19.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 1 of 823

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
1. PREDGOVOR U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada. Predsjednica Vijeća projekta NKZ Vera Babić, v. r. 2. UVOD Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka. Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba. NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 2 of 823

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima". Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ. 3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 3.1. Cilj projektne zadaće Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama. 3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja. 3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe. U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja. Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja. 4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Zadaće su obuhvaćene u poglavljima: 4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 3 of 823

rada, 4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja, 4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata. 4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku. 4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi. 4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata. 5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 5.1. Definicija zanimanja Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije. Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje. Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 4 of 823

5.2. Naziv zanimanja Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren. U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje). 5.3. Složenost zanimanja Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina. U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske. Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja. Tablica 1. Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja
___________________________________________________________________________ Obilježja strukovnih sprema Stupanj složenosti ___________________________________________________________________________

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 5 of 823

NK I. niža str. 1 PK, NSS II. sprema 2 Stupnjevi KV III. srednja 3 strukovne KV, SSS IV. srednja str. 4 spreme VK V. sprema 5 VIŠA VI/1. VI/2. 6 VISOKA VII/1. 7 MAGISTAR VII/2. 8 DOKTOR VIII. 9 ___________________________________________________________________________

Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd. U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije. Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja. ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno. 5.4. Šifra zanimanja Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka. 6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO88 Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 6 of 823

Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM. Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti. Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi. Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED). Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama. Tablica 2. Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja
__________________________________________________________________________________ Rod Vrsta Podvrsta Skupina __________________________________________________________________________________ ISCO NKZ ISCO NKZ ISCO NKZ -88 -88 -88 __________________________________________________________________________________ 1. Direktori 2. Struč. i znan. 3. Inženj. i teh. 4. Službenici 5. Usl. i trgov. 6. Poljoprivred. 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 1 8 18 21 7 9 6 7 19 20 7 7 5 33 55 73 23 23 17 40 65 76 23 20 12

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 7 of 823

7. Zan. u obrtu 8. Rukovatelji 9. Jednostavna z.

4 3 3

4 3 4

16 20 10

18 20 11

70 70 25

71 70 22

0. Vojna zanimanja 1 1 1 1 1 1 __________________________________________________________________________________ Ukupno 28 28 116 115 390 400 __________________________________________________________________________________

7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM. Tablica 3. Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
_________________________________________________________________________ Razina Broj Brojčana raščlanjenosti Oznaka modaliteta oznaka _________________________________________________________________________ rod vrsta podvrsta skupina jednoznamenkasta dvoznamenkasta troznamenkasta četveroznamenkasta 10 28 115 400 0-9 01-99 011-991 0110-9911

pojedinačno zanimanje sedmeroznamenkasta 3861 0110.11.0-9911.11.1 __________________________________________________________________________

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 8 of 823

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja 1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti. 4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 9 of 823

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti. 0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 7.2. Vrsta zanimanja Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja. 7.3. Podvrsta zanimanja Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja. 7.4. Skupina zanimanja Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 10 of 823

toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja. Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo. Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva. Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja. 7.5. Položaj u zaposlenju Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora. Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika. Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike. Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 11 of 823

obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi. Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu. 7.6 Abecedni popis zanimanja Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri. 8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije. Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.). U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi. U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio. U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472. U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio. U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.) Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88. Glavne su razlike: 8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 12 of 823

suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena. 8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2. 8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti. 8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3. 8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ. 8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube. 9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani. Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen. Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje. U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju. U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje". U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 13 of 823

kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku. Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac. Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač. Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3. Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7. Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor. Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd. Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 14 of 823

se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju. U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni". Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa. Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju. Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tablica 4. Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM
______________________________________________________________________ NKZ ISCO-88 ISCO-88 COM ______________________________________________________________________ 112 nema 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1119 1121, 1122, 1123, 1124 sadržano u 2131 215, 2150 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 247, 2471, 2472 3146, 3147, 3148 2320 nema nema 2320 247, 2470 nema 2310 2310 1110 1120 2132 nema 1110 sadržano u 1110 sadržano u 2131 nema 112 113 sadržano u 111 nema

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 15 of 823

nema nema 3311, 3312 nema 3445 3449 nema 5132, 5133 nema sadržano u 5220 6111 6112 6129 nema 7114 nema 7139 7141 7242 735, 7351, 7352 745, 7451 8170 8287 9111 9320 9330

3221 324 3310 3439 nema nema nema

3221 sadržano u 3229 3310 nema nema nema 5130 samo ako ne može

515, 5151, 5152 523, 5230 6111,6112 6113,6114 6123,6124,6129 62, 621, 6210 nema 7121 nema 7141,7142 7242, 7243 nema nema 8171, 8172 nema 9111, 9112 9321,9322 9331,9332,9333 9330

sadržano u 5149 sadržano u 5220 6111 6112 6129 p.n. nema, napomena nema 7121 7139 7141 7242 nema sadržaj 7411, 7412 nema 8170 8287 9111 9320

9911 nema nema ___________________________________________________________________________

POPIS KRATICA AKL aerodromska kontrola leta D.N. drugdje nerazvrstani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 16 of 823

DPL dobra laboratorijska praksa FIATA međunarodne prijevozne isprave GIS geografskoinformacijski sustav HŽ Hrvatske željeznice ILO Međunarodna organizacija rada IRE elektronički poslovi na zrakoplovu ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji LAN područna računalna mreža NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja MVP Ministarstvo vanjskih poslova OKL oblasna kontrola leta P.N. pobliže neodređen PT pošta i telekomunikacije SL. slično UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera) ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu ZIS zemljišnoinformacijski sustav 10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA ROD 1. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI VRSTA 11. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1119. http://www. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1210. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI PODVRSTA 122. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA 1142. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 114. GRADOVA I OPĆINA 1115. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA PODVRSTA 121. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI 1121.8.N.2008 . ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VRSTA 12. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI 1111. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 1141.19. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA 1143. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA 1124. ZAKONODAVCI 1112. PODVRSTA 112. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.6. ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA 1114.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POMOĆNICI MINISTRA 1123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 17 of 823 PODVRSTA 111. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE 1113. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA 1122. ČELNICI ŽUPANIJA. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA.htm 18. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.

DIREKTORI PRAVNIH.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI 1237. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1225. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE 1235. DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA 1231.6. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA 1234.8. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI 1232. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA 1224. SKLADIŠTENJA I VEZA 1227. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA 1222. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE 1229. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1226. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI 1233. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1311.htm 18. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI 1239. VRSTA 13.N. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA http://www. DIREKTORI SLUŽBI D. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA PODVRSTA 131. PODVRSTA 123. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI 1236. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA 1223. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1228.N. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.nn. LOVNO-UZGOJNIH.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 18 of 823 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1221. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH.

nn.8. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIPLOMIRANI STATISTIČARI PODVRSTA 213. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE PODVRSTA 212. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA 1314.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 19 of 823 1312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. SUSTAVNI INŽENJERI I http://www. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. DIPLOMIRANI FIZIČARI. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI 2111. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1318.N.6.2008 . DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA 1313. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI 2121. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113. SKLADIŠTENJE I VEZE 1317. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1316. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1315. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.19. ROD 2. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI 2131. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE 1319. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21.

DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE 2212.6.N.19. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. BIOTEHNIČKI. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI 2141.htm 18. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI 2213. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA 2150. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA PODVRSTA 222. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI 2221. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143. URBANIZMA I PROMETA 2142. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. DOKTORI MEDICINE. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 221. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PODVRSTA 214.N. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145. BIOLOŠKI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 20 of 823 PROGRAMERI 2139. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2211. DOKTORI MEDICINE http://www.8.nn. PODVRSTA 215. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148.2008 . DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.

PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2323. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA 2315. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI 2311. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE PODVRSTA 231. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2325. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2322. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 21 of 823 2222. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2324.19. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA 2313.2008 . MAGISTRI FARMACIJE VRSTA 23. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA 2312. DOKTORI STOMATOLOGIJE 2223. DIPLOMIRANI VETERINARI 2224. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA 2314. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2321. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA 2326. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.nn.8. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA 2316. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI PODVRSTA 233. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI PODVRSTA 232. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.

PRAVNI STRUČNJACI 2421.6. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA 2340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 22 of 823 2331. PRAVNI ZASTUPNICI 2422. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI. PODVRSTA 242. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2332. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE 2352. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. SUCI 2429. POSLOVNI. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA PODVRSTA 235. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE 2351. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2431. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI 2432.8.2008 . ŠKOLSKI NADZORNICI 2359. ARHIVISTI.nn. KADROVSKI STRUČNJACI 2419.htm 18.N.N. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 241. VRSTA 24. STRUČNJACI U POSLOVANJU D. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI 2412. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 234. PRAVNI STRUČNJACI PODVRSTA 243. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI http://www.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PJEVAČI. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA 2453.htm 18. POVJESNIČARI 2444.19. INŽENJERI. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA 2452. POLITOLOZI.6. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 245. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE ROD 3. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE http://www. KNJIŽEVNICI. DIPLOMIRANI EKONOMISTI 2442. AKADEMSKI SLIKARI. DIPLOMIRANI FILOZOFI.2008 . UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI 2451. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2472. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2471. VJERSKI STRUČNJACI 2460. PLESAČI I KOREOGRAFI 2455. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 31. GLUMCI I REDATELJI PODVRSTA 246.nn. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI 2446. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI 2445. VJERSKI STRUČNJACI PODVRSTA 247. AKADEMSKI GLAZBENICI. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA 2443.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 23 of 823 PODVRSTA 244. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA 2454. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 2441.8.

OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA 3132.6. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI 3114. OPERATORI NA ROBOTIMA PODVRSTA 313. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE 3112. INŽENJERI I TEHNIČARI D. RAČUNALNI INŽENJERI. TEHNIČARI I OPERATORI 3121. RAČUNALNI OPERATORI 3123. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE 3115.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 24 of 823 PODVRSTA 311.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. INŽENJERI. TEHNIČKI ILUSTRATORI 3119. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3111. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA 3133. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI 3141. PODVRSTA 312.19. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA 3131. ČASNICI STROJA http://www. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3116.nn. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3122. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA 3139.N. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3118.8. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI 3113.htm 18. PODVRSTA 314. PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3117.2008 . ARHITEKTONSKI. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.

ČASNICI PALUBE I PELJARI 3143.nn. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA 3146.8.htm 18. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI PODVRSTA 322. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA PODVRSTA 315.2008 . INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA 3148.6. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3147. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI PODVRSTA 321. ZUBNI TEHNIČARI 3226. VETERINARSKI TEHNIČARI http://www.19. OČNI OPTIČARI 3225. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI 3151. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA 3211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3223. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3212. KONTROLORI LETA 3145. FIZIOTERAPEUTI 3227.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 25 of 823 3142. DIJETETIČARI 3224. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI VRSTA 32. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI 3213. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI 3144. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI 3152. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3222.

STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3311.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 26 of 823 3228. PRIMALJE VRSTA 33. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 333. STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODVRSTA 334. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE 3320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 3312.6.8. STRUKOVNI UČITELJI VRSTA 34. VJEROUČITELJI PODVRSTA 332.2008 . MEDICINSKE SESTRE 3232. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE 3231. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI 3411. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 341. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3330. STRUKOVNI UČITELJI 3340.19.nn. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA http://www. FARMACEUTSKI TEHNIČARI 3229. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI PODVRSTA 323. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU PODVRSTA 331.

TRGOVAČKI POSREDNICI 3422.19. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE 3441.htm 18. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA 3434. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU 3429. PODVRSTA 342. ZASTUPNICI OSIGURANJA 3413. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI 3431. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB 3444.nn. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE 3445. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI 3433. POSLOVNI TAJNICI 3432.8. POSLOVNI POSREDNICI D. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. PODVRSTA 343. MATIČARI 3449. CARINICI 3442.N. POSREDNIČKI STRUČNJACI 3421.N. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA 3415. POSREDNICI NEKRETNINAMA 3414.2008 .N. POREZNICI 3443. KOMERCIJALISTI U PRODAJI 3416. NABAVLJAČI 3417.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 27 of 823 3412. ŠPEDITERI I OTPREMNICI 3423.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. http://www. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI 3419. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI PODVRSTA 344.

htm 18. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA 3476. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA 3480. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 346. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA 4111.nn. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI 3477.19. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI VRSTA 41. PJEVAČI. DIZAJNERI. MAĐIONIČARI.8. RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI 3473. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI 3471. KNJIŽNIČARI PODVRSTA 348.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 28 of 823 PODVRSTA 345. UREDSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 411.6. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI 3450. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3475. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI http://www. KRIMINALISTI. SOCIJALNI RADNICI 3460. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA 3474. DIZAJNERI. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA ROD 4.2008 . DEKORATERI I ARANŽERI 3472. KRIMINALISTI. SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 347.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

TAJNICE PODVRSTA 412. POŠTARI 4143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 29 of 823 4112.8. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 421.2008 . KNJIGOVOĐE 4122. KNJIGOVOĐE.nn. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI 4141.6. ŠIFRANTI I KOREKTORI PODVRSTA 419. KNJIŽNICA I MUZEJA 4142. SLUŽBENICI ARHIVA.htm 18. PROIZVODNI. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA 4132. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU 4113. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA 4115. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU PODVRSTA 414. OPERATORI UNOSA PODATAKA 4114. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI 4134. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI PODVRSTA 413. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI 4121. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE http://www. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI 4133.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SKLADIŠNI. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI 4190. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI VRSTA 42. SLUŽBENICI U NABAVI. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI 4131. ARHIVSKI.

USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 511. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI 5112.nn. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI 4213.8. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA 4222.19. KONDUKTERI I VODIČI 5111. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA PODVRSTA 422. KUHARI 5123.htm 18. TURISTIČKI VODIČI PODVRSTA 512. KONOBARI I PIPNIČARI PODVRSTA 513. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA 5121.6. SLUŽBENICI U KLADIONICI. KASINU I SRODNA ZANIMANJA 4214.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA 4223. KONDUKTERI 5113. http://www. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA 4215. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA ROD 5.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 30 of 823 4211. USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA VRSTA 51. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA 5122.2008 . SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE 4221. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA 4212.

http://www. MANEKENI I MODELI PODVRSTA 522. FRIZERI. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA PODVRSTA 514.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.nn.N. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 521. VATROGASCI 5162. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5142.htm 18. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI ROD 6. PRATIOCI I POSLUGA 5143. MANEKENI I MODELI 5210.2008 .N. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA 5141. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE 5132. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5133. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.6. PODVRSTA 516. POLICAJCI 5163. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA 5149. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI 5220. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D. VRSTA 52. PRAVOSUDNI POLICAJCI 5169. ZANIMANJA U ZAŠTITI 5161.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 31 of 823 ZANIMANJA OSOBNE NJEGE 5131. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI 5139.8.

RIJEČNI.8. stočarska itd.) PODVRSTA 614. RIBARI NA OTVORENOM MORU 6154. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI VRSTA 61.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 32 of 823 POLJOPRIVREDNI.nn. PERADARI 6129. LOVCI http://www. RATARI. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA 6151. POVRTLARI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RIBARI. ŠUMSKI RADNICI 6142. UGLJENARI PODVRSTA 615. LOVNO-UZGOJNI. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI PODVRSTA 611. VOĆARI.htm 18. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 612. JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA 6153.6. POLJOPRIVREDNI. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE 6130.2008 . ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA 6141. STOČARI 6122. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI 6152.N. LOVNO-UZGOJNI. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D. STOČARI 6121. VINOGRADARI I VRTLARI 6111. RATARI. VOĆARI I VINOGRADARI 6112. PODVRSTA 613.

6. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA 7112. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA 7111. ZIDARSKA ZANIMANJA D. PALITELJI MINA 7113.N.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 33 of 823 ROD 7. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE 7131.2008 . OSTAKLJIVAČI 7136. KLESARI 7114. ARMIRAČI I BETONIRCI 7124.nn. RUDARI. ZIDARI 7123.19. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI VRSTA 71. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 7122. http://www. SOLANSKI VODARI PODVRSTA 712. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI 7129.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA PODVRSTA 711.8. KROVOPOKRIVAČI 7132. IZOLATERI 7135. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA 7139.N. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA 7133.htm 18. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. PALITELJI MINA. FASADERI I GIPSARI 7134. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA 7137. PODVRSTA 713.

6. LJEVAČI METALA. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7211. LIMARI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 34 of 823 PODVRSTA 714. RONIOCI PODVRSTA 722.htm 18.8. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA 7216. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI 7212. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI PODVRSTA 721. STROJARSKI MONTERI.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA 7232.nn. SOBOSLIKARI. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI PODVRSTA 723. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA 7215. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7223. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA http://www. OBRAĐIVAČI METALA. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7222. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA 7224. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI 7233. LIMARI 7214. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM 7213. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA 7231. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA VRSTA 72. SOBOSLIKARI I LIČIOCI 7143.2008 . ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7221. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA 7141. KOVAČI. MONTERI.

MONTERI. PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7311. KERAMIKE. LONČARI. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA PODVRSTA 734. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE 7244. STAKLARI 7323.2008 . IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7332. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7331. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA 7321. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA PODVRSTA 733.19. LONČARI. DEKORATERI STAKLA. KERAMIČARI. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA 7324. STAKLARI. ELEKTROMONTERI. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA 7313. PRECIZNI MEHANIČARI. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA VRSTA 73. ELEKTROMEHANIČARI 7242. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA 7341. ZLATARI. TISKARI PODVRSTA 731.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KERAMIČARI. PRECIZNI MEHANIČARI 7312. SLAGARI I TISKARI http://www.8. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 7245. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 732.6.htm 18. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 7241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 35 of 823 PODVRSTA 724. MONTERI.nn. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7322.

SITOTISKARI. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI 7344. TEKSTILA. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA PODVRSTA 742. KOŽE PODVRSTA 741. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA 7415. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI 7423. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA 7343.19. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA 7345. PRERAĐIVAČI DRVA 7421. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA http://www.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRERAĐIVAČI HRANE 7411. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI 7351. PRERAĐIVAČI VOĆA.6.htm 18. OBRAĐIVAČI DRVA 7422. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 743. PLETAČI KOŠARA. TEHNIČKI CRTAČI 7352. DRVA. MESARI I SRODNA ZANIMANJA 7412. PRERAĐIVAČI HRANE. PEKARI.nn. RUČNI TISKARI PODVRSTA 735. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA 7424.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 36 of 823 7342. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA 7414. KEMIJSKI LABORANTI VRSTA 74.2008 . SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7413. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA 7346.

htm 18. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA 7433. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA http://www. RUKOVATELJI STROJEVIMA. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA 7437. KOŽARI 7442.8. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA ROD 8. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA VRSTA 81. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA 8112. TKALCI. RUKOVATELJI STROJEVIMA PODVRSTA 811.2008 . KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE 7441.nn. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 812. KROJITELJI TEKSTILA. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI PODVRSTA 745. KROJAČI I KLOBUČARI 7434. KRZNA I KOŽE 7436. ŠIVAČI. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA 7432.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 37 of 823 7431. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA 7451. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA 8113.19. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA 8111. KRZNARI 7435. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 744.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

N.N. STROJARI SPALIONICA. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA 8123. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA 8152.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 38 of 823 8121. PODVRSTA 816. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA 8161.2008 . RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8139.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA 8163. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE 8143. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA 8153. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA PODVRSTA 813. KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE http://www. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA 8142.8.6.19. PODVRSTA 814. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE 8162. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM 8151. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA 8154. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA 8131. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE 8155. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA 8124. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA 8159. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA 8141.nn.htm 18. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 8122.

RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA 8223.2008 . RUKOVATELJI TISKARSKIM. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA 8232. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA 8221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.8. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE 8222. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 39 of 823 PODVRSTA 817.N. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA PODVRSTA 824. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA 8170. BETON I SLIČNE PROIZVODE PODVRSTA 822. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA 8212. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8231.htm 18. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA VRSTA 82. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE PODVRSTA 825. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA http://www.19.6. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA PODVRSTA 821. PODVRSTA 823. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA 8229. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8251. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA 8224. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE 8211.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 8271. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA 8277.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA 8279.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA 8272. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA PODVRSTA 828. PODVRSTA 827.N. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 8276. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA 8281. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA 8274.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 40 of 823 8252. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE 8266. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8269.nn. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME http://www. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA 8253.6. SUKANJE I PREMOTAVANJE 8262. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA 8265. KRZNO I KOŽU 8261. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME 8283.8. KAVE I KAKAA 8278. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8263. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA 8264. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA.19. RUKOVATELJI TKALAČKIM. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE 8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE PODVRSTA 826. SASTAVLJAČI STROJEVA 8282.2008 .

SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA PODVRSTA 829. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA PODVRSTA 832. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA 8331. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA 8324. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA PODVRSTA 831. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA 8286. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA PODVRSTA 833. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8333.6. http://www. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA 8287. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI VRSTA 83. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8312.19. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA 8332.8. VOZAČI MOTORNIH VOZILA 8321. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8285. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI 8290. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8311. VOZAČI MOTOCIKLA 8322.nn. SASTAVLJAČI METALNIH. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA 8323. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.htm 18.2008 . RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8334. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA PODVRSTA 834.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 41 of 823 8284.

ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE PODVRSTA 913. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA PODVRSTA 915.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 911. KUĆNE POMOĆNICE 9132.2008 . PRALJE I GLAČARICE PODVRSTA 914.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 42 of 823 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA 8340. ČISTAČICE I POSLUGA 9133. KUĆNE POMOĆNICE. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA ROD 9. ČISTAČICE. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA http://www.19. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA VRSTA 91. PAZIKUĆE. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA 9111.htm 18. PRODAVAČI TELEFONOM PODVRSTA 912. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA 9131. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA 9141. DOSTAVLJAČI.6. DOSTAVLJAČI.8. ULIČNI PRODAVAČI 9113. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA 9142. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA 9151.nn. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE 9120.

JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA 9211.2008 . JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 9311. RADNICI U VISOKOGRADNJI PODVRSTA 932. GRAĐEVINSKA.8.htm 18. RADNICI U NISKOGRADNJI 9313. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA 9161. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU VRSTA 93. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA 9162. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI PODVRSTA 933.6. PODVRSTA 916. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 931. RADNICI U POLJOPRIVREDI 9212. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA 9312. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 92.19. PROIZVODNA.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 43 of 823 9152. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI 9320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RADNICI U ŠUMARSTVU 9213. TRANSPORTNI RADNICI http://www. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA PODVRSTA 921. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA 9153. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL.

vode politiku države.2008 . obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. I. oblikuju zakone.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 44 of 823 9330. kreiraju. RADNICI BEZ ZANIMANJA 9911. Ravnatelj: mr. kao i politiku udruga i organizacija. SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ROD 1.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. godine. v. 1999.6. TRANSPORTNI RADNICI VRSTA 99. a primjenjivat će se od 1. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. RADNICI BEZ ZANIMANJA PODVRSTA 991. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike.htm 18. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. DIREKTORI Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. VOJNA ZANIMANJA Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama". Ivan Rusan. RADNICI BEZ ZANIMANJA ROD 0.nn.19. r.8. VOJNA ZANIMANJA VRSTA 01. http://www. propise i pravila. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. te savjetuju o njima. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju.sc. VOJNA ZANIMANJA 0110.

dopunjavanje ili ukidanje zakona.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. ratificiranje. kreiraju i vode državnu politiku. UDRUGA I ORGANIZACIJA Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. udruga i organizacija 12.2008 . nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva. to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. oblikovanje. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 11. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. čelnici i dužnosnici državnih tijela. te savjetuju o njoj. Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 45 of 823 Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih.htm 18. obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države. udruga i organizacija. dopunjuju ili ukidaju zakone. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH.6. oblikuju. vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija. obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka. upravne i direktorske poslove. donose. Čelnici i članovi zakonodavne vlasti. (Stručnjaci i znanstvenici). VRSTA 11. obnašanje sličnih funkcija za političke stranke. Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu. propisa i pravila.nn. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti http://www. ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima. Čelnici i članovi zakonodavnih. Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste: 111. Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja. čelnici i dužnosnici državnih tijela. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. upravnoj i direktorskoj razini. određuju. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2 Uputa: u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne. katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. ratificiraju. tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda. ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti. ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne. sindikata i ostalih udruga i organizacija.19. kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave. ministarstava i srodnih tijela. tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj. Direktori trgovačkih društava. Međutim. propisa i pravila. organiziranje. ustanova i njihovih dijelova1 13. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. uključivši pregovore u ime članova. sindikate i ostale udruge i organizacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. oblikovanje zakona. Na primjer. tada radno mjesto spada u neki drugi rod. planiranje. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori. tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda. propise i pravila.

gradova i općina 1115. osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti.6. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI.19. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 46 of 823 112. Samostalno obavljaju i srodne poslove. Zakonodavci 1112. Predstavljaju državu u inozemstvu. ZAKONODAVCI4 Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu.htm 18. prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona. koja primjenom Ustava.2008 .8.nn. upravljajući tijelima na razini Republike. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija Uputa: vidi uputu kod roda 1. formuliraju i donose zakone. Čelnici i dužnosnici Vlade 1113. Čelnici županija. određuju. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave. mijenjaju ih. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela 1119. Čelnici županijskih skupština. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu .zakonodavnu. Predstavljaju Republiku. Dužnosnici i imenovani državni službenici 114. zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. čelnici gradskih i općinskih vijeća 1114. brine za poštivanje Ustava.n. http://www. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3 Čelnici i članovi zakonodavne. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu. dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast. PODVRSTA 111. odnosno tijelo na čije su čelo izabrani.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 1111. Poslovi su predsjednika Republike: a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu. dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore. izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise. u okviru Ustava i zakona. Čelnici. 1111.

0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora DODATAK: 1111.19. b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava. c) donošenje zakona i državnog proračuna.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 47 of 823 b) proglašavanje zakona. e) sklapanje međunarodnih ugovora. d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike. f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike.01. h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom.11. e) biranja.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG http://www.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju: a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela.0 predsjednik Republike 1111. raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava.6. c) imenovanje i razrješavanje predsjednika.11.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora 1111. h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu. f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti. d) zapovijedanje oružanim snagama.11.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. U toj su skupini zanimanja: 1111.13. imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom. zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora.0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora 1111.nn.2008 .11. g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju. potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu.8. g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika.11.

pravilnika.19. g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada. Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor. provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 48 of 823 SABORA 1111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. h) srodne poslove prema Ustavu.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.21. b) provođenje zakona i propisa. f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona. Vlada organizira.13.6. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1112.htm 18. njezinih radnih tijela. c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa. osniva ih. Ti poslovi uključuju: a) usklađivanje rada Vlade. usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada.13.nn. odluke.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.12.12. Ministri donose pravilnike. U toj su skupini zanimanja: 1112. zakonu i drugim propisima. rješenja i zaključke. Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru.8. naredbi i naputaka. upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave.11. d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru. određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija.2008 . naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5 Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj. ministarstava ili ureda. e) donošenje uredbi.0 predsjednik Vlade 1112.11.0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike http://www.

nn. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada.htm 18.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 49 of 823 1112. c) pripremu sjednica. U toj su skupini zanimanja: 1113. usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja. g) srodne poslove prema Ustavu. f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika.21. ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6 Čelnici županijskih skupština.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA 1113. Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA.8. zakonu i poslovniku skupštine. e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća).21.21.31.11. gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave.31. Ti poslovi uključuju: a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica.21.0 predsjednik gradskoga vijeća 1113.0 ministar DODATAK: 1112.11. vode sjednice i provode zaključke.0 ZAMJENIK MINISTRA 1113.0 predsjednik općinskoga vijeća DODATAK: 1113.19.2008 .6. b) provedbu zakona i drugih propisa.0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA http://www. usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje.31.0 POTPREDSJEDNIK VLADE 1112.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1113. Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća).0 predsjednik županijske skupštine 1113.

Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom. usklađivanje i nadzor rada ureda i službi. d) nadzor inspekcijskih službi. U toj su skupini zanimanja: 1114.22. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8 U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 1114.0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU 1115.8.0 župan 1114.0 općinski načelnik DODATAK: 1114. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i propisa.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 50 of 823 1113. c) usklađivanje rada poglavarstva.21.22. Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama.21.22. pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave. b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA 1114. e) izvještavanje Vlade. propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.2008 .0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD 1114.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1113. središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.6. http://www. GRADOVA I OPĆINA7 Župani.31. organiziranje.19.nn.0 gradonačelnik 1114. gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave. f) srodne poslove prema zakonu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DOŽUPAN 1114.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA 1114. ČELNICI ŽUPANIJA.11.htm 18.21.21.

a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja. Državnog odvjetništva. a po analogiji i za niže sudove. e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa.0 predsjednik Upravnoga suda 1115. Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana.11. Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom. zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske. dok ih opća sjednica ne izmijeni. b) predsjedanje općom sjednicom suda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 51 of 823 Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela.41. čime se ujednačava primjena zakona. zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. c) poslove uprave (suda.2008 . zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika.31.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda http://www.nn.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izvršne i sudbene vlasti. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca.htm 18. vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima. j) srodne poslove. i) davanje priopćenja za javnost.0 predsjednik Vrhovnoga suda 1115. odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima.19. štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. f) davanje ocjene obnašanja (sudačke. Ti poslovi uključuju: a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani. državnopravobraniteljske) dužnosti.21. d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima. g) pokretanje. Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. U toj su skupini zanimanja: 1115.6. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja.0 predsjednik Ustavnoga suda 1115. koja su obvezna za sva vijeća tih sudova. državnoodvjetničke.

čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti). obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1119.6. Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115.71. nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske. Glavni državni revizor: upravlja Državnim uredom za reviziju.0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske DODATAK: 1115.2008 .19. donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta). utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti. podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama. (Čelnici i članovi zakonodavne.nn. donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta. Guverner Hrvatske narodne banke: predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke. Čuvar državnog pečata: čuva državne pečate Republike Hrvatske. odgovara za uporabu državnih pečata.61. Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.htm 18. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske 1115.N. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera.61. predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju. Pučki pravobranitelj: http://www. djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71. u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.8.51.9 U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111. donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju. štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti. objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda 1115.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 52 of 823 1115. kontroliraju zakonitost. Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner. organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke.

0 čuvar državnoga pečata 1119.nn.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE 1119. Vladu i njihova radna tijela.19. propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.11.0 guverner Hrvatske narodne banke 1119.21.8. razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana.2008 . o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja.41. obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra. Predsjednik izbornog povjerenstva: predsjedava povjerenstvom.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1119. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10 Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva.0 pučki pravobranitelj 1119.21.41.0 glavni državni revizor 1119.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 53 of 823 donosi poslovnik o svom radu. obavlja poslove prema zakonu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.11.51.htm 18. donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora. upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili http://www. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru.31. postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu. prijedloge i preporuke.0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom.0 predsjednik izbornog povjerenstva DODATAK: 1119. odnosno njihovim dijelovima. predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.51. upravljanje državnom upravnom organizacijom. obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA PODVRSTA 112. ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona. To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela.11.6.0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave. U toj su skupini zanimanja: 1119.

8. pomažu u formuliranju zaključaka. Vlade i njihovih radnih tijela 1122. b) prijem i otpremu pošte.21. e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11 Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .nn.0 tajnik Vlade 1121. Ti poslovi uključuju: a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima.6. odnosno obavljanje diplomatskokonzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji. U toj su podvrsti skupine: 1121. Diplomati i diplomatski službenici 1121. d) vođenje odgovarajućih evidencija. h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela. u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji. vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica. U toj su skupini zanimanja: 1121. dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni. Pomoćnici ministra 1123. g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela. i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi.31.19. odnosno srodnim tijelima državne uprave. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 54 of 823 njihovim dijelovima. brinu o pridržavanju propisane procedure. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja 1124. obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom. Tajnici Hrvatskog državnog sabora.htm 18. prijem i otpremu pošte. c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo.11. Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora http://www. uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove. predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora 1121. surađuju s drugim tijelima i službama.

0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1121.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE 1122.2008 . odnosno inspekcijskog nadzora. http://www.0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE 1121.htm 18.41.nn.0 tajnik radnog tijela Vlade DODATAK: 1121.11.11. e) pripremu nacrta prijedloga zakona.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE 1121.6.8.31.0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.41. Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice. POMOĆNICI MINISTRA12 Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar.31.11.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.21.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.11. prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja.21.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 55 of 823 1121. Ti poslovi uključuju: a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima. b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva. Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu. uredbi. d) provedbu upravnog.11.41.19. pravilnika.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) praćenje stanja u svojem djelokrugu. stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika. nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti. naredbi i naputaka. brinu o učinkovitosti rada.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. Raspoređuju poslove.

http://www. d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad. U toj su skupini zanimanja: 1122. uredi (i agencije). g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika. Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa. brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti. zavodi. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13 U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem. g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje. i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.0 pomoćnik ministra DODATAK: 1122. te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti. sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani.0 TAJNIK MINISTARSTVA 1123.11. ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda. ravnateljstva.nn. Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug. b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju.2008 .19.8. jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama.htm 18. f) suradnju s tijelima državne uprave. h) srodne poslove.11. a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva. h) prikupljanje.6. te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar. c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom. zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 56 of 823 f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju.

8.11.11.0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE 1124.11.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE 1123.19.11.6.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU 1123.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 1123.11.11. odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1123.31.21. Obavještavaju nadležna tijela http://www.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR 1123. U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema.0 RAVNATELJ FONDA MIORH 1123. U toj su skupini zanimanja: 1123.21.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 1123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 57 of 823 j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE 1123.21.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE 1123. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 1123.11.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE 1123.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije DODATAK: 1123.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.0 predstojnik Vladinog ureda 1123. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14 Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji.11.11.11.31.nn.31.0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR 1123.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.21.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.htm 18.31.0 ravnatelj upravne organizacije 1123.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA 1123.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1123.

U toj su skupini zanimanja: 1124.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 58 of 823 Republike o prilikama i stanju u državi prijema. e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj. opće uprave. znanstvenom i drugim područjima. kulturnom.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP 1124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova. odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.8. f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom.21.21. socijalna skrb i sl. sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora.11.0 diplomat 1124.nn. Ti poslovi uključuju: a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema. te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.0 konzul DODATAK: 1124. gospodarskom.2008 .) u državi prijema.0 TREĆI TAJNIK MVP http://www. i) srodne poslove.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 1124.0 AMBASADOR 1124. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom.21.21. g) stručne poslove u pripremi razgovora.21.6.0 veleposlanik 1124. matičarstvo.11.31. b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema. pregovora.19. Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu. gospodarskom.0 DRUGI TAJNIK MVP 1124. c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema. znanstvenom i drugim područjima. kulturnom. d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema.htm 18.0 PRVI TAJNIK MVP 1124.

organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike. sindikati.0 ATAŠE 1124.31. propisa i pravila organizacije političke stranke.0 KONZUL PRVOG RAZREDA 1124. propisa i pravila određene organizacije. udruga poslodavaca i srodna zanimanja 1143. nadgled rada suradnika. U ovoj su podvrsti skupine zanimanja: 1141. organizacije poslodavaca.21. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke. Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike. Čelnici i dužnosnici političkih stranaka 1142. predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime.0 GENERALNI KONZUL 1124.31. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15 Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju. propisa i pravila organizacije političkih stranaka.. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA 1124. a provode politiku interesnih organizacija. Poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. humanitarne i dobrotvorne organizacije. promicanje interesa organizacije.nn.0 VICEKONZUL PODVRSTA 114. odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime. pregovaranje u njezino ime.8. c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija 1141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. športske udruge i sl.31.htm 18. a izravno ih primjenjuju. http://www.31.0 KONZUL SAVJETNIK 1124. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.6.31. gospodarske i strukovne asocijacije.31.19.2008 .0 KONZUL DRUGOG RAZREDA 1124. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću. propisa i pravila organizacije. planiranje. kao što su političke stranke. Čelnici i dužnosnici sindikata. b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 59 of 823 1124.

0 čelnik sindikata 1142.2008 . propisa ili pravila organizacije političke stranke. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika. propisa i pravila organizacije.19. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141. propisa i pravila organiziranja svoje organizacije. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću. poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike. g) nadgled rada suradnika.0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.12.12.0 dužnosnik političke stranke DODATAK: 1141. g) nadgled rada suradnika.8.0 dužnosnik sindikata http://www.0 čelnik političke stranke 1141.htm 18.6. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 60 of 823 e) planiranje. propisa i pravila organiziranja organizacije.11.11. f) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 1141. predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime.0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1141.11.0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1142.12.nn.12. U toj su skupini zanimanja: 1142. neposredno ih primjenjuju. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) planiranje. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova. f) srodne poslove.

http://www.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 61 of 823 1142.8.22.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE 1142.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142. predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime. propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne.nn.31. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova.0 SINDIKALNI POVJERENIK 1142. 1143.32.31. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.12.htm 18.21. interesne).12.22.0 dužnosnik strukovne komore DODATAK: 1142.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA 1142. športske.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE 1142.12.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.11.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.6.0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE 1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike. a neposredno ih primjenjuju.22. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.31.0 dužnosnik udruge poslodavaca 1142.0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 1142.0 čelnik udruge poslodavaca 1142.32.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142.31.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE 1142.0 TAJNIK UDRUGE P.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE 1142. propisa i pravila organiziranja.32.21.32.0 čelnik strukovne komore 1142.2008 .

6.22.12. upravljanje (planiranje.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1143. U toj su skupini zanimanja: 1143.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA 1143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.2008 .0 dužnosnik interesne udruge 1143. ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica.19.22.12. VRSTA 12. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.0 dužnosnik humanitarne organizacije DODATAK: 1143.0 čelnik interesne udruge 1143.11. g) nadgled rada suradnika.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1143. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike.12.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA 1143. organiziranje. vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica.11.htm 18.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA 1143.22.0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA 1143. Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA 1143. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16 Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva.12. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 62 of 823 e) planiranje.N.8.21.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH 1143.12.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P.nn.21. propisa i pravila organiziranja.11. f) srodne poslove.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA 1143.

Generalni i izvršni direktori 1210. Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva. obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora. vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova. Direktori trgovačkih društava i ustanova 122. organiziranje. f) srodne poslove. organiziranje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 1210. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama Uputa: vidi uputu kod roda 1. planiranje. organiziraju. vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove. PODVRSTA 121. određuju i kreiraju politiku. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova 123. predstavljanje društva ili ustanove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor.htm 18. d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave. c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove. nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove. e) predstavljanje društva ili ustanove. kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate. izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima. planiraju.19. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove b) upravljanje (planiranje.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 63 of 823 121.8. http://www. ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate. g) nadgled ostalih suradnika. vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove.nn. vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove.6. organiziraju. određuju i kreiraju politiku te planiraju. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 64 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1210.13. Direktori proizvodnje industrijskih društava 1223.0 generalni direktor 1210. kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima.nn.0 rektor sveučilišta DODATAK: 1210.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1210.11.12. osposobljavanja i rada osoblja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA 1210.11. vođenje.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE PODVRSTA 122.11. Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1221.0 PREDSJEDNIK USTANOVE 1210.0 član uprave trgovačkoga društva 1210.21.12. predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima.0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE 1210. Direktori proizvodnje poljoprivrednih.8. šumarskih i ribarskih društava 1222.12. nadzor). vođenje dnevnih aktivnosti.2008 .11. suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica.0 GLAVNI DIREKTOR 1210. uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove. nadziranje odabira.6. lovnouzgojnih.11.0 izvršni direktor 1210.0 DIREKTOR PROJEKTA 1210.11. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo http://www. Direktori proizvodnje u građevinskim društvima 1224.19. organiziranje. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga.

Skupina 1221.nn.Skupina 1225. . vode i kontroliraju) . . . Direktori društava i ustanova d. koja je sukladna s ISIC-om.6. odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93. N (Zdravstvena i socijalna zaštita). obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo). . ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje poljoprivrednih.n.Skupina 1224. skladištenja i veza 1227. popravak motornih vozila.2008 . obvezno socijalno osiguranje. socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima). Da se ova područja detaljnije odrede. lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo). . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo).Skupina 1223. upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju. plinom i vodom). kulturne i športske djelatnosti) u području O.Skupina 1226.1. iznajmljivanje i poslovne usluge).Skupina 1228. (Poslovi obrane). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih. skladištenje i veze). (Rekreacijske. Direktori dijelova društava za poslovne usluge 1228. U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD).) u NKDpodručjima L (Javna uprava. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 65 of 823 1225. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih http://www. Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge 1229. .8. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90. . obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo). organiziraju. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda.). 1221. Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92.Skupina 1222. upravitelji i sl. Uputa: u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti. Direktori poslovanja društava prijevoza. potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC). (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene. LOVNO-UZGOJNIH. M (Obrazovanje). (Uklanjanje otpadnih voda. Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev. D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom. osim razreda 7522. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo.19. lovno-uzgojnih. motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu).htm 18.Skupine 1227. .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.Skupina 1229. Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD: . Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1226.

c) planiranje dnevnih poslova.19. rudnicima i kamenolomima. j) nadgled ostalih suradnika. vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti. d) kontrolu troškova. osposobljavanja i rada osoblja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 66 of 823 direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.2008 . vode i nadziru).0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221. f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221. organiziranje.11.12. plina i vode.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.htm 18.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva DODATAK: 1221.13. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.14.11.0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA 1222.6.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1221. organiziranje. vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije.8.0 DIREKTOR RATARSTVA 1221. i) srodne poslove. vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama. organiziraju. g) nadzor odabira. U toj su skupini zanimanja: 1221. e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju. http://www. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje.

0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA http://www.21. i) srodne poslove. g) nadgledanje odabira.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju 1222. j) nadgled ostalih suradnika.19.11.htm 18. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.11.8.11. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1222.11.31.0 tehnički direktor rudnika 1222. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1222.0 direktor održavanja opreme DODATAK: 1222. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA 1222.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE 1222.21.nn.0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA 1222.2008 . U toj su skupini zanimanja: 1222.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA 1222. osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. osposobljavanja i rada osoblja.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1222.31.31.6.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE 1222.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 67 of 823 b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.21.21.0 DIREKTOR POGONA 1222.21. d) kontrolu troškova.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1222.

nn.0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE 1224. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju.0 direktor operative građevinskoga društva DODATAK: 1223.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA 1223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu. U toj su skupini zanimanja: 1223.19.11. vode i kontroliraju). organiziraju.6. Ti poslovi uključuju: http://www. pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 68 of 823 1223. organiziranje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11. vođenje i kontrolu građevinskih radova društva. osposobljavanja i rada osoblja.htm 18. d) kontrolu troškova. organiziraju. b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava.8. j) nadgled ostalih radnika. vode i kontroliraju). c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem.11.11. i) srodne poslove. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju.0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA 1223.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE 1223. g) nadgledanje odabira. zaštiti od požara) i sličnih postupaka.2008 . e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.11.

19.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1224.0 direktor poslovne jedinice trgovine DODATAK: 1224. c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine. organiziranje. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja. uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. j) nadgled ostalih suradnika. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. d) kontrolu troškova.11. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama. vode i kontroliraju).8. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 69 of 823 a) planiranje. prehrane i srodnih usluga.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1224. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1225. d) kontrolu troškova.2008 .11.11.6.nn. U toj su skupini zanimanja: 1224. prehrane i srodnih usluga (planiraju.htm 18. vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja. http://www. b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. osposobljavanja i rada osoblja. i) srodne poslove. vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo. organiziraju. g) nadgledanje odabira. osoblja i ispunjavanje planova. organiziranje.

8.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1225. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova. U toj su skupini zanimanja: 1225.21. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.11.6.nn.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11.2008 . osposobljavanja i rada osoblja. organiziranje. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 70 of 823 f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. i) srodne poslove.12. organiziraju.htm 18. g) nadgledanje odabira.19. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.31. j) nadgled ostalih suradnika. d) kontrolu troškova. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. g) nadgledanje odabira. http://www.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1225. skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju. vode i kontroliraju). SKLADIŠTENJA I VEZA Direktori poslovanja društava prijevoza.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA 1225.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1225.0 direktor restoranskoga poslovanja DODATAK: 1225.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.

6.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1226.21.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226. U toj su skupini zanimanja: 1226.17.0 šef željezničkoga prometa 1226.0 direktor prekrcajne operative 1226.32.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu 1226.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41. j) nadgled ostalih suradnika.nn.8.18.0 direktor telekomunikacija 1226.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1226.16.19.11.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU http://www.14.0 ŠEF KOLODVORA 1226.42. i) srodne poslove.htm 18.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.11.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1226.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA 1226.12.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu DODATAK: 1226.51.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA 1226.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1226.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 71 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.19.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1226.61.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.12.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.13.0 direktor poslovanja skladišta 1226.15.2008 .0 direktor pošta 1226.31.22.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1226.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.

SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.13.13. poslovi prostornog uređenja.0 DIREKTOR SEKTORA.61.32.0 DIREKTOR SEKTORA.31.15.15.22. obrada podataka.13.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE 1226. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.41.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1226. organiziraju.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.6. vode i kontroliraju). istraživanje tržišta. kao što su bankovni poslovi. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MARINE 1227.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1226.15. računovodstvo. SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1226. http://www.31.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226. osiguranje.32.0 DIREKTOR SEKTORA.0 UPRAVITELJ POŠTE 1226. arhitektonski poslovi i inženjering.2008 .31.32.htm 18.nn.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA 1226.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1226.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 72 of 823 1226.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1226. organiziranje. SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.51.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1226.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1226. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.31. poslovi s nekretninama.19. vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima. čišćenje objekata.21.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1226.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.22.8. SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.0 DIREKTOR SEKTORA.

0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1227. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. d) kontrolu troškova.51.92. reklamiranje i pakiranje.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1227.31.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj 1227.21.nn.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE http://www.61.41. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova.0 prokurist DODATAK: 1227.8.0 direktor direkcije banke 1227. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.62.91.htm 18.11.0 direktor za organizaciju rada 1227.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1227.71. i) srodne poslove.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1227. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.82.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1227.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 73 of 823 tehnička ispitivanja i analize.2008 .0 direktor odjela za informatičke usluge 1227.6. b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) nadgled ostalih suradnika.72.11. U toj skupini su zanimanja: 1227.81.19. g) nadgledanje odabira.

d) kontrolu troškova. osposobljavanja i rada osoblja. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1227. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1227. organiziranje. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova.62.82.8.6.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1227. vode i kontroliraju).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1227. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.91.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 74 of 823 1227.91.htm 18.82.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.91. http://www.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1227. g) nadgledanje odabira.81.41.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.61. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju.91.0 MENADŽER KVALITETE 1227.19.91.2008 . f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1227. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama. organiziraju.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1228.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1227.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1228.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 75 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. rekreaciji. g) srodne poslove. j) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 1228. športa. organiziranje. vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1228. poduzetničko i poslovno savjetovanje. c) planiranje.6. organiziranje.N.19. d) planiranje. kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela.2008 .31. organiziranje. vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država. http://www. organiziranje. primjena propisa i slično. vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. organiziranje. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. e) planiranje. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). h) nadgled ostalih suradnika. vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje. zdravstvu i socijalnoj skrbi.21.11. vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja. vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine. rekreacije i priredaba.31. Ovamo bi se.21. i) srodne poslove.htm 18. b) planiranje.8.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge DODATAK: 1228. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1229. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. organiziraju.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228. vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture. organiziranje. f) planiranje.nn. trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju. na primjer.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1228.

72.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE http://www.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove 1229.0 direktor športskog objekta 1229.91.32.31.24.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu 1229.12.0 direktor za ekološke poslove 1229.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove 1229.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1229.0 direktor botaničkog vrta 1229.41.23.12.25.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE 1229.8.0 ravnatelj škole 1229.13.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge 1229.nn.htm 18.12.0 producent 1229.0 športski direktor 1229.61.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada 1229.0 direktor zoološkog vrta 1229.26.6.2008 .62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 76 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1229.21.0 organizator televizijske i filmske produkcije 1229.0 ravnatelj predškolske ustanove 1229.84.0 voditelj područne službe 1229.22.11.81.12.71.0 PRODEKAN ZA NASTAVU 1229.82.11.0 direktor nacionalnog parka 1229.0 direktor izvanteritorijalne organizacije DODATAK: 1229.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.83.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE 1229.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1229.0 dekan 1229.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije 1229.

21.0 VOĐA SNIMANJA 1229.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE 1229.23.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT 1229.21.0 RAVNATELJ ARHIVA 1229.0 ORGANIZATOR SNIMANJA 1229.0 RAVNATELJ OPERE 1229.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE 1229.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE 1229.0 RAVNATELJ DRAME 1229.0 DIREKTOR MUZEJA 1229.23.21.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU 1229.21.0 FILMSKI PRODUCENT 1229.0 DIREKTOR FILMA 1229.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE 1229.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE http://www.0 GLAZBENI PRODUCENT 1229.21.0 UMJETNIČKI DIREKTOR 1229.21.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA 1229.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1229.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 INTENDANT KAZALIŠTA 1229.12.2008 .22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 77 of 823 1229.0 RAVNATELJ BALETA 1229.nn.25.25.23.6.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA 1229.21.0 VIDEOPRODUCENT 1229.21.21.25.8.21.21.21.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA 1229.21.21.19.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA 1229.21.22.23.25.0 DIREKTOR GALERIJE 1229.0 PRODUCENT RADIJA 1229.htm 18.

41. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI http://www. upravljaju djelatnošću službi (planiraju.62. DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih. organiziranje. vođenje i kontrolu rada službi. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.31. Direktori pravnih.71.0 RAVNATELJ BOLNICE 1229.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1229. suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. organiziraju.6.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA 1229.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA 1229.n. nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora. Direktori informatičkih službi 1237.19.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 78 of 823 1229. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1231.31. 1231. vode i kontroliraju).0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1229. Direktori nabavnih i distributivnih službi 1236. Direktori službi promidžbe 1235.8.72.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE 1229.nn.0 GLAZBENI MENADŽER 1229.25.htm 18.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE 1229. osposobljavanja i rada osoblja. Direktori službi marketinga i srodna zanimanja 1234. Direktori službi d. Direktori razvojnoistraživačkih službi 1239. Ti poslovi uključuju: planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41. kadrovskih i općih službi 1233. nadzor odabira.26.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1229.0 DIREKTOR STADIONA PODVRSTA 123.31. Direktori ekonomsko-financijskih službi 1232. predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega.

i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. pripremu proračuna.htm 18. U toj skupini su zanimanja: 1231.21. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI http://www.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1231.19.8. b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva.12.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1232.0 FINANCIJSKI MENADŽER 1231. vode i kontroliraju).0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA 1231.0 direktor financija i računovodstva 1231.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 79 of 823 Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju. c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa.13. vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva. DIREKTORI PRAVNIH. h) nadgledanje odabira. g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima.11. organiziranje.2008 .6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava. k) nadgled ostalih suradnika.13. osposobljavanja i rada osoblja.11.0 direktor službe osiguravajućeg društva DODATAK: 1231.0 direktor kontrolinga 1231. organiziraju.nn. d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka.21. j) srodne poslove.0 FINANCIJSKI DIREKTOR 1231.

2008 . suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja. d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 80 of 823 Direktori pravnih. određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih. organiziranje. g) nadgled odabira. U toj su skupini zanimanja: 1232. promicanje. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. vode i kontroliraju). uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove.8. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.19. b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje. vode i konroliraju). organiziranje. c) nadgledanje sigurnosnih. e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.0 direktor pravne.htm 18.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1233.nn. http://www. organiziraju. j) nadgled ostalih suradnika. osposobljavanja i rada osoblja. organiziraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1232. f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima. osposobljavanje radnika. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju.6. i) srodne poslove.11.11.11. kadrovske i opće službe DODATAK: 1232.11.

21.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 81 of 823 b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR 1233. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.11. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe.0 direktor marketinga 1233. j) nadgled ostalih suradnika.22.21.21. i) srodne poslove. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. osposobljavanja i rada osoblja. g) nadgledanje odabira. vode i kontroliraju). organiziraju. c) određivanje cijena. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1233.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1233.0 direktor prodajne promocije DODATAK: 1233.21.htm 18.2008 . f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija. http://www.22.21.6.0 direktor komercijalne službe 1233.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. troškova akcija unapređenja prodaje.nn. uvjeta isporuke i rabata. metoda prodaje i posebnih stimulacija. d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.8.31.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1234.22. odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.0 direktor prodaje 1233. U toj su skupini zanimanja: 1233.

11.6. športskih organizacija. odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi. osposobljavanja i rada osoblja. k) nadgled ostalih suradnika. c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima. vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove. e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 82 of 823 Ti poslovi uključuju: a) planiranje. b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe.0 direktor službe za oglašavanje 1234. U toj su skupini zanimanja: 1234. radija i televizije. organiziranje.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1234. g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. postignućima i stajalištima društva ili ustanove.8. b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva.2008 . d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1235. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.21.19. h) nadgledanje odabira.11. ustanova iz kulture i reklamnih agencija.11. oglašavanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. vode i kontroliraju). pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica. http://www. f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima. vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe. organiziraju. organiziranje.0 direktor poslova za odnose s javnošću DODATAK: 1234. ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju.htm 18. j) srodne poslove.

osposobljavanja i rada osoblja. d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1235. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti.0 direktor distribucije 1235. U toj su skupini zanimanja: 1235.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 83 of 823 c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru.0 direktor skladišne službe DODATAK: 1235.6.19.8.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1235. j) nadgled ostalih suradnika. b) usmjeravanje odabira.21.htm 18.31.21. d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1235. postavljanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja.11.0 direktor nabave 1235.31. vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove. http://www.nn.0 DIREKTOR SILOSA 1236. vode i kontroliraju). g) nadgledanje odabira. organiziraju. i) srodne poslove. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.11.2008 . organiziranje. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju. upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike.31. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 1237.11. proizvoda i upotrebe materijala. g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 84 of 823 e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka. organiziranje. h) srodne poslove. organiziraju. vode i kontroliraju).8.htm 18.19. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE http://www. U toj su skupini zanimanja: 1236. d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.6. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. osposobljavanja i rada osoblja. b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI Direktori razvojnoistraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. j) nadgled ostalih suradnika. c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe DODATAK: 1237. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.nn. f) nadgled odabira. osposobljavanja i rada osoblja. i) nadgled ostalih suradnika.11. f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova.2008 . g) nadgled odabira. vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa.0 direktor informatičke službe 1237. e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima.

12.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1237.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.nn. http://www.11.21.13.2008 . ako postoji.htm 18.21.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1237. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 131.11.19. planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja. nadgled ostalih radnika.0 direktor zaštitarske službe 1239.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1239.0 direktor službe p.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 85 of 823 1237.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika.11.0 direktor internoga glasila 1239.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1239.0 DIREKTOR LOGISTIKE VRSTA 13.N. pregovore s dobavljačima. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.31. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori. Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje. kupcima i drugim društvima.11. (Direktori službi u društvima i ustanovama). Direktori malih trgovačkih društava i ustanova PODVRSTA 131. izvještavanje vlasnika. U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama.n. vođenje i kontrolu).0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237. DODATAK: 1239.8.6. U toj su skupini zanimanja: 1239. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123.0 direktor službe plana i analize 1239.11. DIREKTORI SLUŽBI D. vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata. organiziranje.

Direktori malih građevinskih društava 1314. LOVNO-UZGOJNIH. lovno-uzgojnih. Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo 1315. kupcima i drugim društvima. nadgled ostalih radnika. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1311. ako postoji.htm 18. pregovore s dobavljačima. lovnouzgojnih. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima. b) procjenu prihoda i rashoda. Direktori malih poljoprivrednih. ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori malih poljoprivrednih. Direktori malih društava za prijevoz.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 86 of 823 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH.19. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 1311.6. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. http://www.8. Direktori malih društava za osobne usluge 1319. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1316. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. Direktori malih društava za poslovne usluge 1318. Uputa: vidi uputu kod podvrste 122. ribarskih društava 1312. organiziraju.n. vode i kontroliraju djelatnost društva. vođenje i kontrolu). Direktori malih proizvodnih društava 1313. skladištenje i veze 1317. vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori. planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja. vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata.nn. izvještavanje vlasnika. te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziraju. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). Ti poslovi uključuju: a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje.2008 . c) pregovore s dobavljačima i kupcima. Direktori malih društava i ustanova d. šumarskih.

14. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 87 of 823 e) vođenje dnevnih poslova.13. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.21.8.htm 18. h) nadgled ostalih suradnika.19. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.2008 . šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih.22. f) izvještavanje vlasnika.DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1311.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1311.0 direktor maloga lovišta 1311.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva 1311. ako postoji.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer. e) vođenje dnevnih poslova. lovac.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1311.32. b) procjenu prihoda i rashoda. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1311. lovno-uzgojnim. s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziraju. šumar.41.11.0 direktor maloga rasadnika 1311.12.nn. organiziranje.6.31. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. ribar i slično razvrstavaju se u rod 6. vode i kontroliraju aktivnosti društva.0 direktor maloga ribarskog društva 1312. U toj su skupini zanimanja: 1311. http://www. vođenje i kontrolu proizvodnje. Uputa: ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim.

građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.0 direktor maloga proizvodnog društva DODATAK: 1312. materijala i rada osoblja.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1312.11.11.6.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1313. c) pregovore s dobavljačima. vode i kontroliraju aktivnosti društva. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1312. g) srodne poslove.11.11. g) srodne poslove. vođenje i kontrola djelovanja društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1313. kupcima i drugima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 88 of 823 f) izvještavanje vlasnika. b) procjenu prihoda i rashoda. h) nadgled ostalih suradnika. ako postoji. organiziranje. lakirerskim.8.11. e) vođenje dnevnih poslova.19.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava. U toj su skupini zanimanja: 1313. h) nadgled ostalih suradnika. organiziraju.nn.11.2008 .htm 18. f) izvještavanje vlasnika.0 direktor maloga građevinskog društva DODATAK: 1313.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 1312.

11. e) vođenje dnevnih poslova.0 direktor male trgovine DODATAK: 1314. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziranje. organiziranje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. http://www. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.6.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1314. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1313.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1315. b) procjenu prihoda i rashoda. organiziraju.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1313.0 UPRAVITELJ ZGRADE 1314.2008 . DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. organiziraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 89 of 823 1313.11.11. vođenje i kontrolu poslovanja društva.8.nn.11.11. vode i kontroliraju aktivnosti društva. U toj su skupini zanimanja: 1314. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.htm 18. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. g) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode i kontroliraju aktivnost društva.19.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1313.11. f) izvještavanje vlasnika. vođenje i kontrolu poslovanja društva. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. ako postoji. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.11.

11. e) vođenjenje dnevnih poslova.41. h) nadgled ostalih suradnika.21. vode i kontroliraju aktivnosti društva.nn.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1315.0 direktor male kavane 1315.0 DIREKTOR MALE KRČME 1315. ako postoji.0 direktor maloga disko-bara DODATAK: 1315.19.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1315.21.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315. g) srodne poslove.21.0 direktor maloga hotela 1315.21. SKLADIŠTENJE I VEZE Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz. f) izvještavanje vlasnika.11.31. U toj su skupini zanimanja: 1315.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 90 of 823 b) procjenu prihoda i rashoda. skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.11. d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.31. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema http://www.31.11. organiziraju.8.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1315. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.6.41.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA 1315.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1316.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor maloga restorana 1315. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.11.21.

g) srodne poslove.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1316.11.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1316. U toj su skupini zanimanja: 1316. e) vođenje dnevnih poslova.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316. b) procjenu prihoda i rashoda.6.41.11.nn. f) izvještavanje vlasnika.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.31.2008 . vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.19.0 direktor maloga špediterskog društva 1316.8.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1316.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1316.0 direktor maloga skladišta 1316. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 91 of 823 poslovima koje obavljaju.21.11.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE http://www.0 direktor male turističke agencije DODATAK: 1316. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET 1316.11.12.0 direktor maloga prijevoznog društva 1316. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.htm 18.11. h) nadgled ostalih suradnika.12.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316. organiziranje.11.12.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 92 of 823 1316.41.19.12.0 direktor maloga društva za urbanizam 1317.2008 . vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode i kontroliraju djelatnost društva. i) nadgled ostalih suradnika. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.8.13.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.0 stečajni upravitelj DODATAK: 1317. d) pregovore s dobavljačima i kupcima. f) vođenje dnevnih aktivnosti.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317. c) provedbu zakona i propisa. organiziraju. h) srodne poslove.31.23.24. e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.nn. U toj su skupini zanimanja: 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU http://www. organiziranje. b) procjenu prihoda i rashoda.22. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.htm 18.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11.21.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317. ako postoji.12.14.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1317. g) izvještavanje vlasnika.6.

0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317. e) vođenje dnevnih poslova.24.2008 .0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1317. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge.0 DIREKTOR MALE BANKE 1317. d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.6.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1317. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva. vode i kontroliraju djelatnost društva.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1318.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1317. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.8.24.12.24. b) procjenu prihoda i rashoda.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1317.24. organiziranje.24.24.24.24.24. usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 93 of 823 1317.htm 18.24. organiziraju.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.19.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.24.24. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.12.nn.

organiziranje.0 direktor male obrazovne ustanove 1319. vode i kontroliraju djelatnost društva. vođenje i kontrolu poslovanja društva.21.11. ako postoji. uz pomoć osoba koje nisu direktori.N. c) pregovore s dobavljačima. h) nadgled ostalih suradnika.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.nn. e) vođenje dnevnih poslova.6.31.htm 18.11. U toj su skupini zanimanja: 1319. f) izvještavanje vlasnika.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1318. b) procjenu prihoda i rashoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 94 of 823 f) izvještavanje vlasnika. h) nadgled ostalih suradnika. rekreacijskih. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 direktor male zdravstvene ustanove http://www. kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1319.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1318. g) srodne poslove.21. Ovamo bi se. g) srodne poslove.8. korisnicima i drugima.19. U toj su skupini zanimanja: 1318.21. na primjer.2008 .0 direktor maloga društva za osobne usluge DODATAK: 1318. ako postoji. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. zdravstva. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) planiranje. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova). trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja. organiziraju.

19. arhitekturi.71.0 MALI NAKLADNIK ROD 2.41. urbanizmu i prostornom planiranju. pravnih i socijalnih usluga.0 direktor maloga veterinarskog društva 1319. strojarstvu i tehnologiji.2008 .81. računalstvu.htm 18. Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici 23. geologiji.21.0 slobodna profesija p. unapređuju i razvijaju spoznaje. stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici VRSTA 21. pružanje različitih poslovnih. pružanje duševne potpore. tehničkih znanosti.nn.8.51. Poslovni. biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima. statistici. obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje 24.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319. poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja. Znanstveno-obrazovni. meteorologiji. http://www. osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ. poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici. Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici 22. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju. kemiji. izradu znanstvenih radova. geodeziji.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1319. astronomiji. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 21. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja.61. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.n.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 95 of 823 1319.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319. građevinarstvu. Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize. unapređivanje spoznaja. primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti. geofizici. biomedicini i zdravstvu.21. Zanimanja su ovoga roda sedmoga.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1319. DODATAK: 1319.6. primjenu postojećih znanja u području prirodnih. matematici. teorija i metoda.

6. kao i strojeva i druge opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu znanstvenih radova. istraživanja svemira. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi 2112. kemičari i srodni stručnjaci 212. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. DIPLOMIRANI FIZIČARI. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani fizičari. vojnim i ostalim područjima. primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe. izradu znanstvenih radova. Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste: 211. Diplomirani matematičari i statističari 213. proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije. Diplomirani inženjeri kemije 2114. pomorstva. meteorologije. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci 215. Ti poslovi uključuju: http://www. teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike 2111. elektricitetu. proširivanje. iskorištavanja nafte. davanje savjeta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 96 of 823 Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje. magnetizmu. Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine: 2111. zdravstva. Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici. termodinamici.19. različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije. elektronici. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike. akustici. unapređuju i razvijaju spoznaje. astronomiji. poljoprivrede. projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava. mjerenje kopna i mora te izradu karata. Diplomirani fizičari. Diplomirani računalni stručnjaci 214. proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. na području telekomunikacija.2008 . optici. geologije i zemljopisa. unapređuju i razvijaju spoznaje. astronomije. materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka PODVRSTA 211. Diplomirani meteorolozi 2113. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. građevinarstva i ostalih usluga. kemijskih obilježja i procesa različitih tvari. atomskoj fizici.htm 18. kemičari i srodni stručnjaci istražuju. kemije.8. plina i minerala.nn. primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2111.7 diplomirani astronom 2111. magnetizma.9 samostalni istraživač fizičar DODATAK: 2111. b) izvođenje pokusa. unapređuju i razvijaju spoznaje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 97 of 823 a) istraživanje. testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature.32. g) izradu znanstvenih radova.11. U toj su skupini zanimanja: 2111.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2111. vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije. i) nadgled ostalih suradnika. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.11. i ostalih uvjeta. DIPLOMIRANI METEOROLOZI Diplomirani meteorolozi istražuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2111.11.htm 18. atomske fizike i astronomije. strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo. teorije i metode o sastavu. testova i analiza na području medicine. f) promatranje. pomorstvo.7 diplomirani inženjer fizike 2111. analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2111.6. h) srodne poslove. termodinamike.8 istraživač fizičar 2111. akustike.31.21.11. e) unapređivanje i razvijanje industrijske.11.11. optike. tlaka.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112. elektronike.19. elektriciteta. medicinske. unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije.8. Ti poslovi uključuju: http://www. d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje. uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela. c) izvođenje pokusa.2008 .

11.11.7 samostalni prognostičar vremena 2112.12. U toj su skupini zanimanja: 2112. strukturu i dinamiku atmosfere. vlage i ostalih pojava.6. pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo. teorija i metoda vezanih uz sastav.9 samostalni istraživač meteorolog DODATAK: 2112. c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka. b) eksperimente.11.13. unapređuju i razvijaju spoznaje.21.8 istraživač meteorolog 2112. promjene elektriciteta i sunčevo zračenje. unapređivanje i razvijanje tvari.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME 2112. teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 98 of 823 a) istraživanje. testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava.htm 18. tlaka. g) nadgled ostalih suradnika. c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama.8.nn. kao što su stvaranje oblaka.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE 2112. f) srodne poslove. materijalima i proizvodima. unapređivanje i razvijanje pojmova. teorija i metoda iz kemije. izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena. pomorstvo. temperature.7 diplomirani meteorolog 2112. b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE 2112.19. http://www.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. količina oborina. e) izradu znanstvenih radova. energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima.22.7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR 2113.11.7 diplomirani hidrolog 2112. unapređivanje i razvijanje pojmova. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE Diplomirani inženjeri kemije istražuju. materijala i industrijskih proizvoda i procesa. d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle.13.

f) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.11.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA 2113.nn.18. U toj skupini su zanimanja: 2113.htm 18.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2113.2008 .6.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113. e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA 2113.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.17.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.11.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.9 samostalni istraživač kemičar 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE http://www. farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.8 istraživač kemičar 2113.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2113.15.19. h) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 99 of 823 d) unapređivanje i razvijanje kemijskih.15.12.11.11.13. g) srodne poslove.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.7 diplomirani inženjer kemije DODATAK: 2113.15.7 diplomirani kemičar polimera 2113.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.22.8.11.31.11.14.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.

2008 . razvijanja ili poboljšavanja koncepata. n) srodne poslove. e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi.7 KEMIČAR SAVJETNIK 2114. teorije i operativne metode. f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti. i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte. c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća.8. plina. teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike. sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana. j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 100 of 823 2113. zaštita voda. odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle.31. k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata. toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu. telekomunikacije i navigacija. h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene.htm 18. električne i radiometrijske metode. d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih. gravitacijskih. l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije. krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva. plina i voda te krutih mineralnih sirovina. magnetske. ispitivanje stijena.19. http://www. električnih. krutih minerala i podzemnih voda. fosilnih ostataka itd. istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija. kao što su izgradnja brana. minerala. glečera i potresa. o) nadgled ostalih suradnika. plina. b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore. kao što je razmjena toplinske energije. razvijaju ili poboljšavaju koncepte. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja. primjenom seizmološke. gravimetrijske. g) procjenu težine. graditeljstvo. tunela i velikih zgrada. karata.6. m) izradu znanstvenih radova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. grafikona i dijagrama.nn. mostova. veličine i mase Zemljine kugle.

20.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.18.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.8.52.2008 .7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.36.7 diplomirani inženjer geologije 2114.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2114.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2114.7 GEOLOG INFORMATIČAR 2114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 101 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2114.nn.19.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA 2114.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.19.6.33.33.7 diplomirani inženjer geofizike DODATAK: 2114.51.15.17.32.7 diplomirani seizmolog 2114.21.21.12.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.31.8 istraživač geolog 2114.7 diplomirani geolog za tektoniku 2114.37.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2114.13.31.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.34.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 samostalni istraživač geolog 2114.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH http://www.16.11.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.htm 18.36.14.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA 2114.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.

f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. izradu znanstvenih radova. životnog.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA PODVRSTA 212. primjenu matematičkih. unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. g) nadgled ostalih suradnika. posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja. aktuarske i statističke spoznaje. obradu.19. ocjenu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 102 of 823 PODATAKA 2114. planiranje. uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI Diplomirani matematičari istražuju.36. c) logičku analizu problema u upravljanju.2008 .htm 18. Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja. zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja.36. razmatranje aktuarskih problema. d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog. Diplomirani statističari 2121. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2121. interpretiranje i analizu statističkih podataka. aktuarskih i statističkih počela i tehnika. e) izradu znanstvenih radova. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI Diplomirani matematičari. poduzetništvu. statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2114. zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu.8. b) primjenu matematičkih počela. unapređuju i razvijaju matematičke. poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti.nn. modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo. unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje. teorije. metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo. organiziranje.6. kreiranje i vođenje statistika. poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima. Diplomirani matematičari 2122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorije. http://www.

9 samostalni istraživač matematičar 2122.22.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE http://www.nn.8 istraživač matematičar 2121. unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja. teorija. DIPLOMIRANI STATISTIČARI Diplomirani statističari vode istraživanja.7 diplomirani statističar. sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja.7 diplomirani matematičar 2121. d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka. metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata. b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka.11. unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja. metodolog 2122.7 demograf 2122.21.8 istraživač statističar 2122. c) obradu.7 diplomirani statističar 2122. f) srodne poslove. gospodarstva i administracije.8.12.32. e) izradu znanstvenih radova.22.6.11. U toj su skupini zanimanja: 2122. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje.7 diplomirani statističar. matematičar 2122. metoda i tehnika. te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti.31.htm 18.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .11. ocjenjivanje. g) nadgled ostalih suradnika.7 aktuar 2121.21.9 samostalni istraživač statističar DODATAK: 2122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 103 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2121.12.

12.6.2008 .22.21.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 104 of 823 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI 2122.21.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA 2122.22.22.7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA 2122.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA 2122.8.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE 2122.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE 2122.htm 18.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE 2122.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU http://www.22.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA 2122.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE 2122.21.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA 2122.11.12.22.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2122.22.19.22.22.11.7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE 2122.22.nn.7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU 2122.22.7 BIOMETRIČAR 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA 2122.22.22.

pisanje. algoritama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 105 of 823 2122.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ocjenjivanje.22. http://www. umjetne inteligencije i robotike. računalnih jezika. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2131. ustroja i baza podataka te algoritama.2008 . PRISTAV I. kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka. istraživanje ustroja podataka i baza podataka. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. MLAĐI PRISTAV I. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. umjetne inteligencije. planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene. c) praćenje tehničkog razvoja računala. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju.7 STATISTIČAR. sustavni inženjeri i programeri istražuju. te doprinos tom razvoju. Diplomirani računalni stručnjaci d. SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI Diplomirani projektanti računalnih sustava. komunikacije s podacima i robotike. d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka.8. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 213. računalnih metoda i programske podrške. savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu. vanjske opreme. testiranje i održavanje računalnih programa. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka. poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode. b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške. održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške.7 STATISTIČAR. e) oblikovanje. te upravljanje procesima i proizvodnjom.n. f) projektiranje.19. unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka.22.6. kreiranje.22. Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu). Diplomirani projektanti računalnih sustava. planiraju. testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122. sustavni inženjeri i programeri 2139. te pišu. projektiranje. izradu znanstvenih radova. planiranje. uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima. pisanje. njihovih mogućnosti i ograničenja.htm 18. dokumentacije i priručnika.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU 2122. 2131.

i) izradu programskih specifikacija.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131. l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu.13.8.11. U toj skupini su zanimanja: 2131. unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola. izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške. imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti.35.2008 .32. zahtjeva za izlaznim podacima.7 diplomirani analitičar sustava 2131.31.7 diplomirani inženjer sustava za opremu http://www.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.htm 18.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2131.41.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 106 of 823 g) razvoj boljih metoda i instrumenata.7 diplomirani programer 2131.nn. j) proučavanje namjene korisničkih programa. odnosno sastava opreme. programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine.21. te pripremu analiza isplativosti.34.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131. dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške.14. n) izradu znanstvenih radova. naravi i izvora ulaznih podataka.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2131.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2131. h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške. m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131. uključujući i računalne jezike. za pisanje.36. o) srodne poslove. p) nadgled ostalih suradnika.12.19.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131. k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu. testiranje programa i uklanjanje pogrešaka.

32.8.11.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 2131.8 istraživač računalstva 2131.31.nn.7 diplomirani informatičar DODATAK: 2131.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA 2131.44.72.42.53.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA 2131.52.43.6.12.41.21.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 107 of 823 2131.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA 2131.7 koordinator računalne mreže 2131.62.2008 .71.14.21.7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA http://www.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.htm 18.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE 2131.7 diplomirani inženjer računalstva 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE 2131.51.41.44.7 diplomirani inženjer sustava 2131.43.7 administrator baza podataka 2131.44.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS 2131.34.19.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS 2131.21.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2131.61.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA 2131.9 samostalni istraživač računalstva 2131.21.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA 2131.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER 2131.

11.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139. b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava.7 diplomirani inženjer za obradu podataka DODATAK: 2139.21.51. d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije. Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi).nn.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE 2139.11.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 2131.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA http://www.51.11. c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka.7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.21. unutar podvrste 213. U toj skupini su zanimanja: 2139. Ti poslovi uključuju: a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava.7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER 2131.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 2131.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2139.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2139.11. te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova.51.7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING 2139. f) nadgled ostalih suradnika. e) srodne poslove. uključujući njihovo aktiviranje.N. (Diplomirani računalni stručnjaci).21.8.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA 2139.htm 18. Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131.44.11. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.2008 . odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba.7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA 2139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 108 of 823 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.21.6.

7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU 2139. Diplomirani inženjeri arhitekture. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. savjetovanje o njima. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja. oblikovanje. dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne http://www.21. prometnih.21.7 SAVJETNIK. kao i strojeva. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri 2146. kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu. vodoprivrednih. plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija 2145.nn. prostornog planiranja i građevinarstva. proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene. nafte. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2141.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 109 of 823 2139.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU 2139. poslovne i industrijske zgrade. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije 2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju. Diplomirani građevinski inženjeri 2143. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala. Diplomirani inženjeri d. provođenje tehničkih. koncipiranje.8. urbanizma i prometa 2142. djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada. energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije. URBANIZMA I PROMETA Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju. INFORMATIČKI PODVRSTA 214. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. savjetovanje. tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša. vode gradnju.n.6. mjerenje kopna. urbanizma. savjetovanje. planiranje i projektiranje uređenja prostora. proizvoda i postupaka. 2141.19. stručno nadziru.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prehrambene tehnologije i biotehnologije 2147. projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava.htm 18. mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva 2144. izradu znanstvenih radova. unapređuju i razvijaju spoznaje. savjetuju i projektiraju. bolnice.2008 . teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode. postrojenja i industrijskih pogona. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije 2149.

13.7 diplomirani projektant arhitekture 2141. prigradskoga. e) koncipiranje građevina visokogradnje. konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat. nadziru odvijanje prometa. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda. projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture.12. međunarodnoga). izradu idejnih rješenja i projekata. b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje. izradu prometnih studija. bave se sigurnošću i regulacijom prometa. izrađuju prometne planove. željezničkog. izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično). Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet. toplotne zaštite i uštede energije. pomorskog. j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja. izradu studija te istraživanja. k) projektiranje sustava cestovnog. rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga. projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija.11. zračnog. nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda.6.8.14.7 diplomirani arhitekt konzervator http://www.7 diplomirani projektant interijera 2141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadziranje održavanja vozila.nn. f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija. c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole. bavljenje sigurnošću prometa. plovila i postrojenja. g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje. d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture. dizajniranje interijera.2008 . planiranje prometa. o) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2141. n) srodne poslove. i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 110 of 823 planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje. m) izradu znanstvenih radova.19.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141. l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima.htm 18. održavanje i popravljanje prometnih sredstava.

7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.67.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE 2141.70.69.11.9 samostalni istraživač arhitekt 2141.61.16.62.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 111 of 823 2141.7 voditelj prekrcajnih poslova 2141.8 istraživač arhitekt 2141.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU 2141.31.64.73.16.11.66.7 voditelj špediterskoagencijskih poslova 2141.htm 18.7 lučki kapetan 2141.7 diplomirani planer visokogradnje 2141.8 istraživač prometa 2141.65.15.7 diplomirani prostorni planer 2141.71.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2141.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 2141.19.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2141.11.7 diplomirani inženjer aeronautike 2141.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA http://www.72.12.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2141.2008 .63.20.8.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2141.7 diplomirani inženjer arhitekture 2141.6.9 samostalni istraživač prometa DODATAK: 2141.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2141.68.7 diplomirani dizajner 2141.15.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU 2141.17.nn.19.18.7 diplomirani prostorni projektant 2141.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2141.7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA 2141.htm 18.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 112 of 823 2141.62.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE 2141.63.7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA 2141.2008 .7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA 2141.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA 2141.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA 2141.62.17.6.63.20.63.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA 2141.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA 2141.62.63.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2141.18.63.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.19.63.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2141.62.61.63.62.63.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 2141.63.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA 2141.18.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA 2141.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2141.62.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA 2141.7 PLANER LETOVA 2141.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU 2141.61.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 2141.62.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA http://www.62.

2008 .63.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA 2141.7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU 2141.7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA 2141.70.67.7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE 2141.63.nn.htm 18.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION) 2141.63.63.64.69.63.7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA 2141.7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET 2141.63.8.63.7 KAPETAN PRISTANIŠTA 2141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE 2142. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI http://www.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 113 of 823 2141.63.6.7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE 2141.69.68.7 ŠEF CENTRA AKL 2141.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA 2141.66.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA 2141.65.63.65.7 TEHNOLOG OKL I AKL 2141.69.7 ŠEF POMORSKOG UREDA 2141.19.64.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA 2141.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2141.64.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2141.65.65.64.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA 2141.7 PLANER REDA LETENJA 2141.7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL 2141.65.

planiranje i vođenje održavanja građevina. f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje. željeznice.2008 . savjetuju.7 diplomirani inženjer za geotehniku http://www. l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. planiraju i vode održavanje građevina (ceste.8. složenih temeljenja.nn. konzultacije i druge aktivnosti. temelja i stabilizacije klizišta. i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete. hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje. hidrograđevina. c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina. savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge.11.13.6. e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih.14. U toj su skupini zanimanja: 2142. m) pripremu znanstvenih radova.provode stručni nadzor. istraživanje. d) izradu projekata organizacije građenja. metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina.12. k) stručni nadzor. vodoprivredne građevine i slično). saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije. projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele).7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142. tunela i slično.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode građenje svih građevina. o) nadgled ostalih suradnika. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima. g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali).19. kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva. b) vođenje projekata i projektiranje prometnica. n) srodne poslove.htm 18. idejnih projekata. mostova. konstrukcija visokogradnje. cestograđevni materijali).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 114 of 823 Diplomirani građevinski inženjeri istražuju. studija. Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2142. j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina.

htm 18.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 115 of 823 2142.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.11.13.9 samostalni istraživač građevinarstva 2142.11.17.12.2008 .11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2142.11.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE http://www.6.12.19.14.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 2142.13.13.14.21.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA 2142.16.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.13.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA 2142.15.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.7 diplomirani građevinski inženjer DODATAK: 2142.7 KONTROLOR PRUGA 2142.11.12.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA 2142.16.8 istraživač građevinarstva 2142.7 diplomirani voditelj gradnje 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.8.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 2142.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.12.7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.nn.

prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije. j) srodne poslove.21. održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju. proizvoda te procesa i savjetuju o njima.21. projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2142.6.21. i) izradu znanstvenih radova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 116 of 823 2142. motora i ostalih elektrotehničkih uređaja.21. proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima.nn.21.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 2142.19. c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima. postrojenja i sustava. prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima.21. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju.21. b) projektiranje električnih strojeva.21.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA 2142.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE 2142.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 2143.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2142.2008 . d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju. savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje. opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima. e) lociranje i otklanjanje kvarova.8. razvijaju. f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava. zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija.21. g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 2142.htm 18. opreme. h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 2142.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2142.

14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2143.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.11.25.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.nn.8.7 projektant elektroenergetskih postrojenja 2143.2008 .22.htm 18.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE http://www.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2143.51.12.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 117 of 823 k) nadgled ostalih radnika.13.33.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2143.24.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143. U toj su skupini zanimanja: 2143.26.32.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda 2143.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2143.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2143.23.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE 2143.6.52.26.61.19.21.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2143.7 diplomirani inženjer elektrotehnike DODATAK: 2143.41.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2143.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.31.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.31.26.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2143.12.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.42.

DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju. održavanje i popravke te savjetuju o njima.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne.8. c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 118 of 823 2143. osiguravaju njihovo funkcioniranje.2008 . projektiraju elektroničke uređaje i sustave.61. materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima. telekomunikacijske i regulacijske opreme. proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.13. e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja. U toj su skupini zanimanja: 2144. g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. vode njihovu izgradnju.14. h) izradu znanstvenih radova.7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA 2143. radiotelekominikacijsku opremu.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2143. i) srodne poslove.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2144.32.11. automatsko upravljanje tehničkim sustavima. proizvoda i procesa te savjetuju o njima.7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja 2144. j) nadgled ostalih suradnika. razvijaju. proizvoda i postupaka. f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.22. uređaja. d) lociranje i otklanjanje kvarova.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.nn. opreme i sustava.6.19. b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka.21. opreme i sustava.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente 2144.42.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda 2144.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike http://www.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2144.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.6.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2144.7 VODITELJ IRE RADIONICA 2144.42.8 istraživač elektronike. telekomunikacija i automatike 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2144.41.46.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2144.45.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata 2144.23.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2144.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2144.22. telekomunikacija i automatike 2144.61.23.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2144.19.htm 18.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE 2144.35.8.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2144.43.36.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2144.11.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2144.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2144.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.32.62.9 samostalni istraživač elektronike.31.22.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.22.44.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 119 of 823 2144.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2144.7 diplomirani inženjer elektronike DODATAK: 2144.71.33.2008 .51.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA http://www.23.22.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2144.34.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2144.

71. kranova. i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica. b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja. ventilaciju.32. d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata. te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem. http://www.8.33.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2145. proizvoda i procesa. strojarske opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 120 of 823 2144. kamera i njima sličnih proizvoda. f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje. projektora. klimatizaciju i hlađenje.32. računala.32.7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 2144. alata.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 2144. proizvoda i procesa. rudarstvo. kao i njihove neelektrične opreme i uređaja. c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila. Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. strojarskih postrojenja i vozila.6. vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2144. te svih vrsta posuda pod pritiskom. dizala i eskalatora. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i konstruiranje strojeva. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.19.htm 18. e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte. zrakoplova i raznih industrijskih vozila.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2144. instrumenata. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja.2008 . poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene.32.32. pristroja i alata za industriju. j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta. g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom. h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila. naprava. konstruiraju i vode proizvodnju strojeva.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju. graditeljstvo.

01. te nadzor u toku njihove upotrebe.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva 2145. n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda.05.2008 . r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja.8. p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.03. U toj su skupini zanimanja: 2145.14.7 projektant konstruktor turbina http://www.7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama 2145.19.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja 2145.12.nn. pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja. proizvoda i postupaka.02.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 121 of 823 k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije 2145.04.7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva 2145.13.16.17.7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija 2145. m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog.6.7 projektant konstruktor pružnih vozila 2145.7 projektant konstruktor dizalica 2145.11.06. u) nadgled ostalih suradnika. q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima.htm 18. s) izradu znanstvenih radova. t) srodne poslove.7 projektant konstruktor cestovnih vozila 2145.7 projektant konstruktor alatnih strojeva 2145.15. o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.7 strojarski projektant postrojenja 2145.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom 2145.

55.41.65.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje 2145.64.54.27.7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa 2145.7 strojarski projektant tehnologije montaže 2145.6.53.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja 2145.28.43.19.7 projektant strojarske tehnologije 2145.7 strojarski projektant konstruktor 2145.2008 .7 strojarski konstruktor kućanskih aparata 2145.7 projektant konstruktor plovila 2145.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 122 of 823 2145.29.8.52.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport 2145.21.57.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica 2145.7 projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva 2145.nn.18.htm 18.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2145.7 projektant tehnologije zavarivanja 2145.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije http://www.7 strojarski konstruktor procesne opreme 2145.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom 2145.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva 2145.30.42.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora 2145.25.22.7 projektant konstruktor preciznih instrumenata 2145.7 projektant tehnologije obrade deformacijom 2145.61.23.7 strojarski projektant male automatizacije 2145.51.19.26.7 projektant konstruktor brodskih motora 2145.63.7 projektant tehnologije gradnje plovila 2145.56.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme 2145.62.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija 2145.

83.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva 2145.2008 .7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.92.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.72.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2145.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.htm 18.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA 2145.8 istraživač strojarstva 2145.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA 2145.67.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova 2145.67.66.67.71.53.73.19.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila 2145.41.8.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila 2145.64.74.57.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 123 of 823 2145.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2145.84.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.8 istraživač brodogradnje 2145.7 KONTROLOR VAGONA http://www.41.65.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme 2145.7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA 2145.82.65.81.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA 2145.53.69.68.70.9 samostalni istraživač brodogradnje 2145.nn.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme 2145.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE 2145.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.9 samostalni istraživač strojarstva 2145.91.7 diplomirani brodograđevni inženjer DODATAK: 2145.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA 2145.7 STROJARSKI SAVJETNIK 2145. planiranje. razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih.74.69. pića. kozmetičkih proizvoda. lijekova. ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 2146. organiziranje i vođenje održavanja opreme.7 VODITELJ ZIM RADIONICA 2145.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.8. c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama. održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 124 of 823 2145.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU 2145. poljoprivrednih kemikalija. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. proizvoda i procesa.69. d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. farmaceutskih.htm 18.91.7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA 2145. hrane.69.6. poput prerade sirove nafte.2008 . biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda. farmaceutske. sredstava za pranje i čišćenje. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. proizvodnje naftnih derivata.69. prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju.69. http://www.69. planiraju.7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA 2145. biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda.69. e) pronalaženje.69.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA 2145.92.69. b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa. razvijaju i vode komercijalne kemijske.nn.19. f) planiranje. polimera.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

k) nadgled ostalih suradnika.21.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2146.22.6.htm 18.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2146.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2146.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.7 projektant naftne tehnologije 2146.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146. proizvoda i procesa i savjetovanje o njima.51.43.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) srodne poslove.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.7 projektant kemijske tehnologije 2146.47.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2146.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2146.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.42.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2146.45.8 istraživač kemijske tehnologije 2146.46.44.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2146.41.32.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije http://www.8.26.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 125 of 823 g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.nn.23.25.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146. i) izradu znanstvenih radova. U toj skupini su zanimanja: 2146. h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima.12.27.31.7 diplomirani tehnolog celuloze 2146.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.13.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2146.52.2008 .

povrća i bezalkoholnih pića 2146.8.nn.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2146.21.6.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2146.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2146.59.72. škroba i derivata 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA http://www.7 diplomirani tehnolog prerade voća.21.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.67.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2146.74.21.82.8 istraživač prehrambene tehnologije 2146.68.75.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146. alkohola.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.25.htm 18.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146. octa 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.71.64.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 126 of 823 2146.7 diplomirani inženjer biotehnologije DODATAK: 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2146.19.21.81.92.9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije 2146.2008 .7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2146.61.73.65.11.91.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2146.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2146.66.

25.59. opremanja i ispitivanja bušotina za naftu. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU 2146. postrojenja. plin i vodu na kopnu i u podmorju.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2146.7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU 2146.7 KOZMETOLOG 2146. b) planiranje.6. c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi.81. proizvoda i procesa i savjetuju o njima.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146. te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu. projektiranje i nadziranje izrade. razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146. njihovih sustava.nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja. d) planiranje.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2146.59. nafte.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 NUTRICIONIST 2147.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2146. http://www. plin i vodu na kopnu i u podmorju.59.8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.19.26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 127 of 823 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2146. prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja.82.8.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.htm 18. keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.44.91.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2146. uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine. savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 2146. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina.51. projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova.59.25.27.2008 . projektiraju.63.

27.2008 . skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu. savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura. razvijanje novih legura. njihovo skupljanje.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147. posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije.8. g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka. osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći. oplemenjivanje i otpremu.13. h) vođenje istraživanja.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2147.htm 18. projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2147.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2147.7 projektant bušotina za naftu i plin 2147.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.28.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2147.23.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2147. l) izradu znanstvenih radova.24. posebno geolozima i geofizičarima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 128 of 823 e) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 2147.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147. projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja. unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni. proizvoda i postupaka. bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije.12.21. k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka. j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.11. i) ispitivanje svojstava kovina i legura.6.nn.25. f) planiranje.22.19. m) srodne poslove n) nadgled ostalih suradnika.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin http://www.

2008 .32.8.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2147.nn.7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI 2147.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2147.61.61.81.htm 18.64.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 129 of 823 2147.7 metalurški projektant 2147.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.66.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE http://www.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.64.8 istraživač metalurg 2147.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2147.12.67.8 istraživač rudarstva 2147.9 samostalni istraživač metalurg 2147.29.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2147.11.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2147.19.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2147.30.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.41.52.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.63.65.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.42.6.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.72.64.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2147.7 diplomirani inženjer metalurgije DODATAK: 2147.71.9 samostalni istraživač rudarstva 2147.62.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2147.

projektiranje i pružanje usluga u području geodezije. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine.19.8.nn. odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS).7 diplomirani kartograf 2148. zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu. j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata. regulaciju vodotoka.htm 18. g) geodetsko snimanje podzemnih objekata. instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije. d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS). U toj su skupini zanimanja: 2148.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih). u položajnom i visinskom smislu. m) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani geodet hidrograf 2148. c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 130 of 823 2148.6. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju. izradu elaborata za unos u službene evidencije. o) nadgled ostalih suradnika. projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu. n) srodne poslove.7 diplomirani geodet topograf http://www. prijenos (iskolčenje) projekata.12. Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave. e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta.14. i) savjetovanje.11. k) projektiranje hidrotehničkih objekata.7 diplomirani pomorski kartograf 2148. obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija. na teren prema projektnoj dokumentaciji. b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora. h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka. l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje.13.

21.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.16.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU 2148.19.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA 2148.8 istraživač geodet 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.7 diplomirani fotogrametar 2148.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA 2148.7 diplomirani rudarski mjernik 2148.nn.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 131 of 823 2148.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU 2148.21.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.7 diplomirani geodetski projektant 2148.7 PROJEKTANT ZA BUJICE 2148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA 2148.11.31.51.51.7 diplomirani inženjer geodezije DODATAK: 2148.51.8.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA 2148.16.15.2008 .42.51.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA http://www.51.21.11.15.21.12.41.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.21.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava 2148.7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.6.16.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.htm 18.15.11.9 samostalni istraživač geodet 2148.

7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE 2149.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci). te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2148. d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje. c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka.19.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 132 of 823 2148.51.7 SURADNIK ZA GEODEZIJU 2148.51. te nadzor u toku realizacije.51. vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 2148.51.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA 2148.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA 2148.51.51.51.8. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214. e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.51.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148. imovine i okoliša.N.nn.51. Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje. b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje.51. g) srodne poslove.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE 2148.7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA 2148. savjetuju o njima. zaštitu imovine i okoliša.7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE 2148.htm 18.6. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje. f) izradu znanstvenih radova.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE 2148. http://www.7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA 2148.51.2008 .51.

41.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije http://www.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2149.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2149.12. U toj su skupini zanimanja: 2149.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.7 glavni planer proizvodnje 2149.42.11.8 istraživač tekstilne tehnologije 2149.15.47.7 diplomirani inženjer kožarstva 2149.2008 .6.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije 2149.7 glavni planer pripreme rada 2149.7 analitičar studija rada i vremena 2149.htm 18.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2149.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.31.nn.7 diplomirani logističar 2149.44.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2149.32.21.34.51.8.24.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2149.46.13.22.45.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 133 of 823 h) nadgled ostalih suradnika.49.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2149.7 voditelj zaštitarske službe 2149.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2149.33.23.7 glavni planer izgradnje 2149.19.17.16.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2149.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2149.43.7 diplomirani inženjer obućarstva 2149.7 glavni planer održavanja 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.48.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2149.6.41. ODLAGANJA OTPADA 2149.62.8 istraživač grafičke tehnologije 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2149.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 2149.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 134 of 823 2149.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE 2149.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA 2149.43.51.8.61.7 KOSTIMOGRAF 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149. OBRADE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.64.51.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2149.16.7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU http://www.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2149.17.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.63. GIPS 2149.65.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije DODATAK: 2149.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA.nn.23.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST 2149. VAPNO.19.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2149.41.43.43.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2149.21.41.7 diplomirani grafički dizajner 2149.31.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU 2149.htm 18.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA 2149.43.31.41.7 grafički urednik 2149.2008 .7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT.23.42.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2149.61.

audiotraka.12. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 2150. b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.8. videotraka. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA http://www. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba. Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. digitalnih diskova.11. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka 2150.11.19.htm 18.12. e) nadgled ostalih suradnika.11.7 KAMERMAN 2150. c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti. d) srodne poslove. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 2150.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 135 of 823 2149.6.61.7 diplomirani snimatelj slike 2150.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU PODVRSTA 215. Ti poslovi obično uključuju: a) namještanje kamera za snimanje filmova.62.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE 2149. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima.11.7 diplomirani montažer slike i zvuka DODATAK: 2150.nn. gramofonskih ploča.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA 2150. U toj su skupini zanimanja: 2150.

2008 . životinja i bilja. primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 221. izradu znanstvenih radova. primijenjenoj ekologiji. biotehnički. mikrobiologije. bakteriologije. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima. Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva 2211. biokemije. zoologije. mikrobiologije. agronomije i medicine. tkiva. biologiji mora. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. BIOLOŠKI. Biološki.6. unapređuju i razvijaju spoznaje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. veterinari i srodni stručnjaci PODVRSTA 221. kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja. životinjskog i biljnog svijeta. genetike. fiziologije. savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi. zaštiti okoliša. zoologije.8.19. biokemijski i srodni stručnjaci 222. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike 2212. biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju. uključujući organe. farmakologije.12. fiziologije. biokemije i srodni stručnjaci 2213. unapređuju i razvijaju spoznaje. BIOTEHNIČKI. bakteriologije.htm 18. posebno u medicini i poljoprivredi. izučavanje i pronalaženje novih tehnologija. molekularne biologije. uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi. botanike. proučavanje bolesti ljudi. molekularne biologije. zoologije. izradu znanstvenih radova. citologije. patologije i farmakologije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. anatomije. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Biološki. farmaceutskoj. prehrambenoj i ostaloj industriji. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju. ekologije. http://www. genetičkom inženjerstvu i medicini. imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti. biokemije. unapređuju i razvijaju spoznaje. Poslovi obično uključuju: istraživanje. stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2211.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. lijekova i drugih tvari na njih. botanike. biotehnički. savjetovanje o njima. Doktori medicine.nn. genetike. botanike. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. šumarstvu. Diplomirani inženjeri farmakologije. agronomije. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju. Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 136 of 823 2150. lijekova i ostalih tvari na njih. ekologije. primjenu preventivnih. proširivanje. ekologije.

7 diplomirani inženjer zoolog 2211. analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza. moru i u vodama na kopnu. razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi. unapređivanje i razvijanje pojmova. životinja i biljaka.htm 18.7 diplomirani inženjer molekularni biolog 2211. g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo. b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka.16. podrijetla.13.14. f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju.12. e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida.6. k) srodne poslove. d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer botaničar 2211. rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama. razvoja.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211. j) izradu znanstvenih radova. i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja. c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka. teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima. U toj skupini su zanimanja: 2211.7 diplomirani inženjer genetičar http://www. razvoja. kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš.19.8.15. h) istraživanje bakterija i virusa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 137 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. njihova podrijetla. genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi. herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari). l) nadgled ostalih suradnika.2008 .nn. proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja.7 diplomirani inženjer ekolog 2211.

7 MARINSKI EKOLOG 2211. životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja.12. tkiva. organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova.9 samostalni istraživač biolog DODATAK: 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama.19. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri farmakologije. http://www. biokemije i srodni stručnjaci istražuju.7 diplomirani inženjer biolog 2211.24. poljoprivredi i industriji. životinjskih i biljnih organa.7 AKVAKULTURIST 2212.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE 2211. d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih.17.18. unapređuju i razvijaju spoznaje.7 diplomirani inženjer imunolog 2211. f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije.20.32.19.nn. uzroke i razvoj ljudskih.21. e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu. biofizike.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.8.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2211. patologije i farmakologije.18.22. posebno u medicini.htm 18.6. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE.31.2008 . unapređivanje i razvijanje pojmova. b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2211. fiziologije.7 diplomirani inženjer parazitolog 2211.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211. c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama.8 istraživač biolog 2211.12. stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima. biokemije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 138 of 823 2211. teorija i metoda u pojedinim područjima.23.

7 diplomirani fiziolog 2212.7 diplomirani anatom 2212.16.16. i) srodne poslove.11.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2212.16. h) izradu znanstvenih radova.8.13.12.nn.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2212.19.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 139 of 823 g) unapređivanje industrijske.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.htm 18.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.16.18.16.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.17. U toj skupini su zanimanja: 2212.16.13.7 diplomirani biofizičar 2212.15.6.13.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.7 diplomirani biokemičar 2212.7 diplomirani patolog 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG http://www.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2212.2008 .7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.7 diplomirani toksikolog 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.18.16.18.7 diplomirani sanitarni inženjer DODATAK: 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212. j) nadgled ostalih suradnika. medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima.7 diplomirani farmakolog 2212.16.14.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.

voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.18. iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.nn. U toj su skupini zanimanja: http://www. e) istraživanje obilježja.19. h) izradu znanstvenih radova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SPECIJALIST 2212. i) srodne poslove.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2213. unapređuju i razvijaju spoznaje.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.6.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18. g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE. b) istraživanje vrtlarskih. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja. teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2212.18. d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 140 of 823 2212.2008 .18. j) nadgled ostalih suradnika.8. f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja.21.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.18.18.

2008 .62.12.19.7 agronom 2213.51.7 agronom ratarstva 2213.41.11.21.7 REVIRNIK 2213.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA 2213.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA http://www.31.22.17.17.51.7 agronom zaštite bilja 2213.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.17.41.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 141 of 823 2213.61.7 organizator lovstva 2213.9 samostalni istraživač agronom 2213.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2213.8 istraživač šumarstva 2213.13.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2213.51.7 agronom savjetodavne službe 2213.52.15.htm 18.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2213.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA 2213.41.8 istraživač agronom 2213.12.14.51.7 agronom voćarstva 2213.7 agronom melioracija 2213.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.42.7 diplomirani inženjer šumarstva 2213.23.9 samostalni istraživač šumarstva DODATAK: 2213.7 agronom vinogradarstva 2213.7 diplomirani tehnolog stočarstva 2213.16.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI 2213.11.6.7 GLAVNI TAKSATOR 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.

9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne. Doktori medicine 2222. savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja. stomatologiji.2008 .52.51.8. unapređuju i razvijaju spoznaje.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA 2213.51. kontinuiranosti.52. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja. izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. DOKTORI MEDICINE Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 142 of 823 2213.52.52. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213. Diplomirani veterinari 2224. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.6.52. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.nn. teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini. farmaciji i zaštiti zdravlja. kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite. veterinarskoj medicini. b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te http://www. DOKTORI MEDICINE.51.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA 2213.52.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE 2213. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2221.htm 18. Doktori stomatologije 2223.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213. Magistri farmacije 2221.19.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA PODVRSTA 222.

nn.7 doktor medicine neurolog 2221.7 doktor opće medicine 2221.23.14.24.21.27.7 doktor medicine internist 2221.12.2008 . U toj skupini su zanimanja: 2221.7 doktor medicine infektolog 2221. tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba.6.7 doktor obiteljske medicine 2221.7 doktor medicine rada 2221. j) srodne poslove.7 doktor medicine 2221.7 doktor medicine pedijatar http://www.7 doktor medicine dermatolog 2221.25.7 doktor medicine psihijatar 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor medicine pneumoftizeolog 2221.htm 18. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite.8.28. g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva.22. h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva. c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih.13.7 doktor školske medicine 2221. i) izradu znanstvenih radova.19. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 143 of 823 njihovih posljedica.7 doktor medicine dermatolog i venerolog 2221.11. f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave.26.29.15. k) nadgled ostalih suradnika.7 doktor medicine neuropsihijatar 2221.

36.2008 .7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog 2221.57.71.7 doktor medicine radiolog 2221.39.7 doktor nuklearne medicine 2221.7 doktor medicine oftalmolog 2221.59.11.51.63.7 doktor medicine radioterapeut 2221.52.38.62.7 doktor medicine ortoped 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 144 of 823 2221.58.55.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog 2221.7 doktor medicine urolog 2221.7 doktor medicine klinički farmakolog 2221.19.htm 18.nn.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg 2221.7 doktor medicine opći kirurg 2221.7 doktor medicine patološki anatom 2221.31.6.72.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar 2221.7 doktor javnog zdravstva 2221.60.7 doktor medicine transfuziolog 2221.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom 2221.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.54.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog 2221.8.7 doktor sudske medicine 2221.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije 2221.37.7 doktor medicine otorinolaringolog 2221.7 doktor medicine neurokirurg 2221.53.56.32.73.7 doktor socijalne medicine 2221.35.7 doktor medicine dječji kirurg 2221.34.7 doktor medicine epidemiolog DODATAK: 2221.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST http://www.7 doktor medicine klinički citolog 2221.61.

29.29.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT 2221.7 DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG 2221.29.11.25.25.28.8.25.19.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG 2221.6.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG 2221.nn.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG.29.29.2008 .7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG 2221.21.11.21. DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG 2221.21.21.25.28.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG http://www.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 145 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG 2221.htm 18.29.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT 2221.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.25.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI 2221.21.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2221.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG 2221.21.

7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG 2221.6.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG 2221.7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE 2221. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 146 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG 2221.19.73.39.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR 2221. PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.31.39.53.7 OTORINOLARINGOLOG.htm 18.31.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG 2221.37.8.31.36.37. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. http://www.7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG 2221. Bave se znanstvenoistraživačkim radom.29. kontinuiranosti. liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.29.nn. DOKTORI STOMATOLOGIJE Doktori stomatologije provode mjere prevencije.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG 2222.31.2008 .37. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi.36.53.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR 2221. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.39.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA 2221.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG 2221.53.34.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED 2221.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG 2221.39.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST 2222.15.7 doktor stomatologije DODATAK: 2222. g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 147 of 823 b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica.nn.7 doktor obiteljske stomatologije 2222.16. i) srodne poslove.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog 2222.19. http://www.12.20. teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine.7 doktor stomatologije ortodont 2222.7 doktor stomatologije parodontolog 2222.6.20. U toj su skupini zanimanja: 2222.13. j) nadgled ostalih suradnika.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT 2223. DIPLOMIRANI VETERINARI Diplomirani veterinari provode istraživanja.17.7 doktor dječje i preventivne stomatologije 2222.7 doktor stomatologije oralni patolog 2222.7 doktor stomatologije oralni kirurg 2222. unapređuju i razvijaju spoznaje.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont 2222. f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva.8.19.20. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva.2008 . c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi.14.7 doktor stomatologije protetičar 2222.11. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.htm 18. h) izradu znanstvenih radova.18.

8.22.11. čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji. kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja. teorija i operativnih metoda. MAGISTRI FARMACIJE Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom. c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava. g) pomoć u epidemiološkom. f) nadzor kvalitete. dječjom hranom.6. b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja.7 veterinar kućnih ljubimaca 2223. b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima.nn.21.19. Bave se znanstveno-istraživačkim radom Ti poslovi uključuju: a) nabavu. c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje.8 istraživač veterine 2223. unapređivanje i razvijanje pojmova.2008 . medicinskim proizvodima. j) nadgled ostalih suradnika.htm 18.7 veterinar 2223. http://www. pomoćnim sredstvima u liječenju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2223.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 2224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 148 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. i) srodne poslove. izdavanjem i prodajom gotovih lijekova. magistralnih i galenskih pripravaka.12. radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja. h) izradu znanstvenih radova.9 samostalni istraživač veterine DODATAK: 2223.11. dijetetskim proizvodima. e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja. pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina. d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 149 of 823 d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja.7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova 2224. posebice narkotika. jačina i vrijeme djelovanja.16. h) izradu znanstvenih radova. i) srodne poslove. g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2224. otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost.11.16.14.7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE 2224.11. U toj su skupini zanimanja: 2224. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim http://www.19.11.7 FARMAKOINFORMATIČAR 2224.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT 2224.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI VRSTA 23.7 KLINIČKI FARMACEUT 2224. j) nadgled ostalih suradnika.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST 2224.13.htm 18. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.12. e) vođenje registra lijekova.7 magistar farmacije klinički farmaceut 2224.7 LJEKARNIK 2224. f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova.2008 .7 magistar farmacije farmaceutski informatičar 2224.12.6.7 magistar farmacije 2224.7 magistar farmacije za ljekovito bilje 2224.11.nn.13.15.7 magistar farmacije u veleprodaji DODATAK: 2224.8.15.

obrazovni i drugi stručnjaci u društvenohumanističkim znanostima 2312. obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline. odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima 2315. pišu skripte i knjige. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. imaju konzultacije i mentori su studentima. sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima. pripremu nastavnih materijala i knjiga. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. seminara. izrađivanje i razvijanje programa. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. drže predavanja. izvođenje programa obrazovanja odraslih. sudjeluju u određivanju pravila studija. općeobrazovnim ili strukovnim školama. teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige.19. obrazovni i drugi stručnjaci 232. teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija. umjetničke i stručne programe. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 233. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje 234.nn. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Učitelji djece s razvojnim teškoćama 235.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tečajeva.6. nadziranje drugih suradnika. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija. sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva. istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. Visokoškolski znanstveno-obrazovni.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 150 of 823 razinama.htm 18. Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija. u osnovnim. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2311. sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje PODVRSTA 231. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima 2314. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.2008 . izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima http://www. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima.8. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima 2313. sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 231. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. vode kolegije i seminare. poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama.

dodiplomskoj. teorije i operativne metode te pišu stručne radove. drži ispite i savjetuje. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe. teorija i operativnih metoda za primjenu u društvenohumanističkim područjima. mentorstvo. h) pisanje skripata. seminari i laboratorijski eksperimenti. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.nn.8.12. na različitim razinama . uvođenje i organiziranje novih kolegija. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji 2311. b) organiziranje i pripremu poučavanja. l) srodne poslove. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. m) nadgled ostalih suradnika. specijalističkoj.htm 18. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.13. poučavanje. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. e) ispite.6. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 151 of 823 2316. poslijediplomskoj. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. itd. U toj skupini su zanimanja: 2311.2008 .9 sveučilišni profesor filozofije http://www.19. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. knjiga i članaka.11.7 predavač filozofije 2311.8 sveučilišni asistent filozofije 2311. sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta.

23.24.46.7 predavač arheologije 2311.8 sveučilišni asistent pedagogije 2311.40.9 sveučilišni profesor prava 2311.19.43.8 sveučilišni asistent ekonomije 2311.26.35.7 predavač povijesti 2311.20.8 sveučilišni asistent psihologije 2311.8 sveučilišni asistent filologije 2311.36.7 predavač etnologije 2311.21.9 sveučilišni profesor etnologije 2311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 152 of 823 2311.32.30.7 predavač pedagogije 2311.9 sveučilišni profesor ekonomije http://www.48.9 sveučilišni profesor povijesti 2311.8 sveučilišni asistent etnologije 2311.7 predavač sociologije 2311.15.nn.7 predavač prava 2311.38.25.8 sveučilišni asistent sociologije 2311.8 sveučilišni asistent prava 2311.34.8 sveučilišni asistent povijesti 2311.7 predavač psihologije 2311.9 sveučilišni profesor filologije 2311.7 predavač ekonomije 2311.28.8.44.17.31.39.2008 .9 sveučilišni profesor psihologije 2311.27.42.9 sveučilišni profesor sociologije 2311.8 sveučilišni asistent arheologije 2311.16.9 sveučilišni profesor pedagogije 2311.47.19.7 predavač filologije 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.9 sveučilišni profesor arheologije 2311.6.

9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti 2311.66.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti http://www.8 sveučilišni asistent politologije 2311.70.7 predavač defektologije 2311.7 predavač organizacijskih znanosti 2311.75.8 sveučilišni asistent socijalnog rada 2311.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor defektologije 2311.9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti 2311.51.71.19.7 predavač primijenjenih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti 2311.68.67.79.9 sveučilišni profesor socijalnog rada 2311.7 predavač glazbenih umjetnosti 2311.55.7 predavač scenskih umjetnosti 2311.82.76.6.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti 2311.54.62.7 predavač informacijskih znanosti 2311.59.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti 2311.8.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 153 of 823 2311.60.72.8 sveučilišni asistent defektologije 2311.58.64.7 predavač socijalnog rada 2311.nn.8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor politologije 2311.84.50.52.7 predavač likovnih umjetnosti 2311.80.78.83.56.2008 .7 predavač politologije 2311.74.63.

98.6.86. poučavanje. itd.87.9 sveučilišni profesor kriminalistike 2311.nn. e) ispite. mentorstvo. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.88. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.91. knjiga i članaka. seminari i laboratorijski eksperimenti. specijalističkoj. poslijediplomskoj.95.96.94. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.htm 18.92. h) pisanje skripata.98.19.7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA 2312.2008 .9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti 2311. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.7 predavač kriminalistike 2311. http://www. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. b) organiziranje i pripremu poučavanja. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.7 lektor stranog jezika DODATAK: 2311. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti 2311. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.8 sveučilišni asistent kriminalistike 2311.7 predavač društveno-humanističkih znanosti 2311.dodiplomskoj.9 sveučilišni profesor kineziologije 2311. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. uvođenje i organiziranje novih kolegija.8.8 sveučilišni asistent kineziologije 2311. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 154 of 823 2311.90.7 predavač kineziologije 2311. na različitim razinama .

21.32.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 155 of 823 i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.8 sveučilišni asistent mehanike 2312.2008 .9 sveučilišni profesor fizike 2312.16.nn.33.8 sveučilišni asistent biologije 2312.27.9 sveučilišni profesor astronomije 2312.8 sveučilišni asistent geofizike 2312.11.7 predavač kemije 2312.12.9 sveučilišni profesor kemije 2312.31.8.37.7 predavač mehanike 2312. U toj skupini su zanimanja: 2312.7 predavač geofizike 2312.23.14.6.26.7 predavač matematike 2312.7 predavač biologije 2312.17.13.htm 18.34.19.25.22. l) srodne poslove.36.7 predavač fizike 2312.7 predavač astronomije 2312.9 sveučilišni profesor mehanike 2312.8 sveučilišni asistent astronomije 2312. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.35. m) nadgled ostalih suradnika.9 sveučilišni profesor matematike 2312.9 sveučilišni profesor geofizike 2312.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 sveučilišni asistent kemije 2312.8 sveučilišni asistent fizike 2312.9 sveučilišni profesor biologije http://www. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.8 sveučilišni asistent matematike 2312.

9 sveučilišni profesor geologije 2312.7 predavač prirodnih znanosti 2312.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. e) ispite.8 sveučilišni asistent geologije 2312.19.18. http://www. itd.30.9 sveučilišni profesor geografije 2312. seminari i laboratorijski eksperimenti.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti 2313.dodiplomskoj. na različitim razinama .8.20.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 156 of 823 2312.40. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.39. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. b) organiziranje i pripremu poučavanja.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti 2312. poučavanje.38. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.8 sveučilišni asistent geografije 2312. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. knjiga i članaka. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.nn. poslijediplomskoj.19. uvođenje i organiziranje novih kolegija. specijalističkoj.28. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.29.2008 .7 predavač geologije 2312.7 predavač geografije 2312. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima.htm 18. h) pisanje skripata. mentorstvo. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.

8 sveučilišni asistent veterine 2313.13. itd.19.9 sveučilišni profesor veterine 2313.8. mentorstvo.32.7 predavač farmacije 2313.6.7 predavač medicine 2313. U ovoj skupini su zanimanja: 2313.9 sveučilišni profesor medicine 2313.2008 .7 predavač veterine 2313. specijalističkoj.dodiplomskoj. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.8 sveučilišni asistent medicine 2313.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije 2314. seminari i laboratorijski eksperimenti.23.15. uvođenje i organiziranje novih kolegija. na različitim razinama .7 predavač stomatologije 2313. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.35.nn.9 sveučilišni profesor farmacije 2313. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.9 sveučilišni profesor stomatologije 2313.htm 18.8 sveučilišni asistent farmacije 2313. poučavanje.25.8 sveučilišni asistent stomatologije 2313. poslijediplomskoj. http://www. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34.21.31. b) organiziranje i pripremu poučavanja.7 predavač medicinske biokemije 2313. m) nadgled ostalih suradnika.11.33.24. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije 2313.22. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 157 of 823 l) srodne poslove.14.

15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.16.13.2008 .11.9 sveučilišni profesor rudarstva 2314. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.19.24. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.19.6.25.7 predavač brodogradnje 2314.8 sveučilišni asistent strojarstva 2314.20.htm 18.8 sveučilišni asistent brodogradnje 2314. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. m) nadgled ostalih suradnika.17.9 sveučilišni profesor metalurgije 2314. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.27. l) srodne poslove.9 sveučilišni profesor brodogradnje 2314.8 sveučilišni asistent elektrotehnike http://www.26.7 predavač strojarstva 2314.21.9 sveučilišni profesor strojarstva 2314.7 predavač elektrotehnike 2314.12.8 sveučilišni asistent rudarstva 2314.8.7 predavač rudarstva 2314.23.8 sveučilišni asistent metalurgije 2314. h) pisanje skripata. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. U toj skupini su zanimanja: 2314. knjiga i članaka.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 158 of 823 c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. e) ispite.7 predavač metalurgije 2314. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.

41.8 sveučilišni asistent prometa 2314.7 predavač građevinarstva 2314.54.36.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma 2314.2008 .53.50.39.61.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije 2314.43.9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije 2314.55.htm 18.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 159 of 823 2314.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor građevinarstva 2314.9 sveučilišni profesor prometa 2314.8 sveučilišni asistent zaštite na radu http://www.9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije 2314.7 predavač arhitekture i urbanizma 2314.30.7 predavač zaštite na radu 2314.7 predavač geodezije 2314.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma 2314.42.35.46.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.62.19.7 predavač računalstva 2314.49.8.28.8 sveučilišni asistent građevinarstva 2314.7 predavač tekstilne tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent računalstva 2314.9 sveučilišni profesor elektrotehnike 2314.34.32.38.nn.7 predavač prometa 2314.47.51.57.7 predavač grafičke tehnologije 2314.59.31.58.6.8 sveučilišni asistent geodezije 2314.9 sveučilišni profesor geodezije 2314.40.9 sveučilišni profesor računalstva 2314.45.

l) srodne poslove. h) pisanje skripata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 160 of 823 2314. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. poučavanje. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. mentorstvo.69.dodiplomskoj.6.9 sveučilišni profesor dizajna 2314.8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti 2314.67. na različitim razinama .2008 . f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. knjiga i članaka. uvođenje i organiziranje novih kolegija.19. b) organiziranje i pripremu poučavanja. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. itd. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.65.8 sveučilišni asistent dizajna 2314. specijalističkoj.70. e) ispite.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti 2315.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. m) nadgled ostalih suradnika.7 predavač dizajna 2314.66. vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. http://www.8. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.9 sveučilišni profesor zaštite na radu 2314. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.htm 18. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. poslijediplomskoj. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.63. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.nn.71.

9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti 2316.8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti 2315. obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.2008 .26.31.25.8.8 sveučilišni asistent tehnologije drva 2315.11. uvođenje i organiziranje novih kolegija.7 predavač ugostiteljstva i turizma 2315.19.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.34. na različitim razinama .9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma 2315.7 predavač biotehničkih znanosti 2315.7 predavač agronomije 2315.15.16.7 predavač tehnologije drva 2315. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.9 sveučilišni profesor tehnologije drva 2315.nn. poučavanje. mentorstvo.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 161 of 823 U toj skupini su zanimanja: 2315. seminari i vježbe.14.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma 2315. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI Visokoškolski znanstveno-obrazovni.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. itd.6. c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata.htm 18.22.13.8 sveučilišni asistent agronomije 2315.9 sveučilišni profesor agronomije 2315. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove.12.32.dodiplomskoj.8 sveučilišni asistent šumarstva 2315.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.33.23. poslijediplomskoj.21.7 predavač šumarstva 2315. b) organiziranje i pripremu poučavanja.8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.9 sveučilišni profesor šumarstva 2315. specijalističkoj.36.35.24.

l) srodne poslove. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojnoobrazovne programe. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6. Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama 2323. h) pisanje skripata. sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 162 of 823 d) nadziranje praktičnog rada studenata. Diplomirani vjeroučitelji http://www. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima. izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. e) ispite. poučavaju u jednom ili više predmeta.2008 . pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.nn. knjiga i članaka. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama 2325. g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje.19.8.8 sveučilišni asistent teologije 2316. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama 2326. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama 2324.31. m) nadgled ostalih suradnika. U toj skupini su zanimanja: 2316. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.21.9 sveučilišni profesor teologije PODVRSTA 232.htm 18.7 predavač teologije 2316. Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama 2322.

vode izvannastavne aktivnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 163 of 823 2321. l) nadgled ostalih suradnika.19. duševno i duhovno biće. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. strukturom. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. pisanju udžbenika i drugo.7 profesor hrvatskoga jezika 2321.12. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. U toj su skupini zanimanja: 2321.2008 .6. vrednuju učenička postignuća.14. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. k) druge srodne poslove.11. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 profesor engleskoga jezika 2321. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. planiranim aktivnostima učenika. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor njemačkoga jezika 2321.nn. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. obavljaju razredničke poslove. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. i) održavanje sata razrednika. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. Poučavaju. sadržajem. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr... odgojni i savjetodavni rad s učenicima. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. b) pripremu za poučavanje.8.htm 18.7 profesor francuskoga jezika http://www.

38.19.7 profesor talijanskoga jezika 2321.24.7 profesor stranoga jezika 2321.7 profesor logike 2321.15.7 profesor birotehničkih predmeta 2321.7 profesor rusinskoga jezika 2321.19.7 profesor psihologije 2321.7 profesor mađarskoga jezika 2321.20.35.26.7 profesor romskoga jezika 2321.41.7 profesor srpskoga jezika 2321.7 profesor glazbenih predmeta http://www.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 164 of 823 2321.7 profesor ruskoga jezika 2321.7 profesor češkoga jezika 2321.39.16.34.7 profesor pravnih predmeta 2321.7 profesor španjolskoga jezika 2321.7 profesor poljskoga jezika 2321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor kulturoloških predmeta 2321.htm 18.32.28.33.7 profesor sociologije 2321.7 profesor ekonomskih predmeta 2321.42.7 profesor albanskoga jezika 2321.6.21.7 profesor slovačkoga jezika 2321.7 profesor slovenskoga jezika 2321.17.27.40.18.29.7 profesor latinskoga jezika 2321.7 profesor filozofije 2321.37.7 profesor grčkoga jezika 2321.36.23.7 profesor povijesti 2321.25.7 profesor pedagogije 2321.2008 .8.7 profesor trgovinskih predmeta 2321.31.22.

izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.19.29.29. Poučavaju.29.29. vode izvannastavne aktivnosti. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 165 of 823 2321.7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture DODATAK: 2321.38. obavljaju razredničke poslove.45.29.7 profesor likovnih predmeta 2321. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE 2321.46.7 profesor baleta i plesa 2321.8.7 profesor scenskih predmeta 2321.29.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE 2321. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. sadržajem.45.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA 2321.29. b) pripremu za poučavanje.43.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA 2321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pisanju udžbenika i drugo.nn.44.41.htm 18. vrednuju učenička postignuća.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA 2321. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.2008 .7 BALETNI PEDAGOG 2321.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA 2321. strukturom.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE 2322.29.41.6.29. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA 2321.46.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA 2321. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA 2321.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA 2321.

16. pisanju udžbenika i drugo.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 166 of 823 planiranim aktivnostima učenika. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.19.7 profesor informatike 2322. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.nn.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.13.14.15. U toj su skupini zanimanja: 2322.17.7 profesor astronomije 2322.7 profesor fizike 2322.2008 .7 profesor geografije 2323. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti..7 profesor geofizike 2322.7 profesor matematike 2322. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. l) nadgled ostalih suradnika.6. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.7 profesor geologije 2322.7 profesor kemije 2322. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 profesor mehanike 2322. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.12.19.20. Poučavaju. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. k) druge srodne poslove.7 profesor biologije 2322. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja..htm 18.18. i) održavanje sata razrednika. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.11. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. duševno i duhovno biće.

U toj su skupini zanimanja: 2323. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.16.. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 profesor stomatoloških predmeta 2323. l) nadgled ostalih suradnika.19.12. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.17.15. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti 2323. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. b) pripremu za poučavanje. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. i) održavanje sata razrednika.2008 . j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr..13.7 profesor farmaceutskih predmeta 2323.7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti 2323.14. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. strukturom.7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta 2324.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 167 of 823 vrednuju učenička postignuća.7 profesor veterinarskih predmeta 2323. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.nn. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. duševno i duhovno biće. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. obavljaju razredničke poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor fizioterapije 2323.6.8. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. planiranim aktivnostima učenika. vode izvannastavne aktivnosti. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.11. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. sadržajem.htm 18. k) druge srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA http://www.

duševno i duhovno biće. i) održavanje sata razrednika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 168 of 823 Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.6. l) nadgled ostalih suradnika.. strukturom. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. planiranim aktivnostima učenika.8.. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.11. U toj su skupini zanimanja: 2324.htm 18. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. b) pripremu za poučavanje. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. k) druge srodne poslove.7 profesor stočarstva 2324.15. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. pisanju udžbenika i drugo. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.2008 . organiziranje ekskurzija i izleta i dr.7 profesor prerade mlijeka 2324.7 profesor ratarstva i povrtlarstva 2324. vrednuju učenička postignuća. Poučavaju.7 profesor voćarstva i vinogradarstva 2324. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.17. obavljaju razredničke poslove.7 profesor prerade mesa http://www.7 profesor proizvodnje šećera i škroba 2324. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. vode izvannastavne aktivnosti. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.19.12. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. sadržajem.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.nn. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.14. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti 2324.

i) održavanje sata razrednika.21. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. b) pripremu za poučavanje.. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.18. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. sadržajem.7 profesor ugostiteljstva i turizma 2324.7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića 2324.6.7 profesor konditorstva 2324.7 profesor prerade voća i povrća 2324. k) druge srodne poslove. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.24.. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. strukturom. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.22. l) nadgled ostalih suradnika.7 profesor prerade duhana 2324. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. pisanju udžbenika i drugo.2008 .nn.19. duševno i duhovno biće. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.7 profesor mlinarstva i pekarstva 2324. vode izvannastavne aktivnosti. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.20.19.htm 18. obavljaju razredničke poslove. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.8. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. vrednuju učenička postignuća.23. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 169 of 823 2324. http://www. Poučavaju.7 profesor šumarstva 2325. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. planiranim aktivnostima učenika.

7 profesor metalurgije 2325.7 profesor restauracije i gradnje glazbala 2325.7 profesor keramičarske tehnologije 2325.7 profesor geodezije 2325.2008 .7 profesor plastičarske tehnologije 2325.33.26.7 profesor konfekcijske tehnologije 2325.7 profesor građevinarstva 2325.29.31.7 profesor tehnologije papira 2325.23.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 170 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2325.8.17.7 profesor zrakoplovnog prometa 2325.7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije 2325.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije 2325.27.6.35.7 profesor strojarstva 2325.htm 18.20.7 profesor računalstva 2325.36.7 profesor rudarstva 2325.nn.7 profesor staklarske tehnologije 2325.25.7 profesor gumarske tehnologije 2325.37.24.7 profesor tekstilne tehnologije 2325.38.7 profesor tehnologije drva 2325.7 profesor željezničkog prometa 2325.7 profesor elektrotehnike 2325.30.12.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor cestovnog prometa 2325.19.7 profesor brodogradnje 2325.15.22.7 profesor pomorskog prometa http://www.7 profesor strojarske energetike 2325.32.21.16.11.7 profesor arhitekture 2325.28.7 profesor kemijske tehnologije 2325.34.

6. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.7 profesor poljoprivredne mehanizacije 2325. nego i društveno.42. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.19. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.43.7 profesor unutrašnjeg prometa 2325.45.40.41. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.39. vrednuju učenička postignuća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 171 of 823 2325. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. planiranim aktivnostima učenika. k) ostale srodne poslove. j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. strukturom. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja. Poučavaju. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor zaštite na radu 2325.46. b) pripremu za poučavanje. duševno i duhovno biće.7 profesor melioracije 2325.8.htm 18. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 profesor protupožarne zaštite 2325. vođenje izvannastavnih i http://www. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. sadržajem. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju.7 profesor praktične nastave DODATAK: 2325..nn. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. i) odgojni rad s učenicima.2008 .17.7 profesor pt prometa 2325.7 profesor riječnog prometa 2325.44. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.7 PROFESOR ELEKTRONIKE 2326.

planiranim aktivnostima učenika. obavljaju razredničke poslove. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.nn. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 172 of 823 izvanškolskih aktivnosti. već društveno.7 DIPLOMIRANI KATEHETA PODVRSTA 233. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. pisanju udžbenika i drugom.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavljaju razredničke poslove. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2331. U toj su skupini zanimanja: 2326.8.11. obavljaju druge odgojno obrazovne poslove. vrednuju postignuća djece. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.11. vode izvannastavne aktivnosti. vode izvannastavne aktivnosti. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. http://www.11. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Poučavaju. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE 2326. strukturom. Poučavaju. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole. pisanju udžbenika i drugom. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. b) pripremu za poučavanje. duševno i duhovno biće. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vrednuju uspješnost poučavanja. sadržajem. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. Učitelji predškolske djece 2331.19.2008 .htm 18. Učitelji u osnovnim školama 2332. vrednuju učenička postignuća.7 diplomirani vjeroučitelj DODATAK: 2326. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.

15.14.7 učitelj češkoga jezika 2331. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.2008 .7 učitelj latinskoga jezika 2331.7 učitelj rusinskoga jezika 2331.7 učitelj stranoga jezika http://www.7 učitelj romskoga jezika 2331.11.6.19.7 učitelj slovenskoga jezika 2331.19..hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj njemačkoga jezika 2331. U toj su skupini zanimanja: 2331. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 učitelj albanskoga jezika 2331. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.24.7 učitelj srpskoga jezika 2331.7 učitelj grčkoga jezika 2331.13.01. l) nadgled drugih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 173 of 823 f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.7 razredni učitelj 2331.7 učitelj mađarskoga jezika 2331. i) održavanje sata razrednika.7 učitelj engleskoga jezika 2331.7 učitelj slovačkoga jezika 2331.7 učitelj francuskoga jezika 2331.23.20. organiziranje ekskurzija i izleta. k) druge srodne poslove.16.17.7 učitelj talijanskoga jezika 2331.12.nn.25. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.26.18.22.27. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.8.21.7 učitelj hrvatskoga jezika 2331.htm 18.7 učitelj ruskoga jezika 2331.

razvoj govornih i misaonih sposobnosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj informatike 2331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 174 of 823 2331.7 učitelj tehničke kulture 2331. Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.7 učitelj fizike 2331.19.nn.27.52.43.7 učitelj likovne kulture 2331. Ti poslovi obuhvaćaju: http://www.53.27.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA 2331.41.55.27.7 učitelj glazbene kulture 2331.htm 18.7 učitelj matematike 2331.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 2331.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA 2331.8.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA 2331.27.27.27.42.7 učitelj povijesti 2331.27.27.7 učitelj kemije 2331.27.44.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA 2331.2008 . UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.32.7 učitelj zemljopisa 2331.31.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA 2331.6. tjelesnih.7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA 2331.54.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA 2332.51.27.7 učitelj biologije DODATAK: 2331. duševnih i društvenih vještina djeteta.7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA 2331.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA 2331.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA 2331.

f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. pjevanje. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. c) njegu djece. U toj su skupini zanimanja: 2332. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci.19. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. e) razvoj osjećaja sigurnosti. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama http://www. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. b) osiguravanje uvjeta za njegu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. odgoj. igrom i snom.htm 18.6. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. Mogu nadgledati druge suradnike. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. Poučavaju jedan ili više predmeta. spontane razgovore i dr. zadovoljstva. duševnih i društvenih vještina djeteta.nn. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.11. l) srodne poslove. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. igre uloga.2008 . prihvaćenosti. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. obrazovanje i zaštitu djece. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 175 of 823 a) planiranje. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom.8.7 učitelj predškolske djece PODVRSTA 234. a) j) nadgled ostalih suradnika.. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju.

provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. j) vođenje propisane evidencije i administracije. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 176 of 823 2340. Ti poslovi uključuju: a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dijagrama. mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. oštećenog govora. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. upoznavanje s psihosomatskim.19. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha.6. k) srodne poslove. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. l) nadgled ostalih suradnika. bilježnica. http://www. suradnju sa stručnim timom (psiholog. izradu reljefnih shema. prilagodbu udžbenika. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha.8. crteža. oštećenog sluha. priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. oštećenog vida. s poremećajem disleksije i disgrafije. praćenje napredovanja. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. smanjenih intelektualnih sposobnosti. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. individualni rad s učenikom sa sindromom MCD. grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju.htm 18.nn. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika.2008 . s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju. maketa i planova. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. normaliziranje govornog ritma i tempa.

Školski nadzornici 2359.13.8. unapređuju metode poučavanja. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci za obrazovanje istražuju.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha 2340. pripremu izvješća. promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka.nn.7 učitelj osoba s oštećenjem vida 2340.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA 2340.7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE 2340. postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.16.htm 18.16.7 LOGOPED 2340.19. Stručnjaci za obrazovanje d. nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno.7 učitelj mentalno retardiranih osoba 2340. Stručnjaci za obrazovne metode 2352.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju DODATAK: 2340.12.n.15.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama 2340.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE 2340.11.12. nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojnoobrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba 2340. http://www.14.13.14.obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno. nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima.11.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE PODVRSTA 235.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 2340. istraživanja metodike poučavanja. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2351.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 177 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2340. Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa.7 PROFESOR DEFEKTOLOG 2340.6.16.2008 .7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA 2340. razvijaju.

11.13.11.11.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima 2351. f) nadgled ostalih suradnika.7 PROFESOR SAVJETNIK 2352.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 178 of 823 2351. Ti poslovi uključuju: a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa. didaktičkom materijalu i sl.nn. e) srodne poslove.7 specijalist za obrazovne tehnologije DODATAK: 2351.11.htm 18. metodama.7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa 2351.12.2008 . b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima. metoda poučavanja.19. odnosno metode poučavanja.7 PROFESOR MENTOR 2351. odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima. http://www. U toj su skupini zanimanja: 2351.8.7 UČITELJ MENTOR 2351.7 UČITELJ SAVJETNIK 2351.11. d) pripremu stručnih materijala i izvješća. metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima. ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja. istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja. c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima. ŠKOLSKI NADZORNICI Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE Stručnjaci za obrazovne metode.

e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru. d) srodne poslove.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. i) nadgled ostalih suradnika. d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima.2008 . pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav. g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije. ponašanju. U toj su skupini zanimanja: 2359. Ti poslovi uključuju: a) izradu godišnjeg programa rada. c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada. f) planiranje.7 odgojitelj u učeničkom domu http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 179 of 823 b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja.7 andragog 2359. pisanju. c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa.7 školski defektolog 2359.7 školski nadzornik 2359.14. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi.htm 18. teškoće u učenju i drugo.6.N. programiranje.nn.7 školski pedagog 2359. poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole. U toj su skupini zanimanja: 2352.11. odgojiteljske poslove u učeničkim domovima.19. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje. h) srodne poslove.8. odgajaju i obrazuju odrasle. e) nadgled ostalih suradnika. b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole. ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima. Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.11.

9 samostalni istraživač odgojnih znanosti DODATAK: 2359. obrazovnih. stvaranje i izvođenje umjetničkih djela.nn.htm 18. informacijski i srodni stručnjaci 244. primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina. savjetovanje i obavljanje računovodstvenih http://www.6. primjenu zakona. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.11. pravo. psihologiju.22.8 istraživač odgojnih znanosti 2359.12. POSLOVNI. religijskih i ostalih spoznaja.12. teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju. ekonomiju.8. Arhivisti. razvoja jezika te filozofskih. povijest. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju. diplomirani knjižnjičari.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2359. iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima. Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 241. teorija. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti 245. Stručnjaci državne uprave PODVRSTA 241. Pravni stručnjaci 243. sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu. unapređuju i razvijaju spoznaje. Ti poslovi obično uključuju: proučavanje. izradu znanstvenih radova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ekonomskih pravnih. planiranje. društvenih. jezik. politiku. sustava i organizacija.21.2008 . Vjerski stručnjaci 247. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju. savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci 242.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 180 of 823 2359. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Poslovni. političkih.19. Umjetnici i srodni stručnjaci 246.7 SPECIJALNI UČITELJ 2359.7 UČITELJ REHABILITATOR VRSTA 24. produbljivanje. religiju.

19. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 181 of 823 poslova. g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima. stečaj i slučajevi sumnje u prevare.11. obavještavanje javnosti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova http://www. d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima. Računovodstveni stručnjaci 2412. Kadrovski stručnjaci 2419.nn. izrađuju financijska izvješća. e) pripremu financijskih izvještaja. pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja. savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa. te zakonom propisanih tijela. Stručnjaci u poslovanju d. savjetovanje o principima ekonomije kućanstva. 2411. savjetuju o računovodstvenim pitanjima.6. obavljanje poslova kao što je marketing. dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2411.htm 18. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika. U toj su skupini zanimanja: 2411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dioničara. h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost. poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije. kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija. l) nadgled ostalih suradnika.n. j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama. primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke. f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva. b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva. c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja. pripremu poreznih prijava. k) srodne poslove. reklamiranje.2008 .

7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA http://www.23.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE 2411.31.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA 2411.13.7 financijski analitičar 2411.nn.14.7 rukovoditelj računovodstva i financija 2411.14.22.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 182 of 823 2411.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.13.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.6.19.htm 18.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.22.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2411.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR 2411.22.22.7 rukovoditelj financijskih poslova 2411.21.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR 2411.13.7 ŠEF RAČUNOVODSTVA 2411.7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA 2411.7 porezni savjetnik 2411.7 ovlašteni revizor 2411.14.14.23.12.7 procjenitelj boniteta DODATAK: 2411.13.23.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2411.13.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE 2411.14.23.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK 2411.8.22.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA 2411.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE 2411.14.7 interni revizor 2411.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA 2411.13.22.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE 2411.

daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja.23.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR http://www.19.7 organizator obrazovanja odraslih 2412.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 savjetnik za zapošljavanje 2412. g) nadgled ostalih suradnika. odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike.11.15. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika.7 INTERNI REVIZOR BANKE 2412.6.11.7 voditelj kadrovskih poslova 2412.11. e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja. izboru zanimanja. profesionalnog razvoja. c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima. stručnom osposobljavanju.13. istraživanju radne snage te planiranju.12. uključujući intervju s radnicima.7 savjetnik za obranu DODATAK: 2412. poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka.11.21.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE 2412.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 183 of 823 2411. U toj su skupini zanimanja: 2412. KADROVSKI STRUČNJACI Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika. analize zanimanja i profesionalne orijentacije. profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji.7 KADROVSKI SAVJETNIK 2412.htm 18. d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji. b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima. f) srodne poslove.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA 2412.14. napredovanju.11.8.7 analitičar zanimanja 2412. stručnom osposobljavanju. posredovanju pri zapošljavanju.nn.7 savjetnik za profesionalno informiranje 2412.

Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje. b) komercijalne poslove. c) planiranje.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2419.15.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA 2419. pomaganje u pripremi zahtjeva. e) nadziranje ponude.7 diplomirani komercijalist 2419.6.8. odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 184 of 823 2412. h) proučavanje. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova. f) savjetovanje o izumima. marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke.htm 18. g) proučavanje i savjetovanje o financijskim. j) nadgled ostalih suradnika. i) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima. trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca. savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija. savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga. ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma. d) proučavanje. U toj su skupini zanimanja: 2419.11. tumačenje. organizacijskim. kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda.19.N.7 organizator poslovnih priredaba http://www. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241.14. reklamiranja.13.2008 .nn. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419. informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji.15. zakonskim.12.7 voditelj nabave i prodaje 2419. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.

51.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU 2419.htm 18.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE 2419.14.14.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE 2419.12.7 savjetnik za nekretnine 2419.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA 2419.7 ŠEF VELEPRODAJE 2419.7 analitičar istraživanja tržišta 2419.31.11.14.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA 2419.73.14.11.19.7 nadzornik tržišta kapitala 2419.7 organizator rada 2419.12.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2419.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 185 of 823 2419.14.14.11.nn.6.41.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA http://www.2008 .7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT 2419.7 savjetnik za ekonomiku kućanstva DODATAK: 2419.11. IZVOZA.72.7 oglašivač 2419.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.8.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2419.14.7 ŠEF MALOPRODAJE 2419.11.7 savjetnik za poduzetništvo 2419.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA. KONSIGNACIJE 2419.7 savjetnik za promotivne metode 2419.13.7 glasnogovornik 2419.74.61.7 savjetnik za patente 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.7 nadzornik novčanoga tržišta 2419.21.71.32.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK 2419.

optužnice i presude). izjave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.15.15.41. predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu. Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva. http://www. zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta. PRAVNI ZASTUPNICI Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike. Pravni zastupnici 2422. primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela.6. žalbi.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA 2419.51. predmetom u upravnom postupku i sl. preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice. PRAVNI STRUČNJACI Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise.8. sastavljanje isprava (ugovora. zastupaju ih pred sudom.41.7 PROPAGANDIST 2419.7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE 2419. izrađuju pravne dokumente (tužbe.72. vrstom kaznenog djela ili prekršaja. oporuka. predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave. vode sudske postupke. ugovore. Suci 2429. upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 186 of 823 2419. savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta. Pravni stručnjaci 2421. žalbe.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 2419. izjava). sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2419.htm 18.. predstavke.41. gone počinitelje i provode istragu.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI 2419.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET 2419.2008 .7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA 2419. isprave.15.nn. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora. sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA 2419. U toj su podvrsti skupine: 2421.41.19. Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU PODVRSTA 242.

21.19.21.8.2008 . g) nadgled ostalih suradnika.7 pravni zastupnik DODATAK: 2421. stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku.).11.7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK 2421.7 državni pravobranitelj 2421. Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421. U toj su skupini zanimanja: 2421. prirodnih bogatstava.7 ADVOKAT 2421.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 187 of 823 Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima. mišljenja.31.htm 18. nekretnina.31.7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE 2421. žalbe. zastupanje i obranu klijenata.7 odvjetnik 2421.7 državni odvjetnik 2421.31.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421. vođenje istrage.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) zastupanje županije u imovinskim predmetima.6. c) otkrivanje kaznenih djela. propisa i sudske prakse. podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom.11. e) izradu pravnih sastavaka (tužbe. naputci i sl. optužnice.21. daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.41. davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. b) savjetovanje.11. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje zakona.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE http://www. upravnim i drugim javnim tijelima. f) srodne poslove.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.21. u različitim pravnim poslovima. daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine.nn.21.

rukovođenje raspravom.13. izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude. g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 188 of 823 2422. a sude kao sudac (pojedinac).21.nn. o pravima i obvezama Republike.htm 18. rješavaju sporove o osobnim odnosima građana. e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda . SUCI U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona. sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke. ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti.7 sudac Visokog prekršajnog suda 2422.11.7 predsjednik prekršajnog suda 2422.7 sudac Vrhovnog suda 2422.51. imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno. Ti poslovi uključuju: a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu.7 sudac Upravnog suda 2422.7 predsjednik trgovačkog suda 2422. trgovačke. U toj su skupini zanimanja: 2422.6.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . radne. b) upoznavanje sa spisima.19. c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta.7 sudac županijskog suda http://www.31.8.61. u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda.7 sudac Visokog trgovačkog suda 2422. jedinica lokalne samouprave i uprave.12. d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage.14.71. štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona.7 sudac Ustavnog suda 2422. Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina.7 predsjednik županijskog suda 2422.7 predsjednik općinskog suda 2422. f) prijem stranaka. izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela.

2008 . osim zastupanja ili obrane na sudu.74. osim izvođenja nastave.73.71.htm 18.7 sudac trgovačkog suda 2422. f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.72. ovjera potpisa i čuvanje dokumenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 189 of 823 2422.21. U toj su skupini zanimanja: 2429. ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima.11. c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika. e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove. d) sastavljanje različitih pravnih spisa.7 voditelj pravnih poslova 2429. ustanovama i ostalim institucijama. osim izvođenja nastave.7 voditelj protokola 2429. h) nadgled ostalih suradnika.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom.19.7 javni bilježnik 2429. PRAVNI STRUČNJACI U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti.72. g) srodne poslove.7 SUDAC ISTRAŽITELJ 2422.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika 2429.7 sudac općinskog suda 2422.7 voditelj općih poslova 2429.7 sudac prekršajnog suda DODATAK: 2422.8.41.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA 2429.6.nn.61. obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti. b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave. društvima.7 diplomirani pravnik 2429.31.71. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje općim poslovima društva.8 istraživač pravnih znanosti http://www.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 samostalni istraživač pravnih znanosti DODATAK: 2429.11. TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 2429.11.11.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2429.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE.11.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.21.7 TAJNIK STUDIJA http://www.2008 .7 PRAVNI SAVJETNIK 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE.11.11.11.72.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 190 of 823 2429.11.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE 2429.21.6.htm 18.7 TAJNIK PODUZEĆA 2429.21.STUPNJA 2429.11.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU 2429.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 2429. ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE 2429.8.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.11.11.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO 2429.11.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.nn.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II.19.11.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE 2429.11.11.

knjižnica.41.41. izradu.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 191 of 823 2429. ARHIVISTI.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA PODVRSTA 243.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK 2429.61.19. kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2429. oblikovanje. muzejima.61. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE 2429. oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA 2429.7 PRAVNI REFERENT 2429.61.61.htm 18.7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA 2429.21.61.7 NOTAR 2429.41. http://www.41.41. diplomirani knjižnjičari.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA 2429.7 MLAĐI PRISTAV I. muzeja. umjetničkih galerija i sličnih ustanova.7 PRAVNI SURADNIK 2429.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE 2429.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL 2429. procjenjivanje.41.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429. unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA 2429.31.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA 2429.7 PRISTAV I. komuniciranje.51.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA 2429.nn. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje. unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.41. organiziranje zbirki i izložbi u arhivima.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA 2429. DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI.31.2008 . izradu studija i izvješća. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Arhivisti.6.8.7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE 2429. informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva. umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama.61. primjenu i upravljanje informacijama.41. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.

8. Arhivisti i muzejski stručnjaci 2432.7 kustos 2431. b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala. kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju. U toj su skupini zanimanja: 2431. vodiča. organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe. građa od povijesnog. g) srodne poslove.21. procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja. razvitak.7 KUSTOS MUZEJA http://www. f) izradu studija i izvješća.21. e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi. arhivima. inventura.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.11. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.7 arhivist 2431. umjetničkim galerijama. razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke. raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja. umjetničkim galerijama i arhivima.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 2431. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci 2431. kulturne. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.19.2008 . h) nadgled ostalih suradnika.7 muzejski pedagog DODATAK: 2431. prikupljaju.nn. d) organiziranje.htm 18. fotografija.6. procjenu. mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima. c) istraživanje podrijetla.7 MUZEJSKI SAVJETNIK 2431.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 192 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 2431. zvučnih snimaka i filmova.11.21. znanstvene i povijesne važnosti u muzejima. određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem.

obrađuju. f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga.21. c) organiziranje.12.8 istraživač knjižničar 2432.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI 2431.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE 2431. istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje.21. i) nadgled ostalih suradnika.22. prijenosu i korištenju.19.11.8 informacijski istraživač http://www.nn. organizaciji.21.23. pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju. audiovizuelne i elektroničke građe.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 193 of 823 2431.13. analizu.7 diplomirani knjižničar 2432. razvijanje i čuvanje zbirki knjiga. U toj su skupini zanimanja: 2432. g) izradu studija i izvješća. d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom. organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku. audiovizuelne i elektroničke građe. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju. b) odabir i preporučivanje nabave knjiga.7 VIŠI KUSTOS 2432. h) srodne poslove. kataloško-bibliografsko opisivanje. serijskih publikacija i ostale tiskane.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. procjenu i izbor informacija.6.7 informacijski stručnjak 2432. e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža.8.9 samostalni istraživač knjižničar 2432. stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju. serijskih publikacija i ostale tiskane.7 dokumentalist 2432.2008 . klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe.

21.2008 . pružanje socijalnih usluga.11. izradu studija i izvješća.21.7 BIBLIOGRAF 2432.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR 2432.13.11.22. Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE 2432.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK 2432.12.22.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 2432.11. ekonomije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 194 of 823 2432.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE 2432.nn.11. prevođenje i interpretaciju. istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste. političke i socijalne probleme. filologije. http://www.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE PODVRSTA 244.7 FONODOKUMENTATOR 2432.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.htm 18. povijesti.7 FOTOTEKAR 2432. teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije. unapređuju i razvijaju spoznaje.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST 2432. politike. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432. sociologije.22.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR 2432.6.21.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2432.11. antropologije.19.24.8 VIŠI KNJIŽNIČAR 2432.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE 2432.11.11.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR 2432.8. proučavanje podrijetla i razvoja jezika.9 samostalni informacijski istraživač DODATAK: 2432. psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici. proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina.22.

11.7 diplomirani agroekonomist http://www.13.19. produktivnosti i potrošnje. f) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441. sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova.7 diplomirani ekonomist za financije 2441. analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda.16.2008 . politolozi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje. marketinških metoda. zapošljavanja.8.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. dohotka. Diplomirani ekonomisti 2442.15. Diplomirani psiholozi 2446. Diplomirani filozofi. povjesničari 2444. antropolozi i srodna zanimanja 2443. teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba. d) pripremu studija i izvješća. Diplomirani socijalni radnici 2441. Diplomirani sociolozi.12. monetarne i fiskalne politike te politike cijena.6.htm 18.7 diplomirani ekonomist za marketing 2441. DIPLOMIRANI EKONOMISTI Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja. usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema. c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441. U toj su skupini zanimanja: 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 195 of 823 Zanimanja su te podvrste u skupinama: 2441. Diplomirani filolozi i prevoditelji 2445. e) srodne poslove.14. domaćih i međunarodnih tržišnih trendova. b) prikupljanje.nn.

7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.37.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.36.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.42.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje 2441.nn.htm 18.8 istraživač ekonomskih znanosti 2441.11.31.7 stručnjak u poslovima osiguranja 2441.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 2441.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama 2441.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti 2441.6.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA 2441.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA 2441.2008 .19.7 diplomirani ekonomist DODATAK: 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.34.7 MARKETAR BANKE 2441.61.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE 2441.11.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA http://www.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 voditelj bankarskih poslova 2441.11.35.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 2441.11.38.11.7 investicijski savjetnik 2441.41.12.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA 2441.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja 2441.33.51.21.52.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 196 of 823 2441.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.7 voditelj poslova u osiguranju 2441.

33.15.32.nn.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE 2441.7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR 2441.31.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 197 of 823 2441.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.2008 .7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE 2441.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.21.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA 2441.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.htm 18.31.7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE 2441.7 PROČELNIK CARINARNICE 2441.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA 2441.7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE 2441.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2441.31.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.15.31.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ 2441.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE 2441.32.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE 2441.19.32.8.32.21.31.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE 2441.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA 2441.15.6.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV http://www.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.21.32.15.21.15.7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA 2441.

7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE 2441.42.6.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.61.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA 2441.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA 2441.61.35.nn.38.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA 2441.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.41.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA 2441. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE 2441.36.37. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN 2441.42.2008 .7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA 2441.38.34.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA 2441.19.61.7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 2441.34.61.34.42.41.7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA 2441.36.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO http://www.34.36.38.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM 2441.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA 2441.8.41.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA 2441.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU 2441.35.7 PRISTAV I.38.61.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 198 of 823 2441.7 PRISTAV I.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.33.7 TEHNOLOG RADA BANKE 2441.42.

U toj su skupini zanimanja: 2442.61.7 diplomirani kroatolog 2442.8.8 istraživač antropolog 2442. c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe. g) izradu studija i izvješća.7 diplomirani arheolog http://www. oružje i skulpture.19.9 samostalni istraživač antropolog 2442. podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti.12. h) srodne poslove. organizaciju i međuovisnosti društava. razvoja.15. hramovi. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke.8 istraživač sociolog 2442.7 diplomirani sociolog 2442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 199 of 823 2441.2008 . lončarija. socijalne obrasce.9 samostalni istraživač sociolog 2442. i) nadgled ostalih suradnika. e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada.7 EKONOMSKI SAVJETNIK 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta.18. antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva.14. oruđe.7 EKONOMETRIČAR 2442. ustrojstva. b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija. socijalnim i kulturnim aktivnostima.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje podrijetla.16.7 diplomirani antropolog 2442. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA Diplomirani sociolozi.61.17. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI.11.13.nn. d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim.6.

20.7 SOCIJALNI PEDAGOG 2443.23.21.32.9 samostalni istraživač arheolog 2442.29. poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora. POVJESNIČARI Diplomirani filozofi.7 diplomirani penolog DODATAK: 2442.nn.27. iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija. uglavnom pomoću rasuđivanja.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2442.8 istraživač etnolog 2442.6.9 samostalni istraživač komunikolog 2442.htm 18.7 diplomirani kriminalist 2442.9 samostalni istraživač etnolog 2442. d) istraživanja političke filozofije.32. počela i smisla svijeta. socijalnog ili političkog).27. poput arheoloških i antropoloških nalaza.7 diplomirani geograf 2442.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POLITOLOZI. metafizike i etike.8 istraživač komunikolog 2442. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka. države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr.24.7 diplomirani komunikolog 2442.8. b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora.19. provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja. c) izdvajanje važne građe.22. uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta. institucija i http://www.2008 .8 istraživač geograf 2442. ekonomskog. ljudske djelatnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 200 of 823 2442. povjesničari i srodni stručnjaci rade. na području epistemologije. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka. DIPLOMIRANI FILOZOFI.25.28.9 samostalni istraživač geograf 2442.19.7 diplomirani etnolog 2442. prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava. Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja.31.26.8 istraživač arheolog 2442. politolozi.

9 samostalni istraživač umjetnosti 2444. c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika.11. f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade.17.7 diplomirani povjesničar 2443.2008 .9 samostalni istraživač politologije 2443.9 samostalni istraživač povijesti 2443.9 samostalni istraživač filozofije 2443.16. traganje za podrijetlom i razvojem riječi.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2443.nn. prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo.7 diplomirani politolog 2443. e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora. g) izradu studija i izvješća. razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi.22. h) srodne poslove.8 istraživač politologije 2443.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 201 of 823 ponašanja. i) nadgled ostalih suradnika.14.15.8 istraživač umjetnosti 2443. političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba. b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava.19. jesu li pravni. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI Diplomirani filolozi.13.19. http://www.7 diplomirani filozof 2443.htm 18.8 istraživač povijesti 2443.18. gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata.8 istraživač filozofije 2443. izvornih i modernih jezičnih skupina. U toj su skupini zanimanja: 2443.8. rječnika i sličnih priručnika.12. gramatike.21.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje odnosa između starih. uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama.

19.14.21.15.7 leksikograf 2444.nn.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SUDSKI TUMAČ 2444.18.7 SIMULTANI PREVODITELJ 2444.7 diplomirani filolog 2444. g) srodne poslove. h) nadgled ostalih suradnika.8 istraživač filolog 2444.12.12.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ http://www.20.7 prevoditelj 2444.7 diplomirani hungarolog 2444.7 diplomirani književni komparatist 2444.7 slavist 2444.13.2008 .6.7 TUMAČ 2444.16.8.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ 2444. posebno na konferencijama.9 samostalni istraživač filolog DODATAK: 2444.17. sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika.7 diplomirani indolog 2444. d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda. f) izradu studija i izvješća.7 lektor hrvatskoga jezika 2444. e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 202 of 823 tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće.19.htm 18.12.7 diplomirani fonetičar 2444.12.7 diplomirani turkolog 2444.12. U toj su skupini zanimanja: 2444.11.22.

b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika.8.7 športski psiholog 2445.19.2008 .20. šport i različita druga područja ljudske djelatnosti.6.7 VIŠI PREVODITELJ 2444.16.7 klinički psiholog 2445. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 203 of 823 2444. profesionalna orijentacija.14. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića. njihovu primjenu. Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada.7 OPĆI LINGVIST 2444. prvenstveno ljudi. tumačenje i vrednovanje).12.20.7 SEMANTIČAR 2445. zapošljavanje.htm 18. c) savjetovanje. odgoj (i preodgoj) i obrazovanje.8 istraživač psiholog 2445. d) srodne poslove.11.9 samostalni istraživač psiholog DODATAK: 2445.7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ 2444. zdravstvo. Ti poslovi uključuju: a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena. komunikacija i tržište.21. prevencijske i terapeutske postupke. socijalni rad.7 psiholog 2445.7 školski psiholog 2445. e) nadgled ostalih suradnika. razvoja i mogućnosti utjecaja na njih.7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG http://www.nn.7 psiholog rada 2445. U toj skupini su zanimanja: 2445. selekcija i rehabilitacija.7 psiholog forenzičar 2445.15.12.22. obrana (vojska). njihovog nastanka. promet (kao poseban oblik rada).11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.13.

19.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446. e) planiranje. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. k) nadgled ostalih suradnika.12.16.7 savjetnik socijalne skrbi 2446.6.8.15. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima. unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi.htm 18. ocjenjivanje.14.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. U toj skupini su zanimanja: 2446. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih. h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 204 of 823 2446.2008 .13. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.nn. i) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.11.17. b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446. j) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima.7 diplomirani socijalni radnik DODATAK: http://www. c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema.

dramska. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI Umjetnici.6. skladanje glazbe.12.2008 . znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446. restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela. prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela. slikanje i izradu karikatura. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2451.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446. glazbena i ostala umjetnička djela.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.16. c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim. književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti. plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje.8. Plesači i koreografi 2455. filmskog.12. skladatelji i srodna zanimanja 2454.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2446. Akademski slikari. glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama. Glumci i redatelji 2451. Akademski glazbenici. izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela. koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama.19. pjevači.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 205 of 823 2446. http://www.nn.htm 18. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA Književnici. ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja. novinari i srodna zanimanja 2452. oblikovanje skulptura.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Književnici. KNJIŽEVNICI.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 245.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI 2446.17. b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog. novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje. kipari i srodna zanimanja 2453. reportaže i komentare. d) prikupljanje. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku.15. radijskog i televizijskog programa.

22. uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala. f) pisanje uvodnika.11.11.11.13.12. l) nadgled ostalih suradnika.7 korektor u izdavaštvu 2451.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA 2451.23. davanje sugestija o tome.11.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA 2451. uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju. televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja.7 dramaturg 2451.8. odabir. h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga.7 tehnički pisac 2451. priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici.21.7 recenzent 2451.7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA http://www.7 pisac reklamnih poruka 2451.htm 18.31.7 urednik 2451.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 206 of 823 e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama. sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku. na radiju.6.25.24.2008 .26.7 moderator DODATAK: 2451.7 scenarist 2451.7 književnik 2451. i) odabir.11.7 ZAMJENIK UREDNIKA 2451.7 novinar 2451.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige. j) oblikovanje i pisanje brošura. U toj su skupini zanimanja: 2451.19.nn. priručnika i sličnih tehničkih publikacija. k) srodne poslove.7 POMOĆNIK UREDNIKA 2451. redigiranje.

d) izradu karikatura o osobama ili događajima.12.7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU 2451.11.11.31. drvu i drugim materijalima.21.7 FILMOLOG 2451.11.2008 .7 KRITIČAR 2451.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA 2451.7 REPORTER 2451. crtanjem karikatura i srodnim tehnikama.7 PISAC 2451.7 GLAVNI UREDNIK 2451. reklame i slične namjene.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom. Ti poslovi uključuju: a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva.12.7 DOPISNIK 2451. http://www. kredom.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST 2451. SEMINARA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 207 of 823 2451. časopise. AKADEMSKI SLIKARI.7 PJESNIK 2451.12. c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama.12.12. e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige.11.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA 2451. tintom.8.7 DRAMSKI PISAC 2451.11.7 KOMENTATOR 2451. kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura.11.7 VODITELJ SIMPOZIJA.7 REDAKTOR 2451. gline i kovina. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA Akademski slikari.11. uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama. TRIBINE 2452.7 LIKOVNI UREDNIK 2451.6.21.7 GLAZBENI UREDNIK 2451.htm 18.19.12. crtanjem. slikanjem.nn.21. kamena.

7 kipar naivac 2452.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 208 of 823 f) restauriranje oštećenih. U toj su skupini zanimanja: 2452. zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta.7 akademski kipar 2452.14.11.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA http://www.18.13.19.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK 2452.17. i) nadgled ostalih suradnika.15.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2452.7 akademski grafičar 2452.22.31.8.7 slikar crtanog filma 2452.7 karikaturist 2452.nn.17.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2452.2008 .6.7 tapiserist 2452.20.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 FILMSKI SCENOGRAF 2452.7 akademski slikar 2452.7 akademski keramičar 2452.18.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova 2452. h) srodne poslove.htm 18.21.7 SLIKAR MASKE 2452.31.7 slikar naivac 2452. g) slikanje minijatura.7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA 2452.18.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR 2452.17.7 scenograf 2452.7 ASISTENT SCENOGRAFA 2452.19.7 konzervator i restaurator DODATAK: 2452.19.16.31.

7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA 2452. glazbala ili prilike.14.31. AKADEMSKI GLAZBENICI. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje skladbi. b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine.7 akademski kontrabasist http://www.7 akademski violinist 2453. c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine. g) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove.20.7 akademski violist 2453.15.18.12. skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju.7 akademski dirigent 2453. pjevači.nn.2008 .7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski skladatelj 2453. d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 209 of 823 2452.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA 2452.7 akademski muzikolog 2453.31. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA Akademski glazbenici.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA 2452. e) pjevanje solističko ili u zboru.16.6.7 akademski orguljaš 2453.19.7 akademski violončelist 2453.19.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE 2452.7 akademski klavirist 2453.7 akademski harfist 2453. U toj su skupini zanimanja: 2453.31.8.17.htm 18.31.13. PJEVAČI.11.

7 akademski fagotist 2453.19.44.7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA 2453.31.7 mezzosopran solist 2453.43.8.48.30.35.7 bas solist 2453.45.47.7 akademski trombonist 2453.7 tenor solist 2453.7 akademski trubljač 2453.7 alt solist 2453.7 akademski rogist 2453.41.7 akademski udaraljkaš 2453.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA http://www.7 sopran solist 2453.nn.34.24.7 akademski oboist 2453.23.7 akademski gitarist 2453.7 akademski instrumentalist 2453.7 inspicijent opere DODATAK: 2453.htm 18.49.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 210 of 823 2453.29.32.27.7 akademski klarinetist 2453.6.28.7 korepetitor 2453.7 akademski solopjevač 2453.7 redatelj operne predstave 2453.7 akademski flautist 2453.21.7 bariton solist 2453.2008 .7 akademski folklorni glazbenik 2453.25.42.11.11.7 akademski saksofonist 2453.7 akademski crkveni glazbenik 2453.22.7 akademski tubist 2453.46.

nn.7 KONCERTNI MAJSTOR 2453.8.htm 18.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2453.19.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2453. b) plesanje solističko.7 DIRIGENT ORKESTRA 2453.11. c) srodne poslove.12. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču.13.7 folklorni plesač i pjevač 2454. temu.11.47.12.27.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA 2453.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA 2454.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 211 of 823 2453.35.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.7 ETNOMUZIKOLOG 2453. d) nadgled ostalih suradnika.7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA 2453. PLESAČI I KOREOGRAFI Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove. misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka.14. s partnerom ili u plesnoj skupini.7 KOMPOZITOR 2453.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2453.7 plesač klasičnog baleta 2454.13.7 PRVAK BALETA http://www.6. pokreta i gesta.17.11.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.12. U toj su skupini zanimanja: 2454.12.17.2008 .7 koreograf DODATAK: 2454.7 plesač suvremenog plesa 2454.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.

7 NACIONALNI PRVAK DRAME 2455.7 GLUMAC I PJEVAČ http://www. izgled scene.7 BALERINA 2454.nn. redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima.14.7 glumac 2455.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.12. e) nadgled ostalih suradnika. GLUMCI I REDATELJI Filmski.7 PLESAČ FOLKLORA 2454. televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama.14.11. televiziji. kazališni i drugi glumci.11.7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA 2455.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA 2454.11.11.19.8.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA 2454.7 MAJSTOR GLUMIŠTA 2455. zvučne i svjetlosne efekte. uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA 2455. b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja.11. radiju i na filmu. c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 212 of 823 2454. radiju ili na filmu.11.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA 2454.7 FILMSKI GLUMAC 2455.7 BALETNI MAJSTOR 2454. d) srodne poslove.11. U toj su skupini zanimanja: 2455.11. televiziji.7 redatelj DODATAK: 2455.14. Ti poslovi uključuju: a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici.2008 .6.11.11. davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu.

njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija.12. otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ 2455.7 GLUMAC-LUTKAR 2455. prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije. pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada.htm 18. vjerske prakse i vjerovanja.12.19. Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. obreda i vjerskih svečanosti. f) propovijedanje i širenje vjerskih istina.12. provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere. b) očuvanje vjerskih istina. d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima.2008 . vršitelji vjerskih obreda.12. vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede. pripravu vjerskih pouka i propovijedi.7 FILMSKI REDATELJ 2455.7 KAZALIŠNI REDATELJ 2455. štite i promiču svete tradicije.8. svete tradicije i vjerskih običaja. Vjerski stručnjaci 2460. održavanje vjerskih službi.7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA 2455.12.7 ASISTENT REŽIJE PODVRSTA 246.7 REDATELJ RADIJA 2455.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku.12. euharistije (molitve) i propovijedi. Ti poslovi uključuju: a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku.nn. Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini: 2460. e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 213 of 823 2455.11. predvode vjerske čine stvoriteljskih. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika. njegovanje svetih tradicija. c) predvođenje vjerskih službi. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi. preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije. http://www.

7 POMOĆNI BISKUP 2460.12.7 predstojnik ureda biskupske konferencije 2460.8.18.7 episkop 2460.nn.7 PATRIJARH 2460.7 diplomirani teolog 2460.11.21.htm 18.20.14.7 MUFTIJA http://www.7 MITROPOLIT 2460.22.12. h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima. U toj su skupini zanimanja: 2460.13.17.6.7 svećenik 2460.7 imam 2460.15.12. i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.7 poglavar redovničke zajednice 2460.11.7 ARHIJEREJ 2460.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 rabin 2460.7 biskup 2460.7 redovnik 2460.12.11.7 kantor 2460.19.7 EPARH 2460.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 214 of 823 g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi.7 ARHIEPISKOP 2460.7 pastor 2460.23.7 KARDINAL 2460.7 propovjednik DODATAK: 2460.19.12.13.11.7 kateheta župnog vjeronauka 2460.2008 .7 NADBISKUP 2460.

7 REDOVNIK SVEĆENIK 2460.14. Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave.14.7 TAJNIK NADBISKUPIJE 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.13. Podvrsta sadrži skupine zanimanja: 2471.7 KAPELAN 2460. koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2.7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE 2460.16.7 KANCELAR NADBISKUPIJE 2460.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 215 of 823 2460.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2460.6.14.nn.7 REDOVNIK.15.7 ŽUPNIK 2460. http://www. BRAT LAIK 2460.16.19. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2.državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima. Stručnjaci i znanstvenici.7 GENERALNI VIKAR 2460.16. Za specifična upravna zanimanja.7 GLAVNI IMAM 2460.2008 .19.htm 18.7 PREDMOLITELJ PODVRSTA 247.8.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE 2460. Inspektori državne uprave 2471.14. formirana je podvrsta 247.14.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE 2460. određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima).22. Stručnjaci državne uprave.14. Stručnjaci državne uprave 2472.7 NADBISKUPSKI VIKAR 2460. Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka . STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2.

6.11. e) izradbu propisanih javnih isprava.11.7 diplomirani upravni pravnik DODATAK: 2471. odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda. 2472.7 PRISTAV I.11.11. d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave. Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte. udruge građana.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR 2471.11.7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE 2471.nn. upravni postupak.11. U toj su skupini zanimanja: 2471. c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa.11.7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P.91.91. popise birača.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.N. skupina 2471). VRSTE ZVANJA P. http://www.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK 2471.19. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom.7 savjetnik državne uprave 2471.7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE 2471. uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima. f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika.11. ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora. Ti poslovi uključuju: a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK 2471. b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka.8.N. nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak.11. u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave. 2471.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 216 of 823 Poslovi se odnose na osobna stanja građana.7 UPRAVNI SAVJETNIK 2471.2008 .7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE 2471.

6.7 inspektor postrojenja pod tlakom 2472.15.09.7 porezni inspektor 2472. h) sastavljanje zapisnika o pregledu.7 lovni inspektor 2472.13.02.03.18.7 inspektor parnih kotlova 2472.14.7 inspektor rada 2472. e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku.01.htm 18.7 inspektor financijske policije 2472.7 državni revizor 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.7 inspektor cestovnog prometa 2472.7 elektroenergetski inspektor 2472. U toj su skupini zanimanja: 2472. d) saslušanje osoba u upravnom postupku.7 devizni inspektor 2472.19.10.08.16.11. predmeta.7 prosvjetni inspektor 2472.17.nn. b) pregled poslovnih spisa. c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta.7 građevinski inspektor 2472.04.7 državni inspektor za poštu 2472. f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela.05.7 carinski inspektor 2472. roba i drugih stvari kod nadziranih osoba. utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.06.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 217 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pregled zgrada i poslovnih prostorija. g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten.7 poljoprivredni inspektor 2472.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo http://www.12.2008 .7 državni inspektor za telekomunikacije 2472.

40.7 šumski inspektor 2472.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica 2472.7 inspektor pravosudne policije 2472.20.8.33.7 rudarski inspektor 2472.32.28.23.34.htm 18.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo 2472.37.7 inspektor zaštite od požara 2472. p.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 veterinarski inspektor 2472.26.7 tržišni inspektor 2472.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina 2472.30.01.7 inspektor državne uprave.25.01.01.n.7 proračunski inspektor 2472.7 inspektor zaštite bilja 2472.7 inspektor zrakoplovstva 2472.22.24.7 sanitarni inspektor 2472.31.39.nn.29.35.7 upravni inspektor 2472.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.38.7 turistički inspektor 2472.99.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 218 of 823 2472.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 2472.7 inspektor zaštite okoliša 2472. DODATAK: 2472.2008 .7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem 2472.36.21.7 zdravstveni inspektor 2472.27.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora 2472.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa 2472.7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST http://www.19.7 urbanistički inspektor 2472.7 vodoprivredni inspektor 2472.6.

7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE 2472.01.26.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR 2472.03.P.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 2472.7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I. ZA UNUTARNJI NADZOR 2472.8.09. VRSTE ZVANJA 2472.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.03. P.10.09.09.09.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.14.7 INSPEKTOR I.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.24.16. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI 2472.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 2472.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR 2472.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 INSPEKTOR F.14.htm 18. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.21.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR 2472.09.14.03.03.14.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.nn.03.7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE 2472.2008 .7 NAČELNIK ODJELA F.7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2472.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE 2472.09.19.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR 2472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 219 of 823 2472.7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA http://www.09.03. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK 2472.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 MLAĐI PRISTAV I.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE 2472.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.6.03.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE 2472.14.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR 2472.28.

Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci VRSTA 31. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. INŽENJERI. obavljanje dijela vjerskih poslova.38. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju 34. Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih. biotehničkih. financijama. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. razne tehničke usluge u trgovini. informatike i građevinarstva.htm 18. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti. informatike i građevinarstva. nadzor i upravljanje optičkom. tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi.19. društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari 33. Upravljaju tehničkom opremom. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 31. tehničkih.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR 2472. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR 2472. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE ROD 3.38. Inženjeri. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. elektronskom i srodnom http://www. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti. tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 220 of 823 2472. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. poslove na umjetničkim i športskim priredbama.39. upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda. poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju.38.2008 .8.35. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije 32. državnoj upravi.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. socijalnom radu.6.nn.

procese i proizvode. meteorologije i astronomije. ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje 314. posebno u području tehničkih znanosti. Arhitektonski. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije. opremu. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije. Inženjeri i tehničari d.n. geologije. Inženjeri. 3111.nn. Tehnički ilustratori 3119. Inspekcijski stručnjaci PODVRSTA 311. tehničari i operatori 313. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora. Računalni inženjeri.htm 18. Kemijskotehnološki. fizike. cestovnom i poštanskom prometu.6.8. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari 3118. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. INŽENJERI. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri.2008 . http://www. Elektroinženjeri i elektrotehničari 3114. građevinski i geodetski inženjeri i tehničari 3113.19. ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine. upravljanje zrakoplovima i brodovima. Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa. prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari 3117. tehničari i srodna zanimanja 312. građevinarstva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 221 of 823 opremom i sustavima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. fizike. počela i operativnih metoda. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3111. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci 315. uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa. znanstvenika i srodnih stručnjaka. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 311. Inženjeri i tehničari kemije i fizike 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja. poslove u željezničkom. Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije 3115. Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari 3116.

g) nadgled ostalih suradnika. e) održavanje i popravak istraživačke opreme.4 tehničar farmaceutskih sustava 3111.26. U toj su skupini zanimanja: 3111.4 kemijski tehničar analitičkih sustava 3111. f) srodne poslove.htm 18.25. Ti poslovi uključuju: a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente.4 tehničar radioloških sustava 3111. kao i na unapređivanju industrijske.6. vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja.4 tehničar polimera 3111. ispitivanja i analize.4 tehničar oceanografije 3111. organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće.22.15.4 tehničar laboratorijske kontrole 3111.2008 .8.16.4 tehničar analize namirnica 3111. b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa.27.12.nn.29. ispitivanja i analiza.28.4 kemijski tehničar anorganskih sustava 3111.4 petrokemijski laborant 3111.13.4 kemijski tehničar organskih sustava 3111.6 kemijski inženjer analitičar 3111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 kemijski tehničar http://www.23.19.4 tehničar elektrokemijskih sustava 3111.4 petrokemijski tehničar analitičar 3111.21.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 222 of 823 geologije. geofizike. d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.4 prehrambenokemijski laborant 3111. meteorologije i astronomije. medicinske.24.11. c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama.

4 geološki tehničar 3111.19.4 meteorološki tehničar 3111.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA 3111.5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar 3111.15.26.13.15.45.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE 3111.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka 3111.6 inženjer geofizičkih istraživanja 3111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 tehničar geoelektričnih mjerenja 3111.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA 3111.6 meteorološki inženjer 3111.4 tehničar matematički 3111.41.5 tehničar obrade geofizičkih podataka 3111.5 tehničar seizmičkih mjerenja 3111.73.77.nn.4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA 3111.51.4 hidrološki tehničar 3111.75.4 astronomski tehničar 3111.44.64.13.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.71.4 tehničar fizikalni 3111.78.61.6 hidrološki inženjer 3111.62.6 inženjer naftne geologije 3111.htm 18.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE http://www.42.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta 3111.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA 3111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 223 of 823 3111.46.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.65.63.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta 3111.6.15.74.4 geofizički tehničar DODATAK: 3111.72.43.76.8.2008 .

cestograđevni materijali. vođenje održavanja građevina. projektiranje i razradu projekata. c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu.4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA 3111.htm 18.8. e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada. proizvoda i konstrukcija. beton). k) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima. katastarsku evidenciju i drugo.6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU 3111.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA 3111. građevinski dnevnik. izmjeru obavljenih radova. cestograđevni i slični materijali).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 224 of 823 UPORABE 3111.4 GEOTEHNIČAR 3112.46. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor. održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije. f) analizu cijena. snimanje. h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida. kalkulacije. g) izradu dijelova prostornog plana.43. obračun osnovice za plaće radnika.78.nn. iskolčenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. l) nadgled ostalih suradnika. http://www.2008 . certificiranjima i slično). razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove. dokumentacija o ispitivanjima. b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala.19. i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi. j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja. Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje. vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi.46. d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga. izmjeri i prijenosu projekata na teren.6. vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu. terminski planovi. ARHITEKTONSKI.

6 voditelj betonare 3112.35.39.2008 .19.4 građevinski tehničar razrađivač projekta 3112.25.15.29.13.6 građevinski inženjer 3112.8.6.36.4 tehnički crtač za arhitekturu 3112.28.6 voditelj armiračnice 3112.12.30.21.40.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 225 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3112.31.38.22.4 građevinski laborant 3112.37.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 projektant hidrogradnje 3112.11.6 arhitektonski inženjer http://www.33.16.14.6 projektant visokogradnje 3112.4 građevinski tehničar visokogradnje 3112.6 prostorni projektant 3112.27.24.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova 3112.4 građevinski tehničar niskogradnje 3112.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova 3112.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova 3112.6 prostorni planer 3112.6 inženjer voditelj gradnje prometnica 3112.4 voditelj radova niskogradnje 3112.34.4 građevinski tehničar 3112.6 voditelj asfaltirnice 3112.4 građevinski tehničar za restauratorske radove 3112.26.32.4 tehnički crtač za građevinarstvo 3112.23.htm 18.6 projektant prometnica 3112.4 voditelj radova visokogradnje 3112.6 projektant građevinskih instalacija 3112.6 inženjer voditelj radova visokogradnje 3112.

88.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU 3112.12.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA http://www.4 geodetski tehničar restitutor 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu 3112.12.2008 .6 geodetski inženjer 3112.6 geodetski inženjer za katastar vodova 3112.90.htm 18.41.4 geodetski tehničar hidrografije 3112.84.94.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU 3112.4 geodetski tehničar za katastar vodova 3112.11.96.6 voditelj rudarskog katastra 3112.8.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata 3112.87.12.13.6.nn.98.91.11.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva 3112.85.4 tehnički kartografski crtač DODATAK: 3112.97.4 tehnički geodetski crtač 3112.19.4 geodetski tehničar 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE 3112.6 kartograf 3112.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica 3112.93.92.81.86.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 226 of 823 3112.5 građevinski poslovođa 3112.89.95.4 geodetski tehničar za elaborate 3112.99.4 tehničar rudarski mjernik 3112.4 geodetski tehničar za fotogrametriju 3112.82.83.4 geodetski tehničar za katastar 3112.

35. proizvodnju.14.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 3112.4 GEOMETAR 3112.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA 3112.39.htm 18.2008 .34. b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE 3112.36.38.21. sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 3112.nn.4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.6.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE 3112.34.37.4 NADZORNIK PRUGA 3112. konstruiranje.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3112. Ti poslovi obično uključuju: a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34. sastavljanje. funkcioniranje.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112. aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava.41.34.14.22.22.5 TESARSKI POSLOVOĐA 3112.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE 3112. održavanje i popravak električnih uređaja.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA 3112.4 CESTAR GRUPOVOĐA 3112.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA 3112.22.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA 3113.98. aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova. za projektiranje.41.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 227 of 823 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU 3112.95. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i http://www.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE 3112.

instaliranjem.26.nn.14.17.4 elektrostrojarski tehničar 3113.13.22.19.28.25. g) nadgled ostalih suradnika.15.4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije 3113.8.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda 3113.6 elektrostrojarski inženjer 3113.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 228 of 823 instaliranje prema dobivenim specifikacijama.11.6 elektroenergetski inženjer 3113.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 elektrotehničar za elektromotore 3113.4 elektroenergetski tehničar 3113.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda 3113. f) srodne poslove.12.31.6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.41.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo 3113.21. U toj su skupini zanimanja: 3113. korištenjem.29.16.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo 3113.27.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije 3113.30.23. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije 3113. održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima. e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu.6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije 3113.4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.2008 .4 elektrotehničar za prijenos električne energije 3113.htm 18.6.

4 elektrotehničar za instalacije i opremu 3113.52.83.54.6 elektroinženjer za električne strojeve.4 elektrotehničar 3113.71.26.43.6.47.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU 3113.24.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva 3113.4 elektrotehničar za električne strojeve.63.14.72.5 predradnik u elektromontaži i instalacijama DODATAK: 3113.82.16.5 predradnik u elektrostrojarstvu 3113.4 elektrotehničar za plovila 3113. aparate i uređaje 3113.26.19.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA 3113.6 elektroinženjer 3113.htm 18.46.4 elektrotehničar za procesnu tehniku 3113.8.62.6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva 3113.6 elektroinženjer za procesnu tehniku 3113.42.nn.44.48.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva 3113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3113.53.16.2008 .6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove 3113.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU 3113.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 3113.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva 3113. aparate i uređaje 3113.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO 3113.51.5 predradnik u elektroenergetici 3113. TEHNOLOG http://www.4 tehnički crtač za elektrotehniku 3113.4 ELEKTROTEHNIČAR.61.81.6 elektroinženjer za plovila 3113.45.6 elektroinženjer projektant 3113.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 229 of 823 3113.

g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3114.21. mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 230 of 823 3113.82.6 konstruktor elektroničkih proizvoda 3114.4 tehničar za elektroničke proizvode 3114. održavanja i popravljanja elektroničke opreme.12. kao i za projektiranje.8.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA 3113.19.82.6.83. kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje 3114. korištenja. sastavljanje. telekomunikacijama i automatici.22.82. radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR 3114. održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava. telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE 3113. f) srodne poslove.htm 18.23. e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike. telekomunikacijskih. b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama. funkcioniranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.2008 .6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja http://www. telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje 3114. d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici. konstruiranje za proizvodnju.6 inženjer za elektroničke proizvode 3114. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih.11.nn.

32.42.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije 3114.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.77.8.75.73.48.19.4 tehničar za radio i televizijske uređaje 3114.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje 3114.74.4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje 3114.6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.71.6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje 3114.6 inženjer elektronike 3114.4 tehničar za procesnu automatiku 3114.62.49.4 tehničar elektronike 3114.4 tehničar za telekomunikacije 3114.2008 .44.35.4 tehničar za željezničke telekomunikacije 3114.htm 18.46.4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije 3114.6 inženjer za telekomunikacije 3114.81.61.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.4 tehnički crtač za elektroniku 3114.6 inženjer za procesnu automatiku 3114.4 tehničar za mehatroniku 3114.4 tehničar elektroničar za računala 3114.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje 3114.91.6.31.41.76.34.5 predradnik elektroničar http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 231 of 823 3114.33.6 inženjer elektroničar za računala 3114.45.36.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja 3114.nn.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje 3114.6 inženjer za radio i televizijske uređaje 3114.47.4 tehničar za brodske telekomunikacije 3114.82.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.72.43.

Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE 3115. te ispitivanja prototipova.htm 18. c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova.61.61. strojarske opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.48.49.71. Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila.81. b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda.5 predradnik elektroničar u montaži DODATAK: 3114.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE 3114.2008 . njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima. održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva. te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila. Ti poslovi uključuju: a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA 3114.33. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode. istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala.19. te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama. istraživanja u brodogradnji. http://www. strojarskih postrojenja. upotrebom. te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje.nn.6.61. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.35.92.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114. Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 3114.8.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE 3114.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114. plovila i brodske opreme. e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU 3114.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE 3114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 232 of 823 3114.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 233 of 823

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova; g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila 3115.02.6 konstruktor pružnih vozila 3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva 3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva 3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva 3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva 3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport 3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja 3115.09.6 konstruktor dizalica 3115.11.6 konstruktor turbina 3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora 3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike 3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje 3115.15.6 konstruktor procesne opreme 3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja 3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda 3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature 3115.21.6 konstruktor plinske mreže 3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata 3115.23.6 strojarski konstruktor 3115.31.4 konstruktor pripremaka

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 234 of 823

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova 3115.33.4 konstruktor limenih dijelova 3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija 3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike 3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa 3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila 3115.38.4 konstruktor cjevovoda 3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist 3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva 3115.42.4 konstruktor dijelova plovila 3115.43.6 konstruktor plovila 3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom 3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom 3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica 3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica 3115.51.4 tehničar za zavarivanje 3115.52.6 tehnolog za zavarivanje 3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa 3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa 3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke 3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke 3115.57.4 tehničar za gradnju plovila 3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila 3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme 3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme 3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju 3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 235 of 823

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila 3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila 3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila 3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila 3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme 3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme 3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja 3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja 3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme 3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme 3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva 3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva 3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova 3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova 3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže 3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže 3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme 3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme 3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže 3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže 3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme 3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme 3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo 3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju 3115.91.4 strojarski tehničar 3115.92.6 strojarski inženjer 3115.93.4 brodograđevni tehničar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 236 of 823

3115.94.6 brodograđevni inženjer 3115.95.5 predradnik obrade kovina 3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda 3115.97.5 predradnik brodogradilišta 3115.98.5 predradnik strojarski DODATAK: 3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA 3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU 3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU 3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE 3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE 3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU 3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM) 3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR 3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA 3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA 3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE 3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA 3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA 3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 237 of 823

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA 3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE 3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje; b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije; c) ispitivanje kakvoće; d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema; e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme; f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda; g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3116.01.4 petrokemijski tehničar 3116.02.6 petrokemijski tehnolog 3116.03.6 tehnolog prerade nafte 3116.11.4 tehničar za organske sinteze 3116.12.6 tehnolog za organske sinteze 3116.13.4 tehničar prerade polimera 3116.14.6 tehnolog prerade polimera 3116.15.4 tehničar boja i lakova

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 238 of 823

3116.16.6 tehnolog boja i lakova 3116.17.4 tehničar gumarstva 3116.18.6 tehnolog gumarstva 3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda 3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda 3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda 3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda 3116.25.4 tehničar sredstava za pranje 3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje 3116.31.4 tehničar pigmenata 3116.32.6 tehnolog pigmenata 3116.33.4 tehničar agrokemikalija 3116.34.6 tehnolog agrokemikalija 3116.41.4 tehničar zaštite od korozije 3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije 3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode 3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode 3116.45.4 tehničar celuloze 3116.46.6 tehnolog celuloze 3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala 3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala 3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda 3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda 3116.51.4 tehničar papirničarstva 3116.52.6 tehnolog papirničarstva 3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar 3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 239 of 823

3116.59.5 kemijski predradnik 3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe 3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe 3116.63.4 mljekarski tehničar 3116.64.6 mljekarski tehnolog 3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova 3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova 3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja 3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja 3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna 3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna 3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane 3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane 3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje 3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje 3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera 3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera 3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba 3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata 3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje 3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje 3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva 3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.86.4 tehničar proizvodnje piva 3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva 3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 240 of 823

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina 3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.92.4 tehničar proivodnje enzima 3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima 3116.94.4 tehničar prerade duhana 3116.95.6 tehnolog prerade duhana 3116.96.4 prehrambeni tehničar 3116.97.6 prehrambeni tehnolog 3116.99.5 prehrambeni predradnik DODATAK: 3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA 3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA 3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA 3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI 3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE 3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA 3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 241 of 823

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE 3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA 3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE 3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina; b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina; c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama; d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima; e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu; f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju; g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija; h) srodne poslove;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 242 of 823

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije 3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije 3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije 3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije 3117.05.4 tehničar proizvodnje soli 3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena 3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena 3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje 3117.09.4 rudarski tehničar 3117.10.6 rudarski inženjer 3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina 3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina 3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin 3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin 3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove 3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide 3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama 3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje 3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama 3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove 3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina 3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja 3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme 3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 243 of 823

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta 3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina 3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina 3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina 3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina 3117.42.5 tehničar za transport plina 3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 3117.44.6 inženjer za transport plina 3117.45.4 naftno rudarski tehničar 3117.46.6 naftno rudarski inženjer 3117.51.5 rudarski jamski poslovođa 3117.52.5 rudarski jamski nadzornik 3117.53.5 rudarski jamski predradnik 3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa 3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa 3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa 3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli 3117.58.5 predradnik proizvodnje soli 3117.59.5 rudarski nadzornik separacije 3117.60.5 poslovođa miniranja 3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju 3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina 3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama 3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 244 of 823

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova 3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja 3117.69.5 poslovođa transporta plina 3117.70.5 voditelj hidroloških radova 3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima 3117.81.4 tehničar za metale i legure 3117.82.6 tehnolog za metale i legure 3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika 3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika 3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika 3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika 3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala 3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala 3117.89.4 tehničar metalurgije 3117.90.6 inženjer metalurgije 3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji 3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji DODATAK: 3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR 3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA 3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 245 of 823

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA 3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR 3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI 3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI 3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA 3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI 3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija; b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda; a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; a) srodne poslove; b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3118.11.6 tehnički ilustrator 3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša. Ti poslovi uključuju: a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 246 of 823

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje; c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada; d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda; e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja; f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji; g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji; h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka; i) srodne poslove; j) nadgled drugih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3119.01.6 koordinator pripreme rada 3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje 3119.03.6 planer proizvodnje 3119.04.6 planer održavanja 3119.05.6 planer izgradnje 3119.06.4 raspoređivač rada 3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta 3119.08.4 tehnički kalkulant 3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija 3119.10.6 inženjer zaštite na radu 3119.14.6 logističar 3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša 3119.16.6 tehnolog pakiranja 3119.21.4 tehničar za građevne materijale 3119.22.6 tehnolog za građevne materijale 3119.23.4 tehničar obrade kamena

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 247 of 823

3119.24.6 tehnolog obrade kamena 3119.25.4 tehničar keramike 3119.26.6 tehnolog keramike 3119.27.4 tehničar za emajle i glazure 3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure 3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda 3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda 3119.31.4 tehničar staklarstva 3119.32.6 tehnolog staklarstva 3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća 3119.41.4 tehničar predenja 3119.42.6 inženjer predenja 3119.43.4 tehničar tkanja 3119.44.6 inženjer tkanja 3119.45.4 tehničar pletenja 3119.46.6 inženjer pletenja 3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar 3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije 3119.49.4 tekstilni tehničar 3119.50.6 tekstilni inženjer 3119.51.4 tehničar za odjeću 3119.52.6 inženjer za odjeću 3119.53.4 kožarski tehničar 3119.54.6 kožarski inženjer 3119.55.4 obućarski tehničar 3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju 3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 248 of 823

3119.61.4 drvni tehničar 3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji 3119.63.4 tapetarski tehničar 3119.71.4 grafički tehničar 3119.72.6 grafički inženjer 3119.73.4 tehničar grafički urednik 3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže 3119.81.5 predradnik za građevne materijale 3119.82.5 predradnik obrade kamena 3119.83.5 predradnik za keramiku 3119.84.5 predradnik za emajle i glazure 3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale 3119.86.5 predradnik u staklarstvu 3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća 3119.88.5 tekstilni predradnik 3119.89.5 predradnik za odjeću 3119.90.5 predradnik kožarstva 3119.91.5 predradnik obućarstva 3119.92.5 predradnik kožne galanterije 3119.93.5 drvni predradnik 3119.94.5 predradnik tapetarstva 3119.95.5 grafički predradnik 3119.96.5 autolakirerski poslovođa 3119.97.5 pismoslikarski poslovođa 3119.98.5 dimnjačarski poslovođa 3119.99.5 poslovođa čišćenja DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 249 of 823 3119.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA 3119.10. GIPS 3119.50.52.44.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA 3119.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.21.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE 3119.02.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE http://www.43.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 3119.48.53.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE 3119.4 TEKSTILNI LABORANT 3119.6.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA 3119.06.52. VAPNO.53.23.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA 3119.54.47.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA 3119.48.46.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR 3119.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU 3119.19.15.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT 3119.53.08.4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE 3119.42.51.htm 18.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.2008 .4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE 3119.6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM 3119.8.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU 3119.4 POMOĆNI PLANER 3119.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE 3119.4 TEHNIČAR ZA CEMENT.49.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE 3119.21.4 ODJEVNI TEHNIČAR 3119.4 DISPEČER RADNIH NALOGA 3119.02.nn.10.

6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU 3119.6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE 3119.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA 3119.54.62.71.71.61.54.61.4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA http://www.6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA 3119.55.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF 3119.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 250 of 823 3119.6 KOŽARSKI TEHNOLOG 3119.71.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA 3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE 3119.nn.61.61.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF 3119.4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA 3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA 3119.71.71.4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA 3119.19.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA 3119.6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU 3119.71.57.62.57.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE 3119.61.8.2008 .4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA 3119.4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME 3119.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR 3119.57.htm 18.54.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE 3119.71.71.55.54.

95.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR 3119.71.89.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 251 of 823 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME 3119.5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA 3119.5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE 3119.5 VODITELJ KEMIGRAFIJE 3119.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA 3119.71.88.73.5 VODITELJ VISOKOG TISKA 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.95.2008 .74.5 VODITELJ DUBOKOG TISKA 3119.95.72.73.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA 3119.5 VODITELJ MEKOG UVEZA 3119.htm 18.95.nn.71.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA 3119.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE 3119.95.6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA 3119.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 3119.95.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA 3119.5 VODITELJ FOTOSLOGA 3119.95.93.95.71.95.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK 3119.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA 3119.95.6 GRAFIČKI TEHNOLOG 3119.8.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA 3119.19.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE) 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE 3119.93.71.72.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA http://www.6.95.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA 3119.95.

programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Operatori na robotima 3121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. pomoćne operacije.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME 3119.95. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3121.95. pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA 3119. ustroja i baza http://www. kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške.95. vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova. Računalni inženjeri i tehničari 3122.95.htm 18.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI PODVRSTA 312.99. Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema. Računalni operatori 3123.95. projektiranju. Ti poslovi uključuju: a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI 3119. RAČUNALNI INŽENJERI. aktiviranje industrijskih robota.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA 3119. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju.95.nn. programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima. uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica.19.8.5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE 3119. organiziranje računalnih poslova. TEHNIČARI I OPERATORI Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA 3119. manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje. upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor.95.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE 3119. upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa. održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 252 of 823 3119.2008 .

uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.43. f) instaliranje. uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama.19. d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu.6 projektant informatičkih sustava 3121.31.8.nn. g) upravljanje područnim računalnim mrežama.6. e) postavljanje nove vanjske opreme. kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu.6 inženjer sustava za računalne mreže 3121. b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima. j) srodne poslove.45.6 inženjer sustava 3121. h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme.33. izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.4 tehničar za programiranje 3121. i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja.51.32.2008 . k) nadgled ostalih suradnika.41.6 programer računalnih primjena 3121. umjetne inteligencije i robotike.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 3121.htm 18.21.6 inženjer sustava za opremu 3121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 253 of 823 podataka. c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu. održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama. te algoritama.11.6 informatičar http://www.6 programer strojeva upravljanih brojčano 3121.44.6 sustavni analitičar 3121. U toj skupini su zanimanja: 3121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer sustava za osobna računala 3121.42.

sigurna i djelotvorna izvedba. inženjerskih i drugih podataka.11.33.8.31.6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA 3121. b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 254 of 823 3121. h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe. pohranu. prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.nn.6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA 3121.51. c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje. e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci.6.52. pohranu.41.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA 3121. http://www.htm 18.4 računalni tehničar DODATAK: 3121. rukuju opremom za snimanje.2008 .52.4 PROGRAMER 3121. te obrade poslovnih. prijenos i obradu digitalnih podataka. f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni. papiru ili filmu. papiru ili filmu. prema potrebama korisnika. d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora.43. j) srodne poslove.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE 3121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadziranje rada opreme.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 3121. znanstvenih. te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu. RAČUNALNI OPERATORI Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova.4 INFORMATIČKI POMOĆNIK 3122.19. g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima. k) nadgled ostalih suradnika.

11. aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta.htm 18.6.18.4 OPERATOR PLOTERA 3123.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA 3122.17.19. d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova.8.5 kontrolor pripreme i obrade podataka 3122.18. programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije.15. OPERATORI NA ROBOTIMA Operatori na robotima.2008 .14. b) aktiviranje robota.5 OPERATOR NA KONZOLI 3122.15. f) srodne poslove.5 operator sustava na računalnom sustavu 3122. Ti poslovi uključuju: a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA 3122.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 administrator obrade podataka 3122.12.13.4 organizator obrade podataka 3122. http://www.16. c) osiguravanje nesmetanog rada robota.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 255 of 823 U toj skupini su zanimanja: 3122.6 voditelj obrade podataka 3122.nn.18.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA 3122.16.15. e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta.4 računalni operator 3122.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA 3122.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR 3122.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi DODATAK: 3122.15.4 operator za pripremu obrade podataka 3122.

mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama.11. rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju.6 operator na industrijskom robotu 3123. b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije. videokamerama. audiovrpca. televiziju i video. snimaju kamerama za film. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba. videovrpca. Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje. 3131. industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama. televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.6.htm 18. nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje. nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti. Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima 3133. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3131.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.19. gramofonskih ploča. uključujući i one za snimanje slika iz zraka. kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka 3132. http://www. Operatori na medicinskim uređajima 3139. U toj su skupini zanimanja: 3123. d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti. e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. časopisima te ostalim publikacijama.12.8.n. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju. digitalnih diskova.6 operator na robotu PODVRSTA 313.2008 . snimanje kamerama za film.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 256 of 823 g) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d. nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava.

6.4 ČITAČ SVJETLA 3131.24.23.22.4 snimatelj zvuka 3131.13.23.35.2008 .4 snimatelj trika 3131.4 ASISTENT TONA http://www.21.31.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 mješač zvuka 3131.nn.htm 18.27.24.4 MIKSER SLIKE 3131.34.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 257 of 823 f) srodne poslove.4 novinski fotograf 3131.32.19.4 studijski/televizijski operator 3131.33.11.23.21.14.4 mikrofotograf 3131.12.4 studijski/radijski operator 3131.4 operator snimanja na diskete 3131.4 FOTOREPORTER 3131.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF 3131.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3131. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3131.4 mješač slike 3131.26.4 operator videosnimanja DODATAK: 3131.4 montažer slike i zvuka 3131.25.4 fotografski tehničar 3131.4 fotograf za komercijalne ilustracije 3131.12.11.4 tehničar za zvučne efekte 3131.4 operator snimanja na vrpce 3131.4 VIDEOMIKSER 3131.14.4 snimatelj slike 3131.

32.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.12.24. moru i u zraku.4 GLAZBENI ILUSTRATOR 3131. b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju. c) nadzor opreme za kinoprojekciju. e) vođenje dnevnika rada.8.24.4 operator na radioodašiljaču 3132.11. moru i zraku. U toj su skupini zanimanja: 3132. Ti poslovi obično uključuju: a) nadzor sustava za emitiranje.27. d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava.nn.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.htm 18.24.4 MIKROMAN 3131.4 operator na televizijskom odašiljaču http://www.4 ASISTENT REALIZACIJE 3131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 258 of 823 3131.4 TONMAJSTOR 3131.19. kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu.4 MONTAŽER NEGATIVA 3131. g) nadgled ostalih suradnika.27. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo.6.35.27. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme. prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe.2008 .24. satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu. f) srodne poslove.27.4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR 3132.4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE 3131.4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE 3131.

c) nadziranje rada opreme.htm 18.21.16.14.4 operator na telekomunikacijskoj opremi 3132.14.4 operator na željezničkim telekomunikacijama 3132.6 operator na audiometrijskoj opremi 3133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 259 of 823 3132.15.18.6 operator na opremi medicinske radiologije 3133.13.16. b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.6 operator na elektroencefalografskoj opremi 3133.8. d) srodne poslove.12. e) nadgled ostalih suradnika. rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici.nn.6 operator na elektrokardiografskoj opremi 3133.2008 .4 operator televizijskog prijenosa 3132.4 kinooperator DODATAK: 3132.18. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja.19. Ti poslovi uključuju: a) pripremu bolesnika.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA 3133.6 brodski radiotelegrafist 3132.4 operator radioprijenosa 3132.13.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.15.4 rentgen tehničar 3133.17.4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA 3132.4 radiotelegrafist 3132. U toj skupini su zanimanja: 3133.6 operator na opremi medicinske radiografije http://www.13.

20.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 260 of 823 3133. Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313.19.6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER 3133.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST 3139. http://www.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE 3139.18.4 operator na scenskoj rasvjeti 3139.15.17. b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene.11. d) nadgled ostalih radnika.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi 3133.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima DODATAK: 3139.6 operator na medicinskoj opremi DODATAK: 3133.6 MAJSTOR SVJETLA PODVRSTA 314.6 majstor rasvjete 3139. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom.12.17. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje). željezničkom i poštanskom prometu.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI 3133. vode operativne poslove u cestovnom.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 3133.12.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici 3133.11.nn. U toj su skupini zanimanja: 3139. organiziraju upotrebu prometnih sredstava.19.11.6 operator na opremi za dijalizu 3133.8.N. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima.2008 . c) srodne poslove.21.

Časnici palube i peljari 3143. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa 3146. Inženjeri željezničkog prometa 3147.11. rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije. g) nadgled i izobrazbu posade stroja. U toj su skupini zanimanja: 3141. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali. e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.8.2008 . maziva. b) narudžbe goriva. f) srodne poslove. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci 3144. Inženjeri poštanskog prometa 3141.19. c) nadzor nad instaliranjem.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 261 of 823 Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih. d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu.6 upravitelj stroja 3141.6.12. održavanju i popravljanju mehaničkih.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju. ČASNICI STROJA Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju.6 prvi časnik stroja http://www. Časnici stroja 3142. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3141. održavanju i popravljanju mehaničkih. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi. održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima. Kontrolori leta 3145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja 3148.nn. zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova.

6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE 3141. d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa.16.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 3141. kroz kanale. ČASNICI PALUBE I PELJARI Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 3141.6 inženjer brodske elektronike 3141.6 drugi časnik stroja 3141.41.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe 3141.14.6 POMORSKI STROJAR 3141.21.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 262 of 823 3141.21.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I.6 POMORSKI STROJAR I. KLASE 3141.2008 .6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU 3141. c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke.12.htm 18.13.31.15.15.11.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO 3142. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova.16.21. tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje.6 treći časnik stroja 3141. b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda.19.6 ASISTENT STROJA 3141.41.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VJEŽBENIK STROJA 3141.31.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 3141.16.6.41.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3141. http://www. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima). KLASE 3141.4 brodostrojar DODATAK: 3141.

htm 18.6 časnik lučke kapetanije 3142.12. j) srodne poslove.17.41.6 treći časnik palube 3142.6.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe 3142.53.6 prvi časnik palube 3142. k) nadgled i izobrazba brodske posade.6 peljar 3142.31.42. U toj su skupini zanimanja: 3142.2008 .43.11.14. f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima. g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.13.6 voditelj plovnog sastava jahti 3142.15.22.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 pomorski nautičar 3142. i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.4 nautičar unutarnje plovidbe 3142. h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.4 ribarskonautički tehničar 3142.6 vođa posade marine 3142.16.nn.4 skiper 3142.61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 263 of 823 e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika.6 zapovjednik bušaće platforme http://www.19.6 inženjer pomorske nautike 3142.6 drugi časnik palube 3142.51.52.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe 3142.8.6 zapovjednik broda 3142.

4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE 3142.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM 3142.22.64.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP 3142.6 PRISTAV II.8.62.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE 3142.41.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.6.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.64.6 BRODSKI PILOT 3142.42.64.17.19.11.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.64.15.63.16.6 časnik stabilnosti platforme 3142.htm 18.6 časnik palube na platformi 3142.4 NAUTIČKI TEHNIČAR 3142.17.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA 3142.17.4 KADET 3142. VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE 3142.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA 3142.31.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA 3142.22.41.nn.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE 3142.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET 3142.4 VJEŽBENIK PALUBE 3142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 264 of 823 3142.22.17.12.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.41.2008 .6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 vođa plovećeg radnog stroja DODATAK: 3142.22.17. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA 3143.

6 NAVIGATOR LETA 3143.14.31.11.11.6.11.31.12.6 ŠEF PILOTA 3143.6 KAPETAN ZA SIGURNOST 3143.14.6 probni pilot 3143.6 inženjer leta 3143.13. c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih.19.6 KOPILOT 3143. električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.6 TEHNIČKI PILOT 3143.21.6 INŽENJER AERONAUTIKE 3143.2008 .6 PILOT HIDROAVIONA 3143.6 probni padobranac 3143.8.11. d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih suradnika.6 pilot aviona 3143.11. U toj su skupini zanimanja: 3143.11.6 pilot helikoptera 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 265 of 823 Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA http://www.6 KAPETAN AVIONA 3143.htm 18. pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta. električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika.11.11.6 inženjer zračnog prometa DODATAK: 3143. b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja.

31.31.31.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA 3144.31.31.6 DISPEČER LETA 3143.31.htm 18. svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA 3143.31.31. b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed. http://www. radara.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA 3143.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA 3143.31.31.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.19.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA 3143. planovima leta i zračnom prometu.6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA 3143.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA 3143.6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA 3143. c) provjeru i odobravanje planova leta.31. Ti poslovi uključuju: a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA 3143. d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima. e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6.6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA 3143.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA 3143.8.31.31.6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA 3143. pogodnostima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 266 of 823 3143.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA 3143.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA 3143.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI 3143.31. KONTROLORI LETA Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija.2008 .31.31.6 STATION MANAGER 3143.

11. instaliranje. U toj su skupini zanimanja: 3144. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA 3144.2008 .6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 pomoćnik kontrolora leta 3144. g) srodne poslove.6 OPERATOR NOTAM 3144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 267 of 823 f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve. b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje. c) sudjelovanje u procjeni troškova.12.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3144.11.12.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA 3145. održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava.12. h) nadgled ostalih suradnika.12.12.11.6 kontrolor leta DODATAK: 3144.6.12.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144. funkcioniranje.12.12.12.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL 3144.6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE 3144.12.htm 18. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA 3144.nn. izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja http://www.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA 3144.12.8.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.

f) izradu plana otpreme tereta.4 RADARSKI TEHNIČAR 3146.11.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa DODATAK: 3145. i) nadgled ostalih suradnika. Vode operativne poslove u jedinicama.htm 18.12. instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem.19. http://www. d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora.6. U toj su skupini zanimanja: 3145. kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka. pratnji i reguliranju prometa vlakova. g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta.nn. vagona. b) vođenje poslova u postavnicama. Vode odvijanje prometa na željeznici. polijetanja i slijetanja. h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova. g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kolodvorima i čvorištima. čvorovima i na pruzi.4 tehničar za sigurnost zračnog prometa 3145. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče. na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe.8.11. pruge i uređaja u jedinicama. d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem. c) vođenje transportne službe u kolodvorima. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama. h) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 268 of 823 za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje.2008 . e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka. e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa.

skladišnim i prekrcajnim tvrtkama.6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila 3147.6 inženjer cestovnog prometa 3147.6 inženjer za prekrcaj http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 269 of 823 i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge. j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe.htm 18. l) nadgled ostalih suradnika.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3146. g) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3147. terminalima.2008 .11.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE 3147.19.6 inženjer željezničkog prometa DODATAK: 3146.11.12. međunarodnom.11.13.nn. b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu. h) nadgled ostalih suradnika. agencijskih i prekrcajnih poslova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) realiziranje špediterskih. k) srodne poslove. organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika. prigradskom i gradskom prijevozu. c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava. Vode operativne poslove u transportnim jedinicama.8. f) kontrolu prometa. provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu.11. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa.11.6. U toj su skupini zanimanja: 3146. špediciji. e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova.6 VAGONSKI DISPEČER 3146.

6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM 3147. REKLAMACIJA 3147.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA 3147.11.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE 3147.6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 3147.5 poslovođa prekrcaja DODATAK: 3147. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa.11.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA 3147.6.11. http://www.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 3147.22.11.11.11.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU 3147.11.5 POSLOVOĐA TRANSPORTA 3148.htm 18.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 3147.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 270 of 823 3147.6 ŠEF TRANSPORTA 3147.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT 3147.11.11.11.11.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA 3147.11.2008 .11.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 3147.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA 3147.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 3147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ŠEF PRODAJE KARATA.5 poslovođa žičare 3147.nn.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE 3147.8.22.21.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA 3147.13.11.11. INFORMACIJA.6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA 3147.11.11. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.

U toj su skupini zanimanja: 3148. praćenje njihovih izvršenja. g) nadgled ostalih suradnika. Tehnički kontrolori i ispitivači 3151. proizvodnog ili drugog društva. nadgledaju građenje i gotove objekte. zaštiti na radu. sigurnost prometa.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. protupožarnoj zaštiti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 271 of 823 b) nadzor kvalitete poštanskog prometa.nn. nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu. http://www. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika.2008 . Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima. zgrade i postrojenja. građevinskog. U toj su podvrsti skupine: 3151. Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472.11. ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala. na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača.8. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje. utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša.) ili pod njihovim nadzorom. e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja. izradu propisane dokumentacije. c) sudjelovanje u izradi planova.6 inženjer poštanskog prometa DODATAK: 3148. provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države. urbanistički uvjeti i sl.htm 18. praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena. f) srodne poslove. urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima. sigurnost proizvodnih procesa. u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta. utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača. za sigurnost na radu. da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju. te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje.6.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU PODVRSTA 315. Građevinski i protupožarni nadzornici 3152. nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju.11. zaštitu zdravlja i okoliša. zaštitu od požara i drugih opasnosti. d) normiranje rada i materijala.

U toj su skupini zanimanja: 3152. specificiranih materijala i drugih standarda.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila http://www. f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara. U toj su skupini zanimanja: 3151. kočnice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 272 of 823 Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi.nn. utvrđuju trajnost proizvoda i sl. odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu.19. b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.13. odnosno štete i opasnosti ako požar izbije.01. te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju.8. te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza. o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara.02. c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja. provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama. ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja. kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici.2008 .4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila 3152.12. d) nadgledanje industrijskih pogona.6 građevinski nadzornik 3151. njihovih dijelova i materijala. svjetla.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja 3152. hotela.6 protupožarni nadzornik 3152.htm 18. h) nadgled ostalih suradnika. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio. pridržavanja odobrenih nacrta i planova. u pravilu u ovlaštenim institucijama. Ispitivači proizvoda i materijala. na zahtjev državnih tijela.11.6. inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda. g) srodne poslove. signalizaciju.) i propisanu opremu. e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara. odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača. ispušne plinove i sl. o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3152.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 273 of 823 3152.6 ispitivač proizvoda DODATAK: 3152. zdravstvo.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA 3152. pružanje pomoći u njegovanju. počela i operativnih metoda. Medicinske sestre i primalje PODVRSTA 321. šumarstva. poljoprivredi i farmaceutskoj industriji. veterine.19. botanika. kao što su biologija. počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA VRSTA 32.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA 3152. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. šumarstvo.11. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka. Pružaju usluge u njezi. u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja.nn. Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti. veterinu. farmaciju i srodna područja.21.8. zoologija. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 321. bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu. uključujući poljoprivredu. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 3152. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . posebno u medicini. Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja 323. porodiljstvu. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja 322.21.21. teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede. porodiljstvu i medicini.11. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju. farmacije i srodnim područjima.6.htm 18.

6 preparator 3211.15. ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani.14.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije. knjižnicama. pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva.13. dijelova organa za pokuse.11.6. g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal. e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama.8. h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari 3212.4 zoološki tehničar 3211. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari 3213. d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize. izradu preparata. b) srodne poslove.6 inženjer zoologije http://www.6 inženjer botanike 3211.2008 . ispitivanja i analize. biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena.4 botanički tehničar 3211.nn.16. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije. c) nadgled ostalih suradnika. a) organiziranje održavanja istraživačke opreme. analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju.4 tehničar preparator 3211.htm 18. arhivima. poljoprivrede.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 274 of 823 3211. Poljoprivredni savjetodavci 3211. U toj su skupini zanimanja: 3211. c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu. f) pomoć u izvođenju pokusa.19.

22.6 inženjer patologije 3211.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.17.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR 3211.29.25.21.4 medicinski laboratorijski tehničar 3211.28.19.4 ekološki tehničar 3211.4 biokemijski tehničar 3211.30. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.htm 18.6 inženjer bakteriologije 3211.4 biološki tehničar 3211.12.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.30.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.21.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR 3212.18.29.26.19.6 inženjer biokemije 3211.23.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer farmakologije 3211.6.4 bakteriološki tehničar 3211.4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR 3211.4 POMOĆNIK OBDUCENTA 3211.nn.4 patološki tehničar 3211.12.11.20.2008 .6 inženjer ekologije 3211.24.6 inženjer biologije 3211.11.27.6 medicinski laboratorijski inženjer DODATAK: 3211.8.30.4 farmakološki tehničar 3211.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA 3211. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 275 of 823 3211.

11.24.19. g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme.4 tehničar zaštite bilja 3212.4 povrtlarski tehničar 3212.4 voćarski tehničar 3212. e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 vinogradarski tehničar 3212.8.4 hortikulturni tehničar 3212.13.4 ratarski tehničar 3212. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica.14. tkiva.17.nn.4 peradarski tehničar 3212.32.15. U toj su skupini zanimanja: 3212. ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani. c) izvođenje pokusa.16.6.12.21.4 čuvar šume http://www.htm 18.4 stočarski tehničar 3212. h) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 276 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za pokuse. i) nadgled ostalih suradnika.4 ribarski tehničar 3212. čistoće i klijavosti. životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse. d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju 3212. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu.18.4 vrtlarski tehničar 3212.23.4 poljoprivredni tehničar 3212. ispitivanja i analize.22. ispitivanja i analize.4 šumarski tehničar 3212.2008 .31.

5 nadzornik lovišta 3212.5 poslovođa za parkove i nasade 3212.6 inženjer vrtlarstva 3212.82.48.8.4 lovni tehničar 3212.5 poslovođa uzgoja riba i školjaka 3212.84.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 277 of 823 3212.33.24.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR 3212.71.19.5 voćarski poslovođa 3212.17.5 nadzornik uzgajališta divljači 3212.6 inženjer ratarstva 3212.6.13.21.72.5 poslovođa u šumarstvu 3212.74.44.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR 3212.32.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE 3212.46.45.5 stočarski poslovođa 3212.73.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.50.49.6 inženjer voćarstva 3212.47.5 ratarski poslovođa 3212.htm 18.5 vinogradarski poslovođa 3212.81.75.6 inženjer stočarstva 3212.83.6 inženjer povrtlarstva 3212.5 vrtlarski poslovođa 3212.nn.6 inženjer vinogradarstva 3212.4 VODITELJ HORTIKULTURE 3212.41.6 inženjer peradarstva 3212.42.4 LUGAR http://www.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 3212.2008 .6 inženjer poljoprivrede DODATAK: 3212.11.43.6 inženjer ribarstva 3212.

21. savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava. Sanitarni inženjeri i tehničari 3223. povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac PODVRSTA 322. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3222. veterine.11. Dijetetičari http://www.nn. stomatologije. počela i metoda na područjima medicine.19.8. U toj su skupini zanimanja: 3213. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. stomatološki i veterinarski rad. Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza. g) srodne poslove. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu. savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta.6. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 278 of 823 3213. e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi.2008 . farmacije i srodnih disciplina.htm 18. b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda. uključujući preventivni i kurativni medicinski. pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda. unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane. ispravljanje govora i smetnji u govoru. d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt.4 poljoprivredni tehničar savjetodavac 3213. h) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama. c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina.

2008 . DIJETETIČARI Dijetetičari istražuju. Farmaceutski tehničari 3229.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 279 of 823 3224.htm 18.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE. DERATIZACIJE 3222. d) provođenje mjera dezinfekcije. b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti.6. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline. c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka.8. http://www.12. DEZINSEKCIJE. f) srodne poslove.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR 3223. toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu. Ti poslovi uključuju: a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša.4 sanitarni tehničar 3222. Fizioterapeuti 3227. g) nadgled ostalih suradnika. Zdravstveni terapeuti 3222.6 sanitarni inženjer DODATAK: 3222. populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene. U toj su skupini zanimanja: 3222.11. Očni optičari 3225.11.19.12. Veterinarski tehničari 3228. dezinsekcije i deratizacije. Zubni tehničari 3226. e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida.nn.

U toj je skupini zanimanje: 3223. savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala. h) nadgled ostalih suradnika. U toj je skupini zanimanje: 3224. b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima. g) srodne poslove.4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU 3225.11. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća. d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe. c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima.6.19.nn. ZUBNI TEHNIČARI Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju. OČNI OPTIČARI Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće. skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima. Ti poslovi uključuju: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje.8.6 dijetetičar 3224.htm 18. d) nadgled ostalih suradnika.11.4 očni optičar DODATAK: 3224. c) srodne poslove. f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane. e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima. o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 280 of 823 b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca.11.

11.4 ZUBNI ASISTENT 3226. e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) pripremu stomatološkog materijala.4 stomatološka sestra 3225. masaže. c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu. f) nadgled ostalih suradnika.8.6. FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih. krioterapije.6 viši zubni tehničar DODATAK: 3225. Ti poslovi uključuju: a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije.htm 18.13. U toj su skupini zanimanja: 3225. e) srodne poslove. d) sudjelovanje u izradi kalupa. Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229. c) popravak proteza. ortopedskih. parafinoterapije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 281 of 823 a) izradu totalnih i djelomičnih proteza. g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje. b) izradu fiksnih i mobilnih proteza. elektroterapije). http://www.11. u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti. primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika.nn. reumatskih. internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku.19.12. d) primjenu balneoterapije. i) nadgled ostalih suradnika. h) srodne poslove. Zdravstveni terapeuti.4 zubotehničar 3225.2008 . b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji.

d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 3227. Ti poslovi uključuju: http://www. e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja.6. dijagnostičke.8.4 veterinarski tehničar 3227. h) nadgled ostalih suradnika.11.6 viši fizioterapeut DODATAK: 3226. koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara.4 fizioterapeut 3226. kada je to potrebno.12. VETERINARSKI TEHNIČARI Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne.2008 . b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima.11.19. U toj su skupini zanimanja: 3227. FARMACEUTSKI TEHNIČARI Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3228.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 282 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3226. ako je potrebno.nn. f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju.4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju DODATAK: 3227. c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja. Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje.11.12.11.htm 18. g) srodne poslove. preventivne i kurativne veterinarske poslove. posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima.

6.11.11. e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322. trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima.11. bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. U toj je skupini zanimanje: 3228. stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim.4 FARMACEUTSKI LABORANT 3229.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 283 of 823 a) izradu magistralnih pripravaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. bolesnima ili fizički hendikepiranima.nn. kontroliranje roka trajanja. savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba.8. b) rad s osobama s govornim manama. (Zdravstveni inženjeri i tehničari). Ovdje bi se. c) skladištenje lijekova i pripravaka. stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru. d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni. U toj su skupini zanimanja: 3229. Ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje. f) srodne poslove. vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba.2008 . a) srodne poslove. d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje.4 farmaceutski tehničar DODATAK: 3228.6 terapeut za govor i gluhoću http://www. na primjer. c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi. b) nadgled ostalih suradnika. g) nadgled ostalih suradnika. b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova. provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji.htm 18.

16.14. očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja.6. Primalje 3231.2008 .6 terapeut za poremećaje vida 3229. zaštite i savjeta bolesnima. ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi. Medicinske sestre 3232. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada.19. Provode zdravstveni odgoj. http://www. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo.6 umjetnički terapeut 3229.13.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA 3229. invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna. ozlijeđenima.nn.8. Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.16.15.6 medicinski terapeut DODATAK: 3229. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. usluge njege.12.15.htm 18.6 glazbeni terapeut 3229. MEDICINSKE SESTRE Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja.15.6 radni terapeut 3229. Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera. obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT 3229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 284 of 823 3229.6 VIŠI RADNI TERAPEUT 3229. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove.15. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3231.16.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI PODVRSTA 323. Ti poslovi uključuju: a) terapeutske i dijagnostičke postupke. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima. njegovanje bolesnih.6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE 3229.

6 viša medicinska sestra DODATAK: 3231.12.nn.11. h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove. f) pripremu bolesnika za anesteziju.11.4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3231. e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI 3231.11.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 285 of 823 b) promatranje stanja bolesnika.11.4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU 3231. k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba. kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija. g) zdravstvenu njegu bolesnika. pokretljivosti i općeg stanja.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA 3231.4 medicinska sestra 3231. j) planiranje.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 3231.11.8.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE http://www. c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline. stanja svijesti. U toj su skupini zanimanja: 3231. i) evidenciju o utrošku lijekova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege. d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate. cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni.6.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU 3231.htm 18.11.19.11.11.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI 3231.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU 3231.12. l) srodne poslove m) nadgled ostalih suradnika.4 MEDICINSKI TEHNIČAR 3231.11.11.

htm 18.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA http://www.4 primalja 3232.6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA 3232.19.12.12.6. d) njegu novorođenčeta. dojenjem.11.8.4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3232. f) parenteralnu terapiju.12.11.11.12.2008 .12.11.4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU 3232. PRIMALJE Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja. e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI 3231.nn.12.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU 3232. babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti. U toj su skupini zanimanja: 3232. h) nadgled ostalih suradnika.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA 3232.6 PATRONAŽNA SESTRA 3231.4 PRIMALJA U RODILIŠTU 3232.6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE 3231.12.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA 3231. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom. b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu.12.6 viša primalja DODATAK: 3232.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 286 of 823 3231. c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta. g) srodne poslove.

Nadgled drugih suradnika. Odgojitelji predškolske djece 333. Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 287 of 823 VRSTA 33.19. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 331.nn. vode izvannastavne aktivnosti. vrednuju učenička postignuća. njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke.2008 . Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3311. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku. Nastavnici u osnovnim školama 3312. Strukovni učitelji PODVRSTA 331. vrednuju uspješnost poučavanja. Ti poslovi ukjljučuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno. Vjeroučitelji 3311.6. za predmetno poučavanje.htm 18. obavljaju razredničke poslove. Poučavaju. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. udžbenika i slično. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 334. njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i http://www. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojnoobrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. za predmetnu pouku.

strukturom. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.6 nastavnik romskoga jezika 3311. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. b) pripremu za poučavanje. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.6 nastavnik rusinskoga jezika 3311. j) vođenje razredne evidencije i administracije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.15.6 nastavnik češkoga jezika http://www. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.6 nastavnik talijanskoga jezika 3311.6 nastavnik mađarskoga jezika 3311. h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja.6 učitelj razredne nastave 3311. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.11.13.nn. U toj su skupini zanimanja: 3311. organiziranje ekskurzija i izleta. planiranim aktivnostima učenika.6.htm 18. l) nadgled ostalih suradnika. k) srodne poslove.6 nastavnik francuskoga jezika 3311.01. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.20. i) održavanje sata razrednika. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.8. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.6 nastavnik njemačkoga jezika 3311. duševno i duhovno biće.6 nastavnik slovenskoga jezika 3311.19.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 288 of 823 programa.16.18.12. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6 nastavnik engleskoga jezika 3311.19. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja. sadržajem.6 nastavnik hrvatskoga jezika 3311.14.17.

6 nastavnik slovačkoga jezika 3311.52.51.6 nastavnik tehničke kulture 3311.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 3311. vrednuju učenička postignuća.41. http://www.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 3312.6 nastavnik prirode i biologije 3311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .htm 18.6 nastavnik DODATAK: 3311.nn.53. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.22.6 nastavnik stranoga jezika 3311.24. sadržajem.25.6 nastavnik ruskoga jezika 3311. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 289 of 823 3311. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.6 nastavnik zemljopisa 3311. VJEROUČITELJI Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk. planiranim aktivnostima učenika.19.6 nastavnik kemije 3311. Poučavaju.01.8.6 nastavnik matematike 3311. strukturom. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.6 nastavnik likovne kulture 3311.21.6 nastavnik srpskoga jezika 3311.6 nastavnik povijesti 3311. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. b) pripremu za poučavanje.31. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.61. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.6 nastavnik glazbene kulture 3311.44.43.6 nastavnik albanskoga jezika 3311. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.32.54.6 nastavnik fizike 3311.6.42.23.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. j) vođenje propisane evidencije i administracije. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.8. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi. odgoj.6.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 290 of 823 d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. osmišljavanje i osiguravanje http://www. duševno i duhovno biće. nego i društveno. duševnih i društvenih vještina djeteta. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.nn. tjelesnih. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi. b) osiguravanje uvjeta za njegu.6 UČITELJ DUHOVNOSTI PODVRSTA 332. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3320.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.htm 18. tjelesnih. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. k) srodne poslove. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.6 vjeroučitelj DODATAK: 3312. organiziranje ekskurzija i izleta. duševnih i društvenih vještina djeteta. Odgojitelji predškolske djece 3320. duševnih i društvenih vještina djeteta.2008 . i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima. obrazovanje i zaštitu djece. U toj su skupini zanimanja: 3312.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece. aplikacija. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 291 of 823 optimalnih zdravstveno-higijenskih.6 ODGOJITELJ U VRTIĆU. igru. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka.11.htm 18. učenje stihova. a) nadgled ostalih suradnika. presvlačenje. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak. igrom i snom. pjevanje. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. prihvaćenosti. priča. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje.8. http://www. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom.nn. suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature.. JASLICAMA PODVRSTA 333. igre uloga.6. rad i odmor. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. zadovoljstva.19. izradu didaktičkih sredstava. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. U toj su skupini zanimanja: 3320. modela. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. e) razvoj osjećaja sigurnosti. spontane razgovore i dr. pjesama. izradu slika. Poučavaju jedan ili više predmeta. Pripremu materijala. c) njegu djece. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. maski.2008 . mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.6 odgojitelj predškolske djece DODATAK: 3320. lutaka. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. l) srodne poslove.

poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.19. j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima. Normaliziranje govornog ritma i tempa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. l) srodne poslove. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece.8.nn. http://www. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. suradnju sa stručnim timom (psiholog. bilježnica. dijagrama. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.htm 18. prilagodbu udžbenika. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta.6. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. maketa i planova. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. izradu reljefnih shema. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. crteža. Ti poslovi uključuju: a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 292 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 3330. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. k) vođenje propisane evidencije i administracije. provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi.2008 . vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 3330. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. praćenje napredovanja.

2008 . sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke. metala itd. http://www.14.nn. upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima.19.12. sadržajem. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. upravljanje zrakoplovom. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3340.htm 18.11. pripremaju i izvode praktičnu pouku. dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida 3330. poticanje na dodatne oblike rada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 293 of 823 m) nadgled ostalih suradnika. povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole. strukturom. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama.15. duševno i duhovno biće. c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika. STRUKOVNI UČITELJI Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi. d) poticanje razvoja učenikove osobnosti. Strukovni učitelji 3340. vrednuju učeničke uradke. planiranim aktivnostima učenika. tečaju za osposobljavanje i slično. prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika. b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha 3330.6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe 3330.6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju PODVRSTA 334. vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci.8.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe 3330. na primjer. Nadgled ostalih radnika može biti uključen. STRUKOVNI UČITELJI Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste. izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja. motornim vozilom. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala. U toj su skupini zanimanja: 3330. strojevima za obrada drva.6.

22.6 strukovni učitelj obojene metalurgije 3340.23.6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 294 of 823 f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima.6 strukovni učitelj montaže strojeva 3340.6 strukovni učitelj održavanja strojeva 3340.26.21.20.19.6 strukovni učitelj klasičnoga baleta 3340.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike 3340.04.02.6 strukovni učitelj strojne obrade metala 3340.6 strukovni učitelj finalne obrade drva 3340.6 strukovni učitelj rudarstva 3340.8.6 strukovni učitelj u športu 3340. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6 strukovni učitelj strojne energetike 3340. U toj su skupini zanimanja: 3340.nn.6. g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.01.6 strukovni učitelj računalne tehnike http://www.19.13.6 strukovni učitelj elektrotehnike 3340. i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.16..11.17.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora 3340.htm 18.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike 3340. j) srodne poslove.6 strukovni učitelj primarne obrade drva 3340.24.25.12.6 strukovni učitelj brodogradnje 3340.6 strukovni učitelj crne metalurgije 3340.14.6 strukovni učitelj telekomunikacija 3340. k) nadgled ostalih suradnika.18.6 strukovni učitelj ručne obrade metala 3340. h) održavanje sata razrednika.03.

48.32.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove http://www.6 strukovni učitelj konfekcije 3340.6 strukovni učitelj PT prometa 3340.6 strukovni učitelj hidrogradnje 3340.35.44.46.38.50.31.43.51.37.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije 3340.41.6 strukovni učitelj unutarnjega prometa 3340.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj tehnologije papira 3340.6 strukovni učitelj zaštite na radu 3340.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa 3340.6 strukovni učitelj geodezije 3340.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije 3340.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije 3340.6 strukovni učitelj riječnoga prometa 3340.39.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova 3340.8.6 strukovni učitelj protupožarne zaštite 3340.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna 3340.49.6 strukovni učitelj prometa 3340.40.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 295 of 823 3340.2008 .19.45.27.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije 3340.htm 18.34.28.6 strukovni učitelj visokogradnje 3340.29.30.53.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije 3340.6.33.6 strukovni učitelj zračnoga prometa 3340.52.42.36.6 strukovni učitelj niskogradnje 3340.nn.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije 3340.47.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala 3340.

61.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva 3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA http://www.8.htm 18.64.88.81.19.6.6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike 3340.6 strukovni učitelj stočarstva 3340.04.65.82.6 strukovni učitelj 3340.91.80.70.67.86.69.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj ugostiteljstva 3340.92.85.nn.83.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI 3340.63.6 strukovni učitelj njege bolesnika 3340.6 strukovni učitelj zubne protetike 3340.66.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege 3340.68.2008 .62.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU 3340.6 strukovni učitelj domaćinstva 3340.6 strukovni učitelj melioracije 3340.6 strukovni učitelj kozmetologije 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 296 of 823 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA 3340.6 strukovni učitelj fizioterapije 3340.6 strukovni učitelj slastičarstva 3340.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije 3340.4 suradnik u praktičnoj nastavi DODATAK: 3340.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike 3340.84.04.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike 3340.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva 3340.6 strukovni učitelj šumarstva 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU 3340.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije 3340.87.6 strukovni učitelj veterinarstva 3340.04.04.

6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VRSTA 34. poslovima kriminalista.46.53.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE 3340. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa. u knjigovodstvu.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA 3340.6 INSTRUKTOR VOŽNJE 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 297 of 823 3340. vođenja dijelova računovodstva.46.04. pravnim. pružanje poslovnih usluga kao posrednik. obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu. socijalnu skrb i socijalni rad.24. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima.46.91. poslove u zabavi i športu.2008 .6.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA 3340.46.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA 3340.46. državnih aktivnosti u svezi s carinom. izdavanjem isprava i dozvola. umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja. dizajniranje proizvoda. rad u službama trgovačkog društva. zapošljavanjem.04.16.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA 3340.nn.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI 3340.46. organiziranje putovanja. djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj. kao i zabavom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. obavljanje nekih vjerskih poslova. porez.46. športom i religijom. http://www.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA 3340.8.6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA 3340.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA 3340. statističkih i ostalih usluga. izdavanje isprava i dozvola i policijske službe. direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.24. prodaje. porezom. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE 3340.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.44. statističkim i ostalim uslugama. pravnih. izradu unutrašnjih dekoracija. posredovanje pri zapošljavanju.19.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3340. trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko.htm 18. posredovanje u zapošljavanju.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE 3340.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA 3340. socijalnom skrbi.24. osiguranjem i vlasništvom. društveno-humanistički.

Organizatori putovanja i srodna zanimanja 3415. procjenu vrijednosti roba.8. jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina. Posrednici nekretninama 3414.6.n. različite tipove osiguranja. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire. djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova. uključivši tehničke uređaje i opremu. organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju.htm 18. Zastupnici osiguranja 3413.nn. nekretnine. Stručnjaci za socijalni rad 347. zabavljači i športaši 348. savjetovanje i prodaju polica osiguranja. Službenici državne uprave 345.19. Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira. nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama. kupnju roba i usluga u ime društava. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. deviza. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.2008 . nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama. roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime. http://www. Komercijalisti u prodaji 3416.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 298 of 823 Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 341. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3411. Nabavljači 3417. procjenjuju vrijednost roba. Kriminalisti. Dizajneri. privatni detektivi i srodni stručnjaci 346. Posrednici vrijednosnim papirima 3412. Procjenitelji i dražbovatelji 3419. Posrednički stručnjaci 343. devize. prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika. Administrativnoposlovni stručnjaci 344. Financijski i prodajni stručnjaci 342.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Financijski i prodajni stručnjaci d. Ostali vjerski stručnjaci PODVRSTA 341. usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge.

8.11. c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja.11. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize.6. d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata.nn.11. založnica i ostalih financijskih dokumenata). b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3411. c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima.12. ostale tipove osiguranja. životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima. b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje. b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica. http://www. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 299 of 823 3411. a) srodne poslove. 3411.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac DODATAK: 3411. dionice. dionica.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. automobilsko. ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima 3411. pomorsko i osiguranje protiv požara.6 BURZOVNI BROKER 3411.6 DILER 3412. založnice i ostale financijske dokumente).19. uključivši devize. opseg osiguranja i uvjete plaćanja. novčano. trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati.htm 18.2008 .6 BROKER 3411. osiguranje u slučaju nesreće.

11. POSREDNICI NEKRETNINAMA Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju. f) nadgled ostalih suradnika.2008 .13.19.6 zastupnik pomorskog osiguranja 3412.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU 3413.13. U toj su skupini zanimanja: http://www.13.htm 18. za vrijeme i poslije zakupa.6 POSREDNIK OSIGURANJA 3412. iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina. d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije.8. e) srodne poslove.13. uređaje i rizike. b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup. obično u ime klijenata i na temelju punomoći. c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava. e) srodne poslove.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU 3412.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU 3412.6 službenik u osiguranju DODATAK: 3412.13.nn. U toj su skupini zanimanja: 3412. f) nadgled ostalih suradnika.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6 zastupnik osiguranja 3412.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU 3412. uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca.6.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA 3412. iznajmljivanja ili zakupa.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 300 of 823 d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte. kupnju.

6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA 3414.11.19. te naplatu.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja.41.21. d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente.11.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE 3414.11. utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima.6 komesar broda 3414.11.31. određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor. troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o dostupnosti. davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima.6 posrednik nekretninama DODATAK: 3413.6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA 3414. e) srodne poslove. b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija.6 ORGANIZATOR IZLETA 3414.6 PUTNIČKI AGENT 3414. U toj su skupini ova zanimanja: 3414.6 turistički animator DODATAK: 3414.6 organizator putovanja 3414.6 TUROPERATOR 3414.11.12.11. c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima.6 šef recepcije 3414.htm 18.41.8.11.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva 3414. f) nadgled ostalih suradnika.nn.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 301 of 823 3413.11.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 302 of 823 3415. uključujući uređaje.11.31.23.6.8.5 akviziter 3415.6 tehnički zastupnik trgovine 3415.12.2008 .19.6 komercijalist 3415.6 komercijalist unutarnje trgovine 3415.6 voditelj skladišnog poslovanja 3415.6 voditelj poslovnice prodaje 3415. g) nadgled ostalih suradnika.htm 18. opremu i tehničke proizvode. društvima koja prodaju robu na malo i ostalima.nn. f) srodne poslove. uključivši i prodaju putem kataloga. e) provođenje tržnog reda na tržnicama.16.5 poslovođa skladišta 3415.6 KOMERCIJALNI REFERENT http://www. te pružaju potrebne obavijesti.11.24.21.15. U toj su skupini zanimanja: 3415. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima. c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe. b) prodaju tehničke opreme.6 komercijalist vanjske trgovine 3415. trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko.6 voditelj distributivnih poslova 3415.22. ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.13. d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču. KOMERCIJALISTI U PRODAJI Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko.25.5 poslovođa trgovine 3415.6 tržni nadzornik DODATAK: 3415.5 trgovački putnik 3415.

14.6 EKONOMIST TRGOVINE 3415.2008 .11.12.htm 18.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA 3415.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE 3415.16.23.11.6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ 3415.6 VIDEODISTRIBUTER 3415.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA 3415. http://www.14.6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 3415.21.12.6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA 3415. c) srodne poslove.11. b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama.23. datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE 3415.nn. državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju. komercijalnih i ostalih društava i ustanova.11.16.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI 3415.5 POSLOVOĐA SILOSA 3415.6 AUDIODISTRIBUTER 3415. Ti poslovi uključuju: a) pregovore i ugovaranje nabave opreme. sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone.5 POSLOVOĐA DISKONTA 3415.8.6.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE 3415.13.19.5 AKVIZITER OGLASA 3415.6 REFERENT VELEPRODAJE 3415.24.6 ŠEF SKLADIŠTA 3416.23. NABAVLJAČI Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih.25.6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 3415.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 303 of 823 3415. d) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. troškova.24. određivanje količina i kvalitete narudžbe.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE 3415.

6 nabavljač 3416.11.21.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI 3416.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 304 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3416.6 dražbovatelj DODATAK: 3417.11.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI 3416. automobila. c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine.6 procjenitelj osiguranja 3417.6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 3419. http://www.N.14. procjenjuju štete u osiguranju.11. industrijskih uređaja.2008 . nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju.12.nn. umjetničkih djela. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina.12. živog inventara (stoke). nakita i ostalih predmeta.8. nekretnina. e) nadgled ostalih suradnika.5 procjenitelj nakita 3417.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu. d) srodne poslove.6 voditelj poslovnice nabave DODATAK: 3416. U toj su skupini zanimanja: 3417.6 VODITELJ ODJELA NABAVE 3417.13. b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja.13. umjetničkih predmeta. robe.19.6 procjenitelj umjetnina 3417.11.6.6 procjenitelj 3417. Na dražbama prodaju robu i imanja. osobnog i obiteljskog vlasništva. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D.htm 18.

6.6 ekonomist za hoteljerstvo 3419.6 ekonomist za poljoprivredu 3419. Špediteri i otpremnici http://www. prodaju poslovnih usluga kao što su npr. Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe. Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita.6 posrednik prodaje na lizing 3419.13. uspostavu poslovnih kontakata. posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika.21. dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja.15. izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela. i za projekte.htm 18. nalaženje radnika za različita radna mjesta.6 pozajmljivač novca DODATAK: 3419.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi. prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija. kao i pri objavljivanju knjiga.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje 3419. POSREDNIČKI STRUČNJACI Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača. prodaju na lizing. provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu.13. korištenje kreditnih kartica.6 ekonomist marketinga 3419. obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu. pozajmljuju novac. Trgovački posrednici 3422.14. na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. U toj su skupini zanimanja: 3419. kupuju i prodaju potrošnu robu. dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje.12.8.6 ekonomist za kredite 3419. sudjeluju u marketinškim poslovima.19. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.2008 . obavljaju carinske formalnosti. nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 305 of 823 Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci).22. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 3421.nn.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO PODVRSTA 342.

Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba. na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora.6 trgovački posrednik 3421.6 POSREDNIK ZA ROBE 3421.n. ŠPEDITERI I OTPREMNICI Špediteri organiziraju dopremu. otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu.htm 18.11.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER 3422. http://www. U toj su skupini zanimanja: 3421. g) nadgled ostalih suradnika.8.6 brodarski broker DODATAK: 3421. obavljaju carinske formalnosti u uvozu.2008 . TRGOVAČKI POSREDNICI Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu. posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora. Posrednici pri zapošljavanju 3429. b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim. određivanje rezervnih cijena.6 MEŠETAR 3421. sredstva i načina prijevoza. e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata.11.21.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 306 of 823 3423. osiguravaju robu na zahtjev komitenata. c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga. b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta.6. 3421. obavljaju posebne i druge poslove za komitenta.19.nn. Poslovni posrednici d. f) srodne poslove.11. izvozu i provozu robe.

f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica. d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona.12.15.6 pomorski agent 3422.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 307 of 823 c) obavljanje tarifnih poslova.16.htm 18.6 CARINSKI POSREDNIK 3422. e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu.6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA 3422.12.nn.16.16.16.15. vagona.16.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA 3422.12. g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA.12.19.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK 3422.13.6 transportni agent 3422.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE 3422. U toj su skupini zanimanja: 3422.6 službenik zbirnog prometa 3422.16.6 tarifer 3422.6 špediterski carinski deklarant 3422. i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . k) nadgled ostalih suradnika.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA 3422.11. h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu.8.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT 3422.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422. uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova.14.6. j) srodne poslove. izračunavanje cijena prijevoza.6 špediter DODATAK: 3422. izvozu i provozu.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE http://www. kontejnera i drugo).

Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342. Ovdje bi se. zabavljača i umjetnika. davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 3423. na primjer.8. c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca. pripremi i izvođenju predstava te snimanju. prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja. kao i o objavljivanju knjiga.6. prijevoznih i sličnih usluga. http://www. b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično.11.6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3423.19.N. trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte. POSLOVNI POSREDNICI D.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 3429.11.2008 . posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša.6 posrednik pri zapošljavanju DODATAK: 3423.nn. Ti poslovi uključuju: a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima. (Posrednički stručnjaci). e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju. g) nadgled ostalih suradnika.12. izvođenju i prodaji glazbenih djela.6 savjetodavac pri zapošljavanju 3423. b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja.12. f) srodne poslove. d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 308 of 823 3423. upućivanje radnika poslodavcu. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca.

17. e) srodne poslove.2008 .6 posrednik za športaše 3429.htm 18.6 IMPRESARIO 3429.13. obrađivanje i prezentiranje matematičkih.6 posrednik informacija 3429. dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju.6. statističkih i aktuarskih podataka.11.6 ŠPORTSKI MENADŽER PODVRSTA 343. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske. prikupljanje. U toj su skupini zanimanja: 3429. d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju.11.19.11.16. u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2.6 posrednik za kredite 3429.6 posrednik za izložbene prostore DODATAK: 3429. vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama.6 posrednik za umjetnike 3429. Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih. propisa i drugih dokumenata.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 309 of 823 c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje. f) nadgled ostalih suradnika.6 AUTORSKI AGENT 3429.14.6 ženidbeni posrednik 3429.6 CASTING DIRECTOR 3429. http://www.15.nn.6 UMJETNIČKI AGENT 3429.11. dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica.6 posrednik komisijske prodaje 3429.8. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja. proučavanje i sažimanje zakona.12.11.

b) prikupljanje informacija. d) pomoć u pripremi proračuna.8.11. PRISTAV II. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI http://www.19. sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima. nadziranje izdataka.11. c) izbor zahtjeva za sastanke. i) obavljanje srodnih poslova. planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja. Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva 3434. POSLOVNI TAJNICI Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske.6 TAJNIK ŠKOLE.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 310 of 823 Ova podvrsta ima skupine zanimanja: 3431. skupova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) vode zapisnike o radu skupština.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK. skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke. vode zapisnike i bilješke o poslovanju. j) nadgled ostalih suradnika. OSNOVNE.2008 .6 poslovni tajnik DODATAK: 3431. U toj su skupini zanimanja: 3431. Pravni i srodni poslovni stručnjaci 3433.nn. dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju. VRSTE ZVANJA 3431. Ti poslovi uključuju: a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki. h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju.6. f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja. e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima.11. Poslovni tajnici 3432. SREDNJE 3432. predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka.htm 18. Statističko-matematički stručnjaci 3431.

Ti poslovi uključuju: a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama. d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina. uz nadzor računovodstvenih stručnjaka.htm 18. e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije.6 upravni pravnik DODATAK: 3432. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona.11. U toj su skupini zanimanja: 3432.6 PRISTAV II. uključujući i ona koja se odnose na osiguranja.11. c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve.6. VRSTE ZVANJA. potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije. http://www.11. samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa.6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT 3432. PRAVNA SLUŽBA 3432.11. b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja. dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT 3432. c) pripremu izvješća o poreznim obvezama.19.nn. b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja. odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 311 of 823 Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja. f) obavljanje srodnih poslova. g) nadgled ostalih suradnika.2008 . propisa.11.6 PRAVNIK 3433.8. pravnih spisa i relevantnih dokumenata. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama.

22.nn. e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva.6 knjigovođa bilancist 3433.21.6 kontrolor internog poslovanja 3433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 312 of 823 d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA 3433. f) srodne poslove.22.22.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA 3433.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova 3433.6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA http://www.22.6 ekonomist DODATAK: 3433.6.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA 3433. U toj su skupini zanimanja: 3433.31. g) nadgled ostalih suradnika.23.22. ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu.6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA 3433. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.23.22.6 ekonomist računovodstva i financija 3433.htm 18.6 ekonomist za kalkulacije 3433.6 voditelj analitičkog knjigovodstva 3433.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA 3433.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA 3433.11.6 VODITELJ LIKVIDATURE 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE 3433.6 VODITELJ KALKULACIJA 3433.13.22.22.22.22.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA 3433.11.12.8.2008 .19.

aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija. h) srodne poslove.11. aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja. održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.11.19. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja. g) primjenu znanja o matematičkim. obradi i prezentiranju matematičkih. popis stanovništva i slična istraživanja.23. b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja.6 statističar DODATAK: 3434. i) nadgled ostalih suradnika. statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija. obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122).23. srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.31. aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje.6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA 3434.6 STATISTIČAR. f) pripremu matematičkih.11. c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA 3433. d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja.nn.htm 18.6 EKONOMSKI SURADNIK 3434. e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 313 of 823 3433. U toj su skupini zanimanja: 3434. PRISTAV II.6 VIŠI STATISTIČAR http://www.6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA 3433.11. statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija.23.6.2008 . Ti poslovi uključuju: a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA 3433. VRSTE ZVANJA 3434.

8.nn. Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2. uvoz i izvoz robe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 314 of 823 3434.6 INŽENJER STATISTIKE 3434. Državni službenici d.11. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu. osnivanjem tvrtki. Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila. http://www. Ti poslovi uključuju: a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba. Poreznici 3443. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone. podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima.19. Upravni službenici za dozvole i isprave 3445. pravila i propise koji se odnose na državnu granicu. Državni službenici za socijalnu skrb 3444. stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave. putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima.11.n. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112).11. direktora (122 i 123).6 VIŠI STRUČNI REFERENT. b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde. Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima. Matičari 3449. socijalnu skrb i slične aktivnosti. podizanje i uporabu građevina.htm 18. osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima. uvozom i izvozom roba. ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe.6.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR PODVRSTA 344. kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STATISTIČAR VODITELJ 3434. poreze. Carinici 3442.2008 . CARINICI Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 3441. 3441.

b) ispitivanje prijava poreza.4 carinski službenik DODATAK: 3441. pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana. d) nadgled ostalih suradnika. PRISTAV 3442.htm 18.12. kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza.6 poreznik 3442. propisane knjige poslovanja i druge dokumente. e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga. U toj su skupini zanimanja: 3442. pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti. U toj su skupini zanimanja: 3441. PRISTAV 3441.nn. POREZNICI Poreznici ispituju porezne prijave.4 CARINIK III. VRSTE ZVANJA. VRSTE ZVANJA. kada je to nužno.11.6. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona. pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke. po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade. kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 315 of 823 c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta. a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene.11. d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe. kupoprodajne ugovore.6 CARINIK II.11.4 porezni službenik http://www. f) srodne poslove.12. taksi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 carinik 3441.19. g) nadgled ostalih suradnika. c) srodne poslove.12.2008 .6 CARINIK . propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza.8. trošarina.11.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.

11.2008 . b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći. odobrenja.htm 18. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE Upravni službenici za izdavanje dozvola.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3443. građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina. zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd. propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu. VRSTE ZVANJA 3443.11. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda). d) nadgled ostalih suradnika. VRSTE ZVANJA 3442.) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina.6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva. npr. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja.nn.8. za uvoz ili izvoz roba. udruge i sl.11.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI 3444. isprave i sl. c) srodne poslove. VRSTE ZVANJA 3442.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava DODATAK: 3443. ispituju podnijete zahtjeve. uvjerenja. jesu li ispunjeni i specifični uvjeti.19. po čijim uputama i nadzorom rade. http://www. vozačkih dozvola itd. osobnih iskaznica. dobivanje putovnica. o pravilnom shvaćanju zakona. PRISTAV II.11. u novcu ili u naturi. O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene.6 POREZNIK.11. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pojedinaca.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 316 of 823 DODATAK: 3442.6. osnivanje ustanove. isprava i sl. i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima.

državne matice.6 upravni službenik za dozvole 3444.6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE.6.11.htm 18.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA 3445.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA 3444.nn.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 317 of 823 b) ispitivanje podnesenih zahtjeva. f) srodne poslove. e) izvještavanje o upisima u državne matice.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE 3444. c) pripreme za sklapanje braka. d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima.11. d) srodne poslove. c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje.11.12. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili.19.6 upravni službenik za isprave DODATAK: 3444. g) nadgled ostalih suradnika. smrti i sklopljenom braku.11. VOZAČKE DOZVOLE 3444. U toj su skupini zanimanja: http://www.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE 3444. MATIČARI Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured.6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 3444. o rođenju. U toj su skupini zanimanja: 3444.12.11. priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige. Ti poslovi uključuju: a) vođenje državnih matica rođenja. OSOBNE ISKAZNICE. e) nadgled ostalih suradnika.2008 . b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama.

6 STARIJI MATIČAR. VRSTE ZVANJA 3445.n.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II.6 voditelj matičnog ureda 3445. a nedostaju podatci o konkretnom poslu. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 345.21.12.N. vrste zvanja p. II. vrste zvanja p. 3449. prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu.6 pristav II. KRIMINALISTI.6 voditelj ispostave II.6 voditelj odjeljka II. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. VRSTE ZVANJA 3445.21.11.n. U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 318 of 823 3445. VRSTE ZVANJA 3449.21.htm 18.6 predstojnik pododsjeka II.6. vrste zvanja 3449.6 STARIJI PRISTAV II. vrste zvanja 3449.21.nn.11.6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.4 matičar DODATAK: 3445.11.19.11. U toj su skupini zanimanja: 3449. VRSTE ZVANJA 3449.21. VRSTE ZVANJA 3449. DODATAK: 3449.11.n.6 namještenik II.21. privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti http://www.6 MATIČAR.8. VRSTE ZVANJA 3449. II.11. vrsti zvanja.2008 .03.6 inspektor II. VRSTE 3449.02. vrste zvanja p. 3449. VRSTE ZVANJA 3445.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vrste zvanja 3449.01.02.4 MLAĐI MATIČAR III.4 STARIJI MATIČAR III. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.03.6 MLAĐI PRISTAV II.4 MATIČAR III. VRSTE ZVANJA 3445.

22. U toj su skupini zanimanja: 3450. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. i) nadgled ostalih suradnika. ispitivanje sumnjivog ponašanja. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima.8. g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage.nn. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja. s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja. d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba. okolnosti ili ponašanja osoba.19. obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja. Kriminalisti. ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata. prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama. privatni detektivi i srodni stručnjaci 3450. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela.6 kriminalist 3450.6 voditelj zaštitarskih poslova 3450. b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna. privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba. h) srodne poslove. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite.11.21. f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju.htm 18. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti. uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti.6. e) istraživanje institucija. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3450. čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu. po nalogu ili u okviru nadležnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 319 of 823 obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala. prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja.6 privatni detektiv DODATAK: http://www. a vezane su za institucije. KRIMINALISTI.2008 . novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

21. b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu. i) planiranje. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način.8. c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ 3450.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 320 of 823 3450. Socijalni radnici 3460. Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima. http://www. unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi.nn. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih. rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.6.19. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3460.6 ŠEF SIGURNOSTI 3450. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima.6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU PODVRSTA 346.htm 18. ocjenjivanje. e) planiranje. h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja.21.

televizijski i ostali spikeri 3473.16. glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja 3474.12.8. U toj su skupini zanimanja: 3460.6 socijalni radnik u domu 3460. komičari i srodna zanimanja 3475.6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 3460.6 socijalni radnik u centru 3460.6 socijalni radnik DODATAK: 3460. k) nadgled ostalih suradnika. DIZAJNERI.htm 18. zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici. dekorateri i aranžeri 3472.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 3460. informiranje preko radija i televizije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 321 of 823 j) srodne poslove.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 347. Pjevači.6 socijalni radnik u pravosuđu 3460.19. Športaši i srodna zanimanja 3476. izvođenje zabavnih šala.15. čitaju informacije preko radija i televizije. ulici ili u cirkusu. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 socijalni radnik u obrazovanju 3460. Viši arhivski službenici http://www. izradu planova unutrašnjih dekoracija.6. sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću.11.12. sudjelovanje na športskim natjecanjima. Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda.2008 . Mađioničari. Radijski. zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere.12. trikova te teških i spektakularnih akrobacija.nn.14.6 socijalni radnik u zdravstvu 3460.13. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI Kulturno-umjetnički. zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici. Dizajneri.16.

6 konstruktor odjeće 3471.8. Knjižničari 3471.22.4 grafički dizajner 3471.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 322 of 823 3477.23. d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata. brodova i ostalih prostora.13. f) srodne poslove.6 dizajner tekstila i odjeće 3471. g) nadgled ostalih suradnika.6.4 modelar i konstruktor obuće 3471. U toj su skupini zanimanja: 3471.20. uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima. javnih zgrada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 scenski dizajner 3471.4 dizajner kože 3471.4 dizajner obuće i kožne galanterije 3471. b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova.4 dizajner stakla 3471. e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora. dekoriranju i reklamiranju. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda.nn.11.17.4 dizajner keramike 3471.18. kuća.4 dizajner interijera http://www. DIZAJNERI. c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici.19. dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju.19.14.6 modelar odjeće 3471.2008 .4 dizajner ambalaže 3471.21.htm 18.4 modelar i konstruktor kožne galanterije 3471. DEKORATERI I ARANŽERI Dizajneri.15.12.16.

2008 .42.4 aranžer 3471.htm 18.21.24.6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE 3471.19.8.6 dekorater 3471.4 DIZAJNER TEKSTILA 3471.12.24.33.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU 3471.6 STILIST-MODNI KREATOR 3471.19.4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER 3471.11.4 dizajner 3471.12.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR 3471.4 DIZAJNER ODJEĆE 3471.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER 3471.11.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU 3471.42.24.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE 3471.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 323 of 823 3471.32.42.nn.13.51.6 ilustrator 3471.24.6 CRTAČ PLAKATA 3471.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.6 KREATOR ODJEĆE 3471. netehnički 3471.4 tetovirač DODATAK: 3471.4 DIZAJNER KOVINA 3471.4 SLIKARSKI DIZAJNER 3471.24.6.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.24.31.11.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU 3471.24.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU 3471.41.24.6 CRTAČ FILMSKI http://www.4 KIPARSKI DIZAJNER 3471.4 maketar 3471.6 crtač.

13. RADIJSKI.6 FAZER CRTANOG FILMA 3471. c) intervjuiranje osoba u javnosti.htm 18. jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela. televiziji. d) srodne poslove. e) nadgled ostalih suradnika. zabavama. pjevaju i plešu na priredbama. pop.13. na ulici i sličnim mjestima.42.6.6 voditelj u programu 3472.11.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA 3472. vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju. televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama.6 VODITELJ PRIREDBE 3472.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ 3472.12.42. TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI Radijski.6 disko džokej DODATAK: 3472.21. u noćnim klubovima. noćnim klubovima i ostalim ustanovama.13. televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA Pjevači.13.42. kazalištu. Ti poslovi uključuju: http://www.6 spiker 3472.6 KONFERANSJE 3473. a posebno na radiju i televiziji. b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju. rock.13.2008 .6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.6 najavljivač programa 3472. U toj su skupini zanimanja: 3472. Ti poslovi uključuju: a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 324 of 823 3471.nn. glazbenici zabavne. PJEVAČI.8.19.6 RADIO VODITELJ 3472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

32. U toj su skupini zanimanja: 3473. zabavama ili na ulici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 325 of 823 a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru.nn.24.23.4 tubist 3473. b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima.4 violist 3473.8.12.4 violinist 3473.4 trombonist 3473.28.4 fagotist 3473.4 flautist 3473. c) plesanje kao solist.4 oboist 3473.33.4 pjevač zabavne i narodne glazbe 3473.26.6.31.4 klavijaturist 3473.4 klavirist 3473.4 kontrabasist 3473. s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu.35.25. e) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.37. d) srodne poslove.4 bubnjar http://www.4 bas gitarist 3473.36.22.htm 18. noćnom klubu ili na ulici.30.4 pjevač zbora 3473.4 trubljač 3473.4 violončelist 3473.4 saksofonist 3473.4 klarinetist 3473.19.21.4 udaraljkaš 3473.2008 .4 gitarist 3473.34.39.4 rogist 3473.27.38.29.

11.44.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 3473.4 tamburaš 3473.40.4 STRIPTIZETA 3473.43.46.11.4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE 3473.64.4 inspicijent drame 3473.2008 .6 glazbeni skladatelj 3473.41.43.34.62.6 šaptač 3473.6 VODITELJ ZBORA 3473.19.61.11.4 orguljaš 3473.htm 18.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE 3473.6 dirigent zbora 3473.8.4 KORNIST 3473.4 harmonikaš 3473.11.62.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA 3473.51.4 PJEVAČ POP GLAZBE 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 326 of 823 3473.51.21.4 PLESAČ NOĆNOG BARA 3473.4 statist 3473.6 ŠAPTAČ U DRAMI http://www.51.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ 3473.45.45.4 ULIČNI GLAZBENIK 3473.4 glazbenik 3473.63.4 PJEVAČ 3473.6 TEKSTOPISAC 3473.4 poslužitelj orkestra DODATAK: 3473.6 pisac tekstova za pjesme 3473.51.44.nn.46.6.42.4 plesač 3473.

b) izvođenje iluzionističkih trikova.62. U toj su skupini zanimanja: 3474.6 IMITATOR 3474.15.17.2008 . MAĐIONIČARI.6 komičar 3474. Ti poslovi uključuju: a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča.6 mađioničar 3474.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 327 of 823 3473.6 klaun 3474.19. d) vježbanje životinja i nastupanje s njima.6 AKROBAT 3474. trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina.17.6 HIPNOTIZER 3474.14.htm 18.6. c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina. e) srodne poslove.6 ŠAPTAČ U OPERI 3473. komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji.8.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih suradnika.nn.6 kaskader 3474.16.6 PANTOMIMIČAR http://www.4 INSPICIJENT STUDIJA 3474.6 HUMORIST 3474.6 artist dreser 3474. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Mađioničari.6 ILUZIONIST 3474.6 žongler 3474.17.6 artist DODATAK: 3474.13.14.63.17.17.17.

31. a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu.6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER 3475.21.2008 . vode športske treninge.6 športaš DODATAK: 3475. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima. U toj su skupini zanimanja: 3475.21.31.6 voditelj športske rekreacije 3475. b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja.6 SKIJAŠ 3475.6 športski sudac 3475.6 NOGOMETAŠ 3475.31.6 ŠEF BAZENA 3475.11.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.8.31.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER 3475.22.31.6 VODITELJ FITNESA 3475.htm 18.6 VATERPOLIST 3475.31.11.6 RUKOMETAŠ http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 328 of 823 3475. d) nadgled ostalih suradnika.31. primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje.21. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima.12.nn.6 TENISAČ 3475.6 KOŠARKAŠ 3475.6 športski trener 3475.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE 3475.11. c) srodne poslove.6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži 3475.6.

d) srodne poslove.11. redakciju i kontrolu kataloga. evidentiranje.2008 .31. c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe.19. http://www. posudbu građe.6 JAHAČ 3475.6 ODBOJKAŠ 3475. organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima.nn. katalogizaciju. sudjelovanje u nabavi. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe. b) davanje obavijesti.6 viši arhivski službenik DODATAK: 3476.11.6. c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe.31. organizaciju i izlučivanje knjižnične građe.6 VOZAČ NA TRKAMA 3475.6 HOKEJAŠ 3476.htm 18. d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 329 of 823 3475.31. b) obradu knjižnične građe. sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena.6 STOLNOTENISAČ 3475. vođenje evidencija. KNJIŽNIČARI Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu. skupljanje. e) nadgled ostalih suradnika.31.6 BOKSAČ 3475.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. provođenju mjera zaštite građe. izradu statističkih podataka o posudbi.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR 3477. Ti poslovi uključuju: a) nabavu knjižnične građe. pripremu knjižnične građe za obradu podataka.31.8. U toj su skupini zanimanja: 3476. sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe.

15.12. propovijedanje i promicanje učenja religije.6 đakon 3480. U toj su skupini zanimanja: 3480. b) srodne poslove.4 mujezin 3480. Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.6 teolog 3480.nn. g) nadgled ostalih suradnika.4 sakristan http://www.4 mualim 3480.6 knjižničar PODVRSTA 348. Ti poslovi obično uključuju: a) sudjelovanje u vjerskom radu.14. c) nadgled rada ostalih suradnika. Ostala vjerska zanimanja 3480.11. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3480.22. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.11.htm 18.6.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 330 of 823 e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima.19.21. U toj je skupini zanimanje: 3477. f) srodne poslove. Nadgled rada suradnika.6 jerej 3480.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.6 jeromonah 3480. posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji. propovijedanje i promicanje učenja religije.2008 .

13.6 PROTONAMJESNIK 3480. rukovanje telefonskom kućnom centralom. poslove u knjižnicama.4 ČASNA SESTRA ROD 4. rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima. unos podataka u računalo. pohranjuju.11. popunjavanje dokumenata. Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje. putničke aranžmane. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 41.6 IPOĐAKON 3480. Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ.6 PROTOĐAKON 3480.6 PROTOJEREJ 3480.4 župni asistent DODATAK: 3480. Šalterski službenici http://www. bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka.12. proizvodnje i transporta.23. pisanje na pisaćem stroju.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta.6 JEROĐAKON 3480.13.6 SINĐEL 3480.12.htm 18.11.6 ARHIĐAKON 3480.13. Uredski službenici 42. izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove.2008 . poslove u vezi s putovanjima.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI Uredski i šalterskih službenici bilježe. vođenje evidencije i dokumentacije inventara.6 IGUMAN 3480.6 PROTOSINĐEL 3480. pripremu i kontrolu tekstova za tisak.nn.6 ARHIMANDRIT 3480. pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka.6. obavljanje tajničkih dužnosti.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 331 of 823 3480.13. poslove vezane za poštanske usluge.11. rukovanje novcem. davanje informacija i dogovaranje sastanaka.19. organiziraju. a posebno one vezane uz rukovanje novcem.

Tajnice i srodna zanimanja 412. unos podataka u računalo. statistički i financijski službenici 413. rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima. Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije. Operatori unosa podataka 4114. stanja inventara i dostave robe. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 411. vođenje knjigovodstva. Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja http://www. Skladišni. Arhivski. izračunavanje računovodstvenih. poslove u knjižnicama. knjižnični i poštanski uredski službenici 419.nn. računanje. UREDSKI SLUŽBENICI Uredski službenici bilježe. statističkih. vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta. Daktilografi i stenodaktilografi 4112. rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje. tajničke dužnosti.8. knjigovodstvenih. aktuarskih. prometni i komercijalni službenici 414. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA Tajnice. prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku. pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru. uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove. Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju. razne tajničke dužnosti. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4111. popunjavanje dokumenata. uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima. poslove vezane uz poštanske usluge.6. financijskih i ostalih brojčanih podataka. pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske.htm 18. proizvodni. pripremu i kontrolu materijala za tisak. obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 332 of 823 VRSTA 41. rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. statističke i druge brojčane podatke. unos podataka u računala i elektronske uređaje. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu 4113. vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje. organiziraju. Knjigovođe. Ostali uredski službenici PODVRSTA 411.2008 .

4 ZAPISNIČAR 4112.19. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom.11. e) rukovanje telefaksom.4 daktilograf 4111.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 333 of 823 4115.2008 .nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: http://www. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama.8.4 stenodaktilograf DODATAK: 4111. c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima.11. f) srodne poslove. dolazu i tranzitu. c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva. d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu. te posredovanje telegrafskih veza u polazu. g) nadgled ostalih suradnika.6. Tajnice 4111. pišu spise na papiru. Ti poslovi uključuju: a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije. b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.4 VODITELJ DAKTILOBIROA 4111. b) prepisivanje na stroju. Upisivanje i uređivanje teksta u računalu. e) nadgled ostalih suradnika. d) srodne poslove.11. U toj su skupini zanimanja: 4111. Ti poslovi uključuju: a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.21.

4 operator za unos podataka 4113.6. e) nadgled ostalih suradnika.nn.2008 .12.11.4 operator računala za tekst DODATAK: 4112. c) srodne poslove.11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA 4114. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.21.19. c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka. b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja.8. http://www. OPERATORI UNOSA PODATAKA Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete.3 kontrolor telegrafskog prometa 4112. Ti poslovi uključuju: a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka. U toj su skupini zanimanja: 4113.3 telegrafist 4112. diskove i magnetske vrpce). te ispravak uočenih pogrešaka. koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom. čitačem i/ili digitalizatorom.11. d) srodne poslove.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 334 of 823 4112. b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST 4113.5 operator za unos GIS podataka DODATAK: 4113.11.

11. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI http://www.19. b) praćenje primljene i odaslane pošte.htm 18. e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja. U toj su skupini zanimanja: 4114.4 SEKRETARICA PODVRSTA 412.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 4115.4 SEKRETARICA REŽIJE 4115. Ti poslovi uključuju: a) provjeru i prijepis korespondencije. d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju.8. koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima.11. f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja).12. c) pregled.11. bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja. TAJNICE Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa.4 tajnica DODATAK: 4115. KNJIGOVOĐE.4 službenik za izračunavanje 4115. ispituju zahtjeve za skupove i sastanke. prate primljenu i odaslanu poštu.2008 . bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa. g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu.11.11.6. i) nadgled ostalih suradnika.nn. pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 4115. h) srodne poslove.4 knjigovodstveni operator na računalu 4114.4 SKRIPTER 4115.11. organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 335 of 823 d) nadgled ostalih suradnika.

izračunavanje i isplatu plaće.4 službenik obračuna plaća http://www.8. c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova. statističke.15. prikupljanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 336 of 823 Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju.4 knjigovođa zaliha 4121.11. g) srodne poslove.4 konter 4121. koji služe za knjiženje u knjigovodstvu. financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa. izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje.16. računovodstva i obračunima. Knjigovođe 4122. KNJIGOVOĐE Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva. Financijski i statistički službenici 4121. U toj su skupini zanimanja: 4121.6. d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa.nn. uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.4 saldakontist 4121. e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda. knjigovodstvene.12. sabiru i izračunavaju računovodstvene. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4121.htm 18.13. Ti poslovi uključuju: a) knjiženje u knjigovodstvu. h) nadgled ostalih suradnika.4 financijski knjigovođa 4121. f) izračunavanje plaća. rukovanje gotovinom.14.4 likvidator 4121. b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT 4122.21. b) izračunavanje zbrajanje.4 EKONOMSKI TEHNIČAR 4121.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA 4121.8.nn.19.21.htm 18.17. prosjeka.6.18. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija.14.16. c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 337 of 823 4121.4 KNJIGOVOĐA KUPACA 4121. POSLOVNICA 4121. posredničkih pristojbi i taksi.21.21.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA.17.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA 4121.4 ROBNI KNJIGOVOĐA 4121.4 SREDNJI EKONOMIST 4121. postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku. deviznih i poslova platnog prometa.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA 4121.4 kalkulant 4121.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA 4121.17.4 ekonomski službenik DODATAK: 4121.4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA 4121. d) obavljanje jednostavnijih kreditnih.17. http://www.11.4 knjigovođa 4121.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 4121. sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava.2008 .16.16.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA 4121.11.4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA 4121. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju.14.

4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE 4122.4 KREDITNI REFERENT 4122.14.11.14.4 DISPONENT SREDSTAVA 4122.14.11.4 OPERATOR S.nn.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE.8.4 službenik platnoga prometa 4122.W.13.4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA 4122.12. ČLANSTVO 4122.14.12. g) nadgled ostalih suradnika.15.4 VODITELJ SMJENE U BANCI 4122. koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca.T. dionica i ostalih vrijednosnih papira. U toj skupini su zanimanja: 4122.19.4 statistički službenik DODATAK: 4122.htm 18.4 REFERENT PLATNOG PROMETA 4122.4 službenik za vrijednosne papire 4122.15.12.21.11.4 službenik deviznoga poslovanja 4122.13.F.I.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.2008 .16. 4122.12.4 službenik obrade osiguranja 4122.11. f) srodne poslove.15.4 bankovni službenik 4122.13.4 REFERENT DOZNAKA 4122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 338 of 823 e) vođenje evidencija obveznica.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA 4122.4 DEVIZNI REFERENT 4122.4 kreditni službenik 4122.11.4 REFERENT U ODJELU DIONICA 4122.4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE 4122.

PRISTAV III. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Skladištari primaju.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE 4122. Ti poslovi uključuju: http://www. SKLADIŠNI.19.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122.2008 .6. izrađuju i čuvaju dokumentaciju.16. Skladištari i srodna zanimanja 4132.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4131. čuvaju i isporučuju robu.15.21.15. materijala na zalihi i izdanog materijala. primljenog proizvodnog materijala. PROIZVODNI. Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe. izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija. Službenici u nabavi. prodaji i iznajmljivanju 4131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 339 of 823 4122.4 FINANCIJSKI REFERENT 4122. operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. Uredski službenici u proizvodnji 4133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.16.21.16.nn. VRSTE ZVANJA 4122. VRSTE ZVANJA 4122. prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe.16.htm 18.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. robe na zalihi ili odaslane robe.15. Prometni uredski službenici 4134.8. robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju. STARIJI PRISTAV III. vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa.4 STATISTIČAR. proizvodni. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI Skladišni.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE 4122.21.4 ANKETAR PODVRSTA 413. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.4 STATISTIČAR. O tome vode evidenciju.4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT 4122.

skladištenje i izdavanje alata.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE 4131.12.13.12.4 VODITELJ EKONOMATA 4132.12. izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije.6.12.14.2 pomoćni skladištar 4131.13. f) nadgled ostalih suradnika.4 IZDAVAČ ALATA 4131.19.31.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI 4131.4 rekviziter 4131.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene.11.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE 4131.4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA 4131.nn.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA 4131.12.2008 .4 KLIŠOTEKAR 4131.4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA 4131.4 skladišni službenik 4131.31.12.4 skladištar 4131.12. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI http://www.4 ORUŽAR 4131.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 340 of 823 a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije. provjeru izdavanja robe.4 skladištar alata 4131. b) vođenje evidencija o zalihama. c) primanje. U toj su skupini zanimanja: 4131.htm 18.8.4 SKLADIŠTAR SILOSA 4131. izvještavanje o stanju zaliha.13. rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije.12. e) srodne poslove.4 ekonom DODATAK: 4131.

Ti poslovi uključuju: a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija.4 evidentičar normativa 4132. utovar i istovar http://www. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa.nn. cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje. d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga. e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima. g) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 4132.12. vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu. kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača. c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora.4 evidentičar u proizvodnji DODATAK 4132.4 evidentičar radnih lista 4132.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 341 of 823 Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju.2008 .13. h) nadgled ostalih suradnika.19. b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija.8. c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija. radnih lista.htm 18. Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama.4 POENTER 4133.11. f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima. te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji. b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju. d) ispis izdatnica materijala.

4 raspoređivač u cestovnom prometu 4133.12.6.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe 4133.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 342 of 823 vozila i uskladištavanje robe u tranzitu.13.16. h) srodne poslove.11.41.11. g) raspored plovila unutarnje plovidbe.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU 4133. kao što je popis putnika i iskaz tereta.11.4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU 4133. f) pripremu izvješća za rukovoditelje.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU http://www.4 službenik lučke kapetanije DODATAK: 4133.11. nadzor održavanja reda u lukama.12.19. e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet.51.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU 4133.31.19.3 vlakovođa 4133.4 tehničar cestovnog prometa 4133. izdavanje pomorskih knjižica.htm 18.4 prometnik vlakova 4133.nn.4 špeditersko agencijski službenik 4133.4 tehničar unutrašnjeg transporta 4133. U toj su skupini zanimanja: 4133.8.4 prometnik u cestovnom prometu 4133.11.4 tehničar za prekrcaj 4133.18.17.2008 .4 tehničar za sigurnost prometa 4133.20.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 prometni tehničar 4133.4 zrakoplovni prometnik 4133.14. i) nadgled ostalih suradnika.

4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA 4133.8.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA 4133.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE 4133.htm 18.4 LUČKI TEHNIČAR 4133.13.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA 4133.18.2008 .4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU 4133.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA 4133.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA 4133.17.18.4 PROMETNIK TRAMVAJA 4133.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA 4133.18.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 4133.18.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE 4133.16.31.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA 4133.20.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE 4133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR 4133.4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET 4133.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.12.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU 4133.4 ŠEF EC VLAKA 4133.13.16.13.13.12.17.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 343 of 823 4133.4 OPSERVER P/O ROBE 4133.19.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU 4133.4 REFERENT TRAGANJA http://www.17.13.nn.17.17.31.4 ŠEF GARAŽE 4133.4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR 4133.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 4133.13.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA 4133.12.6.13.13.

evidenciju ostalih komercijalnih spisa.31. pisanje računa. soba. rade kalkulacije. U toj su skupini zanimanja: http://www.31.nn. naplatu usluga. odjeću.31.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP) 4133.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU 4133.4 STARTER .8.31. izradu kalkulacija.2008 .4 PRORATIST 4133. sobe.31.31.31.31. iznajmljuju vozila.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET 4134. plovila.6. vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe. d) srodne poslove.19.31.PARKER 4133. pripremu spisa za pregovore i carinjenje. SLUŽBENICI U NABAVI. prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu.31. videokazete. raznu opremu. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU Službenici u nabavi.4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI 4133.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA 4133. e) nadgled ostalih suradnika.4 ASISTENT KOORDINATOR 4133. razne opreme.4 BALANSER AVIONA 4133.31. videokazeta.4 REFERENT ZA DOZVOLE 4133.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI 4133. odjeće. izdavanje dispozicija. vode komercijalne evidencije i dokumentaciju.htm 18.4 PLANER POSADA COCKPIT 4133.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA 4133. suradnju u rješavanju reklamacija.4 PLANER POSADA STJUARDESA 4133.31. vođenje spisa o uslugama. b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta. c) iznajmljivanje vozila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta. evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije.31. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe.51.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 344 of 823 4133. kontaktiranje sa špediterima. praćenje izvršenja ugovora.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO 4133.

13.4 DISPONENT OTPREME ROBE 4134.4 fakturist 4134.23.4 IZNAJMLJIVAČ ALATA 4134.4 komercijalni službenik 4134.22.4 videotekar 4134.4 službenik prodaje 4134.26.12.4 službenik nabave 4134.4 POSTELJAR 4134.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.19.13.htm 18.26.2008 .26.13.16.4 iznajmljivač soba 4134.25.4 iznajmljivač odjeće 4134.4 KOMERCIJALNI KALKULANT 4134.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI PODVRSTA 414.16.4 iznajmljivač opreme DODATAK: 4134.4 NAKUPAC STOKE 4134.4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA 4134.14.17.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE 4134. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI http://www.4 povjerenik osiguranja 4134.nn.8. ARHIVSKI.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE 4134.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 345 of 823 4134.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 4134.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME 4134.4 iznajmljivač plovila 4134.21.15.26.11.13.24.4 iznajmljivač vozila 4134.23.13.17.4 službenik u distribuciji 4134.4 brodarski brokerski službenik 4134.

31.2008 . razvrstavanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.11. muzeja. posudbu knjižnične građe. pregledaju tekst za tisak. obrađuju i posuđuju knjižničnu građu. gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa. razvrstavanje i urudžbiranje spisa.6.htm 18.4 arhivski službenik 4141. KNJIŽNICA I MUZEJA Službenici arhiva. kao i iz trgovačkog društva i unutar njega. bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda.12.4 muzejski službenik DODATAK: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 346 of 823 Arhivski.nn. U toj su skupini zanimanja: 4141. pripremaju podatke za obradu. ispravljanje teksta.2 pomoćni arhivski službenik 4141. SLUŽBENICI ARHIVA. Šifranti i korektori 4141. muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama. izdavanje i vraćanje knjiga. obavljanje različitih uredskih poslova.13. muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4141. isprava i ostalih spisa. d) ručno adresiranje okružnica i omotnica. Službenici arhiva. sudjelovanje u postavljanju izložbi. f) nadgled ostalih suradnika. e) srodne poslove. knjižnični. nabavu i obradu knjižnične građe.8. b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa. bilježe i isporučuju poštu. šifriranje. Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa.4 voditelj pisarnice 4141. ravrstavaju. muzejima i poštanskim uredima. knjižnica i muzeja 4142. Poštari 4143. knjižnicama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 pomoćni knjižničar 4141. pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog.21.19. Ti poslovi uključuju: a) nabavu i obradu knjižnične građe. c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta.

prispjeće.4 FONOTEKAR 4141.4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER 4141.nn. otpremu.6.3 poštar http://www.4 NOTNI ARHIVAR 4141.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.htm 18.4 VODITELJ EKSPEDITA 4141.razvrstavanje u otpremi. dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 347 of 823 4141.12.4 MUZEJSKI TEHNIČAR 4142. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka. e) vođenje propisanih evidencija. obradu . d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica.11. POŠTARI Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu.11.11. f) srodne poslove.4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA 4141.11.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA 4141. U toj su skupini zanimanja: 4142.2 pomoćni poštar 4142. obradu . prijevoz.4 SLUŽBENIK PISARNICE 4141.4 VODITELJ PISMOHRANE 4141. b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka.4 VODITELJ ARHIVA 4141.razvrstavanje u prispjeću.11.13.11.8.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 4141.13. g) nadgled ostalih suradnika. prijem.2008 . uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka.31.13.11.19. c) prijevoz poštanskih pošiljaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.

To su državni službenici i namještenici III.3 LISTONOŠA 4142.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka.2008 .14. Ostali uredski službenici i namještenici http://www.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA 4142. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.11.11.3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT 4142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.4 korektor PODVRSTA 419. f) nadgled ostalih suradnika.12. d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje. ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima. c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.12.4 voditelj poštanskog ureda DODATAK: 4142.nn.4 šifrant 4143.12.4 kontrolor poštanskog prometa 4142. U toj je podvrsti skupina: 4190.3 PISMONOŠA 4143.12.12. ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove. U toj su skupini zanimanja: 4143.8.6. ŠIFRANTI I KOREKTORI Šifranti i korektori šifriraju informacije.19.3 SORTIRAČ POŠTE 4142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 348 of 823 4142.13.

OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.4 SUDAC POROTNIK 4190.2 uredski namještenik 4190.4 administrativni službenik 4190. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. U toj su skupini zanimanja: 4190. c) srodne poslove.4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www.4 službenik kadrovskih poslova 4190. 4190.4 službenik protokola 4190.4 UPRAVNI SLUŽBENIK III.4 UPRAVNI REFERENT 4190.11. njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju.12.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III.11.htm 18.21.11. jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 349 of 823 4190.6. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika.11.13.4 PRISTAV III.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK 4190.4 upravni službenik 4190.4 SUDSKI IZVRŠITELJ 4190.nn.2008 . To su državni službenici i namještenici III. 4190. b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi. VRSTE ZVANJA 4190.4 maturant gimnazije1 DODATAK: 4190.11. VRSTE ZVANJA 4190.N.19. VRSTE ZVANJA P. Kad se te osobe zaposle.8. VRSTE ZVANJA P.31. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva.11.15.4 STARIJI PRISTAV III.14.12.11.11.4 službenik općih poslova 4190.11.N.

4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 4190.31. davanju informacija. kockarnice. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama.6.19.31.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4190.15.12. ŠALTERSKI SLUŽBENICI Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem. zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama.4 REFERENT ZA KULTURU 4190.htm 18. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE 4190.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH 4190. poštama. zakazivanje sastanaka. uključujući kladionice. rukovanje telefonskom kućnom centralom.21. davanje traženih informacija korisnicima. kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga.12. zalagaonice i društva za utjerivanje dugova. Zanimanja ove vrste su u podvrstama: 421.15.2 KOPIRAČ 4190.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 4190.31.nn.8.21.4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR VRSTA 42. Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.13.31.2 FOTOKOPIRAČ 4190. Službenici za šalterske informacije PODVRSTA 421.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 350 of 823 4190.2008 .4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE 4190. rad s korisnicima http://www.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE 4190. Službenici za šaltersko novčano poslovanje 422.31. organiziranju putovanja.13. organiziranje putovanja.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU 4190. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 351 of 823 u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama. kasinu i srodna zanimanja 4214. g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća.htm 18. posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira. njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje. utjerivanje dugova i drugih plaćanja. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama. Službenici u kladionici. blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama. c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda. Skupljači dugova i darova 4211. j) srodne poslove. kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda. f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom. i) rukovanje blagajnama. k) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.19. d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata. U toj skupini su zanimanja: 4211. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici 4213.11.6.2008 . e) isplatu gotovine. h) isplatu plaća osoblju poduzeća. čekova i kreditnih b) kartica u trgovinama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) primanje i kontrolu gotovog novca. uglavnom u bankama.8. primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja. Blagajnici i prodavači ulaznica 4212. uz pismeni isplatni nalog. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4211. vođenje kockarskih igara. Šalterski službenici u zalagaonicama 4215.nn.4 blagajnik u prodavaonici http://www.

4 bankovni šalterski službenik 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka. b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima. isplatu novca preko štednih knjižica i čekova.4 VODITELJ TREZORA 4211.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.15.4 NAPLATNIK 4211.2 prodavač ulaznica DODATAK: 4211. e) uspostavu telefonskih veza.12.19.14. http://www.21.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU 4211.12. c) isplatu novca preko štednih knjižica.12. prijem i otpremu brzojava. d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica.16.4 trezorist 4211.2008 .4 INKASATOR 4211.16.4 službenik za bankomatsku mrežu 4211.16.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.4 brojač novca 4211.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 352 of 823 4211.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.16. prodaju poštanskih vrijednosnica.8. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac.14.4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA 4212.16.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 4211.16.4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE 4211.13. isplatu uputnica.4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA 4211.15.6. čekova i uputnica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.16.4 KONTROLOR U TREZORU 4211.4 blagajnik 4211.

U toj su skupini zanimanja: 4212.4 PT-OPERATOR 4212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 353 of 823 f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu.11.4 krupije http://www. b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda.nn. prema zahtijevima korisnika.4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE 4212.htm 18. KASINU I SRODNA ZANIMANJA Primaoci uloga. mogućnosti.22. d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice. h) srodne poslove. SLUŽBENICI U KLADIONICI.4 mjenjač novca DODATAK: 4212. g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama. primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama.19.11.4 pt-šalterski službenik 4212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 4213.21.11. i) nadgled ostalih suradnika.6. c) dijeljenje karata.11.4 poslužitelj u kasinu 4213. krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede.21.2008 .8.4 KONTROLOR MJENJAČA 4213. bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola.21. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada.4 TEHNIČAR PT PROMETA 4212.11. e) objavljivanje dobitnih brojeva.4 primatelj uloga za klađenje 4213. isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika.

4 PRODAVAČ LUTRIJE 4214. d) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja. b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 354 of 823 4213.4 primatelj uplata u igrama na sreću DODATAK: 4213. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja. U toj su skupini zanimanja: 4214.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.11. f) srodne poslove.11.31. U toj su skupini zanimanja: 4215.21.22. prema vlasništvu ili ostalim jamstvima. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog. c) bilježenje prikupljenih svota. e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe.nn. d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti. g) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog. proračunavanje kamata i posudbu novca.2008 . b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova. c) srodne poslove.4 šalterski službenik zalagaonice 4215.4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU 4213.8.6.4 skupljač dugova http://www.4 VALLE 4213.19.

SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja.2008 . davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova. b) pripremu programa.6. U toj su skupini zanimanja: 4221. kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4221. h) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. e) pribavljanje viza.11. medicinskim i stomatološkim ordinacijama.12. primanje klijenata ili pacijenata.htm 18.22. Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente. uključujući one u bolnicama.4 željeznički robno-putnički blagajnik 4221. Recepcionari i srodna zanimanja 4223. raznih vrsta traženih informacija.8. jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata. Telefonisti i srodna zanimanja 4221. uključujući bolnice. g) srodne poslove. d) izdavanje karata.21. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja 4222. rukovanje kućnim telefonskim centralama. medicinske i stomatološke ordinacije. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti. f) pripremu računa i primanje uplata. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 355 of 823 4215.4 skupljač darova PODVRSTA 422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) rezerviranje.19.4 šalterski službenik putničke agencije 4221.4 prodavač autobusnih karata http://www.nn. uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije.

4 POTRAŽNI RADNIK 4221.4 prodavač putničkih karata 4221.6. U toj su skupini zanimanja: http://www.23.4 TURISTIČKI TEHNIČAR 4221. kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku. informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 356 of 823 4221. d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu. b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA Recepcionari.4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 4222.5 prodavač zrakoplovnih karata 4221.19.htm 18.nn.21.11. g) srodne poslove.21. brošura i obrazaca. c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima. h) nadgled ostalih suradnika.24.4 VAGONSKI OTPREMNIK 4221. Ti poslovi uključuju: a) primanje klijenata ili pacijenata.4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK 4221.2008 .4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA 4221.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK 4221.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 4221.21.5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA 4221. uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije.31.31.21.23. e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata. daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.8.31. bilježenje upita i davanje obavijesti. f) izdavanje informativnih prospekata.4 hotelijersko-turistički službenik DODATAK: 4221.

12.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 4222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.4 recepcionar 4222.11.4 ŽURNALIST-FAKTURIST 4222.12.htm 18. f) nadgled ostalih suradnika.4 kontrolor telefonskog prometa ROD 5.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva DODATAK: 4222.21.31.11.21.4 službenik za informacije 4222. dolazu i tranzitu. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu. Ti poslovi obično uključuju: a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu. b) pružanje informacija telefonskim korisnicima.13. http://www.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI 4223.4 REFERENT ZA REZERVACIJE 4222.4 SUPERVIZOR 4222.12.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER 4222. e) srodne poslove.19.31.3 pomoćni recepcionar 4222. c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica.2008 .12.6. d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER 4222.4 telefonist za međunarodni promet 4223.21.2 telefonist 4223.21. U toj su skupini zanimanja: 4223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 357 of 823 4222.8.nn.

pokazivanje robe kupcima. astrologiju i proricanje sudbine. Zanimanja osobnih usluga 516. poziranje kao model za potrebe reklamiranja. čuvanje djece.htm 18. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. KONDUKTERI I VODIČI Zrakoplovne domaćice. pripremu i serviranje hrane i pića. dobavi hrane. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo.nn.8. dobavu hrane. osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. čuvanje djece. Uslužna zanimanja 52. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. http://www. osobnu njegu. prodaju robe u trgovinama na veliko i malo. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. vođenje kućanstva. USLUŽNA ZANIMANJA Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično. Zanimanja osobne njege 514.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zaštitu od požara i nedopuštenih radnji. Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 358 of 823 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima. Zrakoplovne domaćice. Domaćinska i ugostiteljska zanimanja 513. Zanimanja u zaštiti PODVRSTA 511. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Trgovačka i srodna zanimanja VRSTA 51. vođenje kućanstva.6. pripremu i serviranje hrane i pića. kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom.2008 . pogrebničke usluge. u vođenju kućanstva. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 51. kondukteri i vodiči 512. vođenje kućanstva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pogrebničke usluge.19. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 511. astrologiju i proricanje sudbine. Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. frizerske usluge i njegu lica. frizerske usluge i njegu lica. osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama. umjetničkih fotografija i izlaganja robe.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 359 of 823 vlakom. starijim. c) dijeljenje časopisa i novina.19. g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama. briga o bolesnim.4 domaćica zrakoplova http://www. uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima. pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti. autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima.8. brodom. e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima. Vodiči 5111. Ti poslovi uključuju: a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. j) nadgled ostalih suradnika. slušalica. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće.11. h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu. poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti. Kondukteri 5113. pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza.6. na zahtjev putnika. d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka. pokrivača i sličnih stvari. upućivanje na njihova sjedišta. obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika. U toj su skupini zanimanja: 5111. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika. pružanje ostalih usluga pri vođenju. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji 5112. i) srodne poslove. nemoćnim osobama i djeci. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5111.htm 18. davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje.2008 . b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme. posluživanje hrane i pića. Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika. provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake.

KONDUKTERI Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA 5112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 360 of 823 5111.3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK http://www.htm 18. autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza.12.4 BRODSKI STJUARD 5112.11.11.14. c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa. e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda. uključivši kontrolu putničkih karata.4 PURSER 5111.3 kondukter DODATAK: 5112. posebno o postajama i vezama.13. b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima.11. d) informiranje putnika. U toj su skupini zanimanja: 5112.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA 5111.13.14. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće.4 STJUARDESA 5111.3 kondukter u cestovnom putničkom prometu 5112.12.12. Ti poslovi uključuju: a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata.2008 . g) srodne poslove.4 zemaljska domaćica 5111.11.3 željeznički kondukter 5112. sigurnosti putnika i odgovaranje na upite.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 brodska sobarica DODATAK: 5111.19. h) nadgled ostalih suradnika.6.8. tramvajima.nn.4 voditeljica u kabini zrakoplova 5111.12.

11.4 VODIČ SPELEOLOŠKI PODVRSTA 512. Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja.19. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima.11. c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima. b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima. ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima.4 VODIČ TURISTIČKI 5113.8.4 VODIČ PLANINARSKI 5113.11. d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje. opisuju zanimljivosti i vode turiste. ustanovama.4 VODIČ U RIBOLOVU 5113.11. VODIČI Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima.11.4 VODIČ GALERIJSKI 5113. kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima.4 vodič DODATAK: 5113.11. g) nadgled ostalih suradnika. e) vođenje na izlet u planine i na pecanje.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 5113.2008 . organiziranje rada i http://www.11.11.4 VODIČ ALPINISTIČKI 5113. f) srodne poslove. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 361 of 823 5113.4 VODIČ MUZEJSKI 5113.11. Ti poslovi uključuju: a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti.4 TURISTIČKI PRATITELJ 5113.6.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

posluživanje hrane i napitaka. Zanimanja su u ovim skupinama: 5121.19.4 domar kampa 5121. f) srodne poslove. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju.nn. briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih.21.htm 18. skladištenja i izdavanja namirnica.4 NADZORNICA SOBA http://www. Ti poslovi uključuju: a) angažiranje. Kuhari 5123. nadzor nabave.8. pripremu i kuhanje jela. b) nabavu i nadzor nabave namirnica.14.4 domar planinarskog doma DODATAK: 5121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22. U toj su skupini zanimanja: 5121.4 hotelska domaćica 5121. Konobari i pipničari 5121. Domaćice i srodna zanimanja 5122. nadgled ostalih radnika.3 pomoćna hotelska domaćica 5121.11. g) nadgled ostalih radnika. davanje lijekova i stavljanje zavoja. c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica.2 hotelska sobarica 5121. klubovima.12. d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca. osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima.12.2008 .5 domaćica kuhinje 5121.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 362 of 823 rukovođenje radom domaćinskog osoblja. internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima. obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature. e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima. te organiziranje njihovog rada.6.

na brodovima.13. KONOBARI I PIPNIČARI Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. majstor 5122.12. c) srodne poslove. http://www.3 VEGETARIJANSKI KUHAR 5122.3 kuhar 5122. U toj su skupini zanimanja: 5122.21.4 NADZORNICA ČISTOĆE 5122.3 KUHAR DORUČKA 5122. na brodovima i putničkim vlakovima.2008 .5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI 5122. organiziraju.nn. ustanovama.11.13. b) planiranje. d) nadgled ostalih radnika. KUHARI Kuhari planiraju.2 pečenjar DODATAK: 5122.htm 18. nadzor i usklađivanje rada u kuhinji.13.2 pomoćni kuhar 5122.6.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA 5122.5 ŠEF KUHINJE 5122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 363 of 823 5121.8.5 DIJETNI KUHAR 5122.3 KAVEKUHAR 5122.11.13. pripremaju i kuhaju jela u hotelima.19.12. krčmama.3 brodski kuhar 5122. putničkim vlakovima i u kućanstvima.12.5 kuhar.12. restoranima i ostalim mjestima javne prehrane.12.5 KUHAR SPECIJALITETA 5122.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE 5123. restoranima. pripremu i kuhanje jela.31. Ti poslovi uključuju: a) planiranje obroka.13.

13.5 brodski natkonobar DODATAK: 5123.12.11.22. ZANIMANJA OSOBNE NJEGE http://www.12.8.2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 5123.2 pipničar 5123.2008 .15.2 ŠANKER 5123.3 konobar 5123. e) nadgled ostalih radnika.2 TOČILAC PIĆA 5123.15.14. U toj su skupini zanimanja: 5123.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 364 of 823 Ti poslovi uključuju: a) posluživanje hrane i pića.2 pomoćni konobar 5123.23.11.5 ŠEF SALE 5123. c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića. d) srodne poslove.19.5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR PODVRSTA 513.5 ŠEF NOĆNOG BARA 5123.21.3 barmen 5123.2 pomoćni brodski konobar 5123.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE 5123.2 SERVIRKA 5123.5 GLAVNI KONOBAR 5123.5 natkonobar 5123. b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje.15.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 brodski konobar 5123.6.15.nn.htm 18.23.11.

b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti. h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika. Njegovatelji zdrave djece 5132. pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji.2 njegovatelj djece 5131. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući 5139.3 udomitelj DODATAK: 5131. d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama.8.11. Njegovatelji životinja 5131.11. U toj su skupini zanimanja: 5131. pomažu u vođenju brige o školskoj djeci.nn. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti.6.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci. f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 365 of 823 Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece.2008 . pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima. osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće. Bolničari i srodna zanimanja 5133. farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje kod kupanja. odijevanja i hranjenja djece. stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama.12.19. posjetima muzejima. e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ljetovanju i sličnim izlascima.2 PAZITELJICA DJECE http://www. obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima. c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča.

11.11.11. d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI Njegovatelji retardiranih.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama http://www.6.12. f) srodne poslove.nn. invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti.2 bolničar 5132.13.htm 18.12. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja.2 njegovatelj bolesnika u kući 5133. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka.2008 . c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 366 of 823 5131.2 DADILJA 5131. Ti poslovi uključuju: a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava.12.3 HRANITELJ 5132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) pripremu pribora za sterilizaciju. b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove. e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe.2 njegovatelj u bolnici 5133.19. U toj skupini su zanimanja: 5132. d) srodne poslove.8. U toj skupini su zanimanja: 5133. invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti. b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja.2 babica 5132.

d) etiketiranje lijekova.6. čišćenje. mazanje kremama i mastima.11.19. šišanje i previjanje bolesnih životinja. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513. kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha.nn. oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima. Frizeri. pranje. e) steriliziranje bočica. pomoć pri kupanju i osnovnu masažu. Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine. laboratorijskih posuda i ostale opreme. pogrebničke usluge. usluge pratioca ili posluge. proriču osobnu sudbinu ljudi. brijanje i uređivanje brade.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 5139. c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata.2 VETERINARSKI BOLNIČAR PODVRSTA 514.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 367 of 823 5133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .8.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: a) napajanje. nadgled nad ostalim radnicima. davanje lijekova u hrani. Zanimanja osobne njege. ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća.2 njegovatelj životinja DODATAK: 5139. U toj su skupini zanimanja: 5139. 5141. kozmetičari i srodna zanimanja http://www.11. g) nadgled ostalih radnika. dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza. hranjenje i promatranje životinja. b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade. Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose. f) srodne poslove. uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke. Na primjer.13. kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke. prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba.

5 frizer. i) čišćenje.22.3 frizer 5141.htm 18. losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo.19. provode tretman ljepote. c) tretman vlasišta. j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu: k) srodne poslove. Pogrebnici i srodna zanimanja 5149.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 368 of 823 5142.13. bojanje i uvijanje kose. oblikovanje i lakiranje noktiju.14.2008 . d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika.12. U toj su skupini zanimanja.21. Pratioci i posluga 5143. zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi. g) šminkanje u salonima ljepote.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. briju i uređuju bradu.nn.3 kozmetičar 5141. FRIZERI.11.5 vlasuljar. Ti poslovi uključuju: a) šišanje. b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade. f) masiranje lica i tijela. e) čišćenje i stavljanje krema. liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči.3 frizer za muškarce 5141. h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača. l) nadgled ostalih radnika.n. 5141. 5141. specijalizirani 5141. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA Frizeri. majstor 5141. Zanimanja osobnih usluga d.5 kozmetičar.3 frizer za žene 5141.15.8. majstor http://www. kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu.6. stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba. pranje.

vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE.14.3 pediker 5141.5 FRIZER STILIST 5141.5 masker.4 maser 5141.5 pediker.nn.31. b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE. praćenje na razna mjesta. specijalizirani 5141.32.htm 18.22. čitanje.3 ŠMINKER 5141.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR 5141. majstor 5141.3 BRIJAČ 5141.22.6.2008 .21. Ti poslovi uključuju: a) pravljenje društva poslodavcu. PRATIOCI I POSLUGA Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca. d) srodne poslove.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU 5142. MAJSTOR 5141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.3 MANIKER 5141.42.22. e) nadgled ostalih radnika.2 MASER SALONA ZA MASAŽU 5141.5 VIZAŽIST 5141.21. MAJSTOR 5141.2 maser-kupeljar DODATAK: 5141.31.5 KOZMETIČAR STILIST 5141.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 369 of 823 5141.42.23. U toj su skupini zanimanja: http://www.8.19.41.12. c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju.

e) srodne poslove. proriču osobnu sudbinu ljudi. U toj su skupini zanimanja: 5149.21. Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514.11.htm 18.2008 .11. c) primanje gostiju u hotelima. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.4 domaćin kluba 5149.6. c) nadgled ostalih radnika.31.11. f) nadgled ostalih suradnika. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove.4 astrolog http://www. b) posao plesnog partnera. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima.nn. restoranima i noćnim barovima.3 plesni partner 5149.2 grobar DODATAK: 5143. b) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 370 of 823 5142.4 hostesa 5149.11. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima.2 UKOPNIK 5149. Ti poslovi uključuju: a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije.19. d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja. Zanimanja za osobne usluge.N.12.4 pratitelj 5143. U toj je skupini zanimanje: 5143.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. noćnim barovima i brigu za zabavu. kremiranja i pokopa.

Ti poslovi uključuju: a) sprečavanje i gašenje požara. 5161. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. d) spašavanje osoba. bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru. održavanje reda i pridržavanje zakona.2008 .8. imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara.3 vatrogasac http://www.htm 18. aerodroma i sličnih objekata. Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. spašavaju ljude. c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika.n. Zanimanja u zaštiti d.nn.11. b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. nesreća i velikih nepogoda. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5161. U toj su skupini zanimanja: 5161. nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. f) srodne poslove. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara.2 gatara PODVRSTA 516. Policajci 5163. reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća. Vatrogasci 5162.32. Pravosudni policajci 5169.19. ZANIMANJA U ZAŠTITI Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti. e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara. nesreća i prirodnih nepogoda. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 371 of 823 5149. kada je potrebno i silom. g) nadgled ostalih suradnika. VATROGASCI Vatrogasci sprečavaju požar.

POLICAJCI Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA 5161.19. f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima.22. Ti poslovi uključuju: a) b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama.11.22.6.8.22.21.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA 5161. h) srodne poslove. c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka.5 vatrogasni tehničar.2008 . g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona.22.5 AERODROMSKI VATROGASAC 5161.22.4 PROMETNI POLICAJAC 5162.11.htm 18.4 policajac DODATAK: 5162.21.4 GRANIČNI POLICAJAC http://www.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME 5161. i) nadgled ostalih suradnika.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA 5162.4 vatrogasni tehničar 5161. U toj su skupini zanimanja: 5162. specijalizirani DODATAK: 5161.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 372 of 823 5161.a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile.11.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 5161. e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta.nn.

6.11. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516. Ti poslovi uključuju: a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor.11. nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka. spasioci. djeluju kao tjelohranitelji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 373 of 823 5162.11. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.4 POLICAJAC SPECIJALAC 5162. preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje.11. PRAVOSUDNI POLICAJCI Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. nasilništva. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa. http://www. d) poslove tjelohranitelja.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5169. e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja. kršenja propisa i drugih b) nepravilnosti. c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji. praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine.4 POLICIJSKI DETEKTIV 5163. koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji.htm 18.11.2008 . Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska. b) povremene inspekcijske obilaske ćelija.4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5163. d) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.19. Zanimanja u zaštiti.8. krađa.N. c) nadgledanje zatvorenika pri radu. vratari. jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega. U toj su skupini zanimanja: 5163.4 pravosudni policajac DODATAK: 5163. lovočuvari i slično. e) nadgled ostalih suradnika.

3 čuvar 5169.11.6.3 ČUVAR OSOBA 5169.8.nn.11.3 PORTIR 5169.12.4 SPASILAC IZ VODE http://www.22.2 čuvar objekata i okoliša 5169.4 kupališni spasilac 5169. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 374 of 823 f) ophodnja u rezervatima prirode.11. h) nadgled ostalih radnika.11.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE 5169.3 IZBACIVAČ 5169.31.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE 5169.11. lovištima.3 REDAR 5169.4 gorski spasilac 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.12.3 komunalni redar 5169.3 HOTELSKI VRATAR 5169.11.21.3 lovočuvar DODATAK: 5169.3 vratar 5169.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.11.htm 18.2008 .3 TJELOHRANITELJ 5169.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA 5169.19.3 ČUVAR IMOVINE 5169.21. U toj su skupini zanimanja: 5169.13. i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači.11.12.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE 5169.11.11.32.11.

nn.htm 18.8.2 POLJAR 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva.31. prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 375 of 823 5169. Manekeni i modeli 522. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo.31. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću. Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće.19.2 RIBOČUVAR VRSTA 52. Ti poslovi uključuju: http://www. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama. pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. pokazivanje robe potencijalnim kupcima.31. kioscima i na tržnicama. obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama. sliku i reklamne filmove.31. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.2 ČUVAR VINOGRADA 5169.2 PUDAR 5169.6. Prodavači i trgovački demonstratori PODVRSTA 521. umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe. Manekeni i modeli 5210. poziranje kao model za umjetničku fotografiju. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje. skulpturu. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 521.31. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.2 ČUVAR STAJA 5169. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5210.2008 .2 ČUVAR RIBNJAKA 5169.

Prodavači i trgovački demonstratori 5220. b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca. Robu prodaju u trgovinama. uvjeta kreditiranja i popusta.2 fotomodel 5210. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje. skulpturu ili sliku i reklamni film.11.21. novina i cigareta. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5220. c) pomaganje kupcima u izboru. c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju. e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe.nn. d) ispisivanje cijena.8.22.2 maneken 5210. prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.19. e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 5210. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje. g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu http://www.6. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe. kioscima i na tržnici. b) hodanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 376 of 823 a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac. f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu. okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 umjetnički model PODVRSTA 522. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima. voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama. pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 .htm 18.

21.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE 5220.4 prodavač vozila 5220.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI 5220.3 PRODAVAČ TEKSTILA. i) srodne poslove.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA 5220.11.25.4 trgovački demonstrator i prodavač DODATAK: 5220.22.2 prodavač u kiosku i tržnici 5220.nn.21.htm 18.3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 5220.31. voća.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA 5220.21.21.2 dostavljač robe 5220. OBUĆE I GALANTERIJE 5220.6. novina i cigareta.3 PRODAVAČ BOJA.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU 5220.11.3 PRODAVAČ KOZMETIKE.3 prodavač 5220.19.2008 .8.21. NAKITA I IGRAČAKA 5220.21.21.11.21. LAKOVA I KEMIKALIJA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 377 of 823 upotrebe.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI 5220.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.5 trgovac 5220.21.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu 5220.23. j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 5220.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU 5220.21.24.2 DOSTAVLJAČ PLINA 5220. h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda. kao i radi poticanja zanimanja za kupnju.21.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU 5220.21.

lovno uzgojnih. čuvaju i love životinje.21. kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.31.21. skladištenje i osnovnu preradu prinosa.2008 . sijanje. sađenje.nn.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI 5220.3 PRODAVAČ GLAZBALA.3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 5220.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA 5220.21. ORUŽJA I STRELJIVA 5220. FOTO I OPTIČKE OPREME 5220. LOVNO-UZGOJNI. POLJOPRIVREDNI.htm 18. Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA 5220.8. uzgoj.3 ANTIKVAR 5220. skupljaju divlje plodove i bilje. šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla.3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE 5220. vune.31.6. uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu: http://www. mlijeka. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih.4 PRODAVAČ POSUĐA 5220. proizvode stočarske proizvode.21. uglavnom radi dobivanja mesa. krzna. skupljanje divljeg voća i bilja. uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva.21. šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja.21. vinograde i ubiru s njih plodove. timarenje i lov životinja.21.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT 5220. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 378 of 823 5220.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja.21. voćnjake.3 PRODAVAČ SUVENIRA 5220. zaštićuju i iskorištavaju šume.4 PREZENTATOR ROD 6.21.21. uzgajaju. uzgajaju. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. gnojenje i ubiranje plodova na poljima. zaštita i iskorištavanje šuma.24.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE 5220.21.31. kultiviranje.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA 5220. zaštitu.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA 5220.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME.

vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama. Ratari.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 379 of 823 61. sađenje. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. šumarska i ribarska zanimanja. LOVNO-UZGOJNI. uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja. lovci i srodna zanimanja PODVRSTA 611. Stočari 613. uzgoj i lov ribe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POLJOPRIVREDNI. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna. uzgoj. voćari. šumski radnici i ribari Uputa: zanimanja u poljoprivredi. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi. mlijeka. Šumski radnici i srodna zanimanja 615.) 614. 1311 Direktori malih poljoprivrednih. lovno-uzgojnih. ljekovitog i ostalog bilja. skupljaju divlje plodove i bilje. i ribarskih društava.2008 .6. zaštitu i iskorištavanje šuma. vrtnoga povrća. čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa. šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori. uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. stočarska itd.htm 18.8. uzgoj i skupljanje divljih plodova.nn. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. prskanje. proizvode raznovrsne stočarske proizvode. lovno-uzgojnih. šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih). Poljoprivredni. Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla. uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda. gnojenje i ubiranje plodova s polja. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. lovno-uzgojni. VOĆARI. uzgajaju i čuvaju životinje. iz voćnjaka i vinograda. te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili http://www. uzgoj. RATARI. VRSTA 61. lovno-uzgojnih. krzna. VINOGRADARI I VRTLARI Ratari. 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih. sijanje. Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva.19. vinogradari i vrtlari 612. Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste: 611. šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja. za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja. kože te pčelarskih i ostalih proizvoda. Vidi uputu kod skupine 1311. vune. voćari. Ribari. šumarskih. ljekovitoga i ostaloga bilja. fizički napor.

POVRTLARI. povrtlari. pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.2 pomoćni ratar 6111. opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje. zgrade. gnojiva i ostalih potrepština. zgrade. tegleću stoku. lukovica i gnojiva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 380 of 823 tržnicama. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka. strojeva i opreme. obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća. te krumpira.11. šećerne repe. timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica. f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. b) nabavu sjemena. Vrtlari i srodna zanimanja 6111. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja. sjetvu.8. nabavu sjemena. vinove loze. njegu voćki i vinove loze. g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. duhana i ostalih poljskih usjeva. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine: 6111. sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica.13.19. e) skladištenje.6. voćnjaka i vinograda. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati. te berbu plodova. sijanje. c) ulaganje u zemlju. grmlja bobičastog voća. i) nadgled ostalih radnika. opremu i strojeve ili pak njihov najam. ulaganje u zemlju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sađenje. kao i povrća i vrtlarskih proizvoda. h) srodne poslove. sadnja. obradu i ubiranje usjeva. kupusa i ostaloga poljskog povrća. RATARI. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.htm 18. Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama. Ratari. razvrstavanje. voćari i vinogradari 6112. strojeva i opreme. uključujući i one rasadničke. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.nn. povrtlari.3 ratar 6111. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla.2008 . lukovica i sjemena. tegleću stoku. pripremu tla za podizanje rasadnika. U toj su skupini zanimanja: 6111. VOĆARI I VINOGRADARI Ratari. proizvodnju mladica. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. pripremu tla.2 pomoćni povrtlar http://www.12.

3 povrtlar 6111. e) proizvodnju sadnica. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama.22. j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada.12.2 pomoćni voćar 6111. grmlje. cvijeće. te u javnim ili privatnim vrtovima.24.nn. i) isporuku ili prodaju proizvoda. lukovice i sjeme. VINOGRADAR.3 vinogradar i podrumar 6111. te berbu usjeva. proizvode sadnice. uzgajaju drveće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zgrade. vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati.htm 18.3 rasadničar DODATAK: 6111. plastenike. uzgoj cvijeća. grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima.27. c) ulaganje u zemlju. g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja.14. staklenike.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 381 of 823 6111.2 pomoćni vinogradar 6111. lukovica. opremu i strojeve.3 vinogradar 6111. ljekovito i ostalo bilje.6. gnojiva i ostalih potrepština. h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. http://www. uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina. b) nabavku sjemena. f) uzgoj cvijeća.25. tegleću stoku.3 voćar 6111.3 VOĆAR. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine povrća. ili pak njihovo unajmljivanje. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. sjemena i gljiva. lukovica.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE 6111.26.23. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. VINAR 6112. sijanje i intenzivno gajenje povrća. drveća.25. cvijeća.21. strojeva i opreme. drveća i grmlja.2008 .8. Uređuju parkove i zelene površine.2 pomoćni rasadničar 6111.

19.32.11.2 pomoćni vrtlar za parkove 6112.2 pomoćni vrtlar 6112. divljači. nabavu životinja.41.15. pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati. l) nadgled ostalih radnika.5 vrtlar.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 382 of 823 k) srodne poslove. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6121.42.31.2 CVJEĆAR-ARANŽER PODVRSTA 612.3 VRTLAR I GRADITELJ 6112. koza. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština.3 cvjećar 6112. iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake.15. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. specijalizirani 6112.2 uzgajivač gljiva 6112. U toj su skupini zanimanja: 6112.13. te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način. svinja.6. trgovačkim društvima ili na tržnicama.3 uzgajivač ljekovitog bilja DODATAK: 6112. poboljšanje zemlje.31. gmazova. konja i ostalih životinja. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda. održavanje gospodarskih zgrada.3 vrtlar za parkove 6112.nn. ovaca. gmazove.3 vrtlar 6112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina.htm 18. ptica. zgrade.2 pomoćni cvjećar 6112. uključujući ptice.12.8. strojeva i opreme. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda. Peradari http://www.14. te količine stoke. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda. strojeve i životinje. perad i divljač. Stočari 6122. krznaše. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

14.3 uzgajivač konja 6121. d) uzgoj i timarenje stoke. strojeva i opreme.htm 18. 6121. koza. b) nabavu životinja. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. pasa i mačaka.n. U toj su skupini zanimanja: 6121.21. lovu. opremu i strojeve.8. cirkuske predstave i slično. mlijeka. vune.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 383 of 823 6129. h) uvježbavanje životinja za trke.3 uzgajivač svinja 6121. e) mužu životinja i striženje ovaca. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. zgrade.3 uzgajivač mačaka http://www.2 pomoćni stočar 6121. k) srodne poslove. c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake. kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima.15. koje će se koristiti za rad. f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište.19.16. l) nadgled ostalih radnika. Uzgajivači životinja d.13. konja.nn.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 uzgajivač ovaca i koza 6121.22.3 stočar 6121. i) održavanje gospodarskih zgrada. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi. kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa.2008 . svinja. ili za prodaju na tržnicama. krzna.12.11.3 uzgajivač goveda 6121. u športu.3 uzgajivač pasa 6121. ovaca.

htm 18.8. uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi.3 PROIZVOĐAČ JAJA 6129.12. mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama. b) nabavu pilića. i) srodne poslove. opremu i strojeve.nn.N.32.6.3 KONJAR 6122. c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade.12.12.3 peradar DODATAK: 6122.11. Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja.14. strojeva i opreme. h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda.19.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM 6121.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 384 of 823 6121. PERADARI Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi. d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja. U toj su skupini zanimanja: 6122. j) nadgled ostalih radnika.2008 . f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.4 trener konja DODATAK: 6121.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM 6122. za prodaju ili za isporuku jaja.4 dreser pasa 6121. g) održavanje gospodarskih zgrada.2 pomoćni peradar 6122. e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. koja nisu nigdje svrstana u http://www.

14. prepelica. životinjskim staništima i uzgajalištima divljači.19. Stočari.8.2 pomoćni uzgajivač životinja 6129. i njihovo održavanje. lovnih i ostalih ptica (fazana. puževa. U toj su skupini zanimanja: 6129. h) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj. otvorenih ili pokrivenih prostora. divljih krznaša.3 uzgajivač kunića za meso 6129. stajama. nojeva.17.12. c) nabavu životinja. g) isporuku ili prodaju proizvoda.13.2 pomoćni uzgajivač divljači http://www. zoološkim vrtovima i cirkusima. trgovačkim društvima.3 uzgajivač raznih životinja 6129. U tim slučajevima poslovi uključuju: a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada.18. ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca.16.2 uzgajivač puževa 6129.3 uzgajivač laboratorijskih životinja 6129. pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja. proizvodnju hrane i ostalih potrepština.19.2 uzgajivač gujavica 6129. e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište. papiga itd.. opreme itd.2 uzgajivač žaba 6129.htm 18. za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko.6. zmija i ostalih reptila.3 uzgajivač životinja za krzno 6129.nn. istraživačkim ustanovama. cirkusima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 385 of 823 podvrsti 612. Na primjer.). d) uzgoj.3 uzgajivač ptica 6129. istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama. i) nadgled ostalih radnika. prehranu i timarenje životinja. zoološkim vrtovima. Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima.11.15.2008 .21. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.

narudžbu sjemena. životinje. kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja.nn.4 PTIČAR PODVRSTA 613. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.61.22.32.) Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura. uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda.3 pčelar 6129. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj. njegovanje i ubiranje usjeva. krmiva i ostalih potrepština. radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.6.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. stočarska itd.4 sokolar DODATAK: 6129. b) narudžbu sjemena.18. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.3 uzgajivač dudova prelca 6129. te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla.61. zgrade i strojeve.51.18. te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu.2008 . Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati. voćnjaka i ostalih usjeva.) Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje).htm 18. gnojiva.8. gnojiva i ostalih potrepština. http://www. stočarska itd.3 uzgajivač divljači 6129. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 386 of 823 6129. stočarska itd.3 UZGAJIVAČ ČINČILA 6129.16.31.3 UZGAJIVAČ NOJEVA 6129.4 timaritelj u zoološkom vrtu 6129. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. Zanimanja te podvrste su u skupini: 6130.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 UZGAJIVAČ PAPIGA 6129. unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake.) 6130. sijanje.

11. Šumski radnici http://www. k) srodne poslove.8. strojeva i opreme. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja. Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. te prekrajanje trupaca i pilenje.21. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izmjeru debljine i visine stabala. promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. izbor i označivanje drveća za sječu. h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda. opremu i strojeve. kresanje i rušenje drveća. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6141. l) nadgled ostalih radnika.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PODVRSTA 614.22. utovar i otpremu drvnih sortimenata.3 seljakinja. d) pripremu tla. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. U toj su skupini zanimanja: 6130. pružanje usluga seoskog turizma. zgrade. razmnožavanje i timarenje stoke. g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište.3 seljak 6130. rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena. f) uzgoj. obradu i ubiranje usjeva. sjetvu.3 seljak. ili njihov zakup.19. i) održavanje gospodarskih zgrada. e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka. ugostitelj seoskog turizma 6130. slaganje i razvrstavanje trupaca. oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja.11.3 RATAR I STOČAR 6130. stoku i druge životinje.6.htm 18. obrezivanje. domaćica seoskog turizma DODATAK: 6130. sađenje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 387 of 823 c) ulaganje u zemlju.2008 . zaštite.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.

6. U toj su skupini zanimanja: 6141. f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. UGLJENARI Ugljenari proizvode drveni ugljen.2 pilar drva za ogrjev DODATAK: 6141.11.2008 .21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 šumski sjekač 6141. izmjeru debljine i visine stabala. http://www. koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama. d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja. podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima. i) srodne poslove.2 šumski rasadničar 6141. Ugljenari 6141.12.13. j) nadgled ostalih radnika. utovar i otpremu drvnih artikala. prikrajanje trupaca i piljenje. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.htm 18.nn. b) izbor i označivanje drveća za sječu.8. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja. ŠUMSKI RADNICI Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 388 of 823 6142. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima. zaštite. h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima. c) obrezivanje.13. b) srodne poslove. kresanje i rušenje drveća.3 DRVOSJEČA 6142. g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda.19.3 šumski uzgajivač 6141. e) slaganje i razvrstavanje trupaca.

Uzgajivači ribe i školjki 6152. zamrzavanje. dagnje. RIBARI. čišćenje. e) čišćenje.11. strojeva i opreme. dagnji. stavljanje meke. U toj je skupini zanimanje: 6142. Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme.htm 18.nn. d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 389 of 823 c) nadgled ostalih radnika. Lovci 6151. Ti poslovi uključuju: a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam. upravljanje ribarskim plovilima. http://www. i) nadgled ostalih radnika. jezerski i ribari obalnoga mora 6153.6. Ribari na otvorenome moru 6154. g) isporuku ili prodaju proizvoda. kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi. kamenica. zamrzavanje. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. c) uzgoj riba. lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. f) održavanje zgrada. uzgoj riba. Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine: 6151. kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi. h) srodne poslove. sudjelovanje u organizaciji lova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi. b) nabavu hrane i ostalih potrepština.19.2 ugljenar PODVRSTA 615. stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu.2008 . Riječni. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Ribari. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu. namještanje i potezanje ribarskog alata.

zamrzavanje. c) stavljanje meke.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 MORSKI RIBAR 6153. JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA Riječni. U toj su skupini zanimanja: 6152.3 ribnjačar 6151.6. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu.nn. b) upravljanje ribarskim plovilima.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE 6152. f) isporuku ili prodaju proizvoda.12.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 390 of 823 U toj su skupini zanimanja: 6151. h) nadgled ostalih radnika. e) čišćenje.11.21. g) srodne poslove.22.3 uzgajivač ribe i školjki 6151.8.4 mrijestilišni uzgajivač DODATAK: 6151. RIJEČNI. namještanje i potezanje ribarskog alata. d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi.htm 18.2 ribar riječni i jezerski 6152. RIBARI NA OTVORENOM MORU http://www.12.2008 . na obalama i u plitkim vodama.2 SLATKOVODNI RIBAR 6152.2 ribar na moru 6152.12.12.2 ronilac spužvi i koralja DODATAK: 6152. sami ili kao članovi posada ribarskih plovila.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane 6151. love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. opreme i zgrada.21. jezerski i ribari obalnog mora. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata.11.

ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. d) popravak i održavanje opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. kože.11. e) isporuku ili prodaju ulova. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme. f) nadgled ostalih radnika. u http://www.01. Ti poslovi uključuju: a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem. g) nadgled ostalih radnika. c) isporuku ili prodaju živih sisavaca. love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. zamrzavanje. LOVCI Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 391 of 823 Ribari na otvorenom moru. perja i ostalih proizvoda. b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama.2 ribar otvorenog mora 6154. ptica i gmazova. f) srodne poslove.19. kao članovi posada ribarskih plovila.2008 .3 lovac ROD 7. namještanje i potezanje ribarskog alata. b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku. d) čišćenje. U toj su skupini zanimanja: 6153.htm 18.nn.6. e) srodne poslove. c) stavljanje meke.8. U toj su skupini zanimanja: 6154.

lijevanje. drveni. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. oprema i alat. Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. gradnju. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. obavljaju tiskarski poslovi. drva. proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva. tekstila. (Rukovatelji strojevima. tekstil.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 392 of 823 industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema. materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. gdje se oblikuju kovine.2008 . fizički napor. izradu preciznih instrumenata. podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom. (Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski. strojarski monteri. uključujući pogonske motore. keramike te staklenih i sličnih proizvoda. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. zavarivanje i oblikovanje metala. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru. staklari.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. podešavaju strojni alati. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma.nn. izradu strojeva. proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi. podešavaju održavaju i popravljaju strojevi. opreme i ostalih metalnih proizvoda. poslove tiskanja. održavanje i popravak industrijskih strojeva. podešavanje. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina.htm 18.6. http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Precizni mehaničari. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme. keramičari. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. tiskari 74. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.8. Obrađivači metala. motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu. Prerađivači hrane. elektromonteri i mehaničari 73.19. kože i sličnih materijala. materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. izrađuju. tekstila i kože Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 8. izradu ručnih radova. nakita. podižu metalne konstrukcije. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 71. VRSTA 71. u rudarstvu i građevinarstvu. oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade. Rudarska i građevinska zanimanja 72. Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude. alata.

19. Palitelji mina 7113.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi uključuju: a) vađenje ugljena. Zanimanja za završne građevinske radove 714.nn. Soboslikari. palitelji mina. kamenolomima. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. PALITELJI MINA. 7111. postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene. dimnjačari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. Zidari i srodna građevinska zanimanja 713. rad s morskom vodom u solanama. Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma.6. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 393 of 823 gradnju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. klesari i srodna zanimanja 712. PODVRSTA 711. Solanski vodari Uputa: vidi uputu uz rod 7. RUDARI. Klesari 7114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. postavljanje eksploziva u rudnicima.8. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA Rudari. rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7111. http://www. Rudari i proizvođači kamena 7112. Rudari. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 711. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. gradilištima i ostalim mjestima. bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom.

3 obrađivač kamenih blokova DODATAK: 7111.12. pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena.3 rudarski tesar 7111.3 rudar površinskog kopa 7111.19. U toj su skupini zanimanja: 7111.5 RUDARSKI MAJSTOR 7112. http://www.13.2008 .15. prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima.3 rudar podzemnog kopa 7111.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 394 of 823 b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena. specijalizirani 7111.14.17.14.2 pomoćni rudarski tesar 7111. f) srodne poslove. građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima.5 rudar. kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta. Ti poslovi uključuju: a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja.2 pomoćni rudar površinskog kopa 7111.nn. b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva.18. PALITELJI MINA Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija.21. d) rezanje. specijalizirani 7111. rude. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja.15.16. e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu. c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.2 pomoćni rudar podzemnog kopa 7111.htm 18.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih radnika.3 KOPAČ UGLJENA 7111.6.5 podgrađivač okna.

kipova.3 protugradni raketar DODATAK: 7112.3 MINER 7112.nn.11.11. figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada.19. d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima.11.21. iscrtavanje. majstor 7112. oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom. http://www.8.5 palitelj mina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 395 of 823 c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje.31.2008 . e) postavljanje postolja za spomenike. mramora i ostalog kamena. f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava. f) srodne poslove. izradu spomenika i ostale namjene. Ti poslovi uključuju: a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita. KLESARI Klesari ručnim alatom režu. g) srodne poslove.3 pirotehničar 7112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih radnika. kamenolomima i drugim mjestima.31. U toj su skupini zanimanja: 7112.12. ukrašavanje. d) rezanje i graviranje likova. bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja.6.3 palitelj mina 7112.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA 7112.3 RAKETAR 7113. te likova. b) rezanje.htm 18. figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika.11. e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja. oblikuju i dorađuju kamen za gradnju. c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje.3 MINER-BUŠAČ 7112.

3 solanski vodar PODVRSTA 712. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www. Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica.11.2 proizvođač soli 7114.12. popravak oštećenja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7114. mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima.5 klesar.2008 . majstor DODATAK: 7113. praćenje ugrađenih količina.5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7114. izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina. Ti poslovi uključuju: a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode. izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja.8.12. SOLANSKI VODARI Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja.11. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle. c) srodne poslove. branama. U toj su skupini zanimanja: 7113. betona. d) nadgled ostalih radnika.3 KAMENOREZAC 7113. prate gustoću i visinu vode u bazenima. obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 396 of 823 g) nadgled ostalih radnika.12.3 klesar 7113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja.11.19. kanala i nasipa. održavanje opreme.htm 18.nn. b) rukovanje crpkama. zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle. kamena i sličnih materijala. kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja. praćenje isparavanja.6.

b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom. kamenom i sličnim građevinskim materijalima. c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima. Armirači i betonirci 7124. Tesari i građevinski stolari 7129.3 zidar šamoter 7122.6. svodova. temelja.12.3 zidar dimnjaka 7122. Zidarska zanimanja d.19. industrijskih peći.2008 . lukobrana i ostalih konstrukcija. stupova. ložišta.3 zidar 7122. žbukanje i popravak oštećenja. specijalizirani 7122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 zidar šamoter. kamina.15. majstor 7122. specijalizirani 7122.3 pećar http://www. lukova. zidova.5 zidar kamenom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 397 of 823 7122. tvorničkih dimnjaka.16. specijalizirani 7122. d) srodne poslove.5 zidar dimnjaka.nn.11.htm 18. ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima.19.3 zidar kamenom 7122. U toj su skupini zanimanja: 7122.14.2 pomoćni zidar 7122. Ti poslovi uključuju: a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima. e) nadgled ostalih radnika.13. kamena i sličnih materijala. sušara. zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle.8.17.18. 7122.21.5 zidar. Uputa: vidi uputu uz rod 7.n. Zidari 7123. ZIDARI Zidari zidaju temelje.

kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje.22. teraco.3 armirač i betonirac 7123.11.5 pećar.3 zidar i betonirac DODATAK: 7122.22. b) zatezanje.32.13. savijanje. kulir i slično) te popravak oštećenja.nn. c) ugradbu betona u oplate.31.2 pomoćni armirač 7123.14.14. vezanje.21. Ti poslovi uključuju: a) rezanje. pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata. majstor 7122. zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije.2 betonirac 7123. U toj su skupini zanimanja: 7123.19.3 zidar i tesar 7122. f) nadgled ostalih radnika.21.13.2 teracer 7123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 398 of 823 7122. e) srodne poslove.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7122.6. specijalizirani 7123.3 betonirac i tesar DODATAK: 7123.htm 18.3 VATROSTALNI ZIDAR 7122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 armirač 7123.12. d) obradu betonskih površina (zaglađivanje. ARMIRAČI I BETONIRCI Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina.5 armirač.3 MONTER KALJEVIH PEĆI 7123.2008 . obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA http://www.8.13.15.

film i televiziju.25. b) izradu drvenih krovnih. postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova.htm 18. prozore zidne obloge i slično. montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora. Ti poslovi uključuju: a) krojenje. specijalizirani 7124. splavima. brodovima. c) izradu.3 roletar 7124. postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje. montiraju.6. popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe. d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija. i) srodne poslove. izradu.5 građevinski stolar. rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače.5 stolar za scensku opremu. vrata.3 tesar 7124. tesanje i sastavljanje drvene građe. kao što su zidne stijenke. e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva. mostovima i drugim vozilima. sastavljanje. režu.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 399 of 823 7124. održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju.2008 . spajaju.8.2 pomoćni tesar 7124.26. prozori i oplate pročelja.5 tesar. f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada.nn. j) nadgled ostalih radnika.3 graditelj drvenih brodova http://www. rezanje. mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI Tesari tešu.22. ugrađuju i popravljaju vrata.5 roletar.12.23.31.21. majstor 7124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.24.3 građevinski stolar 7124. h) gradnju.11. majstor 7124. g) izradu. majstor 7124. Građevinski stolari izrađuju.3 stolar za scensku opremu 7124. U toj su skupini zanimanja: 7124. zrakoplovima. pontonima.

34. e) nadzor cesta.26.5 BRODOTESAR.3 BRODOTESAR 7124.3 brodostolar 7124.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA 7124.8.6. mostova i željezničkih pruga.33. f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija). Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712. željezničkih pruga i nasipa. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja). evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji. Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada. objekata vodogradnje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 400 of 823 7124. drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom.31. c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima. h) nadgled ostalih radnika.5 graditelj drvenih brodova. mostova.19. održavanja i popravljanja na velikim visinama.3 ŠUPERAČ 7124. nasipi.N.htm 18.13.12.5 brodostolar. mostovi.3 graditelj lakih letjelica DODATAK: 7124.32. ceste. obavljanje manjih popravaka. g) srodne poslove. d) montažu betonskih.2008 .31.5 SCENSKI MAJSTOR 7124.5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7124. Ti poslovi uključuju: a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta. ZIDARSKA ZANIMANJA D. cesta.nn. SPECIJALIZIRANI 7124.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 7129. b) različite radove gradnje. majstor 7124.35. željezničke pruge). U toj su skupini zanimanja: http://www.13. majstor 7124.

3 voditelj pružnih radova 7129.2 ČUVAR KOSINA 7129.33.2 ČUVAR SKRETNICA 7129.2 pomoćni građevinski laborant 7129.31.5 brodoskelar.12.13.2 ČUVAR MOSTA 7129.3 vodograditelj 7129.25.15.2008 .33.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA 7129.3 cestar ophodar 7129.32.33.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 građevinar za održavanje 7129.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 401 of 823 7129.nn.33.41.33.19.2 asfalter 7129.11.2 ČUVAR TUNELA 7129.12.2 cestar 7129.2 pružni radnik 7129.51.6.33.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 7129.16.2 pomoćni vodograditelj 7129.33.3 brodoskelar 7129.3 monter građevinskih skela 7129.22.2 nažigač DODATAK: 7129.14.htm 18.2 figurant 7129.2 pomoćni monter građevinskih skela 7129. specijalizirani 7129.17.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA http://www.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA 7129.2 čuvar ophodar 7129.21.24.61.11.2 pomoćni brodoskelar 7129.3 monter građevinskih elemenata 7129.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 402 of 823 PODVRSTA 713. polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama. Elektroinstalateri i srodna zanimanja 7139. Uputa: vidi uputu uz rod 7. Fasaderi i gipsari 7134. Ostakljivači 7136. oblažu zidove i podove pločicama.nn.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ventilacijskih otvora. Podopolagači i postavljači pločica 7133. snjegobrana i slično). rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora. KROVOPOKRIVAČI Krovopokrivači pokrivaju. instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava. Instalateri i monteri cjevovoda 7137. žbukanje fasada.6. cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7131. polažu vodoinstalacije. d) nadgled ostalih radnika. polaganje raznih izolacijskih obloga. b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove. ravne krovove. http://www. Građevinari završnih radova d.19. ostakljuju. Krovopokrivači 7132.htm 18.n. masa i drugih proizvoda na zidove. terase. polažu izolacije. podove. Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. postavljanje električnih žica i ostale opreme. Izolateri 7135. Održavanje i popravci. stropove. polažu podove.2008 . održavaju i popravljaju krovove. c) srodne poslove. 7131. mozaikom i sličnim oblogama. Ti poslovi uključuju: a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju).

2 pomoćni podopolagač 7132.11.14. b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda.3 podopolagač 7132.8.2 PARKETAR 7132.11. f) srodne poslove.2 pomoćni polagač keramičkih pločica 7132. postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke. U toj su skupini zanimanja: 7132.14.3 KERAMIČAR-PEĆAR 7133. majstor 7132.5 krovopokrivač.3 krovopokrivač 7131.nn.2 pomoćni krovopokrivač 7131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 403 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA Podopolagači postavljaju. c) polaganje završnog dijela poda od tepisona. e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove. linoleuma i ostalih materijala. d) polaganje parketa. FASADERI I GIPSARI Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada.19. keramičkih pločica ili ostalih materijala.13.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) pripremu površine podloga za polaganje parketa. mozaičnom oblogom i sličnim oblogama.11.11.13.12.12. g) nadgled ostalih radnika.3 polagač keramičkih pločica DODATAK: 7132. održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove. Ti poslovi uključuju: http://www.2008 . zidove i ostale površine keramičkim pločicama.2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7132.6.

staklena vuna.htm 18.nn. e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna. f) nadgled ostalih radnika.5 fasader.3 ŠTUKATER 7134. podove i cijevi grijanja i vodovoda.3 fasader 7133. sušenje u radionici i postavljanje na zidove. U toj su skupini zanimanja: 7134. e) srodne poslove. majstor 7133.13. b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka. c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage . IZOLATERI Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama.3 gipsar DODATAK: 7133. kotlovima.2008 . U toj su skupini zanimanja: 7133.2 akustički izolater http://www.19. izolacijske ploče) na zidove. cijevima.11. hladnjačama i klima-uređajima. d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama.6. c) izradu zidne plastike od gipsa. g) srodne poslove.8.11. Ti poslovi uključuju: a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja). b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama. h) nadgled ostalih radnika. d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 404 of 823 a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada.

3 STAKLOREZAC 7136. pregrade zgrada i staklene krovove. pipa i druge opreme za cjevovode.11. instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava.3 izolater DODATAK: 7134. b) ugradnju posebnih stakala (izopan. c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 405 of 823 7134.12. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7135.14. vrata.htm 18.13.14. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju. OSTAKLJIVAČI Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore.6. priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi.3 BRODOIZOLATER 7135. izloge i ostale staklene površine. savijanje. Ti poslovi uključuju: a) odabir staklenih ploča.3 ASFALTER-IZOLATER 7134.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.11.8. b) montiranje ventila.2 građevinski staklar 7135.14.2 hidroizolater 7134. d) srodne poslove. kao što su rezanje.12. zasuna.nn. vrata.12. termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama. http://www. rezanje po mjeri i ugradnju u prozore. Ti poslovi uključuju: a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda.2 termoizolater 7134.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ 7135.3 staklorezač DODATAK: 7135.2008 .

5 brodocjevar. f) nadgled ostalih radnika.31. avionima i brodovima. SPECIJALIZIRANI 7136.15.5 plinoinstalater.5 monter cjevovoda.14.3 MONTER PLINOVODA 7136.12. d) polaganje. specijalizirani 7136.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA http://www. MAJSTOR 7136.41.21. instaliranje. majstor 7136.16. U toj su skupini zanimanja: 7136.11.5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA. održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže.43.5 MONTER PLINOVODA. grijanje.22.htm 18.5 instalater grijanja i klimatizacije.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7136.32. plinovod i druge slične sustave u zgradama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 406 of 823 c) polaganje.21.5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE.2 pomoćni vodoinstalater 7136.nn. e) srodne poslove.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA 7136. specijalizirani DODATAK: 7136. SPECIJALIZIRANI 7136. održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod.2 pomoćni monter cjevovoda 7136.22.3 monter cjevovoda 7136.21.3 instalater grijanja i klimatizacije 7136. industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama. majstor 7136.2008 .19.15.6.42.3 vodoinstalater 7136.3 brodocjevar 7136.3 plinoinstalater 7136.3 vodoinstalater i plinoinstalater 7136. majstor 7136.31.14. hlađenje.8.5 vodoinstalater.13.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 407 of 823 7136. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.11. U toj su skupini zanimanja: 7137.17.16. specijalizirani 7137. bolnicama i slično.6.13.3 INSTALATER-MONTER 7136.16.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE 7137.3 električar pozornice i studija 7137.14. održavanje.42.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7137.5 elektroinstalater. majstor 7137.2 pomoćni elektroinstalater 7137. d) nadgled ostalih radnika.42. b) postavljanje. specijalizirani DODATAK: 7137. održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima.19.11.12.htm 18. popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama.3 CJEVAR 7137.12.5 električar održavanja.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 7137.3 električar održavanja 7137.12.3 POGONSKI ELEKTRIČAR 7137.2008 .5 električar pozornice i studija. c) srodne poslove.14.3 elektroinstalater 7137.15.14.3 OSVJETLJIVAČ 7137.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME http://www. održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu.3 ELEKTRIČAR 7137.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.nn. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju.8. školama.

brava. stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine.3 DOMAR PODVRSTA 714. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine. građevinske stolarije.17.11. protupožarnih i drugih aparata.3 kućni majstor DODATAK: 7139. Ti poslovi uključuju: a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih. http://www. premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode.8.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine. na motorna vozila i na razne industrijske proizvode. U toj su skupini zanimanja: 7139.htm 18. SOBOSLIKARI. čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova.2008 . čišćenje dimnjaka. kanalizacijskih te instalacija za grijanje. Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada. električnih.N. c) čišćenje i održavanje podova i slično.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) nadgled ostalih radnika.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE 7139. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA Soboslikari. čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina.19.6. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7141. obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje. Dimnjačari i čistači površina zgrada Uputa: vidi uputu uz rod 7. Soboslikari i ličioci 7143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 408 of 823 7137.11. koja nisu razvrstana unutar podvrste 713. b) manje popravake zidova i krovova. (Zanimanja završnih građevinskih radova). prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima. prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama.

oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima. krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova.13.19.3 autolakirer 7141.5 autolakirer.6.nn.3 ANTIKOROZIST http://www.3 soboslikar i ličilac 7141.3 brusač i ličilac konstrukcija 7141.14.3 ličilac 7141.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 409 of 823 7141. ličenje ili postavljanje tapeta.2 pomoćni ličilac 7141. SOBOSLIKARI I LIČIOCI Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje. b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 soboslikar i ličilac.3 SOBOSLIKAR 7141.8. g) srodne poslove.2 polagač zidnih tapeta DODATAK: 7141. majstor 7141. vidljive cijevi i metalne dijelove. kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza: f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje.15. d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje. čelične konstrukcije zgrada. majstor 7141. mostove i metalne konstrukcije.2 pomoćni soboslikar 7141.2008 .12.16. c) mjerenje. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje. h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7141.14. autobusa.11.17. bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine.htm 18. e) bojanje automobila.18.16. boje i lakiraju industrijske proizvode.

te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina. c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina.3 PERAČ FASADA 7143.htm 18. OBRAĐIVAČI METALA. d) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 410 of 823 7141. podešavaju strojni alat.2 raskužitelj DODATAK: 7143. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi. kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale. održavanju i popravljaju strojeve.2 EKO-HIGIJENIČAR VRSTA 72.6. strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem. majstor 7143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija. mlazeva pare ili pijeska pod tlakom. e) nadgled ostalih radnika. uključujući pogonske strojeve.2008 .31. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.12.5 dimnjačar.3 pjeskar zgrada i konstrukcija 7143. http://www.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA 7143. zavarivanjem. montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije.11. STROJARSKI MONTERI. b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina.31.3 dimnjačar 7143.21.19.3 BRODOLIČILAC 7143.16.nn.21. motorna vozila. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI Obrađivači metala. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.21. podešavaju. cigle. U toj su skupini zanimanja: 7143. električnu i elektroničku opremu.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 721. PODVRSTA 721. zavarivanje i oblikovanje kovina.6. lijevanje. Ronioci Uputa: vidi uputu uz rod 7. Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači 7212. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ljevači metala.htm 18. Ljevači metala. alatničari i srodna zanimanja 723. Zavarivači i rezači plamenom 7213. koloturja. izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima. motorna vozila. montiraju. zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala.19. Monteri čelične užadi i žica 7216. uključujući pogonske strojeve. održavanje i popravljanje industrijskih strojeva. montiranje. opreme i ostalih proizvoda. održavanje i popravak metalnih konstrukcija. zavaruju i oblikuju metalne dijelove. održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime. zavarivači i srodna zanimanja 722. limari. izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 411 of 823 Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina. http://www. alata.lima. žičara i slične opreme. elektroničku i ostalu opremu. električnu. Kovači. LIMARI. lijevanje. zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina. kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva.8. podešavanje. Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala. slične radove pod vodom. montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme. limari. podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja Uputa: vidi uputu uz rod 7. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7211. Monteri i mehaničari strojeva 724. žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Limari 7214.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. LJEVAČI METALA. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija 7215.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

12.12.2 TALITELJ 7211.11.8. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala.2 PRIPREMAČ KOKILA 7211.2008 .13. b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa.11. d) srodne poslove.15.5 ljevač kovina. U toj su skupini zanimanja: 7211.14.3 MODELAR 7211. spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal.11.3 strojni ljevački kalupar 7211.2 ljevački kalupar 7211. Ti poslovi uključuju: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 PRIPREMAČ MATERIJALA 7211. majstor DODATAK: 7211.11.nn. pomoću plinskog plamena ili električnog luka. za velike odljeve. ili.12.3 jezgrar ljevačkih kalupa 7211. c) ručno lijevanje metala.3 JEZGRAR 7211. na podu ljevaonice ili u jami.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 412 of 823 7211.htm 18. e) nadgled ostalih radnika.2 KALUPAR 7211.3 ljevač kovina 7211.6.14.3 LJEVAČ I KALUPAR 7212. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno.11.19.

3 zavarivač 7212. postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova.2 elektrozavarivač 7212.11.12.2 ZAVARIVAČ PLAMENOM 7212.5 zavarivač. specijalizirani 7212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 413 of 823 a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka. c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila. U toj su skupini zanimanja: 7212.21.12. d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem.8. Ti poslovi uključuju: a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima. d) srodne poslove.19. b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka.2 lemitelj DODATAK: 7212. c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem. U toj su skupini zanimanja: http://www. zrakoplova.nn. b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština.15. rezervoara).2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM 7212.2008 .2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM 7213.14. e) nadgled ostalih radnika.htm 18.6.11.13.2 zavarivač plinom 7212.12. f) nadgled ostalih radnika. LIMARI Limari izrađuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.2 rezač plinom 7212.

specijalizirani 7213.5 aviolimar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.2 kovinopojasar 7213. namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova.3 kotlar 7213.3 autolimar 7213.13. g) nadgled ostalih radnika.23. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča.24. b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama.6. majstor 7213.5 limar.26.31.8.5 kotlar.11.11.25.22.htm 18.3 aviolimar 7213.34. e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno.3 GRAĐEVINSKI LIMAR 7213.32.2008 .3 AUTOKAROSERIST 7213.23.3 limar 7213. majstor 7213.5 autolimar.3 MEHANIČAR KABINIST 7214.12.3 obrađivač lima DODATAK: 7213. specijalizirani 7213. strojno i pneumatskim čekićem. f) srodne poslove.19.5 ocrtavač limova.21. d) oblikovanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 414 of 823 7213. Ti poslovi uključuju: a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu.3 ocrtavač limova 7213. c) postavljanje metalnih dijelova zgrada.nn. mostova i ostalih građevina za spajanje. sastavljaju ih i montiraju.21. majstor 7213.

12. specijalizirani 7214. majstor DODATAK: 7214.15.23.27.19.13.5 brodobravar.5 brodotraser.3 brodolimar 7214.5 graditelj metalnih brodova.26. specijalizirani 7214.24.14.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7215.32.5 brodomonter.2 ravnač i rezač plamenom 7214.2 žljebač.2 elektrolučni žljebač i brusač 7214.22.31.30. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA http://www.29.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 415 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7214.3 brodobravar 7214.3 brodotraser 7214.3 monter metalnih konstrukcija 7214.htm 18.11.2 pomoćni graditelj metalnih brodova 7214.11.28.3 graditelj metalnih brodova 7214.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7214.16.3 obrađivač konstrukcijskog željeza 7214. rezač plamenom i brusač 7214.2 ZAKIVAČ 7214.nn.6.17.5 brodolimar.3 brodomonter 7214.2008 .30.5 monter metalnih konstrukcija.31.12. specijalizirani 7214. specijalizirani 7214. specijalizirani 7214.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ 7214.8.3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM 7214.25.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija 7214.2 pomoćni brodomonter 7214.

f) srodne poslove. pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata. http://www. pokretnih stepenica. vučnica. naftnim i plinskim bušotinama. koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja.11. b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima. Ti poslovi uključuju: a) poslove pod vodom kod građenja. zračnih žičara.3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA 7215. te njihovo popravljanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača. uzgoja riba i školjki i slično. g) nadgled ostalih radnika. e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova.11. RONIOCI Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova. f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba. održavanja i popravaka oštećenja mostova. b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima.8. postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima. e) bušenje rupa za podvodno miniranje.19.2008 . U toj su skupini zanimanja: 7215.htm 18.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI 7216. c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama.6.3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA 7215. lukobrana. montirali. dizala. c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila.3 monter čelične užadi DODATAK: 7215. zrakoplovima i drugim mjestima.11. popravili te uklonili smetnje u radu.11. d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima.nn. brodovima. d) otklanjanje podvodnih zapreka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 416 of 823 Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica.

podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću. Alatničari i srodna zanimanja 7223.11.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke. preoblikovanjem.8.2 ronilac PODVRSTA 722. isijecanjem. izrađuju metalnu užad i blokove od željeza. U toj su skupini zanimanja: 7216. rodu.6. savijanjem. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) izvlačenje žice. Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke. uz ručno rukovanje obratkom. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala 7224. http://www. podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8. Kovači i srodna zanimanja 7222. čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. opreme i ostalih proizvoda. ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine.2008 . opreme i ostalih proizvoda. h) nadgled ostalih radnika.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. e) potkivanje konja. 7221. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Kovači. kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata. probijanjem.nn. c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša. Obrađivači metalnih površina i oštrači Uputa: vidi uputu uz rod 7. KOVAČI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 417 of 823 g) srodne poslove. poliranje i brušenje metalnih površina i alata. b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja.

te za oblikovanje dijelova od plastike i gume.5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM. b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje.3 TERMIČAR 7221.12. i) srodne poslove.3 strojni kovač 7221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7221.nn. g) nadgled ostalih radnika.5 kovač.8.15. g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala. SPECIJALIZIRANI 7222.2 pomoćni kovač 7221.2008 . U toj su skupini zanimanja: 7221.14. modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina. te održavaju i popravljaju oružje i brave. održavanje i popravak matrica i šablona. naprave. f) popravak oružja.15. plastike i gume.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 418 of 823 f) srodne poslove.19.3 potkivač DODATAK: 7221.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) izradu.16. mjerke.3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM 7221. c) izradu i popravak metalnih modela.11.16. e) izradu.15. podešavanje i popravak brava. d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala.3 kalilac 7221.5 kalilac.6.13. h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu.3 kovač 7221.21. majstor 7221. http://www. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate.

nn. majstor 7222.3 kovinomodelar 7222.52.htm 18.8. specijalizirani DODATAK: 7222.41. http://www.3 alatničar 7222.2 pomoćni bravar 7222.51. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija.3 bravar 7222.14.3 monter mjernih instrumenata 7222.31. U toj su skupini zanimanja: 7222. specijalizirani 7222.3 ocrtavač odljevaka 7222.15. c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima.5 bravar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 419 of 823 j) nadgled ostalih radnika.5 alatničar za metalne kalupe.5 alatničar za stezne pribore.11. majstor 7222.5 alatničar za mjerne pribore.43.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.17. specijalizirani 7222. specijalizirani 7222.12.2008 .41. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike.5 alatničar za rezne alate.16.6.5 ocrtavač odljevaka.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti.19.13. majstor 7222.61.5 kovinomodelar. specijalizirani 7222.5 alatničar.3 puškar 7222.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA 7223.62.5 puškar. b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija.42. gume itd. specijalizirani 7222.

13. specijalizirani 7223.3 kovinotokar 7223.42.5 kovinobrusač.nn.23.34. e) srodne poslove.41.5 kovinoglodač.3 GLODAČ 7223. specijalizirani 7223.32.23.5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva.3 TOKAR 7223.24.htm 18.3 blanjač kovina 7223.2008 .5 kovinotokar.34.8.5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva.3 kovinobrusač 7223. U toj su skupini zanimanja: 7223.3 pletač metalne užadi 7223. specijalizirani 7223.12.3 horizontalni kovinobušač 7223.3 prešač kovina 7223.3 BRUSAČ 7224. specijalizirani 7223.5 podešavač sastavljenih reznih alata. specijalizirani 7223.6.15.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 420 of 823 d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja http://www. specijalizirani 7223.3 obrađivač metala odvajanjem čestica DODATAK: 7223.35.33. majstor 7223.19.5 horizontalni kovinobušač.21.21.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja.11.22.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva.3 kovinoglodač 7223. specijalizirani 7223.14. specijalizirani 7223. f) nadgled ostalih radnika.31.

6.23.8.2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA 7224. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA Monteri i mehaničari strojeva podešavaju.2 ČISTAČ ODLJEVAKA PODVRSTA 723.11.2 pomoćni oštrač alata 7224.11.5 oštrač alata.24. poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme.2008 .3 oštrač alata 7224.32.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 7224.19. d) srodne poslove.22. c) popravak.2 grecač 7224.34.2 lepač 7224. motorna vozila.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 421 of 823 odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate.11.33. specijalizirani 7224. Ti poslovi obično uključuju: montiranje. podešavanje. U toj su skupini zanimanja: 7224.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA 7224. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina.2 brunirač 7224. e) nadgled ostalih radnika.3 serviser dijamantnih pila DODATAK: 7224.2 brusač i čistač kovina 7224.11.2 polirač 7224.31.11. poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu. održavanje i popravak pogonskih motora. namještanje i oštrenje žičanih pila. motornih vozila. montiraju. održavaju i popravljaju pogonske motore. Ti poslovi mogu http://www.21. b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata.

23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 422 of 823 uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva Uputa: vidi uputu uz rod 7. podešavanje. U toj su skupini zanimanja: 7231. b) ispitivanje.11. Monteri.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta 7231. servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača. kamiona i ostalih motornih vozila. podešavanje. podešavanje.3 automehaničar 7231.25. testiranje i popravak motora i motornih vozila.19.21. testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila.htm 18.26.5 automehaničar. servisiranje.8.22.6. testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila.5 mehaničar motocikla. servisiranje. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.5 mehaničar pružnih vozila. g) nadgled ostalih radnika. servisiranje. montiraju. putničkih automobila. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7231. d) ispitivanje. testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju. servisiranje. e) ispitivanje. 7231. Zrakoplovni mehaničari i monteri 7233. servisiranje. c) ispitivanje.nn. specijalizirani http://www. testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila. majstor 7231.27.3 mehaničar motocikla 7231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove.2 mehaničar bicikla 7231. majstor 7231. podešavanje.3 mehaničar pružnih vozila 7231.24.2008 . Mehaničari i monteri motornih vozila 7232. podešavanje.

8. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju. specijalizirani 7231. podešavanje. testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova. MONTERI. SPECIJALIZIRANI 7232. servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora.htm 18.2 podmazivač vozila DODATAK: 7231.3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA 7231.19.11. podešavaju. c) nadgled ostalih radnika. MAJSTOR 7231.26.4 mehaničar zrakoplova i motora 7232. servisiranje. U toj su skupini zanimanja: 7232. ispitivanje.27. podešavanje.5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA.11.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA 7231. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.28.2008 .4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7233. b) srodne poslove. servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila). testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa. b) ispitivanje.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 423 of 823 7231.6.24.5 mehaničar zrakoplova i motora.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA. podešavaju. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje. podešavanje. servisiraju.12. d) ispitivanje.nn. testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.29. testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova. servisiraju.5 dijagnostičar kvarova na vozilima. c) ispitivanje. specijalizirani DODATAK: 7232. testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa http://www.

3 monter poljoprivrednih strojeva 7233. f) nadgled ostalih radnika.03. specijalizirani 7233.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 424 of 823 specifikacijama i normama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7233.3 monter dizala 7233.5 monter energetske opreme.8. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.34.15.5 monter industrijskih transportnih sredstava.01.23. specijalizirani http://www.5 monter poljoprivrednih strojeva.21.32.05.5 monter strojeva. specijalizirani 7233. U toj su skupini zanimanja: 7233.17.19.2 pomoćni monter strojeva 7233.3 monter strojeva 7233.5 monter procesne opreme.13.3 monter tekstilnih strojeva 7233.14.31. specijalizirani 7233.06.htm 18.3 mehaničar procesne opreme 7233.3 monter industrijskih transportnih sredstava 7233.2008 .02.08. specijalizirani 7233.5 mehaničar metalurške opreme.3 monter alatnih strojeva 7233.5 monter tekstilnih strojeva.5 mehaničar procesne opreme.5 monter alatnih strojeva.nn.3 monter procesne opreme 7233.5 monter brodske opreme.04.18.33.22.5 monter dizala.3 monter energetske opreme 7233. e) srodne poslove.07.3 mehaničar metalurške opreme 7233.16. specijalizirani 7233.6. specijalizirani 7233.3 monter brodske opreme 7233.12. specijalizirani 7233.

61.50.47.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala 7233.35.5 mehaničar rudarskih strojeva.2008 .19.3 mehaničar alatnih strojeva 7233.56.54.3 mehaničar konfekcijskih strojeva 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.41.55.44.57.40.51.3 mehaničar tekstilnih strojeva 7233.37.3 mehaničar opreme za grijanje 7233.36.45.3 mehaničar rudarskih strojeva 7233.5 mehaničar brodskih strojeva.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku 7233.5 mehaničar konfekcijskih strojeva.3 mehaničar građevinskih strojeva 7233.5 mehaničar energetske opreme.specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje.49.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje 7233.48.42. specijalizirani 7233.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije http://www.58.htm 18.5 mehaničar tekstilnih strojeva.52.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 425 of 823 7233.59. majstor 7233.5 mehaničar grafičkih strojeva.43.3 mehaničar grafičkih strojeva 7233.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo. majstor 7233.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku.3 mehaničar energetske opreme 7233.3 mehaničar brodskih strojeva 7233. specijalizirani 7233.38.39. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.46. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.53. specijalizirani 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala.5 mehaničar opreme za grijanje.5 mehaničar građevinskih strojeva.5 mehaničar alatnih strojeva.60.8.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo 7233.6.

64.5 strojobravar. majstor 7233.37.3 strojobravar 7233.5 mehaničar industrijske opreme.63.65.htm 18.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije.3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM 7233.3 mehaničar industrijske opreme 7233.84.67.2 podmazivač strojeva 7233. majstor DODATAK: 7233.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7233. specijalizirani 7233.81.6.37.69.2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA 7233.3 serviser plinskih uređaja 7233.22.2 pomoćni strojobravar 7233.39.3 serviser vatrogasnih aparata 7233.82.72.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 426 of 823 7233.68.62.nn.5 serviser uređaja za natakanje goriva.8.83.5 serviser šivaćih strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.86.70.66.85.3 serviser šivaćih strojeva 7233. SPECIJALIZIRANI 7233. specijalizirani 7233.3 SERVISER ZA PLAMENIKE 7233.3 FRIGOMEHANIČAR http://www.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije 7233. specijalizirani 7233.3 mehaničar šumske mehanizacije 7233.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM.23.87.2008 .21.5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.3 serviser uređaja za natakanje goriva 7233.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA 7233.19. specijalizirani 7233.71. specijalizirani 7233.5 serviser plinskih uređaja. majstor 7233.37.5 mehaničar šumske mehanizacije.

3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA 7233.49. servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda.5 MEHANIČAR ZA PUMPE.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE 7233.nn.49. SPECIJALIZIRANI 7233. SPECIJALIZIRANI 7233. instaliranje i popravak električnih mreža.49.50. prilagođavaju.67.i videouređaja.67.8.43. Ti poslovi obično uključuju: namještanje.3 MEHANIČAR ZA PUMPE 7233.53. MAJSTOR PODVRSTA 724.68. instaliranje.57. prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja. servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA 7233. SPECIJALIZIRANI 7233. instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala.19. SPECIJALIZIRANI 7233.68.49.67.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. namještanje.86. sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava.65.46.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 427 of 823 7233.3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA 7233. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE.3 BRODSKI MEHANIČAR 7233.2008 . Elektromonteri i elektromehaničari http://www.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR 7233. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7241.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE 7233. servisiranje i popravak audio.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA 7233.50. prilagođavanje.87.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA 7233.3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA 7233.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE 7233.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU 7233.

specijalizirani http://www. Monteri. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja 7245. mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata.12. radionicama i na drugim mjestima. instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda.15.19.3 elektromonter dizala 7241. ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju.3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova 7241. tvornicama.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. specijalizirani 7241. prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama. motornim vozilima i na brodovima.11.nn.3 monter električnih strojeva i opreme 7241. mehaničari i serviseri elektronike 7244. Ti poslovi uključuju: a) namještanje.17.2 pomoćni monter električnih strojeva 7241.htm 18.22. prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora).5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja.6. prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva. U toj su skupini zanimanja: 7241.13. električnih sklopnih aparata. b) namještanje. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža Uputa: vidi uputu uz rod 7.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 428 of 823 7242. 7241.21. električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima.2008 .5 elektromehaničar za elektroenergetiku.14. d) srodne poslove.16.3 monter električnih aparata za kućanstvo 7241.3 elektromehaničar za elektroenergetiku 7241. Monteri. e) nadgled ostalih radnika.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241.8.18.

nn.27. SPECIJALIZIRANI 7241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 429 of 823 7241. specijalizirani 7241.3 brodski elektromehaničar 7241.6.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila.25.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva. specijalizirani 7241.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva 7241.26.42. majstor 7241.3 BRODSKI ELEKTRIČAR 7241.3 elektromonter 7241.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila 7241.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove.2 pomoćni elektromehaničar 7241.5 brodski elektromehaničar.28.21.htm 18.2008 .3 elektromehaničar 7241.23.41.5 autoelektričar.5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU.3 autoelektričar 7241. MAJSTOR 7242. majstor 7241. MONTERI.52.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU 7241.3 elektromehaničar za kućanske aparate 7241.41.53.26.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove 7241. specijalizirani 7241.51. specijalizirani 7241.19.17.5 elektromehaničar.43.24.8. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE http://www.44.25.42.5 elektromehaničar za kućanske aparate.5 elektromonter. specijalizirani DODATAK: 7241.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA 7241. SPECIJALIZIRANI 7241.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.22. specijalizirani 7241.54.3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE 7241.32.31.55.

specijalizirani 7242. specijalizirani 7242. b) nadzor.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje.17.5 monter radio-televizijske elektronike.5 monter medicinske elektronike. uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona.5 monter audiovizuelne elektronike.13.5 monter elektronike instrumenata. e) srodne poslove. mehaničari i serviseri elektronike montiraju.19. f) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7242. Ti poslovi uključuju: a) kontrolu. specijalizirani 7242.htm 18. telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava.3 monter elektroničke opreme 7242.6. specijalizirani 7242.16.24. specijalizirani http://www. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava. d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.8.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva 7242. U toj su skupini zanimanja: 7242.26. c) nadzor.5 mehaničar elektronike uredskih strojeva. elektronički mjerni i zaštitni uređaji). namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona.5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje.27.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 430 of 823 Monteri.5 monter računalne elektronike.15.5 monter signalne elektronike.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva. specijalizirani 7242.25. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji. medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene. specijalizirani 7242.12.2008 .22.21.4 mehaničar medicinske elektronike 7242. nadziru. radarske opreme i signalizacijskih sustava.3 monter televizijskih antena 7242.11. namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva 7242.14. specijalizirani 7242.nn. specijalizirani 7242.23.

41.4 mehaničar zrakoplovne elektronike 7242.28.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja.6. majstor 7242.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE.htm 18.30.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE 7242.5 mehaničar zrakoplovne elektronike.31.4 mehaničar računalne elektronike 7242.19.33.31.26. majstor 7242.3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR 7244.37.3 mehaničar elektroničar 7242.28. MONTERI.4 IRE AVIOMEHANIČAR 7242.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA 7242. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Monteri.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 7242.5 mehaničar računalne elektronike.32. specijalizirani 7242.33. specijalizirani 7242.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA.33.34.35.28.32.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU 7242.30. specijalizirani 7242. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju.3 mehaničar audio i video tehnike 7242.nn.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE 7242.42. MAJSTOR 7242.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja 7242.8.2008 .5 mehaničar audio i video tehnike.30.41.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA 7242. MAJSTOR 7242.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja 7242. održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE.29.36.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja.5 mehaničar elektroničar. specijalizirani DODATAK: 7242. http://www.32. MAJSTOR 7242.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 431 of 823 7242.

MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne. c) nadgled ostalih radnika. d) srodne poslove.6. SPECIJALIZIRANI 7244. SPECIJALIZIRANI 7245.2008 .12.htm 18.3 monter telekomunikacijskih uređaja 7244. b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME.11.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 432 of 823 Ti poslovi uključuju: a) postavljanje. specijalizirani DODATAK: 7244.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE.5 monter telekomunikacijskih uređaja. U toj su skupini zanimanja: 7244.11.2 pomoćni monter električnih mreža http://www.22. c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova.21.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7244. telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove.8.21. b) srodne poslove.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA 7244. U toj su skupini zanimanja: 7245.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika.5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja.22. e) nadgled ostalih radnika.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER 7244.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja 7244.13.13. specijalizirani 7244.12.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja 7244. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju.21.nn.

nn. optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 731. tekstila.22. izradu predmeta od porculana. kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove.3 MONTER DALEKOVODA 7245. predmeta od plemenitih kovina.3 monter električnih mreža 7245. PODVRSTA 731. KERAMIČARI. PRECIZNI MEHANIČARI.5 monter telekomunikacijskih mreža.6. Tehnički crtači i kemijski laboranti Uputa: vidi uputu uz rod 7. izradu i popravak glazbala. meteoroloških. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 734. tekstila.21. bojanje i ukrašivanje različitih predmeta. izradu ručnih radova od drva.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža 7245.12. glazbala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7245. porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.13. različite proizvode poput nakita. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. Tiskari i srodna zanimanja 735.8. keramike. tiskarske i knjigoveške poslove. keramičari. staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente. keramičari.2008 .3 monter telekomunikacijskih mreža 7245.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 433 of 823 7245. Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. Lončari.23.22.12. STAKLARI. specijalizirani DODATAK: 7245.19. http://www. TISKARI Precizni mehaničari. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih.5 monter električnih mreža. kože i sličnih materijala. staklari i srodna zanimanja 733.3 KABEL MONTER VRSTA 73. Precizni mehaničari i srodna zanimanja 732. keramike i stakla.

izradu i popravak glazbala.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 434 of 823 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente. PRECIZNI MEHANIČARI Precizni mehaničari izrađuju. količine.19. b) izradu. draguljari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. nautičke.11. za mjerenje topline i vlažnosti. namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja. majstor http://www. tlaka. Zlatari. testiraju i popravljaju mehaničke satove. Glazbalari i ugođači glazbala 7313. sile okretnog momenta i snage te drugo. nakit i ostale predmete od plemenitih kovina.3 urar 7311.5 urar. meteorološke. meteoroloških. zubarskih. protoka. f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza. medicinske. g) srodne poslove. rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina. c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7311. gustoće i kiselosti tekućina i plinova.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova. 7311. optičkih. Ti poslovi uključuju: a) izradu. popravak. popravak i namještanje optičkih instrumenata. nautičkih. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8.2008 . glazbala.12. U toj su skupini zanimanja: 7311. Precizni mehaničari 7312. industrijske. d) izradu i popravak kirurških instrumenata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme. ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme.nn. servisiraju. kirurških. h) nadgled ostalih radnika. optičke i druge precizne instrumente te opremu.

majstor 7311.36.34.22. majstor 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu 7311.htm 18.5 serviser fotografske opreme.61.56.5 mehaničar za vage.19.4 instrumentalni optičar 7311.52.53.5 izrađivač ortopedskih pomagala.22. majstor 7311.34.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata. specijalizirani 7311.6. majstor 7311.3 izrađivač kirurških instrumenata 7311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 435 of 823 7311.3 serviser fotografske opreme 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR 7311.3 izrađivač ortopedskih pomagala 7311.8. MAJSTOR http://www.25.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 finomehaničar 7311.36.nn.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata 7311. majstor DODATAK: 7311.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu. MAJSTOR 7311.54.35. specijalizirani 7311.35.55.5 instrumentalni optičar.21.5 mehaničar uredskih strojeva.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju.32. majstor 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE.33.24. MAJSTOR 7311.31.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju 7311.26. majstor 7311.3 mehaničar uredskih strojeva 7311.5 finomehaničar.3 mehaničar za vage 7311.5 izrađivač kirurških instrumenata.62.2008 .23.51. MAJSTOR 7311. majstor 7311.

11. majstor za glasovire 7312.3 ugođač glazbala DODATAK: http://www.5 glazbalar.3 PRECIZNI MEHANIČAR 7311. majstor za orgulje 7312.18. U toj su skupini zanimanja: 7312. majstor za tambure 7312. d) ugađanje orgulja. g) nadgled ostalih radnika.19.52.5 glazbalar.nn.5 glazbalar. MAJSTOR 7311.5 glazbalar.5 glazbalar.31. gudačka.5 glazbalar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) izradu i popravak ostalih glazbala.2008 . glasovira i drugih glazbala.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 436 of 823 7311. puhačka i udaračka glazbala. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR 7312. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak harmonika. f) srodne poslove.htm 18. majstor za udaračka glazbala 7312.17.5 glazbalar.8.14.19. majstor za gudačka glazbala 7312. gudačkih i puhačkih glazbala.5 glazbalar. majstor za harmonike 7312.2 pomoćni glazbalar 7312. popravljaju i ugađaju tambure.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE.13.61.16. c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira.61.15.6. majstor 7312. majstor za puhačka glazbala 7312.20. b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova. tambura.3 glazbalar 7312.

3 draguljar 7313. KERAMIČARI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 437 of 823 7312.3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA PODVRSTA 732. U toj su skupini zanimanja: 7313. ZLATARI.nn. obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima.12. b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina. MAJSTOR 7313.11. d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu.3 ljevač plemenitih kovina 7313.11. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA http://www.19. majstor 7313.3 valjač plemenitih kovina DODATAK: 7313.13. narukvica i drugih predmeta. f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina.15.21. LONČARI. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA Zlatari. kao prstenja. broševa.htm 18.6.22.3 GRADITELJ ORGULJA 7312. Ti poslovi uključuju: a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala.3 zlatar 7313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.2 filigranist 7313.12.5 GRADITELJ ORGULJA.3 prešač plemenitih kovina 7313. e) popravak predmeta od plemenitih kovina.2008 .23.19. g) srodne poslove.5 zlatar. draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete. c) izradu kompletnih komada nakita.14.3 bižuterist 7313. h) nadgled ostalih radnika.

posuđe od porculana i stakla. U toj skupini su zanimanja: 7321. keramičari. sanitarne keramike. keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. keramike. Brusači i jetkači stakla 7324.19. keramičari i srodna zanimanja 7322.2 pomoćni gipsmodelar http://www. e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda. 7321. f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe. staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode. ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta. keramičke i ostale predmete i natpise. izradu brusnih ploča.8. g) oblikovanje brusnih proizvoda. Lončari. c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Lončari. i) nadgled ostalih radnika. nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 438 of 823 Lončari. posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode. LONČARI. Ti poslovi uključuju: a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari. bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene. d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe.11. izradu posuđa od stakla.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 7321. tekstila i ostalih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 7. Staklari 7323. h) srodne poslove.6.htm 18.2008 . Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda. pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje. Dekorateri stakla. posuđa od porculana.nn. graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima. b) izradu kalupa od gline i gipsa.

6. specijalizirani 7321.24.3 staklar 7322. f) srodne poslove.2 razvrstavač keramičkih proizvoda 7321.htm 18. oblikuju.14. ručnim oblikovanjem.21.16.3 keramičar 7321.3 staklopuhač 7322.11.13.22. b) zagrijavanje. e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla. U toj su skupini zanimanja: 7322.13.3 izrađivač leća 7322. bruse i poliraju staklo.19. oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 439 of 823 7321. specijalizirani 7322. g) nadgled ostalih radnika. d) brušenje i rubljenje stakla.2 ljevač keramičkih proizvoda 7321.8. STAKLARI Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu.31. zagrijavanjem i savijanjem.23.nn.3 gipsmodelar 7321.12.5 gipsmodelar. prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje 7322.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 staklopuhač.15. c) brušenje i poliranje leća.2 lončar 7321. majstor http://www.12.2008 .2 pomoćni staklopuhač 7322.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala 7322.5 staklar.17.

Ti poslovi uključuju: a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu.3 GRAVER STAKLA 7323. tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. jetkanje.3 jetkač stakla DODATAK: 7323. b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima.5 brusač kristalnog stakla. drva. laka. raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica.11. e) srodne poslove. pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA Dekorateri stakla.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 440 of 823 7323. DEKORATERI STAKLA. d) nadgled ostalih radnika.8. c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom. gumenih pečata i ostalih sredstava. KERAMIKE.11. keramike. c) srodne poslove.12.nn.6. f) nadgled ostalih radnika.3 brusač kristalnog stakla 7323. prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem.19. otisaka. emajla. staklenim površinama.2008 . metala. d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa. U toj skupini su zanimanja: 7323. cakline. b) nanošenje boje. Ti poslovi uključuju: a) bojanje uzoraka na predmetima kistom. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima.htm 18. specijalizirani 7323.3 KRISTALOBRUSAČ 7324.13.2 dekorater keramike http://www. U toj su skupini zanimanja: 7324.11.

3 pismoslikar 7324. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva.17. kukuruzovine.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pletenje.18. slame.3 GRAFOSLIKAR PODVRSTA 733.22.16. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu. pojaseva i ostalih predmeta. izrada čipki.12. rogovlja. oblikovanje. slame.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU 7324.2 glazer keramike 7324. vezenje. majstor 7324.nn. kamena. oblikuju.15.3 dekorater tekstila 7324.htm 18. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7331.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.31. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 dekorater emajlom 7324. trske.2008 .16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 441 of 823 7324. izrada torbica. školjki i drugih materijala. gline. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva.2 posrebrivač ogledala 7324. kao i u dekorativne svrhe. školjki. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 7332. tkanje.19.3 dekorater drva 7324. izrada tradicionalne obuće. 7331. te rezbare.14.21. trske. pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu http://www.3 dekorativni ličilac 7324. kamena. bojanje i ukrašavanje raznih predmeta.6.5 pismoslikar. i drugih materijala.2 graver pečatorezac DODATAK: 7324. sastavljaju.13.2 dekorater stakla 7324. sastavljanje. rezbarenje.

pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta. kamena. vrčeva. i sličnih materijala.11.2 pletač slamom 7331. sastavljanje. pletiva. ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu.2 rezbar predmeta od rogovlja 7331. šahovskih figura. sastavljanje. trske.34.2 PLETAČ LIKOM 7331. vezenu. kao zdjela za salatu. U toj su skupini zanimanja: 7331. dasaka za rezanje.11. slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine.htm 18. vaza. školjki.2 izrađivač predmeta od školjki 7331.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM 7331.2 medičar i voskar 7331. mreže i užad.2008 .nn. e) nadgled ostalih radnika.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA 7332.33. košara. b) rezbarenje.34.2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE 7331.6.8.35. torbice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 442 of 823 uporabu. nakita i sličnih predmeta. slame. kao i tradicijsku obuću. pletenje. pojase te ostale potrepštine.21.32. tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo.19.31. Ti poslovi obično uključuju: a) pripremu drva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kao kipova i skulptura. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu.2 izrađivač kamenih predmeta 7331.2 izrađivač tradicijskih predmeta DODATAK: 7331.2 drvodjelja 7331. ili za dekoraciju. žlica za serviranje. c) rezbarenje.11. Ti poslovi uključuju: http://www.21. ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA 7331. kukuruzovine.21. d) srodne poslove.2 IZRAĐIVAČ DRŽALA.

tkanje. Stereotiperi i srodna zanimanja 7343.12. b) izradu čipki. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži. Slagari i tiskari 7342.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo. pripremu originalnih fotografija za reprodukciju.8.2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda 7332. torbica. izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom.htm 18. izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru. 7341. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije. metalu ili drugim materijalima. pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna. d) srodne poslove. ručni tiskari Uputa: vidi uputu uz rod 7. e) nadgled ostalih radnika.11. Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica.2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda PODVRSTA 734.6.19. pojasa i ostalih proizvoda.2008 . c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće. Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7341. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 443 of 823 a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu. tekstila ili drugih materijala. u jednom ili više tonova boje. Tiskarski graveri i jetkači 7344.nn. Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda. U toj skupini su zanimanja: 7332. uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga. Knjigoveže i srodna zanimanja 7346. Fotografi i srodna zanimanja 7345. SLAGARI I TISKARI http://www. tekstilu. Sitotiskari.

nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno.25.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta. specijalizirani 7341.3 knjigotiskar 7341.3 slagar na računalnom terminalu 7341. višebojno i probno otiskivanje). d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom.29.14.nn.3 ručni slagar 7341.3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku 7341.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 444 of 823 Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak.16.12.23.26.15.3 fleksografski tiskar 7341. ugađanje pasera.13.3 izrađivač ploče za Braillovo pismo 7341. g) nadgled ostalih radnika. c) raspored stranica na arku.8.28.6. uložnih kuteva.11.3 tiskar probnih otisaka http://www.24.3 ofset tiskar 7341. b) uređivanje i montažu stranica.2008 . U toj su skupini zanimanja: 7341.21.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu 7341.22.3 slagar 7341.27.5 grafičar za fotoslog i računalni slog. Ti poslovi uključuju: a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima. f) srodne poslove.3 strojni slagar 7341.htm 18.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku 7341.3 bakrotiskar 7341.3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku 7341. regulacija nanosa boje. e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi.19.

33. blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike.30.13.3 SLOVOSLAGAR 7341.3 tiskar višebojnih otisaka 7341.nn. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 445 of 823 7341.19. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove. c) srodne poslove.3 GRAFIČAR PRIPREME 7341.htm 18. specijalizirani 7341.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 grafičar slagar/monter DODATAK: 7342.3 ljevač stereotipskih ploča 7342.3 GRAFIČAR TISKA 7341.3 ljevač olovnih slova 7342. za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.8.2008 .3 nijanser tiskarskih boja 7341. d) nadgled ostalih radnika.31.6.12.33. b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu.16.3 GRAFIČAR TISKAR 7342. voska i drugih materijala.3 STEREOTIPER 7343.11. U toj su skupini zanimanja: 7342.12. matrice.32. http://www.16.33.3 tiskar DODATAK: 7341.5 grafičar tiskarske proizvodnje.

22. c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja.2008 . h) srodne poslove.3 MONTERKOPIST 7343. d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.3 grafički jetkač 7343. specijalizirani 7343. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA http://www. f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima.nn.23.23.11. elektrokemijsku. polimera itd.13.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 446 of 823 Ti poslovi uključuju: a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena.23.5 grafičar pripremne proizvodnje.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu 7343. valjaka. specijalizirani 7343.19. b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča. U toj skupini su zanimanja: 7343.3 SKENERIST U TISKARSTVU 7343.3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF 7344.htm 18.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu 7343. metala. e) kemijsku. matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma.21.5 tiskarski graver.3 kemigraf 7343.8. i) nadgled ostalih radnika. elektromehaničku obradu metala.15.6.3 CINKOGRAF 7343.3 reprofotograf DODATAK: 7343.3 RETUŠER 7343. g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja 7343.23.23. polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi.

rastiranje. f) nadgled ostalih radnika.2008 . Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina. d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika. razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive. jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije. b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva.6. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga.3 fotograf 7344. f) srodne poslove. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme.htm 18. U toj skupini su zanimanja: 7345. U toj skupini su zanimanja: 7344. c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga. Ti poslovi uključuju: a) ručno uvezivanje knjiga i periodike. e) izradu jednobojnih. c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji.3 fotolaborant 7345. g) nadgled ostalih radnika.11.12. Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira.5 fotograf. e) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 447 of 823 Fotografi i srodni radnici fotografiraju.19.3 obrađivač materijala u knjigovežnici http://www.13.nn. majstor 7344.8. d) ručnu obradu kartona.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima. retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije.11.

16.21.16.15.3 tiskar na tekstilu 7346. U toj su skupini zanimanja: 7346.17. specijalizirani 7345.3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku 7346.15.5 knjigoveža.17.3 ručni tiskar 7346.3 grafičar za doradu 7345.3 tiskar na metalu 7346.12. RUČNI TISKARI Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska. SITOTISKARI.5 grafičar završne proizvodnje. majstor 7345.3 knjigoveža za ručni uvez 7345.8.3 knjigoveža mekog uveza 7345.3 tiskar na plastici 7346.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 448 of 823 7345.3 knjigoveža 7345. b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima.nn.18.13.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda 7345.3 knjigoveža tvrdog uveza 7345.3 sitotiskar http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .htm 18.13.12.11.22.3 GRAFIČAR DORADE 7346. kovinama.14.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak 7346. Ti poslovi uključuju: a) tiskanje na papiru.19.14. d) nadgled ostalih radnika.17.6.3 ručni izrađivač proizvoda od papira DODATAK: 7345. c) srodne poslove. plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska. tekstilu.

f) nadgled ostalih radnika. d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. Kemijski laboranti Uputa: Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu.8. kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom.19. cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata. postavljanje instalacija. geodeziji. preuređivanje.nn. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7351. rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. raznih karata. cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata. mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala. Tehnički crtači 7352. dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik. Ti poslovi uključuju: a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda.2008 . tehničari i srodna zanimanja). Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. građevinarstvu. postavljanje instalacija. popravak i održavanje zgrada. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. popravak i održavanje zgrada. (Inženjeri. brana.htm 18. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. preuređivanje. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 449 of 823 PODVRSTA 735. e) srodne poslove. 7351. jednostavne analize. ispitivanja i analize. brana. c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža. b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju. vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse. U toj su skupini zanimanja: http://www. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. mostova. TEHNIČKI CRTAČI Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. kartografiji.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. mostova.6. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika.

2 pomoćni tehnički crtač 7351.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA 7352. ispitivanja i analize. KOŽE Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa.2 pomoćni kemijski laborant 7352. odjeće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 450 of 823 7351.8. mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala. KEMIJSKI LABORANTI Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 .6. obradu i preradu prirodnih vlakana. materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda. pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu.19. g) nadgled ostalih radnika. DRVA.11. kože i krzna. krzna. c) jednostavne analize. povrća i sl. cipela i srodnih proizvoda. kože i ostalih sirovina.nn. voća. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme. žitarica. d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme. f) srodne poslove. ribe.11.12. PRERAĐIVAČI HRANE. izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva. U toj su skupini zanimanja: 7352.3 tehnički crtač DODATAK: 7351. tekstila. TEKSTILA. u hranu. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: http://www. izradu i popravak sukna.11. šešira.3 kemijski laborant VRSTA 74. kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada.

preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina. Kušatelji i ocjenjivači namirnica Uputa: vidi uputu uz rod 7. povrća i srodna zanimanja 7415.htm 18. PODVRSTA 741.19. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože 745. Prerađivači drva 743. povrće i sličnu hranu. obradu i preradu mlijeka. Pekari. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila 744. soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa. prerađuju i konzerviraju voće. PRERAĐIVAČI HRANE Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7411. solenjem i dimljenjem. povrća i slične hrane. slastičari i srodna zanimanja 7413. kolača i drugih proizvoda od brašna. Ti poslovi uključuju: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 451 of 823 741. kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem. kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode. kolača i ostalih proizvoda od brašna. režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice. Prerađivači hrane 742.nn.6. izrađuju različite vrste kruha. izradu kruha. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu. Prerađivači voća. Mesari i srodna zanimanja 7412. preradu i konzerviranje voća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 7411. Graditelji plastičnih plovila Uputa: vidi uputu uz rod 7.8. MESARI I SRODNA ZANIMANJA Mesari i srodni radnici pripremaju životinje. preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica. proizvodnju vode.2008 . Proizvođači mliječnih proizvoda 7414. čiste.

12. e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda.12.19. b) pripremu sastojaka. c) srodne poslove. gotovog tijesta.13.htm 18. kao i ručno izrađene slastice. U toj su skupini zanimanja: 7412.13. f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 KOBASIČAR. čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva. PEKARI.11.2008 .2 POMOĆNI CREVAR 7411.11.11. keksa. kolača i ostalih proizvoda od brašna. b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera. c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol.3 KOBASIČAR 7411. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA Pekari. pita i ostalih proizvoda od brašna. majstor DODATAK: 7411. umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje.6.3 CREVAR 7411.3 mesar 7411.11.2 POMOĆNI KOBASIČAR 7411.nn. d) nadgled ostalih radnika.8.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 452 of 823 a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu. slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha.2 pomoćni mesar 7411. kolača.5 mesar. SPECIJALIZIRANI 7412. U toj su skupini zanimanja: 7411. miješanje i oblikovanje. d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda.3 pekar http://www. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) izradu kruha.

2 pekar bureka i pizze 7412.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. majstor 7412. soljenje i ekstrakciju soka i ulja. vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju.12. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 453 of 823 7412.3 tjesteninar DODATAK: 7412. povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće. bućkanje vrhnja u maslac. U toj su skupini zanimanja: 7413. uključujući kuhanje. c) srodne poslove. cijeđenje zgrušanog mlijeka. d) nadgled ostalih radnika. zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće.2008 . majstor DODATAK: 7413.8. b) zgrušnjavanje mlijeka. različitih vrsta oraha i voća. Ti poslovi uključuju: a) istiskivanje soka iz voća.6.5 slastičar. sušenje.5 mljekar.21. povrće i sličnu hranu na različite načine. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA Prerađivači voća. majstor 7412.31.3 SIRAR 7414.22.19. b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica.5 pekar.23.2 licitar 7412. stavljanje u kalup za oblikovanje sira.3 SLADOLEDAR 7413. PRERAĐIVAČI VOĆA.htm 18. http://www.12. Ti poslovi uključuju: a) prokuhavanje mlijeka.13.3 mljekar 7413. odvajanje vrhnja od mlijeka.3 slastičar 7412.nn.21.

8. izrađuju i popravljaju pokućstvo.14. kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda. izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 454 of 823 c) kuhanje. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju. kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu. d) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 7415.12.2008 .5 kušatelj hrane 7415. soljenje i sušenje voća. šablone i modele od drva.11. hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.12. hrane i napitaka.3 proizvođač jestivih ulja 7414. U toj su skupini zanimanja: 7414. PRERAĐIVAČI DRVA Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva.htm 18. povrća i slične hrane.3 OCTAR 7415.3 proizvođač bezalkoholnih pića DODATAK: 7414.13.nn. podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva.6. pomoću alata i strojeva za obradu drva.14.5 ocjenjivač hrane 7415. Ti poslovi uključuju: a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda.5 kušatelj pića 7415. c) nadgled ostalih radnika.11. e) nadgled ostalih radnika.3 proizvođač alkoholnih pića 7414.3 prerađivač voća i povrća 7414. inventar. http://www. b) srodne poslove.5 ocjenjivač pića PODVRSTA 742.13.

izrada. Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači 7423.2 pomoćni paritelj drva 7421.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva 7421. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zaštićuju. uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva.2008 . impregniraju. Pletači košara. OBRAĐIVAČI DRVA Obrađivači drva pare. izrada pletenog pokućstva.14. košara i sličnih predmeta te metli i četki. U toj su skupini zanimanja: 7421. podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje. izrada. Obrađivači drva 7422. dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima. dekoriranje i popravak pokućstva od drva.2 pomoćni radnik za vlaženje drva http://www.2 pomoćni kuhar šibe 7421.2 pomoćni sušitelj drva 7421. vlaže i klimatiziraju drvo.6.19. drvenih skija. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima 7424.21. suše.3 sušitelj drva 7421.htm 18. obuće i dijelova obuće i sportske opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 455 of 823 Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7421.12. izrađivači četaka i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula.3 kuhar šibe 7421. oblikovanje i rezbarenje.17. c) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika. 7421.16.nn.8.15.11.13.3 paritelj drva 7421. b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita.

U toj su skupini zanimanja: 7422.5 restaurator drvenih predmeta.15.2 pomoćni stolar 7422. drvenih skija.3 impregnator drva 7421.nn. bačava.3 stolar 7422.14. lula.3 stolar stilskog pokućstva 7422. kola i ostale drvene dijelove vozila. specijalizirani 7422.3 ovlaživač drva 7421. majstor 7422. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom. obuće i sportske opreme i štapova.8. dekorni i umjetnički 7422. sportska oprema i štapovi. drvene skije.11. h) nadgled ostalih radnika. točkova i ostalih drve c) nih dijelova vozila. e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija. f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta. ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo.5 obrađivač drva. modele.18. i druge predmete.25.2 pomoćni impregnator drva 7421.19. obuća.6. dekorni i umjetnički majstor 7422. specijalizirani http://www.5 majstor stilskog pokućstva 7422.2008 .13. kalupe.3 stolar. kao što su lule.22.5 stolar.17. b) izradu i popravak drvenih vozila. drvenu opremu.23.12.5 stolar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 456 of 823 7421.htm 18. uzorke. d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka. mjernih modela i modela u naravnoj veličini. g) srodne poslove.24. bojanje premazima ručnim alatom i močenjem.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

62.3 drvorezbar 7422.5 ljevački drvomodelar. specijalizirani 7422.33.44.43.26.46.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA. ortopedski specijalizirani 7422.3 stolar za šablone 7422.23.63.15.31.47.3 izrađivač okvira za slike 7422.3 kolar 7422. specijalizirani za izradu šablona i prototipova 7422.24.51.3 drvomodelar 7422.3 drvogalanterist 7422.5 kolar.5 drvorezbar. MAJSTOR 7422.3 modelar kalupa i peta 7422.3 bačvar 7422.5 majstor drvene sportske opreme 7422.42.5 intarzijski stolar.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA http://www.3 intarzijski stolar 7422.22.3 izrađivač drvene sportske opreme 7422.3 stolar.25.5 stolar.5 bačvar.6.nn.41. majstor 7422.2 bojadisar drvenih proizvoda 7422. ortopedski 7422.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 457 of 823 7422. majstor DODATAK: 7422.21.htm 18.2008 .64.45.5 stolar.5 STOLAR ZA INTARZIJE.8.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ljevački drvomodelar 7422.32.33.19.22. specijalizirani 7422.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu 7422.53.61.2 nanositelj kita na drvo 7422. MAJSTOR 7422. specijalizirani 7422.

liko.6. c) izbor i obradu materijala za četke i kistove.11. četke.2008 . Ti poslovi uključuju: a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe. e) srodne poslove. ucrtavanje. d) nadgled ostalih radnika. oblikovanje.3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE 7423. trske.htm 18.13.3 MODELSTOLAR 7422. d) izbor i obradu materijala kao što su sirak.5 drvotokar. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8.nn.). PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima. rogoza i sličnih materijala.47. c) srodne poslove. http://www. sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke. b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća. trske. kao što su dlaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva. šibe.5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva. PLETAČI KOŠARA. izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo.19.47. To su strojevi za precizno piljenje.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva 7423. rogoza i sličnih materijala. dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle. specijalizirani 7423. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA Pletači košara.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 458 of 823 7422.14.47.3 drvotokar 7423.42. U toj su skupini zanimanja: 7423. i pletene košare.3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI 7422. metle. majstor 7424. tokarenje i rezbarenje. bušenje.8.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA 7422.12.

vezilje i srodna zanimanja 7437.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 459 of 823 f) nadgled ostalih radnika. Krznari 7435.8. Šivači. predu. pletači i srodna zanimanja 7433.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu krojene odjeće.22.2 pletač košara 7424. Pripremači tekstilnih vlakana 7432.31. Krojači i klobučari 7434.6.2 metlar DODATAK: 7424. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.3 pletač košaračkih uzoraka 7424.21. U toj su skupini zanimanja: 7424. izradu.nn. šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana. tapetiranje pokućstva i izrada madraca. pletiva. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo. konaca i ostalih proizvoda. izrađuju tkanine.2 četkar 7424. http://www.2008 . udvajanje. Tkalci.htm 18. označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala. kože 7436. sukanje i namatanje pređe. Krojitelji tekstila.11. izradu tkanina.21.3 pletač pokućstva 7424. mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna. Tapetari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.41. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7431. krzna. mreža. predenje.3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA PODVRSTA 743. sudjelovanje u izradi gotove odjeće. Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana. pletiva i proizvode izrađene na druge načine. izradu šablona.

tkaju tkanine na tkalačkom stroju. U toj su skupini zanimanja: 7431.11. d) slaganje vlakana u pramenove. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA Tkalci. e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja. Ti poslovi uključuju: a) udvajanje i ručno končanje. f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva. f) nadgled ostalih radnika. tapiserija. c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana. pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno. i) srodne poslove. tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu. izrađuju tepihe tehnikom uzlanja. http://www. izradu užadi. izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma. udvajanje pramenova. j) nadgled ostalih radnika. h) ručno izrađivanje mreža.2008 . d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom. e) srodne poslove. c) čišćenje. b) ručno tkanje i namatanje tkanina.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) pranje. g) ručno kukičanje i izradu vrpci. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način.htm 18. TKALCI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 460 of 823 7431. čipki.nn.19. češljanje.8. pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje. omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana.3 pripremač tekstilnih vlakana 7432. ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana.

15.3 izrađivač tapiserija 7432.2 pomoćni pletač 7432.8.3 pletač 7432. prekrojavanje i popravak odjeće.2008 . g) nadgled ostalih radnika.12. košulja. haljine i ostalu odjeću iz tekstila.3 krojač 7433. ženskog rublja. majstor 7433. mijenjaju i popravljaju. steznika i slične odjeće.5 pletač.19. b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.18.13.htm 18. odijela.12.14.5 krojač.3 tkalac tepiha 7432. bluza.3 čipkar 7432.11. suknji. esto prema pojedinačnim narudžbama.nn. d) mijenjanje. c) izradu šešira. izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.5 krojač ženske odjeće.3 tkalac 7432. f) srodne poslove.6. U toj su skupini zanimanja: 7433. majstor http://www. kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna.5 krojač muške odjeće. majstor 7433.3 izrađivač narodnih nošnji 7432. e) izradu i održavanje kostima u kazalištima.19. na televiziji i pri snimanju filmova.17.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 461 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7432. KROJAČI I KLOBUČARI Krojači i klobučari izrađuju odijela.13. Ti poslovi uključuju: a) izradu ogrtača.11.3 užar i izrađivač vrpci 7433. majstor 7432.

11. majstor 7435. f) srodne poslove.16. specijalizirani 7433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 462 of 823 7433. b) izrađivanje kaputa.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA 7434.17.6. KROJITELJI TEKSTILA. U toj su skupini zanimanja: 7434. lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna.16. kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće. KRZNA I KOŽE Krojitelji dijelova tekstila.5 krznar. Ti poslovi uključuju: a) odabir.5 krojač u scenografiji. majstor DODATAK: 7433. obuće.19.3 krznar 7434.2008 . mijenjaju. e) mijenjanje.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE 7433.12. krzno.3 klobučar 7433.3 KRAVATAR 7433.11. majstor 7433.3 KOSTIMER 7433.8.htm 18. c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna.11. KRZNARI Krznari izrađuju. prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće. rukavica i raznoraznih proizvoda.5 MAJSTOR GARDEROBE 7433. krzna. označuju i režu tekstil.5 krojač rublja.18. d) popravak krzna i kože starih kaputa.16. http://www.nn. rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta. g) nadgled ostalih radnika.15.5 klobučar. jakni i ostale krznene odjeće i predmeta. kože izrađuju krojeve.12.

23. krzna.16.2 pomoćni krojitelj podstave obuće 7435. e) srodne poslove.3 krojitelj gornjišta obuće 7435.htm 18. ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove.3 krojitelj lake odjeće 7435.3 krojitelj teške odjeće 7435.22.14.3 KROJITELJ KIŠOBRANA 7435. U toj su skupini zanimanja: 7435. rukavica.5 izrađivač šablona za odjeću. bluza.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 KROJITELJ ŠATORA 7435. kapa te ostale odjeće i obuće.8. označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva.11. popravljaju i ukrašavaju odjeću.nn.15.3 KROJITELJ JEDARA 7435.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA 7436. b) izradu nacrta krojeva na tkanini.16.3 krojitelj tekstila 7435. šešira. haljina.21. šatorskih te platna za jedra i kišobrane. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA Šivači.13. kože i ostalih materijala. d) obavljanje poslova oko izrade krojeva.12. košulja.16. rukavice i ostale proizvode od tekstila. Ti poslovi uključuju: http://www.19. slikarskih. rukavica i sličnih proizvoda.3 krojitelj materijala za tapeciranje 7435. f) nadgled ostalih radnika. c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće. laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje.6. specijalizirani 7435.16.3 krojitelj krzna i kože DODATAK: 7435. ŠIVAČI. vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju.3 krojitelj trikotažne odjeće 7435.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 463 of 823 Ti poslovi uključuju: a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela.16.

11. c) šivanje jedara. kao što su motorna vozila.6. mijenjanju i popravku predmeta od tekstila. cerada i sličnih proizvoda.2 šivač 7436.3 šivač gornjišta obuće 7436. krzna.2 šivač kože DODATAK: 7436. posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila. b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo. c) izradu madraca. kože i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.2 POMOĆNI KROJAČ 7437.14.2 pomoćni šivač podstave obuće 7436. kože i ostalih materijala.3 vezilja 7436.8. b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima. poplune. d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila. aranžiranje i pričvršćivanje opruga. punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva.21.2008 . d) spajanje i prekrivanje kišobrana. željeznički vagoni i zrakoplovi. šatora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 464 of 823 a) različite poslove pri šivanju. f) nadgled ostalih radnika.2 šivač tekstila 7436.3 kišobranar 7436.19. kože i sličnih materijala. U toj skupini su zanimanja: 7436.23.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.12.11. izradi.22.15. e) srodne poslove. http://www. izrađuju madrace.nn.2 šivač krzna 7436.

11. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 465 of 823 e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda. izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože.3 izrađivač posteljine DODATAK: 7437.12. f) izradu šablona i pomagala za rad. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7441. KOŽARI http://www.11. osim odjeće.nn. Obućari i kožni galanteristi Uputa: vidi uputu uz rod 7.5 TAPETAR. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu. 7441. majstor 7437.3 TAPETAR I DEKORATER 7437.6. s izuzetkom odjeće. MODELAR PODVRSTA 744. U toj su skupini zanimanja: 7437.3 poplunar 7437. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izradu uzoraka.19. izrađuju kožu od sirove životinjske kože.2008 .13. h) srodne poslove.3 tapetar 7437. Kožari 7442.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala.22.3 tapetar vozila 7437. te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala. g) izradu posteljine i popluna. izradu kože iz sirove životinjske kože.21.13.5 tapetar.htm 18. i) nadgled ostalih radnika.

htm 18.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 kožar 7441. kao što su putne torbe. e) preradu sirovih koža u kožu. c) uklanjanje dugačkih.11. j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7441. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu. b) krojenje.14. dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja. h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože. d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža. http://www. ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda.3 izrađivač posebnih koža 7441. pripremanje i pripajanje dijelova cipela.5 kožar bojadisar. specijalizirani 7441. c) šivanje dijelova cipela.13. b) uklanjanje mesine. i) srodne poslove.12. g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu. specijalizirani 7442.8.5 razvrstavač koža.nn. d) rukovanje strojevima za cijepanje kože. izrađuju kožu od sirove životinjske kože.19. Ti poslovi uključuju: a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće.2008 . grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu.15.3 izrađivač krzna 7441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 466 of 823 Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu. predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira). f) bojanje kože i krzna u bačvi.

41. majstor 7442.17. j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja.14. putnih torbi.3 kožni galanterist DODATAK: 7442.33.21.19.3 remenar-sedlar 7442. majstor 7442. k) srodne poslove.htm 18.5 ortopedski obućar. kožnih torbi i ostalih potrepština. ručnih torbica. aktovki.3 izrađivač donjišta obuće 7442.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.3 obućar 7442.3 izrađivač gornjišta obuće 7442.2 pomoćni izrađivač donjišta obuće 7442.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE 7442. l) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7442.5 torbar. i) krojenje.2008 .31.2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE http://www.13.8.13.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće 7442. g) popravak obuće.16.5 obućar.3 ortopedski obućar 7442.2 pomoćni ortopedski obućar 7442.nn.23.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 467 of 823 e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi: f) dovršavanje obuće. oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta.3 torbar 7442.11.6.15. h) izradu i popravak sedla i remenja. U toj su skupini zanimanja: 7442.2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće 7442.21.12.

b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem. upravljaju vlakovima.3 graditelj plastičnih plovila 7451. dijelove za plovila.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE 7442.11. poljoprivrednim. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji proizvodnim strojevima. dijelove za brodice i ostala plovila. motornim vozilima i plovilima. građevinskim i ostalim strojevima i opremom. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. majstor DODATAK: 7451.11. vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim.3 BRODOPLASTIČAR ROD 8. e) nadgled ostalih radnika.12. Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova http://www. U toj su skupini zanimanja: 7451.41.nn.6.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 468 of 823 7442.3 RUKAVIČAR PODVRSTA 745. transportnim uređajima. pregled i zamješavanje smole i slično.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE 7442. d) srodne poslove.23. izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova. daske za jedrenje.41. 7451. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE 7442.5 graditelj plastičnih plovila.htm 18. daske za jedrenje.2008 . doradu i završnu obradu izrađenih plovila.22. RUKOVATELJI STROJEVIMA. c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila.

poljoprivrednim. upravljanje vlakovima. metalnih proizvoda. kemikalija. drva. industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda.htm 18. stakla. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji strojevima 82. materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga. plastike. fizički napor. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada. kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima. rodu) prema točno određenim postupcima. drva. mineralnih sirovina. industrijskim postrojenjima i strojevima. kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije. keramike. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 81.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 469 of 823 (nisu monteri koji se nalaze u 7. stakla.2008 . http://www. keramike. krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pokretnih strojeva i brodska posada Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 7. keramike. rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude.nn. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima. metala. stakla. minerala. ako se poslovi obavljaju ručno. sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima. vode i srodnim postrojenjima. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala. papira. Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije. gume. drva. postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene. drva. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu. Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih. (Jednostavna zanimanja). rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. motornim vozilima i plovilima.6. upravljanje pokretnim industrijskim. tekstila. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. postrojenjima za preradu metala. vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima. transportnim uređajima.8. vode i za ostale namjene.19. građevinskim strojevima i opremom. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda 83. poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme. Vozači motornih vozila. RUKOVATELJI STROJEVIMA Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim. VRSTA 81. papira i kemikalija. papira. ako su: poslovi jednostavni i rutinski. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

nn. Bušači bušotina i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8.8. PODVRSTA 811.6. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8111. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima 812. Strojari energetskih i sličnih uređaja 817.2008 . rukovanje postrojenjima. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima 814.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira 815. alatima za bušenje.htm 18. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima 8112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 470 of 823 Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 811. Rukovatelji kemijskom opremom 816. za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. Ti poslovi uključuju: http://www. uređajima. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8113. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima 813. te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima. za bušenje rupa za miniranje. rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. 8111.

3 bušač na površinskom kopu 8111.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom 8111. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.32.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA 8112.3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom 8111. b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja.11.8. d) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena 8111.31. filtriranje.3 rukovatelj sjekačicom kamena 8111. d) nadgled ostalih radnika.23. c) srodne poslove.23.34. U toj su skupini zanimanja: 8112.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena http://www. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja.htm 18.6.2008 .11. c) srodne poslove. ekstrakcija i povezivanje i slično). izluživanje.33.21.22.nn. mljevenje i sušenje mineralnih sirovina.19. uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 471 of 823 a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima.3 rukovatelj dijamantnom pilom DODATAK: 8111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8111. drobljenje. razvrstavanje. b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija.

19.2008 .3 rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8112.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA 8112. ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme. uređaja.13.15. prirodnog plina i kondenzata. oplemenjivanje. uređajima. cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje.12. uređajima.3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena 8112. h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište. te ostalih bušotina. kiselinske obrade. uređajima.12.14.16. c) rukovanje postrojenjima za opremanje. opreme i alata kojima rukuju. prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja. karotažna mjerenja. te otklanjanje havarija u bušotinama. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina. opremanje. b) rukovanje bušaćim postrojenjima. frakturiranje.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8112.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA 8112. http://www.13. opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin. d) rukovanje postrojenjima. opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina.htm 18.14.nn.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina DODATAK: 8112. f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja. opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje). e) rukovanje bušaćim postrojenjem. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima. otpremanje nafte. ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju.8. na kopnu i u podmorju. uređaja i opreme za proizvodnju nafte.11.6. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama. uređajima. i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja. prirodnog plina i kondenzata iz bušotina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 472 of 823 8112.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8113. opremom i alatima za bušenje. g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

26. specijalizirani 8113.29.20.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin 8113.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini 8113.30.33. U toj su skupini zanimanja: 8113. specijalizirani 8113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 473 of 823 j) srodne poslove.2008 .11.8.18. specijalizirani 8113.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom DODATAK: http://www.4 tornjaš 8113.6.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima 8113.28.24.3 bušač geoloških istražnih bušotina 8113.13.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina 8113.32.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina. specijalizirani 8113.19.12. specijalizirani 8113. k) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 8113.3 klinaš 8113.16.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove 8113.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini.21. specijalizirani 8113.31.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. specijalizirani 8113.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin.27.5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin.19. specijalizirani 8113.htm 18.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini.17.15.5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini.23.22.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja 8113.25.2 pomoćni geobušač 8113. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.nn. specijalizirani 8113.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida 8113.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini.

Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude. f) nadgled ostalih radnika.nn. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude. talenje kovina. taljenje i pročišćavanje kovina. pročišćavanje kovina. e) srodne poslove. Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima 8123.12. c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina. b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i toplu obradu kovina.6.2008 . Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina Uputa: vidi uputu uz rod 8. rukovanje postrojenjima za valjanje. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8121. rukuju postrojenjima za valjanje. d) nadziranje rada proizvodne opreme. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE 8113. istiskivanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 474 of 823 8113.22.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PODVRSTA 812. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina 8124. istiskivanje i lijevanje kovina.30. 8121.19.htm 18.8. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA 8113. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura 8122.3 GEOBUŠAČ 8113. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje pećima za taljenje kovina.30.

11.3 METALURG ŽELJEZA.nn.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika http://www. h) nadgled ostalih radnika. ČELIKA I FEROLEGURA 8121.12.2008 . U toj su skupini zanimanja: 8122.3 ŠARŽERIST 8122. g) srodne poslove.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 475 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8121. b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI 8121.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI 8121.8.3 rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121. valjanja i daljnje obrade. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje. c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje.13.11.12.19.11. strojnog prešanja.6.11.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121. d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure 8121.12.15. limovi i folije. e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi.13.2 pomoćni bušač otvora metalurške peći 8121. f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI 8121. pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala.3 bušač otvora metalurške peći DODATAK: 8121.

3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE 8122.2008 .3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje 8122.27.22.21.6.26.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima 8122.23.22.3 METALURG OBOJENIH METALA 8123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.12.22.21.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje 8122.23.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE 8122.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala 8122.12.25.25.24.htm 18.24.12.24.3 VALJAČ TOPLE OBRADE 8122.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje.11.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale DODATAK: 8122.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.19. specijalizirani 8122.8.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA 8122.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE 8122.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA 8122.23.26.3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC 8122.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi 8122.5 VALJAČ BLUMINGA 8122.3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM 8122.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM 8122.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika 8122. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih http://www.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 476 of 823 8122.22.3 VALJAČ I PREŠAČ 8122.nn.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA 8122.24.21.

12.2008 . d) nadgled ostalih radnika. šipke i slične proizvode. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za vučenje žice. motki i sličnih cijevi. b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta). RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice. U toj su skupini zanimanja: 8123.nn.8.3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika http://www.2 pomoćni metalurg za vučene proizvode 8124. c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti.11.19. d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti.12. U toj su skupini zanimanja: 8124. hlađenjem i kemijskom obradom.6.13.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 477 of 823 svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka. c) srodne poslove.htm 18.11. zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem. gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama.3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA 8124. vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture. f) nadgled ostalih radnika.11. b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki. e) srodne poslove.2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI 8123.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina DODATAK: 8123.2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.

šamotnih proizvoda.nn.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA 8124.13. Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima 8139. prešanjem.6.3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice DODATAK: 8124. Nadziru rad sušara. 8131. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8131. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima. izvlačenjem.14. peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva. b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda 8124. kamenine. c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 478 of 823 8124.13. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike. d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode. kamenštine. e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda. nadziranje rada postrojenja i opreme. f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.19.n. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla.8. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana. cigle i crijepa. pločica. puhanjem i slično. sanitarne keramike).2008 .13. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM PODVRSTA 813. Uputa: vidi uputu uz rod 8. http://www.

13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 479 of 823 g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje.3 rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.11.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA 8131.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI 8131.12.3 TOPAR STAKLA 8131. U toj su skupini zanimanja: 8131.2008 .23.12.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima 8131.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU http://www.23.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA 8131.htm 18.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla 8131.13.23.31.3 PROIZVOĐAČ STAKLA 8131.3 rukovatelj sušarom za keramiku 8131.42.12.22. h) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode 8131.6.61.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva DODATAK: 8131.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva 8131.13.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA 8131.3 rukovatelj pećima za keramiku 8131.41.52.23.12.51.3 rukovatelj pećima za staklo 8131.12.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima 8131.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131. i) nadgled ostalih radnika.nn.8.21.

42.52.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA 8131.31.nn.3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP 8131. (Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima). na primjer.42.52.31.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE 8131. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.19.31.2008 .3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO 8131.23.6.31. rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase. za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja. b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure.31. c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO 8131.42.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA 8131.62.42.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI 8131. To su.61. U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131. e) nadziranje rada strojeva.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO 8131.31.8.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA 8131. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase. d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 480 of 823 8131. te proizvodnju staklenih vlakana.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8139. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE 8131.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8131.N.31. http://www.htm 18.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO 8131.

19.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 8139.41.32. g) nadgled ostalih radnika.2008 .2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE 8139.23.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE http://www.23.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE 8139.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike 8139.51.12.22.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla 8139.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA 8139.23.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO 8139.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE 8139.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana 8139.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese DODATAK: 8139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 481 of 823 f) srodne poslove.12.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.21.31.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.11.12.23.23.8.51.22.23.nn.3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase 8139.htm 18.21.33.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla 8139.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.6.12.2 poslužitelj peći za fritu 8139.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU 8139.3 rukovatelj peći za fritu 8139. U toj su skupini zanimanja: 8139.11.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.

nadzor rada strojeva. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima.8. b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva. odsijecanjem i piljenjem. kosim rezanjem.htm 18. 8141. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu.6. nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira. i) nadgled ostalih radnika. premještanje otpadaka rezanog drva. reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu. izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu. e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova. ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade. h) srodne poslove. g) kontroliranje kakvoće. U toj su skupini zanimanja: http://www. Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva 8142. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8141.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. daske i velike plohe. f) rukovanje strojevima za obradu pluta. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira Uputa: vidi uputu uz rod 8. d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima. pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira. preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira. Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase 8143. rezanjem u režnjeve. c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 482 of 823 PODVRSTA 814.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 483 of 823

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine 8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine 8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje 8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom 8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva 8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje 8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom 8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva 8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva 8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe 8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča 8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira 8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva 8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča 8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana 8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva 8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo 8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa 8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa 8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova 8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta 8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 484 of 823

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE 8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM 8141.22.3 GATER MAJSTOR 8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM 8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM) 8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA 8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA 8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE 8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE 8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE 8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA 8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE 8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU 8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA 8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA 8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA 8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe; b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira; e) nadziranje rada strojeva;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 485 of 823

f) srodne poslove; g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva 8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva 8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva 8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku 8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze 8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu 8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir 8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe 8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu 8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga 8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase 8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase 8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata; b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost; c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 486 of 823

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira 8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani 8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira 8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira DODATAK: 8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR 8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija 8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija 8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija 8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije 8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina 8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 487 of 823

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu; b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija; c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje); d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija 8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija 8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije 8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija 8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava 8151.32.3 nijanser premaznih sredstava DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 488 of 823

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; c) nadziranje rada strojeva i opreme; d) srodne poslove; e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija 8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije 8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje 8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom 8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom 8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement 8152.22.3 rukovatelj peći za cement 8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno 8152.24.3 rukovatelj peći za vapno 8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips 8152.26.3 rukovatelj peći za gips

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 489 of 823

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode 8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode 8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija DODATAK: 8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE 8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM 8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje; b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem; c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile; d) rukovanje sitima za kemikalije; e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija; f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu; g) nadziranje rada strojeva; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 490 of 823

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije 8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije 8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije 8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija 8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija DODATAK: 8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija; b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese; c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 491 of 823

8154.12.3 rukovatelj destilatorom 8154.13.3 rukovatelj isparivačem 8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva 8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva 8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna 8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija 8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija DODATAK: 8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM 8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM 8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode; b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine; c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate; d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate; e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način; f) nadziranje rada postrojenja; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 492 of 823

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina 8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani 8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte 8155.16.2 rafinerijski punitelj 8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina 8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani 8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina 8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N. Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom). Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale. Ti poslovi obuhvaćaju: a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena; c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna; d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog); e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično; f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala; g) nadziranje rada strojeva i postrojenja; h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila; i) srodne poslove; j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 493 of 823

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima 8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima 8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani 8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode 8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija 8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije 8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije 8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija 8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala 8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina DODATAK: 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI PODVRSTA 816. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 494 of 823

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije 8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja 8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje; c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje; d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje; e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu; f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama 8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani 8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama 8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani 8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 495 of 823

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani 8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem 8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani 8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem 8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani 8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani 8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani DODATAK: 8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA 8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM 8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE 8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA 8161.21.3 UKLOPNIČAR 8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje; b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje; c) srodne poslove; d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8162.11.2 ložač parnog kotla 8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem 8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem 8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani 8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 496 of 823

8162.16.3 strojar parnih strojeva 8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima 8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani 8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada; b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje; c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada; d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada; e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada; f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8163.11.2 ložač centralnog grijanja 8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem 8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem 8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode 8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode 8163.23.3 rukovatelj crpkama 8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina) 8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe 8163.31.3 rukovatelj kompresorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 497 of 823

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani 8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem 8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani 8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju 8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova DODATAK: 8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA 8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje; b) srodne poslove; c) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani 8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani 8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 498 of 823

VRSTA 82. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima. Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode 822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda 824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda 825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima 826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu 827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode 828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda 829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje,

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

22. U toj su skupini zanimanja: 8211. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova 8211.htm 18.2 rukovatelj glodalicom kovina 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada. d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada.21.31.8.11.2 rukovatelj prešom za kovine 8211.35. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 499 of 823 miješanje. b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada.6.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina 8211.2 rukovatelj strojem za graviranje kovina 8211.2008 .2 rukovatelj tokarilicom kovina 8211.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina http://www. Rukovatelji alatnim strojevima 8212.33.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. 8211.34. beton i slične proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.19. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8211.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina 8211. betonske i slične proizvode.32. Rukovatelji strojevima za kamen. f) nadgled ostalih radnika. e) srodne poslove. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva.

63.51.2008 .2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova 8211.8.62.2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje 8211.2 rukovatelj blanjalicom kovina 8211.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina 8211.2 rukovatelj oštrilicom alata 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita 8211.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina 8211.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata 8211.41.2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje 8211.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova 8211.78.77.2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima http://www.2 poslužitelj alatnih strojeva 8211.71.2 rukovatelj strojem za kovanje novca 8211.2 rukovatelj strojem za kovanje alata 8211.44.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova 8211.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom 8211.htm 18.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina 8211.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja 8211.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina.36.76.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 500 of 823 8211.3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina 8211. specijalizirani 8211.2 rukovatelj strojem za honanje 8211.80.79.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi 8211.2 rukovatelj alatnim strojem 8211.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije 8211.52.75.2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina 8211.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik 8211.69.72.43.92.81.42.53.91.6.93.73.74.37.nn.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom 8211.

betonskih ploča.81.22.8. c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE 8211.6.htm 18.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE 8211.11. oblikovanje. poput kamena za popločavanje. b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton.22.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO 8212. kanalizacijskih cijevi. betonske i slične proizvode.nn.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona 8212.12.22.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta 8212.41. ogradnih stupova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 501 of 823 DODATAK: 8211. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu. miješanje. građevnih elemenata.2008 .2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton 8212.22. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN.22.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona 8212.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE 8211. cijevi za kablove. BETON I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za kamen.19. dimnjaka i brusnih proizvoda. f) nadziranje rada strojeva. oblikovanje.13.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU 8211. g) srodne poslove. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene. h) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda http://www. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode. lijevanih dijelova cjevovoda. zidnih i pregradnih ploča.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona. beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA 8211. U toj su skupini zanimanja: 8212. e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča.

3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM 8212.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena DODATAK: 8212.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena 8212.6.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM 8212.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA 8212.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM 8212.31.33.3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda 8212.25.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN PODVRSTA 822.23.28.28.nn.24.13.27.2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 502 of 823 8212.3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 8212.25.12. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.23.3 rukovatelj pilom za kamen 8212.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.23. eksploziva i streljiva.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune 8212.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče 8212.8.htm 18.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona 8212.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.32.23.3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona 8212.19. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje.33.26.26.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA 8212.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.29.12. http://www.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA 8212.

2008 .3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221.nn. nadziranje rada strojeva. filtriranje.n. peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji. stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda. Rukovatelji strojevima za farmaceutske. zagrijavanje. deterdženata i srodnih proizvoda.8. d) čišćenje i dezinficiranje opreme.12. Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina 8224. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva 8223.htm 18. tijeka i brzine operacija. miješanje. Uputa: vidi uputu uz rod 8. tlaka. f) nadgled ostalih radnika. 8221.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8221. punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje. b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 503 of 823 Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje.19.6. c) nadziranje rada strojeva. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. peraće i toaletne proizvode 8222. filtriranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. fermentiranje. specijalizirani 8221. rukovanje strojevima za dovršavanje. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala 8229. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d. miješanje. usitnjavanje.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode.11.13.14. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za farmaceutske. e) srodne poslove. fermentiranje. U toj su skupini zanimanja: 8221.

b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku.8.2008 .19.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.16.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode 8221.15. d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda.18.19. specijalizirani http://www. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama. c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata. bombi.3 rukovatelj uređajem za streljivo 8222.3 rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode.nn. raketa i sličnih sredstava.15. e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica.13.htm 18. g) srodne poslove.5 rukovatelj uređajem za streljivo.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221. specijalizirani 8221.17. specijalizirani 8221.14. U toj su skupini zanimanja: 8222.20.5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva.18.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema DODATAK: 8221.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv 8222. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje. h) nadgled ostalih radnika. f) nadziranje rada strojeva.6.12.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 504 of 823 8221.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8221. stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo 8222.17.11. nadziru rad strojeva.

17. rukuju uređajima za elektrolizu. specijalizirani 8222.11.16.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina 8223. U toj su skupini zanimanja: 8223.2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina 8223. f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada.15.19. b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada.16.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina 8223.18. te nadziru navedene strojeve i uređaje.14. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada.12. i) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina 8223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 505 of 823 8222.8.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica 8223. c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada.nn.13.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina 8223. h) srodne poslove. e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode 8222.2 rukovatelj uređajem za bruniranje http://www.19. u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava. d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada.3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice 8222.5 sastavljač streljiva.2008 .

2 pomoćni galvanizer 8223.11. c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča. b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 506 of 823 8223.27.6. U toj su skupini zanimanja: 8224.24. e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija.htm 18.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina 8223. papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija. specijalizirani 8223.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.26.25.28.3 galvanizer 8223.3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina 8223.3 rukovatelj uređajem za emajliranje DODATAK: 8223.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija 8224. f) nadziranje rada opreme.2008 .22. g) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223. h) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova.3 rukovatelj uređajem za eloksiranje 8223.23.29.21.5 galvanizer.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA 8224. d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva.nn.19.

11. smjese za punjenje kemijskih olovaka.N. U toj su skupini zanimanja: 8229.15.16.nn.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka 8229. e) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli DODATAK: 8229.16. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. halogenih plinova. svijeća.3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.).14.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova 8224.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija 8229.14.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora 8229. poput linoleuma.15. svijeća.2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI 8229.19. olovaka i školskog pribora (tinte.8. krede u boji itd. vodenih boja.16.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča 8224. Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi.15.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda 8224.2008 . b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija. c) nadziranje rada strojeva. Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822.2 JODAR SOLI 8229.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 507 of 823 8224. d) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode 8224.13. kuhinjske soli i sličnih proizvoda.15. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda).htm 18.13.6. halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli 8229.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća 8229. tuša.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma 8229.

automobile. e) nadziranje rada strojeva.2008 . potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 508 of 823 8229. poput obuće. industrijskih potrepština te guma za bicikle. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8231.3 MLINAR SOLI 8229.16. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva.nn. g) nadgled ostalih radnika. letjelice i ostala vozila.6.16. d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma. traktore. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. 8231.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM PODVRSTA 823. miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8.19. c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa. f) srodne poslove. izolacijskih materijala. b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja. vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda 8232.16.3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI 8229.8. http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za gnječenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.32.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA 8231.36.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA http://www.3 rukovatelj mlinom za gumu 8231.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.nn.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME 8231.23.14.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK 8231.2 vulkanizer DODATAK: 8231.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda 8231.12.14.24.3 rukovatelj uređajem za gumiranje 8231.2008 .3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU 8231.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume 8231.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože 8231.25.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda 8231.22.13.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume 8231.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda 8231.21.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.8.35.6.21.14.13.19.22.3 rukovatelj strojem za izradu gume 8231.33.34.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 509 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8231.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće 8231.31.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda 8231.htm 18.26.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda 8231.14.11.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.14.

6.3 rukovatelj mlinom za plastiku 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.27. c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera http://www.3 PROIZVOĐAČ GUME 8231. b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe.3 rukovatelj ekstruderom za polimere 8232.2008 .htm 18.21. f) nadgled ostalih radnika.22.19.25. rezanjem i drugim načinima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike 8232.11.8.22.28.24. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete.26.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU 8231.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.13. U toj su skupini zanimanja: 8232.24. istiskivanjem.22.22.3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera 8232.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME 8231.23.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 510 of 823 8231.3 rukovatelj prešom za polimere 8232. e) srodne poslove.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.22. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera 8232.nn. d) nadziranje rada strojeva.

3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE PODVRSTA 824.39.30.39.19.35. oblikovanje.40. specijalizirani 8232.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA 8232.40. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje.3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera 8232.34.30. tokaranje i rezbarenje.htm 18.3 rukovatelj uređajem za preradu plastike DODATAK: 8232. tj.nn.38.4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.6.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.38.5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232. Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA 8232.35.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 511 of 823 8232.2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.2008 . a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva. ucrtavanje.36.31.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.29. bušenje.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.38. Zanimanja su ove podvrste u skupini: http://www. za piljenje.3 rukovatelj strojem za izradu gumba 8232.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda.8.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.37.

d) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva 8240.21.17.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva http://www.22. b) kontrola izradaka.18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rezač drvenih figura 8240.14. tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima. blanjanje (ravnanje). a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva.nn.8.12.13. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje.32.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu 8240.11.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje. 8240.33. bušenje.16. Rukovatelji strojevima za drvene proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.3 rukovatelj bušilicom za drvo 8240. oblikovanje.31.3 rukovatelj drvotokarskim strojem 8240.3 rukovatelj glodalicom za drvo 8240.2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo 8240. ucrtavanje.3 rukovatelj tračnom pilom 8240.3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva 8240.htm 18.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom 8240.15.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo 8240. c) nadziranje rada strojeva.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 512 of 823 8240.19. U toj su skupini zanimanja: 8240.3 rukovatelj blanjalicom za drvo 8240.23.3 rukovatelj kružnom pilom 8240.

3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova 8240.42.6.36. specijalizirani DODATAK: 8240.61.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem 8240.2008 .3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE 8240.34.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva 8240.13.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva 8240.12.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem.71.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA 8240.htm 18.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva 8240.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva.62.3 KROJAČ ELEMENATA 8240.53.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva 8240.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM 8240.52.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha 8240.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 513 of 823 8240.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO http://www.3 ŠTUCER 8240.63.71.51.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča 8240.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo 8240.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA 8240.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA 8240.nn.8.11.34.11.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA 8240.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM 8240.3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva 8240.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje.42. specijalizirani 8240.2 savijač drva u kalupu 8240.19.11.38.35. dimljenje i patiniranje drva 8240.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva 8240.13.13.54.37.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

kartona i sličnih materijala. RUKOVATELJI TISKARSKIM. bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad.2008 .71. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8251. Nadziranje rada strojeva.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO 8240.8. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira. 8251.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 514 of 823 8240.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) srodne poslove.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM PODVRSTA 825.6. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira. Nadziru rad strojeva.71. Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva.11.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO 8240. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.htm 18. d) nadgled ostalih radnika. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim. strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru.19.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji http://www. Rukovatelji tiskarskim strojevima 8252. b) nadziranje rada strojeva i oprema.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU 8240. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom. Rukovatelji knjigoveškim strojevima 8253. kartona i sličnih materijala. knjigoveškim. U toj su skupini zanimanja: 8251.

15.20.19. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici 8251.14. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga.17.12.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima 8252.2 rukovatelj strojem bakrotiska 8251.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .nn. njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje http://www. Nadziranje rada strojeva.12.2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem DODATAK: 8251.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem 8251.18. e) nadgled ostalih radnika. vrečica i ostalih proizvoda od papira.htm 18.13.11. c) nadziranje rada strojeva. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija.2 rukovatelj sitotiskarskim strojem 8251. U toj su skupini zanimanja: 8252.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima 8253.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA 8252.16. b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga.2 rukovatelj tiskarskim strojem 8251. kartona celofana i sličnih materijala.8.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji 8251.2 rukovatelj strojem knjigotiska 8251. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 515 of 823 8251. omotnica.19.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem 8251. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira.19.6.

c) rukovanje strojevima za rezanje. vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira.3 obrađivač materijala u kartonaži DODATAK: 8253. d) izradu omotnih papira.15.htm 18. h) nadziranje rada strojeva. Nadziru rad strojeva.8.2008 .12.14. savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica. g) izradu kartonaških proizvoda. brtve.3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži 8253.16.).3 rukovatelj strojem za izradu kuverata 8253.3 rukovatelj strojem u kartonaži 8253.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA 8253.13. f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac. http://www. e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira.13. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uredski proizvodi. krznenih i kožnih proizvoda.nn.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica 8253.13. lampioni itd.11.14.3 obrađivač materijala u preradi papira 8253.3 KARTONAŽER PODVRSTA 826.6.3 rukovatelj strojem za preradu papira 8253. igrače karte. KRZNO I KOŽU Rukovatelji strojevima za tekstil. b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona.19. i) srodne poslove. krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe. preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih. U toj su skupini zanimanja: 8253.17. j) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 516 of 823 i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU 8253.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8261. pranje. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. sukanje i premotavanje 8262. Uputa: vidi uputu uz rod 8. toplinsko stabiliziranje dimenzija. bojanje i čišćenje tekstilne robe. spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce. krznene i kožne proizvode d. češljanje i pripremu za istezanje.6. proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala.nn. Nadziru rad strojeva. tkanje i pletenje. izbjeljivanje. sukanje i namatanje pređe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 517 of 823 Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana. predenje. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože 8266. predenje. d) rukovanje strojevima za predenje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana. sušenje. Rukovatelji tkalačkim. g) nadgled ostalih radnika. udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke. SUKANJE I PREMOTAVANJE Rukovatelji strojevima za predenje.2008 . b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana. udvajanje pramena i namotavanje svitaka. sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo. Rukovatelji strojevima za predenje. sukanje i namatanje pređe. Rukovatelji strojevima za tekstilne. 8261. Rukovatelji šivaćim strojevima 8264. spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine. pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. e) nadziranje rada strojeva. f) srodne poslove. Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima 8269.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila 8265. U toj su skupini zanimanja: http://www.n.htm 18. pletačkim i sličnim strojevima 8263. oblikovanje pramena. c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma.19. sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana.

11.8.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA 8261.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA 8261.11. d) nadgled ostalih radnika.11.3 PRELAC 8261. pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva.11.3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE 8261.nn.htm 18.3 SLAGAČ PREĐE 8261.11.3 rukovatelj strojevima za predenje 8261.11.3 rukovatelj strojevima za užad DODATAK: 8261.3 MJEŠAČ VLAKANA 8261.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE) 8261.11.11. U toj skupini su zanimanja: http://www. odjeće. pletenina i ostalih proizvoda).3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil 8261.19.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE 8261. c) srodne poslove.11.11.2008 .6. vrpci. tapiserija.3 PRELAC KONCA 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE 8261.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 518 of 823 8261. tepiha. RUKOVATELJI TKALAČKIM.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 8261. b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tkalačkim.3 POSLUŽITELJ KONTINE 8261.11.13.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA 8261. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom.12. tkanina.11.12.11. Nadziru rad strojeva.

11.3 VEZAČ OSNOVE 8262.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA 8262.nn.12.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža 8262.11.12.3 rukovatelj strojevima za tkanje 8262.3 PLETAČ ČARAPA 8262.19.11.16.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 PREMOTAČ KONCA 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje 8262.12.12.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA 8262.3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 519 of 823 8262.3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA 8262.11.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE 8262.3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje DODATAK: 8262.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil 8262.11.11.11.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA 8262.11.3 PREMOTAČ PREĐE 8262.12.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA 8262.11.11.13.12.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE 8262.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA http://www.htm 18.11.8.3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE 8262.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.12.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA 8262.3 rukovatelj strojevima za vezenje 8262.15.6.11.3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE 8262.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI 8262.

21.htm 18.nn.19.12.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263. specijaliziranim.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM 8263. U toj skupini su zanimanja: 8263.25. c) nadziranje rada strojeva.23. krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil 8263.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 520 of 823 8262. krznenih i kožnih proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.12.6.22.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE 8262. šivanje s jednom ili više igala). RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne. rukavica i raznovrsnih tekstilnih. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće 8263.14.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom 8263.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću 8263.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu 8263.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju http://www.14.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU 8262.24.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu 8263. d) srodne poslove.11.3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata 8263.2008 .3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće 8263.31.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU 8262. e) nadgled ostalih radnika.14.32.8.13. b) rukovanje standardnim.

sušenje. c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje).2 rukovatelj strojem za pr anje rublja 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 kemijski čištač http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 521 of 823 DODATAK: 8263. suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa. b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih.14.12. bojanje. prešanje. te kemijsko čišćenje tekstilnih. krznenih i kožnih predmeta. toj su skupini zanimanja: 8264. parenje. pranje. učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja.13.15. g) nadziranje rada strojeva.33. učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana. pređe i tkanina.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE 8263.13.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE 8264. f) rukovanje strojevima za čupavljenje.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila 8264. nečistoća.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila 8264.17.6.13. boju i kakvoću tekstilnih proizvoda.3 KONFEKCIONAR 8263.12.19.htm 18.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje.8.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA 8263.11. šišanje. d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja 8264.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK 8263. Nadziru rad strojeva. istezanje.11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled. sušenje. odnosno pletiva. krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA 8263. e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine.16.11.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila 8264.2008 .

61.htm 18. SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA 8264. majstor 8264.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 522 of 823 8264.31.13.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana 8264.3 rukovatelj kalandrom za tekstil 8264.19.38.5 kemijski čistač.23.24.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE 8264.18.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA 8264.11.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće 8264.17.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila 8264.6.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA 8264.11.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe 8264.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA 8264.25.40.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila 8264.34.35.3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila 8264.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE http://www.3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila 8264.2008 .31.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila 8264.39.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.3 rukovatelj tekstilnom prešom 8264.21.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila 8264.13.51.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila 8264.2 RUKOVATELJ PERILICOM 8264.17.36.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE.22.32.nn.13.8.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila 8264.37.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila DODATAK: 8264.

3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE 8264. razvlačenje valjcima.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE 8264.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU 8265. b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna. Nadziru rad strojeva.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL 8264.8.40. šišaju dlaku na jednaku dužinu. g) nadziranje rada strojeva.40.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA 8264.39. bojaju.40.19.39. mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje.40. izravnavanje bora na koži).3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA 8264.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 523 of 823 8264. c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE 8264.3 APRETER 8264.40.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE 8264.40.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja.40. e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA 8264.39.htm 18. d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje. http://www.40.nn.40. brušenje i četkanje koža i krzna. napinjanje) kako bi se od njih dobila koža.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE 8264. rastežu i izglađuju prerađeno krzno.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE 8264.6.40.

pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja.3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože 8265. te obavljavaju završne poslove.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože 8265.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože 8265.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 524 of 823 h) srodne poslove.25.23.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože 8265.13.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža 8265. U toj skupini su zanimanja: 8265. poliraju.8.3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože 8265.24.htm 18. c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna 8265.20.3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža 8265.6.15. sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće.19.21.17. d) nadziranje rada strojeva.3 rukovatelj strojem za struganje kože 8265. pretežno izrađenih od kože.18.2008 .2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8265. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće.12. navlače gornjište na kalup. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji obućarskim. Nadziru rad strojeva.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8266.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine 8265.14. i) nadgled ostalih radnika. obrubljuju ih.11. http://www.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože 8265.22. b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće.nn. ručnih torbica.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože 8265.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože 8265. brizgaju potplate i pete na obuću.19. galanterijskim.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16. ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće).

krzno i kožu). f) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće 8266. e) nadgled ostalih radnika.18.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće 8266. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.21. Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije 8269.13. b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa.8. krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826.nn. c) nadziranje rada strojeva.19.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće 8266. krzna i kože. (Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil.15.6.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova 8266.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona 8266. d) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.22.17.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .12. Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 525 of 823 e) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće 8266. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. U toj su skupini zanimanja: 8266.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata 8266.20.19. U toj skupini su zanimanja: http://www.htm 18.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću 8266.3 rukovatelj obućarskim strojevima 8266.

htm 18. oraha i povrća. Rukovatelji strojevima za preradu mesa 8272. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita. kave i kakaa. začina i sličnih prehrambenih proizvoda.2008 .3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom 8269.13. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba 8277.12. tjestenine i srodnih proizvoda. vina.19.nn. Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca 8279. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode 8273. 8271. preradu mesa i proizvoda od ribe.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira 8269. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. preradu čaja. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8271. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća 8276. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode 8275.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije 8269.14. Rukovatelji strojevima za obradu čaja.21. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA http://www. začina i sličnog zrnja 8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. drobljenje i mljevenje žita. preradu voća.21.11.6. kave i kakaa 8278. preradu i rafiniranje šećera.8. jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila 8269.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 526 of 823 8269. preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE PODVRSTA 827. proizvodnju kruha.2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće DODATAK: 8269. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. proizvodnju piva.

3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa 8271.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 527 of 823 Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla. d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa 8271.2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe 8272.21.13.25.8. homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja.23.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi 8271.2008 .19.15.3 rukovatelj strojem za riblje proizvode 8271.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe 8271. pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda. http://www. c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe. dimljenog mesa i dimljene ribe.htm 18.14.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa 8271.12. U toj su skupini zanimanja: 8271.16.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe 8271. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade. b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe.6.22. proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pasterizaciju. e) srodne poslove.26.3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica 8271. f) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe 8271.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti 8271.24.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe 8271.11.

industrijski 8272.3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode 8272.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka 8272. http://www.25.21.2008 .19. specijalizirani 8272.5 industrijski obrađivač mlijeka. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA Rukovatelji strojevima za mljevenje žita.12.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU 8273. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka 8272. začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. stočne hrane i preradu riže. miješanje i ostale načine prerade žita.23. U toj su skupini zanimanja: 8272.24. c) srodne poslove.nn. c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca.28.3 sirar.27.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda 8272.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka 8272.22. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA. mljevenje.3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka 8272.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 528 of 823 b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu.13. sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka.6.5 prerađivač mlijeka.11. b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina. jela.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane 8272.8.21.26.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka DODATAK: 8272.htm 18. začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje. e) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda 8272. d) srodne poslove. specijalizirani 8272.

majstor 8273.2008 . gotovog tijesta. gotovog tijesta. gotovoga tijesta. tjestenine i srodnih proizvoda. kakaa i drugih sastojaka. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje.19. g) nadgled ostalih radnika.8.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita 8273.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 529 of 823 d) nadgled ostalih radnika.18.13. d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. čokolade i sličnih proizvoda iz brašna.6. U toj su skupini zanimanja: 8273. gotovoga tijesta.17.3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita 8273. f) srodne poslove. e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda.5 mlinar.3 rukovatelj mlinskim valjcima 8273.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda 8273.3 mlinar 8273.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane 8273. tjestenine.14.21. b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha.3 rukovatelj silosnim uređajima 8273.3 rukovatelj mlinom za začine 8273. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha. oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica.htm 18.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane DODATAK: 8273. http://www. tjestenine i srodnih proizvoda.19.3 SIJAČ BRAŠNA 8274. c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha.nn.3 rukovatelj mlinskim sitima 8273.15. kruha.13. tjestenine i sličnih proizvoda.16.22.

19. c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti . b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica. kuhanjem.6.26.25. kuhanje.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode 8274.11.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma 8274. voća i oraha.8. U toj su skupini zanimanja: http://www.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta 8274. voća i oraha .13. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem.22.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa 8274.23.2008 .28.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 530 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8274. ulja iz sjemenki uljarica. blanširanje.nn.27.21. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća. konzerviranjem i smrzavanjem. g) nadgled ostalih radnika. d) rukovanje strojevima za pripremu voća.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva 8274. povrća i oraha za daljnju peradu.sušenjem. f) srodne poslove.2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše DODATAK: 8274. konzerviranje. smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća.24.htm 18.12.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača 8274.3 rukovatelj strojevima u pekarstvu 8274. e) rukovanje strojevima za sušenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine 8274.3 KONDITOR 8275.

2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske 8275.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina 8275.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća 8275.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 531 of 823 8275.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.16. glukozu.8.35.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova 8275.21.15.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća 8275.33. strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA 8275.37.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA 8276. c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.36.3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća 8275. uključujući fine kemikalije.3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti 8275.3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća 8275.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća 8275.11.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća 8275. fruktozu i ostale proizvode.13.21. b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine.22.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA 8275.32.2008 .12.14. http://www.6.19.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane 8275.31.3 rukovatelj strojevima za obradu voća 8275. škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera.34.21.21.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena 8275.2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća DODATAK: 8275.23. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka.nn.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera.

41.2 uzorkovač repe 8276. kristalizaciju i sušenje šećera.32.3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova 8276. usitnjavanje i separaciju škroba. m) srodne poslove. e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca.3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.6.2008 .22. f) rukovanje postrojenjima za močenje.8.24.27.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa http://www.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani 8276. i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 532 of 823 d) rukovanje strojevima za rafiniranje. k) rukovanje strojevima za preradu meda.28. U toj su skupini zanimanja: 8276.42. ulje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.31.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.21. g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba.3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa 8276.29. l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora.30.11.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.htm 18. stočna hrana).3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava 8276.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer 8276.25.19.3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera 8276. h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca 8276.26.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba 8276. a) nadgled ostalih radnika. j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata.nn.3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka 8276. klice.

11. osim sokova od voća i povrća.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata 8276.8. c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave.52. specijalizirani 8276. sušenje i miješanje zrna.44. kavovina. f) nadgled ostalih radnika.21. valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja.3 MEDAR 8277. kakaovca i korijena cikorije.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.45.htm 18. b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba 8276.2008 .53.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda 8276. ljuštenje. te za proizvodnju kvasca. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave. dodataka jelima i čajeva 8278. zrna kave. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada. kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda. e) srodne poslove. instanta i čajeva 8277. kakaovca i cikorije.51. kakaa. vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.43.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena 8276.19. U toj su skupini zanimanja: 8277.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera DODATAK: 8276. zrna kakaovca i korijena cikorije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 533 of 823 8276. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje.51. d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave.6. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja. http://www.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave. KAVE I KAKAA Rukovatelji strojevima za obradu čaja. prešanje.

d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa 8278.htm 18.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva 8278. b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.3 KUHAR PIVA 8279.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada 8278.13.11.25. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.14. e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića. http://www.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića 8278.15. f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca. c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima.23.12.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića DODATAK: 8278.22.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića 8278.nn. h) nadgled ostalih radnika.12. osim sokova od voća i povrća.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola 8278. g) srodne poslove.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca 8278.19.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 534 of 823 b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.3 PIVAR 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića 8278.8.24. U toj su skupini zanimanja: 8278.6.2008 .

Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda 8286. SASTAVLJAČI STROJEVA Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima. Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji.12.6.3 rukovatelj strojem za preradu duhana 8279. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme 8284. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8281.htm 18. i plastičnih proizvoda 8285. Sastavljači strojeva 8282. 8281.19. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 8. tekstilnih i sličnih proizvoda 8287. Sastavljači metalnih.11. d) nadgled ostalih radnika. gumenih. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima.2 poslužitelj linije u preradi duhana 8279. U toj su skupini zanimanja: 8279. Sastavljači električnih strojeva i opreme 8283.4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda PODVRSTA 828. Ti poslovi uključuju: http://www.nn. Sastavljači kartonskih.22.4 rukovatelj uređajem za preradu duhana 8279.21.2008 .8.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 535 of 823 c) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda 8279.

2 sastavljač brodske pomoćne opreme 8281.14.12.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA 8281.11.23.2 sastavljač parnih kotlova 8281.14.2 sastavljač parnih turbina 8281.22.19.13.2008 . motornih vozila.12.14. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA 8281.2 sastavljač motornih vozila 8281.2 sastavljač motora 8281. c) nadgled ostalih radnika.24.14.2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA 8282.14.2 sastavljač plinskih turbina 8281. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima.2 sastavljač dizalica 8281. U toj su skupini zanimanja: 8281.25.14. b) srodne poslove.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA 8281.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 8281.nn.2 sastavljač pružnih vozila 8281.2 sastavljač strojnih pribora DODATAK: 8281.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 536 of 823 a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva.15.6. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima.8.21.2 sastavljač strojeva 8281. lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA 8281.htm 18.

c) srodne poslove.2 sastavljač akumulatora 8282.18.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija 8282.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE 8282.23.14.13.24.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova 8282.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja 8282.2 sastavljač elektromotora 8282.2 sastavljač žarulja 8282. specijalizirani 8282.25.28.2008 . d) nadgled ostalih radnika.3 elektronamatač 8282.htm 18.2 sastavljač rasvjetnih tijela 8282.2 sastavljač elektrožičanih snopova 8282.19.16.27.21.2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala 8282.11.26.19.12.2 sastavljač baterija 8282.3 VIKLER 8282.6.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata 8282.15.15. U toj su skupini zanimanja: 8282.2 pomoćni elektronamatač 8282.20.2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova 8282.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 537 of 823 b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima.17.15.5 elektronamatač.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA 8282.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA http://www.2 sastavljač malih transformatora 8282.2 sastavljač aparata za kućanstvo 8282.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova DODATAK: 8282.nn.22.22.

2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA 8283. U toj su skupini zanimanja: 8284.12.12. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima.3 sastavljač tiskanih ploča 8283. b) srodne poslove.19.2 sastavljač elektroničke opreme DODATAK: 8283. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima. igračaka.2008 .11.2 sastavljač telekomunikacijske opreme 8283. sportske opreme i sl.nn. c) srodne poslove. prema točno određenim postupcima. gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne.3 sastavljač telefonskog aparata 8283. b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima.11. d) nadgled ostalih radnika.12.6.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 538 of 823 8282.3 sastavljač metalnog pokućstva 8284.3 sastavljač elektroničkih sklopova 8283.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje metalnih. U toj su skupini zanimanja: 8283.25. c) nadgled ostalih radnika. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Sastavljači metalnih. SASTAVLJAČI METALNIH. gumene i plastične dijelove različitih proizvoda.8. gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima. poput bicikla.14.3 ELEKTRONIČAR 8284.13.2 sastavljač metalnih proizvoda http://www.

U toj su skupini zanimanja: 8285. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala.11.3 sastavljač građevne stolarije 8285.2 SASTAVLJAČ BICIKLA 8284.3 sastavljač drvenih proizvoda 8285.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285.2 sastavljač plastičnih proizvoda 8284.2 SASTAVLJAČ SATOVA 8284.15.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA 8285.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tekstila.11. tekstilnih.12.2 sastavljač gumenih proizvoda 8284. različitih vrsta proizvoda.14. kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona.2008 .htm 18. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači kartonskih. kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno http://www. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.12.11. Ti poslovi obično uključuju: a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda. c) nadgled ostalih radnika.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA 8284. b) srodne poslove.13.13.19.3 SASTAVLJAČ PALETA 8286.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala DODATAK: 8285.15.8.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka DODATAK: 8284.12.nn.2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA 8284.13.13. prema točno određenim postupcima.13. prema točno određenim postupcima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 539 of 823 8284.6.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA 8285.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE 8284.11.

12.13. b) dodavanje metalne. b) sastavljanje naočala. c) srodne poslove.19.21. U toj su skupini zanimanja: 8287.2 sastavljač naočala 8287.23. http://www.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka 8287.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala PODVRSTA 829. plastične ili druge opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 540 of 823 određenim postupcima. metala.6.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala. c) srodne poslove. četaka od plastike.11. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala.2 sastavljač tekstilnih proizvoda DODATAK: 8286. sirka itd.11.2 sastavljač papirnatih proizvoda 8286. tekstila. d) nadgled ostalih radnika. kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima. d) nadgled ostalih radnika.22.12.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda 8286.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca 8286.23.2 sastavljač kožnih proizvoda 8286.8.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA 8287. U toj su skupini zanimanja: 8286. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona. a posao obavljaju prema točno određenim postupcima.nn.

e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča 8290. 8290.12. lijepljenje etiketa. pakiranjima i kontejnerima. b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja.htm 18. sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. telekomunikacijskih vodova u zemlju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 541 of 823 RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje.2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča 8290.2008 .13. U toj su skupini zanimanja: 8290.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8290. etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima.11.8. Nadziru rad strojeva. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih.6. dodavanje financijskih markica proizvodima. g) nadgled ostalih radnika. sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.19. odnosno koji dodaju financijske markice. f) srodne poslove. strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku. pakiranjima i kontejnerima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada.3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova http://www. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.

2 rukovatelj uređajem za pranje vozila DODATAK: 8290.71.51.nn.2 PUNJAČ VREĆA 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom 8290.22.28.2 rukovatelj vagom 8290.73.2 rukovatelj strojem za pranje boca 8290.72.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi 8290.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku 8290.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU 8290.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 542 of 823 8290.14.8.61.42.27.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje 8290.52.51.21.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže 8290.24.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca 8290.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR 8290.43.3 rukovatelj strojem za označivanje ceste 8290.41.26.2 VAGAR KOLSKE VAGE http://www.3 rukovatelj strojem za pranje vagona 8290.44.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica 8290.61.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 8290.21.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta 8290.31.3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije 8290.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni 8290.2008 .3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije 8290.23.28.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela 8290.21.htm 18.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe 8290.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA 8290.6.2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom 8290.25.2 rukovatelj strojem za pakiranje 8290.19.

PODVRSTA 831. upravljanje pokretnim industrijskim. 8311. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8311. Brodska posada i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 831. Strojovođe i srodna zanimanja 832.6. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire. manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 543 of 823 VRSTA 83. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA http://www. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima 834.19. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima. građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor. skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima.nn. Strojovođe i srodna zanimanja 8312. rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu. Željeznička prometnotransportna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. rukovanje željezničkom signalizacijom. voze i nadziru pokretne industrijske.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. VOZAČI MOTORNIH VOZILA.htm 18. Vozači motornih vozila 833. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika.

kočničari.15. skretničari.14.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 544 of 823 Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive.12.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE 8311.14.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila 8311.11.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA 8311. c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom.31.4 pregledač vagona DODATAK: 8311.21.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA 8311.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI 8311. postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju.3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila 8311.4 strojovođa dizelvučnog vozila 8311.4 dispečer vuče vlakova 8311.19.4 strojovođa elektrovučnog vozila 8311.11. električnom ili dizel-lokomotivom.3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE 8311.2008 .3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU 8311. nadziru http://www.3 vozač motornih pružnih vozila 8311. odjavničari. b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA Željeznički manevristi.11.htm 18. vozni manipulanti.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA 8311.nn. d) srodne poslove.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA 8312. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom. a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala.8.12. U toj su skupini zanimanja: 8311.12.6. pratitelji lokomotiva.14.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) nadgled ostalih radnika.15.

iskrcaju i pripremi vlakova. Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima.6. pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje. taksijima.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA 8312. automobilima.8. autobusima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. posebnim vozilima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 545 of 823 željeznički promet pomoću operativne signalizacije.nn.11.11.19.11.2 ODJAVNIČAR 8312.11. pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima.htm 18.2 VOZNI MANIPULANT 8312. e) srodne poslove.2008 . U toj su skupini zanimanja: 8312.2 MANEVRIST 8312.11. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje. VOZAČI MOTORNIH VOZILA Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika. f) nadgled ostalih radnika. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8321.11.2 POSTAVNIČAR PODVRSTA 832. teškim teretnim vozilima.2 SKRETNIČAR 8312. kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika. c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju. skreću vagone. d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu.2 prometnotransportni radnik DODATAK: 8312.11. b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije.2 KOČNIČAR 8312. rade na industrijskim kolosijecima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11. tramvajima. Vozači motocikla http://www.

11. U toj su skupini zanimanja: 8322.2008 . Vozači teških teretnih i vučnih vozila Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8321.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača.13. c) nadgled ostalih radnika.8. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila 8323. VOZAČI MOTOCIKLA Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.3 vozač taksija 8322.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje automobilima i taksijem.11. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe. kamionetima i malim kamionima za isporuku robe.3 vozač osobnog automobila 8322.14. b) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8321.12. b) upravljanje automobilima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 546 of 823 8322. c) srodne poslove.6.12. Vozači autobusa i tramvaja 8324.3 vozač hitne pomoći 8322. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.2 vozač motocikla 8321.3 vozač lakog dostavnog vozila http://www.2 vozač tricikla 8322.nn.

tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe.3 vozač opasnih tvari DODATAK: http://www.nn. c) srodne poslove. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe.htm 18. tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama. b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika. U toj su skupini zanimanja: 8323.13.5 vozač trolejbusa 8324. za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka.12. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozači upravljaju autobusima.6.2008 .12.19.3 vozač teretnog vozila 8324.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vozač traktora 8324. c) nadgled ostalih radnika. d) nadgled ostalih radnika.8.3 vozač teretnog vozila s prikolicom 8324.16. tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka.5 vozač autobusa 8323. poput kamiona s prikolicom ili bez nje.3 vozač tramvaja 8323. U toj su skupini zanimanja: 8324.11.3 vozač tegljača s poluprikolicom 8324. tekućina i drugih tvari.4 vozač posebnih teretnih vozila 8324. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje teškim motornim vozilima. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu.11.13.14.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 547 of 823 8323. b) srodne poslove.

8.11. Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva 8332. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima 8333. http://www.15. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima Uputa: vidi uputu uz rod 8.4 VOZAČ FURGONA 8324. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. sadnju.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA PODVRSTA 833. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju.3 VOZAČ KAMIONA 8324. šumskim.14.2008 .3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME 8324. usmjeravaju. žetvu.13. 8331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 548 of 823 8324.4 VOZAČ CISTERNE 8324.11. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim.htm 18.6.4 VOZAČ HLADNJAČE 8324. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8331.14. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima 8334.14. građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima. voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA 8324.15.nn.15.19.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA) 8324.3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA 8324.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA 8324.

uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično). razgrtanje zemlje i drugog materijala. rovokopačima.3 vozač poljoprivrednih strojeva 8331.htm 18. Nadziru rad strojeva.2 poljoprivredni traktorist 8331. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala. prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika. d) nadgled ostalih radnika.21. ježevima. planiranje terena. h) upravljanje strojevima za prijevoz. betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo. prihvat i ugradbu svježeg betona. stabilizaciju tla. sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu. prijevoz.3 vozač teške šumske mehanizacije 8332.22. temeljenje na pilotima i kesonima.8. nabijanje i valjanje površina. iskope u tunelu. i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina.6. http://www. rušenje građevina. nabijačima.11.nn. utovarivačima. d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. skrejperima.12. nasipi i pri sličnim radovima (valjcima.19. kompaktorima). j) nadziranje rada strojeva. c) srodne poslove. g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme. c) upravljanje strojevima za tunelske iskope.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 549 of 823 pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom.2008 . b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje strojevima za iskop. rušenje građevina. grejderima. utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala. planiranje terena. b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje. U toj su skupini zanimanja: 8331. f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane. e) upravljanje kesonskim uređajima. sađenje. pijeska i zemlje.2 šumski traktorist 8331.

htm 18.16.3 rukovatelj strojevima za zemljane radove http://www.19.17.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla 8332.32.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje 8332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 550 of 823 k) srodne poslove.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika 8332. U toj su skupini zanimanja: 8332.3 vozač strojeva za asfaltiranje 8332.34.35.3 vozač automješalice 8332.3 vozač strojeva za zabijanje pilota 8332.3 vozač strojeva za planiranje 8332.3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika 8332.38. l) nadgled ostalih radnika.8.3 vozač strojeva za iskop 8332.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla 8332.3 vozač strojeva za nabijanje 8332.2008 .3 rukovatelj strojevima za planiranje 8332.37.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota 8332.2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje 8332.43.11.2 rukovatelj strojevima za iskop 8332.42.21.33.6.31.12.19.3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme 8332.36.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje 8332.3 vozač strojeva za injektiranje tla 8332.2 rukovatelj strojevima za nabijanje 8332.20.14.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla 8332.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela 8332.40.3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje 8332.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.13.15.3 vozač strojeva za zemljane radove 8332.39.18.

3 rukovatelj betonskim topom 8332.3 RUKOVATELJ GREJDEROM 8332.3 rukovatelj strojem za torkretiranje 8332.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM 8332.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije 8332.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM 8332.2008 .61.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM 8332.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM 8332.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM 8332.3 rukovatelj betonskom crpkom 8332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 551 of 823 8332.34.62.htm 18.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica 8332.47.33.4 rukovatelj strojevima za pružne radove 8332.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda 8332.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE http://www.42.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM 8332.34.42.34.33.19.3 rukovatelj građevinskim strojevima DODATAK: 8332.3 RUKOVATELJ DOZEROM 8332.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton 8332.34.31.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM 8332.82.8.2 RUKOVATELJ VALJKOM 8332.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE 8332.63.33.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA 8332.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM 8332.31.46.2 RUKOVATELJ BAGEROM 8332.nn.33.45.71.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima 8332.31.51.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica 8332.44.81.31.6.

Ti poslovi uključuju: a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom. d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje.42. g) nadgled ostalih radnika.47.3 rukovatelj vitlom 8333.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 552 of 823 8332.nn.82.82.51.11. b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje.41.3 rukovatelj uspinjačom 8333.21.32.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA 8332. U toj su skupini zanimanja: 8333.31.3 rukovatelj žičarom 8333.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA 8332.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajima brane 8333.6.3 vozač pokretne dizalice http://www.3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 8333.13. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih.3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem 8333.12.htm 18.3 rukovatelj transportnom trakom 8333.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA 8332.19.42.3 ZIDAR TORKRETAR 8332.3 rukovatelj pomičnim mostom 8333.42. c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje.3 rukovatelj dizalom 8333. e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje. f) srodne poslove.8.2008 .

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.53.52.2 lučkotransportni radnik 8333.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom 8333.3 RUKOVATELJ SAMARICOM 8333.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM 8333.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM 8333.2 MANTIST 8333.51.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM 8333.2 vezač tereta 8333.3 VOZAČ AUTODIZALICE 8333.19. elektrokolicima.3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA 8333.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM 8333.57.6.59.55.3 rukovatelj pokretnom dizalicom 8333.54.53.52.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM 8333.31.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM 8333. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima.3 rukovatelj dizalicom DODATAK: 8333.2 rukovatelj brodskom dizalicom 8333.58.nn.2 POMOĆNI DIZALIČAR 8333.52.3 rukovatelj obalnom dizalicom 8333.53.59.52.58.53.56.55. kontejnerskim http://www.3 DIZALIČAR 8334.53.2008 .3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM 8333.41.htm 18.8.3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM 8333.56.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM 8333.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 553 of 823 8333.52.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM 8333.53.3 rukovatelj kranom 8333.

lukama. U toj su skupini zanimanja: 8334.8. brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima. Brodska posada i srodna zanimanja 8340. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ukrcaj i iskrcaj u terminalima. lancima i sidrima na brodu. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8340. c) rukovanje užetima.11.13. c) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda. Ti poslovi uključuju: a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža).11.2008 . skladištima. podizanje i slaganje tereta. podizanje i slaganje tereta. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima. bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju. tvornicama i drugdje.6.2 RUKOVATELJ VILIČAREM 8334.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 554 of 823 prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz.13.2 vozač viličara 8334.19.3 vozač kontejnerskog prijenosnika DODATAK: 8334.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz. b) kormilarenje brodom po uputama. kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje.nn. b) srodne poslove.12. http://www.3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA PODVRSTA 834.2 vozač elektrokolica 8334.htm 18.

2 mornar 8340.23.3 vođa palube 8340.2 kormilar teglenice 8340.2 radnik na palubi platforme http://www.52. struganje. trupa broda i stroja.8.3 mornar marine 8340.42.24. podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti. e) održavanje i upravljanje brodskom opremom.51.15. spremištem za užad.2 čistač stroja 8340.41.12.5 vođa palube na platformi 8340.11.44.2 skelar 8340.25.2 vođa palube unutarnje plovidbe 8340.17.2 brodski mazač 8340.13. f) čišćenje palube.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 vozač taksija na vodi 8340. U toj su skupini zanimanja: 8340.43.31.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme 8340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 555 of 823 d) rukovanje brodskim strojevima. opremom za teret. uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima.14.2 vođa stroja 8340.2 kormilar unutarnje plovidbe 8340.53.2008 .2 vođa stroja unutarnje plovidbe 8340.21.2 brodski motorist 8340. g) srodne poslove.2 mornar motorist 8340.19.2 brodovođa unutarnje plovidbe 8340.2 kormilar 8340.2 vođa malog plovećeg radnog stroja 8340.6.htm 18. h) nadgled ostalih radnika.16.22.nn. bojanje.

2 svjetioničar DODATAK: 8340. metenje ulica i sličnih mjesta. građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji. nošenje prtljage. dostava poruka i roba. pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama.13.2 BRODSKI STROJOVOĐA 8340.16. čišćenje. rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču.htm 18.41. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja http://www.6.15. uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova.11.2 KORMILAR PRISTANA 8340.2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.16.2008 . pružanje različitih usluga na ulici.2 VOĐA MALOG BRODA 8340. lovstvu. razne jednostavne poslove u poljoprivredi. glačanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.8.2 VOZAČ SKELE ROD 9.41.3 POMORSKI BRODOVOĐA 8340. jednostavne poslove u rudarstvu.11.2 MOTORIST BRODA 8340. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama.2 KORMILAR PRISTANIŠTA 8340. pranje.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. šumarstvu. ribarstvu.42. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU 8340. javnim mjestima ili po kućama.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 556 of 823 8340.61.13. opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila. ručno pakiranje. skupljanje smeća. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste: 91. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.24.nn.3 BRODOVOĐA 8340. rukovanje teretom.

peračice i srodna zanimanja 914. od čišćenja. javnim mjestima. Prodavači telefonom 9111. Radnici bez zanimanja VRSTA 91. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama. Jednostavna rudarska. pružanje različitih usluga na ulici. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 911. Kućne pomoćnice. pranje.2008 . šumarska i ribarska zanimanja 93.nn. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 913.6. pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima. javnim mjestima ili po kućama. dostave robe i poruka te nošenja prtljage. Čistači ulica i srodna zanimanja PODVRSTA 911. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama. ručni čistači automobila i srodna zanimanja 915. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama. čišćenje. razvođenje publike. očitavanje brojila. Ulični prodavači 9113. glačanje. ULIČNI PRODAVAČI http://www. metenje i skupljanje smeća. po kućama i telefonom.htm 18. dostavljanje poruka i roba. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. čistačice.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda. Ulični prodavači i srodna zanimanja 912. pranje prozora i ostalih staklenih površina. transportna i srodna zanimanja 99. Dostavljači.19. nosači i srodna zanimanja 916. nošenje prtljage. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9111. Jednostavna poljoprivredna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 557 of 823 92. građevinska. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Pazikuće.8. prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. proizvodna.

c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta. U toj su skupini zanimanja: 9111. g) nadgled ostalih radnika.1 prodavač na priredbama DODATAK: 9111. b) pripremu hrane i pića za prodaju.11. b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava.11. povrće. c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki. e) naplaćivanje. U toj su skupini zanimanja: 9113. d) izlaganje hrane.11. f) srodne poslove.nn. Ti poslovi uključuju: a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom. kina ili stadiona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 558 of 823 Ulični prodavači hrane. sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora.1 ulični prodavač 9111.1 prodavač telefonom http://www.6.19. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje hrane. pića i ostalih proizvoda za prodaju.2008 . pića i ostale robe.htm 18. f) srodne poslove.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) prikupljanje otplata. d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka.1 KOLPORTER 9113. PRODAVAČI TELEFONOM Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo. po kućama ili telefonom. voće. pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu.12.

autobusima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 9120. g) nadgled ostalih radnika. bolnicama i drugim ustanovama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 559 of 823 9113. pranje i http://www.11. kao i na zrakoplovima. ČISTAČICE. peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA Kućne pomoćnice. U toj su skupini zanimanja: 9120. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 9120.1 prodavač po kućama PODVRSTA 912. vlakovima.8.19.1 čistač obuće 9120. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja. čistačice. Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele. d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata. uredima. vođenje brige o posteljini. nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici.2008 .1 plakatar PODVRSTA 913. nošenje poruka. f) srodne poslove. peru automobilska stakla. KUĆNE POMOĆNICE. pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka.nn.12. pranje prozora na automobilima na ulici. hotelima. e) naplaćivanje na licu mjesta. c) pranje i čišćenje automobilskih prozora.htm 18. tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara. b) čišćenje i laštenje cipela. Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine.

kao i zrakoplova. kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove. pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima. autobusima.8. vlakovima i zrakoplovima.1 kućna pomoćnica 9132. b) pranje. tramvajima. kuhanje i serviranje jela i pića.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 560 of 823 poliranje podova. vlakova. obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. usisavaju prašinu. KUĆNE POMOĆNICE Kućne pomoćnice i čistačice stana metu. vode brigu o posteljini.6.nn. usisavanje prašine. poslovnih zgrada i drugih ustanova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Pralje i glačarice 9131. U toj su skupini zanimanja: 9131. c) pranje posuđa. pokućstva i drugog inventara u zgradama. pranje i poliranje podova i pokućstva. ČISTAČICE I POSLUGA Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela. e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština. pranje i poliranje podova. peru. g) nadgled ostalih radnika. glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina. b) spremanje kreveta. Ti poslovi uključuju: a) metenje. sapuna i sličnih potrepština.2008 . pranje prozora i ostalog inventara.11.htm 18. naručuju kućanske potrepštine. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9131. usisavanje prašine. d) pripremu. c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji. Ti poslovi uključuju: a) metenje.19. autobusa i sličnih vozila. stavljanje ručnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Kućne pomoćnice 9132. uključivši i pranje posuđa. Čistačice i posluga 9133. http://www. f) srodne poslove. pokućstva i ostalog te namještanje kreveta. čišćenje kupaonica. kuhanje i serviranje jela.

odjeće i drugih proizvoda od tkanina.1 kuhinjski radnik DODATAK: 9132. kožnih i sličnih predmeta. U toj su skupini ova zanimanja.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.nn.12.1 glačarica 9133.1 sobarica 9132.1 PERAČ POSUĐA 9133. Ti poslovi uključuju: a) ručno pranje i glačanje rublja.1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE 9132.21.11.11.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA http://www.11.1 ručni čistač DODATAK: 9133. b) čišćenje odjeće.1 čistačica 9132.12.1 pralja 9133.2008 . d) nadgled ostalih radnika.21.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 561 of 823 d) srodne poslove.1 BRIGADIR ČISTAČICA 9132.8.12. c) srodne poslove.1 MLADIĆ KUHINJE 9132.1 SPREMAČICA 9132.11. ručno i kemijskim otopinama.11.21. e) nadgled ostalih radnika. tkanina. glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete. 9133. PRALJE I GLAČARICE Pralje i glačarice ručno peru.1 MLADIĆ SOBE 9132.1 PODVORNIK 9132.11.htm 18.19. U toj su skupini zanimanja: 9132.

1 NADSTOJNIK ZGRADE http://www. hotelima. crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima. crkvi i ostalih zgrada. c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima. poslovnim zgradama. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama.11.1 pazikuća 9141.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 562 of 823 9133.1 crkvenjak DODATAK: 9141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9141. reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina. jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada. Ručni perači automobila i prozora 9141.2008 .8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima. d) srodne poslove. e) nadgled ostalih radnika. čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima.6.11. npr. poslovnih zgrada.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ PODVRSTA 914. U toj su skupini ova zanimanja: 9141. pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit. hotelima.21. Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju. hotela.19. Pazikuće i srodna zanimanja 9142.htm 18. b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina.1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 9133.1 zvonar 9141.21.22. jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada. poslovnim zgradama. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje.21. PAZIKUĆE. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama.

Dostavljači. DOSTAVLJAČI. nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i drugdje te nose prtljagu.11.1 perač prozora DODATAK: 9142.6.19. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9151.htm 18.12. na kolodvorima i zračnim lukama.nn. nosači i srodna zanimanja 9152. http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. pranje i laštenje automobila i drugih vozila. očitavanje brojila za struju.2008 . DOSTAVLJAČI. Praznitelji prodajnih automata. Garderobjeri i srodna zanimanja 9153. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. posebno u hotelima. Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 563 of 823 9142. ručno ili pomoću jednostavnih uređaja. uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta. c) srodne poslove. drugim društvima i ustanovama. nose prtljagu. parkirališnih satova i slično 9151. kućanstvima. nosači nose i isporučuju poruke. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje.1 ručni perač automobila 9142. sušenje i laštenje. uvode posjetitelja na njihova mjesta. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima. vode brigu o parkiralištima. na postajama i zračnim lukama. b) pranje prozora i ostalih staklenih površina. plin i vodu. pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva.12. opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima.8. skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju. nošenje prtljage u hotelima. plin i vodu. d) nadgled ostalih radnika.1 PERAČ STAKLA PODVRSTA 915. U toj su skupini zanimanja: 9142.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. na postajama.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 564 of 823 Ti poslovi uključuju: a) isporuku poruka.13.12. U toj su skupini zanimanja: 9152. e) nadgled ostalih radnika. drugim društvima i drugdje. d) srodne poslove. restoranima i drugdje.11.htm 18.1 dostavljač 9151.1 poslužitelj u golfu DODATAK: 9151. skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta. cirkusima. c) isporuku razne robe trgovinama.2008 .14. posebno u hotelima.1 poslužitelj dizala 9151. kućanstvima i na druga mjesta.11.1 garderobjer 9152.11. f) nadgled ostalih radnika.6. kazalištima.1 nosač 9151. b) dužnosti dostavljača (tekliča).1 čuvar prtljage http://www. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima.19. kazalištima. b) pregled ulaznica u kinima. c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima.8. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva.1 KURIR 9152. U toj su skupini ova zanimanja: 9151. d) nošenje i isporuku prtljage.12.1 hotelski teklič 9151. Ti poslovi uključuju: a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima. na priredbama itd. zračnim lukama i drugdje.21. e) srodne poslove.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva. Praznitelji prodajnih automata. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9161. U toj su skupini zanimanja: 9153. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada. parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih.2008 .12. plin i vodu. nošenje vode. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.1 praznitelj prodajnih automata 9153.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL.1 očitač brojila plina/vode/struje 9153. čišćenje ulica. Ti poslovi uključuju: a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika. te očitavaju brojila za struju.11. e) nadgled ostalih radnika. istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova.19.13.15. c) očitavanje brojila za struju.1 biljeter 9153. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA http://www.nn.1 poslužitelj zabavnog parka 9152. Radnici na odvoženju otpada 9162.6. plin i vodu i bilježenje potrošnje.13. Ti poslovi obično uključuju: skupljanje. Čistači ulica i srodna zanimanja 9161. ulica i ostalih javnih mjesta. iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 565 of 823 9152.14.htm 18. b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca.1 poslužitelj zahoda 9152. d) srodne poslove. parkova i ostalih javnih površina.8. ukrcaj i iskrcaj smeća.1 parkirališni radnik PODVRSTA 916. cijepanje drva za loženje.

ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice.1 radnik za pomoć u kući http://www.1 radnik na tržnici 9162. e) čišćenje snijega. b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva . b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila.1 kupališni radnik 9162. parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove.19.11.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 566 of 823 Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada. parkova i ostalih javnih površina. f) srodne poslove.1 utovarivač otpada DODATAK: 9161.13.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nošenje vode. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje ulica.htm 18. c) srodne poslove. c) cijepanje i slaganje drva za loženje.1 čistač ulica 9162. U toj su skupini zanimanja: 9161.6.11.12.2008 .8.1 SMETLAR 9162. U toj su skupini zanimanja: 9162. g) nadgled ostalih radnika. d) nadgled ostalih radnika. ulica i ostalih javnih površina. Ti poslovi uključuju: a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere.1 perač ulica 9162.14.15.

Radnici u poljoprivredi 9212. povrća i raznih biljaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 567 of 823 9162. hranjenje životinja.1 RADNIK NA BAZENU 9162.1 UREĐIVAČ KRUGA 9162. šumarske. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi. čišćenje šuma i šipražja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. zalijevanje i plijevljenje. zalijevanje i plijevljenje. pripremu zemljišta za sjetvu. čišćenje šuma i šipražja. PERAČ. slaganje u stog. šumarstvu.19.1 PERAČ BAZENA 9162. razbacivanje gnojiva. šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih poljoprivrednih. Jednostavna poljoprivredna. slaganje u stog. iskrcaj. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9211.13. povrća i raznih biljaka. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 921.13. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. iskrcaj.21. ukrcaj. pripremu zemljišta za sjetvu. ukrcaj. šumarske. Radnici u šumarstvu http://www.1 živoder DODATAK: 9162. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA.htm 18. razbacivanje gnojiva.1 KLUPAR. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA.6. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. ČISTAČ NA TRŽNICI VRSTA 92. šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. šumarska i ribarska zanimanja PODVRSTA 921.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. hranjenje životinja.nn. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor.8.2008 .14. okopavanje voćaka. okopavanje voćaka. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura.

1 berač poljoprivrednih proizvoda 9211.2008 . Ti poslovi uključuju: a) kopanje i štihanje ili slične radove. b) ukrcaj.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 568 of 823 9213.12.33.1 radnik uzgajanja različitih životinja 9211.14.35. prevrtanje.15.1 ratarski radnik 9211.32.1 berač ljekovitog bilja 9211. iskrcaj ljetine i ostalih materijala. f) pomoć u sadnji. čišćenje i čuvanje životinja.41.1 voćarski radnik 9211.1 radnik u ekonomskom dvorištu http://www. c) grabljanje.19. h) srodne poslove. povrća i različitog bilja.1 pčelarski radnik 9211. g) hranjenje. e) branje voća. Radnici u ribarstvu i lovstvu 9211.8. RADNICI U POLJOPRIVREDI Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova. staja i drugih poljoprivrednih zgrada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i slaganje sijena.13.htm 18.11.16.1 vinogradarski radnik 9211. napajanje. žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima.6. U toj su skupini zanimanja: 9211.1 peradarski radnik 9211. i) nadgled ostalih radnika.1 pastir 9211.nn. d) navodnjavanje i plijevljenje.1 stočarski radnik 9211.31.34.1 vrtlarski radnik 9211.

1 SAKUPLJAČ GLJIVA 9213. U toj su skupini zanimanja: http://www. d) srodne poslove.htm 18.1 berač šumskih plodova 9212. čišćenje okoliša. ili u lovstvu.6. d) srodne poslove. c) kopanje jama i otvora.1 poljoprivredni radnik DODATAK: 9211.1 NADNIČAR 9212.13.1 sjekač šiba i trske DODATAK: 9212. pomažući u uzgoju ribe i morske hrane.42.12.1 šumski radnik 9212. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki.19. Ti poslovi uključuju: a) kopanje rupa za sadnju stabala.2008 . c) čišćenje šikara. e) nadgled ostalih radnika. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 569 of 823 9211.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu. U toj su skupini zanimanja: 9212. b) obavljanje poslova u internom transportu. b) slaganje drva u mjere. e) nadgled ostalih radnika. RADNICI U ŠUMARSTVU Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova.42.nn.8.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste: 931. prebacivanje lopatom. Radnici u visokogradnji 9311.19. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 9311. obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji. nošenje. brana i zgrada. iskrcaj. raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima. šljunka i pijeska iz otvorenih jama. ručno pakiranje. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske http://www. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja 932. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 933. pokretanje. prebacivanje lopatom. čišćenje. prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 570 of 823 9213. Ti poslovi uključuju: kopanje.12.1 radnik u lovištu VRSTA 93. rad na čišćenju gradilišta.8.htm 18. iskopavanje kamena. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. rukovanje teretom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. brana i zgrada. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje. Radnici u niskogradnji 9313. pokretanje. rad na rušenju građevina. utovarivanje i istovarivanje. uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor.6. ukrcaj.nn.11. Transportni radnici PODVRSTA 931. nošenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. PROIZVODNA.2008 . građevinskih. raznošenje šljunka. transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo. gline. dizanje. dizanje. proizvodnih. građevinarstvo. Radnici u rudnicima i kamenolomima 9312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. čišćenje. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. prijenos materijala i alata.1 ribnjačarski radnik 9213. GRAĐEVINSKA.

šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena.1 radnik u glinokopu 9311. rudarskih prostorija i transportnih putova. c) pranje. čišćenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina.1 rudarski radnik 9311.8. U toj su skupini zanimanja: 9311. brana i željezničkih pruga. RADNICI U NISKOGRADNJI Građevinski radnici u niskogradnji (i hidrogradnji) obavljaju jednostavne i rutinske poslove u gradnji i održavanju cesta. b) ručno prenošenje i skladištenje materijala (šljunak.15. koji su ručni. cjevovode i slične instalacije.12. ispuhivanje i uređenje površina kao pripremu za druge radove. na površinskim nalazištima i kopovima. žbuka.nn.1 solanski radnik 9311. upotrebom jednostavnih alata i uređaja. Ručno ravnanje i kopanje terena (pokosa. postrojenja. raznošenje manjih količina materijala za održavanje cesta. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i zatrpavanje jama. održavanja i čišćenja radilišta. prirodnog plina i vode. kao i soli iz mora. b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 571 of 823 poslove u rudnicima. nasipa i sličnih građevina. rovova i jaraka za temelje. e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog procesa istraživanja i proizvodnje nafte.14.11. g) nadgled ostalih radnika. ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova.1 radnik u kamenolomu 9311.2008 .6. uređaja i opreme. kao što je ispomoć kod izvođenja jednostavnijih tehnoloških operacija.19. brana i slično. brana. http://www.13. te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena. prenošenje alata i sličnu pomoć pri izgradnji i održavanju cesta. d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina. pomoć u pripremi manjih količina betona. f) srodne poslove. c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima.1 radnik u šljunčari 9312. platoa).htm 18. čelična armatura).

htm 18.8. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje već korištenog materijala za ponovnu gradnju (cigle.1 kopač rova 9312.13. d) rušenje dijelova zgrada i gradilišnih objekata. e) srodne poslove.15.1 radnik niskogradnje DODATAK: 9312.1 cestarski radnik 9312.1 radnik za uređenje kaptaža 9312.1 zidarski radnik 9313. uklanjanje drugih zapreka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 572 of 823 d) srodne poslove.6.11. probijanje kanala na mjestima začepljenja.2008 .1 RADNIK HIDROGRADNJE 9312. donošenje materijala i slično te zatvaranje nepotrebnih otvora.12. f) nadgled ostalih radnika.13.1 radnik betonirac http://www. U toj su skupini zanimanja: 9312. e) nadgled ostalih radnika.1 tesarski radnik 9313.1 RADNIK ZA KANALIZACIJU 9312.15.15.15.12.nn. b) pomoć u zidanju i pripremi žbuke. RADNICI U VISOKOGRADNJI Građevinski radnici u visokogradnji obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane uz razne aspekte građevinskih radova na zgradama. U toj su skupini zanimanja: 9313. blokovi) te poliranje i pranje ukrasnih detalja.11. c) bušenje otvora ručnim alatom.19.1 radnik u asfaltirnici 9312.1 RADNIK NA ŠPORTSKOM OBJEKTU 9313.

sanduke. b) jednostavno spajanje sastavnih dijelova. dijelova i proizvoda u proizvodnim ili uslužnim djelatnostima.15. utovar.19.1 ručni perač ambalaže 9320.1 radnik visokogradnje PODVRSTA 932. i pranje sirovina i proizvoda. f) nadgled ostalih radnika. nošenje.15. dizanje. iskrcaj. Ti poslovi obično uključuju: jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. Ti poslovi uključuju: a) ručno razvrstavanje dijelova ili proizvoda. istovar ili pranje materijala.1 radnik na proizvodnoj liniji 9320. dijelova i proizvoda u kutije. e) srodne poslove.11. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju jednostavne i rutinske poslove u proizvodnji koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor.12. U toj su skupini zanimanja: 9320.1 ručni pakirer 9320.14. rutinske poslove u proizvodnji.1 radnik u održavanju 9320. ručno pakiranje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.6. ukrcaj. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9320. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 9320. c) ručno pakiranje materijala.1 ručni perač dijelova http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 573 of 823 9313. bačvice i drugu ambalažu za skladištenje ili otpremu. obavljaju poslove sortiranja proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. ručno pakiraju materijal.2008 . dijelove i proizvode te obavljaju različite jednostavne. dizanje.htm 18.1 armirački radnik 9313. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju razvrstavanja. vrećice.14.13.nn. d) prijenos. jednostavne postupke ručnog spajanja.

1 kemijski radnik 9320.45.44.1 radnik na montaži 9320.1 grafički radnik 9320.31.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 574 of 823 9320.16.1 radnik u naftno kemijskoj proizvodnji 9320.1 ručni razvrstavač dijelova 9320.8.1 ručni savijač kovina 9320.1 manipulant tekućeg naftnog plina 9320.19.46.2008 .1 drvoprerađivački radnik 9320.1 obućarski radnik 9320.1 podrumarski radnik 9320.21.1 tekstilni radnik 9320.34.30.1 radnik na postrojenju za preradu i obradu vode 9320.1 keramički radnik 9320.1 radnik u preradi duhana 9320.43.41.1 radnik u ciglarstvu 9320.18.36.1 radnik na pakiranju tehničkih plinova 9320.33.1 kožarski radnik 9320.35.1 radnik u izradi građevnih materijala 9320.1 čitač natpisa 9320.27.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 radnik na izradi namota 9320.26.25.17.nn.22.1 radnik na razvrstavanju otpada DODATAK: http://www.24.19.1 laboratorijski radnik 9320.1 ručni razvrstavač proizvoda 9320.1 radnik na energetskom postrojenju 9320.1 staklarski radnik 9320.32.6.23.42.28.1 radnik u kožnoj galanteriji 9320.

26. NATAPANJE KOŽA 9320.1 POSLUŽITELJ STROJEVA U PRAHRAMBENOJ PROIZVODNJI 9320.1 RADNIK NA VITLANJU REZANE GRAĐE 9320.34. te ručno rukuju teretom. TRANSPORTNI RADNICI Radnici jednostavnih zanimanja u prometu i prenošenju tereta voze bicikle i slična vozila.1 RADNIK NA ELEKTRONAMATANJU 9320.26.2008 .6.1 RADNIK U GRAFIČKOM ODJELU 9320.26.45.1 IZDVAJAČ NEISPRAVNIH KOCAKA 9320.25.19.36.1 RUČNI SKIDAČ MESINE PODVRSTA 933.1 RADNIK U ODJELU TISKA 9320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje zaprežnim vozilima za prijevoz robe.1 RADNIK NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU PARE 9320.nn.1 RADNIK U TISKARSKOJ MONTAŽI 9320.21.25. PREMAZIVANJE.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 575 of 823 9320.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 9320.1 KLADAR 9320. rukovanje teretom.26.26.13.45. rukuju zaprežnim vozilima.26.1 RADNIK U KARTONAŽI 9320.25.17. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 9330.1 RADNIK U KEMIGRAFIJI 9320.8.1 RADNIK ZA MAŠĆENJE.1 RADNIK U KNJIGOVEŽNICI 9320.26.1 RAZVRSTAVAČ CIJEVKI U TEKSTILU 9320.1 POMOĆNI LABORANT 9320. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 RAZVRSTAVAČ TEKSTILNIH OTPADAKA 9320.27.htm 18.1 RADNIK U REPROFOTOGRAFIJI 9320.45.1 RADNIK ZA OBREZIVANJE MOKRIH KOŽA 9320. Transportni radnici http://www.17.

2008 . f) nadgled ostalih radnika..61.1 kolodvorski radnik 9330.8.12.6. U toj su skupini zanimanja: 9330.15. ukrcaja i iskrcaja pokućstva.19. ostalih kućanskih predmeta.11. ukrcaja i iskrcaja brodova i zrakoplova te nošenja i slaganja robe u skladištima i drugdje.14.62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 576 of 823 9330.17.1 radnik za praćenje transporta 9330. vagona.42.1 mlađi mornar DODATAK: http://www. e) srodne poslove. ugljena.htm 18. TRANSPORTNI RADNICI Transportni radnici obavljaju poslove poput pakiranja.1 trgovački radnik 9330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.nn. pijeska i slične robe stavljanjem te robe na pokretne trake. kamiona.32. cijevi itd.1 radnik u zdravstvenoj ustanovi 9330.1 studijski radnik 9330. b) prenošenje robe za ukrcaj ili iskrcaj iz kombija.1 transportni radnik 9330.1 samaraš 9330.51. c) ukrcaj i iskrcaj žita. brodova i zrakoplova.1 skladišni radnik 9330. d) nošenje i slaganje robe u skladištima i drugdje.1 hotelski radnik 9330.1 poslužitelj na žičari 9330. i ostalih tereta.33. nošenja. Ti poslovi uključuju: a) pakiranje pokućstva.1 lučki radnik 9330.1 prevozitelj brodicom na vesla 9330.16. strojeva i slične robe koja će se prevoziti s jednog mjesta na drugo.1 kočijaš 9330.31.1 vozač ručnih kolica 9330.13.

1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 9330.1 CEDULJIČAR 9330.13. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne http://www.13.1 RADNIK SILOSA 9330.13.2008 .6.31.1 NOSAČ ZAVRŠNIH SIGNALA I RAČUNA 9330.htm 18.1 RADNIK NA BALIRANJU OTPADAKA 9330.31.1 POMOĆNI TRANSPORTNI RADNIK 9330.31.41. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).19.1 NOSAČ BOLESNIKA VRSTA 99.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 LAMPIST 9330.1 RADNIK U HLADNJAČI 9330.1 VOZAČ TRICIKLA BEZ MOTORA 9330.13.nn.13.31.14.1 RADNIK ZA SORTIRANJE PRTLJAGE 9330.1 RADNIK U VUČI 9330.1 AVIZER 9330.31.1 PJESKAR NA ŽELJEZNICI 9330.31.1 POŠTANSKI RADNIK 9330.8.1 PRIVEZIVAČ 9330.13.1 RADNIK NA NISKIM TEMPERATURAMA 9330.1 RADNIK NA ISTOVARU I UTOVARU 9330.1 TELEKOMUNIKACIJSKI RADNIK 9330.1 RADNIK NA OTPREMI 9330.41.13.1 TRANZITER 9330.13.13.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 577 of 823 9330.1 RADNIK ZA DOSTAVU ROBE IZ TRGOVINA 9330.13.51.1 RADNIK UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA 9330.41.

RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). Radnici bez zanimanja 9911. VOJNA ZANIMANJA http://www.1 radnik bez zanimanja1 ROD 0. uključujući i pomoćne službe. Radnici bez zanimanja PODVRSTA 991.nn. mornarice. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.6. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011.8. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje.11. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 578 of 823 može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9911. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u: VRSTA 01.2008 . U toj skupini je zanimanje: 9911.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrstu: 991.19. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama.

Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.23. uključujući i pomoćne službe. VRSTE ZVANJA 2131. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.4 administrator obrade podataka 3121.0 viši časnik 0110.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 3431.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 579 of 823 0110.8.0 niži časnik 0110.51.0 vojni službenik 0110.21.15. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama.0 vojnik 0110.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.0 dočasnik 0110.4 administrativni službenik 4115.41. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane.15.7 administrator baza podataka 2131.2008 . ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.6.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 3415. ZNAČAJNIH RADNIH MJESTA I OBRAZOVNIH PROGRAMA A 4190.51.11.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 3122.0 vojni namještenik ABECEDNI POPIS NAZIVA ZANIMANJA. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 2131. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje.11.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI http://www. PRISTAV II.nn.htm 18.17.31.51. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi.61.11. mornarice. U toj su skupini zanimanja: 0110. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske.51.45.19.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK. NJIHOVIH SINONIMA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 3423.11.7 akademski crkveni glazbenik 2453.7 agronom vinogradarstva 2213.7 agronom 2213.7 akademski flautist 2453.13.7 ADVOKAT 4221.2008 .12.htm 18.21.7 akademski fagotist 2453.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2131.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2453.8.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2421.7 agronom savjetodavne službe 2213.21.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 5161.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2452.7 agronom voćarstva 2213.51.7 agronom melioracija 2213.15.12.12.17.19.7 akademski gitarist 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 580 of 823 4222.7 agronom zaštite bilja 2453.22.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 9330.nn.7 akademski dirigent 2453.11.7 agronom ratarstva 2213.16.26.31.22.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2452.32.22.14.6.17.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 2213.34.5 AERODROMSKI VATROGASAC 4133.7 akademski folklorni glazbenik 2453.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.7 akademski grafičar http://www.11.13.12.

7 akademski klarinetist 2453.16.31.7 akademski muzikolog 2453.6.12.21.11.13.7 akademski tubist 2453.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2452.23.15.7 akademski trubljač 2453.19.28.19.7 akademski harfist 2453.6 AKROBAT http://www.12.7 akademski violinist 2453.7 akademski slikar 2453.30.14.7 akademski skladatelj 2452.27.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski trombonist 2453.20.11.7 akademski udaraljkaš 2453.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.47.29.7 akademski oboist 2453.2008 .7 akademski kontrabasist 2453.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA 3474.7 akademski klavirist 2453.7 akademski orguljaš 2453.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.35.24.13.17.7 akademski rogist 2453.25.27.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 581 of 823 2453.7 akademski solopjevač 2453.7 akademski violist 2453.7 akademski keramičar 2452.35.18.7 akademski instrumentalist 2453.htm 18.7 akademski saksofonist 2453.8.7 akademski kipar 2453.nn.7 akademski violončelist 2453.

5 alatničar za mjerne pribore. specijalizirani 2453. specijalizirani 7222. majstor 7222.7 andragog 2452.15. specijalizirani 7222.3 alatničar 7222.15.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2149.31.2 akustički izolater 2211.18.09.14.14.12.7 analitičar zanimanja 3434.6.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR 2359.5 AKVIZITER OGLASA 7222.12.27.7 alt solist 1124.7 AKVAKULTURIST 3415.11.5 alatničar.31.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2224.16.13.19.31.21.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2419.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2442.8.11.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2455.7 aktuar 7134.6 analitičar tehničkih kalkulacija 2412.21.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 582 of 823 2121.31.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441. specijalizirani 7222.htm 18.2008 .nn.5 alatničar za metalne kalupe.13.11.0 AMBASADOR 2441.5 alatničar za stezne pribore.7 analitičar istraživanja tržišta 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA http://www.43.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.5 alatničar za rezne alate.5 akviziter 3415.11.32.7 analitičar studija rada i vremena 3119.11.

11.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 2431.3 ANTIKOROZIST 5220.21.3 ASFALTER-IZOLATER 2454.4 arhivski službenik 4141.11.14.4 ANKETAR 7141.nn.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 3112.17.12.20.12.11.6 ARHIMANDRIT 2141.3 APRETER 3471.5 armirač.6 arhitektonski inženjer 3112.2008 .19.6.21.1 armirački radnik 3474.3 ANTIKVAR 8264.14.7 ARHIEPISKOP 2460.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 4141.15. specijalizirani 9313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 arhivist 2431.21.2 asfalter 7134.3 armirač i betonirac 7123.14.16.11.13.36.16.40.40.11.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 583 of 823 4122.6 artist dreser 7129.6 ARHIĐAKON 2460.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA http://www.32.4 aranžer 3480.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.6 artist 3474.11.htm 18.8.3 armirač 7123.12.13.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 7123.7 ARHIJEREJ 3480.

12.6.3 automehaničar 7231.11.6 AUTORSKI AGENT http://www.41. majstor 3119.6 AUDIODISTRIBUTER 2432.19. majstor 7231.4 ASISTENT KOORDINATOR 2149.21.24.8.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 autoelektričar.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.7 ASISTENT SCENOGRAFA 3131. majstor 3429. majstor 7213.24.2008 .6 ASISTENT STROJA 3141.18.4 astrolog 3111.23.21.0 ATAŠE 3415.3 autoelektričar 7241.5 automehaničar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 584 of 823 4133.96.4 astronomski tehničar 1124.3 autolimar 7213.7 ASISTENT REŽIJE 2452.16.22.21.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 3131.3 autolakirer 7141.18.21.32.3 AUTOKAROSERIST 7141.31.31.5 autolimar.21.27.16.4 ASISTENT TONA 5149.4 ASISTENT REALIZACIJE 2455.17.nn.24.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 7241.23.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.27.5 autolakirer.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3131.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3141.htm 18.43.5 autolakirerski poslovođa 7213.

45.45.31. specijalizirani 7232.11.1 AVIZER B 5132.3 betonirac i tesar http://www.31.12.62.7 bas solist 9211.11.28.7 BALETNI MAJSTOR 2321.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 585 of 823 7213.1 berač šumskih plodova 7123.16.3 barmen 3473.4 BALANSER AVIONA 2454.2008 .17.8.3 bakrotiskar 3211.11.nn.27.15.htm 18.12.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7242.24.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 bačvar 7422.1 berač ljekovitog bilja 9211.5 aviolimar.4 bankovni službenik 4211.4 bas gitarist 2453.22.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 9330.23.7 BALETNI PEDAGOG 4122.14.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9212.5 bačvar.19.3 aviolimar 7213.15.23.4 bankovni šalterski službenik 2453.4 bakteriološki tehničar 4133.2 babica 7422.14.61.7 BALERINA 2454.7 bariton solist 5123.46.2 betonirac 7123. majstor 7341.

3 bravar 7214.31.12.2008 .2 bolničar 3211.16.11.5 bravar.27.19.4 brodarski brokerski službenik 7214.51.7 BIBLIOGRAF 9152.4 BLAGAJNIK BANKE 4211. specijalizirani 7136.25.42.13.24.2 bojadisar drvenih proizvoda 8290.15.6 brodarski broker 4134.53.33.12.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.3 blanjač kovina 7422.8.1 biljeter 3211.43.16.3 brodocjevar http://www.11.4 biološki tehničar 2122.7 BIOMETRIČAR 2460.14.21.14.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.nn.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 3475.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 586 of 823 2432.1 BRIGADIR ČISTAČICA 5141.12.11.4 blagajnik u prodavaonici 7223.3 BRIJAČ 3421.6.16.4 blagajnik 4211.4 botanički tehničar 7222.7 biskup 7313.6 BOKSAČ 5132.11.3 brodobravar 7214.5 brodobravar.3 bižuterist 4211.4 biokemijski tehničar 3211.23.htm 18. majstor 9132.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7222.

5 brodoskelar. specijalizirani 7124.3 brodoskelar 7129.3 BRODOIZOLATER 7141.5 brodocjevar.25. specijalizirani 7214.3 brodomonter 7214.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 7124.21.32.5 brodostolar.6.14. SPECIJALIZIRANI 7214.2 brodovođa unutarnje plovidbe 5111. majstor 3141.34.11.92.25.2008 .94.3 BRODSKI ELEKTRIČAR http://www.5 BRODOTESAR.3 BRODOPLASTIČAR 7129.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 3115.22.41.3 brodostolar 7124.5 brodomonter.4 brodograđevni tehničar 7134.3 brodolimar 7214.14.nn. specijalizirani 8340.6 brodograđevni inženjer 2145.31.28.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 3115.3 BRODOTESAR 7124.25.3 brodotraser 7214.3 BRODOLIČILAC 7214.31. specijalizirani 7451. specijalizirani 7214.29.5 brodolimar.16.3 BRODOVOĐA 8340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.5 brodotraser.13.93.8.13.33.24.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7124.17.12.19.4 brodska sobarica 7241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 587 of 823 7136.26.4 brodostrojar 3141.21.

4 bubnjar 3411.6 brodski radiotelegrafist 5111.3 BRUSAČ 7224.11.5 brodski elektromehaničar.34.3 brodski konobar 5122.43. specijalizirani 7224.4 brojač novca 3411.26.2 brodski mazač 7233.13.11.3 BRODSKI MEHANIČAR 8340.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 7323.41.18.6 BROKER 7224.htm 18.27.5 brusač kristalnog stakla.6.12.39.2 brodski motorist 5123.25.2 BRODSKI STROJOVOĐA 4211.3 bušač geoloških istražnih bušotina http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 588 of 823 7241.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 BRODSKI PILOT 3132.22. specijalizirani 5123.5 brodski natkonobar 3142.2 brusač i čistač kovina 7141.4 BRODSKI STJUARD 3141.11.26.32.2 brunirač 7223.11.nn. SPECIJALIZIRANI 7241.31.24.11.24.21.16.8.3 brusač kristalnog stakla 7323.23.14.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 8340.3 brusač i ličilac konstrukcija 9320.2008 .3 brodski elektromehaničar 7241.6 BURZOVNI BROKER 8113.22.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.3 brodski kuhar 8340.23.19.

4 CARINIK III.3 CJEVAR 7411.12.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 3422. VRSTE ZVANJA.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.6 CARINSKI POSREDNIK 3441.42.1 crkvenjak 3471.98. PRISTAV 3441.6 CRTAČ FILMSKI 3112.31.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima C 3441.2008 .15.4 CESTAR GRUPOVOĐA 7129.3 CREVAR 9141.22.12.3 bušač na površinskom kopu 8121.4 carinski službenik 3429. PRISTAV 2472.01. VRSTE ZVANJA.17.2 cestar 3112.3 cestar ophodar 9312.6 CASTING DIRECTOR 9330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 CARINIK .31.22.nn.42.6.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.3 CINKOGRAF 7136.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA 8111.12.12.11.6 CARINIK II.3 bušač otvora metalurške peći 8113.13.11.1 CEDULJIČAR 7129.19.11.13.12.01.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA http://www.01.30.16.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.1 cestarski radnik 7343.htm 18.11.8.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 589 of 823 8113.7 carinski inspektor 2472.6 carinik 3441.

6 časnik lučke kapetanije 3142.2 četkar 7432.2 čistač stroja 9162.11.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.21.2008 .19.11.htm 18.1 čistač obuće 7224.0 čelnik strukovne komore 1142.0 čelnik interesne udruge 1141.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.42.6 CRTAČ PLAKATA 3471.1 čistačica 9320.32. netehnički 6112.11.1 čistač ulica 9132.6 crtač.63.11.nn.42.0 čelnik udruge poslodavaca 7424.31.16.21.1 čitač natpisa http://www.21.2 CVJEĆAR-ARANŽER Č 3142.42.11.6 časnik palube na platformi 3142.3 čipkar 8261.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 1143.0 čelnik sindikata 1142.11.6 časnik stabilnosti platforme 3141.3 cvjećar 6112.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 590 of 823 3471.31.2 ČISTAČ ODLJEVAKA 8340.16.0 čelnik političke stranke 1142.16.11.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 9120.11.62.31.8.42.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.

33.31.33.11.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA 1119.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 5169.11.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 1210.33.11.0 član uprave trgovačkoga društva 5169.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 7129.31.8.0 dekan 3471.31.nn.31.3 ČUVAR OSOBA 9152.32.2 ČUVAR STAJA 3212.2008 .6.4 daktilograf 1229.1 čuvar prtljage 5169.2 ČUVAR TUNELA 7129.14.12.33.3 ČUVAR IMOVINE 7129.33.6 dekorater http://www.2 ČUVAR RIBNJAKA 7129.4 ČITAČ SVJETLA 1119.2 čuvar objekata i okoliša 7129.33.13.3 čuvar 7129.11.htm 18.4 čuvar šume 5169.2 DADILJA 4111.11.31.2 ČUVAR KOSINA 7129.11.31.2 ČUVAR MOSTA 5169.0 čuvar državnoga pečata 5169.2 čuvar ophodar 5169.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA 3473.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 591 of 823 3131.11.51.2 ČUVAR SKRETNICA 5169.19.2 ČUVAR VINOGRADA D 5131.

16.21. specijalizirani 3223.3 dekorater drva 7324.28.4 DEVIZNI REFERENT 7137.11.16.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.2 dekorater stakla 7324.2008 .7 diplomirani antropolog http://www.6.21.7 demograf 2472.12.21.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 2441.7 diplomirani agroekonomist 2131.11.12.7 devizni inspektor 4122.11.7 diplomirani anatom 2442.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.8.19.17.98.11.6 DILER 7143.14.5 dimnjačar.15.3 dekorativni ličilac 2122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 592 of 823 7324.2 dekorater keramike 7324. majstor 3119.13.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.nn.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2212.7 diplomirani analitičar sustava 2131.0 diplomat 1124.3 dimnjačar 7143.3 dekorater tekstila 7324.5 dimnjačarski poslovođa 1124.12.5 DIJETNI KUHAR 3411.6 dijetetičar 5122.12.16.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7231.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.12.14.11.2 dekorater emajlom 7324.18.03.15.

12.18.14.14.19.7 diplomirani astronom 2111.13.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje http://www.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2441.17.32.33.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2441.21.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.92.7 diplomirani biokemičar 2145.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.47.7 diplomirani brodograđevni inženjer 2141.11.32.21.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2419.32.61.31.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 593 of 823 2442.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2441.44.htm 18.38.7 diplomirani arheolog 2141.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.7 diplomirani biofizičar 2212.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA 2419.6.7 diplomirani dizajner 2149.7 diplomirani ekonomist 2441.42.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2212.15.2008 .7 diplomirani arhitekt konzervator 2111.14.13.31.8.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.nn.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.

23.23.41.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2144.24.htm 18.45.2008 .7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.7 diplomirani ekonomist za financije 2411.23.21.25.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2143.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2144.19.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2144.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2143.nn.44.23.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2212.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.42.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata http://www.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO 2441.34.31.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 594 of 823 2441.72.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2143.31.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.8.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2143.12.6.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2144.16.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU 2441.14.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2144.22.43.71.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 diplomirani ekonomist za marketing 2419.11.61.61.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA 2441.

7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2149.17.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.7 diplomirani geograf 2114.7 diplomirani farmakolog 2444.7 diplomirani fotogrametar 2148.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.8.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.12.7 diplomirani grafički dizajner 2112.7 diplomirani filolog 2443.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.14.24.11.15.7 diplomirani građevinski inženjer 2142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 595 of 823 2442.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.12.19.15.7 diplomirani hidrolog http://www.7 diplomirani fonetičar 2148.21.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.14.7 diplomirani geodet topograf 2148.13.11.21.6.2008 .21.7 diplomirani fiziolog 2444.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.13.20.18.htm 18.14.20.12.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.nn.21.7 diplomirani geodetski projektant 2442.15.7 diplomirani filozof 2212.7 diplomirani etnolog 2212.7 diplomirani geolog za tektoniku 2142.21.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.19.63.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.

7 diplomirani inženjer elektronike 2144.51.16.7 diplomirani inženjer fizike 2111.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2141.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.71.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2143.11.24.7 diplomirani hungarolog 2444.51.12.11.7 diplomirani inženjer arhitekture 2211.7 diplomirani inženjer botaničar 2141.18.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2144.44.62.51.21.7 diplomirani inženjer geologije http://www.61.6.7 diplomirani inženjer genetičar 2148.htm 18.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije 2211.26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 596 of 823 2444.66.7 diplomirani inženjer biotehnologije 2211.7 diplomirani indolog 2131.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.8.7 diplomirani inženjer biolog 2146.51.92.11.11.nn.72.7 diplomirani inženjer ekolog 2143.20.14.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2211.2008 .17.62.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2149.7 diplomirani informatičar 2149.7 diplomirani inženjer geofizike 2114.7 diplomirani inženjer aeronautike 2146.7 diplomirani inženjer elektrotehnike 2111.7 diplomirani inženjer geodezije 2114.61.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.16.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2141.

18.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2141.65.19.7 diplomirani inženjer molekularni biolog http://www.18.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 597 of 823 2149.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.18.18.2008 .18.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.81.7 diplomirani inženjer imunolog 2144.45.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.18.18.31.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2147.7 diplomirani inženjer kožarstva 2148.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2211.7 diplomirani inženjer metalurgije 2211.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.6.18.22.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212. SPECIJALIST 2144.59.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2113.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2144.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2211.21.15.51.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.18.22.22.19.7 diplomirani inženjer kemije 2146.htm 18.61.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.23.11.

11.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2144.17.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2211.14.67.7 diplomirani inženjer obućarstva 2111.nn.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.6.68.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2131.46.31.42.43.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2213.7 diplomirani inženjer parazitolog 2213.41.71.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2131.8.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.2008 .34.66.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2149.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2146.43.91.21.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 598 of 823 2141.20.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2144.23.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2141.32.19.7 diplomirani inženjer šumarstva 2149.7 diplomirani inženjer sustava za opremu 2131.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.62.64.44.7 diplomirani inženjer računalstva 2144.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente http://www.7 diplomirani inženjer sustava 2131.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2211.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2149.18.21.41.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2141.

2008 .7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2114.7 diplomirani inženjer za obradu podataka 2144.21.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2141.21.htm 18.42.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2144.36.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2143.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 599 of 823 2144.27.11.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2149.26.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2143.63.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2141.36.43.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.36.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2139.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2139.64.31.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.33.42.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2114.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2114.6.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2147.31.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.7 diplomirani inženjer za geotehniku 2114.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2143.24.nn.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.14.32.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE http://www.46.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2144.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2142.11.25.34.29.

7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2144.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2143.26.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2141.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2114.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.53.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2144.32.65.35.33.62.31.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA http://www.13.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2131.32.62.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.6.64.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2144.30.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA 2147.nn.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2147.33.31.23.41.23.2008 .7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike 2145.69.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2145.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 600 of 823 2145.7 diplomirani inženjer zoolog 2141.65.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2147.htm 18.17.16.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2149.22.32.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2149.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 601 of 823

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2148.11.7 diplomirani kartograf 2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA 2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.16.7 diplomirani kemičar polimera 2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2444.15.7 diplomirani književni komparatist 2432.11.7 diplomirani knjižničar 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2419.11.7 diplomirani komercijalist 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2442.27.7 diplomirani komunikolog

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 602 of 823

2442.31.7 diplomirani kriminalist 2442.11.7 diplomirani kroatolog 2149.22.7 diplomirani logističar 2121.11.7 diplomirani matematičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.7 diplomirani meteorolog 2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka 2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2212.13.7 diplomirani patolog 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2442.32.7 diplomirani penolog 2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje 2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 603 of 823

2443.14.7 diplomirani politolog 2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf 2443.17.7 diplomirani povjesničar 2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2429.61.7 diplomirani pravnik 2131.36.7 diplomirani programer 2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.35.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2141.12.7 diplomirani projektant interijera 2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 604 of 823

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.18.7 diplomirani prostorni planer 2141.19.7 diplomirani prostorni projektant 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik 2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer 2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2114.37.7 diplomirani seizmolog 2150.11.7 diplomirani snimatelj slike 2446.17.7 diplomirani socijalni radnik 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2442.12.7 diplomirani sociolog 2122.22.7 diplomirani statističar 2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 605 of 823

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA 2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 606 of 823

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića 2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata 2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa 2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 607 of 823

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE 2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE 2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 608 of 823

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2460.19.7 diplomirani teolog 2212.16.7 diplomirani toksikolog 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2444.19.7 diplomirani turkolog 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik 2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj 2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1229.81.0 direktor botaničkog vrta 1227.11.0 direktor direkcije banke 1235.21.0 direktor distribucije 1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1229.22.0 DIREKTOR FILMA 1231.11.0 direktor financija i računovodstva 2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 609 of 823

1236.11.0 direktor informatičke službe 1239.11.0 direktor internoga glasila 1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije 1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1233.22.0 direktor komercijalne službe 1231.12.0 direktor kontrolinga 1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1315.31.0 direktor male kavane 1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME 1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove 1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 610 of 823

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1314.11.0 direktor male trgovine 1316.41.0 direktor male turističke agencije 1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.41.0 direktor maloga disko-bara 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 611 of 823

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva 1315.11.0 direktor maloga hotela 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1311.22.0 direktor maloga lovišta 1311.21.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 612 of 823

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.41.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1311.11.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.11.0 direktor maloga prijevoznog društva 1312.11.0 direktor maloga proizvodnog društva 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1311.13.0 direktor maloga rasadnika 1315.21.0 direktor maloga restorana 1311.41.0 direktor maloga ribarskog društva 1314.11.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1316.21.0 direktor maloga skladišta 1316.12.0 direktor maloga špediterskog društva 1311.31.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1316.31.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1319.41.0 direktor maloga veterinarskog društva 1311.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1233.21.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1226.61.0 DIREKTOR MARINE 1233.11.0 direktor marketinga 1226.16.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.17.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 613 of 823

1229.21.0 DIREKTOR MUZEJA 1235.11.0 direktor nabave 1233.22.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1229.83.0 direktor nacionalnog parka 1222.11.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1233.21.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1227.72.0 direktor odjela za informatičke usluge 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.31.0 direktor održavanja opreme 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA 1232.11.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1223.11.0 direktor operative građevinskoga društva 1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE 1222.21.0 DIREKTOR POGONA 1227.71.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1234.21.0 direktor poslova za odnose s javnošću 1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1226.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1229.22.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1227.21.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.81.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 614 of 823

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.61.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1227.91.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1228.31.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge 1226.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1228.21.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1227.51.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1225.21.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1228.11.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1227.62.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1226.21.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1227.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1229.24.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1227.41.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.31.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1226.51.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1226.42.0 direktor poslovanja skladišta

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 615 of 823

1226.13.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1225.11.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1224.11.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1224.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine 1226.31.0 direktor pošta 1226.31.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1232.11.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.11.0 direktor pravne, kadrovske i opće službe 1226.15.0 direktor prekrcajne operative 1226.22.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.18.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.19.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1225.31.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1233.21.0 direktor prodaje 1314.11.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1233.31.0 direktor prodajne promocije 1222.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1221.12.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1222.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1221.11.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.14.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva 1210.12.0 DIREKTOR PROJEKTA 1226.14.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.12.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU 1226.12.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 616 of 823

1221.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1237.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe 1225.31.0 direktor restoranskoga poslovanja 1317.22.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.21.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1224.11.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1210.12.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE 1227.41.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.21.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1235.31.0 DIREKTOR SILOSA 1235.31.0 direktor skladišne službe 1231.21.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1231.21.0 direktor službe osiguravajućeg društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

0 direktor službe za oglašavanje 1229.11.0 DIREKTOR STADIONA 1229.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1234.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1224. 1239.0 direktor za organizaciju rada 1227.32.0 direktor zaštitarske službe 1239.19.2008 .0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1226.6 DISPEČER LETA http://www.htm 18.41.11.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1229.6 disko džokej 3113.6.21.72.44.6 dirigent zbora 3472.7 DIRIGENT ORKESTRA 3473.8.12.nn.n.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1231.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1226.14.31.31.82.0 direktor unut