19.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 1 of 823

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
1. PREDGOVOR U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada. Predsjednica Vijeća projekta NKZ Vera Babić, v. r. 2. UVOD Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka. Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba. NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 2 of 823

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima". Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ. 3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 3.1. Cilj projektne zadaće Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama. 3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja. 3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe. U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja. Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja. 4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Zadaće su obuhvaćene u poglavljima: 4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 3 of 823

rada, 4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja, 4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata. 4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku. 4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi. 4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata. 5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 5.1. Definicija zanimanja Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije. Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje. Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 4 of 823

5.2. Naziv zanimanja Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren. U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje). 5.3. Složenost zanimanja Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina. U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske. Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja. Tablica 1. Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja
___________________________________________________________________________ Obilježja strukovnih sprema Stupanj složenosti ___________________________________________________________________________

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 5 of 823

NK I. niža str. 1 PK, NSS II. sprema 2 Stupnjevi KV III. srednja 3 strukovne KV, SSS IV. srednja str. 4 spreme VK V. sprema 5 VIŠA VI/1. VI/2. 6 VISOKA VII/1. 7 MAGISTAR VII/2. 8 DOKTOR VIII. 9 ___________________________________________________________________________

Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd. U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije. Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja. ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno. 5.4. Šifra zanimanja Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka. 6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO88 Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 6 of 823

Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM. Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti. Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi. Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED). Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama. Tablica 2. Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja
__________________________________________________________________________________ Rod Vrsta Podvrsta Skupina __________________________________________________________________________________ ISCO NKZ ISCO NKZ ISCO NKZ -88 -88 -88 __________________________________________________________________________________ 1. Direktori 2. Struč. i znan. 3. Inženj. i teh. 4. Službenici 5. Usl. i trgov. 6. Poljoprivred. 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 1 8 18 21 7 9 6 7 19 20 7 7 5 33 55 73 23 23 17 40 65 76 23 20 12

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 7 of 823

7. Zan. u obrtu 8. Rukovatelji 9. Jednostavna z.

4 3 3

4 3 4

16 20 10

18 20 11

70 70 25

71 70 22

0. Vojna zanimanja 1 1 1 1 1 1 __________________________________________________________________________________ Ukupno 28 28 116 115 390 400 __________________________________________________________________________________

7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM. Tablica 3. Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
_________________________________________________________________________ Razina Broj Brojčana raščlanjenosti Oznaka modaliteta oznaka _________________________________________________________________________ rod vrsta podvrsta skupina jednoznamenkasta dvoznamenkasta troznamenkasta četveroznamenkasta 10 28 115 400 0-9 01-99 011-991 0110-9911

pojedinačno zanimanje sedmeroznamenkasta 3861 0110.11.0-9911.11.1 __________________________________________________________________________

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 8 of 823

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja 1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti. 4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 9 of 823

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti. 0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 7.2. Vrsta zanimanja Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja. 7.3. Podvrsta zanimanja Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja. 7.4. Skupina zanimanja Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 10 of 823

toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja. Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo. Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva. Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja. 7.5. Položaj u zaposlenju Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora. Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika. Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike. Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 11 of 823

obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi. Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu. 7.6 Abecedni popis zanimanja Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri. 8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije. Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.). U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi. U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio. U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472. U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio. U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.) Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88. Glavne su razlike: 8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 12 of 823

suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena. 8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2. 8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti. 8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3. 8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ. 8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube. 9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani. Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen. Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje. U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju. U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje". U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 13 of 823

kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku. Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac. Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač. Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3. Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7. Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor. Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd. Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 14 of 823

se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju. U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni". Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa. Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju. Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tablica 4. Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM
______________________________________________________________________ NKZ ISCO-88 ISCO-88 COM ______________________________________________________________________ 112 nema 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1119 1121, 1122, 1123, 1124 sadržano u 2131 215, 2150 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 247, 2471, 2472 3146, 3147, 3148 2320 nema nema 2320 247, 2470 nema 2310 2310 1110 1120 2132 nema 1110 sadržano u 1110 sadržano u 2131 nema 112 113 sadržano u 111 nema

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 15 of 823

nema nema 3311, 3312 nema 3445 3449 nema 5132, 5133 nema sadržano u 5220 6111 6112 6129 nema 7114 nema 7139 7141 7242 735, 7351, 7352 745, 7451 8170 8287 9111 9320 9330

3221 324 3310 3439 nema nema nema

3221 sadržano u 3229 3310 nema nema nema 5130 samo ako ne može

515, 5151, 5152 523, 5230 6111,6112 6113,6114 6123,6124,6129 62, 621, 6210 nema 7121 nema 7141,7142 7242, 7243 nema nema 8171, 8172 nema 9111, 9112 9321,9322 9331,9332,9333 9330

sadržano u 5149 sadržano u 5220 6111 6112 6129 p.n. nema, napomena nema 7121 7139 7141 7242 nema sadržaj 7411, 7412 nema 8170 8287 9111 9320

9911 nema nema ___________________________________________________________________________

POPIS KRATICA AKL aerodromska kontrola leta D.N. drugdje nerazvrstani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 16 of 823

DPL dobra laboratorijska praksa FIATA međunarodne prijevozne isprave GIS geografskoinformacijski sustav HŽ Hrvatske željeznice ILO Međunarodna organizacija rada IRE elektronički poslovi na zrakoplovu ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji LAN područna računalna mreža NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja MVP Ministarstvo vanjskih poslova OKL oblasna kontrola leta P.N. pobliže neodređen PT pošta i telekomunikacije SL. slično UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera) ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu ZIS zemljišnoinformacijski sustav 10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA ROD 1. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI VRSTA 11. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

nn. ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA 1114. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA 1142. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1210.N. POMOĆNICI MINISTRA 1123. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VRSTA 12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 17 of 823 PODVRSTA 111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA. http://www.6.2008 . ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. ZAKONODAVCI 1112.htm 18. PODVRSTA 112. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI PODVRSTA 122. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 1141. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA 1143. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE 1113. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI 1121. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI 1111. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 114. ČELNICI ŽUPANIJA. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. GRADOVA I OPĆINA 1115.19. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA PODVRSTA 121. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA 1122. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA 1124. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1119.

DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1226.nn. DIREKTORI PRAVNIH.N. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA 1224. DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA 1231. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH.N. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA http://www. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI 1239. DIREKTORI SLUŽBI D. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA 1223. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA 1222. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA 1234. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI 1237. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI 1233. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI 1232. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1311.2008 . LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI 1236.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 18 of 823 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1221. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE 1229. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE 1235. VRSTA 13. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA PODVRSTA 131. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1225. PODVRSTA 123.19. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1228. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D.6. SKLADIŠTENJA I VEZA 1227.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.8.

DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1315. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112.6. DIPLOMIRANI FIZIČARI. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1316. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE PODVRSTA 212. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE 1319. DIPLOMIRANI STATISTIČARI PODVRSTA 213. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI 2111. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI 2131. SUSTAVNI INŽENJERI I http://www. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA 1314. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI 2121. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211. ROD 2.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1318. DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA 1313. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21.N. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122.nn.htm 18.19. SKLADIŠTENJE I VEZE 1317. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 19 of 823 1312.2008 .

PODVRSTA 214. BIOTEHNIČKI.N. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. URBANIZMA I PROMETA 2142. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2211. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA PODVRSTA 222. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI 2213. DOKTORI MEDICINE http://www. DOKTORI MEDICINE. PODVRSTA 215. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA 2150.6.N. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 221. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI 2221. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146.nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE 2212.19. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 20 of 823 PROGRAMERI 2139. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148. BIOLOŠKI. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI 2141.2008 . DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149.htm 18.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 21 of 823 2222. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA 2326. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.8. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA 2312. DOKTORI STOMATOLOGIJE 2223. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA 2315. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI PODVRSTA 232. DIPLOMIRANI VETERINARI 2224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2325. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA 2316. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA 2314.6. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2321. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE PODVRSTA 231. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.htm 18.nn. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI PODVRSTA 233. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI 2311. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.2008 . OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA 2313.19. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2323. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2324. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. MAGISTRI FARMACIJE VRSTA 23. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2322.

KADROVSKI STRUČNJACI 2419. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. VRSTA 24. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI 2432. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE 2351. SUCI 2429. POSLOVNI.N.6. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA 2340. PRAVNI STRUČNJACI PODVRSTA 243. ŠKOLSKI NADZORNICI 2359.htm 18.nn. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI http://www. PODVRSTA 242.8. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI 2412. PRAVNI STRUČNJACI 2421. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2431. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2332. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA PODVRSTA 235. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 234. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2411. STRUČNJACI U POSLOVANJU D. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRAVNI ZASTUPNICI 2422.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 22 of 823 2331.2008 . DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 241. ARHIVISTI. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE 2352.

nn. VJERSKI STRUČNJACI 2460. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2472. POLITOLOZI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. GLUMCI I REDATELJI PODVRSTA 246.6. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA 2453. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 245.8. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE http://www. KNJIŽEVNICI. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2471. PLESAČI I KOREOGRAFI 2455. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI 2446. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 31. INŽENJERI. AKADEMSKI GLAZBENICI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 23 of 823 PODVRSTA 244. POVJESNIČARI 2444. DIPLOMIRANI FILOZOFI. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE ROD 3. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI 2451. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA 2452. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA 2454.2008 .19. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI.htm 18. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 2441. AKADEMSKI SLIKARI. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA 2443. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI 2445. DIPLOMIRANI EKONOMISTI 2442. VJERSKI STRUČNJACI PODVRSTA 247. PJEVAČI.

N. TEHNIČARI I OPERATORI 3121. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA 3139. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3116. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI 3114.htm 18. TEHNIČKI ILUSTRATORI 3119. RAČUNALNI INŽENJERI. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI 3141. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA 3133. ČASNICI STROJA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 24 of 823 PODVRSTA 311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . KEMIJSKOTEHNOLOŠKI. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE 3115. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI 3113.19. OPERATORI NA ROBOTIMA PODVRSTA 313. ARHITEKTONSKI.8. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA 3132.6. PODVRSTA 312. PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3117. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3111. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA 3131. RAČUNALNI OPERATORI 3123. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D. INŽENJERI.N. PODVRSTA 314. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE 3112. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3122. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3118. INŽENJERI I TEHNIČARI D.nn.

ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3222. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA PODVRSTA 315.2008 . PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI PODVRSTA 321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA 3148. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA 3211. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI PODVRSTA 322. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI 3213. ZUBNI TEHNIČARI 3226. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3212. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI 3144. OČNI OPTIČARI 3225. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA 3146.htm 18. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3223. DIJETETIČARI 3224. ČASNICI PALUBE I PELJARI 3143.6. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI 3152. FIZIOTERAPEUTI 3227. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI 3151. KONTROLORI LETA 3145.8. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3147.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 25 of 823 3142. VETERINARSKI TEHNIČARI http://www.19. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI VRSTA 32.

8.2008 . PRIMALJE VRSTA 33. MEDICINSKE SESTRE 3232.6. STRUKOVNI UČITELJI 3340. STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODVRSTA 334. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE 3231. VJEROUČITELJI PODVRSTA 332.nn.htm 18. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI 3411. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU PODVRSTA 331. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3330. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 333. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA http://www. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 341. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STRUKOVNI UČITELJI VRSTA 34.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 26 of 823 3228. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 3312.19. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE 3320. FARMACEUTSKI TEHNIČARI 3229. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI PODVRSTA 323.

N. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE 3441. POSREDNICI NEKRETNINAMA 3414.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. http://www. MATIČARI 3449. KOMERCIJALISTI U PRODAJI 3416. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI 3433. TRGOVAČKI POSREDNICI 3422.N. ZASTUPNICI OSIGURANJA 3413. NABAVLJAČI 3417. PODVRSTA 343.N. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI 3419. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE 3445. POSLOVNI POSREDNICI D. ŠPEDITERI I OTPREMNICI 3423. POREZNICI 3443.nn.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 27 of 823 3412. PODVRSTA 342.htm 18.8. CARINICI 3442. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA 3434. POSLOVNI TAJNICI 3432. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI 3431. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA 3415.19. POSREDNIČKI STRUČNJACI 3421. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI PODVRSTA 344.2008 . POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU 3429. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB 3444.

htm 18. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA 3476. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI 3450. RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI 3473. SOCIJALNI RADNICI 3460. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3475. KNJIŽNIČARI PODVRSTA 348.nn. MAĐIONIČARI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIZAJNERI. DEKORATERI I ARANŽERI 3472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 28 of 823 PODVRSTA 345. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA 3480. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA 4111. DIZAJNERI.6. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI VRSTA 41. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI 3477.19. PJEVAČI. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA ROD 4. KRIMINALISTI. UREDSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 411. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI http://www.2008 . GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA 3474. KRIMINALISTI. SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 347. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI 3471. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 346.8.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI 4131. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI PODVRSTA 413.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 29 of 823 4112.6. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI 4134.nn. SLUŽBENICI U NABAVI. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI VRSTA 42.2008 . TAJNICE PODVRSTA 412. POŠTARI 4143.19. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI 4121. OPERATORI UNOSA PODATAKA 4114. SKLADIŠNI. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI 4190.8. KNJIGOVOĐE. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE http://www. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI 4133. KNJIGOVOĐE 4122. ŠIFRANTI I KOREKTORI PODVRSTA 419. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA 4132. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU PODVRSTA 414.htm 18. SLUŽBENICI ARHIVA. ARHIVSKI. KNJIŽNICA I MUZEJA 4142. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU 4113. PROIZVODNI. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA 4115. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI 4141. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 421.

8. USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 511. SLUŽBENICI U KLADIONICI. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE 4221. KASINU I SRODNA ZANIMANJA 4214. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI 4213. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA PODVRSTA 422. http://www.6. KONOBARI I PIPNIČARI PODVRSTA 513.19. KONDUKTERI 5113. TURISTIČKI VODIČI PODVRSTA 512. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA 5122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 30 of 823 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA 4222. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA ROD 5. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI 5112. USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA VRSTA 51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KUHARI 5123. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA 5121.2008 . KONDUKTERI I VODIČI 5111. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA 4215.htm 18. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA 4212. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA 4223.nn.

PRAVOSUDNI POLICAJCI 5169. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5133. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI ROD 6.N. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.nn. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA 5149. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5142.2008 . ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D. http://www. ZANIMANJA U ZAŠTITI 5161.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 31 of 823 ZANIMANJA OSOBNE NJEGE 5131.htm 18.N. VRSTA 52. POLICAJCI 5163.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI 5139. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA PODVRSTA 514.8. FRIZERI.6. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI 5220. PODVRSTA 516. MANEKENI I MODELI 5210. VATROGASCI 5162. MANEKENI I MODELI PODVRSTA 522. PRATIOCI I POSLUGA 5143. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA 5141.19. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 521. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE 5132.

PODVRSTA 613. stočarska itd. PERADARI 6129. STOČARI 6122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 32 of 823 POLJOPRIVREDNI. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.19. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA 6151. VINOGRADARI I VRTLARI 6111. RATARI. LOVNO-UZGOJNI. RIJEČNI. RIBARI NA OTVORENOM MORU 6154. STOČARI 6121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. LOVNO-UZGOJNI. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI 6152. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI PODVRSTA 611. UGLJENARI PODVRSTA 615.8. RATARI.) PODVRSTA 614.htm 18. RIBARI. POLJOPRIVREDNI. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE 6130. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI VRSTA 61. POVRTLARI. ŠUMSKI RADNICI 6142.2008 .N. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA 6141.6. LOVCI http://www. JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA 6153. VOĆARI. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 612. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. VOĆARI I VINOGRADARI 6112.nn.

GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D.6. SOLANSKI VODARI PODVRSTA 712. ZIDARSKA ZANIMANJA D. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA PODVRSTA 711. OSTAKLJIVAČI 7136. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA 7112. PODVRSTA 713. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA 7139. ZIDARI 7123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 33 of 823 ROD 7. KLESARI 7114. KROVOPOKRIVAČI 7132.8. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 7122. http://www. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA 7111. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI VRSTA 71. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA 7133.htm 18.N.nn. PALITELJI MINA.N. FASADERI I GIPSARI 7134. RUDARI. IZOLATERI 7135.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE 7131. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA 7137. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI 7129.19. ARMIRAČI I BETONIRCI 7124. PALITELJI MINA 7113.2008 .

MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA 7216. LJEVAČI METALA. SOBOSLIKARI I LIČIOCI 7143. KOVAČI. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7221.nn.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI PODVRSTA 721. SOBOSLIKARI. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA 7141. LIMARI 7214. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7211. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA http://www.htm 18. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI 7212. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7223.8. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7222.2008 . ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 34 of 823 PODVRSTA 714. OBRAĐIVAČI METALA. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA 7232. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA 7215. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA VRSTA 72. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI PODVRSTA 723.6. STROJARSKI MONTERI. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA 7224. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA 7231. LIMARI. RONIOCI PODVRSTA 722. MONTERI. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM 7213.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. LONČARI.6. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA PODVRSTA 734. STAKLARI. ELEKTROMONTERI. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 7241. DEKORATERI STAKLA. PRECIZNI MEHANIČARI 7312. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7322.19. ZLATARI. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA 7321. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 7245. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7331. STAKLARI 7323.8. LONČARI. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE 7244. TISKARI PODVRSTA 731. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA 7324. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA 7341. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 732. KERAMIČARI. PRECIZNI MEHANIČARI. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA PODVRSTA 733. KERAMIČARI. ELEKTROMEHANIČARI 7242.htm 18. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA 7313. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA VRSTA 73. SLAGARI I TISKARI http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 35 of 823 PODVRSTA 724. KERAMIKE. MONTERI. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7332.nn. MONTERI. PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7311.2008 .

PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA 7414. PEKARI. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA PODVRSTA 742. PRERAĐIVAČI HRANE 7411. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 743. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7413. PRERAĐIVAČI DRVA 7421. SITOTISKARI. MESARI I SRODNA ZANIMANJA 7412.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 36 of 823 7342. KEMIJSKI LABORANTI VRSTA 74. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI 7344. RUČNI TISKARI PODVRSTA 735. DRVA. KOŽE PODVRSTA 741. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA http://www. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA 7345. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA 7415. TEHNIČKI CRTAČI 7352. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI 7351.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBRAĐIVAČI DRVA 7422.6.htm 18. TEKSTILA.19. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA 7343.2008 . PRERAĐIVAČI VOĆA.8. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI 7423. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA 7346.nn. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA 7424. PRERAĐIVAČI HRANE. PLETAČI KOŠARA.

GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA 7451. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA 7433. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE 7441. KROJITELJI TEKSTILA. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA ROD 8.htm 18. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA VRSTA 81. TKALCI. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 812.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 744. KROJAČI I KLOBUČARI 7434. KRZNA I KOŽE 7436. KOŽARI 7442.2008 . RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA 8112. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA http://www.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA PODVRSTA 811. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA 8113.19. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA 7432. RUKOVATELJI STROJEVIMA. ŠIVAČI.8.nn. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA 7437. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI PODVRSTA 745. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA 8111. KRZNARI 7435.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 37 of 823 7431.

6. STROJARI SPALIONICA.nn. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA 8153. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA 8163. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 8122. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE 8143.htm 18. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA PODVRSTA 815.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA 8123. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE 8155. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA 8161. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA 8142.N. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE 8162.N. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA PODVRSTA 813.19. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA 8131.2008 . RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8139. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM 8151.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 38 of 823 8121. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA 8141. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA 8159. KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE http://www.8. PODVRSTA 814. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA 8154. PODVRSTA 816. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA 8124.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8231.8. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA 8221. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 39 of 823 PODVRSTA 817. RUKOVATELJI TISKARSKIM. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA PODVRSTA 824. BETON I SLIČNE PROIZVODE PODVRSTA 822. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE 8222. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE 8211. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA 8170.nn.2008 . RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA http://www. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA 8229. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE PODVRSTA 825. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA PODVRSTA 821. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA 8232. PODVRSTA 823. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA 8224.N. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA 8212. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA 8223. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8251.19.htm 18. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA VRSTA 82.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME 8283. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA 8274. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE 8275. SASTAVLJAČI STROJEVA 8282. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA 8272. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA 8281. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME http://www.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA 8279. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. KAVE I KAKAA 8278. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA 8265. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE 8266. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE PODVRSTA 826. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA 8277. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8269.N. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 8271.6.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 40 of 823 8252. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA PODVRSTA 828. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 8276. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8263. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA 8253. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 8273.8. PODVRSTA 827. KRZNO I KOŽU 8261. RUKOVATELJI TKALAČKIM. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA 8264. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. SUKANJE I PREMOTAVANJE 8262.

VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA 8324. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA 8287. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA PODVRSTA 832. VOZAČI MOTOCIKLA 8322.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VOZAČI MOTORNIH VOZILA 8321. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA 8332. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8333.nn. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8334. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA PODVRSTA 834.2008 . SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA PODVRSTA 829. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA 8323. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8285. SASTAVLJAČI METALNIH. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI 8290.19.6. http://www. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8312. SASTAVLJAČI KARTONSKIH. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA 8331. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 41 of 823 8284.8. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA PODVRSTA 831.htm 18. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI VRSTA 83. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA 8286. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA PODVRSTA 833.

PAZIKUĆE. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA 9131. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA 9142. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA 9111. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA 9151. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA ROD 9. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA PODVRSTA 915. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA 9141. PRODAVAČI TELEFONOM PODVRSTA 912. KUĆNE POMOĆNICE. ULIČNI PRODAVAČI 9113. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE PODVRSTA 913.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA VRSTA 91. DOSTAVLJAČI. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA http://www.8.htm 18. DOSTAVLJAČI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 42 of 823 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA 8340.nn.19.6. KUĆNE POMOĆNICE 9132. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE 9120. ČISTAČICE I POSLUGA 9133. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 911. PRALJE I GLAČARICE PODVRSTA 914.2008 . ČISTAČICE.

JEDNOSTAVNA RUDARSKA.6.2008 . ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 92. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA 9211.8. RADNICI U POLJOPRIVREDI 9212. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI 9320. RADNICI U ŠUMARSTVU 9213. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 931. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA 9162. GRAĐEVINSKA. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU VRSTA 93. RADNICI U NISKOGRADNJI 9313. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 9311.19. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA 9312. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI PODVRSTA 933. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA PODVRSTA 921. PROIZVODNA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 43 of 823 9152. RADNICI U VISOKOGRADNJI PODVRSTA 932.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA 9153.htm 18. TRANSPORTNI RADNICI http://www.nn. PODVRSTA 916. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA 9161. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.

RADNICI BEZ ZANIMANJA PODVRSTA 991. RADNICI BEZ ZANIMANJA 9911. VOJNA ZANIMANJA 0110. TRANSPORTNI RADNICI VRSTA 99. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju. Ravnatelj: mr. RADNICI BEZ ZANIMANJA ROD 0. Ivan Rusan.sc. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA.19.8. http://www. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. kao i politiku udruga i organizacija. vode politiku države. I. kreiraju. VOJNA ZANIMANJA Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama". DIREKTORI Čelnici i članovi zakonodavnih tijela.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. godine. 1999. te savjetuju o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 44 of 823 9330. VOJNA ZANIMANJA VRSTA 01. r. oblikuju zakone. a primjenjivat će se od 1. SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ROD 1. propise i pravila.htm 18.6. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. v.nn.

obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda. sindikate i ostale udruge i organizacije. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. oblikuju. upravnoj i direktorskoj razini. tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori. planiranje. nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. ministarstava i srodnih tijela. uključivši pregovore u ime članova. UDRUGA I ORGANIZACIJA Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. dopunjuju ili ukidaju zakone. tada radno mjesto spada u neki drugi rod.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ustanova i njihovih dijelova1 13. sindikata i ostalih udruga i organizacija. čelnici i dužnosnici državnih tijela. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva.nn. obnašanje sličnih funkcija za političke stranke. propise i pravila.htm 18. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH. donose. Čelnici i članovi zakonodavne vlasti. kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2 Uputa: u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne. dopunjavanje ili ukidanje zakona.2008 . ratificiraju. Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste: 111. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. VRSTA 11. oblikovanje. ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima. udruga i organizacija. udruga i organizacija 12. Međutim. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države. ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 45 of 823 Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih.6. ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime.19. obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija. propisa i pravila. Na primjer.8. (Stručnjaci i znanstvenici). oblikovanje zakona. nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade. upravne i direktorske poslove. te savjetuju o njoj. vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. Čelnici i članovi zakonodavnih. Direktori trgovačkih društava. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 11. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. kreiraju i vode državnu politiku. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti http://www. katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. čelnici i dužnosnici državnih tijela. organiziranje. Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu. obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka. Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje. propisa i pravila. tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda. ratificiranje. određuju.

PODVRSTA 111. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici. dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3 Čelnici i članovi zakonodavne. dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast.htm 18. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija Uputa: vidi uputu kod roda 1. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise. Samostalno obavljaju i srodne poslove. u okviru Ustava i zakona. 1111. Čelnici.8. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 1111. čelnici gradskih i općinskih vijeća 1114. brine za poštivanje Ustava. odnosno tijelo na čije su čelo izabrani. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu . Čelnici županija. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela 1119. Zakonodavci 1112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. Čelnici i dužnosnici Vlade 1113. određuju. koja primjenom Ustava. ZAKONODAVCI4 Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu. upravljajući tijelima na razini Republike. formuliraju i donose zakone. Poslovi su predsjednika Republike: a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu. prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona.n.6. Predstavljaju Republiku. http://www.nn. Čelnici županijskih skupština.zakonodavnu. zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. Dužnosnici i imenovani državni službenici 114. Predstavljaju državu u inozemstvu. gradova i općina 1115.19. mijenjaju ih. osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti. izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 46 of 823 112.2008 .

0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. c) imenovanje i razrješavanje predsjednika. d) zapovijedanje oružanim snagama.19.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora 1111.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti.0 predsjednik Republike 1111. h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 47 of 823 b) proglašavanje zakona. d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike. raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava. imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom. e) sklapanje međunarodnih ugovora.8.11. g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika.12.6. c) donošenje zakona i državnog proračuna.htm 18.11. Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju: a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora DODATAK: 1111.0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora 1111.11. g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju. h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu. e) biranja.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG http://www.01. f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike. b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava.2008 .11.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu. zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora. U toj su skupini zanimanja: 1111.

12.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5 Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj. njezinih radnih tijela. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 48 of 823 SABORA 1111.19. ministarstava ili ureda. e) donošenje uredbi. upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa. h) srodne poslove prema Ustavu. zakonu i drugim propisima. odluke. Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona. pravilnika. f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom.6.12.htm 18.0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru. U toj su skupini zanimanja: 1112. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa.2008 . određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje.13.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.nn.13. Ministri donose pravilnike. rješenja i zaključke.0 predsjednik Vlade 1112. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija.11. g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1112.11. naredbi i naputaka.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike http://www. Vlada organizira.21. d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru. Ti poslovi uključuju: a) usklađivanje rada Vlade. b) provođenje zakona i propisa. osniva ih. usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada. provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.

Ti poslovi uključuju: a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica. U toj su skupini zanimanja: 1113.0 ministar DODATAK: 1112.2008 .11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 predsjednik gradskoga vijeća 1113. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 49 of 823 1112. Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.21.21.31.6.0 POTPREDSJEDNIK VLADE 1112.0 predsjednik županijske skupštine 1113. vode sjednice i provode zaključke.31. gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave. zakonu i poslovniku skupštine. b) provedbu zakona i drugih propisa.htm 18. e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća).0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1113. g) srodne poslove prema Ustavu.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112. Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća). ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA.8.21.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA 1113.21.0 ZAMJENIK MINISTRA 1113.0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA http://www.nn. d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću).0 predsjednik općinskoga vijeća DODATAK: 1113. usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja. usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje.11.11. f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika. c) pripremu sjednica. ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6 Čelnici županijskih skupština.19.31.

21.21. b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove. pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA 1114. http://www.nn.0 gradonačelnik 1114. U toj su skupini zanimanja: 1114. gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave. Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 općinski načelnik DODATAK: 1114. središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1113. GRADOVA I OPĆINA7 Župani.21.2008 .0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU 1115.6.22.21. Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom.19. ČELNICI ŽUPANIJA. d) nadzor inspekcijskih službi. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8 U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske.11. e) izvještavanje Vlade.22. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i propisa. c) usklađivanje rada poglavarstva. f) srodne poslove prema zakonu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 50 of 823 1113.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA 1114.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 1114. usklađivanje i nadzor rada ureda i službi.11. organiziranje.0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD 1114.0 župan 1114.htm 18.8.0 DOŽUPAN 1114. propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.22.31.

izvršne i sudbene vlasti. a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja. zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca. f) davanje ocjene obnašanja (sudačke.0 predsjednik Ustavnoga suda 1115. g) pokretanje. Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda http://www. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja.31. U toj su skupini zanimanja: 1115. vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima. zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske. i) davanje priopćenja za javnost. a po analogiji i za niže sudove.nn. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima.0 predsjednik Upravnoga suda 1115. čime se ujednačava primjena zakona.8. Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom. Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.19. e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 51 of 823 Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.21. j) srodne poslove.41. c) poslove uprave (suda. štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. dok ih opća sjednica ne izmijeni.11.6. državnoodvjetničke. Ti poslovi uključuju: a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani. koja su obvezna za sva vijeća tih sudova. b) predsjedanje općom sjednicom suda. Državnog odvjetništva. zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika. odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima.0 predsjednik Vrhovnoga suda 1115. državnopravobraniteljske) dužnosti.2008 .

utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti. podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama. Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti. predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna. donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta).0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske DODATAK: 1115. Pučki pravobranitelj: http://www. Glavni državni revizor: upravlja Državnim uredom za reviziju. štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske 1115. (Čelnici i članovi zakonodavne. kontroliraju zakonitost.9 U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1119.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 52 of 823 1115.6.71. Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.61. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke. objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija.71.N.2008 . nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske. Čuvar državnog pečata: čuva državne pečate Republike Hrvatske.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda 1115. Guverner Hrvatske narodne banke: predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke. organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke.61.nn.htm 18. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti).19.8.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115. odgovara za uporabu državnih pečata. u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom. donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta. donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju.

51. Vladu i njihova radna tijela.41. obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora. upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili http://www.8.11.21.0 čuvar državnoga pečata 1119.51.2008 .21. To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela.0 pučki pravobranitelj 1119. donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora.19.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.11. o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja. Predsjednik izbornog povjerenstva: predsjedava povjerenstvom. odnosno njihovim dijelovima.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA PODVRSTA 112. postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu.0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10 Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva.htm 18. prijedloge i preporuke. predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.31.0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. U toj su skupini zanimanja: 1119.0 glavni državni revizor 1119.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.11. upravljanje državnom upravnom organizacijom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 53 of 823 donosi poslovnik o svom radu.41. državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave.6.21.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1119. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru. obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra.nn.0 predsjednik izbornog povjerenstva DODATAK: 1119. propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima. ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona. razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana. obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavlja poslove prema zakonu.0 guverner Hrvatske narodne banke 1119.

dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni. prijem i otpremu pošte. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice. f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela. h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela. Diplomati i diplomatski službenici 1121.0 tajnik Vlade 1121. u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji. obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 54 of 823 njihovim dijelovima. c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo. odnosno obavljanje diplomatskokonzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora 1121.19.21.6.2008 . uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove. vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica. b) prijem i otpremu pošte. odnosno srodnim tijelima državne uprave. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja 1124.nn. U toj su skupini zanimanja: 1121. Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11 Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora. d) vođenje odgovarajućih evidencija. e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice.11. Pomoćnici ministra 1123. surađuju s drugim tijelima i službama. U toj su podvrsti skupine: 1121.8. i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi.htm 18. Tajnici Hrvatskog državnog sabora. Vlade i njihovih radnih tijela 1122. brinu o pridržavanju propisane procedure. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. pomažu u formuliranju zaključaka. g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela. predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu.

0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.11.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.htm 18.11.2008 .41.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 tajnik radnog tijela Vlade DODATAK: 1121.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.6.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE 1121. c) praćenje stanja u svojem djelokrugu. d) provedbu upravnog. drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Raspoređuju poslove.nn.21. prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja. pravilnika.11.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE 1122. odnosno inspekcijskog nadzora. b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva.31. POMOĆNICI MINISTRA12 Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar. http://www.19. nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti. Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu. stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1121.41.41.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 55 of 823 1121.8. Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice. naredbi i naputaka.11.0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE 1121.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. uredbi.11. brinu o učinkovitosti rada. Ti poslovi uključuju: a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima. e) pripremu nacrta prijedloga zakona.0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.21.11.

Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom. zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije.19. c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu. te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti.8.0 TAJNIK MINISTARSTVA 1123. a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva. e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika. sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani. uredi (i agencije). h) srodne poslove.6. jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13 U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem. zavodi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 56 of 823 f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju. b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju.htm 18.nn.11.2008 . ravnateljstva. Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave. te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar. g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika.0 pomoćnik ministra DODATAK: 1122. h) prikupljanje. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar. g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje. i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. f) suradnju s tijelima državne uprave. U toj su skupini zanimanja: 1122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa. d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad. brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti. http://www. ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda.11.

21.0 RAVNATELJ FONDA MIORH 1123.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE 1123.11.31.21.0 predstojnik Vladinog ureda 1123.11.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE 1123.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 1123. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14 Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji.31.2008 .11. U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema. Obavještavaju nadležna tijela http://www.0 ravnatelj upravne organizacije 1123.11.0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE 1124.31.0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 1123.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA 1123.6.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1123.0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR 1123.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE 1123.19.21.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1123.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR 1123.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.11.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 57 of 823 j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.htm 18.11.nn.0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE 1123. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.8.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije DODATAK: 1123.11. odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj.11.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 1123.11. U toj su skupini zanimanja: 1123.31.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU 1123.

znanstvenom i drugim područjima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema.6. te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.2008 . b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.31.nn. sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora.11.21. odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj. Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu.19.0 veleposlanik 1124.0 DRUGI TAJNIK MVP 1124.0 diplomat 1124.0 konzul DODATAK: 1124. socijalna skrb i sl. e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj. opće uprave. matičarstvo. U toj su skupini zanimanja: 1124. f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom. g) stručne poslove u pripremi razgovora.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP 1124. h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova.21. kulturnom. kulturnom. d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema.21.21. i) srodne poslove. pregovora.htm 18. znanstvenom i drugim područjima.0 PRVI TAJNIK MVP 1124.21.11.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 1124.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 58 of 823 Republike o prilikama i stanju u državi prijema.0 AMBASADOR 1124. gospodarskom. gospodarskom.0 TREĆI TAJNIK MVP http://www.) u državi prijema.21. c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom.

organizacije poslodavaca. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike.21.31.31.0 VICEKONZUL PODVRSTA 114. Poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. pregovaranje u njezino ime. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću. http://www. Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike. propisa i pravila organizacije političke stranke. propisa i pravila organizacije političkih stranaka. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. gospodarske i strukovne asocijacije.0 KONZUL SAVJETNIK 1124. predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime. športske udruge i sl. kao što su političke stranke. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15 Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju.nn.31. propisa i pravila određene organizacije. udruga poslodavaca i srodna zanimanja 1143.19.31. humanitarne i dobrotvorne organizacije. promicanje interesa organizacije. propisa i pravila organizacije. nadgled rada suradnika.htm 18. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke.0 KONZUL DRUGOG RAZREDA 1124.2008 . Čelnici i dužnosnici političkih stranaka 1142.0 ATAŠE 1124. c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti.31.31..1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 59 of 823 1124. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.6.0 GENERALNI KONZUL 1124. b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova. Čelnici i dužnosnici sindikata. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija 1141. a izravno ih primjenjuju.0 KONZUL PRVOG RAZREDA 1124.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA 1124. planiranje.8. U ovoj su podvrsti skupine zanimanja: 1141. odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime. sindikati. a provode politiku interesnih organizacija.

12. g) nadgled rada suradnika. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova.11.19.htm 18. propisa i pravila organiziranja svoje organizacije.0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1142.0 dužnosnik političke stranke DODATAK: 1141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 čelnik sindikata 1142. neposredno ih primjenjuju.0 čelnik političke stranke 1141.0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1141. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 60 of 823 e) planiranje. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike.11. propisa ili pravila organizacije političke stranke. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike. predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika.nn. e) planiranje.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141. propisa i pravila organizacije.0 dužnosnik sindikata http://www. propisa i pravila organiziranja organizacije.12. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. g) nadgled rada suradnika.2008 .12.12. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. U toj su skupini zanimanja: 1141.6.11.8. poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova. f) srodne poslove.11. f) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 1142.

0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE 1142.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142.0 dužnosnik udruge poslodavaca 1142.12.nn.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE 1142.32.0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 1142. predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 SINDIKALNI POVJERENIK 1142. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. interesne).6. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova.0 čelnik udruge poslodavaca 1142.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142.0 čelnik strukovne komore 1142.htm 18.11.21.0 TAJNIK UDRUGE P.2008 .31. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.31.31.12.12.19.22.22.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE 1142. športske.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA 1142. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina. propisa i pravila organiziranja.22.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.32. propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne.0 dužnosnik strukovne komore DODATAK: 1142. 1143.32.32. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike. a neposredno ih primjenjuju.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE 1142.8. http://www.21.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 61 of 823 1142.N.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE 1142.

propisa i pravila organiziranja.12.11.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P.12.12. Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike.11.11.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA 1143.21.0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA 1143.2008 . organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike. upravljanje (planiranje.nn.0 dužnosnik interesne udruge 1143. ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: http://www. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16 Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1143.22. vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 62 of 823 e) planiranje.22.19.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA 1143. VRSTA 12.6. U toj su skupini zanimanja: 1143.22.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA 1143.12.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA 1143.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1143. g) nadgled rada suradnika. f) srodne poslove.21.0 dužnosnik humanitarne organizacije DODATAK: 1143.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH 1143.22.N.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA 1143. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. organiziranje.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.htm 18.0 čelnik interesne udruge 1143.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.2008 . vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove. određuju i kreiraju politiku te planiraju. predstavljanje društva ili ustanove. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova 123. obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 63 of 823 121. kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate. http://www. obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. Direktori trgovačkih društava i ustanova 122. organiziraju.19. g) nadgled ostalih suradnika.6. organiziranje. planiranje.Generalni i izvršni direktori 1210. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama Uputa: vidi uputu kod roda 1. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove b) upravljanje (planiranje. nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove. ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate. određuju i kreiraju politiku. Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva. pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. PODVRSTA 121. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih.htm 18.nn. c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove. organiziraju. planiraju. izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima. vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 1210. e) predstavljanje društva ili ustanove. d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave. organiziranje. vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova.8.

0 član uprave trgovačkoga društva 1210. uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.nn. suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica. Direktori proizvodnje industrijskih društava 1223.0 PREDSJEDNIK USTANOVE 1210. nadziranje odabira. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga.0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA 1210.0 izvršni direktor 1210.19.11.11. predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.0 GLAVNI DIREKTOR 1210. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1221. šumarskih i ribarskih društava 1222.8. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 64 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1210.11. Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje.21. lovnouzgojnih.11.0 DIREKTOR PROJEKTA 1210. osposobljavanja i rada osoblja. nadzor).0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE 1210.11. kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima.0 rektor sveučilišta DODATAK: 1210.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE PODVRSTA 122. vođenje dnevnih aktivnosti. Direktori proizvodnje poljoprivrednih.13.12.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1210.6.12.11. organiziranje. vođenje.2008 .0 generalni direktor 1210.12. Direktori proizvodnje u građevinskim društvima 1224.htm 18.

obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90.1. . plinom i vodom). osim razreda 7522. potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo.n.Skupina 1226. socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz.8. obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji. N (Zdravstvena i socijalna zaštita). uz nadzor glavnog direktora i izvršnih http://www. Uputa: u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda. lovno-uzgojnih. 1221. Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD: . popravak motornih vozila. LOVNO-UZGOJNIH.2008 . kulturne i športske djelatnosti) u području O. M (Obrazovanje). D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom. .) u NKDpodručjima L (Javna uprava. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo). Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1226. obvezno socijalno osiguranje.Skupine 1227.htm 18. U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD).Skupina 1222. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje poljoprivrednih. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih.). organiziraju. lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 65 of 823 1225. skladištenja i veza 1227. Da se ova područja detaljnije odrede. Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge 1229.Skupina 1228.19. Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92. upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. (Rekreacijske. skladištenje i veze).Skupina 1224. Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev. koja je sukladna s ISIC-om. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama. (Poslovi obrane).Skupina 1221. . iznajmljivanje i poslovne usluge). . . DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. Direktori dijelova društava za poslovne usluge 1228.Skupina 1223. vode i kontroliraju) .Skupina 1225. . . (Uklanjanje otpadnih voda. Direktori poslovanja društava prijevoza. (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene.nn. motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu). odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93. .Skupina 1229. Direktori društava i ustanova d. upravitelji i sl.6. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo). obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo).

rudnicima i kamenolomima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA 1222.19. plina i vode.2008 .14. c) planiranje dnevnih poslova.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1221.11. vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije.13.13. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.8.12. f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa. i) srodne poslove. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. j) nadgled ostalih suradnika.nn. organiziranje.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva DODATAK: 1221. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. organiziranje. g) nadzor odabira.htm 18. b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje. d) kontrolu troškova.0 DIREKTOR RATARSTVA 1221. vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti.6. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 66 of 823 direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama. osposobljavanja i rada osoblja. organiziraju. http://www. vode i nadziru). e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova. U toj su skupini zanimanja: 1221.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.11.

osposobljavanja i rada osoblja.31. osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje.21.6.11.0 tehnički direktor rudnika 1222.21.21.8.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1222.0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA 1222.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1222. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje.11.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA http://www.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.0 direktor održavanja opreme DODATAK: 1222.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.2008 .11.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA 1222. U toj su skupini zanimanja: 1222.htm 18. i) srodne poslove.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE 1222. j) nadgled ostalih suradnika. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.0 DIREKTOR POGONA 1222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 67 of 823 b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.19.nn. g) nadgledanje odabira.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA 1222.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju 1222. d) kontrolu troškova.21.31.21. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1222.31.11.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE 1222.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1222. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.11.

11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE 1223.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 68 of 823 1223. organiziraju. organiziraju. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva.11. i) srodne poslove. vode i kontroliraju). U toj su skupini zanimanja: 1223.0 direktor operative građevinskoga društva DODATAK: 1223.2008 . d) kontrolu troškova. organiziranje.0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE 1224.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA 1223.8.6. zaštiti od požara) i sličnih postupaka. g) nadgledanje odabira. f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu. c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem. vođenje i kontrolu građevinskih radova društva.0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA 1223. Ti poslovi uključuju: http://www. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.11. b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava.19. osposobljavanja i rada osoblja. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju. materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje.htm 18. j) nadgled ostalih radnika. pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. vode i kontroliraju).

6. prehrane i srodnih usluga (planiraju. organiziranje.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1225. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo.11. j) nadgled ostalih suradnika. http://www.8.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1224. vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja.htm 18.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1224. osposobljavanja i rada osoblja. organiziranje. i) srodne poslove. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. osoblja i ispunjavanje planova. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.19.11. d) kontrolu troškova. organiziraju.11.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama. U toj su skupini zanimanja: 1224. g) nadgledanje odabira.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 69 of 823 a) planiranje. d) kontrolu troškova.nn. vode i kontroliraju).11. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja. b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine. prehrane i srodnih usluga.0 direktor poslovne jedinice trgovine DODATAK: 1224.

organiziranje.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1225.2008 .6.19. http://www.11. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima. SKLADIŠTENJA I VEZA Direktori poslovanja društava prijevoza. i) srodne poslove.htm 18. skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju.nn. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA 1225. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor restoranskoga poslovanja DODATAK: 1225.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1225. osposobljavanja i rada osoblja. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga.12.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1225. uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.11.8. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.31.11. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. d) kontrolu troškova.31. organiziraju.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 70 of 823 f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. g) nadgledanje odabira. vode i kontroliraju). Ti poslovi uključuju: a) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 1225.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.

31.12.18.6.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1226.11.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1226.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA 1226.51.19.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA 1226.2008 .0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 71 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.8.nn.16.42.13.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1226.41.0 direktor pošta 1226.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1226.22.0 direktor prekrcajne operative 1226.0 direktor poslovanja skladišta 1226.12.21. i) srodne poslove.htm 18.14.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226. U toj su skupini zanimanja: 1226.0 šef željezničkoga prometa 1226.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1226.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu 1226.12.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu DODATAK: 1226.19.32.0 direktor telekomunikacija 1226.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.15. j) nadgled ostalih suradnika.11.11.17.0 ŠEF KOLODVORA 1226.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1226.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.

0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1226.13.41.21. osiguranje.13.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1226. SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.22.15.0 DIREKTOR SEKTORA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 72 of 823 1226.51.15.22.32. SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.32.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA 1226. poslovi s nekretninama.31.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1226. istraživanje tržišta.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju.0 DIREKTOR MARINE 1227. kao što su bankovni poslovi.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1226. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.0 DIREKTOR SEKTORA. organiziranje.31.2008 . SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226. vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima.0 DIREKTOR SEKTORA.21. organiziraju.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE 1226.0 DIREKTOR SEKTORA.0 UPRAVITELJ POŠTE 1226. čišćenje objekata.13. http://www.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1226.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1226.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.61.htm 18. SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1226.15.8.32.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.6. poslovi prostornog uređenja. obrada podataka. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. arhitektonski poslovi i inženjering.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1226.19.31. vode i kontroliraju). računovodstvo.

0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1227.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.31. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.92.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1227.41.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1227. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj 1227. reklamiranje i pakiranje.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1227.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.51. d) kontrolu troškova.21.0 prokurist DODATAK: 1227. i) srodne poslove.0 direktor odjela za informatičke usluge 1227.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 73 of 823 tehnička ispitivanja i analize.19. g) nadgledanje odabira.61.82. j) nadgled ostalih suradnika.81.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.htm 18.nn.91. U toj skupini su zanimanja: 1227.62.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1227.6. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.71.0 direktor direkcije banke 1227.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE http://www.0 direktor za organizaciju rada 1227.72. b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova.2008 . e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova.

0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1227.41.81.nn.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.0 MENADŽER KVALITETE 1227.htm 18. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1227.61. vode i kontroliraju). Ti poslovi uključuju: a) planiranje. g) nadgledanje odabira.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1227. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 74 of 823 1227. d) kontrolu troškova.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.41.91.8.61.31.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1227.91.6.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227. http://www.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1227.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1227.2008 . osposobljavanja i rada osoblja. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju.62. organiziraju.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1228. organiziranje.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1227. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.82.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1227.82.

b) planiranje. na primjer. športa. vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1228. vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. organiziranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1228. Ovamo bi se.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1228. U toj su skupini zanimanja: 1228.21. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D.11. vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje. g) srodne poslove. rekreaciji.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge DODATAK: 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1229. zdravstvu i socijalnoj skrbi. http://www.N.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 75 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.31.19.nn. organiziraju. primjena propisa i slično.6. e) planiranje. c) planiranje.8. poduzetničko i poslovno savjetovanje. j) nadgled ostalih suradnika. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova).21.htm 18. vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. i) srodne poslove.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228. d) planiranje. organiziranje. trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju. rekreacije i priredaba.2008 . vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država. organiziranje. organiziranje. kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela. f) planiranje. organiziranje. vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju. organiziranje. vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih suradnika.

0 ravnatelj škole 1229.0 PRODEKAN ZA NASTAVU 1229.0 producent 1229.81.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove 1229.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE 1229.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove 1229.6.61.0 direktor botaničkog vrta 1229.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu 1229.24.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada 1229.41.0 organizator televizijske i filmske produkcije 1229.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.8.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije 1229.72.25.26.82.0 dekan 1229.0 direktor zoološkog vrta 1229.21.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1229.11.12.0 direktor športskog objekta 1229.19.22.84.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1229.12.31.0 ravnatelj predškolske ustanove 1229.91.0 voditelj područne službe 1229.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge 1229.0 direktor izvanteritorijalne organizacije DODATAK: 1229.11.83.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 76 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1229.13.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE 1229.0 direktor za ekološke poslove 1229.12.htm 18.0 direktor nacionalnog parka 1229.0 športski direktor 1229.71.12.nn.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE http://www.23.

21.25.21.21.0 RAVNATELJ BALETA 1229.0 FILMSKI PRODUCENT 1229.0 PRODUCENT RADIJA 1229.0 RAVNATELJ ARHIVA 1229.0 DIREKTOR MUZEJA 1229.23.25.0 UMJETNIČKI DIREKTOR 1229.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE 1229.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA 1229.23.25.22.0 RAVNATELJ DRAME 1229.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT 1229.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 ORGANIZATOR SNIMANJA 1229.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE 1229.25.2008 .0 DIREKTOR GALERIJE 1229.23.0 VOĐA SNIMANJA 1229.0 VIDEOPRODUCENT 1229.22.19.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA 1229.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE http://www.0 INTENDANT KAZALIŠTA 1229.htm 18.21.21.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE 1229.6.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 77 of 823 1229.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA 1229.23.12.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU 1229.21.21.21.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE 1229.8.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1229.21.21.0 GLAZBENI PRODUCENT 1229.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA 1229.0 RAVNATELJ OPERE 1229.0 DIREKTOR FILMA 1229.21.nn.21.23.21.

0 RAVNATELJ BOLNICE 1229. Direktori službi d. Direktori službi marketinga i srodna zanimanja 1234. nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1229.25.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1229. Direktori informatičkih službi 1237. 1231.41.nn.31. upravljaju djelatnošću službi (planiraju.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE 1229.62. Ti poslovi uključuju: planiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 78 of 823 1229. vode i kontroliraju). predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE 1229.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1229. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.8. organiziranje.0 GLAZBENI MENADŽER 1229.6. Direktori službi promidžbe 1235.htm 18. Direktori pravnih. osposobljavanja i rada osoblja. Direktori nabavnih i distributivnih službi 1236.41. Direktori razvojnoistraživačkih službi 1239.72.71. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI http://www.31.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA 1229. vođenje i kontrolu rada službi.n. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA 1229.0 DIREKTOR STADIONA PODVRSTA 123. nadzor odabira.19. kadrovskih i općih službi 1233.2008 . suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. organiziraju. Direktori ekonomsko-financijskih službi 1232. DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih.26.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 79 of 823 Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju. k) nadgled ostalih suradnika.6. j) srodne poslove. vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva.0 direktor službe osiguravajućeg društva DODATAK: 1231.0 FINANCIJSKI MENADŽER 1231.11.8.0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA 1231. DIREKTORI PRAVNIH.nn. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.12.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1231.htm 18. f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka. uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.19. g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima. organiziranje.21.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1232. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.0 FINANCIJSKI DIREKTOR 1231.13.2008 .0 direktor financija i računovodstva 1231.11.0 direktor kontrolinga 1231. organiziraju. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI http://www. d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva. h) nadgledanje odabira. osposobljavanja i rada osoblja. e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava.13. vode i kontroliraju). b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva.21. pripremu proračuna. c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa. U toj skupini su zanimanja: 1231.

organiziraju. organiziranje.6. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. c) nadgledanje sigurnosnih. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju. organiziranje.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.11. osposobljavanja i rada osoblja. vode i kontroliraju). j) nadgled ostalih suradnika. f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.19.11. g) nadgled odabira. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih. i) srodne poslove.11.2008 . U toj su skupini zanimanja: 1232. kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva.nn. e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. promicanje.htm 18. kadrovske i opće službe DODATAK: 1232. b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje.0 direktor pravne.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1232. suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 80 of 823 Direktori pravnih. vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove. d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. osposobljavanje radnika. organiziraju. određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1233. http://www. vode i konroliraju). uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.

vode i kontroliraju).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 81 of 823 b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama. c) određivanje cijena. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. troškova akcija unapređenja prodaje.19.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. U toj su skupini zanimanja: 1233.21. http://www.11. d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.21. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor komercijalne službe 1233. odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.0 direktor prodajne promocije DODATAK: 1233.nn. i) srodne poslove.21.0 direktor marketinga 1233.8.31. uvjeta isporuke i rabata.22.6.21. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor prodaje 1233.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1234. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.2008 . organiziraju.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21. metoda prodaje i posebnih stimulacija.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1233. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1233. f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR 1233.htm 18. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.22.

0 direktor poslova za odnose s javnošću DODATAK: 1234.0 direktor službe za oglašavanje 1234. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. postignućima i stajalištima društva ili ustanove.11.19.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1234. f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima.8. organiziranje. k) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1235. oglašavanja. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 82 of 823 Ti poslovi uključuju: a) planiranje. j) srodne poslove. ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe.11.11.21. športskih organizacija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica. vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove. d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe. odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi. organiziranje. ustanova iz kulture i reklamnih agencija. b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe.6. radija i televizije. vode i kontroliraju). i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti.htm 18.nn. c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima. organiziraju. vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe. h) nadgledanje odabira. e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. U toj su skupini zanimanja: 1234. b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. osposobljavanja i rada osoblja.

31.6.31.nn. U toj su skupini zanimanja: 1235. d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. j) nadgled ostalih suradnika.21.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1235. g) nadgledanje odabira. organiziranje.8.11.0 DIREKTOR SILOSA 1236. osposobljavanja i rada osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 83 of 823 c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru. c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja. vode i kontroliraju).htm 18.0 direktor nabave 1235.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1235. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju. i) srodne poslove. vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove.2008 . e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. http://www. upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike.11.21. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1235.31. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 direktor distribucije 1235. d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. postavljanja.19.0 direktor skladišne službe DODATAK: 1235. organiziraju. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. b) usmjeravanje odabira. f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti.

i) srodne poslove. osposobljavanja i rada osoblja. U toj su skupini zanimanja: 1237.11.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 84 of 823 e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE http://www. f) nadgled odabira. c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja. g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. vode i kontroliraju). organiziraju. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.0 direktor razvojno-istraživačke službe DODATAK: 1237. g) nadgled odabira. vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa. b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI Direktori razvojnoistraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju.2008 .nn. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. i) nadgled ostalih suradnika.0 direktor informatičke službe 1237. organiziranje. U toj su skupini zanimanja: 1236. d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. osposobljavanja i rada osoblja. j) nadgled ostalih suradnika.11. h) srodne poslove. e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima.6. f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova.19.11.htm 18. proizvoda i upotrebe materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika. kupcima i drugim društvima.19.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1237. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.13. vođenje i kontrolu).21. (Direktori službi u društvima i ustanovama).0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1239.11. planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja. pregovore s dobavljačima. DODATAK: 1239.11. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1237.6.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.0 direktor internoga glasila 1239. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori.nn.N.12. U toj su skupini zanimanja: 1239. U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama.0 direktor službe plana i analize 1239.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR LOGISTIKE VRSTA 13.31. vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata.2008 . DIREKTORI SLUŽBI D. http://www.11.8. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 131.htm 18. ako postoji.0 direktor zaštitarske službe 1239. izvještavanje vlasnika.11.11. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova PODVRSTA 131. Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 85 of 823 1237. nadgled ostalih radnika.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1239.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237. organiziranje.n.0 direktor službe p.21.

19. pregovore s dobavljačima. organiziraju. vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori. skladištenje i veze 1317. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH.2008 . b) procjenu prihoda i rashoda. izvještavanje vlasnika. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). http://www. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 86 of 823 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje. ako postoji.nn. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1316. Direktori malih društava za poslovne usluge 1318. Direktori malih građevinskih društava 1314. lovnouzgojnih. planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja. vode i kontroliraju djelatnost društva. Direktori malih društava za prijevoz. Direktori malih proizvodnih društava 1313. organiziraju. lovno-uzgojnih. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1311. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata.8.n. ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori malih poljoprivrednih. organiziranje. Direktori malih poljoprivrednih. Direktori malih društava i ustanova d. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima. nadgled ostalih radnika. kupcima i drugim društvima. te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. LOVNO-UZGOJNIH. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.htm 18. ribarskih društava 1312. vođenje i kontrolu). 1311. Ti poslovi uključuju: a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome. Direktori malih društava za osobne usluge 1319.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Uputa: vidi uputu kod podvrste 122. šumarskih. Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo 1315.6.

13.0 direktor maloga ribarskog društva 1312. U toj su skupini zanimanja: 1311.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1311. organiziraju. lovac. http://www.0 direktor maloga lovišta 1311.11.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1311. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. Uputa: ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1311.8. lovno-uzgojnim. ribar i slično razvrstavaju se u rod 6. šumar.21.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1311. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 87 of 823 e) vođenje dnevnih poslova. vođenje i kontrolu proizvodnje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih. organiziranje.0 direktor maloga rasadnika 1311.19.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva 1311.6.nn.41.31. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vode i kontroliraju aktivnosti društva. h) nadgled ostalih suradnika. e) vođenje dnevnih poslova. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer. b) procjenu prihoda i rashoda. g) srodne poslove. s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. f) izvještavanje vlasnika.htm 18.2008 .DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava.14.22. ako postoji.

nn. lakirerskim. organiziranje.11. h) nadgled ostalih suradnika. c) pregovore s dobavljačima. e) vođenje dnevnih poslova.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1312. d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava. vođenje i kontrola djelovanja društva.0 direktor maloga građevinskog društva DODATAK: 1313.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 88 of 823 f) izvještavanje vlasnika.8. f) izvještavanje vlasnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 1313. g) srodne poslove. g) srodne poslove.11. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1313.0 direktor maloga proizvodnog društva DODATAK: 1312. kupcima i drugima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE http://www. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.11. organiziraju.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1313.6. građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.19. vode i kontroliraju aktivnosti društva. U toj su skupini zanimanja: 1312.11.11. b) procjenu prihoda i rashoda. ako postoji.11.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1312. h) nadgled ostalih suradnika.2008 . materijala i rada osoblja.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim.

11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1313. vode i kontroliraju aktivnost društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1313.8.11. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 89 of 823 1313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) izvještavanje vlasnika. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. organiziranje.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11. http://www. ako postoji.11. b) procjenu prihoda i rashoda.11. h) nadgled ostalih suradnika. organiziraju.0 direktor male trgovine DODATAK: 1314.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1313. vođenje i kontrolu poslovanja društva.0 UPRAVITELJ ZGRADE 1314. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. g) srodne poslove. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. e) vođenje dnevnih poslova.nn. U toj su skupini zanimanja: 1314. organiziraju. organiziranje.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1315.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1314. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. vode i kontroliraju aktivnosti društva.6. vođenje i kontrolu poslovanja društva.11.2008 .19.

f) izvještavanje vlasnika.0 direktor maloga disko-bara DODATAK: 1315.11.41.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315. h) nadgled ostalih suradnika.htm 18.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1315.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315. e) vođenjenje dnevnih poslova.0 DIREKTOR MALE KRČME 1315. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA 1315. organiziraju.21.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1315.21. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema http://www.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1315.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1316. U toj su skupini zanimanja: 1315.0 direktor male kavane 1315.0 direktor maloga restorana 1315.11.19. d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.2008 .0 direktor maloga hotela 1315. vode i kontroliraju aktivnosti društva.11. SKLADIŠTENJE I VEZE Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.21.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.6.11.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31. skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.21. g) srodne poslove.8.41. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 90 of 823 b) procjenu prihoda i rashoda.31.nn.31.

11.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1316.8.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11.11.12.21.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1316. b) procjenu prihoda i rashoda.0 direktor maloga špediterskog društva 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316. f) izvještavanje vlasnika.0 direktor maloga prijevoznog društva 1316. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.12.0 direktor maloga skladišta 1316.nn.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1316. h) nadgled ostalih suradnika.6.0 direktor male turističke agencije DODATAK: 1316.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.41. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1316.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1316. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. U toj su skupini zanimanja: 1316.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1316. organiziranje.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316. e) vođenje dnevnih poslova.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE http://www.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 91 of 823 poslovima koje obavljaju. g) srodne poslove.31.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET 1316.11.11. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.11.12.2008 .htm 18.

0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1317.6.14.41.13. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.22.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317. i) nadgled ostalih suradnika.8.31.21.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1317. e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.23. h) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 92 of 823 1316. organiziranje.12.htm 18.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317. U toj su skupini zanimanja: 1317. d) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU http://www.12.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.nn.2008 . g) izvještavanje vlasnika.19.0 stečajni upravitelj DODATAK: 1317.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. c) provedbu zakona i propisa.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. ako postoji.0 direktor maloga društva za urbanizam 1317. organiziraju. b) procjenu prihoda i rashoda. vode i kontroliraju djelatnost društva. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. f) vođenje dnevnih aktivnosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

24.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317. vode i kontroliraju djelatnost društva.htm 18. b) procjenu prihoda i rashoda.24.24. organiziranje.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1317.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1317. organiziraju. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.24.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1317.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317. http://www.12.24.23. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.8.12.2008 . Ti poslovi uključuju: a) planiranje.24. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.19.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1318.0 DIREKTOR MALE BANKE 1317.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 93 of 823 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1317. usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.24. d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. e) vođenje dnevnih poslova.24.6.12.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1317.24.

kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1319. c) pregovore s dobavljačima.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1318.6. korisnicima i drugima. g) srodne poslove. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uz pomoć osoba koje nisu direktori. g) srodne poslove. vode i kontroliraju djelatnost društva.0 direktor male obrazovne ustanove 1319. vođenje i kontrolu poslovanja društva. zdravstva. na primjer.0 direktor male ustanove za kulturu 1319. ako postoji.11. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. Ovamo bi se.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1318. trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja.21.31.0 direktor maloga društva za osobne usluge DODATAK: 1318.8. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova).11.2008 . organiziranje. rekreacijskih. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D.nn.19. h) nadgled ostalih suradnika.N. b) procjenu prihoda i rashoda. f) izvještavanje vlasnika. ako postoji.21.21.11.0 direktor male zdravstvene ustanove http://www.htm 18. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) planiranje. organiziraju. U toj su skupini zanimanja: 1319. h) nadgled ostalih suradnika. e) vođenje dnevnih poslova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 94 of 823 f) izvještavanje vlasnika. U toj su skupini zanimanja: 1318.

statistici. http://www. arhitekturi. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici VRSTA 21. pružanje različitih poslovnih.0 direktor maloga veterinarskog društva 1319. računalstvu. astronomiji.61.8. geologiji. pružanje duševne potpore. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju.51.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1319. urbanizmu i prostornom planiranju. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja. DODATAK: 1319. teorija i metoda.6. poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama. primjenu postojećih znanja u području prirodnih.nn. stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela.0 MALI NAKLADNIK ROD 2. primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti.71. unapređivanje spoznaja. Zanimanja su ovoga roda sedmoga. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 21. osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ. obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje 24. biomedicini i zdravstvu.21. strojarstvu i tehnologiji. Poslovni. biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima. unapređuju i razvijaju spoznaje. kemiji. geofizici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 95 of 823 1319. Znanstveno-obrazovni.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319. poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja. pravnih i socijalnih usluga. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici. Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici 23. meteorologiji.n.81.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1319. geodeziji.21.2008 . Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici 22. građevinarstvu.19. tehničkih znanosti. matematici.0 slobodna profesija p.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319. izradu znanstvenih radova.41.

astronomiji. iskorištavanja nafte. Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici. meteorologije. Diplomirani matematičari i statističari 213. DIPLOMIRANI FIZIČARI. Diplomirani fizičari. kemičari i srodni stručnjaci istražuju. davanje savjeta. primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava. kao i strojeva i druge opreme. projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava. Diplomirani inženjeri kemije 2114. kemijskih obilježja i procesa različitih tvari. Ti poslovi uključuju: http://www. primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe. različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije. Diplomirani računalni stručnjaci 214. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. geologije i zemljopisa. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi 2112. unapređuju i razvijaju spoznaje. materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda. na području telekomunikacija. Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine: 2111. pomorstva. istraživanja svemira. izradu znanstvenih radova. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju. kemičari i srodni stručnjaci 212. mjerenje kopna i mora te izradu karata. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani fizičari.8. elektronici.19. Diplomirani meteorolozi 2113.2008 .6. akustici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 96 of 823 Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje.nn. kemije. proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka PODVRSTA 211. atomskoj fizici.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. astronomije. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci 215. građevinarstva i ostalih usluga. izradu znanstvenih radova. Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste: 211. magnetizmu.htm 18. optici. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike 2111. unapređuju i razvijaju spoznaje. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike. proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije. plina i minerala. vojnim i ostalim područjima. proširivanje. elektricitetu. termodinamici. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. zdravstva. teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije. poljoprivrede.

magnetizma.11. testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature. d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje.8 istraživač fizičar 2111.7 diplomirani inženjer fizike 2111.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 97 of 823 a) istraživanje.32.11. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.11.8. uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela. strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo.6. analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira.nn. pomorstvo.11. unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije. b) izvođenje pokusa. DIPLOMIRANI METEOROLOZI Diplomirani meteorolozi istražuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. termodinamike.21.7 diplomirani astronom 2111. h) srodne poslove. medicinske. elektronike. akustike. testova i analiza na području medicine. tlaka. e) unapređivanje i razvijanje industrijske. teorije i metode o sastavu. Ti poslovi uključuju: http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2111. g) izradu znanstvenih radova. elektriciteta.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2111. atomske fizike i astronomije.11.htm 18.11. i ostalih uvjeta. U toj su skupini zanimanja: 2111.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.2008 . i) nadgled ostalih suradnika. f) promatranje. c) izvođenje pokusa. vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije. unapređuju i razvijaju spoznaje.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2111. optike.9 samostalni istraživač fizičar DODATAK: 2111.19.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2111.

unapređivanje i razvijanje pojmova. materijala i industrijskih proizvoda i procesa.6. b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja. količina oborina. f) srodne poslove. http://www.nn. e) izradu znanstvenih radova.22.11.7 samostalni prognostičar vremena 2112.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE 2112. testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 98 of 823 a) istraživanje.19.7 diplomirani meteorolog 2112. c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka. unapređuju i razvijaju spoznaje.13. teorija i metoda iz kemije. energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima. temperature.8 istraživač meteorolog 2112.11. b) eksperimente. kao što su stvaranje oblaka. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE Diplomirani inženjeri kemije istražuju. tlaka. teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje. materijalima i proizvodima.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE 2112. pomorstvo.13.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME 2112.htm 18. c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama.2008 . izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena.7 diplomirani hidrolog 2112.8. g) nadgled ostalih suradnika.12.11. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. teorija i metoda vezanih uz sastav.11.21. vlage i ostalih pojava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. promjene elektriciteta i sunčevo zračenje. unapređivanje i razvijanje pojmova. U toj su skupini zanimanja: 2112. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.9 samostalni istraživač meteorolog DODATAK: 2112. pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo.7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR 2113. d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle. strukturu i dinamiku atmosfere. unapređivanje i razvijanje tvari.

7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA 2113.nn.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.19.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA 2113.9 samostalni istraživač kemičar 2113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani kemičar polimera 2113.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.htm 18.22.18.17. h) nadgled ostalih suradnika.11.16.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2113.15.13.31.11.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE http://www.8 istraživač kemičar 2113.11. farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa.11.11. e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2113.15.7 diplomirani inženjer kemije DODATAK: 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113. f) izradu znanstvenih radova.8. U toj skupini su zanimanja: 2113.2008 .15.11.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.21.11.14.6.12.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 99 of 823 d) unapređivanje i razvijanje kemijskih.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113. g) srodne poslove.

j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte. gravimetrijske. zaštita voda. l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije. minerala. telekomunikacije i navigacija. teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike. o) nadgled ostalih suradnika. b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore. odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte.31. krutih minerala i podzemnih voda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 100 of 823 2113. glečera i potresa. razvijaju ili poboljšavaju koncepte. karata. grafikona i dijagrama. magnetske.nn.6. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja. http://www. kao što je razmjena toplinske energije. c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća. h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene. i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte. toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu. istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija.2008 . plina. tunela i velikih zgrada. teorije i operativne metode. krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva. veličine i mase Zemljine kugle. d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih. fosilnih ostataka itd. kao što su izgradnja brana.8. mostova. gravitacijskih. električne i radiometrijske metode. ispitivanje stijena. plina. razvijanja ili poboljšavanja koncepata. sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana. k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata. primjenom seizmološke.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi. g) procjenu težine. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle. plina i voda te krutih mineralnih sirovina. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti. električnih.7 KEMIČAR SAVJETNIK 2114.19. n) srodne poslove. m) izradu znanstvenih radova. graditeljstvo.

7 diplomirani inženjer geologije 2114.21.8.12.8 istraživač geolog 2114.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.52.7 GEOLOG INFORMATIČAR 2114.18.33.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.62.21.61.36.19.37.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2114.2008 .9 samostalni istraživač geolog 2114.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.31.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.7 diplomirani inženjer geofizike DODATAK: 2114.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.36.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA 2114.31.7 diplomirani geolog za tektoniku 2114.15.6.14.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.20.17.34.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 101 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2114.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2114.nn.16.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2114.13.7 diplomirani seizmolog 2114.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.11.19.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH http://www.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.32.htm 18.

36. Diplomirani statističari 2121. unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA PODVRSTA 212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 102 of 823 PODATAKA 2114. primjenu matematičkih. metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo. obradu. statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju. unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje. aktuarske i statističke spoznaje.2008 . http://www. e) izradu znanstvenih radova. unapređuju i razvijaju matematičke. b) primjenu matematičkih počela.nn. Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja.htm 18. poduzetništvu. kreiranje i vođenje statistika. izradu znanstvenih radova. teorije. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje.8. ocjenu.19. teorije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI Diplomirani matematičari. metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu. interpretiranje i analizu statističkih podataka. životnog. aktuarskih i statističkih počela i tehnika. f) srodne poslove. poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima. g) nadgled ostalih suradnika. razmatranje aktuarskih problema. modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo. planiranje. c) logičku analizu problema u upravljanju.6. uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima. d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI Diplomirani matematičari istražuju. Diplomirani matematičari 2122. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2121.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2114. posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja. zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja. organiziranje. poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti.

te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti. gospodarstva i administracije. U toj su skupini zanimanja: 2122. f) srodne poslove.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE http://www.31.7 diplomirani statističar.8 istraživač matematičar 2121.22.9 samostalni istraživač statističar DODATAK: 2122.22.11. unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje.6.htm 18. ocjenjivanje.7 aktuar 2121.21. metoda i tehnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 103 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2121.nn.32.7 diplomirani matematičar 2121. teorija.9 samostalni istraživač matematičar 2122. e) izradu znanstvenih radova.12. sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja.11. DIPLOMIRANI STATISTIČARI Diplomirani statističari vode istraživanja. analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje.8 istraživač statističar 2122.21.2008 . metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata. matematičar 2122. b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka. c) obradu. metodolog 2122.19.7 demograf 2122. unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja.7 diplomirani statističar 2122. d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka.7 diplomirani statističar.8. g) nadgled ostalih suradnika.

21.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA 2122.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2122.19.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA 2122.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE 2122.nn.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE 2122.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA 2122.22.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA 2122.htm 18.22.11.7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU 2122.7 BIOMETRIČAR 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA 2122.12.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU http://www.22.12.2008 .22.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI 2122.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE 2122.21.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE 2122.7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU 2122.22.7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.22.22.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 104 of 823 2122.22.21.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA 2122.8.22.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA 2122.22.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA 2122.11.22.22.6.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.

8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 105 of 823 2122. algoritama. testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava.htm 18. sustavni inženjeri i programeri istražuju. poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode. unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka. sustavni inženjeri i programeri 2139. komunikacije s podacima i robotike. e) oblikovanje. ustroja i baza podataka te algoritama. te doprinos tom razvoju. b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške.7 STATISTIČAR. d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka. umjetne inteligencije i robotike. održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške. planiranje. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 213. Diplomirani računalni stručnjaci d.n.2008 .22. kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka. Diplomirani projektanti računalnih sustava. f) projektiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima. istraživanje ustroja podataka i baza podataka. 2131.7 STATISTIČAR. ocjenjivanje. vanjske opreme. njihovih mogućnosti i ograničenja. testiranje i održavanje računalnih programa. planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene. izradu znanstvenih radova. umjetne inteligencije.19. Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu). Ti poslovi uključuju: a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju. te pišu. PRISTAV I. te upravljanje procesima i proizvodnjom. računalnih metoda i programske podrške. projektiranje. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122. http://www. MLAĐI PRISTAV I.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU 2122. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.6. savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. planiraju. pisanje. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2131. pisanje.nn.22. dokumentacije i priručnika. kreiranje. računalnih jezika.22. c) praćenje tehničkog razvoja računala. SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI Diplomirani projektanti računalnih sustava.

32.34.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. o) srodne poslove.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.13.7 diplomirani analitičar sustava 2131. unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola.11.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.6. testiranje programa i uklanjanje pogrešaka. u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti.7 diplomirani programer za računalne mreže 2131.14. U toj skupini su zanimanja: 2131.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131. za pisanje. naravi i izvora ulaznih podataka. l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu.2008 .8. imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja.12.36.htm 18.35.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 106 of 823 g) razvoj boljih metoda i instrumenata.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.19.41.nn.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2131. j) proučavanje namjene korisničkih programa.7 diplomirani inženjer sustava za opremu http://www. izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške. n) izradu znanstvenih radova. odnosno sastava opreme. h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške. dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške.33. te pripremu analiza isplativosti. zahtjeva za izlaznim podacima. uključujući i računalne jezike. p) nadgled ostalih suradnika. k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu. programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine. i) izradu programskih specifikacija.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2131.7 diplomirani programer 2131.31. m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija.

2008 .52.62.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE 2131.41.21.44.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 2131.41.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA 2131.31.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA 2131.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.21.21.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.72.43.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 107 of 823 2131.19.7 koordinator računalne mreže 2131.7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA 2131.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA 2131.53.12.51.44.7 diplomirani inženjer računalstva 2131.44.htm 18.9 samostalni istraživač računalstva 2131.7 administrator baza podataka 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER 2131.71.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS 2131.21.8 istraživač računalstva 2131.8.21.42.7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA http://www.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.43.7 diplomirani inženjer sustava 2131.7 diplomirani informatičar DODATAK: 2131.34.32.nn.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2131.6.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE 2131.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2131.11.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS 2131.14.61.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA 2131.

2008 . te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova. e) srodne poslove. (Diplomirani računalni stručnjaci). Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131.8.51.21.7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING 2139.11.7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA 2139. Ti poslovi uključuju: a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 108 of 823 2131.7 diplomirani inženjer za obradu podataka DODATAK: 2139.7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA http://www. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.11.21. c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka.6.11.44.51.htm 18.19.51.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 2131.21. Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi).7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER 2131.11. b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava.nn.N.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA 2139. odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba.11.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2139.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139. uključujući njihovo aktiviranje.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih suradnika. unutar podvrste 213.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE 2139. U toj skupini su zanimanja: 2139. d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2139.

Diplomirani građevinski inženjeri 2143. Diplomirani inženjeri arhitekture.htm 18. prehrambene tehnologije i biotehnologije 2147. mjerenje kopna. plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala. vodoprivrednih. te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene.2008 . stručno nadziru. dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne http://www. koncipiranje. INFORMATIČKI PODVRSTA 214. djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju. savjetovanje o njima. izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.21. projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri 2146. energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije. teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture.n. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode. urbanizma. proizvoda i postupaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 109 of 823 2139. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija 2145. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije 2148. vode gradnju. mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala. proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. unapređuju i razvijaju spoznaje. bolnice. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja. provođenje tehničkih. prostornog planiranja i građevinarstva. Diplomirani inženjeri d. kao i strojeva. URBANIZMA I PROMETA Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju.19. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2141.7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU 2139.nn.8. 2141. nafte. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. urbanizma i prometa 2142. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. planiranje i projektiranje uređenja prostora. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije 2149. oblikovanje. poslovne i industrijske zgrade. savjetovanje. prometnih.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU 2139.6.21. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva 2144. savjetuju i projektiraju.7 SAVJETNIK.21. postrojenja i industrijskih pogona. savjetovanje. kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu.

htm 18. toplotne zaštite i uštede energije. f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija. g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje.6. izradu prometnih studija. nadziru odvijanje prometa. i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje . e) koncipiranje građevina visokogradnje. d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture. zračnog. planiranje prometa. m) izradu znanstvenih radova. projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija.13. n) srodne poslove. plovila i postrojenja.nn. bave se sigurnošću i regulacijom prometa. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda. pomorskog.12. prigradskoga. bavljenje sigurnošću prometa.11. željezničkog. konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat. rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.7 diplomirani arhitekt konzervator http://www. l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima.19. projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture.7 diplomirani projektant arhitekture 2141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet. izradu idejnih rješenja i projekata.14. nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima. izradu studija te istraživanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 110 of 823 planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje. c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole. dizajniranje interijera. izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično).7 diplomirani projektant interijera 2141. međunarodnoga).8. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda. j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja. održavanje i popravljanje prometnih sredstava. k) projektiranje sustava cestovnog. o) nadgled ostalih suradnika. nadziranje održavanja vozila. b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje.2008 . U toj su skupini zanimanja: 2141. izrađuju prometne planove.

htm 18.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2141.7 lučki kapetan 2141.2008 .11.69.16.11.6.12.66.9 samostalni istraživač prometa DODATAK: 2141.9 samostalni istraživač arhitekt 2141.16.31.72.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE 2141.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2141.7 voditelj prekrcajnih poslova 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU 2141.8.19.nn.20.68.7 voditelj špediterskoagencijskih poslova 2141.18.15.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA http://www.63.7 diplomirani inženjer aeronautike 2141.8 istraživač prometa 2141.70.61.7 diplomirani prostorni projektant 2141.73.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE 2141.71.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 2141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.64.19.7 diplomirani inženjer arhitekture 2141.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2141.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU 2141.7 diplomirani prostorni planer 2141.11.17.7 diplomirani planer visokogradnje 2141.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2141.62.65.7 diplomirani dizajner 2141.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2141.15.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2141.8 istraživač arhitekt 2141.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 111 of 823 2141.67.

63.7 PLANER LETOVA 2141.62.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA 2141.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA 2141.8.62.61.61.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2141.7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA 2141.63.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2141.61.20.63.nn.6.63.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2141.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 2141.63.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA 2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.63.2008 .7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA 2141.19.62.17.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2141.63.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE 2141.63.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST 2141.7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 112 of 823 2141.htm 18.7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA 2141.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA http://www.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 2141.18.62.62.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA 2141.18.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA 2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE 2141.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU 2141.

8.63.6.7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU 2141.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2141.7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA 2141.67.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2141.64.65.7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE 2141.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION) 2141.63.2008 .7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA 2141.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA 2141.69.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA 2141.65.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA 2141.69.63.64.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 113 of 823 2141.7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET 2141.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 ŠEF CENTRA AKL 2141.69.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA 2141.7 PLANER REDA LETENJA 2141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ŠEF POMORSKOG UREDA 2141.19.7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE 2141.63.66. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI http://www.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA 2141.63.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE 2142.63.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA 2141.64.nn.7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA 2141.63.7 TEHNOLOG OKL I AKL 2141.65.7 KAPETAN PRISTANIŠTA 2141.65.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA 2141.68.63.htm 18.70.63.64.7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL 2141.63.

j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina. tunela i slično.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2142.13. cestograđevni materijali). k) stručni nadzor. m) pripremu znanstvenih radova. U toj su skupini zanimanja: 2142. e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih. planiraju i vode održavanje građevina (ceste. savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge. vodoprivredne građevine i slično). n) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva. hidrograđevina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 114 of 823 Diplomirani građevinski inženjeri istražuju. mostova. projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele). Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi. saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije. konstrukcija visokogradnje. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima.7 diplomirani inženjer za geotehniku http://www. složenih temeljenja.19. kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina. idejnih projekata. planiranje i vođenje održavanja građevina. konzultacije i druge aktivnosti. željeznice.14. savjetuju. hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje.htm 18.2008 . temelja i stabilizacije klizišta. i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete.8. d) izradu projekata organizacije građenja. f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje. vode građenje svih građevina.provode stručni nadzor. l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina. g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali). studija.6. b) vođenje projekata i projektiranje prometnica. o) nadgled ostalih suradnika.11. istraživanje.

14.8.13.13.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 2142.9 samostalni istraživač građevinarstva 2142.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.17.11.11.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA 2142.15.16.11.htm 18.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.19.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA 2142.12.21.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA 2142.7 diplomirani građevinski inženjer DODATAK: 2142.nn.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA 2142.2008 .7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA 2142.16.12.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 2142.14.12.11.8 istraživač građevinarstva 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.7 diplomirani voditelj gradnje 2142.6.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.12.12.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.13.7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 2142.13.11.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 115 of 823 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA 2142.7 KONTROLOR PRUGA 2142.

19.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 2142. Ti poslovi obično uključuju: a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju. j) srodne poslove. f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava. http://www. i) izradu znanstvenih radova. prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima. b) projektiranje električnih strojeva.21. d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju. održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE 2142. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju. projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata.21. opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA 2142.21.htm 18.2008 .6.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 2143.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2142. proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima. prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2142.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 116 of 823 2142.21. razvijaju.8. h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima.21. opreme. zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija. motora i ostalih elektrotehničkih uređaja.21.nn. proizvoda te procesa i savjetuju o njima.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 2142. postrojenja i sustava.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 2142.21.21. savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje. e) lociranje i otklanjanje kvarova.

7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2143.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2143.7 projektant elektroenergetskih postrojenja 2143.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2143.31.11.25.19.33.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 117 of 823 k) nadgled ostalih radnika.12.61.21.52.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE http://www.13.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.nn.26.31.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda 2143.12.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2143.26.51.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2143.6.31.2008 .41.14.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.21.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2143.26.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2143.8.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE 2143.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.32.42. U toj su skupini zanimanja: 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 diplomirani inženjer elektrotehnike DODATAK: 2143.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2143.23.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.

razvijaju. opreme i sustava.htm 18. c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti. materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima. projektiraju elektroničke uređaje i sustave. proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 118 of 823 2143. proizvoda i postupaka.14. b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka. automatsko upravljanje tehničkim sustavima.13. radiotelekominikacijsku opremu. e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja.21. osiguravaju njihovo funkcioniranje.19.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2144.12.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda 2144. j) nadgled ostalih suradnika.2008 .32. i) srodne poslove.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. vode njihovu izgradnju.7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja 2144. održavanje i popravke te savjetuju o njima. Ti poslovi obično uključuju: a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2144.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente 2144. U toj su skupini zanimanja: 2144. opreme i sustava.nn. proizvoda i procesa te savjetuju o njima. h) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike http://www.11. d) lociranje i otklanjanje kvarova. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju.22.7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA 2143.42. uređaja.6. telekomunikacijske i regulacijske opreme.61.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2143.

41.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2144.23.11.22.2008 .32.51.43.62.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2144.9 samostalni istraživač elektronike.23.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE 2144.22. telekomunikacija i automatike 2144.33.44.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.34.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.42.7 diplomirani inženjer elektronike DODATAK: 2144.htm 18.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.22.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2144.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2144.22.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2144.71.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2144.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 119 of 823 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA http://www.8 istraživač elektronike.31.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2144. telekomunikacija i automatike 2144.46.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2144.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2144.36.35.19.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2144.7 VODITELJ IRE RADIONICA 2144.61.45.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2144.32.8.6.23.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2144.

Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem. f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje. dizala i eskalatora. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i konstruiranje strojeva. kamera i njima sličnih proizvoda. računala. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja.71. projektora. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja. naprava. http://www. klimatizaciju i hlađenje. alata. b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 120 of 823 2144.32. instrumenata.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 2144. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.6. j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta. strojarske opreme.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2145. c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila. poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene. ventilaciju. d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata.htm 18.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144. proizvoda i procesa.7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 2144. konstruiraju i vode proizvodnju strojeva. graditeljstvo. zrakoplova i raznih industrijskih vozila.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2144. strojarskih postrojenja i vozila. e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte.32.32.nn. kranova. te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju. rudarstvo. i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica. te svih vrsta posuda pod pritiskom.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2144.8. pristroja i alata za industriju. h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila. kao i njihove neelektrične opreme i uređaja. g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2144. proizvoda i procesa.19.2008 .33.

t) srodne poslove. q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima.7 strojarski projektant postrojenja 2145.17. s) izradu znanstvenih radova.7 projektant konstruktor turbina http://www.7 projektant konstruktor alatnih strojeva 2145.6.7 projektant konstruktor dizalica 2145. U toj su skupini zanimanja: 2145. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.06. r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja.8.15. proizvoda i postupaka.04.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije 2145.14.2008 .nn.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva 2145. m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog. pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te nadzor u toku njihove upotrebe.7 projektant konstruktor pružnih vozila 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 121 of 823 k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala.16. p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima. l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda.7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija 2145.htm 18.19.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom 2145.02. n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda.01.7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva 2145.12.05.7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama 2145.7 projektant konstruktor cestovnih vozila 2145. u) nadgled ostalih suradnika.03.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja 2145. o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.13.11.

53.nn.26.19.22.54.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme 2145.7 projektant konstruktor plovila 2145.30.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje 2145.21.7 strojarski konstruktor procesne opreme 2145.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport 2145.57.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 122 of 823 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.28.7 projektant tehnologije gradnje plovila 2145.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva 2145.8.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom 2145.41.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija 2145.7 projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva 2145.23.61.7 strojarski projektant tehnologije montaže 2145.65.7 strojarski konstruktor kućanskih aparata 2145.7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa 2145.64.62.29.27.7 strojarski projektant male automatizacije 2145.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije http://www.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja 2145.7 projektant strojarske tehnologije 2145.56.25.7 strojarski projektant konstruktor 2145.19.63.7 projektant konstruktor brodskih motora 2145.2008 .7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.51.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica 2145.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2145.7 projektant tehnologije obrade deformacijom 2145.43.24.18.htm 18.7 projektant tehnologije zavarivanja 2145.7 projektant konstruktor preciznih instrumenata 2145.52.55.42.

7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.66.19.53.htm 18.8.53.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila 2145.7 KONTROLOR VAGONA http://www.83.6.92.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2145.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova 2145.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva 2145.2008 .67.7 diplomirani brodograđevni inženjer DODATAK: 2145.73.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 123 of 823 2145.69.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2145.7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA 2145.67.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme 2145.9 samostalni istraživač brodogradnje 2145.65.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.nn.72.65.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.9 samostalni istraživač strojarstva 2145.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.64.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA 2145.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme 2145.41.70.57.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila 2145.8 istraživač brodogradnje 2145.67.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE 2145.67.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.82.91.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA 2145.68.41.8 istraživač strojarstva 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.74.84.81.

7 STROJARSKI SAVJETNIK 2145. farmaceutske.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.8.69.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA 2145.92.69. ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama.69.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA 2145. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. http://www. proizvodnje naftnih derivata. b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa. pića. biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda. sredstava za pranje i čišćenje.7 VODITELJ ZIM RADIONICA 2145.69.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 124 of 823 2145.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM 2145. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA 2145.74.69. poljoprivrednih kemikalija.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 2146.69.nn.7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA 2145.69. održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. razvijaju i vode komercijalne kemijske.htm 18. planiranje. kozmetičkih proizvoda. lijekova. organiziranje i vođenje održavanja opreme.2008 .69.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU 2145. d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada. e) pronalaženje. f) planiranje. poput prerade sirove nafte. polimera.6. c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama. proizvoda i procesa. planiraju. farmaceutskih.69.91.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. hrane. razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih.19.

41.42.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.27. i) izradu znanstvenih radova.31.19.nn.44.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2146.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) srodne poslove.7 projektant naftne tehnologije 2146.47.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146. U toj skupini su zanimanja: 2146.2008 .46.23.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2146.22.13.htm 18.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2146.52.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2146.24.26.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 125 of 823 g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.8. h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima. k) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.8 istraživač kemijske tehnologije 2146.25.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2146.7 projektant kemijske tehnologije 2146.32.11.7 diplomirani tehnolog celuloze 2146.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2146.45.21.51.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2146.6.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.43. proizvoda i procesa i savjetovanje o njima.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije http://www.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2146.12.

21.7 diplomirani inženjer biotehnologije DODATAK: 2146.21. povrća i bezalkoholnih pića 2146.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2146.25.13.72.61.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 126 of 823 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.74.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2146.65.7 diplomirani tehnolog prerade voća.91.59.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina.nn.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2146.8 istraživač prehrambene tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2146.68.75.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2146.73.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2146.67. škroba i derivata 2146.8.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.19.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2146.9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije 2146.81.6.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.71.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.htm 18.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2146.62. octa 2146.92.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.2008 .82. alkohola.

nn. b) planiranje. proizvoda i procesa i savjetuju o njima.2008 . http://www. postrojenja.19.6.59. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja.51.82.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 2146.59.htm 18.26. prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja.25.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2146. savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146. keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina. nafte.59.91. d) planiranje.25.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2146. c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi.7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU 2146. njihovih sustava.81. plin i vodu na kopnu i u podmorju.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2146.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 127 of 823 2146. uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine.7 NUTRICIONIST 2147.8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146. opremanja i ispitivanja bušotina za naftu. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja. projektiranje i nadziranje izrade.7 KOZMETOLOG 2146.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.63.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2146.8. projektiraju.91.44.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU 2146. te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu. plin i vodu na kopnu i u podmorju. projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.

7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2147.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2147.nn. l) izradu znanstvenih radova. j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.27.2008 .22.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2147.7 projektant bušotina za naftu i plin 2147. i) ispitivanje svojstava kovina i legura.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2147.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina. savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura.23. h) vođenje istraživanja.19. njihovo skupljanje.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.6.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147. g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka. bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije. razvijanje novih legura.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2147. proizvoda i postupaka. oplemenjivanje i otpremu. projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja.12. f) planiranje. posebno geolozima i geofizičarima.26. osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći. U toj su skupini zanimanja: 2147. unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 128 of 823 e) planiranje.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin http://www.htm 18. skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.25.24.8. posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije. m) srodne poslove n) nadgled ostalih suradnika.11.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2147. k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka.21.28.

7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2147.63.12.42.64.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2147.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.31.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2147.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.52.63.62.11.29.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2147.30.51.6.8 istraživač metalurg 2147.71.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2147.61.64.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.8.72.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2147.9 samostalni istraživač rudarstva 2147.81.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.65.32.62.64.htm 18.8 istraživač rudarstva 2147.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE http://www.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2147.7 diplomirani inženjer metalurgije DODATAK: 2147.19.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.nn.66.7 metalurški projektant 2147.2008 .7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI 2147.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2147.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2147.67.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 129 of 823 2147.9 samostalni istraživač metalurg 2147.

b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora. h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka.13. obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija.11. U toj su skupini zanimanja: 2148. c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja.14. j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata. k) projektiranje hidrotehničkih objekata. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju. na teren prema projektnoj dokumentaciji. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine. odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS). m) izradu znanstvenih radova. projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu. istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 130 of 823 2148.7 diplomirani geodet topograf http://www. l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima.htm 18. e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta. f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje. izradu elaborata za unos u službene evidencije.12. prijenos (iskolčenje) projekata.8. regulaciju vodotoka. i) savjetovanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) geodetsko snimanje podzemnih objekata.6. n) srodne poslove. projektiranje i pružanje usluga u području geodezije.2008 .nn.19.7 diplomirani pomorski kartograf 2148. zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.7 diplomirani kartograf 2148. o) nadgled ostalih suradnika. u položajnom i visinskom smislu. Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave. instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije. d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS).

7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani geodetski projektant 2148.12.19.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA 2148.11.51.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA http://www.7 diplomirani rudarski mjernik 2148.11.7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.51.16.7 diplomirani inženjer geodezije DODATAK: 2148.8 istraživač geodet 2148.51.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.15.21.16.8.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.7 PROJEKTANT ZA BUJICE 2148.6.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.15.16.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU 2148.21.9 samostalni istraživač geodet 2148.42.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA 2148.21.htm 18.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA 2148.11.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA 2148.21.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava 2148.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.31.51.41.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA 2148.51.7 diplomirani fotogrametar 2148.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 131 of 823 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA 2148.15.21.2008 .

7 SURADNIK ZA GEODEZIJU 2148. Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci).51.nn.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.51.51.51.6.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA 2148.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE 2149.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA 2148.51. g) srodne poslove.51.51.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 132 of 823 2148. c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje. e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima. b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje.51. zaštitu imovine i okoliša.19.51.7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA 2148. d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi. te nadzor u toku realizacije.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 2148. imovine i okoliša. f) izradu znanstvenih radova.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE 2148.2008 .7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA 2148.51. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.N.7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2148.htm 18. savjetuju o njima. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214. te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi. vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna.51.51.8.51. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE 2148.

7 diplomirani inženjer obućarstva 2149.7 diplomirani inženjer kožarstva 2149.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 133 of 823 h) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije http://www.2008 .43.41.47.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2149.51.42.34.7 analitičar studija rada i vremena 2149.12.14.7 diplomirani logističar 2149.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2149.13.7 glavni planer pripreme rada 2149.7 glavni planer održavanja 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2149.nn.8 istraživač tekstilne tehnologije 2149.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije 2149.15.21.7 glavni planer proizvodnje 2149.49.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149. U toj su skupini zanimanja: 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2149.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2149.19.32.7 glavni planer izgradnje 2149.48.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2149.46.45.44.11.23.31.22.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.16.htm 18.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2149.17.8.7 voditelj zaštitarske službe 2149.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2149.

41.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA 2149.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.21.19.43.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA 2149.61.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE 2149. GIPS 2149.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2149.41.23.41.7 KOSTIMOGRAF 2149.63.65.31.7 grafički urednik 2149. VAPNO.41.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2149.16.62.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2149.8.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2149.61.7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU http://www.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 2149. OBRADE.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST 2149.43.23.2008 .43.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.6.64.23.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije DODATAK: 2149.31.nn.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2149.8 istraživač grafičke tehnologije 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2149.17.7 diplomirani grafički dizajner 2149.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ODLAGANJA OTPADA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT.51.43.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 134 of 823 2149.

7 diplomirani montažer slike i zvuka DODATAK: 2150.11.2008 . audiotraka.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA 2150. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona. videotraka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 135 of 823 2149. e) nadgled ostalih suradnika.12. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.htm 18.62.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 2150.6.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA http://www.11. Ti poslovi obično uključuju: a) namještanje kamera za snimanje filmova. televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE 2149. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.nn. c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima.61. Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.12.19. digitalnih diskova.8. gramofonskih ploča.11.7 diplomirani snimatelj slike 2150. d) srodne poslove.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU PODVRSTA 215. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 2150.7 KAMERMAN 2150.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2150.11. b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka 2150.

biotehnički. biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju.19. genetičkom inženjerstvu i medicini. molekularne biologije. biotehnički. unapređuju i razvijaju spoznaje. biologiji mora. primijenjenoj ekologiji. citologije. fiziologije. botanike. proširivanje. izučavanje i pronalaženje novih tehnologija. lijekova i drugih tvari na njih. Doktori medicine. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. veterinari i srodni stručnjaci PODVRSTA 221. životinjskog i biljnog svijeta. biokemije i srodni stručnjaci 2213. BIOLOŠKI. botanike. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 221. botanike. ekologije. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju. http://www. patologije i farmakologije. ekologije. agronomije. zoologije. genetike. prehrambenoj i ostaloj industriji. šumarstvu.2008 . uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2211. zaštiti okoliša. primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog. savjetovanje o njima. ekologije. Diplomirani inženjeri farmakologije. primjenu preventivnih. tkiva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. genetike. lijekova i ostalih tvari na njih. izradu znanstvenih radova. zoologije. uključujući organe. posebno u medicini i poljoprivredi. mikrobiologije. proučavanje bolesti ljudi. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja. molekularne biologije. Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline. fiziologije. životinja i bilja. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike 2212.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. farmakologije. bakteriologije.htm 18.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA VRSTA 22.nn. biokemijski i srodni stručnjaci 222. Poslovi obično uključuju: istraživanje. bakteriologije. agronomije i medicine. unapređuju i razvijaju spoznaje. anatomije. stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline. Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva 2211. zoologije. BIOTEHNIČKI. mikrobiologije. unapređuju i razvijaju spoznaje. imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Biološki.6. izradu znanstvenih radova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 136 of 823 2150. biokemije. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije.12. savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi. Biološki. farmaceutskoj. biokemije.

teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima. proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja. g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo.19. j) izradu znanstvenih radova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. unapređivanje i razvijanje pojmova. podrijetla. f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju.13. moru i u vodama na kopnu. e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida.nn. genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi.2008 .7 diplomirani inženjer ekolog 2211. b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka. c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka. razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi. životinja i biljaka.8.11. l) nadgled ostalih suradnika.15. d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu. razvoja.16. razvoja.12. kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš.7 diplomirani inženjer zoolog 2211. U toj skupini su zanimanja: 2211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 137 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.7 diplomirani inženjer genetičar http://www.7 diplomirani inženjer molekularni biolog 2211. k) srodne poslove. rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama.7 diplomirani inženjer botaničar 2211. herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari).14. h) istraživanje bakterija i virusa.htm 18. njihova podrijetla.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211. i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja. analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza.

7 MARINSKI EKOLOG 2211. unapređuju i razvijaju spoznaje. fiziologije. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. unapređivanje i razvijanje pojmova.12.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2211. e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri farmakologije. c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.20. organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova.7 AKVAKULTURIST 2212.18.22.7 diplomirani inženjer parazitolog 2211.8 istraživač biolog 2211.19.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2211.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE 2211.9 samostalni istraživač biolog DODATAK: 2211.18.nn.7 diplomirani inženjer biolog 2211.32.7 diplomirani inženjer imunolog 2211.6.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.htm 18. b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik.19. biokemije i srodni stručnjaci istražuju. http://www. uzroke i razvoj ljudskih. životinjskih i biljnih organa.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva. stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima. teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije.17. biokemije. tkiva. patologije i farmakologije. d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih. posebno u medicini.21. strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama.2008 .23.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 138 of 823 2211. poljoprivredi i industriji. teorija i metoda u pojedinim područjima.12. biofizike.

7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.17.13.htm 18.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.11.16.14.7 diplomirani biofizičar 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG http://www. h) izradu znanstvenih radova. i) srodne poslove.7 diplomirani biokemičar 2212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2212. U toj skupini su zanimanja: 2212.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2212.18.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2212.16.16.12.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2212.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.16.7 diplomirani anatom 2212.7 diplomirani fiziolog 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 139 of 823 g) unapređivanje industrijske.13.7 diplomirani toksikolog 2212.18.15.16.18. j) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani patolog 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.16. medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima.16.18.7 diplomirani sanitarni inženjer DODATAK: 2212.nn.13.2008 .19.7 diplomirani farmakolog 2212.21.6.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.

teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2212. SPECIJALIST 2212. unapređuju i razvijaju spoznaje.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 140 of 823 2212.18.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212. b) istraživanje vrtlarskih. f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja. j) nadgled ostalih suradnika.6. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.18. U toj su skupini zanimanja: http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18. voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212. i) srodne poslove. h) izradu znanstvenih radova.2008 . d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.18. g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka. c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. e) istraživanje obilježja.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2213.8.19.18.nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

8.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2213.61.9 samostalni istraživač šumarstva DODATAK: 2213.14.62.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.htm 18.9 samostalni istraživač agronom 2213.7 diplomirani inženjer šumarstva 2213.31.42.51.7 organizator lovstva 2213.7 agronom vinogradarstva 2213.22.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA 2213.41.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.nn.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA http://www.13.23.17.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI 2213.41.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA 2213.7 diplomirani tehnolog stočarstva 2213.7 agronom 2213.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.41.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2213.7 agronom ratarstva 2213.15.51.11.8 istraživač agronom 2213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 141 of 823 2213.16.7 agronom savjetodavne službe 2213.51.52.17.8 istraživač šumarstva 2213.17.7 GLAVNI TAKSATOR 2213.11.7 agronom voćarstva 2213.12.7 agronom zaštite bilja 2213.7 REVIRNIK 2213.6.7 agronom melioracija 2213.12.21.2008 .51.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DOKTORI MEDICINE.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213. stomatologiji. b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te http://www. kontinuiranosti. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju. Doktori medicine 2222.19. izradu znanstvenih radova.51.6. veterinarskoj medicini.52. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.nn. Doktori stomatologije 2223.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA 2213. Diplomirani veterinari 2224.52.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213. savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja.52. DOKTORI MEDICINE Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE 2213.8. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom.51. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2221. kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite.2008 .9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.51.htm 18. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. farmaciji i zaštiti zdravlja.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA PODVRSTA 222.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 142 of 823 2213. unapređuju i razvijaju spoznaje. Magistri farmacije 2221.52. teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA 2213.52. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja.

12.22.29.7 doktor medicine dermatolog 2221. g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 143 of 823 njihovih posljedica. c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih.27. h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva.28. tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba.7 doktor medicine rada 2221.26.htm 18.24.7 doktor medicine internist 2221. j) srodne poslove.7 doktor medicine dermatolog i venerolog 2221.13.7 doktor opće medicine 2221.8.nn.2008 .25.7 doktor medicine infektolog 2221.21.7 doktor medicine psihijatar 2221.7 doktor obiteljske medicine 2221.7 doktor medicine pedijatar http://www.7 doktor medicine pneumoftizeolog 2221.23.7 doktor medicine 2221.11.19. i) izradu znanstvenih radova.7 doktor medicine neurolog 2221. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor školske medicine 2221. U toj skupini su zanimanja: 2221.7 doktor medicine neuropsihijatar 2221.15.6. k) nadgled ostalih suradnika. f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave.

nn.54.61.37.7 doktor medicine opći kirurg 2221.53.60.7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog 2221.7 doktor sudske medicine 2221.39.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST http://www.71.36.73.2008 .31.7 doktor medicine oftalmolog 2221.56.7 doktor medicine transfuziolog 2221.7 doktor nuklearne medicine 2221.33.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog 2221.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog 2221.62.38.51.34.8.35.7 doktor medicine ortoped 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 144 of 823 2221.7 doktor medicine otorinolaringolog 2221.7 doktor javnog zdravstva 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.55.63.19.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg 2221.58.7 doktor medicine patološki anatom 2221.7 doktor medicine radiolog 2221.7 doktor medicine epidemiolog DODATAK: 2221.57.6.32.11.72.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar 2221.7 doktor medicine klinički citolog 2221.7 doktor medicine radioterapeut 2221.7 doktor medicine neurokirurg 2221.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom 2221.7 doktor medicine klinički farmakolog 2221.52.7 doktor medicine dječji kirurg 2221.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije 2221.7 doktor socijalne medicine 2221.7 doktor medicine urolog 2221.59.htm 18.

19.29.7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG 2221.21.21.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG 2221.21.21.7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI 2221.7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG http://www.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG 2221.htm 18.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT 2221.25.8.21.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG 2221.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 145 of 823 2221.21.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR 2221.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG 2221.21.6.21.2008 .28.7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR 2221.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT 2221.11.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR 2221.25.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG 2221.29. DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA 2221.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR 2221.11.29.28.

31.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG 2221.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR 2221.31. Bave se znanstvenoistraživačkim radom.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR 2221.31.7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG 2221. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.39.29. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG 2222.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED 2221.37.34.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG 2221.39.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221. http://www.7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG 2221.2008 .7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG 2221.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 146 of 823 2221.31.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR 2221. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.36. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi.39.htm 18.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG 2221. DOKTORI STOMATOLOGIJE Doktori stomatologije provode mjere prevencije.39.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG 2221. kontinuiranosti.36.53.31. liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj.37.19.7 OTORINOLARINGOLOG.53.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA 2221.37.29.6.53.nn.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG 2221.73. PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG 2221.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG 2221.

2008 .17.15.7 doktor dječje i preventivne stomatologije 2222.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog 2222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI VETERINARI Diplomirani veterinari provode istraživanja.20.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 147 of 823 b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica. i) srodne poslove. teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine. U toj su skupini zanimanja: 2222.7 doktor stomatologije DODATAK: 2222. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont 2222.htm 18.14.7 doktor stomatologije parodontolog 2222. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva.6.12. g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.11.8.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST 2222. j) nadgled ostalih suradnika.19. http://www.13.7 doktor stomatologije oralni patolog 2222.18.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT 2223.20.7 doktor obiteljske stomatologije 2222.7 doktor stomatologije ortodont 2222.nn.19.7 doktor stomatologije oralni kirurg 2222. f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva. h) izradu znanstvenih radova. unapređuju i razvijaju spoznaje. c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi.16.20.7 doktor stomatologije protetičar 2222.

izdavanjem i prodajom gotovih lijekova. b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja. čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji.2008 . pomoćnim sredstvima u liječenju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 148 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.12. unapređivanje i razvijanje pojmova. teorija i operativnih metoda.21.8.9 samostalni istraživač veterine DODATAK: 2223.22. f) nadzor kvalitete. e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja. medicinskim proizvodima. MAGISTRI FARMACIJE Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom.11.7 veterinar 2223. dijetetskim proizvodima. c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava. c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje. d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti. kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja. radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja. h) izradu znanstvenih radova. U toj su skupini zanimanja: 2223.11. magistralnih i galenskih pripravaka.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 2224. g) pomoć u epidemiološkom. pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina. i) srodne poslove. b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima.6. j) nadgled ostalih suradnika.htm 18. Bave se znanstveno-istraživačkim radom Ti poslovi uključuju: a) nabavu.8 istraživač veterine 2223.7 veterinar kućnih ljubimaca 2223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.19. dječjom hranom. http://www.

g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća. h) izradu znanstvenih radova.6.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT 2224. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim http://www.7 magistar farmacije 2224.14.14.16.11.11.13.htm 18.7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE 2224.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST 2224.12. posebice narkotika.nn.2008 .15.13.8.7 magistar farmacije u veleprodaji DODATAK: 2224.7 magistar farmacije farmaceutski informatičar 2224. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.16. i) srodne poslove.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI VRSTA 23.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2224.7 magistar farmacije za ljekovito bilje 2224.11.7 FARMAKOINFORMATIČAR 2224.11.19. f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova. e) vođenje registra lijekova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 KLINIČKI FARMACEUT 2224.12. jačina i vrijeme djelovanja.7 magistar farmacije klinički farmaceut 2224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 149 of 823 d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja. U toj su skupini zanimanja: 2224.7 LJEKARNIK 2224. j) nadgled ostalih suradnika.15.7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova 2224. otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost.

nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima. sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 150 of 823 razinama. sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti. izvođenje programa obrazovanja odraslih. odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. tečajeva. Visokoškolski znanstveno-obrazovni.8. Učitelji djece s razvojnim teškoćama 235. izrađivanje i razvijanje programa. sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. drže predavanja.htm 18. pripremu nastavnih materijala i knjiga. u osnovnim. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 231.2008 . teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige. poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika. sudjeluju u određivanju pravila studija. nadziranje drugih suradnika. imaju konzultacije i mentori su studentima. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 233. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.6. pišu skripte i knjige. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne. obrazovni i drugi stručnjaci u društvenohumanističkim znanostima 2312.19. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima 2315. Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje PODVRSTA 231. seminara. istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline. obrazovni i drugi stručnjaci 232. umjetničke i stručne programe. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima 2313. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2311.nn. vode kolegije i seminare. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima 2314. istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima http://www. sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima. općeobrazovnim ili strukovnim školama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje 234.

7 predavač filozofije 2311.2008 . pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.nn. U toj skupini su zanimanja: 2311. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.htm 18. poučavanje.dodiplomskoj.13. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. l) srodne poslove.6. specijalističkoj. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. uvođenje i organiziranje novih kolegija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) organiziranje i pripremu poučavanja. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.9 sveučilišni profesor filozofije http://www. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. drži ispite i savjetuje. e) ispite. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. h) pisanje skripata. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 151 of 823 2316.8 sveučilišni asistent filozofije 2311. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji 2311. m) nadgled ostalih suradnika.11.19. teorija i operativnih metoda za primjenu u društvenohumanističkim područjima.8. sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta. teorije i operativne metode te pišu stručne radove. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. na različitim razinama . knjiga i članaka. itd. poslijediplomskoj. seminari i laboratorijski eksperimenti. mentorstvo. obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.12.

43.46.25.6.9 sveučilišni profesor sociologije 2311.8 sveučilišni asistent ekonomije 2311.9 sveučilišni profesor filologije 2311.20.8 sveučilišni asistent arheologije 2311.9 sveučilišni profesor psihologije 2311.8.7 predavač etnologije 2311.9 sveučilišni profesor pedagogije 2311.35.19.8 sveučilišni asistent pedagogije 2311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 152 of 823 2311.21.9 sveučilišni profesor ekonomije http://www.htm 18.15.30.31.8 sveučilišni asistent povijesti 2311.40.28.39.19.7 predavač sociologije 2311.17.8 sveučilišni asistent prava 2311.7 predavač povijesti 2311.27.23.7 predavač prava 2311.9 sveučilišni profesor prava 2311.8 sveučilišni asistent etnologije 2311.9 sveučilišni profesor povijesti 2311.7 predavač arheologije 2311.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač pedagogije 2311.24.47.48.34.44.36.8 sveučilišni asistent filologije 2311.42.nn.38.7 predavač ekonomije 2311.16.26.7 predavač filologije 2311.9 sveučilišni profesor etnologije 2311.8 sveučilišni asistent sociologije 2311.2008 .8 sveučilišni asistent psihologije 2311.7 predavač psihologije 2311.9 sveučilišni profesor arheologije 2311.

68.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor socijalnog rada 2311.82.71.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti http://www.8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti 2311.19.9 sveučilišni profesor defektologije 2311.67.9 sveučilišni profesor politologije 2311.7 predavač socijalnog rada 2311.7 predavač organizacijskih znanosti 2311.7 predavač informacijskih znanosti 2311.55.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti 2311.78.66.60.9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti 2311.80.63.7 predavač primijenjenih umjetnosti 2311.58.83.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti 2311.54.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti 2311.62.7 predavač likovnih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti 2311.52.56.84.8 sveučilišni asistent socijalnog rada 2311.75.51.74.6.59.8.9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti 2311.7 predavač scenskih umjetnosti 2311.64.50.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti 2311.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 153 of 823 2311.2008 .7 predavač defektologije 2311.8 sveučilišni asistent defektologije 2311.70.79.7 predavač politologije 2311.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti 2311.72.8 sveučilišni asistent politologije 2311.76.7 predavač glazbenih umjetnosti 2311.

96. knjiga i članaka.6.7 predavač kriminalistike 2311. poučavanje.91.19. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.2008 .7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA 2312. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.8 sveučilišni asistent kineziologije 2311. e) ispite.9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti 2311.8 sveučilišni asistent kriminalistike 2311. itd.9 sveučilišni profesor kineziologije 2311.98. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.98.92.95. uvođenje i organiziranje novih kolegija. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.94.88. http://www.86.8.nn.7 lektor stranog jezika DODATAK: 2311.htm 18.7 predavač kineziologije 2311. seminari i laboratorijski eksperimenti. poslijediplomskoj. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. h) pisanje skripata.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti 2311. specijalističkoj.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač društveno-humanističkih znanosti 2311. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. na različitim razinama .9 sveučilišni profesor kriminalistike 2311.dodiplomskoj.87. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.90.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 154 of 823 2311. mentorstvo. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. b) organiziranje i pripremu poučavanja.

32.7 predavač mehanike 2312.35.7 predavač matematike 2312.htm 18.27.34.8 sveučilišni asistent matematike 2312.8.9 sveučilišni profesor mehanike 2312.8 sveučilišni asistent geofizike 2312. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.19.24.31.6.9 sveučilišni profesor geofizike 2312.36.26.23. l) srodne poslove.8 sveučilišni asistent fizike 2312.37. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.33.16.9 sveučilišni profesor kemije 2312.7 predavač fizike 2312.17.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 155 of 823 i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.22. U toj skupini su zanimanja: 2312.nn.9 sveučilišni profesor matematike 2312.14.25.7 predavač biologije 2312.11.8 sveučilišni asistent biologije 2312.21.7 predavač astronomije 2312.8 sveučilišni asistent mehanike 2312.8 sveučilišni asistent astronomije 2312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač geofizike 2312.7 predavač kemije 2312.2008 .8 sveučilišni asistent kemije 2312. m) nadgled ostalih suradnika.15.9 sveučilišni profesor fizike 2312.9 sveučilišni profesor biologije http://www.12.9 sveučilišni profesor astronomije 2312.

Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.40.dodiplomskoj. seminari i laboratorijski eksperimenti. na različitim razinama . specijalističkoj.39.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 156 of 823 2312. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. poučavanje. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.20. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. b) organiziranje i pripremu poučavanja. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. itd. mentorstvo. poslijediplomskoj.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti 2313.nn.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima. e) ispite.8 sveučilišni asistent geologije 2312.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.8.7 predavač geologije 2312.19.19.30.6. http://www.28.38. h) pisanje skripata.9 sveučilišni profesor geografije 2312.18. c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.2008 . knjiga i članaka. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti 2312.8 sveučilišni asistent geografije 2312. uvođenje i organiziranje novih kolegija. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.7 predavač geografije 2312.htm 18.9 sveučilišni profesor geologije 2312.7 predavač prirodnih znanosti 2312.

6.8 sveučilišni asistent veterine 2313.9 sveučilišni profesor veterine 2313.9 sveučilišni profesor medicine 2313.11. seminari i laboratorijski eksperimenti. mentorstvo. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.21.htm 18. poslijediplomskoj.19.7 predavač medicine 2313.34. U ovoj skupini su zanimanja: 2313.35.9 sveučilišni profesor farmacije 2313.25.8 sveučilišni asistent stomatologije 2313.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije 2314. specijalističkoj. m) nadgled ostalih suradnika.7 predavač farmacije 2313.31.15.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 157 of 823 l) srodne poslove.9 sveučilišni profesor stomatologije 2313. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.7 predavač stomatologije 2313.14.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije 2313.33. na različitim razinama .7 predavač medicinske biokemije 2313.7 predavač veterine 2313.dodiplomskoj.nn. http://www.8. b) organiziranje i pripremu poučavanja.8 sveučilišni asistent farmacije 2313.2008 .12. uvođenje i organiziranje novih kolegija. poučavanje.13. itd.32. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.8 sveučilišni asistent medicine 2313. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.24. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.

13. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.25.24.7 predavač rudarstva 2314.9 sveučilišni profesor rudarstva 2314.12.7 predavač metalurgije 2314.11.16.8 sveučilišni asistent elektrotehnike http://www. U toj skupini su zanimanja: 2314.9 sveučilišni profesor metalurgije 2314. l) srodne poslove.9 sveučilišni profesor brodogradnje 2314.20.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 158 of 823 c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.7 predavač brodogradnje 2314.7 predavač elektrotehnike 2314.9 sveučilišni profesor strojarstva 2314.nn. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.17.htm 18. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.23. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. knjiga i članaka.27.21.7 predavač strojarstva 2314. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.19. m) nadgled ostalih suradnika. e) ispite.8. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.2008 .8 sveučilišni asistent rudarstva 2314.8 sveučilišni asistent brodogradnje 2314.6.26. h) pisanje skripata. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.8 sveučilišni asistent strojarstva 2314.8 sveučilišni asistent metalurgije 2314.

58.62.51.6.40.7 predavač arhitekture i urbanizma 2314.9 sveučilišni profesor prometa 2314.49.41.7 predavač građevinarstva 2314.2008 .9 sveučilišni profesor geodezije 2314.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.7 predavač zaštite na radu 2314.htm 18.7 predavač računalstva 2314.7 predavač tekstilne tehnologije 2314.45.8 sveučilišni asistent računalstva 2314.35.55.8 sveučilišni asistent građevinarstva 2314.8 sveučilišni asistent geodezije 2314.59.39.43.50.7 predavač geodezije 2314.47.8 sveučilišni asistent zaštite na radu http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 159 of 823 2314.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma 2314.34.9 sveučilišni profesor građevinarstva 2314.28.42.31.7 predavač grafičke tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor elektrotehnike 2314.9 sveučilišni profesor računalstva 2314.57.46.7 predavač prometa 2314.32.30.54.nn.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma 2314.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije 2314.61.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije 2314.19.53.36.9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije 2314.38.8 sveučilišni asistent prometa 2314.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije 2314.

8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti 2314. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.9 sveučilišni profesor dizajna 2314. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. h) pisanje skripata. itd.2008 . obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.65.69. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. mentorstvo.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 160 of 823 2314.67. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.71. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. na različitim razinama . k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.19. l) srodne poslove.dodiplomskoj. http://www.8. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.70.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti 2314.66.7 predavač dizajna 2314. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. knjiga i članaka. poslijediplomskoj.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 sveučilišni profesor zaštite na radu 2314. e) ispite.htm 18. vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata.6. uvođenje i organiziranje novih kolegija.63. poučavanje.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti 2315. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. b) organiziranje i pripremu poučavanja. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. specijalističkoj. m) nadgled ostalih suradnika.nn.8 sveučilišni asistent dizajna 2314.

36.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.7 predavač agronomije 2315.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315. uvođenje i organiziranje novih kolegija. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. poučavanje. na različitim razinama .8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti 2315. specijalističkoj.9 sveučilišni profesor agronomije 2315.9 sveučilišni profesor šumarstva 2315.12. b) organiziranje i pripremu poučavanja.6.nn.32.34. seminari i vježbe.8 sveučilišni asistent tehnologije drva 2315.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma 2315. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove.22.26.23.8.2008 . http://www.15. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.11. mentorstvo.19.9 sveučilišni profesor tehnologije drva 2315. c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata.7 predavač ugostiteljstva i turizma 2315.13. itd.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 161 of 823 U toj skupini su zanimanja: 2315.9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti 2316.7 predavač šumarstva 2315.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315. poslijediplomskoj.14.9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma 2315.25.htm 18.31. obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.24.7 predavač tehnologije drva 2315.8 sveučilišni asistent šumarstva 2315.33.7 predavač biotehničkih znanosti 2315.35.16.dodiplomskoj.8 sveučilišni asistent agronomije 2315.21.

Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2321. poučavaju u jednom ili više predmeta. Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama 2322. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama 2325.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 162 of 823 d) nadziranje praktičnog rada studenata.2008 . izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. l) srodne poslove. sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi.19. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.8.9 sveučilišni profesor teologije PODVRSTA 232. e) ispite.21. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. m) nadgled ostalih suradnika. U toj skupini su zanimanja: 2316.7 predavač teologije 2316.31.11. h) pisanje skripata.htm 18. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama 2326.nn. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojnoobrazovne programe. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. Diplomirani vjeroučitelji http://www.8 sveučilišni asistent teologije 2316. Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama 2323. knjiga i članaka. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama 2324.

k) druge srodne poslove. duševno i duhovno biće. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.nn.13. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.8. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 163 of 823 2321. Poučavaju.htm 18.12. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. i) održavanje sata razrednika. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.14. b) pripremu za poučavanje.7 profesor francuskoga jezika http://www. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama. planiranim aktivnostima učenika. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.7 profesor hrvatskoga jezika 2321. vode izvannastavne aktivnosti. l) nadgled ostalih suradnika. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor njemačkoga jezika 2321.2008 .11. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. sadržajem. pisanju udžbenika i drugo. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. U toj su skupini zanimanja: 2321.19.6. vrednuju učenička postignuća.7 profesor engleskoga jezika 2321. obavljaju razredničke poslove. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.. strukturom. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.

38.40.21.20.7 profesor psihologije 2321.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 164 of 823 2321.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor grčkoga jezika 2321.7 profesor ekonomskih predmeta 2321.7 profesor logike 2321.17.23.36.26.6.16.7 profesor srpskoga jezika 2321.33.19.7 profesor pedagogije 2321.7 profesor glazbenih predmeta http://www.34.7 profesor sociologije 2321.19.7 profesor trgovinskih predmeta 2321.7 profesor mađarskoga jezika 2321.7 profesor slovenskoga jezika 2321.7 profesor kulturoloških predmeta 2321.7 profesor filozofije 2321.27.31.7 profesor latinskoga jezika 2321.28.15.22.8.35.7 profesor birotehničkih predmeta 2321.htm 18.7 profesor albanskoga jezika 2321.7 profesor ruskoga jezika 2321.nn.32.29.2008 .7 profesor španjolskoga jezika 2321.7 profesor češkoga jezika 2321.18.7 profesor romskoga jezika 2321.7 profesor slovačkoga jezika 2321.39.7 profesor pravnih predmeta 2321.24.37.7 profesor poljskoga jezika 2321.7 profesor talijanskoga jezika 2321.25.7 profesor povijesti 2321.7 profesor rusinskoga jezika 2321.42.7 profesor stranoga jezika 2321.

7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture DODATAK: 2321.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA 2321.45.38.7 profesor scenskih predmeta 2321.29. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. vode izvannastavne aktivnosti.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA 2321.29. Poučavaju.7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA 2321.29. sadržajem.7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE 2321. http://www.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA 2321. b) pripremu za poučavanje.46.41.7 profesor baleta i plesa 2321. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE 2321.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA 2321.2008 .7 BALETNI PEDAGOG 2321. obavljaju razredničke poslove.29.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE 2322.nn.43.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA 2321. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.29.29.7 profesor likovnih predmeta 2321.46.htm 18.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA 2321. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.45.19. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.29.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 165 of 823 2321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.6.29.44.8. pisanju udžbenika i drugo.29. strukturom. vrednuju učenička postignuća. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.41.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA 2321.

k) druge srodne poslove. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.15. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.htm 18. i) održavanje sata razrednika. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. U toj su skupini zanimanja: 2322.7 profesor matematike 2322.7 profesor kemije 2322. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 166 of 823 planiranim aktivnostima učenika.12. l) nadgled ostalih suradnika. Poučavaju.8.18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 profesor geologije 2322.7 profesor fizike 2322.2008 . razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.nn.16.7 profesor geografije 2323.19. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.13.14. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.7 profesor informatike 2322.7 profesor mehanike 2322.7 profesor biologije 2322. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.7 profesor geofizike 2322. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. http://www.19. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 profesor astronomije 2322.17. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr..11. duševno i duhovno biće.. pisanju udžbenika i drugo.20.6.

c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti 2323. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. b) pripremu za poučavanje. planiranim aktivnostima učenika.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor stomatoloških predmeta 2323. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.8. strukturom. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.2008 . U toj su skupini zanimanja: 2323. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA http://www. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.16. duševno i duhovno biće. l) nadgled ostalih suradnika.17. vode izvannastavne aktivnosti.13. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.htm 18.7 profesor farmaceutskih predmeta 2323. i) održavanje sata razrednika.7 profesor fizioterapije 2323. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.14. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.19.12.11. obavljaju razredničke poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 167 of 823 vrednuju učenička postignuća.nn. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. sadržajem. k) druge srodne poslove.15. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove..7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta 2324..7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti 2323.7 profesor veterinarskih predmeta 2323.

obavljaju razredničke poslove.2008 . Poučavaju. pisanju udžbenika i drugo. k) druge srodne poslove. duševno i duhovno biće. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. b) pripremu za poučavanje. l) nadgled ostalih suradnika.7 profesor ratarstva i povrtlarstva 2324.17. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. planiranim aktivnostima učenika. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. strukturom.12.htm 18. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.11. i) održavanje sata razrednika.7 profesor proizvodnje šećera i škroba 2324.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor prerade mlijeka 2324. vode izvannastavne aktivnosti. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.nn.. vrednuju učenička postignuća. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.19. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.7 profesor stočarstva 2324. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.14. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. U toj su skupini zanimanja: 2324. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.8. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. sadržajem.13.7 profesor prerade mesa http://www. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 168 of 823 Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.7 profesor voćarstva i vinogradarstva 2324. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti 2324. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.6.

Poučavaju. strukturom. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 profesor šumarstva 2325. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta..hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića 2324. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.7 profesor mlinarstva i pekarstva 2324.19. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. vrednuju učenička postignuća. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.htm 18. k) druge srodne poslove.7 profesor ugostiteljstva i turizma 2324. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.22. l) nadgled ostalih suradnika. vode izvannastavne aktivnosti. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. http://www. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. sadržajem. obavljaju razredničke poslove. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.19..2008 . planiranim aktivnostima učenika.7 profesor prerade voća i povrća 2324. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor konditorstva 2324.7 profesor prerade duhana 2324.24.8. b) pripremu za poučavanje. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. pisanju udžbenika i drugo.20. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.nn.6. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 169 of 823 2324. i) održavanje sata razrednika. duševno i duhovno biće.18. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.21.23.

34.7 profesor kemijske tehnologije 2325.7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije 2325.22.7 profesor rudarstva 2325.8.15.7 profesor zrakoplovnog prometa 2325.31.7 profesor staklarske tehnologije 2325.7 profesor strojarstva 2325.7 profesor plastičarske tehnologije 2325.16.30.7 profesor tehnologije papira 2325.7 profesor računalstva 2325.7 profesor građevinarstva 2325.26.11.7 profesor tekstilne tehnologije 2325.21.19.7 profesor pomorskog prometa http://www.7 profesor gumarske tehnologije 2325.7 profesor cestovnog prometa 2325.7 profesor metalurgije 2325.7 profesor restauracije i gradnje glazbala 2325.25.14.7 profesor geodezije 2325.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije 2325.htm 18.7 profesor keramičarske tehnologije 2325.13.7 profesor tehnologije drva 2325.7 profesor željezničkog prometa 2325.24.12.7 profesor elektrotehnike 2325.2008 .17.33.28.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.38.35.6.7 profesor konfekcijske tehnologije 2325.7 profesor strojarske energetike 2325.7 profesor brodogradnje 2325.27.nn.36.20.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 170 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2325.23.29.37.7 profesor arhitekture 2325.

i) odgojni rad s učenicima.2008 . vrednuju učenička postignuća. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.7 profesor protupožarne zaštite 2325. sadržajem.7 profesor praktične nastave DODATAK: 2325. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.41.7 PROFESOR ELEKTRONIKE 2326.7 profesor melioracije 2325. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja.7 profesor pt prometa 2325.46.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nego i društveno. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.45.39.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 171 of 823 2325. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.. duševno i duhovno biće.19. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.8. strukturom.43. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor riječnog prometa 2325.7 profesor zaštite na radu 2325.44. j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.17. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.nn. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. planiranim aktivnostima učenika. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.42. Poučavaju.7 profesor unutrašnjeg prometa 2325.7 profesor poljoprivredne mehanizacije 2325. vođenje izvannastavnih i http://www.40. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. b) pripremu za poučavanje. k) ostale srodne poslove.6. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju.

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. http://www. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. pisanju udžbenika i drugom.11. strukturom. vode izvannastavne aktivnosti.8. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 DIPLOMIRANI KATEHETA PODVRSTA 233. obavljaju druge odgojno obrazovne poslove. vrednuju učenička postignuća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 172 of 823 izvanškolskih aktivnosti. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Poučavaju.htm 18. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. b) pripremu za poučavanje. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE 2326. U toj su skupini zanimanja: 2326. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Poučavaju. planiranim aktivnostima učenika. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.6. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. vrednuju uspješnost poučavanja. već društveno. Učitelji predškolske djece 2331.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.19. duševno i duhovno biće.2008 . Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. obavljaju razredničke poslove. Učitelji u osnovnim školama 2332. vode izvannastavne aktivnosti. sadržajem.7 diplomirani vjeroučitelj DODATAK: 2326. vrednuju postignuća djece. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole. obavljaju razredničke poslove. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2331.11. pisanju udžbenika i drugom.

19.. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.7 učitelj grčkoga jezika 2331.25.7 učitelj talijanskoga jezika 2331.nn.11.22. i) održavanje sata razrednika.15.7 učitelj hrvatskoga jezika 2331.7 učitelj romskoga jezika 2331.17.16.14.26.20.7 učitelj albanskoga jezika 2331.12. organiziranje ekskurzija i izleta.7 učitelj engleskoga jezika 2331.7 učitelj ruskoga jezika 2331.7 učitelj srpskoga jezika 2331.24. k) druge srodne poslove.7 učitelj mađarskoga jezika 2331.htm 18.8.18.27. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. U toj su skupini zanimanja: 2331. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 173 of 823 f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 učitelj latinskoga jezika 2331.7 učitelj rusinskoga jezika 2331.19.7 razredni učitelj 2331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 učitelj slovačkoga jezika 2331.7 učitelj njemačkoga jezika 2331.7 učitelj češkoga jezika 2331.7 učitelj slovenskoga jezika 2331.13. l) nadgled drugih suradnika.7 učitelj francuskoga jezika 2331.7 učitelj stranoga jezika http://www.2008 . vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.01.23.6.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 174 of 823 2331.27.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj likovne kulture 2331.32.31.2008 .7 učitelj informatike 2331. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi. Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.27.8.27.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA 2331.44. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA 2331.42.7 učitelj glazbene kulture 2331.7 učitelj zemljopisa 2331.51.7 učitelj povijesti 2331. tjelesnih.7 učitelj fizike 2331.27.19.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA 2331.54.7 učitelj kemije 2331.7 učitelj biologije DODATAK: 2331.27.53.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA 2331. Ti poslovi obuhvaćaju: http://www.52.43.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA 2332.41.7 učitelj tehničke kulture 2331.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 2331.7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA 2331.27.27.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA 2331.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA 2331.27.htm 18.6.55.7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA 2331.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA 2331. duševnih i društvenih vještina djeteta.27.27.7 učitelj matematike 2331.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 175 of 823 a) planiranje. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci.19. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. igrom i snom. a) j) nadgled ostalih suradnika. Poučavaju jedan ili više predmeta. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. zadovoljstva. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. b) osiguravanje uvjeta za njegu. c) njegu djece. prihvaćenosti. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. Mogu nadgledati druge suradnike. igre uloga. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih.7 učitelj predškolske djece PODVRSTA 234. U toj su skupini zanimanja: 2332. e) razvoj osjećaja sigurnosti. pjevanje. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka.8. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. obrazovanje i zaštitu djece. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. odgoj.6.2008 .htm 18. l) srodne poslove. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja.. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama http://www. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem.11. duševnih i društvenih vještina djeteta. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. spontane razgovore i dr.

pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha.6. smanjenih intelektualnih sposobnosti. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi. j) vođenje propisane evidencije i administracije. Ti poslovi uključuju: a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. prilagodbu udžbenika. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.nn. crteža.2008 . s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju. maketa i planova. k) srodne poslove. bilježnica. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. oštećenog sluha. oštećenog vida.19. dijagrama.8. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika. izradu reljefnih shema. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.htm 18. normaliziranje govornog ritma i tempa. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. upoznavanje s psihosomatskim. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. oštećenog govora. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. individualni rad s učenikom sa sindromom MCD.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. suradnju sa stručnim timom (psiholog. l) nadgled ostalih suradnika. http://www. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. praćenje napredovanja. s poremećajem disleksije i disgrafije. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 176 of 823 2340. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala.

11. postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.13.16.8. http://www.16.n. razvijaju. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2351.7 PROFESOR DEFEKTOLOG 2340. istraživanja metodike poučavanja. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci za obrazovanje istražuju. nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 177 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2340.7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE 2340.2008 .7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA 2340.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE 2340.7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 2340.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE PODVRSTA 235. Stručnjaci za obrazovanje d. pripremu izvješća. nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno.7 učitelj osoba s oštećenjem vida 2340.11. unapređuju metode poučavanja.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba 2340.htm 18.15.14. nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojnoobrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja.14.15.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama 2340. Stručnjaci za obrazovne metode 2352.7 LOGOPED 2340. Školski nadzornici 2359.19.6.12.16.nn.13.obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha 2340. Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa.7 učitelj mentalno retardiranih osoba 2340. promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka.13.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju DODATAK: 2340.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA 2340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 178 of 823 2351. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE Stručnjaci za obrazovne metode.7 PROFESOR MENTOR 2351.11.11.13.htm 18. metoda poučavanja. odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima.nn. odnosno metode poučavanja. metodama.8. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa. http://www.6. e) srodne poslove.7 PROFESOR SAVJETNIK 2352.19. istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja.11.7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa 2351. f) nadgled ostalih suradnika.7 UČITELJ MENTOR 2351. b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima. ŠKOLSKI NADZORNICI Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima 2351. Ti poslovi uključuju: a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa. d) pripremu stručnih materijala i izvješća. U toj su skupini zanimanja: 2351.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima.2008 .7 specijalist za obrazovne tehnologije DODATAK: 2351.7 UČITELJ SAVJETNIK 2351.11.12.11. ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja. c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima. didaktičkom materijalu i sl.

poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole. ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima.2008 . odgajaju i obrazuju odrasle.7 školski defektolog 2359. ponašanju. c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada.11. Ti poslovi uključuju: a) izradu godišnjeg programa rada.7 školski nadzornik 2359. pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav. teškoće u učenju i drugo. e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru.11. pisanju.8.13. b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole.14.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 179 of 823 b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja.htm 18.7 odgojitelj u učeničkom domu http://www. Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi. h) srodne poslove. c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa. d) srodne poslove. odgojiteljske poslove u učeničkim domovima. f) planiranje.7 andragog 2359.N.nn. U toj su skupini zanimanja: 2352.7 školski pedagog 2359.12. d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadgled ostalih suradnika.6. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje. e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2359. programiranje.

unapređuju i razvijaju spoznaje. povijest.19. razvoja jezika te filozofskih. Vjerski stručnjaci 247.2008 . društvenih. obrazovnih. produbljivanje.7 UČITELJ REHABILITATOR VRSTA 24. izradu znanstvenih radova. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Poslovni. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju. jezik. planiranje.21. psihologiju. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 241.12. Umjetnici i srodni stručnjaci 246. Ti poslovi obično uključuju: proučavanje. političkih. teorija. savjetovanje i obavljanje računovodstvenih http://www. politiku.22. savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 180 of 823 2359. Stručnjaci državne uprave PODVRSTA 241. iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima.11.8 istraživač odgojnih znanosti 2359. Arhivisti. primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina.htm 18.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2359.7 SPECIJALNI UČITELJ 2359. diplomirani knjižnjičari.8. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti 245. religiju.12. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci 242. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. primjenu zakona. Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja. informacijski i srodni stručnjaci 244. ekonomiju. ekonomskih pravnih.nn. sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju. pravo. religijskih i ostalih spoznaja. sustava i organizacija. POSLOVNI. teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju. Pravni stručnjaci 243. stvaranje i izvođenje umjetničkih djela.9 samostalni istraživač odgojnih znanosti DODATAK: 2359.

i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija. obavljanje poslova kao što je marketing. Kadrovski stručnjaci 2419.19. k) srodne poslove. savjetovanje o principima ekonomije kućanstva. Stručnjaci u poslovanju d. b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva. U toj su skupini zanimanja: 2411.nn.htm 18. primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke. te zakonom propisanih tijela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije. savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa. Računovodstveni stručnjaci 2412. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika. 2411. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost. g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima.8. j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama. izrađuju financijska izvješća. stečaj i slučajevi sumnje u prevare. reklamiranje.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova http://www. d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 181 of 823 poslova. l) nadgled ostalih suradnika. obavještavanje javnosti. dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela.6. f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva.2008 . Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2411. kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. savjetuju o računovodstvenim pitanjima. dioničara. e) pripremu financijskih izvještaja.n. pripremu poreznih prijava. pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja.11. c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja.

7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.14.14.7 rukovoditelj financijskih poslova 2411.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 porezni savjetnik 2411.13.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK 2411.22.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA 2411.nn.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 182 of 823 2411.23.14.22.19.23.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA 2411.2008 .7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE 2411.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE 2411.13.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2411.22.13.7 financijski analitičar 2411.7 rukovoditelj računovodstva i financija 2411.22.htm 18.21.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA 2411.22.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE 2411.7 procjenitelj boniteta DODATAK: 2411.13.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR 2411.22.13.8.7 ŠEF RAČUNOVODSTVA 2411.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR 2411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.7 ovlašteni revizor 2411.12.13.7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.23.31.7 interni revizor 2411.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.23.14.6.7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA 2411.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2411.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA http://www.23.

d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji.7 savjetnik za zapošljavanje 2412. odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike.6.7 analitičar zanimanja 2412.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.15. c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima. stručnom osposobljavanju.19.13.7 organizator obrazovanja odraslih 2412.11.7 KADROVSKI SAVJETNIK 2412. profesionalnog razvoja.8. izboru zanimanja. poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka. b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima. profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA 2412.11.11.7 INTERNI REVIZOR BANKE 2412.2008 .14. g) nadgled ostalih suradnika.23. istraživanju radne snage te planiranju. analize zanimanja i profesionalne orijentacije. posredovanju pri zapošljavanju. KADROVSKI STRUČNJACI Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR http://www.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE 2412. stručnom osposobljavanju. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika. napredovanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 183 of 823 2411.7 voditelj kadrovskih poslova 2412. U toj su skupini zanimanja: 2412.7 savjetnik za obranu DODATAK: 2412. uključujući intervju s radnicima.nn. e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja.7 savjetnik za profesionalno informiranje 2412.11. f) srodne poslove.12. daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja.21.

trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca.15. j) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.19. d) proučavanje. reklamiranja. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241.13. organizacijskim. kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda. savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga.7 diplomirani komercijalist 2419.7 organizator poslovnih priredaba http://www. U toj su skupini zanimanja: 2419.6. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci.7 voditelj nabave i prodaje 2419. marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke. h) proučavanje. b) komercijalne poslove. informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA 2419.15. zakonskim. g) proučavanje i savjetovanje o financijskim. e) nadziranje ponude.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 184 of 823 2412.nn. savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova.12. tumačenje. i) srodne poslove. ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.8. f) savjetovanje o izumima.2008 . pomaganje u pripremi zahtjeva.14. Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje.htm 18. c) planiranje. savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima.N.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2419. odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva.

11.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE 2419.7 ŠEF MALOPRODAJE 2419.7 nadzornik tržišta kapitala 2419.7 savjetnik za nekretnine 2419.nn.32. KONSIGNACIJE 2419.7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT 2419.7 savjetnik za patente 2419.7 organizator rada 2419.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE 2419.71.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.22.14.14.74.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2419.7 savjetnik za promotivne metode 2419.2008 .6.21.7 savjetnik za ekonomiku kućanstva DODATAK: 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2419.72.11.11.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA http://www.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 185 of 823 2419.14.7 analitičar istraživanja tržišta 2419.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA 2419.14.73.61.htm 18.12.7 savjetnik za poduzetništvo 2419.7 nadzornik novčanoga tržišta 2419.14.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK 2419.8.14.51.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU 2419.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA 2419.7 glasnogovornik 2419.12.31.14.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA.11.7 ŠEF VELEPRODAJE 2419.19. IZVOZA.7 oglašivač 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.

upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi.8.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2419. Pravni zastupnici 2422.7 PROPAGANDIST 2419.7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA 2419. U toj su podvrsti skupine: 2421. ugovore.19. predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave. zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta. gone počinitelje i provode istragu.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA 2419. vode sudske postupke. savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta. zastupaju ih pred sudom. izjava). predmetom u upravnom postupku i sl. predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET 2419.nn.51.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 2419.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 186 of 823 2419. Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva. izrađuju pravne dokumente (tužbe. preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA 2419. Suci 2429.15.6. primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela. predstavke. optužnice i presude).7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU PODVRSTA 242. Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima. oporuka. sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom.htm 18.41. žalbe. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora.41. sastavljanje isprava (ugovora.. izjave.41. žalbi. PRAVNI STRUČNJACI Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise. vrstom kaznenog djela ili prekršaja. Pravni stručnjaci 2421. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa.72.41. isprave.2008 . PRAVNI ZASTUPNICI Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike. predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima.7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE 2419.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI 2419.15. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.

u različitim pravnim poslovima. žalbe.7 državni pravobranitelj 2421. stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku. vođenje istrage. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje zakona. f) srodne poslove. b) savjetovanje.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 187 of 823 Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima. e) izradu pravnih sastavaka (tužbe.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421. d) zastupanje županije u imovinskim predmetima.7 ADVOKAT 2421. optužnice. zastupanje i obranu klijenata.21.21.31.21.11. mišljenja.8.2008 .7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK 2421.11.7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE 2421. prirodnih bogatstava. propisa i sudske prakse.7 odvjetnik 2421.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.htm 18. podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.). davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine. daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.41.11. c) otkrivanje kaznenih djela. U toj su skupini zanimanja: 2421.6.7 državni odvjetnik 2421.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. nekretnina. naputci i sl.31. upravnim i drugim javnim tijelima.nn.21. Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći.7 pravni zastupnik DODATAK: 2421.21. g) nadgled ostalih suradnika.31.

7 predsjednik županijskog suda 2422.2008 . o pravima i obvezama Republike.19. radne. SUCI U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona. a sude kao sudac (pojedinac).7 sudac Ustavnog suda 2422.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 sudac Upravnog suda 2422.8.7 sudac Visokog prekršajnog suda 2422.41.nn.7 sudac Visokog trgovačkog suda 2422.14. c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta. jedinica lokalne samouprave i uprave. ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.7 predsjednik općinskog suda 2422.7 predsjednik prekršajnog suda 2422.7 sudac Vrhovnog suda 2422. štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona. sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke. b) upoznavanje sa spisima. Ti poslovi uključuju: a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu. rukovođenje raspravom. f) prijem stranaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 188 of 823 2422.61.71. u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda.6. odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti.7 sudac županijskog suda http://www.12. Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina. e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda . izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela. imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno.31. U toj su skupini zanimanja: 2422.7 predsjednik trgovačkog suda 2422.htm 18. trgovačke. g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona.21. izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude.13. rješavaju sporove o osobnim odnosima građana.51. d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage.

ovjera potpisa i čuvanje dokumenata. osim zastupanja ili obrane na sudu.7 SUDAC ISTRAŽITELJ 2422. g) srodne poslove. obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.31. U toj su skupini zanimanja: 2429. c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika.72. PRAVNI STRUČNJACI U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika 2429. ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima.8.6. društvima.7 voditelj protokola 2429.2008 .7 sudac trgovačkog suda 2422.7 voditelj pravnih poslova 2429.21.11.7 javni bilježnik 2429.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA 2429. ustanovama i ostalim institucijama.41. e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove. osim izvođenja nastave.71. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje općim poslovima društva.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.73.8 istraživač pravnih znanosti http://www. b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave.nn. d) sastavljanje različitih pravnih spisa.7 sudac prekršajnog suda DODATAK: 2422.74.71.72. h) nadgled ostalih suradnika.htm 18.19.7 diplomirani pravnik 2429. f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.7 voditelj općih poslova 2429.7 sudac općinskog suda 2422.61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 189 of 823 2422. osim izvođenja nastave. vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom.

7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.11.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE 2429.7 TAJNIK STUDIJA http://www.11.19.11.11.nn.11.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.21.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK 2429.11.8.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE.9 samostalni istraživač pravnih znanosti DODATAK: 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE 2429.7 TAJNIK PODUZEĆA 2429.11.11.72.11.11.2008 . TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE 2429.11.21.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 190 of 823 2429.21.11. ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE 2429.6.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.7 PRAVNI SAVJETNIK 2429.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.11.STUPNJA 2429.11.11.11.21.htm 18.7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2429.21.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO 2429.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK 2429.

21. organiziranje zbirki i izložbi u arhivima. unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog. muzeja.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA 2429.19.7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA 2429.41.31.41.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL 2429. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.8.7 NOTAR 2429.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA 2429.61.41.7 PRAVNI SURADNIK 2429.41. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE 2429.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA 2429.31.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2429. kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite. izradu studija i izvješća.41.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE 2429. http://www. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429. DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI. muzejima. primjenu i upravljanje informacijama.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK 2429. procjenjivanje. diplomirani knjižnjičari.2008 .7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE 2429. informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva.htm 18. izradu. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Arhivisti.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ARHIVISTI. oblikovanje.7 PRAVNI REFERENT 2429.41. komuniciranje.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA 2429. knjižnica.7 MLAĐI PRISTAV I.51.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA 2429.61.61.7 PRISTAV I.61.41. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA 2429.6.41.61.61. umjetničkih galerija i sličnih ustanova. unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA PODVRSTA 243. umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 191 of 823 2429.

određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem. građa od povijesnog.7 MUZEJSKI SAVJETNIK 2431.htm 18.7 muzejski pedagog DODATAK: 2431. fotografija. b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala. umjetničkim galerijama i arhivima. umjetničkim galerijama. kulturne. mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima. prikupljaju.21. razvitak.22.7 KUSTOS MUZEJA http://www. g) srodne poslove. inventura.21. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. U toj su skupini zanimanja: 2431.11. raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 192 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 2431. vodiča.8. kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima.6. e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci 2431. arhivima. d) organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.nn. f) izradu studija i izvješća. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju.19. razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke.2008 .21. Arhivisti i muzejski stručnjaci 2432. h) nadgled ostalih suradnika. procjenu.7 kustos 2431.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 2431. organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe.7 arhivist 2431. procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja. znanstvene i povijesne važnosti u muzejima. zvučnih snimaka i filmova. c) istraživanje podrijetla. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.

b) odabir i preporučivanje nabave knjiga.21.7 diplomirani knjižničar 2432.7 dokumentalist 2432.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI 2431.6. kataloško-bibliografsko opisivanje.22.htm 18. e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža.11. serijskih publikacija i ostale tiskane. stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju. prijenosu i korištenju.2008 .21. organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.nn. istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju. g) izradu studija i izvješća. pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju. U toj su skupini zanimanja: 2432. audiovizuelne i elektroničke građe. analizu. organizaciji.7 informacijski stručnjak 2432. f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga.8.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 193 of 823 2431. h) srodne poslove.8 istraživač knjižničar 2432.23. obrađuju.12. i) nadgled ostalih suradnika.8 informacijski istraživač http://www.9 samostalni istraživač knjižničar 2432. razvijanje i čuvanje zbirki knjiga.7 VIŠI KUSTOS 2432. audiovizuelne i elektroničke građe. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje. d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom.19.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE 2431. c) organiziranje. klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe. procjenu i izbor informacija. serijskih publikacija i ostale tiskane.21.

7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.12. sociologije.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 2432.21. teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije. Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske. proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina.21. ekonomije. unapređuju i razvijaju spoznaje.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK 2432.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pružanje socijalnih usluga. proučavanje podrijetla i razvoja jezika. antropologije. http://www. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.htm 18.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.8 VIŠI KNJIŽNIČAR 2432.11.11.7 BIBLIOGRAF 2432.19. psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2432.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 194 of 823 2432.11.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE 2432.11.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR 2432.22. filologije.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR 2432.nn. povijesti.2008 .21.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE 2432.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR 2432.11. izradu studija i izvješća.7 FOTOTEKAR 2432.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE PODVRSTA 244.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE 2432.22.11.11.21.22.22.9 samostalni informacijski istraživač DODATAK: 2432.13.6. prevođenje i interpretaciju.8.7 FONODOKUMENTATOR 2432. politike. političke i socijalne probleme.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST 2432. istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste.

savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje.15. Diplomirani filolozi i prevoditelji 2445.2008 . Diplomirani socijalni radnici 2441.7 diplomirani agroekonomist http://www. povjesničari 2444. Diplomirani ekonomisti 2442. b) prikupljanje. produktivnosti i potrošnje.14. f) nadgled ostalih suradnika. usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema. d) pripremu studija i izvješća.11. politolozi.16. Diplomirani psiholozi 2446.htm 18. analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda. Diplomirani filozofi. antropolozi i srodna zanimanja 2443. dohotka. zapošljavanja.13.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441. sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova. marketinških metoda.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 195 of 823 Zanimanja su te podvrste u skupinama: 2441.7 diplomirani ekonomist za financije 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441. Diplomirani sociolozi. domaćih i međunarodnih tržišnih trendova.7 diplomirani ekonomist za marketing 2441. U toj su skupini zanimanja: 2441. DIPLOMIRANI EKONOMISTI Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje.nn.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441. teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba.8.12. c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih.6. e) srodne poslove. monetarne i fiskalne politike te politike cijena.

33.42.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 2441.34.37.35.8.51.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama 2441.11.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2441.36.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 196 of 823 2441.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti 2441.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.52.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja 2441.19.7 investicijski savjetnik 2441.31.11.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE 2441.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA 2441.7 MARKETAR BANKE 2441.61.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.7 stručnjak u poslovima osiguranja 2441.htm 18.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA 2441.7 voditelj poslova u osiguranju 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM 2441.8 istraživač ekonomskih znanosti 2441.13.32.38.41.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA 2441.7 voditelj bankarskih poslova 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.nn.21.11.6.11.12.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA http://www.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje 2441.2008 .7 diplomirani ekonomist DODATAK: 2441.

32.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA 2441.6.31.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA 2441.31.7 PROČELNIK CARINARNICE 2441.21.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2441.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ 2441.15.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.31.32.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.33.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.21.32.31.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE 2441.7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA 2441.2008 .7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR 2441.31.21.15.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA 2441.32.15.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.15.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.19.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE 2441.21.21.21.15.31.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA 2441.31.8.7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.15.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2441.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 197 of 823 2441.nn.7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE 2441.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.32.15.7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE 2441.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV http://www.

8.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 198 of 823 2441.7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.6.19.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA 2441.7 PRISTAV I.38.61.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA 2441.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA 2441.37.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA 2441.61.7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO http://www.42.34.42.36.7 PRISTAV I.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.36.7 TEHNOLOG RADA BANKE 2441.2008 .35.38.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 2441. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM 2441.41.34.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA 2441.61.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA 2441.61.nn.42.42.7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.38.33.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA 2441.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV 2441.61.35. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE 2441.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA 2441.41.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.34.34.38.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA 2441.41.

oružje i skulpture. organizaciju i međuovisnosti društava.8.7 EKONOMETRIČAR 2442. g) izradu studija i izvješća. b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija.7 diplomirani antropolog 2442. d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim. podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti.8 istraživač sociolog 2442. e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada. h) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta. socijalne obrasce. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke. hramovi.8 istraživač antropolog 2442.7 diplomirani kroatolog 2442.19. oruđe.15.7 EKONOMSKI SAVJETNIK 2441.6.18.9 samostalni istraživač antropolog 2442. c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe.7 diplomirani sociolog 2442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 199 of 823 2441.9 samostalni istraživač sociolog 2442. socijalnim i kulturnim aktivnostima.nn.2008 .11.14. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI. i) nadgled ostalih suradnika.16.13.7 diplomirani arheolog http://www. ustrojstva.12. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA Diplomirani sociolozi.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 2442.17. razvoja. lončarija. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje podrijetla.61. antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva.61.

prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava.32. POVJESNIČARI Diplomirani filozofi.31.9 samostalni istraživač komunikolog 2442.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.9 samostalni istraživač geograf 2442. počela i smisla svijeta.7 SOCIJALNI PEDAGOG 2443. poput arheoloških i antropoloških nalaza. Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja.23. ljudske djelatnosti. POLITOLOZI.9 samostalni istraživač etnolog 2442.8 istraživač geograf 2442. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2442.7 diplomirani etnolog 2442. DIPLOMIRANI FILOZOFI.8. b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora.20. ekonomskog. na području epistemologije.19.27. politolozi.27.7 diplomirani geograf 2442.24.8 istraživač komunikolog 2442.29. povjesničari i srodni stručnjaci rade.25.8 istraživač etnolog 2442. provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka. institucija i http://www. d) istraživanja političke filozofije. poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora. uglavnom pomoću rasuđivanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 200 of 823 2442.7 diplomirani komunikolog 2442. uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta. iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija. metafizike i etike. države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr.19. c) izdvajanje važne građe.nn.8 istraživač arheolog 2442. socijalnog ili političkog).htm 18.32.26.7 diplomirani kriminalist 2442.9 samostalni istraživač arheolog 2442.6.2008 .7 diplomirani penolog DODATAK: 2442.28.

8 istraživač povijesti 2443.19. traganje za podrijetlom i razvojem riječi. rječnika i sličnih priručnika. izvornih i modernih jezičnih skupina.2008 .21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 201 of 823 ponašanja. i) nadgled ostalih suradnika. gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata.7 diplomirani politolog 2443. f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade.8 istraživač politologije 2443. b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava.15.7 diplomirani povjesničar 2443. jesu li pravni.8.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2443.htm 18.nn.9 samostalni istraživač politologije 2443.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.23.8 istraživač umjetnosti 2443. http://www.12. prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo. gramatike. U toj su skupini zanimanja: 2443.16.9 samostalni istraživač filozofije 2443.22.8 istraživač filozofije 2443.18.9 samostalni istraživač povijesti 2443. e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI Diplomirani filolozi. h) srodne poslove. razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje odnosa između starih.13. c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika.7 diplomirani filozof 2443. političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba.6.17. uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama.19.9 samostalni istraživač umjetnosti 2444. g) izradu studija i izvješća.11.

17.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ 2444.7 diplomirani književni komparatist 2444.13.8 istraživač filolog 2444.8.7 diplomirani indolog 2444.15.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ http://www. sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.7 diplomirani hungarolog 2444. g) srodne poslove.21. U toj su skupini zanimanja: 2444.20. f) izradu studija i izvješća.7 slavist 2444. posebno na konferencijama.12.16.nn. h) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 202 of 823 tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće.7 leksikograf 2444. e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi.19.7 prevoditelj 2444.7 lektor hrvatskoga jezika 2444.14.19.22.6.7 diplomirani fonetičar 2444.12.18.7 diplomirani filolog 2444. d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda.11.12.htm 18.9 samostalni istraživač filolog DODATAK: 2444.2008 .12.7 TUMAČ 2444.7 diplomirani turkolog 2444.7 SIMULTANI PREVODITELJ 2444.7 SUDSKI TUMAČ 2444.12.

e) nadgled ostalih suradnika.13.7 športski psiholog 2445.8.21.22. odgoj (i preodgoj) i obrazovanje. promet (kao poseban oblik rada).7 školski psiholog 2445.20.2008 .htm 18.7 psiholog 2445. Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada. njihovu primjenu.19. socijalni rad.8 istraživač psiholog 2445.16.7 psiholog rada 2445.12. prvenstveno ljudi.nn.20. prevencijske i terapeutske postupke. d) srodne poslove.11. U toj skupini su zanimanja: 2445.7 VIŠI PREVODITELJ 2444.9 samostalni istraživač psiholog DODATAK: 2445.7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ 2444. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića. profesionalna orijentacija. razvoja i mogućnosti utjecaja na njih. tumačenje i vrednovanje).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.12.7 OPĆI LINGVIST 2444. c) savjetovanje. b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika.7 klinički psiholog 2445.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 203 of 823 2444.7 psiholog forenzičar 2445. komunikacija i tržište. Ti poslovi uključuju: a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice.11.6. selekcija i rehabilitacija.15.7 SEMANTIČAR 2445. šport i različita druga područja ljudske djelatnosti.7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG http://www. obrana (vojska).12. njihovog nastanka. zapošljavanje. zdravstvo.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 204 of 823 2446.15.8. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način. b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.nn. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih.19.17.16. e) planiranje.13. ocjenjivanje.7 savjetnik socijalne skrbi 2446. k) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima.7 diplomirani socijalni radnik DODATAK: http://www. c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. j) srodne poslove.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama. h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.11. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446. U toj skupini su zanimanja: 2446.6. unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi. i) planiranje.2008 .

reportaže i komentare.16. pjevači.nn. Akademski glazbenici. izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446. slikanje i izradu karikatura. ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja. c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku.15. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.12. dramska. skladanje glazbe.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI 2446.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446. glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI Umjetnici. plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje. Akademski slikari.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 245. Glumci i redatelji 2451. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2451. znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna. radijskog i televizijskog programa.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA Književnici.19. b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog.17. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2446.8. kipari i srodna zanimanja 2453. restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela. prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima. koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama. književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti. Plesači i koreografi 2455. novinari i srodna zanimanja 2452.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 205 of 823 2446. skladatelji i srodna zanimanja 2454. KNJIŽEVNICI. http://www.16.2008 .12.6. d) prikupljanje. oblikovanje skulptura. Književnici. novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje. glazbena i ostala umjetnička djela. ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. filmskog.

nn.11.11.7 moderator DODATAK: 2451. uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA 2451. davanje sugestija o tome. na radiju.11.6.7 POMOĆNIK UREDNIKA 2451.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. l) nadgled ostalih suradnika. g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige.7 književnik 2451.7 recenzent 2451.7 pisac reklamnih poruka 2451.25.22. odabir. j) oblikovanje i pisanje brošura.21.7 scenarist 2451. televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja. i) odabir.7 ZAMJENIK UREDNIKA 2451.19.2008 . uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju. f) pisanje uvodnika.26.htm 18.31.7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA http://www. redigiranje.13. sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 206 of 823 e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama.7 korektor u izdavaštvu 2451. k) srodne poslove. priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici.7 novinar 2451.8.7 urednik 2451. U toj su skupini zanimanja: 2451.24. h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga.7 tehnički pisac 2451.23.11. priručnika i sličnih tehničkih publikacija.7 dramaturg 2451.11.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA 2451.11.

7 DOPISNIK 2451.7 REPORTER 2451. http://www.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA 2451.12.7 VODITELJ SIMPOZIJA.11. TRIBINE 2452. d) izradu karikatura o osobama ili događajima. crtanjem.11.6.2008 .7 LIKOVNI UREDNIK 2451.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 207 of 823 2451.11.7 DRAMSKI PISAC 2451.12.7 KRITIČAR 2451. b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom.11. kamena.31. slikanjem. Ti poslovi uključuju: a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva.11.19. crtanjem karikatura i srodnim tehnikama.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST 2451. reklame i slične namjene.7 KOMENTATOR 2451.12.htm 18.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA 2451. časopise.7 FILMOLOG 2451. kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura. SEMINARA. uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama.12. c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama.7 PISAC 2451.21.8. tintom. AKADEMSKI SLIKARI.11.7 REDAKTOR 2451.11.nn.21. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA Akademski slikari. e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. gline i kovina.7 PJESNIK 2451. drvu i drugim materijalima.7 GLAZBENI UREDNIK 2451.7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU 2451.7 GLAVNI UREDNIK 2451. kredom.12.12.

11.21.31.19.7 akademski slikar 2452.7 slikar naivac 2452. g) slikanje minijatura.19. zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta.20.17.7 tapiserist 2452.7 scenograf 2452.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski grafičar 2452.7 SLIKAR MASKE 2452.nn.31.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2452.12.htm 18.18.6.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova 2452.15.31.31.16.7 kipar naivac 2452.7 FILMSKI SCENOGRAF 2452. i) nadgled ostalih suradnika.7 konzervator i restaurator DODATAK: 2452.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2452.7 akademski kipar 2452.18.8.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK 2452.7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA 2452.7 karikaturist 2452.7 akademski keramičar 2452. h) srodne poslove.19. U toj su skupini zanimanja: 2452.2008 .14.17.7 slikar crtanog filma 2452.7 ASISTENT SCENOGRAFA 2452.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR 2452.13.22.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 208 of 823 f) restauriranje oštećenih.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA http://www.18.

glazbala ili prilike.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA 2452. d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru.13. pjevači.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA 2452.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 209 of 823 2452.16.11.2008 .7 akademski violist 2453.31.7 akademski kontrabasist http://www.7 akademski violončelist 2453. b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE 2452. e) pjevanje solističko ili u zboru.7 akademski klavirist 2453. g) nadgled ostalih suradnika. AKADEMSKI GLAZBENICI.7 akademski orguljaš 2453.19. U toj su skupini zanimanja: 2453.6.htm 18.7 akademski harfist 2453.31.14. c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine.18. PJEVAČI.7 akademski violinist 2453.31.20.15.7 akademski skladatelj 2453. skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje skladbi.nn.31. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA Akademski glazbenici.17.8. f) srodne poslove.19.7 akademski dirigent 2453.12.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA 2452.7 akademski muzikolog 2453.

7 tenor solist 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 mezzosopran solist 2453.7 korepetitor 2453.7 akademski folklorni glazbenik 2453.31.25.7 akademski flautist 2453.34.7 akademski crkveni glazbenik 2453.47.7 alt solist 2453.21.46.22.7 akademski klarinetist 2453.28.19.29.7 akademski trombonist 2453.7 bariton solist 2453.7 akademski solopjevač 2453.44.7 akademski oboist 2453.8.7 akademski tubist 2453.7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA 2453.49.42.32.7 akademski udaraljkaš 2453.7 akademski saksofonist 2453.48.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA http://www.45.26.7 akademski gitarist 2453.7 akademski fagotist 2453.24.htm 18.30.7 akademski instrumentalist 2453.11.27.7 inspicijent opere DODATAK: 2453.2008 .43.11.23.7 akademski rogist 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 210 of 823 2453.33.7 bas solist 2453.nn.7 sopran solist 2453.7 redatelj operne predstave 2453.6.7 akademski trubljač 2453.35.41.

11.17.13.12.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA 2453.14.8. PLESAČI I KOREOGRAFI Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453. b) plesanje solističko.7 ETNOMUZIKOLOG 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA 2454. s partnerom ili u plesnoj skupini.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.13.12.11. temu. pokreta i gesta.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2453.11. c) srodne poslove.27. U toj su skupini zanimanja: 2454.19.7 plesač klasičnog baleta 2454.7 DIRIGENT ORKESTRA 2453.12.htm 18.2008 .35.7 PRVAK BALETA http://www.7 KOMPOZITOR 2453.7 plesač suvremenog plesa 2454.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 211 of 823 2453. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču. misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka.11.6.47. d) nadgled ostalih suradnika.nn.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2453.7 koreograf DODATAK: 2454.7 KONCERTNI MAJSTOR 2453.17.7 folklorni plesač i pjevač 2454.12.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2453.12.7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA 2453.

12. zvučne i svjetlosne efekte.7 PLESAČ FOLKLORA 2454. kazališni i drugi glumci. U toj su skupini zanimanja: 2455.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 212 of 823 2454.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA 2455. davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu.11.11.7 glumac 2455. radiju ili na filmu.11. e) nadgled ostalih suradnika.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA 2454. uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. GLUMCI I REDATELJI Filmski.nn.7 GLUMAC I PJEVAČ http://www. redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima.11.7 redatelj DODATAK: 2455. b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja.8.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA 2454. radiju i na filmu.7 FILMSKI GLUMAC 2455.11.htm 18. televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama.11.19.11.7 MAJSTOR GLUMIŠTA 2455.14. televiziji.14.11. Ti poslovi uključuju: a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici.6.7 NACIONALNI PRVAK DRAME 2455.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA 2454.7 BALERINA 2454. televiziji. c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija.11. izgled scene.7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA 2455.14. d) srodne poslove.7 BALETNI MAJSTOR 2454.

12.2008 . VJERSKI STRUČNJACI Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku. e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere. održavanje vjerskih službi. d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima. c) predvođenje vjerskih službi. predvode vjerske čine stvoriteljskih.6.12.nn.11. Vjerski stručnjaci 2460. f) propovijedanje i širenje vjerskih istina. svete tradicije i vjerskih običaja.12.7 FILMSKI REDATELJ 2455.7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA 2455.8. štite i promiču svete tradicije.7 REDATELJ RADIJA 2455. provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere. euharistije (molitve) i propovijedi. pripravu vjerskih pouka i propovijedi. http://www. vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede. njegovanje svetih tradicija.htm 18.12. Ti poslovi uključuju: a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi.7 ASISTENT REŽIJE PODVRSTA 246. vjerske prakse i vjerovanja. otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja. pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada. vršitelji vjerskih obreda.7 KAZALIŠNI REDATELJ 2455.12. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika. prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije.7 GLUMAC-LUTKAR 2455.12. b) očuvanje vjerskih istina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 213 of 823 2455. obreda i vjerskih svečanosti. njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija. Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku.19.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ 2455.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini: 2460. preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije.

7 svećenik 2460.7 KARDINAL 2460.7 kateheta župnog vjeronauka 2460.15.7 poglavar redovničke zajednice 2460. i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.13.nn.7 PATRIJARH 2460.7 propovjednik DODATAK: 2460.7 NADBISKUP 2460.htm 18.19.7 imam 2460.20.11.21.17.7 redovnik 2460.7 MITROPOLIT 2460. U toj su skupini zanimanja: 2460.23.7 episkop 2460.11.7 kantor 2460.11.12.7 ARHIEPISKOP 2460.7 MUFTIJA http://www.19.7 biskup 2460.12.7 predstojnik ureda biskupske konferencije 2460.7 diplomirani teolog 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .7 ARHIJEREJ 2460.14.6.12. h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima.7 rabin 2460.22.12.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 214 of 823 g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi.13.8.12.7 POMOĆNI BISKUP 2460.12.7 EPARH 2460.7 pastor 2460.16.11.

7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2460.16. Stručnjaci i znanstvenici. Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka .14.6.7 REDOVNIK.14. Podvrsta sadrži skupine zanimanja: 2471. BRAT LAIK 2460.14. http://www.htm 18.7 KANCELAR NADBISKUPIJE 2460.16. Stručnjaci državne uprave 2472.19. koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2.2008 .7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE 2460.22.7 ŽUPNIK 2460. Stručnjaci državne uprave.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 215 of 823 2460.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE 2460. određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima).19.7 REDOVNIK SVEĆENIK 2460.15.7 TAJNIK NADBISKUPIJE 2460.7 KAPELAN 2460.7 NADBISKUPSKI VIKAR 2460.14. Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave.16.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE 2460.7 GENERALNI VIKAR 2460.14. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2. formirana je podvrsta 247.državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima.13.7 GLAVNI IMAM 2460.nn. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Za specifična upravna zanimanja. Inspektori državne uprave 2471.8.16.7 PREDMOLITELJ PODVRSTA 247.

19.7 savjetnik državne uprave 2471.7 PRISTAV I. e) izradbu propisanih javnih isprava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 216 of 823 Poslovi se odnose na osobna stanja građana. uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.11. b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka.7 diplomirani upravni pravnik DODATAK: 2471.htm 18.N. f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika. skupina 2471).7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P.11.11.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK 2471. ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora. U toj su skupini zanimanja: 2471. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom.11. odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda. popise birača. upravni postupak.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. 2472.11. Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte. c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa.11.nn.N.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE 2471.91. 2471. nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak.7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE 2471.11.2008 . udruge građana.91.7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE 2471.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR 2471. http://www. u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave. Ti poslovi uključuju: a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku.11.6.7 UPRAVNI SAVJETNIK 2471. d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave.8. VRSTE ZVANJA P.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK 2471.

nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.7 carinski inspektor 2472.14.7 lovni inspektor 2472. e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku.7 elektroenergetski inspektor 2472.htm 18.05.08.7 porezni inspektor 2472.8.7 inspektor cestovnog prometa 2472.02.7 državni inspektor za poštu 2472. utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.7 inspektor postrojenja pod tlakom 2472.6.2008 .01.03.09.7 inspektor financijske policije 2472.7 inspektor rada 2472. predmeta.11.7 prosvjetni inspektor 2472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 217 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pregled zgrada i poslovnih prostorija.7 poljoprivredni inspektor 2472.13. f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela.12.17.7 državni revizor 2472.06. h) sastavljanje zapisnika o pregledu.7 inspektor parnih kotlova 2472.7 građevinski inspektor 2472.10.19.15. c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta.04. roba i drugih stvari kod nadziranih osoba. b) pregled poslovnih spisa.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo http://www. g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten. U toj su skupini zanimanja: 2472. d) saslušanje osoba u upravnom postupku.7 devizni inspektor 2472.7 državni inspektor za telekomunikacije 2472.16.

38.7 proračunski inspektor 2472.nn.30.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina 2472.21.7 inspektor zaštite okoliša 2472.7 turistički inspektor 2472.7 rudarski inspektor 2472.20.19.23.31.7 veterinarski inspektor 2472.7 zdravstveni inspektor 2472.22.37.7 inspektor zaštite od požara 2472.27.28.7 sanitarni inspektor 2472.7 urbanistički inspektor 2472.7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST http://www.39.19.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa 2472.n. p.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.7 inspektor zrakoplovstva 2472.7 inspektor pravosudne policije 2472.01.01.7 tržišni inspektor 2472.7 šumski inspektor 2472.29.6.35.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 2472.34.32.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica 2472.8.25.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo 2472.99.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora 2472.7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem 2472.24.7 upravni inspektor 2472.26.7 inspektor državne uprave.01.33.7 inspektor zaštite bilja 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 vodoprivredni inspektor 2472.36.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 218 of 823 2472.40. DODATAK: 2472.htm 18.

7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE 2472.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 2472.03.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE 2472.19.14.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR 2472.16.14.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.03.09.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. P.14.09.03.2008 .28.03.09.26.6.09.htm 18.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 2472. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI 2472.7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I.09.03.14.03.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 219 of 823 2472.09.14.7 INSPEKTOR F.01.8.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR 2472.7 INSPEKTOR I.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE 2472. VRSTE ZVANJA 2472.P. ZA UNUTARNJI NADZOR 2472.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR 2472.10.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE 2472.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.nn. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.7 MLAĐI PRISTAV I.09.03. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK 2472.33.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR 2472.24.7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2472.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE 2472.7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA http://www.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR 2472.7 NAČELNIK ODJELA F.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.21.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.

direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci VRSTA 31. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi. Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari 33. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 31. poslove na umjetničkim i športskim priredbama. financijama.8. Inženjeri. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije 32. informatike i građevinarstva. socijalnom radu. tehničkih.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR 2472. INŽENJERI.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. informatike i građevinarstva. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ. elektronskom i srodnom http://www.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti. upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda. obavljanje dijela vjerskih poslova. biotehničkih. Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih. državnoj upravi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 220 of 823 2472. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti.38.nn. tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi. društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva. nadzor i upravljanje optičkom.19. Upravljaju tehničkom opremom.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR 2472. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju 34.38.35. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju.38.39.2008 .6.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE ROD 3.htm 18. razne tehničke usluge u trgovini.

Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije 3115.n. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari 3118.8. građevinarstva. Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa. fizike. Računalni inženjeri.2008 . procese i proizvode. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje 314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci 315.19. Inspekcijski stručnjaci PODVRSTA 311. prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari 3117.nn. opremu. znanstvenika i srodnih stručnjaka. http://www. tehničari i operatori 313. upravljanje zrakoplovima i brodovima. Elektroinženjeri i elektrotehničari 3114.htm 18. posebno u području tehničkih znanosti. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 311. Inženjeri i tehničari d. geologije. tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja.6. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. počela i operativnih metoda. Inženjeri. Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari 3116. Inženjeri i tehničari kemije i fizike 3112. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3111. Tehnički ilustratori 3119. INŽENJERI. cestovnom i poštanskom prometu. građevinski i geodetski inženjeri i tehničari 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 221 of 823 opremom i sustavima. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. 3111. poslove u željezničkom. meteorologije i astronomije. fizike. uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije. ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora. tehničari i srodna zanimanja 312. ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine. Arhitektonski. Kemijskotehnološki. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije.

ispitivanja i analize. ispitivanja i analiza.28.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente.4 kemijski tehničar http://www.21. geofizike.4 petrokemijski laborant 3111.2008 . organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće.19. f) srodne poslove. medicinske. d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.16.6 kemijski inženjer analitičar 3111.4 petrokemijski tehničar analitičar 3111.8.29. b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa.4 tehničar farmaceutskih sustava 3111. c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 222 of 823 geologije.27.23.4 tehničar polimera 3111.22.htm 18.4 prehrambenokemijski laborant 3111.25. vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja.4 tehničar laboratorijske kontrole 3111. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3111.4 kemijski tehničar organskih sustava 3111.4 tehničar analize namirnica 3111.4 kemijski tehničar anorganskih sustava 3111.26. meteorologije i astronomije.13.4 kemijski tehničar analitičkih sustava 3111.4 tehničar radioloških sustava 3111.6.14.4 tehničar elektrokemijskih sustava 3111.11. kao i na unapređivanju industrijske.4 tehničar oceanografije 3111.24. e) održavanje i popravak istraživačke opreme.15.

4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA 3111.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka 3111.73.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta 3111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.72.6 inženjer naftne geologije 3111.13.15.13.42.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA 3111.63.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.4 geofizički tehničar DODATAK: 3111.71.5 tehničar geoelektričnih mjerenja 3111.4 astronomski tehničar 3111.62.5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar 3111.2008 .15.4 tehničar matematički 3111.4 tehničar fizikalni 3111.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta 3111.44.46.75.htm 18.61.6 hidrološki inženjer 3111.43.6 meteorološki inženjer 3111.15.5 tehničar obrade geofizičkih podataka 3111.51.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE 3111.45.64.4 hidrološki tehničar 3111.74.6 inženjer geofizičkih istraživanja 3111.78.4 meteorološki tehničar 3111.4 geološki tehničar 3111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 223 of 823 3111.19.65.4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA 3111.76.5 tehničar seizmičkih mjerenja 3111.6.26.77.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA 3111.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE http://www.41.nn.8.

78. Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje. održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije. vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi.6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU 3111. terminski planovi. razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove. certificiranjima i slično).4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA 3111. projektiranje i razradu projekata.46. cestograđevni materijali. e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada.43.8. proizvoda i konstrukcija. katastarsku evidenciju i drugo.46. l) nadgled ostalih suradnika. izmjeri i prijenosu projekata na teren.19. snimanje. beton). http://www. kalkulacije.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima. vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu.nn. vođenje održavanja građevina. h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida. obračun osnovice za plaće radnika. b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala. f) analizu cijena. g) izradu dijelova prostornog plana. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor. j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja. građevinski dnevnik.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu.4 GEOTEHNIČAR 3112. k) srodne poslove. d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga. izmjeru obavljenih radova. ARHITEKTONSKI. iskolčenje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 224 of 823 UPORABE 3111.6. cestograđevni i slični materijali). dokumentacija o ispitivanjima. i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA 3111.2008 .

6.40.6 projektant visokogradnje 3112.30.37.4 tehnički crtač za arhitekturu 3112.11.6 voditelj asfaltirnice 3112.32.htm 18.36.6 građevinski inženjer 3112.29.6 prostorni projektant 3112.6 projektant građevinskih instalacija 3112.25.28.6 projektant hidrogradnje 3112.33.31.21.39.27.4 voditelj radova niskogradnje 3112.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova 3112.6 inženjer voditelj radova visokogradnje 3112.4 građevinski tehničar visokogradnje 3112.6 inženjer voditelj gradnje prometnica 3112.4 građevinski tehničar niskogradnje 3112.35.12.8.6 prostorni planer 3112.6 arhitektonski inženjer http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 225 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3112.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova 3112.2008 .38.4 građevinski tehničar 3112.4 građevinski laborant 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 voditelj armiračnice 3112.4 građevinski tehničar razrađivač projekta 3112.6 voditelj betonare 3112.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova 3112.4 voditelj radova visokogradnje 3112.34.6 projektant prometnica 3112.16.22.15.13.4 tehnički crtač za građevinarstvo 3112.nn.24.14.23.4 građevinski tehničar za restauratorske radove 3112.26.19.

91.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA http://www.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu 3112.85.4 geodetski tehničar restitutor 3112.4 geodetski tehničar za katastar vodova 3112.4 geodetski tehničar za katastar 3112.90.94.41.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata 3112.98.11.83.92.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE 3112.6 geodetski inženjer 3112.81.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU 3112.99.93.96.5 građevinski poslovođa 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU 3112.89.19.86.88.2008 .6 geodetski inženjer za katastar vodova 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU 3112.12.8.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica 3112.6.12.12.84.95.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva 3112.4 tehničar rudarski mjernik 3112.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica 3112.4 geodetski tehničar za elaborate 3112.82.13.87.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 226 of 823 3112.4 tehnički geodetski crtač 3112.4 tehnički kartografski crtač DODATAK: 3112.4 geodetski tehničar hidrografije 3112.4 geodetski tehničar 3112.4 geodetski tehničar za fotogrametriju 3112.11.97.htm 18.nn.6 kartograf 3112.6 voditelj rudarskog katastra 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE 3112.6. aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava. proizvodnju.34.38.14.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA 3112. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU 3112.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.22.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 3112.37.htm 18.22.41. b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA 3113. održavanje i popravak električnih uređaja.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3112.36.35. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i http://www.4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE 3112.34.19.21.34.22. aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova.5 TESARSKI POSLOVOĐA 3112.4 NADZORNIK PRUGA 3112.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA 3112.34.4 CESTAR GRUPOVOĐA 3112.39.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA 3112. sastavljanje.4 GEOMETAR 3112.8.14. sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima.41.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE 3112. Ti poslovi obično uključuju: a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. konstruiranje.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE 3112.2008 . za projektiranje.95.nn. funkcioniranje.98.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 227 of 823 3112.

6 elektroenergetski inženjer 3113.4 elektrotehničar za prijenos električne energije 3113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27.8.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije 3113.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove http://www.4 elektrotehničar za elektromotore 3113.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo 3113.2008 .31.22.17.26.21.28.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.6 elektrostrojarski inženjer 3113. e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu.nn.23.13.30.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije 3113.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.14.41. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 228 of 823 instaliranje prema dobivenim specifikacijama.24.4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije 3113.6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije 3113.4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo 3113.16.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda 3113.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda 3113.15. U toj su skupini zanimanja: 3113.29.6.25. održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima. g) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove.12.6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.19.4 elektroenergetski tehničar 3113. korištenjem.11. instaliranjem.htm 18.4 elektrostrojarski tehničar 3113.

6 elektroinženjer za plovila 3113.5 predradnik u elektroenergetici 3113.26.4 elektrotehničar za procesnu tehniku 3113. aparate i uređaje 3113.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva 3113.4 ELEKTROTEHNIČAR.14.47.44.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3113.8.17.82.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA 3113.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU 3113.6 elektroinženjer za procesnu tehniku 3113.71.nn.62.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva 3113.61.htm 18. TEHNOLOG http://www.43.6 elektroinženjer projektant 3113.83.5 predradnik u elektromontaži i instalacijama DODATAK: 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 229 of 823 3113.6.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 3113. aparate i uređaje 3113.72.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO 3113.45.6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove 3113.63.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.53.46.6 elektroinženjer za električne strojeve.42.16.81.54.52.6 elektroinženjer 3113.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva 3113.4 elektrotehničar za električne strojeve.4 tehnički crtač za elektrotehniku 3113.48.5 predradnik u elektrostrojarstvu 3113.16.6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva 3113.4 elektrotehničar 3113.51.2008 .4 elektrotehničar za instalacije i opremu 3113.24.19.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU 3113.4 elektrotehničar za plovila 3113.

82.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 230 of 823 3113.83. e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike.6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja http://www. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici. telekomunikacijama i automatici.21. g) nadgled ostalih suradnika. telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.82.8. U toj su skupini zanimanja: 3114.6 konstruktor elektroničkih proizvoda 3114. kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.nn. radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.2008 .22. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih. funkcioniranje. konstruiranje za proizvodnju. mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova.6.19.6 inženjer za elektroničke proizvode 3114.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje 3114.12. održavanja i popravljanja elektroničke opreme.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje 3114.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR 3114.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE 3113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA 3113.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA 3113. b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama. sastavljanje.82.htm 18. f) srodne poslove. kao i za projektiranje.23. telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava. korištenja. d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje. održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava. telekomunikacijskih.4 tehničar za elektroničke proizvode 3114. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama.11.13.

75.4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije 3114.62.nn.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje 3114.77.33.71.36.4 tehničar za mehatroniku 3114.43.32.4 tehničar za telekomunikacije 3114.6 inženjer za telekomunikacije 3114.4 tehničar za brodske telekomunikacije 3114.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje 3114.81.41.6 inženjer za procesnu automatiku 3114.31.91.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.44.4 tehničar elektroničar za računala 3114.61.5 predradnik elektroničar http://www.42.2008 .82.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.76.4 tehnički crtač za elektroniku 3114.73.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 231 of 823 3114.6 inženjer elektronike 3114.74.35.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije 3114.34.htm 18.48.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.47.46.4 tehničar za procesnu automatiku 3114.4 tehničar elektronike 3114.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja 3114.6.45.49.6 inženjer elektroničar za računala 3114.6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.19.8.72.6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje 3114.4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje 3114.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.4 tehničar za željezničke telekomunikacije 3114.4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje 3114.6 inženjer za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehničar za radio i televizijske uređaje 3114.

61. istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala.htm 18.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE 3115. upotrebom.81.2008 . strojarske opreme.92. Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE 3114.8. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila. te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila. njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima. plovila i brodske opreme. b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda.19.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU 3114. istraživanja u brodogradnji. Ti poslovi uključuju: a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja. http://www.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE 3114. Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda. te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te ispitivanja prototipova.61. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 232 of 823 3114.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE 3114. te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA 3114.6.49.5 predradnik elektroničar u montaži DODATAK: 3114.33.35.48. c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova.61.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.71. e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 3114. Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva. strojarskih postrojenja.nn. održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 233 of 823

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova; g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila 3115.02.6 konstruktor pružnih vozila 3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva 3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva 3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva 3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva 3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport 3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja 3115.09.6 konstruktor dizalica 3115.11.6 konstruktor turbina 3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora 3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike 3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje 3115.15.6 konstruktor procesne opreme 3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja 3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda 3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature 3115.21.6 konstruktor plinske mreže 3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata 3115.23.6 strojarski konstruktor 3115.31.4 konstruktor pripremaka

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 234 of 823

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova 3115.33.4 konstruktor limenih dijelova 3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija 3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike 3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa 3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila 3115.38.4 konstruktor cjevovoda 3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist 3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva 3115.42.4 konstruktor dijelova plovila 3115.43.6 konstruktor plovila 3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom 3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom 3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica 3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica 3115.51.4 tehničar za zavarivanje 3115.52.6 tehnolog za zavarivanje 3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa 3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa 3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke 3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke 3115.57.4 tehničar za gradnju plovila 3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila 3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme 3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme 3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju 3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 235 of 823

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila 3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila 3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila 3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila 3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme 3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme 3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja 3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja 3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme 3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme 3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva 3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva 3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova 3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova 3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže 3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže 3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme 3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme 3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže 3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže 3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme 3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme 3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo 3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju 3115.91.4 strojarski tehničar 3115.92.6 strojarski inženjer 3115.93.4 brodograđevni tehničar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 236 of 823

3115.94.6 brodograđevni inženjer 3115.95.5 predradnik obrade kovina 3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda 3115.97.5 predradnik brodogradilišta 3115.98.5 predradnik strojarski DODATAK: 3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA 3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU 3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU 3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE 3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE 3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU 3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM) 3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR 3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA 3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA 3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE 3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA 3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA 3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 237 of 823

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA 3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE 3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje; b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije; c) ispitivanje kakvoće; d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema; e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme; f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda; g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3116.01.4 petrokemijski tehničar 3116.02.6 petrokemijski tehnolog 3116.03.6 tehnolog prerade nafte 3116.11.4 tehničar za organske sinteze 3116.12.6 tehnolog za organske sinteze 3116.13.4 tehničar prerade polimera 3116.14.6 tehnolog prerade polimera 3116.15.4 tehničar boja i lakova

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 238 of 823

3116.16.6 tehnolog boja i lakova 3116.17.4 tehničar gumarstva 3116.18.6 tehnolog gumarstva 3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda 3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda 3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda 3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda 3116.25.4 tehničar sredstava za pranje 3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje 3116.31.4 tehničar pigmenata 3116.32.6 tehnolog pigmenata 3116.33.4 tehničar agrokemikalija 3116.34.6 tehnolog agrokemikalija 3116.41.4 tehničar zaštite od korozije 3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije 3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode 3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode 3116.45.4 tehničar celuloze 3116.46.6 tehnolog celuloze 3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala 3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala 3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda 3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda 3116.51.4 tehničar papirničarstva 3116.52.6 tehnolog papirničarstva 3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar 3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 239 of 823

3116.59.5 kemijski predradnik 3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe 3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe 3116.63.4 mljekarski tehničar 3116.64.6 mljekarski tehnolog 3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova 3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova 3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja 3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja 3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna 3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna 3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane 3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane 3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje 3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje 3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera 3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera 3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba 3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata 3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje 3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje 3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva 3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.86.4 tehničar proizvodnje piva 3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva 3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 240 of 823

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina 3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.92.4 tehničar proivodnje enzima 3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima 3116.94.4 tehničar prerade duhana 3116.95.6 tehnolog prerade duhana 3116.96.4 prehrambeni tehničar 3116.97.6 prehrambeni tehnolog 3116.99.5 prehrambeni predradnik DODATAK: 3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA 3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA 3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA 3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI 3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE 3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA 3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 241 of 823

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE 3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA 3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE 3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina; b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina; c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama; d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima; e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu; f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju; g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija; h) srodne poslove;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 242 of 823

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije 3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije 3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije 3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije 3117.05.4 tehničar proizvodnje soli 3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena 3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena 3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje 3117.09.4 rudarski tehničar 3117.10.6 rudarski inženjer 3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina 3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina 3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin 3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin 3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove 3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide 3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama 3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje 3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama 3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove 3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina 3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja 3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme 3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 243 of 823

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta 3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina 3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina 3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina 3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina 3117.42.5 tehničar za transport plina 3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 3117.44.6 inženjer za transport plina 3117.45.4 naftno rudarski tehničar 3117.46.6 naftno rudarski inženjer 3117.51.5 rudarski jamski poslovođa 3117.52.5 rudarski jamski nadzornik 3117.53.5 rudarski jamski predradnik 3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa 3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa 3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa 3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli 3117.58.5 predradnik proizvodnje soli 3117.59.5 rudarski nadzornik separacije 3117.60.5 poslovođa miniranja 3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju 3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina 3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama 3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 244 of 823

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova 3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja 3117.69.5 poslovođa transporta plina 3117.70.5 voditelj hidroloških radova 3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima 3117.81.4 tehničar za metale i legure 3117.82.6 tehnolog za metale i legure 3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika 3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika 3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika 3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika 3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala 3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala 3117.89.4 tehničar metalurgije 3117.90.6 inženjer metalurgije 3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji 3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji DODATAK: 3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR 3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA 3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 245 of 823

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA 3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR 3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI 3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI 3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA 3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI 3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija; b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda; a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; a) srodne poslove; b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3118.11.6 tehnički ilustrator 3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša. Ti poslovi uključuju: a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 246 of 823

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje; c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada; d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda; e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja; f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji; g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji; h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka; i) srodne poslove; j) nadgled drugih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3119.01.6 koordinator pripreme rada 3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje 3119.03.6 planer proizvodnje 3119.04.6 planer održavanja 3119.05.6 planer izgradnje 3119.06.4 raspoređivač rada 3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta 3119.08.4 tehnički kalkulant 3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija 3119.10.6 inženjer zaštite na radu 3119.14.6 logističar 3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša 3119.16.6 tehnolog pakiranja 3119.21.4 tehničar za građevne materijale 3119.22.6 tehnolog za građevne materijale 3119.23.4 tehničar obrade kamena

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 247 of 823

3119.24.6 tehnolog obrade kamena 3119.25.4 tehničar keramike 3119.26.6 tehnolog keramike 3119.27.4 tehničar za emajle i glazure 3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure 3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda 3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda 3119.31.4 tehničar staklarstva 3119.32.6 tehnolog staklarstva 3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća 3119.41.4 tehničar predenja 3119.42.6 inženjer predenja 3119.43.4 tehničar tkanja 3119.44.6 inženjer tkanja 3119.45.4 tehničar pletenja 3119.46.6 inženjer pletenja 3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar 3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije 3119.49.4 tekstilni tehničar 3119.50.6 tekstilni inženjer 3119.51.4 tehničar za odjeću 3119.52.6 inženjer za odjeću 3119.53.4 kožarski tehničar 3119.54.6 kožarski inženjer 3119.55.4 obućarski tehničar 3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju 3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 248 of 823

3119.61.4 drvni tehničar 3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji 3119.63.4 tapetarski tehničar 3119.71.4 grafički tehničar 3119.72.6 grafički inženjer 3119.73.4 tehničar grafički urednik 3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže 3119.81.5 predradnik za građevne materijale 3119.82.5 predradnik obrade kamena 3119.83.5 predradnik za keramiku 3119.84.5 predradnik za emajle i glazure 3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale 3119.86.5 predradnik u staklarstvu 3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća 3119.88.5 tekstilni predradnik 3119.89.5 predradnik za odjeću 3119.90.5 predradnik kožarstva 3119.91.5 predradnik obućarstva 3119.92.5 predradnik kožne galanterije 3119.93.5 drvni predradnik 3119.94.5 predradnik tapetarstva 3119.95.5 grafički predradnik 3119.96.5 autolakirerski poslovođa 3119.97.5 pismoslikarski poslovođa 3119.98.5 dimnjačarski poslovođa 3119.99.5 poslovođa čišćenja DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

02.4 ODJEVNI TEHNIČAR 3119.nn.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA 3119.53. VAPNO.21.52.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 249 of 823 3119.51.53.42.6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM 3119.21.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA 3119. GIPS 3119.54.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 3119.52.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE http://www.4 TEHNIČAR ZA CEMENT.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU 3119.4 DISPEČER RADNIH NALOGA 3119.6.47.46.10.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE 3119.43.08.44.4 POMOĆNI PLANER 3119.4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR 3119.15.2008 .02.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA 3119.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR 3119.23.10.4 TEKSTILNI LABORANT 3119.19.53.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT 3119.48.48.4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE 3119.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA 3119.49.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE 3119.htm 18.52.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE 3119.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA 3119.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.50.8.06.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE 3119.

6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA 3119.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA 3119.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE 3119.htm 18.61.61.8.71.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE 3119.6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE 3119.54.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF 3119.54.57.61.19.6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA 3119.57.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU 3119.71.71.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA 3119.55.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 250 of 823 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER 3119.6.2008 .4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA http://www.55.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER 3119.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA 3119.71.57.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME 3119.54.nn.54.71.61.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE 3119.62.4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA 3119.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR 3119.71.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF 3119.71.61.6 KOŽARSKI TEHNOLOG 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA 3119.4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA 3119.71.62.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.71.4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE 3119.

5 VODITELJ MEKOG UVEZA 3119.95.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA 3119.5 VODITELJ DUBOKOG TISKA 3119.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA 3119.95.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA 3119.71.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE) 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME 3119.6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA 3119.5 VODITELJ FOTOSLOGA 3119.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA http://www.95.2008 .88.93.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA 3119.6 GRAFIČKI TEHNOLOG 3119.5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE 3119.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA 3119.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA 3119.95.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE 3119.72.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK 3119.95.nn.74.5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA 3119.71.73.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA 3119.95.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.5 VODITELJ KEMIGRAFIJE 3119.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA 3119.93.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE 3119.19.72.6.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA 3119.95.71.95.htm 18.95.5 VODITELJ VISOKOG TISKA 3119.95.95.89.95.8.73.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 251 of 823 3119.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA 3119.71.

5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE 3119. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama.19. RAČUNALNI INŽENJERI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 252 of 823 3119. održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa. uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica.95. Računalni operatori 3123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE 3119. ustroja i baza http://www.htm 18.95. upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor.2008 . kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA 3119. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi uključuju: a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima. Računalni inženjeri i tehničari 3122. upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA 3119. aktiviranje industrijskih robota.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI PODVRSTA 312. prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI 3119. Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema. programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija. pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme.95.6.95.95.8. Operatori na robotima 3121.95. manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA 3119. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.nn. programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima. organiziranje računalnih poslova. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3121.99. TEHNIČARI I OPERATORI Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa. projektiranju. vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME 3119.95. pomoćne operacije.

42. f) instaliranje. izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti. kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu.6 informatičar http://www.6 inženjer sustava za opremu 3121. b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 253 of 823 podataka.33.32. g) upravljanje područnim računalnim mrežama.41. uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.45.31.19.nn. c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu.2008 .htm 18. h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme.6 inženjer sustava za osobna računala 3121.6 sustavni analitičar 3121. te algoritama.6.44.21.43.6 inženjer sustava za računalne mreže 3121. uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama.4 tehničar za programiranje 3121. j) srodne poslove.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 3121. i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja.8. k) nadgled ostalih suradnika. e) postavljanje nove vanjske opreme.6 inženjer sustava 3121.51. d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu. održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama.11. umjetne inteligencije i robotike.6 programer računalnih primjena 3121.6 programer strojeva upravljanih brojčano 3121.6 projektant informatičkih sustava 3121. U toj skupini su zanimanja: 3121.

prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu. j) srodne poslove. d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna. te obrade poslovnih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.19.52.43.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE 3121.6.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 3121. e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci.4 PROGRAMER 3121. znanstvenih. c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje. prema potrebama korisnika.6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA 3121. g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA 3121.8. pohranu.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 254 of 823 3121. h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora. RAČUNALNI OPERATORI Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova. papiru ili filmu. prijenos i obradu digitalnih podataka. te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu. f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni.6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA 3121. http://www. i) nadziranje rada opreme. inženjerskih i drugih podataka. k) nadgled ostalih suradnika. sigurna i djelotvorna izvedba.4 računalni tehničar DODATAK: 3121.52.31.2008 .nn.4 INFORMATIČKI POMOĆNIK 3122.41.33. b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor. rukuju opremom za snimanje. pohranu. papiru ili filmu.51.

6.4 administrator obrade podataka 3122.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA 3122.4 OPERATOR PLOTERA 3123.8.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR 3122.5 kontrolor pripreme i obrade podataka 3122.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA 3122.15.6 voditelj obrade podataka 3122. programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije. http://www.12. aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta. b) aktiviranje robota.18.15.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA 3122. c) osiguravanje nesmetanog rada robota.4 računalni operator 3122.5 operator sustava na računalnom sustavu 3122.13. e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta.14.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA 3122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 255 of 823 U toj skupini su zanimanja: 3122.18.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.17.4 organizator obrade podataka 3122.18.17.nn.5 OPERATOR NA KONZOLI 3122.15. Ti poslovi uključuju: a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka. f) srodne poslove.11.16.4 operator za pripremu obrade podataka 3122.19.htm 18.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi DODATAK: 3122.2008 . OPERATORI NA ROBOTIMA Operatori na robotima. d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova.

digitalnih diskova. Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje. U toj su skupini zanimanja: 3123. videovrpca. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju. audiovrpca.6. c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova. kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka 3132. http://www.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 256 of 823 g) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne. nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje. d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti. nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti.19.11.6 operator na industrijskom robotu 3123. snimanje kamerama za film. nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava. e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.2008 .6 operator na robotu PODVRSTA 313. gramofonskih ploča.n.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 3131. mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama.8. Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima 3133. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju. časopisima te ostalim publikacijama. rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.nn. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba. b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije. televiziju i video. Operatori na medicinskim uređajima 3139.12. snimaju kamerama za film. videokamerama. industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3131. uključujući i one za snimanje slika iz zraka.

nn.27.32.4 mješač zvuka 3131.4 MIKSER SLIKE 3131.24.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3131.34.4 FOTOREPORTER 3131.22. U toj su skupini zanimanja: 3131.4 fotografski tehničar 3131.21.4 VIDEOMIKSER 3131.11.4 ČITAČ SVJETLA 3131.4 mikrofotograf 3131.4 ASISTENT TONA http://www.4 montažer slike i zvuka 3131.4 operator snimanja na diskete 3131.4 studijski/televizijski operator 3131.4 mješač slike 3131.4 snimatelj trika 3131.4 tehničar za zvučne efekte 3131.4 snimatelj slike 3131.21.14.31.24.23.23.htm 18.19.14.12.25.23.4 fotograf za komercijalne ilustracije 3131.4 snimatelj zvuka 3131.8.4 operator videosnimanja DODATAK: 3131.6.12.26. g) nadgled ostalih suradnika.33.4 novinski fotograf 3131.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF 3131.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 257 of 823 f) srodne poslove.4 studijski/radijski operator 3131.4 operator snimanja na vrpce 3131.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.35.

32. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.4 MIKROMAN 3131.27. b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju.4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR 3132.htm 18. g) nadgled ostalih suradnika.24.12.4 operator na televizijskom odašiljaču http://www.4 operator na radioodašiljaču 3132.24.6. moru i zraku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ASISTENT REALIZACIJE 3131. Ti poslovi obično uključuju: a) nadzor sustava za emitiranje. f) srodne poslove.24.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.27.8.35.27.nn.4 MONTAŽER NEGATIVA 3131. satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu. c) nadzor opreme za kinoprojekciju.19.2008 . kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu.4 TONMAJSTOR 3131.27.24. e) vođenje dnevnika rada.4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE 3131.4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE 3131. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo. U toj su skupini zanimanja: 3132.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 258 of 823 3131.11. moru i u zraku. d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava. prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.4 GLAZBENI ILUSTRATOR 3131.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja. Ti poslovi uključuju: a) pripremu bolesnika.nn.13.15.4 operator televizijskog prijenosa 3132.13.4 operator radioprijenosa 3132. b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.2008 . c) nadziranje rada opreme.12.11.16.4 operator na telekomunikacijskoj opremi 3132.18.6 operator na audiometrijskoj opremi 3133.4 operator na željezničkim telekomunikacijama 3132.6 operator na elektroencefalografskoj opremi 3133.17.8.6 operator na opremi medicinske radiologije 3133.21. rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici.6 brodski radiotelegrafist 3132.4 radiotelegrafist 3132.4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA 3132.19.15.6 operator na opremi medicinske radiografije http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 259 of 823 3132.6 operator na elektrokardiografskoj opremi 3133.13.4 kinooperator DODATAK: 3132.6.htm 18.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA 3133.14. U toj skupini su zanimanja: 3133.14. d) srodne poslove. e) nadgled ostalih suradnika.4 rentgen tehničar 3133.18.16.

15.6 operator na medicinskoj opremi DODATAK: 3133.6 majstor rasvjete 3139.6 MAJSTOR SVJETLA PODVRSTA 314.2008 .19.htm 18.11. U toj su skupini zanimanja: 3139.18.nn.19.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi 3133. d) nadgled ostalih radnika.N.12. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom. Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313.6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER 3133.12.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST 3139.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici 3133.8.6.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI 3133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 260 of 823 3133.6 operator na opremi za dijalizu 3133. b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene. http://www. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 3133.17.4 operator na scenskoj rasvjeti 3139. željezničkom i poštanskom prometu. organiziraju upotrebu prometnih sredstava.17.21. c) srodne poslove.11.20.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE 3139.19. vode operativne poslove u cestovnom.11. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima DODATAK: 3139.

maziva. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi. d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.19. Inženjeri poštanskog prometa 3141. ČASNICI STROJA Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju.2008 . U toj su skupini zanimanja: 3141.11.6 upravitelj stroja 3141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 prvi časnik stroja http://www.htm 18. g) nadgled i izobrazbu posade stroja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 261 of 823 Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci 3144.6.nn.12. održavanju i popravljanju mehaničkih. Kontrolori leta 3145. Inženjeri željezničkog prometa 3147. Ti poslovi uključuju: a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju. c) nadzor nad instaliranjem. Časnici palube i peljari 3143. održavanju i popravljanju mehaničkih. električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu.8. zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova. b) narudžbe goriva. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3141. e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Časnici stroja 3142. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja 3148. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa 3146. f) srodne poslove. rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije. održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.

kroz kanale.16.6 POMORSKI STROJAR I. b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda.2008 .41. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima).15.6 ASISTENT STROJA 3141.6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU 3141.12.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 3141.41.8. KLASE 3141.htm 18.6 POMORSKI STROJAR 3141.21. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe 3141.nn.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 3141.21.6 VJEŽBENIK STROJA 3141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.13. d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa.11.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE 3141. KLASE 3141.14.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.31.15.4 brodostrojar DODATAK: 3141. c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke.6.16.31. tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO 3142.21.6 treći časnik stroja 3141. http://www.6 drugi časnik stroja 3141.6 inženjer brodske elektronike 3141.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 262 of 823 3141.19. ČASNICI PALUBE I PELJARI Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 3141.

4 skiper 3142. i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.15.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe 3142.53.8.31.21.43. f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.19.13.12.16. k) nadgled i izobrazba brodske posade.42.51. h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije. g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.4 ribarskonautički tehničar 3142.6 drugi časnik palube 3142.17.11.14.41. j) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3142.52.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 263 of 823 e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika.6 prvi časnik palube 3142.6 voditelj plovnog sastava jahti 3142.6 treći časnik palube 3142.nn.6.6 zapovjednik bušaće platforme http://www.22.4 nautičar unutarnje plovidbe 3142.6 vođa posade marine 3142.htm 18.6 zapovjednik broda 3142.4 pomorski nautičar 3142.6 časnik lučke kapetanije 3142.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe 3142.6 inženjer pomorske nautike 3142.61.6 peljar 3142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE 3142.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.16.42.31.15.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE 3142.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM 3142.64.4 KADET 3142.6.64.4 VJEŽBENIK PALUBE 3142.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.19.6 BRODSKI PILOT 3142.22.64.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP 3142.2008 .17.6 vođa plovećeg radnog stroja DODATAK: 3142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 264 of 823 3142.64.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA 3142.12.41.41.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA 3142.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET 3142.4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.17.22.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE 3142.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA 3142. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI http://www.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA 3143.11.6 časnik stabilnosti platforme 3142.8.htm 18.17.6 časnik palube na platformi 3142.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE 3142.41.22.6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.17.4 NAUTIČKI TEHNIČAR 3142.nn.6 PRISTAV II.63.62.22.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.17.

11.6 inženjer leta 3143. U toj su skupini zanimanja: 3143.6 pilot aviona 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 265 of 823 Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih. električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno.6 ŠEF PILOTA 3143. d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada. e) srodne poslove.2008 .6 KAPETAN AVIONA 3143.6 INŽENJER AERONAUTIKE 3143.6 NAVIGATOR LETA 3143. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima.11.21.31.13.8.nn.31.6 TEHNIČKI PILOT 3143.12.14.6 KOPILOT 3143.11.6.htm 18.6 probni pilot 3143.19.6 PILOT HIDROAVIONA 3143.11.11.11.6 KAPETAN ZA SIGURNOST 3143.11.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA http://www.11. pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta. f) nadgled ostalih suradnika.6 probni padobranac 3143. c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 pilot helikoptera 3143. električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika. b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja.14.6 inženjer zračnog prometa DODATAK: 3143.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA 3143.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA 3143. pogodnostima.31.31. planovima leta i zračnom prometu. http://www.6. d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima.31.31. radara.31.31.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA 3143.31.31.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA 3143.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA 3143.nn.6 DISPEČER LETA 3143.6 STATION MANAGER 3143.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA 3144.6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA 3143. KONTROLORI LETA Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija.6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA 3143.2008 .htm 18. svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.19.8.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI 3143. b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed.31.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA 3143.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA 3143. Ti poslovi uključuju: a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji. e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 266 of 823 3143.31.31.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA 3143. c) provjeru i odobravanje planova leta.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA 3143.31.31.31.31.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA 3143.31.31.

12.12. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova.htm 18. h) nadgled ostalih suradnika.6.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL 3144.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.11.6 kontrolor leta DODATAK: 3144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 267 of 823 f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve.6 pomoćnik kontrolora leta 3144.12.12.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3144.6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA 3144.11. g) srodne poslove.19.12.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA 3145.12.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA 3144.12.11. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor.12.8. izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja http://www.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144. funkcioniranje.6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE 3144.12. instaliranje. U toj su skupini zanimanja: 3144. održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava.12.12. c) sudjelovanje u procjeni troškova.6 OPERATOR NOTAM 3144.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA 3144. b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje.

f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa. h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova.11. d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora. b) vođenje poslova u postavnicama.2008 .4 RADARSKI TEHNIČAR 3146.nn.8.19. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama. vagona. Vode odvijanje prometa na željeznici. polijetanja i slijetanja.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa DODATAK: 3145. instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem.4 tehničar za sigurnost zračnog prometa 3145. pruge i uređaja u jedinicama. c) vođenje transportne službe u kolodvorima.11. http://www. h) srodne poslove.htm 18. kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka.6. g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 268 of 823 za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče. g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru.12. e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa. čvorovima i na pruzi. na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe. f) izradu plana otpreme tereta. e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka. Vode operativne poslove u jedinicama. d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. U toj su skupini zanimanja: 3145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pratnji i reguliranju prometa vlakova. i) nadgled ostalih suradnika. kolodvorima i čvorištima.

agencijskih i prekrcajnih poslova. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom.2008 . INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE 3147. d) realiziranje špediterskih.11.6 inženjer cestovnog prometa 3147. f) kontrolu prometa. U toj su skupini zanimanja: 3147. špediciji. organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika. b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu. Vode operativne poslove u transportnim jedinicama. l) nadgled ostalih suradnika. h) nadgled ostalih suradnika. provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu.6 inženjer za prekrcaj http://www.htm 18. skladišnim i prekrcajnim tvrtkama.11. g) srodne poslove.11. k) srodne poslove.19. terminalima.6 inženjer željezničkog prometa DODATAK: 3146.11.6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila 3147.nn.12. e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova. prigradskom i gradskom prijevozu.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3146. c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava.6 VAGONSKI DISPEČER 3146. U toj su skupini zanimanja: 3146.8.13.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe. međunarodnom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 269 of 823 i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge.6.

5 POSLOVOĐA TRANSPORTA 3148.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. http://www.11.8.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE 3147.11.6 ŠEF PRODAJE KARATA.22.5 poslovođa žičare 3147.22.21.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 3147.6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 3147.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA 3147.11.11.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM 3147.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA 3147.11.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA 3147.11.6 ŠEF TRANSPORTA 3147.11. REKLAMACIJA 3147.2008 .6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 3147.11.6.nn.11.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 3147.11. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT 3147.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU 3147.htm 18.5 poslovođa prekrcaja DODATAK: 3147.11.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA 3147.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 270 of 823 3147.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 3147. INFORMACIJA.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA 3147.6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA 3147.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE 3147.11.13.19. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.11.

zaštitu od požara i drugih opasnosti.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU PODVRSTA 315. da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju. zgrade i postrojenja. protupožarnoj zaštiti. Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima. utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača. e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja.11. utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša. d) normiranje rada i materijala. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države. c) sudjelovanje u izradi planova. g) nadgled ostalih suradnika. praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena. U toj su skupini zanimanja: 3148.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 271 of 823 b) nadzor kvalitete poštanskog prometa. f) srodne poslove. izradu propisane dokumentacije. sigurnost prometa. http://www. nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu. urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima. provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima.8.2008 . te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje. ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok. građevinskog.htm 18.11. nadgledaju građenje i gotove objekte. Tehnički kontrolori i ispitivači 3151. za sigurnost na radu. proizvodnog ili drugog društva. zaštiti na radu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. sigurnost proizvodnih procesa.6 inženjer poštanskog prometa DODATAK: 3148. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika.19. praćenje njihovih izvršenja. u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta. Građevinski i protupožarni nadzornici 3152. nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju. Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472. urbanistički uvjeti i sl. na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača.) ili pod njihovim nadzorom. U toj su podvrsti skupine: 3151. zaštitu zdravlja i okoliša.

ispušne plinove i sl. signalizaciju. odnosno štete i opasnosti ako požar izbije. o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade. pridržavanja odobrenih nacrta i planova. te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju. provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama.6 protupožarni nadzornik 3152. U toj su skupini zanimanja: 3152.11.13.) i propisanu opremu. Ispitivači proizvoda i materijala.4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila 3152. f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara. specificiranih materijala i drugih standarda.19. g) srodne poslove.8. h) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 272 of 823 Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi.nn.2008 .02. odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu.12. b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima. inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja 3152. o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara.6 građevinski nadzornik 3151. svjetla. kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici. e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara. u pravilu u ovlaštenim institucijama. ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja. c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja. te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza. kočnice. d) nadgledanje industrijskih pogona. utvrđuju trajnost proizvoda i sl. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio.htm 18. odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača. hotela.01. U toj su skupini zanimanja: 3151. na zahtjev državnih tijela. njihovih dijelova i materijala.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila http://www.

21. teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 273 of 823 3152. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 321.11.6. uključujući poljoprivredu. pružanje pomoći u njegovanju. poljoprivredi i farmaceutskoj industriji.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 3152.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA VRSTA 32.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA 3152. Medicinske sestre i primalje PODVRSTA 321. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja. farmaciju i srodna područja.21. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA 3152. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja.6 ispitivač proizvoda DODATAK: 3152. počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije. farmacije i srodnim područjima.19. veterine. Pružaju usluge u njezi. porodiljstvu i medicini.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. porodiljstvu. kao što su biologija. bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu.21. u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja 322. veterinu. botanika.21.8.htm 18. Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja 323.nn. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka. šumarstvo.2008 . zdravstvo. zoologija. Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3152. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. počela i operativnih metoda. posebno u medicini.11. šumarstva. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju.

15.htm 18.16. biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije. izradu preparata.6 inženjer botanike 3211.14.6 inženjer zoologije http://www. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize. poljoprivrede.6.4 zoološki tehničar 3211. c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 274 of 823 3211.8. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari 3212. dijelova organa za pokuse. c) nadgled ostalih suradnika.4 tehničar preparator 3211. ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani. e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama. g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal. d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka. U toj su skupini zanimanja: 3211. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije.2008 . f) pomoć u izvođenju pokusa.nn. knjižnicama.6 preparator 3211. analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju.11. b) srodne poslove.19. a) organiziranje održavanja istraživačke opreme. ispitivanja i analize. pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima. h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu. Poljoprivredni savjetodavci 3211. arhivima.12.13. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari 3213. biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 botanički tehničar 3211.

30.20.4 biološki tehničar 3211.6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA 3211.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.11.4 ekološki tehničar 3211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 275 of 823 3211.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR 3212.18.17.6.12.2008 .30.nn.27.6 inženjer farmakologije 3211. http://www.11.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.21. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.6 medicinski laboratorijski inženjer DODATAK: 3211.8.htm 18.21.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.4 farmakološki tehničar 3211.4 medicinski laboratorijski tehničar 3211.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR 3211.4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR 3211.19.6 inženjer ekologije 3211.11.4 patološki tehničar 3211.28.6 inženjer patologije 3211.26.30.22.23.4 biokemijski tehničar 3211.6 inženjer biologije 3211.6 inženjer biokemije 3211.25.4 bakteriološki tehničar 3211.19.24.6 inženjer bakteriologije 3211.4 POMOĆNIK OBDUCENTA 3211.29.

4 stočarski tehničar 3212.15.23. ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani.12. d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.6. tkiva. životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse.18.17. c) izvođenje pokusa.4 poljoprivredni tehničar 3212. U toj su skupini zanimanja: 3212. g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme.4 tehničar zaštite bilja 3212.4 hortikulturni tehničar 3212.4 peradarski tehničar 3212.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju 3212.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 276 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za pokuse. ispitivanja i analize.4 ribarski tehničar 3212.11.2008 . f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu. čistoće i klijavosti.4 voćarski tehničar 3212.19.24.4 vrtlarski tehničar 3212. ispitivanja i analize.4 povrtlarski tehničar 3212.4 vinogradarski tehničar 3212. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica. e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt.htm 18. i) nadgled ostalih suradnika.4 čuvar šume http://www.4 ratarski tehničar 3212.14.31.13.16.22.4 šumarski tehničar 3212. h) srodne poslove.32.

2008 .6 inženjer voćarstva 3212.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 277 of 823 3212.72.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 3212.41.21.81.4 LUGAR http://www.6 inženjer peradarstva 3212.5 vinogradarski poslovođa 3212.49.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE 3212.5 nadzornik uzgajališta divljači 3212.84.nn.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR 3212.htm 18.19.6 inženjer ratarstva 3212.42.6 inženjer povrtlarstva 3212.5 stočarski poslovođa 3212.24.11.33.74.45.44.32.47.5 nadzornik lovišta 3212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 voćarski poslovođa 3212.13.75.6 inženjer vinogradarstva 3212.6.17.5 poslovođa za parkove i nasade 3212.6 inženjer vrtlarstva 3212.4 VODITELJ HORTIKULTURE 3212.50.4 lovni tehničar 3212.46.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR 3212.5 poslovođa uzgoja riba i školjaka 3212.83.5 vrtlarski poslovođa 3212.71.73.6 inženjer poljoprivrede DODATAK: 3212.6 inženjer ribarstva 3212.43.5 ratarski poslovođa 3212.6 inženjer stočarstva 3212.82.5 poslovođa u šumarstvu 3212.48.

e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi. pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda. veterine.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 3213. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 278 of 823 3213. povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu.4 poljoprivredni tehničar savjetodavac 3213. unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane.2008 . uključujući preventivni i kurativni medicinski.6. ispravljanje govora i smetnji u govoru. stomatologije. g) srodne poslove. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3222.21. farmacije i srodnih disciplina. savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta.nn.8. b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda. savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi. stomatološki i veterinarski rad. h) nadgled ostalih suradnika.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac PODVRSTA 322. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina.11. Ti poslovi uključuju: a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama. Dijetetičari http://www. Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. počela i metoda na područjima medicine. d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt.19. Sanitarni inženjeri i tehničari 3223.

http://www. b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR 3223.6 sanitarni inženjer DODATAK: 3222. Farmaceutski tehničari 3229.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE.19.12. toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu.11.8.nn. Fizioterapeuti 3227. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša.2008 . Veterinarski tehničari 3228. DEZINSEKCIJE. g) nadgled ostalih suradnika. DERATIZACIJE 3222.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline. d) provođenje mjera dezinfekcije. c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka. Zubni tehničari 3226. Zdravstveni terapeuti 3222.6. e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida.12. U toj su skupini zanimanja: 3222. populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene.11. DIJETETIČARI Dijetetičari istražuju. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 279 of 823 3224.4 sanitarni tehničar 3222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dezinsekcije i deratizacije. Očni optičari 3225.

savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala.11. d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe.2008 .4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU 3225. d) nadgled ostalih suradnika. c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima.nn.6. f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane. ZUBNI TEHNIČARI Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju. b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima.8. e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća. U toj je skupini zanimanje: 3223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. Ti poslovi uključuju: http://www.19. h) nadgled ostalih suradnika.htm 18.11. OČNI OPTIČARI Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće. c) srodne poslove. g) srodne poslove. skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima. U toj je skupini zanimanje: 3224.6 dijetetičar 3224. o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid.4 očni optičar DODATAK: 3224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 280 of 823 b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca. te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje.

parafinoterapije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 281 of 823 a) izradu totalnih i djelomičnih proteza. c) popravak proteza. c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu. elektroterapije).nn.19. h) srodne poslove. e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi. b) izradu fiksnih i mobilnih proteza. ortopedskih.4 stomatološka sestra 3225. g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje.11. f) nadgled ostalih suradnika. e) srodne poslove. http://www.12. masaže. f) pripremu stomatološkog materijala. internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku. U toj su skupini zanimanja: 3225. d) sudjelovanje u izradi kalupa. Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229.6 viši zubni tehničar DODATAK: 3225. Zdravstveni terapeuti. primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika. b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. reumatskih.6.8. i) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .4 ZUBNI ASISTENT 3226. krioterapije.4 zubotehničar 3225.11. FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih. Ti poslovi uključuju: a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije.htm 18.13. u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti. d) primjenu balneoterapije.

4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju DODATAK: 3227. e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih suradnika.4 veterinarski tehničar 3227. c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju.4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 3227.nn.11. Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje.8. Ti poslovi uključuju: http://www.2008 . f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu. ako je potrebno.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3228. d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja.6 viši fizioterapeut DODATAK: 3226. kada je to potrebno.4 fizioterapeut 3226.12. U toj su skupini zanimanja: 3227. posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima.11. dijagnostičke. koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara.6.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 282 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3226. VETERINARSKI TEHNIČARI Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne. b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima. g) srodne poslove. FARMACEUTSKI TEHNIČARI Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne.11. preventivne i kurativne veterinarske poslove.htm 18.19.

stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 283 of 823 a) izradu magistralnih pripravaka. na primjer.6.11. kontroliranje roka trajanja. savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba.2008 . a) srodne poslove. bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba. b) rad s osobama s govornim manama. b) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje. f) srodne poslove. d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni. g) nadgled ostalih suradnika. bolesnima ili fizički hendikepiranima. stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru. (Zdravstveni inženjeri i tehničari). e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija. Ovdje bi se.19. b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova.4 farmaceutski tehničar DODATAK: 3228. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322. c) skladištenje lijekova i pripravaka. provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. U toj je skupini zanimanje: 3228. c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi.11. trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima.11. U toj su skupini zanimanja: 3229.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.6 terapeut za govor i gluhoću http://www.htm 18.4 FARMACEUTSKI LABORANT 3229. d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje.

6 VIŠI RADNI TERAPEUT 3229.6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE 3229. MEDICINSKE SESTRE Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima. Primalje 3231. Provode zdravstveni odgoj. njegovanje bolesnih.14. Medicinske sestre 3232.16. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove. Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera. http://www.6.15.2008 . Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.16.nn. zaštite i savjeta bolesnima.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI PODVRSTA 323.htm 18.6 medicinski terapeut DODATAK: 3229.19. ozlijeđenima.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT 3229. obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi.6 terapeut za poremećaje vida 3229.15. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3231.13.6 radni terapeut 3229. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada. usluge njege. Ti poslovi uključuju: a) terapeutske i dijagnostičke postupke.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA 3229.16.12. očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja. invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna. ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi.15.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 umjetnički terapeut 3229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 284 of 823 3229.6 glazbeni terapeut 3229.15.

2008 .19.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove. stanja svijesti. pokretljivosti i općeg stanja.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU 3231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 285 of 823 b) promatranje stanja bolesnika. j) planiranje.htm 18. e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju. l) srodne poslove m) nadgled ostalih suradnika. c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline. k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba. g) zdravstvenu njegu bolesnika.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 3231.12.4 MEDICINSKI TEHNIČAR 3231.nn.11.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA 3231.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI 3231. organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege.6 viša medicinska sestra DODATAK: 3231. kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija. cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni.11.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE http://www.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU 3231. f) pripremu bolesnika za anesteziju.4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU 3231.4 medicinska sestra 3231.11.11.11.11.12.6.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI 3231. d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate.11.4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3231.8.11. i) evidenciju o utrošku lijekova. U toj su skupini zanimanja: 3231.11.

4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3232.12.6. g) srodne poslove.12.12. babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU 3232.4 PRIMALJA U RODILIŠTU 3232.11.12.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI 3231.11.htm 18. c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta.6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE 3231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 286 of 823 3231.12.12.6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA 3232.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA 3231. f) parenteralnu terapiju. b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju.11.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA http://www.12. dojenjem. h) nadgled ostalih suradnika.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA 3232. PRIMALJE Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja.8.6 viša primalja DODATAK: 3232.4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU 3232. d) njegu novorođenčeta. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu.nn. U toj su skupini zanimanja: 3232.11.6 PATRONAŽNA SESTRA 3231.11. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom.2008 . prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti.4 primalja 3232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta.19.12.

Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno.19. Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 287 of 823 VRSTA 33.8. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3311. vode izvannastavne aktivnosti. vrednuju učenička postignuća. Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku. Odgojitelji predškolske djece 333.2008 . udžbenika i slično. Ti poslovi ukjljučuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.htm 18. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i http://www. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojnoobrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. vrednuju uspješnost poučavanja. Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 332. Nastavnici u osnovnim školama 3312. Nadgled drugih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. za predmetnu pouku. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 331. njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Strukovni učitelji PODVRSTA 331. obavljaju razredničke poslove. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.6.nn. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. Vjeroučitelji 3311. Poučavaju. za predmetno poučavanje. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 334.

pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. organiziranje ekskurzija i izleta. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.15.6 nastavnik talijanskoga jezika 3311.6 nastavnik slovenskoga jezika 3311. h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.13. k) srodne poslove. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. l) nadgled ostalih suradnika. strukturom.htm 18. sadržajem.12.6 učitelj razredne nastave 3311.6 nastavnik njemačkoga jezika 3311. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.11.2008 . g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. b) pripremu za poučavanje.6 nastavnik hrvatskoga jezika 3311.nn. planiranim aktivnostima učenika. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.19. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 288 of 823 programa.19. U toj su skupini zanimanja: 3311.6 nastavnik francuskoga jezika 3311. duševno i duhovno biće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.01.6 nastavnik romskoga jezika 3311.6 nastavnik engleskoga jezika 3311.16.6 nastavnik rusinskoga jezika 3311. i) održavanje sata razrednika.17.20.6 nastavnik mađarskoga jezika 3311.6.6 nastavnik češkoga jezika http://www. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. j) vođenje razredne evidencije i administracije.18.

http://www.6 nastavnik fizike 3311.51.32. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.htm 18. VJEROUČITELJI Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.6 nastavnik slovačkoga jezika 3311.6 nastavnik matematike 3311. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. b) pripremu za poučavanje.23.22. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. planiranim aktivnostima učenika. sadržajem.6.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 3312.2008 .42.6 nastavnik stranoga jezika 3311.21.6 nastavnik kemije 3311.44.53. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.6 nastavnik povijesti 3311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 289 of 823 3311. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6 nastavnik ruskoga jezika 3311.6 nastavnik likovne kulture 3311.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 3311.52.6 nastavnik glazbene kulture 3311. Poučavaju.24. vrednuju učenička postignuća.01.6 nastavnik prirode i biologije 3311.43.25.54.6 nastavnik tehničke kulture 3311.8.61.6 nastavnik zemljopisa 3311. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.41.nn.6 nastavnik srpskoga jezika 3311. strukturom.19.6 nastavnik albanskoga jezika 3311.31.6 nastavnik DODATAK: 3311. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.

duševnih i društvenih vještina djeteta. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi.6. U toj su skupini zanimanja: 3312. organiziranje ekskurzija i izleta.11. b) osiguravanje uvjeta za njegu. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju.nn. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3320. duševnih i društvenih vještina djeteta. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.htm 18. Odgojitelji predškolske djece 3320.6 UČITELJ DUHOVNOSTI PODVRSTA 332. duševnih i društvenih vještina djeteta. k) srodne poslove. tjelesnih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obrazovanje i zaštitu djece.8.6 vjeroučitelj DODATAK: 3312. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.2008 . g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. duševno i duhovno biće. j) vođenje propisane evidencije i administracije. tjelesnih. i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima. odgoj.19. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. nego i društveno.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 290 of 823 d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.11. osmišljavanje i osiguravanje http://www. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.

h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci.htm 18. JASLICAMA PODVRSTA 333.2008 . zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. a) nadgled ostalih suradnika.6 odgojitelj predškolske djece DODATAK: 3320. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta.. presvlačenje. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. e) razvoj osjećaja sigurnosti. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. rad i odmor. l) srodne poslove. pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.11.6 ODGOJITELJ U VRTIĆU. igrom i snom. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. zadovoljstva. lutaka.6. igre uloga. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. modela. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece. igru. tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave. aplikacija.nn. izradu didaktičkih sredstava. izradu slika. spontane razgovore i dr. maski. prihvaćenosti. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. http://www. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pjevanje. priča. pjesama. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. učenje stihova. Poučavaju jedan ili više predmeta.19. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom.8. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 291 of 823 optimalnih zdravstveno-higijenskih. Pripremu materijala. U toj su skupini zanimanja: 3320.11. suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature. c) njegu djece.

razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. Ti poslovi uključuju: a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju.8. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. maketa i planova. izradu reljefnih shema. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora.6. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. dijagrama. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika.htm 18. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. prilagodbu udžbenika. j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 292 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 3330. praćenje napredovanja. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 3330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. suradnju sa stručnim timom (psiholog. bilježnica. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha.2008 . osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. crteža. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi. l) srodne poslove. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. http://www. Normaliziranje govornog ritma i tempa. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu.19. k) vođenje propisane evidencije i administracije. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima.nn.

prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika. http://www. e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.2008 .6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju PODVRSTA 334. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. poticanje na dodatne oblike rada. duševno i duhovno biće.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha 3330. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. d) poticanje razvoja učenikove osobnosti.12. Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama. Strukovni učitelji 3340. na primjer. Ti poslovi uključuju: a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje.14. U toj su skupini zanimanja: 3330. b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3340. Nadgled ostalih radnika može biti uključen. sadržajem. motornim vozilom. metala itd.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.13.19.8. pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 293 of 823 m) nadgled ostalih suradnika. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala. upravljanje zrakoplovom.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida 3330. povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole. STRUKOVNI UČITELJI Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste.6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe 3330. pripremaju i izvode praktičnu pouku. planiranim aktivnostima učenika. vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci.nn.11. tečaju za osposobljavanje i slično. izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja. dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja.htm 18. strukturom. strojevima za obrada drva. STRUKOVNI UČITELJI Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe 3330.6. c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika. sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke. upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima. vrednuju učeničke uradke.

14.24.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora 3340.17.6 strukovni učitelj strojne energetike 3340.19. h) održavanje sata razrednika.6 strukovni učitelj strojne obrade metala 3340.03.6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima 3340. i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike 3340.23.6 strukovni učitelj računalne tehnike http://www.15.6 strukovni učitelj montaže strojeva 3340.18.6 strukovni učitelj klasičnoga baleta 3340. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.01.6 strukovni učitelj crne metalurgije 3340.6 strukovni učitelj ručne obrade metala 3340.6 strukovni učitelj brodogradnje 3340. k) nadgled ostalih suradnika..11.6 strukovni učitelj rudarstva 3340.26.2008 .21.02.04. U toj su skupini zanimanja: 3340.6.6 strukovni učitelj u športu 3340.6 strukovni učitelj telekomunikacija 3340.nn.13.12.16.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 294 of 823 f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima. j) srodne poslove.6 strukovni učitelj obojene metalurgije 3340.8.6 strukovni učitelj elektrotehnike 3340.19. g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.20.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj održavanja strojeva 3340.6 strukovni učitelj primarne obrade drva 3340.25.htm 18.6 strukovni učitelj finalne obrade drva 3340.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike 3340.

31.46.6 strukovni učitelj zračnoga prometa 3340.47.6 strukovni učitelj zaštite na radu 3340.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije 3340.43.19.36.33.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije 3340.48.6.50.51.52.6 strukovni učitelj niskogradnje 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.40.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova 3340.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije 3340.32.28.2008 .41.38.37.53.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije 3340.6 strukovni učitelj hidrogradnje 3340.27.42.44.34.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala 3340.htm 18.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije 3340.6 strukovni učitelj prometa 3340.nn.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj unutarnjega prometa 3340.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije 3340.35.6 strukovni učitelj konfekcije 3340.39.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa 3340.6 strukovni učitelj protupožarne zaštite 3340.30.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 295 of 823 3340.6 strukovni učitelj PT prometa 3340.6 strukovni učitelj riječnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije 3340.29.6 strukovni učitelj tehnologije papira 3340.6 strukovni učitelj visokogradnje 3340.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna 3340.6 strukovni učitelj geodezije 3340.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove http://www.8.45.49.

6 strukovni učitelj stočarstva 3340.htm 18.19.80.6 strukovni učitelj šumarstva 3340.6 strukovni učitelj veterinarstva 3340.04.6.82.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije 3340.04.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike 3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA http://www.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI 3340.6 strukovni učitelj melioracije 3340.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU 3340.66.88.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.84.nn.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA 3340.65.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU 3340.2008 .92.62.6 strukovni učitelj ugostiteljstva 3340.64.61.04.69.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije 3340.83.6 strukovni učitelj zubne protetike 3340.68.04.91.70.4 suradnik u praktičnoj nastavi DODATAK: 3340.6 strukovni učitelj slastičarstva 3340.6 strukovni učitelj fizioterapije 3340.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva 3340.81.87.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 296 of 823 3340.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike 3340.86.67.6 strukovni učitelj 3340.6 strukovni učitelj kozmetologije 3340.63.6 strukovni učitelj domaćinstva 3340.8.6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike 3340.85.6 strukovni učitelj njege bolesnika 3340.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.04. zapošljavanjem.46.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 297 of 823 3340.24. kao i zabavom.46.24.44.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA 3340. izdavanje isprava i dozvola i policijske službe. izdavanjem isprava i dozvola. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa. pravnih.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE 3340. djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE 3340. http://www.6.2008 . športom i religijom.24.04. trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA 3340.8. dizajniranje proizvoda. obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu.46. posredovanje pri zapošljavanju. socijalnom skrbi. statističkih i ostalih usluga.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA 3340.16.46. u knjigovodstvu.htm 18.6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI 3340.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA 3340.6 INSTRUKTOR VOŽNJE 3340.53.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA 3340. društveno-humanistički.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE 3340. poslovima kriminalista. organiziranje putovanja. prodaje. porez. socijalnu skrb i socijalni rad. posredovanje u zapošljavanju. pravnim. porezom. rad u službama trgovačkog društva.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA 3340. pružanje poslovnih usluga kao posrednik.46.46. statističkim i ostalim uslugama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima. umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja. poslove u zabavi i športu.91.6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VRSTA 34.46. vođenja dijelova računovodstva.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA 3340.nn. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski. izradu unutrašnjih dekoracija. osiguranjem i vlasništvom.19. državnih aktivnosti u svezi s carinom.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA 3340. obavljanje nekih vjerskih poslova.

Komercijalisti u prodaji 3416. Nabavljači 3417. djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova. nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama. Zastupnici osiguranja 3413.8. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama. procjenu vrijednosti roba. Stručnjaci za socijalni rad 347. zabavljači i športaši 348. Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire. organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kupnju roba i usluga u ime društava. usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge. Financijski i prodajni stručnjaci d. http://www. deviza. uključivši tehničke uređaje i opremu. Administrativnoposlovni stručnjaci 344.19. Ostali vjerski stručnjaci PODVRSTA 341. procjenjuju vrijednost roba. Posrednici nekretninama 3414. roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime.nn. Službenici državne uprave 345. prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika. nekretnine. devize. privatni detektivi i srodni stručnjaci 346.6. Posrednici vrijednosnim papirima 3412. Procjenitelji i dražbovatelji 3419. Organizatori putovanja i srodna zanimanja 3415. savjetovanje i prodaju polica osiguranja. Posrednički stručnjaci 343.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 298 of 823 Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 341.n.2008 . Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3411. Dizajneri. Kriminalisti. jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina. Financijski i prodajni stručnjaci 342.htm 18. različite tipove osiguranja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

a) srodne poslove. uključivši devize. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice. dionica. založnica i ostalih financijskih dokumenata). 3411.11. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta.11.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac DODATAK: 3411. b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje.19. d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize.nn. dionice.8. ostale tipove osiguranja.2008 . osiguranje u slučaju nesreće.12.htm 18.12. ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje. b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica.6 BROKER 3411.6.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima 3411. c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima. b) nadgled ostalih suradnika. opseg osiguranja i uvjete plaćanja. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 299 of 823 3411. životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima. založnice i ostale financijske dokumente).6 DILER 3412. U toj su skupini zanimanja: 3411.11. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati. trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu.6 BURZOVNI BROKER 3411. novčano. automobilsko. pomorsko i osiguranje protiv požara. c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup.6 službenik u osiguranju DODATAK: 3412.13.8.htm 18. b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje. iznajmljivanja ili zakupa. e) srodne poslove.11.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU 3412. U toj su skupini zanimanja: 3412.6 zastupnik osiguranja 3412. kupnju.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU 3412. c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 300 of 823 d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte. d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU 3412.13.6 zastupnik pomorskog osiguranja 3412. uređaje i rizike.12. f) nadgled ostalih suradnika.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU 3413.19. POSREDNICI NEKRETNINAMA Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA 3412.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.11. iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina.13. obično u ime klijenata i na temelju punomoći.11.13. f) nadgled ostalih suradnika.nn.6 POSREDNIK OSIGURANJA 3412.13. U toj su skupini zanimanja: http://www. za vrijeme i poslije zakupa.6. uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca.2008 .

U toj su skupini ova zanimanja: 3414. f) nadgled ostalih suradnika.htm 18. troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja.41.11. d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o dostupnosti.12.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA http://www.8.11. b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija. e) srodne poslove.11.6 šef recepcije 3414.6 TUROPERATOR 3414.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva 3414.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 301 of 823 3413. te naplatu. davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima.11.6 posrednik nekretninama DODATAK: 3413.nn.6 organizator putovanja 3414.11. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja. c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima.11.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE 3414.41.6 komesar broda 3414.6 ORGANIZATOR IZLETA 3414.19.31.2008 .21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 PUTNIČKI AGENT 3414.11.11.6.6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA 3414. određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor.6 turistički animator DODATAK: 3414.6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA 3414. utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima.

društvima koja prodaju robu na malo i ostalima. f) srodne poslove.6 voditelj poslovnice prodaje 3415.31.21.16.15.22. uključujući uređaje.5 poslovođa trgovine 3415.6 komercijalist unutarnje trgovine 3415.5 poslovođa skladišta 3415. c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe. b) prodaju tehničke opreme.6 tehnički zastupnik trgovine 3415.11.6 voditelj distributivnih poslova 3415.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.6 komercijalist vanjske trgovine 3415.6 komercijalist 3415.12.5 trgovački putnik 3415.13. te pružaju potrebne obavijesti.8.25.5 akviziter 3415.nn.2008 .6 tržni nadzornik DODATAK: 3415. uključivši i prodaju putem kataloga. d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču. trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko. e) provođenje tržnog reda na tržnicama.23.6 voditelj skladišnog poslovanja 3415. U toj su skupini zanimanja: 3415.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 302 of 823 3415.19. ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima.14. opremu i tehničke proizvode. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima.11.24.6 KOMERCIJALNI REFERENT http://www. KOMERCIJALISTI U PRODAJI Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko. g) nadgled ostalih suradnika.

6 ŠEF SKLADIŠTA 3416.24.11.16.2008 .16. d) nadgled ostalih suradnika.6 REFERENT VELEPRODAJE 3415.21.14. određivanje količina i kvalitete narudžbe. b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama.6 VIDEODISTRIBUTER 3415.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 303 of 823 3415.nn.23. komercijalnih i ostalih društava i ustanova.6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ 3415.24.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE 3415.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE 3415.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA 3415.6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA 3415.12.12.6. http://www.8.5 POSLOVOĐA SILOSA 3415.25.11.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE 3415. troškova.6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 3415.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE 3415.5 AKVIZITER OGLASA 3415.23.24.11.6 AUDIODISTRIBUTER 3415. datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora.23. NABAVLJAČI Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih. sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.5 POSLOVOĐA DISKONTA 3415. Ti poslovi uključuju: a) pregovore i ugovaranje nabave opreme.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA 3415.6 EKONOMIST TRGOVINE 3415.19.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI 3415.htm 18. državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju.13.6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 3415.14. c) srodne poslove.

12. osobnog i obiteljskog vlasništva.12. automobila. U toj su skupini zanimanja: 3417. procjenjuju štete u osiguranju.8. umjetničkih predmeta.6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 3419. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu.6 nabavljač 3416.nn. nakita i ostalih predmeta.11. http://www.N.6 dražbovatelj DODATAK: 3417.14.12.13. d) srodne poslove.11.21.6 procjenitelj 3417.6 voditelj poslovnice nabave DODATAK: 3416.6 procjenitelj umjetnina 3417.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 304 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3416.5 procjenitelj nakita 3417.6 VODITELJ ODJELA NABAVE 3417.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. umjetničkih djela.19.htm 18. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. nekretnina.2008 .6 procjenitelj osiguranja 3417.13.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI 3416.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI 3416. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina. industrijskih uređaja. Na dražbama prodaju robu i imanja. b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja.11. živog inventara (stoke). robe.11. c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine.6. nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju. e) nadgled ostalih suradnika.

21. nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pozajmljuju novac. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.12. i za projekte.8. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja. obavljaju carinske formalnosti.6 ekonomist za hoteljerstvo 3419. obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO PODVRSTA 342. obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi. prodaju na lizing. prodaju poslovnih usluga kao što su npr. sudjeluju u marketinškim poslovima.22. Trgovački posrednici 3422.6. Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita.6 ekonomist za kredite 3419. uspostavu poslovnih kontakata.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje 3419. POSREDNIČKI STRUČNJACI Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača. kupuju i prodaju potrošnu robu.htm 18. posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika. dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja.6 pozajmljivač novca DODATAK: 3419. kao i pri objavljivanju knjiga. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 3421. provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu.6 posrednik prodaje na lizing 3419.6 ekonomist marketinga 3419.13. na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove. korištenje kreditnih kartica. Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe. prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija.19.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 305 of 823 Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci). U toj su skupini zanimanja: 3419. izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela.13. Špediteri i otpremnici http://www.15.6 ekonomist za poljoprivredu 3419. dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.11.2008 . nalaženje radnika za različita radna mjesta.

6 brodarski broker DODATAK: 3421. određivanje rezervnih cijena. osiguravaju robu na zahtjev komitenata.8.11.2008 . U toj su skupini zanimanja: 3421.htm 18. obavljaju posebne i druge poslove za komitenta. e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata.6 POSREDNIK ZA ROBE 3421. sredstva i načina prijevoza. Posrednici pri zapošljavanju 3429. 3421.6 trgovački posrednik 3421.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi.6. b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim. posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga.21. b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta. TRGOVAČKI POSREDNICI Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu. f) srodne poslove. http://www. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora. pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba.11. g) nadgled ostalih suradnika. otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu.11.6 MEŠETAR 3421.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 306 of 823 3423. ŠPEDITERI I OTPREMNICI Špediteri organiziraju dopremu.nn.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER 3422.19.n. Poslovni posrednici d. obavljaju carinske formalnosti u uvozu. izvozu i provozu robe.

6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA 3422.16. h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 transportni agent 3422.16.6. kontejnera i drugo). e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu. g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA.12.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.11.6 pomorski agent 3422.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA 3422.8. U toj su skupini zanimanja: 3422. k) nadgled ostalih suradnika.16.12.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK 3422. uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE http://www.6 špediterski carinski deklarant 3422.6 tarifer 3422.6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA 3422.6 špediter DODATAK: 3422.16. d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona. izvozu i provozu.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE 3422.2008 . i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe.15.6 CARINSKI POSREDNIK 3422.6 službenik zbirnog prometa 3422.15.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT 3422. f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica.htm 18.12.14.13. izračunavanje cijena prijevoza.16. vagona.nn.19. j) srodne poslove.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 307 of 823 c) obavljanje tarifnih poslova.

e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju. Ti poslovi uključuju: a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima. Ovdje bi se.htm 18.11. (Posrednički stručnjaci).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 308 of 823 3423. prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja. kao i o objavljivanju knjiga. na primjer. b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi.6 posrednik pri zapošljavanju DODATAK: 3423. upućivanje radnika poslodavcu. trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte. pripremi i izvođenju predstava te snimanju. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca.6 savjetodavac pri zapošljavanju 3423.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 3429.11.nn. d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prijevoznih i sličnih usluga. U toj su skupini zanimanja: 3423.2008 .6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3423.N.12. izvođenju i prodaji glazbenih djela. posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša. g) nadgled ostalih suradnika. POSLOVNI POSREDNICI D. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca. c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično.8. f) srodne poslove. davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija.19. Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342.6. broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično.12. b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja. zabavljača i umjetnika.

Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja.16. statističkih i aktuarskih podataka. e) srodne poslove.6 ženidbeni posrednik 3429.17.6 posrednik za kredite 3429. dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju.11.6 UMJETNIČKI AGENT 3429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 309 of 823 c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje.14.11.6.nn.6 ŠPORTSKI MENADŽER PODVRSTA 343.6 IMPRESARIO 3429. obrađivanje i prezentiranje matematičkih. proučavanje i sažimanje zakona. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske.8. prikupljanje.6 posrednik za športaše 3429.11. u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2.6 posrednik za izložbene prostore DODATAK: 3429.13. vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama.19. dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica. propisa i drugih dokumenata.2008 . U toj su skupini zanimanja: 3429. d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu. http://www.6 CASTING DIRECTOR 3429.11.htm 18.6 AUTORSKI AGENT 3429.6 posrednik informacija 3429.11. f) nadgled ostalih suradnika.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih.12.6 posrednik komisijske prodaje 3429.6 posrednik za umjetnike 3429. vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju.12.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode zapisnike i bilješke o poslovanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 310 of 823 Ova podvrsta ima skupine zanimanja: 3431. OSNOVNE. Poslovni tajnici 3432. Statističko-matematički stručnjaci 3431. b) prikupljanje informacija. Ti poslovi uključuju: a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki. VRSTE ZVANJA 3431.8. U toj su skupini zanimanja: 3431. nadziranje izdataka. Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva 3434. planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja.19. f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja.11.11. PRISTAV II.11. skupova. sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima. Pravni i srodni poslovni stručnjaci 3433.nn. i) obavljanje srodnih poslova. skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke.6 TAJNIK ŠKOLE.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK. e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima. c) izbor zahtjeva za sastanke. predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka. d) pomoć u pripremi proračuna. dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju. POSLOVNI TAJNICI Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske.2008 . PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI http://www. h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju.6 poslovni tajnik DODATAK: 3431. SREDNJE 3432.htm 18. j) nadgled ostalih suradnika. g) vode zapisnike o radu skupština.6.

8. c) pripremu izvješća o poreznim obvezama.6. uključujući i ona koja se odnose na osiguranja. uz nadzor računovodstvenih stručnjaka. b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja. f) obavljanje srodnih poslova.6 PRAVNIK 3433.2008 .11.11. d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina. Ti poslovi uključuju: a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama.6 upravni pravnik DODATAK: 3432. VRSTE ZVANJA.11. U toj su skupini zanimanja: 3432. propisa. PRAVNA SLUŽBA 3432. g) nadgled ostalih suradnika. potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije.19. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama.6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT 3432.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT 3432.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona. c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve.nn. dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju.6 PRISTAV II.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 311 of 823 Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija.11. e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije. pravnih spisa i relevantnih dokumenata. b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja. samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa.11.

22.6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA 3433.6 kontrolor internog poslovanja 3433.22. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA 3433.6 ekonomist za kalkulacije 3433. ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu.6 voditelj analitičkog knjigovodstva 3433.22.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA 3433. U toj su skupini zanimanja: 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA 3433.22.htm 18.2008 .11.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA 3433.6 ekonomist DODATAK: 3433.6.23.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3433.22. f) srodne poslove.13.6 knjigovođa bilancist 3433.8.6 VODITELJ KALKULACIJA 3433.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA 3433.13.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE 3433.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA 3433. e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva.6 ekonomist računovodstva i financija 3433.22. g) nadgled ostalih suradnika.22.31.23.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova 3433.11.22.6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA http://www.21.23.22.nn.6 VODITELJ LIKVIDATURE 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA 3433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 312 of 823 d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja.22.19.

U toj su skupini zanimanja: 3434.19. srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 STATISTIČAR. aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih.23. popis stanovništva i slična istraživanja.6 EKONOMSKI SURADNIK 3434.31.6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA 3434. statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija. aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja. g) primjenu znanja o matematičkim. održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja.11. obradi i prezentiranju matematičkih.6 statističar DODATAK: 3434.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA 3433. i) nadgled ostalih suradnika. f) pripremu matematičkih.23. b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja.11.2008 . c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 313 of 823 3433.6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA 3433. h) srodne poslove. aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija. PRISTAV II.6 VIŠI STATISTIČAR http://www.11. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.nn.htm 18. d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja. VRSTE ZVANJA 3434. obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122).8.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA 3433.23.6. e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih. statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 314 of 823 3434. direktora (122 i 123). Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima.6.11. Upravni službenici za dozvole i isprave 3445. Državni službenici za socijalnu skrb 3444. CARINICI Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila. kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa. ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe. http://www. STATISTIČAR VODITELJ 3434. podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima.6 VIŠI STRUČNI REFERENT. uvoz i izvoz robe. podizanje i uporabu građevina.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR PODVRSTA 344. socijalnu skrb i slične aktivnosti. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 3441. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112).n.8. Carinici 3442. osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima. putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima. Državni službenici d.11.2008 .nn. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja. Matičari 3449.htm 18. Poreznici 3443. Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2. uvozom i izvozom roba.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave. Ti poslovi uključuju: a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba.19.11. poreze. osnivanjem tvrtki.6 INŽENJER STATISTIKE 3434. b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde. Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila. 3441. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu. pravila i propise koji se odnose na državnu granicu.

kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza.2008 . b) ispitivanje prijava poreza. f) srodne poslove.11.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona. U toj su skupini zanimanja: 3442. POREZNICI Poreznici ispituju porezne prijave. pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke. a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene. c) srodne poslove. PRISTAV 3442.4 CARINIK III.6 poreznik 3442.6 carinik 3441.htm 18.11. kada je to nužno.4 porezni službenik http://www.12. propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza. po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade.11.nn. d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe. kupoprodajne ugovore.6 CARINIK . trošarina.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 315 of 823 c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta. U toj su skupini zanimanja: 3441.11.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441. taksi. PRISTAV 3441.6 CARINIK II. VRSTE ZVANJA.4 carinski službenik DODATAK: 3441. pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana. g) nadgled ostalih suradnika. pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti.19.12. e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga. propisane knjige poslovanja i druge dokumente. d) nadgled ostalih suradnika. kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza. VRSTE ZVANJA.

jesu li ispunjeni i specifični uvjeti. u novcu ili u naturi.nn. c) srodne poslove. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE Upravni službenici za izdavanje dozvola. i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva. ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana.11. O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene. isprava i sl. osobnih iskaznica. http://www. udruge i sl. U toj su skupini zanimanja: 3443. ispituju podnijete zahtjeve. propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pojedinaca.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. osnivanje ustanove.6 POREZNIK.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 316 of 823 DODATAK: 3442.11.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava DODATAK: 3443.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI 3444. d) nadgled ostalih suradnika. npr.19. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda).6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. VRSTE ZVANJA 3442. b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći. isprave i sl. zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd. po čijim uputama i nadzorom rade.8.htm 18. dobivanje putovnica. odobrenja. o pravilnom shvaćanju zakona. za uvoz ili izvoz roba. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu.) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina.6.11. građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina. VRSTE ZVANJA 3443.2008 .11. uvjerenja. PRISTAV II.11.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. vozačkih dozvola itd. VRSTE ZVANJA 3442.

8. o rođenju.11.htm 18.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE 3444. g) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 317 of 823 b) ispitivanje podnesenih zahtjeva.12.12.6. U toj su skupini zanimanja: 3444.12. smrti i sklopljenom braku.6 upravni službenik za isprave DODATAK: 3444. MATIČARI Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili.19. VOZAČKE DOZVOLE 3444.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA 3444. e) izvještavanje o upisima u državne matice. b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama. smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured.11. U toj su skupini zanimanja: http://www. e) nadgled ostalih suradnika. c) pripreme za sklapanje braka.11.11.6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE.6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 3444.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA 3445. d) srodne poslove. OSOBNE ISKAZNICE.2008 . priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE 3444.11. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige. d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima. državne matice. c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje. Ti poslovi uključuju: a) vođenje državnih matica rođenja. f) srodne poslove.nn.6 upravni službenik za dozvole 3444.

4 matičar DODATAK: 3445. privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti http://www. VRSTE ZVANJA 3445.4 MLAĐI MATIČAR III.htm 18. vrste zvanja p. vrste zvanja 3449. KRIMINALISTI.02. 3449.6 STARIJI PRISTAV II. II. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.11.6 voditelj matičnog ureda 3445.n. VRSTE ZVANJA 3445.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II.n.N.02.11.4 STARIJI MATIČAR III.6 pristav II.6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II. vrste zvanja p.03. U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II.2008 . DODATAK: 3449.n.6 MATIČAR.6 namještenik II. II. a nedostaju podatci o konkretnom poslu.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II. VRSTE ZVANJA 3445. prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu. VRSTE ZVANJA 3449.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 318 of 823 3445.8. U toj su skupini zanimanja: 3449.12. VRSTE 3449. VRSTE ZVANJA 3449. VRSTE ZVANJA 3449. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. vrsti zvanja.6 STARIJI MATIČAR. VRSTE ZVANJA 3449.03.21. vrste zvanja 3449.11.6 voditelj odjeljka II.6 MLAĐI PRISTAV II.21.21. 3449. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 345.21.01. VRSTE ZVANJA 3445.6 voditelj ispostave II.nn.6 inspektor II.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.21.6.6 predstojnik pododsjeka II.4 MATIČAR III.21. vrste zvanja 3449. vrste zvanja p.11.

uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti. obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja. okolnosti ili ponašanja osoba. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba.nn. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.11.6 kriminalist 3450. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela.19. f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju. prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama. prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja. privatni detektivi i srodni stručnjaci 3450.6 privatni detektiv DODATAK: http://www. novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba. KRIMINALISTI.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima. s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja. U toj su skupini zanimanja: 3450.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 319 of 823 obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala. h) srodne poslove. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja. d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba. Kriminalisti.8. po nalogu ili u okviru nadležnosti. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3450. a vezane su za institucije. e) istraživanje institucija. g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage.21. c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite.6 voditelj zaštitarskih poslova 3450.2008 .22. ispitivanje sumnjivog ponašanja. b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna. i) nadgled ostalih suradnika. ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata.6. čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 320 of 823 3450. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.19. http://www.6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU PODVRSTA 346. ocjenjivanje. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. e) planiranje.2008 .8. pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu.6.21. Socijalni radnici 3460.htm 18.6 ŠEF SIGURNOSTI 3450. c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima. unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima. b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.21.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ 3450. h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3460. rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. i) planiranje. Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6 socijalni radnik u obrazovanju 3460.12.6 socijalni radnik u pravosuđu 3460.htm 18.2008 . čitaju informacije preko radija i televizije. sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću.nn.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 321 of 823 j) srodne poslove. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI Kulturno-umjetnički. Dizajneri. Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda.6. DIZAJNERI. zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici. Viši arhivski službenici http://www.15.6 socijalni radnik u domu 3460.16. televizijski i ostali spikeri 3473.12. Mađioničari. U toj su skupini zanimanja: 3460.6 socijalni radnik u centru 3460.6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 3460. izradu planova unutrašnjih dekoracija.11.6 socijalni radnik u zdravstvu 3460. zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici. Športaši i srodna zanimanja 3476.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3471. ulici ili u cirkusu. Radijski. informiranje preko radija i televizije. izvođenje zabavnih šala. glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja 3474.19. komičari i srodna zanimanja 3475.13.14.12. zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere.6 socijalni radnik DODATAK: 3460. k) nadgled ostalih suradnika. trikova te teških i spektakularnih akrobacija. dekorateri i aranžeri 3472. sudjelovanje na športskim natjecanjima. Pjevači.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 347.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 3460.

11.4 modelar i konstruktor kožne galanterije 3471. DIZAJNERI.23. d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata. e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora.4 dizajner stakla 3471.6.14.4 modelar i konstruktor obuće 3471. Knjižničari 3471.htm 18.21.16.4 scenski dizajner 3471. g) nadgled ostalih suradnika.2008 .20.19. dekoriranju i reklamiranju.nn.17.6 konstruktor odjeće 3471.6 dizajner tekstila i odjeće 3471. U toj su skupini zanimanja: 3471.19.13. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 322 of 823 3477. javnih zgrada.22. dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju.4 grafički dizajner 3471. DEKORATERI I ARANŽERI Dizajneri. uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima.18.12.6 modelar odjeće 3471. c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici. brodova i ostalih prostora. kuća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova.4 dizajner keramike 3471.4 dizajner kože 3471.4 dizajner interijera http://www. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda.4 dizajner ambalaže 3471.15.4 dizajner obuće i kožne galanterije 3471.

6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE 3471.11.24.4 dizajner 3471.21.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU 3471.42.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER 3471.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU 3471.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU 3471.24.12.24.4 DIZAJNER ODJEĆE 3471.4 KIPARSKI DIZAJNER 3471.51.31.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR 3471.33.11.2008 .41.12.24.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU 3471.12.42.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.6 CRTAČ FILMSKI http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 323 of 823 3471.11. netehnički 3471.4 aranžer 3471.24.24.4 DIZAJNER TEKSTILA 3471.6 dekorater 3471.6 STILIST-MODNI KREATOR 3471.6 ilustrator 3471.24.42.4 maketar 3471.11.6 CRTAČ PLAKATA 3471.4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER 3471.19.htm 18.6.4 tetovirač DODATAK: 3471.4 SLIKARSKI DIZAJNER 3471.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE 3471.32.6 KREATOR ODJEĆE 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.8.4 DIZAJNER KOVINA 3471.6 crtač.24.13.19.

pop. Ti poslovi uključuju: http://www.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ 3472.13. c) intervjuiranje osoba u javnosti.11.6 FAZER CRTANOG FILMA 3471.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove. e) nadgled ostalih suradnika.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA 3472. RADIJSKI. kazalištu.13.6.6 najavljivač programa 3472. noćnim klubovima i ostalim ustanovama. Ti poslovi uključuju: a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji.6 VODITELJ PRIREDBE 3472. na ulici i sličnim mjestima. PJEVAČI.13.6 disko džokej DODATAK: 3472.42. a posebno na radiju i televiziji.6 RADIO VODITELJ 3472.6 spiker 3472. jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 324 of 823 3471.8.19.12. TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI Radijski. televiziji. glazbenici zabavne.6 voditelj u programu 3472. U toj su skupini zanimanja: 3472.13. televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama.42.nn. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA Pjevači. b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju. televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti. u noćnim klubovima.21.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.6 KONFERANSJE 3473.13.42. zabavama.htm 18. rock. vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju. pjevaju i plešu na priredbama.

32.4 klarinetist 3473.34.19.2008 . b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima. s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu.4 saksofonist 3473. e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3473.25. c) plesanje kao solist.22.4 fagotist 3473.4 violist 3473.4 klavirist 3473.39.4 kontrabasist 3473.4 oboist 3473.4 bas gitarist 3473.4 rogist 3473. d) srodne poslove.htm 18.4 klavijaturist 3473. zabavama ili na ulici.12.8.35.4 udaraljkaš 3473.33.6.31.11.4 tubist 3473.36.4 bubnjar http://www.4 violinist 3473.4 pjevač zabavne i narodne glazbe 3473.37.23.38.nn.24.27.4 trubljač 3473.30.29. noćnom klubu ili na ulici.4 flautist 3473.4 pjevač zbora 3473.4 trombonist 3473.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 325 of 823 a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru.4 gitarist 3473.4 violončelist 3473.26.21.28.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

4 KORNIST 3473.4 orguljaš 3473.6 VODITELJ ZBORA 3473.4 PJEVAČ 3473.4 harmonikaš 3473.63.4 tamburaš 3473.6 dirigent zbora 3473.4 poslužitelj orkestra DODATAK: 3473.6.11.4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE 3473.40.44.6 pisac tekstova za pjesme 3473.51.4 glazbenik 3473.8.htm 18.6 šaptač 3473.61.62.34.45.21.6 TEKSTOPISAC 3473.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 326 of 823 3473.6 ŠAPTAČ U DRAMI http://www.43.62.4 inspicijent drame 3473.11.19.41.2008 .45.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.44.4 PJEVAČ POP GLAZBE 3473.43.4 PLESAČ NOĆNOG BARA 3473.4 plesač 3473.4 STRIPTIZETA 3473.nn.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA 3473.11.4 ULIČNI GLAZBENIK 3473.64.42.51.51.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ 3473.51.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE 3473.46.46.6 glazbeni skladatelj 3473.11.4 statist 3473.

16.htm 18.2008 . komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji.15.17. c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina. d) vježbanje životinja i nastupanje s njima.19.4 INSPICIJENT STUDIJA 3474. Ti poslovi uključuju: a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča.17.11.6 komičar 3474.8.62.63.6 ILUZIONIST 3474.14.17.nn.6 kaskader 3474.12.13.14.17.6 AKROBAT 3474. b) izvođenje iluzionističkih trikova.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 327 of 823 3473.6 žongler 3474.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3474. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Mađioničari.6 IMITATOR 3474.6 ŠAPTAČ U OPERI 3473.6 HUMORIST 3474.6 HIPNOTIZER 3474.6 klaun 3474.6 mađioničar 3474.17. trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina.6 artist dreser 3474.6 artist DODATAK: 3474.6 PANTOMIMIČAR http://www. e) srodne poslove. MAĐIONIČARI.6. f) nadgled ostalih suradnika.

6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži 3475.6 RUKOMETAŠ http://www.21. vode športske treninge.6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER 3475.31.6 TENISAČ 3475.11.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER 3475.22.31.11. primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje.6 športaš DODATAK: 3475. b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja.6 SKIJAŠ 3475.6 športski sudac 3475.31.htm 18.6 KOŠARKAŠ 3475.8.12.11. a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu.6 VODITELJ FITNESA 3475.2008 . U toj su skupini zanimanja: 3475.31. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima.31.11.31.nn. d) nadgled ostalih suradnika. c) srodne poslove.6.6 športski trener 3475. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima.21.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE 3475.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 328 of 823 3475.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.6 ŠEF BAZENA 3475.31.6 NOGOMETAŠ 3475.6 VATERPOLIST 3475.6 voditelj športske rekreacije 3475.21.

11.6 VOZAČ NA TRKAMA 3475.6 HOKEJAŠ 3476. posudbu građe.31.6.6 ODBOJKAŠ 3475. U toj su skupini zanimanja: 3476.6 STOLNOTENISAČ 3475. b) obradu knjižnične građe. sudjelovanje u nabavi. izradu statističkih podataka o posudbi.6 BOKSAČ 3475. Ti poslovi uključuju: a) nabavu knjižnične građe. provođenju mjera zaštite građe. sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe.nn. c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva. evidentiranje.6 JAHAČ 3475.31. d) srodne poslove. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe.6 viši arhivski službenik DODATAK: 3476. c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe. skupljanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 329 of 823 3475. organizaciju i izlučivanje knjižnične građe. e) nadgled ostalih suradnika.2008 . organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima.31. KNJIŽNIČARI Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu. d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica. redakciju i kontrolu kataloga.8.31.31. sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. http://www. vođenje evidencija.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR 3477.31.19. katalogizaciju.htm 18. b) davanje obavijesti. pripremu knjižnične građe za obradu podataka.

6.4 mujezin 3480. Nadgled rada suradnika.14.6 teolog 3480. U toj su skupini zanimanja: 3480.8.22.6 jerej 3480. f) srodne poslove. b) srodne poslove.4 sakristan http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.6 knjižničar PODVRSTA 348. Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu. propovijedanje i promicanje učenja religije.19.6 đakon 3480. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 330 of 823 e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.11.4 mualim 3480.12. U toj je skupini zanimanje: 3477.21. posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji. propovijedanje i promicanje učenja religije.6 jeromonah 3480.htm 18. Ostala vjerska zanimanja 3480. Ti poslovi obično uključuju: a) sudjelovanje u vjerskom radu.15. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3480. c) nadgled rada ostalih suradnika. g) nadgled ostalih suradnika.11.2008 . posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.nn.

11. rukovanje telefonskom kućnom centralom.6 IGUMAN 3480.4 ČASNA SESTRA ROD 4.htm 18.6 PROTOJEREJ 3480. izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove. pripremu i kontrolu tekstova za tisak.6 ARHIĐAKON 3480. poslove u vezi s putovanjima. putničke aranžmane. Uredski službenici 42.6.11. unos podataka u računalo.13. Šalterski službenici http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 331 of 823 3480.6 JEROĐAKON 3480. Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 41. vođenje evidencije i dokumentacije inventara.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. davanje informacija i dogovaranje sastanaka. rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima.2008 .6 PROTONAMJESNIK 3480. poslove vezane za poštanske usluge. a posebno one vezane uz rukovanje novcem. bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka. proizvodnje i transporta. pohranjuju. popunjavanje dokumenata.13.12.6 PROTOSINĐEL 3480.13.21.nn.8. pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI Uredski i šalterskih službenici bilježe. Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje.19.6 ARHIMANDRIT 3480.11.6 SINĐEL 3480. poslove u knjižnicama.11. pisanje na pisaćem stroju. vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta. rukovanje novcem.6 PROTOĐAKON 3480. obavljanje tajničkih dužnosti. organiziraju.4 župni asistent DODATAK: 3480.6 IPOĐAKON 3480.23.13.

Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja http://www.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu 4113. Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju. Arhivski. financijskih i ostalih brojčanih podataka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. izračunavanje računovodstvenih. aktuarskih. vođenje knjigovodstva. tajničke dužnosti. statistički i financijski službenici 413. organiziraju. stanja inventara i dostave robe. rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima. Skladišni. razne tajničke dužnosti. pripremu i kontrolu materijala za tisak. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4111. prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku.19. UREDSKI SLUŽBENICI Uredski službenici bilježe. rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje. poslove vezane uz poštanske usluge. obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova. Operatori unosa podataka 4114.8. knjigovodstvenih. uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove. prometni i komercijalni službenici 414. statističkih. vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje. poslove u knjižnicama.nn. računanje. pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Tajnice i srodna zanimanja 412. knjižnični i poštanski uredski službenici 419. uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima.htm 18. popunjavanje dokumenata. Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 411. Knjigovođe. unos podataka u računalo.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 332 of 823 VRSTA 41. Ostali uredski službenici PODVRSTA 411. vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta. statističke i druge brojčane podatke. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA Tajnice. proizvodni. unos podataka u računala i elektronske uređaje. rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva.6. Daktilografi i stenodaktilografi 4112.

8. dolazu i tranzitu. c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: http://www.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 333 of 823 4115.4 stenodaktilograf DODATAK: 4111. e) nadgled ostalih suradnika. b) prepisivanje na stroju. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama.4 ZAPISNIČAR 4112. pišu spise na papiru.4 daktilograf 4111. d) srodne poslove.11.2008 .11. te posredovanje telegrafskih veza u polazu. Upisivanje i uređivanje teksta u računalu. f) srodne poslove.4 VODITELJ DAKTILOBIROA 4111. g) nadgled ostalih suradnika. b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.6. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom. c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva.19. Tajnice 4111. d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu.htm 18. e) rukovanje telefaksom.11. Ti poslovi uključuju: a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije. Ti poslovi uključuju: a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu. U toj su skupini zanimanja: 4111.

c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka. koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom.5 operator za unos GIS podataka DODATAK: 4113. diskove i magnetske vrpce).19. te ispravak uočenih pogrešaka. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.3 telegrafist 4112.21.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 334 of 823 4112. b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA 4114.3 kontrolor telegrafskog prometa 4112.8.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST 4113. koristeći se zaslonom i tipkovnicom. Ti poslovi uključuju: a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka.htm 18.4 operator za unos podataka 4113. c) srodne poslove.6. http://www. e) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija. OPERATORI UNOSA PODATAKA Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete.11. čitačem i/ili digitalizatorom. b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka.12.11.11. d) srodne poslove.2008 . KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje.4 operator računala za tekst DODATAK: 4112.11. U toj su skupini zanimanja: 4113.12.

bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa. pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta.6.11. prate primljenu i odaslanu poštu.11.2008 .4 SEKRETARICA PODVRSTA 412. Ti poslovi uključuju: a) provjeru i prijepis korespondencije. U toj su skupini zanimanja: 4115.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 4114.4 službenik za izračunavanje 4115. d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju. b) praćenje primljene i odaslane pošte. TAJNICE Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa. c) pregled.htm 18.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 335 of 823 d) nadgled ostalih suradnika.11.12.4 SEKRETARICA REŽIJE 4115.4 knjigovodstveni operator na računalu 4114. f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja). organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja).4 SKRIPTER 4115. h) srodne poslove. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI http://www. i) nadgled ostalih suradnika.11.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 4115.19.4 tajnica DODATAK: 4115. KNJIGOVOĐE. koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima.11. e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja. bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja.11. ispituju zahtjeve za skupove i sastanke. g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu.8.

KNJIGOVOĐE Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje.2008 .8. izračunavanje i isplatu plaće.6. c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova. sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka.14. b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija. Ti poslovi uključuju: a) knjiženje u knjigovodstvu. koji služe za knjiženje u knjigovodstvu. g) srodne poslove. d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa. e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva.19.4 financijski knjigovođa 4121. f) izračunavanje plaća.11.nn.4 službenik obračuna plaća http://www.htm 18.4 konter 4121.4 knjigovođa zaliha 4121. knjigovodstvene.15. sabiru i izračunavaju računovodstvene.13. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.12. rukovanje gotovinom. U toj su skupini zanimanja: 4121. h) nadgled ostalih suradnika.4 saldakontist 4121. Financijski i statistički službenici 4121. prikupljanje.4 likvidator 4121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 336 of 823 Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju. Knjigovođe 4122. financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa.16. statističke. računovodstva i obračunima. uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4121.

14.21. POSLOVNICA 4121.4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA 4121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 337 of 823 4121.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 4121.17.4 EKONOMSKI TEHNIČAR 4121.6. d) obavljanje jednostavnijih kreditnih.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA 4121. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija.htm 18. b) izračunavanje zbrajanje.4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA 4121.2008 .11.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA 4121.16.18.21. posredničkih pristojbi i taksi.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA 4121.14. c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju. http://www.16.8.4 knjigovođa 4121. sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava.17. prosjeka. postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku.21.4 kalkulant 4121.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA 4121.16.4 KNJIGOVOĐA KUPACA 4121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA.nn.11.4 ekonomski službenik DODATAK: 4121.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT 4122.19.17. deviznih i poslova platnog prometa.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA 4121.4 SREDNJI EKONOMIST 4121.4 ROBNI KNJIGOVOĐA 4121.17.21.

4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE 4122.4 službenik deviznoga poslovanja 4122.4 statistički službenik DODATAK: 4122.13.nn.4 REFERENT PLATNOG PROMETA 4122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 338 of 823 e) vođenje evidencija obveznica.13.12. U toj skupini su zanimanja: 4122.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE.4 OPERATOR S.4 bankovni službenik 4122.15.14.11.14. g) nadgled ostalih suradnika.4 REFERENT DOZNAKA 4122.F.4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE 4122.4 službenik obrade osiguranja 4122.4 VODITELJ SMJENE U BANCI 4122.T.htm 18.4 DISPONENT SREDSTAVA 4122.11. ČLANSTVO 4122.14. koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca.12.16.11.12.12.I. 4122.19.4 KREDITNI REFERENT 4122.11.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA 4122.4 službenik za vrijednosne papire 4122.4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA 4122.21.8.4 REFERENT U ODJELU DIONICA 4122.6. f) srodne poslove.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dionica i ostalih vrijednosnih papira.11.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE http://www.4 službenik platnoga prometa 4122.W.15.14.13.4 DEVIZNI REFERENT 4122.2008 .4 kreditni službenik 4122.

4 STATISTIČAR. izrađuju i čuvaju dokumentaciju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 339 of 823 4122. proizvodni.4 FINANCIJSKI REFERENT 4122.16.6. Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe. Prometni uredski službenici 4134.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE 4122.4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT 4122. VRSTE ZVANJA 4122. robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. STARIJI PRISTAV III. materijala na zalihi i izdanog materijala.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. Ti poslovi uključuju: http://www. O tome vode evidenciju.21.htm 18. SKLADIŠNI. Uredski službenici u proizvodnji 4133. VRSTE ZVANJA 4122.8. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Skladištari primaju.16. čuvaju i isporučuju robu.19.15.4 ANKETAR PODVRSTA 413. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI Skladišni.16. operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa.nn.2008 . izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4131.15. prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe.15. prodaji i iznajmljivanju 4131.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. robe na zalihi ili odaslane robe. vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa.21. Skladištari i srodna zanimanja 4132. PRISTAV III.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE 4122.21. primljenog proizvodnog materijala.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. PROIZVODNI. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. Službenici u nabavi.4 STATISTIČAR.16.

4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA 4131. izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije. c) primanje.13. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI http://www.12. d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene.4 skladišni službenik 4131.12.4 IZDAVAČ ALATA 4131.11.12.2008 .14. b) vođenje evidencija o zalihama.6.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 340 of 823 a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA 4131. izvještavanje o stanju zaliha. f) nadgled ostalih suradnika.htm 18.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI 4131.4 ekonom DODATAK: 4131.4 KLIŠOTEKAR 4131. e) srodne poslove.2 pomoćni skladištar 4131.8.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE 4131. skladištenje i izdavanje alata.13.4 SKLADIŠTAR SILOSA 4131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. provjeru izdavanja robe. rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije.nn. U toj su skupini zanimanja: 4131.31.4 rekviziter 4131.12.31.4 ORUŽAR 4131.13.4 skladištar 4131.12.4 skladištar alata 4131.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE 4131.4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA 4131.21.4 VODITELJ EKONOMATA 4132.19.13.12.

13. U toj su skupini zanimanja: 4132. b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija.4 POENTER 4133. g) srodne poslove. e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima. b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta. predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 341 of 823 Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju. vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu.nn. radnih lista.8. kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača.6. utovar i istovar http://www.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija. te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji. d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet. c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga.4 evidentičar normativa 4132. Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama. f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima. cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje.19.2008 . d) ispis izdatnica materijala.12. c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija. h) nadgled ostalih suradnika.4 evidentičar u proizvodnji DODATAK 4132.13.4 evidentičar radnih lista 4132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

4 prometnik vlakova 4133.4 službenik lučke kapetanije DODATAK: 4133.4 prometnik u cestovnom prometu 4133.4 tehničar za prekrcaj 4133.11.11.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU http://www.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU 4133.nn.4 zrakoplovni prometnik 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 342 of 823 vozila i uskladištavanje robe u tranzitu.4 tehničar unutrašnjeg transporta 4133.41. izdavanje pomorskih knjižica.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU 4133.8. U toj su skupini zanimanja: 4133.4 tehničar za sigurnost prometa 4133.6. h) srodne poslove.19.11.17.12.16.4 tehničar cestovnog prometa 4133.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe 4133.11.15.2008 . f) pripremu izvješća za rukovoditelje.14. kao što je popis putnika i iskaz tereta.htm 18.11. nadzor održavanja reda u lukama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.51.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU 4133.19.20. e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet.13.4 raspoređivač u cestovnom prometu 4133.3 vlakovođa 4133.4 prometni tehničar 4133. i) nadgled ostalih suradnika.18. g) raspored plovila unutarnje plovidbe.4 špeditersko agencijski službenik 4133.12.

4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR 4133.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA 4133.31.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE 4133.12.13.6.2008 .19.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 4133.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA 4133.13.nn.16.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA 4133.12.13.17.13.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA 4133.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA 4133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ŠEF GARAŽE 4133.4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET 4133.4 LUČKI TEHNIČAR 4133.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA 4133.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU 4133.18.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.4 OPSERVER P/O ROBE 4133.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE 4133.15.13.4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA 4133.4 ŠEF EC VLAKA 4133.18.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA 4133.20.8.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 343 of 823 4133.13.17.18.31.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU 4133.12.31.17.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU 4133.htm 18.13.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA 4133.17.4 REFERENT TRAGANJA http://www.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR 4133.17.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE 4133.16.4 PROMETNIK TRAMVAJA 4133.18.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 4133.

31. e) nadgled ostalih suradnika.31.4 PLANER POSADA STJUARDESA 4133.4 ASISTENT KOORDINATOR 4133. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 344 of 823 4133. vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe. praćenje izvršenja ugovora.31. kontaktiranje sa špediterima.4 BALANSER AVIONA 4133. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU Službenici u nabavi.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI 4133. plovila. sobe.19.4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI 4133.6. odjeću.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA 4133.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU 4133.4 PLANER POSADA COCKPIT 4133. izdavanje dispozicija. soba.31. suradnju u rješavanju reklamacija. izradu kalkulacija. U toj su skupini zanimanja: http://www. evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije. vode komercijalne evidencije i dokumentaciju.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP) 4133.31.51. prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta.PARKER 4133.4 PRORATIST 4133. b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta. naplatu usluga. prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO 4133. pripremu spisa za pregovore i carinjenje.31. razne opreme.htm 18. d) srodne poslove.31.2008 .8. videokazeta.31.31. pisanje računa.4 STARTER .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA 4133.4 REFERENT ZA DOZVOLE 4133. rade kalkulacije. videokazete.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET 4134. iznajmljuju vozila. SLUŽBENICI U NABAVI.31.31. vođenje spisa o uslugama. evidenciju ostalih komercijalnih spisa. c) iznajmljivanje vozila. raznu opremu. odjeće.31.31.nn.

11.4 IZNAJMLJIVAČ ALATA 4134.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 iznajmljivač vozila 4134.4 iznajmljivač plovila 4134.4 službenik u distribuciji 4134.4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA 4134.4 komercijalni službenik 4134.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME 4134.6.4 fakturist 4134.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE 4134.26.24.13.4 službenik nabave 4134.4 iznajmljivač odjeće 4134.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 4134.4 POSTELJAR 4134. ARHIVSKI.13.13.4 videotekar 4134.19.13.17.16.23.2008 .23.25.4 brodarski brokerski službenik 4134.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE 4134.26.21.8.22.17.4 DISPONENT OTPREME ROBE 4134.4 povjerenik osiguranja 4134.4 iznajmljivač soba 4134.15. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI http://www.4 iznajmljivač opreme DODATAK: 4134.12.26.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI PODVRSTA 414.16.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 345 of 823 4134.nn.26.13.htm 18.4 NAKUPAC STOKE 4134.4 službenik prodaje 4134.4 KOMERCIJALNI KALKULANT 4134.11.

izdavanje i vraćanje knjiga. ispravljanje teksta.12. pripremaju podatke za obradu. sudjelovanje u postavljanju izložbi. muzejima i poštanskim uredima.4 arhivski službenik 4141. f) nadgled ostalih suradnika. razvrstavanje i urudžbiranje spisa. Ti poslovi uključuju: a) nabavu i obradu knjižnične građe. obrađuju i posuđuju knjižničnu građu. pregledaju tekst za tisak. muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama.4 voditelj pisarnice 4141.8.2 pomoćni arhivski službenik 4141.4 muzejski službenik DODATAK: http://www. Poštari 4143. Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa. knjižnični.11. pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4141. KNJIŽNICA I MUZEJA Službenici arhiva. SLUŽBENICI ARHIVA. c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta. knjižnicama. posudbu knjižnične građe.nn. b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.13. muzeja. bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda.2008 . kao i iz trgovačkog društva i unutar njega.21. Službenici arhiva. U toj su skupini zanimanja: 4141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 346 of 823 Arhivski. razvrstavanje. muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. knjižnica i muzeja 4142. e) srodne poslove.htm 18. gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa.19. obavljanje različitih uredskih poslova. isprava i ostalih spisa. ravrstavaju.6. Šifranti i korektori 4141. nabavu i obradu knjižnične građe. d) ručno adresiranje okružnica i omotnica. šifriranje.4 pomoćni knjižničar 4141. bilježe i isporučuju poštu.

c) prijevoz poštanskih pošiljaka.razvrstavanje u prispjeću.4 VODITELJ EKSPEDITA 4141.6.31.8. uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka.13.13. prijevoz. POŠTARI Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu. otpremu. prijem. prispjeće.4 VODITELJ PISMOHRANE 4141.htm 18.11. d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica.11.razvrstavanje u otpremi.11.13.4 VODITELJ ARHIVA 4141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER 4141.4 MUZEJSKI TEHNIČAR 4142.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 4141.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA 4141.11. dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 347 of 823 4141.nn. obradu . obradu . b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka.19. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka. g) nadgled ostalih suradnika.4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA 4141.4 FONOTEKAR 4141.11.11. e) vođenje propisanih evidencija.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.4 NOTNI ARHIVAR 4141.11.11.12.2 pomoćni poštar 4142.3 poštar http://www. f) srodne poslove.11.4 SLUŽBENIK PISARNICE 4141.2008 . U toj su skupini zanimanja: 4142.

11. d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje.12.12.6. c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom.2008 .3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT 4142.12.4 šifrant 4143. ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.12.14. Ostali uredski službenici i namještenici http://www. U toj su skupini zanimanja: 4143.4 kontrolor poštanskog prometa 4142.11. ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove.13. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.3 SORTIRAČ POŠTE 4142. U toj je podvrsti skupina: 4190.8.4 korektor PODVRSTA 419. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. ŠIFRANTI I KOREKTORI Šifranti i korektori šifriraju informacije.12. f) nadgled ostalih suradnika.nn.3 LISTONOŠA 4142. e) srodne poslove.4 voditelj poštanskog ureda DODATAK: 4142. To su državni službenici i namještenici III. Ti poslovi uključuju: a) b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka.3 PISMONOŠA 4143.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA 4142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 348 of 823 4142.htm 18.

12. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva. VRSTE ZVANJA 4190.15.11. Kad se te osobe zaposle. To su državni službenici i namještenici III.N.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK 4190.11.htm 18.4 upravni službenik 4190.11.4 službenik protokola 4190.2008 .11.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 349 of 823 4190.14. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. VRSTE ZVANJA 4190.4 PRISTAV III.11. VRSTE ZVANJA P. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika. 4190.4 STARIJI PRISTAV III.11. U toj su skupini zanimanja: 4190.4 SUDSKI IZVRŠITELJ 4190.6.4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www.4 UPRAVNI REFERENT 4190.N.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III. b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi.4 službenik općih poslova 4190. jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41. VRSTE ZVANJA P.12.4 maturant gimnazije1 DODATAK: 4190.2 uredski namještenik 4190.4 SUDAC POROTNIK 4190. 4190.21.19. c) srodne poslove.4 administrativni službenik 4190.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.8. njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju.31.4 UPRAVNI SLUŽBENIK III.11.11.4 službenik kadrovskih poslova 4190.11.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŠALTERSKI SLUŽBENICI Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem.6.15. davanje traženih informacija korisnicima.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 4190.31.21.2008 .4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR VRSTA 42. zalagaonice i društva za utjerivanje dugova. poštama.19.nn.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU 4190.4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 4190. rad s korisnicima http://www. Zanimanja ove vrste su u podvrstama: 421.31.8. Službenici za šaltersko novčano poslovanje 422.2 KOPIRAČ 4190. rukovanje telefonskom kućnom centralom.31. uključujući kladionice. Službenici za šalterske informacije PODVRSTA 421.13.4 REFERENT ZA KULTURU 4190. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima. zakazivanje sastanaka.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE 4190. davanju informacija. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4190. kockarnice.15.21.2 FOTOKOPIRAČ 4190. organiziranje putovanja. Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge.13.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE 4190.31.12. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.12.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH 4190. zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama.htm 18.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 350 of 823 4190. kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga.4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE 4190. organiziranju putovanja.

nn. h) isplatu plaća osoblju poduzeća.4 blagajnik u prodavaonici http://www. Blagajnici i prodavači ulaznica 4212. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4211. uz pismeni isplatni nalog. d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda.8. g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama. U toj skupini su zanimanja: 4211.htm 18.19. vođenje kockarskih igara. i) rukovanje blagajnama.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 351 of 823 u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama.6. Ti poslovi uključuju: a) primanje i kontrolu gotovog novca. Službenici u kladionici. uglavnom u bankama. primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja. k) nadgled ostalih suradnika. posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira. kasinu i srodna zanimanja 4214. e) isplatu gotovine.11. utjerivanje dugova i drugih plaćanja. njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje. kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda. Šalterski službenici u zalagaonicama 4215. j) srodne poslove. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici 4213. čekova i kreditnih b) kartica u trgovinama. Skupljači dugova i darova 4211. f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama.

4 INKASATOR 4211. e) uspostavu telefonskih veza.4 bankovni šalterski službenik 4211.2 prodavač ulaznica DODATAK: 4211.4 brojač novca 4211. isplatu uputnica.16. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka. b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima. d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica.14. prijem i otpremu brzojava.16. čekova i uputnica.16.4 trezorist 4211.16.4 BLAGAJNIK BANKE 4211. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac.12.16.4 VODITELJ TREZORA 4211.8.15.14.15.nn. isplatu novca preko štednih knjižica i čekova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.2008 .16.19. http://www.15.4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE 4211.4 blagajnik 4211.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 352 of 823 4211.12.htm 18.4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA 4211. c) isplatu novca preko štednih knjižica.6.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU 4211.4 KONTROLOR U TREZORU 4211.13.4 NAPLATNIK 4211.4 službenik za bankomatsku mrežu 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA 4212. prodaju poštanskih vrijednosnica.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 4211.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.16.

11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 353 of 823 f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu.22.4 poslužitelj u kasinu 4213.4 TEHNIČAR PT PROMETA 4212.21. b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda. isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika. g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.11.2008 .4 pt-šalterski službenik 4212. d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice.4 krupije http://www. bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola. KASINU I SRODNA ZANIMANJA Primaoci uloga. i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 4212. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) srodne poslove.4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE 4212.htm 18.4 mjenjač novca DODATAK: 4212.8.6.11.11. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada. SLUŽBENICI U KLADIONICI. prema zahtijevima korisnika. U toj su skupini zanimanja: 4213.4 primatelj uloga za klađenje 4213.21. krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede.19.4 PT-OPERATOR 4212. c) dijeljenje karata. primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama.4 KONTROLOR MJENJAČA 4213.nn. g) nadgled ostalih suradnika. e) objavljivanje dobitnih brojeva.21. mogućnosti.

g) nadgled ostalih suradnika. d) nadgled ostalih suradnika.4 PRODAVAČ LUTRIJE 4214.4 primatelj uplata u igrama na sreću DODATAK: 4213.4 VALLE 4213. proračunavanje kamata i posudbu novca.22.8. f) srodne poslove. b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja.nn. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog. U toj su skupini zanimanja: 4215.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 354 of 823 4213.11. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja.2008 . d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti. Ti poslovi uključuju: a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja.19.21. prema vlasništvu ili ostalim jamstvima.31. c) bilježenje prikupljenih svota. b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova. c) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 4214.4 šalterski službenik zalagaonice 4215.6.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU 4213. e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe.31. Ti poslovi uključuju: a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog.4 skupljač dugova http://www.

2008 . g) srodne poslove. b) pripremu programa. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja. d) izdavanje karata.4 željeznički robno-putnički blagajnik 4221.19. h) nadgled ostalih suradnika. davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova. jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata. uključujući one u bolnicama.4 šalterski službenik putničke agencije 4221. Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6.22. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti. e) pribavljanje viza. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja 4222. rukovanje kućnim telefonskim centralama.12.11.8. U toj su skupini zanimanja: 4221. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4221. medicinskim i stomatološkim ordinacijama. uključujući bolnice. kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva. f) pripremu računa i primanje uplata. Telefonisti i srodna zanimanja 4221. uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije. Recepcionari i srodna zanimanja 4223. medicinske i stomatološke ordinacije.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 355 of 823 4215.4 prodavač autobusnih karata http://www.nn. c) rezerviranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. primanje klijenata ili pacijenata.htm 18.4 skupljač darova PODVRSTA 422. raznih vrsta traženih informacija. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja.

31. e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata.4 hotelijersko-turistički službenik DODATAK: 4221.4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK 4221.23.21. d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu. h) nadgled ostalih suradnika.21. kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku.31. daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova. U toj su skupini zanimanja: http://www.nn.24.21. f) izdavanje informativnih prospekata.21.31.2008 . c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima.4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 4222.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK 4221.4 TURISTIČKI TEHNIČAR 4221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. bilježenje upita i davanje obavijesti.htm 18.6. brošura i obrazaca.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 356 of 823 4221.4 VAGONSKI OTPREMNIK 4221.8.5 prodavač zrakoplovnih karata 4221. uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije.11. Ti poslovi uključuju: a) primanje klijenata ili pacijenata.22. b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 4221. g) srodne poslove.23. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA Recepcionari.4 POTRAŽNI RADNIK 4221.4 prodavač putničkih karata 4221. informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente.5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA 4221.19.4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA 4221.

2 telefonist 4223.6.nn.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI 4223. e) srodne poslove. dolazu i tranzitu.3 pomoćni recepcionar 4222.21.21.8.2008 . TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 357 of 823 4222.htm 18.4 kontrolor telefonskog prometa ROD 5.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 4223.4 ŽURNALIST-FAKTURIST 4222.4 telefonist za međunarodni promet 4223.12. http://www.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER 4222.4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER 4222. d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.21.21.19.31.11.31.4 SUPERVIZOR 4222. f) nadgled ostalih suradnika. b) pružanje informacija telefonskim korisnicima.13.4 recepcionar 4222. c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica.4 službenik za informacije 4222.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 4222.12. Ti poslovi obično uključuju: a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu.12.12.11.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva DODATAK: 4222.4 REFERENT ZA REZERVACIJE 4222.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 358 of 823 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima. osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji.2008 . Trgovačka i srodna zanimanja VRSTA 51. pripremu i serviranje hrane i pića. USLUŽNA ZANIMANJA Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. vođenje kućanstva. vođenje kućanstva. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 51. KONDUKTERI I VODIČI Zrakoplovne domaćice. astrologiju i proricanje sudbine. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. osobnu njegu. dobavu hrane. Domaćinska i ugostiteljska zanimanja 513. poziranje kao model za potrebe reklamiranja. u vođenju kućanstva. pripremu i serviranje hrane i pića. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama.htm 18. Uslužna zanimanja 52. pogrebničke usluge. umjetničkih fotografija i izlaganja robe. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. čuvanje djece. Zanimanja osobnih usluga 516. Zanimanja u zaštiti PODVRSTA 511. vođenje kućanstva. zaštitu od požara i nedopuštenih radnji. Zrakoplovne domaćice. čuvanje djece. frizerske usluge i njegu lica. Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. kondukteri i vodiči 512.nn. astrologiju i proricanje sudbine. Zanimanja osobne njege 514. frizerske usluge i njegu lica. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.6.8. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 511. pogrebničke usluge. prodaju robe u trgovinama na veliko i malo. dobavi hrane. osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično. pokazivanje robe kupcima.

11. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji 5112. U toj su skupini zanimanja: 5111.6. upućivanje na njihova sjedišta. pokrivača i sličnih stvari. h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu.nn. i) srodne poslove. obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 359 of 823 vlakom. slušalica. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika. e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima. Kondukteri 5113.4 domaćica zrakoplova http://www. na zahtjev putnika. j) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama. brodom.8.htm 18. uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima. posluživanje hrane i pića. pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti. pružanje ostalih usluga pri vođenju. Vodiči 5111. c) dijeljenje časopisa i novina. briga o bolesnim. pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza. poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5111. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće. poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima. nemoćnim osobama i djeci. b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme. autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima. Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika. starijim. Ti poslovi uključuju: a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo.2008 . provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake. davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje. d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka.

3 kondukter u cestovnom putničkom prometu 5112.11.12. d) informiranje putnika.11. U toj su skupini zanimanja: 5112. posebno o postajama i vezama.4 zemaljska domaćica 5111. sigurnosti putnika i odgovaranje na upite.4 STJUARDESA 5111.13.14.4 PURSER 5111.3 željeznički kondukter 5112. b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 brodska sobarica DODATAK: 5111.3 kondukter DODATAK: 5112.12. autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza.4 BRODSKI STJUARD 5112. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće.2008 .19.8.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA 5112. KONDUKTERI Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima.11.4 voditeljica u kabini zrakoplova 5111. uključivši kontrolu putničkih karata.11.nn.6.13.12. Ti poslovi uključuju: a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata.htm 18.3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK http://www. c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 360 of 823 5111. tramvajima. g) srodne poslove.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA 5111.14. e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda. h) nadgled ostalih suradnika.12.

11. kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima.htm 18. VODIČI Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima. Ti poslovi uključuju: a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti.11.11. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima.11.4 VODIČ SPELEOLOŠKI PODVRSTA 512. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju. ustanovama. ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima.4 vodič DODATAK: 5113.11. f) srodne poslove. Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja.11.6.11. U toj su skupini zanimanja: 5113.11.2008 . c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima.nn. g) nadgled ostalih suradnika. d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje. organiziranje rada i http://www.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima.4 VODIČ PLANINARSKI 5113. e) vođenje na izlet u planine i na pecanje.4 VODIČ ALPINISTIČKI 5113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 361 of 823 5113.4 VODIČ GALERIJSKI 5113.4 TURISTIČKI PRATITELJ 5113.4 VODIČ TURISTIČKI 5113. opisuju zanimljivosti i vode turiste.8.4 VODIČ U RIBOLOVU 5113.4 VODIČ MUZEJSKI 5113.

briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih.4 domar kampa 5121.2 hotelska sobarica 5121.4 domar planinarskog doma DODATAK: 5121. nadgled ostalih radnika. obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature.htm 18. Zanimanja su u ovim skupinama: 5121. skladištenja i izdavanja namirnica.4 hotelska domaćica 5121. c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica.12.22. Kuhari 5123. g) nadgled ostalih radnika. davanje lijekova i stavljanje zavoja.5 domaćica kuhinje 5121.12. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju.19. nadzor nabave. klubovima. Ti poslovi uključuju: a) angažiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Domaćice i srodna zanimanja 5122. posluživanje hrane i napitaka.3 pomoćna hotelska domaćica 5121. pripremu i kuhanje jela. osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje.14.4 NADZORNICA SOBA http://www. Konobari i pipničari 5121. U toj su skupini zanimanja: 5121.11. b) nabavu i nadzor nabave namirnica.13. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima.2008 . d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca.nn. te organiziranje njihovog rada. e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 362 of 823 rukovođenje radom domaćinskog osoblja. internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima.6. f) srodne poslove.21.

5 kuhar. restoranima i ostalim mjestima javne prehrane.3 VEGETARIJANSKI KUHAR 5122.12. pripremaju i kuhaju jela u hotelima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 363 of 823 5121. U toj su skupini zanimanja: 5122.13.13.11.2 pečenjar DODATAK: 5122.3 KAVEKUHAR 5122. pripremu i kuhanje jela. Ti poslovi uključuju: a) planiranje obroka.5 ŠEF KUHINJE 5122. restoranima.8.12. putničkim vlakovima i u kućanstvima.5 KUHAR SPECIJALITETA 5122. KONOBARI I PIPNIČARI Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima.13.2008 . ustanovama. organiziraju. c) srodne poslove. majstor 5122.3 kuhar 5122.6.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.3 brodski kuhar 5122.5 DIJETNI KUHAR 5122.htm 18. KUHARI Kuhari planiraju. http://www.31.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE 5123. nadzor i usklađivanje rada u kuhinji.5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI 5122.3 KUHAR DORUČKA 5122. d) nadgled ostalih radnika.12. na brodovima i putničkim vlakovima.21. b) planiranje.nn. na brodovima.11.13.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA 5122.2 pomoćni kuhar 5122. krčmama.12.4 NADZORNICA ČISTOĆE 5122.13.12.

2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 5123.11.15.15.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 364 of 823 Ti poslovi uključuju: a) posluživanje hrane i pića.2 ŠANKER 5123.23.5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR PODVRSTA 513.5 brodski natkonobar DODATAK: 5123.11.5 GLAVNI KONOBAR 5123.nn. d) srodne poslove.2 pipničar 5123.14.11.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 5123. c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića.15.6.3 brodski konobar 5123. b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje.2 TOČILAC PIĆA 5123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.3 barmen 5123.2 SERVIRKA 5123.13. e) nadgled ostalih radnika.12.21.15.12.5 ŠEF SALE 5123.8.3 konobar 5123. ZANIMANJA OSOBNE NJEGE http://www.2 pomoćni brodski konobar 5123.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE 5123.22.2 pomoćni konobar 5123.15.5 ŠEF NOĆNOG BARA 5123.2008 .5 natkonobar 5123.12.

11. farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu. U toj su skupini zanimanja: 5131.nn. f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima. c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča.3 udomitelj DODATAK: 5131.12.2 PAZITELJICA DJECE http://www. posjetima muzejima. Njegovatelji životinja 5131. Njegovatelji zdrave djece 5132.6. b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti. h) srodne poslove.2 njegovatelj djece 5131. stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti. Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući 5139. Bolničari i srodna zanimanja 5133.11. pomažu u vođenju brige o školskoj djeci. pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. odijevanja i hranjenja djece. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje kod kupanja. osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće. Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci. ljetovanju i sličnim izlascima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama. pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima.19.htm 18. e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5131. g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 365 of 823 Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece.2008 . i) nadgled ostalih suradnika.

3 HRANITELJ 5132. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka.12.2008 .11. U toj skupini su zanimanja: 5133.13. c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno.11.htm 18.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama http://www.6. Ti poslovi uključuju: a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava.12.19. U toj skupini su zanimanja: 5132. b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove.2 bolničar 5132. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja. invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti. f) srodne poslove.8. c) pripremu pribora za sterilizaciju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 366 of 823 5131. e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe.12.2 njegovatelj u bolnici 5133.2 njegovatelj bolesnika u kući 5133.2 babica 5132. d) srodne poslove.nn. d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti.2 DADILJA 5131. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI Njegovatelji retardiranih. b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja.

uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke.htm 18. šišanje i previjanje bolesnih životinja. usluge pratioca ili posluge. brijanje i uređivanje brade.2008 .2 VETERINARSKI BOLNIČAR PODVRSTA 514.nn. ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća. Ti poslovi obično uključuju: a) napajanje. pogrebničke usluge.19. proriču osobnu sudbinu ljudi. prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge. Zanimanja osobne njege. kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha.8. pranje. davanje lijekova u hrani. kozmetičari i srodna zanimanja http://www. 5141. mazanje kremama i mastima. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513. f) srodne poslove. c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) etiketiranje lijekova. e) steriliziranje bočica.11. g) nadgled ostalih radnika.11.13. oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima. nadgled nad ostalim radnicima. kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke.6. laboratorijskih posuda i ostale opreme. čišćenje.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 5139. Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose. hranjenje i promatranje životinja. b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade. U toj su skupini zanimanja: 5139. Frizeri. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 367 of 823 5133. dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza. pomoć pri kupanju i osnovnu masažu.2 njegovatelj životinja DODATAK: 5139. Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine. Na primjer.

3 frizer za žene 5141. Pratioci i posluga 5143. j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu: k) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 368 of 823 5142.nn.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 5141.22. U toj su skupini zanimanja.3 frizer za muškarce 5141. provode tretman ljepote. losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo.5 kozmetičar. liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči. oblikovanje i lakiranje noktiju.8.21. e) čišćenje i stavljanje krema. briju i uređuju bradu. f) masiranje lica i tijela.2008 .6.5 frizer.3 frizer 5141. FRIZERI.3 kozmetičar 5141. majstor http://www.12.n.13. h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača. 5141. Ti poslovi uključuju: a) šišanje. b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade. d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika.5 vlasuljar. bojanje i uvijanje kose.11.19. majstor 5141. kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu. l) nadgled ostalih radnika. pranje. zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi. Pogrebnici i srodna zanimanja 5149. c) tretman vlasišta. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA Frizeri.15. specijalizirani 5141. stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba. i) čišćenje.14. Zanimanja osobnih usluga d. g) šminkanje u salonima ljepote.

3 ŠMINKER 5141.nn.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 369 of 823 5141.5 FRIZER STILIST 5141. d) srodne poslove.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE. MAJSTOR 5141.4 maser 5141.22.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 maser-kupeljar DODATAK: 5141.21.htm 18. praćenje na razna mjesta.6.3 pediker 5141. čitanje.31.12.3 MANIKER 5141.5 masker. c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju.31.42. vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa.5 pediker. Ti poslovi uključuju: a) pravljenje društva poslodavcu.32.5 KOZMETIČAR STILIST 5141.22.22. MAJSTOR 5141.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR 5141.2 MASER SALONA ZA MASAŽU 5141. majstor 5141.8.42.14.22. e) nadgled ostalih radnika. PRATIOCI I POSLUGA Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE.19.2008 .21. specijalizirani 5141. b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu. U toj su skupini zanimanja: http://www.5 VIZAŽIST 5141.23.3 BRIJAČ 5141.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU 5142.

ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.4 hostesa 5149.11. e) srodne poslove. b) posao plesnog partnera. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima.6. c) primanje gostiju u hotelima.4 astrolog http://www.2 grobar DODATAK: 5143.12. d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja. U toj je skupini zanimanje: 5143.N. Zanimanja za osobne usluge. Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove.2008 .nn.11.4 pratitelj 5143.19. c) nadgled ostalih radnika. noćnim barovima i brigu za zabavu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 domaćin kluba 5149.11.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima. proriču osobnu sudbinu ljudi. U toj su skupini zanimanja: 5149.31. b) srodne poslove.2 UKOPNIK 5149.11. kremiranja i pokopa. f) nadgled ostalih suradnika.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 370 of 823 5142.8.3 plesni partner 5149. restoranima i noćnim barovima.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. Zanimanja u zaštiti d. nesreća i prirodnih nepogoda. Policajci 5163.3 vatrogasac http://www. spašavaju ljude. b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja.32. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru. U toj su skupini zanimanja: 5161. reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća.8. nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj.n. VATROGASCI Vatrogasci sprečavaju požar. održavanje reda i pridržavanje zakona. 5161.11. održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. Ti poslovi uključuju: a) sprečavanje i gašenje požara. e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara.19.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5161. imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara. ZANIMANJA U ZAŠTITI Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. nesreća i velikih nepogoda. c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. Pravosudni policajci 5169. f) srodne poslove. d) spašavanje osoba. kada je potrebno i silom. Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi. g) nadgled ostalih suradnika. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara.2 gatara PODVRSTA 516.6. aerodroma i sličnih objekata.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 371 of 823 5149. Vatrogasci 5162.

4 vatrogasni tehničar 5161.11.22.5 AERODROMSKI VATROGASAC 5161. h) srodne poslove.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA 5161. e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta.6.8. POLICAJCI Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa.21. U toj su skupini zanimanja: 5162.4 policajac DODATAK: 5162.19.22. Ti poslovi uključuju: a) b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa.a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile. g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona.5 vatrogasni tehničar.nn.2008 . c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka.22.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 372 of 823 5161.htm 18.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA 5161.11. specijalizirani DODATAK: 5161.4 PROMETNI POLICAJAC 5162.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama.22.4 GRANIČNI POLICAJAC http://www. i) nadgled ostalih suradnika.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME 5161.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA 5162.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 5161.22. f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima.11.

4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5163.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5169. d) srodne poslove. Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska. U toj su skupini zanimanja: 5163.2008 .6. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516. c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji.8. praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije. c) nadgledanje zatvorenika pri radu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 373 of 823 5162. Ti poslovi uključuju: a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor. vratari. djeluju kao tjelohranitelji. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa. nasilništva.N. e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja.11.nn.11.htm 18. Zanimanja u zaštiti. krađa. lovočuvari i slično. b) povremene inspekcijske obilaske ćelija. ZANIMANJA U ZAŠTITI D. kršenja propisa i drugih b) nepravilnosti.4 POLICAJAC SPECIJALAC 5162.11. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine. koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji. e) nadgled ostalih suradnika.4 pravosudni policajac DODATAK: 5163.19. http://www. preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje.11.11. nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka. d) poslove tjelohranitelja. spasioci.4 POLICIJSKI DETEKTIV 5163. jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega. PRAVOSUDNI POLICAJCI Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj.

21.4 kupališni spasilac 5169.12.3 lovočuvar DODATAK: 5169.32.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.19.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE 5169.11.6.11.12.11.2008 .2 čuvar objekata i okoliša 5169.3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE 5169.nn. U toj su skupini zanimanja: 5169.3 ČUVAR IMOVINE 5169.12.htm 18.11.3 HOTELSKI VRATAR 5169.11.3 REDAR 5169.3 ČUVAR OSOBA 5169.13.3 vratar 5169.21.31.11.4 SPASILAC IZ VODE http://www. i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači.22. lovištima.11. g) srodne poslove.4 gorski spasilac 5169.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE 5169.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA 5169.11.3 PORTIR 5169.3 čuvar 5169.3 TJELOHRANITELJ 5169.3 IZBACIVAČ 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11. h) nadgled ostalih radnika.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 374 of 823 f) ophodnja u rezervatima prirode.3 komunalni redar 5169.8.

skulpturu. obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama. prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama. umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe.nn. Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće. Manekeni i modeli 5210. Manekeni i modeli 522. pokazivanje robe potencijalnim kupcima.2 ČUVAR RIBNJAKA 5169. poziranje kao model za umjetničku fotografiju. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama.31.2 RIBOČUVAR VRSTA 52. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo. pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 521.19. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću. kioscima i na tržnicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 375 of 823 5169.31. sliku i reklamne filmove.31.2 ČUVAR VINOGRADA 5169.31. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.2 POLJAR 5169.2 ČUVAR STAJA 5169. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje.2 PUDAR 5169. Ti poslovi uključuju: http://www.31. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5210.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. Prodavači i trgovački demonstratori PODVRSTA 521.8.6.31.

prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda. c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju. pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje.6. f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu. U toj su skupini zanimanja: 5210. d) ispisivanje cijena. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje. okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način.22. g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 376 of 823 a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac. skulpturu ili sliku i reklamni film.2 umjetnički model PODVRSTA 522. Prodavači i trgovački demonstratori 5220.2 fotomodel 5210. uvjeta kreditiranja i popusta. Ti poslovi uključuju: a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje.2 maneken 5210. kioscima i na tržnici. b) hodanje. c) pomaganje kupcima u izboru. Robu prodaju u trgovinama.htm 18.21. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe. b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca.nn. d) srodne poslove.2008 . e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5220. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima. novina i cigareta. e) nadgled ostalih suradnika.8.

21.2008 .8.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA 5220.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU 5220.nn.21.3 PRODAVAČ BOJA.6.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. novina i cigareta.3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 5220.2 dostavljač robe 5220.21.31.21.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 377 of 823 upotrebe.23. voća.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU 5220. U toj su skupini zanimanja: 5220.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE 5220.3 PRODAVAČ TEKSTILA.21. j) nadgled ostalih radnika.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA 5220.3 prodavač 5220.11.3 PRODAVAČ KOZMETIKE. kao i radi poticanja zanimanja za kupnju.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI 5220.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI 5220.5 trgovac 5220.21.htm 18.21.21. i) srodne poslove.25.4 prodavač vozila 5220.22.11.19.21. LAKOVA I KEMIKALIJA http://www. h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU 5220.2 prodavač u kiosku i tržnici 5220.2 DOSTAVLJAČ PLINA 5220.24. povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu 5220.11.21. NAKITA I IGRAČAKA 5220.4 trgovački demonstrator i prodavač DODATAK: 5220. OBUĆE I GALANTERIJE 5220.

sijanje.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME. zaštićuju i iskorištavaju šume. uzgajaju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 378 of 823 5220.21.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT 5220. Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih. lovno uzgojnih.nn.21.21. uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva. voćnjake.21. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih.21. kultiviranje.31.2008 . skupljaju divlje plodove i bilje.3 PRODAVAČ GLAZBALA.21.3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 5220. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu: http://www.6.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE 5220. timarenje i lov životinja. kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.31.21. čuvaju i love životinje. zaštita i iskorištavanje šuma. mlijeka.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI 5220. ORUŽJA I STRELJIVA 5220. uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda. vinograde i ubiru s njih plodove. LOVNO-UZGOJNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. proizvode stočarske proizvode. POLJOPRIVREDNI.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA 5220. FOTO I OPTIČKE OPREME 5220. krzna. zaštitu.21.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA 5220. šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja. vune. uzgoj.21. uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja. gnojenje i ubiranje plodova na poljima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE 5220. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.19.3 ANTIKVAR 5220.8. uglavnom radi dobivanja mesa.21.htm 18.4 PRODAVAČ POSUĐA 5220.21.24. šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla. uzgajaju.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA 5220. skupljanje divljeg voća i bilja.3 PRODAVAČ SUVENIRA 5220.4 PREZENTATOR ROD 6.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA 5220. skladištenje i osnovnu preradu prinosa. sađenje.31.

iz voćnjaka i vinograda. 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih. sađenje.19. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. uzgoj. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. vinogradari i vrtlari 612. mlijeka. vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja. vrtnoga povrća. lovci i srodna zanimanja PODVRSTA 611. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna. sijanje. šumski radnici i ribari Uputa: zanimanja u poljoprivredi.nn. LOVNO-UZGOJNI. skupljaju divlje plodove i bilje. i ribarskih društava. lovno-uzgojnih. VRSTA 61. vune. šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja. šumarskih. Stočari 613.8. voćari. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. šumarska i ribarska zanimanja. Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva. POLJOPRIVREDNI. uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 379 of 823 61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RATARI. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. ljekovitoga i ostaloga bilja. 1311 Direktori malih poljoprivrednih. fizički napor. voćari. šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih). prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. lovno-uzgojnih. čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa. uzgoj i lov ribe. lovno-uzgojni. Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla. uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja. stočarska itd. za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama. Ribari. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uzgajaju i čuvaju životinje. te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili http://www. Vidi uputu kod skupine 1311. lovno-uzgojnih. uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi. ljekovitog i ostalog bilja. proizvode raznovrsne stočarske proizvode. VINOGRADARI I VRTLARI Ratari. gnojenje i ubiranje plodova s polja.2008 . uzgoj. Ratari. Šumski radnici i srodna zanimanja 615. VOĆARI. šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori. kože te pčelarskih i ostalih proizvoda. krzna. za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja. Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste: 611. uzgoj i skupljanje divljih plodova. uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi.) 614. prskanje.htm 18. Poljoprivredni. zaštitu i iskorištavanje šuma.6.

6. h) srodne poslove. sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica.19. c) ulaganje u zemlju. POVRTLARI. grmlja bobičastog voća. razvrstavanje. strojeva i opreme. njegu voćki i vinove loze. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. uključujući i one rasadničke.3 ratar 6111. nabavu sjemena. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati. te berbu plodova. voćari i vinogradari 6112.2008 . pripremu tla za podizanje rasadnika. voćnjaka i vinograda. sađenje. lukovica i gnojiva. g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. Vrtlari i srodna zanimanja 6111. i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 6111.8.htm 18. f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka. zgrade. proizvodnju mladica. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. tegleću stoku. e) skladištenje. ulaganje u zemlju. pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. tegleću stoku. b) nabavu sjemena.2 pomoćni povrtlar http://www. te krumpira.nn. RATARI.2 pomoćni ratar 6111. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja. povrtlari. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. strojeva i opreme. zgrade. vinove loze. duhana i ostalih poljskih usjeva. opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje. sijanje. obradu i ubiranje usjeva. sadnja. povrtlari.12. sjetvu.13.11. timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama. VOĆARI I VINOGRADARI Ratari. obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine: 6111. voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 380 of 823 tržnicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. lukovica i sjemena. Ratari. gnojiva i ostalih potrepština.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. šećerne repe. pripremu tla. kao i povrća i vrtlarskih proizvoda. kupusa i ostaloga poljskog povrća. opremu i strojeve ili pak njihov najam.

proizvode sadnice.3 rasadničar DODATAK: 6111. ili pak njihovo unajmljivanje.25. cvijeća.12. b) nabavku sjemena. drveća i grmlja.3 VOĆAR. uzgoj cvijeća.2008 . grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima. VINOGRADAR.23.3 vinogradar i podrumar 6111. drveća. i) isporuku ili prodaju proizvoda. f) uzgoj cvijeća. gnojiva i ostalih potrepština. cvijeće.24.14. c) ulaganje u zemlju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. uzgajaju drveće. ljekovito i ostalo bilje. http://www. staklenike.22. zgrade. sjemena i gljiva. lukovica. j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada.25. h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. VINAR 6112.3 voćar 6111. vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.3 povrtlar 6111. tegleću stoku.8. grmlje.3 vinogradar 6111. sijanje i intenzivno gajenje povrća. plastenike.19. e) proizvodnju sadnica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 381 of 823 6111. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla.2 pomoćni rasadničar 6111. uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina. g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja.26.htm 18. te berbu usjeva. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama. te u javnim ili privatnim vrtovima. Uređuju parkove i zelene površine.21. strojeva i opreme. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine povrća. lukovice i sjeme.27. lukovica.2 pomoćni vinogradar 6111.2 pomoćni voćar 6111.6.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE 6111. opremu i strojeve.

6. Stočari 6122. poboljšanje zemlje.3 VRTLAR I GRADITELJ 6112. iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake.15. svinja.42. perad i divljač. strojeva i opreme. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. trgovačkim društvima ili na tržnicama.32. ptica. l) nadgled ostalih radnika.5 vrtlar. strojeve i životinje. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina. U toj su skupini zanimanja: 6112.13. specijalizirani 6112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 382 of 823 k) srodne poslove.2 CVJEĆAR-ARANŽER PODVRSTA 612.31.3 cvjećar 6112. nabavu životinja.14. divljači. ovaca. te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština.3 vrtlar za parkove 6112. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda.8.2008 . gmazova. te količine stoke. pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati. gmazove. konja i ostalih životinja.3 vrtlar 6112.15.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uključujući ptice.41.3 uzgajivač ljekovitog bilja DODATAK: 6112. Peradari http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni vrtlar za parkove 6112. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6121.11.nn.htm 18.2 pomoćni vrtlar 6112. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda. održavanje gospodarskih zgrada. koza.2 uzgajivač gljiva 6112.12. zgrade. krznaše.31.2 pomoćni cvjećar 6112.

f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište.15.3 uzgajivač svinja 6121. u športu.6.3 uzgajivač goveda 6121. l) nadgled ostalih radnika. kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa. svinja. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda. koje će se koristiti za rad.2 pomoćni stočar 6121. ili za prodaju na tržnicama.n. e) mužu životinja i striženje ovaca. zgrade. strojeva i opreme. kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima. c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi. koza.11. opremu i strojeve.12.2008 . ovaca.14. pasa i mačaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 383 of 823 6129. i) održavanje gospodarskih zgrada. h) uvježbavanje životinja za trke.3 uzgajivač konja 6121.nn.21.3 uzgajivač mačaka http://www.19.13. U toj su skupini zanimanja: 6121. 6121.3 uzgajivač ovaca i koza 6121.htm 18. cirkuske predstave i slično. mlijeka. d) uzgoj i timarenje stoke. b) nabavu životinja. g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. Uzgajivači životinja d. vune.16. krzna. k) srodne poslove. lovu.3 stočar 6121.22.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 uzgajivač pasa 6121. konja. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.

3 PROIZVOĐAČ JAJA 6129.11. i) srodne poslove. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.32.3 KONJAR 6122.12.htm 18.14. e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu. opremu i strojeve. koja nisu nigdje svrstana u http://www. j) nadgled ostalih radnika. za prodaju ili za isporuku jaja.3 peradar DODATAK: 6122.6. Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.nn. PERADARI Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi. strojeva i opreme. U toj su skupini zanimanja: 6122.8.31. g) održavanje gospodarskih zgrada. h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM 6122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 384 of 823 6121. d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja.2 pomoćni peradar 6122. uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština.N. c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade.12.4 trener konja DODATAK: 6121.2008 .12.19.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM 6121.12. mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama. b) nabavu pilića.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 dreser pasa 6121. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi.

istraživačkim ustanovama. proizvodnju hrane i ostalih potrepština.6. zoološkim vrtovima. prepelica. stajama.8.. prehranu i timarenje životinja.2 uzgajivač gujavica 6129.18. zoološkim vrtovima i cirkusima.12. h) srodne poslove. c) nabavu životinja. puževa.3 uzgajivač životinja za krzno 6129. U tim slučajevima poslovi uključuju: a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada.3 uzgajivač kunića za meso 6129. za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko.11. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.2008 .2 uzgajivač puževa 6129.16.2 pomoćni uzgajivač životinja 6129. divljih krznaša.17. ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca. Stočari. nojeva.htm 18. Na primjer. otvorenih ili pokrivenih prostora.2 pomoćni uzgajivač divljači http://www. trgovačkim društvima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 385 of 823 podvrsti 612.19.2 uzgajivač žaba 6129. pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja. zmija i ostalih reptila.19.). istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama. i njihovo održavanje. g) isporuku ili prodaju proizvoda. opreme itd.nn. b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj. životinjskim staništima i uzgajalištima divljači. i) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. lovnih i ostalih ptica (fazana.3 uzgajivač ptica 6129. d) uzgoj.14. cirkusima.3 uzgajivač laboratorijskih životinja 6129. e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište. U toj su skupini zanimanja: 6129. papiga itd.21.15. Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima.13.3 uzgajivač raznih životinja 6129.

4 sokolar DODATAK: 6129. b) narudžbu sjemena. održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu.3 uzgajivač divljači 6129.3 uzgajivač dudova prelca 6129. stočarska itd. te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.nn.19.18.3 UZGAJIVAČ ČINČILA 6129.61.2008 .) Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura.4 PTIČAR PODVRSTA 613. zgrade i strojeve. narudžbu sjemena. Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati.) 6130.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 386 of 823 6129. voćnjaka i ostalih usjeva.22. gnojiva i ostalih potrepština.4 timaritelj u zoološkom vrtu 6129.) Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje). sijanje. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja.htm 18. krmiva i ostalih potrepština. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stočarska itd. životinje.32. uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.51.6. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj.3 UZGAJIVAČ NOJEVA 6129. njegovanje i ubiranje usjeva. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. gnojiva. stočarska itd. unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake.3 pčelar 6129. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. Zanimanja te podvrste su u skupini: 6130.3 UZGAJIVAČ PAPIGA 6129.61. radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.18. http://www.16.31.

d) pripremu tla.11. promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. zgrade.htm 18.3 seljakinja. kresanje i rušenje drveća.11. obradu i ubiranje usjeva. utovar i otpremu drvnih sortimenata. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6141. slaganje i razvrstavanje trupaca. ugostitelj seoskog turizma 6130. domaćica seoskog turizma DODATAK: 6130. rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PODVRSTA 614. te prekrajanje trupaca i pilenje. l) nadgled ostalih radnika. izmjeru debljine i visine stabala. pružanje usluga seoskog turizma. e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka. razmnožavanje i timarenje stoke. sađenje.2008 .3 RATAR I STOČAR 6130. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.nn. Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja. h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište. i) održavanje gospodarskih zgrada. ili njihov zakup. izbor i označivanje drveća za sječu. k) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 6130. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.22.11.8.3 seljak. stoku i druge životinje. Šumski radnici http://www. zaštite. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 387 of 823 c) ulaganje u zemlju. obrezivanje.21. sjetvu.3 seljak 6130.19.6. oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja. strojeva i opreme. f) uzgoj. opremu i strojeve.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 388 of 823 6142. kresanje i rušenje drveća.6.2008 . Ti poslovi uključuju: a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima.19.12.3 šumski sjekač 6141. UGLJENARI Ugljenari proizvode drveni ugljen.13.21.11. i) srodne poslove. podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima. utovar i otpremu drvnih artikala. j) nadgled ostalih radnika. d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja.13.nn. b) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 6141. e) slaganje i razvrstavanje trupaca. f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju.htm 18.2 šumski rasadničar 6141. h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima. izmjeru debljine i visine stabala. g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda. zaštite. b) izbor i označivanje drveća za sječu.2 pilar drva za ogrjev DODATAK: 6141. Ugljenari 6141. c) obrezivanje. prikrajanje trupaca i piljenje.3 DRVOSJEČA 6142. ŠUMSKI RADNICI Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja.3 šumski uzgajivač 6141. http://www.8.

dagnji. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu. lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. strojeva i opreme.6. Ti poslovi uključuju: a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam. čišćenje. c) uzgoj riba.nn. kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi. b) nabavu hrane i ostalih potrepština. Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme. U toj je skupini zanimanje: 6142. f) održavanje zgrada. Uzgajivači ribe i školjki 6152.8. upravljanje ribarskim plovilima. sudjelovanje u organizaciji lova. stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu. uzgoj riba. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine: 6151. d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu. Riječni.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 389 of 823 c) nadgled ostalih radnika. jezerski i ribari obalnoga mora 6153. i) nadgled ostalih radnika. dagnje. stavljanje meke. dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi. h) srodne poslove. Ribari na otvorenome moru 6154. kamenica. http://www.2 ugljenar PODVRSTA 615. zamrzavanje. kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi. zamrzavanje. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Ribari.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) čišćenje. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.19.htm 18. namještanje i potezanje ribarskog alata. RIBARI.11. g) isporuku ili prodaju proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Lovci 6151.2008 .

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) čišćenje. h) nadgled ostalih radnika.3 ribnjačar 6151.2 ribar na moru 6152. zamrzavanje. opreme i zgrada. jezerski i ribari obalnog mora. g) srodne poslove.12.12.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE 6152. c) stavljanje meke. b) upravljanje ribarskim plovilima.4 mrijestilišni uzgajivač DODATAK: 6151.htm 18. f) isporuku ili prodaju proizvoda. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane 6151.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 390 of 823 U toj su skupini zanimanja: 6151.nn. U toj su skupini zanimanja: 6152.2 ribar riječni i jezerski 6152.12. d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi. namještanje i potezanje ribarskog alata.2 MORSKI RIBAR 6153.11.8. RIJEČNI.11. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata. RIBARI NA OTVORENOM MORU http://www.11.3 uzgajivač ribe i školjki 6151. sami ili kao članovi posada ribarskih plovila.2 ronilac spužvi i koralja DODATAK: 6152.22.12. na obalama i u plitkim vodama.6.19.21. love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA Riječni.2 SLATKOVODNI RIBAR 6152.21.2008 .

19.6. love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama. f) nadgled ostalih radnika. d) čišćenje.3 lovac ROD 7.htm 18. c) isporuku ili prodaju živih sisavaca.8. b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku.2 ribar otvorenog mora 6154. namještanje i potezanje ribarskog alata. u http://www. d) popravak i održavanje opreme. U toj su skupini zanimanja: 6154.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. f) srodne poslove. perja i ostalih proizvoda. zamrzavanje. kao članovi posada ribarskih plovila.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 391 of 823 Ribari na otvorenom moru. Ti poslovi uključuju: a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem. g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 6153.nn. e) isporuku ili prodaju ulova.2008 . e) srodne poslove.01. c) stavljanje meke. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu. ptica i gmazova. kože. LOVCI Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.

opreme i ostalih metalnih proizvoda. zavarivanje i oblikovanje metala. kože i sličnih materijala. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. Prerađivači hrane. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. oprema i alat. tekstil. podižu metalne konstrukcije.19. motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu. VRSTA 71. tekstila. vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. uključujući pogonske motore. staklari. izradu ručnih radova. gdje se oblikuju kovine. oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade. (Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski. podešavaju održavaju i popravljaju strojevi. keramičari. keramike te staklenih i sličnih proizvoda.htm 18. Precizni mehaničari. materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.2008 . Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.nn. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine. Obrađivači metala. održavanje i popravak industrijskih strojeva. izradu preciznih instrumenata. (Rukovatelji strojevima. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 71. podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom. nakita. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. lijevanje. proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. alata. fizički napor. montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme. tekstila i kože Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 8. podešavanje. metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade. proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina. poslove tiskanja. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. u rudarstvu i građevinarstvu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 392 of 823 industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. tiskari 74. gradnju.8. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. izrađuju. drveni. izradu strojeva. http://www. strojarski monteri. proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva. elektromonteri i mehaničari 73. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. drva. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude. podešavaju strojni alati. Rudarska i građevinska zanimanja 72. materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. obavljaju tiskarski poslovi.

mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. Klesari 7114. palitelji mina. PALITELJI MINA.nn. bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom.2008 . Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 711. dimnjačari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. klesari i srodna zanimanja 712. Rudari. Palitelji mina 7113. Ti poslovi uključuju: a) vađenje ugljena. Solanski vodari Uputa: vidi uputu uz rod 7. postavljanje eksploziva u rudnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 393 of 823 gradnju.8. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA Rudari. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. PODVRSTA 711. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. RUDARI. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta. Zanimanja za završne građevinske radove 714. kamenolomima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.6.htm 18. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7111. Zidari i srodna građevinska zanimanja 713.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rad s morskom vodom u solanama. Soboslikari. 7111. http://www. rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova. gradilištima i ostalim mjestima. čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene. Rudari i proizvođači kamena 7112.19.

http://www. d) rezanje.3 rudar površinskog kopa 7111. građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima.19.2008 .16.18.2 pomoćni rudarski tesar 7111.8.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 394 of 823 b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena.15. kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta.3 rudarski tesar 7111.11.3 obrađivač kamenih blokova DODATAK: 7111.17.15.21.5 RUDARSKI MAJSTOR 7112. U toj su skupini zanimanja: 7111. prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima. pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena.2 pomoćni rudar podzemnog kopa 7111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.3 KOPAČ UGLJENA 7111.5 rudar.14.12.nn.2 pomoćni rudar površinskog kopa 7111.13. f) srodne poslove. g) nadgled ostalih radnika.5 podgrađivač okna. c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.htm 18. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja. PALITELJI MINA Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija. Ti poslovi uključuju: a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja. rude.3 rudar podzemnog kopa 7111. specijalizirani 7111. specijalizirani 7111. e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu. b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva.

e) postavljanje postolja za spomenike.11.11. oblikuju i dorađuju kamen za gradnju.5 palitelj mina. figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada. KLESARI Klesari ručnim alatom režu.11. izradu spomenika i ostale namjene.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7112. kamenolomima i drugim mjestima.31.31.19.3 MINER 7112.2008 . kipova. d) rezanje i graviranje likova. ukrašavanje. g) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. iscrtavanje. f) srodne poslove.3 pirotehničar 7112. b) rezanje. h) nadgled ostalih radnika.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA 7112.21. mramora i ostalog kamena.3 palitelj mina 7112. bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja. oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom.8.3 protugradni raketar DODATAK: 7112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 395 of 823 c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje.3 RAKETAR 7113.12. e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja. majstor 7112. d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima.6.11. figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika.3 MINER-BUŠAČ 7112. c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje. te likova. f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava. http://www.nn.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 396 of 823 g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode.htm 18.12. praćenje ugrađenih količina. kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja.8.12.3 klesar 7113. kamena i sličnih materijala. armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja.5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7114. praćenje isparavanja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.12. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www. mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima. branama. SOLANSKI VODARI Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja. popravak oštećenja. betona. zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle.nn.5 klesar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle.6. c) srodne poslove.11. prate gustoću i visinu vode u bazenima. izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina.2008 .3 KAMENOREZAC 7113. kanala i nasipa.3 solanski vodar PODVRSTA 712. U toj su skupini zanimanja: 7114. majstor DODATAK: 7113. b) rukovanje crpkama.2 proizvođač soli 7114. U toj su skupini zanimanja: 7113.19. d) nadgled ostalih radnika. izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja. održavanje opreme. Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica. obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina.11.11.

majstor 7122. lukobrana i ostalih konstrukcija. sušara.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 397 of 823 7122.17.nn.3 zidar dimnjaka 7122.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zidova.5 zidar kamenom. zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle.18.5 zidar. Zidarska zanimanja d. b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom. Ti poslovi uključuju: a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima. žbukanje i popravak oštećenja. Tesari i građevinski stolari 7129.14. specijalizirani 7122. U toj su skupini zanimanja: 7122. e) nadgled ostalih radnika.htm 18.6. Armirači i betonirci 7124. Zidari 7123. d) srodne poslove. tvorničkih dimnjaka.19.19.15.n. c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima. specijalizirani 7122. Uputa: vidi uputu uz rod 7.8.3 zidar kamenom 7122.2008 .2 pomoćni zidar 7122. stupova. temelja. 7122. industrijskih peći. kamina. specijalizirani 7122.3 zidar 7122. svodova.13. ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima.21.5 zidar dimnjaka. lukova. kamena i sličnih materijala.5 zidar šamoter.3 pećar http://www.3 zidar šamoter 7122. ložišta.12. kamenom i sličnim građevinskim materijalima.11. ZIDARI Zidari zidaju temelje.

htm 18. d) obradu betonskih površina (zaglađivanje. Ti poslovi uključuju: a) rezanje.3 MONTER KALJEVIH PEĆI 7123.6.21.3 betonirac i tesar DODATAK: 7123.11.3 zidar i tesar 7122. majstor 7122.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22. teraco.13. U toj su skupini zanimanja: 7123.nn. kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje. e) srodne poslove.13.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7122. vezanje. kulir i slično) te popravak oštećenja.13.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA http://www.3 VATROSTALNI ZIDAR 7122.5 pećar.19.14.2 betonirac 7123.3 armirač 7123.21.8. c) ugradbu betona u oplate. obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja. f) nadgled ostalih radnika.3 armirač i betonirac 7123. savijanje. pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata.2 pomoćni armirač 7123.31.2008 . zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije.2 teracer 7123.14. b) zatezanje.32. ARMIRAČI I BETONIRCI Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina.5 armirač. specijalizirani 7123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 398 of 823 7122.3 zidar i betonirac DODATAK: 7122.12.15.

i) srodne poslove.nn. majstor 7124.3 tesar 7124.6.5 građevinski stolar. j) nadgled ostalih radnika. f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada. c) izradu.5 stolar za scensku opremu.13.19. prozore zidne obloge i slično. zrakoplovima. tesanje i sastavljanje drvene građe. b) izradu drvenih krovnih.31. ugrađuju i popravljaju vrata. sastavljanje.24. režu.3 stolar za scensku opremu 7124. Građevinski stolari izrađuju. majstor 7124.2008 . rezanje. e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva. vrata.11.3 građevinski stolar 7124. brodovima.htm 18. postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova. U toj su skupini zanimanja: 7124. mostovima i drugim vozilima. održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju.26. majstor 7124.23.21. h) gradnju.3 graditelj drvenih brodova http://www. kao što su zidne stijenke. Ti poslovi uključuju: a) krojenje.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 399 of 823 7124. specijalizirani 7124. splavima. pontonima. spajaju.8.5 tesar. postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje. mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima. d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija. montiraju. g) izradu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu.12.2 pomoćni tesar 7124. rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače.25. popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe. prozori i oplate pročelja. montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora.3 roletar 7124. film i televiziju.5 roletar. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI Tesari tešu.

željezničkih pruga i nasipa.31. evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji. Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada.2008 . mostova i željezničkih pruga. objekata vodogradnje.htm 18.3 ŠUPERAČ 7124.12.3 graditelj lakih letjelica DODATAK: 7124. U toj su skupini zanimanja: http://www. Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712.5 graditelj drvenih brodova.5 BRODOTESAR. održavanja i popravljanja na velikim visinama. Ti poslovi uključuju: a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta.6.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 7129. željezničke pruge).5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7124.3 BRODOTESAR 7124. d) montažu betonskih. mostova. nasipi. h) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 400 of 823 7124. b) različite radove gradnje. majstor 7124. ceste.32. c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima. ZIDARSKA ZANIMANJA D.8.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA 7124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 brodostolar. SPECIJALIZIRANI 7124.26.31. mostovi.35.3 brodostolar 7124.13.34.13. e) nadzor cesta. drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom.nn.19. obavljanje manjih popravaka. cesta.N.33. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja).31. majstor 7124.5 SCENSKI MAJSTOR 7124. g) srodne poslove. f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija).

2 pomoćni monter građevinskih skela 7129.3 monter građevinskih skela 7129.3 monter građevinskih elemenata 7129.33.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 7129.13.23.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA 7129.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA http://www.33.2 figurant 7129.3 građevinar za održavanje 7129.3 cestar ophodar 7129.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni vodograditelj 7129.6.21.8.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA 7129.24.2 ČUVAR SKRETNICA 7129.61.2 pomoćni brodoskelar 7129.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 401 of 823 7129.2 asfalter 7129.31.nn.12.33.2 pomoćni građevinski laborant 7129.2 ČUVAR MOSTA 7129.3 voditelj pružnih radova 7129.33.51.33.33.2 pružni radnik 7129.19.15.14.3 vodograditelj 7129.16.32.2 ČUVAR KOSINA 7129.2 čuvar ophodar 7129.3 brodoskelar 7129.2008 .htm 18.33.41.2 ČUVAR TUNELA 7129.17.12.11.5 brodoskelar.25. specijalizirani 7129.22.2 cestar 7129.2 nažigač DODATAK: 7129.

instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava.2008 .19. c) srodne poslove. mozaikom i sličnim oblogama. Izolateri 7135. b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora. polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama. Krovopokrivači 7132. polaganje raznih izolacijskih obloga.6. d) nadgled ostalih radnika. Građevinari završnih radova d. http://www. terase. rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora. KROVOPOKRIVAČI Krovopokrivači pokrivaju. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove. Elektroinstalateri i srodna zanimanja 7139. masa i drugih proizvoda na zidove. snjegobrana i slično). ostakljuju. polažu izolacije. 7131. Ostakljivači 7136. žbukanje fasada. Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 402 of 823 PODVRSTA 713. oblažu zidove i podove pločicama.8.nn. ventilacijskih otvora. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. stropove. Instalateri i monteri cjevovoda 7137. polažu vodoinstalacije. održavaju i popravljaju krovove. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7131. podove. postavljanje električnih žica i ostale opreme. Ti poslovi uključuju: a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju).n.htm 18. Fasaderi i gipsari 7134. Podopolagači i postavljači pločica 7133. Održavanje i popravci. ravne krovove. Uputa: vidi uputu uz rod 7. cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja. polažu podove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

12. linoleuma i ostalih materijala.nn.12. c) polaganje završnog dijela poda od tepisona.5 krovopokrivač. Ti poslovi uključuju: http://www. U toj su skupini zanimanja: 7132.2 pomoćni krovopokrivač 7131.14. održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 403 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7131.13.11. postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke. e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove. Ti poslovi uključuju: a) pripremu površine podloga za polaganje parketa.14. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA Podopolagači postavljaju.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. keramičkih pločica ili ostalih materijala. FASADERI I GIPSARI Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada. zidove i ostale površine keramičkim pločicama. d) polaganje parketa.2 pomoćni podopolagač 7132.19.2 PARKETAR 7132.3 krovopokrivač 7131. g) nadgled ostalih radnika.11.6.3 polagač keramičkih pločica DODATAK: 7132.11.htm 18.2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7132.8. majstor 7132. f) srodne poslove.11.2 pomoćni polagač keramičkih pločica 7132.3 podopolagač 7132. b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda.2008 .3 KERAMIČAR-PEĆAR 7133. mozaičnom oblogom i sličnim oblogama.

5 fasader. d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 404 of 823 a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada. podove i cijevi grijanja i vodovoda. U toj su skupini zanimanja: 7133.13.3 ŠTUKATER 7134. majstor 7133. hladnjačama i klima-uređajima. kotlovima. b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata. f) nadgled ostalih radnika.12.13. d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom.11. b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama. g) srodne poslove.19.3 gipsar DODATAK: 7133. U toj su skupini zanimanja: 7134.3 fasader 7133.2 akustički izolater http://www.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka. e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna.nn. c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage . izolacijske ploče) na zidove. e) srodne poslove. staklena vuna.11.htm 18. sušenje u radionici i postavljanje na zidove. Ti poslovi uključuju: a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja). cijevima. c) izradu zidne plastike od gipsa. IZOLATERI Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama.8. h) nadgled ostalih radnika.

Ti poslovi uključuju: a) odabir staklenih ploča. vrata. b) montiranje ventila. pipa i druge opreme za cjevovode.3 staklorezač DODATAK: 7135.2 termoizolater 7134. rezanje po mjeri i ugradnju u prozore. savijanje.2008 .3 ASFALTER-IZOLATER 7134. zasuna. e) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 405 of 823 7134. c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini. vrata.6. instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava.13.8.12. OSTAKLJIVAČI Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi. izloge i ostale staklene površine. http://www.19.14.3 izolater DODATAK: 7134.11.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ 7135.2 građevinski staklar 7135. kao što su rezanje.12.12.3 BRODOIZOLATER 7135. d) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 7135.11. b) ugradnju posebnih stakala (izopan.nn.14.3 STAKLOREZAC 7136. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju.14. Ti poslovi uključuju: a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda. pregrade zgrada i staklene krovove. termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama.2 hidroizolater 7134.

majstor 7136. d) polaganje. plinovod i druge slične sustave u zgradama. SPECIJALIZIRANI 7136.5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE.14.43. grijanje.5 MONTER PLINOVODA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 406 of 823 c) polaganje.32. održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže.31. majstor 7136.3 instalater grijanja i klimatizacije 7136.5 brodocjevar.3 vodoinstalater i plinoinstalater 7136.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MAJSTOR 7136.19.3 plinoinstalater 7136.2008 .12.2 pomoćni monter cjevovoda 7136.8. održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7136.5 vodoinstalater.41. e) srodne poslove.5 monter cjevovoda.21.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA http://www. specijalizirani 7136. SPECIJALIZIRANI 7136. hlađenje. majstor 7136. avionima i brodovima. instaliranje.14.5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA. specijalizirani DODATAK: 7136.22. industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama.15.5 instalater grijanja i klimatizacije.22.13.22.3 MONTER PLINOVODA 7136.2 pomoćni vodoinstalater 7136.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA 7136.21.3 brodocjevar 7136. f) nadgled ostalih radnika.6.htm 18.31.3 monter cjevovoda 7136.21.42.3 vodoinstalater 7136.16. U toj su skupini zanimanja: 7136.nn.11.15.5 plinoinstalater.

14.16.14.12. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje. bolnicama i slično. specijalizirani DODATAK: 7137. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju.3 INSTALATER-MONTER 7136.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 elektroinstalater 7137.12. održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu. majstor 7137.5 elektroinstalater.17.11. b) postavljanje.3 POGONSKI ELEKTRIČAR 7137.12.nn.13.2 pomoćni elektroinstalater 7137.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 407 of 823 7136.8. specijalizirani 7137.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME http://www.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7137.42. školama. U toj su skupini zanimanja: 7137.htm 18.3 ELEKTRIČAR 7137.11. c) srodne poslove.5 električar pozornice i studija. popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama. održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima. d) nadgled ostalih radnika.16.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE 7137.14.2008 .6.3 OSVJETLJIVAČ 7137.16.5 električar održavanja. održavanje.42.19.3 CJEVAR 7137.15.3 električar održavanja 7137.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 7137.3 električar pozornice i studija 7137.

premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7141.2008 . na motorna vozila i na razne industrijske proizvode. brava. Dimnjačari i čistači površina zgrada Uputa: vidi uputu uz rod 7.6.19. U toj su skupini zanimanja: 7139. e) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA Soboslikari. Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine.N.3 kućni majstor DODATAK: 7139.nn. električnih. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. (Zanimanja završnih građevinskih radova). protupožarnih i drugih aparata. Soboslikari i ličioci 7143. stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine.3 DOMAR PODVRSTA 714. Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada. SOBOSLIKARI. http://www. prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima.htm 18. obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje. c) čišćenje i održavanje podova i slično.11.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE 7139.17. d) srodne poslove.8. kanalizacijskih te instalacija za grijanje. Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova. čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. čišćenje dimnjaka. Ti poslovi uključuju: a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih. građevinske stolarije. dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine. koja nisu razvrstana unutar podvrste 713. b) manje popravake zidova i krovova.11. čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina. prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 408 of 823 7137.

14. boje i lakiraju industrijske proizvode.2008 . autobusa.3 soboslikar i ličilac 7141.3 SOBOSLIKAR 7141.3 ličilac 7141. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje.2 pomoćni soboslikar 7141. majstor 7141. krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova.14. vidljive cijevi i metalne dijelove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.5 soboslikar i ličilac. U toj su skupini zanimanja: 7141. g) srodne poslove.2 polagač zidnih tapeta DODATAK: 7141. oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima. SOBOSLIKARI I LIČIOCI Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje.21.17.12.19. čelične konstrukcije zgrada.3 ANTIKOROZIST http://www.3 brusač i ličilac konstrukcija 7141.15. bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine.nn.16.11. e) bojanje automobila.2 pomoćni ličilac 7141. mostove i metalne konstrukcije.6. ličenje ili postavljanje tapeta.18.5 autolakirer. h) nadgled ostalih radnika.htm 18. c) mjerenje. b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine.16. d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 409 of 823 7141. majstor 7141. kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza: f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje.8.3 autolakirer 7141.

Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.19. d) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 410 of 823 7141. održavanju i popravljaju strojeve. montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. STROJARSKI MONTERI. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda.11. kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale.12. majstor 7143.nn. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI Obrađivači metala. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. e) nadgled ostalih radnika. c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina. podešavaju.2 raskužitelj DODATAK: 7143. kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija. strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem.31.3 dimnjačar 7143.3 pjeskar zgrada i konstrukcija 7143.21.5 dimnjačar.6. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi.16.2 EKO-HIGIJENIČAR VRSTA 72.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.21. motorna vozila. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina. mlazeva pare ili pijeska pod tlakom.3 BRODOLIČILAC 7143. uključujući pogonske strojeve. te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA 7143. OBRAĐIVAČI METALA. podešavaju strojni alat. b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena. U toj su skupini zanimanja: 7143.31.21.2008 .8. zavarivanjem. cigle. električnu i elektroničku opremu.3 PERAČ FASADA 7143.

Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači 7212. izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča. koloturja. žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom.2008 . lijevanje. limari. lijevanje. Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala. LIMARI. zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala. uključujući pogonske strojeve. Ronioci Uputa: vidi uputu uz rod 7. http://www. montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija 7215. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ljevači metala. PODVRSTA 721.19. podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. Kovači.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 411 of 823 Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina. Zavarivači i rezači plamenom 7213.lima. slične radove pod vodom. zavarivači i srodna zanimanja 722. električnu. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja Uputa: vidi uputu uz rod 7. održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. limari. održavanje i popravljanje industrijskih strojeva. motorna vozila. montiranje. LJEVAČI METALA. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. opreme i ostalih proizvoda. zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina. održavanje i popravak metalnih konstrukcija. alatničari i srodna zanimanja 723. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime.nn. zavaruju i oblikuju metalne dijelove. izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima.8. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 721. kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva. montiraju. alata. Limari 7214. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7211. Monteri čelične užadi i žica 7216.6. Monteri i mehaničari strojeva 724. zavarivanje i oblikovanje kovina. žičara i slične opreme. podešavanje. Ljevači metala. elektroničku i ostalu opremu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.

14. ili.3 jezgrar ljevačkih kalupa 7211.3 JEZGRAR 7211.3 ljevač kovina 7211.12.14.15. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno.2 TALITELJ 7211.11.3 MODELAR 7211.5 ljevač kovina.2 KALUPAR 7211.11. d) srodne poslove. majstor DODATAK: 7211. b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa.11. e) nadgled ostalih radnika. pomoću plinskog plamena ili električnog luka.19.13.6.11.2 PRIPREMAČ KOKILA 7211.12. na podu ljevaonice ili u jami. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala. U toj su skupini zanimanja: 7211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 412 of 823 7211. c) ručno lijevanje metala.htm 18.11.12. spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima. Ti poslovi uključuju: http://www.8. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal.2 ljevački kalupar 7211.2008 .nn.3 LJEVAČ I KALUPAR 7212. za velike odljeve.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 PRIPREMAČ MATERIJALA 7211.3 strojni ljevački kalupar 7211.

2 elektrozavarivač 7212. rezervoara).21.htm 18. c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem.19. Ti poslovi uključuju: a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima.14.2 zavarivač plinom 7212. LIMARI Limari izrađuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.2 lemitelj DODATAK: 7212.2008 . d) srodne poslove. d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem. f) nadgled ostalih radnika.5 zavarivač.12.13.2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM 7212.11.6. zrakoplova. e) srodne poslove.8.2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM 7213. c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila.15.2 ZAVARIVAČ PLAMENOM 7212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 413 of 823 a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka. specijalizirani 7212. U toj su skupini zanimanja: http://www.nn. U toj su skupini zanimanja: 7212. b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština. e) nadgled ostalih radnika.11. b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka.2 rezač plinom 7212.12.3 zavarivač 7212. postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova.

g) nadgled ostalih radnika. namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova. b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama. Ti poslovi uključuju: a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu.5 aviolimar.21.13. strojno i pneumatskim čekićem.32.23. c) postavljanje metalnih dijelova zgrada. specijalizirani 7213.3 MEHANIČAR KABINIST 7214.3 kotlar 7213. specijalizirani 7213.21. d) oblikovanje.22.5 autolimar. e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno. sastavljaju ih i montiraju.5 ocrtavač limova.11.34.12.2 kovinopojasar 7213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 414 of 823 7213. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča.3 ocrtavač limova 7213. mostova i ostalih građevina za spajanje. f) srodne poslove.3 aviolimar 7213.3 limar 7213.3 GRAĐEVINSKI LIMAR 7213.nn. majstor 7213.25.6. majstor 7213.5 limar.11.8.3 autolimar 7213. majstor 7213.3 obrađivač lima DODATAK: 7213.3 AUTOKAROSERIST 7213.23.24.5 kotlar.2008 .htm 18.31.19. http://www.26.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 415 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7214.11.2008 .2 žljebač.2 elektrolučni žljebač i brusač 7214. specijalizirani 7214.5 brodolimar.25.30.31.8.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7215.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7214. specijalizirani 7214.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ 7214. rezač plamenom i brusač 7214.5 monter metalnih konstrukcija.28.29.3 brodolimar 7214.3 brodomonter 7214.12.5 graditelj metalnih brodova.htm 18.22.13. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA http://www.nn.3 obrađivač konstrukcijskog željeza 7214.2 ravnač i rezač plamenom 7214.16.12. specijalizirani 7214.2 pomoćni brodomonter 7214.11.30.6.27. majstor DODATAK: 7214.5 brodomonter.3 monter metalnih konstrukcija 7214.23.32.26.3 brodobravar 7214.14.15.3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM 7214.5 brodobravar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 graditelj metalnih brodova 7214.5 brodotraser.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija 7214.17.2 pomoćni graditelj metalnih brodova 7214.3 brodotraser 7214. specijalizirani 7214. specijalizirani 7214.24.2 ZAKIVAČ 7214.21.16.19.31.

11.19. postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima. zrakoplovima i drugim mjestima. zračnih žičara. naftnim i plinskim bušotinama. te njihovo popravljanje.3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA 7215. Ti poslovi uključuju: a) poslove pod vodom kod građenja. koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja. d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI 7216. pokretnih stepenica. uzgoja riba i školjki i slično.11. brodovima. f) srodne poslove. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. montirali. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača. e) bušenje rupa za podvodno miniranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 416 of 823 Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica.2008 . b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima. dizala.nn. RONIOCI Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova. g) nadgled ostalih radnika. vučnica.11. održavanja i popravaka oštećenja mostova. popravili te uklonili smetnje u radu. lukobrana. c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama.3 monter čelične užadi DODATAK: 7215.htm 18.11. f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba. c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila.6. e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova. pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata. U toj su skupini zanimanja: 7215. b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima.3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA 7215.8. d) otklanjanje podvodnih zapreka.

6. podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću. d) izvlačenje žice. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala 7224. Obrađivači metalnih površina i oštrači Uputa: vidi uputu uz rod 7.8. ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine.nn. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7221. alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke. isijecanjem. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Kovači. Alatničari i srodna zanimanja 7223. h) nadgled ostalih radnika.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 417 of 823 g) srodne poslove. b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja. Kovači i srodna zanimanja 7222. opreme i ostalih proizvoda. čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša. KOVAČI. 7221. preoblikovanjem. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke. savijanjem. opreme i ostalih proizvoda. http://www.19.2 ronilac PODVRSTA 722.htm 18. poliranje i brušenje metalnih površina i alata. e) potkivanje konja. podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8. Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. probijanjem. kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata. U toj su skupini zanimanja: 7216. uz ručno rukovanje obratkom.11. rodu. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem. izrađuju metalnu užad i blokove od željeza.

2 pomoćni kovač 7221.6.3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM 7221. te održavaju i popravljaju oružje i brave.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala.3 TERMIČAR 7221.14. g) nadgled ostalih radnika.12. održavanje i popravak matrica i šablona.2008 . te za oblikovanje dijelova od plastike i gume.3 strojni kovač 7221.21. specijalizirani 7221. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate. SPECIJALIZIRANI 7222. g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala.3 kovač 7221. f) popravak oružja.5 kovač.nn.16. naprave. plastike i gume. U toj su skupini zanimanja: 7221. c) izradu i popravak metalnih modela. e) izradu. Ti poslovi uključuju: a) izradu. i) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 418 of 823 f) srodne poslove.15. podešavanje i popravak brava.16. modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina.5 kalilac.3 kalilac 7221.3 potkivač DODATAK: 7221.11.13. mjerke.15.5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM.htm 18. majstor 7221.19. h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu.15. b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje. http://www.

nn.5 alatničar za mjerne pribore.3 alatničar 7222. b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike.32.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti. U toj su skupini zanimanja: 7222. majstor 7222.2008 . specijalizirani DODATAK: 7222.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA 7223.11.5 kovinomodelar. c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima.52.5 puškar.3 ocrtavač odljevaka 7222.14.5 alatničar za metalne kalupe.3 puškar 7222.6.61.5 bravar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7222.17.3 bravar 7222.5 alatničar. specijalizirani 7222.5 alatničar za rezne alate. specijalizirani 7222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 419 of 823 j) nadgled ostalih radnika. majstor 7222.2 pomoćni bravar 7222.5 alatničar za stezne pribore.31.15. specijalizirani 7222.51.41. gume itd.42.3 monter mjernih instrumenata 7222.16. majstor 7222.13.htm 18.19.8.12. specijalizirani 7222.41.3 kovinomodelar 7222.43. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija.5 ocrtavač odljevaka. http://www.62.

51. majstor 7223. specijalizirani 7223.14.3 blanjač kovina 7223. f) nadgled ostalih radnika.23.3 horizontalni kovinobušač 7223.21.3 kovinotokar 7223. specijalizirani 7223. specijalizirani 7223.34.3 TOKAR 7223.8.nn.5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva. U toj su skupini zanimanja: 7223.21.32.6. specijalizirani 7223. e) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7223.34.3 kovinobrusač 7223.42.33.5 kovinoglodač. specijalizirani 7223.3 pletač metalne užadi 7223.31.3 kovinoglodač 7223. specijalizirani 7223.41.11.2008 .13.19.24. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja http://www.5 kovinobrusač.3 prešač kovina 7223.12.5 podešavač sastavljenih reznih alata.15.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 420 of 823 d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta.3 obrađivač metala odvajanjem čestica DODATAK: 7223.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja.5 kovinotokar.35.3 BRUSAČ 7224.5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva.22.23. specijalizirani 7223.3 GLODAČ 7223.5 horizontalni kovinobušač.

3 serviser dijamantnih pila DODATAK: 7224. održavaju i popravljaju pogonske motore.2008 . Ti poslovi obično uključuju: montiranje.24.2 ČISTAČ ODLJEVAKA PODVRSTA 723.11.8. specijalizirani 7224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 7224.2 brunirač 7224. motornih vozila. b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata.34.3 oštrač alata 7224.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 7224. namještanje i oštrenje žičanih pila.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 421 of 823 odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate. Ti poslovi mogu http://www.32.22.19.11.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA 7224. montiraju. motorna vozila. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA Monteri i mehaničari strojeva podešavaju.33.6.5 oštrač alata. podešavanje.21.31. c) popravak. e) nadgled ostalih radnika.11.23.2 polirač 7224. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina. poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme.2 brusač i čistač kovina 7224.2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA 7224.11. poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu.htm 18.nn.2 lepač 7224.11.2 grecač 7224.2 pomoćni oštrač alata 7224. d) srodne poslove. održavanje i popravak pogonskih motora.

8. servisiranje.3 mehaničar pružnih vozila 7231. mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva Uputa: vidi uputu uz rod 7. Zrakoplovni mehaničari i monteri 7233. servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača. testiranje i popravak motora i motornih vozila. majstor 7231. podešavanje. b) ispitivanje. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 422 of 823 uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.22.21. podešavanje. putničkih automobila. testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila. f) srodne poslove. servisiranje. U toj su skupini zanimanja: 7231. servisiranje.nn. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7231. d) ispitivanje. podešavanje. Monteri. specijalizirani http://www. servisiranje.2008 . MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju. g) nadgled ostalih radnika.5 mehaničar motocikla.27.htm 18.19. servisiranje.6.3 automehaničar 7231. montiraju. testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila. c) ispitivanje.11. testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila.5 mehaničar pružnih vozila. podešavanje. 7231.23.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta 7231. e) ispitivanje. kamiona i ostalih motornih vozila. testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila. majstor 7231.2 mehaničar bicikla 7231.5 automehaničar.25. podešavanje. Mehaničari i monteri motornih vozila 7232.3 mehaničar motocikla 7231.24.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

11. U toj su skupini zanimanja: 7232.6.htm 18. podešavaju. podešavanje. SPECIJALIZIRANI 7232.4 mehaničar zrakoplova i motora 7232.3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA 7231. servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora. testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova).4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7233.5 mehaničar zrakoplova i motora. servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila).8.2 podmazivač vozila DODATAK: 7231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) ispitivanje.29.26. testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa. podešavanje.23.11.24. podešavaju.27. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje. testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju. specijalizirani DODATAK: 7232. MONTERI.12. testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa http://www. MAJSTOR 7231.5 dijagnostičar kvarova na vozilima. servisiraju. podešavanje. servisiraju. specijalizirani 7231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 423 of 823 7231. c) ispitivanje.19. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju.nn. ispitivanje.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA.2008 . c) nadgled ostalih radnika.5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA. testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova. d) ispitivanje. servisiranje.28.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA 7231. b) srodne poslove.

33.5 mehaničar metalurške opreme.32.3 monter industrijskih transportnih sredstava 7233.5 monter energetske opreme.3 monter dizala 7233. specijalizirani http://www.03. e) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 7233. specijalizirani 7233.18.5 monter tekstilnih strojeva.3 monter strojeva 7233.34.21.5 monter strojeva.05.31.5 monter industrijskih transportnih sredstava. specijalizirani 7233.5 monter alatnih strojeva.nn.02.3 monter alatnih strojeva 7233. specijalizirani 7233.3 monter procesne opreme 7233.23.13.3 mehaničar metalurške opreme 7233. specijalizirani 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 424 of 823 specifikacijama i normama. specijalizirani 7233.16. specijalizirani 7233.01.06.07.5 monter dizala.12.14.6. f) nadgled ostalih radnika.5 mehaničar procesne opreme.19.5 monter procesne opreme.17.3 monter poljoprivrednih strojeva 7233.8. specijalizirani 7233.5 monter brodske opreme.08.5 monter poljoprivrednih strojeva. specijalizirani 7233.2 pomoćni monter strojeva 7233. specijalizirani 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 monter energetske opreme 7233.11. specijalizirani 7233.3 mehaničar procesne opreme 7233.htm 18.3 monter tekstilnih strojeva 7233.3 monter brodske opreme 7233.15.22.04.2008 .

5 mehaničar brodskih strojeva.3 mehaničar opreme za grijanje 7233.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje 7233.42.3 mehaničar grafičkih strojeva 7233.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije http://www.44. specijalizirani 7233.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala 7233.3 mehaničar brodskih strojeva 7233.3 mehaničar građevinskih strojeva 7233.55. specijalizirani 7233.40.38.59.36. specijalizirani 7233.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo 7233.61.5 mehaničar tekstilnih strojeva.56.47.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku 7233.3 mehaničar tekstilnih strojeva 7233.60.57.5 mehaničar alatnih strojeva.specijalizirani 7233.3 mehaničar konfekcijskih strojeva 7233. specijalizirani 7233.nn.53. specijalizirani 7233.52. specijalizirani 7233.htm 18.5 mehaničar građevinskih strojeva.43.54.5 mehaničar konfekcijskih strojeva.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku.37.48.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar energetske opreme. majstor 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 425 of 823 7233.39. specijalizirani 7233.3 mehaničar rudarskih strojeva 7233.5 mehaničar rudarskih strojeva.49.2008 .5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje.35.5 mehaničar grafičkih strojeva.41. specijalizirani 7233.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo.45.3 mehaničar alatnih strojeva 7233.58. specijalizirani 7233.46.50.6. majstor 7233.8. specijalizirani 7233.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala.3 mehaničar energetske opreme 7233.19.51.5 mehaničar opreme za grijanje.

2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA 7233.87.3 serviser uređaja za natakanje goriva 7233. majstor DODATAK: 7233.65.86.69.5 mehaničar industrijske opreme.3 serviser plinskih uređaja 7233.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA 7233.68.83. majstor 7233.5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.81.3 mehaničar industrijske opreme 7233.37.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM.85.66.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije.5 serviser uređaja za natakanje goriva.63.3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM 7233.67.71. specijalizirani 7233.8.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije 7233.3 strojobravar 7233.5 serviser plinskih uređaja. specijalizirani 7233.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 426 of 823 7233.5 serviser šivaćih strojeva.22.5 strojobravar.39.2 podmazivač strojeva 7233.nn. specijalizirani 7233.6.3 serviser šivaćih strojeva 7233. SPECIJALIZIRANI 7233. specijalizirani 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 serviser vatrogasnih aparata 7233.htm 18.37.23.62.84.5 mehaničar šumske mehanizacije.37.3 mehaničar šumske mehanizacije 7233.2 pomoćni strojobravar 7233. specijalizirani 7233.82. majstor 7233.70.21.2008 .64.3 SERVISER ZA PLAMENIKE 7233.3 FRIGOMEHANIČAR http://www.19.72.

Elektromonteri i elektromehaničari http://www.57.3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA 7233.43.67. instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala. SPECIJALIZIRANI 7233.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU 7233.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.50. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR 7233.3 MEHANIČAR ZA PUMPE 7233.49.49.19.3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA 7233.6. servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda.87.3 BRODSKI MEHANIČAR 7233.50. prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE 7233.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7241. Ti poslovi obično uključuju: namještanje.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA 7233. servisiranje i popravak audio. SPECIJALIZIRANI 7233.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 427 of 823 7233.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE 7233. namještanje.49. prilagođavaju.67.68. instaliranje i popravak električnih mreža. servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme.53. prilagođavanje.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA 7233.68. SPECIJALIZIRANI 7233. instaliranje.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA 7233.htm 18. SPECIJALIZIRANI 7233.i videouređaja.5 MEHANIČAR ZA PUMPE.nn.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE 7233.86. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju.67. sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava.49.65.46.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE.3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA 7233. MAJSTOR PODVRSTA 724.

mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata. instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja. e) nadgled ostalih radnika. električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima. specijalizirani http://www.13.htm 18.16. tvornicama. radionicama i na drugim mjestima. prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora).21.3 monter električnih aparata za kućanstvo 7241. d) srodne poslove.3 elektromehaničar za elektroenergetiku 7241.3 elektromonter dizala 7241.3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova 7241.22. Ti poslovi uključuju: a) namještanje.17.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju.5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja.14.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. Monteri.15. U toj su skupini zanimanja: 7241. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja 7245. prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama. električnih sklopnih aparata.18.nn.12. Monteri. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža Uputa: vidi uputu uz rod 7.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 7241.8. specijalizirani 7241. c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda.2 pomoćni monter električnih strojeva 7241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 428 of 823 7242.3 monter električnih strojeva i opreme 7241. motornim vozilima i na brodovima. mehaničari i serviseri elektronike 7244.5 elektromehaničar za elektroenergetiku.6. prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva. b) namještanje.2008 .11.19.

2008 .28.17.51.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE. MAJSTOR 7242.54.21.5 elektromehaničar za kućanske aparate.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva.24. MONTERI.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove. majstor 7241.55.22. specijalizirani 7241.43.8.3 BRODSKI ELEKTRIČAR 7241.42.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila. majstor 7241.6.nn.27.htm 18.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva 7241.52. SPECIJALIZIRANI 7241.26.3 elektromehaničar za kućanske aparate 7241.3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE 7241.5 autoelektričar.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove 7241.2 pomoćni elektromehaničar 7241. specijalizirani DODATAK: 7241.5 brodski elektromehaničar.41.5 elektromonter.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 429 of 823 7241.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU 7241.3 autoelektričar 7241.42.3 brodski elektromehaničar 7241. specijalizirani 7241.26.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila 7241.5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU.31. specijalizirani 7241. SPECIJALIZIRANI 7241.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.25.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA 7241.44.41. specijalizirani 7241.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.53.3 elektromehaničar 7241. specijalizirani 7241.19. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE http://www.25.23.5 elektromehaničar.3 elektromonter 7241.

specijalizirani 7242.5 monter medicinske elektronike. c) nadzor. specijalizirani 7242.2008 .22.23. specijalizirani 7242.5 monter signalne elektronike. f) nadgled ostalih radnika.5 monter radio-televizijske elektronike. specijalizirani 7242. d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 430 of 823 Monteri.21. telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava.12.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva.nn. Ti poslovi uključuju: a) kontrolu. specijalizirani 7242.4 mehaničar medicinske elektronike 7242. namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene. radarske opreme i signalizacijskih sustava.18. specijalizirani 7242.8. namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona.16. specijalizirani 7242.24. medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje.25.13.14.5 monter računalne elektronike.htm 18.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva 7242.26.3 monter elektroničke opreme 7242.3 monter televizijskih antena 7242.27. U toj su skupini zanimanja: 7242.6. b) nadzor. e) srodne poslove.5 monter elektronike instrumenata.5 monter audiovizuelne elektronike.19. mehaničari i serviseri elektronike montiraju.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva 7242. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava. nadziru. uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona.15. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji.5 mehaničar elektronike uredskih strojeva. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242. specijalizirani http://www.11. elektronički mjerni i zaštitni uređaji).5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje.

4 mehaničar računalne elektronike 7242.33.26.30.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE 7242.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Monteri.32.3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR 7244. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju.32.6.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE 7242.5 mehaničar audio i video tehnike.3 mehaničar audio i video tehnike 7242.31.31.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 7242.19.nn.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja 7242. specijalizirani 7242.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA 7242.2008 . MONTERI.30. MAJSTOR 7242.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE.4 IRE AVIOMEHANIČAR 7242. majstor 7242.htm 18.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU 7242.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA 7242. majstor 7242.42.41.41.33. održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja 7242.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja. specijalizirani 7242.5 mehaničar računalne elektronike.5 mehaničar elektroničar.3 mehaničar elektroničar 7242. http://www.34.4 mehaničar zrakoplovne elektronike 7242.28. specijalizirani 7242.36.8. MAJSTOR 7242.29.28.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA.5 mehaničar zrakoplovne elektronike.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja.35. specijalizirani DODATAK: 7242.32. MAJSTOR 7242.37.33.28.30.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 431 of 823 7242.

21. telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove.htm 18. SPECIJALIZIRANI 7244.11. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne. servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika.11.21.13.12. c) nadgled ostalih radnika.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7244. SPECIJALIZIRANI 7245.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 432 of 823 Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.22.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA 7244.21. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju. specijalizirani 7244.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME.22.13. b) srodne poslove.8.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja 7244. d) srodne poslove.2 pomoćni monter električnih mreža http://www. U toj su skupini zanimanja: 7245.3 monter telekomunikacijskih uređaja 7244.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja. e) nadgled ostalih radnika. specijalizirani DODATAK: 7244.19.12.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja 7244.6.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE. b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER 7244.5 monter telekomunikacijskih uređaja. c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova.nn. U toj su skupini zanimanja: 7244.

staklari i srodna zanimanja 733. specijalizirani 7245. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 731. meteoroloških. http://www. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 734.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža 7245. porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva. specijalizirani DODATAK: 7245. staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente. keramike i stakla.3 MONTER DALEKOVODA 7245. keramičari.nn.5 monter električnih mreža. TISKARI Precizni mehaničari. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. KERAMIČARI.12.19. kože i sličnih materijala.3 KABEL MONTER VRSTA 73. Tehnički crtači i kemijski laboranti Uputa: vidi uputu uz rod 7.23.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STAKLARI. predmeta od plemenitih kovina.8.2008 . izradu i popravak glazbala. Tiskari i srodna zanimanja 735.22. glazbala. bojanje i ukrašivanje različitih predmeta.22. tiskarske i knjigoveške poslove. PODVRSTA 731. izradu predmeta od porculana.21. različite proizvode poput nakita. Lončari. Precizni mehaničari i srodna zanimanja 732.13.3 monter telekomunikacijskih mreža 7245. izradu ručnih radova od drva. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih. optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme.12.3 monter električnih mreža 7245. tekstila. Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. PRECIZNI MEHANIČARI. keramičari. izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 433 of 823 7245. keramike. tekstila.htm 18.5 monter telekomunikacijskih mreža. kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.

f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza. industrijske. rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina. medicinske. količine. optičke i druge precizne instrumente te opremu. Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova. popravak. sile okretnog momenta i snage te drugo. kirurških. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7311. Zlatari. PRECIZNI MEHANIČARI Precizni mehaničari izrađuju. Glazbalari i ugođači glazbala 7313. nautičkih. izradu i popravak glazbala.3 urar 7311. 7311. protoka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature. ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. zubarskih. Precizni mehaničari 7312.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 434 of 823 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente.12.5 urar. za mjerenje topline i vlažnosti. majstor http://www.11.htm 18.19. namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja. optičkih.8. nautičke. popravak i namještanje optičkih instrumenata.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. meteorološke. b) izradu. glazbala. h) nadgled ostalih radnika. e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme. nakit i ostale predmete od plemenitih kovina. testiraju i popravljaju mehaničke satove. d) izradu i popravak kirurških instrumenata. Ti poslovi uključuju: a) izradu.2008 . tlaka. U toj su skupini zanimanja: 7311. g) srodne poslove. draguljari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. meteoroloških. servisiraju. gustoće i kiselosti tekućina i plinova.

nn.3 mehaničar uredskih strojeva 7311.3 mehaničar za vage 7311.35.53.22.3 izrađivač kirurških instrumenata 7311. majstor 7311.61.htm 18. specijalizirani 7311.36.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata.5 izrađivač kirurških instrumenata.54.21.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE.56.62.4 instrumentalni optičar 7311.34. majstor 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA.3 izrađivač ortopedskih pomagala 7311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 435 of 823 7311.35.55.8.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR 7311.3 finomehaničar 7311.3 serviser fotografske opreme 7311. majstor 7311.31. MAJSTOR 7311.2008 .23. specijalizirani 7311.26. majstor 7311.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju 7311.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu.34.25.5 mehaničar za vage.19.5 serviser fotografske opreme.51. majstor 7311.33.24. majstor 7311.36.32.5 instrumentalni optičar.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE. MAJSTOR 7311.22.5 mehaničar uredskih strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata 7311.5 izrađivač ortopedskih pomagala.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE.24. majstor DODATAK: 7311. majstor 7311.52. MAJSTOR http://www.6. MAJSTOR 7311.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu 7311.5 finomehaničar.

16.5 glazbalar. popravljaju i ugađaju tambure.20. e) izradu i popravak ostalih glazbala. puhačka i udaračka glazbala. d) ugađanje orgulja.5 glazbalar.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR 7312. f) srodne poslove.3 PRECIZNI MEHANIČAR 7311. glasovira i drugih glazbala.5 glazbalar.14.61. gudačka.3 ugođač glazbala DODATAK: http://www.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE.8. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak harmonika. gudačkih i puhačkih glazbala.2 pomoćni glazbalar 7312. majstor 7312. MAJSTOR 7311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.5 glazbalar. majstor za puhačka glazbala 7312.5 glazbalar. b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova.6.19. majstor za gudačka glazbala 7312.htm 18.18.2008 .19. tambura.nn. majstor za tambure 7312.13.11. g) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 436 of 823 7311. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju.52.31.5 glazbalar. c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira. majstor za harmonike 7312.5 glazbalar. majstor za glasovire 7312.3 glazbalar 7312.5 glazbalar. majstor za udaračka glazbala 7312. majstor za orgulje 7312. U toj su skupini zanimanja: 7312.15.12.17.

f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina.htm 18.22.3 ljevač plemenitih kovina 7313.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) izradu kompletnih komada nakita. kao prstenja.12. narukvica i drugih predmeta.3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA PODVRSTA 732. d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu.3 draguljar 7313.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 437 of 823 7312.3 GRADITELJ ORGULJA 7312. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA Zlatari.3 zlatar 7313. draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete. MAJSTOR 7313.5 GRADITELJ ORGULJA.19. broševa. obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima. ZLATARI.8.3 valjač plemenitih kovina DODATAK: 7313.6. U toj su skupini zanimanja: 7313. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA http://www.13.23.14. LONČARI. g) srodne poslove. h) nadgled ostalih radnika. majstor 7313. e) popravak predmeta od plemenitih kovina.19.2 filigranist 7313.5 zlatar.3 bižuterist 7313.21.11.2008 . KERAMIČARI.15.nn. b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina. Ti poslovi uključuju: a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala.3 prešač plemenitih kovina 7313.11.

keramičari i srodna zanimanja 7322. Ti poslovi uključuju: a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari.htm 18. d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe. LONČARI. graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima.11. bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene.8. posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode. sanitarne keramike. U toj skupini su zanimanja: 7321. posuđe od porculana i stakla.2 pomoćni gipsmodelar http://www.19. Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda. e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda. izradu posuđa od stakla. c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje. staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode. i) nadgled ostalih radnika.2008 . g) oblikovanje brusnih proizvoda. keramičke i ostale predmete i natpise. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Lončari. b) izradu kalupa od gline i gipsa. keramike. 7321. f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 438 of 823 Lončari. keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode.6. Staklari 7323. Dekorateri stakla. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 7321. tekstila i ostalih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 7. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izradu brusnih ploča. keramičari.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta. pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje. Lončari. nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise. posuđa od porculana. Brusači i jetkači stakla 7324. h) srodne poslove.nn.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.15.24.8.5 staklopuhač.3 keramičar 7321. oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća.2 razvrstavač keramičkih proizvoda 7321. majstor http://www. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje.12. ručnim oblikovanjem.5 gipsmodelar.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje 7322.11.5 staklar.22. e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla.16.13. prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu. specijalizirani 7322. bruse i poliraju staklo.3 izrađivač leća 7322.17.13. oblikuju.2 lončar 7321. U toj su skupini zanimanja: 7322. d) brušenje i rubljenje stakla. b) zagrijavanje.23.3 gipsmodelar 7321.2 ljevač keramičkih proizvoda 7321.14.12. zagrijavanjem i savijanjem. f) srodne poslove.19. specijalizirani 7321. STAKLARI Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu.2 pomoćni staklopuhač 7322.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 439 of 823 7321.nn.31.htm 18.2008 .3 staklar 7322.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala 7322.6. c) brušenje i poliranje leća. g) nadgled ostalih radnika.3 staklopuhač 7322.

drva. f) nadgled ostalih radnika.6. U toj skupini su zanimanja: 7323. c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA Dekorateri stakla. raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica. pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa. laka. keramike. DEKORATERI STAKLA. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima. b) nanošenje boje.11.nn.3 jetkač stakla DODATAK: 7323. e) srodne poslove. cakline. d) nadgled ostalih radnika.19. staklenim površinama. c) srodne poslove.11. jetkanje.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. gumenih pečata i ostalih sredstava. d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa.8.5 brusač kristalnog stakla.2008 . Ti poslovi uključuju: a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu. tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte.13. KERAMIKE. emajla. U toj su skupini zanimanja: 7324. b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima.3 GRAVER STAKLA 7323.htm 18. metala. specijalizirani 7323.2 dekorater keramike http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 440 of 823 7323.3 KRISTALOBRUSAČ 7324. Ti poslovi uključuju: a) bojanje uzoraka na predmetima kistom.3 brusač kristalnog stakla 7323. prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem.11. otisaka.11.

2 posrebrivač ogledala 7324.19.3 pismoslikar 7324. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 7.3 dekorater drva 7324. školjki. izrada torbica. kukuruzovine. školjki i drugih materijala.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU 7324.2 dekorater stakla 7324.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 441 of 823 7324.5 pismoslikar. oblikuju.13.2 dekorater emajlom 7324. sastavljanje. kamena. i drugih materijala.htm 18. pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu http://www.16. vezenje. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7331. majstor 7324. tkanje. slame. rezbarenje. slame.14. kao i u dekorativne svrhe.15.21.nn.22. gline. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu. pojaseva i ostalih predmeta.31.12.3 dekorativni ličilac 7324.16. trske.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.3 dekorater tekstila 7324. pletenje. te rezbare.17. oblikovanje. 7331.2 graver pečatorezac DODATAK: 7324. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva. izrada tradicionalne obuće.2 glazer keramike 7324.3 GRAFOSLIKAR PODVRSTA 733.21. kamena.18. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva. izrada čipki. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 7332. bojanje i ukrašavanje raznih predmeta. sastavljaju.8. trske. rogovlja.

b) rezbarenje.11. kao zdjela za salatu. žlica za serviranje.2 izrađivač predmeta od školjki 7331. Ti poslovi uključuju: http://www.34. sastavljanje. kao kipova i skulptura.35. vezenu.33.2 PLETAČ LIKOM 7331. d) srodne poslove. pletenje.2 izrađivač tradicijskih predmeta DODATAK: 7331.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA 7332. pojase te ostale potrepštine.31.8. dasaka za rezanje.11. trske.2 drvodjelja 7331. vrčeva.19.21. kukuruzovine. šahovskih figura. košara.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 442 of 823 uporabu.2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE 7331. torbice. i sličnih materijala. tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine. kao i tradicijsku obuću.21.21.2 IZRAĐIVAČ DRŽALA.2 rezbar predmeta od rogovlja 7331. kamena. mreže i užad.2 pletač slamom 7331. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu.htm 18.32. pletiva.2 medičar i voskar 7331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nakita i sličnih predmeta.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM 7331. vaza. Ti poslovi obično uključuju: a) pripremu drva. ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu. ili za dekoraciju.6. školjki.nn. slame. pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta.34.11. sastavljanje. c) rezbarenje. e) nadgled ostalih radnika.2 izrađivač kamenih predmeta 7331. slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta. ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA 7331. U toj su skupini zanimanja: 7331.2008 .

izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. pojasa i ostalih proizvoda.12. Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica. pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna. U toj skupini su zanimanja: 7332.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 7341. uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga. e) nadgled ostalih radnika. Slagari i tiskari 7342. Knjigoveže i srodna zanimanja 7346.11. Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda. Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira.2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda 7332. pripremu originalnih fotografija za reprodukciju. tekstilu.2008 .2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda PODVRSTA 734. izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom.htm 18. pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo.nn.8. u jednom ili više tonova boje. metalu ili drugim materijalima.19.6. torbica. tekstila ili drugih materijala. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije. c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće. Stereotiperi i srodna zanimanja 7343. SLAGARI I TISKARI http://www. d) srodne poslove. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7341. b) izradu čipki. Tiskarski graveri i jetkači 7344. ručni tiskari Uputa: vidi uputu uz rod 7. Fotografi i srodna zanimanja 7345. tkanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 443 of 823 a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži. Sitotiskari. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica.

f) srodne poslove.3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku 7341.11. e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi.htm 18. b) uređivanje i montažu stranica.23.15.3 ofset tiskar 7341.19.8.3 slagar na računalnom terminalu 7341.25. U toj su skupini zanimanja: 7341.3 fleksografski tiskar 7341. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno.5 grafičar za fotoslog i računalni slog.26.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu 7341.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 444 of 823 Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak.24.21. Ti poslovi uključuju: a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima.nn.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku 7341.27. d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom.3 strojni slagar 7341.3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku 7341.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ugađanje pasera.12.3 bakrotiskar 7341.29. višebojno i probno otiskivanje). c) raspored stranica na arku.28. nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka. uložnih kuteva.6. regulacija nanosa boje.16.13.2008 .3 izrađivač ploče za Braillovo pismo 7341.3 slagar 7341.14. g) nadgled ostalih radnika.22.3 knjigotiskar 7341.3 ručni slagar 7341.3 tiskar probnih otisaka http://www. specijalizirani 7341. Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta.

3 nijanser tiskarskih boja 7341.33. b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu.16. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka. matrice. za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.htm 18.3 ljevač olovnih slova 7342.3 GRAFIČAR PRIPREME 7341.3 tiskar višebojnih otisaka 7341.31. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona.12.19. c) srodne poslove.16.11. specijalizirani 7341.3 GRAFIČAR TISKAR 7342.33.33.3 STEREOTIPER 7343.3 GRAFIČAR TISKA 7341.3 SLOVOSLAGAR 7341. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. voska i drugih materijala.3 ljevač stereotipskih ploča 7342.6. U toj su skupini zanimanja: 7342.32.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 445 of 823 7341. http://www.5 grafičar tiskarske proizvodnje.13. d) nadgled ostalih radnika. blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike.3 tiskar DODATAK: 7341.nn.12.30.3 grafičar slagar/monter DODATAK: 7342.2008 .

23.21.3 reprofotograf DODATAK: 7343. matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma.14. valjaka. b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča.13.19.15. U toj skupini su zanimanja: 7343. g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem.3 RETUŠER 7343.htm 18. polimera itd. i) nadgled ostalih radnika. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA http://www. h) srodne poslove.23.11. f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima.12. specijalizirani 7343.23. polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi. elektromehaničku obradu metala.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu 7343. specijalizirani 7343.6.nn. elektrokemijsku.23.3 SKENERIST U TISKARSTVU 7343.8.3 CINKOGRAF 7343.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja 7343.3 MONTERKOPIST 7343.23. c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja. metala. e) kemijsku.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu 7343.3 kemigraf 7343.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF 7344.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 446 of 823 Ti poslovi uključuju: a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena. d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče.5 grafičar pripremne proizvodnje.13.5 tiskarski graver.3 grafički jetkač 7343.22.

6.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva. f) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 447 of 823 Fotografi i srodni radnici fotografiraju. d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika.12. Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira.3 obrađivač materijala u knjigovežnici http://www. rastiranje.nn. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga.13. c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga.8. jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme. b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima. c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji. Ti poslovi uključuju: a) ručno uvezivanje knjiga i periodike.3 fotograf 7344.5 fotograf. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina. g) nadgled ostalih radnika. e) srodne poslove. retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije.3 fotolaborant 7345. U toj skupini su zanimanja: 7345.htm 18. razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive.2008 . e) izradu jednobojnih. U toj skupini su zanimanja: 7344. d) ručnu obradu kartona.19. majstor 7344.11. f) srodne poslove.

Ti poslovi uključuju: a) tiskanje na papiru.15. kovinama.3 knjigoveža tvrdog uveza 7345. d) nadgled ostalih radnika. c) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.17. majstor 7345.3 knjigoveža mekog uveza 7345. plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska. specijalizirani 7345.15. b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima.5 grafičar završne proizvodnje.17.3 tiskar na tekstilu 7346.21. tekstilu.16.5 knjigoveža.2008 .htm 18.3 ručni tiskar 7346.3 GRAFIČAR DORADE 7346.13.3 knjigoveža 7345.12.18.11.12.3 knjigoveža za ručni uvez 7345.3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku 7346. U toj su skupini zanimanja: 7346.19. SITOTISKARI.14.3 grafičar za doradu 7345. RUČNI TISKARI Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 448 of 823 7345.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda 7345.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak 7346.16.3 tiskar na metalu 7346.13.14.nn.17.3 sitotiskar http://www.3 ručni izrađivač proizvoda od papira DODATAK: 7345.8.3 tiskar na plastici 7346.6.

TEHNIČKI CRTAČI Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. e) srodne poslove. tehničari i srodna zanimanja). popravak i održavanje zgrada. građevinarstvu. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. popravak i održavanje zgrada.htm 18. d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3. brana. cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata. ispitivanja i analize.8. b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7351. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala. preuređivanje. f) nadgled ostalih radnika. brana. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža. cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata. preuređivanje. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika.nn. geodeziji. jednostavne analize.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik. Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju. Tehnički crtači 7352. raznih karata. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. postavljanje instalacija. Ti poslovi uključuju: a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda. rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. Kemijski laboranti Uputa: Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu. kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. postavljanje instalacija. skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse. Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. 7351. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. mostova. U toj su skupini zanimanja: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 449 of 823 PODVRSTA 735. mostova.6. (Inženjeri. kartografiji.2008 .

kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. odjeće.6.11.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . f) srodne poslove. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. povrća i sl.11.11. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: http://www. tekstila. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa.19. kože i ostalih sirovina. PRERAĐIVAČI HRANE. mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala.nn.3 kemijski laborant VRSTA 74.htm 18. b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse. pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu. TEKSTILA. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva.8. KOŽE Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva. žitarica. cipela i srodnih proizvoda. materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 450 of 823 7351. kože i krzna.2 pomoćni tehnički crtač 7351. voća. e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada.12.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA 7352. Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. ribe. g) nadgled ostalih radnika. d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme. obradu i preradu prirodnih vlakana.3 tehnički crtač DODATAK: 7351. ispitivanja i analize. U toj su skupini zanimanja: 7352. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme. KEMIJSKI LABORANTI Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. krzna. DRVA. u hranu. c) jednostavne analize. šešira.2 pomoćni kemijski laborant 7352. izradu i popravak sukna.

Prerađivači drva 743. povrća i srodna zanimanja 7415. slastičari i srodna zanimanja 7413. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože 745. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Kušatelji i ocjenjivači namirnica Uputa: vidi uputu uz rod 7. obradu i preradu mlijeka. Graditelji plastičnih plovila Uputa: vidi uputu uz rod 7.6. Proizvođači mliječnih proizvoda 7414. MESARI I SRODNA ZANIMANJA Mesari i srodni radnici pripremaju životinje. prerađuju i konzerviraju voće. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7411. PODVRSTA 741. Prerađivači voća. izrađuju različite vrste kruha.nn. Prerađivači hrane 742. preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica. kolača i drugih proizvoda od brašna. solenjem i dimljenjem. režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. proizvodnju vode.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 451 of 823 741. kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. izradu kruha.19. Pekari. Ti poslovi uključuju: http://www. 7411. povrća i slične hrane. konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem.2008 . Mesari i srodna zanimanja 7412. preradu i konzerviranje voća. povrće i sličnu hranu. soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa. PRERAĐIVAČI HRANE Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu. kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila 744. preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina.8. Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu. čiste. kolača i ostalih proizvoda od brašna.

U toj su skupini zanimanja: 7411.3 KOBASIČAR 7411.2 POMOĆNI CREVAR 7411.8. keksa.5 mesar. d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. majstor DODATAK: 7411.12. f) srodne poslove.2 pomoćni mesar 7411. U toj su skupini zanimanja: 7412.2 POMOĆNI KOBASIČAR 7411.12.2008 . b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera. SPECIJALIZIRANI 7412.11. umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje. d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) izradu kruha.11.6.11.11. gotovog tijesta. c) srodne poslove. kolača i ostalih proizvoda od brašna. PEKARI. b) pripremu sastojaka.19.3 mesar 7411. slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha. kolača.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 452 of 823 a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu. e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda.13. kao i ručno izrađene slastice.3 CREVAR 7411.nn. miješanje i oblikovanje.htm 18. c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol. pita i ostalih proizvoda od brašna. g) nadgled ostalih radnika. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA Pekari.12.5 KOBASIČAR. čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva.3 pekar http://www.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

cijeđenje zgrušanog mlijeka. zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće. soljenje i ekstrakciju soka i ulja. http://www.6.3 SIRAR 7414.3 slastičar 7412. odvajanje vrhnja od mlijeka.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 licitar 7412.11. Ti poslovi uključuju: a) istiskivanje soka iz voća.21.htm 18. b) zgrušnjavanje mlijeka.3 tjesteninar DODATAK: 7412. sušenje.5 slastičar. majstor 7412. c) srodne poslove.3 mljekar 7413. vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju. majstor DODATAK: 7413.2008 . stavljanje u kalup za oblikovanje sira.8. U toj su skupini zanimanja: 7413.12.12. uključujući kuhanje. Ti poslovi uključuju: a) prokuhavanje mlijeka. povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 453 of 823 7412.22.31.13. PRERAĐIVAČI VOĆA.3 SLADOLEDAR 7413. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva.2 pekar bureka i pizze 7412.5 mljekar. povrće i sličnu hranu na različite načine. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA Prerađivači voća. bućkanje vrhnja u maslac.23.19.5 pekar. b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica. majstor 7412. d) nadgled ostalih radnika. različitih vrsta oraha i voća.11.nn.

11. izrađuju i popravljaju pokućstvo. b) srodne poslove.8. inventar. kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu. šablone i modele od drva. Ti poslovi uključuju: a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda.6. c) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 454 of 823 c) kuhanje.5 ocjenjivač hrane 7415.5 kušatelj hrane 7415. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju.5 kušatelj pića 7415.5 ocjenjivač pića PODVRSTA 742.13.3 proizvođač bezalkoholnih pića DODATAK: 7414.11. hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade.19.3 prerađivač voća i povrća 7414.htm 18. podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva. U toj su skupini zanimanja: 7414.11.2008 . kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda.13.14. http://www. U toj su skupini zanimanja: 7415. pomoću alata i strojeva za obradu drva.3 proizvođač alkoholnih pića 7414. povrća i slične hrane.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.3 proizvođač jestivih ulja 7414. soljenje i sušenje voća.3 OCTAR 7415.12. d) srodne poslove.12. e) nadgled ostalih radnika.nn. hrane i napitaka. PRERAĐIVAČI DRVA Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva.

Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači 7423. impregniraju. izrada pletenog pokućstva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima. d) nadgled ostalih radnika. obuće i dijelova obuće i sportske opreme.3 sušitelj drva 7421.16. b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita. drvenih skija. izrada. Obrađivači drva 7422. U toj su skupini zanimanja: 7421.17. zaštićuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 paritelj drva 7421. Pletači košara. vlaže i klimatiziraju drvo. OBRAĐIVAČI DRVA Obrađivači drva pare.nn.3 kuhar šibe 7421.2 pomoćni sušitelj drva 7421.2 pomoćni radnik za vlaženje drva http://www.2 pomoćni paritelj drva 7421. dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva 7421.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 455 of 823 Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva. uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva. modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula.13. 7421. izrađivači četaka i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.11.12. dekoriranje i popravak pokućstva od drva.21.14. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7421.8. podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje. izrada.2 pomoćni kuhar šibe 7421. suše.6. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima 7424. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.19.htm 18.15. c) srodne poslove.2008 . oblikovanje i rezbarenje. košara i sličnih predmeta te metli i četki.

12.nn.24.3 stolar stilskog pokućstva 7422. g) srodne poslove.5 stolar. mjernih modela i modela u naravnoj veličini.5 obrađivač drva.3 ovlaživač drva 7421.23. dekorni i umjetnički 7422. drvenu opremu. U toj su skupini zanimanja: 7422.3 stolar. bačava.18. b) izradu i popravak drvenih vozila.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 456 of 823 7421.3 stolar 7422.11. točkova i ostalih drve c) nih dijelova vozila.5 restaurator drvenih predmeta. bojanje premazima ručnim alatom i močenjem. drvene skije. lula.3 impregnator drva 7421.14.25.5 majstor stilskog pokućstva 7422. uzorke. specijalizirani http://www. obuća.16.htm 18. kao što su lule. obuće i sportske opreme i štapova. h) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7422.5 stolar. d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka.22.2 pomoćni stolar 7422. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju. majstor 7422. f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom. drvenih skija.15.2008 . i druge predmete.6. ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo. dekorni i umjetnički majstor 7422.17.2 pomoćni impregnator drva 7421. e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija. sportska oprema i štapovi.13.8. kalupe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kola i ostale drvene dijelove vozila. modele.

htm 18.51.3 izrađivač okvira za slike 7422.41.5 stolar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 457 of 823 7422.31.5 drvorezbar.5 intarzijski stolar.33.3 intarzijski stolar 7422.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA.42.5 bačvar.15.8.44.6.5 majstor drvene sportske opreme 7422.3 drvorezbar 7422.46.3 drvogalanterist 7422.63.3 bačvar 7422.3 stolar.43.61. majstor 7422. majstor DODATAK: 7422.32.62.21.5 kolar.3 stolar za šablone 7422. ortopedski 7422.52. specijalizirani 7422.3 ljevački drvomodelar 7422.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu 7422. specijalizirani 7422. MAJSTOR 7422.64.25.53.19.26.47.5 ljevački drvomodelar.23.3 drvomodelar 7422. MAJSTOR 7422.2 bojadisar drvenih proizvoda 7422.3 modelar kalupa i peta 7422.5 STOLAR ZA INTARZIJE.5 stolar. specijalizirani za izradu šablona i prototipova 7422.2008 .22.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.45.24.3 izrađivač drvene sportske opreme 7422.nn.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA http://www.22.3 kolar 7422.2 nanositelj kita na drvo 7422. specijalizirani 7422. ortopedski specijalizirani 7422.

majstor 7424. b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća. b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva. izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo. trske.13.6. liko. oblikovanje. tokarenje i rezbarenje.).42. kao što su dlaka. četke. d) izbor i obradu materijala kao što su sirak.5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva.5 drvotokar. c) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i pletene košare.2008 . http://www.3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE 7423.11. šibe.19. ucrtavanje. rogoza i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8. d) nadgled ostalih radnika. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima. U toj su skupini zanimanja: 7423.htm 18.3 drvotokar 7423.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 458 of 823 7422. rogoza i sličnih materijala.3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI 7422. Ti poslovi uključuju: a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe. metle. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA Pletači košara.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA 7422.14. e) srodne poslove.nn.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva 7423. PLETAČI KOŠARA.47. sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke.12.3 MODELSTOLAR 7422. To su strojevi za precizno piljenje. specijalizirani 7423. trske. c) izbor i obradu materijala za četke i kistove.8. dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle.47. bušenje.47.

41. predenje. mreža. Tkalci. U toj su skupini zanimanja: 7424. Krznari 7435.6. sukanje i namatanje pređe. mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna. kože 7436. Krojitelji tekstila.3 pletač košaračkih uzoraka 7424. izrađuju tkanine. izradu krojene odjeće. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana. Krojači i klobučari 7434. http://www.nn. pletači i srodna zanimanja 7433. konaca i ostalih proizvoda.31.21. izradu. šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja. pletiva i proizvode izrađene na druge načine.2008 .21.3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA PODVRSTA 743.3 pletač pokućstva 7424. vezilje i srodna zanimanja 7437.2 pletač košara 7424.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 459 of 823 f) nadgled ostalih radnika. sudjelovanje u izradi gotove odjeće.2 četkar 7424. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. predu. krzna. izradu šablona.22. Šivači.2 metlar DODATAK: 7424. izradu tkanina. udvajanje.19. tapetiranje pokućstva i izrada madraca.8.htm 18. Pripremači tekstilnih vlakana 7432. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7431. Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana. Tapetari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo. pletiva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala.11.

izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma. b) ručno tkanje i namatanje tkanina. f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva. TKALCI. c) čišćenje. d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom.19. tapiserija. i) srodne poslove. češljanje. g) ručno kukičanje i izradu vrpci. Ti poslovi uključuju: a) udvajanje i ručno končanje. f) nadgled ostalih radnika.11.3 pripremač tekstilnih vlakana 7432. ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana. e) srodne poslove. pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno. čipki. udvajanje pramenova. j) nadgled ostalih radnika. izrađuju tepihe tehnikom uzlanja. tkaju tkanine na tkalačkom stroju. d) slaganje vlakana u pramenove. http://www. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana. U toj su skupini zanimanja: 7431.nn. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA Tkalci. omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana. c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja. h) ručno izrađivanje mreža. b) pranje.2008 . tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 460 of 823 7431.8.6. izradu užadi. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način. pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje.

5 krojač ženske odjeće. odijela. majstor http://www.15.3 čipkar 7432.6. ženskog rublja. e) izradu i održavanje kostima u kazalištima.3 pletač 7432. steznika i slične odjeće. mijenjaju i popravljaju. košulja.19. prekrojavanje i popravak odjeće.16.17. c) izradu šešira. U toj su skupini zanimanja: 7433. Ti poslovi uključuju: a) izradu ogrtača. bluza.3 krojač 7433.19. majstor 7432.2 pomoćni pletač 7432.nn. majstor 7433.12.18.13. KROJAČI I KLOBUČARI Krojači i klobučari izrađuju odijela.14.14. suknji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 461 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7432.5 krojač.8.11. izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće. na televiziji i pri snimanju filmova.2008 . majstor 7433. d) mijenjanje.3 izrađivač tapiserija 7432.12. kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna.3 užar i izrađivač vrpci 7433.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. haljine i ostalu odjeću iz tekstila.3 izrađivač narodnih nošnji 7432. b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće. f) srodne poslove.11. esto prema pojedinačnim narudžbama. g) nadgled ostalih radnika.5 pletač.3 tkalac tepiha 7432.13.3 tkalac 7432.5 krojač muške odjeće.

18.5 klobučar.12. KRZNARI Krznari izrađuju.5 MAJSTOR GARDEROBE 7433.3 krznar 7434.6. jakni i ostale krznene odjeće i predmeta. KROJITELJI TEKSTILA. krzna.16. KRZNA I KOŽE Krojitelji dijelova tekstila. b) izrađivanje kaputa.12. c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna.17.11. e) mijenjanje.19.5 krznar. specijalizirani 7433. krzno.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE 7433. lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna.5 krojač u scenografiji. prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta. označuju i režu tekstil. majstor 7433. kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće.15.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7434.11. http://www.2008 . g) nadgled ostalih radnika. majstor 7435.16. Ti poslovi uključuju: a) odabir. majstor DODATAK: 7433. mijenjaju.3 KRAVATAR 7433.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove.11.nn.8. kože izrađuju krojeve.16.3 klobučar 7433. rukavica i raznoraznih proizvoda.3 KOSTIMER 7433. prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće. obuće.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA 7434. d) popravak krzna i kože starih kaputa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 462 of 823 7433. rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima.5 krojač rublja.

bluza. šešira. slikarskih.3 krojitelj gornjišta obuće 7435.5 izrađivač šablona za odjeću.16.3 krojitelj lake odjeće 7435.3 KROJITELJ JEDARA 7435.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA 7436.3 krojitelj krzna i kože DODATAK: 7435.15. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA Šivači. c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće. e) srodne poslove. šatorskih te platna za jedra i kišobrane.2008 . rukavica i sličnih proizvoda. kože i ostalih materijala. f) nadgled ostalih radnika.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 463 of 823 Ti poslovi uključuju: a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela. d) obavljanje poslova oko izrade krojeva.2 pomoćni krojitelj podstave obuće 7435.6.3 krojitelj tekstila 7435.14.19.3 KROJITELJ ŠATORA 7435. U toj su skupini zanimanja: 7435. b) izradu nacrta krojeva na tkanini.22. laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje. haljina.16.3 krojitelj teške odjeće 7435.12.11.nn. krzna.3 krojitelj trikotažne odjeće 7435. ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove.21.3 KROJITELJ KIŠOBRANA 7435. kapa te ostale odjeće i obuće. popravljaju i ukrašavaju odjeću. ŠIVAČI.23. specijalizirani 7435. vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju.3 krojitelj materijala za tapeciranje 7435. označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva. košulja. rukavica. rukavice i ostale proizvode od tekstila.htm 18. Ti poslovi uključuju: http://www.8.16.13.

3 kišobranar 7436.22.8. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.19.11. cerada i sličnih proizvoda. kože i sličnih materijala. d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila.2 POMOĆNI KROJAČ 7437. c) šivanje jedara. aranžiranje i pričvršćivanje opruga.nn. željeznički vagoni i zrakoplovi.12.11.2 pomoćni šivač podstave obuće 7436. d) spajanje i prekrivanje kišobrana. posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila. izradi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.2 šivač 7436. krzna.2 šivač krzna 7436.2 šivač kože DODATAK: 7436. f) nadgled ostalih radnika. b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale.3 šivač gornjišta obuće 7436.2 šivač tekstila 7436.14. punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva. kao što su motorna vozila. b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima.2008 . šatora.23. http://www.21.6. kože i sličnih materijala. izrađuju madrace.htm 18. mijenjanju i popravku predmeta od tekstila. e) srodne poslove. poplune. U toj skupini su zanimanja: 7436. kože i ostalih materijala. c) izradu madraca. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo.3 vezilja 7436.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 464 of 823 a) različite poslove pri šivanju.

g) izradu posteljine i popluna.12.8.21.11.5 TAPETAR. izradu kože iz sirove životinjske kože.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 465 of 823 e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda.3 izrađivač posteljine DODATAK: 7437.5 tapetar.22. Obućari i kožni galanteristi Uputa: vidi uputu uz rod 7. h) srodne poslove.6.11. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7441. te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. f) izradu šablona i pomagala za rad.3 tapetar 7437. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata.19. Kožari 7442. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu. majstor 7437. 7441. KOŽARI http://www. MODELAR PODVRSTA 744. izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala.3 TAPETAR I DEKORATER 7437.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadgled ostalih radnika.2008 . izradu uzoraka.13. s izuzetkom odjeće. izrađuju kožu od sirove životinjske kože.3 poplunar 7437. izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože.nn.13. osim odjeće.3 tapetar vozila 7437.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7437.

pripremanje i pripajanje dijelova cipela. http://www.3 izrađivač krzna 7441.5 kožar bojadisar. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža. specijalizirani 7442. b) uklanjanje mesine.3 kožar 7441. i) srodne poslove.13. c) šivanje dijelova cipela. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu. kao što su putne torbe.2008 . ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda.3 izrađivač posebnih koža 7441. U toj su skupini zanimanja: 7441. predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira).nn. dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja. d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima. izrađuju kožu od sirove životinjske kože.14.12. specijalizirani 7441. h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 466 of 823 Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu. b) krojenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu. j) nadgled ostalih radnika. c) uklanjanje dugačkih.15.8. f) bojanje kože i krzna u bačvi.19.5 razvrstavač koža. d) rukovanje strojevima za cijepanje kože. grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu. Ti poslovi uključuju: a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće.6. e) preradu sirovih koža u kožu.

33. oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta.2008 .2 pomoćni izrađivač donjišta obuće 7442.3 remenar-sedlar 7442.13. majstor 7442.17.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 467 of 823 e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi: f) dovršavanje obuće.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće 7442.22.2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE http://www.15.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.5 obućar.3 ortopedski obućar 7442.13.3 kožni galanterist DODATAK: 7442.6.31.16. h) izradu i popravak sedla i remenja. j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja.19. aktovki.14.2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće 7442.3 torbar 7442.21. specijalizirani 7442. U toj su skupini zanimanja: 7442.3 obućar 7442. putnih torbi.8.3 izrađivač donjišta obuće 7442.nn.5 ortopedski obućar. l) nadgled ostalih radnika.3 izrađivač gornjišta obuće 7442.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE 7442. g) popravak obuće. k) srodne poslove. i) krojenje.41.2 pomoćni ortopedski obućar 7442.5 torbar.21. ručnih torbica.32.12. kožnih torbi i ostalih potrepština. majstor 7442.

izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE 7442.11.41.41. 7451.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 468 of 823 7442.8. upravljaju vlakovima. vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim. građevinskim i ostalim strojevima i opremom. daske za jedrenje.htm 18.3 RUKAVIČAR PODVRSTA 745. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine. c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila.3 BRODOPLASTIČAR ROD 8. doradu i završnu obradu izrađenih plovila. ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova http://www. transportnim uređajima. RUKOVATELJI STROJEVIMA.3 graditelj plastičnih plovila 7451. Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE 7442. e) nadgled ostalih radnika.nn.19. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima. dijelove za plovila.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE 7442. daske za jedrenje.2008 .11. U toj su skupini zanimanja: 7451. dijelove za brodice i ostala plovila. d) srodne poslove.22.12. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. motornim vozilima i plovilima.5 graditelj plastičnih plovila. poljoprivrednim. majstor DODATAK: 7451. b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem.6. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. pregled i zamješavanje smole i slično. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji proizvodnim strojevima.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. transportnim uređajima. RUKOVATELJI STROJEVIMA Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 469 of 823 (nisu monteri koji se nalaze u 7. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. tekstila.nn. sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima. papira. industrijskim postrojenjima i strojevima. drva. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. građevinskim strojevima i opremom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. mineralnih sirovina. keramike. plastike.2008 . rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga. materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima. pokretnih strojeva i brodska posada Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 7. fizički napor. poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme. stakla. drva. kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. http://www. minerala.htm 18. Rukovatelji strojevima 82.19. vode i za ostale namjene. postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). drva. upravljanje pokretnim industrijskim. rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda. kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije. rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude. kemikalija. (Jednostavna zanimanja). keramike. vode i srodnim postrojenjima. papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima. gume. keramike. kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima. stakla. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. stakla. papira. vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima. Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. rodu) prema točno određenim postupcima. metala. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda 83. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 81. drva.6. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ako se poslovi obavljaju ručno. ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu. Vozači motornih vozila. VRSTA 81. upravljanje vlakovima.8. ako su: poslovi jednostavni i rutinski. motornim vozilima i plovilima. papira i kemikalija. poljoprivrednim. kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. postrojenjima za preradu metala. krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda. metalnih proizvoda.

PODVRSTA 811. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Bušači bušotina i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. za bušenje rupa za miniranje. Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira 815. rukovanje postrojenjima. alatima za bušenje. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima 8112.8.nn. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima 814.6. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8113. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude. rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 470 of 823 Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 811. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima 813. te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima 812.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8111. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima. Strojari energetskih i sličnih uređaja 817. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.19. 8111.2008 . uređajima.htm 18. Rukovatelji kemijskom opremom 816. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. Ti poslovi uključuju: http://www.

uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine. d) nadgled ostalih radnika.33.21.2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena 8111.3 bušač na površinskom kopu 8111.htm 18.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111. b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja.2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom 8111. ekstrakcija i povezivanje i slično).3 rukovatelj dijamantnom pilom DODATAK: 8111. c) srodne poslove.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111. d) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 471 of 823 a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima.11. filtriranje.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena http://www.nn.6.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA 8112. b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija.8.11. razvrstavanje.22. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja.31. U toj su skupini zanimanja: 8111.32.2008 .19. drobljenje.23. izluživanje.23. c) srodne poslove.3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom 8111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. mljevenje i sušenje mineralnih sirovina.3 rukovatelj sjekačicom kamena 8111.34. U toj su skupini zanimanja: 8112. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir.

3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena 8112. e) rukovanje bušaćim postrojenjem.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8112. frakturiranje.13.htm 18. uređaja i opreme za proizvodnju nafte.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA 8112. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina. uređaja. opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin. uređajima. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima.12. karotažna mjerenja. uređajima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. opreme i alata kojima rukuju.15. cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8113. prirodnog plina i kondenzata iz bušotina. d) rukovanje postrojenjima.16. h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište. prirodnog plina i kondenzata. kiselinske obrade.14. uređajima.8.11.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA 8112. otpremanje nafte. g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje. http://www.nn.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8112. opremanje.6.2008 . uređajima. na kopnu i u podmorju. te ostalih bušotina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 472 of 823 8112. c) rukovanje postrojenjima za opremanje. oplemenjivanje.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina DODATAK: 8112. opremom i alatima za bušenje. opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama.14. b) rukovanje bušaćim postrojenjima. ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme.12. prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja.19. i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja. opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje). f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja.13. te otklanjanje havarija u bušotinama.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju.

3 bušač geoloških istražnih bušotina 8113.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini 8113.23.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom DODATAK: http://www.24.15.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini.17. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida 8113. specijalizirani 8113. U toj su skupini zanimanja: 8113.6.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima 8113.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina.33.nn.19.28.19.26.8.3 klinaš 8113.20.htm 18.2 pomoćni geobušač 8113. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin.18.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini. specijalizirani 8113.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja 8113.30. specijalizirani 8113. k) nadgled ostalih radnika.11.27.5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove 8113.16.5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin 8113.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini.14.31.25.2008 .29.12. specijalizirani 8113.13. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.21.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 473 of 823 j) srodne poslove. specijalizirani 8113.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina 8113.22.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 8113.32. specijalizirani 8113.4 tornjaš 8113.

b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude.19.3 GEOBUŠAČ 8113. rukovanje postrojenjima za valjanje. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje pećima za taljenje kovina.2008 . f) nadgled ostalih radnika.30. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8121.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE 8113. i toplu obradu kovina.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA 8113. d) nadziranje rada proizvodne opreme. Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. istiskivanje i lijevanje kovina. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura 8122.htm 18.8. 8121.22.nn. talenje kovina. Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina Uputa: vidi uputu uz rod 8. e) srodne poslove.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 474 of 823 8113. c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina. http://www.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PODVRSTA 812. Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima 8123.30. rukuju postrojenjima za valjanje.6. taljenje i pročišćavanje kovina. istiskivanje. pročišćavanje kovina. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina 8124.

RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121. f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe.12.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure 8121.19.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika http://www.13. valjanja i daljnje obrade. pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala. c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje.11.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI 8121.14.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121. ČELIKA I FEROLEGURA 8121.3 METALURG ŽELJEZA. h) nadgled ostalih radnika.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI 8121. limovi i folije.12. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje.6. g) srodne poslove.11.13.2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI 8121. d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 475 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8121. b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja.3 bušač otvora metalurške peći DODATAK: 8121. U toj su skupini zanimanja: 8122.12.11.8.nn.2008 . e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno.15.3 ŠARŽERIST 8122.11. strojnog prešanja.htm 18.2 pomoćni bušač otvora metalurške peći 8121.

22.nn.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi 8122.23.2008 .3 VALJAČ I PREŠAČ 8122.27.21.3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC 8122.24.25.25.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje 8122.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA 8122.12.3 VALJAČ TOPLE OBRADE 8122.26.19.26.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala 8122.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale DODATAK: 8122.12.22.22.6.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA 8122. specijalizirani 8122.24.23.3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM 8122.htm 18. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih http://www.22.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika 8122.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM 8122.23.22.21.5 VALJAČ BLUMINGA 8122.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima 8122.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE 8122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 476 of 823 8122.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE 8122.24.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE 8122.11.21.8.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje 8122.12.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE 8122.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.3 METALURG OBOJENIH METALA 8123.

19. b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki. U toj su skupini zanimanja: 8124.8. zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina DODATAK: 8123. e) srodne poslove.3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika http://www. šipke i slične proizvode. b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta).12.12.nn.3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA 8124. c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti.2 pomoćni metalurg za vučene proizvode 8124.11. hlađenjem i kemijskom obradom.6. gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za vučenje žice.2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI 8123.2008 .htm 18. d) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture. d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti. f) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 477 of 823 svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice.2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123. motki i sličnih cijevi.12. U toj su skupini zanimanja: 8123.11.13. c) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka.11.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8131. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike. http://www. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima. Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. nadziranje rada postrojenja i opreme.13.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA 8124. b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem.3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice DODATAK: 8124.14.6. puhanjem i slično.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 478 of 823 8124.19. c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla. e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda. 8131. peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva. d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d.2008 . prešanjem. Nadziru rad sušara. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. kamenine. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla.nn. sanitarne keramike).3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM PODVRSTA 813. Uputa: vidi uputu uz rod 8.n. pločica. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima 8139. kamenštine. izvlačenjem. cigle i crijepa.13.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda 8124. f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike. šamotnih proizvoda.htm 18.

3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA 8131.3 rukovatelj pećima za keramiku 8131.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima 8131.3 rukovatelj sušarom za keramiku 8131.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU http://www.8.52.23.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 479 of 823 g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima 8131.3 rukovatelj pećima za staklo 8131.21.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA 8131.23.51.12.42.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadgled ostalih radnika.nn.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.41.61.11. U toj su skupini zanimanja: 8131.12.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI 8131.19.13.23. h) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.12.31.2008 .22.23.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva DODATAK: 8131.3 rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.12.3 PROIZVOĐAČ STAKLA 8131.62.3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode 8131.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla 8131.12.13.3 TOPAR STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA 8131.13.

e) nadziranje rada strojeva.52.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO 8131.42.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8139.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO 8131.31. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI 8131.42.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8131.N.2008 . d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna.31.6. rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase. b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure.31.nn.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA 8131.31.61. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.52.3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP 8131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 480 of 823 8131.31. za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA 8131.19. c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja.31. To su.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA 8131.8. (Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima).3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE 8131.42.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO 8131.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. te proizvodnju staklenih vlakana. na primjer. U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131.62.42.23.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO 8131. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE 8131.

23.3 rukovatelj peći za fritu 8139.htm 18.12.11.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla 8139.22.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese DODATAK: 8139.23.19.12.12.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE 8139.51.22.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.21.3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure 8139.6.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla 8139.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana 8139.23.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase 8139.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO 8139.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE 8139.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike 8139. U toj su skupini zanimanja: 8139.23.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.31.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE 8139.21.12.23.32.2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE 8139.23.21.2 poslužitelj peći za fritu 8139.11.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA 8139.41.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 8139.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih radnika.33.2008 .8.nn.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU 8139.51.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 481 of 823 f) srodne poslove.

Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase 8143. rezanjem u režnjeve. f) rukovanje strojevima za obradu pluta. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 482 of 823 PODVRSTA 814.19. ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade.8. kosim rezanjem. c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima. d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima. premještanje otpadaka rezanog drva. b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva.2008 . Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira Uputa: vidi uputu uz rod 8. odsijecanjem i piljenjem. izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu.htm 18. Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva 8142. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor. i) nadgled ostalih radnika. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8141. h) srodne poslove. preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira. daske i velike plohe.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu. g) kontroliranje kakvoće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira. nadzor rada strojeva.6. U toj su skupini zanimanja: http://www. e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova. 8141. pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 483 of 823

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine 8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine 8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje 8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom 8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva 8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje 8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom 8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva 8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva 8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe 8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča 8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira 8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva 8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča 8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana 8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva 8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo 8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa 8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa 8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova 8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta 8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 484 of 823

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE 8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM 8141.22.3 GATER MAJSTOR 8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM 8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM) 8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA 8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA 8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE 8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE 8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE 8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA 8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE 8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU 8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA 8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA 8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA 8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe; b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira; e) nadziranje rada strojeva;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 485 of 823

f) srodne poslove; g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva 8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva 8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva 8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku 8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze 8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu 8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir 8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe 8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu 8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga 8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase 8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase 8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata; b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost; c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 486 of 823

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira 8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani 8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira 8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira DODATAK: 8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR 8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija 8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija 8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija 8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije 8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina 8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 487 of 823

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu; b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija; c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje); d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija 8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija 8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije 8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija 8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava 8151.32.3 nijanser premaznih sredstava DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 488 of 823

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; c) nadziranje rada strojeva i opreme; d) srodne poslove; e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija 8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije 8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje 8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom 8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom 8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement 8152.22.3 rukovatelj peći za cement 8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno 8152.24.3 rukovatelj peći za vapno 8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips 8152.26.3 rukovatelj peći za gips

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 489 of 823

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode 8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode 8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija DODATAK: 8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE 8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM 8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje; b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem; c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile; d) rukovanje sitima za kemikalije; e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija; f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu; g) nadziranje rada strojeva; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 490 of 823

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije 8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije 8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije 8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija 8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija DODATAK: 8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija; b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese; c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 491 of 823

8154.12.3 rukovatelj destilatorom 8154.13.3 rukovatelj isparivačem 8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva 8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva 8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna 8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija 8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija DODATAK: 8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM 8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM 8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode; b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine; c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate; d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate; e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način; f) nadziranje rada postrojenja; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 492 of 823

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina 8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani 8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte 8155.16.2 rafinerijski punitelj 8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina 8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani 8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina 8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N. Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom). Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale. Ti poslovi obuhvaćaju: a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena; c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna; d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog); e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično; f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala; g) nadziranje rada strojeva i postrojenja; h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila; i) srodne poslove; j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 493 of 823

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima 8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima 8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani 8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode 8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija 8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije 8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije 8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija 8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala 8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina DODATAK: 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI PODVRSTA 816. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 494 of 823

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije 8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja 8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje; c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje; d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje; e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu; f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama 8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani 8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama 8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani 8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 495 of 823

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani 8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem 8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani 8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem 8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani 8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani 8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani DODATAK: 8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA 8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM 8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE 8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA 8161.21.3 UKLOPNIČAR 8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje; b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje; c) srodne poslove; d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8162.11.2 ložač parnog kotla 8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem 8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem 8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani 8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 496 of 823

8162.16.3 strojar parnih strojeva 8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima 8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani 8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada; b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje; c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada; d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada; e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada; f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8163.11.2 ložač centralnog grijanja 8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem 8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem 8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode 8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode 8163.23.3 rukovatelj crpkama 8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina) 8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe 8163.31.3 rukovatelj kompresorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 497 of 823

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani 8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem 8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani 8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju 8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova DODATAK: 8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA 8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje; b) srodne poslove; c) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani 8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani 8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 498 of 823

VRSTA 82. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima. Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode 822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda 824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda 825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima 826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu 827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode 828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda 829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje,

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojem za graviranje kovina 8211.nn.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.22. Rukovatelji strojevima za kamen.2 rukovatelj glodalicom kovina 8211. b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova 8211.31. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8211.6.htm 18.35. Rukovatelji alatnim strojevima 8212. e) srodne poslove.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina 8211.32.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina http://www.2008 .34. c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada.21. d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada.19.2 rukovatelj tokarilicom kovina 8211. beton i slične proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. betonske i slične proizvode. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva. 8211.33.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina 8211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 499 of 823 miješanje.2 rukovatelj prešom za kovine 8211.11. U toj su skupini zanimanja: 8211. f) nadgled ostalih radnika.

2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje 8211.42.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom 8211.6.2 rukovatelj strojem za kovanje alata 8211.91.51.74.19.2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova 8211.73.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 500 of 823 8211.79.69.2 rukovatelj strojem za honanje 8211.52.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina 8211.2008 .76.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita 8211.71.2 rukovatelj alatnim strojem 8211. specijalizirani 8211.92.36.61.2 poslužitelj alatnih strojeva 8211.htm 18.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi 8211.72.81.93.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja 8211.2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje 8211.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina.3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina 8211.75.2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima http://www.37.77.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova 8211.80.43.8.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina 8211.44.nn.53.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije 8211.63.2 rukovatelj oštrilicom alata 8211.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik 8211.62.2 rukovatelj blanjalicom kovina 8211.2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina 8211.2 rukovatelj strojem za kovanje novca 8211.41.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova 8211.78.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom 8211.

19. c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda. f) nadziranje rada strojeva. d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona.13.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE 8211. dimnjaka i brusnih proizvoda. betonskih ploča. oblikovanje.11.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU 8211.nn. b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton. kanalizacijskih cijevi.22. lijevanih dijelova cjevovoda. cijevi za kablove. ogradnih stupova. e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton 8212.22.2008 . oblikovanje.81. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene. zidnih i pregradnih ploča.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA 8211. beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu. betonske i slične proizvode.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona 8212.22. miješanje.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta 8212.21. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE 8211.41. U toj su skupini zanimanja: 8212. g) srodne poslove.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE 8211.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda http://www. BETON I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za kamen. h) nadgled ostalih radnika.22. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona 8212.8.6.22. poput kamena za popločavanje.12.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO 8212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 501 of 823 DODATAK: 8211. građevnih elemenata.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

23.31.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN PODVRSTA 822.27.25.2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212. http://www.3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda 8212.28.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA 8212. eksploziva i streljiva.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM 8212.13.3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 8212.23.3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona 8212.3 rukovatelj pilom za kamen 8212.24.33. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.8.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena 8212.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA 8212.12.23.6.nn.12.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona 8212.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 502 of 823 8212.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena DODATAK: 8212.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune 8212.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče 8212.23.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM 8212.3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM 8212.26.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.19.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA 8212.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.32.28.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.25. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.29. fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje.2008 .

fermentiranje. Rukovatelji strojevima za farmaceutske. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje.6.14. b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature. Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina 8224. usitnjavanje.12. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode http://www. peraće i toaletne proizvode 8222. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d.htm 18.13. stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za farmaceutske. miješanje.11. rukovanje strojevima za dovršavanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. miješanje. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8221.2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. f) nadgled ostalih radnika. e) srodne poslove.2008 . 8221.8. punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.19. filtriranje. tijeka i brzine operacija. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala 8229. filtriranje. deterdženata i srodnih proizvoda. zagrijavanje. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva 8223. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda. specijalizirani 8221.n.nn. nadziranje rada strojeva.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode. Uputa: vidi uputu uz rod 8. c) nadziranje rada strojeva. fermentiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tlaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 503 of 823 Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje. d) čišćenje i dezinficiranje opreme.3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji. U toj su skupini zanimanja: 8221.

14.17.20.2008 .htm 18.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata.12.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema DODATAK: 8221.18. f) nadziranje rada strojeva.19. bombi.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8221. b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode 8221.3 rukovatelj uređajem za streljivo 8222. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.19. specijalizirani 8221.8. raketa i sličnih sredstava.nn. d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.15.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode. stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama.17.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo 8222.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8222.5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva. e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica.6.5 rukovatelj uređajem za streljivo. specijalizirani http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 504 of 823 8221.3 rukovatelj uređajem za eksploziv 8222. g) srodne poslove.13. U toj su skupini zanimanja: 8222.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221. nadziru rad strojeva.18.15. h) nadgled ostalih radnika.16. specijalizirani 8221.

specijalizirani 8222. h) srodne poslove. u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode 8222.nn.13.18. rukuju uređajima za elektrolizu.16. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada. f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada.2 rukovatelj uređajem za bruniranje http://www.htm 18.3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice 8222.2008 . i) nadgled ostalih radnika.6. c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada. U toj su skupini zanimanja: 8223.19.5 sastavljač streljiva.12.8. e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada.14.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina 8223. d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina 8223.2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina 8223.19.15. te nadziru navedene strojeve i uređaje. g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina 8223.17.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica 8223. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja.16.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina 8223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 505 of 823 8222.

c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča. U toj su skupini zanimanja: 8224.12.23.3 rukovatelj uređajem za eloksiranje 8223.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova http://www. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova.5 galvanizer.11.2 pomoćni galvanizer 8223.3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina 8223.3 galvanizer 8223. e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija.25.22.3 rukovatelj uređajem za emajliranje DODATAK: 8223. f) nadziranje rada opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 8223.nn.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 506 of 823 8223.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA 8224.26. papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija. b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija.24.27. d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva.2008 .29.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.28. h) nadgled ostalih radnika.8.24.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina 8223. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira.21.19.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija 8224.htm 18. g) srodne poslove.

3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća 8229.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli DODATAK: 8229.8. svijeća. tuša. olovaka i školskog pribora (tinte.19.14. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija 8229. smjese za punjenje kemijskih olovaka.16.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka 8229. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.16. svijeća.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 507 of 823 8224. c) nadziranje rada strojeva. e) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma 8229.nn. d) srodne poslove.13.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli 8229.2 JODAR SOLI 8229. U toj su skupini zanimanja: 8229.16. Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822. kuhinjske soli i sličnih proizvoda. halogenih plinova.14.N. halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda.15.2008 .6.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča 8224.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda 8224.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. krede u boji itd. Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi.3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI http://www.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova 8224. poput linoleuma.17. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda).).2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI 8229. vodenih boja.2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode 8224. b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora 8229.15.11.htm 18.13.

potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva. letjelice i ostala vozila. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.6.3 MLINAR SOLI 8229. g) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za gnječenje.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM PODVRSTA 823. automobile.2008 .19. industrijskih potrepština te guma za bicikle.16. vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8231.8. 8231.16. f) srodne poslove.nn. miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu. traktore. http://www. d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma. izolacijskih materijala. poput obuće. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 508 of 823 8229.3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI 8229. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume. e) nadziranje rada strojeva. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda 8232. c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa.16. b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja.htm 18.

nn.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE 8231.41.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME 8231.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA 8231.19.36.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda 8231.2 vulkanizer DODATAK: 8231.22.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda 8231.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda 8231.8.3 rukovatelj strojem za izradu gume 8231.6.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda 8231.26.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 509 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8231.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.14.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova 8231.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.htm 18.24.3 rukovatelj uređajem za gumiranje 8231.3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU 8231.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA http://www.2008 .34.32.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK 8231.11.13.33.12.14.35.21.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda 8231.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože 8231.3 rukovatelj mlinom za gumu 8231.14.13.21.31.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume 8231.25.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume 8231.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda 8231.22.23.14.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće 8231.

23. istiskivanjem. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE 8232.3 PROIZVOĐAČ GUME 8231.25.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.22. b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe.3 rukovatelj mlinom za plastiku 8232.24. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete.8.nn.26. e) srodne poslove. rezanjem i drugim načinima.6. d) nadziranje rada strojeva.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.28.21.htm 18.24.3 rukovatelj prešom za polimere 8232.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike 8232.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME 8231.22.22.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU 8231.13.12.3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA 8231. f) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 510 of 823 8231.22.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera 8232.22.2008 . c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera 8232.11. U toj su skupini zanimanja: 8232.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera http://www.19.27.3 rukovatelj ekstruderom za polimere 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.

4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.30.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda.40. Zanimanja su ove podvrste u skupini: http://www.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.30.39. ucrtavanje.3 rukovatelj uređajem za preradu plastike DODATAK: 8232. bušenje.32.38.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.34.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.40.2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera 8232. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje.29.35. za piljenje.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA 8232.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.19. tj.6.nn.htm 18.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.37. oblikovanje.2008 .3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.39.38.35.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 511 of 823 8232.36. Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva. specijalizirani 8232.8.38. tokaranje i rezbarenje.4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE PODVRSTA 824.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA 8232.3 rukovatelj strojem za izradu gumba 8232.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.

U toj su skupini zanimanja: 8240.31.3 rukovatelj drvotokarskim strojem 8240.3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva 8240. a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva.3 rukovatelj blanjalicom za drvo 8240.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva http://www.23.15.13.3 rukovatelj glodalicom za drvo 8240.3 rukovatelj kružnom pilom 8240.2 rezač drvenih figura 8240.2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo 8240.3 rukovatelj bušilicom za drvo 8240. blanjanje (ravnanje). c) nadziranje rada strojeva. ucrtavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 512 of 823 8240.16.21.12.33.17.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom 8240. d) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva 8240. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje.8.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje.14. Rukovatelji strojevima za drvene proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo 8240.32. 8240.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu 8240.htm 18.18.19. oblikovanje.nn. b) kontrola izradaka.22.3 rukovatelj tračnom pilom 8240.11.2008 . bušenje.

2008 .11.61.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva 8240.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 513 of 823 8240.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA 8240.34.37.38.nn.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem 8240.13. specijalizirani 8240.53.51.41.62.htm 18.34.3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE 8240.42.19.52.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM 8240.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA 8240.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča 8240.13.12.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO http://www.3 KROJAČ ELEMENATA 8240.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva 8240.3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva 8240.35.71.17.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva 8240.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva 8240.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva 8240.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem.63.42. dimljenje i patiniranje drva 8240.71.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM 8240.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA 8240.36.8.6.3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova 8240.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo 8240.13.2 savijač drva u kalupu 8240.54. specijalizirani DODATAK: 8240.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA 8240.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA 8240.3 ŠTUCER 8240.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha 8240.

htm 18. U toj su skupini zanimanja: 8251.19.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO 8240. bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. knjigoveškim.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 514 of 823 8240. Nadziranje rada strojeva. Rukovatelji knjigoveškim strojevima 8253. Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. Rukovatelji tiskarskim strojevima 8252.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU 8240. kartona i sličnih materijala. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8251.nn.2008 . KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira. d) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kartona i sličnih materijala.8.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM PODVRSTA 825. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira.71.71. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru.71.11. Nadziru rad strojeva. c) srodne poslove.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO 8240.71.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji http://www.6. b) nadziranje rada strojeva i oprema. 8251. strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. RUKOVATELJI TISKARSKIM. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.

19. vrečica i ostalih proizvoda od papira.6.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem 8251.19. Nadziranje rada strojeva.2 rukovatelj sitotiskarskim strojem 8251.19.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem 8251.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 515 of 823 8251. c) nadziranje rada strojeva.2 rukovatelj strojem knjigotiska 8251. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA 8252.2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem DODATAK: 8251.13.2008 .2 rukovatelj strojem bakrotiska 8251.20.17.8. U toj su skupini zanimanja: 8252.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima 8253. njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje http://www.14.2 rukovatelj tiskarskim strojem 8251. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji 8251.11.nn. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga. kartona celofana i sličnih materijala.htm 18.16. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija.12.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici 8251.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima 8252. d) srodne poslove. omotnica.15.18.

htm 18.8. Nadziru rad strojeva.13. http://www. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. uredski proizvodi. savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica. krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe.3 obrađivač materijala u kartonaži DODATAK: 8253.6.15.3 rukovatelj strojem u kartonaži 8253.3 obrađivač materijala u preradi papira 8253. b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona. i) srodne poslove.11. krznenih i kožnih proizvoda. j) nadgled ostalih radnika. g) izradu kartonaških proizvoda. preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih.3 KARTONAŽER PODVRSTA 826.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 516 of 823 i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija.14.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) rukovanje strojevima za rezanje.17. f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac.). lampioni itd. KRZNO I KOŽU Rukovatelji strojevima za tekstil.3 rukovatelj strojem za izradu kuverata 8253.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica 8253. vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira.nn. brtve. U toj su skupini zanimanja: 8253. h) nadziranje rada strojeva.3 rukovatelj strojem za preradu papira 8253.2008 .13.12. e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira.14.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA 8253. d) izradu omotnih papira.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU 8253.3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži 8253.13. igrače karte.16.

spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine. 8261. sukanje i namatanje pređe. Rukovatelji strojevima za predenje. tkanje i pletenje. Uputa: vidi uputu uz rod 8.nn.8. sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.6. Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima 8269. krznene i kožne proizvode d. d) rukovanje strojevima za predenje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 517 of 823 Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana.19. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8261. g) nadgled ostalih radnika. udvajanje pramena i namotavanje svitaka. izbjeljivanje. U toj su skupini zanimanja: http://www. Rukovatelji šivaćim strojevima 8264. predenje. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. predenje. bojanje i čišćenje tekstilne robe. pranje. spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana.2008 . sukanje i premotavanje 8262. sukanje i namatanje pređe. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila 8265. Nadziru rad strojeva. toplinsko stabiliziranje dimenzija. proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala. sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo.htm 18. udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke. pletačkim i sličnim strojevima 8263. c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma. sušenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji strojevima za tekstilne. oblikovanje pramena.n. b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana. f) srodne poslove. Rukovatelji tkalačkim. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože 8266. SUKANJE I PREMOTAVANJE Rukovatelji strojevima za predenje. e) nadziranje rada strojeva. pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. češljanje i pripremu za istezanje.

11.11. b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem.11. odjeće.11.3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL 8262.12.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA 8261.13. tepiha.nn.11.3 rukovatelj strojevima za predenje 8261.3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil 8261. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom.3 SLAGAČ PREĐE 8261. pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva.6.11.3 rukovatelj strojevima za užad DODATAK: 8261.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA 8261. tkanina.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE 8261. pletenina i ostalih proizvoda).11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE 8261. c) srodne poslove.11.3 PRELAC 8261.2008 .19. vrpci.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA 8261.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 518 of 823 8261.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE) 8261. Nadziru rad strojeva.12. U toj skupini su zanimanja: http://www.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE 8261.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tkalačkim.11. d) nadgled ostalih radnika.11.11.htm 18.11.3 MJEŠAČ VLAKANA 8261. tapiserija.11.3 PRELAC KONCA 8261.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 8261. RUKOVATELJI TKALAČKIM.3 POSLUŽITELJ KONTINE 8261.

3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje DODATAK: 8262.19.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža 8262.3 rukovatelj strojevima za tkanje 8262.11.12.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA 8262.3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.16.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA 8262.11.11.11.11.6.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE 8262.3 PREMOTAČ PREĐE 8262.11.2008 .12.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil 8262.3 VEZAČ OSNOVE 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE 8262.3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK 8262.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI 8262.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE 8262.12.11.11.8.3 rukovatelj strojevima za vezenje 8262.12.15.htm 18.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.nn.3 PREMOTAČ KONCA 8262.14.12.11.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA 8262.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 519 of 823 8262.3 PLETAČ ČARAPA 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje 8262.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA 8262.12.11.3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE 8262.11.11.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA 8262.11.3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA 8262.13.

3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata 8263.21.8. krznenih i kožnih proizvoda.22.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću 8263.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu 8263.31.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom 8263. krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima. d) srodne poslove.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE 8262. c) nadziranje rada strojeva.24.nn.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće 8263. b) rukovanje standardnim. e) nadgled ostalih radnika.12.33.25.19.3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće 8263.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU 8262.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil 8263.32. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu 8263. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU 8262. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima.htm 18.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju http://www.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM 8263.14.2008 .23. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne.14. U toj skupini su zanimanja: 8263.14. šivanje s jednom ili više igala).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 520 of 823 8262. rukavica i raznovrsnih tekstilnih.13. specijaliziranim.6.

krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled.11.nn.19.3 KONFEKCIONAR 8263. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje. šišanje. Nadziru rad strojeva.13. prešanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 521 of 823 DODATAK: 8263.6.15.11. sušenje. istezanje.2008 .12. boju i kakvoću tekstilnih proizvoda.16. pređe i tkanina. nečistoća. pranje. učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana. d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima. odnosno pletiva. toj su skupini zanimanja: 8264. sušenje.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila 8264. te kemijsko čišćenje tekstilnih. suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa.2 rukovatelj strojem za pr anje rublja 8264.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila 8264. g) nadziranje rada strojeva. parenje. f) rukovanje strojevima za čupavljenje. c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje). e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA 8263.13.17.33.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE 8264.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila 8264.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA 8263.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK 8263.8.11.3 kemijski čištač http://www. b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.htm 18.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila 8264. krznenih i kožnih predmeta. bojanje.13.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja 8264. učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja.12.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE 8263.

17.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA 8264.19.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE http://www.3 rukovatelj tekstilnom prešom 8264.22.33.39.3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila 8264.38.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila 8264.31.17.2 RUKOVATELJ PERILICOM 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.11.34.13.36.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA 8264.13.35.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE 8264.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 522 of 823 8264.61.40.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila DODATAK: 8264.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila 8264.51.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće 8264.3 rukovatelj kalandrom za tekstil 8264.32.2008 .3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila 8264.37. SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA 8264.htm 18.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila 8264.21.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana 8264.25.8.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila 8264. majstor 8264.5 kemijski čistač.13.31.nn.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe 8264.23.6.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE.24.

izravnavanje bora na koži). bojaju. brušenje i četkanje koža i krzna. d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje. mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje. šišaju dlaku na jednaku dužinu.40. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom.8.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU 8265. e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu.6.40. c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune.nn.3 APRETER 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA 8264. g) nadziranje rada strojeva.3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.40.39.2008 .40. b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE 8264. rastežu i izglađuju prerađeno krzno.40.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE 8264.40.39. f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje. razvlačenje valjcima. napinjanje) kako bi se od njih dobila koža.19.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL 8264. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja.39.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE 8264.htm 18.40.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 523 of 823 8264.40.40.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA 8264. http://www.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE 8264. Nadziru rad strojeva.

navlače gornjište na kalup. b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće. sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće.16. i) nadgled ostalih radnika.17.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine 8265. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće. Nadziru rad strojeva.14.3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože 8265.6.15.25.18. brizgaju potplate i pete na obuću.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože 8265.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8266.20. http://www. galanterijskim.3 rukovatelj strojem za struganje kože 8265. poliraju.22.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože 8265.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože 8265.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža 8265.23. pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja.2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8265.24.8.13.nn.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože 8265.19. obrubljuju ih. pretežno izrađenih od kože.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 524 of 823 h) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože 8265.11.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna 8265.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože 8265.2008 . ručnih torbica. U toj skupini su zanimanja: 8265. c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega.19. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji obućarskim. te obavljavaju završne poslove.21. d) nadziranje rada strojeva. ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće).3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža 8265.3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože 8265.

d) srodne poslove.17.8. c) nadziranje rada strojeva.15.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću 8266.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.21.11.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije 8269. f) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. U toj skupini su zanimanja: http://www.18.19.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće 8266.19.htm 18.16.2008 .2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova 8266. krzno i kožu). b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina. e) nadgled ostalih radnika.6. Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa.20. Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne.2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata 8266.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona 8266.N.3 rukovatelj obućarskim strojevima 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće 8266.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 525 of 823 e) srodne poslove.13.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće 8266. (Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil.12. krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826.22.nn. krzna i kože. U toj su skupini zanimanja: 8266.

Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca 8279. preradu i rafiniranje šećera.11.nn.12. začina i sličnog zrnja 8274. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća 8276. proizvodnju kruha. drobljenje i mljevenje žita. kave i kakaa 8278.8.14.htm 18. preradu čaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 526 of 823 8269. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8271. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.2008 . preradu mesa i proizvoda od ribe.13. tjestenine i srodnih proizvoda. 8271. kave i kakaa. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode 8275. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju.3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom 8269. Rukovatelji strojevima za obradu čaja. vina. oraha i povrća. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA http://www.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE PODVRSTA 827. proizvodnju piva.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije 8269.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila 8269.2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće DODATAK: 8269. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode 8273. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. preradu voća.6. jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda. preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.21.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji strojevima za preradu mesa 8272. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba 8277.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira 8269.19. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita. začina i sličnih prehrambenih proizvoda.

26.3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica 8271.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa 8271. homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja.2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe 8272. b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi 8271.6.nn.25.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe 8271.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe 8271.htm 18.14.8.22. dimljenog mesa i dimljene ribe.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti 8271.3 rukovatelj strojem za riblje proizvode 8271.3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa 8271. e) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe 8271. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pasterizaciju. pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa 8271. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade.12.13.16. U toj su skupini zanimanja: 8271.19. http://www.21. c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe.11.24. f) nadgled ostalih radnika. proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica.23.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe 8271. d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 527 of 823 Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.

21.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka DODATAK: 8272. mljevenje.14. začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje. e) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda 8272.3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka 8272.6.19.5 industrijski obrađivač mlijeka.21.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka 8272.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 528 of 823 b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu.13. začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. specijalizirani 8272.8.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka 8272. c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca. c) srodne poslove. jela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. miješanje i ostale načine prerade žita.27. specijalizirani 8272.25.htm 18. stočne hrane i preradu riže. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA Rukovatelji strojevima za mljevenje žita.3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode 8272.23.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU 8273.24.5 prerađivač mlijeka.22.12. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna.28.2008 . U toj su skupini zanimanja: 8272. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka 8272. d) srodne poslove.nn.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda 8272. sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane 8272.26.3 sirar. b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina. http://www.11. industrijski 8272.

3 rukovatelj mlinskim valjcima 8273.13.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane 8273. oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica.2008 . tjestenine.15. U toj su skupini zanimanja: 8273.16. tjestenine i srodnih proizvoda.18. tjestenine i srodnih proizvoda.22. kruha. e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda. gotovoga tijesta. http://www.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane DODATAK: 8273.11. gotovoga tijesta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 529 of 823 d) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj mlinom za začine 8273.3 SIJAČ BRAŠNA 8274. gotovog tijesta.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita 8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje. d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica.3 rukovatelj silosnim uređajima 8273.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda 8273.3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita 8273.14.nn.19.6. g) nadgled ostalih radnika.12. gotovog tijesta. majstor 8273. c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha.3 rukovatelj mlinskim sitima 8273.8.17. tjestenine i sličnih proizvoda.htm 18.13. čokolade i sličnih proizvoda iz brašna.19.5 mlinar. kakaa i drugih sastojaka.3 mlinar 8273. b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha.21. f) srodne poslove.

3 rukovatelj strojevima u pekarstvu 8274.13. b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica.2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše DODATAK: 8274.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća. konzerviranje.28.25.8. blanširanje.htm 18. ulja iz sjemenki uljarica.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva 8274. U toj su skupini zanimanja: http://www.12. e) rukovanje strojevima za sušenje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem. povrća i oraha za daljnju peradu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 530 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine 8274.11.22. c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti . f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača 8274.27.6.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa 8274.sušenjem. d) rukovanje strojevima za pripremu voća. voća i oraha.21. voća i oraha .3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta 8274.26.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode 8274.3 KONDITOR 8275. g) nadgled ostalih radnika. kuhanje.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša 8274. konzerviranjem i smrzavanjem. smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća.19.23.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade 8274.25.24. kuhanjem.

3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća 8275.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.13.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina 8275.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća 8275. c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine. glukozu.2008 .htm 18.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane 8275. škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera. http://www.2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća DODATAK: 8275.31. b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine.35.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena 8275.3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti 8275.8.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA 8275.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.21.12.36.19. strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe.nn.37.3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća 8275.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA 8276.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova 8275. fruktozu i ostale proizvode.14.3 rukovatelj strojevima za obradu voća 8275.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 531 of 823 8275.23.2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske 8275.33.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA 8275.21.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća 8275.21.32.16.3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća 8275. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka.34.11.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća 8275.15. uključujući fine kemikalije. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera.21.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.6.

3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa http://www. i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba. f) rukovanje postrojenjima za močenje. U toj su skupini zanimanja: 8276.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.41.32.3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava 8276.22. j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca 8276.30.6.11.23.27.2008 .28. m) srodne poslove. kristalizaciju i sušenje šećera.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba 8276.21.19.29.2 uzorkovač repe 8276.3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova 8276.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 532 of 823 d) rukovanje strojevima za rafiniranje.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer 8276.42.8.nn.htm 18. g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba. h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna. ulje.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276. k) rukovanje strojevima za preradu meda. stočna hrana).3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka 8276.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani 8276. klice. usitnjavanje i separaciju škroba.3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa 8276.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.31.3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.26. l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora.25. a) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera 8276. e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.

pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada. te za proizvodnju kvasca. specijalizirani 8276.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena 8276.2008 . ljuštenje.53. zrna kave. kakaovca i cikorije.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave. kakaovca i korijena cikorije. c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave. b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe.11. dodataka jelima i čajeva 8278. e) srodne poslove. kakaa. f) nadgled ostalih radnika.3 MEDAR 8277.45. kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja.51.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave. kavovina. vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. osim sokova od voća i povrća. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba 8276.43. sušenje i miješanje zrna.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 533 of 823 8276.8.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata 8276. U toj su skupini zanimanja: 8277. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije.21. http://www.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda.51. instanta i čajeva 8277.nn. prešanje.19. KAVE I KAKAA Rukovatelji strojevima za obradu čaja. zrna kakaovca i korijena cikorije.44. d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja.52.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda 8276.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera DODATAK: 8276. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA.

b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića 8278.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva 8278.21.24. osim sokova od voća i povrća.3 KUHAR PIVA 8279. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.25. http://www. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 534 of 823 b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije.6. f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca. U toj su skupini zanimanja: 8278.23. g) srodne poslove.19.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića 8278.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa 8278.3 PIVAR 8278. h) nadgled ostalih radnika.2008 .3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca 8278.12.nn. d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa.8.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola 8278.htm 18.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića DODATAK: 8278. c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina 8278.22.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića 8278.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada 8278.13.14. e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića.12.11.12.

6. i plastičnih proizvoda 8285.2008 .13. Sastavljači metalnih.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda 8286.8.11.22. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme 8284. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 8. Sastavljači kartonskih.4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda PODVRSTA 828. SASTAVLJAČI STROJEVA Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima.4 rukovatelj uređajem za preradu duhana 8279. Ti poslovi uključuju: http://www.2 poslužitelj linije u preradi duhana 8279. Sastavljači strojeva 8282.12. 8281.19. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8281. U toj su skupini zanimanja: 8279.3 rukovatelj strojem za preradu duhana 8279. Sastavljači električnih strojeva i opreme 8283.nn. tekstilnih i sličnih proizvoda 8287.htm 18. Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji. gumenih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 535 of 823 c) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda 8279. Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima. d) nadgled ostalih radnika.

12.23. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 536 of 823 a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva. lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima.6.12.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA 8281.2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA 8282.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.14. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima.2 sastavljač parnih kotlova 8281.2 sastavljač pružnih vozila 8281.2 sastavljač motora 8281. c) nadgled ostalih radnika.14.nn.2 sastavljač brodske pomoćne opreme 8281.8.11.2 sastavljač parnih turbina 8281. motornih vozila.25.htm 18.2 sastavljač motornih vozila 8281.2 sastavljač strojeva 8281.14.15.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA 8281.13.14.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA 8281.2 sastavljač plinskih turbina 8281. U toj su skupini zanimanja: 8281.14.2 sastavljač strojnih pribora DODATAK: 8281.21.22.19.2 sastavljač dizalica 8281.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 8281.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA 8281. b) srodne poslove.14.2008 .

specijalizirani 8282.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja 8282.2 sastavljač elektrožičanih snopova 8282.2 sastavljač malih transformatora 8282.2 sastavljač elektromotora 8282.26.2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala 8282. U toj su skupini zanimanja: 8282.2 sastavljač žarulja 8282.6.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE 8282.16.25.8.17.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA http://www.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija 8282.2 pomoćni elektronamatač 8282.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata 8282.2008 .12.24.13.2 sastavljač baterija 8282.23.21.15. c) srodne poslove.3 elektronamatač 8282.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 537 of 823 b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima.28.2 sastavljač rasvjetnih tijela 8282.22.2 sastavljač akumulatora 8282.15.2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova 8282.19. d) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 sastavljač aparata za kućanstvo 8282.nn.14.22.htm 18.5 elektronamatač.11.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova DODATAK: 8282.18.14.27.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA 8282.15.19.20.3 VIKLER 8282.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova 8282.

U toj su skupini zanimanja: 8284.12. poput bicikla. b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima.13.3 sastavljač elektroničkih sklopova 8283. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje metalnih. gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne. U toj su skupini zanimanja: 8283.11. gumene i plastične dijelove različitih proizvoda.14.3 sastavljač tiskanih ploča 8283.12.12.15.2 sastavljač metalnih proizvoda http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 538 of 823 8282.3 ELEKTRONIČAR 8284. SASTAVLJAČI METALNIH.11. sportske opreme i sl.2 sastavljač telekomunikacijske opreme 8283.6.2 sastavljač elektroničke opreme DODATAK: 8283. d) nadgled ostalih radnika. gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima. prema točno određenim postupcima. c) nadgled ostalih radnika. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima.8.3 sastavljač metalnog pokućstva 8284.nn. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Sastavljači metalnih. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima.htm 18.2008 .3 sastavljač telefonskog aparata 8283.19. c) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. igračaka. b) srodne poslove.2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA 8283.25.

2 sastavljač plastičnih proizvoda 8284.15.6.2 SASTAVLJAČ SATOVA 8284.nn.14.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285.2008 .12.13. različitih vrsta proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 8285. tekstilnih.11.13.13.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA 8285. SASTAVLJAČI KARTONSKIH. tekstila.3 SASTAVLJAČ PALETA 8286. kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno http://www.2 sastavljač gumenih proizvoda 8284. prema točno određenim postupcima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 539 of 823 8284.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA 8284.19.13. prema točno određenim postupcima. b) srodne poslove.11.13.8.3 sastavljač drvenih proizvoda 8285.15.12.3 sastavljač građevne stolarije 8285. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA 8285.11. Ti poslovi obično uključuju: a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka DODATAK: 8284.11. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači kartonskih. c) nadgled ostalih radnika. kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona.2 SASTAVLJAČ BICIKLA 8284.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala DODATAK: 8285.2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA 8284.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE 8284.htm 18.12.

21.22. b) dodavanje metalne. a posao obavljaju prema točno određenim postupcima.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA 8287.6.2 sastavljač kožnih proizvoda 8286. d) nadgled ostalih radnika. tekstila. U toj su skupini zanimanja: 8287. kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima.nn. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 540 of 823 određenim postupcima.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka 8287.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala PODVRSTA 829. d) nadgled ostalih radnika. četaka od plastike.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda 8286.11.23.2 sastavljač papirnatih proizvoda 8286.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. plastične ili druge opreme. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona.2 sastavljač naočala 8287.11. c) srodne poslove. b) sastavljanje naočala.23.8. c) srodne poslove.2 sastavljač tekstilnih proizvoda DODATAK: 8286. sirka itd.19. metala.12. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca 8286.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 8286.12.2008 . http://www.

12. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. lijepljenje etiketa. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8.6. etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima. Nadziru rad strojeva. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala.htm 18. e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku.19. d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju. dodavanje financijskih markica proizvodima. f) srodne poslove. sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja. pakiranjima i kontejnerima. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8290.2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča 8290. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje. c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova http://www.13. telekomunikacijskih vodova u zemlju. strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča 8290. odnosno koji dodaju financijske markice. g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8290.2008 . sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. pakiranjima i kontejnerima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada. 8290.nn. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 541 of 823 RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje.11.

2 VAGAR KOLSKE VAGE http://www.8.72.14.44.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže 8290.43.21.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom 8290.25.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije 8290.3 rukovatelj strojem za pranje vagona 8290.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica 8290.21.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR 8290.21.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni 8290.6.2 rukovatelj vagom 8290.nn.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku 8290.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 542 of 823 8290.23.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA 8290.3 rukovatelj strojem za označivanje ceste 8290.26.73.3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije 8290.24.2008 .3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela 8290.2 rukovatelj strojem za pranje boca 8290.61.28.61.2 rukovatelj uređajem za pranje vozila DODATAK: 8290.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU 8290.19.htm 18.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje 8290.31.71.41.51.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi 8290.52.2 rukovatelj strojem za pakiranje 8290.27.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca 8290.28.2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom 8290.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe 8290.2 PUNJAČ VREĆA 8290.42.51.22.

rukovanje željezničkom signalizacijom. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama.nn. rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8311. PODVRSTA 831. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima. Vozači motornih vozila 833. Strojovođe i srodna zanimanja 832. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 831. Strojovođe i srodna zanimanja 8312.htm 18. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA http://www.19. Brodska posada i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8.6. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor. Željeznička prometnotransportna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 543 of 823 VRSTA 83. skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. upravljanje pokretnim industrijskim. manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima 834. 8311. voze i nadziru pokretne industrijske.

3 vozač motornih pružnih vozila 8311. kočničari. skretničari. postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju. pratitelji lokomotiva. vozni manipulanti.13.11.21.4 pregledač vagona DODATAK: 8311.12. U toj su skupini zanimanja: 8311.19. a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE 8311.4 strojovođa dizelvučnog vozila 8311. d) srodne poslove.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA 8311. c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom.15.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU 8311. nadziru http://www.4 strojovođa elektrovučnog vozila 8311.nn.31.6.31.14.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA 8311.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila 8311. e) nadgled ostalih radnika.12.14. električnom ili dizel-lokomotivom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 544 of 823 Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive. b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI 8311.15.11. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom.14.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA 8312.3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE 8311.11.4 dispečer vuče vlakova 8311.12.2008 . ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA Željeznički manevristi.8.3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila 8311. odjavničari.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA 8311.

2 ODJAVNIČAR 8312.19. Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima. autobusima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.11. pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje.11.2 MANEVRIST 8312. rade na industrijskim kolosijecima. kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika. iskrcaju i pripremi vlakova.11. skreću vagone.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 545 of 823 željeznički promet pomoću operativne signalizacije. pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima. f) nadgled ostalih radnika. tramvajima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje.8. d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8321.2 VOZNI MANIPULANT 8312.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA 8312.2 SKRETNIČAR 8312.6.2 POSTAVNIČAR PODVRSTA 832.11. automobilima. VOZAČI MOTORNIH VOZILA Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika.nn. taksijima.11. U toj su skupini zanimanja: 8312. c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju.11.htm 18.2 KOČNIČAR 8312.2 prometnotransportni radnik DODATAK: 8312.2008 . posebnim vozilima. teškim teretnim vozilima. Vozači motocikla http://www.11. b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije.

VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. c) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 8321.3 vozač lakog dostavnog vozila http://www.6. d) nadgled ostalih radnika.2 vozač tricikla 8322. Vozači teških teretnih i vučnih vozila Uputa: vidi uputu uz rod 8. Vozači autobusa i tramvaja 8324.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.3 vozač taksija 8322. U toj su skupini zanimanja: 8322. b) upravljanje automobilima.3 vozač osobnog automobila 8322. c) nadgled ostalih radnika. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila 8323.11.3 vozač hitne pomoći 8322.2 vozač motocikla 8321. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje automobilima i taksijem.2008 . b) srodne poslove. VOZAČI MOTOCIKLA Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe. kamionetima i malim kamionima za isporuku robe.11.12.nn.htm 18.12.13. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 546 of 823 8322. 8321.

b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika. za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka.8.19.6. poput kamiona s prikolicom ili bez nje.3 vozač teretnog vozila s prikolicom 8324.11. U toj su skupini zanimanja: 8323.14.2008 . d) nadgled ostalih radnika.3 vozač opasnih tvari DODATAK: http://www.12.3 vozač traktora 8324. tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe.5 vozač autobusa 8323. tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozači upravljaju autobusima. tekućina i drugih tvari.13.13.5 vozač trolejbusa 8324. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe.16.nn.htm 18.4 vozač posebnih teretnih vozila 8324.3 vozač teretnog vozila 8324.3 vozač tramvaja 8323. tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka. c) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje teškim motornim vozilima. b) srodne poslove. c) srodne poslove.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 547 of 823 8323.11.3 vozač tegljača s poluprikolicom 8324. U toj su skupini zanimanja: 8324. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu.12.

14.nn.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.4 VOZAČ HLADNJAČE 8324.3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME 8324.15.4 VOZAČ FURGONA 8324.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 548 of 823 8324.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA) 8324.13.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA 8324.4 VOZAČ CISTERNE 8324. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8331. sadnju. voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu.14. Ti poslovi uključuju: a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje.11.htm 18. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima 8333. Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva 8332. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima 8334.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA PODVRSTA 833.3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA 8324.15. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom.14. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima Uputa: vidi uputu uz rod 8. šumskim.8. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju.3 VOZAČ KAMIONA 8324.11.6. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim.15. građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima. usmjeravaju.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA 8324.15. žetvu.2008 . 8331. http://www.

2 poljoprivredni traktorist 8331. Nadziru rad strojeva. http://www. prihvat i ugradbu svježeg betona. d) nadgled ostalih radnika. betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo.8. rušenje građevina. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala. iskope u tunelu. temeljenje na pilotima i kesonima. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje strojevima za iskop. kompaktorima). uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično). rovokopačima. i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina. sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu.12. nabijanje i valjanje površina. razgrtanje zemlje i drugog materijala. stabilizaciju tla. e) upravljanje kesonskim uređajima. b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka.2 šumski traktorist 8331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vozač poljoprivrednih strojeva 8331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 549 of 823 pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom. ježevima. g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme. skrejperima. j) nadziranje rada strojeva. nasipi i pri sličnim radovima (valjcima. b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje. c) srodne poslove.htm 18. prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika. U toj su skupini zanimanja: 8331.22. h) upravljanje strojevima za prijevoz. pijeska i zemlje. utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala.nn. utovarivačima.11.6. grejderima.21. planiranje terena. nabijačima.2008 . prijevoz. planiranje terena. d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih.3 vozač teške šumske mehanizacije 8332. f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane.19. c) upravljanje strojevima za tunelske iskope. sađenje. rušenje građevina.

31.41.19.3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje 8332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 550 of 823 k) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za zemljane radove http://www.40.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota 8332.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla 8332.3 vozač strojeva za asfaltiranje 8332.3 vozač automješalice 8332.18.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla 8332.36.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za planiranje 8332.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela 8332.20.38.3 vozač strojeva za zemljane radove 8332.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika 8332.2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje 8332.3 vozač strojeva za zabijanje pilota 8332.3 vozač strojeva za planiranje 8332.2 rukovatelj strojevima za iskop 8332.6.32.15.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje 8332.3 vozač strojeva za nabijanje 8332.2008 . l) nadgled ostalih radnika.nn.3 vozač strojeva za injektiranje tla 8332.34.35.8.13.42.33.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje 8332.21.3 vozač strojeva za iskop 8332.19.htm 18.3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika 8332.17.37.12.39.3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme 8332.11. U toj su skupini zanimanja: 8332.43.16.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla 8332.2 rukovatelj strojevima za nabijanje 8332.14.

34.2 RUKOVATELJ VALJKOM 8332.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM 8332.42.51.71.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM 8332.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA 8332.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM 8332.2008 .33.44.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM 8332.45.34.81.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima 8332.34.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton 8332.31.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM 8332.2 RUKOVATELJ BAGEROM 8332.34.42.46.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM 8332.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 551 of 823 8332.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.19.3 rukovatelj strojem za torkretiranje 8332.6.61.nn.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM 8332.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM 8332.82.63.47.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije 8332.htm 18.3 rukovatelj građevinskim strojevima DODATAK: 8332.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica 8332.33.3 RUKOVATELJ GREJDEROM 8332.3 RUKOVATELJ DOZEROM 8332.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda 8332.33.8.3 rukovatelj betonskom crpkom 8332.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE 8332.4 rukovatelj strojevima za pružne radove 8332.31.31.3 rukovatelj betonskim topom 8332.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica 8332.62.

3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem 8333. c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje.3 rukovatelj transportnom trakom 8333. g) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj dizalom 8333.21.82.41.3 rukovatelj žičarom 8333.3 rukovatelj vitlom 8333.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje.12.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA 8332. e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA 8332. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA 8332.42.3 ZIDAR TORKRETAR 8332.htm 18.42.3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 8333.nn.82.3 rukovatelj uređajima brane 8333. U toj su skupini zanimanja: 8333.8.19.47.11.3 rukovatelj pomičnim mostom 8333.6.42.3 vozač pokretne dizalice http://www. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom. b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje.13.32.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 552 of 823 8332.2008 .3 rukovatelj uspinjačom 8333.

nn.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom 8333.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM 8333.56.54.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM 8333.3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA 8333.55. kontejnerskim http://www.51.57.3 DIZALIČAR 8334.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM 8333.8.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM 8333.3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM 8333.58.2 rukovatelj brodskom dizalicom 8333.2 MANTIST 8333.53.41.3 rukovatelj obalnom dizalicom 8333.52.3 rukovatelj pokretnom dizalicom 8333.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM 8333. elektrokolicima.2008 .6.53.56.52.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM 8333.52.htm 18.2 lučkotransportni radnik 8333.59.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 vezač tereta 8333.3 RUKOVATELJ SAMARICOM 8333.53.53.31.55.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM 8333.53.58. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima.52.19.59.3 rukovatelj dizalicom DODATAK: 8333.3 rukovatelj kranom 8333.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 553 of 823 8333.2 POMOĆNI DIZALIČAR 8333.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM 8333.52.3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM 8333.3 VOZAČ AUTODIZALICE 8333.53.

b) srodne poslove. bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju.13. brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima. ukrcaj i iskrcaj u terminalima. skladištima. lukama. Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz.11. b) kormilarenje brodom po uputama. kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8340.2 vozač viličara 8334.3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA PODVRSTA 834.2008 .13. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda. lancima i sidrima na brodu.12. Brodska posada i srodna zanimanja 8340. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. tvornicama i drugdje. c) rukovanje užetima.2 vozač elektrokolica 8334. podizanje i slaganje tereta.2 RUKOVATELJ VILIČAREM 8334.htm 18.19. podizanje i slaganje tereta.8.nn. U toj su skupini zanimanja: 8334. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vozač kontejnerskog prijenosnika DODATAK: 8334.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 554 of 823 prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz. c) nadgled ostalih radnika. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima.6. Ti poslovi uključuju: a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža).

21.2 brodski mazač 8340.14. f) čišćenje palube.51.2 mornar motorist 8340.16. h) nadgled ostalih radnika.44. podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti. spremištem za užad.53.43.6.2 čistač stroja 8340.2 vođa malog plovećeg radnog stroja 8340. bojanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 555 of 823 d) rukovanje brodskim strojevima.31.13.15.2 skelar 8340.52.2 radnik na palubi platforme http://www.24.2 kormilar 8340.25.5 vođa palube na platformi 8340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. struganje. trupa broda i stroja.23. opremom za teret.2 vođa stroja unutarnje plovidbe 8340. U toj su skupini zanimanja: 8340.2 brodski motorist 8340.nn.12.2 brodovođa unutarnje plovidbe 8340.19.3 vođa palube 8340. e) održavanje i upravljanje brodskom opremom.2 mornar 8340.2 kormilar unutarnje plovidbe 8340.8.22.2 vozač taksija na vodi 8340. uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima.2008 .3 mornar marine 8340.41.42.2 vođa stroja 8340. g) srodne poslove.17.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme 8340.htm 18.2 vođa palube unutarnje plovidbe 8340.2 kormilar teglenice 8340.11.

8. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste: 91. građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji.41. javnim mjestima ili po kućama. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. glačanje. jednostavne poslove u rudarstvu. nošenje prtljage.3 POMORSKI BRODOVOĐA 8340.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU 8340.2 VOĐA MALOG BRODA 8340.2 BRODSKI STROJOVOĐA 8340.2 VOZAČ SKELE ROD 9.16. opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila. pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama.2 svjetioničar DODATAK: 8340. dostava poruka i roba.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 556 of 823 8340.2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.2 KORMILAR PRISTANIŠTA 8340. Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja http://www.nn. šumarstvu.3 BRODOVOĐA 8340. rukovanje teretom. ručno pakiranje.2 KORMILAR PRISTANA 8340. uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova.6. pranje.19.2008 . čišćenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.15. razne jednostavne poslove u poljoprivredi.41.2 MOTORIST BRODA 8340. skupljanje smeća.15.11.htm 18.11. lovstvu.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.42. pružanje različitih usluga na ulici.16. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. metenje ulica i sličnih mjesta.61. ribarstvu.13.24. rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda. transportna i srodna zanimanja 99. građevinska. po kućama i telefonom. Dostavljači. javnim mjestima. razvođenje publike. dostave robe i poruka te nošenja prtljage. ručni čistači automobila i srodna zanimanja 915. ULIČNI PRODAVAČI http://www. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 911. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 913. Ulični prodavači i srodna zanimanja 912. nošenje prtljage.19. Kućne pomoćnice.2008 . Ulični prodavači 9113. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama. pranje. Jednostavna rudarska. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama. Pazikuće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 557 of 823 92.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9111.6. javnim mjestima ili po kućama.htm 18. nosači i srodna zanimanja 916. pranje prozora i ostalih staklenih površina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. čistačice. Radnici bez zanimanja VRSTA 91. peračice i srodna zanimanja 914. Čistači ulica i srodna zanimanja PODVRSTA 911. pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima. glačanje. prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. šumarska i ribarska zanimanja 93.8. proizvodna. Prodavači telefonom 9111. pružanje različitih usluga na ulici. metenje i skupljanje smeća. čišćenje. dostavljanje poruka i roba. od čišćenja. očitavanje brojila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama. Jednostavna poljoprivredna.

f) srodne poslove.1 ulični prodavač 9111. U toj su skupini zanimanja: 9113.12. PRODAVAČI TELEFONOM Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo. pića i ostalih proizvoda za prodaju. e) prikupljanje otplata.8. Ti poslovi uključuju: a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom. kina ili stadiona.nn.1 prodavač telefonom http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. f) srodne poslove. pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu. b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava. po kućama ili telefonom. pića i ostale robe. voće.1 KOLPORTER 9113.11.2008 . c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje hrane. d) izlaganje hrane. g) nadgled ostalih radnika.htm 18. povrće. b) pripremu hrane i pića za prodaju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 558 of 823 Ulični prodavači hrane.11. e) naplaćivanje.1 prodavač na priredbama DODATAK: 9111. U toj su skupini zanimanja: 9111.6.19. g) nadgled ostalih radnika. c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta. d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka. sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora.

nn. pranje prozora na automobilima na ulici. autobusima. KUĆNE POMOĆNICE.12. vođenje brige o posteljini. nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici. b) čišćenje i laštenje cipela. kao i na zrakoplovima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 559 of 823 9113. tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara. pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka. c) pranje i čišćenje automobilskih prozora.12. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 9120. nošenje poruka. ČISTAČICE.19. f) srodne poslove. peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 čistač obuće 9120.2008 . pranje i http://www. Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela.8.11. hotelima.1 plakatar PODVRSTA 913. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 9120. čistačice.1 prodavač po kućama PODVRSTA 912.htm 18. g) nadgled ostalih radnika. d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA Kućne pomoćnice. uredima. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja. Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele. U toj su skupini zanimanja: 9120. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela. bolnicama i drugim ustanovama. peru automobilska stakla. vlakovima. e) naplaćivanje na licu mjesta.

b) spremanje kreveta. usisavanje prašine. e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština. vlakovima i zrakoplovima. Pralje i glačarice 9131. b) pranje. usisavanje prašine. kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove. c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji. kao i zrakoplova. čišćenje kupaonica. KUĆNE POMOĆNICE Kućne pomoćnice i čistačice stana metu. pokućstva i ostalog te namještanje kreveta. autobusima. Ti poslovi uključuju: a) metenje. pokućstva i drugog inventara u zgradama. vlakova. autobusa i sličnih vozila.1 kućna pomoćnica 9132. Čistačice i posluga 9133. tramvajima. sapuna i sličnih potrepština. pranje prozora i ostalog inventara. vode brigu o posteljini.8. glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina. stavljanje ručnika. poslovnih zgrada i drugih ustanova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 560 of 823 poliranje podova. kuhanje i serviranje jela i pića. pranje i poliranje podova.2008 . usisavaju prašinu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. uključivši i pranje posuđa. d) pripremu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. pranje i poliranje podova i pokućstva. naručuju kućanske potrepštine. peru. pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima.6. c) pranje posuđa.htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9131. obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. Kućne pomoćnice 9132. g) nadgled ostalih radnika. kuhanje i serviranje jela. ČISTAČICE I POSLUGA Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela. U toj su skupini zanimanja: 9131.11. Ti poslovi uključuju: a) metenje.nn. http://www. f) srodne poslove.

Ti poslovi uključuju: a) ručno pranje i glačanje rublja.21.1 BRIGADIR ČISTAČICA 9132.1 sobarica 9132.2008 .htm 18. b) čišćenje odjeće. U toj su skupini ova zanimanja.8. U toj su skupini zanimanja: 9132.21.12. tkanina.1 ručni čistač DODATAK: 9133. PRALJE I GLAČARICE Pralje i glačarice ručno peru.11.6.1 PODVORNIK 9132.11.1 kuhinjski radnik DODATAK: 9132.11.1 pralja 9133. ručno i kemijskim otopinama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 561 of 823 d) srodne poslove.1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE 9132.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. odjeće i drugih proizvoda od tkanina.1 MLADIĆ KUHINJE 9132.21.11.1 PERAČ POSUĐA 9133.1 glačarica 9133. e) nadgled ostalih radnika.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA http://www. kožnih i sličnih predmeta.1 čistačica 9132. glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete.11.nn. c) srodne poslove.11.1 MLADIĆ SOBE 9132. 9133.12.12.11. d) nadgled ostalih radnika.1 SPREMAČICA 9132.

čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima.1 pazikuća 9141. Ručni perači automobila i prozora 9141. poslovnih zgrada.1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 9133. poslovnim zgradama.21. hotela. Pazikuće i srodna zanimanja 9142.11. jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada. poslovnim zgradama. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ PODVRSTA 914.nn.22. U toj su skupini ova zanimanja: 9141. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit. hotelima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. crkvi i ostalih zgrada. crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima.19. Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. hotelima.6.2008 . d) srodne poslove.21.1 crkvenjak DODATAK: 9141.21. b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada. c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima. pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit. crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima. e) nadgled ostalih radnika. PAZIKUĆE.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 562 of 823 9133.11.1 NADSTOJNIK ZGRADE http://www.1 zvonar 9141. npr. reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina.8. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama.

nošenje prtljage u hotelima.8.1 PERAČ STAKLA PODVRSTA 915. skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju.htm 18. d) nadgled ostalih radnika. ručno ili pomoću jednostavnih uređaja. U toj su skupini zanimanja: 9142.6. nose prtljagu. Dostavljači. očitavanje brojila za struju. na postajama i zračnim lukama. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. DOSTAVLJAČI. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima. plin i vodu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uvode posjetitelja na njihova mjesta. c) srodne poslove. opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova. DOSTAVLJAČI.2008 . plin i vodu. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. i drugdje te nose prtljagu. Praznitelji prodajnih automata. vode brigu o parkiralištima. parkirališnih satova i slično 9151. uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta. Garderobjeri i srodna zanimanja 9153.nn. sušenje i laštenje. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9151. posebno u hotelima.1 perač prozora DODATAK: 9142.1 ručni perač automobila 9142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 563 of 823 9142. pranje i laštenje automobila i drugih vozila. http://www.19.12.11. na kolodvorima i zračnim lukama.12. drugim društvima i ustanovama. nosači nose i isporučuju poruke. b) pranje prozora i ostalih staklenih površina. nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nosači i srodna zanimanja 9152. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima. pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva. kućanstvima.

d) srodne poslove. e) srodne poslove.1 nosač 9151. U toj su skupini zanimanja: 9152.htm 18.19. cirkusima.1 čuvar prtljage http://www.1 dostavljač 9151.1 poslužitelj dizala 9151.1 poslužitelj u golfu DODATAK: 9151. Ti poslovi uključuju: a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima.12. na postajama.11.nn.12. b) pregled ulaznica u kinima. c) isporuku razne robe trgovinama. restoranima i drugdje.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nošenje i isporuku prtljage.14. b) dužnosti dostavljača (tekliča).11. kazalištima. skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta.6.1 KURIR 9152. drugim društvima i drugdje.13. kazalištima.2008 . GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima. e) nadgled ostalih radnika.11. f) nadgled ostalih radnika.1 hotelski teklič 9151.1 garderobjer 9152. c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima. zračnim lukama i drugdje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 564 of 823 Ti poslovi uključuju: a) isporuku poruka. U toj su skupini ova zanimanja: 9151.8. posebno u hotelima. na priredbama itd. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva. kućanstvima i na druga mjesta.

plin i vodu. Ti poslovi obično uključuju: skupljanje. Praznitelji prodajnih automata. Čistači ulica i srodna zanimanja 9161. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva. c) očitavanje brojila za struju. U toj su skupini zanimanja: 9153. Radnici na odvoženju otpada 9162. čišćenje ulica. skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca.8. održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva.htm 18.14. d) srodne poslove. ulica i ostalih javnih mjesta.nn.1 parkirališni radnik PODVRSTA 916. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA http://www. b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca.1 poslužitelj zabavnog parka 9152. te očitavaju brojila za struju. ukrcaj i iskrcaj smeća.1 praznitelj prodajnih automata 9153. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9161.12.1 biljeter 9153. parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih. cijepanje drva za loženje. plin i vodu i bilježenje potrošnje.6.1 poslužitelj zahoda 9152. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. nošenje vode.19.2008 .15.13. e) nadgled ostalih radnika. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.13. istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova.1 očitač brojila plina/vode/struje 9153.11. parkova i ostalih javnih površina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 565 of 823 9152. Ti poslovi uključuju: a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika.

d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere.nn.1 utovarivač otpada DODATAK: 9161.1 čistač ulica 9162. c) cijepanje i slaganje drva za loženje.12.1 perač ulica 9162. U toj su skupini zanimanja: 9162.6.13.1 kupališni radnik 9162. b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva . e) čišćenje snijega. parkova i ostalih javnih površina. g) nadgled ostalih radnika.1 radnik za pomoć u kući http://www.1 SMETLAR 9162. parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove. ulica i ostalih javnih površina.11.14.htm 18. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice.2008 . b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila. d) nošenje vode.1 radnik na tržnici 9162.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 566 of 823 Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje ulica.11. c) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 9161.11.19.15. f) srodne poslove.8.

6.1 KLUPAR.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. šumarske.21.1 UREĐIVAČ KRUGA 9162.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 567 of 823 9162. iskrcaj. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. šumarstvu. zalijevanje i plijevljenje.1 RADNIK NA BAZENU 9162. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. hranjenje životinja. šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih poljoprivrednih.1 živoder DODATAK: 9162. Radnici u poljoprivredi 9212. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. PERAČ. Radnici u šumarstvu http://www. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. čišćenje šuma i šipražja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. hranjenje životinja. povrća i raznih biljaka. okopavanje voćaka. pripremu zemljišta za sjetvu. povrća i raznih biljaka. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. šumarske.8. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9211.nn.19.13. okopavanje voćaka. ukrcaj. pripremu zemljišta za sjetvu.htm 18.13. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne.14. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje.1 PERAČ BAZENA 9162. šumarska i ribarska zanimanja PODVRSTA 921. razbacivanje gnojiva. zalijevanje i plijevljenje. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. razbacivanje gnojiva. ukrcaj. slaganje u stog. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 921. Jednostavna poljoprivredna.2008 . obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. ČISTAČ NA TRŽNICI VRSTA 92. čišćenje šuma i šipražja.11. ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. iskrcaj. slaganje u stog. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu.

34. c) grabljanje. čišćenje i čuvanje životinja. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i štihanje ili slične radove. žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima.1 radnik u ekonomskom dvorištu http://www.1 pčelarski radnik 9211. napajanje. staja i drugih poljoprivrednih zgrada.1 stočarski radnik 9211.htm 18.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.41.16. i) nadgled ostalih radnika.31. e) branje voća.35.2008 .6.32. U toj su skupini zanimanja: 9211. d) navodnjavanje i plijevljenje.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9211.11. povrća i različitog bilja.1 peradarski radnik 9211.8. iskrcaj ljetine i ostalih materijala.15. g) hranjenje.14. prevrtanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 568 of 823 9213. i slaganje sijena.1 voćarski radnik 9211.1 pastir 9211.12.1 ratarski radnik 9211. f) pomoć u sadnji.1 vinogradarski radnik 9211.1 vrtlarski radnik 9211. Radnici u ribarstvu i lovstvu 9211. b) ukrcaj.1 radnik uzgajanja različitih životinja 9211.1 berač ljekovitog bilja 9211. RADNICI U POLJOPRIVREDI Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova.33. h) srodne poslove.19.

1 berač šumskih plodova 9212. e) nadgled ostalih radnika.1 SAKUPLJAČ GLJIVA 9213. U toj su skupini zanimanja: http://www. c) kopanje jama i otvora.1 NADNIČAR 9212. Ti poslovi uključuju: a) kopanje rupa za sadnju stabala.2008 . d) srodne poslove.42. b) slaganje drva u mjere.1 poljoprivredni radnik DODATAK: 9211. pomažući u uzgoju ribe i morske hrane.6.nn. b) obavljanje poslova u internom transportu.12.1 šumski radnik 9212. postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu. ili u lovstvu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 569 of 823 9211.11.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 9212. e) nadgled ostalih radnika.19.42. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki. c) čišćenje šikara.13. čišćenje okoliša. RADNICI U ŠUMARSTVU Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova.1 sjekač šiba i trske DODATAK: 9212.12. d) srodne poslove. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće.8.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 9311. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste: 931.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 570 of 823 9213. čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima. rukovanje teretom. Radnici u visokogradnji 9311. raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima. dizanje. transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo. šljunka i pijeska iz otvorenih jama. Ti poslovi uključuju: kopanje. proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. pokretanje. PROIZVODNA. nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. nošenje. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. iskrcaj. Transportni radnici PODVRSTA 931. građevinarstvo. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. brana i zgrada.11. GRAĐEVINSKA.12. rad na čišćenju gradilišta. brana i zgrada. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja 932.nn. dizanje. Radnici u rudnicima i kamenolomima 9312. proizvodnih. obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji. čišćenje. nošenje. čišćenje. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje. prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. građevinskih.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ručno pakiranje. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske http://www. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 933.8. gline.6. prijenos materijala i alata. ukrcaj.1 radnik u lovištu VRSTA 93. prebacivanje lopatom. prebacivanje lopatom. iskopavanje kamena. rad na rušenju građevina. Radnici u niskogradnji 9313.19. pokretanje.1 ribnjačarski radnik 9213. utovarivanje i istovarivanje. raznošenje šljunka. uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. JEDNOSTAVNA RUDARSKA.

koji su ručni. na površinskim nalazištima i kopovima.1 rudarski radnik 9311. brana i slično. kao i soli iz mora. b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova. U toj su skupini zanimanja: 9311. čišćenje.14.1 radnik u kamenolomu 9311.11.13. Ručno ravnanje i kopanje terena (pokosa. pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina. postrojenja.htm 18. prenošenje alata i sličnu pomoć pri izgradnji i održavanju cesta. održavanja i čišćenja radilišta.1 radnik u glinokopu 9311. čelična armatura). brana i željezničkih pruga. uređaja i opreme. raznošenje manjih količina materijala za održavanje cesta. ispuhivanje i uređenje površina kao pripremu za druge radove.1 solanski radnik 9311. žbuka.nn. kao što je ispomoć kod izvođenja jednostavnijih tehnoloških operacija. c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima.1 radnik u šljunčari 9312. pomoć u pripremi manjih količina betona.2008 . rovova i jaraka za temelje. te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena.6. platoa). upotrebom jednostavnih alata i uređaja. http://www.8. rudarskih prostorija i transportnih putova. b) ručno prenošenje i skladištenje materijala (šljunak.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 571 of 823 poslove u rudnicima.15. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena. šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i zatrpavanje jama. brana. f) srodne poslove. c) pranje.12. nasipa i sličnih građevina. cjevovode i slične instalacije. d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina. ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova.19. prirodnog plina i vode.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog procesa istraživanja i proizvodnje nafte. RADNICI U NISKOGRADNJI Građevinski radnici u niskogradnji (i hidrogradnji) obavljaju jednostavne i rutinske poslove u gradnji i održavanju cesta. g) nadgled ostalih radnika.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 572 of 823 d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje već korištenog materijala za ponovnu gradnju (cigle.13. U toj su skupini zanimanja: 9313.15.6.htm 18.1 radnik u asfaltirnici 9312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rušenje dijelova zgrada i gradilišnih objekata. c) bušenje otvora ručnim alatom.1 zidarski radnik 9313.13.12. blokovi) te poliranje i pranje ukrasnih detalja.nn.1 cestarski radnik 9312.15.2008 .8. uklanjanje drugih zapreka.11. e) nadgled ostalih radnika.15.14.1 RADNIK ZA KANALIZACIJU 9312.1 radnik niskogradnje DODATAK: 9312. donošenje materijala i slično te zatvaranje nepotrebnih otvora.15. U toj su skupini zanimanja: 9312. RADNICI U VISOKOGRADNJI Građevinski radnici u visokogradnji obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane uz razne aspekte građevinskih radova na zgradama. b) pomoć u zidanju i pripremi žbuke. f) nadgled ostalih radnika. e) srodne poslove.11.1 tesarski radnik 9313.12.19.1 kopač rova 9312.1 radnik za uređenje kaptaža 9312.1 RADNIK HIDROGRADNJE 9312.1 radnik betonirac http://www.1 RADNIK NA ŠPORTSKOM OBJEKTU 9313. probijanje kanala na mjestima začepljenja.

dijelova i proizvoda u kutije. dizanje. b) jednostavno spajanje sastavnih dijelova. iskrcaj. Ti poslovi obično uključuju: jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. c) ručno pakiranje materijala.13.14.12. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 9320.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i pranje sirovina i proizvoda. obavljaju poslove sortiranja proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. vrećice.15.1 radnik na proizvodnoj liniji 9320. bačvice i drugu ambalažu za skladištenje ili otpremu. ručno pakiranje.1 ručni perač dijelova http://www. ukrcaj.nn. Ti poslovi uključuju: a) ručno razvrstavanje dijelova ili proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 573 of 823 9313. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju razvrstavanja.1 armirački radnik 9313. dizanje.1 ručni perač ambalaže 9320. dijelove i proizvode te obavljaju različite jednostavne. U toj su skupini zanimanja: 9320. dijelova i proizvoda u proizvodnim ili uslužnim djelatnostima.14.2008 . sanduke.6. ručno pakiraju materijal.1 ručni pakirer 9320. nošenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. utovar. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9320.11. rutinske poslove u proizvodnji. jednostavne postupke ručnog spajanja. d) prijenos.1 radnik u održavanju 9320. istovar ili pranje materijala. f) nadgled ostalih radnika.1 radnik visokogradnje PODVRSTA 932. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju jednostavne i rutinske poslove u proizvodnji koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor.htm 18. e) srodne poslove.19.8.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.1 ručni savijač kovina 9320.24.29.8.27.1 radnik u naftno kemijskoj proizvodnji 9320.41.34.1 radnik u kožnoj galanteriji 9320.1 laboratorijski radnik 9320.1 čitač natpisa 9320.33.1 radnik na montaži 9320.35.1 staklarski radnik 9320.21.25.22.19.1 radnik u izradi građevnih materijala 9320.45.1 radnik u ciglarstvu 9320.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 574 of 823 9320.1 grafički radnik 9320.31.1 ručni razvrstavač proizvoda 9320.43.1 radnik na postrojenju za preradu i obradu vode 9320.1 ručni razvrstavač dijelova 9320.30.2008 .42.1 radnik u preradi duhana 9320.1 radnik na izradi namota 9320.htm 18.36.26.46.1 tekstilni radnik 9320.1 keramički radnik 9320.28.1 drvoprerađivački radnik 9320.1 kožarski radnik 9320.19.1 radnik na pakiranju tehničkih plinova 9320.18.16.23.1 manipulant tekućeg naftnog plina 9320.1 radnik na razvrstavanju otpada DODATAK: http://www.44.1 obućarski radnik 9320.1 kemijski radnik 9320.1 podrumarski radnik 9320.6.nn.1 radnik na energetskom postrojenju 9320.17.

45. NATAPANJE KOŽA 9320.8.34.26.1 RADNIK U KNJIGOVEŽNICI 9320.26.45.1 RADNIK NA VITLANJU REZANE GRAĐE 9320. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 9330.26.26.1 KLADAR 9320.2008 .1 POSLUŽITELJ STROJEVA U PRAHRAMBENOJ PROIZVODNJI 9320.1 POMOĆNI LABORANT 9320. PREMAZIVANJE. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rukuju zaprežnim vozilima.6.27.17.1 RADNIK U GRAFIČKOM ODJELU 9320.1 RADNIK U TISKARSKOJ MONTAŽI 9320.htm 18.26.1 IZDVAJAČ NEISPRAVNIH KOCAKA 9320.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 9320.26.1 RUČNI SKIDAČ MESINE PODVRSTA 933.1 RADNIK ZA MAŠĆENJE.1 RADNIK U KARTONAŽI 9320. TRANSPORTNI RADNICI Radnici jednostavnih zanimanja u prometu i prenošenju tereta voze bicikle i slična vozila.13.25.1 RADNIK U ODJELU TISKA 9320.25. rukovanje teretom.26.25.21.1 RAZVRSTAVAČ TEKSTILNIH OTPADAKA 9320. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje zaprežnim vozilima za prijevoz robe.1 RADNIK NA ELEKTRONAMATANJU 9320.17.1 RAZVRSTAVAČ CIJEVKI U TEKSTILU 9320.36.45. te ručno rukuju teretom.1 RADNIK NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU PARE 9320.19.1 RADNIK U KEMIGRAFIJI 9320. Transportni radnici http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 575 of 823 9320.nn.1 RADNIK ZA OBREZIVANJE MOKRIH KOŽA 9320.1 RADNIK U REPROFOTOGRAFIJI 9320.

1 kolodvorski radnik 9330.32.1 vozač ručnih kolica 9330. ostalih kućanskih predmeta. i ostalih tereta. d) nošenje i slaganje robe u skladištima i drugdje.1 kočijaš 9330.19.1 poslužitelj na žičari 9330. ugljena.62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 576 of 823 9330.11. U toj su skupini zanimanja: 9330. c) ukrcaj i iskrcaj žita. nošenja.13.17..1 samaraš 9330.2008 .1 skladišni radnik 9330.15.61.1 trgovački radnik 9330. b) prenošenje robe za ukrcaj ili iskrcaj iz kombija.16. e) srodne poslove. vagona. TRANSPORTNI RADNICI Transportni radnici obavljaju poslove poput pakiranja.nn.1 mlađi mornar DODATAK: http://www.41. cijevi itd.1 studijski radnik 9330.1 hotelski radnik 9330.14.1 radnik u zdravstvenoj ustanovi 9330.1 lučki radnik 9330.1 transportni radnik 9330. strojeva i slične robe koja će se prevoziti s jednog mjesta na drugo.12.8.51. pijeska i slične robe stavljanjem te robe na pokretne trake. Ti poslovi uključuju: a) pakiranje pokućstva. ukrcaja i iskrcaja brodova i zrakoplova te nošenja i slaganja robe u skladištima i drugdje. brodova i zrakoplova.31. f) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.1 prevozitelj brodicom na vesla 9330. kamiona. ukrcaja i iskrcaja pokućstva.1 radnik za praćenje transporta 9330.33.6.42.

1 POMOĆNI TRANSPORTNI RADNIK 9330.1 RADNIK NA BALIRANJU OTPADAKA 9330.41.13.13.1 RADNIK SILOSA 9330.31.31.13.1 RADNIK U HLADNJAČI 9330.31.1 PRIVEZIVAČ 9330.15.1 NOSAČ BOLESNIKA VRSTA 99.13.1 POŠTANSKI RADNIK 9330.31.1 RADNIK UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA 9330.13.1 NOSAČ ZAVRŠNIH SIGNALA I RAČUNA 9330.1 RADNIK U VUČI 9330.31.13.31.41.51.1 LAMPIST 9330.19.13. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne http://www.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 9330.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 577 of 823 9330.6.1 TELEKOMUNIKACIJSKI RADNIK 9330.1 AVIZER 9330.14.1 RADNIK NA OTPREMI 9330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.2008 .13.1 RADNIK ZA DOSTAVU ROBE IZ TRGOVINA 9330.nn.31.1 RADNIK ZA SORTIRANJE PRTLJAGE 9330.1 PJESKAR NA ŽELJEZNICI 9330.1 RADNIK NA ISTOVARU I UTOVARU 9330.13.13. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).1 CEDULJIČAR 9330.htm 18.1 RADNIK NA NISKIM TEMPERATURAMA 9330.1 VOZAČ TRICIKLA BEZ MOTORA 9330.41.1 TRANZITER 9330.

8.nn. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. U toj skupini je zanimanje: 9911.htm 18.11. Radnici bez zanimanja PODVRSTA 991. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). VOJNA ZANIMANJA http://www. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrstu: 991. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske.1 radnik bez zanimanja1 ROD 0.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 578 of 823 može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti).19.6. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9911. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. Radnici bez zanimanja 9911. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. mornarice. uključujući i pomoćne službe. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u: VRSTA 01. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).2008 . bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi.

zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje.45.17.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 579 of 823 0110.11.0 vojni službenik 0110.nn.11.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 3431.51.0 dočasnik 0110.0 viši časnik 0110. PRISTAV II.61.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK. U toj su skupini zanimanja: 0110. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.0 vojni namještenik ABECEDNI POPIS NAZIVA ZANIMANJA.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 3415.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI http://www.11.htm 18. mornarice.0 niži časnik 0110.4 administrator obrade podataka 3121.0 vojnik 0110.7 administrator baza podataka 2131.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 2131.31.51. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda.23. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje. uključujući i pomoćne službe. ZNAČAJNIH RADNIH MJESTA I OBRAZOVNIH PROGRAMA A 4190.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi. NJIHOVIH SINONIMA.51.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.19.15.51.2008 . VRSTE ZVANJA 2131.41.4 administrativni službenik 4115.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 3122. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama.21.15.

11.7 akademski grafičar http://www.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2131.13.22.32.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.31.11.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2421.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 9330.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2452.7 agronom zaštite bilja 2453.12.htm 18.21.16.6.12.26.12.7 agronom voćarstva 2213.17.15.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 2213.2008 .7 agronom ratarstva 2213.7 akademski crkveni glazbenik 2453.12.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 3423.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 580 of 823 4222.11.22.5 AERODROMSKI VATROGASAC 4133.14.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2453.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 5161.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.11.13.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2452.7 akademski fagotist 2453.7 akademski gitarist 2453.17.19.11.7 akademski flautist 2453.7 akademski folklorni glazbenik 2453.7 agronom savjetodavne službe 2213.11.34.7 agronom vinogradarstva 2213.7 ADVOKAT 4221.21.8.51.22.7 akademski dirigent 2453.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 agronom 2213.7 agronom melioracija 2213.

12.15.7 akademski instrumentalist 2453.6 AKROBAT http://www.2008 .29.17.13.htm 18.13.35.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.7 akademski orguljaš 2453.17.7 akademski rogist 2453.7 akademski keramičar 2452.nn.30.16.27.47.8.7 akademski solopjevač 2453.7 akademski klarinetist 2453.20.7 akademski violinist 2453.7 akademski violist 2453.23.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.7 akademski harfist 2453.24.28.7 akademski muzikolog 2453.6.7 akademski tubist 2453.35.14.7 akademski kipar 2453.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2452.7 akademski udaraljkaš 2453.21.7 akademski skladatelj 2452.27.7 akademski trombonist 2453.7 akademski violončelist 2453.12.7 akademski slikar 2453.7 akademski oboist 2453.19.19.18.11.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA 3474.11.7 akademski trubljač 2453.7 akademski saksofonist 2453.7 akademski klavirist 2453.7 akademski kontrabasist 2453.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 581 of 823 2453.

11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 582 of 823 2121.7 analitičar studija rada i vremena 3119.3 alatničar 7222.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.14.6. specijalizirani 2453.11.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2442.6 analitičar tehničkih kalkulacija 2412.5 alatničar za metalne kalupe.13.13. specijalizirani 7222.31.15.32.18.16.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.7 andragog 2452.43.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA http://www.21.0 AMBASADOR 2441.7 aktuar 7134.12.14.5 alatničar za mjerne pribore.17.5 alatničar.7 AKVAKULTURIST 3415.7 alt solist 1124.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2455.11.11.21.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2224. specijalizirani 7222.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2149.27.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2419.31.15.31.19.8.11.14. specijalizirani 7222.2008 .htm 18.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR 2359.09.12. majstor 7222.7 analitičar istraživanja tržišta 2441.5 alatničar za stezne pribore.5 alatničar za rezne alate.2 akustički izolater 2211.31.5 akviziter 3415.7 analitičar zanimanja 3434.nn.5 AKVIZITER OGLASA 7222.

11.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.21.3 ANTIKVAR 8264.4 aranžer 3480.15.14.3 armirač i betonirac 7123.21.21.6 artist dreser 7129.7 arhivist 2431.17.16.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 7123.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 3112.6 artist 3474.6 arhitektonski inženjer 3112.7 ARHIJEREJ 3480.3 ASFALTER-IZOLATER 2454.nn.14.14.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 4141.6 ARHIMANDRIT 2141.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 2431.8. specijalizirani 9313.16.11.6 ARHIĐAKON 2460.20.12.5 armirač.11.1 armirački radnik 3474.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 583 of 823 4122.3 armirač 7123.htm 18.12.13.2 asfalter 7134.40.12.13.3 ANTIKOROZIST 5220.12.4 ANKETAR 7141.32.40.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.7 ARHIEPISKOP 2460.3 APRETER 3471.6.4 arhivski službenik 4141.11.11.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA http://www.11.36.2008 .

3 autolakirer 7141.22.23.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3131.6.7 ASISTENT REŽIJE 2452.3 autoelektričar 7241.5 autolakirer.18.41.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 3131.5 autolakirerski poslovođa 7213.6 AUTORSKI AGENT http://www.96.31.24.6 AUDIODISTRIBUTER 2432.32.7 ASISTENT SCENOGRAFA 3131.17.21.43.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3141.21.5 automehaničar.16.31.8.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 7241.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.5 autolimar.nn.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.4 astronomski tehničar 1124.3 autolimar 7213.4 ASISTENT KOORDINATOR 2149.12.3 automehaničar 7231.23. majstor 7231. majstor 7213.11.21. majstor 3429.4 ASISTENT REALIZACIJE 2455.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.18.16.21.2008 .0 ATAŠE 3415.3 AUTOKAROSERIST 7141.24.6 ASISTENT STROJA 3141.5 autoelektričar.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 584 of 823 4133.21.27.27. majstor 3119.21.19.4 astrolog 3111.4 ASISTENT TONA 5149.

15.5 aviolimar.15.11.htm 18.4 bakteriološki tehničar 4133.4 bas gitarist 2453.4 bankovni službenik 4211.1 berač ljekovitog bilja 9211.12.12.3 aviolimar 7213.31.28.17.16.7 BALETNI MAJSTOR 2321.19.31.23.3 bakrotiskar 3211.4 BALANSER AVIONA 2454.2 babica 7422.46.nn.1 AVIZER B 5132. specijalizirani 7232.11.7 BALERINA 2454.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9212.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.5 bačvar.4 bankovni šalterski službenik 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 585 of 823 7213.2008 .6.2 betonirac 7123.23.14.27.12.7 BALETNI PEDAGOG 4122.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 9330.3 barmen 3473.3 betonirac i tesar http://www.7 bariton solist 5123.22.45.1 berač šumskih plodova 7123.7 bas solist 9211.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7242.24.3 bačvar 7422.8.62.14.45. majstor 7341.

specijalizirani 7136.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 biljeter 3211.21.7 BIBLIOGRAF 9152.4 blagajnik u prodavaonici 7223.4 biološki tehničar 2122.8.12.33.5 bravar.25.2 bolničar 3211.13.19.5 brodobravar.31.42.6 brodarski broker 4134.11.43.27.1 BRIGADIR ČISTAČICA 5141.23.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7222.16. majstor 9132.7 biskup 7313.2008 .3 bižuterist 4211.11.51.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.11.4 brodarski brokerski službenik 7214.3 brodobravar 7214.12.16.7 BIOMETRIČAR 2460.2 bojadisar drvenih proizvoda 8290.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 3475.nn.24.11.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.11.3 bravar 7214.4 blagajnik 4211.6.6 BOKSAČ 5132.3 BRIJAČ 3421.4 biokemijski tehničar 3211.15.31.3 brodocjevar http://www.14.53.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 586 of 823 2432.3 blanjač kovina 7422.14.4 botanički tehničar 7222.16.12.

2 brodovođa unutarnje plovidbe 5111.5 BRODOTESAR.25.3 BRODOTESAR 7124.8.5 brodostolar.3 brodoskelar 7129.3 BRODSKI ELEKTRIČAR http://www.17.4 brodostrojar 3141.24. majstor 3141. SPECIJALIZIRANI 7214.26.3 brodolimar 7214.2008 .3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 3115.3 brodostolar 7124.28.13.21.3 BRODOVOĐA 8340.3 BRODOIZOLATER 7141.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 587 of 823 7136.5 brodomonter.16.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 brodocjevar.33.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7124.41.htm 18.31.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 3115.4 brodograđevni tehničar 7134. specijalizirani 7214.22.11.21.5 brodoskelar.3 BRODOPLASTIČAR 7129.25.5 brodotraser.29.3 brodotraser 7214.93.3 brodomonter 7214.14.19. specijalizirani 8340.13.94.25.3 BRODOLIČILAC 7214.4 brodska sobarica 7241.nn. specijalizirani 7451. specijalizirani 7214.32.6.34.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 7124.14. specijalizirani 7124.6 brodograđevni inženjer 2145.92.5 brodolimar.

4 BRODSKI STJUARD 3141.23.2 BRODSKI STROJOVOĐA 4211.2008 .6.htm 18.11.3 BRUSAČ 7224.3 brodski elektromehaničar 7241.6 BROKER 7224.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 8340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. SPECIJALIZIRANI 7241.22.11.3 bušač geoloških istražnih bušotina http://www.3 brusač kristalnog stakla 7323.4 bubnjar 3411.27.22.6 BRODSKI PILOT 3132.12.2 brusač i čistač kovina 7141.3 brodski konobar 5122.2 brodski motorist 5123.11.5 brusač kristalnog stakla.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.nn.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 3473.6 brodski radiotelegrafist 5111.39.23.8.13.18.19. specijalizirani 5123.41.21.24.25.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 588 of 823 7241.16.24.34.3 BRODSKI MEHANIČAR 8340.3 brusač i ličilac konstrukcija 9320.5 brodski elektromehaničar.32.6 BURZOVNI BROKER 8113. specijalizirani 7224.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 7323.3 brodski kuhar 8340.4 brojač novca 3411.2 brunirač 7223.26.2 brodski mazač 7233.5 brodski natkonobar 3142.11.43.14.26.

6 CARINSKI POSREDNIK 3441.01.3 bušač na površinskom kopu 8121.12.11.19.15. VRSTE ZVANJA.13.6 CARINIK .42.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.6 carinik 3441.6 CARINIK II.11.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.6 CRTAČ FILMSKI 3112.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA 8111.16. PRISTAV 3441.17. VRSTE ZVANJA.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima C 3441.12.12.2 cestar 3112.2008 .12.4 CARINIK III.3 CJEVAR 7411. PRISTAV 2472.22.12.11.4 CESTAR GRUPOVOĐA 7129.1 CEDULJIČAR 7129.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 3422.3 CINKOGRAF 7136.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.30.4 carinski službenik 3429.3 bušač otvora metalurške peći 8113.31.01.7 carinski inspektor 2472.8.11.01.13.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 CREVAR 9141.11.22.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA http://www.nn.3 cestar ophodar 9312.98.1 cestarski radnik 7343.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 589 of 823 8113.6.31.6 CASTING DIRECTOR 9330.42.1 crkvenjak 3471.

6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.11.1 čistačica 9320.42.16.htm 18.16.42.63.0 čelnik sindikata 1142.11.6 časnik stabilnosti platforme 3141.6 časnik palube na platformi 3142.1 čistač obuće 7224.11.1 čistač ulica 9132.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.21.1 čitač natpisa http://www.11.31.32. netehnički 6112.6 crtač.2008 .6 CRTAČ PLAKATA 3471.42.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 590 of 823 3471.2 ČISTAČ ODLJEVAKA 8340.11.31.2 čistač stroja 9162.11.2 CVJEĆAR-ARANŽER Č 3142.11.19.62.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.0 čelnik političke stranke 1142.6.3 cvjećar 6112.2 četkar 7432.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 1143.0 čelnik strukovne komore 1142.0 čelnik udruge poslodavaca 7424.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.17.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 9120.6 časnik lučke kapetanije 3142.21.11.31.16.42.11.3 čipkar 8261.0 čelnik interesne udruge 1141.nn.8.21.

33.31.51.2 čuvar objekata i okoliša 7129.13.31.33.0 član uprave trgovačkoga društva 5169.31.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 7129.31.0 dekan 3471.12.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 1210.11.11.11.2 ČUVAR TUNELA 7129.2 ČUVAR VINOGRADA D 5131.1 čuvar prtljage 5169.33.33.11.2 DADILJA 4111.6.2 ČUVAR KOSINA 7129.6 dekorater http://www.0 čuvar državnoga pečata 5169.51.4 daktilograf 1229.11.2 čuvar ophodar 5169.4 čuvar šume 5169.14.31.3 ČUVAR OSOBA 9152.11.33.htm 18.33.3 ČUVAR IMOVINE 7129.3 čuvar 7129.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 591 of 823 3131.19.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 5169.2 ČUVAR STAJA 3212.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA 1119.11.2 ČUVAR MOSTA 5169.32.2 ČUVAR RIBNJAKA 7129.33.31.4 ČITAČ SVJETLA 1119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 ČUVAR SKRETNICA 5169.nn.8.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA 3473.

3 dimnjačar 7143.5 DIJETNI KUHAR 3411.21.17.2 dekorater emajlom 7324.11.13.03. majstor 3119.11.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.11.28.0 diplomat 1124.12.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 DILER 7143.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 2441.11.98.4 DEVIZNI REFERENT 7137.16.7 devizni inspektor 4122.6. specijalizirani 3223.nn.htm 18.14.3 dekorativni ličilac 2122.3 dekorater tekstila 7324.7 diplomirani anatom 2442.7 demograf 2472.14.16.21.12.6 dijetetičar 5122.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.7 diplomirani analitičar sustava 2131.15.13.3 dekorater drva 7324.7 diplomirani antropolog http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 592 of 823 7324.5 dimnjačar.11.12.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.2 dekorater stakla 7324.12.12.18.5 dimnjačarski poslovođa 1124.2 dekorater keramike 7324.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2212.8.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7231.19.21.15.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.7 diplomirani agroekonomist 2131.16.

32.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2441.2008 .14.12.7 diplomirani arhitekt konzervator 2111.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.15.13.92.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje http://www.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.7 diplomirani biofizičar 2212.7 diplomirani brodograđevni inženjer 2141.13.7 diplomirani dizajner 2149.21.42.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA 2419.32.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2441.7 diplomirani arheolog 2141.33.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2441.19.7 diplomirani ekonomist 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.17.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.18.8.14.47.61.14.7 diplomirani astronom 2111.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.nn.6.38.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2419.44.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 593 of 823 2442.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.7 diplomirani biokemičar 2145.13.21.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.31.31.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2212.11.32.htm 18.

7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2212.12.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2144.htm 18.61.72.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2143.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata http://www.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.23.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2143.6.7 diplomirani ekonomist za financije 2411.44.42.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2144.61.19.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2144.45.22.23.7 diplomirani ekonomist za marketing 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.8.25.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2143.21.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.31.14.71.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 594 of 823 2441.23.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.24.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.23.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2144.34.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.43.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.12.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO 2441.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.31.41.16.61.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.2008 .

21.12.nn.7 diplomirani fotogrametar 2148.21.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.18.21.20.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.7 diplomirani građevinski inženjer 2142.12.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.16.7 diplomirani geodet topograf 2148.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.21.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2149.15.13.12.15.7 diplomirani geodetski projektant 2442.12.14.14.19.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.7 diplomirani geograf 2114.20.7 diplomirani etnolog 2212.13.11.7 diplomirani grafički dizajner 2112.7 diplomirani filozof 2212.7 diplomirani geolog za tektoniku 2142.6.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.7 diplomirani filolog 2443.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.8.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.21.7 diplomirani fiziolog 2444.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 595 of 823 2442.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.11.19.14.2008 .htm 18.7 diplomirani hidrolog http://www.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.7 diplomirani fonetičar 2148.7 diplomirani farmakolog 2444.24.

7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.7 diplomirani inženjer biolog 2146.7 diplomirani inženjer geologije http://www.7 diplomirani inženjer aeronautike 2146.7 diplomirani inženjer genetičar 2148.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2141.71.51.16.11.18.7 diplomirani inženjer elektrotehnike 2111.7 diplomirani inženjer arhitekture 2211.21.92.17.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2143.61.7 diplomirani inženjer elektronike 2144.16.7 diplomirani inženjer fizike 2111.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.51.72.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2144.62.7 diplomirani indolog 2131.24.7 diplomirani inženjer geofizike 2114.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 596 of 823 2444.2008 .14.8.7 diplomirani inženjer biotehnologije 2211.62.7 diplomirani inženjer geodezije 2114.7 diplomirani inženjer botaničar 2141.20.11.44.11.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.7 diplomirani inženjer ekolog 2143.26.61.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.11.19.66.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2211.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2149.7 diplomirani informatičar 2149.htm 18.51.12.7 diplomirani hungarolog 2444.

7 diplomirani inženjer kemije 2146.7 diplomirani inženjer molekularni biolog http://www.2008 .18. SPECIJALIST 2144.18.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2212.18.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.18.7 diplomirani inženjer kožarstva 2148.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.22.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG 2212.19.31.18.51.nn.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.59.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 597 of 823 2149.18.18.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2144.htm 18.45.18.22.65.22.81.61.7 diplomirani inženjer imunolog 2144.8.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2141.15.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2147.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.7 diplomirani inženjer metalurgije 2211.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2113.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2149.18.

7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2146.46.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 598 of 823 2141.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2211.11.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.71.17.62.7 diplomirani inženjer parazitolog 2213.68.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2149.66.41.41.21.htm 18.64.18.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2141.8.2008 .nn.7 diplomirani inženjer šumarstva 2149.19.14.91.21.62.43.32.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2213.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2211.34.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2144.20.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2144.6.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2141.7 diplomirani inženjer sustava za opremu 2131.7 diplomirani inženjer sustava 2131.44.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.42.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2131.67.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2131.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.43.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2146.7 diplomirani inženjer računalstva 2144.7 diplomirani inženjer obućarstva 2111.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2149.23.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2144.

42.htm 18.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2141.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2147.64.33.46.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2139.63.7 diplomirani inženjer za geotehniku 2114.14.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2144.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2139.43.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2143.6.36.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2141.24.8.11.34.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2149.21.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2147.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2141.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2142.29.7 diplomirani inženjer za obradu podataka 2144.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2143.27.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE http://www.32.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.32.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2114.nn.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2114.11.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2143.25.19.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 599 of 823 2144.36.26.2008 .7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.36.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2144.

7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2143.41.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike 2145.53.26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 600 of 823 2145.33.69.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2211.17.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2149.23.23.6.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2147.64.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144.35.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2131.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2114.19.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2144.36.2008 .7 diplomirani inženjer zoolog 2141.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2144.nn.30.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2147.65.32.13.31.33.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2145.htm 18.32.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.65.22.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA 2147.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2141.62.16.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2147.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 601 of 823

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2148.11.7 diplomirani kartograf 2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA 2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.16.7 diplomirani kemičar polimera 2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2444.15.7 diplomirani književni komparatist 2432.11.7 diplomirani knjižničar 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2419.11.7 diplomirani komercijalist 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2442.27.7 diplomirani komunikolog

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 602 of 823

2442.31.7 diplomirani kriminalist 2442.11.7 diplomirani kroatolog 2149.22.7 diplomirani logističar 2121.11.7 diplomirani matematičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.7 diplomirani meteorolog 2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka 2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2212.13.7 diplomirani patolog 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2442.32.7 diplomirani penolog 2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje 2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 603 of 823

2443.14.7 diplomirani politolog 2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf 2443.17.7 diplomirani povjesničar 2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2429.61.7 diplomirani pravnik 2131.36.7 diplomirani programer 2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.35.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2141.12.7 diplomirani projektant interijera 2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 604 of 823

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.18.7 diplomirani prostorni planer 2141.19.7 diplomirani prostorni projektant 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik 2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer 2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2114.37.7 diplomirani seizmolog 2150.11.7 diplomirani snimatelj slike 2446.17.7 diplomirani socijalni radnik 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2442.12.7 diplomirani sociolog 2122.22.7 diplomirani statističar 2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 605 of 823

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA 2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 606 of 823

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića 2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata 2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa 2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 607 of 823

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE 2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE 2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 608 of 823

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2460.19.7 diplomirani teolog 2212.16.7 diplomirani toksikolog 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2444.19.7 diplomirani turkolog 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik 2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj 2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1229.81.0 direktor botaničkog vrta 1227.11.0 direktor direkcije banke 1235.21.0 direktor distribucije 1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1229.22.0 DIREKTOR FILMA 1231.11.0 direktor financija i računovodstva 2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 609 of 823

1236.11.0 direktor informatičke službe 1239.11.0 direktor internoga glasila 1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije 1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1233.22.0 direktor komercijalne službe 1231.12.0 direktor kontrolinga 1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1315.31.0 direktor male kavane 1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME 1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove 1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 610 of 823

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1314.11.0 direktor male trgovine 1316.41.0 direktor male turističke agencije 1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.41.0 direktor maloga disko-bara 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 611 of 823

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva 1315.11.0 direktor maloga hotela 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1311.22.0 direktor maloga lovišta 1311.21.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 612 of 823

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.41.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1311.11.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.11.0 direktor maloga prijevoznog društva 1312.11.0 direktor maloga proizvodnog društva 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1311.13.0 direktor maloga rasadnika 1315.21.0 direktor maloga restorana 1311.41.0 direktor maloga ribarskog društva 1314.11.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1316.21.0 direktor maloga skladišta 1316.12.0 direktor maloga špediterskog društva 1311.31.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1316.31.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1319.41.0 direktor maloga veterinarskog društva 1311.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1233.21.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1226.61.0 DIREKTOR MARINE 1233.11.0 direktor marketinga 1226.16.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.17.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 613 of 823

1229.21.0 DIREKTOR MUZEJA 1235.11.0 direktor nabave 1233.22.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1229.83.0 direktor nacionalnog parka 1222.11.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1233.21.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1227.72.0 direktor odjela za informatičke usluge 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.31.0 direktor održavanja opreme 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA 1232.11.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1223.11.0 direktor operative građevinskoga društva 1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE 1222.21.0 DIREKTOR POGONA 1227.71.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1234.21.0 direktor poslova za odnose s javnošću 1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1226.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1229.22.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1227.21.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.81.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 614 of 823

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.61.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1227.91.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1228.31.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge 1226.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1228.21.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1227.51.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1225.21.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1228.11.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1227.62.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1226.21.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1227.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1229.24.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1227.41.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.31.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1226.51.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1226.42.0 direktor poslovanja skladišta

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 615 of 823

1226.13.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1225.11.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1224.11.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1224.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine 1226.31.0 direktor pošta 1226.31.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1232.11.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.11.0 direktor pravne, kadrovske i opće službe 1226.15.0 direktor prekrcajne operative 1226.22.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.18.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.19.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1225.31.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1233.21.0 direktor prodaje 1314.11.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1233.31.0 direktor prodajne promocije 1222.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1221.12.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1222.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1221.11.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.14.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva 1210.12.0 DIREKTOR PROJEKTA 1226.14.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.12.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU 1226.12.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 616 of 823

1221.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1237.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe 1225.31.0 direktor restoranskoga poslovanja 1317.22.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.21.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1224.11.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1210.12.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE 1227.41.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.21.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1235.31.0 DIREKTOR SILOSA 1235.31.0 direktor skladišne službe 1231.21.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1231.21.0 direktor službe osiguravajućeg društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3143.84.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1224.0 direktor zoološkog vrta 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 617 of 823 1239.21.6 dirigent zbora 3472.72.21.44.11.6.0 direktor službe za oglašavanje 1229.31.0 direktor telekomunikacija 1226.31.0 DIREKTOR STADIONA 1229.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1239.nn.0 direktor službe p.htm 18.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1231.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1234.n.19.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.82.11.82.72.22.51.0 direktor za