19.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 1 of 823

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
1. PREDGOVOR U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada. Predsjednica Vijeća projekta NKZ Vera Babić, v. r. 2. UVOD Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka. Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba. NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 2 of 823

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima". Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ. 3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 3.1. Cilj projektne zadaće Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama. 3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja. 3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe. U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja. Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja. 4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Zadaće su obuhvaćene u poglavljima: 4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 3 of 823

rada, 4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja, 4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata. 4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku. 4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi. 4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata. 5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 5.1. Definicija zanimanja Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije. Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje. Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 4 of 823

5.2. Naziv zanimanja Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren. U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje). 5.3. Složenost zanimanja Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina. U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske. Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja. Tablica 1. Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja
___________________________________________________________________________ Obilježja strukovnih sprema Stupanj složenosti ___________________________________________________________________________

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 5 of 823

NK I. niža str. 1 PK, NSS II. sprema 2 Stupnjevi KV III. srednja 3 strukovne KV, SSS IV. srednja str. 4 spreme VK V. sprema 5 VIŠA VI/1. VI/2. 6 VISOKA VII/1. 7 MAGISTAR VII/2. 8 DOKTOR VIII. 9 ___________________________________________________________________________

Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd. U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije. Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja. ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno. 5.4. Šifra zanimanja Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka. 6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO88 Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 6 of 823

Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM. Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti. Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi. Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED). Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama. Tablica 2. Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja
__________________________________________________________________________________ Rod Vrsta Podvrsta Skupina __________________________________________________________________________________ ISCO NKZ ISCO NKZ ISCO NKZ -88 -88 -88 __________________________________________________________________________________ 1. Direktori 2. Struč. i znan. 3. Inženj. i teh. 4. Službenici 5. Usl. i trgov. 6. Poljoprivred. 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 1 8 18 21 7 9 6 7 19 20 7 7 5 33 55 73 23 23 17 40 65 76 23 20 12

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 7 of 823

7. Zan. u obrtu 8. Rukovatelji 9. Jednostavna z.

4 3 3

4 3 4

16 20 10

18 20 11

70 70 25

71 70 22

0. Vojna zanimanja 1 1 1 1 1 1 __________________________________________________________________________________ Ukupno 28 28 116 115 390 400 __________________________________________________________________________________

7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM. Tablica 3. Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
_________________________________________________________________________ Razina Broj Brojčana raščlanjenosti Oznaka modaliteta oznaka _________________________________________________________________________ rod vrsta podvrsta skupina jednoznamenkasta dvoznamenkasta troznamenkasta četveroznamenkasta 10 28 115 400 0-9 01-99 011-991 0110-9911

pojedinačno zanimanje sedmeroznamenkasta 3861 0110.11.0-9911.11.1 __________________________________________________________________________

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 8 of 823

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja 1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti. 4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 9 of 823

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti. 0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 7.2. Vrsta zanimanja Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja. 7.3. Podvrsta zanimanja Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja. 7.4. Skupina zanimanja Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 10 of 823

toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja. Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo. Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva. Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja. 7.5. Položaj u zaposlenju Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora. Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika. Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike. Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 11 of 823

obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi. Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu. 7.6 Abecedni popis zanimanja Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri. 8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije. Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.). U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi. U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio. U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472. U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio. U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.) Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88. Glavne su razlike: 8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 12 of 823

suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena. 8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2. 8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti. 8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3. 8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ. 8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube. 9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani. Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen. Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje. U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju. U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje". U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 13 of 823

kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku. Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac. Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač. Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3. Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7. Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor. Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd. Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 14 of 823

se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju. U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni". Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa. Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju. Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tablica 4. Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM
______________________________________________________________________ NKZ ISCO-88 ISCO-88 COM ______________________________________________________________________ 112 nema 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1119 1121, 1122, 1123, 1124 sadržano u 2131 215, 2150 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 247, 2471, 2472 3146, 3147, 3148 2320 nema nema 2320 247, 2470 nema 2310 2310 1110 1120 2132 nema 1110 sadržano u 1110 sadržano u 2131 nema 112 113 sadržano u 111 nema

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 15 of 823

nema nema 3311, 3312 nema 3445 3449 nema 5132, 5133 nema sadržano u 5220 6111 6112 6129 nema 7114 nema 7139 7141 7242 735, 7351, 7352 745, 7451 8170 8287 9111 9320 9330

3221 324 3310 3439 nema nema nema

3221 sadržano u 3229 3310 nema nema nema 5130 samo ako ne može

515, 5151, 5152 523, 5230 6111,6112 6113,6114 6123,6124,6129 62, 621, 6210 nema 7121 nema 7141,7142 7242, 7243 nema nema 8171, 8172 nema 9111, 9112 9321,9322 9331,9332,9333 9330

sadržano u 5149 sadržano u 5220 6111 6112 6129 p.n. nema, napomena nema 7121 7139 7141 7242 nema sadržaj 7411, 7412 nema 8170 8287 9111 9320

9911 nema nema ___________________________________________________________________________

POPIS KRATICA AKL aerodromska kontrola leta D.N. drugdje nerazvrstani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 16 of 823

DPL dobra laboratorijska praksa FIATA međunarodne prijevozne isprave GIS geografskoinformacijski sustav HŽ Hrvatske željeznice ILO Međunarodna organizacija rada IRE elektronički poslovi na zrakoplovu ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji LAN područna računalna mreža NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja MVP Ministarstvo vanjskih poslova OKL oblasna kontrola leta P.N. pobliže neodređen PT pošta i telekomunikacije SL. slično UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera) ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu ZIS zemljišnoinformacijski sustav 10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA ROD 1. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI VRSTA 11. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

htm 18. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1210. ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA 1114. ČELNICI ŽUPANIJA. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA 1122.2008 . ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA 1142. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA 1124. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE 1113. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI.6. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA PODVRSTA 121.nn. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI PODVRSTA 122. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 114. http://www. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA 1143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 17 of 823 PODVRSTA 111.8. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.N. GRADOVA I OPĆINA 1115. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI 1121. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VRSTA 12. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 1141. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1119.19. PODVRSTA 112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POMOĆNICI MINISTRA 1123. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI 1111. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. ZAKONODAVCI 1112.

DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE 1235. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI 1236. VRSTA 13. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI 1237. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA http://www. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI 1232. PODVRSTA 123.2008 . DIREKTORI SLUŽBI D. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE 1229. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 18 of 823 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1221.8. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA 1224. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA 1234. DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA 1231. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1225. DIREKTORI PRAVNIH.N. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1228. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1226. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1311. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI 1233.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SKLADIŠTENJA I VEZA 1227. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI 1239. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA PODVRSTA 131.nn.19. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA 1222.6. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA 1223. LOVNO-UZGOJNIH.

19. DIPLOMIRANI STATISTIČARI PODVRSTA 213.N. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI 2131. ROD 2.htm 18.8. DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA 1313. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1318. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112. SUSTAVNI INŽENJERI I http://www. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI 2111. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 19 of 823 1312. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE 1319. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE PODVRSTA 212. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1316. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA 1314. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114. DIPLOMIRANI FIZIČARI. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA.6. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21.nn. SKLADIŠTENJE I VEZE 1317. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1315.2008 . DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI 2121.

DOKTORI MEDICINE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI 2141. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148.N. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI 2213. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA 2150.N. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. PODVRSTA 214. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2211.19. BIOTEHNIČKI. URBANIZMA I PROMETA 2142.htm 18.8. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144. PODVRSTA 215. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE 2212.6.nn. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 221. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146.2008 . BIOLOŠKI. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 20 of 823 PROGRAMERI 2139. DOKTORI MEDICINE http://www. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA PODVRSTA 222. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.

8. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2325. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE PODVRSTA 231. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI PODVRSTA 233.htm 18. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA 2313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI 2311.6. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA 2314. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA 2312. DOKTORI STOMATOLOGIJE 2223. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2324. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA 2316. DIPLOMIRANI VETERINARI 2224.19. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI PODVRSTA 232. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2321.nn. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA 2315. MAGISTRI FARMACIJE VRSTA 23. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA 2326. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.2008 . PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2322. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2323.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 21 of 823 2222.

STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. PODVRSTA 242. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI http://www. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 22 of 823 2331. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA 2340. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI 2412. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE 2351. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2332. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2431. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE 2352.8. PRAVNI STRUČNJACI 2421. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 234.htm 18.N. ARHIVISTI.nn. VRSTA 24. STRUČNJACI U POSLOVANJU D. SUCI 2429. ŠKOLSKI NADZORNICI 2359. POSLOVNI. KADROVSKI STRUČNJACI 2419.N. PRAVNI STRUČNJACI PODVRSTA 243. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2411. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA PODVRSTA 235.2008 .6. PRAVNI ZASTUPNICI 2422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI 2432.

VJERSKI STRUČNJACI PODVRSTA 247. AKADEMSKI SLIKARI. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 2441. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI 2445. GLUMCI I REDATELJI PODVRSTA 246. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 23 of 823 PODVRSTA 244.8. POLITOLOZI. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA 2443. INŽENJERI.19. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA 2452.htm 18. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI 2451.nn. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE ROD 3. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA 2454. AKADEMSKI GLAZBENICI. DIPLOMIRANI FILOZOFI.6. PLESAČI I KOREOGRAFI 2455. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA 2453. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2472. PJEVAČI. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2471. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 245. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 31. POVJESNIČARI 2444. VJERSKI STRUČNJACI 2460. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI 2446.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KNJIŽEVNICI. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE http://www.2008 . DIPLOMIRANI EKONOMISTI 2442.

OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA 3132. OPERATORI NA ROBOTIMA PODVRSTA 313.6.19. PODVRSTA 314. TEHNIČARI I OPERATORI 3121.nn. TEHNIČKI ILUSTRATORI 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RAČUNALNI OPERATORI 3123. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI 3141. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA 3131.N.htm 18. PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3117. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3118. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE 3115. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3111. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI 3114. PODVRSTA 312. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3122. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3116. INŽENJERI. INŽENJERI I TEHNIČARI D. ARHITEKTONSKI.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 24 of 823 PODVRSTA 311.2008 . RAČUNALNI INŽENJERI. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA 3139. ČASNICI STROJA http://www. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE 3112. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI 3113.N. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA 3133.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 25 of 823 3142. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3147.6.8. FIZIOTERAPEUTI 3227.nn. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA 3211.2008 . PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI PODVRSTA 321. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA PODVRSTA 315. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI 3152. OČNI OPTIČARI 3225. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3222. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA 3146. ČASNICI PALUBE I PELJARI 3143.htm 18. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI VRSTA 32.19. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3223. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA 3148. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3212. KONTROLORI LETA 3145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI PODVRSTA 322. VETERINARSKI TEHNIČARI http://www. ZUBNI TEHNIČARI 3226. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI 3151. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI 3144. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI 3213. DIJETETIČARI 3224.

2008 . VJEROUČITELJI PODVRSTA 332. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI PODVRSTA 323. PRIMALJE VRSTA 33. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3330.6. FARMACEUTSKI TEHNIČARI 3229. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 26 of 823 3228. STRUKOVNI UČITELJI VRSTA 34. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU PODVRSTA 331.19. STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODVRSTA 334. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 3312.htm 18. STRUKOVNI UČITELJI 3340.nn. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE 3320. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 341. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI 3411.8. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 333. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3311. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE 3231. MEDICINSKE SESTRE 3232.

SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE 3441. http://www. POSREDNICI NEKRETNINAMA 3414. POSLOVNI POSREDNICI D. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB 3444. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA 3415.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. MATIČARI 3449. CARINICI 3442. PODVRSTA 342.8.nn. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D.19. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE 3445.N. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI 3431.htm 18. POSLOVNI TAJNICI 3432.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 27 of 823 3412. NABAVLJAČI 3417. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI PODVRSTA 344. PODVRSTA 343.N. ZASTUPNICI OSIGURANJA 3413. POSREDNIČKI STRUČNJACI 3421.2008 . KOMERCIJALISTI U PRODAJI 3416. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI 3419. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA 3434. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI 3433. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU 3429. ŠPEDITERI I OTPREMNICI 3423.N. TRGOVAČKI POSREDNICI 3422. POREZNICI 3443.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIZAJNERI. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3475. MAĐIONIČARI. DEKORATERI I ARANŽERI 3472. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI 3477.6. UREDSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 411. KRIMINALISTI. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA ROD 4. KNJIŽNIČARI PODVRSTA 348.8. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI VRSTA 41. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 28 of 823 PODVRSTA 345.nn. SOCIJALNI RADNICI 3460. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI 3471. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA 3476. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI 3450. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 346.2008 .19. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA 4111. RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI 3473. KRIMINALISTI. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA 3474. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA 3480. SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 347. PJEVAČI.htm 18. DIZAJNERI.

OPERATORI UNOSA PODATAKA 4114.2008 . FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI PODVRSTA 413.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 29 of 823 4112.8. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 421. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI 4131. PROIZVODNI. SLUŽBENICI ARHIVA. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU 4113. ŠIFRANTI I KOREKTORI PODVRSTA 419. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE http://www. TAJNICE PODVRSTA 412. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA 4132.19. SLUŽBENICI U NABAVI.htm 18. KNJIGOVOĐE. ARHIVSKI. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI 4190. KNJIGOVOĐE 4122. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI VRSTA 42. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI 4134. POŠTARI 4143. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU PODVRSTA 414.6. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI 4133.nn. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI 4141. SKLADIŠNI. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA 4115. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI 4121. KNJIŽNICA I MUZEJA 4142.

KONDUKTERI 5113. http://www. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE.6. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI 4213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 30 of 823 4211. KASINU I SRODNA ZANIMANJA 4214. KUHARI 5123. SLUŽBENICI U KLADIONICI. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA 4212. TURISTIČKI VODIČI PODVRSTA 512.nn. KONOBARI I PIPNIČARI PODVRSTA 513. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI 5112. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA 5121. USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA VRSTA 51. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA 4222. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA PODVRSTA 422. USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 511. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE 4221. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA 4223.8. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA ROD 5.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA 4215. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA 5122.19. KONDUKTERI I VODIČI 5111.htm 18.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 31 of 823 ZANIMANJA OSOBNE NJEGE 5131.nn. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 521. ZANIMANJA U ZAŠTITI D. MANEKENI I MODELI PODVRSTA 522. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI 5139. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE 5132. PRATIOCI I POSLUGA 5143. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.2008 . PODVRSTA 516. PRAVOSUDNI POLICAJCI 5169.N. VRSTA 52. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI ROD 6.htm 18.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.N. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5133. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA 5141.6. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA 5149.8. ZANIMANJA U ZAŠTITI 5161. http://www. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI 5220. MANEKENI I MODELI 5210. POLICAJCI 5163. FRIZERI. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA PODVRSTA 514. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5142. VATROGASCI 5162.

ŠUMSKI RADNICI 6142.19. PODVRSTA 613. RIBARI. VINOGRADARI I VRTLARI 6111. STOČARI 6122. POVRTLARI. PERADARI 6129. POLJOPRIVREDNI. RIBARI NA OTVORENOM MORU 6154.) PODVRSTA 614.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stočarska itd. VOĆARI I VINOGRADARI 6112. UGLJENARI PODVRSTA 615.2008 .8. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA 6151. LOVCI http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 32 of 823 POLJOPRIVREDNI. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA 6141.htm 18. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI PODVRSTA 611. STOČARI 6121. LOVNO-UZGOJNI. VOĆARI. LOVNO-UZGOJNI. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.6. RIJEČNI. RATARI. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI VRSTA 61. JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA 6153.nn. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE 6130. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 612.N. RATARI. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI 6152.

INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA 7137. SOLANSKI VODARI PODVRSTA 712.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 33 of 823 ROD 7. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA 7139.2008 . KLESARI 7114.N.6. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA 7133. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI 7129. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 7122. ZIDARSKA ZANIMANJA D. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA 7111. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA PODVRSTA 711. ZIDARI 7123. FASADERI I GIPSARI 7134.19. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA 7112. PALITELJI MINA 7113.nn.N. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI VRSTA 71. http://www. IZOLATERI 7135. PALITELJI MINA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ARMIRAČI I BETONIRCI 7124. KROVOPOKRIVAČI 7132. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE 7131. RUDARI. OSTAKLJIVAČI 7136.8. PODVRSTA 713.htm 18.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 34 of 823 PODVRSTA 714.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI PODVRSTA 723. OBRAĐIVAČI METALA. KOVAČI. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI PODVRSTA 721. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA http://www. STROJARSKI MONTERI. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI 7212.8.6. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA 7216. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA 7215. LIMARI. SOBOSLIKARI I LIČIOCI 7143. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA 7141. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM 7213. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI 7233. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA VRSTA 72.nn. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7222.2008 . MONTERI. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA 7232.19. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7221. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7211. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA 7224. RONIOCI PODVRSTA 722. LIMARI 7214.htm 18. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7223. LJEVAČI METALA. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA 7231. SOBOSLIKARI.

MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA VRSTA 73. MONTERI. TISKARI PODVRSTA 731. LONČARI. PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7311. ZLATARI.2008 . TISKARI I SRODNA ZANIMANJA 7341. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA PODVRSTA 734.nn. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 7241. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 7245. DEKORATERI STAKLA. PRECIZNI MEHANIČARI. SLAGARI I TISKARI http://www. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA 7321. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 732.6. PRECIZNI MEHANIČARI 7312. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA PODVRSTA 733. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7322. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7332. STAKLARI.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 35 of 823 PODVRSTA 724.19. ELEKTROMEHANIČARI 7242. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA 7313. KERAMIČARI. KERAMIČARI. STAKLARI 7323. KERAMIKE. ELEKTROMONTERI. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MONTERI.8. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE 7244. LONČARI. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA 7324.

PRERAĐIVAČI HRANE 7411. SITOTISKARI. DRVA. RUČNI TISKARI PODVRSTA 735. PEKARI. MESARI I SRODNA ZANIMANJA 7412.nn. PRERAĐIVAČI HRANE. TEHNIČKI CRTAČI 7352. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA 7343. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI 7344. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA PODVRSTA 742. PRERAĐIVAČI DRVA 7421.8. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA http://www.6. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA 7346. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI 7351. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA 7345.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA 7424.19. OBRAĐIVAČI DRVA 7422. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI 7423. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA 7414.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 36 of 823 7342. PLETAČI KOŠARA. KEMIJSKI LABORANTI VRSTA 74. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 743. TEKSTILA. KOŽE PODVRSTA 741. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7413.htm 18. PRERAĐIVAČI VOĆA. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA 7415.2008 .

KROJAČI I KLOBUČARI 7434.2008 . BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 812.htm 18. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA http://www. ŠIVAČI.8.nn.6. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA VRSTA 81. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA 8113. KROJITELJI TEKSTILA. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA 7432.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 37 of 823 7431. TKALCI. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA 8111. KRZNARI 7435. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA 7433. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA 7437. KRZNA I KOŽE 7436. RUKOVATELJI STROJEVIMA PODVRSTA 811. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA ROD 8. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI PODVRSTA 745. RUKOVATELJI STROJEVIMA.19. KOŽARI 7442.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA 7451. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA 8112. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 744. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE 7441.

nn. KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE http://www. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 8122. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 38 of 823 8121. PODVRSTA 814. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA 8153.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE 8155. STROJARI SPALIONICA. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA 8163.N. PODVRSTA 816.2008 . RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA 8159. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA 8142. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA 8124.8.N.htm 18. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA 8123. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA 8141. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA 8154. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE 8143. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM 8151. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA PODVRSTA 815.6. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA PODVRSTA 813. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE 8162. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.19. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA 8161. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA 8131.

RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA http://www. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA 8223. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA VRSTA 82. RUKOVATELJI TISKARSKIM. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. BETON I SLIČNE PROIZVODE PODVRSTA 822. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8231. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA 8170. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 39 of 823 PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE 8211.htm 18. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA PODVRSTA 821.6. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA 8221.8. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA 8229. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA 8224.19. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA 8212.2008 .nn.N. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE PODVRSTA 825. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA PODVRSTA 824. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8251. PODVRSTA 823. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA 8232. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE 8222.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE PODVRSTA 826.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 40 of 823 8252.19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA 8279. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME 8283.htm 18. KAVE I KAKAA 8278. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA 8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE 8266. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA 8277. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE 8275. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8263. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA 8265. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME http://www. KRZNO I KOŽU 8261. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA 8253.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. SASTAVLJAČI STROJEVA 8282. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. PODVRSTA 827. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA 8264.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8269. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA 8281. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 8271. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA 8272.N. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 8276.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SUKANJE I PREMOTAVANJE 8262. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA PODVRSTA 828. RUKOVATELJI TKALAČKIM.

POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA PODVRSTA 831.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 41 of 823 8284. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI VRSTA 83. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8312. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8285. SASTAVLJAČI KARTONSKIH. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8334.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. VOZAČI MOTORNIH VOZILA 8321. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI 8290.2008 . ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA PODVRSTA 832. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8311.8. SASTAVLJAČI METALNIH. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA 8287. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8333. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA 8324. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA PODVRSTA 829. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA 8323.htm 18. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA 8332. VOZAČI MOTOCIKLA 8322. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA 8331. VOZAČI MOTORNIH VOZILA.6. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA 8286.19. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA PODVRSTA 833. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA PODVRSTA 834. http://www.

PRALJE I GLAČARICE PODVRSTA 914. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA PODVRSTA 915. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA 9131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ULIČNI PRODAVAČI 9113. ČISTAČICE.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 42 of 823 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA 8340. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA 9142. KUĆNE POMOĆNICE. DOSTAVLJAČI. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE PODVRSTA 913.19.8.htm 18. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA VRSTA 91. PAZIKUĆE. DOSTAVLJAČI. KUĆNE POMOĆNICE 9132. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA 9111. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE 9120. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA ROD 9. ČISTAČICE I POSLUGA 9133.6. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA 9151. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA http://www. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA 9141.nn. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 911. PRODAVAČI TELEFONOM PODVRSTA 912.2008 .

ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA 9211. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA PODVRSTA 921. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA 9153. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 92. PROIZVODNA. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. RADNICI U NISKOGRADNJI 9313. RADNICI U POLJOPRIVREDI 9212. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA 9161. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 43 of 823 9152. TRANSPORTNI RADNICI http://www. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA 9162.6.nn.2008 . PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. PODVRSTA 916. RADNICI U VISOKOGRADNJI PODVRSTA 932.htm 18.19.8. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA 9312. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI PODVRSTA 933. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 931. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 9311. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI 9320. GRAĐEVINSKA. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU VRSTA 93.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RADNICI U ŠUMARSTVU 9213.

kreiraju. vode politiku države.sc. http://www. kao i politiku udruga i organizacija. DIREKTORI Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA. Ivan Rusan. Ravnatelj: mr. SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ROD 1.htm 18. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. RADNICI BEZ ZANIMANJA PODVRSTA 991. VOJNA ZANIMANJA 0110.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA.2008 . RADNICI BEZ ZANIMANJA ROD 0. TRANSPORTNI RADNICI VRSTA 99. 1999. godine. r. VOJNA ZANIMANJA Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama".19. v. obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 44 of 823 9330. propise i pravila. a primjenjivat će se od 1.8. te savjetuju o njima. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike.6. I. oblikuju zakone.nn. VOJNA ZANIMANJA VRSTA 01. RADNICI BEZ ZANIMANJA 9911.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj. katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti. Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja. Direktori trgovačkih društava. Međutim. propise i pravila. udruga i organizacija 12. ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima. donose. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. te savjetuju o njoj. oblikovanje. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. oblikovanje zakona. tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH. dopunjavanje ili ukidanje zakona.19. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu. upravne i direktorske poslove. ustanova i njihovih dijelova1 13. tada radno mjesto spada u neki drugi rod. sindikate i ostale udruge i organizacije.htm 18. ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne. (Stručnjaci i znanstvenici). ratificiraju. upravnoj i direktorskoj razini. čelnici i dužnosnici državnih tijela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija.nn. Na primjer. ministarstava i srodnih tijela. udruga i organizacija. organiziranje. kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime.8. UDRUGA I ORGANIZACIJA Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2 Uputa: u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 45 of 823 Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih. kreiraju i vode državnu politiku. Čelnici i članovi zakonodavnih. obnašanje sličnih funkcija za političke stranke. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. propisa i pravila.6. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. uključivši pregovore u ime članova. propisa i pravila. obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka. sindikata i ostalih udruga i organizacija. oblikuju. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. dopunjuju ili ukidaju zakone. određuju. Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste: 111. Čelnici i članovi zakonodavne vlasti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva. ratificiranje. nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda. obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države. Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje. planiranje.2008 . Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 11. čelnici i dužnosnici državnih tijela. VRSTA 11. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti http://www.

određuju. u okviru Ustava i zakona. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici.6. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI.nn. prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 46 of 823 112. http://www. ZAKONODAVCI4 Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu. izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu . osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti.zakonodavnu. formuliraju i donose zakone. Poslovi su predsjednika Republike: a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu. Dužnosnici i imenovani državni službenici 114. Čelnici županija. Čelnici. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise. Zakonodavci 1112. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d. brine za poštivanje Ustava. Čelnici i dužnosnici Vlade 1113. dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3 Čelnici i članovi zakonodavne. Samostalno obavljaju i srodne poslove. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave. PODVRSTA 111. dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast.2008 . odnosno tijelo na čije su čelo izabrani. Čelnici županijskih skupština. 1111. čelnici gradskih i općinskih vijeća 1114. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 1111. upravljajući tijelima na razini Republike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. koja primjenom Ustava.n. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela 1119. Predstavljaju Republiku. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija Uputa: vidi uputu kod roda 1. mijenjaju ih. gradova i općina 1115.19.8. Predstavljaju državu u inozemstvu.

f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti. Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju: a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela. d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora 1111. potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora 1111.19. e) biranja.12.01. U toj su skupini zanimanja: 1111. b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava. imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom.11.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 47 of 823 b) proglašavanje zakona.8.11.nn.11.11. h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu. g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju.13.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG http://www. raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava. zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora.htm 18. c) donošenje zakona i državnog proračuna. d) zapovijedanje oružanim snagama. h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora DODATAK: 1111.0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.11. c) imenovanje i razrješavanje predsjednika. f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike.2008 . e) sklapanje međunarodnih ugovora.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 predsjednik Republike 1111. g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika.

zakonu i drugim propisima.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike http://www.21. njezinih radnih tijela. Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru.12. h) srodne poslove prema Ustavu. Ti poslovi uključuju: a) usklađivanje rada Vlade.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 predsjednik Vlade 1112. U toj su skupini zanimanja: 1112.12.8. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija. e) donošenje uredbi. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada. f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe. osniva ih.13.0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.nn.htm 18. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona. naredbi i naputaka. ministarstava ili ureda. upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1112. provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor. c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. b) provođenje zakona i propisa. određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje.19.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada. odluke. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa. pravilnika. rješenja i zaključke.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.2008 . ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5 Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj.11. Vlada organizira. Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor.11. d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru. Ministri donose pravilnike. usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 48 of 823 SABORA 1111.

8. b) provedbu zakona i drugih propisa. zakonu i poslovniku skupštine.0 ministar DODATAK: 1112.htm 18.11. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika.21. c) pripremu sjednica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća). Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja.nn.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA 1113.11. e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća). g) srodne poslove prema Ustavu. usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje.21. d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću).19. ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6 Čelnici županijskih skupština.31. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada. vode sjednice i provode zaključke.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1113.21.0 POTPREDSJEDNIK VLADE 1112.2008 .6.0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA http://www.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112.0 predsjednik općinskoga vijeća DODATAK: 1113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 49 of 823 1112. gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave. U toj su skupini zanimanja: 1113.0 predsjednik gradskoga vijeća 1113.11.0 predsjednik županijske skupštine 1113. Ti poslovi uključuju: a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica.31.0 ZAMJENIK MINISTRA 1113.31.

U toj su skupini zanimanja: 1114.19.21.0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU 1115. organiziranje. d) nadzor inspekcijskih službi. c) usklađivanje rada poglavarstva. http://www.11.0 župan 1114.0 DOŽUPAN 1114. pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave.2008 . Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom. središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave. gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave.21.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA 1114. Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1113. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8 U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske. e) izvještavanje Vlade.0 gradonačelnik 1114.8. usklađivanje i nadzor rada ureda i službi. propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.6. ČELNICI ŽUPANIJA.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA 1114. GRADOVA I OPĆINA7 Župani.22.0 općinski načelnik DODATAK: 1114. f) srodne poslove prema zakonu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 50 of 823 1113.22.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 1114. b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove.nn.0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD 1114.22.21.11.htm 18.21. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i propisa.

g) pokretanje. zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika.0 predsjednik Vrhovnoga suda 1115. vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima. e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 51 of 823 Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. dok ih opća sjednica ne izmijeni. odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima. h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca.htm 18. b) predsjedanje općom sjednicom suda. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja.6.nn. izvršne i sudbene vlasti. čime se ujednačava primjena zakona. a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom.0 predsjednik Upravnoga suda 1115. j) srodne poslove. f) davanje ocjene obnašanja (sudačke. državnopravobraniteljske) dužnosti.11. štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. Ti poslovi uključuju: a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani.2008 . državnoodvjetničke.8.19. Državnog odvjetništva.41.21. i) davanje priopćenja za javnost. zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda http://www. zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske. Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. koja su obvezna za sva vijeća tih sudova.0 predsjednik Ustavnoga suda 1115. Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. a po analogiji i za niže sudove.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela. c) poslove uprave (suda. U toj su skupini zanimanja: 1115.

utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti. Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti.9 U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111. donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta.htm 18.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1119.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 52 of 823 1115. Glavni državni revizor: upravlja Državnim uredom za reviziju. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti). Čuvar državnog pečata: čuva državne pečate Republike Hrvatske. Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner. u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom. kontroliraju zakonitost. odgovara za uporabu državnih pečata.71. štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta).61.2008 . predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju. Pučki pravobranitelj: http://www. (Čelnici i članovi zakonodavne. nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske. donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju. objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija.6.N.71. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke. Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske DODATAK: 1115.61.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske 1115.51. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju. organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke. podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. Guverner Hrvatske narodne banke: predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke. djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115.nn.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda 1115. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera.

postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu.31.41.51. razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana.htm 18. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru.11. prijedloge i preporuke.0 pučki pravobranitelj 1119. ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 53 of 823 donosi poslovnik o svom radu.0 glavni državni revizor 1119. U toj su skupini zanimanja: 1119.6.0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119.nn.0 guverner Hrvatske narodne banke 1119. predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.11. donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora.51. To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela. propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima. upravljanje državnom upravnom organizacijom.0 čuvar državnoga pečata 1119.2008 . obavlja poslove prema zakonu. odnosno njihovim dijelovima. upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili http://www.11.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1119.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.19. obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom.21.21.0 predsjednik izbornog povjerenstva DODATAK: 1119.41. Predsjednik izbornog povjerenstva: predsjedava povjerenstvom. Vladu i njihova radna tijela. državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA PODVRSTA 112.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE 1119. o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja. obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra. obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora.8. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10 Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 54 of 823 njihovim dijelovima. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice. pomažu u formuliranju zaključaka. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA.11. Diplomati i diplomatski službenici 1121. d) vođenje odgovarajućih evidencija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela. predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu.8. dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni. brinu o pridržavanju propisane procedure. surađuju s drugim tijelima i službama. obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom. b) prijem i otpremu pošte. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11 Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja 1124. Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost. Vlade i njihovih radnih tijela 1122.nn. i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi. vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica. f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela. prijem i otpremu pošte.6. U toj su skupini zanimanja: 1121. odnosno obavljanje diplomatskokonzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji. U toj su podvrsti skupine: 1121. u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji.2008 . odnosno srodnim tijelima državne uprave. h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela.0 tajnik Vlade 1121.31. uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora http://www.19.21. Pomoćnici ministra 1123. e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice. c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo. Tajnici Hrvatskog državnog sabora.htm 18.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora 1121. Ti poslovi uključuju: a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima.

41.0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1121.11.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu. drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Ti poslovi uključuju: a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. odnosno inspekcijskog nadzora. e) pripremu nacrta prijedloga zakona.2008 .8.htm 18. nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti. naredbi i naputaka. brinu o učinkovitosti rada.41. b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.11.nn. d) provedbu upravnog.0 tajnik radnog tijela Vlade DODATAK: 1121. stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.11.11.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE 1121.6.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.11. c) praćenje stanja u svojem djelokrugu. pravilnika.0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.21.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE 1122. prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja.41. Raspoređuju poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POMOĆNICI MINISTRA12 Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 55 of 823 1121. http://www.11.31. uredbi. Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice.31.19.21.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.

h) prikupljanje. g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika.0 pomoćnik ministra DODATAK: 1122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 56 of 823 f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13 U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem. f) suradnju s tijelima državne uprave. brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti.11. zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije. e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.11. b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju. ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda. Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave.6. a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva. http://www. h) srodne poslove. d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad. jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama.2008 .0 TAJNIK MINISTARSTVA 1123. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar. zavodi. te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti.19. U toj su skupini zanimanja: 1122. c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa. uredi (i agencije). i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom.nn. g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje.8.htm 18. ravnateljstva. te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar. Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug.

21.31.11.htm 18.0 RAVNATELJ FONDA MIORH 1123.0 predstojnik Vladinog ureda 1123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 57 of 823 j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.nn. U toj su skupini zanimanja: 1123.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR 1123.0 ravnatelj upravne organizacije 1123.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE 1123.6.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 1123.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1123.11.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE 1123.0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR 1123.21.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE 1123.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14 Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji.11. U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema.19.0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE 1123.11.2008 .0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.11.31.11.11.0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE 1124. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema. odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU 1123.8.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1123.21.31.11.21.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA 1123. Obavještavaju nadležna tijela http://www.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 1123.31.11.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije DODATAK: 1123.0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 1123.11.11.

c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema.0 PRVI TAJNIK MVP 1124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj. znanstvenom i drugim područjima.0 AMBASADOR 1124. matičarstvo.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 1124.21. U toj su skupini zanimanja: 1124.0 diplomat 1124. gospodarskom.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema. f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom.21.31. Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu.8.6. kulturnom.11.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP 1124.21. te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj. sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora.21.nn. znanstvenom i drugim područjima. e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj. opće uprave.0 konzul DODATAK: 1124. i) srodne poslove. g) stručne poslove u pripremi razgovora.21.) u državi prijema.19. b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema. kulturnom.2008 . socijalna skrb i sl. pregovora. gospodarskom.11. h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova.0 veleposlanik 1124. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 58 of 823 Republike o prilikama i stanju u državi prijema.0 DRUGI TAJNIK MVP 1124. d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema.21.0 TREĆI TAJNIK MVP http://www.

propisa i pravila određene organizacije. športske udruge i sl. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike.. odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA 1124. http://www.2008 . U ovoj su podvrsti skupine zanimanja: 1141.nn.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 59 of 823 1124. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.0 KONZUL SAVJETNIK 1124.31. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15 Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju. c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti. nadgled rada suradnika. udruga poslodavaca i srodna zanimanja 1143. propisa i pravila organizacije političkih stranaka. a izravno ih primjenjuju. b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova.0 KONZUL DRUGOG RAZREDA 1124. sindikati. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija 1141. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike. gospodarske i strukovne asocijacije. organizacije poslodavaca.0 ATAŠE 1124.31. Poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. Čelnici i dužnosnici političkih stranaka 1142. Čelnici i dužnosnici sindikata. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke. a provode politiku interesnih organizacija. kao što su političke stranke.19.0 GENERALNI KONZUL 1124.8. planiranje. predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime.0 KONZUL PRVOG RAZREDA 1124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike. propisa i pravila organizacije.31. pregovaranje u njezino ime.0 VICEKONZUL PODVRSTA 114.21. promicanje interesa organizacije. humanitarne i dobrotvorne organizacije. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću.htm 18. propisa i pravila organizacije političke stranke.31.6.31.

11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 60 of 823 e) planiranje.0 dužnosnik sindikata http://www. predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime. U toj su skupini zanimanja: 1141.12. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA.11. f) srodne poslove.0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1141. U toj su skupini zanimanja: 1142. g) nadgled rada suradnika. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.12.0 čelnik sindikata 1142.0 dužnosnik političke stranke DODATAK: 1141.11. neposredno ih primjenjuju.11. e) planiranje. propisa i pravila organizacije. propisa i pravila organiziranja organizacije. f) srodne poslove.6.0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141. propisa ili pravila organizacije političke stranke.0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1142. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova. poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.12.19.8. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike.12.0 čelnik političke stranke 1141.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.htm 18. g) nadgled rada suradnika.2008 . propisa i pravila organiziranja svoje organizacije.

19. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova.0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE 1142. propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne.0 dužnosnik strukovne komore DODATAK: 1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA 1142. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.32.N.2008 .0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 1142.31.32.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.22.21.32.0 čelnik udruge poslodavaca 1142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE 1142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 61 of 823 1142.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE 1142.0 SINDIKALNI POVJERENIK 1142.0 dužnosnik udruge poslodavaca 1142.6. 1143. predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime.12.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE 1142.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.8. interesne). športske.12.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142.21. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.31.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142.31.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE 1142. a neposredno ih primjenjuju.12.0 TAJNIK UDRUGE P.31.32.22. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.22.11. propisa i pravila organiziranja. http://www.0 čelnik strukovne komore 1142.nn.htm 18.

12.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA 1143. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: http://www.12.21.12.8.6. f) srodne poslove.21.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 62 of 823 e) planiranje.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA 1143. vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica.0 dužnosnik humanitarne organizacije DODATAK: 1143.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA 1143.0 čelnik interesne udruge 1143.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P. propisa i pravila organiziranja.0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA 1143.12. ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica.22. U toj su skupini zanimanja: 1143.0 dužnosnik interesne udruge 1143.22.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA 1143.N. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16 Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. upravljanje (planiranje. VRSTA 12. Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike.11.22.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1143.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA 1143.0 čelnik humanitarne organizacije 1143. organiziranje.11.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH 1143. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.2008 .22.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike.nn.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1143.11. g) nadgled rada suradnika.

Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 63 of 823 121.htm 18. organiziraju.8. izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima. d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave. vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove. organiziranje. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 1210. određuju i kreiraju politiku te planiraju.2008 . pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova.nn.Generalni i izvršni direktori 1210. PODVRSTA 121. Direktori trgovačkih društava i ustanova 122. organiziranje. http://www. planiraju. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama Uputa: vidi uputu kod roda 1. organiziraju.19. obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove. planiranje. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova 123. e) predstavljanje društva ili ustanove. f) srodne poslove. ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate. obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove b) upravljanje (planiranje. određuju i kreiraju politiku. vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove. g) nadgled ostalih suradnika. predstavljanje društva ili ustanove. nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove. kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate. vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove.

kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima.21. vođenje dnevnih aktivnosti. suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica. Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje. vođenje.nn.12.19.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 64 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1210.0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE 1210. predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima.11.0 generalni direktor 1210. osposobljavanja i rada osoblja.11.2008 . šumarskih i ribarskih društava 1222.htm 18.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1210. Direktori proizvodnje u građevinskim društvima 1224. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga. uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.0 član uprave trgovačkoga društva 1210.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE PODVRSTA 122. organiziranje.6.0 GLAVNI DIREKTOR 1210.11. lovnouzgojnih.11.0 izvršni direktor 1210.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210. nadzor).11.12.0 PREDSJEDNIK USTANOVE 1210.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo http://www.8. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1221.12. Direktori proizvodnje industrijskih društava 1223. nadziranje odabira. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Direktori proizvodnje poljoprivrednih.0 rektor sveučilišta DODATAK: 1210.0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA 1210.0 DIREKTOR PROJEKTA 1210.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 65 of 823 1225. LOVNO-UZGOJNIH. . Da se ova područja detaljnije odrede.Skupina 1228. vode i kontroliraju) . Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92.8.1. .Skupina 1226.) u NKDpodručjima L (Javna uprava. .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90. koja je sukladna s ISIC-om. motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu). Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1226. . obvezno socijalno osiguranje. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama. N (Zdravstvena i socijalna zaštita). uz nadzor glavnog direktora i izvršnih http://www. skladištenje i veze).Skupina 1221.19. organiziraju.Skupina 1224. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo). kulturne i športske djelatnosti) u području O. Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD: .). D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom. Direktori poslovanja društava prijevoza. . upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju. Direktori dijelova društava za poslovne usluge 1228. Direktori društava i ustanova d.nn. Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge 1229. plinom i vodom). (Poslovi obrane). lovno-uzgojnih. lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo). (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene.6. odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93. obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji.n. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih. M (Obrazovanje). Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev. iznajmljivanje i poslovne usluge).2008 . 1221. U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD). Uputa: u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti. potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC).Skupina 1229. socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima). skladištenja i veza 1227. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH.Skupina 1223. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje poljoprivrednih. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo). .Skupina 1222. .Skupine 1227. osim razreda 7522. (Uklanjanje otpadnih voda. (Rekreacijske.Skupina 1225. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz.htm 18. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo). popravak motornih vozila. . upravitelji i sl.

plina i vode. http://www. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1221.13. vode i nadziru). uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. i) srodne poslove.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221. vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti. j) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 66 of 823 direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. organiziranje.19.8.13.htm 18. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju. osposobljavanja i rada osoblja. rudnicima i kamenolomima.nn. d) kontrolu troškova.11.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva DODATAK: 1221.0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA 1222. f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa. U toj su skupini zanimanja: 1221.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. organiziranje.6. b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR RATARSTVA 1221.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221. vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije.2008 . c) planiranje dnevnih poslova. organiziraju. vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama. e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova. g) nadzor odabira.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA 1222.11.0 tehnički direktor rudnika 1222. j) nadgled ostalih suradnika.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA 1222.21.0 DIREKTOR POGONA 1222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 67 of 823 b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. d) kontrolu troškova. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.31.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE 1222.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju 1222.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1222.21. U toj su skupini zanimanja: 1222. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje.21.htm 18.11. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA http://www.21.6.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1222.31.11.31. g) nadgledanje odabira. osposobljavanja i rada osoblja.11.0 direktor održavanja opreme DODATAK: 1222.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1222. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.2008 . i) srodne poslove.19.0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA 1222.21.21. osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje.11.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE 1222.8.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.nn.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1222.

DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju. j) nadgled ostalih radnika.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA 1223.0 direktor operative građevinskoga društva DODATAK: 1223. b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva. organiziranje. organiziraju.0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE 1224.11.11.11.6. i) srodne poslove.11.8.0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA 1223.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE 1223. Ti poslovi uključuju: http://www.nn.2008 . materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje. c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem. d) kontrolu troškova.19.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 68 of 823 1223. U toj su skupini zanimanja: 1223. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju. vode i kontroliraju).htm 18. f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu. organiziraju. osposobljavanja i rada osoblja. zaštiti od požara) i sličnih postupaka. pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. g) nadgledanje odabira. vođenje i kontrolu građevinskih radova društva. vode i kontroliraju).

prehrane i srodnih usluga. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. prehrane i srodnih usluga (planiraju. g) nadgledanje odabira. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. osoblja i ispunjavanje planova.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1224. vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1225.11. b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. organiziranje. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.11. http://www. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja. d) kontrolu troškova. d) kontrolu troškova.htm 18. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.nn.0 direktor poslovne jedinice trgovine DODATAK: 1224.11. osposobljavanja i rada osoblja. j) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1224.2008 . organiziraju. i) srodne poslove. vode i kontroliraju). U toj su skupini zanimanja: 1224. vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo. uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.6.19. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 69 of 823 a) planiranje. c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine. organiziranje.11.8.

nn.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.31. i) srodne poslove.11. g) nadgledanje odabira.11.31. osposobljavanja i rada osoblja. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. SKLADIŠTENJA I VEZA Direktori poslovanja društava prijevoza. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova.2008 .11. organiziranje.12.0 direktor restoranskoga poslovanja DODATAK: 1225.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1225. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.6. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode i kontroliraju). g) nadgledanje odabira.21. osposobljavanja i rada osoblja.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1225. d) kontrolu troškova.8. U toj su skupini zanimanja: 1225. uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.htm 18.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1225. organiziraju. j) nadgled ostalih suradnika. http://www. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima.19.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA 1225.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 70 of 823 f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.

8.61.12.htm 18.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1226.0 šef željezničkoga prometa 1226.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1226. U toj su skupini zanimanja: 1226.42.0 direktor prekrcajne operative 1226.11.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA 1226.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.17.13.19.18.14.32.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu 1226.31.11.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1226.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA 1226.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu DODATAK: 1226.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1226.21.11.12.0 direktor telekomunikacija 1226.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.2008 .22.12.0 direktor pošta 1226.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.51.16.15.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1226.nn. i) srodne poslove.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU http://www.0 ŠEF KOLODVORA 1226. j) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 71 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.41.6.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.19.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1226.12.0 direktor poslovanja skladišta 1226.

31.0 UPRAVITELJ POŠTE 1226.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1226. kao što su bankovni poslovi.2008 . Ti poslovi uključuju: a) planiranje.61.32.13.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA 1226.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32. vode i kontroliraju). poslovi prostornog uređenja.21.31.51.0 DIREKTOR SEKTORA.19.0 DIREKTOR SEKTORA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 72 of 823 1226. SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226. obrada podataka. organiziranje.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1226. SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1226. SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.31.15. arhitektonski poslovi i inženjering. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. osiguranje.15.13.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226. organiziraju.0 DIREKTOR MARINE 1227.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1226.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.13.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1226.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.41. računovodstvo.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1226. čišćenje objekata.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE 1226. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1226.0 DIREKTOR SEKTORA.15.31. SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1226.0 DIREKTOR SEKTORA.22.32.21. vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226. poslovi s nekretninama. http://www.6. istraživanje tržišta.nn.htm 18.8.

11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE http://www.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.0 direktor odjela za informatičke usluge 1227.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1227.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1227.81. U toj skupini su zanimanja: 1227.8.nn. g) nadgledanje odabira.92. reklamiranje i pakiranje.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj 1227.72. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1227.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1227.82. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova.51.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1227.31.19.0 prokurist DODATAK: 1227.0 direktor direkcije banke 1227.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 73 of 823 tehnička ispitivanja i analize.21. osposobljavanja i rada osoblja.2008 . f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227. i) srodne poslove. j) nadgled ostalih suradnika.71.41. d) kontrolu troškova.62.61.6.0 direktor za organizaciju rada 1227.11.htm 18.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227. b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova.91. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

http://www.0 MENADŽER KVALITETE 1227.8.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1227.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.41.19.6. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1227.61.91. osposobljavanja i rada osoblja.91.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1227. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova. organiziraju.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 74 of 823 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1227. d) kontrolu troškova. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1227. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.91.2008 . f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.82.91.81. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1228.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227. organiziranje.82. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227. vode i kontroliraju).0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1227.91.

organiziranje. b) planiranje. trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju.31. rekreaciji.19.11.31.31. organiziranje. Ovamo bi se. vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju.21.21. poduzetničko i poslovno savjetovanje.htm 18. vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. primjena propisa i slično. c) planiranje.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge DODATAK: 1228. organiziranje. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. e) planiranje.6. j) nadgled ostalih suradnika. zdravstvu i socijalnoj skrbi. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). organiziranje.2008 . organiziraju.8. d) planiranje. vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture. organiziranje. vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1229. f) planiranje. kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela. vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država.N.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1228. športa. rekreacije i priredaba. vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228. organiziranje. vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. i) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1228. U toj su skupini zanimanja: 1228. na primjer. http://www.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1228. h) nadgled ostalih suradnika.nn. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 75 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.

0 direktor športskog objekta 1229.0 voditelj područne službe 1229.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1229.82.0 direktor botaničkog vrta 1229.0 organizator televizijske i filmske produkcije 1229.19.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove 1229.0 ravnatelj škole 1229.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE http://www.0 direktor nacionalnog parka 1229.8.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada 1229.htm 18.24.12.0 PRODEKAN ZA NASTAVU 1229.23.21.11.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu 1229.12.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE 1229.12.12.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1229.61.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije 1229.41.0 producent 1229.83.25.91.81.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor izvanteritorijalne organizacije DODATAK: 1229.31.22.0 športski direktor 1229.13.2008 .0 direktor za ekološke poslove 1229.0 dekan 1229.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge 1229.0 ravnatelj predškolske ustanove 1229.nn.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE 1229.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove 1229.32.71.84.72.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 76 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1229.11.26.0 direktor zoološkog vrta 1229.6.62.

htm 18.21.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE 1229.25.25.0 RAVNATELJ DRAME 1229.6.0 DIREKTOR MUZEJA 1229.0 RAVNATELJ OPERE 1229.0 RAVNATELJ BALETA 1229.23.21.21.21.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 77 of 823 1229.0 FILMSKI PRODUCENT 1229.21.21.21.0 DIREKTOR FILMA 1229.21.8.2008 .0 GLAZBENI PRODUCENT 1229.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA 1229.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE 1229.0 DIREKTOR GALERIJE 1229.19.21.23.23.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE http://www.21.22.21.0 VOĐA SNIMANJA 1229.25.0 ORGANIZATOR SNIMANJA 1229.22.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1229.23.25.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE 1229.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT 1229.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA 1229.21.23.0 INTENDANT KAZALIŠTA 1229.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU 1229.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA 1229.0 PRODUCENT RADIJA 1229.21.21.0 VIDEOPRODUCENT 1229.12.21.0 UMJETNIČKI DIREKTOR 1229.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA 1229.0 RAVNATELJ ARHIVA 1229.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE 1229.

Direktori razvojnoistraživačkih službi 1239. nadzor odabira. vode i kontroliraju).0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1229. predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega.41.2008 .26. Direktori ekonomsko-financijskih službi 1232.62. suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 78 of 823 1229.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA 1229.71.41.25. kadrovskih i općih službi 1233.31.31.0 DIREKTOR STADIONA PODVRSTA 123.72. Direktori službi marketinga i srodna zanimanja 1234. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1231. Direktori informatičkih službi 1237. organiziranje. vođenje i kontrolu rada službi. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI http://www.31. organiziraju. Ti poslovi uključuju: planiranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1229.n.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1229.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE 1229. Direktori pravnih. 1231.19. upravljaju djelatnošću službi (planiraju.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA 1229.nn.8. Direktori službi d. Direktori službi promidžbe 1235. osposobljavanja i rada osoblja.0 RAVNATELJ BOLNICE 1229. DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Direktori nabavnih i distributivnih službi 1236.0 GLAZBENI MENADŽER 1229. nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora.6.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE 1229. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.

6. k) nadgled ostalih suradnika. vode i kontroliraju). d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI http://www.2008 .0 FINANCIJSKI MENADŽER 1231.0 direktor financija i računovodstva 1231.0 FINANCIJSKI DIREKTOR 1231. organiziraju. vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva. DIREKTORI PRAVNIH. osposobljavanja i rada osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 79 of 823 Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju. U toj skupini su zanimanja: 1231. g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima. uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka.0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA 1231. h) nadgledanje odabira.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1231. c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa.13.13.11.11.12. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1232.nn. b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva. j) srodne poslove. e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava. organiziranje.0 direktor službe osiguravajućeg društva DODATAK: 1231. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.8. pripremu proračuna.21.19.0 direktor kontrolinga 1231.11.htm 18.

e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva. vode i kontroliraju).6. organiziraju.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1233. g) nadgled odabira. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.nn. c) nadgledanje sigurnosnih. vode i konroliraju).11. osposobljavanja i rada osoblja. kadrovske i opće službe DODATAK: 1232.11. b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje.11. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. U toj su skupini zanimanja: 1232. određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama. osposobljavanje radnika. f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima. kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. promicanje. zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih. d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor pravne.2008 . vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 80 of 823 Direktori pravnih. i) srodne poslove.11. organiziranje. organiziranje. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.8.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1232. organiziraju.19.

http://www.21. organiziraju.21. osposobljavanja i rada osoblja. i) srodne poslove. d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. U toj su skupini zanimanja: 1233. uvjeta isporuke i rabata. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.8.22.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1233. vode i kontroliraju).0 direktor marketinga 1233.21.22.htm 18. j) nadgled ostalih suradnika. f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 81 of 823 b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1234. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica. odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.0 direktor komercijalne službe 1233. g) nadgledanje odabira.6.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1233.0 direktor prodajne promocije DODATAK: 1233.0 direktor prodaje 1233.22.22.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR 1233.19.2008 . metoda prodaje i posebnih stimulacija.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. c) određivanje cijena. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe. troškova akcija unapređenja prodaje.21.31.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.11.

pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica. h) nadgledanje odabira.0 direktor službe za oglašavanje 1234. b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva. http://www. c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima. ustanova iz kulture i reklamnih agencija. ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe.21. d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe. b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe.11.19.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1235. j) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi.11. k) nadgled ostalih suradnika. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. organiziranje. vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe. e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. postignućima i stajalištima društva ili ustanove. osposobljavanja i rada osoblja.8. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. U toj su skupini zanimanja: 1234.0 direktor poslova za odnose s javnošću DODATAK: 1234. vode i kontroliraju). oglašavanja.6.nn. športskih organizacija. radija i televizije. organiziranje.htm 18. f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 82 of 823 Ti poslovi uključuju: a) planiranje.2008 . g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. organiziraju. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1234.11.

nn.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1235.8. vode i kontroliraju).31.21.31. vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove. i) srodne poslove.0 direktor skladišne službe DODATAK: 1235.0 direktor nabave 1235.2008 . U toj su skupini zanimanja: 1235.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1235. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1235. postavljanja. f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. b) usmjeravanje odabira.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 83 of 823 c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru.11. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. organiziranje.0 DIREKTOR SILOSA 1236.11. osposobljavanja i rada osoblja.19. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.0 direktor distribucije 1235.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike.21. c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja. http://www.htm 18. g) nadgledanje odabira.6. j) nadgled ostalih suradnika. organiziraju.

f) nadgled odabira.2008 .htm 18. i) srodne poslove. organiziraju. vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa.0 direktor razvojno-istraživačke službe DODATAK: 1237.nn.11. b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI Direktori razvojnoistraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. osposobljavanja i rada osoblja.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE http://www. e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima. g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika. g) nadgled odabira.8. f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova. proizvoda i upotrebe materijala.0 direktor informatičke službe 1237.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 84 of 823 e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka. c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja. vode i kontroliraju). organiziranje.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. osposobljavanja i rada osoblja. d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.6. j) nadgled ostalih suradnika. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. U toj su skupini zanimanja: 1237.19. U toj su skupini zanimanja: 1236.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

11. U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama. U toj su skupini zanimanja: 1239. planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja.13.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori. http://www.8. ako postoji. organiziranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 85 of 823 1237.N. (Direktori službi u društvima i ustanovama).6.11. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1239. Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje. pregovore s dobavljačima.11. vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 131.31.21. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova PODVRSTA 131.19. kupcima i drugim društvima.12.0 direktor službe plana i analize 1239.n. DIREKTORI SLUŽBI D.htm 18.2008 .0 direktor službe p. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123.0 direktor zaštitarske službe 1239.0 DIREKTOR LOGISTIKE VRSTA 13. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.nn.0 direktor internoga glasila 1239. DODATAK: 1239.11.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1237.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237. vođenje i kontrolu). izvještavanje vlasnika.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1237. nadgled ostalih radnika.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1239.11.

šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova).8. šumarskih. planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja. nadgled ostalih radnika. Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo 1315. b) procjenu prihoda i rashoda. vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. organiziranje. http://www. kupcima i drugim društvima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 86 of 823 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju. te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. skladištenje i veze 1317. Direktori malih građevinskih društava 1314. Direktori malih društava za osobne usluge 1319. organiziraju. ribarskih društava 1312. 1311. vode i kontroliraju djelatnost društva. izvještavanje vlasnika. organiziraju.6. lovnouzgojnih. Ti poslovi uključuju: a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome.19. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori malih poljoprivrednih. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. lovno-uzgojnih.n. vođenje i kontrolu). Direktori malih društava za prijevoz. Direktori malih društava za poslovne usluge 1318. Direktori malih poljoprivrednih.nn. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje. Direktori malih proizvodnih društava 1313. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1316. pregovore s dobavljačima. Uputa: vidi uputu kod podvrste 122.2008 . ako postoji. Direktori malih društava i ustanova d.htm 18. vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata.

14.19. lovac.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 87 of 823 e) vođenje dnevnih poslova.11.nn. Uputa: ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim. šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih. e) vođenje dnevnih poslova.DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava.htm 18.2008 . ako postoji.41.31. g) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. h) nadgled ostalih suradnika. organiziranje.0 direktor maloga rasadnika 1311.12.32.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1311. šumar.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1311. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 direktor maloga ribarskog društva 1312. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.22. organiziraju. b) procjenu prihoda i rashoda. f) izvještavanje vlasnika.0 direktor maloga lovišta 1311. vođenje i kontrolu proizvodnje. s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. lovno-uzgojnim. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer. U toj su skupini zanimanja: 1311.8.21. ribar i slično razvrstavaju se u rod 6.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva 1311.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1311. vode i kontroliraju aktivnosti društva.13.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1311.

d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava. vođenje i kontrola djelovanja društva. U toj su skupini zanimanja: 1312.nn. U toj su skupini zanimanja: 1313. g) srodne poslove.0 direktor maloga građevinskog društva DODATAK: 1313. ako postoji. materijala i rada osoblja.6. organiziraju. lakirerskim.8. kupcima i drugima.11.11.0 direktor maloga proizvodnog društva DODATAK: 1312.19.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1313.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim. c) pregovore s dobavljačima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 88 of 823 f) izvještavanje vlasnika.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1313.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1312. građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. b) procjenu prihoda i rashoda. g) srodne poslove.2008 .11. organiziranje. h) nadgled ostalih suradnika. vode i kontroliraju aktivnosti društva.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1312. e) vođenje dnevnih poslova. f) izvještavanje vlasnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11. ako postoji.11. h) nadgled ostalih suradnika.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE http://www.

0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1313. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1313. ako postoji.11. vode i kontroliraju aktivnost društva. organiziraju.11. e) vođenje dnevnih poslova. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. organiziraju. U toj su skupini zanimanja: 1314. vođenje i kontrolu poslovanja društva. h) nadgled ostalih suradnika.8.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1314. g) srodne poslove.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1313.19.htm 18. vode i kontroliraju aktivnosti društva. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. f) izvještavanje vlasnika. http://www. vođenje i kontrolu poslovanja društva. b) procjenu prihoda i rashoda.11.nn.11.6.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1315. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. organiziranje.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .11.0 direktor male trgovine DODATAK: 1314. organiziranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 89 of 823 1313.0 UPRAVITELJ ZGRADE 1314.

2008 .0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1316.21. SKLADIŠTENJE I VEZE Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema http://www. organiziraju.19.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1315. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALE KRČME 1315.0 direktor maloga hotela 1315.11.21. g) srodne poslove.8. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.41.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.0 direktor maloga disko-bara DODATAK: 1315.11.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 90 of 823 b) procjenu prihoda i rashoda.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315. vode i kontroliraju aktivnosti društva. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ. f) izvještavanje vlasnika.nn. skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.31. U toj su skupini zanimanja: 1315.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.htm 18.11.31. ako postoji.21. e) vođenjenje dnevnih poslova.41.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA 1315. d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.11.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1315.0 direktor maloga restorana 1315.0 direktor male kavane 1315.11.

0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE http://www.11. f) izvještavanje vlasnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.11.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1316. b) procjenu prihoda i rashoda.11.31.6.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1316.11.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1316.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.19. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 91 of 823 poslovima koje obavljaju.12.0 direktor male turističke agencije DODATAK: 1316.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1316. e) vođenje dnevnih poslova.0 direktor maloga prijevoznog društva 1316.8.11.21.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.12. organiziranje.11.0 direktor maloga špediterskog društva 1316. h) nadgled ostalih suradnika. ako postoji. g) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 1316.0 direktor maloga skladišta 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET 1316.12.htm 18. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1316.11.

0 direktor maloga društva za urbanizam 1317.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1317.24.41. ako postoji.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.12. d) pregovore s dobavljačima i kupcima. c) provedbu zakona i propisa. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.2008 .14.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.8.22. vode i kontroliraju djelatnost društva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 92 of 823 1316.6.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317. i) nadgled ostalih suradnika. f) vođenje dnevnih aktivnosti.12.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1317.19.nn. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. U toj su skupini zanimanja: 1317.11.23. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.13. e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. g) izvještavanje vlasnika. b) procjenu prihoda i rashoda. h) srodne poslove.21.0 stečajni upravitelj DODATAK: 1317. organiziraju.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU http://www. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziranje.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.

12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1317.htm 18.24. http://www.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1317.24.23. usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.24.24.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1317. organiziraju.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva. e) vođenje dnevnih poslova.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317. vode i kontroliraju djelatnost društva.24.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1317. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.12.nn.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317. d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALE BANKE 1317.19.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317. organiziranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 93 of 823 1317.24.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1317.6.24. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1317.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1318.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1317.2008 . b) procjenu prihoda i rashoda.8. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.

b) procjenu prihoda i rashoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. na primjer. Ovamo bi se.0 direktor male ustanove za kulturu 1319. h) nadgled ostalih suradnika.21. vode i kontroliraju djelatnost društva. U toj su skupini zanimanja: 1319.21. U toj su skupini zanimanja: 1318.31.0 direktor maloga društva za osobne usluge DODATAK: 1318. zdravstva.0 direktor male obrazovne ustanove 1319. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. uz pomoć osoba koje nisu direktori.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 94 of 823 f) izvještavanje vlasnika.6. f) izvještavanje vlasnika.2008 . e) vođenje dnevnih poslova.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1319.11.8.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1318.N. organiziranje.21.htm 18.11. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova).0 direktor male zdravstvene ustanove http://www. kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju. trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1318. ako postoji. c) pregovore s dobavljačima.nn. g) srodne poslove. h) nadgled ostalih suradnika. g) srodne poslove. korisnicima i drugima. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) planiranje. organiziraju. ako postoji. vođenje i kontrolu poslovanja društva. rekreacijskih. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D.19.

strojarstvu i tehnologiji. Poslovni. primjenu postojećih znanja u području prirodnih.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.0 direktor maloga veterinarskog društva 1319. urbanizmu i prostornom planiranju.nn. geofizici. unapređuju i razvijaju spoznaje.81. arhitekturi. Znanstveno-obrazovni. Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici 22.21.61. pružanje različitih poslovnih.htm 18. stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 21.0 MALI NAKLADNIK ROD 2. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici. Zanimanja su ovoga roda sedmoga. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.6. kemiji. obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje 24. matematici. građevinarstvu. statistici.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1319.0 slobodna profesija p. meteorologiji. DODATAK: 1319. poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja. biomedicini i zdravstvu. Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319. pravnih i socijalnih usluga.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1319.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 95 of 823 1319. unapređivanje spoznaja. http://www. teorija i metoda.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju. poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama. tehničkih znanosti. geodeziji.41. biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima. primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti.51. astronomiji.n. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici VRSTA 21. osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ.19. računalstvu. izradu znanstvenih radova. Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici 23. pružanje duševne potpore. geologiji.21.8.

iskorištavanja nafte. poljoprivrede. termodinamici. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Diplomirani meteorolozi 2113. akustici. Diplomirani računalni stručnjaci 214. DIPLOMIRANI FIZIČARI. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi 2112. Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike 2111. kao i strojeva i druge opreme. teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije. elektronici. proširivanje. zdravstva. Ti poslovi uključuju: http://www. kemije. elektricitetu.nn. unapređuju i razvijaju spoznaje. davanje savjeta. kemičari i srodni stručnjaci 212. građevinarstva i ostalih usluga. Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine: 2111. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike.6. meteorologije. magnetizmu. proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije. materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda. istraživanja svemira.2008 . izradu znanstvenih radova. Diplomirani matematičari i statističari 213. astronomije. geologije i zemljopisa. vojnim i ostalim područjima. primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 96 of 823 Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje. unapređuju i razvijaju spoznaje.8. kemijskih obilježja i procesa različitih tvari. Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste: 211. primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe. pomorstva. Diplomirani inženjeri kemije 2114. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka PODVRSTA 211. proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju. izradu znanstvenih radova. astronomiji. kemičari i srodni stručnjaci istražuju. Diplomirani fizičari. atomskoj fizici. optici.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani fizičari. na području telekomunikacija. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci 215. mjerenje kopna i mora te izradu karata. plina i minerala.htm 18.

8.2008 . c) izvođenje pokusa.32. optike. testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature.7 diplomirani inženjer fizike 2111.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2111. i ostalih uvjeta. atomske fizike i astronomije. akustike. elektriciteta. testova i analiza na području medicine. elektronike. unapređuju i razvijaju spoznaje. f) promatranje.11.11.nn.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2111.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje. teorije i metode o sastavu.7 diplomirani astronom 2111.31. medicinske.htm 18. i) nadgled ostalih suradnika. strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo.19.11. DIPLOMIRANI METEOROLOZI Diplomirani meteorolozi istražuju. Ti poslovi uključuju: http://www.11. g) izradu znanstvenih radova.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112. b) izvođenje pokusa. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 97 of 823 a) istraživanje.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2111. h) srodne poslove. analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira. termodinamike. e) unapređivanje i razvijanje industrijske. pomorstvo. U toj su skupini zanimanja: 2111.11.6.8 istraživač fizičar 2111.9 samostalni istraživač fizičar DODATAK: 2111.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2111. unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije. tlaka. vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije.11. magnetizma. uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela.

materijalima i proizvodima.nn. vlage i ostalih pojava.11. b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja. teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje.7 diplomirani meteorolog 2112.13.12.11. unapređivanje i razvijanje tvari.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE 2112.8 istraživač meteorolog 2112. b) eksperimente. d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle. kao što su stvaranje oblaka.8.7 diplomirani hidrolog 2112.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE 2112.9 samostalni istraživač meteorolog DODATAK: 2112. U toj su skupini zanimanja: 2112. c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka.21. f) srodne poslove. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE Diplomirani inženjeri kemije istražuju.7 samostalni prognostičar vremena 2112. g) nadgled ostalih suradnika. materijala i industrijskih proizvoda i procesa. unapređuju i razvijaju spoznaje. unapređivanje i razvijanje pojmova. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.htm 18. http://www.6. izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena. strukturu i dinamiku atmosfere. pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo. e) izradu znanstvenih radova. testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. unapređivanje i razvijanje pojmova. c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama. tlaka. količina oborina. teorija i metoda iz kemije.7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR 2113. promjene elektriciteta i sunčevo zračenje. energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME 2112.22.19. pomorstvo.13.11.2008 .11. teorija i metoda vezanih uz sastav. temperature.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 98 of 823 a) istraživanje. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.

7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.11.11.11.21.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.8.7 diplomirani kemičar polimera 2113.13.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 99 of 823 d) unapređivanje i razvijanje kemijskih.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.12.11. farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa.14.7 diplomirani inženjer kemije DODATAK: 2113.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113. U toj skupini su zanimanja: 2113.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.22.15.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.17.11.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA 2113.8 istraživač kemičar 2113.16.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 samostalni istraživač kemičar 2113.31.2008 . g) srodne poslove.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2113. h) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.6. e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE http://www. f) izradu znanstvenih radova.nn.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.htm 18.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2113.

gravitacijskih. teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike. istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija. glečera i potresa. h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene. veličine i mase Zemljine kugle. gravimetrijske. električne i radiometrijske metode.31. d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja. kao što su izgradnja brana. graditeljstvo. minerala. k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata. toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu. ispitivanje stijena. sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana.htm 18. b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore. odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte. kao što je razmjena toplinske energije. krutih minerala i podzemnih voda. plina.8. plina i voda te krutih mineralnih sirovina. l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije. c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća.19. razvijaju ili poboljšavaju koncepte. o) nadgled ostalih suradnika. fosilnih ostataka itd.7 KEMIČAR SAVJETNIK 2114. tunela i velikih zgrada.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 100 of 823 2113. mostova. plina. teorije i operativne metode. j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte. m) izradu znanstvenih radova. n) srodne poslove.6. grafikona i dijagrama. f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti. primjenom seizmološke.nn. i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. magnetske. karata. električnih. razvijanja ili poboljšavanja koncepata. telekomunikacije i navigacija.2008 . e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi. g) procjenu težine. krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva. zaštita voda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle. http://www.

2008 .7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.8.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 101 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2114.18.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.13.9 samostalni istraživač geolog 2114.36.7 diplomirani seizmolog 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.52.21.7 diplomirani geolog za tektoniku 2114.8 istraživač geolog 2114.31.32.33.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2114.7 GEOLOG INFORMATIČAR 2114.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.33.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.21.51.16.12.36.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA 2114.31.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.34.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA 2114.6.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.19.7 diplomirani inženjer geofizike DODATAK: 2114.19.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.61.15.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2114.37.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2114.htm 18.62.17.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH http://www.20.7 diplomirani inženjer geologije 2114.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.

6. teorije. d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog. planiranje.8. metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu. Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja. g) nadgled ostalih suradnika. obradu.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA PODVRSTA 212. izradu znanstvenih radova. f) srodne poslove. životnog. unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje. statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2114. unapređuju i razvijaju matematičke. aktuarskih i statističkih počela i tehnika. aktuarske i statističke spoznaje. razmatranje aktuarskih problema. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI Diplomirani matematičari. b) primjenu matematičkih počela. interpretiranje i analizu statističkih podataka. posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja. poduzetništvu. zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI Diplomirani matematičari istražuju. teorije.36. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. Diplomirani matematičari 2122.36. kreiranje i vođenje statistika. http://www. organiziranje. uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima. zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja. modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo. e) izradu znanstvenih radova.19. primjenu matematičkih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2121. poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika. c) logičku analizu problema u upravljanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 102 of 823 PODATAKA 2114. ocjenu.2008 .htm 18.nn. Diplomirani statističari 2121. metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo.

7 diplomirani statističar.htm 18. DIPLOMIRANI STATISTIČARI Diplomirani statističari vode istraživanja. metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata. matematičar 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE http://www.6. teorija.8.11.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 103 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2121.7 aktuar 2121.7 diplomirani statističar 2122.9 samostalni istraživač matematičar 2122. analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje. unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja.22. metodolog 2122. gospodarstva i administracije.11.12. sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja.8 istraživač statističar 2122. c) obradu.9 samostalni istraživač statističar DODATAK: 2122.21. unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja. g) nadgled ostalih suradnika.21. b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka.7 diplomirani matematičar 2121.31.11. ocjenjivanje. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. e) izradu znanstvenih radova.nn.2008 .32.7 diplomirani statističar.22.19.7 demograf 2122. d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka.8 istraživač matematičar 2121. te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 2122. metoda i tehnika.

htm 18.7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE 2122.22.19.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA 2122.12.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE 2122.2008 .7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE 2122.7 BIOMETRIČAR 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA 2122.7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU 2122.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA 2122.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA 2122.22.22.22.12.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA 2122.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE 2122.22.12.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA 2122.8.22.22.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU http://www.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI 2122.22.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 104 of 823 2122.7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.22.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.6.22.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA 2122.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2122.22.22.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE 2122.21.11.nn.22.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.22.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA 2122.22.

Ti poslovi uključuju: a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka. izradu znanstvenih radova.6.19. 2131. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. te upravljanje procesima i proizvodnjom. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju. istraživanje ustroja podataka i baza podataka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 105 of 823 2122. komunikacije s podacima i robotike. uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima. projektiranje. Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu). VRSTE ZVANJA PODVRSTA 213. umjetne inteligencije.22. održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške. računalnih jezika. pisanje.2008 . ustroja i baza podataka te algoritama. http://www. Diplomirani projektanti računalnih sustava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. njihovih mogućnosti i ograničenja. kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka. te pišu. računalnih metoda i programske podrške. f) projektiranje. te doprinos tom razvoju.htm 18.7 STATISTIČAR. planiraju. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2131. ocjenjivanje. testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava.22. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. sustavni inženjeri i programeri 2139. umjetne inteligencije i robotike.7 STATISTIČAR. poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode. e) oblikovanje. testiranje i održavanje računalnih programa. planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene. dokumentacije i priručnika. PRISTAV I. kreiranje. savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu.22. unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka. c) praćenje tehničkog razvoja računala. SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI Diplomirani projektanti računalnih sustava.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU 2122. MLAĐI PRISTAV I. sustavni inženjeri i programeri istražuju. pisanje. algoritama. d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka. vanjske opreme.n. planiranje.8. Diplomirani računalni stručnjaci d.nn. b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.

21.19. n) izradu znanstvenih radova. j) proučavanje namjene korisničkih programa.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te pripremu analiza isplativosti.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131. zahtjeva za izlaznim podacima.7 diplomirani inženjer sustava za opremu http://www.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131. u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti.htm 18. izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.6.41.35.12.8.2008 .36.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 106 of 823 g) razvoj boljih metoda i instrumenata.34. o) srodne poslove.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2131. m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.7 diplomirani programer 2131. i) izradu programskih specifikacija. k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu.11. naravi i izvora ulaznih podataka.13.32. dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške.33. p) nadgled ostalih suradnika. programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine. h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.14.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131. za pisanje. unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola.7 diplomirani analitičar sustava 2131. U toj skupini su zanimanja: 2131. l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu. uključujući i računalne jezike. testiranje programa i uklanjanje pogrešaka. imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja. odnosno sastava opreme.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2131.7 diplomirani programer za računalne mreže 2131.

21.72.nn.8.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS 2131.7 diplomirani inženjer računalstva 2131.43.7 diplomirani inženjer sustava 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE 2131.8 istraživač računalstva 2131.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2131.7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA http://www.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.htm 18.42.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER 2131.44.2008 .43.34.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2131.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 107 of 823 2131.44.14.7 koordinator računalne mreže 2131.19.21.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.32.12.41.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA 2131.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE 2131.6.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA 2131.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA 2131.53.7 administrator baza podataka 2131.21.9 samostalni istraživač računalstva 2131.44.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.61.11.7 diplomirani informatičar DODATAK: 2131.62.21.52.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA 2131.31.71.

uključujući njihovo aktiviranje. unutar podvrste 213.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. U toj skupini su zanimanja: 2139.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA 2139.21.7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.51. Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 108 of 823 2131.6.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2139.htm 18.11.7 diplomirani inženjer za obradu podataka DODATAK: 2139.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE 2139. Ti poslovi uključuju: a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava.44.11.51. (Diplomirani računalni stručnjaci).19. d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije. e) srodne poslove.8.7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA 2139.11.11. c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka.7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER 2131. f) nadgled ostalih suradnika.51.21.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.21.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA http://www. Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi). te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova.2008 .7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING 2139.nn. b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava.N. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 2131.11.

vodoprivrednih. kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu.21. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2141. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju. savjetovanje. te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije 2149. Diplomirani inženjeri d. mjerenje kopna. urbanizma i prometa 2142. postrojenja i industrijskih pogona. dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne http://www.htm 18. djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada. planiranje i projektiranje uređenja prostora.6. urbanizma. unapređuju i razvijaju spoznaje. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva 2144. bolnice. stručno nadziru.8. kao i strojeva. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. provođenje tehničkih. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. izradu znanstvenih radova. Diplomirani inženjeri arhitekture. tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša. prostornog planiranja i građevinarstva. URBANIZMA I PROMETA Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju. nafte. mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. proizvoda i postupaka.7 SAVJETNIK. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala. INFORMATIČKI PODVRSTA 214. plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije 2148.nn. savjetovanje o njima.21.7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU 2139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 109 of 823 2139. Diplomirani građevinski inženjeri 2143. koncipiranje.n. 2141. savjetovanje. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri 2146.19. oblikovanje. poslovne i industrijske zgrade. prehrambene tehnologije i biotehnologije 2147.21. energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije. vode gradnju. proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. prometnih. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija 2145.2008 . savjetuju i projektiraju. projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU 2139. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja.

nadziranje održavanja vozila. o) nadgled ostalih suradnika. f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija. izrađuju prometne planove. bavljenje sigurnošću prometa. izradu idejnih rješenja i projekata. k) projektiranje sustava cestovnog.14.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.6. izradu prometnih studija. izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično). pomorskog. izradu studija te istraživanja. b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . zračnog. bave se sigurnošću i regulacijom prometa. l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima. d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture. dizajniranje interijera. prigradskoga. m) izradu znanstvenih radova.nn.7 diplomirani projektant interijera 2141. e) koncipiranje građevina visokogradnje. n) srodne poslove. nadziru odvijanje prometa. toplotne zaštite i uštede energije. projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 110 of 823 planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje. i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje .htm 18.19.12.7 diplomirani projektant arhitekture 2141.13. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda. projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture. nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima.7 diplomirani arhitekt konzervator http://www. rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga. j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja.8. održavanje i popravljanje prometnih sredstava. konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat. željezničkog. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda. planiranje prometa. plovila i postrojenja. g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje. međunarodnoga). U toj su skupini zanimanja: 2141. Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet.11. c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole.

72.2008 .7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.8 istraživač prometa 2141.7 diplomirani prostorni projektant 2141.7 voditelj špediterskoagencijskih poslova 2141.62.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU 2141.31.11.7 diplomirani dizajner 2141.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2141.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA http://www.71.16.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.7 diplomirani inženjer arhitekture 2141.20.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 111 of 823 2141.67.17.12.7 lučki kapetan 2141.7 diplomirani planer visokogradnje 2141.63.7 diplomirani prostorni planer 2141.6.69.18.70.8.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2141.19.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 2141.68.nn.61.73.16.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE 2141.11.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2141.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2141.htm 18.8 istraživač arhitekt 2141.9 samostalni istraživač arhitekt 2141.7 diplomirani inženjer aeronautike 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE 2141.9 samostalni istraživač prometa DODATAK: 2141.66.65.7 voditelj prekrcajnih poslova 2141.19.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU 2141.64.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2141.15.

62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 112 of 823 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2141.7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA 2141.18.63.nn.63.62.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA 2141.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2141.7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA 2141.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2141.63.62.62.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.63.61.18.17.63.63.63.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2141.62.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 2141.htm 18.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU 2141.8.61.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2141.20.63.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 2141.19.62.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA http://www.2008 .61.7 PLANER LETOVA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA 2141.7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST 2141.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE 2141.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA 2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2141.62.6.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.63.62.7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA 2141.

7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE 2141.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA 2141.htm 18.65.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION) 2141.7 ŠEF POMORSKOG UREDA 2141.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA 2141.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA 2141.69.7 ŠEF CENTRA AKL 2141.63.63.63.63.7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET 2141.63.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE 2142.7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA 2141.67.65.64. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI http://www.65.7 KAPETAN PRISTANIŠTA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 PLANER REDA LETENJA 2141.64.7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE 2141.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA 2141.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA 2141.64.69.63.68.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2141.66.7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU 2141.7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA 2141.63.2008 .7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA 2141.nn.65.7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL 2141.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA 2141.65.19.63.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 113 of 823 2141.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA 2141.70.8.6.64.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2141.69.63.7 TEHNOLOG OKL I AKL 2141.63.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

m) pripremu znanstvenih radova. hidrograđevina. c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina. temelja i stabilizacije klizišta. i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete. n) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 2142. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva.19. vodoprivredne građevine i slično).7 diplomirani inženjer za geotehniku http://www. cestograđevni materijali).7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.12. l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima.13. o) nadgled ostalih suradnika. f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje.nn.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2142.8. projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele). tunela i slično. konzultacije i druge aktivnosti. planiraju i vode održavanje građevina (ceste. saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije. željeznice. mostova. studija. složenih temeljenja. istraživanje.2008 .11. e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih. d) izradu projekata organizacije građenja. planiranje i vođenje održavanja građevina.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.6. hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje. vode građenje svih građevina. savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge. idejnih projekata. b) vođenje projekata i projektiranje prometnica.htm 18. k) stručni nadzor. g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali). savjetuju.provode stručni nadzor. j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina. kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 114 of 823 Diplomirani građevinski inženjeri istražuju. metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina. konstrukcija visokogradnje. Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi.

11.16.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA 2142.14.11.8 istraživač građevinarstva 2142.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 2142.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 2142.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.19.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.16.11.12.7 KONTROLOR PRUGA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA 2142.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.11.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA 2142.11.htm 18.12.8.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA 2142.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2142.13.12.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA 2142.21.7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA 2142.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE 2142.6.15.13.13.9 samostalni istraživač građevinarstva 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 115 of 823 2142.17.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.11.13.2008 .13.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE http://www.7 diplomirani voditelj gradnje 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.nn.13.12.13.7 diplomirani građevinski inženjer DODATAK: 2142.

razvijaju.21. h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. e) lociranje i otklanjanje kvarova. prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima. savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) srodne poslove.21. http://www.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE 2142. g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 2142. proizvoda te procesa i savjetuju o njima. opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima.nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 2142. i) izradu znanstvenih radova.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2142.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 2142. b) projektiranje električnih strojeva. motora i ostalih elektrotehničkih uređaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 116 of 823 2142.htm 18. postrojenja i sustava.21.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 2143.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA 2142. projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata. c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima. proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima.8.19. zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2142. održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. opreme. Ti poslovi obično uključuju: a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2142.21. d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju. prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije.2008 .6. f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava.21.21.21.21.

7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.htm 18.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2143.7 projektant elektroenergetskih postrojenja 2143.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2143.2008 .21. U toj su skupini zanimanja: 2143.12.26.22.19.26.8.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.32.24.11.31.41.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.21.14.25.23.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 117 of 823 k) nadgled ostalih radnika.42.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2143.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2143.6.52.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE 2143.31.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2143.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2143.12.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2143.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE http://www.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.61.26.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.7 diplomirani inženjer elektrotehnike DODATAK: 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.nn.13.33.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2143.

7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike http://www. h) izradu znanstvenih radova.7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja 2144. Ti poslovi obično uključuju: a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne.21. proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. i) srodne poslove.14. g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. vode njihovu izgradnju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. automatsko upravljanje tehničkim sustavima. proizvoda i procesa te savjetuju o njima.htm 18.7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA 2143. osiguravaju njihovo funkcioniranje.8.11. razvijaju. radiotelekominikacijsku opremu. održavanje i popravke te savjetuju o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 118 of 823 2143.nn. opreme i sustava.22.12.32. materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144. f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.6.2008 . proizvoda i postupaka. U toj su skupini zanimanja: 2144. uređaja. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju. j) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2144.13.61. e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2143. b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka. c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda 2144. d) lociranje i otklanjanje kvarova.19. telekomunikacijske i regulacijske opreme.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente 2144. projektiraju elektroničke uređaje i sustave. opreme i sustava.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2144.42.

7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2144.11.htm 18.23.6.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2144.71.23.34.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2144.7 diplomirani inženjer elektronike DODATAK: 2144.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2144.2008 .33.22.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2144.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2144.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 119 of 823 2144.32.61.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2144.8 istraživač elektronike.8.22.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.62.7 VODITELJ IRE RADIONICA 2144.19.22.44.32.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA http://www. telekomunikacija i automatike 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2144.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144. telekomunikacija i automatike 2144.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2144.51.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE 2144.42.9 samostalni istraživač elektronike.46.31.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2144.43.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2144.45.35.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata 2144.36.22.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2144.nn.

kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i konstruiranje strojeva. g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom. f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje. konstruiraju i vode proizvodnju strojeva.nn. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju. d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 2144.71.32. proizvoda i procesa. http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2144. kao i njihove neelektrične opreme i uređaja.33.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2144. instrumenata. te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem. dizala i eskalatora.32. poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 120 of 823 2144.2008 . i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica. zrakoplova i raznih industrijskih vozila.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144. graditeljstvo.8. projektora.6.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2144.32. proizvoda i procesa. ventilaciju. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja. Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila. alata. klimatizaciju i hlađenje. kamera i njima sličnih proizvoda. j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta.7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 2144. c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila. b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja. naprava.19.32. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te svih vrsta posuda pod pritiskom. pristroja i alata za industriju. računala. strojarske opreme.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2145. rudarstvo. strojarskih postrojenja i vozila. vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem.htm 18. e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte. kranova.

11. q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. U toj su skupini zanimanja: 2145.15.06.05.03. o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 projektant konstruktor cestovnih vozila 2145. n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 121 of 823 k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala.04.02.7 projektant konstruktor pružnih vozila 2145.19.16. t) srodne poslove. u) nadgled ostalih suradnika.7 projektant konstruktor turbina http://www.8. proizvoda i postupaka.6. m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog.01.17. s) izradu znanstvenih radova.7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva 2145. te nadzor u toku njihove upotrebe. l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom 2145.7 projektant konstruktor alatnih strojeva 2145.2008 . pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja. r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja 2145.14. p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija 2145.7 projektant konstruktor dizalica 2145.7 strojarski projektant postrojenja 2145.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije 2145.7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama 2145. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.13.nn.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva 2145.12.htm 18.

61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2145.18.53.7 strojarski konstruktor kućanskih aparata 2145.62.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva 2145.29.57.54.22.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije http://www.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport 2145.7 projektant tehnologije gradnje plovila 2145.56.7 projektant tehnologije obrade deformacijom 2145.7 strojarski konstruktor procesne opreme 2145.7 projektant strojarske tehnologije 2145.24.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje 2145.43.65.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme 2145.23.27.42.7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa 2145.7 strojarski projektant tehnologije montaže 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 122 of 823 2145.6.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.52.htm 18.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica 2145.7 projektant tehnologije zavarivanja 2145.7 projektant konstruktor preciznih instrumenata 2145.7 strojarski projektant male automatizacije 2145.7 projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva 2145.30.25.2008 .21.51.19.63.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija 2145.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora 2145.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom 2145.55.19.8.7 projektant konstruktor brodskih motora 2145.nn.26.28.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.64.7 projektant konstruktor plovila 2145.7 strojarski projektant konstruktor 2145.41.

9 samostalni istraživač brodogradnje 2145.67.73.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA 2145.41.83.84.67.92.htm 18.41.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE 2145.91.70.8.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.53.64.9 samostalni istraživač strojarstva 2145.8 istraživač strojarstva 2145.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila 2145.68.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme 2145.71.72.81.65.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.2008 .7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA 2145.57.8 istraživač brodogradnje 2145.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme 2145.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.67.53.66.19.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva 2145.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2145.74.67.6.nn.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.7 diplomirani brodograđevni inženjer DODATAK: 2145.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2145.82.69.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 123 of 823 2145.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.7 KONTROLOR VAGONA http://www.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA 2145.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. http://www.69.htm 18.6. planiraju. lijekova.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM 2145. poljoprivrednih kemikalija. poput prerade sirove nafte. pića. f) planiranje.69. kozmetičkih proizvoda.nn.69. razvijaju i vode komercijalne kemijske. e) pronalaženje.7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA 2145. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije.92. sredstava za pranje i čišćenje. biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda. farmaceutskih.69. proizvodnje naftnih derivata. hrane. proizvoda i procesa.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA 2145. farmaceutske.91.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA 2145.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU 2145.8.74. organiziranje i vođenje održavanja opreme. biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda. polimera. razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih.69. održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama.7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA 2145. d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada. b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa.19.7 STROJARSKI SAVJETNIK 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 124 of 823 2145. prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju. c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama.69.69.69. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. planiranje.69.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145.7 VODITELJ ZIM RADIONICA 2145. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.2008 .

k) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 125 of 823 g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.45.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.21.7 projektant kemijske tehnologije 2146.htm 18.7 projektant naftne tehnologije 2146.12.2008 .24.41.26.13.7 diplomirani tehnolog celuloze 2146.8.23.51.25.31.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2146.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2146.19.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2146.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije http://www.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2146.22. U toj skupini su zanimanja: 2146.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2146.nn.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2146. proizvoda i procesa i savjetovanje o njima.6.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.8 istraživač kemijske tehnologije 2146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2146.44.52.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.47.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.11.43.42.32. j) srodne poslove. i) izradu znanstvenih radova. h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2146.27.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2146.46.

71.21.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146. octa 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146. škroba i derivata 2146.7 diplomirani inženjer biotehnologije DODATAK: 2146.65.13.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 126 of 823 2146.61.68.74.htm 18.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2146.67.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2146.nn.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.21.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina.66.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2146.21.92.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.6.64.75. alkohola.8.91.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA http://www.62.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2146.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2146.8 istraživač prehrambene tehnologije 2146.9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije 2146.63.7 diplomirani tehnolog prerade voća.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2146.2008 .19. povrća i bezalkoholnih pića 2146.73.72.59.82.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.81.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2146.

prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja.59. plin i vodu na kopnu i u podmorju. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. projektiraju.82.44.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2146.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU 2146.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 2146.51.7 NUTRICIONIST 2147. projektiranje i nadziranje izrade. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina.59.59. keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146. b) planiranje.27.25.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2146.91. proizvoda i procesa i savjetuju o njima.2008 .nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. njihovih sustava.63. d) planiranje.19. projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 127 of 823 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2146. http://www.8.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.6. opremanja i ispitivanja bušotina za naftu. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja.91. savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu. postrojenja.7 KOZMETOLOG 2146.25.7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU 2146. c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi.htm 18.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2146. uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine.26. te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu. nafte.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2146.8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.59. plin i vodu na kopnu i u podmorju.81.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146. razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina.

7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2147.26.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin http://www.22. h) vođenje istraživanja. njihovo skupljanje.19. projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina. f) planiranje. savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura. osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći. razvijanje novih legura.21. j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. proizvoda i postupaka. unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni.13. l) izradu znanstvenih radova. skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.2008 .24.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2147.11. posebno geolozima i geofizičarima. g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 128 of 823 e) planiranje. bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije.nn.7 projektant bušotina za naftu i plin 2147.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka. posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije. m) srodne poslove n) nadgled ostalih suradnika.25.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2147. oplemenjivanje i otpremu.23.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2147.8.6. U toj su skupini zanimanja: 2147.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2147.28. i) ispitivanje svojstava kovina i legura.htm 18.27.12.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2147. projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja.

6.12.41.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.64.66.7 diplomirani inženjer metalurgije DODATAK: 2147.31.62.64.52.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.8 istraživač metalurg 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2147.2008 .65.8 istraživač rudarstva 2147.61.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2147.81.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.61.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.9 samostalni istraživač rudarstva 2147.30.7 metalurški projektant 2147.67.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2147.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2147.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 129 of 823 2147.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE http://www.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.63.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.42.62.64.11.htm 18.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.19.63.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2147.nn.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2147.7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI 2147.8.71.9 samostalni istraživač metalurg 2147.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2147.72.29.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2147.32.

n) srodne poslove. prijenos (iskolčenje) projekata. b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 130 of 823 2148. h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka.2008 . d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS). m) izradu znanstvenih radova. e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine. Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave. f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje.8.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. projektiranje i pružanje usluga u području geodezije. l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. izradu elaborata za unos u službene evidencije. obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija.nn.htm 18.7 diplomirani geodet topograf http://www. g) geodetsko snimanje podzemnih objekata. zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu.13. regulaciju vodotoka.14. instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije.7 diplomirani kartograf 2148. j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata. projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu. istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih). k) projektiranje hidrotehničkih objekata.7 diplomirani geodet hidrograf 2148. c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja.11. i) savjetovanje. o) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2148.6. odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS). DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju. na teren prema projektnoj dokumentaciji.19. u položajnom i visinskom smislu.7 diplomirani pomorski kartograf 2148.

11.15.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.19.7 PROJEKTANT ZA BUJICE 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.9 samostalni istraživač geodet 2148.21.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA 2148.51.42.7 diplomirani fotogrametar 2148.12.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA http://www.51.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava 2148.7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU 2148.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 131 of 823 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU 2148.31.51.8 istraživač geodet 2148.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA 2148.7 diplomirani inženjer geodezije DODATAK: 2148.16.21.51.7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.51.7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.16.8.16.41.7 diplomirani rudarski mjernik 2148.12.htm 18.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.15.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA 2148.21.21.15.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA 2148.7 diplomirani geodetski projektant 2148.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA 2148.21.11.2008 .6.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.nn.

51.N.htm 18. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi. d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje. c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka. http://www.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148. Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje. te nadzor u toku realizacije.51.51. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci).51.51. f) izradu znanstvenih radova.8.51. savjetuju o njima. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.51.7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA 2148.7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE 2148. b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje.51. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214.19.6.7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.nn.2008 .51. zaštitu imovine i okoliša.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2148.51.7 SURADNIK ZA GEODEZIJU 2148.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148. te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 132 of 823 2148.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE 2149. e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE 2148. imovine i okoliša.51. g) srodne poslove.51.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 2148.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE 2148.7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA 2148. vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna.

7 glavni planer održavanja 2149.34.8. U toj su skupini zanimanja: 2149.19.7 diplomirani inženjer obućarstva 2149.16.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.47.htm 18.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije http://www.43.41.14.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2149.21.12.15.6.7 voditelj zaštitarske službe 2149.2008 .7 glavni planer pripreme rada 2149.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.7 diplomirani logističar 2149.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije 2149.7 glavni planer izgradnje 2149.45.7 diplomirani inženjer kožarstva 2149.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.22.7 analitičar studija rada i vremena 2149.48.44.nn.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.51.49.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 133 of 823 h) nadgled ostalih suradnika.11.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2149.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2149.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2149.24.8 istraživač tekstilne tehnologije 2149.31.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2149.46.42.23.33.7 glavni planer proizvodnje 2149.13.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2149.32.

7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU http://www.42.41.17.43.2008 . GIPS 2149.64.nn.21.62.8.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2149.43.7 KOSTIMOGRAF 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.61.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST 2149.htm 18.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2149. ODLAGANJA OTPADA 2149.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 134 of 823 2149.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2149.23.7 grafički urednik 2149.65.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 2149.31.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije DODATAK: 2149.7 diplomirani grafički dizajner 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT.19. VAPNO.43.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2149.23.41.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149. OBRADE.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2149.63.51.6.41.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA.16.51.61.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2149.43.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2149.23.8 istraživač grafičke tehnologije 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2149.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

d) srodne poslove. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 2150.6.htm 18. Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova. digitalnih diskova.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE 2149.7 diplomirani montažer slike i zvuka DODATAK: 2150. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima. audiotraka. U toj su skupini zanimanja: 2150. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka 2150.11. gramofonskih ploča. c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU PODVRSTA 215. e) nadgled ostalih suradnika.19. Ti poslovi obično uključuju: a) namještanje kamera za snimanje filmova. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona.7 diplomirani snimatelj slike 2150.11.11.12.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA 2150.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 135 of 823 2149.61.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA http://www.7 KAMERMAN 2150.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 2150.2008 . videotraka.nn.11. televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima.8. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.62. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.

biotehnički.2008 . mikrobiologije. stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline. patologije i farmakologije. proširivanje. Biološki. Poslovi obično uključuju: istraživanje. Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva 2211. veterinari i srodni stručnjaci PODVRSTA 221. imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti. savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi. agronomije i medicine. uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi. BIOTEHNIČKI. unapređuju i razvijaju spoznaje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. citologije. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. lijekova i ostalih tvari na njih. agronomije. molekularne biologije. farmakologije. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. Diplomirani inženjeri farmakologije. biokemijski i srodni stručnjaci 222. http://www. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije.htm 18. anatomije. tkiva. farmaceutskoj.12. molekularne biologije. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 221. šumarstvu. biologiji mora. botanike. primijenjenoj ekologiji. biotehnički. ekologije. genetike. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2211. prehrambenoj i ostaloj industriji. proučavanje bolesti ljudi. Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline. fiziologije.6. posebno u medicini i poljoprivredi. životinja i bilja. zoologije. primjenu preventivnih. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju. bakteriologije. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju. unapređuju i razvijaju spoznaje. primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog. fiziologije. BIOLOŠKI. biokemije i srodni stručnjaci 2213. kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 136 of 823 2150. životinjskog i biljnog svijeta. Doktori medicine. ekologije. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike 2212. genetike. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Biološki. bakteriologije. lijekova i drugih tvari na njih. zoologije. izučavanje i pronalaženje novih tehnologija. izradu znanstvenih radova. biokemije. zaštiti okoliša. mikrobiologije. izradu znanstvenih radova.19. zoologije. botanike. biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju.nn. uključujući organe. savjetovanje o njima. genetičkom inženjerstvu i medicini. ekologije. unapređuju i razvijaju spoznaje. biokemije. botanike.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA VRSTA 22.

nn. podrijetla. herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari). proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja.13.16. analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza. genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi.7 diplomirani inženjer genetičar http://www. h) istraživanje bakterija i virusa. razvoja. moru i u vodama na kopnu. razvoja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 137 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. U toj skupini su zanimanja: 2211. l) nadgled ostalih suradnika.htm 18.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211. i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja. unapređivanje i razvijanje pojmova. k) srodne poslove. c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.14. rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama. d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu. b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka.6.19. teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima. f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju.7 diplomirani inženjer ekolog 2211. g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo.7 diplomirani inženjer molekularni biolog 2211.12.8. životinja i biljaka.15.2008 . njihova podrijetla.7 diplomirani inženjer botaničar 2211. j) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani inženjer zoolog 2211. e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida. razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi. kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš.

18. stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima.19.20.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 138 of 823 2211.7 diplomirani inženjer parazitolog 2211. životinjskih i biljnih organa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik.6. životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja.23.7 MARINSKI EKOLOG 2211. uzroke i razvoj ljudskih. poljoprivredi i industriji.9 samostalni istraživač biolog DODATAK: 2211.32. f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva. teorija i metoda u pojedinim područjima. unapređuju i razvijaju spoznaje.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE 2211.31. fiziologije. biofizike. posebno u medicini. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. biokemije i srodni stručnjaci istražuju. tkiva.8.17. e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211. c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211. organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova. strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama.htm 18.22.7 diplomirani inženjer biolog 2211.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2211. http://www.8 istraživač biolog 2211. unapređivanje i razvijanje pojmova.7 AKVAKULTURIST 2212.2008 .19.nn. patologije i farmakologije.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2211.21. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. biokemije. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri farmakologije.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.24.18.7 diplomirani inženjer imunolog 2211. d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih.12. teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije.

U toj skupini su zanimanja: 2212.18.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.13.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.htm 18.7 diplomirani biofizičar 2212.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.15.16.7 diplomirani sanitarni inženjer DODATAK: 2212.19. medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2212.21.7 diplomirani biokemičar 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.16.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 139 of 823 g) unapređivanje industrijske.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG http://www.16.16.16.13.7 diplomirani anatom 2212.7 diplomirani fiziolog 2212.13.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani patolog 2212.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.8.nn. j) nadgled ostalih suradnika.18.16.18. h) izradu znanstvenih radova.16.7 diplomirani farmakolog 2212.11.14.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212. i) srodne poslove.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2212.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2212.6.7 diplomirani toksikolog 2212.2008 .12.

18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.18. voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.21. c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.18. g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka.18. teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.18. f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja. i) srodne poslove.htm 18. iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu. U toj su skupini zanimanja: http://www.nn. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.19. h) izradu znanstvenih radova. j) nadgled ostalih suradnika.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212. SPECIJALIST 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212. b) istraživanje vrtlarskih.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 140 of 823 2212.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. unapređuju i razvijaju spoznaje.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.2008 . e) istraživanje obilježja.8.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2213.

61.6.14.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA http://www.21.17.7 diplomirani tehnolog stočarstva 2213.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.11.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2213.7 organizator lovstva 2213.51.12.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA 2213.51.41.7 agronom savjetodavne službe 2213.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2213.7 agronom voćarstva 2213.22.13.42.17.31.51.9 samostalni istraživač šumarstva DODATAK: 2213.2008 .8 istraživač šumarstva 2213.51.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA 2213.19.23.7 agronom 2213.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.7 agronom zaštite bilja 2213.16.9 samostalni istraživač agronom 2213.41.7 diplomirani inženjer šumarstva 2213.17.htm 18.7 GLAVNI TAKSATOR 2213.7 agronom melioracija 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.7 REVIRNIK 2213.41.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI 2213.62.15.52.8.8 istraživač agronom 2213.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2213.7 agronom vinogradarstva 2213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 141 of 823 2213.12.7 agronom ratarstva 2213.nn.

unapređuju i razvijaju spoznaje. Doktori medicine 2222. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju.52. Diplomirani veterinari 2224. Magistri farmacije 2221.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213. DOKTORI MEDICINE Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj.nn. kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213.19. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2221.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.htm 18.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA 2213. izradu znanstvenih radova. kontinuiranosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DOKTORI MEDICINE.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE 2213. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne.51. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.51. Doktori stomatologije 2223. savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja. stomatologiji.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA PODVRSTA 222. teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini.8.52.52. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te http://www. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213. veterinarskoj medicini.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213.52. farmaciji i zaštiti zdravlja.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA 2213. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja.52.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 142 of 823 2213. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.51.

i) izradu znanstvenih radova.15.11. f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave.2008 .13. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite.25.nn.26.7 doktor medicine psihijatar 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.24.7 doktor medicine 2221.7 doktor obiteljske medicine 2221.22.8.7 doktor medicine dermatolog 2221. j) srodne poslove.7 doktor medicine neurolog 2221.23. U toj skupini su zanimanja: 2221.7 doktor školske medicine 2221.7 doktor medicine pedijatar http://www.7 doktor medicine rada 2221. h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva. c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih.12.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 143 of 823 njihovih posljedica.7 doktor medicine infektolog 2221.7 doktor medicine dermatolog i venerolog 2221.27. k) nadgled ostalih suradnika.7 doktor medicine pneumoftizeolog 2221.28. tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba. g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva.19. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva.htm 18.14.29.7 doktor medicine neuropsihijatar 2221.7 doktor opće medicine 2221.7 doktor medicine internist 2221.

51.7 doktor medicine otorinolaringolog 2221.59.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.39.7 doktor medicine urolog 2221.57.7 doktor medicine ortoped 2221.7 doktor medicine radioterapeut 2221.6.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog 2221.54.33.7 doktor medicine opći kirurg 2221.36.56.52.72.34.60.73.7 doktor javnog zdravstva 2221.58.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 144 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST http://www.7 doktor medicine klinički citolog 2221.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar 2221.7 doktor medicine oftalmolog 2221.31.71.7 doktor medicine dječji kirurg 2221.nn.7 doktor medicine klinički farmakolog 2221.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom 2221.55.38.7 doktor medicine patološki anatom 2221.htm 18.37.62.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg 2221.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije 2221.53.8.2008 .35.63.7 doktor socijalne medicine 2221.7 doktor medicine neurokirurg 2221.7 doktor medicine transfuziolog 2221.7 doktor nuklearne medicine 2221.61.7 doktor medicine epidemiolog DODATAK: 2221.7 doktor medicine radiolog 2221.7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog 2221.7 doktor sudske medicine 2221.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog 2221.19.32.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.nn.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG 2221.21.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT 2221.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG 2221.29.21.25.29.28.21.25.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG. DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA 2221.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT 2221.htm 18.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG 2221.29.21.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG http://www.21.25.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG 2221.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG 2221.29.8.11.21.7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG 2221.11.6.7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG 2221.29.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 145 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI 2221.21.21.28.25.7 DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG 2221.25.2008 .29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG 2221.

7 OTORINOLARINGOLOG.34.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.39.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG 2221.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG 2221.36.7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE 2221. liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR 2221. kontinuiranosti. DOKTORI STOMATOLOGIJE Doktori stomatologije provode mjere prevencije.37.73.29. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.29. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi.53.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED 2221.36.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG 2222.31.37.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR 2221. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG 2221. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.31.htm 18.31. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 146 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG 2221.nn.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA 2221.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG 2221. Bave se znanstvenoistraživačkim radom.2008 .7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG 2221.39.53. PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG 2221.6.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG 2221.31.37.39.19.53.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG 2221.39.8.31.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR 2221.

14.11.7 doktor stomatologije DODATAK: 2222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.20.6.16.7 doktor stomatologije protetičar 2222.7 doktor stomatologije parodontolog 2222.7 doktor stomatologije oralni kirurg 2222.7 doktor obiteljske stomatologije 2222.19. http://www.12.htm 18.13.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST 2222.20.8. i) srodne poslove. unapređuju i razvijaju spoznaje.7 doktor stomatologije ortodont 2222.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont 2222.15. U toj su skupini zanimanja: 2222. h) izradu znanstvenih radova.19.18. DIPLOMIRANI VETERINARI Diplomirani veterinari provode istraživanja.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT 2223. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 147 of 823 b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica. c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi.17.7 doktor dječje i preventivne stomatologije 2222.7 doktor stomatologije oralni patolog 2222. f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva.nn. g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva.20.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog 2222. j) nadgled ostalih suradnika.2008 . teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine.

i) srodne poslove. pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina. f) nadzor kvalitete.8. izdavanjem i prodajom gotovih lijekova. h) izradu znanstvenih radova. pomoćnim sredstvima u liječenju. U toj su skupini zanimanja: 2223.7 veterinar kućnih ljubimaca 2223. b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima.11.22. g) pomoć u epidemiološkom.9 samostalni istraživač veterine DODATAK: 2223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja. c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava.nn. c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje. Bave se znanstveno-istraživačkim radom Ti poslovi uključuju: a) nabavu. http://www.6. e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja. teorija i operativnih metoda. j) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 148 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.htm 18. dječjom hranom. dijetetskim proizvodima.2008 . čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji. MAGISTRI FARMACIJE Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 2224.8 istraživač veterine 2223.21. unapređivanje i razvijanje pojmova. medicinskim proizvodima. b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja.11. kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja.12.7 veterinar 2223.19. d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti. magistralnih i galenskih pripravaka.

14.7 magistar farmacije farmaceutski informatičar 2224. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim http://www. jačina i vrijeme djelovanja. i) srodne poslove.19.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.11.15. f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova.7 LJEKARNIK 2224.7 magistar farmacije u veleprodaji DODATAK: 2224.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI VRSTA 23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 149 of 823 d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja. e) vođenje registra lijekova.16.14. otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost.htm 18.7 FARMAKOINFORMATIČAR 2224.2008 .7 magistar farmacije klinički farmaceut 2224.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT 2224. h) izradu znanstvenih radova.8.nn.13.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST 2224.13.15.7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE 2224.12. j) nadgled ostalih suradnika.7 magistar farmacije 2224.12.7 KLINIČKI FARMACEUT 2224.7 magistar farmacije za ljekovito bilje 2224. g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća.6.11.7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova 2224.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2224. posebice narkotika. U toj su skupini zanimanja: 2224.11. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.

obrazovni i drugi stručnjaci 232. pišu skripte i knjige. vode kolegije i seminare. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje PODVRSTA 231. sudjeluju u određivanju pravila studija. seminara. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti.19. sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva.2008 . obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima http://www. tečajeva. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima 2314. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 231. nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima. istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija. istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.htm 18. teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. Visokoškolski znanstveno-obrazovni.8. poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. drže predavanja. umjetničke i stručne programe.nn. odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. obrazovni i drugi stručnjaci u društvenohumanističkim znanostima 2312. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.6. sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata. obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline. u osnovnim. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima 2315. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne. pripremu nastavnih materijala i knjiga. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2311. nadziranje drugih suradnika. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. imaju konzultacije i mentori su studentima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. izvođenje programa obrazovanja odraslih. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 233. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje 234. Učitelji djece s razvojnim teškoćama 235. teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige. izrađivanje i razvijanje programa. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. općeobrazovnim ili strukovnim školama. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima 2313. sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima. istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 150 of 823 razinama.

11. mentorstvo. itd.dodiplomskoj. specijalističkoj. obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 151 of 823 2316. l) srodne poslove.htm 18. sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta.12. U toj skupini su zanimanja: 2311. n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe. poslijediplomskoj. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.8. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.7 predavač filozofije 2311. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. m) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uvođenje i organiziranje novih kolegija. poučavanje.13. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji 2311.2008 . na različitim razinama . pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.8 sveučilišni asistent filozofije 2311. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.9 sveučilišni profesor filozofije http://www. b) organiziranje i pripremu poučavanja. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. knjiga i članaka.nn.19.6. teorije i operativne metode te pišu stručne radove. drži ispite i savjetuje. seminari i laboratorijski eksperimenti. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. e) ispite. teorija i operativnih metoda za primjenu u društvenohumanističkim područjima. h) pisanje skripata.

2008 .8 sveučilišni asistent arheologije 2311.26.46.7 predavač arheologije 2311.9 sveučilišni profesor ekonomije http://www.8.23.7 predavač filologije 2311.nn.9 sveučilišni profesor povijesti 2311.8 sveučilišni asistent ekonomije 2311.36.39.8 sveučilišni asistent etnologije 2311.7 predavač etnologije 2311.15.7 predavač prava 2311.9 sveučilišni profesor psihologije 2311.9 sveučilišni profesor prava 2311.8 sveučilišni asistent prava 2311.44.25.19.7 predavač sociologije 2311.17.30.38.24.8 sveučilišni asistent pedagogije 2311.16.8 sveučilišni asistent sociologije 2311.htm 18.7 predavač povijesti 2311.27.9 sveučilišni profesor sociologije 2311.47.7 predavač pedagogije 2311.8 sveučilišni asistent psihologije 2311.43.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 152 of 823 2311.35.7 predavač psihologije 2311.40.8 sveučilišni asistent filologije 2311.31.19.21.8 sveučilišni asistent povijesti 2311.28.9 sveučilišni profesor arheologije 2311.9 sveučilišni profesor pedagogije 2311.42.6.32.7 predavač ekonomije 2311.9 sveučilišni profesor etnologije 2311.9 sveučilišni profesor filologije 2311.20.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34.48.

60.6.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti 2311.54.7 predavač politologije 2311.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent defektologije 2311.74.72.84.7 predavač primijenjenih umjetnosti 2311.62.75.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti http://www.8 sveučilišni asistent socijalnog rada 2311.71.8 sveučilišni asistent politologije 2311.htm 18.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti 2311.58.7 predavač socijalnog rada 2311.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti 2311.7 predavač defektologije 2311.83.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 153 of 823 2311.nn.67.78.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .76.70.9 sveučilišni profesor defektologije 2311.51.7 predavač likovnih umjetnosti 2311.7 predavač informacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti 2311.19.63.59.55.66.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti 2311.7 predavač scenskih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti 2311.79.64.8.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti 2311.7 predavač glazbenih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor socijalnog rada 2311.80.52.82.8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor politologije 2311.50.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti 2311.56.7 predavač organizacijskih znanosti 2311.68.

OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.92. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. e) ispite.19.8 sveučilišni asistent kriminalistike 2311. uvođenje i organiziranje novih kolegija.7 predavač društveno-humanističkih znanosti 2311. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. b) organiziranje i pripremu poučavanja.2008 . na različitim razinama .8.88.96.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti 2311. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.7 predavač kineziologije 2311. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.98.htm 18.98.90. seminari i laboratorijski eksperimenti. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. mentorstvo. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.9 sveučilišni profesor kriminalistike 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.87. knjiga i članaka. itd.8 sveučilišni asistent kineziologije 2311.7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA 2312. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. specijalističkoj.7 predavač kriminalistike 2311. poučavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 154 of 823 2311.91.dodiplomskoj.95.94.86. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.nn.6.7 lektor stranog jezika DODATAK: 2311. poslijediplomskoj.9 sveučilišni profesor kineziologije 2311. http://www. h) pisanje skripata.9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti 2311. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.

15.7 predavač kemije 2312.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27.htm 18.19.9 sveučilišni profesor fizike 2312.7 predavač geofizike 2312. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.6.7 predavač biologije 2312.8 sveučilišni asistent kemije 2312.8 sveučilišni asistent biologije 2312.22.9 sveučilišni profesor matematike 2312.21.16.12.7 predavač mehanike 2312.13.35.7 predavač fizike 2312.37.24. U toj skupini su zanimanja: 2312.17. m) nadgled ostalih suradnika.9 sveučilišni profesor kemije 2312.23.9 sveučilišni profesor biologije http://www.8 sveučilišni asistent mehanike 2312.34.9 sveučilišni profesor mehanike 2312.nn. l) srodne poslove.2008 .25.8 sveučilišni asistent geofizike 2312.7 predavač matematike 2312.36.32.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 155 of 823 i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.8 sveučilišni asistent matematike 2312.31.26.9 sveučilišni profesor astronomije 2312.9 sveučilišni profesor geofizike 2312.14. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.7 predavač astronomije 2312.8 sveučilišni asistent fizike 2312.8 sveučilišni asistent astronomije 2312.33.

9 sveučilišni profesor geografije 2312. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.nn. b) organiziranje i pripremu poučavanja. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.40. http://www.30.7 predavač prirodnih znanosti 2312.8 sveučilišni asistent geografije 2312. itd. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.2008 .19.6. uvođenje i organiziranje novih kolegija.7 predavač geografije 2312.7 predavač geologije 2312.28.dodiplomskoj. knjiga i članaka. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti 2312. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.18.20. na različitim razinama . specijalističkoj. poslijediplomskoj. mentorstvo.9 sveučilišni profesor geologije 2312. teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima.8.htm 18.8 sveučilišni asistent geologije 2312. c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti 2313. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.39. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 156 of 823 2312.19. seminari i laboratorijski eksperimenti.29. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. e) ispite.38. poučavanje. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. h) pisanje skripata.

9 sveučilišni profesor medicine 2313. poslijediplomskoj.9 sveučilišni profesor farmacije 2313.23.7 predavač medicine 2313.19.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 157 of 823 l) srodne poslove. b) organiziranje i pripremu poučavanja.14.33.8 sveučilišni asistent farmacije 2313.8 sveučilišni asistent stomatologije 2313.9 sveučilišni profesor stomatologije 2313. m) nadgled ostalih suradnika.6.12.35. seminari i laboratorijski eksperimenti. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.13.15. uvođenje i organiziranje novih kolegija. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.2008 . poučavanje. itd.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije 2313.7 predavač veterine 2313. http://www. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. na različitim razinama . mentorstvo.nn. specijalističkoj.24.11.8 sveučilišni asistent veterine 2313. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.9 sveučilišni profesor veterine 2313.htm 18.25.7 predavač stomatologije 2313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U ovoj skupini su zanimanja: 2313.21.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije 2314. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.8.34.7 predavač farmacije 2313.dodiplomskoj.22. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.7 predavač medicinske biokemije 2313.32.8 sveučilišni asistent medicine 2313.

f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.16. h) pisanje skripata.8 sveučilišni asistent elektrotehnike http://www. l) srodne poslove. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. e) ispite.17. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.15.8.25. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.20.2008 .7 predavač brodogradnje 2314.8 sveučilišni asistent metalurgije 2314.8 sveučilišni asistent rudarstva 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.7 predavač strojarstva 2314.nn.7 predavač rudarstva 2314.8 sveučilišni asistent strojarstva 2314.24. m) nadgled ostalih suradnika.7 predavač metalurgije 2314.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 158 of 823 c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. U toj skupini su zanimanja: 2314.9 sveučilišni profesor strojarstva 2314.21.6.9 sveučilišni profesor rudarstva 2314. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. knjiga i članaka.26.12.8 sveučilišni asistent brodogradnje 2314. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.19.27.7 predavač elektrotehnike 2314.9 sveučilišni profesor brodogradnje 2314.9 sveučilišni profesor metalurgije 2314.19.11. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.23.

9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije 2314.28.32.nn.7 predavač tekstilne tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent zaštite na radu http://www.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije 2314.47.9 sveučilišni profesor građevinarstva 2314.8 sveučilišni asistent prometa 2314.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma 2314.9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije 2314.41.34.45.19.58.38.43.7 predavač građevinarstva 2314.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 159 of 823 2314.7 predavač arhitekture i urbanizma 2314.59.30.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.7 predavač zaštite na radu 2314.htm 18.53.7 predavač prometa 2314.6.8 sveučilišni asistent građevinarstva 2314.35.50.39.51.9 sveučilišni profesor geodezije 2314.7 predavač geodezije 2314.9 sveučilišni profesor elektrotehnike 2314.62.31.7 predavač računalstva 2314.57.46.8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.7 predavač grafičke tehnologije 2314.61.36.8 sveučilišni asistent geodezije 2314.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma 2314.49.40.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.8 sveučilišni asistent računalstva 2314.9 sveučilišni profesor prometa 2314.55.9 sveučilišni profesor računalstva 2314.54.42.2008 .

e) ispite. vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 160 of 823 2314.67. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.nn.65. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. uvođenje i organiziranje novih kolegija. na različitim razinama . specijalističkoj. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.9 sveučilišni profesor zaštite na radu 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71. http://www.2008 . Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. poučavanje. mentorstvo.70.66. poslijediplomskoj. knjiga i članaka. b) organiziranje i pripremu poučavanja.8.63. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. itd.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti 2314.htm 18.dodiplomskoj. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.19. l) srodne poslove. m) nadgled ostalih suradnika.9 sveučilišni profesor dizajna 2314.6.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti 2315.7 predavač dizajna 2314.8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti 2314. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. h) pisanje skripata.8 sveučilišni asistent dizajna 2314.69.

c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata. poslijediplomskoj.19.21. obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.7 predavač šumarstva 2315.26. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. specijalističkoj.33.7 predavač ugostiteljstva i turizma 2315.9 sveučilišni profesor agronomije 2315. na različitim razinama .13.9 sveučilišni profesor šumarstva 2315.nn. seminari i vježbe.8 sveučilišni asistent šumarstva 2315.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma 2315.24. http://www.14. b) organiziranje i pripremu poučavanja.7 predavač biotehničkih znanosti 2315.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. mentorstvo.25.8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti 2315.9 sveučilišni profesor tehnologije drva 2315. itd.34.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 161 of 823 U toj skupini su zanimanja: 2315.32.7 predavač tehnologije drva 2315.8.31.16.36.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.8 sveučilišni asistent agronomije 2315. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove.2008 .8 sveučilišni asistent tehnologije drva 2315.6.7 predavač agronomije 2315.15.22.11. poučavanje.dodiplomskoj. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. uvođenje i organiziranje novih kolegija.23.35.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.12.9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma 2315.9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti 2316.

j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.7 predavač teologije 2316. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima. poučavaju u jednom ili više predmeta. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2321.6. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Diplomirani vjeroučitelji http://www.21. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama 2323.2008 .9 sveučilišni profesor teologije PODVRSTA 232. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojnoobrazovne programe. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama 2324.8. Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama 2322. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. l) srodne poslove. sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi. g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje. e) ispite. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama 2326.31. izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. m) nadgled ostalih suradnika. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.11. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama 2325.19. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. knjiga i članaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 162 of 823 d) nadziranje praktičnog rada studenata.nn. h) pisanje skripata.htm 18.8 sveučilišni asistent teologije 2316. U toj skupini su zanimanja: 2316.

sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.19. b) pripremu za poučavanje. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.. l) nadgled ostalih suradnika.7 profesor francuskoga jezika http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vrednuju učenička postignuća.8. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.7 profesor engleskoga jezika 2321. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. Poučavaju.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 2321.2008 . obavljaju razredničke poslove. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 163 of 823 2321.7 profesor njemačkoga jezika 2321. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.11.14.13.7 profesor hrvatskoga jezika 2321. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. strukturom.nn. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama. duševno i duhovno biće. sadržajem. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. k) druge srodne poslove. pisanju udžbenika i drugo. planiranim aktivnostima učenika. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. i) održavanje sata razrednika. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. vode izvannastavne aktivnosti. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.6.12. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.

7 profesor ruskoga jezika 2321.7 profesor filozofije 2321.7 profesor češkoga jezika 2321.7 profesor stranoga jezika 2321.16.7 profesor poljskoga jezika 2321.htm 18.7 profesor latinskoga jezika 2321.25.19.29.7 profesor romskoga jezika 2321.23.7 profesor slovačkoga jezika 2321.7 profesor pravnih predmeta 2321.18.32.38.35.20.17.7 profesor psihologije 2321.7 profesor grčkoga jezika 2321.24.39.6.7 profesor mađarskoga jezika 2321.7 profesor rusinskoga jezika 2321.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 164 of 823 2321.7 profesor španjolskoga jezika 2321.27.7 profesor srpskoga jezika 2321.7 profesor kulturoloških predmeta 2321.28.40.8.7 profesor sociologije 2321.7 profesor logike 2321.2008 .15.7 profesor trgovinskih predmeta 2321.7 profesor slovenskoga jezika 2321.33.37.22.nn.41.7 profesor birotehničkih predmeta 2321.7 profesor povijesti 2321.7 profesor glazbenih predmeta http://www.7 profesor talijanskoga jezika 2321.21.26.7 profesor pedagogije 2321.19.42.7 profesor ekonomskih predmeta 2321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34.7 profesor albanskoga jezika 2321.36.

Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.43. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.6.7 profesor baleta i plesa 2321.29.7 BALETNI PEDAGOG 2321. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.29.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE 2322.45.46.7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA 2321.29.41.7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE 2321. sadržajem.2008 . Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. pisanju udžbenika i drugo.7 profesor scenskih predmeta 2321.htm 18. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Poučavaju.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE 2321.38.29.29.7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture DODATAK: 2321. vode izvannastavne aktivnosti.44.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA 2321.8.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA 2321.29.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA 2321. obavljaju razredničke poslove.19.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA 2321.29.29.46. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA 2321.45.nn.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA 2321.41. http://www. strukturom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 165 of 823 2321. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.7 profesor likovnih predmeta 2321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) pripremu za poučavanje. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.29.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA 2321. vrednuju učenička postignuća.

7 profesor informatike 2322.7 profesor biologije 2322.12. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.7 profesor fizike 2322.7 profesor matematike 2322.7 profesor geofizike 2322. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.. l) nadgled ostalih suradnika. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.16. duševno i duhovno biće.19.17. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.14. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 profesor kemije 2322.2008 .20.8.. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 166 of 823 planiranim aktivnostima učenika. k) druge srodne poslove. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2322. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.7 profesor geologije 2322. Poučavaju. http://www. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.htm 18. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.11. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6.19. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. i) održavanje sata razrednika.18. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 profesor astronomije 2322.7 profesor mehanike 2322. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.13. pisanju udžbenika i drugo.15.7 profesor geografije 2323. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

11. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA http://www. i) održavanje sata razrednika. vode izvannastavne aktivnosti.12.htm 18. k) druge srodne poslove.2008 .8. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. strukturom. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti 2323. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. obavljaju razredničke poslove.15. planiranim aktivnostima učenika.nn.7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti 2323. b) pripremu za poučavanje.19. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.14. sadržajem. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.6.7 profesor veterinarskih predmeta 2323.16. duševno i duhovno biće. U toj su skupini zanimanja: 2323. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.7 profesor stomatoloških predmeta 2323.13.. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 167 of 823 vrednuju učenička postignuća. l) nadgled ostalih suradnika.. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta 2324.7 profesor fizioterapije 2323.7 profesor farmaceutskih predmeta 2323. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.

odgojni i savjetodavni rad s učenicima. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. duševno i duhovno biće. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. planiranim aktivnostima učenika.7 profesor proizvodnje šećera i škroba 2324. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. Poučavaju.19. vode izvannastavne aktivnosti. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti..15. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. vrednuju učenička postignuća. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. i) održavanje sata razrednika.6. b) pripremu za poučavanje. pisanju udžbenika i drugo.11. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.htm 18.12. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.16. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. obavljaju razredničke poslove. l) nadgled ostalih suradnika.7 profesor prerade mlijeka 2324.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti 2324. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. U toj su skupini zanimanja: 2324.8..7 profesor voćarstva i vinogradarstva 2324.7 profesor prerade mesa http://www. strukturom. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. k) druge srodne poslove.13.14. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 profesor stočarstva 2324.nn. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 profesor ratarstva i povrtlarstva 2324. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.17. sadržajem. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 168 of 823 Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. l) nadgled ostalih suradnika. sadržajem. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 169 of 823 2324.18.nn. i) održavanje sata razrednika. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 profesor ugostiteljstva i turizma 2324.19. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.7 profesor prerade duhana 2324. k) druge srodne poslove. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.2008 .7 profesor konditorstva 2324. strukturom.htm 18.24.23.7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića 2324. planiranim aktivnostima učenika. Poučavaju. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.7 profesor šumarstva 2325. duševno i duhovno biće. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno..19. http://www.21..7 profesor prerade voća i povrća 2324. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.7 profesor mlinarstva i pekarstva 2324. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. pisanju udžbenika i drugo. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. vode izvannastavne aktivnosti. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.22. b) pripremu za poučavanje. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. vrednuju učenička postignuća.20. obavljaju razredničke poslove. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6.

20.30.37.17.7 profesor cestovnog prometa 2325.7 profesor tekstilne tehnologije 2325.23.7 profesor keramičarske tehnologije 2325.7 profesor građevinarstva 2325.7 profesor elektrotehnike 2325.32.7 profesor plastičarske tehnologije 2325.7 profesor geodezije 2325.7 profesor tehnologije papira 2325.27.7 profesor staklarske tehnologije 2325.35.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.15.7 profesor rudarstva 2325.7 profesor strojarstva 2325.28.7 profesor kemijske tehnologije 2325.7 profesor pomorskog prometa http://www.7 profesor tehnologije drva 2325.7 profesor konfekcijske tehnologije 2325.24.31.7 profesor brodogradnje 2325.7 profesor arhitekture 2325.7 profesor željezničkog prometa 2325.16.7 profesor gumarske tehnologije 2325.33.34.7 profesor restauracije i gradnje glazbala 2325.7 profesor strojarske energetike 2325.29.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije 2325.36.19.7 profesor računalstva 2325.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 170 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2325.2008 .26.13.21.12.6.7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije 2325.25.htm 18.nn.7 profesor metalurgije 2325.14.7 profesor zrakoplovnog prometa 2325.38.22.8.

7 profesor protupožarne zaštite 2325. i) odgojni rad s učenicima. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja.htm 18. Poučavaju. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. nego i društveno.7 profesor pt prometa 2325. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor praktične nastave DODATAK: 2325. planiranim aktivnostima učenika. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.42.40.7 profesor poljoprivredne mehanizacije 2325. vođenje izvannastavnih i http://www.6. j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr. duševno i duhovno biće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 171 of 823 2325. b) pripremu za poučavanje.44. vrednuju učenička postignuća.8. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju.19. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.45.17. sadržajem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 profesor unutrašnjeg prometa 2325. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.2008 . pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.7 profesor zaštite na radu 2325. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. strukturom.7 profesor melioracije 2325.41.46.39..7 PROFESOR ELEKTRONIKE 2326. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.nn. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor riječnog prometa 2325.43. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. k) ostale srodne poslove.

U toj su skupini zanimanja: 2326. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole.nn. duševno i duhovno biće.11.8. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 172 of 823 izvanškolskih aktivnosti. obavljaju druge odgojno obrazovne poslove. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. Učitelji u osnovnim školama 2332. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. vrednuju uspješnost poučavanja. Učitelji predškolske djece 2331.7 DIPLOMIRANI KATEHETA PODVRSTA 233. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.htm 18. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. pisanju udžbenika i drugom. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.7 diplomirani vjeroučitelj DODATAK: 2326.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE 2326. vrednuju učenička postignuća. http://www. vode izvannastavne aktivnosti. vode izvannastavne aktivnosti. planiranim aktivnostima učenika. b) pripremu za poučavanje. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. već društveno. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. sadržajem. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.2008 .11. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavljaju razredničke poslove. pisanju udžbenika i drugom. vrednuju postignuća djece. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. strukturom.19.6. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja. Poučavaju. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2331. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Poučavaju.11. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. obavljaju razredničke poslove. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.

7 učitelj francuskoga jezika 2331.26.7 učitelj slovenskoga jezika 2331.7 učitelj romskoga jezika 2331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2331.7 učitelj stranoga jezika http://www.7 učitelj engleskoga jezika 2331. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 učitelj talijanskoga jezika 2331.14.16.7 učitelj hrvatskoga jezika 2331.13.8.7 učitelj latinskoga jezika 2331.6.21.htm 18.20. k) druge srodne poslove.15. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.12.7 učitelj grčkoga jezika 2331.18.7 učitelj slovačkoga jezika 2331.7 učitelj ruskoga jezika 2331.7 razredni učitelj 2331.7 učitelj češkoga jezika 2331.7 učitelj albanskoga jezika 2331. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. l) nadgled drugih suradnika.22.7 učitelj mađarskoga jezika 2331.24.nn.7 učitelj srpskoga jezika 2331. i) održavanje sata razrednika.7 učitelj njemačkoga jezika 2331.11.19. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.19..01. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.25.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 173 of 823 f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. organiziranje ekskurzija i izleta.23.7 učitelj rusinskoga jezika 2331.17.27.

7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj povijesti 2331.53. Ti poslovi obuhvaćaju: http://www.41.27.27.27. duševnih i društvenih vještina djeteta.51.44.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj kemije 2331.htm 18.8.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 2331.7 učitelj biologije DODATAK: 2331.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.54.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA 2331. Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.27. tjelesnih.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA 2332.27. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA 2331.32.7 učitelj fizike 2331.7 učitelj zemljopisa 2331.27.6.27.7 učitelj matematike 2331.nn.27.42.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA 2331.52.27.27. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.43.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA 2331.19.55.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 174 of 823 2331.7 učitelj informatike 2331.7 učitelj glazbene kulture 2331.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj likovne kulture 2331.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA 2331.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA 2331.2008 .7 učitelj tehničke kulture 2331.

19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 175 of 823 a) planiranje. c) njegu djece. duševnih i društvenih vještina djeteta. e) razvoj osjećaja sigurnosti. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje.2008 . zadovoljstva. Mogu nadgledati druge suradnike. pjevanje. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. b) osiguravanje uvjeta za njegu. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama http://www. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. igrom i snom. obrazovanje i zaštitu djece. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.htm 18. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. igre uloga. a) j) nadgled ostalih suradnika. spontane razgovore i dr.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. l) srodne poslove. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju.7 učitelj predškolske djece PODVRSTA 234. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. U toj su skupini zanimanja: 2332. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. Poučavaju jedan ili više predmeta.8. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. prihvaćenosti. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom.6. odgoj.nn.11. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci..

praćenje napredovanja. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika.6. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. suradnju sa stručnim timom (psiholog.nn. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. individualni rad s učenikom sa sindromom MCD. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. oštećenog govora. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. l) nadgled ostalih suradnika. http://www.8.19. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. Ti poslovi uključuju: a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 176 of 823 2340. crteža. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. normaliziranje govornog ritma i tempa. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. bilježnica. k) srodne poslove. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. oštećenog vida. oštećenog sluha. s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. dijagrama. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. izradu reljefnih shema. smanjenih intelektualnih sposobnosti. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi. upoznavanje s psihosomatskim. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora.2008 .htm 18. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. j) vođenje propisane evidencije i administracije. maketa i planova. priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. s poremećajem disleksije i disgrafije. prilagodbu udžbenika. zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika.

nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE PODVRSTA 235.8.16.12.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA 2340.13.7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 2340.11. unapređuju metode poučavanja.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE 2340.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama 2340.15. Stručnjaci za obrazovne metode 2352. promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka.13.12. Školski nadzornici 2359.n.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba 2340. razvijaju.14. http://www. postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno. Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa.13.7 učitelj mentalno retardiranih osoba 2340. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2351.16.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha 2340.htm 18.7 PROFESOR DEFEKTOLOG 2340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 177 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2340. nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojnoobrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja.14.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju DODATAK: 2340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. istraživanja metodike poučavanja. Stručnjaci za obrazovanje d. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci za obrazovanje istražuju.11.2008 .7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE 2340.15.7 učitelj osoba s oštećenjem vida 2340.6.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA 2340.7 LOGOPED 2340.16.19. nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima.nn.obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno. pripremu izvješća.

didaktičkom materijalu i sl.htm 18.2008 . d) pripremu stručnih materijala i izvješća. U toj su skupini zanimanja: 2351.13.7 UČITELJ SAVJETNIK 2351.7 UČITELJ MENTOR 2351.11. istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja. Ti poslovi uključuju: a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima 2351.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa 2351.11. metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima. b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima.8. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE Stručnjaci za obrazovne metode.7 PROFESOR MENTOR 2351. metoda poučavanja. metodama. c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima. odnosno metode poučavanja. odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima. http://www.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 178 of 823 2351. ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja.11.11.12.6.7 specijalist za obrazovne tehnologije DODATAK: 2351.19. ŠKOLSKI NADZORNICI Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno. f) nadgled ostalih suradnika.7 PROFESOR SAVJETNIK 2352. e) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa.

11. e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru.7 školski pedagog 2359.11. ponašanju. b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole.7 andragog 2359.7 školski defektolog 2359. Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235.19. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi. pisanju.htm 18. g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije.8. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.N.2008 . d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima.13. odgajaju i obrazuju odrasle. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje. f) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole.7 odgojitelj u učeničkom domu http://www.nn. U toj su skupini zanimanja: 2359. e) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 179 of 823 b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja.7 školski nadzornik 2359. d) srodne poslove. teškoće u učenju i drugo. odgojiteljske poslove u učeničkim domovima. c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada.6. i) nadgled ostalih suradnika. c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa.14. h) srodne poslove. ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima. pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav. Ti poslovi uključuju: a) izradu godišnjeg programa rada. programiranje. U toj su skupini zanimanja: 2352.

primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina. unapređuju i razvijaju spoznaje.12.8 istraživač odgojnih znanosti 2359. planiranje.11. Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 180 of 823 2359. religiju. savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja. primjenu zakona. povijest.22. Stručnjaci državne uprave PODVRSTA 241.2008 . iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima. informacijski i srodni stručnjaci 244. političkih. pravo.htm 18. stvaranje i izvođenje umjetničkih djela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. savjetovanje i obavljanje računovodstvenih http://www.19.12. religijskih i ostalih spoznaja. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju. obrazovnih. POSLOVNI. ekonomskih pravnih. politiku.7 UČITELJ REHABILITATOR VRSTA 24. teorija. sustava i organizacija.21. jezik. teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju. Arhivisti. ekonomiju. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju. sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2359. Vjerski stručnjaci 247. produbljivanje. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci 242.8. Umjetnici i srodni stručnjaci 246. razvoja jezika te filozofskih. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti 245. Ti poslovi obično uključuju: proučavanje.9 samostalni istraživač odgojnih znanosti DODATAK: 2359. društvenih. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Poslovni.nn.7 SPECIJALNI UČITELJ 2359. diplomirani knjižnjičari. izradu znanstvenih radova. psihologiju. Pravni stručnjaci 243. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 241.6.

dioničara. Stručnjaci u poslovanju d. pripremu poreznih prijava.6. b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva. j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama.2008 . 2411.11. poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije. k) srodne poslove. savjetuju o računovodstvenim pitanjima. g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima. obavještavanje javnosti. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2411.nn. Kadrovski stručnjaci 2419. primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke. Računovodstveni stručnjaci 2412. h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost. te zakonom propisanih tijela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova http://www. savjetovanje o principima ekonomije kućanstva. reklamiranje. U toj su skupini zanimanja: 2411. d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima. savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa. i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija. f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva.19. pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 181 of 823 poslova. l) nadgled ostalih suradnika. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa. izrađuju financijska izvješća. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. e) pripremu financijskih izvještaja. kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa.htm 18.n.8. stečaj i slučajevi sumnje u prevare. dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela. c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja. obavljanje poslova kao što je marketing.

23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2411.13.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK 2411.7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA 2411.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2411.23.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA 2411.12.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR 2411.7 ovlašteni revizor 2411.7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE 2411.13.8.23.14.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR 2411.13.7 ŠEF RAČUNOVODSTVA 2411.14.22.6.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA http://www.14.23.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE 2411.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA 2411.23.14.31.7 financijski analitičar 2411.7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.14.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE 2411.13.7 procjenitelj boniteta DODATAK: 2411.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.htm 18.13.2008 .7 porezni savjetnik 2411.13.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA 2411.7 rukovoditelj računovodstva i financija 2411.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 182 of 823 2411.nn.22.14.22.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.7 rukovoditelj financijskih poslova 2411.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE 2411.22.7 interni revizor 2411.22.19.

daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja.2008 .7 savjetnik za zapošljavanje 2412.7 savjetnik za obranu DODATAK: 2412. KADROVSKI STRUČNJACI Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika.7 KADROVSKI SAVJETNIK 2412.14.nn.21. istraživanju radne snage te planiranju.11.11.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA 2412.7 INTERNI REVIZOR BANKE 2412. stručnom osposobljavanju. U toj su skupini zanimanja: 2412.7 analitičar zanimanja 2412. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika. profesionalnog razvoja.23. posredovanju pri zapošljavanju. e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 183 of 823 2411. c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima. stručnom osposobljavanju.6.15. odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike.13. poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka. napredovanju.12. analize zanimanja i profesionalne orijentacije.11.7 savjetnik za profesionalno informiranje 2412.11.7 organizator obrazovanja odraslih 2412. d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji. f) srodne poslove.8. izboru zanimanja.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR http://www.19.7 voditelj kadrovskih poslova 2412.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE 2412.11.htm 18. uključujući intervju s radnicima. profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji. g) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima.

N.7 diplomirani komercijalist 2419.15.nn.htm 18. reklamiranja.15. ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma.8.13. b) komercijalne poslove.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA 2419. STRUČNJACI U POSLOVANJU D. savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga.6.14.7 voditelj nabave i prodaje 2419. j) nadgled ostalih suradnika. f) savjetovanje o izumima.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2419. U toj su skupini zanimanja: 2419. c) planiranje. g) proučavanje i savjetovanje o financijskim. e) nadziranje ponude. savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija.7 organizator poslovnih priredaba http://www. Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci.19. trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organizacijskim. savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima. pomaganje u pripremi zahtjeva. zakonskim. i) srodne poslove. tumačenje. kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda. h) proučavanje.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419. odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva. d) proučavanje. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 184 of 823 2412. marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke. informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji.11. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241.

12.11.21.7 nadzornik novčanoga tržišta 2419. IZVOZA.7 savjetnik za patente 2419.41.14.61.73.7 savjetnik za promotivne metode 2419.11.14.11.htm 18.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.7 savjetnik za ekonomiku kućanstva DODATAK: 2419.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA 2419.74.7 savjetnik za nekretnine 2419.32.7 nadzornik tržišta kapitala 2419.22.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU 2419.8.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT 2419.14.7 oglašivač 2419.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA 2419.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 185 of 823 2419. KONSIGNACIJE 2419.7 ŠEF MALOPRODAJE 2419.31.14.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA http://www.14.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK 2419.71.6.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE 2419.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2419.14.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA.7 savjetnik za poduzetništvo 2419.7 glasnogovornik 2419.14.7 ŠEF VELEPRODAJE 2419.72.19.7 organizator rada 2419.7 analitičar istraživanja tržišta 2419.51.2008 .12.11.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2419.

nn.15. Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima. izrađuju pravne dokumente (tužbe. zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta. primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela.htm 18.7 PROPAGANDIST 2419. savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta. U toj su podvrsti skupine: 2421. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 186 of 823 2419. upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi.41. ugovore.7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA 2419. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.6. vrstom kaznenog djela ili prekršaja.41.7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE 2419. oporuka.72. PRAVNI STRUČNJACI Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise. predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora.41.15. sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2419.41.19. PRAVNI ZASTUPNICI Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike. Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva. predmetom u upravnom postupku i sl.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU PODVRSTA 242.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI 2419. predstavke. preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice. vode sudske postupke. predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu.15.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 2419. isprave. Pravni stručnjaci 2421.41.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA 2419.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET 2419. zastupaju ih pred sudom.51..8. Pravni zastupnici 2422. izjave. žalbe.2008 . predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima. žalbi. optužnice i presude). gone počinitelje i provode istragu. sastavljanje isprava (ugovora.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA 2419. Suci 2429.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom. izjava).

daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.21.7 pravni zastupnik DODATAK: 2421. daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine. davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.6. naputci i sl.21.11.11. zastupanje i obranu klijenata.21. vođenje istrage.7 odvjetnik 2421. b) savjetovanje.21.11.21. e) izradu pravnih sastavaka (tužbe. nekretnina.htm 18. podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom. stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku.7 ADVOKAT 2421.2008 .19. Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći.7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE 2421.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421. optužnice. prirodnih bogatstava.7 državni pravobranitelj 2421. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje zakona.7 državni odvjetnik 2421.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE http://www. upravnim i drugim javnim tijelima. c) otkrivanje kaznenih djela. mišljenja. d) zastupanje županije u imovinskim predmetima. propisa i sudske prakse. f) srodne poslove. u različitim pravnim poslovima.31.).7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK 2421.41.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 187 of 823 Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima. g) nadgled ostalih suradnika.31.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421. žalbe. U toj su skupini zanimanja: 2421.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.8.

41.51.13. g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona.7 sudac Vrhovnog suda 2422.7 predsjednik trgovačkog suda 2422.7 predsjednik županijskog suda 2422. u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda.7 sudac Visokog prekršajnog suda 2422.7 predsjednik prekršajnog suda 2422. f) prijem stranaka.nn. Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina. o pravima i obvezama Republike.14. b) upoznavanje sa spisima.7 sudac županijskog suda http://www.71. izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela.7 sudac Ustavnog suda 2422.7 predsjednik općinskog suda 2422. odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti.6.2008 .21.htm 18. trgovačke.61.8. rješavaju sporove o osobnim odnosima građana.7 sudac Visokog trgovačkog suda 2422.11. U toj su skupini zanimanja: 2422. jedinica lokalne samouprave i uprave. a sude kao sudac (pojedinac).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 188 of 823 2422. SUCI U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda . izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude.19. c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta. štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona. sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke. radne. imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno. d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage. Ti poslovi uključuju: a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu. rukovođenje raspravom.31. ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.12.7 sudac Upravnog suda 2422.

11.71. PRAVNI STRUČNJACI U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti.72.51. društvima. e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove. ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima.73.7 sudac prekršajnog suda DODATAK: 2422.7 voditelj općih poslova 2429. b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave. ustanovama i ostalim institucijama.8 istraživač pravnih znanosti http://www. osim zastupanja ili obrane na sudu. c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 189 of 823 2422.7 sudac trgovačkog suda 2422. f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti. osim izvođenja nastave.74.7 sudac općinskog suda 2422. osim izvođenja nastave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.7 voditelj protokola 2429. d) sastavljanje različitih pravnih spisa.31.6. h) nadgled ostalih suradnika. g) srodne poslove.72.19.7 javni bilježnik 2429.7 SUDAC ISTRAŽITELJ 2422.2008 .7 diplomirani pravnik 2429. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje općim poslovima društva.7 voditelj pravnih poslova 2429.8.71. obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti. ovjera potpisa i čuvanje dokumenata.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA 2429.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika 2429.nn. U toj su skupini zanimanja: 2429.21.htm 18. vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom.61.

7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.11.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK 2429.7 TAJNIK STUDIJA http://www.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II.7 TAJNIK PODUZEĆA 2429.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE 2429.STUPNJA 2429.11.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.11.11.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 190 of 823 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK 2429.21.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE.21.72.nn.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.11.11.11.9 samostalni istraživač pravnih znanosti DODATAK: 2429.7 PRAVNI SAVJETNIK 2429.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 2429.21.8.htm 18.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI 2429.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO 2429.21.6.21.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE 2429. ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE 2429.19.11.11.11.11.11.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE.2008 .7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2429.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 2429.

Ti poslovi obično uključuju: istraživanje.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 191 of 823 2429. izradu.61.7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE 2429.31. http://www. muzejima. umjetničkih galerija i sličnih ustanova.61.61. diplomirani knjižnjičari.41.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA 2429.7 PRISTAV I.6.61.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA 2429.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA 2429. oblikovanje.21.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE 2429.41. komuniciranje.7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA 2429.51.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. knjižnica.8. procjenjivanje. primjenu i upravljanje informacijama.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite. muzeja. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Arhivisti.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA 2429.61.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429. DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI. organiziranje zbirki i izložbi u arhivima.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA 2429. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429. oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika. unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA PODVRSTA 243.7 PRAVNI REFERENT 2429. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE 2429.41.2008 .7 PRAVNI SURADNIK 2429.31.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2429.41. umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama.41.61. ARHIVISTI. informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva.41.41.7 NOTAR 2429. unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama.7 MLAĐI PRISTAV I.41. izradu studija i izvješća.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA 2429.nn.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK 2429.

11. g) srodne poslove. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju.21.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 2431. vodiča. umjetničkim galerijama. raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja.7 muzejski pedagog DODATAK: 2431. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. prikupljaju. b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala.7 arhivist 2431.6.2008 .7 MUZEJSKI SAVJETNIK 2431.22. d) organiziranje. c) istraživanje podrijetla.11. razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke.7 KUSTOS MUZEJA http://www. procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci 2431. arhivima. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. zvučnih snimaka i filmova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 192 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 2431. određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem.19. Arhivisti i muzejski stručnjaci 2432. razvitak. znanstvene i povijesne važnosti u muzejima. f) izradu studija i izvješća.21. umjetničkim galerijama i arhivima. organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe. fotografija. kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima. kulturne. h) nadgled ostalih suradnika.nn.7 kustos 2431. građa od povijesnog. e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi. mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima. procjenu.21. U toj su skupini zanimanja: 2431. inventura.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.

b) odabir i preporučivanje nabave knjiga. istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE 2431.9 samostalni istraživač knjižničar 2432. klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe.7 informacijski stručnjak 2432. d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom. U toj su skupini zanimanja: 2432. razvijanje i čuvanje zbirki knjiga. h) srodne poslove. procjenu i izbor informacija.23.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku.11. stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju.21.nn. organizaciji.6.7 VIŠI KUSTOS 2432.19. i) nadgled ostalih suradnika. serijskih publikacija i ostale tiskane. serijskih publikacija i ostale tiskane. analizu. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje. c) organiziranje.8 istraživač knjižničar 2432.22.8 informacijski istraživač http://www. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju.21.8.7 diplomirani knjižničar 2432. g) izradu studija i izvješća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 193 of 823 2431.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI 2431. e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža.7 dokumentalist 2432.htm 18. audiovizuelne i elektroničke građe. kataloško-bibliografsko opisivanje. pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju.21.21.2008 . f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga. prijenosu i korištenju. obrađuju. audiovizuelne i elektroničke građe.13.

7 BIBLIOGRAF 2432.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 FOTOTEKAR 2432.22.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE 2432. Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK 2432.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2432. politike.11.2008 .nn.9 samostalni informacijski istraživač DODATAK: 2432.13.8 VIŠI KNJIŽNIČAR 2432.21. izradu studija i izvješća.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 194 of 823 2432.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR 2432. antropologije.22. teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju.21.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432. sociologije.21. unapređuju i razvijaju spoznaje. proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina. povijesti.7 FONODOKUMENTATOR 2432. filologije.21. proučavanje podrijetla i razvoja jezika. ekonomije.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR 2432.22.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 2432.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR 2432.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.24.12.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE 2432.htm 18. http://www. psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE PODVRSTA 244.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE 2432.11.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST 2432.11.11. istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste. političke i socijalne probleme.8.19. prevođenje i interpretaciju. pružanje socijalnih usluga.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.

analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda. d) pripremu studija i izvješća. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje.8.12. usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema.htm 18. Diplomirani filozofi.7 diplomirani ekonomist za financije 2441. antropolozi i srodna zanimanja 2443. teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441. Diplomirani filolozi i prevoditelji 2445. zapošljavanja. savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje. sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova. monetarne i fiskalne politike te politike cijena.7 diplomirani agroekonomist http://www. povjesničari 2444. Diplomirani ekonomisti 2442.15. f) nadgled ostalih suradnika. politolozi.19.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 195 of 823 Zanimanja su te podvrste u skupinama: 2441. b) prikupljanje.16. e) srodne poslove.11.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.6. Diplomirani sociolozi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Diplomirani psiholozi 2446. Diplomirani socijalni radnici 2441.14. marketinških metoda. c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih. DIPLOMIRANI EKONOMISTI Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja. dohotka. domaćih i međunarodnih tržišnih trendova. U toj su skupini zanimanja: 2441. produktivnosti i potrošnje.7 diplomirani ekonomist za marketing 2441.13.nn.

33.6.21.35.11.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.51.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.11.61.11.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA 2441.11.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja 2441.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 2441.11.7 MARKETAR BANKE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA 2441.7 stručnjak u poslovima osiguranja 2441.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 196 of 823 2441.htm 18.41.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA http://www.31.7 diplomirani ekonomist DODATAK: 2441.37.34.nn.11.8 istraživač ekonomskih znanosti 2441.52.38.19.7 investicijski savjetnik 2441.13.12.12.7 voditelj bankarskih poslova 2441.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2441.8.11.2008 .11.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE 2441.32.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.42.36.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM 2441.7 voditelj poslova u osiguranju 2441.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.32.7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE 2441.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE 2441.31.8.15.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.nn.htm 18.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ 2441.32.15.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE 2441.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.19.21.31.21.15.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.21.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA 2441.15.7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE 2441.31.32.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV http://www.32.21.33.7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA 2441.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.31.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 197 of 823 2441.32.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA 2441.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2441.21.15.7 PROČELNIK CARINARNICE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2441.15.31.21.2008 .7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE 2441.6.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA 2441.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA 2441.

7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA 2441.37.42.42.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 2441.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE 2441.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA 2441.7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 198 of 823 2441.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU 2441.6.41.8.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE 2441.36.19.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.41.61.61.42.34.61.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.34.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA 2441.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA 2441.7 PRISTAV I.34.41.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM 2441.7 TEHNOLOG RADA BANKE 2441.htm 18.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA 2441.2008 .7 PRISTAV I.34.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO http://www.35.38. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN 2441.61.7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.nn.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA 2441.33.38.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA 2441.35.61.38.36.36.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.42.38.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.

7 EKONOMETRIČAR 2442. c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe.16.2008 .nn. g) izradu studija i izvješća. socijalne obrasce. podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti.7 diplomirani kroatolog 2442.61.8 istraživač antropolog 2442. f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta.7 diplomirani arheolog http://www.8 istraživač sociolog 2442. razvoja. lončarija. b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija. i) nadgled ostalih suradnika. oružje i skulpture.7 EKONOMSKI SAVJETNIK 2441. socijalnim i kulturnim aktivnostima.htm 18.9 samostalni istraživač antropolog 2442. oruđe.18. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA Diplomirani sociolozi.8.7 diplomirani antropolog 2442.12.61.14.9 samostalni istraživač sociolog 2442.17. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke. U toj su skupini zanimanja: 2442. organizaciju i međuovisnosti društava. hramovi.13.7 diplomirani sociolog 2442. d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim.15. h) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje podrijetla. e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva. ustrojstva.11.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 199 of 823 2441.

21. POVJESNIČARI Diplomirani filozofi. ekonomskog.19.nn.9 samostalni istraživač komunikolog 2442.23. DIPLOMIRANI FILOZOFI.7 diplomirani komunikolog 2442.25.8 istraživač etnolog 2442.28.7 diplomirani penolog DODATAK: 2442. prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava.29. politolozi.2008 .7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 200 of 823 2442. Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja. socijalnog ili političkog). provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja. države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr. poput arheoloških i antropoloških nalaza.7 SOCIJALNI PEDAGOG 2443. ljudske djelatnosti.9 samostalni istraživač etnolog 2442.22. d) istraživanja političke filozofije.26. na području epistemologije. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka.8 istraživač komunikolog 2442.7 diplomirani geograf 2442. počela i smisla svijeta. metafizike i etike.31. uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta.8.20.8 istraživač geograf 2442.7 diplomirani etnolog 2442. povjesničari i srodni stručnjaci rade.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani kriminalist 2442. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka.htm 18. uglavnom pomoću rasuđivanja.9 samostalni istraživač arheolog 2442.24.6. iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija. b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora. institucija i http://www. POLITOLOZI.32.27.27.9 samostalni istraživač geograf 2442. poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora. c) izdvajanje važne građe.19.32.8 istraživač arheolog 2442.

h) srodne poslove.13.9 samostalni istraživač filozofije 2443.htm 18. gramatike.nn. traganje za podrijetlom i razvojem riječi. e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora. izvornih i modernih jezičnih skupina. b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava. političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba. rječnika i sličnih priručnika.11. gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 201 of 823 ponašanja. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje odnosa između starih.23.21.9 samostalni istraživač povijesti 2443.2008 .8 istraživač umjetnosti 2443. f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade. jesu li pravni.12.8 istraživač povijesti 2443.14.7 diplomirani filozof 2443. U toj su skupini zanimanja: 2443. c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika. prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo.17.7 diplomirani povjesničar 2443.19.8.7 diplomirani politolog 2443.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 istraživač filozofije 2443. uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama. razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi. http://www.6.15. g) izradu studija i izvješća.19.8 istraživač politologije 2443.9 samostalni istraživač politologije 2443. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI Diplomirani filolozi.16.9 samostalni istraživač umjetnosti 2444.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2443.18.22. i) nadgled ostalih suradnika.

d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda.7 diplomirani hungarolog 2444.11.7 SUDSKI TUMAČ 2444. e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi.14.12.7 diplomirani indolog 2444.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 202 of 823 tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće.nn.7 lektor hrvatskoga jezika 2444.20.7 leksikograf 2444.12.7 prevoditelj 2444.19.17.7 diplomirani književni komparatist 2444.12. h) nadgled ostalih suradnika.2008 .21.12.19. posebno na konferencijama.htm 18.9 samostalni istraživač filolog DODATAK: 2444.7 diplomirani filolog 2444.8 istraživač filolog 2444.6. sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika.7 TUMAČ 2444.12. U toj su skupini zanimanja: 2444.7 SIMULTANI PREVODITELJ 2444.13.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ 2444. f) izradu studija i izvješća.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) srodne poslove.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ http://www.8.7 slavist 2444.7 diplomirani turkolog 2444.12.18.15.7 diplomirani fonetičar 2444.16.

7 OPĆI LINGVIST 2444. Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada. prvenstveno ljudi.11. komunikacija i tržište. prevencijske i terapeutske postupke. U toj skupini su zanimanja: 2445.7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ 2444.12. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice. odgoj (i preodgoj) i obrazovanje.7 psiholog forenzičar 2445. obrana (vojska). b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika. d) srodne poslove. socijalni rad.12. tumačenje i vrednovanje). c) savjetovanje. zapošljavanje. zdravstvo. promet (kao poseban oblik rada).7 klinički psiholog 2445.7 psiholog rada 2445. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića. njihovu primjenu.12.8 istraživač psiholog 2445.7 školski psiholog 2445. e) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 203 of 823 2444.9 samostalni istraživač psiholog DODATAK: 2445.16. razvoja i mogućnosti utjecaja na njih.htm 18.8.19.20. njihovog nastanka.7 športski psiholog 2445.13.7 SEMANTIČAR 2445.7 psiholog 2445.7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG http://www. Ti poslovi uključuju: a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena. profesionalna orijentacija.15.7 VIŠI PREVODITELJ 2444.6.2008 .14.21.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.11. selekcija i rehabilitacija.20. šport i različita druga područja ljudske djelatnosti.

8.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.2008 . i) planiranje. c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema.htm 18.7 diplomirani socijalni radnik DODATAK: http://www.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 204 of 823 2446. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. e) planiranje.17.12.14.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446. h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja.nn. ocjenjivanje. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.16.15. k) nadgled ostalih suradnika. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima. j) srodne poslove. b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.11. unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi. U toj skupini su zanimanja: 2446.6.7 savjetnik socijalne skrbi 2446.

radijskog i televizijskog programa. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku. Plesači i koreografi 2455.15. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela.16. koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama. glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA Književnici. novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje. plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI 2446. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pjevači. novinari i srodna zanimanja 2452. http://www. KNJIŽEVNICI. c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.nn. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2451.2008 .12.12. kipari i srodna zanimanja 2453.6. Glumci i redatelji 2451. filmskog. glazbena i ostala umjetnička djela. b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 245.8. reportaže i komentare. dramska. ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja. Akademski glazbenici.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446. književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti. skladatelji i srodna zanimanja 2454. Akademski slikari. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI Umjetnici. izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji. znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna. oblikovanje skulptura. ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela.17.19.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.htm 18. restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela. skladanje glazbe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 205 of 823 2446.16. d) prikupljanje. slikanje i izradu karikatura. Književnici.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2446.

priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici.7 dramaturg 2451. priručnika i sličnih tehničkih publikacija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.11.nn.11.11.13.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA 2451.7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA http://www.7 korektor u izdavaštvu 2451.21.7 urednik 2451. U toj su skupini zanimanja: 2451. odabir.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA 2451. j) oblikovanje i pisanje brošura.7 POMOĆNIK UREDNIKA 2451.19. uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju.7 ZAMJENIK UREDNIKA 2451.7 novinar 2451.7 književnik 2451.11.12. i) odabir. f) pisanje uvodnika. g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 206 of 823 e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama.11.7 recenzent 2451.2008 .7 pisac reklamnih poruka 2451. redigiranje. davanje sugestija o tome.htm 18. sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku. uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala.23.26. televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja.7 scenarist 2451.6.11.7 moderator DODATAK: 2451.25. l) nadgled ostalih suradnika.31. na radiju. k) srodne poslove. h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga.7 tehnički pisac 2451.24.

reklame i slične namjene. drvu i drugim materijalima.11.11.11.31.21.11. kamena.7 DRAMSKI PISAC 2451.11.7 REDAKTOR 2451. crtanjem.2008 .7 VODITELJ SIMPOZIJA.19.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA 2451.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST 2451. kredom.7 GLAZBENI UREDNIK 2451. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA Akademski slikari.7 KOMENTATOR 2451.htm 18. slikanjem.7 LIKOVNI UREDNIK 2451.6.7 REPORTER 2451. Ti poslovi uključuju: a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva.11.8.7 KRITIČAR 2451. b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom. c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama.21. SEMINARA.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA 2451. TRIBINE 2452. gline i kovina.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. časopise.7 PISAC 2451.7 PJESNIK 2451. kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura. tintom.21.7 DOPISNIK 2451.11. e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige.12.12.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 207 of 823 2451.12. http://www.12.7 FILMOLOG 2451.12. d) izradu karikatura o osobama ili događajima.7 GLAVNI UREDNIK 2451.7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU 2451. uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama. AKADEMSKI SLIKARI. crtanjem karikatura i srodnim tehnikama.

7 akademski grafičar 2452.19.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova 2452.7 akademski slikar 2452.31.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2452.7 SLIKAR MASKE 2452.7 FILMSKI SCENOGRAF 2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 208 of 823 f) restauriranje oštećenih.7 slikar crtanog filma 2452.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR 2452.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.6.14.7 akademski kipar 2452.11.13.8.18.7 konzervator i restaurator DODATAK: 2452. i) nadgled ostalih suradnika.19.31.7 slikar naivac 2452.7 ASISTENT SCENOGRAFA 2452. g) slikanje minijatura.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2452.7 karikaturist 2452.7 kipar naivac 2452.2008 .18.20. h) srodne poslove.17.17.nn.htm 18.17.21. zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta.7 akademski keramičar 2452.7 scenograf 2452.7 tapiserist 2452.12.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK 2452.7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA 2452.15.16.22.19. U toj su skupini zanimanja: 2452.

U toj su skupini zanimanja: 2453.12.7 akademski orguljaš 2453. d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru.19.31.7 akademski dirigent 2453.7 akademski violončelist 2453.nn.7 akademski klavirist 2453.20. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje skladbi. skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA 2452.7 akademski skladatelj 2453. f) srodne poslove.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA 2453.18.7 akademski kontrabasist http://www.7 akademski violist 2453.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE 2452.17.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA 2452.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 209 of 823 2452.31.htm 18. e) pjevanje solističko ili u zboru. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA Akademski glazbenici.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.6.19.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA 2452.7 akademski muzikolog 2453.2008 .11.15. g) nadgled ostalih suradnika.13.7 akademski harfist 2453. b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine. PJEVAČI. glazbala ili prilike. AKADEMSKI GLAZBENICI. pjevači.16.7 akademski violinist 2453. c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine.8.31.

7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA 2453.46.7 akademski tubist 2453.45.7 akademski trubljač 2453.7 akademski solopjevač 2453.6.35.26.22.7 akademski fagotist 2453.28.24.21.29.7 akademski oboist 2453.32.43.42.7 bas solist 2453.23.7 akademski crkveni glazbenik 2453.19.7 akademski udaraljkaš 2453.48.7 inspicijent opere DODATAK: 2453.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA http://www.11.30.25.33.7 akademski klarinetist 2453.11.7 akademski instrumentalist 2453.7 tenor solist 2453.31.7 sopran solist 2453.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 210 of 823 2453.htm 18.34.7 bariton solist 2453.7 alt solist 2453.7 akademski rogist 2453.47.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27.7 akademski gitarist 2453.7 akademski flautist 2453.2008 .44.nn.49.7 akademski trombonist 2453.7 korepetitor 2453.7 mezzosopran solist 2453.7 akademski folklorni glazbenik 2453.7 redatelj operne predstave 2453.7 akademski saksofonist 2453.8.

d) nadgled ostalih suradnika.7 KOMPOZITOR 2453.13.htm 18.11.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2453.7 KONCERTNI MAJSTOR 2453.12.7 DIRIGENT ORKESTRA 2453.7 plesač suvremenog plesa 2454.17.11. pokreta i gesta.17.7 koreograf DODATAK: 2454.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2453.27. b) plesanje solističko. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču. s partnerom ili u plesnoj skupini.6.13. U toj su skupini zanimanja: 2454.7 folklorni plesač i pjevač 2454.11.12.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA 2453.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2453.7 plesač klasičnog baleta 2454.8.7 ETNOMUZIKOLOG 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 211 of 823 2453.12.47.2008 . temu.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA 2454.12.7 PRVAK BALETA http://www.12.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453. c) srodne poslove.35.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PLESAČI I KOREOGRAFI Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove.11.nn.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.14. misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka.7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA 2453.19.

6.11.11.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA 2454.7 NACIONALNI PRVAK DRAME 2455.htm 18.2008 .19.11.8. uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 212 of 823 2454.14.12.7 BALETNI MAJSTOR 2454.11.11. GLUMCI I REDATELJI Filmski.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA 2454. d) srodne poslove.7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA 2455.14.14.7 GLUMAC I PJEVAČ http://www.11. radiju i na filmu. kazališni i drugi glumci. b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja.nn. televiziji. radiju ili na filmu. zvučne i svjetlosne efekte. televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama. e) nadgled ostalih suradnika. redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima. U toj su skupini zanimanja: 2455.7 glumac 2455. izgled scene. televiziji. Ti poslovi uključuju: a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici.11. c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija.7 redatelj DODATAK: 2455.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA 2454.7 BALERINA 2454.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA 2455. davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu.7 FILMSKI GLUMAC 2455.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PLESAČ FOLKLORA 2454.7 MAJSTOR GLUMIŠTA 2455.11.11.

Ti poslovi uključuju: a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. c) predvođenje vjerskih službi.19. Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ 2455.7 KAZALIŠNI REDATELJ 2455. štite i promiču svete tradicije.12. f) propovijedanje i širenje vjerskih istina.8. provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere. njegovanje svetih tradicija.12. Vjerski stručnjaci 2460. pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada. svete tradicije i vjerskih običaja.7 GLUMAC-LUTKAR 2455.12. predvode vjerske čine stvoriteljskih.6.2008 .7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA 2455.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 FILMSKI REDATELJ 2455.11.12. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika. euharistije (molitve) i propovijedi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 213 of 823 2455.12. otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja.nn. e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere. prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije.12. obreda i vjerskih svečanosti.7 ASISTENT REŽIJE PODVRSTA 246. b) očuvanje vjerskih istina. vršitelji vjerskih obreda. održavanje vjerskih službi. vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi.htm 18. http://www. njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija. pripravu vjerskih pouka i propovijedi. d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima.7 REDATELJ RADIJA 2455. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku. Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini: 2460. vjerske prakse i vjerovanja.

12.7 ARHIEPISKOP 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.11. U toj su skupini zanimanja: 2460.7 EPARH 2460.18.6.19.7 ARHIJEREJ 2460.7 predstojnik ureda biskupske konferencije 2460.7 biskup 2460.2008 .7 MITROPOLIT 2460.11.15.7 rabin 2460. i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.22.8.13.11.7 poglavar redovničke zajednice 2460.12.7 MUFTIJA http://www.20.7 POMOĆNI BISKUP 2460.19.nn.11.7 NADBISKUP 2460.13.7 KARDINAL 2460.7 kantor 2460.7 diplomirani teolog 2460.23.7 PATRIJARH 2460.7 imam 2460.12.7 episkop 2460. h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 214 of 823 g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi.12.17.7 svećenik 2460.12.12.7 kateheta župnog vjeronauka 2460.21.htm 18.14.7 propovjednik DODATAK: 2460.7 pastor 2460.7 redovnik 2460.

14.7 KAPELAN 2460.7 NADBISKUPSKI VIKAR 2460.19.22.14. formirana je podvrsta 247. Stručnjaci državne uprave 2472. Inspektori državne uprave 2471. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2. http://www.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE 2460. Stručnjaci državne uprave.7 REDOVNIK SVEĆENIK 2460.nn.7 GLAVNI IMAM 2460.16.19.14. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 215 of 823 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Za specifična upravna zanimanja. koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2.7 REDOVNIK.16.7 KANCELAR NADBISKUPIJE 2460. Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka .13.htm 18.8.državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima. Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave.14.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE 2460.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2460. Stručnjaci i znanstvenici.7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE 2460.7 TAJNIK NADBISKUPIJE 2460.15.14.6.7 GENERALNI VIKAR 2460.7 ŽUPNIK 2460.14.16.7 PREDMOLITELJ PODVRSTA 247.16. određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima). Podvrsta sadrži skupine zanimanja: 2471. BRAT LAIK 2460.2008 .

7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P.N. skupina 2471).7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE 2471.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK 2471.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE 2471.11.7 savjetnik državne uprave 2471.11. odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak.2008 . c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa.11.nn. uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.91.7 UPRAVNI SAVJETNIK 2471. d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave. ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora.91.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 216 of 823 Poslovi se odnose na osobna stanja građana. popise birača. b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka.htm 18. Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte.11.N.19.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK 2471.11. upravni postupak. 2472.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR 2471.11. http://www. u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom.6.11.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE 2471. VRSTE ZVANJA P. f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika.11. U toj su skupini zanimanja: 2471.7 diplomirani upravni pravnik DODATAK: 2471. e) izradbu propisanih javnih isprava. 2471.8.7 PRISTAV I. udruge građana. Ti poslovi uključuju: a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 217 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pregled zgrada i poslovnih prostorija.nn.17.15.19. d) saslušanje osoba u upravnom postupku.7 državni revizor 2472. e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku.7 inspektor rada 2472.7 carinski inspektor 2472.7 poljoprivredni inspektor 2472. g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten.13.16. b) pregled poslovnih spisa. U toj su skupini zanimanja: 2472. predmeta.8.04.7 državni inspektor za poštu 2472.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo http://www.6. h) sastavljanje zapisnika o pregledu.08.7 inspektor cestovnog prometa 2472.02.7 inspektor postrojenja pod tlakom 2472.18.05.7 prosvjetni inspektor 2472.7 inspektor financijske policije 2472.11.7 porezni inspektor 2472. roba i drugih stvari kod nadziranih osoba.7 inspektor parnih kotlova 2472.10.7 devizni inspektor 2472. f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela.7 lovni inspektor 2472.12.7 elektroenergetski inspektor 2472.14. utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.09.2008 .03. c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta.7 građevinski inspektor 2472.06.7 državni inspektor za telekomunikacije 2472.01.

7 turistički inspektor 2472.28.htm 18.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora 2472.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina 2472.30.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.99.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo 2472.7 inspektor zaštite okoliša 2472.7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST http://www.35. p.7 urbanistički inspektor 2472.7 upravni inspektor 2472.33.27.01.25.26.01.7 inspektor državne uprave.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 218 of 823 2472.7 rudarski inspektor 2472.7 tržišni inspektor 2472.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.7 sanitarni inspektor 2472.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa 2472.7 zdravstveni inspektor 2472.01.7 šumski inspektor 2472.7 veterinarski inspektor 2472.n.7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem 2472.7 inspektor zrakoplovstva 2472.34.8.31.20.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica 2472.6.32.23.29. DODATAK: 2472.19.40.22.nn.36.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 2472.7 vodoprivredni inspektor 2472.39.7 inspektor zaštite od požara 2472.19.37.24.38.7 inspektor zaštite bilja 2472.21.7 proračunski inspektor 2472.7 inspektor pravosudne policije 2472.

03.htm 18.33.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE 2472.03.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.10.09.09.09.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE 2472. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI 2472.7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2472.09.28.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 2472.09.7 INSPEKTOR I.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR 2472.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR 2472.8. VRSTE ZVANJA 2472.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 2472. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK 2472.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE 2472.03.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE 2472.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR 2472.03.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR 2472.7 NAČELNIK ODJELA F.14.24.09.14.nn.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE 2472. ZA UNUTARNJI NADZOR 2472. P.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR 2472.03.7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.19.7 INSPEKTOR F.03.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 219 of 823 2472.2008 .14.14. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA http://www.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I.7 MLAĐI PRISTAV I.03.09.14.P.01.26.6.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

nadzor i upravljanje optičkom. elektronskom i srodnom http://www. društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva. razne tehničke usluge u trgovini.38.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE ROD 3. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. poslove na umjetničkim i športskim priredbama. Upravljaju tehničkom opremom. informatike i građevinarstva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije 32.6. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 31. državnoj upravi. Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari 33.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR 2472. tehničkih. tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri.8. INŽENJERI. biotehničkih. socijalnom radu. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju 34. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi. informatike i građevinarstva.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472.39. poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju.38. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka.38. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti. obavljanje dijela vjerskih poslova. tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR 2472.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. financijama. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti.19.nn.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 220 of 823 2472. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci VRSTA 31. Inženjeri.htm 18. Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih.35.

tehničari i srodna zanimanja 312. Inženjeri. Elektroinženjeri i elektrotehničari 3114. prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari 3117. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3111. Inženjeri i tehničari d. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa. ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine. građevinarstva. tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja. Računalni inženjeri. tehničari i operatori 313. INŽENJERI. Arhitektonski. cestovnom i poštanskom prometu. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje 314. posebno u području tehničkih znanosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 221 of 823 opremom i sustavima. Tehnički ilustratori 3119. fizike. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. opremu. počela i operativnih metoda. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. http://www. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari 3118. poslove u željezničkom. Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari 3116. Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije 3115. ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa. Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa. geologije.htm 18. procese i proizvode.6. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci 315. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. znanstvenika i srodnih stručnjaka.nn. upravljanje zrakoplovima i brodovima. Kemijskotehnološki. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije.n. Inspekcijski stručnjaci PODVRSTA 311. meteorologije i astronomije. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije. 3111.2008 .19. građevinski i geodetski inženjeri i tehničari 3113.8. Inženjeri i tehničari kemije i fizike 3112. fizike.

11.4 kemijski tehničar organskih sustava 3111.21.4 petrokemijski laborant 3111. b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa.4 tehničar radioloških sustava 3111.16.22.6.12. f) srodne poslove. d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.4 tehničar polimera 3111. meteorologije i astronomije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 222 of 823 geologije.4 tehničar oceanografije 3111.27.4 kemijski tehničar analitičkih sustava 3111.25. vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja.4 petrokemijski tehničar analitičar 3111. geofizike.29.4 tehničar laboratorijske kontrole 3111.2008 .htm 18.15.19.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.4 tehničar farmaceutskih sustava 3111.8. U toj su skupini zanimanja: 3111.6 kemijski inženjer analitičar 3111. medicinske. organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće. c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama. Ti poslovi uključuju: a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente.4 tehničar elektrokemijskih sustava 3111. ispitivanja i analiza.26.nn. ispitivanja i analize. g) nadgled ostalih suradnika.13.4 tehničar analize namirnica 3111.4 prehrambenokemijski laborant 3111. e) održavanje i popravak istraživačke opreme.14. kao i na unapređivanju industrijske.28.4 kemijski tehničar http://www.4 kemijski tehničar anorganskih sustava 3111.

77.15.44.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 hidrološki tehničar 3111.6 inženjer geofizičkih istraživanja 3111.71.42.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE http://www.62.4 meteorološki tehničar 3111.26.4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA 3111.4 geofizički tehničar DODATAK: 3111.4 geološki tehničar 3111.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE 3111.5 tehničar obrade geofizičkih podataka 3111.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.75.15.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA 3111.51.13.46.5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar 3111.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.78.5 tehničar geoelektričnih mjerenja 3111.2008 .4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA 3111.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta 3111.45.61.6 inženjer naftne geologije 3111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 223 of 823 3111.76.6 hidrološki inženjer 3111.19.6.4 tehničar fizikalni 3111.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta 3111.41.73.65.5 tehničar seizmičkih mjerenja 3111.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA 3111.15.72.63.74.13.nn.43.4 astronomski tehničar 3111.8.htm 18.6 meteorološki inženjer 3111.64.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka 3111.4 tehničar matematički 3111.

održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije. i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi.6. vođenje održavanja građevina. terminski planovi. cestograđevni materijali. iskolčenje. h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida.htm 18. projektiranje i razradu projekata. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor. ARHITEKTONSKI. k) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove. certificiranjima i slično). snimanje. građevinski dnevnik. http://www.43.nn.4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA 3111. katastarsku evidenciju i drugo. vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi. f) analizu cijena. obračun osnovice za plaće radnika. vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu. proizvoda i konstrukcija. cestograđevni i slični materijali).4 GEOTEHNIČAR 3112. Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje. l) nadgled ostalih suradnika. j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja. c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu. izmjeri i prijenosu projekata na teren.46. kalkulacije. d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga. b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala.46. g) izradu dijelova prostornog plana.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 224 of 823 UPORABE 3111. izmjeru obavljenih radova. e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada.19.8.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA 3111. beton). Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima. dokumentacija o ispitivanjima.6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU 3111.78.2008 .

33.21.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova 3112.30.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 225 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3112.27.4 građevinski tehničar za restauratorske radove 3112.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 građevinski laborant 3112.4 građevinski tehničar niskogradnje 3112.13.6 projektant visokogradnje 3112.22.24.11.6 građevinski inženjer 3112.32.8.6 projektant prometnica 3112.15.4 voditelj radova visokogradnje 3112.6 prostorni planer 3112.29.19.28.6 arhitektonski inženjer http://www.37.40.4 građevinski tehničar 3112.14.6 inženjer voditelj gradnje prometnica 3112.2008 .6 voditelj asfaltirnice 3112.6 projektant građevinskih instalacija 3112.34.6.39.4 voditelj radova niskogradnje 3112.6 inženjer voditelj radova visokogradnje 3112.25.6 voditelj betonare 3112.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova 3112.6 projektant hidrogradnje 3112.38.26.36.31.16.12.htm 18.4 građevinski tehničar razrađivač projekta 3112.35.4 građevinski tehničar visokogradnje 3112.nn.4 tehnički crtač za građevinarstvo 3112.4 tehnički crtač za arhitekturu 3112.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova 3112.6 voditelj armiračnice 3112.6 prostorni projektant 3112.

4 geodetski tehničar restitutor 3112.12.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata 3112.4 geodetski tehničar za elaborate 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.92.6 voditelj rudarskog katastra 3112.6 geodetski inženjer za katastar vodova 3112.4 geodetski tehničar hidrografije 3112.12.2008 .6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.81.99.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE 3112.nn.11.88.4 tehnički kartografski crtač DODATAK: 3112.13.86.6 geodetski inženjer 3112.12.4 geodetski tehničar 3112.41.98.91.htm 18.94.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 226 of 823 3112.84.4 geodetski tehničar za katastar vodova 3112.93.4 tehnički geodetski crtač 3112.82.87.97.5 građevinski poslovođa 3112.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica 3112.96.8.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica 3112.6 kartograf 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU 3112.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu 3112.11.4 geodetski tehničar za fotogrametriju 3112.95.4 geodetski tehničar za katastar 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU 3112.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva 3112.83.90.4 tehničar rudarski mjernik 3112.89.19.85.6.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA http://www.

održavanje i popravak električnih uređaja.4 CESTAR GRUPOVOĐA 3112.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.htm 18.34.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA 3112.4 NADZORNIK PRUGA 3112.21.98.41.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU 3112. aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3112.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 3112. funkcioniranje.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 227 of 823 3112.8.37.38. Ti poslovi obično uključuju: a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja.34.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 3112.4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE 3112. sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.36.22. konstruiranje.nn.14.19.6. aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava. sastavljanje.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE 3112. proizvodnju. b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda.34.14.34.35.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE 3112.2008 .22. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i http://www.4 GEOMETAR 3112.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE 3112.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA 3113.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA 3112.95.5 TESARSKI POSLOVOĐA 3112.41.39.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike. za projektiranje.

14.15.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda 3113. g) nadgled ostalih suradnika.21.19.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo 3113.27.4 elektrotehničar za prijenos električne energije 3113.6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije 3113.13.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.nn. U toj su skupini zanimanja: 3113.25.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.16.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove http://www. e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu.8.22.4 elektroenergetski tehničar 3113.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije 3113.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.29.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 228 of 823 instaliranje prema dobivenim specifikacijama.6 elektroenergetski inženjer 3113.28.31.4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.26.4 elektrotehničar za elektromotore 3113. korištenjem.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo 3113. f) srodne poslove.4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije 3113.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije 3113.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda 3113.17.6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.24. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom. instaliranjem.30.2008 .4 elektrostrojarski tehničar 3113.23.12.11.6 elektrostrojarski inženjer 3113.htm 18. održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.

26.51.6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove 3113.52.5 predradnik u elektroenergetici 3113.19.4 tehnički crtač za elektrotehniku 3113.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva 3113.83.17.4 elektrotehničar za instalacije i opremu 3113.44.26.6 elektroinženjer 3113. aparate i uređaje 3113.48.63.72.5 predradnik u elektromontaži i instalacijama DODATAK: 3113.54.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 3113.6 elektroinženjer za plovila 3113.82.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 229 of 823 3113.2008 . TEHNOLOG http://www.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA 3113.71.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3113.nn.47.6 elektroinženjer za električne strojeve.6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva 3113.6.4 elektrotehničar 3113.6 elektroinženjer za procesnu tehniku 3113.8.5 predradnik u elektrostrojarstvu 3113.61.4 ELEKTROTEHNIČAR.6 elektroinženjer projektant 3113.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO 3113.62.42.24.45.16.4 elektrotehničar za električne strojeve.53.4 elektrotehničar za procesnu tehniku 3113.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU 3113. aparate i uređaje 3113.4 elektrotehničar za plovila 3113.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva 3113.43.16.81.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva 3113.htm 18.46.

c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama.12. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih.6 inženjer za elektroničke proizvode 3114. korištenja.8. b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama.82.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 230 of 823 3113. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici. telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje 3114. mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova.6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja http://www.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA 3113. U toj su skupini zanimanja: 3114.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE 3113.nn. kao i za projektiranje. telekomunikacijskih. telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava. sastavljanje. održavanja i popravljanja elektroničke opreme. g) nadgled ostalih suradnika.13. konstruiranje za proizvodnju.82.6 konstruktor elektroničkih proizvoda 3114.11.2008 . f) srodne poslove.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA 3113.83.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR 3114. funkcioniranje.19.22.6. telekomunikacijama i automatici.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje 3114. održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava. d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje.21. radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.4 tehničar za elektroničke proizvode 3114.htm 18. kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima. e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.82.23.

46.6.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja 3114.6 inženjer elektroničar za računala 3114.73.nn.41.77.48.91.htm 18.4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije 3114.74.4 tehničar za mehatroniku 3114.6 inženjer za radio i televizijske uređaje 3114.44.33.36.32.62.4 tehničar za brodske telekomunikacije 3114.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije 3114.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje 3114.4 tehničar za željezničke telekomunikacije 3114.4 tehničar za procesnu automatiku 3114.61.34.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.45.6 inženjer za procesnu automatiku 3114.4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje 3114.42.4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje 3114.6 inženjer elektronike 3114.4 tehničar za telekomunikacije 3114.4 tehničar za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehnički crtač za elektroniku 3114.81.4 tehničar elektronike 3114.6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje 3114.19.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje 3114.71.82.47.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.49.5 predradnik elektroničar http://www.6 inženjer za telekomunikacije 3114.35.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 231 of 823 3114.76.4 tehničar elektroničar za računala 3114.6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.8.43.72.2008 .75.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.

b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda.5 predradnik elektroničar u montaži DODATAK: 3114.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.48. e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA 3114. Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila.92.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE 3114. istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala. http://www.6.61.61.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU 3114. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila. plovila i brodske opreme.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE 3114.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 3114.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva. strojarske opreme. istraživanja u brodogradnji. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE 3114.71. Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda.8. te ispitivanja prototipova.61.htm 18. njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima.2008 .49.81.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 232 of 823 3114. c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova. održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima. te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila.19.35. te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje.33.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114. Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila. strojarskih postrojenja.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE 3115. upotrebom. te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 233 of 823

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova; g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila 3115.02.6 konstruktor pružnih vozila 3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva 3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva 3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva 3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva 3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport 3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja 3115.09.6 konstruktor dizalica 3115.11.6 konstruktor turbina 3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora 3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike 3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje 3115.15.6 konstruktor procesne opreme 3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja 3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda 3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature 3115.21.6 konstruktor plinske mreže 3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata 3115.23.6 strojarski konstruktor 3115.31.4 konstruktor pripremaka

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 234 of 823

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova 3115.33.4 konstruktor limenih dijelova 3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija 3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike 3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa 3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila 3115.38.4 konstruktor cjevovoda 3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist 3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva 3115.42.4 konstruktor dijelova plovila 3115.43.6 konstruktor plovila 3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom 3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom 3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica 3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica 3115.51.4 tehničar za zavarivanje 3115.52.6 tehnolog za zavarivanje 3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa 3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa 3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke 3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke 3115.57.4 tehničar za gradnju plovila 3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila 3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme 3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme 3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju 3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 235 of 823

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila 3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila 3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila 3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila 3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme 3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme 3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja 3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja 3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme 3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme 3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva 3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva 3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova 3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova 3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže 3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže 3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme 3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme 3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže 3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže 3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme 3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme 3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo 3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju 3115.91.4 strojarski tehničar 3115.92.6 strojarski inženjer 3115.93.4 brodograđevni tehničar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 236 of 823

3115.94.6 brodograđevni inženjer 3115.95.5 predradnik obrade kovina 3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda 3115.97.5 predradnik brodogradilišta 3115.98.5 predradnik strojarski DODATAK: 3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA 3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU 3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU 3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE 3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE 3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU 3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM) 3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR 3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA 3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA 3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE 3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA 3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA 3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 237 of 823

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA 3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE 3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje; b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije; c) ispitivanje kakvoće; d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema; e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme; f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda; g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3116.01.4 petrokemijski tehničar 3116.02.6 petrokemijski tehnolog 3116.03.6 tehnolog prerade nafte 3116.11.4 tehničar za organske sinteze 3116.12.6 tehnolog za organske sinteze 3116.13.4 tehničar prerade polimera 3116.14.6 tehnolog prerade polimera 3116.15.4 tehničar boja i lakova

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 238 of 823

3116.16.6 tehnolog boja i lakova 3116.17.4 tehničar gumarstva 3116.18.6 tehnolog gumarstva 3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda 3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda 3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda 3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda 3116.25.4 tehničar sredstava za pranje 3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje 3116.31.4 tehničar pigmenata 3116.32.6 tehnolog pigmenata 3116.33.4 tehničar agrokemikalija 3116.34.6 tehnolog agrokemikalija 3116.41.4 tehničar zaštite od korozije 3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije 3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode 3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode 3116.45.4 tehničar celuloze 3116.46.6 tehnolog celuloze 3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala 3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala 3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda 3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda 3116.51.4 tehničar papirničarstva 3116.52.6 tehnolog papirničarstva 3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar 3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 239 of 823

3116.59.5 kemijski predradnik 3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe 3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe 3116.63.4 mljekarski tehničar 3116.64.6 mljekarski tehnolog 3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova 3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova 3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja 3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja 3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna 3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna 3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane 3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane 3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje 3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje 3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera 3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera 3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba 3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata 3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje 3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje 3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva 3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.86.4 tehničar proizvodnje piva 3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva 3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 240 of 823

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina 3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.92.4 tehničar proivodnje enzima 3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima 3116.94.4 tehničar prerade duhana 3116.95.6 tehnolog prerade duhana 3116.96.4 prehrambeni tehničar 3116.97.6 prehrambeni tehnolog 3116.99.5 prehrambeni predradnik DODATAK: 3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA 3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA 3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA 3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI 3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE 3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA 3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 241 of 823

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE 3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA 3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE 3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina; b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina; c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama; d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima; e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu; f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju; g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija; h) srodne poslove;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 242 of 823

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije 3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije 3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije 3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije 3117.05.4 tehničar proizvodnje soli 3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena 3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena 3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje 3117.09.4 rudarski tehničar 3117.10.6 rudarski inženjer 3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina 3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina 3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin 3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin 3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove 3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide 3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama 3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje 3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama 3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove 3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina 3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja 3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme 3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 243 of 823

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta 3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina 3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina 3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina 3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina 3117.42.5 tehničar za transport plina 3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 3117.44.6 inženjer za transport plina 3117.45.4 naftno rudarski tehničar 3117.46.6 naftno rudarski inženjer 3117.51.5 rudarski jamski poslovođa 3117.52.5 rudarski jamski nadzornik 3117.53.5 rudarski jamski predradnik 3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa 3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa 3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa 3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli 3117.58.5 predradnik proizvodnje soli 3117.59.5 rudarski nadzornik separacije 3117.60.5 poslovođa miniranja 3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju 3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina 3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama 3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 244 of 823

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova 3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja 3117.69.5 poslovođa transporta plina 3117.70.5 voditelj hidroloških radova 3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima 3117.81.4 tehničar za metale i legure 3117.82.6 tehnolog za metale i legure 3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika 3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika 3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika 3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika 3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala 3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala 3117.89.4 tehničar metalurgije 3117.90.6 inženjer metalurgije 3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji 3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji DODATAK: 3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR 3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA 3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 245 of 823

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA 3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR 3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI 3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI 3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA 3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI 3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija; b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda; a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; a) srodne poslove; b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3118.11.6 tehnički ilustrator 3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša. Ti poslovi uključuju: a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 246 of 823

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje; c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada; d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda; e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja; f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji; g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji; h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka; i) srodne poslove; j) nadgled drugih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3119.01.6 koordinator pripreme rada 3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje 3119.03.6 planer proizvodnje 3119.04.6 planer održavanja 3119.05.6 planer izgradnje 3119.06.4 raspoređivač rada 3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta 3119.08.4 tehnički kalkulant 3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija 3119.10.6 inženjer zaštite na radu 3119.14.6 logističar 3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša 3119.16.6 tehnolog pakiranja 3119.21.4 tehničar za građevne materijale 3119.22.6 tehnolog za građevne materijale 3119.23.4 tehničar obrade kamena

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 247 of 823

3119.24.6 tehnolog obrade kamena 3119.25.4 tehničar keramike 3119.26.6 tehnolog keramike 3119.27.4 tehničar za emajle i glazure 3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure 3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda 3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda 3119.31.4 tehničar staklarstva 3119.32.6 tehnolog staklarstva 3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća 3119.41.4 tehničar predenja 3119.42.6 inženjer predenja 3119.43.4 tehničar tkanja 3119.44.6 inženjer tkanja 3119.45.4 tehničar pletenja 3119.46.6 inženjer pletenja 3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar 3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije 3119.49.4 tekstilni tehničar 3119.50.6 tekstilni inženjer 3119.51.4 tehničar za odjeću 3119.52.6 inženjer za odjeću 3119.53.4 kožarski tehničar 3119.54.6 kožarski inženjer 3119.55.4 obućarski tehničar 3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju 3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 248 of 823

3119.61.4 drvni tehničar 3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji 3119.63.4 tapetarski tehničar 3119.71.4 grafički tehničar 3119.72.6 grafički inženjer 3119.73.4 tehničar grafički urednik 3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže 3119.81.5 predradnik za građevne materijale 3119.82.5 predradnik obrade kamena 3119.83.5 predradnik za keramiku 3119.84.5 predradnik za emajle i glazure 3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale 3119.86.5 predradnik u staklarstvu 3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća 3119.88.5 tekstilni predradnik 3119.89.5 predradnik za odjeću 3119.90.5 predradnik kožarstva 3119.91.5 predradnik obućarstva 3119.92.5 predradnik kožne galanterije 3119.93.5 drvni predradnik 3119.94.5 predradnik tapetarstva 3119.95.5 grafički predradnik 3119.96.5 autolakirerski poslovođa 3119.97.5 pismoslikarski poslovođa 3119.98.5 dimnjačarski poslovođa 3119.99.5 poslovođa čišćenja DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

6.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE http://www.47.10.44.4 POMOĆNI PLANER 3119. VAPNO.15.4 TEKSTILNI LABORANT 3119.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.52.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU 3119.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE 3119.4 DISPEČER RADNIH NALOGA 3119.htm 18. GIPS 3119.19.53.4 TEHNIČAR ZA CEMENT.54.02.51.2008 .06.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 3119.8.53.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA 3119.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 249 of 823 3119.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE 3119.46.02.23.53.49.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR 3119.48.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA 3119.21.50.52.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE 3119.43.52.4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA 3119.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU 3119.6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM 3119.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA 3119.08.nn.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.48.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA 3119.42.10.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE 3119.4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE 3119.4 ODJEVNI TEHNIČAR 3119.

4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF 3119.71.4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA 3119.nn.6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU 3119.61.71.71.6 KOŽARSKI TEHNOLOG 3119.62.54.61.71.54.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA 3119.19.57.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER 3119.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER 3119.61.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA 3119.6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA 3119.57.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 250 of 823 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA 3119.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR 3119.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR 3119.2008 .4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA 3119.71.71.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA 3119.8.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF 3119.6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE 3119.54.htm 18.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA 3119.71.55.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME 3119.71.61.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE 3119.62.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA http://www.54.57.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA 3119.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE 3119.71.61.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE 3119.4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA 3119.6.55.

95.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 251 of 823 3119.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA 3119.2008 .93.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA 3119.6.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA 3119.71.71.89.73.5 VODITELJ DUBOKOG TISKA 3119.95.95.95.6 GRAFIČKI TEHNOLOG 3119.95.5 VODITELJ MEKOG UVEZA 3119.71.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK 3119.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR 3119.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE 3119.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA 3119.95.95.5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE 3119.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA 3119.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 3119.95.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA 3119.5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA 3119.htm 18.95.74.88.95.71.71.95.19.5 VODITELJ KEMIGRAFIJE 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA 3119.5 VODITELJ FOTOSLOGA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE) 3119.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA 3119.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA http://www.6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA 3119.nn.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE 3119.5 VODITELJ VISOKOG TISKA 3119.72.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.72.73.8.95.93.

održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa.8. Računalni operatori 3123.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI 3119.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA 3119.nn.95. programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 252 of 823 3119.19.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME 3119.95. programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima.95. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI PODVRSTA 312. TEHNIČARI I OPERATORI Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa. organiziranje računalnih poslova. uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica. Ti poslovi uključuju: a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima. Računalni inženjeri i tehničari 3122. kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA 3119.99.2008 . upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. pomoćne operacije.6.95.htm 18. prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju. projektiranju. RAČUNALNI INŽENJERI. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova. upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor. ustroja i baza http://www. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3121. pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme. manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA 3119. Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema. aktiviranje industrijskih robota.95.95.5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE 3119.95. Operatori na robotima 3121.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE 3119.

21.45.6 informatičar http://www.nn. te algoritama.41. f) instaliranje. b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 programer strojeva upravljanih brojčano 3121. održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama. c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu. k) nadgled ostalih suradnika. U toj skupini su zanimanja: 3121. g) upravljanje područnim računalnim mrežama.6 programer računalnih primjena 3121. e) postavljanje nove vanjske opreme. izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.33. i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja.6 projektant informatičkih sustava 3121.43.htm 18.44.6 sustavni analitičar 3121. j) srodne poslove.6 inženjer sustava za opremu 3121. h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme.6.42.19.2008 .31.6 inženjer sustava za osobna računala 3121.6 inženjer sustava za računalne mreže 3121.8.4 tehničar za programiranje 3121.6 inženjer sustava 3121. d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu. umjetne inteligencije i robotike. uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.32.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 253 of 823 podataka.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 3121. kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu.11. uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama.

te obrade poslovnih. papiru ili filmu. pohranu.43. znanstvenih.6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA 3121.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA 3121. j) srodne poslove.19.8. pohranu. c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje.52. b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor. prema potrebama korisnika. RAČUNALNI OPERATORI Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova. h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe. prijenos i obradu digitalnih podataka.4 INFORMATIČKI POMOĆNIK 3122.51.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora. i) nadziranje rada opreme.6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA 3121. te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.6.nn.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 3121. prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu. rukuju opremom za snimanje.31.htm 18.4 računalni tehničar DODATAK: 3121. papiru ili filmu. k) nadgled ostalih suradnika.52.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE 3121.33. d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna. e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 254 of 823 3121.4 PROGRAMER 3121. f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni. sigurna i djelotvorna izvedba. g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima.41. inženjerskih i drugih podataka.2008 .

15.15.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA 3122.11.4 administrator obrade podataka 3122. e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA 3122.5 OPERATOR NA KONZOLI 3122.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA 3122.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA 3122.14.15.13.htm 18. programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije.4 OPERATOR PLOTERA 3123. f) srodne poslove.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.2008 . d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova.5 kontrolor pripreme i obrade podataka 3122. Ti poslovi uključuju: a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka.18.nn.15. c) osiguravanje nesmetanog rada robota.4 organizator obrade podataka 3122. http://www.6.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi DODATAK: 3122.17.6 voditelj obrade podataka 3122. b) aktiviranje robota.4 operator za pripremu obrade podataka 3122.5 operator sustava na računalnom sustavu 3122.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR 3122. OPERATORI NA ROBOTIMA Operatori na robotima. aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta.4 računalni operator 3122.16.16.12.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 255 of 823 U toj skupini su zanimanja: 3122.17.18.

videokamerama. televiziju i video.n. snimaju kamerama za film. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3131. e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . U toj su skupini zanimanja: 3123. gramofonskih ploča. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka 3132. 3131.6. audiovrpca. nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava. b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije. Operatori na medicinskim uređajima 3139. rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. uključujući i one za snimanje slika iz zraka. d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti. Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima 3133. digitalnih diskova. http://www.nn.12. c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova. kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona. časopisima te ostalim publikacijama. nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje. mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama.8.19. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba. videovrpca. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju. industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 256 of 823 g) nadgled ostalih suradnika.6 operator na industrijskom robotu 3123.11. televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti. snimanje kamerama za film. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d.6 operator na robotu PODVRSTA 313.

4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3131.4 fotografski tehničar 3131.26.22.12.4 mikrofotograf 3131.4 tehničar za zvučne efekte 3131.4 VIDEOMIKSER 3131.24.4 mješač zvuka 3131.4 studijski/televizijski operator 3131. g) nadgled ostalih suradnika.11.4 MIKSER SLIKE 3131.34.2008 .14.4 fotograf za komercijalne ilustracije 3131.25.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF 3131. U toj su skupini zanimanja: 3131.4 ČITAČ SVJETLA 3131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ASISTENT TONA http://www.4 FOTOREPORTER 3131.4 novinski fotograf 3131.12.11.31.33.htm 18.4 montažer slike i zvuka 3131.35.4 mješač slike 3131.4 snimatelj trika 3131.13.4 snimatelj zvuka 3131.4 operator snimanja na vrpce 3131.21.32.14.23.27.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 257 of 823 f) srodne poslove.4 snimatelj slike 3131.24.4 operator videosnimanja DODATAK: 3131.6.8.23.nn.23.4 operator snimanja na diskete 3131.4 studijski/radijski operator 3131.19.

12. satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 TONMAJSTOR 3131. Ti poslovi obično uključuju: a) nadzor sustava za emitiranje.27.19.24. g) nadgled ostalih suradnika.4 operator na radioodašiljaču 3132. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo.24.27. prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe. moru i u zraku.4 GLAZBENI ILUSTRATOR 3131. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme. b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju.35.nn.6. U toj su skupini zanimanja: 3132.24.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131. f) srodne poslove.4 operator na televizijskom odašiljaču http://www.27.24.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 258 of 823 3131.htm 18.4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE 3131.4 MONTAŽER NEGATIVA 3131. kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu. c) nadzor opreme za kinoprojekciju.2008 .4 MIKROMAN 3131.4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR 3132. moru i zraku. d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava.27.4 ASISTENT REALIZACIJE 3131.8.4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE 3131.32. e) vođenje dnevnika rada.

4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA 3132.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove.18. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja.15.19.6 operator na elektroencefalografskoj opremi 3133.13.6 operator na elektrokardiografskoj opremi 3133.13.6 operator na opremi medicinske radiografije http://www.6 operator na opremi medicinske radiologije 3133.4 rentgen tehničar 3133.11.15.8.4 kinooperator DODATAK: 3132.4 radiotelegrafist 3132.21.2008 .6 operator na audiometrijskoj opremi 3133.4 operator na telekomunikacijskoj opremi 3132. U toj skupini su zanimanja: 3133.14.htm 18. e) nadgled ostalih suradnika.13.4 operator radioprijenosa 3132.nn.16.6 brodski radiotelegrafist 3132. Ti poslovi uključuju: a) pripremu bolesnika. b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme. rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici. c) nadziranje rada opreme.18.12.17.4 operator na željezničkim telekomunikacijama 3132.4 operator televizijskog prijenosa 3132.14.6.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA 3133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 259 of 823 3132.

12. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima.21.11.6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER 3133.15.19.11. organiziraju upotrebu prometnih sredstava.18. željezničkom i poštanskom prometu.N.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima DODATAK: 3139. http://www.6 MAJSTOR SVJETLA PODVRSTA 314. U toj su skupini zanimanja: 3139. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom.2008 . OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.6 operator na medicinskoj opremi DODATAK: 3133.6.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi 3133.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE 3139.8. c) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI 3133.nn.htm 18.19.17.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici 3133.12.17. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje).11.6 majstor rasvjete 3139.19. vode operativne poslove u cestovnom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 260 of 823 3133.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST 3139. Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313.4 operator na scenskoj rasvjeti 3139.6 operator na opremi za dijalizu 3133.20.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 3133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene.

maziva. c) nadzor nad instaliranjem. održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima. ČASNICI STROJA Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju. rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali.6. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci 3144.6 upravitelj stroja 3141. U toj su skupini zanimanja: 3141.6 prvi časnik stroja http://www. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja 3148. g) nadgled i izobrazbu posade stroja. Časnici stroja 3142.11. zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova. Kontrolori leta 3145. Inženjeri poštanskog prometa 3141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 261 of 823 Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih.nn. Inženjeri željezničkog prometa 3147. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa 3146. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi. f) srodne poslove.19.2008 .12.htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3141. d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavanju i popravljanju mehaničkih. Časnici palube i peljari 3143. održavanju i popravljanju mehaničkih. e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.8. Ti poslovi uključuju: a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju. električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu. b) narudžbe goriva.

6 POMORSKI STROJAR I.6 inženjer brodske elektronike 3141. KLASE 3141.12.16. KLASE 3141.4 brodostrojar DODATAK: 3141.15. c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke.21.16.14.nn.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I.13.31.htm 18.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 3141.31. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 3141.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 3141. d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa.21. http://www.21.15. ČASNICI PALUBE I PELJARI Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali.41.16.6 drugi časnik stroja 3141.8.6 ASISTENT STROJA 3141.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO 3142. tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje. kroz kanale.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 262 of 823 3141. b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.6 VJEŽBENIK STROJA 3141.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe 3141.6 POMORSKI STROJAR 3141. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima).11.19.6 treći časnik stroja 3141.41.6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU 3141.6.2008 .

15.13. k) nadgled i izobrazba brodske posade.21.12.4 ribarskonautički tehničar 3142.22.nn. f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.4 pomorski nautičar 3142.16.6 zapovjednik broda 3142. g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.42.6 časnik lučke kapetanije 3142.61.htm 18.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 263 of 823 e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika.43. U toj su skupini zanimanja: 3142.6. h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije.51.14. i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.31.6 treći časnik palube 3142.6 zapovjednik bušaće platforme http://www.53.4 skiper 3142.17.6 prvi časnik palube 3142.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe 3142.6 vođa posade marine 3142.11.2008 .6 peljar 3142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer pomorske nautike 3142.52.4 nautičar unutarnje plovidbe 3142. j) srodne poslove.6 drugi časnik palube 3142.19.6 voditelj plovnog sastava jahti 3142.41.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe 3142.

31.19.17.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA 3142.64.4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.22.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE 3142.2008 .62.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 časnik stabilnosti platforme 3142.4 KADET 3142.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET 3142.6.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA 3142.15.64.11.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.17.22.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.41.4 NAUTIČKI TEHNIČAR 3142.nn.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA 3143.6 BRODSKI PILOT 3142.6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.22.6 vođa plovećeg radnog stroja DODATAK: 3142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 264 of 823 3142.42.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM 3142.17.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP 3142.41.6 PRISTAV II.4 VJEŽBENIK PALUBE 3142.64.6 časnik palube na platformi 3142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE 3142. VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE 3142.22.8.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE 3142. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI http://www.12.17.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA 3142.64.63.17.16.17.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE 3142.htm 18.

6 KOPILOT 3143.6 INŽENJER AERONAUTIKE 3143. U toj su skupini zanimanja: 3143.2008 .6 pilot helikoptera 3143. električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika.11.6 NAVIGATOR LETA 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 265 of 823 Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih.6 inženjer leta 3143.21.12.14.htm 18.19.6. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima.11. c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih.6 TEHNIČKI PILOT 3143.6 pilot aviona 3143. pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta.6 ŠEF PILOTA 3143.11.nn.11.6 probni pilot 3143. b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.31.14. električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno.8.6 KAPETAN ZA SIGURNOST 3143.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA http://www.31.6 PILOT HIDROAVIONA 3143.11.6 probni padobranac 3143.6 inženjer zračnog prometa DODATAK: 3143.11.13. d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada. f) nadgled ostalih suradnika.6 KAPETAN AVIONA 3143. e) srodne poslove.

planovima leta i zračnom prometu.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA 3143.31. KONTROLORI LETA Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija.31.6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA 3143.19.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA 3143.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI 3143. Ti poslovi uključuju: a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji. pogodnostima.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA 3143.31.31.6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA 3143.31. d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima.nn.6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA 3143.31.31.6. c) provjeru i odobravanje planova leta.2008 . svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom. http://www.31.6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA 3143.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA 3143.31.6 DISPEČER LETA 3143.31.31.31.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA 3143. b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed. e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.31.31.6 STATION MANAGER 3143.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA 3144.8.31.htm 18.31.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 266 of 823 3143.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA 3143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA 3143.31.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA 3143. radara.

12.6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA 3144.6 OPERATOR NOTAM 3144. instaliranje.8. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor. b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA 3145.12.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 267 of 823 f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve.nn. izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja http://www.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6.11.6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE 3144.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA 3144.12.12.12.6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144. U toj su skupini zanimanja: 3144.12.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3144.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) sudjelovanje u procjeni troškova.12. funkcioniranje.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.12.12. h) nadgled ostalih suradnika.11. g) srodne poslove.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova.2008 . održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava.12.6 kontrolor leta DODATAK: 3144.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA 3144.11.6 pomoćnik kontrolora leta 3144.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL 3144.19.

vagona. c) vođenje transportne službe u kolodvorima. d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče. b) vođenje poslova u postavnicama. d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem. h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova. na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe. g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru. e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa. e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka. http://www.htm 18. čvorovima i na pruzi. f) izradu plana otpreme tereta. pratnji i reguliranju prometa vlakova. g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta.11.8. kolodvorima i čvorištima.2008 . Vode odvijanje prometa na željeznici.19.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa DODATAK: 3145.nn.11. pruge i uređaja u jedinicama. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama. kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka. f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa.4 RADARSKI TEHNIČAR 3146.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 268 of 823 za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje. U toj su skupini zanimanja: 3145. polijetanja i slijetanja. instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem. h) srodne poslove.6. Vode operativne poslove u jedinicama.4 tehničar za sigurnost zračnog prometa 3145. i) nadgled ostalih suradnika.

provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu. e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova.19. b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu. d) realiziranje špediterskih.13. l) nadgled ostalih suradnika.8.11.11.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3146.htm 18.11. f) kontrolu prometa. agencijskih i prekrcajnih poslova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. terminalima.11. c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava. j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe. organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika. U toj su skupini zanimanja: 3146.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 269 of 823 i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge. h) nadgled ostalih suradnika. špediciji.6 inženjer za prekrcaj http://www.6 VAGONSKI DISPEČER 3146.nn.6 inženjer cestovnog prometa 3147. skladišnim i prekrcajnim tvrtkama.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE 3147. k) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3147.11. prigradskom i gradskom prijevozu.6. g) srodne poslove. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa. međunarodnom.2008 .6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila 3147. Vode operativne poslove u transportnim jedinicama. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom.6 inženjer željezničkog prometa DODATAK: 3146.

6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA 3147.11.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA 3147.22.nn.13.11.21. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU 3147.11.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA 3147.8.5 poslovođa prekrcaja DODATAK: 3147.11.11. http://www.19.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM 3147.11.6 ŠEF TRANSPORTA 3147.11. REKLAMACIJA 3147.5 poslovođa žičare 3147.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT 3147.6.6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 3147.11.11.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE 3147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 3147.11.6 ŠEF PRODAJE KARATA.11.2008 .22.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 3147.11.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 3147.5 POSLOVOĐA TRANSPORTA 3148.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE 3147.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 3147. INFORMACIJA.11. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA 3147.11.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA 3147.11.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA 3147.htm 18.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 270 of 823 3147.

htm 18. da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju.11. http://www. e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja.nn. sigurnost prometa. provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima. U toj su podvrsti skupine: 3151. nadgledaju građenje i gotove objekte.19. te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje. U toj su skupini zanimanja: 3148.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU PODVRSTA 315. urbanistički uvjeti i sl. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje.6. f) srodne poslove. d) normiranje rada i materijala. zaštiti na radu. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala. na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača. Tehnički kontrolori i ispitivači 3151.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 271 of 823 b) nadzor kvalitete poštanskog prometa. u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta. sigurnost proizvodnih procesa. ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok. praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena.6 inženjer poštanskog prometa DODATAK: 3148. Građevinski i protupožarni nadzornici 3152.2008 . zgrade i postrojenja.) ili pod njihovim nadzorom. građevinskog. g) nadgled ostalih suradnika.8. nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača. izradu propisane dokumentacije. za sigurnost na radu. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika. Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima. Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472. urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima.11. protupožarnoj zaštiti. praćenje njihovih izvršenja. proizvodnog ili drugog društva. zaštitu zdravlja i okoliša. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države. nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu. zaštitu od požara i drugih opasnosti. utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša. c) sudjelovanje u izradi planova.

kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici. odnosno štete i opasnosti ako požar izbije. utvrđuju trajnost proizvoda i sl. u pravilu u ovlaštenim institucijama. na zahtjev državnih tijela. o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara. te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza.6 protupožarni nadzornik 3152. signalizaciju.htm 18. d) nadgledanje industrijskih pogona. pridržavanja odobrenih nacrta i planova. o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja 3152.13. c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja. odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača. U toj su skupini zanimanja: 3152.nn.6.2008 . njihovih dijelova i materijala. specificiranih materijala i drugih standarda. svjetla. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio.8. provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama. inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda. kočnice.01.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 272 of 823 Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi. b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.19.02. odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu.12.) i propisanu opremu. ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja. hotela.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila http://www. U toj su skupini zanimanja: 3151.11. h) nadgled ostalih suradnika. e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara. g) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila 3152.6 građevinski nadzornik 3151. f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara. te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju. Ispitivači proizvoda i materijala. ispušne plinove i sl.

kao što su biologija. šumarstvo.21. veterinu. posebno u medicini. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja. farmaciju i srodna područja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 273 of 823 3152. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede.21.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA VRSTA 32. Pružaju usluge u njezi.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA 3152. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www. pružanje pomoći u njegovanju. botanika.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3152.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 3152.19. Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja 323. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka. uključujući poljoprivredu.2008 .11. porodiljstvu.nn. veterine. farmacije i srodnim područjima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije. u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja. Medicinske sestre i primalje PODVRSTA 321.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA 3152.htm 18. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja 322. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 321.21. zoologija. bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu. Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti. porodiljstvu i medicini. zdravstvo.6. počela i operativnih metoda. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju.21. poljoprivredi i farmaceutskoj industriji.6 ispitivač proizvoda DODATAK: 3152.8. šumarstva.

izradu preparata. knjižnicama. d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka. b) srodne poslove. ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani. f) pomoć u izvođenju pokusa. biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena. pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima.15.htm 18. e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize.6 inženjer zoologije http://www. g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 274 of 823 3211. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari 3213. Poljoprivredni savjetodavci 3211. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva.19.6. c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu. c) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije. biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije. poljoprivrede.8.13. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari 3212.12.11. a) organiziranje održavanja istraživačke opreme.4 botanički tehničar 3211.nn. h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu. ispitivanja i analize. U toj su skupini zanimanja: 3211.6 preparator 3211.4 zoološki tehničar 3211.4 tehničar preparator 3211. arhivima.2008 .16. dijelova organa za pokuse. analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju.14.6 inženjer botanike 3211.

6 medicinski laboratorijski inženjer DODATAK: 3211.4 biokemijski tehničar 3211.6 inženjer patologije 3211.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.28.4 medicinski laboratorijski tehničar 3211.21.6 inženjer biologije 3211.4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR 3211.2008 .6 inženjer bakteriologije 3211.22.6.4 biološki tehničar 3211.23.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR 3211.11. http://www.30.26.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA 3211.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.29.29.24.11.11.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.19.21.4 POMOĆNIK OBDUCENTA 3211.htm 18.25.6 inženjer ekologije 3211.17.4 ekološki tehničar 3211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 275 of 823 3211.12.27.4 farmakološki tehničar 3211.30.8.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR 3212.18.6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.6 inženjer farmakologije 3211.4 bakteriološki tehničar 3211.30.12.4 patološki tehničar 3211.nn.6 inženjer biokemije 3211.20.

15.31.8.14.4 hortikulturni tehničar 3212.4 povrtlarski tehničar 3212.22. ispitivanja i analize.4 voćarski tehničar 3212. U toj su skupini zanimanja: 3212.4 ribarski tehničar 3212.13.17.4 čuvar šume http://www.4 peradarski tehničar 3212.2008 .12. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu.19.4 vrtlarski tehničar 3212. životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse.32. c) izvođenje pokusa.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju 3212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 276 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za pokuse. i) nadgled ostalih suradnika.16. čistoće i klijavosti.nn. g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme. ispitivanja i analize.11.4 vinogradarski tehničar 3212.6.4 poljoprivredni tehničar 3212.23. e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt.18. h) srodne poslove.4 tehničar zaštite bilja 3212. tkiva.21.4 stočarski tehničar 3212. ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani.htm 18.4 šumarski tehničar 3212.4 ratarski tehničar 3212.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica.

33.72.5 voćarski poslovođa 3212.5 stočarski poslovođa 3212.45.6.73.6 inženjer ribarstva 3212.82.6 inženjer ratarstva 3212.48.4 lovni tehničar 3212.5 vinogradarski poslovođa 3212.50.75.4 LUGAR http://www.71.46.6 inženjer voćarstva 3212.49.5 poslovođa za parkove i nasade 3212.4 VODITELJ HORTIKULTURE 3212.6 inženjer povrtlarstva 3212.42.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR 3212.83.8.74.21.47.5 nadzornik uzgajališta divljači 3212.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 277 of 823 3212.6 inženjer vrtlarstva 3212.19.5 poslovođa uzgoja riba i školjaka 3212.5 nadzornik lovišta 3212.5 ratarski poslovođa 3212.32.24.6 inženjer peradarstva 3212.6 inženjer vinogradarstva 3212.6 inženjer poljoprivrede DODATAK: 3212.5 poslovođa u šumarstvu 3212.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.43.13.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE 3212.5 vrtlarski poslovođa 3212.11.htm 18.84.44.81.41.6 inženjer stočarstva 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR 3212.nn.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 3212.

4 poljoprivredni tehničar savjetodavac 3213. h) nadgled ostalih suradnika.6. farmacije i srodnih disciplina.8.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac PODVRSTA 322. Sanitarni inženjeri i tehničari 3223. uključujući preventivni i kurativni medicinski. d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt. povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka. Dijetetičari http://www.21. ispravljanje govora i smetnji u govoru. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu. b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda. stomatološki i veterinarski rad. pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda. e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi.19.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane. c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina. g) srodne poslove. počela i metoda na područjima medicine. savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava. Ti poslovi uključuju: a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama. U toj su skupini zanimanja: 3213.nn. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3222. stomatologije. savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. veterine. Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 278 of 823 3213.11.

4 sanitarni tehničar 3222. toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR 3223. Očni optičari 3225. DEZINSEKCIJE. dezinsekcije i deratizacije. Zubni tehničari 3226.nn. Farmaceutski tehničari 3229. Fizioterapeuti 3227. f) srodne poslove.11.12.19.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE. Veterinarski tehničari 3228. Ti poslovi uključuju: a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje.6 sanitarni inženjer DODATAK: 3222.2008 .htm 18. U toj su skupini zanimanja: 3222. populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene. b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 279 of 823 3224. e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida.12.8. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša.11.6. DIJETETIČARI Dijetetičari istražuju. Zdravstveni terapeuti 3222. DERATIZACIJE 3222. d) provođenje mjera dezinfekcije. c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline. http://www. g) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

2008 . OČNI OPTIČARI Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće. skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima. g) srodne poslove. c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima. savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala. Ti poslovi uključuju: http://www. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća.4 očni optičar DODATAK: 3224. d) nadgled ostalih suradnika. e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima. c) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 280 of 823 b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca.nn. b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima. U toj je skupini zanimanje: 3223.4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU 3225. U toj je skupini zanimanje: 3224.11.11. f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane.htm 18. te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe. h) nadgled ostalih suradnika. ZUBNI TEHNIČARI Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju.6 dijetetičar 3224.6.19.11. o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid.8.

4 zubotehničar 3225.6. reumatskih. http://www. c) popravak proteza.4 ZUBNI ASISTENT 3226.6 viši zubni tehničar DODATAK: 3225.12. elektroterapije). g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje. d) sudjelovanje u izradi kalupa. f) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3225. internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku. Zdravstveni terapeuti.htm 18.2008 .8. c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu. ortopedskih.13. e) srodne poslove.nn. u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 281 of 823 a) izradu totalnih i djelomičnih proteza. e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi.11. primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika. FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih. b) izradu fiksnih i mobilnih proteza.4 stomatološka sestra 3225. h) srodne poslove. krioterapije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229. i) nadgled ostalih suradnika. b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. parafinoterapije. Ti poslovi uključuju: a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije.19.11. f) pripremu stomatološkog materijala. d) primjenu balneoterapije. masaže.

b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima. Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje.4 veterinarski tehničar 3227.4 fizioterapeut 3226. kada je to potrebno.nn.12. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju.8.6. f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu. d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja.4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 3227. preventivne i kurativne veterinarske poslove.12. koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara. FARMACEUTSKI TEHNIČARI Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne.11.4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju DODATAK: 3227. c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja.6 viši fizioterapeut DODATAK: 3226. g) srodne poslove.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3228.11.11.htm 18. posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima. Ti poslovi uključuju: http://www.11. VETERINARSKI TEHNIČARI Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne. e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dijagnostičke.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 282 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3226. U toj su skupini zanimanja: 3227. h) nadgled ostalih suradnika.19. ako je potrebno.

htm 18. stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru.nn.4 FARMACEUTSKI LABORANT 3229. U toj su skupini zanimanja: 3229. d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni. (Zdravstveni inženjeri i tehničari). na primjer. g) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 283 of 823 a) izradu magistralnih pripravaka.11. f) srodne poslove. b) rad s osobama s govornim manama. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322. a) srodne poslove. d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje.11. kontroliranje roka trajanja. b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova. vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba.11. provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji.2008 .6 terapeut za govor i gluhoću http://www. bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. Ovdje bi se. c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi. bolesnima ili fizički hendikepiranima.8.4 farmaceutski tehničar DODATAK: 3228. stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim. Ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje. trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima.6.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj je skupini zanimanje: 3228. e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija. savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba. b) nadgled ostalih suradnika. c) skladištenje lijekova i pripravaka.

Medicinske sestre 3232.6 radni terapeut 3229.8. njegovanje bolesnih.16.13. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera.6 glazbeni terapeut 3229. Provode zdravstveni odgoj.16.15.16. obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima.15. ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) terapeutske i dijagnostičke postupke. usluge njege.6 VIŠI RADNI TERAPEUT 3229. invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna.12. zaštite i savjeta bolesnima. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.19.6 medicinski terapeut DODATAK: 3229. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3231.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI PODVRSTA 323.6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE 3229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 284 of 823 3229.14.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT 3229. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA 3229. Primalje 3231.15. http://www.6 umjetnički terapeut 3229. očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja.6.6 terapeut za poremećaje vida 3229. ozlijeđenima.15.nn. Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.2008 . MEDICINSKE SESTRE Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja.

11. f) pripremu bolesnika za anesteziju. j) planiranje.19.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU 3231. e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju.8.12. l) srodne poslove m) nadgled ostalih suradnika.htm 18. h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove. c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline.4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3231.11.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 3231.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI 3231. stanja svijesti.4 MEDICINSKI TEHNIČAR 3231. organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege. d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate.11.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba. U toj su skupini zanimanja: 3231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 285 of 823 b) promatranje stanja bolesnika.11.11.11. kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija.6 viša medicinska sestra DODATAK: 3231.11.nn.6. i) evidenciju o utrošku lijekova.11.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI 3231.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE http://www.11.11.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA 3231.4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU 3231.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU 3231.2008 . cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni. g) zdravstvenu njegu bolesnika.4 medicinska sestra 3231. pokretljivosti i općeg stanja.

6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA 3232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 286 of 823 3231.11. e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta.6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE 3231.2008 .12.8.6 PATRONAŽNA SESTRA 3231.12.4 PRIMALJA U RODILIŠTU 3232.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU 3232. c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta.11. g) srodne poslove. prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti.19.nn.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA 3232. U toj su skupini zanimanja: 3232.12. PRIMALJE Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA http://www.12.6.12.11.12. babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica.htm 18.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI 3231.11.6 viša primalja DODATAK: 3232. d) njegu novorođenčeta.4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3232. b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju.4 primalja 3232. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom.11. dojenjem. h) nadgled ostalih suradnika.12.12.4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU 3232. f) parenteralnu terapiju.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA 3231.

Vjeroučitelji 3311. za predmetnu pouku. obavljaju razredničke poslove. Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 332. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.nn.8. Nastavnici u osnovnim školama 3312.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 287 of 823 VRSTA 33. Poučavaju. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojnoobrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. vode izvannastavne aktivnosti. njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i http://www. Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 334. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku. njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. udžbenika i slično. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. Nadgled drugih suradnika. vrednuju učenička postignuća. za predmetno poučavanje. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Odgojitelji predškolske djece 333. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 331. Ti poslovi ukjljučuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno.6.2008 . Strukovni učitelji PODVRSTA 331. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.19. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3311. vrednuju uspješnost poučavanja.

6 nastavnik njemačkoga jezika 3311.6 nastavnik talijanskoga jezika 3311.6.15. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.6 nastavnik češkoga jezika http://www.6 nastavnik engleskoga jezika 3311. duševno i duhovno biće.18. i) održavanje sata razrednika.20. U toj su skupini zanimanja: 3311.6 nastavnik slovenskoga jezika 3311. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.14.19. k) srodne poslove.6 nastavnik romskoga jezika 3311. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. j) vođenje razredne evidencije i administracije. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja. h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja. strukturom. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.12.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.2008 . sadržajem.13.nn. l) nadgled ostalih suradnika. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6 učitelj razredne nastave 3311.6 nastavnik mađarskoga jezika 3311.16.6 nastavnik rusinskoga jezika 3311.6 nastavnik hrvatskoga jezika 3311.19. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.6 nastavnik francuskoga jezika 3311.htm 18. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.8. b) pripremu za poučavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 288 of 823 programa. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. planiranim aktivnostima učenika. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.01. organiziranje ekskurzija i izleta.

izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.24.6.01.21. sadržajem.25. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.6 nastavnik prirode i biologije 3311.htm 18.2008 .6 nastavnik DODATAK: 3311.6 nastavnik likovne kulture 3311.32.53.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 3312. strukturom.51. planiranim aktivnostima učenika. Poučavaju.19.6 nastavnik albanskoga jezika 3311. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.nn.6 nastavnik fizike 3311.6 nastavnik povijesti 3311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 289 of 823 3311. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.6 nastavnik glazbene kulture 3311.61.42.6 nastavnik srpskoga jezika 3311.43.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 3311.6 nastavnik matematike 3311. vrednuju učenička postignuća.41.6 nastavnik tehničke kulture 3311.22.52. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. VJEROUČITELJI Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.6 nastavnik zemljopisa 3311. b) pripremu za poučavanje. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.6 nastavnik stranoga jezika 3311. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.6 nastavnik ruskoga jezika 3311.8.6 nastavnik kemije 3311. http://www. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.6 nastavnik slovačkoga jezika 3311.23.54.31.44.

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.nn.6. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.2008 . j) vođenje propisane evidencije i administracije. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. osmišljavanje i osiguravanje http://www.11. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. tjelesnih. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3320. Odgojitelji predškolske djece 3320. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. duševnih i društvenih vještina djeteta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odgoj.6 UČITELJ DUHOVNOSTI PODVRSTA 332. U toj su skupini zanimanja: 3312. duševnih i društvenih vještina djeteta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 290 of 823 d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.htm 18.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi.6 vjeroučitelj DODATAK: 3312.8. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. k) srodne poslove. tjelesnih. duševnih i društvenih vještina djeteta. nego i društveno. organiziranje ekskurzija i izleta. i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. obrazovanje i zaštitu djece.19. duševno i duhovno biće. b) osiguravanje uvjeta za njegu. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

JASLICAMA PODVRSTA 333.8. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. Pripremu materijala. pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak. priča. U toj su skupini zanimanja: 3320. Poučavaju jedan ili više predmeta.19. presvlačenje.2008 .11. pjesama. maski. izradu slika. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. igre uloga. zadovoljstva.htm 18. l) srodne poslove. e) razvoj osjećaja sigurnosti. a) nadgled ostalih suradnika. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom.6 odgojitelj predškolske djece DODATAK: 3320.11. spontane razgovore i dr. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. c) njegu djece. pjevanje. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rad i odmor. izradu didaktičkih sredstava. suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature. igrom i snom. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. modela. tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča.6. igru. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 291 of 823 optimalnih zdravstveno-higijenskih. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. lutaka.6 ODGOJITELJ U VRTIĆU. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece.. aplikacija. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. učenje stihova. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. http://www.nn. prihvaćenosti.

j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 3330. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. l) srodne poslove. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 292 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 3330. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. suradnju sa stručnim timom (psiholog. http://www. k) vođenje propisane evidencije i administracije. prilagodbu udžbenika.19. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. izradu reljefnih shema. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. Normaliziranje govornog ritma i tempa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. maketa i planova.6.nn. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne.2008 . f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. Ti poslovi uključuju: a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju. praćenje napredovanja.8. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. crteža. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. bilježnica. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha.htm 18. provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi. pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. dijagrama. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja. metala itd. upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje. b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa.15. vrednuju učeničke uradke. Nadgled ostalih radnika može biti uključen.htm 18. motornim vozilom. pripremaju i izvode praktičnu pouku.6. http://www.8.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida 3330.14. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3340. vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci.13. d) poticanje razvoja učenikove osobnosti. poticanje na dodatne oblike rada. planiranim aktivnostima učenika. sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke.11. strukturom. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha 3330. pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima. Strukovni učitelji 3340. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. duševno i duhovno biće. STRUKOVNI UČITELJI Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi. strojevima za obrada drva. izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 293 of 823 m) nadgled ostalih suradnika. STRUKOVNI UČITELJI Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste.6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe 3330. upravljanje zrakoplovom. e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. U toj su skupini zanimanja: 3330.2008 . prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika.19. tečaju za osposobljavanje i slično. povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole. sadržajem.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe 3330.6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju PODVRSTA 334.12. na primjer. Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama. c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika.nn.

02.6 strukovni učitelj klasičnoga baleta 3340.23.6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima 3340.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 294 of 823 f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima.6 strukovni učitelj strojne energetike 3340. g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.6 strukovni učitelj finalne obrade drva 3340.18.6 strukovni učitelj elektrotehnike 3340.6 strukovni učitelj u športu 3340.12.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora 3340.2008 .20.13. U toj su skupini zanimanja: 3340. h) održavanje sata razrednika.6 strukovni učitelj obojene metalurgije 3340.16.19.htm 18.6 strukovni učitelj strojne obrade metala 3340. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6 strukovni učitelj računalne tehnike http://www.22.25.15.04. j) srodne poslove.8.6 strukovni učitelj primarne obrade drva 3340.6 strukovni učitelj montaže strojeva 3340.6 strukovni učitelj rudarstva 3340.6 strukovni učitelj telekomunikacija 3340.. i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.11.24.01.14.6 strukovni učitelj brodogradnje 3340.26.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj ručne obrade metala 3340.03.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike 3340.21.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike 3340.6 strukovni učitelj crne metalurgije 3340.6 strukovni učitelj održavanja strojeva 3340.17.6. k) nadgled ostalih suradnika.

6 strukovni učitelj PT prometa 3340.32.44.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj zaštite na radu 3340.48.41.40.34.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije 3340.33.29.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa 3340.42.50.43.6 strukovni učitelj geodezije 3340.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna 3340.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije 3340.46.51.6 strukovni učitelj hidrogradnje 3340.45.31.6 strukovni učitelj zračnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije 3340.6 strukovni učitelj protupožarne zaštite 3340.6 strukovni učitelj visokogradnje 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 295 of 823 3340.37.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa 3340.30.52.39.6 strukovni učitelj tehnologije papira 3340.47.19.53.36.2008 .6 strukovni učitelj unutarnjega prometa 3340.6 strukovni učitelj niskogradnje 3340.28.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj riječnoga prometa 3340.27.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije 3340.38.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove http://www.8.6 strukovni učitelj konfekcije 3340.6.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova 3340.35.49.6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala 3340.nn.6 strukovni učitelj prometa 3340.htm 18.

63.4 suradnik u praktičnoj nastavi DODATAK: 3340.81.2008 .64.6 strukovni učitelj njege bolesnika 3340.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU 3340.htm 18.87.61.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije 3340.82.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike 3340.04.80.67.6 strukovni učitelj melioracije 3340.6 strukovni učitelj 3340.6 strukovni učitelj slastičarstva 3340.6 strukovni učitelj kozmetologije 3340.6 strukovni učitelj fizioterapije 3340.6.6 strukovni učitelj stočarstva 3340.68.6 strukovni učitelj zubne protetike 3340.88.04.nn.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA http://www.86.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA 3340.66.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU 3340.65.6 strukovni učitelj šumarstva 3340.6 strukovni učitelj ugostiteljstva 3340.6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike 3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI 3340.04.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike 3340.84.6 strukovni učitelj veterinarstva 3340.62.91.8.6 strukovni učitelj domaćinstva 3340.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva 3340.04.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije 3340.70.69.83.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 296 of 823 3340.85.92.

POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 297 of 823 3340. osiguranjem i vlasništvom.46.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI 3340. društveno-humanistički.46. djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj.6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA 3340. kao i zabavom. poslove u zabavi i športu.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE 3340.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA 3340.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3340.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA 3340. prodaje. dizajniranje proizvoda. posredovanje u zapošljavanju.46.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA 3340. direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.04. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa.46.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu unutrašnjih dekoracija. pravnih.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA 3340.44. socijalnu skrb i socijalni rad.6. rad u službama trgovačkog društva.htm 18.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA 3340. porez. vođenja dijelova računovodstva. organiziranje putovanja. izdavanjem isprava i dozvola.19. porezom. obavljanje nekih vjerskih poslova.46.46. državnih aktivnosti u svezi s carinom.24. http://www.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA 3340. posredovanje pri zapošljavanju. zapošljavanjem.24.2008 .24. pružanje poslovnih usluga kao posrednik.46.04. u knjigovodstvu. izdavanje isprava i dozvola i policijske službe. umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja.6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VRSTA 34. trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.8.16.6 INSTRUKTOR VOŽNJE 3340. statističkim i ostalim uslugama. statističkih i ostalih usluga.91. poslovima kriminalista. obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu.53.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE 3340. socijalnom skrbi. pravnim.nn. športom i religijom. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima.

nekretnine. Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira. Procjenitelji i dražbovatelji 3419. Ostali vjerski stručnjaci PODVRSTA 341. zabavljači i športaši 348. http://www. procjenu vrijednosti roba. Financijski i prodajni stručnjaci 342.6. Posrednici nekretninama 3414. Nabavljači 3417. roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime. privatni detektivi i srodni stručnjaci 346.n.nn. organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju. nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 298 of 823 Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 341.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.19. Organizatori putovanja i srodna zanimanja 3415. kupnju roba i usluga u ime društava. usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge.htm 18. nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama. Administrativnoposlovni stručnjaci 344. Posrednici vrijednosnim papirima 3412. deviza. Komercijalisti u prodaji 3416.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Financijski i prodajni stručnjaci d. Zastupnici osiguranja 3413. Dizajneri. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire. uključivši tehničke uređaje i opremu. Službenici državne uprave 345. savjetovanje i prodaju polica osiguranja. procjenjuju vrijednost roba. djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova. jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3411. prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika. devize. različite tipove osiguranja. Kriminalisti. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Stručnjaci za socijalni rad 347. Posrednički stručnjaci 343.2008 .

b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica.6 DILER 3412. uključivši devize.11. opseg osiguranja i uvjete plaćanja.11. d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata.6 BROKER 3411.6. dionica.11. a) srodne poslove.2008 .nn. osiguranje u slučaju nesreće. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice. b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 299 of 823 3411.6 BURZOVNI BROKER 3411. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta.12.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac DODATAK: 3411. c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja. trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu. c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima. dionice. b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3411. ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje. životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima. založnica i ostalih financijskih dokumenata). 3411. založnice i ostale financijske dokumente). automobilsko.htm 18. novčano.12. ostale tipove osiguranja. http://www. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize. pomorsko i osiguranje protiv požara.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati.8.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima 3411.

2008 .19.11. iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina.6 zastupnik osiguranja 3412.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA 3412. U toj su skupini zanimanja: 3412.13.11.nn.6 službenik u osiguranju DODATAK: 3412. e) srodne poslove.11. POSREDNICI NEKRETNINAMA Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 300 of 823 d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU 3412. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup. f) nadgled ostalih suradnika.6 POSREDNIK OSIGURANJA 3412. f) nadgled ostalih suradnika. za vrijeme i poslije zakupa. c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava.6.htm 18.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU 3412.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU 3412.13. uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca. obično u ime klijenata i na temelju punomoći. d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU 3413.6 zastupnik pomorskog osiguranja 3412. e) srodne poslove. iznajmljivanja ili zakupa.13.12. U toj su skupini zanimanja: http://www.13. b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje.13. uređaje i rizike. kupnju.8.

U toj su skupini ova zanimanja: 3414.11.6 turistički animator DODATAK: 3414.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.2008 .6 šef recepcije 3414.6 komesar broda 3414.11.htm 18.6.11.11.8.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 301 of 823 3413.11. određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor.11.6 ORGANIZATOR IZLETA 3414.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA http://www.6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA 3414.11. b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija. d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente.12.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva 3414. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja.6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA 3414.6 TUROPERATOR 3414. davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima.6 PUTNIČKI AGENT 3414. c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima.21.11. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o dostupnosti.19. te naplatu.6 posrednik nekretninama DODATAK: 3413. utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima. e) srodne poslove.31.6 organizator putovanja 3414. troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja. f) nadgled ostalih suradnika.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE 3414.

16.31.8. opremu i tehničke proizvode. ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima. U toj su skupini zanimanja: 3415.2008 . društvima koja prodaju robu na malo i ostalima.25. KOMERCIJALISTI U PRODAJI Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko.6 voditelj distributivnih poslova 3415.5 akviziter 3415.15. uključivši i prodaju putem kataloga.22.11.6 KOMERCIJALNI REFERENT http://www. b) prodaju tehničke opreme.21.12.6.6 tržni nadzornik DODATAK: 3415.24.6 komercijalist 3415. e) provođenje tržnog reda na tržnicama.6 voditelj poslovnice prodaje 3415.14.6 komercijalist vanjske trgovine 3415.5 poslovođa skladišta 3415. d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. g) nadgled ostalih suradnika.6 komercijalist unutarnje trgovine 3415. uključujući uređaje.htm 18.13.6 voditelj skladišnog poslovanja 3415.5 trgovački putnik 3415. f) srodne poslove. c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima.11.nn. trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko.23.5 poslovođa trgovine 3415.6 tehnički zastupnik trgovine 3415.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 302 of 823 3415. te pružaju potrebne obavijesti.

6 EKONOMIST TRGOVINE 3415.19.14.6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 3415. datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora.16. komercijalnih i ostalih društava i ustanova.24.23.14.6.24.6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 3415. državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju.8.6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA 3415.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE 3415.12.21.6 REFERENT VELEPRODAJE 3415.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 303 of 823 3415.11.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA 3415.25.12. b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama.24.23.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE 3415. troškova.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI 3415.16.5 POSLOVOĐA DISKONTA 3415. Ti poslovi uključuju: a) pregovore i ugovaranje nabave opreme.6 AUDIODISTRIBUTER 3415.11. određivanje količina i kvalitete narudžbe.11.11.6 VIDEODISTRIBUTER 3415.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE 3415.23.2008 . sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 AKVIZITER OGLASA 3415. NABAVLJAČI Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih. c) srodne poslove.nn.htm 18.6 ŠEF SKLADIŠTA 3416. http://www.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE 3415.13. d) nadgled ostalih suradnika.6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ 3415.5 POSLOVOĐA SILOSA 3415.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA 3415.

6 VODITELJ ODJELA NABAVE 3417.13. procjenjuju štete u osiguranju. nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI 3416.6 voditelj poslovnice nabave DODATAK: 3416.6.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI 3416. b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja.12.11. c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine.6 nabavljač 3416.N.14. automobila.nn.6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 3419.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.6 procjenitelj 3417. d) srodne poslove. http://www.11. nakita i ostalih predmeta. robe.6 procjenitelj umjetnina 3417.11.5 procjenitelj nakita 3417.11. nekretnina.2008 . Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina. umjetničkih predmeta.6 procjenitelj osiguranja 3417. osobnog i obiteljskog vlasništva. umjetničkih djela. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu.12.htm 18.12.8. e) nadgled ostalih suradnika.21.19. industrijskih uređaja. Na dražbama prodaju robu i imanja. živog inventara (stoke).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 304 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3416.6 dražbovatelj DODATAK: 3417. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. U toj su skupini zanimanja: 3417.

htm 18. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja.14.6. Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe. uspostavu poslovnih kontakata. dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje 3419.6 ekonomist marketinga 3419.8.19.6 posrednik prodaje na lizing 3419.6 ekonomist za hoteljerstvo 3419.6 pozajmljivač novca DODATAK: 3419. kupuju i prodaju potrošnu robu. posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO PODVRSTA 342. izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela. korištenje kreditnih kartica. Špediteri i otpremnici http://www. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prodaju na lizing. provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu. sudjeluju u marketinškim poslovima.2008 .13. i za projekte.6 ekonomist za poljoprivredu 3419.nn. obavljaju carinske formalnosti. obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu. Trgovački posrednici 3422. Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 305 of 823 Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci). obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi. POSREDNIČKI STRUČNJACI Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača.22. prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija.6 ekonomist za kredite 3419. pozajmljuju novac. nalaženje radnika za različita radna mjesta. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 3421. U toj su skupini zanimanja: 3419.13. dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje. nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.21. na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove. prodaju poslovnih usluga kao što su npr. kao i pri objavljivanju knjiga.12.

6.21. određivanje rezervnih cijena. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba.11. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora. posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku.6 trgovački posrednik 3421. g) nadgled ostalih suradnika. b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta. Poslovni posrednici d.nn. 3421.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER 3422. U toj su skupini zanimanja: 3421.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 POSREDNIK ZA ROBE 3421. d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi.n. obavljaju carinske formalnosti u uvozu. osiguravaju robu na zahtjev komitenata. sredstva i načina prijevoza. c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga.19.6 brodarski broker DODATAK: 3421. b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim.21. na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. obavljaju posebne i druge poslove za komitenta. ŠPEDITERI I OTPREMNICI Špediteri organiziraju dopremu.11. http://www. izvozu i provozu robe.11.2008 .8. f) srodne poslove. TRGOVAČKI POSREDNICI Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu.6 MEŠETAR 3421. e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 306 of 823 3423. pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora.htm 18. otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu. Posrednici pri zapošljavanju 3429.

d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA 3422.16.6 pomorski agent 3422.6 službenik zbirnog prometa 3422.12. U toj su skupini zanimanja: 3422.13.8.14.15.6. i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe.12. h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 307 of 823 c) obavljanje tarifnih poslova.6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA 3422.16. g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica.6 špediterski carinski deklarant 3422.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE http://www.16.12. vagona.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.2008 . izračunavanje cijena prijevoza. kontejnera i drugo). k) nadgled ostalih suradnika.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE 3422.6 tarifer 3422.16.19.6 špediter DODATAK: 3422.6 transportni agent 3422.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK 3422.16.htm 18.16. j) srodne poslove.15.12.6 CARINSKI POSREDNIK 3422. uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova. izvozu i provozu. e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA 3422.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT 3422.11.nn.

6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3423. pripremi i izvođenju predstava te snimanju. prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja. posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša. kao i o objavljivanju knjiga. c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično. davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija. izvođenju i prodaji glazbenih djela. na primjer. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca.19. b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi. f) srodne poslove. upućivanje radnika poslodavcu.12. U toj su skupini zanimanja: 3423. e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja. d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom. broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično.N.nn. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca. Ti poslovi uključuju: a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima. http://www.6 savjetodavac pri zapošljavanju 3423.6.11. prijevoznih i sličnih usluga. (Posrednički stručnjaci). zabavljača i umjetnika. POSLOVNI POSREDNICI D.12.6 posrednik pri zapošljavanju DODATAK: 3423. g) nadgled ostalih suradnika. trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte. Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342.11.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 3429.2008 .htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 308 of 823 3423. Ovdje bi se.

Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih.6 posrednik komisijske prodaje 3429. dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica.6.6 AUTORSKI AGENT 3429. propisa i drugih dokumenata. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6 posrednik za kredite 3429.11. http://www.6 UMJETNIČKI AGENT 3429.11.11. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja.11.6 IMPRESARIO 3429.13.6 ŠPORTSKI MENADŽER PODVRSTA 343.12.6 CASTING DIRECTOR 3429.19. prikupljanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 309 of 823 c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje. e) srodne poslove. obrađivanje i prezentiranje matematičkih.15.6 posrednik za izložbene prostore DODATAK: 3429. dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju. u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2.8.6 posrednik za umjetnike 3429.2008 .nn. vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama.16.htm 18. statističkih i aktuarskih podataka. d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu.12.6 ženidbeni posrednik 3429.6 posrednik informacija 3429.17. proučavanje i sažimanje zakona.6 posrednik za športaše 3429.14. vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju. U toj su skupini zanimanja: 3429. f) nadgled ostalih suradnika.

2008 . i) obavljanje srodnih poslova. j) nadgled ostalih suradnika. POSLOVNI TAJNICI Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske. vode zapisnike i bilješke o poslovanju. U toj su skupini zanimanja: 3431. dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju. OSNOVNE. Poslovni tajnici 3432.8. VRSTE ZVANJA 3431. predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima. SREDNJE 3432. Ti poslovi uključuju: a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki. c) izbor zahtjeva za sastanke. d) pomoć u pripremi proračuna. nadziranje izdataka.11.htm 18. skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke.6 TAJNIK ŠKOLE. h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju. Statističko-matematički stručnjaci 3431.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 310 of 823 Ova podvrsta ima skupine zanimanja: 3431. PRISTAV II.6. Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva 3434. e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima. b) prikupljanje informacija. skupova. f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja. Pravni i srodni poslovni stručnjaci 3433. g) vode zapisnike o radu skupština.19.6 poslovni tajnik DODATAK: 3431. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI http://www.11.11. planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja.

19.6 upravni pravnik DODATAK: 3432. c) pripremu izvješća o poreznim obvezama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja.6. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona.11.11. PRAVNA SLUŽBA 3432. samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. http://www.6 PRAVNIK 3433. uz nadzor računovodstvenih stručnjaka. U toj su skupini zanimanja: 3432. odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija. pravnih spisa i relevantnih dokumenata. e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije.nn. b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT 3432.htm 18. g) nadgled ostalih suradnika. dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju.6 PRISTAV II. c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve.11.11. d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina.2008 . Ti poslovi uključuju: a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama. f) obavljanje srodnih poslova. uključujući i ona koja se odnose na osiguranja. potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije.11. VRSTE ZVANJA. propisa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 311 of 823 Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja.6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT 3432.8.

22.6 ekonomist DODATAK: 3433.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA 3433.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA 3433. g) nadgled ostalih suradnika.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3433.22.23.11.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA 3433.11.8.6.13.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA 3433.22.21.6 ekonomist računovodstva i financija 3433. e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva.6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA http://www.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova 3433. U toj su skupini zanimanja: 3433.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA 3433.6 VODITELJ LIKVIDATURE 3433.nn.19.6 VODITELJ KALKULACIJA 3433.6 knjigovođa bilancist 3433.22.6 voditelj analitičkog knjigovodstva 3433. f) srodne poslove.6 ekonomist za kalkulacije 3433.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA 3433.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA 3433.22.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE 3433.22.22.2008 .31.22.6 kontrolor internog poslovanja 3433.12. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.23.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA 3433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 312 of 823 d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja.22.23.13. ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu.htm 18.

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3434. g) primjenu znanja o matematičkim. srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. PRISTAV II.23.6 EKONOMSKI SURADNIK 3434.23.11. aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja. aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje.8. h) srodne poslove. održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja.11.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA 3433. VRSTE ZVANJA 3434.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija. b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja. f) pripremu matematičkih. e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih. d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja. obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122).htm 18. aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 313 of 823 3433.6. popis stanovništva i slična istraživanja.11.11.6 statističar DODATAK: 3434.nn. obradi i prezentiranju matematičkih. c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje.23.31. statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija.6 VIŠI STATISTIČAR http://www.2008 .6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA 3434.19. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih.6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA 3433.6 STATISTIČAR.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA 3433.

19. Poreznici 3443.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 314 of 823 3434. Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone. Ti poslovi uključuju: a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR PODVRSTA 344.n. putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima. uvoz i izvoz robe. podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima. 3441. Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2. b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde. stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave.8. pravila i propise koji se odnose na državnu granicu.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. CARINICI Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila.11. osnivanjem tvrtki. STATISTIČAR VODITELJ 3434.6 INŽENJER STATISTIKE 3434. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 3441. uvozom i izvozom roba. podizanje i uporabu građevina. socijalnu skrb i slične aktivnosti. poreze. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112).11. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu. Carinici 3442. Upravni službenici za dozvole i isprave 3445. osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima. kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa. Državni službenici d. Matičari 3449. Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima. ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe. Državni službenici za socijalnu skrb 3444.2008 .6 VIŠI STRUČNI REFERENT. direktora (122 i 123). http://www.htm 18.11.nn. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja.

U toj su skupini zanimanja: 3442. pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti.6 poreznik 3442.11. propisane knjige poslovanja i druge dokumente. pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.nn. e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga. d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe.12.6 CARINIK . kada je to nužno.19. propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza. f) srodne poslove. kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza.6. PRISTAV 3442. VRSTE ZVANJA. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona. pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke. kupoprodajne ugovore.6 CARINIK II. trošarina.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441. c) srodne poslove. kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza. b) ispitivanje prijava poreza. U toj su skupini zanimanja: 3441. d) nadgled ostalih suradnika. PRISTAV 3441.6 carinik 3441.4 carinski službenik DODATAK: 3441. taksi.2008 .11. VRSTE ZVANJA. g) nadgled ostalih suradnika.4 CARINIK III.12.4 porezni službenik http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 315 of 823 c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta.12. POREZNICI Poreznici ispituju porezne prijave. po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade.11.8. a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene.

c) srodne poslove.11. osnivanje ustanove.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI 3444. d) nadgled ostalih suradnika. jesu li ispunjeni i specifični uvjeti.nn. uvjerenja.2008 . VRSTE ZVANJA 3442.6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava DODATAK: 3443. građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina. U toj su skupini zanimanja: 3443.11. vozačkih dozvola itd.8. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja.6 POREZNIK.htm 18. ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 316 of 823 DODATAK: 3442. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE Upravni službenici za izdavanje dozvola.) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina. isprava i sl.6. VRSTE ZVANJA 3442. udruge i sl. npr. O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene. za uvoz ili izvoz roba.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda). isprave i sl.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći. zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd. odobrenja. PRISTAV II. VRSTE ZVANJA 3443. u novcu ili u naturi. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pojedinaca.11. ispituju podnijete zahtjeve. dobivanje putovnica. http://www. b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći. i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima.11. osobnih iskaznica. po čijim uputama i nadzorom rade.11. o pravilnom shvaćanju zakona.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 3444.12. d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima. c) pripreme za sklapanje braka.6.11. MATIČARI Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE 3444. U toj su skupini zanimanja: 3444. f) srodne poslove. d) srodne poslove.19. e) izvještavanje o upisima u državne matice.htm 18.6 upravni službenik za isprave DODATAK: 3444.11. g) nadgled ostalih suradnika. VOZAČKE DOZVOLE 3444.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA 3444.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 317 of 823 b) ispitivanje podnesenih zahtjeva. Ti poslovi uključuju: a) vođenje državnih matica rođenja.12.11.6 upravni službenik za dozvole 3444.11.12. c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje.8. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili. smrti i sklopljenom braku. e) nadgled ostalih suradnika. o rođenju.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA 3445. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE 3444. U toj su skupini zanimanja: http://www.6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE. OSOBNE ISKAZNICE. državne matice. b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama. smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured.11. priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima.

U toj su skupini zanimanja: 3449.21.11.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II. VRSTE ZVANJA 3449. II.4 STARIJI MATIČAR III.4 matičar DODATAK: 3445.6 namještenik II.6 inspektor II.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II. U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II.03.21. 3449. vrste zvanja 3449.8.4 MLAĐI MATIČAR III.2008 . 3449.nn. vrste zvanja p.6 voditelj matičnog ureda 3445.n.6 pristav II. II. vrste zvanja 3449. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 345.6 MLAĐI PRISTAV II.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.11. VRSTE ZVANJA 3445.6.02.6 STARIJI PRISTAV II.12. DODATAK: 3449. prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu. VRSTE ZVANJA 3445.03.6 MATIČAR. KRIMINALISTI.21. vrste zvanja 3449. VRSTE 3449. VRSTE ZVANJA 3449.N. vrste zvanja p. VRSTE ZVANJA 3445.6 voditelj odjeljka II.11.11. VRSTE ZVANJA 3449.21.01. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.02.11. VRSTE ZVANJA 3449.6 voditelj ispostave II.htm 18.21. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.4 MATIČAR III.6 predstojnik pododsjeka II. vrsti zvanja. a nedostaju podatci o konkretnom poslu.6 STARIJI MATIČAR. privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti http://www.21. VRSTE ZVANJA 3445.19.11.n. vrste zvanja p.n.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 318 of 823 3445.

uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba. prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja.21. a vezane su za institucije. čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 319 of 823 obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala. e) istraživanje institucija.19. g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage. i) nadgled ostalih suradnika.11.htm 18. novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba. obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja. h) srodne poslove. po nalogu ili u okviru nadležnosti. U toj su skupini zanimanja: 3450. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. Kriminalisti.6 privatni detektiv DODATAK: http://www. s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja. c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite. prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama. f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju.2008 . uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3450. privatni detektivi i srodni stručnjaci 3450. b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna.nn.6. KRIMINALISTI.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 voditelj zaštitarskih poslova 3450. privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti. ispitivanje sumnjivog ponašanja.8. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima.6 kriminalist 3450. ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata. okolnosti ili ponašanja osoba.

h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. http://www.6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU PODVRSTA 346. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) planiranje. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima.nn. b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.21. rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina.2008 . Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima. Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ 3450. ocjenjivanje.21. Socijalni radnici 3460. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. i) planiranje.htm 18. unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3460.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 320 of 823 3450. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.19.21.6 ŠEF SIGURNOSTI 3450.6.8. pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu. c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. čitaju informacije preko radija i televizije.11.16. U toj su skupini zanimanja: 3460.6 socijalni radnik DODATAK: 3460. Pjevači. Mađioničari. izvođenje zabavnih šala. glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja 3474. izradu planova unutrašnjih dekoracija. DIZAJNERI. trikova te teških i spektakularnih akrobacija. ulici ili u cirkusu.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 347.12. zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere. Radijski.12. informiranje preko radija i televizije.6 socijalni radnik u pravosuđu 3460. Dizajneri. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3471.nn.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 321 of 823 j) srodne poslove.19. sudjelovanje na športskim natjecanjima.6 socijalni radnik u obrazovanju 3460. dekorateri i aranžeri 3472.6 socijalni radnik u domu 3460. komičari i srodna zanimanja 3475. k) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda.6 socijalni radnik u centru 3460. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI Kulturno-umjetnički.13.16.12. Viši arhivski službenici http://www. televizijski i ostali spikeri 3473.6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 3460. Športaši i srodna zanimanja 3476. sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću.6.2008 . zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 3460.8.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici.15.6 socijalni radnik u zdravstvu 3460.

17.4 dizajner interijera http://www.16.8.4 modelar i konstruktor kožne galanterije 3471. dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju.22.6 konstruktor odjeće 3471.4 grafički dizajner 3471. dekoriranju i reklamiranju.6 modelar odjeće 3471.4 scenski dizajner 3471. f) srodne poslove. brodova i ostalih prostora.4 dizajner keramike 3471. g) nadgled ostalih suradnika.19.6 dizajner tekstila i odjeće 3471.20. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda.19.21.11.htm 18. kuća.12.2008 .13. d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata. DEKORATERI I ARANŽERI Dizajneri. javnih zgrada.nn. b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova. Knjižničari 3471. uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima. e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora. DIZAJNERI.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 322 of 823 3477.4 dizajner stakla 3471.18.6. c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici.14.4 dizajner ambalaže 3471.15.4 modelar i konstruktor obuće 3471.4 dizajner kože 3471.4 dizajner obuće i kožne galanterije 3471. U toj su skupini zanimanja: 3471.

4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER 3471.24.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU 3471.11.4 SLIKARSKI DIZAJNER 3471.nn.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.htm 18.42.24.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER 3471.51.12.19.4 tetovirač DODATAK: 3471.32.8.4 DIZAJNER ODJEĆE 3471.2008 .12.6 ilustrator 3471.12.24.33.4 DIZAJNER TEKSTILA 3471.11.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU 3471.31.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU 3471.21.4 maketar 3471.19.11.41. netehnički 3471.6 crtač.6 CRTAČ PLAKATA 3471.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU 3471.4 DIZAJNER KOVINA 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 STILIST-MODNI KREATOR 3471.13.4 dizajner 3471.24.42.4 KIPARSKI DIZAJNER 3471.24.24.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE 3471.6.6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE 3471.24.24.6 dekorater 3471.11.42.6 CRTAČ FILMSKI http://www.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR 3471.4 aranžer 3471.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 323 of 823 3471.6 KREATOR ODJEĆE 3471.

21. televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama.12. a posebno na radiju i televiziji.6 VODITELJ PRIREDBE 3472. zabavama.13. b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju.42. e) nadgled ostalih suradnika. c) intervjuiranje osoba u javnosti. televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti.6 RADIO VODITELJ 3472. televiziji.13. glazbenici zabavne.13. u noćnim klubovima.11.19.42.42. RADIJSKI.6 FAZER CRTANOG FILMA 3471.6 disko džokej DODATAK: 3472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 324 of 823 3471.13.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471. na ulici i sličnim mjestima. kazalištu.6 spiker 3472. vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju. Ti poslovi uključuju: a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji.htm 18.6 voditelj u programu 3472.8. d) srodne poslove. pop. pjevaju i plešu na priredbama.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ 3472.13. noćnim klubovima i ostalim ustanovama.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA 3472. Ti poslovi uključuju: http://www.nn. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA Pjevači. U toj su skupini zanimanja: 3472. jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela. TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI Radijski. rock.6 KONFERANSJE 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . PJEVAČI.6 najavljivač programa 3472.6.

34.4 klavijaturist 3473.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 325 of 823 a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 flautist 3473.4 fagotist 3473.23. noćnom klubu ili na ulici.28.4 udaraljkaš 3473. zabavama ili na ulici.31. d) srodne poslove.4 rogist 3473. U toj su skupini zanimanja: 3473. b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima.4 saksofonist 3473.4 violončelist 3473.4 kontrabasist 3473.4 oboist 3473.12.38.nn. c) plesanje kao solist.4 pjevač zabavne i narodne glazbe 3473.35.39.6.4 trombonist 3473.4 violinist 3473.11.2008 .4 violist 3473. s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu.30. e) nadgled ostalih suradnika.36.33.4 klarinetist 3473.26.4 bubnjar http://www.4 tubist 3473.21.29.22.htm 18.19.37.4 pjevač zbora 3473.4 klavirist 3473.4 trubljač 3473.4 bas gitarist 3473.32.8.24.4 gitarist 3473.27.

45.51.4 STRIPTIZETA 3473.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.44.6 VODITELJ ZBORA 3473.51.4 plesač 3473.63.45.43.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ 3473.2008 .64.61.46.51.nn.4 PJEVAČ 3473.4 PJEVAČ POP GLAZBE 3473.4 poslužitelj orkestra DODATAK: 3473.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 326 of 823 3473.6 ŠAPTAČ U DRAMI http://www.4 tamburaš 3473.34.6 TEKSTOPISAC 3473.6 dirigent zbora 3473.42.4 harmonikaš 3473.4 ULIČNI GLAZBENIK 3473.44.62.4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE 3473.41.4 KORNIST 3473.51.11.6 šaptač 3473.4 glazbenik 3473.4 PLESAČ NOĆNOG BARA 3473.62.11.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA 3473.46.4 orguljaš 3473.11.21.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 3473.6 pisac tekstova za pjesme 3473.40.8.11.6.6 glazbeni skladatelj 3473.43.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE 3473.4 inspicijent drame 3473.4 statist 3473.

17. e) srodne poslove.14.17.6 kaskader 3474.6 mađioničar 3474. Ti poslovi uključuju: a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča.8.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 327 of 823 3473. d) vježbanje životinja i nastupanje s njima.62.2008 .6 AKROBAT 3474. b) izvođenje iluzionističkih trikova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 komičar 3474.14. MAĐIONIČARI.6 HIPNOTIZER 3474.17.6 žongler 3474.16.6 ILUZIONIST 3474.6 artist dreser 3474.17.6. c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina.6 ŠAPTAČ U OPERI 3473.17.htm 18.6 klaun 3474. f) nadgled ostalih suradnika.6 artist DODATAK: 3474.12. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Mađioničari.6 PANTOMIMIČAR http://www. U toj su skupini zanimanja: 3474.15.nn.13.11.6 HUMORIST 3474.17. komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji.63.6 IMITATOR 3474. trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina.4 INSPICIJENT STUDIJA 3474.

6 SKIJAŠ 3475.6 KOŠARKAŠ 3475. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima.12. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima.6 voditelj športske rekreacije 3475.htm 18.6 NOGOMETAŠ 3475.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE 3475.11.6 VATERPOLIST 3475.11.21.6 športski sudac 3475.6 VODITELJ FITNESA 3475.11.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.31.6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži 3475.6 TENISAČ 3475.31.6 RUKOMETAŠ http://www. U toj su skupini zanimanja: 3475.6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER 3475.21.6 športaš DODATAK: 3475. c) srodne poslove.6 športski trener 3475. primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje.31. d) nadgled ostalih suradnika. b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja.6 ŠEF BAZENA 3475.6.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER 3475.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 328 of 823 3475.22.31.11.31.2008 . vode športske treninge.31.21.nn.8. a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu.

6 ODBOJKAŠ 3475.6 viši arhivski službenik DODATAK: 3476. izradu statističkih podataka o posudbi.2008 . sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena. organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima.31. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe.11.6 HOKEJAŠ 3476. c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR 3477. b) obradu knjižnične građe. redakciju i kontrolu kataloga. organizaciju i izlučivanje knjižnične građe.6. http://www. d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica.11.31.nn. pripremu knjižnične građe za obradu podataka.6 VOZAČ NA TRKAMA 3475.8.6 JAHAČ 3475. sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe. provođenju mjera zaštite građe. b) davanje obavijesti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 329 of 823 3475. c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva. evidentiranje.31. e) nadgled ostalih suradnika.31. katalogizaciju.6 STOLNOTENISAČ 3475.6 BOKSAČ 3475. Ti poslovi uključuju: a) nabavu knjižnične građe. posudbu građe.htm 18. KNJIŽNIČARI Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. sudjelovanje u nabavi. skupljanje.19. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe. d) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3476.31. vođenje evidencija.

OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.14. Nadgled rada suradnika.13.11. U toj su skupini zanimanja: 3480.6 jerej 3480. Ti poslovi obično uključuju: a) sudjelovanje u vjerskom radu.15.nn.6 jeromonah 3480. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije. posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji. f) srodne poslove. Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu.11.6 đakon 3480. b) srodne poslove.4 sakristan http://www. g) nadgled ostalih suradnika. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3480.8.19.4 mujezin 3480.6 knjižničar PODVRSTA 348.4 mualim 3480.2008 .6.22. Ostala vjerska zanimanja 3480. posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.6 teolog 3480. propovijedanje i promicanje učenja religije. U toj je skupini zanimanje: 3477. propovijedanje i promicanje učenja religije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) nadgled rada ostalih suradnika.htm 18.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 330 of 823 e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima.12.

6 PROTOJEREJ 3480.htm 18.6.11.6 JEROĐAKON 3480.6 PROTONAMJESNIK 3480.12.13.6 SINĐEL 3480.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 331 of 823 3480. proizvodnje i transporta.6 IPOĐAKON 3480. pisanje na pisaćem stroju.11. poslove u knjižnicama.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Šalterski službenici http://www.13. pripremu i kontrolu tekstova za tisak.8. bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka.6 PROTOĐAKON 3480.4 ČASNA SESTRA ROD 4. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.13. vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta.19. rukovanje telefonskom kućnom centralom. unos podataka u računalo. putničke aranžmane. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 41.23.11.nn. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI Uredski i šalterskih službenici bilježe. organiziraju.6 PROTOSINĐEL 3480. pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka.21.2008 . Uredski službenici 42. a posebno one vezane uz rukovanje novcem.6 ARHIMANDRIT 3480. davanje informacija i dogovaranje sastanaka. poslove u vezi s putovanjima. popunjavanje dokumenata.12.6 ARHIĐAKON 3480. pohranjuju. rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima. Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ. vođenje evidencije i dokumentacije inventara. Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje.13. rukovanje novcem.6 IGUMAN 3480. poslove vezane za poštanske usluge. izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove. obavljanje tajničkih dužnosti.4 župni asistent DODATAK: 3480.

pripremu i kontrolu materijala za tisak. prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku. računanje. aktuarskih. UREDSKI SLUŽBENICI Uredski službenici bilježe. rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. statističkih.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Knjigovođe. rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva.htm 18. Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja http://www. statističke i druge brojčane podatke. Skladišni. uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove. tajničke dužnosti. statistički i financijski službenici 413.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 332 of 823 VRSTA 41. vođenje knjigovodstva. vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta. financijskih i ostalih brojčanih podataka. poslove u knjižnicama. knjižnični i poštanski uredski službenici 419. pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske. Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju.nn. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA Tajnice. stanja inventara i dostave robe. prometni i komercijalni službenici 414.19.8. Tajnice i srodna zanimanja 412. unos podataka u računala i elektronske uređaje. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4111. unos podataka u računalo. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 411. uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima. rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima. organiziraju. Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije. Operatori unosa podataka 4114. obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova. proizvodni. knjigovodstvenih. razne tajničke dužnosti. Ostali uredski službenici PODVRSTA 411.2008 . Arhivski. izračunavanje računovodstvenih. popunjavanje dokumenata. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu 4113. Daktilografi i stenodaktilografi 4112. vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje. poslove vezane uz poštanske usluge. pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

Upisivanje i uređivanje teksta u računalu. g) nadgled ostalih suradnika.19.4 daktilograf 4111. b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu. c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva. Ti poslovi uključuju: a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu. te posredovanje telegrafskih veza u polazu. b) prepisivanje na stroju. Tajnice 4111.11. e) nadgled ostalih suradnika.htm 18. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama. U toj su skupini zanimanja: http://www. dolazu i tranzitu.8.21. U toj su skupini zanimanja: 4111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. e) rukovanje telefaksom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 333 of 823 4115. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom. pišu spise na papiru.4 stenodaktilograf DODATAK: 4111.4 ZAPISNIČAR 4112.11. c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima.4 VODITELJ DAKTILOBIROA 4111. Ti poslovi uključuju: a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije.11. d) srodne poslove. f) srodne poslove.2008 . d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu.nn.

b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja. e) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija.6.4 operator za unos podataka 4113.8.5 operator za unos GIS podataka DODATAK: 4113.11. c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka.12. čitačem i/ili digitalizatorom. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA 4114. Ti poslovi uključuju: a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 4113.3 telegrafist 4112.11. OPERATORI UNOSA PODATAKA Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete.4 operator računala za tekst DODATAK: 4112. b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.19. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST 4113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 334 of 823 4112.12. koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom.2008 .21.11. te ispravak uočenih pogrešaka. c) srodne poslove.nn. d) srodne poslove. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.3 kontrolor telegrafskog prometa 4112. diskove i magnetske vrpce).

11. U toj su skupini zanimanja: 4115. b) praćenje primljene i odaslane pošte. U toj su skupini zanimanja: 4114.12. organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja).4 službenik za izračunavanje 4115. ispituju zahtjeve za skupove i sastanke. pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta.2008 .11.11.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 4115. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI http://www. koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima. KNJIGOVOĐE.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 335 of 823 d) nadgled ostalih suradnika.6. d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju.4 tajnica DODATAK: 4115.19. bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa.11.4 SEKRETARICA PODVRSTA 412.nn. bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TAJNICE Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa. h) srodne poslove.11.4 SEKRETARICA REŽIJE 4115. g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu. Ti poslovi uključuju: a) provjeru i prijepis korespondencije. c) pregled. e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja. i) nadgled ostalih suradnika.11.8.4 knjigovodstveni operator na računalu 4114.4 SKRIPTER 4115. f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja). prate primljenu i odaslanu poštu.

Financijski i statistički službenici 4121. izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje.12. d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva.15.8. financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa. c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova.11.6.4 saldakontist 4121. izračunavanje i isplatu plaće.19. uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva.14.4 službenik obračuna plaća http://www. prikupljanje.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KNJIGOVOĐE Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 336 of 823 Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju. Knjigovođe 4122. Ti poslovi uključuju: a) knjiženje u knjigovodstvu. U toj su skupini zanimanja: 4121. sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka. h) nadgled ostalih suradnika. e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda. f) izračunavanje plaća. knjigovodstvene.4 financijski knjigovođa 4121.4 knjigovođa zaliha 4121. sabiru i izračunavaju računovodstvene.4 konter 4121. računovodstva i obračunima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija.2008 . g) srodne poslove.16. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4121. koji služe za knjiženje u knjigovodstvu.nn. rukovanje gotovinom.4 likvidator 4121.13. statističke.

4 kalkulant 4121.21.4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA 4121.8.16.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT 4122. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA 4121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 337 of 823 4121. http://www. b) izračunavanje zbrajanje. postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija.19.16.4 KNJIGOVOĐA KUPACA 4121.21.16.4 EKONOMSKI TEHNIČAR 4121.htm 18. d) obavljanje jednostavnijih kreditnih.17.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 4121. sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava.2008 .4 SREDNJI EKONOMIST 4121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata. deviznih i poslova platnog prometa.18.nn.11.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA 4121. prosjeka.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA 4121.14.4 ekonomski službenik DODATAK: 4121.17.11.6. POSLOVNICA 4121.17.11.4 ROBNI KNJIGOVOĐA 4121. posredničkih pristojbi i taksi.4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA 4121.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA 4121.14.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA 4121.4 knjigovođa 4121.21.17.21.

4 službenik za vrijednosne papire 4122. g) nadgled ostalih suradnika.12.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 338 of 823 e) vođenje evidencija obveznica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6.2008 .I.T.16. ČLANSTVO 4122.F.4 REFERENT DOZNAKA 4122.4 DEVIZNI REFERENT 4122. U toj skupini su zanimanja: 4122.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE.15.21.4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE 4122.4 službenik obrade osiguranja 4122.4 DISPONENT SREDSTAVA 4122.14.14.4 VODITELJ SMJENE U BANCI 4122.15.11.4 statistički službenik DODATAK: 4122.12.11.4 KREDITNI REFERENT 4122.11.htm 18.15.13.4 službenik platnoga prometa 4122.4 kreditni službenik 4122.12.4 OPERATOR S. koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca.W.4 REFERENT U ODJELU DIONICA 4122.8.12.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE http://www.11.19.4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE 4122. 4122. f) srodne poslove.nn.4 službenik deviznoga poslovanja 4122.4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA 4122.4 REFERENT PLATNOG PROMETA 4122.14.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA 4122. dionica i ostalih vrijednosnih papira.14.4 bankovni službenik 4122.13.

4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT 4122.16. STARIJI PRISTAV III.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 339 of 823 4122. Uredski službenici u proizvodnji 4133.21.4 STATISTIČAR. VRSTE ZVANJA 4122.19. Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI Skladišni.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . O tome vode evidenciju. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4131. robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju. izrađuju i čuvaju dokumentaciju. Skladištari i srodna zanimanja 4132. Ti poslovi uključuju: http://www.15.6. izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija. prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122.15.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. SKLADIŠNI. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.16.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE 4122.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. prodaji i iznajmljivanju 4131. robe na zalihi ili odaslane robe. Prometni uredski službenici 4134.4 ANKETAR PODVRSTA 413.nn. operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. PRISTAV III. Službenici u nabavi. vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa. PROIZVODNI.15. primljenog proizvodnog materijala.16.21. VRSTE ZVANJA 4122. čuvaju i isporučuju robu. proizvodni.4 FINANCIJSKI REFERENT 4122.16.htm 18.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE 4122. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Skladištari primaju.8.4 STATISTIČAR. materijala na zalihi i izdanog materijala.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122.21.21.

4 KLIŠOTEKAR 4131. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI http://www.21.4 rekviziter 4131.6.13.4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA 4131.13.4 skladišni službenik 4131.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE 4131. skladištenje i izdavanje alata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 340 of 823 a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije. rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA 4131.12.4 ORUŽAR 4131. b) vođenje evidencija o zalihama.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI 4131.12.12.12. U toj su skupini zanimanja: 4131.31.4 VODITELJ EKONOMATA 4132. c) primanje. f) nadgled ostalih suradnika. d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene.nn.12.4 SKLADIŠTAR SILOSA 4131.13.12.2 pomoćni skladištar 4131.12. izvještavanje o stanju zaliha.4 skladištar alata 4131.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE 4131.12.19. provjeru izdavanja robe.13.11. izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije.4 IZDAVAČ ALATA 4131.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA 4131.4 ekonom DODATAK: 4131.14.htm 18.4 skladištar 4131.2008 .31.

4 evidentičar normativa 4132. Ti poslovi uključuju: a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija. te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji. Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama. utovar i istovar http://www.13.6. kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača.12. b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija. U toj su skupini zanimanja: 4132. f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima. cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje. c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija.13. radnih lista.nn. predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju.4 POENTER 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 341 of 823 Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju.11. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. d) ispis izdatnica materijala.htm 18. h) nadgled ostalih suradnika.4 evidentičar u proizvodnji DODATAK 4132.2008 . c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora. e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima. vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu. d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet.19. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga. b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta.4 evidentičar radnih lista 4132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. g) srodne poslove.

nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. nadzor održavanja reda u lukama. i) nadgled ostalih suradnika.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.19.17.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe 4133. izdavanje pomorskih knjižica.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 342 of 823 vozila i uskladištavanje robe u tranzitu.4 službenik lučke kapetanije DODATAK: 4133. f) pripremu izvješća za rukovoditelje.4 prometnik u cestovnom prometu 4133.41. g) raspored plovila unutarnje plovidbe.4 prometni tehničar 4133.16.12.8.13.19.3 vlakovođa 4133. h) srodne poslove.11.20.15.4 prometnik vlakova 4133.4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU 4133. e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet.6.51.4 tehničar unutrašnjeg transporta 4133.18.14.4 zrakoplovni prometnik 4133. kao što je popis putnika i iskaz tereta.4 špeditersko agencijski službenik 4133.4 raspoređivač u cestovnom prometu 4133.4 tehničar cestovnog prometa 4133.htm 18.11.11.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU 4133.4 tehničar za prekrcaj 4133. U toj su skupini zanimanja: 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU http://www.31.11.2008 .4 tehničar za sigurnost prometa 4133.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU 4133.

16.13.15.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU 4133.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU 4133.17.13.31.17.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU 4133.4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET 4133.4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR 4133.4 ŠEF EC VLAKA 4133.6.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA 4133.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA 4133.17.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA 4133.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA 4133.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE 4133.20.2008 .18.htm 18.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 4133.19.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.16.4 REFERENT TRAGANJA http://www.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 4133.12.4 OPSERVER P/O ROBE 4133.17.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE 4133.4 PROMETNIK TRAMVAJA 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.17.13.4 ŠEF GARAŽE 4133.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA 4133.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA 4133.12.18.13.18.4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA 4133.13.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA 4133.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE 4133.13.12.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 343 of 823 4133.13.8.31.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA 4133.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR 4133.4 LUČKI TEHNIČAR 4133.31.

31.4 REFERENT ZA DOZVOLE 4133.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO 4133.31. evidenciju ostalih komercijalnih spisa. iznajmljuju vozila.19. pripremu spisa za pregovore i carinjenje. soba. plovila. suradnju u rješavanju reklamacija.htm 18.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA 4133.4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI 4133. b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta. odjeće.4 PLANER POSADA COCKPIT 4133. U toj su skupini zanimanja: http://www.51.31. prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu. prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta.nn. raznu opremu.31.4 PLANER POSADA STJUARDESA 4133.4 STARTER . PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU Službenici u nabavi. izradu kalkulacija.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU 4133. evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije.31. izdavanje dispozicija. naplatu usluga.8. vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe. vođenje spisa o uslugama. pisanje računa.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP) 4133.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI 4133. razne opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. videokazete. rade kalkulacije. e) nadgled ostalih suradnika.2008 .4 PRORATIST 4133. odjeću. kontaktiranje sa špediterima. sobe. SLUŽBENICI U NABAVI.4 ASISTENT KOORDINATOR 4133.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA 4133.31.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET 4134.31.31.31. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe.31. d) srodne poslove. vode komercijalne evidencije i dokumentaciju. praćenje izvršenja ugovora. c) iznajmljivanje vozila. videokazeta.6.31.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 344 of 823 4133.31.4 BALANSER AVIONA 4133.31.PARKER 4133.

4 iznajmljivač opreme DODATAK: 4134.22.2008 .4 službenik u distribuciji 4134.4 komercijalni službenik 4134. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI http://www.23.13.4 IZNAJMLJIVAČ ALATA 4134.4 službenik nabave 4134.15.4 videotekar 4134.17.13. ARHIVSKI.4 POSTELJAR 4134.4 iznajmljivač soba 4134.16.4 iznajmljivač odjeće 4134.4 povjerenik osiguranja 4134.25.24.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI PODVRSTA 414.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.nn.4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA 4134.26.26.11.8.4 iznajmljivač vozila 4134.11.4 DISPONENT OTPREME ROBE 4134.26.htm 18.13.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 345 of 823 4134.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME 4134.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE 4134.26.14.4 iznajmljivač plovila 4134.21.6.4 NAKUPAC STOKE 4134.19.4 fakturist 4134.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE 4134.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 4134.12.23.4 brodarski brokerski službenik 4134.13.17.4 službenik prodaje 4134.4 KOMERCIJALNI KALKULANT 4134.

ispravljanje teksta. knjižnica i muzeja 4142. muzejima i poštanskim uredima. d) ručno adresiranje okružnica i omotnica. muzeja. e) srodne poslove. nabavu i obradu knjižnične građe. posudbu knjižnične građe. Šifranti i korektori 4141.4 pomoćni knjižničar 4141. pripremaju podatke za obradu.19. knjižnični. kao i iz trgovačkog društva i unutar njega.2008 .31.4 arhivski službenik 4141.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 346 of 823 Arhivski. obrađuju i posuđuju knjižničnu građu. Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa. pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog. bilježe i isporučuju poštu. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4141. ravrstavaju. sudjelovanje u postavljanju izložbi. f) nadgled ostalih suradnika. Poštari 4143. isprava i ostalih spisa. Ti poslovi uključuju: a) nabavu i obradu knjižnične građe. U toj su skupini zanimanja: 4141. gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa. muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima.4 voditelj pisarnice 4141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Službenici arhiva. KNJIŽNICA I MUZEJA Službenici arhiva.11. razvrstavanje.4 muzejski službenik DODATAK: http://www. knjižnicama. c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta.13.6.2 pomoćni arhivski službenik 4141. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. razvrstavanje i urudžbiranje spisa. šifriranje.nn.htm 18. bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda. izdavanje i vraćanje knjiga. pregledaju tekst za tisak. SLUŽBENICI ARHIVA.21. obavljanje različitih uredskih poslova. b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa.12. muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama.

Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka. prijevoz.4 VODITELJ EKSPEDITA 4141.4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA 4141.4 VODITELJ ARHIVA 4141.11. U toj su skupini zanimanja: 4142.11.2008 .11.4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER 4141. obradu .11. otpremu.razvrstavanje u otpremi.13. dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima. obradu . c) prijevoz poštanskih pošiljaka.11.razvrstavanje u prispjeću.11.4 SLUŽBENIK PISARNICE 4141.19.nn.htm 18.2 pomoćni poštar 4142. POŠTARI Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 347 of 823 4141.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 4141.11. uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 VODITELJ PISMOHRANE 4141.4 NOTNI ARHIVAR 4141.11.3 poštar http://www.12.13.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA 4141.11.4 FONOTEKAR 4141.8. d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica. e) vođenje propisanih evidencija.31.4 MUZEJSKI TEHNIČAR 4142. g) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove. prispjeće. b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka.13. prijem.

11. ŠIFRANTI I KOREKTORI Šifranti i korektori šifriraju informacije. U toj je podvrsti skupina: 4190. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. f) nadgled ostalih suradnika. To su državni službenici i namještenici III.12.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 348 of 823 4142.3 SORTIRAČ POŠTE 4142.12.2008 .htm 18.4 korektor PODVRSTA 419.6.12.14. Ti poslovi uključuju: a) b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka. d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje. e) srodne poslove.nn.3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT 4142.8. c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom.4 kontrolor poštanskog prometa 4142.3 LISTONOŠA 4142. U toj su skupini zanimanja: 4143. ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove.11. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.13. ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima.19.3 PISMONOŠA 4143.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA 4142.4 šifrant 4143.12. Ostali uredski službenici i namještenici http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 voditelj poštanskog ureda DODATAK: 4142.

4 SUDSKI IZVRŠITELJ 4190.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK 4190.11.4 službenik protokola 4190. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika. njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju.13.4 službenik kadrovskih poslova 4190. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.4 UPRAVNI SLUŽBENIK III.4 STARIJI PRISTAV III.4 službenik općih poslova 4190.nn.11.11.21. VRSTE ZVANJA P.4 UPRAVNI REFERENT 4190.8. Kad se te osobe zaposle.11.11. VRSTE ZVANJA P.19.14.11.11. U toj su skupini zanimanja: 4190. 4190. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva.11.12.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III.4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www. c) srodne poslove.4 SUDAC POROTNIK 4190.31. VRSTE ZVANJA 4190.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 349 of 823 4190.15. b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi.N.4 administrativni službenik 4190. jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 4190.6.12.2008 .4 PRISTAV III. VRSTE ZVANJA 4190.4 upravni službenik 4190.11.N. To su državni službenici i namještenici III.2 uredski namještenik 4190.4 maturant gimnazije1 DODATAK: 4190. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.htm 18.

htm 18.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU 4190.4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE 4190. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 350 of 823 4190.12. poštama. kockarnice. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama. zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama. zalagaonice i društva za utjerivanje dugova.15. zakazivanje sastanaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.21.12.19.6.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE 4190.31.2 FOTOKOPIRAČ 4190. uključujući kladionice. davanju informacija. Zanimanja ove vrste su u podvrstama: 421.31. organiziranju putovanja. Službenici za šaltersko novčano poslovanje 422. rukovanje telefonskom kućnom centralom. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima.4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR VRSTA 42.31.31.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH 4190. Službenici za šalterske informacije PODVRSTA 421.13.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE 4190.2008 .21.31.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 4190.4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 4190.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4190.2 KOPIRAČ 4190. rad s korisnicima http://www.nn.15. Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge. ŠALTERSKI SLUŽBENICI Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem. davanje traženih informacija korisnicima. organiziranje putovanja.4 REFERENT ZA KULTURU 4190.13.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. utjerivanje dugova i drugih plaćanja.4 blagajnik u prodavaonici http://www.htm 18. blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama. j) srodne poslove. kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda. e) isplatu gotovine. uz pismeni isplatni nalog. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici 4213. k) nadgled ostalih suradnika. Službenici u kladionici. primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 351 of 823 u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama. Blagajnici i prodavači ulaznica 4212. f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom. Skupljači dugova i darova 4211. U toj skupini su zanimanja: 4211. vođenje kockarskih igara. Šalterski službenici u zalagaonicama 4215.6. h) isplatu plaća osoblju poduzeća. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4211. uglavnom u bankama. c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda.11. d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira. kasinu i srodna zanimanja 4214. Ti poslovi uključuju: a) primanje i kontrolu gotovog novca. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama. i) rukovanje blagajnama.2008 . g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća.19. njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje.8. čekova i kreditnih b) kartica u trgovinama.

4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE 4211. http://www.16.21.8. d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica.2 prodavač ulaznica DODATAK: 4211. isplatu uputnica.4 trezorist 4211.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 4211.14.4 NAPLATNIK 4211.16.4 INKASATOR 4211.16. isplatu novca preko štednih knjižica i čekova.16.4 VODITELJ TREZORA 4211.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 352 of 823 4211. čekova i uputnica.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211. e) uspostavu telefonskih veza.4 službenik za bankomatsku mrežu 4211. prijem i otpremu brzojava.14.htm 18.4 brojač novca 4211.19.4 blagajnik 4211.12.6.12. b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima.nn. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac.4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA 4211. prodaju poštanskih vrijednosnica. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.4 bankovni šalterski službenik 4211.4 KONTROLOR U TREZORU 4211.16.4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA 4212.13.15.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU 4211. c) isplatu novca preko štednih knjižica. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.12.16.2008 .

krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede.4 primatelj uloga za klađenje 4213.6.11. KASINU I SRODNA ZANIMANJA Primaoci uloga.19. g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama. isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika.21. U toj su skupini zanimanja: 4213. U toj su skupini zanimanja: 4212. h) srodne poslove.8.4 KONTROLOR MJENJAČA 4213.11. e) objavljivanje dobitnih brojeva. c) dijeljenje karata. bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola.nn. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada. f) srodne poslove. b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda.4 poslužitelj u kasinu 4213. d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice. prema zahtijevima korisnika.4 TEHNIČAR PT PROMETA 4212.21.2008 .22.11.11. i) nadgled ostalih suradnika.11.htm 18.21.4 pt-šalterski službenik 4212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 mjenjač novca DODATAK: 4212. SLUŽBENICI U KLADIONICI. mogućnosti. primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama.4 krupije http://www.4 PT-OPERATOR 4212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 353 of 823 f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu.4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE 4212. g) nadgled ostalih suradnika.

4 skupljač dugova http://www. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog. U toj su skupini zanimanja: 4214.4 VALLE 4213. b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja.htm 18. d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti. prema vlasništvu ili ostalim jamstvima.4 PRODAVAČ LUTRIJE 4214.19.31.nn.4 šalterski službenik zalagaonice 4215. c) srodne poslove.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 354 of 823 4213. g) nadgled ostalih suradnika.4 primatelj uplata u igrama na sreću DODATAK: 4213.22. Ti poslovi uključuju: a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja. e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe.6.2008 . proračunavanje kamata i posudbu novca.11.8. b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja. c) bilježenje prikupljenih svota. d) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 4215. Ti poslovi uključuju: a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove.11.31.4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU 4213.

uključujući bolnice. medicinske i stomatološke ordinacije. b) pripremu programa.htm 18. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja 4222. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti.21. rukovanje kućnim telefonskim centralama. e) pribavljanje viza. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 355 of 823 4215.4 prodavač autobusnih karata http://www. uključujući one u bolnicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.8. d) izdavanje karata. primanje klijenata ili pacijenata.22. uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije.6. Recepcionari i srodna zanimanja 4223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 šalterski službenik putničke agencije 4221. medicinskim i stomatološkim ordinacijama. davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova.11.nn. Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente.4 skupljač darova PODVRSTA 422.19.12. h) nadgled ostalih suradnika. kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva.4 željeznički robno-putnički blagajnik 4221. Telefonisti i srodna zanimanja 4221. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja. c) rezerviranje. g) srodne poslove. jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata.2008 . U toj su skupini zanimanja: 4221. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4221. raznih vrsta traženih informacija. f) pripremu računa i primanje uplata.

kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. brošura i obrazaca.nn.21.6.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK 4221. d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu. Ti poslovi uključuju: a) primanje klijenata ili pacijenata. uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA Recepcionari. h) nadgled ostalih suradnika.htm 18.24.4 hotelijersko-turistički službenik DODATAK: 4221. bilježenje upita i davanje obavijesti. g) srodne poslove. b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente.11.4 POTRAŽNI RADNIK 4221. U toj su skupini zanimanja: http://www.23. f) izdavanje informativnih prospekata. e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 356 of 823 4221.4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK 4221.31.31.5 prodavač zrakoplovnih karata 4221.23.4 VAGONSKI OTPREMNIK 4221.21.4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA 4221.21.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 4221.5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA 4221.4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 4222. informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente. daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova.2008 .31.19.22.4 prodavač putničkih karata 4221.21.4 TURISTIČKI TEHNIČAR 4221.8. c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima.

31.8.2 telefonist 4223.4 REFERENT ZA REZERVACIJE 4222.4 telefonist za međunarodni promet 4223.4 SUPERVIZOR 4222.21.3 pomoćni recepcionar 4222.12. b) pružanje informacija telefonskim korisnicima.21.2008 .4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 4222. http://www. U toj su skupini zanimanja: 4223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.12. c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva DODATAK: 4222.21. d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.nn.11.21.4 kontrolor telefonskog prometa ROD 5.4 ŽURNALIST-FAKTURIST 4222.6.13.htm 18.12.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 357 of 823 4222.19. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih suradnika.12.4 službenik za informacije 4222. dolazu i tranzitu. Ti poslovi obično uključuju: a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu.4 recepcionar 4222.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER 4222.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI 4223.4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER 4222.12. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu.

osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično. Zanimanja u zaštiti PODVRSTA 511. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. astrologiju i proricanje sudbine. Trgovačka i srodna zanimanja VRSTA 51. Domaćinska i ugostiteljska zanimanja 513.19. Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. čuvanje djece. Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. u vođenju kućanstva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. frizerske usluge i njegu lica. pogrebničke usluge. USLUŽNA ZANIMANJA Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja.2008 . ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom.htm 18. prodaju robe u trgovinama na veliko i malo. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 51. astrologiju i proricanje sudbine. dobavu hrane. osobnu njegu. pogrebničke usluge.nn. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. vođenje kućanstva. čuvanje djece. pokazivanje robe kupcima. pripremu i serviranje hrane i pića. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 511. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. http://www. vođenje kućanstva. dobavi hrane. Zrakoplovne domaćice. Zanimanja osobne njege 514. KONDUKTERI I VODIČI Zrakoplovne domaćice. frizerske usluge i njegu lica. umjetničkih fotografija i izlaganja robe. osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama. kondukteri i vodiči 512. poziranje kao model za potrebe reklamiranja. Zanimanja osobnih usluga 516. Uslužna zanimanja 52. pripremu i serviranje hrane i pića.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. zaštitu od požara i nedopuštenih radnji. osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. vođenje kućanstva.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 358 of 823 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima.

i) srodne poslove. c) dijeljenje časopisa i novina. Vodiči 5111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 359 of 823 vlakom. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika.4 domaćica zrakoplova http://www. d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka.2008 . slušalica. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5111. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji 5112.11. pružanje ostalih usluga pri vođenju. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće. posluživanje hrane i pića. na zahtjev putnika.19. h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu.8. obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika. pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti. autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza. b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme.nn. poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima. davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje.6. Ti poslovi uključuju: a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo. provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake. pokrivača i sličnih stvari. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika. briga o bolesnim. poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti. g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama.htm 18. Kondukteri 5113. uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima. e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima. brodom. nemoćnim osobama i djeci. U toj su skupini zanimanja: 5111. starijim. upućivanje na njihova sjedišta. j) nadgled ostalih suradnika.

11. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće. d) informiranje putnika.14.11.12.4 BRODSKI STJUARD 5112. b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 360 of 823 5111. autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza. sigurnosti putnika i odgovaranje na upite.4 brodska sobarica DODATAK: 5111.13. g) srodne poslove. KONDUKTERI Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima.4 STJUARDESA 5111.14. h) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata.4 zemaljska domaćica 5111.12. posebno o postajama i vezama.12.11.3 kondukter u cestovnom putničkom prometu 5112.nn. uključivši kontrolu putničkih karata.3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK http://www.19. U toj su skupini zanimanja: 5112.6. tramvajima. c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa.4 voditeljica u kabini zrakoplova 5111.13.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA 5111.4 PURSER 5111.htm 18.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA 5112.3 željeznički kondukter 5112.12.8.2008 .11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 kondukter DODATAK: 5112. e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda.

11. d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje.19.4 VODIČ MUZEJSKI 5113.nn.11.11.htm 18.8. opisuju zanimljivosti i vode turiste.4 VODIČ U RIBOLOVU 5113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 361 of 823 5113. ustanovama. Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja. f) srodne poslove. kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima.11. U toj su skupini zanimanja: 5113.2008 .4 VODIČ PLANINARSKI 5113.4 VODIČ GALERIJSKI 5113.11. organiziranje rada i http://www. b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima. Ti poslovi uključuju: a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti. e) vođenje na izlet u planine i na pecanje.11.4 vodič DODATAK: 5113.4 TURISTIČKI PRATITELJ 5113.11. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju. VODIČI Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima. g) nadgled ostalih suradnika.6.4 VODIČ TURISTIČKI 5113. c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima.11.4 VODIČ SPELEOLOŠKI PODVRSTA 512.4 VODIČ ALPINISTIČKI 5113.

2008 . g) nadgled ostalih radnika. osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje. f) srodne poslove.4 hotelska domaćica 5121. c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica. te organiziranje njihovog rada.htm 18. skladištenja i izdavanja namirnica. Kuhari 5123. internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima. klubovima. nadzor nabave.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 362 of 823 rukovođenje radom domaćinskog osoblja.3 pomoćna hotelska domaćica 5121. davanje lijekova i stavljanje zavoja.nn. pripremu i kuhanje jela. e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima.12. U toj su skupini zanimanja: 5121.14. Domaćice i srodna zanimanja 5122. Zanimanja su u ovim skupinama: 5121.8.11. Ti poslovi uključuju: a) angažiranje. briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih.4 domar kampa 5121.4 domar planinarskog doma DODATAK: 5121. obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature.13. Konobari i pipničari 5121. d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca.12. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju.4 NADZORNICA SOBA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima.6.5 domaćica kuhinje 5121.21.19.22. b) nabavu i nadzor nabave namirnica. posluživanje hrane i napitaka. nadgled ostalih radnika.2 hotelska sobarica 5121.

pripremu i kuhanje jela. restoranima. organiziraju. c) srodne poslove.3 kuhar 5122.12.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE 5123.2008 . nadzor i usklađivanje rada u kuhinji.13.4 NADZORNICA ČISTOĆE 5122.5 ŠEF KUHINJE 5122.19.11.5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI 5122.5 KUHAR SPECIJALITETA 5122. restoranima i ostalim mjestima javne prehrane.6. d) nadgled ostalih radnika. http://www. ustanovama.13.12.5 kuhar. krčmama.12. pripremaju i kuhaju jela u hotelima. na brodovima i putničkim vlakovima.5 DIJETNI KUHAR 5122.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 363 of 823 5121. KONOBARI I PIPNIČARI Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima.13.12.htm 18.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA 5122.3 brodski kuhar 5122.3 VEGETARIJANSKI KUHAR 5122.3 KUHAR DORUČKA 5122. Ti poslovi uključuju: a) planiranje obroka. U toj su skupini zanimanja: 5122. majstor 5122.8.12.13. na brodovima. b) planiranje.13.31. KUHARI Kuhari planiraju.3 KAVEKUHAR 5122. putničkim vlakovima i u kućanstvima.2 pomoćni kuhar 5122.2 pečenjar DODATAK: 5122.11.

12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 364 of 823 Ti poslovi uključuju: a) posluživanje hrane i pića.21.11.5 ŠEF NOĆNOG BARA 5123. b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje.6.2 pomoćni konobar 5123.23. d) srodne poslove.15. c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića.5 ŠEF SALE 5123. ZANIMANJA OSOBNE NJEGE http://www.15.19. e) nadgled ostalih radnika.11.14.12.htm 18.2 ŠANKER 5123.5 GLAVNI KONOBAR 5123.12.15.2 SERVIRKA 5123.2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 5123.23.3 brodski konobar 5123.22.13.8.2 pipničar 5123.3 barmen 5123.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE 5123.5 natkonobar 5123. U toj su skupini zanimanja: 5123.5 brodski natkonobar DODATAK: 5123.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.2008 .5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR PODVRSTA 513.3 konobar 5123.nn.2 TOČILAC PIĆA 5123.2 pomoćni brodski konobar 5123.15.

8.11. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje kod kupanja. obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima. ljetovanju i sličnim izlascima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5131. f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. i) nadgled ostalih suradnika. pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama.11. farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu. c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča. Njegovatelji životinja 5131. d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama. e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme. h) srodne poslove.htm 18.6. U toj su skupini zanimanja: 5131. osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće.nn. Bolničari i srodna zanimanja 5133. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti.3 udomitelj DODATAK: 5131. posjetima muzejima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 365 of 823 Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece.19. pomažu u vođenju brige o školskoj djeci. Njegovatelji zdrave djece 5132.2 njegovatelj djece 5131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odijevanja i hranjenja djece. b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti. Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci.2 PAZITELJICA DJECE http://www. g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji.12. pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima.2008 . Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući 5139.

19.11. c) pripremu pribora za sterilizaciju.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama http://www. b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja. d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI Njegovatelji retardiranih.8.nn.2 bolničar 5132. d) srodne poslove. b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 366 of 823 5131. Ti poslovi uključuju: a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava.6. c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno.2 babica 5132. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj skupini su zanimanja: 5132.11.12.3 HRANITELJ 5132.2 njegovatelj u bolnici 5133.2008 .12. f) srodne poslove.htm 18. invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti.12. U toj skupini su zanimanja: 5133.11.13. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka. invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti. e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe.2 DADILJA 5131.2 njegovatelj bolesnika u kući 5133.

19. kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke. kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha. šišanje i previjanje bolesnih životinja. U toj su skupini zanimanja: 5139. Ti poslovi obično uključuju: a) napajanje.2 VETERINARSKI BOLNIČAR PODVRSTA 514. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba.11. b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade. čišćenje.nn.2008 . proriču osobnu sudbinu ljudi. brijanje i uređivanje brade.13. Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose. pomoć pri kupanju i osnovnu masažu.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 5139. Frizeri. g) nadgled ostalih radnika. pranje. hranjenje i promatranje životinja.2 njegovatelj životinja DODATAK: 5139. usluge pratioca ili posluge. mazanje kremama i mastima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pogrebničke usluge. e) steriliziranje bočica. f) srodne poslove. davanje lijekova u hrani. uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke. oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513. ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća.8. d) etiketiranje lijekova.htm 18. prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 367 of 823 5133. dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza. kozmetičari i srodna zanimanja http://www. Zanimanja osobne njege. c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata. Na primjer. nadgled nad ostalim radnicima.6.11. Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine. 5141. laboratorijskih posuda i ostale opreme.

Ti poslovi uključuju: a) šišanje. d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika. briju i uređuju bradu. c) tretman vlasišta. 5141.14.nn.13. majstor 5141. b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade.5 vlasuljar. f) masiranje lica i tijela.19. FRIZERI.11.5 kozmetičar.2008 .6. j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu: k) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 368 of 823 5142. losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo. zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi. h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača.15. Pratioci i posluga 5143. bojanje i uvijanje kose. U toj su skupini zanimanja.3 kozmetičar 5141. kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu. 5141. majstor http://www. Zanimanja osobnih usluga d.3 frizer za muškarce 5141.12. oblikovanje i lakiranje noktiju.22.8.5 frizer.htm 18. provode tretman ljepote. e) čišćenje i stavljanje krema. g) šminkanje u salonima ljepote. Pogrebnici i srodna zanimanja 5149.n. specijalizirani 5141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) čišćenje. pranje. liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči.3 frizer za žene 5141.21. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA Frizeri.3 frizer 5141. l) nadgled ostalih radnika. stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba.

2 maser-kupeljar DODATAK: 5141. e) nadgled ostalih radnika.21.41.5 FRIZER STILIST 5141.14.5 VIZAŽIST 5141.5 pediker.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE. Ti poslovi uključuju: a) pravljenje društva poslodavcu.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU 5142.4 maser 5141.32.31.42.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: http://www.42. PRATIOCI I POSLUGA Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca. b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu. vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa. MAJSTOR 5141.3 ŠMINKER 5141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 369 of 823 5141. d) srodne poslove.2 MASER SALONA ZA MASAŽU 5141.22.3 BRIJAČ 5141.8. praćenje na razna mjesta. MAJSTOR 5141.htm 18.3 MANIKER 5141. specijalizirani 5141.22.6.5 masker.23.19.22. čitanje.31.22.nn.2008 .5 KOZMETIČAR STILIST 5141.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR 5141.42. majstor 5141.3 pediker 5141.21. c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 370 of 823 5142.4 astrolog http://www. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D. b) srodne poslove.21.4 pratitelj 5143. U toj su skupini zanimanja: 5149.6. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima. c) primanje gostiju u hotelima. noćnim barovima i brigu za zabavu. b) posao plesnog partnera.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.4 hostesa 5149.nn.8.2008 .11. Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514.11.19. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove. Zanimanja za osobne usluge. U toj je skupini zanimanje: 5143.3 plesni partner 5149.11.2 UKOPNIK 5149.12.N. Ti poslovi uključuju: a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije. proriču osobnu sudbinu ljudi.htm 18.11.2 grobar DODATAK: 5143. d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja. kremiranja i pokopa. f) nadgled ostalih suradnika. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima. c) nadgled ostalih radnika.31. restoranima i noćnim barovima.4 domaćin kluba 5149.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 371 of 823 5149. održavanje reda i pridržavanje zakona. aerodroma i sličnih objekata. Vatrogasci 5162.2008 . ZANIMANJA U ZAŠTITI Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5161. Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara.6. Zanimanja u zaštiti d. Policajci 5163. d) spašavanje osoba. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. nesreća i velikih nepogoda. Pravosudni policajci 5169. nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.11. nesreća i prirodnih nepogoda. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara. e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara.n.32.8. spašavaju ljude. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika. 5161. bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru. kada je potrebno i silom. VATROGASCI Vatrogasci sprečavaju požar.19.nn. održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove. b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja.htm 18.3 vatrogasac http://www.2 gatara PODVRSTA 516. g) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) sprečavanje i gašenje požara. reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća. U toj su skupini zanimanja: 5161.

specijalizirani DODATAK: 5161.2008 . h) srodne poslove.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 5161.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 372 of 823 5161.19.4 vatrogasni tehničar 5161.22.6.4 PROMETNI POLICAJAC 5162.htm 18.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME 5161.11.22. POLICAJCI Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. Ti poslovi uključuju: a) b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa.21. i) nadgled ostalih suradnika.21. f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima.21.22. g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona.11.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA 5162.nn.8.22. d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA 5161.5 vatrogasni tehničar.22. e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA 5161.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile. U toj su skupini zanimanja: 5162.4 policajac DODATAK: 5162.4 GRANIČNI POLICAJAC http://www.5 AERODROMSKI VATROGASAC 5161. c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka.

nn. d) srodne poslove. Zanimanja u zaštiti. djeluju kao tjelohranitelji.11. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.htm 18. koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji. jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega.8. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516. PRAVOSUDNI POLICAJCI Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. Ti poslovi uključuju: a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa. e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja. http://www.19. U toj su skupini zanimanja: 5163. c) nadgledanje zatvorenika pri radu.6.4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5163.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. lovočuvari i slično. b) povremene inspekcijske obilaske ćelija.4 pravosudni policajac DODATAK: 5163.N.4 POLICAJAC SPECIJALAC 5162. Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska.11.11. nasilništva. e) nadgled ostalih suradnika. c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji. krađa.4 POLICIJSKI DETEKTIV 5163. spasioci. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine.11. vratari. praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije. d) poslove tjelohranitelja.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5169.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 373 of 823 5162.11.2008 . preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje. nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka. kršenja propisa i drugih b) nepravilnosti.

32. U toj su skupini zanimanja: 5169.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA 5169.19.11.11.13.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.11.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.3 ČUVAR IMOVINE 5169.11.11.htm 18.2008 . i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači.11.3 REDAR 5169.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE 5169.4 SPASILAC IZ VODE http://www.21.22.3 PORTIR 5169. lovištima.11.12.12.12.4 kupališni spasilac 5169.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.11.3 TJELOHRANITELJ 5169.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE 5169.6. g) srodne poslove.3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE 5169.3 ČUVAR OSOBA 5169.2 čuvar objekata i okoliša 5169.3 komunalni redar 5169. h) nadgled ostalih radnika.4 gorski spasilac 5169.3 lovočuvar DODATAK: 5169.31.11.3 čuvar 5169.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 374 of 823 f) ophodnja u rezervatima prirode.3 IZBACIVAČ 5169.11.3 vratar 5169.3 HOTELSKI VRATAR 5169.nn.11.

31. Ti poslovi uključuju: http://www. pokazivanje robe potencijalnim kupcima.2 ČUVAR STAJA 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. poziranje kao model za umjetničku fotografiju.2 POLJAR 5169.2 ČUVAR VINOGRADA 5169. umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5210. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Manekeni i modeli 5210.31. obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama.6. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 375 of 823 5169.nn. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 521.19.31. Prodavači i trgovački demonstratori PODVRSTA 521. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje.2 RIBOČUVAR VRSTA 52. sliku i reklamne filmove. kioscima i na tržnicama.2008 . TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama.2 PUDAR 5169. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo. prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama.htm 18.8.2 ČUVAR RIBNJAKA 5169. Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće.31. Manekeni i modeli 522. pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. skulpturu. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva.31.

PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe. b) hodanje.19. d) srodne poslove.22. g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu http://www.2 umjetnički model PODVRSTA 522. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Prodavači i trgovački demonstratori 5220.2 fotomodel 5210. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5220. okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način. e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe. e) nadgled ostalih suradnika. uvjeta kreditiranja i popusta.2 maneken 5210. kioscima i na tržnici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 376 of 823 a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac. d) ispisivanje cijena. novina i cigareta. voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama. c) pomaganje kupcima u izboru.21. Ti poslovi uključuju: a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima.2008 . b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca. c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju.6.nn. prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.htm 18. skulpturu ili sliku i reklamni film. U toj su skupini zanimanja: 5210. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje. pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje.11. Robu prodaju u trgovinama.

3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 5220.2 dostavljač robe 5220.25. U toj su skupini zanimanja: 5220.24. LAKOVA I KEMIKALIJA http://www.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu 5220.3 PRODAVAČ BOJA.11. novina i cigareta.4 trgovački demonstrator i prodavač DODATAK: 5220.21.22.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. voća.21.11.21.htm 18.4 prodavač vozila 5220.21. NAKITA I IGRAČAKA 5220.2008 .6.21.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 377 of 823 upotrebe.3 PRODAVAČ TEKSTILA.21.21.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU 5220. OBUĆE I GALANTERIJE 5220.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU 5220.21.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI 5220.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI 5220.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE 5220.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA 5220.2 DOSTAVLJAČ PLINA 5220. h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.11.5 trgovac 5220.19.21.3 PRODAVAČ KOZMETIKE.3 prodavač 5220.21.21.nn.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA 5220.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU 5220.21. kao i radi poticanja zanimanja za kupnju. i) srodne poslove. povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.23.2 prodavač u kiosku i tržnici 5220. j) nadgled ostalih radnika.

31. uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja. vinograde i ubiru s njih plodove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 378 of 823 5220. LOVNO-UZGOJNI.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE 5220. kultiviranje. Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih.6.21.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI 5220. zaštitu.21.21. mlijeka. lovno uzgojnih. kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi.4 PRODAVAČ POSUĐA 5220. ORUŽJA I STRELJIVA 5220.htm 18. skladištenje i osnovnu preradu prinosa.31. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8. čuvaju i love životinje.nn.21.3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE 5220. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu: http://www.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA 5220. uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT 5220. vune.24.21.21. skupljanje divljeg voća i bilja. proizvode stočarske proizvode.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA 5220. uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda.31. zaštita i iskorištavanje šuma. skupljaju divlje plodove i bilje.3 PRODAVAČ SUVENIRA 5220. uzgajaju. FOTO I OPTIČKE OPREME 5220. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. POLJOPRIVREDNI. sijanje.21. zaštićuju i iskorištavaju šume.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA 5220. šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla.4 PREZENTATOR ROD 6. šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. uglavnom radi dobivanja mesa. krzna. uzgoj.21. voćnjake.3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 5220. timarenje i lov životinja.3 ANTIKVAR 5220. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. gnojenje i ubiranje plodova na poljima.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA 5220. sađenje.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.2008 .3 PRODAVAČ GLAZBALA. uzgajaju.21.21.

uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi. Ribari. lovno-uzgojnih. 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih. iz voćnjaka i vinograda. ljekovitog i ostalog bilja. stočarska itd. VINOGRADARI I VRTLARI Ratari. uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja. VRSTA 61. vune. uzgoj. šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. sađenje. ljekovitoga i ostaloga bilja. i ribarskih društava. Stočari 613. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna. mlijeka. vinogradari i vrtlari 612. Poljoprivredni. lovno-uzgojni. skupljaju divlje plodove i bilje. Šumski radnici i srodna zanimanja 615. te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili http://www. vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja. lovno-uzgojnih. vrtnoga povrća. Ratari. uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda. uzgoj. zaštitu i iskorištavanje šuma. VOĆARI. uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi. sijanje. Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva. voćari. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.8. Vidi uputu kod skupine 1311. šumski radnici i ribari Uputa: zanimanja u poljoprivredi. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja.6.19. šumarska i ribarska zanimanja.nn.htm 18. uzgoj i skupljanje divljih plodova. proizvode raznovrsne stočarske proizvode. šumarskih.2008 . LOVNO-UZGOJNI. šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 379 of 823 61. 1311 Direktori malih poljoprivrednih. Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla. lovno-uzgojnih. uzgoj i lov ribe. uzgajaju i čuvaju životinje. krzna. POLJOPRIVREDNI. Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste: 611. voćari. čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih). gnojenje i ubiranje plodova s polja. RATARI.) 614. lovci i srodna zanimanja PODVRSTA 611. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. fizički napor. kože te pčelarskih i ostalih proizvoda. za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama. prskanje.

Vrtlari i srodna zanimanja 6111.8. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine: 6111. duhana i ostalih poljskih usjeva. lukovica i sjemena. lukovica i gnojiva.19. sijanje. strojeva i opreme. pripremu tla. f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. opremu i strojeve ili pak njihov najam. sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 380 of 823 tržnicama. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. zgrade. gnojiva i ostalih potrepština. pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 6111. POVRTLARI. b) nabavu sjemena. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. obradu i ubiranje usjeva. nabavu sjemena.12. sađenje. pripremu tla za podizanje rasadnika. vinove loze.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ratar 6111. šećerne repe. RATARI. te berbu plodova. e) skladištenje. obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati. kupusa i ostaloga poljskog povrća. njegu voćki i vinove loze. kao i povrća i vrtlarskih proizvoda. grmlja bobičastog voća.2 pomoćni povrtlar http://www.6. h) srodne poslove. tegleću stoku.2 pomoćni ratar 6111. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. strojeva i opreme. timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada.nn. sadnja.13.11. i) nadgled ostalih radnika. uključujući i one rasadničke. VOĆARI I VINOGRADARI Ratari. tegleću stoku. ulaganje u zemlju. Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama. povrtlari. voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica. g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka.htm 18. te krumpira. proizvodnju mladica. voćnjaka i vinograda. Ratari. zgrade.2008 . razvrstavanje. sjetvu. povrtlari. c) ulaganje u zemlju. opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje. voćari i vinogradari 6112.

c) ulaganje u zemlju. lukovica.2 pomoćni voćar 6111. uzgajaju drveće. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. cvijeća. proizvode sadnice.21. Uređuju parkove i zelene površine. uzgoj cvijeća. e) proizvodnju sadnica. lukovica. g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE 6111.3 voćar 6111.nn. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine povrća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sjemena i gljiva. sijanje i intenzivno gajenje povrća. grmlje.19.22. cvijeće.23.25. vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati. grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima. ili pak njihovo unajmljivanje. f) uzgoj cvijeća.3 VOĆAR.2 pomoćni vinogradar 6111.3 povrtlar 6111. te u javnim ili privatnim vrtovima. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama. plastenike.12.3 vinogradar 6111. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. gnojiva i ostalih potrepština. drveća i grmlja.24.2 pomoćni rasadničar 6111.6. VINOGRADAR. b) nabavku sjemena. tegleću stoku. lukovice i sjeme.htm 18. opremu i strojeve.8. http://www. staklenike. te berbu usjeva. i) isporuku ili prodaju proizvoda.25.26.3 vinogradar i podrumar 6111.2008 .3 rasadničar DODATAK: 6111. drveća. strojeva i opreme. j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. zgrade. uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina.14. h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 381 of 823 6111.27. ljekovito i ostalo bilje. VINAR 6112.

svinja. strojeve i životinje.19.3 VRTLAR I GRADITELJ 6112.2 uzgajivač gljiva 6112. U toj su skupini zanimanja: 6112. divljači. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.2 pomoćni vrtlar 6112. iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake.14. ptica.13. zgrade. trgovačkim društvima ili na tržnicama. održavanje gospodarskih zgrada.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 382 of 823 k) srodne poslove.15. perad i divljač.15. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda. nabavu životinja. te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda.3 cvjećar 6112.htm 18. Stočari 6122. gmazove.2 pomoćni cvjećar 6112. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. krznaše.41.12.11. konja i ostalih životinja. poboljšanje zemlje.nn. Peradari http://www.32. te količine stoke.31. gmazova.2 pomoćni vrtlar za parkove 6112. koza. l) nadgled ostalih radnika. ovaca.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda.3 uzgajivač ljekovitog bilja DODATAK: 6112. strojeva i opreme. pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati.3 vrtlar za parkove 6112.2008 . uključujući ptice.5 vrtlar.3 vrtlar 6112. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina.6. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6121.8. specijalizirani 6112.42.2 CVJEĆAR-ARANŽER PODVRSTA 612.

22. strojeva i opreme.3 uzgajivač mačaka http://www. kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 6121.6. k) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 6121. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda. krzna.15.3 uzgajivač goveda 6121. opremu i strojeve.nn. Uzgajivači životinja d.8. h) uvježbavanje životinja za trke. b) nabavu životinja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 383 of 823 6129. zgrade. e) mužu životinja i striženje ovaca. d) uzgoj i timarenje stoke. c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake.3 uzgajivač konja 6121. vune.n. f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište. koje će se koristiti za rad. u športu.3 uzgajivač svinja 6121.2 pomoćni stočar 6121.2008 . mlijeka. l) nadgled ostalih radnika.19.14. cirkuske predstave i slično. ovaca.13. g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. konja.3 stočar 6121.12.htm 18. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. koza. pasa i mačaka.21. kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima.3 uzgajivač pasa 6121. svinja. ili za prodaju na tržnicama.16.3 uzgajivač ovaca i koza 6121. i) održavanje gospodarskih zgrada. lovu. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi.11.

b) nabavu pilića.htm 18.N. za prodaju ili za isporuku jaja.2 pomoćni peradar 6122. i) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D. opremu i strojeve.4 trener konja DODATAK: 6121. g) održavanje gospodarskih zgrada. e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu.12. U toj su skupini zanimanja: 6122.11.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM 6122. koja nisu nigdje svrstana u http://www.12.3 peradar DODATAK: 6122. c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade.2008 . mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama. j) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 384 of 823 6121. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.12.3 PROIZVOĐAČ JAJA 6129.12.6. strojeva i opreme.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM 6121.14.nn. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi.31.8.19. d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja. Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja. PERADARI Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi. h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda. uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština.4 dreser pasa 6121.32.3 KONJAR 6122.

11. lovnih i ostalih ptica (fazana.).14. prehranu i timarenje životinja.8. h) srodne poslove.2 uzgajivač puževa 6129.2 uzgajivač žaba 6129.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 385 of 823 podvrsti 612. Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. prepelica.2008 . trgovačkim društvima. zmija i ostalih reptila.3 uzgajivač životinja za krzno 6129.. zoološkim vrtovima i cirkusima.3 uzgajivač laboratorijskih životinja 6129. životinjskim staništima i uzgajalištima divljači. stajama.15.19. ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca. d) uzgoj. zoološkim vrtovima. otvorenih ili pokrivenih prostora.18. i njihovo održavanje. puževa. U toj su skupini zanimanja: 6129.3 uzgajivač kunića za meso 6129. b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj.2 uzgajivač gujavica 6129. Stočari.2 pomoćni uzgajivač divljači http://www. za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko.htm 18.nn. c) nabavu životinja. cirkusima. Na primjer. proizvodnju hrane i ostalih potrepština. pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadgled ostalih radnika.3 uzgajivač raznih životinja 6129.17. U tim slučajevima poslovi uključuju: a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada.16.19. e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište. istraživačkim ustanovama. papiga itd. opreme itd. g) isporuku ili prodaju proizvoda. nojeva.3 uzgajivač ptica 6129. divljih krznaša.12. istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama.13.2 pomoćni uzgajivač životinja 6129.21.

obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.4 sokolar DODATAK: 6129. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 386 of 823 6129. životinje.6.18. Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati. b) narudžbu sjemena.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.) Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura. sijanje. njegovanje i ubiranje usjeva.4 PTIČAR PODVRSTA 613. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. http://www. održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. krmiva i ostalih potrepština.22.19.16.2008 .nn. stočarska itd. voćnjaka i ostalih usjeva.3 UZGAJIVAČ ČINČILA 6129. gnojiva i ostalih potrepština.) 6130. radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. stočarska itd.4 timaritelj u zoološkom vrtu 6129.3 UZGAJIVAČ NOJEVA 6129.3 uzgajivač divljači 6129.8.htm 18.18. stočarska itd. uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda.32.61.) Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje). narudžbu sjemena.51. te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.61.3 UZGAJIVAČ PAPIGA 6129.31. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.3 pčelar 6129. Zanimanja te podvrste su u skupini: 6130.3 uzgajivač dudova prelca 6129. gnojiva. zgrade i strojeve. kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja. te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu.

3 RATAR I STOČAR 6130. Šumski radnici http://www. f) uzgoj. Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima. promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. d) pripremu tla. utovar i otpremu drvnih sortimenata. rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena.11.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PODVRSTA 614. izbor i označivanje drveća za sječu. obradu i ubiranje usjeva. sjetvu. g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište. zaštite. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izmjeru debljine i visine stabala. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja. domaćica seoskog turizma DODATAK: 6130. k) srodne poslove. obrezivanje. oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja. strojeva i opreme.htm 18. stoku i druge životinje.nn. U toj su skupini zanimanja: 6130. e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 387 of 823 c) ulaganje u zemlju. pružanje usluga seoskog turizma. zgrade.6.3 seljakinja. opremu i strojeve. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6141. kresanje i rušenje drveća. razmnožavanje i timarenje stoke.11.3 seljak 6130. te prekrajanje trupaca i pilenje.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. l) nadgled ostalih radnika.2008 .3 seljak. slaganje i razvrstavanje trupaca. ugostitelj seoskog turizma 6130. ili njihov zakup.19. h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda. sađenje.22. i) održavanje gospodarskih zgrada.8.

11. utovar i otpremu drvnih artikala.19. g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda. j) nadgled ostalih radnika. i) srodne poslove. Ugljenari 6141. c) obrezivanje.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 388 of 823 6142.2 pilar drva za ogrjev DODATAK: 6141.2 šumski rasadničar 6141. izmjeru debljine i visine stabala.6.13. prikrajanje trupaca i piljenje. e) slaganje i razvrstavanje trupaca. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama.2008 . Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima.3 DRVOSJEČA 6142.3 šumski uzgajivač 6141. f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.nn. h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima. kresanje i rušenje drveća. http://www.8. podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima. zaštite. b) srodne poslove. b) izbor i označivanje drveća za sječu. ŠUMSKI RADNICI Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja. UGLJENARI Ugljenari proizvode drveni ugljen.21.3 šumski sjekač 6141. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja. d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja. U toj su skupini zanimanja: 6141.

d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu. čišćenje. zamrzavanje. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. strojeva i opreme.8.nn. uzgoj riba. kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu.6. RIBARI. Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme. stavljanje meke. Riječni. upravljanje ribarskim plovilima. jezerski i ribari obalnoga mora 6153. g) isporuku ili prodaju proizvoda. e) čišćenje. kamenica. h) srodne poslove.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 389 of 823 c) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu. sudjelovanje u organizaciji lova. Uzgajivači ribe i školjki 6152. i) nadgled ostalih radnika.2 ugljenar PODVRSTA 615. Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine: 6151. Lovci 6151. dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi. U toj je skupini zanimanje: 6142. kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi. zamrzavanje.htm 18. dagnji. b) nabavu hrane i ostalih potrepština. c) uzgoj riba.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ribari na otvorenome moru 6154. dagnje. Ti poslovi uključuju: a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam.2008 .19. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. http://www. lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. f) održavanje zgrada. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Ribari. namještanje i potezanje ribarskog alata.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.nn.12. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata.3 ribnjačar 6151. h) nadgled ostalih radnika.21. b) upravljanje ribarskim plovilima.2 ribar riječni i jezerski 6152.2 SLATKOVODNI RIBAR 6152. f) isporuku ili prodaju proizvoda.8.22.12.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane 6151. sami ili kao članovi posada ribarskih plovila. JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA Riječni. jezerski i ribari obalnog mora.2 ronilac spužvi i koralja DODATAK: 6152. love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. c) stavljanje meke. namještanje i potezanje ribarskog alata.2008 .3 uzgajivač ribe i školjki 6151.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE 6152. opreme i zgrada. zamrzavanje.2 MORSKI RIBAR 6153.6. RIJEČNI. d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi.19.2 ribar na moru 6152. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu.11.11. U toj su skupini zanimanja: 6152.12.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 390 of 823 U toj su skupini zanimanja: 6151.4 mrijestilišni uzgajivač DODATAK: 6151. g) srodne poslove.11. RIBARI NA OTVORENOM MORU http://www.12. e) čišćenje. na obalama i u plitkim vodama.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 391 of 823 Ribari na otvorenom moru.nn. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme. kao članovi posada ribarskih plovila. U toj su skupini zanimanja: 6154. b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku.htm 18. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu.01. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.11. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu. d) popravak i održavanje opreme. e) isporuku ili prodaju ulova.3 lovac ROD 7.8. LOVCI Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa. perja i ostalih proizvoda. g) nadgled ostalih radnika. f) srodne poslove.2008 . d) čišćenje. Ti poslovi uključuju: a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem. namještanje i potezanje ribarskog alata. e) srodne poslove.6.2 ribar otvorenog mora 6154. zamrzavanje. U toj su skupini zanimanja: 6153. ptica i gmazova. f) nadgled ostalih radnika. b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama. c) stavljanje meke.19. c) isporuku ili prodaju živih sisavaca. kože.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. u http://www.

materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude. proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi. alata. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade. motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu. gdje se oblikuju kovine. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. opreme i ostalih metalnih proizvoda. VRSTA 71. lijevanje. podešavaju strojni alati. tekstila.19. kože i sličnih materijala. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. uključujući pogonske motore. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. http://www. oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade. održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine. (Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski. Obrađivači metala. podižu metalne konstrukcije. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. (Rukovatelji strojevima. zavarivanje i oblikovanje metala. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. izradu strojeva. Precizni mehaničari. nakita. proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina. izradu ručnih radova.nn. izradu preciznih instrumenata. strojarski monteri. tiskari 74. održavanje i popravak industrijskih strojeva. montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 392 of 823 industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 71. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. podešavaju održavaju i popravljaju strojevi. podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom.6. keramike te staklenih i sličnih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rudarska i građevinska zanimanja 72. Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. drveni. Prerađivači hrane. fizički napor. staklari. elektromonteri i mehaničari 73. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izrađuju. gradnju. obavljaju tiskarski poslovi.8. podešavanje. vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru. poslove tiskanja. drva. oprema i alat. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. keramičari.htm 18. u rudarstvu i građevinarstvu. tekstila i kože Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 8. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda.2008 . tekstil.

htm 18. http://www. 7111.2008 . postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7111. Palitelji mina 7113.nn. bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom. Zidari i srodna građevinska zanimanja 713. PALITELJI MINA. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. klesari i srodna zanimanja 712. Solanski vodari Uputa: vidi uputu uz rod 7. RUDARI. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova. mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. kamenolomima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA Rudari. PODVRSTA 711. postavljanje eksploziva u rudnicima. Soboslikari.19. Ti poslovi uključuju: a) vađenje ugljena. Klesari 7114. Rudari i proizvođači kamena 7112. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 711. dimnjačari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 393 of 823 gradnju. Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma.8. čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. Rudari.6. Zanimanja za završne građevinske radove 714.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. palitelji mina. gradilištima i ostalim mjestima. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta. rad s morskom vodom u solanama.

prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima.3 obrađivač kamenih blokova DODATAK: 7111.16.5 podgrađivač okna. c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. g) nadgled ostalih radnika. rude. d) rezanje.17.2 pomoćni rudarski tesar 7111.8.2 pomoćni rudar podzemnog kopa 7111. f) srodne poslove.18.5 RUDARSKI MAJSTOR 7112.3 rudarski tesar 7111.2008 .htm 18. Ti poslovi uključuju: a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja. kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta. specijalizirani 7111. PALITELJI MINA Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija.12.11.nn. e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 394 of 823 b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena.19.21.14. specijalizirani 7111. U toj su skupini zanimanja: 7111.15.5 rudar. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja.6.15.3 rudar podzemnog kopa 7111. građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima.3 KOPAČ UGLJENA 7111. b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva.14. pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena.2 pomoćni rudar površinskog kopa 7111.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.3 rudar površinskog kopa 7111.

e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja.2008 . ukrašavanje.11. c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje.nn. mramora i ostalog kamena. figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika. U toj su skupini zanimanja: 7112. f) srodne poslove. bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja. te likova. e) postavljanje postolja za spomenike. iscrtavanje. izradu spomenika i ostale namjene.31.3 palitelj mina 7112.11.3 MINER 7112.htm 18.11. f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava.8.12.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. Ti poslovi uključuju: a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita.31. d) rezanje i graviranje likova. b) rezanje. oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom. g) srodne poslove.3 RAKETAR 7113.3 MINER-BUŠAČ 7112. h) nadgled ostalih radnika. majstor 7112.3 protugradni raketar DODATAK: 7112. KLESARI Klesari ručnim alatom režu. oblikuju i dorađuju kamen za gradnju. d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima. figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada.5 palitelj mina.3 pirotehničar 7112.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 395 of 823 c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje. kipova. kamenolomima i drugim mjestima.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA 7112. http://www.6.

3 klesar 7113. zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 396 of 823 g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode. SOLANSKI VODARI Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja.htm 18.11.11. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 7113. popravak oštećenja. d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. prate gustoću i visinu vode u bazenima.2 proizvođač soli 7114. branama. kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja. b) rukovanje crpkama. praćenje ugrađenih količina.12.3 solanski vodar PODVRSTA 712. obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina. betona.12. izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja.3 KAMENOREZAC 7113. kamena i sličnih materijala.19.5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7114. kanala i nasipa. mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima.12. armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja. c) srodne poslove.5 klesar. U toj su skupini zanimanja: 7114. majstor DODATAK: 7113. Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica.8. održavanje opreme. praćenje isparavanja. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle.6.2008 .nn.11. izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina.

19. kamena i sličnih materijala. e) nadgled ostalih radnika.2008 .19.3 zidar kamenom 7122.n. Zidarska zanimanja d. Ti poslovi uključuju: a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima. zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle. svodova. Tesari i građevinski stolari 7129. specijalizirani 7122.8. c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima.18. žbukanje i popravak oštećenja. temelja.3 zidar šamoter 7122.nn. kamenom i sličnim građevinskim materijalima. industrijskih peći.21. U toj su skupini zanimanja: 7122.2 pomoćni zidar 7122.14.5 zidar dimnjaka.6. majstor 7122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.16.5 zidar. lukobrana i ostalih konstrukcija. sušara. 7122. stupova.3 zidar dimnjaka 7122.3 pećar http://www. kamina. ZIDARI Zidari zidaju temelje.5 zidar šamoter.11.15. Armirači i betonirci 7124.htm 18. b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 397 of 823 7122.17.3 zidar 7122. d) srodne poslove. lukova. specijalizirani 7122. Uputa: vidi uputu uz rod 7. specijalizirani 7122.5 zidar kamenom. ložišta. Zidari 7123. tvorničkih dimnjaka.13. zidova. ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima.

d) obradu betonskih površina (zaglađivanje. e) srodne poslove.12.htm 18.nn.3 VATROSTALNI ZIDAR 7122.13.2 teracer 7123.31. obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja. Ti poslovi uključuju: a) rezanje. b) zatezanje.22.2 betonirac 7123.5 armirač.3 MONTER KALJEVIH PEĆI 7123. pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata.3 armirač 7123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 398 of 823 7122. f) nadgled ostalih radnika.32.11. U toj su skupini zanimanja: 7123.15.22.3 zidar i betonirac DODATAK: 7122.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA http://www.3 armirač i betonirac 7123. teraco.13. majstor 7122.21.2 pomoćni armirač 7123.14.14.6. specijalizirani 7123. vezanje.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7122.3 zidar i tesar 7122.19. kulir i slično) te popravak oštećenja. ARMIRAČI I BETONIRCI Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina.21.3 betonirac i tesar DODATAK: 7123.8. savijanje.13. c) ugradbu betona u oplate.5 pećar. kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje.2008 . zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije.

3 roletar 7124. režu. b) izradu drvenih krovnih. specijalizirani 7124. kao što su zidne stijenke. mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima. d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija. spajaju.13. održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju. Ti poslovi uključuju: a) krojenje. brodovima.2 pomoćni tesar 7124.21. zrakoplovima.24. c) izradu.3 građevinski stolar 7124. pontonima. postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje.6. e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva.5 tesar. rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače. mostovima i drugim vozilima.26. vrata.nn. postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova.25. izradu.19. Građevinski stolari izrađuju. majstor 7124. sastavljanje. prozori i oplate pročelja. prozore zidne obloge i slično. ugrađuju i popravljaju vrata. popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe. montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora.htm 18.22.3 stolar za scensku opremu 7124.11. majstor 7124. g) izradu. tesanje i sastavljanje drvene građe.5 građevinski stolar.12. montiraju.5 roletar. splavima.3 tesar 7124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.5 stolar za scensku opremu. majstor 7124.3 graditelj drvenih brodova http://www. film i televiziju. i) srodne poslove.23. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI Tesari tešu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 399 of 823 7124. rezanje. U toj su skupini zanimanja: 7124.2008 . j) nadgled ostalih radnika. f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada. h) gradnju.31.

mostova. majstor 7124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih radnika.3 graditelj lakih letjelica DODATAK: 7124.26.5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7124.19.13.35.5 SCENSKI MAJSTOR 7124.5 graditelj drvenih brodova.8.3 ŠUPERAČ 7124.5 BRODOTESAR.5 brodostolar. mostova i željezničkih pruga.31. ceste. majstor 7124. Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada. Ti poslovi uključuju: a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta. obavljanje manjih popravaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 400 of 823 7124.N. c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima.2008 . željezničkih pruga i nasipa. željezničke pruge). mostovi. SPECIJALIZIRANI 7124.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA 7124. održavanja i popravljanja na velikim visinama. ZIDARSKA ZANIMANJA D. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja). e) nadzor cesta.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 7129. b) različite radove gradnje. cesta. objekata vodogradnje. d) montažu betonskih. Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712.13. drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom. f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija).31.3 BRODOTESAR 7124. g) srodne poslove. nasipi.nn. evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji.31. U toj su skupini zanimanja: http://www.32.htm 18.33.3 brodostolar 7124.12.6.34.

13.33.2 asfalter 7129.2 pomoćni monter građevinskih skela 7129.16.2 ČUVAR MOSTA 7129.3 monter građevinskih elemenata 7129.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 401 of 823 7129.17.51.12.31.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 7129.2 čuvar ophodar 7129.25.3 cestar ophodar 7129.19.3 voditelj pružnih radova 7129.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA http://www.11.33.33.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA 7129.2 ČUVAR SKRETNICA 7129.6.2 pružni radnik 7129. specijalizirani 7129.21.2 ČUVAR TUNELA 7129.3 monter građevinskih skela 7129.12.2 pomoćni građevinski laborant 7129.nn.24.2 ČUVAR KOSINA 7129.11.2 pomoćni vodograditelj 7129.2 figurant 7129.61.htm 18.41.3 vodograditelj 7129.33.2 nažigač DODATAK: 7129.3 građevinar za održavanje 7129.33.22.23.3 brodoskelar 7129.2 pomoćni brodoskelar 7129.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA 7129.2008 .15.5 brodoskelar.14.33.8.2 cestar 7129.

7131. snjegobrana i slično). Elektroinstalateri i srodna zanimanja 7139. održavaju i popravljaju krovove.2008 . Ti poslovi uključuju: a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju). Ostakljivači 7136. polažu izolacije. http://www. ventilacijskih otvora. KROVOPOKRIVAČI Krovopokrivači pokrivaju. Izolateri 7135. ostakljuju. polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama. Podopolagači i postavljači pločica 7133. Instalateri i monteri cjevovoda 7137. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. terase.n.6. Održavanje i popravci. Uputa: vidi uputu uz rod 7. stropove. postavljanje električnih žica i ostale opreme. rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora. Građevinari završnih radova d. polažu vodoinstalacije.nn. polaganje raznih izolacijskih obloga. cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja. Krovopokrivači 7132. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7131. c) srodne poslove.htm 18.19. Fasaderi i gipsari 7134. masa i drugih proizvoda na zidove. žbukanje fasada. mozaikom i sličnim oblogama. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove. instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava. Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima. polažu podove. ravne krovove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 402 of 823 PODVRSTA 713. d) nadgled ostalih radnika. b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora. podove. oblažu zidove i podove pločicama.

12.3 podopolagač 7132.2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7132.nn. f) srodne poslove. majstor 7132.11. linoleuma i ostalih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. c) polaganje završnog dijela poda od tepisona.2 pomoćni polagač keramičkih pločica 7132. U toj su skupini zanimanja: 7132.14.2008 .htm 18.14. FASADERI I GIPSARI Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada.8.6. e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove.11.11. mozaičnom oblogom i sličnim oblogama. Ti poslovi uključuju: a) pripremu površine podloga za polaganje parketa. keramičkih pločica ili ostalih materijala. Ti poslovi uključuju: http://www. d) polaganje parketa.2 pomoćni podopolagač 7132.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 403 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7131. b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda.3 KERAMIČAR-PEĆAR 7133.5 krovopokrivač. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA Podopolagači postavljaju.13.2 pomoćni krovopokrivač 7131. postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke.3 krovopokrivač 7131.2 PARKETAR 7132.19. zidove i ostale površine keramičkim pločicama.3 polagač keramičkih pločica DODATAK: 7132. g) nadgled ostalih radnika.12. održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove.11.

2008 .11. f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka. h) nadgled ostalih radnika. staklena vuna. IZOLATERI Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama. Ti poslovi uključuju: a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja). cijevima.12.11. majstor 7133. sušenje u radionici i postavljanje na zidove.3 ŠTUKATER 7134. podove i cijevi grijanja i vodovoda. U toj su skupini zanimanja: 7134. e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna.13. e) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 404 of 823 a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada.13. c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage . c) izradu zidne plastike od gipsa. izolacijske ploče) na zidove. hladnjačama i klima-uređajima.5 fasader.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom. U toj su skupini zanimanja: 7133. kotlovima.19.2 akustički izolater http://www. b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama. b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata.6.htm 18.nn.8. f) nadgled ostalih radnika. d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama. g) srodne poslove.3 gipsar DODATAK: 7133.3 fasader 7133.

pipa i druge opreme za cjevovode. vrata.11. savijanje.3 ASFALTER-IZOLATER 7134.2008 .2 građevinski staklar 7135.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 termoizolater 7134.htm 18.14. termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 405 of 823 7134. pregrade zgrada i staklene krovove.3 staklorezač DODATAK: 7135. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda.14. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju. http://www.11.3 izolater DODATAK: 7134. kao što su rezanje. b) montiranje ventila.nn. instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava.13.14.8.19.3 BRODOIZOLATER 7135. d) srodne poslove.12. priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi.12. izloge i ostale staklene površine. Ti poslovi uključuju: a) odabir staklenih ploča. vrata.2 hidroizolater 7134. rezanje po mjeri i ugradnju u prozore. U toj su skupini zanimanja: 7135.3 STAKLOREZAC 7136. OSTAKLJIVAČI Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore. b) ugradnju posebnih stakala (izopan. zasuna. c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini.12.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ 7135.6.

5 brodocjevar. d) polaganje.42.15. plinovod i druge slične sustave u zgradama.5 vodoinstalater. specijalizirani 7136.nn.43. majstor 7136.19. e) srodne poslove. majstor 7136. grijanje. specijalizirani DODATAK: 7136.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA http://www.31.5 MONTER PLINOVODA. U toj su skupini zanimanja: 7136. SPECIJALIZIRANI 7136.3 brodocjevar 7136.21.12.6. hlađenje. održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.8. industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7136.3 vodoinstalater 7136.2 pomoćni monter cjevovoda 7136.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 406 of 823 c) polaganje.16.31. f) nadgled ostalih radnika.5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA.13.3 MONTER PLINOVODA 7136. majstor 7136.3 plinoinstalater 7136.5 plinoinstalater. MAJSTOR 7136. održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA 7136.21.5 instalater grijanja i klimatizacije.5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE.htm 18.32.2008 .22.2 pomoćni vodoinstalater 7136.3 instalater grijanja i klimatizacije 7136. SPECIJALIZIRANI 7136.22.21.3 vodoinstalater i plinoinstalater 7136.41.14. instaliranje.5 monter cjevovoda.15. avionima i brodovima.3 monter cjevovoda 7136.14.11.

3 električar održavanja 7137.3 OSVJETLJIVAČ 7137.3 elektroinstalater 7137. b) postavljanje.11. održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu. održavanje. c) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 407 of 823 7136.12.3 POGONSKI ELEKTRIČAR 7137.8.15.3 električar pozornice i studija 7137. bolnicama i slično.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 7137. popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama.5 električar pozornice i studija. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.6.14. U toj su skupini zanimanja: 7137.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.5 elektroinstalater. specijalizirani DODATAK: 7137.17. školama.42.13.19.htm 18. specijalizirani 7137.2 pomoćni elektroinstalater 7137.14.11.3 ELEKTRIČAR 7137. majstor 7137.12. održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima.2008 .14.3 CJEVAR 7137.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7137. d) nadgled ostalih radnika.42.nn. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE 7137.5 električar održavanja.3 INSTALATER-MONTER 7136.12.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME http://www.16.

protupožarnih i drugih aparata.17.3 kućni majstor DODATAK: 7139. SOBOSLIKARI. (Zanimanja završnih građevinskih radova). DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA Soboslikari. http://www. b) manje popravake zidova i krovova. Dimnjačari i čistači površina zgrada Uputa: vidi uputu uz rod 7. Ti poslovi uključuju: a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 408 of 823 7137.htm 18.11. dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. e) nadgled ostalih radnika. prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama. čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. kanalizacijskih te instalacija za grijanje. koja nisu razvrstana unutar podvrste 713. na motorna vozila i na razne industrijske proizvode. brava.nn.8. čišćenje dimnjaka. stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine.11. obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje. U toj su skupini zanimanja: 7139. Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova. čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina. Soboslikari i ličioci 7143. d) srodne poslove. građevinske stolarije. Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine.2008 .N. premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode.6.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE 7139. Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada. c) čišćenje i održavanje podova i slično. električnih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7141. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima.3 DOMAR PODVRSTA 714.

12. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje.19.3 brusač i ličilac konstrukcija 7141.3 autolakirer 7141. g) srodne poslove.14.htm 18.2 polagač zidnih tapeta DODATAK: 7141.17.5 autolakirer. oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima. h) nadgled ostalih radnika.nn.16. SOBOSLIKARI I LIČIOCI Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje.16. krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova.5 soboslikar i ličilac.3 ličilac 7141. b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine.13.2008 . čelične konstrukcije zgrada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 7141.3 SOBOSLIKAR 7141.2 pomoćni ličilac 7141. kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza: f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje.18. majstor 7141.8.15.14. majstor 7141.3 soboslikar i ličilac 7141. autobusa.11. d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje. mostove i metalne konstrukcije. vidljive cijevi i metalne dijelove. c) mjerenje. ličenje ili postavljanje tapeta. boje i lakiraju industrijske proizvode. bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 409 of 823 7141.2 pomoćni soboslikar 7141.3 ANTIKOROZIST http://www. e) bojanje automobila.21.

OBRAĐIVAČI METALA.31. kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale.21.16.htm 18. motorna vozila.2008 .6. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. podešavaju strojni alat.nn.31. http://www.3 PERAČ FASADA 7143.19. podešavaju. majstor 7143. U toj su skupini zanimanja: 7143. uključujući pogonske strojeve.11. d) srodne poslove.3 pjeskar zgrada i konstrukcija 7143.8. održavanju i popravljaju strojeve.12. zavarivanjem.2 EKO-HIGIJENIČAR VRSTA 72.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA 7143.3 dimnjačar 7143. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina. te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 410 of 823 7141. STROJARSKI MONTERI. strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem. cigle. e) nadgled ostalih radnika. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI Obrađivači metala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 raskužitelj DODATAK: 7143. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. mlazeva pare ili pijeska pod tlakom. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.3 BRODOLIČILAC 7143. kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija.5 dimnjačar. montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena. električnu i elektroničku opremu. c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina.21.

koloturja. zavarivanje i oblikovanje kovina. alatničari i srodna zanimanja 723. motorna vozila.6.2008 . uključujući pogonske strojeve. Ljevači metala. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja Uputa: vidi uputu uz rod 7. žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom. LIMARI. podešavanje. podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. slične radove pod vodom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 411 of 823 Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina.8. http://www. žičara i slične opreme. kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva. PODVRSTA 721.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. električnu. alata. Monteri i mehaničari strojeva 724. limari. limari. izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima. montiranje. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 721. zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala.lima. Ronioci Uputa: vidi uputu uz rod 7. montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme. Zavarivači i rezači plamenom 7213. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7211. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija 7215. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači 7212. lijevanje. Limari 7214. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime. opreme i ostalih proizvoda. elektroničku i ostalu opremu. izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča. montiraju. zavarivači i srodna zanimanja 722. LJEVAČI METALA. održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. Monteri čelične užadi i žica 7216. Kovači. održavanje i popravak metalnih konstrukcija.nn. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ljevači metala. Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala. zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina. lijevanje. zavaruju i oblikuju metalne dijelove.19. održavanje i popravljanje industrijskih strojeva.

11.19. majstor DODATAK: 7211.3 JEZGRAR 7211.3 LJEVAČ I KALUPAR 7212.12.2 ljevački kalupar 7211.2008 . Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala.nn.11. U toj su skupini zanimanja: 7211. na podu ljevaonice ili u jami.2 TALITELJ 7211.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.6.14. e) nadgled ostalih radnika.5 ljevač kovina. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 412 of 823 7211. pomoću plinskog plamena ili električnog luka.3 ljevač kovina 7211. d) srodne poslove.14.3 jezgrar ljevačkih kalupa 7211.15. ili.3 strojni ljevački kalupar 7211. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal.2 PRIPREMAČ MATERIJALA 7211. za velike odljeve.12. b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa.2 PRIPREMAČ KOKILA 7211.3 MODELAR 7211. c) ručno lijevanje metala.htm 18. Ti poslovi uključuju: http://www. spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima.2 KALUPAR 7211.13.12.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 413 of 823 a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka. U toj su skupini zanimanja: 7212.2 lemitelj DODATAK: 7212.12.12.2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM 7212. c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem. postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova. f) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima. specijalizirani 7212.21.15.2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM 7213.2 ZAVARIVAČ PLAMENOM 7212. e) nadgled ostalih radnika. d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem. b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka. d) srodne poslove. b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština.2 zavarivač plinom 7212. zrakoplova.2008 .13. e) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: http://www.2 elektrozavarivač 7212.2 rezač plinom 7212.11.htm 18.8. LIMARI Limari izrađuju.12.5 zavarivač.nn.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. rezervoara).3 zavarivač 7212.11. c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila.14.

3 AUTOKAROSERIST 7213.22.26.htm 18.3 autolimar 7213. b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 414 of 823 7213. sastavljaju ih i montiraju.3 ocrtavač limova 7213.5 aviolimar.21.5 limar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 ocrtavač limova.3 aviolimar 7213.2008 . Ti poslovi uključuju: a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu.31. c) postavljanje metalnih dijelova zgrada.5 kotlar.12.2 kovinopojasar 7213.3 kotlar 7213.21. specijalizirani 7213. strojno i pneumatskim čekićem. e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno.25. d) oblikovanje.3 GRAĐEVINSKI LIMAR 7213.34. namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova.11.3 limar 7213. f) srodne poslove.3 obrađivač lima DODATAK: 7213. mostova i ostalih građevina za spajanje. majstor 7213. http://www. g) nadgled ostalih radnika.5 autolimar. majstor 7213.19.6.8.23.23.nn. majstor 7213.24.11.3 MEHANIČAR KABINIST 7214.13. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča. specijalizirani 7213.

21.28.5 brodolimar.2 pomoćni graditelj metalnih brodova 7214.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7215.2 ravnač i rezač plamenom 7214.5 brodotraser. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA http://www.2008 .31.27.23.19.3 obrađivač konstrukcijskog željeza 7214.22.17.12.8.15.2 žljebač.3 brodolimar 7214.16.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7214.16.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ 7214.3 brodomonter 7214.6.11.30.3 brodotraser 7214.nn. specijalizirani 7214.5 graditelj metalnih brodova.htm 18.24. rezač plamenom i brusač 7214.5 brodobravar.3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM 7214.3 graditelj metalnih brodova 7214.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija 7214.32. specijalizirani 7214. specijalizirani 7214.5 monter metalnih konstrukcija.3 monter metalnih konstrukcija 7214.14.31.2 pomoćni brodomonter 7214.3 brodobravar 7214.13.2 elektrolučni žljebač i brusač 7214.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. specijalizirani 7214.25.30.11.26.2 ZAKIVAČ 7214.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 415 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7214. majstor DODATAK: 7214.29. specijalizirani 7214.5 brodomonter.

11. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) poslove pod vodom kod građenja. b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima.19. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača.11.3 monter čelične užadi DODATAK: 7215. d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima.3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA 7215. održavanja i popravaka oštećenja mostova. zračnih žičara. pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata.2008 .3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA 7215. popravili te uklonili smetnje u radu.11.htm 18.nn. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. brodovima. c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama. uzgoja riba i školjki i slično. RONIOCI Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova. e) bušenje rupa za podvodno miniranje. b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima. te njihovo popravljanje. vučnica.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI 7216. koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja. postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima. montirali. zrakoplovima i drugim mjestima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 416 of 823 Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica.11. U toj su skupini zanimanja: 7215. lukobrana. dizala. f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba.8. c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila. naftnim i plinskim bušotinama.6. f) srodne poslove. pokretnih stepenica. e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova. d) otklanjanje podvodnih zapreka.

uz ručno rukovanje obratkom. probijanjem.2 ronilac PODVRSTA 722. h) nadgled ostalih radnika. Kovači i srodna zanimanja 7222. rodu. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke. ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine. http://www. U toj su skupini zanimanja: 7216. isijecanjem. Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. Alatničari i srodna zanimanja 7223. preoblikovanjem. b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja. e) potkivanje konja. c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša.2008 . savijanjem. Obrađivači metalnih površina i oštrači Uputa: vidi uputu uz rod 7.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7221. podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8. opreme i ostalih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 417 of 823 g) srodne poslove. alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem. čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata.11. 7221.6.19.htm 18.nn. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala 7224.8. izrađuju metalnu užad i blokove od željeza. KOVAČI. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Kovači. poliranje i brušenje metalnih površina i alata. podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću. opreme i ostalih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. d) izvlačenje žice.

d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala.14. Ti poslovi uključuju: a) izradu.3 strojni kovač 7221. plastike i gume. f) popravak oružja.nn.15. g) nadgled ostalih radnika.19.15. b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje.3 kovač 7221. majstor 7221. e) izradu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te za oblikovanje dijelova od plastike i gume. podešavanje i popravak brava. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate. održavanje i popravak matrica i šablona.5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM. te održavaju i popravljaju oružje i brave. naprave. g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala.12. U toj su skupini zanimanja: 7221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 418 of 823 f) srodne poslove.3 TERMIČAR 7221. i) srodne poslove.15. specijalizirani 7221.5 kovač. c) izradu i popravak metalnih modela.21.13.16.3 potkivač DODATAK: 7221. SPECIJALIZIRANI 7222. mjerke.6.2 pomoćni kovač 7221.5 kalilac.16.3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM 7221. h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu.11. http://www.htm 18.2008 . modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina.8.3 kalilac 7221.

43.5 ocrtavač odljevaka. gume itd.8.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti.htm 18.3 alatničar 7222.16.2008 .3 bravar 7222.5 puškar. b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija.5 alatničar za stezne pribore.2 pomoćni bravar 7222.5 kovinomodelar. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija.13.61.3 puškar 7222.11. majstor 7222.31. U toj su skupini zanimanja: 7222. majstor 7222. specijalizirani DODATAK: 7222.14.5 alatničar za rezne alate. majstor 7222.32. specijalizirani 7222.5 bravar.3 kovinomodelar 7222. specijalizirani 7222.41. specijalizirani 7222.nn.6.41.15. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike. c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima.51.5 alatničar.12.52. specijalizirani 7222.5 alatničar za mjerne pribore.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA 7223.17.3 ocrtavač odljevaka 7222.19.62. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 419 of 823 j) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 monter mjernih instrumenata 7222.5 alatničar za metalne kalupe.42.

5 kovinobrusač.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva.3 horizontalni kovinobušač 7223.3 kovinoglodač 7223.19. specijalizirani 7223. majstor 7223.11.41.12. specijalizirani 7223.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva.2008 .21.3 GLODAČ 7223.22.51.3 kovinobrusač 7223.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja.3 blanjač kovina 7223.34.24.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 420 of 823 d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta. specijalizirani 7223.15.33.3 obrađivač metala odvajanjem čestica DODATAK: 7223.3 BRUSAČ 7224.23. e) srodne poslove.6. specijalizirani 7223. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja http://www.3 pletač metalne užadi 7223.13.34.5 kovinotokar. specijalizirani 7223.32.5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva.14.3 TOKAR 7223.5 horizontalni kovinobušač. specijalizirani 7223. specijalizirani 7223.5 kovinoglodač.nn.3 prešač kovina 7223. specijalizirani 7223.htm 18. f) nadgled ostalih radnika.5 podešavač sastavljenih reznih alata. U toj su skupini zanimanja: 7223.3 kovinotokar 7223.42.8.21.23.35.

11.2 polirač 7224.11.19.2 brunirač 7224.htm 18.33.5 oštrač alata.nn. Ti poslovi mogu http://www. motorna vozila. b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata. poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme.11. namještanje i oštrenje žičanih pila. Ti poslovi obično uključuju: montiranje.2008 .11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina. c) popravak.31. montiraju.3 serviser dijamantnih pila DODATAK: 7224. d) srodne poslove. održavaju i popravljaju pogonske motore. motornih vozila.2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA 7224. podešavanje. održavanje i popravak pogonskih motora.22.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 421 of 823 odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate.6.11.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 7224.2 grecač 7224.32.21.2 ČISTAČ ODLJEVAKA PODVRSTA 723.2 brusač i čistač kovina 7224. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA Monteri i mehaničari strojeva podešavaju. poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34.24. specijalizirani 7224.2 lepač 7224. U toj su skupini zanimanja: 7224.2 pomoćni oštrač alata 7224.3 oštrač alata 7224. e) nadgled ostalih radnika.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA 7224.

htm 18. kamiona i ostalih motornih vozila. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta 7231.3 automehaničar 7231. servisiranje.26. podešavanje.2 mehaničar bicikla 7231.8. podešavanje. Zrakoplovni mehaničari i monteri 7233.21. majstor 7231. U toj su skupini zanimanja: 7231. b) ispitivanje. podešavanje.nn. Mehaničari i monteri motornih vozila 7232. servisiranje. e) ispitivanje.22. servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača.3 mehaničar pružnih vozila 7231. testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila. putničkih automobila. 7231.3 mehaničar motocikla 7231.5 mehaničar pružnih vozila. testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila. c) ispitivanje. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. majstor 7231. testiranje i popravak motora i motornih vozila. servisiranje.25. podešavanje. podešavanje. testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila.5 automehaničar. g) nadgled ostalih radnika. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7231.24.5 mehaničar motocikla. specijalizirani http://www.2008 .11. montiraju. servisiranje.23. Monteri. d) ispitivanje. testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila.27. servisiranje.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 422 of 823 uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. f) srodne poslove.6. mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva Uputa: vidi uputu uz rod 7.

4 mehaničar zrakoplova i motora 7232.11. b) ispitivanje.2 podmazivač vozila DODATAK: 7231. podešavaju. servisiraju.24. testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova).5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.26. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje. U toj su skupini zanimanja: 7232. podešavanje.htm 18. servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila). b) srodne poslove.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA 7231.28.8.5 mehaničar zrakoplova i motora.6. specijalizirani 7231.19. podešavanje. c) ispitivanje. ispitivanje. specijalizirani DODATAK: 7232. MAJSTOR 7231. d) ispitivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA. testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova. SPECIJALIZIRANI 7232.nn. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje. c) nadgled ostalih radnika.3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA 7231. testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa http://www.11. servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora.23. testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa.29. servisiranje. podešavanje. servisiraju. testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 423 of 823 7231. MONTERI. podešavaju.12.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7233.27.

5 mehaničar procesne opreme.16.15. specijalizirani 7233.05. e) srodne poslove.3 monter dizala 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 424 of 823 specifikacijama i normama.6.5 monter alatnih strojeva.2 pomoćni monter strojeva 7233.5 monter energetske opreme. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.01. specijalizirani 7233.5 monter industrijskih transportnih sredstava.19.17.31.02.nn.22.8.23.07.3 monter industrijskih transportnih sredstava 7233.5 monter dizala.18.3 monter strojeva 7233.32. f) nadgled ostalih radnika.htm 18.3 monter alatnih strojeva 7233.3 monter tekstilnih strojeva 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.3 mehaničar metalurške opreme 7233.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.13.5 mehaničar metalurške opreme.06.3 monter energetske opreme 7233.04. specijalizirani 7233.2008 .3 monter procesne opreme 7233.21.5 monter brodske opreme. U toj su skupini zanimanja: 7233.5 monter procesne opreme.5 monter strojeva.08.3 monter poljoprivrednih strojeva 7233. specijalizirani 7233.34.5 monter poljoprivrednih strojeva.5 monter tekstilnih strojeva.14.33.03. specijalizirani http://www. specijalizirani 7233.3 mehaničar procesne opreme 7233. specijalizirani 7233.3 monter brodske opreme 7233.

51.58.3 mehaničar brodskih strojeva 7233.57.38. specijalizirani 7233.44.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo 7233.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo.5 mehaničar tekstilnih strojeva.5 mehaničar alatnih strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .5 mehaničar opreme za grijanje.3 mehaničar rudarskih strojeva 7233.36.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije http://www. specijalizirani 7233.5 mehaničar energetske opreme.39. specijalizirani 7233.50. specijalizirani 7233.46.43. specijalizirani 7233.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku.53. specijalizirani 7233.htm 18.61.56.nn.3 mehaničar grafičkih strojeva 7233. specijalizirani 7233.42. specijalizirani 7233.5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje 7233.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku 7233.19. majstor 7233.3 mehaničar tekstilnih strojeva 7233.5 mehaničar konfekcijskih strojeva. majstor 7233.49.48.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala.5 mehaničar građevinskih strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 425 of 823 7233.3 mehaničar konfekcijskih strojeva 7233.3 mehaničar alatnih strojeva 7233.specijalizirani 7233.47.40.45.37.5 mehaničar rudarskih strojeva.5 mehaničar grafičkih strojeva.54.35.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.6.8.55.52.5 mehaničar brodskih strojeva.60.3 mehaničar opreme za grijanje 7233.59.3 mehaničar energetske opreme 7233.3 mehaničar građevinskih strojeva 7233.41.

39.87.67.86.3 serviser uređaja za natakanje goriva 7233. specijalizirani 7233.3 mehaničar šumske mehanizacije 7233.5 strojobravar.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije 7233.2008 .2 pomoćni strojobravar 7233.82. majstor 7233.3 serviser plinskih uređaja 7233.22.nn.72.5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.8.5 mehaničar šumske mehanizacije.63.62.23. specijalizirani 7233.3 mehaničar industrijske opreme 7233.37. majstor 7233.6.3 SERVISER ZA PLAMENIKE 7233.21.64.81. specijalizirani 7233.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7233.2 podmazivač strojeva 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 426 of 823 7233.71. SPECIJALIZIRANI 7233.htm 18.37.69.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM.65.70.85.37.2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA 7233. specijalizirani 7233.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije.5 serviser uređaja za natakanje goriva. majstor DODATAK: 7233.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA 7233.84.83.3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM 7233.3 serviser šivaćih strojeva 7233.68.3 FRIGOMEHANIČAR http://www.5 mehaničar industrijske opreme.3 strojobravar 7233.66.5 serviser šivaćih strojeva. specijalizirani 7233.3 serviser vatrogasnih aparata 7233.5 serviser plinskih uređaja.

3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA 7233.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA 7233. MAJSTOR PODVRSTA 724.8.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR 7233.50.46.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE 7233. prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja. instaliranje i popravak električnih mreža.3 MEHANIČAR ZA PUMPE 7233.86. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7241. Ti poslovi obično uključuju: namještanje. namještanje. servisiranje i popravak audio. SPECIJALIZIRANI 7233. instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala.53.htm 18.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE.49. SPECIJALIZIRANI 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA 7233.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE 7233.3 BRODSKI MEHANIČAR 7233.49.57.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA 7233. instaliranje.67.5 MEHANIČAR ZA PUMPE.87.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE.43. SPECIJALIZIRANI 7233. Elektromonteri i elektromehaničari http://www.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU 7233.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA.50.65.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE 7233.67. sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava.68. servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme. servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. prilagođavanje.68.3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA 7233.2008 .3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA 7233.49.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 427 of 823 7233.67. prilagođavaju.nn.49. SPECIJALIZIRANI 7233.i videouređaja. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju.

motornim vozilima i na brodovima.18. električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima.nn. 7241. e) nadgled ostalih radnika. Monteri. c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda.3 monter električnih aparata za kućanstvo 7241. specijalizirani 7241.11. instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja. prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama.3 elektromonter dizala 7241. mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata.2008 .5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja. Ti poslovi uključuju: a) namještanje.5 elektromehaničar za elektroenergetiku.3 elektromehaničar za elektroenergetiku 7241.13. električnih sklopnih aparata. specijalizirani http://www.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241.3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova 7241. radionicama i na drugim mjestima.15. U toj su skupini zanimanja: 7241.22.3 monter električnih strojeva i opreme 7241. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja 7245. prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora).6.8.21. d) srodne poslove.16. mehaničari i serviseri elektronike 7244. ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 428 of 823 7242. b) namještanje.2 pomoćni monter električnih strojeva 7241.htm 18.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241.17. prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva.14.19. Monteri.12. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža Uputa: vidi uputu uz rod 7. tvornicama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

21.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva.42.55.28.nn.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva 7241. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE http://www.26. SPECIJALIZIRANI 7241.5 BRODSKI ELEKTRIČAR. MONTERI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 BRODSKI ELEKTRIČAR 7241.17.26.27.5 brodski elektromehaničar.5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU. specijalizirani 7241.5 autoelektričar. specijalizirani 7241.54. specijalizirani 7241.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove.19.51.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA 7241.25.24.3 brodski elektromehaničar 7241.8.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE.25.5 elektromehaničar. specijalizirani DODATAK: 7241. specijalizirani 7241.23.5 elektromehaničar za kućanske aparate.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU 7241. MAJSTOR 7242.42.3 autoelektričar 7241.3 elektromonter 7241.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila 7241. SPECIJALIZIRANI 7241.htm 18.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila.5 elektromonter.41.31.52.3 elektromehaničar 7241. majstor 7241.22.2 pomoćni elektromehaničar 7241. specijalizirani 7241.44.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 429 of 823 7241.43.6.41.2008 .3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE 7241.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove 7241.3 elektromehaničar za kućanske aparate 7241.53. majstor 7241.32.

23.25.htm 18. specijalizirani 7242.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje.8.5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje.17. telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava.21.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva 7242.4 mehaničar medicinske elektronike 7242. uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona.11. specijalizirani 7242.5 monter medicinske elektronike. specijalizirani 7242. U toj su skupini zanimanja: 7242.3 monter elektroničke opreme 7242.12. b) nadzor. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242.16. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7242.22.24. e) srodne poslove.27. specijalizirani 7242. radarske opreme i signalizacijskih sustava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 430 of 823 Monteri.14. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava. namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona. c) nadzor. f) nadgled ostalih radnika.3 monter televizijskih antena 7242.5 monter radio-televizijske elektronike. specijalizirani 7242. medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene.6. d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda. mehaničari i serviseri elektronike montiraju.5 monter računalne elektronike.26.18. elektronički mjerni i zaštitni uređaji).5 monter signalne elektronike.nn. namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva 7242. nadziru.5 monter elektronike instrumenata.15. specijalizirani 7242. Ti poslovi uključuju: a) kontrolu.19.2008 .5 mehaničar elektronike uredskih strojeva. specijalizirani http://www.5 monter audiovizuelne elektronike.13.

4 mehaničar računalne elektronike 7242. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Monteri. http://www.34.5 mehaničar elektroničar.41.28.26.5 mehaničar računalne elektronike.2008 .33.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA 7242.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja.6.41. specijalizirani DODATAK: 7242.4 mehaničar zrakoplovne elektronike 7242.36. specijalizirani 7242.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 431 of 823 7242.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA 7242.31.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA.29.28.8.3 mehaničar elektroničar 7242.35.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE 7242. MAJSTOR 7242.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE.33. majstor 7242.31.32.32.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE.5 mehaničar audio i video tehnike. MAJSTOR 7242. MONTERI. specijalizirani 7242.30.4 IRE AVIOMEHANIČAR 7242. održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 7242. majstor 7242.nn.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja 7242.42.32.3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR 7244.37. specijalizirani 7242.3 mehaničar audio i video tehnike 7242.htm 18.28.30.30.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja 7242. MAJSTOR 7242.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE 7242. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju.5 mehaničar zrakoplovne elektronike.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU 7242.19.

22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova. U toj su skupini zanimanja: 7245.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE. e) nadgled ostalih radnika.6.13.3 monter telekomunikacijskih uređaja 7244.2008 . specijalizirani DODATAK: 7244.11.13.5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja. c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne.21. b) srodne poslove.12.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja 7244.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7244.22.5 monter telekomunikacijskih uređaja. SPECIJALIZIRANI 7244. U toj su skupini zanimanja: 7244. SPECIJALIZIRANI 7245.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA 7244. telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove. d) srodne poslove.21.2 pomoćni monter električnih mreža http://www.12.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja 7244. specijalizirani 7244.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 432 of 823 Ti poslovi uključuju: a) postavljanje. c) nadgled ostalih radnika.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER 7244.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME.21. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju.19. servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika.8.nn.11.

tekstila.13.23.19. keramičari.5 monter električnih mreža. predmeta od plemenitih kovina. TISKARI Precizni mehaničari.3 KABEL MONTER VRSTA 73.2008 .nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 433 of 823 7245. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 731. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.6. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. Tehnički crtači i kemijski laboranti Uputa: vidi uputu uz rod 7. keramičari. izradu i popravak glazbala. staklari i srodna zanimanja 733.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani DODATAK: 7245. Precizni mehaničari i srodna zanimanja 732.htm 18. keramike. http://www. Tiskari i srodna zanimanja 735. optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove. Lončari. glazbala. KERAMIČARI. izradu ručnih radova od drva.3 monter električnih mreža 7245. PRECIZNI MEHANIČARI.5 monter telekomunikacijskih mreža. tiskarske i knjigoveške poslove. tekstila. bojanje i ukrašivanje različitih predmeta.21. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 734. PODVRSTA 731. izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina.8. različite proizvode poput nakita. porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva. keramike i stakla. izradu predmeta od porculana. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih. meteoroloških.12.22. STAKLARI.22.3 monter telekomunikacijskih mreža 7245.12. kože i sličnih materijala. staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža 7245.3 MONTER DALEKOVODA 7245. specijalizirani 7245. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.

draguljari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. medicinske. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. glazbala. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 434 of 823 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente. popravak. kirurških. za mjerenje topline i vlažnosti. tlaka. ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova.2008 .6. c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature.8. Ti poslovi uključuju: a) izradu. b) izradu. e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme.3 urar 7311. Glazbalari i ugođači glazbala 7313. testiraju i popravljaju mehaničke satove. namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja.nn. Precizni mehaničari 7312. PRECIZNI MEHANIČARI Precizni mehaničari izrađuju. nautičkih. d) izradu i popravak kirurških instrumenata. popravak i namještanje optičkih instrumenata. servisiraju. izradu i popravak glazbala. h) nadgled ostalih radnika. sile okretnog momenta i snage te drugo. optičkih.12. protoka. rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina. U toj su skupini zanimanja: 7311. nakit i ostale predmete od plemenitih kovina.htm 18.19. 7311. industrijske. zubarskih. količine.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) srodne poslove. gustoće i kiselosti tekućina i plinova. optičke i druge precizne instrumente te opremu. majstor http://www.11. meteorološke. meteoroloških. Zlatari. nautičke. f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza.5 urar.

5 mehaničar uredskih strojeva.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu.34.4 instrumentalni optičar 7311.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu 7311.3 serviser fotografske opreme 7311.21.23.36.3 izrađivač ortopedskih pomagala 7311.3 izrađivač kirurških instrumenata 7311.34.55.5 izrađivač kirurških instrumenata.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR 7311.56.22.5 finomehaničar.33.62.6. MAJSTOR http://www.51.2008 .36. majstor 7311.35.26.5 izrađivač ortopedskih pomagala.5 serviser fotografske opreme.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE. majstor 7311. MAJSTOR 7311.3 mehaničar uredskih strojeva 7311.5 mehaničar za vage. majstor 7311.53.24.32.8. majstor 7311.19.54.35.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata. specijalizirani 7311.52.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata 7311.22. majstor 7311. majstor 7311. MAJSTOR 7311. specijalizirani 7311. majstor 7311.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju 7311. MAJSTOR 7311.24.31.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE.htm 18. majstor DODATAK: 7311.25.3 finomehaničar 7311.3 mehaničar za vage 7311.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 435 of 823 7311.61.5 instrumentalni optičar.

majstor za gudačka glazbala 7312.2008 . majstor za puhačka glazbala 7312.3 ugođač glazbala DODATAK: http://www.19. popravljaju i ugađaju tambure.3 PRECIZNI MEHANIČAR 7311.13. gudačka.5 glazbalar. tambura. majstor za glasovire 7312.5 glazbalar. majstor za harmonike 7312. d) ugađanje orgulja.5 glazbalar. gudačkih i puhačkih glazbala.52.8.14. f) srodne poslove. majstor 7312.5 glazbalar. b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak harmonika.nn. MAJSTOR 7311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 436 of 823 7311.htm 18. c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira. glasovira i drugih glazbala. majstor za tambure 7312.17. g) nadgled ostalih radnika. majstor za udaračka glazbala 7312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.3 glazbalar 7312.2 pomoćni glazbalar 7312.6.18.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR 7312. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju.19.16.12. puhačka i udaračka glazbala.5 glazbalar.5 glazbalar. e) izradu i popravak ostalih glazbala.5 glazbalar.61.5 glazbalar.11.20.31.61. majstor za orgulje 7312. U toj su skupini zanimanja: 7312.

b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA Zlatari.6.14.5 zlatar.11. f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina.3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA PODVRSTA 732. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA http://www. U toj su skupini zanimanja: 7313.15.19.htm 18.3 draguljar 7313.12.21.3 prešač plemenitih kovina 7313. KERAMIČARI. kao prstenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.11.2 filigranist 7313. draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete. e) popravak predmeta od plemenitih kovina.13.3 GRADITELJ ORGULJA 7312.2008 . c) izradu kompletnih komada nakita. broševa.nn. ZLATARI. obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima. narukvica i drugih predmeta.19.22. d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu.5 GRADITELJ ORGULJA.3 ljevač plemenitih kovina 7313. LONČARI.23. g) srodne poslove. majstor 7313.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 437 of 823 7312.3 zlatar 7313.3 bižuterist 7313.8. MAJSTOR 7313. h) nadgled ostalih radnika.3 valjač plemenitih kovina DODATAK: 7313. Ti poslovi uključuju: a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .htm 18.11. h) srodne poslove. g) oblikovanje brusnih proizvoda. b) izradu kalupa od gline i gipsa. LONČARI. keramike.8. izradu posuđa od stakla.6. pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje. posuđe od porculana i stakla. Lončari. keramičari. c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje. graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima. posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode. Staklari 7323. 7321. posuđa od porculana. keramičke i ostale predmete i natpise. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Lončari.2 pomoćni gipsmodelar http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 438 of 823 Lončari. bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene. sanitarne keramike. ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta. Ti poslovi uključuju: a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari. e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda. izradu brusnih ploča. U toj skupini su zanimanja: 7321.19. Brusači i jetkači stakla 7324. i) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.nn. d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe. keramičari i srodna zanimanja 7322. staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode. tekstila i ostalih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 7. f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe. keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode. Dekorateri stakla. nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 7321.

prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu.8.htm 18. zagrijavanjem i savijanjem.19.13.6.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje 7322. U toj su skupini zanimanja: 7322.22. b) zagrijavanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 439 of 823 7321.31.2 razvrstavač keramičkih proizvoda 7321.2 pomoćni staklopuhač 7322. ručnim oblikovanjem.12. specijalizirani 7321. oblikuju.5 staklopuhač.14.2008 .nn.3 gipsmodelar 7321. e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla.2 lončar 7321.3 izrađivač leća 7322.3 keramičar 7321. f) srodne poslove.11.3 staklopuhač 7322. d) brušenje i rubljenje stakla.15.5 gipsmodelar. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje.16. g) nadgled ostalih radnika.3 staklar 7322.24. bruse i poliraju staklo. majstor http://www.2 ljevač keramičkih proizvoda 7321. specijalizirani 7322.5 staklar.12. c) brušenje i poliranje leća.21.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala 7322. oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća. STAKLARI Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu.17.23.13.

13. keramike.2008 .5 brusač kristalnog stakla.11. prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem. U toj su skupini zanimanja: 7324. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA Dekorateri stakla. d) nadgled ostalih radnika.11. raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica. KERAMIKE. Ti poslovi uključuju: a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu. c) srodne poslove.11. e) srodne poslove. staklenim površinama.8. laka.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 440 of 823 7323. tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte.nn.6. pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima. d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa.3 brusač kristalnog stakla 7323. f) nadgled ostalih radnika. jetkanje.11. gumenih pečata i ostalih sredstava.12. U toj skupini su zanimanja: 7323. drva. Ti poslovi uključuju: a) bojanje uzoraka na predmetima kistom. c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 KRISTALOBRUSAČ 7324. metala. specijalizirani 7323.3 GRAVER STAKLA 7323. DEKORATERI STAKLA. b) nanošenje boje.htm 18. cakline. otisaka.3 jetkač stakla DODATAK: 7323.2 dekorater keramike http://www. emajla. b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima.

16.14.2 dekorater stakla 7324. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. pojaseva i ostalih predmeta.6.2 glazer keramike 7324.3 dekorativni ličilac 7324. majstor 7324.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU 7324.15. oblikuju.3 dekorater drva 7324. te rezbare.21.2 posrebrivač ogledala 7324. izrada torbica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kamena.2 graver pečatorezac DODATAK: 7324. tkanje.3 GRAFOSLIKAR PODVRSTA 733. pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu http://www. rogovlja. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva.3 dekorater tekstila 7324.8.13.2008 . sastavljaju.nn. izrada tradicionalne obuće. vezenje. kao i u dekorativne svrhe. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 441 of 823 7324.3 pismoslikar 7324.5 pismoslikar. trske. rezbarenje.18.12. izrada čipki. bojanje i ukrašavanje raznih predmeta.2 dekorater emajlom 7324. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 7.17.16. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7331. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva. školjki i drugih materijala. slame. sastavljanje. i drugih materijala. gline.19.31.21. pletenje. 7331. kukuruzovine.22.htm 18. oblikovanje. slame. trske. školjki. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 7332. kamena.

slame. i sličnih materijala. kukuruzovine.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove.2 izrađivač kamenih predmeta 7331.2008 .2 izrađivač tradicijskih predmeta DODATAK: 7331.2 izrađivač predmeta od školjki 7331. školjki.21. mreže i užad. pletiva. šahovskih figura. košara. vezenu. vaza. dasaka za rezanje.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA 7332. vrčeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 442 of 823 uporabu. kamena. nakita i sličnih predmeta.35. pletenje. pojase te ostale potrepštine.21.2 drvodjelja 7331. Ti poslovi obično uključuju: a) pripremu drva. ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu. žlica za serviranje.19. Ti poslovi uključuju: http://www.34.nn. b) rezbarenje.21.8. sastavljanje.32. trske. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine.31. sastavljanje. kao kipova i skulptura.2 PLETAČ LIKOM 7331. c) rezbarenje.2 medičar i voskar 7331.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM 7331.11.6. pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta.2 pletač slamom 7331. slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu. kao zdjela za salatu.htm 18.11. tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo. ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA 7331. torbice. ili za dekoraciju.2 rezbar predmeta od rogovlja 7331.34. U toj su skupini zanimanja: 7331.2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE 7331. kao i tradicijsku obuću. e) nadgled ostalih radnika.11.2 IZRAĐIVAČ DRŽALA.33.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 443 of 823 a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu. SLAGARI I TISKARI http://www. Tiskarski graveri i jetkači 7344. tekstila ili drugih materijala. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije. Knjigoveže i srodna zanimanja 7346. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7341. uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga. pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna.8. pojasa i ostalih proizvoda. d) srodne poslove.12. izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom. pripremu originalnih fotografija za reprodukciju.2008 . 7341.htm 18. Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira.11. pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo. tekstilu. c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće. torbica. Stereotiperi i srodna zanimanja 7343. b) izradu čipki. tkanje.6. ručni tiskari Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda 7332. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica.19. Sitotiskari. Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica. Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda. u jednom ili više tonova boje.2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda PODVRSTA 734. Slagari i tiskari 7342. U toj skupini su zanimanja: 7332. metalu ili drugim materijalima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) nadgled ostalih radnika. Fotografi i srodna zanimanja 7345. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži.nn.

2008 .3 slagar 7341. c) raspored stranica na arku.29. Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta. nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka. ugađanje pasera.26.3 tiskar probnih otisaka http://www.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku 7341.3 knjigotiskar 7341. regulacija nanosa boje.16.19. b) uređivanje i montažu stranica.13.3 izrađivač ploče za Braillovo pismo 7341.21. Ti poslovi uključuju: a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima.12.11.3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku 7341. e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi. specijalizirani 7341.5 grafičar za fotoslog i računalni slog. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno.3 strojni slagar 7341.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu 7341. U toj su skupini zanimanja: 7341.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 fleksografski tiskar 7341.3 slagar na računalnom terminalu 7341.3 ručni slagar 7341.htm 18.25.6. f) srodne poslove.3 bakrotiskar 7341. g) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 444 of 823 Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak.28.15.23.27.3 ofset tiskar 7341. d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom.14.24.22. uložnih kuteva.3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku 7341. višebojno i probno otiskivanje).nn.

STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka.33. d) nadgled ostalih radnika.5 grafičar tiskarske proizvodnje. c) srodne poslove.13.2008 .3 STEREOTIPER 7343.3 grafičar slagar/monter DODATAK: 7342.3 SLOVOSLAGAR 7341.12.htm 18. voska i drugih materijala.3 GRAFIČAR PRIPREME 7341. U toj su skupini zanimanja: 7342.16.11. specijalizirani 7341.6. za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 445 of 823 7341.8.12.3 ljevač stereotipskih ploča 7342.3 tiskar višebojnih otisaka 7341.3 GRAFIČAR TISKA 7341.3 nijanser tiskarskih boja 7341.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. http://www.16. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona.30. b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu.nn. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove.3 GRAFIČAR TISKAR 7342.33.19. blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike.33. matrice.3 tiskar DODATAK: 7341.3 ljevač olovnih slova 7342.32.

nn.21.3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF 7344.23.22. h) srodne poslove.15.3 SKENERIST U TISKARSTVU 7343.2008 . FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA http://www.3 CINKOGRAF 7343. elektromehaničku obradu metala.23.3 kemigraf 7343. polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi. d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu 7343.11. matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma. elektrokemijsku.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 446 of 823 Ti poslovi uključuju: a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena.3 RETUŠER 7343. U toj skupini su zanimanja: 7343.23. specijalizirani 7343.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu 7343.3 grafički jetkač 7343.13.23.13.3 MONTERKOPIST 7343. f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima.12. valjaka.19.5 tiskarski graver. c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja. e) kemijsku.8.5 grafičar pripremne proizvodnje. g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem. specijalizirani 7343.14. polimera itd.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja 7343.3 reprofotograf DODATAK: 7343. i) nadgled ostalih radnika. metala.htm 18.23. b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča.

19.11. b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima.5 fotograf. majstor 7344. jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije. rastiranje.htm 18. U toj skupini su zanimanja: 7345. c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji. f) nadgled ostalih radnika. c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga. g) nadgled ostalih radnika. razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina. Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 447 of 823 Fotografi i srodni radnici fotografiraju. retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.13.2008 . d) ručnu obradu kartona. e) izradu jednobojnih.3 fotolaborant 7345. b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva. Ti poslovi uključuju: a) ručno uvezivanje knjiga i periodike. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga.6. e) srodne poslove.3 obrađivač materijala u knjigovežnici http://www.11. d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika.nn. U toj skupini su zanimanja: 7344.12.3 fotograf 7344.

3 tiskar na tekstilu 7346.12.3 ručni tiskar 7346.5 grafičar završne proizvodnje.14.3 knjigoveža tvrdog uveza 7345.5 knjigoveža.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.17. plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska.13.22. b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima. tekstilu.17.3 tiskar na metalu 7346.16.3 knjigoveža mekog uveza 7345. SITOTISKARI.18.16. majstor 7345. Ti poslovi uključuju: a) tiskanje na papiru. U toj su skupini zanimanja: 7346.3 knjigoveža 7345.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 448 of 823 7345.11.nn.21.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak 7346.htm 18.3 ručni izrađivač proizvoda od papira DODATAK: 7345. specijalizirani 7345.2008 .17.3 grafičar za doradu 7345.3 sitotiskar http://www.8.15. d) nadgled ostalih radnika.3 knjigoveža za ručni uvez 7345. c) srodne poslove.3 tiskar na plastici 7346. kovinama.3 GRAFIČAR DORADE 7346.14.6.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda 7345. RUČNI TISKARI Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska.19.3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku 7346.13.15.

skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. popravak i održavanje zgrada. preuređivanje. tehničari i srodna zanimanja).htm 18. mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala. Ti poslovi uključuju: a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda. jednostavne analize. c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. raznih karata. kartografiji. d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. TEHNIČKI CRTAČI Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. Tehnički crtači 7352. U toj su skupini zanimanja: http://www. Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju. e) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .6. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. brana.nn. postavljanje instalacija. preuređivanje. elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3. f) nadgled ostalih radnika. ispitivanja i analize. geodeziji. mostova. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika. brana. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. građevinarstvu. Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. mostova. postavljanje instalacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 449 of 823 PODVRSTA 735.19. dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik. Kemijski laboranti Uputa: Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu.8. 7351. b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. (Inženjeri. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. popravak i održavanje zgrada. cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7351.

KOŽE Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva. izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva.19. KEMIJSKI LABORANTI Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.11.11. g) nadgled ostalih radnika. c) jednostavne analize. kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka.6. obradu i preradu prirodnih vlakana. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: http://www. U toj su skupini zanimanja: 7352.12. ispitivanja i analize. kože i krzna.2 pomoćni kemijski laborant 7352.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 450 of 823 7351.8. u hranu. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme. krzna. šešira. d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme. materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda. pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu.htm 18.12. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. voća. tekstila. Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda.3 tehnički crtač DODATAK: 7351.nn. odjeće.3 kemijski laborant VRSTA 74.2 pomoćni tehnički crtač 7351. žitarica. TEKSTILA. povrća i sl. cipela i srodnih proizvoda. kože i ostalih sirovina. mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala. PRERAĐIVAČI HRANE.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA 7352. f) srodne poslove. izradu i popravak sukna. ribe. DRVA.

PRERAĐIVAČI HRANE Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu. prerađuju i konzerviraju voće. Pekari. Proizvođači mliječnih proizvoda 7414.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 451 of 823 741.6. povrće i sličnu hranu. 7411. preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica. kolača i drugih proizvoda od brašna.19. povrća i srodna zanimanja 7415.2008 .nn. Graditelji plastičnih plovila Uputa: vidi uputu uz rod 7. Kušatelji i ocjenjivači namirnica Uputa: vidi uputu uz rod 7. Prerađivači voća. povrća i slične hrane. proizvodnju vode. PODVRSTA 741. Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu. Mesari i srodna zanimanja 7412. soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa.htm 18. režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice. izradu kruha. kolača i ostalih proizvoda od brašna. Ti poslovi uključuju: http://www. kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode. Prerađivači drva 743. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. preradu i konzerviranje voća. kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože 745. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila 744. čiste. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7411. solenjem i dimljenjem. Prerađivači hrane 742. konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem.8. izrađuju različite vrste kruha.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MESARI I SRODNA ZANIMANJA Mesari i srodni radnici pripremaju životinje. slastičari i srodna zanimanja 7413. obradu i preradu mlijeka.

12.nn.2 POMOĆNI KOBASIČAR 7411. d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda.3 CREVAR 7411.2008 .12. Ti poslovi uključuju: a) izradu kruha.htm 18. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA Pekari. e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 7411.13. keksa. U toj su skupini zanimanja: 7412.6.19.5 mesar. kao i ručno izrađene slastice. kolača.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 452 of 823 a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu. b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera. g) nadgled ostalih radnika.3 KOBASIČAR 7411. b) pripremu sastojaka.5 KOBASIČAR.12.11.13. c) srodne poslove. umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje. d) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni mesar 7411.8. majstor DODATAK: 7411.3 mesar 7411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PEKARI. kolača i ostalih proizvoda od brašna. gotovog tijesta. pita i ostalih proizvoda od brašna. c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol.2 POMOĆNI CREVAR 7411. čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva. SPECIJALIZIRANI 7412.3 pekar http://www. f) srodne poslove. miješanje i oblikovanje.11.11.11. slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha.

odvajanje vrhnja od mlijeka. povrće i sličnu hranu na različite načine. b) zgrušnjavanje mlijeka.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 453 of 823 7412. d) nadgled ostalih radnika. http://www.21. povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće.12. cijeđenje zgrušanog mlijeka.13.31. U toj su skupini zanimanja: 7413. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA Prerađivači voća. različitih vrsta oraha i voća. majstor 7412.3 SIRAR 7414.nn. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) prokuhavanje mlijeka.5 mljekar.11.3 tjesteninar DODATAK: 7412.3 SLADOLEDAR 7413.5 slastičar.11. Ti poslovi uključuju: a) istiskivanje soka iz voća. bućkanje vrhnja u maslac.23. majstor DODATAK: 7413.21. stavljanje u kalup za oblikovanje sira.22.5 pekar.3 mljekar 7413. majstor 7412. PRERAĐIVAČI VOĆA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. soljenje i ekstrakciju soka i ulja.2 pekar bureka i pizze 7412. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva.6. sušenje. vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju.3 slastičar 7412. zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće.htm 18.2 licitar 7412. uključujući kuhanje.12. b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica.19.2008 .

htm 18.2008 . povrća i slične hrane. c) nadgled ostalih radnika.3 OCTAR 7415.6. hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade. kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu.13. U toj su skupini zanimanja: 7415. pomoću alata i strojeva za obradu drva.8. e) nadgled ostalih radnika. kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda. podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva.3 proizvođač bezalkoholnih pića DODATAK: 7414.11.nn.5 ocjenjivač hrane 7415.3 prerađivač voća i povrća 7414. inventar. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju.12. d) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 454 of 823 c) kuhanje. Ti poslovi uključuju: a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda.5 ocjenjivač pića PODVRSTA 742.19. soljenje i sušenje voća. b) srodne poslove. izrađuju i popravljaju pokućstvo.14.5 kušatelj pića 7415.11.3 proizvođač jestivih ulja 7414.13. izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.3 proizvođač alkoholnih pića 7414.14.5 kušatelj hrane 7415. U toj su skupini zanimanja: 7414.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. šablone i modele od drva. hrane i napitaka.11. PRERAĐIVAČI DRVA Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva.

3 kuhar šibe 7421. OBRAĐIVAČI DRVA Obrađivači drva pare.8. Pletači košara.6.12. Obrađivači drva 7422. podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje. dekoriranje i popravak pokućstva od drva. b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita.14. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.16. izrada. modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula.2 pomoćni sušitelj drva 7421. izrada pletenog pokućstva. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7421. oblikovanje i rezbarenje.nn.2 pomoćni radnik za vlaženje drva http://www. izrada.2008 . obuće i dijelova obuće i sportske opreme.21. c) srodne poslove. suše.19. 7421.3 paritelj drva 7421.2 pomoćni kuhar šibe 7421. drvenih skija. izrađivači četaka i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17. zaštićuju. Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači 7423.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 455 of 823 Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva.3 sušitelj drva 7421. impregniraju.13.15.2 pomoćni paritelj drva 7421.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva 7421. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima 7424. uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva. dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima. vlaže i klimatiziraju drvo. košara i sličnih predmeta te metli i četki.11. d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7421.

2008 .5 majstor stilskog pokućstva 7422. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom. dekorni i umjetnički majstor 7422. bojanje premazima ručnim alatom i močenjem.6. specijalizirani http://www.18.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 456 of 823 7421.14. majstor 7422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.19.5 stolar. i druge predmete.3 stolar stilskog pokućstva 7422.5 obrađivač drva.5 restaurator drvenih predmeta. kao što su lule. h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7422.8. lula.13.25.5 stolar. f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta. e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju. dekorni i umjetnički 7422. g) srodne poslove.3 stolar. drvene skije. specijalizirani 7422.2 pomoćni impregnator drva 7421. sportska oprema i štapovi. modele. kalupe. drvenu opremu. kola i ostale drvene dijelove vozila. obuće i sportske opreme i štapova. ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo. obuća. b) izradu i popravak drvenih vozila. drvenih skija. d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka.17. točkova i ostalih drve c) nih dijelova vozila.23.2 pomoćni stolar 7422.15.3 ovlaživač drva 7421. uzorke. mjernih modela i modela u naravnoj veličini.3 impregnator drva 7421.11.16.nn.htm 18.3 stolar 7422.24. bačava.

2 nanositelj kita na drvo 7422.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA.3 intarzijski stolar 7422.45.25.3 stolar. specijalizirani 7422.26.51.63.5 kolar.3 bačvar 7422.43.22.5 stolar.3 drvomodelar 7422.3 drvogalanterist 7422.44.2008 .5 majstor drvene sportske opreme 7422.31. majstor DODATAK: 7422.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu 7422.24.htm 18.15.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA http://www.33.3 kolar 7422.5 STOLAR ZA INTARZIJE.8.3 ljevački drvomodelar 7422. specijalizirani za izradu šablona i prototipova 7422. majstor 7422.46.19.23.3 modelar kalupa i peta 7422.3 stolar za šablone 7422. ortopedski specijalizirani 7422.5 ljevački drvomodelar.5 intarzijski stolar. ortopedski 7422.53.nn.5 bačvar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 457 of 823 7422. specijalizirani 7422.2 bojadisar drvenih proizvoda 7422.64.52.3 drvorezbar 7422.21.5 stolar.61.47.62.3 izrađivač okvira za slike 7422.5 drvorezbar.22. MAJSTOR 7422. specijalizirani 7422.6.3 izrađivač drvene sportske opreme 7422.41. MAJSTOR 7422.42.

izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo. ucrtavanje.12. d) nadgled ostalih radnika. b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća.3 drvotokar 7423. trske. Ti poslovi uključuju: a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe.).47.2008 . specijalizirani 7423. četke. c) izbor i obradu materijala za četke i kistove. d) izbor i obradu materijala kao što su sirak.3 MODELSTOLAR 7422. b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva.nn. http://www. PLETAČI KOŠARA. metle.13. tokarenje i rezbarenje.47. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8. majstor 7424.19.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva 7423. rogoza i sličnih materijala.6.5 drvotokar. To su strojevi za precizno piljenje.8.11.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA 7422.5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva.3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE 7423. c) srodne poslove.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7423.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 458 of 823 7422. oblikovanje. šibe. kao što su dlaka. trske. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i pletene košare.3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI 7422. liko. dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle. bušenje.14. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA Pletači košara. sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke.47. e) srodne poslove.42. rogoza i sličnih materijala.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7431. Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana. U toj su skupini zanimanja: 7424.htm 18. tapetiranje pokućstva i izrada madraca. Krojitelji tekstila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu krojene odjeće. izradu tkanina. Tkalci. pletiva.22. predenje. Pripremači tekstilnih vlakana 7432.41. sudjelovanje u izradi gotove odjeće. pletači i srodna zanimanja 7433. vezilje i srodna zanimanja 7437.11. predu.31. šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja.8.2 četkar 7424.3 pletač košaračkih uzoraka 7424. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. Krznari 7435.nn. Tapetari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.21.2 pletač košara 7424. sukanje i namatanje pređe.3 pletač pokućstva 7424. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo. mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna.6. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 459 of 823 f) nadgled ostalih radnika. pletiva i proizvode izrađene na druge načine. izrađuju tkanine. konaca i ostalih proizvoda.3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA PODVRSTA 743. mreža. Šivači.19.2 metlar DODATAK: 7424.2008 . izradu šablona. označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala.21. kože 7436. krzna. izradu. http://www. Krojači i klobučari 7434. udvajanje.

d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom. b) ručno tkanje i namatanje tkanina. tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu. udvajanje pramenova. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način.6. izrađuju tepihe tehnikom uzlanja.3 pripremač tekstilnih vlakana 7432. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana.2008 . c) čišćenje. http://www. f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva. e) srodne poslove. g) ručno kukičanje i izradu vrpci. tapiserija. h) ručno izrađivanje mreža. d) slaganje vlakana u pramenove. tkaju tkanine na tkalačkom stroju. U toj su skupini zanimanja: 7431. j) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja. TKALCI.11. b) pranje.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 460 of 823 7431. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA Tkalci.8. pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno. i) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika. izradu užadi. Ti poslovi uključuju: a) udvajanje i ručno končanje.19. izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma. češljanje. pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje.nn. omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana. ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana. čipki. c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan.

3 izrađivač narodnih nošnji 7432.3 čipkar 7432.3 tkalac 7432. na televiziji i pri snimanju filmova. odijela.8.3 užar i izrađivač vrpci 7433.13.3 pletač 7432.11.nn. U toj su skupini zanimanja: 7433. mijenjaju i popravljaju.3 krojač 7433. majstor http://www. esto prema pojedinačnim narudžbama.17.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće.11.13. f) srodne poslove.18. KROJAČI I KLOBUČARI Krojači i klobučari izrađuju odijela.14. prekrojavanje i popravak odjeće.16. c) izradu šešira. g) nadgled ostalih radnika.5 krojač. haljine i ostalu odjeću iz tekstila. majstor 7432.19. steznika i slične odjeće.6. majstor 7433.3 tkalac tepiha 7432.2008 . kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna.14. ženskog rublja. košulja. suknji.3 izrađivač tapiserija 7432. izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće. e) izradu i održavanje kostima u kazalištima. Ti poslovi uključuju: a) izradu ogrtača.htm 18.5 pletač.5 krojač muške odjeće.12.12. bluza.5 krojač ženske odjeće.15. d) mijenjanje.2 pomoćni pletač 7432. majstor 7433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 461 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7432.

obuće. kože izrađuju krojeve. f) srodne poslove.6. rukavica i raznoraznih proizvoda.11. g) nadgled ostalih radnika. označuju i režu tekstil. specijalizirani 7433.12. kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće.5 krojač u scenografiji. prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta.nn. rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima.htm 18.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA 7434. krzna.5 klobučar. krzno.16.19. e) mijenjanje. lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna. KRZNARI Krznari izrađuju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 462 of 823 7433. c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna.3 KRAVATAR 7433.2008 .5 krojač rublja.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. jakni i ostale krznene odjeće i predmeta. Ti poslovi uključuju: a) odabir. http://www.11.17. prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.5 krznar. majstor 7433. majstor DODATAK: 7433. KRZNA I KOŽE Krojitelji dijelova tekstila. b) izrađivanje kaputa. majstor 7435.8.11.12.3 krznar 7434. KROJITELJI TEKSTILA.3 KOSTIMER 7433. mijenjaju.18. U toj su skupini zanimanja: 7434.5 MAJSTOR GARDEROBE 7433.3 klobučar 7433. d) popravak krzna i kože starih kaputa.16.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE 7433.

3 krojitelj lake odjeće 7435. e) srodne poslove. ŠIVAČI.3 KROJITELJ ŠATORA 7435. f) nadgled ostalih radnika. šešira.2008 .23. Ti poslovi uključuju: http://www. slikarskih. ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove.3 KROJITELJ JEDARA 7435. kapa te ostale odjeće i obuće. d) obavljanje poslova oko izrade krojeva. c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće.12. specijalizirani 7435.3 krojitelj materijala za tapeciranje 7435.14. rukavice i ostale proizvode od tekstila.16. vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju.5 izrađivač šablona za odjeću.nn. krzna. rukavica i sličnih proizvoda.2 pomoćni krojitelj podstave obuće 7435.15. rukavica.3 krojitelj teške odjeće 7435.11.htm 18. b) izradu nacrta krojeva na tkanini.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 463 of 823 Ti poslovi uključuju: a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela.16. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA Šivači.3 krojitelj gornjišta obuće 7435.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA 7436. šatorskih te platna za jedra i kišobrane.16.3 krojitelj tekstila 7435.3 krojitelj trikotažne odjeće 7435. popravljaju i ukrašavaju odjeću. bluza.6.3 KROJITELJ KIŠOBRANA 7435.21. označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva. U toj su skupini zanimanja: 7435.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.22.19.8. košulja. kože i ostalih materijala. laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje. haljina.3 krojitelj krzna i kože DODATAK: 7435.13.16.

poplune.nn. http://www.3 vezilja 7436. izrađuju madrace. kože i sličnih materijala. punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 464 of 823 a) različite poslove pri šivanju.2 POMOĆNI KROJAČ 7437.15.3 šivač gornjišta obuće 7436. d) spajanje i prekrivanje kišobrana.2 šivač 7436. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo.2 šivač krzna 7436. krzna.14.11.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. željeznički vagoni i zrakoplovi.19. c) izradu madraca. aranžiranje i pričvršćivanje opruga.22. šatora.21. izradi. b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale.23.2 šivač kože DODATAK: 7436. kao što su motorna vozila. kože i ostalih materijala. mijenjanju i popravku predmeta od tekstila.11.3 kišobranar 7436.13. U toj skupini su zanimanja: 7436. b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima. d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila.2 pomoćni šivač podstave obuće 7436. posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila. cerada i sličnih proizvoda.2 šivač tekstila 7436. c) šivanje jedara.6. kože i sličnih materijala. f) nadgled ostalih radnika. e) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.8.2008 .

Kožari 7442. s izuzetkom odjeće. g) izradu posteljine i popluna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 465 of 823 e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda.2008 . i) nadgled ostalih radnika. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7441.21.3 izrađivač posteljine DODATAK: 7437. izradu kože iz sirove životinjske kože. majstor 7437. izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala.12.19.5 tapetar. izrađuju kožu od sirove životinjske kože. osim odjeće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.3 poplunar 7437. KOŽARI http://www. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata. f) izradu šablona i pomagala za rad.11. U toj su skupini zanimanja: 7437. izradu uzoraka. h) srodne poslove.8. te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala. Obućari i kožni galanteristi Uputa: vidi uputu uz rod 7.3 TAPETAR I DEKORATER 7437. MODELAR PODVRSTA 744.11.13. 7441. izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.nn.22.13.3 tapetar 7437.5 TAPETAR.3 tapetar vozila 7437.

3 izrađivač posebnih koža 7441. U toj su skupini zanimanja: 7441. h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7441. e) preradu sirovih koža u kožu. g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu. grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu. ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda.12. Ti poslovi uključuju: a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće.htm 18.19. c) uklanjanje dugačkih. izrađuju kožu od sirove životinjske kože. b) uklanjanje mesine.8.5 kožar bojadisar. i) srodne poslove. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu.5 razvrstavač koža. specijalizirani 7442. kao što su putne torbe. http://www. d) rukovanje strojevima za cijepanje kože.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 466 of 823 Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu.11. f) bojanje kože i krzna u bačvi. dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža.6. predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira). b) krojenje. pripremanje i pripajanje dijelova cipela.2008 . j) nadgled ostalih radnika.14. d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima.nn.3 kožar 7441. c) šivanje dijelova cipela.15.13.3 izrađivač krzna 7441.

i) krojenje. oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta.21. k) srodne poslove.3 torbar 7442.3 remenar-sedlar 7442.31.6.19.3 obućar 7442.41.11.nn. U toj su skupini zanimanja: 7442.3 izrađivač gornjišta obuće 7442.2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE http://www.8. h) izradu i popravak sedla i remenja. putnih torbi.13.12.23.21.33. kožnih torbi i ostalih potrepština.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 467 of 823 e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi: f) dovršavanje obuće. aktovki. l) nadgled ostalih radnika. g) popravak obuće.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE 7442. j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja.15.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.2 pomoćni ortopedski obućar 7442. majstor 7442.3 ortopedski obućar 7442.5 torbar.22.2 pomoćni izrađivač donjišta obuće 7442. specijalizirani 7442.3 izrađivač donjišta obuće 7442.14. majstor 7442. ručnih torbica.5 obućar.2008 .2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće 7442.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće 7442.13.3 kožni galanterist DODATAK: 7442.16.5 ortopedski obućar.32.

3 graditelj plastičnih plovila 7451. b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem. e) nadgled ostalih radnika. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE 7442. izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova. daske za jedrenje.3 RUKAVIČAR PODVRSTA 745. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice.6.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE 7442. Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila.2008 .11. dijelove za brodice i ostala plovila. ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova http://www.8.23.22. U toj su skupini zanimanja: 7451. daske za jedrenje. transportnim uređajima. 7451. vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim. dijelove za plovila.5 graditelj plastičnih plovila. doradu i završnu obradu izrađenih plovila.12. RUKOVATELJI STROJEVIMA. majstor DODATAK: 7451.41. pregled i zamješavanje smole i slično. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine.19.41. motornim vozilima i plovilima. poljoprivrednim. upravljaju vlakovima. građevinskim i ostalim strojevima i opremom. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima.htm 18.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 468 of 823 7442.3 BRODOPLASTIČAR ROD 8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE 7442.nn. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji proizvodnim strojevima. d) srodne poslove. c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila.

ako se poslovi obavljaju ručno. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih. mineralnih sirovina. Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima. postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene. ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada. stakla. poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 469 of 823 (nisu monteri koji se nalaze u 7. Vozači motornih vozila. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. metala. keramike. papira. poljoprivrednim.htm 18. kemikalija. vode i srodnim postrojenjima. materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. ako su: poslovi jednostavni i rutinski. industrijskim postrojenjima i strojevima. kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije. građevinskim strojevima i opremom. transportnim uređajima. metalnih proizvoda. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu. keramike. (Jednostavna zanimanja). plastike. minerala. rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude. sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima. stakla. papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima. Rukovatelji strojevima 82. rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. fizički napor. upravljanje pokretnim industrijskim. keramike. rodu) prema točno određenim postupcima. stakla. postrojenjima za preradu metala. drva. http://www. kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. pokretnih strojeva i brodska posada Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 7. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. motornim vozilima i plovilima. rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga. RUKOVATELJI STROJEVIMA Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim. VRSTA 81. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala.nn. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 81. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. drva. industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije. vode i za ostale namjene.8.19.2008 . papira i kemikalija. gume. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. tekstila. drva. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda 83. kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima. upravljanje vlakovima. drva. vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima. krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda.6. papira.

Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira 815.19. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8111. Rukovatelji kemijskom opremom 816. alatima za bušenje. rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 470 of 823 Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 811. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima 814. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima 813. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uređajima. Ti poslovi uključuju: http://www. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima 8112.nn. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude. Strojari energetskih i sličnih uređaja 817. te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja. 8111. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8113. za bušenje rupa za miniranje.6. Bušači bušotina i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima 812.htm 18. PODVRSTA 811. rukovanje postrojenjima.8.

mljevenje i sušenje mineralnih sirovina.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.2008 .3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom 8111.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32. izluživanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 471 of 823 a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima.19. d) nadgled ostalih radnika.31.33.2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom 8111. b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja. U toj su skupini zanimanja: 8112.11.23.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA 8112. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir.11. drobljenje. c) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 8111. b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija. uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine.6.21. filtriranje.23. d) nadgled ostalih radnika.34. c) srodne poslove.22. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.3 rukovatelj sjekačicom kamena 8111.3 rukovatelj dijamantnom pilom DODATAK: 8111. ekstrakcija i povezivanje i slično).3 bušač na površinskom kopu 8111.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena http://www.2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena 8111. razvrstavanje.8.htm 18.

14.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8112.11.12.13. http://www.htm 18.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA 8112.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8112. te otklanjanje havarija u bušotinama. d) rukovanje postrojenjima. opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina. na kopnu i u podmorju. uređajima. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima. prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje. opreme i alata kojima rukuju. uređajima. cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje.6. uređaja.16.nn. otpremanje nafte. uređaja i opreme za proizvodnju nafte. uređajima. te ostalih bušotina.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA 8112.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina DODATAK: 8112. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina. oplemenjivanje. opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje).2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. frakturiranje. h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište. e) rukovanje bušaćim postrojenjem. kiselinske obrade.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8113. f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja.19. c) rukovanje postrojenjima za opremanje. opremom i alatima za bušenje. ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme.13. opremanje.15. i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja. prirodnog plina i kondenzata iz bušotina.3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena 8112. ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju. b) rukovanje bušaćim postrojenjima.14. karotažna mjerenja. opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin.8. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama. uređajima. prirodnog plina i kondenzata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 472 of 823 8112.12.2008 .

specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini. U toj su skupini zanimanja: 8113. specijalizirani 8113.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina 8113.23.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin 8113.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.3 klinaš 8113. specijalizirani 8113.22.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini 8113.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina.8.28.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima 8113.19. specijalizirani 8113.11. specijalizirani 8113.24.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja 8113.16.17.nn.33. specijalizirani 8113.6.29.14.31. specijalizirani 8113.3 bušač geoloških istražnih bušotina 8113. specijalizirani 8113.25.27.13.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove.12.5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini.2 pomoćni geobušač 8113. specijalizirani 8113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 tornjaš 8113.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom DODATAK: http://www.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida 8113.15. specijalizirani 8113.18.30.21.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina. k) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove 8113.5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 473 of 823 j) srodne poslove. specijalizirani 8113.2008 .htm 18.20.19.26.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini.32.

19.12.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA 8113.nn. f) nadgled ostalih radnika.8.30. b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika. Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude. e) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. talenje kovina. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude.22. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje pećima za taljenje kovina. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8121. c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina.htm 18. taljenje i pročišćavanje kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. 8121. istiskivanje. Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina Uputa: vidi uputu uz rod 8. rukuju postrojenjima za valjanje. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 474 of 823 8113.3 GEOBUŠAČ 8113.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PODVRSTA 812. http://www. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina 8124.2008 . Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima 8123. pročišćavanje kovina. istiskivanje i lijevanje kovina. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura 8122. rukovanje postrojenjima za valjanje. i toplu obradu kovina. d) nadziranje rada proizvodne opreme.30.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE 8113.6.

3 rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure 8121.11.2008 .3 bušač otvora metalurške peći DODATAK: 8121.12. ČELIKA I FEROLEGURA 8121.11.11.8.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 475 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8121. h) nadgled ostalih radnika.2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI 8121.2 pomoćni bušač otvora metalurške peći 8121.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika http://www. U toj su skupini zanimanja: 8122.htm 18.11.12. b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja. c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje. pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala.19.3 METALURG ŽELJEZA. d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.nn.14.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI 8121. f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe. valjanja i daljnje obrade.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI 8121. strojnog prešanja. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi. limovi i folije.12. e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno.13. g) srodne poslove.6.3 ŠARŽERIST 8122.15.

3 VALJAČ TOPLE OBRADE 8122.22.11.24.3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM 8122.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA 8122.19.22.nn.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje 8122.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE 8122.24.22.12.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika 8122.2008 .3 METALURG OBOJENIH METALA 8123.12.5 VALJAČ BLUMINGA 8122.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 476 of 823 8122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale DODATAK: 8122. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih http://www.26.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje.22.25. specijalizirani 8122.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE 8122.24.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala 8122.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima 8122.24.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA 8122.21.21.22.htm 18.21.8.26.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE 8122.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE 8122.12.25.3 VALJAČ I PREŠAČ 8122.27.23.3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje 8122.23.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi 8122.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA 8122.6.

12. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice. b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki. hlađenjem i kemijskom obradom. e) srodne poslove. zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem. motki i sličnih cijevi.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA 8124.2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI 8123.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina DODATAK: 8123.2 pomoćni metalurg za vučene proizvode 8124.12. c) srodne poslove.8.6. d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti. c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za vučenje žice.11. f) nadgled ostalih radnika.11.12. U toj su skupini zanimanja: 8123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 477 of 823 svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem.11. gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama.2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.13.htm 18.3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8124.19. vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture. b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta).2008 . Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka. šipke i slične proizvode.

c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla. nadziranje rada postrojenja i opreme. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike. Uputa: vidi uputu uz rod 8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. pločica. d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode.13.19.htm 18. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d.13. peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva. f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva.8. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda 8124. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima 8139. izvlačenjem. e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda.n. Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima. kamenštine.nn. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana.2008 . RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima. Nadziru rad sušara. b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem.3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM PODVRSTA 813. puhanjem i slično.14. 8131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 478 of 823 8124.3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice DODATAK: 8124. prešanjem. cigle i crijepa.6.13. šamotnih proizvoda. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8131. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sanitarne keramike). kamenine.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA 8124.

12.51.62.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA 8131. U toj su skupini zanimanja: 8131.23.nn.12.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima 8131.52.8.3 rukovatelj pećima za keramiku 8131.42.3 PROIZVOĐAČ STAKLA 8131.13.31.3 TOPAR STAKLA 8131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 479 of 823 g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje.3 rukovatelj pećima za staklo 8131.6.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.23.23.htm 18.22.21.12.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.12.12.3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode 8131.23. h) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva DODATAK: 8131.2008 .2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva 8131.3 rukovatelj sušarom za keramiku 8131.61.19.13.13.3 rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.11.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA 8131. i) nadgled ostalih radnika.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI 8131.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima 8131.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU http://www.41.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.

3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA 8131. za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja. c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja.htm 18.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO 8131.3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP 8131.6.31.23.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA 8131.31. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813.42.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA 8131.31.19. b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure.31.42.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO 8131. e) nadziranje rada strojeva.31. To su.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE 8131. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8131.52. http://www. (Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima).2008 . te proizvodnju staklenih vlakana. na primjer.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI 8131.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO 8131. U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131.42.62.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8139.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 480 of 823 8131.42.nn.31. rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase.61.52. d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna.

2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE http://www.41.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla 8139.23.8.31.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla 8139.6.12.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE 8139.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.nn.22.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 8139.htm 18.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE 8139.21.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase 8139.2008 .51.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike 8139.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese DODATAK: 8139.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase 8139.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.22.2 poslužitelj peći za fritu 8139.32.3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure 8139.23.19.51.23.12.12.12.33.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 481 of 823 f) srodne poslove.21.23.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU 8139. U toj su skupini zanimanja: 8139.3 rukovatelj peći za fritu 8139.21.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO 8139.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana 8139.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA 8139.2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE 8139. g) nadgled ostalih radnika.23.11.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima. rezanjem u režnjeve. h) srodne poslove. c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima. b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva. nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8141. e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova. izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu. kosim rezanjem. preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor.2008 . nadzor rada strojeva.htm 18.8.19. Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva 8142.nn. reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu. 8141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadgled ostalih radnika. daske i velike plohe. ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu. f) rukovanje strojevima za obradu pluta. premještanje otpadaka rezanog drva. g) kontroliranje kakvoće. pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira Uputa: vidi uputu uz rod 8. U toj su skupini zanimanja: http://www. odsijecanjem i piljenjem. d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima. Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase 8143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 482 of 823 PODVRSTA 814.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 483 of 823

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine 8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine 8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje 8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom 8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva 8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje 8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom 8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva 8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva 8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe 8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča 8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira 8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva 8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča 8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana 8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva 8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo 8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa 8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa 8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova 8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta 8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 484 of 823

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE 8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM 8141.22.3 GATER MAJSTOR 8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM 8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM) 8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA 8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA 8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE 8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE 8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE 8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA 8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE 8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU 8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA 8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA 8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA 8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe; b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira; e) nadziranje rada strojeva;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 485 of 823

f) srodne poslove; g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva 8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva 8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva 8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku 8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze 8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu 8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir 8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe 8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu 8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga 8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase 8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase 8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata; b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost; c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 486 of 823

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira 8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani 8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira 8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira DODATAK: 8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR 8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija 8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija 8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija 8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije 8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina 8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 487 of 823

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu; b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija; c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje); d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija 8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija 8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije 8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija 8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava 8151.32.3 nijanser premaznih sredstava DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 488 of 823

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; c) nadziranje rada strojeva i opreme; d) srodne poslove; e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija 8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije 8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje 8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom 8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom 8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement 8152.22.3 rukovatelj peći za cement 8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno 8152.24.3 rukovatelj peći za vapno 8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips 8152.26.3 rukovatelj peći za gips

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 489 of 823

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode 8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode 8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija DODATAK: 8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE 8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM 8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje; b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem; c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile; d) rukovanje sitima za kemikalije; e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija; f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu; g) nadziranje rada strojeva; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 490 of 823

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije 8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije 8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije 8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija 8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija DODATAK: 8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija; b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese; c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 491 of 823

8154.12.3 rukovatelj destilatorom 8154.13.3 rukovatelj isparivačem 8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva 8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva 8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna 8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija 8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija DODATAK: 8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM 8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM 8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode; b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine; c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate; d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate; e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način; f) nadziranje rada postrojenja; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 492 of 823

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina 8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani 8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte 8155.16.2 rafinerijski punitelj 8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina 8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani 8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina 8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N. Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom). Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale. Ti poslovi obuhvaćaju: a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena; c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna; d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog); e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično; f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala; g) nadziranje rada strojeva i postrojenja; h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila; i) srodne poslove; j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 493 of 823

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima 8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima 8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani 8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode 8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija 8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije 8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije 8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija 8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala 8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina DODATAK: 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI PODVRSTA 816. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 494 of 823

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije 8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja 8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje; c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje; d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje; e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu; f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama 8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani 8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama 8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani 8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 495 of 823

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani 8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem 8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani 8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem 8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani 8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani 8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani DODATAK: 8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA 8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM 8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE 8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA 8161.21.3 UKLOPNIČAR 8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje; b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje; c) srodne poslove; d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8162.11.2 ložač parnog kotla 8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem 8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem 8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani 8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 496 of 823

8162.16.3 strojar parnih strojeva 8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima 8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani 8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada; b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje; c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada; d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada; e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada; f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8163.11.2 ložač centralnog grijanja 8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem 8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem 8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode 8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode 8163.23.3 rukovatelj crpkama 8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina) 8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe 8163.31.3 rukovatelj kompresorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 497 of 823

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani 8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem 8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani 8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju 8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova DODATAK: 8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA 8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje; b) srodne poslove; c) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani 8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani 8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 498 of 823

VRSTA 82. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima. Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode 822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda 824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda 825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima 826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu 827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode 828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda 829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje,

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova 8211.2 rukovatelj prešom za kovine 8211.19.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina 8211.2 rukovatelj glodalicom kovina 8211.2008 . Ti poslovi uključuju: a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada.31.6.8. d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada.33. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva. e) srodne poslove.11.2 rukovatelj strojem za graviranje kovina 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.32. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene. Rukovatelji alatnim strojevima 8212.34.21.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina 8211. Rukovatelji strojevima za kamen.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 499 of 823 miješanje. c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada. beton i slične proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.2 rukovatelj tokarilicom kovina 8211. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8211. betonske i slične proizvode. U toj su skupini zanimanja: 8211.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina http://www. f) nadgled ostalih radnika. 8211.22.nn. b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada.htm 18.35.

2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima http://www.nn.2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje 8211.69. specijalizirani 8211.8.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova 8211.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom 8211.2 rukovatelj strojem za kovanje novca 8211.76.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja 8211.93.6.53.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi 8211.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata 8211.2 rukovatelj strojem za honanje 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.37.2 rukovatelj strojem za kovanje alata 8211.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova 8211.71.36.htm 18.79.92.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina 8211.63.3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina 8211.72.2008 .73.75.51.2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje 8211.43.2 rukovatelj blanjalicom kovina 8211.52.62.42.44.81.2 poslužitelj alatnih strojeva 8211.77.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita 8211.78.19.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom 8211.41.2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina 8211.2 rukovatelj oštrilicom alata 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova 8211.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina 8211.74.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije 8211.80.91.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 500 of 823 8211.61.2 rukovatelj alatnim strojem 8211.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik 8211.

19.6. poput kamena za popločavanje.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda http://www.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA 8211.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO 8212. c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona 8212.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton 8212.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona 8212. građevnih elemenata.2008 . oblikovanje.nn. miješanje. U toj su skupini zanimanja: 8212. beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu. betonskih ploča.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU 8211. g) srodne poslove. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 501 of 823 DODATAK: 8211.22.8.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE 8211. cijevi za kablove.81. lijevanih dijelova cjevovoda. h) nadgled ostalih radnika.12. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu. f) nadziranje rada strojeva. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode. BETON I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za kamen.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE 8211. oblikovanje. d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona. dimnjaka i brusnih proizvoda.11.21.13.41.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE 8211.htm 18. zidnih i pregradnih ploča. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN.22.22. e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča.22.22. ogradnih stupova. betonske i slične proizvode.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta 8212. kanalizacijskih cijevi. b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton.

27. eksploziva i streljiva.3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM 8212.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena 8212.2008 .2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.htm 18. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.6.3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona 8212.32.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA 8212.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena DODATAK: 8212.23.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 502 of 823 8212.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN PODVRSTA 822.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA 8212.23.12.26.3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda 8212.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče 8212.28.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune 8212.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona 8212.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM 8212.8. http://www.3 rukovatelj pilom za kamen 8212.23.25.13.nn. fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje.28.19.24.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 8212.33.12.26.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA 8212.23.25. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.29.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM 8212.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 503 of 823 Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. deterdženata i srodnih proizvoda. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva 8223.8. d) čišćenje i dezinficiranje opreme. zagrijavanje. nadziranje rada strojeva.13.6. rukovanje strojevima za dovršavanje.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode http://www.11. f) nadgled ostalih radnika. Rukovatelji strojevima za farmaceutske. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za farmaceutske. miješanje.2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. filtriranje.3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. usitnjavanje. 8221. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje. fermentiranje.2008 .nn. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8221.12. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda. peraće i toaletne proizvode 8222. Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina 8224. tlaka.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode. tijeka i brzine operacija. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala 8229. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. e) srodne poslove.htm 18. miješanje. specijalizirani 8221. peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji. punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d.14. Uputa: vidi uputu uz rod 8. c) nadziranje rada strojeva. filtriranje.19.n. stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda. fermentiranje. U toj su skupini zanimanja: 8221. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.

3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8222.14.8. nadziru rad strojeva.20.17.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode 8221.13. d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda.3 rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.htm 18.2008 .5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema DODATAK: 8221. raketa i sličnih sredstava.12.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo 8222.16.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.6.19.18.5 rukovatelj uređajem za streljivo.18.15. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje. specijalizirani 8221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica.11. h) nadgled ostalih radnika.17.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama. stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja. U toj su skupini zanimanja: 8222. b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku.3 rukovatelj uređajem za streljivo 8222.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.15. f) nadziranje rada strojeva. bombi.nn.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 504 of 823 8221. g) srodne poslove. c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode. specijalizirani 8221.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8221. specijalizirani http://www.

19.12. u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina 8223.16. U toj su skupini zanimanja: 8223.nn. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja.2 rukovatelj uređajem za bruniranje http://www. h) srodne poslove.2008 . f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada. rukuju uređajima za elektrolizu.htm 18.17. d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada.14.16.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina 8223. b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada. te nadziru navedene strojeve i uređaje.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica 8223.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina 8223. c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina 8223. i) nadgled ostalih radnika.8.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode 8222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 505 of 823 8222.18.6. specijalizirani 8222.13.11. g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada.5 sastavljač streljiva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada.15.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina 8223.19.3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice 8222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada.

24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 506 of 823 8223. h) nadgled ostalih radnika.19.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina 8223.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova http://www.2008 .3 rukovatelj uređajem za eloksiranje 8223. U toj su skupini zanimanja: 8224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija.3 rukovatelj uređajem za emajliranje DODATAK: 8223.5 galvanizer.23. f) nadziranje rada opreme. b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija. d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva.27. g) srodne poslove.12.28. e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira.29.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA 8224.3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina 8223. c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča.26. specijalizirani 8223.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija 8224.8.22. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.25.nn.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.3 galvanizer 8223.htm 18.11.6.24.2 pomoćni galvanizer 8223.21.

smjese za punjenje kemijskih olovaka.6. e) nadgled ostalih radnika. svijeća. olovaka i školskog pribora (tinte.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli DODATAK: 8229. halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda.15. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda).2008 .13.16.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda 8224. b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija.15.3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI http://www.N. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 507 of 823 8224. Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822.8.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli 8229. kuhinjske soli i sličnih proizvoda.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča 8224. U toj su skupini zanimanja: 8229. halogenih plinova.16.). Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi.13.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća 8229. vodenih boja. svijeća.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova 8224.nn. krede u boji itd. tuša.15.2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI 8229.2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode 8224.16.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija 8229.19.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma 8229.htm 18.15.11.2 JODAR SOLI 8229.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora 8229. c) nadziranje rada strojeva. poput linoleuma.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka 8229.12.17. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma.

3 MLINAR SOLI 8229.2008 .3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI 8229. letjelice i ostala vozila. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8231. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike. automobile. 8231.nn. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. e) nadziranje rada strojeva. izolacijskih materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 508 of 823 8229. miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu. f) srodne poslove. poput obuće. industrijskih potrepština te guma za bicikle.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.19.16. traktore.16.8. vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za gnječenje. c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa. http://www. potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda 8232.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM PODVRSTA 823. b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja. d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18.

2008 .3 rukovatelj uređajem za gumiranje 8231.24.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda 8231.19.34.nn.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE 8231.12.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume 8231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 509 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8231.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda 8231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.21.3 rukovatelj mlinom za gumu 8231.13.32.25.14.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.22.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA 8231.21.6.33.13.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće 8231.14.14.14.23.3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU 8231.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME 8231.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK 8231.htm 18.35.26.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova 8231.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože 8231.22.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda 8231.36.8.3 rukovatelj strojem za izradu gume 8231.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda 8231.31.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda 8231.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.14.2 vulkanizer DODATAK: 8231.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA http://www.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume 8231.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.41.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda 8231.

3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA 8231.25.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera 8232.13.6.28.htm 18.12.2008 . b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete.24.26. istiskivanjem.8.23. d) nadziranje rada strojeva. c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima.3 rukovatelj mlinom za plastiku 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera 8232.22. e) srodne poslove.24. U toj su skupini zanimanja: 8232.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike 8232.3 PROIZVOĐAČ GUME 8231.3 rukovatelj prešom za polimere 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 510 of 823 8231.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera http://www. f) nadgled ostalih radnika.27.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME 8231.22.22.3 rukovatelj ekstruderom za polimere 8232.nn.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232. rezanjem i drugim načinima.11.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU 8231.19.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE 8232.22.

3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera 8232. tj.4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 511 of 823 8232. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.34. tokaranje i rezbarenje. bušenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA 8232.35.3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.8.31.32.6.37. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje. za piljenje.nn. oblikovanje.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.38.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.30. ucrtavanje.33. specijalizirani 8232.19.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE PODVRSTA 824.38.39.29.40.36.3 rukovatelj strojem za izradu gumba 8232. Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva.40.5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.35.30.3 rukovatelj uređajem za preradu plastike DODATAK: 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA 8232.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.39.2008 .2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.38.4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232. Zanimanja su ove podvrste u skupini: http://www. a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.htm 18.

32.2008 .3 rukovatelj blanjalicom za drvo 8240.2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo 8240.3 rukovatelj kružnom pilom 8240.3 rukovatelj drvotokarskim strojem 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 512 of 823 8240.6.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu 8240. 8240.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva 8240.3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva 8240.nn.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo 8240.11.13.22.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom 8240. bušenje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje. ucrtavanje. Rukovatelji strojevima za drvene proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. oblikovanje.htm 18.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) kontrola izradaka. U toj su skupini zanimanja: 8240.16. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje.33.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva http://www. a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva. tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima.2 rezač drvenih figura 8240. d) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj bušilicom za drvo 8240. c) nadziranje rada strojeva.15.31.3 rukovatelj glodalicom za drvo 8240.8.18.3 rukovatelj tračnom pilom 8240. blanjanje (ravnanje).23.14.12.17.19.

38.11.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO http://www.52.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva.71.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva 8240.54.11.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM 8240.2 savijač drva u kalupu 8240.37.61.6.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 513 of 823 8240.62.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA 8240.51.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva 8240.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva 8240.12.42.35.42.3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE 8240.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča 8240.2008 .13.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva 8240.34.19.11.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo 8240.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha 8240.34.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA 8240. dimljenje i patiniranje drva 8240.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM 8240.41.17.53. specijalizirani 8240.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA 8240.3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova 8240.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem 8240.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA 8240.13.63.13.htm 18.3 KROJAČ ELEMENATA 8240.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA 8240.3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva 8240.3 ŠTUCER 8240.71. specijalizirani DODATAK: 8240.nn.36.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva 8240.

c) srodne poslove. knjigoveškim. kartona i sličnih materijala. strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira. RUKOVATELJI TISKARSKIM. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8251.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO 8240.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Nadziranje rada strojeva. Rukovatelji knjigoveškim strojevima 8253. b) nadziranje rada strojeva i oprema. U toj su skupini zanimanja: 8251. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru. Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 514 of 823 8240.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji http://www.11. bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad. Rukovatelji tiskarskim strojevima 8252.71. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira. Nadziru rad strojeva.71.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom.71.2008 .6. kartona i sličnih materijala.71.8.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO 8240.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU 8240. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim.htm 18.19.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM PODVRSTA 825. d) nadgled ostalih radnika. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8251.

13. b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA 8252.19.2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem DODATAK: 8251.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima 8252.17.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem 8251.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima 8253.6.12. vrečica i ostalih proizvoda od papira. njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje http://www.2 rukovatelj strojem bakrotiska 8251.12. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 515 of 823 8251.16. Nadziranje rada strojeva.2 rukovatelj strojem knjigotiska 8251.19.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . d) srodne poslove. c) nadziranje rada strojeva.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem 8251. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga. kartona celofana i sličnih materijala. omotnica.htm 18. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira.15.2 rukovatelj tiskarskim strojem 8251.18.14. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga.11.20.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji 8251. U toj su skupini zanimanja: 8252.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici 8251.2 rukovatelj sitotiskarskim strojem 8251.nn.

3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži 8253.2008 .15.11.3 rukovatelj strojem za izradu kuverata 8253.3 obrađivač materijala u kartonaži DODATAK: 8253.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA 8253.12. vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU 8253. preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih. uredski proizvodi.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica 8253. krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe.13. http://www.3 rukovatelj strojem za preradu papira 8253.8.6. j) nadgled ostalih radnika. brtve.13. KRZNO I KOŽU Rukovatelji strojevima za tekstil. lampioni itd. d) izradu omotnih papira. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica. c) rukovanje strojevima za rezanje. h) nadziranje rada strojeva.14. e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 516 of 823 i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija.nn.3 rukovatelj strojem u kartonaži 8253.).htm 18.3 KARTONAŽER PODVRSTA 826.17. f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac. Nadziru rad strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8253. g) izradu kartonaških proizvoda. krznenih i kožnih proizvoda.19. i) srodne poslove.14.13. igrače karte.3 obrađivač materijala u preradi papira 8253.16. b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona.

izbjeljivanje. f) srodne poslove. sukanje i premotavanje 8262. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana. c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma. udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke. g) nadgled ostalih radnika.htm 18. e) nadziranje rada strojeva. pranje. 8261. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8261. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana. d) rukovanje strojevima za predenje. oblikovanje pramena. sukanje i namatanje pređe. Rukovatelji šivaćim strojevima 8264. krznene i kožne proizvode d. tkanje i pletenje. bojanje i čišćenje tekstilne robe. Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima 8269.19. češljanje i pripremu za istezanje. predenje. pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. toplinsko stabiliziranje dimenzija. predenje. Uputa: vidi uputu uz rod 8. sukanje i namatanje pređe. Rukovatelji strojevima za predenje. spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila 8265.n. udvajanje pramena i namotavanje svitaka.8. Rukovatelji strojevima za tekstilne.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sušenje. proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože 8266. spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce. pletačkim i sličnim strojevima 8263.6. sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo. Nadziru rad strojeva. SUKANJE I PREMOTAVANJE Rukovatelji strojevima za predenje.2008 . Rukovatelji tkalačkim.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 517 of 823 Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana. sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. U toj su skupini zanimanja: http://www.

PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tkalačkim.11.6.3 MJEŠAČ VLAKANA 8261.3 SLAGAČ PREĐE 8261.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.13.19. tapiserija. RUKOVATELJI TKALAČKIM.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE 8261.8.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE) 8261.3 POSLUŽITELJ KONTINE 8261.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA 8261. pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva.nn.11. c) srodne poslove.11.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA 8261.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 518 of 823 8261.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA 8261. odjeće. vrpci.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE 8261.11. b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem.11. pletenina i ostalih proizvoda).3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 8261. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom.11.3 rukovatelj strojevima za predenje 8261.11.3 PRELAC KONCA 8261.11.2008 .11.3 PRELAC 8261. U toj skupini su zanimanja: http://www.11.11.11.12. tkanina.3 rukovatelj strojevima za užad DODATAK: 8261.11. Nadziru rad strojeva.11. d) nadgled ostalih radnika.3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL 8262.3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil 8261. tepiha.

nn.3 VEZAČ OSNOVE 8262.12.11.2008 .3 PREMOTAČ KONCA 8262.3 PLETAČ ČARAPA 8262.11.11.11.14.12.12.11.15.11.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža 8262.3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.13.12.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA 8262.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE 8262.11.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE 8262.16.11.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK 8262.11.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 519 of 823 8262.11.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA http://www.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE 8262.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA 8262.3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA 8262.3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje DODATAK: 8262.3 rukovatelj strojevima za tkanje 8262.3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE 8262.3 rukovatelj strojevima za vezenje 8262.11.12.19.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil 8262.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA 8262.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.6.11.11.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA 8262.htm 18.3 PREMOTAČ PREĐE 8262.12.

33. U toj skupini su zanimanja: 8263.8. krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima.14. krznenih i kožnih proizvoda.2008 .3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM 8263.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu 8263.14.25.11. b) rukovanje standardnim. specijaliziranim.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil 8263.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu 8263.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.nn.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata 8263.14.13.24. d) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće 8263.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje. e) nadgled ostalih radnika.12. šivanje s jednom ili više igala).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 520 of 823 8262.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. rukavica i raznovrsnih tekstilnih.htm 18.3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće 8263.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom 8263.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU 8262. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće.19.31.23. c) nadziranje rada strojeva.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU 8262. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima.22.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE 8262.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću 8263.32.12.6.

bojanje. pranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.13. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled.8.14. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje. f) rukovanje strojevima za čupavljenje. parenje. šišanje.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila 8264.3 kemijski čištač http://www.13.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA 8263.3 KONFEKCIONAR 8263.11.2 rukovatelj strojem za pr anje rublja 8264.htm 18.13. učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja. b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih. Nadziru rad strojeva.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE 8264. sušenje. d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila 8264.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK 8263. boju i kakvoću tekstilnih proizvoda.15. c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje).2008 . sušenje. toj su skupini zanimanja: 8264.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila 8264. krznenih i kožnih predmeta. g) nadziranje rada strojeva.19. suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa.16. krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE 8263.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja 8264. istezanje.nn.12.11. e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine. odnosno pletiva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 521 of 823 DODATAK: 8263.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila 8264. nečistoća. te kemijsko čišćenje tekstilnih.11. učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana.12. prešanje. pređe i tkanina.17.6.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA 8263.

3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila 8264.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 522 of 823 8264.18.13.3 rukovatelj kalandrom za tekstil 8264.25.33.19.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA 8264.34.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila 8264.11.3 rukovatelj tekstilnom prešom 8264.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE 8264.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće 8264.13.5 kemijski čistač.13.nn.31.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila 8264.40.39.3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila 8264.17.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila DODATAK: 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.35.6.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila 8264.38.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila 8264.8.2 RUKOVATELJ PERILICOM 8264. SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA 8264.22.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE http://www.61.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA 8264.32.2008 .51.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila 8264.37.17.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana 8264.23.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila 8264.11.31. majstor 8264.21.htm 18.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA 8264.36.24.

40. rastežu i izglađuju prerađeno krzno.3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE 8264. Nadziru rad strojeva.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA 8264. izravnavanje bora na koži).2008 . b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA 8264.40.40.19.39.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL 8264.8.nn.40.39.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE 8264. bojaju. f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje.40. g) nadziranje rada strojeva.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE 8264. c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune. šišaju dlaku na jednaku dužinu.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA 8264. razvlačenje valjcima. d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE 8264.40.htm 18.40.39. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom. http://www.40.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 523 of 823 8264. napinjanje) kako bi se od njih dobila koža. e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu.3 APRETER 8264.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU 8265. brušenje i četkanje koža i krzna.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE 8264. mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje.6.

obrubljuju ih.8.23. c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega.11. ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće).14.3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože 8265.21. navlače gornjište na kalup.3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože 8265.24. b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće. pretežno izrađenih od kože.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža 8265. U toj skupini su zanimanja: 8265.18.20. brizgaju potplate i pete na obuću.16.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože 8265. d) nadziranje rada strojeva.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože 8265.2008 . poliraju.25.6.13.3 rukovatelj strojem za struganje kože 8265. pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože 8265.nn.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8266.12.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože 8265.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože 8265. galanterijskim.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 524 of 823 h) srodne poslove. sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće. http://www.15.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine 8265.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ručnih torbica. te obavljavaju završne poslove.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože 8265.3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža 8265. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće.2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8265. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji obućarskim. i) nadgled ostalih radnika. Nadziru rad strojeva.19.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna 8265.htm 18.22.

Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa. d) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće 8266. b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona 8266. f) nadgled ostalih radnika.16.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću 8266.19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE.2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata 8266. krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826.11. Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina.8. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.18.21. krzno i kožu).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj skupini su zanimanja: http://www.22. (Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova 8266. c) nadziranje rada strojeva.19.htm 18.14.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije 8269.2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće 8266.2008 .nn.2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće 8266.15.20.2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.6. e) nadgled ostalih radnika.N.17. krzna i kože.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 525 of 823 e) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.3 rukovatelj obućarskim strojevima 8266.12.13. U toj su skupini zanimanja: 8266.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju.12. preradu čaja. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode 8275.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 526 of 823 8269. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode 8273.3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom 8269. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita. preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.nn. proizvodnju piva. tjestenine i srodnih proizvoda.21. 8271. začina i sličnih prehrambenih proizvoda.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije 8269.2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće DODATAK: 8269. začina i sličnog zrnja 8274.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. preradu i rafiniranje šećera.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira 8269. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8271. jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda. preradu voća.6.21. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA http://www.19.8. kave i kakaa 8278. proizvodnju kruha.14. oraha i povrća. Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca 8279.htm 18. vina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba 8277. drobljenje i mljevenje žita. Rukovatelji strojevima za preradu mesa 8272. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji strojevima za obradu čaja. preradu mesa i proizvoda od ribe. kave i kakaa.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila 8269. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća 8276.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE PODVRSTA 827.2008 .

24. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade. c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe.14.26. pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda.htm 18.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa 8271. b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe. homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja.21.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25.13.22.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe 8271.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 527 of 823 Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla.15.3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica 8271.12.11. d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe. http://www. e) srodne poslove.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe 8271.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe 8271. U toj su skupini zanimanja: 8271.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa 8271. dimljenog mesa i dimljene ribe. proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi 8271.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe 8271.3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa 8271. f) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojem za riblje proizvode 8271.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti 8271.19.nn.6.16.2008 .2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe 8272. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pasterizaciju.

22.htm 18.27. d) srodne poslove. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA. začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje.14.3 sirar. jela.21. c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 528 of 823 b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu.2008 . specijalizirani 8272.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane 8272. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna.12. U toj su skupini zanimanja: 8272.6.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka 8272. c) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka 8272.26.3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka 8272. miješanje i ostale načine prerade žita.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda 8272.5 prerađivač mlijeka.11. b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina. industrijski 8272.3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode 8272.nn. stočne hrane i preradu riže.23. začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka. e) nadgled ostalih radnika.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka DODATAK: 8272. mljevenje.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU 8273.24.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda 8272. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA Rukovatelji strojevima za mljevenje žita.8.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka 8272.21.5 industrijski obrađivač mlijeka.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25. http://www.28. specijalizirani 8272.

13. tjestenine i sličnih proizvoda.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita 8273. tjestenine. gotovog tijesta.3 rukovatelj silosnim uređajima 8273.18. U toj su skupini zanimanja: 8273. čokolade i sličnih proizvoda iz brašna.13. c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha.11.14. tjestenine i srodnih proizvoda. kruha. b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 529 of 823 d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha. gotovog tijesta. gotovoga tijesta.3 rukovatelj mlinskim sitima 8273.3 rukovatelj mlinskim valjcima 8273.2008 .22.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane DODATAK: 8273.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane 8273. e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda. http://www.8. kakaa i drugih sastojaka.3 SIJAČ BRAŠNA 8274.21.3 mlinar 8273. gotovoga tijesta.3 rukovatelj mlinom za začine 8273.15.17. d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica.19. oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica. g) nadgled ostalih radnika. tjestenine i srodnih proizvoda.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda 8273.htm 18.6.3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita 8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mlinar. f) srodne poslove.16.12. majstor 8273.nn.

voća i oraha.21.24.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta 8274. g) nadgled ostalih radnika.26.25.6.23.12.2008 .13. c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti . konzerviranjem i smrzavanjem.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode 8274.25. d) rukovanje strojevima za pripremu voća. smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća. U toj su skupini zanimanja: http://www.2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše DODATAK: 8274.19. voća i oraha . povrća i oraha za daljnju peradu.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa 8274. kuhanjem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma 8274.28.nn. ulja iz sjemenki uljarica.22.htm 18.3 KONDITOR 8275.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša 8274.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva 8274.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 530 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8274.3 rukovatelj strojevima u pekarstvu 8274.27.11. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća. blanširanje. b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica. e) rukovanje strojevima za sušenje.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade 8274.8. konzerviranje. kuhanje. f) srodne poslove.sušenjem.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine 8274. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem.

3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća 8275.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 531 of 823 8275.31. uključujući fine kemikalije.3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća 8275.34. strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe.3 rukovatelj strojevima za obradu voća 8275.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA 8276.21.13.2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća DODATAK: 8275.12.3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti 8275.23.37.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane 8275.2008 . c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća 8275.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća 8275. škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera.14.33.16.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća 8275.11.32. http://www.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena 8275.15.36.35.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova 8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera. fruktozu i ostale proizvode.21.21. b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine. glukozu.htm 18.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća 8275.6.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA 8275.21.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina 8275.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA 8275.19. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka.2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske 8275.22.nn.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.

g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba.25.41.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba 8276.21.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.28.23.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani 8276.2008 . f) rukovanje postrojenjima za močenje.24. U toj su skupini zanimanja: 8276. l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora.8.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 532 of 823 d) rukovanje strojevima za rafiniranje.26.3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.19. stočna hrana).3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera 8276.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276. e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca.3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava 8276.3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova 8276.htm 18. i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba.2 uzorkovač repe 8276.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa http://www. k) rukovanje strojevima za preradu meda. a) nadgled ostalih radnika. usitnjavanje i separaciju škroba.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca 8276.6.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276. kristalizaciju i sušenje šećera.22.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer 8276. m) srodne poslove.32.3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa 8276. ulje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka 8276. h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna.27.30.31. klice.11. j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata.29.42.

zrna kakaovca i korijena cikorije. kakaovca i cikorije.52.6. te za proizvodnju kvasca. c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave. dodataka jelima i čajeva 8278.nn.51. sušenje i miješanje zrna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 533 of 823 8276.51. vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave. kavovina.45. prešanje. pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena 8276. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije. e) srodne poslove. kakaa. b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. http://www.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda. ljuštenje. zrna kave. kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja.43.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata 8276. U toj su skupini zanimanja: 8277. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje.53.21.3 MEDAR 8277.htm 18.8. osim sokova od voća i povrća. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda 8276. specijalizirani 8276.2008 .11. kakaovca i korijena cikorije. valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba 8276. KAVE I KAKAA Rukovatelji strojevima za obradu čaja. f) nadgled ostalih radnika.19. instanta i čajeva 8277.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera DODATAK: 8276.44.

21.htm 18.12.nn. c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima.23.3 KUHAR PIVA 8279.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva 8278.24.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića 8278.15. osim sokova od voća i povrća.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina 8278.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa 8278.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića DODATAK: 8278.14.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada 8278. U toj su skupini zanimanja: 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića 8278. h) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića 8278.2008 .13. g) srodne poslove. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana. d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa.12.6. http://www.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca 8278.3 PIVAR 8278.22.25. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola 8278. e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 534 of 823 b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije. f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca.8.12.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.

12.4 rukovatelj uređajem za preradu duhana 8279. 8281. U toj su skupini zanimanja: 8279. SASTAVLJAČI STROJEVA Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima. Sastavljači metalnih.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda 8279.8. gumenih.3 rukovatelj strojem za preradu duhana 8279. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8281. Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji.11.2 poslužitelj linije u preradi duhana 8279. Sastavljači kartonskih. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme 8284. Sastavljači električnih strojeva i opreme 8283.21.nn. tekstilnih i sličnih proizvoda 8287.22.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 535 of 823 c) srodne poslove.13.htm 18.19. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima.4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda PODVRSTA 828. Sastavljači strojeva 8282. Ti poslovi uključuju: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda 8286. i plastičnih proizvoda 8285.6. d) nadgled ostalih radnika. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 8.

14.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA 8281.12.14.14.6.2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA 8282. b) srodne poslove.13.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA 8281. c) nadgled ostalih radnika.2 sastavljač parnih kotlova 8281.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA 8281.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 536 of 823 a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva.htm 18. lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima.2 sastavljač motornih vozila 8281.2 sastavljač dizalica 8281.15.2 sastavljač parnih turbina 8281. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima.21.2 sastavljač motora 8281. http://www.2 sastavljač strojnih pribora DODATAK: 8281.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA 8281. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima.2008 .22.8.2 sastavljač plinskih turbina 8281.19.24. motornih vozila.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 8281.23. U toj su skupini zanimanja: 8281.12.14.14.25.2 sastavljač strojeva 8281.11.2 sastavljač pružnih vozila 8281.nn.2 sastavljač brodske pomoćne opreme 8281.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

18.19.26.14.24.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA 8282.15.25.3 VIKLER 8282.17.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata 8282.11.nn.2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala 8282.2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova 8282.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova 8282.2 sastavljač akumulatora 8282. c) srodne poslove.2 sastavljač žarulja 8282.20.2 pomoćni elektronamatač 8282.15.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija 8282.2008 .2 sastavljač baterija 8282.14.2 sastavljač elektrožičanih snopova 8282.2 sastavljač malih transformatora 8282.2 sastavljač elektromotora 8282.28.3 elektronamatač 8282. specijalizirani 8282.21.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja 8282.6.16.19. d) nadgled ostalih radnika.2 sastavljač rasvjetnih tijela 8282.27.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA http://www.13.23. U toj su skupini zanimanja: 8282.12.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 537 of 823 b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima.5 elektronamatač.22.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE 8282.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova DODATAK: 8282.15.2 sastavljač aparata za kućanstvo 8282.htm 18.

d) nadgled ostalih radnika. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima. prema točno određenim postupcima.6.3 ELEKTRONIČAR 8284.3 sastavljač elektroničkih sklopova 8283.3 sastavljač metalnog pokućstva 8284.2 sastavljač telekomunikacijske opreme 8283.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.12.11. U toj su skupini zanimanja: 8283.12.2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA 8283. igračaka. c) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje metalnih.14. b) srodne poslove.2 sastavljač elektroničke opreme DODATAK: 8283.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 538 of 823 8282.3 sastavljač telefonskog aparata 8283.3 sastavljač tiskanih ploča 8283.15.25. b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima.13. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima.htm 18. sportske opreme i sl.12. gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima. U toj su skupini zanimanja: 8284. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Sastavljači metalnih. SASTAVLJAČI METALNIH. c) srodne poslove.8.2008 .2 sastavljač metalnih proizvoda http://www.11. gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne. poput bicikla. gumene i plastične dijelove različitih proizvoda.

11.12.2 sastavljač gumenih proizvoda 8284.12.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka DODATAK: 8284. tekstilnih.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA 8284. prema točno određenim postupcima. kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno http://www. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači kartonskih.3 sastavljač drvenih proizvoda 8285.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA 8285.nn. U toj su skupini zanimanja: 8285.13.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285.6. c) nadgled ostalih radnika. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.19.2 SASTAVLJAČ BICIKLA 8284.11. različitih vrsta proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 539 of 823 8284.htm 18.13.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA 8285.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala DODATAK: 8285.11.11.13.3 SASTAVLJAČ PALETA 8286.15.2 sastavljač plastičnih proizvoda 8284.2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA 8284. Ti poslovi obično uključuju: a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda.15.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE 8284. kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona.14. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.8.2008 .13.13.2 SASTAVLJAČ SATOVA 8284.3 sastavljač građevne stolarije 8285. tekstila. b) srodne poslove. prema točno određenim postupcima.

11.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 8287.23. d) nadgled ostalih radnika. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala.11. U toj su skupini zanimanja: 8286.13.2 sastavljač naočala 8287. b) dodavanje metalne.12. tekstila. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala.22. b) sastavljanje naočala.2008 . sirka itd.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala PODVRSTA 829. http://www.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca 8286.nn. c) srodne poslove.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda 8286.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. plastične ili druge opreme.2 sastavljač papirnatih proizvoda 8286. metala.8. a posao obavljaju prema točno određenim postupcima.2 sastavljač kožnih proizvoda 8286. c) srodne poslove.23.2 sastavljač tekstilnih proizvoda DODATAK: 8286.6.12.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka 8287.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 540 of 823 određenim postupcima.19. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona. kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA 8287. četaka od plastike. d) nadgled ostalih radnika.

3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča 8290. d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja. c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča 8290. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8290. e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku. odnosno koji dodaju financijske markice. dodavanje financijskih markica proizvodima. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih. U toj su skupini zanimanja: 8290. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada.8.htm 18. sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 541 of 823 RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje. etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima. g) nadgled ostalih radnika.11. pakiranjima i kontejnerima. 8290. f) srodne poslove. telekomunikacijskih vodova u zemlju. pakiranjima i kontejnerima. Nadziru rad strojeva. lijepljenje etiketa.2008 .3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova http://www.19. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje. sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.13.12. strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca 8290.21.41.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela 8290.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA 8290.43.2 rukovatelj strojem za pranje boca 8290.71.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25.2 VAGAR KOLSKE VAGE http://www.73.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe 8290.28.72.61.24.31.26.52.44.2 PUNJAČ VREĆA 8290.21.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku 8290.2 rukovatelj uređajem za pranje vozila DODATAK: 8290.2008 .2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom 8290.3 rukovatelj strojem za označivanje ceste 8290.nn.2 rukovatelj vagom 8290.2 rukovatelj strojem za pakiranje 8290.19.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni 8290.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 8290.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR 8290.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 542 of 823 8290.htm 18.23.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje 8290.8.3 rukovatelj strojem za pranje vagona 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom 8290.28.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže 8290.61.14.51.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU 8290.42.27.21.6.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica 8290.22.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi 8290.21.51.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima. građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA http://www. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire.nn. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima 834. voze i nadziru pokretne industrijske.2008 . obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. Željeznička prometnotransportna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu. Brodska posada i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu. Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8311. upravljanje pokretnim industrijskim.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 543 of 823 VRSTA 83. manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom.htm 18. PODVRSTA 831. Strojovođe i srodna zanimanja 832. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima.19. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika. skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima. rukovanje željezničkom signalizacijom. rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. 8311. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 831. Strojovođe i srodna zanimanja 8312.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Vozači motornih vozila 833. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima.8.

ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA Željeznički manevristi.15.31.14.14.11. c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom.12.11. pratitelji lokomotiva. a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala.15.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA 8311.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE 8311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI 8311.19.14.31. postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila 8311.4 strojovođa dizelvučnog vozila 8311.2008 . odjavničari.4 strojovođa elektrovučnog vozila 8311.nn. vozni manipulanti.13.11. kočničari.htm 18. nadziru http://www. d) srodne poslove.3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE 8311.4 dispečer vuče vlakova 8311.12. e) nadgled ostalih radnika.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 544 of 823 Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive.3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila 8311.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA 8312.3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU 8311. električnom ili dizel-lokomotivom.3 vozač motornih pružnih vozila 8311.21. skretničari. U toj su skupini zanimanja: 8311.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA 8311.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA 8311. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom.12.8.4 pregledač vagona DODATAK: 8311.

pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima. pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje.11.2 VOZNI MANIPULANT 8312. c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju. Vozači motocikla http://www.11.11. posebnim vozilima. tramvajima.6. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8321. VOZAČI MOTORNIH VOZILA Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika. iskrcaju i pripremi vlakova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 MANEVRIST 8312. automobilima.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA 8312. Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 545 of 823 željeznički promet pomoću operativne signalizacije. kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika.htm 18. skreću vagone.11.11.11.2 prometnotransportni radnik DODATAK: 8312.2 ODJAVNIČAR 8312. rade na industrijskim kolosijecima.19.nn. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje. d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu.2 POSTAVNIČAR PODVRSTA 832. autobusima.2 KOČNIČAR 8312. e) srodne poslove.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. taksijima. teškim teretnim vozilima.2008 . f) nadgled ostalih radnika.2 SKRETNIČAR 8312. U toj su skupini zanimanja: 8312.11.8. b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije.

Ti poslovi uključuju: a) upravljanje automobilima i taksijem. kamionetima i malim kamionima za isporuku robe. VOZAČI MOTOCIKLA Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.11. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila 8323. Vozači teških teretnih i vučnih vozila Uputa: vidi uputu uz rod 8.3 vozač lakog dostavnog vozila http://www.12.8.3 vozač hitne pomoći 8322.19. b) upravljanje automobilima.11.htm 18. d) nadgled ostalih radnika.12. Vozači autobusa i tramvaja 8324.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača. U toj su skupini zanimanja: 8322. U toj su skupini zanimanja: 8321.nn. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe. c) srodne poslove.3 vozač taksija 8322.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 8321.2 vozač tricikla 8322. b) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 546 of 823 8322.14.13.6.2 vozač motocikla 8321. c) nadgled ostalih radnika.3 vozač osobnog automobila 8322.2008 .

16.13.8. tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka. tekućina i drugih tvari. poput kamiona s prikolicom ili bez nje.12. tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 vozač posebnih teretnih vozila 8324.19.htm 18.5 vozač autobusa 8323. d) nadgled ostalih radnika.12.3 vozač traktora 8324. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje teškim motornim vozilima.3 vozač teretnog vozila 8324.3 vozač opasnih tvari DODATAK: http://www. za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka.3 vozač tegljača s poluprikolicom 8324.nn.5 vozač trolejbusa 8324. U toj su skupini zanimanja: 8324.6.3 vozač tramvaja 8323.15. tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama.11. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozači upravljaju autobusima. c) srodne poslove.14.2008 .13. c) nadgled ostalih radnika. b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 547 of 823 8323.3 vozač teretnog vozila s prikolicom 8324. b) srodne poslove. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe. U toj su skupini zanimanja: 8323.11. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu.

3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME 8324.15.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA 8324.4 VOZAČ CISTERNE 8324. šumskim. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima 8333.nn. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA PODVRSTA 833.15.htm 18. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima Uputa: vidi uputu uz rod 8. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 548 of 823 8324.6.15.3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA 8324.14. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8331.15. voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu.14.14. Ti poslovi uključuju: a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje. sadnju. žetvu.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA 8324.2008 .8. usmjeravaju.4 VOZAČ FURGONA 8324.19.11. građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA) 8324. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima 8334.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva 8332. 8331.3 VOZAČ KAMIONA 8324. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim.13.4 VOZAČ HLADNJAČE 8324.

e) upravljanje kesonskim uređajima. d) nadgled ostalih radnika. nasipi i pri sličnim radovima (valjcima. g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme. f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 549 of 823 pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom.nn. http://www. utovarivačima. b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka. prihvat i ugradbu svježeg betona.3 vozač poljoprivrednih strojeva 8331.12.19. nabijanje i valjanje površina. rovokopačima. U toj su skupini zanimanja: 8331. j) nadziranje rada strojeva. grejderima. ježevima. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala. betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo. i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina.2 šumski traktorist 8331.22. prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika.2008 . rušenje građevina. uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično). Nadziru rad strojeva.11. c) upravljanje strojevima za tunelske iskope. kompaktorima). stabilizaciju tla.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala.2 poljoprivredni traktorist 8331. planiranje terena. prijevoz. sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu. planiranje terena. rušenje građevina. iskope u tunelu.8. pijeska i zemlje.htm 18. sađenje. razgrtanje zemlje i drugog materijala. nabijačima. b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje.3 vozač teške šumske mehanizacije 8332. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje strojevima za iskop. h) upravljanje strojevima za prijevoz. temeljenje na pilotima i kesonima.21. d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih. skrejperima.6.

3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme 8332.21. l) nadgled ostalih radnika.14.3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje 8332.nn.19.8.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje 8332.3 rukovatelj strojevima za planiranje 8332.18.41.3 vozač strojeva za asfaltiranje 8332.38. U toj su skupini zanimanja: 8332.13.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla 8332.35.36.20.11.43.3 vozač strojeva za planiranje 8332.2008 .2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje 8332.3 vozač strojeva za zemljane radove 8332.3 rukovatelj strojevima za zemljane radove http://www.3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika 8332.33.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika 8332.19.17.39.15.34.3 vozač automješalice 8332.40.3 vozač strojeva za zabijanje pilota 8332.2 rukovatelj strojevima za nabijanje 8332.37.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela 8332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 550 of 823 k) srodne poslove.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota 8332.12.6.2 rukovatelj strojevima za iskop 8332.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.3 vozač strojeva za injektiranje tla 8332.3 vozač strojeva za nabijanje 8332.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla 8332.16.31.3 vozač strojeva za iskop 8332.htm 18.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje 8332.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla 8332.42.

63.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA 8332.33.47.6.34.81.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM 8332.34.45.51.2 RUKOVATELJ BAGEROM 8332.31.61.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM 8332.31.8.3 rukovatelj strojem za torkretiranje 8332.42.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton 8332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 551 of 823 8332.2008 .3 rukovatelj betonskom crpkom 8332.3 RUKOVATELJ GREJDEROM 8332.19.33.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica 8332.3 RUKOVATELJ DOZEROM 8332.31.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM 8332.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE http://www.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM 8332.46.4 rukovatelj strojevima za pružne radove 8332.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM 8332.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije 8332.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM 8332.nn.2 RUKOVATELJ VALJKOM 8332.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE 8332.71.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica 8332.82.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima 8332.44.34.3 rukovatelj betonskim topom 8332.3 rukovatelj građevinskim strojevima DODATAK: 8332.62.34.31.htm 18.33.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda 8332.42.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM 8332.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM 8332.

2008 .3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA 8332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 552 of 823 8332.41.51.42.19. f) srodne poslove.11.3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem 8333.3 rukovatelj žičarom 8333.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA 8332.13.32.42.31. b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje.42.3 rukovatelj dizalom 8333.3 vozač pokretne dizalice http://www.3 ZIDAR TORKRETAR 8332. U toj su skupini zanimanja: 8333.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.8. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih. g) nadgled ostalih radnika.htm 18.3 rukovatelj vitlom 8333.3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 8333.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA 8332.3 rukovatelj uređajima brane 8333.3 rukovatelj pomičnim mostom 8333.3 rukovatelj uspinjačom 8333. c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje. d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje.82.3 rukovatelj transportnom trakom 8333. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom.82.12.47.nn. e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje.

51.19.52.59.58. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima.58.3 DIZALIČAR 8334.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM 8333.2 lučkotransportni radnik 8333.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM 8333.53.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM 8333.htm 18.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM 8333.3 rukovatelj dizalicom DODATAK: 8333.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom 8333.2 MANTIST 8333. elektrokolicima.41.53.3 rukovatelj kranom 8333.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM 8333.55.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM 8333.53.8.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM 8333.56.55.54.3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA 8333.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM 8333.52.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM 8333.3 VOZAČ AUTODIZALICE 8333.3 RUKOVATELJ SAMARICOM 8333.53.2 rukovatelj brodskom dizalicom 8333.31.59.nn.57.3 rukovatelj pokretnom dizalicom 8333.52.3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM 8333. kontejnerskim http://www.53.2 POMOĆNI DIZALIČAR 8333.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 553 of 823 8333.6.56.3 rukovatelj obalnom dizalicom 8333.52.2 vezač tereta 8333.53.2008 .

Ti poslovi uključuju: a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz. lancima i sidrima na brodu. ukrcaj i iskrcaj u terminalima. c) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci.13. lukama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 554 of 823 prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz.nn. Ti poslovi uključuju: a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža).13.6.2 vozač viličara 8334. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8340. b) kormilarenje brodom po uputama.19.2008 . BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima. Brodska posada i srodna zanimanja 8340.12. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda. bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju.2 RUKOVATELJ VILIČAREM 8334. c) rukovanje užetima.11. U toj su skupini zanimanja: 8334.11.3 vozač kontejnerskog prijenosnika DODATAK: 8334. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA PODVRSTA 834. podizanje i slaganje tereta. kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje. brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima. http://www. b) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 vozač elektrokolica 8334. podizanje i slaganje tereta.8.htm 18. skladištima. tvornicama i drugdje.

bojanje.19.2 brodski mazač 8340.14.2 vođa stroja unutarnje plovidbe 8340.17.11.51.2 vozač taksija na vodi 8340. trupa broda i stroja.2 brodovođa unutarnje plovidbe 8340. U toj su skupini zanimanja: 8340.12.24.25.htm 18.2 mornar motorist 8340.52.15.3 vođa palube 8340.2008 .2 kormilar teglenice 8340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 kormilar unutarnje plovidbe 8340.2 vođa palube unutarnje plovidbe 8340.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme 8340.5 vođa palube na platformi 8340.22.8.2 vođa stroja 8340.2 skelar 8340.2 mornar 8340.23.16. struganje.43.53.31. h) nadgled ostalih radnika.21.2 vođa malog plovećeg radnog stroja 8340. podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti.44.3 mornar marine 8340.41. f) čišćenje palube. opremom za teret.42. spremištem za užad.2 radnik na palubi platforme http://www.2 kormilar 8340.13.2 brodski motorist 8340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 555 of 823 d) rukovanje brodskim strojevima.2 čistač stroja 8340.6. g) srodne poslove. e) održavanje i upravljanje brodskom opremom.nn. uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima.

pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama. pružanje različitih usluga na ulici. ribarstvu. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja http://www.11.8.11.13.3 POMORSKI BRODOVOĐA 8340.41.3 BRODOVOĐA 8340. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor.2 VOZAČ SKELE ROD 9. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste: 91. javnim mjestima ili po kućama. glačanje.2 KORMILAR PRISTANA 8340. rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila. jednostavne poslove u rudarstvu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . pranje. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.2 BRODSKI STROJOVOĐA 8340.2 svjetioničar DODATAK: 8340. lovstvu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. nošenje prtljage. skupljanje smeća.13. dostava poruka i roba.19. uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova.16. ručno pakiranje. šumarstvu.2 MOTORIST BRODA 8340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 556 of 823 8340.24.2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.41. građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji. čišćenje. razne jednostavne poslove u poljoprivredi.2 KORMILAR PRISTANIŠTA 8340.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU 8340.15. Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama.nn.16.htm 18. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. rukovanje teretom.2 VOĐA MALOG BRODA 8340.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.6.42. metenje ulica i sličnih mjesta.15.61.

pružanje različitih usluga na ulici. po kućama i telefonom. proizvodna. metenje i skupljanje smeća. transportna i srodna zanimanja 99.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ulični prodavači 9113. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. od čišćenja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Prodavači telefonom 9111. očitavanje brojila. glačanje. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda.19. šumarska i ribarska zanimanja 93. javnim mjestima.nn. pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima. građevinska. Radnici bez zanimanja VRSTA 91.htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9111. Pazikuće. nošenje prtljage. dostavljanje poruka i roba. čistačice. čišćenje. pranje. Ulični prodavači i srodna zanimanja 912. Dostavljači. razvođenje publike. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 913.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 557 of 823 92. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 911. prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. Čistači ulica i srodna zanimanja PODVRSTA 911. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama. nosači i srodna zanimanja 916.8. ULIČNI PRODAVAČI http://www. Kućne pomoćnice. Jednostavna rudarska. peračice i srodna zanimanja 914. javnim mjestima ili po kućama. pranje prozora i ostalih staklenih površina. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama. Jednostavna poljoprivredna. ručni čistači automobila i srodna zanimanja 915. dostave robe i poruka te nošenja prtljage.2008 .

11. b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje hrane.6. d) izlaganje hrane.8.11. U toj su skupini zanimanja: 9111.2008 . f) srodne poslove. f) srodne poslove. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom. c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta. e) naplaćivanje.12. pića i ostalih proizvoda za prodaju. b) pripremu hrane i pića za prodaju. PRODAVAČI TELEFONOM Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo.1 KOLPORTER 9113. pića i ostale robe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 558 of 823 Ulični prodavači hrane. c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki. e) prikupljanje otplata. kina ili stadiona. U toj su skupini zanimanja: 9113.1 prodavač na priredbama DODATAK: 9111. pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu. d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka. sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora.11. po kućama ili telefonom.1 prodavač telefonom http://www. voće. g) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. povrće.1 ulični prodavač 9111.nn.19.htm 18.

čistačice. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja. Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine. f) srodne poslove.12. g) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. e) naplaćivanje na licu mjesta.2008 . peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima. b) čišćenje i laštenje cipela.1 čistač obuće 9120. ČISTAČICE. nošenje poruka. d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata. pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele.htm 18. vođenje brige o posteljini. U toj su skupini zanimanja: 9120.1 plakatar PODVRSTA 913. nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici. vlakovima. kao i na zrakoplovima. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA Kućne pomoćnice. peru automobilska stakla. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 9120.1 prodavač po kućama PODVRSTA 912. KUĆNE POMOĆNICE.nn. tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara. pranje prozora na automobilima na ulici. c) pranje i čišćenje automobilskih prozora. pranje i http://www.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 559 of 823 9113. Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela. uredima. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 9120. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11.19. autobusima. hotelima. bolnicama i drugim ustanovama.12.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 560 of 823 poliranje podova. obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. vode brigu o posteljini. U toj su skupini zanimanja: 9131. Kućne pomoćnice 9132. naručuju kućanske potrepštine. Čistačice i posluga 9133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. tramvajima. vlakova.nn. Pralje i glačarice 9131. c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji.2008 . vlakovima i zrakoplovima. autobusima. pranje i poliranje podova. uključivši i pranje posuđa. Ti poslovi uključuju: a) metenje. kuhanje i serviranje jela i pića. http://www. stavljanje ručnika. pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima. čišćenje kupaonica. Ti poslovi uključuju: a) metenje.8. pokućstva i ostalog te namještanje kreveta. g) nadgled ostalih radnika. b) spremanje kreveta.19.6. autobusa i sličnih vozila. ČISTAČICE I POSLUGA Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9131.1 kućna pomoćnica 9132. usisavanje prašine. peru. usisavaju prašinu. KUĆNE POMOĆNICE Kućne pomoćnice i čistačice stana metu. pranje i poliranje podova i pokućstva. kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove. b) pranje. d) pripremu. pokućstva i drugog inventara u zgradama. usisavanje prašine. sapuna i sličnih potrepština. glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina. kao i zrakoplova. c) pranje posuđa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština. kuhanje i serviranje jela. f) srodne poslove.11. pranje prozora i ostalog inventara. poslovnih zgrada i drugih ustanova.

6. Ti poslovi uključuju: a) ručno pranje i glačanje rublja.12.1 pralja 9133.1 MLADIĆ KUHINJE 9132.11.8.nn.11. e) nadgled ostalih radnika.1 MLADIĆ SOBE 9132.21.1 kuhinjski radnik DODATAK: 9132.19. ručno i kemijskim otopinama.1 SPREMAČICA 9132.1 ručni čistač DODATAK: 9133. c) srodne poslove. 9133.11.1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE 9132.1 BRIGADIR ČISTAČICA 9132.12.1 čistačica 9132. odjeće i drugih proizvoda od tkanina.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 561 of 823 d) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRALJE I GLAČARICE Pralje i glačarice ručno peru. U toj su skupini zanimanja: 9132.1 PERAČ POSUĐA 9133.11.11.12.1 sobarica 9132.11.21.11. b) čišćenje odjeće. glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete.1 glačarica 9133.21. d) nadgled ostalih radnika.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA http://www. tkanina.21. U toj su skupini ova zanimanja. kožnih i sličnih predmeta.1 PODVORNIK 9132.htm 18.

b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina. hotelima. crkvi i ostalih zgrada. crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit.8.1 NADSTOJNIK ZGRADE http://www. d) srodne poslove. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. e) nadgled ostalih radnika. hotelima.11.21.htm 18. U toj su skupini ova zanimanja: 9141. pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit.1 crkvenjak DODATAK: 9141. PAZIKUĆE.21.11. c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima. crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima. poslovnim zgradama.1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 9133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. hotela. Ručni perači automobila i prozora 9141. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.22.nn. jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 562 of 823 9133. Pazikuće i srodna zanimanja 9142.6. čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ PODVRSTA 914. Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju.2008 . npr.1 pazikuća 9141.19. reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9141.1 zvonar 9141. jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada.21. poslovnim zgradama. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. poslovnih zgrada.

vode brigu o parkiralištima. nosači nose i isporučuju poruke. skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju. parkirališnih satova i slično 9151. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima. posebno u hotelima. očitavanje brojila za struju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9151. i drugdje te nose prtljagu. Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 563 of 823 9142. Garderobjeri i srodna zanimanja 9153. uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta. opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova. nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu.11. nose prtljagu. Praznitelji prodajnih automata. uvode posjetitelja na njihova mjesta. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 PERAČ STAKLA PODVRSTA 915. pranje i laštenje automobila i drugih vozila. pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva. Dostavljači.8. U toj su skupini zanimanja: 9142. na postajama i zračnim lukama.htm 18. http://www. plin i vodu. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima.1 ručni perač automobila 9142. plin i vodu. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. kućanstvima. na kolodvorima i zračnim lukama.nn.19.12. nosači i srodna zanimanja 9152. DOSTAVLJAČI. d) nadgled ostalih radnika.12. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. c) srodne poslove.1 perač prozora DODATAK: 9142.6. ručno ili pomoću jednostavnih uređaja. nošenje prtljage u hotelima. DOSTAVLJAČI. sušenje i laštenje. b) pranje prozora i ostalih staklenih površina.2008 . drugim društvima i ustanovama.

e) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika.12.11.6. b) dužnosti dostavljača (tekliča).21. kućanstvima i na druga mjesta. c) isporuku razne robe trgovinama. skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta. U toj su skupini zanimanja: 9152. kazalištima.2008 .13. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva. drugim društvima i drugdje. Ti poslovi uključuju: a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima. U toj su skupini ova zanimanja: 9151.11. b) pregled ulaznica u kinima.8. na postajama.htm 18. e) nadgled ostalih radnika. kazalištima. na priredbama itd. zračnim lukama i drugdje. d) nošenje i isporuku prtljage. restoranima i drugdje.1 dostavljač 9151.nn.1 poslužitelj dizala 9151.1 nosač 9151. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima. posebno u hotelima.1 KURIR 9152. cirkusima.1 hotelski teklič 9151.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 564 of 823 Ti poslovi uključuju: a) isporuku poruka.1 poslužitelj u golfu DODATAK: 9151.14. c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima.11.1 čuvar prtljage http://www.1 garderobjer 9152.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove.12.

PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 565 of 823 9152.1 praznitelj prodajnih automata 9153. nošenje vode. c) očitavanje brojila za struju.14.1 očitač brojila plina/vode/struje 9153. Radnici na odvoženju otpada 9162.1 parkirališni radnik PODVRSTA 916. Čistači ulica i srodna zanimanja 9161. Ti poslovi uključuju: a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika. U toj su skupini zanimanja: 9153. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada.13. ukrcaj i iskrcaj smeća. plin i vodu i bilježenje potrošnje. cijepanje drva za loženje. Ti poslovi obično uključuju: skupljanje.11. plin i vodu. parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih. čišćenje ulica.13.2008 .nn. skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca.1 poslužitelj zahoda 9152.htm 18. Praznitelji prodajnih automata. parkova i ostalih javnih površina.8.1 poslužitelj zabavnog parka 9152. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva. te očitavaju brojila za struju.15. ulica i ostalih javnih mjesta. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9161. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA http://www.1 biljeter 9153.12. b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca. d) srodne poslove.6.19. istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova. e) nadgled ostalih radnika. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL.

1 radnik za pomoć u kući http://www.1 kupališni radnik 9162.2008 .11.11. U toj su skupini zanimanja: 9161. U toj su skupini zanimanja: 9162. g) nadgled ostalih radnika. parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove.1 SMETLAR 9162.8.1 utovarivač otpada DODATAK: 9161.htm 18. b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva . parkova i ostalih javnih površina. c) cijepanje i slaganje drva za loženje. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice.6. d) nošenje vode. Ti poslovi uključuju: a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere.1 radnik na tržnici 9162.1 čistač ulica 9162.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 566 of 823 Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 perač ulica 9162. c) srodne poslove. f) srodne poslove.11.14. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje ulica.13. d) nadgled ostalih radnika. b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila.19. ulica i ostalih javnih površina.12. e) čišćenje snijega.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. ČISTAČ NA TRŽNICI VRSTA 92. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 921. šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih poljoprivrednih. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura.13. ukrcaj.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. slaganje u stog. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. iskrcaj. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi. PERAČ. šumarske. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. Radnici u šumarstvu http://www. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta.htm 18.1 PERAČ BAZENA 9162. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. Radnici u poljoprivredi 9212. pripremu zemljišta za sjetvu. šumarska i ribarska zanimanja PODVRSTA 921.2008 . šumarske. čišćenje šuma i šipražja.21.13. zalijevanje i plijevljenje. zalijevanje i plijevljenje. hranjenje životinja. razbacivanje gnojiva. povrća i raznih biljaka.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. povrća i raznih biljaka. pripremu zemljišta za sjetvu. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu.1 UREĐIVAČ KRUGA 9162. okopavanje voćaka. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9211. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. iskrcaj.1 živoder DODATAK: 9162. slaganje u stog. ukrcaj. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu.8. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA.1 RADNIK NA BAZENU 9162.11.6. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. hranjenje životinja. šumarstvu.nn. ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. čišćenje šuma i šipražja. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 567 of 823 9162. Jednostavna poljoprivredna. okopavanje voćaka. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. razbacivanje gnojiva.1 KLUPAR. šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne.

žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima. b) ukrcaj.1 berač ljekovitog bilja 9211. c) grabljanje.34. Radnici u ribarstvu i lovstvu 9211.1 radnik uzgajanja različitih životinja 9211. U toj su skupini zanimanja: 9211.35.31. iskrcaj ljetine i ostalih materijala.1 stočarski radnik 9211.12. RADNICI U POLJOPRIVREDI Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i štihanje ili slične radove.1 pčelarski radnik 9211. prevrtanje. h) srodne poslove. g) hranjenje.1 vrtlarski radnik 9211.1 ratarski radnik 9211.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 568 of 823 9213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33. f) pomoć u sadnji.11.6.8.nn.2008 .1 pastir 9211.1 voćarski radnik 9211. i slaganje sijena. povrća i različitog bilja.32. e) branje voća. čišćenje i čuvanje životinja.13. napajanje.14.1 radnik u ekonomskom dvorištu http://www.16. i) nadgled ostalih radnika.19. staja i drugih poljoprivrednih zgrada.1 peradarski radnik 9211.1 vinogradarski radnik 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9211. d) navodnjavanje i plijevljenje.41.

13. e) nadgled ostalih radnika.htm 18.2008 .12. c) čišćenje šikara.12. ili u lovstvu. e) nadgled ostalih radnika. postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu.19. U toj su skupini zanimanja: 9212. pomažući u uzgoju ribe i morske hrane.1 šumski radnik 9212. c) kopanje jama i otvora.42. Ti poslovi uključuju: a) kopanje rupa za sadnju stabala. d) srodne poslove.nn. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki. čišćenje okoliša. b) slaganje drva u mjere.1 SAKUPLJAČ GLJIVA 9213.8.1 sjekač šiba i trske DODATAK: 9212.11. RADNICI U ŠUMARSTVU Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova.1 NADNIČAR 9212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.42. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće. b) obavljanje poslova u internom transportu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 569 of 823 9211.1 berač šumskih plodova 9212.6.1 poljoprivredni radnik DODATAK: 9211. U toj su skupini zanimanja: http://www. d) srodne poslove.

rad na čišćenju gradilišta.8. čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima. nošenje. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. iskrcaj. transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo. brana i zgrada. prijenos materijala i alata. dizanje. iskopavanje kamena. rukovanje teretom. brana i zgrada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih.2008 . ručno pakiranje. gline. građevinskih.nn. šljunka i pijeska iz otvorenih jama. prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. Radnici u rudnicima i kamenolomima 9312. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 9311. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. utovarivanje i istovarivanje. proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. raznošenje šljunka. rad na rušenju građevina. prebacivanje lopatom.1 ribnjačarski radnik 9213. uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. Transportni radnici PODVRSTA 931. raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima. prebacivanje lopatom. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske http://www. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 933. Ti poslovi uključuju: kopanje.htm 18. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste: 931.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 570 of 823 9213. građevinarstvo. proizvodnih. obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji.19. čišćenje. ukrcaj. čišćenje. dizanje. GRAĐEVINSKA. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje.1 radnik u lovištu VRSTA 93. pokretanje. PROIZVODNA. nošenje.12. Radnici u visokogradnji 9311. pokretanje. Radnici u niskogradnji 9313.6. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja 932.

brana i željezničkih pruga.1 radnik u šljunčari 9312.1 radnik u kamenolomu 9311. brana i slično. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena. http://www.2008 .1 solanski radnik 9311.6.14.htm 18. brana.19. čišćenje. e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog procesa istraživanja i proizvodnje nafte. čelična armatura). pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina. na površinskim nalazištima i kopovima. ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova. rovova i jaraka za temelje. kao što je ispomoć kod izvođenja jednostavnijih tehnoloških operacija. kao i soli iz mora. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i zatrpavanje jama.1 rudarski radnik 9311. koji su ručni. uređaja i opreme. platoa). d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina. RADNICI U NISKOGRADNJI Građevinski radnici u niskogradnji (i hidrogradnji) obavljaju jednostavne i rutinske poslove u gradnji i održavanju cesta. rudarskih prostorija i transportnih putova. b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova. ispuhivanje i uređenje površina kao pripremu za druge radove. prenošenje alata i sličnu pomoć pri izgradnji i održavanju cesta. upotrebom jednostavnih alata i uređaja.15.8. te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove. prirodnog plina i vode.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 571 of 823 poslove u rudnicima. Ručno ravnanje i kopanje terena (pokosa. g) nadgled ostalih radnika. b) ručno prenošenje i skladištenje materijala (šljunak. nasipa i sličnih građevina.nn. U toj su skupini zanimanja: 9311.1 radnik u glinokopu 9311.13. održavanja i čišćenja radilišta.12. pomoć u pripremi manjih količina betona. cjevovode i slične instalacije. c) pranje. šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima. raznošenje manjih količina materijala za održavanje cesta. c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima.11. žbuka. postrojenja.

15. e) nadgled ostalih radnika. uklanjanje drugih zapreka.11. RADNICI U VISOKOGRADNJI Građevinski radnici u visokogradnji obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane uz razne aspekte građevinskih radova na zgradama. U toj su skupini zanimanja: 9313.1 radnik za uređenje kaptaža 9312.2008 .1 tesarski radnik 9313.15.13.1 RADNIK HIDROGRADNJE 9312.1 RADNIK NA ŠPORTSKOM OBJEKTU 9313.13. b) pomoć u zidanju i pripremi žbuke.1 cestarski radnik 9312.htm 18.12. probijanje kanala na mjestima začepljenja.15. e) srodne poslove.1 kopač rova 9312.1 radnik niskogradnje DODATAK: 9312.nn.12.1 radnik u asfaltirnici 9312.11.19.15.8. d) rušenje dijelova zgrada i gradilišnih objekata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 572 of 823 d) srodne poslove. donošenje materijala i slično te zatvaranje nepotrebnih otvora.1 zidarski radnik 9313. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje već korištenog materijala za ponovnu gradnju (cigle.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. U toj su skupini zanimanja: 9312. f) nadgled ostalih radnika.1 radnik betonirac http://www. c) bušenje otvora ručnim alatom. blokovi) te poliranje i pranje ukrasnih detalja.1 RADNIK ZA KANALIZACIJU 9312.

ukrcaj.15. dijelova i proizvoda u kutije. obavljaju poslove sortiranja proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova.1 ručni pakirer 9320. ručno pakiraju materijal.14. Ti poslovi uključuju: a) ručno razvrstavanje dijelova ili proizvoda. e) srodne poslove.1 radnik na proizvodnoj liniji 9320.19.1 radnik u održavanju 9320. utovar. ručno pakiranje.htm 18.1 ručni perač dijelova http://www. istovar ili pranje materijala.6. i pranje sirovina i proizvoda. f) nadgled ostalih radnika.1 radnik visokogradnje PODVRSTA 932.15. dijelova i proizvoda u proizvodnim ili uslužnim djelatnostima. jednostavne postupke ručnog spajanja. dizanje.12. sanduke. dizanje.14. bačvice i drugu ambalažu za skladištenje ili otpremu. d) prijenos. dijelove i proizvode te obavljaju različite jednostavne. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 9320. U toj su skupini zanimanja: 9320.2008 . rutinske poslove u proizvodnji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 573 of 823 9313.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju razvrstavanja.8. c) ručno pakiranje materijala. vrećice.11.1 ručni perač ambalaže 9320.13. b) jednostavno spajanje sastavnih dijelova. iskrcaj.1 armirački radnik 9313. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju jednostavne i rutinske poslove u proizvodnji koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. nošenje. Ti poslovi obično uključuju: jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9320. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

1 radnik na montaži 9320.28.htm 18.45.1 radnik u preradi duhana 9320.19.32.1 radnik u izradi građevnih materijala 9320.44.17.1 laboratorijski radnik 9320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.8.6.1 drvoprerađivački radnik 9320.21.41.31.26.1 ručni savijač kovina 9320.27.1 ručni razvrstavač dijelova 9320.1 radnik u kožnoj galanteriji 9320.1 ručni razvrstavač proizvoda 9320.35.18.22.1 staklarski radnik 9320.1 keramički radnik 9320.1 obućarski radnik 9320.2008 .1 radnik u naftno kemijskoj proizvodnji 9320.1 tekstilni radnik 9320.24.42.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 574 of 823 9320.30.1 radnik u ciglarstvu 9320.1 radnik na postrojenju za preradu i obradu vode 9320.1 podrumarski radnik 9320.43.34.1 kožarski radnik 9320.1 radnik na izradi namota 9320.46.36.23.1 manipulant tekućeg naftnog plina 9320.1 kemijski radnik 9320.nn.1 radnik na razvrstavanju otpada DODATAK: http://www.25.1 radnik na pakiranju tehničkih plinova 9320.1 radnik na energetskom postrojenju 9320.33.1 čitač natpisa 9320.1 grafički radnik 9320.29.

45.6.1 RADNIK ZA MAŠĆENJE.25.27. rukovanje teretom.1 KLADAR 9320.1 RUČNI SKIDAČ MESINE PODVRSTA 933.36. TRANSPORTNI RADNICI Radnici jednostavnih zanimanja u prometu i prenošenju tereta voze bicikle i slična vozila.1 RADNIK NA VITLANJU REZANE GRAĐE 9320.1 RADNIK U KEMIGRAFIJI 9320.1 POSLUŽITELJ STROJEVA U PRAHRAMBENOJ PROIZVODNJI 9320.1 RADNIK U KNJIGOVEŽNICI 9320.26.1 POMOĆNI LABORANT 9320.1 RADNIK U TISKARSKOJ MONTAŽI 9320.26. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje zaprežnim vozilima za prijevoz robe.1 RADNIK ZA OBREZIVANJE MOKRIH KOŽA 9320.1 RADNIK NA ELEKTRONAMATANJU 9320. NATAPANJE KOŽA 9320.1 RADNIK U ODJELU TISKA 9320.26. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 9330.34.1 RAZVRSTAVAČ CIJEVKI U TEKSTILU 9320.8.1 RADNIK U GRAFIČKOM ODJELU 9320.45.htm 18.26.17.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 575 of 823 9320.25.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.45.1 RADNIK U REPROFOTOGRAFIJI 9320. PREMAZIVANJE.26.1 RAZVRSTAVAČ TEKSTILNIH OTPADAKA 9320.26. Transportni radnici http://www.1 RADNIK U KARTONAŽI 9320.26.13.19.1 RADNIK NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU PARE 9320.1 IZDVAJAČ NEISPRAVNIH KOCAKA 9320. rukuju zaprežnim vozilima.17. te ručno rukuju teretom.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 9320.

19.31.1 samaraš 9330.14..2008 .1 hotelski radnik 9330.42.1 transportni radnik 9330.1 kočijaš 9330.17.12. pijeska i slične robe stavljanjem te robe na pokretne trake. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika.1 poslužitelj na žičari 9330. kamiona.51.16.1 prevozitelj brodicom na vesla 9330.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.1 vozač ručnih kolica 9330.6. d) nošenje i slaganje robe u skladištima i drugdje.1 skladišni radnik 9330. ostalih kućanskih predmeta. ukrcaja i iskrcaja brodova i zrakoplova te nošenja i slaganja robe u skladištima i drugdje.1 radnik u zdravstvenoj ustanovi 9330. ukrcaja i iskrcaja pokućstva. cijevi itd.1 radnik za praćenje transporta 9330.41.62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 576 of 823 9330.1 studijski radnik 9330.1 mlađi mornar DODATAK: http://www. i ostalih tereta.8. c) ukrcaj i iskrcaj žita. nošenja.nn.13.1 trgovački radnik 9330.1 kolodvorski radnik 9330. strojeva i slične robe koja će se prevoziti s jednog mjesta na drugo.htm 18. b) prenošenje robe za ukrcaj ili iskrcaj iz kombija. Ti poslovi uključuju: a) pakiranje pokućstva. brodova i zrakoplova.33. U toj su skupini zanimanja: 9330. TRANSPORTNI RADNICI Transportni radnici obavljaju poslove poput pakiranja. vagona.32. ugljena.61.1 lučki radnik 9330.

1 TELEKOMUNIKACIJSKI RADNIK 9330.1 POŠTANSKI RADNIK 9330.1 AVIZER 9330.13.13.nn.31. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).1 RADNIK U HLADNJAČI 9330.1 PRIVEZIVAČ 9330.1 RADNIK U VUČI 9330.1 RADNIK UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA 9330.31.13.13.1 POMOĆNI TRANSPORTNI RADNIK 9330.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 PJESKAR NA ŽELJEZNICI 9330.13.31.8.6.13.14.31.1 CEDULJIČAR 9330.41.2008 .13.15.1 NOSAČ ZAVRŠNIH SIGNALA I RAČUNA 9330.1 LAMPIST 9330.1 TRANZITER 9330.13.htm 18.1 NOSAČ BOLESNIKA VRSTA 99.1 RADNIK SILOSA 9330.1 RADNIK NA ISTOVARU I UTOVARU 9330.1 VOZAČ TRICIKLA BEZ MOTORA 9330.1 RADNIK NA BALIRANJU OTPADAKA 9330.19.1 RADNIK NA OTPREMI 9330.13.1 RADNIK ZA DOSTAVU ROBE IZ TRGOVINA 9330.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 577 of 823 9330.13.1 RADNIK ZA SORTIRANJE PRTLJAGE 9330. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne http://www.51.1 RADNIK NA NISKIM TEMPERATURAMA 9330.31.31.31.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 9330.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 578 of 823 može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).11.19.8. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. Radnici bez zanimanja 9911.1 radnik bez zanimanja1 ROD 0. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama. VOJNA ZANIMANJA http://www. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u: VRSTA 01. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.htm 18. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011.6. U toj skupini je zanimanje: 9911. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9911. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrstu: 991. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje. mornarice. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.nn.2008 . Radnici bez zanimanja PODVRSTA 991. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske. uključujući i pomoćne službe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.11.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI http://www. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi.23.51.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 3415. VRSTE ZVANJA 2131.8.4 administrativni službenik 4115. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda.31. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi.0 niži časnik 0110. mornarice.51. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 3431.0 vojni službenik 0110. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 2131.45.15. PRISTAV II.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 579 of 823 0110.0 vojni namještenik ABECEDNI POPIS NAZIVA ZANIMANJA. ZNAČAJNIH RADNIH MJESTA I OBRAZOVNIH PROGRAMA A 4190.61.7 administrator baza podataka 2131.41.19.0 vojnik 0110.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 3122.15. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.51.11. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. NJIHOVIH SINONIMA.htm 18.nn.0 dočasnik 0110.4 administrator obrade podataka 3121. uključujući i pomoćne službe.2008 .6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.0 viši časnik 0110. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.51. U toj su skupini zanimanja: 0110. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje.17.6.

7 agronom vinogradarstva 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.31.5 AERODROMSKI VATROGASAC 4133.12.13.7 akademski folklorni glazbenik 2453.11.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2131.7 agronom zaštite bilja 2453.nn.11.51.8.7 agronom savjetodavne službe 2213.32.22.11.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.7 akademski gitarist 2453.7 akademski grafičar http://www.17.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2452.26.7 agronom ratarstva 2213.15.7 agronom 2213.11.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.7 agronom voćarstva 2213.34.11.17.22.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2452.htm 18.22.12.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2453.16.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 5161.19.12.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 2213.7 ADVOKAT 4221.12.6.7 akademski flautist 2453.2008 .13.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 3423.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 9330.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2421.7 agronom melioracija 2213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 580 of 823 4222.7 akademski crkveni glazbenik 2453.14.11.7 akademski fagotist 2453.21.7 akademski dirigent 2453.

7 akademski trubljač 2453.35.12.12.19.7 akademski rogist 2453.23.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2452.7 akademski violončelist 2453.31.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA 3474.17.11.13.27.2008 .21.7 akademski klavirist 2453.7 akademski slikar 2453.11.24.7 akademski skladatelj 2452.7 akademski kontrabasist 2453.29.6.7 akademski tubist 2453.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.27.7 akademski muzikolog 2453.7 akademski klarinetist 2453.7 akademski udaraljkaš 2453.8.6 AKROBAT http://www.19.28.nn.7 akademski violist 2453.15.47.20.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.7 akademski keramičar 2452.7 akademski oboist 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 581 of 823 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.30.7 akademski solopjevač 2453.7 akademski saksofonist 2453.7 akademski kipar 2453.7 akademski harfist 2453.7 akademski orguljaš 2453.35.htm 18.18.7 akademski violinist 2453.16.14.17.7 akademski trombonist 2453.25.7 akademski instrumentalist 2453.

5 akviziter 3415.31. specijalizirani 7222.18.nn.14.7 aktuar 7134.21.11.11.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.12.27.5 AKVIZITER OGLASA 7222.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.5 alatničar za mjerne pribore.09.5 alatničar za metalne kalupe.43.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.6 analitičar tehničkih kalkulacija 2412.17.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA http://www. specijalizirani 2453.31.16.32.5 alatničar za stezne pribore.19.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2442.11.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2149.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR 2359.15.0 AMBASADOR 2441.7 alt solist 1124.3 alatničar 7222.7 AKVAKULTURIST 3415. specijalizirani 7222.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 582 of 823 2121.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2419.5 alatničar za rezne alate. majstor 7222.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2224.21.12.15.8.7 analitičar istraživanja tržišta 2441.13. specijalizirani 7222.htm 18.2008 .7 andragog 2452.13.6.14.5 alatničar.7 analitičar zanimanja 3434.7 analitičar studija rada i vremena 3119.11.11.2 akustički izolater 2211.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2455.14.

17.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 3112.4 ANKETAR 7141.36.4 arhivski službenik 4141.1 armirački radnik 3474.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.htm 18.6 artist dreser 7129.6 ARHIMANDRIT 2141.11.2 asfalter 7134.nn.19.16.16.40.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 2431.5 armirač.3 ASFALTER-IZOLATER 2454.2008 .7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.12.12. specijalizirani 9313.3 APRETER 3471.11.7 ARHIEPISKOP 2460.3 ANTIKOROZIST 5220.13.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 aranžer 3480.14.21.3 armirač 7123.14.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 7123.3 armirač i betonirac 7123.6 arhitektonski inženjer 3112.20.12.11.8.40.11.11.6 artist 3474.21.6.6 ARHIĐAKON 2460.21.12.3 ANTIKVAR 8264.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA http://www.7 arhivist 2431.11.13.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 4141.32.15.7 ARHIJEREJ 3480.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 583 of 823 4122.

18.41.21.6 AUDIODISTRIBUTER 2432.31.27.5 autolakirerski poslovođa 7213.43.21.4 ASISTENT KOORDINATOR 2149.4 ASISTENT REALIZACIJE 2455.4 ASISTENT TONA 5149.27.5 automehaničar. majstor 7231.3 autolimar 7213.3 autoelektričar 7241.12.7 ASISTENT SCENOGRAFA 3131.3 autolakirer 7141.23.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 3131.5 autoelektričar.0 ATAŠE 3415.6 AUTORSKI AGENT http://www.16. majstor 3429.19.6 ASISTENT STROJA 3141.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.3 automehaničar 7231.htm 18.96.16.21.24. majstor 7213.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 584 of 823 4133.17.24.4 astronomski tehničar 1124.11.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3131.24. majstor 3119.2008 .5 autolimar.31.7 ASISTENT REŽIJE 2452.8.5 autolakirer.18.3 AUTOKAROSERIST 7141.23.22.6.4 astrolog 3111.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3141.nn.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 7241.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.21.

5 bačvar.4 BALANSER AVIONA 2454.11.7 bas solist 9211.27.8.7 BALERINA 2454.2 babica 7422.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 9330.24.htm 18.31.2008 .19.23.14.7 BALETNI MAJSTOR 2321.17.11.3 bakrotiskar 3211.1 berač šumskih plodova 7123.23.2 betonirac 7123.nn. specijalizirani 7232.4 bas gitarist 2453.11.45.6.15.46.3 aviolimar 7213.28.5 aviolimar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 bankovni šalterski službenik 2453.4 bakteriološki tehničar 4133.14.61.45.12.7 bariton solist 5123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 585 of 823 7213.3 barmen 3473.62.22.12.3 betonirac i tesar http://www.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9212.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7242.3 bačvar 7422.15.16.7 BALETNI PEDAGOG 4122.1 AVIZER B 5132. majstor 7341.12.1 berač ljekovitog bilja 9211.31.4 bankovni službenik 4211.

7 BIBLIOGRAF 9152.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.51.2008 .33.2 bolničar 3211.6 BOKSAČ 5132. specijalizirani 7136.12.42.1 BRIGADIR ČISTAČICA 5141.4 blagajnik 4211.23.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 3475.6 brodarski broker 4134.4 blagajnik u prodavaonici 7223.11.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7222.4 botanički tehničar 7222.11.19.4 brodarski brokerski službenik 7214.53.4 biokemijski tehničar 3211.11.2 bojadisar drvenih proizvoda 8290.1 biljeter 3211.16.12.31.htm 18. majstor 9132.5 bravar.27.25.16.43.5 brodobravar.15.3 brodocjevar http://www.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.3 brodobravar 7214.3 BRIJAČ 3421.24.14.11.7 biskup 7313.3 bižuterist 4211.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.11.14.13.21.12.nn.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 586 of 823 2432.4 biološki tehničar 2122.3 blanjač kovina 7422.7 BIOMETRIČAR 2460.8.16.3 bravar 7214.

41.8.5 brodomonter. majstor 3141.19.14.92.4 brodska sobarica 7241.17.13.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 7124.11.21.6 brodograđevni inženjer 2145.3 brodoskelar 7129.5 brodoskelar.12.3 BRODOPLASTIČAR 7129.3 BRODSKI ELEKTRIČAR http://www. SPECIJALIZIRANI 7214.14.28.21. specijalizirani 7124.3 brodostolar 7124.2008 .3 brodolimar 7214.93.26.94.6.3 BRODOTESAR 7124.5 brodotraser.nn.32. specijalizirani 7214.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 587 of 823 7136.3 brodotraser 7214.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 3115.13.25.2 brodovođa unutarnje plovidbe 5111.4 brodograđevni tehničar 7134.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 3115.34. specijalizirani 7214.3 BRODOVOĐA 8340.htm 18.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7124. specijalizirani 7451.3 BRODOIZOLATER 7141.31.33.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.5 brodostolar. specijalizirani 8340.25.16.5 brodocjevar.24.4 brodostrojar 3141.5 brodolimar.5 BRODOTESAR.29.25.3 BRODOLIČILAC 7214.3 brodomonter 7214.

2 BRUSAČ ODLJEVAKA 3473.3 BRUSAČ 7224.3 brodski kuhar 8340.5 brodski natkonobar 3142.3 BRODSKI MEHANIČAR 8340.21.5 brusač kristalnog stakla.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 588 of 823 7241.3 brusač i ličilac konstrukcija 9320.4 BRODSKI STJUARD 3141.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 8340.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6 BURZOVNI BROKER 8113.11.39.6 brodski radiotelegrafist 5111.11.6 BRODSKI PILOT 3132.14.13.2 brunirač 7223.5 brodski elektromehaničar.2 brodski mazač 7233.6 BROKER 7224.25.3 bušač geoloških istražnih bušotina http://www. SPECIJALIZIRANI 7241.2 BRODSKI STROJOVOĐA 4211.34.19.26.18.6.11.htm 18.3 brodski elektromehaničar 7241.41.2 brusač i čistač kovina 7141.2 brodski motorist 5123. specijalizirani 7224.4 brojač novca 3411.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 7323.32.22.16.2008 .12.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.4 bubnjar 3411.24.nn.26.31.3 brusač kristalnog stakla 7323.24.27.43.23.23. specijalizirani 5123.3 brodski konobar 5122.8.11.

3 CJEVAR 7411.11.19.1 crkvenjak 3471.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA http://www.7 carinski inspektor 2472.htm 18.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441. PRISTAV 2472.01.11.1 CEDULJIČAR 7129.2008 .3 CREVAR 9141.13.6 CARINSKI POSREDNIK 3441.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima C 3441.16. VRSTE ZVANJA.8.31.6 CARINIK .98. PRISTAV 3441.6 CARINIK II.12.12.01.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.42.17.3 bušač otvora metalurške peći 8113.3 cestar ophodar 9312.6 CRTAČ FILMSKI 3112.30.nn.12.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 3422.3 bušač na površinskom kopu 8121.31.3 CINKOGRAF 7136.22.12.42.6 carinik 3441.13.11.12.15. VRSTE ZVANJA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 589 of 823 8113.4 carinski službenik 3429.11.4 CESTAR GRUPOVOĐA 7129.6 CASTING DIRECTOR 9330.11.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA 8111.6.1 cestarski radnik 7343.4 CARINIK III.2 cestar 3112.01.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.22.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.

32.42.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 590 of 823 3471.11.0 čelnik udruge poslodavaca 7424.2 CVJEĆAR-ARANŽER Č 3142.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.19.htm 18.2 četkar 7432.1 čitač natpisa http://www.6 časnik lučke kapetanije 3142.6 časnik stabilnosti platforme 3141.11. netehnički 6112.31.2008 .3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 9120.3 čipkar 8261.62.17.16.11.16.21.1 čistač obuće 7224.21.11.16.6.6 crtač.0 čelnik strukovne komore 1142.42.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 1143.11.1 čistač ulica 9132.2 ČISTAČ ODLJEVAKA 8340.11.0 čelnik interesne udruge 1141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 čistač stroja 9162.31.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.42.3 cvjećar 6112.8.11.6 CRTAČ PLAKATA 3471.nn.31.0 čelnik političke stranke 1142.21.11.0 čelnik sindikata 1142.1 čistačica 9320.42.6 časnik palube na platformi 3142.11.63.

12.2 ČUVAR TUNELA 7129.htm 18.31.3 ČUVAR OSOBA 9152.2 ČUVAR VINOGRADA D 5131.2 čuvar ophodar 5169.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 7129.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA 3473.2 ČUVAR SKRETNICA 5169.14.33.11.11.33.8.3 ČUVAR IMOVINE 7129.3 čuvar 7129.11.32.33.31.0 član uprave trgovačkoga društva 5169.33.4 čuvar šume 5169.1 čuvar prtljage 5169.2 čuvar objekata i okoliša 7129.31.51.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 5169.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 591 of 823 3131.2 DADILJA 4111.31.0 čuvar državnoga pečata 5169.0 dekan 3471.11.13.33.33.2 ČUVAR STAJA 3212.11.33.2 ČUVAR KOSINA 7129.51.31.4 daktilograf 1229.nn.11.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 1210.31.2008 .2 ČUVAR MOSTA 5169.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 ČUVAR RIBNJAKA 7129.6 dekorater http://www.6.4 ČITAČ SVJETLA 1119.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA 1119.

2 dekorater keramike 7324.7 diplomirani anatom 2442.16.5 DIJETNI KUHAR 3411.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 592 of 823 7324.nn.0 diplomat 1124.12.6 DILER 7143.11.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 2441. specijalizirani 3223.htm 18.12.11.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.5 dimnjačar.11.15.7 diplomirani antropolog http://www.16.19.4 DEVIZNI REFERENT 7137.18.7 diplomirani agroekonomist 2131.5 dimnjačarski poslovođa 1124.7 demograf 2472.13.16.2 dekorater stakla 7324.14.11.15.12.03.12.28.7 devizni inspektor 4122.2 dekorater emajlom 7324.21.3 dekorater drva 7324.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131. majstor 3119.3 dimnjačar 7143.3 dekorater tekstila 7324.8.6.6 dijetetičar 5122.12.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7231.21.11.7 diplomirani analitičar sustava 2131.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.13.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2212.3 dekorativni ličilac 2122.2008 .7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.14.21.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.98.

7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.13.13.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 593 of 823 2442.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.31.47.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2212.7 diplomirani arheolog 2141.7 diplomirani biofizičar 2212.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje http://www.33.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2441.18.7 diplomirani ekonomist 2441.17.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.21.31.14.11.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.92.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.38.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA 2419.32.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.31.15.12.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.nn.7 diplomirani biokemičar 2145.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2419.19.61.7 diplomirani arhitekt konzervator 2111.7 diplomirani astronom 2111.32.7 diplomirani brodograđevni inženjer 2141.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.8.42.htm 18.7 diplomirani dizajner 2149.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2441.44.14.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2441.32.14.2008 .7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.

71.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2144.2008 .72.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2144.11.25.42.19.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.61.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2143.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2143.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU 2441.44.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2144.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.htm 18.45.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA 2441.31.nn.14.12.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.31.41.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2144.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2143.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.12.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2144.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.43.6.61.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO 2441.23.23.22.21.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2212.23.61.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata http://www.7 diplomirani ekonomist za financije 2411.23.34.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 594 of 823 2441.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2143.16.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.8.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2143.7 diplomirani ekonomist za marketing 2419.

7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.11.21.htm 18.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.20.24.14.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.7 diplomirani filozof 2212.16.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.21.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2149.15.7 diplomirani geodetski projektant 2442.7 diplomirani grafički dizajner 2112.7 diplomirani geograf 2114.14.14.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.7 diplomirani fotogrametar 2148.nn.7 diplomirani etnolog 2212.12.7 diplomirani građevinski inženjer 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.7 diplomirani fiziolog 2444.19.21.12.15.19.13.7 diplomirani filolog 2443.18.8.21.7 diplomirani farmakolog 2444.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.7 diplomirani geolog za tektoniku 2142.21.63.11.13.20.17.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.7 diplomirani hidrolog http://www.7 diplomirani fonetičar 2148.12.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 595 of 823 2442.15.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.2008 .7 diplomirani geodet topograf 2148.

16.26.8.7 diplomirani inženjer arhitekture 2211.62.51.17.20.71.7 diplomirani inženjer biolog 2146.nn.11.2008 .18.72.61.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2144.7 diplomirani inženjer botaničar 2141.7 diplomirani informatičar 2149.7 diplomirani inženjer aeronautike 2146.14.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2143.44.24.11.51.16.7 diplomirani inženjer geologije http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2141.11.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 596 of 823 2444.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2211.7 diplomirani inženjer geodezije 2114.12.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2149.7 diplomirani inženjer geofizike 2114.19.7 diplomirani hungarolog 2444.66.21.7 diplomirani inženjer biotehnologije 2211.7 diplomirani inženjer genetičar 2148.51.7 diplomirani inženjer elektrotehnike 2111.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 diplomirani indolog 2131.51.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije 2211.61.92.62.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2141.7 diplomirani inženjer elektronike 2144.7 diplomirani inženjer ekolog 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.11.6.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.7 diplomirani inženjer fizike 2111.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.

59.15.81.31.2008 .7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.7 diplomirani inženjer imunolog 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 597 of 823 2149.45.7 diplomirani inženjer kemije 2146.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.6.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG 2212.19.22.51.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.11.22.65.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2211.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2147.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2149.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2113.7 diplomirani inženjer kožarstva 2148.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.21.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2211.18.18.7 diplomirani inženjer metalurgije 2211.18.htm 18.22.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.61.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.7 diplomirani inženjer molekularni biolog http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.18.17.23. SPECIJALIST 2144.

htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2144.nn.43.7 diplomirani inženjer obućarstva 2111.7 diplomirani inženjer sustava 2131.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 598 of 823 2141.32.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.43.7 diplomirani inženjer sustava za opremu 2131.34.41.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2146.2008 .7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2141.68.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2144.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2141.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2143.44.46.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.31.42.14.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2144.71.91.23.20.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.21.62.11.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente http://www.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2149.66.7 diplomirani inženjer šumarstva 2149.21.17.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2146.7 diplomirani inženjer parazitolog 2213.62.67.64.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.7 diplomirani inženjer računalstva 2144.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2131.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2131.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2213.6.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2149.19.

31.25.6.36.nn.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2141.63.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.2008 .26.8.33.64.32.42.32.31.46.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2141.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.htm 18.27.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.29.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 599 of 823 2144.11.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2143.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2142.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2139.21.36.24.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE http://www.14.34.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.36.63.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2139.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2144.43.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2114.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2141.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2147.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2143.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2114.7 diplomirani inženjer za geotehniku 2114.21.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2144.7 diplomirani inženjer za obradu podataka 2144.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.

64.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2144.30.62.53.7 diplomirani inženjer zoolog 2141.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2141.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike 2145.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2211.13.69.htm 18.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2141.17.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2144.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 600 of 823 2145.33.31.33.26.2008 .23.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.32.62.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2149.31.22.65.16.23.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2144.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2147.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2143.65.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2149.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2144.35.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA http://www.41.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2131.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2145.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2147.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2144.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 601 of 823

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2148.11.7 diplomirani kartograf 2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA 2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.16.7 diplomirani kemičar polimera 2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2444.15.7 diplomirani književni komparatist 2432.11.7 diplomirani knjižničar 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2419.11.7 diplomirani komercijalist 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2442.27.7 diplomirani komunikolog

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 602 of 823

2442.31.7 diplomirani kriminalist 2442.11.7 diplomirani kroatolog 2149.22.7 diplomirani logističar 2121.11.7 diplomirani matematičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.7 diplomirani meteorolog 2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka 2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2212.13.7 diplomirani patolog 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2442.32.7 diplomirani penolog 2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje 2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 603 of 823

2443.14.7 diplomirani politolog 2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf 2443.17.7 diplomirani povjesničar 2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2429.61.7 diplomirani pravnik 2131.36.7 diplomirani programer 2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.35.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2141.12.7 diplomirani projektant interijera 2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 604 of 823

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.18.7 diplomirani prostorni planer 2141.19.7 diplomirani prostorni projektant 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik 2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer 2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2114.37.7 diplomirani seizmolog 2150.11.7 diplomirani snimatelj slike 2446.17.7 diplomirani socijalni radnik 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2442.12.7 diplomirani sociolog 2122.22.7 diplomirani statističar 2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 605 of 823

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA 2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 606 of 823

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića 2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata 2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa 2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 607 of 823

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE 2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE 2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 608 of 823

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2460.19.7 diplomirani teolog 2212.16.7 diplomirani toksikolog 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2444.19.7 diplomirani turkolog 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik 2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj 2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1229.81.0 direktor botaničkog vrta 1227.11.0 direktor direkcije banke 1235.21.0 direktor distribucije 1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1229.22.0 DIREKTOR FILMA 1231.11.0 direktor financija i računovodstva 2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 609 of 823

1236.11.0 direktor informatičke službe 1239.11.0 direktor internoga glasila 1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije 1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1233.22.0 direktor komercijalne službe 1231.12.0 direktor kontrolinga 1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1315.31.0 direktor male kavane 1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME 1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove 1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 610 of 823

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1314.11.0 direktor male trgovine 1316.41.0 direktor male turističke agencije 1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.41.0 direktor maloga disko-bara 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 611 of 823

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva 1315.11.0 direktor maloga hotela 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1311.22.0 direktor maloga lovišta 1311.21.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 612 of 823

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.41.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1311.11.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.11.0 direktor maloga prijevoznog društva 1312.11.0 direktor maloga proizvodnog društva 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1311.13.0 direktor maloga rasadnika 1315.21.0 direktor maloga restorana 1311.41.0 direktor maloga ribarskog društva 1314.11.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1316.21.0 direktor maloga skladišta 1316.12.0 direktor maloga špediterskog društva 1311.31.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1316.31.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1319.41.0 direktor maloga veterinarskog društva 1311.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1233.21.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1226.61.0 DIREKTOR MARINE 1233.11.0 direktor marketinga 1226.16.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.17.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 613 of 823

1229.21.0 DIREKTOR MUZEJA 1235.11.0 direktor nabave 1233.22.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1229.83.0 direktor nacionalnog parka 1222.11.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1233.21.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1227.72.0 direktor odjela za informatičke usluge 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.31.0 direktor održavanja opreme 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA 1232.11.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1223.11.0 direktor operative građevinskoga društva 1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE 1222.21.0 DIREKTOR POGONA 1227.71.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1234.21.0 direktor poslova za odnose s javnošću 1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1226.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1229.22.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1227.21.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.81.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 614 of 823

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.61.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1227.91.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1228.31.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge 1226.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1228.21.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1227.51.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1225.21.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1228.11.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1227.62.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1226.21.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1227.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1229.24.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1227.41.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.31.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1226.51.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1226.42.0 direktor poslovanja skladišta

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 615 of 823

1226.13.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1225.11.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1224.11.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1224.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine 1226.31.0 direktor pošta 1226.31.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1232.11.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.11.0 direktor pravne, kadrovske i opće službe 1226.15.0 direktor prekrcajne operative 1226.22.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.18.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.19.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1225.31.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1233.21.0 direktor prodaje 1314.11.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1233.31.0 direktor prodajne promocije 1222.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1221.12.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1222.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1221.11.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.14.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva 1210.12.0 DIREKTOR PROJEKTA 1226.14.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.12.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU 1226.12.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 616 of 823

1221.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1237.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe 1225.31.0 direktor restoranskoga poslovanja 1317.22.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.21.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1224.11.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1210.12.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE 1227.41.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.21.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1235.31.0 DIREKTOR SILOSA 1235.31.0 direktor skladišne službe 1231.21.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1231.21.0 direktor službe osiguravajućeg društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

41.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 DISPEČER LETA http://www.0 direktor telekomunikacija 1226. 1239.0 direktor službe p.72.21.21.6 dirigent zbora 3472.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1239.6.0 direktor za organizaciju rada 1227.0 direktor za ekološke poslove 1227.22.82.8.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1234.0 direktor zoološkog vrta 2453.7 DIRIGENT ORKESTRA 3473.31.31.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1231.11.32.21.84.0 direktor zaštitarske službe 1239.21.2008 .nn.0 direktor športskog objekta 1222.0 DIREKTOR STADIONA 1229.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na