 . d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama.11. U toj su skupini zanimanja: 5131. pomažu u vođenju brige o školskoj djeci. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima. Njegovatelji zdrave djece 5132. odijevanja i hranjenja djece.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 366 of 823 5131. b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove.6.12.2 njegovatelj u bolnici 5133.12. b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja.htm 18.19.2 babica 5132. U toj skupini su zanimanja: 5132.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama http://www. U toj skupini su zanimanja: 5133. d) srodne poslove.2008 .11. c) pripremu pribora za sterilizaciju. e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe.11. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI Njegovatelji retardiranih.2 bolničar 5132. c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno.nn. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka.11.8.3 HRANITELJ 5132. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja. invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 DADILJA 5131. d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove. invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti.12. Ti poslovi uključuju: a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava.2 njegovatelj bolesnika u kući 5133.

6.2 VETERINARSKI BOLNIČAR PODVRSTA 514.13. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba. Na primjer.2008 .htm 18. ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 367 of 823 5133.2 njegovatelj životinja DODATAK: 5139. davanje lijekova u hrani. kozmetičari i srodna zanimanja http://www. b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade. šišanje i previjanje bolesnih životinja. laboratorijskih posuda i ostale opreme. čišćenje.11. prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge. pranje. e) steriliziranje bočica.8. 5141. d) etiketiranje lijekova. usluge pratioca ili posluge.11. kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha. Frizeri. proriču osobnu sudbinu ljudi. mazanje kremama i mastima. Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose.19. Zanimanja osobne njege.nn. uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke. kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke. pogrebničke usluge. U toj su skupini zanimanja: 5139. pomoć pri kupanju i osnovnu masažu. Ti poslovi obično uključuju: a) napajanje. f) srodne poslove. oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima. hranjenje i promatranje životinja. Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 5139. g) nadgled ostalih radnika. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513. c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata. dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. brijanje i uređivanje brade. nadgled nad ostalim radnicima.

14. l) nadgled ostalih radnika. c) tretman vlasišta. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA Frizeri. e) čišćenje i stavljanje krema. specijalizirani 5141.12.11. oblikovanje i lakiranje noktiju.3 frizer za žene 5141. losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo. kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu.nn.2008 .13.3 kozmetičar 5141. majstor http://www. majstor 5141. b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade. f) masiranje lica i tijela. g) šminkanje u salonima ljepote.6. Ti poslovi uključuju: a) šišanje. zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi.8. Zanimanja osobnih usluga d. Pogrebnici i srodna zanimanja 5149.5 vlasuljar. j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu: k) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) čišćenje. 5141.5 kozmetičar. h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača. 5141. stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba.n.5 frizer. briju i uređuju bradu. FRIZERI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 368 of 823 5142.19. d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika.21. U toj su skupini zanimanja. bojanje i uvijanje kose.htm 18. provode tretman ljepote.3 frizer 5141.22. pranje. liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči.15.3 frizer za muškarce 5141. Pratioci i posluga 5143.

4 maser 5141.5 pediker. PRATIOCI I POSLUGA Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca.23.42.41. c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju. specijalizirani 5141.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 369 of 823 5141.32.21. b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu. Ti poslovi uključuju: a) pravljenje društva poslodavcu.22.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU 5142. čitanje. vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa.22.5 FRIZER STILIST 5141.3 ŠMINKER 5141.3 MANIKER 5141.42.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE.5 KOZMETIČAR STILIST 5141.31.3 pediker 5141.14.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR 5141.19. majstor 5141.42.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MAJSTOR 5141. U toj su skupini zanimanja: http://www.5 VIZAŽIST 5141.12. d) srodne poslove.3 BRIJAČ 5141.htm 18.22. MAJSTOR 5141.21.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE.2 MASER SALONA ZA MASAŽU 5141.6.2008 . e) nadgled ostalih radnika.5 masker.8.22. praćenje na razna mjesta.2 maser-kupeljar DODATAK: 5141.

21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 370 of 823 5142.4 domaćin kluba 5149. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.3 plesni partner 5149. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima. Ti poslovi uključuju: a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije.4 astrolog http://www. proriču osobnu sudbinu ljudi.4 pratitelj 5143. f) nadgled ostalih suradnika. e) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove.11. b) posao plesnog partnera.19.2 grobar DODATAK: 5143. U toj su skupini zanimanja: 5149. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima. c) primanje gostiju u hotelima.nn.2 UKOPNIK 5149.31. Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514.11.6.2008 .N. restoranima i noćnim barovima. U toj je skupini zanimanje: 5143.htm 18. noćnim barovima i brigu za zabavu. c) nadgled ostalih radnika. Zanimanja za osobne usluge. kremiranja i pokopa.12. b) srodne poslove.8.11.11. d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja.4 hostesa 5149.

Zanimanja u zaštiti d.nn.2 gatara PODVRSTA 516.n. c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika. kada je potrebno i silom. imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara. Policajci 5163.3 vatrogasac http://www.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. ZANIMANJA U ZAŠTITI Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti. nesreća i velikih nepogoda. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove. g) nadgled ostalih suradnika. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 371 of 823 5149. Pravosudni policajci 5169.8. d) spašavanje osoba.2008 . e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara.htm 18. VATROGASCI Vatrogasci sprečavaju požar. bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru.6. aerodroma i sličnih objekata. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća.11. održavanje reda i pridržavanje zakona. nesreća i prirodnih nepogoda. b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja. Vatrogasci 5162. 5161. Ti poslovi uključuju: a) sprečavanje i gašenje požara.32. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5161. održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi. U toj su skupini zanimanja: 5161. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. spašavaju ljude. reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća.

U toj su skupini zanimanja: 5162.4 GRANIČNI POLICAJAC http://www. h) srodne poslove.22.nn.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA 5161.22.5 AERODROMSKI VATROGASAC 5161.2008 .a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile.21.htm 18. specijalizirani DODATAK: 5161.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME 5161.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 372 of 823 5161.19.11. POLICAJCI Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA 5162.4 vatrogasni tehničar 5161.4 policajac DODATAK: 5162. d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 5161. g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona.21. f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima. e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta.21.11.5 vatrogasni tehničar.6.4 PROMETNI POLICAJAC 5162.22.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadgled ostalih suradnika.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA 5161. c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka.11.8. Ti poslovi uključuju: a) b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa.

ZANIMANJA U ZAŠTITI D. nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516. Ti poslovi uključuju: a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa. http://www. preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje.4 POLICIJSKI DETEKTIV 5163.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 373 of 823 5162.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.11.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5169. Zanimanja u zaštiti. kršenja propisa i drugih b) nepravilnosti.6. jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine. vratari. c) nadgledanje zatvorenika pri radu. b) povremene inspekcijske obilaske ćelija. d) srodne poslove. nasilništva. d) poslove tjelohranitelja. U toj su skupini zanimanja: 5163. krađa. praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije.N. lovočuvari i slično.4 pravosudni policajac DODATAK: 5163. Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska.nn. e) nadgled ostalih suradnika.htm 18.11.11. e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja. PRAVOSUDNI POLICAJCI Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. djeluju kao tjelohranitelji.4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5163. c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji. koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji.11.4 POLICAJAC SPECIJALAC 5162.19.11. spasioci.

g) srodne poslove.11.21.3 REDAR 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 SPASILAC IZ VODE http://www.3 ČUVAR OSOBA 5169.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA 5169.2008 .13.11.4 gorski spasilac 5169.3 komunalni redar 5169.htm 18.3 vratar 5169.2 čuvar objekata i okoliša 5169.3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE 5169. lovištima.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE 5169. i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE 5169.22. U toj su skupini zanimanja: 5169.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 374 of 823 f) ophodnja u rezervatima prirode.31.8.32.12.21.11. h) nadgled ostalih radnika.nn.6.11.3 ČUVAR IMOVINE 5169.11.3 HOTELSKI VRATAR 5169.12.3 PORTIR 5169.11.11.11.19.3 TJELOHRANITELJ 5169.11.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.11.4 kupališni spasilac 5169.12.3 IZBACIVAČ 5169.3 lovočuvar DODATAK: 5169.3 čuvar 5169.11.

Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće.31. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.nn. umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe. poziranje kao model za umjetničku fotografiju. obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama. Ti poslovi uključuju: http://www. pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje. Manekeni i modeli 522. Manekeni i modeli 5210.2 ČUVAR RIBNJAKA 5169. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.19.8. kioscima i na tržnicama.2 ČUVAR STAJA 5169. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 RIBOČUVAR VRSTA 52. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5210. skulpturu. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 521.31.31. Prodavači i trgovački demonstratori PODVRSTA 521.htm 18.2 ČUVAR VINOGRADA 5169. pokazivanje robe potencijalnim kupcima.31.2008 . sliku i reklamne filmove.2 POLJAR 5169.2 PUDAR 5169.31. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo. prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama.31. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 375 of 823 5169.

11. g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu http://www. d) ispisivanje cijena.6. prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.htm 18.2 maneken 5210.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 376 of 823 a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac.2 fotomodel 5210. Prodavači i trgovački demonstratori 5220.2008 .19. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca. c) pomaganje kupcima u izboru. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje.8. d) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) hodanje. f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu. novina i cigareta.nn. kioscima i na tržnici. okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način. e) nadgled ostalih suradnika. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5220. e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe.21. Ti poslovi uključuju: a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje. U toj su skupini zanimanja: 5210. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima. voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama. uvjeta kreditiranja i popusta.2 umjetnički model PODVRSTA 522. skulpturu ili sliku i reklamni film. c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju. Robu prodaju u trgovinama. pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje.22.

U toj su skupini zanimanja: 5220.31.21.3 prodavač 5220. i) srodne poslove.3 PRODAVAČ KOZMETIKE.21. kao i radi poticanja zanimanja za kupnju.2 dostavljač robe 5220.4 trgovački demonstrator i prodavač DODATAK: 5220.11. NAKITA I IGRAČAKA 5220.21.19. OBUĆE I GALANTERIJE 5220.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU 5220.11.5 trgovac 5220.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI 5220.2008 .21.4 prodavač vozila 5220.2 DOSTAVLJAČ PLINA 5220. j) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 prodavač u kiosku i tržnici 5220.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE 5220.21. povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 377 of 823 upotrebe.21.21.3 PRODAVAČ BOJA. h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.21.3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 5220.23.24. LAKOVA I KEMIKALIJA http://www.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU 5220.22.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA 5220. novina i cigareta.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU 5220.21.21.nn. voća.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu 5220.3 PRODAVAČ TEKSTILA.8.21.21.11.25.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI 5220.htm 18.6.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA 5220.

3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 5220. POLJOPRIVREDNI.21.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA 5220. zaštićuju i iskorištavaju šume. zaštita i iskorištavanje šuma. voćnjake. uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda. sađenje. uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja. šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME.24. vinograde i ubiru s njih plodove. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. proizvode stočarske proizvode. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA 5220. skupljaju divlje plodove i bilje. uzgajaju. mlijeka. sijanje.3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE 5220.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA 5220. lovno uzgojnih. ORUŽJA I STRELJIVA 5220.31. krzna. kultiviranje. uzgoj. skupljanje divljeg voća i bilja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. timarenje i lov životinja.21.8.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT 5220. kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi. uglavnom radi dobivanja mesa.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA 5220.19.21.21.3 ANTIKVAR 5220.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 378 of 823 5220. LOVNO-UZGOJNI. zaštitu. šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.31. Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih.31.6.3 PRODAVAČ GLAZBALA. uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva. čuvaju i love životinje.3 PRODAVAČ SUVENIRA 5220.21.nn. gnojenje i ubiranje plodova na poljima.21. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu: http://www.21. FOTO I OPTIČKE OPREME 5220.htm 18.4 PREZENTATOR ROD 6.4 PRODAVAČ POSUĐA 5220. vune. skladištenje i osnovnu preradu prinosa.2008 . uzgajaju.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE 5220.21.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI 5220.21.

vune. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.8. Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva. skupljaju divlje plodove i bilje. i ribarskih društava. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna. stočarska itd. šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih). prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.nn. sađenje. Vidi uputu kod skupine 1311. za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama. Šumski radnici i srodna zanimanja 615.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 379 of 823 61. uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi. VOĆARI.6. POLJOPRIVREDNI. vrtnoga povrća. šumarska i ribarska zanimanja. voćari. lovci i srodna zanimanja PODVRSTA 611.) 614. VRSTA 61. Stočari 613. uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja. ljekovitog i ostalog bilja. šumski radnici i ribari Uputa: zanimanja u poljoprivredi. uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda. uzgoj. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. kože te pčelarskih i ostalih proizvoda. 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih. sijanje. prskanje. uzgoj i lov ribe.htm 18. čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa. gnojenje i ubiranje plodova s polja. iz voćnjaka i vinograda. vinogradari i vrtlari 612. zaštitu i iskorištavanje šuma. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste: 611. vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja. lovno-uzgojni. Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla. Ribari. VINOGRADARI I VRTLARI Ratari. Poljoprivredni. voćari. ljekovitoga i ostaloga bilja. lovno-uzgojnih. lovno-uzgojnih. krzna.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uzgajaju i čuvaju životinje. LOVNO-UZGOJNI. za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja. uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi. mlijeka. proizvode raznovrsne stočarske proizvode. uzgoj i skupljanje divljih plodova. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja. fizički napor. uzgoj. te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili http://www. lovno-uzgojnih.2008 . šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori. Ratari.19. 1311 Direktori malih poljoprivrednih. RATARI. šumarskih. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

sađenje. tegleću stoku. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. šećerne repe. obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća. pripremu tla. proizvodnju mladica. b) nabavu sjemena. pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. kao i povrća i vrtlarskih proizvoda. strojeva i opreme.2 pomoćni povrtlar http://www.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 380 of 823 tržnicama. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja. lukovica i sjemena. timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 6111. povrtlari.2 pomoćni ratar 6111.13. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka. i) nadgled ostalih radnika. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine: 6111.htm 18. h) srodne poslove.6. Vrtlari i srodna zanimanja 6111. voćari i vinogradari 6112. sjetvu. VOĆARI I VINOGRADARI Ratari.12. zgrade. sadnja. voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica. te krumpira. f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. pripremu tla za podizanje rasadnika.11.3 ratar 6111. Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama. obradu i ubiranje usjeva. razvrstavanje. lukovica i gnojiva. grmlja bobičastog voća. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. duhana i ostalih poljskih usjeva.nn. opremu i strojeve ili pak njihov najam. zgrade. kupusa i ostaloga poljskog povrća. njegu voćki i vinove loze. voćnjaka i vinograda.2008 . gnojiva i ostalih potrepština. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. uključujući i one rasadničke. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. tegleću stoku. e) skladištenje. RATARI. sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica. POVRTLARI. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati. te berbu plodova. vinove loze. ulaganje u zemlju. Ratari. strojeva i opreme. povrtlari. sijanje.19. nabavu sjemena. opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje. c) ulaganje u zemlju.

24. ljekovito i ostalo bilje. j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. VINOGRADAR. tegleću stoku. uzgoj cvijeća.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE 6111. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja. lukovica. opremu i strojeve. h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.3 voćar 6111.21.6. uzgajaju drveće. grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima. sijanje i intenzivno gajenje povrća. grmlje.27. te berbu usjeva. ili pak njihovo unajmljivanje.2 pomoćni voćar 6111.12.2008 . zgrade.htm 18. cvijeća. vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati.3 rasadničar DODATAK: 6111. f) uzgoj cvijeća.19. Uređuju parkove i zelene površine.26.23. staklenike. plastenike. te u javnim ili privatnim vrtovima. lukovice i sjeme.3 vinogradar i podrumar 6111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. cvijeće. proizvode sadnice. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. gnojiva i ostalih potrepština. strojeva i opreme. c) ulaganje u zemlju. drveća i grmlja. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama.3 vinogradar 6111.22.2 pomoćni vinogradar 6111. sjemena i gljiva.2 pomoćni rasadničar 6111. b) nabavku sjemena. i) isporuku ili prodaju proizvoda. http://www. VINAR 6112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 381 of 823 6111. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine povrća.nn. lukovica.25.3 povrtlar 6111. drveća.14.3 VOĆAR.25. e) proizvodnju sadnica. uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina.8.

iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 382 of 823 k) srodne poslove. uključujući ptice.2008 . l) nadgled ostalih radnika.3 uzgajivač ljekovitog bilja DODATAK: 6112. koza.2 uzgajivač gljiva 6112. gmazova.19.3 cvjećar 6112. specijalizirani 6112. krznaše.htm 18.5 vrtlar.2 pomoćni cvjećar 6112. svinja. ptica.11. održavanje gospodarskih zgrada. pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati. Peradari http://www.2 pomoćni vrtlar za parkove 6112. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina.14. strojeva i opreme.3 vrtlar 6112.8. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda. Stočari 6122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. U toj su skupini zanimanja: 6112. zgrade. gmazove.12.31. te količine stoke.nn. nabavu životinja.41.2 pomoćni vrtlar 6112. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način. konja i ostalih životinja. divljači. poboljšanje zemlje. strojeve i životinje.3 vrtlar za parkove 6112. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6121. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.6.3 VRTLAR I GRADITELJ 6112.15. perad i divljač.32. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.31.42.2 CVJEĆAR-ARANŽER PODVRSTA 612. trgovačkim društvima ili na tržnicama.15. ovaca. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda.

2008 . lovu. k) srodne poslove.3 uzgajivač konja 6121. kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa.16. ovaca.6. U toj su skupini zanimanja: 6121. pasa i mačaka.3 uzgajivač svinja 6121.n. b) nabavu životinja. vune.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 383 of 823 6129.13.3 uzgajivač mačaka http://www. koje će se koristiti za rad. d) uzgoj i timarenje stoke. opremu i strojeve.8.21. svinja. krzna. u športu. zgrade.2 pomoćni stočar 6121. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Uzgajivači životinja d. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština.15. c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake. f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište. h) uvježbavanje životinja za trke. strojeva i opreme. i) održavanje gospodarskih zgrada. koza.3 stočar 6121.14.nn. ili za prodaju na tržnicama.22. mlijeka. l) nadgled ostalih radnika. kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi. 6121.11.htm 18.12. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda. g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. konja. e) mužu životinja i striženje ovaca. cirkuske predstave i slično.3 uzgajivač pasa 6121.3 uzgajivač ovaca i koza 6121.3 uzgajivač goveda 6121.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda.12. za prodaju ili za isporuku jaja.htm 18.14. g) održavanje gospodarskih zgrada.4 dreser pasa 6121.4 trener konja DODATAK: 6121.3 peradar DODATAK: 6122.31.8. b) nabavu pilića. d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja. Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 384 of 823 6121. U toj su skupini zanimanja: 6122. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi.12. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM 6121.12.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM 6122. e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu.32. mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama.12. i) srodne poslove.nn. PERADARI Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi.N.3 KONJAR 6122. koja nisu nigdje svrstana u http://www. uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština. strojeva i opreme. j) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni peradar 6122.3 PROIZVOĐAČ JAJA 6129. opremu i strojeve.19.2008 .

proizvodnju hrane i ostalih potrepština. cirkusima.nn. U toj su skupini zanimanja: 6129.16. stajama.3 uzgajivač ptica 6129. divljih krznaša.6. zoološkim vrtovima. e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište. zoološkim vrtovima i cirkusima. d) uzgoj. opreme itd.2 uzgajivač gujavica 6129. životinjskim staništima i uzgajalištima divljači.2008 . zmija i ostalih reptila. ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca. prehranu i timarenje životinja. pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja. papiga itd.. nojeva. g) isporuku ili prodaju proizvoda. Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima. istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 385 of 823 podvrsti 612.12.17.14.2 uzgajivač žaba 6129. U tim slučajevima poslovi uključuju: a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada. h) srodne poslove.13. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. prepelica.11.3 uzgajivač raznih životinja 6129. Stočari. za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko. c) nabavu životinja. i) nadgled ostalih radnika. otvorenih ili pokrivenih prostora.3 uzgajivač životinja za krzno 6129.8.19.2 pomoćni uzgajivač divljači http://www. trgovačkim društvima.15.2 pomoćni uzgajivač životinja 6129. Na primjer.htm 18.21.3 uzgajivač laboratorijskih životinja 6129.19. puževa.). istraživačkim ustanovama.3 uzgajivač kunića za meso 6129.2 uzgajivač puževa 6129.18. b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i njihovo održavanje. lovnih i ostalih ptica (fazana.

Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna.61.19.) 6130. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.3 UZGAJIVAČ NOJEVA 6129.22. životinje. stočarska itd. Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati. narudžbu sjemena. Zanimanja te podvrste su u skupini: 6130.16. njegovanje i ubiranje usjeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. krmiva i ostalih potrepština. stočarska itd. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj.18.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 386 of 823 6129. voćnjaka i ostalih usjeva. uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda. zgrade i strojeve. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu.nn.3 UZGAJIVAČ PAPIGA 6129.61.3 uzgajivač dudova prelca 6129.51. sijanje. unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake. radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.) Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura.3 pčelar 6129. gnojiva i ostalih potrepština. http://www.2008 .3 uzgajivač divljači 6129. b) narudžbu sjemena.htm 18.4 sokolar DODATAK: 6129. kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja.8. te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.31.4 PTIČAR PODVRSTA 613. gnojiva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.18. stočarska itd.4 timaritelj u zoološkom vrtu 6129.32.3 UZGAJIVAČ ČINČILA 6129.) Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje).

sađenje. ugostitelj seoskog turizma 6130.6. zgrade. ili njihov zakup.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena. izbor i označivanje drveća za sječu. zaštite. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.nn.3 seljak. d) pripremu tla.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PODVRSTA 614. domaćica seoskog turizma DODATAK: 6130. h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda.11. razmnožavanje i timarenje stoke. slaganje i razvrstavanje trupaca. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 . opremu i strojeve. i) održavanje gospodarskih zgrada. obrezivanje.22. obradu i ubiranje usjeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 387 of 823 c) ulaganje u zemlju. Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima.3 RATAR I STOČAR 6130.19. e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka. utovar i otpremu drvnih sortimenata.htm 18.21. te prekrajanje trupaca i pilenje.3 seljakinja.11. oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja. strojeva i opreme. izmjeru debljine i visine stabala. promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište.3 seljak 6130. f) uzgoj. kresanje i rušenje drveća.8. Šumski radnici http://www. sjetvu. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6141. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja. U toj su skupini zanimanja: 6130. k) srodne poslove. pružanje usluga seoskog turizma. stoku i druge životinje. l) nadgled ostalih radnika.

j) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 388 of 823 6142.8. b) izbor i označivanje drveća za sječu.nn.htm 18. g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda. http://www. U toj su skupini zanimanja: 6141. UGLJENARI Ugljenari proizvode drveni ugljen.6. zaštite. Ugljenari 6141. e) slaganje i razvrstavanje trupaca. podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima.21.2 šumski rasadničar 6141. c) obrezivanje. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima. koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama.12. kresanje i rušenje drveća. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja.13.19.13.3 DRVOSJEČA 6142. izmjeru debljine i visine stabala.3 šumski sjekač 6141. ŠUMSKI RADNICI Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. b) srodne poslove. utovar i otpremu drvnih artikala. f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. i) srodne poslove. h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima.3 šumski uzgajivač 6141. prikrajanje trupaca i piljenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .2 pilar drva za ogrjev DODATAK: 6141. d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja.11.

Ti poslovi uključuju: a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam. e) čišćenje. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. namještanje i potezanje ribarskog alata. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Ribari. dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi. stavljanje meke.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zamrzavanje. http://www. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu. Lovci 6151. strojeva i opreme. Ribari na otvorenome moru 6154.19. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. čišćenje. Uzgajivači ribe i školjki 6152. Riječni. sudjelovanje u organizaciji lova. jezerski i ribari obalnoga mora 6153. U toj je skupini zanimanje: 6142. dagnje. upravljanje ribarskim plovilima.2 ugljenar PODVRSTA 615. h) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 389 of 823 c) nadgled ostalih radnika.8. g) isporuku ili prodaju proizvoda. f) održavanje zgrada. lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.htm 18. uzgoj riba.11. kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi.2008 . c) uzgoj riba. b) nabavu hrane i ostalih potrepština. Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine: 6151.nn. i) nadgled ostalih radnika. RIBARI. kamenica. Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. dagnji. stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu. d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu. zamrzavanje.6. kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi.

h) nadgled ostalih radnika.19. g) srodne poslove.2 ronilac spužvi i koralja DODATAK: 6152.21. d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi. zamrzavanje.11. e) čišćenje. opreme i zgrada.8.12. f) isporuku ili prodaju proizvoda.12.nn.4 mrijestilišni uzgajivač DODATAK: 6151. U toj su skupini zanimanja: 6152.22. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. c) stavljanje meke. b) upravljanje ribarskim plovilima. namještanje i potezanje ribarskog alata.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. na obalama i u plitkim vodama.21. jezerski i ribari obalnog mora.2 ribar na moru 6152. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata.2 ribar riječni i jezerski 6152.2 MORSKI RIBAR 6153.3 ribnjačar 6151. JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA Riječni.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane 6151.2008 . love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.3 uzgajivač ribe i školjki 6151. sami ili kao članovi posada ribarskih plovila.12.2 SLATKOVODNI RIBAR 6152. RIJEČNI.11.12. RIBARI NA OTVORENOM MORU http://www.htm 18.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 390 of 823 U toj su skupini zanimanja: 6151.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE 6152.

ptica i gmazova. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.2008 . U toj su skupini zanimanja: 6153.2 ribar otvorenog mora 6154. c) isporuku ili prodaju živih sisavaca. d) popravak i održavanje opreme. kože.3 lovac ROD 7. f) srodne poslove. LOVCI Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. kao članovi posada ribarskih plovila.6. g) nadgled ostalih radnika. e) isporuku ili prodaju ulova. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme. zamrzavanje. b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama.nn. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu. U toj su skupini zanimanja: 6154. u http://www. e) srodne poslove.11. perja i ostalih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 391 of 823 Ribari na otvorenom moru. love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. d) čišćenje. c) stavljanje meke.8.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem. b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku.01. f) nadgled ostalih radnika. namještanje i potezanje ribarskog alata.

(Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski. montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. Precizni mehaničari. gradnju. proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva. materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine. tekstila i kože Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 8. drveni. keramike te staklenih i sličnih proizvoda. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. zavarivanje i oblikovanje metala. izradu ručnih radova. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 392 of 823 industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema.6. (Rukovatelji strojevima. gdje se oblikuju kovine. oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade. izrađuju. uključujući pogonske motore. kože i sličnih materijala.8. obavljaju tiskarski poslovi. vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru. opreme i ostalih metalnih proizvoda. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. alata. motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu. Rudarska i građevinska zanimanja 72. strojarski monteri. oprema i alat.19. podižu metalne konstrukcije. keramičari. drva. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. elektromonteri i mehaničari 73. staklari. podešavanje. izradu preciznih instrumenata. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. u rudarstvu i građevinarstvu. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 71. Obrađivači metala. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Prerađivači hrane. tekstila. podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom. VRSTA 71.nn. Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. podešavaju strojni alati.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu strojeva. održavanje i popravak industrijskih strojeva. nakita. http://www. proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina. metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade. tiskari 74.2008 . RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. podešavaju održavaju i popravljaju strojevi. tekstil.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. fizički napor. poslove tiskanja. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. lijevanje.

rad s morskom vodom u solanama. čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. RUDARI.nn. PALITELJI MINA. Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. gradilištima i ostalim mjestima. Soboslikari.6. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7111. http://www. bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zidari i srodna građevinska zanimanja 713. Klesari 7114. klesari i srodna zanimanja 712. 7111.htm 18. postavljanje eksploziva u rudnicima. Palitelji mina 7113. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. PODVRSTA 711. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA Rudari. Rudari.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 393 of 823 gradnju. Rudari i proizvođači kamena 7112. Solanski vodari Uputa: vidi uputu uz rod 7. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma.19. Ti poslovi uključuju: a) vađenje ugljena.2008 . kamenolomima. Zanimanja za završne građevinske radove 714. palitelji mina. rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta. postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 711. dimnjačari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene.

PALITELJI MINA Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija. f) srodne poslove. c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.2 pomoćni rudarski tesar 7111. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja.19.3 obrađivač kamenih blokova DODATAK: 7111. rude.15.3 KOPAČ UGLJENA 7111.14. građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima. e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu.16. prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima. pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena. http://www.11.2008 .2 pomoćni rudar površinskog kopa 7111.5 RUDARSKI MAJSTOR 7112.17.3 rudar podzemnog kopa 7111. kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta.5 podgrađivač okna.3 rudarski tesar 7111. U toj su skupini zanimanja: 7111. specijalizirani 7111.5 rudar.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.nn.6.21.3 rudar površinskog kopa 7111.18. b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva.8. specijalizirani 7111. g) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rudar podzemnog kopa 7111. Ti poslovi uključuju: a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja.13.15. d) rezanje.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 394 of 823 b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 395 of 823 c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje.31.8. KLESARI Klesari ručnim alatom režu. kamenolomima i drugim mjestima.3 MINER-BUŠAČ 7112. c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 protugradni raketar DODATAK: 7112.5 palitelj mina. Ti poslovi uključuju: a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita.11. d) rezanje i graviranje likova. http://www. g) srodne poslove.2008 . f) srodne poslove. majstor 7112. h) nadgled ostalih radnika. b) rezanje. e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja.3 palitelj mina 7112.3 RAKETAR 7113. te likova.21.11. oblikuju i dorađuju kamen za gradnju. oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom. izradu spomenika i ostale namjene.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA 7112. figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika. e) postavljanje postolja za spomenike.31.6. kipova. U toj su skupini zanimanja: 7112.htm 18. f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava.3 MINER 7112. mramora i ostalog kamena.11. d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima.19. bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja. figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada.12. iscrtavanje.3 pirotehničar 7112.11. ukrašavanje.nn.

izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja. d) nadgled ostalih radnika.5 klesar. obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina. mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima.12. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. prate gustoću i visinu vode u bazenima.2008 . praćenje ugrađenih količina.3 solanski vodar PODVRSTA 712. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.11.5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7114.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.3 klesar 7113. U toj su skupini zanimanja: 7113.19.8.nn. betona.6.2 proizvođač soli 7114. armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja. održavanje opreme. majstor DODATAK: 7113.12. izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina.11.3 KAMENOREZAC 7113. zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 396 of 823 g) nadgled ostalih radnika. SOLANSKI VODARI Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja. praćenje isparavanja. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle. b) rukovanje crpkama. Ti poslovi uključuju: a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode.11. Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica. kamena i sličnih materijala. kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja. U toj su skupini zanimanja: 7114. kanala i nasipa. branama. c) srodne poslove. popravak oštećenja.

ZIDARI Zidari zidaju temelje. stupova. Uputa: vidi uputu uz rod 7. e) nadgled ostalih radnika.16. 7122.18. U toj su skupini zanimanja: 7122. c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima.3 zidar kamenom 7122. kamina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 397 of 823 7122. tvorničkih dimnjaka.19. Zidarska zanimanja d. Ti poslovi uključuju: a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima.15.5 zidar dimnjaka.14.n.htm 18. sušara. specijalizirani 7122.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kamena i sličnih materijala. Armirači i betonirci 7124. kamenom i sličnim građevinskim materijalima. zidova.3 zidar dimnjaka 7122. majstor 7122.17. žbukanje i popravak oštećenja.nn. b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom. temelja.5 zidar.3 zidar 7122.13.5 zidar šamoter. Tesari i građevinski stolari 7129.2008 . specijalizirani 7122.3 zidar šamoter 7122.2 pomoćni zidar 7122.21. ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima.8.3 pećar http://www. zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle. ložišta.5 zidar kamenom. industrijskih peći.19. specijalizirani 7122.12. d) srodne poslove. Zidari 7123. svodova.11. lukobrana i ostalih konstrukcija. lukova.

nn. savijanje. f) nadgled ostalih radnika.2 betonirac 7123.13.15.32. vezanje. c) ugradbu betona u oplate. Ti poslovi uključuju: a) rezanje.21.3 zidar i tesar 7122.14. ARMIRAČI I BETONIRCI Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina.13.2008 . b) zatezanje.11.2 teracer 7123.3 VATROSTALNI ZIDAR 7122. obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja.8. pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata. teraco.21.2 pomoćni armirač 7123.5 pećar.22.12. e) srodne poslove.3 armirač 7123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 398 of 823 7122.5 armirač.22.3 armirač i betonirac 7123. kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje. d) obradu betonskih površina (zaglađivanje.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7122. zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA http://www.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7123.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 MONTER KALJEVIH PEĆI 7123. specijalizirani 7123.31.14.6. majstor 7122.13. kulir i slično) te popravak oštećenja.3 betonirac i tesar DODATAK: 7123.3 zidar i betonirac DODATAK: 7122.

5 tesar. pontonima.25. g) izradu.3 graditelj drvenih brodova http://www.26.3 roletar 7124. h) gradnju. c) izradu. prozore zidne obloge i slično. tesanje i sastavljanje drvene građe. kao što su zidne stijenke.3 tesar 7124.8. film i televiziju. majstor 7124.2008 . postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje. mostovima i drugim vozilima.31.13. rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače.5 stolar za scensku opremu.5 građevinski stolar. f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada. i) srodne poslove. majstor 7124. montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora. majstor 7124. ugrađuju i popravljaju vrata.nn. brodovima.11.24. popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe. režu. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI Tesari tešu. postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova. zrakoplovima. spajaju. d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija. j) nadgled ostalih radnika. vrata. Ti poslovi uključuju: a) krojenje.22. održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju.htm 18.21. prozori i oplate pročelja. e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva.2 pomoćni tesar 7124.5 roletar. specijalizirani 7124. sastavljanje. mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima.12.6. izradu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 399 of 823 7124.19. Građevinski stolari izrađuju. U toj su skupini zanimanja: 7124. b) izradu drvenih krovnih.23. rezanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 građevinski stolar 7124. splavima. montiraju.3 stolar za scensku opremu 7124.

b) različite radove gradnje.33. nasipi.3 graditelj lakih letjelica DODATAK: 7124. c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima.19.5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7124. obavljanje manjih popravaka. ZIDARSKA ZANIMANJA D. f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija). mostova i željezničkih pruga. d) montažu betonskih.32. e) nadzor cesta.htm 18.8.5 graditelj drvenih brodova. h) nadgled ostalih radnika.3 BRODOTESAR 7124.3 brodostolar 7124. mostovi. drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom. evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.nn. ceste.N.5 brodostolar. mostova.12.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 7129. cesta. željezničkih pruga i nasipa. Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada. g) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta.31.5 BRODOTESAR.35. željezničke pruge).26.3 ŠUPERAČ 7124. Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712.13. majstor 7124. SPECIJALIZIRANI 7124. U toj su skupini zanimanja: http://www.13.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA 7124. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja). majstor 7124.34.31.5 SCENSKI MAJSTOR 7124.2008 . objekata vodogradnje.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 400 of 823 7124. održavanja i popravljanja na velikim visinama.

41.2 ČUVAR TUNELA 7129.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25.8.2 pružni radnik 7129.32.2 ČUVAR SKRETNICA 7129.33.14.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA 7129.17.2008 .23.2 ČUVAR MOSTA 7129.13.3 monter građevinskih skela 7129.19.21.2 ČUVAR KOSINA 7129.3 brodoskelar 7129.11.2 pomoćni monter građevinskih skela 7129.5 brodoskelar.6.2 asfalter 7129.31.15.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 7129.3 cestar ophodar 7129.2 čuvar ophodar 7129.2 pomoćni građevinski laborant 7129.12.2 nažigač DODATAK: 7129.2 pomoćni brodoskelar 7129.3 građevinar za održavanje 7129.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA 7129.3 voditelj pružnih radova 7129.33.51.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 401 of 823 7129.11.61.3 monter građevinskih elemenata 7129.33.24.2 figurant 7129. specijalizirani 7129.2 cestar 7129.33.16.33.2 pomoćni vodograditelj 7129.nn.33.22.htm 18.12.3 vodograditelj 7129.

Ostakljivači 7136. http://www.nn. Ti poslovi uključuju: a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju).2008 . c) srodne poslove. mozaikom i sličnim oblogama. Podopolagači i postavljači pločica 7133. masa i drugih proizvoda na zidove. žbukanje fasada.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. podove. polažu podove. stropove. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7131. b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora. snjegobrana i slično). KROVOPOKRIVAČI Krovopokrivači pokrivaju. 7131.htm 18. cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja. oblažu zidove i podove pločicama.n. polaganje raznih izolacijskih obloga. Održavanje i popravci. Uputa: vidi uputu uz rod 7. instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava. polažu izolacije. Instalateri i monteri cjevovoda 7137. Fasaderi i gipsari 7134. ventilacijskih otvora. terase.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 402 of 823 PODVRSTA 713. ostakljuju. postavljanje električnih žica i ostale opreme. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove. rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora. Krovopokrivači 7132.6. Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima. održavaju i popravljaju krovove. polažu vodoinstalacije.8. Građevinari završnih radova d. Izolateri 7135. Elektroinstalateri i srodna zanimanja 7139. polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ravne krovove. d) nadgled ostalih radnika.

2 pomoćni krovopokrivač 7131.11.nn.14.3 polagač keramičkih pločica DODATAK: 7132. postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke. U toj su skupini zanimanja: 7132.3 krovopokrivač 7131. Ti poslovi uključuju: a) pripremu površine podloga za polaganje parketa.3 KERAMIČAR-PEĆAR 7133.6.htm 18. majstor 7132.11.12.12.8. d) polaganje parketa.2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7132. linoleuma i ostalih materijala. mozaičnom oblogom i sličnim oblogama.13.3 podopolagač 7132.2 pomoćni podopolagač 7132. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA Podopolagači postavljaju.2 PARKETAR 7132. zidove i ostale površine keramičkim pločicama.5 krovopokrivač.11. održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove.19. f) srodne poslove.11.14. keramičkih pločica ili ostalih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove. Ti poslovi uključuju: http://www. b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda. FASADERI I GIPSARI Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 403 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7131. c) polaganje završnog dijela poda od tepisona.2 pomoćni polagač keramičkih pločica 7132. g) nadgled ostalih radnika.13.

U toj su skupini zanimanja: 7134. d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama.htm 18. kotlovima. g) srodne poslove.11. f) nadgled ostalih radnika. cijevima. hladnjačama i klima-uređajima. b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata.3 gipsar DODATAK: 7133. f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka. izolacijske ploče) na zidove.11. h) nadgled ostalih radnika. e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna.2008 .13. b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama. podove i cijevi grijanja i vodovoda.3 fasader 7133.12.8.13. c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage .nn.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 404 of 823 a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada.5 fasader.3 ŠTUKATER 7134. e) srodne poslove. staklena vuna. IZOLATERI Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama. d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom. Ti poslovi uključuju: a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja). c) izradu zidne plastike od gipsa. majstor 7133.19.2 akustički izolater http://www. U toj su skupini zanimanja: 7133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sušenje u radionici i postavljanje na zidove.

kao što su rezanje. savijanje.3 staklorezač DODATAK: 7135. rezanje po mjeri i ugradnju u prozore. Ti poslovi uključuju: a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ 7135. http://www. instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava.2 građevinski staklar 7135. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .3 ASFALTER-IZOLATER 7134. pipa i druge opreme za cjevovode.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 405 of 823 7134.12. OSTAKLJIVAČI Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore.14. b) montiranje ventila.8. priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi.14. c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini. d) srodne poslove.2 hidroizolater 7134. Ti poslovi uključuju: a) odabir staklenih ploča.14. vrata.13.3 STAKLOREZAC 7136. zasuna.12. termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama.htm 18.2 termoizolater 7134.3 BRODOIZOLATER 7135. vrata.nn.11.6.19. U toj su skupini zanimanja: 7135.3 izolater DODATAK: 7134. e) nadgled ostalih radnika.11. pregrade zgrada i staklene krovove. b) ugradnju posebnih stakala (izopan.12. izloge i ostale staklene površine.

f) nadgled ostalih radnika.3 instalater grijanja i klimatizacije 7136.15.32. SPECIJALIZIRANI 7136.5 MONTER PLINOVODA.14.3 MONTER PLINOVODA 7136. majstor 7136.21.11.3 brodocjevar 7136.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22. specijalizirani 7136.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7136.3 vodoinstalater i plinoinstalater 7136.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 406 of 823 c) polaganje.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA 7136.31. SPECIJALIZIRANI 7136. majstor 7136.5 vodoinstalater. održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže.31.5 instalater grijanja i klimatizacije.5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA.15.3 vodoinstalater 7136.2008 .5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE.19.21.3 monter cjevovoda 7136.3 plinoinstalater 7136.22. U toj su skupini zanimanja: 7136. hlađenje. industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama.43.16.41.21. održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod. grijanje.12. instaliranje.8.13.6. plinovod i druge slične sustave u zgradama.2 pomoćni vodoinstalater 7136. e) srodne poslove.nn.22.42.5 plinoinstalater.14.htm 18.5 brodocjevar. specijalizirani DODATAK: 7136.5 monter cjevovoda. majstor 7136. d) polaganje. MAJSTOR 7136.2 pomoćni monter cjevovoda 7136. avionima i brodovima.

12.3 ELEKTRIČAR 7137. održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima.12. b) postavljanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.14. specijalizirani 7137.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 407 of 823 7136. majstor 7137.17.3 POGONSKI ELEKTRIČAR 7137. školama.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7137.3 elektroinstalater 7137.5 elektroinstalater.3 CJEVAR 7137.5 električar pozornice i studija.htm 18.15.16. održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu. bolnicama i slično.8. specijalizirani DODATAK: 7137.3 OSVJETLJIVAČ 7137.13.2 pomoćni elektroinstalater 7137. c) srodne poslove.42.19.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE 7137. održavanje.16.12.3 električar održavanja 7137. U toj su skupini zanimanja: 7137.16.11.14.nn.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME http://www.14. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju.2008 .3 INSTALATER-MONTER 7136.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 7137.3 električar pozornice i studija 7137.5 električar održavanja. d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.42.6. popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama.

(Zanimanja završnih građevinskih radova). na motorna vozila i na razne industrijske proizvode. obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje.3 DOMAR PODVRSTA 714.nn. Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova. čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7139. električnih. Ti poslovi uključuju: a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih. stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine. čišćenje dimnjaka. http://www. b) manje popravake zidova i krovova. Soboslikari i ličioci 7143. kanalizacijskih te instalacija za grijanje. protupožarnih i drugih aparata.6. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA Soboslikari.3 kućni majstor DODATAK: 7139.2008 . Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.N. čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina.htm 18. koja nisu razvrstana unutar podvrste 713. prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima. prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama. SOBOSLIKARI. Dimnjačari i čistači površina zgrada Uputa: vidi uputu uz rod 7.11.11. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7141.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE 7139. c) čišćenje i održavanje podova i slično. dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 408 of 823 7137.8. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. građevinske stolarije. brava.

vidljive cijevi i metalne dijelove. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje. g) srodne poslove. c) mjerenje.3 brusač i ličilac konstrukcija 7141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 SOBOSLIKAR 7141. krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova.5 autolakirer.nn.2 polagač zidnih tapeta DODATAK: 7141. d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje.2008 .htm 18. e) bojanje automobila.12.16.3 autolakirer 7141.11. b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine. majstor 7141.2 pomoćni soboslikar 7141.13. boje i lakiraju industrijske proizvode. U toj su skupini zanimanja: 7141.5 soboslikar i ličilac.18.3 soboslikar i ličilac 7141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 409 of 823 7141. čelične konstrukcije zgrada. h) nadgled ostalih radnika.16. mostove i metalne konstrukcije. majstor 7141.14. ličenje ili postavljanje tapeta.21.3 ANTIKOROZIST http://www.8.3 ličilac 7141. oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima. autobusa.2 pomoćni ličilac 7141.6. SOBOSLIKARI I LIČIOCI Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje.17.19. bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine. kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza: f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje.14.15.

21.6. OBRAĐIVAČI METALA. održavanju i popravljaju strojeve. U toj su skupini zanimanja: 7143.3 pjeskar zgrada i konstrukcija 7143. d) srodne poslove. uključujući pogonske strojeve.htm 18. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale.2008 .2 EKO-HIGIJENIČAR VRSTA 72. http://www. te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina. mlazeva pare ili pijeska pod tlakom. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi.2 raskužitelj DODATAK: 7143.19. električnu i elektroničku opremu.31.3 BRODOLIČILAC 7143.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 410 of 823 7141. strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI Obrađivači metala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.21. zavarivanjem.21. c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina.5 dimnjačar. podešavaju. b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.16. kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija. podešavaju strojni alat. STROJARSKI MONTERI.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA 7143. e) nadgled ostalih radnika.nn. majstor 7143. cigle.11.3 PERAČ FASADA 7143. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.3 dimnjačar 7143. motorna vozila.31.

Ljevači metala. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 721. opreme i ostalih proizvoda. http://www. zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. održavanje i popravljanje industrijskih strojeva. izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 411 of 823 Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina. limari. zavaruju i oblikuju metalne dijelove. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja Uputa: vidi uputu uz rod 7. lijevanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. alata. limari. podešavanje.8.6. Ronioci Uputa: vidi uputu uz rod 7. koloturja. zavarivači i srodna zanimanja 722. uključujući pogonske strojeve.lima. montiraju.htm 18. montiranje. Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala. Limari 7214. održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. LIMARI. zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala. elektroničku i ostalu opremu. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7211. Kovači. motorna vozila. žičara i slične opreme. montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme. Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači 7212. električnu. održavanje i popravak metalnih konstrukcija. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija 7215. alatničari i srodna zanimanja 723. Monteri čelične užadi i žica 7216. zavarivanje i oblikovanje kovina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. LJEVAČI METALA.2008 . Zavarivači i rezači plamenom 7213.nn. podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. Monteri i mehaničari strojeva 724. izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ljevači metala. lijevanje. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime. slične radove pod vodom.19. kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva. PODVRSTA 721. žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom.

2 KALUPAR 7211.12.htm 18.3 ljevač kovina 7211.11.2 PRIPREMAČ MATERIJALA 7211.11.2 ljevački kalupar 7211. pomoću plinskog plamena ili električnog luka.19. b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal.11. d) srodne poslove.2 PRIPREMAČ KOKILA 7211.11. majstor DODATAK: 7211. za velike odljeve. spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 412 of 823 7211.2 TALITELJ 7211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.13. c) ručno lijevanje metala.2008 .14.11. ili.3 jezgrar ljevačkih kalupa 7211.3 MODELAR 7211.8. Ti poslovi uključuju: http://www.14.3 LJEVAČ I KALUPAR 7212.15. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7211. na podu ljevaonice ili u jami.6. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno.nn.3 strojni ljevački kalupar 7211.3 JEZGRAR 7211.5 ljevač kovina.12. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala.

2008 .2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM 7212.21. zrakoplova.12.2 elektrozavarivač 7212. d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem. postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova.nn.2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM 7213. c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem. Ti poslovi uključuju: a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima. LIMARI Limari izrađuju.12. e) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: http://www.12.2 zavarivač plinom 7212. specijalizirani 7212.6.htm 18.19.2 ZAVARIVAČ PLAMENOM 7212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 413 of 823 a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka.15.8.2 lemitelj DODATAK: 7212.14. rezervoara).11.5 zavarivač.2 rezač plinom 7212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih radnika. d) srodne poslove. e) nadgled ostalih radnika. b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka. c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila. U toj su skupini zanimanja: 7212.13.3 zavarivač 7212. b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština.11.

nn.5 limar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 414 of 823 7213.19.5 ocrtavač limova.11.3 kotlar 7213.23. majstor 7213.23. Ti poslovi uključuju: a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu.5 kotlar. mostova i ostalih građevina za spajanje. b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama. g) nadgled ostalih radnika. d) oblikovanje.3 GRAĐEVINSKI LIMAR 7213. specijalizirani 7213. f) srodne poslove. sastavljaju ih i montiraju.24. namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova.5 aviolimar.11.3 ocrtavač limova 7213.21.3 obrađivač lima DODATAK: 7213.2 kovinopojasar 7213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26.21.32.3 autolimar 7213.31.25. majstor 7213.6. specijalizirani 7213.22.3 AUTOKAROSERIST 7213.3 limar 7213.12.htm 18.3 MEHANIČAR KABINIST 7214. c) postavljanje metalnih dijelova zgrada.8.3 aviolimar 7213. majstor 7213.13. strojno i pneumatskim čekićem. e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno. http://www.2008 .34.5 autolimar. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča.

16.3 brodotraser 7214.2 žljebač. majstor DODATAK: 7214.13.2 ravnač i rezač plamenom 7214.16.5 brodotraser.29.2008 .32. rezač plamenom i brusač 7214.19.31. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA http://www.8.3 brodobravar 7214.htm 18.24.14.26.23.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 415 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7214.5 brodolimar.17.3 brodolimar 7214.25.5 monter metalnih konstrukcija.3 graditelj metalnih brodova 7214.2 ZAKIVAČ 7214.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija 7214.27. specijalizirani 7214.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 obrađivač konstrukcijskog željeza 7214.30.21.5 graditelj metalnih brodova.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7214.12.nn.2 pomoćni brodomonter 7214.2 pomoćni graditelj metalnih brodova 7214.2 elektrolučni žljebač i brusač 7214.28.6.3 monter metalnih konstrukcija 7214.5 brodomonter.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ 7214.12.15.3 brodomonter 7214.3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM 7214. specijalizirani 7214.31. specijalizirani 7214.5 brodobravar.11. specijalizirani 7214.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7215. specijalizirani 7214.11.30.

htm 18. pokretnih stepenica. U toj su skupini zanimanja: 7215. postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima.6. e) bušenje rupa za podvodno miniranje.3 monter čelične užadi DODATAK: 7215. RONIOCI Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova. d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima. održavanja i popravaka oštećenja mostova.11. naftnim i plinskim bušotinama. f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba. c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila. g) nadgled ostalih radnika. pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata. zračnih žičara. Ti poslovi uključuju: a) poslove pod vodom kod građenja. koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja.3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA 7215.11.2008 .nn. brodovima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 416 of 823 Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica. popravili te uklonili smetnje u radu. b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima. d) otklanjanje podvodnih zapreka. te njihovo popravljanje. zrakoplovima i drugim mjestima.8. c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama.3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA 7215. f) srodne poslove. lukobrana. dizala. e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova. b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača. http://www. uzgoja riba i školjki i slično.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.11. montirali.11.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI 7216. vučnica.

KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem.6. rodu. 7221. podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću. U toj su skupini zanimanja: 7216. Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 417 of 823 g) srodne poslove. c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša. opreme i ostalih proizvoda.19. e) potkivanje konja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. savijanjem. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Kovači. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7221.htm 18.11. čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. h) nadgled ostalih radnika.8.2008 . opreme i ostalih proizvoda. preoblikovanjem. alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke. http://www. probijanjem. Obrađivači metalnih površina i oštrači Uputa: vidi uputu uz rod 7. izrađuju metalnu užad i blokove od željeza.2 ronilac PODVRSTA 722. isijecanjem. poliranje i brušenje metalnih površina i alata. d) izvlačenje žice. ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine. kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata. Kovači i srodna zanimanja 7222. KOVAČI. b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja. uz ručno rukovanje obratkom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala 7224. podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8.nn. Alatničari i srodna zanimanja 7223.

U toj su skupini zanimanja: 7221.16.3 potkivač DODATAK: 7221. SPECIJALIZIRANI 7222. te za oblikovanje dijelova od plastike i gume.3 kovač 7221. Ti poslovi uključuju: a) izradu.6.12.11. d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala. b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje.19. te održavaju i popravljaju oružje i brave.8. naprave. g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala. modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina. c) izradu i popravak metalnih modela.3 strojni kovač 7221.16. specijalizirani 7221.15. f) popravak oružja. mjerke. i) srodne poslove. e) izradu.14.5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 kalilac 7221. http://www. h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate. majstor 7221.5 kovač.3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM 7221.5 kalilac.nn.15.2 pomoćni kovač 7221. g) nadgled ostalih radnika.13.htm 18. plastike i gume.2008 . održavanje i popravak matrica i šablona.15.21.3 TERMIČAR 7221. podešavanje i popravak brava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 418 of 823 f) srodne poslove.

majstor 7222.3 alatničar 7222.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7222. majstor 7222.2 pomoćni bravar 7222.14.51. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija.8. specijalizirani DODATAK: 7222. c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima.41.12.41.17.3 puškar 7222. b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija.5 alatničar za stezne pribore.5 ocrtavač odljevaka.62.31.5 alatničar za mjerne pribore.5 bravar. specijalizirani 7222.6.nn.5 alatničar za rezne alate.15. specijalizirani 7222.32. specijalizirani 7222. U toj su skupini zanimanja: 7222.43.5 alatničar za metalne kalupe.3 monter mjernih instrumenata 7222.5 alatničar.5 kovinomodelar. specijalizirani 7222.61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 419 of 823 j) nadgled ostalih radnika.2008 .11.42.19.3 ocrtavač odljevaka 7222.htm 18.16. gume itd.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA 7223.52.5 puškar. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike.13.3 bravar 7222. majstor 7222.3 kovinomodelar 7222. http://www.

3 prešač kovina 7223. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja http://www.2008 .5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva.3 kovinotokar 7223.21.3 BRUSAČ 7224. specijalizirani 7223.3 horizontalni kovinobušač 7223. specijalizirani 7223.5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva.5 horizontalni kovinobušač.3 kovinoglodač 7223.23.19.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva.14. specijalizirani 7223. U toj su skupini zanimanja: 7223.3 GLODAČ 7223.5 kovinotokar. specijalizirani 7223.34.51.3 blanjač kovina 7223.24.11.5 kovinoglodač.34.3 obrađivač metala odvajanjem čestica DODATAK: 7223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove. specijalizirani 7223.15.htm 18.22.35.21. majstor 7223. specijalizirani 7223.5 podešavač sastavljenih reznih alata.32.8. f) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 420 of 823 d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta.3 kovinobrusač 7223.5 kovinobrusač.12.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja.3 TOKAR 7223.41.33. specijalizirani 7223.31.23.3 pletač metalne užadi 7223.13. specijalizirani 7223.42.6.nn.

e) nadgled ostalih radnika.2 lepač 7224.htm 18. motorna vozila. podešavanje. specijalizirani 7224. održavanje i popravak pogonskih motora. U toj su skupini zanimanja: 7224.2008 . Ti poslovi obično uključuju: montiranje.2 ČISTAČ ODLJEVAKA PODVRSTA 723. Ti poslovi mogu http://www.2 grecač 7224. poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme.19. montiraju.32.11.33.11.2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA 7224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 421 of 823 odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate.2 brunirač 7224.11.11.31.11. d) srodne poslove.8.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 7224.6.3 oštrač alata 7224. motornih vozila. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA Monteri i mehaničari strojeva podešavaju. b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata.nn.2 brusač i čistač kovina 7224.2 polirač 7224.5 oštrač alata.34.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA 7224. c) popravak.22. namještanje i oštrenje žičanih pila.3 serviser dijamantnih pila DODATAK: 7224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.23.24.2 pomoćni oštrač alata 7224. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina. poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu. održavaju i popravljaju pogonske motore.

11.21. podešavanje. servisiranje.19. podešavanje.3 mehaničar motocikla 7231. servisiranje.5 mehaničar pružnih vozila.22. majstor 7231. podešavanje. specijalizirani http://www. U toj su skupini zanimanja: 7231.2008 . MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju.nn.5 mehaničar motocikla. testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila.3 mehaničar pružnih vozila 7231. 7231.26. c) ispitivanje. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta 7231. majstor 7231. podešavanje. podešavanje. testiranje i popravak motora i motornih vozila. putničkih automobila. kamiona i ostalih motornih vozila. f) srodne poslove.3 automehaničar 7231. testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27.6. d) ispitivanje. servisiranje.24.5 automehaničar. servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača. e) ispitivanje. g) nadgled ostalih radnika.23.2 mehaničar bicikla 7231. mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva Uputa: vidi uputu uz rod 7. b) ispitivanje. Monteri. montiraju. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7231. servisiranje. servisiranje.htm 18. Mehaničari i monteri motornih vozila 7232. testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila. testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 422 of 823 uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8. Zrakoplovni mehaničari i monteri 7233.

servisiraju. servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila).htm 18. MONTERI. podešavanje.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA 7231.5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA. U toj su skupini zanimanja: 7232. c) ispitivanje. servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora. MAJSTOR 7231. c) nadgled ostalih radnika.26.24. SPECIJALIZIRANI 7232.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju.29. testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova).27.2 podmazivač vozila DODATAK: 7231.23.3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA 7231. ispitivanje. d) ispitivanje.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7233.5 mehaničar zrakoplova i motora. b) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 423 of 823 7231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 mehaničar zrakoplova i motora 7232. testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova. testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova.11.12. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje.11. specijalizirani DODATAK: 7232. testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa http://www.nn. specijalizirani 7231.2008 . b) ispitivanje.6. podešavanje. podešavaju. testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa. podešavaju.5 dijagnostičar kvarova na vozilima. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju. servisiraju. podešavanje.8. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.28.19. servisiranje.

specijalizirani 7233. f) nadgled ostalih radnika.3 monter strojeva 7233.17. specijalizirani 7233.3 monter poljoprivrednih strojeva 7233.3 monter procesne opreme 7233.5 monter tekstilnih strojeva.33.3 monter dizala 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 424 of 823 specifikacijama i normama.01.5 mehaničar metalurške opreme.5 monter brodske opreme.04.2008 .05.3 mehaničar procesne opreme 7233.5 monter strojeva. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani http://www.16.13.3 monter brodske opreme 7233.3 monter industrijskih transportnih sredstava 7233.3 mehaničar metalurške opreme 7233.5 monter poljoprivrednih strojeva.12.5 monter procesne opreme.06.nn.34. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.2 pomoćni monter strojeva 7233.02.3 monter energetske opreme 7233.14.6.5 monter alatnih strojeva.23. specijalizirani 7233.31.15.08.5 monter industrijskih transportnih sredstava. U toj su skupini zanimanja: 7233. specijalizirani 7233.5 monter energetske opreme.03. specijalizirani 7233.htm 18.11.18.5 mehaničar procesne opreme.3 monter alatnih strojeva 7233.22.32.21.5 monter dizala.07.3 monter tekstilnih strojeva 7233. specijalizirani 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.19. e) srodne poslove.

37.3 mehaničar tekstilnih strojeva 7233.5 mehaničar grafičkih strojeva. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.6.55. specijalizirani 7233.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije http://www.36. specijalizirani 7233.5 mehaničar konfekcijskih strojeva.nn.61.47.43.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala. specijalizirani 7233.5 mehaničar rudarskih strojeva.3 mehaničar alatnih strojeva 7233.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala 7233.39.53.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 425 of 823 7233.60. majstor 7233. majstor 7233.59.5 mehaničar opreme za grijanje.42.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku.5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje.3 mehaničar grafičkih strojeva 7233.2008 .50.3 mehaničar energetske opreme 7233. specijalizirani 7233.3 mehaničar rudarskih strojeva 7233.52. specijalizirani 7233.45.54.3 mehaničar konfekcijskih strojeva 7233. specijalizirani 7233.8.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje 7233.3 mehaničar brodskih strojeva 7233.3 mehaničar građevinskih strojeva 7233.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo 7233.5 mehaničar alatnih strojeva.46.49.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo.5 mehaničar tekstilnih strojeva.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku 7233.51.44.5 mehaničar brodskih strojeva.58.35.41.48.5 mehaničar građevinskih strojeva.56.specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.38.3 mehaničar opreme za grijanje 7233. specijalizirani 7233.19.57.40.5 mehaničar energetske opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.

5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.3 FRIGOMEHANIČAR http://www.82.23.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije.3 serviser vatrogasnih aparata 7233.84.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM.3 serviser šivaćih strojeva 7233.37. majstor DODATAK: 7233.htm 18.70.72.64.63.87.62.3 mehaničar šumske mehanizacije 7233.37.19.66.68.3 serviser plinskih uređaja 7233.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA 7233. majstor 7233.6. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 426 of 823 7233.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar šumske mehanizacije.71.5 serviser uređaja za natakanje goriva.3 strojobravar 7233.5 serviser plinskih uređaja.83. SPECIJALIZIRANI 7233.21.69. specijalizirani 7233.8.65.37.81.3 serviser uređaja za natakanje goriva 7233.2008 .3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM 7233. majstor 7233.2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA 7233.67. specijalizirani 7233.85.5 strojobravar.5 serviser šivaćih strojeva.22.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije 7233.3 mehaničar industrijske opreme 7233.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7233.39.2 podmazivač strojeva 7233.5 mehaničar industrijske opreme. specijalizirani 7233.3 SERVISER ZA PLAMENIKE 7233.2 pomoćni strojobravar 7233.86.

instaliranje.67.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE 7233.49.6.3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA 7233.67.50.3 BRODSKI MEHANIČAR 7233.htm 18. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7241. SPECIJALIZIRANI 7233.46. servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme.68.49.49.43. instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala. Ti poslovi obično uključuju: namještanje.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA.50.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU 7233.3 MEHANIČAR ZA PUMPE 7233. prilagođavaju.2008 . Elektromonteri i elektromehaničari http://www. namještanje. MAJSTOR PODVRSTA 724. servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA.3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA 7233.65.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA 7233.68. SPECIJALIZIRANI 7233.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prilagođavanje.67.57.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 427 of 823 7233.19. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE 7233.49. prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE.i videouređaja.3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA 7233.87. instaliranje i popravak električnih mreža.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR 7233.53.86. SPECIJALIZIRANI 7233.5 MEHANIČAR ZA PUMPE.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA 7233.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE 7233. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava. servisiranje i popravak audio.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA 7233.8. SPECIJALIZIRANI 7233.

b) namještanje.5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja. d) srodne poslove.16.21. mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata. prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 428 of 823 7242. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja 7245.11.2008 .19.3 elektromehaničar za elektroenergetiku 7241.15. električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima. specijalizirani http://www. prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama. tvornicama. specijalizirani 7241.12. c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda. motornim vozilima i na brodovima.14. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža Uputa: vidi uputu uz rod 7.5 elektromehaničar za elektroenergetiku. ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja.8.13.6.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241.nn.3 monter električnih strojeva i opreme 7241. Monteri.3 monter električnih aparata za kućanstvo 7241.3 elektromonter dizala 7241. mehaničari i serviseri elektronike 7244. Ti poslovi uključuju: a) namještanje. radionicama i na drugim mjestima.2 pomoćni monter električnih strojeva 7241. Monteri. 7241.3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova 7241. prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora).htm 18.18. U toj su skupini zanimanja: 7241.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. električnih sklopnih aparata. e) nadgled ostalih radnika.

26.5 elektromehaničar.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove 7241. MONTERI.3 elektromehaničar za kućanske aparate 7241.3 BRODSKI ELEKTRIČAR 7241.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE.32.5 elektromehaničar za kućanske aparate.54.41.27.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA 7241.nn. specijalizirani DODATAK: 7241.3 autoelektričar 7241.3 brodski elektromehaničar 7241.44.25.5 brodski elektromehaničar.43. specijalizirani 7241.3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE 7241.41.5 autoelektričar. SPECIJALIZIRANI 7241.52.51.24.42.3 elektromehaničar 7241. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE http://www.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva.25.6. SPECIJALIZIRANI 7241.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove. specijalizirani 7241. majstor 7241.5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU. majstor 7241.htm 18.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU 7241.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila 7241.53.28.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila.19. specijalizirani 7241.55.31.2008 .2 pomoćni elektromehaničar 7241.23.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva 7241.42.8.22.3 elektromonter 7241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 429 of 823 7241. MAJSTOR 7242. specijalizirani 7241. specijalizirani 7241.5 elektromonter.21.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.26.

15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 430 of 823 Monteri.13. e) srodne poslove.24.5 monter radio-televizijske elektronike. d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda.25.6.11. namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242. specijalizirani http://www. medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene. b) nadzor. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava. elektronički mjerni i zaštitni uređaji). telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava.nn. specijalizirani 7242. U toj su skupini zanimanja: 7242.8.19.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva 7242.4 mehaničar medicinske elektronike 7242.5 monter medicinske elektronike.3 monter televizijskih antena 7242. nadziru. mehaničari i serviseri elektronike montiraju. specijalizirani 7242. f) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7242. namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona.2008 . namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji. Ti poslovi uključuju: a) kontrolu.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje.5 monter audiovizuelne elektronike.3 monter elektroničke opreme 7242.17.5 mehaničar elektronike uredskih strojeva.5 monter signalne elektronike. specijalizirani 7242.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva 7242.5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva. radarske opreme i signalizacijskih sustava.14. specijalizirani 7242.16.12.23.22. uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona.5 monter računalne elektronike.18.27. c) nadzor.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.26. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242.5 monter elektronike instrumenata.

3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR 7244.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE. MONTERI.37.36.41.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA 7242.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA.4 mehaničar zrakoplovne elektronike 7242.33. MAJSTOR 7242.30.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 7242. http://www.26. specijalizirani 7242.32.34. MAJSTOR 7242.31. specijalizirani DODATAK: 7242. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Monteri.3 mehaničar audio i video tehnike 7242.8.5 mehaničar zrakoplovne elektronike.2008 .29.nn.41.5 mehaničar audio i video tehnike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 431 of 823 7242.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika.32.30.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE 7242.32. MAJSTOR 7242. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju.42.33.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA 7242. majstor 7242.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE 7242. majstor 7242.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU 7242.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja 7242.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja.4 mehaničar računalne elektronike 7242.htm 18.35.5 mehaničar računalne elektronike.31.30.3 mehaničar elektroničar 7242.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja 7242. specijalizirani 7242.28. specijalizirani 7242.6.28.28.5 mehaničar elektroničar.19.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja.4 IRE AVIOMEHANIČAR 7242.

22.11.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER 7244.12.5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 432 of 823 Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.21. U toj su skupini zanimanja: 7245. b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova. b) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju. servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika.12.19.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja 7244.13. specijalizirani 7244. U toj su skupini zanimanja: 7244.3 monter telekomunikacijskih uređaja 7244. d) srodne poslove. telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove.nn. c) nadgled ostalih radnika.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE.8. SPECIJALIZIRANI 7245.5 monter telekomunikacijskih uređaja.11. c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova.21.6.21. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA 7244.2008 .htm 18. SPECIJALIZIRANI 7244.2 pomoćni monter električnih mreža http://www.22. specijalizirani DODATAK: 7244.13.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja 7244.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7244.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) nadgled ostalih radnika.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME.

kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove. Precizni mehaničari i srodna zanimanja 732.3 KABEL MONTER VRSTA 73. keramičari. PRECIZNI MEHANIČARI.22. izradu i popravak glazbala. porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 433 of 823 7245. keramike.13.htm 18.3 MONTER DALEKOVODA 7245. različite proizvode poput nakita. izradu ručnih radova od drva. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. tiskarske i knjigoveške poslove. tekstila. PODVRSTA 731. predmeta od plemenitih kovina. keramike i stakla. optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. kože i sličnih materijala.22. keramičari. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 731. STAKLARI. Tehnički crtači i kemijski laboranti Uputa: vidi uputu uz rod 7. izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina. staklari i srodna zanimanja 733. KERAMIČARI. http://www. bojanje i ukrašivanje različitih predmeta. Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda.3 monter telekomunikacijskih mreža 7245. glazbala.12.8.5 monter električnih mreža. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.12.21.3 monter električnih mreža 7245.19. staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente. Tiskari i srodna zanimanja 735. specijalizirani DODATAK: 7245. meteoroloških. Lončari. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 734. tekstila. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža 7245.nn. izradu predmeta od porculana.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.2008 . Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih. TISKARI Precizni mehaničari.5 monter telekomunikacijskih mreža. specijalizirani 7245.6.

g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 434 of 823 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente. f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza. servisiraju.19. Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova. Glazbalari i ugođači glazbala 7313. Zlatari.3 urar 7311. b) izradu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. draguljari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nautičkih. medicinske. optičkih. sile okretnog momenta i snage te drugo.11. testiraju i popravljaju mehaničke satove. majstor http://www. nakit i ostale predmete od plemenitih kovina. optičke i druge precizne instrumente te opremu. meteorološke. Ti poslovi uključuju: a) izradu. kirurških. U toj su skupini zanimanja: 7311.8. Precizni mehaničari 7312. nautičke.5 urar. ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. glazbala. izradu i popravak glazbala. količine. namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja. e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme. d) izradu i popravak kirurških instrumenata. popravak i namještanje optičkih instrumenata. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7311. c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature.nn. zubarskih. protoka.6. tlaka. 7311. industrijske. popravak. za mjerenje topline i vlažnosti. rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina.12. gustoće i kiselosti tekućina i plinova. meteoroloških. PRECIZNI MEHANIČARI Precizni mehaničari izrađuju.htm 18.2008 . h) nadgled ostalih radnika.

5 izrađivač kirurških instrumenata.62.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju 7311.3 mehaničar uredskih strojeva 7311.52. majstor 7311.5 mehaničar uredskih strojeva. majstor 7311.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR 7311.24.36.5 finomehaničar.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju.3 serviser fotografske opreme 7311.36.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu 7311.5 serviser fotografske opreme. majstor 7311.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata.5 mehaničar za vage.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE. MAJSTOR http://www.55.26.nn. majstor DODATAK: 7311.19.34.4 instrumentalni optičar 7311.35.35.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA. majstor 7311.54.22.56. MAJSTOR 7311.21.51.24.61.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE.3 izrađivač ortopedskih pomagala 7311. majstor 7311.31.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE.25.5 izrađivač ortopedskih pomagala. specijalizirani 7311. majstor 7311.34.32.22. MAJSTOR 7311. MAJSTOR 7311.5 instrumentalni optičar.3 finomehaničar 7311.3 mehaničar za vage 7311.6.8.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata 7311.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 435 of 823 7311. specijalizirani 7311.23. majstor 7311.3 izrađivač kirurških instrumenata 7311.53.

majstor za puhačka glazbala 7312.12.6. gudačkih i puhačkih glazbala.5 glazbalar. puhačka i udaračka glazbala.htm 18. b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova. g) nadgled ostalih radnika.5 glazbalar. majstor za orgulje 7312. U toj su skupini zanimanja: 7312.5 glazbalar.8. majstor za glasovire 7312. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak harmonika.14.5 glazbalar.3 glazbalar 7312.19.2008 .15. c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira. d) ugađanje orgulja.3 ugođač glazbala DODATAK: http://www.16.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE. gudačka.3 PRECIZNI MEHANIČAR 7311.18.5 glazbalar.nn.5 glazbalar. e) izradu i popravak ostalih glazbala. majstor za harmonike 7312. popravljaju i ugađaju tambure. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju.13.31. tambura. majstor za gudačka glazbala 7312.5 glazbalar. majstor 7312. majstor za tambure 7312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR 7312. f) srodne poslove. glasovira i drugih glazbala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 436 of 823 7311.20.61.61.2 pomoćni glazbalar 7312. majstor za udaračka glazbala 7312.17. MAJSTOR 7311.5 glazbalar.19.52.

11.3 bižuterist 7313.htm 18.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 437 of 823 7312. c) izradu kompletnih komada nakita.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu.nn.19. draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete.3 draguljar 7313.21. U toj su skupini zanimanja: 7313. LONČARI.13.12.11. g) srodne poslove.8. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA Zlatari.3 ljevač plemenitih kovina 7313. MAJSTOR 7313. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA http://www.6. f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina. KERAMIČARI.3 valjač plemenitih kovina DODATAK: 7313. e) popravak predmeta od plemenitih kovina.3 GRADITELJ ORGULJA 7312.14. broševa.3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA PODVRSTA 732.5 GRADITELJ ORGULJA.3 prešač plemenitih kovina 7313.19.5 zlatar. b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina.3 zlatar 7313.2 filigranist 7313. h) nadgled ostalih radnika.12. Ti poslovi uključuju: a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala.15.23.2008 . obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima. narukvica i drugih predmeta. majstor 7313. ZLATARI. kao prstenja.

LONČARI. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Lončari.19. b) izradu kalupa od gline i gipsa. pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje. posuđa od porculana. sanitarne keramike. Dekorateri stakla. tekstila i ostalih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 7. keramičke i ostale predmete i natpise. nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise. U toj skupini su zanimanja: 7321. bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene. izradu posuđa od stakla. staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode. izradu brusnih ploča. Ti poslovi uključuju: a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari.8. posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode. keramičari i srodna zanimanja 7322. c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje. keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode.2008 . h) srodne poslove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. keramičari. Lončari. Staklari 7323. d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe. e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 7321.2 pomoćni gipsmodelar http://www. Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda. g) oblikovanje brusnih proizvoda.11. ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta. f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe. graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. posuđe od porculana i stakla.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 438 of 823 Lončari.nn. keramike. i) nadgled ostalih radnika. 7321. Brusači i jetkači stakla 7324.htm 18.

prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu.16.3 staklar 7322.15.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje 7322. oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. zagrijavanjem i savijanjem. g) nadgled ostalih radnika.2 razvrstavač keramičkih proizvoda 7321.3 gipsmodelar 7321.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala 7322.2008 .5 staklopuhač.5 staklar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 439 of 823 7321. specijalizirani 7322. b) zagrijavanje.23. oblikuju. c) brušenje i poliranje leća. ručnim oblikovanjem. f) srodne poslove.13. majstor http://www.8.22.12.21.2 ljevač keramičkih proizvoda 7321. e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla.nn. bruse i poliraju staklo.3 izrađivač leća 7322.14.13. U toj su skupini zanimanja: 7322.31.12. STAKLARI Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu.2 pomoćni staklopuhač 7322.5 gipsmodelar.17.3 keramičar 7321.3 staklopuhač 7322.19. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje.11. specijalizirani 7321.htm 18.2 lončar 7321. d) brušenje i rubljenje stakla.24.

3 KRISTALOBRUSAČ 7324. KERAMIKE. b) nanošenje boje.6. DEKORATERI STAKLA. c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom. specijalizirani 7323.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.8. e) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 440 of 823 7323. d) nadgled ostalih radnika.2008 . TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA Dekorateri stakla. gumenih pečata i ostalih sredstava. d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa. drva. emajla. b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima.11.5 brusač kristalnog stakla.11. Ti poslovi uključuju: a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu. laka. Ti poslovi uključuju: a) bojanje uzoraka na predmetima kistom. keramike. U toj skupini su zanimanja: 7323. pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa.13. otisaka. prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem. metala.11. raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica.3 brusač kristalnog stakla 7323.3 GRAVER STAKLA 7323.11. c) srodne poslove.19. cakline. jetkanje.nn. tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte.2 dekorater keramike http://www. U toj su skupini zanimanja: 7324.3 jetkač stakla DODATAK: 7323. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima.htm 18. staklenim površinama. f) nadgled ostalih radnika.

pojaseva i ostalih predmeta.14. kao i u dekorativne svrhe.15. kamena.16.2008 . bojanje i ukrašavanje raznih predmeta.2 dekorater emajlom 7324.3 dekorativni ličilac 7324.3 dekorater tekstila 7324. kamena.22. tkanje. školjki.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 441 of 823 7324. pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu http://www. i drugih materijala.12.16.31. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7331. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 7332. 7331.13. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 7. sastavljaju. izrada tradicionalne obuće.3 dekorater drva 7324.21.2 graver pečatorezac DODATAK: 7324.2 glazer keramike 7324. gline.21. pletenje.6. rogovlja.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU 7324. slame. oblikovanje. majstor 7324. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva.3 GRAFOSLIKAR PODVRSTA 733. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu. slame.19. sastavljanje. trske.18.htm 18. te rezbare. izrada čipki.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 dekorater stakla 7324. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva.3 pismoslikar 7324.5 pismoslikar.17. izrada torbica. vezenje. oblikuju. kukuruzovine.2 posrebrivač ogledala 7324. školjki i drugih materijala. trske. rezbarenje.nn.8.

vrčeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 442 of 823 uporabu.nn.2 medičar i voskar 7331.11.8. U toj su skupini zanimanja: 7331. košara. d) srodne poslove.11.htm 18. sastavljanje. mreže i užad. sastavljanje.31. Ti poslovi obično uključuju: a) pripremu drva. kukuruzovine. kao i tradicijsku obuću.2 pletač slamom 7331. vezenu.2 izrađivač tradicijskih predmeta DODATAK: 7331.2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE 7331. slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta. školjki.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM 7331. trske.2008 . pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta. pojase te ostale potrepštine.32.6. Ti poslovi uključuju: http://www. šahovskih figura.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 drvodjelja 7331. dasaka za rezanje.2 rezbar predmeta od rogovlja 7331.2 PLETAČ LIKOM 7331. nakita i sličnih predmeta.2 izrađivač kamenih predmeta 7331. kamena. ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA 7331. kao kipova i skulptura.21. i sličnih materijala.35. b) rezbarenje.2 izrađivač predmeta od školjki 7331. pletenje.21. vaza.11. kao zdjela za salatu. slame. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu.2 IZRAĐIVAČ DRŽALA. ili za dekoraciju.19. ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu. c) rezbarenje. tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA 7332. e) nadgled ostalih radnika.34. pletiva. žlica za serviranje.33.21.34. torbice. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine.

Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira. metalu ili drugim materijalima. Tiskarski graveri i jetkači 7344. c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće.8. ručni tiskari Uputa: vidi uputu uz rod 7.11.19. b) izradu čipki. pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije. d) srodne poslove. Knjigoveže i srodna zanimanja 7346. Sitotiskari. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži. e) nadgled ostalih radnika. 7341. SLAGARI I TISKARI http://www. tkanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda PODVRSTA 734. pripremu originalnih fotografija za reprodukciju.htm 18. pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo. tekstilu. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica. uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga. u jednom ili više tonova boje. Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica. Stereotiperi i srodna zanimanja 7343.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 443 of 823 a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu.12. Fotografi i srodna zanimanja 7345. Slagari i tiskari 7342. U toj skupini su zanimanja: 7332. Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda. tekstila ili drugih materijala.2008 .2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda 7332. izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru. torbica. izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom.6. pojasa i ostalih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7341.

nn.27.6.3 strojni slagar 7341. Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta.24. ugađanje pasera.5 grafičar za fotoslog i računalni slog.15.29. g) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove.19.28.12. nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka.23.3 tiskar probnih otisaka http://www.22. b) uređivanje i montažu stranica. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno. specijalizirani 7341.13.3 izrađivač ploče za Braillovo pismo 7341.25.2008 .3 slagar 7341. U toj su skupini zanimanja: 7341.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku 7341.3 ofset tiskar 7341. c) raspored stranica na arku.26.htm 18.3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku 7341. regulacija nanosa boje.16.3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku 7341.3 knjigotiskar 7341.11. višebojno i probno otiskivanje).21. Ti poslovi uključuju: a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 444 of 823 Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak.3 bakrotiskar 7341. e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi. d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom. uložnih kuteva.3 fleksografski tiskar 7341.8.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu 7341.3 slagar na računalnom terminalu 7341.3 ručni slagar 7341.

3 nijanser tiskarskih boja 7341. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka.33.3 tiskar DODATAK: 7341. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona.htm 18.3 tiskar višebojnih otisaka 7341. blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike. matrice. voska i drugih materijala.31.3 grafičar slagar/monter DODATAK: 7342.19.11.16.3 GRAFIČAR PRIPREME 7341.3 SLOVOSLAGAR 7341.3 GRAFIČAR TISKA 7341.3 STEREOTIPER 7343.3 GRAFIČAR TISKAR 7342. c) srodne poslove. http://www.30. za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ljevač stereotipskih ploča 7342.33.32.2008 .33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 445 of 823 7341. d) nadgled ostalih radnika. b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove.3 ljevač olovnih slova 7342.6.12.nn. U toj su skupini zanimanja: 7342.13.8.5 grafičar tiskarske proizvodnje.12. specijalizirani 7341.

g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu 7343.23.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.3 RETUŠER 7343.nn. elektromehaničku obradu metala. U toj skupini su zanimanja: 7343. polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi.htm 18.3 kemigraf 7343. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA http://www.23. c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja.5 tiskarski graver.2008 . polimera itd.23.23.13.12. i) nadgled ostalih radnika.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja 7343.5 grafičar pripremne proizvodnje.13. matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma. h) srodne poslove.21.11. elektrokemijsku.3 MONTERKOPIST 7343.3 SKENERIST U TISKARSTVU 7343.3 reprofotograf DODATAK: 7343. specijalizirani 7343.3 CINKOGRAF 7343. specijalizirani 7343. b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča.14. metala. valjaka. d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče. f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 446 of 823 Ti poslovi uključuju: a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena.3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF 7344.6.23. e) kemijsku.22.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu 7343.3 grafički jetkač 7343.8.

retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije.3 fotograf 7344. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga. c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga. f) nadgled ostalih radnika. U toj skupini su zanimanja: 7344.3 fotolaborant 7345. e) srodne poslove. jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije.htm 18.12.19.nn. U toj skupini su zanimanja: 7345.5 fotograf. Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina. e) izradu jednobojnih.6. d) ručnu obradu kartona.13. majstor 7344.11. rastiranje. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) ručno uvezivanje knjiga i periodike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih radnika.11.3 obrađivač materijala u knjigovežnici http://www.2008 . razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive. b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva. c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 447 of 823 Fotografi i srodni radnici fotografiraju. b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima. d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika.

3 ručni tiskar 7346.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak 7346.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda 7345.htm 18. majstor 7345.8.3 knjigoveža tvrdog uveza 7345. kovinama. RUČNI TISKARI Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska.3 tiskar na plastici 7346. Ti poslovi uključuju: a) tiskanje na papiru.13.3 ručni izrađivač proizvoda od papira DODATAK: 7345.nn.5 knjigoveža.15.17.17.12.3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku 7346.14. tekstilu. plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska.11.2008 .17.6. c) srodne poslove. SITOTISKARI.12.3 knjigoveža mekog uveza 7345.22.3 GRAFIČAR DORADE 7346.18.14. specijalizirani 7345.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 7346.19.13.3 knjigoveža za ručni uvez 7345.3 knjigoveža 7345. d) nadgled ostalih radnika.16.3 tiskar na tekstilu 7346.16. b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima.21.3 grafičar za doradu 7345.5 grafičar završne proizvodnje.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 448 of 823 7345.3 tiskar na metalu 7346.3 sitotiskar http://www.

brana. d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža. kartografiji.htm 18. jednostavne analize. cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata. popravak i održavanje zgrada.2008 . kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. mostova. skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse. mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala. TEHNIČKI CRTAČI Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. geodeziji. U toj su skupini zanimanja: http://www. popravak i održavanje zgrada. Ti poslovi uključuju: a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda. 7351. građevinarstvu. b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. postavljanje instalacija. elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. brana. mostova. tehničari i srodna zanimanja). postavljanje instalacija. cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom.8. preuređivanje.nn. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7351. (Inženjeri. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. raznih karata. e) srodne poslove. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža.19. Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 449 of 823 PODVRSTA 735. Tehnički crtači 7352. dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik. Kemijski laboranti Uputa: Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu. preuređivanje. ispitivanja i analize. Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima.6. vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. f) nadgled ostalih radnika.

ispitivanja i analize.2 pomoćni kemijski laborant 7352.11. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: http://www. d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA 7352.2 pomoćni tehnički crtač 7351.2008 . pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu. TEKSTILA. c) jednostavne analize. PRERAĐIVAČI HRANE. kože i krzna. izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa. voća. obradu i preradu prirodnih vlakana.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kože i ostalih sirovina. materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda. mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala. f) srodne poslove. KEMIJSKI LABORANTI Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima.19.11. odjeće.6. u hranu. kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. krzna. izradu i popravak sukna.12.12. Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 7352. ribe.3 kemijski laborant VRSTA 74. DRVA. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. šešira.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 450 of 823 7351. povrća i sl. KOŽE Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme. žitarica. tekstila.3 tehnički crtač DODATAK: 7351.8. cipela i srodnih proizvoda.nn.11.

proizvodnju vode. Prerađivači hrane 742. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Proizvođači mliječnih proizvoda 7414. Ti poslovi uključuju: http://www. 7411. režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7411. povrće i sličnu hranu. soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa. povrća i slične hrane. Prerađivači drva 743. solenjem i dimljenjem.6. Prerađivači voća. obradu i preradu mlijeka. preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina. preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica.nn. preradu i konzerviranje voća. kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem. Pekari. kolača i drugih proizvoda od brašna. izrađuju različite vrste kruha. Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu. PODVRSTA 741. MESARI I SRODNA ZANIMANJA Mesari i srodni radnici pripremaju životinje. Graditelji plastičnih plovila Uputa: vidi uputu uz rod 7. Kušatelji i ocjenjivači namirnica Uputa: vidi uputu uz rod 7. čiste. PRERAĐIVAČI HRANE Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu. povrća i srodna zanimanja 7415. izradu kruha. slastičari i srodna zanimanja 7413.19. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila 744. kolača i ostalih proizvoda od brašna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 451 of 823 741. prerađuju i konzerviraju voće.8. kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože 745.htm 18. Mesari i srodna zanimanja 7412.2008 .

6. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA Pekari.12.htm 18. c) srodne poslove.3 pekar http://www. pita i ostalih proizvoda od brašna. kao i ručno izrađene slastice.2 POMOĆNI CREVAR 7411. d) nadgled ostalih radnika. keksa. PEKARI. gotovog tijesta. e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda.3 KOBASIČAR 7411.11. d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. kolača.12.13.11. b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera.2 pomoćni mesar 7411.5 mesar.3 mesar 7411.13.19. miješanje i oblikovanje.5 KOBASIČAR.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 452 of 823 a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu. f) srodne poslove. umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje. čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva. majstor DODATAK: 7411.11. SPECIJALIZIRANI 7412. b) pripremu sastojaka.8.3 CREVAR 7411.11. slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha.2008 . g) nadgled ostalih radnika. c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 POMOĆNI KOBASIČAR 7411. U toj su skupini zanimanja: 7411. U toj su skupini zanimanja: 7412. Ti poslovi uključuju: a) izradu kruha. kolača i ostalih proizvoda od brašna.nn.12.

31. PRERAĐIVAČI VOĆA.5 slastičar.12. soljenje i ekstrakciju soka i ulja. b) zgrušnjavanje mlijeka. http://www. majstor 7412. vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju. c) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica.5 mljekar.11.6. povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće. stavljanje u kalup za oblikovanje sira.htm 18.3 tjesteninar DODATAK: 7412.2 licitar 7412. uključujući kuhanje. d) nadgled ostalih radnika.19. cijeđenje zgrušanog mlijeka.21. povrće i sličnu hranu na različite načine.nn. odvajanje vrhnja od mlijeka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 453 of 823 7412. različitih vrsta oraha i voća.3 SIRAR 7414. U toj su skupini zanimanja: 7413.3 SLADOLEDAR 7413. Ti poslovi uključuju: a) istiskivanje soka iz voća.2008 . PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva.5 pekar. majstor DODATAK: 7413.22. zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće.21.2 pekar bureka i pizze 7412.8.11. sušenje.3 mljekar 7413. Ti poslovi uključuju: a) prokuhavanje mlijeka.23. bućkanje vrhnja u maslac. majstor 7412.12. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA Prerađivači voća.3 slastičar 7412.13.

19.11. hrane i napitaka.12. kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu.13. U toj su skupini zanimanja: 7415. šablone i modele od drva. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju. d) srodne poslove.3 prerađivač voća i povrća 7414. U toj su skupini zanimanja: 7414. pomoću alata i strojeva za obradu drva.3 proizvođač alkoholnih pića 7414. http://www. podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva.2008 .5 ocjenjivač pića PODVRSTA 742. c) nadgled ostalih radnika.12.3 OCTAR 7415. hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade. PRERAĐIVAČI DRVA Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva. kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda. e) nadgled ostalih radnika. povrća i slične hrane.htm 18.5 kušatelj hrane 7415.11.5 ocjenjivač hrane 7415.8. Ti poslovi uključuju: a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda.6. b) srodne poslove. izrađuju i popravljaju pokućstvo. izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.13.3 proizvođač bezalkoholnih pića DODATAK: 7414.nn.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 454 of 823 c) kuhanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 kušatelj pića 7415. soljenje i sušenje voća.3 proizvođač jestivih ulja 7414. inventar.14.14.

2 pomoćni sušitelj drva 7421.2 pomoćni kuhar šibe 7421. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima. izrada.15.3 paritelj drva 7421. modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula. vlaže i klimatiziraju drvo. suše. dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva. 7421. drvenih skija.2 pomoćni radnik za vlaženje drva http://www.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva 7421. obuće i dijelova obuće i sportske opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. dekoriranje i popravak pokućstva od drva.3 sušitelj drva 7421. impregniraju. zaštićuju. Obrađivači drva 7422.16. U toj su skupini zanimanja: 7421. izrađivači četaka i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.21.htm 18. Pletači košara.19.3 kuhar šibe 7421. podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 455 of 823 Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva.2 pomoćni paritelj drva 7421.8.13. košara i sličnih predmeta te metli i četki. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7421.14. d) nadgled ostalih radnika.17. c) srodne poslove. izrada. b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita. Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači 7423. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima 7424.12.11.2008 . uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva. OBRAĐIVAČI DRVA Obrađivači drva pare. izrada pletenog pokućstva.nn. oblikovanje i rezbarenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

5 obrađivač drva. f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta. specijalizirani http://www.2 pomoćni impregnator drva 7421.15. sportska oprema i štapovi. ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo. kalupe. uzorke. kola i ostale drvene dijelove vozila. točkova i ostalih drve c) nih dijelova vozila.3 impregnator drva 7421.3 stolar.17.12. mjernih modela i modela u naravnoj veličini.3 stolar 7422.23.htm 18.5 stolar. modele.13.22. obuće i sportske opreme i štapova. obuća. drvene skije.16.18. dekorni i umjetnički 7422.3 stolar stilskog pokućstva 7422. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju. kao što su lule.24.5 majstor stilskog pokućstva 7422.25.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni stolar 7422. h) nadgled ostalih radnika. e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija.3 ovlaživač drva 7421. majstor 7422. drvenu opremu.19.5 restaurator drvenih predmeta. specijalizirani 7422. i druge predmete. drvenih skija. d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka. dekorni i umjetnički majstor 7422. lula.8. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom. g) srodne poslove.6.14.11. b) izradu i popravak drvenih vozila. bačava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 456 of 823 7421. U toj su skupini zanimanja: 7422.2008 .5 stolar. bojanje premazima ručnim alatom i močenjem.nn.

MAJSTOR 7422.51.6.3 drvorezbar 7422. majstor 7422.2 nanositelj kita na drvo 7422.24. specijalizirani 7422.33.5 bačvar. specijalizirani 7422.3 ljevački drvomodelar 7422.htm 18.3 stolar.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 457 of 823 7422.33.5 intarzijski stolar.3 drvogalanterist 7422.63.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 bačvar 7422.41. ortopedski 7422.53.52.62.43.19. ortopedski specijalizirani 7422.5 kolar.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA http://www.5 STOLAR ZA INTARZIJE.21.23.3 intarzijski stolar 7422.5 drvorezbar.5 ljevački drvomodelar.5 stolar.61.8. specijalizirani 7422.32.26.3 drvomodelar 7422.25.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu 7422.2008 . majstor DODATAK: 7422.31.5 majstor drvene sportske opreme 7422.nn.15.42.3 modelar kalupa i peta 7422.3 izrađivač drvene sportske opreme 7422.3 kolar 7422.46.3 stolar za šablone 7422. specijalizirani za izradu šablona i prototipova 7422.22.45. MAJSTOR 7422.44.2 bojadisar drvenih proizvoda 7422.47.3 izrađivač okvira za slike 7422.64.5 stolar.

PLETAČI KOŠARA. šibe.2008 .3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI 7422. kao što su dlaka. c) izbor i obradu materijala za četke i kistove. Ti poslovi uključuju: a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe.3 MODELSTOLAR 7422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke. http://www. bušenje.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA 7422.47. To su strojevi za precizno piljenje.htm 18.11. tokarenje i rezbarenje.47. metle. ucrtavanje. dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle.19.3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE 7423. izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo. trske. rogoza i sličnih materijala. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA Pletači košara.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva 7423. četke.). PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8.6. oblikovanje. i pletene košare. d) izbor i obradu materijala kao što su sirak. trske.nn.47.12. e) srodne poslove. majstor 7424.3 drvotokar 7423.42. liko.5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 458 of 823 7422.14. rogoza i sličnih materijala. specijalizirani 7423.13. U toj su skupini zanimanja: 7423. b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva. b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća. d) nadgled ostalih radnika. c) srodne poslove.5 drvotokar.

pletači i srodna zanimanja 7433. vezilje i srodna zanimanja 7437. izradu krojene odjeće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7431.21. pletiva. pletiva i proizvode izrađene na druge načine. Krojači i klobučari 7434. sukanje i namatanje pređe. izrađuju tkanine. Šivači.nn. Pripremači tekstilnih vlakana 7432. predenje. Tapetari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.htm 18. krzna. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.31. mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna.2 četkar 7424.22. http://www. predu.3 pletač pokućstva 7424. Tkalci. tapetiranje pokućstva i izrada madraca.2008 .2 metlar DODATAK: 7424. izradu. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana. mreža.3 pletač košaračkih uzoraka 7424. Krznari 7435.8. Krojitelji tekstila.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 459 of 823 f) nadgled ostalih radnika.11.3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA PODVRSTA 743. označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala.41. izradu šablona.6. udvajanje. šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja. izradu tkanina. sudjelovanje u izradi gotove odjeće.2 pletač košara 7424. Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana.19. kože 7436. konaca i ostalih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 7424.21.

češljanje. d) slaganje vlakana u pramenove. pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje. f) nadgled ostalih radnika.19. j) nadgled ostalih radnika. g) ručno kukičanje i izradu vrpci. b) pranje. TKALCI. e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja. c) čišćenje. d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom. h) ručno izrađivanje mreža.8. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana.nn. ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana. e) srodne poslove. b) ručno tkanje i namatanje tkanina. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA Tkalci. tkaju tkanine na tkalačkom stroju.6. udvajanje pramenova. čipki. izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 460 of 823 7431.11. i) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 7431. izradu užadi. Ti poslovi uključuju: a) udvajanje i ručno končanje. omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana. c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan.3 pripremač tekstilnih vlakana 7432. f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva. tapiserija. http://www.2008 .htm 18. tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izrađuju tepihe tehnikom uzlanja. pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način.

U toj su skupini zanimanja: 7433. esto prema pojedinačnim narudžbama. kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 izrađivač narodnih nošnji 7432. Ti poslovi uključuju: a) izradu ogrtača.nn. b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće.12. košulja.13.19. KROJAČI I KLOBUČARI Krojači i klobučari izrađuju odijela.12. haljine i ostalu odjeću iz tekstila.5 pletač.16.3 tkalac 7432.2008 .19.htm 18. suknji.6. bluza. f) srodne poslove.15.3 izrađivač tapiserija 7432. d) mijenjanje. ženskog rublja.5 krojač ženske odjeće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 461 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7432.11. mijenjaju i popravljaju. majstor 7432. steznika i slične odjeće.14.8.13.2 pomoćni pletač 7432. na televiziji i pri snimanju filmova. c) izradu šešira.3 krojač 7433. majstor 7433.17. majstor 7433. e) izradu i održavanje kostima u kazalištima. odijela. g) nadgled ostalih radnika. prekrojavanje i popravak odjeće.3 užar i izrađivač vrpci 7433.5 krojač muške odjeće.11.3 tkalac tepiha 7432.18.3 pletač 7432.14.3 čipkar 7432. izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.5 krojač. majstor http://www.

obuće. označuju i režu tekstil.5 krojač u scenografiji. c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna. http://www. f) srodne poslove.3 krznar 7434. prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta. krzna.htm 18. d) popravak krzna i kože starih kaputa. kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće. specijalizirani 7433. jakni i ostale krznene odjeće i predmeta. majstor 7433. g) nadgled ostalih radnika.3 KRAVATAR 7433. rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima. b) izrađivanje kaputa. mijenjaju. rukavica i raznoraznih proizvoda.16.16. prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.5 klobučar.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA 7434.19.11.12.15.8.16. e) mijenjanje. Ti poslovi uključuju: a) odabir.2008 .12.3 KOSTIMER 7433.5 MAJSTOR GARDEROBE 7433. lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna.nn. krzno.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 462 of 823 7433. U toj su skupini zanimanja: 7434.5 krznar.11.17. KRZNA I KOŽE Krojitelji dijelova tekstila.18.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE 7433.3 klobučar 7433. majstor 7435.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. KRZNARI Krznari izrađuju. KROJITELJI TEKSTILA.6.5 krojač rublja. kože izrađuju krojeve. majstor DODATAK: 7433.

3 krojitelj trikotažne odjeće 7435. vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju.3 KROJITELJ JEDARA 7435.3 krojitelj lake odjeće 7435.2 pomoćni krojitelj podstave obuće 7435.13. haljina.12.11. specijalizirani 7435.3 krojitelj krzna i kože DODATAK: 7435.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA 7436.3 krojitelj gornjišta obuće 7435. rukavica i sličnih proizvoda. šešira. rukavica. b) izradu nacrta krojeva na tkanini.16.14.23.16.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.21.16. označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva.16. f) nadgled ostalih radnika. rukavice i ostale proizvode od tekstila. šatorskih te platna za jedra i kišobrane. U toj su skupini zanimanja: 7435. popravljaju i ukrašavaju odjeću. kapa te ostale odjeće i obuće.3 krojitelj tekstila 7435.2008 . d) obavljanje poslova oko izrade krojeva. bluza. laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje. e) srodne poslove.3 KROJITELJ KIŠOBRANA 7435.19.3 KROJITELJ ŠATORA 7435.3 krojitelj materijala za tapeciranje 7435.htm 18.8.15. c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće. ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA Šivači.16. košulja. slikarskih.5 izrađivač šablona za odjeću. ŠIVAČI.3 krojitelj teške odjeće 7435. Ti poslovi uključuju: http://www.nn. kože i ostalih materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 463 of 823 Ti poslovi uključuju: a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela. krzna.

cerada i sličnih proizvoda. kože i sličnih materijala.14.8. aranžiranje i pričvršćivanje opruga.2 pomoćni šivač podstave obuće 7436. izradi. krzna.2 šivač krzna 7436. e) srodne poslove. c) izradu madraca.21.12. poplune. d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila. kože i sličnih materijala. šatora. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo.3 kišobranar 7436. c) šivanje jedara.6.3 vezilja 7436. b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale. željeznički vagoni i zrakoplovi.13. f) nadgled ostalih radnika.2 POMOĆNI KROJAČ 7437.19. kože i ostalih materijala. http://www.3 šivač gornjišta obuće 7436.11.22.23.nn. b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima.15.2 šivač 7436. d) spajanje i prekrivanje kišobrana. posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila.2008 .11.2 šivač tekstila 7436.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 464 of 823 a) različite poslove pri šivanju.htm 18. kao što su motorna vozila. mijenjanju i popravku predmeta od tekstila.2 šivač kože DODATAK: 7436. izrađuju madrace. punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje. U toj skupini su zanimanja: 7436.

Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata. izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala. majstor 7437.3 izrađivač posteljine DODATAK: 7437.21. izrađuju kožu od sirove životinjske kože. KOŽARI http://www.13.3 tapetar vozila 7437.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 465 of 823 e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu. 7441.6.nn.5 TAPETAR. te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala. izradu uzoraka.11.3 poplunar 7437. g) izradu posteljine i popluna. izradu kože iz sirove životinjske kože.12. Obućari i kožni galanteristi Uputa: vidi uputu uz rod 7. s izuzetkom odjeće.19.22.3 TAPETAR I DEKORATER 7437. osim odjeće.11.5 tapetar. Kožari 7442. f) izradu šablona i pomagala za rad. izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože. MODELAR PODVRSTA 744. U toj su skupini zanimanja: 7437.2008 .3 tapetar 7437.htm 18.8.13. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7441. i) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) srodne poslove.

12. specijalizirani 7441. U toj su skupini zanimanja: 7441. f) bojanje kože i krzna u bačvi.5 razvrstavač koža.2008 . specijalizirani 7442. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža.3 izrađivač posebnih koža 7441. e) preradu sirovih koža u kožu. pripremanje i pripajanje dijelova cipela. ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda. c) uklanjanje dugačkih. i) srodne poslove. d) rukovanje strojevima za cijepanje kože.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 466 of 823 Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu. d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima.14.8. kao što su putne torbe.11.3 kožar 7441.3 izrađivač krzna 7441. c) šivanje dijelova cipela. j) nadgled ostalih radnika. g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu. Ti poslovi uključuju: a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće. http://www. grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu. predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira). dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja.5 kožar bojadisar. b) krojenje.15.6.nn. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu. h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože. izrađuju kožu od sirove životinjske kože. b) uklanjanje mesine.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.13.

5 torbar.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće 7442.8. ručnih torbica.3 torbar 7442.2 pomoćni ortopedski obućar 7442.12.21.17.5 obućar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE http://www.23.15.11. U toj su skupini zanimanja: 7442.htm 18.2 pomoćni izrađivač donjišta obuće 7442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 467 of 823 e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi: f) dovršavanje obuće. kožnih torbi i ostalih potrepština.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE 7442.3 remenar-sedlar 7442.32.3 kožni galanterist DODATAK: 7442.14.21. majstor 7442. majstor 7442.13.16. aktovki. oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta.19. i) krojenje.6.3 izrađivač gornjišta obuće 7442.2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće 7442. h) izradu i popravak sedla i remenja.2008 . putnih torbi.5 ortopedski obućar.13.41. k) srodne poslove.3 obućar 7442.nn. l) nadgled ostalih radnika.3 izrađivač donjišta obuće 7442.3 ortopedski obućar 7442.33. j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja. g) popravak obuće.22.31. specijalizirani 7442.

ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova http://www. U toj su skupini zanimanja: 7451. upravljaju vlakovima.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE 7442.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 468 of 823 7442.41.2008 . građevinskim i ostalim strojevima i opremom.11. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE 7442. majstor DODATAK: 7451. pregled i zamješavanje smole i slično. vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim. e) nadgled ostalih radnika. 7451. dijelove za plovila.41. dijelove za brodice i ostala plovila.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE 7442.8. motornim vozilima i plovilima. daske za jedrenje.5 graditelj plastičnih plovila.3 graditelj plastičnih plovila 7451. poljoprivrednim.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.3 RUKAVIČAR PODVRSTA 745. d) srodne poslove. daske za jedrenje.3 BRODOPLASTIČAR ROD 8. doradu i završnu obradu izrađenih plovila. izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. RUKOVATELJI STROJEVIMA. b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem. Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila.nn.19. transportnim uređajima. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji proizvodnim strojevima.6.23. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice.11. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima. c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila.

upravljanje vlakovima. krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda. http://www. kemikalija. upravljanje pokretnim industrijskim. industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda. kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima. Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. ako su: poslovi jednostavni i rutinski. ako se poslovi obavljaju ručno. keramike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 469 of 823 (nisu monteri koji se nalaze u 7. papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima. Rukovatelji strojevima 82. vode i za ostale namjene. Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima. sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima. RUKOVATELJI STROJEVIMA Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim. tekstila. pokretnih strojeva i brodska posada Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 7.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 81. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda 83. transportnim uređajima. plastike. kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije. drva. poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme. rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. poljoprivrednim. mineralnih sirovina. drva. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. motornim vozilima i plovilima. keramike. drva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. keramike. vode i srodnim postrojenjima. ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada. minerala. građevinskim strojevima i opremom. metalnih proizvoda.nn. gume. kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. papira i kemikalija. postrojenjima za preradu metala. (Jednostavna zanimanja). fizički napor. VRSTA 81. industrijskim postrojenjima i strojevima.2008 . materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih.htm 18. rodu) prema točno određenim postupcima. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude. vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima. stakla. papira. drva. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala. stakla. kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije. rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga.8. postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Zanimanja se razvrstavaju u rod 9.19. papira. stakla.6. Vozači motornih vozila. metala.

Strojari energetskih i sličnih uređaja 817.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. Rukovatelji kemijskom opremom 816. rukovanje postrojenjima. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima. alatima za bušenje. za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.19. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima 812. te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja.htm 18. Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira 815.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 470 of 823 Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 811.2008 . Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Bušači bušotina i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8111. za bušenje rupa za miniranje. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8113. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8111. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.8. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude. rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. Ti poslovi uključuju: http://www. uređajima. PODVRSTA 811. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima 813. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima 8112. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima 814.

mljevenje i sušenje mineralnih sirovina.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.19.2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena 8111.nn.34.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111. U toj su skupini zanimanja: 8112. d) nadgled ostalih radnika. razvrstavanje.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8111.33. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir.3 rukovatelj dijamantnom pilom DODATAK: 8111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 471 of 823 a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima. ekstrakcija i povezivanje i slično).23. drobljenje. b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija. c) srodne poslove. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA 8112.3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom 8111.11.11.2008 .htm 18.3 bušač na površinskom kopu 8111.21.3 rukovatelj sjekačicom kamena 8111.22. uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine. b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja.23.2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom 8111.32. filtriranje.31.8. izluživanje.6. c) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika.

prirodnog plina i kondenzata.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina DODATAK: 8112. uređajima.htm 18.14. prirodnog plina i kondenzata iz bušotina.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 472 of 823 8112. http://www.12. uređajima. opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin. h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište.8.12. d) rukovanje postrojenjima. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina.13.16.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8113. opremom i alatima za bušenje. karotažna mjerenja. frakturiranje.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA 8112.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8112. uređajima. na kopnu i u podmorju. te ostalih bušotina. opremanje.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja. uređaja.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8112. opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina.3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena 8112. ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA 8112. ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme. cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje. otpremanje nafte.15. oplemenjivanje. prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja. i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja. uređajima. opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje).11.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama.2008 .19.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te otklanjanje havarija u bušotinama. kiselinske obrade.6. c) rukovanje postrojenjima za opremanje. opreme i alata kojima rukuju. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima. g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje. uređaja i opreme za proizvodnju nafte. b) rukovanje bušaćim postrojenjima. e) rukovanje bušaćim postrojenjem.

specijalizirani 8113.32. specijalizirani 8113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 473 of 823 j) srodne poslove.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini.13.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.2008 .5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja 8113.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina.27.2 pomoćni geobušač 8113. specijalizirani 8113.19.30.15. k) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.8.6.24.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove.14.26. specijalizirani 8113.22.31.5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom DODATAK: http://www.3 bušač geoloških istražnih bušotina 8113.11. specijalizirani 8113.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin 8113.16.19. specijalizirani 8113. U toj su skupini zanimanja: 8113.20.33.29.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima 8113. specijalizirani 8113.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove 8113.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini 8113.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini. specijalizirani 8113.18.28. specijalizirani 8113.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin.4 tornjaš 8113.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina 8113.21. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.25.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida 8113.htm 18.nn.12.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.17.3 klinaš 8113.

12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 474 of 823 8113. b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika.8. rukovanje postrojenjima za valjanje.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA 8113. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8121. Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura 8122.30. e) srodne poslove.3 GEOBUŠAČ 8113. http://www. talenje kovina. Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima 8123. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina 8124.30.6. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja. f) nadgled ostalih radnika.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PODVRSTA 812. taljenje i pročišćavanje kovina.19.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE 8113. Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude. 8121. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje pećima za taljenje kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. pročišćavanje kovina. d) nadziranje rada proizvodne opreme. istiskivanje i lijevanje kovina.2008 .htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. istiskivanje. c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude. i toplu obradu kovina. rukuju postrojenjima za valjanje.nn.22.

2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI 8121. h) nadgled ostalih radnika. ČELIKA I FEROLEGURA 8121. U toj su skupini zanimanja: 8122.htm 18.15.11. pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala.2 pomoćni bušač otvora metalurške peći 8121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI 8121.13.6.14.3 METALURG ŽELJEZA.8. b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI 8121.3 bušač otvora metalurške peći DODATAK: 8121. valjanja i daljnje obrade.3 ŠARŽERIST 8122. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje.12.11.2008 . RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi.12.13.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 475 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8121. d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure 8121. f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe.12. strojnog prešanja.11.19.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121. limovi i folije. e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno.3 rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika http://www. c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje.nn. g) srodne poslove.

3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC 8122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 476 of 823 8122.2008 .3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE 8122.3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM 8122.24.12. specijalizirani 8122.26.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.19.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale DODATAK: 8122.25.22.24.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje.22.3 VALJAČ I PREŠAČ 8122.21.htm 18.23.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE 8122.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE 8122.22.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje 8122.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA 8122.6.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika 8122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA 8122.5 VALJAČ BLUMINGA 8122.12.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA 8122.23.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje 8122.24.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala 8122.25.22.12.3 METALURG OBOJENIH METALA 8123.11.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi 8122.23.nn.3 VALJAČ TOPLE OBRADE 8122.21.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.27.21.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE 8122.22. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih http://www.26.24.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM 8122.8.

Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka. b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za vučenje žice.12.19.htm 18.11. f) nadgled ostalih radnika.11. motki i sličnih cijevi.12.12.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina DODATAK: 8123. vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture. d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti.2008 .3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika http://www. gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama. c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice.nn.2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI 8123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 477 of 823 svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem. U toj su skupini zanimanja: 8124. hlađenjem i kemijskom obradom.2 pomoćni metalurg za vučene proizvode 8124.11. d) nadgled ostalih radnika. šipke i slične proizvode.13.3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA 8124. zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem.6. b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta). U toj su skupini zanimanja: 8123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove. c) srodne poslove.

c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla. cigle i crijepa. e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda 8124.3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice DODATAK: 8124.nn. Nadziru rad sušara. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana. f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva.htm 18. sanitarne keramike). prešanjem. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima. http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA 8124. kamenštine.13. nadziranje rada postrojenja i opreme. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima 8139. Uputa: vidi uputu uz rod 8. puhanjem i slično. kamenine. d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode. šamotnih proizvoda.13. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 478 of 823 8124. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d. peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva.2008 .8.19.3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM PODVRSTA 813.14. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. izvlačenjem. pločica. b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.6.n. 8131.

3 rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.3 rukovatelj pećima za keramiku 8131.23.12.11.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA 8131.52.3 TOPAR STAKLA 8131.51.21.12.2008 .62.61. U toj su skupini zanimanja: 8131.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima 8131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla 8131.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva 8131.41.23.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 479 of 823 g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje.3 rukovatelj sušarom za keramiku 8131.8.6.12.42.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.3 rukovatelj pećima za staklo 8131. h) srodne poslove.3 PROIZVOĐAČ STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA 8131.13.nn.3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode 8131.12.13.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.23.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva DODATAK: 8131.22.31.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU http://www.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima 8131.13.19.23.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA 8131. i) nadgled ostalih radnika.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI 8131.

3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO 8131. http://www.61.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO 8131. e) nadziranje rada strojeva.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8131.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna. U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131.42.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8139.52.31.31. c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja.31.52.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE 8131.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI 8131. na primjer.19.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA 8131.htm 18. za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA 8131.31. b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure.42.8.N.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA 8131. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813.42.2008 .3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA 8131.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 480 of 823 8131.23.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO 8131.31.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA 8131. To su.62. (Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima).3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP 8131. rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase. te proizvodnju staklenih vlakana.nn. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE 8131.31.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE 8131.

2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.23.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE 8139.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO 8139.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 481 of 823 f) srodne poslove.23.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase 8139.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla 8139.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.51. g) nadgled ostalih radnika.2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE 8139.htm 18.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase 8139.3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla 8139.23.21.33.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike 8139.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU 8139.12.23.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE 8139.11.2 poslužitelj peći za fritu 8139.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.8.6.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 8139.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.41.11.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE http://www.22.22.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE 8139.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana 8139.31.23. U toj su skupini zanimanja: 8139.3 rukovatelj peći za fritu 8139.23.21.12.32.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA 8139.12.21.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese DODATAK: 8139.nn.19.

6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima. daske i velike plohe. izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu. reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor. g) kontroliranje kakvoće. e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova. rezanjem u režnjeve.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira. kosim rezanjem. i) nadgled ostalih radnika. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8141.19. b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva. premještanje otpadaka rezanog drva. Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva 8142. odsijecanjem i piljenjem. c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima. pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira.nn.2008 . Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu. U toj su skupini zanimanja: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 482 of 823 PODVRSTA 814. Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase 8143. ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade. nadzor rada strojeva. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira Uputa: vidi uputu uz rod 8.8. h) srodne poslove. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima. f) rukovanje strojevima za obradu pluta. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili.htm 18. 8141. nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 483 of 823

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine 8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine 8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje 8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom 8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva 8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje 8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom 8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva 8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva 8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe 8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča 8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira 8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva 8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča 8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana 8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva 8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo 8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa 8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa 8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova 8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta 8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 484 of 823

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE 8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM 8141.22.3 GATER MAJSTOR 8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM 8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM) 8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA 8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA 8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE 8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE 8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE 8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA 8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE 8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU 8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA 8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA 8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA 8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe; b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira; e) nadziranje rada strojeva;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 485 of 823

f) srodne poslove; g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva 8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva 8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva 8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku 8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze 8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu 8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir 8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe 8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu 8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga 8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase 8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase 8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata; b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost; c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 486 of 823

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira 8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani 8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira 8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira DODATAK: 8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR 8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija 8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija 8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija 8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije 8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina 8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 487 of 823

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu; b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija; c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje); d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija 8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija 8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije 8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija 8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava 8151.32.3 nijanser premaznih sredstava DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 488 of 823

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; c) nadziranje rada strojeva i opreme; d) srodne poslove; e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija 8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije 8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje 8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom 8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom 8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement 8152.22.3 rukovatelj peći za cement 8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno 8152.24.3 rukovatelj peći za vapno 8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips 8152.26.3 rukovatelj peći za gips

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 489 of 823

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode 8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode 8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija DODATAK: 8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE 8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM 8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje; b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem; c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile; d) rukovanje sitima za kemikalije; e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija; f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu; g) nadziranje rada strojeva; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 490 of 823

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije 8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije 8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije 8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija 8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija DODATAK: 8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija; b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese; c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 491 of 823

8154.12.3 rukovatelj destilatorom 8154.13.3 rukovatelj isparivačem 8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva 8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva 8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna 8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija 8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija DODATAK: 8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM 8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM 8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode; b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine; c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate; d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate; e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način; f) nadziranje rada postrojenja; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 492 of 823

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina 8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani 8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte 8155.16.2 rafinerijski punitelj 8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina 8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani 8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina 8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N. Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom). Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale. Ti poslovi obuhvaćaju: a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena; c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna; d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog); e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično; f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala; g) nadziranje rada strojeva i postrojenja; h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila; i) srodne poslove; j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 493 of 823

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima 8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima 8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani 8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode 8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija 8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije 8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije 8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija 8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala 8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina DODATAK: 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI PODVRSTA 816. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 494 of 823

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije 8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja 8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje; c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje; d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje; e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu; f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama 8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani 8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama 8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani 8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 495 of 823

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani 8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem 8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani 8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem 8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani 8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani 8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani DODATAK: 8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA 8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM 8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE 8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA 8161.21.3 UKLOPNIČAR 8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje; b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje; c) srodne poslove; d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8162.11.2 ložač parnog kotla 8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem 8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem 8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani 8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 496 of 823

8162.16.3 strojar parnih strojeva 8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima 8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani 8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada; b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje; c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada; d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada; e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada; f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8163.11.2 ložač centralnog grijanja 8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem 8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem 8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode 8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode 8163.23.3 rukovatelj crpkama 8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina) 8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe 8163.31.3 rukovatelj kompresorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 497 of 823

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani 8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem 8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani 8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju 8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova DODATAK: 8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA 8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje; b) srodne poslove; c) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani 8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani 8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 498 of 823

VRSTA 82. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima. Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode 822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda 824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda 825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima 826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu 827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode 828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda 829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje,

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada.htm 18.6. Rukovatelji strojevima za kamen. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8211. 8211.35.2 rukovatelj prešom za kovine 8211. b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada.19. beton i slične proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 499 of 823 miješanje.2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova 8211.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina 8211. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene. f) nadgled ostalih radnika. c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj glodalicom kovina 8211. betonske i slične proizvode. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 .34.nn.33.11.31.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina 8211.32. U toj su skupini zanimanja: 8211.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina http://www. e) srodne poslove.21. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada. Rukovatelji alatnim strojevima 8212.2 rukovatelj strojem za graviranje kovina 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.2 rukovatelj tokarilicom kovina 8211.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 500 of 823 8211.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina 8211.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom 8211.2008 .2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje 8211.37.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina 8211.71.62.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina 8211.2 rukovatelj blanjalicom kovina 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova 8211.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom 8211.75.69.2 rukovatelj strojem za kovanje novca 8211.80.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi 8211.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata 8211.nn.72.8.63.93.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije 8211.77.74.6. specijalizirani 8211.79.2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima http://www.htm 18.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja 8211.2 rukovatelj strojem za kovanje alata 8211.73.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova 8211.19.2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje 8211.36.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik 8211.52.91.42.78.2 rukovatelj strojem za honanje 8211.92.3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina 8211.43.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita 8211.53.41.44.2 poslužitelj alatnih strojeva 8211.2 rukovatelj alatnim strojem 8211.81.2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova 8211.2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina 8211.51.76.2 rukovatelj oštrilicom alata 8211.

22. građevnih elemenata. kanalizacijskih cijevi.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO 8212. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. f) nadziranje rada strojeva.nn. U toj su skupini zanimanja: 8212.6. miješanje. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode.8.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda http://www. BETON I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za kamen. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zidnih i pregradnih ploča.81.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE 8211. dimnjaka i brusnih proizvoda.21.22.12.41.11.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona 8212.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA 8211. betonskih ploča.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 501 of 823 DODATAK: 8211. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu. lijevanih dijelova cjevovoda. oblikovanje. ogradnih stupova.2008 .22. poput kamena za popločavanje.22.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE 8211.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU 8211.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE 8211.13. c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton 8212.22.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta 8212.htm 18. b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton. h) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona 8212.19. g) srodne poslove. beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu. oblikovanje. e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča. betonske i slične proizvode. d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona. cijevi za kablove.

3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona 8212.31.33.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM 8212.8.3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda 8212.3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 8212.32.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA 8212.29.12.23. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.htm 18.26.19.13. http://www.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.23.23.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM 8212. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM 8212. fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje.3 rukovatelj pilom za kamen 8212.25.23.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena 8212.24.26.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče 8212.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena DODATAK: 8212.28.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA 8212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 502 of 823 8212.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune 8212.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN PODVRSTA 822.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.12.33.2008 .6.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona 8212. eksploziva i streljiva.nn.2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.27.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA 8212.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.

Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. nadziranje rada strojeva. deterdženata i srodnih proizvoda. Uputa: vidi uputu uz rod 8.nn.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode http://www.8. f) nadgled ostalih radnika.htm 18.11.2008 . e) srodne poslove. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8221. zagrijavanje. filtriranje. Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina 8224. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE. fermentiranje.19. stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za farmaceutske. c) nadziranje rada strojeva. usitnjavanje. b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 503 of 823 Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje. tijeka i brzine operacija. rukovanje strojevima za dovršavanje. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda. 8221.13. tlaka. filtriranje.12. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala 8229. punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. U toj su skupini zanimanja: 8221.2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221.6. specijalizirani 8221. miješanje. peraće i toaletne proizvode 8222. fermentiranje. d) čišćenje i dezinficiranje opreme. Rukovatelji strojevima za farmaceutske. miješanje. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva 8223.n.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode.

bombi.5 rukovatelj uređajem za streljivo.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8221. U toj su skupini zanimanja: 8222. specijalizirani 8221. h) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 8221. f) nadziranje rada strojeva. stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.18.6.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8222. b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku. specijalizirani http://www. d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda.17. c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata.20.3 rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.8.htm 18. g) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za streljivo 8222. nadziru rad strojeva.12.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema DODATAK: 8221.14.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode.nn.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.2008 .13.17.15.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo 8222. raketa i sličnih sredstava.15.5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva.16.19.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 504 of 823 8221.18. e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode 8221. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama.

specijalizirani 8222.2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina 8223. g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada.16.19.3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice 8222. h) srodne poslove. e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada.13. c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada. i) nadgled ostalih radnika.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 505 of 823 8222.17.8.6. rukuju uređajima za elektrolizu.15.5 sastavljač streljiva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja. U toj su skupini zanimanja: 8223.19. f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina 8223. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina 8223.2008 .14.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina 8223.16.nn.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina 8223.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica 8223.2 rukovatelj uređajem za bruniranje http://www.12.18. te nadziru navedene strojeve i uređaje.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode 8222. d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada. u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava.11. b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada.

2 pomoćni galvanizer 8223. g) srodne poslove.29.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija 8224.6.21. c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča.3 rukovatelj uređajem za emajliranje DODATAK: 8223.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova http://www. f) nadziranje rada opreme. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira.26.22.5 galvanizer.2008 .3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA 8224. b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija.24.3 rukovatelj uređajem za eloksiranje 8223. specijalizirani 8223. h) nadgled ostalih radnika.3 galvanizer 8223. e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija.25.htm 18. d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva. U toj su skupini zanimanja: 8224.nn.8.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina 8223. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova.28.27.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.24.11.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 506 of 823 8223.3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina 8223.12. papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija.

2008 .2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode 8224.nn. kuhinjske soli i sličnih proizvoda.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća 8229. smjese za punjenje kemijskih olovaka. svijeća.3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI http://www.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 507 of 823 8224. vodenih boja. c) nadziranje rada strojeva.).17.2 JODAR SOLI 8229. halogenih plinova.8.16.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora 8229.N.13. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda).16. halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli 8229.6.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma 8229.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija 8229.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča 8224. tuša.15.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli DODATAK: 8229. U toj su skupini zanimanja: 8229.15.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka 8229.14.12.15. e) nadgled ostalih radnika. krede u boji itd. olovaka i školskog pribora (tinte.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova 8224.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda 8224. Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi.14. d) srodne poslove. svijeća. poput linoleuma.2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI 8229.19.11.13. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822.htm 18.15. b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija.

miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike.3 MLINAR SOLI 8229. c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa.htm 18.16. industrijskih potrepština te guma za bicikle. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM PODVRSTA 823. g) nadgled ostalih radnika. f) srodne poslove.2008 . Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda 8232. potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu. http://www.16. 8231. e) nadziranje rada strojeva. traktore. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8231. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za gnječenje.16.nn. vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. poput obuće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 508 of 823 8229. d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma. izolacijskih materijala. b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja. automobile.3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI 8229. letjelice i ostala vozila.

21.13.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda 8231.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE 8231.14.22.35.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda 8231.26.2008 .14.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće 8231.htm 18.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda 8231.33.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda 8231.25.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.8.3 rukovatelj strojem za izradu gume 8231.6.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.2 vulkanizer DODATAK: 8231.32.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume 8231.3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU 8231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume 8231.41.13.14.23.11.3 rukovatelj uređajem za gumiranje 8231.12.34.14.24.36.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME 8231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 509 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8231.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.19.nn.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda 8231.31.22.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda 8231.14.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova 8231.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK 8231.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože 8231.3 rukovatelj mlinom za gumu 8231.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA 8231.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.21.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA http://www.

24.25.nn.htm 18.3 rukovatelj mlinom za plastiku 8232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 510 of 823 8231.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike 8232.2008 .22.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera http://www.19.3 rukovatelj ekstruderom za polimere 8232.22.23.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera 8232. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike.22.6.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera 8232. e) srodne poslove.3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME 8231.12.22.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232. istiskivanjem. d) nadziranje rada strojeva. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete.3 rukovatelj prešom za polimere 8232.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe.24.26. U toj su skupini zanimanja: 8232.3 PROIZVOĐAČ GUME 8231.21.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU 8231.13.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.8.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE 8232. rezanjem i drugim načinima.28. c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima. f) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.27.11.

5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232. oblikovanje. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. tokaranje i rezbarenje.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.30.38.2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje. ucrtavanje.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.37.2008 .3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.6. Zanimanja su ove podvrste u skupini: http://www.39.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda.38.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA 8232.35. a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 511 of 823 8232.29.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE PODVRSTA 824.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232. za piljenje.35.36.htm 18. specijalizirani 8232.39.3 rukovatelj uređajem za preradu plastike DODATAK: 8232.4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.32.3 rukovatelj strojem za izradu gumba 8232.34.38. Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva.nn.19. bušenje.31.30.4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.40.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.8. tj.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA 8232.33.3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera 8232.40.

3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva 8240.19.2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo 8240. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje. oblikovanje. blanjanje (ravnanje).17.16. b) kontrola izradaka.3 rukovatelj drvotokarskim strojem 8240.3 rukovatelj kružnom pilom 8240.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8240.15. tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima. bušenje.8. Rukovatelji strojevima za drvene proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje.3 rukovatelj glodalicom za drvo 8240.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva 8240.32.2008 .23.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo 8240. d) nadgled ostalih radnika.13.22.htm 18.3 rukovatelj tračnom pilom 8240.3 rukovatelj bušilicom za drvo 8240.18. c) nadziranje rada strojeva.2 rezač drvenih figura 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 512 of 823 8240.21.3 rukovatelj blanjalicom za drvo 8240.31. a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva.11.12. 8240.33. ucrtavanje.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu 8240.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva http://www.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom 8240.6.14.

3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva 8240.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA 8240.41.3 KROJAČ ELEMENATA 8240.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO http://www.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA 8240.htm 18.19. specijalizirani 8240.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM 8240.3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE 8240.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo 8240.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva 8240.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča 8240.6.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva 8240.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem.2008 .61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 513 of 823 8240.51.13.11.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha 8240.54.34.17.3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva 8240.11.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA 8240.38.52.8.63. specijalizirani DODATAK: 8240.11.42.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM 8240.62.3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova 8240.12.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva 8240.71.nn.36.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje. dimljenje i patiniranje drva 8240.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem 8240.53.71.34.42.3 ŠTUCER 8240.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva 8240.2 savijač drva u kalupu 8240.35.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva.13.13.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA 8240.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA 8240.37.

71. Nadziranje rada strojeva. d) nadgled ostalih radnika. strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11. RUKOVATELJI TISKARSKIM. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji tiskarskim strojevima 8252. c) srodne poslove.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO 8240. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. kartona i sličnih materijala. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8251.htm 18. 8251.19.nn. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru.71. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira.71.2008 . knjigoveškim.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO 8240. b) nadziranje rada strojeva i oprema. Nadziru rad strojeva.6. Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. U toj su skupini zanimanja: 8251.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU 8240. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM PODVRSTA 825. Rukovatelji knjigoveškim strojevima 8253. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom. bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 514 of 823 8240.8.71. kartona i sličnih materijala.

2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem DODATAK: 8251.nn. e) nadgled ostalih radnika.14. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira.6.2 rukovatelj tiskarskim strojem 8251. b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga.17.2 rukovatelj sitotiskarskim strojem 8251.20. U toj su skupini zanimanja: 8252.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem 8251. Nadziranje rada strojeva.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima 8253.19. vrečica i ostalih proizvoda od papira.8.2 rukovatelj strojem bakrotiska 8251.19.13.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem 8251.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.11. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton. kartona celofana i sličnih materijala.16.15.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 515 of 823 8251. omotnica. d) srodne poslove. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA 8252.2008 .2 rukovatelj strojem knjigotiska 8251. njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje http://www.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima 8252.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici 8251. c) nadziranje rada strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga.htm 18.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji 8251.18.12.

11. c) rukovanje strojevima za rezanje.3 rukovatelj strojem za izradu kuverata 8253.3 obrađivač materijala u preradi papira 8253.nn.15. igrače karte.htm 18. http://www.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU 8253. U toj su skupini zanimanja: 8253. d) izradu omotnih papira. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL.19. i) srodne poslove.). savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica 8253. b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona.3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži 8253. brtve. j) nadgled ostalih radnika. krznenih i kožnih proizvoda. Nadziru rad strojeva.14.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 516 of 823 i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija.13.3 obrađivač materijala u kartonaži DODATAK: 8253. KRZNO I KOŽU Rukovatelji strojevima za tekstil.13. e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira.8.12. f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac. krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe. h) nadziranje rada strojeva.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA 8253. preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih.2008 . lampioni itd.3 KARTONAŽER PODVRSTA 826. vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira. uredski proizvodi. g) izradu kartonaških proizvoda.3 rukovatelj strojem za preradu papira 8253.3 rukovatelj strojem u kartonaži 8253.14.13.16.6.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. bojanje i čišćenje tekstilne robe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 517 of 823 Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana. f) srodne poslove.n.2008 . Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima 8269. b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana. c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma. udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke. izbjeljivanje.htm 18. sukanje i namatanje pređe. Rukovatelji tkalačkim.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana. sukanje i namatanje pređe. Rukovatelji strojevima za predenje. Rukovatelji strojevima za tekstilne. predenje. krznene i kožne proizvode d. sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rukovanje strojevima za predenje. pranje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. toplinsko stabiliziranje dimenzija. spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine. pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. predenje. pletačkim i sličnim strojevima 8263. 8261.19. Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože 8266. proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala. češljanje i pripremu za istezanje. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8261. oblikovanje pramena. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila 8265. Rukovatelji šivaćim strojevima 8264.6. sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana. Nadziru rad strojeva.nn. SUKANJE I PREMOTAVANJE Rukovatelji strojevima za predenje. udvajanje pramena i namotavanje svitaka. spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce. sušenje. U toj su skupini zanimanja: http://www. e) nadziranje rada strojeva. g) nadgled ostalih radnika. sukanje i premotavanje 8262. tkanje i pletenje.

htm 18. Nadziru rad strojeva.3 SLAGAČ PREĐE 8261. U toj skupini su zanimanja: http://www.11.8.12. odjeće.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 8261.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA 8261. tepiha. vrpci.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE) 8261.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE 8261.nn.11.11. RUKOVATELJI TKALAČKIM. d) nadgled ostalih radnika.3 MJEŠAČ VLAKANA 8261.13.11.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE 8261.2008 .11.11. pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 518 of 823 8261.12.3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL 8262.19.3 POSLUŽITELJ KONTINE 8261.3 PRELAC KONCA 8261.11.3 rukovatelj strojevima za predenje 8261.6. tkanina.3 PRELAC 8261.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA 8261. pletenina i ostalih proizvoda). b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE 8261.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA 8261.11. c) srodne poslove.11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom.11.11.3 rukovatelj strojevima za užad DODATAK: 8261. tapiserija.3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil 8261. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tkalačkim.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

11.3 PREMOTAČ PREĐE 8262.12.3 rukovatelj strojevima za tkanje 8262.12.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje 8262.12.12.3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje DODATAK: 8262.3 rukovatelj strojevima za vezenje 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža 8262.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil 8262.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE 8262.11.11.15.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA http://www.8.3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA 8262.3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE 8262.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 519 of 823 8262.11.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK 8262.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA 8262.11.11.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE 8262.11.nn.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA 8262.13.6.11.19.3 VEZAČ OSNOVE 8262.11.11.11.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.2008 .3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.11.12.16.3 PLETAČ ČARAPA 8262.12.14.htm 18.3 PREMOTAČ KONCA 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA 8262.12.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA 8262.12.

11. krznenih i kožnih proizvoda. krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće 8263.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu 8263.14. specijaliziranim.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil 8263. d) srodne poslove. c) nadziranje rada strojeva. U toj skupini su zanimanja: 8263.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom 8263. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima.12.25.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.19.13.3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata 8263.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću 8263.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 520 of 823 8262.6.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.32.22. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje.24.8.nn.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM 8263. rukavica i raznovrsnih tekstilnih. e) nadgled ostalih radnika.12.14.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE 8262. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu 8263. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće. šivanje s jednom ili više igala).23.htm 18.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU 8262.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU 8262. b) rukovanje standardnim.3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće 8263.31.21.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju http://www.

toj su skupini zanimanja: 8264. c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje).13.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE 8263. te kemijsko čišćenje tekstilnih.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila 8264.12. krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine.htm 18.14.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila 8264. pranje. Nadziru rad strojeva.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK 8263.11. suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa. e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine.2 rukovatelj strojem za pr anje rublja 8264.12. g) nadziranje rada strojeva. učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA 8263.11.nn. istezanje.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA 8263.15.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja 8264.17. f) rukovanje strojevima za čupavljenje.8. bojanje.11.13. sušenje. nečistoća.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila 8264.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE 8264.16. b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih.6. pređe i tkanina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. krznenih i kožnih predmeta. odnosno pletiva. boju i kakvoću tekstilnih proizvoda. šišanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 521 of 823 DODATAK: 8263. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled. parenje. sušenje.33.2008 . d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje.3 KONFEKCIONAR 8263.19.13. učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja.3 kemijski čištač http://www. prešanje.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila 8264.

3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila 8264.36.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila DODATAK: 8264.11.3 rukovatelj tekstilnom prešom 8264.2008 .38.13.17.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA 8264.40.3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila 8264.37.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće 8264.31.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila 8264.33.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila 8264. majstor 8264.8.25.61.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA 8264.19.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila 8264.34.6.htm 18.31.22.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE.17.11.23.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe 8264.3 rukovatelj kalandrom za tekstil 8264.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila 8264.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE 8264.24.13.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila 8264.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE http://www.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana 8264.13.18.51.35.2 RUKOVATELJ PERILICOM 8264.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 522 of 823 8264.32. SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA 8264.21.5 kemijski čistač.39.

3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA 8264. brušenje i četkanje koža i krzna.8.40.3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE 8264. c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja.nn. d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje.40. http://www.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE 8264. napinjanje) kako bi se od njih dobila koža. rastežu i izglađuju prerađeno krzno.40.40.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna.39. bojaju.40.3 APRETER 8264.39.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 523 of 823 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE 8264.40.19. f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje.6. Nadziru rad strojeva. g) nadziranje rada strojeva.htm 18.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA 8264.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA 8264.40.40.2008 .3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE 8264. razvlačenje valjcima.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU 8265. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom.39. šišaju dlaku na jednaku dužinu.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE 8264. izravnavanje bora na koži).3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE 8264. e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu.40. mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 524 of 823 h) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože 8265.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože 8265. te obavljavaju završne poslove.24.nn.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8266.2008 . sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože 8265. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće. obrubljuju ih.18. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji obućarskim.3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože 8265. c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega.22.25.15.14.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna 8265.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. brizgaju potplate i pete na obuću.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože 8265.11. d) nadziranje rada strojeva. i) nadgled ostalih radnika. poliraju.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža 8265. b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće. U toj skupini su zanimanja: 8265.2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8265.12. Nadziru rad strojeva.23.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine 8265. galanterijskim. http://www.3 rukovatelj strojem za struganje kože 8265.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože 8265. navlače gornjište na kalup.17.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože 8265. ručnih torbica.8. pretežno izrađenih od kože.19.3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože 8265.20.16.19. pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja.21.3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža 8265.13.htm 18. ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće).

2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće 8266. U toj su skupini zanimanja: 8266.N.2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće 8266. krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826. b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa. Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne.2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata 8266. d) srodne poslove. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. e) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće 8266.15.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona 8266. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina. Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova 8266. krzna i kože.17.14.8.21.20.18.nn.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću 8266.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 525 of 823 e) srodne poslove.3 rukovatelj obućarskim strojevima 8266. f) nadgled ostalih radnika.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. (Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil.2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266. krzno i kožu).2008 .htm 18.19.6. U toj skupini su zanimanja: http://www.16.13.22.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće 8266.12.19.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije 8269. c) nadziranje rada strojeva. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE.

8.htm 18.21. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita. kave i kakaa 8278. proizvodnju piva. drobljenje i mljevenje žita. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA http://www. Rukovatelji strojevima za obradu čaja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. tjestenine i srodnih proizvoda.nn. proizvodnju kruha.14.2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće DODATAK: 8269. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira 8269. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode 8273. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća 8276.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije 8269.6. preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda. jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda. preradu i rafiniranje šećera.19. vina. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8271.11.13. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode 8275. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba 8277.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila 8269. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju. Rukovatelji strojevima za preradu mesa 8272.3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom 8269. preradu čaja. oraha i povrća. začina i sličnog zrnja 8274.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE PODVRSTA 827. Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca 8279.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 526 of 823 8269. 8271.2008 . kave i kakaa. preradu voća.12. začina i sličnih prehrambenih proizvoda.21. preradu mesa i proizvoda od ribe.

http://www.2008 .3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa 8271.8.2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe 8272. d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe. proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe 8271.6. f) nadgled ostalih radnika. pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 8271. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe 8271. e) srodne poslove.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe 8271.23.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe 8271.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 527 of 823 Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla.19.3 rukovatelj strojem za riblje proizvode 8271.16.15. c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe. b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pasterizaciju.htm 18.12. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.25.14.3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica 8271.11.nn.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi 8271.13. dimljenog mesa i dimljene ribe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa 8271.22.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa 8271.24.21.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti 8271. homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja.

13. e) nadgled ostalih radnika.6.27.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane 8272.12.2008 . ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA Rukovatelji strojevima za mljevenje žita. začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 528 of 823 b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka 8272. začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje.3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode 8272. d) srodne poslove. c) srodne poslove.14.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda 8272.21.11. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA.3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka 8272. specijalizirani 8272. jela.5 industrijski obrađivač mlijeka.21.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU 8273. sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka.23. U toj su skupini zanimanja: 8272. specijalizirani 8272.nn.5 prerađivač mlijeka.26.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka DODATAK: 8272.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda 8272.htm 18. http://www.3 sirar. miješanje i ostale načine prerade žita.19. industrijski 8272.24.28.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka 8272.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna. mljevenje. b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina.8. stočne hrane i preradu riže. c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka 8272.22.

5 mlinar.14.18.3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita 8273.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 529 of 823 d) nadgled ostalih radnika.6.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita 8273. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda 8273. tjestenine i sličnih proizvoda.19.3 rukovatelj silosnim uređajima 8273.15.16. gotovoga tijesta. tjestenine i srodnih proizvoda.13. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. gotovoga tijesta. gotovog tijesta.8.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane DODATAK: 8273. c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha.17.3 rukovatelj mlinskim valjcima 8273.nn. g) nadgled ostalih radnika.2008 . tjestenine.htm 18.3 rukovatelj mlinskim sitima 8273.3 mlinar 8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje. d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica. tjestenine i srodnih proizvoda.12.13.11. http://www. U toj su skupini zanimanja: 8273.3 SIJAČ BRAŠNA 8274. majstor 8273. b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha. čokolade i sličnih proizvoda iz brašna. kakaa i drugih sastojaka.3 rukovatelj mlinom za začine 8273. kruha.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane 8273. gotovog tijesta.21. oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica. e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda.22.19.

nn. d) rukovanje strojevima za pripremu voća.21.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem.23. e) rukovanje strojevima za sušenje. kuhanje.12.htm 18. povrća i oraha za daljnju peradu.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva 8274.11.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta 8274.26.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode 8274. ulja iz sjemenki uljarica.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine 8274.6.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma 8274.2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše DODATAK: 8274.28. g) nadgled ostalih radnika.25. blanširanje. konzerviranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća.22.19. voća i oraha . U toj su skupini zanimanja: http://www.24.25. c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti . kuhanjem.3 KONDITOR 8275.3 rukovatelj strojevima u pekarstvu 8274.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 530 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8274. voća i oraha.2008 . b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica. smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća. konzerviranjem i smrzavanjem.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša 8274.sušenjem.13.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa 8274.27.

3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti 8275.22.37.23.2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske 8275. b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća 8275.32.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena 8275.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 531 of 823 8275. http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka.3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća 8275.2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća DODATAK: 8275.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA 8276.34.31.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova 8275.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća 8275.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća 8275.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA 8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća 8275.8.21.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina 8275.13.nn.16.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA 8275.21.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane 8275.3 rukovatelj strojevima za obradu voća 8275.6.2008 .19.15. fruktozu i ostale proizvode. strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe. c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine. glukozu.35.21.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća 8275.12. uključujući fine kemikalije.htm 18.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.36.33. škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera.14.

f) rukovanje postrojenjima za močenje. h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna.22.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani 8276. j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata.3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.30.21. e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca. stočna hrana).26.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca 8276.8.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.11. i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba.htm 18.6. ulje. k) rukovanje strojevima za preradu meda.24.3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova 8276.19.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer 8276. a) nadgled ostalih radnika.27.29. U toj su skupini zanimanja: 8276.3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava 8276.3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa 8276.2008 .3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka 8276.nn.31.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 532 of 823 d) rukovanje strojevima za rafiniranje. kristalizaciju i sušenje šećera.3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera 8276.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa http://www. klice.2 uzorkovač repe 8276.32.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276. m) srodne poslove. l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora.42.25. usitnjavanje i separaciju škroba.41.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.23. g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba 8276.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

osim sokova od voća i povrća.6.htm 18.21. http://www.52. pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada. dodataka jelima i čajeva 8278.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda 8276.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata 8276. d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba 8276. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe. kakaovca i cikorije. zrna kakaovca i korijena cikorije. kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 533 of 823 8276.43.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena 8276.nn. f) nadgled ostalih radnika.44. KAVE I KAKAA Rukovatelji strojevima za obradu čaja. kavovina. kakaovca i korijena cikorije.51. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje. valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja. e) srodne poslove.3 MEDAR 8277.8.45.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave. c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda. kakaa. ljuštenje. instanta i čajeva 8277. prešanje. zrna kave.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave.19.51.2008 . U toj su skupini zanimanja: 8277. te za proizvodnju kvasca. sušenje i miješanje zrna. specijalizirani 8276. vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA.11.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera DODATAK: 8276.53.

25.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića 8278.21.12.19. U toj su skupini zanimanja: 8278.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva 8278. h) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa 8278. e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića.3 KUHAR PIVA 8279.23.12.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića 8278. g) srodne poslove.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 PIVAR 8278.12.14.11. d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa.15. f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca.6. b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. http://www.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola 8278.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada 8278. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića 8278.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 534 of 823 b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije.13. osim sokova od voća i povrća. c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca 8278.2008 .22.24.nn.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića DODATAK: 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina 8278.

4 rukovatelj uređajem za preradu duhana 8279. Sastavljači kartonskih. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda 8286. gumenih.3 rukovatelj strojem za preradu duhana 8279.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 535 of 823 c) srodne poslove.4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda PODVRSTA 828.19. tekstilnih i sličnih proizvoda 8287. i plastičnih proizvoda 8285. d) nadgled ostalih radnika.8. Ti poslovi uključuju: http://www.21. Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji.12. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima.2 poslužitelj linije u preradi duhana 8279. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 8. SASTAVLJAČI STROJEVA Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima. Sastavljači metalnih.6.11. U toj su skupini zanimanja: 8279. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8281.htm 18. Sastavljači strojeva 8282. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme 8284.13. 8281.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda 8279.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22. Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima. Sastavljači električnih strojeva i opreme 8283.

14. U toj su skupini zanimanja: 8281. http://www.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA 8281.11.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 8281.2 sastavljač motora 8281.2 sastavljač dizalica 8281.13.15.2 sastavljač strojeva 8281.14.14. c) nadgled ostalih radnika.2 sastavljač brodske pomoćne opreme 8281.nn.25.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA 8281.19. b) srodne poslove.23.12.2 sastavljač strojnih pribora DODATAK: 8281.14.2 sastavljač parnih turbina 8281.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima.6.14.2 sastavljač motornih vozila 8281.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 536 of 823 a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva.24.2 sastavljač plinskih turbina 8281.22.2 sastavljač parnih kotlova 8281.2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA 8282.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA 8281. lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA 8281.12.8.14.21.2 sastavljač pružnih vozila 8281.2008 . motornih vozila.

2 sastavljač malih transformatora 8282.6.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova 8282.27.htm 18.26.8.2 pomoćni elektronamatač 8282.23.nn.2 sastavljač akumulatora 8282.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE 8282.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA 8282.2 sastavljač aparata za kućanstvo 8282.28.2 sastavljač rasvjetnih tijela 8282.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova DODATAK: 8282.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .12.20.15. U toj su skupini zanimanja: 8282.3 VIKLER 8282.14. d) nadgled ostalih radnika.22.22.21.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja 8282.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 537 of 823 b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima.5 elektronamatač.17.16. specijalizirani 8282.14.19.19.2 sastavljač žarulja 8282.15.25.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata 8282.2 sastavljač baterija 8282.2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala 8282.18.11. c) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija 8282.13.2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova 8282.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA http://www.3 elektronamatač 8282.2 sastavljač elektrožičanih snopova 8282.2 sastavljač elektromotora 8282.15.

c) srodne poslove. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Sastavljači metalnih. igračaka.2 sastavljač telekomunikacijske opreme 8283.3 sastavljač telefonskog aparata 8283.6.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 sastavljač tiskanih ploča 8283.nn.25. gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne.3 sastavljač elektroničkih sklopova 8283.15. b) srodne poslove. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima.2 sastavljač metalnih proizvoda http://www.2008 . SASTAVLJAČI METALNIH. prema točno određenim postupcima. U toj su skupini zanimanja: 8283. b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima.12.11. poput bicikla.19.8.11.2 sastavljač elektroničke opreme DODATAK: 8283.2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA 8283.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 538 of 823 8282. d) nadgled ostalih radnika. c) nadgled ostalih radnika.htm 18. sportske opreme i sl. gumene i plastične dijelove različitih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 8284.13.14.12.3 sastavljač metalnog pokućstva 8284.3 ELEKTRONIČAR 8284. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje metalnih. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima. gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima.

kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA 8285.15. Ti poslovi obično uključuju: a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda.12.2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA 8284.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285.12. tekstila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA 8285.2 sastavljač gumenih proizvoda 8284.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka DODATAK: 8284. prema točno određenim postupcima.2 SASTAVLJAČ BICIKLA 8284. kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno http://www. tekstilnih.13.htm 18.2008 .13.3 sastavljač drvenih proizvoda 8285.19.2 sastavljač plastičnih proizvoda 8284. b) srodne poslove.13.11.8.nn.15. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači kartonskih.11.11.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA 8284.12. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala.3 sastavljač građevne stolarije 8285. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.6.3 SASTAVLJAČ PALETA 8286.14.13. različitih vrsta proizvoda. prema točno određenim postupcima. U toj su skupini zanimanja: 8285.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE 8284.2 SASTAVLJAČ SATOVA 8284.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala DODATAK: 8285.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 539 of 823 8284. c) nadgled ostalih radnika.13.

12.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala PODVRSTA 829.21.22.8.2008 . d) nadgled ostalih radnika. kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima. c) srodne poslove.2 sastavljač naočala 8287.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca 8286. plastične ili druge opreme.12. b) sastavljanje naočala.11. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka 8287.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda 8286.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 540 of 823 određenim postupcima. metala. U toj su skupini zanimanja: 8287. http://www.6. sirka itd.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 sastavljač papirnatih proizvoda 8286. četaka od plastike.2 sastavljač tekstilnih proizvoda DODATAK: 8286.13. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala. U toj su skupini zanimanja: 8286.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA 8287. a posao obavljaju prema točno određenim postupcima. c) srodne poslove.htm 18. tekstila.23. d) nadgled ostalih radnika. b) dodavanje metalne.11.2 sastavljač kožnih proizvoda 8286.19. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala.nn.

19. lijepljenje etiketa.13. c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.2008 .2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča 8290. e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku. U toj su skupini zanimanja: 8290. telekomunikacijskih vodova u zemlju.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 541 of 823 RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje. d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju.12. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8.11.3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova http://www. sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala. Nadziru rad strojeva. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih.8.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pakiranjima i kontejnerima. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8290. pakiranjima i kontejnerima. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje. g) nadgled ostalih radnika. f) srodne poslove.nn. dodavanje financijskih markica proizvodima. odnosno koji dodaju financijske markice. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja. sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča 8290. 8290. etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima. strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku.

71.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU 8290.42.27.52.21.21.2 rukovatelj uređajem za pranje vozila DODATAK: 8290.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže 8290.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR 8290.19.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe 8290.61.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni 8290.2 PUNJAČ VREĆA 8290.2 VAGAR KOLSKE VAGE http://www.43.3 rukovatelj strojem za pranje vagona 8290.14.26.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela 8290.41.51.htm 18.3 rukovatelj strojem za označivanje ceste 8290.2 rukovatelj strojem za pranje boca 8290.2008 .23.22.2 rukovatelj strojem za pakiranje 8290.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 8290.2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom 8290.28.21.31.73.2 rukovatelj vagom 8290.28.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca 8290.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi 8290.72.44.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 542 of 823 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom 8290.24.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA 8290.nn.8.3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije 8290.51.3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije 8290.25.21.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica 8290.61.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta 8290.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 831. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 543 of 823 VRSTA 83. skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8311. Brodska posada i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA http://www. upravljanje pokretnim industrijskim. Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika. rukovanje željezničkom signalizacijom. obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta.htm 18.6. građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima. Vozači motornih vozila 833.8. Željeznička prometnotransportna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu.19.2008 . Strojovođe i srodna zanimanja 832. Strojovođe i srodna zanimanja 8312. rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. voze i nadziru pokretne industrijske. PODVRSTA 831. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima 834. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. 8311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom.nn.

14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 544 of 823 Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive.3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU 8311.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila 8311.3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE 8311.4 strojovođa elektrovučnog vozila 8311. kočničari. e) nadgled ostalih radnika.11.12. U toj su skupini zanimanja: 8311.12. nadziru http://www. odjavničari.31.nn. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom.15. električnom ili dizel-lokomotivom.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE 8311.13. b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom.11.6.3 vozač motornih pružnih vozila 8311. d) srodne poslove. c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom.4 pregledač vagona DODATAK: 8311.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA 8312.15.htm 18.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA 8311.4 dispečer vuče vlakova 8311.8. a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala. postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila 8311.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI 8311.21.11. pratitelji lokomotiva.14.12.31.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA 8311.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA 8311. skretničari.14. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA Željeznički manevristi.2008 . vozni manipulanti.19.4 strojovođa dizelvučnog vozila 8311.

11. autobusima.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA 8312. automobilima.2 POSTAVNIČAR PODVRSTA 832. tramvajima.nn. d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu. posebnim vozilima. Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima.11.6. skreću vagone. pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje.2 prometnotransportni radnik DODATAK: 8312.19. f) nadgled ostalih radnika.11. Vozači motocikla http://www. VOZAČI MOTORNIH VOZILA Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. iskrcaju i pripremi vlakova.2 KOČNIČAR 8312.8. teškim teretnim vozilima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11. b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije.11. pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima. kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika. c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju. rade na industrijskim kolosijecima.2 VOZNI MANIPULANT 8312.11. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje. U toj su skupini zanimanja: 8312. taksijima.11.2008 .2 SKRETNIČAR 8312. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8321.2 ODJAVNIČAR 8312.htm 18.2 MANEVRIST 8312.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 545 of 823 željeznički promet pomoću operativne signalizacije. e) srodne poslove.11.

U toj su skupini zanimanja: 8322.6.14. kamionetima i malim kamionima za isporuku robe. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.12. VOZAČI MOTOCIKLA Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.11.3 vozač lakog dostavnog vozila http://www. U toj su skupini zanimanja: 8321.3 vozač hitne pomoći 8322. c) nadgled ostalih radnika.nn.13. c) srodne poslove. 8321. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje automobilima i taksijem.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 546 of 823 8322. b) srodne poslove.2 vozač tricikla 8322. Vozači autobusa i tramvaja 8324. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila 8323.12.8.19.3 vozač taksija 8322.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) upravljanje automobilima.2 vozač motocikla 8321. Vozači teških teretnih i vučnih vozila Uputa: vidi uputu uz rod 8.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača.2008 . d) nadgled ostalih radnika.3 vozač osobnog automobila 8322.htm 18.

htm 18. d) nadgled ostalih radnika.13. tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama.nn. tekućina i drugih tvari.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 547 of 823 8323.8. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje teškim motornim vozilima.5 vozač autobusa 8323.3 vozač traktora 8324.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. c) srodne poslove.4 vozač posebnih teretnih vozila 8324. tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe. b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika.2008 .3 vozač tegljača s poluprikolicom 8324.13.12. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu. tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka.16. poput kamiona s prikolicom ili bez nje. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozači upravljaju autobusima.14.5 vozač trolejbusa 8324. c) nadgled ostalih radnika.3 vozač tramvaja 8323.11.6.12.3 vozač teretnog vozila s prikolicom 8324.15.19. b) srodne poslove.3 vozač teretnog vozila 8324. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe.3 vozač opasnih tvari DODATAK: http://www. U toj su skupini zanimanja: 8323. za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka. U toj su skupini zanimanja: 8324.

Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva 8332. http://www.6.15.4 VOZAČ HLADNJAČE 8324. žetvu. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju. građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima.14.15.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA 8324.15.19.4 VOZAČ CISTERNE 8324.13.3 VOZAČ KAMIONA 8324.3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA 8324. Ti poslovi uključuju: a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima Uputa: vidi uputu uz rod 8.8.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8331.3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME 8324.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 548 of 823 8324. voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu.15.4 VOZAČ FURGONA 8324.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA 8324. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima 8333.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA PODVRSTA 833.14.nn.14.11. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA) 8324. sadnju. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima 8334. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim. 8331.2008 . usmjeravaju. šumskim.

nabijanje i valjanje površina.2 šumski traktorist 8331. c) upravljanje strojevima za tunelske iskope. d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih. betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo.12. prihvat i ugradbu svježeg betona. sađenje.22.11.6.21. nasipi i pri sličnim radovima (valjcima. kompaktorima). rušenje građevina. skrejperima. utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala. razgrtanje zemlje i drugog materijala. utovarivačima.2008 . RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala. planiranje terena. uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično). ježevima. nabijačima. c) srodne poslove.8. prijevoz. g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme. b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje. j) nadziranje rada strojeva. b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 549 of 823 pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom. f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane. prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika. d) nadgled ostalih radnika. pijeska i zemlje. i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina. stabilizaciju tla.3 vozač poljoprivrednih strojeva 8331. sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu. temeljenje na pilotima i kesonima. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje strojevima za iskop. h) upravljanje strojevima za prijevoz. grejderima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.nn. Nadziru rad strojeva.2 poljoprivredni traktorist 8331. rovokopačima. rušenje građevina. iskope u tunelu.htm 18.19. planiranje terena. e) upravljanje kesonskim uređajima. U toj su skupini zanimanja: 8331.3 vozač teške šumske mehanizacije 8332.

3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje 8332.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje 8332.2 rukovatelj strojevima za nabijanje 8332. l) nadgled ostalih radnika.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota 8332.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla 8332.43.42.3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika 8332.15.nn.35.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla 8332.18.19.16.36.11.3 rukovatelj strojevima za zemljane radove http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 550 of 823 k) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.40.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela 8332.41.2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje 8332.3 vozač strojeva za zemljane radove 8332.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje 8332.3 vozač strojeva za nabijanje 8332.17.2008 .3 rukovatelj strojevima za planiranje 8332.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla 8332.12.38.3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme 8332.39.htm 18.3 vozač strojeva za iskop 8332.3 vozač strojeva za zabijanje pilota 8332.6.3 vozač strojeva za planiranje 8332.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika 8332.3 vozač strojeva za injektiranje tla 8332.19.37.20.33.3 vozač strojeva za asfaltiranje 8332.31.2 rukovatelj strojevima za iskop 8332.34.32.13.21. U toj su skupini zanimanja: 8332.3 vozač automješalice 8332.14.8.

8.82.45.61.62.3 rukovatelj betonskim topom 8332.42.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica 8332.33.3 rukovatelj strojem za torkretiranje 8332.44.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 551 of 823 8332.2 RUKOVATELJ BAGEROM 8332.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM 8332.31.46.3 rukovatelj građevinskim strojevima DODATAK: 8332.31.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM 8332.31.63.6.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije 8332.34.42.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda 8332.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM 8332.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM 8332.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE http://www.31.31.47.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM 8332.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM 8332.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA 8332.81.71.3 RUKOVATELJ GREJDEROM 8332.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM 8332.19.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM 8332.33.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE 8332.33.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica 8332.4 rukovatelj strojevima za pružne radove 8332.34.51.3 rukovatelj betonskom crpkom 8332.2008 .34.nn.34.3 RUKOVATELJ DOZEROM 8332.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima 8332.2 RUKOVATELJ VALJKOM 8332.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton 8332.htm 18.

82.3 rukovatelj uređajima brane 8333.6.13.47.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 552 of 823 8332.42.31.41.3 rukovatelj pomičnim mostom 8333.8. c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje.82. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih.51.3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem 8333.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA 8332.32.3 vozač pokretne dizalice http://www. f) srodne poslove.3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 8333.19.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA 8332.2008 .3 ZIDAR TORKRETAR 8332.3 rukovatelj žičarom 8333.42.42. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom. b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje.11.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA 8332.nn. g) nadgled ostalih radnika. e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje.3 rukovatelj dizalom 8333.21.12. U toj su skupini zanimanja: 8333. d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje.3 rukovatelj vitlom 8333.3 rukovatelj uspinjačom 8333.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj transportnom trakom 8333.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 553 of 823 8333.19.54.58.3 RUKOVATELJ SAMARICOM 8333.6.3 rukovatelj obalnom dizalicom 8333.52. elektrokolicima.3 rukovatelj dizalicom DODATAK: 8333.59.57.3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA 8333.8.52. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima.3 VOZAČ AUTODIZALICE 8333.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM 8333.3 rukovatelj kranom 8333.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.51.53.55.2008 .41.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM 8333.53. kontejnerskim http://www.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM 8333.53.55.3 rukovatelj pokretnom dizalicom 8333.3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM 8333.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM 8333.58.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom 8333.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM 8333.31.56.2 MANTIST 8333.56.2 lučkotransportni radnik 8333.52.3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM 8333.59.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM 8333.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM 8333.2 rukovatelj brodskom dizalicom 8333.52.htm 18.3 DIZALIČAR 8334.53.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM 8333.53.2 vezač tereta 8333.52.2 POMOĆNI DIZALIČAR 8333.53.

BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda.11.2 vozač viličara 8334.2 vozač elektrokolica 8334.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima. http://www.htm 18.2 RUKOVATELJ VILIČAREM 8334. U toj su skupini zanimanja: 8334.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 554 of 823 prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz. bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju. Ti poslovi uključuju: a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža).3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA PODVRSTA 834. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8340. lukama.nn.13. b) srodne poslove. Brodska posada i srodna zanimanja 8340. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. c) rukovanje užetima.3 vozač kontejnerskog prijenosnika DODATAK: 8334.19. ukrcaj i iskrcaj u terminalima. b) kormilarenje brodom po uputama.8. c) nadgled ostalih radnika. brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima.2008 . kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje. podizanje i slaganje tereta.12. podizanje i slaganje tereta.11. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz.13. skladištima. Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci. lancima i sidrima na brodu. tvornicama i drugdje.

2 radnik na palubi platforme http://www.2 mornar 8340.43.2 brodski motorist 8340.22.3 mornar marine 8340.24.17.11. e) održavanje i upravljanje brodskom opremom.41.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.2 skelar 8340.51. U toj su skupini zanimanja: 8340. g) srodne poslove.2 vođa stroja 8340.2 vozač taksija na vodi 8340. struganje.12. spremištem za užad.2 vođa malog plovećeg radnog stroja 8340.2 brodovođa unutarnje plovidbe 8340.2 kormilar teglenice 8340.23.2 brodski mazač 8340.15.2008 .53.31.2 kormilar 8340.52. podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti.2 kormilar unutarnje plovidbe 8340.14. uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima. trupa broda i stroja.21. bojanje.44.13.5 vođa palube na platformi 8340.42.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme 8340. h) nadgled ostalih radnika.25. opremom za teret.2 vođa palube unutarnje plovidbe 8340. f) čišćenje palube.htm 18.8.2 vođa stroja unutarnje plovidbe 8340.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 555 of 823 d) rukovanje brodskim strojevima.16.2 mornar motorist 8340.2 čistač stroja 8340.3 vođa palube 8340.

ribarstvu. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja http://www. razne jednostavne poslove u poljoprivredi. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.19.htm 18. ručno pakiranje. lovstvu.13.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU 8340. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.16.41.15. javnim mjestima ili po kućama.42.3 BRODOVOĐA 8340.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 556 of 823 8340.13. šumarstvu.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. metenje ulica i sličnih mjesta. uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova.nn.2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.24.16. rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču.2008 . JEDNOSTAVNA ZANIMANJA Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor.11. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste: 91.3 POMORSKI BRODOVOĐA 8340.8. Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama. pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama. glačanje. opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila.2 BRODSKI STROJOVOĐA 8340.6. nošenje prtljage. pranje.41. čišćenje.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. skupljanje smeća.11.2 VOZAČ SKELE ROD 9.2 VOĐA MALOG BRODA 8340. pružanje različitih usluga na ulici. dostava poruka i roba.2 KORMILAR PRISTANIŠTA 8340.2 KORMILAR PRISTANA 8340. jednostavne poslove u rudarstvu.2 MOTORIST BRODA 8340. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.2 svjetioničar DODATAK: 8340. građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji. rukovanje teretom.61.

Prodavači telefonom 9111. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda. Radnici bez zanimanja VRSTA 91. javnim mjestima ili po kućama. metenje i skupljanje smeća. pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima. dostave robe i poruka te nošenja prtljage. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama. dostavljanje poruka i roba. Kućne pomoćnice. Dostavljači. razvođenje publike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 557 of 823 92. ručni čistači automobila i srodna zanimanja 915. pružanje različitih usluga na ulici. Ulični prodavači i srodna zanimanja 912. građevinska.6. pranje prozora i ostalih staklenih površina.8. šumarska i ribarska zanimanja 93.19. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 911. Pazikuće. prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. javnim mjestima. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama. peračice i srodna zanimanja 914. očitavanje brojila. čišćenje. Čistači ulica i srodna zanimanja PODVRSTA 911. po kućama i telefonom.htm 18.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Jednostavna poljoprivredna. pranje. ULIČNI PRODAVAČI http://www. čistačice. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.nn. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9111. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. transportna i srodna zanimanja 99. Jednostavna rudarska. nosači i srodna zanimanja 916. Ulični prodavači 9113. proizvodna. glačanje. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 913. od čišćenja. nošenje prtljage.

povrće. po kućama ili telefonom. c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta.11. U toj su skupini zanimanja: 9111. PRODAVAČI TELEFONOM Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje hrane. U toj su skupini zanimanja: 9113. d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka. pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu. f) srodne poslove. e) prikupljanje otplata. voće.11. c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki. pića i ostale robe.6.htm 18.12. b) pripremu hrane i pića za prodaju. g) nadgled ostalih radnika. e) naplaćivanje. pića i ostalih proizvoda za prodaju.nn.1 prodavač na priredbama DODATAK: 9111. kina ili stadiona. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom. sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora.1 ulični prodavač 9111.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 558 of 823 Ulični prodavači hrane.8.1 prodavač telefonom http://www.1 KOLPORTER 9113. b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava.2008 .11. g) nadgled ostalih radnika. d) izlaganje hrane.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata.6. e) naplaćivanje na licu mjesta. c) pranje i čišćenje automobilskih prozora. b) čišćenje i laštenje cipela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. hotelima. uredima. kao i na zrakoplovima. Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela. nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici.htm 18. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA Kućne pomoćnice. KUĆNE POMOĆNICE. bolnicama i drugim ustanovama. čistačice. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. nošenje poruka. pranje prozora na automobilima na ulici.8. f) srodne poslove.19. autobusima. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja. g) nadgled ostalih radnika. peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima.nn. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 9120. vlakovima.1 plakatar PODVRSTA 913. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 9120.1 prodavač po kućama PODVRSTA 912. ČISTAČICE. Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine.12.2008 . pranje i http://www. tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara. pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka. peru automobilska stakla.12.11. vođenje brige o posteljini.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 559 of 823 9113. U toj su skupini zanimanja: 9120. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele.1 čistač obuće 9120. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela.

Pralje i glačarice 9131. pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima. http://www. usisavanje prašine. b) pranje.6. autobusa i sličnih vozila. kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove.nn. pranje i poliranje podova. pokućstva i ostalog te namještanje kreveta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 560 of 823 poliranje podova. d) pripremu.1 kućna pomoćnica 9132.11. ČISTAČICE I POSLUGA Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela. obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. kuhanje i serviranje jela. c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji. Kućne pomoćnice 9132. KUĆNE POMOĆNICE Kućne pomoćnice i čistačice stana metu. f) srodne poslove.8. usisavaju prašinu. vlakovima i zrakoplovima. c) pranje posuđa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština. vlakova.htm 18. usisavanje prašine. autobusima. b) spremanje kreveta.19. pranje prozora i ostalog inventara. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9131. naručuju kućanske potrepštine. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. poslovnih zgrada i drugih ustanova. peru. pokućstva i drugog inventara u zgradama. kao i zrakoplova. glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina. U toj su skupini zanimanja: 9131.2008 . kuhanje i serviranje jela i pića. vode brigu o posteljini. Ti poslovi uključuju: a) metenje. stavljanje ručnika. Ti poslovi uključuju: a) metenje. uključivši i pranje posuđa. pranje i poliranje podova i pokućstva. čišćenje kupaonica. Čistačice i posluga 9133. g) nadgled ostalih radnika. tramvajima. sapuna i sličnih potrepština.

8.21. tkanina. U toj su skupini zanimanja: 9132.nn. 9133.21.1 čistačica 9132.1 PERAČ POSUĐA 9133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 561 of 823 d) srodne poslove. e) nadgled ostalih radnika.11.1 MLADIĆ SOBE 9132.11. kožnih i sličnih predmeta. b) čišćenje odjeće.12. ručno i kemijskim otopinama.21.1 sobarica 9132.1 kuhinjski radnik DODATAK: 9132.1 pralja 9133. c) srodne poslove.19.21.11.2008 .1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE 9132.1 glačarica 9133.1 MLADIĆ KUHINJE 9132.12. d) nadgled ostalih radnika.1 BRIGADIR ČISTAČICA 9132.1 ručni čistač DODATAK: 9133.11. PRALJE I GLAČARICE Pralje i glačarice ručno peru.1 SPREMAČICA 9132.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA http://www.12. Ti poslovi uključuju: a) ručno pranje i glačanje rublja. odjeće i drugih proizvoda od tkanina.11. glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete.6.1 PODVORNIK 9132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini ova zanimanja.11.11.htm 18.

pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit. poslovnim zgradama.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima. čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. hotela.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 562 of 823 9133.11. e) nadgled ostalih radnika.22. npr. jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada. d) srodne poslove.1 pazikuća 9141. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. hotelima.19.21.2008 .6. crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima.1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 9133. Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju.21. U toj su skupini ova zanimanja: 9141. poslovnih zgrada. PAZIKUĆE. hotelima.1 NADSTOJNIK ZGRADE http://www.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ PODVRSTA 914. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9141.htm 18. Ručni perači automobila i prozora 9141. jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada. poslovnim zgradama. b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima.1 zvonar 9141.nn.1 crkvenjak DODATAK: 9141. Pazikuće i srodna zanimanja 9142.11. reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina.8. crkvi i ostalih zgrada.

nosači nose i isporučuju poruke. uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta. plin i vodu. pranje i laštenje automobila i drugih vozila. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. i drugdje te nose prtljagu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 563 of 823 9142. nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu. skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju.12. pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva.6. Garderobjeri i srodna zanimanja 9153.2008 . NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. Praznitelji prodajnih automata. na postajama i zračnim lukama.1 PERAČ STAKLA PODVRSTA 915. http://www. drugim društvima i ustanovama. nošenje prtljage u hotelima. kućanstvima. plin i vodu. opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova. b) pranje prozora i ostalih staklenih površina.1 ručni perač automobila 9142. očitavanje brojila za struju. d) nadgled ostalih radnika.12.11. c) srodne poslove. uvode posjetitelja na njihova mjesta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9151. DOSTAVLJAČI.1 perač prozora DODATAK: 9142. sušenje i laštenje. U toj su skupini zanimanja: 9142.8. ručno ili pomoću jednostavnih uređaja.htm 18. DOSTAVLJAČI. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje.nn. nose prtljagu. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima. parkirališnih satova i slično 9151.19. Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima. posebno u hotelima. Dostavljači. nosači i srodna zanimanja 9152. na kolodvorima i zračnim lukama. vode brigu o parkiralištima.

d) nošenje i isporuku prtljage. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima. b) dužnosti dostavljača (tekliča).13. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima.14.11.1 čuvar prtljage http://www. d) srodne poslove. drugim društvima i drugdje. c) isporuku razne robe trgovinama. f) nadgled ostalih radnika.1 hotelski teklič 9151.1 nosač 9151. zračnim lukama i drugdje.1 poslužitelj dizala 9151. restoranima i drugdje. skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta. cirkusima. na postajama. U toj su skupini zanimanja: 9152.19. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini ova zanimanja: 9151. b) pregled ulaznica u kinima.11.nn. kazalištima. na priredbama itd. kućanstvima i na druga mjesta.1 poslužitelj u golfu DODATAK: 9151.12.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 564 of 823 Ti poslovi uključuju: a) isporuku poruka.8. e) srodne poslove.2008 .6. c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima. posebno u hotelima.1 garderobjer 9152.1 dostavljač 9151.11.21. kazalištima.12.1 KURIR 9152.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9161. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada. Ti poslovi obično uključuju: skupljanje.12. skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca. ukrcaj i iskrcaj smeća. čišćenje ulica. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA http://www.nn. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.13.htm 18.1 poslužitelj zabavnog parka 9152. parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 565 of 823 9152. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. Radnici na odvoženju otpada 9162.19.1 parkirališni radnik PODVRSTA 916.14.11.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.15.13. te očitavaju brojila za struju. Praznitelji prodajnih automata. iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva. cijepanje drva za loženje.1 poslužitelj zahoda 9152.2008 . plin i vodu. b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca. e) nadgled ostalih radnika.8. parkova i ostalih javnih površina. Ti poslovi uključuju: a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika. U toj su skupini zanimanja: 9153. c) očitavanje brojila za struju.1 biljeter 9153.1 očitač brojila plina/vode/struje 9153. Čistači ulica i srodna zanimanja 9161. održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva. nošenje vode. ulica i ostalih javnih mjesta. plin i vodu i bilježenje potrošnje.1 praznitelj prodajnih automata 9153. d) srodne poslove. istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

f) srodne poslove.1 čistač ulica 9162.8. d) nošenje vode. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje ulica.11.1 radnik na tržnici 9162.1 perač ulica 9162.1 radnik za pomoć u kući http://www. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice. U toj su skupini zanimanja: 9162. U toj su skupini zanimanja: 9161.1 SMETLAR 9162. Ti poslovi uključuju: a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere.12.1 utovarivač otpada DODATAK: 9161.15. ulica i ostalih javnih površina.2008 .14. c) srodne poslove.1 kupališni radnik 9162.11. e) čišćenje snijega. parkova i ostalih javnih površina.6.19.11. b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva .13.htm 18.nn. c) cijepanje i slaganje drva za loženje. b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila. parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 566 of 823 Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada. d) nadgled ostalih radnika.

JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA.nn. šumarske. iskrcaj. čišćenje šuma i šipražja.1 RADNIK NA BAZENU 9162. šumarstvu.htm 18. slaganje u stog. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje.13. razbacivanje gnojiva.1 UREĐIVAČ KRUGA 9162. zalijevanje i plijevljenje. Radnici u šumarstvu http://www. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. povrća i raznih biljaka. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. iskrcaj.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 567 of 823 9162. šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih poljoprivrednih. okopavanje voćaka.8. ČISTAČ NA TRŽNICI VRSTA 92.6. PERAČ. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11. ukrcaj. razbacivanje gnojiva.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. pripremu zemljišta za sjetvu. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. Jednostavna poljoprivredna. okopavanje voćaka. slaganje u stog. zalijevanje i plijevljenje. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor.21. povrća i raznih biljaka.1 KLUPAR. hranjenje životinja. šumarske. ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 921. šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. pripremu zemljišta za sjetvu. hranjenje životinja. ukrcaj. čišćenje šuma i šipražja. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9211. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. šumarska i ribarska zanimanja PODVRSTA 921.2008 . Radnici u poljoprivredi 9212.1 živoder DODATAK: 9162.14.1 PERAČ BAZENA 9162.

8.34.1 voćarski radnik 9211.1 radnik uzgajanja različitih životinja 9211.16.32. d) navodnjavanje i plijevljenje.31. c) grabljanje.1 radnik u ekonomskom dvorištu http://www.1 vinogradarski radnik 9211.14. e) branje voća.1 berač ljekovitog bilja 9211. b) ukrcaj. staja i drugih poljoprivrednih zgrada. žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RADNICI U POLJOPRIVREDI Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova.1 pastir 9211. čišćenje i čuvanje životinja. i) nadgled ostalih radnika. Radnici u ribarstvu i lovstvu 9211. f) pomoć u sadnji.12.htm 18.nn.1 peradarski radnik 9211. g) hranjenje. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i štihanje ili slične radove.41. prevrtanje.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9211. povrća i različitog bilja.1 stočarski radnik 9211.19.15.35.1 vrtlarski radnik 9211.6.1 ratarski radnik 9211.33.2008 . iskrcaj ljetine i ostalih materijala.13.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 568 of 823 9213. i slaganje sijena. napajanje. U toj su skupini zanimanja: 9211.1 pčelarski radnik 9211. h) srodne poslove.

Ti poslovi uključuju: a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki. c) kopanje jama i otvora. pomažući u uzgoju ribe i morske hrane.1 NADNIČAR 9212.11. Ti poslovi uključuju: a) kopanje rupa za sadnju stabala.1 sjekač šiba i trske DODATAK: 9212. e) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 569 of 823 9211.1 berač šumskih plodova 9212. postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu.12. U toj su skupini zanimanja: http://www.1 poljoprivredni radnik DODATAK: 9211. b) obavljanje poslova u internom transportu.13. d) srodne poslove.htm 18.nn.1 SAKUPLJAČ GLJIVA 9213. d) srodne poslove.42.2008 .1 šumski radnik 9212. čišćenje okoliša. e) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.42. ili u lovstvu.8.12. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće. b) slaganje drva u mjere. RADNICI U ŠUMARSTVU Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova.6. U toj su skupini zanimanja: 9212. c) čišćenje šikara.19.

htm 18. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske http://www.1 ribnjačarski radnik 9213.2008 . raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima.1 radnik u lovištu VRSTA 93. transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo. gline. rad na čišćenju gradilišta. čišćenje. nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. nošenje. prijenos materijala i alata. GRAĐEVINSKA. pokretanje. građevinarstvo. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Transportni radnici PODVRSTA 931. prebacivanje lopatom. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje. prebacivanje lopatom. pokretanje. JEDNOSTAVNA RUDARSKA.nn.8. proizvodnih. ukrcaj.11. dizanje. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste: 931. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 933. ručno pakiranje. iskrcaj. obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji. čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima. Ti poslovi uključuju: kopanje. brana i zgrada. brana i zgrada. Radnici u niskogradnji 9313. građevinskih. Radnici u rudnicima i kamenolomima 9312. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih.6. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 9311.19. prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. rad na rušenju građevina. dizanje. uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. utovarivanje i istovarivanje. šljunka i pijeska iz otvorenih jama. Radnici u visokogradnji 9311. iskopavanje kamena.12. raznošenje šljunka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 570 of 823 9213. PROIZVODNA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja 932. čišćenje. nošenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. rukovanje teretom.

Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena. Ručno ravnanje i kopanje terena (pokosa. U toj su skupini zanimanja: 9311.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 571 of 823 poslove u rudnicima. g) nadgled ostalih radnika. nasipa i sličnih građevina. čelična armatura). šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima.15. platoa). brana i željezničkih pruga. prirodnog plina i vode.nn. te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena. ispuhivanje i uređenje površina kao pripremu za druge radove.1 radnik u šljunčari 9312.11.19. brana i slično. na površinskim nalazištima i kopovima. koji su ručni. raznošenje manjih količina materijala za održavanje cesta. e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog procesa istraživanja i proizvodnje nafte. pomoć u pripremi manjih količina betona. uređaja i opreme. f) srodne poslove. žbuka.13. kao što je ispomoć kod izvođenja jednostavnijih tehnoloških operacija.1 rudarski radnik 9311. rovova i jaraka za temelje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 solanski radnik 9311. ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova. održavanja i čišćenja radilišta. b) ručno prenošenje i skladištenje materijala (šljunak. c) pranje. c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i zatrpavanje jama.14.12. b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova. upotrebom jednostavnih alata i uređaja. rudarskih prostorija i transportnih putova. čišćenje. pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina.2008 . http://www. prenošenje alata i sličnu pomoć pri izgradnji i održavanju cesta. postrojenja.8. brana. kao i soli iz mora.6.1 radnik u kamenolomu 9311. cjevovode i slične instalacije.1 radnik u glinokopu 9311. RADNICI U NISKOGRADNJI Građevinski radnici u niskogradnji (i hidrogradnji) obavljaju jednostavne i rutinske poslove u gradnji i održavanju cesta. d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina.

donošenje materijala i slično te zatvaranje nepotrebnih otvora.12.11.6.1 zidarski radnik 9313. f) nadgled ostalih radnika.1 radnik betonirac http://www.1 radnik za uređenje kaptaža 9312.1 kopač rova 9312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RADNICI U VISOKOGRADNJI Građevinski radnici u visokogradnji obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane uz razne aspekte građevinskih radova na zgradama.1 RADNIK HIDROGRADNJE 9312.htm 18.19.15. e) srodne poslove.1 cestarski radnik 9312. uklanjanje drugih zapreka.1 radnik u asfaltirnici 9312. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje već korištenog materijala za ponovnu gradnju (cigle.12. b) pomoć u zidanju i pripremi žbuke.13. d) rušenje dijelova zgrada i gradilišnih objekata.1 RADNIK ZA KANALIZACIJU 9312.15.14.1 tesarski radnik 9313.1 radnik niskogradnje DODATAK: 9312. probijanje kanala na mjestima začepljenja. c) bušenje otvora ručnim alatom. blokovi) te poliranje i pranje ukrasnih detalja.2008 .8. U toj su skupini zanimanja: 9312.11.nn. U toj su skupini zanimanja: 9313.1 RADNIK NA ŠPORTSKOM OBJEKTU 9313. e) nadgled ostalih radnika.13.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 572 of 823 d) srodne poslove.15.

b) jednostavno spajanje sastavnih dijelova. dizanje. sanduke.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9320.1 ručni perač dijelova http://www. rutinske poslove u proizvodnji.12.14.11. utovar.1 ručni pakirer 9320. c) ručno pakiranje materijala.8. dijelova i proizvoda u proizvodnim ili uslužnim djelatnostima. ukrcaj. Ti poslovi uključuju: a) ručno razvrstavanje dijelova ili proizvoda. ručno pakiraju materijal. dizanje. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju razvrstavanja. istovar ili pranje materijala.1 radnik u održavanju 9320. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 .6.14. dijelove i proizvode te obavljaju različite jednostavne.15.1 ručni perač ambalaže 9320.1 radnik visokogradnje PODVRSTA 932. vrećice. d) prijenos. dijelova i proizvoda u kutije.htm 18.15. Ti poslovi obično uključuju: jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. ručno pakiranje.nn. jednostavne postupke ručnog spajanja.1 armirački radnik 9313.1 radnik na proizvodnoj liniji 9320. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju jednostavne i rutinske poslove u proizvodnji koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. bačvice i drugu ambalažu za skladištenje ili otpremu. U toj su skupini zanimanja: 9320.19. iskrcaj. f) nadgled ostalih radnika.13. i pranje sirovina i proizvoda. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 9320. obavljaju poslove sortiranja proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. nošenje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 573 of 823 9313. e) srodne poslove.

26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 574 of 823 9320.1 kožarski radnik 9320.1 radnik na montaži 9320.1 grafički radnik 9320.1 radnik u preradi duhana 9320.1 radnik na energetskom postrojenju 9320.36.41.25.22.43.46.1 radnik na razvrstavanju otpada DODATAK: http://www.1 radnik u ciglarstvu 9320.1 ručni razvrstavač dijelova 9320.nn.1 radnik na izradi namota 9320.42.1 ručni savijač kovina 9320.1 laboratorijski radnik 9320.35.30.1 ručni razvrstavač proizvoda 9320.19.1 obućarski radnik 9320.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.8.31.6.1 manipulant tekućeg naftnog plina 9320.19.htm 18.17.1 tekstilni radnik 9320.1 radnik u kožnoj galanteriji 9320.27.24.34.1 kemijski radnik 9320.44.1 drvoprerađivački radnik 9320.33.1 keramički radnik 9320.32.28.1 čitač natpisa 9320.1 staklarski radnik 9320.1 radnik na postrojenju za preradu i obradu vode 9320.2008 .23.18.29.1 podrumarski radnik 9320.1 radnik u izradi građevnih materijala 9320.1 radnik u naftno kemijskoj proizvodnji 9320.1 radnik na pakiranju tehničkih plinova 9320.45.

26.1 RADNIK U ODJELU TISKA 9320. TRANSPORTNI RADNICI Radnici jednostavnih zanimanja u prometu i prenošenju tereta voze bicikle i slična vozila. Transportni radnici http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 575 of 823 9320.1 RAZVRSTAVAČ TEKSTILNIH OTPADAKA 9320.nn. PREMAZIVANJE. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 9330.1 POMOĆNI LABORANT 9320.1 RADNIK ZA MAŠĆENJE.26.34. te ručno rukuju teretom.1 RADNIK U KARTONAŽI 9320.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 IZDVAJAČ NEISPRAVNIH KOCAKA 9320.17.26. rukovanje teretom.26.1 RADNIK U TISKARSKOJ MONTAŽI 9320.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 RADNIK NA ELEKTRONAMATANJU 9320.26. NATAPANJE KOŽA 9320.1 KLADAR 9320.25.1 RUČNI SKIDAČ MESINE PODVRSTA 933.17.45.45.1 RADNIK ZA OBREZIVANJE MOKRIH KOŽA 9320.19.2008 . Ti poslovi obično uključuju: upravljanje zaprežnim vozilima za prijevoz robe.1 RAZVRSTAVAČ CIJEVKI U TEKSTILU 9320.13.25.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 9320.26.36. rukuju zaprežnim vozilima.1 RADNIK U GRAFIČKOM ODJELU 9320.1 RADNIK U REPROFOTOGRAFIJI 9320.27.htm 18.1 RADNIK NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU PARE 9320.26.25.1 RADNIK U KNJIGOVEŽNICI 9320.45.1 POSLUŽITELJ STROJEVA U PRAHRAMBENOJ PROIZVODNJI 9320.21.1 RADNIK U KEMIGRAFIJI 9320.1 RADNIK NA VITLANJU REZANE GRAĐE 9320.

1 radnik za praćenje transporta 9330. kamiona.8. ukrcaja i iskrcaja brodova i zrakoplova te nošenja i slaganja robe u skladištima i drugdje. vagona.1 studijski radnik 9330.51. d) nošenje i slaganje robe u skladištima i drugdje.13. b) prenošenje robe za ukrcaj ili iskrcaj iz kombija.62.12.1 samaraš 9330.6. nošenja.16.61.1 radnik u zdravstvenoj ustanovi 9330.1 transportni radnik 9330.1 trgovački radnik 9330.31.19. U toj su skupini zanimanja: 9330.1 lučki radnik 9330. e) srodne poslove.1 poslužitelj na žičari 9330. ukrcaja i iskrcaja pokućstva.1 kočijaš 9330. ugljena.41. cijevi itd.1 vozač ručnih kolica 9330. f) nadgled ostalih radnika.htm 18.17. TRANSPORTNI RADNICI Transportni radnici obavljaju poslove poput pakiranja.11. pijeska i slične robe stavljanjem te robe na pokretne trake.1 prevozitelj brodicom na vesla 9330.33.1 kolodvorski radnik 9330. i ostalih tereta. brodova i zrakoplova.15.1 hotelski radnik 9330.1 mlađi mornar DODATAK: http://www. ostalih kućanskih predmeta.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 576 of 823 9330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 skladišni radnik 9330.nn. Ti poslovi uključuju: a) pakiranje pokućstva.42.2008 .32.. strojeva i slične robe koja će se prevoziti s jednog mjesta na drugo. c) ukrcaj i iskrcaj žita.

13.31. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).13.1 RADNIK SILOSA 9330.1 RADNIK UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA 9330.41.41.31.1 RADNIK NA BALIRANJU OTPADAKA 9330. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne http://www.19.1 POMOĆNI TRANSPORTNI RADNIK 9330.1 RADNIK U HLADNJAČI 9330.1 PRIVEZIVAČ 9330.8.13.1 TELEKOMUNIKACIJSKI RADNIK 9330.1 VOZAČ TRICIKLA BEZ MOTORA 9330.1 RADNIK ZA SORTIRANJE PRTLJAGE 9330.14.13.31.1 RADNIK NA OTPREMI 9330.31.13.31.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 577 of 823 9330.13.1 AVIZER 9330.1 CEDULJIČAR 9330.1 RADNIK U VUČI 9330.13.1 NOSAČ BOLESNIKA VRSTA 99.nn.13.13.1 POŠTANSKI RADNIK 9330.15.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 9330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 RADNIK NA NISKIM TEMPERATURAMA 9330.1 LAMPIST 9330.1 NOSAČ ZAVRŠNIH SIGNALA I RAČUNA 9330.6.13.31.1 TRANZITER 9330.41.1 RADNIK ZA DOSTAVU ROBE IZ TRGOVINA 9330.1 PJESKAR NA ŽELJEZNICI 9330.2008 .htm 18.1 RADNIK NA ISTOVARU I UTOVARU 9330.31.

Radnici bez zanimanja 9911.nn. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.2008 . a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrstu: 991. U toj skupini je zanimanje: 9911.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda.htm 18. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti).19. Radnici bez zanimanja PODVRSTA 991. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi.1 radnik bez zanimanja1 ROD 0. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.11. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. uključujući i pomoćne službe. mornarice. VOJNA ZANIMANJA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 578 of 823 može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u: VRSTA 01. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).8. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9911.

Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske.45.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 3431.15.51.21.19.61.0 vojnik 0110.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.0 dočasnik 0110. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. U toj su skupini zanimanja: 0110.51.7 administrator baza podataka 2131. mornarice.htm 18.4 administrator obrade podataka 3121. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.17.11.11.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 3415.15.2008 . policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda.0 viši časnik 0110.31.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 2131. ZNAČAJNIH RADNIH MJESTA I OBRAZOVNIH PROGRAMA A 4190.11. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane.0 vojni namještenik ABECEDNI POPIS NAZIVA ZANIMANJA. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. VRSTE ZVANJA 2131. NJIHOVIH SINONIMA.nn.23.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.8.51.4 administrativni službenik 4115.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 579 of 823 0110.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI http://www. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama.6.51.0 vojni službenik 0110.41.0 niži časnik 0110.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 3122. PRISTAV II. uključujući i pomoćne službe.

13.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 3423.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2421.11.12.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2131.12.34.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2452.7 ADVOKAT 4221.7 agronom voćarstva 2213.7 agronom melioracija 2213.22.7 agronom vinogradarstva 2213.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2452.51.11.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 580 of 823 4222.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.12.7 akademski dirigent 2453.7 akademski flautist 2453.7 agronom savjetodavne službe 2213.5 AERODROMSKI VATROGASAC 4133.11.17.31.6.21.7 agronom 2213.7 agronom zaštite bilja 2453.12.7 akademski gitarist 2453.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.26.nn.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 2213.11.32.7 akademski folklorni glazbenik 2453.22.19.11.7 akademski grafičar http://www.16.15.13.htm 18.2008 .4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 9330.11.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 5161.17.7 akademski fagotist 2453.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2453.8.7 akademski crkveni glazbenik 2453.7 agronom ratarstva 2213.21.

7 akademski saksofonist 2453.19.12.17.23.27.7 akademski slikar 2453.7 akademski violinist 2453.7 akademski trubljač 2453.7 akademski keramičar 2452.7 akademski klavirist 2453.7 akademski violist 2453.7 akademski oboist 2453.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.13.7 akademski trombonist 2453.7 akademski harfist 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 581 of 823 2453.nn.7 akademski violončelist 2453.6.6 AKROBAT http://www.12.8.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.7 akademski instrumentalist 2453.7 akademski tubist 2453.16.7 akademski kipar 2453.11.31.25.7 akademski muzikolog 2453.7 akademski skladatelj 2452.htm 18.7 akademski solopjevač 2453.7 akademski kontrabasist 2453.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2452.24.35.20.13.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA 3474.11.7 akademski udaraljkaš 2453.28.14.35.47.17.18.27.7 akademski rogist 2453.7 akademski orguljaš 2453.21.30.19.2008 .7 akademski klarinetist 2453.29.

14.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 582 of 823 2121.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2149.27.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2224.7 andragog 2452.3 alatničar 7222.2 akustički izolater 2211.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2419.0 AMBASADOR 2441.14.11.12. majstor 7222. specijalizirani 2453.5 alatničar za mjerne pribore.5 alatničar za metalne kalupe.19.13.htm 18.09.11.7 analitičar studija rada i vremena 3119.6.5 alatničar za rezne alate.13.32.31.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2442. specijalizirani 7222.15.15.14.31.12.7 analitičar istraživanja tržišta 2441.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA http://www.7 aktuar 7134.11.21.2008 .6 ANALITIČAR-STATISTIČAR 2359.11.7 AKVAKULTURIST 3415.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.11.21.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441. specijalizirani 7222.7 alt solist 1124.6 analitičar tehničkih kalkulacija 2412.5 AKVIZITER OGLASA 7222.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.nn. specijalizirani 7222.18.16.31.17.5 akviziter 3415.7 analitičar zanimanja 3434.43.5 alatničar.5 alatničar za stezne pribore.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2455.

12.4 arhivski službenik 4141.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 7123.13.6.21.1 armirački radnik 3474.17.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 3112.6 artist dreser 7129.3 armirač i betonirac 7123.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.15.40.3 APRETER 3471.11.13.11.6 arhitektonski inženjer 3112.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 4141.6 ARHIMANDRIT 2141.14.11.11.40.2008 .7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA http://www.8.2 asfalter 7134.11.3 ANTIKOROZIST 5220.7 ARHIEPISKOP 2460.21.6 artist 3474.htm 18.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 2431.3 armirač 7123.6 ARHIĐAKON 2460.20.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.nn.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ANTIKVAR 8264.21.5 armirač.4 ANKETAR 7141.3 ASFALTER-IZOLATER 2454.36.12.12.11.4 aranžer 3480.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 583 of 823 4122.14.19.32. specijalizirani 9313.7 ARHIJEREJ 3480.16.16.7 arhivist 2431.14.

majstor 7213.5 autolimar.22.16.6.96.htm 18.24.6 AUTORSKI AGENT http://www.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3131.4 ASISTENT REALIZACIJE 2455.43.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 3131.31.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.4 astronomski tehničar 1124.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.2008 .3 autolakirer 7141.23.3 autoelektričar 7241.21.23.21.4 astrolog 3111.32.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3141.16.6 ASISTENT STROJA 3141.21.11.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.5 autoelektričar.4 ASISTENT KOORDINATOR 2149.5 automehaničar.18.0 ATAŠE 3415.12.3 AUTOKAROSERIST 7141.5 autolakirerski poslovođa 7213. majstor 3429.17.6 AUDIODISTRIBUTER 2432.21.24.3 automehaničar 7231.4 ASISTENT TONA 5149.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 584 of 823 4133.19.18.21.41.5 autolakirer.27. majstor 7231.31.27. majstor 3119.7 ASISTENT SCENOGRAFA 3131.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 7241.7 ASISTENT REŽIJE 2452.3 autolimar 7213.8.nn.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 585 of 823 7213.11.14.4 bakteriološki tehničar 4133.7 BALETNI MAJSTOR 2321.15.3 bačvar 7422.15.7 bas solist 9211.14.16.4 bankovni šalterski službenik 2453.3 bakrotiskar 3211.7 BALERINA 2454.7 BALETNI PEDAGOG 4122.2 betonirac 7123.1 berač ljekovitog bilja 9211.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7242.23.12.4 bas gitarist 2453.11.23.1 AVIZER B 5132.4 BALANSER AVIONA 2454.62.2008 .nn.3 aviolimar 7213.3 betonirac i tesar http://www.28.45.2 babica 7422.17.24.22.46.31.11.1 berač šumskih plodova 7123. specijalizirani 7232.8.4 bankovni službenik 4211.45.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9212.12. majstor 7341.61.19.12.5 aviolimar.27.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 9330.7 bariton solist 5123.3 barmen 3473.5 bačvar.htm 18.

12.42.2 bolničar 3211.11.4 blagajnik 4211.3 bravar 7214.1 BRIGADIR ČISTAČICA 5141.11.23.2 bojadisar drvenih proizvoda 8290.25.6 brodarski broker 4134.nn.19.3 brodocjevar http://www.3 blanjač kovina 7422.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7222.11.7 BIBLIOGRAF 9152.htm 18.15.31.5 brodobravar.7 biskup 7313.33.21.27.16.12.4 botanički tehničar 7222.3 BRIJAČ 3421.11.6 BOKSAČ 5132.7 BIOMETRIČAR 2460. majstor 9132.53.4 brodarski brokerski službenik 7214.5 bravar.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 3475.4 biološki tehničar 2122.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7136.13.4 biokemijski tehničar 3211.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 586 of 823 2432.3 bižuterist 4211.43.1 biljeter 3211.4 blagajnik u prodavaonici 7223.8.11.3 brodobravar 7214.14.6.51.31.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.14.16.12.2008 .4 BLAGAJNIK BANKE 4211.

5 brodoskelar.13.6 brodograđevni inženjer 2145.21.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 587 of 823 7136. specijalizirani 7451.92.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7124.41.17.19.3 brodomonter 7214.12.5 brodotraser.21.3 brodotraser 7214.3 BRODOVOĐA 8340.3 BRODOPLASTIČAR 7129.29.4 brodostrojar 3141.5 brodomonter. specijalizirani 7214. specijalizirani 7124.6.13.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 3115.3 BRODOIZOLATER 7141. specijalizirani 7214.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 3115.14.25.28. majstor 3141.93.25.4 brodograđevni tehničar 7134.31.22.3 BRODSKI ELEKTRIČAR http://www.5 brodolimar.3 brodolimar 7214.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 7124.3 brodostolar 7124.31.25.26.8.2008 .5 brodocjevar.16.2 brodovođa unutarnje plovidbe 5111.5 brodostolar.3 brodoskelar 7129.32.3 BRODOLIČILAC 7214.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 brodska sobarica 7241.5 BRODOTESAR.24.11.htm 18.3 BRODOTESAR 7124. specijalizirani 8340.nn.94.14. SPECIJALIZIRANI 7214.34.

2 BRODSKI STROJOVOĐA 4211.26.41.4 brojač novca 3411.htm 18.27.11.11.13.3 brusač i ličilac konstrukcija 9320. SPECIJALIZIRANI 7241.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 588 of 823 7241.34.6.14.11.5 brodski elektromehaničar.nn.2008 .4 BRODSKI STJUARD 3141.2 brodski mazač 7233.25.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 3473.2 brusač i čistač kovina 7141.22.22.6 brodski radiotelegrafist 5111.3 bušač geoloških istražnih bušotina http://www.24.5 brusač kristalnog stakla. specijalizirani 7224.18.31.16.12.2 brodski motorist 5123.3 BRODSKI MEHANIČAR 8340.21.19.4 bubnjar 3411.6 BRODSKI PILOT 3132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24. specijalizirani 5123.43.8.3 brodski elektromehaničar 7241.26.23.2 brunirač 7223.39.32.11.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.5 brodski natkonobar 3142.3 BRUSAČ 7224.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 8340.11.3 brodski kuhar 8340.6 BURZOVNI BROKER 8113.6 BROKER 7224.3 brusač kristalnog stakla 7323.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 7323.3 brodski konobar 5122.

7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 3422.16.3 bušač otvora metalurške peći 8113.12.11. PRISTAV 2472.22.98.13.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.4 carinski službenik 3429.11.7 carinski inspektor 2472.11.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA 8111.01.8.6 carinik 3441. PRISTAV 3441.30.1 crkvenjak 3471.6 CARINSKI POSREDNIK 3441.3 cestar ophodar 9312.31.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.6 CASTING DIRECTOR 9330.6 CARINIK .6 CRTAČ FILMSKI 3112.19.1 CEDULJIČAR 7129.13.12.2 cestar 3112.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA http://www.01. VRSTE ZVANJA.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 589 of 823 8113.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima C 3441.3 CINKOGRAF 7136.3 bušač na površinskom kopu 8121.11.22.12.6 CARINIK II.3 CJEVAR 7411.1 cestarski radnik 7343.4 CESTAR GRUPOVOĐA 7129.42.12.3 CREVAR 9141.11.01.17.2008 .nn.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.4 CARINIK III. VRSTE ZVANJA.15.31.htm 18.

11.2 četkar 7432.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 590 of 823 3471.6 časnik lučke kapetanije 3142.2008 .6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.31.6 CRTAČ PLAKATA 3471.11.32.0 čelnik strukovne komore 1142.11.11.21.3 čipkar 8261.11.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 1143.17.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.19.0 čelnik političke stranke 1142.6 crtač.0 čelnik udruge poslodavaca 7424.1 čistač obuće 7224.16.16.42.3 cvjećar 6112.62.42.11.0 čelnik interesne udruge 1141.31.11.42.11.16.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.2 CVJEĆAR-ARANŽER Č 3142.42.11.htm 18. netehnički 6112.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.6 časnik palube na platformi 3142.6 časnik stabilnosti platforme 3141.31.2 čistač stroja 9162.1 čitač natpisa http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.2 ČISTAČ ODLJEVAKA 8340.21.nn.21.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 9120.1 čistač ulica 9132.8.0 čelnik sindikata 1142.6.1 čistačica 9320.

2008 .31.4 daktilograf 1229.32.31.11.11.11.4 čuvar šume 5169.31.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 7129.33.htm 18.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.2 ČUVAR MOSTA 5169.11.2 ČUVAR RIBNJAKA 7129.14.2 ČUVAR STAJA 3212.8.2 ČUVAR KOSINA 7129.51.4 ČITAČ SVJETLA 1119.2 ČUVAR SKRETNICA 5169.2 ČUVAR VINOGRADA D 5131.31.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA 3473.31.13.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 5169.6.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 1210.0 član uprave trgovačkoga društva 5169.3 ČUVAR IMOVINE 7129.12.0 čuvar državnoga pečata 5169.3 čuvar 7129.2 DADILJA 4111.2 čuvar ophodar 5169.19.11.33.2 ČUVAR TUNELA 7129.6 dekorater http://www.33.1 čuvar prtljage 5169.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 591 of 823 3131.11.11.33.33.nn.3 ČUVAR OSOBA 9152.51.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA 1119.0 dekan 3471.33.2 čuvar objekata i okoliša 7129.

majstor 3119.12.15.0 diplomat 1124.7 diplomirani analitičar sustava 2131.21.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 2441.11.8.13.17.6.5 dimnjačarski poslovođa 1124.7 diplomirani agroekonomist 2131.12.7 devizni inspektor 4122.14.htm 18.6 dijetetičar 5122.3 dekorativni ličilac 2122.7 diplomirani antropolog http://www.5 DIJETNI KUHAR 3411.3 dimnjačar 7143.12.12.13.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2212.18.16.16.6 DILER 7143.2008 .7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.19.7 demograf 2472.2 dekorater emajlom 7324.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 592 of 823 7324.15.3 dekorater tekstila 7324.3 dekorater drva 7324.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7231.98.21.28.11.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.11.7 diplomirani anatom 2442.2 dekorater keramike 7324. specijalizirani 3223.nn.03.21.4 DEVIZNI REFERENT 7137.11.14.12.16.5 dimnjačar.2 dekorater stakla 7324.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.

7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA 2419.32.38.nn.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2441.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje http://www.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.21.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.11.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.7 diplomirani arhitekt konzervator 2111.7 diplomirani biofizičar 2212.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.7 diplomirani dizajner 2149.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.htm 18.61.21.17.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2419.19.31.33.6.7 diplomirani arheolog 2141.18.44.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.2008 .15.47.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.13.14.14.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2212.14.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2441.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 593 of 823 2442.8.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.32.92.7 diplomirani astronom 2111.42.7 diplomirani ekonomist 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2441.32.7 diplomirani brodograđevni inženjer 2141.12.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 diplomirani biokemičar 2145.

7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2143.45.12.23.61.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2144.22.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2144.61.23.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2143.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.25.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.42.6.43.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2212.23.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.htm 18.12.19.34.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2144.2008 .7 diplomirani ekonomist za financije 2411.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 594 of 823 2441.61.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU 2441.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2144.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.24.14.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA 2441.72.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2143.44.31.16.71.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2144.41.7 diplomirani ekonomist za marketing 2419.21.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata http://www.nn.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO 2441.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani geodet topograf 2148.63.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.16.18.8.14.21.nn.7 diplomirani hidrolog http://www.13.13.24.11.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.14.2008 .htm 18.15.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.7 diplomirani građevinski inženjer 2142.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.21.7 diplomirani farmakolog 2444.15.7 diplomirani filozof 2212.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2149.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.14.12.12.20.7 diplomirani fonetičar 2148.7 diplomirani geograf 2114.17.6.12.7 diplomirani grafički dizajner 2112.21.21.15.7 diplomirani etnolog 2212.19.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.7 diplomirani fiziolog 2444.19.7 diplomirani geolog za tektoniku 2142.11.21.7 diplomirani filolog 2443.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.7 diplomirani fotogrametar 2148.7 diplomirani geodetski projektant 2442.20.12.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 595 of 823 2442.

7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2149.7 diplomirani hungarolog 2444.18.21.7 diplomirani indolog 2131.20.7 diplomirani inženjer elektronike 2144.6.17.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 diplomirani inženjer geofizike 2114.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2144.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.51.72.92.7 diplomirani inženjer geodezije 2114.51.7 diplomirani inženjer botaničar 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 596 of 823 2444.12.62.61.16.7 diplomirani informatičar 2149.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2143.19.16.7 diplomirani inženjer ekolog 2143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.11.11.nn.11.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.51.66.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije 2211.7 diplomirani inženjer biolog 2146.2008 .7 diplomirani inženjer genetičar 2148.51.7 diplomirani inženjer aeronautike 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.7 diplomirani inženjer geologije http://www.26.62.44.7 diplomirani inženjer fizike 2111.11.7 diplomirani inženjer arhitekture 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2211.71.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2141.24.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2141.7 diplomirani inženjer biotehnologije 2211.8.htm 18.7 diplomirani inženjer elektrotehnike 2111.14.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2113.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2211.21.7 diplomirani inženjer kožarstva 2148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.18.45.51.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2211.18.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.65.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.59.7 diplomirani inženjer kemije 2146.19.22.23.18.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.18.11.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 597 of 823 2149.81.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.6.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2141.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.2008 .7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.19.22.8.15.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG 2212.htm 18.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2144.7 diplomirani inženjer molekularni biolog http://www.17.7 diplomirani inženjer metalurgije 2211.18.61.18. SPECIJALIST 2144.18.7 diplomirani inženjer imunolog 2144.

64.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.71.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2146.7 diplomirani inženjer sustava za opremu 2131.18.6.7 diplomirani inženjer obućarstva 2111.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2144.17.14.62.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2149.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 598 of 823 2141.htm 18.66.43.7 diplomirani inženjer šumarstva 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2131.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2149.7 diplomirani inženjer sustava 2131.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2144.33.7 diplomirani inženjer parazitolog 2213.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2146.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2141.91.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2213.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2143.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2144.8.23.21.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2141.68.11.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente http://www.62.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2211.43.20.46.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2131.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 diplomirani inženjer računalstva 2144.21.44.nn.34.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.42.41.19.2008 .67.

8.42.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2144.36.63.26.6.31.32.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE http://www.11.2008 .7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.24.42.43.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2141.64.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2114.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2143.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2144.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2114.21.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.29.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2139.46.63.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2139.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2149.21.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.27.19.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2147.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2142.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.34.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.7 diplomirani inženjer za geotehniku 2114.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2141.31.7 diplomirani inženjer za obradu podataka 2144.htm 18.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2143.nn.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2141.25.14.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 599 of 823 2144.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2211.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2131.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2144.63.64.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA 2147.13.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2147.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA http://www.41.23.htm 18.30.31.69.35.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2144.19.26.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 600 of 823 2145.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2147.17.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2149.6.33.65.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike 2145.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2144.32.16.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2144.nn.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2145.22.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2147.53.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2149.65.62.33.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.8.23.36.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.7 diplomirani inženjer zoolog 2141.2008 .7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2149.32.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2141.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 601 of 823

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2148.11.7 diplomirani kartograf 2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA 2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.16.7 diplomirani kemičar polimera 2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2444.15.7 diplomirani književni komparatist 2432.11.7 diplomirani knjižničar 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2419.11.7 diplomirani komercijalist 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2442.27.7 diplomirani komunikolog

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 602 of 823

2442.31.7 diplomirani kriminalist 2442.11.7 diplomirani kroatolog 2149.22.7 diplomirani logističar 2121.11.7 diplomirani matematičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.7 diplomirani meteorolog 2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka 2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2212.13.7 diplomirani patolog 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2442.32.7 diplomirani penolog 2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje 2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 603 of 823

2443.14.7 diplomirani politolog 2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf 2443.17.7 diplomirani povjesničar 2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2429.61.7 diplomirani pravnik 2131.36.7 diplomirani programer 2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.35.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2141.12.7 diplomirani projektant interijera 2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 604 of 823

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.18.7 diplomirani prostorni planer 2141.19.7 diplomirani prostorni projektant 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik 2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer 2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2114.37.7 diplomirani seizmolog 2150.11.7 diplomirani snimatelj slike 2446.17.7 diplomirani socijalni radnik 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2442.12.7 diplomirani sociolog 2122.22.7 diplomirani statističar 2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 605 of 823

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA 2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 606 of 823

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića 2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata 2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa 2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 607 of 823

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE 2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE 2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 608 of 823

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2460.19.7 diplomirani teolog 2212.16.7 diplomirani toksikolog 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2444.19.7 diplomirani turkolog 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik 2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj 2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1229.81.0 direktor botaničkog vrta 1227.11.0 direktor direkcije banke 1235.21.0 direktor distribucije 1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1229.22.0 DIREKTOR FILMA 1231.11.0 direktor financija i računovodstva 2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 609 of 823

1236.11.0 direktor informatičke službe 1239.11.0 direktor internoga glasila 1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije 1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1233.22.0 direktor komercijalne službe 1231.12.0 direktor kontrolinga 1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1315.31.0 direktor male kavane 1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME 1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove 1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 610 of 823

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1314.11.0 direktor male trgovine 1316.41.0 direktor male turističke agencije 1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.41.0 direktor maloga disko-bara 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 611 of 823

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva 1315.11.0 direktor maloga hotela 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1311.22.0 direktor maloga lovišta 1311.21.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 612 of 823

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.41.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1311.11.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.11.0 direktor maloga prijevoznog društva 1312.11.0 direktor maloga proizvodnog društva 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1311.13.0 direktor maloga rasadnika 1315.21.0 direktor maloga restorana 1311.41.0 direktor maloga ribarskog društva 1314.11.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1316.21.0 direktor maloga skladišta 1316.12.0 direktor maloga špediterskog društva 1311.31.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1316.31.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1319.41.0 direktor maloga veterinarskog društva 1311.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1233.21.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1226.61.0 DIREKTOR MARINE 1233.11.0 direktor marketinga 1226.16.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.17.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 613 of 823

1229.21.0 DIREKTOR MUZEJA 1235.11.0 direktor nabave 1233.22.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1229.83.0 direktor nacionalnog parka 1222.11.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1233.21.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1227.72.0 direktor odjela za informatičke usluge 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.31.0 direktor održavanja opreme 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA 1232.11.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1223.11.0 direktor operative građevinskoga društva 1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE 1222.21.0 DIREKTOR POGONA 1227.71.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1234.21.0 direktor poslova za odnose s javnošću 1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1226.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1229.22.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1227.21.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.81.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 614 of 823

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.61.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1227.91.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1228.31.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge 1226.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1228.21.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1227.51.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1225.21.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1228.11.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1227.62.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1226.21.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1227.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1229.24.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1227.41.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.31.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1226.51.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1226.42.0 direktor poslovanja skladišta

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 615 of 823

1226.13.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1225.11.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1224.11.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1224.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine 1226.31.0 direktor pošta 1226.31.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1232.11.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.11.0 direktor pravne, kadrovske i opće službe 1226.15.0 direktor prekrcajne operative 1226.22.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.18.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.19.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1225.31.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1233.21.0 direktor prodaje 1314.11.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1233.31.0 direktor prodajne promocije 1222.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1221.12.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1222.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1221.11.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.14.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva 1210.12.0 DIREKTOR PROJEKTA 1226.14.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.12.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU 1226.12.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 616 of 823

1221.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1237.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe 1225.31.0 direktor restoranskoga poslovanja 1317.22.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.21.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1224.11.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1210.12.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE 1227.41.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.21.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1235.31.0 DIREKTOR SILOSA 1235.31.0 direktor skladišne službe 1231.21.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1231.21.0 direktor službe osiguravajućeg društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

21.82.72.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1226.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1229.22.nn.14.0 d