19.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 1 of 823

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
1. PREDGOVOR U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada. Predsjednica Vijeća projekta NKZ Vera Babić, v. r. 2. UVOD Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka. Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba. NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 2 of 823

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima". Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ. 3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 3.1. Cilj projektne zadaće Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama. 3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja. 3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe. U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja. Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja. 4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Zadaće su obuhvaćene u poglavljima: 4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 3 of 823

rada, 4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja, 4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata. 4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku. 4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi. 4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata. 5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 5.1. Definicija zanimanja Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije. Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje. Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 4 of 823

5.2. Naziv zanimanja Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren. U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje). 5.3. Složenost zanimanja Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina. U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske. Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja. Tablica 1. Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja
___________________________________________________________________________ Obilježja strukovnih sprema Stupanj složenosti ___________________________________________________________________________

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 5 of 823

NK I. niža str. 1 PK, NSS II. sprema 2 Stupnjevi KV III. srednja 3 strukovne KV, SSS IV. srednja str. 4 spreme VK V. sprema 5 VIŠA VI/1. VI/2. 6 VISOKA VII/1. 7 MAGISTAR VII/2. 8 DOKTOR VIII. 9 ___________________________________________________________________________

Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd. U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije. Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja. ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno. 5.4. Šifra zanimanja Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka. 6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO88 Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 6 of 823

Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM. Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti. Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi. Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED). Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama. Tablica 2. Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja
__________________________________________________________________________________ Rod Vrsta Podvrsta Skupina __________________________________________________________________________________ ISCO NKZ ISCO NKZ ISCO NKZ -88 -88 -88 __________________________________________________________________________________ 1. Direktori 2. Struč. i znan. 3. Inženj. i teh. 4. Službenici 5. Usl. i trgov. 6. Poljoprivred. 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 1 8 18 21 7 9 6 7 19 20 7 7 5 33 55 73 23 23 17 40 65 76 23 20 12

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 7 of 823

7. Zan. u obrtu 8. Rukovatelji 9. Jednostavna z.

4 3 3

4 3 4

16 20 10

18 20 11

70 70 25

71 70 22

0. Vojna zanimanja 1 1 1 1 1 1 __________________________________________________________________________________ Ukupno 28 28 116 115 390 400 __________________________________________________________________________________

7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM. Tablica 3. Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
_________________________________________________________________________ Razina Broj Brojčana raščlanjenosti Oznaka modaliteta oznaka _________________________________________________________________________ rod vrsta podvrsta skupina jednoznamenkasta dvoznamenkasta troznamenkasta četveroznamenkasta 10 28 115 400 0-9 01-99 011-991 0110-9911

pojedinačno zanimanje sedmeroznamenkasta 3861 0110.11.0-9911.11.1 __________________________________________________________________________

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 8 of 823

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja 1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti. 4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 9 of 823

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti. 0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 7.2. Vrsta zanimanja Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja. 7.3. Podvrsta zanimanja Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja. 7.4. Skupina zanimanja Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 10 of 823

toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja. Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo. Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva. Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja. 7.5. Položaj u zaposlenju Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora. Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika. Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike. Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 11 of 823

obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi. Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu. 7.6 Abecedni popis zanimanja Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri. 8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije. Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.). U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi. U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio. U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472. U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio. U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.) Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88. Glavne su razlike: 8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 12 of 823

suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena. 8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2. 8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti. 8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3. 8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ. 8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube. 9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani. Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen. Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje. U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju. U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje". U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 13 of 823

kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku. Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac. Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač. Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3. Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7. Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor. Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd. Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 14 of 823

se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju. U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni". Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa. Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju. Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tablica 4. Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM
______________________________________________________________________ NKZ ISCO-88 ISCO-88 COM ______________________________________________________________________ 112 nema 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1119 1121, 1122, 1123, 1124 sadržano u 2131 215, 2150 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 247, 2471, 2472 3146, 3147, 3148 2320 nema nema 2320 247, 2470 nema 2310 2310 1110 1120 2132 nema 1110 sadržano u 1110 sadržano u 2131 nema 112 113 sadržano u 111 nema

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 15 of 823

nema nema 3311, 3312 nema 3445 3449 nema 5132, 5133 nema sadržano u 5220 6111 6112 6129 nema 7114 nema 7139 7141 7242 735, 7351, 7352 745, 7451 8170 8287 9111 9320 9330

3221 324 3310 3439 nema nema nema

3221 sadržano u 3229 3310 nema nema nema 5130 samo ako ne može

515, 5151, 5152 523, 5230 6111,6112 6113,6114 6123,6124,6129 62, 621, 6210 nema 7121 nema 7141,7142 7242, 7243 nema nema 8171, 8172 nema 9111, 9112 9321,9322 9331,9332,9333 9330

sadržano u 5149 sadržano u 5220 6111 6112 6129 p.n. nema, napomena nema 7121 7139 7141 7242 nema sadržaj 7411, 7412 nema 8170 8287 9111 9320

9911 nema nema ___________________________________________________________________________

POPIS KRATICA AKL aerodromska kontrola leta D.N. drugdje nerazvrstani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 16 of 823

DPL dobra laboratorijska praksa FIATA međunarodne prijevozne isprave GIS geografskoinformacijski sustav HŽ Hrvatske željeznice ILO Međunarodna organizacija rada IRE elektronički poslovi na zrakoplovu ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji LAN područna računalna mreža NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja MVP Ministarstvo vanjskih poslova OKL oblasna kontrola leta P.N. pobliže neodređen PT pošta i telekomunikacije SL. slično UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera) ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu ZIS zemljišnoinformacijski sustav 10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA ROD 1. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI VRSTA 11. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1119. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA.8. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA 1143. POMOĆNICI MINISTRA 1123. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1210.19. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VRSTA 12.6.2008 . ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 1141. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 114. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA 1122. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. ZAKONODAVCI 1112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 17 of 823 PODVRSTA 111. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA 1142. ČELNICI ŽUPANIJA.N. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI 1111. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA PODVRSTA 121. ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA 1114.htm 18.nn. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI 1121. PODVRSTA 112. http://www. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA 1124. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI PODVRSTA 122. GRADOVA I OPĆINA 1115. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE 1113.

DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH.nn. PODVRSTA 123.2008 . DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1228. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH.19.N. DIREKTORI SLUŽBI D. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI 1236. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA 1223. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI 1237. VRSTA 13. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE 1235. DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA 1231. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA 1222. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1226. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA http://www. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE 1229.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1225. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 18 of 823 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1221. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA PODVRSTA 131. DIREKTORI PRAVNIH. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA 1234.8. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI 1239. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA 1224.6. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1311.htm 18. SKLADIŠTENJA I VEZA 1227.N. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI 1232. LOVNO-UZGOJNIH. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI 1233.

DIPLOMIRANI FIZIČARI. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI 2111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 19 of 823 1312.N. ROD 2. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE 1319. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1316. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122.19.8. DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA 1313. SKLADIŠTENJE I VEZE 1317. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI 2131. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1318. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA 1314.htm 18.nn. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI 2121. SUSTAVNI INŽENJERI I http://www.6. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113.2008 . DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1315. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211. DIPLOMIRANI STATISTIČARI PODVRSTA 213. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE PODVRSTA 212.

nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA PODVRSTA 222. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI 2213.N.19. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. PODVRSTA 215. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143. DOKTORI MEDICINE http://www. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. BIOLOŠKI. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA 2150. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE 2212. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144.2008 . DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI 2141. PODVRSTA 214. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. URBANIZMA I PROMETA 2142.htm 18. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 221. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. BIOTEHNIČKI. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147. DOKTORI MEDICINE.8. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 20 of 823 PROGRAMERI 2139. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2211.N.

ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI PODVRSTA 232. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2325. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA 2326.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 21 of 823 2222. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA 2316. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.8. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE PODVRSTA 231. MAGISTRI FARMACIJE VRSTA 23. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2323. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI PODVRSTA 233.htm 18. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI 2311. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA 2313. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2321.nn. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2322. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA 2312. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA 2315. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2324. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. DIPLOMIRANI VETERINARI 2224. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA 2314.6. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.19. DOKTORI STOMATOLOGIJE 2223.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 22 of 823 2331.6. POSLOVNI. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. STRUČNJACI U POSLOVANJU D. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI.nn. KADROVSKI STRUČNJACI 2419. VRSTA 24.N. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 241. PRAVNI STRUČNJACI 2421.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2332. PODVRSTA 242. SUCI 2429. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 234. ŠKOLSKI NADZORNICI 2359. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE 2352. PRAVNI ZASTUPNICI 2422.8. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA PODVRSTA 235. PRAVNI STRUČNJACI PODVRSTA 243. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI http://www.N. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2411.19. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2431. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI 2432. ARHIVISTI. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI 2412.htm 18. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA 2340. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE 2351.2008 .

8.nn. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 23 of 823 PODVRSTA 244. PJEVAČI. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE ROD 3. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA 2453. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA 2452. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 2441. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2471.6.htm 18.2008 . DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 245. POLITOLOZI. AKADEMSKI GLAZBENICI. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA 2443. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2472. VJERSKI STRUČNJACI PODVRSTA 247. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI 2451. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI 2445. INŽENJERI. DIPLOMIRANI EKONOMISTI 2442.19. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI 2446. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE http://www. PLESAČI I KOREOGRAFI 2455. POVJESNIČARI 2444. KNJIŽEVNICI. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI. VJERSKI STRUČNJACI 2460. DIPLOMIRANI FILOZOFI. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA 2454.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. AKADEMSKI SLIKARI. GLUMCI I REDATELJI PODVRSTA 246.

19. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA 3139. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE 3112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 24 of 823 PODVRSTA 311. INŽENJERI. PODVRSTA 314. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI 3113. TEHNIČKI ILUSTRATORI 3119. RAČUNALNI OPERATORI 3123.8.N.6. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE 3115. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3111. ARHITEKTONSKI. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA 3133. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA 3131. INŽENJERI I TEHNIČARI D.nn. RAČUNALNI INŽENJERI. PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3117. PODVRSTA 312.htm 18. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D. OPERATORI NA ROBOTIMA PODVRSTA 313. TEHNIČARI I OPERATORI 3121. ČASNICI STROJA http://www.N. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA 3132. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3118. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3116. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI 3141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI 3114. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI.2008 . RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3122.

PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI PODVRSTA 321. FIZIOTERAPEUTI 3227. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI 3144. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA 3211. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI 3151. DIJETETIČARI 3224. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA PODVRSTA 315.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 25 of 823 3142. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI 3152. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA 3146.19. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3223. KONTROLORI LETA 3145. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA 3148. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI 3213. ZUBNI TEHNIČARI 3226.6.htm 18. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI PODVRSTA 322. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3212.nn. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3222. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI VRSTA 32. ČASNICI PALUBE I PELJARI 3143. VETERINARSKI TEHNIČARI http://www.2008 . OČNI OPTIČARI 3225.8.

htm 18. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3311.2008 .19. STRUKOVNI UČITELJI VRSTA 34. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 3312.6. MEDICINSKE SESTRE 3232. FARMACEUTSKI TEHNIČARI 3229. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 341.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE 3231. STRUKOVNI UČITELJI 3340. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 333. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI PODVRSTA 323. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE 3320. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU PODVRSTA 331. VJEROUČITELJI PODVRSTA 332.8. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3330. PRIMALJE VRSTA 33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 26 of 823 3228. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA http://www. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI 3411.nn. STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODVRSTA 334.

PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI 3419. ŠPEDITERI I OTPREMNICI 3423. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB 3444. POSLOVNI POSREDNICI D.6. POSREDNIČKI STRUČNJACI 3421. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA 3434.N. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA 3415.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.2008 . UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE 3445. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI PODVRSTA 344. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. http://www. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU 3429. POSLOVNI TAJNICI 3432. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI 3431. CARINICI 3442. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D.8. KOMERCIJALISTI U PRODAJI 3416. ZASTUPNICI OSIGURANJA 3413. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE 3441. MATIČARI 3449. POREZNICI 3443. PODVRSTA 343.N. TRGOVAČKI POSREDNICI 3422. NABAVLJAČI 3417. PODVRSTA 342.N. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI 3433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 27 of 823 3412.19. POSREDNICI NEKRETNINAMA 3414.

VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI 3477. PJEVAČI. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI VRSTA 41. DIZAJNERI. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA 4111. SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 347.2008 .nn.htm 18. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI 3471.8. UREDSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 411. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 346.6. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA 3476.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 28 of 823 PODVRSTA 345. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA ROD 4.19. MAĐIONIČARI. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI 3450. DEKORATERI I ARANŽERI 3472. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA 3474. DIZAJNERI. KNJIŽNIČARI PODVRSTA 348. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3475. RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI 3473. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI http://www. KRIMINALISTI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SOCIJALNI RADNICI 3460. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA 3480. KRIMINALISTI.

htm 18. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 421. OPERATORI UNOSA PODATAKA 4114.nn. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI VRSTA 42. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI PODVRSTA 413. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA 4132. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA 4115. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU 4113. SLUŽBENICI U NABAVI.6. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI 4133. KNJIGOVOĐE 4122. TAJNICE PODVRSTA 412. ŠIFRANTI I KOREKTORI PODVRSTA 419. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE http://www. POŠTARI 4143. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI 4190. KNJIŽNICA I MUZEJA 4142. SLUŽBENICI ARHIVA.2008 . PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI 4131. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI 4141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 29 of 823 4112. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI 4134. SKLADIŠNI. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI 4121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU PODVRSTA 414.19. PROIZVODNI.8. KNJIGOVOĐE. ARHIVSKI.

SLUŽBENICI U KLADIONICI.htm 18. KASINU I SRODNA ZANIMANJA 4214. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA 4222.2008 . SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA PODVRSTA 422. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA 5121. KONOBARI I PIPNIČARI PODVRSTA 513. KONDUKTERI 5113. TURISTIČKI VODIČI PODVRSTA 512. USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 511.6. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA 5122. USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA VRSTA 51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 30 of 823 4211.8. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI 4213. KONDUKTERI I VODIČI 5111. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA ROD 5. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE 4221. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA 4212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.19. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA 4223. http://www. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA 4215. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. KUHARI 5123. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI 5112.

ZANIMANJA U ZAŠTITI D.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5142. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI ROD 6.19. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 521.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 31 of 823 ZANIMANJA OSOBNE NJEGE 5131. FRIZERI. VATROGASCI 5162. PODVRSTA 516. ZANIMANJA U ZAŠTITI 5161. http://www. PRATIOCI I POSLUGA 5143. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA 5149. MANEKENI I MODELI PODVRSTA 522. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D. POLICAJCI 5163. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE 5132. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI 5139.8.nn.6. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA 5141. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5133.2008 .N. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA PODVRSTA 514. MANEKENI I MODELI 5210. VRSTA 52. PRAVOSUDNI POLICAJCI 5169.htm 18. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI 5220.

N. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 612. LOVNO-UZGOJNI. PODVRSTA 613. PERADARI 6129. ŠUMSKI RADNICI 6142. JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA 6153. UGLJENARI PODVRSTA 615. VOĆARI I VINOGRADARI 6112. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 32 of 823 POLJOPRIVREDNI. RIBARI NA OTVORENOM MORU 6154. RIJEČNI. VOĆARI. LOVCI http://www.2008 .htm 18. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI VRSTA 61.8. VINOGRADARI I VRTLARI 6111. STOČARI 6122. POLJOPRIVREDNI. LOVNO-UZGOJNI. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.19. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI PODVRSTA 611. POVRTLARI. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA 6151. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI 6152. stočarska itd.) PODVRSTA 614.nn. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA 6141. RIBARI. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE 6130.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STOČARI 6121. RATARI. RATARI.6.

http://www.2008 . ARMIRAČI I BETONIRCI 7124.nn. IZOLATERI 7135.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 33 of 823 ROD 7. PALITELJI MINA 7113. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA 7139. SOLANSKI VODARI PODVRSTA 712.6. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA PODVRSTA 711. OSTAKLJIVAČI 7136. KLESARI 7114. ZIDARI 7123. KROVOPOKRIVAČI 7132.8. ZIDARSKA ZANIMANJA D. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA 7137. FASADERI I GIPSARI 7134.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.N. PODVRSTA 713. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI VRSTA 71. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE 7131. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA 7111. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA 7112.N. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA 7133. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. PALITELJI MINA.19. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI 7129.htm 18. RUDARI. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 7122.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI 7233. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM 7213.19. KOVAČI. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA 7141.8. RONIOCI PODVRSTA 722.htm 18. MONTERI. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA 7224. LJEVAČI METALA. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA VRSTA 72. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7221. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA 7232.6. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7211. LIMARI 7214. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA 7215. LIMARI.2008 . OBRAĐIVAČI METALA. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI 7212. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 34 of 823 PODVRSTA 714. STROJARSKI MONTERI. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA 7216. SOBOSLIKARI. SOBOSLIKARI I LIČIOCI 7143. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI PODVRSTA 721. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA 7231. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7222.nn. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI PODVRSTA 723. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7223.

MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE 7244.6. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7331. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA VRSTA 73. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA 7341. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7322.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 35 of 823 PODVRSTA 724. TISKARI PODVRSTA 731. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 7241. PRECIZNI MEHANIČARI 7312. KERAMIČARI. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA 7313.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA PODVRSTA 734. ELEKTROMONTERI. ELEKTROMEHANIČARI 7242. ZLATARI.8. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA 7324. DEKORATERI STAKLA. STAKLARI 7323. MONTERI.2008 . MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 7245. SLAGARI I TISKARI http://www. KERAMIKE. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA PODVRSTA 733. PRECIZNI MEHANIČARI. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 732.19. PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7311. LONČARI. LONČARI. KERAMIČARI. MONTERI.nn. STAKLARI. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA 7321. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7332.

PRERAĐIVAČI HRANE. PRERAĐIVAČI DRVA 7421. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA 7345. PRERAĐIVAČI HRANE 7411. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI 7423. SITOTISKARI. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI 7344. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA http://www. PLETAČI KOŠARA.19. RUČNI TISKARI PODVRSTA 735. TEHNIČKI CRTAČI 7352. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA 7414.nn. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA 7424.8.htm 18. OBRAĐIVAČI DRVA 7422.6. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA 7415.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 36 of 823 7342. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7413. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA PODVRSTA 742. KEMIJSKI LABORANTI VRSTA 74. PRERAĐIVAČI VOĆA. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA 7343. KOŽE PODVRSTA 741. TEKSTILA. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 743. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA 7346.2008 . DRVA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI 7351. MESARI I SRODNA ZANIMANJA 7412. PEKARI.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA ROD 8. KROJITELJI TEKSTILA. KOŽARI 7442.19. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA http://www.6. TKALCI.htm 18. KRZNA I KOŽE 7436. RUKOVATELJI STROJEVIMA PODVRSTA 811. KROJAČI I KLOBUČARI 7434. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA 7433. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA 7432. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA 8111. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI PODVRSTA 745. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA VRSTA 81. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA 8113. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 812.2008 . KRZNARI 7435.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 37 of 823 7431.8. RUKOVATELJI STROJEVIMA. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 744. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA 8112. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA 7437.nn. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE 7441. ŠIVAČI. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA 7451.

RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA 8141. STROJARI SPALIONICA. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA 8154. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA 8159. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA PODVRSTA 813.19. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM 8151. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8139. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE 8162. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA 8142.8. PODVRSTA 814. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA 8161. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA 8124. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA 8163. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA 8153. KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE http://www.N. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE 8155. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA 8123. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE 8143.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 38 of 823 8121.6. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA 8131.N. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 8122.nn.htm 18. PODVRSTA 816. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA VRSTA 82. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA 8223. RUKOVATELJI TISKARSKIM. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8231. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA 8221.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA PODVRSTA 824. BETON I SLIČNE PROIZVODE PODVRSTA 822. PODVRSTA 823. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA 8224. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8251. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA http://www. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA 8212.8. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA 8170.nn. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE 8222. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA 8232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 39 of 823 PODVRSTA 817.2008 . RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE 8211. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA 8229. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE PODVRSTA 825.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA 8240.N.

ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA 8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 8271. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE 8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE PODVRSTA 826.19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. PODVRSTA 827. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA 8272. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA 8265. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8263. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA 8281.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA PODVRSTA 828.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 40 of 823 8252. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA 8253. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA 8264. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 8273. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA 8277.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SUKANJE I PREMOTAVANJE 8262. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 8276. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME http://www.2008 . SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME 8283. SASTAVLJAČI STROJEVA 8282. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA. KRZNO I KOŽU 8261. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE 8266. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA 8279.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE.htm 18. RUKOVATELJI TKALAČKIM. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8269. KAVE I KAKAA 8278.N.

STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8311. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA PODVRSTA 834. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA PODVRSTA 829. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI VRSTA 83. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA 8323. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA 8324. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8285.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 41 of 823 8284.nn. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA PODVRSTA 831. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA PODVRSTA 833. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA PODVRSTA 832. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA 8331. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA 8332. SASTAVLJAČI KARTONSKIH. http://www.8.6. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8333.19. VOZAČI MOTOCIKLA 8322. VOZAČI MOTORNIH VOZILA 8321.htm 18. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8312. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA 8287. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA 8286.2008 . SASTAVLJAČI METALNIH. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8334. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI 8290.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

PAZIKUĆE. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA PODVRSTA 915. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA 9131. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA 9111. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 911. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA VRSTA 91. ULIČNI PRODAVAČI 9113. ČISTAČICE.2008 . PRALJE I GLAČARICE PODVRSTA 914. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA 9142.6. PRODAVAČI TELEFONOM PODVRSTA 912.htm 18.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 42 of 823 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA 8340. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA ROD 9. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA 9141. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE PODVRSTA 913.19. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA 9151. ČISTAČICE I POSLUGA 9133. DOSTAVLJAČI. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA http://www. DOSTAVLJAČI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KUĆNE POMOĆNICE. KUĆNE POMOĆNICE 9132. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE 9120.8.

2008 . ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 92. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 9311. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI PODVRSTA 933. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA 9162. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA PODVRSTA 921. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 931.8. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. PROIZVODNA. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA 9161. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA 9153. JEDNOSTAVNA RUDARSKA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.htm 18. RADNICI U ŠUMARSTVU 9213. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI 9320. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA 9312.19. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU VRSTA 93. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. GRAĐEVINSKA. PODVRSTA 916.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 43 of 823 9152. TRANSPORTNI RADNICI http://www. RADNICI U POLJOPRIVREDI 9212. RADNICI U NISKOGRADNJI 9313.6. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA 9211. RADNICI U VISOKOGRADNJI PODVRSTA 932.

nn. DIREKTORI Čelnici i članovi zakonodavnih tijela.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 44 of 823 9330. RADNICI BEZ ZANIMANJA PODVRSTA 991.htm 18. obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. oblikuju zakone. I.19. SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ROD 1. VOJNA ZANIMANJA 0110. TRANSPORTNI RADNICI VRSTA 99. kreiraju. v. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. godine. a primjenjivat će se od 1.2008 . RADNICI BEZ ZANIMANJA 9911.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. r. propise i pravila. kao i politiku udruga i organizacija.sc. 1999. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. Ivan Rusan. vode politiku države. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju. Ravnatelj: mr. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike.6. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA. RADNICI BEZ ZANIMANJA ROD 0.8. VOJNA ZANIMANJA VRSTA 01. te savjetuju o njima. VOJNA ZANIMANJA Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama".

obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2 Uputa: u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne. (Stručnjaci i znanstvenici). ministarstava i srodnih tijela. to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti http://www. čelnici i dužnosnici državnih tijela. Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. uključivši pregovore u ime članova. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne. ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti. dopunjavanje ili ukidanje zakona. Međutim. obnašanje sličnih funkcija za političke stranke. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste: 111. upravne i direktorske poslove. propisa i pravila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. udruga i organizacija 12. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH. propise i pravila.nn. organiziranje. Direktori trgovačkih društava. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave. nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade. obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države. određuju. Čelnici i članovi zakonodavnih. planiranje. dopunjuju ili ukidaju zakone. tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda.6.8. tada radno mjesto spada u neki drugi rod. Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 11. udruga i organizacija. upravnoj i direktorskoj razini. oblikuju. kreiraju i vode državnu politiku. tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda. propisa i pravila. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori. donose. katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. sindikata i ostalih udruga i organizacija. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj. čelnici i dužnosnici državnih tijela.htm 18. oblikovanje zakona. vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka.19.2008 . Čelnici i članovi zakonodavne vlasti. nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva. Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja. UDRUGA I ORGANIZACIJA Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. oblikovanje. VRSTA 11. ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima. ratificiraju. ratificiranje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. sindikate i ostale udruge i organizacije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 45 of 823 Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih. te savjetuju o njoj. Na primjer. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. ustanova i njihovih dijelova1 13.

brine za poštivanje Ustava. formuliraju i donose zakone. Predstavljaju Republiku. Čelnici. upravljajući tijelima na razini Republike. Zakonodavci 1112. gradova i općina 1115. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu.2008 . Samostalno obavljaju i srodne poslove. odnosno tijelo na čije su čelo izabrani. čelnici gradskih i općinskih vijeća 1114. prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona. http://www. određuju. mijenjaju ih. koja primjenom Ustava.nn.6. Predstavljaju državu u inozemstvu. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela 1119. u okviru Ustava i zakona. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 1111. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3 Čelnici i članovi zakonodavne. Poslovi su predsjednika Republike: a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija Uputa: vidi uputu kod roda 1. dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore. Čelnici županija. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave. ZAKONODAVCI4 Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu.zakonodavnu. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.n. Dužnosnici i imenovani državni službenici 114.8. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast. osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti.htm 18. Čelnici županijskih skupština. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise.19. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d. PODVRSTA 111. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 46 of 823 112. izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj. Čelnici i dužnosnici Vlade 1113. zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. 1111.

b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava. c) imenovanje i razrješavanje predsjednika. zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora. f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti.htm 18.8.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 47 of 823 b) proglašavanje zakona.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.01.nn.0 predsjednik Republike 1111. e) biranja.13. potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu. h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora 1111. raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora DODATAK: 1111. g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike. Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju: a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela. g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika.19. e) sklapanje međunarodnih ugovora.11.11.0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora 1111.6. U toj su skupini zanimanja: 1111. h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu.11. d) zapovijedanje oružanim snagama.11.12. f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG http://www. c) donošenje zakona i državnog proračuna.

zakonu i drugim propisima. U toj su skupini zanimanja: 1112.21. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona. upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave.0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. Ti poslovi uključuju: a) usklađivanje rada Vlade. pravilnika. određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. ministarstava ili ureda.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike http://www. naredbi i naputaka. Vlada organizira. b) provođenje zakona i propisa. Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor.13.8. d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada. g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada. h) srodne poslove prema Ustavu. osniva ih.2008 . Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru.11. rješenja i zaključke.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa. njezinih radnih tijela.htm 18. provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor. f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom.6. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5 Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj.19.12. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija. e) donošenje uredbi.13. Ministri donose pravilnike.11.0 predsjednik Vlade 1112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 48 of 823 SABORA 1111.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1112.nn. c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa.12. odluke.

0 predsjednik općinskoga vijeća DODATAK: 1113.0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA http://www. d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću).11.nn.8.2008 .0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112.0 predsjednik gradskoga vijeća 1113.31. f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika.htm 18. b) provedbu zakona i drugih propisa.11.0 POTPREDSJEDNIK VLADE 1112.31. Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća).19. gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave.0 ZAMJENIK MINISTRA 1113. e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća).21. usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje. vode sjednice i provode zaključke.31.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA 1113. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada. ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6 Čelnici županijskih skupština. Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. c) pripremu sjednica.21. usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja. U toj su skupini zanimanja: 1113. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. g) srodne poslove prema Ustavu. Ti poslovi uključuju: a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica.0 ministar DODATAK: 1112.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1113. zakonu i poslovniku skupštine.0 predsjednik županijske skupštine 1113.6.21.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 49 of 823 1112.

d) nadzor inspekcijskih službi.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA 1114.22. c) usklađivanje rada poglavarstva.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 50 of 823 1113.19.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1113.nn.11.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA 1114. http://www.21.22.0 DOŽUPAN 1114.21. pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave. ČELNICI ŽUPANIJA. Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama.22. gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave.0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU 1115.11. Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom. usklađivanje i nadzor rada ureda i službi.6.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 1114.21. organiziranje. središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.8. GRADOVA I OPĆINA7 Župani.0 općinski načelnik DODATAK: 1114.31.0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD 1114.21. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i propisa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove.0 župan 1114. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8 U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske. propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave. U toj su skupini zanimanja: 1114.2008 . e) izvještavanje Vlade.0 gradonačelnik 1114. f) srodne poslove prema zakonu.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 51 of 823 Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca. Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom. zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. koja su obvezna za sva vijeća tih sudova. izvršne i sudbene vlasti.nn. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja.19. vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima. j) srodne poslove. c) poslove uprave (suda.0 predsjednik Upravnoga suda 1115. U toj su skupini zanimanja: 1115.0 predsjednik Ustavnoga suda 1115. državnopravobraniteljske) dužnosti.8.31.41. f) davanje ocjene obnašanja (sudačke.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda http://www. a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja. Ti poslovi uključuju: a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima.0 predsjednik Vrhovnoga suda 1115. b) predsjedanje općom sjednicom suda. osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela. dok ih opća sjednica ne izmijeni. g) pokretanje.11. državnoodvjetničke. štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. Državnog odvjetništva. Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske. i) davanje priopćenja za javnost.htm 18. a po analogiji i za niže sudove. e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa.2008 . zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika. Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana.6.21. odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. čime se ujednačava primjena zakona.

51.61. odgovara za uporabu državnih pečata. Glavni državni revizor: upravlja Državnim uredom za reviziju. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke. Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda 1115. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera. štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 52 of 823 1115.71.nn.0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske DODATAK: 1115.8. objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija.9 U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111. predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju. donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta).N. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. Pučki pravobranitelj: http://www.htm 18. utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti. (Čelnici i članovi zakonodavne.71.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske 1115. donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju.61. donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta. Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti. djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna. Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner. u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom. podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama. nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske. organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke.2008 .0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kontroliraju zakonitost.19. Čuvar državnog pečata: čuva državne pečate Republike Hrvatske.6. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1119. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti). Guverner Hrvatske narodne banke: predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke.

Predsjednik izbornog povjerenstva: predsjedava povjerenstvom.41.6. obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra. obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom. obavlja poslove prema zakonu. obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora.0 guverner Hrvatske narodne banke 1119.31. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10 Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva.2008 .11.21. postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 53 of 823 donosi poslovnik o svom radu.51.11.0 predsjednik izbornog povjerenstva DODATAK: 1119. upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili http://www.21. To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119.htm 18. razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana.0 pučki pravobranitelj 1119.21. donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora.nn.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA PODVRSTA 112.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51. o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja.0 glavni državni revizor 1119. ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona. propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima. Vladu i njihova radna tijela. predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.41.0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.19. državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave. prijedloge i preporuke.11.0 čuvar državnoga pečata 1119.8. odnosno njihovim dijelovima. upravljanje državnom upravnom organizacijom. U toj su skupini zanimanja: 1119.

htm 18.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora 1121. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja 1124. h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice. u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji. surađuju s drugim tijelima i službama. f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela. vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica. i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi.31.19. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11 Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora. e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice. b) prijem i otpremu pošte.21. odnosno srodnim tijelima državne uprave. dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni.8. Diplomati i diplomatski službenici 1121.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 54 of 823 njihovim dijelovima.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora http://www. odnosno obavljanje diplomatskokonzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji. g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela. Vlade i njihovih radnih tijela 1122. prijem i otpremu pošte. Pomoćnici ministra 1123. Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost. d) vođenje odgovarajućih evidencija. pomažu u formuliranju zaključaka.0 tajnik Vlade 1121.11. U toj su podvrsti skupine: 1121. Tajnici Hrvatskog državnog sabora. uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. brinu o pridržavanju propisane procedure. Ti poslovi uključuju: a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima. c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo. obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu.6.nn. U toj su skupini zanimanja: 1121.

6. nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti.0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.41. e) pripremu nacrta prijedloga zakona.31.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.11.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.21.0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.41. Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. Ti poslovi uključuju: a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima.nn. d) provedbu upravnog.11.19. odnosno inspekcijskog nadzora.11.8.0 tajnik radnog tijela Vlade DODATAK: 1121. Raspoređuju poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 55 of 823 1121. naredbi i naputaka.21.31.0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1121.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE 1122. c) praćenje stanja u svojem djelokrugu. Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja. brinu o učinkovitosti rada. stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.htm 18.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE 1121. pravilnika. POMOĆNICI MINISTRA12 Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar.2008 .41.0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE 1121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uredbi.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.11. http://www.11. b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva.11.

Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug. te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom.8.2008 . sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani. g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje. b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju. zavodi. te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 56 of 823 f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju. zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije.19. h) srodne poslove. ravnateljstva. h) prikupljanje.htm 18.11. i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama. U toj su skupini zanimanja: 1122.0 TAJNIK MINISTARSTVA 1123. ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda.nn. http://www. f) suradnju s tijelima državne uprave. c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu. Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave. a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva. d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad. brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti.11. g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika.6. uredi (i agencije).0 pomoćnik ministra DODATAK: 1122. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13 U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem. e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.

0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE 1123.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 1123.11.nn.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.0 predstojnik Vladinog ureda 1123.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA 1123.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE 1123.0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 1123.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 57 of 823 j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.31.6.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1123. U toj su skupini zanimanja: 1123.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1123.11.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 1123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Obavještavaju nadležna tijela http://www.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE 1123.0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR 1123.21.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.31.11.11.0 ravnatelj upravne organizacije 1123.11.31.31.11.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE 1123.8.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR 1123. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14 Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji.11.21.htm 18. odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj.0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE 1124. U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema.11.21.11.21.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU 1123.2008 .0 RAVNATELJ FONDA MIORH 1123. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.19.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije DODATAK: 1123.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema.0 AMBASADOR 1124.6. kulturnom.21. opće uprave. d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 1124.0 diplomat 1124. U toj su skupini zanimanja: 1124. matičarstvo.21.0 veleposlanik 1124.31.11.0 DRUGI TAJNIK MVP 1124.21. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom. g) stručne poslove u pripremi razgovora.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP 1124.2008 .0 konzul DODATAK: 1124.21.21.21. b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 58 of 823 Republike o prilikama i stanju u državi prijema. h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova.0 TREĆI TAJNIK MVP http://www.19.8. odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj. sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora.nn. gospodarskom. f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom. te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj. i) srodne poslove. pregovora.0 PRVI TAJNIK MVP 1124.) u državi prijema. e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj. Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu. socijalna skrb i sl. kulturnom. c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema. gospodarskom.11. znanstvenom i drugim područjima. znanstvenom i drugim područjima.htm 18.

njezinih članova i relevantnih interesnih skupina. Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike. http://www.31.8. propisa i pravila organizacije političkih stranaka. udruga poslodavaca i srodna zanimanja 1143. U ovoj su podvrsti skupine zanimanja: 1141. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15 Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju. predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime.0 VICEKONZUL PODVRSTA 114.0 KONZUL PRVOG RAZREDA 1124. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike.0 GENERALNI KONZUL 1124.31.nn. propisa i pravila određene organizacije. nadgled rada suradnika.0 KONZUL DRUGOG RAZREDA 1124.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 59 of 823 1124. Čelnici i dužnosnici političkih stranaka 1142.21.6. planiranje. propisa i pravila organizacije političke stranke.2008 . Čelnici i dužnosnici sindikata.31. propisa i pravila organizacije.31. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću.0 KONZUL SAVJETNIK 1124. sindikati. organizacije poslodavaca. a provode politiku interesnih organizacija. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija 1141. pregovaranje u njezino ime.31. gospodarske i strukovne asocijacije. c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke. kao što su političke stranke. Poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.. humanitarne i dobrotvorne organizacije. športske udruge i sl. b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova.0 ATAŠE 1124.19. odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA 1124.htm 18. a izravno ih primjenjuju. promicanje interesa organizacije.

12.0 čelnik sindikata 1142.0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.6. propisa i pravila organizacije.11. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 60 of 823 e) planiranje. propisa i pravila organiziranja svoje organizacije. g) nadgled rada suradnika. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika. propisa i pravila organiziranja organizacije.0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1141.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141. neposredno ih primjenjuju.12. U toj su skupini zanimanja: 1141.0 dužnosnik sindikata http://www. f) srodne poslove.nn.8.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova.2008 .0 čelnik političke stranke 1141. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.11.htm 18. predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike. g) nadgled rada suradnika.0 dužnosnik političke stranke DODATAK: 1141.12.12. propisa ili pravila organizacije političke stranke.0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1142. U toj su skupini zanimanja: 1142. e) planiranje.19.11. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.

22.32.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE 1142.19. športske.0 dužnosnik udruge poslodavaca 1142.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE 1142.0 TAJNIK UDRUGE P.22. propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne. a neposredno ih primjenjuju.22.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. interesne).0 čelnik udruge poslodavaca 1142. propisa i pravila organiziranja. 1143.31.21.2008 .11.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142.0 dužnosnik strukovne komore DODATAK: 1142.nn.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 61 of 823 1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE 1142. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA 1142. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE 1142.31.0 čelnik strukovne komore 1142. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina. predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.32.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 1142.12.8.21. http://www.32. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova.32.12.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE 1142.12.6.N.0 SINDIKALNI POVJERENIK 1142.

0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA 1143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 62 of 823 e) planiranje.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA 1143.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1143.6.nn.22. upravljanje (planiranje.8.N.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1143.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH 1143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike. organiziranje.0 čelnik interesne udruge 1143.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P.htm 18.12.2008 .19. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16 Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA 1143. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: http://www. g) nadgled rada suradnika.0 čelnik humanitarne organizacije 1143. Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike.0 dužnosnik humanitarne organizacije DODATAK: 1143.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA 1143. VRSTA 12.11.12.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA 1143. U toj su skupini zanimanja: 1143.0 dužnosnik interesne udruge 1143.11.22.12. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA. propisa i pravila organiziranja. ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA 1143. f) srodne poslove.21.21.22.12.12.11.22. vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica.

pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. organiziranje. vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove. Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva. obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. PODVRSTA 121.2008 . Direktori trgovačkih društava i ustanova 122. ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate. vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove. vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama Uputa: vidi uputu kod roda 1. vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove. organiziraju. e) predstavljanje društva ili ustanove.htm 18.Generalni i izvršni direktori 1210. određuju i kreiraju politiku te planiraju. određuju i kreiraju politiku.6. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 1210.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. planiraju. kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate.19. nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove. http://www. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove b) upravljanje (planiranje. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova 123. d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave. obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora. g) nadgled ostalih suradnika. predstavljanje društva ili ustanove. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih.nn. planiranje. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 63 of 823 121. organiziraju. f) srodne poslove. organiziranje.8. izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima.

uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1210. Direktori proizvodnje poljoprivrednih. vođenje dnevnih aktivnosti.11.11. Direktori proizvodnje u građevinskim društvima 1224.0 član uprave trgovačkoga društva 1210.0 GLAVNI DIREKTOR 1210.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210. Direktori proizvodnje industrijskih društava 1223.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE PODVRSTA 122.12.11.12.0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE 1210.nn. šumarskih i ribarskih društava 1222. nadziranje odabira.0 rektor sveučilišta DODATAK: 1210.0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA 1210.19. kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga.11. organiziranje. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1221.11.2008 .htm 18. predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima. osposobljavanja i rada osoblja.0 generalni direktor 1210.8.0 izvršni direktor 1210.11. nadzor).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 64 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1210.21. suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica.0 DIREKTOR PROJEKTA 1210.12.0 PREDSJEDNIK USTANOVE 1210. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo http://www.11. vođenje.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. lovnouzgojnih. Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje.

obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz.n. . DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje poljoprivrednih.Skupina 1222. Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev.1. D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom. 1221. (Poslovi obrane).Skupina 1224. N (Zdravstvena i socijalna zaštita).19. .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 65 of 823 1225. . obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo).Skupina 1223. Da se ova područja detaljnije odrede. kulturne i športske djelatnosti) u području O.Skupina 1226. upravitelji i sl. plinom i vodom). odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93.htm 18. obvezno socijalno osiguranje. popravak motornih vozila. . koja je sukladna s ISIC-om. Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge 1229. skladištenje i veze). U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD). uz nadzor glavnog direktora i izvršnih http://www. Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD: . obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji. socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima). lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo). M (Obrazovanje). (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo).). potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC). (Rekreacijske.6. (Uklanjanje otpadnih voda. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama.2008 . LOVNO-UZGOJNIH. Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda. skladištenja i veza 1227. organiziraju.Skupina 1228. .nn.Skupina 1229.8. Uputa: u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti. . Direktori društava i ustanova d.Skupina 1225.Skupina 1221. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo). . upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju. . šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih. motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90. Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1226. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode i kontroliraju) .Skupine 1227. iznajmljivanje i poslovne usluge). lovno-uzgojnih. osim razreda 7522.) u NKDpodručjima L (Javna uprava. Direktori dijelova društava za poslovne usluge 1228. Direktori poslovanja društava prijevoza.

vode i nadziru).0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA 1222.nn. http://www. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. organiziraju.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1221.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva DODATAK: 1221.14.6. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova. j) nadgled ostalih suradnika. rudnicima i kamenolomima. osposobljavanja i rada osoblja. c) planiranje dnevnih poslova. b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1221. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221. U toj su skupini zanimanja: 1221. g) nadzor odabira. vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama.13.13.11.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.2008 . organiziranje. f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa. d) kontrolu troškova.12.8. organiziranje. vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti.19. i) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. plina i vode. vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 66 of 823 direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.

j) nadgled ostalih suradnika.6. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE 1222.11.11. g) nadgledanje odabira.0 direktor održavanja opreme DODATAK: 1222.2008 .0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA 1222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 67 of 823 b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA 1222. osposobljavanja i rada osoblja. osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA http://www.0 DIREKTOR POGONA 1222.0 tehnički direktor rudnika 1222.21.21.21.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju 1222.nn. i) srodne poslove.8. d) kontrolu troškova.htm 18.31.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1222. U toj su skupini zanimanja: 1222.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.11.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA 1222. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE 1222.21.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1222.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1222. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.11.11.19.

j) nadgled ostalih radnika. pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA 1223.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE 1223.19.11.0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE 1224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 1223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 68 of 823 1223.11. vođenje i kontrolu građevinskih radova društva.11.11. b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva.2008 .0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA 1223. i) srodne poslove. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju. c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem. d) kontrolu troškova. materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje.0 direktor operative građevinskoga društva DODATAK: 1223.nn. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.htm 18. zaštiti od požara) i sličnih postupaka. Ti poslovi uključuju: http://www. vode i kontroliraju). osposobljavanja i rada osoblja.8.6.11. vode i kontroliraju). g) nadgledanje odabira. organiziraju. organiziranje. organiziraju.

2008 . osoblja i ispunjavanje planova. b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. g) nadgledanje odabira. prehrane i srodnih usluga.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1225. d) kontrolu troškova. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. d) kontrolu troškova. http://www.19. vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja.11.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1224.6.nn. i) srodne poslove. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1224. vode i kontroliraju). organiziranje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 1224. osposobljavanja i rada osoblja.11. j) nadgled ostalih suradnika.11.11. c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine. prehrane i srodnih usluga (planiraju.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 69 of 823 a) planiranje. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. organiziranje.0 direktor poslovne jedinice trgovine DODATAK: 1224.htm 18. vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo. organiziraju. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja. uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.

6.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode i kontroliraju).0 direktor hotelskoga poslovanja 1225. d) kontrolu troškova.12. skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju. uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. j) nadgled ostalih suradnika.11.11.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1225.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1225.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.31. organiziraju. http://www.nn. i) srodne poslove.11.21.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1225. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. SKLADIŠTENJA I VEZA Direktori poslovanja društava prijevoza. osposobljavanja i rada osoblja. U toj su skupini zanimanja: 1225.htm 18. osposobljavanja i rada osoblja. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga. organiziranje.31.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA 1225. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 70 of 823 f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. g) nadgledanje odabira. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima.0 direktor restoranskoga poslovanja DODATAK: 1225.19. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.2008 . g) nadgledanje odabira.

18.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu DODATAK: 1226.17.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.16.32.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU http://www.15.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1226.61.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1226.8.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 71 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 šef željezničkoga prometa 1226.12.0 direktor pošta 1226.19.19.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu 1226. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.0 direktor poslovanja skladišta 1226.12.13.htm 18.6.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.42.0 ŠEF KOLODVORA 1226.51.21.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.22.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.31.2008 .11.11.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA 1226. U toj su skupini zanimanja: 1226.12.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1226.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1226.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1226.11.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA 1226. i) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.0 direktor prekrcajne operative 1226.0 direktor telekomunikacija 1226.12.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1226.

0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1226. računovodstvo.0 DIREKTOR SEKTORA.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.41.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1226.31.31.19.15. obrada podataka.61.32. osiguranje.31.22. arhitektonski poslovi i inženjering. SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226. vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima. SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE 1226. http://www.32.0 DIREKTOR MARINE 1227.31. SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226. poslovi prostornog uređenja.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1226.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 72 of 823 1226.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1226.0 DIREKTOR SEKTORA.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.13.32.21. vode i kontroliraju).15. SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1226. istraživanje tržišta. čišćenje objekata. organiziranje.8. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.15.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA 1226.htm 18.22.0 DIREKTOR SEKTORA.6.13.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.nn.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.21.51.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1226. kao što su bankovni poslovi.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1226.0 UPRAVITELJ POŠTE 1226.2008 .0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1226. poslovi s nekretninama. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju.13.0 DIREKTOR SEKTORA. organiziraju.

0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.6.31.19.11. b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE http://www. g) nadgledanje odabira.61.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj 1227.71.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1227.41.21. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.htm 18.0 direktor odjela za informatičke usluge 1227.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.72. reklamiranje i pakiranje.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1227. osposobljavanja i rada osoblja. j) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 73 of 823 tehnička ispitivanja i analize.8. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova.62.91. d) kontrolu troškova.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1227.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1227.92. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.2008 . U toj skupini su zanimanja: 1227.0 direktor direkcije banke 1227.81.11.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1227.82.51.nn.0 direktor za organizaciju rada 1227. i) srodne poslove.0 prokurist DODATAK: 1227.

b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1227.2008 .0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1227. d) kontrolu troškova.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1227.41. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.91. vode i kontroliraju).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 74 of 823 1227. organiziraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1227.htm 18. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. organiziranje.91.nn.8.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1227.82. osposobljavanja i rada osoblja.61. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. http://www.91.61. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.31.82.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1227.41.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1228.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1227.19.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga.91. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.6.81.0 MENADŽER KVALITETE 1227.

vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture. športa.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228. g) srodne poslove. j) nadgled ostalih suradnika. organiziraju.nn. organiziranje. e) planiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 75 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. c) planiranje. kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela. i) srodne poslove. http://www. poduzetničko i poslovno savjetovanje. rekreacije i priredaba. vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju. U toj su skupini zanimanja: 1228. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje.31. vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine. organiziranje. trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju. f) planiranje.6. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). Ovamo bi se. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. b) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziranje.19. vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1228. rekreaciji. vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela.31. vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja. h) nadgled ostalih suradnika. vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1229.21.31. d) planiranje.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1228.11.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge DODATAK: 1228.2008 .N. organiziranje.8. organiziranje. na primjer.htm 18. primjena propisa i slično. organiziranje. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. zdravstvu i socijalnoj skrbi.

12.11.32.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.0 direktor botaničkog vrta 1229.0 PRODEKAN ZA NASTAVU 1229.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove 1229.24.nn.23.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE http://www.0 organizator televizijske i filmske produkcije 1229.61.0 direktor za ekološke poslove 1229.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE 1229.25.0 športski direktor 1229.htm 18.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada 1229.13.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1229.0 ravnatelj škole 1229.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu 1229.31.41.8.0 dekan 1229.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije 1229.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1229.0 ravnatelj predškolske ustanove 1229.0 producent 1229.12.91.19.21.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove 1229.12.11.0 direktor zoološkog vrta 1229.0 direktor nacionalnog parka 1229.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE 1229.84.62.72.81.0 direktor športskog objekta 1229.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge 1229.6.26.22.83.71.82.0 direktor izvanteritorijalne organizacije DODATAK: 1229.0 voditelj područne službe 1229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 76 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1229.

21.21.nn.25.0 ORGANIZATOR SNIMANJA 1229.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1229.21.25.0 VOĐA SNIMANJA 1229.12.21.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU 1229.0 RAVNATELJ OPERE 1229.21.0 RAVNATELJ BALETA 1229.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE http://www.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT 1229.0 DIREKTOR MUZEJA 1229.23.2008 .23.23.21.25.0 DIREKTOR GALERIJE 1229.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA 1229.6.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE 1229.0 UMJETNIČKI DIREKTOR 1229.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE 1229.23.22.0 INTENDANT KAZALIŠTA 1229.21.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA 1229.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE 1229.0 PRODUCENT RADIJA 1229.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA 1229.19.21.0 FILMSKI PRODUCENT 1229.21.21.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA 1229.25.21.21.8.21.0 VIDEOPRODUCENT 1229.21.23.htm 18.0 RAVNATELJ DRAME 1229.21.0 GLAZBENI PRODUCENT 1229.0 DIREKTOR FILMA 1229.0 RAVNATELJ ARHIVA 1229.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE 1229.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 77 of 823 1229.22.

41.htm 18. organiziraju. Direktori ekonomsko-financijskih službi 1232. DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih. organiziranje.72.n. predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega. Direktori službi d.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA 1229. suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. kadrovskih i općih službi 1233.31.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA 1229. 1231. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI http://www.41.25.8.nn.0 GLAZBENI MENADŽER 1229.62. Direktori pravnih.71. vođenje i kontrolu rada službi. Ti poslovi uključuju: planiranje.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 78 of 823 1229. Direktori informatičkih službi 1237. Direktori službi marketinga i srodna zanimanja 1234. osposobljavanja i rada osoblja.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode i kontroliraju).19.26.6. Direktori razvojnoistraživačkih službi 1239. nadzor odabira. upravljaju djelatnošću službi (planiraju.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1229.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE 1229. nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora.0 DIREKTOR STADIONA PODVRSTA 123.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1229. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE 1229. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1231.0 RAVNATELJ BOLNICE 1229. Direktori službi promidžbe 1235.31. Direktori nabavnih i distributivnih službi 1236.

d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva.21. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.8. g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 FINANCIJSKI MENADŽER 1231.0 direktor kontrolinga 1231.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1232.13.11. h) nadgledanje odabira.11. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI http://www. k) nadgled ostalih suradnika.13. j) srodne poslove.0 FINANCIJSKI DIREKTOR 1231. osposobljavanja i rada osoblja.htm 18. c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa. DIREKTORI PRAVNIH. vode i kontroliraju).2008 . organiziranje.21.12. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.19. e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava.nn. pripremu proračuna.0 direktor financija i računovodstva 1231.11.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1231. f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka.0 direktor službe osiguravajućeg društva DODATAK: 1231. uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva.0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA 1231. organiziraju.6. vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 79 of 823 Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju. U toj skupini su zanimanja: 1231.

vode i kontroliraju).0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 80 of 823 Direktori pravnih. g) nadgled odabira.nn.0 direktor pravne. c) nadgledanje sigurnosnih. određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama.19. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. osposobljavanje radnika.11. vode i konroliraju).2008 .0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1232. kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. i) srodne poslove. b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje. e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove. promicanje. U toj su skupini zanimanja: 1232. organiziraju. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.6.11. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. organiziraju. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju. organiziranje. zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih. f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232. osposobljavanja i rada osoblja. suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. j) nadgled ostalih suradnika. vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva.htm 18. kadrovske i opće službe DODATAK: 1232. http://www. organiziranje.11.

troškova akcija unapređenja prodaje. osposobljavanja i rada osoblja.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. organiziraju.0 direktor marketinga 1233.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.htm 18.31. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.0 direktor prodajne promocije DODATAK: 1233.6.22. c) određivanje cijena.22.2008 . DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe.21.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1234.19.0 direktor komercijalne službe 1233.nn. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. j) nadgled ostalih suradnika. f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija. g) nadgledanje odabira. metoda prodaje i posebnih stimulacija.11. d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR 1233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uvjeta isporuke i rabata.21.21. U toj su skupini zanimanja: 1233.8. odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju. i) srodne poslove.22. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.21.21. vode i kontroliraju). http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 81 of 823 b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1233.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1233.22.0 direktor prodaje 1233.

e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1235. U toj su skupini zanimanja: 1234. osposobljavanja i rada osoblja. radija i televizije. ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe.htm 18. postignućima i stajalištima društva ili ustanove. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima. ustanova iz kulture i reklamnih agencija. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.11.8. odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. organiziraju. b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe. vode i kontroliraju). g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti.11.0 direktor službe za oglašavanje 1234.2008 . c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima.21.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6. pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 82 of 823 Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 direktor poslova za odnose s javnošću DODATAK: 1234. k) nadgled ostalih suradnika. vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove. vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe. b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva.19. oglašavanja. h) nadgledanje odabira. organiziranje. j) srodne poslove.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1234. d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe. http://www. organiziranje. športskih organizacija.

htm 18.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1235.21.0 DIREKTOR SILOSA 1236. U toj su skupini zanimanja: 1235.21.11.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. postavljanja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1235.19. d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.31. organiziraju. vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove.8. i) srodne poslove. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1235.31.11. osposobljavanja i rada osoblja. upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike.0 direktor distribucije 1235. organiziranje.nn. g) nadgledanje odabira. c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 83 of 823 c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.31.0 direktor skladišne službe DODATAK: 1235. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.6. f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor nabave 1235. b) usmjeravanje odabira. vode i kontroliraju). DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.

2008 . g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. f) nadgled odabira.0 direktor razvojno-istraživačke službe DODATAK: 1237. vode i kontroliraju). uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.8. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI Direktori razvojnoistraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja. U toj su skupini zanimanja: 1237. f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova. organiziraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 84 of 823 e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka.0 direktor informatičke službe 1237. proizvoda i upotrebe materijala. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.11. organiziranje.6. j) nadgled ostalih suradnika. d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. osposobljavanja i rada osoblja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima.htm 18. i) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika. osposobljavanja i rada osoblja. vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa. U toj su skupini zanimanja: 1236. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11. h) srodne poslove. b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova.11. g) nadgled odabira.19.nn.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE http://www.

n. Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje.0 direktor internoga glasila 1239.nn.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1237.11. nadgled ostalih radnika.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1239.12.31. DODATAK: 1239.0 direktor službe plana i analize 1239.11. U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 131. planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja.11. (Direktori službi u društvima i ustanovama).2008 . http://www. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova PODVRSTA 131.21. kupcima i drugim društvima. ako postoji. U toj su skupini zanimanja: 1239.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 85 of 823 1237. organiziranje. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika.0 DIREKTOR LOGISTIKE VRSTA 13. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori.0 direktor službe p.19.N. DIREKTORI SLUŽBI D. vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata.6.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1239.13.11.8. pregovore s dobavljačima.0 direktor zaštitarske službe 1239. izvještavanje vlasnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1237.htm 18. vođenje i kontrolu).

Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.6. Direktori malih društava za poslovne usluge 1318.8. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. izvještavanje vlasnika. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo 1315. vođenje i kontrolu). Direktori malih proizvodnih društava 1313. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1311. organiziraju. organiziraju. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima.htm 18. planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja. LOVNO-UZGOJNIH. Direktori malih građevinskih društava 1314.nn. kupcima i drugim društvima. vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje. nadgled ostalih radnika. ako postoji.n. lovnouzgojnih. šumarskih. vode i kontroliraju djelatnost društva. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. 1311. ribarskih društava 1312. Direktori malih društava i ustanova d. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). Direktori malih poljoprivrednih. Ti poslovi uključuju: a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome. ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori malih poljoprivrednih. b) procjenu prihoda i rashoda. vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori. pregovore s dobavljačima. lovno-uzgojnih. skladištenje i veze 1317. Direktori malih društava za osobne usluge 1319.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 86 of 823 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju. te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.2008 . Direktori malih društava za prijevoz. Uputa: vidi uputu kod podvrste 122.19. http://www. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1316.

šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih. ribar i slično razvrstavaju se u rod 6.41. Uputa: ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1311.6. vođenje i kontrolu proizvodnje. lovac. ako postoji.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1311. lovno-uzgojnim. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.31.32.DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava.12.21. vode i kontroliraju aktivnosti društva.0 direktor maloga ribarskog društva 1312.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 87 of 823 e) vođenje dnevnih poslova.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva 1311.0 direktor maloga rasadnika 1311. šumar. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.htm 18.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1311. s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. http://www.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1311. e) vođenje dnevnih poslova. U toj su skupini zanimanja: 1311. h) nadgled ostalih suradnika.2008 . b) procjenu prihoda i rashoda.8.14.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.nn.22. f) izvještavanje vlasnika. g) srodne poslove.11. organiziraju. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor maloga lovišta 1311. organiziranje.

lakirerskim.11. U toj su skupini zanimanja: 1313.11. d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava. organiziraju.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1312.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 1312.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1313.11. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.2008 . h) nadgled ostalih suradnika.19.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1313.nn.11. građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. b) procjenu prihoda i rashoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 88 of 823 f) izvještavanje vlasnika. ako postoji.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) vođenje dnevnih poslova. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE http://www.6. materijala i rada osoblja. vode i kontroliraju aktivnosti društva.0 direktor maloga građevinskog društva DODATAK: 1313. g) srodne poslove.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim. vođenje i kontrola djelovanja društva. organiziranje.0 direktor maloga proizvodnog društva DODATAK: 1312.11. c) pregovore s dobavljačima.11. h) nadgled ostalih suradnika. kupcima i drugima. g) srodne poslove. f) izvještavanje vlasnika.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.8.

g) srodne poslove.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1313.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 89 of 823 1313.6.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1313.11. vode i kontroliraju aktivnost društva. f) izvještavanje vlasnika.0 direktor male trgovine DODATAK: 1314. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vođenje i kontrolu poslovanja društva. b) procjenu prihoda i rashoda.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. organiziraju. vođenje i kontrolu poslovanja društva. U toj su skupini zanimanja: 1314.8. http://www. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.19. h) nadgled ostalih suradnika.nn. organiziranje.htm 18. e) vođenje dnevnih poslova.0 UPRAVITELJ ZGRADE 1314. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1313. vode i kontroliraju aktivnosti društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.11.11. organiziranje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1315.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1314. organiziraju.

nn.0 direktor maloga hotela 1315. d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11.11.21.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA 1315.0 direktor maloga restorana 1315.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.11.htm 18.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315. ako postoji.21.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.21.0 direktor maloga disko-bara DODATAK: 1315.19.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1315.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1315.6. U toj su skupini zanimanja: 1315. h) nadgled ostalih suradnika.31. f) izvještavanje vlasnika. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 direktor male kavane 1315.2008 .11. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.31.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1315.31. organiziraju.11.0 DIREKTOR MALE KRČME 1315.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1316. g) srodne poslove. vode i kontroliraju aktivnosti društva. e) vođenjenje dnevnih poslova.41. SKLADIŠTENJE I VEZE Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 90 of 823 b) procjenu prihoda i rashoda.8.21. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema http://www. skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.21.41.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.

c) pregovore s dobavljačima i kupcima.21.11.11.8.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1316.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 91 of 823 poslovima koje obavljaju.19. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.41. ako postoji.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.0 direktor maloga prijevoznog društva 1316. h) nadgled ostalih suradnika. f) izvještavanje vlasnika. e) vođenje dnevnih poslova.11. g) srodne poslove.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1316.11. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1316.12.htm 18.12. b) procjenu prihoda i rashoda.31.11.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE http://www.0 direktor maloga špediterskog društva 1316.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.2008 .0 direktor maloga skladišta 1316.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1316.0 direktor male turističke agencije DODATAK: 1316. organiziranje. U toj su skupini zanimanja: 1316.nn. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.6.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1316.12.11.

6.13.41. ako postoji. e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. U toj su skupini zanimanja: 1317.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317. b) procjenu prihoda i rashoda. c) provedbu zakona i propisa.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 92 of 823 1316.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1317.nn. organiziranje.23.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.htm 18.0 direktor maloga društva za urbanizam 1317. organiziraju. h) srodne poslove. d) pregovore s dobavljačima i kupcima. vode i kontroliraju djelatnost društva.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.2008 .12.24. i) nadgled ostalih suradnika.0 stečajni upravitelj DODATAK: 1317.21.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.14.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU http://www. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.31. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva. f) vođenje dnevnih aktivnosti.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.8.19.11.22. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. g) izvještavanje vlasnika.

0 DIREKTOR MALE BANKE 1317.24.24.24.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1317. organiziranje.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1318.nn.24.6.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1317. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.19.24. usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1317.12.23. d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.24.htm 18. b) procjenu prihoda i rashoda.24.2008 . DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge.12. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.8.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1317.24. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1317.12. vode i kontroliraju djelatnost društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1317.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.24.24. http://www.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1317. e) vođenje dnevnih poslova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 93 of 823 1317. organiziraju.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.

d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju. vođenje i kontrolu poslovanja društva. Ovamo bi se. h) nadgled ostalih suradnika.N.0 direktor male zdravstvene ustanove http://www. ako postoji. organiziranje.31. c) pregovore s dobavljačima.0 direktor male obrazovne ustanove 1319.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1318.11.21. zdravstva.2008 . e) vođenje dnevnih poslova.8. b) procjenu prihoda i rashoda.21. U toj su skupini zanimanja: 1319.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rekreacijskih. vode i kontroliraju djelatnost društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1318. f) izvještavanje vlasnika.0 direktor maloga društva za osobne usluge DODATAK: 1318. trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja.0 direktor male ustanove za kulturu 1319. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova).6. korisnicima i drugima. na primjer.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 94 of 823 f) izvještavanje vlasnika. g) srodne poslove.11. organiziraju. uz pomoć osoba koje nisu direktori.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1319.nn. U toj su skupini zanimanja: 1318. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. ako postoji.21. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) planiranje. g) srodne poslove.19. h) nadgled ostalih suradnika.

građevinarstvu. biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima. kemiji.0 slobodna profesija p. strojarstvu i tehnologiji. računalstvu. primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 95 of 823 1319. geofizici.0 MALI NAKLADNIK ROD 2. pravnih i socijalnih usluga. geologiji.41.81. DODATAK: 1319. Zanimanja su ovoga roda sedmoga. http://www.2008 . primjenu postojećih znanja u području prirodnih. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 21.21. arhitekturi.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319. geodeziji. Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici 22. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju.6.19.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1319. tehničkih znanosti. urbanizmu i prostornom planiranju.n.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. meteorologiji. astronomiji. biomedicini i zdravstvu. Znanstveno-obrazovni. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja.0 direktor maloga veterinarskog društva 1319. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici VRSTA 21. poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja. unapređivanje spoznaja. matematici. obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje 24.htm 18. izradu znanstvenih radova. statistici. pružanje duševne potpore.21. unapređuju i razvijaju spoznaje. Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici 23. Poslovni. osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ.71. stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1319. poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama.nn.8.51. Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. pružanje različitih poslovnih. teorija i metoda.

različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije. mjerenje kopna i mora te izradu karata. istraživanja svemira. magnetizmu. kemije.2008 . pomorstva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. astronomiji. na području telekomunikacija. unapređuju i razvijaju spoznaje. vojnim i ostalim područjima. kao i strojeva i druge opreme.htm 18. akustici. Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine: 2111. optici. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju. Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici. proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije.8. proširivanje. izradu znanstvenih radova. Diplomirani fizičari. primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka PODVRSTA 211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 96 of 823 Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje. Diplomirani meteorolozi 2113. projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.nn. unapređuju i razvijaju spoznaje. meteorologije. plina i minerala.19. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike. primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci 215. elektronici.6. Ti poslovi uključuju: http://www. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi 2112. kemičari i srodni stručnjaci istražuju. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike 2111. izradu znanstvenih radova. Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste: 211. atomskoj fizici. astronomije. Diplomirani matematičari i statističari 213. Diplomirani računalni stručnjaci 214. proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. zdravstva. davanje savjeta. DIPLOMIRANI FIZIČARI. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani fizičari. termodinamici. kemijskih obilježja i procesa različitih tvari. materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda. poljoprivrede. kemičari i srodni stručnjaci 212. Diplomirani inženjeri kemije 2114. teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije. građevinarstva i ostalih usluga. elektricitetu. geologije i zemljopisa. iskorištavanja nafte.

19. pomorstvo. i ostalih uvjeta.8 istraživač fizičar 2111. Ti poslovi uključuju: http://www. U toj su skupini zanimanja: 2111. medicinske.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije. c) izvođenje pokusa.8.11. i) nadgled ostalih suradnika.32. analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.htm 18. elektronike.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2111.6. uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela. tlaka. termodinamike. teorije i metode o sastavu. h) srodne poslove. strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo. atomske fizike i astronomije.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2111.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2111. unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 97 of 823 a) istraživanje.7 diplomirani astronom 2111.7 diplomirani inženjer fizike 2111. magnetizma.11.nn.11.11. b) izvođenje pokusa. testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature. elektriciteta. e) unapređivanje i razvijanje industrijske. d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje.21. testova i analiza na području medicine.31. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo. unapređuju i razvijaju spoznaje.11. akustike.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2111. optike.9 samostalni istraživač fizičar DODATAK: 2111. DIPLOMIRANI METEOROLOZI Diplomirani meteorolozi istražuju. f) promatranje. g) izradu znanstvenih radova.2008 .

tlaka.8. unapređivanje i razvijanje pojmova.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE 2112.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE 2112.7 samostalni prognostičar vremena 2112. c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka.12. teorija i metoda vezanih uz sastav. materijala i industrijskih proizvoda i procesa. c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama. pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo. g) nadgled ostalih suradnika.11. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 98 of 823 a) istraživanje. temperature.6.11.8 istraživač meteorolog 2112. b) eksperimente. unapređuju i razvijaju spoznaje.13.2008 . unapređivanje i razvijanje pojmova.nn. testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava.19. promjene elektriciteta i sunčevo zračenje. unapređivanje i razvijanje tvari. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE Diplomirani inženjeri kemije istražuju. b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja. količina oborina. d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle. kao što su stvaranje oblaka.11. teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje.22. e) izradu znanstvenih radova. strukturu i dinamiku atmosfere.7 diplomirani hidrolog 2112.13.7 diplomirani meteorolog 2112.11.7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR 2113. f) srodne poslove.21. vlage i ostalih pojava. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.9 samostalni istraživač meteorolog DODATAK: 2112. izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena. teorija i metoda iz kemije. U toj su skupini zanimanja: 2112. materijalima i proizvodima. pomorstvo. energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima. http://www.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME 2112.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 99 of 823 d) unapređivanje i razvijanje kemijskih.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113. h) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.7 diplomirani kemičar polimera 2113.11. f) izradu znanstvenih radova.13.14.7 diplomirani inženjer kemije DODATAK: 2113.21.htm 18.nn.31.11.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA 2113.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE http://www.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa.22.8.11.18.17.15.11.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA 2113.19. U toj skupini su zanimanja: 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2113.12.6.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.9 samostalni istraživač kemičar 2113.16. g) srodne poslove.2008 .7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.8 istraživač kemičar 2113.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.11.11.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.15.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2113. farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa.

minerala. kao što je razmjena toplinske energije.6. električnih. fosilnih ostataka itd. grafikona i dijagrama. odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte. električne i radiometrijske metode. g) procjenu težine. graditeljstvo. veličine i mase Zemljine kugle. o) nadgled ostalih suradnika. krutih minerala i podzemnih voda. plina.nn. glečera i potresa. mostova. b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore. toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu. telekomunikacije i navigacija. magnetske. kao što su izgradnja brana. plina i voda te krutih mineralnih sirovina.2008 . m) izradu znanstvenih radova. plina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva. k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata.31. tunela i velikih zgrada. razvijanja ili poboljšavanja koncepata. razvijaju ili poboljšavaju koncepte. l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije. c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća. istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija. d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih.19. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle. i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 100 of 823 2113. teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike. karata. j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte. gravimetrijske. f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti. teorije i operativne metode. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja. ispitivanje stijena.8.7 KEMIČAR SAVJETNIK 2114. http://www.htm 18. sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana. n) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi. h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene. primjenom seizmološke. zaštita voda. gravitacijskih.

61.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.14.7 diplomirani geolog za tektoniku 2114.62.16.31.11.37.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.21.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.7 diplomirani seizmolog 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.2008 .36.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.9 samostalni istraživač geolog 2114.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA 2114.12.36.htm 18.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2114.33.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2114.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.19.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 101 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2114.20.33.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA 2114.nn.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.34.7 diplomirani inženjer geofizike DODATAK: 2114.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH http://www.19.31.18.6.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2114.8.7 GEOLOG INFORMATIČAR 2114.51.13.7 diplomirani inženjer geologije 2114.15.52.8 istraživač geolog 2114.21.

obradu. ocjenu. unapređuju i razvijaju matematičke. Diplomirani statističari 2121. Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2114.2008 . statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju.nn. teorije. organiziranje. kreiranje i vođenje statistika. unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje.36. modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI Diplomirani matematičari istražuju. primjenu matematičkih.36. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2121. poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima. razmatranje aktuarskih problema.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 102 of 823 PODATAKA 2114. b) primjenu matematičkih počela. uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima. unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika. d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. teorije. životnog. zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. izradu znanstvenih radova.8. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI Diplomirani matematičari.6.19. c) logičku analizu problema u upravljanju. posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja. aktuarskih i statističkih počela i tehnika. aktuarske i statističke spoznaje. Diplomirani matematičari 2122. poduzetništvu. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. g) nadgled ostalih suradnika. metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo. e) izradu znanstvenih radova. planiranje. f) srodne poslove. metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu. poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti.htm 18. interpretiranje i analizu statističkih podataka.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA PODVRSTA 212. zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.

Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. U toj su skupini zanimanja: 2122.7 diplomirani statističar. metodolog 2122. matematičar 2122.7 diplomirani statističar.7 diplomirani statističar 2122.11.7 demograf 2122.8 istraživač statističar 2122. c) obradu.32.htm 18.21.6.9 samostalni istraživač matematičar 2122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja.12.8 istraživač matematičar 2121. f) srodne poslove.7 diplomirani matematičar 2121. d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka. ocjenjivanje. te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti. unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja. e) izradu znanstvenih radova.11. sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja. teorija.21. b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka.9 samostalni istraživač statističar DODATAK: 2122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 103 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2121. metoda i tehnika.7 aktuar 2121.nn.8.31.22. analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje.2008 .22.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE http://www.19.12. metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata. gospodarstva i administracije. g) nadgled ostalih suradnika. DIPLOMIRANI STATISTIČARI Diplomirani statističari vode istraživanja.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU 2122.11.22.22.2008 .22.22.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2122.7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE 2122.21.7 BIOMETRIČAR 2122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 104 of 823 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI 2122.8.21.22.nn.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA 2122.22.22.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE 2122.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE 2122.21.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE 2122.12.22.22.22.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU http://www.7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU 2122.7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.12.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA 2122.22.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA 2122.6.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA 2122.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.htm 18.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA 2122.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE 2122.22.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA 2122.22.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA 2122.12.22.22.22.

htm 18.22.nn.2008 . unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka. ocjenjivanje. te pišu. održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške.8. te upravljanje procesima i proizvodnjom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka. testiranje i održavanje računalnih programa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 105 of 823 2122. računalnih jezika. MLAĐI PRISTAV I. pisanje. kreiranje. komunikacije s podacima i robotike. http://www. e) oblikovanje.22. Diplomirani računalni stručnjaci d.n. ustroja i baza podataka te algoritama. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2131. pisanje. kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka. te doprinos tom razvoju. 2131. istraživanje ustroja podataka i baza podataka. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 213.19. planiraju. izradu znanstvenih radova. SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI Diplomirani projektanti računalnih sustava. sustavni inženjeri i programeri 2139. planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene. projektiranje. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122. c) praćenje tehničkog razvoja računala. poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode. dokumentacije i priručnika. Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu). njihovih mogućnosti i ograničenja. umjetne inteligencije i robotike. savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka. testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava. vanjske opreme. računalnih metoda i programske podrške.22. f) projektiranje. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. umjetne inteligencije. algoritama. sustavni inženjeri i programeri istražuju.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU 2122. uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju.6. PRISTAV I.7 STATISTIČAR. planiranje.7 STATISTIČAR. Diplomirani projektanti računalnih sustava.

odnosno sastava opreme.41.36. o) srodne poslove. te pripremu analiza isplativosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.34. izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške.14. programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine. l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu. i) izradu programskih specifikacija.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 106 of 823 g) razvoj boljih metoda i instrumenata. U toj skupini su zanimanja: 2131.33. uključujući i računalne jezike. dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131. testiranje programa i uklanjanje pogrešaka. h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške. n) izradu znanstvenih radova. naravi i izvora ulaznih podataka. u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti. za pisanje.32.19.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131. p) nadgled ostalih suradnika. j) proučavanje namjene korisničkih programa.8.11.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2131. zahtjeva za izlaznim podacima.7 diplomirani inženjer sustava za opremu http://www.13.35.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131. unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola. m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.7 diplomirani analitičar sustava 2131.7 diplomirani programer 2131.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.21.2008 .12.htm 18. imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131. k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu.7 diplomirani programer za računalne mreže 2131.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2131.6.

21.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 107 of 823 2131.htm 18.53.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE 2131.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 2131.12.43.7 koordinator računalne mreže 2131.2008 .7 diplomirani informatičar DODATAK: 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA 2131.8 istraživač računalstva 2131.21.72.7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA 2131.41.41.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA 2131.19.44.21.21.nn.31.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.44.21.62.9 samostalni istraživač računalstva 2131.7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA http://www.8.14.51.44.7 diplomirani inženjer računalstva 2131.42.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 administrator baza podataka 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.32.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer sustava 2131.34.71.52.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER 2131.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS 2131.61.43.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS 2131.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2131.11.6.

Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131. unutar podvrste 213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 2131.51.2008 .6.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE 2139.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2139.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2139.11. (Diplomirani računalni stručnjaci).21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 108 of 823 2131. U toj skupini su zanimanja: 2139. d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije.21.N. Ti poslovi uključuju: a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava.19. Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi).21.nn.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA 2139. odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba.8.51. e) srodne poslove.7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER 2131.11.11.11.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 2131. uključujući njihovo aktiviranje. b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava.11.7 diplomirani inženjer za obradu podataka DODATAK: 2139.7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.htm 18. f) nadgled ostalih suradnika. c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA 2139. te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova.7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING 2139.44.21.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA http://www.

prometnih. urbanizma i prometa 2142. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2141. planiranje i projektiranje uređenja prostora. savjetovanje.8. Diplomirani građevinski inženjeri 2143.2008 . prostornog planiranja i građevinarstva. unapređuju i razvijaju spoznaje. INFORMATIČKI PODVRSTA 214. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju. vode gradnju. Diplomirani inženjeri arhitekture. savjetovanje. koncipiranje. izradu znanstvenih radova.n.nn. prehrambene tehnologije i biotehnologije 2147. teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture.21.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU 2139.7 SAVJETNIK. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva 2144. bolnice. kao i strojeva. savjetovanje o njima. te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene. proizvoda i postupaka. stručno nadziru. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri 2146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. oblikovanje. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije 2149. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja. vodoprivrednih. projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava. kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu. urbanizma. djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada. 2141.7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU 2139. nafte. mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru.htm 18. postrojenja i industrijskih pogona. energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije 2148. savjetuju i projektiraju. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija 2145. URBANIZMA I PROMETA Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju. proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša.6. mjerenje kopna.19. plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala. provođenje tehničkih. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala. Diplomirani inženjeri d.21. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode. poslovne i industrijske zgrade.21. dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 109 of 823 2139.

11. nadziranje održavanja vozila. n) srodne poslove. projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadziru odvijanje prometa. nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima.2008 . j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja. projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija. prigradskoga.14. pomorskog. Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet. bavljenje sigurnošću prometa. k) projektiranje sustava cestovnog.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 110 of 823 planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje. g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje.htm 18. c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole. f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija. međunarodnoga). plovila i postrojenja. izradu prometnih studija. izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično).7 diplomirani projektant interijera 2141.13. izradu idejnih rješenja i projekata. rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga. i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje . konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat. b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje.19. m) izradu znanstvenih radova.8. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141. održavanje i popravljanje prometnih sredstava.12. planiranje prometa. U toj su skupini zanimanja: 2141.7 diplomirani arhitekt konzervator http://www. željezničkog.6. l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima. d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture.7 diplomirani projektant arhitekture 2141. dizajniranje interijera. e) koncipiranje građevina visokogradnje. izradu studija te istraživanja. zračnog. o) nadgled ostalih suradnika. izrađuju prometne planove. toplotne zaštite i uštede energije. bave se sigurnošću i regulacijom prometa.nn. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda.

20.17.15.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 2141.7 diplomirani dizajner 2141.16.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU 2141.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2141.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.70.19.6.9 samostalni istraživač prometa DODATAK: 2141.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2141.31.61.18.7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU 2141.7 diplomirani planer visokogradnje 2141.62.9 samostalni istraživač arhitekt 2141.11.7 diplomirani inženjer aeronautike 2141.71.19.73.67.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 111 of 823 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE 2141.66.8 istraživač arhitekt 2141.72.7 diplomirani inženjer arhitekture 2141.7 lučki kapetan 2141.8.7 voditelj špediterskoagencijskih poslova 2141.htm 18.11.2008 .16.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA http://www.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2141.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2141.68.8 istraživač prometa 2141.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2141.64.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2141.69.63.11.7 voditelj prekrcajnih poslova 2141.65.nn.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.7 diplomirani prostorni planer 2141.7 diplomirani prostorni projektant 2141.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE 2141.15.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2141.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE 2141.63.7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA 2141.63.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA 2141.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA 2141.18.20.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.63.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA http://www.63.18.62.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA 2141.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 2141.63.17.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA 2141.62.63.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST 2141.nn.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 2141.62.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2141.63.61.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA 2141.63.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU 2141.62.2008 .61.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2141.62.7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA 2141.62.7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA 2141.63.htm 18.62.62.6.7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 112 of 823 2141.63.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2141.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 PLANER LETOVA 2141.61.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.63.6.7 PLANER REDA LETENJA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2141.64.63.63.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA 2141.69.68.63.63.63.2008 .7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA 2141.65.nn.7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET 2141.65.69.7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA 2141.65.7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU 2141.64.63.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA 2141.7 KAPETAN PRISTANIŠTA 2141.63.66.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE 2142.7 TEHNOLOG OKL I AKL 2141.70.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2141.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 113 of 823 2141.65.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA 2141.19. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI http://www.7 ŠEF POMORSKOG UREDA 2141.63.65.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA 2141.64.63.8.7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE 2141.7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION) 2141.69.67.htm 18.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 ŠEF CENTRA AKL 2141.7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE 2141.7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL 2141.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA 2141.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA 2141.64.

d) izradu projekata organizacije građenja.htm 18.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142. savjetuju. željeznice. hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje. složenih temeljenja. tunela i slično. savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge.2008 . planiranje i vođenje održavanja građevina. m) pripremu znanstvenih radova. saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije. i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete.7 diplomirani inženjer za geotehniku http://www. l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina.12. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva.provode stručni nadzor.6. f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje. hidrograđevina.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142. U toj su skupini zanimanja: 2142. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima. istraživanje. konzultacije i druge aktivnosti. Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi. vode građenje svih građevina. temelja i stabilizacije klizišta.11. j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina. mostova. studija. b) vođenje projekata i projektiranje prometnica. metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina.14. idejnih projekata.13. vodoprivredne građevine i slično). planiraju i vode održavanje građevina (ceste. e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2142. konstrukcija visokogradnje. g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali). cestograđevni materijali). k) stručni nadzor. kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 114 of 823 Diplomirani građevinski inženjeri istražuju.19.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. n) srodne poslove. projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele). o) nadgled ostalih suradnika.

13.8 istraživač građevinarstva 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.7 diplomirani građevinski inženjer DODATAK: 2142.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE 2142.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE http://www.13.14.12.12.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA 2142.11.16.9 samostalni istraživač građevinarstva 2142.12.13.7 KONTROLOR PRUGA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA 2142.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.11.7 diplomirani voditelj gradnje 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2142.15.16.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.14.11.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA 2142.13.6.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.21.nn.11.8.2008 .7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 115 of 823 2142.7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 2142.18.19.17.htm 18.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.12.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA 2142.11.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 2142.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 2142.11.

htm 18.21.21. proizvoda te procesa i savjetuju o njima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje.nn. g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. j) srodne poslove. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju.6.21. d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju. opreme. h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 116 of 823 2142. b) projektiranje električnih strojeva.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2142. http://www.21. zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija. proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA 2142.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 2142.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE 2142.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2142.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2142. f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 2142. i) izradu znanstvenih radova.21.8.21.21. e) lociranje i otklanjanje kvarova. c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima. projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata. razvijaju.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 2142.2008 . održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. Ti poslovi obično uključuju: a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju. postrojenja i sustava.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 2143.19. opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima. prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije.21. motora i ostalih elektrotehničkih uređaja. prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima.

12.33.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2143.26.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2143.23.32.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143. U toj su skupini zanimanja: 2143.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.7 diplomirani inženjer elektrotehnike DODATAK: 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2143.22.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.21.61.19.31.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.25.6.26.14.11.12.52.nn.2008 .htm 18.42.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2143.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.8.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2143.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE 2143.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2143.31.7 projektant elektroenergetskih postrojenja 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2143.13.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda 2143.41.31.24.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE http://www.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2143.26.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 117 of 823 k) nadgled ostalih radnika.

uređaja.12.6. e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja. i) srodne poslove. osiguravaju njihovo funkcioniranje. projektiraju elektroničke uređaje i sustave. telekomunikacijske i regulacijske opreme.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA 2143.11. vode njihovu izgradnju. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju. h) izradu znanstvenih radova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 118 of 823 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144. razvijaju.13.19. proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.htm 18. opreme i sustava.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2144.8. održavanje i popravke te savjetuju o njima. c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti.42.2008 . automatsko upravljanje tehničkim sustavima.14. U toj su skupini zanimanja: 2144. opreme i sustava. materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima. radiotelekominikacijsku opremu.nn. proizvoda i postupaka. b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka. f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. j) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2144.7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja 2144.32.21. d) lociranje i otklanjanje kvarova. g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. Ti poslovi obično uključuju: a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne. proizvoda i procesa te savjetuju o njima.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike http://www.22.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente 2144.61.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2143.

7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2144.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2144. telekomunikacija i automatike 2144.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE 2144.22.nn.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2144.62.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2144.23. telekomunikacija i automatike 2144.51.8.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2144.44.61.22.7 VODITELJ IRE RADIONICA 2144.43.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2144.46.11.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2144.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2144.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2144.7 diplomirani inženjer elektronike DODATAK: 2144.71.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 119 of 823 2144.9 samostalni istraživač elektronike.htm 18.41.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2144.42.45.22.36.22.34.32.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.6.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2144.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2144.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata 2144.19.8 istraživač elektronike.2008 .7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA http://www.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2144.35.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2144.32.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.

32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2144. ventilaciju. te svih vrsta posuda pod pritiskom. instrumenata. b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja.19. rudarstvo.8. konstruiraju i vode proizvodnju strojeva. i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica. proizvoda i procesa. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja.7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2145. e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte. d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata.32.6. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i konstruiranje strojeva. f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje. projektora. http://www. strojarske opreme.htm 18. graditeljstvo. strojarskih postrojenja i vozila. te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem. g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom. zrakoplova i raznih industrijskih vozila.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 120 of 823 2144. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila. c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila.nn.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 2144. kao i njihove neelektrične opreme i uređaja.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144. pristroja i alata za industriju. računala.71. dizala i eskalatora. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju. klimatizaciju i hlađenje.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2144. kamera i njima sličnih proizvoda. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja. kranova.33. vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem. j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta.2008 . proizvoda i procesa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32. alata.32. poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene. Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2144. naprava.

7 projektant konstruktor dizalica 2145.htm 18. o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja. pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja. m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja 2145.01.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te nadzor u toku njihove upotrebe.05.12.19.7 projektant konstruktor cestovnih vozila 2145.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva 2145.15.03.7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva 2145.13.11. U toj su skupini zanimanja: 2145.14. r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja.7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama 2145. q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima.16.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom 2145.02.7 strojarski projektant postrojenja 2145.7 projektant konstruktor alatnih strojeva 2145.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 121 of 823 k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala.04. s) izradu znanstvenih radova.nn. l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda.6.7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija 2145.7 projektant konstruktor turbina http://www.06.8. u) nadgled ostalih suradnika. p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.17. t) srodne poslove.7 projektant konstruktor pružnih vozila 2145. n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda. proizvoda i postupaka. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.2008 .

63.43.19.7 strojarski konstruktor procesne opreme 2145.19.54.30.8.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica 2145.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva 2145.7 strojarski projektant tehnologije montaže 2145.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.41.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26.7 projektant konstruktor preciznih instrumenata 2145.7 projektant tehnologije obrade deformacijom 2145.2008 .23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 122 of 823 2145.7 strojarski projektant konstruktor 2145.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora 2145.56.htm 18.7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa 2145.18.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.24.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija 2145.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje 2145.65.64.7 projektant tehnologije gradnje plovila 2145.7 projektant strojarske tehnologije 2145.nn.6.7 strojarski projektant male automatizacije 2145.7 projektant konstruktor plovila 2145.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2145.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme 2145.21.7 projektant tehnologije zavarivanja 2145.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom 2145.7 strojarski konstruktor kućanskih aparata 2145.55.61.62.29.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport 2145.42.53.7 projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva 2145.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja 2145.51.57.27.7 projektant konstruktor brodskih motora 2145.25.22.52.28.

57.73.7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA 2145.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA 2145.91.81.66.nn.71.67.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva 2145.htm 18.7 diplomirani brodograđevni inženjer DODATAK: 2145.65.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA 2145.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.82.65.2008 .84.74.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 123 of 823 2145.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme 2145.70.67.8 istraživač brodogradnje 2145.7 KONTROLOR VAGONA http://www.67.53.41.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA 2145.64.9 samostalni istraživač brodogradnje 2145.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.83.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.41.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2145.68.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE 2145.92.67.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila 2145.19.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova 2145.69.8 istraživač strojarstva 2145.6.9 samostalni istraživač strojarstva 2145.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme 2145.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.72.53.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.

poljoprivrednih kemikalija. lijekova.69. b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa. kozmetičkih proizvoda. prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju. ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama. farmaceutskih.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA 2145. c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama. organiziranje i vođenje održavanja opreme. razvijaju i vode komercijalne kemijske.92. http://www. poput prerade sirove nafte.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 124 of 823 2145. f) planiranje.74.2008 .7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM 2145. razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih. farmaceutske. proizvoda i procesa.69. sredstava za pranje i čišćenje.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA 2145.69. e) pronalaženje.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 2146. hrane.7 VODITELJ ZIM RADIONICA 2145. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145.7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA 2145. biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.6.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU 2145.69. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. planiraju.19. d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada.7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA 2145.69.91. održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.69.69. pića.nn.htm 18.69.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 STROJARSKI SAVJETNIK 2145.69. proizvodnje naftnih derivata. planiranje. polimera.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda.

7 diplomirani tehnolog celuloze 2146.52. k) nadgled ostalih suradnika.42.21.12.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2146.41.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2146. U toj skupini su zanimanja: 2146.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.44. i) izradu znanstvenih radova.19.51.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 125 of 823 g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146. j) srodne poslove.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2146.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.7 projektant kemijske tehnologije 2146.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.47.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije http://www.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146. proizvoda i procesa i savjetovanje o njima.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2146.7 projektant naftne tehnologije 2146.27.11.43.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2146.45.htm 18.26.25.24.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.32.13.8 istraživač kemijske tehnologije 2146.2008 .7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2146.22.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2146.6.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2146.31.23.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2146.46.8.

7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146. škroba i derivata 2146.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.73.82.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2146.8.21.74.13.21. povrća i bezalkoholnih pića 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2146. alkohola.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2146.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA http://www.72.61.9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije 2146.62.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2146.nn.6.htm 18.59.2008 .21.19.7 diplomirani tehnolog prerade voća.68.64.21.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.66.67.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2146.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.8 istraživač prehrambene tehnologije 2146.71.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 126 of 823 2146.65.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.63.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.7 diplomirani inženjer biotehnologije DODATAK: 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2146.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.81. octa 2146.91.25.11.75.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.92.

8.81. razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2146. postrojenja. njihovih sustava.91.59. projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova. http://www.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2146. plin i vodu na kopnu i u podmorju.2008 .7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU 2146.82. prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja.htm 18.nn.63.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 127 of 823 2146. d) planiranje. keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi. savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu.26.59.25.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146. plin i vodu na kopnu i u podmorju. b) planiranje.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2146. projektiraju. proizvoda i procesa i savjetuju o njima. te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 2146.19.7 KOZMETOLOG 2146.59.7 NUTRICIONIST 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2146.27. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina. nafte.91.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU 2146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. projektiranje i nadziranje izrade.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2146.25. uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine. opremanja i ispitivanja bušotina za naftu. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja.44.

7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2147. skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu.7 projektant bušotina za naftu i plin 2147.22.6.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2147.24.nn. projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.2008 .26.11.28.13. h) vođenje istraživanja.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 128 of 823 e) planiranje. njihovo skupljanje. unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka. f) planiranje.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.htm 18. oplemenjivanje i otpremu. razvijanje novih legura.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147. posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije. k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka.23. osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći. l) izradu znanstvenih radova. savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura. bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2147.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2147.27. U toj su skupini zanimanja: 2147.19.8. i) ispitivanje svojstava kovina i legura. posebno geolozima i geofizičarima. j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2147.25.12. proizvoda i postupaka. projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina. m) srodne poslove n) nadgled ostalih suradnika.

19.8 istraživač metalurg 2147.7 metalurški projektant 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE http://www.72.66.71.64.8 istraživač rudarstva 2147.9 samostalni istraživač metalurg 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2147.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 129 of 823 2147.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2147.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.7 diplomirani inženjer metalurgije DODATAK: 2147.31.61.63.64.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2147.29.9 samostalni istraživač rudarstva 2147.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.htm 18.67.81.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2147.6.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2147.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2147.65.62.62.61.41.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.52.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.2008 .7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2147.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2147.51.32.63.42.12.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.64.30.8.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.11.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2147.7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI 2147.

19.nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju.6. izradu elaborata za unos u službene evidencije. c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja. odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS).7 diplomirani pomorski kartograf 2148. f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje. projektiranje i pružanje usluga u području geodezije. instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije. l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave.14.7 diplomirani geodet hidrograf 2148. istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.2008 . b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora. zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu. na teren prema projektnoj dokumentaciji. obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija.htm 18.7 diplomirani geodet topograf http://www.7 diplomirani kartograf 2148. h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine.13. u položajnom i visinskom smislu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 130 of 823 2148. m) izradu znanstvenih radova. e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta. j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata.11. projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu. prijenos (iskolčenje) projekata. k) projektiranje hidrotehničkih objekata. regulaciju vodotoka. U toj su skupini zanimanja: 2148. g) geodetsko snimanje podzemnih objekata. i) savjetovanje.8. d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS). o) nadgled ostalih suradnika. n) srodne poslove.

12.42.8.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA 2148.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava 2148.7 PROJEKTANT ZA BUJICE 2148.31.15.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA 2148.6.15.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA 2148.51.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA http://www.41.7 diplomirani geodetski projektant 2148.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 131 of 823 2148.7 diplomirani inženjer geodezije DODATAK: 2148.15.51.11.nn.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU 2148.51.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA 2148.16.7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.2008 .11.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.51.12.7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.15.21.11.9 samostalni istraživač geodet 2148.21.51.8 istraživač geodet 2148.21.19.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU 2148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.21.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA 2148.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.16.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.21.7 diplomirani rudarski mjernik 2148.7 diplomirani fotogrametar 2148.htm 18.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.

Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.8.7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA 2148. d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE 2148.19. savjetuju o njima.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 2148.51.nn. c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka.7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA 2148.7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.7 SURADNIK ZA GEODEZIJU 2148. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 132 of 823 2148.51.6. zaštitu imovine i okoliša. Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje. b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje. te nadzor u toku realizacije.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA 2148.51.51. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci).51. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214.51.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE 2148.2008 .7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148. e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.N.51. http://www. vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna.51. f) izradu znanstvenih radova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2148. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi. imovine i okoliša.51.51.51.51.7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE 2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE 2149.htm 18. te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA 2148.

12.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2149.7 voditelj zaštitarske službe 2149.11.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2149.33.23.41.7 glavni planer izgradnje 2149.2008 . U toj su skupini zanimanja: 2149.7 glavni planer pripreme rada 2149.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.43.48.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.51.45.8 istraživač tekstilne tehnologije 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.7 diplomirani inženjer kožarstva 2149.42.32.8.6.7 analitičar studija rada i vremena 2149.15.21.31.49.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2149.7 diplomirani inženjer obućarstva 2149.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 133 of 823 h) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2149.46.7 glavni planer proizvodnje 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2149.7 diplomirani logističar 2149.44.22.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2149.34.7 glavni planer održavanja 2149.13.16.17.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2149.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije http://www.htm 18.nn.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2149.47.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2149.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije 2149.19.

41. VAPNO.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2149.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU 2149.8.6. GIPS 2149.41.43.63.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije DODATAK: 2149.41.23.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT.61.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2149.7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU http://www.62.43.31.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST 2149.16.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE 2149. OBRADE.21.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 134 of 823 2149.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA 2149.19.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2149.8 istraživač grafičke tehnologije 2149.61.43.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA. ODLAGANJA OTPADA 2149.17.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 2149.7 grafički urednik 2149.31.2008 .htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2149.64.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.51.65.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA 2149.23.43.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.7 diplomirani grafički dizajner 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2149.51.42.23.7 KOSTIMOGRAF 2149.

b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.nn.61.8.11.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.62. Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.htm 18.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU PODVRSTA 215.11. digitalnih diskova. c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti.2008 . videotraka.11. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 2150. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 135 of 823 2149. e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2150. Ti poslovi obično uključuju: a) namještanje kamera za snimanje filmova.12. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE 2149. gramofonskih ploča. d) srodne poslove. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka 2150.7 diplomirani snimatelj slike 2150.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA http://www. audiotraka. televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima.7 diplomirani montažer slike i zvuka DODATAK: 2150. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona.11. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA 2150.7 KAMERMAN 2150.6.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 2150.

teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije.2008 . proučavanje bolesti ljudi. stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline.nn. Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva 2211.6. proširivanje. bakteriologije. molekularne biologije. botanike. Doktori medicine. imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti. uključujući organe. savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike 2212. botanike. biokemije. životinjskog i biljnog svijeta. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Biološki. prehrambenoj i ostaloj industriji. farmaceutskoj. unapređuju i razvijaju spoznaje.12. Poslovi obično uključuju: istraživanje. biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju. fiziologije. Biološki. izradu znanstvenih radova. citologije. lijekova i drugih tvari na njih.8.htm 18. fiziologije. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. genetike. unapređuju i razvijaju spoznaje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. zoologije. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 221. unapređuju i razvijaju spoznaje. genetike. Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline. primjenu preventivnih. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2211. izradu znanstvenih radova. veterinari i srodni stručnjaci PODVRSTA 221. ekologije.19. biologiji mora. kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja. biokemije. posebno u medicini i poljoprivredi. mikrobiologije. lijekova i ostalih tvari na njih. biokemijski i srodni stručnjaci 222. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. mikrobiologije. BIOTEHNIČKI. http://www. životinja i bilja. zoologije. biotehnički. izučavanje i pronalaženje novih tehnologija. zaštiti okoliša. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju. uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi. Diplomirani inženjeri farmakologije. zoologije. primijenjenoj ekologiji. ekologije. biotehnički. savjetovanje o njima. genetičkom inženjerstvu i medicini. šumarstvu. ekologije. biokemije i srodni stručnjaci 2213. agronomije i medicine. primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog. agronomije. BIOLOŠKI. tkiva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 136 of 823 2150. botanike. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. farmakologije. patologije i farmakologije. bakteriologije. molekularne biologije. anatomije.

razvoja. b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka.19.7 diplomirani inženjer genetičar http://www.14. k) srodne poslove. f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju. unapređivanje i razvijanje pojmova. e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211. j) izradu znanstvenih radova. rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama. d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu. razvoja. podrijetla. analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza. i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja. g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo. U toj skupini su zanimanja: 2211.7 diplomirani inženjer molekularni biolog 2211.12. moru i u vodama na kopnu. teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima. njihova podrijetla.13.2008 . kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš. životinja i biljaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. l) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 137 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja.16.7 diplomirani inženjer botaničar 2211.7 diplomirani inženjer zoolog 2211.15.11. razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi. c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka. herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari).nn.6. h) istraživanje bakterija i virusa. genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi.7 diplomirani inženjer ekolog 2211.8.htm 18.

teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije. fiziologije. biokemije.23. strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama. organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova.7 diplomirani inženjer imunolog 2211. biokemije i srodni stručnjaci istražuju.6.8.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE 2211. d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih.20. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. tkiva.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2211.19.19. životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja.7 diplomirani inženjer biolog 2211.7 AKVAKULTURIST 2212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu. posebno u medicini. biofizike.17.18.12.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.31.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2211. patologije i farmakologije. stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima. f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 138 of 823 2211.9 samostalni istraživač biolog DODATAK: 2211.21.22. poljoprivredi i industriji. teorija i metoda u pojedinim područjima.7 MARINSKI EKOLOG 2211.7 diplomirani inženjer parazitolog 2211. http://www.18. b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik.htm 18. životinjskih i biljnih organa.32.8 istraživač biolog 2211. uzroke i razvoj ljudskih.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.24.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri farmakologije.2008 . unapređuju i razvijaju spoznaje.12.nn. unapređivanje i razvijanje pojmova. c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama.

16.6.13.19. i) srodne poslove. h) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani farmakolog 2212. j) nadgled ostalih suradnika.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.16.16. medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima.7 diplomirani toksikolog 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2212.7 diplomirani anatom 2212. U toj skupini su zanimanja: 2212.18.16.13.7 diplomirani biofizičar 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.11.2008 .17.7 diplomirani patolog 2212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 139 of 823 g) unapređivanje industrijske.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2212.7 diplomirani fiziolog 2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.16.21.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.12.7 diplomirani sanitarni inženjer DODATAK: 2212.nn.15.13.16.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG http://www.8.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.14.7 diplomirani biokemičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2212.

U toj su skupini zanimanja: http://www. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja.18.18.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) nadgled ostalih suradnika. voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.htm 18.18. h) izradu znanstvenih radova. unapređuju i razvijaju spoznaje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 140 of 823 2212. c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.18.19. iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.18. e) istraživanje obilježja.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE. i) srodne poslove.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.8.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2213. teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka.nn. f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja.2008 .18.21. b) istraživanje vrtlarskih. d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. SPECIJALIST 2212.

17.8.11.htm 18.41.41.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.42.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 141 of 823 2213.7 GLAVNI TAKSATOR 2213.7 diplomirani tehnolog stočarstva 2213.31.52.2008 .11.9 samostalni istraživač šumarstva DODATAK: 2213.nn.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2213.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA http://www.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI 2213.7 organizator lovstva 2213.17.62.7 agronom vinogradarstva 2213.16.7 agronom ratarstva 2213.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2213.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.9 samostalni istraživač agronom 2213.17.12.7 REVIRNIK 2213.23.7 agronom savjetodavne službe 2213.8 istraživač šumarstva 2213.7 agronom zaštite bilja 2213.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2213.15.7 agronom 2213.51.51.6.61.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.19.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA 2213.7 agronom melioracija 2213.14.13.51.7 diplomirani inženjer šumarstva 2213.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA 2213.12.8 istraživač agronom 2213.7 agronom voćarstva 2213.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.51.

VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju.52. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.51.52. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.52.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 142 of 823 2213. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.nn. izradu znanstvenih radova. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne. b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te http://www. teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA PODVRSTA 222.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213.htm 18.51. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2221.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA 2213. Doktori stomatologije 2223. Doktori medicine 2222.6. DOKTORI MEDICINE. stomatologiji. kontinuiranosti.8. Magistri farmacije 2221. veterinarskoj medicini.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213. kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite.51. DOKTORI MEDICINE Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj. savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja. unapređuju i razvijaju spoznaje.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA 2213. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.52. farmaciji i zaštiti zdravlja.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE 2213.52. Diplomirani veterinari 2224.

d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva. tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba.28. j) srodne poslove.6.14.15.22.7 doktor medicine internist 2221.7 doktor medicine infektolog 2221. g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite.19.29.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 143 of 823 njihovih posljedica.7 doktor medicine psihijatar 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.7 doktor školske medicine 2221.13.htm 18. k) nadgled ostalih suradnika.11.25.27.2008 . h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva. U toj skupini su zanimanja: 2221. i) izradu znanstvenih radova. c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih.26.7 doktor opće medicine 2221. f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave.21.7 doktor medicine dermatolog i venerolog 2221.7 doktor obiteljske medicine 2221.7 doktor medicine rada 2221.7 doktor medicine dermatolog 2221.7 doktor medicine neuropsihijatar 2221.7 doktor medicine 2221.23.12.7 doktor medicine pedijatar http://www.7 doktor medicine neurolog 2221.7 doktor medicine pneumoftizeolog 2221.8.

7 doktor medicine radioterapeut 2221.61.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar 2221.59.7 doktor medicine ortoped 2221.32.nn.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST http://www.2008 .7 doktor medicine otorinolaringolog 2221.7 doktor medicine urolog 2221.38.7 doktor medicine oftalmolog 2221.6.8.7 doktor medicine neurokirurg 2221.55.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog 2221.7 doktor medicine radiolog 2221.37.11.7 doktor medicine klinički farmakolog 2221.39.31.62.7 doktor nuklearne medicine 2221.7 doktor medicine opći kirurg 2221.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg 2221.56.51.34.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 144 of 823 2221.63.71.57.52.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije 2221.58.7 doktor sudske medicine 2221.7 doktor socijalne medicine 2221.7 doktor medicine dječji kirurg 2221.35.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom 2221.60.53.7 doktor medicine transfuziolog 2221.7 doktor medicine patološki anatom 2221.7 doktor medicine epidemiolog DODATAK: 2221.54.7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog 2221.19.33.36.73.7 doktor javnog zdravstva 2221.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog 2221.7 doktor medicine klinički citolog 2221.72.

7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG 2221.21.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR 2221.21. DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.29.29.29.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG http://www.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG 2221.21.21.11.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI 2221.25.21.21.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT 2221.28.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 145 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG 2221.21.6.11.25.nn.28.25.29.29.8.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG 2221.29.htm 18.21.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG 2221.2008 .7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR 2221.29.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG 2221.

31.31.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG 2221.6. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi.37.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG 2221.nn.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.29.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG 2221.39.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG 2221.8.31. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. DOKTORI STOMATOLOGIJE Doktori stomatologije provode mjere prevencije.19.39.37.37.53.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 146 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE 2221.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG 2222.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA 2221. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.73.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG 2221.31.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR 2221.36.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR 2221. PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.36.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED 2221.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR 2221. kontinuiranosti.29.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR 2221.7 OTORINOLARINGOLOG. liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj.htm 18. Bave se znanstvenoistraživačkim radom.31.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG 2221.34.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG 2221. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.53.7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG 2221.39.2008 .53.39. http://www.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG 2221.

11.nn.18.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT 2223.16.htm 18.8.7 doktor stomatologije oralni patolog 2222. g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi. i) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 147 of 823 b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor stomatologije oralni kirurg 2222.7 doktor dječje i preventivne stomatologije 2222. c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi. j) nadgled ostalih suradnika.7 doktor stomatologije parodontolog 2222.2008 .7 doktor stomatologije protetičar 2222. f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva.19.17.6.7 doktor stomatologije DODATAK: 2222.20. http://www. unapređuju i razvijaju spoznaje.20.7 doktor obiteljske stomatologije 2222.7 doktor stomatologije ortodont 2222.12.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont 2222. U toj su skupini zanimanja: 2222.14. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.19.15. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva. h) izradu znanstvenih radova.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog 2222.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST 2222.13. DIPLOMIRANI VETERINARI Diplomirani veterinari provode istraživanja. teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine.20.

izdavanjem i prodajom gotovih lijekova. magistralnih i galenskih pripravaka. kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja. medicinskim proizvodima.nn. f) nadzor kvalitete. j) nadgled ostalih suradnika. c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava. unapređivanje i razvijanje pojmova. teorija i operativnih metoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 148 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. http://www. pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina.12.8. radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja. dijetetskim proizvodima. d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti.22. b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja.htm 18.7 veterinar kućnih ljubimaca 2223. e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja. MAGISTRI FARMACIJE Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom.7 veterinar 2223.2008 .9 samostalni istraživač veterine DODATAK: 2223. g) pomoć u epidemiološkom. c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje.21. U toj su skupini zanimanja: 2223.11.19. pomoćnim sredstvima u liječenju. Bave se znanstveno-istraživačkim radom Ti poslovi uključuju: a) nabavu. h) izradu znanstvenih radova. čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji. b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 2224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dječjom hranom.11.8 istraživač veterine 2223.6. i) srodne poslove.

htm 18. jačina i vrijeme djelovanja.12.13.6.11.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2224.nn.11.12.11.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST 2224. i) srodne poslove.7 magistar farmacije 2224. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost.11.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI VRSTA 23. posebice narkotika.16.19.7 FARMAKOINFORMATIČAR 2224.8.15. U toj su skupini zanimanja: 2224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE 2224.7 magistar farmacije za ljekovito bilje 2224. j) nadgled ostalih suradnika.16.7 KLINIČKI FARMACEUT 2224. e) vođenje registra lijekova. h) izradu znanstvenih radova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 149 of 823 d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja.14.7 magistar farmacije farmaceutski informatičar 2224.15. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim http://www.2008 . f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova.7 magistar farmacije klinički farmaceut 2224.7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova 2224.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT 2224.13.7 magistar farmacije u veleprodaji DODATAK: 2224. g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća.14.7 LJEKARNIK 2224.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 150 of 823 razinama. tečajeva. pišu skripte i knjige. izrađivanje i razvijanje programa. nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima. u osnovnim.8. seminara. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.19.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.6.htm 18. sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva. istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija. Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija. Visokoškolski znanstveno-obrazovni.nn. obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline. obrazovni i drugi stručnjaci 232. drže predavanja. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. umjetničke i stručne programe. općeobrazovnim ili strukovnim školama. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2311. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima 2313. Učitelji djece s razvojnim teškoćama 235. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje PODVRSTA 231. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima 2314. izvođenje programa obrazovanja odraslih. imaju konzultacije i mentori su studentima. izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne. pripremu nastavnih materijala i knjiga. istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 233. nadziranje drugih suradnika. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima http://www. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima 2315. poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika. vode kolegije i seminare.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima. obrazovni i drugi stručnjaci u društvenohumanističkim znanostima 2312. sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti. teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje 234. sudjeluju u određivanju pravila studija. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 231.

j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. teorije i operativne metode te pišu stručne radove. U toj skupini su zanimanja: 2311.12.htm 18. uvođenje i organiziranje novih kolegija. poučavanje.8. m) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.11. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. e) ispite. specijalističkoj. teorija i operativnih metoda za primjenu u društvenohumanističkim područjima.13.9 sveučilišni profesor filozofije http://www. n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe. knjiga i članaka. b) organiziranje i pripremu poučavanja. sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. l) srodne poslove.dodiplomskoj. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.7 predavač filozofije 2311.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji 2311. na različitim razinama .8 sveučilišni asistent filozofije 2311. obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 151 of 823 2316. itd. poslijediplomskoj. seminari i laboratorijski eksperimenti.6. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. h) pisanje skripata. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. mentorstvo.nn. drži ispite i savjetuje.19.

44.31.8 sveučilišni asistent filologije 2311.15.nn.7 predavač arheologije 2311.7 predavač pedagogije 2311.8 sveučilišni asistent sociologije 2311.9 sveučilišni profesor etnologije 2311.23.7 predavač sociologije 2311.9 sveučilišni profesor pedagogije 2311.21.20.8 sveučilišni asistent pedagogije 2311.6.32.9 sveučilišni profesor filologije 2311.9 sveučilišni profesor prava 2311.40.9 sveučilišni profesor povijesti 2311.2008 .24.30.48.19.9 sveučilišni profesor ekonomije http://www.7 predavač etnologije 2311.42.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 152 of 823 2311.7 predavač povijesti 2311.htm 18.7 predavač filologije 2311.16.39.36.8 sveučilišni asistent arheologije 2311.25.9 sveučilišni profesor sociologije 2311.17.8 sveučilišni asistent povijesti 2311.8 sveučilišni asistent prava 2311.8 sveučilišni asistent psihologije 2311.34.47.8 sveučilišni asistent ekonomije 2311.9 sveučilišni profesor arheologije 2311.43.19.35.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.46.26.27.8 sveučilišni asistent etnologije 2311.9 sveučilišni profesor psihologije 2311.7 predavač ekonomije 2311.38.28.7 predavač psihologije 2311.7 predavač prava 2311.

70.84.60.76.54.8 sveučilišni asistent socijalnog rada 2311.7 predavač scenskih umjetnosti 2311.63.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti 2311.82.58.52.78.72.7 predavač socijalnog rada 2311.59.htm 18.7 predavač politologije 2311.9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti 2311.56.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti http://www.64.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent politologije 2311.79.62.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor politologije 2311.67.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti 2311.51.55.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti 2311.8.75.2008 .8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti 2311.7 predavač organizacijskih znanosti 2311.8 sveučilišni asistent defektologije 2311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 153 of 823 2311.7 predavač informacijskih znanosti 2311.7 predavač glazbenih umjetnosti 2311.68.9 sveučilišni profesor defektologije 2311.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti 2311.66.7 predavač defektologije 2311.7 predavač likovnih umjetnosti 2311.71.nn.50.9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač primijenjenih umjetnosti 2311.19.74.80.6.9 sveučilišni profesor socijalnog rada 2311.83.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti 2311.

e) ispite.9 sveučilišni profesor kineziologije 2311.96. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.19. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. seminari i laboratorijski eksperimenti. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. knjiga i članaka.7 predavač kriminalistike 2311. itd.8 sveučilišni asistent kriminalistike 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA 2312.htm 18.87. poučavanje.95. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.94. h) pisanje skripata.98.8.90.92. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. poslijediplomskoj.7 predavač društveno-humanističkih znanosti 2311. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.8 sveučilišni asistent kineziologije 2311.91.88. b) organiziranje i pripremu poučavanja.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti 2311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 154 of 823 2311.98.9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti 2311. na različitim razinama .7 predavač kineziologije 2311.9 sveučilišni profesor kriminalistike 2311. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.86.6. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. specijalističkoj. uvođenje i organiziranje novih kolegija.7 lektor stranog jezika DODATAK: 2311.dodiplomskoj.nn. http://www. mentorstvo.2008 .

23.2008 . U toj skupini su zanimanja: 2312.8 sveučilišni asistent geofizike 2312. m) nadgled ostalih suradnika.36.8.8 sveučilišni asistent kemije 2312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.9 sveučilišni profesor fizike 2312.34.7 predavač kemije 2312.26.14.7 predavač fizike 2312.9 sveučilišni profesor mehanike 2312.8 sveučilišni asistent astronomije 2312.11. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.9 sveučilišni profesor biologije http://www.7 predavač mehanike 2312.7 predavač astronomije 2312.21.25.17.7 predavač matematike 2312.15.37.24.8 sveučilišni asistent fizike 2312.9 sveučilišni profesor astronomije 2312.htm 18.9 sveučilišni profesor geofizike 2312.8 sveučilišni asistent mehanike 2312.8 sveučilišni asistent matematike 2312.7 predavač biologije 2312.9 sveučilišni profesor matematike 2312.33.22.35.8 sveučilišni asistent biologije 2312.13.32.16.9 sveučilišni profesor kemije 2312.12.27.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 155 of 823 i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.6.7 predavač geofizike 2312. l) srodne poslove.19.

obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. mentorstvo.40.39.30.28. teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima.6. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. na različitim razinama .18.7 predavač prirodnih znanosti 2312. e) ispite.38. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. http://www. poučavanje. poslijediplomskoj.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti 2312. c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.7 predavač geografije 2312. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti 2313. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.2008 . itd. knjiga i članaka.htm 18. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.nn.9 sveučilišni profesor geografije 2312.9 sveučilišni profesor geologije 2312.29.19.dodiplomskoj. uvođenje i organiziranje novih kolegija.8 sveučilišni asistent geografije 2312.8.7 predavač geologije 2312. seminari i laboratorijski eksperimenti. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.19. h) pisanje skripata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 156 of 823 2312.8 sveučilišni asistent geologije 2312.20. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. specijalističkoj. b) organiziranje i pripremu poučavanja.

dodiplomskoj.9 sveučilišni profesor veterine 2313.15.7 predavač veterine 2313.11. na različitim razinama . U ovoj skupini su zanimanja: 2313. mentorstvo. http://www.7 predavač medicine 2313.34.8 sveučilišni asistent medicine 2313.7 predavač farmacije 2313.32.14.9 sveučilišni profesor medicine 2313.8 sveučilišni asistent stomatologije 2313.nn.24. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. b) organiziranje i pripremu poučavanja.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije 2314.htm 18. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. itd.31.19.12.21. specijalističkoj.35. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.33. poučavanje.9 sveučilišni profesor stomatologije 2313.7 predavač medicinske biokemije 2313.6.8 sveučilišni asistent veterine 2313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uvođenje i organiziranje novih kolegija.8. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.7 predavač stomatologije 2313. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.9 sveučilišni profesor farmacije 2313.13.2008 .22.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije 2313. seminari i laboratorijski eksperimenti.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 157 of 823 l) srodne poslove. poslijediplomskoj.8 sveučilišni asistent farmacije 2313. m) nadgled ostalih suradnika. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.23.

15.8 sveučilišni asistent elektrotehnike http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 158 of 823 c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.23. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.8 sveučilišni asistent strojarstva 2314. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.8 sveučilišni asistent metalurgije 2314.6.17.21. h) pisanje skripata.9 sveučilišni profesor metalurgije 2314.19.24.9 sveučilišni profesor strojarstva 2314. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.11.12.26.9 sveučilišni profesor brodogradnje 2314.25.13. l) srodne poslove. knjiga i članaka.7 predavač elektrotehnike 2314.16.20. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.7 predavač rudarstva 2314. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 sveučilišni profesor rudarstva 2314. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.8. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.8 sveučilišni asistent brodogradnje 2314. e) ispite.19.7 predavač brodogradnje 2314.7 predavač metalurgije 2314.htm 18.8 sveučilišni asistent rudarstva 2314. m) nadgled ostalih suradnika.7 predavač strojarstva 2314. U toj skupini su zanimanja: 2314.27.2008 .

51.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije 2314.8.7 predavač zaštite na radu 2314.43.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.6.htm 18.31.46.7 predavač arhitekture i urbanizma 2314.8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent građevinarstva 2314.35.53.9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije 2314.19.7 predavač građevinarstva 2314.34.40.42.9 sveučilišni profesor elektrotehnike 2314.54.8 sveučilišni asistent geodezije 2314.59.9 sveučilišni profesor građevinarstva 2314.45.47.8 sveučilišni asistent računalstva 2314.36.7 predavač računalstva 2314.32.38.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor prometa 2314.7 predavač tekstilne tehnologije 2314.7 predavač prometa 2314.57.39.62.7 predavač geodezije 2314.9 sveučilišni profesor računalstva 2314.55.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor geodezije 2314.49.41.9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije 2314.61.50.30.2008 .58.8 sveučilišni asistent zaštite na radu http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 159 of 823 2314.28.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma 2314.8 sveučilišni asistent prometa 2314.nn.7 predavač grafičke tehnologije 2314.

70. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. m) nadgled ostalih suradnika.66.nn.dodiplomskoj.8.9 sveučilišni profesor dizajna 2314. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. mentorstvo.8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. poučavanje. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. uvođenje i organiziranje novih kolegija. http://www. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.htm 18. e) ispite.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti 2315. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. na različitim razinama .67. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.69. knjiga i članaka.63. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. itd. b) organiziranje i pripremu poučavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 160 of 823 2314.7 predavač dizajna 2314.2008 .71.19.9 sveučilišni profesor zaštite na radu 2314. specijalističkoj.65.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti 2314.8 sveučilišni asistent dizajna 2314. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. h) pisanje skripata. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.6. poslijediplomskoj. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. l) srodne poslove. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata.

8.24.31.7 predavač tehnologije drva 2315.7 predavač šumarstva 2315.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315. uvođenje i organiziranje novih kolegija.9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma 2315.35.7 predavač agronomije 2315.19.23.33. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.6.12.26. itd. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. poučavanje.11.htm 18.13.21.14.8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.25.8 sveučilišni asistent agronomije 2315.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. seminari i vježbe. http://www.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 161 of 823 U toj skupini su zanimanja: 2315.9 sveučilišni profesor tehnologije drva 2315. c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata.7 predavač ugostiteljstva i turizma 2315.2008 . obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. na različitim razinama .7 predavač biotehničkih znanosti 2315. poslijediplomskoj. b) organiziranje i pripremu poučavanja.8 sveučilišni asistent šumarstva 2315. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove.32. mentorstvo. specijalističkoj.8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti 2315.9 sveučilišni profesor šumarstva 2315.9 sveučilišni profesor agronomije 2315.15.9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti 2316.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma 2315.8 sveučilišni asistent tehnologije drva 2315.34.22.dodiplomskoj.16.nn.

8 sveučilišni asistent teologije 2316.21.9 sveučilišni profesor teologije PODVRSTA 232.7 predavač teologije 2316. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. poučavaju u jednom ili više predmeta. Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama 2322. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2321.nn.htm 18. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.19.6. l) srodne poslove. izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama 2323. h) pisanje skripata. e) ispite. m) nadgled ostalih suradnika. sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 162 of 823 d) nadziranje praktičnog rada studenata. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama 2324.31. g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. Diplomirani vjeroučitelji http://www.8. knjiga i članaka. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama 2325. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama 2326.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj skupini su zanimanja: 2316. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojnoobrazovne programe. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.2008 .11.

k) druge srodne poslove. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.7 profesor engleskoga jezika 2321. planiranim aktivnostima učenika. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.2008 . vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. duševno i duhovno biće.13. obavljaju razredničke poslove. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. U toj su skupini zanimanja: 2321. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.14. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. sadržajem. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.8.12. l) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 163 of 823 2321. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Poučavaju. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama. pisanju udžbenika i drugo. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. vrednuju učenička postignuća. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.6.htm 18.. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.19. vode izvannastavne aktivnosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) održavanje sata razrednika. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.. b) pripremu za poučavanje. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 profesor njemačkoga jezika 2321.7 profesor hrvatskoga jezika 2321.7 profesor francuskoga jezika http://www. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.nn. strukturom.11.

31.htm 18.34.7 profesor glazbenih predmeta http://www.20.37.6.38.35.8.28.7 profesor srpskoga jezika 2321.15.7 profesor češkoga jezika 2321.7 profesor pedagogije 2321.19.7 profesor španjolskoga jezika 2321.7 profesor latinskoga jezika 2321.7 profesor ruskoga jezika 2321.23.7 profesor psihologije 2321.7 profesor povijesti 2321.7 profesor sociologije 2321.32.7 profesor mađarskoga jezika 2321.27.7 profesor trgovinskih predmeta 2321.18.7 profesor slovačkoga jezika 2321.7 profesor filozofije 2321.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor kulturoloških predmeta 2321.7 profesor birotehničkih predmeta 2321.25.39.21.40.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 164 of 823 2321.17.7 profesor talijanskoga jezika 2321.7 profesor grčkoga jezika 2321.7 profesor ekonomskih predmeta 2321.7 profesor pravnih predmeta 2321.26.2008 .16.7 profesor stranoga jezika 2321.7 profesor rusinskoga jezika 2321.7 profesor slovenskoga jezika 2321.7 profesor albanskoga jezika 2321.7 profesor poljskoga jezika 2321.29.nn.24.33.22.7 profesor logike 2321.36.7 profesor romskoga jezika 2321.19.42.

izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. pisanju udžbenika i drugo. obavljaju razredničke poslove. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.29.29.7 BALETNI PEDAGOG 2321.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA 2321.29.htm 18.7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture DODATAK: 2321.44. vode izvannastavne aktivnosti.19. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.46.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 165 of 823 2321.nn.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA 2321.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.43. strukturom.7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA 2321.29.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA 2321. http://www.7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE 2321.7 profesor scenskih predmeta 2321. vrednuju učenička postignuća. sadržajem. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. Poučavaju. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.2008 .7 profesor baleta i plesa 2321.41.29.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA 2321. b) pripremu za poučavanje.7 profesor likovnih predmeta 2321.46.29. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.41.29.8.45.6.45.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA 2321.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA 2321.38.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE 2322.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA 2321.29.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE 2321. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA 2321.

7 profesor geologije 2322.6. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.. U toj su skupini zanimanja: 2322.18. l) nadgled ostalih suradnika.. Poučavaju.8.7 profesor kemije 2322. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.14.17. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.7 profesor matematike 2322.7 profesor biologije 2322.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 166 of 823 planiranim aktivnostima učenika.20.19. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.7 profesor informatike 2322. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. k) druge srodne poslove. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.11. i) održavanje sata razrednika.htm 18. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.2008 . f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor geografije 2323.12.13. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.nn. http://www. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. pisanju udžbenika i drugo.7 profesor geofizike 2322.7 profesor mehanike 2322.7 profesor fizike 2322. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.15.19.16. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 profesor astronomije 2322. duševno i duhovno biće. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.

b) pripremu za poučavanje. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. k) druge srodne poslove. planiranim aktivnostima učenika.7 profesor farmaceutskih predmeta 2323.14.13. l) nadgled ostalih suradnika.7 profesor veterinarskih predmeta 2323. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta 2324. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. duševno i duhovno biće.2008 . pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. vode izvannastavne aktivnosti.19.16. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. obavljaju razredničke poslove.17. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju..1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 167 of 823 vrednuju učenička postignuća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA http://www. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.. strukturom.8.7 profesor fizioterapije 2323.7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti 2323. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.11.6. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.nn.7 profesor stomatoloških predmeta 2323. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. i) održavanje sata razrednika. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.htm 18. sadržajem.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti 2323. U toj su skupini zanimanja: 2323.12.

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.7 profesor ratarstva i povrtlarstva 2324.15.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti 2324. duševno i duhovno biće. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.19.6. vrednuju učenička postignuća.17. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. U toj su skupini zanimanja: 2324. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. i) održavanje sata razrednika. obavljaju razredničke poslove.8.16. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 168 of 823 Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.2008 . strukturom. k) druge srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.7 profesor prerade mlijeka 2324. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.htm 18.nn.12. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Poučavaju.7 profesor voćarstva i vinogradarstva 2324. pisanju udžbenika i drugo. planiranim aktivnostima učenika. sadržajem.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.11.7 profesor prerade mesa http://www. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.14. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 profesor proizvodnje šećera i škroba 2324. l) nadgled ostalih suradnika. vode izvannastavne aktivnosti.7 profesor stočarstva 2324.. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. b) pripremu za poučavanje..

.7 profesor konditorstva 2324.24. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.23. vrednuju učenička postignuća. i) održavanje sata razrednika. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. b) pripremu za poučavanje.nn.7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića 2324. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. obavljaju razredničke poslove.8. Poučavaju. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.2008 .22. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.18. pisanju udžbenika i drugo.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor šumarstva 2325.htm 18.7 profesor mlinarstva i pekarstva 2324. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.21. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.7 profesor prerade voća i povrća 2324. strukturom. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor ugostiteljstva i turizma 2324. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 profesor prerade duhana 2324.20. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. planiranim aktivnostima učenika. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. l) nadgled ostalih suradnika.19. http://www. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. vode izvannastavne aktivnosti.6. k) druge srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 169 of 823 2324.19. duševno i duhovno biće. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. sadržajem. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.

28.17.2008 .7 profesor elektrotehnike 2325.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 170 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2325.19.13.16.7 profesor pomorskog prometa http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije 2325.7 profesor željezničkog prometa 2325.35.7 profesor tekstilne tehnologije 2325.33.7 profesor metalurgije 2325.7 profesor kemijske tehnologije 2325.7 profesor arhitekture 2325.7 profesor računalstva 2325.34.20.7 profesor gumarske tehnologije 2325.7 profesor konfekcijske tehnologije 2325.htm 18.7 profesor cestovnog prometa 2325.37.7 profesor građevinarstva 2325.32.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije 2325.7 profesor staklarske tehnologije 2325.7 profesor restauracije i gradnje glazbala 2325.6.36.22.7 profesor strojarske energetike 2325.7 profesor zrakoplovnog prometa 2325.29.12.23.7 profesor keramičarske tehnologije 2325.26.11.27.21.38.8.7 profesor tehnologije papira 2325.14.30.24.7 profesor strojarstva 2325.7 profesor tehnologije drva 2325.nn.7 profesor plastičarske tehnologije 2325.15.7 profesor brodogradnje 2325.7 profesor rudarstva 2325.31.25.7 profesor geodezije 2325.

7 profesor melioracije 2325. vođenje izvannastavnih i http://www. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.43. strukturom. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju. duševno i duhovno biće.7 profesor zaštite na radu 2325. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.45.6.7 profesor praktične nastave DODATAK: 2325.7 profesor protupožarne zaštite 2325. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. k) ostale srodne poslove. j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr.2008 . b) pripremu za poučavanje. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 171 of 823 2325. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.19. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.7 profesor poljoprivredne mehanizacije 2325.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.7 profesor unutrašnjeg prometa 2325. sadržajem.40.39. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.44.42. nego i društveno. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.41. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.7 PROFESOR ELEKTRONIKE 2326.17.46.7 profesor pt prometa 2325.nn. Poučavaju. i) odgojni rad s učenicima.. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. planiranim aktivnostima učenika. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 profesor riječnog prometa 2325.8. vrednuju učenička postignuća.

http://www.2008 . Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2331. strukturom. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole. Poučavaju. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.11. već društveno. duševno i duhovno biće. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 172 of 823 izvanškolskih aktivnosti. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. pisanju udžbenika i drugom. Poučavaju.11. vode izvannastavne aktivnosti. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.11. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. vrednuju učenička postignuća. obavljaju razredničke poslove. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. vrednuju uspješnost poučavanja. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.19.6.7 diplomirani vjeroučitelj DODATAK: 2326. obavljaju druge odgojno obrazovne poslove.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE 2326. obavljaju razredničke poslove. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. pisanju udžbenika i drugom. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. planiranim aktivnostima učenika. Učitelji predškolske djece 2331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.7 DIPLOMIRANI KATEHETA PODVRSTA 233. vode izvannastavne aktivnosti. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. sadržajem. b) pripremu za poučavanje. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. Učitelji u osnovnim školama 2332. vrednuju postignuća djece.nn. U toj su skupini zanimanja: 2326.

15.7 učitelj engleskoga jezika 2331.19.18.8.16.20. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.26.7 razredni učitelj 2331.25. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 učitelj češkoga jezika 2331.13.7 učitelj francuskoga jezika 2331.7 učitelj hrvatskoga jezika 2331.7 učitelj njemačkoga jezika 2331.7 učitelj stranoga jezika http://www. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.11.7 učitelj mađarskoga jezika 2331.12.7 učitelj ruskoga jezika 2331.19.21.7 učitelj rusinskoga jezika 2331.htm 18.7 učitelj talijanskoga jezika 2331.7 učitelj slovenskoga jezika 2331.23. i) održavanje sata razrednika. l) nadgled drugih suradnika. organiziranje ekskurzija i izleta.01.14.22.nn. U toj su skupini zanimanja: 2331.17.7 učitelj grčkoga jezika 2331.2008 .6.7 učitelj latinskoga jezika 2331. odgojni i savjetodavni rad s učenicima..1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 173 of 823 f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj slovačkoga jezika 2331.27. k) druge srodne poslove.7 učitelj romskoga jezika 2331.24.7 učitelj srpskoga jezika 2331.7 učitelj albanskoga jezika 2331. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.

7 učitelj povijesti 2331.51.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA 2331.55.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 174 of 823 2331.31.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA 2331.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA 2331.19.44.27.27.8.41.7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA 2331. duševnih i društvenih vještina djeteta.32.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA 2332. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.27.52.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA 2331. Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. Ti poslovi obuhvaćaju: http://www.7 učitelj matematike 2331.7 učitelj zemljopisa 2331.27.7 učitelj fizike 2331.53.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA 2331.27.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 2331. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj kemije 2331.7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA 2331. tjelesnih.7 učitelj informatike 2331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.43.7 učitelj biologije DODATAK: 2331.nn.27.6.42.7 učitelj tehničke kulture 2331.2008 .27.27.27.54.htm 18.7 učitelj glazbene kulture 2331.27.7 učitelj likovne kulture 2331.

d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini.8. b) osiguravanje uvjeta za njegu. duševnih i društvenih vještina djeteta. Mogu nadgledati druge suradnike. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 175 of 823 a) planiranje. igrom i snom. c) njegu djece. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. Poučavaju jedan ili više predmeta.2008 . odgoj. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju.. igre uloga. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama http://www. prihvaćenosti. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci.11. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča.nn. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. obrazovanje i zaštitu djece. pjevanje. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.7 učitelj predškolske djece PODVRSTA 234.htm 18. l) srodne poslove. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.6. zadovoljstva. e) razvoj osjećaja sigurnosti. a) j) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2332. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. spontane razgovore i dr.

poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne.htm 18. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. individualni rad s učenikom sa sindromom MCD. grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju.6.19. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. smanjenih intelektualnih sposobnosti. suradnju sa stručnim timom (psiholog.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 176 of 823 2340. k) srodne poslove. prilagodbu udžbenika. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. maketa i planova. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika. normaliziranje govornog ritma i tempa. dijagrama. oštećenog sluha. bilježnica. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju. l) nadgled ostalih suradnika. oštećenog vida. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.nn. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. crteža. s poremećajem disleksije i disgrafije. izradu reljefnih shema. http://www.8. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak.2008 . pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. praćenje napredovanja. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. oštećenog govora. upoznavanje s psihosomatskim. Ti poslovi uključuju: a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja. j) vođenje propisane evidencije i administracije.

16.nn.7 LOGOPED 2340.7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 2340.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha 2340.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE 2340. unapređuju metode poučavanja.14.8.htm 18.2008 .13.7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE 2340.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA 2340.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 177 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju DODATAK: 2340. promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka. http://www. nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojnoobrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja. Školski nadzornici 2359.13. istraživanja metodike poučavanja. Stručnjaci za obrazovanje d.16.15.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba 2340. Stručnjaci za obrazovne metode 2352.12. pripremu izvješća.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama 2340.7 učitelj osoba s oštećenjem vida 2340.19. nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno.15.obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno.16. nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima.n.11.6.11.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA 2340. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2351.7 PROFESOR DEFEKTOLOG 2340.7 učitelj mentalno retardiranih osoba 2340. Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa.12.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE PODVRSTA 235. razvijaju. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci za obrazovanje istražuju.13. postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.

13. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa. istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja.6.7 specijalist za obrazovne tehnologije DODATAK: 2351. Ti poslovi uključuju: a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa.8.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 178 of 823 2351. ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja.htm 18.7 PROFESOR SAVJETNIK 2352. ŠKOLSKI NADZORNICI Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno. metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE Stručnjaci za obrazovne metode.11.7 UČITELJ MENTOR 2351. b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima.7 PROFESOR MENTOR 2351. metodama. d) pripremu stručnih materijala i izvješća.11.2008 . odnosno metode poučavanja.11. http://www.11. U toj su skupini zanimanja: 2351. c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima.7 UČITELJ SAVJETNIK 2351. f) nadgled ostalih suradnika.7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa 2351. didaktičkom materijalu i sl. metoda poučavanja. odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.11.nn.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima 2351.12.

programiranje. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje.12.8. ponašanju. teškoće u učenju i drugo.7 odgojitelj u učeničkom domu http://www. g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije. d) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada. i) nadgled ostalih suradnika. b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole. e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru. ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 179 of 823 b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja. Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235.7 školski defektolog 2359.6.htm 18.2008 . e) nadgled ostalih suradnika.7 andragog 2359.11.7 školski pedagog 2359. pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav.19.7 školski nadzornik 2359. f) planiranje.14. Ti poslovi uključuju: a) izradu godišnjeg programa rada. odgojiteljske poslove u učeničkim domovima. c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa. poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole. U toj su skupini zanimanja: 2352.11.N. U toj su skupini zanimanja: 2359.13. d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima. odgajaju i obrazuju odrasle. h) srodne poslove. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi. pisanju. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.nn.

teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju. religijskih i ostalih spoznaja.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2359. povijest. Stručnjaci državne uprave PODVRSTA 241.2008 . ekonomiju. religiju. Umjetnici i srodni stručnjaci 246.12. unapređuju i razvijaju spoznaje. planiranje. sustava i organizacija.12. stvaranje i izvođenje umjetničkih djela. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju.19. Vjerski stručnjaci 247.9 samostalni istraživač odgojnih znanosti DODATAK: 2359. Arhivisti.6. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci 242. teorija. POSLOVNI.7 UČITELJ REHABILITATOR VRSTA 24. društvenih. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. produbljivanje.21. diplomirani knjižnjičari.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 180 of 823 2359. sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu. ekonomskih pravnih. jezik. Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja. pravo. savjetovanje i obavljanje računovodstvenih http://www.htm 18. primjenu zakona. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 241.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SPECIJALNI UČITELJ 2359. primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Poslovni.8 istraživač odgojnih znanosti 2359. savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja.22. političkih. informacijski i srodni stručnjaci 244.nn. Ti poslovi obično uključuju: proučavanje. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju. Pravni stručnjaci 243. politiku. iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima. psihologiju. razvoja jezika te filozofskih. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti 245. izradu znanstvenih radova.8. obrazovnih.11.

19. poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2411. h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost.11.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova http://www. savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa. primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke. obavještavanje javnosti. i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija. Računovodstveni stručnjaci 2412. Stručnjaci u poslovanju d. f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva. l) nadgled ostalih suradnika. obavljanje poslova kao što je marketing. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika. e) pripremu financijskih izvještaja. savjetuju o računovodstvenim pitanjima. stečaj i slučajevi sumnje u prevare. k) srodne poslove. Kadrovski stručnjaci 2419. kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja. izrađuju financijska izvješća. pripremu poreznih prijava.htm 18. dioničara. U toj su skupini zanimanja: 2411. b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva. savjetovanje o principima ekonomije kućanstva.8. pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja. 2411.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 181 of 823 poslova. te zakonom propisanih tijela. j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.n. g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima. dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela. reklamiranje.6.

7 procjenitelj boniteta DODATAK: 2411.7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA 2411.14.2008 .22.22.13.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE 2411.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 182 of 823 2411.htm 18.13.7 rukovoditelj financijskih poslova 2411.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.14.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR 2411.6.22.7 ovlašteni revizor 2411.7 rukovoditelj računovodstva i financija 2411.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2411.31.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA 2411.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE 2411.7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE 2411.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE 2411.14.8.13.7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA 2411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 interni revizor 2411.14.22.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK 2411.23.14.13.23.23.13.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2411.14.12.23.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA http://www.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.7 ŠEF RAČUNOVODSTVA 2411.22.23.nn.7 financijski analitičar 2411.13.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA 2411.7 porezni savjetnik 2411.21.19.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR 2411.22.

7 organizator obrazovanja odraslih 2412. c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima.11.2008 .7 savjetnik za zapošljavanje 2412.11.11.7 voditelj kadrovskih poslova 2412.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA 2412. profesionalnog razvoja.13. stručnom osposobljavanju. U toj su skupini zanimanja: 2412.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima. profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika.7 savjetnik za profesionalno informiranje 2412.8.7 KADROVSKI SAVJETNIK 2412.15. poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka.11.19. daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja. posredovanju pri zapošljavanju. g) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 183 of 823 2411.7 INTERNI REVIZOR BANKE 2412. d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji.21. analize zanimanja i profesionalne orijentacije.6.14. e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja. stručnom osposobljavanju. KADROVSKI STRUČNJACI Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika.23.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR http://www. napredovanju. uključujući intervju s radnicima. istraživanju radne snage te planiranju.7 savjetnik za obranu DODATAK: 2412.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE 2412.nn.12.7 analitičar zanimanja 2412. odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike. izboru zanimanja.11. f) srodne poslove.

b) komercijalne poslove.2008 . pomaganje u pripremi zahtjeva.htm 18. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci.N. i) srodne poslove. ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma. g) proučavanje i savjetovanje o financijskim. savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima. j) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2419.12. d) proučavanje. trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca. informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 184 of 823 2412.7 diplomirani komercijalist 2419.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA 2419.13. kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda. savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga. reklamiranja.7 voditelj nabave i prodaje 2419. c) planiranje. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241. odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva. organizacijskim. e) nadziranje ponude.8.19.7 organizator poslovnih priredaba http://www.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419. marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke.15. Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje. zakonskim. f) savjetovanje o izumima. h) proučavanje.11. savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija. U toj su skupini zanimanja: 2419.6.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova.14. tumačenje.15. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.

7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2419.14.7 savjetnik za ekonomiku kućanstva DODATAK: 2419.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA http://www.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE 2419.14.74.7 oglašivač 2419.2008 .7 savjetnik za nekretnine 2419.19.21.7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT 2419.8.61.14.11.14.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.51.73.6.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK 2419.13.7 nadzornik tržišta kapitala 2419.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2419.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 185 of 823 2419.7 ŠEF MALOPRODAJE 2419.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA 2419.11.31.7 analitičar istraživanja tržišta 2419.7 glasnogovornik 2419.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA 2419. IZVOZA.7 nadzornik novčanoga tržišta 2419.14.7 savjetnik za promotivne metode 2419.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.7 savjetnik za poduzetništvo 2419.7 organizator rada 2419.22.7 savjetnik za patente 2419.12.11.14.7 ŠEF VELEPRODAJE 2419.11.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU 2419. KONSIGNACIJE 2419.71.nn.72.32.14.11.41.

15. sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa. predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave.72.7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE 2419. predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima. primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela.41. žalbi. savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta. vode sudske postupke. upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi. sastavljanje isprava (ugovora. gone počinitelje i provode istragu.8.htm 18. PRAVNI STRUČNJACI Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2419.7 PROPAGANDIST 2419.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI 2419.41. zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. Suci 2429. predstavke. http://www. izrađuju pravne dokumente (tužbe. preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice.2008 .6. Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima. PRAVNI ZASTUPNICI Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike.41.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU PODVRSTA 242. isprave.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA 2419. optužnice i presude). Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva. izjava).7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA 2419. izjave. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET 2419.19. sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom. oporuka.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA 2419. predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu.15. Pravni stručnjaci 2421.41.41.nn.51. U toj su podvrsti skupine: 2421. zastupaju ih pred sudom. ugovore. Pravni zastupnici 2422.15.. predmetom u upravnom postupku i sl.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 186 of 823 2419.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 2419.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vrstom kaznenog djela ili prekršaja. žalbe.

Ti poslovi uključuju: a) proučavanje zakona.2008 . mišljenja. daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421. podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom.31.8.21.7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK 2421.21.7 ADVOKAT 2421. nekretnina.31.11.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE http://www. žalbe. upravnim i drugim javnim tijelima.7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE 2421. daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine. u različitim pravnim poslovima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 187 of 823 Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima. g) nadgled ostalih suradnika. stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku.7 državni odvjetnik 2421.21. d) zastupanje županije u imovinskim predmetima. c) otkrivanje kaznenih djela. vođenje istrage. propisa i sudske prakse.7 državni pravobranitelj 2421. prirodnih bogatstava.htm 18. e) izradu pravnih sastavaka (tužbe.31.21.7 odvjetnik 2421.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.41. b) savjetovanje.).19.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.nn.7 pravni zastupnik DODATAK: 2421. davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći.11.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421. f) srodne poslove.6. zastupanje i obranu klijenata. U toj su skupini zanimanja: 2421. optužnice. naputci i sl.

imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno. trgovačke.21. rukovođenje raspravom. izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela.7 sudac županijskog suda http://www.7 sudac Visokog trgovačkog suda 2422. štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona.7 predsjednik prekršajnog suda 2422. e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda .71. b) upoznavanje sa spisima. izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude. odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 188 of 823 2422.61.12.19.41.7 sudac Upravnog suda 2422.htm 18.51.7 sudac Ustavnog suda 2422. radne. U toj su skupini zanimanja: 2422. o pravima i obvezama Republike. rješavaju sporove o osobnim odnosima građana. d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage.6.14. Ti poslovi uključuju: a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu. g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona.7 predsjednik općinskog suda 2422. c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta.11. a sude kao sudac (pojedinac). f) prijem stranaka. Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina.31. u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda.8. jedinica lokalne samouprave i uprave. SUCI U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona.7 predsjednik trgovačkog suda 2422.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 sudac Visokog prekršajnog suda 2422. ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.7 predsjednik županijskog suda 2422.2008 .7 sudac Vrhovnog suda 2422. sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke.

7 voditelj protokola 2429.72.8 istraživač pravnih znanosti http://www. PRAVNI STRUČNJACI U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti. e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove.2008 . osim izvođenja nastave.51. ovjera potpisa i čuvanje dokumenata.htm 18. ustanovama i ostalim institucijama.31.71.7 sudac trgovačkog suda 2422.71.7 voditelj općih poslova 2429.8.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika 2429. obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.6.nn. ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima.7 voditelj pravnih poslova 2429.61.7 sudac općinskog suda 2422.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 189 of 823 2422. U toj su skupini zanimanja: 2429.7 diplomirani pravnik 2429. vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA 2429. d) sastavljanje različitih pravnih spisa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih suradnika.7 javni bilježnik 2429.7 sudac prekršajnog suda DODATAK: 2422.11.21.74. g) srodne poslove. društvima. osim izvođenja nastave.72.41. b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave.73. c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika. f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.7 SUDAC ISTRAŽITELJ 2422.19. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje općim poslovima društva. osim zastupanja ili obrane na sudu.

7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK 2429.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.11.11.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.11.72.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 2429.11.7 PRAVNI SAVJETNIK 2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU 2429. ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.11.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO 2429.21.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.6.21.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 190 of 823 2429.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE 2429.11.11.11.STUPNJA 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE.19.7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2429.11. TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR 2429.8.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 TAJNIK STUDIJA http://www.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .nn.9 samostalni istraživač pravnih znanosti DODATAK: 2429.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE 2429.21.11.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.11.11.11.11.7 TAJNIK PODUZEĆA 2429.htm 18.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK 2429.11.11.

muzejima.61.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA 2429.7 MLAĐI PRISTAV I. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.41. ARHIVISTI. procjenjivanje. unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA PODVRSTA 243.61.61.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA 2429.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA 2429.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE 2429. http://www. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE 2429. DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI. umjetničkih galerija i sličnih ustanova. oblikovanje.41.41. izradu.7 PRISTAV I.7 PRAVNI SURADNIK 2429. knjižnica.6.7 NOTAR 2429.41.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA 2429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 191 of 823 2429.19.61.7 PRAVNI REFERENT 2429.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429. kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite. organiziranje zbirki i izložbi u arhivima. unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog. izradu studija i izvješća.31.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK 2429.61.41.51. umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama.htm 18.8. primjenu i upravljanje informacijama.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL 2429.21.7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA 2429.41. muzeja. diplomirani knjižnjičari.61. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Arhivisti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva. oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE 2429.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2429. komuniciranje.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA 2429.41.41.41.31.nn.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA 2429.2008 .

21. c) istraživanje podrijetla. određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem.21.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 192 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 2431. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci 2431.7 MUZEJSKI SAVJETNIK 2431. kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima. g) srodne poslove.7 KUSTOS MUZEJA http://www.11. fotografija. prikupljaju. Arhivisti i muzejski stručnjaci 2432.22. kulturne.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 muzejski pedagog DODATAK: 2431.7 arhivist 2431.6. arhivima. procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja. mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 2431.21. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju. građa od povijesnog. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. vodiča. h) nadgled ostalih suradnika.2008 . znanstvene i povijesne važnosti u muzejima. inventura. d) organiziranje. b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala. zvučnih snimaka i filmova.nn.7 kustos 2431. organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe. f) izradu studija i izvješća.8. procjenu.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 2431. razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja. umjetničkim galerijama. razvitak. e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi. umjetničkim galerijama i arhivima.

serijskih publikacija i ostale tiskane.8 istraživač knjižničar 2432. klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe.7 dokumentalist 2432.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE 2431. razvijanje i čuvanje zbirki knjiga.21.6. istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22. kataloško-bibliografsko opisivanje. serijskih publikacija i ostale tiskane. organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku.21. stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju. b) odabir i preporučivanje nabave knjiga.11.12.21.13. organizaciji. c) organiziranje. procjenu i izbor informacija.2008 .9 samostalni istraživač knjižničar 2432. analizu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 193 of 823 2431.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI 2431.21. pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju. h) srodne poslove.19. g) izradu studija i izvješća. audiovizuelne i elektroničke građe.7 diplomirani knjižničar 2432. U toj su skupini zanimanja: 2432.7 informacijski stručnjak 2432. e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža.htm 18. audiovizuelne i elektroničke građe.7 VIŠI KUSTOS 2432.23. obrađuju.8. f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju. i) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje.nn.8 informacijski istraživač http://www. d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom. prijenosu i korištenju.

unapređuju i razvijaju spoznaje. istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste.12.11.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE 2432.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.22. izradu studija i izvješća. pružanje socijalnih usluga.21.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST 2432.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 2432.21.22. politike. prevođenje i interpretaciju. sociologije.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR 2432.9 samostalni informacijski istraživač DODATAK: 2432. povijesti.htm 18.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE 2432.21.11.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR 2432. Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske.11. proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2432.11.19.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE 2432.22.2008 .nn.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR 2432.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 194 of 823 2432.8 VIŠI KNJIŽNIČAR 2432. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 BIBLIOGRAF 2432.11. proučavanje podrijetla i razvoja jezika.11. psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici.24.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.6. političke i socijalne probleme.7 FOTOTEKAR 2432. teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije. http://www.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK 2432.22.8.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE PODVRSTA 244.13. filologije. ekonomije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju.7 FONODOKUMENTATOR 2432. antropologije.

11. produktivnosti i potrošnje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Diplomirani filozofi. e) srodne poslove. zapošljavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 195 of 823 Zanimanja su te podvrste u skupinama: 2441.16. Diplomirani socijalni radnici 2441.12. teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba. DIPLOMIRANI EKONOMISTI Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja. f) nadgled ostalih suradnika. Diplomirani psiholozi 2446. c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih.htm 18.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.2008 .14. savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje. usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema. U toj su skupini zanimanja: 2441. domaćih i međunarodnih tržišnih trendova.15. Diplomirani ekonomisti 2442. povjesničari 2444.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441. dohotka.7 diplomirani ekonomist za marketing 2441. monetarne i fiskalne politike te politike cijena. sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova. analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda.7 diplomirani ekonomist za financije 2441. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. Diplomirani filolozi i prevoditelji 2445.nn.19. marketinških metoda.6.7 diplomirani agroekonomist http://www. b) prikupljanje.8. antropolozi i srodna zanimanja 2443. d) pripremu studija i izvješća. Diplomirani sociolozi. politolozi.13.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 196 of 823 2441.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA http://www.41.7 voditelj bankarskih poslova 2441.11.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama 2441.38.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.8.8 istraživač ekonomskih znanosti 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM 2441.35.11.37.51.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA 2441.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA 2441.2008 .61.42.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.11.13.7 diplomirani ekonomist DODATAK: 2441.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti 2441.7 stručnjak u poslovima osiguranja 2441.7 voditelj poslova u osiguranju 2441.21.19.11.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 2441.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA 2441.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje 2441.7 investicijski savjetnik 2441.6.11.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja 2441.36.7 MARKETAR BANKE 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.12.11.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.34.htm 18.nn.11.33.31.32.

15.15.32.21.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 197 of 823 2441.21.19.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.15.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.nn.7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR 2441.7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE 2441.8.31.31.2008 .7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV http://www.7 PROČELNIK CARINARNICE 2441.htm 18.32.15.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE 2441.7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE 2441.33.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA 2441.15.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.21.7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA 2441.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE 2441.32.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA 2441.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2441.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA 2441.31.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ 2441.6.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2441.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.15.21.15.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2441.31.32.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.15.32.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE 2441.31.31.

38.34.61.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA 2441.htm 18.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.42.61.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA 2441.41.42.38.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA 2441.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE 2441.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA 2441.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA 2441. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN 2441.36.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 198 of 823 2441.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 2441.61.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO http://www.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.38.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.42.61.34.36.42.33.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE 2441.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.19.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU 2441.36.8.37.41.7 TEHNOLOG RADA BANKE 2441.7 PRISTAV I.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA 2441.35.34.41.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA 2441.38.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.34.6.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV 2441.35.7 PRISTAV I.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija. g) izradu studija i izvješća.17. i) nadgled ostalih suradnika.7 EKONOMETRIČAR 2442.7 EKONOMSKI SAVJETNIK 2441.9 samostalni istraživač sociolog 2442. hramovi.nn.htm 18.18.15.13.8. h) srodne poslove.19.7 diplomirani sociolog 2442. socijalnim i kulturnim aktivnostima. e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada. socijalne obrasce.11. ustrojstva.7 diplomirani arheolog http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 199 of 823 2441.7 diplomirani antropolog 2442.12. oruđe. podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti.8 istraživač sociolog 2442. c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe.61. f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI. oružje i skulpture.9 samostalni istraživač antropolog 2442. razvoja.14. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA Diplomirani sociolozi.7 diplomirani kroatolog 2442. d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim. antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva.61. organizaciju i međuovisnosti društava. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje podrijetla. lončarija. U toj su skupini zanimanja: 2442.16.2008 .6.8 istraživač antropolog 2442.

8 istraživač geograf 2442.7 diplomirani geograf 2442.27. POLITOLOZI. povjesničari i srodni stručnjaci rade.20.23.7 diplomirani kriminalist 2442. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka.27.21. na području epistemologije. uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta. politolozi. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka.8 istraživač etnolog 2442.24. uglavnom pomoću rasuđivanja. socijalnog ili političkog). Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja. počela i smisla svijeta.29.31. prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava. poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2442. ekonomskog. iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija. DIPLOMIRANI FILOZOFI.9 samostalni istraživač geograf 2442. provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja.28. POVJESNIČARI Diplomirani filozofi.2008 .26.19.7 SOCIJALNI PEDAGOG 2443. c) izdvajanje važne građe.8.9 samostalni istraživač etnolog 2442. metafizike i etike.22.25.9 samostalni istraživač komunikolog 2442.9 samostalni istraživač arheolog 2442. države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr. ljudske djelatnosti. b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora.19.7 diplomirani komunikolog 2442.8 istraživač arheolog 2442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 200 of 823 2442.nn. poput arheoloških i antropoloških nalaza.7 diplomirani penolog DODATAK: 2442.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.6.8 istraživač komunikolog 2442. institucija i http://www.7 diplomirani etnolog 2442.htm 18. d) istraživanja političke filozofije.

14.12.19.6.13. uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama.nn. h) srodne poslove. rječnika i sličnih priručnika.9 samostalni istraživač umjetnosti 2444. http://www. f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade. jesu li pravni. U toj su skupini zanimanja: 2443.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 201 of 823 ponašanja.17.7 diplomirani filozof 2443.21. gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata. prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo.22.9 samostalni istraživač povijesti 2443.8.16.8 istraživač umjetnosti 2443.7 diplomirani politolog 2443.9 samostalni istraživač filozofije 2443. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI Diplomirani filolozi.8 istraživač filozofije 2443. traganje za podrijetlom i razvojem riječi. i) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2443. političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba. e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje odnosa između starih.9 samostalni istraživač politologije 2443.18. g) izradu studija i izvješća.8 istraživač politologije 2443.7 diplomirani povjesničar 2443. c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika. gramatike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava.8 istraživač povijesti 2443. razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi.11. izvornih i modernih jezičnih skupina.htm 18.19.15.23.

19.17. posebno na konferencijama.nn.12.18.8 istraživač filolog 2444.11.21.13.12.7 SUDSKI TUMAČ 2444.12.12.htm 18.2008 .7 diplomirani indolog 2444.15.7 diplomirani hungarolog 2444.7 slavist 2444.16.7 SIMULTANI PREVODITELJ 2444.6. e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi.7 diplomirani filolog 2444.22. U toj su skupini zanimanja: 2444.20.12.9 samostalni istraživač filolog DODATAK: 2444.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ 2444.7 diplomirani fonetičar 2444.7 TUMAČ 2444.14.7 prevoditelj 2444.12. sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika.7 diplomirani književni komparatist 2444.7 lektor hrvatskoga jezika 2444.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. h) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 202 of 823 tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće.8.7 leksikograf 2444. f) izradu studija i izvješća.7 diplomirani turkolog 2444.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ http://www. d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda. g) srodne poslove.

šport i različita druga područja ljudske djelatnosti.7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG http://www. e) nadgled ostalih suradnika. c) savjetovanje. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića. b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika.15.20.9 samostalni istraživač psiholog DODATAK: 2445.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice. profesionalna orijentacija.11.14.7 OPĆI LINGVIST 2444. Ti poslovi uključuju: a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena. obrana (vojska).7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ 2444. promet (kao poseban oblik rada).7 VIŠI PREVODITELJ 2444. razvoja i mogućnosti utjecaja na njih. d) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 203 of 823 2444. komunikacija i tržište.6. prevencijske i terapeutske postupke.7 SEMANTIČAR 2445. selekcija i rehabilitacija.7 klinički psiholog 2445.19.20.7 školski psiholog 2445. socijalni rad.13.12. Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada.7 psiholog rada 2445. njihovog nastanka. njihovu primjenu.11. zdravstvo.7 psiholog 2445.22. U toj skupini su zanimanja: 2445.nn.8 istraživač psiholog 2445.12.21.2008 . prvenstveno ljudi.htm 18.7 psiholog forenzičar 2445.12.8.7 športski psiholog 2445. tumačenje i vrednovanje). odgoj (i preodgoj) i obrazovanje. zapošljavanje.

g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima.11. c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. e) planiranje.6. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima.htm 18. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.13. h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani socijalni radnik DODATAK: http://www. k) nadgled ostalih suradnika.19. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.7 savjetnik socijalne skrbi 2446. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način.16.17.nn. ocjenjivanje.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446. unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi.14. i) planiranje.2008 .15. j) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 204 of 823 2446. U toj skupini su zanimanja: 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446. b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.

7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2446.17.12. Plesači i koreografi 2455.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.12. oblikovanje skulptura. kipari i srodna zanimanja 2453. restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela. novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje. prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima.15. glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama. d) prikupljanje. skladanje glazbe.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 245.htm 18. izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji. skladatelji i srodna zanimanja 2454. glazbena i ostala umjetnička djela. slikanje i izradu karikatura. Akademski slikari.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. novinari i srodna zanimanja 2452. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2451. b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI Umjetnici. http://www. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA Književnici. dramska. plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.16.16.6.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446. književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti. c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim. radijskog i televizijskog programa. ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela.nn.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI 2446. pjevači. Akademski glazbenici. znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna. ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 205 of 823 2446. Glumci i redatelji 2451.19. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku. Književnici.2008 . reportaže i komentare. KNJIŽEVNICI. filmskog.8. koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.

7 korektor u izdavaštvu 2451.23.11. k) srodne poslove.8.24. odabir.7 scenarist 2451.7 moderator DODATAK: 2451.11.7 novinar 2451.6. na radiju.7 ZAMJENIK UREDNIKA 2451. f) pisanje uvodnika.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA 2451.31.22. i) odabir.11. televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA 2451. priručnika i sličnih tehničkih publikacija.11.25. priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici.13.26.2008 . redigiranje.7 tehnički pisac 2451. sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku. U toj su skupini zanimanja: 2451.11.htm 18.7 pisac reklamnih poruka 2451.7 književnik 2451. h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga. g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige.7 dramaturg 2451.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.21. davanje sugestija o tome.7 POMOĆNIK UREDNIKA 2451. uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 206 of 823 e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama.7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA http://www. uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju. j) oblikovanje i pisanje brošura.nn.7 recenzent 2451.19. l) nadgled ostalih suradnika.7 urednik 2451.12.

7 VODITELJ SIMPOZIJA.31. reklame i slične namjene.htm 18. AKADEMSKI SLIKARI. kredom.7 KOMENTATOR 2451. časopise.7 KRITIČAR 2451. e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige.7 REPORTER 2451.12. d) izradu karikatura o osobama ili događajima.7 PISAC 2451. crtanjem karikatura i srodnim tehnikama.19. b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom. http://www. tintom. uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama. kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SEMINARA.12.6. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA Akademski slikari.7 GLAVNI UREDNIK 2451.nn.7 GLAZBENI UREDNIK 2451.11.7 FILMOLOG 2451.21.7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU 2451.11. kamena.7 REDAKTOR 2451. crtanjem.11.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA 2451.11.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST 2451.11.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA 2451.7 DRAMSKI PISAC 2451.12.7 DOPISNIK 2451. Ti poslovi uključuju: a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva.8.21.12. c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama. TRIBINE 2452. drvu i drugim materijalima. slikanjem.7 PJESNIK 2451.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 207 of 823 2451.11.2008 .7 LIKOVNI UREDNIK 2451. gline i kovina.12.11.12.21.

U toj su skupini zanimanja: 2452.2008 .20.21.12.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2452.7 karikaturist 2452.7 akademski slikar 2452.22.17. i) nadgled ostalih suradnika.14.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova 2452.18.19.nn.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA http://www.31.15.11.7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA 2452.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 208 of 823 f) restauriranje oštećenih.16. g) slikanje minijatura.7 akademski grafičar 2452.31.7 slikar naivac 2452.7 scenograf 2452.8.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR 2452.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK 2452.17.7 slikar crtanog filma 2452.31.htm 18.18.19.7 ASISTENT SCENOGRAFA 2452. h) srodne poslove.6.31.17.7 konzervator i restaurator DODATAK: 2452.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2452.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 kipar naivac 2452.7 SLIKAR MASKE 2452.7 akademski keramičar 2452.7 FILMSKI SCENOGRAF 2452.19.7 akademski kipar 2452.7 tapiserist 2452.18.13. zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta.

7 akademski dirigent 2453.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE 2452.7 akademski violinist 2453.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA 2452.7 akademski muzikolog 2453.8.7 akademski violist 2453.7 akademski harfist 2453.11.7 akademski skladatelj 2453.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA 2453. d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru.31.31. PJEVAČI.31.6.7 akademski orguljaš 2453.19.17.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA 2452.7 akademski klavirist 2453. glazbala ili prilike.15.19.7 akademski kontrabasist http://www. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje skladbi.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA 2452. f) srodne poslove.31.htm 18.7 akademski violončelist 2453.16. AKADEMSKI GLAZBENICI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju.14.18. e) pjevanje solističko ili u zboru. pjevači.2008 . SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA Akademski glazbenici.31.20.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 209 of 823 2452. b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine. g) nadgled ostalih suradnika.12. U toj su skupini zanimanja: 2453.nn. c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine.

7 akademski trombonist 2453.7 akademski klarinetist 2453.19.7 akademski trubljač 2453.7 tenor solist 2453.7 bariton solist 2453.7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA 2453.34.33.nn.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 210 of 823 2453.46.7 redatelj operne predstave 2453.htm 18.42.7 bas solist 2453.7 akademski gitarist 2453.11.11.48.8.47.31.22.45.7 akademski tubist 2453.29.7 akademski saksofonist 2453.7 sopran solist 2453.2008 .7 akademski udaraljkaš 2453.7 akademski folklorni glazbenik 2453.7 korepetitor 2453.7 akademski fagotist 2453.7 mezzosopran solist 2453.28.44.43.26.23.25.24.7 akademski oboist 2453.6.7 akademski instrumentalist 2453.7 akademski rogist 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.49.41.7 akademski solopjevač 2453.27.32.35.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA http://www.30.7 akademski flautist 2453.7 alt solist 2453.7 akademski crkveni glazbenik 2453.7 inspicijent opere DODATAK: 2453.

47.7 KOMPOZITOR 2453.7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA 2453.7 DIRIGENT ORKESTRA 2453.11.11.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2453.htm 18.12.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA 2454.13. U toj su skupini zanimanja: 2454.7 plesač klasičnog baleta 2454.7 KONCERTNI MAJSTOR 2453.12. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču. s partnerom ili u plesnoj skupini.12.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2453. b) plesanje solističko.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 211 of 823 2453.11.7 AKADEMSKI HORNIST 2453. d) nadgled ostalih suradnika.17.11. temu. c) srodne poslove.7 ETNOMUZIKOLOG 2453.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PRVAK BALETA http://www.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.8.12.7 koreograf DODATAK: 2454.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA 2453.7 plesač suvremenog plesa 2454.35.7 folklorni plesač i pjevač 2454.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2453.17.19. PLESAČI I KOREOGRAFI Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove.12.6.14. pokreta i gesta.2008 .nn.27. misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka.

7 glumac 2455. zvučne i svjetlosne efekte.7 MAJSTOR GLUMIŠTA 2455.11. d) srodne poslove. radiju ili na filmu.14.12. televiziji.htm 18. c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. radiju i na filmu.6.7 BALETNI MAJSTOR 2454.2008 .7 NACIONALNI PRVAK DRAME 2455.7 FILMSKI GLUMAC 2455.11.11. U toj su skupini zanimanja: 2455.11.7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA 2455. Ti poslovi uključuju: a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA 2454.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA 2454. televiziji.7 BALERINA 2454.14.11. kazališni i drugi glumci. davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu. redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima. e) nadgled ostalih suradnika.8.7 PLESAČ FOLKLORA 2454. uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime.7 redatelj DODATAK: 2455.nn. b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja.11.11.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA 2455.11.7 GLUMAC I PJEVAČ http://www. GLUMCI I REDATELJI Filmski. televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 212 of 823 2454.11. izgled scene.11.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA 2454.19.

12. štite i promiču svete tradicije. vršitelji vjerskih obreda. e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 213 of 823 2455. d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima.7 KAZALIŠNI REDATELJ 2455. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi.8. otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja. Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini: 2460. euharistije (molitve) i propovijedi.19. svete tradicije i vjerskih običaja.7 GLUMAC-LUTKAR 2455. provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere. održavanje vjerskih službi. pripravu vjerskih pouka i propovijedi.htm 18. c) predvođenje vjerskih službi. vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku. f) propovijedanje i širenje vjerskih istina.12. pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada.7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA 2455. njegovanje svetih tradicija. Vjerski stručnjaci 2460.11. http://www.7 REDATELJ RADIJA 2455. preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije. predvode vjerske čine stvoriteljskih. obreda i vjerskih svečanosti. b) očuvanje vjerskih istina.6. Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku.7 ASISTENT REŽIJE PODVRSTA 246. Ti poslovi uključuju: a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku.12. njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija. vjerske prakse i vjerovanja.7 FILMSKI REDATELJ 2455. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.nn.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ 2455.2008 .12.12.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani teolog 2460.7 MITROPOLIT 2460.12.7 ARHIEPISKOP 2460.htm 18.7 poglavar redovničke zajednice 2460.12.7 propovjednik DODATAK: 2460.19.7 kantor 2460.7 imam 2460.7 ARHIJEREJ 2460.7 svećenik 2460.21.22.7 biskup 2460.23.18.7 PATRIJARH 2460.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 214 of 823 g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi.11.7 predstojnik ureda biskupske konferencije 2460.14.16.7 episkop 2460.7 POMOĆNI BISKUP 2460.7 rabin 2460.12.7 KARDINAL 2460. i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.12.11.7 EPARH 2460.15.7 NADBISKUP 2460.19.13.7 redovnik 2460.12.11.7 kateheta župnog vjeronauka 2460.nn.13.12.7 pastor 2460.6.20.7 MUFTIJA http://www. h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima.8. U toj su skupini zanimanja: 2460.2008 .11.17.

7 KAPELAN 2460.državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima.7 KANCELAR NADBISKUPIJE 2460.16. Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave.7 GENERALNI VIKAR 2460.16. koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.14. BRAT LAIK 2460. Stručnjaci državne uprave 2472.15.19.13.7 ŽUPNIK 2460. Za specifična upravna zanimanja. određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima).16.7 PREDMOLITELJ PODVRSTA 247. Podvrsta sadrži skupine zanimanja: 2471.14.22.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2460.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 215 of 823 2460.7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE 2460. Stručnjaci državne uprave. Stručnjaci i znanstvenici. Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka . STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE 2460.14.16.7 TAJNIK NADBISKUPIJE 2460.htm 18.7 REDOVNIK. Inspektori državne uprave 2471.8.19.2008 .7 REDOVNIK SVEĆENIK 2460.6.14.7 GLAVNI IMAM 2460.7 NADBISKUPSKI VIKAR 2460. http://www.14. formirana je podvrsta 247.

7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE 2471.7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE 2471. skupina 2471). e) izradbu propisanih javnih isprava.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR 2471. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom.11. 2471.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 2471. popise birača.91.N.7 PRISTAV I.nn. Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte.2008 .11. udruge građana. odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK 2471. d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave. http://www.91. b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka. ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora.11.11.11. nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak. VRSTE ZVANJA P.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK 2471.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE 2471.19. 2472. f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika. u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave.7 savjetnik državne uprave 2471. uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.N.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa.7 UPRAVNI SAVJETNIK 2471.11.6.7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P.11. Ti poslovi uključuju: a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku.11.7 diplomirani upravni pravnik DODATAK: 2471. upravni postupak.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 216 of 823 Poslovi se odnose na osobna stanja građana.

7 devizni inspektor 2472. predmeta. roba i drugih stvari kod nadziranih osoba.7 inspektor financijske policije 2472.08.nn.7 prosvjetni inspektor 2472.7 inspektor parnih kotlova 2472.7 carinski inspektor 2472.18. utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.09.02.7 inspektor cestovnog prometa 2472. h) sastavljanje zapisnika o pregledu.7 građevinski inspektor 2472.06.2008 .03.7 porezni inspektor 2472.7 državni revizor 2472. d) saslušanje osoba u upravnom postupku.04. f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela.10.19. U toj su skupini zanimanja: 2472.7 poljoprivredni inspektor 2472.17.01.13.7 elektroenergetski inspektor 2472.12.7 inspektor postrojenja pod tlakom 2472.7 inspektor rada 2472.6. g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten.7 državni inspektor za telekomunikacije 2472.14. e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 217 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pregled zgrada i poslovnih prostorija. b) pregled poslovnih spisa.7 državni inspektor za poštu 2472.htm 18.05.11.7 lovni inspektor 2472. c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta.8.15.

39.01.7 upravni inspektor 2472.34.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo 2472.24.7 inspektor državne uprave.27.30.7 zdravstveni inspektor 2472.35.40.32.7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST http://www.7 inspektor zaštite bilja 2472.n.19.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora 2472.29.7 inspektor pravosudne policije 2472.7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem 2472.25.33.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa 2472.7 vodoprivredni inspektor 2472.7 sanitarni inspektor 2472.19.7 tržišni inspektor 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.01.28.7 šumski inspektor 2472.01.37.7 inspektor zaštite od požara 2472.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 2472.8.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica 2472.31.26.7 inspektor zrakoplovstva 2472.7 rudarski inspektor 2472.21.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina 2472.23.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.6.7 urbanistički inspektor 2472.7 turistički inspektor 2472.36.nn.htm 18. DODATAK: 2472.22.7 inspektor zaštite okoliša 2472.38.99.2008 . p.7 veterinarski inspektor 2472.20.7 proračunski inspektor 2472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 218 of 823 2472.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.09.03.7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472. ZA UNUTARNJI NADZOR 2472.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.14.03.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE 2472. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI 2472.24.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR 2472.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR 2472.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.htm 18.28.7 MLAĐI PRISTAV I.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR 2472.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE 2472.14.14.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 2472.7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2472.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR 2472.14. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.7 INSPEKTOR I.33.10.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 219 of 823 2472.26.nn.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 2472.03.09.7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE 2472.19. VRSTE ZVANJA 2472.03.6.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.01.09.21.03.P.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK 2472.03.09.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.2008 .7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA http://www.09.8. P.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE 2472.03.7 INSPEKTOR F.14.09.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR 2472.7 NAČELNIK ODJELA F.09.

Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari 33. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ.2008 . državnoj upravi. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE ROD 3. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi.38.38. Inženjeri. društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva. Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih.htm 18. tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa. upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda.38.nn. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju 34.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 31. INŽENJERI.6.35. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci VRSTA 31. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti. tehničkih. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. informatike i građevinarstva. poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR 2472. biotehničkih. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije 32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 220 of 823 2472. informatike i građevinarstva. financijama. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi. nadzor i upravljanje optičkom. socijalnom radu.8.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472.39. Upravljaju tehničkom opremom. razne tehničke usluge u trgovini.19. poslove na umjetničkim i športskim priredbama. obavljanje dijela vjerskih poslova. elektronskom i srodnom http://www.

tehničari i srodna zanimanja 312. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci 315. posebno u području tehničkih znanosti. počela i operativnih metoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 221 of 823 opremom i sustavima. Inspekcijski stručnjaci PODVRSTA 311. Računalni inženjeri. meteorologije i astronomije. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari 3116. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje 314.6. Inženjeri i tehničari d. Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije 3115. http://www. uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. cestovnom i poštanskom prometu. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije.htm 18. geologije. Elektroinženjeri i elektrotehničari 3114. Inženjeri. 3111.n. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari 3118. znanstvenika i srodnih stručnjaka. opremu. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije. građevinarstva. građevinski i geodetski inženjeri i tehničari 3113. tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja. Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora. fizike. poslove u željezničkom. Inženjeri i tehničari kemije i fizike 3112. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine.19. upravljanje zrakoplovima i brodovima. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 311.8. tehničari i operatori 313. Kemijskotehnološki. Tehnički ilustratori 3119. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3111. Arhitektonski. INŽENJERI. fizike.2008 . procese i proizvode. prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari 3117. ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa.

27. ispitivanja i analiza. geofizike. ispitivanja i analize.2008 .16. kao i na unapređivanju industrijske.4 kemijski tehničar http://www.4 petrokemijski laborant 3111. vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja. Ti poslovi uključuju: a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25.24.4 tehničar oceanografije 3111. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 222 of 823 geologije.26. U toj su skupini zanimanja: 3111.6.4 kemijski tehničar analitičkih sustava 3111. d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.4 petrokemijski tehničar analitičar 3111.4 tehničar laboratorijske kontrole 3111.htm 18.14. organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće.15. meteorologije i astronomije.13.22.4 tehničar elektrokemijskih sustava 3111.23.4 kemijski tehničar organskih sustava 3111.4 tehničar polimera 3111.12.4 tehničar radioloških sustava 3111.19.nn.28.11.4 prehrambenokemijski laborant 3111. medicinske.6 kemijski inženjer analitičar 3111.4 kemijski tehničar anorganskih sustava 3111. b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa.4 tehničar analize namirnica 3111.8. c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama. g) nadgled ostalih suradnika.21.29. e) održavanje i popravak istraživačke opreme.4 tehničar farmaceutskih sustava 3111.

4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA 3111.5 tehničar obrade geofizičkih podataka 3111.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka 3111.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA 3111.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA 3111.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 geofizički tehničar DODATAK: 3111.6 inženjer naftne geologije 3111.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA 3111.62.htm 18.75.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta 3111.78.8.51.4 meteorološki tehničar 3111.74.15.13.63.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta 3111.41.5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar 3111.15.61.5 tehničar seizmičkih mjerenja 3111.64.6 inženjer geofizičkih istraživanja 3111.2008 .71.4 astronomski tehničar 3111.6 hidrološki inženjer 3111.nn.4 tehničar matematički 3111.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE http://www.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 223 of 823 3111.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE 3111.43.45.6.4 tehničar fizikalni 3111.4 hidrološki tehničar 3111.46.73.65.44.6 meteorološki inženjer 3111.13.15.5 tehničar geoelektričnih mjerenja 3111.76.72.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.26.4 geološki tehničar 3111.77.42.

6. vođenje održavanja građevina. proizvoda i konstrukcija. certificiranjima i slično). održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije. terminski planovi.46. c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu.46.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 224 of 823 UPORABE 3111.43.6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU 3111. vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu. j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja.nn. k) srodne poslove. dokumentacija o ispitivanjima. h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida. izmjeru obavljenih radova. cestograđevni materijali. katastarsku evidenciju i drugo. i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi.19.4 GEOTEHNIČAR 3112. f) analizu cijena. e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada. vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi. ARHITEKTONSKI. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor. izmjeri i prijenosu projekata na teren. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima.78.8. projektiranje i razradu projekata. kalkulacije. beton).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. obračun osnovice za plaće radnika. iskolčenje.htm 18. l) nadgled ostalih suradnika. Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje.4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA 3111. b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala. g) izradu dijelova prostornog plana. snimanje.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA 3111. građevinski dnevnik. cestograđevni i slični materijali).2008 . razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove. d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga.

27.29.15.4 građevinski tehničar 3112.38.24.13.22.6 voditelj asfaltirnice 3112.6.30.6 arhitektonski inženjer http://www.34.39.6 voditelj betonare 3112.32.6 projektant hidrogradnje 3112.23.6 projektant građevinskih instalacija 3112.6 projektant prometnica 3112.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova 3112.4 voditelj radova niskogradnje 3112.nn.33.28.4 građevinski tehničar za restauratorske radove 3112.6 inženjer voditelj gradnje prometnica 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova 3112.36.2008 .4 građevinski tehničar niskogradnje 3112.6 prostorni planer 3112.31.4 građevinski tehničar razrađivač projekta 3112.14.4 tehnički crtač za građevinarstvo 3112.4 građevinski tehničar visokogradnje 3112.6 prostorni projektant 3112.4 tehnički crtač za arhitekturu 3112.12.4 građevinski laborant 3112.6 projektant visokogradnje 3112.6 voditelj armiračnice 3112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 225 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3112.35.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova 3112.4 voditelj radova visokogradnje 3112.16.6 građevinski inženjer 3112.6 inženjer voditelj radova visokogradnje 3112.19.37.htm 18.40.11.26.25.8.

88.6 kartograf 3112.4 tehnički geodetski crtač 3112.4 geodetski tehničar restitutor 3112.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu 3112.11.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE 3112.6 voditelj rudarskog katastra 3112.4 geodetski tehničar za elaborate 3112.81.87.4 tehničar rudarski mjernik 3112.94.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 226 of 823 3112.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU 3112.91.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica 3112.6.2008 .4 geodetski tehničar hidrografije 3112.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata 3112.84.4 geodetski tehničar za katastar 3112.83.82.19.96.98.95.12.4 geodetski tehničar 3112.92.htm 18.13.12.6 geodetski inženjer za katastar vodova 3112.99.11.4 geodetski tehničar za fotogrametriju 3112.4 tehnički kartografski crtač DODATAK: 3112.12.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU 3112.nn.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA http://www.97.85.6 geodetski inženjer 3112.5 građevinski poslovođa 3112.86.8.90.4 geodetski tehničar za katastar vodova 3112.93.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva 3112.89.

98.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112. b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda. za projektiranje.8.4 CESTAR GRUPOVOĐA 3112.34.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.htm 18.38. održavanje i popravak električnih uređaja.nn.5 TESARSKI POSLOVOĐA 3112. aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA 3113. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike. konstruiranje.37. funkcioniranje.39.22. sastavljanje. aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova.34.41.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 3112. Ti poslovi obično uključuju: a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja.19.22.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA 3112.34.14.4 GEOMETAR 3112.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 227 of 823 3112.22.95.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA 3112.2008 .34.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU 3112.14.6. sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima.4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112. proizvodnju.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE 3112.21.41.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 3112.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3112. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i http://www.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE 3112.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE 3112.4 NADZORNIK PRUGA 3112.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA 3112.35.

30.4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.6 elektrostrojarski inženjer 3113.4 elektroenergetski tehničar 3113.17.23. održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo 3113.14.4 elektrotehničar za prijenos električne energije 3113. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom. instaliranjem.25.12.28. f) srodne poslove.4 elektrostrojarski tehničar 3113.htm 18.29.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove http://www.6.15.nn.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.41.19.4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije 3113.27.16.24.11.6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije 3113.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 228 of 823 instaliranje prema dobivenim specifikacijama.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije 3113.4 elektrotehničar za elektromotore 3113.2008 .6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113. U toj su skupini zanimanja: 3113.6 elektroenergetski inženjer 3113.21. g) nadgled ostalih suradnika.8.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda 3113.26. e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu.31.13.22. korištenjem.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo 3113.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije 3113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva 3113.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU 3113.6 elektroinženjer projektant 3113.24.4 ELEKTROTEHNIČAR.45.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 229 of 823 3113.nn.2008 .5 predradnik u elektroenergetici 3113.43.62.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO 3113.53.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3113.71.14.6 elektroinženjer 3113.16.htm 18.6 elektroinženjer za procesnu tehniku 3113.6.26.8.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva 3113.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva 3113.81.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 3113.82.16.48.4 elektrotehničar 3113.51.42.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU 3113.4 elektrotehničar za plovila 3113.4 elektrotehničar za instalacije i opremu 3113.5 predradnik u elektrostrojarstvu 3113.72.19.44.54.5 predradnik u elektromontaži i instalacijama DODATAK: 3113.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva 3113.6 elektroinženjer za električne strojeve.52.4 elektrotehničar za električne strojeve. aparate i uređaje 3113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.47.17.4 tehnički crtač za elektrotehniku 3113.4 elektrotehničar za procesnu tehniku 3113.83.26. aparate i uređaje 3113.46.63.6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove 3113. TEHNOLOG http://www.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA 3113.61.6 elektroinženjer za plovila 3113.

Ti poslovi obično uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih. konstruiranje za proizvodnju.12. korištenja.13.2008 . telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.82. održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 230 of 823 3113.22.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR 3114. telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava.6.6 inženjer za elektroničke proizvode 3114. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA 3113. e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike.6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja http://www.8.htm 18. d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje. b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama. telekomunikacijama i automatici. sastavljanje. telekomunikacijskih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA 3113.nn. radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.82.82.6 konstruktor elektroničkih proizvoda 3114.4 tehničar za elektroničke proizvode 3114.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje 3114.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje 3114.11. g) nadgled ostalih suradnika.19. kao i za projektiranje. U toj su skupini zanimanja: 3114.21.83.23. funkcioniranje. mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama. kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima. održavanja i popravljanja elektroničke opreme.

4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje 3114.4 tehničar elektronike 3114.4 tehničar za procesnu automatiku 3114.4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije 3114.44.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 231 of 823 3114.82.19.6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje 3114.49.6 inženjer za procesnu automatiku 3114.73.33.81.34.4 tehničar za telekomunikacije 3114.47.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije 3114.4 tehničar za mehatroniku 3114.77.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.48.76.4 tehničar za radio i televizijske uređaje 3114.nn.61.htm 18.42.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje 3114.62.5 predradnik elektroničar http://www.75.4 tehnički crtač za elektroniku 3114.6.4 tehničar za brodske telekomunikacije 3114.31.71.6 inženjer elektronike 3114.32.74.4 tehničar za željezničke telekomunikacije 3114.8.4 tehničar elektroničar za računala 3114.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.2008 .43.6 inženjer za telekomunikacije 3114.72.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja 3114.41.45.91.6 inženjer elektroničar za računala 3114.6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.6 inženjer za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje 3114.35.46.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje 3114.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.

35.5 predradnik elektroničar u montaži DODATAK: 3114. Ti poslovi uključuju: a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja. c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE 3114.2008 . b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE 3114.61.61.33. Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA 3114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 232 of 823 3114. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE 3114.71.61. održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima. te ispitivanja prototipova. e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova. upotrebom. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode.8.19. Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila.6.nn. strojarskih postrojenja. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom. istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala.48.92. te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama. te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje. te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila. http://www. plovila i brodske opreme.htm 18.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU 3114.49.81. Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila. strojarske opreme.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE 3115. njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima. istraživanja u brodogradnji.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 233 of 823

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova; g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila 3115.02.6 konstruktor pružnih vozila 3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva 3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva 3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva 3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva 3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport 3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja 3115.09.6 konstruktor dizalica 3115.11.6 konstruktor turbina 3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora 3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike 3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje 3115.15.6 konstruktor procesne opreme 3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja 3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda 3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature 3115.21.6 konstruktor plinske mreže 3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata 3115.23.6 strojarski konstruktor 3115.31.4 konstruktor pripremaka

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 234 of 823

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova 3115.33.4 konstruktor limenih dijelova 3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija 3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike 3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa 3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila 3115.38.4 konstruktor cjevovoda 3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist 3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva 3115.42.4 konstruktor dijelova plovila 3115.43.6 konstruktor plovila 3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom 3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom 3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica 3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica 3115.51.4 tehničar za zavarivanje 3115.52.6 tehnolog za zavarivanje 3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa 3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa 3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke 3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke 3115.57.4 tehničar za gradnju plovila 3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila 3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme 3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme 3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju 3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 235 of 823

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila 3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila 3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila 3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila 3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme 3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme 3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja 3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja 3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme 3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme 3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva 3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva 3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova 3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova 3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže 3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže 3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme 3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme 3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže 3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže 3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme 3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme 3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo 3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju 3115.91.4 strojarski tehničar 3115.92.6 strojarski inženjer 3115.93.4 brodograđevni tehničar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 236 of 823

3115.94.6 brodograđevni inženjer 3115.95.5 predradnik obrade kovina 3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda 3115.97.5 predradnik brodogradilišta 3115.98.5 predradnik strojarski DODATAK: 3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA 3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU 3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU 3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE 3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE 3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU 3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM) 3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR 3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA 3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA 3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE 3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA 3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA 3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 237 of 823

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA 3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE 3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje; b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije; c) ispitivanje kakvoće; d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema; e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme; f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda; g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3116.01.4 petrokemijski tehničar 3116.02.6 petrokemijski tehnolog 3116.03.6 tehnolog prerade nafte 3116.11.4 tehničar za organske sinteze 3116.12.6 tehnolog za organske sinteze 3116.13.4 tehničar prerade polimera 3116.14.6 tehnolog prerade polimera 3116.15.4 tehničar boja i lakova

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 238 of 823

3116.16.6 tehnolog boja i lakova 3116.17.4 tehničar gumarstva 3116.18.6 tehnolog gumarstva 3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda 3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda 3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda 3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda 3116.25.4 tehničar sredstava za pranje 3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje 3116.31.4 tehničar pigmenata 3116.32.6 tehnolog pigmenata 3116.33.4 tehničar agrokemikalija 3116.34.6 tehnolog agrokemikalija 3116.41.4 tehničar zaštite od korozije 3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije 3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode 3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode 3116.45.4 tehničar celuloze 3116.46.6 tehnolog celuloze 3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala 3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala 3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda 3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda 3116.51.4 tehničar papirničarstva 3116.52.6 tehnolog papirničarstva 3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar 3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 239 of 823

3116.59.5 kemijski predradnik 3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe 3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe 3116.63.4 mljekarski tehničar 3116.64.6 mljekarski tehnolog 3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova 3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova 3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja 3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja 3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna 3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna 3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane 3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane 3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje 3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje 3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera 3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera 3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba 3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata 3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje 3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje 3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva 3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.86.4 tehničar proizvodnje piva 3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva 3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 240 of 823

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina 3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.92.4 tehničar proivodnje enzima 3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima 3116.94.4 tehničar prerade duhana 3116.95.6 tehnolog prerade duhana 3116.96.4 prehrambeni tehničar 3116.97.6 prehrambeni tehnolog 3116.99.5 prehrambeni predradnik DODATAK: 3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA 3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA 3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA 3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI 3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE 3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA 3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 241 of 823

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE 3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA 3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE 3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina; b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina; c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama; d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima; e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu; f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju; g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija; h) srodne poslove;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 242 of 823

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije 3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije 3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije 3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije 3117.05.4 tehničar proizvodnje soli 3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena 3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena 3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje 3117.09.4 rudarski tehničar 3117.10.6 rudarski inženjer 3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina 3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina 3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin 3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin 3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove 3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide 3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama 3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje 3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama 3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove 3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina 3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja 3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme 3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 243 of 823

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta 3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina 3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina 3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina 3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina 3117.42.5 tehničar za transport plina 3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 3117.44.6 inženjer za transport plina 3117.45.4 naftno rudarski tehničar 3117.46.6 naftno rudarski inženjer 3117.51.5 rudarski jamski poslovođa 3117.52.5 rudarski jamski nadzornik 3117.53.5 rudarski jamski predradnik 3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa 3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa 3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa 3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli 3117.58.5 predradnik proizvodnje soli 3117.59.5 rudarski nadzornik separacije 3117.60.5 poslovođa miniranja 3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju 3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina 3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama 3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 244 of 823

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova 3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja 3117.69.5 poslovođa transporta plina 3117.70.5 voditelj hidroloških radova 3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima 3117.81.4 tehničar za metale i legure 3117.82.6 tehnolog za metale i legure 3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika 3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika 3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika 3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika 3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala 3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala 3117.89.4 tehničar metalurgije 3117.90.6 inženjer metalurgije 3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji 3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji DODATAK: 3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR 3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA 3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 245 of 823

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA 3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR 3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI 3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI 3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA 3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI 3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija; b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda; a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; a) srodne poslove; b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3118.11.6 tehnički ilustrator 3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša. Ti poslovi uključuju: a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 246 of 823

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje; c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada; d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda; e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja; f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji; g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji; h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka; i) srodne poslove; j) nadgled drugih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3119.01.6 koordinator pripreme rada 3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje 3119.03.6 planer proizvodnje 3119.04.6 planer održavanja 3119.05.6 planer izgradnje 3119.06.4 raspoređivač rada 3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta 3119.08.4 tehnički kalkulant 3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija 3119.10.6 inženjer zaštite na radu 3119.14.6 logističar 3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša 3119.16.6 tehnolog pakiranja 3119.21.4 tehničar za građevne materijale 3119.22.6 tehnolog za građevne materijale 3119.23.4 tehničar obrade kamena

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 247 of 823

3119.24.6 tehnolog obrade kamena 3119.25.4 tehničar keramike 3119.26.6 tehnolog keramike 3119.27.4 tehničar za emajle i glazure 3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure 3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda 3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda 3119.31.4 tehničar staklarstva 3119.32.6 tehnolog staklarstva 3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća 3119.41.4 tehničar predenja 3119.42.6 inženjer predenja 3119.43.4 tehničar tkanja 3119.44.6 inženjer tkanja 3119.45.4 tehničar pletenja 3119.46.6 inženjer pletenja 3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar 3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije 3119.49.4 tekstilni tehničar 3119.50.6 tekstilni inženjer 3119.51.4 tehničar za odjeću 3119.52.6 inženjer za odjeću 3119.53.4 kožarski tehničar 3119.54.6 kožarski inženjer 3119.55.4 obućarski tehničar 3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju 3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 248 of 823

3119.61.4 drvni tehničar 3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji 3119.63.4 tapetarski tehničar 3119.71.4 grafički tehničar 3119.72.6 grafički inženjer 3119.73.4 tehničar grafički urednik 3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže 3119.81.5 predradnik za građevne materijale 3119.82.5 predradnik obrade kamena 3119.83.5 predradnik za keramiku 3119.84.5 predradnik za emajle i glazure 3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale 3119.86.5 predradnik u staklarstvu 3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća 3119.88.5 tekstilni predradnik 3119.89.5 predradnik za odjeću 3119.90.5 predradnik kožarstva 3119.91.5 predradnik obućarstva 3119.92.5 predradnik kožne galanterije 3119.93.5 drvni predradnik 3119.94.5 predradnik tapetarstva 3119.95.5 grafički predradnik 3119.96.5 autolakirerski poslovođa 3119.97.5 pismoslikarski poslovođa 3119.98.5 dimnjačarski poslovođa 3119.99.5 poslovođa čišćenja DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

53.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE http://www.21.42.49.53.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT 3119.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 3119.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR 3119.4 TEHNIČAR ZA CEMENT.53.52.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA 3119.2008 .48.02.02.4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE 3119.06. GIPS 3119.52.6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM 3119.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU 3119.4 TEKSTILNI LABORANT 3119.10.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE 3119. VAPNO.4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR 3119.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.15.10.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA 3119.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU 3119.21.4 ODJEVNI TEHNIČAR 3119.19.51.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA 3119.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE 3119.43.htm 18.48.44.nn.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 249 of 823 3119.4 POMOĆNI PLANER 3119.08.46.47.50.52.23.6.4 DISPEČER RADNIH NALOGA 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA 3119.8.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE 3119.54.

6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF 3119.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE 3119.54.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME 3119.71.71.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR 3119.61.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE 3119.6.2008 .6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU 3119.71.61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 250 of 823 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA 3119.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA 3119.62.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.57.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA 3119.4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA 3119.55.htm 18.6 KOŽARSKI TEHNOLOG 3119.57.61.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU 3119.57.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER 3119.19.54.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA 3119.71.61.6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA http://www.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE 3119.54.61.71.54.71.71.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA 3119.55.71.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA 3119.8.nn.4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE 3119.71.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER 3119.4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA 3119.

72.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA 3119.71.95.5 VODITELJ FOTOSLOGA 3119.95.89.95.95.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR 3119.71.95.72.73.95.71.95.71.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE) 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA 3119.95.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA 3119.93.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE 3119.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE 3119.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA http://www.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK 3119.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA 3119.74.htm 18.nn.93.6 GRAFIČKI TEHNOLOG 3119.6.95.95.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA 3119.5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA 3119.8.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME 3119.88.5 VODITELJ DUBOKOG TISKA 3119.95.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA 3119.5 VODITELJ VISOKOG TISKA 3119.6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA 3119.5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE 3119.19.73.5 VODITELJ MEKOG UVEZA 3119.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA 3119.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA 3119.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 251 of 823 3119.2008 .5 VODITELJ KEMIGRAFIJE 3119.

95.2008 .htm 18. pomoćne operacije. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3121. prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI 3119. upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor.8.95. upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa. manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI PODVRSTA 312. programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija.95. TEHNIČARI I OPERATORI Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama. Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema. Računalni inženjeri i tehničari 3122.95.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA 3119.6. ustroja i baza http://www.95.5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE 3119. kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE 3119. projektiranju. programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima. aktiviranje industrijskih robota. vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME 3119.95. Ti poslovi uključuju: a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima.95. Operatori na robotima 3121.99. Računalni operatori 3123. RAČUNALNI INŽENJERI. pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA 3119.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA 3119.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 252 of 823 3119. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa. uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica. organiziranje računalnih poslova.19.

33.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 253 of 823 podataka. uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.nn. j) srodne poslove. kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu.45.42.6 programer računalnih primjena 3121.41. e) postavljanje nove vanjske opreme.6 inženjer sustava za osobna računala 3121. k) nadgled ostalih suradnika.11.htm 18. f) instaliranje. te algoritama.6 programer strojeva upravljanih brojčano 3121.19. umjetne inteligencije i robotike.8. h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme. i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja.31. održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama.6 informatičar http://www. b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima.6 sustavni analitičar 3121. U toj skupini su zanimanja: 3121.43.6 inženjer sustava 3121.6 projektant informatičkih sustava 3121. d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer sustava za računalne mreže 3121. izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 3121.51. uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama.2008 . c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu.4 tehničar za programiranje 3121.21.44.6 inženjer sustava za opremu 3121.6. g) upravljanje područnim računalnim mrežama.

6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA 3121.11. j) srodne poslove.52. d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna.8. znanstvenih. prijenos i obradu digitalnih podataka. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora. papiru ili filmu. te obrade poslovnih. rukuju opremom za snimanje. e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci. b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor.51. k) nadgled ostalih suradnika.nn. prema potrebama korisnika. te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.4 PROGRAMER 3121. g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima.43. h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe.4 računalni tehničar DODATAK: 3121.31. f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.19.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA 3121. pohranu.6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA 3121. papiru ili filmu.6. inženjerskih i drugih podataka.52.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE 3121. c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje. http://www. pohranu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 254 of 823 3121.33.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 3121.41. sigurna i djelotvorna izvedba. prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.2008 .4 INFORMATIČKI POMOĆNIK 3122. i) nadziranje rada opreme. RAČUNALNI OPERATORI Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova.

15.15.12.18.17.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi DODATAK: 3122. b) aktiviranje robota.htm 18.15.18.4 OPERATOR PLOTERA 3123.14.18.6 voditelj obrade podataka 3122.4 administrator obrade podataka 3122.16.8.19.16.4 računalni operator 3122. e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta.17.nn. http://www. programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije. c) osiguravanje nesmetanog rada robota.13.5 operator sustava na računalnom sustavu 3122. aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA 3122.4 operator za pripremu obrade podataka 3122.5 kontrolor pripreme i obrade podataka 3122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.11. f) srodne poslove.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA 3122.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA 3122. Ti poslovi uključuju: a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR 3122.4 organizator obrade podataka 3122. OPERATORI NA ROBOTIMA Operatori na robotima.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA 3122.2008 .6. d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 255 of 823 U toj skupini su zanimanja: 3122.5 OPERATOR NA KONZOLI 3122.

Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima 3133. nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti. audiovrpca. mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama. nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava. c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.6. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d. nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje. Operatori na medicinskim uređajima 3139. časopisima te ostalim publikacijama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 256 of 823 g) nadgled ostalih suradnika.n. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3131. U toj su skupini zanimanja: 3123.19.2008 .11. gramofonskih ploča.nn. digitalnih diskova. kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju. uključujući i one za snimanje slika iz zraka.8. b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije. Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje. e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. televiziju i video. industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama. snimanje kamerama za film. 3131.6 operator na industrijskom robotu 3123.6 operator na robotu PODVRSTA 313. d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti. videovrpca.htm 18.12. http://www. videokamerama. rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka 3132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju. snimaju kamerama za film.

31.4 mikrofotograf 3131. g) nadgled ostalih suradnika.4 FOTOREPORTER 3131.4 tehničar za zvučne efekte 3131.32.6.nn. U toj su skupini zanimanja: 3131.4 operator videosnimanja DODATAK: 3131.4 studijski/radijski operator 3131.4 fotografski tehničar 3131.4 operator snimanja na vrpce 3131.26.27.4 snimatelj trika 3131.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF 3131.4 snimatelj zvuka 3131.35.4 mješač zvuka 3131.4 VIDEOMIKSER 3131.8.4 studijski/televizijski operator 3131.23.11.23.4 novinski fotograf 3131.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 operator snimanja na diskete 3131.23.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 257 of 823 f) srodne poslove.14.33.2008 .4 ASISTENT TONA http://www.11.19.12.24.14.4 ČITAČ SVJETLA 3131.24.21.25.htm 18.4 MIKSER SLIKE 3131.22.4 fotograf za komercijalne ilustracije 3131.4 montažer slike i zvuka 3131.4 snimatelj slike 3131.12.4 mješač slike 3131.34.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3131.

24.27. g) nadgled ostalih suradnika.12. prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe. Ti poslovi obično uključuju: a) nadzor sustava za emitiranje.4 MIKROMAN 3131.27.4 TONMAJSTOR 3131.35. b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju. kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu.27.4 operator na televizijskom odašiljaču http://www. moru i u zraku.4 GLAZBENI ILUSTRATOR 3131.htm 18. moru i zraku.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 258 of 823 3131.4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE 3131.2008 .32. f) srodne poslove.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.8.4 MONTAŽER NEGATIVA 3131.4 ASISTENT REALIZACIJE 3131. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo. satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu.nn.4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE 3131. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.11.24.27.19.4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR 3132. c) nadzor opreme za kinoprojekciju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24. d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava.4 operator na radioodašiljaču 3132.6. e) vođenje dnevnika rada. U toj su skupini zanimanja: 3132.

6.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA 3133.6 operator na elektroencefalografskoj opremi 3133. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja.4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA 3132.17. c) nadziranje rada opreme.6 operator na audiometrijskoj opremi 3133.18.nn.13.6 brodski radiotelegrafist 3132.12.htm 18.16.11.8. d) srodne poslove. U toj skupini su zanimanja: 3133.4 operator na telekomunikacijskoj opremi 3132.14. b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.19.4 radiotelegrafist 3132.13.4 operator televizijskog prijenosa 3132.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 259 of 823 3132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.4 operator radioprijenosa 3132.4 rentgen tehničar 3133.14.4 operator na željezničkim telekomunikacijama 3132.13.16.15.2008 .4 kinooperator DODATAK: 3132. Ti poslovi uključuju: a) pripremu bolesnika.6 operator na opremi medicinske radiologije 3133.6 operator na elektrokardiografskoj opremi 3133.15.6 operator na opremi medicinske radiografije http://www. rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici. e) nadgled ostalih suradnika.

8.nn. vode operativne poslove u cestovnom.12.21. željezničkom i poštanskom prometu. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima.4 operator na scenskoj rasvjeti 3139.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST 3139.6 majstor rasvjete 3139.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima DODATAK: 3139.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI 3133.19. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje). Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom. U toj su skupini zanimanja: 3139.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici 3133.2008 .htm 18.6.6 operator na opremi za dijalizu 3133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 260 of 823 3133.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi 3133.18. organiziraju upotrebu prometnih sredstava. b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene.N.6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER 3133.17.19.20.17.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 3133.11.19. c) srodne poslove.6 MAJSTOR SVJETLA PODVRSTA 314.11. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.6 operator na medicinskoj opremi DODATAK: 3133. Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313.15.12. d) nadgled ostalih radnika. http://www.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE 3139.

Časnici palube i peljari 3143.6 prvi časnik stroja http://www. g) nadgled i izobrazbu posade stroja.19. održavanju i popravljanju mehaničkih. e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Inženjeri željezničkog prometa 3147. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi. c) nadzor nad instaliranjem.6 upravitelj stroja 3141. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja 3148. b) narudžbe goriva. održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.nn. Kontrolori leta 3145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 261 of 823 Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3141. električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa 3146.8. Inženjeri poštanskog prometa 3141.6. ČASNICI STROJA Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju. maziva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju. održavanju i popravljanju mehaničkih.11. Časnici stroja 3142. d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci 3144. U toj su skupini zanimanja: 3141.2008 . električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali. f) srodne poslove. rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije.htm 18.12.

d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa. b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 3141.31.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO 3142.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 262 of 823 3141.15.41. KLASE 3141.nn.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 3141.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 3141.15.41.6 inženjer brodske elektronike 3141.6.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.16.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe 3141.19.6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU 3141. http://www.6 drugi časnik stroja 3141.4 brodostrojar DODATAK: 3141.htm 18. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje. KLASE 3141.16.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.6 ASISTENT STROJA 3141. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima).6 POMORSKI STROJAR 3141.11.21.21.6 VJEŽBENIK STROJA 3141.6 treći časnik stroja 3141.6 POMORSKI STROJAR I. c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke.12.21. kroz kanale.2008 .31.41.8. ČASNICI PALUBE I PELJARI Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali.16.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I.

21.12.4 skiper 3142.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142. k) nadgled i izobrazba brodske posade. h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije.16.53.51.4 ribarskonautički tehničar 3142.4 nautičar unutarnje plovidbe 3142.15.52.43. U toj su skupini zanimanja: 3142.6 inženjer pomorske nautike 3142.19.14.61.6 treći časnik palube 3142.2008 . i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.8.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe 3142.41.6 zapovjednik bušaće platforme http://www.11.6 voditelj plovnog sastava jahti 3142.6 prvi časnik palube 3142.htm 18.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe 3142.42.22.6.6 peljar 3142.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 263 of 823 e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika.6 zapovjednik broda 3142. j) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.6 drugi časnik palube 3142.17.4 pomorski nautičar 3142. g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 vođa posade marine 3142.6 časnik lučke kapetanije 3142.31. f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.

22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 časnik stabilnosti platforme 3142.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET 3142.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE 3142.17.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.64.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE 3142.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.64.64.11.2008 .62.8.17.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.6 vođa plovećeg radnog stroja DODATAK: 3142.16.22.41.41.19.6 časnik palube na platformi 3142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 264 of 823 3142.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA 3142.64.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.4 KADET 3142. VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE 3142.41.4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.4 VJEŽBENIK PALUBE 3142.17.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM 3142.6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.12.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP 3142.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE 3142. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI http://www.4 NAUTIČKI TEHNIČAR 3142.htm 18.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA 3142.31.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA 3143.22.6 BRODSKI PILOT 3142.15.22.nn.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA 3142.6.42.63.17.17.6 PRISTAV II.17.

11.8.6 KAPETAN ZA SIGURNOST 3143.6 probni padobranac 3143.6 pilot helikoptera 3143.6 TEHNIČKI PILOT 3143. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima.31.31.2008 . c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih.htm 18.6 INŽENJER AERONAUTIKE 3143.6 inženjer zračnog prometa DODATAK: 3143.6 probni pilot 3143. pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.6.11.21.11. b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja. d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada.14.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA http://www.6 ŠEF PILOTA 3143. f) nadgled ostalih suradnika. električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno.11.nn.6 PILOT HIDROAVIONA 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 265 of 823 Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih.6 inženjer leta 3143.6 pilot aviona 3143.14.19.11.11.12.11. električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika.13.6 KOPILOT 3143.6 KAPETAN AVIONA 3143. U toj su skupini zanimanja: 3143.11.6 NAVIGATOR LETA 3143.

6 DISPEČER LETA 3143.19. Ti poslovi uključuju: a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji.31.31. d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima.8.31.31.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA 3143. http://www.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA 3143.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA 3143.htm 18.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA 3143. svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA 3143. e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI 3143.31.2008 .6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA 3143. pogodnostima.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA 3144.6 STATION MANAGER 3143.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA 3143.31.31.6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA 3143.31. b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed. c) provjeru i odobravanje planova leta.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA 3143.31.31.31.31.31. planovima leta i zračnom prometu.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 266 of 823 3143.31.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA 3143. radara.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA 3143.6.31.31. KONTROLORI LETA Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija.6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA 3143.

6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA 3144.12.12.11.12.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 267 of 823 f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve.12.6 OPERATOR NOTAM 3144.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.nn.2008 .6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE 3144.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3144. g) srodne poslove.12.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL 3144.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.11. funkcioniranje. h) nadgled ostalih suradnika.12.12. instaliranje. izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja http://www. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA 3144.19. održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava.6 kontrolor leta DODATAK: 3144.6 pomoćnik kontrolora leta 3144. U toj su skupini zanimanja: 3144. c) sudjelovanje u procjeni troškova.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA 3145.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA 3144.8.6. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova.6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.12. b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje.12.htm 18.

e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa. f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) izradu plana otpreme tereta. http://www. g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru. h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama.4 tehničar za sigurnost zračnog prometa 3145.htm 18. kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 268 of 823 za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje. Vode odvijanje prometa na željeznici. polijetanja i slijetanja.8. instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem. e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka. c) vođenje transportne službe u kolodvorima. g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta.2008 .nn. d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora. na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe. b) vođenje poslova u postavnicama.11. i) nadgled ostalih suradnika. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa DODATAK: 3145.6. pruge i uređaja u jedinicama. čvorovima i na pruzi.12. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem. kolodvorima i čvorištima. U toj su skupini zanimanja: 3145. vagona. Vode operativne poslove u jedinicama. pratnji i reguliranju prometa vlakova.19. h) srodne poslove.4 RADARSKI TEHNIČAR 3146.11.

6 inženjer cestovnog prometa 3147. c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava.htm 18.11. organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa. f) kontrolu prometa. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom. g) srodne poslove.6 inženjer željezničkog prometa DODATAK: 3146. j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe.6. Vode operativne poslove u transportnim jedinicama.12. prigradskom i gradskom prijevozu. b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. špediciji.11.19. agencijskih i prekrcajnih poslova.11. U toj su skupini zanimanja: 3147.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3146. d) realiziranje špediterskih.6 VAGONSKI DISPEČER 3146. l) nadgled ostalih suradnika.nn. skladišnim i prekrcajnim tvrtkama.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE 3147. provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu.8.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 269 of 823 i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge.6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila 3147. k) srodne poslove. međunarodnom. U toj su skupini zanimanja: 3146. terminalima. e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova.2008 .6 inženjer za prekrcaj http://www.11. h) nadgled ostalih suradnika.11.

11.11.11.22.11.htm 18.11.11. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT 3147.13. http://www.5 POSLOVOĐA TRANSPORTA 3148.11.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE 3147.21.19.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 3147.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA 3147.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA 3147.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU 3147.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA 3147.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA 3147.11.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA 3147.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ŠEF TRANSPORTA 3147.11.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM 3147. INFORMACIJA.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE 3147.6.nn.11.6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA 3147.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 3147.11.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 3147.6 ŠEF PRODAJE KARATA.5 poslovođa prekrcaja DODATAK: 3147.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 270 of 823 3147.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 3147.11.2008 .5 poslovođa žičare 3147.11.8.11.11.6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 3147. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa.22. REKLAMACIJA 3147.

U toj su skupini zanimanja: 3148. za sigurnost na radu. urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima. nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu. urbanistički uvjeti i sl. te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje.6 inženjer poštanskog prometa DODATAK: 3148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. protupožarnoj zaštiti. na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača. c) sudjelovanje u izradi planova. zaštitu od požara i drugih opasnosti. utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša. da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU PODVRSTA 315. ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok.nn. građevinskog.) ili pod njihovim nadzorom. sigurnost proizvodnih procesa. Građevinski i protupožarni nadzornici 3152.2008 .11. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala. proizvodnog ili drugog društva.8. u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta. nadgledaju građenje i gotove objekte. e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja. utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 271 of 823 b) nadzor kvalitete poštanskog prometa. f) srodne poslove. sigurnost prometa. zgrade i postrojenja. http://www. praćenje njihovih izvršenja. izradu propisane dokumentacije. provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima. Tehnički kontrolori i ispitivači 3151.19. g) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima. nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju. Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje. zaštiti na radu. U toj su podvrsti skupine: 3151.6.11. d) normiranje rada i materijala. praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika. zaštitu zdravlja i okoliša.

u pravilu u ovlaštenim institucijama. svjetla. U toj su skupini zanimanja: 3151. te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju. U toj su skupini zanimanja: 3152. odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača. odnosno štete i opasnosti ako požar izbije. d) nadgledanje industrijskih pogona. ispušne plinove i sl. c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja.13. odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu.6 protupožarni nadzornik 3152. te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza.11. kočnice. utvrđuju trajnost proizvoda i sl. e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara. signalizaciju.6.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila http://www. h) nadgled ostalih suradnika. pridržavanja odobrenih nacrta i planova. na zahtjev državnih tijela. kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici. specificiranih materijala i drugih standarda.4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila 3152. o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade. f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara. ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja. o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara.) i propisanu opremu. hotela. njihovih dijelova i materijala. inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda. b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja 3152. Ispitivači proizvoda i materijala.02.2008 .01. g) srodne poslove.12.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 272 of 823 Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi. provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama.19.6 građevinski nadzornik 3151.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio.htm 18.

veterine.11.6 ispitivač proizvoda DODATAK: 3152. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja. u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 273 of 823 3152. počela i operativnih metoda.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA VRSTA 32.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede. Medicinske sestre i primalje PODVRSTA 321.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 3152.htm 18. zdravstvo.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA 3152.21. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 321.2008 . šumarstvo. porodiljstvu i medicini. šumarstva.6.21. kao što su biologija. botanika. zoologija. bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3152. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.21. Pružaju usluge u njezi. posebno u medicini. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja 322. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja.8. porodiljstvu.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA 3152.11. Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. poljoprivredi i farmaceutskoj industriji. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka. počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije. uključujući poljoprivredu. farmacije i srodnim područjima. Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja 323. farmaciju i srodna područja. veterinu. pružanje pomoći u njegovanju.19.21.

Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari 3212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 274 of 823 3211. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari 3213.15.nn. pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima.16. biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena. ispitivanja i analize.htm 18. h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu.11. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije. arhivima. b) srodne poslove.2008 . c) nadgled ostalih suradnika.12. f) pomoć u izvođenju pokusa. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva.6 inženjer botanike 3211. d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka.19. c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu.4 zoološki tehničar 3211.6.8. ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani.4 tehničar preparator 3211. analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju.6 inženjer zoologije http://www.4 botanički tehničar 3211. a) organiziranje održavanja istraživačke opreme.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 preparator 3211. e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama. dijelova organa za pokuse.14. izradu preparata. Poljoprivredni savjetodavci 3211. poljoprivrede. U toj su skupini zanimanja: 3211. g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal. knjižnicama. biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije.

4 POMOĆNIK OBDUCENTA 3211.4 medicinski laboratorijski tehničar 3211.6 inženjer ekologije 3211.6 inženjer biokemije 3211.4 patološki tehničar 3211.12.24.6 inženjer biologije 3211.8.27.19. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.6 medicinski laboratorijski inženjer DODATAK: 3211.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR 3212.29.21.19.4 farmakološki tehničar 3211.4 biološki tehničar 3211.12.30.11.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.nn.20.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.6 inženjer bakteriologije 3211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.htm 18.17.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA 3211.4 bakteriološki tehničar 3211.25.4 ekološki tehničar 3211.6 inženjer patologije 3211.6. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 275 of 823 3211.4 biokemijski tehničar 3211.28.2008 .4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR 3211.30.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR 3211.6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.23.21.11.26.30.6 inženjer farmakologije 3211.29.11.22.

22. g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme.14.15. ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3212.32. ispitivanja i analize.19.21. i) nadgled ostalih suradnika.4 čuvar šume http://www.6.13.4 ratarski tehničar 3212.2008 .nn.24. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu.4 ribarski tehničar 3212.16.4 stočarski tehničar 3212.4 hortikulturni tehničar 3212.12.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju 3212. čistoće i klijavosti.18. d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće.8.4 šumarski tehničar 3212.23. e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt. tkiva.4 peradarski tehničar 3212.4 voćarski tehničar 3212.htm 18. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica.4 poljoprivredni tehničar 3212.4 vinogradarski tehničar 3212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 276 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za pokuse. životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse. h) srodne poslove. ispitivanja i analize.4 povrtlarski tehničar 3212.11.17. c) izvođenje pokusa.4 tehničar zaštite bilja 3212.4 vrtlarski tehničar 3212.

nn.6 inženjer povrtlarstva 3212.6 inženjer vinogradarstva 3212.5 voćarski poslovođa 3212.6 inženjer stočarstva 3212.21.48.75.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE 3212.5 nadzornik uzgajališta divljači 3212.72.5 stočarski poslovođa 3212.13.2008 .45.5 poslovođa za parkove i nasade 3212.5 nadzornik lovišta 3212.43.6.49.50.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 277 of 823 3212.47.4 LUGAR http://www.84.11.5 ratarski poslovođa 3212.6 inženjer ribarstva 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR 3212.42.81.32.19.82.5 vinogradarski poslovođa 3212.24.4 VODITELJ HORTIKULTURE 3212.71.6 inženjer voćarstva 3212.44.htm 18.6 inženjer ratarstva 3212.5 vrtlarski poslovođa 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 3212.41.5 poslovođa uzgoja riba i školjaka 3212.5 poslovođa u šumarstvu 3212.4 lovni tehničar 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR 3212.46.74.8.6 inženjer vrtlarstva 3212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.73.33.6 inženjer peradarstva 3212.83.6 inženjer poljoprivrede DODATAK: 3212.17.

e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi. Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza. d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt. stomatologije. ispravljanje govora i smetnji u govoru.6. Sanitarni inženjeri i tehničari 3223. b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi.htm 18.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac PODVRSTA 322. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 278 of 823 3213. Ti poslovi uključuju: a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama.8. stomatološki i veterinarski rad.4 poljoprivredni tehničar savjetodavac 3213. Dijetetičari http://www. uključujući preventivni i kurativni medicinski. počela i metoda na područjima medicine.11. U toj su skupini zanimanja: 3213. farmacije i srodnih disciplina. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.2008 . unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane.nn. povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša.19.21. veterine. h) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu. savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava. pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda. savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta. c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3222.

http://www.htm 18.11. Očni optičari 3225.19. U toj su skupini zanimanja: 3222. Fizioterapeuti 3227. c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka. populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene. e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida. Veterinarski tehničari 3228. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša.12.2008 . b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti.4 sanitarni tehničar 3222. f) srodne poslove.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE.6 sanitarni inženjer DODATAK: 3222. g) nadgled ostalih suradnika.12. toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu.nn. Ti poslovi uključuju: a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje. DEZINSEKCIJE.8.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR 3223.6. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline. dezinsekcije i deratizacije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 279 of 823 3224. Zdravstveni terapeuti 3222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. Zubni tehničari 3226. Farmaceutski tehničari 3229. DIJETETIČARI Dijetetičari istražuju. DERATIZACIJE 3222. d) provođenje mjera dezinfekcije.

Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća. U toj je skupini zanimanje: 3224. d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe.2008 .6.6 dijetetičar 3224. e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima.4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU 3225.11. c) srodne poslove.4 očni optičar DODATAK: 3224. OČNI OPTIČARI Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće.19.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima. b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima. ZUBNI TEHNIČARI Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju. h) nadgled ostalih suradnika. f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane.8. U toj je skupini zanimanje: 3223.11. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 280 of 823 b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca.11. skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima.nn. savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala. Ti poslovi uključuju: http://www. d) nadgled ostalih suradnika. o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid. te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje.

13. http://www.4 stomatološka sestra 3225. h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika. e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi. d) sudjelovanje u izradi kalupa. krioterapije.19. c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu.4 zubotehničar 3225. primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika.12.8. b) izradu fiksnih i mobilnih proteza.6 viši zubni tehničar DODATAK: 3225. u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti. U toj su skupini zanimanja: 3225. elektroterapije). f) nadgled ostalih suradnika.11.11. b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. Ti poslovi uključuju: a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije. masaže. c) popravak proteza.4 ZUBNI ASISTENT 3226. Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229. reumatskih. f) pripremu stomatološkog materijala.2008 . e) srodne poslove. parafinoterapije.6. d) primjenu balneoterapije. Zdravstveni terapeuti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ortopedskih.nn. g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje.htm 18. internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku. FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 281 of 823 a) izradu totalnih i djelomičnih proteza.

d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja. f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu.4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju DODATAK: 3227. posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima. ako je potrebno.4 fizioterapeut 3226. b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima. kada je to potrebno. FARMACEUTSKI TEHNIČARI Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 282 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3226.2008 . koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje. U toj su skupini zanimanja: 3227. VETERINARSKI TEHNIČARI Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne.11. g) srodne poslove.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3228.6.4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 3227. preventivne i kurativne veterinarske poslove. c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja.11.11.12. Ti poslovi uključuju: http://www.12.htm 18.8. h) nadgled ostalih suradnika. dijagnostičke.11.4 veterinarski tehničar 3227.19. e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju.nn.6 viši fizioterapeut DODATAK: 3226.

c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi. kontroliranje roka trajanja. U toj je skupini zanimanje: 3228. a) srodne poslove.2008 . trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima. f) srodne poslove. Ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje. stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim. bolesnima ili fizički hendikepiranima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 283 of 823 a) izradu magistralnih pripravaka. d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje. e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija.19. provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. b) nadgled ostalih suradnika.6 terapeut za govor i gluhoću http://www. U toj su skupini zanimanja: 3229. bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322.4 FARMACEUTSKI LABORANT 3229. stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru.8.nn. b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova. g) nadgled ostalih suradnika.4 farmaceutski tehničar DODATAK: 3228.htm 18. na primjer.11.11. d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni. c) skladištenje lijekova i pripravaka.11. (Zdravstveni inženjeri i tehničari). vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba. savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba.6. Ovdje bi se. b) rad s osobama s govornim manama.

Medicinske sestre 3232. ozlijeđenima.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT 3229.15.htm 18.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI PODVRSTA 323. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera.6.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA 3229. Provode zdravstveni odgoj.12. invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove. http://www. Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Ti poslovi uključuju: a) terapeutske i dijagnostičke postupke. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima.13. Primalje 3231.16. ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 284 of 823 3229. obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi.2008 .6 terapeut za poremećaje vida 3229. njegovanje bolesnih.6 umjetnički terapeut 3229.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.6 radni terapeut 3229.6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE 3229.8. MEDICINSKE SESTRE Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja.14. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada.16. zaštite i savjeta bolesnima.6 glazbeni terapeut 3229.16. usluge njege.15.6 medicinski terapeut DODATAK: 3229. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3231.15. očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo.6 VIŠI RADNI TERAPEUT 3229.15.

19. cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni. U toj su skupini zanimanja: 3231.11.11. d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate. organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege. e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju. kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija.6.6 viša medicinska sestra DODATAK: 3231. k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba. l) srodne poslove m) nadgled ostalih suradnika.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE http://www.nn. g) zdravstvenu njegu bolesnika.11.12. j) planiranje.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU 3231. h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove.11. i) evidenciju o utrošku lijekova.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU 3231.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA 3231. f) pripremu bolesnika za anesteziju.8.4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3231.11.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 3231.11.11. stanja svijesti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 285 of 823 b) promatranje stanja bolesnika. pokretljivosti i općeg stanja.11.4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU 3231. c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline.4 MEDICINSKI TEHNIČAR 3231.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI 3231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.12.11.2008 .4 medicinska sestra 3231.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI 3231.11.

12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 286 of 823 3231. e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta.12.4 PRIMALJA U RODILIŠTU 3232.11.4 primalja 3232.4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU 3232.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA 3232.2008 . f) parenteralnu terapiju.6. babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica.6 viša primalja DODATAK: 3232.11. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu. dojenjem.htm 18. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom.11. d) njegu novorođenčeta.12. PRIMALJE Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja. prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti.12.4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3232.6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA 3232.12.6 PATRONAŽNA SESTRA 3231.19.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta. U toj su skupini zanimanja: 3232.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI 3231.12.11.11.12.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU 3232.nn.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA http://www. h) nadgled ostalih suradnika. b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA 3231. g) srodne poslove.12.6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE 3231.

19. za predmetno poučavanje. vrednuju učenička postignuća. Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 334. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi.htm 18. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi.nn. udžbenika i slično. Nadgled drugih suradnika. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i http://www. Vjeroučitelji 3311. obavljaju razredničke poslove. vode izvannastavne aktivnosti. Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno. Strukovni učitelji PODVRSTA 331. Poučavaju.2008 .8. Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 332. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 331. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. za predmetnu pouku.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 287 of 823 VRSTA 33. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojnoobrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. vrednuju uspješnost poučavanja. Odgojitelji predškolske djece 333. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3311. Ti poslovi ukjljučuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku. njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. Nastavnici u osnovnim školama 3312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.

sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. i) održavanje sata razrednika. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.18. U toj su skupini zanimanja: 3311. planiranim aktivnostima učenika. sadržajem. organiziranje ekskurzija i izleta.12. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6 nastavnik hrvatskoga jezika 3311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 učitelj razredne nastave 3311.11.01.6 nastavnik romskoga jezika 3311. h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 288 of 823 programa.13.6 nastavnik slovenskoga jezika 3311. k) srodne poslove. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.2008 . l) nadgled ostalih suradnika. b) pripremu za poučavanje.16.6 nastavnik francuskoga jezika 3311.8. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.20.6.19.nn.htm 18.6 nastavnik talijanskoga jezika 3311. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. duševno i duhovno biće.19. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.14. strukturom.17.6 nastavnik rusinskoga jezika 3311. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.15.6 nastavnik češkoga jezika http://www.6 nastavnik mađarskoga jezika 3311.6 nastavnik engleskoga jezika 3311.6 nastavnik njemačkoga jezika 3311. j) vođenje razredne evidencije i administracije. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.

6 nastavnik DODATAK: 3311.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 289 of 823 3311. Poučavaju.24.6 nastavnik kemije 3311.6 nastavnik albanskoga jezika 3311.6 nastavnik ruskoga jezika 3311.6 nastavnik matematike 3311. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja. vrednuju učenička postignuća.61.01.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.41.44.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 3311.8.6 nastavnik glazbene kulture 3311.6 nastavnik zemljopisa 3311.31.6 nastavnik povijesti 3311.6 nastavnik slovačkoga jezika 3311.54.6 nastavnik fizike 3311. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. http://www.6 nastavnik srpskoga jezika 3311.53. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.21. planiranim aktivnostima učenika.42.6 nastavnik stranoga jezika 3311.6 nastavnik likovne kulture 3311. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.32. strukturom.6 nastavnik prirode i biologije 3311. b) pripremu za poučavanje.25.htm 18.6 nastavnik tehničke kulture 3311.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 3312. VJEROUČITELJI Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.23. sadržajem.22.43.19.2008 . Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.6.51.52.

duševno i duhovno biće.11. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. duševnih i društvenih vještina djeteta.19. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. U toj su skupini zanimanja: 3312. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3320. organiziranje ekskurzija i izleta.2008 .nn.htm 18. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. obrazovanje i zaštitu djece. nego i društveno. odgoj.11. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.6 vjeroučitelj DODATAK: 3312.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 290 of 823 d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. osmišljavanje i osiguravanje http://www. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. j) vođenje propisane evidencije i administracije. duševnih i društvenih vještina djeteta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. tjelesnih. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. duševnih i društvenih vještina djeteta. Odgojitelji predškolske djece 3320.8. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. tjelesnih. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.6 UČITELJ DUHOVNOSTI PODVRSTA 332. k) srodne poslove. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. b) osiguravanje uvjeta za njegu. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi.

pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. rad i odmor. igru.6 odgojitelj predškolske djece DODATAK: 3320. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. zadovoljstva. spontane razgovore i dr. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak. izradu didaktičkih sredstava. Poučavaju jedan ili više predmeta.8. tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave.2008 .6 ODGOJITELJ U VRTIĆU. igrom i snom. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. prihvaćenosti. l) srodne poslove. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. modela. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. U toj su skupini zanimanja: 3320. pjesama. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta.nn. pjevanje. Pripremu materijala. učenje stihova. http://www.htm 18. priča. JASLICAMA PODVRSTA 333.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. a) nadgled ostalih suradnika. c) njegu djece. izradu slika. suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 291 of 823 optimalnih zdravstveno-higijenskih. e) razvoj osjećaja sigurnosti. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.. aplikacija.11. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini.11. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. presvlačenje.6. igre uloga. lutaka. maski.19.

rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida.htm 18. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. suradnju sa stručnim timom (psiholog.19. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 292 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 3330. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. l) srodne poslove. prilagodbu udžbenika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. http://www. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima. maketa i planova. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora.6. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi. k) vođenje propisane evidencije i administracije. dijagrama. Ti poslovi uključuju: a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. praćenje napredovanja. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 3330. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. crteža. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. izradu reljefnih shema. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. bilježnica. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.2008 . Normaliziranje govornog ritma i tempa.8.

11.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe 3330. U toj su skupini zanimanja: 3330.nn. http://www. upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima. povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole.19. na primjer. c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika. tečaju za osposobljavanje i slično. STRUKOVNI UČITELJI Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi. pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima.13. metala itd. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci. Strukovni učitelji 3340. prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama. Ti poslovi uključuju: a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje. dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja. strojevima za obrada drva.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 293 of 823 m) nadgled ostalih suradnika. poticanje na dodatne oblike rada. e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida 3330. b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa. Nadgled ostalih radnika može biti uključen.8.6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju PODVRSTA 334. pripremaju i izvode praktičnu pouku. vrednuju učeničke uradke.6. d) poticanje razvoja učenikove osobnosti. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3340. duševno i duhovno biće.htm 18.15.2008 . pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala. motornim vozilom. sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke. planiranim aktivnostima učenika. upravljanje zrakoplovom. strukturom. STRUKOVNI UČITELJI Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste. izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja. sadržajem.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha 3330.6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe 3330.

U toj su skupini zanimanja: 3340.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike 3340.16. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.20.01.6 strukovni učitelj telekomunikacija 3340.6 strukovni učitelj računalne tehnike http://www.15.22.8.6 strukovni učitelj strojne obrade metala 3340.24.nn.htm 18.2008 .6 strukovni učitelj rudarstva 3340.6 strukovni učitelj klasičnoga baleta 3340.6 strukovni učitelj crne metalurgije 3340. j) srodne poslove.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike 3340.11.6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima 3340.03. k) nadgled ostalih suradnika.6 strukovni učitelj montaže strojeva 3340.6 strukovni učitelj brodogradnje 3340.17.12.21.25.19.6 strukovni učitelj elektrotehnike 3340.6 strukovni učitelj strojne energetike 3340.13.04.18.6 strukovni učitelj u športu 3340. i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora 3340.6 strukovni učitelj ručne obrade metala 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj primarne obrade drva 3340. h) održavanje sata razrednika.02. g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.6 strukovni učitelj finalne obrade drva 3340.19.14.6 strukovni učitelj obojene metalurgije 3340..6 strukovni učitelj održavanja strojeva 3340.6.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 294 of 823 f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima.26.

31.32.6 strukovni učitelj zaštite na radu 3340.nn.19.41.6 strukovni učitelj visokogradnje 3340.6 strukovni učitelj protupožarne zaštite 3340.45.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa 3340.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije 3340.44.42.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije 3340.6 strukovni učitelj tehnologije papira 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.30.37.50.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa 3340.28.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije 3340.48.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala 3340.2008 .6 strukovni učitelj zračnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj unutarnjega prometa 3340.6 strukovni učitelj geodezije 3340.36.53.35.43.6 strukovni učitelj konfekcije 3340.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije 3340.htm 18.39.8.6 strukovni učitelj hidrogradnje 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 295 of 823 3340.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna 3340.49.6 strukovni učitelj PT prometa 3340.6 strukovni učitelj prometa 3340.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije 3340.38.6.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove http://www.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova 3340.51.52.6 strukovni učitelj riječnoga prometa 3340.29.47.46.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije 3340.40.6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije 3340.33.6 strukovni učitelj niskogradnje 3340.27.34.

6 strukovni učitelj 3340.6 strukovni učitelj njege bolesnika 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 296 of 823 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA 3340.04.nn.85.6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike 3340.64.6 strukovni učitelj fizioterapije 3340.84.4 suradnik u praktičnoj nastavi DODATAK: 3340.6.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije 3340.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije 3340.19.62.63.2008 .81.92.04.87.6 strukovni učitelj zubne protetike 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI 3340.04.69.6 strukovni učitelj slastičarstva 3340.68.6 strukovni učitelj domaćinstva 3340.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU 3340.61.04.htm 18.70.82.65.91.67.80.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA http://www.66.6 strukovni učitelj veterinarstva 3340.88.83.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva 3340.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege 3340.6 strukovni učitelj stočarstva 3340.6 strukovni učitelj kozmetologije 3340.86.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva 3340.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike 3340.6 strukovni učitelj melioracije 3340.04.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike 3340.6 strukovni učitelj šumarstva 3340.6 strukovni učitelj ugostiteljstva 3340.

zapošljavanjem.19.46.6.htm 18.24.44. u knjigovodstvu. statističkim i ostalim uslugama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 297 of 823 3340.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA 3340. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima.6 INSTRUKTOR VOŽNJE 3340. organiziranje putovanja.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA 3340. http://www.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA 3340. športom i religijom.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA 3340. prodaje. izradu unutrašnjih dekoracija. direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI 3340. osiguranjem i vlasništvom.24.8. poslove u zabavi i športu.46.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE 3340. socijalnu skrb i socijalni rad. izdavanje isprava i dozvola i policijske službe.24.46. trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko. socijalnom skrbi.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA 3340. pružanje poslovnih usluga kao posrednik.91.46. društveno-humanistički.04. državnih aktivnosti u svezi s carinom. posredovanje pri zapošljavanju.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA 3340.46. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA 3340.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3340.04. porez. obavljanje nekih vjerskih poslova. umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja. obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu. kao i zabavom.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA 3340.nn. pravnih. rad u službama trgovačkog društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . poslovima kriminalista. izdavanjem isprava i dozvola. porezom. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa. dizajniranje proizvoda.46.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE 3340.46.53.6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VRSTA 34.16. djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj. vođenja dijelova računovodstva.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE 3340.6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA 3340. statističkih i ostalih usluga. posredovanje u zapošljavanju. pravnim.

Komercijalisti u prodaji 3416. uključivši tehničke uređaje i opremu. zabavljači i športaši 348. Posrednici nekretninama 3414. Ostali vjerski stručnjaci PODVRSTA 341. Organizatori putovanja i srodna zanimanja 3415. nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.2008 . Službenici državne uprave 345. organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju. jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kupnju roba i usluga u ime društava. deviza.6. Procjenitelji i dražbovatelji 3419. Posrednici vrijednosnim papirima 3412. nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama. devize. privatni detektivi i srodni stručnjaci 346. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3411. djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova. procjenu vrijednosti roba.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 298 of 823 Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 341. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire. Administrativnoposlovni stručnjaci 344. nekretnine.nn.n. Dizajneri. usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge. http://www. Kriminalisti.htm 18. savjetovanje i prodaju polica osiguranja. roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime. Nabavljači 3417. procjenjuju vrijednost roba. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. različite tipove osiguranja. Financijski i prodajni stručnjaci 342. Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira. Posrednički stručnjaci 343. Stručnjaci za socijalni rad 347. prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika.19. Financijski i prodajni stručnjaci d. Zastupnici osiguranja 3413.

8. b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje. http://www.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac DODATAK: 3411. založnica i ostalih financijskih dokumenata).12.19. trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu. osiguranje u slučaju nesreće.6 DILER 3412. ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima 3411. c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima.12. pomorsko i osiguranje protiv požara. uključivši devize. d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata.6.11. automobilsko. životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima.nn.2008 .htm 18. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize. b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 299 of 823 3411. b) nadgled ostalih suradnika. dionice. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati. novčano. dionica. a) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta. 3411. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice. ostale tipove osiguranja. založnice i ostale financijske dokumente).11.11.6 BROKER 3411. opseg osiguranja i uvjete plaćanja. U toj su skupini zanimanja: 3411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 BURZOVNI BROKER 3411. c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja.

19. f) nadgled ostalih suradnika.11.htm 18.13. U toj su skupini zanimanja: 3412. f) nadgled ostalih suradnika.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU 3412.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 300 of 823 d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte.nn.6 zastupnik osiguranja 3412.6 zastupnik pomorskog osiguranja 3412. c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava.13.11.8.13. iznajmljivanja ili zakupa. iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina.6 POSREDNIK OSIGURANJA 3412.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU 3412.2008 . d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU 3413.6 službenik u osiguranju DODATAK: 3412.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU 3412. POSREDNICI NEKRETNINAMA Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA 3412.13.11. U toj su skupini zanimanja: http://www.13. uređaje i rizike. uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca. kupnju.12. e) srodne poslove. b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje. za vrijeme i poslije zakupa. e) srodne poslove. obično u ime klijenata i na temelju punomoći.

6 PUTNIČKI AGENT 3414.11. te naplatu.41. utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima.6 turistički animator DODATAK: 3414. d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente.nn.6 TUROPERATOR 3414.6 šef recepcije 3414.6 komesar broda 3414.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva 3414.11.6 organizator putovanja 3414.11.11. davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima.6 posrednik nekretninama DODATAK: 3413.31.11. c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima.11.2008 . f) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini ova zanimanja: 3414.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.6 ORGANIZATOR IZLETA 3414.8.11. b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija. određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor.6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA 3414.11.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA http://www. troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 301 of 823 3413. e) srodne poslove. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja.19.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE 3414.21. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o dostupnosti.41.6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA 3414.htm 18.6.

19.6 voditelj poslovnice prodaje 3415.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 302 of 823 3415.13.31. d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču.16.8. KOMERCIJALISTI U PRODAJI Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko. f) srodne poslove.6 voditelj skladišnog poslovanja 3415.5 poslovođa trgovine 3415. g) nadgled ostalih suradnika.21.24.23.15.2008 . uključivši i prodaju putem kataloga.11. b) prodaju tehničke opreme. uključujući uređaje. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima. društvima koja prodaju robu na malo i ostalima.6 KOMERCIJALNI REFERENT http://www. c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe.6. trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko.nn.5 trgovački putnik 3415.htm 18.22.6 komercijalist 3415.14.6 komercijalist unutarnje trgovine 3415.5 poslovođa skladišta 3415.5 akviziter 3415.6 tehnički zastupnik trgovine 3415.6 voditelj distributivnih poslova 3415.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima. U toj su skupini zanimanja: 3415. te pružaju potrebne obavijesti.6 tržni nadzornik DODATAK: 3415. opremu i tehničke proizvode. e) provođenje tržnog reda na tržnicama.12.11.25.6 komercijalist vanjske trgovine 3415.

16.21.6 VIDEODISTRIBUTER 3415.12.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE 3415.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI 3415.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 303 of 823 3415. NABAVLJAČI Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih. određivanje količina i kvalitete narudžbe.23.25.5 POSLOVOĐA SILOSA 3415.23.6 EKONOMIST TRGOVINE 3415.11.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE 3415.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA 3415.6 ŠEF SKLADIŠTA 3416. sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone. datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA 3415.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE 3415.24.23.12.13.2008 .6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 3415. troškova.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE 3415.5 AKVIZITER OGLASA 3415.11.6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ 3415.11. b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama. državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju.6 REFERENT VELEPRODAJE 3415.8.19.5 POSLOVOĐA DISKONTA 3415. http://www.6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 3415.6 AUDIODISTRIBUTER 3415.14.6.nn.24.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) pregovore i ugovaranje nabave opreme.24. c) srodne poslove.16.11. d) nadgled ostalih suradnika.6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA 3415. komercijalnih i ostalih društava i ustanova.

nn.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI 3416.5 procjenitelj nakita 3417.11. e) nadgled ostalih suradnika.19.11. industrijskih uređaja. c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine.13.12. nekretnina.6 VODITELJ ODJELA NABAVE 3417. nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju.21.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 304 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3416. umjetničkih predmeta.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI 3416. robe. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D.htm 18. b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja.6 dražbovatelj DODATAK: 3417.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nakita i ostalih predmeta. procjenjuju štete u osiguranju. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu.6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 3419.6 nabavljač 3416.11.14.13.12.N. U toj su skupini zanimanja: 3417. umjetničkih djela. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina. http://www.6 voditelj poslovnice nabave DODATAK: 3416. d) srodne poslove. osobnog i obiteljskog vlasništva.6 procjenitelj umjetnina 3417.11.6 procjenitelj 3417.8. automobila.6. Na dražbama prodaju robu i imanja.6 procjenitelj osiguranja 3417. živog inventara (stoke).12.

U toj su skupini zanimanja: 3419.19. Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 3421.22.21. posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika.6 ekonomist za hoteljerstvo 3419.6 ekonomist za kredite 3419. pozajmljuju novac. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja.11.6.6 ekonomist za poljoprivredu 3419.nn.15. prodaju na lizing. prodaju poslovnih usluga kao što su npr.12. Špediteri i otpremnici http://www. Trgovački posrednici 3422.13. dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. korištenje kreditnih kartica.13.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 305 of 823 Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci). dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje. kupuju i prodaju potrošnu robu. obavljaju carinske formalnosti. uspostavu poslovnih kontakata. provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu.6 pozajmljivač novca DODATAK: 3419. kao i pri objavljivanju knjiga. obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu. nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga.htm 18.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje 3419. prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija. POSREDNIČKI STRUČNJACI Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.6 posrednik prodaje na lizing 3419. nalaženje radnika za različita radna mjesta.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO PODVRSTA 342. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe. izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela. na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove.6 ekonomist marketinga 3419. sudjeluju u marketinškim poslovima. i za projekte.8. obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi.

htm 18. Posrednici pri zapošljavanju 3429. f) srodne poslove. posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. 3421. http://www.6 POSREDNIK ZA ROBE 3421. sredstva i načina prijevoza. ŠPEDITERI I OTPREMNICI Špediteri organiziraju dopremu. e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata.nn. U toj su skupini zanimanja: 3421.21. obavljaju carinske formalnosti u uvozu. d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi. osiguravaju robu na zahtjev komitenata. b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim. određivanje rezervnih cijena.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 306 of 823 3423. obavljaju posebne i druge poslove za komitenta.21. TRGOVAČKI POSREDNICI Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu.6. na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. Poslovni posrednici d.11.11. otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu.19.6 MEŠETAR 3421. izvozu i provozu robe. g) nadgled ostalih suradnika.2008 . b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER 3422.6 trgovački posrednik 3421. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba.6 brodarski broker DODATAK: 3421.n.8. c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora. pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora.

2008 .6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE http://www. izračunavanje cijena prijevoza.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.16.12. g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA 3422.8. uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova.htm 18. k) nadgled ostalih suradnika.6 transportni agent 3422.15.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu.6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA 3422.nn.6 CARINSKI POSREDNIK 3422.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA 3422.16.12.11.16. d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona.6 špediterski carinski deklarant 3422.12. U toj su skupini zanimanja: 3422.19. kontejnera i drugo).16.6.6 službenik zbirnog prometa 3422.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT 3422.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 307 of 823 c) obavljanje tarifnih poslova. j) srodne poslove. izvozu i provozu. vagona.16.13. f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica.6 špediter DODATAK: 3422.14. e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu.15.12. i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK 3422.6 tarifer 3422.6 pomorski agent 3422.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE 3422.

N.6. broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca. b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja. prijevoznih i sličnih usluga.nn. e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju. izvođenju i prodaji glazbenih djela. na primjer. Ovdje bi se. U toj su skupini zanimanja: 3423. upućivanje radnika poslodavcu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342. d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom. posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša. (Posrednički stručnjaci).6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3423.11.8. b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi. davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija.2008 . POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca.6 savjetodavac pri zapošljavanju 3423. Ti poslovi uključuju: a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima.htm 18. http://www.6 posrednik pri zapošljavanju DODATAK: 3423.11. trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte.12. kao i o objavljivanju knjiga. prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja. pripremi i izvođenju predstava te snimanju. POSLOVNI POSREDNICI D.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 3429. f) srodne poslove.12. zabavljača i umjetnika.19. c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 308 of 823 3423. g) nadgled ostalih suradnika.

11.6 IMPRESARIO 3429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 309 of 823 c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje. dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju. vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama. vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju.6 posrednik za kredite 3429.16.nn.6 ŠPORTSKI MENADŽER PODVRSTA 343.6.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.11.6 posrednik za umjetnike 3429.6 posrednik za športaše 3429.2008 . statističkih i aktuarskih podataka.19.11.6 AUTORSKI AGENT 3429. U toj su skupini zanimanja: 3429. f) nadgled ostalih suradnika. dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica.6 posrednik informacija 3429.12. prikupljanje. propisa i drugih dokumenata. Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih. proučavanje i sažimanje zakona.17.6 posrednik za izložbene prostore DODATAK: 3429. u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2. http://www.11. d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu.htm 18.15. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja.14. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske.6 ženidbeni posrednik 3429.6 UMJETNIČKI AGENT 3429.13.6 posrednik komisijske prodaje 3429.6 CASTING DIRECTOR 3429. e) srodne poslove. obrađivanje i prezentiranje matematičkih.12.

8. SREDNJE 3432.2008 . Poslovni tajnici 3432. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI http://www. f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja. Pravni i srodni poslovni stručnjaci 3433. h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju. vode zapisnike i bilješke o poslovanju.6 TAJNIK ŠKOLE. POSLOVNI TAJNICI Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske. planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja. skupova.6. b) prikupljanje informacija.11. c) izbor zahtjeva za sastanke. nadziranje izdataka.htm 18.19. predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka. g) vode zapisnike o radu skupština. VRSTE ZVANJA 3431. dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju.11. j) nadgled ostalih suradnika. sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima. Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva 3434.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 310 of 823 Ova podvrsta ima skupine zanimanja: 3431. PRISTAV II. e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima.nn.6 poslovni tajnik DODATAK: 3431. U toj su skupini zanimanja: 3431.11. skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke. i) obavljanje srodnih poslova. OSNOVNE. Statističko-matematički stručnjaci 3431. Ti poslovi uključuju: a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) pomoć u pripremi proračuna.

uz nadzor računovodstvenih stručnjaka.6 PRISTAV II. VRSTE ZVANJA. dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju. odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija. http://www. pravnih spisa i relevantnih dokumenata. b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja. U toj su skupini zanimanja: 3432. propisa.11. c) pripremu izvješća o poreznim obvezama.8. potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije. Ti poslovi uključuju: a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama. PRAVNA SLUŽBA 3432. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona.6 upravni pravnik DODATAK: 3432.19. d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina. e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT 3432.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih suradnika. c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 311 of 823 Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja.11.6.nn.6 PRAVNIK 3433.11. samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. uključujući i ona koja se odnose na osiguranja. b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja.6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT 3432.11.htm 18. f) obavljanje srodnih poslova.11.

22.22.23.13.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA 3433.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA 3433.11.22.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova 3433.htm 18. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 kontrolor internog poslovanja 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3433.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA 3433.22.22. ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu. e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva.6 VODITELJ KALKULACIJA 3433.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA 3433.11.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA 3433.13. f) srodne poslove.22.12.6 ekonomist računovodstva i financija 3433.8.nn.22.6 ekonomist DODATAK: 3433.23. U toj su skupini zanimanja: 3433.6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA http://www.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA 3433.6 voditelj analitičkog knjigovodstva 3433.22.6 knjigovođa bilancist 3433. g) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 312 of 823 d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja.6 VODITELJ LIKVIDATURE 3433.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA 3433.19.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE 3433.22.2008 .6.6 ekonomist za kalkulacije 3433.31.21.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA 3433.22.

i) nadgled ostalih suradnika. VRSTE ZVANJA 3434. obradi i prezentiranju matematičkih.11.2008 . f) pripremu matematičkih.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA 3433.8. PRISTAV II. aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija.23. popis stanovništva i slična istraživanja. e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja. održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja.6 VIŠI STATISTIČAR http://www.11. c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje. obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122). g) primjenu znanja o matematičkim. statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih.11.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA 3433.6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA 3433.6 EKONOMSKI SURADNIK 3434.19. d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja.6 STATISTIČAR.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja.23.11. statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija.6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA 3434. aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje. U toj su skupini zanimanja: 3434. b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 313 of 823 3433.htm 18.6 statističar DODATAK: 3434.6.nn. h) srodne poslove.31. srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.

Poreznici 3443.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR PODVRSTA 344.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uvoz i izvoz robe.11. uvozom i izvozom roba.8. Državni službenici za socijalnu skrb 3444. Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila. Carinici 3442. osnivanjem tvrtki. Državni službenici d. Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima. kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa. b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja. Upravni službenici za dozvole i isprave 3445. stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave. 3441. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 3441. osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima.htm 18. Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2. podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima. direktora (122 i 123).19. Matičari 3449. ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe.2008 .11. STATISTIČAR VODITELJ 3434.6.n.6 VIŠI STRUČNI REFERENT. putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima. poreze.6 INŽENJER STATISTIKE 3434. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112).11. CARINICI Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila.nn. Ti poslovi uključuju: a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba. pravila i propise koji se odnose na državnu granicu. http://www. podizanje i uporabu građevina. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 314 of 823 3434. socijalnu skrb i slične aktivnosti.

4 carinski službenik DODATAK: 3441. PRISTAV 3441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nadgled ostalih suradnika.2008 . po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade. trošarina. kupoprodajne ugovore. U toj su skupini zanimanja: 3442. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona. kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza. f) srodne poslove.12.11.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441. VRSTE ZVANJA.6 poreznik 3442. VRSTE ZVANJA.12. b) ispitivanje prijava poreza.8. U toj su skupini zanimanja: 3441.11.19.4 porezni službenik http://www.6 carinik 3441. g) nadgled ostalih suradnika.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 315 of 823 c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta.6 CARINIK . pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana.htm 18.6. pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke. kada je to nužno. a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene. PRISTAV 3442. propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza.11. taksi. propisane knjige poslovanja i druge dokumente.4 CARINIK III. POREZNICI Poreznici ispituju porezne prijave. d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe. e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga. kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza.11. pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti.6 CARINIK II.nn.

O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda). npr.11. građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pojedinaca.nn. VRSTE ZVANJA 3442. vozačkih dozvola itd. zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd. PRISTAV II. VRSTE ZVANJA 3443.) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina. osobnih iskaznica.19.11. uvjerenja. isprave i sl.6. jesu li ispunjeni i specifični uvjeti.8. d) nadgled ostalih suradnika.htm 18. osnivanje ustanove. isprava i sl. i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima. propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći. ispituju podnijete zahtjeve.11.11. b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći.11.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI 3444. u novcu ili u naturi. c) srodne poslove. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 316 of 823 DODATAK: 3442. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dobivanje putovnica. po čijim uputama i nadzorom rade. o pravilnom shvaćanju zakona.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava DODATAK: 3443. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva. U toj su skupini zanimanja: 3443.6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana. za uvoz ili izvoz roba. udruge i sl. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE Upravni službenici za izdavanje dozvola. VRSTE ZVANJA 3442. odobrenja.2008 .6 POREZNIK.

b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama. e) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove. c) pripreme za sklapanje braka.12.6 upravni službenik za dozvole 3444. o rođenju. d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima. d) srodne poslove. c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje. MATIČARI Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured.12.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA 3444.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 3444.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige. Ti poslovi uključuju: a) vođenje državnih matica rođenja.11. smrti i sklopljenom braku.8. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili.6 upravni službenik za isprave DODATAK: 3444.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 317 of 823 b) ispitivanje podnesenih zahtjeva.11. državne matice.11.12.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE 3444.11. U toj su skupini zanimanja: http://www.11. smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured. VOZAČKE DOZVOLE 3444.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE 3444.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA 3445. priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima.19.nn. e) izvještavanje o upisima u državne matice. OSOBNE ISKAZNICE. g) nadgled ostalih suradnika.6.2008 .6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE.6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 3444.

6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.02. VRSTE ZVANJA 3449. II.11. vrsti zvanja.11. vrste zvanja 3449.nn. VRSTE 3449.11. privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti http://www. VRSTE ZVANJA 3449.11. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.n.6 voditelj matičnog ureda 3445. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.6 STARIJI PRISTAV II.03.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 318 of 823 3445. VRSTE ZVANJA 3445. 3449.11.N.12.21. VRSTE ZVANJA 3445.6 inspektor II.21.4 MLAĐI MATIČAR III.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II. VRSTE ZVANJA 3449.6 MLAĐI PRISTAV II. 3449.n. VRSTE ZVANJA 3449.2008 . vrste zvanja 3449.6 predstojnik pododsjeka II. prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu.6 namještenik II. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 345.6 MATIČAR. vrste zvanja p.21.6 STARIJI MATIČAR.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KRIMINALISTI.8.03. a nedostaju podatci o konkretnom poslu. DODATAK: 3449. vrste zvanja p. vrste zvanja 3449.6 voditelj ispostave II. VRSTE ZVANJA 3445. vrste zvanja p.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II. U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II.4 matičar DODATAK: 3445.6 voditelj odjeljka II.4 MATIČAR III.21.21.4 STARIJI MATIČAR III. VRSTE ZVANJA 3445.11.21.01. II.6 pristav II. U toj su skupini zanimanja: 3449.n.02.19.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.6 voditelj zaštitarskih poslova 3450. obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja. f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju. g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage. privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba. novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba.22. prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja.6 kriminalist 3450. e) istraživanje institucija. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.6 privatni detektiv DODATAK: http://www. ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata. okolnosti ili ponašanja osoba.2008 . Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3450. U toj su skupini zanimanja: 3450.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. Kriminalisti. čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu. prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama. KRIMINALISTI. privatni detektivi i srodni stručnjaci 3450. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. po nalogu ili u okviru nadležnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 319 of 823 obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala. c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite.6. a vezane su za institucije. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima.21.11. uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti. d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba. s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja. h) srodne poslove. ispitivanje sumnjivog ponašanja.8.19. i) nadgled ostalih suradnika. b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna.

Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima.19. e) planiranje.nn.21. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama. Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima. h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja.6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU PODVRSTA 346.21. ocjenjivanje. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. Socijalni radnici 3460.htm 18. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka. http://www.2008 . općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način. i) planiranje. pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu.6 ŠEF SIGURNOSTI 3450. rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina.6. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 320 of 823 3450.8.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ 3450. c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3460. unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima. b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3471. trikova te teških i spektakularnih akrobacija. informiranje preko radija i televizije.12.14.6.6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 3460. sudjelovanje na športskim natjecanjima.nn. Viši arhivski službenici http://www.htm 18.15. k) nadgled ostalih suradnika. sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću.12. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI Kulturno-umjetnički. Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Pjevači. Dizajneri. Športaši i srodna zanimanja 3476. dekorateri i aranžeri 3472. izvođenje zabavnih šala. Mađioničari. zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere.12. DIZAJNERI.13. zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici.6 socijalni radnik u domu 3460.6 socijalni radnik DODATAK: 3460. U toj su skupini zanimanja: 3460.16.2008 .6 socijalni radnik u centru 3460. ulici ili u cirkusu. izradu planova unutrašnjih dekoracija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Radijski.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 347.16. televizijski i ostali spikeri 3473.8.6 socijalni radnik u obrazovanju 3460.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 3460.6 socijalni radnik u pravosuđu 3460.19.6 socijalni radnik u zdravstvu 3460. komičari i srodna zanimanja 3475.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 321 of 823 j) srodne poslove. glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja 3474. zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici. čitaju informacije preko radija i televizije.

4 dizajner kože 3471. dekoriranju i reklamiranju.4 dizajner ambalaže 3471.6 konstruktor odjeće 3471.nn.11. DEKORATERI I ARANŽERI Dizajneri.4 grafički dizajner 3471.6. e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora. Knjižničari 3471. b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova.12.15. uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima. d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata. javnih zgrada.22. U toj su skupini zanimanja: 3471.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 322 of 823 3477.8. c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 dizajner stakla 3471.23. dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju. DIZAJNERI.4 modelar i konstruktor kožne galanterije 3471. brodova i ostalih prostora.4 dizajner obuće i kožne galanterije 3471.20.4 scenski dizajner 3471.6 modelar odjeće 3471.6 dizajner tekstila i odjeće 3471.2008 . Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda. kuća.19. f) srodne poslove.18.19.htm 18.4 dizajner keramike 3471.4 modelar i konstruktor obuće 3471.13.4 dizajner interijera http://www. g) nadgled ostalih suradnika.16.17.21.14.

12.6 dekorater 3471.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 323 of 823 3471.6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE 3471.42.42.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER 3471. netehnički 3471.nn.6 KREATOR ODJEĆE 3471.24.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE 3471.4 dizajner 3471.6 crtač.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU 3471.4 DIZAJNER KOVINA 3471.6 CRTAČ PLAKATA 3471.6.24.11.19.4 DIZAJNER ODJEĆE 3471.24.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU 3471.12.4 DIZAJNER TEKSTILA 3471.8.51.24.24.4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER 3471.11.33.11.21.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU 3471.24.4 aranžer 3471.6 STILIST-MODNI KREATOR 3471.32.6 CRTAČ FILMSKI http://www.4 maketar 3471.19.13.4 SLIKARSKI DIZAJNER 3471.6 ilustrator 3471.12.11.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.4 KIPARSKI DIZAJNER 3471.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU 3471.24.4 tetovirač DODATAK: 3471.42.41.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR 3471.htm 18.24.31.

televiziji. rock.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ 3472. c) intervjuiranje osoba u javnosti.13.13. b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju.nn. pjevaju i plešu na priredbama. jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela.6 KONFERANSJE 3473. televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama. zabavama.11. televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti.42.6 VODITELJ PRIREDBE 3472.htm 18. kazalištu. na ulici i sličnim mjestima. noćnim klubovima i ostalim ustanovama.6 najavljivač programa 3472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI Radijski.21.6 disko džokej DODATAK: 3472. vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA 3472. RADIJSKI.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 324 of 823 3471. d) srodne poslove. u noćnim klubovima.19.6 RADIO VODITELJ 3472. a posebno na radiju i televiziji. e) nadgled ostalih suradnika.6 voditelj u programu 3472. Ti poslovi uključuju: a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji.6 FAZER CRTANOG FILMA 3471.6 spiker 3472.12. PJEVAČI.2008 .8.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471. pop. glazbenici zabavne. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA Pjevači. Ti poslovi uključuju: http://www. U toj su skupini zanimanja: 3472.42.42.13.6.

4 violinist 3473.37.4 flautist 3473.34.6.39.4 kontrabasist 3473.4 rogist 3473.4 bas gitarist 3473.28.htm 18.4 udaraljkaš 3473.4 bubnjar http://www.4 klavirist 3473.2008 .36.26.4 violončelist 3473. c) plesanje kao solist. s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu. b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima.35.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.30.24.23.4 saksofonist 3473.29.25.12.21.4 tubist 3473.22.4 trubljač 3473.4 klarinetist 3473.4 pjevač zabavne i narodne glazbe 3473.4 gitarist 3473.4 fagotist 3473.38.32.27.33. zabavama ili na ulici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 325 of 823 a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru.nn.4 trombonist 3473.4 klavijaturist 3473. e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3473.4 violist 3473.31.11.4 pjevač zbora 3473.4 oboist 3473.19.8. noćnom klubu ili na ulici. d) srodne poslove.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 326 of 823 3473.4 KORNIST 3473.4 harmonikaš 3473.34.4 PJEVAČ 3473.11.41.42.4 orguljaš 3473.46.51.6 ŠAPTAČ U DRAMI http://www.6 TEKSTOPISAC 3473.62.6 šaptač 3473.4 STRIPTIZETA 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 glazbeni skladatelj 3473.45.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 3473.4 inspicijent drame 3473.2008 .45.htm 18.4 PJEVAČ POP GLAZBE 3473.44.62.4 plesač 3473.51.40.4 glazbenik 3473.61.51.63.4 poslužitelj orkestra DODATAK: 3473.64.11.6 pisac tekstova za pjesme 3473.6 dirigent zbora 3473.11.43.11.8.4 statist 3473.44.4 tamburaš 3473.46.4 PLESAČ NOĆNOG BARA 3473.21.4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE 3473.nn.4 ULIČNI GLAZBENIK 3473.6.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ 3473.43.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE 3473.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA 3473.19.6 VODITELJ ZBORA 3473.51.

6 artist DODATAK: 3474.17.12.19.11. b) izvođenje iluzionističkih trikova.14.6 HUMORIST 3474. e) srodne poslove.17.8.2008 .6 AKROBAT 3474.6 klaun 3474.6 žongler 3474.6. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Mađioničari.13.6 artist dreser 3474.6 ŠAPTAČ U OPERI 3473.6 IMITATOR 3474.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča.6 HIPNOTIZER 3474.4 INSPICIJENT STUDIJA 3474.17.6 kaskader 3474. MAĐIONIČARI.6 PANTOMIMIČAR http://www.17. c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina.15.6 mađioničar 3474. d) vježbanje životinja i nastupanje s njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 327 of 823 3473.14.nn.63.htm 18.6 ILUZIONIST 3474.16.62. U toj su skupini zanimanja: 3474.17.17. komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji. f) nadgled ostalih suradnika.6 komičar 3474. trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina.

11.6 RUKOMETAŠ http://www.6 VODITELJ FITNESA 3475.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE 3475.22.31. primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje.6 ŠEF BAZENA 3475.21.21.11.6 KOŠARKAŠ 3475.6 VATERPOLIST 3475.8. U toj su skupini zanimanja: 3475.2008 .6 SKIJAŠ 3475.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 športaš DODATAK: 3475.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 328 of 823 3475. b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja.31.6 TENISAČ 3475.htm 18.6 športski trener 3475. d) nadgled ostalih suradnika.21.31.11.12.6 NOGOMETAŠ 3475.31. c) srodne poslove.6 športski sudac 3475.6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER 3475.11.6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži 3475. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima.31.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER 3475.nn. vode športske treninge. a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu.31. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima.6 voditelj športske rekreacije 3475.31.6.

6 HOKEJAŠ 3476.2008 .8. e) nadgled ostalih suradnika. posudbu građe. b) obradu knjižnične građe.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR 3477.nn.htm 18. redakciju i kontrolu kataloga. skupljanje.6 STOLNOTENISAČ 3475. U toj su skupini zanimanja: 3476.31. katalogizaciju. sudjelovanje u nabavi. izradu statističkih podataka o posudbi. provođenju mjera zaštite građe. b) davanje obavijesti. KNJIŽNIČARI Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe.31. vođenje evidencija.31.11. c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva. organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima.6 viši arhivski službenik DODATAK: 3476.31.6 VOZAČ NA TRKAMA 3475. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe.6 ODBOJKAŠ 3475. c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe. http://www.6 BOKSAČ 3475.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. pripremu knjižnične građe za obradu podataka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 329 of 823 3475.6. Ti poslovi uključuju: a) nabavu knjižnične građe. sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe. sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena. organizaciju i izlučivanje knjižnične građe. evidentiranje. d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica. d) srodne poslove.19.31.31.6 JAHAČ 3475.

6 knjižničar PODVRSTA 348. U toj je skupini zanimanje: 3477. g) nadgled ostalih suradnika.nn. posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.11. b) srodne poslove.4 mualim 3480. Ostala vjerska zanimanja 3480. f) srodne poslove. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.6 đakon 3480.22. Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu.8. propovijedanje i promicanje učenja religije.19. c) nadgled rada ostalih suradnika.6 teolog 3480.14.htm 18.15. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3480.11.6 jeromonah 3480.4 mujezin 3480. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije. U toj su skupini zanimanja: 3480. Ti poslovi obično uključuju: a) sudjelovanje u vjerskom radu.2008 .21.13. Nadgled rada suradnika.12.6. posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 330 of 823 e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima.6 jerej 3480. propovijedanje i promicanje učenja religije.4 sakristan http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pripremu i kontrolu tekstova za tisak.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.6 PROTOĐAKON 3480.12.6 IPOĐAKON 3480. Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje.6 PROTOJEREJ 3480.6 JEROĐAKON 3480. organiziraju. rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima. popunjavanje dokumenata. pohranjuju.11.6 PROTONAMJESNIK 3480.11.6 IGUMAN 3480.21.6 PROTOSINĐEL 3480. rukovanje telefonskom kućnom centralom. Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ.nn.13. a posebno one vezane uz rukovanje novcem.4 župni asistent DODATAK: 3480.8. pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka. rukovanje novcem. vođenje evidencije i dokumentacije inventara.2008 . Šalterski službenici http://www. putničke aranžmane. poslove u vezi s putovanjima.12. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 41.11. proizvodnje i transporta. unos podataka u računalo. Uredski službenici 42.6.13.6 ARHIĐAKON 3480. izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove.4 ČASNA SESTRA ROD 4. bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka.13. poslove u knjižnicama.11.19.htm 18. poslove vezane za poštanske usluge.6 ARHIMANDRIT 3480.6 SINĐEL 3480. pisanje na pisaćem stroju. obavljanje tajničkih dužnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 331 of 823 3480.23. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI Uredski i šalterskih službenici bilježe. davanje informacija i dogovaranje sastanaka. vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta.

6.nn. UREDSKI SLUŽBENICI Uredski službenici bilježe. poslove vezane uz poštanske usluge. vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta. aktuarskih. pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske. rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje. statistički i financijski službenici 413. vođenje knjigovodstva. Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. stanja inventara i dostave robe. poslove u knjižnicama. uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove.2008 . unos podataka u računala i elektronske uređaje. Knjigovođe. računanje. prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku. rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva. obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova.8. proizvodni. Tajnice i srodna zanimanja 412. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 332 of 823 VRSTA 41. statističkih. rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima. tajničke dužnosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima.19. pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru. izračunavanje računovodstvenih. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu 4113. popunjavanje dokumenata. financijskih i ostalih brojčanih podataka. organiziraju. unos podataka u računalo. Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju. pripremu i kontrolu materijala za tisak. Arhivski. prometni i komercijalni službenici 414.htm 18. Daktilografi i stenodaktilografi 4112. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA Tajnice. Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja http://www. Ostali uredski službenici PODVRSTA 411. vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje. razne tajničke dužnosti. knjigovodstvenih. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 411. Skladišni. knjižnični i poštanski uredski službenici 419. statističke i druge brojčane podatke. Operatori unosa podataka 4114.

Tajnice 4111. U toj su skupini zanimanja: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 333 of 823 4115. e) rukovanje telefaksom. U toj su skupini zanimanja: 4111. e) nadgled ostalih suradnika.htm 18.6.11.8. te posredovanje telegrafskih veza u polazu. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama. dolazu i tranzitu. pišu spise na papiru. f) srodne poslove.19. d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu. b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.4 ZAPISNIČAR 4112. c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima.11. Ti poslovi uključuju: a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije. b) prepisivanje na stroju. Ti poslovi uključuju: a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.4 daktilograf 4111.21.2008 .4 stenodaktilograf DODATAK: 4111.nn.11. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom.4 VODITELJ DAKTILOBIROA 4111. Upisivanje i uređivanje teksta u računalu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih suradnika. c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva. d) srodne poslove.

11. te ispravak uočenih pogrešaka.11. b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka. U toj su skupini zanimanja: 4113.12. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.4 operator računala za tekst DODATAK: 4112. e) nadgled ostalih suradnika. c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka.6.2008 . KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje. b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.21.11.5 operator za unos GIS podataka DODATAK: 4113.8. čitačem i/ili digitalizatorom.3 kontrolor telegrafskog prometa 4112.nn.4 operator za unos podataka 4113.11. d) srodne poslove. http://www.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA 4114. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija. diskove i magnetske vrpce). koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom.19. OPERATORI UNOSA PODATAKA Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete. c) srodne poslove.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST 4113.12.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 334 of 823 4112.3 telegrafist 4112.

h) srodne poslove. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KNJIGOVOĐE. pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 335 of 823 d) nadgled ostalih suradnika. d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju.8. U toj su skupini zanimanja: 4115. U toj su skupini zanimanja: 4114.htm 18.11.4 tajnica DODATAK: 4115.19. prate primljenu i odaslanu poštu.4 SEKRETARICA PODVRSTA 412. bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja. b) praćenje primljene i odaslane pošte. organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja).12. f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja).11.4 službenik za izračunavanje 4115. koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima.4 SEKRETARICA REŽIJE 4115.11.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 4115. e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja. Ti poslovi uključuju: a) provjeru i prijepis korespondencije.2008 .6.11. TAJNICE Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa.nn. g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu.11.4 knjigovodstveni operator na računalu 4114.11. c) pregled. bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa. ispituju zahtjeve za skupove i sastanke.4 SKRIPTER 4115. i) nadgled ostalih suradnika.

12. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva.4 likvidator 4121. Ti poslovi uključuju: a) knjiženje u knjigovodstvu. sabiru i izračunavaju računovodstvene.4 knjigovođa zaliha 4121. b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija. KNJIGOVOĐE Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje. prikupljanje. c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova. h) nadgled ostalih suradnika.15.4 konter 4121.16.2008 .19. koji služe za knjiženje u knjigovodstvu.nn.4 financijski knjigovođa 4121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva. Financijski i statistički službenici 4121. statističke. izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 336 of 823 Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju.htm 18.14. računovodstva i obračunima.6. U toj su skupini zanimanja: 4121. financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa. knjigovodstvene. sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka. izračunavanje i isplatu plaće. rukovanje gotovinom. Knjigovođe 4122.4 saldakontist 4121. g) srodne poslove. e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4121.4 službenik obračuna plaća http://www.8.11.13. f) izračunavanje plaća.

19. prosjeka.21.18.14.16.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 337 of 823 4121. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju.17.4 kalkulant 4121.4 EKONOMSKI TEHNIČAR 4121.6.21. sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava. d) obavljanje jednostavnijih kreditnih.17.21.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA 4121. deviznih i poslova platnog prometa. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA 4121.nn.4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA 4121. postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku.21.4 KNJIGOVOĐA KUPACA 4121. b) izračunavanje zbrajanje. POSLOVNICA 4121.11.4 SREDNJI EKONOMIST 4121.8.11.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA 4121.4 knjigovođa 4121.16.htm 18.4 ekonomski službenik DODATAK: 4121.2008 .11.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 4121. http://www.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT 4122.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA 4121.14. posredničkih pristojbi i taksi. c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA 4121.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA.17.16.4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA 4121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ROBNI KNJIGOVOĐA 4121.

11.4 DEVIZNI REFERENT 4122.4 službenik deviznoga poslovanja 4122.4 statistički službenik DODATAK: 4122.4 službenik za vrijednosne papire 4122.2008 .4 REFERENT U ODJELU DIONICA 4122.T.11.4 službenik obrade osiguranja 4122.4 bankovni službenik 4122.14.F.11.4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA 4122. ČLANSTVO 4122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 338 of 823 e) vođenje evidencija obveznica.14.W.4 KREDITNI REFERENT 4122.8.13. f) srodne poslove.15.11.4 REFERENT DOZNAKA 4122.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. 4122.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA 4122. koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca.I.4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE 4122.14.4 OPERATOR S.15.13. U toj skupini su zanimanja: 4122.nn.6.4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE 4122.12.15.4 VODITELJ SMJENE U BANCI 4122.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE http://www.14.4 kreditni službenik 4122.4 službenik platnoga prometa 4122.4 REFERENT PLATNOG PROMETA 4122.16.12. g) nadgled ostalih suradnika. dionica i ostalih vrijednosnih papira.12.htm 18.4 DISPONENT SREDSTAVA 4122.19.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE.12.21.13.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 339 of 823 4122.2008 . O tome vode evidenciju.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija.16.nn. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Skladištari primaju. Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe.21. Službenici u nabavi. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI Skladišni.4 STATISTIČAR.19.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE 4122.16.16. materijala na zalihi i izdanog materijala.8. čuvaju i isporučuju robu.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. proizvodni.4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT 4122. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4131. robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju. Uredski službenici u proizvodnji 4133. izrađuju i čuvaju dokumentaciju.16. PROIZVODNI. PRISTAV III.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. SKLADIŠNI.htm 18.21. VRSTE ZVANJA 4122. Skladištari i srodna zanimanja 4132.21.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE 4122. primljenog proizvodnog materijala.15.15. operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa.15. prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe. prodaji i iznajmljivanju 4131. VRSTE ZVANJA 4122. vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa.4 STATISTIČAR.6. Ti poslovi uključuju: http://www. robe na zalihi ili odaslane robe.4 ANKETAR PODVRSTA 413. Prometni uredski službenici 4134.4 FINANCIJSKI REFERENT 4122. STARIJI PRISTAV III.21.

13.8.12.htm 18.4 skladištar alata 4131. e) srodne poslove. provjeru izdavanja robe.13.12.4 ekonom DODATAK: 4131. c) primanje.4 KLIŠOTEKAR 4131.4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA 4131.nn.31.13.4 ORUŽAR 4131.4 skladišni službenik 4131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 340 of 823 a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije.4 rekviziter 4131. d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene.14. izvještavanje o stanju zaliha.19.12.4 VODITELJ EKONOMATA 4132.4 IZDAVAČ ALATA 4131. skladištenje i izdavanje alata.2008 .12.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE 4131.11.12.13. f) nadgled ostalih suradnika.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE 4131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.21. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI http://www.4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA 4131.31. izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije.2 pomoćni skladištar 4131. U toj su skupini zanimanja: 4131. b) vođenje evidencija o zalihama.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA 4131.4 skladištar 4131.12. rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije.4 SKLADIŠTAR SILOSA 4131.6.12.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI 4131.

8.nn. kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača.4 POENTER 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 341 of 823 Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju. Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama. radnih lista. c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora. Ti poslovi uključuju: a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija.13. c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga. b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta. d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet. U toj su skupini zanimanja: 4132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima.4 evidentičar radnih lista 4132.11.12. utovar i istovar http://www. cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje.19.htm 18.13. e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima.4 evidentičar u proizvodnji DODATAK 4132. d) ispis izdatnica materijala. b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija. predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju. vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu.2008 .6.4 evidentičar normativa 4132. g) srodne poslove. te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. h) nadgled ostalih suradnika.

18.51. g) raspored plovila unutarnje plovidbe.4 tehničar za prekrcaj 4133.nn.2008 .19. h) srodne poslove.4 prometni tehničar 4133.17.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU 4133. nadzor održavanja reda u lukama.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU 4133.11.4 prometnik u cestovnom prometu 4133.4 tehničar cestovnog prometa 4133. i) nadgled ostalih suradnika. izdavanje pomorskih knjižica.3 vlakovođa 4133.4 zrakoplovni prometnik 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU http://www. kao što je popis putnika i iskaz tereta.4 špeditersko agencijski službenik 4133.12.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe 4133. f) pripremu izvješća za rukovoditelje.4 službenik lučke kapetanije DODATAK: 4133.11. U toj su skupini zanimanja: 4133.4 raspoređivač u cestovnom prometu 4133.11.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.14.4 tehničar unutrašnjeg transporta 4133.31.15.16.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.8.4 prometnik vlakova 4133.13. e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet.12.4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU 4133.11.6.20.41.11.4 tehničar za sigurnost prometa 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 342 of 823 vozila i uskladištavanje robe u tranzitu.

20.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 343 of 823 4133.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU 4133.4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA 4133.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE 4133.17.31.2008 .4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET 4133.4 ŠEF GARAŽE 4133.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA 4133.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 4133.13.4 PROMETNIK TRAMVAJA 4133.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA 4133.12.18.4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR 4133.18.4 OPSERVER P/O ROBE 4133.17.16.18.8.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA 4133.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR 4133.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU 4133.16.12.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA 4133.12.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU 4133.nn.17.4 REFERENT TRAGANJA http://www.13.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 4133.17.13.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA 4133.13.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.htm 18.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE 4133.6.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE 4133.31.4 ŠEF EC VLAKA 4133.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA 4133.13.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA 4133.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA 4133.13.13.19.13.17.4 LUČKI TEHNIČAR 4133.

nn.19. naplatu usluga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 344 of 823 4133.31.31. U toj su skupini zanimanja: http://www. c) iznajmljivanje vozila.31.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP) 4133.2008 .4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI 4133. odjeće.31.31. raznu opremu. vode komercijalne evidencije i dokumentaciju.31. videokazeta. evidenciju ostalih komercijalnih spisa.31.31.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET 4134. b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta.htm 18. prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta. izradu kalkulacija.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU 4133. vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO 4133. videokazete.31. d) srodne poslove. evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije. kontaktiranje sa špediterima.6.31. iznajmljuju vozila. pisanje računa. plovila. sobe.31.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA 4133. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI 4133.8. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU Službenici u nabavi. izdavanje dispozicija. pripremu spisa za pregovore i carinjenje.51.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 BALANSER AVIONA 4133. prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu. e) nadgled ostalih suradnika. SLUŽBENICI U NABAVI.4 STARTER .PARKER 4133. suradnju u rješavanju reklamacija. soba. rade kalkulacije.4 PLANER POSADA COCKPIT 4133.4 ASISTENT KOORDINATOR 4133.4 PRORATIST 4133.31.31. praćenje izvršenja ugovora. razne opreme.4 PLANER POSADA STJUARDESA 4133.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA 4133. vođenje spisa o uslugama.4 REFERENT ZA DOZVOLE 4133. odjeću.

26.12.11.4 POSTELJAR 4134.4 brodarski brokerski službenik 4134.26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 345 of 823 4134.4 povjerenik osiguranja 4134.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 4134.22.17.13.13.26.15.4 komercijalni službenik 4134.19.4 službenik nabave 4134.4 KOMERCIJALNI KALKULANT 4134. ARHIVSKI.26. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI http://www.21.htm 18.4 iznajmljivač soba 4134.4 iznajmljivač vozila 4134.4 videotekar 4134.13.6.14.16.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE 4134.25.4 iznajmljivač opreme DODATAK: 4134.2008 .11.4 službenik prodaje 4134.23.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME 4134.23.4 iznajmljivač plovila 4134.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.17.4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA 4134.4 NAKUPAC STOKE 4134.nn.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE 4134.4 DISPONENT OTPREME ROBE 4134.4 fakturist 4134.4 IZNAJMLJIVAČ ALATA 4134.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI PODVRSTA 414.4 službenik u distribuciji 4134.16.13.4 iznajmljivač odjeće 4134.8.

31. SLUŽBENICI ARHIVA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. muzejima i poštanskim uredima. knjižnični. nabavu i obradu knjižnične građe. e) srodne poslove. b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa. Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pregledaju tekst za tisak.nn.8. razvrstavanje i urudžbiranje spisa. knjižnicama.21. Službenici arhiva.2008 . izdavanje i vraćanje knjiga. kao i iz trgovačkog društva i unutar njega.12.19. bilježe i isporučuju poštu. U toj su skupini zanimanja: 4141. posudbu knjižnične građe. sudjelovanje u postavljanju izložbi. c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta.4 arhivski službenik 4141. Ti poslovi uključuju: a) nabavu i obradu knjižnične građe. razvrstavanje. isprava i ostalih spisa.6. obavljanje različitih uredskih poslova. pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog.htm 18.2 pomoćni arhivski službenik 4141. muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama. d) ručno adresiranje okružnica i omotnica.4 voditelj pisarnice 4141. muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima. bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda.13. obrađuju i posuđuju knjižničnu građu. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4141. Šifranti i korektori 4141. ravrstavaju. knjižnica i muzeja 4142. f) nadgled ostalih suradnika. gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa. ispravljanje teksta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 346 of 823 Arhivski.4 pomoćni knjižničar 4141.11. KNJIŽNICA I MUZEJA Službenici arhiva.4 muzejski službenik DODATAK: http://www. Poštari 4143. muzeja. pripremaju podatke za obradu. šifriranje.

3 poštar http://www. c) prijevoz poštanskih pošiljaka. prijevoz.11.13.2 pomoćni poštar 4142. g) nadgled ostalih suradnika.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.razvrstavanje u prispjeću. obradu .11.6. dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima. prijem.8.13.2008 . prispjeće.11.nn. POŠTARI Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 347 of 823 4141.11.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA 4141.4 VODITELJ EKSPEDITA 4141.11.4 VODITELJ PISMOHRANE 4141. f) srodne poslove.4 VODITELJ ARHIVA 4141.htm 18.11.13. e) vođenje propisanih evidencija.4 MUZEJSKI TEHNIČAR 4142.4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER 4141. U toj su skupini zanimanja: 4142.12.19.11. b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka.4 SLUŽBENIK PISARNICE 4141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.4 NOTNI ARHIVAR 4141. uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 4141. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA 4141.4 FONOTEKAR 4141.31.razvrstavanje u otpremi.11. d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica. otpremu. obradu .

3 LISTONOŠA 4142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 348 of 823 4142.12. f) nadgled ostalih suradnika.4 korektor PODVRSTA 419.12.3 SORTIRAČ POŠTE 4142. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom.4 kontrolor poštanskog prometa 4142.4 šifrant 4143.11.12. d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje. To su državni službenici i namještenici III.19. ŠIFRANTI I KOREKTORI Šifranti i korektori šifriraju informacije.nn.2008 .3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT 4142.11.htm 18.3 PISMONOŠA 4143. Ti poslovi uključuju: a) b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka. ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA 4142.8.12.4 voditelj poštanskog ureda DODATAK: 4142. U toj su skupini zanimanja: 4143. ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove.12.6. e) srodne poslove.14.13. Ostali uredski službenici i namještenici http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj je podvrsti skupina: 4190.

4190.11. VRSTE ZVANJA P.4 SUDAC POROTNIK 4190.11.4 maturant gimnazije1 DODATAK: 4190. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.4 administrativni službenik 4190. 4190.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK 4190.11.nn.4 STARIJI PRISTAV III.4 upravni službenik 4190. njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju.N.8. VRSTE ZVANJA P.11. c) srodne poslove. b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi. Kad se te osobe zaposle. jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 349 of 823 4190.14.12.31.11.2008 .4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva.11.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III.4 službenik kadrovskih poslova 4190.2 uredski namještenik 4190.11. To su državni službenici i namještenici III.4 službenik protokola 4190.4 PRISTAV III.6.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.11. VRSTE ZVANJA 4190.11. VRSTE ZVANJA 4190.4 službenik općih poslova 4190.htm 18.13. U toj su skupini zanimanja: 4190.N.12.4 SUDSKI IZVRŠITELJ 4190. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.4 UPRAVNI REFERENT 4190.15.4 UPRAVNI SLUŽBENIK III.

ŠALTERSKI SLUŽBENICI Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem.13. zalagaonice i društva za utjerivanje dugova.2 KOPIRAČ 4190. organiziranje putovanja.4 REFERENT ZA KULTURU 4190.21. davanju informacija.6.31.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE 4190. Zanimanja ove vrste su u podvrstama: 421. organiziranju putovanja.19.12. zakazivanje sastanaka.2008 .31.15.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.2 FOTOKOPIRAČ 4190. Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge.13.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE 4190.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH 4190. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE 4190.8. Službenici za šaltersko novčano poslovanje 422. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima. Službenici za šalterske informacije PODVRSTA 421.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 4190.31.htm 18. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama.21.12. uključujući kladionice.4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 4190. zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU 4190.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 350 of 823 4190.4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR VRSTA 42. davanje traženih informacija korisnicima. poštama.31.15.31. kockarnice. rukovanje telefonskom kućnom centralom. rad s korisnicima http://www.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4190. kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga.

kasinu i srodna zanimanja 4214. posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira. Šalterski službenici u zalagaonicama 4215.11. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama. d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata. c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda. e) isplatu gotovine. Blagajnici i prodavači ulaznica 4212. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici 4213. primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja. U toj skupini su zanimanja: 4211.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) primanje i kontrolu gotovog novca. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4211. i) rukovanje blagajnama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. uglavnom u bankama. j) srodne poslove.6. Skupljači dugova i darova 4211. uz pismeni isplatni nalog.htm 18. čekova i kreditnih b) kartica u trgovinama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 351 of 823 u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama. h) isplatu plaća osoblju poduzeća. utjerivanje dugova i drugih plaćanja. g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća. blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama. Službenici u kladionici. f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom. njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje. vođenje kockarskih igara. kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda.19.8.2008 . k) nadgled ostalih suradnika.4 blagajnik u prodavaonici http://www.

16. prijem i otpremu brzojava.4 NAPLATNIK 4211.4 bankovni šalterski službenik 4211.16.13.15. http://www.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 4211.6.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.4 službenik za bankomatsku mrežu 4211.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA 4212.15. isplatu novca preko štednih knjižica i čekova.nn.2 prodavač ulaznica DODATAK: 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.14.4 KONTROLOR U TREZORU 4211.19.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 352 of 823 4211. b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima.16.8. d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica.4 VODITELJ TREZORA 4211.4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA 4211.21.16.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. isplatu uputnica.4 blagajnik 4211.16.12.4 trezorist 4211. prodaju poštanskih vrijednosnica.12. e) uspostavu telefonskih veza. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac.4 INKASATOR 4211.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU 4211. c) isplatu novca preko štednih knjižica.14.4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE 4211.16. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.16.2008 . čekova i uputnica.4 brojač novca 4211.12.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice.6. g) nadgled ostalih suradnika. mogućnosti.11.4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE 4212.22. c) dijeljenje karata. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada.21. g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama. isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika.21.11.11.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 353 of 823 f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu.11. U toj su skupini zanimanja: 4212. prema zahtijevima korisnika. U toj su skupini zanimanja: 4213.8.4 pt-šalterski službenik 4212.19.4 KONTROLOR MJENJAČA 4213. krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede. h) srodne poslove.4 primatelj uloga za klađenje 4213. i) nadgled ostalih suradnika.2008 . primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama.4 TEHNIČAR PT PROMETA 4212. e) objavljivanje dobitnih brojeva.4 mjenjač novca DODATAK: 4212. KASINU I SRODNA ZANIMANJA Primaoci uloga.4 PT-OPERATOR 4212. b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda.htm 18. f) srodne poslove.4 poslužitelj u kasinu 4213.4 krupije http://www. SLUŽBENICI U KLADIONICI.nn. bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola.11.

c) bilježenje prikupljenih svota.2008 . f) srodne poslove. d) nadgled ostalih suradnika. d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti.11.4 skupljač dugova http://www.4 primatelj uplata u igrama na sreću DODATAK: 4213.19.4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU 4213.4 VALLE 4213.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 354 of 823 4213.21.4 šalterski službenik zalagaonice 4215. Ti poslovi uključuju: a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja. c) srodne poslove. e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja.22.4 PRODAVAČ LUTRIJE 4214. prema vlasništvu ili ostalim jamstvima. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 4215. b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova.nn.htm 18.6.8. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog.31. proračunavanje kamata i posudbu novca. U toj su skupini zanimanja: 4214. Ti poslovi uključuju: a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog.

raznih vrsta traženih informacija. f) pripremu računa i primanje uplata.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 355 of 823 4215. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja 4222.19. e) pribavljanje viza. Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova.12.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja. g) srodne poslove. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja. jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata. Telefonisti i srodna zanimanja 4221.6. b) pripremu programa. d) izdavanje karata. c) rezerviranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Recepcionari i srodna zanimanja 4223.4 skupljač darova PODVRSTA 422. primanje klijenata ili pacijenata.nn. medicinskim i stomatološkim ordinacijama.8.21.22. medicinske i stomatološke ordinacije.4 šalterski službenik putničke agencije 4221.4 prodavač autobusnih karata http://www. uključujući one u bolnicama. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti. U toj su skupini zanimanja: 4221. kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva. h) nadgled ostalih suradnika.11. uključujući bolnice. uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije. rukovanje kućnim telefonskim centralama.4 željeznički robno-putnički blagajnik 4221. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4221.

4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 4221.21.4 TURISTIČKI TEHNIČAR 4221.4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA 4221. e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata.2008 .5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA 4221.31.23. informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente. b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente. kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku. d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK 4221.4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK 4221. h) nadgled ostalih suradnika. c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA Recepcionari.24.21.4 prodavač putničkih karata 4221. U toj su skupini zanimanja: http://www.htm 18. brošura i obrazaca. f) izdavanje informativnih prospekata. daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova.nn.6.21.23. uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije.4 VAGONSKI OTPREMNIK 4221.21.22.11.19.4 hotelijersko-turistički službenik DODATAK: 4221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. bilježenje upita i davanje obavijesti.5 prodavač zrakoplovnih karata 4221. g) srodne poslove.4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 4222. Ti poslovi uključuju: a) primanje klijenata ili pacijenata.8.31.4 POTRAŽNI RADNIK 4221.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 356 of 823 4221.

2008 .2 telefonist 4223.12. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 4222.31.12.12.3 pomoćni recepcionar 4222. b) pružanje informacija telefonskim korisnicima.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI 4223. e) srodne poslove.4 ŽURNALIST-FAKTURIST 4222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 4223.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER 4222.4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER 4222.8. Ti poslovi obično uključuju: a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu. dolazu i tranzitu.4 REFERENT ZA REZERVACIJE 4222.4 SUPERVIZOR 4222.6.12.4 kontrolor telefonskog prometa ROD 5.12. http://www.19.21.31. d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.13.htm 18. c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica. f) nadgled ostalih suradnika.nn.4 službenik za informacije 4222.21.4 telefonist za međunarodni promet 4223.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva DODATAK: 4222.11.21.4 recepcionar 4222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 357 of 823 4222.11.21.

čuvanje djece. vođenje kućanstva. Uslužna zanimanja 52. Domaćinska i ugostiteljska zanimanja 513. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. vođenje kućanstva.htm 18. umjetničkih fotografija i izlaganja robe. osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Zanimanja u zaštiti PODVRSTA 511. astrologiju i proricanje sudbine. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. Trgovačka i srodna zanimanja VRSTA 51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 358 of 823 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima. astrologiju i proricanje sudbine. pogrebničke usluge.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 511. zaštitu od požara i nedopuštenih radnji. Zrakoplovne domaćice.8. kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Zanimanja osobnih usluga 516. dobavu hrane. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. Zanimanja osobne njege 514. USLUŽNA ZANIMANJA Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja.2008 . u vođenju kućanstva. pripremu i serviranje hrane i pića. osobnu njegu. http://www. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 51. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.19.nn. kondukteri i vodiči 512. pogrebničke usluge. frizerske usluge i njegu lica. čuvanje djece. frizerske usluge i njegu lica. poziranje kao model za potrebe reklamiranja. prodaju robe u trgovinama na veliko i malo. pokazivanje robe kupcima. Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama. pripremu i serviranje hrane i pića. vođenje kućanstva. dobavi hrane. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično. KONDUKTERI I VODIČI Zrakoplovne domaćice. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji.

pokrivača i sličnih stvari. nemoćnim osobama i djeci. Ti poslovi uključuju: a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo. Vodiči 5111. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.19. i) srodne poslove. e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima. Kondukteri 5113. upućivanje na njihova sjedišta. obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika. pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti. brodom. slušalica. davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće. d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka. Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.8. U toj su skupini zanimanja: 5111. na zahtjev putnika. c) dijeljenje časopisa i novina. briga o bolesnim. starijim.2008 .htm 18.6. pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza. j) nadgled ostalih suradnika.11. autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima. uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5111. posluživanje hrane i pića. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji 5112.4 domaćica zrakoplova http://www. h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu. provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake. b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme. poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima. pružanje ostalih usluga pri vođenju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 359 of 823 vlakom. g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama. poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti.

tramvajima.htm 18.4 BRODSKI STJUARD 5112.13.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA 5111.3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK http://www. uključivši kontrolu putničkih karata.12. posebno o postajama i vezama.13.12.3 željeznički kondukter 5112.2008 .4 PURSER 5111.11. KONDUKTERI Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima.nn. e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda.19.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 360 of 823 5111.4 voditeljica u kabini zrakoplova 5111.11. autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza.3 kondukter DODATAK: 5112. c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa. sigurnosti putnika i odgovaranje na upite.6.14.11. b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima.8. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće. g) srodne poslove.4 zemaljska domaćica 5111.3 kondukter u cestovnom putničkom prometu 5112.11. d) informiranje putnika. h) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata. U toj su skupini zanimanja: 5112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 STJUARDESA 5111.12.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA 5112.4 brodska sobarica DODATAK: 5111.12.

U toj su skupini zanimanja: 5113.6.11. ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima.11.4 VODIČ MUZEJSKI 5113. c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima.4 VODIČ GALERIJSKI 5113.4 VODIČ ALPINISTIČKI 5113.19. f) srodne poslove.11. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju. Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja.11. kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima.11. d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje.11. opisuju zanimljivosti i vode turiste.4 VODIČ SPELEOLOŠKI PODVRSTA 512.11.htm 18.4 VODIČ PLANINARSKI 5113.4 VODIČ TURISTIČKI 5113. e) vođenje na izlet u planine i na pecanje. ustanovama. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .11. organiziranje rada i http://www.8.11. b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 361 of 823 5113.4 vodič DODATAK: 5113.4 TURISTIČKI PRATITELJ 5113. g) nadgled ostalih suradnika. VODIČI Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima. Ti poslovi uključuju: a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti.4 VODIČ U RIBOLOVU 5113.

14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 362 of 823 rukovođenje radom domaćinskog osoblja. Ti poslovi uključuju: a) angažiranje. posluživanje hrane i napitaka. briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih. Kuhari 5123.22. nadzor nabave.4 hotelska domaćica 5121. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju. klubovima.2008 .19. nadgled ostalih radnika. c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica. d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca. g) nadgled ostalih radnika.11.2 hotelska sobarica 5121.4 domar planinarskog doma DODATAK: 5121. U toj su skupini zanimanja: 5121. pripremu i kuhanje jela. davanje lijekova i stavljanje zavoja.4 domar kampa 5121. e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.3 pomoćna hotelska domaćica 5121. Zanimanja su u ovim skupinama: 5121.12. internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima.htm 18. skladištenja i izdavanja namirnica. Domaćice i srodna zanimanja 5122. b) nabavu i nadzor nabave namirnica. f) srodne poslove.nn. Konobari i pipničari 5121.4 NADZORNICA SOBA http://www.5 domaćica kuhinje 5121.8. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima.12.21. osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje.6. obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature. te organiziranje njihovog rada.

3 KAVEKUHAR 5122.21. KONOBARI I PIPNIČARI Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima. organiziraju. majstor 5122. restoranima i ostalim mjestima javne prehrane.htm 18.3 brodski kuhar 5122. nadzor i usklađivanje rada u kuhinji.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE 5123.13.31.12.13.12.13.12. putničkim vlakovima i u kućanstvima. restoranima.11. U toj su skupini zanimanja: 5122.11.5 DIJETNI KUHAR 5122.13.13.19. b) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 NADZORNICA ČISTOĆE 5122.12. http://www. pripremu i kuhanje jela. ustanovama.2 pomoćni kuhar 5122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 363 of 823 5121.5 KUHAR SPECIJALITETA 5122. KUHARI Kuhari planiraju.2008 .3 kuhar 5122.3 VEGETARIJANSKI KUHAR 5122.nn.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA 5122.5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI 5122. krčmama.3 KUHAR DORUČKA 5122.8. pripremaju i kuhaju jela u hotelima.5 kuhar.5 ŠEF KUHINJE 5122. na brodovima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje obroka. c) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika.2 pečenjar DODATAK: 5122.12.13. na brodovima i putničkim vlakovima.6.

3 barmen 5123.2 ŠANKER 5123.2008 .22.3 brodski konobar 5123.2 SERVIRKA 5123.13.2 pomoćni brodski konobar 5123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 364 of 823 Ti poslovi uključuju: a) posluživanje hrane i pića.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 ŠEF NOĆNOG BARA 5123. b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje.8.2 TOČILAC PIĆA 5123.15.21.nn.15.15. e) nadgled ostalih radnika.5 ŠEF SALE 5123.12.12.3 konobar 5123. ZANIMANJA OSOBNE NJEGE http://www.5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR PODVRSTA 513.11.11.14.5 brodski natkonobar DODATAK: 5123.2 pipničar 5123. U toj su skupini zanimanja: 5123.5 GLAVNI KONOBAR 5123.2 pomoćni konobar 5123.6.15.23. d) srodne poslove.23.5 natkonobar 5123.htm 18.2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 5123.12.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE 5123. c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića.11.15.

posjetima muzejima.12. h) srodne poslove. stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama.htm 18. d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama.2 njegovatelj djece 5131. pomažu u vođenju brige o školskoj djeci.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 365 of 823 Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece.6. obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima. U toj su skupini zanimanja: 5131. ljetovanju i sličnim izlascima. farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje kod kupanja.2008 . f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima. pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući 5139. Bolničari i srodna zanimanja 5133.nn. e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme.11. Njegovatelji zdrave djece 5132.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji.19. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti. c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča.2 PAZITELJICA DJECE http://www.3 udomitelj DODATAK: 5131. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5131. pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima. Njegovatelji životinja 5131. Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci. odijevanja i hranjenja djece. b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. i) nadgled ostalih suradnika. osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće.11.

3 HRANITELJ 5132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj skupini su zanimanja: 5132.6. b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja.2 njegovatelj u bolnici 5133. invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti.12.nn.htm 18.2008 .2 babica 5132.19.2 bolničar 5132.13.12. c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno.2 njegovatelj bolesnika u kući 5133. d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja. f) srodne poslove.2 DADILJA 5131. e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe. U toj skupini su zanimanja: 5133. Ti poslovi uključuju: a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava.11.8. b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove.12. invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti. c) pripremu pribora za sterilizaciju.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama http://www. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI Njegovatelji retardiranih.11.11. d) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 366 of 823 5131.

11.htm 18. c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba. davanje lijekova u hrani. kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha. prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge.2 njegovatelj životinja DODATAK: 5139. oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima. šišanje i previjanje bolesnih životinja. g) nadgled ostalih radnika. d) etiketiranje lijekova.13. pogrebničke usluge. proriču osobnu sudbinu ljudi. brijanje i uređivanje brade. ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća. U toj su skupini zanimanja: 5139.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke.2 VETERINARSKI BOLNIČAR PODVRSTA 514. b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade.6. kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke. Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose. pomoć pri kupanju i osnovnu masažu.nn. pranje. 5141. čišćenje. hranjenje i promatranje životinja. dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza. mazanje kremama i mastima. Na primjer.8. Ti poslovi obično uključuju: a) napajanje. Zanimanja osobne njege. f) srodne poslove. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513.11. usluge pratioca ili posluge.2008 . laboratorijskih posuda i ostale opreme.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 5139. nadgled nad ostalim radnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 367 of 823 5133. e) steriliziranje bočica.19. Frizeri. kozmetičari i srodna zanimanja http://www. Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine.

h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača. b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade. g) šminkanje u salonima ljepote. 5141. d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika.5 kozmetičar. Zanimanja osobnih usluga d.13.12. zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi.11. l) nadgled ostalih radnika.htm 18.n. majstor 5141. liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči. kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu.3 frizer za muškarce 5141.22.3 frizer 5141.6. U toj su skupini zanimanja. briju i uređuju bradu.8.21. Pogrebnici i srodna zanimanja 5149. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA Frizeri.14. pranje. Pratioci i posluga 5143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) tretman vlasišta.19. Ti poslovi uključuju: a) šišanje. stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba.5 frizer. specijalizirani 5141. 5141.3 frizer za žene 5141.nn. majstor http://www. e) čišćenje i stavljanje krema.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 368 of 823 5142.2008 . provode tretman ljepote.15. f) masiranje lica i tijela. oblikovanje i lakiranje noktiju. bojanje i uvijanje kose. j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu: k) srodne poslove. FRIZERI.5 vlasuljar.3 kozmetičar 5141. i) čišćenje. losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo.

32. MAJSTOR 5141.23.31.31.htm 18.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE.42.2 maser-kupeljar DODATAK: 5141. d) srodne poslove.3 BRIJAČ 5141.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR 5141.5 FRIZER STILIST 5141.42.6.21.5 KOZMETIČAR STILIST 5141.5 VIZAŽIST 5141.2008 .22. praćenje na razna mjesta.22. specijalizirani 5141.14.nn.21. čitanje.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 369 of 823 5141.22.8.3 MANIKER 5141.3 ŠMINKER 5141.4 maser 5141. vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa.5 masker.5 pediker.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE. Ti poslovi uključuju: a) pravljenje društva poslodavcu.22.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU 5142. PRATIOCI I POSLUGA Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca.41. U toj su skupini zanimanja: http://www.3 pediker 5141. b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu. MAJSTOR 5141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju.2 MASER SALONA ZA MASAŽU 5141. e) nadgled ostalih radnika. majstor 5141.19.

4 astrolog http://www. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima.N. U toj je skupini zanimanje: 5143. Ti poslovi uključuju: a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije. d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja. c) nadgled ostalih radnika.2 grobar DODATAK: 5143.11.6.4 domaćin kluba 5149.11. c) primanje gostiju u hotelima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 370 of 823 5142.21.4 pratitelj 5143.31. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D. b) posao plesnog partnera.19. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima.nn. proriču osobnu sudbinu ljudi. f) nadgled ostalih suradnika.12. b) srodne poslove. Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 5149. e) srodne poslove.4 hostesa 5149.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.2008 .8. restoranima i noćnim barovima.2 UKOPNIK 5149. kremiranja i pokopa. Zanimanja za osobne usluge.3 plesni partner 5149. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove. noćnim barovima i brigu za zabavu.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. U toj su skupini zanimanja: 5161. b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. spašavaju ljude.htm 18. nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. Pravosudni policajci 5169. Vatrogasci 5162. Zanimanja u zaštiti d.32. nesreća i velikih nepogoda. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. Ti poslovi uključuju: a) sprečavanje i gašenje požara. reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća. Policajci 5163. bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru. održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5161. VATROGASCI Vatrogasci sprečavaju požar. f) srodne poslove. imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara.3 vatrogasac http://www.n. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. kada je potrebno i silom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 371 of 823 5149. aerodroma i sličnih objekata. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. g) nadgled ostalih suradnika.2008 . d) spašavanje osoba. c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika.19. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara.nn. e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara.6.8. ZANIMANJA U ZAŠTITI Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti. Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi. nesreća i prirodnih nepogoda.2 gatara PODVRSTA 516.11. održavanje reda i pridržavanje zakona. 5161.

4 policajac DODATAK: 5162. f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima.5 vatrogasni tehničar.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA 5161.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 5161.22.22.htm 18.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME 5161. h) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa.a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile.22.11. g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona. POLICAJCI Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta.21.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA 5161. U toj su skupini zanimanja: 5162.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 372 of 823 5161.6. i) nadgled ostalih suradnika.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA 5162.2008 . d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama.nn.4 PROMETNI POLICAJAC 5162.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani DODATAK: 5161.21.22.5 AERODROMSKI VATROGASAC 5161.4 vatrogasni tehničar 5161. c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka.8.19.21.22.11.11.4 GRANIČNI POLICAJAC http://www.

http://www. krađa. Ti poslovi uključuju: a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor. praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije. Zanimanja u zaštiti.6. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine. kršenja propisa i drugih b) nepravilnosti. spasioci.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5169. b) povremene inspekcijske obilaske ćelija. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska. PRAVOSUDNI POLICAJCI Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj.11. lovočuvari i slično. nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka.11. vratari. e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja.4 pravosudni policajac DODATAK: 5163.2008 . U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa.11. U toj su skupini zanimanja: 5163.4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5163. jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega. d) srodne poslove. preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje.nn.4 POLICAJAC SPECIJALAC 5162.htm 18. nasilništva.N. koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji.8. d) poslove tjelohranitelja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 373 of 823 5162.11. djeluju kao tjelohranitelji. c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji. e) nadgled ostalih suradnika. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516.4 POLICIJSKI DETEKTIV 5163. c) nadgledanje zatvorenika pri radu.19.

3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE 5169. lovištima.19.11.3 komunalni redar 5169.8.12.11.3 PORTIR 5169.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA 5169.2008 .11.2 čuvar objekata i okoliša 5169.3 ČUVAR OSOBA 5169.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 374 of 823 f) ophodnja u rezervatima prirode.32. i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači.11.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.3 čuvar 5169. g) srodne poslove.4 gorski spasilac 5169.3 lovočuvar DODATAK: 5169.21.3 HOTELSKI VRATAR 5169.11.22.3 REDAR 5169.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.11.htm 18.11.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.11.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE 5169.3 TJELOHRANITELJ 5169.11. U toj su skupini zanimanja: 5169.11.11.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE 5169.21. h) nadgled ostalih radnika.3 ČUVAR IMOVINE 5169.12.4 kupališni spasilac 5169.4 SPASILAC IZ VODE http://www.6.3 vratar 5169.3 IZBACIVAČ 5169.31.12.11.

sliku i reklamne filmove.htm 18.31. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.31.2008 . pokazivanje robe potencijalnim kupcima.19. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo.2 POLJAR 5169. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću. poziranje kao model za umjetničku fotografiju.2 RIBOČUVAR VRSTA 52.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 375 of 823 5169.31.2 ČUVAR VINOGRADA 5169. Manekeni i modeli 522. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5210.31. kioscima i na tržnicama. skulpturu. Manekeni i modeli 5210. Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće. umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama. obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva.8. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 521.6. Prodavači i trgovački demonstratori PODVRSTA 521. Ti poslovi uključuju: http://www.2 ČUVAR RIBNJAKA 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.2 ČUVAR STAJA 5169. pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo.31.2 PUDAR 5169.nn. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama.

c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju.11.6. g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu http://www.8. c) pomaganje kupcima u izboru. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Robu prodaju u trgovinama.htm 18.19. e) nadgled ostalih suradnika.2008 . b) hodanje. prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima. okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) ispisivanje cijena.2 umjetnički model PODVRSTA 522.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 376 of 823 a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac.2 fotomodel 5210. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe. Prodavači i trgovački demonstratori 5220. U toj su skupini zanimanja: 5210. f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu. skulpturu ili sliku i reklamni film. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje.nn. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5220. b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca.22. voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.21. uvjeta kreditiranja i popusta. kioscima i na tržnici. novina i cigareta. pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje. e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe.2 maneken 5210.

11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBUĆE I GALANTERIJE 5220.31.22. kao i radi poticanja zanimanja za kupnju.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU 5220.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU 5220.24.3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 5220.3 PRODAVAČ KOZMETIKE.8. U toj su skupini zanimanja: 5220.21.25.21.11. voća.21.2 prodavač u kiosku i tržnici 5220.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE 5220.3 prodavač 5220.htm 18.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU 5220. NAKITA I IGRAČAKA 5220.21.11. povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.nn. LAKOVA I KEMIKALIJA http://www. i) srodne poslove.2 DOSTAVLJAČ PLINA 5220.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA 5220.21.21. h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.6.3 PRODAVAČ TEKSTILA.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA 5220.21.21.4 trgovački demonstrator i prodavač DODATAK: 5220.4 prodavač vozila 5220. j) nadgled ostalih radnika.3 PRODAVAČ BOJA.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI 5220.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI 5220.21.5 trgovac 5220.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu 5220.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 377 of 823 upotrebe.23.21.19.2 dostavljač robe 5220.21.21.2008 . novina i cigareta.

uzgajaju. zaštita i iskorištavanje šuma. skupljanje divljeg voća i bilja.21. sijanje. POLJOPRIVREDNI. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu: http://www. skladištenje i osnovnu preradu prinosa. lovno uzgojnih. šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja. gnojenje i ubiranje plodova na poljima. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih.31. proizvode stočarske proizvode.21.6.21.2008 .3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE 5220. FOTO I OPTIČKE OPREME 5220.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.4 PREZENTATOR ROD 6.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA 5220. krzna.21. LOVNO-UZGOJNI.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE 5220.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA 5220. kultiviranje.nn.21.3 PRODAVAČ GLAZBALA. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. uzgoj. vune. Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih. uzgajaju.21. kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi.21. zaštitu. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.21. zaštićuju i iskorištavaju šume. uglavnom radi dobivanja mesa. uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva. timarenje i lov životinja.3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 5220.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA 5220.3 ANTIKVAR 5220.3 PRODAVAČ SUVENIRA 5220.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME.21.4 PRODAVAČ POSUĐA 5220. sađenje.21.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT 5220.31. mlijeka. uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja. voćnjake.19. uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda. ORUŽJA I STRELJIVA 5220.24.21.8.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA 5220.31. šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 378 of 823 5220.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI 5220.htm 18. čuvaju i love životinje. vinograde i ubiru s njih plodove. skupljaju divlje plodove i bilje.

uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja. zaštitu i iskorištavanje šuma. Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva. skupljaju divlje plodove i bilje. lovno-uzgojnih. VOĆARI. RATARI. 1311 Direktori malih poljoprivrednih. lovno-uzgojni. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna. sađenje. i ribarskih društava. mlijeka. VRSTA 61. iz voćnjaka i vinograda. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. lovci i srodna zanimanja PODVRSTA 611. voćari. gnojenje i ubiranje plodova s polja.nn.htm 18. uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda. uzgoj i lov ribe. za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja. sijanje. Ratari. kože te pčelarskih i ostalih proizvoda. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. prskanje. uzgajaju i čuvaju životinje. šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja. vrtnoga povrća. šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih). fizički napor. uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi. Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste: 611. POLJOPRIVREDNI. Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla. uzgoj. ljekovitog i ostalog bilja. Poljoprivredni.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 379 of 823 61. ljekovitoga i ostaloga bilja. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. lovno-uzgojnih.) 614. krzna. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. Šumski radnici i srodna zanimanja 615. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. šumarskih. 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih. stočarska itd. uzgoj. vinogradari i vrtlari 612. Ribari. šumski radnici i ribari Uputa: zanimanja u poljoprivredi. Stočari 613. proizvode raznovrsne stočarske proizvode. šumarska i ribarska zanimanja. VINOGRADARI I VRTLARI Ratari.6. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili http://www. voćari. uzgoj i skupljanje divljih plodova.8. vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja. uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi. šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Vidi uputu kod skupine 1311. vune. čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa. za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama.2008 . LOVNO-UZGOJNI. lovno-uzgojnih.

zgrade. sadnja. strojeva i opreme.8. kao i povrća i vrtlarskih proizvoda. kupusa i ostaloga poljskog povrća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 380 of 823 tržnicama. duhana i ostalih poljskih usjeva. njegu voćki i vinove loze. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati. RATARI.19. pripremu tla. sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica. voćari i vinogradari 6112. Vrtlari i srodna zanimanja 6111. šećerne repe.htm 18. h) srodne poslove.6. opremu i strojeve ili pak njihov najam. nabavu sjemena. lukovica i sjemena. Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama. opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje. sađenje. POVRTLARI. gnojiva i ostalih potrepština.13. povrtlari. te berbu plodova.nn. Ratari. sijanje. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica. obradu i ubiranje usjeva. tegleću stoku.2 pomoćni ratar 6111. timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. VOĆARI I VINOGRADARI Ratari.3 ratar 6111. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. e) skladištenje. obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća. sjetvu. te krumpira. proizvodnju mladica. vinove loze. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja. strojeva i opreme.12. voćnjaka i vinograda. b) nabavu sjemena. pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 6111. grmlja bobičastog voća. tegleću stoku. uključujući i one rasadničke. i) nadgled ostalih radnika. ulaganje u zemlju.2008 . f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11. pripremu tla za podizanje rasadnika. g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. lukovica i gnojiva. c) ulaganje u zemlju. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine: 6111.2 pomoćni povrtlar http://www. razvrstavanje. povrtlari. zgrade.

25.3 rasadničar DODATAK: 6111. h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. cvijeća. f) uzgoj cvijeća.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE 6111.12. b) nabavku sjemena. grmlje.2 pomoćni rasadničar 6111.2 pomoćni voćar 6111. uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina.3 VOĆAR. VINOGRADAR. cvijeće. ljekovito i ostalo bilje. tegleću stoku. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama. opremu i strojeve. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. uzgoj cvijeća. j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine povrća. VINAR 6112. c) ulaganje u zemlju. lukovica.23. e) proizvodnju sadnica. lukovica. lukovice i sjeme. ili pak njihovo unajmljivanje.2 pomoćni vinogradar 6111. te u javnim ili privatnim vrtovima. Uređuju parkove i zelene površine.26. zgrade.6. proizvode sadnice. drveća. http://www. g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja. i) isporuku ili prodaju proizvoda. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla.htm 18.nn. grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima.25.3 vinogradar i podrumar 6111. vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati.14.27.19. gnojiva i ostalih potrepština. sijanje i intenzivno gajenje povrća.2008 .8. drveća i grmlja. sjemena i gljiva.24. uzgajaju drveće.21. plastenike. strojeva i opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 381 of 823 6111. te berbu usjeva.22.3 voćar 6111.3 vinogradar 6111.3 povrtlar 6111. staklenike.

ovaca. nabavu životinja.15.41. svinja.2008 . strojeve i životinje. Peradari http://www.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ptica.12.3 VRTLAR I GRADITELJ 6112. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina.42.11. perad i divljač.14.19. krznaše. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.3 uzgajivač ljekovitog bilja DODATAK: 6112. uključujući ptice. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda. divljači.3 vrtlar 6112.8.3 vrtlar za parkove 6112. Stočari 6122.2 pomoćni vrtlar za parkove 6112. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. koza.2 pomoćni cvjećar 6112.15. U toj su skupini zanimanja: 6112.2 pomoćni vrtlar 6112.2 CVJEĆAR-ARANŽER PODVRSTA 612. pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati.2 uzgajivač gljiva 6112. l) nadgled ostalih radnika.32. gmazova. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda.31. poboljšanje zemlje. iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake.htm 18. te količine stoke. gmazove. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda. zgrade. održavanje gospodarskih zgrada.13. konja i ostalih životinja. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6121.5 vrtlar.nn.3 cvjećar 6112. specijalizirani 6112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 382 of 823 k) srodne poslove.31. trgovačkim društvima ili na tržnicama. te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način. strojeva i opreme. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština.

kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima.14. k) srodne poslove. mlijeka. h) uvježbavanje životinja za trke. g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. cirkuske predstave i slično.3 uzgajivač konja 6121.19. pasa i mačaka.2 pomoćni stočar 6121.22.11.3 uzgajivač ovaca i koza 6121.13. koje će se koristiti za rad. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi.3 uzgajivač goveda 6121. i) održavanje gospodarskih zgrada. u športu.12.n. 6121. lovu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. krzna.3 uzgajivač pasa 6121. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. Uzgajivači životinja d. svinja.21.2008 . b) nabavu životinja.3 uzgajivač svinja 6121. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.nn. U toj su skupini zanimanja: 6121. l) nadgled ostalih radnika.15. koza.3 stočar 6121. zgrade. strojeva i opreme. ili za prodaju na tržnicama.htm 18. e) mužu životinja i striženje ovaca. konja. vune. c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake. f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište.8.6.16. opremu i strojeve. ovaca. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda. kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa. d) uzgoj i timarenje stoke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 383 of 823 6129.3 uzgajivač mačaka http://www.

j) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi. uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština.31.N. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.3 peradar DODATAK: 6122.19.3 KONJAR 6122.12.2008 . Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja. e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu.12. strojeva i opreme. U toj su skupini zanimanja: 6122.htm 18.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM 6122. opremu i strojeve.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM 6121.4 dreser pasa 6121.14. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. g) održavanje gospodarskih zgrada.12.8.3 PROIZVOĐAČ JAJA 6129.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 384 of 823 6121.11. c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade.32. za prodaju ili za isporuku jaja.12.nn. mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama. koja nisu nigdje svrstana u http://www. i) srodne poslove.2 pomoćni peradar 6122. b) nabavu pilića.6. PERADARI Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi.4 trener konja DODATAK: 6121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja. h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda.

f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. i) nadgled ostalih radnika. stajama.6. e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište. g) isporuku ili prodaju proizvoda. proizvodnju hrane i ostalih potrepština.3 uzgajivač laboratorijskih životinja 6129. U tim slučajevima poslovi uključuju: a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada. i njihovo održavanje.16. lovnih i ostalih ptica (fazana.17.21. Stočari. životinjskim staništima i uzgajalištima divljači. zoološkim vrtovima i cirkusima. trgovačkim društvima.nn.2 uzgajivač puževa 6129. istraživačkim ustanovama. U toj su skupini zanimanja: 6129..3 uzgajivač kunića za meso 6129. istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama.3 uzgajivač raznih životinja 6129. d) uzgoj.15. ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca.13.2008 .14. prehranu i timarenje životinja.2 pomoćni uzgajivač životinja 6129.2 pomoćni uzgajivač divljači http://www.2 uzgajivač gujavica 6129.19.12.3 uzgajivač ptica 6129. nojeva.). Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima.3 uzgajivač životinja za krzno 6129. h) srodne poslove.19. b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj. otvorenih ili pokrivenih prostora.htm 18.11. puževa. papiga itd.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 385 of 823 podvrsti 612. prepelica. zmija i ostalih reptila. opreme itd. c) nabavu životinja. zoološkim vrtovima.18. divljih krznaša. Na primjer. cirkusima. za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 uzgajivač žaba 6129. pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja.8.

te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu.16.) Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje).3 uzgajivač divljači 6129.8.3 UZGAJIVAČ ČINČILA 6129.6.31. te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. gnojiva i ostalih potrepština.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 386 of 823 6129. voćnjaka i ostalih usjeva.4 sokolar DODATAK: 6129.) Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura. http://www.htm 18.3 UZGAJIVAČ PAPIGA 6129. Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati. održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. stočarska itd.4 PTIČAR PODVRSTA 613. njegovanje i ubiranje usjeva.18. krmiva i ostalih potrepština. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.19. kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja.32. b) narudžbu sjemena.4 timaritelj u zoološkom vrtu 6129. zgrade i strojeve.3 pčelar 6129.nn. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. gnojiva. Zanimanja te podvrste su u skupini: 6130.61.22.2008 . stočarska itd. radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.18. sijanje.3 UZGAJIVAČ NOJEVA 6129. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.3 uzgajivač dudova prelca 6129.) 6130. stočarska itd.51. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna.61. uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda. životinje. narudžbu sjemena. unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake.

Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima. promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. stoku i druge životinje. zaštite. te prekrajanje trupaca i pilenje. l) nadgled ostalih radnika.nn. razmnožavanje i timarenje stoke.22. izbor i označivanje drveća za sječu. obrezivanje. domaćica seoskog turizma DODATAK: 6130.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 387 of 823 c) ulaganje u zemlju. rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena. Šumski radnici http://www.6.19.htm 18. strojeva i opreme. h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda.3 seljakinja. izmjeru debljine i visine stabala. kresanje i rušenje drveća. sjetvu. slaganje i razvrstavanje trupaca. pružanje usluga seoskog turizma. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. zgrade. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. i) održavanje gospodarskih zgrada. opremu i strojeve.11. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.21. U toj su skupini zanimanja: 6130.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) pripremu tla. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6141. k) srodne poslove. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja. obradu i ubiranje usjeva. e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka.11.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PODVRSTA 614. oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja.3 seljak. ili njihov zakup.3 RATAR I STOČAR 6130. ugostitelj seoskog turizma 6130.2008 .3 seljak 6130.11. utovar i otpremu drvnih sortimenata. f) uzgoj.8. sađenje. g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište.

http://www. kresanje i rušenje drveća. UGLJENARI Ugljenari proizvode drveni ugljen.2008 . c) obrezivanje. utovar i otpremu drvnih artikala.19. h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima. prikrajanje trupaca i piljenje.6.3 DRVOSJEČA 6142.13. b) izbor i označivanje drveća za sječu. zaštite. Ugljenari 6141. U toj su skupini zanimanja: 6141. b) srodne poslove.nn. koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama.21. i) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 388 of 823 6142. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.htm 18.8. f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. ŠUMSKI RADNICI Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja.11. podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima.2 šumski rasadničar 6141. izmjeru debljine i visine stabala. e) slaganje i razvrstavanje trupaca.2 pilar drva za ogrjev DODATAK: 6141. d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja.13. g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 šumski sjekač 6141. j) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja.3 šumski uzgajivač 6141.12.

RIBARI. dagnji.6. stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Ribari. Ti poslovi uključuju: a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam. kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi. čišćenje. upravljanje ribarskim plovilima. i) nadgled ostalih radnika. http://www. jezerski i ribari obalnoga mora 6153. zamrzavanje. Lovci 6151. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. Riječni.19. b) nabavu hrane i ostalih potrepština. kamenica. g) isporuku ili prodaju proizvoda. Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme. zamrzavanje.2 ugljenar PODVRSTA 615. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu. dagnje. Uzgajivači ribe i školjki 6152. e) čišćenje. h) srodne poslove. d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. stavljanje meke. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. c) uzgoj riba. lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.nn. strojeva i opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 389 of 823 c) nadgled ostalih radnika. f) održavanje zgrada.htm 18. sudjelovanje u organizaciji lova. U toj je skupini zanimanje: 6142.8. Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine: 6151.2008 . uzgoj riba. Ribari na otvorenome moru 6154. dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi. namještanje i potezanje ribarskog alata.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi.

U toj su skupini zanimanja: 6152.2 SLATKOVODNI RIBAR 6152.22. sami ili kao članovi posada ribarskih plovila.6.8. opreme i zgrada.2008 . stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE 6152.21. love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. f) isporuku ili prodaju proizvoda.2 MORSKI RIBAR 6153. g) srodne poslove.htm 18. c) stavljanje meke. RIJEČNI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 390 of 823 U toj su skupini zanimanja: 6151.11.2 ronilac spužvi i koralja DODATAK: 6152. JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA Riječni. jezerski i ribari obalnog mora.11.2 ribar riječni i jezerski 6152.3 ribnjačar 6151. d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi.12.12. b) upravljanje ribarskim plovilima.4 mrijestilišni uzgajivač DODATAK: 6151. zamrzavanje.2 ribar na moru 6152. e) čišćenje.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane 6151.19.nn.21. na obalama i u plitkim vodama. RIBARI NA OTVORENOM MORU http://www. namještanje i potezanje ribarskog alata.3 uzgajivač ribe i školjki 6151.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. h) nadgled ostalih radnika.11.12. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata.

c) stavljanje meke. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme.8.19. f) srodne poslove. perja i ostalih proizvoda. ptica i gmazova.2008 . zamrzavanje. U toj su skupini zanimanja: 6154. LOVCI Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa. e) isporuku ili prodaju ulova.2 ribar otvorenog mora 6154. d) popravak i održavanje opreme. g) nadgled ostalih radnika.01. b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku. b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama.11.nn.6. f) nadgled ostalih radnika. c) isporuku ili prodaju živih sisavaca. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. namještanje i potezanje ribarskog alata. d) čišćenje. kao članovi posada ribarskih plovila. love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. u http://www. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu.3 lovac ROD 7.htm 18. e) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. U toj su skupini zanimanja: 6153.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 391 of 823 Ribari na otvorenom moru. Ti poslovi uključuju: a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem. kože.

Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. poslove tiskanja. Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude. tekstila i kože Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 8. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru.htm 18. drva. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. keramike te staklenih i sličnih proizvoda. izrađuju. gdje se oblikuju kovine. uključujući pogonske motore. elektromonteri i mehaničari 73. Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. oprema i alat. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma.nn. strojarski monteri. proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva.8. keramičari. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. http://www. Obrađivači metala. podešavanje. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. fizički napor. alata. metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade. podešavaju održavaju i popravljaju strojevi. izradu preciznih instrumenata. materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. nakita. materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. obavljaju tiskarski poslovi. staklari. motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu.2008 . oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade. VRSTA 71. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Prerađivači hrane.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 392 of 823 industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema. lijevanje. Precizni mehaničari. održavanje i popravak industrijskih strojeva. u rudarstvu i građevinarstvu. proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi. proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. drveni. kože i sličnih materijala.6. tiskari 74. opreme i ostalih metalnih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. tekstil. (Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski. podižu metalne konstrukcije. podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom.19. Rudarska i građevinska zanimanja 72. zavarivanje i oblikovanje metala. podešavaju strojni alati. izradu strojeva. izradu ručnih radova. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. gradnju. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 71. (Rukovatelji strojevima. montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme. tekstila.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 711. PALITELJI MINA. PODVRSTA 711. dimnjačari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA Rudari. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 393 of 823 gradnju. klesari i srodna zanimanja 712.nn.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. 7111. palitelji mina. rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova. Rudari. Soboslikari. Klesari 7114. Solanski vodari Uputa: vidi uputu uz rod 7. mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene. kamenolomima. RUDARI.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7111. čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta. Rudari i proizvođači kamena 7112. gradilištima i ostalim mjestima. Zidari i srodna građevinska zanimanja 713.19.8. rad s morskom vodom u solanama. Palitelji mina 7113.2008 . Zanimanja za završne građevinske radove 714. http://www. postavljanje eksploziva u rudnicima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom. Ti poslovi uključuju: a) vađenje ugljena.

13.11.5 rudar.5 RUDARSKI MAJSTOR 7112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 394 of 823 b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena.nn. građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima. prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima.2 pomoćni rudarski tesar 7111.2 pomoćni rudar površinskog kopa 7111. d) rezanje. U toj su skupini zanimanja: 7111.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rudarski tesar 7111. rude.2008 .14.19. kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta.15.16. b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva.3 KOPAČ UGLJENA 7111.3 obrađivač kamenih blokova DODATAK: 7111.htm 18.6.2 pomoćni rudar podzemnog kopa 7111.3 rudar podzemnog kopa 7111. g) nadgled ostalih radnika. e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu. f) srodne poslove.5 podgrađivač okna.18. specijalizirani 7111. c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena.21. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja. http://www. PALITELJI MINA Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija.12. specijalizirani 7111.14. Ti poslovi uključuju: a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja.3 rudar površinskog kopa 7111.8.17.

http://www. te likova. f) srodne poslove.31. figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika. bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja.3 palitelj mina 7112.3 MINER-BUŠAČ 7112.11.21. e) postavljanje postolja za spomenike. d) rezanje i graviranje likova.11. Ti poslovi uključuju: a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita.3 MINER 7112. ukrašavanje. oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom.5 palitelj mina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 395 of 823 c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje.3 protugradni raketar DODATAK: 7112.2008 . b) rezanje.htm 18. kipova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA 7112.11. g) srodne poslove. mramora i ostalog kamena. izradu spomenika i ostale namjene. KLESARI Klesari ručnim alatom režu. figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada. f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava.nn. kamenolomima i drugim mjestima. U toj su skupini zanimanja: 7112.31.12.19. d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima. oblikuju i dorađuju kamen za gradnju.11. iscrtavanje. majstor 7112. c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje.3 RAKETAR 7113.6.3 pirotehničar 7112. e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja. h) nadgled ostalih radnika.8.

obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina.11. d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www. U toj su skupini zanimanja: 7114. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.12.19.11.5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7114. armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja.12. SOLANSKI VODARI Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja.8. majstor DODATAK: 7113.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 396 of 823 g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7113. praćenje ugrađenih količina. Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica.nn.6. izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja. kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja. održavanje opreme. zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle.12.htm 18. mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima.5 klesar.3 KAMENOREZAC 7113. kanala i nasipa. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle.3 klesar 7113. betona. c) srodne poslove. izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina. b) rukovanje crpkama.2 proizvođač soli 7114. kamena i sličnih materijala. praćenje isparavanja.3 solanski vodar PODVRSTA 712. branama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prate gustoću i visinu vode u bazenima. popravak oštećenja.11.

6. Uputa: vidi uputu uz rod 7. lukova.3 zidar 7122.5 zidar.5 zidar kamenom. d) srodne poslove.htm 18. b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom.18.19.8. ložišta. specijalizirani 7122. sušara.nn. ZIDARI Zidari zidaju temelje.5 zidar šamoter. kamena i sličnih materijala.19. specijalizirani 7122. Tesari i građevinski stolari 7129.14. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7122.3 pećar http://www. ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 397 of 823 7122.2 pomoćni zidar 7122. Zidarska zanimanja d.3 zidar kamenom 7122.3 zidar dimnjaka 7122. majstor 7122.11. svodova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.12.3 zidar šamoter 7122.13. stupova. žbukanje i popravak oštećenja. temelja. 7122. Zidari 7123.21.2008 . industrijskih peći. lukobrana i ostalih konstrukcija. kamenom i sličnim građevinskim materijalima. zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle. kamina. Armirači i betonirci 7124. c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima.17. zidova. specijalizirani 7122.16.n. tvorničkih dimnjaka. Ti poslovi uključuju: a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima.5 zidar dimnjaka.

32.2 betonirac 7123.6.22.5 armirač.2 pomoćni armirač 7123.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 398 of 823 7122. f) nadgled ostalih radnika.22. obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7122.3 armirač 7123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. majstor 7122.3 zidar i betonirac DODATAK: 7122.15.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA http://www.14. c) ugradbu betona u oplate.htm 18. specijalizirani 7123.5 pećar. savijanje. Ti poslovi uključuju: a) rezanje.3 zidar i tesar 7122.8.13. vezanje.21.2008 . e) srodne poslove. zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije. d) obradu betonskih površina (zaglađivanje.13. ARMIRAČI I BETONIRCI Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina.21.2 teracer 7123.31. U toj su skupini zanimanja: 7123.3 armirač i betonirac 7123. pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata. teraco.13.3 betonirac i tesar DODATAK: 7123. kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje. kulir i slično) te popravak oštećenja.14.11.3 VATROSTALNI ZIDAR 7122.3 MONTER KALJEVIH PEĆI 7123.12. b) zatezanje.

b) izradu drvenih krovnih.5 građevinski stolar.11. Građevinski stolari izrađuju. postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje.3 stolar za scensku opremu 7124. režu.2 pomoćni tesar 7124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 roletar 7124. mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima.6. g) izradu. Ti poslovi uključuju: a) krojenje. prozori i oplate pročelja.8. mostovima i drugim vozilima. d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija. rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače. c) izradu.3 graditelj drvenih brodova http://www.nn. popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe. h) gradnju. prozore zidne obloge i slično. vrata. montiraju. majstor 7124.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 399 of 823 7124.19.23. ugrađuju i popravljaju vrata.31.5 roletar.13.3 građevinski stolar 7124. montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora. brodovima. i) srodne poslove.12. rezanje. majstor 7124.22. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI Tesari tešu. U toj su skupini zanimanja: 7124.25. j) nadgled ostalih radnika. održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju.26. postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova. specijalizirani 7124.5 stolar za scensku opremu.htm 18.21.2008 . f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada. majstor 7124. pontonima. sastavljanje. tesanje i sastavljanje drvene građe. spajaju. splavima.5 tesar. zrakoplovima. film i televiziju. kao što su zidne stijenke. e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva.3 tesar 7124. izradu.

nasipi.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: http://www.26. drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom. h) nadgled ostalih radnika.6.8. Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712.5 SCENSKI MAJSTOR 7124. mostova.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA 7124. mostovi.2008 .5 graditelj drvenih brodova.5 brodostolar.35.13. evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji.33.5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7124. SPECIJALIZIRANI 7124. Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada. majstor 7124. e) nadzor cesta. mostova i željezničkih pruga. održavanja i popravljanja na velikim visinama.34.3 BRODOTESAR 7124. objekata vodogradnje. Ti poslovi uključuju: a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta.3 ŠUPERAČ 7124. obavljanje manjih popravaka. f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija).htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 400 of 823 7124. cesta.32.5 BRODOTESAR. majstor 7124. željezničke pruge). d) montažu betonskih. ZIDARSKA ZANIMANJA D. željezničkih pruga i nasipa. c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima.3 brodostolar 7124. b) različite radove gradnje. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja).13.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 7129.19. g) srodne poslove.3 graditelj lakih letjelica DODATAK: 7124.N. ceste.31.31.31.nn.

2 ČUVAR SKRETNICA 7129.51.33.2 ČUVAR TUNELA 7129.12.19.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA 7129.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 7129.2 pomoćni brodoskelar 7129.15.33.2 figurant 7129.33. specijalizirani 7129.3 monter građevinskih skela 7129.3 monter građevinskih elemenata 7129.nn.2008 .22.2 ČUVAR MOSTA 7129.32.21.2 pomoćni građevinski laborant 7129.8.2 čuvar ophodar 7129.33.17.23.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 401 of 823 7129.24.13.3 voditelj pružnih radova 7129.2 nažigač DODATAK: 7129.2 ČUVAR KOSINA 7129.11.12.2 pružni radnik 7129.3 cestar ophodar 7129.htm 18.33.6.33.3 građevinar za održavanje 7129.3 brodoskelar 7129.33.2 pomoćni vodograditelj 7129.31.2 asfalter 7129.2 cestar 7129.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA http://www.25.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA 7129.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vodograditelj 7129.61.41.5 brodoskelar.2 pomoćni monter građevinskih skela 7129.16.

polažu vodoinstalacije. Fasaderi i gipsari 7134. polažu izolacije. Održavanje i popravci. masa i drugih proizvoda na zidove. podove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 402 of 823 PODVRSTA 713. polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama. ostakljuju.19. terase. snjegobrana i slično). postavljanje električnih žica i ostale opreme.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) srodne poslove. Elektroinstalateri i srodna zanimanja 7139. d) nadgled ostalih radnika. rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora. oblažu zidove i podove pločicama.2008 . mozaikom i sličnim oblogama. cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja. stropove. Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima. Ostakljivači 7136. http://www. održavaju i popravljaju krovove.n. instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava. b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora.8. KROVOPOKRIVAČI Krovopokrivači pokrivaju.htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7131. Ti poslovi uključuju: a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju). žbukanje fasada. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove. 7131. Instalateri i monteri cjevovoda 7137.6. polažu podove. ravne krovove. Uputa: vidi uputu uz rod 7. Građevinari završnih radova d. ventilacijskih otvora. Izolateri 7135. Podopolagači i postavljači pločica 7133. polaganje raznih izolacijskih obloga. Krovopokrivači 7132.

U toj su skupini zanimanja: 7132.5 krovopokrivač.2 PARKETAR 7132.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 403 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7131.12.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni podopolagač 7132.11.2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7132.13.14.12. c) polaganje završnog dijela poda od tepisona.11. FASADERI I GIPSARI Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada. Ti poslovi uključuju: http://www.3 KERAMIČAR-PEĆAR 7133.14.11. d) polaganje parketa. e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove.nn. Ti poslovi uključuju: a) pripremu površine podloga za polaganje parketa.2 pomoćni polagač keramičkih pločica 7132.19. mozaičnom oblogom i sličnim oblogama. majstor 7132. zidove i ostale površine keramičkim pločicama. linoleuma i ostalih materijala.2008 .htm 18.11. keramičkih pločica ili ostalih materijala.3 podopolagač 7132. održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA Podopolagači postavljaju. g) nadgled ostalih radnika. postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke.3 polagač keramičkih pločica DODATAK: 7132. b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda.6.2 pomoćni krovopokrivač 7131.3 krovopokrivač 7131.13. f) srodne poslove.

2 akustički izolater http://www. b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja).htm 18.19.13. e) srodne poslove. staklena vuna. c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage . hladnjačama i klima-uređajima. f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka. kotlovima. U toj su skupini zanimanja: 7134.nn. d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama.11. cijevima. majstor 7133.13. h) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 404 of 823 a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada. U toj su skupini zanimanja: 7133. f) nadgled ostalih radnika. g) srodne poslove.6. podove i cijevi grijanja i vodovoda. e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna.11. d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom.5 fasader.3 fasader 7133.3 gipsar DODATAK: 7133. IZOLATERI Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama. sušenje u radionici i postavljanje na zidove. b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama. c) izradu zidne plastike od gipsa.12.2008 .8.3 ŠTUKATER 7134. izolacijske ploče) na zidove.

b) ugradnju posebnih stakala (izopan.14.nn.2008 . INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju. zasuna.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ 7135.19.12. priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi.2 hidroizolater 7134.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 termoizolater 7134. Ti poslovi uključuju: a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda.13.3 BRODOIZOLATER 7135. pipa i druge opreme za cjevovode.12.8.3 STAKLOREZAC 7136. pregrade zgrada i staklene krovove.3 staklorezač DODATAK: 7135. c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini. savijanje.htm 18. b) montiranje ventila.11. d) srodne poslove.3 ASFALTER-IZOLATER 7134. Ti poslovi uključuju: a) odabir staklenih ploča. vrata. kao što su rezanje.6. instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 405 of 823 7134.2 građevinski staklar 7135. rezanje po mjeri i ugradnju u prozore.12. termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7135. vrata.14.3 izolater DODATAK: 7134.14. OSTAKLJIVAČI Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore. izloge i ostale staklene površine.

15.3 MONTER PLINOVODA 7136.2 pomoćni vodoinstalater 7136.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA 7136.3 monter cjevovoda 7136.14. hlađenje.nn. održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod.3 plinoinstalater 7136.42. instaliranje.5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA. grijanje. e) srodne poslove.21. SPECIJALIZIRANI 7136. U toj su skupini zanimanja: 7136.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. avionima i brodovima.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7136.3 vodoinstalater i plinoinstalater 7136.43.21.3 vodoinstalater 7136.5 instalater grijanja i klimatizacije.32. specijalizirani 7136. plinovod i druge slične sustave u zgradama. majstor 7136.31.31.21. održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže.13. majstor 7136.2 pomoćni monter cjevovoda 7136. d) polaganje.15.3 brodocjevar 7136.5 plinoinstalater.19.22. MAJSTOR 7136.2008 .11.3 instalater grijanja i klimatizacije 7136. f) nadgled ostalih radnika.5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE. SPECIJALIZIRANI 7136.5 MONTER PLINOVODA.6. majstor 7136.12.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA http://www.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 406 of 823 c) polaganje.5 brodocjevar. specijalizirani DODATAK: 7136.5 vodoinstalater.22. industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama.5 monter cjevovoda.8.41.22.16.htm 18.

popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 7137.42.14.42.14.8. U toj su skupini zanimanja: 7137.3 elektroinstalater 7137. održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME http://www. održavanje.13.5 elektroinstalater.htm 18. bolnicama i slično.3 OSVJETLJIVAČ 7137. majstor 7137.12. c) srodne poslove.6. školama.3 INSTALATER-MONTER 7136.3 ELEKTRIČAR 7137.3 električar održavanja 7137.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 407 of 823 7136.3 POGONSKI ELEKTRIČAR 7137.3 CJEVAR 7137. b) postavljanje.nn.5 električar pozornice i studija.5 električar održavanja.15.14.3 električar pozornice i studija 7137.16.11.12.12.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE 7137. specijalizirani DODATAK: 7137.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7137.2 pomoćni elektroinstalater 7137. održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima.17. d) nadgled ostalih radnika.11.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7137.19.16.16. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.

c) čišćenje i održavanje podova i slično. Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova. b) manje popravake zidova i krovova. prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima. kanalizacijskih te instalacija za grijanje.19. stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine. (Zanimanja završnih građevinskih radova). premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode. građevinske stolarije.htm 18.8.N. čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje. Ti poslovi uključuju: a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih. e) nadgled ostalih radnika.nn. Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine. Soboslikari i ličioci 7143. protupožarnih i drugih aparata. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA Soboslikari. na motorna vozila i na razne industrijske proizvode. d) srodne poslove. SOBOSLIKARI. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. električnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 408 of 823 7137.17. dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine.2008 . http://www.11. Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada. Dimnjačari i čistači površina zgrada Uputa: vidi uputu uz rod 7.3 DOMAR PODVRSTA 714. čišćenje dimnjaka.11. brava.6. U toj su skupini zanimanja: 7139. čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE 7139.3 kućni majstor DODATAK: 7139. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7141. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama. koja nisu razvrstana unutar podvrste 713.

čelične konstrukcije zgrada.14.11. mostove i metalne konstrukcije.5 soboslikar i ličilac.5 autolakirer. oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima.3 brusač i ličilac konstrukcija 7141. majstor 7141. krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova. SOBOSLIKARI I LIČIOCI Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje.21. e) bojanje automobila.14.12.htm 18. autobusa. U toj su skupini zanimanja: 7141.2 polagač zidnih tapeta DODATAK: 7141. kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza: f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje.nn.17. ličenje ili postavljanje tapeta. g) srodne poslove.3 ANTIKOROZIST http://www.3 soboslikar i ličilac 7141. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje. b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine.2 pomoćni ličilac 7141. d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje.6.3 SOBOSLIKAR 7141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . vidljive cijevi i metalne dijelove.18.16.19.8.3 ličilac 7141. c) mjerenje.3 autolakirer 7141. h) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni soboslikar 7141.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 409 of 823 7141. majstor 7141. bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine.15. boje i lakiraju industrijske proizvode.16.

21.8. e) nadgled ostalih radnika. motorna vozila. električnu i elektroničku opremu. te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina. majstor 7143. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.5 dimnjačar.3 pjeskar zgrada i konstrukcija 7143.21. montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. STROJARSKI MONTERI. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi. http://www.2 raskužitelj DODATAK: 7143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. d) srodne poslove. OBRAĐIVAČI METALA.2 EKO-HIGIJENIČAR VRSTA 72. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina. b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena.12.3 PERAČ FASADA 7143.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA 7143. mlazeva pare ili pijeska pod tlakom. kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija.31. strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem.21.6.3 dimnjačar 7143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 410 of 823 7141. U toj su skupini zanimanja: 7143. podešavaju. održavanju i popravljaju strojeve. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI Obrađivači metala.16. c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina.3 BRODOLIČILAC 7143. podešavaju strojni alat. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda.htm 18.nn. zavarivanjem.31. cigle.19. kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale.11. uključujući pogonske strojeve.

zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina. lijevanje. podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. Ronioci Uputa: vidi uputu uz rod 7. Limari 7214. montiraju. opreme i ostalih proizvoda. izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča.8. LIMARI. Ljevači metala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja Uputa: vidi uputu uz rod 7. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.lima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7211. zavaruju i oblikuju metalne dijelove. limari. montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme. električnu.htm 18. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija 7215. Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači 7212. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime. podešavanje. održavanje i popravak metalnih konstrukcija.2008 . lijevanje. Kovači. LJEVAČI METALA. motorna vozila. montiranje. zavarivanje i oblikovanje kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima. uključujući pogonske strojeve. zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala. žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom. Zavarivači i rezači plamenom 7213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 411 of 823 Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina. koloturja. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ljevači metala. održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. alatničari i srodna zanimanja 723. slične radove pod vodom. žičara i slične opreme. Monteri čelične užadi i žica 7216. kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva. alata.nn. Monteri i mehaničari strojeva 724. zavarivači i srodna zanimanja 722.6. http://www. Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 721. PODVRSTA 721. limari. elektroničku i ostalu opremu. održavanje i popravljanje industrijskih strojeva.

13. majstor DODATAK: 7211.nn. d) srodne poslove. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno.11. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal.12. c) ručno lijevanje metala. na podu ljevaonice ili u jami.11.19. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala.3 jezgrar ljevačkih kalupa 7211. Ti poslovi uključuju: http://www. pomoću plinskog plamena ili električnog luka.2 PRIPREMAČ MATERIJALA 7211.12.3 MODELAR 7211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.5 ljevač kovina.2 ljevački kalupar 7211.8.3 ljevač kovina 7211.11.11.6.3 LJEVAČ I KALUPAR 7212.12.2 TALITELJ 7211. za velike odljeve. ili.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 412 of 823 7211.3 strojni ljevački kalupar 7211. b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa.3 JEZGRAR 7211. U toj su skupini zanimanja: 7211. spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima.11.14.2 PRIPREMAČ KOKILA 7211.2008 .2 KALUPAR 7211.14.

rezervoara). Ti poslovi uključuju: a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima. b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština.14.2008 . c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila.2 lemitelj DODATAK: 7212.2 ZAVARIVAČ PLAMENOM 7212.2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM 7213.htm 18.11. LIMARI Limari izrađuju. c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem.8. f) nadgled ostalih radnika. zrakoplova. b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka.11.2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM 7212.nn. e) nadgled ostalih radnika.2 rezač plinom 7212.12.2 zavarivač plinom 7212.3 zavarivač 7212.5 zavarivač. e) srodne poslove. specijalizirani 7212. postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova.2 elektrozavarivač 7212.12. U toj su skupini zanimanja: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 413 of 823 a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka.6.12.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. d) srodne poslove.21.19. d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem. U toj su skupini zanimanja: 7212.

3 AUTOKAROSERIST 7213.13.5 ocrtavač limova. c) postavljanje metalnih dijelova zgrada.21. b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama. majstor 7213.2008 .32.3 kotlar 7213. http://www.24.25.26.3 obrađivač lima DODATAK: 7213.21.3 GRAĐEVINSKI LIMAR 7213. g) nadgled ostalih radnika.11.34.12.nn.6.11.5 limar. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča. specijalizirani 7213. strojno i pneumatskim čekićem.3 limar 7213. f) srodne poslove.3 aviolimar 7213. d) oblikovanje.8.3 MEHANIČAR KABINIST 7214. majstor 7213.31.3 autolimar 7213. namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova.5 kotlar.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. majstor 7213. sastavljaju ih i montiraju.2 kovinopojasar 7213.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 414 of 823 7213.23.5 autolimar. specijalizirani 7213.htm 18.3 ocrtavač limova 7213.19.5 aviolimar. mostova i ostalih građevina za spajanje. Ti poslovi uključuju: a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu. e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno.

MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA http://www.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 415 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7214.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7214.5 brodotraser. rezač plamenom i brusač 7214.32.12.24.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 brodomonter 7214.28.31.5 monter metalnih konstrukcija.2 žljebač.2008 . majstor DODATAK: 7214.6.5 brodobravar. specijalizirani 7214.2 pomoćni graditelj metalnih brodova 7214.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7215.13.3 graditelj metalnih brodova 7214.30.15. specijalizirani 7214.2 pomoćni brodomonter 7214.30.29.5 brodomonter.27.3 obrađivač konstrukcijskog željeza 7214.htm 18.3 monter metalnih konstrukcija 7214.12.11.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ 7214.5 brodolimar.3 brodobravar 7214.16.2 ravnač i rezač plamenom 7214. specijalizirani 7214. specijalizirani 7214.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija 7214.23.5 graditelj metalnih brodova.2 elektrolučni žljebač i brusač 7214.17.16. specijalizirani 7214.31.14.8.3 brodolimar 7214.25.3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM 7214.2 ZAKIVAČ 7214.21.3 brodotraser 7214.nn.19.11.

koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja. f) srodne poslove.19. RONIOCI Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova.11. d) otklanjanje podvodnih zapreka.11. održavanja i popravaka oštećenja mostova.3 monter čelične užadi DODATAK: 7215. zračnih žičara.11. f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba.11. http://www.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI 7216. dizala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) poslove pod vodom kod građenja. postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima. zrakoplovima i drugim mjestima. montirali.6. uzgoja riba i školjki i slično. g) nadgled ostalih radnika. d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima. vučnica. b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima. b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima. c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 416 of 823 Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica.htm 18. te njihovo popravljanje. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača. popravili te uklonili smetnje u radu. brodovima.3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA 7215. c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama.2008 .3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA 7215. e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova.nn. naftnim i plinskim bušotinama.8. e) bušenje rupa za podvodno miniranje. pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata. pokretnih stepenica. U toj su skupini zanimanja: 7215. lukobrana.

opreme i ostalih proizvoda. isijecanjem. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem. poliranje i brušenje metalnih površina i alata. podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću. Obrađivači metalnih površina i oštrači Uputa: vidi uputu uz rod 7. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Kovači. Kovači i srodna zanimanja 7222. http://www. opreme i ostalih proizvoda. d) izvlačenje žice.11. rodu.6.19. čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 417 of 823 g) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke. kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata.8. savijanjem. h) nadgled ostalih radnika. probijanjem. ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine.2 ronilac PODVRSTA 722. alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke. uz ručno rukovanje obratkom.2008 . Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata.htm 18. izrađuju metalnu užad i blokove od željeza. podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8. Alatničari i srodna zanimanja 7223. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala 7224. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7221. 7221. U toj su skupini zanimanja: 7216.nn. KOVAČI. b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. preoblikovanjem. e) potkivanje konja. c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu. specijalizirani 7221. e) izradu. podešavanje i popravak brava.15. te za oblikovanje dijelova od plastike i gume.16. b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje. i) srodne poslove.13.15.19.11. SPECIJALIZIRANI 7222.3 strojni kovač 7221.5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM. d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala. U toj su skupini zanimanja: 7221.3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM 7221. naprave. Ti poslovi uključuju: a) izradu.nn.14. majstor 7221. http://www.3 kovač 7221.16. plastike i gume.12.21. modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina.3 potkivač DODATAK: 7221.2 pomoćni kovač 7221. g) nadgled ostalih radnika.htm 18. održavanje i popravak matrica i šablona.15. c) izradu i popravak metalnih modela. g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 418 of 823 f) srodne poslove.3 TERMIČAR 7221. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate. te održavaju i popravljaju oružje i brave.5 kovač.6.5 kalilac. mjerke. f) popravak oružja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 kalilac 7221.2008 .

specijalizirani 7222.2 pomoćni bravar 7222.5 alatničar za mjerne pribore. specijalizirani 7222. specijalizirani 7222.17.31.14. specijalizirani 7222.42.61. c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima.32.8.5 alatničar.43.13. http://www.5 ocrtavač odljevaka.51.3 alatničar 7222. majstor 7222. gume itd. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike. b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija.3 bravar 7222.5 alatničar za stezne pribore.5 puškar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.52.3 monter mjernih instrumenata 7222.3 puškar 7222.41. majstor 7222.3 kovinomodelar 7222.41.16.11. specijalizirani 7222.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA 7223. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija.62. U toj su skupini zanimanja: 7222.12.19.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti.5 alatničar za metalne kalupe. majstor 7222.3 ocrtavač odljevaka 7222. specijalizirani DODATAK: 7222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 419 of 823 j) nadgled ostalih radnika.5 alatničar za rezne alate.htm 18.15.5 bravar.2008 .5 kovinomodelar.6.

21.32.5 horizontalni kovinobušač.3 GLODAČ 7223.5 kovinoglodač.31.14.24. specijalizirani 7223.12. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja http://www. specijalizirani 7223.5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva. specijalizirani 7223.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 420 of 823 d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7223.8.34.33.3 kovinotokar 7223. specijalizirani 7223.22. e) srodne poslove.23.11. U toj su skupini zanimanja: 7223. majstor 7223.3 obrađivač metala odvajanjem čestica DODATAK: 7223.51.3 prešač kovina 7223. specijalizirani 7223.5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva.21.3 pletač metalne užadi 7223.23.13.3 horizontalni kovinobušač 7223. specijalizirani 7223.41.35. f) nadgled ostalih radnika.3 TOKAR 7223.34.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja.15.19.3 BRUSAČ 7224.3 kovinoglodač 7223.5 kovinobrusač.5 podešavač sastavljenih reznih alata.2008 .nn.htm 18.3 blanjač kovina 7223.3 kovinobrusač 7223. specijalizirani 7223.5 kovinotokar.

21.htm 18.2 ČISTAČ ODLJEVAKA PODVRSTA 723.31.11.24. Ti poslovi mogu http://www. poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu.32.2 brusač i čistač kovina 7224.2 grecač 7224.23. motorna vozila. b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata. U toj su skupini zanimanja: 7224. namještanje i oštrenje žičanih pila.3 oštrač alata 7224.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 7224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 421 of 823 odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate. motornih vozila.2008 .2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA 7224.2 lepač 7224. c) popravak. podešavanje.3 serviser dijamantnih pila DODATAK: 7224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA 7224.11. specijalizirani 7224.11.6.2 polirač 7224.33. e) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni oštrač alata 7224. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina.5 oštrač alata. d) srodne poslove.2 brunirač 7224.34.11. montiraju. poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA Monteri i mehaničari strojeva podešavaju.22. održavanje i popravak pogonskih motora.8. Ti poslovi obično uključuju: montiranje.11.nn. održavaju i popravljaju pogonske motore.

mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva Uputa: vidi uputu uz rod 7. servisiranje.22. testiranje i popravak motora i motornih vozila.8.26.2008 . f) srodne poslove. testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila.htm 18. Zrakoplovni mehaničari i monteri 7233.6.2 mehaničar bicikla 7231.3 mehaničar motocikla 7231. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju.nn. podešavanje.3 mehaničar pružnih vozila 7231. servisiranje.3 automehaničar 7231. montiraju. b) ispitivanje. testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta 7231. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7231.23. majstor 7231. podešavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 422 of 823 uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.5 mehaničar pružnih vozila. U toj su skupini zanimanja: 7231. testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila. podešavanje. e) ispitivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Mehaničari i monteri motornih vozila 7232. c) ispitivanje. podešavanje.25.27.24.5 automehaničar. g) nadgled ostalih radnika. 7231. majstor 7231. servisiranje. Monteri. specijalizirani http://www.21. testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila. kamiona i ostalih motornih vozila.11. d) ispitivanje. putničkih automobila. servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača.5 mehaničar motocikla.19. podešavanje. servisiranje. servisiranje.

Ti poslovi uključuju: a) podešavanje. servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila). MAJSTOR 7231. servisiranje. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.12.nn. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju. ispitivanje. testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 423 of 823 7231.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.htm 18.8. podešavanje. U toj su skupini zanimanja: 7232.29. podešavanje. c) nadgled ostalih radnika. b) srodne poslove.5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7233. c) ispitivanje. testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa http://www.28. podešavaju.2 podmazivač vozila DODATAK: 7231. d) ispitivanje.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA 7231. MONTERI.11. SPECIJALIZIRANI 7232. b) ispitivanje.23.24. servisiraju. specijalizirani 7231. testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju. testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa.4 mehaničar zrakoplova i motora 7232. testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova). podešavanje. podešavaju. servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora. specijalizirani DODATAK: 7232.26.5 mehaničar zrakoplova i motora.3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA 7231. servisiraju.27.6.11.19.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

21.23.3 monter industrijskih transportnih sredstava 7233.06. specijalizirani 7233.8.32. U toj su skupini zanimanja: 7233.3 monter poljoprivrednih strojeva 7233.15.3 monter energetske opreme 7233.3 mehaničar metalurške opreme 7233.05.33.nn.3 monter brodske opreme 7233. specijalizirani 7233.5 monter industrijskih transportnih sredstava.htm 18. e) srodne poslove.5 monter procesne opreme. specijalizirani 7233.3 monter procesne opreme 7233.5 monter dizala. specijalizirani 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 424 of 823 specifikacijama i normama.18.5 monter strojeva.13.5 monter brodske opreme.03.5 monter energetske opreme.08.31. specijalizirani 7233.5 mehaničar metalurške opreme.11. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.3 mehaničar procesne opreme 7233.3 monter alatnih strojeva 7233.6.16. specijalizirani 7233.02.5 monter tekstilnih strojeva.5 mehaničar procesne opreme.04.17.12.19.3 monter dizala 7233.01.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7233. specijalizirani http://www.22.2 pomoćni monter strojeva 7233.07.3 monter strojeva 7233.3 monter tekstilnih strojeva 7233.34.2008 . specijalizirani 7233.5 monter alatnih strojeva.5 monter poljoprivrednih strojeva. f) nadgled ostalih radnika.14.

5 mehaničar energetske opreme.54.3 mehaničar opreme za grijanje 7233.5 mehaničar građevinskih strojeva.5 mehaničar grafičkih strojeva.3 mehaničar grafičkih strojeva 7233.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku.3 mehaničar tekstilnih strojeva 7233.3 mehaničar alatnih strojeva 7233.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 425 of 823 7233.36.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje 7233. majstor 7233.nn.59.specijalizirani 7233.53.5 mehaničar opreme za grijanje.42. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.3 mehaničar građevinskih strojeva 7233.45.58.5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje.3 mehaničar konfekcijskih strojeva 7233.2008 .35.39. specijalizirani 7233.52. specijalizirani 7233.43.44.3 mehaničar energetske opreme 7233.61.8.htm 18.5 mehaničar konfekcijskih strojeva.51.57.5 mehaničar alatnih strojeva.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala 7233.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku 7233.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije http://www. specijalizirani 7233.40.6.56.50.3 mehaničar rudarskih strojeva 7233.41.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo.5 mehaničar rudarskih strojeva.37.3 mehaničar brodskih strojeva 7233.46.19.48. specijalizirani 7233.60.38.5 mehaničar brodskih strojeva.47. specijalizirani 7233.5 mehaničar tekstilnih strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.49. majstor 7233.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala.55.

37.87. SPECIJALIZIRANI 7233.3 strojobravar 7233.67. specijalizirani 7233.62.64.5 serviser šivaćih strojeva.84.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije.3 serviser uređaja za natakanje goriva 7233.72.htm 18.5 strojobravar.69.37.5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.3 serviser plinskih uređaja 7233. majstor DODATAK: 7233.5 mehaničar šumske mehanizacije.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM.37. specijalizirani 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.85.3 serviser šivaćih strojeva 7233.21.22.39.66.65.3 mehaničar industrijske opreme 7233.3 FRIGOMEHANIČAR http://www.3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM 7233.8.3 SERVISER ZA PLAMENIKE 7233.63.5 mehaničar industrijske opreme.nn.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije 7233.83. majstor 7233.86.6.2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA 7233.71.2 pomoćni strojobravar 7233.3 mehaničar šumske mehanizacije 7233. specijalizirani 7233.81. specijalizirani 7233.23. specijalizirani 7233.5 serviser plinskih uređaja.2008 .2 podmazivač strojeva 7233.70.68.3 serviser vatrogasnih aparata 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 426 of 823 7233. majstor 7233.82.19.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA 7233.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7233.5 serviser uređaja za natakanje goriva.

50. SPECIJALIZIRANI 7233.67.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR 7233. prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju. instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala. servisiranje i popravak audio.3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA 7233. prilagođavaju. Elektromonteri i elektromehaničari http://www. instaliranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 427 of 823 7233.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7241.3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA 7233.8. SPECIJALIZIRANI 7233.86.68.68. sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava. instaliranje i popravak električnih mreža.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA 7233.i videouređaja.nn.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA 7233.5 MEHANIČAR ZA PUMPE.2008 .3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA 7233.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA 7233.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE 7233.65. Ti poslovi obično uključuju: namještanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme.3 MEHANIČAR ZA PUMPE 7233.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE.49.53.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE 7233.57.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE 7233.67. prilagođavanje.67.49.49.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA.3 BRODSKI MEHANIČAR 7233.87.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.50. namještanje. SPECIJALIZIRANI 7233.htm 18. MAJSTOR PODVRSTA 724.6. SPECIJALIZIRANI 7233.19. servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda.46.43.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU 7233.49.

3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova 7241.3 monter električnih aparata za kućanstvo 7241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 428 of 823 7242. mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata.14.15.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. e) nadgled ostalih radnika. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža Uputa: vidi uputu uz rod 7. radionicama i na drugim mjestima.16. motornim vozilima i na brodovima. 7241.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima. prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama. U toj su skupini zanimanja: 7241. b) namještanje.8. Monteri.3 elektromonter dizala 7241. Ti poslovi uključuju: a) namještanje.11. specijalizirani http://www.6.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja 7245.nn. c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda. d) srodne poslove.3 monter električnih strojeva i opreme 7241. Monteri.2 pomoćni monter električnih strojeva 7241.17.3 elektromehaničar za elektroenergetiku 7241.12. električnih sklopnih aparata. prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora).19.13.5 elektromehaničar za elektroenergetiku. tvornicama. mehaničari i serviseri elektronike 7244.21. prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva. specijalizirani 7241.5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja.18. ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju.22.

53.2008 .27. MONTERI. specijalizirani 7241.5 autoelektričar.21.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila.htm 18.3 elektromonter 7241.24.25.23.43. SPECIJALIZIRANI 7241.41.44.3 elektromehaničar za kućanske aparate 7241.5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU 7241. specijalizirani DODATAK: 7241.26.3 autoelektričar 7241.32.5 elektromehaničar za kućanske aparate.3 elektromehaničar 7241.5 elektromehaničar.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove 7241. specijalizirani 7241.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE.3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE 7241.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila 7241. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE http://www. specijalizirani 7241.2 pomoćni elektromehaničar 7241.51.5 brodski elektromehaničar.nn.52.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 429 of 823 7241.42.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.54.25.3 brodski elektromehaničar 7241.55.41.22. SPECIJALIZIRANI 7241. specijalizirani 7241.42.17.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva 7241.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva. specijalizirani 7241.3 BRODSKI ELEKTRIČAR 7241.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA 7241. MAJSTOR 7242.31.28.5 elektromonter.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove. majstor 7241. majstor 7241.8.19.

medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene. specijalizirani 7242. Ti poslovi uključuju: a) kontrolu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 430 of 823 Monteri.22. specijalizirani 7242.5 monter računalne elektronike. radarske opreme i signalizacijskih sustava. specijalizirani 7242.5 monter audiovizuelne elektronike. b) nadzor.25.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva 7242. U toj su skupini zanimanja: 7242.5 monter medicinske elektronike.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva.23. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji. specijalizirani 7242.5 monter radio-televizijske elektronike.13. specijalizirani 7242.5 mehaničar elektronike uredskih strojeva. c) nadzor.19.27. telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava. nadziru. e) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene. uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona.15. mehaničari i serviseri elektronike montiraju. d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda.nn.18. namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona.12.3 monter elektroničke opreme 7242.17.21.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva 7242. specijalizirani 7242.4 mehaničar medicinske elektronike 7242.5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje.3 monter televizijskih antena 7242. specijalizirani 7242.2008 .16.26. specijalizirani 7242.11.5 monter elektronike instrumenata. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava.14.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje.htm 18. specijalizirani 7242.5 monter signalne elektronike.8. elektronički mjerni i zaštitni uređaji). f) nadgled ostalih radnika. specijalizirani http://www.24.6.

34. održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika. MAJSTOR 7242.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE.41. MAJSTOR 7242.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja 7242. specijalizirani 7242.30.4 mehaničar zrakoplovne elektronike 7242.31.nn.4 IRE AVIOMEHANIČAR 7242.5 mehaničar zrakoplovne elektronike. http://www.3 mehaničar audio i video tehnike 7242.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 431 of 823 7242. majstor 7242.8.33. specijalizirani DODATAK: 7242.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA 7242.5 mehaničar računalne elektronike.5 mehaničar elektroničar. specijalizirani 7242.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 7242.28. specijalizirani 7242.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA.30. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju.3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR 7244.htm 18.36.32.37.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU 7242.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE 7242.41.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja.33.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja 7242.19.4 mehaničar računalne elektronike 7242.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE.32.3 mehaničar elektroničar 7242.35.29.42.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE 7242.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA 7242.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.28.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja.33.30.26. MAJSTOR 7242.28. MONTERI.31. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Monteri.5 mehaničar audio i video tehnike. majstor 7242.6.2008 .

Ti poslovi uključuju: a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja 7244. c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova. U toj su skupini zanimanja: 7244. b) srodne poslove.21. SPECIJALIZIRANI 7244.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja 7244.6.2008 . e) nadgled ostalih radnika.21.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME.htm 18. specijalizirani DODATAK: 7244.3 monter telekomunikacijskih uređaja 7244.13. c) nadgled ostalih radnika.nn.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 432 of 823 Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja.5 monter telekomunikacijskih uređaja. specijalizirani 7244. servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika. SPECIJALIZIRANI 7245. U toj su skupini zanimanja: 7245.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.12. telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7244.11.22.21. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER 7244.8.12.13.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE.2 pomoćni monter električnih mreža http://www. b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA 7244. d) srodne poslove.

12. Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. Precizni mehaničari i srodna zanimanja 732.22. bojanje i ukrašivanje različitih predmeta. glazbala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina. keramičari. izradu predmeta od porculana.5 monter telekomunikacijskih mreža. staklari i srodna zanimanja 733. keramike i stakla. keramičari.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 MONTER DALEKOVODA 7245.5 monter električnih mreža. izradu i popravak glazbala.22. TISKARI Precizni mehaničari. Tiskari i srodna zanimanja 735. specijalizirani DODATAK: 7245. tekstila.12. meteoroloških. KERAMIČARI. Tehnički crtači i kemijski laboranti Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža 7245. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 731. kože i sličnih materijala. keramike. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih.3 KABEL MONTER VRSTA 73.6. predmeta od plemenitih kovina.21.13. različite proizvode poput nakita. optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme.nn. PODVRSTA 731.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 433 of 823 7245.2008 . Lončari. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove. tiskarske i knjigoveške poslove.23. porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva.19.3 monter električnih mreža 7245.htm 18. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 734. staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente. izradu ručnih radova od drva. PRECIZNI MEHANIČARI. STAKLARI. tekstila. http://www.3 monter telekomunikacijskih mreža 7245. specijalizirani 7245. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.

7311.htm 18. b) izradu.8. h) nadgled ostalih radnika. namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja. servisiraju. protoka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nautičke. Zlatari. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7311. rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina.6. optičke i druge precizne instrumente te opremu. Ti poslovi uključuju: a) izradu. Precizni mehaničari 7312. nautičkih. glazbala. f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza. za mjerenje topline i vlažnosti. gustoće i kiselosti tekućina i plinova.nn.19. testiraju i popravljaju mehaničke satove. sile okretnog momenta i snage te drugo. popravak. nakit i ostale predmete od plemenitih kovina. zubarskih. majstor http://www. popravak i namještanje optičkih instrumenata. g) srodne poslove. e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme.11. meteoroloških. kirurških. industrijske. medicinske. draguljari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. U toj su skupini zanimanja: 7311. Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova.2008 . ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature. Glazbalari i ugođači glazbala 7313. optičkih.5 urar. tlaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 urar 7311.12. meteorološke. količine.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 434 of 823 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente. izradu i popravak glazbala. PRECIZNI MEHANIČARI Precizni mehaničari izrađuju. d) izradu i popravak kirurških instrumenata.

5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE.8.5 instrumentalni optičar.5 mehaničar za vage.3 izrađivač ortopedskih pomagala 7311.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata 7311.23.55.5 finomehaničar. MAJSTOR http://www.5 serviser fotografske opreme.26.3 mehaničar za vage 7311.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju 7311.35.21.34. majstor 7311.31.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE.5 izrađivač kirurških instrumenata.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu. specijalizirani 7311.34.51.22.24.61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 435 of 823 7311.36.36.54.53. MAJSTOR 7311. majstor 7311.4 instrumentalni optičar 7311. MAJSTOR 7311.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR 7311. majstor 7311.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu 7311.5 mehaničar uredskih strojeva. specijalizirani 7311.33.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata.5 izrađivač ortopedskih pomagala.3 finomehaničar 7311.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 izrađivač kirurških instrumenata 7311. MAJSTOR 7311.32.3 mehaničar uredskih strojeva 7311.56.19.3 serviser fotografske opreme 7311. majstor 7311.24.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju.nn.25.22. majstor 7311.62.52. majstor 7311.2008 .5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA. majstor 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE.6.35. majstor DODATAK: 7311.

majstor za gudačka glazbala 7312.18.2 pomoćni glazbalar 7312.8.15.6.16. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak harmonika. puhačka i udaračka glazbala. majstor za puhačka glazbala 7312. majstor za harmonike 7312.19. U toj su skupini zanimanja: 7312. tambura.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR 7312. MAJSTOR 7311. g) nadgled ostalih radnika. b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 436 of 823 7311.5 glazbalar.5 glazbalar.13. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju.nn.61. gudačkih i puhačkih glazbala.htm 18.19.12. majstor za orgulje 7312.20.52.5 glazbalar. glasovira i drugih glazbala. e) izradu i popravak ostalih glazbala. majstor za glasovire 7312.5 glazbalar.5 glazbalar.3 ugođač glazbala DODATAK: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.3 glazbalar 7312.31.2008 .5 glazbalar. majstor za tambure 7312.17.14. gudačka. majstor za udaračka glazbala 7312. c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira. d) ugađanje orgulja. majstor 7312.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE.5 glazbalar. popravljaju i ugađaju tambure.5 glazbalar.3 PRECIZNI MEHANIČAR 7311.11.

c) izradu kompletnih komada nakita. LONČARI. broševa.3 draguljar 7313.3 GRADITELJ ORGULJA 7312. MAJSTOR 7313. narukvica i drugih predmeta.3 valjač plemenitih kovina DODATAK: 7313.23.13.14.5 zlatar.19.11. kao prstenja.3 ljevač plemenitih kovina 7313. g) srodne poslove.3 zlatar 7313. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA http://www. d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu.3 bižuterist 7313. draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete.12. Ti poslovi uključuju: a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala. majstor 7313.2008 . KERAMIČARI. b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 437 of 823 7312.8.3 prešač plemenitih kovina 7313. obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA Zlatari. h) nadgled ostalih radnika.12. U toj su skupini zanimanja: 7313.19.6.nn. e) popravak predmeta od plemenitih kovina.21. f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina.htm 18.5 GRADITELJ ORGULJA.2 filigranist 7313. ZLATARI.11.15.3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA PODVRSTA 732.

8. e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda. Brusači i jetkači stakla 7324. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda. nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise. g) oblikovanje brusnih proizvoda. d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe. izradu posuđa od stakla. keramike.11. posuđe od porculana i stakla. LONČARI. tekstila i ostalih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 7. sanitarne keramike. staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode. posuđa od porculana. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Lončari.nn. U toj skupini su zanimanja: 7321.htm 18. Staklari 7323. c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje. b) izradu kalupa od gline i gipsa.6. keramičke i ostale predmete i natpise. h) srodne poslove.2008 . bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene. pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje. keramičari i srodna zanimanja 7322. 7321. keramičari. izradu brusnih ploča. f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe. Lončari.2 pomoćni gipsmodelar http://www.19. Dekorateri stakla. keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode. posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 438 of 823 Lončari. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 7321.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima. Ti poslovi uključuju: a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari. ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta. i) nadgled ostalih radnika.

g) nadgled ostalih radnika. b) zagrijavanje.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 439 of 823 7321.31.3 staklar 7322. f) srodne poslove.3 keramičar 7321.22.nn.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje 7322. U toj su skupini zanimanja: 7322.2 lončar 7321.5 staklopuhač.2 pomoćni staklopuhač 7322. oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća. d) brušenje i rubljenje stakla.2 ljevač keramičkih proizvoda 7321.5 gipsmodelar.21.8.12.3 izrađivač leća 7322.17.14.5 staklar.23. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje.3 gipsmodelar 7321. oblikuju.15. majstor http://www.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala 7322. e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla. bruse i poliraju staklo.6.3 staklopuhač 7322. specijalizirani 7321. STAKLARI Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu.htm 18.19. specijalizirani 7322.13.2008 .24.2 razvrstavač keramičkih proizvoda 7321. prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu.13. ručnim oblikovanjem.16. zagrijavanjem i savijanjem. c) brušenje i poliranje leća.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 440 of 823 7323. keramike. laka.11. b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima. f) nadgled ostalih radnika.5 brusač kristalnog stakla. cakline. e) srodne poslove.3 jetkač stakla DODATAK: 7323.htm 18. c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom.6. raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica. metala. tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte. d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa.3 GRAVER STAKLA 7323.12.2 dekorater keramike http://www.11. DEKORATERI STAKLA. KERAMIKE. drva. prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem. emajla. jetkanje.3 KRISTALOBRUSAČ 7324.11.11. c) srodne poslove. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA Dekorateri stakla.13.3 brusač kristalnog stakla 7323. gumenih pečata i ostalih sredstava.2008 .8.19. U toj skupini su zanimanja: 7323. b) nanošenje boje. Ti poslovi uključuju: a) bojanje uzoraka na predmetima kistom. Ti poslovi uključuju: a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu.nn. otisaka. specijalizirani 7323. staklenim površinama. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima. d) nadgled ostalih radnika. pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 7324.

16.3 dekorater tekstila 7324. školjki i drugih materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 441 of 823 7324. oblikovanje. izrada tradicionalne obuće.3 pismoslikar 7324. pojaseva i ostalih predmeta. slame. te rezbare. trske. kamena.3 GRAFOSLIKAR PODVRSTA 733. bojanje i ukrašavanje raznih predmeta. vezenje.3 dekorativni ličilac 7324. sastavljanje. tkanje. kao i u dekorativne svrhe. oblikuju. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 7332. 7331. pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu http://www.2 glazer keramike 7324. rezbarenje.2 dekorater emajlom 7324.15.21. slame.13. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva.6.12.htm 18. pletenje. gline.5 pismoslikar.2 posrebrivač ogledala 7324. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7331. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu. trske. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 7. izrada torbica.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU 7324. i drugih materijala.3 dekorater drva 7324.22.2008 . kukuruzovine.21.nn. majstor 7324.18. sastavljaju.14. izrada čipki. školjki.8. kamena.2 graver pečatorezac DODATAK: 7324. rogovlja.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 dekorater stakla 7324.31.16.19.

šahovskih figura. kao kipova i skulptura. kamena. košara. slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta.11. kao i tradicijsku obuću. Ti poslovi uključuju: http://www. sastavljanje. žlica za serviranje. ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA 7331.2 IZRAĐIVAČ DRŽALA. d) srodne poslove.32.33.34.31. i sličnih materijala. pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta. slame. torbice.2 rezbar predmeta od rogovlja 7331.11.2 izrađivač predmeta od školjki 7331. nakita i sličnih predmeta.htm 18. b) rezbarenje.11.2008 .34.21. mreže i užad.2 medičar i voskar 7331. ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu. Ti poslovi obično uključuju: a) pripremu drva. pletenje. vaza. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine. vrčeva.35. c) rezbarenje.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA 7332. pojase te ostale potrepštine. ili za dekoraciju. trske.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM 7331. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu.2 izrađivač kamenih predmeta 7331.2 izrađivač tradicijskih predmeta DODATAK: 7331. U toj su skupini zanimanja: 7331.nn.6. kukuruzovine.2 drvodjelja 7331. školjki. sastavljanje.2 PLETAČ LIKOM 7331.2 pletač slamom 7331. e) nadgled ostalih radnika.21.8. dasaka za rezanje. kao zdjela za salatu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE 7331.19. tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo. pletiva. vezenu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 442 of 823 uporabu.21.

e) nadgled ostalih radnika. SLAGARI I TISKARI http://www. pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna. Sitotiskari. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7341. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga.12. u jednom ili više tonova boje. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije.19.6. Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda. izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 443 of 823 a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu.8. 7341. Fotografi i srodna zanimanja 7345.11. Stereotiperi i srodna zanimanja 7343. pojasa i ostalih proizvoda. Tiskarski graveri i jetkači 7344.nn. d) srodne poslove.2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda PODVRSTA 734. Knjigoveže i srodna zanimanja 7346. Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica. Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira. U toj skupini su zanimanja: 7332. ručni tiskari Uputa: vidi uputu uz rod 7. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži. tekstilu. tkanje. b) izradu čipki.htm 18. metalu ili drugim materijalima. tekstila ili drugih materijala.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pripremu originalnih fotografija za reprodukciju. torbica. pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo. izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom.2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda 7332. c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće. Slagari i tiskari 7342.

3 slagar 7341.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 444 of 823 Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak. g) nadgled ostalih radnika.19. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno.14.3 izrađivač ploče za Braillovo pismo 7341.3 tiskar probnih otisaka http://www.2008 .24. regulacija nanosa boje.6.23. ugađanje pasera.22.8. Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta.15. c) raspored stranica na arku.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku 7341.13.3 fleksografski tiskar 7341. uložnih kuteva. f) srodne poslove.3 ofset tiskar 7341.htm 18.27. nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu 7341.12.3 bakrotiskar 7341.29. e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi.26.3 strojni slagar 7341.11.3 slagar na računalnom terminalu 7341.25. b) uređivanje i montažu stranica.28.3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku 7341.5 grafičar za fotoslog i računalni slog.3 knjigotiskar 7341. d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom.nn. U toj su skupini zanimanja: 7341.21.16.3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku 7341.3 ručni slagar 7341. višebojno i probno otiskivanje). Ti poslovi uključuju: a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima. specijalizirani 7341.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

3 nijanser tiskarskih boja 7341.33.19.5 grafičar tiskarske proizvodnje. blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike.12.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.30.3 GRAFIČAR TISKAR 7342.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 445 of 823 7341. b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu.3 ljevač olovnih slova 7342.8.6. specijalizirani 7341.3 STEREOTIPER 7343. U toj su skupini zanimanja: 7342. d) nadgled ostalih radnika.3 grafičar slagar/monter DODATAK: 7342. voska i drugih materijala. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove.nn.12.2008 .3 GRAFIČAR PRIPREME 7341.16.3 ljevač stereotipskih ploča 7342.33. http://www.3 GRAFIČAR TISKA 7341.3 tiskar DODATAK: 7341. c) srodne poslove.3 SLOVOSLAGAR 7341. matrice. za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.11.3 tiskar višebojnih otisaka 7341.16.htm 18.13. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona.33.

23.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu 7343. specijalizirani 7343. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA http://www.3 RETUŠER 7343. valjaka. elektrokemijsku.12. e) kemijsku. matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma.3 grafički jetkač 7343. b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 446 of 823 Ti poslovi uključuju: a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena.5 grafičar pripremne proizvodnje.2008 .3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF 7344. metala. i) nadgled ostalih radnika.21.5 tiskarski graver.23.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja 7343. h) srodne poslove. d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče.8.3 MONTERKOPIST 7343.19.6.nn.11.3 reprofotograf DODATAK: 7343.3 CINKOGRAF 7343.14. elektromehaničku obradu metala. c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja. polimera itd. polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi.13.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu 7343.23.22.15. specijalizirani 7343.3 kemigraf 7343. g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem. f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. U toj skupini su zanimanja: 7343.23.3 SKENERIST U TISKARSTVU 7343.23.htm 18.

Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira.3 fotograf 7344. U toj skupini su zanimanja: 7345. f) srodne poslove.11. d) ručnu obradu kartona. rastiranje.2008 .13. e) izradu jednobojnih. e) srodne poslove. b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima. U toj skupini su zanimanja: 7344.6. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga.19. razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive.nn.htm 18. c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga.3 obrađivač materijala u knjigovežnici http://www. f) nadgled ostalih radnika.8.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije. b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva.5 fotograf.3 fotolaborant 7345. c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji. Ti poslovi uključuju: a) ručno uvezivanje knjiga i periodike. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina. majstor 7344.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 447 of 823 Fotografi i srodni radnici fotografiraju. jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije. d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika.

3 tiskar na tekstilu 7346.17.22.3 tiskar na plastici 7346. RUČNI TISKARI Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska. c) srodne poslove.12.2008 .6.19.htm 18.12.3 knjigoveža tvrdog uveza 7345.3 knjigoveža 7345. kovinama.14.3 ručni izrađivač proizvoda od papira DODATAK: 7345.16. majstor 7345.3 knjigoveža mekog uveza 7345. b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima. d) nadgled ostalih radnika.13.5 knjigoveža.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak 7346.16. U toj su skupini zanimanja: 7346.3 sitotiskar http://www.3 tiskar na metalu 7346.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) tiskanje na papiru. specijalizirani 7345.17. tekstilu.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda 7345.3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku 7346.15. SITOTISKARI.14.3 GRAFIČAR DORADE 7346.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 448 of 823 7345.3 ručni tiskar 7346.11.3 knjigoveža za ručni uvez 7345.21.8.5 grafičar završne proizvodnje.18.3 grafičar za doradu 7345.nn.15.17. plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska.

montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju.htm 18. kartografiji. mostova. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3. tehničari i srodna zanimanja). skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7351. raznih karata. Tehnički crtači 7352. Kemijski laboranti Uputa: Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu. građevinarstvu. jednostavne analize. b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža.2008 . preuređivanje. brana. f) nadgled ostalih radnika. postavljanje instalacija. mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala. c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža. rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. popravak i održavanje zgrada. cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata. ispitivanja i analize. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. postavljanje instalacija. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom.nn. Ti poslovi uključuju: a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda. e) srodne poslove. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika.19. Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. (Inženjeri. brana.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata.8. TEHNIČKI CRTAČI Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik. popravak i održavanje zgrada.6. geodeziji. 7351. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. U toj su skupini zanimanja: http://www. kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. preuređivanje. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. mostova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 449 of 823 PODVRSTA 735. vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju. d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak.

Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.11.htm 18.8.2 pomoćni kemijski laborant 7352. voća. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme. g) nadgled ostalih radnika. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa.2 pomoćni tehnički crtač 7351. f) srodne poslove. kože i krzna. tekstila.19.12. KEMIJSKI LABORANTI Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima.6.nn. žitarica. KOŽE Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva. U toj su skupini zanimanja: 7352. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. DRVA. ribe. kože i ostalih sirovina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva. izradu i popravak sukna.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 450 of 823 7351.3 tehnički crtač DODATAK: 7351. odjeće.3 kemijski laborant VRSTA 74. materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda. d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme. obradu i preradu prirodnih vlakana. krzna. kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. ispitivanja i analize. povrća i sl. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: http://www. mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala. pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu.2008 . u hranu. šešira.11. c) jednostavne analize. PRERAĐIVAČI HRANE.12. Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA 7352. b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse. TEKSTILA. cipela i srodnih proizvoda.

Pekari.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 451 of 823 741. PRERAĐIVAČI HRANE Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu. Prerađivači drva 743.htm 18. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7411. slastičari i srodna zanimanja 7413. solenjem i dimljenjem. kolača i drugih proizvoda od brašna. soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa.8. MESARI I SRODNA ZANIMANJA Mesari i srodni radnici pripremaju životinje. PODVRSTA 741. režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice. 7411. kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode. povrća i slične hrane. preradu i konzerviranje voća. preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica. Kušatelji i ocjenjivači namirnica Uputa: vidi uputu uz rod 7. izradu kruha. preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina. obradu i preradu mlijeka. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože 745. Ti poslovi uključuju: http://www. Mesari i srodna zanimanja 7412. povrća i srodna zanimanja 7415.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. proizvodnju vode. povrće i sličnu hranu. Graditelji plastičnih plovila Uputa: vidi uputu uz rod 7. prerađuju i konzerviraju voće.19. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila 744. konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem. čiste. Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu.6.2008 . kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. Prerađivači hrane 742. izrađuju različite vrste kruha.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. kolača i ostalih proizvoda od brašna. Proizvođači mliječnih proizvoda 7414. Prerađivači voća.

slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha. PEKARI. pita i ostalih proizvoda od brašna.13.6. b) pripremu sastojaka. b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) izradu kruha. c) srodne poslove.5 mesar. miješanje i oblikovanje. U toj su skupini zanimanja: 7411.11. gotovog tijesta. U toj su skupini zanimanja: 7412.2 POMOĆNI CREVAR 7411.2008 . f) srodne poslove.3 mesar 7411.3 pekar http://www. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA Pekari.3 KOBASIČAR 7411.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.12. kolača i ostalih proizvoda od brašna. keksa.11.nn.8. d) nadgled ostalih radnika.2 POMOĆNI KOBASIČAR 7411.11.3 CREVAR 7411. majstor DODATAK: 7411.12.19. kolača. umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje. g) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni mesar 7411.13. kao i ručno izrađene slastice.5 KOBASIČAR. d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol. čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 452 of 823 a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu. SPECIJALIZIRANI 7412. e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda.

stavljanje u kalup za oblikovanje sira. PRERAĐIVAČI VOĆA.11.23.3 SIRAR 7414.5 mljekar. uključujući kuhanje. odvajanje vrhnja od mlijeka. vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju. U toj su skupini zanimanja: 7413. sušenje. povrće i sličnu hranu na različite načine.13.2 licitar 7412. majstor 7412.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 453 of 823 7412.19. bućkanje vrhnja u maslac. http://www. b) zgrušnjavanje mlijeka. Ti poslovi uključuju: a) prokuhavanje mlijeka.5 slastičar.2008 .2 pekar bureka i pizze 7412.21. majstor DODATAK: 7413.nn. soljenje i ekstrakciju soka i ulja.12. različitih vrsta oraha i voća. b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica. cijeđenje zgrušanog mlijeka. d) nadgled ostalih radnika. majstor 7412.6.3 SLADOLEDAR 7413.5 pekar.21. zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.22. Ti poslovi uključuju: a) istiskivanje soka iz voća. povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće.31.3 tjesteninar DODATAK: 7412. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva. c) srodne poslove.8.3 slastičar 7412. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA Prerađivači voća.htm 18.11.3 mljekar 7413.

12. c) nadgled ostalih radnika.11. inventar.5 ocjenjivač hrane 7415. povrća i slične hrane.3 proizvođač jestivih ulja 7414. soljenje i sušenje voća.14. hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 454 of 823 c) kuhanje.3 proizvođač alkoholnih pića 7414.htm 18. http://www. U toj su skupini zanimanja: 7415.5 kušatelj hrane 7415.12.3 OCTAR 7415.13. izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.5 ocjenjivač pića PODVRSTA 742.2008 .8.19.5 kušatelj pića 7415. kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu.3 proizvođač bezalkoholnih pića DODATAK: 7414.11.13. b) srodne poslove. pomoću alata i strojeva za obradu drva. kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda. e) nadgled ostalih radnika.3 prerađivač voća i povrća 7414. šablone i modele od drva. d) srodne poslove. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju. izrađuju i popravljaju pokućstvo.nn.11.6. Ti poslovi uključuju: a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 7414. PRERAĐIVAČI DRVA Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva. hrane i napitaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva.

c) srodne poslove. b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita.3 sušitelj drva 7421.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 455 of 823 Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva. vlaže i klimatiziraju drvo. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima 7424. zaštićuju. dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7421. izrada. podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima.2 pomoćni radnik za vlaženje drva http://www. OBRAĐIVAČI DRVA Obrađivači drva pare. obuće i dijelova obuće i sportske opreme. suše.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Pletači košara. izrada pletenog pokućstva.13. impregniraju.2 pomoćni paritelj drva 7421. Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači 7423.12.6.16.3 kuhar šibe 7421.nn. d) nadgled ostalih radnika. izrađivači četaka i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. U toj su skupini zanimanja: 7421. drvenih skija.14.htm 18.2 pomoćni sušitelj drva 7421.3 paritelj drva 7421. košara i sličnih predmeta te metli i četki. modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula. izrada. oblikovanje i rezbarenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11.21. uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva.19.2 pomoćni kuhar šibe 7421. dekoriranje i popravak pokućstva od drva. 7421.8.2008 .15. Obrađivači drva 7422.17.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva 7421.

3 stolar. lula. majstor 7422. ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo.24. h) nadgled ostalih radnika. drvenu opremu.3 stolar stilskog pokućstva 7422.htm 18.5 restaurator drvenih predmeta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 456 of 823 7421. uzorke. b) izradu i popravak drvenih vozila.3 impregnator drva 7421. dekorni i umjetnički 7422. bačava.2008 . specijalizirani http://www.22.6. kao što su lule. obuća. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju. g) srodne poslove.5 obrađivač drva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni stolar 7422.12.5 majstor stilskog pokućstva 7422. obuće i sportske opreme i štapova.17. dekorni i umjetnički majstor 7422.8. e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija.25. drvene skije.2 pomoćni impregnator drva 7421. U toj su skupini zanimanja: 7422. mjernih modela i modela u naravnoj veličini. modele. d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka. bojanje premazima ručnim alatom i močenjem.14. drvenih skija.5 stolar.16. i druge predmete.3 ovlaživač drva 7421. kola i ostale drvene dijelove vozila.19.nn. točkova i ostalih drve c) nih dijelova vozila.18.23. kalupe. f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta.3 stolar 7422.5 stolar.11.13.15. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom. sportska oprema i štapovi. specijalizirani 7422.

2008 .51. majstor 7422.5 bačvar. majstor DODATAK: 7422.32.52.3 ljevački drvomodelar 7422.5 drvorezbar.5 majstor drvene sportske opreme 7422. ortopedski specijalizirani 7422.6.3 drvogalanterist 7422. specijalizirani za izradu šablona i prototipova 7422.3 izrađivač drvene sportske opreme 7422.5 kolar.26.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.44.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA http://www.41.33.3 intarzijski stolar 7422.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu 7422.25.5 intarzijski stolar.3 drvorezbar 7422.8. specijalizirani 7422.15. specijalizirani 7422. specijalizirani 7422.61.5 STOLAR ZA INTARZIJE.21.47.46. MAJSTOR 7422.64. ortopedski 7422.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA.22.24.nn.42.3 stolar za šablone 7422.19.3 stolar.63.3 drvomodelar 7422.3 modelar kalupa i peta 7422.2 nanositelj kita na drvo 7422.5 ljevački drvomodelar.23.22.5 stolar.3 izrađivač okvira za slike 7422.5 stolar.htm 18.62.53.45.33.3 kolar 7422.43.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 457 of 823 7422.3 bačvar 7422.2 bojadisar drvenih proizvoda 7422. MAJSTOR 7422.

e) srodne poslove. i pletene košare. Ti poslovi uključuju: a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe. specijalizirani 7423. http://www.8. rogoza i sličnih materijala. c) srodne poslove. kao što su dlaka.5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva. To su strojevi za precizno piljenje. tokarenje i rezbarenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA 7422. ucrtavanje. rogoza i sličnih materijala.47. dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA Pletači košara.3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE 7423.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva 7423. sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke. metle. trske.12. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima. c) izbor i obradu materijala za četke i kistove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 458 of 823 7422. PLETAČI KOŠARA.13. b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća. d) nadgled ostalih radnika.). oblikovanje. majstor 7424.htm 18.42. d) izbor i obradu materijala kao što su sirak.3 MODELSTOLAR 7422.11. trske.5 drvotokar. liko.47.14. bušenje. četke.2008 .3 drvotokar 7423. U toj su skupini zanimanja: 7423. šibe.6.47.19.nn. b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva.3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI 7422. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8. izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo.

21.2 pletač košara 7424.6.2008 .3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA PODVRSTA 743.21. označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala. U toj su skupini zanimanja: 7424. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo. predu. Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana.22. pletači i srodna zanimanja 7433. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. mreža. udvajanje.31. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana. krzna.2 četkar 7424.nn. izradu tkanina.3 pletač košaračkih uzoraka 7424. kože 7436. mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7431. izrađuju tkanine. tapetiranje pokućstva i izrada madraca.41.htm 18. sukanje i namatanje pređe.2 metlar DODATAK: 7424. Krojači i klobučari 7434. http://www. izradu šablona. Tapetari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 459 of 823 f) nadgled ostalih radnika.19. pletiva i proizvode izrađene na druge načine. Pripremači tekstilnih vlakana 7432.3 pletač pokućstva 7424.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu krojene odjeće. Tkalci. Krznari 7435. konaca i ostalih proizvoda. sudjelovanje u izradi gotove odjeće.11. predenje. šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja.8. pletiva. vezilje i srodna zanimanja 7437. izradu. Šivači. Krojitelji tekstila.

f) nadgled ostalih radnika. čipki.3 pripremač tekstilnih vlakana 7432. h) ručno izrađivanje mreža. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA Tkalci. omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana.htm 18. c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan. d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom. Ti poslovi uključuju: a) udvajanje i ručno končanje.2008 . češljanje. pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno. pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje.nn. c) čišćenje. ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana. udvajanje pramenova. g) ručno kukičanje i izradu vrpci. e) srodne poslove. e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja. i) srodne poslove.8. f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 460 of 823 7431. d) slaganje vlakana u pramenove. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana. tapiserija. izrađuju tepihe tehnikom uzlanja.6. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način. izradu užadi. b) pranje. tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu. tkaju tkanine na tkalačkom stroju. j) nadgled ostalih radnika.11. izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma. TKALCI. U toj su skupini zanimanja: 7431. http://www. b) ručno tkanje i namatanje tkanina.

KROJAČI I KLOBUČARI Krojači i klobučari izrađuju odijela.3 pletač 7432. kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna.5 krojač muške odjeće. izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće. košulja.3 tkalac 7432.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. majstor 7432. majstor 7433. ženskog rublja.16. d) mijenjanje.11.8. e) izradu i održavanje kostima u kazalištima. mijenjaju i popravljaju.3 krojač 7433.htm 18.5 krojač. U toj su skupini zanimanja: 7433.19. bluza.14.2 pomoćni pletač 7432. Ti poslovi uključuju: a) izradu ogrtača.5 krojač ženske odjeće.3 užar i izrađivač vrpci 7433. haljine i ostalu odjeću iz tekstila. steznika i slične odjeće. esto prema pojedinačnim narudžbama.nn. odijela. b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće. c) izradu šešira. f) srodne poslove.3 tkalac tepiha 7432. suknji. prekrojavanje i popravak odjeće.11.12.19.3 čipkar 7432.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 461 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7432.2008 .14. majstor http://www.13.5 pletač. na televiziji i pri snimanju filmova.18.3 izrađivač narodnih nošnji 7432.13.3 izrađivač tapiserija 7432.17. majstor 7433. g) nadgled ostalih radnika.15.

5 krojač rublja. prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta. označuju i režu tekstil.16.12.5 krojač u scenografiji.nn. krzno. d) popravak krzna i kože starih kaputa.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 krznar. prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće. mijenjaju.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA 7434.6.3 klobučar 7433. KROJITELJI TEKSTILA. kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće.htm 18. krzna. kože izrađuju krojeve.15. f) srodne poslove. b) izrađivanje kaputa. majstor 7435.5 MAJSTOR GARDEROBE 7433. g) nadgled ostalih radnika.11.3 krznar 7434.11. c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna.17. Ti poslovi uključuju: a) odabir. jakni i ostale krznene odjeće i predmeta.3 KOSTIMER 7433. KRZNA I KOŽE Krojitelji dijelova tekstila. lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna.12. majstor DODATAK: 7433. KRZNARI Krznari izrađuju. obuće. majstor 7433. e) mijenjanje. U toj su skupini zanimanja: 7434. http://www.11.16.5 klobučar.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE 7433.3 KRAVATAR 7433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 462 of 823 7433.18.19.2008 . specijalizirani 7433.8. rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima. rukavica i raznoraznih proizvoda.

3 krojitelj tekstila 7435.13. slikarskih.htm 18.3 KROJITELJ JEDARA 7435.16.8.3 krojitelj materijala za tapeciranje 7435.3 krojitelj lake odjeće 7435. e) srodne poslove. specijalizirani 7435. šešira.3 krojitelj krzna i kože DODATAK: 7435. haljina.3 krojitelj teške odjeće 7435. d) obavljanje poslova oko izrade krojeva. rukavice i ostale proizvode od tekstila.16. vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju. šatorskih te platna za jedra i kišobrane.15.3 krojitelj trikotažne odjeće 7435. b) izradu nacrta krojeva na tkanini. ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove. označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva.3 krojitelj gornjišta obuće 7435.14.3 KROJITELJ KIŠOBRANA 7435.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA 7436. ŠIVAČI.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće.19. košulja.2 pomoćni krojitelj podstave obuće 7435.16. rukavica. f) nadgled ostalih radnika. rukavica i sličnih proizvoda. popravljaju i ukrašavaju odjeću.6. bluza.23. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA Šivači.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 463 of 823 Ti poslovi uključuju: a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela.16.12. krzna.21. laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje.3 KROJITELJ ŠATORA 7435. kože i ostalih materijala.nn. U toj su skupini zanimanja: 7435. Ti poslovi uključuju: http://www.5 izrađivač šablona za odjeću.2008 . kapa te ostale odjeće i obuće.11.

krzna. izrađuju madrace.2 pomoćni šivač podstave obuće 7436. kao što su motorna vozila. kože i sličnih materijala. posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila.19.6. f) nadgled ostalih radnika.2 POMOĆNI KROJAČ 7437.21. poplune. http://www. c) izradu madraca.11.13. šatora. cerada i sličnih proizvoda.2008 . Ti poslovi uključuju: a) postavljanje. d) spajanje i prekrivanje kišobrana.11. aranžiranje i pričvršćivanje opruga.3 šivač gornjišta obuće 7436.2 šivač kože DODATAK: 7436.2 šivač krzna 7436.3 vezilja 7436.htm 18. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo. b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima.8. kože i sličnih materijala. kože i ostalih materijala.12.23.2 šivač tekstila 7436. U toj skupini su zanimanja: 7436.2 šivač 7436. e) srodne poslove. d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila. željeznički vagoni i zrakoplovi.3 kišobranar 7436.14.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 464 of 823 a) različite poslove pri šivanju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) šivanje jedara. mijenjanju i popravku predmeta od tekstila.nn. punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva.15. b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale. izradi.

h) srodne poslove.3 izrađivač posteljine DODATAK: 7437. KOŽARI http://www.6.3 poplunar 7437. s izuzetkom odjeće. izradu uzoraka.19. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu. f) izradu šablona i pomagala za rad. g) izradu posteljine i popluna. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata.5 tapetar.3 TAPETAR I DEKORATER 7437. 7441. izradu kože iz sirove životinjske kože.3 tapetar vozila 7437. U toj su skupini zanimanja: 7437. izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože. te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala.22.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 465 of 823 e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. osim odjeće. izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala. majstor 7437.8. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7441. i) nadgled ostalih radnika. MODELAR PODVRSTA 744.13.nn. Kožari 7442.12. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. izrađuju kožu od sirove životinjske kože.3 tapetar 7437.11. Obućari i kožni galanteristi Uputa: vidi uputu uz rod 7.5 TAPETAR.21.13.2008 .

19.3 izrađivač krzna 7441. b) krojenje.6. http://www.13.15. j) nadgled ostalih radnika. dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja. izrađuju kožu od sirove životinjske kože. c) uklanjanje dugačkih. g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu. specijalizirani 7442.nn. predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira). h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože.2008 .5 kožar bojadisar.3 kožar 7441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 466 of 823 Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu. c) šivanje dijelova cipela. d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima. b) uklanjanje mesine.8. kao što su putne torbe. e) preradu sirovih koža u kožu. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža. ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu. U toj su skupini zanimanja: 7441. f) bojanje kože i krzna u bačvi. Ti poslovi uključuju: a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće. pripremanje i pripajanje dijelova cipela. grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu.12. d) rukovanje strojevima za cijepanje kože.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. specijalizirani 7441.5 razvrstavač koža. i) srodne poslove.11.htm 18.3 izrađivač posebnih koža 7441.

5 torbar. oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta.2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE http://www.6.19.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće 7442.11. aktovki.12. h) izradu i popravak sedla i remenja.3 kožni galanterist DODATAK: 7442.3 obućar 7442. k) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. i) krojenje.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE 7442. U toj su skupini zanimanja: 7442.2008 .nn.5 obućar. g) popravak obuće.21.33.3 ortopedski obućar 7442. kožnih torbi i ostalih potrepština.2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće 7442. j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja.2 pomoćni ortopedski obućar 7442. l) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 467 of 823 e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi: f) dovršavanje obuće.3 torbar 7442.13.41.14.5 ortopedski obućar.13.21.htm 18.16.2 pomoćni izrađivač donjišta obuće 7442. ručnih torbica.15.3 izrađivač donjišta obuće 7442.31. putnih torbi.22. specijalizirani 7442.3 izrađivač gornjišta obuće 7442.3 remenar-sedlar 7442.32.23. majstor 7442. majstor 7442.17.

ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova http://www. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima. dijelove za brodice i ostala plovila. transportnim uređajima.6. poljoprivrednim.5 graditelj plastičnih plovila. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice.19. daske za jedrenje. vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim. RUKOVATELJI STROJEVIMA. e) nadgled ostalih radnika.2008 . dijelove za plovila.11.23. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine.3 RUKAVIČAR PODVRSTA 745. izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE 7442.htm 18.3 graditelj plastičnih plovila 7451. majstor DODATAK: 7451. Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila. 7451.22. c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. motornim vozilima i plovilima. pregled i zamješavanje smole i slično. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji proizvodnim strojevima. građevinskim i ostalim strojevima i opremom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 468 of 823 7442.12.41. daske za jedrenje.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE 7442.41.8. doradu i završnu obradu izrađenih plovila. U toj su skupini zanimanja: 7451. d) srodne poslove.3 BRODOPLASTIČAR ROD 8. b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem. upravljaju vlakovima. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice.11.nn.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE 7442.

kemikalija. Rukovatelji strojevima 82. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije. papira i kemikalija. papira. kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. mineralnih sirovina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda.8. upravljanje pokretnim industrijskim. ako su: poslovi jednostavni i rutinski. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih. fizički napor. keramike. drva. Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. metala. tekstila.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 81. građevinskim strojevima i opremom.19. plastike. stakla. industrijskim postrojenjima i strojevima. drva. (Jednostavna zanimanja). kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima. http://www. papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima. ako se poslovi obavljaju ručno. papira. gume. kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala. upravljanje vlakovima. poljoprivrednim. poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme. rodu) prema točno određenim postupcima. keramike. keramike. VRSTA 81. drva. stakla. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda 83.nn. metalnih proizvoda. vode i srodnim postrojenjima.htm 18. stakla. Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. transportnim uređajima. RUKOVATELJI STROJEVIMA Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda. Vozači motornih vozila. postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene. ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada. vode i za ostale namjene. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. drva.2008 . minerala. motornim vozilima i plovilima. rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga. pokretnih strojeva i brodska posada Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 7. postrojenjima za preradu metala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 469 of 823 (nisu monteri koji se nalaze u 7. vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima.

nn. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. za bušenje rupa za miniranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 470 of 823 Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 811.2008 . RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima. Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira 815. uređajima. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima 812. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima 814. Bušači bušotina i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima 813. Ti poslovi uključuju: http://www. PODVRSTA 811. Rukovatelji kemijskom opremom 816.19.6. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8111. Strojari energetskih i sličnih uređaja 817. rukovanje postrojenjima. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.8. te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8113.htm 18. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima 8112. alatima za bušenje. rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina. 8111. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude.

Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir.3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom 8111. drobljenje. b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija.2008 .11.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.6.23. c) srodne poslove.32.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA 8112.33. U toj su skupini zanimanja: 8112.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena http://www. d) nadgled ostalih radnika.11.2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena 8111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 471 of 823 a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima.2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom 8111. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja. b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja.19.nn. razvrstavanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. c) srodne poslove. izluživanje. ekstrakcija i povezivanje i slično).34. uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine. U toj su skupini zanimanja: 8111.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.3 rukovatelj dijamantnom pilom DODATAK: 8111.22.23. d) nadgled ostalih radnika.htm 18. filtriranje.8. mljevenje i sušenje mineralnih sirovina.3 rukovatelj sjekačicom kamena 8111.3 bušač na površinskom kopu 8111.31.

2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. uređajima. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina. opremom i alatima za bušenje. na kopnu i u podmorju. te otklanjanje havarija u bušotinama.14. cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje. karotažna mjerenja. uređajima.12. uređaja i opreme za proizvodnju nafte.19.12. ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju. opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina.nn. opremanje.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8112. uređajima. otpremanje nafte.16. uređajima. h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište. g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje.15. prirodnog plina i kondenzata iz bušotina. http://www. prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja. ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8112. opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prirodnog plina i kondenzata. opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje). f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja. uređaja.13. d) rukovanje postrojenjima. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama.14.htm 18. opreme i alata kojima rukuju.3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena 8112.11.2008 . frakturiranje.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8113.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA 8112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 472 of 823 8112. e) rukovanje bušaćim postrojenjem. i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja.13.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina DODATAK: 8112.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA 8112.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. oplemenjivanje.8. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima. b) rukovanje bušaćim postrojenjima. kiselinske obrade. te ostalih bušotina.6. c) rukovanje postrojenjima za opremanje.

5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin.32.8.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom DODATAK: http://www. specijalizirani 8113.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini 8113.15.nn.30.29.21. specijalizirani 8113.24.2008 .31.14. specijalizirani 8113.26.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina 8113.19.23.16.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima 8113.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini.3 bušač geoloških istražnih bušotina 8113.17.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove 8113.13.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.33. specijalizirani 8113.12.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.2 pomoćni geobušač 8113.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.20.3 klinaš 8113.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin.6. U toj su skupini zanimanja: 8113.htm 18.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja 8113. specijalizirani 8113.25.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida 8113.5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 473 of 823 j) srodne poslove. specijalizirani 8113.4 tornjaš 8113. k) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin 8113.27.18.22. specijalizirani 8113.19.

f) nadgled ostalih radnika.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE 8113. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje pećima za taljenje kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 474 of 823 8113. http://www.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PODVRSTA 812. rukuju postrojenjima za valjanje. Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina Uputa: vidi uputu uz rod 8.12. b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika. Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude. Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima 8123. d) nadziranje rada proizvodne opreme. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina 8124. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .6.htm 18. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8121.22.30. taljenje i pročišćavanje kovina. rukovanje postrojenjima za valjanje. talenje kovina.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA 8113. 8121.19. istiskivanje. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura 8122.30. e) srodne poslove.nn.3 GEOBUŠAČ 8113.8. i toplu obradu kovina. pročišćavanje kovina. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude. istiskivanje i lijevanje kovina.

11. limovi i folije.3 ŠARŽERIST 8122.3 METALURG ŽELJEZA.2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI 8121.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika http://www.12.3 bušač otvora metalurške peći DODATAK: 8121.13. valjanja i daljnje obrade.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI 8121. c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje. e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno. b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.htm 18.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI 8121. h) nadgled ostalih radnika.6.11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje.12.15.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 475 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8121.8.2008 .2 pomoćni bušač otvora metalurške peći 8121.12.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure 8121. U toj su skupini zanimanja: 8122. d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče.3 rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121. f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi. ČELIKA I FEROLEGURA 8121. pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala.13.11. strojnog prešanja. g) srodne poslove.nn.

22.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA 8122.nn.2008 .3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje 8122.12.21.23.27.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi 8122.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA 8122.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika 8122.22.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE 8122.12.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje.3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM 8122.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima 8122.24.22.26.htm 18.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE 8122.24. specijalizirani 8122.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM 8122.22.12.3 VALJAČ TOPLE OBRADE 8122.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale DODATAK: 8122.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA 8122.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.5 VALJAČ BLUMINGA 8122.25.21.24.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE 8122.26.3 VALJAČ I PREŠAČ 8122.11.19.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE 8122.3 METALURG OBOJENIH METALA 8123.8.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala 8122.23.23. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih http://www.3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC 8122.24.25.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 476 of 823 8122.22.

3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA 8124.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 477 of 823 svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem.2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI 8123.12.11. c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti. šipke i slične proizvode.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka. hlađenjem i kemijskom obradom. e) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123. U toj su skupini zanimanja: 8123.8.12.12.nn. b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki. vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture. b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta). f) nadgled ostalih radnika. motki i sličnih cijevi. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice.13.19. gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama. U toj su skupini zanimanja: 8124. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za vučenje žice.htm 18. d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti. d) nadgled ostalih radnika.11. c) srodne poslove.6. zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem.2008 .2 pomoćni metalurg za vučene proizvode 8124.2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina DODATAK: 8123.3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika http://www.

prešanjem. http://www. puhanjem i slično.n. c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d.3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM PODVRSTA 813. 8131.13.htm 18. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8131. šamotnih proizvoda. Nadziru rad sušara. kamenine. Uputa: vidi uputu uz rod 8. izvlačenjem.14. peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva. pločica. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda.8. kamenštine. f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva. d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA 8124.13. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice DODATAK: 8124.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 478 of 823 8124.6. sanitarne keramike). sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda 8124. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana.13. b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem. cigle i crijepa. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima 8139.19.2008 . Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima. nadziranje rada postrojenja i opreme.

61.23.3 rukovatelj pećima za keramiku 8131.13.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.3 PROIZVOĐAČ STAKLA 8131.22.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva DODATAK: 8131.21.2008 .8.3 TOPAR STAKLA 8131.3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode 8131.3 rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.31.nn.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI 8131.12.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA 8131.62.6.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU http://www.3 rukovatelj sušarom za keramiku 8131.19.52.12.htm 18.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 479 of 823 g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje.41.3 rukovatelj pećima za staklo 8131.12.23.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima 8131.42.11. i) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA 8131.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA 8131.23.23.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima 8131.12.13.51.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla 8131. h) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 8131.

3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA 8131.8.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI 8131.62. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813. e) nadziranje rada strojeva.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA 8131. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase.42.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP 8131.N. http://www. (Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima).3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA 8131.52.31. d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna. rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase.19.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO 8131.31.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE 8131.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE 8131.42.htm 18.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO 8131.31.31. c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja.42.31.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO 8131.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 480 of 823 8131. U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131.2008 . za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO 8131. b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure.6.52.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8139. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.31. te proizvodnju staklenih vlakana.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO 8131.61. To su.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA 8131.nn.31. na primjer.42.

nn.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese DODATAK: 8139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 481 of 823 f) srodne poslove.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.32.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 8139.2008 .3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure 8139.12.21.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.51.2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE 8139.12.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana 8139.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE 8139.22.31.2 poslužitelj peći za fritu 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE http://www.htm 18.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla 8139.19.21.23.23.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase 8139.11.23.3 rukovatelj peći za fritu 8139.23.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.8.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla 8139.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.11.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE 8139.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU 8139.12.41.22.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike 8139.23. U toj su skupini zanimanja: 8139.51.33.12.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO 8139.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase 8139. g) nadgled ostalih radnika.6.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA 8139.

e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova. rezanjem u režnjeve. b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva. preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira. c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima.2008 . g) kontroliranje kakvoće. reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu. ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima. d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima. pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadzor rada strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu.nn. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira Uputa: vidi uputu uz rod 8. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8141.6. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili. f) rukovanje strojevima za obradu pluta. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor. odsijecanjem i piljenjem. premještanje otpadaka rezanog drva. nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira. Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase 8143. daske i velike plohe.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 482 of 823 PODVRSTA 814. U toj su skupini zanimanja: http://www. h) srodne poslove. Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva 8142. 8141. izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu.19. i) nadgled ostalih radnika.htm 18. kosim rezanjem.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 483 of 823

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine 8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine 8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje 8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom 8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva 8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje 8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom 8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva 8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva 8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe 8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča 8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira 8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva 8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča 8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana 8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva 8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo 8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa 8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa 8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova 8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta 8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 484 of 823

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE 8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM 8141.22.3 GATER MAJSTOR 8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM 8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM) 8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA 8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA 8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE 8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE 8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE 8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA 8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE 8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU 8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA 8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA 8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA 8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe; b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira; e) nadziranje rada strojeva;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 485 of 823

f) srodne poslove; g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva 8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva 8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva 8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku 8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze 8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu 8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir 8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe 8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu 8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga 8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase 8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase 8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata; b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost; c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 486 of 823

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira 8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani 8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira 8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira DODATAK: 8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR 8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija 8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija 8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija 8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije 8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina 8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 487 of 823

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu; b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija; c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje); d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija 8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija 8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije 8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija 8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava 8151.32.3 nijanser premaznih sredstava DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 488 of 823

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; c) nadziranje rada strojeva i opreme; d) srodne poslove; e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija 8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije 8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje 8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom 8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom 8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement 8152.22.3 rukovatelj peći za cement 8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno 8152.24.3 rukovatelj peći za vapno 8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips 8152.26.3 rukovatelj peći za gips

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 489 of 823

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode 8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode 8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija DODATAK: 8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE 8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM 8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje; b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem; c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile; d) rukovanje sitima za kemikalije; e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija; f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu; g) nadziranje rada strojeva; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 490 of 823

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije 8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije 8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije 8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija 8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija DODATAK: 8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija; b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese; c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 491 of 823

8154.12.3 rukovatelj destilatorom 8154.13.3 rukovatelj isparivačem 8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva 8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva 8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna 8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija 8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija DODATAK: 8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM 8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM 8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode; b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine; c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate; d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate; e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način; f) nadziranje rada postrojenja; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 492 of 823

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina 8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani 8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte 8155.16.2 rafinerijski punitelj 8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina 8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani 8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina 8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N. Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom). Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale. Ti poslovi obuhvaćaju: a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena; c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna; d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog); e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično; f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala; g) nadziranje rada strojeva i postrojenja; h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila; i) srodne poslove; j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 493 of 823

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima 8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima 8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani 8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode 8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija 8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije 8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije 8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija 8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala 8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina DODATAK: 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI PODVRSTA 816. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 494 of 823

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije 8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja 8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje; c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje; d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje; e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu; f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama 8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani 8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama 8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani 8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 495 of 823

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani 8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem 8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani 8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem 8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani 8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani 8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani DODATAK: 8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA 8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM 8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE 8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA 8161.21.3 UKLOPNIČAR 8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje; b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje; c) srodne poslove; d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8162.11.2 ložač parnog kotla 8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem 8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem 8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani 8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 496 of 823

8162.16.3 strojar parnih strojeva 8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima 8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani 8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada; b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje; c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada; d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada; e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada; f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8163.11.2 ložač centralnog grijanja 8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem 8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem 8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode 8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode 8163.23.3 rukovatelj crpkama 8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina) 8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe 8163.31.3 rukovatelj kompresorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 497 of 823

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani 8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem 8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani 8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju 8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova DODATAK: 8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA 8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje; b) srodne poslove; c) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani 8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani 8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 498 of 823

VRSTA 82. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima. Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode 822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda 824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda 825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima 826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu 827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode 828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda 829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje,

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

35. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina http://www.31. betonske i slične proizvode.32.21. e) srodne poslove. 8211. U toj su skupini zanimanja: 8211.34. c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.33.2 rukovatelj prešom za kovine 8211. d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada.22. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada. f) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva.2008 . Rukovatelji strojevima za kamen. b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 499 of 823 miješanje.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina 8211.2 rukovatelj tokarilicom kovina 8211. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8211. Rukovatelji alatnim strojevima 8212.2 rukovatelj glodalicom kovina 8211.nn.htm 18. beton i slične proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.8.2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova 8211.2 rukovatelj strojem za graviranje kovina 8211.19.

77.2 rukovatelj oštrilicom alata 8211.69.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata 8211.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina 8211.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom 8211.79.nn.75.63.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina 8211.52.2 rukovatelj strojem za kovanje alata 8211.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije 8211.36.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik 8211.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova 8211.19.2 rukovatelj alatnim strojem 8211.73.2 rukovatelj blanjalicom kovina 8211.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom 8211.43.71.78.80.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 500 of 823 8211.74.2 poslužitelj alatnih strojeva 8211.61.3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina 8211.76.72.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina 8211.42.2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita 8211.2 rukovatelj strojem za honanje 8211.91.2 rukovatelj strojem za kovanje novca 8211.2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje 8211.51.93.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.53.81.92.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova 8211.2008 .5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina.2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina 8211.8.6.62. specijalizirani 8211.41.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja 8211.44.htm 18.2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima http://www.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi 8211.37.

nn.22. f) nadziranje rada strojeva. b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona 8212. BETON I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za kamen. ogradnih stupova. zidnih i pregradnih ploča.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda http://www.81. c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda. oblikovanje.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton 8212. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.21. U toj su skupini zanimanja: 8212. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode. lijevanih dijelova cjevovoda.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE 8211.6.htm 18.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA 8211. dimnjaka i brusnih proizvoda. kanalizacijskih cijevi. građevnih elemenata.12. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu.22.13. poput kamena za popločavanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona. e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča. oblikovanje.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 501 of 823 DODATAK: 8211.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta 8212.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE 8211.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO 8212. betonske i slične proizvode. cijevi za kablove.41. g) srodne poslove.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU 8211.22.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE 8211. beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu.11. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. h) nadgled ostalih radnika.8.19.2008 . miješanje. betonskih ploča.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona 8212.22.

23.13.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 502 of 823 8212.25.nn.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.19. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA 8212.3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 8212.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN PODVRSTA 822.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče 8212.25.26.3 rukovatelj pilom za kamen 8212.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA 8212.28.24.26.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona 8212.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena DODATAK: 8212.27.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA 8212.23.29.12. eksploziva i streljiva.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena 8212.6.8.23.33. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune 8212.3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda 8212.33. fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM 8212.3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona 8212.28.32.12.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM 8212.31.2008 .htm 18.3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM 8212.

Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina 8224. e) srodne poslove.nn. specijalizirani 8221.14. tlaka. U toj su skupini zanimanja: 8221. filtriranje. punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. 8221.n. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva 8223. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8221. deterdženata i srodnih proizvoda. peraće i toaletne proizvode 8222.htm 18.11. c) nadziranje rada strojeva. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala 8229. usitnjavanje. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE. zagrijavanje.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode http://www. nadziranje rada strojeva. peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. fermentiranje. tijeka i brzine operacija. stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 503 of 823 Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje.6. rukovanje strojevima za dovršavanje.13.2008 .12. fermentiranje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za farmaceutske. miješanje. b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature. Rukovatelji strojevima za farmaceutske.3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.19. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d.2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. d) čišćenje i dezinficiranje opreme. miješanje. Uputa: vidi uputu uz rod 8. f) nadgled ostalih radnika.8. filtriranje.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode.nn.16.5 rukovatelj uređajem za streljivo. c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8222.5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva.18. e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica.13. d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda.2008 .20. U toj su skupini zanimanja: 8222.3 rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.htm 18.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema DODATAK: 8221. g) srodne poslove.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 504 of 823 8221. raketa i sličnih sredstava.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.3 rukovatelj uređajem za streljivo 8222.11.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode 8221. specijalizirani http://www.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.14. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama.15.18.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8221.6.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221. specijalizirani 8221.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo 8222.12.15. specijalizirani 8221.19. h) nadgled ostalih radnika.17. f) nadziranje rada strojeva.17. nadziru rad strojeva. bombi. stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja.19. b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku.

nn.13. d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada.5 sastavljač streljiva.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode 8222. c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada. b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 505 of 823 8222. g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina 8223.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica 8223.2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina 8223.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina 8223. te nadziru navedene strojeve i uređaje.8.16. rukuju uređajima za elektrolizu. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada. U toj su skupini zanimanja: 8223.19. u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) srodne poslove.12.3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice 8222. f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada. specijalizirani 8222. e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja.15.11.16.htm 18.19.14.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina 8223.18.2008 .17.2 rukovatelj uređajem za bruniranje http://www.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina 8223. i) nadgled ostalih radnika.

3 rukovatelj uređajem za eloksiranje 8223. U toj su skupini zanimanja: 8224.22.12.25.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27.24.28.29.8.21. g) srodne poslove.24. f) nadziranje rada opreme.19.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija 8224. d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva.3 galvanizer 8223.23.6. c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča.3 rukovatelj uređajem za emajliranje DODATAK: 8223.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina 8223. papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija. e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira.26.2008 . b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija.11.htm 18.3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina 8223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 506 of 823 8223. specijalizirani 8223.5 galvanizer.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova http://www. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA 8224.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223. h) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni galvanizer 8223.

15.11.14.3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI http://www.6. halogenih plinova.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli 8229.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova 8224.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija 8229.htm 18. poput linoleuma. kuhinjske soli i sličnih proizvoda.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka 8229.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora 8229. tuša.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda 8224.16.17. d) srodne poslove.2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI 8229. krede u boji itd. vodenih boja. c) nadziranje rada strojeva.2008 .3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća 8229.15. olovaka i školskog pribora (tinte. b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija. smjese za punjenje kemijskih olovaka.16.N. halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča 8224.8.14.).3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma 8229. Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822. svijeća. e) nadgled ostalih radnika.15. svijeća. U toj su skupini zanimanja: 8229. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda).2 JODAR SOLI 8229.13. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.19. Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli DODATAK: 8229.2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode 8224.15.16.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 507 of 823 8224. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma.13.nn.

potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu. vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma. industrijskih potrepština te guma za bicikle.htm 18. poput obuće. letjelice i ostala vozila. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za gnječenje. f) srodne poslove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.16. e) nadziranje rada strojeva. automobile. g) nadgled ostalih radnika.6.16. b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja.8. izolacijskih materijala. http://www. d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma. traktore.16. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva.3 MLINAR SOLI 8229.3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI 8229. miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu. c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8.19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume.2008 . 8231. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 508 of 823 8229.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM PODVRSTA 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda 8232.

14.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume 8231.26.14.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće 8231.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.33.23.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda 8231.6.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME 8231.19.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda 8231.12.11.14.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda 8231.25.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 509 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8231.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože 8231.13.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda 8231.36.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.nn.2 vulkanizer DODATAK: 8231.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA http://www.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda 8231.14.34.35.41.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume 8231.2008 .3 rukovatelj uređajem za gumiranje 8231.22.21.3 rukovatelj mlinom za gumu 8231.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE 8231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.htm 18.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda 8231.32.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova 8231.3 rukovatelj strojem za izradu gume 8231.14.3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU 8231.14.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK 8231.22.8.

Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike 8232. U toj su skupini zanimanja: 8232.3 PROIZVOĐAČ GUME 8231.28.3 rukovatelj ekstruderom za polimere 8232. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete.22. b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE 8232. rezanjem i drugim načinima.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera 8232.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.22.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU 8231.nn.22.11.2008 .24.24.23. istiskivanjem. d) nadziranje rada strojeva.19.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera http://www.12.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 510 of 823 8231.htm 18.26.3 rukovatelj prešom za polimere 8232.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME 8231.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih radnika.6.27.8.3 rukovatelj mlinom za plastiku 8232.22. e) srodne poslove.3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA 8231.25.13. c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima.

2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. za piljenje.4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.35.3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232. Zanimanja su ove podvrste u skupini: http://www. tokaranje i rezbarenje.38. Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva.3 rukovatelj strojem za izradu gumba 8232.33.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA 8232.38. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.nn.39.8. specijalizirani 8232.37.38.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.6.30.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE PODVRSTA 824. a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.29.40.3 rukovatelj uređajem za preradu plastike DODATAK: 8232.3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera 8232.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232. ucrtavanje.40.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda.4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 511 of 823 8232.35. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje.31. oblikovanje.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232. tj.2008 .36.39.19.htm 18.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA 8232. bušenje.30.34.5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.

d) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje.6.19.33.3 rukovatelj blanjalicom za drvo 8240.23. a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo 8240. tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima.14.32.18. blanjanje (ravnanje).31. b) kontrola izradaka.12. oblikovanje.15.htm 18.nn.3 rukovatelj bušilicom za drvo 8240.16.2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo 8240.21.3 rukovatelj drvotokarskim strojem 8240.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva http://www.3 rukovatelj kružnom pilom 8240. c) nadziranje rada strojeva.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva 8240. 8240.2008 .3 rukovatelj glodalicom za drvo 8240. Rukovatelji strojevima za drvene proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.22. ucrtavanje.3 rukovatelj tračnom pilom 8240.3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva 8240.17.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rezač drvenih figura 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 512 of 823 8240.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom 8240.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu 8240. U toj su skupini zanimanja: 8240. bušenje.11.

37.13.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA 8240.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA 8240.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva 8240.12.34.71.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 513 of 823 8240.42.13.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA 8240.11.61.63.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM 8240.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA 8240.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo 8240.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva 8240.8.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha 8240.35. specijalizirani 8240.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva 8240.71.38.62.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO http://www.3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE 8240.19.htm 18.2008 .3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva 8240.2 savijač drva u kalupu 8240.11.3 KROJAČ ELEMENATA 8240.51.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem. specijalizirani DODATAK: 8240.52.34.54.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča 8240.3 ŠTUCER 8240.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM 8240.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem 8240.nn.3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova 8240.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva 8240.13.53.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva 8240.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA 8240.17.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje.42.11. dimljenje i patiniranje drva 8240.41.

htm 18. c) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8251. Nadziranje rada strojeva. Rukovatelji tiskarskim strojevima 8252. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira. b) nadziranje rada strojeva i oprema.11. kartona i sličnih materijala. Nadziru rad strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 514 of 823 8240.71.6. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru. Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad.8.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO 8240.2008 . RUKOVATELJI TISKARSKIM. strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM PODVRSTA 825.71.71. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.19. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira. Rukovatelji knjigoveškim strojevima 8253.71. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8251. kartona i sličnih materijala.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO 8240. knjigoveškim.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU 8240. d) nadgled ostalih radnika. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim.nn. 8251. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji http://www.

htm 18. kartona celofana i sličnih materijala.15. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima 8253. e) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici 8251.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem 8251. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton. njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje http://www.8. d) srodne poslove.2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem DODATAK: 8251. omotnica.2 rukovatelj strojem bakrotiska 8251.19.19.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji 8251.16. Nadziranje rada strojeva.2 rukovatelj tiskarskim strojem 8251.13.6. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga. U toj su skupini zanimanja: 8252. vrečica i ostalih proizvoda od papira.2 rukovatelj strojem knjigotiska 8251.20.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 515 of 823 8251.2 rukovatelj sitotiskarskim strojem 8251.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA 8252.17.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima 8252.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem 8251. c) nadziranje rada strojeva.12.nn.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga.14.19.18.12.

savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica. c) rukovanje strojevima za rezanje.6.). i) srodne poslove.13. f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac.3 obrađivač materijala u kartonaži DODATAK: 8253.htm 18.13.3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži 8253. g) izradu kartonaških proizvoda.3 rukovatelj strojem u kartonaži 8253.17.nn.19. b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica 8253. j) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojem za izradu kuverata 8253. lampioni itd.3 obrađivač materijala u preradi papira 8253. U toj su skupini zanimanja: 8253.8. igrače karte. KRZNO I KOŽU Rukovatelji strojevima za tekstil.12.11. preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih.15.14.3 rukovatelj strojem za preradu papira 8253.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU 8253. http://www. Nadziru rad strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 KARTONAŽER PODVRSTA 826. h) nadziranje rada strojeva.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA 8253. d) izradu omotnih papira. krznenih i kožnih proizvoda.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 516 of 823 i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija. brtve.13. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira.16. krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe.2008 . vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira. uredski proizvodi.

udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke. sukanje i premotavanje 8262. pranje. Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji šivaćim strojevima 8264. SUKANJE I PREMOTAVANJE Rukovatelji strojevima za predenje. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože 8266. tkanje i pletenje. proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.6. predenje. izbjeljivanje. f) srodne poslove.n. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8261. sukanje i namatanje pređe. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila 8265. Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima 8269. U toj su skupini zanimanja: http://www. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. sukanje i namatanje pređe. spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce. krznene i kožne proizvode d.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pletačkim i sličnim strojevima 8263. oblikovanje pramena. d) rukovanje strojevima za predenje. toplinsko stabiliziranje dimenzija. Rukovatelji strojevima za tekstilne.nn. spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine.19. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana. bojanje i čišćenje tekstilne robe. 8261. sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo. sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana. Rukovatelji strojevima za predenje. pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. sušenje. c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma. Nadziru rad strojeva. Rukovatelji tkalačkim.htm 18. udvajanje pramena i namotavanje svitaka. e) nadziranje rada strojeva. b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana. češljanje i pripremu za istezanje. predenje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 517 of 823 Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana.8.

19. U toj skupini su zanimanja: http://www. b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 8261. pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva. tkanina.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE) 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE 8261.3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil 8261.11.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA 8261.3 rukovatelj strojevima za predenje 8261. tepiha.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 518 of 823 8261.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.2008 . PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tkalačkim.11. c) srodne poslove.3 SLAGAČ PREĐE 8261. Nadziru rad strojeva.3 POSLUŽITELJ KONTINE 8261. vrpci.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA 8261.6.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE 8261. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom. RUKOVATELJI TKALAČKIM.11.11. tapiserija.11.htm 18.11.3 PRELAC 8261. odjeće.3 rukovatelj strojevima za užad DODATAK: 8261.12.11. d) nadgled ostalih radnika.11.12.nn.13.11.11.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE 8261.3 MJEŠAČ VLAKANA 8261.11.3 PRELAC KONCA 8261.11.8. pletenina i ostalih proizvoda).3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL 8262.

3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA 8262.12.12.12.11.12.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil 8262.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 519 of 823 8262.htm 18.8.nn.3 rukovatelj strojevima za tkanje 8262.12.19.11.11.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE 8262.3 PLETAČ ČARAPA 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE 8262.15.2008 .11.13.11.11.3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK 8262.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 PREMOTAČ PREĐE 8262.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA http://www.12.16.14.11.3 VEZAČ OSNOVE 8262.3 rukovatelj strojevima za vezenje 8262.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.11.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje 8262.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA 8262.12.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA 8262.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA 8262.11.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI 8262.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 PREMOTAČ KONCA 8262.3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE 8262.3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje DODATAK: 8262.6.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA 8262.12.

19. b) rukovanje standardnim.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće 8263. U toj skupini su zanimanja: 8263.6.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil 8263.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 520 of 823 8262.14. specijaliziranim.12.12.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću 8263.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE 8262.22.21.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju http://www.3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće 8263.13.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu 8263.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.8. e) nadgled ostalih radnika. krznenih i kožnih proizvoda.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263. c) nadziranje rada strojeva.25. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće.31.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU 8262.nn. d) srodne poslove.14.24. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima. rukavica i raznovrsnih tekstilnih. krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima. šivanje s jednom ili više igala).23.33.htm 18. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu 8263.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom 8263.32.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM 8263.2008 .3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata 8263.14. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje.

3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA 8263. sušenje.16. krznenih i kožnih predmeta. pređe i tkanina.3 KONFEKCIONAR 8263. d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima. f) rukovanje strojevima za čupavljenje.2 rukovatelj strojem za pr anje rublja 8264.13. nečistoća. b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih.33. prešanje.11.nn.11. boju i kakvoću tekstilnih proizvoda.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA 8263. c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje).13.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa. šišanje. toj su skupini zanimanja: 8264.15.13. učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK 8263. učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana. e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE 8263.14.2008 . bojanje. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje. sušenje. krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine. odnosno pletiva.12.3 kemijski čištač http://www.12. istezanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 521 of 823 DODATAK: 8263.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila 8264.6.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja 8264.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE 8264. pranje.17. te kemijsko čišćenje tekstilnih.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila 8264. g) nadziranje rada strojeva. parenje.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila 8264.11.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila 8264. Nadziru rad strojeva.

13.22.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila 8264.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE 8264.13.18.11.8.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA 8264.23. SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA 8264.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe 8264.11.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila 8264.3 rukovatelj kalandrom za tekstil 8264.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 522 of 823 8264.nn. majstor 8264.32.19.38.3 rukovatelj tekstilnom prešom 8264.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće 8264.36.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA 8264.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE.31.34.39.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA 8264.33.2 RUKOVATELJ PERILICOM 8264.21.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila DODATAK: 8264.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila 8264.17.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana 8264.61.31.40.htm 18.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE http://www.24.37.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA 8264.35.6.51.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila 8264.17.13.5 kemijski čistač.

19.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA 8264.2008 .8. razvlačenje valjcima.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE 8264. Nadziru rad strojeva.3 APRETER 8264. f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE 8264. g) nadziranje rada strojeva.3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA 8264. izravnavanje bora na koži). bojaju.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA 8264. napinjanje) kako bi se od njih dobila koža.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE 8264.htm 18.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE 8264.40.40.40.40.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 523 of 823 8264. b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE 8264.40. brušenje i četkanje koža i krzna.39. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom. c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.40. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja. rastežu i izglađuju prerađeno krzno. mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje. http://www. d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje.nn.40.40. šišaju dlaku na jednaku dužinu.6.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE 8264.39.39. e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL 8264.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU 8265.

3 rukovatelj strojem za struganje kože 8265. poliraju. c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega. navlače gornjište na kalup.24.16.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8266.12.htm 18.15.6. b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće. Nadziru rad strojeva.19.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože 8265.11.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože 8265. galanterijskim. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji obućarskim. obrubljuju ih.23.20.8.19.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna 8265. pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože 8265. brizgaju potplate i pete na obuću. ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće).25. ručnih torbica. U toj skupini su zanimanja: 8265.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože 8265.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože 8265.18.17.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože 8265.14.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža 8265. pretežno izrađenih od kože.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 524 of 823 h) srodne poslove. te obavljavaju završne poslove. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće. i) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8265.3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža 8265. sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće. http://www. d) nadziranje rada strojeva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože 8265.22.2008 .3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože 8265.13.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine 8265.21.

13.2008 .2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova 8266.8.11.19. U toj su skupini zanimanja: 8266.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije 8269.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće 8266. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE. (Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil.15. d) srodne poslove.17.21. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. c) nadziranje rada strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 525 of 823 e) srodne poslove.16.20.6.18.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće 8266. Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće 8266.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266. b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa.nn.19.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona 8266.N.22.14. krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826.12.3 rukovatelj obućarskim strojevima 8266. f) nadgled ostalih radnika. krzna i kože. Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne. U toj skupini su zanimanja: http://www.htm 18. krzno i kožu).2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće 8266. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina. e) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata 8266.

Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca 8279.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira 8269.8. preradu i rafiniranje šećera.21. preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće DODATAK: 8269. drobljenje i mljevenje žita.12. vina. kave i kakaa. preradu mesa i proizvoda od ribe.19. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba 8277. začina i sličnih prehrambenih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju. proizvodnju piva. tjestenine i srodnih proizvoda. preradu voća.3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom 8269.6.11. proizvodnju kruha. preradu čaja. 8271. Rukovatelji strojevima za preradu mesa 8272.14. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća 8276. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode 8275.htm 18. oraha i povrća.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije 8269. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila 8269.nn. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita. začina i sličnog zrnja 8274.21. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA http://www.13. jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.2008 . Rukovatelji strojevima za obradu čaja. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode 8273. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. kave i kakaa 8278. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8271.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE PODVRSTA 827.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 526 of 823 8269.

proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti 8271. d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 527 of 823 Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda. pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa 8271. f) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe 8271.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi 8271. c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe.21.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa 8271.19. dimljenog mesa i dimljene ribe.15. b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe 8271.2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe 8272.6.3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa 8271. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pasterizaciju.25.13.2008 .3 rukovatelj strojem za riblje proizvode 8271. homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja.12.16.14.htm 18.26. U toj su skupini zanimanja: 8271.11.nn.8.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe 8271.24.3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica 8271.23. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe 8271. e) srodne poslove.22.

5 industrijski obrađivač mlijeka. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA Rukovatelji strojevima za mljevenje žita.6. http://www.23.3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode 8272. specijalizirani 8272.14. b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda 8272. U toj su skupini zanimanja: 8272.22. mljevenje.26. e) nadgled ostalih radnika.11. začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.3 sirar.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka DODATAK: 8272.13.28. specijalizirani 8272.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda 8272.25. stočne hrane i preradu riže.2008 .3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka 8272. jela. d) srodne poslove.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 528 of 823 b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna.nn.21. c) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka 8272.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka 8272.19.5 prerađivač mlijeka.8.27. miješanje i ostale načine prerade žita.12. sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka. začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje.24. industrijski 8272.21.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka 8272. c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane 8272.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU 8273.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

12.16. gotovoga tijesta.3 rukovatelj silosnim uređajima 8273. kruha.nn. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha. gotovoga tijesta.2008 . gotovog tijesta.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita 8273. g) nadgled ostalih radnika.14.19.17. e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda 8273. tjestenine.3 mlinar 8273. tjestenine i srodnih proizvoda. čokolade i sličnih proizvoda iz brašna. oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane 8273. gotovog tijesta. c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha.19.18.8. http://www.3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita 8273. d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. f) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane DODATAK: 8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje.22. majstor 8273. tjestenine i srodnih proizvoda.15.3 rukovatelj mlinom za začine 8273.11.13. kakaa i drugih sastojaka. tjestenine i sličnih proizvoda.13.3 rukovatelj mlinskim sitima 8273.3 rukovatelj mlinskim valjcima 8273.21. U toj su skupini zanimanja: 8273.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 529 of 823 d) nadgled ostalih radnika.3 SIJAČ BRAŠNA 8274.6.5 mlinar. b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha.

e) rukovanje strojevima za sušenje. konzerviranjem i smrzavanjem. blanširanje.22. ulja iz sjemenki uljarica. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta 8274. d) rukovanje strojevima za pripremu voća. voća i oraha .12. kuhanje.11. U toj su skupini zanimanja: http://www.24.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva 8274.htm 18.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača 8274. kuhanjem.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma 8274.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25. f) srodne poslove.6.3 KONDITOR 8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća. konzerviranje. smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća.26.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa 8274.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode 8274.25. povrća i oraha za daljnju peradu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 530 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8274. g) nadgled ostalih radnika. b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica.sušenjem.8. voća i oraha.13.2008 .2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše DODATAK: 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine 8274.23.3 rukovatelj strojevima u pekarstvu 8274. c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti .28.27.19.21.nn.

16.21. glukozu.3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća 8275.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena 8275.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 531 of 823 8275.12.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane 8275.32.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća 8275.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA 8275.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA 8275.15. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka.13.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća 8275. uključujući fine kemikalije.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA 8276.11.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina 8275.2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća DODATAK: 8275.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova 8275. http://www.36.34.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera.3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća 8275.22.31.htm 18.2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske 8275.6.2008 .8.33. fruktozu i ostale proizvode.19.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća 8275. c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.14.37.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.21.23. b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine.35.3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti 8275.21.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća 8275.nn.21.3 rukovatelj strojevima za obradu voća 8275. strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe. škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera.

kristalizaciju i sušenje šećera.6.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276. klice. l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora.3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava 8276.8.21.29.42.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca 8276.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.11.22. usitnjavanje i separaciju škroba.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24. m) srodne poslove.25.nn.2 uzorkovač repe 8276.3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera 8276.htm 18.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.31.2008 .3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka 8276.26. a) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova 8276. i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer 8276. g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba 8276.3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa 8276. e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca. f) rukovanje postrojenjima za močenje.23.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani 8276.27.32. stočna hrana). j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 532 of 823 d) rukovanje strojevima za rafiniranje. U toj su skupini zanimanja: 8276.3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.19. k) rukovanje strojevima za preradu meda. h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna. ulje.28.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa http://www.30.41.

f) nadgled ostalih radnika. ljuštenje.21. kakaa. instanta i čajeva 8277.51. sušenje i miješanje zrna. http://www. te za proizvodnju kvasca.8. KAVE I KAKAA Rukovatelji strojevima za obradu čaja.nn.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda 8276. b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja. kakaovca i korijena cikorije. pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada. specijalizirani 8276.3 MEDAR 8277.2008 . osim sokova od voća i povrća. vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.11.44.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave. e) srodne poslove.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba 8276. zrna kave. kavovina.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena 8276.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda.43.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera DODATAK: 8276. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja. c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 533 of 823 8276. U toj su skupini zanimanja: 8277. dodataka jelima i čajeva 8278.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.53.19. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije. zrna kakaovca i korijena cikorije.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata 8276. kakaovca i cikorije.6. d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave. prešanje.45.51. valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje.

23. b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.3 KUHAR PIVA 8279. f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.8.24. d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa. c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca 8278.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa 8278.12.15.6.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva 8278.13.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada 8278.3 PIVAR 8278.11. e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola 8278. h) nadgled ostalih radnika.21. U toj su skupini zanimanja: 8278. osim sokova od voća i povrća.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića 8278. http://www.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina 8278.25. g) srodne poslove.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića 8278.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 534 of 823 b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića DODATAK: 8278.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana.2008 .htm 18.22.19.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića 8278.

3 rukovatelj strojem za preradu duhana 8279.4 rukovatelj uređajem za preradu duhana 8279.22.8. Sastavljači strojeva 8282. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda 8286. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme 8284.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. gumenih. U toj su skupini zanimanja: 8279.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda 8279. tekstilnih i sličnih proizvoda 8287.19. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8281. d) nadgled ostalih radnika. 8281.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima.21.6. i plastičnih proizvoda 8285. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 8. Sastavljači električnih strojeva i opreme 8283.2008 .4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda PODVRSTA 828.12.nn.11. Ti poslovi uključuju: http://www. Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji. Sastavljači kartonskih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 535 of 823 c) srodne poslove. SASTAVLJAČI STROJEVA Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima. Sastavljači metalnih.13.2 poslužitelj linije u preradi duhana 8279.

2 sastavljač parnih kotlova 8281.14.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.2 sastavljač brodske pomoćne opreme 8281.14. motornih vozila.nn.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA 8281.2 sastavljač motora 8281. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA 8281.2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA 8282.2 sastavljač pružnih vozila 8281.21.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA 8281.2 sastavljač dizalica 8281.6.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 8281.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA 8281.14. b) srodne poslove.2 sastavljač plinskih turbina 8281.25. http://www.2 sastavljač strojnih pribora DODATAK: 8281.15. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima.2 sastavljač parnih turbina 8281.2008 .22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 536 of 823 a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva.19.14.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 8281.12.13.8. lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima.14.24. c) nadgled ostalih radnika.2 sastavljač strojeva 8281.2 sastavljač motornih vozila 8281.12.14.

2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala 8282.24.2008 .3 elektronamatač 8282.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija 8282.19.28.26.2 pomoćni elektronamatač 8282.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA 8282.13.2 sastavljač žarulja 8282.22.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA http://www. U toj su skupini zanimanja: 8282. specijalizirani 8282.17.15.2 sastavljač malih transformatora 8282.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja 8282.2 sastavljač aparata za kućanstvo 8282.2 sastavljač elektromotora 8282.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 sastavljač baterija 8282. c) srodne poslove.5 elektronamatač.19.20.15.2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova 8282.8.16.25.2 sastavljač rasvjetnih tijela 8282.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova DODATAK: 8282.22.18.2 sastavljač elektrožičanih snopova 8282.3 VIKLER 8282.27.12.21.15.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova 8282.14.23.htm 18.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata 8282.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 537 of 823 b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima.14.nn.2 sastavljač akumulatora 8282. d) nadgled ostalih radnika.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE 8282.

3 ELEKTRONIČAR 8284.2 sastavljač metalnih proizvoda http://www.8. U toj su skupini zanimanja: 8283. prema točno određenim postupcima. igračaka. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Sastavljači metalnih. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje metalnih.nn.25.12. d) nadgled ostalih radnika. poput bicikla. b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima. gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne.2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA 8283.15. c) nadgled ostalih radnika.3 sastavljač tiskanih ploča 8283.11. gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) srodne poslove.13.3 sastavljač elektroničkih sklopova 8283.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 538 of 823 8282.14.12. SASTAVLJAČI METALNIH.19. sportske opreme i sl.2 sastavljač telekomunikacijske opreme 8283. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima.2 sastavljač elektroničke opreme DODATAK: 8283.2008 .12.3 sastavljač metalnog pokućstva 8284. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima. U toj su skupini zanimanja: 8284.11. gumene i plastične dijelove različitih proizvoda.6.htm 18.3 sastavljač telefonskog aparata 8283.

15. prema točno određenim postupcima.11. kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno http://www.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE 8284.3 sastavljač građevne stolarije 8285.13. tekstilnih.2 SASTAVLJAČ BICIKLA 8284. U toj su skupini zanimanja: 8285.13.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.13. b) srodne poslove.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka DODATAK: 8284.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA 8285.11.12.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 539 of 823 8284.13. Ti poslovi obično uključuju: a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala DODATAK: 8285. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala.15. različitih vrsta proizvoda.2 SASTAVLJAČ SATOVA 8284. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači kartonskih.2 sastavljač plastičnih proizvoda 8284. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285.2 sastavljač gumenih proizvoda 8284.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA 8284.12.nn.6. prema točno određenim postupcima.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA 8285. kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona.3 sastavljač drvenih proizvoda 8285. c) nadgled ostalih radnika.3 SASTAVLJAČ PALETA 8286.8.2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA 8284. tekstila.11.11.2008 .13.14.

2 sastavljač tekstilnih proizvoda DODATAK: 8286.2008 . sirka itd.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda 8286. b) dodavanje metalne.21. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala.nn. d) nadgled ostalih radnika. a posao obavljaju prema točno određenim postupcima. U toj su skupini zanimanja: 8286.11.23.13. plastične ili druge opreme.12. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala. tekstila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. metala. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona.19. c) srodne poslove.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka 8287.6. b) sastavljanje naočala. četaka od plastike.2 sastavljač kožnih proizvoda 8286.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala PODVRSTA 829.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 540 of 823 određenim postupcima.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca 8286. kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima. c) srodne poslove. http://www.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA 8287.11. d) nadgled ostalih radnika.22.12.23.8. U toj su skupini zanimanja: 8287.2 sastavljač papirnatih proizvoda 8286.2 sastavljač naočala 8287.

d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju. sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pakiranjima i kontejnerima. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala. f) srodne poslove. g) nadgled ostalih radnika.12.6. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje. odnosno koji dodaju financijske markice. c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. lijepljenje etiketa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča 8290. b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja. pakiranjima i kontejnerima. strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku.2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča 8290. 8290.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 541 of 823 RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8290.11. etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima.3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova http://www. e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku. dodavanje financijskih markica proizvodima. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih. U toj su skupini zanimanja: 8290.8.13.2008 .19. Nadziru rad strojeva. telekomunikacijskih vodova u zemlju.

2 VAGAR KOLSKE VAGE http://www.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR 8290.21.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 542 of 823 8290.3 rukovatelj strojem za pranje vagona 8290.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA 8290.22.21.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU 8290.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe 8290.43.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica 8290.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi 8290.73.72.21.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije 8290.23.2 rukovatelj vagom 8290.14.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 8290.31.28.2 rukovatelj strojem za pakiranje 8290.21.26.2008 .51.71.6.2 rukovatelj strojem za pranje boca 8290.52.61.51.3 rukovatelj strojem za označivanje ceste 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela 8290.htm 18.42.nn.61.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku 8290.24.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom 8290.27.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže 8290.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje 8290.2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom 8290.41.3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca 8290.8.44.2 rukovatelj uređajem za pranje vozila DODATAK: 8290.25.2 PUNJAČ VREĆA 8290.

6. Strojovođe i srodna zanimanja 832. Željeznička prometnotransportna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima. skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima.2008 . građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu. rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. upravljanje pokretnim industrijskim. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 831.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 543 of 823 VRSTA 83. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA http://www. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima.nn. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8311. PODVRSTA 831. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu.htm 18. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima 834. Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Vozači motornih vozila 833. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. 8311. Brodska posada i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire. Strojovođe i srodna zanimanja 8312. manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom. rukovanje željezničkom signalizacijom. voze i nadziru pokretne industrijske. obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta.

3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila 8311.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA 8311.21.11. U toj su skupini zanimanja: 8311.3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE 8311. kočničari.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 544 of 823 Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA 8312.4 strojovođa dizelvučnog vozila 8311. odjavničari.12.12.11. nadziru http://www.15.14.15. b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE 8311.4 strojovođa elektrovučnog vozila 8311. c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI 8311. d) srodne poslove.12. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.htm 18.31.4 pregledač vagona DODATAK: 8311.3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU 8311.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila 8311. skretničari.14.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA 8311.11.13.nn.2008 . a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA Željeznički manevristi.4 dispečer vuče vlakova 8311.6.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA 8311.19.8. pratitelji lokomotiva. električnom ili dizel-lokomotivom.14. vozni manipulanti. postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju. e) nadgled ostalih radnika.3 vozač motornih pružnih vozila 8311.

2 MANEVRIST 8312.6.2 prometnotransportni radnik DODATAK: 8312.2 ODJAVNIČAR 8312.11. U toj su skupini zanimanja: 8312.19.htm 18.2 SKRETNIČAR 8312. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 VOZNI MANIPULANT 8312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rade na industrijskim kolosijecima. c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju. skreću vagone.8.11. iskrcaju i pripremi vlakova. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 545 of 823 željeznički promet pomoću operativne signalizacije. teškim teretnim vozilima. posebnim vozilima.11. d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu. Vozači motocikla http://www.nn. pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima. tramvajima.2 POSTAVNIČAR PODVRSTA 832.2008 . VOZAČI MOTORNIH VOZILA Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika. kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika. f) nadgled ostalih radnika.2 KOČNIČAR 8312. e) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima.11.11. taksijima.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA 8312. pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje. autobusima.11. automobilima. b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije.11. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8321.

12.3 vozač hitne pomoći 8322.3 vozač lakog dostavnog vozila http://www. b) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje automobilima i taksijem. c) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 vozač tricikla 8322.3 vozač osobnog automobila 8322. Vozači teških teretnih i vučnih vozila Uputa: vidi uputu uz rod 8.11.2008 .htm 18. d) nadgled ostalih radnika. b) upravljanje automobilima. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila 8323.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 546 of 823 8322.13. U toj su skupini zanimanja: 8321.12. U toj su skupini zanimanja: 8322. c) srodne poslove.nn.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača. VOZAČI MOTOCIKLA Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.14.2 vozač motocikla 8321.19. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.11. 8321.8. Vozači autobusa i tramvaja 8324.3 vozač taksija 8322. kamionetima i malim kamionima za isporuku robe.

htm 18. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje teškim motornim vozilima.3 vozač traktora 8324.8.3 vozač tegljača s poluprikolicom 8324.13.3 vozač teretnog vozila 8324. tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka. c) srodne poslove. tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozači upravljaju autobusima. U toj su skupini zanimanja: 8323. c) nadgled ostalih radnika. d) nadgled ostalih radnika.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 547 of 823 8323.3 vozač teretnog vozila s prikolicom 8324.16.19.15.3 vozač opasnih tvari DODATAK: http://www.11.2008 .14. tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu.4 vozač posebnih teretnih vozila 8324. U toj su skupini zanimanja: 8324.12. b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika. poput kamiona s prikolicom ili bez nje.5 vozač trolejbusa 8324.nn.3 vozač tramvaja 8323.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka.5 vozač autobusa 8323. b) srodne poslove. tekućina i drugih tvari.12.13. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe.11.

8.htm 18. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju.4 VOZAČ HLADNJAČE 8324. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8331.4 VOZAČ CISTERNE 8324.14. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim. Ti poslovi uključuju: a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje. 8331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.14. voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu.15.14. Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva 8332.2008 .3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA 8324.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 548 of 823 8324.3 VOZAČ KAMIONA 8324. sadnju.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA PODVRSTA 833.6.3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME 8324.15.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA) 8324. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima 8334. usmjeravaju.4 VOZAČ FURGONA 8324.11.15. građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima.19.nn. šumskim.15.11. žetvu. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima 8333.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA 8324. http://www.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA 8324.

3 vozač teške šumske mehanizacije 8332. e) upravljanje kesonskim uređajima. http://www. planiranje terena. c) upravljanje strojevima za tunelske iskope.2 poljoprivredni traktorist 8331. f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje strojevima za iskop. iskope u tunelu.19. rušenje građevina. U toj su skupini zanimanja: 8331. ježevima.htm 18. c) srodne poslove. sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu. prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika. b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka.8. rušenje građevina. skrejperima.12. razgrtanje zemlje i drugog materijala. rovokopačima.3 vozač poljoprivrednih strojeva 8331. prihvat i ugradbu svježeg betona.2 šumski traktorist 8331.6. betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 549 of 823 pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala. prijevoz. d) nadgled ostalih radnika. nabijanje i valjanje površina. d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih. kompaktorima). planiranje terena. utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje. uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično). stabilizaciju tla. nasipi i pri sličnim radovima (valjcima.2008 .11. sađenje.nn. nabijačima.22. j) nadziranje rada strojeva. i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina. utovarivačima. pijeska i zemlje. temeljenje na pilotima i kesonima. grejderima. g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme. Nadziru rad strojeva. h) upravljanje strojevima za prijevoz.

2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje 8332.42.3 rukovatelj strojevima za planiranje 8332.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika 8332.2 rukovatelj strojevima za nabijanje 8332.3 vozač strojeva za injektiranje tla 8332.htm 18.3 vozač strojeva za zemljane radove 8332.16.12.15.3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika 8332.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla 8332.33.3 vozač strojeva za asfaltiranje 8332.34.19.32.3 vozač strojeva za iskop 8332.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje 8332.38. U toj su skupini zanimanja: 8332.3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme 8332.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla 8332.35.3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje 8332.20.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vozač strojeva za zabijanje pilota 8332.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla 8332.40.2008 . l) nadgled ostalih radnika.43.41.3 vozač automješalice 8332.14.21.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota 8332.3 vozač strojeva za nabijanje 8332.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela 8332.37.3 vozač strojeva za planiranje 8332.17.3 rukovatelj strojevima za zemljane radove http://www.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 550 of 823 k) srodne poslove.36.19.31.18.13.39.8.2 rukovatelj strojevima za iskop 8332.6.11.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje 8332.

3 RUKOVATELJ GREJDEROM 8332.2008 .htm 18.42.3 rukovatelj betonskim topom 8332.34.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton 8332.3 rukovatelj građevinskim strojevima DODATAK: 8332.81.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM 8332.71.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 551 of 823 8332.42.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda 8332.8.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA 8332.31.33.3 RUKOVATELJ DOZEROM 8332.46.33.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE 8332.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica 8332.62.33.45.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM 8332.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima 8332.47.19.3 rukovatelj strojem za torkretiranje 8332.4 rukovatelj strojevima za pružne radove 8332.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije 8332.34.34.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj betonskom crpkom 8332.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM 8332.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM 8332.31.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM 8332.31.6.44.31.2 RUKOVATELJ VALJKOM 8332.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM 8332.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica 8332.34.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE http://www.61.31.nn.33.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM 8332.2 RUKOVATELJ BAGEROM 8332.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM 8332.63.82.51.

3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem 8333.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 552 of 823 8332.3 rukovatelj transportnom trakom 8333.82.3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 8333.82.6. e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje.11.21.3 rukovatelj dizalom 8333.htm 18.2008 .47.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vozač pokretne dizalice http://www.3 rukovatelj žičarom 8333. U toj su skupini zanimanja: 8333.8.42.32.42.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA 8332.3 rukovatelj vitlom 8333.51. f) srodne poslove. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih.13. c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje. g) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj pomičnim mostom 8333. b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA 8332.nn. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom.41.3 rukovatelj uređajima brane 8333. d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA 8332.19.3 rukovatelj uspinjačom 8333.3 ZIDAR TORKRETAR 8332.42.

3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM 8333.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom 8333.57.2 MANTIST 8333.53.6.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM 8333. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima.3 rukovatelj kranom 8333.58.8. kontejnerskim http://www.58.41.19.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM 8333.53.3 VOZAČ AUTODIZALICE 8333.2008 .3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA 8333.53.53. elektrokolicima.nn.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM 8333.52.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM 8333.55.52.54.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 553 of 823 8333.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 POMOĆNI DIZALIČAR 8333.55.31.2 lučkotransportni radnik 8333.2 vezač tereta 8333.2 rukovatelj brodskom dizalicom 8333.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM 8333.3 rukovatelj dizalicom DODATAK: 8333.3 rukovatelj pokretnom dizalicom 8333.3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM 8333.52.59.52.56.53.56.3 rukovatelj obalnom dizalicom 8333.51.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM 8333.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM 8333.3 RUKOVATELJ SAMARICOM 8333.52.3 DIZALIČAR 8334.59.53.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM 8333.

BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda. brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima. lancima i sidrima na brodu. http://www.13.3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA PODVRSTA 834.3 vozač kontejnerskog prijenosnika DODATAK: 8334. c) nadgled ostalih radnika. podizanje i slaganje tereta.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 554 of 823 prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz. skladištima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 vozač elektrokolica 8334. ukrcaj i iskrcaj u terminalima.6. b) srodne poslove. tvornicama i drugdje. bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju. U toj su skupini zanimanja: 8334.11.8. c) rukovanje užetima.2 vozač viličara 8334. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8340.19. Ti poslovi uključuju: a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža).13. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz. Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci. kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje. Brodska posada i srodna zanimanja 8340.2008 . podizanje i slaganje tereta.12.htm 18. lukama.2 RUKOVATELJ VILIČAREM 8334. b) kormilarenje brodom po uputama.

bojanje.nn.2 vođa malog plovećeg radnog stroja 8340. U toj su skupini zanimanja: 8340. g) srodne poslove.2 kormilar teglenice 8340.2 kormilar unutarnje plovidbe 8340. podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti.2 vođa palube unutarnje plovidbe 8340.16. f) čišćenje palube.12.2 brodski mazač 8340.24. spremištem za užad.42.31.3 mornar marine 8340.2 vozač taksija na vodi 8340.3 vođa palube 8340. struganje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 555 of 823 d) rukovanje brodskim strojevima. e) održavanje i upravljanje brodskom opremom.41.8.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme 8340. trupa broda i stroja.17.53.2 kormilar 8340.21.14.6.44.2 brodski motorist 8340.22.11.25. opremom za teret.2 skelar 8340.13.2 vođa stroja 8340.51.2008 .2 radnik na palubi platforme http://www.2 vođa stroja unutarnje plovidbe 8340.5 vođa palube na platformi 8340.23.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima.2 mornar 8340.19.52.15.2 čistač stroja 8340.2 brodovođa unutarnje plovidbe 8340. h) nadgled ostalih radnika.43.2 mornar motorist 8340.

javnim mjestima ili po kućama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.2 BRODSKI STROJOVOĐA 8340. nošenje prtljage.41.3 BRODOVOĐA 8340.11.2 MOTORIST BRODA 8340. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. čišćenje.41. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste: 91.htm 18. pružanje različitih usluga na ulici. ručno pakiranje.6.15.16. šumarstvu.15. opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila. uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova. lovstvu.61. građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji. glačanje.13.42. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ribarstvu. pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama.2 svjetioničar DODATAK: 8340.2008 .11. rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču. skupljanje smeća.2 VOĐA MALOG BRODA 8340.2 KORMILAR PRISTANIŠTA 8340.2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.16.8.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU 8340. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja http://www. dostava poruka i roba. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor.13. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.19. Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama. metenje ulica i sličnih mjesta.2 KORMILAR PRISTANA 8340. pranje.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.2 VOZAČ SKELE ROD 9. jednostavne poslove u rudarstvu.3 POMORSKI BRODOVOĐA 8340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 556 of 823 8340. rukovanje teretom. razne jednostavne poslove u poljoprivredi.nn.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340.

2008 . JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama.6. šumarska i ribarska zanimanja 93. javnim mjestima. transportna i srodna zanimanja 99. prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. nošenje prtljage.nn. peračice i srodna zanimanja 914. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama. Čistači ulica i srodna zanimanja PODVRSTA 911. Dostavljači. građevinska. ručni čistači automobila i srodna zanimanja 915. pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 913. Jednostavna rudarska. pranje prozora i ostalih staklenih površina. Ulični prodavači i srodna zanimanja 912. pružanje različitih usluga na ulici.htm 18. proizvodna. razvođenje publike. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. nosači i srodna zanimanja 916. ULIČNI PRODAVAČI http://www. dostavljanje poruka i roba. Kućne pomoćnice.19. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 911. čišćenje. čistačice. javnim mjestima ili po kućama. Radnici bez zanimanja VRSTA 91. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama. po kućama i telefonom. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda. Ulični prodavači 9113. Pazikuće. Prodavači telefonom 9111. očitavanje brojila. dostave robe i poruka te nošenja prtljage. glačanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Jednostavna poljoprivredna. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. od čišćenja. pranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 557 of 823 92. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9111.8. metenje i skupljanje smeća.

sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora. f) srodne poslove.11.htm 18. e) naplaćivanje. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje hrane. c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 558 of 823 Ulični prodavači hrane. g) nadgled ostalih radnika.8.19.11.12.1 prodavač telefonom http://www. Ti poslovi uključuju: a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom. d) izlaganje hrane. pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu. b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava. U toj su skupini zanimanja: 9111. kina ili stadiona.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. b) pripremu hrane i pića za prodaju. g) nadgled ostalih radnika. c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta. d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka. e) prikupljanje otplata.nn. voće. povrće.1 ulični prodavač 9111. PRODAVAČI TELEFONOM Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo.2008 . f) srodne poslove.6. pića i ostale robe.1 KOLPORTER 9113.1 prodavač na priredbama DODATAK: 9111. U toj su skupini zanimanja: 9113. po kućama ili telefonom. pića i ostalih proizvoda za prodaju.

b) čišćenje i laštenje cipela. kao i na zrakoplovima. tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.11. vlakovima. c) pranje i čišćenje automobilskih prozora. g) nadgled ostalih radnika. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela.1 čistač obuće 9120.8. čistačice. e) naplaćivanje na licu mjesta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 559 of 823 9113.1 plakatar PODVRSTA 913. d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele. vođenje brige o posteljini. hotelima. pranje prozora na automobilima na ulici. nošenje poruka. peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima. Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine. autobusima. KUĆNE POMOĆNICE. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja.12. f) srodne poslove. ČISTAČICE. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 9120.19.htm 18. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 9120. pranje i http://www. peru automobilska stakla. Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA Kućne pomoćnice.nn.2008 . bolnicama i drugim ustanovama. uredima. pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka. U toj su skupini zanimanja: 9120.12.1 prodavač po kućama PODVRSTA 912. nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici.

c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji. Ti poslovi uključuju: a) metenje.6. kuhanje i serviranje jela i pića.19. ČISTAČICE I POSLUGA Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela.nn. obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina. usisavanje prašine. b) spremanje kreveta. pokućstva i ostalog te namještanje kreveta. vlakovima i zrakoplovima.8. uključivši i pranje posuđa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. naručuju kućanske potrepštine. Čistačice i posluga 9133. vode brigu o posteljini.1 kućna pomoćnica 9132. c) pranje posuđa. čišćenje kupaonica. sapuna i sličnih potrepština. autobusa i sličnih vozila. Ti poslovi uključuju: a) metenje. usisavanje prašine. Pralje i glačarice 9131.11. vlakova. kuhanje i serviranje jela. pranje i poliranje podova. d) pripremu. stavljanje ručnika. KUĆNE POMOĆNICE Kućne pomoćnice i čistačice stana metu.htm 18.2008 . pranje i poliranje podova i pokućstva. autobusima. poslovnih zgrada i drugih ustanova. b) pranje. kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove. peru. U toj su skupini zanimanja: 9131. pokućstva i drugog inventara u zgradama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 560 of 823 poliranje podova. pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9131. kao i zrakoplova. g) nadgled ostalih radnika. pranje prozora i ostalog inventara. usisavaju prašinu. http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština. tramvajima. f) srodne poslove. Kućne pomoćnice 9132.

21.1 ručni čistač DODATAK: 9133.1 kuhinjski radnik DODATAK: 9132.nn.1 pralja 9133.1 čistačica 9132. e) nadgled ostalih radnika.1 BRIGADIR ČISTAČICA 9132.1 SPREMAČICA 9132. U toj su skupini zanimanja: 9132.1 MLADIĆ KUHINJE 9132.19.11.8.11.11.21. kožnih i sličnih predmeta. U toj su skupini ova zanimanja. b) čišćenje odjeće.1 sobarica 9132. PRALJE I GLAČARICE Pralje i glačarice ručno peru.11. 9133. c) srodne poslove. ručno i kemijskim otopinama. d) nadgled ostalih radnika.11.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA http://www. glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 561 of 823 d) srodne poslove.12.11.2008 .12.12.1 PODVORNIK 9132.1 MLADIĆ SOBE 9132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 glačarica 9133. tkanina. Ti poslovi uključuju: a) ručno pranje i glačanje rublja.21.21. odjeće i drugih proizvoda od tkanina.1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE 9132.htm 18.11.1 PERAČ POSUĐA 9133.

jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada.21.2008 .htm 18. čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima. PAZIKUĆE. poslovnim zgradama. jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada. crkvi i ostalih zgrada. poslovnih zgrada.8. hotela. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 pazikuća 9141. b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina. e) nadgled ostalih radnika. crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ PODVRSTA 914. Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. hotelima. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama.1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 9133.19.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 562 of 823 9133.21.11.1 NADSTOJNIK ZGRADE http://www. Pazikuće i srodna zanimanja 9142. pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit.1 zvonar 9141.6. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima.11. poslovnim zgradama. reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina. Ručni perači automobila i prozora 9141. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9141. d) srodne poslove. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit. hotelima. npr.nn.1 crkvenjak DODATAK: 9141. U toj su skupini ova zanimanja: 9141. crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima.21.

opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova.12. nosači nose i isporučuju poruke. plin i vodu.19. uvode posjetitelja na njihova mjesta. c) srodne poslove. b) pranje prozora i ostalih staklenih površina.11. posebno u hotelima. nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu. U toj su skupini zanimanja: 9142.1 ručni perač automobila 9142. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima. ručno ili pomoću jednostavnih uređaja. pranje i laštenje automobila i drugih vozila. uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta. DOSTAVLJAČI. Dostavljači.1 PERAČ STAKLA PODVRSTA 915. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. drugim društvima i ustanovama. nošenje prtljage u hotelima.8. Garderobjeri i srodna zanimanja 9153.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nosači i srodna zanimanja 9152.1 perač prozora DODATAK: 9142.12. DOSTAVLJAČI.htm 18. http://www.6. parkirališnih satova i slično 9151. skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9151. očitavanje brojila za struju. kućanstvima. na postajama i zračnim lukama. vode brigu o parkiralištima. plin i vodu. pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 563 of 823 9142. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. sušenje i laštenje. nose prtljagu. Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači.nn. Praznitelji prodajnih automata. d) nadgled ostalih radnika. i drugdje te nose prtljagu. na kolodvorima i zračnim lukama.

nn.14.1 poslužitelj u golfu DODATAK: 9151. d) srodne poslove.1 poslužitelj dizala 9151. b) pregled ulaznica u kinima. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva.1 nosač 9151.21. e) srodne poslove. drugim društvima i drugdje. na priredbama itd. zračnim lukama i drugdje. c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima. kazalištima. skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta. na postajama. posebno u hotelima. U toj su skupini ova zanimanja: 9151. b) dužnosti dostavljača (tekliča). c) isporuku razne robe trgovinama. Ti poslovi uključuju: a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima.11.6.11.1 garderobjer 9152.1 hotelski teklič 9151.12. kućanstvima i na druga mjesta.13.11.1 čuvar prtljage http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 564 of 823 Ti poslovi uključuju: a) isporuku poruka.19. d) nošenje i isporuku prtljage. restoranima i drugdje. U toj su skupini zanimanja: 9152.1 dostavljač 9151.2008 .htm 18.12. f) nadgled ostalih radnika.8. e) nadgled ostalih radnika.1 KURIR 9152. kazalištima. cirkusima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

2008 . RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA http://www. c) očitavanje brojila za struju. ulica i ostalih javnih mjesta.1 poslužitelj zahoda 9152. skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca.nn. čišćenje ulica.14.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 565 of 823 9152. iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva.6. d) srodne poslove. Radnici na odvoženju otpada 9162. U toj su skupini zanimanja: 9153.13. Praznitelji prodajnih automata. Ti poslovi uključuju: a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika.htm 18. te očitavaju brojila za struju. nošenje vode. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA. ukrcaj i iskrcaj smeća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9161. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva. plin i vodu i bilježenje potrošnje.8.1 praznitelj prodajnih automata 9153.12.1 parkirališni radnik PODVRSTA 916.1 očitač brojila plina/vode/struje 9153. b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca.13. istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova. e) nadgled ostalih radnika. parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih.1 biljeter 9153. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi obično uključuju: skupljanje.1 poslužitelj zabavnog parka 9152. parkova i ostalih javnih površina. Čistači ulica i srodna zanimanja 9161. plin i vodu.11.15. cijepanje drva za loženje. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.15. g) nadgled ostalih radnika.1 perač ulica 9162.nn. d) nadgled ostalih radnika. parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove.2008 .1 kupališni radnik 9162.13.11.1 SMETLAR 9162.8. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje ulica.htm 18. b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva .11.1 radnik na tržnici 9162.1 čistač ulica 9162. d) nošenje vode. U toj su skupini zanimanja: 9162. ulica i ostalih javnih površina. parkova i ostalih javnih površina.12. f) srodne poslove. b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila. c) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 566 of 823 Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada. c) cijepanje i slaganje drva za loženje.14. U toj su skupini zanimanja: 9161.1 radnik za pomoć u kući http://www.1 utovarivač otpada DODATAK: 9161. Ti poslovi uključuju: a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere. e) čišćenje snijega.19.11. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice.

14. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. šumarstvu. razbacivanje gnojiva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 567 of 823 9162. zalijevanje i plijevljenje.htm 18.21. Radnici u šumarstvu http://www.1 živoder DODATAK: 9162. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. PERAČ. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. ukrcaj. okopavanje voćaka. razbacivanje gnojiva.6. slaganje u stog. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9211.11. hranjenje životinja. zalijevanje i plijevljenje.13.2008 . Radnici u poljoprivredi 9212.13. šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. iskrcaj.1 PERAČ BAZENA 9162. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. slaganje u stog. ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. ukrcaj.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. hranjenje životinja. šumarske. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. ČISTAČ NA TRŽNICI VRSTA 92. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 921. povrća i raznih biljaka. iskrcaj.1 RADNIK NA BAZENU 9162. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. šumarska i ribarska zanimanja PODVRSTA 921. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. povrća i raznih biljaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. čišćenje šuma i šipražja.1 UREĐIVAČ KRUGA 9162. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. pripremu zemljišta za sjetvu. pripremu zemljišta za sjetvu. šumarske.19.1 KLUPAR. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta.nn.8. Jednostavna poljoprivredna. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih poljoprivrednih. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. čišćenje šuma i šipražja. okopavanje voćaka.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.12. prevrtanje.11. napajanje.35.8. iskrcaj ljetine i ostalih materijala. žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima. b) ukrcaj. i slaganje sijena.1 vinogradarski radnik 9211.13.nn.32. c) grabljanje. Radnici u ribarstvu i lovstvu 9211.1 berač ljekovitog bilja 9211.14.1 peradarski radnik 9211. d) navodnjavanje i plijevljenje.41.1 ratarski radnik 9211.31. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i štihanje ili slične radove.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 9211. RADNICI U POLJOPRIVREDI Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova.1 stočarski radnik 9211. čišćenje i čuvanje životinja.34.1 voćarski radnik 9211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 568 of 823 9213.19.1 pastir 9211.6. f) pomoć u sadnji.1 vrtlarski radnik 9211.2008 . h) srodne poslove.16.1 pčelarski radnik 9211.15. staja i drugih poljoprivrednih zgrada. povrća i različitog bilja. g) hranjenje. i) nadgled ostalih radnika.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9211.1 radnik uzgajanja različitih životinja 9211.1 radnik u ekonomskom dvorištu http://www. e) branje voća.

pomažući u uzgoju ribe i morske hrane.42.11. Ti poslovi uključuju: a) kopanje rupa za sadnju stabala.1 berač šumskih plodova 9212.19. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 9212.6.13.12.2008 .1 poljoprivredni radnik DODATAK: 9211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 569 of 823 9211. čišćenje okoliša.8.1 sjekač šiba i trske DODATAK: 9212.1 šumski radnik 9212. c) kopanje jama i otvora.htm 18. U toj su skupini zanimanja: http://www. postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu. RADNICI U ŠUMARSTVU Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove.12. c) čišćenje šikara. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki. d) srodne poslove. b) slaganje drva u mjere.1 NADNIČAR 9212.1 SAKUPLJAČ GLJIVA 9213. ili u lovstvu. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće. e) nadgled ostalih radnika.nn. b) obavljanje poslova u internom transportu.42.

19. raznošenje šljunka. ručno pakiranje. šljunka i pijeska iz otvorenih jama. uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova.1 radnik u lovištu VRSTA 93.12. Radnici u rudnicima i kamenolomima 9312. pokretanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. brana i zgrada. nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste: 931. građevinskih. prebacivanje lopatom. rukovanje teretom. GRAĐEVINSKA. transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo. proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor.6. Radnici u visokogradnji 9311. čišćenje. nošenje.11. pokretanje. iskrcaj. dizanje. brana i zgrada. građevinarstvo.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja 932.2008 .8. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 9311. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. gline. obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji.1 ribnjačarski radnik 9213. iskopavanje kamena. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. dizanje. ukrcaj. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih. utovarivanje i istovarivanje. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. rad na rušenju građevina. Radnici u niskogradnji 9313. proizvodnih. prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. čišćenje. prebacivanje lopatom. nošenje. prijenos materijala i alata. PROIZVODNA. čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 933. Ti poslovi uključuju: kopanje. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 570 of 823 9213.nn. Transportni radnici PODVRSTA 931. raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima. rad na čišćenju gradilišta.

čelična armatura). koji su ručni. čišćenje. brana. c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima. b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova. nasipa i sličnih građevina. žbuka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 571 of 823 poslove u rudnicima. U toj su skupini zanimanja: 9311. e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog procesa istraživanja i proizvodnje nafte. pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina. održavanja i čišćenja radilišta. RADNICI U NISKOGRADNJI Građevinski radnici u niskogradnji (i hidrogradnji) obavljaju jednostavne i rutinske poslove u gradnji i održavanju cesta. te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i zatrpavanje jama. c) pranje.12. na površinskim nalazištima i kopovima. platoa). brana i slično.8.11.1 radnik u glinokopu 9311. postrojenja.6. šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima.15. prenošenje alata i sličnu pomoć pri izgradnji i održavanju cesta. pomoć u pripremi manjih količina betona. b) ručno prenošenje i skladištenje materijala (šljunak.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kao što je ispomoć kod izvođenja jednostavnijih tehnoloških operacija. g) nadgled ostalih radnika. ispuhivanje i uređenje površina kao pripremu za druge radove. rovova i jaraka za temelje. prirodnog plina i vode. http://www.nn. cjevovode i slične instalacije. d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina.13. kao i soli iz mora.2008 .1 radnik u kamenolomu 9311.19.htm 18.1 rudarski radnik 9311. raznošenje manjih količina materijala za održavanje cesta.1 radnik u šljunčari 9312. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena. rudarskih prostorija i transportnih putova. f) srodne poslove.14. upotrebom jednostavnih alata i uređaja. Ručno ravnanje i kopanje terena (pokosa. ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova. brana i željezničkih pruga.1 solanski radnik 9311. uređaja i opreme.

blokovi) te poliranje i pranje ukrasnih detalja.19.15.13.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 radnik niskogradnje DODATAK: 9312.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 572 of 823 d) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 9312.1 RADNIK NA ŠPORTSKOM OBJEKTU 9313.1 radnik betonirac http://www. e) srodne poslove. b) pomoć u zidanju i pripremi žbuke.15. RADNICI U VISOKOGRADNJI Građevinski radnici u visokogradnji obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane uz razne aspekte građevinskih radova na zgradama.1 tesarski radnik 9313. probijanje kanala na mjestima začepljenja.nn. f) nadgled ostalih radnika. d) rušenje dijelova zgrada i gradilišnih objekata.14.6.12.1 zidarski radnik 9313. U toj su skupini zanimanja: 9313.15.1 RADNIK HIDROGRADNJE 9312.13.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje već korištenog materijala za ponovnu gradnju (cigle.1 RADNIK ZA KANALIZACIJU 9312. c) bušenje otvora ručnim alatom.1 cestarski radnik 9312.15.1 radnik za uređenje kaptaža 9312. e) nadgled ostalih radnika.1 radnik u asfaltirnici 9312.1 kopač rova 9312.2008 . donošenje materijala i slično te zatvaranje nepotrebnih otvora.8. uklanjanje drugih zapreka.11.

d) prijenos.14.15. bačvice i drugu ambalažu za skladištenje ili otpremu.1 ručni perač dijelova http://www. Ti poslovi obično uključuju: jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova.13. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 armirački radnik 9313. dijelove i proizvode te obavljaju različite jednostavne. Ti poslovi uključuju: a) ručno razvrstavanje dijelova ili proizvoda.1 ručni perač ambalaže 9320.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 573 of 823 9313. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju razvrstavanja. dizanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavljaju poslove sortiranja proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. jednostavne postupke ručnog spajanja.14. dijelova i proizvoda u kutije. f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 9320.1 radnik u održavanju 9320. ručno pakiranje.6.2008 . Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 9320. b) jednostavno spajanje sastavnih dijelova.nn.1 radnik visokogradnje PODVRSTA 932. rutinske poslove u proizvodnji. c) ručno pakiranje materijala.8.1 radnik na proizvodnoj liniji 9320.htm 18. dijelova i proizvoda u proizvodnim ili uslužnim djelatnostima.12. dizanje. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju jednostavne i rutinske poslove u proizvodnji koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. sanduke. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9320. vrećice.1 ručni pakirer 9320. iskrcaj. ručno pakiraju materijal. utovar. e) srodne poslove.19.15. i pranje sirovina i proizvoda. ukrcaj. istovar ili pranje materijala.11. nošenje.

44.30.41.1 radnik na razvrstavanju otpada DODATAK: http://www.1 grafički radnik 9320.19.1 drvoprerađivački radnik 9320.1 manipulant tekućeg naftnog plina 9320.1 laboratorijski radnik 9320.1 radnik na energetskom postrojenju 9320.1 radnik na montaži 9320.34.1 radnik na pakiranju tehničkih plinova 9320.6.42.46.1 obućarski radnik 9320.1 čitač natpisa 9320.htm 18.35.27.1 staklarski radnik 9320.1 tekstilni radnik 9320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 radnik u naftno kemijskoj proizvodnji 9320.17.1 kemijski radnik 9320.1 ručni savijač kovina 9320.16.2008 .1 podrumarski radnik 9320.32.1 radnik na izradi namota 9320.29.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 574 of 823 9320.33.19.45.23.25.nn.24.31.43.1 radnik u kožnoj galanteriji 9320.36.28.1 ručni razvrstavač proizvoda 9320.1 keramički radnik 9320.26.1 radnik u preradi duhana 9320.1 kožarski radnik 9320.1 radnik na postrojenju za preradu i obradu vode 9320.8.1 radnik u izradi građevnih materijala 9320.1 radnik u ciglarstvu 9320.21.22.1 ručni razvrstavač dijelova 9320.18.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 575 of 823 9320.1 RADNIK ZA MAŠĆENJE.26.1 RADNIK ZA OBREZIVANJE MOKRIH KOŽA 9320.1 RADNIK U TISKARSKOJ MONTAŽI 9320.1 IZDVAJAČ NEISPRAVNIH KOCAKA 9320. rukuju zaprežnim vozilima.26.1 POSLUŽITELJ STROJEVA U PRAHRAMBENOJ PROIZVODNJI 9320. PREMAZIVANJE.25.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.1 RADNIK U REPROFOTOGRAFIJI 9320. te ručno rukuju teretom.13.26. NATAPANJE KOŽA 9320.8.45.1 RADNIK U KARTONAŽI 9320. TRANSPORTNI RADNICI Radnici jednostavnih zanimanja u prometu i prenošenju tereta voze bicikle i slična vozila.2008 .19.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 9320.26.1 RAZVRSTAVAČ TEKSTILNIH OTPADAKA 9320.nn.htm 18.1 RADNIK NA VITLANJU REZANE GRAĐE 9320.1 RADNIK NA ELEKTRONAMATANJU 9320.26.1 RADNIK U KNJIGOVEŽNICI 9320.1 KLADAR 9320.45.25.1 POMOĆNI LABORANT 9320.1 RUČNI SKIDAČ MESINE PODVRSTA 933. Transportni radnici http://www.25.45.1 RADNIK U GRAFIČKOM ODJELU 9320.26.17.34.1 RADNIK NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU PARE 9320.1 RADNIK U ODJELU TISKA 9320. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.6. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 9330.36. rukovanje teretom.26.1 RADNIK U KEMIGRAFIJI 9320.27. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje zaprežnim vozilima za prijevoz robe.1 RAZVRSTAVAČ CIJEVKI U TEKSTILU 9320.17.

ostalih kućanskih predmeta. vagona.1 vozač ručnih kolica 9330.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 576 of 823 9330.. Ti poslovi uključuju: a) pakiranje pokućstva.1 kočijaš 9330.1 trgovački radnik 9330.17.32. brodova i zrakoplova.62.14.1 radnik za praćenje transporta 9330.1 hotelski radnik 9330.1 studijski radnik 9330. strojeva i slične robe koja će se prevoziti s jednog mjesta na drugo. b) prenošenje robe za ukrcaj ili iskrcaj iz kombija. i ostalih tereta. ukrcaja i iskrcaja brodova i zrakoplova te nošenja i slaganja robe u skladištima i drugdje. TRANSPORTNI RADNICI Transportni radnici obavljaju poslove poput pakiranja.15. ukrcaja i iskrcaja pokućstva.1 prevozitelj brodicom na vesla 9330.1 kolodvorski radnik 9330.htm 18.1 lučki radnik 9330.16.42.1 radnik u zdravstvenoj ustanovi 9330.1 transportni radnik 9330.nn. ugljena.31. pijeska i slične robe stavljanjem te robe na pokretne trake.1 skladišni radnik 9330.51. kamiona. f) nadgled ostalih radnika.12.1 poslužitelj na žičari 9330. U toj su skupini zanimanja: 9330.1 samaraš 9330.33.8.61.1 mlađi mornar DODATAK: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) ukrcaj i iskrcaj žita.41. nošenja.13.19. d) nošenje i slaganje robe u skladištima i drugdje. cijevi itd. e) srodne poslove.6.2008 .

a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne http://www.1 RADNIK U HLADNJAČI 9330.1 RADNIK U VUČI 9330.2008 .51.13.1 POŠTANSKI RADNIK 9330.1 RADNIK SILOSA 9330.13.13.41.1 NOSAČ ZAVRŠNIH SIGNALA I RAČUNA 9330.1 RADNIK ZA DOSTAVU ROBE IZ TRGOVINA 9330.1 CEDULJIČAR 9330.1 RADNIK NA OTPREMI 9330.1 VOZAČ TRICIKLA BEZ MOTORA 9330.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 9330.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 577 of 823 9330.1 TRANZITER 9330.31.6.1 RADNIK ZA SORTIRANJE PRTLJAGE 9330.13.19.nn.1 LAMPIST 9330.31.1 RADNIK NA BALIRANJU OTPADAKA 9330.13.1 RADNIK UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA 9330.31. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).31.31.8.1 TELEKOMUNIKACIJSKI RADNIK 9330.1 RADNIK NA ISTOVARU I UTOVARU 9330.41.13.13.1 POMOĆNI TRANSPORTNI RADNIK 9330.13.41.htm 18.31.31.14.1 AVIZER 9330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.1 PRIVEZIVAČ 9330.13.13.1 PJESKAR NA ŽELJEZNICI 9330.1 RADNIK NA NISKIM TEMPERATURAMA 9330.1 NOSAČ BOLESNIKA VRSTA 99.

pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.2008 . VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama. Radnici bez zanimanja 9911. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.htm 18. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske. mornarice. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. VOJNA ZANIMANJA http://www.6. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u: VRSTA 01. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9911.11. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti).nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 578 of 823 može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti).1 radnik bez zanimanja1 ROD 0. U toj skupini je zanimanje: 9911.8. uključujući i pomoćne službe. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrstu: 991. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. Radnici bez zanimanja PODVRSTA 991. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).

5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI http://www.45. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi.4 administrator obrade podataka 3121.51. NJIHOVIH SINONIMA.51.6.51.htm 18. mornarice.0 vojni službenik 0110.31.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. ZNAČAJNIH RADNIH MJESTA I OBRAZOVNIH PROGRAMA A 4190.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 2131. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.15.21. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. VRSTE ZVANJA 2131.23.17.11.51.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 3122.11.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 3415.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 579 of 823 0110.0 viši časnik 0110. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje.15.8.0 vojni namještenik ABECEDNI POPIS NAZIVA ZANIMANJA. uključujući i pomoćne službe. PRISTAV II.0 dočasnik 0110.0 vojnik 0110. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.61.4 administrativni službenik 4115. U toj su skupini zanimanja: 0110.2008 . VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.41. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.7 administrator baza podataka 2131.0 niži časnik 0110.19.nn.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 3431.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi.

7 akademski flautist 2453.51.7 akademski folklorni glazbenik 2453.7 akademski crkveni glazbenik 2453.12.32.13.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski gitarist 2453.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2452.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.7 agronom voćarstva 2213.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 2213.17.11.11.7 akademski grafičar http://www.15.22.nn.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2131.htm 18.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 3423.11.7 agronom vinogradarstva 2213.26.7 agronom 2213.7 ADVOKAT 4221.12.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2452.11.7 agronom melioracija 2213.21.6.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 9330.7 akademski dirigent 2453.11.13.7 akademski fagotist 2453.7 agronom savjetodavne službe 2213.11.17.34.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2453.31.22.16.2008 .1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 5161.19.12.22.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 580 of 823 4222.5 AERODROMSKI VATROGASAC 4133.8.7 agronom zaštite bilja 2453.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.7 agronom ratarstva 2213.12.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2421.

2008 .12.7 akademski trombonist 2453.17.13.20.11.7 akademski udaraljkaš 2453.7 akademski solopjevač 2453.19.27.7 akademski keramičar 2452.7 akademski kontrabasist 2453.7 akademski violinist 2453.47.17.htm 18.24.7 akademski harfist 2453.35.18.7 akademski klavirist 2453.29.7 akademski muzikolog 2453.7 akademski instrumentalist 2453.7 akademski skladatelj 2452.25.7 akademski violist 2453.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.7 akademski kipar 2453.7 akademski trubljač 2453.12.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2452.7 akademski saksofonist 2453.30.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA 3474.8.6 AKROBAT http://www.6.21.nn.7 akademski klarinetist 2453.28.23.7 akademski orguljaš 2453.35.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.19.13.7 akademski oboist 2453.14.7 akademski rogist 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 581 of 823 2453.27.7 akademski violončelist 2453.7 akademski tubist 2453.11.16.31.15.7 akademski slikar 2453.

specijalizirani 7222.16.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.7 andragog 2452.7 analitičar studija rada i vremena 3119.7 aktuar 7134.32. specijalizirani 7222.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2224.27.5 alatničar za stezne pribore.0 AMBASADOR 2441.5 alatničar za mjerne pribore.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.31.7 alt solist 1124.11.12.5 akviziter 3415.5 AKVIZITER OGLASA 7222. specijalizirani 2453.6 analitičar tehničkih kalkulacija 2412.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2442.15.21.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR 2359.43.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2455.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA http://www.14.2008 . specijalizirani 7222.5 alatničar.15.31.12.21.31.5 alatničar za rezne alate.19.2 akustički izolater 2211.7 AKVAKULTURIST 3415.09.3 alatničar 7222. majstor 7222.11.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2149.14.11.11.8.7 analitičar zanimanja 3434.htm 18.18.nn.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.6.13.13.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 582 of 823 2121.17.7 analitičar istraživanja tržišta 2441.5 alatničar za metalne kalupe.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2419.

11.7 ARHIEPISKOP 2460.6 artist 3474.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 583 of 823 4122.2008 .11.16.6 arhitektonski inženjer 3112.40.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 4141.3 armirač i betonirac 7123.13.3 ANTIKVAR 8264.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.20.15.4 aranžer 3480.12.21.3 APRETER 3471.7 arhivist 2431.11.40.11.1 armirački radnik 3474.12. specijalizirani 9313.19.21.htm 18.16.36.3 ASFALTER-IZOLATER 2454.12.32.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA http://www.17.6 ARHIMANDRIT 2141.12.3 ANTIKOROZIST 5220.13.3 armirač 7123.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 7123.7 ARHIJEREJ 3480.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 3112.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.8.14.6 artist dreser 7129.6.5 armirač.2 asfalter 7134.6 ARHIĐAKON 2460.14.4 arhivski službenik 4141.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 2431.11.nn.4 ANKETAR 7141.14.11.

5 autolimar.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 3131.18.21.6.19.4 ASISTENT TONA 5149.3 autoelektričar 7241.5 autoelektričar.7 ASISTENT REŽIJE 2452.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 7241. majstor 7231.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.21.htm 18.3 automehaničar 7231. majstor 3119. majstor 7213.21.16.6 AUDIODISTRIBUTER 2432.23.31.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 584 of 823 4133.4 astronomski tehničar 1124.27.23.nn.5 automehaničar.2008 .32.4 astrolog 3111.12.21.3 autolimar 7213.6 ASISTENT STROJA 3141.22.43.17.7 ASISTENT SCENOGRAFA 3131.24.16. majstor 3429.5 autolakirer.8.11.4 ASISTENT REALIZACIJE 2455.24.24.41.0 ATAŠE 3415.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.5 autolakirerski poslovođa 7213.6 AUTORSKI AGENT http://www.21.96.3 autolakirer 7141.21.27.4 ASISTENT KOORDINATOR 2149.31.3 AUTOKAROSERIST 7141.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3141.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

31.7 BALETNI PEDAGOG 4122.15.17.4 bankovni šalterski službenik 2453.7 BALERINA 2454.31.12.62.3 betonirac i tesar http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 585 of 823 7213.45. majstor 7341.3 aviolimar 7213.8.2 babica 7422.19.3 bačvar 7422.6.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 9330.7 BALETNI MAJSTOR 2321.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7242.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.3 barmen 3473.1 berač ljekovitog bilja 9211.4 bankovni službenik 4211.11.27.11.14.15.5 bačvar.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9212.7 bariton solist 5123.4 bakteriološki tehničar 4133.23.2008 .3 bakrotiskar 3211.1 berač šumskih plodova 7123.4 bas gitarist 2453.nn.28.7 bas solist 9211.5 aviolimar.14.22. specijalizirani 7232.12.htm 18.2 betonirac 7123.1 AVIZER B 5132.46.45.61.16.11.4 BALANSER AVIONA 2454.23.

2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25. specijalizirani 7136.11.3 blanjač kovina 7422.16.6 brodarski broker 4134.4 botanički tehničar 7222.5 bravar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 586 of 823 2432.31.19.4 biološki tehničar 2122.6 BOKSAČ 5132.12.2 bolničar 3211.1 BRIGADIR ČISTAČICA 5141.4 blagajnik 4211.13.4 brodarski brokerski službenik 7214.21.11.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.12.8.14.12.14.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.7 biskup 7313.7 BIBLIOGRAF 9152.htm 18.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7222.3 BRIJAČ 3421.23.33.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 3475.6.16.7 BIOMETRIČAR 2460.4 blagajnik u prodavaonici 7223.16.3 bravar 7214.11.51.24.31.11.nn.11.27.4 biokemijski tehničar 3211.15.42.3 brodocjevar http://www.1 biljeter 3211.3 brodobravar 7214. majstor 9132.2 bojadisar drvenih proizvoda 8290.53.5 brodobravar.3 bižuterist 4211.43.

6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 7124.3 brodostolar 7124.4 brodograđevni tehničar 7134.31.5 brodolimar.33. majstor 3141.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 3115.3 BRODOIZOLATER 7141. specijalizirani 7214.14.25. specijalizirani 7124.92.24.11.5 brodotraser.3 BRODOPLASTIČAR 7129.3 brodolimar 7214.34.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 3115.6.3 brodoskelar 7129.13.4 brodska sobarica 7241.5 brodocjevar. SPECIJALIZIRANI 7214.13.21.3 BRODOVOĐA 8340.nn.8.41.3 BRODOLIČILAC 7214.26.htm 18.17.25.93.31. specijalizirani 7451.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7124.3 brodotraser 7214.14.3 BRODSKI ELEKTRIČAR http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 brodomonter.21. specijalizirani 8340.25.29.16.12.5 brodostolar.6 brodograđevni inženjer 2145.28.2 brodovođa unutarnje plovidbe 5111.94.5 brodoskelar.22.19.5 BRODOTESAR. specijalizirani 7214.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 587 of 823 7136.3 brodomonter 7214.3 BRODOTESAR 7124.4 brodostrojar 3141.32.2008 .

18.12.24.13.39.6 brodski radiotelegrafist 5111.3 bušač geoloških istražnih bušotina http://www.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 8340.6.4 brojač novca 3411.3 brusač kristalnog stakla 7323. specijalizirani 5123.26.5 brodski natkonobar 3142.3 brodski konobar 5122.3 brodski elektromehaničar 7241.32.41.4 bubnjar 3411.6 BRODSKI PILOT 3132.8.24.nn.6 BROKER 7224.16.5 brodski elektromehaničar.3 brodski kuhar 8340.11.31.11.34.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 7323.6 BURZOVNI BROKER 8113.2008 . SPECIJALIZIRANI 7241.14.19.11.2 brodski motorist 5123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26.5 brusač kristalnog stakla.25.2 BRODSKI STROJOVOĐA 4211.43.htm 18.4 BRODSKI STJUARD 3141.22.23.11.3 brusač i ličilac konstrukcija 9320.23.2 brunirač 7223. specijalizirani 7224.3 BRUSAČ 7224.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.27.3 BRODSKI MEHANIČAR 8340.2 brodski mazač 7233.2 brusač i čistač kovina 7141.21.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 3473.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 588 of 823 7241.11.

4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA http://www.6 CASTING DIRECTOR 9330.7 carinski inspektor 2472.11.3 bušač otvora metalurške peći 8113.htm 18. PRISTAV 3441.01.01.11.4 CARINIK III.3 cestar ophodar 9312.31.1 cestarski radnik 7343.3 CREVAR 9141.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.12.2008 .30. VRSTE ZVANJA.22.15. PRISTAV 2472.19.8.6 CARINIK II.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.6 carinik 3441.3 bušač na površinskom kopu 8121.12.12.42.31.98.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 carinski službenik 3429.13.12.16.11.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA 8111.12.4 CESTAR GRUPOVOĐA 7129.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima C 3441.6.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.42.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 3422.3 CINKOGRAF 7136.6 CARINIK .1 crkvenjak 3471.01.6 CRTAČ FILMSKI 3112.11.22.13.6 CARINSKI POSREDNIK 3441.2 cestar 3112.17.nn.1 CEDULJIČAR 7129. VRSTE ZVANJA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 589 of 823 8113.3 CJEVAR 7411.11.

0 čelnik sindikata 1142.21.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 1143.63.11.16.1 čistač ulica 9132.16.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 9120.11.6 crtač.62.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 čelnik političke stranke 1142.11.17.42.2008 .nn.1 čistač obuće 7224.2 CVJEĆAR-ARANŽER Č 3142.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471. netehnički 6112.42.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.42.3 cvjećar 6112.6.htm 18.19.32.11.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.11.21.11.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 590 of 823 3471.6 časnik palube na platformi 3142.6 CRTAČ PLAKATA 3471.42.6 časnik stabilnosti platforme 3141.11.2 čistač stroja 9162.11.0 čelnik strukovne komore 1142.2 ČISTAČ ODLJEVAKA 8340.31.3 čipkar 8261.11.0 čelnik udruge poslodavaca 7424.2 četkar 7432.8.16.0 čelnik interesne udruge 1141.1 čistačica 9320.1 čitač natpisa http://www.31.21.6 časnik lučke kapetanije 3142.

11.nn.19.11.31.33.12.11.2 ČUVAR VINOGRADA D 5131.2 čuvar objekata i okoliša 7129.51.33.4 daktilograf 1229.8.33.2 ČUVAR TUNELA 7129.2 ČUVAR KOSINA 7129.31.51.33.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA 1119.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 5169.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA 3473.11.33.11.2 ČUVAR RIBNJAKA 7129.14.1 čuvar prtljage 5169.0 dekan 3471.htm 18.6 dekorater http://www.4 ČITAČ SVJETLA 1119.0 čuvar državnoga pečata 5169.31.3 ČUVAR OSOBA 9152.31.2008 .32.3 čuvar 7129.2 ČUVAR SKRETNICA 5169.2 ČUVAR MOSTA 5169.31.33.3 ČUVAR IMOVINE 7129.11.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 1210.4 čuvar šume 5169.33.2 DADILJA 4111.13.31.11.2 ČUVAR STAJA 3212.0 član uprave trgovačkoga društva 5169.2 čuvar ophodar 5169.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 591 of 823 3131.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 7129.

7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.7 diplomirani antropolog http://www.11.nn.17.6.5 dimnjačar.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.2 dekorater stakla 7324.12.14.21.4 DEVIZNI REFERENT 7137.0 diplomat 1124.12.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.03.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 2441.16.28.7 diplomirani analitičar sustava 2131.98.7 demograf 2472.3 dekorativni ličilac 2122.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7231.11.12.16.2 dekorater keramike 7324.6 DILER 7143.11.12.7 diplomirani agroekonomist 2131.2 dekorater emajlom 7324. specijalizirani 3223.5 dimnjačarski poslovođa 1124.15.15. majstor 3119.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 592 of 823 7324.3 dekorater tekstila 7324.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2212.21.5 DIJETNI KUHAR 3411.htm 18.13.11.11.14.7 devizni inspektor 4122.3 dimnjačar 7143.13.16.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 dijetetičar 5122.3 dekorater drva 7324.7 diplomirani anatom 2442.12.18.19.8.21.

7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2419.32.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.32.7 diplomirani biofizičar 2212.7 diplomirani ekonomist 2441.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 593 of 823 2442.7 diplomirani dizajner 2149.31.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje http://www.14.14.21.12.7 diplomirani arhitekt konzervator 2111.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA 2419.31.2008 .61.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2212.14.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.7 diplomirani biokemičar 2145.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.nn.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.31.19.6.17.32.7 diplomirani brodograđevni inženjer 2141.13.7 diplomirani arheolog 2141.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.92.21.15.33.11.44.8.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2441.38.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2441.18.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.47.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.13.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.7 diplomirani astronom 2111.htm 18.

23.22.34.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata http://www.42.25.71.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU 2441.12.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 594 of 823 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2144.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2212.23.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2144.23.nn.7 diplomirani ekonomist za marketing 2419.12.45.2008 .7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2144.44.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2144.23.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.61.31.31.6.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2143.72.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.61.htm 18.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2143.43.41.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2144.16.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.19.11.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.8.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO 2441.61.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.24.7 diplomirani ekonomist za financije 2411.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2143.

18.21.63.nn.14.7 diplomirani geodetski projektant 2442.7 diplomirani grafički dizajner 2112.7 diplomirani geograf 2114.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.12.15.21.12.7 diplomirani geolog za tektoniku 2142.13.11.19.21.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.16.7 diplomirani fotogrametar 2148.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.24.12.8.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.20.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2149.21.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 595 of 823 2442.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.7 diplomirani filozof 2212.7 diplomirani građevinski inženjer 2142.7 diplomirani farmakolog 2444.7 diplomirani filolog 2443.7 diplomirani hidrolog http://www.7 diplomirani fiziolog 2444.15.20.7 diplomirani geodet topograf 2148.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.13.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.21.6.17.15.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.11.7 diplomirani etnolog 2212.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.2008 .7 diplomirani fonetičar 2148.14.htm 18.14.

16.61.8.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2141.24.51.11.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2144.19.51.htm 18.7 diplomirani inženjer biotehnologije 2211.16.7 diplomirani inženjer fizike 2111.7 diplomirani inženjer genetičar 2148.12.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2211.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije 2211.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.44.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 596 of 823 2444.11.61.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 diplomirani inženjer botaničar 2141.14.7 diplomirani inženjer elektrotehnike 2111.7 diplomirani indolog 2131.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.7 diplomirani inženjer geologije http://www.17.2008 .7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.7 diplomirani inženjer biolog 2146.71.26.7 diplomirani informatičar 2149.nn.7 diplomirani inženjer geodezije 2114.92.7 diplomirani hungarolog 2444.21.62.7 diplomirani inženjer ekolog 2143.7 diplomirani inženjer elektronike 2144.7 diplomirani inženjer geofizike 2114.72.20.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2149.11.66.51.11.62.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2143.7 diplomirani inženjer aeronautike 2146.7 diplomirani inženjer arhitekture 2211.18.51.

59.22.81.18.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.7 diplomirani inženjer molekularni biolog http://www.23.18.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 diplomirani inženjer kožarstva 2148.45.18.nn.11.31.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG 2212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.2008 .7 diplomirani inženjer kemije 2146.7 diplomirani inženjer imunolog 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2141.htm 18.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 597 of 823 2149.18. SPECIJALIST 2144.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.6.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.8.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2147.15.19.61.17.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2144.22.18.65.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2211.18.21.7 diplomirani inženjer metalurgije 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2113.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.22.18.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2211.18.18.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.

31.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2149.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2141.41.66.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2131.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2141.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.32.42.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2141.43.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2213.8.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.htm 18.2008 .7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2131.17.19.62.91.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.11.7 diplomirani inženjer obućarstva 2111.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2144.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.7 diplomirani inženjer sustava za opremu 2131.7 diplomirani inženjer sustava 2131.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2146.14.20.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2146.46.62.64.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 598 of 823 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2149.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2144.21.71.7 diplomirani inženjer računalstva 2144.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2211.21.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente http://www.34.44.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2144.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2143.6.67.41.7 diplomirani inženjer šumarstva 2149.7 diplomirani inženjer parazitolog 2213.68.43.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.42.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2144.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2139.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2143.64.36.29.19.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2139.6.7 diplomirani inženjer za obradu podataka 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2144.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2147.11.36.24.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2143.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2114.31.25.42.36.11.21.nn.31.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2147.8.32.26.2008 .27.34.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2142.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2141.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2141.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2149.14.46.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2114.63.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 599 of 823 2144.33.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.7 diplomirani inženjer za geotehniku 2114.43.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE http://www.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 600 of 823 2145.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2144.32.6.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2144.7 diplomirani inženjer zoolog 2141.32.31.nn.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2131.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2149.htm 18.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2143.41.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2147.65.13.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2145.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2149.22.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.16.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2141.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA http://www.31.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2114.33.32.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.62.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2144.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2144.2008 .7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2149.36.8.17.35.33.65.19.64.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2147.30.26.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike 2145.69.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2147.53.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 601 of 823

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2148.11.7 diplomirani kartograf 2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA 2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.16.7 diplomirani kemičar polimera 2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2444.15.7 diplomirani književni komparatist 2432.11.7 diplomirani knjižničar 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2419.11.7 diplomirani komercijalist 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2442.27.7 diplomirani komunikolog

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 602 of 823

2442.31.7 diplomirani kriminalist 2442.11.7 diplomirani kroatolog 2149.22.7 diplomirani logističar 2121.11.7 diplomirani matematičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.7 diplomirani meteorolog 2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka 2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2212.13.7 diplomirani patolog 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2442.32.7 diplomirani penolog 2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje 2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 603 of 823

2443.14.7 diplomirani politolog 2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf 2443.17.7 diplomirani povjesničar 2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2429.61.7 diplomirani pravnik 2131.36.7 diplomirani programer 2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.35.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2141.12.7 diplomirani projektant interijera 2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 604 of 823

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.18.7 diplomirani prostorni planer 2141.19.7 diplomirani prostorni projektant 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik 2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer 2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2114.37.7 diplomirani seizmolog 2150.11.7 diplomirani snimatelj slike 2446.17.7 diplomirani socijalni radnik 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2442.12.7 diplomirani sociolog 2122.22.7 diplomirani statističar 2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 605 of 823

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA 2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 606 of 823

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića 2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata 2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa 2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 607 of 823

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE 2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE 2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 608 of 823

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2460.19.7 diplomirani teolog 2212.16.7 diplomirani toksikolog 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2444.19.7 diplomirani turkolog 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik 2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj 2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1229.81.0 direktor botaničkog vrta 1227.11.0 direktor direkcije banke 1235.21.0 direktor distribucije 1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1229.22.0 DIREKTOR FILMA 1231.11.0 direktor financija i računovodstva 2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 609 of 823

1236.11.0 direktor informatičke službe 1239.11.0 direktor internoga glasila 1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije 1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1233.22.0 direktor komercijalne službe 1231.12.0 direktor kontrolinga 1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1315.31.0 direktor male kavane 1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME 1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove 1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 610 of 823

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1314.11.0 direktor male trgovine 1316.41.0 direktor male turističke agencije 1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.41.0 direktor maloga disko-bara 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 611 of 823

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva 1315.11.0 direktor maloga hotela 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1311.22.0 direktor maloga lovišta 1311.21.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 612 of 823

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.41.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1311.11.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.11.0 direktor maloga prijevoznog društva 1312.11.0 direktor maloga proizvodnog društva 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1311.13.0 direktor maloga rasadnika 1315.21.0 direktor maloga restorana 1311.41.0 direktor maloga ribarskog društva 1314.11.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1316.21.0 direktor maloga skladišta 1316.12.0 direktor maloga špediterskog društva 1311.31.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1316.31.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1319.41.0 direktor maloga veterinarskog društva 1311.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1233.21.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1226.61.0 DIREKTOR MARINE 1233.11.0 direktor marketinga 1226.16.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.17.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 613 of 823

1229.21.0 DIREKTOR MUZEJA 1235.11.0 direktor nabave 1233.22.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1229.83.0 direktor nacionalnog parka 1222.11.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1233.21.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1227.72.0 direktor odjela za informatičke usluge 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.31.0 direktor održavanja opreme 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA 1232.11.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1223.11.0 direktor operative građevinskoga društva 1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE 1222.21.0 DIREKTOR POGONA 1227.71.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1234.21.0 direktor poslova za odnose s javnošću 1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1226.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1229.22.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1227.21.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.81.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 614 of 823

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.61.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1227.91.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1228.31.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge 1226.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1228.21.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1227.51.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1225.21.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1228.11.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1227.62.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1226.21.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1227.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1229.24.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1227.41.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.31.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1226.51.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1226.42.0 direktor poslovanja skladišta

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 615 of 823

1226.13.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1225.11.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1224.11.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1224.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine 1226.31.0 direktor pošta 1226.31.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1232.11.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.11.0 direktor pravne, kadrovske i opće službe 1226.15.0 direktor prekrcajne operative 1226.22.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.18.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.19.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1225.31.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1233.21.0 direktor prodaje 1314.11.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1233.31.0 direktor prodajne promocije 1222.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1221.12.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1222.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1221.11.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.14.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva 1210.12.0 DIREKTOR PROJEKTA 1226.14.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.12.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU 1226.12.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 616 of 823

1221.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1237.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe 1225.31.0 direktor restoranskoga poslovanja 1317.22.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.21.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1224.11.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1210.12.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE 1227.41.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.21.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1235.31.0 DIREKTOR SILOSA 1235.31.0 direktor skladišne službe 1231.21.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1231.21.0 direktor službe osiguravajućeg društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

11.21.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1229.44.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 617 of 823 1239.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1235.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1239.19.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3143.11.0 direktor za ekološke poslove 1227.21.0 direktor zoološkog vrta 2453.72.82.84.0 direktor telekomunikacija 1226.0 DIREKTOR