P. 1
Nacionalna klasifikacija zanimanja

Nacionalna klasifikacija zanimanja

|Views: 788|Likes:
Published by Ardea Segnan

More info:

Published by: Ardea Segnan on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2011

pdf

text

original

19.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 1 of 823

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
1. PREDGOVOR U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada. Predsjednica Vijeća projekta NKZ Vera Babić, v. r. 2. UVOD Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka. Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba. NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 2 of 823

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima". Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ. 3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 3.1. Cilj projektne zadaće Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama. 3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja. 3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe. U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja. Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja. 4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Zadaće su obuhvaćene u poglavljima: 4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 3 of 823

rada, 4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja, 4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata. 4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku. 4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi. 4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata. 5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 5.1. Definicija zanimanja Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije. Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje. Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 4 of 823

5.2. Naziv zanimanja Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren. U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje). 5.3. Složenost zanimanja Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina. U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske. Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja. Tablica 1. Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja
___________________________________________________________________________ Obilježja strukovnih sprema Stupanj složenosti ___________________________________________________________________________

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 5 of 823

NK I. niža str. 1 PK, NSS II. sprema 2 Stupnjevi KV III. srednja 3 strukovne KV, SSS IV. srednja str. 4 spreme VK V. sprema 5 VIŠA VI/1. VI/2. 6 VISOKA VII/1. 7 MAGISTAR VII/2. 8 DOKTOR VIII. 9 ___________________________________________________________________________

Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd. U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije. Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja. ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno. 5.4. Šifra zanimanja Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka. 6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO88 Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 6 of 823

Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM. Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti. Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi. Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED). Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama. Tablica 2. Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja
__________________________________________________________________________________ Rod Vrsta Podvrsta Skupina __________________________________________________________________________________ ISCO NKZ ISCO NKZ ISCO NKZ -88 -88 -88 __________________________________________________________________________________ 1. Direktori 2. Struč. i znan. 3. Inženj. i teh. 4. Službenici 5. Usl. i trgov. 6. Poljoprivred. 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 1 8 18 21 7 9 6 7 19 20 7 7 5 33 55 73 23 23 17 40 65 76 23 20 12

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 7 of 823

7. Zan. u obrtu 8. Rukovatelji 9. Jednostavna z.

4 3 3

4 3 4

16 20 10

18 20 11

70 70 25

71 70 22

0. Vojna zanimanja 1 1 1 1 1 1 __________________________________________________________________________________ Ukupno 28 28 116 115 390 400 __________________________________________________________________________________

7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM. Tablica 3. Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
_________________________________________________________________________ Razina Broj Brojčana raščlanjenosti Oznaka modaliteta oznaka _________________________________________________________________________ rod vrsta podvrsta skupina jednoznamenkasta dvoznamenkasta troznamenkasta četveroznamenkasta 10 28 115 400 0-9 01-99 011-991 0110-9911

pojedinačno zanimanje sedmeroznamenkasta 3861 0110.11.0-9911.11.1 __________________________________________________________________________

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 8 of 823

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja 1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti. 4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 9 of 823

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti. 0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 7.2. Vrsta zanimanja Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja. 7.3. Podvrsta zanimanja Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja. 7.4. Skupina zanimanja Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 10 of 823

toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja. Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo. Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva. Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja. 7.5. Položaj u zaposlenju Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora. Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika. Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike. Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 11 of 823

obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi. Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu. 7.6 Abecedni popis zanimanja Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri. 8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije. Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.). U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi. U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio. U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472. U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio. U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.) Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88. Glavne su razlike: 8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 12 of 823

suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena. 8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2. 8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti. 8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3. 8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ. 8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube. 9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani. Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen. Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje. U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju. U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje". U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 13 of 823

kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku. Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac. Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač. Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3. Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7. Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor. Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd. Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 14 of 823

se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju. U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni". Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa. Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju. Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tablica 4. Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM
______________________________________________________________________ NKZ ISCO-88 ISCO-88 COM ______________________________________________________________________ 112 nema 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1119 1121, 1122, 1123, 1124 sadržano u 2131 215, 2150 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 247, 2471, 2472 3146, 3147, 3148 2320 nema nema 2320 247, 2470 nema 2310 2310 1110 1120 2132 nema 1110 sadržano u 1110 sadržano u 2131 nema 112 113 sadržano u 111 nema

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 15 of 823

nema nema 3311, 3312 nema 3445 3449 nema 5132, 5133 nema sadržano u 5220 6111 6112 6129 nema 7114 nema 7139 7141 7242 735, 7351, 7352 745, 7451 8170 8287 9111 9320 9330

3221 324 3310 3439 nema nema nema

3221 sadržano u 3229 3310 nema nema nema 5130 samo ako ne može

515, 5151, 5152 523, 5230 6111,6112 6113,6114 6123,6124,6129 62, 621, 6210 nema 7121 nema 7141,7142 7242, 7243 nema nema 8171, 8172 nema 9111, 9112 9321,9322 9331,9332,9333 9330

sadržano u 5149 sadržano u 5220 6111 6112 6129 p.n. nema, napomena nema 7121 7139 7141 7242 nema sadržaj 7411, 7412 nema 8170 8287 9111 9320

9911 nema nema ___________________________________________________________________________

POPIS KRATICA AKL aerodromska kontrola leta D.N. drugdje nerazvrstani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 16 of 823

DPL dobra laboratorijska praksa FIATA međunarodne prijevozne isprave GIS geografskoinformacijski sustav HŽ Hrvatske željeznice ILO Međunarodna organizacija rada IRE elektronički poslovi na zrakoplovu ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji LAN područna računalna mreža NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja MVP Ministarstvo vanjskih poslova OKL oblasna kontrola leta P.N. pobliže neodređen PT pošta i telekomunikacije SL. slično UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera) ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu ZIS zemljišnoinformacijski sustav 10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA ROD 1. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI VRSTA 11. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

PODVRSTA 112. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA PODVRSTA 121. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA 1122. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA 1142.nn. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI 1121. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1210. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.6. http://www. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE 1113. ZAKONODAVCI 1112. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 114. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 1141. POMOĆNICI MINISTRA 1123. ČELNICI ŽUPANIJA.2008 .19. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA 1143. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI PODVRSTA 122. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI 1111. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 17 of 823 PODVRSTA 111. GRADOVA I OPĆINA 1115. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA 1124.N. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1119. ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA 1114.8. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VRSTA 12.htm 18.

DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE 1229. SKLADIŠTENJA I VEZA 1227. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA PODVRSTA 131. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA 1234. DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA 1231. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI 1233. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA http://www.nn. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI 1239. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA 1224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1228. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1225. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA 1223. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE 1235.8.N. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA 1222. DIREKTORI SLUŽBI D. LOVNO-UZGOJNIH.6.N. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI 1236. DIREKTORI PRAVNIH.19. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. VRSTA 13. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1311. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI 1237. PODVRSTA 123.2008 . DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1226. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI 1232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 18 of 823 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1221.

DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE PODVRSTA 212. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI 2131.N. DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA 1313. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1316. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE 1319. DIPLOMIRANI STATISTIČARI PODVRSTA 213. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1318. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122.nn. SUSTAVNI INŽENJERI I http://www. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 19 of 823 1312. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI 2111. SKLADIŠTENJE I VEZE 1317. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI 2121. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1315. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA 1314.2008 . ROD 2.htm 18. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113.8. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.6. DIPLOMIRANI FIZIČARI.19.

8.19. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2211.6. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143. DOKTORI MEDICINE http://www. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149.N.nn. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148. BIOLOŠKI. BIOTEHNIČKI.N. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI 2221.htm 18. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI 2213. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 20 of 823 PROGRAMERI 2139. PODVRSTA 215. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE 2212. URBANIZMA I PROMETA 2142. DOKTORI MEDICINE. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA 2150.2008 . DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. PODVRSTA 214. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI 2141. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA PODVRSTA 222. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE.

STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2321. DIPLOMIRANI VETERINARI 2224. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE PODVRSTA 231. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.6. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA 2313. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2322. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2323. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA 2315. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA 2316. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 21 of 823 2222. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI PODVRSTA 233.8. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA 2326.htm 18.nn. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2324. MAGISTRI FARMACIJE VRSTA 23.19. DOKTORI STOMATOLOGIJE 2223. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI PODVRSTA 232. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA 2312. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA 2314.2008 . OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI 2311. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2325. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

SUCI 2429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 22 of 823 2331. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE 2352. ŠKOLSKI NADZORNICI 2359.6.N.N. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2431. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2332. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI 2432. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA PODVRSTA 235. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI.2008 . VRSTA 24. POSLOVNI. PODVRSTA 242.htm 18. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI 2412. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 234. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA 2340. ARHIVISTI.8. PRAVNI ZASTUPNICI 2422. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.nn. KADROVSKI STRUČNJACI 2419. PRAVNI STRUČNJACI 2421.19. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE 2351. PRAVNI STRUČNJACI PODVRSTA 243. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI http://www. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2411. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 241.

DIPLOMIRANI PSIHOLOZI 2446. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.19. PLESAČI I KOREOGRAFI 2455. VJERSKI STRUČNJACI 2460. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 245. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA 2454. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA 2452.2008 . INŽENJERI. GLUMCI I REDATELJI PODVRSTA 246. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI 2445. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI.6. DIPLOMIRANI FILOZOFI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 23 of 823 PODVRSTA 244. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2472. VJERSKI STRUČNJACI PODVRSTA 247. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA 2453. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI 2451.nn. DIPLOMIRANI EKONOMISTI 2442. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA 2443. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2471.htm 18. PJEVAČI. POLITOLOZI. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE ROD 3. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE http://www. AKADEMSKI GLAZBENICI. POVJESNIČARI 2444. KNJIŽEVNICI. AKADEMSKI SLIKARI. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 2441.

INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI 3141. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA 3131. PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3117.19. PODVRSTA 312.nn.2008 . OPERATORI NA ROBOTIMA PODVRSTA 313.htm 18. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3118. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA 3133. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI 3114. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA 3139. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI 3113. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE 3115. ARHITEKTONSKI. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3111.N. RAČUNALNI OPERATORI 3123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 24 of 823 PODVRSTA 311. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE 3112. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3122. TEHNIČKI ILUSTRATORI 3119.6. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3116. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA 3132.N. RAČUNALNI INŽENJERI. INŽENJERI I TEHNIČARI D. PODVRSTA 314.8. ČASNICI STROJA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. INŽENJERI. TEHNIČARI I OPERATORI 3121.

INSPEKCIJSKI STRUČNJACI 3151.nn. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3222. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA 3148. FIZIOTERAPEUTI 3227. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI VRSTA 32.8. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA 3211.6. DIJETETIČARI 3224. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI PODVRSTA 321.2008 . PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI 3144. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3223. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI 3152. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI 3213.htm 18. OČNI OPTIČARI 3225. ZUBNI TEHNIČARI 3226. ČASNICI PALUBE I PELJARI 3143. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA 3146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3147.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 25 of 823 3142. VETERINARSKI TEHNIČARI http://www. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI PODVRSTA 322. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA PODVRSTA 315.19. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3212. KONTROLORI LETA 3145.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU PODVRSTA 331. MEDICINSKE SESTRE 3232.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 26 of 823 3228. PRIMALJE VRSTA 33. STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODVRSTA 334. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA http://www. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 3312. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 333. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE 3320. FARMACEUTSKI TEHNIČARI 3229. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI 3411. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3330. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 341. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3311.htm 18. VJEROUČITELJI PODVRSTA 332. STRUKOVNI UČITELJI VRSTA 34. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI PODVRSTA 323.8.19. STRUKOVNI UČITELJI 3340.nn. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE 3231.

2008 .N. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA 3415. PODVRSTA 342. MATIČARI 3449. POREZNICI 3443.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 27 of 823 3412. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE 3441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI 3433. POSLOVNI POSREDNICI D. NABAVLJAČI 3417.6. TRGOVAČKI POSREDNICI 3422.N. PODVRSTA 343. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. CARINICI 3442. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI 3431. POSREDNIČKI STRUČNJACI 3421. http://www. POSLOVNI TAJNICI 3432. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI 3419. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE 3445.nn.N. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB 3444. ZASTUPNICI OSIGURANJA 3413.8.htm 18. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU 3429. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA 3434. ŠPEDITERI I OTPREMNICI 3423. POSREDNICI NEKRETNINAMA 3414. KOMERCIJALISTI U PRODAJI 3416. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI PODVRSTA 344.19.

UREDSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 411.2008 . TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA 4111. SOCIJALNI RADNICI 3460. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI 3471. PJEVAČI.8. KNJIŽNIČARI PODVRSTA 348. SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 347. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 346. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI 3477.19. KRIMINALISTI. KRIMINALISTI. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA ROD 4. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA 3476. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI VRSTA 41. DIZAJNERI.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI 3450.nn. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3475. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA 3474. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA 3480. RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI 3473.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 28 of 823 PODVRSTA 345. DEKORATERI I ARANŽERI 3472.6. DIZAJNERI. MAĐIONIČARI. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI http://www.

STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI 4121. KNJIGOVOĐE 4122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PROIZVODNI.8. OPERATORI UNOSA PODATAKA 4114. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU PODVRSTA 414. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI 4141. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU 4113. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI 4134. SLUŽBENICI ARHIVA. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI 4131.htm 18.2008 . ARHIVSKI.19.nn. POŠTARI 4143. SLUŽBENICI U NABAVI. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA 4115.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 29 of 823 4112. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI 4133. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI 4190. KNJIŽNICA I MUZEJA 4142. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 421. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA 4132.6. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI PODVRSTA 413. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI VRSTA 42. SKLADIŠNI. KNJIGOVOĐE. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE http://www. ŠIFRANTI I KOREKTORI PODVRSTA 419. TAJNICE PODVRSTA 412.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 30 of 823 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI 4213. KONDUKTERI I VODIČI 5111. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA PODVRSTA 422.2008 .nn. KASINU I SRODNA ZANIMANJA 4214. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA 4222. USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA VRSTA 51. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI 5112. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE 4221. USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 511.htm 18. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. KONDUKTERI 5113.19. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA 5122. http://www. KUHARI 5123. TURISTIČKI VODIČI PODVRSTA 512.6. KONOBARI I PIPNIČARI PODVRSTA 513. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA 4212. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA 5121.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA 4215. SLUŽBENICI U KLADIONICI. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA 4223. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA ROD 5.

VRSTA 52. VATROGASCI 5162.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA 5141. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 31 of 823 ZANIMANJA OSOBNE NJEGE 5131. PRAVOSUDNI POLICAJCI 5169. FRIZERI. PRATIOCI I POSLUGA 5143.19. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE 5132.6.2008 . NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA PODVRSTA 514. MANEKENI I MODELI PODVRSTA 522. http://www. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI 5139. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI 5220. PODVRSTA 516. POLICAJCI 5163. ZANIMANJA U ZAŠTITI 5161. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA 5149. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5133. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.N. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5142. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI ROD 6. MANEKENI I MODELI 5210. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 521.N.htm 18.nn.

19.N. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI VRSTA 61. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA 6153. POVRTLARI.htm 18. VOĆARI I VINOGRADARI 6112. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA 6151. PERADARI 6129. stočarska itd.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 32 of 823 POLJOPRIVREDNI.nn. POLJOPRIVREDNI.2008 . UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D. LOVNO-UZGOJNI. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI PODVRSTA 611. RIBARI. VINOGRADARI I VRTLARI 6111. LOVCI http://www. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI 6152. VOĆARI. STOČARI 6122. STOČARI 6121. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA 6141. RIBARI NA OTVORENOM MORU 6154. ŠUMSKI RADNICI 6142. LOVNO-UZGOJNI.8. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 612. UGLJENARI PODVRSTA 615. RATARI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RATARI.6. RIJEČNI.) PODVRSTA 614. PODVRSTA 613. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE 6130.

8. PODVRSTA 713.N.19. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA 7139. ARMIRAČI I BETONIRCI 7124.6. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D.N. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA PODVRSTA 711. OSTAKLJIVAČI 7136. KROVOPOKRIVAČI 7132. ZIDARI 7123. KLESARI 7114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SOLANSKI VODARI PODVRSTA 712. ZIDARSKA ZANIMANJA D. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA 7111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 33 of 823 ROD 7.2008 . PALITELJI MINA. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA 7133. IZOLATERI 7135. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 7122. http://www. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI 7129. RUDARI.nn. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA 7137. FASADERI I GIPSARI 7134.htm 18. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI VRSTA 71. PALITELJI MINA 7113. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA 7112. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE 7131.

DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA 7141. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7222.8. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7221. SOBOSLIKARI.6. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI 7233. LJEVAČI METALA. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA 7232. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA http://www. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA VRSTA 72. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM 7213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA 7224. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7223. OBRAĐIVAČI METALA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 34 of 823 PODVRSTA 714. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA 7216. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI PODVRSTA 723. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA 7215. LIMARI.2008 .nn.htm 18. RONIOCI PODVRSTA 722. KOVAČI. STROJARSKI MONTERI. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI PODVRSTA 721. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI 7212. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7211. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA 7231. LIMARI 7214. MONTERI. SOBOSLIKARI I LIČIOCI 7143.19.

IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7332. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA 7313. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 7245. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA VRSTA 73. ELEKTROMONTERI. KERAMIČARI. PRECIZNI MEHANIČARI.htm 18. STAKLARI 7323. PRECIZNI MEHANIČARI 7312.19. KERAMIKE. MONTERI. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA 7341.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 35 of 823 PODVRSTA 724. ELEKTROMEHANIČARI 7242.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. DEKORATERI STAKLA. KERAMIČARI. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA 7321. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE 7244. ZLATARI. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA PODVRSTA 733. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7322. SLAGARI I TISKARI http://www. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 7241. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA 7324.6. PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7311. LONČARI. STAKLARI. LONČARI. MONTERI.2008 . TISKARI PODVRSTA 731. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA PODVRSTA 734. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 732.nn. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7331.

KOŽE PODVRSTA 741. DRVA. OBRAĐIVAČI DRVA 7422.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 36 of 823 7342. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 743. TEKSTILA.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI 7351.2008 . PLETAČI KOŠARA. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA PODVRSTA 742. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA 7414. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7413. PRERAĐIVAČI HRANE. MESARI I SRODNA ZANIMANJA 7412. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI 7423. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA http://www. TEHNIČKI CRTAČI 7352. PRERAĐIVAČI VOĆA. PRERAĐIVAČI HRANE 7411.htm 18. PEKARI.nn.19. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA 7343. SITOTISKARI. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA 7424.8. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA 7415. PRERAĐIVAČI DRVA 7421. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA 7345. KEMIJSKI LABORANTI VRSTA 74. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA 7346. RUČNI TISKARI PODVRSTA 735. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI 7344.

2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŠIVAČI.8. TKALCI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 37 of 823 7431.nn. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA 8111.htm 18. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA 7451.19. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 744.6. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA http://www. KRZNA I KOŽE 7436. RUKOVATELJI STROJEVIMA. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA ROD 8. KROJAČI I KLOBUČARI 7434. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE 7441. KRZNARI 7435. RUKOVATELJI STROJEVIMA PODVRSTA 811. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA 8113. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI PODVRSTA 745. KOŽARI 7442. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 812. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA 8112. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA 7437. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA 7432. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA 7433. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA VRSTA 81. KROJITELJI TEKSTILA.

RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA 8123.19. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA 8161. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA 8153. PODVRSTA 816. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE 8143. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8139. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA 8159. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA 8163.nn. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 8122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA 8141. KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE http://www. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM 8151.N. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA 8154.htm 18. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA PODVRSTA 813. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA 8142.2008 . RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA 8152. PODVRSTA 814. STROJARI SPALIONICA. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA 8131.8.N. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE 8162. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA PODVRSTA 815.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 38 of 823 8121. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA 8124.6. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE 8155.

2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE PODVRSTA 825.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA PODVRSTA 824. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA 8212.19. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. BETON I SLIČNE PROIZVODE PODVRSTA 822. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.N. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA 8223. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA 8221. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA http://www. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA 8232. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA VRSTA 82.6. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE 8222. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8251.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 39 of 823 PODVRSTA 817. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8231. RUKOVATELJI TISKARSKIM. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE 8211.nn. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA 8229. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA 8240. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA 8224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA PODVRSTA 821. PODVRSTA 823.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE 8275. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME 8283. SUKANJE I PREMOTAVANJE 8262. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME http://www.N. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA 8253. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8263. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. SASTAVLJAČI STROJEVA 8282. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 8271. PODVRSTA 827. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE PODVRSTA 826.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 40 of 823 8252. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA 8281. RUKOVATELJI TKALAČKIM. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 8273.htm 18.6. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA 8264. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA 8277. KAVE I KAKAA 8278. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA 8272. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 8276.8. KRZNO I KOŽU 8261. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE 8266. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA.nn. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA 8274.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8269.19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA 8265. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA 8279.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA PODVRSTA 828. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA.

RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI VRSTA 83. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8334. http://www.htm 18. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8312. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8333. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA 8323.8. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 41 of 823 8284. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8311. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA 8331. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA 8287. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA PODVRSTA 834.6. VOZAČI MOTOCIKLA 8322. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA PODVRSTA 832. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA 8332. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA PODVRSTA 833. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8285.nn.2008 . SASTAVLJAČI METALNIH. VOZAČI MOTORNIH VOZILA 8321. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI 8290. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA 8286. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA PODVRSTA 829. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA 8324. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA PODVRSTA 831.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 42 of 823 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA 8340. PRALJE I GLAČARICE PODVRSTA 914. KUĆNE POMOĆNICE. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA VRSTA 91. DOSTAVLJAČI. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA 9131. PAZIKUĆE.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA 9151. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE 9120. PRODAVAČI TELEFONOM PODVRSTA 912. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 911. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA 9141. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA http://www. ČISTAČICE. ULIČNI PRODAVAČI 9113. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE PODVRSTA 913. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA 9142.nn. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA PODVRSTA 915. DOSTAVLJAČI.2008 . ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA 9111.8. ČISTAČICE I POSLUGA 9133. KUĆNE POMOĆNICE 9132.htm 18. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA ROD 9.

ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 92. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 931. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA 9162. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. GRAĐEVINSKA. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA 9211.nn. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU VRSTA 93. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA 9153. RADNICI U POLJOPRIVREDI 9212. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA 9312.2008 . RADNICI U VISOKOGRADNJI PODVRSTA 932. RADNICI U ŠUMARSTVU 9213. TRANSPORTNI RADNICI http://www. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA 9161.6. PROIZVODNA. PODVRSTA 916. RADNICI U NISKOGRADNJI 9313. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA PODVRSTA 921.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 43 of 823 9152.htm 18. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI 9320. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI PODVRSTA 933. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 9311.19.8.

sc. VOJNA ZANIMANJA Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama". obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju. 1999. I. r. oblikuju zakone. Ivan Rusan. http://www.nn. Ravnatelj: mr. godine. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA. a primjenjivat će se od 1. RADNICI BEZ ZANIMANJA 9911. VOJNA ZANIMANJA VRSTA 01.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 44 of 823 9330. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kao i politiku udruga i organizacija. vode politiku države. VOJNA ZANIMANJA 0110. RADNICI BEZ ZANIMANJA ROD 0.htm 18.6. kreiraju. TRANSPORTNI RADNICI VRSTA 99. SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ROD 1. RADNICI BEZ ZANIMANJA PODVRSTA 991.2008 . nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. te savjetuju o njima. v. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. propise i pravila. DIREKTORI Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike.8.19.

nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori. Direktori trgovačkih društava.6. ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne. oblikovanje zakona. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. ratificiraju. Čelnici i članovi zakonodavnih. planiranje. udruga i organizacija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. kreiraju i vode državnu politiku. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. dopunjuju ili ukidaju zakone. tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda.nn. čelnici i dužnosnici državnih tijela. nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade. Međutim. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti http://www. oblikovanje. ustanova i njihovih dijelova1 13. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike.2008 . obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. upravne i direktorske poslove. određuju. Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje. katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. dopunjavanje ili ukidanje zakona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 45 of 823 Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih. UDRUGA I ORGANIZACIJA Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Na primjer. organiziranje. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. sindikate i ostale udruge i organizacije. udruga i organizacija 12. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 11. ratificiranje. ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti. (Stručnjaci i znanstvenici). Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste: 111. Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu. kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave. ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima. tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja. obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države. obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka. propisa i pravila. obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA.19. vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. propisa i pravila. Čelnici i članovi zakonodavne vlasti. oblikuju. obnašanje sličnih funkcija za političke stranke. ministarstava i srodnih tijela. propise i pravila. te savjetuju o njoj. VRSTA 11. sindikata i ostalih udruga i organizacija. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. donose. uključivši pregovore u ime članova. čelnici i dužnosnici državnih tijela.8.htm 18. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2 Uputa: u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne. upravnoj i direktorskoj razini. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. tada radno mjesto spada u neki drugi rod.

Predstavljaju Republiku. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija Uputa: vidi uputu kod roda 1. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave. koja primjenom Ustava. Samostalno obavljaju i srodne poslove.n. Zakonodavci 1112. Čelnici županija. gradova i općina 1115. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d. Poslovi su predsjednika Republike: a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici. čelnici gradskih i općinskih vijeća 1114. dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast.htm 18.nn. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise. izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj. 1111. Čelnici županijskih skupština.19. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3 Čelnici i članovi zakonodavne. PODVRSTA 111. osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela 1119. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu. Dužnosnici i imenovani državni službenici 114. prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. ZAKONODAVCI4 Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu. određuju. dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 1111. zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. brine za poštivanje Ustava. odnosno tijelo na čije su čelo izabrani. mijenjaju ih.zakonodavnu. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu . Čelnici. formuliraju i donose zakone.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 46 of 823 112. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. u okviru Ustava i zakona.6. Čelnici i dužnosnici Vlade 1113. upravljajući tijelima na razini Republike.8.2008 . Predstavljaju državu u inozemstvu.

h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom.2008 .0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora 1111. g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora 1111.11.nn.8. c) donošenje zakona i državnog proračuna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 47 of 823 b) proglašavanje zakona. e) biranja. d) zapovijedanje oružanim snagama. potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG http://www. Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju: a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela. f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.19.0 predsjednik Republike 1111.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora DODATAK: 1111. h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.11.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.13. f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike. U toj su skupini zanimanja: 1111. raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava. zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora.0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika.11. imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom. b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava.12.01. c) imenovanje i razrješavanje predsjednika.6. d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike.11. e) sklapanje međunarodnih ugovora.

0 predsjednik Vlade 1112. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe.11.12. ministarstava ili ureda.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike http://www. b) provođenje zakona i propisa.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.21. c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa. Ti poslovi uključuju: a) usklađivanje rada Vlade. U toj su skupini zanimanja: 1112.13.11. Vlada organizira. pravilnika. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada.12. njezinih radnih tijela. h) srodne poslove prema Ustavu.8.19.0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru. upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona. naredbi i naputaka. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija.htm 18. rješenja i zaključke. odluke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 48 of 823 SABORA 1111. e) donošenje uredbi. Ministri donose pravilnike. g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru. f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom.2008 . Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor. zakonu i drugim propisima. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5 Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj.nn. osniva ih.13.6.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada. provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1112.

b) provedbu zakona i drugih propisa.0 predsjednik općinskoga vijeća DODATAK: 1113.21.31. Ti poslovi uključuju: a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica.11. vode sjednice i provode zaključke. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje.0 predsjednik gradskoga vijeća 1113. f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 49 of 823 1112. Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća).0 predsjednik županijske skupštine 1113.21.nn. Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. c) pripremu sjednica.21.0 ZAMJENIK MINISTRA 1113.htm 18. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada.0 POTPREDSJEDNIK VLADE 1112.31. e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća).0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA http://www. ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6 Čelnici županijskih skupština.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA 1113.21.0 ministar DODATAK: 1112.11. d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću).0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1113.2008 . U toj su skupini zanimanja: 1113.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112.6. g) srodne poslove prema Ustavu. zakonu i poslovniku skupštine.11.31. gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave.19. usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA 1114.21.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA 1114.0 gradonačelnik 1114. organiziranje. d) nadzor inspekcijskih službi.19.31.2008 . Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom.22.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 1114. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i propisa. b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove.21. GRADOVA I OPĆINA7 Župani. usklađivanje i nadzor rada ureda i službi.0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU 1115. ČELNICI ŽUPANIJA.22. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8 U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske. U toj su skupini zanimanja: 1114. f) srodne poslove prema zakonu.21.0 DOŽUPAN 1114.htm 18.0 župan 1114.22. gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 50 of 823 1113. središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.11.0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD 1114. e) izvještavanje Vlade. pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave.21. c) usklađivanje rada poglavarstva. propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.8. http://www.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1113.11. Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama.nn.0 općinski načelnik DODATAK: 1114.6.

31. čime se ujednačava primjena zakona. c) poslove uprave (suda.19. f) davanje ocjene obnašanja (sudačke. d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima. vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima. Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. a po analogiji i za niže sudove. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 51 of 823 Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.6. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja. državnopravobraniteljske) dužnosti.21. štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. dok ih opća sjednica ne izmijeni. i) davanje priopćenja za javnost. Državnog odvjetništva. b) predsjedanje općom sjednicom suda.11. odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima. državnoodvjetničke. h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda http://www. zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. Ti poslovi uključuju: a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja.8.0 predsjednik Vrhovnoga suda 1115.0 predsjednik Upravnoga suda 1115. izvršne i sudbene vlasti.0 predsjednik Ustavnoga suda 1115. zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske. j) srodne poslove. Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela. U toj su skupini zanimanja: 1115. koja su obvezna za sva vijeća tih sudova. e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa. g) pokretanje.htm 18.41. Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom.2008 .nn.

donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta.N. donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju. štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1119.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske 1115.nn.9 U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111. objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija. nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti).61.51. Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.71.htm 18. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. (Čelnici i članovi zakonodavne. donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta).6.19.2008 . Guverner Hrvatske narodne banke: predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke. Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner. organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke. odgovara za uporabu državnih pečata. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera. djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna. kontroliraju zakonitost. utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju.61. predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju. Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda 1115.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115. podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama.0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske DODATAK: 1115.8. Pučki pravobranitelj: http://www. u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Glavni državni revizor: upravlja Državnim uredom za reviziju.71.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 52 of 823 1115. Čuvar državnog pečata: čuva državne pečate Republike Hrvatske.

21.6. To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela. prijedloge i preporuke.0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. upravljanje državnom upravnom organizacijom. obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra.0 predsjednik izbornog povjerenstva DODATAK: 1119.11. državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave. obavlja poslove prema zakonu.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA PODVRSTA 112.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE 1119. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru. o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja.21. upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili http://www. predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.51. donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora.0 pučki pravobranitelj 1119. U toj su skupini zanimanja: 1119. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10 Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva.19. obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora.htm 18.0 glavni državni revizor 1119.51. obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom.41. odnosno njihovim dijelovima.0 čuvar državnoga pečata 1119.11.41. ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.8.11.21.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1119.2008 .0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana. Vladu i njihova radna tijela. propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima.0 guverner Hrvatske narodne banke 1119.nn. postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 53 of 823 donosi poslovnik o svom radu.31. Predsjednik izbornog povjerenstva: predsjedava povjerenstvom.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja 1124. Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost. odnosno srodnim tijelima državne uprave. U toj su podvrsti skupine: 1121.31. h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela. predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11 Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora. Tajnici Hrvatskog državnog sabora. f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela. prijem i otpremu pošte. obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom.19. surađuju s drugim tijelima i službama.21.htm 18. vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica. Vlade i njihovih radnih tijela 1122.2008 . U toj su skupini zanimanja: 1121. b) prijem i otpremu pošte. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice.11.0 tajnik Vlade 1121.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 54 of 823 njihovim dijelovima. d) vođenje odgovarajućih evidencija. i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora http://www. g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela. odnosno obavljanje diplomatskokonzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji. dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni. uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA.8. Diplomati i diplomatski službenici 1121. pomažu u formuliranju zaključaka. Ti poslovi uključuju: a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima. c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo. brinu o pridržavanju propisane procedure. u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji.6.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora 1121. Pomoćnici ministra 1123. e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice.

0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE 1121.0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.11. nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. POMOĆNICI MINISTRA12 Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar.41. Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu.0 tajnik radnog tijela Vlade DODATAK: 1121.41.21.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.htm 18.11. d) provedbu upravnog. e) pripremu nacrta prijedloga zakona. Raspoređuju poslove. brinu o učinkovitosti rada. pravilnika.11.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 55 of 823 1121.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE 1122. c) praćenje stanja u svojem djelokrugu. naredbi i naputaka.11.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE 1121. b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva.0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. http://www. Ti poslovi uključuju: a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima. uredbi.11.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. odnosno inspekcijskog nadzora.nn.8. Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice. stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.31.31. prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja.11.2008 .19.6.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.

0 TAJNIK MINISTARSTVA 1123.6. Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave. f) suradnju s tijelima državne uprave. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13 U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem. h) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 56 of 823 f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju. zavodi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa. ravnateljstva. h) prikupljanje. te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar. te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti. U toj su skupini zanimanja: 1122. b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju.11.nn. uredi (i agencije).0 pomoćnik ministra DODATAK: 1122. d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad. Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom. c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu. a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva. i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad.htm 18. jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama. ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda. zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije.2008 . g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje. http://www.8. Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug. g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika.11. e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika. brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar. sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani.

31.11.19.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR 1123.31.21.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE 1123.0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR 1123.8.31.11.6.11.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE 1123.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema.0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE 1123.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije DODATAK: 1123.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 1123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 57 of 823 j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.nn.11.0 predstojnik Vladinog ureda 1123.11.21.0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE 1124.htm 18.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE 1123.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 1123.2008 .11.0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 1123.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU 1123. U toj su skupini zanimanja: 1123.11.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1123.11. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1123. odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj.0 RAVNATELJ FONDA MIORH 1123.0 ravnatelj upravne organizacije 1123.21.11.31. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14 Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji.11.11. Obavještavaju nadležna tijela http://www.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA 1123.

odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.0 DRUGI TAJNIK MVP 1124. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom. i) srodne poslove. sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora.11.21.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 1124. opće uprave. d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema. pregovora.21. kulturnom. kulturnom. socijalna skrb i sl.21.19.htm 18.) u državi prijema. b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.21.11.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP 1124.21. U toj su skupini zanimanja: 1124.0 veleposlanik 1124.0 konzul DODATAK: 1124. matičarstvo. f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom. Ti poslovi uključuju: a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema.8. znanstvenom i drugim područjima.nn. gospodarskom. h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova.0 TREĆI TAJNIK MVP http://www.31. gospodarskom. znanstvenom i drugim područjima.6. g) stručne poslove u pripremi razgovora. e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj.0 diplomat 1124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu.2008 .0 PRVI TAJNIK MVP 1124. c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 58 of 823 Republike o prilikama i stanju u državi prijema. te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.0 AMBASADOR 1124.

športske udruge i sl.0 VICEKONZUL PODVRSTA 114.6. organizacije poslodavaca.2008 . ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.31. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15 Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju.31. humanitarne i dobrotvorne organizacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.0 ATAŠE 1124. pregovaranje u njezino ime.31. a provode politiku interesnih organizacija.nn.. udruga poslodavaca i srodna zanimanja 1143. predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA 1124. planiranje. promicanje interesa organizacije. Čelnici i dužnosnici sindikata.19. nadgled rada suradnika. propisa i pravila organizacije političkih stranaka. propisa i pravila organizacije političke stranke. kao što su političke stranke.31. a izravno ih primjenjuju.0 GENERALNI KONZUL 1124.0 KONZUL PRVOG RAZREDA 1124. b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova. Poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.8.31. c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti. propisa i pravila određene organizacije. sindikati.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 59 of 823 1124. propisa i pravila organizacije. odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime.21. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija 1141. gospodarske i strukovne asocijacije.0 KONZUL SAVJETNIK 1124. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike.htm 18. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina. Čelnici i dužnosnici političkih stranaka 1142.0 KONZUL DRUGOG RAZREDA 1124. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću.31. Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke. U ovoj su podvrsti skupine zanimanja: 1141.

0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1142. U toj su skupini zanimanja: 1141.11.nn.12.0 dužnosnik sindikata http://www. f) srodne poslove. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA.0 čelnik političke stranke 1141.19. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike.0 čelnik sindikata 1142.0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.8. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike. propisa i pravila organiziranja organizacije. propisa ili pravila organizacije političke stranke. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.11.2008 . propisa i pravila organiziranja svoje organizacije.12.0 dužnosnik političke stranke DODATAK: 1141. g) nadgled rada suradnika. e) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 1142. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova.0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1141.htm 18. predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime.12. g) nadgled rada suradnika. poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 60 of 823 e) planiranje.12.11.6. propisa i pravila organizacije. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova. neposredno ih primjenjuju.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.

a neposredno ih primjenjuju.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 61 of 823 1142.19.22.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.htm 18.0 čelnik udruge poslodavaca 1142. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE 1142.12.2008 .8.0 dužnosnik udruge poslodavaca 1142.12.0 SINDIKALNI POVJERENIK 1142. http://www.22.31.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE 1142.31. 1143.32.6.0 čelnik strukovne komore 1142.12. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova.N.22. propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne.11. propisa i pravila organiziranja.32.0 dužnosnik strukovne komore DODATAK: 1142.21.31. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću. športske.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE 1142.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 1142.21.nn.0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE 1142.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA 1142. interesne).31.0 TAJNIK UDRUGE P.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE 1142. predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime.32.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142.32.

0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA 1143.0 čelnik humanitarne organizacije 1143. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike. upravljanje (planiranje.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P.0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA 1143.0 dužnosnik humanitarne organizacije DODATAK: 1143. f) srodne poslove.22.21. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.12.12.2008 .0 dužnosnik interesne udruge 1143.11. ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica.21. organiziranje. vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica.12. g) nadgled rada suradnika.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1143.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1143.htm 18. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 62 of 823 e) planiranje.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH 1143. Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike.22.22.12.8.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA 1143. propisa i pravila organiziranja. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16 Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.12.nn.6.11. U toj su skupini zanimanja: 1143.0 čelnik interesne udruge 1143. VRSTA 12.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA 1143.22.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA 1143.11.19.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA 1143.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave. nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove. http://www. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove b) upravljanje (planiranje. vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova. organiziraju. Direktori trgovačkih društava i ustanova 122. Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva.nn. vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate. planiranje. f) srodne poslove. predstavljanje društva ili ustanove. organiziranje.8. organiziranje.Generalni i izvršni direktori 1210. c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. PODVRSTA 121. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. g) nadgled ostalih suradnika. e) predstavljanje društva ili ustanove.19. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama Uputa: vidi uputu kod roda 1. određuju i kreiraju politiku te planiraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 63 of 823 121. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 1210.6. određuju i kreiraju politiku. vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove.htm 18. izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima. organiziraju. vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove. kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate.2008 . DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. planiraju. obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova 123.

0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA 1210. organiziranje.11. Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje.8. osposobljavanja i rada osoblja.0 izvršni direktor 1210. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1221. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.11.0 generalni direktor 1210. šumarskih i ribarskih društava 1222. vođenje. predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima.htm 18. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga. nadzor).0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE 1210.19. lovnouzgojnih.0 PREDSJEDNIK USTANOVE 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1210.21. uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.12. Direktori proizvodnje industrijskih društava 1223. nadziranje odabira.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 64 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1210. suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica.0 član uprave trgovačkoga društva 1210.nn.0 rektor sveučilišta DODATAK: 1210.2008 . Direktori proizvodnje u građevinskim društvima 1224.11.13.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE PODVRSTA 122. Direktori proizvodnje poljoprivrednih. kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima.12.12.6. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo http://www.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje dnevnih aktivnosti.0 DIREKTOR PROJEKTA 1210.0 GLAVNI DIREKTOR 1210.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.

šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih. . organiziraju.2008 . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo). Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1226. .).) u NKDpodručjima L (Javna uprava. koja je sukladna s ISIC-om. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH.Skupina 1221.Skupine 1227. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 65 of 823 1225.19. obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji. (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene.n.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje poljoprivrednih. plinom i vodom). . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih http://www. M (Obrazovanje). obvezno socijalno osiguranje. . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama. iznajmljivanje i poslovne usluge). osim razreda 7522.Skupina 1224.1. (Poslovi obrane). . popravak motornih vozila. Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge 1229. D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom. Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92. Direktori dijelova društava za poslovne usluge 1228.Skupina 1226. motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu). 1221. lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo). Direktori poslovanja društava prijevoza. kulturne i športske djelatnosti) u području O. (Rekreacijske.Skupina 1228. potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC).Skupina 1229.htm 18. upravitelji i sl. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo). Uputa: u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti. vode i kontroliraju) . skladištenje i veze). Da se ova područja detaljnije odrede.Skupina 1223. skladištenja i veza 1227. lovno-uzgojnih. (Uklanjanje otpadnih voda. upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju.nn. . N (Zdravstvena i socijalna zaštita). . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90.Skupina 1225. U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD). Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD: . socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima). . obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz. Direktori društava i ustanova d. LOVNO-UZGOJNIH. odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93. Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev.Skupina 1222.8.6.

0 DIREKTOR RATARSTVA 1221. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1221.14.19.htm 18.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221. vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije. c) planiranje dnevnih poslova.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221. organiziranje.11.11. vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama. http://www. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju. osposobljavanja i rada osoblja. U toj su skupini zanimanja: 1221. f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.8. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.2008 . j) nadgled ostalih suradnika. rudnicima i kamenolomima. g) nadzor odabira.13.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva DODATAK: 1221.nn. b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje. organiziraju.12. vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.6. i) srodne poslove. e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova. plina i vode.13. d) kontrolu troškova. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA 1222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 66 of 823 direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. vode i nadziru).

htm 18.21.0 direktor održavanja opreme DODATAK: 1222.0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA 1222.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE 1222.21. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. j) nadgled ostalih suradnika.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE 1222.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1222.nn.31.19.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.21.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1222.21.6.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA 1222.21. i) srodne poslove.31. U toj su skupini zanimanja: 1222.8.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 67 of 823 b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. d) kontrolu troškova. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR POGONA 1222.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1222.11.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA http://www.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju 1222.21.11. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1222. osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje.11.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA 1222.11. osposobljavanja i rada osoblja.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.0 tehnički direktor rudnika 1222.

vođenje i kontrolu građevinskih radova društva. g) nadgledanje odabira. Ti poslovi uključuju: http://www. vode i kontroliraju). f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu. U toj su skupini zanimanja: 1223. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju. b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava. organiziraju.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA 1223.nn.6. d) kontrolu troškova. i) srodne poslove. zaštiti od požara) i sličnih postupaka. pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.11. vode i kontroliraju). c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem.11.8. j) nadgled ostalih radnika.htm 18.11. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA 1223. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.2008 .0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE 1224. organiziraju. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 direktor operative građevinskoga društva DODATAK: 1223.19. osposobljavanja i rada osoblja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE 1223. materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje. organiziranje.11. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 68 of 823 1223.11.

d) kontrolu troškova.nn.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1224. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. g) nadgledanje odabira. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja. osposobljavanja i rada osoblja. d) kontrolu troškova. vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja. organiziranje.2008 .11.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 69 of 823 a) planiranje. http://www.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine DODATAK: 1224.19. uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja. vode i kontroliraju). e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1225. organiziraju. vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama. organiziranje. osoblja i ispunjavanje planova.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1224. U toj su skupini zanimanja: 1224. prehrane i srodnih usluga. i) srodne poslove. c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine.htm 18. prehrane i srodnih usluga (planiraju. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.8.11.11. j) nadgled ostalih suradnika.

b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1225.31.8.nn. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. organiziraju.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA. i) srodne poslove. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. vode i kontroliraju). g) nadgledanje odabira.0 direktor restoranskoga poslovanja DODATAK: 1225. skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju. osposobljavanja i rada osoblja. d) kontrolu troškova. g) nadgledanje odabira. osposobljavanja i rada osoblja.21.htm 18. http://www.12. uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.19. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA 1225.6.2008 .11. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima. j) nadgled ostalih suradnika.31. SKLADIŠTENJA I VEZA Direktori poslovanja društava prijevoza. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11. U toj su skupini zanimanja: 1225.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 70 of 823 f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1225.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1225. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.

0 šef željezničkoga prometa 1226.0 direktor telekomunikacija 1226.0 direktor pošta 1226.11.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA 1226.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu 1226.11.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu DODATAK: 1226.0 direktor poslovanja skladišta 1226.22. i) srodne poslove.41.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1226.14.18.42.0 direktor prekrcajne operative 1226.6.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU http://www. U toj su skupini zanimanja: 1226.21.12.16.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.15.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.11.htm 18.0 ŠEF KOLODVORA 1226.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 71 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.32.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1226.19.31.51.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA 1226.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.12.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1226.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1226.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.17.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.13.2008 .19.12.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1226.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.8. j) nadgled ostalih suradnika.

0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226. http://www.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.0 UPRAVITELJ POŠTE 1226. obrada podataka. vode i kontroliraju).0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1226.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 72 of 823 1226.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1226.51. poslovi s nekretninama. vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima.31.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.19.15.2008 .13.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE 1226. SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.0 DIREKTOR SEKTORA.0 DIREKTOR MARINE 1227.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1226.21. kao što su bankovni poslovi. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.22.32.61.32. osiguranje.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA 1226.32. računovodstvo.nn.6.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1226.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1226.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. organiziranje. SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226. arhitektonski poslovi i inženjering. poslovi prostornog uređenja.htm 18.15.31. organiziraju.22.0 DIREKTOR SEKTORA. SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. čišćenje objekata.13.0 DIREKTOR SEKTORA. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1226.8.15.21.31.0 DIREKTOR SEKTORA. istraživanje tržišta. SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1226.31.41.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1226.

31.0 direktor odjela za informatičke usluge 1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE http://www. g) nadgledanje odabira.71.8. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.82.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1227.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1227.htm 18. j) nadgled ostalih suradnika.2008 .62. U toj skupini su zanimanja: 1227.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) srodne poslove.91.51.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1227. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.0 prokurist DODATAK: 1227. reklamiranje i pakiranje. d) kontrolu troškova.21.41.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1227.0 direktor direkcije banke 1227. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova.nn.6. b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova.72.92.61.81.0 direktor za organizaciju rada 1227.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj 1227.11.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1227. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 73 of 823 tehnička ispitivanja i analize.19.

6.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1228.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1227.htm 18.82.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1227.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1227.41.91. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. vode i kontroliraju). g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1227.61.0 MENADŽER KVALITETE 1227. osposobljavanja i rada osoblja.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1227.91. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.19.82.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1227.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.91.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1227. organiziranje.62. organiziraju. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.2008 .8. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.61. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1227.91.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 74 of 823 1227.nn. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga.81. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova. d) kontrolu troškova. http://www.

g) srodne poslove.htm 18.11. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. j) nadgled ostalih suradnika. f) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 1228.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1228. i) srodne poslove. organiziranje. c) planiranje. b) planiranje.8.2008 . vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje. d) planiranje. organiziranje. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela.31. e) planiranje. organiziranje. http://www. vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju. organiziranje. rekreaciji.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge DODATAK: 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1229. primjena propisa i slično. trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju. na primjer. športa.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.6. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje.19. organiziranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1228. vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država. vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture. vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine. organiziranje. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja. zdravstvu i socijalnoj skrbi. poduzetničko i poslovno savjetovanje.nn.N.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 75 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1228. organiziraju. h) nadgled ostalih suradnika.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela. rekreacije i priredaba. Ovamo bi se.21.

62.72.0 voditelj područne službe 1229.0 direktor botaničkog vrta 1229.0 direktor zoološkog vrta 1229.71.32.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE 1229.12.0 direktor nacionalnog parka 1229.23.0 direktor za ekološke poslove 1229.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1229.2008 .0 direktor izvanteritorijalne organizacije DODATAK: 1229.19.11.nn.41.8.0 direktor športskog objekta 1229.0 producent 1229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 76 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1229.24.0 organizator televizijske i filmske produkcije 1229.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE http://www.25.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu 1229.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada 1229.6.81.0 PRODEKAN ZA NASTAVU 1229.0 ravnatelj predškolske ustanove 1229.26.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove 1229.21.12.61.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije 1229.0 športski direktor 1229.0 ravnatelj škole 1229.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge 1229.91.htm 18.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE 1229.13.12.12.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1229.83.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove 1229.0 dekan 1229.31.11.84.82.

21.0 FILMSKI PRODUCENT 1229.6.21.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU 1229.0 RAVNATELJ DRAME 1229.0 DIREKTOR FILMA 1229.21.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA 1229.23.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1229.0 UMJETNIČKI DIREKTOR 1229.21.21.0 PRODUCENT RADIJA 1229.23.0 DIREKTOR MUZEJA 1229.21.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE 1229.nn.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA 1229.25.8.0 GLAZBENI PRODUCENT 1229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 77 of 823 1229.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA 1229.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1229.0 VIDEOPRODUCENT 1229.25.23.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE http://www.0 ORGANIZATOR SNIMANJA 1229.0 RAVNATELJ OPERE 1229.21.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA 1229.21.21.19.25.2008 .22.21.25.0 RAVNATELJ ARHIVA 1229.0 VOĐA SNIMANJA 1229.22.htm 18.23.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT 1229.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE 1229.12.21.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE 1229.21.0 RAVNATELJ BALETA 1229.0 INTENDANT KAZALIŠTA 1229.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE 1229.

predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega.26. Direktori informatičkih službi 1237.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE 1229. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1231.41.41. vode i kontroliraju). 1231.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1229. Direktori nabavnih i distributivnih službi 1236.8.19. nadzor odabira. Direktori pravnih. vođenje i kontrolu rada službi. upravljaju djelatnošću službi (planiraju.htm 18. Direktori službi marketinga i srodna zanimanja 1234.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1229. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI http://www.nn.72.31. osposobljavanja i rada osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 78 of 823 1229.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.n.31.62. kadrovskih i općih službi 1233. Direktori službi promidžbe 1235.6.0 RAVNATELJ BOLNICE 1229. suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.25. DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih. Ti poslovi uključuju: planiranje.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE 1229.71.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA 1229. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove. nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora. organiziranje.2008 .0 GLAZBENI MENADŽER 1229. Direktori službi d.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA 1229. Direktori ekonomsko-financijskih službi 1232. organiziraju. Direktori razvojnoistraživačkih službi 1239.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1229.31.0 DIREKTOR STADIONA PODVRSTA 123.

vode i kontroliraju). vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva.11.19.0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA 1231.21.6. k) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 79 of 823 Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju. organiziranje. osposobljavanja i rada osoblja. f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva.11.0 FINANCIJSKI MENADŽER 1231. d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva.13. pripremu proračuna.8.htm 18. j) srodne poslove.12.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1232. U toj skupini su zanimanja: 1231.21. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI http://www.11. c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa.0 direktor kontrolinga 1231. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. DIREKTORI PRAVNIH.0 FINANCIJSKI DIREKTOR 1231.2008 .0 direktor financija i računovodstva 1231. e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava. g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima.0 direktor službe osiguravajućeg društva DODATAK: 1231. h) nadgledanje odabira.13. organiziraju.nn. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.

htm 18. b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje.11. d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. c) nadgledanje sigurnosnih.11. vode i konroliraju). g) nadgled odabira. osposobljavanje radnika. suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja. kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju. zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih. organiziranje. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima. organiziraju.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1232. kadrovske i opće službe DODATAK: 1232. vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva. organiziranje.11.19.2008 . vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove. i) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 1232.8.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 80 of 823 Direktori pravnih. organiziraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. promicanje.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1233. vode i kontroliraju). j) nadgled ostalih suradnika.6. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.nn. određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.0 direktor pravne. e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. osposobljavanja i rada osoblja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11.

0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.2008 . i) srodne poslove.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1233. metoda prodaje i posebnih stimulacija.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1233.22.11.0 direktor komercijalne službe 1233. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe.6.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR 1233. troškova akcija unapređenja prodaje. g) nadgledanje odabira. d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.htm 18. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.21. U toj su skupini zanimanja: 1233. osposobljavanja i rada osoblja. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. uvjeta isporuke i rabata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.31. http://www.0 direktor marketinga 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. j) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1234.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. organiziraju.nn.22.8.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 81 of 823 b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama.21. odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.22.0 direktor prodaje 1233. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. vode i kontroliraju).22.21. f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija.0 direktor prodajne promocije DODATAK: 1233. c) određivanje cijena.

e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1235. ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe.0 direktor službe za oglašavanje 1234. g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. radija i televizije. vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove. organiziranje.11.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1234.19. postignućima i stajalištima društva ili ustanove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 1234. športskih organizacija. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe. odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi. vode i kontroliraju).11. organiziranje.8. ustanova iz kulture i reklamnih agencija. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.htm 18. pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.21. b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe. k) nadgled ostalih suradnika. j) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 82 of 823 Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe. organiziraju. osposobljavanja i rada osoblja. h) nadgledanje odabira.11. c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima. f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima.nn.2008 .0 direktor poslova za odnose s javnošću DODATAK: 1234. http://www.6. oglašavanja.

uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. organiziraju. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. osposobljavanja i rada osoblja. d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1235. j) nadgled ostalih suradnika.21.0 direktor skladišne službe DODATAK: 1235.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1235. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.11.8. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja.21. f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike. U toj su skupini zanimanja: 1235. postavljanja. organiziranje. i) srodne poslove.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 83 of 823 c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.0 direktor distribucije 1235. g) nadgledanje odabira. vode i kontroliraju).2008 .0 direktor nabave 1235.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1235. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju. vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove.31.11.nn.0 DIREKTOR SILOSA 1236.31.31. b) usmjeravanje odabira.19. http://www.

DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI Direktori razvojnoistraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju.6. osposobljavanja i rada osoblja.19.11. organiziraju. i) srodne poslove. b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.0 direktor informatičke službe 1237.11. f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova. g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. proizvoda i upotrebe materijala. j) nadgled ostalih suradnika. g) nadgled odabira.nn. osposobljavanja i rada osoblja. c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.0 direktor razvojno-istraživačke službe DODATAK: 1237.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.8. h) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 84 of 823 e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka. e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima. vode i kontroliraju).2008 . organiziranje. vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa. U toj su skupini zanimanja: 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE http://www. U toj su skupini zanimanja: 1236. f) nadgled odabira. d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. i) nadgled ostalih suradnika.

11. Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje.12.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1237.0 direktor internoga glasila 1239. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123.N. ako postoji.6.11. izvještavanje vlasnika. kupcima i drugim društvima. U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova PODVRSTA 131. organiziranje. nadgled ostalih radnika.19. pregovore s dobavljačima.0 direktor službe p.0 direktor zaštitarske službe 1239.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1239.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1239.2008 .21. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori. vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata. http://www.8.0 DIREKTOR LOGISTIKE VRSTA 13. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1237.11.htm 18.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 85 of 823 1237. DODATAK: 1239.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237. planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja. DIREKTORI SLUŽBI D. U toj su skupini zanimanja: 1239. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 131.13.21. (Direktori službi u društvima i ustanovama).0 direktor službe plana i analize 1239.31.11.11. vođenje i kontrolu).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.n.

Direktori malih društava za poslovne usluge 1318. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 86 of 823 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima. Direktori malih građevinskih društava 1314. nadgled ostalih radnika. vode i kontroliraju djelatnost društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.19. Direktori malih društava i ustanova d.8. lovnouzgojnih. Direktori malih proizvodnih društava 1313. ako postoji. Ti poslovi uključuju: a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome.htm 18. vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori. vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata. ribarskih društava 1312.nn. Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo 1315.n. b) procjenu prihoda i rashoda. Direktori malih društava za osobne usluge 1319. kupcima i drugim društvima. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1316. skladištenje i veze 1317. http://www. Direktori malih poljoprivrednih. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. Direktori malih društava za prijevoz.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziraju. vođenje i kontrolu). lovno-uzgojnih. LOVNO-UZGOJNIH.2008 . Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje. pregovore s dobavljačima. organiziranje. ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori malih poljoprivrednih. organiziraju. te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. šumarskih. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. izvještavanje vlasnika. Uputa: vidi uputu kod podvrste 122. planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. 1311. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1311.

f) izvještavanje vlasnika.11. http://www.nn.DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava.41.0 direktor maloga lovišta 1311. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer.0 direktor maloga ribarskog društva 1312. b) procjenu prihoda i rashoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. g) srodne poslove.6. ribar i slično razvrstavaju se u rod 6.0 direktor maloga rasadnika 1311. lovac.19. ako postoji.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva 1311. Uputa: ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim. vođenje i kontrolu proizvodnje.12. organiziraju.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32. e) vođenje dnevnih poslova. organiziranje. U toj su skupini zanimanja: 1311.31.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1311.14.22. šumar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 87 of 823 e) vođenje dnevnih poslova.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1311.8. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1311.htm 18.2008 .0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1311. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.21. h) nadgled ostalih suradnika. vode i kontroliraju aktivnosti društva. lovno-uzgojnim. s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih.

ako postoji.6.11. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE http://www.2008 .0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1313. b) procjenu prihoda i rashoda.11. materijala i rada osoblja. organiziraju. ako postoji. h) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.8. f) izvještavanje vlasnika. g) srodne poslove.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1313.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim. h) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor maloga proizvodnog društva DODATAK: 1312.0 direktor maloga građevinskog društva DODATAK: 1313.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 88 of 823 f) izvještavanje vlasnika. vode i kontroliraju aktivnosti društva.19. organiziranje. U toj su skupini zanimanja: 1312. c) pregovore s dobavljačima.11. g) srodne poslove. građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. e) vođenje dnevnih poslova.11.11.11.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1312.nn. kupcima i drugima. vođenje i kontrola djelovanja društva.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1312. lakirerskim. U toj su skupini zanimanja: 1313.

organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.11. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11. g) srodne poslove. b) procjenu prihoda i rashoda. organiziraju. vođenje i kontrolu poslovanja društva.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1315.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1314.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 89 of 823 1313.6. organiziraju. ako postoji.11.11. h) nadgled ostalih suradnika. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1313. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziranje. vode i kontroliraju aktivnosti društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1313.2008 . Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vode i kontroliraju aktivnost društva.19. vođenje i kontrolu poslovanja društva.htm 18.nn.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1313. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. e) vođenje dnevnih poslova. http://www.11. f) izvještavanje vlasnika. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. U toj su skupini zanimanja: 1314.0 UPRAVITELJ ZGRADE 1314.11. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.0 direktor male trgovine DODATAK: 1314.

organiziraju. h) nadgled ostalih suradnika.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA 1315.31. e) vođenjenje dnevnih poslova. g) srodne poslove.htm 18.21.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1315.31.0 DIREKTOR MALE KRČME 1315.11.21.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1316.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1315.11.21.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.0 direktor maloga hotela 1315. f) izvještavanje vlasnika. ako postoji.11.31.0 direktor maloga disko-bara DODATAK: 1315. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.21.0 direktor male kavane 1315.21.41.6.2008 .0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1315.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 90 of 823 b) procjenu prihoda i rashoda.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 direktor maloga restorana 1315. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema http://www. SKLADIŠTENJE I VEZE Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz.41.19. vode i kontroliraju aktivnosti društva. U toj su skupini zanimanja: 1315.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.8. skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.

0 direktor maloga skladišta 1316.11.11. h) nadgled ostalih suradnika.12.0 direktor maloga prijevoznog društva 1316.11.12. organiziranje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.8.0 direktor maloga špediterskog društva 1316.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316. g) srodne poslove.11.0 direktor male turističke agencije DODATAK: 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET 1316. b) procjenu prihoda i rashoda.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1316. ako postoji. e) vođenje dnevnih poslova.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1316. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.nn.11.11.6.31.11. U toj su skupini zanimanja: 1316. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1316. f) izvještavanje vlasnika.2008 .19.12.21.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE http://www. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1316.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 91 of 823 poslovima koje obavljaju.11.41.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1316.11.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.22. f) vođenje dnevnih aktivnosti. c) provedbu zakona i propisa. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.12.0 stečajni upravitelj DODATAK: 1317. U toj su skupini zanimanja: 1317.23.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.41. i) nadgled ostalih suradnika.24.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1317.6. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. h) srodne poslove.11.2008 .21. b) procjenu prihoda i rashoda.8.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU http://www. e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.12. ako postoji.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317. organiziraju.nn.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1317.19.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317. g) izvještavanje vlasnika.31.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317. organiziranje.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 92 of 823 1316.14.0 direktor maloga društva za urbanizam 1317. d) pregovore s dobavljačima i kupcima. vode i kontroliraju djelatnost društva.

Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317. vode i kontroliraju djelatnost društva.0 DIREKTOR MALE BANKE 1317.24. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.24.24.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1317.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 93 of 823 1317.nn.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1317.12. b) procjenu prihoda i rashoda.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1317. usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1317.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1317. e) vođenje dnevnih poslova.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.24.htm 18.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24. organiziranje.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1317.24. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1317.24.24. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.6.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317. organiziraju.12.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1318. http://www.19. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge.8.23.24.

DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1318. Ovamo bi se. g) srodne poslove. uz pomoć osoba koje nisu direktori. rekreacijskih. e) vođenje dnevnih poslova.htm 18. b) procjenu prihoda i rashoda. organiziranje.19.21.0 direktor male obrazovne ustanove 1319.11. zdravstva.0 direktor male ustanove za kulturu 1319. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) planiranje.2008 .N. trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja. f) izvještavanje vlasnika.nn. kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju. vođenje i kontrolu poslovanja društva.6. h) nadgled ostalih suradnika. vode i kontroliraju djelatnost društva.11. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. organiziraju. c) pregovore s dobavljačima. ako postoji.21. U toj su skupini zanimanja: 1318.11.31.0 direktor male zdravstvene ustanove http://www. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova). h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1319.8. na primjer.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1318. ako postoji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 94 of 823 f) izvještavanje vlasnika. korisnicima i drugima.0 direktor maloga društva za osobne usluge DODATAK: 1318. U toj su skupini zanimanja: 1319. g) srodne poslove.21.

0 MALI NAKLADNIK ROD 2. pružanje različitih poslovnih.21.21.nn. Poslovni. astronomiji. pružanje duševne potpore. matematici. teorija i metoda. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 95 of 823 1319. DODATAK: 1319. geologiji.htm 18. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju.61. http://www. urbanizmu i prostornom planiranju. kemiji.41. Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici 22. tehničkih znanosti.n.8. stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela. izradu znanstvenih radova. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici VRSTA 21. poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja. geofizici. Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize. obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje 24.51. geodeziji.71. osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1319. računalstvu.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1319. biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima. statistici. Znanstveno-obrazovni. pravnih i socijalnih usluga. strojarstvu i tehnologiji. unapređivanje spoznaja. poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama. arhitekturi.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja.19. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 21. građevinarstvu.6. biomedicini i zdravstvu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.0 direktor maloga veterinarskog društva 1319. primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti. Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici 23. unapređuju i razvijaju spoznaje. primjenu postojećih znanja u području prirodnih.2008 . meteorologiji. Zanimanja su ovoga roda sedmoga.81.0 slobodna profesija p.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. kemije. kemičari i srodni stručnjaci 212. primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava. na području telekomunikacija. davanje savjeta. pomorstva. Ti poslovi uključuju: http://www. elektricitetu. različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije. akustici. Diplomirani računalni stručnjaci 214. Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine: 2111. Diplomirani inženjeri kemije 2114. elektronici. materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike 2111. Diplomirani meteorolozi 2113. proširivanje. teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije. mjerenje kopna i mora te izradu karata. izradu znanstvenih radova. proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. unapređuju i razvijaju spoznaje. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike. izradu znanstvenih radova. astronomije. građevinarstva i ostalih usluga. astronomiji.2008 . atomskoj fizici. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani fizičari. plina i minerala. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci 215. zdravstva. iskorištavanja nafte. Diplomirani fizičari. projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi 2112. termodinamici.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. DIPLOMIRANI FIZIČARI. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju. meteorologije. poljoprivrede. kao i strojeva i druge opreme.19. vojnim i ostalim područjima. kemijskih obilježja i procesa različitih tvari.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici. Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste: 211. Diplomirani matematičari i statističari 213.8. geologije i zemljopisa. primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe. proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 96 of 823 Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje. magnetizmu. unapređuju i razvijaju spoznaje. kemičari i srodni stručnjaci istražuju. istraživanja svemira. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka PODVRSTA 211. optici.

DIPLOMIRANI METEOROLOZI Diplomirani meteorolozi istražuju.htm 18. pomorstvo.8.7 diplomirani inženjer fizike 2111. tlaka.7 diplomirani astronom 2111. c) izvođenje pokusa. Ti poslovi uključuju: http://www.6. e) unapređivanje i razvijanje industrijske.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 97 of 823 a) istraživanje. U toj su skupini zanimanja: 2111. f) promatranje. h) srodne poslove. vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije.nn. elektriciteta. testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature. atomske fizike i astronomije. elektronike. uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela. termodinamike.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2111. akustike. analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.32.19.31. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo. unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije.11. g) izradu znanstvenih radova.21. magnetizma.11.11. b) izvođenje pokusa. strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo. i ostalih uvjeta.9 samostalni istraživač fizičar DODATAK: 2111.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2111. unapređuju i razvijaju spoznaje.8 istraživač fizičar 2111. testova i analiza na području medicine.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2111.2008 . medicinske. i) nadgled ostalih suradnika. optike.11. teorije i metode o sastavu.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2111.11.

b) eksperimente. materijala i industrijskih proizvoda i procesa.11. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.11. unapređuju i razvijaju spoznaje. vlage i ostalih pojava.21. b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 98 of 823 a) istraživanje. materijalima i proizvodima.2008 .nn.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE 2112. c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka.12.22. unapređivanje i razvijanje pojmova. d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle.19. e) izradu znanstvenih radova.11. teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje. strukturu i dinamiku atmosfere.8.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME 2112. količina oborina. temperature. f) srodne poslove.11.7 samostalni prognostičar vremena 2112. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.6. pomorstvo. kao što su stvaranje oblaka. teorija i metoda iz kemije.9 samostalni istraživač meteorolog DODATAK: 2112.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE 2112. tlaka. testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava. http://www.7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR 2113. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE Diplomirani inženjeri kemije istražuju. pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo. U toj su skupini zanimanja: 2112. c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama. promjene elektriciteta i sunčevo zračenje. g) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorija i metoda vezanih uz sastav.13.7 diplomirani hidrolog 2112.7 diplomirani meteorolog 2112. unapređivanje i razvijanje pojmova. izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena.13. unapređivanje i razvijanje tvari. energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima.htm 18.8 istraživač meteorolog 2112.

11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.6. farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa.18.12. g) srodne poslove.19. h) nadgled ostalih suradnika.15.11.21.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.9 samostalni istraživač kemičar 2113.15.31.nn.22.11.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.17. f) izradu znanstvenih radova.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA 2113.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2113.11.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.11.15. U toj skupini su zanimanja: 2113. e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani kemičar polimera 2113.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA 2113.8.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 99 of 823 d) unapređivanje i razvijanje kemijskih.7 diplomirani inženjer kemije DODATAK: 2113.11.11.13.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE http://www.16.2008 .7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2113.htm 18.11.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.8 istraživač kemičar 2113.

fosilnih ostataka itd. razvijaju ili poboljšavaju koncepte. tunela i velikih zgrada. minerala. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle. j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte. plina. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. zaštita voda. f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti. ispitivanje stijena. i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte.7 KEMIČAR SAVJETNIK 2114. plina. teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike. teorije i operativne metode. gravitacijskih. m) izradu znanstvenih radova. b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore. toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu. električne i radiometrijske metode. g) procjenu težine. kao što su izgradnja brana.19. http://www. kao što je razmjena toplinske energije. graditeljstvo. gravimetrijske. istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija. glečera i potresa. krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva. mostova. k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata. grafikona i dijagrama.nn. primjenom seizmološke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 100 of 823 2113. o) nadgled ostalih suradnika. električnih. c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća. n) srodne poslove.6. krutih minerala i podzemnih voda. e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi. plina i voda te krutih mineralnih sirovina. d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih.31. odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte. magnetske.htm 18. sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana. telekomunikacije i navigacija. razvijanja ili poboljšavanja koncepata. l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije. h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja.2008 . karata. veličine i mase Zemljine kugle.

7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2114.7 diplomirani inženjer geofizike DODATAK: 2114.19.61.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.33.nn.13.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH http://www.34.18.36.8.20.16.11.14.7 diplomirani inženjer geologije 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.2008 .33.19.52.7 diplomirani seizmolog 2114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2114.51.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 101 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2114.21.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.15.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA 2114.37.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.31.8 istraživač geolog 2114.17.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.32.62.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA 2114.12.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.htm 18.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.7 GEOLOG INFORMATIČAR 2114.36.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2114.9 samostalni istraživač geolog 2114.7 diplomirani geolog za tektoniku 2114.21.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.

posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja.6. http://www. uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima. aktuarske i statističke spoznaje. c) logičku analizu problema u upravljanju. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2121. modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo. e) izradu znanstvenih radova. aktuarskih i statističkih počela i tehnika.2008 . unapređuju i razvijaju matematičke. poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. b) primjenu matematičkih počela. zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. primjenu matematičkih.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA PODVRSTA 212. d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2114. Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja.36. ocjenu. zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja. teorije. životnog. teorije. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI Diplomirani matematičari. razmatranje aktuarskih problema.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih suradnika. metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. poduzetništvu. interpretiranje i analizu statističkih podataka. Diplomirani matematičari 2122. statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju. planiranje.nn.8.htm 18. Diplomirani statističari 2121. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI Diplomirani matematičari istražuju. unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika. izradu znanstvenih radova. kreiranje i vođenje statistika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 102 of 823 PODATAKA 2114. poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima.36. organiziranje. obradu. metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu. f) srodne poslove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.19. unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje.

Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. e) izradu znanstvenih radova. b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka.11.21.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorija.7 diplomirani statističar 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE http://www. metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata.9 samostalni istraživač matematičar 2122.19. sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja.32.12.22.11. ocjenjivanje. d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka.9 samostalni istraživač statističar DODATAK: 2122. metoda i tehnika.22. unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja.7 demograf 2122.7 diplomirani matematičar 2121.nn.7 diplomirani statističar.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 103 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2121. DIPLOMIRANI STATISTIČARI Diplomirani statističari vode istraživanja.8 istraživač statističar 2122. g) nadgled ostalih suradnika.8 istraživač matematičar 2121. c) obradu.31.21. te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti. f) srodne poslove. metodolog 2122. U toj su skupini zanimanja: 2122.7 diplomirani statističar.6. gospodarstva i administracije.7 aktuar 2121. analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje.8.11.htm 18. matematičar 2122. unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja.

22.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA 2122.11.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 104 of 823 2122.21.nn.7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE 2122.22.19.21.12.22.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA 2122.12.22.22.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA 2122.2008 .7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU 2122.22.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE 2122.7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA 2122.22.6.8.12.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 BIOMETRIČAR 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI 2122.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE 2122.22.21.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.11.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE 2122.22.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA 2122.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU http://www.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA 2122.22.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA 2122.

planiraju.22. Diplomirani projektanti računalnih sustava. d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka. kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka. računalnih jezika.nn. projektiranje. sustavni inženjeri i programeri istražuju.22.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU 2122. savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju. održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške. MLAĐI PRISTAV I. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2131. poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode. testiranje i održavanje računalnih programa. algoritama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. njihovih mogućnosti i ograničenja. e) oblikovanje. vanjske opreme. te doprinos tom razvoju. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. f) projektiranje. PRISTAV I.22. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122. ustroja i baza podataka te algoritama. te pišu. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 213. izradu znanstvenih radova. te upravljanje procesima i proizvodnjom. pisanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka.7 STATISTIČAR.19. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka. dokumentacije i priručnika. kreiranje. umjetne inteligencije.6. testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava. SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI Diplomirani projektanti računalnih sustava. ocjenjivanje.2008 . http://www. Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu). b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške.htm 18. komunikacije s podacima i robotike. računalnih metoda i programske podrške.n. 2131. istraživanje ustroja podataka i baza podataka.7 STATISTIČAR. uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima. Diplomirani računalni stručnjaci d.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 105 of 823 2122. umjetne inteligencije i robotike. pisanje. planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene. sustavni inženjeri i programeri 2139. c) praćenje tehničkog razvoja računala. planiranje.8.

7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer 2131.6.41.nn.12. o) srodne poslove.11. h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške.19.7 diplomirani programer za računalne mreže 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. testiranje programa i uklanjanje pogrešaka.2008 . l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.36. zahtjeva za izlaznim podacima. j) proučavanje namjene korisničkih programa.33.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2131. k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu.35. izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške. m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija. uključujući i računalne jezike.14.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131. te pripremu analiza isplativosti. u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti. programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.21. imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja. dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške. unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola.8.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131. naravi i izvora ulaznih podataka. i) izradu programskih specifikacija.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.7 diplomirani inženjer sustava za opremu http://www. odnosno sastava opreme.htm 18.32. n) izradu znanstvenih radova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 106 of 823 g) razvoj boljih metoda i instrumenata. za pisanje.7 diplomirani analitičar sustava 2131. p) nadgled ostalih suradnika.34.13. U toj skupini su zanimanja: 2131.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2131.

7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA 2131.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.62.htm 18.11.61.53.44.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA 2131.7 administrator baza podataka 2131.43.8 istraživač računalstva 2131.21.9 samostalni istraživač računalstva 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER 2131.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA 2131.21.32.2008 .42.nn.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA 2131.21.19.14.21.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS 2131.8.7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA http://www.7 diplomirani informatičar DODATAK: 2131.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE 2131.44.44.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.12.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.72.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.41.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 2131.51.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS 2131.6.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2131.31.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE 2131.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 107 of 823 2131.34.43.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2131.41.7 diplomirani inženjer sustava 2131.7 diplomirani inženjer računalstva 2131.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA 2131.7 koordinator računalne mreže 2131.

Ti poslovi uključuju: a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2139. c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER 2131.11.11.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2139.7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING 2139. (Diplomirani računalni stručnjaci).21.2008 .51.6.8. uključujući njihovo aktiviranje. unutar podvrste 213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 108 of 823 2131.7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139. U toj skupini su zanimanja: 2139.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA 2139.51.7 diplomirani inženjer za obradu podataka DODATAK: 2139.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba.19.11. Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi). e) srodne poslove. te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 2131. b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava.7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA 2139.htm 18.21.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA http://www.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE 2139.N.nn.44.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 2131.21.21. Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131.51. d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije. f) nadgled ostalih suradnika.11.

21. proizvoda i postupaka. te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene. URBANIZMA I PROMETA Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju.19.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. savjetovanje. savjetovanje o njima. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije 2148. kao i strojeva. mjerenje kopna. proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada. bolnice. dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne http://www. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja. oblikovanje.nn. mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru. vode gradnju. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije.21. Diplomirani inženjeri arhitekture. kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu. prehrambene tehnologije i biotehnologije 2147.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU 2139.8. unapređuju i razvijaju spoznaje. prostornog planiranja i građevinarstva. poslovne i industrijske zgrade.21. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. stručno nadziru. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju. savjetovanje. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija 2145. vodoprivrednih. savjetuju i projektiraju. tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša. Diplomirani inženjeri d. teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture. Diplomirani građevinski inženjeri 2143. urbanizma i prometa 2142.7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU 2139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 109 of 823 2139. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije 2149.7 SAVJETNIK. planiranje i projektiranje uređenja prostora. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2141. postrojenja i industrijskih pogona.2008 . nafte. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva 2144.n. projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava. plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala.6. provođenje tehničkih. energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije. koncipiranje. urbanizma. 2141. izradu znanstvenih radova. INFORMATIČKI PODVRSTA 214. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri 2146. prometnih.

bavljenje sigurnošću prometa.2008 . pomorskog.6. e) koncipiranje građevina visokogradnje.12.7 diplomirani arhitekt konzervator http://www. plovila i postrojenja. j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja. konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.8. Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet. c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. bave se sigurnošću i regulacijom prometa. izradu studija te istraživanja. i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje . b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje.11. f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija.nn.13. m) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani projektant interijera 2141. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda. željezničkog.19. izrađuju prometne planove. toplotne zaštite i uštede energije. prigradskoga. izradu idejnih rješenja i projekata. izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično). međunarodnoga). zračnog. g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje. o) nadgled ostalih suradnika. izradu prometnih studija. d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture. dizajniranje interijera. n) srodne poslove. k) projektiranje sustava cestovnog. održavanje i popravljanje prometnih sredstava. nadziranje održavanja vozila. nadziru odvijanje prometa. l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima. rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 110 of 823 planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje.7 diplomirani projektant arhitekture 2141. projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture.htm 18. projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 2141. nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima. planiranje prometa.

nn.9 samostalni istraživač arhitekt 2141.70.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 111 of 823 2141.16.63.20.66.8 istraživač arhitekt 2141.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE 2141.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2141.64.7 lučki kapetan 2141.7 diplomirani dizajner 2141.2008 .7 voditelj špediterskoagencijskih poslova 2141.17.7 diplomirani inženjer arhitekture 2141.69.71.15.7 voditelj prekrcajnih poslova 2141.11.htm 18.61.7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU 2141.6.7 diplomirani planer visokogradnje 2141.9 samostalni istraživač prometa DODATAK: 2141.68.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2141.67.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2141.31.18.62.8 istraživač prometa 2141.11.12.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2141.7 diplomirani inženjer aeronautike 2141.19.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE 2141.8.19.65.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2141.16.7 diplomirani prostorni planer 2141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.72.11.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU 2141.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 2141.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.15.7 diplomirani prostorni projektant 2141.73.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA http://www.

7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.62.63.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA 2141.62.7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA 2141.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2141.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA http://www.8.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA 2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE 2141.63.7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA 2141.63.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA 2141.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 2141.62.nn.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.63.7 PLANER LETOVA 2141.63.63.62.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2141.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2141.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA 2141.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST 2141.2008 .62.19.62.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA 2141.18.61.61.63.18.6.62.62.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU 2141.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE 2141.17.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2141.63.61.htm 18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.63.20.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 112 of 823 2141.

64.19.7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2141.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 113 of 823 2141.7 PLANER REDA LETENJA 2141.65.65.7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA 2141.70.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2141.2008 .7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL 2141.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA 2141.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA 2141.65.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA 2141.63.66.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA 2141.63.6.63.63.8.nn.7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA 2141.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA 2141.64.7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU 2141.64.63.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA 2141.7 ŠEF CENTRA AKL 2141.68. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI http://www.7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE 2141.69.67.63.63.63.63.64.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA 2141.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA 2141.69.7 KAPETAN PRISTANIŠTA 2141.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION) 2141.69.7 TEHNOLOG OKL I AKL 2141.htm 18.65.7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET 2141.7 ŠEF POMORSKOG UREDA 2141.

konstrukcija visokogradnje. hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje. d) izradu projekata organizacije građenja. mostova.12.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2142.14.11.2008 . i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete. konzultacije i druge aktivnosti. planiranje i vođenje održavanja građevina. metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina. f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje. savjetuju. k) stručni nadzor.19. kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat. istraživanje. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima. željeznice.nn. o) nadgled ostalih suradnika. temelja i stabilizacije klizišta. vodoprivredne građevine i slično). cestograđevni materijali). U toj su skupini zanimanja: 2142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 114 of 823 Diplomirani građevinski inženjeri istražuju. l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. m) pripremu znanstvenih radova. c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina. j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina. n) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva.7 diplomirani inženjer za geotehniku http://www. studija. vode građenje svih građevina. g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali). planiraju i vode održavanje građevina (ceste. tunela i slično. b) vođenje projekata i projektiranje prometnica. e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142. savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge.8.provode stručni nadzor. Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.htm 18.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. idejnih projekata. složenih temeljenja. projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele). hidrograđevina. saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije.

7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA 2142.7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 2142.7 KONTROLOR PRUGA 2142.13.17.14.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.14.7 diplomirani građevinski inženjer DODATAK: 2142.13.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.nn.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2142.13.11.8 istraživač građevinarstva 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.13.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 115 of 823 2142.18.11.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA 2142.6.12.7 diplomirani voditelj gradnje 2142.15.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE http://www.htm 18.11.11.9 samostalni istraživač građevinarstva 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA 2142.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE 2142.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA 2142.19.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA 2142.21.11.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 2142.11.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.8.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA 2142.16.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2142.2008 .13.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.12.

opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima. http://www. opreme. c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 116 of 823 2142.21.8. održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava.21. Ti poslovi obično uključuju: a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju. i) izradu znanstvenih radova.6. motora i ostalih elektrotehničkih uređaja.2008 .7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2142.21. projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 2142. b) projektiranje električnih strojeva. savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE 2142.21.21. zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija. postrojenja i sustava.nn. prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije. j) srodne poslove.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 2142. proizvoda te procesa i savjetuju o njima.21. proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima.19. d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju. e) lociranje i otklanjanje kvarova. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2142.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 2143. prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima.htm 18.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2142. h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA 2142.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 2142. g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. razvijaju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2143.8.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2143.2008 .26.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2143.41.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.6.21.24.23.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2143.13.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda 2143.7 diplomirani inženjer elektrotehnike DODATAK: 2143.19.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2143.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE http://www.42.33.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 117 of 823 k) nadgled ostalih radnika.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2143.31.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE 2143.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2143.12.7 projektant elektroenergetskih postrojenja 2143.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2143.31. U toj su skupini zanimanja: 2143.11.51.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.14.52.nn.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2143.htm 18.12.25.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2143.26.61.26.22.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.

7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.13. vode njihovu izgradnju. osiguravaju njihovo funkcioniranje. projektiraju elektroničke uređaje i sustave. i) srodne poslove. f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.61.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda 2144.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente 2144.32. U toj su skupini zanimanja: 2144. e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja. b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka. radiotelekominikacijsku opremu.7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja 2144. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju.42. proizvoda i procesa te savjetuju o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 118 of 823 2143.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2143.nn. telekomunikacijske i regulacijske opreme. g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. uređaja.22. proizvoda i postupaka. opreme i sustava.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2144.8.21.2008 .7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA 2143. materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2144. Ti poslovi obično uključuju: a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike http://www. automatsko upravljanje tehničkim sustavima. c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti. proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. d) lociranje i otklanjanje kvarova. opreme i sustava.12. razvijaju.19.htm 18.14. j) nadgled ostalih suradnika.6. održavanje i popravke te savjetuju o njima.

2008 .6. telekomunikacija i automatike 2144.8.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2144.44.nn.22.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2144.34.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2144.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.19.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2144.9 samostalni istraživač elektronike.22.23.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2144.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE 2144.32.41.45.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2144.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2144.61.22.51.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2144.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 119 of 823 2144.46.7 VODITELJ IRE RADIONICA 2144.8 istraživač elektronike.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2144.33. telekomunikacija i automatike 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2144.43.71.31.32.22.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.23.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.35.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2144.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata 2144.7 diplomirani inženjer elektronike DODATAK: 2144.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.42.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2144.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA http://www.11.

e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte. strojarskih postrojenja i vozila. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 120 of 823 2144.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 2144. graditeljstvo.19. poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144. instrumenata. Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i konstruiranje strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. projektora. te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2144. naprava. kao i njihove neelektrične opreme i uređaja. kranova.2008 . alata. dizala i eskalatora. i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2145. c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila.32. konstruiraju i vode proizvodnju strojeva. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju. proizvoda i procesa. h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja. rudarstvo.33. strojarske opreme. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja. ventilaciju.7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 2144. zrakoplova i raznih industrijskih vozila. pristroja i alata za industriju. proizvoda i procesa. klimatizaciju i hlađenje. f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje. http://www.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2144.6.nn. vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem. kamera i njima sličnih proizvoda.32. g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom. d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2144. računala. b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja.32.71.32.8. te svih vrsta posuda pod pritiskom.

p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.7 projektant konstruktor cestovnih vozila 2145.16. te nadzor u toku njihove upotrebe. U toj su skupini zanimanja: 2145.nn.17.7 projektant konstruktor pružnih vozila 2145.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.04. proizvoda i postupaka.02. l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda.6.06.15.7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva 2145.7 projektant konstruktor alatnih strojeva 2145. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.11.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom 2145.7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija 2145. u) nadgled ostalih suradnika. t) srodne poslove.7 projektant konstruktor turbina http://www. s) izradu znanstvenih radova.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja 2145. m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog.7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama 2145.2008 .7 projektant konstruktor dizalica 2145. r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja. q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda.03.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva 2145.14.12.19.13. o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.01.05.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 121 of 823 k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala.htm 18. pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.7 strojarski projektant postrojenja 2145.

7 projektant konstruktor preciznih instrumenata 2145.7 projektant konstruktor plovila 2145.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica 2145.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme 2145.55.54.2008 .41.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva 2145.7 strojarski konstruktor kućanskih aparata 2145.7 projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva 2145.56.27.28.7 strojarski projektant male automatizacije 2145.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije http://www.7 strojarski konstruktor procesne opreme 2145.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora 2145.6.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.43.22.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2145.19.7 projektant tehnologije zavarivanja 2145.7 projektant tehnologije obrade deformacijom 2145.65.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.62.57.7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa 2145.7 projektant konstruktor brodskih motora 2145.64.7 strojarski projektant tehnologije montaže 2145.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija 2145.42.21.18.25.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 122 of 823 2145.7 projektant tehnologije gradnje plovila 2145.52.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.7 strojarski projektant konstruktor 2145.53.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje 2145.7 projektant strojarske tehnologije 2145.23.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom 2145.24.30.htm 18.26.8.51.63.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport 2145.29.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja 2145.61.

7 diplomirani strojarski inženjer 2145.64.8 istraživač brodogradnje 2145.67.84.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.83.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA 2145.6.65.8 istraživač strojarstva 2145.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2145.7 KONTROLOR VAGONA http://www.91.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA 2145.69.70.71.7 diplomirani brodograđevni inženjer DODATAK: 2145.53.9 samostalni istraživač brodogradnje 2145.8.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme 2145.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva 2145.92.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.65.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila 2145.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 123 of 823 2145.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2145.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila 2145.57.67.53.66.67.72.81.nn.htm 18.41.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.9 samostalni istraživač strojarstva 2145.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.82.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.67.68.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE 2145.74.19.73.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA 2145.2008 .7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme 2145.

7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA 2145. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. f) planiranje. planiraju. farmaceutske.92.7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA 2145.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA 2145. hrane.69.nn. sredstava za pranje i čišćenje. organiziranje i vođenje održavanja opreme.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. e) pronalaženje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije.7 VODITELJ ZIM RADIONICA 2145.19.7 STROJARSKI SAVJETNIK 2145.69. proizvodnje naftnih derivata. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. pića.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 2146. b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa. planiranje. ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama.69. razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih. farmaceutskih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 124 of 823 2145. d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada. lijekova.htm 18. održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. http://www. biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda.69.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM 2145.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.91. prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju.69.69.6.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145.74. proizvoda i procesa.8. kozmetičkih proizvoda. poljoprivrednih kemikalija.69. biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda. polimera.2008 .69.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA 2145.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU 2145. poput prerade sirove nafte.69. c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama. razvijaju i vode komercijalne kemijske.

7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2146.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.43.27.52.12.htm 18.45.7 projektant naftne tehnologije 2146.24.46.8.41.44.7 diplomirani tehnolog celuloze 2146.11.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 125 of 823 g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. i) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2146. k) nadgled ostalih suradnika.13.31.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2146.21. h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima.51.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2146. U toj skupini su zanimanja: 2146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.25.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije http://www.22.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2146.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2146.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.19.7 projektant kemijske tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2146.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.47.42. j) srodne poslove.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.6.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2146. proizvoda i procesa i savjetovanje o njima.nn.2008 .32.26.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2146.8 istraživač kemijske tehnologije 2146.

7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.21.65.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2146.91.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera.62.19.68.67.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 126 of 823 2146.21.8 istraživač prehrambene tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.21.2008 .htm 18.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA http://www.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146. alkohola.6.82. povrća i bezalkoholnih pića 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2146.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije 2146.72.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2146.11.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2146.13.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.92. octa 2146. škroba i derivata 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2146.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina.75.7 diplomirani tehnolog prerade voća.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.8.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2146.7 diplomirani inženjer biotehnologije DODATAK: 2146.64.25.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.66.81.21.73.nn.59.71.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2146.

59.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.nn. prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja. savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu.25. njihovih sustava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 127 of 823 2146.91. opremanja i ispitivanja bušotina za naftu. proizvoda i procesa i savjetuju o njima. postrojenja. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja.8.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2146. uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2146.82. projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova.44. projektiraju.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2146. d) planiranje.59. nafte. razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina. c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi.63.7 KOZMETOLOG 2146.8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146. projektiranje i nadziranje izrade.7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU 2146.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.6.51. http://www. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja.7 NUTRICIONIST 2147. plin i vodu na kopnu i u podmorju.91.26.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146. te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu. plin i vodu na kopnu i u podmorju.25.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2146. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina.27.2008 .59. b) planiranje.81.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146. keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.19.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU 2146.

oplemenjivanje i otpremu.25.19. razvijanje novih legura. m) srodne poslove n) nadgled ostalih suradnika. njihovo skupljanje. unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni. projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2147.12.2008 . osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26.22.28.7 projektant bušotina za naftu i plin 2147.11. g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka. proizvoda i postupaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 128 of 823 e) planiranje. bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije.23. posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2147.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2147. h) vođenje istraživanja.27.6. savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura.24. i) ispitivanje svojstava kovina i legura.nn.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147. l) izradu znanstvenih radova.8.htm 18. skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu. j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2147.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147. projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin http://www.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2147. f) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 2147.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2147.13. posebno geolozima i geofizičarima. k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka.

30.62.64.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.64.63.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2147.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2147.6.7 diplomirani inženjer metalurgije DODATAK: 2147.81.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.2008 .nn.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2147.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE http://www.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2147.29.31.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.71.11.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.66.63.64.72.65.41.42.7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI 2147.htm 18.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2147.12.8.9 samostalni istraživač metalurg 2147.19.67.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2147.52.61.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 129 of 823 2147.8 istraživač metalurg 2147.51.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.8 istraživač rudarstva 2147.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.9 samostalni istraživač rudarstva 2147.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2147.61.7 metalurški projektant 2147.

nn. projektiranje i pružanje usluga u području geodezije. Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave. projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu.12. h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka. k) projektiranje hidrotehničkih objekata. u položajnom i visinskom smislu. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju. obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija.7 diplomirani pomorski kartograf 2148. o) nadgled ostalih suradnika. f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje.13. c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja. odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS).7 diplomirani geodet hidrograf 2148. i) savjetovanje. l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima.htm 18. istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih). n) srodne poslove. b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora.7 diplomirani geodet topograf http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 130 of 823 2148. U toj su skupini zanimanja: 2148. prijenos (iskolčenje) projekata. instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije.2008 . d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS). zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu. j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata.19. na teren prema projektnoj dokumentaciji.8. izradu elaborata za unos u službene evidencije.7 diplomirani kartograf 2148. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine. e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta.14.11. regulaciju vodotoka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. m) izradu znanstvenih radova. g) geodetsko snimanje podzemnih objekata.6.

31.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.7 PROJEKTANT ZA BUJICE 2148.11.51.21.6.15.19.42.7 diplomirani fotogrametar 2148.7 diplomirani geodetski projektant 2148.21.11.51.15.16.7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava 2148.51.51.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA 2148.7 diplomirani rudarski mjernik 2148.7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA 2148.8 istraživač geodet 2148.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.8.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.51.41.21.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.21.16.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU 2148.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 131 of 823 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.11.nn.12.21.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.21.15.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA 2148.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA http://www.9 samostalni istraživač geodet 2148.16.2008 .7 diplomirani inženjer geodezije DODATAK: 2148.

8.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA 2148.7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE 2148. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214. http://www.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA 2148.nn. savjetuju o njima. e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.51.51.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE 2149. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci).19. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi. c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka. g) srodne poslove.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.7 SURADNIK ZA GEODEZIJU 2148.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.51. d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.51.htm 18.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 2148.6.N. te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi.7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU 2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje.51. imovine i okoliša.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2148.51.51. te nadzor u toku realizacije.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE 2148.51.7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA 2148. vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna. f) izradu znanstvenih radova.51.51.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 132 of 823 2148. zaštitu imovine i okoliša.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE 2148. Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje.2008 . Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje.7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA 2148.51.

7 glavni planer proizvodnje 2149.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2149.6.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2149.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2149.8.44.2008 .7 glavni planer izgradnje 2149.7 glavni planer pripreme rada 2149.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2149.45.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer kožarstva 2149.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije http://www.47.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije 2149.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.16.48. U toj su skupini zanimanja: 2149.19.7 glavni planer održavanja 2149.7 voditelj zaštitarske službe 2149.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2149.34.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2149.8 istraživač tekstilne tehnologije 2149.21.33.11.41.nn.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.15.32.12.7 diplomirani inženjer obućarstva 2149.24.46.7 analitičar studija rada i vremena 2149.22.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 133 of 823 h) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.14.13.49.7 diplomirani logističar 2149.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2149.31.17.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2149.51.43.42.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.

43.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2149.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 2149.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2149.7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU http://www.43.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2149.63.2008 .41.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije DODATAK: 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149. OBRADE.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST 2149.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2149.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA 2149.42.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA 2149.31.7 KOSTIMOGRAF 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2149.64.16.43.7 grafički urednik 2149.23.41.43.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 134 of 823 2149. VAPNO.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2149.17.62.23.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2149. GIPS 2149.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE 2149.8 istraživač grafičke tehnologije 2149.61.61.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.51.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA.19.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.65.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41. ODLAGANJA OTPADA 2149.41.nn.23.51.31.21.7 diplomirani grafički dizajner 2149.htm 18.

62.7 diplomirani montažer slike i zvuka DODATAK: 2150.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU PODVRSTA 215. e) nadgled ostalih suradnika. b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova. Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.11.61. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.2008 . gramofonskih ploča. Ti poslovi obično uključuju: a) namještanje kamera za snimanje filmova.htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 2150.19. videotraka.7 KAMERMAN 2150.12.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA 2150. c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti. televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima.11. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 135 of 823 2149.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 2150. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka 2150.7 diplomirani snimatelj slike 2150.12. d) srodne poslove.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA http://www.8. U toj su skupini zanimanja: 2150.6.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE 2149.11.nn. digitalnih diskova. audiotraka.

mikrobiologije. fiziologije. zoologije. unapređuju i razvijaju spoznaje. bakteriologije. životinja i bilja. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju. botanike. zoologije. unapređuju i razvijaju spoznaje. proučavanje bolesti ljudi. patologije i farmakologije. primijenjenoj ekologiji. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2211. lijekova i drugih tvari na njih. životinjskog i biljnog svijeta. Poslovi obično uključuju: istraživanje. imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti. ekologije. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju.8. zaštiti okoliša.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 136 of 823 2150. molekularne biologije. Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva 2211. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. citologije. Biološki. http://www. Doktori medicine. genetičkom inženjerstvu i medicini.nn. savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi. biokemije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. ekologije. biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju. fiziologije. farmakologije. BIOLOŠKI. farmaceutskoj.6. botanike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. agronomije. primjenu preventivnih. tkiva. unapređuju i razvijaju spoznaje. genetike. biotehnički. genetike. uključujući organe. primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog. posebno u medicini i poljoprivredi. zoologije. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima.12. mikrobiologije. prehrambenoj i ostaloj industriji. biologiji mora. bakteriologije. stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 221. biokemije i srodni stručnjaci 2213. ekologije. biotehnički. botanike. agronomije i medicine. šumarstvu. izradu znanstvenih radova. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Biološki. anatomije. kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja. izradu znanstvenih radova. Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline.htm 18. biokemije. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike 2212. proširivanje. Diplomirani inženjeri farmakologije.2008 . lijekova i ostalih tvari na njih. BIOTEHNIČKI. veterinari i srodni stručnjaci PODVRSTA 221. molekularne biologije. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. izučavanje i pronalaženje novih tehnologija. biokemijski i srodni stručnjaci 222. savjetovanje o njima.

nn. razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi. j) izradu znanstvenih radova. h) istraživanje bakterija i virusa. c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka. njihova podrijetla. g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo. i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja.7 diplomirani inženjer genetičar http://www. f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju. proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja.htm 18. analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza. kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš. moru i u vodama na kopnu.2008 .15. unapređivanje i razvijanje pojmova. podrijetla.14.7 diplomirani inženjer ekolog 2211. herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari).6. k) srodne poslove. razvoja.19. genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi. d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu. rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama.7 diplomirani inženjer zoolog 2211.7 diplomirani inženjer botaničar 2211. b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka. životinja i biljaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 137 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. U toj skupini su zanimanja: 2211. teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima. l) nadgled ostalih suradnika. e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.11.12.7 diplomirani inženjer molekularni biolog 2211. razvoja.13.8.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

8 istraživač biolog 2211. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama. b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik.24.17. tkiva.12.9 samostalni istraživač biolog DODATAK: 2211. e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu. životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja. http://www. organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.18. d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 138 of 823 2211.23.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2211.21.19.7 diplomirani inženjer parazitolog 2211.6.2008 . unapređivanje i razvijanje pojmova.8.20.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima.7 diplomirani inženjer imunolog 2211. unapređuju i razvijaju spoznaje.32. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri farmakologije.nn. strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama.7 diplomirani inženjer biolog 2211.12. životinjskih i biljnih organa.7 MARINSKI EKOLOG 2211. poljoprivredi i industriji. uzroke i razvoj ljudskih. patologije i farmakologije. biofizike.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE 2211. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2211. f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva.22.31. biokemije.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211. teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije.htm 18. teorija i metoda u pojedinim područjima.19. posebno u medicini.7 AKVAKULTURIST 2212. biokemije i srodni stručnjaci istražuju.18. fiziologije.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.

16. h) izradu znanstvenih radova. medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima.13. i) srodne poslove.6.7 diplomirani biokemičar 2212.7 diplomirani sanitarni inženjer DODATAK: 2212.7 diplomirani fiziolog 2212.16.21.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2212.12.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.17.nn.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.13.7 diplomirani anatom 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2212.18.15.7 diplomirani biofizičar 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2212.8.13.16.7 diplomirani farmakolog 2212.16.18.14.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.16.18.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 139 of 823 g) unapređivanje industrijske.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.11.7 diplomirani patolog 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.18.19.2008 .16. j) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2212. U toj skupini su zanimanja: 2212.7 diplomirani toksikolog 2212.htm 18.16.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 140 of 823 2212.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2212. unapređuju i razvijaju spoznaje. h) izradu znanstvenih radova.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja. U toj su skupini zanimanja: http://www.18. teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.21. iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu. d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212. e) istraživanje obilježja. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.18.2008 .18. voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.htm 18.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212. j) nadgled ostalih suradnika.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.18.18. SPECIJALIST 2212. f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja.8. i) srodne poslove. b) istraživanje vrtlarskih.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212. c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.nn.19.

8 istraživač agronom 2213.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2213.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.7 agronom vinogradarstva 2213.7 agronom savjetodavne službe 2213.6.51.7 agronom melioracija 2213.41.19.7 diplomirani inženjer šumarstva 2213.12.7 agronom zaštite bilja 2213.7 GLAVNI TAKSATOR 2213.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2213.nn.22.9 samostalni istraživač agronom 2213.41.12.htm 18.42.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 141 of 823 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 istraživač šumarstva 2213.11.7 REVIRNIK 2213.2008 .13.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI 2213.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA 2213.31.51.7 diplomirani tehnolog stočarstva 2213.7 agronom ratarstva 2213.21.15.17.62.9 samostalni istraživač šumarstva DODATAK: 2213.51.8.51.14.7 agronom 2213.52.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.11.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA 2213.41.7 agronom voćarstva 2213.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA http://www.61.17.7 organizator lovstva 2213.16.17.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2213.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.

9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA PODVRSTA 222. DOKTORI MEDICINE Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj. Magistri farmacije 2221. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2221.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE 2213. farmaciji i zaštiti zdravlja.19. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja. stomatologiji.51.52. savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja. Diplomirani veterinari 2224.htm 18.52. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. izradu znanstvenih radova.52.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA 2213.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213. b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te http://www.52.nn.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA 2213. veterinarskoj medicini. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.8. teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Doktori stomatologije 2223. kontinuiranosti. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju.2008 .6. unapređuju i razvijaju spoznaje. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213.51. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 142 of 823 2213. kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite. Doktori medicine 2222. DOKTORI MEDICINE.51.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.

12.7 doktor medicine infektolog 2221.nn.7 doktor medicine internist 2221.29.7 doktor medicine pedijatar http://www.15.24. tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba.8.22.23.11.2008 .27.28. f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave.7 doktor medicine pneumoftizeolog 2221. c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih. g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva.7 doktor medicine dermatolog 2221.6.htm 18. h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva. k) nadgled ostalih suradnika.13.7 doktor medicine neuropsihijatar 2221. i) izradu znanstvenih radova.7 doktor medicine dermatolog i venerolog 2221.7 doktor medicine rada 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite.26.7 doktor medicine psihijatar 2221.25.7 doktor opće medicine 2221.7 doktor školske medicine 2221. j) srodne poslove.7 doktor medicine neurolog 2221. U toj skupini su zanimanja: 2221.7 doktor obiteljske medicine 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 143 of 823 njihovih posljedica.21.19. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva.7 doktor medicine 2221.

36.7 doktor medicine urolog 2221.2008 .7 doktor medicine transfuziolog 2221.7 doktor medicine ortoped 2221.53.7 doktor medicine otorinolaringolog 2221.7 doktor medicine patološki anatom 2221.31.7 doktor medicine dječji kirurg 2221.19.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog 2221.71.52.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar 2221.6.11.7 doktor medicine oftalmolog 2221.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom 2221.htm 18.33.32.37.62.38.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST http://www.73.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 144 of 823 2221.56.7 doktor javnog zdravstva 2221.7 doktor medicine klinički citolog 2221.7 doktor medicine klinički farmakolog 2221.nn.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije 2221.7 doktor medicine epidemiolog DODATAK: 2221.7 doktor medicine radiolog 2221.35.58.7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog 2221.39.7 doktor medicine opći kirurg 2221.7 doktor nuklearne medicine 2221.60.34.54.7 doktor sudske medicine 2221.7 doktor socijalne medicine 2221.57.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg 2221.59.51.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog 2221.72.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor medicine radioterapeut 2221.55.61.7 doktor medicine neurokirurg 2221.8.63.

21.19.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT 2221. DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA 2221.7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI 2221.21.25.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG 2221.21.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG 2221.25.29.21.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT 2221.2008 .7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 145 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG 2221.28.29.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG 2221.6.7 DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG 2221.11.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR 2221.29.29.28.8.21.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR 2221.29.21.nn.htm 18.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.29.21.7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG 2221.11.21.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG 2221.29.

6.73.2008 .34.nn.39.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 146 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG 2221.31.39.7 OTORINOLARINGOLOG. Bave se znanstvenoistraživačkim radom. DOKTORI STOMATOLOGIJE Doktori stomatologije provode mjere prevencije.39.7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG 2221.19.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR 2221.53.htm 18.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA 2221. kontinuiranosti. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG 2221.39.31.31. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.36. liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG 2221.37.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG 2221.29.31.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG 2222.36.7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE 2221.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG 2221. PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.37.8.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED 2221.53.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR 2221. http://www.37.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG 2221.53.31.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR 2221.

2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 147 of 823 b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica. DIPLOMIRANI VETERINARI Diplomirani veterinari provode istraživanja. teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine. unapređuju i razvijaju spoznaje.15.7 doktor stomatologije oralni kirurg 2222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor stomatologije oralni patolog 2222.6.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont 2222.7 doktor dječje i preventivne stomatologije 2222.13. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi. http://www.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog 2222.19.7 doktor stomatologije DODATAK: 2222.nn.8. g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi. h) izradu znanstvenih radova.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT 2223. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva.18.19.20.12. c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi. j) nadgled ostalih suradnika.htm 18. f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva.17.7 doktor stomatologije protetičar 2222.14.20.7 doktor stomatologije ortodont 2222. i) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 2222.7 doktor stomatologije parodontolog 2222.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST 2222.16.11.20.7 doktor obiteljske stomatologije 2222.

8. radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja.21. pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina.11. b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja.2008 .9 samostalni istraživač veterine DODATAK: 2223. d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti. b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima.nn.7 veterinar kućnih ljubimaca 2223.19. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji. magistralnih i galenskih pripravaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 148 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. unapređivanje i razvijanje pojmova. medicinskim proizvodima. U toj su skupini zanimanja: 2223.11.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 2224. h) izradu znanstvenih radova. g) pomoć u epidemiološkom. j) nadgled ostalih suradnika.22. e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja. dječjom hranom. c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava.7 veterinar 2223.6. teorija i operativnih metoda. izdavanjem i prodajom gotovih lijekova.12. c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje. dijetetskim proizvodima. MAGISTRI FARMACIJE Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom.htm 18. kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja. pomoćnim sredstvima u liječenju.8 istraživač veterine 2223. Bave se znanstveno-istraživačkim radom Ti poslovi uključuju: a) nabavu. f) nadzor kvalitete. i) srodne poslove.

7 magistar farmacije za ljekovito bilje 2224.14.16.11. U toj su skupini zanimanja: 2224. otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost. f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.7 magistar farmacije u veleprodaji DODATAK: 2224.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT 2224. jačina i vrijeme djelovanja.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 149 of 823 d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja.6. i) srodne poslove.7 magistar farmacije 2224.7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova 2224.7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE 2224.14. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim http://www. j) nadgled ostalih suradnika.7 KLINIČKI FARMACEUT 2224. e) vođenje registra lijekova.15.13.12. h) izradu znanstvenih radova.11.11.7 magistar farmacije klinički farmaceut 2224.2008 .13.11.7 magistar farmacije farmaceutski informatičar 2224.7 LJEKARNIK 2224.12.16. posebice narkotika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.15. g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća.nn.8.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST 2224.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI VRSTA 23.7 FARMAKOINFORMATIČAR 2224.htm 18.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata. tečajeva. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika. izrađivanje i razvijanje programa. izvođenje programa obrazovanja odraslih. teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima 2315. istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. obrazovni i drugi stručnjaci 232. drže predavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 150 of 823 razinama. općeobrazovnim ili strukovnim školama. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima 2314. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 233. u osnovnim. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. nadziranje drugih suradnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline. nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. umjetničke i stručne programe. izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne.8. pišu skripte i knjige. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje PODVRSTA 231.6. Visokoškolski znanstveno-obrazovni.htm 18.19. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima http://www. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje 234. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 231. sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti. pripremu nastavnih materijala i knjiga. istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija. sudjeluju u određivanju pravila studija. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2311. poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama. seminara. obrazovni i drugi stručnjaci u društvenohumanističkim znanostima 2312. teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima.2008 . Učitelji djece s razvojnim teškoćama 235. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. vode kolegije i seminare. Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija. imaju konzultacije i mentori su studentima. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija.nn. odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima 2313.

nn. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. poslijediplomskoj.dodiplomskoj. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. b) organiziranje i pripremu poučavanja. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. mentorstvo. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. knjiga i članaka.13. uvođenje i organiziranje novih kolegija. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.8 sveučilišni asistent filozofije 2311.htm 18. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. na različitim razinama .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .8. teorije i operativne metode te pišu stručne radove. U toj skupini su zanimanja: 2311. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. l) srodne poslove.12. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji 2311. drži ispite i savjetuje. seminari i laboratorijski eksperimenti.6. poučavanje. itd. specijalističkoj. h) pisanje skripata. n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe. teorija i operativnih metoda za primjenu u društvenohumanističkim područjima. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.7 predavač filozofije 2311.9 sveučilišni profesor filozofije http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 151 of 823 2316.11. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. m) nadgled ostalih suradnika. e) ispite.19. sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta.

24.9 sveučilišni profesor arheologije 2311.36.7 predavač ekonomije 2311.17.32.8 sveučilišni asistent ekonomije 2311.9 sveučilišni profesor povijesti 2311.7 predavač arheologije 2311.8 sveučilišni asistent filologije 2311.8 sveučilišni asistent povijesti 2311.7 predavač etnologije 2311.19.8 sveučilišni asistent psihologije 2311.8 sveučilišni asistent arheologije 2311.46.7 predavač filologije 2311.26.38.nn.21.27.30.8 sveučilišni asistent prava 2311.9 sveučilišni profesor psihologije 2311.48.9 sveučilišni profesor sociologije 2311.9 sveučilišni profesor filologije 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač sociologije 2311.7 predavač psihologije 2311.16.28.8.43.40.35.2008 .9 sveučilišni profesor ekonomije http://www.34.47.9 sveučilišni profesor prava 2311.7 predavač prava 2311.20.44.9 sveučilišni profesor pedagogije 2311.6.7 predavač povijesti 2311.htm 18.31.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 152 of 823 2311.8 sveučilišni asistent sociologije 2311.9 sveučilišni profesor etnologije 2311.39.23.42.15.8 sveučilišni asistent etnologije 2311.8 sveučilišni asistent pedagogije 2311.19.7 predavač pedagogije 2311.

7 predavač primijenjenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti 2311.67.7 predavač socijalnog rada 2311.7 predavač likovnih umjetnosti 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor politologije 2311.79.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti 2311.52.76.7 predavač informacijskih znanosti 2311.50.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti 2311.74.80.66.60.7 predavač glazbenih umjetnosti 2311.56.8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti 2311.7 predavač politologije 2311.82.54.62.7 predavač defektologije 2311.71.58.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 153 of 823 2311.78.9 sveučilišni profesor socijalnog rada 2311.63.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor defektologije 2311.7 predavač scenskih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti http://www.19.2008 .6.nn.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti 2311.68.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti 2311.8 sveučilišni asistent politologije 2311.8 sveučilišni asistent socijalnog rada 2311.83.8.9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti 2311.59.55.9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti 2311.72.75.70.84.7 predavač organizacijskih znanosti 2311.64.8 sveučilišni asistent defektologije 2311.

e) ispite.7 predavač kineziologije 2311. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. poslijediplomskoj.8.9 sveučilišni profesor kineziologije 2311.8 sveučilišni asistent kriminalistike 2311.98.9 sveučilišni profesor kriminalistike 2311.7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA 2312.95.7 predavač društveno-humanističkih znanosti 2311. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.nn. specijalističkoj.19. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. knjiga i članaka. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.98. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.2008 . itd.9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti 2311. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti 2311.87. uvođenje i organiziranje novih kolegija. b) organiziranje i pripremu poučavanja.7 predavač kriminalistike 2311.90.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 154 of 823 2311. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.dodiplomskoj. mentorstvo. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.96.86.htm 18.7 lektor stranog jezika DODATAK: 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 sveučilišni asistent kineziologije 2311. seminari i laboratorijski eksperimenti.88.91. na različitim razinama . Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.94. h) pisanje skripata. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.92. http://www.6. poučavanje.

9 sveučilišni profesor matematike 2312. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.37.9 sveučilišni profesor kemije 2312.nn.7 predavač biologije 2312.9 sveučilišni profesor mehanike 2312.21.26.33.8 sveučilišni asistent matematike 2312. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. m) nadgled ostalih suradnika.8 sveučilišni asistent astronomije 2312.25.8 sveučilišni asistent mehanike 2312.2008 .31.9 sveučilišni profesor biologije http://www.17.8 sveučilišni asistent biologije 2312.13.7 predavač geofizike 2312.15.19.7 predavač matematike 2312.8 sveučilišni asistent fizike 2312.11.35. U toj skupini su zanimanja: 2312.7 predavač fizike 2312.9 sveučilišni profesor geofizike 2312.7 predavač kemije 2312.9 sveučilišni profesor astronomije 2312.htm 18.34.8 sveučilišni asistent kemije 2312.8.9 sveučilišni profesor fizike 2312.27.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 155 of 823 i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.14.7 predavač astronomije 2312.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.12.22.7 predavač mehanike 2312.8 sveučilišni asistent geofizike 2312.32.36.23. l) srodne poslove.6.

38. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. b) organiziranje i pripremu poučavanja. teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima. knjiga i članaka.8 sveučilišni asistent geografije 2312.29. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.18. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.6.9 sveučilišni profesor geologije 2312.40. poslijediplomskoj.7 predavač geografije 2312. mentorstvo. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.7 predavač geologije 2312.9 sveučilišni profesor geografije 2312. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.htm 18. e) ispite.8 sveučilišni asistent geologije 2312. na različitim razinama .8.dodiplomskoj.30.20. c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata.39.nn.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti 2312. poučavanje. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. specijalističkoj. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. h) pisanje skripata.28. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. http://www. uvođenje i organiziranje novih kolegija. itd. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 156 of 823 2312.7 predavač prirodnih znanosti 2312.19.2008 . seminari i laboratorijski eksperimenti. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti 2313.19.

OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.25.7 predavač stomatologije 2313.31.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 157 of 823 l) srodne poslove. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.2008 . b) organiziranje i pripremu poučavanja. U ovoj skupini su zanimanja: 2313. specijalističkoj. m) nadgled ostalih suradnika.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije 2314.19. mentorstvo.8 sveučilišni asistent medicine 2313.dodiplomskoj.htm 18.9 sveučilišni profesor farmacije 2313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.35.9 sveučilišni profesor veterine 2313. na različitim razinama . poučavanje.7 predavač veterine 2313.12. itd.8 sveučilišni asistent veterine 2313.22.32.9 sveučilišni profesor stomatologije 2313. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.11.nn.23.8 sveučilišni asistent farmacije 2313.7 predavač medicinske biokemije 2313.14.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije 2313.21. uvođenje i organiziranje novih kolegija.34. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.8 sveučilišni asistent stomatologije 2313.7 predavač farmacije 2313. poslijediplomskoj.9 sveučilišni profesor medicine 2313. seminari i laboratorijski eksperimenti.8.7 predavač medicine 2313. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.15.24.33. http://www.

23.12.8.24.7 predavač strojarstva 2314. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. m) nadgled ostalih suradnika.17.6.8 sveučilišni asistent brodogradnje 2314.7 predavač metalurgije 2314. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.nn.20.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. knjiga i članaka.8 sveučilišni asistent rudarstva 2314. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.15. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.13.19.25.9 sveučilišni profesor metalurgije 2314. U toj skupini su zanimanja: 2314.27.8 sveučilišni asistent elektrotehnike http://www.19.11. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. l) srodne poslove.26.7 predavač rudarstva 2314.9 sveučilišni profesor brodogradnje 2314.21.9 sveučilišni profesor rudarstva 2314.htm 18.7 predavač brodogradnje 2314.7 predavač elektrotehnike 2314. e) ispite.2008 .8 sveučilišni asistent strojarstva 2314. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 158 of 823 c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.8 sveučilišni asistent metalurgije 2314. h) pisanje skripata.16.9 sveučilišni profesor strojarstva 2314.

nn.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije 2314.28.9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor računalstva 2314.41.19.8.40.45.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma 2314.42.9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije 2314.54.7 predavač građevinarstva 2314.35.32.2008 .8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent prometa 2314.34.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.6.58.36.50.9 sveučilišni profesor građevinarstva 2314.61.9 sveučilišni profesor elektrotehnike 2314.9 sveučilišni profesor prometa 2314.7 predavač prometa 2314.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 159 of 823 2314.62.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač zaštite na radu 2314.8 sveučilišni asistent zaštite na radu http://www.46.7 predavač računalstva 2314.59.8 sveučilišni asistent građevinarstva 2314.7 predavač tekstilne tehnologije 2314.htm 18.49.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.7 predavač grafičke tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent geodezije 2314.51.47.39.38.43.8 sveučilišni asistent računalstva 2314.30.31.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma 2314.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije 2314.57.53.7 predavač geodezije 2314.7 predavač arhitekture i urbanizma 2314.9 sveučilišni profesor geodezije 2314.55.

nn.65.8 sveučilišni asistent dizajna 2314.69. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.66. h) pisanje skripata. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. na različitim razinama .7 predavač dizajna 2314. l) srodne poslove.8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti 2314.63.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti 2315.67. poslijediplomskoj. uvođenje i organiziranje novih kolegija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 160 of 823 2314. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. knjiga i članaka.71. b) organiziranje i pripremu poučavanja. specijalističkoj. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. http://www.9 sveučilišni profesor dizajna 2314. poučavanje.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti 2314.70.dodiplomskoj. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.htm 18. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.6. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.2008 . teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. mentorstvo. e) ispite. m) nadgled ostalih suradnika. itd.19.9 sveučilišni profesor zaštite na radu 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.

8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.8 sveučilišni asistent agronomije 2315.2008 . http://www.14. uvođenje i organiziranje novih kolegija.31.7 predavač agronomije 2315.35.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 161 of 823 U toj skupini su zanimanja: 2315.9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma 2315.23.22.24.nn.36.9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti 2316.13.32.7 predavač šumarstva 2315.dodiplomskoj. obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.htm 18.7 predavač tehnologije drva 2315.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma 2315.33.8 sveučilišni asistent tehnologije drva 2315. seminari i vježbe.9 sveučilišni profesor tehnologije drva 2315.7 predavač ugostiteljstva i turizma 2315.8.15. itd. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata.19.12.11.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315. mentorstvo.16.21.34.7 predavač biotehničkih znanosti 2315.6. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove.25. poučavanje. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI Visokoškolski znanstveno-obrazovni.8 sveučilišni asistent šumarstva 2315.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.9 sveučilišni profesor agronomije 2315.8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti 2315. poslijediplomskoj.9 sveučilišni profesor šumarstva 2315.26. specijalističkoj. na različitim razinama . b) organiziranje i pripremu poučavanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama 2323. m) nadgled ostalih suradnika. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojnoobrazovne programe. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.19.21.8 sveučilišni asistent teologije 2316. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama 2325. Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama 2322.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 162 of 823 d) nadziranje praktičnog rada studenata. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima.nn. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama 2326. poučavaju u jednom ili više predmeta. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama 2324. Diplomirani vjeroučitelji http://www. e) ispite. izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. U toj skupini su zanimanja: 2316.31. sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi.11.7 predavač teologije 2316. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.2008 . Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2321. l) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje. knjiga i članaka. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. h) pisanje skripata.9 sveučilišni profesor teologije PODVRSTA 232.6. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.8.htm 18.

strukturom. pisanju udžbenika i drugo. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Poučavaju. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. vrednuju učenička postignuća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 163 of 823 2321. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor engleskoga jezika 2321.11. planiranim aktivnostima učenika. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.htm 18. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. i) održavanje sata razrednika. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. b) pripremu za poučavanje. sadržajem. U toj su skupini zanimanja: 2321..7 profesor njemačkoga jezika 2321.2008 . obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. obavljaju razredničke poslove.8.7 profesor hrvatskoga jezika 2321. duševno i duhovno biće. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama. vode izvannastavne aktivnosti.14.12.13. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.nn. k) druge srodne poslove.7 profesor francuskoga jezika http://www..6. l) nadgled ostalih suradnika. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.

7 profesor kulturoloških predmeta 2321.33.32.38.7 profesor albanskoga jezika 2321.7 profesor psihologije 2321.25.17.19.7 profesor rusinskoga jezika 2321.19.7 profesor glazbenih predmeta http://www.26.22.41.28.7 profesor talijanskoga jezika 2321.8.18.7 profesor latinskoga jezika 2321.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor češkoga jezika 2321.35.7 profesor birotehničkih predmeta 2321.7 profesor grčkoga jezika 2321.7 profesor povijesti 2321.7 profesor španjolskoga jezika 2321.7 profesor romskoga jezika 2321.7 profesor pravnih predmeta 2321.2008 .7 profesor slovenskoga jezika 2321.39.htm 18.7 profesor sociologije 2321.36.21.7 profesor srpskoga jezika 2321.34.42.7 profesor stranoga jezika 2321.nn.7 profesor logike 2321.7 profesor poljskoga jezika 2321.16.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 164 of 823 2321.7 profesor ruskoga jezika 2321.23.37.31.7 profesor filozofije 2321.7 profesor slovačkoga jezika 2321.7 profesor trgovinskih predmeta 2321.20.40.7 profesor pedagogije 2321.15.27.7 profesor mađarskoga jezika 2321.6.7 profesor ekonomskih predmeta 2321.

sadržajem.41. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.45.41.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA 2321.7 profesor scenskih predmeta 2321.7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture DODATAK: 2321.nn.2008 .29.7 profesor likovnih predmeta 2321.29.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA 2321. vrednuju učenička postignuća.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA 2321.29.38. http://www.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA 2321.7 BALETNI PEDAGOG 2321.6. pisanju udžbenika i drugo.7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE 2321.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA 2321.29.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA 2321. vode izvannastavne aktivnosti. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.44.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA 2321.45.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE 2321. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. strukturom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.29. b) pripremu za poučavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 165 of 823 2321. Poučavaju.19. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. obavljaju razredničke poslove.29.7 profesor baleta i plesa 2321.46.46.8.7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA 2321. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.29.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE 2322.29.43.29.htm 18.

20.13. http://www. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.15. k) druge srodne poslove. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 166 of 823 planiranim aktivnostima učenika.11. l) nadgled ostalih suradnika.19. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.17. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. Poučavaju. pisanju udžbenika i drugo. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.7 profesor geologije 2322. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.19. i) održavanje sata razrednika.7 profesor geofizike 2322. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. duševno i duhovno biće.7 profesor mehanike 2322.8.htm 18.7 profesor biologije 2322. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.nn. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. U toj su skupini zanimanja: 2322.2008 .18.7 profesor kemije 2322.7 profesor matematike 2322.6.7 profesor geografije 2323.7 profesor informatike 2322.7 profesor fizike 2322. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.16. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 profesor astronomije 2322..12.

strukturom. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. sadržajem. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. duševno i duhovno biće. k) druge srodne poslove. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta 2324. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti 2323.19. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6.nn. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA http://www. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti 2323.12. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.8. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. l) nadgled ostalih suradnika.7 profesor fizioterapije 2323. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 167 of 823 vrednuju učenička postignuća. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.7 profesor veterinarskih predmeta 2323. b) pripremu za poučavanje..2008 ..15. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.7 profesor farmaceutskih predmeta 2323. planiranim aktivnostima učenika. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. vode izvannastavne aktivnosti. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.7 profesor stomatoloških predmeta 2323.13. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2323. obavljaju razredničke poslove.14.htm 18.16.17. i) održavanje sata razrednika.

planiranim aktivnostima učenika.htm 18. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. l) nadgled ostalih suradnika. obavljaju razredničke poslove.2008 . g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.14. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. k) druge srodne poslove. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vrednuju učenička postignuća. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 profesor voćarstva i vinogradarstva 2324. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. duševno i duhovno biće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.8. sadržajem. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.nn. b) pripremu za poučavanje.11.19.7 profesor stočarstva 2324. U toj su skupini zanimanja: 2324. Poučavaju. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.13. strukturom. vode izvannastavne aktivnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 168 of 823 Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.15.12.17.7 profesor prerade mesa http://www.6. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.7 profesor prerade mlijeka 2324. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti 2324. pisanju udžbenika i drugo.7 profesor ratarstva i povrtlarstva 2324. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.7 profesor proizvodnje šećera i škroba 2324. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.. i) održavanje sata razrednika.

sadržajem. planiranim aktivnostima učenika. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.8. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. vrednuju učenička postignuća. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.7 profesor mlinarstva i pekarstva 2324.7 profesor prerade voća i povrća 2324. strukturom. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.22. duševno i duhovno biće.htm 18.6. http://www. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 profesor prerade duhana 2324.7 profesor konditorstva 2324. l) nadgled ostalih suradnika. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.19. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. k) druge srodne poslove.23. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.20.7 profesor ugostiteljstva i turizma 2324. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti..18.21. Poučavaju.7 profesor šumarstva 2325. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. i) održavanje sata razrednika. obavljaju razredničke poslove.2008 . Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.19..7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića 2324. pisanju udžbenika i drugo. vode izvannastavne aktivnosti.24. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. b) pripremu za poučavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 169 of 823 2324. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.

23.37.7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije 2325.25.7 profesor kemijske tehnologije 2325.12.35.22.7 profesor brodogradnje 2325.26.7 profesor strojarske energetike 2325.nn.21.7 profesor strojarstva 2325.33.24.13.7 profesor staklarske tehnologije 2325.27.7 profesor metalurgije 2325.7 profesor računalstva 2325.7 profesor tekstilne tehnologije 2325.htm 18.7 profesor plastičarske tehnologije 2325.7 profesor elektrotehnike 2325.8.28.34.16.7 profesor pomorskog prometa http://www.38.6.32.7 profesor tehnologije papira 2325.31.20.17.29.7 profesor restauracije i gradnje glazbala 2325.7 profesor keramičarske tehnologije 2325.30.7 profesor arhitekture 2325.11.7 profesor konfekcijske tehnologije 2325.7 profesor zrakoplovnog prometa 2325.36.15.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 170 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2325.7 profesor željezničkog prometa 2325.7 profesor rudarstva 2325.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije 2325.14.2008 .7 profesor gumarske tehnologije 2325.7 profesor geodezije 2325.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor tehnologije drva 2325.7 profesor građevinarstva 2325.7 profesor cestovnog prometa 2325.

htm 18.40.7 profesor poljoprivredne mehanizacije 2325.7 PROFESOR ELEKTRONIKE 2326. sadržajem. Poučavaju.nn. j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41. b) pripremu za poučavanje. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.39. duševno i duhovno biće. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.45.7 profesor protupožarne zaštite 2325.43.2008 . strukturom.42. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 171 of 823 2325. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 profesor melioracije 2325. vrednuju učenička postignuća. k) ostale srodne poslove.8.7 profesor riječnog prometa 2325. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju. nego i društveno.7 profesor praktične nastave DODATAK: 2325. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.44. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. planiranim aktivnostima učenika. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.46.7 profesor zaštite na radu 2325. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja.7 profesor unutrašnjeg prometa 2325. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk. vođenje izvannastavnih i http://www. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.17.7 profesor pt prometa 2325. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. i) odgojni rad s učenicima.19. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.6.

sadržajem. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.11. strukturom. duševno i duhovno biće. obavljaju druge odgojno obrazovne poslove. http://www. obavljaju razredničke poslove. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. planiranim aktivnostima učenika. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. vrednuju uspješnost poučavanja. obavljaju razredničke poslove. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 172 of 823 izvanškolskih aktivnosti. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE 2326. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2331. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. već društveno. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. U toj su skupini zanimanja: 2326.11. vrednuju postignuća djece. pisanju udžbenika i drugom.11.19.7 diplomirani vjeroučitelj DODATAK: 2326. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poučavaju. Učitelji u osnovnim školama 2332. Učitelji predškolske djece 2331. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.nn.7 DIPLOMIRANI KATEHETA PODVRSTA 233. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja. b) pripremu za poučavanje.htm 18.8. vrednuju učenička postignuća.2008 . vode izvannastavne aktivnosti.6. Poučavaju. vode izvannastavne aktivnosti. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. pisanju udžbenika i drugom.

25.15.26.7 učitelj romskoga jezika 2331.23.27. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.13.12.8.7 učitelj talijanskoga jezika 2331.7 učitelj hrvatskoga jezika 2331.nn.7 učitelj srpskoga jezika 2331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 173 of 823 f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.7 učitelj albanskoga jezika 2331.16. organiziranje ekskurzija i izleta.7 učitelj slovačkoga jezika 2331.14.19.7 učitelj francuskoga jezika 2331.7 učitelj češkoga jezika 2331.6. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.17.7 razredni učitelj 2331.24.18.7 učitelj latinskoga jezika 2331.7 učitelj grčkoga jezika 2331.21.7 učitelj njemačkoga jezika 2331.19.7 učitelj rusinskoga jezika 2331.2008 .22. i) održavanje sata razrednika.7 učitelj slovenskoga jezika 2331.7 učitelj mađarskoga jezika 2331.7 učitelj engleskoga jezika 2331. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 učitelj ruskoga jezika 2331..11. l) nadgled drugih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.01.20. U toj su skupini zanimanja: 2331.7 učitelj stranoga jezika http://www. k) druge srodne poslove. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.htm 18.

2008 .7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA 2331.41.7 učitelj zemljopisa 2331.27.27.27.7 učitelj likovne kulture 2331.27.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj kemije 2331.27.7 učitelj glazbene kulture 2331.54.27.42.7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA 2331.53.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA 2331.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA 2332.31.27.6. Ti poslovi obuhvaćaju: http://www.7 učitelj informatike 2331.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA 2331. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.7 učitelj fizike 2331.43.27.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA 2331.52.51. Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. tjelesnih.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 2331.8.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA 2331.htm 18.7 učitelj povijesti 2331.7 učitelj matematike 2331.27.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA 2331.55. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.44.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA 2331.19.7 učitelj tehničke kulture 2331.nn.7 učitelj biologije DODATAK: 2331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 174 of 823 2331. duševnih i društvenih vještina djeteta.27.32.

mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.nn. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. odgoj. Mogu nadgledati druge suradnike. l) srodne poslove. c) njegu djece. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. spontane razgovore i dr. prihvaćenosti. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama http://www.8.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) razvoj osjećaja sigurnosti. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. igrom i snom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 175 of 823 a) planiranje. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. b) osiguravanje uvjeta za njegu. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. pjevanje.2008 . igre uloga.6. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. obrazovanje i zaštitu djece. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem.7 učitelj predškolske djece PODVRSTA 234.. Poučavaju jedan ili više predmeta. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. a) j) nadgled ostalih suradnika. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. duševnih i društvenih vještina djeteta. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini.11. zadovoljstva.19. U toj su skupini zanimanja: 2332. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.

upoznavanje s psihosomatskim. prilagodbu udžbenika. smanjenih intelektualnih sposobnosti. l) nadgled ostalih suradnika. zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. k) srodne poslove. grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha.8. j) vođenje propisane evidencije i administracije. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. bilježnica. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. s poremećajem disleksije i disgrafije. crteža. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. Ti poslovi uključuju: a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. praćenje napredovanja. oštećenog govora. izradu reljefnih shema.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 176 of 823 2340. dijagrama. mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.2008 . individualni rad s učenikom sa sindromom MCD.6. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. suradnju sa stručnim timom (psiholog. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju.nn. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju. maketa i planova. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala.19. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. http://www. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. oštećenog vida. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. oštećenog sluha. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi. priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. normaliziranje govornog ritma i tempa.

7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE 2340. postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju DODATAK: 2340.12.13.15.2008 .19. istraživanja metodike poučavanja.nn.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha 2340. Školski nadzornici 2359.16.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE PODVRSTA 235.7 LOGOPED 2340. promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka.12.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA 2340. http://www.14.8. nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno.n. unapređuju metode poučavanja.13.11.16.7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 2340. pripremu izvješća.7 PROFESOR DEFEKTOLOG 2340. nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2351. Stručnjaci za obrazovanje d. razvijaju. Stručnjaci za obrazovne metode 2352.7 učitelj mentalno retardiranih osoba 2340.13.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama 2340.14.11.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba 2340.obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 177 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2340. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci za obrazovanje istražuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj osoba s oštećenjem vida 2340. nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojnoobrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja.16.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE 2340. Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA 2340.htm 18.6.15.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 178 of 823 2351.7 UČITELJ MENTOR 2351. c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima. http://www.11. istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja. f) nadgled ostalih suradnika. metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima.7 specijalist za obrazovne tehnologije DODATAK: 2351.11. metodama. Ti poslovi uključuju: a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa.nn.11.11.6. d) pripremu stručnih materijala i izvješća.7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa 2351. U toj su skupini zanimanja: 2351. metoda poučavanja.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima 2351. ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja.2008 . odnosno metode poučavanja.8. didaktičkom materijalu i sl.7 UČITELJ SAVJETNIK 2351. b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima.11.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE Stručnjaci za obrazovne metode.7 PROFESOR SAVJETNIK 2352. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa.13.htm 18. e) srodne poslove.7 PROFESOR MENTOR 2351.12. ŠKOLSKI NADZORNICI Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.

U toj su skupini zanimanja: 2352.htm 18. odgojiteljske poslove u učeničkim domovima.12.13.19. i) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 179 of 823 b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja. teškoće u učenju i drugo. d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima. f) planiranje.nn. b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole.7 školski nadzornik 2359.7 odgojitelj u učeničkom domu http://www.8.N. ponašanju.7 školski pedagog 2359. Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235. ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima. pisanju. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi.7 školski defektolog 2359. g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije. e) nadgled ostalih suradnika. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje.11. Ti poslovi uključuju: a) izradu godišnjeg programa rada.7 andragog 2359.11.14. U toj su skupini zanimanja: 2359. odgajaju i obrazuju odrasle. d) srodne poslove. poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.2008 . c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa. c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada. programiranje. h) srodne poslove. e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru.

religiju. unapređuju i razvijaju spoznaje. iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci 242. planiranje. društvenih.22.2008 . obrazovnih. razvoja jezika te filozofskih. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju. ekonomskih pravnih. POSLOVNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Stručnjaci državne uprave PODVRSTA 241. religijskih i ostalih spoznaja. savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja.7 UČITELJ REHABILITATOR VRSTA 24. teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju. Arhivisti. izradu znanstvenih radova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 180 of 823 2359.9 samostalni istraživač odgojnih znanosti DODATAK: 2359. primjenu zakona.12. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju.19. pravo. Vjerski stručnjaci 247.8 istraživač odgojnih znanosti 2359. jezik. Umjetnici i srodni stručnjaci 246. informacijski i srodni stručnjaci 244. savjetovanje i obavljanje računovodstvenih http://www. psihologiju. teorija. ekonomiju.htm 18.12. političkih. stvaranje i izvođenje umjetničkih djela. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Poslovni.6. sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2359. diplomirani knjižnjičari. Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja.nn. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 241.11. Ti poslovi obično uključuju: proučavanje.21.7 SPECIJALNI UČITELJ 2359.8. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti 245. primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina. sustava i organizacija. Pravni stručnjaci 243. produbljivanje. povijest. politiku.

savjetuju o računovodstvenim pitanjima. te zakonom propisanih tijela. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2411. stečaj i slučajevi sumnje u prevare.nn.6. j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama. Računovodstveni stručnjaci 2412.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova http://www. obavljanje poslova kao što je marketing. Kadrovski stručnjaci 2419. U toj su skupini zanimanja: 2411.2008 .11. i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija. pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja. e) pripremu financijskih izvještaja. f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 181 of 823 poslova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. reklamiranje. 2411. k) srodne poslove.htm 18.n. izrađuju financijska izvješća. g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika. dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela. kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima. b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva. primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke. savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa. obavještavanje javnosti. dioničara. pripremu poreznih prijava. poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa. c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja. h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost.8. l) nadgled ostalih suradnika.19. savjetovanje o principima ekonomije kućanstva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Stručnjaci u poslovanju d.

7 ŠEF RAČUNOVODSTVA 2411.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR 2411.7 interni revizor 2411.23.7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.13.nn.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.htm 18.23.7 procjenitelj boniteta DODATAK: 2411.22.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE 2411.14.14.12.22.7 financijski analitičar 2411.23.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE 2411.14.7 porezni savjetnik 2411.14.13.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA 2411.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2411.6.7 rukovoditelj računovodstva i financija 2411.23.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.13.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR 2411.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 182 of 823 2411.13.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK 2411.14.13.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.31.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA http://www.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2411.22.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA 2411.21.22.22.14.23.22.8.19.7 ovlašteni revizor 2411.7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA 2411.2008 .7 rukovoditelj financijskih poslova 2411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE 2411.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA 2411.7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE 2411.

U toj su skupini zanimanja: 2412. b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima.7 KADROVSKI SAVJETNIK 2412. stručnom osposobljavanju.11.7 voditelj kadrovskih poslova 2412.nn. napredovanju. poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka. c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR http://www.7 analitičar zanimanja 2412.8.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 183 of 823 2411.2008 . f) srodne poslove.7 INTERNI REVIZOR BANKE 2412. izboru zanimanja.7 savjetnik za profesionalno informiranje 2412.7 organizator obrazovanja odraslih 2412.7 savjetnik za obranu DODATAK: 2412. e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja. profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji.15.14.13. uključujući intervju s radnicima.7 savjetnik za zapošljavanje 2412. profesionalnog razvoja.11.21. d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji.11. daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja.htm 18.23.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stručnom osposobljavanju. KADROVSKI STRUČNJACI Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika. istraživanju radne snage te planiranju. posredovanju pri zapošljavanju.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE 2412.11. g) nadgled ostalih suradnika. odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike.11.6. analize zanimanja i profesionalne orijentacije.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA 2412. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika.

h) proučavanje. d) proučavanje.15.15.13. tumačenje. Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje. e) nadziranje ponude.7 voditelj nabave i prodaje 2419.htm 18.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA 2419.7 diplomirani komercijalist 2419. savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 184 of 823 2412. organizacijskim.7 organizator poslovnih priredaba http://www. U toj su skupini zanimanja: 2419. informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji. i) srodne poslove. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241. j) nadgled ostalih suradnika.11. kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima. zakonskim. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.N. marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke.19. c) planiranje.12.2008 . reklamiranja.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419. b) komercijalne poslove. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova.8. pomaganje u pripremi zahtjeva. odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva. f) savjetovanje o izumima.nn.6. ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma. g) proučavanje i savjetovanje o financijskim. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci. savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga. trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca.14.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2419.

74.31.2008 .12.7 ŠEF VELEPRODAJE 2419.71.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.nn.7 savjetnik za ekonomiku kućanstva DODATAK: 2419.14.61.13.7 organizator rada 2419.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 185 of 823 2419.7 analitičar istraživanja tržišta 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.7 oglašivač 2419.8. KONSIGNACIJE 2419.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA 2419.7 savjetnik za promotivne metode 2419.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE 2419.6.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2419.19.11.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK 2419.11.7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT 2419.11.14.14.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2419.51.73.7 savjetnik za patente 2419.7 glasnogovornik 2419.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.41.7 nadzornik novčanoga tržišta 2419.14.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA.11.12.14.22.32.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA http://www.11.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE 2419.7 savjetnik za poduzetništvo 2419.7 ŠEF MALOPRODAJE 2419. IZVOZA.7 savjetnik za nekretnine 2419.21.72.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA 2419.htm 18.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU 2419.14.7 nadzornik tržišta kapitala 2419.

izjava). optužnice i presude).7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE 2419.41. predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave.2008 . U toj su podvrsti skupine: 2421.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 186 of 823 2419.htm 18. žalbi. predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu. Suci 2429.41. upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA 2419. PRAVNI STRUČNJACI Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise.8.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU PODVRSTA 242. sastavljanje isprava (ugovora.15. vode sudske postupke. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora. sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom.19.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET 2419.15. žalbe.51.41.. savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta. predstavke. Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima. oporuka. zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta. predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima.6. ugovore.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI 2419.41. predmetom u upravnom postupku i sl.nn. sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa. zastupaju ih pred sudom. preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41. gone počinitelje i provode istragu. PRAVNI ZASTUPNICI Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike.72. isprave. vrstom kaznenog djela ili prekršaja.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2419. Pravni zastupnici 2422. primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela.15. http://www. izrađuju pravne dokumente (tužbe.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 2419.7 PROPAGANDIST 2419. izjave.7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA 2419. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva. Pravni stručnjaci 2421.

d) zastupanje županije u imovinskim predmetima. c) otkrivanje kaznenih djela. prirodnih bogatstava.2008 . naputci i sl.21.7 državni odvjetnik 2421. vođenje istrage.31. U toj su skupini zanimanja: 2421.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.19. upravnim i drugim javnim tijelima. podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421. davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.11. b) savjetovanje.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 187 of 823 Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima.8.7 ADVOKAT 2421. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje zakona.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 pravni zastupnik DODATAK: 2421.21.). optužnice.11.31. daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku. u različitim pravnim poslovima. e) izradu pravnih sastavaka (tužbe.7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK 2421. propisa i sudske prakse.7 državni pravobranitelj 2421.21.7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE 2421. mišljenja. zastupanje i obranu klijenata. Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći.21.htm 18. g) nadgled ostalih suradnika.6. daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine. f) srodne poslove.7 odvjetnik 2421.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.31.11. nekretnina. žalbe.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE http://www.21.

ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. SUCI U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona.7 sudac županijskog suda http://www. štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona. c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta.11. u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda.7 sudac Visokog trgovačkog suda 2422. rukovođenje raspravom.7 predsjednik županijskog suda 2422.21. rješavaju sporove o osobnim odnosima građana.6.12. g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona. radne.8.13. trgovačke. jedinica lokalne samouprave i uprave.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti.2008 .51.41.7 predsjednik općinskog suda 2422.7 sudac Upravnog suda 2422.7 predsjednik prekršajnog suda 2422.71.htm 18.7 sudac Visokog prekršajnog suda 2422. sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke. o pravima i obvezama Republike.7 sudac Vrhovnog suda 2422. imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno. U toj su skupini zanimanja: 2422. izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 188 of 823 2422. f) prijem stranaka.19. Ti poslovi uključuju: a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu. b) upoznavanje sa spisima.14. a sude kao sudac (pojedinac).nn. d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage.7 predsjednik trgovačkog suda 2422.7 sudac Ustavnog suda 2422. e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda . Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina. izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela.

7 sudac općinskog suda 2422.6.nn.71. ustanovama i ostalim institucijama. h) nadgled ostalih suradnika. društvima.51. osim izvođenja nastave.21.61.7 voditelj protokola 2429.11. obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.73. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje općim poslovima društva.7 javni bilježnik 2429.7 sudac trgovačkog suda 2422. c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika.7 voditelj pravnih poslova 2429.7 voditelj općih poslova 2429.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika 2429.71. U toj su skupini zanimanja: 2429.8 istraživač pravnih znanosti http://www.7 diplomirani pravnik 2429. ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima.8.19. b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave. d) sastavljanje različitih pravnih spisa. osim zastupanja ili obrane na sudu.7 sudac prekršajnog suda DODATAK: 2422. e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove.htm 18.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 189 of 823 2422. osim izvođenja nastave.72.31.7 SUDAC ISTRAŽITELJ 2422. PRAVNI STRUČNJACI U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA 2429.74. vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom.72. f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.41. g) srodne poslove. ovjera potpisa i čuvanje dokumenata.

7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.11.7 TAJNIK STUDIJA http://www.11. ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE 2429.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE.7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2429.11.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO 2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.21.7 PRAVNI SAVJETNIK 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE 2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE.htm 18.72.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 190 of 823 2429.11.19.STUPNJA 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR 2429.11.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE 2429.8.11.11.11.nn.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI 2429.11.6.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.2008 .11. TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 2429.11.7 TAJNIK PODUZEĆA 2429.21.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE 2429.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.21.9 samostalni istraživač pravnih znanosti DODATAK: 2429.21.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE 2429.11.11.

61. primjenu i upravljanje informacijama.7 PRISTAV I.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA 2429.41. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE 2429. kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2429. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA 2429.21.nn.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK 2429. unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog. diplomirani knjižnjičari. knjižnica.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA 2429.41.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA 2429.41. http://www.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE 2429. muzeja. oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika.61.7 MLAĐI PRISTAV I. muzejima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA 2429.41. ARHIVISTI. oblikovanje.61. izradu.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL 2429.41.7 PRAVNI SURADNIK 2429. informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva.31. izradu studija i izvješća.31.61. umjetničkih galerija i sličnih ustanova. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 191 of 823 2429. organiziranje zbirki i izložbi u arhivima.htm 18. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Arhivisti.61.51.19.7 NOTAR 2429.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA 2429.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.41.7 PRAVNI REFERENT 2429. unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama. komuniciranje.8.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA PODVRSTA 243.41.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.41.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA 2429.6.7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE 2429. umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama. DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI. procjenjivanje.41.61.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 192 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 2431. mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima. kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima. prikupljaju. procjenu. organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe. d) organiziranje. inventura.21.nn.2008 . umjetničkim galerijama. h) nadgled ostalih suradnika. zvučnih snimaka i filmova. U toj su skupini zanimanja: 2431. određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem. umjetničkim galerijama i arhivima. b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala.21.19. znanstvene i povijesne važnosti u muzejima. fotografija.7 muzejski pedagog DODATAK: 2431. razvitak. g) srodne poslove. c) istraživanje podrijetla. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.7 kustos 2431. kulturne. procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja.7 MUZEJSKI SAVJETNIK 2431.22. vodiča.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 2431.21. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci 2431. f) izradu studija i izvješća. raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja. arhivima. građa od povijesnog.7 KUSTOS MUZEJA http://www.8.11.11.htm 18.6.7 arhivist 2431. e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju. Arhivisti i muzejski stručnjaci 2432.

istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju.htm 18.8 informacijski istraživač http://www.11. obrađuju.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI 2431.7 informacijski stručnjak 2432. U toj su skupini zanimanja: 2432.7 VIŠI KUSTOS 2432. stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju.6. prijenosu i korištenju. f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga. audiovizuelne i elektroničke građe. procjenu i izbor informacija.8.21. organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku. g) izradu studija i izvješća. organizaciji. c) organiziranje.nn. razvijanje i čuvanje zbirki knjiga.21.7 dokumentalist 2432. pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju.21.7 diplomirani knjižničar 2432. d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju.9 samostalni istraživač knjižničar 2432. serijskih publikacija i ostale tiskane. serijskih publikacija i ostale tiskane. i) nadgled ostalih suradnika.2008 . h) srodne poslove. klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 193 of 823 2431.12.19.22.23. kataloško-bibliografsko opisivanje.8 istraživač knjižničar 2432. b) odabir i preporučivanje nabave knjiga. audiovizuelne i elektroničke građe.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE 2431.13. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje. e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža. analizu.

11.9 samostalni informacijski istraživač DODATAK: 2432. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju.nn.21.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR 2432.21.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE 2432.htm 18. filologije.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE 2432. teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije. istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste.22. izradu studija i izvješća. antropologije.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE 2432. proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina. ekonomije.22.19.22. povijesti.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST 2432. unapređuju i razvijaju spoznaje. pružanje socijalnih usluga. Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske.21.8.2008 .21.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2432.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR 2432. prevođenje i interpretaciju. političke i socijalne probleme.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR 2432.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE PODVRSTA 244.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 2432. proučavanje podrijetla i razvoja jezika.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 194 of 823 2432.7 FOTOTEKAR 2432.11.7 BIBLIOGRAF 2432. sociologije.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK 2432.7 FONODOKUMENTATOR 2432. psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici.22. http://www. politike.8 VIŠI KNJIŽNIČAR 2432.12.11.13.

15. analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda.11. dohotka.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. politolozi. marketinških metoda. domaćih i međunarodnih tržišnih trendova.7 diplomirani ekonomist za marketing 2441.7 diplomirani ekonomist za financije 2441.2008 .7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441. produktivnosti i potrošnje. teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba.htm 18. Diplomirani psiholozi 2446.16. zapošljavanja. usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema. DIPLOMIRANI EKONOMISTI Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja. e) srodne poslove. povjesničari 2444.19. Diplomirani socijalni radnici 2441.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.14.nn. Diplomirani filozofi.6. sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova. Diplomirani filolozi i prevoditelji 2445. Diplomirani ekonomisti 2442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 195 of 823 Zanimanja su te podvrste u skupinama: 2441.8. d) pripremu studija i izvješća.7 diplomirani agroekonomist http://www. Diplomirani sociolozi. monetarne i fiskalne politike te politike cijena. savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje. f) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441. U toj su skupini zanimanja: 2441. antropolozi i srodna zanimanja 2443. b) prikupljanje.12. c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje.

51.2008 .34.7 voditelj poslova u osiguranju 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 196 of 823 2441.32.6.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 2441.11.8.31.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA 2441.7 diplomirani ekonomist DODATAK: 2441.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.7 MARKETAR BANKE 2441.7 investicijski savjetnik 2441.8 istraživač ekonomskih znanosti 2441.11.7 voditelj bankarskih poslova 2441.7 stručnjak u poslovima osiguranja 2441.nn.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti 2441.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2441.11.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje 2441.21.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA http://www.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM 2441.htm 18.19.37.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.42.38.12.35.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA 2441.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama 2441.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja 2441.36.41.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.11.52.11.61.12.

15.7 PROČELNIK CARINARNICE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 197 of 823 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV http://www.32.21.21.33.15.15.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE 2441.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA 2441.8.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA 2441.15.6.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2441.21.15.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE 2441.19.31.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ 2441.31.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA 2441.15.15.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.31.32.nn.2008 .15.21.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR 2441.21.7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE 2441.7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA 2441.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2441.31.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.htm 18.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE 2441.31.32.7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE 2441.7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE 2441.31.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.32.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2441.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA 2441.

7 PRISTAV I.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 198 of 823 2441.61.6.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA 2441.36.38.38.2008 .19.35.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE 2441.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.36.7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA 2441.61.7 TEHNOLOG RADA BANKE 2441.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA 2441.htm 18.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.38.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE 2441.34.61.42.34.35.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA 2441.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA 2441.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA 2441. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN 2441.7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.61.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA 2441.8.61.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA 2441.41.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU 2441.41.7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.42.34.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO http://www.38.nn.34.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 2441.7 PRISTAV I.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM 2441.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA 2441.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.37.42.33.36.42.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.

oruđe.9 samostalni istraživač antropolog 2442. razvoja. antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva.19. h) srodne poslove.7 diplomirani antropolog 2442.7 diplomirani arheolog http://www.2008 . i) nadgled ostalih suradnika. oružje i skulpture.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 199 of 823 2441.14. f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje podrijetla.16. U toj su skupini zanimanja: 2442. podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti. d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim.7 EKONOMETRIČAR 2442.htm 18.61.9 samostalni istraživač sociolog 2442.12.8 istraživač sociolog 2442.17. lončarija.6.8. socijalne obrasce.7 EKONOMSKI SAVJETNIK 2441. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA Diplomirani sociolozi. organizaciju i međuovisnosti društava.nn. c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe. b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija. g) izradu studija i izvješća.13.8 istraživač antropolog 2442.11. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke.7 diplomirani sociolog 2442. socijalnim i kulturnim aktivnostima. e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada. hramovi. ustrojstva.7 diplomirani kroatolog 2442.18.15.61.

9 samostalni istraživač komunikolog 2442.2008 .7 diplomirani geograf 2442. poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora.32.8 istraživač geograf 2442.28.htm 18. povjesničari i srodni stručnjaci rade. na području epistemologije. d) istraživanja političke filozofije.9 samostalni istraživač arheolog 2442.8.19.7 diplomirani kriminalist 2442. Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja.7 diplomirani etnolog 2442.7 SOCIJALNI PEDAGOG 2443.22.26. počela i smisla svijeta. c) izdvajanje važne građe. politolozi. države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 200 of 823 2442.25. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka.7 diplomirani penolog DODATAK: 2442.31. socijalnog ili političkog).8 istraživač arheolog 2442.27.19. b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora. ekonomskog.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.20.9 samostalni istraživač etnolog 2442. metafizike i etike. uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta.23.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2442. prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava.8 istraživač komunikolog 2442. poput arheoloških i antropoloških nalaza. POVJESNIČARI Diplomirani filozofi. POLITOLOZI. ljudske djelatnosti.27.32.21.7 diplomirani komunikolog 2442. provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja. uglavnom pomoću rasuđivanja.24.9 samostalni istraživač geograf 2442. DIPLOMIRANI FILOZOFI. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka.nn. institucija i http://www. iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija.6.8 istraživač etnolog 2442.29.

13.8 istraživač umjetnosti 2443.9 samostalni istraživač povijesti 2443.htm 18.19. političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba.15.9 samostalni istraživač umjetnosti 2444. jesu li pravni.7 diplomirani povjesničar 2443.7 diplomirani politolog 2443.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 samostalni istraživač filozofije 2443. e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora.17. razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi. rječnika i sličnih priručnika.6. h) srodne poslove. izvornih i modernih jezičnih skupina. g) izradu studija i izvješća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 201 of 823 ponašanja.8 istraživač povijesti 2443.18.11.8 istraživač politologije 2443.nn.2008 .7 diplomirani filozof 2443. traganje za podrijetlom i razvojem riječi.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2443.16.9 samostalni istraživač politologije 2443.8.22. c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika.23. prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo. i) nadgled ostalih suradnika. f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade.14.21.8 istraživač filozofije 2443. U toj su skupini zanimanja: 2443. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje odnosa između starih. b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava. uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama. http://www. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI Diplomirani filolozi. gramatike. gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata.12.19.

19. d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda.7 diplomirani indolog 2444.8.18.11.2008 .16.14.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.6.7 diplomirani književni komparatist 2444. posebno na konferencijama.7 SUDSKI TUMAČ 2444.7 SIMULTANI PREVODITELJ 2444. g) srodne poslove.17. e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi.7 slavist 2444.7 lektor hrvatskoga jezika 2444.7 diplomirani hungarolog 2444.12.7 leksikograf 2444.12.7 prevoditelj 2444.20. U toj su skupini zanimanja: 2444.nn.7 diplomirani filolog 2444.7 TUMAČ 2444.15.13. h) nadgled ostalih suradnika.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ 2444.19.12. sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika.8 istraživač filolog 2444.7 diplomirani fonetičar 2444.9 samostalni istraživač filolog DODATAK: 2444.7 diplomirani turkolog 2444.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 202 of 823 tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće.12.22.21.12.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ http://www. f) izradu studija i izvješća.

2008 .16.7 psiholog 2445.7 psiholog forenzičar 2445. selekcija i rehabilitacija.7 psiholog rada 2445. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića. njihovog nastanka.20.13. šport i različita druga područja ljudske djelatnosti.7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG http://www.12. U toj skupini su zanimanja: 2445.7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ 2444.8 istraživač psiholog 2445. c) savjetovanje. zdravstvo.20.7 SEMANTIČAR 2445.21.15. zapošljavanje.19. razvoja i mogućnosti utjecaja na njih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. obrana (vojska).7 OPĆI LINGVIST 2444. profesionalna orijentacija. Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada. socijalni rad.htm 18.11.nn. njihovu primjenu.12. komunikacija i tržište. odgoj (i preodgoj) i obrazovanje.7 školski psiholog 2445. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice. b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika. tumačenje i vrednovanje).9 samostalni istraživač psiholog DODATAK: 2445.7 VIŠI PREVODITELJ 2444.22. e) nadgled ostalih suradnika.12. promet (kao poseban oblik rada).7 klinički psiholog 2445.7 športski psiholog 2445.11. prvenstveno ljudi. Ti poslovi uključuju: a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena. prevencijske i terapeutske postupke. d) srodne poslove.8.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 203 of 823 2444.

2008 .7 savjetnik socijalne skrbi 2446.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 204 of 823 2446.14.11.8. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama. e) planiranje.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446. U toj skupini su zanimanja: 2446.15.13. ocjenjivanje.7 diplomirani socijalni radnik DODATAK: http://www. j) srodne poslove. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.12.17.nn. i) planiranje.htm 18.19.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.6. unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi. c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. k) nadgled ostalih suradnika. b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446. h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih.16. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima.

19. pjevači.12.nn. slikanje i izradu karikatura. Akademski slikari. d) prikupljanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 205 of 823 2446. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2451.12. skladanje glazbe. plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje. c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI 2446. znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna. Glumci i redatelji 2451.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446. izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji. Akademski glazbenici. skladatelji i srodna zanimanja 2454. Plesači i koreografi 2455. dramska. reportaže i komentare. ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 245. restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela.16. radijskog i televizijskog programa. prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA Književnici.15.6. oblikovanje skulptura. glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama. KNJIŽEVNICI. kipari i srodna zanimanja 2453.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446. ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela. novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje.htm 18.8.17. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI Umjetnici. novinari i srodna zanimanja 2452.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446. književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti. Književnici. glazbena i ostala umjetnička djela.16. filmskog. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.2008 .7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2446. koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama. b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog.

redigiranje.31. odabir.7 ZAMJENIK UREDNIKA 2451.7 recenzent 2451.11. h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga.24.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA 2451.7 korektor u izdavaštvu 2451.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 novinar 2451.7 moderator DODATAK: 2451.22.26.6.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 206 of 823 e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama.25.11.7 POMOĆNIK UREDNIKA 2451.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA 2451. l) nadgled ostalih suradnika. priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici.7 urednik 2451. televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja. na radiju.13.11.2008 .7 tehnički pisac 2451. priručnika i sličnih tehničkih publikacija. uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju.12.11.7 književnik 2451. uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala.11.7 pisac reklamnih poruka 2451. davanje sugestija o tome. f) pisanje uvodnika.21.7 dramaturg 2451. sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku.7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA http://www. i) odabir.19.8. U toj su skupini zanimanja: 2451.7 scenarist 2451. g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige. k) srodne poslove.htm 18.11.23. j) oblikovanje i pisanje brošura.

7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU 2451.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA 2451. d) izradu karikatura o osobama ili događajima. kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura.11.7 LIKOVNI UREDNIK 2451. uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama.7 FILMOLOG 2451. SEMINARA. crtanjem karikatura i srodnim tehnikama.11.7 KRITIČAR 2451.7 DRAMSKI PISAC 2451.7 PJESNIK 2451. AKADEMSKI SLIKARI.nn.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 207 of 823 2451.11.11.7 KOMENTATOR 2451.11.7 GLAZBENI UREDNIK 2451.11. tintom.21.19.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA 2451.7 PISAC 2451. b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom.12. TRIBINE 2452.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST 2451.8.12.htm 18.11.31.12.2008 . kamena.21.21.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 REPORTER 2451.7 GLAVNI UREDNIK 2451.12. kredom. časopise.6.7 REDAKTOR 2451. reklame i slične namjene. crtanjem. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA Akademski slikari. http://www. c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama. e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige.7 VODITELJ SIMPOZIJA. slikanjem. drvu i drugim materijalima. gline i kovina.7 DOPISNIK 2451. Ti poslovi uključuju: a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva.

h) srodne poslove.7 slikar crtanog filma 2452.6.7 konzervator i restaurator DODATAK: 2452.7 scenograf 2452.16. zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta.7 karikaturist 2452.19.31.8.7 FILMSKI SCENOGRAF 2452. U toj su skupini zanimanja: 2452.7 kipar naivac 2452.14.7 ASISTENT SCENOGRAFA 2452.7 slikar naivac 2452.7 SLIKAR MASKE 2452.18.7 akademski grafičar 2452.31.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova 2452.17.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR 2452.11.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK 2452.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 208 of 823 f) restauriranje oštećenih.13.31.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2452.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA http://www.7 tapiserist 2452. i) nadgled ostalih suradnika. g) slikanje minijatura.31.20.15.17.12.7 akademski kipar 2452.19.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2452.htm 18.19.7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA 2452.18.7 akademski keramičar 2452.2008 .17.18.7 akademski slikar 2452.21.nn.

7 akademski harfist 2453. pjevači. AKADEMSKI GLAZBENICI.19.13.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE 2452. U toj su skupini zanimanja: 2453.7 akademski skladatelj 2453.18. skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju.nn. glazbala ili prilike.6.htm 18. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA Akademski glazbenici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 209 of 823 2452.11. e) pjevanje solističko ili u zboru.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA 2452.17. b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine.7 akademski violist 2453.2008 . c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine.15.14.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA 2452.7 akademski kontrabasist http://www.12.19.31. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje skladbi.7 akademski muzikolog 2453.31.31.7 akademski klavirist 2453.7 akademski violončelist 2453. d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru. g) nadgled ostalih suradnika.7 akademski violinist 2453.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA 2452.16.20.7 akademski dirigent 2453.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA 2453.7 akademski orguljaš 2453. PJEVAČI. f) srodne poslove.

7 akademski crkveni glazbenik 2453.7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 210 of 823 2453.7 akademski oboist 2453.nn.46.7 akademski solopjevač 2453.24.27.22.7 akademski trombonist 2453.7 sopran solist 2453.49.7 akademski fagotist 2453.45.7 bas solist 2453.7 akademski rogist 2453.htm 18.7 inspicijent opere DODATAK: 2453.43.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA http://www.23.41.28.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6.30.11.7 akademski gitarist 2453.7 redatelj operne predstave 2453.7 akademski saksofonist 2453.21.7 akademski flautist 2453.42.7 alt solist 2453.29.31.47.7 akademski tubist 2453.33.7 akademski klarinetist 2453.7 akademski folklorni glazbenik 2453.7 bariton solist 2453.44.35.25.48.7 mezzosopran solist 2453.7 akademski instrumentalist 2453.26.7 akademski udaraljkaš 2453.32.2008 .34.8.19.7 tenor solist 2453.7 korepetitor 2453.7 akademski trubljač 2453.

7 ETNOMUZIKOLOG 2453.14.11.7 koreograf DODATAK: 2454. d) nadgled ostalih suradnika. PLESAČI I KOREOGRAFI Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 KOMPOZITOR 2453.12. s partnerom ili u plesnoj skupini.12.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2453. b) plesanje solističko.7 folklorni plesač i pjevač 2454. c) srodne poslove.7 plesač suvremenog plesa 2454.27.2008 .12.8. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču.6.12.17.17.htm 18.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2453. pokreta i gesta. misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka.47.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA 2454.19.13.7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 211 of 823 2453.nn.11.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.7 KONCERTNI MAJSTOR 2453.7 DIRIGENT ORKESTRA 2453.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2453.7 PRVAK BALETA http://www.7 plesač klasičnog baleta 2454.35. U toj su skupini zanimanja: 2454.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA 2453. temu.11.13.12.

11.7 BALETNI MAJSTOR 2454.7 redatelj DODATAK: 2455.7 PLESAČ FOLKLORA 2454. davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu.14.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA 2454. b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja. e) nadgled ostalih suradnika. c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija. televiziji. GLUMCI I REDATELJI Filmski.7 glumac 2455.7 BALERINA 2454.14.11. U toj su skupini zanimanja: 2455.14.7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA 2455.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA 2455.2008 .htm 18.7 FILMSKI GLUMAC 2455.11.11.11. radiju i na filmu.nn.7 GLUMAC I PJEVAČ http://www. uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime.6.8.11.11.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA 2454.11. d) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 212 of 823 2454. zvučne i svjetlosne efekte.7 MAJSTOR GLUMIŠTA 2455. televiziji. televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama.11. Ti poslovi uključuju: a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici.11.7 NACIONALNI PRVAK DRAME 2455. radiju ili na filmu. izgled scene. kazališni i drugi glumci. redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA 2454.

12. pripravu vjerskih pouka i propovijedi.7 GLUMAC-LUTKAR 2455.6.12. provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere.7 REDATELJ RADIJA 2455.7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA 2455. pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada.nn. Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini: 2460. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ 2455.12.12.11. d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima.2008 .7 ASISTENT REŽIJE PODVRSTA 246.htm 18.19. prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije. otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja. preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije. svete tradicije i vjerskih običaja. njegovanje svetih tradicija. Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede. http://www. njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija. vršitelji vjerskih obreda. Vjerski stručnjaci 2460. Ti poslovi uključuju: a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. održavanje vjerskih službi.7 KAZALIŠNI REDATELJ 2455. euharistije (molitve) i propovijedi.12.12. b) očuvanje vjerskih istina. f) propovijedanje i širenje vjerskih istina. predvode vjerske čine stvoriteljskih.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 213 of 823 2455. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi. vjerske prakse i vjerovanja. štite i promiču svete tradicije. obreda i vjerskih svečanosti.7 FILMSKI REDATELJ 2455. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku. c) predvođenje vjerskih službi. e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere.

htm 18.7 poglavar redovničke zajednice 2460.7 MUFTIJA http://www.12.6.7 predstojnik ureda biskupske konferencije 2460.19.7 kateheta župnog vjeronauka 2460.12.13.11.13.7 kantor 2460.7 ARHIJEREJ 2460.7 redovnik 2460.2008 .7 svećenik 2460.nn.7 MITROPOLIT 2460.7 rabin 2460.8.23.7 diplomirani teolog 2460. U toj su skupini zanimanja: 2460.22. i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.12.20.12.7 POMOĆNI BISKUP 2460.7 biskup 2460.12.11.17.7 KARDINAL 2460.18.12.14.21.7 propovjednik DODATAK: 2460.11.15.7 pastor 2460.7 imam 2460. h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima.7 NADBISKUP 2460.19.7 ARHIEPISKOP 2460.7 EPARH 2460.7 PATRIJARH 2460.7 episkop 2460.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 214 of 823 g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi.

7 TAJNIK NADBISKUPIJE 2460.7 GENERALNI VIKAR 2460.7 NADBISKUPSKI VIKAR 2460.nn.14. formirana je podvrsta 247.7 PREDMOLITELJ PODVRSTA 247.2008 . http://www.6.14.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 215 of 823 2460. Stručnjaci i znanstvenici.16.14.8.7 KAPELAN 2460.16.7 REDOVNIK.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE 2460.7 REDOVNIK SVEĆENIK 2460. određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima).16. BRAT LAIK 2460.15. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE 2460. Stručnjaci državne uprave 2472. Inspektori državne uprave 2471.7 ŽUPNIK 2460.16.13. koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2.22.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2460.7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2. Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka .19.7 GLAVNI IMAM 2460.14.državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima.14.7 KANCELAR NADBISKUPIJE 2460. Za specifična upravna zanimanja. Podvrsta sadrži skupine zanimanja: 2471. Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave.19. Stručnjaci državne uprave.htm 18.

2471. uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima. b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka.7 UPRAVNI SAVJETNIK 2471.11.2008 .11. Ti poslovi uključuju: a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku. http://www.7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE 2471.N. udruge građana.91. e) izradbu propisanih javnih isprava.11.N.7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR 2471. nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak.8. U toj su skupini zanimanja: 2471.7 PRISTAV I. popise birača. VRSTE ZVANJA P.19. c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 216 of 823 Poslovi se odnose na osobna stanja građana.11.91.nn. f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika.11.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK 2471.11. skupina 2471). ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora. Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom.6.htm 18.7 diplomirani upravni pravnik DODATAK: 2471. upravni postupak.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK 2471.7 savjetnik državne uprave 2471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE 2471. 2472.11.11. u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave. d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE 2471.

15. predmeta.04.7 elektroenergetski inspektor 2472.08.7 porezni inspektor 2472. h) sastavljanje zapisnika o pregledu.7 prosvjetni inspektor 2472.13.10. f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela. e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku.7 državni revizor 2472.7 inspektor postrojenja pod tlakom 2472.16.6. d) saslušanje osoba u upravnom postupku.19.7 poljoprivredni inspektor 2472.09. b) pregled poslovnih spisa.7 carinski inspektor 2472.01.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo http://www. roba i drugih stvari kod nadziranih osoba.7 inspektor financijske policije 2472.7 devizni inspektor 2472. utvrđenom stanju i poduzetim mjerama. g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten.02.7 državni inspektor za poštu 2472.nn.14.12.7 inspektor cestovnog prometa 2472.17. U toj su skupini zanimanja: 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 građevinski inspektor 2472. c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta.11.7 lovni inspektor 2472.htm 18.2008 .8.7 inspektor rada 2472.03.7 državni inspektor za telekomunikacije 2472.18.05.7 inspektor parnih kotlova 2472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 217 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pregled zgrada i poslovnih prostorija.06.

40.7 upravni inspektor 2472.7 inspektor pravosudne policije 2472.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa 2472.34.7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST http://www.nn.39.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica 2472.37.6.8.30.7 urbanistički inspektor 2472.n.01.7 tržišni inspektor 2472.7 rudarski inspektor 2472.33.35.7 veterinarski inspektor 2472.7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem 2472.38.23.7 inspektor zaštite okoliša 2472.7 sanitarni inspektor 2472.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina 2472.21.36.7 inspektor zaštite od požara 2472.01.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 218 of 823 2472.2008 .31.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo 2472.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora 2472.7 inspektor zaštite bilja 2472.25.7 zdravstveni inspektor 2472.htm 18.01.7 turistički inspektor 2472.7 inspektor državne uprave. DODATAK: 2472.7 proračunski inspektor 2472.99.28.7 inspektor zrakoplovstva 2472.19.24.20.19.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. p.27.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.22.32.29.7 vodoprivredni inspektor 2472.7 šumski inspektor 2472.26.

09.24.P.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR 2472.7 NAČELNIK ODJELA F.7 MLAĐI PRISTAV I.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 219 of 823 2472.03.09.6.7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I.03.14.03. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.htm 18.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.03.26.09.33.19. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI 2472.14.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR 2472.03.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 2472.10.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR 2472.01.2008 .14.nn.28.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR 2472.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.09.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE 2472.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.09.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 2472.8.14.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR 2472.14.16.09.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE 2472. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK 2472.21.03.7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA http://www.03.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE 2472.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ZA UNUTARNJI NADZOR 2472. VRSTE ZVANJA 2472.7 INSPEKTOR F.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2472. P.09.7 INSPEKTOR I.7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.

Upravljaju tehničkom opremom. tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa.38.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije 32. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. tehničkih. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci VRSTA 31.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR 2472. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju 34. poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih.19. elektronskom i srodnom http://www. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 31. biotehničkih.38.nn. socijalnom radu. državnoj upravi.6.2008 . INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti. tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. razne tehničke usluge u trgovini. poslove na umjetničkim i športskim priredbama.35.39. informatike i građevinarstva.38. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. Inženjeri.htm 18. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi. upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda. društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva.8. nadzor i upravljanje optičkom. obavljanje dijela vjerskih poslova. INŽENJERI. informatike i građevinarstva. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti. financijama.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE ROD 3.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 220 of 823 2472. Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari 33.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR 2472. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi.

počela i operativnih metoda. znanstvenika i srodnih stručnjaka. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. građevinarstva. geologije. Kemijskotehnološki. upravljanje zrakoplovima i brodovima.8.2008 . TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 221 of 823 opremom i sustavima.19. procese i proizvode. Elektroinženjeri i elektrotehničari 3114. opremu. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci 315. uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa. građevinski i geodetski inženjeri i tehničari 3113. INŽENJERI. 3111. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije. meteorologije i astronomije. Računalni inženjeri. cestovnom i poštanskom prometu. Tehnički ilustratori 3119. tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja. Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa.nn. Inženjeri. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari 3118. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije. Inženjeri i tehničari d. fizike. Inspekcijski stručnjaci PODVRSTA 311. ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari 3117. ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine. Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari 3116. Inženjeri i tehničari kemije i fizike 3112. fizike.6. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3111. poslove u željezničkom. posebno u području tehničkih znanosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije 3115. http://www.n. Arhitektonski. tehničari i operatori 313. tehničari i srodna zanimanja 312.htm 18. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje 314. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 311.

4 tehničar radioloških sustava 3111.4 kemijski tehničar http://www.22. medicinske. organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće.4 tehničar polimera 3111.24.26. meteorologije i astronomije.htm 18.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 222 of 823 geologije.2008 .4 prehrambenokemijski laborant 3111.6.4 kemijski tehničar organskih sustava 3111.23.29.4 tehničar laboratorijske kontrole 3111.nn. ispitivanja i analize.6 kemijski inženjer analitičar 3111.4 petrokemijski tehničar analitičar 3111.15. kao i na unapređivanju industrijske.25.11. d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.4 tehničar analize namirnica 3111. U toj su skupini zanimanja: 3111.28.4 tehničar oceanografije 3111. g) nadgled ostalih suradnika.12.13.21.27. b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa. e) održavanje i popravak istraživačke opreme.19.16.4 tehničar elektrokemijskih sustava 3111. geofizike.4 kemijski tehničar anorganskih sustava 3111. c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama. Ti poslovi uključuju: a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente.4 kemijski tehničar analitičkih sustava 3111. f) srodne poslove.4 petrokemijski laborant 3111. ispitivanja i analiza.4 tehničar farmaceutskih sustava 3111. vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja.

45.44.13.4 hidrološki tehničar 3111.nn.4 tehničar matematički 3111.62.51.73.71.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA 3111.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA 3111.4 geofizički tehničar DODATAK: 3111.77.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta 3111.74.htm 18.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 223 of 823 3111.76.8.5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar 3111.5 tehničar geoelektričnih mjerenja 3111.5 tehničar seizmičkih mjerenja 3111.75.15.4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA 3111.65.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE 3111.46.5 tehničar obrade geofizičkih podataka 3111.63.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta 3111.26.43.6 hidrološki inženjer 3111.6.42.78.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA 3111.4 tehničar fizikalni 3111.41.64.15.13.4 geološki tehničar 3111.6 meteorološki inženjer 3111.6 inženjer naftne geologije 3111.6 inženjer geofizičkih istraživanja 3111.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka 3111.15.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.19.72.4 meteorološki tehničar 3111.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.4 astronomski tehničar 3111.61.2008 .

vođenje održavanja građevina. beton). razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove. Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje. kalkulacije.43. vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu.6. iskolčenje.6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU 3111. cestograđevni i slični materijali). e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada. c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu. b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala. izmjeri i prijenosu projekata na teren. terminski planovi. certificiranjima i slično). k) srodne poslove. ARHITEKTONSKI.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA 3111.2008 . i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi.46. dokumentacija o ispitivanjima. l) nadgled ostalih suradnika.78. obračun osnovice za plaće radnika. održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije.nn. d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga. izmjeru obavljenih radova. g) izradu dijelova prostornog plana. katastarsku evidenciju i drugo. f) analizu cijena.46. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. građevinski dnevnik.htm 18. cestograđevni materijali. projektiranje i razradu projekata. j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja.4 GEOTEHNIČAR 3112. proizvoda i konstrukcija.8. snimanje. vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi.4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA 3111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 224 of 823 UPORABE 3111.19. h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor.

4 tehnički crtač za arhitekturu 3112.6 voditelj asfaltirnice 3112.35.nn.6 voditelj betonare 3112.6 arhitektonski inženjer http://www.4 građevinski tehničar visokogradnje 3112.32.16.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova 3112.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova 3112.39.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova 3112.23.4 tehnički crtač za građevinarstvo 3112.15.htm 18.26.4 građevinski tehničar niskogradnje 3112.31.4 građevinski tehničar razrađivač projekta 3112.22.2008 .4 voditelj radova niskogradnje 3112.11.6 projektant hidrogradnje 3112.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 225 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3112.27.19.34.8.4 voditelj radova visokogradnje 3112.14.6 voditelj armiračnice 3112.4 građevinski tehničar za restauratorske radove 3112.6 prostorni planer 3112.6 inženjer voditelj radova visokogradnje 3112.6 projektant građevinskih instalacija 3112.40.37.25.4 građevinski laborant 3112.12.6 projektant visokogradnje 3112.28.24.33.29.6 prostorni projektant 3112.6 projektant prometnica 3112.6 građevinski inženjer 3112.4 građevinski tehničar 3112.30.38.6 inženjer voditelj gradnje prometnica 3112.6.21.36.

86.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE 3112.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata 3112.98.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA http://www.85.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu 3112.4 tehničar rudarski mjernik 3112.6 kartograf 3112.4 geodetski tehničar restitutor 3112.89.95.4 tehnički kartografski crtač DODATAK: 3112.12.4 geodetski tehničar hidrografije 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU 3112.92.83.5 građevinski poslovođa 3112.11.4 geodetski tehničar 3112.4 geodetski tehničar za katastar 3112.96.12.4 geodetski tehničar za elaborate 3112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 226 of 823 3112.4 tehnički geodetski crtač 3112.90.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva 3112.81.82.12.87.6 geodetski inženjer za katastar vodova 3112.11.6 voditelj rudarskog katastra 3112.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica 3112.84.88.93.13.6 geodetski inženjer 3112.4 geodetski tehničar za katastar vodova 3112.94.8.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU 3112.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.97.4 geodetski tehničar za fotogrametriju 3112.19.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.91.htm 18.6.99.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU 3112.41.2008 .

Ti poslovi obično uključuju: a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja.22.95.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112. b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda. aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava.4 CESTAR GRUPOVOĐA 3112.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 3112.2008 . sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima.5 TESARSKI POSLOVOĐA 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA 3112. sastavljanje.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE 3112.35.34.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavanje i popravak električnih uređaja.34.4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.22.14.36. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike.22.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA 3112.41.19. funkcioniranje.6.14.34.37.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE 3112.39.nn.34. proizvodnju.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU 3112. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i http://www.98.8. za projektiranje.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA 3112.41. aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova.htm 18. konstruiranje.4 GEOMETAR 3112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 227 of 823 3112.38.4 NADZORNIK PRUGA 3112.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA 3113.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3112.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE 3112.21.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 3112.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE 3112.

41.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.28.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove http://www.17.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda 3113.6 elektrostrojarski inženjer 3113.11.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije 3113.4 elektrotehničar za elektromotore 3113. U toj su skupini zanimanja: 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 228 of 823 instaliranje prema dobivenim specifikacijama.2008 .24.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.29. e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu.14.13.26.4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.19.8.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo 3113.6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije 3113.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda 3113.12.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.16.nn. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.6.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije 3113. korištenjem. održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.21.30.15. g) nadgled ostalih suradnika.4 elektrostrojarski tehničar 3113.27.6 elektroenergetski inženjer 3113.4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije 3113.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo 3113. f) srodne poslove.22.4 elektroenergetski tehničar 3113. instaliranjem.23.25.htm 18.4 elektrotehničar za prijenos električne energije 3113.

61.63.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU 3113.4 elektrotehničar za procesnu tehniku 3113. aparate i uređaje 3113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.54.2008 .16. TEHNOLOG http://www.19.6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva 3113.44.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO 3113.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 3113.4 elektrotehničar za električne strojeve.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva 3113.4 ELEKTROTEHNIČAR.45.81.nn.83.4 elektrotehničar 3113.51.5 predradnik u elektrostrojarstvu 3113.62.5 predradnik u elektroenergetici 3113.71.42.4 elektrotehničar za instalacije i opremu 3113.47.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva 3113.htm 18.14.43.53.5 predradnik u elektromontaži i instalacijama DODATAK: 3113.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA 3113.46.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 229 of 823 3113.26.4 elektrotehničar za plovila 3113.82.6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove 3113.6 elektroinženjer 3113.8.24.48.6 elektroinženjer projektant 3113.6 elektroinženjer za električne strojeve.6.26.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3113.17.4 tehnički crtač za elektrotehniku 3113.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU 3113.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva 3113.6 elektroinženjer za procesnu tehniku 3113.16.52. aparate i uređaje 3113.72.6 elektroinženjer za plovila 3113.

nn.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA 3113. konstruiranje za proizvodnju.6. telekomunikacijskih.6 inženjer za elektroničke proizvode 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA 3113. b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR 3114.8.11. d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje.2008 . c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama. e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike.12.82. mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova. sastavljanje.21. U toj su skupini zanimanja: 3114. telekomunikacijama i automatici.82.6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja http://www. održavanja i popravljanja elektroničke opreme.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE 3113.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje 3114.19.82.22. telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava. f) srodne poslove.13. korištenja. radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 230 of 823 3113.4 tehničar za elektroničke proizvode 3114. telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.83.6 konstruktor elektroničkih proizvoda 3114. funkcioniranje. kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima. kao i za projektiranje. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici. g) nadgled ostalih suradnika.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje 3114. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih. održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava.htm 18.23.

6.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje 3114.htm 18.4 tehničar za mehatroniku 3114.46.76.31.8.32.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.19.61.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.35.5 predradnik elektroničar http://www.49.91.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja 3114.6 inženjer za telekomunikacije 3114.6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.75.82.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 231 of 823 3114.77.72.4 tehničar za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje 3114.4 tehničar elektroničar za računala 3114.4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje 3114.33.74.36.81.44.4 tehničar za brodske telekomunikacije 3114.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije 3114.4 tehničar za telekomunikacije 3114.47.4 tehničar za željezničke telekomunikacije 3114.62.42.6 inženjer elektroničar za računala 3114.4 tehničar za procesnu automatiku 3114.71.6 inženjer za procesnu automatiku 3114.48.6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje 3114.2008 .4 tehničar elektronike 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer elektronike 3114.73.34.41.45.nn.43.6 inženjer za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehnički crtač za elektroniku 3114.4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije 3114.4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje 3114.

e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova.81. te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila.2008 .nn. te ispitivanja prototipova.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114. Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila.92. njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima.71. održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima. Ti poslovi uključuju: a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja. http://www. Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila. te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama. istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala.htm 18. strojarskih postrojenja. strojarske opreme.48.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 3114. plovila i brodske opreme. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.61. b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda. te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje. istraživanja u brodogradnji.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE 3114.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE 3115. c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova.8.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA 3114. upotrebom.61.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE 3114.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE 3114.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU 3114. Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda.5 predradnik elektroničar u montaži DODATAK: 3114.61.35. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva.49. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 232 of 823 3114. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode.19.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 233 of 823

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova; g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila 3115.02.6 konstruktor pružnih vozila 3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva 3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva 3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva 3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva 3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport 3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja 3115.09.6 konstruktor dizalica 3115.11.6 konstruktor turbina 3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora 3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike 3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje 3115.15.6 konstruktor procesne opreme 3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja 3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda 3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature 3115.21.6 konstruktor plinske mreže 3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata 3115.23.6 strojarski konstruktor 3115.31.4 konstruktor pripremaka

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 234 of 823

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova 3115.33.4 konstruktor limenih dijelova 3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija 3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike 3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa 3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila 3115.38.4 konstruktor cjevovoda 3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist 3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva 3115.42.4 konstruktor dijelova plovila 3115.43.6 konstruktor plovila 3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom 3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom 3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica 3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica 3115.51.4 tehničar za zavarivanje 3115.52.6 tehnolog za zavarivanje 3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa 3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa 3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke 3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke 3115.57.4 tehničar za gradnju plovila 3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila 3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme 3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme 3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju 3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 235 of 823

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila 3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila 3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila 3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila 3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme 3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme 3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja 3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja 3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme 3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme 3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva 3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva 3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova 3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova 3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže 3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže 3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme 3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme 3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže 3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže 3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme 3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme 3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo 3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju 3115.91.4 strojarski tehničar 3115.92.6 strojarski inženjer 3115.93.4 brodograđevni tehničar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 236 of 823

3115.94.6 brodograđevni inženjer 3115.95.5 predradnik obrade kovina 3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda 3115.97.5 predradnik brodogradilišta 3115.98.5 predradnik strojarski DODATAK: 3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA 3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU 3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU 3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE 3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE 3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU 3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM) 3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR 3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA 3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA 3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE 3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA 3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA 3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 237 of 823

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA 3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE 3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje; b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije; c) ispitivanje kakvoće; d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema; e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme; f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda; g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3116.01.4 petrokemijski tehničar 3116.02.6 petrokemijski tehnolog 3116.03.6 tehnolog prerade nafte 3116.11.4 tehničar za organske sinteze 3116.12.6 tehnolog za organske sinteze 3116.13.4 tehničar prerade polimera 3116.14.6 tehnolog prerade polimera 3116.15.4 tehničar boja i lakova

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 238 of 823

3116.16.6 tehnolog boja i lakova 3116.17.4 tehničar gumarstva 3116.18.6 tehnolog gumarstva 3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda 3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda 3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda 3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda 3116.25.4 tehničar sredstava za pranje 3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje 3116.31.4 tehničar pigmenata 3116.32.6 tehnolog pigmenata 3116.33.4 tehničar agrokemikalija 3116.34.6 tehnolog agrokemikalija 3116.41.4 tehničar zaštite od korozije 3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije 3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode 3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode 3116.45.4 tehničar celuloze 3116.46.6 tehnolog celuloze 3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala 3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala 3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda 3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda 3116.51.4 tehničar papirničarstva 3116.52.6 tehnolog papirničarstva 3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar 3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 239 of 823

3116.59.5 kemijski predradnik 3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe 3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe 3116.63.4 mljekarski tehničar 3116.64.6 mljekarski tehnolog 3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova 3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova 3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja 3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja 3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna 3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna 3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane 3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane 3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje 3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje 3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera 3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera 3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba 3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata 3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje 3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje 3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva 3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.86.4 tehničar proizvodnje piva 3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva 3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 240 of 823

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina 3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.92.4 tehničar proivodnje enzima 3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima 3116.94.4 tehničar prerade duhana 3116.95.6 tehnolog prerade duhana 3116.96.4 prehrambeni tehničar 3116.97.6 prehrambeni tehnolog 3116.99.5 prehrambeni predradnik DODATAK: 3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA 3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA 3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA 3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI 3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE 3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA 3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 241 of 823

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE 3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA 3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE 3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina; b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina; c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama; d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima; e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu; f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju; g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija; h) srodne poslove;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 242 of 823

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije 3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije 3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije 3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije 3117.05.4 tehničar proizvodnje soli 3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena 3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena 3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje 3117.09.4 rudarski tehničar 3117.10.6 rudarski inženjer 3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina 3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina 3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin 3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin 3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove 3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide 3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama 3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje 3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama 3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove 3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina 3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja 3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme 3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 243 of 823

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta 3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina 3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina 3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina 3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina 3117.42.5 tehničar za transport plina 3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 3117.44.6 inženjer za transport plina 3117.45.4 naftno rudarski tehničar 3117.46.6 naftno rudarski inženjer 3117.51.5 rudarski jamski poslovođa 3117.52.5 rudarski jamski nadzornik 3117.53.5 rudarski jamski predradnik 3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa 3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa 3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa 3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli 3117.58.5 predradnik proizvodnje soli 3117.59.5 rudarski nadzornik separacije 3117.60.5 poslovođa miniranja 3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju 3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina 3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama 3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 244 of 823

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova 3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja 3117.69.5 poslovođa transporta plina 3117.70.5 voditelj hidroloških radova 3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima 3117.81.4 tehničar za metale i legure 3117.82.6 tehnolog za metale i legure 3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika 3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika 3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika 3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika 3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala 3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala 3117.89.4 tehničar metalurgije 3117.90.6 inženjer metalurgije 3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji 3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji DODATAK: 3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR 3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA 3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 245 of 823

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA 3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR 3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI 3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI 3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA 3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI 3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija; b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda; a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; a) srodne poslove; b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3118.11.6 tehnički ilustrator 3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša. Ti poslovi uključuju: a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 246 of 823

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje; c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada; d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda; e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja; f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji; g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji; h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka; i) srodne poslove; j) nadgled drugih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3119.01.6 koordinator pripreme rada 3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje 3119.03.6 planer proizvodnje 3119.04.6 planer održavanja 3119.05.6 planer izgradnje 3119.06.4 raspoređivač rada 3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta 3119.08.4 tehnički kalkulant 3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija 3119.10.6 inženjer zaštite na radu 3119.14.6 logističar 3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša 3119.16.6 tehnolog pakiranja 3119.21.4 tehničar za građevne materijale 3119.22.6 tehnolog za građevne materijale 3119.23.4 tehničar obrade kamena

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 247 of 823

3119.24.6 tehnolog obrade kamena 3119.25.4 tehničar keramike 3119.26.6 tehnolog keramike 3119.27.4 tehničar za emajle i glazure 3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure 3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda 3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda 3119.31.4 tehničar staklarstva 3119.32.6 tehnolog staklarstva 3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća 3119.41.4 tehničar predenja 3119.42.6 inženjer predenja 3119.43.4 tehničar tkanja 3119.44.6 inženjer tkanja 3119.45.4 tehničar pletenja 3119.46.6 inženjer pletenja 3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar 3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije 3119.49.4 tekstilni tehničar 3119.50.6 tekstilni inženjer 3119.51.4 tehničar za odjeću 3119.52.6 inženjer za odjeću 3119.53.4 kožarski tehničar 3119.54.6 kožarski inženjer 3119.55.4 obućarski tehničar 3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju 3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 248 of 823

3119.61.4 drvni tehničar 3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji 3119.63.4 tapetarski tehničar 3119.71.4 grafički tehničar 3119.72.6 grafički inženjer 3119.73.4 tehničar grafički urednik 3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže 3119.81.5 predradnik za građevne materijale 3119.82.5 predradnik obrade kamena 3119.83.5 predradnik za keramiku 3119.84.5 predradnik za emajle i glazure 3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale 3119.86.5 predradnik u staklarstvu 3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća 3119.88.5 tekstilni predradnik 3119.89.5 predradnik za odjeću 3119.90.5 predradnik kožarstva 3119.91.5 predradnik obućarstva 3119.92.5 predradnik kožne galanterije 3119.93.5 drvni predradnik 3119.94.5 predradnik tapetarstva 3119.95.5 grafički predradnik 3119.96.5 autolakirerski poslovođa 3119.97.5 pismoslikarski poslovođa 3119.98.5 dimnjačarski poslovođa 3119.99.5 poslovođa čišćenja DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

6.08.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT 3119.4 POMOĆNI PLANER 3119.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE 3119.10.53.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.53.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU 3119.10.15.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA 3119.52.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 249 of 823 3119.02.4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR 3119.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA 3119.50. VAPNO.06.4 DISPEČER RADNIH NALOGA 3119.42.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR 3119. GIPS 3119.4 TEKSTILNI LABORANT 3119.52.23.51.4 TEHNIČAR ZA CEMENT.54.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU 3119.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA 3119.21.8.nn.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA 3119.19.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE 3119.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE 3119.53.52.48.44.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM 3119.49.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE 3119.2008 .02.46.21.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA 3119.4 ODJEVNI TEHNIČAR 3119.48.4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE http://www.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.47.43.

57.19.8.71.6.54.57.54.71.61.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF 3119.61.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA 3119.4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA 3119.71.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.55.57.54.6 KOŽARSKI TEHNOLOG 3119.71.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR 3119.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE 3119.2008 .4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER 3119.nn.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA 3119.61.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA 3119.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER 3119.71.71.6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU 3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA http://www.62.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA 3119.54.4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE 3119.6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA 3119.61.62.4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA 3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU 3119.6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE 3119.71.71.55.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 250 of 823 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE 3119.61.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE 3119.htm 18.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF 3119.71.

71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK 3119.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME 3119.6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA 3119.htm 18.72.5 VODITELJ VISOKOG TISKA 3119.71.95.95.73.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA 3119.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA http://www.5 VODITELJ MEKOG UVEZA 3119.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA 3119.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE 3119.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 251 of 823 3119.93.5 VODITELJ FOTOSLOGA 3119.71.89.71.6.74.95.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA 3119.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA 3119.73.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 3119.71.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE) 3119.nn.6 GRAFIČKI TEHNOLOG 3119.95.88.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA 3119.2008 .5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE 3119.19.95.93.5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA 3119.72.95.95.5 VODITELJ KEMIGRAFIJE 3119.95.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA 3119.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE 3119.8.5 VODITELJ DUBOKOG TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA 3119.95.95.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA 3119.95.

8. ustroja i baza http://www.19. uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica. manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje. Ti poslovi uključuju: a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima. RAČUNALNI INŽENJERI. upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI PODVRSTA 312. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3121. kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA 3119. TEHNIČARI I OPERATORI Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa.5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE 3119. aktiviranje industrijskih robota.95.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 252 of 823 3119.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI 3119.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA 3119. programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija. pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme. Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema.95.nn. vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova.95. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.95. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pomoćne operacije. Računalni operatori 3123.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME 3119. prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama.99.2008 . održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa. Operatori na robotima 3121.htm 18. organiziranje računalnih poslova. Računalni inženjeri i tehničari 3122.95.95.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA 3119.95. projektiranju.6. programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima.

6.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 3121.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 informatičar http://www. b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima.htm 18.4 tehničar za programiranje 3121.33. kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu.45.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 253 of 823 podataka. f) instaliranje. održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama.6 programer računalnih primjena 3121.6 programer strojeva upravljanih brojčano 3121.43. e) postavljanje nove vanjske opreme. uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama.19. umjetne inteligencije i robotike.44.41.51.6 inženjer sustava za opremu 3121.6 inženjer sustava za osobna računala 3121.nn.32. d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu.8.21. j) srodne poslove. te algoritama.6 inženjer sustava za računalne mreže 3121.31. izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti. g) upravljanje područnim računalnim mrežama.6 sustavni analitičar 3121.42. U toj skupini su zanimanja: 3121. k) nadgled ostalih suradnika. uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.6 inženjer sustava 3121. i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja.6 projektant informatičkih sustava 3121. c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu. h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme.11.

52. sigurna i djelotvorna izvedba.52. k) nadgled ostalih suradnika. prema potrebama korisnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor.33. http://www. h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE 3121.4 PROGRAMER 3121.19.2008 . te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA 3121.41. prijenos i obradu digitalnih podataka. d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna.htm 18. RAČUNALNI OPERATORI Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova. pohranu.8. i) nadziranje rada opreme. g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima. inženjerskih i drugih podataka. te obrade poslovnih.4 INFORMATIČKI POMOĆNIK 3122.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 3121.31. prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.6. pohranu. j) srodne poslove.4 računalni tehničar DODATAK: 3121. papiru ili filmu.51. c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje.43. f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni. papiru ili filmu. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora. rukuju opremom za snimanje. e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci. znanstvenih.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 254 of 823 3121.6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA 3121.nn.6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA 3121.

d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova.8.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA 3122.4 računalni operator 3122.4 operator za pripremu obrade podataka 3122. Ti poslovi uključuju: a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka.15.18.15.4 OPERATOR PLOTERA 3123.6 voditelj obrade podataka 3122.htm 18.15. programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije.5 OPERATOR NA KONZOLI 3122.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA 3122.5 operator sustava na računalnom sustavu 3122.18.2008 .14.17.6.13.4 administrator obrade podataka 3122. f) srodne poslove.16.19.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 255 of 823 U toj skupini su zanimanja: 3122. c) osiguravanje nesmetanog rada robota.16. http://www.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA 3122.12. OPERATORI NA ROBOTIMA Operatori na robotima.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi DODATAK: 3122.5 kontrolor pripreme i obrade podataka 3122. aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta. e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta. b) aktiviranje robota.18.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA 3122.4 organizator obrade podataka 3122.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR 3122.nn.17.11.

n. U toj su skupini zanimanja: 3123.8. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne.2008 .6 operator na robotu PODVRSTA 313. snimaju kamerama za film. časopisima te ostalim publikacijama. digitalnih diskova. Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje.6 operator na industrijskom robotu 3123.11. rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. televiziju i video. industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama. mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama. videokamerama. 3131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 256 of 823 g) nadgled ostalih suradnika. c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju. snimanje kamerama za film.12. e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije. gramofonskih ploča. kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona.htm 18. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju.6. televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.19. nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d. d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti. Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima 3133. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka 3132.nn. audiovrpca. videovrpca.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3131. nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava. nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje. uključujući i one za snimanje slika iz zraka. Operatori na medicinskim uređajima 3139. http://www.

31.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.27. U toj su skupini zanimanja: 3131.21.32.4 studijski/televizijski operator 3131. g) nadgled ostalih suradnika.24.23.4 VIDEOMIKSER 3131.4 mikrofotograf 3131.4 ČITAČ SVJETLA 3131.8.4 novinski fotograf 3131.14.4 fotograf za komercijalne ilustracije 3131.22.14.4 ASISTENT TONA http://www.2008 .23.23.4 snimatelj trika 3131.13.6.4 operator snimanja na diskete 3131.4 montažer slike i zvuka 3131.4 fotografski tehničar 3131.25.34.24.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF 3131.4 FOTOREPORTER 3131.21.nn.35.11.26.4 studijski/radijski operator 3131.4 snimatelj zvuka 3131.4 snimatelj slike 3131.4 MIKSER SLIKE 3131.12.4 operator videosnimanja DODATAK: 3131.11.4 mješač slike 3131.4 operator snimanja na vrpce 3131.4 tehničar za zvučne efekte 3131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 257 of 823 f) srodne poslove.12.33.19.4 mješač zvuka 3131.

4 operator na radioodašiljaču 3132.4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE 3131. f) srodne poslove. c) nadzor opreme za kinoprojekciju. U toj su skupini zanimanja: 3132.4 MIKROMAN 3131.nn. g) nadgled ostalih suradnika.11.6.24.27.24.35.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.8.4 operator na televizijskom odašiljaču http://www. moru i u zraku.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.htm 18.4 GLAZBENI ILUSTRATOR 3131. b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju. moru i zraku. d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.27.12.4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE 3131. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo. e) vođenje dnevnika rada. prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe.24.24.4 TONMAJSTOR 3131.4 ASISTENT REALIZACIJE 3131.19. Ti poslovi obično uključuju: a) nadzor sustava za emitiranje.32. kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu.27.4 MONTAŽER NEGATIVA 3131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 258 of 823 3131.27.4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR 3132.

8.12. d) srodne poslove. c) nadziranje rada opreme.6 operator na opremi medicinske radiografije http://www.16.6 brodski radiotelegrafist 3132.13.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 259 of 823 3132.6.4 operator televizijskog prijenosa 3132.11.4 radiotelegrafist 3132.4 operator na telekomunikacijskoj opremi 3132.6 operator na elektroencefalografskoj opremi 3133.13.18. rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici.15.16.6 operator na audiometrijskoj opremi 3133.nn. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.19.6 operator na elektrokardiografskoj opremi 3133.2008 .17.14. U toj skupini su zanimanja: 3133. e) nadgled ostalih suradnika.4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA 3132.15.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA 3133.4 operator radioprijenosa 3132.4 operator na željezničkim telekomunikacijama 3132.htm 18.13. Ti poslovi uključuju: a) pripremu bolesnika.6 operator na opremi medicinske radiologije 3133.14.4 rentgen tehničar 3133. b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.4 kinooperator DODATAK: 3132.

11.15. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje).6 MAJSTOR SVJETLA PODVRSTA 314. c) srodne poslove.8.19.6 majstor rasvjete 3139.6 operator na medicinskoj opremi DODATAK: 3133. vode operativne poslove u cestovnom. organiziraju upotrebu prometnih sredstava.nn. U toj su skupini zanimanja: 3139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 260 of 823 3133.N. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.18. http://www.20.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici 3133.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. željezničkom i poštanskom prometu.17.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE 3139.2008 .6 operator na opremi za dijalizu 3133.12.11.4 operator na scenskoj rasvjeti 3139.21.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 3133. Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313. b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima DODATAK: 3139.6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER 3133.12.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST 3139.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI 3133. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi 3133. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima.11.6.17.19. d) nadgled ostalih radnika.htm 18.

19. Časnici stroja 3142.2008 . ČASNICI STROJA Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci 3144. d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. Časnici palube i peljari 3143. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali.6. c) nadzor nad instaliranjem. g) nadgled i izobrazbu posade stroja. maziva.htm 18. električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu. Ti poslovi uključuju: a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju. zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova. e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Inženjeri poštanskog prometa 3141.6 prvi časnik stroja http://www.8. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi. održavanju i popravljanju mehaničkih.nn. održavanju i popravljanju mehaničkih. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja 3148. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3141. Kontrolori leta 3145. Inženjeri željezničkog prometa 3147.11. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa 3146. b) narudžbe goriva.12. U toj su skupini zanimanja: 3141.6 upravitelj stroja 3141. rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije. održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 261 of 823 Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih.

21.16.6 drugi časnik stroja 3141.15.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 3141.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 3141.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.12. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 262 of 823 3141.6 POMORSKI STROJAR I.6 ASISTENT STROJA 3141.31.14. tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje.41.16.6 treći časnik stroja 3141. c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke.13.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 3141. KLASE 3141. b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I.31.11.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe 3141. ČASNICI PALUBE I PELJARI Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali. KLASE 3141.6 inženjer brodske elektronike 3141.6 POMORSKI STROJAR 3141.16. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima).6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU 3141.4 brodostrojar DODATAK: 3141. d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.15.2008 .41.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO 3142.6 VJEŽBENIK STROJA 3141. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova. kroz kanale.nn.6.21.19.8.21.htm 18.

i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.6 zapovjednik broda 3142.4 skiper 3142.16.13.42.52.6 drugi časnik palube 3142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 263 of 823 e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika. U toj su skupini zanimanja: 3142.nn.htm 18.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe 3142.11.4 ribarskonautički tehničar 3142.4 nautičar unutarnje plovidbe 3142.41.6 voditelj plovnog sastava jahti 3142.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.61.6 vođa posade marine 3142. f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima. k) nadgled i izobrazba brodske posade. g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.19.6 peljar 3142.14.6 treći časnik palube 3142.21.6 prvi časnik palube 3142.15.6 časnik lučke kapetanije 3142.12.31.4 pomorski nautičar 3142. h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije.22. j) srodne poslove.53.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe 3142.8.17.51.6.6 zapovjednik bušaće platforme http://www.43.2008 .6 inženjer pomorske nautike 3142.

4 VJEŽBENIK PALUBE 3142.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE 3142.63.64.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.17.16.6 časnik stabilnosti platforme 3142.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM 3142.4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA 3143.6 časnik palube na platformi 3142.19.12.22.2008 .6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE 3142. VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE 3142.31.15.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE 3142.htm 18.41.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA 3142.62.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 264 of 823 3142.17.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE 3142.41. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI http://www.11.8.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.64.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.22.64.6 BRODSKI PILOT 3142.22.6.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP 3142.4 NAUTIČKI TEHNIČAR 3142.22.41.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET 3142.17.42.17.4 KADET 3142.6 vođa plovećeg radnog stroja DODATAK: 3142.17.nn.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA 3142.64.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA 3142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 PRISTAV II.17.

b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja. električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno.6 KAPETAN ZA SIGURNOST 3143.11.11.11.31. e) srodne poslove.19.6 NAVIGATOR LETA 3143. električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer zračnog prometa DODATAK: 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 265 of 823 Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih.11.htm 18. pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA http://www.14.11.11.14.6 TEHNIČKI PILOT 3143.6.6 KOPILOT 3143.2008 . U toj su skupini zanimanja: 3143.6 PILOT HIDROAVIONA 3143.6 pilot helikoptera 3143.6 probni padobranac 3143.11. f) nadgled ostalih suradnika.6 KAPETAN AVIONA 3143.31.21. c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih.6 pilot aviona 3143.nn.8.6 INŽENJER AERONAUTIKE 3143.11. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima.13.12.6 probni pilot 3143. d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada.6 inženjer leta 3143.6 ŠEF PILOTA 3143.

31.31.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA 3143.31.31. radara.6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA 3143. planovima leta i zračnom prometu.31. d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima.6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA 3143.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 266 of 823 3143.31.htm 18.31.31. svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA 3143.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI 3143.31. c) provjeru i odobravanje planova leta.19.8.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA 3143.31.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA 3143.6. pogodnostima.6 STATION MANAGER 3143.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA 3143.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA 3143.6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA 3143. e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.31.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA 3143.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA 3143.31. Ti poslovi uključuju: a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji. http://www.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA 3143.31.nn. KONTROLORI LETA Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija.31.2008 .6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA 3143.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA 3144.6 DISPEČER LETA 3143. b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed.31.

11.12.6 OPERATOR NOTAM 3144.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA 3144.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA 3144. c) sudjelovanje u procjeni troškova.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA 3145.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE 3144.12.11.8.12.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 267 of 823 f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.12. U toj su skupini zanimanja: 3144. h) nadgled ostalih suradnika.12.12.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3144. održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava.nn. funkcioniranje. izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja http://www.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor.2008 .6 pomoćnik kontrolora leta 3144.12.6 kontrolor leta DODATAK: 3144.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144. instaliranje.12.12.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL 3144.6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA 3144. b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje. g) srodne poslove.19.12.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova.6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.11.

b) vođenje poslova u postavnicama. g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru.4 RADARSKI TEHNIČAR 3146.11.6. polijetanja i slijetanja. pruge i uređaja u jedinicama.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa DODATAK: 3145. kolodvorima i čvorištima. g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta. na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 268 of 823 za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje.htm 18. instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem. d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.nn.8. čvorovima i na pruzi.11. kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka. e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa. Vode odvijanje prometa na željeznici. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 tehničar za sigurnost zračnog prometa 3145. d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora. http://www. f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče.19. pratnji i reguliranju prometa vlakova. vagona. i) nadgled ostalih suradnika. h) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3145. c) vođenje transportne službe u kolodvorima. h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova.2008 .12. e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka. Vode operativne poslove u jedinicama. f) izradu plana otpreme tereta.

provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu. međunarodnom.8.htm 18.6 inženjer željezničkog prometa DODATAK: 3146. e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova. l) nadgled ostalih suradnika.2008 .6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila 3147.19.11.12. agencijskih i prekrcajnih poslova. skladišnim i prekrcajnim tvrtkama.6 inženjer za prekrcaj http://www.11. U toj su skupini zanimanja: 3147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.nn.6 inženjer cestovnog prometa 3147.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 269 of 823 i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge. b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu. k) srodne poslove.6.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE 3147. organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika. h) nadgled ostalih suradnika. špediciji. U toj su skupini zanimanja: 3146. c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3146. d) realiziranje špediterskih.13. g) srodne poslove. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa. Vode operativne poslove u transportnim jedinicama. terminalima. f) kontrolu prometa.6 VAGONSKI DISPEČER 3146. j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe. prigradskom i gradskom prijevozu. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom.11.

21.19.htm 18.11. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.11.22.6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 3147. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa.13.11.6 ŠEF PRODAJE KARATA.11.11.11.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM 3147.11.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA 3147.11.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA 3147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 3147.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA 3147. REKLAMACIJA 3147.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA 3147.5 poslovođa prekrcaja DODATAK: 3147.11.22.11.nn.11.11.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA 3147. http://www.6.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 3147.2008 .5 POSLOVOĐA TRANSPORTA 3148.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE 3147.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT 3147.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE 3147.11.11.5 poslovođa žičare 3147.6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA 3147.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 3147.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 270 of 823 3147.8.11.11.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU 3147.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 3147.6 ŠEF TRANSPORTA 3147. INFORMACIJA.11.

praćenje njihovih izvršenja.6 inženjer poštanskog prometa DODATAK: 3148. zgrade i postrojenja. građevinskog. U toj su podvrsti skupine: 3151. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države. te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje. c) sudjelovanje u izradi planova. sigurnost prometa. sigurnost proizvodnih procesa. praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU PODVRSTA 315. e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja.htm 18. Građevinski i protupožarni nadzornici 3152. provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima.8. utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša. Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472. u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala. nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu. ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok. proizvodnog ili drugog društva. da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje.11.19. Tehnički kontrolori i ispitivači 3151.2008 . d) normiranje rada i materijala.11. nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju.6. zaštitu od požara i drugih opasnosti. U toj su skupini zanimanja: 3148. utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača. zaštiti na radu. urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima. za sigurnost na radu. f) srodne poslove.nn. http://www.) ili pod njihovim nadzorom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. urbanistički uvjeti i sl. Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima. na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača. nadgledaju građenje i gotove objekte. g) nadgled ostalih suradnika. protupožarnoj zaštiti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 271 of 823 b) nadzor kvalitete poštanskog prometa. izradu propisane dokumentacije. zaštitu zdravlja i okoliša.

13. kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici. odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu. h) nadgled ostalih suradnika. inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda.02. njihovih dijelova i materijala.2008 . pridržavanja odobrenih nacrta i planova. te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza. odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača.8. ispušne plinove i sl. d) nadgledanje industrijskih pogona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 272 of 823 Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi.4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila 3152. ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio. specificiranih materijala i drugih standarda. f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara. e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.) i propisanu opremu. signalizaciju. svjetla. b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima. o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade.12. odnosno štete i opasnosti ako požar izbije.nn. Ispitivači proizvoda i materijala. U toj su skupini zanimanja: 3152.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila http://www.6 protupožarni nadzornik 3152. utvrđuju trajnost proizvoda i sl. kočnice. o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara. provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama.01. c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja.6. g) srodne poslove. u pravilu u ovlaštenim institucijama. hotela. te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja 3152.19. U toj su skupini zanimanja: 3151.11. na zahtjev državnih tijela.6 građevinski nadzornik 3151.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 273 of 823 3152. veterinu. šumarstva. botanika. počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije. farmacije i srodnim područjima. posebno u medicini. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.21. Pružaju usluge u njezi. farmaciju i srodna područja. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka. kao što su biologija.8. Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti.21.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 3152. veterine. uključujući poljoprivredu.2008 . Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja 323. šumarstvo.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA 3152. počela i operativnih metoda.19.6 ispitivač proizvoda DODATAK: 3152. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. porodiljstvu i medicini.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA VRSTA 32. Medicinske sestre i primalje PODVRSTA 321. zdravstvo. poljoprivredi i farmaceutskoj industriji.21.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3152.11. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pružanje pomoći u njegovanju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA 3152.21. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 321.htm 18. zoologija. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja. u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja.6. porodiljstvu. teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede. bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja 322.11.nn.

16. analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju. b) srodne poslove. g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal.19. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari 3212.6 inženjer zoologije http://www.12.13. ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 274 of 823 3211. biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije. ispitivanja i analize. a) organiziranje održavanja istraživačke opreme.8.6. d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka.14. U toj su skupini zanimanja: 3211. arhivima.11. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije. dijelova organa za pokuse. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva.nn. c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu. biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena. poljoprivrede. knjižnicama. e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama. c) nadgled ostalih suradnika. h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu.4 botanički tehničar 3211. Poljoprivredni savjetodavci 3211.6 inženjer botanike 3211.6 preparator 3211.4 tehničar preparator 3211.htm 18. f) pomoć u izvođenju pokusa. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari 3213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 zoološki tehničar 3211.15. izradu preparata.2008 . pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima.

POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.6 inženjer ekologije 3211.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA 3211.nn.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR 3211.6 inženjer bakteriologije 3211.25.2008 .22.20.24.4 patološki tehničar 3211.4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR 3211.11.17.18.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 POMOĆNIK OBDUCENTA 3211.4 bakteriološki tehničar 3211.29.8.12.28.6 inženjer biokemije 3211.30.6 inženjer biologije 3211.6 medicinski laboratorijski inženjer DODATAK: 3211.6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.4 medicinski laboratorijski tehničar 3211.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.htm 18.29.23.19.6 inženjer farmakologije 3211.4 farmakološki tehničar 3211.4 biološki tehničar 3211. http://www.4 biokemijski tehničar 3211.6 inženjer patologije 3211.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.4 ekološki tehničar 3211.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR 3212.11.27.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 275 of 823 3211.21.21.30.12.6.30.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.26.11.

4 tehničar zaštite bilja 3212.4 ratarski tehničar 3212.21. U toj su skupini zanimanja: 3212.4 stočarski tehničar 3212. ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani.4 peradarski tehničar 3212.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu.12.4 vinogradarski tehničar 3212. c) izvođenje pokusa.15.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju 3212.2008 .18.8.17.htm 18. životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse.4 poljoprivredni tehničar 3212. d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 276 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za pokuse.22.32.11.4 povrtlarski tehničar 3212.31.24.4 ribarski tehničar 3212. čistoće i klijavosti. ispitivanja i analize.23.4 čuvar šume http://www. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica. h) srodne poslove. e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt. g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme. i) nadgled ostalih suradnika.4 hortikulturni tehničar 3212. tkiva.19.6.nn.4 vrtlarski tehničar 3212.14.4 voćarski tehničar 3212. ispitivanja i analize.4 šumarski tehničar 3212.16.

4 LUGAR http://www.50.5 poslovođa u šumarstvu 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 3212.74.6 inženjer vinogradarstva 3212.17.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR 3212.5 poslovođa za parkove i nasade 3212.4 VODITELJ HORTIKULTURE 3212.6 inženjer ratarstva 3212.6 inženjer stočarstva 3212.htm 18.6.49.21.84.6 inženjer vrtlarstva 3212.5 ratarski poslovođa 3212.33.24.82.5 voćarski poslovođa 3212.41.32.19.6 inženjer ribarstva 3212.8.6 inženjer povrtlarstva 3212.46.81.5 vinogradarski poslovođa 3212.5 vrtlarski poslovođa 3212.47.44.73.6 inženjer peradarstva 3212.5 nadzornik lovišta 3212.2008 .5 poslovođa uzgoja riba i školjaka 3212.45.11.5 stočarski poslovođa 3212.13.nn.71.83.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE 3212.6 inženjer poljoprivrede DODATAK: 3212.6 inženjer voćarstva 3212.72.4 lovni tehničar 3212.48.75.43.42.5 nadzornik uzgajališta divljači 3212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 277 of 823 3212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

U toj su skupini zanimanja: 3213. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. ispravljanje govora i smetnji u govoru.11.2008 . Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka.8. e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi. h) nadgled ostalih suradnika.6. savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta. stomatološki i veterinarski rad. Ti poslovi uključuju: a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac PODVRSTA 322. uključujući preventivni i kurativni medicinski.htm 18. savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stomatologije. počela i metoda na područjima medicine.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 278 of 823 3213. povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša.4 poljoprivredni tehničar savjetodavac 3213. veterine. Sanitarni inženjeri i tehničari 3223. d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt.19. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu. Dijetetičari http://www.nn. g) srodne poslove. pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi. unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane. Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza. farmacije i srodnih disciplina. c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3222. b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda.

11. Zubni tehničari 3226. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline. g) nadgled ostalih suradnika.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE. DEZINSEKCIJE. Farmaceutski tehničari 3229. b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti.6. toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu. Veterinarski tehničari 3228. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša.19.12. Ti poslovi uključuju: a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje.8. Fizioterapeuti 3227. c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 279 of 823 3224. e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida. Zdravstveni terapeuti 3222.11.htm 18.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR 3223.12. DIJETETIČARI Dijetetičari istražuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3222. f) srodne poslove. d) provođenje mjera dezinfekcije. Očni optičari 3225. http://www. populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene.6 sanitarni inženjer DODATAK: 3222.4 sanitarni tehničar 3222. DERATIZACIJE 3222. dezinsekcije i deratizacije.2008 .

o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid. f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća.19. te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje.2008 .11. h) nadgled ostalih suradnika.6. e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 280 of 823 b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca. savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala.11.11. c) srodne poslove. g) srodne poslove.htm 18. d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe. Ti poslovi uključuju: http://www. ZUBNI TEHNIČARI Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju.4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU 3225.nn. skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima.4 očni optičar DODATAK: 3224. c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima. b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima. d) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. OČNI OPTIČARI Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće.6 dijetetičar 3224. U toj je skupini zanimanje: 3223. U toj je skupini zanimanje: 3224.

d) primjenu balneoterapije. e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi. Zdravstveni terapeuti. h) srodne poslove.4 stomatološka sestra 3225. krioterapije.4 ZUBNI ASISTENT 3226. Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229. f) nadgled ostalih suradnika. http://www.6 viši zubni tehničar DODATAK: 3225. parafinoterapije. reumatskih. g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje. u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti. e) srodne poslove.19. c) popravak proteza. internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku. i) nadgled ostalih suradnika. primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika. c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu.2008 . U toj su skupini zanimanja: 3225.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji.4 zubotehničar 3225. masaže. b) izradu fiksnih i mobilnih proteza.6.12.11. Ti poslovi uključuju: a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije. FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih.8.13.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 281 of 823 a) izradu totalnih i djelomičnih proteza.nn. d) sudjelovanje u izradi kalupa. ortopedskih. elektroterapije). f) pripremu stomatološkog materijala.

4 fizioterapeut 3226.11. Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje. ako je potrebno.19. g) srodne poslove. VETERINARSKI TEHNIČARI Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne.11. dijagnostičke. Ti poslovi uključuju: http://www. U toj su skupini zanimanja: 3227. d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 282 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3226.2008 . posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima. e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja.htm 18.4 veterinarski tehničar 3227. koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara. f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu.4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 3227.11. FARMACEUTSKI TEHNIČARI Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne.6. b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju.nn.11.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja. h) nadgled ostalih suradnika.6 viši fizioterapeut DODATAK: 3226.8.12. kada je to potrebno. preventivne i kurativne veterinarske poslove.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3228.4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju DODATAK: 3227.

c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi.4 FARMACEUTSKI LABORANT 3229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 283 of 823 a) izradu magistralnih pripravaka. na primjer.htm 18.19. b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova. stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim.2008 .4 farmaceutski tehničar DODATAK: 3228. U toj su skupini zanimanja: 3229. a) srodne poslove.11. U toj je skupini zanimanje: 3228. bolesnima ili fizički hendikepiranima. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322. e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija. Ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje. (Zdravstveni inženjeri i tehničari). c) skladištenje lijekova i pripravaka. b) nadgled ostalih suradnika. trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima.6 terapeut za govor i gluhoću http://www.8. savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba.nn.6. stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru.11. provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji.11. vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba. bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni. g) nadgled ostalih suradnika. d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje. kontroliranje roka trajanja. f) srodne poslove. Ovdje bi se.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rad s osobama s govornim manama.

invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna.6.16.14. njegovanje bolesnih. ozlijeđenima.6 VIŠI RADNI TERAPEUT 3229. Ti poslovi uključuju: a) terapeutske i dijagnostičke postupke. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada.16.6 umjetnički terapeut 3229. Primalje 3231. očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja. Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.2008 .nn. usluge njege. Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI PODVRSTA 323.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT 3229.6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE 3229.15. obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi.6 terapeut za poremećaje vida 3229. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima.12.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi.15. http://www.8.19. zaštite i savjeta bolesnima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3231.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA 3229.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 284 of 823 3229. Medicinske sestre 3232.15. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo. MEDICINSKE SESTRE Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja.6 radni terapeut 3229. Provode zdravstveni odgoj.13.6 medicinski terapeut DODATAK: 3229.16.6 glazbeni terapeut 3229.

g) zdravstvenu njegu bolesnika.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI 3231. d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU 3231.4 medicinska sestra 3231.htm 18.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU 3231.nn. e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju.11. i) evidenciju o utrošku lijekova.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 285 of 823 b) promatranje stanja bolesnika. stanja svijesti.4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU 3231.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA 3231. cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE http://www. k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba. organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege. l) srodne poslove m) nadgled ostalih suradnika.12.11.11.11. kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI 3231.11. c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline.11. j) planiranje.6 viša medicinska sestra DODATAK: 3231.11.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 3231. f) pripremu bolesnika za anesteziju.11.6.19.4 MEDICINSKI TEHNIČAR 3231. U toj su skupini zanimanja: 3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3231. pokretljivosti i općeg stanja.11.12.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove.

11.12.12.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 286 of 823 3231. f) parenteralnu terapiju.11.nn. h) nadgled ostalih suradnika.htm 18.12.12. d) njegu novorođenčeta. g) srodne poslove.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU 3232.4 PRIMALJA U RODILIŠTU 3232.12.4 primalja 3232.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA 3231.11.11. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA http://www.6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA 3232.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI 3231. c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta. PRIMALJE Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja.19.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti.12.6 PATRONAŽNA SESTRA 3231. e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta.11.6 viša primalja DODATAK: 3232.6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE 3231. babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica.2008 . dojenjem. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu.4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3232.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA 3232. b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju.8. U toj su skupini zanimanja: 3232.6.4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU 3232.

udžbenika i slično.8. Odgojitelji predškolske djece 333. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. vode izvannastavne aktivnosti. Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku. Ti poslovi ukjljučuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. Vjeroučitelji 3311. Poučavaju.htm 18. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. Nastavnici u osnovnim školama 3312. vrednuju uspješnost poučavanja. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 331. za predmetno poučavanje.6. vrednuju učenička postignuća. Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje. Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i http://www. Nadgled drugih suradnika. Strukovni učitelji PODVRSTA 331.nn. Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 332. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojnoobrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 287 of 823 VRSTA 33. obavljaju razredničke poslove. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3311.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 334. za predmetnu pouku. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

12.nn. U toj su skupini zanimanja: 3311.htm 18.6 nastavnik slovenskoga jezika 3311. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. j) vođenje razredne evidencije i administracije. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.19. strukturom. k) srodne poslove. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.8.19. duševno i duhovno biće.6 nastavnik rusinskoga jezika 3311. planiranim aktivnostima učenika.01.15.17. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6 nastavnik talijanskoga jezika 3311.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 učitelj razredne nastave 3311.6 nastavnik engleskoga jezika 3311. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. sadržajem.11. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 288 of 823 programa.14.6 nastavnik francuskoga jezika 3311.6 nastavnik mađarskoga jezika 3311. l) nadgled ostalih suradnika. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. organiziranje ekskurzija i izleta.18. b) pripremu za poučavanje.6 nastavnik češkoga jezika http://www.2008 . i) održavanje sata razrednika.6 nastavnik njemačkoga jezika 3311. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6.6 nastavnik hrvatskoga jezika 3311. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.16. h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja.20.6 nastavnik romskoga jezika 3311.

22.6 nastavnik prirode i biologije 3311.6 nastavnik matematike 3311. Poučavaju. VJEROUČITELJI Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.6 nastavnik glazbene kulture 3311.19.44.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 3312. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.43.6.6 nastavnik ruskoga jezika 3311.01.6 nastavnik tehničke kulture 3311.25.6 nastavnik stranoga jezika 3311. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. vrednuju učenička postignuća.6 nastavnik slovačkoga jezika 3311.42. strukturom.6 nastavnik fizike 3311.6 nastavnik kemije 3311. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.24.53. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.51. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.31.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 289 of 823 3311.6 nastavnik srpskoga jezika 3311.21.2008 . pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.41.6 nastavnik povijesti 3311.6 nastavnik albanskoga jezika 3311.23.6 nastavnik zemljopisa 3311.54. b) pripremu za poučavanje. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.6 nastavnik DODATAK: 3311. planiranim aktivnostima učenika.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 3311.8.32. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. sadržajem.61. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.52. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.6 nastavnik likovne kulture 3311.

ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi. nego i društveno. duševnih i društvenih vještina djeteta. b) osiguravanje uvjeta za njegu. tjelesnih.11.11. duševnih i društvenih vještina djeteta. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.8. duševnih i društvenih vještina djeteta. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3320. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.htm 18. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. obrazovanje i zaštitu djece. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 3312. tjelesnih.nn. Odgojitelji predškolske djece 3320. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6 vjeroučitelj DODATAK: 3312. osmišljavanje i osiguravanje http://www. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.6 UČITELJ DUHOVNOSTI PODVRSTA 332. j) vođenje propisane evidencije i administracije. k) srodne poslove. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. organiziranje ekskurzija i izleta.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 290 of 823 d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.2008 . duševno i duhovno biće.6. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. odgoj. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju.

d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini.2008 . f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. presvlačenje. http://www. pjesama. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. igru. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.htm 18. Poučavaju jedan ili više predmeta. izradu didaktičkih sredstava. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. e) razvoj osjećaja sigurnosti. sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje.11. tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom.11. igre uloga. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. učenje stihova. aplikacija. a) nadgled ostalih suradnika. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. pjevanje. zadovoljstva. JASLICAMA PODVRSTA 333. suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature. modela. c) njegu djece. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja.. l) srodne poslove. prihvaćenosti.8. rad i odmor. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. igrom i snom.6 ODGOJITELJ U VRTIĆU. pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 291 of 823 optimalnih zdravstveno-higijenskih. spontane razgovore i dr. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. maski. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju.6 odgojitelj predškolske djece DODATAK: 3320. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. U toj su skupini zanimanja: 3320. Pripremu materijala. priča. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta.19. lutaka. izradu slika.6.

e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.htm 18. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. k) vođenje propisane evidencije i administracije. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 292 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 3330.6. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima.19. suradnju sa stručnim timom (psiholog. j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora.2008 . Ti poslovi uključuju: a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. Normaliziranje govornog ritma i tempa. provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi. crteža.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) poučavanje djece s oštećenjima vida.8. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. http://www. bilježnica.nn. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. maketa i planova. prilagodbu udžbenika. praćenje napredovanja. l) srodne poslove. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 3330. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. izradu reljefnih shema. dijagrama. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.

Ti poslovi uključuju: a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje. U toj su skupini zanimanja: 3330.14.6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju PODVRSTA 334.8.11. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe 3330. upravljanje zrakoplovom. na primjer.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha 3330. Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama. STRUKOVNI UČITELJI Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi.12. tečaju za osposobljavanje i slično.nn. Nadgled ostalih radnika može biti uključen. STRUKOVNI UČITELJI Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste. e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja. strojevima za obrada drva. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. planiranim aktivnostima učenika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 293 of 823 m) nadgled ostalih suradnika.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida 3330. sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke. Strukovni učitelji 3340. metala itd. sadržajem.19. upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima. vrednuju učeničke uradke. vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci. motornim vozilom. povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3340.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe 3330.2008 . pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala. prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika. c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika.15. pripremaju i izvode praktičnu pouku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima. b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa. d) poticanje razvoja učenikove osobnosti. strukturom.6.htm 18. http://www. poticanje na dodatne oblike rada. dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja. duševno i duhovno biće.

6 strukovni učitelj održavanja strojeva 3340.15.8.6 strukovni učitelj računalne tehnike http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 294 of 823 f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima.03.6 strukovni učitelj strojne energetike 3340. i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.14.6 strukovni učitelj brodogradnje 3340.12.6 strukovni učitelj strojne obrade metala 3340.16. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.26.01.24.6 strukovni učitelj finalne obrade drva 3340.18. k) nadgled ostalih suradnika.6 strukovni učitelj elektrotehnike 3340. j) srodne poslove.6 strukovni učitelj ručne obrade metala 3340.11.04.19.17. U toj su skupini zanimanja: 3340.6 strukovni učitelj obojene metalurgije 3340.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.htm 18.25.6 strukovni učitelj klasičnoga baleta 3340. g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.6.20.21.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora 3340.6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima 3340. h) održavanje sata razrednika.2008 .nn.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike 3340.6 strukovni učitelj rudarstva 3340.6 strukovni učitelj primarne obrade drva 3340.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike 3340.6 strukovni učitelj crne metalurgije 3340.6 strukovni učitelj montaže strojeva 3340.22.02..6 strukovni učitelj telekomunikacija 3340.23.6 strukovni učitelj u športu 3340.

6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije 3340.46.6 strukovni učitelj unutarnjega prometa 3340.51.33.6 strukovni učitelj niskogradnje 3340.37.41.6 strukovni učitelj geodezije 3340.28.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije 3340.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna 3340.nn.27.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj PT prometa 3340.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije 3340.44.6 strukovni učitelj zaštite na radu 3340.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa 3340.52.29.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 295 of 823 3340.6 strukovni učitelj konfekcije 3340.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije 3340.32.6 strukovni učitelj visokogradnje 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.6 strukovni učitelj prometa 3340.38.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije 3340.53.6 strukovni učitelj protupožarne zaštite 3340.47.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa 3340.2008 .6.31.6 strukovni učitelj tehnologije papira 3340.8.45.19.34.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala 3340.48.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova 3340.6 strukovni učitelj riječnoga prometa 3340.43.6 strukovni učitelj zračnoga prometa 3340.39.42.50.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove http://www.35.30.49.40.6 strukovni učitelj hidrogradnje 3340.

04.61.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU 3340.68.82.19.6 strukovni učitelj ugostiteljstva 3340.6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike 3340.6 strukovni učitelj zubne protetike 3340.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije 3340.91.63.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva 3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA http://www.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 296 of 823 3340.04.6 strukovni učitelj njege bolesnika 3340.64.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA 3340.6 strukovni učitelj domaćinstva 3340.04.92.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva 3340.85.67.6 strukovni učitelj melioracije 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU 3340.6 strukovni učitelj 3340.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike 3340.88.65.6 strukovni učitelj veterinarstva 3340.6 strukovni učitelj fizioterapije 3340.nn.6 strukovni učitelj kozmetologije 3340.6.6 strukovni učitelj šumarstva 3340.83.86.84.66.81.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije 3340.70.80.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege 3340.69.62.04.6 strukovni učitelj slastičarstva 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI 3340.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike 3340.6 strukovni učitelj stočarstva 3340.4 suradnik u praktičnoj nastavi DODATAK: 3340.87.

osiguranjem i vlasništvom. obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu.53. http://www.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE 3340. dizajniranje proizvoda.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA 3340.8.16.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI 3340.htm 18.04. poslovima kriminalista. organiziranje putovanja.04.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 297 of 823 3340.46.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA 3340. pravnim.2008 . kao i zabavom.46.46. direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko.6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE 3340.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA 3340.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA 3340.46.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VRSTA 34.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA 3340. porezom. državnih aktivnosti u svezi s carinom. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa. izdavanjem isprava i dozvola. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski. vođenja dijelova računovodstva. umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja.24. rad u službama trgovačkog društva.46. poslove u zabavi i športu.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3340. statističkih i ostalih usluga.6 INSTRUKTOR VOŽNJE 3340.24. posredovanje u zapošljavanju. prodaje. pružanje poslovnih usluga kao posrednik.46.19. socijalnom skrbi. socijalnu skrb i socijalni rad.91. djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. zapošljavanjem. obavljanje nekih vjerskih poslova.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA 3340.44. društveno-humanistički.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA 3340. statističkim i ostalim uslugama. izdavanje isprava i dozvola i policijske službe.46.6.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA 3340. posredovanje pri zapošljavanju. porez. športom i religijom. izradu unutrašnjih dekoracija.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE 3340. pravnih. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima. u knjigovodstvu.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina. Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 298 of 823 Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 341. nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama. kupnju roba i usluga u ime društava. savjetovanje i prodaju polica osiguranja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zastupnici osiguranja 3413. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Administrativnoposlovni stručnjaci 344. nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama.2008 .htm 18. http://www. nekretnine. Stručnjaci za socijalni rad 347. usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge.n. Posrednici nekretninama 3414. Nabavljači 3417. zabavljači i športaši 348.8. deviza. Kriminalisti.19. privatni detektivi i srodni stručnjaci 346. roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime. djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova. devize. Financijski i prodajni stručnjaci 342. prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika.nn. Procjenitelji i dražbovatelji 3419. Posrednici vrijednosnim papirima 3412. organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju. Dizajneri.6. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire. Financijski i prodajni stručnjaci d. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3411. različite tipove osiguranja. procjenjuju vrijednost roba. uključivši tehničke uređaje i opremu. procjenu vrijednosti roba. Službenici državne uprave 345. Organizatori putovanja i srodna zanimanja 3415. Posrednički stručnjaci 343. Ostali vjerski stručnjaci PODVRSTA 341. Komercijalisti u prodaji 3416.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ostale tipove osiguranja. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize.6 DILER 3412. dionice.8.12. dionica. U toj su skupini zanimanja: 3411. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta. trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu. založnice i ostale financijske dokumente). d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 299 of 823 3411. ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje.11.6 BURZOVNI BROKER 3411. opseg osiguranja i uvjete plaćanja.nn. http://www.6 BROKER 3411.11. a) srodne poslove.htm 18.11. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice. b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica. novčano. životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima.12. c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja. automobilsko. pomorsko i osiguranje protiv požara. b) nadgled ostalih suradnika. osiguranje u slučaju nesreće. c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima.19. uključivši devize. 3411. založnica i ostalih financijskih dokumenata).2008 . b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima 3411.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac DODATAK: 3411. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati.6.

U toj su skupini zanimanja: http://www. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup.2008 .19.6 zastupnik osiguranja 3412. U toj su skupini zanimanja: 3412. f) nadgled ostalih suradnika.6.11.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU 3413.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 300 of 823 d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte.13.11.13. POSREDNICI NEKRETNINAMA Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju.6 POSREDNIK OSIGURANJA 3412.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU 3412. iznajmljivanja ili zakupa. obično u ime klijenata i na temelju punomoći.8.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU 3412.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.6 zastupnik pomorskog osiguranja 3412. f) nadgled ostalih suradnika. iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina.nn.6 službenik u osiguranju DODATAK: 3412.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU 3412.13. c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava.htm 18. b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje. kupnju. uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca. e) srodne poslove. za vrijeme i poslije zakupa. d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije.11. e) srodne poslove.13. uređaje i rizike.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA 3412.

Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o dostupnosti.31.6 posrednik nekretninama DODATAK: 3413. troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja.11.htm 18. U toj su skupini ova zanimanja: 3414. b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija.11.6 organizator putovanja 3414.6 turistički animator DODATAK: 3414.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva 3414.19. e) srodne poslove.nn. određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor.11.6 šef recepcije 3414. d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente.6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA 3414.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 301 of 823 3413.6 TUROPERATOR 3414.2008 .11.21.6. c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima. davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima.6 komesar broda 3414. te naplatu.6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA 3414.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA http://www.8.41. f) nadgled ostalih suradnika. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja. utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima.6 ORGANIZATOR IZLETA 3414.6 PUTNIČKI AGENT 3414.11.12.41.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE 3414.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.

5 trgovački putnik 3415. c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe.6 tržni nadzornik DODATAK: 3415. te pružaju potrebne obavijesti.11. ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima.8.14. g) nadgled ostalih suradnika. uključivši i prodaju putem kataloga.22. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima. društvima koja prodaju robu na malo i ostalima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 302 of 823 3415.31. trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko. KOMERCIJALISTI U PRODAJI Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko.htm 18. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .12. b) prodaju tehničke opreme.19.6 komercijalist vanjske trgovine 3415.16.21.13.6 komercijalist 3415.6 voditelj skladišnog poslovanja 3415.25.24.6 komercijalist unutarnje trgovine 3415.15. opremu i tehničke proizvode.nn.5 akviziter 3415. uključujući uređaje.6 KOMERCIJALNI REFERENT http://www.6. d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču.6 tehnički zastupnik trgovine 3415.11.6 voditelj poslovnice prodaje 3415. e) provođenje tržnog reda na tržnicama.23. U toj su skupini zanimanja: 3415.6 voditelj distributivnih poslova 3415.5 poslovođa trgovine 3415.5 poslovođa skladišta 3415.

5 POSLOVOĐA SILOSA 3415. komercijalnih i ostalih društava i ustanova.6 VIDEODISTRIBUTER 3415.8.13. c) srodne poslove. određivanje količina i kvalitete narudžbe.11.16.16.24.11.24.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE 3415.6 EKONOMIST TRGOVINE 3415.5 AKVIZITER OGLASA 3415.nn.23.6 ŠEF SKLADIŠTA 3416.24.21. troškova. državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju.11.6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA 3415.htm 18.19.6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 3415.11.14.25.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA 3415. sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE 3415.6 REFERENT VELEPRODAJE 3415. Ti poslovi uključuju: a) pregovore i ugovaranje nabave opreme. d) nadgled ostalih suradnika.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 3415.6 AUDIODISTRIBUTER 3415.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA 3415. b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama.23.6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ 3415. datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora.12.5 POSLOVOĐA DISKONTA 3415.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE 3415.23.12. NABAVLJAČI Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 303 of 823 3415.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE 3415.14.2008 .5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI 3415. http://www.

12.14. b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja.6 procjenitelj osiguranja 3417.13.N. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina. industrijskih uređaja.11. procjenjuju štete u osiguranju. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 procjenitelj 3417. Na dražbama prodaju robu i imanja.htm 18.6. nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju.12.nn.2008 .6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 3419. nekretnina.6 voditelj poslovnice nabave DODATAK: 3416.6 nabavljač 3416. automobila.11. e) nadgled ostalih suradnika. nakita i ostalih predmeta.8.21.19. http://www. U toj su skupini zanimanja: 3417. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. robe. umjetničkih djela. osobnog i obiteljskog vlasništva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 304 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3416.12. d) srodne poslove.11. umjetničkih predmeta.6 dražbovatelj DODATAK: 3417.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI 3416.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI 3416.11. živog inventara (stoke).6 VODITELJ ODJELA NABAVE 3417.13.6 procjenitelj umjetnina 3417. c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine.5 procjenitelj nakita 3417.

Trgovački posrednici 3422.12. provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu. U toj su skupini zanimanja: 3419. uspostavu poslovnih kontakata.14. kao i pri objavljivanju knjiga. korištenje kreditnih kartica.6 ekonomist za kredite 3419.6 ekonomist za hoteljerstvo 3419. Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 3421.6. posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika. pozajmljuju novac.19. prodaju na lizing.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje 3419. na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nalaženje radnika za različita radna mjesta.2008 . prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 305 of 823 Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci). obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu. nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga.13.6 pozajmljivač novca DODATAK: 3419. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje.21. prodaju poslovnih usluga kao što su npr.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO PODVRSTA 342. obavljaju carinske formalnosti.11.6 posrednik prodaje na lizing 3419.13. obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja.8.htm 18. izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela. POSREDNIČKI STRUČNJACI Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita. sudjeluju u marketinškim poslovima.6 ekonomist za poljoprivredu 3419. dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja. kupuju i prodaju potrošnu robu.15. i za projekte. Špediteri i otpremnici http://www.22.6 ekonomist marketinga 3419.

na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba. obavljaju posebne i druge poslove za komitenta.11. g) nadgled ostalih suradnika.nn. b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim. sredstva i načina prijevoza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 306 of 823 3423.8. U toj su skupini zanimanja: 3421. određivanje rezervnih cijena.2008 .11. posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. Poslovni posrednici d.6 trgovački posrednik 3421.19. pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora. b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta. f) srodne poslove.6 POSREDNIK ZA ROBE 3421.6 MEŠETAR 3421. osiguravaju robu na zahtjev komitenata.21. http://www.htm 18. c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga.6.21.11.n. ŠPEDITERI I OTPREMNICI Špediteri organiziraju dopremu. d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER 3422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TRGOVAČKI POSREDNICI Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu.6 brodarski broker DODATAK: 3421. Posrednici pri zapošljavanju 3429. e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata. izvozu i provozu robe. 3421. otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu. obavljaju carinske formalnosti u uvozu.

d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona. e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu.16.12.13.16. k) nadgled ostalih suradnika.16.16.14. j) srodne poslove. f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica.6 transportni agent 3422.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK 3422. uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova.6.6 pomorski agent 3422.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.6 tarifer 3422. g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 307 of 823 c) obavljanje tarifnih poslova. izračunavanje cijena prijevoza.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 službenik zbirnog prometa 3422.6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA 3422.htm 18.15. U toj su skupini zanimanja: 3422.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE http://www.6 špediter DODATAK: 3422.8.12.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA 3422.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT 3422.12.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA 3422. izvozu i provozu.16. h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu. i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe. vagona.6 CARINSKI POSREDNIK 3422.6 špediterski carinski deklarant 3422.12.19.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE 3422. kontejnera i drugo).15.2008 .16.

19. d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom. U toj su skupini zanimanja: 3423.N. Ti poslovi uključuju: a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima. g) nadgled ostalih suradnika. prijevoznih i sličnih usluga. posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša. trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte. http://www.12.11. POSLOVNI POSREDNICI D. e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju.2008 . U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 308 of 823 3423. zabavljača i umjetnika.htm 18.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 3429. izvođenju i prodaji glazbenih djela. Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342.6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3423. b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca. kao i o objavljivanju knjiga. broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično.8. f) srodne poslove. c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično.6. prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja. Ovdje bi se.nn.6 posrednik pri zapošljavanju DODATAK: 3423.6 savjetodavac pri zapošljavanju 3423. (Posrednički stručnjaci).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. upućivanje radnika poslodavcu. davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija. na primjer.11. pripremi i izvođenju predstava te snimanju. b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi.12.

6 posrednik komisijske prodaje 3429.11.2008 . vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju.htm 18. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja.nn. e) srodne poslove.11.15. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske.11.19. vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama.6 UMJETNIČKI AGENT 3429.6 posrednik informacija 3429.13.6 posrednik za izložbene prostore DODATAK: 3429. propisa i drugih dokumenata.6 AUTORSKI AGENT 3429.16. u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2. Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih. dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju.12. dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica. proučavanje i sažimanje zakona. U toj su skupini zanimanja: 3429.6 ŠPORTSKI MENADŽER PODVRSTA 343.17.6 IMPRESARIO 3429.8.11.6 posrednik za kredite 3429.6.11.6 ženidbeni posrednik 3429.12. d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu. prikupljanje.6 posrednik za športaše 3429. http://www. obrađivanje i prezentiranje matematičkih. f) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. statističkih i aktuarskih podataka.6 CASTING DIRECTOR 3429.14.6 posrednik za umjetnike 3429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 309 of 823 c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje.

skupova. predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6. planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja. OSNOVNE.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 310 of 823 Ova podvrsta ima skupine zanimanja: 3431. Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva 3434. i) obavljanje srodnih poslova. h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju. Ti poslovi uključuju: a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki. c) izbor zahtjeva za sastanke. dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju.6 poslovni tajnik DODATAK: 3431. Statističko-matematički stručnjaci 3431. Poslovni tajnici 3432. PRISTAV II. Pravni i srodni poslovni stručnjaci 3433.11. SREDNJE 3432. sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima.htm 18. g) vode zapisnike o radu skupština. VRSTE ZVANJA 3431.6 TAJNIK ŠKOLE.2008 . f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja. U toj su skupini zanimanja: 3431. j) nadgled ostalih suradnika. skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke.19. vode zapisnike i bilješke o poslovanju. d) pomoć u pripremi proračuna.11.8. e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK. b) prikupljanje informacija. nadziranje izdataka. POSLOVNI TAJNICI Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI http://www.nn.

6 upravni pravnik DODATAK: 3432.8. c) pripremu izvješća o poreznim obvezama.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT 3432. potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 PRAVNIK 3433. uključujući i ona koja se odnose na osiguranja.nn.11.19. Ti poslovi uključuju: a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama. pravnih spisa i relevantnih dokumenata.6. PRAVNA SLUŽBA 3432. U toj su skupini zanimanja: 3432.6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT 3432.2008 . Ti poslovi uključuju: a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona.11. e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije. g) nadgled ostalih suradnika. VRSTE ZVANJA. samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve. b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja. http://www.htm 18.11. b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja.11. propisa. f) obavljanje srodnih poslova.6 PRISTAV II. uz nadzor računovodstvenih stručnjaka. d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina. odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 311 of 823 Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja. dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama.11.

6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA 3433.6 VODITELJ KALKULACIJA 3433.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3433. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.8.6 ekonomist računovodstva i financija 3433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 312 of 823 d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja. f) srodne poslove.htm 18.6.22.6 ekonomist za kalkulacije 3433.6 knjigovođa bilancist 3433.23. U toj su skupini zanimanja: 3433.22.22.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA 3433.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA 3433.6 kontrolor internog poslovanja 3433.31.11.6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA http://www.6 voditelj analitičkog knjigovodstva 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE 3433.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.22.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA 3433.22.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA 3433.2008 .6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA 3433.12.21. e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva.23.13.22. g) nadgled ostalih suradnika.19. ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu.6 ekonomist DODATAK: 3433.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA 3433.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA 3433.6 VODITELJ LIKVIDATURE 3433.22.13.22.23.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova 3433.

aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja. statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija.23. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih. h) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 313 of 823 3433.6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA 3434.6 VIŠI STATISTIČAR http://www.11.11.8. i) nadgled ostalih suradnika.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA 3433.23. aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje. održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja. b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja. f) pripremu matematičkih. srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.nn.11.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA 3433. g) primjenu znanja o matematičkim.19.2008 . d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja. VRSTE ZVANJA 3434.6 statističar DODATAK: 3434. U toj su skupini zanimanja: 3434. e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih. obradi i prezentiranju matematičkih. statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija.11.31. c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje.6 EKONOMSKI SURADNIK 3434.6 STATISTIČAR.htm 18. aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23. popis stanovništva i slična istraživanja.6. PRISTAV II. obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122). STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja.6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA 3433.

uvoz i izvoz robe. CARINICI Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila. podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima.6 INŽENJER STATISTIKE 3434.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 314 of 823 3434. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112). Carinici 3442.nn. Državni službenici za socijalnu skrb 3444.2008 .n.11. STATISTIČAR VODITELJ 3434. pravila i propise koji se odnose na državnu granicu. Ti poslovi uključuju: a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba. Državni službenici d.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR PODVRSTA 344. poreze. osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima. Matičari 3449. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 3441. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu. Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima. b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja. putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima. socijalnu skrb i slične aktivnosti. podizanje i uporabu građevina. Upravni službenici za dozvole i isprave 3445. direktora (122 i 123). 3441.6.8.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uvozom i izvozom roba. Poreznici 3443. Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila. Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2. osnivanjem tvrtki. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone.6 VIŠI STRUČNI REFERENT. kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa.19. http://www. stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave.11.htm 18. ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe.

U toj su skupini zanimanja: 3441. d) nadgled ostalih suradnika. taksi. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.4 CARINIK III. e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga.htm 18.12.8.11.6 CARINIK .12. a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene. trošarina.11.6. U toj su skupini zanimanja: 3442.4 porezni službenik http://www. POREZNICI Poreznici ispituju porezne prijave. kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza. po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade.nn. b) ispitivanje prijava poreza.4 carinski službenik DODATAK: 3441. g) nadgled ostalih suradnika.11. kada je to nužno.6 carinik 3441.2008 .12. f) srodne poslove. kupoprodajne ugovore. PRISTAV 3442. c) srodne poslove. VRSTE ZVANJA. kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza. pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke.6 poreznik 3442. pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana. propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VRSTE ZVANJA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 315 of 823 c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta. propisane knjige poslovanja i druge dokumente. PRISTAV 3441. d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe.6 CARINIK II.11. pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti.19.

vozačkih dozvola itd. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda).nn. propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći. o pravilnom shvaćanju zakona.11. i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima. osobnih iskaznica. jesu li ispunjeni i specifični uvjeti. osnivanje ustanove.8.) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina. uvjerenja. U toj su skupini zanimanja: 3443.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava DODATAK: 3443.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. VRSTE ZVANJA 3443. po čijim uputama i nadzorom rade. udruge i sl. d) nadgled ostalih suradnika. b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE Upravni službenici za izdavanje dozvola.htm 18. VRSTE ZVANJA 3442. ispituju podnijete zahtjeve.6. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva. građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina.2008 . Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pojedinaca.11.6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. odobrenja. npr. c) srodne poslove. O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene.11. dobivanje putovnica. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu. isprava i sl. http://www. ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana. isprave i sl. u novcu ili u naturi.11. VRSTE ZVANJA 3442.6 POREZNIK. PRISTAV II.19.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI 3444. za uvoz ili izvoz roba. zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 316 of 823 DODATAK: 3442.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.

6 upravni službenik za dozvole 3444.19.6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 3444.6.htm 18. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA 3444. smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured. MATIČARI Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured. c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje. e) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove.12. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige.12. e) izvještavanje o upisima u državne matice.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA 3445.6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE. OSOBNE ISKAZNICE.12. smrti i sklopljenom braku.2008 .11. državne matice. VOZAČKE DOZVOLE 3444. c) pripreme za sklapanje braka.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 upravni službenik za isprave DODATAK: 3444.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE 3444.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 317 of 823 b) ispitivanje podnesenih zahtjeva. U toj su skupini zanimanja: http://www. U toj su skupini zanimanja: 3444.nn.8. priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima. d) srodne poslove. b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama. o rođenju.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE 3444. Ti poslovi uključuju: a) vođenje državnih matica rođenja. d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima.11. g) nadgled ostalih suradnika.11.11.

vrste zvanja p.n.6 STARIJI PRISTAV II.8.11. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.6 predstojnik pododsjeka II.02.6 MATIČAR. VRSTE ZVANJA 3449.6 pristav II. prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu.6 STARIJI MATIČAR.03.4 MATIČAR III. vrste zvanja p.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VRSTE ZVANJA 3445.11.4 MLAĐI MATIČAR III. II.6 MLAĐI PRISTAV II. privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti http://www. VRSTE ZVANJA 3449. VRSTE ZVANJA 3445.21.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 318 of 823 3445.6 voditelj matičnog ureda 3445.6 inspektor II. vrste zvanja 3449. DODATAK: 3449.11. vrsti zvanja.2008 .21.4 STARIJI MATIČAR III.03. II.6 voditelj ispostave II. VRSTE ZVANJA 3449.nn.01.21. a nedostaju podatci o konkretnom poslu. VRSTE ZVANJA 3445.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II. U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II.6 voditelj odjeljka II. VRSTE 3449.12.6 namještenik II. vrste zvanja 3449. 3449.11.N. VRSTE ZVANJA 3449.4 matičar DODATAK: 3445. 3449. U toj su skupini zanimanja: 3449.11. VRSTE ZVANJA 3445. vrste zvanja p.htm 18.n.n.21.21.21.02. KRIMINALISTI. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.19.6. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 345. vrste zvanja 3449.6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.

privatni detektivi i srodni stručnjaci 3450. U toj su skupini zanimanja: 3450.6 privatni detektiv DODATAK: http://www.19.htm 18. prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata.21. privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela.6 kriminalist 3450.2008 . okolnosti ili ponašanja osoba. s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja. novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba. a vezane su za institucije. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima. d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba. po nalogu ili u okviru nadležnosti. f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju. i) nadgled ostalih suradnika.11. c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite. Kriminalisti.nn. uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti.6 voditelj zaštitarskih poslova 3450. čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu.6. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.8. g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage. h) srodne poslove.22. KRIMINALISTI. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 319 of 823 obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3450. prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama. b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ispitivanje sumnjivog ponašanja. e) istraživanje institucija. obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja.

2008 . ocjenjivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) planiranje. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima.21.6. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka. http://www. Socijalni radnici 3460. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih. b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.nn.19. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima.6 ŠEF SIGURNOSTI 3450. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.htm 18. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način. h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu. rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU PODVRSTA 346. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3460.8.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ 3450.21. i) planiranje. unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 320 of 823 3450.21. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima.

6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 3460. k) nadgled ostalih suradnika. trikova te teških i spektakularnih akrobacija.13.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 321 of 823 j) srodne poslove. Radijski. komičari i srodna zanimanja 3475.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 3460. dekorateri i aranžeri 3472. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.16.12.8.11. izradu planova unutrašnjih dekoracija.2008 . sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću.16. glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja 3474. Mađioničari. ulici ili u cirkusu.6 socijalni radnik u centru 3460. Viši arhivski službenici http://www.6 socijalni radnik u zdravstvu 3460.12.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 347. sudjelovanje na športskim natjecanjima. Športaši i srodna zanimanja 3476. DIZAJNERI. izvođenje zabavnih šala.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. čitaju informacije preko radija i televizije.nn.6 socijalni radnik DODATAK: 3460. U toj su skupini zanimanja: 3460.6. Dizajneri. informiranje preko radija i televizije. Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda. zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3471.12.14. zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI Kulturno-umjetnički.6 socijalni radnik u domu 3460. televizijski i ostali spikeri 3473.6 socijalni radnik u obrazovanju 3460.6 socijalni radnik u pravosuđu 3460. zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici.19. Pjevači.

4 dizajner keramike 3471.19. DEKORATERI I ARANŽERI Dizajneri.htm 18.20.6 dizajner tekstila i odjeće 3471.4 scenski dizajner 3471.4 modelar i konstruktor kožne galanterije 3471. b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda.6.21.17. dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 322 of 823 3477.6 modelar odjeće 3471. DIZAJNERI.18. d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata.19.23.6 konstruktor odjeće 3471.4 dizajner obuće i kožne galanterije 3471. U toj su skupini zanimanja: 3471. javnih zgrada.4 modelar i konstruktor obuće 3471. c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici. brodova i ostalih prostora.22.4 grafički dizajner 3471.2008 .4 dizajner interijera http://www.4 dizajner kože 3471. dekoriranju i reklamiranju.14. e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora. uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima.16. f) srodne poslove. kuća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 dizajner stakla 3471.11. g) nadgled ostalih suradnika.15. Knjižničari 3471.12.4 dizajner ambalaže 3471.nn.13.

6 STILIST-MODNI KREATOR 3471.4 DIZAJNER ODJEĆE 3471.4 DIZAJNER TEKSTILA 3471.6 crtač.19.24.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU 3471.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU 3471.19.12.42.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER 3471.42.21.2008 .24.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU 3471.11.12.24.32.24.13.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU 3471.11.nn.51.4 DIZAJNER KOVINA 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 323 of 823 3471.4 dizajner 3471.24.12.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.6.4 maketar 3471.31.htm 18.24.33.4 SLIKARSKI DIZAJNER 3471. netehnički 3471.8.42.11.6 ilustrator 3471.4 tetovirač DODATAK: 3471.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE 3471.41.4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER 3471.6 CRTAČ FILMSKI http://www.24.4 KIPARSKI DIZAJNER 3471.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR 3471.6 dekorater 3471.6 KREATOR ODJEĆE 3471.24.6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE 3471.11.4 aranžer 3471.6 CRTAČ PLAKATA 3471.

6 disko džokej DODATAK: 3472. pjevaju i plešu na priredbama. e) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: http://www. televiziji. d) srodne poslove. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA Pjevači.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ 3472.6 KONFERANSJE 3473.42. U toj su skupini zanimanja: 3472.13.6 najavljivač programa 3472. pop. na ulici i sličnim mjestima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 324 of 823 3471.42.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji.htm 18. vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju.6 FAZER CRTANOG FILMA 3471.6 spiker 3472. b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju.6.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA 3472. a posebno na radiju i televiziji. televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti. televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama. kazalištu.6 RADIO VODITELJ 3472.21.19.12. RADIJSKI.2008 .13. TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI Radijski. jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela. rock.13. zabavama.8.42. PJEVAČI.11.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471. glazbenici zabavne. c) intervjuiranje osoba u javnosti.6 VODITELJ PRIREDBE 3472.13. u noćnim klubovima.6 voditelj u programu 3472. noćnim klubovima i ostalim ustanovama.nn.13.

4 rogist 3473.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 325 of 823 a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru. U toj su skupini zanimanja: 3473.4 kontrabasist 3473.32.33.38.4 bas gitarist 3473.29. zabavama ili na ulici.4 violinist 3473. s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu.4 udaraljkaš 3473.39.4 pjevač zbora 3473.28.36.4 tubist 3473. c) plesanje kao solist.22.30.4 oboist 3473. b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima.24.34.4 trubljač 3473.4 flautist 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.27.4 violist 3473.37.4 klavirist 3473.4 klarinetist 3473.12.4 klavijaturist 3473.19. e) nadgled ostalih suradnika.21.4 trombonist 3473.26.4 saksofonist 3473.4 gitarist 3473.8.4 violončelist 3473.2008 . noćnom klubu ili na ulici.4 fagotist 3473.4 bubnjar http://www.nn. d) srodne poslove.23.6.htm 18.4 pjevač zabavne i narodne glazbe 3473.31.35.25.

4 PJEVAČ 3473.40.6 dirigent zbora 3473.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE 3473.44.11.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 3473.21.51.htm 18.4 PLESAČ NOĆNOG BARA 3473.46.nn.4 orguljaš 3473.6 TEKSTOPISAC 3473.51.64.42.51.41.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ 3473.63.6 glazbeni skladatelj 3473.61.45.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 KORNIST 3473.62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 326 of 823 3473.43.45.11.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA 3473.2008 .4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE 3473.62.4 glazbenik 3473.4 tamburaš 3473.6 pisac tekstova za pjesme 3473.43.11.44.6 šaptač 3473.4 poslužitelj orkestra DODATAK: 3473.4 statist 3473.6.51.4 harmonikaš 3473.4 STRIPTIZETA 3473.4 PJEVAČ POP GLAZBE 3473.6 VODITELJ ZBORA 3473.4 plesač 3473.46.8.19.11.6 ŠAPTAČ U DRAMI http://www.4 ULIČNI GLAZBENIK 3473.34.4 inspicijent drame 3473.

8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 327 of 823 3473.17. b) izvođenje iluzionističkih trikova. Ti poslovi uključuju: a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.6 PANTOMIMIČAR http://www. trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina.6 kaskader 3474. c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina.6 komičar 3474.63.6 ŠAPTAČ U OPERI 3473.6 žongler 3474.13.17.12. f) nadgled ostalih suradnika.6 artist DODATAK: 3474. e) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3474.15.htm 18. komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji.19.11.16.6 AKROBAT 3474. d) vježbanje životinja i nastupanje s njima.14.62.17.14.6 mađioničar 3474.17.6 ILUZIONIST 3474.6 klaun 3474. MAĐIONIČARI.6 IMITATOR 3474.6 artist dreser 3474.6 HIPNOTIZER 3474. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Mađioničari.4 INSPICIJENT STUDIJA 3474.6.17.17.2008 .6 HUMORIST 3474.

vode športske treninge.6.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER 3475.6 TENISAČ 3475.6 športski trener 3475.6 voditelj športske rekreacije 3475.31.11.19.6 športaš DODATAK: 3475.22.12. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima.6 SKIJAŠ 3475.6 VODITELJ FITNESA 3475. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima.21.6 ŠEF BAZENA 3475.31.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE 3475.htm 18.31.6 VATERPOLIST 3475.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 328 of 823 3475. primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje.6 KOŠARKAŠ 3475.11. U toj su skupini zanimanja: 3475.31.6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži 3475. b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja. a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu.11. c) srodne poslove.31.21.6 RUKOMETAŠ http://www.6 NOGOMETAŠ 3475.nn.21.31.2008 .6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER 3475.6 športski sudac 3475.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nadgled ostalih suradnika.31.8.

2008 .31.6 viši arhivski službenik DODATAK: 3476.31. http://www. redakciju i kontrolu kataloga.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe.31.nn.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR 3477.6 ODBOJKAŠ 3475. provođenju mjera zaštite građe. vođenje evidencija. pripremu knjižnične građe za obradu podataka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 329 of 823 3475. posudbu građe.6. organizaciju i izlučivanje knjižnične građe. d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica. Ti poslovi uključuju: a) nabavu knjižnične građe.31. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe. sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena.6 VOZAČ NA TRKAMA 3475.6 HOKEJAŠ 3476. d) srodne poslove. b) davanje obavijesti.11.6 JAHAČ 3475. sudjelovanje u nabavi.31. b) obradu knjižnične građe. evidentiranje. skupljanje.6 STOLNOTENISAČ 3475.19.htm 18. c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe.31. KNJIŽNIČARI Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu.6 BOKSAČ 3475.11. katalogizaciju. U toj su skupini zanimanja: 3476. e) nadgled ostalih suradnika. izradu statističkih podataka o posudbi. sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe. organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima.

11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 330 of 823 e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima.21.4 mualim 3480. posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.htm 18.4 sakristan http://www. b) srodne poslove. Nadgled rada suradnika. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.2008 .6 teolog 3480. U toj je skupini zanimanje: 3477.6 đakon 3480.8. U toj su skupini zanimanja: 3480.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 knjižničar PODVRSTA 348. propovijedanje i promicanje učenja religije.6 jerej 3480. f) srodne poslove. propovijedanje i promicanje učenja religije.11.6 jeromonah 3480.6. g) nadgled ostalih suradnika.4 mujezin 3480. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3480.12. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije. Ti poslovi obično uključuju: a) sudjelovanje u vjerskom radu.14. Ostala vjerska zanimanja 3480. posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.nn. Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu.22. c) nadgled rada ostalih suradnika.19.13.

rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima. a posebno one vezane uz rukovanje novcem. rukovanje telefonskom kućnom centralom. davanje informacija i dogovaranje sastanaka. Šalterski službenici http://www. unos podataka u računalo.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 331 of 823 3480.13. poslove u knjižnicama. bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka.19.2008 . putničke aranžmane.11. poslove vezane za poštanske usluge. pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka.23.6 IPOĐAKON 3480. organiziraju.6 PROTOJEREJ 3480. pisanje na pisaćem stroju.4 ČASNA SESTRA ROD 4. obavljanje tajničkih dužnosti. pohranjuju.21. izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove.6 ARHIĐAKON 3480.6 PROTOĐAKON 3480. Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ.13.13.12.6 IGUMAN 3480. proizvodnje i transporta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 župni asistent DODATAK: 3480.nn.6 SINĐEL 3480.6 PROTOSINĐEL 3480. popunjavanje dokumenata.11.6 JEROĐAKON 3480. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 41.11.6. vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta. Uredski službenici 42.htm 18.6 PROTONAMJESNIK 3480.12. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.8. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI Uredski i šalterskih službenici bilježe. poslove u vezi s putovanjima. pripremu i kontrolu tekstova za tisak. rukovanje novcem. vođenje evidencije i dokumentacije inventara. Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje.13.6 ARHIMANDRIT 3480.

obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova. uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove. računanje. statistički i financijski službenici 413. Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja http://www. razne tajničke dužnosti. unos podataka u računala i elektronske uređaje. popunjavanje dokumenata. Knjigovođe.htm 18. prometni i komercijalni službenici 414.8. vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje. izračunavanje računovodstvenih. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA Tajnice. knjižnični i poštanski uredski službenici 419. tajničke dužnosti. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu 4113. Arhivski. stanja inventara i dostave robe. pripremu i kontrolu materijala za tisak. aktuarskih. proizvodni. unos podataka u računalo. Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije. Skladišni. knjigovodstvenih. pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske.6. Operatori unosa podataka 4114.2008 . Ostali uredski službenici PODVRSTA 411. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Daktilografi i stenodaktilografi 4112. prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku. vođenje knjigovodstva. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 411. uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima. statističkih.19. rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima. Tajnice i srodna zanimanja 412.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 332 of 823 VRSTA 41. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. UREDSKI SLUŽBENICI Uredski službenici bilježe. organiziraju. Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju. financijskih i ostalih brojčanih podataka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva. rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje. poslove vezane uz poštanske usluge. vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4111. statističke i druge brojčane podatke. poslove u knjižnicama. pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru.

4 stenodaktilograf DODATAK: 4111.6.4 daktilograf 4111. c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima. te posredovanje telegrafskih veza u polazu. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 333 of 823 4115. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom. g) nadgled ostalih suradnika. b) prepisivanje na stroju. U toj su skupini zanimanja: 4111. Tajnice 4111.4 ZAPISNIČAR 4112.11. e) rukovanje telefaksom. pišu spise na papiru. U toj su skupini zanimanja: http://www.8.nn. e) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama.htm 18. d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu. Ti poslovi uključuju: a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije.4 VODITELJ DAKTILOBIROA 4111.19.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.2008 . dolazu i tranzitu. c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva. Upisivanje i uređivanje teksta u računalu. d) srodne poslove.11.

3 telegrafist 4112.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 334 of 823 4112. koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom. b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka.8.2008 . koristeći se zaslonom i tipkovnicom. čitačem i/ili digitalizatorom.11.6.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA 4114.4 operator za unos podataka 4113.12.11. diskove i magnetske vrpce). d) srodne poslove. te ispravak uočenih pogrešaka. U toj su skupini zanimanja: 4113. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.3 kontrolor telegrafskog prometa 4112. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija. OPERATORI UNOSA PODATAKA Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete.5 operator za unos GIS podataka DODATAK: 4113.nn.11. c) srodne poslove.21.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka. c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka. e) nadgled ostalih suradnika.11. http://www.htm 18. b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja.4 operator računala za tekst DODATAK: 4112.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST 4113.

nn.11. h) srodne poslove.4 SEKRETARICA REŽIJE 4115.11. organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja).11. c) pregled.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 335 of 823 d) nadgled ostalih suradnika.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 4115.11.11. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI http://www.8.htm 18. b) praćenje primljene i odaslane pošte. U toj su skupini zanimanja: 4114. i) nadgled ostalih suradnika. d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju. bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) provjeru i prijepis korespondencije. bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja. KNJIGOVOĐE.12.6.2008 . U toj su skupini zanimanja: 4115. ispituju zahtjeve za skupove i sastanke. TAJNICE Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa.11. pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta. koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima. prate primljenu i odaslanu poštu.19. e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja.4 tajnica DODATAK: 4115.4 knjigovodstveni operator na računalu 4114. g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu. f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja).4 SKRIPTER 4115.4 službenik za izračunavanje 4115.4 SEKRETARICA PODVRSTA 412.

4 financijski knjigovođa 4121.htm 18.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje. e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda. računovodstva i obračunima. sabiru i izračunavaju računovodstvene.2008 . Ti poslovi uključuju: a) knjiženje u knjigovodstvu. uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4121. koji služe za knjiženje u knjigovodstvu. c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova. d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa. Knjigovođe 4122. financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa. sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka. knjigovodstvene. rukovanje gotovinom.14.19. f) izračunavanje plaća.4 konter 4121. statističke. h) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 4121.8.16.15.12. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.4 knjigovođa zaliha 4121.4 likvidator 4121. KNJIGOVOĐE Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje. izračunavanje i isplatu plaće. g) srodne poslove.4 saldakontist 4121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 336 of 823 Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva. b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija.13.6.11. prikupljanje. Financijski i statistički službenici 4121.4 službenik obračuna plaća http://www.

2008 .17.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA 4121.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA 4121.14. d) obavljanje jednostavnijih kreditnih.21.8.16.19.4 kalkulant 4121.4 ROBNI KNJIGOVOĐA 4121.6.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA 4121. b) izračunavanje zbrajanje.4 SREDNJI EKONOMIST 4121.16. deviznih i poslova platnog prometa. c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata.4 KNJIGOVOĐA KUPACA 4121.11.11. POSLOVNICA 4121.htm 18.17. sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA 4121.11.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 337 of 823 4121.4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA 4121.nn. posredničkih pristojbi i taksi. prosjeka.4 knjigovođa 4121.4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA 4121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ekonomski službenik DODATAK: 4121.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA 4121.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT 4122.14. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju.17.4 EKONOMSKI TEHNIČAR 4121.21.21.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA. http://www.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 4121.18.17. postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija.16.

11.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE http://www.11.4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE 4122.W.12. dionica i ostalih vrijednosnih papira.13.14.F.T.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA 4122.4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA 4122.19.2008 .4 službenik obrade osiguranja 4122.11.15.4 VODITELJ SMJENE U BANCI 4122.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE.14. koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca.12.4 REFERENT PLATNOG PROMETA 4122.4 službenik za vrijednosne papire 4122.4 službenik platnoga prometa 4122.4 bankovni službenik 4122.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 338 of 823 e) vođenje evidencija obveznica.4 službenik deviznoga poslovanja 4122.14.4 statistički službenik DODATAK: 4122.4 DISPONENT SREDSTAVA 4122.16.12.I.htm 18.11.4 DEVIZNI REFERENT 4122.8.6.4 kreditni službenik 4122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove.nn.4 OPERATOR S.15.11. g) nadgled ostalih suradnika.13.4 REFERENT DOZNAKA 4122.13.21.4 KREDITNI REFERENT 4122.4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE 4122. U toj skupini su zanimanja: 4122. 4122. ČLANSTVO 4122.15.14.4 REFERENT U ODJELU DIONICA 4122.

16.16. proizvodni.21. VRSTE ZVANJA 4122.4 STATISTIČAR. O tome vode evidenciju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 339 of 823 4122.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122.19.15. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.4 ANKETAR PODVRSTA 413. izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija. materijala na zalihi i izdanog materijala.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. Skladištari i srodna zanimanja 4132. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4131.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE 4122. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI Skladišni.2008 .4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT 4122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. čuvaju i isporučuju robu. STARIJI PRISTAV III.8. Prometni uredski službenici 4134.21.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe.15. Uredski službenici u proizvodnji 4133. Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122.16.4 FINANCIJSKI REFERENT 4122.16.21. PRISTAV III.nn. prodaji i iznajmljivanju 4131.htm 18. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Skladištari primaju. Službenici u nabavi. vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa. izrađuju i čuvaju dokumentaciju. VRSTE ZVANJA 4122. robe na zalihi ili odaslane robe.6.4 STATISTIČAR.15.21. robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju. PROIZVODNI.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE 4122. SKLADIŠNI. primljenog proizvodnog materijala. Ti poslovi uključuju: http://www.

12.6.12. f) nadgled ostalih suradnika. rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE 4131.4 ekonom DODATAK: 4131.12.12.13.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI 4131.2 pomoćni skladištar 4131. izvještavanje o stanju zaliha.12.31.21. U toj su skupini zanimanja: 4131. b) vođenje evidencija o zalihama.4 ORUŽAR 4131.4 skladišni službenik 4131.htm 18. provjeru izdavanja robe.14.19.4 SKLADIŠTAR SILOSA 4131.12.13.8.2008 .4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA 4131.13.13. skladištenje i izdavanje alata. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI http://www.4 skladištar alata 4131.4 skladištar 4131. d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene.4 VODITELJ EKONOMATA 4132.4 IZDAVAČ ALATA 4131.4 rekviziter 4131.12.4 KLIŠOTEKAR 4131.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE 4131.4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA 4131. izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije. c) primanje.nn. e) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 340 of 823 a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije.12.11.31.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA 4131.

4 evidentičar u proizvodnji DODATAK 4132. radnih lista.nn.19. b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija.4 evidentičar radnih lista 4132.4 evidentičar normativa 4132.8. vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu. c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija. utovar i istovar http://www.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 4132. predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima.12.4 POENTER 4133. d) ispis izdatnica materijala. Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama. f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima. kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača. d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet. b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta.13. cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje. Ti poslovi uključuju: a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 341 of 823 Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji. c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga. h) nadgled ostalih suradnika. g) srodne poslove.13.6.2008 .

kao što je popis putnika i iskaz tereta.4 tehničar za prekrcaj 4133. h) srodne poslove.51.16. g) raspored plovila unutarnje plovidbe. i) nadgled ostalih suradnika. f) pripremu izvješća za rukovoditelje.nn.4 zrakoplovni prometnik 4133.41.4 prometnik vlakova 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU http://www. e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet.htm 18.14.4 prometni tehničar 4133.4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU 4133.11.4 raspoređivač u cestovnom prometu 4133.4 špeditersko agencijski službenik 4133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU 4133.11.31.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133. nadzor održavanja reda u lukama.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe 4133.13.2008 .6.17.20.11.11.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU 4133.11.4 tehničar unutrašnjeg transporta 4133.4 tehničar za sigurnost prometa 4133.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 342 of 823 vozila i uskladištavanje robe u tranzitu.15.18.3 vlakovođa 4133.4 prometnik u cestovnom prometu 4133.12.4 službenik lučke kapetanije DODATAK: 4133. izdavanje pomorskih knjižica. U toj su skupini zanimanja: 4133.8.4 tehničar cestovnog prometa 4133.19.

htm 18.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA 4133.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR 4133.16.17.6.4 LUČKI TEHNIČAR 4133.31.4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA 4133.13.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 4133.19.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE 4133.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA 4133.17.4 PROMETNIK TRAMVAJA 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 343 of 823 4133.4 ŠEF EC VLAKA 4133.31.18.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE 4133.13.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA 4133.4 OPSERVER P/O ROBE 4133.17.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 4133.12.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.8.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA 4133.18.12.13.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA 4133.4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET 4133.13.17.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA 4133.13.18.4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR 4133.13.nn.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU 4133.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU 4133.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.4 REFERENT TRAGANJA http://www.2008 .20.15.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE 4133.4 ŠEF GARAŽE 4133.31.18.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA 4133.12.16.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU 4133.13.

31.2008 .4 PLANER POSADA COCKPIT 4133. videokazete.4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 344 of 823 4133. U toj su skupini zanimanja: http://www. prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU Službenici u nabavi.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU 4133.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET 4134. e) nadgled ostalih suradnika. SLUŽBENICI U NABAVI. d) srodne poslove.31. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA 4133.6.31. naplatu usluga.4 PLANER POSADA STJUARDESA 4133.31. razne opreme.31.31.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP) 4133. raznu opremu. odjeće.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO 4133.nn. vođenje spisa o uslugama.31.8.4 ASISTENT KOORDINATOR 4133.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA 4133. pripremu spisa za pregovore i carinjenje. c) iznajmljivanje vozila.PARKER 4133.31.4 PRORATIST 4133.4 BALANSER AVIONA 4133. plovila.31.31. b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta. kontaktiranje sa špediterima. prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. sobe. suradnju u rješavanju reklamacija. pisanje računa. videokazeta.4 STARTER .4 REFERENT ZA DOZVOLE 4133. izdavanje dispozicija. soba. evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije.31. iznajmljuju vozila. evidenciju ostalih komercijalnih spisa. vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe. rade kalkulacije.31.51. izradu kalkulacija. praćenje izvršenja ugovora. odjeću.31.19.31. vode komercijalne evidencije i dokumentaciju.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI 4133.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 iznajmljivač opreme DODATAK: 4134.22.11.13.13.8.13.16.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE 4134.4 NAKUPAC STOKE 4134. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI http://www.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI PODVRSTA 414.25.4 iznajmljivač plovila 4134.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 345 of 823 4134.4 povjerenik osiguranja 4134.23.6.4 službenik prodaje 4134.13.4 službenik nabave 4134.26.4 iznajmljivač odjeće 4134.26.16.4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA 4134.17.4 komercijalni službenik 4134.4 POSTELJAR 4134.4 brodarski brokerski službenik 4134.4 iznajmljivač vozila 4134.2008 .4 videotekar 4134.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 4134.21.15.13.4 fakturist 4134.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE 4134.4 službenik u distribuciji 4134.26.12.4 DISPONENT OTPREME ROBE 4134.26.24.4 KOMERCIJALNI KALKULANT 4134.17.nn.23. ARHIVSKI.14.19.4 IZNAJMLJIVAČ ALATA 4134.4 iznajmljivač soba 4134.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME 4134.htm 18.11.

muzeja.4 arhivski službenik 4141. šifriranje. gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa. bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda. Poštari 4143. bilježe i isporučuju poštu. sudjelovanje u postavljanju izložbi. c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta.19. KNJIŽNICA I MUZEJA Službenici arhiva.4 pomoćni knjižničar 4141. knjižnični. U toj su skupini zanimanja: 4141. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4141. obavljanje različitih uredskih poslova. muzejima i poštanskim uredima. Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa. muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 346 of 823 Arhivski.2 pomoćni arhivski službenik 4141.8. Službenici arhiva.31. izdavanje i vraćanje knjiga. knjižnicama.21.13. e) srodne poslove. posudbu knjižnične građe. ravrstavaju. knjižnica i muzeja 4142.6.12. muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima.11. ispravljanje teksta. pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog. razvrstavanje. pregledaju tekst za tisak. b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa.4 muzejski službenik DODATAK: http://www. d) ručno adresiranje okružnica i omotnica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razvrstavanje i urudžbiranje spisa.htm 18. pripremaju podatke za obradu. f) nadgled ostalih suradnika.nn.4 voditelj pisarnice 4141.2008 . Šifranti i korektori 4141. nabavu i obradu knjižnične građe. obrađuju i posuđuju knjižničnu građu. isprava i ostalih spisa. kao i iz trgovačkog društva i unutar njega. SLUŽBENICI ARHIVA. Ti poslovi uključuju: a) nabavu i obradu knjižnične građe.

12.6.13. f) srodne poslove.4 FONOTEKAR 4141.11. g) nadgled ostalih suradnika. dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima.13.8.razvrstavanje u prispjeću.11.4 VODITELJ PISMOHRANE 4141. U toj su skupini zanimanja: 4142. prijevoz.razvrstavanje u otpremi.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA 4141. obradu . prispjeće. b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka.4 SLUŽBENIK PISARNICE 4141.htm 18.4 MUZEJSKI TEHNIČAR 4142.4 VODITELJ ARHIVA 4141.11.4 NOTNI ARHIVAR 4141.nn.11.3 poštar http://www. obradu .4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER 4141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 347 of 823 4141. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka. prijem.2 pomoćni poštar 4142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 VODITELJ EKSPEDITA 4141.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.11.4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA 4141.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 4141.13.2008 .11.11. e) vođenje propisanih evidencija. POŠTARI Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu. uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka. otpremu.31.11. d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica.11.19. c) prijevoz poštanskih pošiljaka.

11. Ti poslovi uključuju: a) b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka.12.2008 .12.3 LISTONOŠA 4142. c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom. ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.4 voditelj poštanskog ureda DODATAK: 4142.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA 4142. ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima.4 kontrolor poštanskog prometa 4142.4 šifrant 4143.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. f) nadgled ostalih suradnika. Ostali uredski službenici i namještenici http://www.12.3 PISMONOŠA 4143.6. e) srodne poslove. ŠIFRANTI I KOREKTORI Šifranti i korektori šifriraju informacije.11. U toj su skupini zanimanja: 4143.13. To su državni službenici i namještenici III.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 348 of 823 4142.12.htm 18.4 korektor PODVRSTA 419.19.3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT 4142. U toj je podvrsti skupina: 4190. d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.3 SORTIRAČ POŠTE 4142.8.

15.4 službenik kadrovskih poslova 4190.4 SUDAC POROTNIK 4190.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 349 of 823 4190. 4190.11.6.4 administrativni službenik 4190. Kad se te osobe zaposle.12. njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju. VRSTE ZVANJA 4190.11.4 UPRAVNI SLUŽBENIK III. jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti.11. To su državni službenici i namještenici III. U toj su skupini zanimanja: 4190.4 upravni službenik 4190.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. c) srodne poslove.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK 4190.N. VRSTE ZVANJA P.4 PRISTAV III.2008 .2 uredski namještenik 4190.htm 18.4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www.11.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III.14. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva. VRSTE ZVANJA P.11.4 službenik protokola 4190.31.11.19. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.11.4 maturant gimnazije1 DODATAK: 4190. VRSTE ZVANJA 4190.11.N. b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi.4 UPRAVNI REFERENT 4190.nn.4 SUDSKI IZVRŠITELJ 4190.4 STARIJI PRISTAV III. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.8. 4190.4 službenik općih poslova 4190.21.11.12.

rad s korisnicima http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 350 of 823 4190.15. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama.2008 .6.4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR VRSTA 42.21.2 KOPIRAČ 4190.12.21. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 4190. ŠALTERSKI SLUŽBENICI Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE 4190.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 4190. zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE 4190.15. kockarnice.2 FOTOKOPIRAČ 4190. zalagaonice i društva za utjerivanje dugova.12.31. davanje traženih informacija korisnicima.31.8. poštama. Službenici za šaltersko novčano poslovanje 422.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU 4190.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH 4190.13. organiziranje putovanja.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4190.nn.31. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rukovanje telefonskom kućnom centralom. zakazivanje sastanaka. Službenici za šalterske informacije PODVRSTA 421. Zanimanja ove vrste su u podvrstama: 421. kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga. organiziranju putovanja.13.31. uključujući kladionice.4 REFERENT ZA KULTURU 4190.htm 18. davanju informacija. Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge.4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE 4190.31.19.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 blagajnik u prodavaonici http://www. c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda.htm 18. g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća. e) isplatu gotovine. f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom. kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda. Službenici u kladionici. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama. Skupljači dugova i darova 4211.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 351 of 823 u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama. blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama.nn. h) isplatu plaća osoblju poduzeća. j) srodne poslove. uglavnom u bankama. Blagajnici i prodavači ulaznica 4212. vođenje kockarskih igara. uz pismeni isplatni nalog. kasinu i srodna zanimanja 4214. i) rukovanje blagajnama. posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira. k) nadgled ostalih suradnika. Šalterski službenici u zalagaonicama 4215.8.2008 . čekova i kreditnih b) kartica u trgovinama.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata. Ti poslovi uključuju: a) primanje i kontrolu gotovog novca. U toj skupini su zanimanja: 4211.19. primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja. njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici 4213. utjerivanje dugova i drugih plaćanja. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4211.

4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA 4212.htm 18.nn.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 352 of 823 4211. čekova i uputnica.12.4 trezorist 4211.8. d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica.16. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac.16.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 4211.16.16.14.15.4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE 4211. e) uspostavu telefonskih veza.12.14.4 bankovni šalterski službenik 4211. http://www.16.4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA 4211.2 prodavač ulaznica DODATAK: 4211. b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima.15.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU 4211.21.6. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.4 blagajnik 4211. c) isplatu novca preko štednih knjižica.4 NAPLATNIK 4211.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prijem i otpremu brzojava.4 službenik za bankomatsku mrežu 4211.16. isplatu novca preko štednih knjižica i čekova. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.4 INKASATOR 4211.4 brojač novca 4211.16. isplatu uputnica.4 VODITELJ TREZORA 4211. prodaju poštanskih vrijednosnica.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.15.19.2008 .4 KONTROLOR U TREZORU 4211.

11.4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE 4212.21. KASINU I SRODNA ZANIMANJA Primaoci uloga. d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice. b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22. e) objavljivanje dobitnih brojeva. isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 353 of 823 f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu.4 krupije http://www.nn.4 poslužitelj u kasinu 4213.11.4 TEHNIČAR PT PROMETA 4212.4 mjenjač novca DODATAK: 4212.6.4 pt-šalterski službenik 4212.11. h) srodne poslove.4 KONTROLOR MJENJAČA 4213.4 primatelj uloga za klađenje 4213. U toj su skupini zanimanja: 4212. g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.21.19.8. primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada. U toj su skupini zanimanja: 4213. f) srodne poslove.2008 . c) dijeljenje karata. i) nadgled ostalih suradnika. prema zahtijevima korisnika. bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola.htm 18.11. g) nadgled ostalih suradnika. mogućnosti. SLUŽBENICI U KLADIONICI. krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede.11.4 PT-OPERATOR 4212.

2008 .19.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 4215. Ti poslovi uključuju: a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja.8. d) nadgled ostalih suradnika.4 primatelj uplata u igrama na sreću DODATAK: 4213.11. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja. c) srodne poslove. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog. prema vlasništvu ili ostalim jamstvima. U toj su skupini zanimanja: 4214.4 skupljač dugova http://www.21.31.11.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 354 of 823 4213.4 VALLE 4213.4 PRODAVAČ LUTRIJE 4214. g) nadgled ostalih suradnika.22. b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja.4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU 4213. e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe. Ti poslovi uključuju: a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog.31. b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova.4 šalterski službenik zalagaonice 4215. d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti. c) bilježenje prikupljenih svota. proračunavanje kamata i posudbu novca.

raznih vrsta traženih informacija. davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova. medicinske i stomatološke ordinacije.4 željeznički robno-putnički blagajnik 4221.4 šalterski službenik putničke agencije 4221. uključujući one u bolnicama.4 prodavač autobusnih karata http://www. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja. Telefonisti i srodna zanimanja 4221.htm 18. h) nadgled ostalih suradnika.12.6.11. U toj su skupini zanimanja: 4221. f) pripremu računa i primanje uplata. c) rezerviranje.nn. Recepcionari i srodna zanimanja 4223.22. jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata. uključujući bolnice.4 skupljač darova PODVRSTA 422. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti.2008 . Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) izdavanje karata. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja 4222. g) srodne poslove. medicinskim i stomatološkim ordinacijama. Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. b) pripremu programa. e) pribavljanje viza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 355 of 823 4215. uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije. rukovanje kućnim telefonskim centralama.8.21.19. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4221. primanje klijenata ili pacijenata. kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva.

4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 4222.21.2008 .19.4 TURISTIČKI TEHNIČAR 4221.31.31. brošura i obrazaca.21.8. c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima.31.21.4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA 4221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 356 of 823 4221. Ti poslovi uključuju: a) primanje klijenata ili pacijenata. h) nadgled ostalih suradnika.23. e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata. d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu.21. f) izdavanje informativnih prospekata.4 VAGONSKI OTPREMNIK 4221.22. bilježenje upita i davanje obavijesti.23.nn.5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA 4221. uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK 4221.htm 18. daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova.24.11.4 hotelijersko-turistički službenik DODATAK: 4221.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 4221.4 prodavač putničkih karata 4221. informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente.4 POTRAŽNI RADNIK 4221. g) srodne poslove. b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku.4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK 4221. U toj su skupini zanimanja: http://www. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA Recepcionari.5 prodavač zrakoplovnih karata 4221.

nn.4 recepcionar 4222.12. f) nadgled ostalih suradnika.4 REFERENT ZA REZERVACIJE 4222.2 telefonist 4223. b) pružanje informacija telefonskim korisnicima.12. e) srodne poslove.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 4222.3 pomoćni recepcionar 4222.11.31.4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER 4222.2008 .12.21.4 službenik za informacije 4222.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER 4222.4 ŽURNALIST-FAKTURIST 4222.8.4 telefonist za međunarodni promet 4223.11.4 SUPERVIZOR 4222.21.6. U toj su skupini zanimanja: 4223.21. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu.19. dolazu i tranzitu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 357 of 823 4222.31. Ti poslovi obično uključuju: a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu.4 kontrolor telefonskog prometa ROD 5.13. http://www.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI 4223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.12. c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva DODATAK: 4222.21.htm 18.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 358 of 823 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima. Zanimanja osobnih usluga 516. pripremu i serviranje hrane i pića. pokazivanje robe kupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. poziranje kao model za potrebe reklamiranja.6. osobnu njegu. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. vođenje kućanstva.19. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. USLUŽNA ZANIMANJA Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja. frizerske usluge i njegu lica. pogrebničke usluge. Zanimanja osobne njege 514. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. čuvanje djece. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 511.2008 . Domaćinska i ugostiteljska zanimanja 513. osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama. dobavi hrane. umjetničkih fotografija i izlaganja robe. u vođenju kućanstva. frizerske usluge i njegu lica. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 51.8.nn. Uslužna zanimanja 52. astrologiju i proricanje sudbine. zaštitu od požara i nedopuštenih radnji. Zrakoplovne domaćice. Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. vođenje kućanstva. osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično. Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. astrologiju i proricanje sudbine. dobavu hrane. Trgovačka i srodna zanimanja VRSTA 51. prodaju robe u trgovinama na veliko i malo. KONDUKTERI I VODIČI Zrakoplovne domaćice. kondukteri i vodiči 512. Zanimanja u zaštiti PODVRSTA 511. čuvanje djece. vođenje kućanstva. osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. pripremu i serviranje hrane i pića. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE.htm 18. kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom. pogrebničke usluge.

c) dijeljenje časopisa i novina.2008 .11. pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza. pokrivača i sličnih stvari. posluživanje hrane i pića. slušalica. b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme. poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima. upućivanje na njihova sjedišta. autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima. provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake.19. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji 5112. U toj su skupini zanimanja: 5111. i) srodne poslove. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće. Kondukteri 5113. na zahtjev putnika. pružanje ostalih usluga pri vođenju.htm 18. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika. davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi uključuju: a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo. poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti. starijim. brodom. Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika. pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 359 of 823 vlakom. e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima. h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu. d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka. briga o bolesnim. uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima. obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika. Vodiči 5111.4 domaćica zrakoplova http://www.nn. j) nadgled ostalih suradnika.6. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5111.8. g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama. nemoćnim osobama i djeci.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

11.3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK http://www.14.12.4 voditeljica u kabini zrakoplova 5111.13.19.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA 5111.12. g) srodne poslove. d) informiranje putnika. U toj su skupini zanimanja: 5112.3 kondukter u cestovnom putničkom prometu 5112.11. posebno o postajama i vezama.14.4 STJUARDESA 5111. h) nadgled ostalih suradnika.4 brodska sobarica DODATAK: 5111. c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa.4 PURSER 5111.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA 5112.12.4 zemaljska domaćica 5111.12.11. tramvajima.6. autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza.8. e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 360 of 823 5111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. Ti poslovi uključuju: a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata. b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima.3 kondukter DODATAK: 5112.htm 18. uključivši kontrolu putničkih karata.4 BRODSKI STJUARD 5112. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće. sigurnosti putnika i odgovaranje na upite.3 željeznički kondukter 5112. KONDUKTERI Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima.13.2008 .

b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima. U toj su skupini zanimanja: 5113.4 VODIČ TURISTIČKI 5113.4 VODIČ PLANINARSKI 5113. kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima.4 VODIČ U RIBOLOVU 5113. Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja. ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.4 TURISTIČKI PRATITELJ 5113.2008 .11.4 VODIČ SPELEOLOŠKI PODVRSTA 512. ustanovama. organiziranje rada i http://www. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima.11. e) vođenje na izlet u planine i na pecanje.11.4 VODIČ MUZEJSKI 5113. VODIČI Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima.6.nn. c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima.8.11.htm 18. d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje. opisuju zanimljivosti i vode turiste.11. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju. f) srodne poslove.4 vodič DODATAK: 5113. Ti poslovi uključuju: a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti.4 VODIČ GALERIJSKI 5113.4 VODIČ ALPINISTIČKI 5113. g) nadgled ostalih suradnika.11.11.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 361 of 823 5113.

8. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju. posluživanje hrane i napitaka. te organiziranje njihovog rada.21. davanje lijekova i stavljanje zavoja. Zanimanja su u ovim skupinama: 5121. Konobari i pipničari 5121.22.4 domar planinarskog doma DODATAK: 5121. nadzor nabave. b) nabavu i nadzor nabave namirnica. klubovima. f) srodne poslove.4 hotelska domaćica 5121.13.5 domaćica kuhinje 5121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 362 of 823 rukovođenje radom domaćinskog osoblja.nn. Domaćice i srodna zanimanja 5122.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature. osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje. briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih. Ti poslovi uključuju: a) angažiranje.htm 18.12.4 domar kampa 5121.2008 .4 NADZORNICA SOBA http://www.6.19. c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica. d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca.2 hotelska sobarica 5121. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima. Kuhari 5123. internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima. nadgled ostalih radnika. e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima.3 pomoćna hotelska domaćica 5121. U toj su skupini zanimanja: 5121. g) nadgled ostalih radnika. pripremu i kuhanje jela.11. skladištenja i izdavanja namirnica.12.

12. U toj su skupini zanimanja: 5122.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA 5122. KONOBARI I PIPNIČARI Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima. pripremaju i kuhaju jela u hotelima. c) srodne poslove. pripremu i kuhanje jela.2 pomoćni kuhar 5122. ustanovama. restoranima. http://www.3 KAVEKUHAR 5122.12.12.6.8.19.3 kuhar 5122.3 KUHAR DORUČKA 5122.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje obroka. nadzor i usklađivanje rada u kuhinji.13.13. putničkim vlakovima i u kućanstvima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 363 of 823 5121. na brodovima i putničkim vlakovima.5 DIJETNI KUHAR 5122.4 NADZORNICA ČISTOĆE 5122.13.12.13. organiziraju.5 kuhar.3 VEGETARIJANSKI KUHAR 5122. krčmama.htm 18. majstor 5122.3 brodski kuhar 5122.11.nn.12.2 pečenjar DODATAK: 5122.5 ŠEF KUHINJE 5122. b) planiranje.21.13. KUHARI Kuhari planiraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.5 KUHAR SPECIJALITETA 5122.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE 5123.2008 .5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI 5122. restoranima i ostalim mjestima javne prehrane.13. na brodovima. d) nadgled ostalih radnika.

11. d) srodne poslove.23.15.22. b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje.14.2 ŠANKER 5123.11.5 ŠEF SALE 5123.12.nn.5 ŠEF NOĆNOG BARA 5123. U toj su skupini zanimanja: 5123.2 SERVIRKA 5123.2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 5123.19.12.5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR PODVRSTA 513.5 natkonobar 5123.3 konobar 5123.2008 .5 GLAVNI KONOBAR 5123.15.2 TOČILAC PIĆA 5123.3 brodski konobar 5123.2 pomoćni brodski konobar 5123.5 brodski natkonobar DODATAK: 5123. e) nadgled ostalih radnika.8.3 barmen 5123.11.2 pomoćni konobar 5123.23.13. ZANIMANJA OSOBNE NJEGE http://www.2 pipničar 5123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE 5123.htm 18.12.15.15.6.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 364 of 823 Ti poslovi uključuju: a) posluživanje hrane i pića.21.

6. c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča. b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti. Bolničari i srodna zanimanja 5133.2008 .12. e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme.3 udomitelj DODATAK: 5131.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje kod kupanja. Njegovatelji životinja 5131. h) srodne poslove. Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. ljetovanju i sličnim izlascima.2 PAZITELJICA DJECE http://www. pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. pomažu u vođenju brige o školskoj djeci. obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima.11.11.8. pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima. osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 365 of 823 Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece. Njegovatelji zdrave djece 5132. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. posjetima muzejima. U toj su skupini zanimanja: 5131.nn. d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5131. odijevanja i hranjenja djece. Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući 5139. stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama. f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima. g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji. farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu.2 njegovatelj djece 5131. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti. i) nadgled ostalih suradnika.

b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja.12.12. invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj skupini su zanimanja: 5132.2 njegovatelj bolesnika u kući 5133.nn. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka. d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove.11. c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno. U toj skupini su zanimanja: 5133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 366 of 823 5131. c) pripremu pribora za sterilizaciju.19. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja.2 babica 5132.11.2008 .htm 18.6. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI Njegovatelji retardiranih.3 HRANITELJ 5132. Ti poslovi uključuju: a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava. invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti. e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe.8. d) srodne poslove.2 DADILJA 5131.12.11.2 njegovatelj u bolnici 5133.13.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama http://www.2 bolničar 5132. f) srodne poslove. b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove.

Frizeri. Zanimanja osobne njege. nadgled nad ostalim radnicima. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513. d) etiketiranje lijekova. b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade. mazanje kremama i mastima. c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata.nn. šišanje i previjanje bolesnih životinja. U toj su skupini zanimanja: 5139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 367 of 823 5133. ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća.6. pranje. f) srodne poslove.2008 . proriču osobnu sudbinu ljudi. g) nadgled ostalih radnika. Na primjer. Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba.8.19. kozmetičari i srodna zanimanja http://www.11. laboratorijskih posuda i ostale opreme. hranjenje i promatranje životinja. e) steriliziranje bočica.htm 18. oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima. čišćenje.11. pomoć pri kupanju i osnovnu masažu. brijanje i uređivanje brade. prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge. dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza. Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine. uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke. davanje lijekova u hrani.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 5139.13.2 VETERINARSKI BOLNIČAR PODVRSTA 514. pogrebničke usluge. kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke.2 njegovatelj životinja DODATAK: 5139. Ti poslovi obično uključuju: a) napajanje. usluge pratioca ili posluge. 5141. kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha.

12. d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika.3 kozmetičar 5141. pranje. g) šminkanje u salonima ljepote.21. Ti poslovi uključuju: a) šišanje. briju i uređuju bradu.5 vlasuljar. FRIZERI. f) masiranje lica i tijela.3 frizer za žene 5141.13. Pogrebnici i srodna zanimanja 5149.2008 .19. 5141. stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba.3 frizer za muškarce 5141. U toj su skupini zanimanja.6.22.3 frizer 5141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača. b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade. Pratioci i posluga 5143.11. i) čišćenje. 5141.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 368 of 823 5142.n. majstor 5141. c) tretman vlasišta. Zanimanja osobnih usluga d.8. specijalizirani 5141. provode tretman ljepote.5 kozmetičar. bojanje i uvijanje kose. l) nadgled ostalih radnika. liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči. oblikovanje i lakiranje noktiju. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA Frizeri.5 frizer. zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi. e) čišćenje i stavljanje krema.nn.htm 18. kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu. j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu: k) srodne poslove. losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo. majstor http://www.

U toj su skupini zanimanja: http://www. praćenje na razna mjesta. e) nadgled ostalih radnika.19.21.2 maser-kupeljar DODATAK: 5141.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR 5141. MAJSTOR 5141.22.5 masker.2 MASER SALONA ZA MASAŽU 5141.5 KOZMETIČAR STILIST 5141.nn.3 pediker 5141.4 maser 5141. d) srodne poslove. vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa.21. Ti poslovi uključuju: a) pravljenje društva poslodavcu.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 369 of 823 5141. čitanje. PRATIOCI I POSLUGA Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca. MAJSTOR 5141.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE.31.22.31.14. specijalizirani 5141.23.5 FRIZER STILIST 5141.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE.3 BRIJAČ 5141.5 VIZAŽIST 5141.22.3 MANIKER 5141. c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju.42.12.5 pediker.42.8.2008 .22.6. b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU 5142.3 ŠMINKER 5141.41. majstor 5141.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 370 of 823 5142.N.11. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima. c) nadgled ostalih radnika.4 astrolog http://www. proriču osobnu sudbinu ljudi. e) srodne poslove.2008 .4 domaćin kluba 5149. b) posao plesnog partnera. U toj je skupini zanimanje: 5143.19. noćnim barovima i brigu za zabavu. U toj su skupini zanimanja: 5149. d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima.2 UKOPNIK 5149. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.11.31. Zanimanja za osobne usluge.4 hostesa 5149. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove.2 grobar DODATAK: 5143.11. Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514.21. kremiranja i pokopa. f) nadgled ostalih suradnika.3 plesni partner 5149. restoranima i noćnim barovima.12.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.4 pratitelj 5143.nn.11. b) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije.6. c) primanje gostiju u hotelima.

Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. aerodroma i sličnih objekata. 5161. f) srodne poslove.n. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. U toj su skupini zanimanja: 5161. nesreća i prirodnih nepogoda. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća.19. održavanje reda i pridržavanje zakona. c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika. d) spašavanje osoba.3 vatrogasac http://www. kada je potrebno i silom.nn. Zanimanja u zaštiti d. imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara. g) nadgled ostalih suradnika.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) sprečavanje i gašenje požara. Policajci 5163. Vatrogasci 5162. reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća.htm 18. ZANIMANJA U ZAŠTITI Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti. VATROGASCI Vatrogasci sprečavaju požar. Pravosudni policajci 5169.2 gatara PODVRSTA 516. nesreća i velikih nepogoda. bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru. nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj.6.11. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5161. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara. b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja.2008 . spašavaju ljude.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 371 of 823 5149.32. održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara.

5 AERODROMSKI VATROGASAC 5161. specijalizirani DODATAK: 5161.6.4 policajac DODATAK: 5162.22.11. i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 5162.21.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA 5162. h) srodne poslove.19. Ti poslovi uključuju: a) b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 372 of 823 5161.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME 5161.11.2008 . d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.22.4 vatrogasni tehničar 5161.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA 5161.a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile.22.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 5161.22.5 vatrogasni tehničar.nn. e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta. f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA 5161. c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka. g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona.htm 18.22.8. POLICAJCI Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa.21.4 GRANIČNI POLICAJAC http://www.4 PROMETNI POLICAJAC 5162.21.

11. PRAVOSUDNI POLICAJCI Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj.4 pravosudni policajac DODATAK: 5163. preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje. praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije. c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 373 of 823 5162. e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja. spasioci. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516.4 POLICIJSKI DETEKTIV 5163.8. kršenja propisa i drugih b) nepravilnosti. lovočuvari i slično.11. d) poslove tjelohranitelja. U toj su skupini zanimanja: 5163.11.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5169.N. jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega. b) povremene inspekcijske obilaske ćelija. Ti poslovi uključuju: a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor. Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) nadgled ostalih suradnika. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine. djeluju kao tjelohranitelji.11. vratari. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.11.2008 . nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka.nn.6.19. d) srodne poslove. c) nadgledanje zatvorenika pri radu. koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji. Zanimanja u zaštiti.htm 18.4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5163. http://www.4 POLICAJAC SPECIJALAC 5162. nasilništva. krađa.

3 lovočuvar DODATAK: 5169.4 gorski spasilac 5169.3 ČUVAR OSOBA 5169.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA 5169.3 HOTELSKI VRATAR 5169.2008 .21. h) nadgled ostalih radnika.3 TJELOHRANITELJ 5169.11.3 komunalni redar 5169. i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači.11.22.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.3 PORTIR 5169.3 REDAR 5169.4 kupališni spasilac 5169. U toj su skupini zanimanja: 5169.4 SPASILAC IZ VODE http://www.19.12.11.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE 5169.2 čuvar objekata i okoliša 5169.htm 18.11.21.11. g) srodne poslove.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 374 of 823 f) ophodnja u rezervatima prirode.3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE 5169.nn.8.32.11.12.11.11.13.11.3 IZBACIVAČ 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.3 vratar 5169.11.12.11.3 čuvar 5169.3 ČUVAR IMOVINE 5169.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169. lovištima.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE 5169.11.

2 ČUVAR STAJA 5169.31. skulpturu. prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama. kioscima i na tržnicama. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama. Ti poslovi uključuju: http://www.31.nn. Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće. Manekeni i modeli 522. obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Manekeni i modeli 5210. pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. sliku i reklamne filmove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe.2008 . Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 521.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 375 of 823 5169. pokazivanje robe potencijalnim kupcima.31. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.2 ČUVAR RIBNJAKA 5169.8.31.2 ČUVAR VINOGRADA 5169.2 POLJAR 5169. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje.2 RIBOČUVAR VRSTA 52.31.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6.2 PUDAR 5169. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5210. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva.31. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.htm 18. Prodavači i trgovački demonstratori PODVRSTA 521. poziranje kao model za umjetničku fotografiju.

e) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. U toj su skupini zanimanja: 5210.htm 18.6. Prodavači i trgovački demonstratori 5220. e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje. voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama. d) srodne poslove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Robu prodaju u trgovinama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 376 of 823 a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac. d) ispisivanje cijena. okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima. novina i cigareta.8. Ti poslovi uključuju: a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje. b) hodanje.22.2 umjetnički model PODVRSTA 522.2 maneken 5210.11.19. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5220. c) pomaganje kupcima u izboru.2008 . uvjeta kreditiranja i popusta.21. g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu http://www. kioscima i na tržnici.2 fotomodel 5210. c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju. f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu. b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca. prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda. skulpturu ili sliku i reklamni film. pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje.

5 trgovac 5220.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 377 of 823 upotrebe.21.22.4 trgovački demonstrator i prodavač DODATAK: 5220.2 dostavljač robe 5220.25.21. h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA 5220. NAKITA I IGRAČAKA 5220.4 prodavač vozila 5220.htm 18. novina i cigareta.21.nn.11.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI 5220. j) nadgled ostalih radnika.2 prodavač u kiosku i tržnici 5220.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA 5220.21.21. LAKOVA I KEMIKALIJA http://www.21.3 PRODAVAČ BOJA.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu 5220.3 prodavač 5220.21.23. kao i radi poticanja zanimanja za kupnju.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU 5220.2008 . U toj su skupini zanimanja: 5220. i) srodne poslove.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE 5220.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU 5220.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI 5220.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. voća.11.21.2 DOSTAVLJAČ PLINA 5220.21.31.8.21.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU 5220.6.11.19.21. povrća i slično) u kioscima i na tržnicama. OBUĆE I GALANTERIJE 5220.24.21.3 PRODAVAČ KOZMETIKE.3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 5220.3 PRODAVAČ TEKSTILA.

24. skupljanje divljeg voća i bilja. FOTO I OPTIČKE OPREME 5220. ORUŽJA I STRELJIVA 5220.21.3 ANTIKVAR 5220. LOVNO-UZGOJNI. kultiviranje. uglavnom radi dobivanja mesa. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu: http://www. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME.2008 . prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. sijanje. vinograde i ubiru s njih plodove. uzgoj. skupljaju divlje plodove i bilje. vune. šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla. zaštićuju i iskorištavaju šume.21.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA 5220. uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva.3 PRODAVAČ GLAZBALA.3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE 5220. zaštita i iskorištavanje šuma.4 PREZENTATOR ROD 6.6. čuvaju i love životinje.21.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI 5220.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT 5220.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA 5220. krzna.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE 5220. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja. sađenje.3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 5220. gnojenje i ubiranje plodova na poljima. Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih.21. zaštitu.31.19. uzgajaju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda. POLJOPRIVREDNI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 378 of 823 5220.nn.21.8.4 PRODAVAČ POSUĐA 5220. kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi. skladištenje i osnovnu preradu prinosa.21.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.31. šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja.3 PRODAVAČ SUVENIRA 5220. voćnjake. timarenje i lov životinja.21.21.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA 5220.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA 5220.htm 18.21. mlijeka.31. proizvode stočarske proizvode. uzgajaju. lovno uzgojnih.

šumarska i ribarska zanimanja. Šumski radnici i srodna zanimanja 615. skupljaju divlje plodove i bilje. vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja. šumski radnici i ribari Uputa: zanimanja u poljoprivredi. uzgoj. Poljoprivredni. šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori.htm 18. zaštitu i iskorištavanje šuma. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. lovno-uzgojnih.2008 .6. prskanje. Vidi uputu kod skupine 1311. gnojenje i ubiranje plodova s polja. šumarskih. Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva. za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla. ljekovitog i ostalog bilja. VRSTA 61. te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili http://www. proizvode raznovrsne stočarske proizvode. voćari.19. uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja. lovci i srodna zanimanja PODVRSTA 611. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. sijanje. i ribarskih društava. Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste: 611. vrtnoga povrća. lovno-uzgojnih. vune. POLJOPRIVREDNI. lovno-uzgojnih. kože te pčelarskih i ostalih proizvoda. ljekovitoga i ostaloga bilja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. iz voćnjaka i vinograda. uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi. šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja. uzgoj. lovno-uzgojni.8. uzgoj i skupljanje divljih plodova.nn. uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja. čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa. uzgoj i lov ribe. uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi. VINOGRADARI I VRTLARI Ratari. vinogradari i vrtlari 612. mlijeka. Ratari. voćari. 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih. šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih). VOĆARI. 1311 Direktori malih poljoprivrednih. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 379 of 823 61. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna. Stočari 613. Ribari. LOVNO-UZGOJNI. RATARI. uzgajaju i čuvaju životinje. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. sađenje. krzna.) 614. stočarska itd. fizički napor.

tegleću stoku. razvrstavanje. obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća.19. lukovica i gnojiva. voćari i vinogradari 6112. VOĆARI I VINOGRADARI Ratari.htm 18. voćnjaka i vinograda. strojeva i opreme.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zgrade. opremu i strojeve ili pak njihov najam. zgrade. Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama.13. njegu voćki i vinove loze. duhana i ostalih poljskih usjeva. sadnja. kupusa i ostaloga poljskog povrća. strojeva i opreme. kao i povrća i vrtlarskih proizvoda. i) nadgled ostalih radnika. Ratari. POVRTLARI. šećerne repe. voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica. grmlja bobičastog voća. Vrtlari i srodna zanimanja 6111.2008 . Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja. tegleću stoku. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. lukovica i sjemena. RATARI. pripremu tla. U toj su skupini zanimanja: 6111. timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 380 of 823 tržnicama. te krumpira. povrtlari. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. pripremu tla za podizanje rasadnika. pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje. gnojiva i ostalih potrepština.6. e) skladištenje. sjetvu.nn. te berbu plodova.3 ratar 6111. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica. h) srodne poslove. c) ulaganje u zemlju. sijanje.11. ulaganje u zemlju.2 pomoćni ratar 6111. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine: 6111. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati. proizvodnju mladica. uključujući i one rasadničke. g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. obradu i ubiranje usjeva. povrtlari. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka. f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada.8. sađenje. vinove loze.2 pomoćni povrtlar http://www. nabavu sjemena. b) nabavu sjemena.

3 voćar 6111. sijanje i intenzivno gajenje povrća.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 381 of 823 6111. zgrade. lukovica.3 povrtlar 6111. te u javnim ili privatnim vrtovima.22. b) nabavku sjemena. e) proizvodnju sadnica. uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama. proizvode sadnice.2008 .19.2 pomoćni vinogradar 6111. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE 6111. uzgajaju drveće.2 pomoćni voćar 6111. tegleću stoku. lukovice i sjeme. strojeva i opreme. gnojiva i ostalih potrepština. cvijeće. Uređuju parkove i zelene površine. drveća.26. i) isporuku ili prodaju proizvoda.8. c) ulaganje u zemlju.25.3 vinogradar i podrumar 6111.3 VOĆAR.27.3 vinogradar 6111. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine povrća.6. ili pak njihovo unajmljivanje. VINOGRADAR.3 rasadničar DODATAK: 6111. f) uzgoj cvijeća. ljekovito i ostalo bilje.htm 18.nn. g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja. uzgoj cvijeća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25. te berbu usjeva. staklenike. http://www. sjemena i gljiva. opremu i strojeve.2 pomoćni rasadničar 6111. cvijeća.21. drveća i grmlja. lukovica.12. grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. VINAR 6112. h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. plastenike.14.23. grmlje. vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati.

3 cvjećar 6112.41. poboljšanje zemlje. ovaca. iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda.2 pomoćni cvjećar 6112. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.6. specijalizirani 6112. održavanje gospodarskih zgrada.13. koza. pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati. l) nadgled ostalih radnika.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.5 vrtlar. uključujući ptice.8.nn.14.2 pomoćni vrtlar 6112.15.42.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. divljači. ptica.3 VRTLAR I GRADITELJ 6112. Stočari 6122.12.2 pomoćni vrtlar za parkove 6112. te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način. Peradari http://www. strojeva i opreme.11. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6121. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. U toj su skupini zanimanja: 6112.2 CVJEĆAR-ARANŽER PODVRSTA 612. strojeve i životinje.3 vrtlar 6112. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina. svinja. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda.2008 . perad i divljač. gmazova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 382 of 823 k) srodne poslove.3 uzgajivač ljekovitog bilja DODATAK: 6112.htm 18.15.32. zgrade. gmazove.2 uzgajivač gljiva 6112. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda. nabavu životinja. konja i ostalih životinja.31. krznaše. te količine stoke.3 vrtlar za parkove 6112. trgovačkim društvima ili na tržnicama.31.

mlijeka. f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište. b) nabavu životinja. i) održavanje gospodarskih zgrada. pasa i mačaka. U toj su skupini zanimanja: 6121. ili za prodaju na tržnicama. d) uzgoj i timarenje stoke. u športu.2008 . kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. zgrade.3 uzgajivač goveda 6121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 383 of 823 6129. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi. 6121.22. cirkuske predstave i slično. g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. Uzgajivači životinja d. koje će se koristiti za rad.21.nn. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. lovu. c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake.3 stočar 6121.6.n. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda.11. svinja. ovaca.3 uzgajivač mačaka http://www. kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima. krzna.14.2 pomoćni stočar 6121. konja.htm 18.16. opremu i strojeve.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. k) srodne poslove.12. strojeva i opreme. koza. h) uvježbavanje životinja za trke.8.3 uzgajivač ovaca i koza 6121.3 uzgajivač svinja 6121.3 uzgajivač konja 6121.3 uzgajivač pasa 6121. l) nadgled ostalih radnika. vune. e) mužu životinja i striženje ovaca.19.13.15.

h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda. mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama.12. i) srodne poslove.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM 6121.4 dreser pasa 6121. c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade.6. U toj su skupini zanimanja: 6122. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 384 of 823 6121.19.4 trener konja DODATAK: 6121. Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja. opremu i strojeve. uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština. PERADARI Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi. d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja. za prodaju ili za isporuku jaja. koja nisu nigdje svrstana u http://www.2008 .nn. b) nabavu pilića.32. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.12. strojeva i opreme.14. e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu.N.12.12.3 KONJAR 6122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM 6122.3 PROIZVOĐAČ JAJA 6129. g) održavanje gospodarskih zgrada.8.31.htm 18. j) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni peradar 6122.3 peradar DODATAK: 6122.

21. prepelica.2 pomoćni uzgajivač divljači http://www. proizvodnju hrane i ostalih potrepština.19. zoološkim vrtovima. životinjskim staništima i uzgajalištima divljači.2 uzgajivač žaba 6129. za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. puževa.3 uzgajivač životinja za krzno 6129. stajama.).6. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. istraživačkim ustanovama. c) nabavu životinja.18.14.3 uzgajivač kunića za meso 6129. U tim slučajevima poslovi uključuju: a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada.2 pomoćni uzgajivač životinja 6129.12.2008 . opreme itd. e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište. nojeva.17.16. b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj.htm 18.11. U toj su skupini zanimanja: 6129.2 uzgajivač puževa 6129. divljih krznaša.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 385 of 823 podvrsti 612.3 uzgajivač ptica 6129.8.3 uzgajivač laboratorijskih životinja 6129. otvorenih ili pokrivenih prostora. prehranu i timarenje životinja.19. d) uzgoj. zoološkim vrtovima i cirkusima. i) nadgled ostalih radnika. g) isporuku ili prodaju proizvoda. h) srodne poslove. Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima. papiga itd. cirkusima. lovnih i ostalih ptica (fazana.13.3 uzgajivač raznih životinja 6129. zmija i ostalih reptila. ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca. Na primjer. trgovačkim društvima.nn.15.2 uzgajivač gujavica 6129. Stočari.. istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama. pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja. i njihovo održavanje.

3 uzgajivač dudova prelca 6129.3 UZGAJIVAČ NOJEVA 6129.6. narudžbu sjemena.19. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla.4 timaritelj u zoološkom vrtu 6129.31. Zanimanja te podvrste su u skupini: 6130. krmiva i ostalih potrepština. http://www.16. b) narudžbu sjemena.61.8.3 UZGAJIVAČ PAPIGA 6129. životinje. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. sijanje. Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati. zgrade i strojeve. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.3 pčelar 6129.2008 .22.) 6130. održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. gnojiva. voćnjaka i ostalih usjeva.61. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda.51.18.nn. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 386 of 823 6129.) Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura.32. stočarska itd. unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake. stočarska itd. stočarska itd.3 UZGAJIVAČ ČINČILA 6129. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj. kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja.) Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje).18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.4 PTIČAR PODVRSTA 613. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu.4 sokolar DODATAK: 6129. njegovanje i ubiranje usjeva.3 uzgajivač divljači 6129. gnojiva i ostalih potrepština.

l) nadgled ostalih radnika.3 seljak. zaštite. oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja. e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.3 RATAR I STOČAR 6130. razmnožavanje i timarenje stoke. sjetvu.3 seljak 6130. te prekrajanje trupaca i pilenje.3 seljakinja. opremu i strojeve. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja. sađenje. pružanje usluga seoskog turizma.2008 . k) srodne poslove. kresanje i rušenje drveća. i) održavanje gospodarskih zgrada. U toj su skupini zanimanja: 6130.19. ugostitelj seoskog turizma 6130. h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda. g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište. obradu i ubiranje usjeva. d) pripremu tla.11. obrezivanje. Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 387 of 823 c) ulaganje u zemlju.11. Šumski radnici http://www.8. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6141.22. stoku i druge životinje. ili njihov zakup. slaganje i razvrstavanje trupaca. domaćica seoskog turizma DODATAK: 6130.6. strojeva i opreme. izbor i označivanje drveća za sječu.htm 18. rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena.21. promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. utovar i otpremu drvnih sortimenata.11.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PODVRSTA 614. izmjeru debljine i visine stabala. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. f) uzgoj.nn. zgrade.

j) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja. e) slaganje i razvrstavanje trupaca. zaštite. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 388 of 823 6142.19.3 DRVOSJEČA 6142. ŠUMSKI RADNICI Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima.2 pilar drva za ogrjev DODATAK: 6141. izmjeru debljine i visine stabala. Ugljenari 6141. prikrajanje trupaca i piljenje.6.3 šumski sjekač 6141.nn. f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. i) srodne poslove. podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima.htm 18.3 šumski uzgajivač 6141. UGLJENARI Ugljenari proizvode drveni ugljen.21.13.2008 . b) izbor i označivanje drveća za sječu. b) srodne poslove. utovar i otpremu drvnih artikala.8.13. kresanje i rušenje drveća.12. d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja.2 šumski rasadničar 6141. koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. c) obrezivanje. U toj su skupini zanimanja: 6141.11. h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda.

upravljanje ribarskim plovilima. RIBARI. stavljanje meke. c) uzgoj riba. uzgoj riba. jezerski i ribari obalnoga mora 6153. lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu. f) održavanje zgrada. d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu. Uzgajivači ribe i školjki 6152. strojeva i opreme.19. Riječni. b) nabavu hrane i ostalih potrepština. http://www.htm 18. e) čišćenje. Lovci 6151. zamrzavanje. namještanje i potezanje ribarskog alata. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu.11. dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi. čišćenje. dagnji.2 ugljenar PODVRSTA 615. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Ribari. Ribari na otvorenome moru 6154. g) isporuku ili prodaju proizvoda. i) nadgled ostalih radnika.6.2008 . za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. Ti poslovi uključuju: a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 389 of 823 c) nadgled ostalih radnika. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. zamrzavanje. Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme. sudjelovanje u organizaciji lova. kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi. U toj je skupini zanimanje: 6142. kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi.8.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dagnje. Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine: 6151. h) srodne poslove. kamenica.

namještanje i potezanje ribarskog alata.12.12.8.2 ribar riječni i jezerski 6152.6. jezerski i ribari obalnog mora.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE 6152.3 ribnjačar 6151. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata.3 uzgajivač ribe i školjki 6151.21.4 mrijestilišni uzgajivač DODATAK: 6151. zamrzavanje.22. g) srodne poslove.12. opreme i zgrada.2 ribar na moru 6152. U toj su skupini zanimanja: 6152. b) upravljanje ribarskim plovilima.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane 6151.12. na obalama i u plitkim vodama.21.2 MORSKI RIBAR 6153.11. RIJEČNI. c) stavljanje meke.htm 18. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. e) čišćenje.11.11. d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi. h) nadgled ostalih radnika.2 ronilac spužvi i koralja DODATAK: 6152. sami ili kao članovi posada ribarskih plovila.2 SLATKOVODNI RIBAR 6152. JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA Riječni.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 390 of 823 U toj su skupini zanimanja: 6151. RIBARI NA OTVORENOM MORU http://www.19. f) isporuku ili prodaju proizvoda.2008 .

b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama. kao članovi posada ribarskih plovila. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu. ptica i gmazova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 ribar otvorenog mora 6154. Ti poslovi uključuju: a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem. c) stavljanje meke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 391 of 823 Ribari na otvorenom moru. LOVCI Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. perja i ostalih proizvoda. e) isporuku ili prodaju ulova.11. U toj su skupini zanimanja: 6154. c) isporuku ili prodaju živih sisavaca.2008 . d) čišćenje.6. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme. b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku.nn. f) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 6153. d) popravak i održavanje opreme.htm 18. g) nadgled ostalih radnika.19.3 lovac ROD 7. e) srodne poslove. zamrzavanje. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.01. love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. u http://www. kože. namještanje i potezanje ribarskog alata.8. f) nadgled ostalih radnika.

održavanje i popravak industrijskih strojeva. podešavanje. gradnju. gdje se oblikuju kovine. tiskari 74. održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine. Rudarska i građevinska zanimanja 72. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. fizički napor. u rudarstvu i građevinarstvu. VRSTA 71. podižu metalne konstrukcije.19.8. izradu ručnih radova. vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru. elektromonteri i mehaničari 73. proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. Precizni mehaničari. podešavaju strojni alati. materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.6. drveni. uključujući pogonske motore. nakita. zavarivanje i oblikovanje metala. izrađuju. Prerađivači hrane. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. keramičari. Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude. (Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. tekstil. kože i sličnih materijala. motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. poslove tiskanja. opreme i ostalih metalnih proizvoda. (Rukovatelji strojevima. materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. staklari. drva. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. tekstila. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi. izradu preciznih instrumenata. oprema i alat. proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva. alata. strojarski monteri. lijevanje. podešavaju održavaju i popravljaju strojevi. obavljaju tiskarski poslovi. Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. izradu strojeva.htm 18. montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme. Obrađivači metala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 392 of 823 industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema. keramike te staklenih i sličnih proizvoda. metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade.nn. tekstila i kože Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 8. http://www.2008 . uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 71.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. palitelji mina. bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom. PODVRSTA 711. mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. klesari i srodna zanimanja 712.8.2008 .6. postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene. http://www.19. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. Solanski vodari Uputa: vidi uputu uz rod 7. RUDARI. Klesari 7114. Rudari i proizvođači kamena 7112. Soboslikari. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. dimnjačari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. 7111. Rudari.htm 18. Zidari i srodna građevinska zanimanja 713. rad s morskom vodom u solanama. PALITELJI MINA. kamenolomima.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 393 of 823 gradnju. Ti poslovi uključuju: a) vađenje ugljena. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA Rudari. Zanimanja za završne građevinske radove 714. čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. Palitelji mina 7113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. gradilištima i ostalim mjestima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 711. postavljanje eksploziva u rudnicima. rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7111.

5 rudar.2 pomoćni rudar podzemnog kopa 7111.15.3 KOPAČ UGLJENA 7111.15.3 rudarski tesar 7111. građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima.19.6. PALITELJI MINA Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rezanje. Ti poslovi uključuju: a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja.14. rude. e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu.18. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja.2 pomoćni rudarski tesar 7111.14. f) srodne poslove.17. http://www. specijalizirani 7111.2008 . pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena.11.3 obrađivač kamenih blokova DODATAK: 7111.5 RUDARSKI MAJSTOR 7112. b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva.5 podgrađivač okna.3 rudar površinskog kopa 7111.2 pomoćni rudar površinskog kopa 7111.htm 18. specijalizirani 7111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 394 of 823 b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena. g) nadgled ostalih radnika. kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta.16. U toj su skupini zanimanja: 7111. c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.nn. prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima.3 rudar podzemnog kopa 7111.12.13.21.8.

11.htm 18. h) nadgled ostalih radnika.11. figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada.11.3 MINER-BUŠAČ 7112.3 palitelj mina 7112. majstor 7112. te likova. ukrašavanje.5 palitelj mina.nn. d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima. U toj su skupini zanimanja: 7112.3 RAKETAR 7113.31. mramora i ostalog kamena. e) postavljanje postolja za spomenike. iscrtavanje.12. c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje. d) rezanje i graviranje likova. izradu spomenika i ostale namjene. oblikuju i dorađuju kamen za gradnju. http://www. KLESARI Klesari ručnim alatom režu. b) rezanje. bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja.11.2008 . e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 395 of 823 c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje.3 protugradni raketar DODATAK: 7112. kipova.8.3 MINER 7112. kamenolomima i drugim mjestima. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA 7112. f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) srodne poslove.19.6. oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom.21. figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika.3 pirotehničar 7112.

obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina. U toj su skupini zanimanja: 7113. popravak oštećenja. b) rukovanje crpkama. c) srodne poslove. mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima.nn. U toj su skupini zanimanja: 7114.3 klesar 7113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 396 of 823 g) nadgled ostalih radnika.12.8. zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle. armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja.11. Ti poslovi uključuju: a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode. SOLANSKI VODARI Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja.12.2008 .5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. praćenje ugrađenih količina. kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja. d) nadgled ostalih radnika.2 proizvođač soli 7114.12. održavanje opreme.6. kamena i sličnih materijala.11.11.3 solanski vodar PODVRSTA 712.19. Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle. branama. prate gustoću i visinu vode u bazenima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. kanala i nasipa. majstor DODATAK: 7113. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.5 klesar. betona.htm 18. izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina.3 KAMENOREZAC 7113. praćenje isparavanja. izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja.

7122.5 zidar dimnjaka. b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom. sušara. zidova. stupova.14. temelja. Tesari i građevinski stolari 7129. Zidari 7123. Ti poslovi uključuju: a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima. specijalizirani 7122. kamina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Armirači i betonirci 7124.13.6.5 zidar. ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima.17.3 zidar šamoter 7122. Zidarska zanimanja d.nn.21. ZIDARI Zidari zidaju temelje.3 zidar kamenom 7122.3 zidar dimnjaka 7122.19.htm 18. zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle.12. lukova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 397 of 823 7122. c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima.5 zidar šamoter.8.15. kamenom i sličnim građevinskim materijalima.3 pećar http://www. tvorničkih dimnjaka. ložišta. e) nadgled ostalih radnika.16.3 zidar 7122. svodova. Uputa: vidi uputu uz rod 7.2008 . industrijskih peći.2 pomoćni zidar 7122.5 zidar kamenom. specijalizirani 7122. d) srodne poslove. majstor 7122. kamena i sličnih materijala. U toj su skupini zanimanja: 7122.18.19.n. žbukanje i popravak oštećenja. specijalizirani 7122. lukobrana i ostalih konstrukcija.11.

vezanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 VATROSTALNI ZIDAR 7122.32. teraco. f) nadgled ostalih radnika.31.13.5 pećar.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA http://www.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7122.2008 .19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 398 of 823 7122. kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje. b) zatezanje.12.3 zidar i betonirac DODATAK: 7122. savijanje. e) srodne poslove.22. Ti poslovi uključuju: a) rezanje.11.5 armirač. ARMIRAČI I BETONIRCI Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina.14.22.21. kulir i slično) te popravak oštećenja.nn.6.3 MONTER KALJEVIH PEĆI 7123. U toj su skupini zanimanja: 7123.3 armirač i betonirac 7123.3 zidar i tesar 7122. obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja.2 pomoćni armirač 7123.13. majstor 7122. pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata.2 betonirac 7123.8.13. zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije.2 teracer 7123. d) obradu betonskih površina (zaglađivanje.21.3 armirač 7123. c) ugradbu betona u oplate.15.htm 18.14. specijalizirani 7123.3 betonirac i tesar DODATAK: 7123.

tesanje i sastavljanje drvene građe. majstor 7124. brodovima.11. vrata. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI Tesari tešu. prozori i oplate pročelja.5 građevinski stolar. kao što su zidne stijenke.19. e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva. postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova. U toj su skupini zanimanja: 7124. h) gradnju. održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju.3 građevinski stolar 7124.13.26.5 roletar. i) srodne poslove. b) izradu drvenih krovnih.21. rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače.25.nn. g) izradu. mostovima i drugim vozilima. j) nadgled ostalih radnika. spajaju.22.5 stolar za scensku opremu. majstor 7124.htm 18.3 stolar za scensku opremu 7124. specijalizirani 7124.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 399 of 823 7124. d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija. ugrađuju i popravljaju vrata.2008 . Građevinski stolari izrađuju. rezanje.8.3 tesar 7124. majstor 7124. popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe. Ti poslovi uključuju: a) krojenje. mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima.5 tesar. sastavljanje. montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora. postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje. c) izradu.6. f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada.3 graditelj drvenih brodova http://www. montiraju.3 roletar 7124. prozore zidne obloge i slično.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.23. režu.31. splavima. pontonima.24. izradu. zrakoplovima.2 pomoćni tesar 7124. film i televiziju.

3 brodostolar 7124. željezničkih pruga i nasipa. majstor 7124. h) nadgled ostalih radnika.12. U toj su skupini zanimanja: http://www.31.32. majstor 7124.3 BRODOTESAR 7124.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 7129. Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712. mostovi.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA 7124. e) nadzor cesta.N.htm 18. f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija). c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima.5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7124. željezničke pruge).34. evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji.3 graditelj lakih letjelica DODATAK: 7124.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 400 of 823 7124. obavljanje manjih popravaka.8.5 BRODOTESAR. mostova. objekata vodogradnje. održavanja i popravljanja na velikim visinama.35.26. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja). Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada.5 graditelj drvenih brodova.31. b) različite radove gradnje. d) montažu betonskih. ZIDARSKA ZANIMANJA D.19.6. nasipi.3 ŠUPERAČ 7124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta.31.5 brodostolar. drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom.5 SCENSKI MAJSTOR 7124. mostova i željezničkih pruga.nn. ceste.33.13. cesta.2008 . g) srodne poslove. SPECIJALIZIRANI 7124.13.

33.2 asfalter 7129.12.13.24.21.31.6.11.2 ČUVAR SKRETNICA 7129.5 brodoskelar.htm 18. specijalizirani 7129.11.33.2 pružni radnik 7129.51.23.61.41.2 figurant 7129.3 cestar ophodar 7129.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 7129.2 pomoćni građevinski laborant 7129.2 cestar 7129.33.33.2 nažigač DODATAK: 7129.3 voditelj pružnih radova 7129.15.17.32.8.19.2 ČUVAR MOSTA 7129.2 pomoćni vodograditelj 7129.16.3 monter građevinskih skela 7129.12.2 čuvar ophodar 7129.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA 7129.14.nn.2008 .3 građevinar za održavanje 7129.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 401 of 823 7129.33.2 ČUVAR TUNELA 7129.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA 7129.3 monter građevinskih elemenata 7129.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.22.25.2 pomoćni monter građevinskih skela 7129.3 brodoskelar 7129.33.2 ČUVAR KOSINA 7129.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA http://www.2 pomoćni brodoskelar 7129.3 vodograditelj 7129.

8. masa i drugih proizvoda na zidove. polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. KROVOPOKRIVAČI Krovopokrivači pokrivaju. Krovopokrivači 7132. snjegobrana i slično). Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima. Instalateri i monteri cjevovoda 7137. ventilacijskih otvora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 402 of 823 PODVRSTA 713.n. Održavanje i popravci.19. oblažu zidove i podove pločicama. Ti poslovi uključuju: a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju). Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7131. instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava. ravne krovove. http://www.htm 18.6. c) srodne poslove. stropove. cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja. Ostakljivači 7136. Fasaderi i gipsari 7134. Građevinari završnih radova d. polažu podove. b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora. podove.2008 . 7131. Izolateri 7135. održavaju i popravljaju krovove. terase.nn. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove. žbukanje fasada. mozaikom i sličnim oblogama. ostakljuju. rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. polaganje raznih izolacijskih obloga. polažu vodoinstalacije. polažu izolacije. Elektroinstalateri i srodna zanimanja 7139. d) nadgled ostalih radnika. postavljanje električnih žica i ostale opreme. Podopolagači i postavljači pločica 7133. Uputa: vidi uputu uz rod 7.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 403 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7131.8.14.19.11.2 pomoćni krovopokrivač 7131. majstor 7132.2 pomoćni polagač keramičkih pločica 7132. linoleuma i ostalih materijala. FASADERI I GIPSARI Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada. U toj su skupini zanimanja: 7132.5 krovopokrivač.nn.14.13.11.11.3 KERAMIČAR-PEĆAR 7133. postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke. Ti poslovi uključuju: a) pripremu površine podloga za polaganje parketa.2008 .11. d) polaganje parketa. mozaičnom oblogom i sličnim oblogama.3 krovopokrivač 7131.2 PARKETAR 7132.htm 18. Ti poslovi uključuju: http://www.12.3 podopolagač 7132. g) nadgled ostalih radnika. f) srodne poslove.2 pomoćni podopolagač 7132.12.6.13.3 polagač keramičkih pločica DODATAK: 7132.2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7132. održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove. c) polaganje završnog dijela poda od tepisona. zidove i ostale površine keramičkim pločicama. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA Podopolagači postavljaju. e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove. b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda. keramičkih pločica ili ostalih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

2 akustički izolater http://www. sušenje u radionici i postavljanje na zidove.13. IZOLATERI Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama.3 ŠTUKATER 7134. e) srodne poslove.19. staklena vuna. kotlovima.11.3 gipsar DODATAK: 7133.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 404 of 823 a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada. U toj su skupini zanimanja: 7134. majstor 7133. izolacijske ploče) na zidove.htm 18. e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna. c) izradu zidne plastike od gipsa. cijevima.8. podove i cijevi grijanja i vodovoda.12.6. g) srodne poslove. b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata.2008 .11. d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom. c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage . hladnjačama i klima-uređajima. f) nadgled ostalih radnika.13.5 fasader. U toj su skupini zanimanja: 7133. f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka.3 fasader 7133. d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama. b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama. h) nadgled ostalih radnika.

http://www.htm 18. instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava.2 građevinski staklar 7135.nn.2 termoizolater 7134. vrata. e) nadgled ostalih radnika. rezanje po mjeri i ugradnju u prozore.12.3 STAKLOREZAC 7136.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini.3 BRODOIZOLATER 7135.2008 . b) ugradnju posebnih stakala (izopan.3 izolater DODATAK: 7134. termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama.14. b) montiranje ventila. Ti poslovi uključuju: a) odabir staklenih ploča. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju.2 hidroizolater 7134. Ti poslovi uključuju: a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda.8. d) srodne poslove.3 ASFALTER-IZOLATER 7134.19.13. U toj su skupini zanimanja: 7135. priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi.3 staklorezač DODATAK: 7135. pipa i druge opreme za cjevovode.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 405 of 823 7134. izloge i ostale staklene površine.14. kao što su rezanje. pregrade zgrada i staklene krovove.12. vrata.11. OSTAKLJIVAČI Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore. zasuna.6.11.12. savijanje.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ 7135.

5 plinoinstalater.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni monter cjevovoda 7136.15.6.14.21. specijalizirani 7136.5 vodoinstalater.8.42.22. održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod. grijanje. specijalizirani DODATAK: 7136.22.2008 .5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA.31. održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže.21.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7136.5 MONTER PLINOVODA.13. e) srodne poslove.3 brodocjevar 7136. industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama. d) polaganje. MAJSTOR 7136. instaliranje.15.5 monter cjevovoda.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 406 of 823 c) polaganje.12. majstor 7136.22. hlađenje.31.16.14.43.3 vodoinstalater i plinoinstalater 7136.19. SPECIJALIZIRANI 7136.3 plinoinstalater 7136.5 brodocjevar.32.11. majstor 7136. majstor 7136. plinovod i druge slične sustave u zgradama.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA 7136.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA http://www.nn.3 monter cjevovoda 7136. avionima i brodovima.htm 18.2 pomoćni vodoinstalater 7136.3 vodoinstalater 7136. SPECIJALIZIRANI 7136.5 instalater grijanja i klimatizacije.3 instalater grijanja i klimatizacije 7136.3 MONTER PLINOVODA 7136. U toj su skupini zanimanja: 7136.5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE.

c) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 7137.12. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 7137.16.3 OSVJETLJIVAČ 7137.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.nn. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju. popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama.3 INSTALATER-MONTER 7136.5 električar održavanja.5 elektroinstalater.8. specijalizirani DODATAK: 7137.11.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE 7137.2008 .12.6.19. održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu. d) nadgled ostalih radnika.14.3 elektroinstalater 7137.42.16. školama.11.3 POGONSKI ELEKTRIČAR 7137. b) postavljanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 407 of 823 7136.3 ELEKTRIČAR 7137.3 električar održavanja 7137.3 CJEVAR 7137.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7137.42. održavanje. bolnicama i slično.17. održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME http://www.2 pomoćni elektroinstalater 7137.5 električar pozornice i studija.15.htm 18.13.14.16.14. specijalizirani 7137. majstor 7137.3 električar pozornice i studija 7137.

17. kanalizacijskih te instalacija za grijanje. SOBOSLIKARI.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8. Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova. stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine. Ti poslovi uključuju: a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA Soboslikari. prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima. d) srodne poslove.19. Dimnjačari i čistači površina zgrada Uputa: vidi uputu uz rod 7. koja nisu razvrstana unutar podvrste 713.3 DOMAR PODVRSTA 714. čišćenje dimnjaka. na motorna vozila i na razne industrijske proizvode.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE 7139. čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama. c) čišćenje i održavanje podova i slično. čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina. http://www. b) manje popravake zidova i krovova. protupožarnih i drugih aparata.nn. (Zanimanja završnih građevinskih radova).11.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 408 of 823 7137. Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada.htm 18. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. brava. Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine. obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje.2008 . Soboslikari i ličioci 7143. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7141. U toj su skupini zanimanja: 7139. električnih.N.3 kućni majstor DODATAK: 7139. premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode. dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine. građevinske stolarije. e) nadgled ostalih radnika.

17. krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.21. h) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje.htm 18.2 polagač zidnih tapeta DODATAK: 7141. c) mjerenje. ličenje ili postavljanje tapeta. boje i lakiraju industrijske proizvode.2 pomoćni soboslikar 7141.6.11. vidljive cijevi i metalne dijelove.16. bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine.14.3 soboslikar i ličilac 7141.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 409 of 823 7141. SOBOSLIKARI I LIČIOCI Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje. autobusa.3 SOBOSLIKAR 7141. e) bojanje automobila. kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza: f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje.5 autolakirer. b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine. oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima.3 ličilac 7141. majstor 7141.16.13.15.14. čelične konstrukcije zgrada.5 soboslikar i ličilac.19.18. U toj su skupini zanimanja: 7141. majstor 7141.12.3 ANTIKOROZIST http://www. d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje.2 pomoćni ličilac 7141.3 brusač i ličilac konstrukcija 7141.3 autolakirer 7141. g) srodne poslove.nn. mostove i metalne konstrukcije.

3 dimnjačar 7143.8. majstor 7143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 410 of 823 7141. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina.5 dimnjačar. motorna vozila. strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem.3 BRODOLIČILAC 7143.31.2 EKO-HIGIJENIČAR VRSTA 72. električnu i elektroničku opremu. montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije.21. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. podešavaju strojni alat. kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI Obrađivači metala. podešavaju. OBRAĐIVAČI METALA.2 raskužitelj DODATAK: 7143. uključujući pogonske strojeve. mlazeva pare ili pijeska pod tlakom.31. b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena.21. zavarivanjem.3 pjeskar zgrada i konstrukcija 7143. http://www. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.12. d) srodne poslove.2008 . c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi.11.htm 18.21. e) nadgled ostalih radnika.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA 7143. te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina. održavanju i popravljaju strojeve. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.3 PERAČ FASADA 7143. kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija.16. STROJARSKI MONTERI.19.nn. cigle.6. U toj su skupini zanimanja: 7143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

koloturja. opreme i ostalih proizvoda. lijevanje. održavanje i popravak metalnih konstrukcija. izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča. uključujući pogonske strojeve. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja Uputa: vidi uputu uz rod 7. zavarivanje i oblikovanje kovina. PODVRSTA 721. elektroničku i ostalu opremu. zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala.htm 18. Ljevači metala. podešavanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 411 of 823 Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. električnu. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija 7215. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7211. montiraju. LJEVAČI METALA.8. montiranje. lijevanje. alata.6. zavarivači i srodna zanimanja 722. održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. LIMARI. Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala.lima. Zavarivači i rezači plamenom 7213.19. Limari 7214.2008 . Kovači. održavanje i popravljanje industrijskih strojeva. žičara i slične opreme. Ronioci Uputa: vidi uputu uz rod 7. podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina. limari. http://www. zavaruju i oblikuju metalne dijelove. izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime. Monteri i mehaničari strojeva 724. montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme. limari. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ljevači metala. Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači 7212. žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom. Monteri čelične užadi i žica 7216. alatničari i srodna zanimanja 723. motorna vozila. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 721.nn. slične radove pod vodom.

3 LJEVAČ I KALUPAR 7212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 412 of 823 7211. za velike odljeve.11.5 ljevač kovina.14.nn. ili. b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa.2 ljevački kalupar 7211.8.2 PRIPREMAČ KOKILA 7211.12.3 MODELAR 7211.htm 18. pomoću plinskog plamena ili električnog luka.2 TALITELJ 7211. majstor DODATAK: 7211. U toj su skupini zanimanja: 7211. na podu ljevaonice ili u jami.3 ljevač kovina 7211.2008 .2 KALUPAR 7211.12.3 JEZGRAR 7211.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: http://www.19. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno. e) nadgled ostalih radnika.11.3 strojni ljevački kalupar 7211. d) srodne poslove.13.11.2 PRIPREMAČ MATERIJALA 7211.3 jezgrar ljevačkih kalupa 7211.14. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala.12. c) ručno lijevanje metala. spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima.11.15.6.

postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova.2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM 7212. c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem.2 rezač plinom 7212. specijalizirani 7212.12.2 lemitelj DODATAK: 7212.2008 .2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM 7213. d) srodne poslove. rezervoara).6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 413 of 823 a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka.12. e) nadgled ostalih radnika.5 zavarivač.11.19.3 zavarivač 7212.11.14.htm 18. b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka. Ti poslovi uključuju: a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima. c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila. LIMARI Limari izrađuju. U toj su skupini zanimanja: 7212.2 elektrozavarivač 7212.2 ZAVARIVAČ PLAMENOM 7212.21.2 zavarivač plinom 7212.nn. f) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.15.13.8. U toj su skupini zanimanja: http://www. b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština. e) srodne poslove. d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem. zrakoplova.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 414 of 823 7213.3 obrađivač lima DODATAK: 7213.11.23.31. mostova i ostalih građevina za spajanje.23.3 autolimar 7213.24.21. namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova.2 kovinopojasar 7213. majstor 7213.12. e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno. majstor 7213.3 aviolimar 7213. b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama.3 kotlar 7213.34. f) srodne poslove. specijalizirani 7213. c) postavljanje metalnih dijelova zgrada. sastavljaju ih i montiraju.5 aviolimar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7213.11. majstor 7213.3 AUTOKAROSERIST 7213.32.5 limar. strojno i pneumatskim čekićem.6. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča.21.22. d) oblikovanje.5 ocrtavač limova.2008 .3 limar 7213.5 kotlar.nn. http://www.3 ocrtavač limova 7213.19. g) nadgled ostalih radnika.8.3 GRAĐEVINSKI LIMAR 7213.13.25.26.3 MEHANIČAR KABINIST 7214. Ti poslovi uključuju: a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu.5 autolimar.htm 18.

3 brodotraser 7214.5 brodotraser. specijalizirani 7214.28.30.23.2 elektrolučni žljebač i brusač 7214.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija 7214.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7215.13.2 ZAKIVAČ 7214.2 ravnač i rezač plamenom 7214.22.3 brodomonter 7214.12.15.5 graditelj metalnih brodova. specijalizirani 7214.27.31.3 monter metalnih konstrukcija 7214.5 brodobravar. rezač plamenom i brusač 7214.5 brodolimar.16.2 pomoćni brodomonter 7214.11. majstor DODATAK: 7214.12.16.25.htm 18.17.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 415 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7214.14. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA http://www.5 brodomonter. specijalizirani 7214.3 brodobravar 7214. specijalizirani 7214.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ 7214.5 monter metalnih konstrukcija.3 graditelj metalnih brodova 7214.21.24.19.nn.6.3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM 7214.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.32.29.3 obrađivač konstrukcijskog željeza 7214.11.3 brodolimar 7214.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7214.30. specijalizirani 7214.2 žljebač.8.2 pomoćni graditelj metalnih brodova 7214.

uzgoja riba i školjki i slično.nn.11. vučnica. naftnim i plinskim bušotinama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 416 of 823 Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica.3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA 7215. b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima.11.11. te njihovo popravljanje. dizala. Ti poslovi uključuju: a) poslove pod vodom kod građenja. e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova.3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA 7215. c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila. zrakoplovima i drugim mjestima.3 monter čelične užadi DODATAK: 7215. c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama. http://www. pokretnih stepenica. montirali.8. zračnih žičara. pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata. d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima. održavanja i popravaka oštećenja mostova. U toj su skupini zanimanja: 7215.6. postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja.htm 18.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI 7216. RONIOCI Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova. e) bušenje rupa za podvodno miniranje. lukobrana.11. f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba. f) srodne poslove. g) nadgled ostalih radnika.2008 . popravili te uklonili smetnje u radu. b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača. d) otklanjanje podvodnih zapreka. brodovima.

2 ronilac PODVRSTA 722. probijanjem. poliranje i brušenje metalnih površina i alata. rodu. KOVAČI. d) izvlačenje žice. b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja. Kovači i srodna zanimanja 7222. Obrađivači metalnih površina i oštrači Uputa: vidi uputu uz rod 7. 7221.11. uz ručno rukovanje obratkom. c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša. savijanjem. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7221.6. čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. izrađuju metalnu užad i blokove od željeza. e) potkivanje konja. podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 417 of 823 g) srodne poslove. alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke. isijecanjem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 7216. kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata.8. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Kovači. opreme i ostalih proizvoda.2008 . KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem. Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8. Alatničari i srodna zanimanja 7223. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala 7224. h) nadgled ostalih radnika.htm 18. opreme i ostalih proizvoda.19. preoblikovanjem. ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine.nn. http://www.

plastike i gume.8.16.15. d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala.2 pomoćni kovač 7221. U toj su skupini zanimanja: 7221. b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje. g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala. Ti poslovi uključuju: a) izradu.15.19.3 TERMIČAR 7221. c) izradu i popravak metalnih modela.5 kalilac. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate. g) nadgled ostalih radnika.13. h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu. održavanje i popravak matrica i šablona.htm 18.3 potkivač DODATAK: 7221. mjerke.2008 .5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM.5 kovač.6.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 418 of 823 f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 strojni kovač 7221.3 kalilac 7221. f) popravak oružja.3 kovač 7221. te za oblikovanje dijelova od plastike i gume.15. naprave. te održavaju i popravljaju oružje i brave.21.14. SPECIJALIZIRANI 7222. http://www. i) srodne poslove. podešavanje i popravak brava.3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM 7221.11. majstor 7221. e) izradu. specijalizirani 7221.12. modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina.nn.

14. http://www.61.41.5 alatničar za mjerne pribore.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti. gume itd.5 alatničar za stezne pribore.5 alatničar za rezne alate. majstor 7222.5 alatničar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 419 of 823 j) nadgled ostalih radnika.11.15. specijalizirani 7222.3 monter mjernih instrumenata 7222.2 pomoćni bravar 7222.19.42.5 alatničar za metalne kalupe.43.52.8.31.3 ocrtavač odljevaka 7222.3 alatničar 7222. U toj su skupini zanimanja: 7222.nn. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija. c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima.htm 18. specijalizirani DODATAK: 7222. b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija.3 puškar 7222.32. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike. specijalizirani 7222. majstor 7222.12.5 kovinomodelar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 bravar 7222.51.17.5 puškar. majstor 7222.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA 7223.5 bravar.41.13.16.3 kovinomodelar 7222. specijalizirani 7222. specijalizirani 7222.5 ocrtavač odljevaka.6. specijalizirani 7222.62.2008 .

23.3 pletač metalne užadi 7223.13.34. specijalizirani 7223.35.3 prešač kovina 7223. U toj su skupini zanimanja: 7223.32.21.42.3 BRUSAČ 7224.34. specijalizirani 7223.23.3 horizontalni kovinobušač 7223.19.2008 . specijalizirani 7223.3 obrađivač metala odvajanjem čestica DODATAK: 7223.5 kovinobrusač. specijalizirani 7223. e) srodne poslove.51.15. f) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7223.41.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja. specijalizirani 7223.22.14. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja http://www.3 TOKAR 7223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 420 of 823 d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta.5 kovinoglodač.5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva.33.31.8.5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva.12.3 kovinobrusač 7223.htm 18. specijalizirani 7223.3 kovinotokar 7223.5 podešavač sastavljenih reznih alata.3 GLODAČ 7223.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva.11.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 kovinoglodač 7223.24.nn. specijalizirani 7223. majstor 7223.5 horizontalni kovinobušač.6.3 blanjač kovina 7223.5 kovinotokar.

2 pomoćni oštrač alata 7224.2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA 7224.2 brusač i čistač kovina 7224.19. poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme.2 brunirač 7224.3 oštrač alata 7224. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA Monteri i mehaničari strojeva podešavaju.11.11. e) nadgled ostalih radnika. motornih vozila.34. montiraju.33. održavaju i popravljaju pogonske motore. Ti poslovi obično uključuju: montiranje. c) popravak.31.2 polirač 7224.23. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 7224.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA 7224.22. podešavanje.8.32. Ti poslovi mogu http://www.htm 18.11.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 421 of 823 odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate.21.2 grecač 7224.11. poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu.6.11.3 serviser dijamantnih pila DODATAK: 7224. održavanje i popravak pogonskih motora. motorna vozila.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 ČISTAČ ODLJEVAKA PODVRSTA 723. namještanje i oštrenje žičanih pila.2 lepač 7224.5 oštrač alata.nn. U toj su skupini zanimanja: 7224. b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata. d) srodne poslove. specijalizirani 7224.

testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila.27. podešavanje. majstor 7231.5 mehaničar pružnih vozila.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta 7231. testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila. majstor 7231.3 mehaničar pružnih vozila 7231. testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila. e) ispitivanje. servisiranje. testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila. 7231.2 mehaničar bicikla 7231. Mehaničari i monteri motornih vozila 7232.nn. kamiona i ostalih motornih vozila. servisiranje.22. podešavanje.2008 . MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju. f) srodne poslove. servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača. servisiranje. servisiranje.23. mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva Uputa: vidi uputu uz rod 7. podešavanje. g) nadgled ostalih radnika. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7231.19. specijalizirani http://www.8. Monteri.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 422 of 823 uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.26. c) ispitivanje.25.5 automehaničar.24.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zrakoplovni mehaničari i monteri 7233. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje. podešavanje. putničkih automobila. b) ispitivanje.htm 18.5 mehaničar motocikla. d) ispitivanje.3 mehaničar motocikla 7231.3 automehaničar 7231. servisiranje. montiraju. U toj su skupini zanimanja: 7231. podešavanje.21.11. testiranje i popravak motora i motornih vozila.

servisiranje.29. testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA.4 mehaničar zrakoplova i motora 7232.11.6. SPECIJALIZIRANI 7232.3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA 7231.23.26.12.5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA. c) ispitivanje. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju.28. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje. podešavanje. b) ispitivanje. MAJSTOR 7231. specijalizirani 7231.24. podešavanje.11. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7233. specijalizirani DODATAK: 7232. MONTERI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar zrakoplova i motora. U toj su skupini zanimanja: 7232. podešavaju. podešavanje.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA 7231.nn.8.2 podmazivač vozila DODATAK: 7231.htm 18. servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 423 of 823 7231. podešavaju.19. c) nadgled ostalih radnika.27. b) srodne poslove. d) ispitivanje. testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova. testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa. servisiraju.2008 . testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova). servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje. testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa http://www. ispitivanje.5 dijagnostičar kvarova na vozilima. servisiraju.

5 monter poljoprivrednih strojeva.3 monter energetske opreme 7233.8.07.02.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 424 of 823 specifikacijama i normama.12.5 monter brodske opreme. specijalizirani 7233.5 monter dizala.17.nn.11. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.08.5 monter industrijskih transportnih sredstava.16.22. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233. e) srodne poslove.3 monter poljoprivrednih strojeva 7233.06.3 monter tekstilnih strojeva 7233.2008 .19.3 monter dizala 7233.5 monter tekstilnih strojeva. specijalizirani http://www.5 monter alatnih strojeva.18. specijalizirani 7233.32. specijalizirani 7233.31.3 mehaničar metalurške opreme 7233.34.33.5 monter energetske opreme. f) nadgled ostalih radnika.15.3 mehaničar procesne opreme 7233.2 pomoćni monter strojeva 7233.5 mehaničar procesne opreme.3 monter procesne opreme 7233.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.01. specijalizirani 7233.3 monter alatnih strojeva 7233.5 mehaničar metalurške opreme.03.3 monter strojeva 7233.05. U toj su skupini zanimanja: 7233.htm 18.5 monter strojeva.3 monter brodske opreme 7233.5 monter procesne opreme.3 monter industrijskih transportnih sredstava 7233.21.04. specijalizirani 7233.14.23. specijalizirani 7233.

3 mehaničar konfekcijskih strojeva 7233.5 mehaničar brodskih strojeva. specijalizirani 7233.55.35. specijalizirani 7233.40.50.60.51.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 425 of 823 7233.3 mehaničar alatnih strojeva 7233.8.5 mehaničar grafičkih strojeva.5 mehaničar građevinskih strojeva.6.42.49.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo 7233.5 mehaničar alatnih strojeva.5 mehaničar rudarskih strojeva.3 mehaničar rudarskih strojeva 7233.3 mehaničar grafičkih strojeva 7233.36.5 mehaničar energetske opreme.2008 .59.39.54.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala.56.5 mehaničar tekstilnih strojeva.52.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku.58.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.48.38. majstor 7233. specijalizirani 7233.5 mehaničar konfekcijskih strojeva.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala 7233.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje 7233. specijalizirani 7233. majstor 7233.47.3 mehaničar brodskih strojeva 7233.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo.3 mehaničar tekstilnih strojeva 7233.3 mehaničar građevinskih strojeva 7233. specijalizirani 7233.57. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.htm 18.45.46.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije http://www.5 mehaničar opreme za grijanje. specijalizirani 7233.43.41.3 mehaničar opreme za grijanje 7233.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku 7233.specijalizirani 7233.44. specijalizirani 7233.19.53.3 mehaničar energetske opreme 7233.37.61.5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje.

3 mehaničar industrijske opreme 7233.63.2008 .htm 18.3 serviser vatrogasnih aparata 7233.82.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7233.19.5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.68.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije.6.2 pomoćni strojobravar 7233.nn. specijalizirani 7233.37.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije 7233.72.85. majstor 7233.39.2 podmazivač strojeva 7233.37.64.3 serviser šivaćih strojeva 7233.67. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233. majstor DODATAK: 7233.62.86.2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA 7233.5 strojobravar.5 serviser plinskih uređaja. specijalizirani 7233.37.81.3 FRIGOMEHANIČAR http://www.83.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 strojobravar 7233.5 serviser šivaćih strojeva.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM.69.5 mehaničar šumske mehanizacije.5 mehaničar industrijske opreme.3 mehaničar šumske mehanizacije 7233.3 SERVISER ZA PLAMENIKE 7233.3 serviser plinskih uređaja 7233.84. majstor 7233.8. SPECIJALIZIRANI 7233.21.65.3 serviser uređaja za natakanje goriva 7233.5 serviser uređaja za natakanje goriva.66.71.3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM 7233.87.23.22.70.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA 7233. specijalizirani 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 426 of 823 7233.

prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja. SPECIJALIZIRANI 7233. servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme. MAJSTOR PODVRSTA 724. servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda.2008 .65. instaliranje i popravak električnih mreža.49.5 MEHANIČAR ZA PUMPE.49.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE 7233. SPECIJALIZIRANI 7233.87.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 427 of 823 7233. instaliranje.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA.50.3 BRODSKI MEHANIČAR 7233.67.67.53.49.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU 7233.htm 18.49.3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA 7233. sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava.3 MEHANIČAR ZA PUMPE 7233.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE 7233.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA 7233. SPECIJALIZIRANI 7233.19. instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala. SPECIJALIZIRANI 7233.43.68.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA 7233.50. Ti poslovi obično uključuju: namještanje. prilagođavanje.i videouređaja. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7241. Elektromonteri i elektromehaničari http://www.57.68.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE.3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA 7233.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR 7233.46.3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA 7233.86.8. namještanje. prilagođavaju.67.nn.6. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE 7233. servisiranje i popravak audio.

radionicama i na drugim mjestima. U toj su skupini zanimanja: 7241.18.8. specijalizirani http://www. b) namještanje.3 elektromonter dizala 7241. e) nadgled ostalih radnika. c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda. prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora).12.3 monter električnih strojeva i opreme 7241. električnih sklopnih aparata.16.2 pomoćni monter električnih strojeva 7241.22.11.14.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241.5 elektromehaničar za elektroenergetiku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. tvornicama.3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova 7241.3 monter električnih aparata za kućanstvo 7241. specijalizirani 7241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 428 of 823 7242.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. mehaničari i serviseri elektronike 7244. mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata.nn. električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima. instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja.21.5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža Uputa: vidi uputu uz rod 7.13. ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja 7245. Ti poslovi uključuju: a) namještanje.6. Monteri. prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama. motornim vozilima i na brodovima.19.htm 18.17.3 elektromehaničar za elektroenergetiku 7241. 7241. Monteri. prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva.2008 . d) srodne poslove.

5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU.28. SPECIJALIZIRANI 7241.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.3 elektromonter 7241.8.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU 7241.53.19.42.31.26.55.3 elektromehaničar za kućanske aparate 7241.2 pomoćni elektromehaničar 7241.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva 7241.42.5 brodski elektromehaničar.17.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila 7241.24.5 elektromonter.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE.25.21.54.3 autoelektričar 7241.32.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva.5 elektromehaničar. majstor 7241.25.52. MAJSTOR 7242. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE http://www.51. specijalizirani 7241.43.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove.41. specijalizirani DODATAK: 7241.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 autoelektričar.26. specijalizirani 7241.5 elektromehaničar za kućanske aparate.27.nn.htm 18.41. SPECIJALIZIRANI 7241.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila. specijalizirani 7241. majstor 7241.3 elektromehaničar 7241. specijalizirani 7241. MONTERI. specijalizirani 7241.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA 7241.6.3 BRODSKI ELEKTRIČAR 7241.44.3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE 7241.3 brodski elektromehaničar 7241.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove 7241.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 429 of 823 7241.23.22.

namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene. elektronički mjerni i zaštitni uređaji). d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda. specijalizirani 7242. telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava.27.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje.4 mehaničar medicinske elektronike 7242. specijalizirani 7242. Ti poslovi uključuju: a) kontrolu. e) srodne poslove.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 430 of 823 Monteri.nn. mehaničari i serviseri elektronike montiraju.26. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242. namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona.5 monter medicinske elektronike.8. b) nadzor.5 monter radio-televizijske elektronike.25. specijalizirani 7242.5 monter računalne elektronike.11.17.2008 .18. nadziru. specijalizirani http://www.19. uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava.14. specijalizirani 7242. radarske opreme i signalizacijskih sustava. U toj su skupini zanimanja: 7242. f) nadgled ostalih radnika.21.5 monter audiovizuelne elektronike.22.24. specijalizirani 7242.3 monter elektroničke opreme 7242.23.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 monter televizijskih antena 7242.5 mehaničar elektronike uredskih strojeva.5 monter signalne elektronike. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242.16. medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene.13.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva 7242.6.12. c) nadzor. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji.5 monter elektronike instrumenata.5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva 7242.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.37.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE.30.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja 7242. MAJSTOR 7242.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE 7242.35.3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR 7244.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 431 of 823 7242.31. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242. MAJSTOR 7242. održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU 7242.3 mehaničar elektroničar 7242. MONTERI.42. specijalizirani DODATAK: 7242.32.41. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Monteri.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja 7242.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA 7242.34.32.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 7242. http://www. specijalizirani 7242.htm 18.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE 7242.29.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE.6.36. majstor 7242.30.5 mehaničar računalne elektronike.5 mehaničar audio i video tehnike.4 mehaničar zrakoplovne elektronike 7242.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja. majstor 7242.28.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA 7242.26.33.41.28.33.32.30.4 IRE AVIOMEHANIČAR 7242.4 mehaničar računalne elektronike 7242.3 mehaničar audio i video tehnike 7242.5 mehaničar elektroničar.8.31.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA. MAJSTOR 7242.19.5 mehaničar zrakoplovne elektronike.nn.28.33.2008 .

Ti poslovi uključuju: a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju. b) srodne poslove.htm 18.8.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE.19.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7244.11.12.21. U toj su skupini zanimanja: 7244.6. servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika. c) nadgled ostalih radnika. specijalizirani DODATAK: 7244. specijalizirani 7244.22.21.5 monter telekomunikacijskih uređaja.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja 7244.nn.21.2 pomoćni monter električnih mreža http://www.3 monter telekomunikacijskih uređaja 7244.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.11. c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER 7244. SPECIJALIZIRANI 7245.22.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA 7244. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne. d) srodne poslove. b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova. SPECIJALIZIRANI 7244.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 432 of 823 Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.2008 .13.5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja 7244. U toj su skupini zanimanja: 7245. e) nadgled ostalih radnika. telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove.

izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina.19.12. staklari i srodna zanimanja 733. tekstila. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. PRECIZNI MEHANIČARI.2008 .3 MONTER DALEKOVODA 7245. Lončari. PODVRSTA 731. izradu ručnih radova od drva. glazbala. keramike.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 monter električnih mreža 7245.23.21.3 KABEL MONTER VRSTA 73.22. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 731. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. keramičari.htm 18. različite proizvode poput nakita. Precizni mehaničari i srodna zanimanja 732. Tiskari i srodna zanimanja 735. kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove. KERAMIČARI. izradu predmeta od porculana. STAKLARI. Tehnički crtači i kemijski laboranti Uputa: vidi uputu uz rod 7. predmeta od plemenitih kovina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 433 of 823 7245. keramičari. porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva. tiskarske i knjigoveške poslove.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža 7245.nn. specijalizirani DODATAK: 7245.6. kože i sličnih materijala. keramike i stakla.5 monter telekomunikacijskih mreža. optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. meteoroloških. bojanje i ukrašivanje različitih predmeta. Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. TISKARI Precizni mehaničari.5 monter električnih mreža.13.12. izradu i popravak glazbala. staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.22. specijalizirani 7245. http://www. tekstila. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 734.3 monter telekomunikacijskih mreža 7245.

nakit i ostale predmete od plemenitih kovina. e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme.2008 . sile okretnog momenta i snage te drugo. glazbala. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7311. optičkih. f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza.12. popravak i namještanje optičkih instrumenata. Zlatari.6. h) nadgled ostalih radnika. b) izradu. Ti poslovi uključuju: a) izradu. meteorološke. meteoroloških.3 urar 7311. testiraju i popravljaju mehaničke satove. c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature. za mjerenje topline i vlažnosti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.5 urar. Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova. namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja. U toj su skupini zanimanja: 7311. ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. nautičkih. 7311. Glazbalari i ugođači glazbala 7313. tlaka. gustoće i kiselosti tekućina i plinova. izradu i popravak glazbala. zubarskih. majstor http://www.htm 18. protoka. količine. d) izradu i popravak kirurških instrumenata.nn. popravak. Precizni mehaničari 7312. servisiraju. optičke i druge precizne instrumente te opremu. industrijske.8. medicinske. PRECIZNI MEHANIČARI Precizni mehaničari izrađuju. kirurških. nautičke. rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina.11. g) srodne poslove.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 434 of 823 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente. draguljari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.35.5 mehaničar za vage. majstor DODATAK: 7311.34.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR 7311.36.2008 .22.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA.56.nn. MAJSTOR http://www.26.36.5 mehaničar uredskih strojeva.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu 7311.6. MAJSTOR 7311.htm 18.61.4 instrumentalni optičar 7311.3 izrađivač ortopedskih pomagala 7311. majstor 7311. majstor 7311. specijalizirani 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata. majstor 7311.5 serviser fotografske opreme.35.55.31. specijalizirani 7311.5 izrađivač ortopedskih pomagala. majstor 7311.62.5 finomehaničar.53.3 izrađivač kirurških instrumenata 7311. MAJSTOR 7311. MAJSTOR 7311.3 mehaničar uredskih strojeva 7311.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju 7311. majstor 7311.3 mehaničar za vage 7311.21.5 instrumentalni optičar.25.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata 7311.3 serviser fotografske opreme 7311. majstor 7311.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu.3 finomehaničar 7311.8.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE.23.51.24.5 izrađivač kirurških instrumenata.32.24. majstor 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 435 of 823 7311.19.34.54.52.22.

18. e) izradu i popravak ostalih glazbala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 436 of 823 7311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 7312.htm 18. glasovira i drugih glazbala.19.5 glazbalar.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR 7312. d) ugađanje orgulja.6. g) nadgled ostalih radnika.2008 .52.8.3 glazbalar 7312.12. majstor za orgulje 7312.19.3 ugođač glazbala DODATAK: http://www. majstor za glasovire 7312.14.17. gudačkih i puhačkih glazbala.2 pomoćni glazbalar 7312. puhačka i udaračka glazbala. tambura.15.31.5 glazbalar. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak harmonika.16. f) srodne poslove.61. c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira. majstor 7312.61. gudačka.5 glazbalar.20. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju. majstor za udaračka glazbala 7312.5 glazbalar.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE. majstor za harmonike 7312. b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova.nn.5 glazbalar.3 PRECIZNI MEHANIČAR 7311.11. majstor za tambure 7312.5 glazbalar.13.5 glazbalar.5 glazbalar. popravljaju i ugađaju tambure. MAJSTOR 7311. majstor za gudačka glazbala 7312. majstor za puhačka glazbala 7312.

f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina.3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA PODVRSTA 732. g) srodne poslove.12. narukvica i drugih predmeta. h) nadgled ostalih radnika. e) popravak predmeta od plemenitih kovina.21.23. LONČARI.3 prešač plemenitih kovina 7313.13.3 ljevač plemenitih kovina 7313.htm 18.15.nn.8.19. kao prstenja.14.3 valjač plemenitih kovina DODATAK: 7313.5 zlatar.2 filigranist 7313. broševa.3 GRADITELJ ORGULJA 7312.11. d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu.19.3 bižuterist 7313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA http://www.5 GRADITELJ ORGULJA.3 zlatar 7313. c) izradu kompletnih komada nakita.2008 .12. draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete. majstor 7313. U toj su skupini zanimanja: 7313. ZLATARI. obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima. MAJSTOR 7313.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 437 of 823 7312.22.6. KERAMIČARI. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA Zlatari. Ti poslovi uključuju: a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala. b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina.3 draguljar 7313.

LONČARI. keramičke i ostale predmete i natpise. keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode. posuđe od porculana i stakla. graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) srodne poslove. staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode. tekstila i ostalih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 7. Staklari 7323. 7321. sanitarne keramike. b) izradu kalupa od gline i gipsa. keramike. nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise. U toj skupini su zanimanja: 7321. i) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 438 of 823 Lončari. Brusači i jetkači stakla 7324. Ti poslovi uključuju: a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari.nn.htm 18. izradu brusnih ploča. izradu posuđa od stakla. e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda. Lončari.2 pomoćni gipsmodelar http://www.2008 . KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Lončari. ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 7321.6. posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode. Dekorateri stakla. Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda. f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe. pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje. c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje. keramičari. d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe. posuđa od porculana.11. keramičari i srodna zanimanja 7322. g) oblikovanje brusnih proizvoda.19.8. bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene.

specijalizirani 7322.5 staklar. d) brušenje i rubljenje stakla. U toj su skupini zanimanja: 7322.htm 18. zagrijavanjem i savijanjem.22. prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu.3 gipsmodelar 7321.3 staklopuhač 7322.17.2 pomoćni staklopuhač 7322.3 izrađivač leća 7322.6.13.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje 7322.5 staklopuhač.3 keramičar 7321. oblikuju. STAKLARI Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu.2 lončar 7321.2 razvrstavač keramičkih proizvoda 7321.2 ljevač keramičkih proizvoda 7321.13.5 gipsmodelar.14. majstor http://www. ručnim oblikovanjem.24.3 staklar 7322. b) zagrijavanje.8. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje. specijalizirani 7321. c) brušenje i poliranje leća.19.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala 7322.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla.12. bruse i poliraju staklo.15.16.21. f) srodne poslove.2008 .23.31.11.12. oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 439 of 823 7321. g) nadgled ostalih radnika.

emajla. d) nadgled ostalih radnika. f) nadgled ostalih radnika. KERAMIKE.2008 . U toj skupini su zanimanja: 7323. specijalizirani 7323. Ti poslovi uključuju: a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu. b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima. raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica. prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem. c) srodne poslove.3 GRAVER STAKLA 7323.nn. c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom.11. e) srodne poslove. d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa.5 brusač kristalnog stakla. drva.12.3 KRISTALOBRUSAČ 7324. gumenih pečata i ostalih sredstava. DEKORATERI STAKLA. laka.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 440 of 823 7323. jetkanje.11.3 jetkač stakla DODATAK: 7323. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA Dekorateri stakla. metala.3 brusač kristalnog stakla 7323.11. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima.8. keramike. staklenim površinama. pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa. otisaka.6. U toj su skupini zanimanja: 7324. tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte.2 dekorater keramike http://www.13. b) nanošenje boje.htm 18. cakline.19. Ti poslovi uključuju: a) bojanje uzoraka na predmetima kistom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

3 dekorater tekstila 7324. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.18.2 dekorater emajlom 7324.3 dekorater drva 7324. tkanje.5 pismoslikar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 441 of 823 7324.21.21.19.13. gline. i drugih materijala. slame. majstor 7324. izrada tradicionalne obuće.8.15. rezbarenje.12. bojanje i ukrašavanje raznih predmeta. trske. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 7332. te rezbare. pletenje.2 graver pečatorezac DODATAK: 7324. kukuruzovine. pojaseva i ostalih predmeta. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva. oblikovanje.3 pismoslikar 7324. izrada torbica. školjki. izrada čipki. kamena. trske.htm 18.22.14.17. slame. 7331.2 posrebrivač ogledala 7324. kamena. kao i u dekorativne svrhe. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva.2008 . vezenje. sastavljanje.16. pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu http://www.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU 7324.2 glazer keramike 7324. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu. oblikuju. školjki i drugih materijala. rogovlja.2 dekorater stakla 7324. sastavljaju. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 7.31.16.6.nn.3 GRAFOSLIKAR PODVRSTA 733.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 dekorativni ličilac 7324. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7331.

torbice.21.21.2 pletač slamom 7331.2008 .2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE 7331. pojase te ostale potrepštine.2 izrađivač kamenih predmeta 7331. tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo. pletenje.2 medičar i voskar 7331. e) nadgled ostalih radnika.31.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA 7332. dasaka za rezanje.2 izrađivač tradicijskih predmeta DODATAK: 7331. Ti poslovi uključuju: http://www. ili za dekoraciju.21. d) srodne poslove.33.35. nakita i sličnih predmeta.11. šahovskih figura. mreže i užad.32. slame.2 IZRAĐIVAČ DRŽALA. ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA 7331.2 PLETAČ LIKOM 7331.11.34. kamena. pletiva. ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu.6. vezenu. trske. sastavljanje. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu. i sličnih materijala. vrčeva. žlica za serviranje.11.19. sastavljanje. Ti poslovi obično uključuju: a) pripremu drva. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine.htm 18. kao i tradicijsku obuću.2 rezbar predmeta od rogovlja 7331. kukuruzovine.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 442 of 823 uporabu. vaza.2 drvodjelja 7331.2 izrađivač predmeta od školjki 7331. slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta. c) rezbarenje.34. košara.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM 7331. b) rezbarenje.nn. kao zdjela za salatu.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta. U toj su skupini zanimanja: 7331. kao kipova i skulptura. školjki.

Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Stereotiperi i srodna zanimanja 7343. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica. tekstila ili drugih materijala. U toj skupini su zanimanja: 7332. u jednom ili više tonova boje. Fotografi i srodna zanimanja 7345. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7341. c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće.12.2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda 7332. pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna. torbica. izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda PODVRSTA 734. b) izradu čipki.2008 . SLAGARI I TISKARI http://www. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži.6. uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga.nn. ručni tiskari Uputa: vidi uputu uz rod 7. tkanje. pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo.8. e) nadgled ostalih radnika. pripremu originalnih fotografija za reprodukciju. 7341.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica. d) srodne poslove. Sitotiskari. Tiskarski graveri i jetkači 7344. pojasa i ostalih proizvoda. izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom. tekstilu. metalu ili drugim materijalima. Knjigoveže i srodna zanimanja 7346. Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 443 of 823 a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu. Slagari i tiskari 7342.11.

3 tiskar probnih otisaka http://www.3 izrađivač ploče za Braillovo pismo 7341.3 ofset tiskar 7341. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno.13. nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu 7341.28.5 grafičar za fotoslog i računalni slog.6.11.8.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku 7341.3 fleksografski tiskar 7341.27. ugađanje pasera. c) raspored stranica na arku. višebojno i probno otiskivanje).22.3 bakrotiskar 7341. Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta.29. uložnih kuteva.3 strojni slagar 7341.23. U toj su skupini zanimanja: 7341.3 knjigotiskar 7341. g) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7341.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 444 of 823 Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak.16.3 ručni slagar 7341.14.24.3 slagar 7341. Ti poslovi uključuju: a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima. d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom.12.26.3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku 7341.25.3 slagar na računalnom terminalu 7341. f) srodne poslove.htm 18. regulacija nanosa boje. e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi. b) uređivanje i montažu stranica.21.nn.3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku 7341.19.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.

specijalizirani 7341. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona. voska i drugih materijala.htm 18.16.nn. d) nadgled ostalih radnika.12.3 ljevač stereotipskih ploča 7342. U toj su skupini zanimanja: 7342. blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike.11.8.30.3 grafičar slagar/monter DODATAK: 7342.3 tiskar višebojnih otisaka 7341.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu.3 nijanser tiskarskih boja 7341.3 GRAFIČAR TISKAR 7342.33.6.3 STEREOTIPER 7343. c) srodne poslove.31. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove.33.5 grafičar tiskarske proizvodnje. za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.3 tiskar DODATAK: 7341.19. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka.32. matrice.16.3 GRAFIČAR PRIPREME 7341.2008 . http://www.13.3 SLOVOSLAGAR 7341.3 GRAFIČAR TISKA 7341.12.3 ljevač olovnih slova 7342.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 445 of 823 7341.

3 reprofotograf DODATAK: 7343.11.3 SKENERIST U TISKARSTVU 7343.15.3 CINKOGRAF 7343.13.5 tiskarski graver. specijalizirani 7343.3 MONTERKOPIST 7343.3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF 7344.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7343. polimera itd. g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem.14. b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča. matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma. valjaka. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA http://www.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja 7343. elektromehaničku obradu metala.23.6.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 446 of 823 Ti poslovi uključuju: a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena. f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima. h) srodne poslove.3 RETUŠER 7343.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu 7343.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu 7343.12.23. i) nadgled ostalih radnika.21.23.22.23.23. c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja. polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi.8. U toj skupini su zanimanja: 7343.htm 18.nn.5 grafičar pripremne proizvodnje.2008 .3 grafički jetkač 7343. d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče. elektrokemijsku.3 kemigraf 7343.19. e) kemijsku. metala.

f) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) ručno uvezivanje knjiga i periodike. U toj skupini su zanimanja: 7345. jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 447 of 823 Fotografi i srodni radnici fotografiraju. g) nadgled ostalih radnika. Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira. rastiranje. majstor 7344.3 fotolaborant 7345. U toj skupini su zanimanja: 7344.11. f) srodne poslove.5 fotograf.nn.2008 . e) izradu jednobojnih.8. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga. razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji. retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije.13.6. d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika. c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga.3 obrađivač materijala u knjigovežnici http://www. e) srodne poslove.11. d) ručnu obradu kartona.12. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina.3 fotograf 7344. b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme. b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima.

16.12.13.14.2008 . plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska.3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku 7346.6.3 tiskar na metalu 7346. c) srodne poslove. majstor 7345.15. tekstilu.3 sitotiskar http://www.13.14.12.21.3 knjigoveža 7345.16. RUČNI TISKARI Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 448 of 823 7345. Ti poslovi uključuju: a) tiskanje na papiru.18.11. U toj su skupini zanimanja: 7346.3 ručni izrađivač proizvoda od papira DODATAK: 7345.nn.8. b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima.3 tiskar na plastici 7346.3 ručni tiskar 7346.3 tiskar na tekstilu 7346.3 knjigoveža za ručni uvez 7345.15. kovinama.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda 7345. specijalizirani 7345.3 GRAFIČAR DORADE 7346.3 grafičar za doradu 7345.5 knjigoveža.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak 7346.3 knjigoveža mekog uveza 7345.5 grafičar završne proizvodnje. SITOTISKARI.19.17. d) nadgled ostalih radnika.3 knjigoveža tvrdog uveza 7345.17.htm 18.

mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. geodeziji.2008 .8. građevinarstvu. popravak i održavanje zgrada. postavljanje instalacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 449 of 823 PODVRSTA 735. vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. raznih karata. jednostavne analize. mostova. brana.6. kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. postavljanje instalacija. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. tehničari i srodna zanimanja). te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik.htm 18. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7351.nn. Ti poslovi uključuju: a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda. brana. Kemijski laboranti Uputa: Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu. U toj su skupini zanimanja: http://www. preuređivanje. c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža. Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju. mostova. cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika. e) srodne poslove. popravak i održavanje zgrada. skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse. cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata. d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. Tehnički crtači 7352. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. 7351. kartografiji. elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3. f) nadgled ostalih radnika. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. TEHNIČKI CRTAČI Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica.19. (Inženjeri. ispitivanja i analize. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. preuređivanje.

TEKSTILA. u hranu. cipela i srodnih proizvoda. e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. voća.2 pomoćni tehnički crtač 7351. žitarica.12.3 kemijski laborant VRSTA 74.3 tehnički crtač DODATAK: 7351.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 450 of 823 7351.11. c) jednostavne analize. tekstila. ribe. PRERAĐIVAČI HRANE. pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu. kože i krzna.nn. povrća i sl. KEMIJSKI LABORANTI Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima.11.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme. U toj su skupini zanimanja: 7352.2008 . Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. KOŽE Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva. DRVA. materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda. šešira. mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala.11.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA 7352. odjeće.6. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: http://www. d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme. kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka.2 pomoćni kemijski laborant 7352. b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse. kože i ostalih sirovina. obradu i preradu prirodnih vlakana. izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva. krzna. g) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izradu i popravak sukna.19. ispitivanja i analize.12. f) srodne poslove.

Pekari. prerađuju i konzerviraju voće. Prerađivači hrane 742.6. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila 744. Prerađivači voća. Graditelji plastičnih plovila Uputa: vidi uputu uz rod 7. 7411. Kušatelji i ocjenjivači namirnica Uputa: vidi uputu uz rod 7. povrće i sličnu hranu. Proizvođači mliječnih proizvoda 7414. kolača i drugih proizvoda od brašna. kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. izradu kruha. čiste. povrća i srodna zanimanja 7415. Prerađivači drva 743. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože 745. PODVRSTA 741. obradu i preradu mlijeka.htm 18.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 451 of 823 741. solenjem i dimljenjem. proizvodnju vode. kolača i ostalih proizvoda od brašna. slastičari i srodna zanimanja 7413. Ti poslovi uključuju: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. preradu i konzerviranje voća. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7411. PRERAĐIVAČI HRANE Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu. kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode.8. konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem. soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. MESARI I SRODNA ZANIMANJA Mesari i srodni radnici pripremaju životinje.19. preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica. Mesari i srodna zanimanja 7412. režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice. izrađuju različite vrste kruha. Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu. preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina. povrća i slične hrane.nn.

gotovog tijesta.11.5 mesar. slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha. d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda.11.5 KOBASIČAR. pita i ostalih proizvoda od brašna. Ti poslovi uključuju: a) izradu kruha. e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. PEKARI.htm 18. keksa.13.3 pekar http://www.11.12. kolača i ostalih proizvoda od brašna.8.3 KOBASIČAR 7411.2 pomoćni mesar 7411.11.19. d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7411.13.2008 .12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 452 of 823 a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu. g) nadgled ostalih radnika. majstor DODATAK: 7411.3 mesar 7411.nn.12.2 POMOĆNI CREVAR 7411.2 POMOĆNI KOBASIČAR 7411. umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA Pekari. b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera.3 CREVAR 7411.6. U toj su skupini zanimanja: 7412. miješanje i oblikovanje. b) pripremu sastojaka. c) srodne poslove. kolača. kao i ručno izrađene slastice. SPECIJALIZIRANI 7412. čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva. f) srodne poslove.

2 pekar bureka i pizze 7412.2008 . PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva.3 SLADOLEDAR 7413. c) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 453 of 823 7412. cijeđenje zgrušanog mlijeka.21. soljenje i ekstrakciju soka i ulja.2 licitar 7412.31. b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica.5 mljekar. b) zgrušnjavanje mlijeka. povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće.3 mljekar 7413.8.13. U toj su skupini zanimanja: 7413.12.htm 18.21.5 pekar.19.3 SIRAR 7414. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA Prerađivači voća. zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće. Ti poslovi uključuju: a) prokuhavanje mlijeka. povrće i sličnu hranu na različite načine.3 slastičar 7412. majstor 7412. Ti poslovi uključuju: a) istiskivanje soka iz voća. stavljanje u kalup za oblikovanje sira.6. uključujući kuhanje. odvajanje vrhnja od mlijeka. majstor DODATAK: 7413.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRERAĐIVAČI VOĆA. bućkanje vrhnja u maslac. http://www.11.12.23. sušenje. različitih vrsta oraha i voća.22.5 slastičar. vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju.3 tjesteninar DODATAK: 7412. d) nadgled ostalih radnika. majstor 7412.11.nn.

c) nadgled ostalih radnika. http://www. hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade.11.3 proizvođač bezalkoholnih pića DODATAK: 7414.3 prerađivač voća i povrća 7414.3 proizvođač alkoholnih pića 7414. d) srodne poslove. kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda.5 kušatelj hrane 7415. b) srodne poslove.nn.12. U toj su skupini zanimanja: 7415.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.12.19. U toj su skupini zanimanja: 7414. izrađuju i popravljaju pokućstvo.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 454 of 823 c) kuhanje.5 ocjenjivač hrane 7415. PRERAĐIVAČI DRVA Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva.11.11.14. soljenje i sušenje voća. hrane i napitaka. povrća i slične hrane.3 proizvođač jestivih ulja 7414.htm 18. izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.5 ocjenjivač pića PODVRSTA 742. pomoću alata i strojeva za obradu drva.6.3 OCTAR 7415.2008 .13.5 kušatelj pića 7415.14. podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva. e) nadgled ostalih radnika.13. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju. inventar. Ti poslovi uključuju: a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda. kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu. šablone i modele od drva.

podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje. izrađivači četaka i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. izrada.2 pomoćni kuhar šibe 7421.2 pomoćni sušitelj drva 7421.3 paritelj drva 7421. dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva.2 pomoćni paritelj drva 7421. dekoriranje i popravak pokućstva od drva.3 kuhar šibe 7421. c) srodne poslove. Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači 7423.19.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva 7421. Obrađivači drva 7422. suše. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7421. d) nadgled ostalih radnika.3 sušitelj drva 7421. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.nn.2 pomoćni radnik za vlaženje drva http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 455 of 823 Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva. drvenih skija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima. impregniraju.15.13. oblikovanje i rezbarenje. vlaže i klimatiziraju drvo. izrada pletenog pokućstva. zaštićuju. OBRAĐIVAČI DRVA Obrađivači drva pare. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima 7424. modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula.2008 .16.htm 18.21.12. b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita.8.6. košara i sličnih predmeta te metli i četki.11. U toj su skupini zanimanja: 7421. izrada.14. obuće i dijelova obuće i sportske opreme.17. Pletači košara. 7421.

STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju. g) srodne poslove.11. drvenu opremu.23. kalupe. e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija.2 pomoćni stolar 7422.3 stolar 7422.5 stolar.6.5 stolar.16. obuće i sportske opreme i štapova.2008 .3 stolar stilskog pokućstva 7422. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom.3 impregnator drva 7421. dekorni i umjetnički 7422. točkova i ostalih drve c) nih dijelova vozila.5 restaurator drvenih predmeta. drvene skije. lula.3 ovlaživač drva 7421.3 stolar. b) izradu i popravak drvenih vozila. bojanje premazima ručnim alatom i močenjem. uzorke. bačava. U toj su skupini zanimanja: 7422.5 obrađivač drva.2 pomoćni impregnator drva 7421. dekorni i umjetnički majstor 7422. f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta. specijalizirani 7422.19. ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo.12.22. specijalizirani http://www.15. kao što su lule. kola i ostale drvene dijelove vozila.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 456 of 823 7421.25.17.18. majstor 7422.htm 18.nn. modele.5 majstor stilskog pokućstva 7422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i druge predmete. drvenih skija. obuća. h) nadgled ostalih radnika.14. mjernih modela i modela u naravnoj veličini.24. sportska oprema i štapovi.13. d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka.8.

32.15.3 kolar 7422.5 bačvar.45.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 457 of 823 7422.nn.21.5 drvorezbar.5 STOLAR ZA INTARZIJE.2 bojadisar drvenih proizvoda 7422.19.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA.46.3 stolar.52.5 stolar.43. specijalizirani 7422.44.3 bačvar 7422.41. specijalizirani 7422.3 drvogalanterist 7422.3 intarzijski stolar 7422. specijalizirani za izradu šablona i prototipova 7422.22.51.3 izrađivač drvene sportske opreme 7422.42.63.3 modelar kalupa i peta 7422.31.33. MAJSTOR 7422. ortopedski specijalizirani 7422.53.26. majstor 7422.3 izrađivač okvira za slike 7422.5 ljevački drvomodelar.3 drvomodelar 7422.64.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu 7422.2008 .5 majstor drvene sportske opreme 7422. MAJSTOR 7422.22.33.3 stolar za šablone 7422.3 drvorezbar 7422.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. ortopedski 7422.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA http://www.2 nanositelj kita na drvo 7422.24.25. specijalizirani 7422.23.5 kolar. majstor DODATAK: 7422.5 stolar.3 ljevački drvomodelar 7422.htm 18.5 intarzijski stolar.62.8.47.

d) nadgled ostalih radnika. liko.47. trske.3 drvotokar 7423.8.11.19. izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo. četke.htm 18. majstor 7424.47. i pletene košare. oblikovanje.3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI 7422. trske. metle. sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke. d) izbor i obradu materijala kao što su sirak. bušenje.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva 7423. dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle.42. šibe. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA Pletači košara. rogoza i sličnih materijala.3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE 7423.). specijalizirani 7423. http://www.3 MODELSTOLAR 7422. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8.5 drvotokar. b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 458 of 823 7422. kao što su dlaka. tokarenje i rezbarenje.12.6. To su strojevi za precizno piljenje. PLETAČI KOŠARA. U toj su skupini zanimanja: 7423.14.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA 7422.2008 .5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva. b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća. e) srodne poslove.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rogoza i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe. c) izbor i obradu materijala za četke i kistove.13.47. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima. ucrtavanje.

41.21. izradu krojene odjeće. izradu.3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA PODVRSTA 743.2 četkar 7424. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana. Tkalci.21. predenje. Krznari 7435.2 metlar DODATAK: 7424.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 459 of 823 f) nadgled ostalih radnika. vezilje i srodna zanimanja 7437.22.htm 18.2 pletač košara 7424. pletači i srodna zanimanja 7433.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.3 pletač pokućstva 7424. Krojitelji tekstila. tapetiranje pokućstva i izrada madraca. Pripremači tekstilnih vlakana 7432. šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja. Tapetari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala.2008 . izrađuju tkanine.31. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo. mreža. krzna. Krojači i klobučari 7434. izradu šablona.19.11. sudjelovanje u izradi gotove odjeće. konaca i ostalih proizvoda. udvajanje. kože 7436. Šivači. izradu tkanina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana. pletiva i proizvode izrađene na druge načine. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7431.nn.6. pletiva. sukanje i namatanje pređe.3 pletač košaračkih uzoraka 7424. U toj su skupini zanimanja: 7424. predu. mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna.8.

udvajanje pramenova. e) srodne poslove.19. pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje. c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan. tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu. f) nadgled ostalih radnika.nn. ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana. d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom. pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno.3 pripremač tekstilnih vlakana 7432. e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 460 of 823 7431. f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva. c) čišćenje. izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma. tapiserija. http://www. izrađuju tepihe tehnikom uzlanja. b) pranje. U toj su skupini zanimanja: 7431. TKALCI. d) slaganje vlakana u pramenove.11. b) ručno tkanje i namatanje tkanina. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana.htm 18. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA Tkalci. h) ručno izrađivanje mreža.2008 . tkaju tkanine na tkalačkom stroju. izradu užadi. češljanje. i) srodne poslove. j) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) ručno kukičanje i izradu vrpci. čipki. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način.6. omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana.8. Ti poslovi uključuju: a) udvajanje i ručno končanje.

esto prema pojedinačnim narudžbama. majstor 7433.19.6. Ti poslovi uključuju: a) izradu ogrtača.2008 .3 pletač 7432.14.3 tkalac 7432. prekrojavanje i popravak odjeće.3 krojač 7433. kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna. KROJAČI I KLOBUČARI Krojači i klobučari izrađuju odijela. f) srodne poslove.11.5 krojač ženske odjeće.11.16.5 pletač.8.12.3 izrađivač tapiserija 7432. b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće.13. mijenjaju i popravljaju.14. majstor http://www.18.5 krojač. odijela.nn.19. U toj su skupini zanimanja: 7433.15. steznika i slične odjeće. na televiziji i pri snimanju filmova.5 krojač muške odjeće. majstor 7432.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 461 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7432.12. g) nadgled ostalih radnika. haljine i ostalu odjeću iz tekstila.13. d) mijenjanje.3 tkalac tepiha 7432. c) izradu šešira. e) izradu i održavanje kostima u kazalištima. bluza. suknji.htm 18. majstor 7433.3 izrađivač narodnih nošnji 7432. ženskog rublja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.3 užar i izrađivač vrpci 7433.3 čipkar 7432. košulja.2 pomoćni pletač 7432. izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.

htm 18. krzna. mijenjaju. KRZNARI Krznari izrađuju.nn.17.19.11. Ti poslovi uključuju: a) odabir.18.11. prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće. krzno.3 krznar 7434. majstor 7433. KROJITELJI TEKSTILA. kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće.12.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE 7433. jakni i ostale krznene odjeće i predmeta. majstor 7435. kože izrađuju krojeve. http://www.15.16. lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna. rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima.3 KOSTIMER 7433.5 MAJSTOR GARDEROBE 7433.16. KRZNA I KOŽE Krojitelji dijelova tekstila. rukavica i raznoraznih proizvoda.3 KRAVATAR 7433. U toj su skupini zanimanja: 7434.12.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA 7434.5 krojač rublja. specijalizirani 7433. b) izrađivanje kaputa. majstor DODATAK: 7433.2008 . e) mijenjanje. f) srodne poslove. prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta.5 klobučar.8. d) popravak krzna i kože starih kaputa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 462 of 823 7433. označuju i režu tekstil.11.5 krznar.3 klobučar 7433. obuće.5 krojač u scenografiji. g) nadgled ostalih radnika.16.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna.

šatorskih te platna za jedra i kišobrane.htm 18. krzna. ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove. slikarskih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 463 of 823 Ti poslovi uključuju: a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela. d) obavljanje poslova oko izrade krojeva.2 pomoćni krojitelj podstave obuće 7435.16.16. f) nadgled ostalih radnika.23.nn.16. specijalizirani 7435. bluza. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA Šivači.2008 .3 krojitelj tekstila 7435.3 KROJITELJ JEDARA 7435.16.12.3 krojitelj lake odjeće 7435. U toj su skupini zanimanja: 7435.14.3 KROJITELJ KIŠOBRANA 7435. rukavica i sličnih proizvoda.6. e) srodne poslove.3 krojitelj gornjišta obuće 7435. laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje. rukavice i ostale proizvode od tekstila.3 krojitelj teške odjeće 7435. vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju. rukavica. kapa te ostale odjeće i obuće. c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće.8. šešira. kože i ostalih materijala.5 izrađivač šablona za odjeću. popravljaju i ukrašavaju odjeću. označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva. košulja.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA 7436. ŠIVAČI.3 KROJITELJ ŠATORA 7435.11.15. b) izradu nacrta krojeva na tkanini.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.19. haljina.3 krojitelj krzna i kože DODATAK: 7435.3 krojitelj trikotažne odjeće 7435.16.13.3 krojitelj materijala za tapeciranje 7435. Ti poslovi uključuju: http://www.21.

punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva.3 vezilja 7436.22. izradi. šatora.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo. c) izradu madraca.3 šivač gornjišta obuće 7436. U toj skupini su zanimanja: 7436.15. kao što su motorna vozila. c) šivanje jedara. cerada i sličnih proizvoda. kože i sličnih materijala.2 šivač 7436.14.6. d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila.2008 .2 POMOĆNI KROJAČ 7437. b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 464 of 823 a) različite poslove pri šivanju.2 šivač krzna 7436.nn.19.htm 18.2 šivač kože DODATAK: 7436. http://www. željeznički vagoni i zrakoplovi. posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila. b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima.8.2 pomoćni šivač podstave obuće 7436.2 šivač tekstila 7436. aranžiranje i pričvršćivanje opruga. izrađuju madrace. kože i ostalih materijala.21. krzna. d) spajanje i prekrivanje kišobrana. mijenjanju i popravku predmeta od tekstila.13.11. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje. f) nadgled ostalih radnika. kože i sličnih materijala.3 kišobranar 7436. poplune.12.23.11.

htm 18. s izuzetkom odjeće.6. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu. izrađuju kožu od sirove životinjske kože.22.19.11. g) izradu posteljine i popluna.13.2008 . izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala. Obućari i kožni galanteristi Uputa: vidi uputu uz rod 7.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. i) nadgled ostalih radnika.3 tapetar vozila 7437. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata.21. izradu uzoraka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 465 of 823 e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 7437. h) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7441.5 TAPETAR. osim odjeće.12.3 tapetar 7437. 7441. f) izradu šablona i pomagala za rad.11. MODELAR PODVRSTA 744. izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože. te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala. izradu kože iz sirove životinjske kože.5 tapetar.3 TAPETAR I DEKORATER 7437. majstor 7437. Kožari 7442.3 poplunar 7437. KOŽARI http://www.3 izrađivač posteljine DODATAK: 7437.nn.13.

15.nn. d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima. pripremanje i pripajanje dijelova cipela. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu.19.8. grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu. b) krojenje.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu. f) bojanje kože i krzna u bačvi. j) nadgled ostalih radnika. c) uklanjanje dugačkih.14.13. kao što su putne torbe. h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože. e) preradu sirovih koža u kožu. i) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža. U toj su skupini zanimanja: 7441. predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira).3 izrađivač krzna 7441. dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja. specijalizirani 7442.3 izrađivač posebnih koža 7441. d) rukovanje strojevima za cijepanje kože.5 kožar bojadisar. http://www.2008 . izrađuju kožu od sirove životinjske kože.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 466 of 823 Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu. b) uklanjanje mesine.11.htm 18.12. c) šivanje dijelova cipela.3 kožar 7441. ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda.5 razvrstavač koža. Ti poslovi uključuju: a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće. specijalizirani 7441.

31.3 obućar 7442.8.2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće 7442.21. putnih torbi.32.2008 . majstor 7442. U toj su skupini zanimanja: 7442.3 remenar-sedlar 7442.3 izrađivač gornjišta obuće 7442. g) popravak obuće.17. i) krojenje.15.12.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće 7442. l) nadgled ostalih radnika. k) srodne poslove.21.5 torbar.13.3 kožni galanterist DODATAK: 7442.2 pomoćni ortopedski obućar 7442.5 ortopedski obućar.2 pomoćni izrađivač donjišta obuće 7442. h) izradu i popravak sedla i remenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.5 obućar.22. specijalizirani 7442.2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE http://www.nn.11.23.3 ortopedski obućar 7442.19. kožnih torbi i ostalih potrepština.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE 7442. ručnih torbica.3 izrađivač donjišta obuće 7442.14.13.41. majstor 7442. j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 467 of 823 e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi: f) dovršavanje obuće.6.3 torbar 7442. aktovki.htm 18. oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji proizvodnim strojevima. d) srodne poslove. dijelove za brodice i ostala plovila. Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila.htm 18.41. c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila.19. motornim vozilima i plovilima.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE 7442. ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova http://www.8.6. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima. izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova.23. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. daske za jedrenje. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice.41. RUKOVATELJI STROJEVIMA. b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 468 of 823 7442.11. upravljaju vlakovima.12.3 RUKAVIČAR PODVRSTA 745. doradu i završnu obradu izrađenih plovila.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE 7442.3 graditelj plastičnih plovila 7451. daske za jedrenje. transportnim uređajima. e) nadgled ostalih radnika.nn.2008 .5 graditelj plastičnih plovila. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine. pregled i zamješavanje smole i slično.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE 7442. vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim. majstor DODATAK: 7451.3 BRODOPLASTIČAR ROD 8.11.22. dijelove za plovila. U toj su skupini zanimanja: 7451. građevinskim i ostalim strojevima i opremom. poljoprivrednim. 7451.

stakla. materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. ako se poslovi obavljaju ručno. mineralnih sirovina. postrojenjima za preradu metala. papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 81.2008 . sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima. postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene. industrijskim postrojenjima i strojevima. industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda. Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije.nn. građevinskim strojevima i opremom. drva. drva. keramike. kemikalija. stakla. gume.8. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala. pokretnih strojeva i brodska posada Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 7. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. papira. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima.19. vode i za ostale namjene.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 469 of 823 (nisu monteri koji se nalaze u 7. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. papira i kemikalija. (Jednostavna zanimanja). Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. http://www. krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. papira. metalnih proizvoda. fizički napor. tekstila. drva. vode i srodnim postrojenjima. vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima. motornim vozilima i plovilima. VRSTA 81. kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije. plastike. upravljanje pokretnim industrijskim. keramike. kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. minerala.htm 18. stakla. metala. Vozači motornih vozila. RUKOVATELJI STROJEVIMA Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda 83. poljoprivrednim.6. Rukovatelji strojevima 82. poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme. ako su: poslovi jednostavni i rutinski. drva. kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu. keramike. transportnim uređajima. ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada. rodu) prema točno određenim postupcima. rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga. upravljanje vlakovima.

alatima za bušenje. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima 812. PODVRSTA 811. te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima 814.6. Ti poslovi uključuju: http://www. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Strojari energetskih i sličnih uređaja 817. za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. za bušenje rupa za miniranje. rukovanje postrojenjima.2008 . Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 470 of 823 Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 811. uređajima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima 813. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8113.htm 18. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima 8112.8.19. 8111. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima. Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira 815. Rukovatelji kemijskom opremom 816. Bušači bušotina i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8.nn. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude.

3 bušač na površinskom kopu 8111.nn.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111. d) nadgled ostalih radnika. uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA 8112.22. U toj su skupini zanimanja: 8112.3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom 8111.23.32. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir. b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija. c) srodne poslove.3 rukovatelj dijamantnom pilom DODATAK: 8111. ekstrakcija i povezivanje i slično).2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena 8111.21.2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom 8111.11.19.6.23.33.11.2008 .31. razvrstavanje. filtriranje.34.3 rukovatelj sjekačicom kamena 8111. c) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika.8.htm 18.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena http://www. mljevenje i sušenje mineralnih sirovina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 471 of 823 a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima. U toj su skupini zanimanja: 8111. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111. izluživanje. drobljenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja.

kiselinske obrade. karotažna mjerenja.8. frakturiranje.nn. ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju. uređajima. oplemenjivanje.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8113.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. opreme i alata kojima rukuju.16. f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 472 of 823 8112. http://www. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima. otpremanje nafte.6.3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena 8112. opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin. opremom i alatima za bušenje. cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje. uređajima. uređaja.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8112.12.13. prirodnog plina i kondenzata iz bušotina. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama.19. b) rukovanje bušaćim postrojenjima.11. na kopnu i u podmorju. opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. uređajima. opremanje. d) rukovanje postrojenjima.12. g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8112. uređajima. h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište. uređaja i opreme za proizvodnju nafte.htm 18. te otklanjanje havarija u bušotinama.14.15.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina DODATAK: 8112. opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje). ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme. te ostalih bušotina. i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA 8112. c) rukovanje postrojenjima za opremanje. prirodnog plina i kondenzata. prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja. e) rukovanje bušaćim postrojenjem.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA 8112.2008 .14.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

30.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida 8113.33.6.19.29.18.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini 8113.31.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja 8113. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.16.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin.17.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina.25.32.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina 8113. k) nadgled ostalih radnika.3 bušač geoloških istražnih bušotina 8113. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.23.4 tornjaš 8113. specijalizirani 8113.27.nn.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom DODATAK: http://www.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin 8113.20.htm 18.15. specijalizirani 8113.14.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove.22. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.11.26.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima 8113.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove 8113. U toj su skupini zanimanja: 8113. specijalizirani 8113.2 pomoćni geobušač 8113.13. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin.19.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini.28.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 473 of 823 j) srodne poslove.2008 .3 klinaš 8113. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini.8.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.

8. http://www. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA 8113.6. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PODVRSTA 812. pročišćavanje kovina. i toplu obradu kovina. Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima 8123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 474 of 823 8113.htm 18. rukuju postrojenjima za valjanje. e) srodne poslove.22. 8121. b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura 8122. istiskivanje i lijevanje kovina. f) nadgled ostalih radnika.19. d) nadziranje rada proizvodne opreme.3 GEOBUŠAČ 8113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. taljenje i pročišćavanje kovina. c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE 8113. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina 8124. talenje kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. istiskivanje.12.2008 . Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude.30.30. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8121.nn. rukovanje postrojenjima za valjanje. Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina Uputa: vidi uputu uz rod 8. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje pećima za taljenje kovina.

2 pomoćni bušač otvora metalurške peći 8121.htm 18.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI 8121.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI 8121.12.13. limovi i folije.11.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure 8121.19. valjanja i daljnje obrade.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 475 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8121. U toj su skupini zanimanja: 8122.13.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.15. f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe. b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja.8.2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI 8121.3 bušač otvora metalurške peći DODATAK: 8121. pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala. h) nadgled ostalih radnika. c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje.12.11.nn.14.3 ŠARŽERIST 8122.2008 . Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje.11. e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika http://www. strojnog prešanja.3 rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.11.12.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi. ČELIKA I FEROLEGURA 8121. g) srodne poslove.3 METALURG ŽELJEZA. d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče.

5 VALJAČ BLUMINGA 8122. specijalizirani 8122.23.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje.3 VALJAČ I PREŠAČ 8122.25.24.6.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA 8122.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika 8122.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale DODATAK: 8122.24.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE 8122. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih http://www.22.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE 8122.11.22.21.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima 8122.23.12.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE 8122.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje 8122.12.8.21.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.12.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE 8122.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi 8122.2008 .3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM 8122.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 476 of 823 8122.27.24.21.nn.3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC 8122.3 VALJAČ TOPLE OBRADE 8122.22.19.26.htm 18.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM 8122.3 METALURG OBOJENIH METALA 8123.26.24.23.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala 8122.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje 8122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.22.22.

hlađenjem i kemijskom obradom. d) nadgled ostalih radnika. motki i sličnih cijevi. d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti.12.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.19.8. f) nadgled ostalih radnika.3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA 8124. e) srodne poslove.2 pomoćni metalurg za vučene proizvode 8124. vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 477 of 823 svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem.11. b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki.2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.12.2008 .12.11.3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika http://www. U toj su skupini zanimanja: 8124. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice.13. gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama. c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti. šipke i slične proizvode. zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina DODATAK: 8123.11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za vučenje žice. U toj su skupini zanimanja: 8123.2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI 8123.nn.6.htm 18. c) srodne poslove. b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta). Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima.3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM PODVRSTA 813.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 478 of 823 8124. f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva. sanitarne keramike).3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice DODATAK: 8124. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva. prešanjem. kamenštine. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA 8124. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d. e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda.n. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima 8139. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike. Uputa: vidi uputu uz rod 8.19.6.13. cigle i crijepa. izvlačenjem. šamotnih proizvoda. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla. d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda 8124. pločica.13. kamenine. Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.13. puhanjem i slično. Nadziru rad sušara. 8131.htm 18. c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla.14.8.2008 . http://www. b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem. nadziranje rada postrojenja i opreme.

3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA 8131.13.12.3 rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.23.12.41.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU http://www.3 rukovatelj sušarom za keramiku 8131.12.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI 8131.51. h) srodne poslove.3 PROIZVOĐAČ STAKLA 8131.13.3 rukovatelj pećima za staklo 8131.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla 8131.11.13.19.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva 8131.8.3 rukovatelj pećima za keramiku 8131.22.61.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima 8131.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima 8131.52. U toj su skupini zanimanja: 8131. i) nadgled ostalih radnika.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA 8131.12.62.23.23.12.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 479 of 823 g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.23.3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode 8131.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.21.3 TOPAR STAKLA 8131.nn.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva DODATAK: 8131.31.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.42.htm 18.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA 8131.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA 8131. e) nadziranje rada strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase. za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja.42. na primjer. d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna.23.52.8.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO 8131.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 480 of 823 8131. rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase. (Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima). te proizvodnju staklenih vlakana.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA 8131.nn.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8139. To su.31.31. b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA 8131.31.61.62.52.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE 8131.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE 8131. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813.2008 .31.6.31.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131.42.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO 8131.42.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA 8131.htm 18. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8131. http://www.42. c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE 8131.3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP 8131.

8.nn.21.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO 8139.23.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE http://www.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla 8139.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese DODATAK: 8139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 481 of 823 f) srodne poslove.12.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.12.51.12.2 poslužitelj peći za fritu 8139.23.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 8139.htm 18.23.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase 8139.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.41.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA 8139. U toj su skupini zanimanja: 8139.23.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla 8139.6.11.3 rukovatelj peći za fritu 8139.12.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE 8139.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE 8139.22.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU 8139.2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE 8139.19.31.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE 8139.21.33.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana 8139.2008 .23.32.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike 8139.23.51.22.21.3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure 8139. g) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

2008 . Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva 8142.htm 18. c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. premještanje otpadaka rezanog drva. pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira. i) nadgled ostalih radnika. daske i velike plohe. Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase 8143. f) rukovanje strojevima za obradu pluta. kosim rezanjem. nadzor rada strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 482 of 823 PODVRSTA 814. odsijecanjem i piljenjem. reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira Uputa: vidi uputu uz rod 8.19. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8141.8. d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima. h) srodne poslove. g) kontroliranje kakvoće. preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira. ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu. izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu. nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor. b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili. U toj su skupini zanimanja: http://www. e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova. rezanjem u režnjeve. 8141.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 483 of 823

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine 8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine 8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje 8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom 8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva 8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje 8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom 8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva 8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva 8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe 8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča 8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira 8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva 8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča 8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana 8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva 8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo 8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa 8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa 8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova 8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta 8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 484 of 823

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE 8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM 8141.22.3 GATER MAJSTOR 8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM 8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM) 8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA 8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA 8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE 8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE 8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE 8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA 8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE 8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU 8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA 8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA 8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA 8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe; b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira; e) nadziranje rada strojeva;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 485 of 823

f) srodne poslove; g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva 8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva 8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva 8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku 8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze 8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu 8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir 8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe 8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu 8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga 8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase 8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase 8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata; b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost; c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 486 of 823

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira 8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani 8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira 8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira DODATAK: 8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR 8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija 8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija 8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija 8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije 8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina 8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 487 of 823

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu; b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija; c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje); d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija 8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija 8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije 8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija 8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava 8151.32.3 nijanser premaznih sredstava DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 488 of 823

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; c) nadziranje rada strojeva i opreme; d) srodne poslove; e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija 8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije 8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje 8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom 8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom 8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement 8152.22.3 rukovatelj peći za cement 8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno 8152.24.3 rukovatelj peći za vapno 8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips 8152.26.3 rukovatelj peći za gips

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 489 of 823

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode 8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode 8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija DODATAK: 8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE 8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM 8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje; b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem; c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile; d) rukovanje sitima za kemikalije; e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija; f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu; g) nadziranje rada strojeva; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 490 of 823

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije 8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije 8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije 8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija 8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija DODATAK: 8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija; b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese; c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 491 of 823

8154.12.3 rukovatelj destilatorom 8154.13.3 rukovatelj isparivačem 8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva 8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva 8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna 8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija 8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija DODATAK: 8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM 8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM 8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode; b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine; c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate; d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate; e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način; f) nadziranje rada postrojenja; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 492 of 823

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina 8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani 8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte 8155.16.2 rafinerijski punitelj 8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina 8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani 8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina 8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N. Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom). Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale. Ti poslovi obuhvaćaju: a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena; c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna; d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog); e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično; f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala; g) nadziranje rada strojeva i postrojenja; h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila; i) srodne poslove; j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 493 of 823

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima 8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima 8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani 8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode 8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija 8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije 8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije 8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija 8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala 8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina DODATAK: 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI PODVRSTA 816. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 494 of 823

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije 8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja 8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje; c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje; d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje; e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu; f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama 8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani 8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama 8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani 8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 495 of 823

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani 8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem 8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani 8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem 8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani 8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani 8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani DODATAK: 8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA 8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM 8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE 8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA 8161.21.3 UKLOPNIČAR 8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje; b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje; c) srodne poslove; d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8162.11.2 ložač parnog kotla 8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem 8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem 8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani 8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 496 of 823

8162.16.3 strojar parnih strojeva 8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima 8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani 8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada; b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje; c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada; d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada; e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada; f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8163.11.2 ložač centralnog grijanja 8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem 8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem 8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode 8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode 8163.23.3 rukovatelj crpkama 8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina) 8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe 8163.31.3 rukovatelj kompresorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 497 of 823

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani 8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem 8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani 8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju 8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova DODATAK: 8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA 8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje; b) srodne poslove; c) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani 8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani 8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 498 of 823

VRSTA 82. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima. Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode 822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda 824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda 825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima 826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu 827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode 828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda 829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje,

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.32.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8211.31. Rukovatelji alatnim strojevima 8212.2 rukovatelj prešom za kovine 8211. 8211.nn.35. beton i slične proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 499 of 823 miješanje.2 rukovatelj strojem za graviranje kovina 8211.2 rukovatelj tokarilicom kovina 8211. betonske i slične proizvode.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina 8211.2008 .11.21. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva. e) srodne poslove. d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada.22.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina 8211. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada. Rukovatelji strojevima za kamen. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8211.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina http://www.6.2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova 8211. b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada.8.2 rukovatelj glodalicom kovina 8211. c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada.34.19.

69.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita 8211.74.41.52.79.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja 8211.42.51.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina 8211.76.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom 8211.3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova 8211. specijalizirani 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.81.62.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina.2 rukovatelj strojem za kovanje novca 8211.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom 8211.2 rukovatelj blanjalicom kovina 8211.63.43.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 500 of 823 8211.77.2 rukovatelj strojem za kovanje alata 8211.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik 8211.36.2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje 8211.53.72.2 poslužitelj alatnih strojeva 8211.61.37.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina 8211.19.44.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina 8211.92.71.2 rukovatelj oštrilicom alata 8211.2008 .80.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije 8211.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova 8211.2 rukovatelj strojem za honanje 8211.6.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova 8211.2 rukovatelj alatnim strojem 8211.73.75.91.htm 18.2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima http://www.2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje 8211.nn.2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi 8211.93.8.78.

2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton 8212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kanalizacijskih cijevi.22. h) nadgled ostalih radnika. b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 8212.21.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona 8212.81.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU 8211. BETON I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za kamen. miješanje. c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda.41.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda http://www.8. beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu. betonskih ploča.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona 8212. poput kamena za popločavanje. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.2008 . lijevanih dijelova cjevovoda.22.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE 8211.22. e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode. d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona.13.12. građevnih elemenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 501 of 823 DODATAK: 8211.22.6. dimnjaka i brusnih proizvoda. zidnih i pregradnih ploča.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO 8212. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE 8211. cijevi za kablove. oblikovanje. oblikovanje. ogradnih stupova.22.11. f) nadziranje rada strojeva.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA 8211.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE 8211. betonske i slične proizvode. g) srodne poslove.19.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta 8212.

32.25. eksploziva i streljiva.28.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena DODATAK: 8212.33.nn. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.23. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 502 of 823 8212.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona 8212.25.12.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče 8212.26.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN PODVRSTA 822.3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda 8212.27.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.26.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA 8212. fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje.31.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune 8212. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.htm 18.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA 8212.3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona 8212.6.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM 8212.13.12.29.24.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.23.3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM 8212.23.19.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena 8212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.3 rukovatelj pilom za kamen 8212.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA 8212.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM 8212.28.2008 .3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 8212.23.8.

U toj su skupini zanimanja: 8221. usitnjavanje. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala 8229. Uputa: vidi uputu uz rod 8. c) nadziranje rada strojeva. 8221.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 503 of 823 Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za farmaceutske.2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature. rukovanje strojevima za dovršavanje.13. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 8221. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje. peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda. nadziranje rada strojeva.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode http://www. stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda.19.11. fermentiranje. peraće i toaletne proizvode 8222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d.nn.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode. filtriranje. Rukovatelji strojevima za farmaceutske. tlaka. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva 8223. fermentiranje.n.3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221.12. punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.6. zagrijavanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina 8224. miješanje. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8221. deterdženata i srodnih proizvoda. miješanje. d) čišćenje i dezinficiranje opreme. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.14. filtriranje.htm 18. tijeka i brzine operacija.2008 .

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 504 of 823 8221.15. U toj su skupini zanimanja: 8222. raketa i sličnih sredstava. g) srodne poslove. specijalizirani 8221. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje.3 rukovatelj uređajem za streljivo 8222. bombi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo 8222.19. specijalizirani 8221. d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda. c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata. specijalizirani http://www.16. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama. stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja.17.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode 8221.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8221.6.18.15.nn.17.8.13.2008 . b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku.5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva.5 rukovatelj uređajem za streljivo.htm 18. e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica. nadziru rad strojeva.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema DODATAK: 8221. f) nadziranje rada strojeva.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode.20.19.12.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.3 rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.11.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8222.18.

i) nadgled ostalih radnika.19.5 sastavljač streljiva. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode 8222.12.htm 18.17.11.19.16.6. U toj su skupini zanimanja: 8223. g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina 8223.16.nn. u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava. e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada. specijalizirani 8222.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina 8223.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina 8223.2 rukovatelj uređajem za bruniranje http://www.2008 .2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina 8223.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina 8223. te nadziru navedene strojeve i uređaje.14. c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica 8223.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 505 of 823 8222. rukuju uređajima za elektrolizu. b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada.18.3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice 8222.13. h) srodne poslove.8. f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada.

papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija. f) nadziranje rada opreme.21. e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija.27.5 galvanizer.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija 8224.htm 18.23.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 506 of 823 8223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. h) nadgled ostalih radnika.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA 8224.3 rukovatelj uređajem za eloksiranje 8223.24.19.3 rukovatelj uređajem za emajliranje DODATAK: 8223.24.2008 .28.nn.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223. c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova. d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva. U toj su skupini zanimanja: 8224. g) srodne poslove.8.22. specijalizirani 8223.29.12.3 galvanizer 8223.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina 8223.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova http://www.3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina 8223.6.2 pomoćni galvanizer 8223.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira.26. b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija.

b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija.2 JODAR SOLI 8229.16.13. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma.15.12.14. poput linoleuma.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova 8224. Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi.htm 18.15. vodenih boja.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća 8229. svijeća.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča 8224.15.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli DODATAK: 8229. kuhinjske soli i sličnih proizvoda.nn. e) nadgled ostalih radnika. halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda.19.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli 8229. U toj su skupini zanimanja: 8229.3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI http://www. Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822. krede u boji itd. smjese za punjenje kemijskih olovaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 507 of 823 8224. c) nadziranje rada strojeva.8. olovaka i školskog pribora (tinte. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda).15. svijeća.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .11.14.N. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma 8229.17.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija 8229.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka 8229.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda 8224. halogenih plinova. d) srodne poslove.).13.2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode 8224.6.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora 8229.16. tuša.2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI 8229.

c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8231.16. letjelice i ostala vozila.3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI 8229.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.3 MLINAR SOLI 8229.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za gnječenje. b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja. 8231. industrijskih potrepština te guma za bicikle.16. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva. f) srodne poslove.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM PODVRSTA 823. poput obuće. traktore.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume. vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike. potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu.16. e) nadziranje rada strojeva. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. automobile.19.htm 18. izolacijskih materijala. g) nadgled ostalih radnika. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda 8232. miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 508 of 823 8229. d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma.

3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME 8231.3 rukovatelj mlinom za gumu 8231.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume 8231.25.3 rukovatelj strojem za izradu gume 8231.22.14.35.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume 8231.32.24.3 rukovatelj uređajem za gumiranje 8231.19.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda 8231.11.21.23.6.8.31.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda 8231.41.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće 8231.14.33.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože 8231.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE 8231.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda 8231.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda 8231.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA 8231.htm 18.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda 8231.34.36.2 vulkanizer DODATAK: 8231.26.2008 .13.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda 8231.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 509 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8231.21.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA http://www.14.22.14.12.3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU 8231.

12.22.22.22.htm 18. istiskivanjem. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete. b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera 8232.2008 .11. rezanjem i drugim načinima.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232. d) nadziranje rada strojeva.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU 8231.3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA 8231.19.24. f) nadgled ostalih radnika.6.22. c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima. U toj su skupini zanimanja: 8232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj ekstruderom za polimere 8232.8.28.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera 8232. e) srodne poslove.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 510 of 823 8231.21.13.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.25. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike.3 rukovatelj prešom za polimere 8232.3 rukovatelj mlinom za plastiku 8232.22.23.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME 8231.3 PROIZVOĐAČ GUME 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike 8232.27.26.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera http://www.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE 8232.24.

4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.39.30.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232. tokaranje i rezbarenje.5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.8.39.3 rukovatelj uređajem za preradu plastike DODATAK: 8232. Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva.38.2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.40. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje.33. ucrtavanje.35.2008 .6. bušenje. Zanimanja su ove podvrste u skupini: http://www.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.31. tj.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.38.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 511 of 823 8232.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE PODVRSTA 824.19.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda.32.40.38.35.36.34. a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva.3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera 8232. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.nn.37.3 rukovatelj strojem za izradu gumba 8232.3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232. za piljenje. specijalizirani 8232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA 8232.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.29.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA 8232.30. oblikovanje.

18.22.3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva 8240. bušenje.6.2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo 8240.3 rukovatelj drvotokarskim strojem 8240. c) nadziranje rada strojeva.15.3 rukovatelj blanjalicom za drvo 8240.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva http://www. a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje. U toj su skupini zanimanja: 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 512 of 823 8240.2008 .2 rezač drvenih figura 8240.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom 8240.13. tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima.nn. b) kontrola izradaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. oblikovanje.12. 8240. d) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj kružnom pilom 8240. ucrtavanje.3 rukovatelj glodalicom za drvo 8240.21.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva 8240.32.11.14. blanjanje (ravnanje). Rukovatelji strojevima za drvene proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu 8240.16.3 rukovatelj bušilicom za drvo 8240.17.3 rukovatelj tračnom pilom 8240.19.31.23.htm 18.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo 8240.33.

13.13.37.2 savijač drva u kalupu 8240.54.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva 8240.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem 8240.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva 8240.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 513 of 823 8240. specijalizirani DODATAK: 8240.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA 8240.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva 8240.11.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA 8240.17.3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva 8240.61.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva 8240.11.62.52.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA 8240.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM 8240.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ŠTUCER 8240.36.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo 8240.41.2008 .53.42.38.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA 8240.34.nn.3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova 8240.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva.71.11. specijalizirani 8240. dimljenje i patiniranje drva 8240.13.34.51.71.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje.63.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA 8240.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem.3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE 8240.6.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva 8240.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO http://www.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha 8240.42.8.19.3 KROJAČ ELEMENATA 8240.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča 8240.35.

strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira. RUKOVATELJI TISKARSKIM.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO 8240.71. Nadziru rad strojeva. kartona i sličnih materijala. U toj su skupini zanimanja: 8251.6.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji http://www.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU 8240.71.htm 18. knjigoveškim. b) nadziranje rada strojeva i oprema. Rukovatelji knjigoveškim strojevima 8253.71. d) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru. Nadziranje rada strojeva.2008 .19.11.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM PODVRSTA 825.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO 8240. bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad.8. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8251. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.71. c) srodne poslove. Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 514 of 823 8240. Rukovatelji tiskarskim strojevima 8252.nn. strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. 8251. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira. kartona i sličnih materijala.

2 rukovatelj sitotiskarskim strojem 8251.13.nn.htm 18.20. njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje http://www.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici 8251.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima 8253.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 515 of 823 8251.18.2 rukovatelj strojem knjigotiska 8251.14. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga.6. c) nadziranje rada strojeva. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija.19.8. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. omotnica.11.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem 8251.12.15. kartona celofana i sličnih materijala.17. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA 8252.2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem DODATAK: 8251. d) srodne poslove. e) nadgled ostalih radnika.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem 8251. U toj su skupini zanimanja: 8252. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga.19. b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga. vrečica i ostalih proizvoda od papira.2008 .19.12.2 rukovatelj strojem bakrotiska 8251. Nadziranje rada strojeva.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima 8252.16.2 rukovatelj tiskarskim strojem 8251.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji 8251.

3 rukovatelj strojem u kartonaži 8253.3 rukovatelj strojem za preradu papira 8253.). preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih.3 KARTONAŽER PODVRSTA 826.13.3 obrađivač materijala u preradi papira 8253. lampioni itd. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL.8.2008 .6.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU 8253. g) izradu kartonaških proizvoda.19.14.nn. vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira.11. krznenih i kožnih proizvoda. c) rukovanje strojevima za rezanje. savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica. i) srodne poslove.16. KRZNO I KOŽU Rukovatelji strojevima za tekstil.htm 18. brtve.17. b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona. f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac. Nadziru rad strojeva. http://www.14. krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe. j) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 516 of 823 i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija.15.13. e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira. uredski proizvodi.3 rukovatelj strojem za izradu kuverata 8253.3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži 8253.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica 8253.12. igrače karte. U toj su skupini zanimanja: 8253. d) izradu omotnih papira. h) nadziranje rada strojeva.3 obrađivač materijala u kartonaži DODATAK: 8253.13.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA 8253.

udvajanje pramena i namotavanje svitaka.nn. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila 8265.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 517 of 823 Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana.n. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože 8266.19. sukanje i premotavanje 8262. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8261. proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala. Nadziru rad strojeva. pletačkim i sličnim strojevima 8263. Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima 8269. pranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke. predenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 . izbjeljivanje. oblikovanje pramena. sušenje. sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo. bojanje i čišćenje tekstilne robe. sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana. Rukovatelji strojevima za predenje. d) rukovanje strojevima za predenje. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. češljanje i pripremu za istezanje. U toj su skupini zanimanja: http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana. sukanje i namatanje pređe. pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. g) nadgled ostalih radnika.6.8. Rukovatelji strojevima za tekstilne. tkanje i pletenje. predenje. spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce. 8261. sukanje i namatanje pređe. e) nadziranje rada strojeva. Rukovatelji tkalačkim. b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana. f) srodne poslove. SUKANJE I PREMOTAVANJE Rukovatelji strojevima za predenje. spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine. krznene i kožne proizvode d. toplinsko stabiliziranje dimenzija. Uputa: vidi uputu uz rod 8.htm 18. Rukovatelji šivaćim strojevima 8264. c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma.

3 SLAGAČ PREĐE 8261. tapiserija.13.3 PRELAC 8261.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA 8261.12.6. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tkalačkim.3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL 8262.3 rukovatelj strojevima za užad DODATAK: 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE 8261.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA 8261.3 rukovatelj strojevima za predenje 8261.3 MJEŠAČ VLAKANA 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE 8261.8. RUKOVATELJI TKALAČKIM.3 POSLUŽITELJ KONTINE 8261.11.11.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 8261.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE) 8261.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.12.htm 18.19. pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva.11. pletenina i ostalih proizvoda). Nadziru rad strojeva.11.11. tepiha. U toj skupini su zanimanja: http://www.3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil 8261. odjeće. d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom. vrpci.11.11.11. tkanina.11.11. b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem.3 PRELAC KONCA 8261.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 518 of 823 8261.11.nn. c) srodne poslove.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA 8261.11.2008 .

3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK 8262.13.11.11.3 PLETAČ ČARAPA 8262.11.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 PREMOTAČ PREĐE 8262.11.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil 8262.2008 .3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE 8262.14.15.12.11.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA 8262.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA 8262.12.11.12.nn.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA http://www.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA 8262.htm 18.3 rukovatelj strojevima za tkanje 8262.11.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE 8262.3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.11.3 rukovatelj strojevima za pletenje 8262.11.19.11.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI 8262.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 519 of 823 8262.12.3 VEZAČ OSNOVE 8262.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.11.11.16.11.3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje DODATAK: 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE 8262.3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA 8262.3 PREMOTAČ KONCA 8262.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.12.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE 8262.12.3 rukovatelj strojevima za vezenje 8262.6.

32.14. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne. e) nadgled ostalih radnika.22.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.2008 . specijaliziranim.23. krznenih i kožnih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.13. krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima.htm 18. rukavica i raznovrsnih tekstilnih.12.12.31.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću 8263.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil 8263.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 520 of 823 8262.14.25. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju http://www.3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće 8263. d) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata 8263. U toj skupini su zanimanja: 8263.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU 8262. šivanje s jednom ili više igala). b) rukovanje standardnim. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje.8.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće 8263.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom 8263.11.33.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM 8263.21.nn.24.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu 8263.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263. c) nadziranje rada strojeva.19.14.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU 8262.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu 8263.

17.19. nečistoća.3 kemijski čištač http://www. suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa. pređe i tkanina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 521 of 823 DODATAK: 8263.13.12.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila 8264.14.2008 .11. sušenje.15. krznenih i kožnih predmeta. učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana.8. Nadziru rad strojeva. istezanje.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila 8264.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK 8263.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila 8264.13. toj su skupini zanimanja: 8264.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA 8263. prešanje.12. šišanje.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE 8264.nn.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje. sušenje.11.33. e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine. krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine.16. odnosno pletiva.6. parenje. d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima.11. bojanje. g) nadziranje rada strojeva. te kemijsko čišćenje tekstilnih. pranje.2 rukovatelj strojem za pr anje rublja 8264. boju i kakvoću tekstilnih proizvoda.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA 8263. b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih. učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja. c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje). f) rukovanje strojevima za čupavljenje.htm 18.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE 8263. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila 8264.13.3 KONFEKCIONAR 8263.

8.21.htm 18.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila 8264.39. SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA 8264.13.nn.24.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila 8264.31.32.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA 8264.3 rukovatelj kalandrom za tekstil 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila 8264.36.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE 8264.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila 8264.3 rukovatelj tekstilnom prešom 8264.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila 8264. majstor 8264.51.3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA 8264.17.2008 .19.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana 8264.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE http://www.25.35.37.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila DODATAK: 8264.11.33.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE.38.11.2 RUKOVATELJ PERILICOM 8264.5 kemijski čistač.6.40.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila 8264.13.17.34.61.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila 8264.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 522 of 823 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA 8264.13.31.22.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA 8264.23.

40. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja. f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje. c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune. razvlačenje valjcima.40. mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA 8264. napinjanje) kako bi se od njih dobila koža.39.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU 8265. g) nadziranje rada strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 523 of 823 8264. Nadziru rad strojeva.nn.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE 8264.40. e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu.htm 18.6.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL 8264. http://www.40.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE 8264. šišaju dlaku na jednaku dužinu. d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje.19. rastežu i izglađuju prerađeno krzno.8.40. bojaju.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE 8264.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA 8264. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom.40. brušenje i četkanje koža i krzna.40.39.3 APRETER 8264. izravnavanje bora na koži).3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE 8264.2008 .3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA 8264. b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna.3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE 8264.40.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE 8264.40.39.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 524 of 823 h) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža 8265. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji obućarskim.18. i) nadgled ostalih radnika. U toj skupini su zanimanja: 8265.htm 18.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože 8265. galanterijskim. poliraju. d) nadziranje rada strojeva.2008 .3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože 8265.2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8265.19.13.19.3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože 8265.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože 8265.21.20.16.15. brizgaju potplate i pete na obuću. navlače gornjište na kalup.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8266.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine 8265. c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega.3 rukovatelj strojem za struganje kože 8265.25. obrubljuju ih. te obavljavaju završne poslove.17.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna 8265.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža 8265.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože 8265.22. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.12. Nadziru rad strojeva.8. pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja.11. b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće. http://www. ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće). ručnih torbica.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože 8265.14.6. pretežno izrađenih od kože.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože 8265.nn. sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože 8265.

(Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil.8. Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne.17. krzno i kožu).6.14.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće 8266.11. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.N.3 rukovatelj obućarskim strojevima 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće 8266.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 525 of 823 e) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću 8266.18.2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.nn.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona 8266.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj skupini su zanimanja: http://www. b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa.19.13. c) nadziranje rada strojeva.15. Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova 8266.2008 . U toj su skupini zanimanja: 8266. e) nadgled ostalih radnika.16. krzna i kože. f) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće 8266.19.2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata 8266.21.20. d) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće 8266.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije 8269.22. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina.12.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8271. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju.6. kave i kakaa 8278.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije 8269. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8.14. Rukovatelji strojevima za preradu mesa 8272. preradu mesa i proizvoda od ribe.19.nn.htm 18.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode 8275. tjestenine i srodnih proizvoda. preradu čaja. oraha i povrća. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE PODVRSTA 827. jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda. začina i sličnog zrnja 8274.21. 8271.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila 8269.2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće DODATAK: 8269. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode 8273. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba 8277. preradu voća.13.11. preradu i rafiniranje šećera. proizvodnju piva. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća 8276. vina. proizvodnju kruha. preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda. začina i sličnih prehrambenih proizvoda.8. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 526 of 823 8269. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA http://www.3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom 8269. drobljenje i mljevenje žita. Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca 8279. Rukovatelji strojevima za obradu čaja. kave i kakaa.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira 8269.12.

3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica 8271.3 rukovatelj strojem za riblje proizvode 8271.23. http://www.12.16. e) srodne poslove. homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja.14.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe 8271.24.15. dimljenog mesa i dimljene ribe.8.19.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa 8271.6.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe 8271. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade.2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe 8272. b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe. U toj su skupini zanimanja: 8271.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa 8271.2008 .nn.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi 8271. pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda. d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe 8271.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti 8271.13.25. c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe. f) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe 8271.22.11. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 527 of 823 Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla.26.3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa 8271. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pasterizaciju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.21. proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica.

14. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA Rukovatelji strojevima za mljevenje žita.27.3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka 8272.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 528 of 823 b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 prerađivač mlijeka.nn.htm 18. c) srodne poslove.11.21. http://www. sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka.22. začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje. specijalizirani 8272.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda 8272.24.28.6.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda 8272. začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. miješanje i ostale načine prerade žita.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane 8272.23.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka 8272.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka DODATAK: 8272. industrijski 8272. U toj su skupini zanimanja: 8272. mljevenje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna.13.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka 8272.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU 8273. specijalizirani 8272. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA.19. jela. stočne hrane i preradu riže.25.3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode 8272. c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca.5 industrijski obrađivač mlijeka.12.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka 8272. b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina.3 sirar.2008 .26. e) nadgled ostalih radnika. d) srodne poslove.21.

3 rukovatelj mlinom za začine 8273.18.15.3 SIJAČ BRAŠNA 8274. tjestenine i sličnih proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha. majstor 8273.3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita 8273.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica.8.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda 8273. tjestenine i srodnih proizvoda. tjestenine.nn.19.3 rukovatelj mlinskim sitima 8273.3 mlinar 8273. c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 529 of 823 d) nadgled ostalih radnika.13.3 rukovatelj silosnim uređajima 8273.17. e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda. gotovoga tijesta. f) srodne poslove.14.12.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane DODATAK: 8273.13.11. kakaa i drugih sastojaka. g) nadgled ostalih radnika. kruha. gotovog tijesta.22.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane 8273.21. d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica.16. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje.htm 18.6.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita 8273.3 rukovatelj mlinskim valjcima 8273. tjestenine i srodnih proizvoda. gotovog tijesta. http://www.2008 .19. čokolade i sličnih proizvoda iz brašna. gotovoga tijesta.5 mlinar. b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha. U toj su skupini zanimanja: 8273.

27.sušenjem.19. U toj su skupini zanimanja: http://www.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva 8274.htm 18. ulja iz sjemenki uljarica. povrća i oraha za daljnju peradu. konzerviranje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem.24.2008 .3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa 8274.21. blanširanje.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta 8274.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode 8274. b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 530 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8274. c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti . g) nadgled ostalih radnika.25.13. d) rukovanje strojevima za pripremu voća.12.6.25.28. kuhanje.3 rukovatelj strojevima u pekarstvu 8274. e) rukovanje strojevima za sušenje.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša 8274.22. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća. kuhanjem. smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća. voća i oraha .26.3 KONDITOR 8275.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše DODATAK: 8274.nn.23. f) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade 8274. konzerviranjem i smrzavanjem. voća i oraha.11.8.

3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina 8275. uključujući fine kemikalije. http://www. fruktozu i ostale proizvode. c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine. glukozu.3 rukovatelj strojevima za obradu voća 8275. b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine.21.21.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća 8275.14.htm 18.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane 8275.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA 8275.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća 8275.2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća DODATAK: 8275.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća 8275.36.21.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA 8275.11.16.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova 8275.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena 8275.15.12. škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća 8275.6.3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti 8275. strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe.13.nn.19.37.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 531 of 823 8275.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća 8275. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka.8.31.2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske 8275.3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća 8275.35.32.33.34.23.2008 .3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA 8276.22.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.

2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka 8276.27. l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora. ulje.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani 8276.26.2008 .3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276. a) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova 8276.25.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba 8276. i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. klice.htm 18.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 532 of 823 d) rukovanje strojevima za rafiniranje. kristalizaciju i sušenje šećera.21.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa http://www.29.2 uzorkovač repe 8276. j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata.24.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca 8276.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer 8276.19. U toj su skupini zanimanja: 8276.nn. k) rukovanje strojevima za preradu meda.28. e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca. stočna hrana). usitnjavanje i separaciju škroba.32.23. h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna.6.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava 8276.3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera 8276.30.8.42. g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba. m) srodne poslove.3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa 8276.31.22. f) rukovanje postrojenjima za močenje.

Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije.43.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda 8276. kakaovca i korijena cikorije.21.53.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba 8276. b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe.44.3 MEDAR 8277.nn. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja. te za proizvodnju kvasca.6.45. vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. zrna kave. d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata 8276.51. zrna kakaovca i korijena cikorije. e) srodne poslove.htm 18. kakaa. http://www. dodataka jelima i čajeva 8278. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje. pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada. prešanje. instanta i čajeva 8277.11.19. ljuštenje. f) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 533 of 823 8276. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave. kavovina. kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena 8276. U toj su skupini zanimanja: 8277.51. kakaovca i cikorije. c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave.52. valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja. KAVE I KAKAA Rukovatelji strojevima za obradu čaja.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera DODATAK: 8276. sušenje i miješanje zrna. specijalizirani 8276. osim sokova od voća i povrća.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave.2008 .

11.19. b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića DODATAK: 8278. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.3 PIVAR 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića 8278.23.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola 8278.8.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca 8278. e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića. osim sokova od voća i povrća.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva 8278. g) srodne poslove.12.3 KUHAR PIVA 8279.2008 . c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima.12. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana.25. f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca.22. U toj su skupini zanimanja: 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića 8278. h) nadgled ostalih radnika.21.14.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 534 of 823 b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije.13.nn.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada 8278.15.24. d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. http://www.htm 18.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina 8278.

Ti poslovi uključuju: http://www.13. Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima.nn.8. i plastičnih proizvoda 8285. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8281.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 535 of 823 c) srodne poslove. Sastavljači kartonskih.htm 18.11.19.2008 .3 rukovatelj strojem za preradu duhana 8279.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda 8279.22.4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda PODVRSTA 828. Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji.12. d) nadgled ostalih radnika. Sastavljači strojeva 8282. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8279.4 rukovatelj uređajem za preradu duhana 8279. Sastavljači električnih strojeva i opreme 8283. Sastavljači metalnih.2 poslužitelj linije u preradi duhana 8279. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda 8286.6. 8281. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme 8284. gumenih. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima. tekstilnih i sličnih proizvoda 8287. SASTAVLJAČI STROJEVA Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima.

2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA 8282. lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 8281. motornih vozila.14.19.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 sastavljač plinskih turbina 8281. U toj su skupini zanimanja: 8281.15.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA 8281.2 sastavljač motornih vozila 8281.14.htm 18.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA 8281.24.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA 8281.2 sastavljač parnih kotlova 8281.23.2 sastavljač strojeva 8281.14.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA 8281.12.13.11.2 sastavljač strojnih pribora DODATAK: 8281.2008 .8.2 sastavljač brodske pomoćne opreme 8281.2 sastavljač parnih turbina 8281.21. b) srodne poslove.14.14.2 sastavljač pružnih vozila 8281.12. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima.2 sastavljač dizalica 8281.nn. c) nadgled ostalih radnika.6. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima.22.25. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 536 of 823 a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva.2 sastavljač motora 8281.

6.14.5 elektronamatač.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE 8282.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata 8282.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija 8282.2 sastavljač malih transformatora 8282.14.17.2 sastavljač elektromotora 8282.2008 .htm 18.22.nn. c) srodne poslove.2 pomoćni elektronamatač 8282.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova DODATAK: 8282.15.2 sastavljač elektrožičanih snopova 8282.16.3 VIKLER 8282.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja 8282.2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala 8282.15.11. U toj su skupini zanimanja: 8282.20.2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova 8282.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA 8282.21.2 sastavljač akumulatora 8282.13.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA http://www.19. d) nadgled ostalih radnika.19. specijalizirani 8282.2 sastavljač aparata za kućanstvo 8282.3 elektronamatač 8282.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova 8282.2 sastavljač žarulja 8282.22.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 537 of 823 b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 sastavljač baterija 8282.23.8.18.26.27.24.12.2 sastavljač rasvjetnih tijela 8282.25.

19. gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima.3 sastavljač tiskanih ploča 8283.25.15.14.3 sastavljač elektroničkih sklopova 8283.12. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima.2 sastavljač elektroničke opreme DODATAK: 8283. U toj su skupini zanimanja: 8284. poput bicikla.nn.2008 .htm 18. b) srodne poslove.13. prema točno određenim postupcima. gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Sastavljači metalnih.12. U toj su skupini zanimanja: 8283. gumene i plastične dijelove različitih proizvoda.2 sastavljač telekomunikacijske opreme 8283. c) srodne poslove. c) nadgled ostalih radnika.2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA 8283. d) nadgled ostalih radnika.11.6.11. b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima.2 sastavljač metalnih proizvoda http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 538 of 823 8282. igračaka. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima.8. sportske opreme i sl.3 sastavljač telefonskog aparata 8283. SASTAVLJAČI METALNIH. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje metalnih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ELEKTRONIČAR 8284.12.3 sastavljač metalnog pokućstva 8284.

2 sastavljač gumenih proizvoda 8284.htm 18.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA 8285. kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona.11.2 SASTAVLJAČ BICIKLA 8284.19.nn.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 539 of 823 8284. b) srodne poslove.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA 8285. Ti poslovi obično uključuju: a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda.14. kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno http://www.13.13.3 SASTAVLJAČ PALETA 8286.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka DODATAK: 8284.13. prema točno određenim postupcima.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285. tekstila.6. tekstilnih.3 sastavljač drvenih proizvoda 8285.13.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE 8284.3 sastavljač građevne stolarije 8285.12.12. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala. U toj su skupini zanimanja: 8285.8.2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA 8284.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala DODATAK: 8285.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA 8284.15.2 SASTAVLJAČ SATOVA 8284.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.15. različitih vrsta proizvoda.2 sastavljač plastičnih proizvoda 8284.2008 .11.11.11. prema točno određenim postupcima. c) nadgled ostalih radnika. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači kartonskih.13.

22.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA 8287.2 sastavljač kožnih proizvoda 8286.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka 8287. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala.12.21.htm 18.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda 8286. kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima. c) srodne poslove.2008 . Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona.nn. b) sastavljanje naočala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 540 of 823 određenim postupcima. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala. b) dodavanje metalne.11. plastične ili druge opreme. četaka od plastike.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala PODVRSTA 829.13. U toj su skupini zanimanja: 8286.2 sastavljač papirnatih proizvoda 8286. d) nadgled ostalih radnika. tekstila. http://www.12.8. sirka itd. c) srodne poslove. a posao obavljaju prema točno određenim postupcima.2 sastavljač naočala 8287. d) nadgled ostalih radnika. metala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.11.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca 8286.23.6.23. U toj su skupini zanimanja: 8287.2 sastavljač tekstilnih proizvoda DODATAK: 8286.

19. d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju. sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. U toj su skupini zanimanja: 8290.8.htm 18.3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada. telekomunikacijskih vodova u zemlju. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8.6. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje.2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča 8290. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. f) srodne poslove.12.nn. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih. pakiranjima i kontejnerima. odnosno koji dodaju financijske markice. c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 541 of 823 RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje. e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku. dodavanje financijskih markica proizvodima.13. pakiranjima i kontejnerima.2008 .3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča 8290. strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8290. 8290. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala. lijepljenje etiketa. g) nadgled ostalih radnika. etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima. b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

25.3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije 8290.61.2 rukovatelj strojem za pranje boca 8290.3 rukovatelj strojem za pranje vagona 8290.2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom 8290.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni 8290.61.26.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže 8290.31.nn.21.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA 8290.44.3 rukovatelj strojem za označivanje ceste 8290.21.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje 8290.71.41.htm 18.22.19.72.28.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom 8290.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 542 of 823 8290.2 rukovatelj uređajem za pranje vozila DODATAK: 8290.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU 8290.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR 8290.73.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca 8290.2008 .3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije 8290.42.3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela 8290.2 rukovatelj vagom 8290.52.2 VAGAR KOLSKE VAGE http://www.28.43.51.21.51.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi 8290.23.2 rukovatelj strojem za pakiranje 8290.8.14.21.24.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku 8290.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta 8290.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica 8290.27.2 PUNJAČ VREĆA 8290.

građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima. PODVRSTA 831. voze i nadziru pokretne industrijske. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika.8. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA http://www.19.2008 .6. Strojovođe i srodna zanimanja 832.nn. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima 834. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. rukovanje željezničkom signalizacijom. rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom. Željeznička prometnotransportna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. Strojovođe i srodna zanimanja 8312. građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 831. skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima. Vozači motornih vozila 833.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 543 of 823 VRSTA 83. 8311. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8311. Brodska posada i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. upravljanje pokretnim industrijskim.htm 18.

4 dispečer vuče vlakova 8311.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA 8311.14.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE 8311.31.htm 18. električnom ili dizel-lokomotivom.12.11.4 strojovođa elektrovučnog vozila 8311.12. d) srodne poslove. skretničari.3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila 8311.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI 8311. b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom.8.15.3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU 8311.2008 .3 vozač motornih pružnih vozila 8311.12.3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE 8311.6. kočničari. postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju.14.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA 8312.31.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila 8311.nn. c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom.11.14. nadziru http://www. a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA 8311. U toj su skupini zanimanja: 8311. vozni manipulanti. odjavničari.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 544 of 823 Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) nadgled ostalih radnika.11.4 strojovođa dizelvučnog vozila 8311.4 pregledač vagona DODATAK: 8311.15. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA Željeznički manevristi. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom.21. pratitelji lokomotiva.13.19.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA 8311.

skreću vagone. kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje. rade na industrijskim kolosijecima.htm 18.2 POSTAVNIČAR PODVRSTA 832. VOZAČI MOTORNIH VOZILA Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8321.11. pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje. f) nadgled ostalih radnika. automobilima.2 prometnotransportni radnik DODATAK: 8312.11.11. taksijima. d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu. pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima. autobusima.2 SKRETNIČAR 8312. b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije.nn.2 VOZNI MANIPULANT 8312. tramvajima.11.8.6. e) srodne poslove. iskrcaju i pripremi vlakova. Vozači motocikla http://www.2008 . posebnim vozilima.2 MANEVRIST 8312.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA 8312. c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. U toj su skupini zanimanja: 8312.11.19. teškim teretnim vozilima.11.2 KOČNIČAR 8312.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 545 of 823 željeznički promet pomoću operativne signalizacije.2 ODJAVNIČAR 8312. Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima.

2 vozač motocikla 8321. d) nadgled ostalih radnika.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kamionetima i malim kamionima za isporuku robe. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje automobilima i taksijem.3 vozač hitne pomoći 8322. U toj su skupini zanimanja: 8322. 8321.12. Vozači autobusa i tramvaja 8324. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.6.8.2008 .htm 18. b) upravljanje automobilima.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača.19.11. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.11. c) nadgled ostalih radnika. VOZAČI MOTOCIKLA Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe. c) srodne poslove. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila 8323.nn.3 vozač osobnog automobila 8322.3 vozač lakog dostavnog vozila http://www.2 vozač tricikla 8322. b) srodne poslove.13. Vozači teških teretnih i vučnih vozila Uputa: vidi uputu uz rod 8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 546 of 823 8322.3 vozač taksija 8322.14. U toj su skupini zanimanja: 8321.

U toj su skupini zanimanja: 8323.3 vozač teretnog vozila 8324.12.2008 .3 vozač tramvaja 8323. poput kamiona s prikolicom ili bez nje.3 vozač tegljača s poluprikolicom 8324.14. b) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje teškim motornim vozilima. c) srodne poslove. tekućina i drugih tvari.4 vozač posebnih teretnih vozila 8324.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka.3 vozač teretnog vozila s prikolicom 8324.nn.3 vozač traktora 8324. c) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 547 of 823 8323.8.11.13.3 vozač opasnih tvari DODATAK: http://www.15. tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama. d) nadgled ostalih radnika.6. b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozači upravljaju autobusima. za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka. tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe.11.5 vozač autobusa 8323.12.13.16.5 vozač trolejbusa 8324. U toj su skupini zanimanja: 8324. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe.htm 18.

14.htm 18. sadnju. Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva 8332.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA 8324. usmjeravaju.14.11. Ti poslovi uključuju: a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje.4 VOZAČ HLADNJAČE 8324. šumskim. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8331. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA) 8324.4 VOZAČ CISTERNE 8324.15. http://www. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima 8333.13.15. 8331.3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME 8324.14.6. žetvu. građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima.15. voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu.3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA 8324.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima Uputa: vidi uputu uz rod 8. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom.nn.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA 8324.4 VOZAČ FURGONA 8324.8. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima 8334. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA PODVRSTA 833.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 VOZAČ KAMIONA 8324.19.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 548 of 823 8324.

skrejperima. f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane. rušenje građevina.19. c) upravljanje strojevima za tunelske iskope. nasipi i pri sličnim radovima (valjcima. rovokopačima. i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina.nn. g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme.2 poljoprivredni traktorist 8331.6.22. uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično).3 vozač teške šumske mehanizacije 8332. kompaktorima). Nadziru rad strojeva.3 vozač poljoprivrednih strojeva 8331. prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika.2008 . iskope u tunelu.21. sađenje. prijevoz. utovarivačima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rušenje građevina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 549 of 823 pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom. prihvat i ugradbu svježeg betona. planiranje terena. e) upravljanje kesonskim uređajima. c) srodne poslove. stabilizaciju tla.htm 18. utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala. pijeska i zemlje. ježevima. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala.12. razgrtanje zemlje i drugog materijala. b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje.2 šumski traktorist 8331. nabijačima. b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka. grejderima. h) upravljanje strojevima za prijevoz. U toj su skupini zanimanja: 8331. d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih. d) nadgled ostalih radnika.8. betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo. j) nadziranje rada strojeva.11. nabijanje i valjanje površina. sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu. planiranje terena. http://www. temeljenje na pilotima i kesonima. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje strojevima za iskop.

3 rukovatelj strojevima za zemljane radove http://www.3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje 8332.3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika 8332.13. U toj su skupini zanimanja: 8332.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje 8332.20. l) nadgled ostalih radnika.htm 18.3 vozač strojeva za asfaltiranje 8332.40.3 vozač strojeva za zabijanje pilota 8332.3 rukovatelj strojevima za planiranje 8332.33.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota 8332.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 550 of 823 k) srodne poslove.2 rukovatelj strojevima za iskop 8332.11.3 vozač strojeva za zemljane radove 8332.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla 8332.3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme 8332.41.3 vozač strojeva za planiranje 8332.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojevima za nabijanje 8332.12.2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje 8332.42.14.3 vozač strojeva za injektiranje tla 8332.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika 8332.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje 8332.32.38.19.37.17.15.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla 8332.34.36.3 vozač strojeva za iskop 8332.19.21.3 vozač automješalice 8332.2008 .6.3 vozač strojeva za nabijanje 8332.8.43.18.35.16.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela 8332.31.39.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla 8332.

33.34.2 RUKOVATELJ BAGEROM 8332.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton 8332.31.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM 8332.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE 8332.3 rukovatelj betonskom crpkom 8332.44.4 rukovatelj strojevima za pružne radove 8332.8.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM 8332.htm 18.61.3 rukovatelj betonskim topom 8332.31.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM 8332.3 RUKOVATELJ DOZEROM 8332.46.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM 8332.2008 .34.3 RUKOVATELJ GREJDEROM 8332.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda 8332.81.6.31.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima 8332.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE http://www.63.3 rukovatelj strojem za torkretiranje 8332.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM 8332.82.2 RUKOVATELJ VALJKOM 8332.51.33.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 551 of 823 8332.62.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica 8332.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM 8332.42.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije 8332.3 rukovatelj građevinskim strojevima DODATAK: 8332.71.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.34.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM 8332.45.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA 8332.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica 8332.34.31.33.nn.31.47.33.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM 8332.

3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 8333.42. g) nadgled ostalih radnika.21.3 vozač pokretne dizalice http://www. e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje. d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje.82.3 rukovatelj uređajima brane 8333. U toj su skupini zanimanja: 8333.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 552 of 823 8332.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ZIDAR TORKRETAR 8332. f) srodne poslove.12. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom.19.32.htm 18. b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje.3 rukovatelj pomičnim mostom 8333.3 rukovatelj uspinjačom 8333.3 rukovatelj transportnom trakom 8333.31.2008 .13. c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje.11.42.3 rukovatelj žičarom 8333.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA 8332.3 rukovatelj dizalom 8333.nn.8.6.82.41.42.47. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA 8332.51.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA 8332.3 rukovatelj vitlom 8333.3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem 8333.

55.59.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.57.53.3 RUKOVATELJ SAMARICOM 8333.59.3 rukovatelj dizalicom DODATAK: 8333.3 VOZAČ AUTODIZALICE 8333.53.54.3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM 8333.2008 .56.2 rukovatelj brodskom dizalicom 8333.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM 8333.3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA 8333.58.58.51.2 MANTIST 8333.52.31.52.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM 8333. elektrokolicima.3 rukovatelj obalnom dizalicom 8333.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM 8333.3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM 8333.3 rukovatelj kranom 8333.53.53.52.56.2 POMOĆNI DIZALIČAR 8333.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 553 of 823 8333.52.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM 8333.8.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM 8333.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM 8333.53. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM 8333.55.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom 8333.3 rukovatelj pokretnom dizalicom 8333.2 lučkotransportni radnik 8333.3 DIZALIČAR 8334.2 vezač tereta 8333.6.41.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM 8333.19.53. kontejnerskim http://www.nn.52.

2 vozač viličara 8334.12.11. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8340. http://www. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda. podizanje i slaganje tereta. Ti poslovi uključuju: a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža).13. U toj su skupini zanimanja: 8334.htm 18. c) nadgled ostalih radnika. b) srodne poslove. lukama. lancima i sidrima na brodu.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz.3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA PODVRSTA 834.2008 .11. c) rukovanje užetima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje.2 vozač elektrokolica 8334. brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima. podizanje i slaganje tereta. Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci. skladištima. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 554 of 823 prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz. b) kormilarenje brodom po uputama.19.13.3 vozač kontejnerskog prijenosnika DODATAK: 8334. ukrcaj i iskrcaj u terminalima. bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju. tvornicama i drugdje.2 RUKOVATELJ VILIČAREM 8334. Brodska posada i srodna zanimanja 8340.6.

2 mornar 8340. e) održavanje i upravljanje brodskom opremom.5 vođa palube na platformi 8340.23. h) nadgled ostalih radnika.44.16.11. bojanje.2 vođa stroja unutarnje plovidbe 8340.3 vođa palube 8340. g) srodne poslove.15. opremom za teret.19.2 mornar motorist 8340.2 čistač stroja 8340.2 vođa malog plovećeg radnog stroja 8340.2 brodski motorist 8340.2 vođa stroja 8340.22.2 skelar 8340.2 kormilar unutarnje plovidbe 8340.51.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. struganje.2 radnik na palubi platforme http://www. spremištem za užad.12.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme 8340. uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima.8.htm 18. f) čišćenje palube.2 vozač taksija na vodi 8340.2 brodski mazač 8340.2 brodovođa unutarnje plovidbe 8340.21.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 555 of 823 d) rukovanje brodskim strojevima.52. podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti.42.53.2 kormilar 8340.2 kormilar teglenice 8340.24.14.41.2 vođa palube unutarnje plovidbe 8340.25.6. trupa broda i stroja. U toj su skupini zanimanja: 8340.2008 .43.3 mornar marine 8340.17.13.

42. pružanje različitih usluga na ulici. rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču. jednostavne poslove u rudarstvu.11.2 BRODSKI STROJOVOĐA 8340.2 VOZAČ SKELE ROD 9.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razne jednostavne poslove u poljoprivredi. građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji.2 KORMILAR PRISTANIŠTA 8340. nošenje prtljage.41. uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova.2 VOĐA MALOG BRODA 8340.15.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU 8340. čišćenje.nn.13.2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.2008 . glačanje.3 BRODOVOĐA 8340.41. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama. metenje ulica i sličnih mjesta. lovstvu. šumarstvu. rukovanje teretom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.13.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. ribarstvu.8.15. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 556 of 823 8340.2 MOTORIST BRODA 8340. dostava poruka i roba. pranje.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.2 svjetioničar DODATAK: 8340. skupljanje smeća.19. opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila.6.16.16.61. ručno pakiranje. javnim mjestima ili po kućama. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.11.2 KORMILAR PRISTANA 8340.htm 18.3 POMORSKI BRODOVOĐA 8340.24. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste: 91. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja http://www. pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama.

6. dostave robe i poruka te nošenja prtljage. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 913. nosači i srodna zanimanja 916. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ULIČNI PRODAVAČI http://www. proizvodna. šumarska i ribarska zanimanja 93.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 557 of 823 92. ručni čistači automobila i srodna zanimanja 915. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda. nošenje prtljage. dostavljanje poruka i roba. Kućne pomoćnice.19.htm 18. transportna i srodna zanimanja 99. čišćenje.8. Pazikuće. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 911. pranje prozora i ostalih staklenih površina. Prodavači telefonom 9111. peračice i srodna zanimanja 914. javnim mjestima ili po kućama. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9111. javnim mjestima. pranje. Čistači ulica i srodna zanimanja PODVRSTA 911. Jednostavna rudarska. građevinska. čistačice. po kućama i telefonom. prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. Radnici bez zanimanja VRSTA 91. od čišćenja. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama. Ulični prodavači i srodna zanimanja 912. glačanje.2008 . metenje i skupljanje smeća. Dostavljači. očitavanje brojila.nn. Ulični prodavači 9113. pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima. Jednostavna poljoprivredna. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. pružanje različitih usluga na ulici. razvođenje publike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama.

f) srodne poslove. g) nadgled ostalih radnika. e) naplaćivanje. U toj su skupini zanimanja: 9111. po kućama ili telefonom. U toj su skupini zanimanja: 9113.htm 18.11. PRODAVAČI TELEFONOM Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo.1 prodavač telefonom http://www.11.8. g) nadgled ostalih radnika. c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki. f) srodne poslove. d) izlaganje hrane.1 prodavač na priredbama DODATAK: 9111.11. kina ili stadiona. b) pripremu hrane i pića za prodaju.1 KOLPORTER 9113. povrće. pića i ostalih proizvoda za prodaju. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje hrane.19.nn. c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) prikupljanje otplata. pića i ostale robe. d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka. pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu. Ti poslovi uključuju: a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom.2008 . voće.1 ulični prodavač 9111.6. sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 558 of 823 Ulični prodavači hrane. b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava.

b) čišćenje i laštenje cipela. čistačice. ČISTAČICE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih radnika.19. e) naplaćivanje na licu mjesta. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela. uredima. hotelima. c) pranje i čišćenje automobilskih prozora.6. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA Kućne pomoćnice.12. tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara. pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka. pranje prozora na automobilima na ulici.1 čistač obuće 9120. KUĆNE POMOĆNICE. vođenje brige o posteljini.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 559 of 823 9113. vlakovima.1 plakatar PODVRSTA 913. bolnicama i drugim ustanovama.11. nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 9120.8. Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine. nošenje poruka.1 prodavač po kućama PODVRSTA 912. pranje i http://www. d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata. U toj su skupini zanimanja: 9120. Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela. autobusima.nn.htm 18. peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 9120. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele. kao i na zrakoplovima.12. peru automobilska stakla. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 . f) srodne poslove.

sapuna i sličnih potrepština. http://www. Kućne pomoćnice 9132. kao i zrakoplova. Pralje i glačarice 9131. g) nadgled ostalih radnika.11. glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina.2008 . pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima. c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9131. pokućstva i drugog inventara u zgradama.8. d) pripremu. pokućstva i ostalog te namještanje kreveta. vode brigu o posteljini. kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove. f) srodne poslove.1 kućna pomoćnica 9132. b) spremanje kreveta. U toj su skupini zanimanja: 9131.htm 18. uključivši i pranje posuđa. kuhanje i serviranje jela i pića. Čistačice i posluga 9133. KUĆNE POMOĆNICE Kućne pomoćnice i čistačice stana metu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 560 of 823 poliranje podova.nn. Ti poslovi uključuju: a) metenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. naručuju kućanske potrepštine. kuhanje i serviranje jela.6. tramvajima.19. vlakova. obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. poslovnih zgrada i drugih ustanova. autobusima. pranje prozora i ostalog inventara. pranje i poliranje podova. usisavaju prašinu. peru. čišćenje kupaonica. stavljanje ručnika. e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština. c) pranje posuđa. b) pranje. pranje i poliranje podova i pokućstva. Ti poslovi uključuju: a) metenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. usisavanje prašine. ČISTAČICE I POSLUGA Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela. usisavanje prašine. autobusa i sličnih vozila. vlakovima i zrakoplovima.

11. c) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 9132. Ti poslovi uključuju: a) ručno pranje i glačanje rublja.6.1 kuhinjski radnik DODATAK: 9132.2008 .1 PERAČ POSUĐA 9133.11.1 PODVORNIK 9132.21.1 SPREMAČICA 9132.11.11.12.11.1 sobarica 9132.21.8. b) čišćenje odjeće.1 ručni čistač DODATAK: 9133.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 561 of 823 d) srodne poslove.12.19. glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete. d) nadgled ostalih radnika.1 MLADIĆ KUHINJE 9132. odjeće i drugih proizvoda od tkanina.1 pralja 9133. kožnih i sličnih predmeta.1 glačarica 9133. PRALJE I GLAČARICE Pralje i glačarice ručno peru.nn. tkanina.1 BRIGADIR ČISTAČICA 9132.21. 9133.1 čistačica 9132. U toj su skupini ova zanimanja. e) nadgled ostalih radnika.1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE 9132.1 MLADIĆ SOBE 9132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.21.11. ručno i kemijskim otopinama.11.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA http://www.

b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina. d) srodne poslove. crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima. hotelima. poslovnih zgrada.8. hotelima. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. e) nadgled ostalih radnika.1 NADSTOJNIK ZGRADE http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 562 of 823 9133.2008 . Ti poslovi uključuju: a) čišćenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 zvonar 9141. Pazikuće i srodna zanimanja 9142.21.nn. npr.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ PODVRSTA 914.1 crkvenjak DODATAK: 9141. pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit. PAZIKUĆE. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina.19. Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju.21. poslovnim zgradama. jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada.htm 18.6. hotela.11. čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima. U toj su skupini ova zanimanja: 9141. crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima.1 pazikuća 9141. c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit. Ručni perači automobila i prozora 9141.11.1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 9133. crkvi i ostalih zgrada. jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada.21.22. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. poslovnim zgradama. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9141.

http://www. drugim društvima i ustanovama. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. Dostavljači. Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka. pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva. pranje i laštenje automobila i drugih vozila. uvode posjetitelja na njihova mjesta.12. nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu. vode brigu o parkiralištima. plin i vodu.12. skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju.8.1 perač prozora DODATAK: 9142.19. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. nošenje prtljage u hotelima. na kolodvorima i zračnim lukama.nn. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. posebno u hotelima. parkirališnih satova i slično 9151. nosači i srodna zanimanja 9152. DOSTAVLJAČI. nosači nose i isporučuju poruke.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 PERAČ STAKLA PODVRSTA 915. c) srodne poslove. i drugdje te nose prtljagu. sušenje i laštenje. d) nadgled ostalih radnika. plin i vodu.htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9151. na postajama i zračnim lukama. Praznitelji prodajnih automata.6. Garderobjeri i srodna zanimanja 9153. očitavanje brojila za struju. kućanstvima.1 ručni perač automobila 9142. nose prtljagu. U toj su skupini zanimanja: 9142. b) pranje prozora i ostalih staklenih površina.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 563 of 823 9142. DOSTAVLJAČI. ručno ili pomoću jednostavnih uređaja. opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova. uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta.

b) pregled ulaznica u kinima.12.11. drugim društvima i drugdje.1 garderobjer 9152. Ti poslovi uključuju: a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima.1 KURIR 9152. b) dužnosti dostavljača (tekliča). U toj su skupini ova zanimanja: 9151.12. c) isporuku razne robe trgovinama.11.nn. f) nadgled ostalih radnika. skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta.1 poslužitelj dizala 9151. cirkusima. restoranima i drugdje.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 564 of 823 Ti poslovi uključuju: a) isporuku poruka.2008 .14. c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima. kazalištima.1 dostavljač 9151. kućanstvima i na druga mjesta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.8. U toj su skupini zanimanja: 9152.htm 18. d) nošenje i isporuku prtljage. na postajama.1 nosač 9151.21. d) srodne poslove.1 čuvar prtljage http://www.1 hotelski teklič 9151. kazalištima. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva.1 poslužitelj u golfu DODATAK: 9151. posebno u hotelima.6. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima. na priredbama itd. e) srodne poslove. zračnim lukama i drugdje. e) nadgled ostalih radnika.11.

PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. Praznitelji prodajnih automata. d) srodne poslove.1 praznitelj prodajnih automata 9153. ukrcaj i iskrcaj smeća. skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika.15. Ti poslovi obično uključuju: skupljanje. održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva.1 biljeter 9153.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9161. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA. plin i vodu i bilježenje potrošnje. iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 565 of 823 9152. b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca. parkova i ostalih javnih površina.8. U toj su skupini zanimanja: 9153. c) očitavanje brojila za struju.1 poslužitelj zabavnog parka 9152.13. Čistači ulica i srodna zanimanja 9161. te očitavaju brojila za struju. Radnici na odvoženju otpada 9162. istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova.nn.2008 .6.11.19.1 poslužitelj zahoda 9152. plin i vodu.13. parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih. cijepanje drva za loženje.1 parkirališni radnik PODVRSTA 916. čišćenje ulica.1 očitač brojila plina/vode/struje 9153. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada.14. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ulica i ostalih javnih mjesta.htm 18. nošenje vode.

14.1 SMETLAR 9162. b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva .13. Ti poslovi uključuju: a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere. c) srodne poslove.11.1 kupališni radnik 9162.1 perač ulica 9162. b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila. d) nošenje vode.2008 . g) nadgled ostalih radnika.1 čistač ulica 9162. d) nadgled ostalih radnika.1 radnik na tržnici 9162.12.1 utovarivač otpada DODATAK: 9161. c) cijepanje i slaganje drva za loženje. parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje ulica.11.1 radnik za pomoć u kući http://www.11.15. e) čišćenje snijega. U toj su skupini zanimanja: 9161.19. U toj su skupini zanimanja: 9162.8. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 566 of 823 Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada. f) srodne poslove.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. parkova i ostalih javnih površina. ulica i ostalih javnih površina.nn.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 567 of 823 9162. Jednostavna poljoprivredna. ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. slaganje u stog. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9211.1 KLUPAR.11. hranjenje životinja. okopavanje voćaka. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. pripremu zemljišta za sjetvu.6. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje.13. zalijevanje i plijevljenje.8. šumarske. razbacivanje gnojiva. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. čišćenje šuma i šipražja. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor.21. pripremu zemljišta za sjetvu.1 RADNIK NA BAZENU 9162. šumarske. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 921. iskrcaj. zalijevanje i plijevljenje.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. povrća i raznih biljaka. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. Radnici u šumarstvu http://www.1 živoder DODATAK: 9162. razbacivanje gnojiva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. okopavanje voćaka. šumarstvu. ukrcaj. hranjenje životinja. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor.14.1 UREĐIVAČ KRUGA 9162. ukrcaj. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. šumarska i ribarska zanimanja PODVRSTA 921. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. povrća i raznih biljaka. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi. iskrcaj. ČISTAČ NA TRŽNICI VRSTA 92. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura.19.1 PERAČ BAZENA 9162. čišćenje šuma i šipražja. PERAČ. Radnici u poljoprivredi 9212. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje.nn. šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih poljoprivrednih. slaganje u stog.13.htm 18.

1 pčelarski radnik 9211. Radnici u ribarstvu i lovstvu 9211.1 radnik uzgajanja različitih životinja 9211.6. staja i drugih poljoprivrednih zgrada. RADNICI U POLJOPRIVREDI Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova.1 berač ljekovitog bilja 9211. čišćenje i čuvanje životinja. prevrtanje.1 peradarski radnik 9211. iskrcaj ljetine i ostalih materijala.34.11.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 568 of 823 9213.41. f) pomoć u sadnji.31.1 pastir 9211. i) nadgled ostalih radnika.12. napajanje. U toj su skupini zanimanja: 9211. b) ukrcaj. e) branje voća.1 vrtlarski radnik 9211. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i štihanje ili slične radove.1 stočarski radnik 9211. g) hranjenje. d) navodnjavanje i plijevljenje.1 ratarski radnik 9211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.35.1 vinogradarski radnik 9211.19.2008 .nn.htm 18.8.1 voćarski radnik 9211. i slaganje sijena.32.13.15.16.33. žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima.1 radnik u ekonomskom dvorištu http://www.14. povrća i različitog bilja. h) srodne poslove. c) grabljanje.

nn. e) nadgled ostalih radnika. b) slaganje drva u mjere. ili u lovstvu.1 šumski radnik 9212. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće.42.1 NADNIČAR 9212.1 berač šumskih plodova 9212. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki. e) nadgled ostalih radnika. RADNICI U ŠUMARSTVU Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova. pomažući u uzgoju ribe i morske hrane. Ti poslovi uključuju: a) kopanje rupa za sadnju stabala.1 sjekač šiba i trske DODATAK: 9212.1 SAKUPLJAČ GLJIVA 9213. d) srodne poslove.11.1 poljoprivredni radnik DODATAK: 9211.12. c) čišćenje šikara.6.13. U toj su skupini zanimanja: http://www.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) obavljanje poslova u internom transportu.42. d) srodne poslove.8. U toj su skupini zanimanja: 9212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 569 of 823 9211. čišćenje okoliša.19.htm 18. postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu. c) kopanje jama i otvora.2008 .

uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova.2008 .12. nošenje. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja 932. transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo. rad na čišćenju gradilišta. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske http://www. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 ribnjačarski radnik 9213. gline.19. obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji. prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 570 of 823 9213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Radnici u niskogradnji 9313. raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima.nn. čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima. iskopavanje kamena. Transportni radnici PODVRSTA 931. JEDNOSTAVNA RUDARSKA.6. prebacivanje lopatom. čišćenje. građevinarstvo. nošenje. pokretanje. dizanje. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 933. GRAĐEVINSKA. šljunka i pijeska iz otvorenih jama. ručno pakiranje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 9311. prijenos materijala i alata. Radnici u rudnicima i kamenolomima 9312. proizvodnih. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih. ukrcaj. Radnici u visokogradnji 9311. proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. iskrcaj. pokretanje. čišćenje. rukovanje teretom. Ti poslovi uključuju: kopanje. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste: 931. rad na rušenju građevina.8. PROIZVODNA. dizanje. raznošenje šljunka. građevinskih. brana i zgrada.11.htm 18. brana i zgrada. prebacivanje lopatom.1 radnik u lovištu VRSTA 93. utovarivanje i istovarivanje.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 571 of 823 poslove u rudnicima. f) srodne poslove.1 radnik u glinokopu 9311. te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena.2008 . Ručno ravnanje i kopanje terena (pokosa.15. U toj su skupini zanimanja: 9311. c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena. RADNICI U NISKOGRADNJI Građevinski radnici u niskogradnji (i hidrogradnji) obavljaju jednostavne i rutinske poslove u gradnji i održavanju cesta.6. platoa). brana i željezničkih pruga. g) nadgled ostalih radnika. ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova. rovova i jaraka za temelje.1 rudarski radnik 9311. pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina.19. e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog procesa istraživanja i proizvodnje nafte.14. http://www. šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima.1 radnik u kamenolomu 9311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) ručno prenošenje i skladištenje materijala (šljunak.8.1 radnik u šljunčari 9312.nn. brana. cjevovode i slične instalacije.htm 18. prirodnog plina i vode. na površinskim nalazištima i kopovima. pomoć u pripremi manjih količina betona. čišćenje. žbuka. b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova. uređaja i opreme. prenošenje alata i sličnu pomoć pri izgradnji i održavanju cesta. nasipa i sličnih građevina. brana i slično. kao i soli iz mora. ispuhivanje i uređenje površina kao pripremu za druge radove. održavanja i čišćenja radilišta. rudarskih prostorija i transportnih putova.12.13. čelična armatura). c) pranje. d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina. koji su ručni. kao što je ispomoć kod izvođenja jednostavnijih tehnoloških operacija. raznošenje manjih količina materijala za održavanje cesta. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i zatrpavanje jama.11.1 solanski radnik 9311. postrojenja. upotrebom jednostavnih alata i uređaja.

1 zidarski radnik 9313. U toj su skupini zanimanja: 9313.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje već korištenog materijala za ponovnu gradnju (cigle.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 572 of 823 d) srodne poslove.11. b) pomoć u zidanju i pripremi žbuke.19.nn.11.14.15.1 radnik betonirac http://www. d) rušenje dijelova zgrada i gradilišnih objekata.13. c) bušenje otvora ručnim alatom. RADNICI U VISOKOGRADNJI Građevinski radnici u visokogradnji obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane uz razne aspekte građevinskih radova na zgradama.1 radnik za uređenje kaptaža 9312. U toj su skupini zanimanja: 9312.1 RADNIK ZA KANALIZACIJU 9312.15.1 radnik niskogradnje DODATAK: 9312.1 kopač rova 9312.1 tesarski radnik 9313. f) nadgled ostalih radnika.6. probijanje kanala na mjestima začepljenja. donošenje materijala i slično te zatvaranje nepotrebnih otvora.13.1 radnik u asfaltirnici 9312.1 RADNIK NA ŠPORTSKOM OBJEKTU 9313. uklanjanje drugih zapreka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) nadgled ostalih radnika.15.12.2008 .15.1 RADNIK HIDROGRADNJE 9312.12.1 cestarski radnik 9312.8. blokovi) te poliranje i pranje ukrasnih detalja. e) srodne poslove.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. vrećice.1 ručni perač dijelova http://www. obavljaju poslove sortiranja proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. dijelove i proizvode te obavljaju različite jednostavne. dizanje.1 radnik u održavanju 9320. ručno pakiranje. d) prijenos. ručno pakiraju materijal.14. jednostavne postupke ručnog spajanja. dizanje. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9320.13. iskrcaj.nn. ukrcaj.1 armirački radnik 9313. i pranje sirovina i proizvoda.2008 . utovar. istovar ili pranje materijala.8. Ti poslovi uključuju: a) ručno razvrstavanje dijelova ili proizvoda.1 radnik visokogradnje PODVRSTA 932. nošenje.6. c) ručno pakiranje materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih radnika.12. e) srodne poslove.19. bačvice i drugu ambalažu za skladištenje ili otpremu. U toj su skupini zanimanja: 9320. rutinske poslove u proizvodnji. dijelova i proizvoda u proizvodnim ili uslužnim djelatnostima.15. Ti poslovi obično uključuju: jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju jednostavne i rutinske poslove u proizvodnji koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 573 of 823 9313.1 ručni pakirer 9320. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju razvrstavanja.15. b) jednostavno spajanje sastavnih dijelova. sanduke. dijelova i proizvoda u kutije.11.1 radnik na proizvodnoj liniji 9320.htm 18.1 ručni perač ambalaže 9320. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 9320.14.

1 kožarski radnik 9320.19.1 radnik u naftno kemijskoj proizvodnji 9320.19.36.1 radnik u preradi duhana 9320.1 tekstilni radnik 9320.18.1 manipulant tekućeg naftnog plina 9320.24.1 drvoprerađivački radnik 9320.27.8.25.1 ručni razvrstavač proizvoda 9320.28.1 keramički radnik 9320.1 radnik u kožnoj galanteriji 9320.21.1 čitač natpisa 9320.1 grafički radnik 9320.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 574 of 823 9320.1 podrumarski radnik 9320.htm 18.33.41.1 radnik na postrojenju za preradu i obradu vode 9320.16.1 kemijski radnik 9320.1 radnik na pakiranju tehničkih plinova 9320.1 radnik u izradi građevnih materijala 9320.22.6.2008 .1 ručni razvrstavač dijelova 9320.35.1 radnik u ciglarstvu 9320.29.30.1 ručni savijač kovina 9320.1 radnik na montaži 9320.nn.44.43.23.1 staklarski radnik 9320.1 obućarski radnik 9320.1 laboratorijski radnik 9320.32.46.1 radnik na razvrstavanju otpada DODATAK: http://www.31.26.42.34.17.1 radnik na izradi namota 9320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.45.1 radnik na energetskom postrojenju 9320.

17.25.1 RAZVRSTAVAČ TEKSTILNIH OTPADAKA 9320.26.19.1 RADNIK ZA OBREZIVANJE MOKRIH KOŽA 9320.26. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 9330.34. NATAPANJE KOŽA 9320.1 RADNIK NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU PARE 9320. te ručno rukuju teretom. rukuju zaprežnim vozilima.1 POSLUŽITELJ STROJEVA U PRAHRAMBENOJ PROIZVODNJI 9320.26.1 RAZVRSTAVAČ CIJEVKI U TEKSTILU 9320. Transportni radnici http://www.27.1 RADNIK U KEMIGRAFIJI 9320.26.25.1 RADNIK NA VITLANJU REZANE GRAĐE 9320.1 KLADAR 9320.1 RUČNI SKIDAČ MESINE PODVRSTA 933.26.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 9320.1 POMOĆNI LABORANT 9320.45.17.1 RADNIK U TISKARSKOJ MONTAŽI 9320.25. rukovanje teretom.1 RADNIK U REPROFOTOGRAFIJI 9320.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. PREMAZIVANJE.1 RADNIK U KARTONAŽI 9320.45.1 IZDVAJAČ NEISPRAVNIH KOCAKA 9320.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 575 of 823 9320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 RADNIK U KNJIGOVEŽNICI 9320.26. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje zaprežnim vozilima za prijevoz robe.36.1 RADNIK U ODJELU TISKA 9320.21.8. TRANSPORTNI RADNICI Radnici jednostavnih zanimanja u prometu i prenošenju tereta voze bicikle i slična vozila.htm 18.1 RADNIK U GRAFIČKOM ODJELU 9320.nn.45.1 RADNIK ZA MAŠĆENJE.2008 .26.1 RADNIK NA ELEKTRONAMATANJU 9320.

1 trgovački radnik 9330.15. ukrcaja i iskrcaja brodova i zrakoplova te nošenja i slaganja robe u skladištima i drugdje.1 hotelski radnik 9330. ostalih kućanskih predmeta. cijevi itd.17.htm 18. brodova i zrakoplova.14.31. ukrcaja i iskrcaja pokućstva.41.1 kočijaš 9330.2008 .1 vozač ručnih kolica 9330.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 skladišni radnik 9330.1 mlađi mornar DODATAK: http://www. strojeva i slične robe koja će se prevoziti s jednog mjesta na drugo. i ostalih tereta.61..32.1 transportni radnik 9330.1 studijski radnik 9330.1 prevozitelj brodicom na vesla 9330. d) nošenje i slaganje robe u skladištima i drugdje. ugljena. Ti poslovi uključuju: a) pakiranje pokućstva. c) ukrcaj i iskrcaj žita. f) nadgled ostalih radnika.1 lučki radnik 9330.nn. kamiona.1 radnik za praćenje transporta 9330.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 576 of 823 9330.1 radnik u zdravstvenoj ustanovi 9330.8. b) prenošenje robe za ukrcaj ili iskrcaj iz kombija. pijeska i slične robe stavljanjem te robe na pokretne trake.42.13. U toj su skupini zanimanja: 9330.62.16. vagona.19.33.1 samaraš 9330. TRANSPORTNI RADNICI Transportni radnici obavljaju poslove poput pakiranja. e) srodne poslove.1 kolodvorski radnik 9330.51.1 poslužitelj na žičari 9330. nošenja.11.

1 AVIZER 9330.1 RADNIK NA BALIRANJU OTPADAKA 9330.31.1 CEDULJIČAR 9330.nn.31.1 PJESKAR NA ŽELJEZNICI 9330.31.51.13.1 RADNIK NA NISKIM TEMPERATURAMA 9330.8.1 RADNIK ZA SORTIRANJE PRTLJAGE 9330.1 TELEKOMUNIKACIJSKI RADNIK 9330. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).1 LAMPIST 9330.13.1 POŠTANSKI RADNIK 9330.31.13.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 9330.htm 18.1 RADNIK U HLADNJAČI 9330.1 POMOĆNI TRANSPORTNI RADNIK 9330.1 RADNIK UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA 9330.13.1 NOSAČ BOLESNIKA VRSTA 99.19.13.15.1 RADNIK SILOSA 9330.41.6.1 RADNIK U VUČI 9330.41.41.13.1 TRANZITER 9330.13.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 NOSAČ ZAVRŠNIH SIGNALA I RAČUNA 9330.31.1 PRIVEZIVAČ 9330.1 VOZAČ TRICIKLA BEZ MOTORA 9330.13.1 RADNIK ZA DOSTAVU ROBE IZ TRGOVINA 9330.1 RADNIK NA OTPREMI 9330.13. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne http://www.1 RADNIK NA ISTOVARU I UTOVARU 9330.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 577 of 823 9330.14.2008 .31.

11. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9911. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011.nn. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje. mornarice.htm 18. Radnici bez zanimanja PODVRSTA 991. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u: VRSTA 01. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. uključujući i pomoćne službe. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi.2008 . Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. U toj skupini je zanimanje: 9911.6. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrstu: 991. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). Radnici bez zanimanja 9911. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.1 radnik bez zanimanja1 ROD 0. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 578 of 823 može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). VOJNA ZANIMANJA http://www.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda.htm 18. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje.15. PRISTAV II.45.21.15.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 3415.0 dočasnik 0110.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI http://www.0 vojnik 0110. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane.51. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VRSTE ZVANJA 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 579 of 823 0110.4 administrator obrade podataka 3121. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. NJIHOVIH SINONIMA. U toj su skupini zanimanja: 0110. ZNAČAJNIH RADNIH MJESTA I OBRAZOVNIH PROGRAMA A 4190.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 3431.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 3122.51.7 administrator baza podataka 2131.23.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 2131. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.61.19. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske.0 vojni namještenik ABECEDNI POPIS NAZIVA ZANIMANJA. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje.6.0 viši časnik 0110.17.2008 .41. mornarice.0 niži časnik 0110.nn.0 vojni službenik 0110. uključujući i pomoćne službe.11. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.51.11.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.8.51.11.31.4 administrativni službenik 4115.

7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2452.17.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 9330.12.7 akademski gitarist 2453.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 2213.7 akademski flautist 2453.2008 .22.12.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.5 AERODROMSKI VATROGASAC 4133.19.8.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2131.7 akademski folklorni glazbenik 2453.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.32.7 agronom ratarstva 2213.11.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 5161.12.7 akademski fagotist 2453.16.7 akademski dirigent 2453.11.11.htm 18.13.11.7 agronom vinogradarstva 2213.31.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2452.26.7 ADVOKAT 4221.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 580 of 823 4222.7 agronom zaštite bilja 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.22.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2453.21.14.11.21.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 3423.7 agronom melioracija 2213.34.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2421.12.7 akademski crkveni glazbenik 2453.13.15.6.7 akademski grafičar http://www.22.7 agronom 2213.nn.11.7 agronom voćarstva 2213.7 agronom savjetodavne službe 2213.

2008 .8.31.27.htm 18.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2452.30.7 akademski klarinetist 2453.7 akademski udaraljkaš 2453.7 akademski muzikolog 2453.6.7 akademski violinist 2453.19.12.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA 3474.29.7 akademski harfist 2453.7 akademski trombonist 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.7 akademski kipar 2453.7 akademski trubljač 2453.21.7 akademski klavirist 2453.7 akademski orguljaš 2453.16.7 akademski keramičar 2452.24.17.15.19.7 akademski instrumentalist 2453.7 akademski rogist 2453.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.27.35.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 581 of 823 2453.28.7 akademski solopjevač 2453.7 akademski tubist 2453.11.7 akademski oboist 2453.13.35.7 akademski slikar 2453.14.20.7 akademski kontrabasist 2453.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.7 akademski violist 2453.nn.23.47.17.7 akademski violončelist 2453.7 akademski skladatelj 2452.25.13.11.6 AKROBAT http://www.7 akademski saksofonist 2453.12.

7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2455.5 alatničar za rezne alate.7 analitičar studija rada i vremena 3119.31.11.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR 2359.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 582 of 823 2121.32.2008 .nn.12. specijalizirani 2453.7 analitičar istraživanja tržišta 2441.6 analitičar tehničkih kalkulacija 2412.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2224.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2149.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2419.18.htm 18.7 analitičar zanimanja 3434.12.31.19.14.5 alatničar za metalne kalupe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27.2 akustički izolater 2211.8.21.5 alatničar za stezne pribore.11. specijalizirani 7222.7 AKVAKULTURIST 3415.14.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.17.15.09. specijalizirani 7222.14.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2442.43.7 aktuar 7134.5 alatničar za mjerne pribore.5 AKVIZITER OGLASA 7222.7 andragog 2452.6.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.3 alatničar 7222.11.11. majstor 7222.16.11. specijalizirani 7222.13.0 AMBASADOR 2441.7 alt solist 1124.5 alatničar.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA http://www.15.21.31.13.31.5 akviziter 3415.

40.16.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 7123.16.15.htm 18.2008 .8.21.13.7 arhivist 2431.7 ARHIJEREJ 3480.nn.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA http://www.14.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 583 of 823 4122.11.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.3 armirač i betonirac 7123.11.6 artist 3474.3 ANTIKOROZIST 5220.3 ANTIKVAR 8264.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 2431.12.4 arhivski službenik 4141.21.3 APRETER 3471.14.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.12.6 ARHIMANDRIT 2141.1 armirački radnik 3474.20.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 4141.5 armirač.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. specijalizirani 9313.4 ANKETAR 7141.3 ASFALTER-IZOLATER 2454.40.17.19.32.11.6 ARHIĐAKON 2460.12.12.3 armirač 7123.2 asfalter 7134.11.6 arhitektonski inženjer 3112.11.14.7 ARHIEPISKOP 2460.6.36.6 artist dreser 7129.11.4 aranžer 3480.

3 autoelektričar 7241.21.27.18.htm 18.24.43.4 ASISTENT REALIZACIJE 2455.23.31.21.5 autolakirerski poslovođa 7213.4 ASISTENT KOORDINATOR 2149.5 autolakirer.2008 .6 ASISTENT STROJA 3141.21.17.12.4 ASISTENT TONA 5149.4 astronomski tehničar 1124.16.0 ATAŠE 3415.27.6 AUTORSKI AGENT http://www.6.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 7241. majstor 3119. majstor 7213.21.5 autolimar.3 automehaničar 7231.32.5 autoelektričar.4 astrolog 3111.nn. majstor 7231.19.8.96.22.18.11.21.6 AUDIODISTRIBUTER 2432.3 autolimar 7213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 584 of 823 4133.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3141.21.24.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.24. majstor 3429.3 AUTOKAROSERIST 7141.41.7 ASISTENT REŽIJE 2452.3 autolakirer 7141.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 3131.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3131.23.31.7 ASISTENT SCENOGRAFA 3131.5 automehaničar.

majstor 7341. specijalizirani 7232.4 bankovni službenik 4211.12.31.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 9330.16.45.45.11.23.23.12.3 aviolimar 7213.3 betonirac i tesar http://www.27.8.15.4 BALANSER AVIONA 2454.17.62.22.7 bariton solist 5123.4 bas gitarist 2453.1 berač ljekovitog bilja 9211.7 BALERINA 2454.1 berač šumskih plodova 7123.61.28.14.nn.4 bakteriološki tehničar 4133.31.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7242.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 585 of 823 7213.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9212.5 bačvar.1 AVIZER B 5132.14.4 bankovni šalterski službenik 2453.2 babica 7422.6.3 barmen 3473.12.5 aviolimar.3 bačvar 7422.2008 .15.7 BALETNI PEDAGOG 4122.11.7 BALETNI MAJSTOR 2321.3 bakrotiskar 3211.19.htm 18.46.11.7 bas solist 9211.2 betonirac 7123.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

3 BRIJAČ 3421.16.4 biološki tehničar 2122.2 bolničar 3211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 biljeter 3211.31.11.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7222.33.15.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 3475.14.3 blanjač kovina 7422.12.7 biskup 7313.43.12.11.16.23.4 blagajnik u prodavaonici 7223. majstor 9132.1 BRIGADIR ČISTAČICA 5141.7 BIOMETRIČAR 2460.27.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 586 of 823 2432.53.21.5 bravar.11.16.8.3 brodobravar 7214.12.5 brodobravar.24.11.11.htm 18.2 bojadisar drvenih proizvoda 8290.3 bravar 7214.25.31.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.51.42.nn.7 BIBLIOGRAF 9152.4 biokemijski tehničar 3211.14.13.6.3 bižuterist 4211.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.4 brodarski brokerski službenik 7214. specijalizirani 7136.4 botanički tehničar 7222.4 blagajnik 4211.19.6 BOKSAČ 5132.3 brodocjevar http://www.6 brodarski broker 4134.2008 .

2 brodovođa unutarnje plovidbe 5111.3 brodoskelar 7129.26.93. specijalizirani 7214.19.11.32.3 BRODOPLASTIČAR 7129.14.41.5 brodotraser.htm 18.2008 .3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7124.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 587 of 823 7136.17.33. specijalizirani 7451.3 brodostolar 7124.3 BRODOIZOLATER 7141. specijalizirani 7214.14.25. SPECIJALIZIRANI 7214.31.5 brodocjevar.nn.13.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 3115. specijalizirani 8340.5 brodomonter.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 7124.28.6.92.4 brodska sobarica 7241.25. specijalizirani 7124.24.3 BRODOLIČILAC 7214.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. majstor 3141.31.3 BRODOVOĐA 8340.6 brodograđevni inženjer 2145.22.5 brodolimar.3 brodotraser 7214.12.3 brodolimar 7214.21.25.29.94.13.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 3115.5 BRODOTESAR.3 BRODSKI ELEKTRIČAR http://www.21.4 brodostrojar 3141.3 brodomonter 7214.3 BRODOTESAR 7124.34.8.5 brodoskelar.4 brodograđevni tehničar 7134.16.5 brodostolar.

3 brusač i ličilac konstrukcija 9320.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 588 of 823 7241. SPECIJALIZIRANI 7241.3 brodski elektromehaničar 7241.41.11.11.2 brodski mazač 7233.5 brodski natkonobar 3142.11.2 brodski motorist 5123.htm 18.6. specijalizirani 5123. specijalizirani 7224.27.18.11.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 7323.5 brodski elektromehaničar.26.25.22.3 BRUSAČ 7224.21.43.3 brodski kuhar 8340.3 BRODSKI MEHANIČAR 8340.2 brusač i čistač kovina 7141.2 BRODSKI STROJOVOĐA 4211.26.39.32.8.19.5 brusač kristalnog stakla.6 BURZOVNI BROKER 8113.22.14.4 bubnjar 3411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.34.3 brusač kristalnog stakla 7323.23.2008 .24.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 8340.4 brojač novca 3411.31.16.6 brodski radiotelegrafist 5111.3 brodski konobar 5122.3 bušač geoloških istražnih bušotina http://www.23.2 brunirač 7223.13.12.11.6 BRODSKI PILOT 3132.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 3473.24.4 BRODSKI STJUARD 3141.6 BROKER 7224.nn.

7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 3422.6 carinik 3441.17.7 carinski inspektor 2472.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 589 of 823 8113.6 CASTING DIRECTOR 9330.3 CINKOGRAF 7136.11.3 cestar ophodar 9312.1 CEDULJIČAR 7129.13.3 CJEVAR 7411.6 CARINSKI POSREDNIK 3441.42.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.4 CESTAR GRUPOVOĐA 7129.6.6 CRTAČ FILMSKI 3112.4 carinski službenik 3429.01.12.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.22.42. VRSTE ZVANJA.3 CREVAR 9141.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRISTAV 2472.1 cestarski radnik 7343.8.98.2008 .12.01.3 bušač otvora metalurške peći 8113.2 cestar 3112.nn.30.11.11.12.19.11.11.31.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA 8111.12.3 bušač na površinskom kopu 8121.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.6 CARINIK . VRSTE ZVANJA.31.1 crkvenjak 3471.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA http://www.22.6 CARINIK II.htm 18.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima C 3441.12.16.01. PRISTAV 3441.4 CARINIK III.

62.11.31.2 četkar 7432.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.6 crtač.17.6 časnik lučke kapetanije 3142.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.11.0 čelnik interesne udruge 1141.2 čistač stroja 9162.0 čelnik političke stranke 1142.11.32.2 ČISTAČ ODLJEVAKA 8340.11.3 čipkar 8261.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 9120.nn.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.21.42.63.16.2008 .11.42.31.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 590 of 823 3471.16.6 časnik stabilnosti platforme 3141.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 čistačica 9320.11.42.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.31.0 čelnik udruge poslodavaca 7424.11.3 cvjećar 6112.11.htm 18.0 čelnik strukovne komore 1142.21.0 čelnik sindikata 1142. netehnički 6112.2 CVJEĆAR-ARANŽER Č 3142.6 časnik palube na platformi 3142.42.1 čistač ulica 9132.21.6 CRTAČ PLAKATA 3471.19.1 čitač natpisa http://www.8.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 1143.11.1 čistač obuće 7224.

2 ČUVAR RIBNJAKA 7129.33.nn.2 ČUVAR MOSTA 5169.11.6.11.2 ČUVAR TUNELA 7129.4 čuvar šume 5169.19.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA 1119.31.2 ČUVAR SKRETNICA 5169.12.51.0 čuvar državnoga pečata 5169.8.13.4 daktilograf 1229.11.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA 3473.51.4 ČITAČ SVJETLA 1119.11.31.2008 .3 čuvar 7129.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 5169.11.31.0 član uprave trgovačkoga društva 5169.htm 18.2 ČUVAR KOSINA 7129.33.2 čuvar objekata i okoliša 7129.11.3 ČUVAR OSOBA 9152.2 čuvar ophodar 5169.33.33.0 dekan 3471.31.32.33.2 ČUVAR VINOGRADA D 5131.6 dekorater http://www.2 ČUVAR STAJA 3212.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 1210.31.1 čuvar prtljage 5169.14.3 ČUVAR IMOVINE 7129.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 591 of 823 3131.31.11.2 DADILJA 4111.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 7129.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.

28.6 dijetetičar 5122.7 diplomirani antropolog http://www.htm 18.0 diplomat 1124.3 dekorater drva 7324.16.16.21.3 dekorativni ličilac 2122.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 2441.7 devizni inspektor 4122. majstor 3119.7 diplomirani anatom 2442.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2212.98.14.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.12.17.7 demograf 2472.21.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 592 of 823 7324.12.14.11.15.6 DILER 7143.5 dimnjačarski poslovođa 1124.3 dekorater tekstila 7324.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7231.21.13.13.2 dekorater keramike 7324.18.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.15.7 diplomirani analitičar sustava 2131.7 diplomirani agroekonomist 2131.3 dimnjačar 7143.nn.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.03.5 dimnjačar.5 DIJETNI KUHAR 3411.11.12.12.11. specijalizirani 3223.16.11.4 DEVIZNI REFERENT 7137.8.2 dekorater emajlom 7324.12.2 dekorater stakla 7324.6.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.19.

21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 593 of 823 2442.17.8.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2441.11.7 diplomirani astronom 2111.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.31.7 diplomirani brodograđevni inženjer 2141.7 diplomirani arheolog 2141.42.7 diplomirani ekonomist 2441.12.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.19.38.47.htm 18.21.32.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2441.7 diplomirani biofizičar 2212.14.33.14.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje http://www.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2419.15.7 diplomirani arhitekt konzervator 2111.32.13.31.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.18.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2441.61.44.7 diplomirani biokemičar 2145.7 diplomirani dizajner 2149.32.13.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA 2419.14.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2212.6.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.2008 .nn.31.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.92.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.

7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.41.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2143.12.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2143.11.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2144.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2144.25.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA 2441.45.71.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.72.htm 18.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2212.6.23.21.nn.61.23.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO 2441.2008 .12.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.7 diplomirani ekonomist za marketing 2419.42.23.7 diplomirani ekonomist za financije 2411.8.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.43.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 594 of 823 2441.61.34.22.14.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2144.19.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata http://www.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.44.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU 2441.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2143.16.23.24.31.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.31.

7 diplomirani grafički dizajner 2112.htm 18.18.20.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .7 diplomirani etnolog 2212.7 diplomirani građevinski inženjer 2142.6.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.7 diplomirani geolog za tektoniku 2142.21.20.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.11.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2149.12.13.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.7 diplomirani geodetski projektant 2442.7 diplomirani filolog 2443.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 595 of 823 2442.21.24.17.7 diplomirani fonetičar 2148.7 diplomirani geodet topograf 2148.21.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.16.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.19.63.7 diplomirani hidrolog http://www.13.15.21.7 diplomirani geograf 2114.7 diplomirani filozof 2212.14.nn.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.8.15.14.7 diplomirani fiziolog 2444.15.7 diplomirani fotogrametar 2148.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.21.12.11.7 diplomirani farmakolog 2444.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.14.12.

7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.66.44.7 diplomirani inženjer botaničar 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 596 of 823 2444.6.51.62.12.11.11.21.7 diplomirani inženjer genetičar 2148.7 diplomirani inženjer aeronautike 2146.11.nn.7 diplomirani inženjer biolog 2146.11.92.72.7 diplomirani inženjer biotehnologije 2211.8.51.19.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije 2211.14.16.htm 18.16.26.7 diplomirani informatičar 2149.18.7 diplomirani indolog 2131.7 diplomirani hungarolog 2444.51.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2144.7 diplomirani inženjer elektrotehnike 2111.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.51.7 diplomirani inženjer ekolog 2143.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2143.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2149.62.2008 .7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.20.24.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2141.7 diplomirani inženjer elektronike 2144.7 diplomirani inženjer fizike 2111.7 diplomirani inženjer geologije http://www.7 diplomirani inženjer geofizike 2114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer geodezije 2114.17.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2141.61.71.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2211.61.7 diplomirani inženjer arhitekture 2211.

18.7 diplomirani inženjer metalurgije 2211.7 diplomirani inženjer imunolog 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2211.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.59.18.18.18.22.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.45.htm 18.22.7 diplomirani inženjer kemije 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.17.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2149.21.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.61.11. SPECIJALIST 2144.23.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.15.2008 .19.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2113.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2211.18.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2147.nn.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.7 diplomirani inženjer molekularni biolog http://www.51.22.7 diplomirani inženjer kožarstva 2148.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.81.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG 2212.19.18.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 597 of 823 2149.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2212.8.6.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2149.91.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2141.htm 18.21.68.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2211.31.41.19.43.2008 .7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2144.64.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 598 of 823 2141.67.62.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2149.41.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2141.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2213.71.6.44.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2143.nn.8.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2141.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2146.14.34.18.20.7 diplomirani inženjer obućarstva 2111.46.62.17.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.23.7 diplomirani inženjer sustava za opremu 2131.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2144.11.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2146.7 diplomirani inženjer računalstva 2144.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2144.66.42.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.7 diplomirani inženjer šumarstva 2149.7 diplomirani inženjer parazitolog 2213.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2211.7 diplomirani inženjer sustava 2131.21.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente http://www.32.43.

7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.29.63.8.42.27.31.7 diplomirani inženjer za geotehniku 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2144.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2143.34.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2141.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2114.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE http://www.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2141.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2114.21.36.42.24.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 599 of 823 2144.14.64.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2139.43.2008 .7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2143.nn.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2143.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2149.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.36.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2141.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2139.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer za obradu podataka 2144.31.6.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2147.11.11.46.32.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2142.25.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2114.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.32.33.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2144.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.

htm 18.31.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.nn.63.23.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2144.2008 .41.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA 2147.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2141.19.32.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 600 of 823 2145.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2149.32.33.26.16.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2141.32.53.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2149.31.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2131.65.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2144.64.7 diplomirani inženjer zoolog 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2114.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2145.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2147.33.62.17.23.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike 2145.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2149.62.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2144.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144.13.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2211.65.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2143.69.35.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2141.30.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 601 of 823

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2148.11.7 diplomirani kartograf 2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA 2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.16.7 diplomirani kemičar polimera 2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2444.15.7 diplomirani književni komparatist 2432.11.7 diplomirani knjižničar 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2419.11.7 diplomirani komercijalist 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2442.27.7 diplomirani komunikolog

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 602 of 823

2442.31.7 diplomirani kriminalist 2442.11.7 diplomirani kroatolog 2149.22.7 diplomirani logističar 2121.11.7 diplomirani matematičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.7 diplomirani meteorolog 2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka 2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2212.13.7 diplomirani patolog 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2442.32.7 diplomirani penolog 2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje 2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 603 of 823

2443.14.7 diplomirani politolog 2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf 2443.17.7 diplomirani povjesničar 2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2429.61.7 diplomirani pravnik 2131.36.7 diplomirani programer 2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.35.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2141.12.7 diplomirani projektant interijera 2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 604 of 823

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.18.7 diplomirani prostorni planer 2141.19.7 diplomirani prostorni projektant 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik 2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer 2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2114.37.7 diplomirani seizmolog 2150.11.7 diplomirani snimatelj slike 2446.17.7 diplomirani socijalni radnik 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2442.12.7 diplomirani sociolog 2122.22.7 diplomirani statističar 2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 605 of 823

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA 2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 606 of 823

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića 2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata 2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa 2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 607 of 823

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE 2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE 2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 608 of 823

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2460.19.7 diplomirani teolog 2212.16.7 diplomirani toksikolog 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2444.19.7 diplomirani turkolog 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik 2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj 2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1229.81.0 direktor botaničkog vrta 1227.11.0 direktor direkcije banke 1235.21.0 direktor distribucije 1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1229.22.0 DIREKTOR FILMA 1231.11.0 direktor financija i računovodstva 2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 609 of 823

1236.11.0 direktor informatičke službe 1239.11.0 direktor internoga glasila 1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije 1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1233.22.0 direktor komercijalne službe 1231.12.0 direktor kontrolinga 1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1315.31.0 direktor male kavane 1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME 1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove 1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 610 of 823

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1314.11.0 direktor male trgovine 1316.41.0 direktor male turističke agencije 1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.41.0 direktor maloga disko-bara 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 611 of 823

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva 1315.11.0 direktor maloga hotela 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVIS