P. 1
Nacionalna klasifikacija zanimanja

Nacionalna klasifikacija zanimanja

|Views: 871|Likes:
Published by Ardea Segnan

More info:

Published by: Ardea Segnan on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2011

pdf

text

original

19.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 1 of 823

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
1. PREDGOVOR U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada. Predsjednica Vijeća projekta NKZ Vera Babić, v. r. 2. UVOD Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka. Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba. NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 2 of 823

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima". Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ. 3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 3.1. Cilj projektne zadaće Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama. 3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja. 3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe. U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja. Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja. 4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Zadaće su obuhvaćene u poglavljima: 4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 3 of 823

rada, 4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja, 4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata. 4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku. 4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi. 4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata. 5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 5.1. Definicija zanimanja Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije. Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje. Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 4 of 823

5.2. Naziv zanimanja Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren. U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje). 5.3. Složenost zanimanja Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina. U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske. Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja. Tablica 1. Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja
___________________________________________________________________________ Obilježja strukovnih sprema Stupanj složenosti ___________________________________________________________________________

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 5 of 823

NK I. niža str. 1 PK, NSS II. sprema 2 Stupnjevi KV III. srednja 3 strukovne KV, SSS IV. srednja str. 4 spreme VK V. sprema 5 VIŠA VI/1. VI/2. 6 VISOKA VII/1. 7 MAGISTAR VII/2. 8 DOKTOR VIII. 9 ___________________________________________________________________________

Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd. U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije. Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja. ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno. 5.4. Šifra zanimanja Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka. 6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO88 Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 6 of 823

Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM. Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti. Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi. Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED). Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama. Tablica 2. Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja
__________________________________________________________________________________ Rod Vrsta Podvrsta Skupina __________________________________________________________________________________ ISCO NKZ ISCO NKZ ISCO NKZ -88 -88 -88 __________________________________________________________________________________ 1. Direktori 2. Struč. i znan. 3. Inženj. i teh. 4. Službenici 5. Usl. i trgov. 6. Poljoprivred. 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 1 8 18 21 7 9 6 7 19 20 7 7 5 33 55 73 23 23 17 40 65 76 23 20 12

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 7 of 823

7. Zan. u obrtu 8. Rukovatelji 9. Jednostavna z.

4 3 3

4 3 4

16 20 10

18 20 11

70 70 25

71 70 22

0. Vojna zanimanja 1 1 1 1 1 1 __________________________________________________________________________________ Ukupno 28 28 116 115 390 400 __________________________________________________________________________________

7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM. Tablica 3. Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
_________________________________________________________________________ Razina Broj Brojčana raščlanjenosti Oznaka modaliteta oznaka _________________________________________________________________________ rod vrsta podvrsta skupina jednoznamenkasta dvoznamenkasta troznamenkasta četveroznamenkasta 10 28 115 400 0-9 01-99 011-991 0110-9911

pojedinačno zanimanje sedmeroznamenkasta 3861 0110.11.0-9911.11.1 __________________________________________________________________________

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 8 of 823

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja 1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti. 4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 9 of 823

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti. 0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 7.2. Vrsta zanimanja Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja. 7.3. Podvrsta zanimanja Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja. 7.4. Skupina zanimanja Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 10 of 823

toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja. Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo. Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva. Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja. 7.5. Položaj u zaposlenju Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora. Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika. Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike. Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 11 of 823

obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi. Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu. 7.6 Abecedni popis zanimanja Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri. 8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije. Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.). U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi. U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio. U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472. U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio. U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.) Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88. Glavne su razlike: 8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 12 of 823

suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena. 8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2. 8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti. 8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3. 8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ. 8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube. 9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani. Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen. Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje. U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju. U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje". U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 13 of 823

kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku. Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac. Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač. Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3. Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7. Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor. Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd. Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 14 of 823

se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju. U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni". Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa. Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju. Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tablica 4. Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM
______________________________________________________________________ NKZ ISCO-88 ISCO-88 COM ______________________________________________________________________ 112 nema 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1119 1121, 1122, 1123, 1124 sadržano u 2131 215, 2150 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 247, 2471, 2472 3146, 3147, 3148 2320 nema nema 2320 247, 2470 nema 2310 2310 1110 1120 2132 nema 1110 sadržano u 1110 sadržano u 2131 nema 112 113 sadržano u 111 nema

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 15 of 823

nema nema 3311, 3312 nema 3445 3449 nema 5132, 5133 nema sadržano u 5220 6111 6112 6129 nema 7114 nema 7139 7141 7242 735, 7351, 7352 745, 7451 8170 8287 9111 9320 9330

3221 324 3310 3439 nema nema nema

3221 sadržano u 3229 3310 nema nema nema 5130 samo ako ne može

515, 5151, 5152 523, 5230 6111,6112 6113,6114 6123,6124,6129 62, 621, 6210 nema 7121 nema 7141,7142 7242, 7243 nema nema 8171, 8172 nema 9111, 9112 9321,9322 9331,9332,9333 9330

sadržano u 5149 sadržano u 5220 6111 6112 6129 p.n. nema, napomena nema 7121 7139 7141 7242 nema sadržaj 7411, 7412 nema 8170 8287 9111 9320

9911 nema nema ___________________________________________________________________________

POPIS KRATICA AKL aerodromska kontrola leta D.N. drugdje nerazvrstani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 16 of 823

DPL dobra laboratorijska praksa FIATA međunarodne prijevozne isprave GIS geografskoinformacijski sustav HŽ Hrvatske željeznice ILO Međunarodna organizacija rada IRE elektronički poslovi na zrakoplovu ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji LAN područna računalna mreža NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja MVP Ministarstvo vanjskih poslova OKL oblasna kontrola leta P.N. pobliže neodređen PT pošta i telekomunikacije SL. slično UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera) ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu ZIS zemljišnoinformacijski sustav 10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA ROD 1. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI VRSTA 11. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI 1111. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI 1121. ZAKONODAVCI 1112. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA 1142. ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA 1114. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA.19. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. ČELNICI ŽUPANIJA. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI PODVRSTA 122. http://www.8.nn. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1210. PODVRSTA 112.N.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 17 of 823 PODVRSTA 111. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VRSTA 12. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA 1124.2008 . UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA 1143. POMOĆNICI MINISTRA 1123. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA 1122. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE 1113. GRADOVA I OPĆINA 1115.htm 18. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA PODVRSTA 121. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 1141. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 114. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1119.6.

DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE 1229.N. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI 1237. LOVNO-UZGOJNIH. PODVRSTA 123.6. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1311. DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA 1231. DIREKTORI SLUŽBI D. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI 1232. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA 1223.nn.19. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI 1233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 18 of 823 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1221. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI 1239. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI 1236. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA 1224. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1225. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA PODVRSTA 131. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH.htm 18. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA 1234.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA http://www.2008 . DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE 1235. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. LOVNO-UZGOJNIH.N. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA 1222. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1228. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1226. VRSTA 13. SKLADIŠTENJA I VEZA 1227. DIREKTORI PRAVNIH.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 19 of 823 1312.6. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1316. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI 2121. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21. SUSTAVNI INŽENJERI I http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1318. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122.8. ROD 2. DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA 1313.19. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE PODVRSTA 212. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI 2111. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA 1314. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112.nn. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI 2131. DIPLOMIRANI STATISTIČARI PODVRSTA 213. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE 1319. DIPLOMIRANI FIZIČARI. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113.2008 . DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211. SKLADIŠTENJE I VEZE 1317. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1315.N.htm 18.

DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. DOKTORI MEDICINE http://www. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA PODVRSTA 222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE.N.2008 . DOKTORI MEDICINE.8. PODVRSTA 215.nn. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2211. BIOTEHNIČKI. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146.htm 18. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA 2150. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE 2212. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 221.6. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI 2221. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI 2213. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI 2141. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145.N. BIOLOŠKI. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. URBANIZMA I PROMETA 2142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 20 of 823 PROGRAMERI 2139. PODVRSTA 214.19. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.

MAGISTRI FARMACIJE VRSTA 23. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE PODVRSTA 231. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA 2326. DOKTORI STOMATOLOGIJE 2223.htm 18. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI PODVRSTA 232.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA 2316. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2321.nn. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2322. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA 2312. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA 2314. DIPLOMIRANI VETERINARI 2224. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI 2311. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI PODVRSTA 233. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA 2315.2008 . VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 21 of 823 2222. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2324.19. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2325. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2323.8. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA 2313. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.

PRAVNI STRUČNJACI 2421. ARHIVISTI.19. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI 2432.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KADROVSKI STRUČNJACI 2419. PODVRSTA 242. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2431.N. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 241. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2411.2008 . PRAVNI ZASTUPNICI 2422. ŠKOLSKI NADZORNICI 2359. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2332.N. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI 2412. SUCI 2429. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA 2340.nn.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 22 of 823 2331. PRAVNI STRUČNJACI PODVRSTA 243. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI http://www. POSLOVNI.6.8. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 234. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA PODVRSTA 235. VRSTA 24. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE 2352. STRUČNJACI U POSLOVANJU D. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE 2351.

DIPLOMIRANI FILOZOFI. DIPLOMIRANI EKONOMISTI 2442. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI.8. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2471. POLITOLOZI. VJERSKI STRUČNJACI 2460. AKADEMSKI GLAZBENICI. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA 2443. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI 2445. AKADEMSKI SLIKARI. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 245. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI 2451. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA 2454. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE http://www. VJERSKI STRUČNJACI PODVRSTA 247. INŽENJERI. PJEVAČI. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2472. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 2441.6.htm 18. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE ROD 3. POVJESNIČARI 2444. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA 2452. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI 2446.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 23 of 823 PODVRSTA 244. KNJIŽEVNICI. PLESAČI I KOREOGRAFI 2455.nn. GLUMCI I REDATELJI PODVRSTA 246. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA 2453.19.

PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3117.nn.htm 18. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D. INŽENJERI. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI 3141.6. TEHNIČKI ILUSTRATORI 3119. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3122.8. INŽENJERI I TEHNIČARI D.2008 .N. PODVRSTA 314. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA 3132. RAČUNALNI OPERATORI 3123. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA 3139. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3111. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3116.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3118. OPERATORI NA ROBOTIMA PODVRSTA 313. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE 3112. PODVRSTA 312. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI. RAČUNALNI INŽENJERI. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI 3113. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI 3114. ARHITEKTONSKI. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA 3133. TEHNIČARI I OPERATORI 3121.19. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA 3131.N. ČASNICI STROJA http://www. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE 3115.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 24 of 823 PODVRSTA 311.

ČASNICI PALUBE I PELJARI 3143. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI 3151. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA 3211. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3222. VETERINARSKI TEHNIČARI http://www. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI 3213. FIZIOTERAPEUTI 3227.6. ZUBNI TEHNIČARI 3226.19. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI PODVRSTA 321. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI 3152. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3147. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA PODVRSTA 315. DIJETETIČARI 3224.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3223.8. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI VRSTA 32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 25 of 823 3142. OČNI OPTIČARI 3225. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA 3148.nn. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI PODVRSTA 322.htm 18. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI 3144. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA 3146. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3212. KONTROLORI LETA 3145.

FARMACEUTSKI TEHNIČARI 3229. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 341. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE 3231.htm 18. VJEROUČITELJI PODVRSTA 332. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3330. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 3312. STRUKOVNI UČITELJI VRSTA 34.8. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI PODVRSTA 323.6. PRIMALJE VRSTA 33. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI 3411.nn. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA http://www.19. STRUKOVNI UČITELJI 3340. STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODVRSTA 334. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE 3320.2008 . ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 333. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3311. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU PODVRSTA 331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 26 of 823 3228.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MEDICINSKE SESTRE 3232.

PODVRSTA 343. http://www.6. POSREDNIČKI STRUČNJACI 3421. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. ZASTUPNICI OSIGURANJA 3413. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB 3444. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI 3433. MATIČARI 3449.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU 3429. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE 3441.N. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI 3431. KOMERCIJALISTI U PRODAJI 3416.N. CARINICI 3442. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. NABAVLJAČI 3417.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 27 of 823 3412.N. ŠPEDITERI I OTPREMNICI 3423.nn. POREZNICI 3443. POSREDNICI NEKRETNINAMA 3414. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA 3415.2008 . PODVRSTA 342. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA 3434. POSLOVNI TAJNICI 3432. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI PODVRSTA 344. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI 3419. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE 3445. TRGOVAČKI POSREDNICI 3422. POSLOVNI POSREDNICI D.19.8.htm 18.

RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI 3473. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA 3476. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3475. SOCIJALNI RADNICI 3460.nn. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 346. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA 4111.6.19. DIZAJNERI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. MAĐIONIČARI. KRIMINALISTI. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI VRSTA 41.2008 . PJEVAČI. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI 3471. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI 3450. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA 3474.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 28 of 823 PODVRSTA 345. DEKORATERI I ARANŽERI 3472. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA 3480. SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 347. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA ROD 4. DIZAJNERI. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI http://www. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI 3477. KNJIŽNIČARI PODVRSTA 348. KRIMINALISTI.htm 18.8. UREDSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 411.

SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA 4132. PROIZVODNI. POŠTARI 4143. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA 4115.6. ŠIFRANTI I KOREKTORI PODVRSTA 419. SKLADIŠNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SLUŽBENICI ARHIVA. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI 4131. ARHIVSKI. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU PODVRSTA 414. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI VRSTA 42. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI 4121.nn. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU 4113.8. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI PODVRSTA 413. KNJIGOVOĐE. SLUŽBENICI U NABAVI. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 421.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 29 of 823 4112.19. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI 4134. OPERATORI UNOSA PODATAKA 4114. KNJIGOVOĐE 4122. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI 4133.2008 . TAJNICE PODVRSTA 412. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI 4141. KNJIŽNICA I MUZEJA 4142. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE http://www. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI 4190.htm 18.

ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE.2008 . KUHARI 5123.6. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA 4212.19. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI 5112. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA ROD 5.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA 5121.htm 18. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE 4221.nn. KASINU I SRODNA ZANIMANJA 4214. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA 5122. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA 4223. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA 4222. TURISTIČKI VODIČI PODVRSTA 512. KONOBARI I PIPNIČARI PODVRSTA 513. SLUŽBENICI U KLADIONICI. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA PODVRSTA 422. USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA VRSTA 51. KONDUKTERI I VODIČI 5111. KONDUKTERI 5113.8. USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 511.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 30 of 823 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI 4213. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA 4215. http://www.

POLICAJCI 5163. MANEKENI I MODELI PODVRSTA 522. PRAVOSUDNI POLICAJCI 5169. PODVRSTA 516. MANEKENI I MODELI 5210. ZANIMANJA U ZAŠTITI 5161.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5142. http://www.htm 18. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA 5149. PRATIOCI I POSLUGA 5143. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI 5139. VATROGASCI 5162.2008 .N. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA 5141. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE 5132. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5133. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.nn. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA PODVRSTA 514.19. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI ROD 6. FRIZERI. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 521.6. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI 5220. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 31 of 823 ZANIMANJA OSOBNE NJEGE 5131.N. VRSTA 52.8.

POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE 6130. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA 6151. POLJOPRIVREDNI.8. RIBARI. STOČARI 6122.htm 18.6. JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA 6153. STOČARI 6121. stočarska itd. VOĆARI. RIBARI NA OTVORENOM MORU 6154. LOVCI http://www. RATARI. PERADARI 6129. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D. RATARI. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. ŠUMSKI RADNICI 6142.nn. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI PODVRSTA 611. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI VRSTA 61. RIJEČNI.) PODVRSTA 614.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . PODVRSTA 613. POVRTLARI. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA 6141. VINOGRADARI I VRTLARI 6111. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI 6152.19.N.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 32 of 823 POLJOPRIVREDNI. LOVNO-UZGOJNI. LOVNO-UZGOJNI. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 612. UGLJENARI PODVRSTA 615. VOĆARI I VINOGRADARI 6112.

PODVRSTA 713. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI VRSTA 71. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA 7112. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA 7139. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 7122. KLESARI 7114. OSTAKLJIVAČI 7136. IZOLATERI 7135.19. PALITELJI MINA. http://www. RUDARI. FASADERI I GIPSARI 7134.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .8. SOLANSKI VODARI PODVRSTA 712. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA 7111. KROVOPOKRIVAČI 7132. ARMIRAČI I BETONIRCI 7124. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA 7133.htm 18.nn.6. ZIDARI 7123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 33 of 823 ROD 7. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI 7129. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE 7131. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA 7137.N. ZIDARSKA ZANIMANJA D. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D.N. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA PODVRSTA 711. PALITELJI MINA 7113.

LJEVAČI METALA. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI 7212.2008 . MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA 7231. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI PODVRSTA 721. LIMARI 7214. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA http://www.nn. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7223. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI 7233. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA 7215. SOBOSLIKARI. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7221. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI PODVRSTA 723. MONTERI.htm 18. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA VRSTA 72.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 34 of 823 PODVRSTA 714. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA 7216. SOBOSLIKARI I LIČIOCI 7143.8.19. OBRAĐIVAČI METALA. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA 7232. RONIOCI PODVRSTA 722.6. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7222. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA 7141. STROJARSKI MONTERI. KOVAČI. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7211. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM 7213. LIMARI. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA 7224.

MONTERI. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA 7313. STAKLARI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 35 of 823 PODVRSTA 724. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 7245.2008 . TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA PODVRSTA 733. KERAMIČARI. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA 7324. PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7311. ELEKTROMEHANIČARI 7242. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 7241. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 732. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA 7321.htm 18.nn. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA 7341. PRECIZNI MEHANIČARI 7312. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7332. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7331. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA PODVRSTA 734. LONČARI. SLAGARI I TISKARI http://www.19. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE 7244. KERAMIKE. TISKARI PODVRSTA 731. PRECIZNI MEHANIČARI. KERAMIČARI.8. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA VRSTA 73. MONTERI. STAKLARI 7323.6. ZLATARI. LONČARI. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7322. ELEKTROMONTERI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DEKORATERI STAKLA.

KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA 7346. PRERAĐIVAČI VOĆA.nn. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA PODVRSTA 742. KEMIJSKI LABORANTI VRSTA 74. PRERAĐIVAČI DRVA 7421. SITOTISKARI. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI 7344. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA 7424.19. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA 7415.8. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7413. TEKSTILA. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA 7345.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 36 of 823 7342. DRVA.6. KOŽE PODVRSTA 741. PRERAĐIVAČI HRANE 7411.2008 . MESARI I SRODNA ZANIMANJA 7412. OBRAĐIVAČI DRVA 7422. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 743. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI 7351. PLETAČI KOŠARA. PEKARI. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA 7414. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA 7343. TEHNIČKI CRTAČI 7352. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI 7423.htm 18. RUČNI TISKARI PODVRSTA 735.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRERAĐIVAČI HRANE. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA http://www.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA 7437. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA ROD 8. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA 7451. KROJITELJI TEKSTILA. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA VRSTA 81. ŠIVAČI. KROJAČI I KLOBUČARI 7434. KOŽARI 7442. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA 8112. KRZNA I KOŽE 7436. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA 8111. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI PODVRSTA 745. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA 8113. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 744.19. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE 7441.htm 18. TKALCI. RUKOVATELJI STROJEVIMA PODVRSTA 811.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 37 of 823 7431. KRZNARI 7435.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA.6.8. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA 7433. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 812. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA http://www.nn. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA 7432.

RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA PODVRSTA 813. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA 8142. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM 8151.6.19. STROJARI SPALIONICA. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA 8131.N.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 38 of 823 8121. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 8122.nn. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE 8162.N. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE 8143.htm 18. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA 8123. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA 8159. PODVRSTA 814. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA 8153. PODVRSTA 816.8. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA 8124. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA 8154. KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE http://www. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA 8161. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA 8141. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8139.2008 . STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA 8163. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.

RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA 8212. PODVRSTA 823. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA PODVRSTA 824. RUKOVATELJI TISKARSKIM. BETON I SLIČNE PROIZVODE PODVRSTA 822. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA 8223. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA 8232. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA PODVRSTA 821. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.2008 . RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE 8211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 39 of 823 PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA VRSTA 82.8.N. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE PODVRSTA 825. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA 8229.19. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE 8222. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN.nn. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8251. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8231.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA 8170. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA http://www. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA 8221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA 8224. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA 8240.6.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 8273. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8263.19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA 8279. KRZNO I KOŽU 8261. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.htm 18. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA 8264. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 8276. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8269. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE 8275.8. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME 8283. RUKOVATELJI TKALAČKIM. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA 8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. SASTAVLJAČI STROJEVA 8282. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA 8253. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA 8277. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 8271. SUKANJE I PREMOTAVANJE 8262.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 40 of 823 8252. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA 8265. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA PODVRSTA 828.N. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE.6.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA 8272. PODVRSTA 827.nn. KAVE I KAKAA 8278. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA 8281. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE 8266. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE PODVRSTA 826.

VOZAČI MOTORNIH VOZILA 8321.nn. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA 8323. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA 8332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 41 of 823 8284.8. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA 8286. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI VRSTA 83. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA PODVRSTA 831. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA PODVRSTA 834. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8285. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8334. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8312. VOZAČI MOTOCIKLA 8322.2008 .19. SASTAVLJAČI KARTONSKIH. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA 8324. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8333.htm 18. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA 8331. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA 8287. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA PODVRSTA 833.6. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI 8290.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. SASTAVLJAČI METALNIH. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA PODVRSTA 832. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA PODVRSTA 829. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8311.

nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 42 of 823 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA 8340. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE PODVRSTA 913. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA 9131.2008 . PAZIKUĆE. DOSTAVLJAČI.19. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA 9151. ULIČNI PRODAVAČI 9113.6. PRODAVAČI TELEFONOM PODVRSTA 912. KUĆNE POMOĆNICE. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA 9111. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE 9120. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA VRSTA 91. PRALJE I GLAČARICE PODVRSTA 914. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 911. ČISTAČICE. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA ROD 9. KUĆNE POMOĆNICE 9132. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA 9142. DOSTAVLJAČI. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA PODVRSTA 915. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA 9141. ČISTAČICE I POSLUGA 9133.8.htm 18.

JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI PODVRSTA 933. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA 9211.19. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA PODVRSTA 921. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA 9161. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA 9162. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU VRSTA 93.nn. PROIZVODNA. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. PODVRSTA 916. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI 9320. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA 9153. TRANSPORTNI RADNICI http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 43 of 823 9152.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL.htm 18. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 9311. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA 9312. RADNICI U ŠUMARSTVU 9213. RADNICI U VISOKOGRADNJI PODVRSTA 932.2008 .8. RADNICI U NISKOGRADNJI 9313. GRAĐEVINSKA.6. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 931. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. RADNICI U POLJOPRIVREDI 9212. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 92.

vode politiku države.19.2008 . SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ROD 1. r. RADNICI BEZ ZANIMANJA PODVRSTA 991. obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. propise i pravila. VOJNA ZANIMANJA VRSTA 01.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 44 of 823 9330.sc. TRANSPORTNI RADNICI VRSTA 99. 1999. VOJNA ZANIMANJA Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama". ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA.nn. DIREKTORI Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. VOJNA ZANIMANJA 0110. oblikuju zakone.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. a primjenjivat će se od 1. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju.6. http://www. Ivan Rusan. te savjetuju o njima. kao i politiku udruga i organizacija. kreiraju. RADNICI BEZ ZANIMANJA 9911.htm 18. RADNICI BEZ ZANIMANJA ROD 0. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. godine. Ravnatelj: mr. v. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. I. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011.

Na primjer. čelnici i dužnosnici državnih tijela. oblikuju. kreiraju i vode državnu politiku. katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. organiziranje. VRSTA 11. obnašanje sličnih funkcija za političke stranke. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. ministarstava i srodnih tijela. sindikate i ostale udruge i organizacije. vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti. propise i pravila.htm 18. oblikovanje. ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima. udruga i organizacija. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . upravnoj i direktorskoj razini. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2 Uputa: u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne. tada radno mjesto spada u neki drugi rod. dopunjavanje ili ukidanje zakona. propisa i pravila. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 11. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. ratificiranje. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. uključivši pregovore u ime članova. Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike.19. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH. Direktori trgovačkih društava. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime.nn. upravne i direktorske poslove. planiranje. određuju. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 45 of 823 Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori. obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka. te savjetuju o njoj. tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj. Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste: 111. UDRUGA I ORGANIZACIJA Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. Čelnici i članovi zakonodavnih. Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje. tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda. to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne. Čelnici i članovi zakonodavne vlasti. dopunjuju ili ukidaju zakone. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. (Stručnjaci i znanstvenici). kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave. oblikovanje zakona. Međutim. ustanova i njihovih dijelova1 13. propisa i pravila. nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade. čelnici i dužnosnici državnih tijela. nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva. obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države. Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu.6. obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija. sindikata i ostalih udruga i organizacija. udruga i organizacija 12. donose. ratificiraju.8.

1111. mijenjaju ih. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela 1119. Samostalno obavljaju i srodne poslove. gradova i općina 1115. ZAKONODAVCI4 Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu. Čelnici. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3 Čelnici i članovi zakonodavne. dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast. Čelnici županija.19. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu.htm 18. Predstavljaju Republiku. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu . upravljajući tijelima na razini Republike. PODVRSTA 111. Dužnosnici i imenovani državni službenici 114. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave. brine za poštivanje Ustava. izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. Zakonodavci 1112. Čelnici županijskih skupština.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 46 of 823 112. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija Uputa: vidi uputu kod roda 1. formuliraju i donose zakone.6. Poslovi su predsjednika Republike: a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu. prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona. http://www.zakonodavnu.n. odnosno tijelo na čije su čelo izabrani. određuju. koja primjenom Ustava.2008 . osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 1111. zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. u okviru Ustava i zakona. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise. dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore.nn. čelnici gradskih i općinskih vijeća 1114.8. Predstavljaju državu u inozemstvu. Čelnici i dužnosnici Vlade 1113.

8. h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu. g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika.0 predsjednik Republike 1111.nn. raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava. e) sklapanje međunarodnih ugovora. h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. c) donošenje zakona i državnog proračuna.11.htm 18.11. d) zapovijedanje oružanim snagama.13.11.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora DODATAK: 1111. g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju. imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom.01. f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike.2008 .0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.6.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG http://www. f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti.11.11.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 47 of 823 b) proglašavanje zakona.12. e) biranja. potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu.19. d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike. b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava.0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora 1111. U toj su skupini zanimanja: 1111. Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju: a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela. c) imenovanje i razrješavanje predsjednika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora 1111.

12. određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje. Ti poslovi uključuju: a) usklađivanje rada Vlade. osniva ih.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike http://www. usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada. odluke.13. b) provođenje zakona i propisa. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa. d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru.0 predsjednik Vlade 1112.19.8.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1112. f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom. provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor. e) donošenje uredbi. njezinih radnih tijela.12. U toj su skupini zanimanja: 1112. Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor. ministarstava ili ureda. c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa. g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada. Vlada organizira.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. pravilnika. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada.21.13. h) srodne poslove prema Ustavu. zakonu i drugim propisima.11.nn. naredbi i naputaka. Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.11.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. Ministri donose pravilnike. upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona.6.0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5 Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj.2008 .htm 18. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe. rješenja i zaključke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 48 of 823 SABORA 1111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje. zakonu i poslovniku skupštine.31.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada.31. f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 49 of 823 1112. g) srodne poslove prema Ustavu. b) provedbu zakona i drugih propisa. e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća). c) pripremu sjednica.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1113.8. ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6 Čelnici županijskih skupština. vode sjednice i provode zaključke.11.31.0 predsjednik općinskoga vijeća DODATAK: 1113.11.0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA http://www.0 POTPREDSJEDNIK VLADE 1112.nn.19.0 predsjednik županijske skupštine 1113. U toj su skupini zanimanja: 1113.htm 18. Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave.0 ZAMJENIK MINISTRA 1113.11.21.0 predsjednik gradskoga vijeća 1113.0 ministar DODATAK: 1112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA 1113. usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja.21. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća).2008 .6.21. Ti poslovi uključuju: a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica. d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću).

21. U toj su skupini zanimanja: 1114.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA 1114.0 župan 1114. ČELNICI ŽUPANIJA.21.21.htm 18. b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove.0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU 1115. GRADOVA I OPĆINA7 Župani.22.0 gradonačelnik 1114.11. Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama. središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave. organiziranje. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8 U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske.19. c) usklađivanje rada poglavarstva. Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom.22.0 DOŽUPAN 1114. f) srodne poslove prema zakonu.21.22.8.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1113.6. usklađivanje i nadzor rada ureda i službi.0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD 1114. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i propisa. d) nadzor inspekcijskih službi.11.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA 1114. e) izvještavanje Vlade.31.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 1114.nn.2008 . pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 općinski načelnik DODATAK: 1114. propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave. http://www. gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 50 of 823 1113.

koja su obvezna za sva vijeća tih sudova.31. Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana.0 predsjednik Ustavnoga suda 1115.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa. g) pokretanje. c) poslove uprave (suda. dok ih opća sjednica ne izmijeni.19. zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja.21. vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima.htm 18.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 51 of 823 Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. državnopravobraniteljske) dužnosti. zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. izvršne i sudbene vlasti. državnoodvjetničke. odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima. Ti poslovi uključuju: a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani. a po analogiji i za niže sudove.0 predsjednik Vrhovnoga suda 1115. Državnog odvjetništva.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda http://www.6. h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca. j) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 1115.nn.8. d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima. Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom. b) predsjedanje općom sjednicom suda. f) davanje ocjene obnašanja (sudačke. i) davanje priopćenja za javnost. a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja. zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske.0 predsjednik Upravnoga suda 1115. osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela.2008 . rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. čime se ujednačava primjena zakona.41.

obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju. organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke. Čuvar državnog pečata: čuva državne pečate Republike Hrvatske. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti). objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.8. podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama.nn. u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom.0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske DODATAK: 1115.51. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke.61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner.71. (Čelnici i članovi zakonodavne.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda 1115. Glavni državni revizor: upravlja Državnim uredom za reviziju. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1119. odgovara za uporabu državnih pečata.htm 18. donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta).N.19. Guverner Hrvatske narodne banke: predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke. predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju.71. štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti.61.6.9 U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111. utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti. Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 52 of 823 1115. nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske. donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta.2008 . Pučki pravobranitelj: http://www. Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu. djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske 1115. kontroliraju zakonitost.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115. donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju.

0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. U toj su skupini zanimanja: 1119. obavlja poslove prema zakonu.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE 1119. obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom.21.0 predsjednik izbornog povjerenstva DODATAK: 1119.41.6.0 glavni državni revizor 1119. razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana. ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona.21.41. donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora.8. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru. predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 53 of 823 donosi poslovnik o svom radu.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1119.0 čuvar državnoga pečata 1119.0 guverner Hrvatske narodne banke 1119.11. upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili http://www. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10 Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE 1119.11.nn. To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela. državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave. postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu. obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra.htm 18. propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima.51.19. upravljanje državnom upravnom organizacijom.51. Predsjednik izbornog povjerenstva: predsjedava povjerenstvom. odnosno njihovim dijelovima. obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA PODVRSTA 112. prijedloge i preporuke.21. Vladu i njihova radna tijela.0 pučki pravobranitelj 1119.11.31. o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja.0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119.2008 .

31. Diplomati i diplomatski službenici 1121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 54 of 823 njihovim dijelovima. odnosno obavljanje diplomatskokonzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji.0 tajnik Vlade 1121. Tajnici Hrvatskog državnog sabora. d) vođenje odgovarajućih evidencija.6. g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela.19.11. brinu o pridržavanju propisane procedure. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11 Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni.htm 18. predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu. uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove. odnosno srodnim tijelima državne uprave. Ti poslovi uključuju: a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima. u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji.21.2008 . h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela. Vlade i njihovih radnih tijela 1122. obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom. pomažu u formuliranju zaključaka. Pomoćnici ministra 1123. U toj su skupini zanimanja: 1121. i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi. prijem i otpremu pošte. e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice. f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora http://www. b) prijem i otpremu pošte.nn. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja 1124. surađuju s drugim tijelima i službama. vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora 1121.8. c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo. U toj su podvrsti skupine: 1121. Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost.

0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.41.11.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.6.0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. Raspoređuju poslove. prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja.41. uredbi.11.0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1121.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima. pravilnika.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.21.21.2008 . Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice.31.41.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE 1121. brinu o učinkovitosti rada. c) praćenje stanja u svojem djelokrugu.19. stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika. odnosno inspekcijskog nadzora.11. Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE 1121.11.0 tajnik radnog tijela Vlade DODATAK: 1121. b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva.11.nn. nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti. e) pripremu nacrta prijedloga zakona.11.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 55 of 823 1121.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE 1122. POMOĆNICI MINISTRA12 Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar.8. http://www.31. d) provedbu upravnog. naredbi i naputaka.

uredi (i agencije). te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti. Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa. d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 56 of 823 f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju. ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda. zavodi. zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije. Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug. i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. h) srodne poslove. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13 U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem. ravnateljstva. brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti. g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje. f) suradnju s tijelima državne uprave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani. jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama.0 TAJNIK MINISTARSTVA 1123. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar. http://www.11.19.2008 .8.11. b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju. c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu.0 pomoćnik ministra DODATAK: 1122. h) prikupljanje. g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika. e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.htm 18.6. U toj su skupini zanimanja: 1122. a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva.nn. te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar. Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave.

0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR 1123.31. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14 Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji.11.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.11.21.21.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE 1123.21.31.0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE 1123.2008 . U toj su skupini zanimanja: 1123.11. U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema. Obavještavaju nadležna tijela http://www.nn.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU 1123.11.6.11.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 1123.11.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1123.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE 1123.11. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.11.htm 18.21.11.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 1123.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.0 RAVNATELJ FONDA MIORH 1123.0 ravnatelj upravne organizacije 1123.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA 1123.0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE 1124.0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 1123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 57 of 823 j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.31.0 predstojnik Vladinog ureda 1123.11.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.8.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR 1123.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije DODATAK: 1123.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1123. odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj.11.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE 1123.

21.0 TREĆI TAJNIK MVP http://www.31.nn. pregovora. kulturnom.0 PRVI TAJNIK MVP 1124.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. znanstvenom i drugim područjima. kulturnom.11.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP 1124. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom. d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema.21. socijalna skrb i sl. odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj. h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova.19. matičarstvo. te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.21. Ti poslovi uključuju: a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema. g) stručne poslove u pripremi razgovora.21.11.0 konzul DODATAK: 1124.21. f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom. znanstvenom i drugim područjima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 58 of 823 Republike o prilikama i stanju u državi prijema.6.0 DRUGI TAJNIK MVP 1124. b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.0 diplomat 1124.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 1124.0 veleposlanik 1124. c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema.) u državi prijema. gospodarskom. i) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 1124. e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj. gospodarskom.0 AMBASADOR 1124. sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora.2008 . Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu. opće uprave.21.8.

gospodarske i strukovne asocijacije. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija 1141.21.0 ATAŠE 1124.2008 .31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 59 of 823 1124. nadgled rada suradnika. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15 Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju. c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti. pregovaranje u njezino ime. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke. http://www.0 GENERALNI KONZUL 1124. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike. propisa i pravila organizacije. b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova.nn. a izravno ih primjenjuju. Čelnici i dužnosnici političkih stranaka 1142. športske udruge i sl. promicanje interesa organizacije.6. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću..31. kao što su političke stranke. humanitarne i dobrotvorne organizacije.19.0 KONZUL SAVJETNIK 1124. propisa i pravila određene organizacije. planiranje.31. U ovoj su podvrsti skupine zanimanja: 1141.0 KONZUL DRUGOG RAZREDA 1124.31.0 VICEKONZUL PODVRSTA 114. propisa i pravila organizacije političke stranke.0 KONZUL PRVOG RAZREDA 1124. udruga poslodavaca i srodna zanimanja 1143. odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime. Čelnici i dužnosnici sindikata. predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike. organizacije poslodavaca. Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike.31.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA 1124. a provode politiku interesnih organizacija. Poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.htm 18.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. propisa i pravila organizacije političkih stranaka. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina. sindikati.

11.12. propisa i pravila organiziranja svoje organizacije.12.0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1142.6. neposredno ih primjenjuju.htm 18. f) srodne poslove.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.0 čelnik sindikata 1142.12. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika. propisa ili pravila organizacije političke stranke.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 60 of 823 e) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 1141. e) planiranje.0 dužnosnik političke stranke DODATAK: 1141.0 čelnik političke stranke 1141.nn.0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1141.11. propisa i pravila organiziranja organizacije.12.11.19.0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.2008 . f) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike. U toj su skupini zanimanja: 1142. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike. g) nadgled rada suradnika. g) nadgled rada suradnika. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA.0 dužnosnik sindikata http://www. predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime. propisa i pravila organizacije. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova.8. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike.

1143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 61 of 823 1142.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE 1142. predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime.12. propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne.12.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA 1142.0 čelnik strukovne komore 1142. interesne).2008 . b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 1142. športske.0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE 1142.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142. a neposredno ih primjenjuju.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.22.11.6. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova.0 čelnik udruge poslodavaca 1142.32.32.N. propisa i pravila organiziranja.0 SINDIKALNI POVJERENIK 1142.22.19.31.32.21.31.31.21.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE 1142.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE 1142.nn.31.12.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.8.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE 1142.0 dužnosnik udruge poslodavaca 1142.22. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.0 TAJNIK UDRUGE P.htm 18.0 dužnosnik strukovne komore DODATAK: 1142. http://www.32.

11. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 62 of 823 e) planiranje. vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.8.19. g) nadgled rada suradnika. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike.12. VRSTA 12. f) srodne poslove. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA 1143.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1143.0 čelnik interesne udruge 1143.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA 1143.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA 1143.0 dužnosnik interesne udruge 1143.htm 18.nn. organiziranje.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA 1143.2008 .21.11.11.22. propisa i pravila organiziranja.21.0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA 1143.22.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA 1143.12.0 dužnosnik humanitarne organizacije DODATAK: 1143.6. upravljanje (planiranje. U toj su skupini zanimanja: 1143. Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike.12. ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica.12.22.22.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH 1143.N.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1143. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16 Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva.12.

6. Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 63 of 823 121. vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove. organiziranje. g) nadgled ostalih suradnika.htm 18. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama Uputa: vidi uputu kod roda 1. organiziraju.Generalni i izvršni direktori 1210. organiziraju. pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova. planiraju. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova 123. vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupini: 1210. nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave. obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. e) predstavljanje društva ili ustanove.19. planiranje. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. f) srodne poslove. kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate. c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove b) upravljanje (planiranje. http://www. određuju i kreiraju politiku te planiraju.8. vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove. određuju i kreiraju politiku. obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. PODVRSTA 121. ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate. predstavljanje društva ili ustanove. Direktori trgovačkih društava i ustanova 122.

htm 18. kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima.12.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 64 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1210.11.0 PREDSJEDNIK USTANOVE 1210.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE PODVRSTA 122. šumarskih i ribarskih društava 1222.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1210. nadziranje odabira.0 rektor sveučilišta DODATAK: 1210.13. predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima.0 član uprave trgovačkoga društva 1210.11. organiziranje.0 GLAVNI DIREKTOR 1210.11. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1221. lovnouzgojnih. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga.11. vođenje dnevnih aktivnosti.21.0 generalni direktor 1210. Direktori proizvodnje u građevinskim društvima 1224. Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje.8.12. Direktori proizvodnje industrijskih društava 1223.0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA 1210.0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE 1210. uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.0 izvršni direktor 1210.6. suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica. Direktori proizvodnje poljoprivrednih. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.19.11.12.2008 . nadzor).0 DIREKTOR PROJEKTA 1210.nn. osposobljavanja i rada osoblja.

odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93.n. plinom i vodom). iznajmljivanje i poslovne usluge). lovno-uzgojnih. motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama.) u NKDpodručjima L (Javna uprava. (Uklanjanje otpadnih voda.1. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo). (Poslovi obrane). vode i kontroliraju) . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo). . . obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90.nn.Skupina 1221. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih http://www. obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji. Direktori društava i ustanova d. popravak motornih vozila.). osim razreda 7522. koja je sukladna s ISIC-om. 1221. .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 65 of 823 1225.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.Skupina 1223. socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima). U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD). Da se ova područja detaljnije odrede. skladištenje i veze). . Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1226. obvezno socijalno osiguranje. kulturne i športske djelatnosti) u području O.Skupine 1227. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih. Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92.2008 . Uputa: u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti. . upravitelji i sl. organiziraju. . DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev. lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo).8. .19. (Rekreacijske.6.Skupina 1225. Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge 1229.Skupina 1222. M (Obrazovanje). Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD: . LOVNO-UZGOJNIH. upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju. Direktori poslovanja društava prijevoza. .Skupina 1226. potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC). obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda.Skupina 1228. Direktori dijelova društava za poslovne usluge 1228. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo. D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom.Skupina 1229.Skupina 1224.htm 18. (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene. skladištenja i veza 1227. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo). ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje poljoprivrednih. N (Zdravstvena i socijalna zaštita). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz.

organiziranje.6. U toj su skupini zanimanja: 1221.19.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva DODATAK: 1221.htm 18. e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova. c) planiranje dnevnih poslova. j) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 66 of 823 direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.nn. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju. http://www. vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije. g) nadzor odabira.12. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.2008 .14.0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA 1222. organiziranje. b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje.11. vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti. osposobljavanja i rada osoblja. vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama.13. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. organiziraju.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1221. plina i vode.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221. rudnicima i kamenolomima. d) kontrolu troškova. f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1221. i) srodne poslove. vode i nadziru).0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.

g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA http://www.8. U toj su skupini zanimanja: 1222.31.11.0 direktor održavanja opreme DODATAK: 1222.21. i) srodne poslove.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.11.0 DIREKTOR POGONA 1222. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1222.6. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA 1222.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA 1222. j) nadgled ostalih suradnika.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1222.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE 1222.31.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE 1222.21.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju 1222. d) kontrolu troškova.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA 1222. osposobljavanja i rada osoblja. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1222.21.11.nn.0 tehnički direktor rudnika 1222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 67 of 823 b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.19.21.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1222.2008 . osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje.31.htm 18.21.21.

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.11. organiziranje. U toj su skupini zanimanja: 1223. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.htm 18. d) kontrolu troškova.nn. i) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: http://www. organiziraju.0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE 1224. f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11. vođenje i kontrolu građevinskih radova društva. zaštiti od požara) i sličnih postupaka. g) nadgledanje odabira. organiziraju.19.2008 . vode i kontroliraju). c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem.11. b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA 1223. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva.8.0 direktor operative građevinskoga društva DODATAK: 1223. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE 1223. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA 1223. materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje. vode i kontroliraju).11. osposobljavanja i rada osoblja. pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 68 of 823 1223. j) nadgled ostalih radnika.6.

DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja. U toj su skupini zanimanja: 1224. uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziranje. i) srodne poslove.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1225. organiziraju. organiziranje.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1224. prehrane i srodnih usluga (planiraju. d) kontrolu troškova.11.11.6. g) nadgledanje odabira.nn. osoblja i ispunjavanje planova. d) kontrolu troškova. vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo. prehrane i srodnih usluga. http://www.11. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 69 of 823 a) planiranje.htm 18. j) nadgled ostalih suradnika. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1224. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.8. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.19. b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama. vode i kontroliraju). osposobljavanja i rada osoblja. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja. c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine DODATAK: 1224.

uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova. U toj su skupini zanimanja: 1225. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. g) nadgledanje odabira. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga. organiziraju.8.31. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. j) nadgled ostalih suradnika.11. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima.11. osposobljavanja i rada osoblja. skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju. vode i kontroliraju). i) srodne poslove. SKLADIŠTENJA I VEZA Direktori poslovanja društava prijevoza.2008 . d) kontrolu troškova. osposobljavanja i rada osoblja. organiziranje.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1225.31.nn.19.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA 1225.0 direktor restoranskoga poslovanja DODATAK: 1225.11.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1225. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 70 of 823 f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.htm 18.6.12.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225. g) nadgledanje odabira.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1225. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.

0 šef željezničkoga prometa 1226.htm 18.0 ŠEF KOLODVORA 1226.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1226.21.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.0 direktor pošta 1226.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu 1226.32.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1226.11.19. i) srodne poslove.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1226.12.nn.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU http://www.18. U toj su skupini zanimanja: 1226.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 71 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA 1226.12.2008 .0 direktor poslovanja skladišta 1226.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA 1226.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1226.31.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.17.11.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu DODATAK: 1226.12.14.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1226.61.6. j) nadgled ostalih suradnika.15.0 direktor prekrcajne operative 1226.8.22.42.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.0 direktor telekomunikacija 1226.12.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1226.19.51.16.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.11.13.

0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1226.31. SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1226. arhitektonski poslovi i inženjering.0 DIREKTOR SEKTORA.31.8.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.0 DIREKTOR MARINE 1227.22. SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.22.32.61.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1226. osiguranje. organiziranje.13. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju. poslovi s nekretninama.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.19.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1226. SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1226.2008 .0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.21.htm 18.nn.15. računovodstvo. SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226. čišćenje objekata.31. istraživanje tržišta.0 UPRAVITELJ POŠTE 1226. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR SEKTORA.0 DIREKTOR SEKTORA.13.0 DIREKTOR SEKTORA.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 72 of 823 1226.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE 1226.31.32.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1226.15. vode i kontroliraju).21. obrada podataka. organiziraju.51.13. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. http://www.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1226.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA 1226. vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima.32. kao što su bankovni poslovi.6.41. poslovi prostornog uređenja.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1226.

92. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1227. d) kontrolu troškova.41.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1227.0 direktor direkcije banke 1227.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.91.0 prokurist DODATAK: 1227.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227. b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova. g) nadgledanje odabira.8.71. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova. U toj skupini su zanimanja: 1227.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE http://www. reklamiranje i pakiranje.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.61.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1227.0 direktor za organizaciju rada 1227.72.82.0 direktor odjela za informatičke usluge 1227. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.31.19. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.htm 18. j) nadgled ostalih suradnika.51.11.62.81. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. i) srodne poslove.21.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 73 of 823 tehnička ispitivanja i analize.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.11.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1227.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj 1227.nn.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1227.6.

41.19.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1227.0 MENADŽER KVALITETE 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 74 of 823 1227. vode i kontroliraju). b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1227.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.82. organiziraju.61.91. osposobljavanja i rada osoblja.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1228.81.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1227. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.82. organiziranje. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1227. vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju.nn. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1227.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.91.6. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. d) kontrolu troškova. http://www.2008 .31.91.htm 18.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1227. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1227.8.91.

organiziranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1228. poduzetničko i poslovno savjetovanje. f) planiranje.31. organiziranje. organiziranje. vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. zdravstvu i socijalnoj skrbi.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228. kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 75 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova).21. organiziraju.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1229. e) planiranje.31. na primjer. http://www. vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja.nn. h) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 1228. b) planiranje. organiziranje. d) planiranje. vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge DODATAK: 1228. rekreacije i priredaba. organiziranje.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1228. i) srodne poslove. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. j) nadgled ostalih suradnika.31.11. športa.21. vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje. organiziranje. trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju.19.8.N. c) planiranje. rekreaciji. g) srodne poslove.2008 . primjena propisa i slično.6.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1228. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država. vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture. Ovamo bi se.

12.84.0 ravnatelj škole 1229.61.26.0 PRODEKAN ZA NASTAVU 1229.41.0 direktor za ekološke poslove 1229.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove 1229.0 voditelj područne službe 1229.0 športski direktor 1229.11.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada 1229.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE http://www.72.83.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE 1229.0 organizator televizijske i filmske produkcije 1229.0 direktor botaničkog vrta 1229.12.23.12.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu 1229.24.13.11.62.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 76 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1229.91.nn.0 direktor nacionalnog parka 1229.0 dekan 1229.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge 1229.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE 1229.82.htm 18.2008 .71.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1229.81.0 producent 1229.12.0 direktor zoološkog vrta 1229.22.0 direktor izvanteritorijalne organizacije DODATAK: 1229.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1229.31.8.6.19.0 ravnatelj predškolske ustanove 1229.25.0 direktor športskog objekta 1229.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove 1229.21.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije 1229.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 77 of 823 1229.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA 1229.6.0 DIREKTOR MUZEJA 1229.23.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE 1229.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE 1229.21.21.0 RAVNATELJ DRAME 1229.25.0 DIREKTOR GALERIJE 1229.21.21.22.21.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT 1229.8.0 FILMSKI PRODUCENT 1229.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU 1229.0 PRODUCENT RADIJA 1229.25.25.0 VIDEOPRODUCENT 1229.0 RAVNATELJ ARHIVA 1229.21.21.0 INTENDANT KAZALIŠTA 1229.0 GLAZBENI PRODUCENT 1229.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE 1229.23.23.21.htm 18.0 RAVNATELJ BALETA 1229.21.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA 1229.21.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE 1229.0 ORGANIZATOR SNIMANJA 1229.0 UMJETNIČKI DIREKTOR 1229.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1229.nn.21.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA 1229.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA 1229.19.0 RAVNATELJ OPERE 1229.23.22.21.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE http://www.0 DIREKTOR FILMA 1229.12.23.2008 .25.21.0 VOĐA SNIMANJA 1229.

0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1229.0 RAVNATELJ BOLNICE 1229. Direktori službi marketinga i srodna zanimanja 1234.htm 18. Direktori informatičkih službi 1237. nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora.2008 .n.0 DIREKTOR STADIONA PODVRSTA 123. Ti poslovi uključuju: planiranje. Direktori pravnih. Direktori razvojnoistraživačkih službi 1239.6.31. organiziraju.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE 1229. osposobljavanja i rada osoblja.41. Direktori službi promidžbe 1235.26. kadrovskih i općih službi 1233.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA 1229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 78 of 823 1229. vođenje i kontrolu rada službi.72. organiziranje. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove. 1231. upravljaju djelatnošću službi (planiraju.71.41.nn. Direktori ekonomsko-financijskih službi 1232.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1229.25. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1231.31. suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. Direktori nabavnih i distributivnih službi 1236. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI http://www.62. Direktori službi d.31. DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE 1229.19.0 GLAZBENI MENADŽER 1229.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1229.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA 1229. nadzor odabira. predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega. vode i kontroliraju).

f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1232. osposobljavanja i rada osoblja. DIREKTORI PRAVNIH.0 FINANCIJSKI DIREKTOR 1231.21.13.htm 18.11. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.6.0 direktor kontrolinga 1231. uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.19.11. pripremu proračuna. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 79 of 823 Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju.0 FINANCIJSKI MENADŽER 1231. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.2008 .0 direktor službe osiguravajućeg društva DODATAK: 1231.13. h) nadgledanje odabira. vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva. j) srodne poslove.21.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1231.12.11. c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa. g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI http://www. b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva. vode i kontroliraju).nn. organiziraju.0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA 1231.0 direktor financija i računovodstva 1231. e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava. d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva. k) nadgled ostalih suradnika.8. U toj skupini su zanimanja: 1231.

suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja. vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove. organiziranje. d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.11. organiziranje. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.8. g) nadgled odabira. vode i konroliraju). http://www. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) srodne poslove.6. f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima.htm 18. osposobljavanje radnika. U toj su skupini zanimanja: 1232.11. određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 80 of 823 Direktori pravnih. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1232. c) nadgledanje sigurnosnih. j) nadgled ostalih suradnika. e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.19. promicanje. organiziraju.0 direktor pravne. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje. organiziraju. vode i kontroliraju).2008 .0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1233.nn. vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva. kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. osposobljavanja i rada osoblja. kadrovske i opće službe DODATAK: 1232.

11. metoda prodaje i posebnih stimulacija.22. i) srodne poslove. osposobljavanja i rada osoblja.22.0 direktor marketinga 1233. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. organiziraju.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju. d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja. c) određivanje cijena.21.2008 .19.21. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1233. http://www.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1234.22.nn.0 direktor prodajne promocije DODATAK: 1233. f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija. j) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 81 of 823 b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama.21.21.htm 18. g) nadgledanje odabira.6.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR 1233.0 direktor komercijalne službe 1233.0 direktor prodaje 1233. U toj su skupini zanimanja: 1233. vode i kontroliraju). troškova akcija unapređenja prodaje. uvjeta isporuke i rabata.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1233.31.21.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.8.22.

ustanova iz kulture i reklamnih agencija.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1235.2008 . e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe. postignućima i stajalištima društva ili ustanove. pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica. športskih organizacija. organiziraju. odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi. osposobljavanja i rada osoblja. h) nadgledanje odabira. radija i televizije. k) nadgled ostalih suradnika. g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti.0 direktor službe za oglašavanje 1234. vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe.htm 18.6. d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1234. b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva. oglašavanja. organiziranje.nn. c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima. ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe.0 direktor poslova za odnose s javnošću DODATAK: 1234.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 82 of 823 Ti poslovi uključuju: a) planiranje. j) srodne poslove.11. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. http://www. U toj su skupini zanimanja: 1234.19.8.11. vode i kontroliraju).21. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 83 of 823 c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru.6.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1235. upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike. organiziraju.0 direktor skladišne službe DODATAK: 1235. j) nadgled ostalih suradnika. c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja. i) srodne poslove. b) usmjeravanje odabira.0 DIREKTOR SILOSA 1236.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1235.11.19.21. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. organiziranje.0 direktor nabave 1235.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti.0 direktor distribucije 1235. vode i kontroliraju).0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1235.21. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. g) nadgledanje odabira.nn. vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 1235.31.8. osposobljavanja i rada osoblja. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.2008 . http://www. postavljanja.31.31. d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.11. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.

i) nadgled ostalih suradnika. g) nadgled odabira.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 84 of 823 e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka.0 direktor informatičke službe 1237.2008 .19. b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova. vode i kontroliraju). c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja. osposobljavanja i rada osoblja.6. osposobljavanja i rada osoblja. i) srodne poslove. j) nadgled ostalih suradnika. organiziraju. f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE http://www. organiziranje. g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa. h) srodne poslove.8. d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. U toj su skupini zanimanja: 1236. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI Direktori razvojnoistraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju.htm 18. f) nadgled odabira.nn.0 direktor razvojno-istraživačke službe DODATAK: 1237. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima.11.11. proizvoda i upotrebe materijala. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. U toj su skupini zanimanja: 1237.

11.0 direktor zaštitarske službe 1239.nn. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1239. U toj su skupini zanimanja: 1239.11.8. DIREKTORI SLUŽBI D.0 direktor službe plana i analize 1239. izvještavanje vlasnika. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.htm 18.21.2008 .12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 85 of 823 1237. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1237.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1239.6. (Direktori službi u društvima i ustanovama). U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama.0 direktor internoga glasila 1239. vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata.13.19.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1237.31.N. vođenje i kontrolu).0 DIREKTOR LOGISTIKE VRSTA 13. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 131. kupcima i drugim društvima.11.11. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.11. nadgled ostalih radnika. pregovore s dobavljačima.11.21. Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje. organiziranje.n. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova PODVRSTA 131. ako postoji. planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja.0 direktor službe p. http://www. DODATAK: 1239.

Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. Ti poslovi uključuju: a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome. lovnouzgojnih. organiziranje. Uputa: vidi uputu kod podvrste 122. nadgled ostalih radnika. vođenje i kontrolu). ako postoji. LOVNO-UZGOJNIH. šumarskih. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1316. planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima. 1311.6. Direktori malih društava za poslovne usluge 1318. Direktori malih društava i ustanova d. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova). vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata. pregovore s dobavljačima. izvještavanje vlasnika.19. vode i kontroliraju djelatnost društva. ribarskih društava 1312. Direktori malih proizvodnih društava 1313. http://www. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. kupcima i drugim društvima. vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1311. lovno-uzgojnih.2008 .nn. skladištenje i veze 1317. b) procjenu prihoda i rashoda.8.htm 18. Direktori malih društava za prijevoz. organiziraju. organiziraju. Direktori malih društava za osobne usluge 1319. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori malih poljoprivrednih.n. te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. Direktori malih građevinskih društava 1314. Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo 1315. Direktori malih poljoprivrednih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 86 of 823 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.

0 direktor maloga vrtlarskog društva 1311. f) izvještavanje vlasnika.6.21. h) nadgled ostalih suradnika.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1311.14. Uputa: ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.41.19. vođenje i kontrolu proizvodnje.0 direktor maloga rasadnika 1311.12. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer.0 direktor maloga lovišta 1311. g) srodne poslove. organiziraju.8. lovac.2008 .htm 18. U toj su skupini zanimanja: 1311. lovno-uzgojnim. organiziranje. e) vođenje dnevnih poslova.DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava. http://www. s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. ako postoji. b) procjenu prihoda i rashoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 87 of 823 e) vođenje dnevnih poslova.31.13.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva 1311. šumar.32.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1311.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1311. ribar i slično razvrstavaju se u rod 6.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.0 direktor maloga ribarskog društva 1312. vode i kontroliraju aktivnosti društva.nn. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.

kupcima i drugima.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1313.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 88 of 823 f) izvještavanje vlasnika. građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. vođenje i kontrola djelovanja društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. vode i kontroliraju aktivnosti društva.11.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 direktor maloga građevinskog društva DODATAK: 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE http://www. organiziranje.0 direktor maloga proizvodnog društva DODATAK: 1312. f) izvještavanje vlasnika. b) procjenu prihoda i rashoda. materijala i rada osoblja. c) pregovore s dobavljačima. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1312. e) vođenje dnevnih poslova. h) nadgled ostalih suradnika.19.11. d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava.2008 . U toj su skupini zanimanja: 1313.11. ako postoji.8.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1313. g) srodne poslove.11. organiziraju.htm 18. g) srodne poslove.nn.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1312. U toj su skupini zanimanja: 1312.11. lakirerskim.

Ti poslovi uključuju: a) planiranje. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.19.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1313.11. vode i kontroliraju aktivnosti društva. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1313. U toj su skupini zanimanja: 1314. organiziranje. vode i kontroliraju aktivnost društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziraju.11. vođenje i kontrolu poslovanja društva. g) srodne poslove. h) nadgled ostalih suradnika. organiziranje. http://www.6.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. f) izvještavanje vlasnika. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.11. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.nn.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1313.11. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.8. vođenje i kontrolu poslovanja društva. b) procjenu prihoda i rashoda. e) vođenje dnevnih poslova.11.2008 .0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1315. organiziraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 89 of 823 1313. ako postoji.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1314.0 UPRAVITELJ ZGRADE 1314.0 direktor male trgovine DODATAK: 1314.

11. organiziraju.31.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA 1315.31.0 direktor maloga hotela 1315. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.nn.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 90 of 823 b) procjenu prihoda i rashoda.31. SKLADIŠTENJE I VEZE Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz. f) izvještavanje vlasnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.41.21.htm 18.0 direktor maloga disko-bara DODATAK: 1315.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1315.21.11.8. vode i kontroliraju aktivnosti društva. ako postoji. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315. g) srodne poslove.0 direktor maloga restorana 1315.0 direktor male kavane 1315. e) vođenjenje dnevnih poslova. U toj su skupini zanimanja: 1315.6.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1315. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema http://www.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1315.21.11.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315. d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.0 DIREKTOR MALE KRČME 1315.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.21.19.2008 .41.21.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315. skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1316.

6. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1316.21.31. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.11.8. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.2008 . f) izvještavanje vlasnika.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1316.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) procjenu prihoda i rashoda.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1316.12.12. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1316.11.11.0 direktor male turističke agencije DODATAK: 1316.0 direktor maloga špediterskog društva 1316. U toj su skupini zanimanja: 1316.11.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1316.11.41.0 direktor maloga prijevoznog društva 1316.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1316.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 91 of 823 poslovima koje obavljaju.12.nn.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.htm 18. organiziranje.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE http://www.0 direktor maloga skladišta 1316. g) srodne poslove. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.19.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET 1316.11.11. e) vođenje dnevnih poslova.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.

f) vođenje dnevnih aktivnosti. h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika.21. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.13. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva. U toj su skupini zanimanja: 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1317.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 92 of 823 1316.11. d) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317. e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.22. vode i kontroliraju djelatnost društva.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.0 stečajni upravitelj DODATAK: 1317. g) izvještavanje vlasnika.31.12.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317. ako postoji. b) procjenu prihoda i rashoda.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1317. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.24.23.41.2008 . Ti poslovi uključuju: a) planiranje.6.0 direktor maloga društva za urbanizam 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU http://www. c) provedbu zakona i propisa.htm 18. organiziranje.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317. organiziraju.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.19.12.nn.

24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1317. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317. b) procjenu prihoda i rashoda.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1317.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 93 of 823 1317.24.24. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.24. organiziranje.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1317.24.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1317.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1317. vode i kontroliraju djelatnost društva.24. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1318.23.24.2008 . organiziraju.htm 18.6.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1317. d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1317.24.24.nn.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1317. http://www.24.24.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1317. e) vođenje dnevnih poslova.19.8. usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

0 direktor maloga društva za osobne usluge DODATAK: 1318.19.21. g) srodne poslove. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova). Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. h) nadgled ostalih suradnika. organiziraju. vode i kontroliraju djelatnost društva.nn.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319. U toj su skupini zanimanja: 1319.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 94 of 823 f) izvještavanje vlasnika.6. na primjer.N. U toj su skupini zanimanja: 1318. b) procjenu prihoda i rashoda. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1319.htm 18. trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. vođenje i kontrolu poslovanja društva.11. kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju.0 direktor male zdravstvene ustanove http://www.0 direktor male obrazovne ustanove 1319.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1318.21. zdravstva. ako postoji. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D.8.11. organiziranje. h) nadgled ostalih suradnika. f) izvještavanje vlasnika.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1318. rekreacijskih.31. e) vođenje dnevnih poslova. Ovamo bi se.2008 . korisnicima i drugima. uz pomoć osoba koje nisu direktori. c) pregovore s dobavljačima. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) planiranje. g) srodne poslove.

meteorologiji.21. primjenu postojećih znanja u području prirodnih.0 slobodna profesija p.51. računalstvu. pružanje različitih poslovnih. poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja.nn. građevinarstvu. kemiji. geologiji.19.81. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 21. primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti. biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima. Zanimanja su ovoga roda sedmoga.71. http://www.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1319. statistici. geofizici. obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje 24. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama.8. urbanizmu i prostornom planiranju.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1319. geodeziji.6. teorija i metoda. strojarstvu i tehnologiji.0 direktor maloga veterinarskog društva 1319.htm 18.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319. Poslovni. pružanje duševne potpore. Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici 22. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici. stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela. matematici. izradu znanstvenih radova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 95 of 823 1319. Znanstveno-obrazovni.n. Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize.21. astronomiji. osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.61. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici VRSTA 21. arhitekturi. tehničkih znanosti. biomedicini i zdravstvu.2008 . Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici 23. unapređuju i razvijaju spoznaje. unapređivanje spoznaja. pravnih i socijalnih usluga.0 MALI NAKLADNIK ROD 2. DODATAK: 1319.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava. DIPLOMIRANI FIZIČARI. geologije i zemljopisa. teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije. akustici. kemičari i srodni stručnjaci istražuju. pomorstva. Diplomirani fizičari.19. unapređuju i razvijaju spoznaje. termodinamici. kemijskih obilježja i procesa različitih tvari. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani fizičari. izradu znanstvenih radova. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci 215. atomskoj fizici.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. astronomije. Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine: 2111. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike. poljoprivrede. zdravstva. meteorologije. elektricitetu. magnetizmu. Ti poslovi uključuju: http://www. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka PODVRSTA 211. primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe. Diplomirani matematičari i statističari 213. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. proširivanje. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike 2111. na području telekomunikacija. mjerenje kopna i mora te izradu karata. izradu znanstvenih radova. proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije. Diplomirani meteorolozi 2113. Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste: 211. Diplomirani inženjeri kemije 2114. Diplomirani računalni stručnjaci 214. kao i strojeva i druge opreme. građevinarstva i ostalih usluga. materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda. elektronici. vojnim i ostalim područjima. kemičari i srodni stručnjaci 212. kemije. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 96 of 823 Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje. Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici.6. različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije. optici.htm 18. proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.nn. istraživanja svemira. iskorištavanja nafte.2008 .8. davanje savjeta. plina i minerala. unapređuju i razvijaju spoznaje. astronomiji. projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi 2112.

b) izvođenje pokusa.2008 .7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2111. c) izvođenje pokusa. testova i analiza na području medicine. optike. f) promatranje. Ti poslovi uključuju: http://www. uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela.nn. d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje. g) izradu znanstvenih radova.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11. h) srodne poslove. DIPLOMIRANI METEOROLOZI Diplomirani meteorolozi istražuju. i ostalih uvjeta. unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2111.htm 18. vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije.8 istraživač fizičar 2111. medicinske.7 diplomirani astronom 2111. akustike. U toj su skupini zanimanja: 2111. teorije i metode o sastavu.31. elektriciteta. strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo.19. elektronike.21.7 diplomirani inženjer fizike 2111.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 97 of 823 a) istraživanje.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2111. atomske fizike i astronomije.6. magnetizma. unapređuju i razvijaju spoznaje.11. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo. analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira.11. i) nadgled ostalih suradnika. e) unapređivanje i razvijanje industrijske.8. pomorstvo. testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature.11.9 samostalni istraživač fizičar DODATAK: 2111. termodinamike.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2111. tlaka.

b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja. e) izradu znanstvenih radova.11. testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava.19. vlage i ostalih pojava.11. teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje.nn.7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR 2113.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE 2112. c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka.11. unapređivanje i razvijanje pojmova. temperature. količina oborina.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.21.22.8 istraživač meteorolog 2112. materijala i industrijskih proizvoda i procesa. teorija i metoda iz kemije.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE 2112. unapređivanje i razvijanje pojmova.6. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE Diplomirani inženjeri kemije istražuju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 98 of 823 a) istraživanje.7 diplomirani hidrolog 2112. materijalima i proizvodima. unapređuju i razvijaju spoznaje. tlaka. teorija i metoda vezanih uz sastav. g) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove.13.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME 2112.7 samostalni prognostičar vremena 2112.11. kao što su stvaranje oblaka.2008 . d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle.13. unapređivanje i razvijanje tvari.12. b) eksperimente. c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama. strukturu i dinamiku atmosfere.7 diplomirani meteorolog 2112. promjene elektriciteta i sunčevo zračenje. energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pomorstvo. izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena.9 samostalni istraživač meteorolog DODATAK: 2112. http://www.8. pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo. U toj su skupini zanimanja: 2112. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.

7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE http://www.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.17.11.htm 18.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2113.11.15. U toj skupini su zanimanja: 2113. h) nadgled ostalih suradnika. g) srodne poslove.11.16.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA 2113.22.21.11.11.14.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2113.6.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA 2113.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.8.11.7 diplomirani kemičar polimera 2113.2008 .15.11.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.19.31.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.11.7 diplomirani inženjer kemije DODATAK: 2113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 99 of 823 d) unapređivanje i razvijanje kemijskih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.8 istraživač kemičar 2113. f) izradu znanstvenih radova.18. e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.12.13.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.9 samostalni istraživač kemičar 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113. farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa.15.

c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća. toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu. glečera i potresa. krutih minerala i podzemnih voda. k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata.7 KEMIČAR SAVJETNIK 2114. kao što su izgradnja brana. minerala. sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana. gravimetrijske.2008 . n) srodne poslove.nn. istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija. električnih. mostova. plina i voda te krutih mineralnih sirovina. m) izradu znanstvenih radova. f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti. fosilnih ostataka itd. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 100 of 823 2113. telekomunikacije i navigacija. b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore. zaštita voda. odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. grafikona i dijagrama.19. magnetske. veličine i mase Zemljine kugle.htm 18. d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih. karata. i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte. h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene. gravitacijskih.31. g) procjenu težine. teorije i operativne metode. teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike. plina. l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. primjenom seizmološke. j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte. plina. električne i radiometrijske metode. razvijaju ili poboljšavaju koncepte. tunela i velikih zgrada. graditeljstvo. krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva. http://www. kao što je razmjena toplinske energije. ispitivanje stijena. o) nadgled ostalih suradnika.6. e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi. razvijanja ili poboljšavanja koncepata.8.

21.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH http://www.18.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA 2114.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.61.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.19.19.nn.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.52.37.34.7 diplomirani inženjer geofizike DODATAK: 2114.8.16.8 istraživač geolog 2114.36.33.7 GEOLOG INFORMATIČAR 2114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.14.17.htm 18.11.33.7 diplomirani geolog za tektoniku 2114.9 samostalni istraživač geolog 2114.36.7 diplomirani seizmolog 2114.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.20.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.6.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2114.2008 .62.7 diplomirani inženjer geologije 2114.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 101 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2114.15.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA 2114.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.12.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2114.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.31.32.13.21.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2114.31.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2121. zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. e) izradu znanstvenih radova. f) srodne poslove. c) logičku analizu problema u upravljanju. teorije. metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu.19.8. poduzetništvu.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA PODVRSTA 212. aktuarskih i statističkih počela i tehnika. posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja. zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. Diplomirani matematičari 2122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Diplomirani statističari 2121.36. interpretiranje i analizu statističkih podataka. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI Diplomirani matematičari istražuju. Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja. statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju. unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika.nn. g) nadgled ostalih suradnika. modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo. organiziranje. http://www. teorije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. primjenu matematičkih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 102 of 823 PODATAKA 2114.36. planiranje. obradu. aktuarske i statističke spoznaje. kreiranje i vođenje statistika. poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje.2008 . razmatranje aktuarskih problema. ocjenu. poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima. izradu znanstvenih radova. životnog. unapređuju i razvijaju matematičke.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2114.htm 18. d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog. metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo. b) primjenu matematičkih počela. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI Diplomirani matematičari.6. uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima.

31. te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti. e) izradu znanstvenih radova.7 aktuar 2121.htm 18.7 demograf 2122.11.19.22.21.12. matematičar 2122.7 diplomirani statističar. metodolog 2122. metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata. unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja.9 samostalni istraživač statističar DODATAK: 2122.nn. DIPLOMIRANI STATISTIČARI Diplomirani statističari vode istraživanja.2008 . f) srodne poslove. teorija. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE http://www.32. gospodarstva i administracije.8. sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 103 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2121. ocjenjivanje.7 diplomirani statističar. b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka.11.6. metoda i tehnika.7 diplomirani matematičar 2121.11. unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja.22.21.8 istraživač statističar 2122.7 diplomirani statističar 2122. U toj su skupini zanimanja: 2122. analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje.8 istraživač matematičar 2121. c) obradu.9 samostalni istraživač matematičar 2122. g) nadgled ostalih suradnika.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka.

22.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA 2122.htm 18.8.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU 2122.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA 2122.2008 .7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU 2122.19.12.7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.22.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA 2122.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.22.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE 2122.22.22.11.12.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA 2122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 104 of 823 2122.21.22.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU http://www.21.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE 2122.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.21.22.22.22.22.22.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA 2122.11.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI 2122.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2122.nn.22.7 BIOMETRIČAR 2122.22.12.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE 2122.7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE 2122.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA 2122.6.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE 2122.

sustavni inženjeri i programeri 2139.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU 2122. kreiranje.22. umjetne inteligencije i robotike.6. SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI Diplomirani projektanti računalnih sustava.nn. planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene.19. te pišu. računalnih jezika. pisanje. umjetne inteligencije.22. Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu). Ti poslovi uključuju: a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka. c) praćenje tehničkog razvoja računala. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 213. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju.2008 .8. sustavni inženjeri i programeri istražuju. savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu. istraživanje ustroja podataka i baza podataka. algoritama. projektiranje. komunikacije s podacima i robotike.22. http://www. njihovih mogućnosti i ograničenja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. vanjske opreme.n. izradu znanstvenih radova. e) oblikovanje. planiranje.htm 18.7 STATISTIČAR.7 STATISTIČAR. PRISTAV I. testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava. ocjenjivanje. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. f) projektiranje. planiraju. uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima. unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka. d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka. kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka. dokumentacije i priručnika. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122. MLAĐI PRISTAV I. poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode. održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške. 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 105 of 823 2122. ustroja i baza podataka te algoritama. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2131. pisanje. Diplomirani projektanti računalnih sustava. b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške. računalnih metoda i programske podrške. Diplomirani računalni stručnjaci d. te doprinos tom razvoju. testiranje i održavanje računalnih programa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te upravljanje procesima i proizvodnjom.

8.7 diplomirani inženjer sustava za opremu http://www.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131. p) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.31.nn.htm 18. za pisanje.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2131. imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja.34. naravi i izvora ulaznih podataka.35. uključujući i računalne jezike.11.7 diplomirani programer za računalne mreže 2131.32. j) proučavanje namjene korisničkih programa. odnosno sastava opreme. programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine. h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške. k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu. unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola. izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131. U toj skupini su zanimanja: 2131.7 diplomirani analitičar sustava 2131. n) izradu znanstvenih radova. zahtjeva za izlaznim podacima.41.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 106 of 823 g) razvoj boljih metoda i instrumenata.21. te pripremu analiza isplativosti.12.13.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131. o) srodne poslove.14.6. dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške.2008 .36. i) izradu programskih specifikacija. u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti. m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2131.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.7 diplomirani programer 2131.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131. testiranje programa i uklanjanje pogrešaka.19.

43.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 107 of 823 2131.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA 2131.7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA http://www.12.8.41.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.62.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.71.7 diplomirani inženjer sustava 2131.8 istraživač računalstva 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER 2131.11.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA 2131.44.21.21.42.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 2131.32.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA 2131.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS 2131.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.44.44.21.7 diplomirani informatičar DODATAK: 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.61.9 samostalni istraživač računalstva 2131.nn.51.21.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2131.7 koordinator računalne mreže 2131.19.31.21.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA 2131.43.34.2008 .6.7 administrator baza podataka 2131.14.52.53.7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA 2131.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 diplomirani inženjer računalstva 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS 2131.72.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE 2131.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2131.htm 18.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava. d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije.21. e) srodne poslove.21.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE 2139.51.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 2131. odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba.2008 .11.51. Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131. b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi).11.7 diplomirani inženjer za obradu podataka DODATAK: 2139. te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova.8. c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA 2139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 108 of 823 2131.7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA 2139. f) nadgled ostalih suradnika.19.nn.7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 2131.21.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2139.11.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA http://www. U toj skupini su zanimanja: 2139. unutar podvrste 213.51.21.11.44.7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER 2131. (Diplomirani računalni stručnjaci).7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2139.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING 2139.11.N. uključujući njihovo aktiviranje.6.

19. unapređuju i razvijaju spoznaje. oblikovanje. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije.htm 18.21.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU 2139.nn.7 SAVJETNIK. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju. vode gradnju. projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava. izradu znanstvenih radova. prehrambene tehnologije i biotehnologije 2147. planiranje i projektiranje uređenja prostora. Diplomirani inženjeri arhitekture. prostornog planiranja i građevinarstva. 2141.21. nafte. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije 2148. kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu. postrojenja i industrijskih pogona. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri 2146. proizvoda i postupaka. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala. poslovne i industrijske zgrade. urbanizma. proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.2008 . savjetovanje.6. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija 2145.21. plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala.8. provođenje tehničkih. kao i strojeva.7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU 2139. urbanizma i prometa 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. URBANIZMA I PROMETA Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju. Diplomirani inženjeri d. Diplomirani građevinski inženjeri 2143.n. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije 2149. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva 2144. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2141. stručno nadziru. dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne http://www. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode. savjetuju i projektiraju. mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru. savjetovanje o njima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. koncipiranje. djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada. vodoprivrednih. teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture. prometnih. savjetovanje. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. bolnice. tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša. mjerenje kopna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 109 of 823 2139. te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene. INFORMATIČKI PODVRSTA 214.

izradu prometnih studija.8.7 diplomirani projektant arhitekture 2141.2008 . prigradskoga. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda. k) projektiranje sustava cestovnog. zračnog. i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje . U toj su skupini zanimanja: 2141. d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture.7 diplomirani arhitekt konzervator http://www. željezničkog. m) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani projektant interijera 2141. rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga.nn. o) nadgled ostalih suradnika. Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet.19. konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat.11. c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole.12. izradu idejnih rješenja i projekata. planiranje prometa. izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično). n) srodne poslove.13. izrađuju prometne planove. održavanje i popravljanje prometnih sredstava. bave se sigurnošću i regulacijom prometa. l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima. e) koncipiranje građevina visokogradnje. nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141. plovila i postrojenja.6. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda. nadziranje održavanja vozila. g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje. f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija. b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pomorskog. bavljenje sigurnošću prometa.14.htm 18. međunarodnoga). projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture. toplotne zaštite i uštede energije. nadziru odvijanje prometa. izradu studija te istraživanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 110 of 823 planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje. j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja. projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija. dizajniranje interijera.

11.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE 2141.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2141.htm 18.7 diplomirani inženjer arhitekture 2141.64.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 111 of 823 2141.11.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA http://www.69.8 istraživač arhitekt 2141.2008 .61.17.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2141.72.12.9 samostalni istraživač arhitekt 2141.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2141.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2141.67.31.nn.73.7 lučki kapetan 2141.8 istraživač prometa 2141.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.62.7 voditelj prekrcajnih poslova 2141.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU 2141.18.9 samostalni istraživač prometa DODATAK: 2141.19.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2141.16.7 diplomirani inženjer aeronautike 2141.6.70.7 diplomirani prostorni planer 2141.7 diplomirani planer visokogradnje 2141.15.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 2141.66.7 diplomirani dizajner 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE 2141.20.11.19.65.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2141.71.15.68.8.16.63.7 diplomirani prostorni projektant 2141.7 voditelj špediterskoagencijskih poslova 2141.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 112 of 823 2141.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA 2141.63.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU 2141.20.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.62.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE 2141.63.62.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA http://www.19.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST 2141.nn.63.61.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA 2141.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2141.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2141.7 PLANER LETOVA 2141.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA 2141.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE 2141.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2141.63.7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA 2141.63.62.7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA 2141.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 2141.63.7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA 2141.63.61.7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA 2141.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.62.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2141.63.62.62.61.17.62.8.2008 .62.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA 2141.63.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 2141.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2141.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2141.62.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA 2141.

7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU 2141.63.65.63.7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE 2141.66.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA 2141.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA 2141.69.7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA 2141.7 KAPETAN PRISTANIŠTA 2141.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA 2141.2008 .63.68.7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET 2141.69.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2141.19.7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE 2141.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA 2141.65.63.8.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA 2141.65.64.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION) 2141.7 ŠEF POMORSKOG UREDA 2141. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI http://www.63.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA 2141.7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL 2141.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA 2141.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2141.63.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 113 of 823 2141.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE 2142.64.7 TEHNOLOG OKL I AKL 2141.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 PLANER REDA LETENJA 2141.63.7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA 2141.70.htm 18.nn.65.63.64.64.69.7 ŠEF CENTRA AKL 2141.67.63.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA 2141.65.

11. l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. konzultacije i druge aktivnosti.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142. konstrukcija visokogradnje. c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina. složenih temeljenja. b) vođenje projekata i projektiranje prometnica. n) srodne poslove. vode građenje svih građevina. j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina. idejnih projekata.2008 . kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat. vodoprivredne građevine i slično). i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete. d) izradu projekata organizacije građenja. Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi. projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele).provode stručni nadzor. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva. hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje.14.nn.12. saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije. tunela i slično. e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih.htm 18. k) stručni nadzor. mostova. m) pripremu znanstvenih radova. g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 114 of 823 Diplomirani građevinski inženjeri istražuju.6. savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge. temelja i stabilizacije klizišta. f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje. hidrograđevina. istraživanje.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.7 diplomirani inženjer za geotehniku http://www.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2142. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima.13. cestograđevni materijali).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. studija.19. planiraju i vode održavanje građevina (ceste. planiranje i vođenje održavanja građevina.8. savjetuju. metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina. U toj su skupini zanimanja: 2142. o) nadgled ostalih suradnika. željeznice.

11.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.13.6.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA 2142.12.19.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA 2142.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE 2142.2008 .7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 diplomirani voditelj gradnje 2142.16.8 istraživač građevinarstva 2142.nn.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.14.11.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.15.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2142.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 2142.9 samostalni istraživač građevinarstva 2142.17.7 KONTROLOR PRUGA 2142.12.11.13.16.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.12.8.13.11.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 2142.11.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE http://www.13.14.htm 18.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA 2142.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 115 of 823 2142.12.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2142.13.13.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.7 diplomirani građevinski inženjer DODATAK: 2142.

htm 18.21.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2142. zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija. j) srodne poslove. prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 2142. d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. Ti poslovi obično uključuju: a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju. proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima. f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava.2008 . b) projektiranje električnih strojeva.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA 2142.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE 2142. http://www. postrojenja i sustava.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2142. i) izradu znanstvenih radova. opreme.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2142.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 2143.21. c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima. g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.8. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju.21.21. razvijaju.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 2142. proizvoda te procesa i savjetuju o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 116 of 823 2142. projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata. motora i ostalih elektrotehničkih uređaja.21.19. h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. e) lociranje i otklanjanje kvarova. održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima.21. savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 2142. prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije.21.

7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2143.2008 .41.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2143.31.7 projektant elektroenergetskih postrojenja 2143.htm 18.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2143.26.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2143.25.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2143.32.31.8.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2143.26.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2143.11.12.42.nn.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2143.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.31.21.6.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE http://www. U toj su skupini zanimanja: 2143.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE 2143.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2143.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.12.19.14.52.26.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.7 diplomirani inženjer elektrotehnike DODATAK: 2143.22.24.13.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2143.23.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 117 of 823 k) nadgled ostalih radnika.

2008 . proizvoda i procesa te savjetuju o njima. opreme i sustava. održavanje i popravke te savjetuju o njima. osiguravaju njihovo funkcioniranje.42.13.6. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju.8. i) srodne poslove.61.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2144.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 2144. c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti.nn. b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka. g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2143. automatsko upravljanje tehničkim sustavima. j) nadgled ostalih suradnika.21. f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda 2144.11. proizvoda i postupaka.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2144. razvijaju.22.19. Ti poslovi obično uključuju: a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente 2144. projektiraju elektroničke uređaje i sustave. uređaja. h) izradu znanstvenih radova. vode njihovu izgradnju.12. d) lociranje i otklanjanje kvarova. telekomunikacijske i regulacijske opreme.14.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144. e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 118 of 823 2143.7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA 2143. radiotelekominikacijsku opremu.7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja 2144. materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike http://www.32. opreme i sustava.

36.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2144.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2144.43.2008 .71.45.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2144.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE 2144.33.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2144.61.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2144.nn.7 diplomirani inženjer elektronike DODATAK: 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA http://www.23.8 istraživač elektronike.51.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata 2144.34.44.9 samostalni istraživač elektronike.41.8.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2144.22.7 VODITELJ IRE RADIONICA 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 119 of 823 2144.23.46.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2144.22.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2144.35.19.22. telekomunikacija i automatike 2144.32. telekomunikacija i automatike 2144.31.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2144.22.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2144.42.62.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2144.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2144.32.23.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2144.6.htm 18.

7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 2144. g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom. proizvoda i procesa.2008 . kamera i njima sličnih proizvoda. naprava. j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2145. f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje.8. e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte. strojarske opreme. te svih vrsta posuda pod pritiskom. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja.32. d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata. h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 2144. pristroja i alata za industriju.71. projektora. b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja. graditeljstvo. te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2144. kao i njihove neelektrične opreme i uređaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 120 of 823 2144. Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. dizala i eskalatora. alata.nn.32.6.19. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja. zrakoplova i raznih industrijskih vozila. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju. rudarstvo. instrumenata. ventilaciju. i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila. http://www.htm 18.32. konstruiraju i vode proizvodnju strojeva.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144. proizvoda i procesa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. strojarskih postrojenja i vozila. poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene.33.32. vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem. kranova.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2144. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i konstruiranje strojeva. računala.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2144. klimatizaciju i hlađenje.32.

7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva 2145.04.16.06.6.01.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja 2145.7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija 2145.7 projektant konstruktor dizalica 2145.2008 .03.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17. o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja. m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog.nn. p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima. t) srodne poslove.11.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 121 of 823 k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala.7 projektant konstruktor turbina http://www.7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama 2145.12. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. u) nadgled ostalih suradnika. pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.19. te nadzor u toku njihove upotrebe.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije 2145.02. n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom 2145.05. proizvoda i postupaka.14. r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja.7 projektant konstruktor cestovnih vozila 2145.7 projektant konstruktor alatnih strojeva 2145.13.7 projektant konstruktor pružnih vozila 2145. q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. s) izradu znanstvenih radova. l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda.8.15.7 strojarski projektant postrojenja 2145. U toj su skupini zanimanja: 2145.

30.56.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora 2145.8.65.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 122 of 823 2145.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.6.57.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva 2145.51.22.7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa 2145.28.27.64.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom 2145.7 projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva 2145.7 strojarski projektant tehnologije montaže 2145.55.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.52.7 projektant konstruktor preciznih instrumenata 2145.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje 2145.7 projektant konstruktor brodskih motora 2145.7 projektant strojarske tehnologije 2145.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja 2145.7 strojarski konstruktor procesne opreme 2145.21.7 strojarski projektant male automatizacije 2145.25.42.7 projektant konstruktor plovila 2145.7 projektant tehnologije obrade deformacijom 2145.nn.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.7 strojarski konstruktor kućanskih aparata 2145.63.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2145.htm 18.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica 2145.26.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije http://www.23.2008 .53.62.18.24.7 projektant tehnologije gradnje plovila 2145.7 strojarski projektant konstruktor 2145.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme 2145.19.29.7 projektant tehnologije zavarivanja 2145.19.43.54.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2145.67.htm 18.7 KONTROLOR VAGONA http://www.7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA 2145.41.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.64.8.91.84.8 istraživač brodogradnje 2145.70.41.67.67.65.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.9 samostalni istraživač brodogradnje 2145.9 samostalni istraživač strojarstva 2145.83.7 diplomirani brodograđevni inženjer DODATAK: 2145.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva 2145.53.74.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2145.19.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA 2145.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE 2145.2008 .73.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova 2145.92.68.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA 2145.53.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 123 of 823 2145.67.6.66.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme 2145.8 istraživač strojarstva 2145.nn.81.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.71.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA 2145.69.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.65.57.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila 2145.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila 2145.82.

7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA 2145. e) pronalaženje. razvijaju i vode komercijalne kemijske.69. hrane.69.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 2146. ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama. http://www. c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziranje i vođenje održavanja opreme.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA 2145.nn.7 VODITELJ ZIM RADIONICA 2145.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. f) planiranje. sredstava za pranje i čišćenje.19. prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju. pića.69.74. lijekova. d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU 2145.htm 18. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.92.69.7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA 2145. kozmetičkih proizvoda.91. poput prerade sirove nafte. biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145.6. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. farmaceutske.69.69.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.69. polimera.69.69. proizvoda i procesa.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM 2145. b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa. planiranje. planiraju. poljoprivrednih kemikalija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 124 of 823 2145. proizvodnje naftnih derivata.7 STROJARSKI SAVJETNIK 2145. biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda. razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih. farmaceutskih.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA 2145.8.

j) srodne poslove.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2146.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2146.8. h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima.41.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2146.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 125 of 823 g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2146.26.6.7 diplomirani tehnolog celuloze 2146.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146. proizvoda i procesa i savjetovanje o njima.7 projektant naftne tehnologije 2146.52.7 projektant kemijske tehnologije 2146.2008 .7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146. k) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2146.45.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2146.27.12.13.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2146. i) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146. U toj skupini su zanimanja: 2146.47.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.42.25.43.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.44.32.19.24.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2146.21.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2146.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.11.51.23.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije http://www.22.31.8 istraživač kemijske tehnologije 2146.nn.

74.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146. povrća i bezalkoholnih pića 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA http://www.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2146.2008 .7 diplomirani inženjer biotehnologije DODATAK: 2146.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.8. octa 2146.73.75.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146. škroba i derivata 2146.72.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2146.91.11.9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije 2146.59.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.67.21.htm 18.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2146.82.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina.71.21.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2146. alkohola.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 126 of 823 2146.81.25.21.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.61.8 istraživač prehrambene tehnologije 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2146.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2146.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2146.nn.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2146.92.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.7 diplomirani tehnolog prerade voća.64.21.62.65.6.68.21.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.66.

44. projektiraju. prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146. nafte.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2146.7 KOZMETOLOG 2146. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine. keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU 2146. te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu. c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi.7 NUTRICIONIST 2147.51.8.8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146. projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.91.19. opremanja i ispitivanja bušotina za naftu.nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja. d) planiranje. b) planiranje. savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu.82.6.htm 18.7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2146.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.59. plin i vodu na kopnu i u podmorju.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.25. proizvoda i procesa i savjetuju o njima.59.59.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 127 of 823 2146. projektiranje i nadziranje izrade. razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina. http://www.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2146. postrojenja. njihovih sustava.81.59.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 2146. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina.91.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.63.26. plin i vodu na kopnu i u podmorju.2008 .

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 128 of 823 e) planiranje.24.19.21.7 projektant bušotina za naftu i plin 2147.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin http://www.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2147.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2147. i) ispitivanje svojstava kovina i legura. j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. l) izradu znanstvenih radova. njihovo skupljanje. proizvoda i postupaka.11.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2147. oplemenjivanje i otpremu. g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka.htm 18. projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja.27.23.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.26.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2147.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147. razvijanje novih legura. savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura.12.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2147.2008 . k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka.22.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2147. U toj su skupini zanimanja: 2147. posebno geolozima i geofizičarima.8. m) srodne poslove n) nadgled ostalih suradnika.28. posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije.6. projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina.25. h) vođenje istraživanja.nn. osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći. unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni. f) planiranje. bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije. skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu.

7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE http://www.63.64.30.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2147.62.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2147.7 diplomirani inženjer metalurgije DODATAK: 2147.11.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2147.8.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2147.64.52.nn.9 samostalni istraživač metalurg 2147.81.72.51.42.61.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2147.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.19.7 metalurški projektant 2147.66.64.67.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2147.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 129 of 823 2147.6.2008 .62.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2147.8 istraživač metalurg 2147.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2147.29.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.31.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.htm 18.71.8 istraživač rudarstva 2147.65.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.41.63.9 samostalni istraživač rudarstva 2147.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.61.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2147.

j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata. izradu elaborata za unos u službene evidencije.13. m) izradu znanstvenih radova. e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta.11. c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja. i) savjetovanje. U toj su skupini zanimanja: 2148. zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu. prijenos (iskolčenje) projekata.19. h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije.2008 . k) projektiranje hidrotehničkih objekata. u položajnom i visinskom smislu. f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje. n) srodne poslove. d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS). na teren prema projektnoj dokumentaciji.nn. regulaciju vodotoka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 130 of 823 2148.7 diplomirani geodet topograf http://www. odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS). projektiranje i pružanje usluga u području geodezije.14.6. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju.8.7 diplomirani pomorski kartograf 2148. l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija.7 diplomirani kartograf 2148. g) geodetsko snimanje podzemnih objekata. b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora. o) nadgled ostalih suradnika. Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave.7 diplomirani geodet hidrograf 2148. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine. istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih).12.htm 18. projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu.

16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 131 of 823 2148.6.15.19.11.51.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA 2148.2008 .nn.31.7 PROJEKTANT ZA BUJICE 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.9 samostalni istraživač geodet 2148.7 diplomirani geodetski projektant 2148.15.16.21.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.42.51.11.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.16.51.41.7 diplomirani rudarski mjernik 2148.12.21.7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.21.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA 2148.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.8 istraživač geodet 2148.51.7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.21.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA 2148.8.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.7 diplomirani inženjer geodezije DODATAK: 2148.7 diplomirani fotogrametar 2148.12.htm 18.21.15.21.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU 2148.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA http://www.11.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA 2148.15.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA 2148.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.51.

7 SURADNIK ZA GEODEZIJU 2148.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 132 of 823 2148.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE 2148. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214.nn.2008 . g) srodne poslove.7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE 2148. d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje. http://www.51. te nadzor u toku realizacije.51. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE 2148. te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi.19.51. zaštitu imovine i okoliša.51.8. f) izradu znanstvenih radova.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE 2149.51.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA 2148.51. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci).7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA 2148.51.51.htm 18.7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.6.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 2148.7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA 2148. vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna. e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima. savjetuju o njima.7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA 2148. c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka.51. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje. imovine i okoliša.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148. b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2148.51.N.51.51. Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje.51.

14.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2149.12.16.7 glavni planer izgradnje 2149.7 voditelj zaštitarske službe 2149.46.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 133 of 823 h) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2149.22.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.51.48.42.7 diplomirani inženjer obućarstva 2149.41.6.45.7 diplomirani logističar 2149.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.7 glavni planer pripreme rada 2149.43.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2149.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2149.7 analitičar studija rada i vremena 2149.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije http://www.13.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2149.44.21.32.33.23.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije 2149.8 istraživač tekstilne tehnologije 2149.11.49.47.7 diplomirani inženjer kožarstva 2149.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2149.2008 .7 glavni planer održavanja 2149.34.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2149.17.31.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2149.7 glavni planer proizvodnje 2149.15. U toj su skupini zanimanja: 2149.htm 18.nn.8.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.

7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2149.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST 2149.42.43. VAPNO.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.7 diplomirani grafički dizajner 2149.43.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2149.21.7 grafički urednik 2149.61.41.41.62.63.64.65.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE 2149.41.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA 2149.nn.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2149. GIPS 2149.41.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU 2149.51.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2149.51.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2149.61.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2149. OBRADE.8. ODLAGANJA OTPADA 2149.16.43.7 KOSTIMOGRAF 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT.htm 18.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.2008 .7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2149.19.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije DODATAK: 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.31.6.23.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA 2149.17.7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 134 of 823 2149.43.8 istraživač grafičke tehnologije 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2149.

Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE 2149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.nn.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 2150.11.2008 . DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA http://www. digitalnih diskova. c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima. b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.7 diplomirani snimatelj slike 2150.12.11. Ti poslovi obično uključuju: a) namještanje kamera za snimanje filmova.12. e) nadgled ostalih suradnika.11.19.7 diplomirani montažer slike i zvuka DODATAK: 2150.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA 2150. videotraka.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU PODVRSTA 215. U toj su skupini zanimanja: 2150. televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 2150.htm 18. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka 2150. gramofonskih ploča.7 KAMERMAN 2150.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 135 of 823 2149. audiotraka.61.6. d) srodne poslove.62.11. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. posebno u medicini i poljoprivredi. Diplomirani inženjeri farmakologije. farmaceutskoj. životinjskog i biljnog svijeta. primijenjenoj ekologiji. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike 2212. molekularne biologije. ekologije. zaštiti okoliša. biotehnički. ekologije. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima. fiziologije. uključujući organe. šumarstvu. bakteriologije. primjenu preventivnih. biokemije i srodni stručnjaci 2213. izradu znanstvenih radova. biokemije. citologije. mikrobiologije.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. biotehnički. lijekova i ostalih tvari na njih. patologije i farmakologije. anatomije. tkiva. proširivanje. primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog. savjetovanje o njima. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Biološki. Doktori medicine. savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi. lijekova i drugih tvari na njih. bakteriologije. BIOTEHNIČKI. životinja i bilja. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju. zoologije. genetike. BIOLOŠKI. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. botanike.nn. http://www. molekularne biologije. mikrobiologije. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 221. biokemije. izučavanje i pronalaženje novih tehnologija. agronomije i medicine. genetičkom inženjerstvu i medicini. veterinari i srodni stručnjaci PODVRSTA 221. agronomije. zoologije. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2211. botanike. Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline. Biološki.12. ekologije. uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline. prehrambenoj i ostaloj industriji. biologiji mora. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju. unapređuju i razvijaju spoznaje.8. Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva 2211.htm 18.2008 . biokemijski i srodni stručnjaci 222. botanike. zoologije. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 136 of 823 2150. genetike. kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja. imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti. unapređuju i razvijaju spoznaje. farmakologije. Poslovi obično uključuju: istraživanje. fiziologije. unapređuju i razvijaju spoznaje.6. proučavanje bolesti ljudi. izradu znanstvenih radova.

8. životinja i biljaka. c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka. j) izradu znanstvenih radova. l) nadgled ostalih suradnika. k) srodne poslove. moru i u vodama na kopnu. rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama. razvoja. e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 137 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.7 diplomirani inženjer genetičar http://www.16.7 diplomirani inženjer zoolog 2211.12. proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja. f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju. U toj skupini su zanimanja: 2211.nn. g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo.2008 . unapređivanje i razvijanje pojmova.7 diplomirani inženjer molekularni biolog 2211. herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari).7 diplomirani inženjer botaničar 2211. teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka. podrijetla.13.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211. razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi.15.6.htm 18. d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu. i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja. genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi. analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza.19. kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš. h) istraživanje bakterija i virusa.14.7 diplomirani inženjer ekolog 2211. razvoja. njihova podrijetla.

životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja. unapređuju i razvijaju spoznaje.2008 . c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama. unapređivanje i razvijanje pojmova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 138 of 823 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih. poljoprivredi i industriji.17.7 AKVAKULTURIST 2212.32.12.8 istraživač biolog 2211. posebno u medicini. teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije. teorija i metoda u pojedinim područjima. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE.7 diplomirani inženjer parazitolog 2211. http://www.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.19.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2211.8. stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima. tkiva. f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva.7 diplomirani inženjer imunolog 2211.7 diplomirani inženjer biolog 2211.18.19. b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri farmakologije.31. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.nn. patologije i farmakologije.9 samostalni istraživač biolog DODATAK: 2211. strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama.6.22. biokemije.23. biofizike.21.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2211.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.24.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211. fiziologije. organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova.htm 18. biokemije i srodni stručnjaci istražuju. e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu. uzroke i razvoj ljudskih.12. životinjskih i biljnih organa.18.20.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE 2211.7 MARINSKI EKOLOG 2211.

16.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 diplomirani sanitarni inženjer DODATAK: 2212.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2212.17.16.18.14.16.nn. medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima.16.16. i) srodne poslove.7 diplomirani biofizičar 2212.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.8.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2212.15.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.18. j) nadgled ostalih suradnika. U toj skupini su zanimanja: 2212.13.11.7 diplomirani toksikolog 2212.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2212.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.12.16.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.13.htm 18.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.7 diplomirani biokemičar 2212.7 diplomirani fiziolog 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.7 diplomirani farmakolog 2212.21.16.7 diplomirani patolog 2212.7 diplomirani anatom 2212. h) izradu znanstvenih radova.18.2008 .7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2212.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 139 of 823 g) unapređivanje industrijske.

htm 18.18.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.2008 .21.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2213.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.18. U toj su skupini zanimanja: http://www. j) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 140 of 823 2212.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.8. voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. unapređuju i razvijaju spoznaje. SPECIJALIST 2212.6. i) srodne poslove.18. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2212. f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja. b) istraživanje vrtlarskih.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212. teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu.18.19.18. d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka. c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. h) izradu znanstvenih radova. e) istraživanje obilježja.

13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 141 of 823 2213.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2213.19.41.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.21.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2213.7 agronom savjetodavne službe 2213.9 samostalni istraživač agronom 2213.7 diplomirani tehnolog stočarstva 2213.51.51.7 REVIRNIK 2213.17.7 GLAVNI TAKSATOR 2213.htm 18.51.51.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA 2213.9 samostalni istraživač šumarstva DODATAK: 2213.7 agronom voćarstva 2213.23.2008 .61.8 istraživač šumarstva 2213.7 agronom melioracija 2213.12.12.7 agronom zaštite bilja 2213.62.41.17.7 organizator lovstva 2213.15.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA http://www.8.22.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI 2213.41.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.17.7 agronom ratarstva 2213.11.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.7 diplomirani inženjer šumarstva 2213.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2213.8 istraživač agronom 2213.7 agronom vinogradarstva 2213.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA 2213.14.11.7 agronom 2213.42.52.nn.

9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213. DOKTORI MEDICINE.52. Doktori medicine 2222.6. veterinarskoj medicini.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE 2213.51.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te http://www. unapređuju i razvijaju spoznaje.19.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA 2213. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.2008 . Diplomirani veterinari 2224. kontinuiranosti.htm 18. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.51.52. farmaciji i zaštiti zdravlja. stomatologiji.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA PODVRSTA 222.8. kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213. savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja. DOKTORI MEDICINE Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.52.nn. Doktori stomatologije 2223. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.52.51. teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. izradu znanstvenih radova. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2221. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA 2213.52. Magistri farmacije 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 142 of 823 2213.

e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite.7 doktor školske medicine 2221.7 doktor medicine rada 2221.8.21.23.14. f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave.7 doktor medicine pedijatar http://www.7 doktor medicine dermatolog 2221.7 doktor medicine neurolog 2221.7 doktor medicine neuropsihijatar 2221.12. U toj skupini su zanimanja: 2221.26.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 143 of 823 njihovih posljedica. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva.29. c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih. i) izradu znanstvenih radova.7 doktor medicine dermatolog i venerolog 2221.24.6.19.7 doktor medicine internist 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba.22.28. g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva.7 doktor medicine infektolog 2221.7 doktor medicine psihijatar 2221.15.7 doktor medicine 2221.nn.htm 18.7 doktor opće medicine 2221.27.25.11. k) nadgled ostalih suradnika. j) srodne poslove. h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva.7 doktor medicine pneumoftizeolog 2221.2008 .7 doktor obiteljske medicine 2221.

6.32.58.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg 2221.51.7 doktor medicine neurokirurg 2221.7 doktor medicine radioterapeut 2221.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije 2221.7 doktor medicine otorinolaringolog 2221.7 doktor medicine klinički farmakolog 2221.73.7 doktor nuklearne medicine 2221.59.31.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog 2221.71.39.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar 2221.37.57.72.38.61.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom 2221.63.11.55.7 doktor socijalne medicine 2221.7 doktor medicine radiolog 2221.7 doktor medicine patološki anatom 2221.34.7 doktor medicine transfuziolog 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 144 of 823 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor medicine epidemiolog DODATAK: 2221.7 doktor medicine oftalmolog 2221.62.7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog 2221.53.8.52.7 doktor medicine opći kirurg 2221.7 doktor medicine ortoped 2221.nn.7 doktor javnog zdravstva 2221.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog 2221.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST http://www.7 doktor sudske medicine 2221.36.19.2008 .60.htm 18.33.56.54.7 doktor medicine klinički citolog 2221.7 doktor medicine dječji kirurg 2221.7 doktor medicine urolog 2221.35.

7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG 2221.28.7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG 2221.25.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR 2221.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 145 of 823 2221.nn.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT 2221.29.21.29.25.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG 2221.28.8.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG 2221.11.7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG 2221.21.25.2008 .7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG http://www.21.htm 18.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG 2221.29.29.21.21.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG 2221.21.7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG 2221.25. DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA 2221.21.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR 2221.19.29.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG 2221.29.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG 2221.6.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT 2221.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR 2221.11.21.

7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG 2221. liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj.29. Bave se znanstvenoistraživačkim radom.7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE 2221.37.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG 2221. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.37.39.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.34.19.6. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG 2221.htm 18. DOKTORI STOMATOLOGIJE Doktori stomatologije provode mjere prevencije.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA 2221.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG 2221. http://www.31. PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.53.2008 .39.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 146 of 823 2221.39.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED 2221.31.8.36.37.53.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR 2221.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG 2221.36.53. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG 2221.31.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG 2221.39.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG 2222.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR 2221.73.nn.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG 2221. kontinuiranosti.7 OTORINOLARINGOLOG.29.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG 2221. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

j) nadgled ostalih suradnika.7 doktor stomatologije oralni patolog 2222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 147 of 823 b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica.16. U toj su skupini zanimanja: 2222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI VETERINARI Diplomirani veterinari provode istraživanja.13.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT 2223.7 doktor stomatologije ortodont 2222.2008 .19. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi. g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.17. http://www.7 doktor stomatologije DODATAK: 2222.htm 18.20.7 doktor stomatologije oralni kirurg 2222. teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST 2222.12.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog 2222.20.19.7 doktor dječje i preventivne stomatologije 2222.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont 2222. c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi.nn.7 doktor obiteljske stomatologije 2222.7 doktor stomatologije parodontolog 2222. h) izradu znanstvenih radova. unapređuju i razvijaju spoznaje.11.8.6.18.15. i) srodne poslove.14.20. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva. f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva.7 doktor stomatologije protetičar 2222.

19. b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima.8 istraživač veterine 2223. unapređivanje i razvijanje pojmova. f) nadzor kvalitete. pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina.9 samostalni istraživač veterine DODATAK: 2223. e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja. čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja.21.12. dječjom hranom. teorija i operativnih metoda.11.7 veterinar kućnih ljubimaca 2223. j) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2223.htm 18.7 veterinar 2223.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 2224.6. h) izradu znanstvenih radova. c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje. izdavanjem i prodajom gotovih lijekova. http://www. kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja. medicinskim proizvodima. dijetetskim proizvodima.8.2008 . pomoćnim sredstvima u liječenju. Bave se znanstveno-istraživačkim radom Ti poslovi uključuju: a) nabavu. magistralnih i galenskih pripravaka.11.nn. radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja.22. i) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 148 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. MAGISTRI FARMACIJE Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom. c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava. d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti. g) pomoć u epidemiološkom.

15.7 magistar farmacije klinički farmaceut 2224.14.7 magistar farmacije farmaceutski informatičar 2224.7 magistar farmacije za ljekovito bilje 2224. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim http://www.7 KLINIČKI FARMACEUT 2224.16.13.2008 . ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 149 of 823 d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja. g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI VRSTA 23.7 magistar farmacije u veleprodaji DODATAK: 2224.7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE 2224.7 LJEKARNIK 2224.11.11.11. f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova. jačina i vrijeme djelovanja.7 magistar farmacije 2224.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT 2224.13.14.16.11.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST 2224.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2224. j) nadgled ostalih suradnika. otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost.12. U toj su skupini zanimanja: 2224.6. i) srodne poslove. h) izradu znanstvenih radova.7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova 2224. e) vođenje registra lijekova.12.htm 18.7 FARMAKOINFORMATIČAR 2224.nn.15. posebice narkotika.

Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 231. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva. teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. seminara.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 150 of 823 razinama. nadziranje drugih suradnika. odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2311. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika.nn. obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline. obrazovni i drugi stručnjaci u društvenohumanističkim znanostima 2312. Učitelji djece s razvojnim teškoćama 235. teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige. obrazovni i drugi stručnjaci 232. vode kolegije i seminare.19. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. izrađivanje i razvijanje programa. Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija.2008 . Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 233.6. sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje PODVRSTA 231. sudjeluju u određivanju pravila studija. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima 2313. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima 2314. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje 234. poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima http://www. istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija. izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne. umjetničke i stručne programe.htm 18. općeobrazovnim ili strukovnim školama. pripremu nastavnih materijala i knjiga. izvođenje programa obrazovanja odraslih. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima 2315. imaju konzultacije i mentori su studentima. tečajeva. sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. pišu skripte i knjige. sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. drže predavanja. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. u osnovnim. nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.8. Visokoškolski znanstveno-obrazovni.

2008 . OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. e) ispite. teorije i operativne metode te pišu stručne radove. na različitim razinama . Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.nn.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač filozofije 2311.11. U toj skupini su zanimanja: 2311.19. poučavanje.dodiplomskoj. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.8 sveučilišni asistent filozofije 2311.6.9 sveučilišni profesor filozofije http://www. specijalističkoj. n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe. h) pisanje skripata. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. knjiga i članaka. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. poslijediplomskoj. drži ispite i savjetuje. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.8.htm 18.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 151 of 823 2316. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. teorija i operativnih metoda za primjenu u društvenohumanističkim područjima. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. m) nadgled ostalih suradnika. b) organiziranje i pripremu poučavanja. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. l) srodne poslove. obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji 2311. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. seminari i laboratorijski eksperimenti. uvođenje i organiziranje novih kolegija. mentorstvo. itd. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta.

8 sveučilišni asistent pedagogije 2311.9 sveučilišni profesor ekonomije http://www.9 sveučilišni profesor sociologije 2311.2008 .28.8 sveučilišni asistent etnologije 2311.9 sveučilišni profesor psihologije 2311.nn.7 predavač arheologije 2311.16.38.35.8 sveučilišni asistent povijesti 2311.26.40.7 predavač filologije 2311.8 sveučilišni asistent prava 2311.8 sveučilišni asistent ekonomije 2311.19.htm 18.31.8 sveučilišni asistent sociologije 2311.9 sveučilišni profesor filologije 2311.7 predavač prava 2311.9 sveučilišni profesor prava 2311.43.42.24.8 sveučilišni asistent arheologije 2311.9 sveučilišni profesor arheologije 2311.9 sveučilišni profesor etnologije 2311.34.30.7 predavač psihologije 2311.48.47.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 152 of 823 2311.6.8.7 predavač ekonomije 2311.8 sveučilišni asistent filologije 2311.17.23.15.39.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.20.7 predavač etnologije 2311.36.9 sveučilišni profesor pedagogije 2311.19.27.25.9 sveučilišni profesor povijesti 2311.44.7 predavač sociologije 2311.46.8 sveučilišni asistent psihologije 2311.7 predavač povijesti 2311.7 predavač pedagogije 2311.21.

8.6.82.72.76.68.67.7 predavač primijenjenih umjetnosti 2311.54.58.8 sveučilišni asistent socijalnog rada 2311.55.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.70.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti 2311.66.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti 2311.19.7 predavač glazbenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor socijalnog rada 2311.9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti 2311.84.8 sveučilišni asistent defektologije 2311.htm 18.2008 .9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti 2311.62.7 predavač organizacijskih znanosti 2311.8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti 2311.56.74.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti 2311.7 predavač scenskih umjetnosti 2311.64.7 predavač defektologije 2311.52.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti 2311.50.7 predavač politologije 2311.78.9 sveučilišni profesor defektologije 2311.79.75.7 predavač likovnih umjetnosti 2311.51.9 sveučilišni profesor politologije 2311.71.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti http://www.nn.8 sveučilišni asistent politologije 2311.63.7 predavač informacijskih znanosti 2311.80.7 predavač socijalnog rada 2311.60.83.59.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 153 of 823 2311.

87.19. uvođenje i organiziranje novih kolegija. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 154 of 823 2311. http://www. mentorstvo.98.7 predavač društveno-humanističkih znanosti 2311.86. poslijediplomskoj. specijalističkoj.2008 . na različitim razinama . Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. seminari i laboratorijski eksperimenti.9 sveučilišni profesor kineziologije 2311. itd. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti 2311.92.9 sveučilišni profesor kriminalistike 2311.8.dodiplomskoj. b) organiziranje i pripremu poučavanja. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.94. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.7 predavač kriminalistike 2311.98.95.91.htm 18.nn.7 lektor stranog jezika DODATAK: 2311.7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA 2312. knjiga i članaka. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.8 sveučilišni asistent kriminalistike 2311.6. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.8 sveučilišni asistent kineziologije 2311.88.90. e) ispite. poučavanje.9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti 2311. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. h) pisanje skripata.96. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predavač kineziologije 2311.

17.7 predavač kemije 2312.31.11.8 sveučilišni asistent geofizike 2312.8 sveučilišni asistent astronomije 2312.19.23.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 155 of 823 i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.27. U toj skupini su zanimanja: 2312.9 sveučilišni profesor astronomije 2312.13.9 sveučilišni profesor biologije http://www.8 sveučilišni asistent mehanike 2312.nn.7 predavač matematike 2312.33.htm 18.25. l) srodne poslove. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.2008 .8 sveučilišni asistent kemije 2312.7 predavač biologije 2312.8 sveučilišni asistent fizike 2312.7 predavač fizike 2312.7 predavač mehanike 2312.36.6.15.26. m) nadgled ostalih suradnika.14.8.32.12.9 sveučilišni profesor kemije 2312.9 sveučilišni profesor geofizike 2312.37.8 sveučilišni asistent matematike 2312.22.9 sveučilišni profesor fizike 2312.9 sveučilišni profesor matematike 2312.34.16.7 predavač geofizike 2312.7 predavač astronomije 2312.8 sveučilišni asistent biologije 2312.9 sveučilišni profesor mehanike 2312.35.

na različitim razinama . j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. specijalističkoj. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.7 predavač geografije 2312.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.8.29. e) ispite.7 predavač geologije 2312. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti 2312. poučavanje.9 sveučilišni profesor geologije 2312.9 sveučilišni profesor geografije 2312.28.7 predavač prirodnih znanosti 2312.6.39. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti 2313.8 sveučilišni asistent geologije 2312. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.18. poslijediplomskoj.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 156 of 823 2312. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata.19. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. knjiga i članaka.40.8 sveučilišni asistent geografije 2312. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima.2008 . itd.nn. uvođenje i organiziranje novih kolegija. seminari i laboratorijski eksperimenti.20. h) pisanje skripata. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. mentorstvo. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.htm 18.38. b) organiziranje i pripremu poučavanja. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. http://www.30.19.dodiplomskoj.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

22.7 predavač farmacije 2313. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.14. U ovoj skupini su zanimanja: 2313.31.7 predavač veterine 2313.23. seminari i laboratorijski eksperimenti.7 predavač stomatologije 2313.9 sveučilišni profesor veterine 2313.8 sveučilišni asistent veterine 2313.12.htm 18.21.9 sveučilišni profesor stomatologije 2313.32. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.dodiplomskoj.7 predavač medicine 2313.33.24. na različitim razinama .35. itd.8 sveučilišni asistent medicine 2313. poslijediplomskoj. http://www. uvođenje i organiziranje novih kolegija. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije 2313.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije 2314.7 predavač medicinske biokemije 2313.13. m) nadgled ostalih suradnika.9 sveučilišni profesor medicine 2313. specijalističkoj.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. b) organiziranje i pripremu poučavanja. poučavanje.15.2008 . teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 157 of 823 l) srodne poslove. mentorstvo.8 sveučilišni asistent farmacije 2313.11.34.6. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.19.8 sveučilišni asistent stomatologije 2313.9 sveučilišni profesor farmacije 2313.nn.8.

6. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.15.9 sveučilišni profesor metalurgije 2314.23.21. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.7 predavač elektrotehnike 2314.17.27.htm 18. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. knjiga i članaka.8 sveučilišni asistent brodogradnje 2314.13.8 sveučilišni asistent strojarstva 2314. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.9 sveučilišni profesor brodogradnje 2314.8. h) pisanje skripata.25.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 sveučilišni asistent elektrotehnike http://www. e) ispite.7 predavač metalurgije 2314.26.8 sveučilišni asistent metalurgije 2314. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.11.19.2008 . i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.7 predavač rudarstva 2314.nn.9 sveučilišni profesor rudarstva 2314. U toj skupini su zanimanja: 2314.20.7 predavač strojarstva 2314.7 predavač brodogradnje 2314.19.12.8 sveučilišni asistent rudarstva 2314. l) srodne poslove. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. m) nadgled ostalih suradnika.9 sveučilišni profesor strojarstva 2314.24. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 158 of 823 c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.16.

31.40.62.8.8 sveučilišni asistent zaštite na radu http://www.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma 2314.8 sveučilišni asistent računalstva 2314.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma 2314.2008 .32.39.8 sveučilišni asistent prometa 2314.9 sveučilišni profesor geodezije 2314.htm 18.7 predavač geodezije 2314.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor građevinarstva 2314.9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije 2314.55.54.35.8 sveučilišni asistent geodezije 2314.41.nn.9 sveučilišni profesor elektrotehnike 2314.7 predavač računalstva 2314.9 sveučilišni profesor prometa 2314.53.59.7 predavač zaštite na radu 2314.34.38.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 159 of 823 2314.7 predavač grafičke tehnologije 2314.28.30.8 sveučilišni asistent građevinarstva 2314.57.7 predavač tekstilne tehnologije 2314.19.61.7 predavač arhitekture i urbanizma 2314.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije 2314.50.6.9 sveučilišni profesor računalstva 2314.7 predavač prometa 2314.42.49.46.58.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije 2314.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.47.45.51.7 predavač građevinarstva 2314.43.8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.

b) organiziranje i pripremu poučavanja. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 160 of 823 2314. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti 2314. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. m) nadgled ostalih suradnika. poslijediplomskoj.69. poučavanje. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. specijalističkoj. uvođenje i organiziranje novih kolegija. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.8.67. itd. vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.63. e) ispite. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.65.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti 2314.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 sveučilišni profesor dizajna 2314. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.htm 18.2008 . obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.8 sveučilišni asistent dizajna 2314.70. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. l) srodne poslove. knjiga i članaka. na različitim razinama .19.7 predavač dizajna 2314. http://www.9 sveučilišni profesor zaštite na radu 2314. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. mentorstvo. h) pisanje skripata.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti 2315. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.dodiplomskoj.71.66.6.

na različitim razinama .7 predavač biotehničkih znanosti 2315. uvođenje i organiziranje novih kolegija.9 sveučilišni profesor agronomije 2315.14.htm 18. itd.11.9 sveučilišni profesor šumarstva 2315.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti 2316. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove. poučavanje.24.36.21.7 predavač tehnologije drva 2315. specijalističkoj.26.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.9 sveučilišni profesor tehnologije drva 2315. mentorstvo.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 161 of 823 U toj skupini su zanimanja: 2315. http://www.34.25.12.13.2008 .33. poslijediplomskoj.19.31. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.dodiplomskoj.7 predavač ugostiteljstva i turizma 2315.7 predavač agronomije 2315.32.8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI Visokoškolski znanstveno-obrazovni.8 sveučilišni asistent tehnologije drva 2315.8 sveučilišni asistent šumarstva 2315. b) organiziranje i pripremu poučavanja.9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma 2315.8 sveučilišni asistent agronomije 2315.22.8.nn.8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti 2315.7 predavač šumarstva 2315.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. seminari i vježbe. obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.35. c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma 2315.6.16.

21. h) pisanje skripata.7 predavač teologije 2316. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima. izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojnoobrazovne programe. e) ispite. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama 2323. knjiga i članaka. U toj skupini su zanimanja: 2316.6.2008 . Diplomirani vjeroučitelji http://www.11. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama 2322. g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje. m) nadgled ostalih suradnika. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama 2325.8. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama 2326. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama 2324. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. poučavaju u jednom ili više predmeta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 162 of 823 d) nadziranje praktičnog rada studenata. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.8 sveučilišni asistent teologije 2316.nn.31. l) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi.9 sveučilišni profesor teologije PODVRSTA 232.19. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2321. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.

7 profesor francuskoga jezika http://www. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. b) pripremu za poučavanje. l) nadgled ostalih suradnika. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. vode izvannastavne aktivnosti. Poučavaju. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.8. sadržajem. i) održavanje sata razrednika. k) druge srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vrednuju učenička postignuća. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor hrvatskoga jezika 2321. duševno i duhovno biće. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.nn. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.14. strukturom.. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 163 of 823 2321.11. pisanju udžbenika i drugo.2008 .7 profesor engleskoga jezika 2321. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.htm 18. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.6. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. obavljaju razredničke poslove.13. planiranim aktivnostima učenika. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.19. U toj su skupini zanimanja: 2321. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.7 profesor njemačkoga jezika 2321. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.

7 profesor pedagogije 2321.16.7 profesor rusinskoga jezika 2321.7 profesor psihologije 2321.6.17.7 profesor grčkoga jezika 2321.40.15.7 profesor španjolskoga jezika 2321.nn.23.34.7 profesor birotehničkih predmeta 2321.7 profesor latinskoga jezika 2321.21.7 profesor logike 2321.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 164 of 823 2321.7 profesor trgovinskih predmeta 2321.7 profesor kulturoloških predmeta 2321.24.25.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 profesor poljskoga jezika 2321.29.19.31.7 profesor filozofije 2321.7 profesor srpskoga jezika 2321.7 profesor romskoga jezika 2321.33.8.7 profesor albanskoga jezika 2321.7 profesor ekonomskih predmeta 2321.7 profesor pravnih predmeta 2321.7 profesor sociologije 2321.39.7 profesor mađarskoga jezika 2321.7 profesor ruskoga jezika 2321.7 profesor glazbenih predmeta http://www.7 profesor slovenskoga jezika 2321.26.22.28.7 profesor povijesti 2321.27.19.32.7 profesor češkoga jezika 2321.htm 18.7 profesor slovačkoga jezika 2321.37.36.2008 .7 profesor talijanskoga jezika 2321.7 profesor stranoga jezika 2321.42.20.35.41.38.18.

7 profesor likovnih predmeta 2321. sadržajem.2008 .7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE 2321.45.7 profesor baleta i plesa 2321.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA 2321.46. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.43.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE 2322.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pisanju udžbenika i drugo. vrednuju učenička postignuća.htm 18. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA 2321. b) pripremu za poučavanje.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA 2321.29.7 profesor scenskih predmeta 2321.29. vode izvannastavne aktivnosti.29.29.7 BALETNI PEDAGOG 2321. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.29.29.44.6.46.29.41.45. strukturom.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 165 of 823 2321. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA 2321. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA 2321. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.29. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA 2321.41.7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture DODATAK: 2321. obavljaju razredničke poslove. Poučavaju.29.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA 2321.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE 2321.8. http://www.38.nn.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.16.2008 .6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pisanju udžbenika i drugo.11.15. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. Poučavaju. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.7 profesor geografije 2323. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. U toj su skupini zanimanja: 2322.19. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.nn.12. k) druge srodne poslove. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.7 profesor geologije 2322..19.7 profesor mehanike 2322.7 profesor fizike 2322. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.7 profesor informatike 2322.7 profesor matematike 2322. i) održavanje sata razrednika.20.7 profesor biologije 2322.htm 18. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. duševno i duhovno biće. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju..7 profesor kemije 2322. http://www.14. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor geofizike 2322. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.7 profesor astronomije 2322.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 166 of 823 planiranim aktivnostima učenika.17.18.13. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. l) nadgled ostalih suradnika. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.8.

j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.15.nn. vode izvannastavne aktivnosti.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti 2323. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. sadržajem. strukturom. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.17.19.7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta 2324. planiranim aktivnostima učenika.16. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.13. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA http://www. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.14. duševno i duhovno biće.7 profesor fizioterapije 2323. l) nadgled ostalih suradnika.. b) pripremu za poučavanje. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. k) druge srodne poslove.2008 . f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti 2323.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 2323. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6. i) održavanje sata razrednika. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.7 profesor stomatoloških predmeta 2323.7 profesor veterinarskih predmeta 2323.7 profesor farmaceutskih predmeta 2323.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 167 of 823 vrednuju učenička postignuća. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.11. obavljaju razredničke poslove.8.

7 profesor prerade mesa http://www. i) održavanje sata razrednika.7 profesor ratarstva i povrtlarstva 2324. pisanju udžbenika i drugo. sadržajem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.. b) pripremu za poučavanje. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. strukturom.7 profesor voćarstva i vinogradarstva 2324. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. planiranim aktivnostima učenika. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. U toj su skupini zanimanja: 2324.17. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.6.19.14. Poučavaju.. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.7 profesor stočarstva 2324. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.7 profesor proizvodnje šećera i škroba 2324.12. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.8.11. l) nadgled ostalih suradnika. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 168 of 823 Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.2008 . odgojni i savjetodavni rad s učenicima. duševno i duhovno biće. k) druge srodne poslove. vrednuju učenička postignuća.13. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.15.16.7 profesor prerade mlijeka 2324. obavljaju razredničke poslove.nn. vode izvannastavne aktivnosti.htm 18. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti 2324.

obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.7 profesor šumarstva 2325.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 169 of 823 2324.nn.. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.8. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića 2324. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. pisanju udžbenika i drugo. vrednuju učenička postignuća.23. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.21. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. planiranim aktivnostima učenika.6. l) nadgled ostalih suradnika.19. http://www. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.24. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju.htm 18.. sadržajem. duševno i duhovno biće. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.22.7 profesor mlinarstva i pekarstva 2324. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.19. vode izvannastavne aktivnosti. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Poučavaju. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. b) pripremu za poučavanje.7 profesor prerade duhana 2324.7 profesor prerade voća i povrća 2324. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. strukturom.7 profesor konditorstva 2324. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. i) održavanje sata razrednika.7 profesor ugostiteljstva i turizma 2324. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.2008 . obavljaju razredničke poslove. k) druge srodne poslove.18.20.

7 profesor kemijske tehnologije 2325.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije 2325.16.35.7 profesor zrakoplovnog prometa 2325.26.11.7 profesor računalstva 2325.7 profesor keramičarske tehnologije 2325.7 profesor gumarske tehnologije 2325.23.7 profesor tekstilne tehnologije 2325.htm 18.7 profesor cestovnog prometa 2325.25.7 profesor građevinarstva 2325.24.7 profesor metalurgije 2325.7 profesor arhitekture 2325.36.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.7 profesor restauracije i gradnje glazbala 2325.31.38.17.27.8.15.7 profesor tehnologije drva 2325.29.7 profesor geodezije 2325.20.28.33.12.7 profesor rudarstva 2325.21.14.7 profesor strojarstva 2325.7 profesor tehnologije papira 2325.13.7 profesor staklarske tehnologije 2325.7 profesor brodogradnje 2325.7 profesor plastičarske tehnologije 2325.30.6.7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije 2325.34.7 profesor konfekcijske tehnologije 2325.7 profesor elektrotehnike 2325.7 profesor željezničkog prometa 2325.7 profesor pomorskog prometa http://www.19.2008 .22.7 profesor strojarske energetike 2325.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 170 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2325.37.

planiranim aktivnostima učenika. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja.8. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.7 profesor riječnog prometa 2325.7 profesor melioracije 2325.. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. b) pripremu za poučavanje.44.htm 18. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.41.7 profesor protupožarne zaštite 2325. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.17.43.7 PROFESOR ELEKTRONIKE 2326. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.7 profesor unutrašnjeg prometa 2325. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor poljoprivredne mehanizacije 2325.40. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.7 profesor zaštite na radu 2325.7 profesor pt prometa 2325. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.nn. strukturom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poučavaju. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.39.46. nego i društveno.45. vođenje izvannastavnih i http://www. duševno i duhovno biće.2008 . razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 171 of 823 2325. k) ostale srodne poslove. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. i) odgojni rad s učenicima. sadržajem.6.7 profesor praktične nastave DODATAK: 2325. j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr. vrednuju učenička postignuća.19. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju.42.

STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. obavljaju razredničke poslove. obavljaju druge odgojno obrazovne poslove.19. vrednuju postignuća djece.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. vode izvannastavne aktivnosti.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE 2326. Poučavaju.nn. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. http://www. U toj su skupini zanimanja: 2326. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. duševno i duhovno biće. Učitelji u osnovnim školama 2332. planiranim aktivnostima učenika. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. vode izvannastavne aktivnosti. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 172 of 823 izvanškolskih aktivnosti. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.7 diplomirani vjeroučitelj DODATAK: 2326. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2331.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA PODVRSTA 233. b) pripremu za poučavanje. pisanju udžbenika i drugom. pisanju udžbenika i drugom. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.6. strukturom.11. već društveno. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Učitelji predškolske djece 2331. vrednuju učenička postignuća. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. vrednuju uspješnost poučavanja. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.htm 18. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. Poučavaju.11. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. sadržajem. obavljaju razredničke poslove.

i) održavanje sata razrednika. l) nadgled drugih suradnika.15.12.01. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.7 učitelj ruskoga jezika 2331.18.25.7 učitelj njemačkoga jezika 2331.7 učitelj francuskoga jezika 2331.8.27.7 učitelj albanskoga jezika 2331.11.. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.16.7 učitelj češkoga jezika 2331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 173 of 823 f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.14.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj talijanskoga jezika 2331. k) druge srodne poslove.7 učitelj romskoga jezika 2331.2008 .21.7 učitelj srpskoga jezika 2331.7 učitelj mađarskoga jezika 2331.7 učitelj rusinskoga jezika 2331.20.22.htm 18. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.7 učitelj latinskoga jezika 2331.26.7 učitelj hrvatskoga jezika 2331.7 učitelj grčkoga jezika 2331.7 učitelj slovenskoga jezika 2331.nn.24. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.19.7 učitelj stranoga jezika http://www.23.7 učitelj slovačkoga jezika 2331.13.7 razredni učitelj 2331. U toj su skupini zanimanja: 2331. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.19. organiziranje ekskurzija i izleta.6.7 učitelj engleskoga jezika 2331.

27.52.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA 2331.55. tjelesnih.54.6.27.2008 .41.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA 2331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 174 of 823 2331.27.27. duševnih i društvenih vještina djeteta.42. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.27.7 učitelj tehničke kulture 2331. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA 2331.27.htm 18.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj povijesti 2331.7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA 2331.27.43. Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.32.27.8. Ti poslovi obuhvaćaju: http://www.7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj zemljopisa 2331.7 učitelj informatike 2331.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 2331.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA 2331.44.7 učitelj matematike 2331.7 učitelj glazbene kulture 2331.7 učitelj kemije 2331.27.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj likovne kulture 2331.7 učitelj biologije DODATAK: 2331.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA 2332.19.7 učitelj fizike 2331.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.53.nn.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA 2331.31.27.51.

mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.htm 18. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta.8. e) razvoj osjećaja sigurnosti. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. igre uloga. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja.nn. igrom i snom. pjevanje. l) srodne poslove. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje.. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama http://www. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. c) njegu djece. Mogu nadgledati druge suradnike.11.19.6. a) j) nadgled ostalih suradnika. b) osiguravanje uvjeta za njegu. U toj su skupini zanimanja: 2332. zadovoljstva. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom. prihvaćenosti.2008 . odgoj. Poučavaju jedan ili više predmeta. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju.7 učitelj predškolske djece PODVRSTA 234. duševnih i društvenih vještina djeteta. spontane razgovore i dr.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 175 of 823 a) planiranje. obrazovanje i zaštitu djece. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini.

2008 . bilježnica. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. oštećenog sluha. k) srodne poslove. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika. oštećenog vida. praćenje napredovanja. izradu reljefnih shema. oštećenog govora. suradnju sa stručnim timom (psiholog. individualni rad s učenikom sa sindromom MCD. smanjenih intelektualnih sposobnosti. http://www. j) vođenje propisane evidencije i administracije. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.6. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima.nn. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. crteža. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. maketa i planova. Ti poslovi uključuju: a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja. priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 176 of 823 2340. grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. s poremećajem disleksije i disgrafije.htm 18. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom.19. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.8. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. upoznavanje s psihosomatskim. dijagrama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. l) nadgled ostalih suradnika. normaliziranje govornog ritma i tempa. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. prilagodbu udžbenika. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa.

13.11. Stručnjaci za obrazovanje d. promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE 2340.obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2351.13.7 učitelj osoba s oštećenjem vida 2340.n.16. http://www.7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE 2340.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE PODVRSTA 235.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA 2340.12.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju DODATAK: 2340.19.2008 .7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 2340. nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojnoobrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja. postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA 2340.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. istraživanja metodike poučavanja.14. Stručnjaci za obrazovne metode 2352.7 LOGOPED 2340.6. nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno.11. pripremu izvješća. Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 177 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2340. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci za obrazovanje istražuju.12.nn.16.13. nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima.8.15.htm 18.16.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha 2340. unapređuju metode poučavanja.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba 2340.7 učitelj mentalno retardiranih osoba 2340. Školski nadzornici 2359.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama 2340. razvijaju.15.7 PROFESOR DEFEKTOLOG 2340.

metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima.6. odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima. f) nadgled ostalih suradnika. odnosno metode poučavanja. b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima. e) srodne poslove.13.7 UČITELJ MENTOR 2351.htm 18.7 UČITELJ SAVJETNIK 2351. didaktičkom materijalu i sl.nn.7 PROFESOR SAVJETNIK 2352.8. d) pripremu stručnih materijala i izvješća. ŠKOLSKI NADZORNICI Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno. istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE Stručnjaci za obrazovne metode. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa.11. http://www.12.7 specijalist za obrazovne tehnologije DODATAK: 2351.11.7 PROFESOR MENTOR 2351. c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 178 of 823 2351.11.19. U toj su skupini zanimanja: 2351. metoda poučavanja. ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima 2351. Ti poslovi uključuju: a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa 2351.2008 . metodama.

12. e) nadgled ostalih suradnika.11.N. h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika. Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 179 of 823 b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja. odgojiteljske poslove u učeničkim domovima.nn. teškoće u učenju i drugo.7 odgojitelj u učeničkom domu http://www.14.19. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi.11. c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada.2008 . ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima.13. pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav.7 andragog 2359.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje. e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru. U toj su skupini zanimanja: 2359. g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije. pisanju. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) izradu godišnjeg programa rada. ponašanju. odgajaju i obrazuju odrasle. c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa. d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima. b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole. programiranje. U toj su skupini zanimanja: 2352.7 školski defektolog 2359. poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole.htm 18.7 školski pedagog 2359. f) planiranje.7 školski nadzornik 2359.6.

11.12. iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima.22. religiju. diplomirani knjižnjičari.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Poslovni.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 180 of 823 2359. teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2359. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci 242. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju. politiku. sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu. religijskih i ostalih spoznaja.19. teorija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. POSLOVNI. psihologiju.7 SPECIJALNI UČITELJ 2359. produbljivanje.8 istraživač odgojnih znanosti 2359. društvenih. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti 245. Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja.9 samostalni istraživač odgojnih znanosti DODATAK: 2359. unapređuju i razvijaju spoznaje. političkih.nn. informacijski i srodni stručnjaci 244. primjenu zakona. izradu znanstvenih radova. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 241. ekonomiju. sustava i organizacija.7 UČITELJ REHABILITATOR VRSTA 24. Umjetnici i srodni stručnjaci 246. savjetovanje i obavljanje računovodstvenih http://www. Stručnjaci državne uprave PODVRSTA 241. savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja. planiranje. razvoja jezika te filozofskih. Arhivisti.12.2008 . primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina.21. Vjerski stručnjaci 247. jezik. povijest.8. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju.6. ekonomskih pravnih. obrazovnih. Ti poslovi obično uključuju: proučavanje. Pravni stručnjaci 243. stvaranje i izvođenje umjetničkih djela. pravo.

d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima. dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela. te zakonom propisanih tijela. dioničara. 2411.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 181 of 823 poslova. savjetuju o računovodstvenim pitanjima. primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke. poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije. c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja. k) srodne poslove. Stručnjaci u poslovanju d.2008 . Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2411.11. izrađuju financijska izvješća. obavljanje poslova kao što je marketing.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) pripremu financijskih izvještaja. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika. U toj su skupini zanimanja: 2411. pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja.n. reklamiranje.8. g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Računovodstveni stručnjaci 2412.6.19. savjetovanje o principima ekonomije kućanstva. l) nadgled ostalih suradnika. h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost.htm 18. i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija. j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa. kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva. pripremu poreznih prijava. Kadrovski stručnjaci 2419. f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva. obavještavanje javnosti. stečaj i slučajevi sumnje u prevare.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova http://www. savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa.

7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA 2411.7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA 2411.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 182 of 823 2411.14.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA http://www.23.13.7 porezni savjetnik 2411.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR 2411.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA 2411.nn.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2411.23.22.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK 2411.13.22.22.21.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE 2411.14.22.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.13.12.23.13.31.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR 2411.13.13.7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE 2411.2008 .7 rukovoditelj računovodstva i financija 2411.7 ovlašteni revizor 2411.14.8.7 procjenitelj boniteta DODATAK: 2411.7 rukovoditelj financijskih poslova 2411.7 interni revizor 2411.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2411.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE 2411.23.14.19.22.22.htm 18.7 ŠEF RAČUNOVODSTVA 2411.6.23.14.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA 2411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE 2411.14.7 financijski analitičar 2411.

uključujući intervju s radnicima.7 INTERNI REVIZOR BANKE 2412. g) nadgled ostalih suradnika. istraživanju radne snage te planiranju. profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji. odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike. stručnom osposobljavanju. izboru zanimanja.11.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR http://www. b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima.11.15.7 analitičar zanimanja 2412.2008 .21. e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja.8.7 organizator obrazovanja odraslih 2412.14.19.7 voditelj kadrovskih poslova 2412. posredovanju pri zapošljavanju.11.11.nn.7 savjetnik za zapošljavanje 2412. KADROVSKI STRUČNJACI Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.13. d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 183 of 823 2411. profesionalnog razvoja. napredovanju. stručnom osposobljavanju. U toj su skupini zanimanja: 2412.htm 18. daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika. analize zanimanja i profesionalne orijentacije.11.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA 2412.23.6. poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka. c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima.7 KADROVSKI SAVJETNIK 2412.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE 2412.7 savjetnik za obranu DODATAK: 2412.7 savjetnik za profesionalno informiranje 2412. f) srodne poslove.

trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.6. organizacijskim.19. j) nadgled ostalih suradnika.12.8. c) planiranje. i) srodne poslove. savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241. h) proučavanje.11.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.7 diplomirani komercijalist 2419. kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA 2419. odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva. savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima. zakonskim.htm 18. f) savjetovanje o izumima. g) proučavanje i savjetovanje o financijskim.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 184 of 823 2412.2008 . tumačenje.nn. d) proučavanje. ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma. marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke.7 voditelj nabave i prodaje 2419. savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga.N.15. pomaganje u pripremi zahtjeva. reklamiranja. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova. U toj su skupini zanimanja: 2419.13. e) nadziranje ponude.14. informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2419. b) komercijalne poslove.7 organizator poslovnih priredaba http://www.15. Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje.

7 savjetnik za ekonomiku kućanstva DODATAK: 2419.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA 2419.2008 .12.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK 2419.7 oglašivač 2419.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.14.7 glasnogovornik 2419.11.7 nadzornik novčanoga tržišta 2419.6.11.7 ŠEF MALOPRODAJE 2419.14.14.14.73.19.41.31.htm 18. KONSIGNACIJE 2419.7 savjetnik za promotivne metode 2419.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE 2419.14.7 analitičar istraživanja tržišta 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.13.14.74.7 savjetnik za patente 2419.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 185 of 823 2419.11.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA 2419.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.7 savjetnik za nekretnine 2419.nn.14.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA http://www.7 organizator rada 2419.12.61.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE 2419.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2419.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2419.21.71.7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT 2419.7 savjetnik za poduzetništvo 2419.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU 2419.8. IZVOZA.51.7 ŠEF VELEPRODAJE 2419.7 nadzornik tržišta kapitala 2419.11.22.72.

Pravni zastupnici 2422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom. zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta.41.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI 2419. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora.72. žalbi.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA 2419.7 PROPAGANDIST 2419. Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima.nn. predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 186 of 823 2419. ugovore.7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE 2419.15. upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. vrstom kaznenog djela ili prekršaja.19. U toj su podvrsti skupine: 2421. vode sudske postupke.15. PRAVNI ZASTUPNICI Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike. PRAVNI STRUČNJACI Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise.8. predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave.15. žalbe.41.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA 2419.. isprave. preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2419. izjava).2008 .7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA 2419.41.51. Suci 2429.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU PODVRSTA 242.41. predmetom u upravnom postupku i sl.htm 18. optužnice i presude). Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva. predstavke. predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima. zastupaju ih pred sudom. izjave. sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa. gone počinitelje i provode istragu.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 2419.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET 2419. izrađuju pravne dokumente (tužbe. primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela. sastavljanje isprava (ugovora.41. oporuka. Pravni stručnjaci 2421. http://www. savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta.6.

11.19.). f) srodne poslove.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE http://www.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.11. davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. c) otkrivanje kaznenih djela.31.nn. optužnice. podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom.6.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.htm 18.11.7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK 2421. d) zastupanje županije u imovinskim predmetima.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421. u različitim pravnim poslovima.7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE 2421.31. stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku. zastupanje i obranu klijenata. žalbe. naputci i sl.31.21. upravnim i drugim javnim tijelima. prirodnih bogatstava.21. g) nadgled ostalih suradnika. b) savjetovanje. propisa i sudske prakse. daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine. nekretnina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 187 of 823 Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima.8. e) izradu pravnih sastavaka (tužbe.21.7 državni odvjetnik 2421.7 ADVOKAT 2421.21. Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći. vođenje istrage. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje zakona.7 državni pravobranitelj 2421. U toj su skupini zanimanja: 2421. daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.2008 . mišljenja.7 pravni zastupnik DODATAK: 2421.21.7 odvjetnik 2421.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41. c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta. trgovačke.71.htm 18.19. ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona. izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela.7 sudac Visokog prekršajnog suda 2422.7 sudac Vrhovnog suda 2422.8. jedinica lokalne samouprave i uprave.14.7 sudac županijskog suda http://www.nn.7 sudac Upravnog suda 2422.7 predsjednik trgovačkog suda 2422.7 predsjednik općinskog suda 2422. sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke. u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda. f) prijem stranaka.13. Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina. d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage. štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona.21. e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda .2008 . imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno.11. odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti.12. rukovođenje raspravom. b) upoznavanje sa spisima.7 predsjednik županijskog suda 2422.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 188 of 823 2422. SUCI U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona. radne. Ti poslovi uključuju: a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu.31.7 predsjednik prekršajnog suda 2422.61.7 sudac Ustavnog suda 2422. rješavaju sporove o osobnim odnosima građana.7 sudac Visokog trgovačkog suda 2422.6. izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude.51. U toj su skupini zanimanja: 2422. o pravima i obvezama Republike. a sude kao sudac (pojedinac).

g) srodne poslove.7 voditelj općih poslova 2429.7 diplomirani pravnik 2429. ustanovama i ostalim institucijama.7 javni bilježnik 2429.nn. h) nadgled ostalih suradnika. f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.8.7 SUDAC ISTRAŽITELJ 2422. osim izvođenja nastave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. društvima.7 sudac općinskog suda 2422. c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika.7 sudac prekršajnog suda DODATAK: 2422.7 voditelj protokola 2429. obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti.41.11.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA 2429.2008 . ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima.21. d) sastavljanje različitih pravnih spisa.7 sudac trgovačkog suda 2422.71. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje općim poslovima društva.8 istraživač pravnih znanosti http://www.73.51.7 voditelj pravnih poslova 2429. vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika 2429.72.72.19. e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove.htm 18.74. PRAVNI STRUČNJACI U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 189 of 823 2422. ovjera potpisa i čuvanje dokumenata. U toj su skupini zanimanja: 2429.61.71. b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave. osim zastupanja ili obrane na sudu. osim izvođenja nastave.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 190 of 823 2429.11.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE 2429. ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU 2429.nn.21.11.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.11.11.72.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE 2429.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.11.11.11.9 samostalni istraživač pravnih znanosti DODATAK: 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI 2429.8.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE.STUPNJA 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 2429.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE 2429.11.2008 .11.11.11.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR 2429.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2429. TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 2429.11.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK 2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE.7 TAJNIK PODUZEĆA 2429.11.11.7 TAJNIK STUDIJA http://www.19.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.htm 18.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II.21.21.11.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 PRAVNI SAVJETNIK 2429.11.21.11.

21. procjenjivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu.7 PRAVNI SURADNIK 2429.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 191 of 823 2429. izradu studija i izvješća. primjenu i upravljanje informacijama.41. DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429. informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva.41. organiziranje zbirki i izložbi u arhivima.6.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA PODVRSTA 243. muzejima.61.htm 18.41. http://www.8.19. ARHIVISTI. muzeja.7 PRAVNI REFERENT 2429.61. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Arhivisti.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA 2429. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE 2429. umjetničkih galerija i sličnih ustanova.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2429.7 NOTAR 2429. umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama.7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE 2429.7 PRISTAV I.2008 .41.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE 2429. knjižnica. unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog. oblikovanje. komuniciranje. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA 2429.41.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA 2429.41.51. oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika.61.7 MLAĐI PRISTAV I.41.41.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA 2429.31.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL 2429. diplomirani knjižnjičari.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA 2429. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje.61.61.nn. kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite.31.7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA 2429.61.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK 2429. unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama.

19. g) srodne poslove. određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem. d) organiziranje.htm 18.11. vodiča.7 MUZEJSKI SAVJETNIK 2431. prikupljaju. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 192 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 2431.21.8. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. umjetničkim galerijama i arhivima. h) nadgled ostalih suradnika.nn. organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe.11. mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci 2431. zvučnih snimaka i filmova. procjenu. f) izradu studija i izvješća. e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi.6. razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke. fotografija.7 muzejski pedagog DODATAK: 2431. znanstvene i povijesne važnosti u muzejima. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju. U toj su skupini zanimanja: 2431. b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala. raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja. procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja. arhivima. kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima.21. umjetničkim galerijama.7 kustos 2431.7 KUSTOS MUZEJA http://www. kulturne.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 2431.2008 . razvitak.21. Arhivisti i muzejski stručnjaci 2432. c) istraživanje podrijetla. inventura. građa od povijesnog.7 arhivist 2431.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.

7 dokumentalist 2432. e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža.23. h) srodne poslove. pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE 2431.8 istraživač knjižničar 2432. g) izradu studija i izvješća.2008 .21. organizaciji. organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku. klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe.nn. procjenu i izbor informacija.12.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 193 of 823 2431.9 samostalni istraživač knjižničar 2432. kataloško-bibliografsko opisivanje. d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom. U toj su skupini zanimanja: 2432.21.8. razvijanje i čuvanje zbirki knjiga.7 diplomirani knjižničar 2432. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju. obrađuju.21.htm 18. serijskih publikacija i ostale tiskane.7 informacijski stručnjak 2432. analizu. serijskih publikacija i ostale tiskane. b) odabir i preporučivanje nabave knjiga.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI 2431.11.13. audiovizuelne i elektroničke građe. prijenosu i korištenju. i) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju.21. istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju.7 VIŠI KUSTOS 2432. f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga.8 informacijski istraživač http://www.19. c) organiziranje. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje.22. audiovizuelne i elektroničke građe.

unapređuju i razvijaju spoznaje.7 FOTOTEKAR 2432.8 VIŠI KNJIŽNIČAR 2432. filologije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. proučavanje podrijetla i razvoja jezika.11. povijesti.9 samostalni informacijski istraživač DODATAK: 2432.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 2432. proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina.13.11.22.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST 2432.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE 2432.19.htm 18.22.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE PODVRSTA 244.11.22. http://www.11. izradu studija i izvješća.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 194 of 823 2432.8.7 BIBLIOGRAF 2432.21. teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije.12.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK 2432. pružanje socijalnih usluga.nn.21.22.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE 2432.6.11. istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR 2432.21. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju. prevođenje i interpretaciju.11.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2432.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR 2432.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . sociologije.7 FONODOKUMENTATOR 2432.21. političke i socijalne probleme.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE 2432.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR 2432.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432. ekonomije. Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske.24. antropologije. psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici. politike.

b) prikupljanje.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 2441.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 195 of 823 Zanimanja su te podvrste u skupinama: 2441. domaćih i međunarodnih tržišnih trendova. zapošljavanja. antropolozi i srodna zanimanja 2443. Diplomirani psiholozi 2446. Diplomirani sociolozi. c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih. dohotka. usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441. f) nadgled ostalih suradnika. marketinških metoda.nn. e) srodne poslove. sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova. Diplomirani filolozi i prevoditelji 2445.12. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje.6. povjesničari 2444. Diplomirani socijalni radnici 2441.16. teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba. produktivnosti i potrošnje.2008 .8. Diplomirani ekonomisti 2442.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.7 diplomirani agroekonomist http://www. Diplomirani filozofi.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441. analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda. savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje.7 diplomirani ekonomist za marketing 2441.7 diplomirani ekonomist za financije 2441.15.14. monetarne i fiskalne politike te politike cijena.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) pripremu studija i izvješća.11. DIPLOMIRANI EKONOMISTI Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja.13. politolozi.

34.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja 2441.61.7 stručnjak u poslovima osiguranja 2441.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA 2441.7 investicijski savjetnik 2441.11.42.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM 2441.36.8.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA http://www.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA 2441.6.11.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti 2441.31.51.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama 2441.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2441.35.37.11.11.21.52.8 istraživač ekonomskih znanosti 2441.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.41.7 MARKETAR BANKE 2441.19.nn.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE 2441.11.33.11.2008 .32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 voditelj bankarskih poslova 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 196 of 823 2441.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.7 voditelj poslova u osiguranju 2441.htm 18.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje 2441.38.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 2441.7 diplomirani ekonomist DODATAK: 2441.13.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA 2441.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.

7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA 2441.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA 2441.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA 2441.8.31.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2441.19.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.2008 .15.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE 2441.htm 18.nn.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE 2441.32.21.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 197 of 823 2441.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA 2441.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.31.31.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.21.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA 2441.21.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2441.21.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE 2441.7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE 2441.32.7 PROČELNIK CARINARNICE 2441.31.7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR 2441.15.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.15.32.6.7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.32.15.15.32.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ 2441.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2441.15.31.15.31.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV http://www.

41.35.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.42.38.37.7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA 2441.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU 2441.34.41.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 198 of 823 2441.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE 2441.35.42.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA 2441.61.38.61.34.nn.7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN 2441. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE 2441.8.41.61.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA 2441.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.38.33.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO http://www.61.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 2441.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.34.7 PRISTAV I.36.7 TEHNOLOG RADA BANKE 2441.36.36.2008 .42.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA 2441.42.7 PRISTAV I.19.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA 2441.34.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA 2441.38.6.htm 18.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA 2441.61.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM 2441.

oruđe. razvoja.6.7 diplomirani antropolog 2442. hramovi. lončarija. antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva.7 EKONOMETRIČAR 2442. i) nadgled ostalih suradnika.9 samostalni istraživač antropolog 2442.61.14. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA Diplomirani sociolozi.8 istraživač antropolog 2442. b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija.7 diplomirani sociolog 2442.8 istraživač sociolog 2442. podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti.nn. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje podrijetla.7 diplomirani arheolog http://www.19. ustrojstva. socijalne obrasce.15.17.2008 . f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta. socijalnim i kulturnim aktivnostima.13.12. e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke.7 EKONOMSKI SAVJETNIK 2441. organizaciju i međuovisnosti društava. oružje i skulpture. g) izradu studija i izvješća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61. c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe. d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim. U toj su skupini zanimanja: 2442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 199 of 823 2441.11. h) srodne poslove.9 samostalni istraživač sociolog 2442.18.htm 18.8.16.7 diplomirani kroatolog 2442. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI.

9 samostalni istraživač etnolog 2442.7 diplomirani kriminalist 2442.19.7 SOCIJALNI PEDAGOG 2443. politolozi. počela i smisla svijeta. prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava. poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora. POVJESNIČARI Diplomirani filozofi.23.27. Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja.21. DIPLOMIRANI FILOZOFI.8 istraživač geograf 2442. iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija.7 diplomirani geograf 2442.2008 . ljudske djelatnosti. socijalnog ili političkog).7 diplomirani penolog DODATAK: 2442.7 diplomirani komunikolog 2442.32. na području epistemologije.25. c) izdvajanje važne građe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 200 of 823 2442.26. ekonomskog.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr.9 samostalni istraživač komunikolog 2442. provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka.28. POLITOLOZI. povjesničari i srodni stručnjaci rade. uglavnom pomoću rasuđivanja.22.8 istraživač komunikolog 2442.6. institucija i http://www.32.8 istraživač arheolog 2442. b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora.7 diplomirani etnolog 2442. poput arheoloških i antropoloških nalaza.19.24.nn. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka.9 samostalni istraživač arheolog 2442.8.29.27.8 istraživač etnolog 2442. metafizike i etike. d) istraživanja političke filozofije.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2442.htm 18.31.9 samostalni istraživač geograf 2442. uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta.20.

18. izvornih i modernih jezičnih skupina.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2443.8 istraživač filozofije 2443. gramatike. U toj su skupini zanimanja: 2443. http://www. političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba. i) nadgled ostalih suradnika.15.6.7 diplomirani politolog 2443. e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora. rječnika i sličnih priručnika.12.9 samostalni istraživač politologije 2443. uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 201 of 823 ponašanja.8 istraživač politologije 2443. f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade.8 istraživač umjetnosti 2443.17.19.nn. jesu li pravni. g) izradu studija i izvješća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo.9 samostalni istraživač umjetnosti 2444.2008 .9 samostalni istraživač povijesti 2443.8 istraživač povijesti 2443. b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava.21.14.22.7 diplomirani povjesničar 2443. c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika. razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje odnosa između starih.23.16. traganje za podrijetlom i razvojem riječi.8.11. gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI Diplomirani filolozi.19.7 diplomirani filozof 2443. h) srodne poslove.9 samostalni istraživač filozofije 2443.

19. g) srodne poslove.9 samostalni istraživač filolog DODATAK: 2444.12.12. e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi.19.22.13.7 diplomirani indolog 2444. posebno na konferencijama.6.12.14.htm 18.17.11.nn.7 TUMAČ 2444. d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 202 of 823 tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće.7 diplomirani filolog 2444. f) izradu studija i izvješća.8.2008 .7 SIMULTANI PREVODITELJ 2444.21.7 lektor hrvatskoga jezika 2444.7 diplomirani turkolog 2444.12.8 istraživač filolog 2444.12.7 diplomirani književni komparatist 2444.7 leksikograf 2444.15.7 diplomirani fonetičar 2444.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ 2444.16.18. h) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2444.7 slavist 2444.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SUDSKI TUMAČ 2444.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ http://www.7 prevoditelj 2444.7 diplomirani hungarolog 2444.20. sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika.

22. njihovog nastanka.7 psiholog rada 2445. d) srodne poslove. e) nadgled ostalih suradnika. zapošljavanje.20.21. Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada.7 psiholog 2445.7 psiholog forenzičar 2445. obrana (vojska). selekcija i rehabilitacija. Ti poslovi uključuju: a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice. prvenstveno ljudi. komunikacija i tržište.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 203 of 823 2444.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.14.8. profesionalna orijentacija. prevencijske i terapeutske postupke. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića.7 OPĆI LINGVIST 2444. odgoj (i preodgoj) i obrazovanje.12.2008 .11.20.12. c) savjetovanje.7 športski psiholog 2445. njihovu primjenu.7 SEMANTIČAR 2445.7 klinički psiholog 2445.7 VIŠI PREVODITELJ 2444.7 školski psiholog 2445.16. b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika.6. socijalni rad.7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ 2444. šport i različita druga područja ljudske djelatnosti.13. U toj skupini su zanimanja: 2445. zdravstvo.12.15. promet (kao poseban oblik rada).7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG http://www.8 istraživač psiholog 2445.9 samostalni istraživač psiholog DODATAK: 2445. razvoja i mogućnosti utjecaja na njih.nn. tumačenje i vrednovanje).11.

b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama. U toj skupini su zanimanja: 2446.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446. h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. k) nadgled ostalih suradnika.16. unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.14.8.2008 . i) planiranje.12.6.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.7 savjetnik socijalne skrbi 2446. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.17. c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema.19. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.7 diplomirani socijalni radnik DODATAK: http://www. e) planiranje. ocjenjivanje. j) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 204 of 823 2446.11. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način.13.htm 18.nn.15. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. reportaže i komentare. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA Književnici. dramska. pjevači.nn. KNJIŽEVNICI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 205 of 823 2446. glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku. koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama. slikanje i izradu karikatura. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela. Plesači i koreografi 2455. kipari i srodna zanimanja 2453.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI 2446. b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog. Glumci i redatelji 2451.8. znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna.htm 18.12. novinari i srodna zanimanja 2452.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446. ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.16. d) prikupljanje.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446. oblikovanje skulptura. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2451. prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima. izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2446. c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim. književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti. restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela. http://www.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 245. glazbena i ostala umjetnička djela.19.2008 . Akademski slikari. plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.15. Akademski glazbenici. filmskog. skladanje glazbe.12. novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje. ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela. Književnici. radijskog i televizijskog programa. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI Umjetnici.17. skladatelji i srodna zanimanja 2454.

uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala.11. televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja. davanje sugestija o tome.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA 2451.24.13.6. h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga. sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku.7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA http://www.7 urednik 2451.nn.7 pisac reklamnih poruka 2451.7 dramaturg 2451.7 scenarist 2451.25.11.7 tehnički pisac 2451. priručnika i sličnih tehničkih publikacija.22. f) pisanje uvodnika.12. na radiju. U toj su skupini zanimanja: 2451.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 moderator DODATAK: 2451.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA 2451.htm 18. g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige.19. odabir.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 206 of 823 e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama. redigiranje. uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju.11.11.7 književnik 2451.26.21.7 ZAMJENIK UREDNIKA 2451.23.7 novinar 2451. j) oblikovanje i pisanje brošura. priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici.2008 .7 POMOĆNIK UREDNIKA 2451.8. l) nadgled ostalih suradnika.7 korektor u izdavaštvu 2451.7 recenzent 2451.11. i) odabir.31. k) srodne poslove.

b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom.12.7 GLAVNI UREDNIK 2451.11. Ti poslovi uključuju: a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva.nn.7 REPORTER 2451.12. crtanjem karikatura i srodnim tehnikama. slikanjem. http://www.7 VODITELJ SIMPOZIJA. reklame i slične namjene.6.12.7 DOPISNIK 2451. drvu i drugim materijalima. kamena. uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama.12.7 DRAMSKI PISAC 2451.2008 .7 GLAZBENI UREDNIK 2451.htm 18. d) izradu karikatura o osobama ili događajima.7 LIKOVNI UREDNIK 2451. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA Akademski slikari. tintom.21.7 REDAKTOR 2451. TRIBINE 2452. AKADEMSKI SLIKARI.11. kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura.21.11.7 PISAC 2451. c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama.11.31. crtanjem.7 KOMENTATOR 2451.7 FILMOLOG 2451.21.7 KRITIČAR 2451.11. SEMINARA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 207 of 823 2451.11. časopise. gline i kovina.11.12.12. e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA 2451.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA 2451.7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU 2451.7 PJESNIK 2451.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST 2451.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kredom.19.8.

2008 .7 kipar naivac 2452.19.7 akademski slikar 2452.20.21.19.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK 2452.7 ASISTENT SCENOGRAFA 2452. h) srodne poslove.7 akademski grafičar 2452.18.18.7 tapiserist 2452.11.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2452.7 akademski kipar 2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR 2452.7 slikar crtanog filma 2452.12.7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA 2452.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.17.7 konzervator i restaurator DODATAK: 2452.31. zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta.7 slikar naivac 2452. i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2452.22.7 akademski keramičar 2452. g) slikanje minijatura.14.16.7 scenograf 2452.8.31.19.htm 18.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2452.13.7 SLIKAR MASKE 2452.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 208 of 823 f) restauriranje oštećenih.nn.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova 2452.6.15.7 karikaturist 2452.31.7 FILMSKI SCENOGRAF 2452.18.17.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA http://www.

17.2008 .7 akademski violist 2453.7 akademski orguljaš 2453.31.31.7 akademski muzikolog 2453.19.19. pjevači.htm 18.18. e) pjevanje solističko ili u zboru.7 akademski skladatelj 2453.6.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA 2452.14. skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju. f) srodne poslove.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE 2452. AKADEMSKI GLAZBENICI. c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine. b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine.20.7 akademski kontrabasist http://www. PJEVAČI.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA 2452.8.16.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA 2453.31. glazbala ili prilike.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA 2452.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA Akademski glazbenici.31.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 209 of 823 2452. g) nadgled ostalih suradnika.7 akademski dirigent 2453. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje skladbi.7 akademski klavirist 2453.12.15.7 akademski violinist 2453.7 akademski harfist 2453.11. U toj su skupini zanimanja: 2453.13.nn.7 akademski violončelist 2453. d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru.

6.7 akademski flautist 2453.7 korepetitor 2453.35.46.7 akademski solopjevač 2453.21.7 akademski rogist 2453.48.45.27.7 redatelj operne predstave 2453.7 akademski trubljač 2453.7 bas solist 2453.7 akademski trombonist 2453.7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA 2453.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 210 of 823 2453.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski instrumentalist 2453.19.23.7 tenor solist 2453.7 sopran solist 2453.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA http://www.44.49.32.33.30.7 akademski udaraljkaš 2453.2008 .8.41.43.7 alt solist 2453.nn.11.24.42.47.7 akademski gitarist 2453.7 bariton solist 2453.7 akademski crkveni glazbenik 2453.25.7 mezzosopran solist 2453.7 akademski klarinetist 2453.7 akademski saksofonist 2453.7 akademski tubist 2453.7 akademski fagotist 2453.htm 18.34.28.7 akademski folklorni glazbenik 2453.26.7 inspicijent opere DODATAK: 2453.7 akademski oboist 2453.29.31.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 211 of 823 2453.13. temu. U toj su skupini zanimanja: 2454.47.7 KOMPOZITOR 2453. s partnerom ili u plesnoj skupini.35.27.nn. PLESAČI I KOREOGRAFI Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču.6.12. pokreta i gesta.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2453.7 koreograf DODATAK: 2454.12.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2453.7 plesač klasičnog baleta 2454.12.7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA 2453.17.11.7 AKADEMSKI HORNIST 2453. c) srodne poslove. misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka.12.11.14.8.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA 2454.11.17. d) nadgled ostalih suradnika.11.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.htm 18.7 KONCERTNI MAJSTOR 2453.19.7 PRVAK BALETA http://www.7 plesač suvremenog plesa 2454.12.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2453.7 ETNOMUZIKOLOG 2453.7 DIRIGENT ORKESTRA 2453. b) plesanje solističko.13.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA 2453.7 folklorni plesač i pjevač 2454.

11.14.11.7 FILMSKI GLUMAC 2455. kazališni i drugi glumci.12.7 PLESAČ FOLKLORA 2454.7 BALETNI MAJSTOR 2454.11. zvučne i svjetlosne efekte. GLUMCI I REDATELJI Filmski.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA 2454.nn. b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja.htm 18. e) nadgled ostalih suradnika.6.2008 . televiziji. uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime.7 NACIONALNI PRVAK DRAME 2455.8.11. redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA 2455.7 redatelj DODATAK: 2455.7 glumac 2455.11. televiziji. davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu. televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama. c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija.14.7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA 2455. d) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.7 BALERINA 2454.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA 2454.11.19. U toj su skupini zanimanja: 2455.7 MAJSTOR GLUMIŠTA 2455.11.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA 2454.14. radiju i na filmu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 212 of 823 2454. izgled scene.11.11. radiju ili na filmu.7 GLUMAC I PJEVAČ http://www. Ti poslovi uključuju: a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici.

održavanje vjerskih službi. vjerske prakse i vjerovanja. e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ 2455.7 ASISTENT REŽIJE PODVRSTA 246.12. pripravu vjerskih pouka i propovijedi. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi.12. njegovanje svetih tradicija. svete tradicije i vjerskih običaja.19.7 REDATELJ RADIJA 2455.12. provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere. vršitelji vjerskih obreda. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika. otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja.nn. b) očuvanje vjerskih istina. štite i promiču svete tradicije.12.2008 . c) predvođenje vjerskih službi.7 KAZALIŠNI REDATELJ 2455.6. http://www. njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija. preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije. pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada.7 FILMSKI REDATELJ 2455. obreda i vjerskih svečanosti. predvode vjerske čine stvoriteljskih.11.12.8. Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 213 of 823 2455. Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini: 2460. vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede. euharistije (molitve) i propovijedi.12.7 GLUMAC-LUTKAR 2455.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) propovijedanje i širenje vjerskih istina. prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije.7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA 2455. Ti poslovi uključuju: a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. Vjerski stručnjaci 2460. d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima.htm 18. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku.

12.7 MITROPOLIT 2460.19.2008 .7 propovjednik DODATAK: 2460.19.16.18.htm 18.17.7 poglavar redovničke zajednice 2460.22.14.7 redovnik 2460.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 214 of 823 g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi.13.7 POMOĆNI BISKUP 2460. U toj su skupini zanimanja: 2460. h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima.7 EPARH 2460.8.7 kantor 2460.7 biskup 2460.11.23.nn.11. i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.6.7 imam 2460.15.7 KARDINAL 2460.7 rabin 2460.7 MUFTIJA http://www.7 pastor 2460.12.21.13.7 PATRIJARH 2460.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani teolog 2460.12.7 kateheta župnog vjeronauka 2460.12.7 ARHIJEREJ 2460.7 ARHIEPISKOP 2460.7 svećenik 2460.20.7 episkop 2460.12.11.7 NADBISKUP 2460.7 predstojnik ureda biskupske konferencije 2460.11.

7 KANCELAR NADBISKUPIJE 2460. Stručnjaci državne uprave 2472.16.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE 2460.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.13. koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2.7 REDOVNIK SVEĆENIK 2460.14. formirana je podvrsta 247.7 REDOVNIK.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 215 of 823 2460. Stručnjaci državne uprave. Stručnjaci i znanstvenici. Za specifična upravna zanimanja. Podvrsta sadrži skupine zanimanja: 2471.7 ŽUPNIK 2460.19.7 TAJNIK NADBISKUPIJE 2460.14.7 GLAVNI IMAM 2460.22.7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE 2460.16. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2.14.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE 2460.7 GENERALNI VIKAR 2460.državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima.15. http://www.6. Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka .7 PREDMOLITELJ PODVRSTA 247. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2.8.14. Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave.7 NADBISKUPSKI VIKAR 2460.16. Inspektori državne uprave 2471.16. određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima).htm 18.2008 .14. BRAT LAIK 2460.nn.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2460.7 KAPELAN 2460.

VRSTE ZVANJA P.11. 2472. Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte. 2471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 PRISTAV I. udruge građana.19. popise birača. c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa.7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE 2471.7 savjetnik državne uprave 2471.11.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE 2471. odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda. b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka. upravni postupak. http://www. f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika.8.6.7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P. u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR 2471. d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave.nn.11.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK 2471. skupina 2471). ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora.11. U toj su skupini zanimanja: 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik DODATAK: 2471.2008 . uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.N.11.91. nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 216 of 823 Poslovi se odnose na osobna stanja građana.11.N. Ti poslovi uključuju: a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku.11.htm 18.7 UPRAVNI SAVJETNIK 2471.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK 2471. e) izradbu propisanih javnih isprava.7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE 2471.11.11. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom.

utvrđenom stanju i poduzetim mjerama. f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela. predmeta.14.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 porezni inspektor 2472.7 inspektor postrojenja pod tlakom 2472.10.7 inspektor parnih kotlova 2472.15.7 državni inspektor za poštu 2472.htm 18.13. g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten.18.02.05. d) saslušanje osoba u upravnom postupku.17.12.7 carinski inspektor 2472.03.7 građevinski inspektor 2472. e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku.6.7 državni inspektor za telekomunikacije 2472.7 državni revizor 2472. h) sastavljanje zapisnika o pregledu. U toj su skupini zanimanja: 2472.8.7 inspektor financijske policije 2472.2008 .09.7 inspektor cestovnog prometa 2472.7 devizni inspektor 2472.01.7 prosvjetni inspektor 2472.11.08. c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta.04.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 217 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pregled zgrada i poslovnih prostorija.16.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo http://www.19. roba i drugih stvari kod nadziranih osoba.7 poljoprivredni inspektor 2472.7 inspektor rada 2472.7 lovni inspektor 2472.7 elektroenergetski inspektor 2472. b) pregled poslovnih spisa.06.

7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST http://www.35.nn.7 urbanistički inspektor 2472.27.7 sanitarni inspektor 2472.26.7 proračunski inspektor 2472.7 upravni inspektor 2472.19.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora 2472.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 2472.7 veterinarski inspektor 2472.01.6.7 zdravstveni inspektor 2472.39.37.33.2008 .7 šumski inspektor 2472.24.7 tržišni inspektor 2472.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica 2472.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo 2472.23.8.40.21.38.7 rudarski inspektor 2472.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina 2472.34.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 218 of 823 2472.7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem 2472.7 inspektor zaštite okoliša 2472.7 inspektor zaštite bilja 2472.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.28.31.99.01.20.25. DODATAK: 2472. p.7 inspektor zaštite od požara 2472.22.7 inspektor pravosudne policije 2472.7 inspektor zrakoplovstva 2472.7 inspektor državne uprave.7 vodoprivredni inspektor 2472.7 turistički inspektor 2472.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa 2472.36.n.30.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.01.19.32.

2008 .7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I.7 INSPEKTOR F.03.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR 2472.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR 2472.14. VRSTE ZVANJA 2472.03.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 2472.03.26.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA http://www.28. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.P. ZA UNUTARNJI NADZOR 2472.10.7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.09.03.7 INSPEKTOR I.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.16.14.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.14.19.htm 18.03.7 MLAĐI PRISTAV I.09.8.09. P.03.21.33.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE 2472.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 2472.09.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR 2472.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR 2472.24.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE 2472.09.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 219 of 823 2472.nn.6.7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2472.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.01.09. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI 2472.03.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE 2472.14.14.7 NAČELNIK ODJELA F. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK 2472.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE 2472.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR 2472.09.

društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva. tehničkih. poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.38.19. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ. Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari 33. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije 32.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE ROD 3. tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa. državnoj upravi. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci VRSTA 31.39. nadzor i upravljanje optičkom. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. informatike i građevinarstva. upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda. informatike i građevinarstva.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR 2472. Upravljaju tehničkom opremom. Inženjeri. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi. financijama.8. razne tehničke usluge u trgovini. biotehničkih.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472.38. tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi. poslove na umjetničkim i športskim priredbama. obavljanje dijela vjerskih poslova. elektronskom i srodnom http://www. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti. Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR 2472.nn.2008 .6. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 31. socijalnom radu.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 220 of 823 2472. INŽENJERI.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju 34.35.38.

Elektroinženjeri i elektrotehničari 3114. građevinski i geodetski inženjeri i tehničari 3113. opremu. počela i operativnih metoda. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 221 of 823 opremom i sustavima. fizike. ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa. uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Inženjeri i tehničari d. Tehnički ilustratori 3119. tehničari i operatori 313. Računalni inženjeri. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari 3118. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje 314. fizike. Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari 3116. meteorologije i astronomije. Kemijskotehnološki. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 311. prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari 3117. ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine. tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja. Inspekcijski stručnjaci PODVRSTA 311. 3111.8.htm 18. INŽENJERI. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3111.6. Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije 3115. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka.19.2008 . Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa. geologije. posebno u području tehničkih znanosti. Inženjeri i tehničari kemije i fizike 3112. cestovnom i poštanskom prometu. Arhitektonski. procese i proizvode. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. tehničari i srodna zanimanja 312. građevinarstva.n. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci 315.nn. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri. Inženjeri. poslove u željezničkom. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije. upravljanje zrakoplovima i brodovima. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora. znanstvenika i srodnih stručnjaka.

Ti poslovi uključuju: a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente.4 kemijski tehničar analitičkih sustava 3111.4 kemijski tehničar anorganskih sustava 3111.4 prehrambenokemijski laborant 3111.28. geofizike.4 tehničar laboratorijske kontrole 3111.4 kemijski tehničar http://www.6 kemijski inženjer analitičar 3111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 222 of 823 geologije.11.13.14.4 tehničar analize namirnica 3111.6.4 tehničar oceanografije 3111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.4 tehničar radioloških sustava 3111.htm 18. b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa. d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.19. c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama.4 tehničar polimera 3111. f) srodne poslove.4 tehničar farmaceutskih sustava 3111.25. U toj su skupini zanimanja: 3111.16.29.4 petrokemijski tehničar analitičar 3111. organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće.nn.15. vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja.2008 . medicinske. g) nadgled ostalih suradnika. ispitivanja i analiza.24.4 petrokemijski laborant 3111. ispitivanja i analize. kao i na unapređivanju industrijske.26.4 kemijski tehničar organskih sustava 3111.27.21.22.8.4 tehničar elektrokemijskih sustava 3111. meteorologije i astronomije.12. e) održavanje i popravak istraživačke opreme.

5 tehničar seizmičkih mjerenja 3111.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA 3111.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.65.4 tehničar fizikalni 3111.43.74.8.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA 3111.61.63.45.44.nn.5 tehničar obrade geofizičkih podataka 3111.71.15.4 geofizički tehničar DODATAK: 3111.6 inženjer naftne geologije 3111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE 3111.4 geološki tehničar 3111.77.62.6 meteorološki inženjer 3111.72.2008 .75.4 meteorološki tehničar 3111.6.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta 3111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 223 of 823 3111.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta 3111.13.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA 3111.4 hidrološki tehničar 3111.42.5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar 3111.78.41.5 tehničar geoelektričnih mjerenja 3111.15.13.6 inženjer geofizičkih istraživanja 3111.6 hidrološki inženjer 3111.4 astronomski tehničar 3111.46.73.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.76.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka 3111.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE http://www.4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA 3111.19.64.4 tehničar matematički 3111.htm 18.51.26.15.

vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu. kalkulacije. cestograđevni i slični materijali).8. i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA 3111. izmjeru obavljenih radova. b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala.46. f) analizu cijena. vođenje održavanja građevina. h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida. obračun osnovice za plaće radnika. Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje. izmjeri i prijenosu projekata na teren. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima.46. d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 224 of 823 UPORABE 3111.43. katastarsku evidenciju i drugo. proizvoda i konstrukcija. dokumentacija o ispitivanjima.2008 . k) srodne poslove. ARHITEKTONSKI. održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije. c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu. razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove. certificiranjima i slično).6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU 3111. beton).4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA 3111. http://www.4 GEOTEHNIČAR 3112.htm 18.nn. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor. građevinski dnevnik. vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. snimanje. iskolčenje. terminski planovi. cestograđevni materijali. j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja. e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada.6. projektiranje i razradu projekata.19. g) izradu dijelova prostornog plana. l) nadgled ostalih suradnika.78.

6 projektant prometnica 3112.2008 .27.11.4 građevinski tehničar za restauratorske radove 3112.25.nn.28.6 voditelj asfaltirnice 3112.37.6 inženjer voditelj gradnje prometnica 3112.35.32.23.6 inženjer voditelj radova visokogradnje 3112.6 projektant građevinskih instalacija 3112.26.6 građevinski inženjer 3112.6 prostorni projektant 3112.4 voditelj radova visokogradnje 3112.22.14.4 voditelj radova niskogradnje 3112.29.13.31.12.4 tehnički crtač za građevinarstvo 3112.6 voditelj betonare 3112.19.36.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.htm 18.16.39.4 građevinski tehničar niskogradnje 3112.38.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 225 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3112.24.4 građevinski tehničar 3112.40.6 projektant hidrogradnje 3112.30.6 projektant visokogradnje 3112.4 tehnički crtač za arhitekturu 3112.6 arhitektonski inženjer http://www.15.33.6 voditelj armiračnice 3112.21.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova 3112.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova 3112.4 građevinski tehničar visokogradnje 3112.8.4 građevinski tehničar razrađivač projekta 3112.4 građevinski laborant 3112.6 prostorni planer 3112.34.

4 tehnički geodetski crtač 3112.92.4 geodetski tehničar restitutor 3112.6 voditelj rudarskog katastra 3112.13.19.4 geodetski tehničar za katastar 3112.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE 3112.12.12.4 tehnički kartografski crtač DODATAK: 3112.95.94.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 kartograf 3112.htm 18.11.4 tehničar rudarski mjernik 3112.12.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu 3112.89.8.6 geodetski inženjer za katastar vodova 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU 3112.4 geodetski tehničar hidrografije 3112.11.4 geodetski tehničar 3112.5 građevinski poslovođa 3112.81.6.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU 3112.41.87.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 226 of 823 3112.82.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva 3112.91.98.85.84.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA http://www.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata 3112.90.99.4 geodetski tehničar za katastar vodova 3112.4 geodetski tehničar za elaborate 3112.86.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU 3112.83.nn.88.6 geodetski inženjer 3112.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica 3112.2008 .6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.96.4 geodetski tehničar za fotogrametriju 3112.93.97.

4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 3112.2008 . proizvodnju.21.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE 3112.34.nn.4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112. aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava. sastavljanje.98. aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova. održavanje i popravak električnih uređaja.5 TESARSKI POSLOVOĐA 3112. sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima.22.22.34.4 CESTAR GRUPOVOĐA 3112. Ti poslovi obično uključuju: a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja.14.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.37.34.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE 3112.22.39.htm 18.4 GEOMETAR 3112. funkcioniranje.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 3112.6.95.38.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA 3112.41.19.41. b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3112.14.35.4 NADZORNIK PRUGA 3112.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU 3112.34. konstruiranje.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA 3113.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA 3112. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i http://www.36.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE 3112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 227 of 823 3112. za projektiranje.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA 3112.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.8. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike.

4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove http://www.nn. U toj su skupini zanimanja: 3113. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.6 elektrostrojarski inženjer 3113.6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije 3113.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda 3113. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 228 of 823 instaliranje prema dobivenim specifikacijama.htm 18. instaliranjem.11.41.16.19.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo 3113.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo 3113.6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.12.27.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih suradnika.21.14.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda 3113.6 elektroenergetski inženjer 3113.2008 .22.4 elektrostrojarski tehničar 3113.13.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije 3113.6.4 elektrotehničar za prijenos električne energije 3113.4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije 3113.29.23.4 elektroenergetski tehničar 3113.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije 3113.24.4 elektrotehničar za elektromotore 3113.28.17.26.8. održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.25. e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.30.31. korištenjem.

5 predradnik u elektromontaži i instalacijama DODATAK: 3113.52.4 ELEKTROTEHNIČAR.6 elektroinženjer za plovila 3113.16.46.6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove 3113.47.6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva 3113.72. aparate i uređaje 3113.5 predradnik u elektroenergetici 3113.63.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA 3113.4 elektrotehničar za plovila 3113.83.48. aparate i uređaje 3113.71.5 predradnik u elektrostrojarstvu 3113.6 elektroinženjer za električne strojeve.51.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva 3113.81.26.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 229 of 823 3113.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO 3113.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU 3113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.53.6 elektroinženjer 3113.62.61.4 elektrotehničar 3113.4 tehnički crtač za elektrotehniku 3113.6 elektroinženjer za procesnu tehniku 3113.4 elektrotehničar za instalacije i opremu 3113.4 elektrotehničar za procesnu tehniku 3113.4 elektrotehničar za električne strojeve.htm 18.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 3113.2008 .6.42.54.26.8. TEHNOLOG http://www.44.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva 3113.45.43.19.16.17.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU 3113.14.82.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva 3113.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3113.24.6 elektroinženjer projektant 3113.

d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje.21.6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja http://www.13. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama.nn.23.4 tehničar za elektroničke proizvode 3114. telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR 3114. radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.12. telekomunikacijama i automatici.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE 3113. telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavanja i popravljanja elektroničke opreme. održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava.11. korištenja.82. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici.22.8. e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike. f) srodne poslove.19. mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova. telekomunikacijskih. kao i za projektiranje. U toj su skupini zanimanja: 3114. funkcioniranje.82.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 230 of 823 3113.6.82.83.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA 3113.6 konstruktor elektroničkih proizvoda 3114.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje 3114. b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama. sastavljanje.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA 3113. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih. g) nadgled ostalih suradnika.2008 . kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.6 inženjer za elektroničke proizvode 3114. konstruiranje za proizvodnju.htm 18.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje 3114.

6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje 3114.htm 18.6 inženjer za radio i televizijske uređaje 3114.75.4 tehničar za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehničar za mehatroniku 3114.31.72.4 tehničar elektronike 3114.44.61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 231 of 823 3114.4 tehničar za brodske telekomunikacije 3114.82.6 inženjer za telekomunikacije 3114.76.19.5 predradnik elektroničar http://www.47.49.73.6 inženjer za procesnu automatiku 3114.4 tehničar za procesnu automatiku 3114.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje 3114.91.41.46.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje 3114.33.32.2008 .4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije 3114.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja 3114.4 tehničar elektroničar za računala 3114.48.6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje 3114.6 inženjer elektroničar za računala 3114.45.nn.4 tehnički crtač za elektroniku 3114.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije 3114.77.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34.62.81.35.74.4 tehničar za željezničke telekomunikacije 3114.6 inženjer elektronike 3114.4 tehničar za telekomunikacije 3114.43.42.71.36.6.4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje 3114.

te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama. b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda. Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila. Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila.35.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 3114.61. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA 3114.61.2008 .92. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114. Ti poslovi uključuju: a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE 3114.49.nn. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.33.5 predradnik elektroničar u montaži DODATAK: 3114.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE 3114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 232 of 823 3114. plovila i brodske opreme. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila.48.htm 18. te ispitivanja prototipova.19. strojarske opreme. te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila. e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova.71.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE 3115. održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima. http://www.61.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.81. upotrebom. c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova. Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda. njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU 3114. istraživanja u brodogradnji. istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala.8.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE 3114. te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje.6. strojarskih postrojenja.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 233 of 823

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova; g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila 3115.02.6 konstruktor pružnih vozila 3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva 3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva 3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva 3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva 3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport 3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja 3115.09.6 konstruktor dizalica 3115.11.6 konstruktor turbina 3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora 3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike 3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje 3115.15.6 konstruktor procesne opreme 3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja 3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda 3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature 3115.21.6 konstruktor plinske mreže 3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata 3115.23.6 strojarski konstruktor 3115.31.4 konstruktor pripremaka

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 234 of 823

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova 3115.33.4 konstruktor limenih dijelova 3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija 3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike 3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa 3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila 3115.38.4 konstruktor cjevovoda 3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist 3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva 3115.42.4 konstruktor dijelova plovila 3115.43.6 konstruktor plovila 3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom 3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom 3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica 3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica 3115.51.4 tehničar za zavarivanje 3115.52.6 tehnolog za zavarivanje 3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa 3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa 3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke 3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke 3115.57.4 tehničar za gradnju plovila 3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila 3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme 3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme 3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju 3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 235 of 823

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila 3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila 3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila 3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila 3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme 3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme 3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja 3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja 3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme 3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme 3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva 3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva 3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova 3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova 3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže 3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže 3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme 3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme 3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže 3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže 3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme 3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme 3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo 3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju 3115.91.4 strojarski tehničar 3115.92.6 strojarski inženjer 3115.93.4 brodograđevni tehničar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 236 of 823

3115.94.6 brodograđevni inženjer 3115.95.5 predradnik obrade kovina 3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda 3115.97.5 predradnik brodogradilišta 3115.98.5 predradnik strojarski DODATAK: 3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA 3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU 3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU 3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE 3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE 3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU 3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM) 3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR 3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA 3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA 3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE 3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA 3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA 3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 237 of 823

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA 3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE 3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje; b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije; c) ispitivanje kakvoće; d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema; e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme; f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda; g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3116.01.4 petrokemijski tehničar 3116.02.6 petrokemijski tehnolog 3116.03.6 tehnolog prerade nafte 3116.11.4 tehničar za organske sinteze 3116.12.6 tehnolog za organske sinteze 3116.13.4 tehničar prerade polimera 3116.14.6 tehnolog prerade polimera 3116.15.4 tehničar boja i lakova

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 238 of 823

3116.16.6 tehnolog boja i lakova 3116.17.4 tehničar gumarstva 3116.18.6 tehnolog gumarstva 3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda 3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda 3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda 3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda 3116.25.4 tehničar sredstava za pranje 3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje 3116.31.4 tehničar pigmenata 3116.32.6 tehnolog pigmenata 3116.33.4 tehničar agrokemikalija 3116.34.6 tehnolog agrokemikalija 3116.41.4 tehničar zaštite od korozije 3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije 3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode 3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode 3116.45.4 tehničar celuloze 3116.46.6 tehnolog celuloze 3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala 3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala 3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda 3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda 3116.51.4 tehničar papirničarstva 3116.52.6 tehnolog papirničarstva 3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar 3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 239 of 823

3116.59.5 kemijski predradnik 3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe 3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe 3116.63.4 mljekarski tehničar 3116.64.6 mljekarski tehnolog 3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova 3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova 3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja 3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja 3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna 3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna 3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane 3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane 3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje 3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje 3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera 3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera 3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba 3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata 3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje 3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje 3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva 3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.86.4 tehničar proizvodnje piva 3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva 3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 240 of 823

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina 3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.92.4 tehničar proivodnje enzima 3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima 3116.94.4 tehničar prerade duhana 3116.95.6 tehnolog prerade duhana 3116.96.4 prehrambeni tehničar 3116.97.6 prehrambeni tehnolog 3116.99.5 prehrambeni predradnik DODATAK: 3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA 3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA 3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA 3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI 3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE 3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA 3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 241 of 823

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE 3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA 3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE 3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina; b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina; c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama; d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima; e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu; f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju; g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija; h) srodne poslove;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 242 of 823

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije 3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije 3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije 3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije 3117.05.4 tehničar proizvodnje soli 3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena 3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena 3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje 3117.09.4 rudarski tehničar 3117.10.6 rudarski inženjer 3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina 3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina 3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin 3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin 3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove 3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide 3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama 3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje 3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama 3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove 3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina 3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja 3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme 3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 243 of 823

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta 3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina 3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina 3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina 3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina 3117.42.5 tehničar za transport plina 3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 3117.44.6 inženjer za transport plina 3117.45.4 naftno rudarski tehničar 3117.46.6 naftno rudarski inženjer 3117.51.5 rudarski jamski poslovođa 3117.52.5 rudarski jamski nadzornik 3117.53.5 rudarski jamski predradnik 3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa 3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa 3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa 3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli 3117.58.5 predradnik proizvodnje soli 3117.59.5 rudarski nadzornik separacije 3117.60.5 poslovođa miniranja 3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju 3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina 3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama 3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 244 of 823

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova 3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja 3117.69.5 poslovođa transporta plina 3117.70.5 voditelj hidroloških radova 3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima 3117.81.4 tehničar za metale i legure 3117.82.6 tehnolog za metale i legure 3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika 3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika 3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika 3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika 3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala 3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala 3117.89.4 tehničar metalurgije 3117.90.6 inženjer metalurgije 3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji 3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji DODATAK: 3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR 3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA 3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 245 of 823

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA 3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR 3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI 3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI 3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA 3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI 3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija; b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda; a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; a) srodne poslove; b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3118.11.6 tehnički ilustrator 3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša. Ti poslovi uključuju: a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 246 of 823

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje; c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada; d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda; e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja; f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji; g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji; h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka; i) srodne poslove; j) nadgled drugih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3119.01.6 koordinator pripreme rada 3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje 3119.03.6 planer proizvodnje 3119.04.6 planer održavanja 3119.05.6 planer izgradnje 3119.06.4 raspoređivač rada 3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta 3119.08.4 tehnički kalkulant 3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija 3119.10.6 inženjer zaštite na radu 3119.14.6 logističar 3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša 3119.16.6 tehnolog pakiranja 3119.21.4 tehničar za građevne materijale 3119.22.6 tehnolog za građevne materijale 3119.23.4 tehničar obrade kamena

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 247 of 823

3119.24.6 tehnolog obrade kamena 3119.25.4 tehničar keramike 3119.26.6 tehnolog keramike 3119.27.4 tehničar za emajle i glazure 3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure 3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda 3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda 3119.31.4 tehničar staklarstva 3119.32.6 tehnolog staklarstva 3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća 3119.41.4 tehničar predenja 3119.42.6 inženjer predenja 3119.43.4 tehničar tkanja 3119.44.6 inženjer tkanja 3119.45.4 tehničar pletenja 3119.46.6 inženjer pletenja 3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar 3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije 3119.49.4 tekstilni tehničar 3119.50.6 tekstilni inženjer 3119.51.4 tehničar za odjeću 3119.52.6 inženjer za odjeću 3119.53.4 kožarski tehničar 3119.54.6 kožarski inženjer 3119.55.4 obućarski tehničar 3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju 3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 248 of 823

3119.61.4 drvni tehničar 3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji 3119.63.4 tapetarski tehničar 3119.71.4 grafički tehničar 3119.72.6 grafički inženjer 3119.73.4 tehničar grafički urednik 3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže 3119.81.5 predradnik za građevne materijale 3119.82.5 predradnik obrade kamena 3119.83.5 predradnik za keramiku 3119.84.5 predradnik za emajle i glazure 3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale 3119.86.5 predradnik u staklarstvu 3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća 3119.88.5 tekstilni predradnik 3119.89.5 predradnik za odjeću 3119.90.5 predradnik kožarstva 3119.91.5 predradnik obućarstva 3119.92.5 predradnik kožne galanterije 3119.93.5 drvni predradnik 3119.94.5 predradnik tapetarstva 3119.95.5 grafički predradnik 3119.96.5 autolakirerski poslovođa 3119.97.5 pismoslikarski poslovođa 3119.98.5 dimnjačarski poslovođa 3119.99.5 poslovođa čišćenja DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM 3119.49.08.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.21.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 3119.51.8.10.46.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU 3119.47.nn.4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR 3119.19.42.44.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA 3119.06.52.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA 3119.15.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 249 of 823 3119.53.52.6.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA 3119. GIPS 3119.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA 3119.48.10.02.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT 3119.52.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE 3119.53.4 POMOĆNI PLANER 3119.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE 3119.4 TEHNIČAR ZA CEMENT.21.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 TEKSTILNI LABORANT 3119.4 DISPEČER RADNIH NALOGA 3119.4 ODJEVNI TEHNIČAR 3119.02. VAPNO.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA 3119.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE 3119.48.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU 3119.4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE 3119.43.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE http://www.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE 3119.50.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE 3119.htm 18.54.23.53.

4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA 3119.71.71.61.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR 3119.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR 3119.71.nn.54.57.71.57.54.57.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 250 of 823 3119.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA 3119.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU 3119.71.htm 18.71.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER 3119.61.6.6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA 3119.71.61.4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE 3119.54.2008 .6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE 3119.71.71.62.19.55.4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA 3119.62.55.6 KOŽARSKI TEHNOLOG 3119.6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU 3119.54.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA 3119.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA 3119.61.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA http://www.61.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER 3119.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA 3119.4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA 3119.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA 3119.

6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA 3119.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA http://www.5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE 3119.95.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE 3119.5 VODITELJ VISOKOG TISKA 3119.nn.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR 3119.95.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 251 of 823 3119.htm 18.95.19.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA 3119.95.95.95.5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA 3119.95.71.73.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE) 3119.95.72.95.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA 3119.93.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA 3119.71.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE 3119.95.8.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME 3119.2008 .4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA 3119.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 3119.73.5 VODITELJ MEKOG UVEZA 3119.72.71.74.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA 3119.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA 3119.5 VODITELJ DUBOKOG TISKA 3119.5 VODITELJ KEMIGRAFIJE 3119.93.6 GRAFIČKI TEHNOLOG 3119.5 VODITELJ FOTOSLOGA 3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK 3119.95.89.95.88.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA 3119.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA 3119.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA 3119.

održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa. pomoćne operacije. kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE 3119. manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA 3119. Računalni inženjeri i tehničari 3122.19. uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica. aktiviranje industrijskih robota. programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima. projektiranju. TEHNIČARI I OPERATORI Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.2008 . ustroja i baza http://www.8.95.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI 3119. upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa. organiziranje računalnih poslova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 252 of 823 3119.95.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI PODVRSTA 312.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA 3119.95.6. vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova.95.95. prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju.99. Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema. Operatori na robotima 3121.95. Računalni operatori 3123. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.nn.htm 18. programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija. upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3121.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME 3119.5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA 3119.95. RAČUNALNI INŽENJERI. pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme. Ti poslovi uključuju: a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama.

32.6 informatičar http://www. h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme. izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 3121. g) upravljanje područnim računalnim mrežama.4 tehničar za programiranje 3121.45.19.41.8. d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu.htm 18. f) instaliranje.42.51.6 inženjer sustava za opremu 3121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 253 of 823 podataka.6 inženjer sustava 3121. umjetne inteligencije i robotike. uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama. i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja.nn. te algoritama.6 projektant informatičkih sustava 3121.6 sustavni analitičar 3121. uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .33.11. j) srodne poslove.43. održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama.6 inženjer sustava za osobna računala 3121.21. c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu.44. e) postavljanje nove vanjske opreme.6. kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu.31.6 programer strojeva upravljanih brojčano 3121. k) nadgled ostalih suradnika.6 inženjer sustava za računalne mreže 3121. b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima.6 programer računalnih primjena 3121. U toj skupini su zanimanja: 3121.

6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA 3121.8.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 3121. http://www.41. h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE 3121. sigurna i djelotvorna izvedba. te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.51. b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor. prijenos i obradu digitalnih podataka.4 računalni tehničar DODATAK: 3121. znanstvenih.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.52. f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni. inženjerskih i drugih podataka. RAČUNALNI OPERATORI Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova.31.11.43.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA 3121.4 INFORMATIČKI POMOĆNIK 3122. te obrade poslovnih. papiru ili filmu.19. g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima. k) nadgled ostalih suradnika. rukuju opremom za snimanje. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora.2008 . c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje.htm 18.nn. e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 254 of 823 3121. j) srodne poslove.6.4 PROGRAMER 3121.6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA 3121. prema potrebama korisnika. papiru ili filmu. prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu. pohranu. d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna.52. pohranu. i) nadziranje rada opreme.

c) osiguravanje nesmetanog rada robota.18. aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta.6 voditelj obrade podataka 3122.4 organizator obrade podataka 3122.5 kontrolor pripreme i obrade podataka 3122. b) aktiviranje robota.17.15.16.4 OPERATOR PLOTERA 3123.nn.16.4 operator za pripremu obrade podataka 3122.11. OPERATORI NA ROBOTIMA Operatori na robotima.2008 .18.4 administrator obrade podataka 3122.5 OPERATOR NA KONZOLI 3122.19.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi DODATAK: 3122. Ti poslovi uključuju: a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka. f) srodne poslove.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA 3122.18. d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova.15.htm 18.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA 3122.14. e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.6.15.13.5 operator sustava na računalnom sustavu 3122. http://www.4 računalni operator 3122.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR 3122.15.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA 3122.12. programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 255 of 823 U toj skupini su zanimanja: 3122.8.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA 3122.

c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.nn. Operatori na medicinskim uređajima 3139. rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju.n.11. industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama. mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama.6. audiovrpca. videokamerama. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d. gramofonskih ploča. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju. nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje. televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.6 operator na robotu PODVRSTA 313. Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne. televiziju i video. uključujući i one za snimanje slika iz zraka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka 3132. časopisima te ostalim publikacijama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 256 of 823 g) nadgled ostalih suradnika.12. nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti. videovrpca. http://www. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3131. snimaju kamerama za film.htm 18. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba. Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima 3133. snimanje kamerama za film.6 operator na industrijskom robotu 3123.8.19. nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava. U toj su skupini zanimanja: 3123. digitalnih diskova. e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.2008 . 3131. b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije. kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona. d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti.

32.19.4 tehničar za zvučne efekte 3131.4 novinski fotograf 3131.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF 3131.27.13.35.24.6.4 operator snimanja na vrpce 3131.11.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.8.31.4 mikrofotograf 3131.26.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 257 of 823 f) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3131.25.4 MIKSER SLIKE 3131.4 operator videosnimanja DODATAK: 3131.4 VIDEOMIKSER 3131.4 mješač slike 3131.4 snimatelj zvuka 3131.4 snimatelj trika 3131.34.4 studijski/televizijski operator 3131.4 operator snimanja na diskete 3131.24.11.4 snimatelj slike 3131.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3131.21.23.4 fotograf za komercijalne ilustracije 3131.4 ASISTENT TONA http://www.4 FOTOREPORTER 3131.2008 .4 ČITAČ SVJETLA 3131. g) nadgled ostalih suradnika.21.14.23.4 montažer slike i zvuka 3131.12.4 mješač zvuka 3131.14.4 fotografski tehničar 3131.htm 18.nn.4 studijski/radijski operator 3131.22.

8.6. Ti poslovi obično uključuju: a) nadzor sustava za emitiranje.nn.4 ASISTENT REALIZACIJE 3131.24.4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE 3131.4 operator na televizijskom odašiljaču http://www.19.24. prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27.4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE 3131.4 MIKROMAN 3131.11.htm 18.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.27. kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu. U toj su skupini zanimanja: 3132. moru i u zraku. e) vođenje dnevnika rada.27.4 GLAZBENI ILUSTRATOR 3131. moru i zraku.35.32.24. c) nadzor opreme za kinoprojekciju. satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.4 operator na radioodašiljaču 3132. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo. f) srodne poslove.12.24. b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju. g) nadgled ostalih suradnika.4 TONMAJSTOR 3131.27.2008 .4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR 3132.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 258 of 823 3131.4 MONTAŽER NEGATIVA 3131. d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava.

12.4 radiotelegrafist 3132.15.14.13.6.4 rentgen tehničar 3133.4 operator na telekomunikacijskoj opremi 3132.6 brodski radiotelegrafist 3132.16. rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici.13. d) srodne poslove. U toj skupini su zanimanja: 3133.14.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 259 of 823 3132. Ti poslovi uključuju: a) pripremu bolesnika. c) nadziranje rada opreme.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA 3133.17.19. e) nadgled ostalih suradnika.6 operator na audiometrijskoj opremi 3133.4 operator televizijskog prijenosa 3132.6 operator na elektrokardiografskoj opremi 3133.4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA 3132.6 operator na opremi medicinske radiografije http://www.18.18.4 kinooperator DODATAK: 3132.htm 18.4 operator na željezničkim telekomunikacijama 3132.13.4 operator radioprijenosa 3132. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja.nn. b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6 operator na opremi medicinske radiologije 3133.8.16.2008 .6 operator na elektroencefalografskoj opremi 3133.15.

6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI 3133.11.6 majstor rasvjete 3139. željezničkom i poštanskom prometu. d) nadgled ostalih radnika.17. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.6 operator na medicinskoj opremi DODATAK: 3133. http://www.19.12.2008 .20. b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici 3133.N. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima.htm 18.6.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3139.6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER 3133.19.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 3133.6 MAJSTOR SVJETLA PODVRSTA 314.nn.6 operator na opremi za dijalizu 3133.12. Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313.11.8.15. vode operativne poslove u cestovnom.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima DODATAK: 3139.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi 3133.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 260 of 823 3133.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE 3139. c) srodne poslove. organiziraju upotrebu prometnih sredstava.19.4 operator na scenskoj rasvjeti 3139.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST 3139.17. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje).21.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3141. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci 3144. f) srodne poslove. c) nadzor nad instaliranjem.19. električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu. b) narudžbe goriva. Ti poslovi uključuju: a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3141. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa 3146.8. Inženjeri poštanskog prometa 3141. Kontrolori leta 3145.11. Inženjeri željezničkog prometa 3147. Časnici palube i peljari 3143.6. d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.nn. zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova. ČASNICI STROJA Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju.12.6 prvi časnik stroja http://www. rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije. održavanju i popravljanju mehaničkih. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja 3148. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi.6 upravitelj stroja 3141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 261 of 823 Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih. održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.htm 18.2008 . maziva. g) nadgled i izobrazbu posade stroja. Časnici stroja 3142. održavanju i popravljanju mehaničkih.

Ti poslovi uključuju: a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima).8.11. c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.14.6 POMORSKI STROJAR 3141. KLASE 3141. http://www. b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda. tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje.21.15.41.31.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO 3142.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 3141.6 treći časnik stroja 3141.htm 18.15.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe 3141.6 inženjer brodske elektronike 3141.nn. kroz kanale.21.6 POMORSKI STROJAR I.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 3141.41.4 brodostrojar DODATAK: 3141.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 3141.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU 3141.31.16. KLASE 3141.19.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.2008 .16.41.16. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova.6 VJEŽBENIK STROJA 3141. ČASNICI PALUBE I PELJARI Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali. d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 262 of 823 3141.6 ASISTENT STROJA 3141.13.6 drugi časnik stroja 3141.

11.15.17.6.6 zapovjednik broda 3142.31.6 časnik lučke kapetanije 3142.6 voditelj plovnog sastava jahti 3142.12.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe 3142.6 inženjer pomorske nautike 3142.2008 .6 prvi časnik palube 3142.htm 18.53.16.19.6 treći časnik palube 3142.21.nn.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe 3142.61. U toj su skupini zanimanja: 3142. k) nadgled i izobrazba brodske posade. h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 263 of 823 e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142. j) srodne poslove.13. i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.22.4 nautičar unutarnje plovidbe 3142.4 skiper 3142.4 pomorski nautičar 3142.4 ribarskonautički tehničar 3142.8.52.14.6 vođa posade marine 3142.6 drugi časnik palube 3142.43.6 peljar 3142. f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.42.51.6 zapovjednik bušaće platforme http://www.

17.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA 3143.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.4 NAUTIČKI TEHNIČAR 3142.2008 .64.17.6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 PRISTAV II.4 VJEŽBENIK PALUBE 3142.11.htm 18.17.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.12.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA 3142.42.4 KADET 3142.6 časnik stabilnosti platforme 3142.22.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.22.15.8.64.22.17.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA 3142.17.6 BRODSKI PILOT 3142.4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.31.22.6.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE 3142.nn.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142. VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE 3142. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI http://www.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.41.6 časnik palube na platformi 3142.19.63.41.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE 3142.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM 3142.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP 3142.6 vođa plovećeg radnog stroja DODATAK: 3142.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET 3142.62.16.17.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 264 of 823 3142.64.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE 3142.64.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA 3142.

c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih.14.11.11.2008 .6 INŽENJER AERONAUTIKE 3143. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima.19. b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja.6 PILOT HIDROAVIONA 3143. U toj su skupini zanimanja: 3143.6 TEHNIČKI PILOT 3143.6 ŠEF PILOTA 3143.8.6 pilot helikoptera 3143.31. e) srodne poslove.htm 18.11.11.11.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA http://www. f) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta.6 probni padobranac 3143.6 pilot aviona 3143.12.31.6 KAPETAN AVIONA 3143.6 inženjer leta 3143. električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika.14.11.6 probni pilot 3143.6 KAPETAN ZA SIGURNOST 3143. d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada.nn.21.6 inženjer zračnog prometa DODATAK: 3143.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 265 of 823 Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih.11. električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno.11.6 NAVIGATOR LETA 3143.6 KOPILOT 3143.

8.31.31.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA 3143.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA 3143.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 266 of 823 3143.31.31.31.31. b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed.6 STATION MANAGER 3143. planovima leta i zračnom prometu. Ti poslovi uključuju: a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji. pogodnostima.19.31.31.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA 3143.6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA 3143.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA 3143.31.2008 .htm 18.31.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA 3144. svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA 3143.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA 3143.31.31. http://www.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA 3143. KONTROLORI LETA Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI 3143.31.31.6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA 3143. radara. e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 DISPEČER LETA 3143.6.nn.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA 3143. c) provjeru i odobravanje planova leta.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA 3143.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA 3143.31.6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA 3143.31. d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima.

12.6 pomoćnik kontrolora leta 3144.nn.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL 3144. izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja http://www. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.12. b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje. g) srodne poslove.12.12.11.12.12.6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA 3144. U toj su skupini zanimanja: 3144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA 3145.11. c) sudjelovanje u procjeni troškova.2008 . funkcioniranje.6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE 3144.12.htm 18. instaliranje.12.6 OPERATOR NOTAM 3144.11.6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.6 kontrolor leta DODATAK: 3144.8.6. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 267 of 823 f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve.12.12.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA 3144. h) nadgled ostalih suradnika.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3144.12.19.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA 3144.

4 tehničar za sigurnost zračnog prometa 3145.11. g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta. U toj su skupini zanimanja: 3145. pratnji i reguliranju prometa vlakova.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa DODATAK: 3145. Vode operativne poslove u jedinicama. i) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama.11. b) vođenje poslova u postavnicama. čvorovima i na pruzi. e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka. g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.nn. vagona. h) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 268 of 823 za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje. instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem. kolodvorima i čvorištima.19. kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka. polijetanja i slijetanja.8. f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. pruge i uređaja u jedinicama. na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe. http://www. f) izradu plana otpreme tereta. h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova. d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora. c) vođenje transportne službe u kolodvorima.2008 . INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče. d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem. Vode odvijanje prometa na željeznici.6.htm 18. e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa.4 RADARSKI TEHNIČAR 3146.

Vode operativne poslove u transportnim jedinicama.11.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE 3147. skladišnim i prekrcajnim tvrtkama.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih suradnika.11. k) srodne poslove. organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika.6 inženjer za prekrcaj http://www. c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava.2008 .htm 18.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3146. d) realiziranje špediterskih.11.6 VAGONSKI DISPEČER 3146. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom.6 inženjer cestovnog prometa 3147.nn. g) srodne poslove. špediciji. U toj su skupini zanimanja: 3146. e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova.6 inženjer željezničkog prometa DODATAK: 3146. j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe. terminalima.6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila 3147. b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu.11. U toj su skupini zanimanja: 3147.8. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa. prigradskom i gradskom prijevozu.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 269 of 823 i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge. l) nadgled ostalih suradnika. međunarodnom.13.19. agencijskih i prekrcajnih poslova. provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu.11. f) kontrolu prometa.

6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 3147.11.11.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 3147.21.11.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU 3147.6 ŠEF TRANSPORTA 3147.11.5 POSLOVOĐA TRANSPORTA 3148.8.11.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE 3147.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 3147.6.11.nn.19.11. REKLAMACIJA 3147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT 3147.5 poslovođa prekrcaja DODATAK: 3147.2008 .13. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 270 of 823 3147. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA 3147.22.11.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE 3147.5 poslovođa žičare 3147.11.11.11.6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA 3147.11.11.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM 3147.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 3147.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA 3147. http://www.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA 3147.htm 18.11.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA 3147.6 ŠEF PRODAJE KARATA.11.22. INFORMACIJA.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 3147.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA 3147.

zaštiti na radu. Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472. http://www. nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države. proizvodnog ili drugog društva. ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok. zaštitu zdravlja i okoliša. za sigurnost na radu.11. f) srodne poslove. Tehnički kontrolori i ispitivači 3151. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje.6 inženjer poštanskog prometa DODATAK: 3148. zgrade i postrojenja.6. građevinskog.11. Građevinski i protupožarni nadzornici 3152. zaštitu od požara i drugih opasnosti. te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje. e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja.19. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3148.8. na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača. protupožarnoj zaštiti.nn.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU PODVRSTA 315. utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša.htm 18. U toj su podvrsti skupine: 3151. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala. c) sudjelovanje u izradi planova. sigurnost proizvodnih procesa. u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta. praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena.2008 . d) normiranje rada i materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadgledaju građenje i gotove objekte. provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima. urbanistički uvjeti i sl. sigurnost prometa. praćenje njihovih izvršenja. urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima. da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 271 of 823 b) nadzor kvalitete poštanskog prometa. utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača.) ili pod njihovim nadzorom. Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima. nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju. izradu propisane dokumentacije.

d) nadgledanje industrijskih pogona. na zahtjev državnih tijela. h) nadgled ostalih suradnika. te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju. inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda. g) srodne poslove. odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu. provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama. ispušne plinove i sl. U toj su skupini zanimanja: 3151.6 protupožarni nadzornik 3152. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio. njihovih dijelova i materijala.2008 .01. specificiranih materijala i drugih standarda. signalizaciju. te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza.13. utvrđuju trajnost proizvoda i sl.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici.02.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila http://www.6 građevinski nadzornik 3151. o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade. kočnice. b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima. e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja 3152.12. o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara.htm 18.19. u pravilu u ovlaštenim institucijama. pridržavanja odobrenih nacrta i planova. f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara. svjetla. c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja.) i propisanu opremu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 272 of 823 Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi. U toj su skupini zanimanja: 3152.4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila 3152. hotela.nn.6. odnosno štete i opasnosti ako požar izbije. ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja. Ispitivači proizvoda i materijala. odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača.8.11.

19.11. u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja.21. zdravstvo.21. počela i operativnih metoda. Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti. šumarstvo. Medicinske sestre i primalje PODVRSTA 321. farmaciju i srodna područja. poljoprivredi i farmaceutskoj industriji.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA 3152.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3152.6.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 3152.11.8. farmacije i srodnim područjima. veterine.htm 18. Pružaju usluge u njezi. zoologija.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA 3152. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA VRSTA 32. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja 323. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.21. pružanje pomoći u njegovanju. kao što su biologija. uključujući poljoprivredu. porodiljstvu i medicini. bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu. posebno u medicini.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 273 of 823 3152. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja.6 ispitivač proizvoda DODATAK: 3152. teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede. veterinu.2008 .21. botanika. šumarstva.nn. porodiljstvu. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 321. počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja 322.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju.

biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari 3212. e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama.11. pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima.12. h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu. knjižnicama.6. c) nadgled ostalih suradnika. c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu.6 inženjer zoologije http://www. U toj su skupini zanimanja: 3211. biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 274 of 823 3211.6 inženjer botanike 3211.13. poljoprivrede. a) organiziranje održavanja istraživačke opreme.8.15.16. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije. b) srodne poslove.4 tehničar preparator 3211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) pomoć u izvođenju pokusa. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari 3213. dijelova organa za pokuse. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize. Poljoprivredni savjetodavci 3211. analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju. izradu preparata.nn. arhivima. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva.4 zoološki tehničar 3211.6 preparator 3211. g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal.htm 18.4 botanički tehničar 3211. ispitivanja i analize. d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka. ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani.2008 .14.19.

htm 18.11.11.22.4 farmakološki tehničar 3211.30.17.4 POMOĆNIK OBDUCENTA 3211. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.25.28.6 inženjer patologije 3211.nn.4 medicinski laboratorijski tehničar 3211.11.29.26.2008 .6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.6 inženjer farmakologije 3211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 275 of 823 3211.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.21.29.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR 3211.6.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR 3212.27.23.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.30.24.19.12.4 ekološki tehničar 3211.19.8.4 patološki tehničar 3211.18.6 inženjer bakteriologije 3211.20.12.4 bakteriološki tehničar 3211.6 inženjer biologije 3211.6 inženjer ekologije 3211.4 biokemijski tehničar 3211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA 3211.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211. http://www.4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR 3211.21.6 inženjer biokemije 3211.4 biološki tehničar 3211.6 medicinski laboratorijski inženjer DODATAK: 3211.30.

g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme. e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt.14.13.4 vinogradarski tehničar 3212. životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse.6.31. ispitivanja i analize.4 vrtlarski tehničar 3212. tkiva. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu.4 stočarski tehničar 3212. i) nadgled ostalih suradnika.4 voćarski tehničar 3212. ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani.4 hortikulturni tehničar 3212.32.18.8.4 povrtlarski tehničar 3212. ispitivanja i analize.4 peradarski tehničar 3212.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju 3212.4 ratarski tehničar 3212.4 ribarski tehničar 3212. U toj su skupini zanimanja: 3212.19.11.16.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 276 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za pokuse.24.12. d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće.21.2008 .4 tehničar zaštite bilja 3212. c) izvođenje pokusa.23.22. h) srodne poslove. čistoće i klijavosti.17.4 čuvar šume http://www.15.4 poljoprivredni tehničar 3212.4 šumarski tehničar 3212.

6 inženjer peradarstva 3212.5 vinogradarski poslovođa 3212.83.47.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR 3212.41.71.5 poslovođa za parkove i nasade 3212.24.45.5 nadzornik uzgajališta divljači 3212.4 lovni tehničar 3212.44.6 inženjer povrtlarstva 3212.48.6 inženjer stočarstva 3212.46.6 inženjer vrtlarstva 3212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.43.2008 .6 inženjer ribarstva 3212.5 poslovođa uzgoja riba i školjaka 3212.5 nadzornik lovišta 3212.6 inženjer vinogradarstva 3212.5 poslovođa u šumarstvu 3212.42.13.5 vrtlarski poslovođa 3212.11.5 ratarski poslovođa 3212.82.49.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR 3212.75.72.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 3212.6 inženjer voćarstva 3212.21.50.6 inženjer poljoprivrede DODATAK: 3212.33.73.5 voćarski poslovođa 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE 3212.6.84.4 VODITELJ HORTIKULTURE 3212.4 LUGAR http://www.5 stočarski poslovođa 3212.htm 18.8.81.32.17.6 inženjer ratarstva 3212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 277 of 823 3212.74.19.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3222.8. ispravljanje govora i smetnji u govoru. c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina. stomatološki i veterinarski rad. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stomatologije.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.19. veterine. g) srodne poslove. farmacije i srodnih disciplina. unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane. Dijetetičari http://www. Sanitarni inženjeri i tehničari 3223. h) nadgled ostalih suradnika.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac PODVRSTA 322.11. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi. Ti poslovi uključuju: a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama. savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta.4 poljoprivredni tehničar savjetodavac 3213. b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka. d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt.6.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 3213. savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava.21. uključujući preventivni i kurativni medicinski. e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi. Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 278 of 823 3213. počela i metoda na područjima medicine. pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda. povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša.

6 sanitarni inženjer DODATAK: 3222. Očni optičari 3225. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša. Fizioterapeuti 3227. http://www. Veterinarski tehničari 3228.htm 18.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE.8.nn.6. dezinsekcije i deratizacije.11. DEZINSEKCIJE.2008 . f) srodne poslove. Zubni tehničari 3226. toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu. d) provođenje mjera dezinfekcije. c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka. DIJETETIČARI Dijetetičari istražuju.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR 3223. Zdravstveni terapeuti 3222.12. g) nadgled ostalih suradnika.11. e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida. Ti poslovi uključuju: a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 279 of 823 3224. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline. b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti.4 sanitarni tehničar 3222. DERATIZACIJE 3222. Farmaceutski tehničari 3229.12.19. U toj su skupini zanimanja: 3222.

4 očni optičar DODATAK: 3224. f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane. b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima. c) srodne poslove. skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima. o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid.11. h) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU 3225. U toj je skupini zanimanje: 3224. savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 280 of 823 b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća. d) nadgled ostalih suradnika. te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje. ZUBNI TEHNIČARI Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju.11.19.11. Ti poslovi uključuju: http://www.htm 18. d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe. e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima.6.6 dijetetičar 3224.nn.2008 . U toj je skupini zanimanje: 3223. c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima. OČNI OPTIČARI Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće.8.

6. reumatskih.6 viši zubni tehničar DODATAK: 3225. krioterapije. internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku. h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika. Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229. U toj su skupini zanimanja: 3225. Zdravstveni terapeuti. e) srodne poslove.19. FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih. g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje. u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti.4 zubotehničar 3225.11. parafinoterapije. Ti poslovi uključuju: a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije. b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. f) nadgled ostalih suradnika. masaže. ortopedskih.11. c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 281 of 823 a) izradu totalnih i djelomičnih proteza.4 stomatološka sestra 3225. e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi. f) pripremu stomatološkog materijala.htm 18.12. d) sudjelovanje u izradi kalupa.2008 . d) primjenu balneoterapije.4 ZUBNI ASISTENT 3226.nn.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) izradu fiksnih i mobilnih proteza. http://www. c) popravak proteza.13. primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika. elektroterapije).

e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja. c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja.2008 . f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu.19.6 viši fizioterapeut DODATAK: 3226. d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja. Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje. Ti poslovi uključuju: http://www.11. g) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3227.htm 18.4 veterinarski tehničar 3227. FARMACEUTSKI TEHNIČARI Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju DODATAK: 3227. kada je to potrebno. preventivne i kurativne veterinarske poslove.12.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3228. posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima.nn.11. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju. ako je potrebno. b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima.4 fizioterapeut 3226.11.6.11.4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 3227. h) nadgled ostalih suradnika. dijagnostičke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 282 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3226.12. koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara.8. VETERINARSKI TEHNIČARI Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne.

11. bolesnima ili fizički hendikepiranima.4 FARMACEUTSKI LABORANT 3229.nn. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322.htm 18. Ovdje bi se. c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi. na primjer. vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba. stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru. d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje. bolesnim i fizički hendikepiranim osobama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 283 of 823 a) izradu magistralnih pripravaka.19.11. b) nadgled ostalih suradnika.4 farmaceutski tehničar DODATAK: 3228. trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima. stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3229. Ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje. a) srodne poslove. (Zdravstveni inženjeri i tehničari).11.6 terapeut za govor i gluhoću http://www.2008 . d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni. c) skladištenje lijekova i pripravaka. b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova.6. f) srodne poslove.8. savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba. kontroliranje roka trajanja. U toj je skupini zanimanje: 3228. provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji. b) rad s osobama s govornim manama. e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija.

htm 18.6 medicinski terapeut DODATAK: 3229. njegovanje bolesnih.6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE 3229.12. Primalje 3231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 284 of 823 3229.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. Provode zdravstveni odgoj. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3231.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT 3229.nn. Ti poslovi uključuju: a) terapeutske i dijagnostičke postupke. MEDICINSKE SESTRE Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja. zaštite i savjeta bolesnima.6.15. ozlijeđenima.6 glazbeni terapeut 3229.16. Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera. Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.15.15. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo.13. invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna. Medicinske sestre 3232. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6 terapeut za poremećaje vida 3229.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI PODVRSTA 323.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA 3229.19.6 VIŠI RADNI TERAPEUT 3229. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove.16. obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi.6 radni terapeut 3229. očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada.15. usluge njege. ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi. http://www.16.6 umjetnički terapeut 3229.2008 .

4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3231.4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU 3231. organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA 3231. k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba. g) zdravstvenu njegu bolesnika.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 3231.nn.12.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU 3231. h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove.4 MEDICINSKI TEHNIČAR 3231.11. stanja svijesti. c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline.11. d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate. pokretljivosti i općeg stanja.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI 3231.19.11. f) pripremu bolesnika za anesteziju. e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju.11.htm 18.11.8.11.6 viša medicinska sestra DODATAK: 3231. i) evidenciju o utrošku lijekova.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU 3231. kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija.11. U toj su skupini zanimanja: 3231. cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni. j) planiranje.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI 3231.11.12.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE http://www.11.2008 .11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 285 of 823 b) promatranje stanja bolesnika. l) srodne poslove m) nadgled ostalih suradnika.4 medicinska sestra 3231.6.

12.12.11.htm 18.11.12.12. e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta. c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta.nn.6 viša primalja DODATAK: 3232.12. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu. g) srodne poslove.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU 3232.12.2008 .11.4 PRIMALJA U RODILIŠTU 3232. d) njegu novorođenčeta.12.6.6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE 3231.11.4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU 3232. prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti. f) parenteralnu terapiju.11.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 286 of 823 3231. b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju. babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica.19.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA 3232. U toj su skupini zanimanja: 3232. h) nadgled ostalih suradnika.12.4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3232.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA 3231.6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA 3232.6 PATRONAŽNA SESTRA 3231. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI 3231.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA http://www. PRIMALJE Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja. dojenjem.4 primalja 3232.

organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje. za predmetnu pouku.8. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 331. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i http://www. vrednuju učenička postignuća. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke.6.19. Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku. Nastavnici u osnovnim školama 3312. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Nadgled drugih suradnika. za predmetno poučavanje.nn. Strukovni učitelji PODVRSTA 331. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3311. Ti poslovi ukjljučuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. Vjeroučitelji 3311.2008 . vode izvannastavne aktivnosti. Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 332.htm 18. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi. Poučavaju. udžbenika i slično.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 287 of 823 VRSTA 33. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno. njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 334. vrednuju uspješnost poučavanja. obavljaju razredničke poslove. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojnoobrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. Odgojitelji predškolske djece 333.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.

01. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.13.19.16. l) nadgled ostalih suradnika. organiziranje ekskurzija i izleta.6.6 nastavnik njemačkoga jezika 3311.20. U toj su skupini zanimanja: 3311. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 nastavnik češkoga jezika http://www.14. sadržajem. k) srodne poslove. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6 nastavnik mađarskoga jezika 3311.6 učitelj razredne nastave 3311.2008 . b) pripremu za poučavanje. duševno i duhovno biće.htm 18.6 nastavnik engleskoga jezika 3311. strukturom. j) vođenje razredne evidencije i administracije. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 288 of 823 programa. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.6 nastavnik romskoga jezika 3311.17.12. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.6 nastavnik rusinskoga jezika 3311. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6 nastavnik slovenskoga jezika 3311. planiranim aktivnostima učenika. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.6 nastavnik hrvatskoga jezika 3311.6 nastavnik talijanskoga jezika 3311. i) održavanje sata razrednika.nn.18.15. h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.6 nastavnik francuskoga jezika 3311.8.11.19. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.

htm 18.6 nastavnik slovačkoga jezika 3311.6 nastavnik matematike 3311. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. vrednuju učenička postignuća.24.6. strukturom. sadržajem.43.32.25.41.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 289 of 823 3311.nn. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.6 nastavnik srpskoga jezika 3311. planiranim aktivnostima učenika.6 nastavnik DODATAK: 3311.6 nastavnik likovne kulture 3311.61.6 nastavnik albanskoga jezika 3311.2008 . obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.54.6 nastavnik fizike 3311.51.44. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. VJEROUČITELJI Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.23.6 nastavnik prirode i biologije 3311.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 3311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.6 nastavnik ruskoga jezika 3311. Poučavaju.6 nastavnik stranoga jezika 3311. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.6 nastavnik kemije 3311.6 nastavnik povijesti 3311.21. http://www. b) pripremu za poučavanje.42.31.53.01. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.6 nastavnik glazbene kulture 3311.8.22.6 nastavnik zemljopisa 3311.6 nastavnik tehničke kulture 3311.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 3312.52. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.

b) osiguravanje uvjeta za njegu.11. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. duševnih i društvenih vještina djeteta. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 290 of 823 d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. duševnih i društvenih vještina djeteta. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3320. Odgojitelji predškolske djece 3320. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. k) srodne poslove. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.htm 18. duševnih i društvenih vještina djeteta. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi. odgoj.2008 . h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. organiziranje ekskurzija i izleta. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tjelesnih. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.nn.6 UČITELJ DUHOVNOSTI PODVRSTA 332. i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.6. obrazovanje i zaštitu djece. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. j) vođenje propisane evidencije i administracije.19. nego i društveno. tjelesnih.11. U toj su skupini zanimanja: 3312.8.6 vjeroučitelj DODATAK: 3312. osmišljavanje i osiguravanje http://www. duševno i duhovno biće. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.

prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. pjesama. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom.nn. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. JASLICAMA PODVRSTA 333. sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece. prihvaćenosti..19.6 ODGOJITELJ U VRTIĆU.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. e) razvoj osjećaja sigurnosti. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. učenje stihova. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci.6. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. Pripremu materijala. spontane razgovore i dr. a) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3320. maski. izradu slika. http://www. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča.11. igre uloga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 291 of 823 optimalnih zdravstveno-higijenskih. tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave. izradu didaktičkih sredstava. c) njegu djece.6 odgojitelj predškolske djece DODATAK: 3320. l) srodne poslove. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. pjevanje.2008 .11.8. igru.htm 18. igrom i snom. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. priča. lutaka. presvlačenje. Poučavaju jedan ili više predmeta. modela. pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak. rad i odmor. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. zadovoljstva. aplikacija.

korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. bilježnica.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 292 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 3330. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. crteža. k) vođenje propisane evidencije i administracije. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. l) srodne poslove. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.htm 18. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. praćenje napredovanja. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. maketa i planova. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. http://www. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima. suradnju sa stručnim timom (psiholog.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi.6.19. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu.nn. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju.2008 . pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. dijagrama. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. Normaliziranje govornog ritma i tempa. Ti poslovi uključuju: a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 3330. prilagodbu udžbenika. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. izradu reljefnih shema.

6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe 3330.13. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3340. sadržajem. Strukovni učitelji 3340. pripremaju i izvode praktičnu pouku. izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja. poticanje na dodatne oblike rada. Ti poslovi uključuju: a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje. e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. metala itd.2008 . razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.12. sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke. STRUKOVNI UČITELJI Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste. c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika. http://www. na primjer. vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci. strukturom. U toj su skupini zanimanja: 3330. povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole. Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama. prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika.8. planiranim aktivnostima učenika. d) poticanje razvoja učenikove osobnosti.11. duševno i duhovno biće. STRUKOVNI UČITELJI Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida 3330. Nadgled ostalih radnika može biti uključen. motornim vozilom. vrednuju učeničke uradke. pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 293 of 823 m) nadgled ostalih suradnika. dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe 3330. upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima.19. tečaju za osposobljavanje i slično. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala.14.nn. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.15. upravljanje zrakoplovom. b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa.6.htm 18.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha 3330. strojevima za obrada drva.6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju PODVRSTA 334.

12.11.19.15.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike 3340.nn.16.03.6 strukovni učitelj telekomunikacija 3340. g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.26.6 strukovni učitelj ručne obrade metala 3340.14. U toj su skupini zanimanja: 3340.6 strukovni učitelj montaže strojeva 3340.6.6 strukovni učitelj brodogradnje 3340. h) održavanje sata razrednika.6 strukovni učitelj elektrotehnike 3340.13.6 strukovni učitelj održavanja strojeva 3340.19.6 strukovni učitelj u športu 3340.20. i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.6 strukovni učitelj primarne obrade drva 3340. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6 strukovni učitelj rudarstva 3340.6 strukovni učitelj obojene metalurgije 3340.23.04.22.8.6 strukovni učitelj strojne obrade metala 3340. k) nadgled ostalih suradnika.21.6 strukovni učitelj crne metalurgije 3340. j) srodne poslove.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora 3340.25..6 strukovni učitelj klasičnoga baleta 3340.17.2008 .htm 18.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike 3340.6 strukovni učitelj računalne tehnike http://www.6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima 3340.6 strukovni učitelj finalne obrade drva 3340.01.18.24.6 strukovni učitelj strojne energetike 3340.02.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 294 of 823 f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

6 strukovni učitelj protupožarne zaštite 3340.6 strukovni učitelj konfekcije 3340.50.43.6 strukovni učitelj tehnologije papira 3340.34.47.6 strukovni učitelj riječnoga prometa 3340.htm 18.6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa 3340.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije 3340.6 strukovni učitelj geodezije 3340.35.33.29.6 strukovni učitelj zračnoga prometa 3340.46.28.41.37.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj hidrogradnje 3340.45.38.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna 3340.6 strukovni učitelj niskogradnje 3340.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije 3340.8.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije 3340.53.6 strukovni učitelj PT prometa 3340.39.48.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala 3340.6.31.nn.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj visokogradnje 3340.6 strukovni učitelj unutarnjega prometa 3340.30.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove http://www.32.19.44.51.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije 3340.36.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije 3340.6 strukovni učitelj zaštite na radu 3340.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 295 of 823 3340.2008 .27.52.40.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije 3340.42.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa 3340.49.6 strukovni učitelj prometa 3340.

6.86.04.htm 18.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva 3340.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike 3340.69.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA 3340.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 296 of 823 3340.81.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA http://www.67.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva 3340.70.04.84.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije 3340.6 strukovni učitelj fizioterapije 3340.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike 3340.62.6 strukovni učitelj melioracije 3340.65.8.6 strukovni učitelj veterinarstva 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU 3340.2008 .6 strukovni učitelj šumarstva 3340.6 strukovni učitelj stočarstva 3340.4 suradnik u praktičnoj nastavi DODATAK: 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI 3340.64.04.85.6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike 3340.66.92.6 strukovni učitelj zubne protetike 3340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.04.6 strukovni učitelj njege bolesnika 3340.19.87.6 strukovni učitelj slastičarstva 3340.6 strukovni učitelj 3340.88.6 strukovni učitelj kozmetologije 3340.61.63.68.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije 3340.91.82.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU 3340.6 strukovni učitelj domaćinstva 3340.80.6 strukovni učitelj ugostiteljstva 3340.04.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege 3340.83.

91.16.46.44.46. posredovanje pri zapošljavanju.24. osiguranjem i vlasništvom.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA 3340. direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. vođenja dijelova računovodstva.46. obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu.24.46. trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko. porezom.24. izdavanjem isprava i dozvola. zapošljavanjem. rad u službama trgovačkog društva.8.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA 3340. statističkih i ostalih usluga.6. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa. dizajniranje proizvoda.6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA 3340. porez. izradu unutrašnjih dekoracija.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA 3340. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima.6 INSTRUKTOR VOŽNJE 3340. športom i religijom.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI 3340. poslove u zabavi i športu.04.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 297 of 823 3340.46.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pravnim.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA 3340. izdavanje isprava i dozvola i policijske službe. umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja. prodaje.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE 3340. u knjigovodstvu.19. djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj. društveno-humanistički.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA 3340. socijalnom skrbi. organiziranje putovanja.nn.53.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA 3340. posredovanje u zapošljavanju. statističkim i ostalim uslugama.04.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE 3340.46. socijalnu skrb i socijalni rad. poslovima kriminalista. pružanje poslovnih usluga kao posrednik. obavljanje nekih vjerskih poslova. kao i zabavom.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE 3340.6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VRSTA 34.2008 .46. http://www. pravnih.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA 3340. državnih aktivnosti u svezi s carinom. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA 3340.

nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama.htm 18. Kriminalisti.2008 . FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire. Zastupnici osiguranja 3413. roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime. Stručnjaci za socijalni rad 347. Ostali vjerski stručnjaci PODVRSTA 341. prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika. Posrednici vrijednosnim papirima 3412.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. deviza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 298 of 823 Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 341. privatni detektivi i srodni stručnjaci 346. nekretnine. različite tipove osiguranja. Procjenitelji i dražbovatelji 3419.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uključivši tehničke uređaje i opremu. Administrativnoposlovni stručnjaci 344. Komercijalisti u prodaji 3416. Financijski i prodajni stručnjaci 342. Financijski i prodajni stručnjaci d. Dizajneri. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova. procjenu vrijednosti roba. Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira. savjetovanje i prodaju polica osiguranja.n.8.19.6. http://www. Službenici državne uprave 345. Posrednici nekretninama 3414. Nabavljači 3417. Posrednički stručnjaci 343. nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama. jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina. usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge. kupnju roba i usluga u ime društava. procjenjuju vrijednost roba. devize. Organizatori putovanja i srodna zanimanja 3415. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3411. organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju. zabavljači i športaši 348.

11. dionica. uključivši devize. opseg osiguranja i uvjete plaćanja.12. pomorsko i osiguranje protiv požara.htm 18. 3411. b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica.19.8. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice.11. životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima. dionice. http://www. novčano. ostale tipove osiguranja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 299 of 823 3411. automobilsko. d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata. a) srodne poslove.2008 . osiguranje u slučaju nesreće.11. b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje. trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu.nn. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta. ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje.12.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima 3411. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize. založnica i ostalih financijskih dokumenata).6. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati.6 DILER 3412. c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima.6 BROKER 3411.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) nadgled ostalih suradnika.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac DODATAK: 3411. U toj su skupini zanimanja: 3411.6 BURZOVNI BROKER 3411. c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja. založnice i ostale financijske dokumente).

c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava.13.13.11.6 POSREDNIK OSIGURANJA 3412.nn. za vrijeme i poslije zakupa.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 300 of 823 d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte.6. b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje. e) srodne poslove.6 zastupnik pomorskog osiguranja 3412.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU 3413. U toj su skupini zanimanja: http://www.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU 3412.2008 . POSREDNICI NEKRETNINAMA Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju.htm 18.8.11. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup. U toj su skupini zanimanja: 3412.13. iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina.13. f) nadgled ostalih suradnika.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU 3412. iznajmljivanja ili zakupa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 zastupnik osiguranja 3412. uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca.12. d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije.19. f) nadgled ostalih suradnika. obično u ime klijenata i na temelju punomoći.11.6 službenik u osiguranju DODATAK: 3412. kupnju.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU 3412.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA 3412. uređaje i rizike. e) srodne poslove.

19.6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA 3414. f) nadgled ostalih suradnika.6 ORGANIZATOR IZLETA 3414.8.31. U toj su skupini ova zanimanja: 3414.11.11.6 organizator putovanja 3414.41. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja.6 šef recepcije 3414. troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva 3414.6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA 3414.6 komesar broda 3414. b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija. te naplatu.6 posrednik nekretninama DODATAK: 3413.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA http://www.11.12. davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima.6 turistički animator DODATAK: 3414.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE 3414. utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima.nn. e) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 301 of 823 3413. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o dostupnosti.11.11.2008 .11.11.6 PUTNIČKI AGENT 3414.htm 18.6 TUROPERATOR 3414.41. c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima. d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente.6.11.

25. te pružaju potrebne obavijesti.6 voditelj skladišnog poslovanja 3415. c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe.14.15.6 tehnički zastupnik trgovine 3415.21.6 voditelj poslovnice prodaje 3415.6 komercijalist unutarnje trgovine 3415.nn. opremu i tehničke proizvode.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 302 of 823 3415.19.5 trgovački putnik 3415.6 voditelj distributivnih poslova 3415.16. g) nadgled ostalih suradnika. KOMERCIJALISTI U PRODAJI Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko.11. f) srodne poslove.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) provođenje tržnog reda na tržnicama.13. društvima koja prodaju robu na malo i ostalima.22. d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču. uključujući uređaje.6 komercijalist 3415. ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima. U toj su skupini zanimanja: 3415.6 KOMERCIJALNI REFERENT http://www.31.6 komercijalist vanjske trgovine 3415.5 poslovođa trgovine 3415. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima.6 tržni nadzornik DODATAK: 3415.12.24. trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko.23. uključivši i prodaju putem kataloga.5 akviziter 3415. b) prodaju tehničke opreme.5 poslovođa skladišta 3415.6.11.2008 .htm 18.

6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 3415.12.24.6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 3415.11. datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora.23. b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama.6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ 3415.11.6 VIDEODISTRIBUTER 3415.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.8.21. c) srodne poslove.2008 .6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA 3415.5 POSLOVOĐA SILOSA 3415.5 AKVIZITER OGLASA 3415.6 EKONOMIST TRGOVINE 3415.12. http://www. Ti poslovi uključuju: a) pregovore i ugovaranje nabave opreme.htm 18. troškova. d) nadgled ostalih suradnika.25. NABAVLJAČI Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA 3415.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA 3415.24.6 ŠEF SKLADIŠTA 3416.19.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE 3415. komercijalnih i ostalih društava i ustanova.14.5 POSLOVOĐA DISKONTA 3415.23.14.23. državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju. sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone.6 REFERENT VELEPRODAJE 3415.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 303 of 823 3415.6 AUDIODISTRIBUTER 3415. određivanje količina i kvalitete narudžbe.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE 3415.16.nn.24.13.16.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE 3415.6.11.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE 3415.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI 3415.

umjetničkih djela. d) srodne poslove.11.2008 . FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D.21. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina. živog inventara (stoke). robe.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI 3416. nekretnina. umjetničkih predmeta.6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 3419. industrijskih uređaja. automobila. U toj su skupini zanimanja: 3417. http://www. e) nadgled ostalih suradnika.8.11.6 procjenitelj 3417.6 VODITELJ ODJELA NABAVE 3417.6 dražbovatelj DODATAK: 3417.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI 3416.14.6 voditelj poslovnice nabave DODATAK: 3416.6.6 nabavljač 3416.nn.12. c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu.13.13.12.19.htm 18.6 procjenitelj umjetnina 3417.N.5 procjenitelj nakita 3417. b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja. procjenjuju štete u osiguranju.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 304 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3416. osobnog i obiteljskog vlasništva. nakita i ostalih predmeta.6 procjenitelj osiguranja 3417.11. nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju. Na dražbama prodaju robu i imanja.

korištenje kreditnih kartica. izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela. Trgovački posrednici 3422. Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe. Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita. uspostavu poslovnih kontakata.11. prodaju na lizing. kupuju i prodaju potrošnu robu. nalaženje radnika za različita radna mjesta.22. Špediteri i otpremnici http://www. prodaju poslovnih usluga kao što su npr.6 ekonomist za kredite 3419. obavljaju carinske formalnosti.2008 .nn.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 305 of 823 Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci). Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6 ekonomist marketinga 3419. U toj su skupini zanimanja: 3419. na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove.14.12.6 pozajmljivač novca DODATAK: 3419. obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO PODVRSTA 342.6.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje 3419. dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. i za projekte. obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu.15.8.19. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 3421. prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija. POSREDNIČKI STRUČNJACI Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača.6 posrednik prodaje na lizing 3419. provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu. pozajmljuju novac.13.6 ekonomist za poljoprivredu 3419.6 ekonomist za hoteljerstvo 3419. sudjeluju u marketinškim poslovima. nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja. dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje. kao i pri objavljivanju knjiga.21.

Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba.6 trgovački posrednik 3421. otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu.n.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih suradnika.11. izvozu i provozu robe. Posrednici pri zapošljavanju 3429.19. na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora.8. 3421. f) srodne poslove. b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim. U toj su skupini zanimanja: 3421.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER 3422. b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta. c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga.6.nn.21.21.11. određivanje rezervnih cijena. d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi.6 brodarski broker DODATAK: 3421.htm 18. obavljaju posebne i druge poslove za komitenta. Poslovni posrednici d. ŠPEDITERI I OTPREMNICI Špediteri organiziraju dopremu. e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata. TRGOVAČKI POSREDNICI Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora. sredstva i načina prijevoza. osiguravaju robu na zahtjev komitenata. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 306 of 823 3423.11. posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku.6 POSREDNIK ZA ROBE 3421.6 MEŠETAR 3421. obavljaju carinske formalnosti u uvozu.2008 .

g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA.6 špediterski carinski deklarant 3422. U toj su skupini zanimanja: 3422. vagona.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izvozu i provozu.12.12.6 CARINSKI POSREDNIK 3422.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 307 of 823 c) obavljanje tarifnih poslova.12. j) srodne poslove. i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe.6 tarifer 3422.htm 18.2008 .6 transportni agent 3422.16. k) nadgled ostalih suradnika.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE http://www.19.16.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT 3422.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK 3422. d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona.15.8.16.6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA 3422.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.6 špediter DODATAK: 3422. uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova.11.16. f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA 3422.12. izračunavanje cijena prijevoza.16.6 pomorski agent 3422. kontejnera i drugo).14.16. e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu.6 službenik zbirnog prometa 3422.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA 3422.6.15.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE 3422.13. h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu.

c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično. POSLOVNI POSREDNICI D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 308 of 823 3423.N.12. b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi.19. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca. e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju.11. g) nadgled ostalih suradnika.11. zabavljača i umjetnika. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca. Ti poslovi uključuju: a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima. trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte. upućivanje radnika poslodavcu. b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja. (Posrednički stručnjaci). Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično. U toj su skupini zanimanja: 3423. pripremi i izvođenju predstava te snimanju.2008 . Ovdje bi se. d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom.nn. davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija. izvođenju i prodaji glazbenih djela. posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša. na primjer.6 posrednik pri zapošljavanju DODATAK: 3423.12.htm 18.6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3423. prijevoznih i sličnih usluga. f) srodne poslove. prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja.6. http://www.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 3429. kao i o objavljivanju knjiga.6 savjetodavac pri zapošljavanju 3423.

htm 18.12.17. dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica.6 posrednik za športaše 3429.11.6 posrednik za izložbene prostore DODATAK: 3429. f) nadgled ostalih suradnika.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 309 of 823 c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje. e) srodne poslove. dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju.6 UMJETNIČKI AGENT 3429.13. u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2.8.6 posrednik za umjetnike 3429.6 posrednik komisijske prodaje 3429.12.11. propisa i drugih dokumenata. d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu.6 CASTING DIRECTOR 3429.2008 .15. vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju.nn.16.11.6 posrednik informacija 3429. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske.6 ŠPORTSKI MENADŽER PODVRSTA 343. obrađivanje i prezentiranje matematičkih.6 AUTORSKI AGENT 3429. vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama.6 posrednik za kredite 3429. U toj su skupini zanimanja: 3429. Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih.11. prikupljanje. statističkih i aktuarskih podataka. proučavanje i sažimanje zakona. http://www.6 IMPRESARIO 3429.11.6.6 ženidbeni posrednik 3429.14. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja.

11. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI http://www. U toj su skupini zanimanja: 3431.11. skupova. PRISTAV II. Pravni i srodni poslovni stručnjaci 3433.6 poslovni tajnik DODATAK: 3431. SREDNJE 3432. predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka. g) vode zapisnike o radu skupština. dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju. nadziranje izdataka. POSLOVNI TAJNICI Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske. h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 310 of 823 Ova podvrsta ima skupine zanimanja: 3431. Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva 3434. j) nadgled ostalih suradnika. skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke. d) pomoć u pripremi proračuna.6 TAJNIK ŠKOLE. e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima. sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima.htm 18.6. planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja. c) izbor zahtjeva za sastanke. OSNOVNE. vode zapisnike i bilješke o poslovanju. Ti poslovi uključuju: a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki. Statističko-matematički stručnjaci 3431. Poslovni tajnici 3432. i) obavljanje srodnih poslova.2008 . VRSTE ZVANJA 3431. b) prikupljanje informacija.19.nn.8.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja.11.

uz nadzor računovodstvenih stručnjaka.19. b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja.2008 . propisa.11.nn. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama.11. g) nadgled ostalih suradnika. http://www. f) obavljanje srodnih poslova.11.8. c) pripremu izvješća o poreznim obvezama.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 311 of 823 Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja. Ti poslovi uključuju: a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama. pravnih spisa i relevantnih dokumenata. e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa.htm 18. dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju. potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije.6 upravni pravnik DODATAK: 3432. PRAVNA SLUŽBA 3432.6 PRISTAV II. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona.6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT 3432.11. U toj su skupini zanimanja: 3432.6. c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve.6 PRAVNIK 3433.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT 3432. d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina. b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja. uključujući i ona koja se odnose na osiguranja. VRSTE ZVANJA. odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija.

6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA http://www.6 knjigovođa bilancist 3433.22. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.2008 . f) srodne poslove.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA 3433. ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA 3433.11.22.22.13.6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA 3433. U toj su skupini zanimanja: 3433.23.11.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA 3433.19.23. g) nadgled ostalih suradnika.6 ekonomist za kalkulacije 3433.13.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA 3433.6 voditelj analitičkog knjigovodstva 3433.nn.21.6.8.6 kontrolor internog poslovanja 3433.6 VODITELJ LIKVIDATURE 3433.6 VODITELJ KALKULACIJA 3433. e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva.12.6 ekonomist računovodstva i financija 3433.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova 3433.31.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 312 of 823 d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja.22.6 ekonomist DODATAK: 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3433.22.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA 3433.22.22.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA 3433.22.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA 3433.23.htm 18.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE 3433.

19.8. f) pripremu matematičkih. aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija. d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA 3433.11. g) primjenu znanja o matematičkim.6 EKONOMSKI SURADNIK 3434. c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 VIŠI STATISTIČAR http://www.nn.23.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA 3433. aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih. obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 313 of 823 3433. statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija.23.6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA 3433. b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja.6.11. i) nadgled ostalih suradnika.11.6 statističar DODATAK: 3434.23. obradi i prezentiranju matematičkih. srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. VRSTE ZVANJA 3434. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja. e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih. h) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 3434.6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA 3434. aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja. PRISTAV II. popis stanovništva i slična istraživanja.htm 18. statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija.31.2008 .11.6 STATISTIČAR. održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja.

ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe. uvozom i izvozom roba.6.19. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone. STATISTIČAR VODITELJ 3434. Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2. podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima. Upravni službenici za dozvole i isprave 3445. Ti poslovi uključuju: a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba.6 VIŠI STRUČNI REFERENT.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 314 of 823 3434. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja.nn. pravila i propise koji se odnose na državnu granicu. uvoz i izvoz robe.11. Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR PODVRSTA 344. putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima. Poreznici 3443. kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa.n.htm 18. Državni službenici za socijalnu skrb 3444.2008 . stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave.11. direktora (122 i 123). Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112). Matičari 3449. osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima. http://www. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 3441. Državni službenici d.11. podizanje i uporabu građevina. CARINICI Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu. 3441. Carinici 3442. osnivanjem tvrtki. socijalnu skrb i slične aktivnosti. poreze. Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima. b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde.6 INŽENJER STATISTIKE 3434.8.

pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti.6 carinik 3441. b) ispitivanje prijava poreza. trošarina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.6.4 carinski službenik DODATAK: 3441. a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene.4 CARINIK III. propisane knjige poslovanja i druge dokumente.8. kupoprodajne ugovore.6 CARINIK II. c) srodne poslove.12.htm 18.2008 .6 poreznik 3442. U toj su skupini zanimanja: 3441. d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe. kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza. d) nadgled ostalih suradnika. pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana.12. po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade. U toj su skupini zanimanja: 3442.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.6 CARINIK .nn. kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza.12.11. VRSTE ZVANJA. pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 315 of 823 c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta. taksi.11. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona. VRSTE ZVANJA. e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga.11. PRISTAV 3441. PRISTAV 3442.4 porezni službenik http://www. g) nadgled ostalih suradnika. propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza. kada je to nužno. POREZNICI Poreznici ispituju porezne prijave.11. f) srodne poslove.

) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina. c) srodne poslove. ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana.nn.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II.6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. VRSTE ZVANJA 3442. po čijim uputama i nadzorom rade.11. građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina.11.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava DODATAK: 3443. b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći. VRSTE ZVANJA 3442. vozačkih dozvola itd. d) nadgled ostalih suradnika.6 POREZNIK.19. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI 3444. osnivanje ustanove. odobrenja. jesu li ispunjeni i specifični uvjeti. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 316 of 823 DODATAK: 3442.2008 . isprava i sl. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pojedinaca. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja. dobivanje putovnica. i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu. ispituju podnijete zahtjeve. U toj su skupini zanimanja: 3443. http://www. o pravilnom shvaćanju zakona.6. isprave i sl. PRISTAV II. uvjerenja. osobnih iskaznica. VRSTE ZVANJA 3443. za uvoz ili izvoz roba.htm 18. npr.8.11. zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd. O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći.11. u novcu ili u naturi. udruge i sl.11. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE Upravni službenici za izdavanje dozvola.

c) pripreme za sklapanje braka. smrti i sklopljenom braku.htm 18. e) nadgled ostalih suradnika.12. smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured. b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama. Ti poslovi uključuju: a) vođenje državnih matica rođenja.6 upravni službenik za isprave DODATAK: 3444.19.6. c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA 3445. državne matice.8. OSOBNE ISKAZNICE. U toj su skupini zanimanja: 3444. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima.6 upravni službenik za dozvole 3444.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 317 of 823 b) ispitivanje podnesenih zahtjeva. priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima. VOZAČKE DOZVOLE 3444.11.6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 3444.12.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE 3444.11.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE 3444.11.12. o rođenju. MATIČARI Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured. f) srodne poslove. d) srodne poslove.nn.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA 3444. g) nadgled ostalih suradnika.11.11.2008 . e) izvještavanje o upisima u državne matice.6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE. U toj su skupini zanimanja: http://www.

8. II. 3449.4 STARIJI MATIČAR III.11. privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti http://www.11. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.6 STARIJI PRISTAV II. vrste zvanja 3449. II. vrste zvanja p.n.11.21. vrste zvanja p.htm 18.11.21.n.6 voditelj ispostave II.6 voditelj matičnog ureda 3445. VRSTE 3449. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 345.21.6 MATIČAR.01.6 STARIJI MATIČAR.02. DODATAK: 3449. U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II. vrsti zvanja.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II. VRSTE ZVANJA 3449.21.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 318 of 823 3445. vrste zvanja 3449. VRSTE ZVANJA 3445.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.4 MATIČAR III.03.21. 3449.4 MLAĐI MATIČAR III.4 matičar DODATAK: 3445. VRSTE ZVANJA 3449. vrste zvanja p.02. vrste zvanja 3449. a nedostaju podatci o konkretnom poslu.N.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.12.11.19.6 voditelj odjeljka II.03. VRSTE ZVANJA 3445. VRSTE ZVANJA 3449.6 predstojnik pododsjeka II.6. prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu.6 namještenik II.11. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti. VRSTE ZVANJA 3449.6 pristav II. VRSTE ZVANJA 3445.6 inspektor II.n. VRSTE ZVANJA 3445. U toj su skupini zanimanja: 3449.21. KRIMINALISTI.6 MLAĐI PRISTAV II.

22. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3450. h) srodne poslove. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela.nn. čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu. b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna. a vezane su za institucije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 319 of 823 obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima.21. ispitivanje sumnjivog ponašanja.6 privatni detektiv DODATAK: http://www. i) nadgled ostalih suradnika.6. e) istraživanje institucija. novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba. f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju.2008 .6 kriminalist 3450. privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja. uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti.8. prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama. KRIMINALISTI.htm 18.6 voditelj zaštitarskih poslova 3450. Kriminalisti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. privatni detektivi i srodni stručnjaci 3450. ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata. po nalogu ili u okviru nadležnosti. obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja. s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja. g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage. U toj su skupini zanimanja: 3450. c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite. d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja.11. okolnosti ili ponašanja osoba.19.

b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 320 of 823 3450.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ 3450.6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU PODVRSTA 346. Socijalni radnici 3460.6 ŠEF SIGURNOSTI 3450. ocjenjivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih. unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi. c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema.8.21. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.6. http://www. h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. i) planiranje.21. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima.nn.htm 18.2008 . e) planiranje. rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama. pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu.21. Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3460.19. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima.

12.6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 3460. Pjevači. k) nadgled ostalih suradnika.6 socijalni radnik u zdravstvu 3460.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. ulici ili u cirkusu. izvođenje zabavnih šala. sudjelovanje na športskim natjecanjima.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 3460.14. Dizajneri.htm 18.15.19.6 socijalni radnik u obrazovanju 3460.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 347.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. čitaju informacije preko radija i televizije. U toj su skupini zanimanja: 3460.16.nn.6 socijalni radnik u pravosuđu 3460. DIZAJNERI. televizijski i ostali spikeri 3473. sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću.12. informiranje preko radija i televizije. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI Kulturno-umjetnički. dekorateri i aranžeri 3472.6 socijalni radnik u centru 3460.6 socijalni radnik u domu 3460. Viši arhivski službenici http://www. glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja 3474.13. izradu planova unutrašnjih dekoracija.16. Radijski.6. komičari i srodna zanimanja 3475. zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere. Mađioničari. Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda. zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici. trikova te teških i spektakularnih akrobacija.8.6 socijalni radnik DODATAK: 3460.2008 .12. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3471. Športaši i srodna zanimanja 3476. zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 321 of 823 j) srodne poslove.

4 dizajner ambalaže 3471.11.4 scenski dizajner 3471.22. Knjižničari 3471.nn.4 dizajner kože 3471.htm 18.20.4 modelar i konstruktor kožne galanterije 3471.19. kuća. b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova.12.16.2008 . uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima. d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata.4 dizajner obuće i kožne galanterije 3471. DEKORATERI I ARANŽERI Dizajneri. c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici.4 grafički dizajner 3471. javnih zgrada.15.23. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda.6.6 dizajner tekstila i odjeće 3471.4 dizajner stakla 3471.14.19.4 dizajner interijera http://www.13.4 modelar i konstruktor obuće 3471.6 konstruktor odjeće 3471.4 dizajner keramike 3471. brodova i ostalih prostora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 322 of 823 3477.18. DIZAJNERI.6 modelar odjeće 3471.17.8. dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju. U toj su skupini zanimanja: 3471. g) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dekoriranju i reklamiranju.21. f) srodne poslove. e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora.

24.4 KIPARSKI DIZAJNER 3471.4 SLIKARSKI DIZAJNER 3471.6 CRTAČ PLAKATA 3471.42.21.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.24. netehnički 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU 3471.12.6 STILIST-MODNI KREATOR 3471.41.4 DIZAJNER ODJEĆE 3471.11.6 ilustrator 3471.htm 18.4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER 3471.19.4 DIZAJNER TEKSTILA 3471.6 dekorater 3471.32.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER 3471.4 maketar 3471.12.12.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR 3471.6.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE 3471.4 dizajner 3471.6 KREATOR ODJEĆE 3471.42.6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE 3471.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 323 of 823 3471.6 CRTAČ FILMSKI http://www.11.19.24.51.33.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU 3471.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU 3471.24.31.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU 3471.42.4 DIZAJNER KOVINA 3471.4 aranžer 3471.24.11.2008 .nn.8.24.11.24.4 tetovirač DODATAK: 3471.6 crtač.13.

b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju.6 spiker 3472.13. Ti poslovi uključuju: a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji.8.6 KONFERANSJE 3473. e) nadgled ostalih suradnika. na ulici i sličnim mjestima.19.13. RADIJSKI. vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ 3472. zabavama.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 324 of 823 3471.6 voditelj u programu 3472. jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela. televiziji. noćnim klubovima i ostalim ustanovama.6 disko džokej DODATAK: 3472.13. Ti poslovi uključuju: http://www.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA 3472.2008 .21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 najavljivač programa 3472. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA Pjevači. televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti.13.6 VODITELJ PRIREDBE 3472.13. televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama.42. pop.11. kazalištu. rock. pjevaju i plešu na priredbama. U toj su skupini zanimanja: 3472.htm 18. TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI Radijski.6 RADIO VODITELJ 3472. a posebno na radiju i televiziji. u noćnim klubovima. glazbenici zabavne.12.6 FAZER CRTANOG FILMA 3471.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471. PJEVAČI. c) intervjuiranje osoba u javnosti. d) srodne poslove.42.nn.42.

4 udaraljkaš 3473.4 trubljač 3473.4 kontrabasist 3473.39.35.4 klavirist 3473.2008 .4 violončelist 3473.8.29.37.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 325 of 823 a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru.4 pjevač zabavne i narodne glazbe 3473.23. b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima. noćnom klubu ili na ulici.22.4 trombonist 3473.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24.6. e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3473.4 klavijaturist 3473. zabavama ili na ulici.25.32.26.4 bas gitarist 3473. d) srodne poslove.4 flautist 3473.4 saksofonist 3473.4 violist 3473.30.11.4 bubnjar http://www.nn.28. s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu.4 rogist 3473.4 violinist 3473.33.19.4 pjevač zbora 3473.38.21.27.4 klarinetist 3473.4 oboist 3473.12.31.4 gitarist 3473.4 tubist 3473.htm 18.34.4 fagotist 3473. c) plesanje kao solist.36.

4 plesač 3473.34.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 3473.45.51.6 TEKSTOPISAC 3473.11.46.45.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 326 of 823 3473.44.51.44.4 statist 3473.4 PLESAČ NOĆNOG BARA 3473.4 orguljaš 3473.4 poslužitelj orkestra DODATAK: 3473.4 PJEVAČ 3473.6 pisac tekstova za pjesme 3473.4 PJEVAČ POP GLAZBE 3473.4 KORNIST 3473.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE 3473.46.41.4 ULIČNI GLAZBENIK 3473.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ 3473.4 harmonikaš 3473.6 ŠAPTAČ U DRAMI http://www.61.6 dirigent zbora 3473.4 inspicijent drame 3473.4 tamburaš 3473.6 glazbeni skladatelj 3473.40.4 STRIPTIZETA 3473.51.62.63.11.51.11.2008 .8.11.6 šaptač 3473.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA 3473.19.4 glazbenik 3473.62.43.6.4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE 3473.64.nn.42.43.6 VODITELJ ZBORA 3473.htm 18.

6 PANTOMIMIČAR http://www. b) izvođenje iluzionističkih trikova.19.17.6.6 HUMORIST 3474.17.6 artist DODATAK: 3474.nn.6 ŠAPTAČ U OPERI 3473. U toj su skupini zanimanja: 3474.6 IMITATOR 3474.13.12.63.14. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Mađioničari. e) srodne poslove.6 klaun 3474.2008 .62.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča.17.6 komičar 3474.6 HIPNOTIZER 3474. trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina.15.htm 18.6 AKROBAT 3474.4 INSPICIJENT STUDIJA 3474.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 327 of 823 3473.17. f) nadgled ostalih suradnika.11.6 žongler 3474.6 mađioničar 3474.6 kaskader 3474.6 ILUZIONIST 3474. d) vježbanje životinja i nastupanje s njima.16.17. MAĐIONIČARI.17. komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji. c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina.8.14.6 artist dreser 3474.

ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima. b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja.11.11.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER 3475. a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE 3475.31.19.31.6 RUKOMETAŠ http://www.31.21.2008 .htm 18.6 športaš DODATAK: 3475.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3475.6 športski trener 3475.6 ŠEF BAZENA 3475.31.6 SKIJAŠ 3475.6 VATERPOLIST 3475.12.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 328 of 823 3475.6 NOGOMETAŠ 3475.8.6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER 3475.6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži 3475.6 KOŠARKAŠ 3475.6 športski sudac 3475.11.6 TENISAČ 3475.6 VODITELJ FITNESA 3475. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima.21.31.nn. d) nadgled ostalih suradnika.31. primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje. c) srodne poslove. vode športske treninge.31.21.6 voditelj športske rekreacije 3475.6.

sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena.6 HOKEJAŠ 3476.8. pripremu knjižnične građe za obradu podataka. b) obradu knjižnične građe. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe. organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima.nn. e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3476. evidentiranje.6.31.6 BOKSAČ 3475. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe. organizaciju i izlučivanje knjižnične građe. vođenje evidencija.31. Ti poslovi uključuju: a) nabavu knjižnične građe.6 ODBOJKAŠ 3475. d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica. sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe. katalogizaciju.6 viši arhivski službenik DODATAK: 3476. http://www.6 STOLNOTENISAČ 3475. b) davanje obavijesti. d) srodne poslove.31.31.11. c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe.31.6 VOZAČ NA TRKAMA 3475. c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva. KNJIŽNIČARI Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu.19.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. skupljanje.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR 3477. sudjelovanje u nabavi.31.2008 . posudbu građe. redakciju i kontrolu kataloga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 329 of 823 3475.6 JAHAČ 3475. provođenju mjera zaštite građe.htm 18. izradu statističkih podataka o posudbi.

c) nadgled rada ostalih suradnika. posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.6 jeromonah 3480. propovijedanje i promicanje učenja religije. Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 330 of 823 e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3480.11. Ostala vjerska zanimanja 3480. U toj su skupini zanimanja: 3480.6 jerej 3480.22.6 knjižničar PODVRSTA 348.htm 18. f) srodne poslove.11.6 teolog 3480.13. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije. propovijedanje i promicanje učenja religije.21.8. Ti poslovi obično uključuju: a) sudjelovanje u vjerskom radu. g) nadgled ostalih suradnika.12.19. b) srodne poslove.nn.6. Nadgled rada suradnika. posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.15. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije. U toj je skupini zanimanje: 3477.4 mujezin 3480.14.2008 .4 mualim 3480.6 đakon 3480.4 sakristan http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

pohranjuju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.11. obavljanje tajničkih dužnosti.6 ARHIMANDRIT 3480.2008 . unos podataka u računalo.13.23. poslove u knjižnicama.6 PROTOĐAKON 3480.6 PROTOJEREJ 3480. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 41. bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka.htm 18. poslove vezane za poštanske usluge. organiziraju. izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove. davanje informacija i dogovaranje sastanaka. popunjavanje dokumenata.4 župni asistent DODATAK: 3480. rukovanje telefonskom kućnom centralom.6 PROTONAMJESNIK 3480. rukovanje novcem.6 ARHIĐAKON 3480. vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta.21. pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka.4 ČASNA SESTRA ROD 4. Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ. rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima.13.12.19. vođenje evidencije i dokumentacije inventara. pripremu i kontrolu tekstova za tisak.6. poslove u vezi s putovanjima. Šalterski službenici http://www.6 PROTOSINĐEL 3480. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI Uredski i šalterskih službenici bilježe.nn.8.13. putničke aranžmane. proizvodnje i transporta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 JEROĐAKON 3480.11.13.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 331 of 823 3480.6 IPOĐAKON 3480. Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje.6 SINĐEL 3480.12.11. Uredski službenici 42. a posebno one vezane uz rukovanje novcem. pisanje na pisaćem stroju.6 IGUMAN 3480.

htm 18. pripremu i kontrolu materijala za tisak. računanje. vođenje knjigovodstva. financijskih i ostalih brojčanih podataka. organiziraju. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu 4113. Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja http://www. izračunavanje računovodstvenih. Knjigovođe. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA Tajnice. razne tajničke dužnosti. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4111. poslove vezane uz poštanske usluge. rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva. vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta. prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku. unos podataka u računalo. pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru.nn. knjigovodstvenih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. UREDSKI SLUŽBENICI Uredski službenici bilježe. prometni i komercijalni službenici 414. pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 411. proizvodni. aktuarskih. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije. stanja inventara i dostave robe. vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje. knjižnični i poštanski uredski službenici 419. Operatori unosa podataka 4114. statističke i druge brojčane podatke. Arhivski.19.2008 . rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje. tajničke dužnosti. unos podataka u računala i elektronske uređaje.6. obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 332 of 823 VRSTA 41. Ostali uredski službenici PODVRSTA 411. statističkih. popunjavanje dokumenata. statistički i financijski službenici 413. uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove. poslove u knjižnicama. uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima. Tajnice i srodna zanimanja 412. Daktilografi i stenodaktilografi 4112. Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju. Skladišni. rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu. dolazu i tranzitu.21. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije. Ti poslovi uključuju: a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.11.4 VODITELJ DAKTILOBIROA 4111.2008 . Upisivanje i uređivanje teksta u računalu. te posredovanje telegrafskih veza u polazu. b) prepisivanje na stroju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 333 of 823 4115. c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima.11. c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva.19.11.htm 18. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom. e) rukovanje telefaksom. g) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: http://www.4 daktilograf 4111.6.8. pišu spise na papiru.4 ZAPISNIČAR 4112.4 stenodaktilograf DODATAK: 4111.nn. Tajnice 4111. d) srodne poslove. e) nadgled ostalih suradnika. b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu. U toj su skupini zanimanja: 4111.

3 kontrolor telegrafskog prometa 4112. diskove i magnetske vrpce). Ti poslovi uključuju: a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka.8.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 334 of 823 4112.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA 4114. b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka. koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom.5 operator za unos GIS podataka DODATAK: 4113. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.21. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje. te ispravak uočenih pogrešaka.11. b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja.4 operator za unos podataka 4113. e) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 4113. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija.htm 18.19.2008 .3 telegrafist 4112. OPERATORI UNOSA PODATAKA Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete.4 operator računala za tekst DODATAK: 4112.12. d) srodne poslove.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST 4113. c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka. http://www.nn. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.11. čitačem i/ili digitalizatorom.11.6. c) srodne poslove.12.

e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja.nn. bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja.11.4 tajnica DODATAK: 4115. h) srodne poslove.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 335 of 823 d) nadgled ostalih suradnika.11.htm 18. TAJNICE Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa. pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 4115.6. f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja).11. organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja).4 SEKRETARICA REŽIJE 4115.11.19.4 SEKRETARICA PODVRSTA 412. c) pregled.4 SKRIPTER 4115.12. U toj su skupini zanimanja: 4115. g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu.11. koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima. ispituju zahtjeve za skupove i sastanke. U toj su skupini zanimanja: 4114.11.4 knjigovodstveni operator na računalu 4114. Ti poslovi uključuju: a) provjeru i prijepis korespondencije.4 službenik za izračunavanje 4115. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI http://www. b) praćenje primljene i odaslane pošte.8. d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju. KNJIGOVOĐE. i) nadgled ostalih suradnika. prate primljenu i odaslanu poštu. bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa.

15. b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija. statističke. sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka.11.13.8. U toj su skupini zanimanja: 4121.4 knjigovođa zaliha 4121. g) srodne poslove.12.4 konter 4121. prikupljanje.4 financijski knjigovođa 4121. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva. izračunavanje i isplatu plaće. Ti poslovi uključuju: a) knjiženje u knjigovodstvu. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4121.4 likvidator 4121. Knjigovođe 4122.4 službenik obračuna plaća http://www. h) nadgled ostalih suradnika.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 336 of 823 Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju. rukovanje gotovinom. f) izračunavanje plaća. e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda.2008 . knjigovodstvene.nn. izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje. računovodstva i obračunima.19. KNJIGOVOĐE Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje. Financijski i statistički službenici 4121. uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva. sabiru i izračunavaju računovodstvene. d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa.6. koji služe za knjiženje u knjigovodstvu.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.16. financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova.4 saldakontist 4121.

4 ekonomski službenik DODATAK: 4121.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT 4122.8.htm 18. c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata.17. posredničkih pristojbi i taksi.4 KNJIGOVOĐA KUPACA 4121.11.14.17.11.4 EKONOMSKI TEHNIČAR 4121.17.2008 .4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA 4121.16.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA 4121.11.nn.17.4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA 4121.19. d) obavljanje jednostavnijih kreditnih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA. deviznih i poslova platnog prometa.21.18.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA 4121.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA 4121.4 knjigovođa 4121. b) izračunavanje zbrajanje. POSLOVNICA 4121. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju.4 ROBNI KNJIGOVOĐA 4121.16.21.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA 4121.16. postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku.21.4 SREDNJI EKONOMIST 4121. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 337 of 823 4121.21. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija. prosjeka.6.4 kalkulant 4121.14. sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 4121.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA 4121.

12.I.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 338 of 823 e) vođenje evidencija obveznica. f) srodne poslove.4 statistički službenik DODATAK: 4122.4 bankovni službenik 4122.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE.4 kreditni službenik 4122.13.htm 18.12. ČLANSTVO 4122. koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca.T. 4122.11.nn.15.4 REFERENT DOZNAKA 4122. U toj skupini su zanimanja: 4122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.15. dionica i ostalih vrijednosnih papira.14.14.2008 .4 službenik obrade osiguranja 4122.4 službenik deviznoga poslovanja 4122.4 KREDITNI REFERENT 4122.12.6.F.W.4 DISPONENT SREDSTAVA 4122.11.14.4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE 4122.12.11.15.8.4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE 4122.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE http://www. g) nadgled ostalih suradnika.4 DEVIZNI REFERENT 4122.4 REFERENT U ODJELU DIONICA 4122.11.4 REFERENT PLATNOG PROMETA 4122.11.4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA 4122.4 službenik za vrijednosne papire 4122.14.4 OPERATOR S.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA 4122.21.4 VODITELJ SMJENE U BANCI 4122.13.4 službenik platnoga prometa 4122.16.

21.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122.21.4 STATISTIČAR. Prometni uredski službenici 4134.16. Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe.4 FINANCIJSKI REFERENT 4122.nn. Ti poslovi uključuju: http://www.15. Skladištari i srodna zanimanja 4132.19. SKLADIŠNI.16. čuvaju i isporučuju robu.8. proizvodni. prodaji i iznajmljivanju 4131. operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT 4122. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. robe na zalihi ili odaslane robe. VRSTE ZVANJA 4122. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI Skladišni.21. primljenog proizvodnog materijala.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122.6. materijala na zalihi i izdanog materijala.4 ANKETAR PODVRSTA 413. izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija.4 STATISTIČAR.htm 18. robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122. izrađuju i čuvaju dokumentaciju.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE 4122. prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 339 of 823 4122. PRISTAV III.16.21.15. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4131.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa. PROIZVODNI.2008 . VRSTE ZVANJA 4122. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Skladištari primaju. STARIJI PRISTAV III. Službenici u nabavi. O tome vode evidenciju.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE 4122. Uredski službenici u proizvodnji 4133.

12.4 rekviziter 4131.6. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI http://www.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE 4131.4 IZDAVAČ ALATA 4131. U toj su skupini zanimanja: 4131.4 skladištar 4131.2008 .4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA 4131.8.4 VODITELJ EKONOMATA 4132. provjeru izdavanja robe.21.11. e) srodne poslove.12.nn.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE 4131.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA 4131. rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI 4131.4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA 4131.31. d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 340 of 823 a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije.4 SKLADIŠTAR SILOSA 4131. c) primanje. izvještavanje o stanju zaliha. skladištenje i izdavanje alata.14.13. b) vođenje evidencija o zalihama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije.12.4 skladišni službenik 4131.4 KLIŠOTEKAR 4131.4 ORUŽAR 4131.12.12.12.31.4 ekonom DODATAK: 4131.19.13.12.12.13.htm 18. f) nadgled ostalih suradnika.2 pomoćni skladištar 4131.4 skladištar alata 4131.

b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija. kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača.8. d) ispis izdatnica materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. Ti poslovi uključuju: a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija.19. U toj su skupini zanimanja: 4132. c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija. g) srodne poslove.13.4 POENTER 4133. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga. f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima.12.2008 . te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji.13. d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 341 of 823 Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju. cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje.4 evidentičar radnih lista 4132. vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu. Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama.4 evidentičar normativa 4132.4 evidentičar u proizvodnji DODATAK 4132.11. radnih lista. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju. e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima. h) nadgled ostalih suradnika.6. b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta.htm 18. utovar i istovar http://www. c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora.

11.4 prometnik vlakova 4133.3 vlakovođa 4133.4 tehničar za prekrcaj 4133.20.11. nadzor održavanja reda u lukama.4 špeditersko agencijski službenik 4133.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU 4133. i) nadgled ostalih suradnika.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.4 prometni tehničar 4133.11.4 tehničar unutrašnjeg transporta 4133.12.12. f) pripremu izvješća za rukovoditelje.14. U toj su skupini zanimanja: 4133.4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU 4133.4 raspoređivač u cestovnom prometu 4133.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe 4133. izdavanje pomorskih knjižica.4 zrakoplovni prometnik 4133.2008 .13. e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet. kao što je popis putnika i iskaz tereta.8.11.4 službenik lučke kapetanije DODATAK: 4133.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 342 of 823 vozila i uskladištavanje robe u tranzitu.15.nn.41.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU 4133.31.htm 18.4 prometnik u cestovnom prometu 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU http://www.17.4 tehničar za sigurnost prometa 4133.16.19.6. h) srodne poslove.4 tehničar cestovnog prometa 4133.51.19. g) raspored plovila unutarnje plovidbe.

13.12.13.31.20.17.8.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE 4133.17.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU 4133.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE 4133.13.4 ŠEF GARAŽE 4133.4 ŠEF EC VLAKA 4133.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA 4133.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA 4133.13.12.15.4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA 4133.18.12.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA 4133.18.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA 4133.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU 4133.4 PROMETNIK TRAMVAJA 4133.htm 18.16.13.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA 4133.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 4133.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR 4133.13.4 REFERENT TRAGANJA http://www.4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET 4133.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 4133.4 OPSERVER P/O ROBE 4133.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE 4133.17.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 343 of 823 4133.6.17.19.18.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU 4133.2008 .17.13.31.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA 4133.18.16.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA 4133.4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR 4133.4 LUČKI TEHNIČAR 4133.

51.8. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe. suradnju u rješavanju reklamacija.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA 4133. SLUŽBENICI U NABAVI. vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe. soba.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO 4133.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI 4133.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP) 4133.19.htm 18. odjeće.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA 4133. e) nadgled ostalih suradnika.31.31.4 BALANSER AVIONA 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 344 of 823 4133.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU 4133.6.nn. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU Službenici u nabavi. izradu kalkulacija.4 ASISTENT KOORDINATOR 4133. U toj su skupini zanimanja: http://www.31. videokazeta. prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu. raznu opremu.31. pripremu spisa za pregovore i carinjenje.31. plovila.31. b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta. vođenje spisa o uslugama. sobe. evidenciju ostalih komercijalnih spisa. vode komercijalne evidencije i dokumentaciju. iznajmljuju vozila.31.31. odjeću. c) iznajmljivanje vozila.2008 . praćenje izvršenja ugovora.31. rade kalkulacije.4 STARTER . razne opreme. kontaktiranje sa špediterima.31.31. izdavanje dispozicija. d) srodne poslove.4 PLANER POSADA COCKPIT 4133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI 4133.4 REFERENT ZA DOZVOLE 4133. evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije.4 PRORATIST 4133.31. prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta.4 PLANER POSADA STJUARDESA 4133. videokazete. naplatu usluga.31.PARKER 4133.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET 4134. pisanje računa.31.

6.htm 18.4 KOMERCIJALNI KALKULANT 4134.13.4 videotekar 4134.4 fakturist 4134.15.26.4 iznajmljivač vozila 4134.26.4 iznajmljivač opreme DODATAK: 4134.26.14.2008 .16.4 IZNAJMLJIVAČ ALATA 4134.13.25.13.4 brodarski brokerski službenik 4134.4 službenik u distribuciji 4134.4 NAKUPAC STOKE 4134.23.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI PODVRSTA 414.4 DISPONENT OTPREME ROBE 4134.8.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.17.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE 4134.4 povjerenik osiguranja 4134.nn.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 345 of 823 4134.11.4 POSTELJAR 4134.16.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME 4134.4 službenik nabave 4134.4 iznajmljivač soba 4134.4 iznajmljivač odjeće 4134.11.12.4 iznajmljivač plovila 4134.4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA 4134.21.26.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 4134.19. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI http://www.4 službenik prodaje 4134.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE 4134.22.13.17. ARHIVSKI.4 komercijalni službenik 4134.

c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta. pregledaju tekst za tisak.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 346 of 823 Arhivski. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4141. e) srodne poslove. knjižnica i muzeja 4142.2 pomoćni arhivski službenik 4141.12. muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama. kao i iz trgovačkog društva i unutar njega. d) ručno adresiranje okružnica i omotnica. knjižnični. bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda. posudbu knjižnične građe.8. sudjelovanje u postavljanju izložbi. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. knjižnicama. pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog. Šifranti i korektori 4141. Ti poslovi uključuju: a) nabavu i obradu knjižnične građe. obrađuju i posuđuju knjižničnu građu. izdavanje i vraćanje knjiga. muzejima i poštanskim uredima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih suradnika. ispravljanje teksta. pripremaju podatke za obradu.4 arhivski službenik 4141. muzeja.31. U toj su skupini zanimanja: 4141. šifriranje. b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa. bilježe i isporučuju poštu. razvrstavanje i urudžbiranje spisa. obavljanje različitih uredskih poslova.4 muzejski službenik DODATAK: http://www. KNJIŽNICA I MUZEJA Službenici arhiva.nn.21.6. isprava i ostalih spisa. Službenici arhiva. muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima. Poštari 4143.13.2008 .4 pomoćni knjižničar 4141. nabavu i obradu knjižnične građe.htm 18.4 voditelj pisarnice 4141. ravrstavaju. razvrstavanje. Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa.19. gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa. SLUŽBENICI ARHIVA.

11.htm 18.razvrstavanje u otpremi.4 VODITELJ EKSPEDITA 4141. prispjeće.2008 . e) vođenje propisanih evidencija.8.12. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.nn.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.4 SLUŽBENIK PISARNICE 4141.2 pomoćni poštar 4142.11. g) nadgled ostalih suradnika. b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka. obradu .4 ARHIVSKI TEHNIČAR 4141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka.11.4 NOTNI ARHIVAR 4141.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 347 of 823 4141.11. prijem.11.4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER 4141.11.3 poštar http://www. f) srodne poslove. dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima.4 FONOTEKAR 4141.11. U toj su skupini zanimanja: 4142. c) prijevoz poštanskih pošiljaka. prijevoz.4 MUZEJSKI TEHNIČAR 4142. POŠTARI Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu.4 VODITELJ ARHIVA 4141.31. d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica.4 VODITELJ PISMOHRANE 4141. otpremu.19.razvrstavanje u prispjeću.13.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA 4141. obradu .4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA 4141.13.11.6.

ŠIFRANTI I KOREKTORI Šifranti i korektori šifriraju informacije.4 voditelj poštanskog ureda DODATAK: 4142. Ostali uredski službenici i namještenici http://www. ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 348 of 823 4142.4 korektor PODVRSTA 419.3 SORTIRAČ POŠTE 4142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.nn. d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje.8.11.12.14.12. ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove.3 PISMONOŠA 4143.19.4 kontrolor poštanskog prometa 4142.12.htm 18.12.3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT 4142. e) srodne poslove. c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom.4 šifrant 4143. f) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. U toj su skupini zanimanja: 4143. To su državni službenici i namještenici III.12. U toj je podvrsti skupina: 4190. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.13.3 LISTONOŠA 4142.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA 4142.6.

11. VRSTE ZVANJA P. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41.nn.11. VRSTE ZVANJA P.11. 4190.4 maturant gimnazije1 DODATAK: 4190.12.4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www.htm 18. jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti.N. 4190. To su državni službenici i namještenici III. VRSTE ZVANJA 4190.4 službenik općih poslova 4190.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK 4190.11.6.4 administrativni službenik 4190.4 SUDSKI IZVRŠITELJ 4190.11. VRSTE ZVANJA 4190. b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi.4 UPRAVNI SLUŽBENIK III.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III.4 UPRAVNI REFERENT 4190.2 uredski namještenik 4190.4 službenik kadrovskih poslova 4190.11.13.11.21. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva.8.4 upravni službenik 4190.15.4 SUDAC POROTNIK 4190.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 349 of 823 4190.31.4 službenik protokola 4190. Kad se te osobe zaposle.4 STARIJI PRISTAV III.N. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika.4 PRISTAV III.11. U toj su skupini zanimanja: 4190.2008 .14.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) srodne poslove.11.

Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge.21.nn.15.21.31.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 4190.12.31.31. ŠALTERSKI SLUŽBENICI Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem. kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE 4190.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4190.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH 4190.31. kockarnice.4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 4190.31.2008 . Službenici za šaltersko novčano poslovanje 422.6. Zanimanja ove vrste su u podvrstama: 421. organiziranje putovanja.htm 18.15.12.8.13. davanju informacija.13. zakazivanje sastanaka. Službenici za šalterske informacije PODVRSTA 421. organiziranju putovanja.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190. zalagaonice i društva za utjerivanje dugova. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU 4190.2 KOPIRAČ 4190.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rukovanje telefonskom kućnom centralom. uključujući kladionice.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE 4190. zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama.2 FOTOKOPIRAČ 4190.19.4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR VRSTA 42.4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE 4190. davanje traženih informacija korisnicima.4 REFERENT ZA KULTURU 4190. poštama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima. rad s korisnicima http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 350 of 823 4190.

i) rukovanje blagajnama. čekova i kreditnih b) kartica u trgovinama. c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 351 of 823 u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama. Šalterski službenici u zalagaonicama 4215. k) nadgled ostalih suradnika. kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda. blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama. U toj skupini su zanimanja: 4211. f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom. njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje.2008 . Službenici u kladionici. uz pismeni isplatni nalog.8. uglavnom u bankama. utjerivanje dugova i drugih plaćanja.11.nn. kasinu i srodna zanimanja 4214. g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća. d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata.4 blagajnik u prodavaonici http://www. h) isplatu plaća osoblju poduzeća.htm 18. primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. vođenje kockarskih igara. j) srodne poslove.6. e) isplatu gotovine. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama. posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira.19. Blagajnici i prodavači ulaznica 4212. Ti poslovi uključuju: a) primanje i kontrolu gotovog novca. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici 4213. Skupljači dugova i darova 4211. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4211.

4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA 4211.15.4 VODITELJ TREZORA 4211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.19.16.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.14.4 blagajnik 4211. prodaju poštanskih vrijednosnica.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.4 INKASATOR 4211. http://www.4 bankovni šalterski službenik 4211.4 brojač novca 4211.16. isplatu uputnica.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 4211. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac. čekova i uputnica.14.12.4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE 4211.16.6.16.nn.15.4 trezorist 4211.htm 18.21. e) uspostavu telefonskih veza. c) isplatu novca preko štednih knjižica. b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 352 of 823 4211.2 prodavač ulaznica DODATAK: 4211.16.16.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU 4211. d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica.4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA 4212.12.4 NAPLATNIK 4211. isplatu novca preko štednih knjižica i čekova.8.4 KONTROLOR U TREZORU 4211.16.4 službenik za bankomatsku mrežu 4211. prijem i otpremu brzojava.15.12.2008 .13.

krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede. i) nadgled ostalih suradnika.8.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 353 of 823 f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu.11. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada. g) nadgled ostalih suradnika. mogućnosti.4 KONTROLOR MJENJAČA 4213.11. h) srodne poslove.4 poslužitelj u kasinu 4213.4 TEHNIČAR PT PROMETA 4212. f) srodne poslove. e) objavljivanje dobitnih brojeva.4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE 4212.21.11. c) dijeljenje karata. U toj su skupini zanimanja: 4213.4 mjenjač novca DODATAK: 4212.11. g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama. SLUŽBENICI U KLADIONICI.4 krupije http://www.6. prema zahtijevima korisnika. KASINU I SRODNA ZANIMANJA Primaoci uloga.21.htm 18. primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama.2008 . U toj su skupini zanimanja: 4212.nn. isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika.19.11.4 pt-šalterski službenik 4212.22. d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice.4 primatelj uloga za klađenje 4213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola. b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda.4 PT-OPERATOR 4212.

d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti. e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe.8.4 PRODAVAČ LUTRIJE 4214. U toj su skupini zanimanja: 4214.4 primatelj uplata u igrama na sreću DODATAK: 4213.19.31. Ti poslovi uključuju: a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 354 of 823 4213.22. U toj su skupini zanimanja: 4215. prema vlasništvu ili ostalim jamstvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog. f) srodne poslove. b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja.2008 .4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU 4213. c) bilježenje prikupljenih svota. b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova.6.4 šalterski službenik zalagaonice 4215.4 VALLE 4213.nn.htm 18.4 skupljač dugova http://www. proračunavanje kamata i posudbu novca. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog.31.21. g) nadgled ostalih suradnika.11. c) srodne poslove.

nn. f) pripremu računa i primanje uplata.8. b) pripremu programa. uključujući bolnice.6.19. uključujući one u bolnicama.htm 18. c) rezerviranje.4 šalterski službenik putničke agencije 4221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 prodavač autobusnih karata http://www. U toj su skupini zanimanja: 4221. primanje klijenata ili pacijenata. medicinske i stomatološke ordinacije. rukovanje kućnim telefonskim centralama.2008 . Telefonisti i srodna zanimanja 4221. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja 4222. d) izdavanje karata. jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata.4 skupljač darova PODVRSTA 422. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja.11. g) srodne poslove. Recepcionari i srodna zanimanja 4223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 355 of 823 4215. kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva. davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova. uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4221.4 željeznički robno-putnički blagajnik 4221. e) pribavljanje viza. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti.22. medicinskim i stomatološkim ordinacijama. h) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente.12.21. raznih vrsta traženih informacija. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja.

RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA Recepcionari.4 VAGONSKI OTPREMNIK 4221.21.4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK 4221.6.htm 18.19.22.31.nn. Ti poslovi uključuju: a) primanje klijenata ili pacijenata.4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA 4221.31.5 prodavač zrakoplovnih karata 4221.31. brošura i obrazaca. b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente. informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente. g) srodne poslove.4 prodavač putničkih karata 4221. bilježenje upita i davanje obavijesti. daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova.2008 . c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 356 of 823 4221. kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku.11. h) nadgled ostalih suradnika.21. f) izdavanje informativnih prospekata.4 POTRAŽNI RADNIK 4221.23.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 4221.8.4 TURISTIČKI TEHNIČAR 4221.4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 4222. e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata.21. U toj su skupini zanimanja: http://www.5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA 4221. d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu.21.24.23.4 hotelijersko-turistički službenik DODATAK: 4221. uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK 4221.

U toj su skupini zanimanja: 4223.4 ŽURNALIST-FAKTURIST 4222.19.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva DODATAK: 4222.4 službenik za informacije 4222.31.4 SUPERVIZOR 4222.21.3 pomoćni recepcionar 4222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER 4222. b) pružanje informacija telefonskim korisnicima.4 recepcionar 4222. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih suradnika.21.13.21.12.4 telefonist za međunarodni promet 4223. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu.11. c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica.htm 18.2 telefonist 4223.12.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI 4223.6.21.4 kontrolor telefonskog prometa ROD 5. dolazu i tranzitu. http://www. Ti poslovi obično uključuju: a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu.12.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 357 of 823 4222.12. d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.nn.2008 .4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 4222.4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER 4222.31.8.4 REFERENT ZA REZERVACIJE 4222.

Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. Zanimanja osobne njege 514. Trgovačka i srodna zanimanja VRSTA 51. pokazivanje robe kupcima. kondukteri i vodiči 512. pogrebničke usluge. čuvanje djece. Domaćinska i ugostiteljska zanimanja 513. zaštitu od požara i nedopuštenih radnji. osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. http://www. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 51. osobnu njegu. vođenje kućanstva.6. USLUŽNA ZANIMANJA Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja. Zrakoplovne domaćice. umjetničkih fotografija i izlaganja robe. pogrebničke usluge.2008 . Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.8. čuvanje djece. frizerske usluge i njegu lica. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.nn. vođenje kućanstva.htm 18. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 511. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. poziranje kao model za potrebe reklamiranja. Zanimanja osobnih usluga 516.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 358 of 823 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima. pripremu i serviranje hrane i pića. astrologiju i proricanje sudbine. Zanimanja u zaštiti PODVRSTA 511. vođenje kućanstva. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. pripremu i serviranje hrane i pića. frizerske usluge i njegu lica. Uslužna zanimanja 52. KONDUKTERI I VODIČI Zrakoplovne domaćice.19. astrologiju i proricanje sudbine. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično. dobavi hrane. osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. u vođenju kućanstva. dobavu hrane. prodaju robe u trgovinama na veliko i malo.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom.

poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima. upućivanje na njihova sjedišta. j) nadgled ostalih suradnika.8.htm 18. e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima. Ti poslovi uključuju: a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo. Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika. pokrivača i sličnih stvari.nn. g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama. h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu. d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka. briga o bolesnim.19. Vodiči 5111. pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza. c) dijeljenje časopisa i novina. pružanje ostalih usluga pri vođenju. uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima. nemoćnim osobama i djeci. brodom. b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme.6. autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima. davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje. provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5111. starijim.2008 . posluživanje hrane i pića. pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 5111. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Kondukteri 5113.11. poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 359 of 823 vlakom. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika. obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji 5112. slušalica. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće.4 domaćica zrakoplova http://www. na zahtjev putnika.

12.11. e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda. autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza.14.19.4 STJUARDESA 5111.11.11.11.3 kondukter DODATAK: 5112. posebno o postajama i vezama. d) informiranje putnika.4 PURSER 5111.4 voditeljica u kabini zrakoplova 5111. c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 360 of 823 5111. g) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 5112.12.6.4 zemaljska domaćica 5111.2008 .3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK http://www. b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima.14.4 brodska sobarica DODATAK: 5111.8.4 BRODSKI STJUARD 5112.nn. Ti poslovi uključuju: a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA 5111. h) nadgled ostalih suradnika.3 željeznički kondukter 5112.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA 5112. tramvajima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće.13. sigurnosti putnika i odgovaranje na upite.13. uključivši kontrolu putničkih karata. KONDUKTERI Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima.12.3 kondukter u cestovnom putničkom prometu 5112.htm 18.

11. ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju. b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima.4 TURISTIČKI PRATITELJ 5113.8. g) nadgled ostalih suradnika. organiziranje rada i http://www.4 VODIČ TURISTIČKI 5113.11. VODIČI Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima.11.4 vodič DODATAK: 5113.11.11.htm 18.4 VODIČ U RIBOLOVU 5113. ustanovama.11.4 VODIČ ALPINISTIČKI 5113. c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima. U toj su skupini zanimanja: 5113.11.2008 . Ti poslovi uključuju: a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti.11. e) vođenje na izlet u planine i na pecanje.6. Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja. kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima.4 VODIČ PLANINARSKI 5113. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 361 of 823 5113. d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima.4 VODIČ MUZEJSKI 5113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 VODIČ GALERIJSKI 5113.19.4 VODIČ SPELEOLOŠKI PODVRSTA 512.11.nn. opisuju zanimljivosti i vode turiste.

nn.14. Kuhari 5123. pripremu i kuhanje jela. e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima.4 domar kampa 5121. Ti poslovi uključuju: a) angažiranje. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 362 of 823 rukovođenje radom domaćinskog osoblja.6. Zanimanja su u ovim skupinama: 5121. d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca.htm 18. posluživanje hrane i napitaka.12.12. b) nabavu i nadzor nabave namirnica. te organiziranje njihovog rada. osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje. Domaćice i srodna zanimanja 5122. briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih.4 NADZORNICA SOBA http://www.21.13. nadgled ostalih radnika.2 hotelska sobarica 5121. davanje lijekova i stavljanje zavoja. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima. internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima. obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature.2008 .19. g) nadgled ostalih radnika.8.22. Konobari i pipničari 5121. nadzor nabave. U toj su skupini zanimanja: 5121.5 domaćica kuhinje 5121.11. f) srodne poslove. c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica. skladištenja i izdavanja namirnica.3 pomoćna hotelska domaćica 5121.4 hotelska domaćica 5121.4 domar planinarskog doma DODATAK: 5121. klubovima.

b) planiranje.11.4 NADZORNICA ČISTOĆE 5122. U toj su skupini zanimanja: 5122. restoranima i ostalim mjestima javne prehrane. majstor 5122.21.5 ŠEF KUHINJE 5122.5 kuhar. d) nadgled ostalih radnika. pripremu i kuhanje jela.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 363 of 823 5121.31. KUHARI Kuhari planiraju.htm 18.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA 5122.19.3 brodski kuhar 5122. na brodovima.3 KAVEKUHAR 5122.nn.2 pomoćni kuhar 5122.13. restoranima.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) planiranje obroka.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE 5123. pripremaju i kuhaju jela u hotelima. putničkim vlakovima i u kućanstvima.3 kuhar 5122.12.5 DIJETNI KUHAR 5122.12.5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI 5122. c) srodne poslove.12.8.2 pečenjar DODATAK: 5122. ustanovama. na brodovima i putničkim vlakovima. nadzor i usklađivanje rada u kuhinji.13.6.3 VEGETARIJANSKI KUHAR 5122. http://www.13.2008 .5 KUHAR SPECIJALITETA 5122.12.13.13. krčmama. organiziraju.12.3 KUHAR DORUČKA 5122.13. KONOBARI I PIPNIČARI Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima.

2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 5123.21.15.5 ŠEF NOĆNOG BARA 5123.3 barmen 5123.14. ZANIMANJA OSOBNE NJEGE http://www.2 ŠANKER 5123. b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje.5 GLAVNI KONOBAR 5123.2 SERVIRKA 5123.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića.22. d) srodne poslove.3 konobar 5123.13.2 TOČILAC PIĆA 5123.3 brodski konobar 5123.11.nn.5 brodski natkonobar DODATAK: 5123.23.2 pomoćni brodski konobar 5123.12.11.2008 .15.6.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE 5123.23. e) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 364 of 823 Ti poslovi uključuju: a) posluživanje hrane i pića.5 ŠEF SALE 5123.2 pomoćni konobar 5123.11. U toj su skupini zanimanja: 5123.htm 18.15.12.5 natkonobar 5123.5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR PODVRSTA 513.19.15.2 pipničar 5123.8.

osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće. farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti. Njegovatelji zdrave djece 5132. pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima. c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča.2 PAZITELJICA DJECE http://www. g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji.11.12. posjetima muzejima. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje kod kupanja. h) srodne poslove.3 udomitelj DODATAK: 5131. b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama.nn. Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući 5139. Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci.2 njegovatelj djece 5131.6. f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5131. pomažu u vođenju brige o školskoj djeci.19. U toj su skupini zanimanja: 5131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 365 of 823 Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece.11.htm 18. ljetovanju i sličnim izlascima. odijevanja i hranjenja djece. Bolničari i srodna zanimanja 5133. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima. e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme. i) nadgled ostalih suradnika. Njegovatelji životinja 5131.2008 . d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama.

c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 366 of 823 5131. c) pripremu pribora za sterilizaciju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.2 babica 5132.2 DADILJA 5131.6.12. Ti poslovi uključuju: a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava. d) srodne poslove.2 njegovatelj u bolnici 5133.2 njegovatelj bolesnika u kući 5133. U toj skupini su zanimanja: 5132.2 bolničar 5132.htm 18.11. f) srodne poslove.12.2008 . NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI Njegovatelji retardiranih. e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe. b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove.19. invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja. d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove.11. invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti.3 HRANITELJ 5132.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama http://www.11. b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja.nn.13. U toj skupini su zanimanja: 5133.12. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka.

pogrebničke usluge.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. g) nadgled ostalih radnika. nadgled nad ostalim radnicima.2 njegovatelj životinja DODATAK: 5139. Ti poslovi obično uključuju: a) napajanje. čišćenje. Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose.11. pranje.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 5139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 367 of 823 5133. oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima.2008 . šišanje i previjanje bolesnih životinja. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba. proriču osobnu sudbinu ljudi. usluge pratioca ili posluge.8. kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha.19. b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade. kozmetičari i srodna zanimanja http://www. Zanimanja osobne njege. ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća. c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata. U toj su skupini zanimanja: 5139. dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza. 5141.13. mazanje kremama i mastima. laboratorijskih posuda i ostale opreme.2 VETERINARSKI BOLNIČAR PODVRSTA 514. hranjenje i promatranje životinja. brijanje i uređivanje brade. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513. Frizeri. f) srodne poslove.htm 18.nn. kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke.6. uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke. prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge. e) steriliziranje bočica. pomoć pri kupanju i osnovnu masažu. Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine. d) etiketiranje lijekova. davanje lijekova u hrani. Na primjer.

pranje. 5141.21. losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo.nn. oblikovanje i lakiranje noktiju. bojanje i uvijanje kose. majstor http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14. d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika.12. l) nadgled ostalih radnika. Zanimanja osobnih usluga d. stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba.3 frizer 5141. g) šminkanje u salonima ljepote.15.22. b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade.2008 . Pratioci i posluga 5143.3 frizer za muškarce 5141. h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA Frizeri.3 frizer za žene 5141. f) masiranje lica i tijela. j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu: k) srodne poslove. specijalizirani 5141. U toj su skupini zanimanja.5 vlasuljar.6. 5141. majstor 5141.3 kozmetičar 5141. Ti poslovi uključuju: a) šišanje.8.5 kozmetičar. FRIZERI. e) čišćenje i stavljanje krema.13. i) čišćenje. provode tretman ljepote.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 368 of 823 5142.5 frizer.19.n.htm 18. kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu. zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi. c) tretman vlasišta. Pogrebnici i srodna zanimanja 5149. liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči. briju i uređuju bradu.11.

31.42.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU 5142.31.htm 18. čitanje.5 masker.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE.3 MANIKER 5141.22. majstor 5141.12.5 KOZMETIČAR STILIST 5141.42.3 pediker 5141.21.22.21.42.8.2 MASER SALONA ZA MASAŽU 5141.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE.19.3 ŠMINKER 5141.22. vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa. praćenje na razna mjesta.nn. b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu.5 VIZAŽIST 5141.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR 5141.41. specijalizirani 5141.14. Ti poslovi uključuju: a) pravljenje društva poslodavcu.6. MAJSTOR 5141. e) nadgled ostalih radnika.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 369 of 823 5141.5 pediker.3 BRIJAČ 5141.2 maser-kupeljar DODATAK: 5141. d) srodne poslove.32. PRATIOCI I POSLUGA Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca.4 maser 5141.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 FRIZER STILIST 5141. c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju.2008 . MAJSTOR 5141. U toj su skupini zanimanja: http://www.

4 hostesa 5149.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije.6. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove. f) nadgled ostalih suradnika.4 domaćin kluba 5149. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 370 of 823 5142. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima.11.11.4 pratitelj 5143. e) srodne poslove.12. noćnim barovima i brigu za zabavu.3 plesni partner 5149. U toj su skupini zanimanja: 5149. c) nadgled ostalih radnika.2008 . b) srodne poslove.21. Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514.4 astrolog http://www.31.htm 18.2 UKOPNIK 5149. c) primanje gostiju u hotelima. d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja. b) posao plesnog partnera.8. U toj je skupini zanimanje: 5143. kremiranja i pokopa.nn.11.11. proriču osobnu sudbinu ljudi. Zanimanja za osobne usluge.19.2 grobar DODATAK: 5143.N. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D. restoranima i noćnim barovima.

Policajci 5163. VATROGASCI Vatrogasci sprečavaju požar.6. Vatrogasci 5162. imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara. d) spašavanje osoba. 5161. nesreća i prirodnih nepogoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja. održavanje reda i pridržavanje zakona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 371 of 823 5149.nn. e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara.2008 . Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi. reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća.2 gatara PODVRSTA 516.3 vatrogasac http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća.htm 18. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika.32.8. kada je potrebno i silom. aerodroma i sličnih objekata.n. ZANIMANJA U ZAŠTITI Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti. bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru. nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj.19.11. f) srodne poslove. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5161. Pravosudni policajci 5169. Ti poslovi uključuju: a) sprečavanje i gašenje požara. nesreća i velikih nepogoda. Zanimanja u zaštiti d. g) nadgled ostalih suradnika. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. spašavaju ljude. U toj su skupini zanimanja: 5161.

U toj su skupini zanimanja: 5162. f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 5161.2008 .5 AERODROMSKI VATROGASAC 5161.4 vatrogasni tehničar 5161. POLICAJCI Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 372 of 823 5161.11.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME 5161.21. Ti poslovi uključuju: a) b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa.21. i) nadgled ostalih suradnika.5 vatrogasni tehničar.a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile. d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama. h) srodne poslove.22.22.19.4 GRANIČNI POLICAJAC http://www.nn.4 policajac DODATAK: 5162.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA 5161.8.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA 5161.22.6.4 PROMETNI POLICAJAC 5162.22.11. specijalizirani DODATAK: 5161.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA 5162. e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta.11. g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona. c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka.21.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

6.N. spasioci. djeluju kao tjelohranitelji. nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka. c) nadgledanje zatvorenika pri radu.2008 .4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5163.8.4 POLICIJSKI DETEKTIV 5163. e) nadgled ostalih suradnika.11. PRAVOSUDNI POLICAJCI Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja. krađa. preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje. jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega.19. Zanimanja u zaštiti. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516. http://www. praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije. vratari. d) srodne poslove. c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji. Ti poslovi uključuju: a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor. koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji.11.htm 18.11. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.11. kršenja propisa i drugih b) nepravilnosti.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine. Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska.11.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5169. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa.4 pravosudni policajac DODATAK: 5163. d) poslove tjelohranitelja. lovočuvari i slično.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 373 of 823 5162. U toj su skupini zanimanja: 5163. nasilništva.4 POLICAJAC SPECIJALAC 5162. b) povremene inspekcijske obilaske ćelija.nn.

nn.3 IZBACIVAČ 5169.19.4 SPASILAC IZ VODE http://www.3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE 5169.12.11.3 ČUVAR OSOBA 5169.3 PORTIR 5169.3 TJELOHRANITELJ 5169.32.11.3 REDAR 5169.2 čuvar objekata i okoliša 5169.3 vratar 5169.2008 .11.11.31.22.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE 5169.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA 5169.11.11. g) srodne poslove.21.12.12.3 HOTELSKI VRATAR 5169.6.3 čuvar 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. lovištima.21.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 374 of 823 f) ophodnja u rezervatima prirode.4 gorski spasilac 5169.11.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169. U toj su skupini zanimanja: 5169. i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači.htm 18.8.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.11.3 lovočuvar DODATAK: 5169.11.11.4 kupališni spasilac 5169. h) nadgled ostalih radnika.3 komunalni redar 5169.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE 5169.3 ČUVAR IMOVINE 5169.11.13.

MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.31.31. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje. obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.nn.2 ČUVAR RIBNJAKA 5169.2 PUDAR 5169.2 ČUVAR STAJA 5169. prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama. Ti poslovi uključuju: http://www.2008 . Prodavači i trgovački demonstratori PODVRSTA 521.19.2 ČUVAR VINOGRADA 5169. poziranje kao model za umjetničku fotografiju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Manekeni i modeli 5210. sliku i reklamne filmove. skulpturu.2 POLJAR 5169. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5210. pokazivanje robe potencijalnim kupcima. umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe. pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo.6.htm 18.2 RIBOČUVAR VRSTA 52.31. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 521. Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće.31. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva.31. Manekeni i modeli 522.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 375 of 823 5169.8.31. kioscima i na tržnicama.

11. Ti poslovi uključuju: a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje.2 maneken 5210. f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu. skulpturu ili sliku i reklamni film. b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca.2008 .htm 18. e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe.2 fotomodel 5210.6. voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama. prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.22.2 umjetnički model PODVRSTA 522. pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje. d) ispisivanje cijena. Prodavači i trgovački demonstratori 5220. novina i cigareta. e) nadgled ostalih suradnika.21. okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način.8. kioscima i na tržnici. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5220. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje.nn. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima. uvjeta kreditiranja i popusta. d) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Robu prodaju u trgovinama. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe. c) pomaganje kupcima u izboru. b) hodanje.19. g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 376 of 823 a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac. U toj su skupini zanimanja: 5210. c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju.

2 DOSTAVLJAČ PLINA 5220.21.htm 18.4 trgovački demonstrator i prodavač DODATAK: 5220. povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.31.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI 5220.25.nn.24.21.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE 5220.3 PRODAVAČ BOJA.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu 5220.2 prodavač u kiosku i tržnici 5220. novina i cigareta.22.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA 5220.2008 . i) srodne poslove.8. LAKOVA I KEMIKALIJA http://www.2 dostavljač robe 5220.21.21. NAKITA I IGRAČAKA 5220.21.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU 5220.21.11.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.21.3 PRODAVAČ KOZMETIKE.11. voća.23.11.6.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI 5220.3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 5220. OBUĆE I GALANTERIJE 5220. kao i radi poticanja zanimanja za kupnju.19.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA 5220.21.3 prodavač 5220.21. h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda. j) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 377 of 823 upotrebe.4 prodavač vozila 5220.21.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU 5220.3 PRODAVAČ TEKSTILA.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU 5220. U toj su skupini zanimanja: 5220.5 trgovac 5220.

21.21. timarenje i lov životinja.21.21. vinograde i ubiru s njih plodove. uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva.3 PRODAVAČ SUVENIRA 5220. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu: http://www. skupljanje divljeg voća i bilja.21.21. zaštićuju i iskorištavaju šume. vune. lovno uzgojnih.nn.21. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. kultiviranje.4 PREZENTATOR ROD 6. LOVNO-UZGOJNI. čuvaju i love životinje.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA 5220. proizvode stočarske proizvode. šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla.6.21. uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja.htm 18.21.8. zaštita i iskorištavanje šuma.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA 5220.31. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. sijanje. sađenje. uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda. FOTO I OPTIČKE OPREME 5220. POLJOPRIVREDNI. skupljaju divlje plodove i bilje.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE 5220. uglavnom radi dobivanja mesa. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 5220.4 PRODAVAČ POSUĐA 5220.3 ANTIKVAR 5220. mlijeka.31.3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE 5220.2008 . kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi. krzna.24.21.31. Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih. zaštitu.19.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT 5220. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA 5220.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA 5220.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME. šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja. gnojenje i ubiranje plodova na poljima. skladištenje i osnovnu preradu prinosa. voćnjake. uzgajaju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 378 of 823 5220. uzgajaju. ORUŽJA I STRELJIVA 5220.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 PRODAVAČ GLAZBALA.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI 5220. uzgoj.21.

Vidi uputu kod skupine 1311.19. lovno-uzgojnih. skupljaju divlje plodove i bilje. šumarska i ribarska zanimanja. uzgajaju i čuvaju životinje. Šumski radnici i srodna zanimanja 615. sađenje.2008 . voćari. RATARI. ljekovitoga i ostaloga bilja. vinogradari i vrtlari 612. krzna. Stočari 613. uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi. šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.) 614. lovci i srodna zanimanja PODVRSTA 611.6. VOĆARI. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 379 of 823 61. vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja. proizvode raznovrsne stočarske proizvode. mlijeka. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva. voćari. uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda. VRSTA 61. uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi. POLJOPRIVREDNI. šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori. 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih. Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla. lovno-uzgojnih. čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa.htm 18. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. lovno-uzgojnih. vune. ljekovitog i ostalog bilja. Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste: 611.nn. uzgoj. Poljoprivredni. šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih). VINOGRADARI I VRTLARI Ratari. vrtnoga povrća. uzgoj i lov ribe. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna. gnojenje i ubiranje plodova s polja. LOVNO-UZGOJNI. zaštitu i iskorištavanje šuma. šumarskih. stočarska itd. za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama. sijanje. Ribari.8. uzgoj i skupljanje divljih plodova. uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja. lovno-uzgojni. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. iz voćnjaka i vinograda. kože te pčelarskih i ostalih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ratari. uzgoj. za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja. 1311 Direktori malih poljoprivrednih. te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili http://www. prskanje. fizički napor. i ribarskih društava. šumski radnici i ribari Uputa: zanimanja u poljoprivredi.

Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama. obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća. c) ulaganje u zemlju. te krumpira. grmlja bobičastog voća.12. voćnjaka i vinograda. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje. VOĆARI I VINOGRADARI Ratari. h) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 6111.2 pomoćni povrtlar http://www. RATARI. sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica.11. timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. b) nabavu sjemena. sjetvu. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine: 6111. voćari i vinogradari 6112.8. strojeva i opreme. tegleću stoku. POVRTLARI. sađenje. pripremu tla za podizanje rasadnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 380 of 823 tržnicama. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka. e) skladištenje. tegleću stoku. razvrstavanje. obradu i ubiranje usjeva.nn. Ratari. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.3 ratar 6111. pripremu tla.2008 .13.2 pomoćni ratar 6111. Vrtlari i srodna zanimanja 6111. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. povrtlari.htm 18. f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. uključujući i one rasadničke. proizvodnju mladica. vinove loze.6. kupusa i ostaloga poljskog povrća. opremu i strojeve ili pak njihov najam. ulaganje u zemlju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te berbu plodova. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja. nabavu sjemena. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. povrtlari. duhana i ostalih poljskih usjeva.19. voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica. g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. strojeva i opreme. sijanje. njegu voćki i vinove loze. lukovica i gnojiva. lukovica i sjemena. zgrade. kao i povrća i vrtlarskih proizvoda. sadnja. gnojiva i ostalih potrepština. i) nadgled ostalih radnika. zgrade. šećerne repe. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati.

f) uzgoj cvijeća.27. c) ulaganje u zemlju. h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina. sjemena i gljiva. drveća i grmlja. j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. zgrade. VINOGRADAR. grmlje.23.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 381 of 823 6111.3 vinogradar i podrumar 6111. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama. staklenike. opremu i strojeve. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine povrća.22.8. plastenike.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE 6111.25.htm 18.19.2 pomoćni rasadničar 6111. tegleću stoku. sijanje i intenzivno gajenje povrća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) isporuku ili prodaju proizvoda. VINAR 6112. b) nabavku sjemena.3 vinogradar 6111.3 VOĆAR.12. gnojiva i ostalih potrepština. http://www.3 povrtlar 6111.nn.3 voćar 6111.26. g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja.25. te u javnim ili privatnim vrtovima.2 pomoćni voćar 6111. e) proizvodnju sadnica. te berbu usjeva. grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima. proizvode sadnice. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. strojeva i opreme.21. lukovice i sjeme. drveća. ili pak njihovo unajmljivanje. cvijeće. cvijeća. lukovica.3 rasadničar DODATAK: 6111. ljekovito i ostalo bilje.2 pomoćni vinogradar 6111. lukovica.24. uzgoj cvijeća. vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati.14. uzgajaju drveće. Uređuju parkove i zelene površine.6.

iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake. strojeva i opreme. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. ptica.3 uzgajivač ljekovitog bilja DODATAK: 6112. te količine stoke. specijalizirani 6112. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda. divljači.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Peradari http://www. krznaše.2 pomoćni vrtlar za parkove 6112.19.13. nabavu životinja. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina. Stočari 6122. ovaca.31.3 VRTLAR I GRADITELJ 6112. uključujući ptice. konja i ostalih životinja.2 pomoćni vrtlar 6112. te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način. svinja.5 vrtlar.32. poboljšanje zemlje.htm 18. perad i divljač.6.8. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština.41.14. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda. strojeve i životinje.12.nn. gmazova.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 382 of 823 k) srodne poslove. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6121. trgovačkim društvima ili na tržnicama.2 uzgajivač gljiva 6112.2008 .11. gmazove.2 pomoćni cvjećar 6112. koza.3 vrtlar za parkove 6112. održavanje gospodarskih zgrada. pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati. zgrade. l) nadgled ostalih radnika.3 vrtlar 6112.3 cvjećar 6112.15.2 CVJEĆAR-ARANŽER PODVRSTA 612. U toj su skupini zanimanja: 6112.31.15.

STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 383 of 823 6129. opremu i strojeve. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi.22.3 uzgajivač svinja 6121.19.n. kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište.3 uzgajivač ovaca i koza 6121. pasa i mačaka. ili za prodaju na tržnicama.6. h) uvježbavanje životinja za trke. konja. Uzgajivači životinja d. c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake.16. mlijeka. svinja. vune. ovaca.15. 6121.3 uzgajivač konja 6121.3 stočar 6121.2 pomoćni stočar 6121.13.14.3 uzgajivač mačaka http://www. d) uzgoj i timarenje stoke. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. koza. kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa. cirkuske predstave i slično. koje će se koristiti za rad. U toj su skupini zanimanja: 6121. u športu. b) nabavu životinja. strojeva i opreme.8.12. lovu.3 uzgajivač pasa 6121.21. l) nadgled ostalih radnika. krzna.nn.11. k) srodne poslove. i) održavanje gospodarskih zgrada. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština.htm 18. zgrade. e) mužu životinja i striženje ovaca.2008 .3 uzgajivač goveda 6121. g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.

e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu.nn. strojeva i opreme.2 pomoćni peradar 6122.14. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda. b) nabavu pilića.12. d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja. koja nisu nigdje svrstana u http://www.19. i) srodne poslove.htm 18.N.4 dreser pasa 6121. g) održavanje gospodarskih zgrada. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi. j) nadgled ostalih radnika.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM 6122.3 peradar DODATAK: 6122.12. PERADARI Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi.31.3 KONJAR 6122. U toj su skupini zanimanja: 6122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 384 of 823 6121. mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama. uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština. za prodaju ili za isporuku jaja. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.4 trener konja DODATAK: 6121.32. Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM 6121.12. opremu i strojeve.2008 .12. c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade.11.8.3 PROIZVOĐAČ JAJA 6129.

prehranu i timarenje životinja. istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. Stočari.2 pomoćni uzgajivač divljači http://www.14. Na primjer.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 385 of 823 podvrsti 612. proizvodnju hrane i ostalih potrepština.2 pomoćni uzgajivač životinja 6129. ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca.21. e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište.8.11. h) srodne poslove.2008 .19. cirkusima.3 uzgajivač raznih životinja 6129.3 uzgajivač ptica 6129. zoološkim vrtovima i cirkusima. papiga itd. divljih krznaša. otvorenih ili pokrivenih prostora. i) nadgled ostalih radnika. Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima.2 uzgajivač žaba 6129. b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj. za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko.6. lovnih i ostalih ptica (fazana. opreme itd.htm 18. zmija i ostalih reptila.2 uzgajivač puževa 6129.3 uzgajivač laboratorijskih životinja 6129. g) isporuku ili prodaju proizvoda. trgovačkim društvima.nn.3 uzgajivač životinja za krzno 6129.2 uzgajivač gujavica 6129.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) nabavu životinja. životinjskim staništima i uzgajalištima divljači. nojeva. puževa. U tim slučajevima poslovi uključuju: a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada. pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja.15.18. stajama. i njihovo održavanje. d) uzgoj. U toj su skupini zanimanja: 6129. istraživačkim ustanovama. zoološkim vrtovima.17.16.13. prepelica.).3 uzgajivač kunića za meso 6129..

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 386 of 823 6129.18. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. njegovanje i ubiranje usjeva. održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.3 uzgajivač dudova prelca 6129. stočarska itd. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. gnojiva i ostalih potrepština. stočarska itd.3 UZGAJIVAČ NOJEVA 6129. gnojiva.3 pčelar 6129.4 timaritelj u zoološkom vrtu 6129.2008 .19.61. narudžbu sjemena.18.) Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj.) Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje).61.22.16. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.3 uzgajivač divljači 6129. te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu. voćnjaka i ostalih usjeva.) 6130.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 sokolar DODATAK: 6129. http://www.32. sijanje. radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. krmiva i ostalih potrepština.3 UZGAJIVAČ ČINČILA 6129.3 UZGAJIVAČ PAPIGA 6129.8. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla. stočarska itd. b) narudžbu sjemena.htm 18. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda. životinje. kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja.nn. Zanimanja te podvrste su u skupini: 6130. unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake.51.4 PTIČAR PODVRSTA 613.6.31. zgrade i strojeve.

6. g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište. k) srodne poslove. izmjeru debljine i visine stabala. obradu i ubiranje usjeva. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. utovar i otpremu drvnih sortimenata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.11. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. kresanje i rušenje drveća. d) pripremu tla.3 seljak. sjetvu. U toj su skupini zanimanja: 6130.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PODVRSTA 614. f) uzgoj. zaštite.3 seljakinja.21.11.2008 .3 seljak 6130.22. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6141. te prekrajanje trupaca i pilenje. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja. l) nadgled ostalih radnika.3 RATAR I STOČAR 6130. e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka. promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. razmnožavanje i timarenje stoke. izbor i označivanje drveća za sječu. ili njihov zakup.8. oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja. pružanje usluga seoskog turizma. zgrade. slaganje i razvrstavanje trupaca. domaćica seoskog turizma DODATAK: 6130. Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima. strojeva i opreme. sađenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. opremu i strojeve. rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena. i) održavanje gospodarskih zgrada.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 387 of 823 c) ulaganje u zemlju. stoku i druge životinje. ugostitelj seoskog turizma 6130. h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda.nn. obrezivanje.11.19. Šumski radnici http://www.

U toj su skupini zanimanja: 6141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 388 of 823 6142.2008 .19. koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama.nn. h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima. b) srodne poslove.htm 18.3 DRVOSJEČA 6142. g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda. zaštite.3 šumski sjekač 6141. UGLJENARI Ugljenari proizvode drveni ugljen. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.6. j) nadgled ostalih radnika.11.13. podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja. f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima. ŠUMSKI RADNICI Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja. kresanje i rušenje drveća.2 šumski rasadničar 6141. utovar i otpremu drvnih artikala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prikrajanje trupaca i piljenje.12.2 pilar drva za ogrjev DODATAK: 6141. http://www. izmjeru debljine i visine stabala. e) slaganje i razvrstavanje trupaca. Ugljenari 6141.21.3 šumski uzgajivač 6141.8. i) srodne poslove. c) obrezivanje.13. b) izbor i označivanje drveća za sječu.

strojeva i opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 389 of 823 c) nadgled ostalih radnika. g) isporuku ili prodaju proizvoda. Uzgajivači ribe i školjki 6152. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.6.8. c) uzgoj riba. dagnji. uzgoj riba.11. kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi. Lovci 6151. i) nadgled ostalih radnika. dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi.2 ugljenar PODVRSTA 615.2008 . stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu. Ribari na otvorenome moru 6154. e) čišćenje. RIBARI. Riječni.nn. Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine: 6151.19. jezerski i ribari obalnoga mora 6153. namještanje i potezanje ribarskog alata. zamrzavanje. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu. upravljanje ribarskim plovilima. sudjelovanje u organizaciji lova. b) nabavu hrane i ostalih potrepština. čišćenje. kamenica. d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu. h) srodne poslove. stavljanje meke.htm 18. kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Ribari. f) održavanje zgrada. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam. Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme. dagnje. zamrzavanje. U toj je skupini zanimanje: 6142. http://www.

nn.8. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata.htm 18. na obalama i u plitkim vodama.2 MORSKI RIBAR 6153.19.4 mrijestilišni uzgajivač DODATAK: 6151.12. opreme i zgrada.3 ribnjačar 6151.22. RIJEČNI.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 390 of 823 U toj su skupini zanimanja: 6151.11.2 ribar riječni i jezerski 6152. b) upravljanje ribarskim plovilima. U toj su skupini zanimanja: 6152.21. namještanje i potezanje ribarskog alata.2 ribar na moru 6152. e) čišćenje. JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA Riječni. RIBARI NA OTVORENOM MORU http://www. f) isporuku ili prodaju proizvoda.11.12. zamrzavanje. jezerski i ribari obalnog mora.12. sami ili kao članovi posada ribarskih plovila.2 ronilac spužvi i koralja DODATAK: 6152. love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.6.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE 6152.2008 .2 SLATKOVODNI RIBAR 6152. h) nadgled ostalih radnika. d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 uzgajivač ribe i školjki 6151. c) stavljanje meke.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane 6151.11.12. g) srodne poslove.

d) popravak i održavanje opreme.htm 18. kože. e) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 6153. U toj su skupini zanimanja: 6154.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih radnika.nn.11. b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama. Ti poslovi uključuju: a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. LOVCI Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa. b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme.6. ptica i gmazova. love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. perja i ostalih proizvoda.2 ribar otvorenog mora 6154. c) stavljanje meke. g) nadgled ostalih radnika.3 lovac ROD 7. d) čišćenje. u http://www. f) srodne poslove.8.01. zamrzavanje. kao članovi posada ribarskih plovila.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 391 of 823 Ribari na otvorenom moru. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. e) isporuku ili prodaju ulova.19. c) isporuku ili prodaju živih sisavaca. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu. namještanje i potezanje ribarskog alata.

materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. izrađuju. podižu metalne konstrukcije. tekstila i kože Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. poslove tiskanja. zavarivanje i oblikovanje metala. motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu. uključujući pogonske motore. vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru. obavljaju tiskarski poslovi.6. (Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski. oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade. keramike te staklenih i sličnih proizvoda. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.8. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude. proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva.nn. podešavaju održavaju i popravljaju strojevi. Rudarska i građevinska zanimanja 72. Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. alata. (Rukovatelji strojevima. podešavaju strojni alati. strojarski monteri. održavanje i popravak industrijskih strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 392 of 823 industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema. VRSTA 71.htm 18. kože i sličnih materijala. izradu strojeva. drva. izradu preciznih instrumenata. staklari. u rudarstvu i građevinarstvu. keramičari. gdje se oblikuju kovine. podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom.2008 . nakita. proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi. proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. lijevanje. http://www. Prerađivači hrane.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tiskari 74. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. izradu ručnih radova. elektromonteri i mehaničari 73. tekstila. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. Precizni mehaničari. opreme i ostalih metalnih proizvoda. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme. gradnju.19. fizički napor. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 71. tekstil. drveni. podešavanje. održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. oprema i alat. Obrađivači metala.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA Rudari. Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 393 of 823 gradnju. Ti poslovi uključuju: a) vađenje ugljena. mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova. Rudari i proizvođači kamena 7112. Palitelji mina 7113.nn. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. dimnjačari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. klesari i srodna zanimanja 712. 7111. palitelji mina. Rudari. postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene.19. http://www. RUDARI.2008 .8. PODVRSTA 711. gradilištima i ostalim mjestima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom.6. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 711. rad s morskom vodom u solanama. PALITELJI MINA. Zidari i srodna građevinska zanimanja 713. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. kamenolomima. Zanimanja za završne građevinske radove 714. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta. Klesari 7114. Solanski vodari Uputa: vidi uputu uz rod 7. Soboslikari. postavljanje eksploziva u rudnicima.htm 18.

f) srodne poslove. http://www.6. e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu. specijalizirani 7111.12.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7111.2008 .16.3 rudar površinskog kopa 7111.8. Ti poslovi uključuju: a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja.17. g) nadgled ostalih radnika.5 podgrađivač okna. prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima.3 obrađivač kamenih blokova DODATAK: 7111.14. PALITELJI MINA Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija.13. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja.15.19.3 KOPAČ UGLJENA 7111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 394 of 823 b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena.3 rudar podzemnog kopa 7111.2 pomoćni rudar podzemnog kopa 7111.nn.11.18. b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva. d) rezanje. rude. c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.21. kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta. specijalizirani 7111.14.3 rudarski tesar 7111.5 RUDARSKI MAJSTOR 7112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 rudar.2 pomoćni rudar površinskog kopa 7111. pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena.2 pomoćni rudarski tesar 7111. građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima.15.

oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom.3 protugradni raketar DODATAK: 7112. te likova. figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada.11. KLESARI Klesari ručnim alatom režu. ukrašavanje. oblikuju i dorađuju kamen za gradnju. izradu spomenika i ostale namjene.19. e) postavljanje postolja za spomenike.3 palitelj mina 7112. U toj su skupini zanimanja: 7112. Ti poslovi uključuju: a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita.3 pirotehničar 7112.8. kipova. e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja. f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava. bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja.6. figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 palitelj mina.2008 .11.11.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA 7112. d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima. d) rezanje i graviranje likova.3 MINER 7112.nn.31.htm 18. iscrtavanje.12. mramora i ostalog kamena.11.3 RAKETAR 7113. c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 395 of 823 c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje. h) nadgled ostalih radnika.3 MINER-BUŠAČ 7112. f) srodne poslove. g) srodne poslove. http://www.21. b) rezanje.31. kamenolomima i drugim mjestima. majstor 7112.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 396 of 823 g) nadgled ostalih radnika. majstor DODATAK: 7113.5 klesar. održavanje opreme.3 klesar 7113. prate gustoću i visinu vode u bazenima.3 KAMENOREZAC 7113.htm 18. armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja. popravak oštećenja.nn. U toj su skupini zanimanja: 7114. Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica. betona.3 solanski vodar PODVRSTA 712.12. d) nadgled ostalih radnika.12.19. U toj su skupini zanimanja: 7113. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle.5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7114. kanala i nasipa. kamena i sličnih materijala.8. izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja. SOLANSKI VODARI Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja. mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www. kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja. c) srodne poslove. izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.6.11. praćenje isparavanja.11.2 proizvođač soli 7114. zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle. branama. praćenje ugrađenih količina. Ti poslovi uključuju: a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode.11. b) rukovanje crpkama.

5 zidar dimnjaka. kamenom i sličnim građevinskim materijalima. Zidarska zanimanja d.6. temelja.21. ložišta.3 zidar šamoter 7122.3 zidar dimnjaka 7122. specijalizirani 7122. ZIDARI Zidari zidaju temelje.15. 7122. c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima.17. stupova. Ti poslovi uključuju: a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima.nn. d) srodne poslove.3 zidar kamenom 7122. U toj su skupini zanimanja: 7122.18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kamena i sličnih materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 397 of 823 7122. zidova. specijalizirani 7122.16.2 pomoćni zidar 7122.13. Tesari i građevinski stolari 7129. tvorničkih dimnjaka.htm 18.5 zidar šamoter. žbukanje i popravak oštećenja.2008 .8.19. svodova. Armirači i betonirci 7124. industrijskih peći. b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom. ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima. kamina.3 zidar 7122.n. lukobrana i ostalih konstrukcija.14.19.5 zidar kamenom. e) nadgled ostalih radnika.5 zidar. zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle. lukova.3 pećar http://www. sušara. Uputa: vidi uputu uz rod 7.12. Zidari 7123. majstor 7122.11. specijalizirani 7122.

d) obradu betonskih površina (zaglađivanje. specijalizirani 7123.31. savijanje.5 armirač. f) nadgled ostalih radnika. b) zatezanje. c) ugradbu betona u oplate.22.2008 .2 teracer 7123.3 VATROSTALNI ZIDAR 7122. ARMIRAČI I BETONIRCI Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina.3 betonirac i tesar DODATAK: 7123.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7122.15.3 armirač i betonirac 7123.22.5 pećar.21. kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje.2 betonirac 7123.21. obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja.13.12. pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata.19.8.11.13. Ti poslovi uključuju: a) rezanje.14. teraco. majstor 7122.nn.2 pomoćni armirač 7123.3 MONTER KALJEVIH PEĆI 7123. zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije.3 zidar i betonirac DODATAK: 7122. e) srodne poslove.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.32. kulir i slično) te popravak oštećenja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 398 of 823 7122. vezanje.3 armirač 7123.14.6. U toj su skupini zanimanja: 7123.3 zidar i tesar 7122.13.

popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe. majstor 7124.31. g) izradu. specijalizirani 7124. h) gradnju. montiraju.2008 . kao što su zidne stijenke.nn. postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova. postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje. spajaju.6. brodovima.12.22. d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija. prozori i oplate pročelja. sastavljanje.5 roletar.2 pomoćni tesar 7124.23.8.24. izradu.5 tesar. mostovima i drugim vozilima.3 građevinski stolar 7124.3 tesar 7124. ugrađuju i popravljaju vrata. rezanje. j) nadgled ostalih radnika.19. vrata. splavima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 399 of 823 7124.htm 18.21.3 graditelj drvenih brodova http://www.3 roletar 7124. pontonima. e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva. b) izradu drvenih krovnih. mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima. c) izradu. rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI Tesari tešu. tesanje i sastavljanje drvene građe. majstor 7124. film i televiziju.25. Ti poslovi uključuju: a) krojenje.3 stolar za scensku opremu 7124. f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada.11. majstor 7124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Građevinski stolari izrađuju. prozore zidne obloge i slično. održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju. i) srodne poslove. zrakoplovima. montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora.5 stolar za scensku opremu.5 građevinski stolar.13.26. U toj su skupini zanimanja: 7124. režu.

drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja).33.5 brodostolar. b) različite radove gradnje.19.31.6.12.26. Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada. Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA 7124. h) nadgled ostalih radnika.3 graditelj lakih letjelica DODATAK: 7124. f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija).5 SCENSKI MAJSTOR 7124.34.5 BRODOTESAR. majstor 7124.5 graditelj drvenih brodova. majstor 7124.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 7129. e) nadzor cesta.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 400 of 823 7124. mostova i željezničkih pruga. obavljanje manjih popravaka.3 brodostolar 7124.2008 .5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7124. ceste. evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji. željezničke pruge).N.3 ŠUPERAČ 7124.3 BRODOTESAR 7124. d) montažu betonskih. c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.8.31. održavanja i popravljanja na velikim visinama. Ti poslovi uključuju: a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta. željezničkih pruga i nasipa.13. mostova. objekata vodogradnje. g) srodne poslove. ZIDARSKA ZANIMANJA D.32.13. mostovi. nasipi. cesta.31.35. SPECIJALIZIRANI 7124. U toj su skupini zanimanja: http://www.

specijalizirani 7129.8.2 pomoćni brodoskelar 7129.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA 7129.25.31.3 građevinar za održavanje 7129.24.6.2 ČUVAR MOSTA 7129.3 monter građevinskih elemenata 7129.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 401 of 823 7129.19.3 brodoskelar 7129.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 7129.2 pomoćni građevinski laborant 7129.2 ČUVAR KOSINA 7129.2008 .33.2 nažigač DODATAK: 7129.2 figurant 7129.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA 7129.2 ČUVAR TUNELA 7129.2 pomoćni vodograditelj 7129.33.3 voditelj pružnih radova 7129.33.nn.12.11.16.13.14.3 monter građevinskih skela 7129.2 čuvar ophodar 7129.51.41.17.2 pomoćni monter građevinskih skela 7129.21.htm 18.2 asfalter 7129.5 brodoskelar.11.3 cestar ophodar 7129.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA http://www.2 ČUVAR SKRETNICA 7129.33.22.23.33.3 vodograditelj 7129.33.61.12.2 pružni radnik 7129.2 cestar 7129.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7131. b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 402 of 823 PODVRSTA 713. Elektroinstalateri i srodna zanimanja 7139. KROVOPOKRIVAČI Krovopokrivači pokrivaju. podove.n. rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora.6. masa i drugih proizvoda na zidove. postavljanje električnih žica i ostale opreme. Ti poslovi uključuju: a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju). Fasaderi i gipsari 7134. oblažu zidove i podove pločicama. http://www. Građevinari završnih radova d. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove.8.htm 18.19. ravne krovove.2008 . Uputa: vidi uputu uz rod 7. Krovopokrivači 7132.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. polažu podove. d) nadgled ostalih radnika. Ostakljivači 7136. polaganje raznih izolacijskih obloga. polažu vodoinstalacije. instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava. Održavanje i popravci. c) srodne poslove. ventilacijskih otvora. Podopolagači i postavljači pločica 7133. snjegobrana i slično). 7131. Izolateri 7135. Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima. održavaju i popravljaju krovove. mozaikom i sličnim oblogama.nn. stropove. polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama. terase. Instalateri i monteri cjevovoda 7137. žbukanje fasada. ostakljuju. polažu izolacije.

Ti poslovi uključuju: a) pripremu površine podloga za polaganje parketa.13. keramičkih pločica ili ostalih materijala.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 403 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7131.2 PARKETAR 7132.2 pomoćni polagač keramičkih pločica 7132.nn. majstor 7132.6.3 polagač keramičkih pločica DODATAK: 7132.11. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA Podopolagači postavljaju. g) nadgled ostalih radnika. d) polaganje parketa. c) polaganje završnog dijela poda od tepisona. f) srodne poslove.14.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7132.3 KERAMIČAR-PEĆAR 7133.5 krovopokrivač.3 podopolagač 7132. linoleuma i ostalih materijala.8.2 pomoćni krovopokrivač 7131.19. mozaičnom oblogom i sličnim oblogama.11. b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda.2 pomoćni podopolagač 7132.13. postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke. U toj su skupini zanimanja: 7132. održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove.11. zidove i ostale površine keramičkim pločicama.htm 18. FASADERI I GIPSARI Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada. Ti poslovi uključuju: http://www.3 krovopokrivač 7131.11.12. e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove.

htm 18.3 fasader 7133. izolacijske ploče) na zidove. c) izradu zidne plastike od gipsa.19. g) srodne poslove.13. d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom. hladnjačama i klima-uređajima. podove i cijevi grijanja i vodovoda.2008 . e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna.3 ŠTUKATER 7134.2 akustički izolater http://www.nn. cijevima. e) srodne poslove.5 fasader. U toj su skupini zanimanja: 7133.11. d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama. kotlovima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 404 of 823 a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada. h) nadgled ostalih radnika.8. b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama. U toj su skupini zanimanja: 7134. c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage . staklena vuna.13.12.6.3 gipsar DODATAK: 7133. Ti poslovi uključuju: a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja).11. f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka. sušenje u radionici i postavljanje na zidove. IZOLATERI Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata. f) nadgled ostalih radnika. majstor 7133.

Ti poslovi uključuju: a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. pregrade zgrada i staklene krovove.3 staklorezač DODATAK: 7135. b) montiranje ventila. termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama. d) srodne poslove. OSTAKLJIVAČI Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore. vrata. kao što su rezanje.2 termoizolater 7134.3 izolater DODATAK: 7134. e) nadgled ostalih radnika.13.6.12.2008 .19. http://www.14.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ 7135. b) ugradnju posebnih stakala (izopan. c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini. rezanje po mjeri i ugradnju u prozore. zasuna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 405 of 823 7134. vrata.12.3 STAKLOREZAC 7136.11. izloge i ostale staklene površine.2 hidroizolater 7134. priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi.14. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju.2 građevinski staklar 7135.8.14. Ti poslovi uključuju: a) odabir staklenih ploča. savijanje.3 ASFALTER-IZOLATER 7134. instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava.nn.11.12. U toj su skupini zanimanja: 7135.3 BRODOIZOLATER 7135. pipa i druge opreme za cjevovode.

2008 . instaliranje.21. industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama.5 instalater grijanja i klimatizacije.31. e) srodne poslove.5 vodoinstalater. d) polaganje. majstor 7136. majstor 7136.5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE. grijanje.22.nn. održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže.8.16. plinovod i druge slične sustave u zgradama.3 MONTER PLINOVODA 7136.6.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 406 of 823 c) polaganje. MAJSTOR 7136. U toj su skupini zanimanja: 7136. specijalizirani 7136.5 MONTER PLINOVODA.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA 7136. SPECIJALIZIRANI 7136.5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA.14.3 plinoinstalater 7136.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7136.12.31.3 instalater grijanja i klimatizacije 7136.15.3 vodoinstalater 7136. f) nadgled ostalih radnika. održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod.5 monter cjevovoda. avionima i brodovima.5 brodocjevar.32.43. hlađenje.13.21.42. majstor 7136.19.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA http://www. specijalizirani DODATAK: 7136.3 vodoinstalater i plinoinstalater 7136.15.3 monter cjevovoda 7136.5 plinoinstalater.14.41.htm 18.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 brodocjevar 7136.2 pomoćni vodoinstalater 7136.2 pomoćni monter cjevovoda 7136. SPECIJALIZIRANI 7136.22.22.

6.2008 .11.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE 7137. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje. održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 elektroinstalater. majstor 7137. b) postavljanje.3 CJEVAR 7137.3 ELEKTRIČAR 7137.3 OSVJETLJIVAČ 7137.42.nn. popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama. bolnicama i slično.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 7137.16.13.12.16.14. U toj su skupini zanimanja: 7137.19. c) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 407 of 823 7136. specijalizirani DODATAK: 7137.42. specijalizirani 7137.16. školama.5 električar održavanja. održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima.3 POGONSKI ELEKTRIČAR 7137.htm 18.3 elektroinstalater 7137.3 električar pozornice i studija 7137.8.14. d) nadgled ostalih radnika.11.12. održavanje.17.12.14.3 električar održavanja 7137.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7137.5 električar pozornice i studija.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME http://www.2 pomoćni elektroinstalater 7137.3 INSTALATER-MONTER 7136.15. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju.

3 kućni majstor DODATAK: 7139. e) nadgled ostalih radnika. SOBOSLIKARI. prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima. čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina. U toj su skupini zanimanja: 7139. Soboslikari i ličioci 7143. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA Soboslikari.2008 . Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada. c) čišćenje i održavanje podova i slično.htm 18. Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine. stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine. čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova.19. električnih. Dimnjačari i čistači površina zgrada Uputa: vidi uputu uz rod 7. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7141. brava.11. prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama. dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D.11. Ti poslovi uključuju: a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 408 of 823 7137. kanalizacijskih te instalacija za grijanje. protupožarnih i drugih aparata. građevinske stolarije.8. premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode.6. čišćenje dimnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. koja nisu razvrstana unutar podvrste 713. obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje.N. b) manje popravake zidova i krovova. na motorna vozila i na razne industrijske proizvode.17. http://www.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE 7139.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove.3 DOMAR PODVRSTA 714. (Zanimanja završnih građevinskih radova).

17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima.3 brusač i ličilac konstrukcija 7141. mostove i metalne konstrukcije.14. vidljive cijevi i metalne dijelove.16. SOBOSLIKARI I LIČIOCI Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje.19. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje.htm 18. autobusa. h) nadgled ostalih radnika.6.16. c) mjerenje. krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova.21. e) bojanje automobila. boje i lakiraju industrijske proizvode.2008 .13. čelične konstrukcije zgrada. ličenje ili postavljanje tapeta.3 ličilac 7141.8.12.3 autolakirer 7141. bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine.2 pomoćni soboslikar 7141. d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje. g) srodne poslove. majstor 7141.11.5 soboslikar i ličilac.3 SOBOSLIKAR 7141.5 autolakirer. majstor 7141.2 polagač zidnih tapeta DODATAK: 7141.18.nn.15. b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine. kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza: f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje.2 pomoćni ličilac 7141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 409 of 823 7141. U toj su skupini zanimanja: 7141.3 ANTIKOROZIST http://www.14.3 soboslikar i ličilac 7141.

uključujući pogonske strojeve.12. OBRAĐIVAČI METALA. kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija. U toj su skupini zanimanja: 7143.6. b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena.31.3 PERAČ FASADA 7143. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. cigle. c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina. montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije. strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem.21. http://www.htm 18.31.16.3 pjeskar zgrada i konstrukcija 7143.nn. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina. održavanju i popravljaju strojeve. podešavaju.2 EKO-HIGIJENIČAR VRSTA 72.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA 7143. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. e) nadgled ostalih radnika. majstor 7143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 410 of 823 7141. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI Obrađivači metala. STROJARSKI MONTERI. motorna vozila.11.3 BRODOLIČILAC 7143. mlazeva pare ili pijeska pod tlakom. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.3 dimnjačar 7143.2 raskužitelj DODATAK: 7143.21.19.2008 . električnu i elektroničku opremu.21.5 dimnjačar. podešavaju strojni alat.8. d) srodne poslove. zavarivanjem. te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina. kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale.

Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači 7212. podešavanje. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime.8. zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala.2008 . uključujući pogonske strojeve. LIMARI. limari. zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina. održavanje i popravljanje industrijskih strojeva. zavarivanje i oblikovanje kovina.lima. zavarivači i srodna zanimanja 722. održavaju i popravljaju metalne konstrukcije.nn. lijevanje. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija 7215. http://www. LJEVAČI METALA. Monteri čelične užadi i žica 7216. alatničari i srodna zanimanja 723. Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala. alata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 721. montiraju. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva. Ljevači metala. koloturja. Zavarivači i rezači plamenom 7213.19. motorna vozila. Monteri i mehaničari strojeva 724. PODVRSTA 721.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom. lijevanje. podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 411 of 823 Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina. električnu. slične radove pod vodom. elektroničku i ostalu opremu. Limari 7214. limari. opreme i ostalih proizvoda. održavanje i popravak metalnih konstrukcija. montiranje. montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme. žičara i slične opreme. izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča. Kovači. Ronioci Uputa: vidi uputu uz rod 7. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ljevači metala. zavaruju i oblikuju metalne dijelove. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja Uputa: vidi uputu uz rod 7.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 412 of 823 7211. pomoću plinskog plamena ili električnog luka.13.2 TALITELJ 7211.12.htm 18.11.11.14.3 jezgrar ljevačkih kalupa 7211.2 KALUPAR 7211. ili.nn.11.14.3 MODELAR 7211. Ti poslovi uključuju: http://www. U toj su skupini zanimanja: 7211. spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima.3 LJEVAČ I KALUPAR 7212.12.11.3 strojni ljevački kalupar 7211. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala.2 PRIPREMAČ KOKILA 7211. b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa.5 ljevač kovina.15. za velike odljeve.2 ljevački kalupar 7211.2 PRIPREMAČ MATERIJALA 7211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.12.19.8.6.3 JEZGRAR 7211. c) ručno lijevanje metala. d) srodne poslove. na podu ljevaonice ili u jami.2008 . majstor DODATAK: 7211.3 ljevač kovina 7211. e) nadgled ostalih radnika.

11. b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština. specijalizirani 7212.2 elektrozavarivač 7212. c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila. U toj su skupini zanimanja: http://www.12. U toj su skupini zanimanja: 7212.12.21. Ti poslovi uključuju: a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima.2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM 7213.12.2 zavarivač plinom 7212.2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM 7212.2008 . LIMARI Limari izrađuju.14.2 rezač plinom 7212. e) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 413 of 823 a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka. e) nadgled ostalih radnika. d) srodne poslove.3 zavarivač 7212. d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem.nn. f) nadgled ostalih radnika.11. zrakoplova.2 lemitelj DODATAK: 7212.15. c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem.5 zavarivač. rezervoara).2 ZAVARIVAČ PLAMENOM 7212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka.19.8.6.13.htm 18. postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova.

13.12. strojno i pneumatskim čekićem.23.11. d) oblikovanje.3 ocrtavač limova 7213.21.nn. specijalizirani 7213.25.8. majstor 7213.3 limar 7213. mostova i ostalih građevina za spajanje. majstor 7213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 414 of 823 7213.5 limar.2 kovinopojasar 7213. namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova.3 GRAĐEVINSKI LIMAR 7213.6. specijalizirani 7213. b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama.3 obrađivač lima DODATAK: 7213.31.5 ocrtavač limova. c) postavljanje metalnih dijelova zgrada.3 AUTOKAROSERIST 7213.24.32.2008 .3 autolimar 7213. sastavljaju ih i montiraju.22.5 autolimar. e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno.3 kotlar 7213.5 aviolimar. Ti poslovi uključuju: a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu. g) nadgled ostalih radnika.11.19.5 kotlar.26.htm 18.21. majstor 7213.34. http://www.23. f) srodne poslove.3 aviolimar 7213.3 MEHANIČAR KABINIST 7214.

3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM 7214.26. specijalizirani 7214.30. specijalizirani 7214.21.2 elektrolučni žljebač i brusač 7214.16. specijalizirani 7214.15.3 brodomonter 7214.3 brodolimar 7214.23.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7214.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 415 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7214.29.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija 7214.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.31.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7215.5 brodotraser.5 monter metalnih konstrukcija.5 graditelj metalnih brodova.2008 . specijalizirani 7214.11.2 ZAKIVAČ 7214.5 brodomonter.13.5 brodolimar.6.12.12.28.8.3 brodobravar 7214.5 brodobravar. majstor DODATAK: 7214.3 graditelj metalnih brodova 7214.2 žljebač.14.24.3 brodotraser 7214.30.3 obrađivač konstrukcijskog željeza 7214. specijalizirani 7214.11.19.27.31.htm 18.25.22.16. rezač plamenom i brusač 7214.2 pomoćni brodomonter 7214.3 monter metalnih konstrukcija 7214. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA http://www.nn.2 pomoćni graditelj metalnih brodova 7214.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ 7214.2 ravnač i rezač plamenom 7214.

11. U toj su skupini zanimanja: 7215.11.htm 18. uzgoja riba i školjki i slično.3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA 7215. f) srodne poslove. c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila. e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova. popravili te uklonili smetnje u radu. naftnim i plinskim bušotinama. montirali.3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA 7215. c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama.3 monter čelične užadi DODATAK: 7215.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 416 of 823 Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica. pokretnih stepenica. brodovima. g) nadgled ostalih radnika. d) otklanjanje podvodnih zapreka.nn. f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba. pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata. http://www. vučnica. održavanja i popravaka oštećenja mostova.8. zračnih žičara. Ti poslovi uključuju: a) poslove pod vodom kod građenja.19. dizala.6. d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima. b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. lukobrana. zrakoplovima i drugim mjestima.2008 . RONIOCI Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI 7216. e) bušenje rupa za podvodno miniranje. te njihovo popravljanje. koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja.11. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača. postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima. b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima.

c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. savijanjem. podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8. izrađuju metalnu užad i blokove od željeza. 7221. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke.19. probijanjem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) izvlačenje žice.8. poliranje i brušenje metalnih površina i alata. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7221. KOVAČI. Kovači i srodna zanimanja 7222.11. e) potkivanje konja.2 ronilac PODVRSTA 722. Alatničari i srodna zanimanja 7223. rodu. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Kovači. opreme i ostalih proizvoda. preoblikovanjem.6. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 417 of 823 g) srodne poslove. Obrađivači metalnih površina i oštrači Uputa: vidi uputu uz rod 7. podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću. U toj su skupini zanimanja: 7216. alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke. isijecanjem. ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine.2008 . opreme i ostalih proizvoda. b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala 7224. h) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata.htm 18. uz ručno rukovanje obratkom. čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem.

htm 18. f) popravak oružja. naprave. e) izradu. U toj su skupini zanimanja: 7221. d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala. http://www.5 kovač. i) srodne poslove.15.nn.2 pomoćni kovač 7221.21.13.11. održavanje i popravak matrica i šablona. b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. majstor 7221.3 strojni kovač 7221. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate.15.3 TERMIČAR 7221. podešavanje i popravak brava.8.2008 .3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM 7221. c) izradu i popravak metalnih modela. specijalizirani 7221.16. mjerke.19. g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala. plastike i gume.3 potkivač DODATAK: 7221. h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu.3 kalilac 7221.15.5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM.6.12. te održavaju i popravljaju oružje i brave.16. Ti poslovi uključuju: a) izradu.3 kovač 7221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 418 of 823 f) srodne poslove.14.5 kalilac. modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina. g) nadgled ostalih radnika. te za oblikovanje dijelova od plastike i gume. SPECIJALIZIRANI 7222.

31.41.5 kovinomodelar. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija. gume itd. majstor 7222.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti. U toj su skupini zanimanja: 7222.5 alatničar za metalne kalupe.3 alatničar 7222.8. specijalizirani DODATAK: 7222.3 ocrtavač odljevaka 7222.5 ocrtavač odljevaka.3 bravar 7222. specijalizirani 7222. c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima.15.16.62.43.51.3 kovinomodelar 7222. specijalizirani 7222.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 419 of 823 j) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7222.nn.19.2008 . specijalizirani 7222.3 monter mjernih instrumenata 7222.6. majstor 7222.5 alatničar za stezne pribore.13. specijalizirani 7222.61.5 puškar.11. b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija.12.5 bravar.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA 7223. http://www. majstor 7222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.52.3 puškar 7222.5 alatničar za mjerne pribore.32.htm 18.5 alatničar za rezne alate. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike.5 alatničar.17.41.2 pomoćni bravar 7222.

5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva.3 obrađivač metala odvajanjem čestica DODATAK: 7223. specijalizirani 7223.5 horizontalni kovinobušač.3 TOKAR 7223.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 420 of 823 d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta.23.21.34.5 podešavač sastavljenih reznih alata.5 kovinobrusač.19. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja http://www. f) nadgled ostalih radnika.nn.8.3 prešač kovina 7223. specijalizirani 7223.htm 18.2008 . specijalizirani 7223. U toj su skupini zanimanja: 7223.35. specijalizirani 7223.3 BRUSAČ 7224.3 GLODAČ 7223.21.51.32.14.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva.31.24.11. specijalizirani 7223.3 kovinoglodač 7223.3 horizontalni kovinobušač 7223.34.5 kovinoglodač.3 pletač metalne užadi 7223. majstor 7223.3 kovinobrusač 7223.23.3 blanjač kovina 7223. e) srodne poslove. specijalizirani 7223.22.12.33.5 kovinotokar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7223.6.13.41.5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva.3 kovinotokar 7223.15.42. specijalizirani 7223.

2 lepač 7224.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 7224. podešavanje. b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina.33. montiraju. održavaju i popravljaju pogonske motore.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 421 of 823 odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate.2 brunirač 7224.23.2 grecač 7224. namještanje i oštrenje žičanih pila.31.11. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA Monteri i mehaničari strojeva podešavaju. motornih vozila. motorna vozila.2 ČISTAČ ODLJEVAKA PODVRSTA 723. Ti poslovi obično uključuju: montiranje. e) nadgled ostalih radnika.2008 .2 brusač i čistač kovina 7224.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA 7224.3 serviser dijamantnih pila DODATAK: 7224.2 pomoćni oštrač alata 7224.11.22.24.34.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA 7224.6. poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme.11. U toj su skupini zanimanja: 7224. održavanje i popravak pogonskih motora.5 oštrač alata. c) popravak.32. poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu.2 polirač 7224. Ti poslovi mogu http://www.htm 18.3 oštrač alata 7224.nn.11. specijalizirani 7224.11. d) srodne poslove.21.

MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju. U toj su skupini zanimanja: 7231.19. mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva Uputa: vidi uputu uz rod 7. b) ispitivanje.5 mehaničar motocikla.nn. Mehaničari i monteri motornih vozila 7232.22. kamiona i ostalih motornih vozila.21. specijalizirani http://www.23.3 automehaničar 7231. podešavanje.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta 7231.6. 7231. podešavanje. montiraju.24. putničkih automobila.htm 18. d) ispitivanje.8. servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 422 of 823 uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila.26. podešavanje. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.3 mehaničar pružnih vozila 7231. podešavanje.3 mehaničar motocikla 7231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. majstor 7231. servisiranje. e) ispitivanje.5 mehaničar pružnih vozila. majstor 7231.11. testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila. f) srodne poslove. servisiranje. Monteri.27. servisiranje.5 automehaničar. g) nadgled ostalih radnika. servisiranje. testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila. testiranje i popravak motora i motornih vozila. servisiranje. c) ispitivanje. podešavanje. Zrakoplovni mehaničari i monteri 7233.2 mehaničar bicikla 7231.25. testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7231.2008 .

24. SPECIJALIZIRANI 7232.11. ispitivanje. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje. podešavanje. podešavaju.5 dijagnostičar kvarova na vozilima. testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa.23. b) srodne poslove. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju. d) ispitivanje.26. podešavanje.27. specijalizirani DODATAK: 7232. servisiraju.11.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA.nn. testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova. servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora.htm 18.2008 .6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 423 of 823 7231. specijalizirani 7231. MONTERI.5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA. podešavaju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) nadgled ostalih radnika.2 podmazivač vozila DODATAK: 7231. c) ispitivanje. podešavanje.8. testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova). servisiranje. b) ispitivanje. servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila).3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA 7231.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7233. MAJSTOR 7231.12. servisiraju. testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa http://www.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA 7231.4 mehaničar zrakoplova i motora 7232.19.5 mehaničar zrakoplova i motora. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje. U toj su skupini zanimanja: 7232.28.29. testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova.

22.6.5 monter industrijskih transportnih sredstava. specijalizirani 7233.5 monter tekstilnih strojeva.17.htm 18. e) srodne poslove.5 monter energetske opreme.16.3 monter poljoprivrednih strojeva 7233.5 monter poljoprivrednih strojeva. f) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7233.06.32.19.05. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.3 monter alatnih strojeva 7233.07.3 monter brodske opreme 7233.3 monter energetske opreme 7233.13.3 monter tekstilnih strojeva 7233.5 mehaničar metalurške opreme.3 monter industrijskih transportnih sredstava 7233.8.3 monter dizala 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.18.01.nn.5 monter strojeva. specijalizirani 7233.21.12.03.3 mehaničar procesne opreme 7233. specijalizirani 7233.14.5 mehaničar procesne opreme. U toj su skupini zanimanja: 7233.5 monter alatnih strojeva.02.3 mehaničar metalurške opreme 7233.5 monter brodske opreme.5 monter dizala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 424 of 823 specifikacijama i normama.34.08.2 pomoćni monter strojeva 7233.04.15. specijalizirani 7233.11.23.5 monter procesne opreme.3 monter procesne opreme 7233. specijalizirani 7233.31. specijalizirani http://www. specijalizirani 7233.3 monter strojeva 7233.33.2008 . specijalizirani 7233.

57.36.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala.44.5 mehaničar energetske opreme.3 mehaničar tekstilnih strojeva 7233.54.56.5 mehaničar rudarskih strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 425 of 823 7233.38.3 mehaničar grafičkih strojeva 7233.45. specijalizirani 7233.5 mehaničar opreme za grijanje.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije http://www.3 mehaničar rudarskih strojeva 7233.41.5 mehaničar konfekcijskih strojeva.5 mehaničar građevinskih strojeva.2008 .5 mehaničar tekstilnih strojeva.htm 18.47.39.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo.61.37. specijalizirani 7233. majstor 7233.53. specijalizirani 7233.59.5 mehaničar alatnih strojeva.49.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku 7233.3 mehaničar opreme za grijanje 7233.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje.35.50.55.19.48.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje 7233.6.nn.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku.3 mehaničar alatnih strojeva 7233.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala 7233.60. specijalizirani 7233.3 mehaničar građevinskih strojeva 7233.8. specijalizirani 7233. majstor 7233.5 mehaničar grafičkih strojeva.46. specijalizirani 7233.40.42.3 mehaničar brodskih strojeva 7233.specijalizirani 7233.3 mehaničar konfekcijskih strojeva 7233. specijalizirani 7233.43. specijalizirani 7233.5 mehaničar brodskih strojeva.3 mehaničar energetske opreme 7233.51.58.

5 strojobravar. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.84.2 pomoćni strojobravar 7233.2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA 7233.3 SERVISER ZA PLAMENIKE 7233.19.5 serviser plinskih uređaja.3 serviser vatrogasnih aparata 7233.39.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM.37.3 FRIGOMEHANIČAR http://www.3 mehaničar industrijske opreme 7233.5 serviser šivaćih strojeva.62. majstor 7233.37.5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.72.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7233.69.66.23. specijalizirani 7233.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 426 of 823 7233.nn. SPECIJALIZIRANI 7233.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije.37.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. majstor 7233.82.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije 7233.8.65.81.87.3 strojobravar 7233.70.71.86.64. specijalizirani 7233.83.63.5 mehaničar industrijske opreme.22.3 serviser šivaćih strojeva 7233.3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM 7233.68.2008 .5 mehaničar šumske mehanizacije.3 serviser plinskih uređaja 7233.67. specijalizirani 7233. majstor DODATAK: 7233.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA 7233.21.2 podmazivač strojeva 7233.6.3 serviser uređaja za natakanje goriva 7233.85.3 mehaničar šumske mehanizacije 7233.5 serviser uređaja za natakanje goriva.

htm 18.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA.3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA 7233.67.49.67.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA 7233.67. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7241. namještanje.19. Ti poslovi obično uključuju: namještanje. instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE 7233. SPECIJALIZIRANI 7233.i videouređaja.57.49.53.68.46.49. SPECIJALIZIRANI 7233. prilagođavanje.68.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 427 of 823 7233.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE 7233. SPECIJALIZIRANI 7233.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE. servisiranje i popravak audio. servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 BRODSKI MEHANIČAR 7233.5 MEHANIČAR ZA PUMPE.3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA 7233. SPECIJALIZIRANI 7233.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU 7233. sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava. servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE. MAJSTOR PODVRSTA 724. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju. prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja.65.3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA 7233. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. instaliranje.2008 .8.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA 7233.87.86. instaliranje i popravak električnih mreža.49.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA 7233.3 MEHANIČAR ZA PUMPE 7233.50.50. Elektromonteri i elektromehaničari http://www.43.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE 7233. prilagođavaju.6.

2 pomoćni monter električnih strojeva 7241. prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora).5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja. 7241.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. električnih sklopnih aparata.17. specijalizirani 7241.2008 . b) namještanje.3 monter električnih aparata za kućanstvo 7241.16.3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova 7241. Monteri. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) namještanje. prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7241.12.18.19.11.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.5 elektromehaničar za elektroenergetiku. radionicama i na drugim mjestima. instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja.8. ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža Uputa: vidi uputu uz rod 7. električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima.3 elektromehaničar za elektroenergetiku 7241.6.22.nn. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja 7245. mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 428 of 823 7242. c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda. mehaničari i serviseri elektronike 7244.14. prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva. specijalizirani http://www. d) srodne poslove.15.3 monter električnih strojeva i opreme 7241.3 elektromonter dizala 7241. Monteri.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. motornim vozilima i na brodovima. tvornicama.

3 elektromehaničar za kućanske aparate 7241.55.27.53.28. SPECIJALIZIRANI 7241.3 elektromonter 7241.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva 7241.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 elektromehaničar. specijalizirani 7241.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila 7241.2 pomoćni elektromehaničar 7241.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA 7241.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE. specijalizirani 7241.25.3 elektromehaničar 7241.3 autoelektričar 7241.5 brodski elektromehaničar.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva.22. majstor 7241.31. specijalizirani 7241.42.2008 . specijalizirani DODATAK: 7241.44.42.3 BRODSKI ELEKTRIČAR 7241. MONTERI.5 elektromehaničar za kućanske aparate.6.5 elektromonter.41.24.21. specijalizirani 7241.26.23.43.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 429 of 823 7241.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.17. specijalizirani 7241.32.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU 7241.5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU.26.54.3 brodski elektromehaničar 7241.19.5 autoelektričar.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove. majstor 7241.nn. MAJSTOR 7242.3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE 7241.41.8. SPECIJALIZIRANI 7241. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE http://www.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove 7241.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila.htm 18.25.52.

specijalizirani 7242.19.nn.15. specijalizirani 7242.17.12. f) nadgled ostalih radnika.14.26.5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva 7242.11. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava. specijalizirani 7242.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva 7242. medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje. e) srodne poslove. c) nadzor. specijalizirani 7242.22.21.5 mehaničar elektronike uredskih strojeva.6. namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene.3 monter elektroničke opreme 7242.5 monter radio-televizijske elektronike.5 monter elektronike instrumenata. uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona. d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda. specijalizirani 7242. b) nadzor. specijalizirani http://www.18.25. telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava.3 monter televizijskih antena 7242. specijalizirani 7242.5 monter medicinske elektronike.5 monter signalne elektronike.5 monter audiovizuelne elektronike.16. namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.13.5 monter računalne elektronike. U toj su skupini zanimanja: 7242.2008 . Ti poslovi uključuju: a) kontrolu.4 mehaničar medicinske elektronike 7242.8.27. nadziru. elektronički mjerni i zaštitni uređaji). specijalizirani 7242. radarske opreme i signalizacijskih sustava. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji.24. mehaničari i serviseri elektronike montiraju.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 430 of 823 Monteri.

3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR 7244.5 mehaničar audio i video tehnike.3 mehaničar elektroničar 7242.36.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 7242. majstor 7242.4 IRE AVIOMEHANIČAR 7242.htm 18. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Monteri.34.30.33. specijalizirani 7242. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju. specijalizirani DODATAK: 7242.28.30.33.33. MAJSTOR 7242.28.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA 7242. MAJSTOR 7242.26.5 mehaničar elektroničar.32.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE.nn.31.3 mehaničar audio i video tehnike 7242.32.37. specijalizirani 7242.2008 .19.4 mehaničar zrakoplovne elektronike 7242.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja. MAJSTOR 7242.35.41.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 431 of 823 7242.5 mehaničar zrakoplovne elektronike.29.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE 7242.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU 7242.6.30.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE 7242. MONTERI.4 mehaničar računalne elektronike 7242.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA. održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja 7242.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja.32. majstor 7242.8. specijalizirani 7242.31.41.5 mehaničar računalne elektronike.28.42.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja 7242.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA 7242.

22. c) nadgled ostalih radnika.11. U toj su skupini zanimanja: 7244.8.22. SPECIJALIZIRANI 7245. telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove.5 monter telekomunikacijskih uređaja.nn.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 432 of 823 Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. specijalizirani DODATAK: 7244.13.5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja. b) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 7245.19. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju. d) srodne poslove.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME. b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA 7244. specijalizirani 7244. servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika.2 pomoćni monter električnih mreža http://www.21. c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova.htm 18.3 monter telekomunikacijskih uređaja 7244.12.11. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja 7244.21.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7244. SPECIJALIZIRANI 7244.21.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja 7244.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER 7244.2008 .13.

3 MONTER DALEKOVODA 7245.8.19. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 734. PRECIZNI MEHANIČARI. tekstila.21.22. izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 .5 monter električnih mreža. različite proizvode poput nakita. keramike i stakla. staklari i srodna zanimanja 733.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 433 of 823 7245.3 monter električnih mreža 7245. porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva. Precizni mehaničari i srodna zanimanja 732. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.13.22. izradu predmeta od porculana. tekstila. PODVRSTA 731.3 KABEL MONTER VRSTA 73.3 monter telekomunikacijskih mreža 7245.12. STAKLARI.nn. specijalizirani 7245. predmeta od plemenitih kovina. Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. Tiskari i srodna zanimanja 735. TISKARI Precizni mehaničari. tiskarske i knjigoveške poslove. meteoroloških. optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme.12. izradu i popravak glazbala. specijalizirani DODATAK: 7245.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. Tehnički crtači i kemijski laboranti Uputa: vidi uputu uz rod 7. KERAMIČARI.23. http://www.htm 18.5 monter telekomunikacijskih mreža. keramičari. kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove. glazbala. izradu ručnih radova od drva. staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 731. keramike.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža 7245. kože i sličnih materijala.6. Lončari. keramičari. bojanje i ukrašivanje različitih predmeta.

rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. U toj su skupini zanimanja: 7311. Precizni mehaničari 7312. nautičke. izradu i popravak glazbala.11. testiraju i popravljaju mehaničke satove. Glazbalari i ugođači glazbala 7313. 7311. industrijske. sile okretnog momenta i snage te drugo.5 urar.3 urar 7311. majstor http://www. popravak. meteoroloških. meteorološke. za mjerenje topline i vlažnosti. Zlatari. PRECIZNI MEHANIČARI Precizni mehaničari izrađuju. draguljari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. količine.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 434 of 823 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente. nautičkih. medicinske. namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7311. d) izradu i popravak kirurških instrumenata. kirurških. ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. optičke i druge precizne instrumente te opremu. b) izradu. tlaka. Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova. nakit i ostale predmete od plemenitih kovina. e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme.8. servisiraju. h) nadgled ostalih radnika. f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza.nn.6. protoka. glazbala. popravak i namještanje optičkih instrumenata. zubarskih.19. optičkih. gustoće i kiselosti tekućina i plinova.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. Ti poslovi uključuju: a) izradu.2008 . g) srodne poslove. c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature.

5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE.36.3 serviser fotografske opreme 7311.3 mehaničar za vage 7311.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata.22.5 izrađivač ortopedskih pomagala.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju.24.19.3 finomehaničar 7311.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju 7311.5 mehaničar za vage.34.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR 7311. majstor 7311.34. majstor 7311. majstor 7311.3 mehaničar uredskih strojeva 7311. majstor 7311.5 instrumentalni optičar. MAJSTOR 7311.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu 7311.32.35.52.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata 7311.4 instrumentalni optičar 7311.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mehaničar uredskih strojeva.25.5 serviser fotografske opreme.54.62.23.61. majstor 7311.33. MAJSTOR 7311.5 izrađivač kirurških instrumenata.55.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE.htm 18.2008 . MAJSTOR 7311.53.21.31.24.nn. majstor 7311.35.3 izrađivač ortopedskih pomagala 7311. specijalizirani 7311. MAJSTOR http://www.3 izrađivač kirurških instrumenata 7311.26.56.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu.5 finomehaničar.8. specijalizirani 7311.6. majstor 7311.51.36.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA. majstor DODATAK: 7311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 435 of 823 7311.

5 glazbalar.3 ugođač glazbala DODATAK: http://www. majstor za puhačka glazbala 7312.5 glazbalar.61. gudačkih i puhačkih glazbala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 436 of 823 7311.5 glazbalar.2008 . majstor za tambure 7312.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR 7312.5 glazbalar.5 glazbalar. d) ugađanje orgulja.14. g) nadgled ostalih radnika.61.3 PRECIZNI MEHANIČAR 7311.20. majstor za udaračka glazbala 7312.8. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak harmonika.5 glazbalar.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE. e) izradu i popravak ostalih glazbala.19. majstor za gudačka glazbala 7312. MAJSTOR 7311.htm 18.52. U toj su skupini zanimanja: 7312.2 pomoćni glazbalar 7312.6.5 glazbalar.12.5 glazbalar. majstor za orgulje 7312.16. majstor 7312. majstor za harmonike 7312.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. glasovira i drugih glazbala. tambura.19.18.31. popravljaju i ugađaju tambure.nn. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju.17. b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova. puhačka i udaračka glazbala. f) srodne poslove. gudačka. majstor za glasovire 7312.15.3 glazbalar 7312. c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira.

21.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 437 of 823 7312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) popravak predmeta od plemenitih kovina.htm 18. draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete. f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina. ZLATARI. narukvica i drugih predmeta. broševa.5 GRADITELJ ORGULJA. d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA Zlatari.14.22. MAJSTOR 7313.3 draguljar 7313.2008 .nn.11.15.11. kao prstenja.3 bižuterist 7313.13. LONČARI. U toj su skupini zanimanja: 7313.2 filigranist 7313. b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina.3 prešač plemenitih kovina 7313. g) srodne poslove. c) izradu kompletnih komada nakita.12.5 zlatar.8.3 valjač plemenitih kovina DODATAK: 7313.3 ljevač plemenitih kovina 7313. obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima. majstor 7313. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA http://www.23.12.3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA PODVRSTA 732. Ti poslovi uključuju: a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala. KERAMIČARI.3 zlatar 7313.3 GRADITELJ ORGULJA 7312. h) nadgled ostalih radnika.6.19.

keramičari i srodna zanimanja 7322. posuđe od porculana i stakla. izradu posuđa od stakla.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta. c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje. keramičari. Ti poslovi uključuju: a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari. nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise.2 pomoćni gipsmodelar http://www. tekstila i ostalih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 7. keramičke i ostale predmete i natpise. 7321. izradu brusnih ploča. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 7321. LONČARI. i) nadgled ostalih radnika. keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode. sanitarne keramike. Brusači i jetkači stakla 7324. graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima.11. pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje. Lončari.nn. b) izradu kalupa od gline i gipsa. keramike. Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda.19. Dekorateri stakla.htm 18. e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda. h) srodne poslove. posuđa od porculana.6. Staklari 7323. bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene.2008 . d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Lončari.8. g) oblikovanje brusnih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 438 of 823 Lončari. f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. U toj skupini su zanimanja: 7321. staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode. posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode.

specijalizirani 7322. U toj su skupini zanimanja: 7322.5 gipsmodelar.2008 .12.2 pomoćni staklopuhač 7322.3 staklopuhač 7322.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 staklar.6. zagrijavanjem i savijanjem.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala 7322.21.17.13.8. specijalizirani 7321.2 ljevač keramičkih proizvoda 7321.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje 7322. oblikuju.htm 18.2 razvrstavač keramičkih proizvoda 7321. e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla.3 staklar 7322.24. majstor http://www. STAKLARI Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu.3 izrađivač leća 7322. c) brušenje i poliranje leća.3 gipsmodelar 7321.nn.3 keramičar 7321.31. ručnim oblikovanjem.14. b) zagrijavanje. g) nadgled ostalih radnika.2 lončar 7321. prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu.16.23.19. bruse i poliraju staklo.11. oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća. d) brušenje i rubljenje stakla.12.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 439 of 823 7321.13. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje.5 staklopuhač.

11. pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima.2 dekorater keramike http://www.12. prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem.nn. KERAMIKE. b) nanošenje boje. specijalizirani 7323.11.6.5 brusač kristalnog stakla.htm 18. drva.11.19. f) nadgled ostalih radnika.3 KRISTALOBRUSAČ 7324. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. laka. tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte. keramike. staklenim površinama. d) nadgled ostalih radnika.3 GRAVER STAKLA 7323. U toj skupini su zanimanja: 7323. e) srodne poslove. raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica.8. cakline. otisaka.11. DEKORATERI STAKLA.2008 .3 jetkač stakla DODATAK: 7323. b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA Dekorateri stakla. gumenih pečata i ostalih sredstava. d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa. metala.3 brusač kristalnog stakla 7323.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 440 of 823 7323. c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom. jetkanje. emajla. U toj su skupini zanimanja: 7324.13. Ti poslovi uključuju: a) bojanje uzoraka na predmetima kistom.

bojanje i ukrašavanje raznih predmeta. gline. 7331. kamena.18. pletenje.12.2 graver pečatorezac DODATAK: 7324.2 dekorater stakla 7324. trske. te rezbare. vezenje.8. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu. izrada torbica.2 posrebrivač ogledala 7324. izrada čipki.6.16. i drugih materijala.3 pismoslikar 7324.3 dekorater drva 7324.17. izrada tradicionalne obuće. majstor 7324. kukuruzovine. oblikuju.15.19. kao i u dekorativne svrhe. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7331. kamena.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rogovlja.14.16.nn. sastavljaju. rezbarenje.13.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU 7324. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 7332.3 GRAFOSLIKAR PODVRSTA 733. pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu http://www.3 dekorativni ličilac 7324.31. trske. slame.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 441 of 823 7324.2008 . Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva.htm 18. slame. školjki i drugih materijala. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 dekorater emajlom 7324. školjki. pojaseva i ostalih predmeta.21.22. sastavljanje.3 dekorater tekstila 7324. tkanje.21. oblikovanje. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva.2 glazer keramike 7324.5 pismoslikar. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

2 PLETAČ LIKOM 7331. ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA 7331. kamena. vezenu. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine. pojase te ostale potrepštine. vrčeva. kukuruzovine. trske.2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE 7331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 442 of 823 uporabu. torbice.2008 . žlica za serviranje.34.2 rezbar predmeta od rogovlja 7331. pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta. mreže i užad.33.11. ili za dekoraciju.31.32.2 medičar i voskar 7331.2 drvodjelja 7331. vaza. pletiva. kao kipova i skulptura.19. Ti poslovi uključuju: http://www. nakita i sličnih predmeta.htm 18. ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu.2 izrađivač tradicijskih predmeta DODATAK: 7331. šahovskih figura.34.2 izrađivač predmeta od školjki 7331. b) rezbarenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dasaka za rezanje. košara. slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta. sastavljanje.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA 7332. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu. tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo.11.21.21. kao i tradicijsku obuću.21.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM 7331.2 pletač slamom 7331. Ti poslovi obično uključuju: a) pripremu drva.2 IZRAĐIVAČ DRŽALA. c) rezbarenje. d) srodne poslove. kao zdjela za salatu.2 izrađivač kamenih predmeta 7331.nn.6. slame. U toj su skupini zanimanja: 7331. sastavljanje.35.11. e) nadgled ostalih radnika. i sličnih materijala. školjki.8. pletenje.

19. c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće.nn. Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira.2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda PODVRSTA 734. izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom.12.htm 18. Tiskarski graveri i jetkači 7344. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži. pripremu originalnih fotografija za reprodukciju. ručni tiskari Uputa: vidi uputu uz rod 7. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11. b) izradu čipki. pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo.2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda 7332.8. 7341. Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica. Sitotiskari.2008 . torbica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7341. Knjigoveže i srodna zanimanja 7346. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica. Slagari i tiskari 7342. tekstila ili drugih materijala. pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna. pojasa i ostalih proizvoda. d) srodne poslove. Stereotiperi i srodna zanimanja 7343. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije. izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru. SLAGARI I TISKARI http://www. Fotografi i srodna zanimanja 7345. tekstilu.6. tkanje. u jednom ili više tonova boje. Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda. e) nadgled ostalih radnika. U toj skupini su zanimanja: 7332.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 443 of 823 a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu. metalu ili drugim materijalima. uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga.

Ti poslovi uključuju: a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku 7341.14. ugađanje pasera. specijalizirani 7341.11.3 slagar na računalnom terminalu 7341.15.29. d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi.16. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno. g) nadgled ostalih radnika. Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta.3 bakrotiskar 7341.28.26.12.3 ručni slagar 7341.nn.22.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu 7341.3 strojni slagar 7341.6.5 grafičar za fotoslog i računalni slog. uložnih kuteva.25.19.2008 .3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku 7341. višebojno i probno otiskivanje).3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku 7341.3 izrađivač ploče za Braillovo pismo 7341.24.3 knjigotiskar 7341. regulacija nanosa boje. U toj su skupini zanimanja: 7341.3 ofset tiskar 7341.27.htm 18.13.3 slagar 7341.3 tiskar probnih otisaka http://www. f) srodne poslove. c) raspored stranica na arku.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 444 of 823 Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak. nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka.3 fleksografski tiskar 7341. b) uređivanje i montažu stranica.23.21.

5 grafičar tiskarske proizvodnje.3 tiskar višebojnih otisaka 7341.16.31.htm 18.32.3 GRAFIČAR TISKAR 7342.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 445 of 823 7341. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona. specijalizirani 7341.19. c) srodne poslove.3 ljevač olovnih slova 7342.13.nn. za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.33. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka.3 GRAFIČAR PRIPREME 7341. voska i drugih materijala.6.2008 . matrice. d) nadgled ostalih radnika.16.12.33. blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike.11. U toj su skupini zanimanja: 7342.3 ljevač stereotipskih ploča 7342.3 SLOVOSLAGAR 7341.33. http://www.3 nijanser tiskarskih boja 7341.3 GRAFIČAR TISKA 7341.30.3 tiskar DODATAK: 7341. b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu.3 grafičar slagar/monter DODATAK: 7342.12.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 STEREOTIPER 7343.

23.19.3 MONTERKOPIST 7343.13. specijalizirani 7343. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA http://www. b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča.14.12.6.13.3 reprofotograf DODATAK: 7343.htm 18. matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma.3 RETUŠER 7343. specijalizirani 7343. polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi. i) nadgled ostalih radnika. f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima.3 SKENERIST U TISKARSTVU 7343. U toj skupini su zanimanja: 7343.3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF 7344. metala.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu 7343.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja 7343. g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 446 of 823 Ti poslovi uključuju: a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena.2008 .23. c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja.11.22. h) srodne poslove.23.23.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu 7343. e) kemijsku. valjaka. polimera itd.8.nn. elektromehaničku obradu metala.3 CINKOGRAF 7343.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče.5 grafičar pripremne proizvodnje.23.3 kemigraf 7343.3 grafički jetkač 7343.5 tiskarski graver. elektrokemijsku.

htm 18. majstor 7344. jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije. g) nadgled ostalih radnika.6. f) srodne poslove.2008 . Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira. c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga. rastiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 447 of 823 Fotografi i srodni radnici fotografiraju. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina. d) ručnu obradu kartona.3 fotograf 7344. e) izradu jednobojnih.5 fotograf.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga. U toj skupini su zanimanja: 7345. f) nadgled ostalih radnika.nn. retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije. b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima. d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika.11. U toj skupini su zanimanja: 7344. c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji.11. razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive.12.13.3 obrađivač materijala u knjigovežnici http://www. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme. b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva.8.19. e) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) ručno uvezivanje knjiga i periodike.3 fotolaborant 7345.

17.3 knjigoveža tvrdog uveza 7345.14. specijalizirani 7345.14.3 sitotiskar http://www.6.2008 .3 tiskar na metalu 7346.21.8. U toj su skupini zanimanja: 7346. majstor 7345.3 ručni tiskar 7346.16.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda 7345.3 GRAFIČAR DORADE 7346.12. d) nadgled ostalih radnika.15.3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku 7346.3 knjigoveža 7345.13.3 knjigoveža za ručni uvez 7345.16.11. tekstilu.3 tiskar na tekstilu 7346.3 tiskar na plastici 7346.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 448 of 823 7345. SITOTISKARI.nn.3 ručni izrađivač proizvoda od papira DODATAK: 7345.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) tiskanje na papiru. b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima.3 grafičar za doradu 7345.12.13.5 knjigoveža.3 knjigoveža mekog uveza 7345.22.17.19.5 grafičar završne proizvodnje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska. c) srodne poslove.15.18. kovinama.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak 7346. RUČNI TISKARI Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska.

e) srodne poslove. b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. ispitivanja i analize. mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče.8. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7351. tehničari i srodna zanimanja).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža.htm 18. raznih karata. cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata. Tehnički crtači 7352. preuređivanje. f) nadgled ostalih radnika. Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. popravak i održavanje zgrada. vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju. c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža. d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. postavljanje instalacija. kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. brana. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika. TEHNIČKI CRTAČI Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. kartografiji. Ti poslovi uključuju: a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda.19. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. (Inženjeri. dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik. postavljanje instalacija.2008 . montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. brana. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. popravak i održavanje zgrada. cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata. 7351. jednostavne analize. mostova. skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. geodeziji.6. U toj su skupini zanimanja: http://www. građevinarstvu. preuređivanje. elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3. mostova. Kemijski laboranti Uputa: Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 449 of 823 PODVRSTA 735.

Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.3 kemijski laborant VRSTA 74. ispitivanja i analize.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: http://www. pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu. TEKSTILA.11. g) nadgled ostalih radnika. šešira.2 pomoćni tehnički crtač 7351. PRERAĐIVAČI HRANE. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa. f) srodne poslove. izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva. odjeće. KOŽE Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva.12. kože i krzna.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 450 of 823 7351. voća. kože i ostalih sirovina.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA 7352. u hranu. povrća i sl.19.12. tekstila. U toj su skupini zanimanja: 7352. žitarica. kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. c) jednostavne analize. mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala.2008 .11.8. b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse. cipela i srodnih proizvoda. KEMIJSKI LABORANTI Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima.6. obradu i preradu prirodnih vlakana.2 pomoćni kemijski laborant 7352. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. DRVA. Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. krzna. d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme. materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda. ribe.3 tehnički crtač DODATAK: 7351. izradu i popravak sukna. e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada.nn.11.htm 18.

Graditelji plastičnih plovila Uputa: vidi uputu uz rod 7. kolača i drugih proizvoda od brašna. Pekari. kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože 745. obradu i preradu mlijeka. Mesari i srodna zanimanja 7412. Kušatelji i ocjenjivači namirnica Uputa: vidi uputu uz rod 7. prerađuju i konzerviraju voće. izrađuju različite vrste kruha. preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica. Ti poslovi uključuju: http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8. Prerađivači hrane 742. PODVRSTA 741.nn.19. povrća i slične hrane. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila 744. izradu kruha.6. kolača i ostalih proizvoda od brašna. kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. proizvodnju vode. preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu. Prerađivači voća. povrća i srodna zanimanja 7415. solenjem i dimljenjem. soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa. konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem. preradu i konzerviranje voća. Prerađivači drva 743. Proizvođači mliječnih proizvoda 7414. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7411. čiste. slastičari i srodna zanimanja 7413. MESARI I SRODNA ZANIMANJA Mesari i srodni radnici pripremaju životinje. povrće i sličnu hranu. 7411. režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 451 of 823 741.htm 18. PRERAĐIVAČI HRANE Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu.

5 KOBASIČAR.13. keksa.12. gotovog tijesta. b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera.11. kolača i ostalih proizvoda od brašna.2 pomoćni mesar 7411. e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. kolača.11. umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA Pekari. pita i ostalih proizvoda od brašna. PEKARI. čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva. g) nadgled ostalih radnika. SPECIJALIZIRANI 7412.htm 18.2008 .12.12. c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 452 of 823 a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu.2 POMOĆNI KOBASIČAR 7411.3 KOBASIČAR 7411. d) nadgled ostalih radnika. f) srodne poslove.19.3 pekar http://www. U toj su skupini zanimanja: 7411. miješanje i oblikovanje.3 CREVAR 7411.8. kao i ručno izrađene slastice.11.11.13. slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 7412.6. Ti poslovi uključuju: a) izradu kruha. c) srodne poslove. d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. b) pripremu sastojaka.5 mesar. majstor DODATAK: 7411.2 POMOĆNI CREVAR 7411.nn.3 mesar 7411.

majstor 7412.5 slastičar.21. c) srodne poslove. odvajanje vrhnja od mlijeka.8.5 pekar.31. b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva. bućkanje vrhnja u maslac.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 453 of 823 7412. majstor 7412.3 SIRAR 7414. različitih vrsta oraha i voća. uključujući kuhanje.5 mljekar.2 licitar 7412.3 slastičar 7412.2 pekar bureka i pizze 7412. majstor DODATAK: 7413. b) zgrušnjavanje mlijeka. Ti poslovi uključuju: a) prokuhavanje mlijeka. d) nadgled ostalih radnika.21. vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju. povrće i sličnu hranu na različite načine. sušenje.12.22. Ti poslovi uključuju: a) istiskivanje soka iz voća.htm 18. stavljanje u kalup za oblikovanje sira.3 SLADOLEDAR 7413.3 mljekar 7413. http://www.12.19.11.11. povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.2008 . soljenje i ekstrakciju soka i ulja. zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće. cijeđenje zgrušanog mlijeka. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA Prerađivači voća.3 tjesteninar DODATAK: 7412. PRERAĐIVAČI VOĆA.6. U toj su skupini zanimanja: 7413.13.

d) srodne poslove.19.14. hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade.3 prerađivač voća i povrća 7414.6.3 proizvođač bezalkoholnih pića DODATAK: 7414. kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7414.htm 18. inventar. U toj su skupini zanimanja: 7415.11.11. izrađuju i popravljaju pokućstvo.3 proizvođač alkoholnih pića 7414. soljenje i sušenje voća.14.8.5 ocjenjivač pića PODVRSTA 742.nn.11. PRERAĐIVAČI DRVA Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva. b) srodne poslove.3 proizvođač jestivih ulja 7414.5 kušatelj pića 7415. http://www. Ti poslovi uključuju: a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda. c) nadgled ostalih radnika.12. kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju.13. podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva. izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 454 of 823 c) kuhanje. pomoću alata i strojeva za obradu drva.5 kušatelj hrane 7415. povrća i slične hrane.5 ocjenjivač hrane 7415.13.3 OCTAR 7415.12. šablone i modele od drva.2008 . hrane i napitaka.

3 kuhar šibe 7421. podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje. vlaže i klimatiziraju drvo. 7421. OBRAĐIVAČI DRVA Obrađivači drva pare.11. d) nadgled ostalih radnika.21.6. drvenih skija.13.12. oblikovanje i rezbarenje.8.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva 7421.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. impregniraju. Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači 7423.16. b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita. zaštićuju.2 pomoćni kuhar šibe 7421.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 455 of 823 Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva. obuće i dijelova obuće i sportske opreme.17.nn. izrađivači četaka i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 pomoćni sušitelj drva 7421. modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula.2 pomoćni paritelj drva 7421. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima. c) srodne poslove. izrada.3 paritelj drva 7421.14. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima 7424. Pletači košara.3 sušitelj drva 7421. izrada. dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva. dekoriranje i popravak pokućstva od drva.15. U toj su skupini zanimanja: 7421. košara i sličnih predmeta te metli i četki.19.htm 18. Obrađivači drva 7422. suše. izrada pletenog pokućstva.2008 . Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7421.2 pomoćni radnik za vlaženje drva http://www.

drvenu opremu.5 restaurator drvenih predmeta.16.2008 . obuće i sportske opreme i štapova. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju. f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta. e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija.25.nn.8.3 ovlaživač drva 7421.15.5 obrađivač drva. točkova i ostalih drve c) nih dijelova vozila.3 impregnator drva 7421. g) srodne poslove. sportska oprema i štapovi.3 stolar. uzorke.11. bačava. d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka. dekorni i umjetnički 7422.3 stolar stilskog pokućstva 7422.2 pomoćni impregnator drva 7421. drvenih skija.5 majstor stilskog pokućstva 7422.17.14. drvene skije. b) izradu i popravak drvenih vozila. kao što su lule. modele. dekorni i umjetnički majstor 7422.18. ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo.12. i druge predmete. majstor 7422. mjernih modela i modela u naravnoj veličini.6.5 stolar.19.htm 18.22.23.2 pomoćni stolar 7422.3 stolar 7422. kalupe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 456 of 823 7421. U toj su skupini zanimanja: 7422. obuća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 stolar. h) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom. kola i ostale drvene dijelove vozila.24. specijalizirani 7422. bojanje premazima ručnim alatom i močenjem. specijalizirani http://www. lula.13.

ortopedski 7422. specijalizirani 7422.19.3 kolar 7422.31.53.3 drvorezbar 7422. specijalizirani za izradu šablona i prototipova 7422.62.33.51.5 STOLAR ZA INTARZIJE.nn.23.5 majstor drvene sportske opreme 7422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.43. majstor DODATAK: 7422.3 stolar.5 stolar. MAJSTOR 7422.5 bačvar.41. specijalizirani 7422.33.3 drvomodelar 7422.42.61.5 kolar.46.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu 7422.15.26.63.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA.3 intarzijski stolar 7422.64.32.21. majstor 7422.44.5 intarzijski stolar.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA http://www.3 ljevački drvomodelar 7422.2 bojadisar drvenih proizvoda 7422.22.3 stolar za šablone 7422.3 bačvar 7422.3 drvogalanterist 7422.3 modelar kalupa i peta 7422.52.2 nanositelj kita na drvo 7422.47.3 izrađivač okvira za slike 7422.htm 18.6.5 stolar.45. MAJSTOR 7422.5 ljevački drvomodelar. ortopedski specijalizirani 7422.2008 .8.25.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 457 of 823 7422.22.5 drvorezbar.3 izrađivač drvene sportske opreme 7422. specijalizirani 7422.

liko. šibe. U toj su skupini zanimanja: 7423. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima. dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle. To su strojevi za precizno piljenje.14.).3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI 7422.3 MODELSTOLAR 7422. Ti poslovi uključuju: a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe. bušenje. e) srodne poslove.12.11.5 drvotokar.42. sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke.8. trske. d) nadgled ostalih radnika. četke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 458 of 823 7422. c) izbor i obradu materijala za četke i kistove. b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA Pletači košara. c) srodne poslove.47.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva 7423. ucrtavanje. izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo.5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva.3 drvotokar 7423. rogoza i sličnih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.47.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA 7422.2008 . http://www. specijalizirani 7423.47.nn. majstor 7424.6. d) izbor i obradu materijala kao što su sirak.3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE 7423. oblikovanje. PLETAČI KOŠARA.19. kao što su dlaka. trske. tokarenje i rezbarenje. b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća.htm 18. i pletene košare. rogoza i sličnih materijala.13. metle.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tapetiranje pokućstva i izrada madraca. izradu. http://www.2008 .21. kože 7436.22.21. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.3 pletač košaračkih uzoraka 7424. označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala. Šivači. mreža. sukanje i namatanje pređe.31.htm 18. izradu tkanina. pletiva i proizvode izrađene na druge načine. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7431. predu. pletači i srodna zanimanja 7433. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo. U toj su skupini zanimanja: 7424.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 459 of 823 f) nadgled ostalih radnika. izradu krojene odjeće. vezilje i srodna zanimanja 7437. Krznari 7435. udvajanje.11. Krojači i klobučari 7434. mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna. Tapetari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 metlar DODATAK: 7424. konaca i ostalih proizvoda.41.6.8. Tkalci. Krojitelji tekstila.3 pletač pokućstva 7424.nn. predenje. izradu šablona.19. izrađuju tkanine.2 četkar 7424. krzna.3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA PODVRSTA 743. Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana. pletiva. sudjelovanje u izradi gotove odjeće.2 pletač košara 7424. Pripremači tekstilnih vlakana 7432. šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja.

e) srodne poslove.2008 . f) nadgled ostalih radnika.3 pripremač tekstilnih vlakana 7432. d) slaganje vlakana u pramenove. http://www.htm 18. f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva. izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma. češljanje.6. Ti poslovi uključuju: a) udvajanje i ručno končanje.19. d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom.nn. ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje. j) nadgled ostalih radnika. b) pranje. U toj su skupini zanimanja: 7431. i) srodne poslove. čipki. tapiserija.8. c) čišćenje. b) ručno tkanje i namatanje tkanina. c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana. e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja. pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA Tkalci. TKALCI. izradu užadi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 460 of 823 7431. g) ručno kukičanje i izradu vrpci. izrađuju tepihe tehnikom uzlanja. udvajanje pramenova. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način. tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu. tkaju tkanine na tkalačkom stroju. h) ručno izrađivanje mreža. omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana.

13.htm 18.13.12.5 krojač muške odjeće.3 izrađivač tapiserija 7432.5 krojač ženske odjeće. c) izradu šešira. b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće. majstor 7433.2008 . prekrojavanje i popravak odjeće. KROJAČI I KLOBUČARI Krojači i klobučari izrađuju odijela.5 krojač. Ti poslovi uključuju: a) izradu ogrtača.3 krojač 7433.3 tkalac 7432.18. mijenjaju i popravljaju.14.16. d) mijenjanje.15. haljine i ostalu odjeću iz tekstila. kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna. odijela.12. e) izradu i održavanje kostima u kazalištima. ženskog rublja.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 461 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7432.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 izrađivač narodnih nošnji 7432.6.3 čipkar 7432. suknji.17. bluza. U toj su skupini zanimanja: 7433.8.19.19. steznika i slične odjeće.3 tkalac tepiha 7432. košulja.3 užar i izrađivač vrpci 7433.11. majstor 7433. majstor 7432. na televiziji i pri snimanju filmova.3 pletač 7432. majstor http://www. f) srodne poslove.5 pletač. esto prema pojedinačnim narudžbama.2 pomoćni pletač 7432.11.nn. g) nadgled ostalih radnika. izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.

16.5 MAJSTOR GARDEROBE 7433.16. d) popravak krzna i kože starih kaputa.17. majstor 7433. prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.3 KRAVATAR 7433.6.5 krznar. majstor DODATAK: 7433. kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće.3 klobučar 7433. krzno.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 462 of 823 7433.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA 7434.5 krojač rublja. specijalizirani 7433.15.16.3 krznar 7434. g) nadgled ostalih radnika. c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna. KRZNA I KOŽE Krojitelji dijelova tekstila. prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta. U toj su skupini zanimanja: 7434. KRZNARI Krznari izrađuju.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE 7433. obuće.12.12. označuju i režu tekstil. mijenjaju. krzna.11. rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima.18. http://www.19. Ti poslovi uključuju: a) odabir.5 krojač u scenografiji. majstor 7435.nn. rukavica i raznoraznih proizvoda.2008 . b) izrađivanje kaputa. e) mijenjanje. kože izrađuju krojeve.htm 18. jakni i ostale krznene odjeće i predmeta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.8. KROJITELJI TEKSTILA.11. f) srodne poslove.3 KOSTIMER 7433.5 klobučar. lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna.

specijalizirani 7435. popravljaju i ukrašavaju odjeću. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika. košulja.nn.19.3 krojitelj trikotažne odjeće 7435.13.21.3 krojitelj teške odjeće 7435.6.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA 7436. ŠIVAČI.16. d) obavljanje poslova oko izrade krojeva.3 krojitelj lake odjeće 7435. šešira.2008 . laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje.16. haljina.3 krojitelj gornjišta obuće 7435.htm 18.16. označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva.12.22. kapa te ostale odjeće i obuće.16. c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće.8. bluza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 463 of 823 Ti poslovi uključuju: a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela. rukavica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 krojitelj krzna i kože DODATAK: 7435. šatorskih te platna za jedra i kišobrane.15. rukavica i sličnih proizvoda. krzna.3 krojitelj tekstila 7435. rukavice i ostale proizvode od tekstila.3 KROJITELJ ŠATORA 7435. kože i ostalih materijala.3 krojitelj materijala za tapeciranje 7435.16. ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove.3 KROJITELJ KIŠOBRANA 7435. U toj su skupini zanimanja: 7435.11.5 izrađivač šablona za odjeću. b) izradu nacrta krojeva na tkanini.14.3 KROJITELJ JEDARA 7435. slikarskih. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA Šivači.2 pomoćni krojitelj podstave obuće 7435. Ti poslovi uključuju: http://www.23. vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju.

11. kože i ostalih materijala.2 šivač kože DODATAK: 7436.15. kao što su motorna vozila.6. izradi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 464 of 823 a) različite poslove pri šivanju. cerada i sličnih proizvoda. punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva. http://www. poplune. c) izradu madraca.22.3 šivač gornjišta obuće 7436. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika. aranžiranje i pričvršćivanje opruga.2 šivač tekstila 7436.19.14.2 šivač krzna 7436. c) šivanje jedara. izrađuju madrace. b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. krzna.21.12.3 vezilja 7436.2 šivač 7436.htm 18. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo. d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila. U toj skupini su zanimanja: 7436.13.8. željeznički vagoni i zrakoplovi. d) spajanje i prekrivanje kišobrana.2 pomoćni šivač podstave obuće 7436. kože i sličnih materijala.11. kože i sličnih materijala. mijenjanju i popravku predmeta od tekstila. šatora.2008 .2 POMOĆNI KROJAČ 7437. posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila. b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale.3 kišobranar 7436. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.nn.

f) izradu šablona i pomagala za rad.nn. U toj su skupini zanimanja: 7437.21. izradu uzoraka. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata. h) srodne poslove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7441. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu.5 tapetar.22.5 TAPETAR. osim odjeće.6. g) izradu posteljine i popluna. Obućari i kožni galanteristi Uputa: vidi uputu uz rod 7. izradu kože iz sirove životinjske kože.12.3 TAPETAR I DEKORATER 7437.11.3 tapetar vozila 7437. Kožari 7442. s izuzetkom odjeće. MODELAR PODVRSTA 744.2008 .13.11. KOŽARI http://www.3 poplunar 7437.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala.8. izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala.13.htm 18.3 tapetar 7437. 7441.19. izrađuju kožu od sirove životinjske kože. majstor 7437.3 izrađivač posteljine DODATAK: 7437.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 465 of 823 e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda. i) nadgled ostalih radnika.

c) šivanje dijelova cipela.15. izrađuju kožu od sirove životinjske kože. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu.11. i) srodne poslove. g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu. specijalizirani 7442. specijalizirani 7441.12. b) krojenje. j) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža.13. h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože. Ti poslovi uključuju: a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće. b) uklanjanje mesine.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 466 of 823 Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu. d) rukovanje strojevima za cijepanje kože.5 razvrstavač koža.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7441.5 kožar bojadisar.2008 . f) bojanje kože i krzna u bačvi.6. dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja.8.14. pripremanje i pripajanje dijelova cipela.nn. predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira).3 izrađivač posebnih koža 7441.3 izrađivač krzna 7441. ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda.19. kao što su putne torbe.3 kožar 7441. http://www. grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu. e) preradu sirovih koža u kožu. d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima. c) uklanjanje dugačkih.

2 pomoćni ortopedski obućar 7442.19.23.11. g) popravak obuće.41.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE 7442.33. kožnih torbi i ostalih potrepština.nn. majstor 7442.5 ortopedski obućar.3 kožni galanterist DODATAK: 7442. majstor 7442.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće 7442. k) srodne poslove.3 obućar 7442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 467 of 823 e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi: f) dovršavanje obuće.32. oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta. U toj su skupini zanimanja: 7442.3 izrađivač donjišta obuće 7442.5 torbar.22.17. i) krojenje.8.3 remenar-sedlar 7442. h) izradu i popravak sedla i remenja. l) nadgled ostalih radnika.14.13.2 pomoćni izrađivač donjišta obuće 7442.2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE http://www.htm 18.31.3 ortopedski obućar 7442.21.5 obućar.21.3 izrađivač gornjišta obuće 7442. specijalizirani 7442.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće 7442.16. j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja.3 torbar 7442. aktovki. ručnih torbica.15.13. putnih torbi.2008 .12.

izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova. građevinskim i ostalim strojevima i opremom. pregled i zamješavanje smole i slično.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE 7442. U toj su skupini zanimanja: 7451.htm 18. motornim vozilima i plovilima. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine. poljoprivrednim.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 468 of 823 7442.nn. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE 7442. majstor DODATAK: 7451. transportnim uređajima.19.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE 7442. daske za jedrenje. daske za jedrenje. b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem. dijelove za brodice i ostala plovila.8. dijelove za plovila.22.11. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima. vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim. c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila.2008 . GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice.6.5 graditelj plastičnih plovila. doradu i završnu obradu izrađenih plovila.3 BRODOPLASTIČAR ROD 8.23. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji proizvodnim strojevima. d) srodne poslove. ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova http://www. 7451.11.3 graditelj plastičnih plovila 7451. e) nadgled ostalih radnika. upravljaju vlakovima.41. RUKOVATELJI STROJEVIMA.12.3 RUKAVIČAR PODVRSTA 745.41.

transportnim uređajima. građevinskim strojevima i opremom. http://www. postrojenjima za preradu metala. materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. papira. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. poljoprivrednim. vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima. plastike.8. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda 83. Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 469 of 823 (nisu monteri koji se nalaze u 7. drva. vode i srodnim postrojenjima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. stakla. pokretnih strojeva i brodska posada Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 7. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 81. drva. rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. papira i kemikalija. industrijskim postrojenjima i strojevima. upravljanje vlakovima. stakla. motornim vozilima i plovilima. vode i za ostale namjene. kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima. postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene. gume. mineralnih sirovina. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije. RUKOVATELJI STROJEVIMA Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim. ako se poslovi obavljaju ručno. metalnih proizvoda. (Jednostavna zanimanja). tekstila. drva. VRSTA 81. keramike. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu. krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda.6. rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude. ako su: poslovi jednostavni i rutinski. metala. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala. ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada. minerala. kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. papira.2008 . Rukovatelji strojevima 82. rodu) prema točno određenim postupcima. fizički napor.nn. industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda. keramike.19. Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. upravljanje pokretnim industrijskim. Vozači motornih vozila. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. drva.htm 18. poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme. keramike. kemikalija. stakla. papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima. sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima 814. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8113. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima 813. za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8111.nn. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima 8112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. za bušenje rupa za miniranje.6. rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina.2008 . Strojari energetskih i sličnih uređaja 817. Ti poslovi uključuju: http://www. Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira 815. rukovanje postrojenjima. Rukovatelji kemijskom opremom 816.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 470 of 823 Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 811. PODVRSTA 811.19.htm 18. 8111. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima 812. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima. te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja. uređajima. Bušači bušotina i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8.8. alatima za bušenje. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.

drobljenje. c) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena http://www. U toj su skupini zanimanja: 8111.8.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111. U toj su skupini zanimanja: 8112. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja. mljevenje i sušenje mineralnih sirovina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 471 of 823 a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima. d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir.21.3 bušač na površinskom kopu 8111.3 rukovatelj dijamantnom pilom DODATAK: 8111.2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena 8111.32.31.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.22.23.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA 8112. b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija.nn.2008 .2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom 8111.11. uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine.19.11. c) srodne poslove.3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom 8111. razvrstavanje. ekstrakcija i povezivanje i slično).6.3 rukovatelj sjekačicom kamena 8111.33. filtriranje. d) nadgled ostalih radnika.23. b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja. izluživanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34.htm 18.

karotažna mjerenja. otpremanje nafte. uređajima.8. ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme.12.6. te otklanjanje havarija u bušotinama. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina.2008 .12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište. opreme i alata kojima rukuju.19. opremom i alatima za bušenje. frakturiranje. http://www.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA 8112. b) rukovanje bušaćim postrojenjima. opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina.16.14.nn. g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina DODATAK: 8112.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8112. uređajima.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA 8112. opremanje. uređaja i opreme za proizvodnju nafte.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. d) rukovanje postrojenjima. uređajima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 472 of 823 8112.14. i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama. kiselinske obrade. prirodnog plina i kondenzata iz bušotina. e) rukovanje bušaćim postrojenjem. uređajima. c) rukovanje postrojenjima za opremanje. f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja. ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju.13. oplemenjivanje.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8113.11. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima.3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena 8112. prirodnog plina i kondenzata. opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin.15. opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje).2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8112.htm 18. te ostalih bušotina.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. na kopnu i u podmorju. prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja.13. cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje. uređaja.

27.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin. U toj su skupini zanimanja: 8113.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini.19.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.16.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove 8113.18.25.32. specijalizirani 8113.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 8113.3 klinaš 8113.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini 8113.23. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini.26.11.14.20.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 473 of 823 j) srodne poslove.24.33.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin 8113.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina.8.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini. specijalizirani 8113.22.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove.12.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida 8113. specijalizirani 8113.6.21. specijalizirani 8113.2 pomoćni geobušač 8113. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja 8113.5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina.3 bušač geoloških istražnih bušotina 8113.17.htm 18.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina 8113.nn. k) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima 8113.31.15.29.5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini.28.13.4 tornjaš 8113.30.2008 . specijalizirani 8113.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom DODATAK: http://www.

22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PODVRSTA 812.2008 . c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA 8113. taljenje i pročišćavanje kovina. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 474 of 823 8113. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja. istiskivanje.nn.30.19.30. Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina Uputa: vidi uputu uz rod 8. http://www. rukovanje postrojenjima za valjanje. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura 8122.12. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje pećima za taljenje kovina.6. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina 8124. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8121.htm 18. Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima 8123.8. d) nadziranje rada proizvodne opreme. istiskivanje i lijevanje kovina. f) nadgled ostalih radnika. rukuju postrojenjima za valjanje.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE 8113. e) srodne poslove. 8121. talenje kovina.3 GEOBUŠAČ 8113. pročišćavanje kovina. i toplu obradu kovina. b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika.

Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje.11.12.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika http://www.nn.19.6.2 pomoćni bušač otvora metalurške peći 8121. pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala. limovi i folije. ČELIKA I FEROLEGURA 8121.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure 8121.8.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 475 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8121.14. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi. f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe. h) nadgled ostalih radnika.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI 8121. g) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja.11. strojnog prešanja.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.11.12.3 ŠARŽERIST 8122. c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje.12. U toj su skupini zanimanja: 8122.13. valjanja i daljnje obrade. e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno.15.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI 8121.htm 18.3 rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.3 METALURG ŽELJEZA.13. d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče.3 bušač otvora metalurške peći DODATAK: 8121.2008 .2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI 8121.

24.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE 8122.22.11.22.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE 8122.21.21.22.23.24.25.26.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA 8122.27.25.26.3 VALJAČ I PREŠAČ 8122.2008 .21.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima 8122.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi 8122.nn.3 METALURG OBOJENIH METALA 8123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje.6.12.24.8.22.12.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala 8122. specijalizirani 8122.12.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE 8122.5 VALJAČ BLUMINGA 8122.3 VALJAČ TOPLE OBRADE 8122.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika 8122. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih http://www.3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM 8122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 476 of 823 8122.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE 8122.23.htm 18.23.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje 8122.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje 8122.3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC 8122.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM 8122.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA 8122.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA 8122.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale DODATAK: 8122.24.22.

2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za vučenje žice. e) srodne poslove. d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti. zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture.13. c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti. f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8123. d) nadgled ostalih radnika.htm 18.19. hlađenjem i kemijskom obradom.nn.12.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina DODATAK: 8123. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka.11.11. c) srodne poslove.12. motki i sličnih cijevi.3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika http://www. gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama. b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki. šipke i slične proizvode.6.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.8.2008 .2 pomoćni metalurg za vučene proizvode 8124.11. U toj su skupini zanimanja: 8124. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 477 of 823 svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem. b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta).12.3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA 8124.2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI 8123.

puhanjem i slično. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.19. peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva. nadziranje rada postrojenja i opreme. Nadziru rad sušara. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla.htm 18. f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM PODVRSTA 813. e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda. kamenine.8.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda 8124. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima.13. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8131. c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla. prešanjem.3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice DODATAK: 8124.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 478 of 823 8124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8.nn. http://www. kamenštine. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima 8139. Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima.13. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike. izvlačenjem. šamotnih proizvoda.14.6. 8131. cigle i crijepa. sanitarne keramike). pločica. d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode.2008 .3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA 8124.13. b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem.

3 rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.3 PROIZVOĐAČ STAKLA 8131.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.13. i) nadgled ostalih radnika.51.23.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva DODATAK: 8131.12.12.13.62.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 479 of 823 g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje.htm 18.23.61.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU http://www.42.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima 8131.3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode 8131.12. h) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima 8131.2008 .12.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.41.52.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla 8131.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.nn.12.6.3 rukovatelj pećima za staklo 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA 8131.31.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131. U toj su skupini zanimanja: 8131.22.19.3 TOPAR STAKLA 8131.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI 8131.23.3 rukovatelj sušarom za keramiku 8131.11.3 rukovatelj pećima za keramiku 8131.13.23.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva 8131.21.

31.61.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA 8131. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase.42. rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase.htm 18. http://www. e) nadziranje rada strojeva.42.6.2008 . za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813.3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP 8131.nn.31. To su.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 480 of 823 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA 8131.31.19.8.N.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE 8131.31.52.62.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA 8131. c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja.42.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO 8131. d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna. b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure.31.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO 8131.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI 8131.42.23.31. na primjer.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE 8131.31.52.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8139. te proizvodnju staklenih vlakana.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA 8131. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D. U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131. (Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima).

2008 .22.23.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 8139.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO 8139.12.21.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA 8139.23.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase 8139.12.2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE 8139.12.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase 8139.2 poslužitelj peći za fritu 8139.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla 8139.23.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE http://www.23.nn.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike 8139. g) nadgled ostalih radnika.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 481 of 823 f) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure 8139.11.21.11.23.33.31.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana 8139.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU 8139.21.6.3 rukovatelj peći za fritu 8139.8.19.22.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese DODATAK: 8139.41.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE 8139.32.12.51.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE 8139.23.51.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU 8139. U toj su skupini zanimanja: 8139.

6. izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu. U toj su skupini zanimanja: http://www. b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva.8. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 482 of 823 PODVRSTA 814. odsijecanjem i piljenjem. kosim rezanjem. Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase 8143. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira Uputa: vidi uputu uz rod 8. e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova. rezanjem u režnjeve. g) kontroliranje kakvoće. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima. c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima. Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva 8142. d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima. f) rukovanje strojevima za obradu pluta. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu.nn. reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu. pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira. i) nadgled ostalih radnika. nadzor rada strojeva.htm 18. 8141. ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. premještanje otpadaka rezanog drva. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8141. h) srodne poslove. nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira.2008 .19. preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira. daske i velike plohe.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 483 of 823

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine 8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine 8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje 8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom 8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva 8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje 8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom 8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva 8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva 8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe 8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča 8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira 8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva 8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča 8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana 8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva 8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo 8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa 8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa 8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova 8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta 8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 484 of 823

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE 8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM 8141.22.3 GATER MAJSTOR 8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM 8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM) 8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA 8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA 8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE 8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE 8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE 8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA 8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE 8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU 8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA 8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA 8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA 8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe; b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira; e) nadziranje rada strojeva;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 485 of 823

f) srodne poslove; g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva 8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva 8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva 8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku 8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze 8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu 8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir 8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe 8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu 8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga 8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase 8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase 8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata; b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost; c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 486 of 823

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira 8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani 8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira 8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira DODATAK: 8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR 8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija 8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija 8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija 8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije 8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina 8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 487 of 823

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu; b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija; c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje); d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija 8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija 8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije 8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija 8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava 8151.32.3 nijanser premaznih sredstava DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 488 of 823

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; c) nadziranje rada strojeva i opreme; d) srodne poslove; e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija 8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije 8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje 8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom 8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom 8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement 8152.22.3 rukovatelj peći za cement 8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno 8152.24.3 rukovatelj peći za vapno 8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips 8152.26.3 rukovatelj peći za gips

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 489 of 823

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode 8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode 8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija DODATAK: 8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE 8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM 8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje; b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem; c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile; d) rukovanje sitima za kemikalije; e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija; f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu; g) nadziranje rada strojeva; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 490 of 823

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije 8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije 8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije 8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija 8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija DODATAK: 8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija; b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese; c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 491 of 823

8154.12.3 rukovatelj destilatorom 8154.13.3 rukovatelj isparivačem 8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva 8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva 8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna 8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija 8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija DODATAK: 8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM 8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM 8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode; b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine; c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate; d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate; e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način; f) nadziranje rada postrojenja; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 492 of 823

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina 8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani 8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte 8155.16.2 rafinerijski punitelj 8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina 8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani 8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina 8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N. Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom). Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale. Ti poslovi obuhvaćaju: a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena; c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna; d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog); e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično; f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala; g) nadziranje rada strojeva i postrojenja; h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila; i) srodne poslove; j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 493 of 823

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima 8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima 8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani 8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode 8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija 8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije 8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije 8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija 8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala 8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina DODATAK: 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI PODVRSTA 816. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 494 of 823

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije 8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja 8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje; c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje; d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje; e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu; f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama 8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani 8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama 8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani 8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 495 of 823

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani 8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem 8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani 8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem 8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani 8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani 8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani DODATAK: 8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA 8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM 8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE 8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA 8161.21.3 UKLOPNIČAR 8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje; b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje; c) srodne poslove; d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8162.11.2 ložač parnog kotla 8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem 8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem 8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani 8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 496 of 823

8162.16.3 strojar parnih strojeva 8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima 8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani 8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada; b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje; c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada; d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada; e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada; f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8163.11.2 ložač centralnog grijanja 8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem 8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem 8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode 8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode 8163.23.3 rukovatelj crpkama 8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina) 8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe 8163.31.3 rukovatelj kompresorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 497 of 823

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani 8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem 8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani 8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju 8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova DODATAK: 8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA 8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje; b) srodne poslove; c) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani 8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani 8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 498 of 823

VRSTA 82. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima. Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode 822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda 824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda 825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima 826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu 827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode 828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda 829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje,

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

34.31.6.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina 8211.2 rukovatelj strojem za graviranje kovina 8211.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina http://www. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 rukovatelj prešom za kovine 8211. c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina 8211. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene. betonske i slične proizvode. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada.35. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada. Rukovatelji alatnim strojevima 8212. beton i slične proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. e) srodne poslove.19.2 rukovatelj tokarilicom kovina 8211. Rukovatelji strojevima za kamen.2 rukovatelj glodalicom kovina 8211.33. U toj su skupini zanimanja: 8211.2008 .nn.htm 18. f) nadgled ostalih radnika.2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova 8211.21.32. b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada.22. 8211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 499 of 823 miješanje.11.

3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina 8211.2 rukovatelj oštrilicom alata 8211.93.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova 8211.71.6.8.44.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina 8211.37.2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova 8211.81.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.91.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja 8211.69.78.2 poslužitelj alatnih strojeva 8211.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom 8211.76.77.52.92.72.42.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata 8211.36.51.2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova 8211.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije 8211.nn. specijalizirani 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita 8211.62.61.19.75.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 500 of 823 8211.73.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina.2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi 8211.2 rukovatelj strojem za kovanje alata 8211.2 rukovatelj strojem za kovanje novca 8211.2 rukovatelj blanjalicom kovina 8211.53.63.2 rukovatelj strojem za honanje 8211.2 rukovatelj alatnim strojem 8211.74.80.htm 18.43.79.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom 8211.2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima http://www.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina 8211.41.2008 .2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina 8211.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik 8211.

41. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene. U toj su skupini zanimanja: 8212. oblikovanje.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE 8211. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA 8211.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton 8212. građevnih elemenata.22. dimnjaka i brusnih proizvoda.nn. cijevi za kablove.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda http://www.22.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE 8211. BETON I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za kamen.22. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. betonske i slične proizvode. ogradnih stupova.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta 8212.21.12.htm 18.13.22. zidnih i pregradnih ploča. betonskih ploča. miješanje. d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona. e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča. oblikovanje. c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda. b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton. poput kamena za popločavanje.2008 .3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona 8212.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 501 of 823 DODATAK: 8211. f) nadziranje rada strojeva.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona 8212.8.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU 8211.19.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE 8211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) srodne poslove.6.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO 8212. h) nadgled ostalih radnika. lijevanih dijelova cjevovoda.22.81. kanalizacijskih cijevi. beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu.

28.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.33.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena DODATAK: 8212.26.25.6.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA 8212.19. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.23.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune 8212.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA 8212.29.25.31.3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM 8212.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN PODVRSTA 822.3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona 8212. http://www.12.2008 .3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda 8212.24. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.32.28.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM 8212.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA 8212.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.26.27.3 rukovatelj pilom za kamen 8212.3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 8212.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče 8212.23. eksploziva i streljiva.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 502 of 823 8212.nn.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona 8212. fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM 8212.23.2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.33.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena 8212.13.23.12.

2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. Rukovatelji strojevima za farmaceutske.3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. specijalizirani 8221. filtriranje. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda. stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda. punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. miješanje. zagrijavanje. 8221.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode. c) nadziranje rada strojeva. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za farmaceutske. b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature. filtriranje. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina 8224. U toj su skupini zanimanja: 8221.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode http://www. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala 8229.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8.6.13. d) čišćenje i dezinficiranje opreme. fermentiranje. e) srodne poslove.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje. tijeka i brzine operacija. usitnjavanje.14. nadziranje rada strojeva.12.2008 . fermentiranje. peraće i toaletne proizvode 8222. peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji. deterdženata i srodnih proizvoda. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva 8223. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 503 of 823 Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje. rukovanje strojevima za dovršavanje.8.19. tlaka. f) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.nn.11. miješanje.

5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo 8222. h) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje. c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata.17.16.2008 . g) srodne poslove.18.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8221.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema DODATAK: 8221.13.17. f) nadziranje rada strojeva.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode 8221. b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8222.3 rukovatelj uređajem za eksploziv 8222. specijalizirani 8221.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.18.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. bombi. d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda. raketa i sličnih sredstava. specijalizirani 8221.14.htm 18.19.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.6.5 rukovatelj uređajem za streljivo. stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.12.3 rukovatelj uređajem za streljivo 8222. specijalizirani http://www.8. nadziru rad strojeva. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama.19.20. e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 504 of 823 8221.nn. U toj su skupini zanimanja: 8222.

16.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica 8223.14.5 sastavljač streljiva.13.8.19.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina 8223.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina 8223. b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada.2008 .3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice 8222.11. e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina 8223.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina 8223. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja. c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada.htm 18. specijalizirani 8222.15.17.2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina 8223.12.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode 8222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. i) nadgled ostalih radnika.16. d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj uređajem za bruniranje http://www.18. U toj su skupini zanimanja: 8223. u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 505 of 823 8222. rukuju uređajima za elektrolizu. h) srodne poslove. te nadziru navedene strojeve i uređaje. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada.nn.6. g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada.19. f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada.

3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina 8223.8.htm 18. e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija. papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija. h) nadgled ostalih radnika.23.3 rukovatelj uređajem za eloksiranje 8223.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA 8224.12. d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva.21.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina 8223.19. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira.nn. U toj su skupini zanimanja: 8224.2008 .3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova http://www.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223.5 galvanizer.24. specijalizirani 8223.28. c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča. b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija.2 pomoćni galvanizer 8223.3 galvanizer 8223.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 506 of 823 8223.11.26.24.3 rukovatelj uređajem za emajliranje DODATAK: 8223.29. f) nadziranje rada opreme. g) srodne poslove.27.22.25.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija 8224.

3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI http://www.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli DODATAK: 8229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 507 of 823 8224.2008 . d) srodne poslove.nn. svijeća. c) nadziranje rada strojeva. tuša.). RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda. svijeća.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova 8224.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća 8229.13.2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode 8224. b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija. e) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda 8224. krede u boji itd.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma 8229.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora 8229. poput linoleuma.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka 8229. halogenih plinova.15.11.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča 8224.16.14. olovaka i školskog pribora (tinte. smjese za punjenje kemijskih olovaka.2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI 8229. U toj su skupini zanimanja: 8229.16.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli 8229.htm 18.6.15.19. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma.17.15. kuhinjske soli i sličnih proizvoda. Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822.13. vodenih boja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija 8229.8.15. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda). Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi.14.16.N.2 JODAR SOLI 8229.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 508 of 823 8229. izolacijskih materijala.3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI 8229. f) srodne poslove. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume.16. letjelice i ostala vozila.htm 18. miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM PODVRSTA 823.16. vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma. b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja. e) nadziranje rada strojeva.nn.8. 8231.19. d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8231.16. http://www.2008 . traktore. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 MLINAR SOLI 8229. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za gnječenje. potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. poput obuće. automobile. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda 8232.6. c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa. g) nadgled ostalih radnika. industrijskih potrepština te guma za bicikle. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda 8231.36.htm 18.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume 8231.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK 8231.nn.31.3 rukovatelj strojem za izradu gume 8231.22.14.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova 8231.14.24.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože 8231.14.14.19.25.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA 8231.8.21.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda 8231.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda 8231.13.6.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.2008 .14.35.21.12.14.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.26.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume 8231.11.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda 8231.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA http://www.41.23.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE 8231.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 509 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8231.3 rukovatelj uređajem za gumiranje 8231.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME 8231.3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU 8231.13.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće 8231.2 vulkanizer DODATAK: 8231.32.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.33.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda 8231.3 rukovatelj mlinom za gumu 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda 8231.

11.htm 18.nn.3 PROIZVOĐAČ GUME 8231.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU 8231.2008 .8.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 510 of 823 8231.12.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232. U toj su skupini zanimanja: 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.23.3 rukovatelj ekstruderom za polimere 8232. istiskivanjem.3 rukovatelj prešom za polimere 8232.22.3 rukovatelj mlinom za plastiku 8232.24.27. f) nadgled ostalih radnika.25. c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima.3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA 8231. e) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera 8232.13.6. b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe.22.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME 8231.24. rezanjem i drugim načinima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike.21.19. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete.22.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.22. d) nadziranje rada strojeva.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE 8232.28.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike 8232.22.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera 8232.

3 rukovatelj uređajem za preradu plastike DODATAK: 8232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.htm 18. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje.30.29.39.8.38.37.33. tokaranje i rezbarenje.nn.36.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA 8232. za piljenje.34. tj.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA 8232.40.6.2008 . a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva.19. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.39.5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.31.3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.35.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 511 of 823 8232. specijalizirani 8232.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda. Zanimanja su ove podvrste u skupini: http://www.35.3 rukovatelj strojem za izradu gumba 8232.38. ucrtavanje.32.38.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232. oblikovanje.40.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE PODVRSTA 824.2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232. Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera 8232. bušenje.30.

3 rukovatelj drvotokarskim strojem 8240.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva 8240.12.3 rukovatelj bušilicom za drvo 8240. oblikovanje. d) nadgled ostalih radnika. Rukovatelji strojevima za drvene proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 512 of 823 8240. ucrtavanje.16.3 rukovatelj tračnom pilom 8240.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.32.22.18.33.3 rukovatelj kružnom pilom 8240. bušenje.nn.8.11.3 rukovatelj glodalicom za drvo 8240. tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima.2 rezač drvenih figura 8240.13. 8240. b) kontrola izradaka.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu 8240.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva http://www.2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo 8240. c) nadziranje rada strojeva.19.15.21. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje.3 rukovatelj blanjalicom za drvo 8240.htm 18.31. U toj su skupini zanimanja: 8240.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo 8240.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom 8240. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje.3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva 8240.14.17.23.6. a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva. blanjanje (ravnanje).

2008 .61. specijalizirani DODATAK: 8240.3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE 8240.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva 8240.62.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA 8240.34.3 KROJAČ ELEMENATA 8240.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva 8240.42.17.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM 8240.2 savijač drva u kalupu 8240.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA 8240.3 ŠTUCER 8240.34.42.36.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva 8240.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo 8240.3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva 8240.13.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA 8240.6.12.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem 8240. specijalizirani 8240.53.19.35.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 513 of 823 8240.13.54.71.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje.3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova 8240.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.11.13.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča 8240.11.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM 8240.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva 8240.38.63.htm 18.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO http://www.nn.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA 8240.71. dimljenje i patiniranje drva 8240.8.11.41.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva 8240.52.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem.37.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA 8240.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha 8240.

11. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8251. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim. Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. 8251.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM PODVRSTA 825.6. strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO 8240. kartona i sličnih materijala.2008 . d) nadgled ostalih radnika. b) nadziranje rada strojeva i oprema.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO 8240. knjigoveškim.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji knjigoveškim strojevima 8253. kartona i sličnih materijala. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira.19.71. U toj su skupini zanimanja: 8251.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji http://www. Rukovatelji tiskarskim strojevima 8252. Nadziranje rada strojeva. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom.71.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU 8240.htm 18. bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 514 of 823 8240.8. Nadziru rad strojeva. RUKOVATELJI TISKARSKIM. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira.

vrečica i ostalih proizvoda od papira.15.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima 8252.2 rukovatelj sitotiskarskim strojem 8251.2 rukovatelj strojem knjigotiska 8251. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira.6. d) srodne poslove.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima 8253.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA 8252.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.20. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga.2008 .8. U toj su skupini zanimanja: 8252.13.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji 8251. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem 8251.16.18.19.2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem DODATAK: 8251.19. e) nadgled ostalih radnika. omotnica.12.14.17. njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje http://www. c) nadziranje rada strojeva.19.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem 8251.htm 18.nn. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga.12.2 rukovatelj tiskarskim strojem 8251.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 515 of 823 8251.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici 8251. Nadziranje rada strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton. b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga.2 rukovatelj strojem bakrotiska 8251. kartona celofana i sličnih materijala.

17. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. i) srodne poslove.16.19.htm 18.13. http://www.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA 8253.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica 8253.3 obrađivač materijala u kartonaži DODATAK: 8253.3 rukovatelj strojem za izradu kuverata 8253. KRZNO I KOŽU Rukovatelji strojevima za tekstil. f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac.3 rukovatelj strojem u kartonaži 8253.15. vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira. krznenih i kožnih proizvoda.13. Nadziru rad strojeva.3 obrađivač materijala u preradi papira 8253.3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži 8253. e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira. b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona. krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe. g) izradu kartonaških proizvoda.12.).3 KARTONAŽER PODVRSTA 826.3 rukovatelj strojem za preradu papira 8253.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 516 of 823 i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija. lampioni itd.11.14.nn. h) nadziranje rada strojeva.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU 8253. preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih. j) nadgled ostalih radnika. brtve. c) rukovanje strojevima za rezanje. savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica. uredski proizvodi.14.6.13. U toj su skupini zanimanja: 8253. igrače karte. d) izradu omotnih papira.

Rukovatelji strojevima za tekstilne. Nadziru rad strojeva. predenje. Uputa: vidi uputu uz rod 8. pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. tkanje i pletenje. sukanje i namatanje pređe. udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke.8. spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože 8266. Rukovatelji tkalačkim. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila 8265. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji šivaćim strojevima 8264. predenje. sušenje. Rukovatelji strojevima za predenje. pranje. d) rukovanje strojevima za predenje. c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma. sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana. b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana. sukanje i namatanje pređe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 517 of 823 Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana. SUKANJE I PREMOTAVANJE Rukovatelji strojevima za predenje. izbjeljivanje. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE.6.htm 18. Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima 8269.2008 . spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. oblikovanje pramena. sukanje i premotavanje 8262. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8261. U toj su skupini zanimanja: http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana.n. f) srodne poslove.19. krznene i kožne proizvode d. udvajanje pramena i namotavanje svitaka. bojanje i čišćenje tekstilne robe. češljanje i pripremu za istezanje.nn. proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala. sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo. pletačkim i sličnim strojevima 8263. e) nadziranje rada strojeva. 8261. toplinsko stabiliziranje dimenzija.

d) nadgled ostalih radnika. vrpci. U toj skupini su zanimanja: http://www.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE 8261.19.htm 18.3 PRELAC KONCA 8261.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE 8261.11.6.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za užad DODATAK: 8261.11. RUKOVATELJI TKALAČKIM.11. tapiserija. tepiha.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA 8261.11.12.8.nn. Nadziru rad strojeva.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE 8261.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA 8261.3 rukovatelj strojevima za predenje 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA 8261.12.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE) 8261.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 518 of 823 8261.11.11. pletenina i ostalih proizvoda).11.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 8261. c) srodne poslove. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tkalačkim.3 POSLUŽITELJ KONTINE 8261. b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem. tkanina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom.3 SLAGAČ PREĐE 8261.3 MJEŠAČ VLAKANA 8261.3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL 8262.2008 . pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva.11.13.3 PRELAC 8261. odjeće.3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil 8261.

3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA 8262.12.12.htm 18.3 VEZAČ OSNOVE 8262.12.3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA 8262.11.2008 .11.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE 8262.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA 8262.11.3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE 8262.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.12.3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA 8262.15.3 PREMOTAČ KONCA 8262.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK 8262.3 rukovatelj strojevima za vezenje 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža 8262.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE 8262.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil 8262.11.11.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA 8262.3 rukovatelj strojevima za tkanje 8262.11.nn.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA 8262.11.12.12.11.12.11.3 PREMOTAČ PREĐE 8262.11.3 rukovatelj strojevima za pletenje 8262.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA http://www.14.6.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI 8262.19.11.13.8.3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje DODATAK: 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE 8262.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 519 of 823 8262.11.3 PLETAČ ČARAPA 8262.11.

htm 18.14.13. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne.24. specijaliziranim.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu 8263.nn. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 520 of 823 8262.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju http://www.3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata 8263.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu 8263.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil 8263.14. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima. d) srodne poslove.8.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom 8263.33. krznenih i kožnih proizvoda. rukavica i raznovrsnih tekstilnih.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.19.2008 .3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM 8263. šivanje s jednom ili više igala).23. e) nadgled ostalih radnika.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU 8262.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263. c) nadziranje rada strojeva. krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću 8263. U toj skupini su zanimanja: 8263. b) rukovanje standardnim.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće 8263.6.21.32.22.12.3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće 8263.25.14.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU 8262.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE 8262. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje.12.

12.16.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila 8264.33. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila 8264. parenje.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK 8263.6.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila 8264.2 rukovatelj strojem za pr anje rublja 8264. e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine. učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana. sušenje. prešanje.14. pređe i tkanina.8. d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima.13. g) nadziranje rada strojeva.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA 8263. suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa. te kemijsko čišćenje tekstilnih. nečistoća. b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih. bojanje.3 kemijski čištač http://www. f) rukovanje strojevima za čupavljenje.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila 8264. boju i kakvoću tekstilnih proizvoda.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA 8263. pranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. šišanje. toj su skupini zanimanja: 8264.15.13.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja 8264. učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja. krznenih i kožnih predmeta.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 521 of 823 DODATAK: 8263.13. krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine.19.3 KONFEKCIONAR 8263.htm 18. c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje).3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE 8263.nn. sušenje.11.11. Nadziru rad strojeva. odnosno pletiva.11. istezanje.2008 .2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE 8264.17. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje.

8.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila 8264.61.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila 8264.5 kemijski čistač.51.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj tekstilnom prešom 8264.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE 8264.35.3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila 8264.17.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE http://www.3 rukovatelj kalandrom za tekstil 8264.11.3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće 8264.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila 8264.33.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA 8264.34.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana 8264. SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA 8264.6.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila 8264.32.nn.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila 8264.2008 .40.22.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe 8264.39.13.38.24.13.31.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA 8264.11.25. majstor 8264.2 RUKOVATELJ PERILICOM 8264.21.18.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila DODATAK: 8264.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 522 of 823 8264.19.13.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.36.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila 8264.23.37.htm 18.

2008 .39.40.40.40. brušenje i četkanje koža i krzna.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE 8264.19. napinjanje) kako bi se od njih dobila koža. bojaju. g) nadziranje rada strojeva.39.8. http://www.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE 8264.3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE 8264. f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje. d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE 8264. izravnavanje bora na koži).htm 18.40.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom. rastežu i izglađuju prerađeno krzno.40. mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje. c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 523 of 823 8264.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA 8264. e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE 8264.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE 8264.39.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA 8264.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL 8264.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU 8265. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja. šišaju dlaku na jednaku dužinu.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE 8264. razvlačenje valjcima. Nadziru rad strojeva.40. b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna.40.40.3 APRETER 8264.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA 8264.6.

htm 18. b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće.3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože 8265. pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji obućarskim. sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće.12. galanterijskim.15. Nadziru rad strojeva. ručnih torbica.16.17. c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega.3 rukovatelj strojem za struganje kože 8265.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože 8265. ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće).21.19.18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obrubljuju ih. d) nadziranje rada strojeva.3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože 8265. poliraju.25.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože 8265.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine 8265.6. pretežno izrađenih od kože.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 524 of 823 h) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna 8265. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože 8265.22. te obavljavaju završne poslove.13. brizgaju potplate i pete na obuću. http://www. navlače gornjište na kalup.11. i) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože 8265.23.19.2008 .2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8265.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože 8265.24.3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža 8265.nn.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8266.8.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža 8265. U toj skupini su zanimanja: 8265.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože 8265.14.20.

22. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE.19. Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa.3 rukovatelj obućarskim strojevima 8266. e) nadgled ostalih radnika. (Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 525 of 823 e) srodne poslove.19.6. f) nadgled ostalih radnika. krzna i kože. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266. c) nadziranje rada strojeva. d) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće 8266.14.nn.8.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće 8266. Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne.2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće 8266.17.15.2008 .2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću 8266. krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826.12.16. U toj su skupini zanimanja: 8266.20.18. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona 8266.htm 18.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova 8266.N.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije 8269.21. b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće 8266. U toj skupini su zanimanja: http://www. krzno i kožu).

2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće DODATAK: 8269.21. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode 8275. jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda.12. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita. oraha i povrća. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8.3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom 8269. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. preradu mesa i proizvoda od ribe.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira 8269. drobljenje i mljevenje žita. začina i sličnog zrnja 8274. kave i kakaa. preradu čaja.19. začina i sličnih prehrambenih proizvoda. kave i kakaa 8278. 8271. Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca 8279.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 526 of 823 8269.6.11. vina.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE PODVRSTA 827.8. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća 8276.nn.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila 8269. proizvodnju piva. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode 8273. Rukovatelji strojevima za obradu čaja. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju.21.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.13.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA http://www. preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba 8277.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije 8269. preradu i rafiniranje šećera. tjestenine i srodnih proizvoda. proizvodnju kruha. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8271.htm 18. Rukovatelji strojevima za preradu mesa 8272. preradu voća.

13.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi 8271. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade.2008 .15. b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa 8271.19.21.16.14.3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa 8271.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe 8271.23.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti 8271.3 rukovatelj strojem za riblje proizvode 8271.26.11.8. dimljenog mesa i dimljene ribe.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe 8271.3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica 8271.htm 18.22. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pasterizaciju.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe 8271. e) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe 8271.6.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica. http://www.12.25. homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja. U toj su skupini zanimanja: 8271.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa 8271.2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe 8272. f) nadgled ostalih radnika. pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda. d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe.nn. c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 527 of 823 Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla.

5 prerađivač mlijeka.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda 8272. http://www.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane 8272.5 industrijski obrađivač mlijeka. specijalizirani 8272. specijalizirani 8272.21.2008 . miješanje i ostale načine prerade žita.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 528 of 823 b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu. e) nadgled ostalih radnika.14.12. d) srodne poslove. stočne hrane i preradu riže.6. začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje.23.25. začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka DODATAK: 8272.3 sirar.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka 8272. mljevenje.htm 18.13.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda 8272.28.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka 8272.8. sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU 8273.3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode 8272. industrijski 8272. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna. jela.11.3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka 8272. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA Rukovatelji strojevima za mljevenje žita.nn.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka 8272.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina. c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca.19.22. U toj su skupini zanimanja: 8272.24.21.26.27.

13. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha.18.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane DODATAK: 8273. e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda. tjestenine i srodnih proizvoda.nn.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita 8273.22.13.21.15. gotovoga tijesta. U toj su skupini zanimanja: 8273.3 mlinar 8273. gotovog tijesta.11.3 rukovatelj mlinskim valjcima 8273.3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita 8273.3 SIJAČ BRAŠNA 8274.19.14. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje. čokolade i sličnih proizvoda iz brašna. tjestenine.12.17. tjestenine i sličnih proizvoda.3 rukovatelj mlinom za začine 8273. b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha. oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica. kakaa i drugih sastojaka.3 rukovatelj mlinskim sitima 8273.2008 .8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 529 of 823 d) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane 8273. d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica. gotovoga tijesta. kruha. f) srodne poslove. gotovog tijesta. tjestenine i srodnih proizvoda. c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha.16. majstor 8273.htm 18.19. g) nadgled ostalih radnika. http://www.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda 8273.6.5 mlinar.3 rukovatelj silosnim uređajima 8273.

3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa 8274.6. c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti .25.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine 8274.2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše DODATAK: 8274. blanširanje. U toj su skupini zanimanja: http://www.3 rukovatelj strojevima u pekarstvu 8274.3 KONDITOR 8275.25. kuhanjem.nn.23. b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica. f) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača 8274.27.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. e) rukovanje strojevima za sušenje. konzerviranje.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta 8274. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem.13. konzerviranjem i smrzavanjem.htm 18.2008 . d) rukovanje strojevima za pripremu voća. kuhanje.26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 530 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8274.24. povrća i oraha za daljnju peradu. smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma 8274.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode 8274. g) nadgled ostalih radnika. ulja iz sjemenki uljarica.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša 8274.21.sušenjem.28.8.11. voća i oraha .12. voća i oraha.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva 8274.22. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća.

2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća DODATAK: 8275.2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske 8275. fruktozu i ostale proizvode.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća 8275.34.3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća 8275. b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine.37. c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine. http://www. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova 8275.16.33.22.21.21. strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA 8275.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 531 of 823 8275.31. škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera.21.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća 8275. glukozu.19.12.3 rukovatelj strojevima za obradu voća 8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera.14.21.32.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena 8275.13.2008 .3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti 8275.8.35.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA 8276.htm 18.11.36.6. uključujući fine kemikalije.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA 8275.nn.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane 8275.23.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća 8275.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina 8275.3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća 8275.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća 8275.

26.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8276.2 uzorkovač repe 8276.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba 8276.19.28.nn. klice.24. l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora. f) rukovanje postrojenjima za močenje. m) srodne poslove.21. j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca 8276.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 532 of 823 d) rukovanje strojevima za rafiniranje.31. e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca.8.42.30.htm 18.3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa 8276.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276. i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba.25. a) nadgled ostalih radnika. usitnjavanje i separaciju škroba.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276. ulje.29.3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera 8276.3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276. k) rukovanje strojevima za preradu meda.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276. g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba.27.11.3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava 8276.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani 8276. h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna. kristalizaciju i sušenje šećera.22.6.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer 8276.2008 .3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova 8276.32.41.3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka 8276. stočna hrana).23.

specijalizirani 8276.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 8277.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.44. kavovina. instanta i čajeva 8277. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 533 of 823 8276.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave. f) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije.2008 .3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda 8276. zrna kave.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena 8276.3 MEDAR 8277.43. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA.19.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera DODATAK: 8276. sušenje i miješanje zrna. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja.11. te za proizvodnju kvasca. kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja. b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe. prešanje. dodataka jelima i čajeva 8278.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata 8276.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda. e) srodne poslove. c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave. osim sokova od voća i povrća. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje.51. vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.53. valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja. zrna kakaovca i korijena cikorije.6. kakaa.51.52.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba 8276. kakaovca i cikorije. d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave. ljuštenje. kakaovca i korijena cikorije.45. pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada.21.8.nn. KAVE I KAKAA Rukovatelji strojevima za obradu čaja.

htm 18.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca 8278.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića DODATAK: 8278.23. http://www.6.12.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića 8278. h) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva 8278.nn.24.2008 . osim sokova od voća i povrća. b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića 8278.19. d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 534 of 823 b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije.3 PIVAR 8278.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa 8278.13.8.12. f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.25.22.15.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića 8278.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada 8278.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola 8278.14. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina 8278. g) srodne poslove.3 KUHAR PIVA 8279. U toj su skupini zanimanja: 8278.12. e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana.21.

SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima. Sastavljači kartonskih.2008 . Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 535 of 823 c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: http://www. 8281. Sastavljači strojeva 8282. Sastavljači metalnih.3 rukovatelj strojem za preradu duhana 8279.19.22. Sastavljači električnih strojeva i opreme 8283. Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima. i plastičnih proizvoda 8285. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8281. tekstilnih i sličnih proizvoda 8287. d) nadgled ostalih radnika. SASTAVLJAČI STROJEVA Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima.12.nn.8.htm 18. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme 8284.6. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 8.2 poslužitelj linije u preradi duhana 8279. gumenih.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 rukovatelj uređajem za preradu duhana 8279.21. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda 8286.13.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda 8279. U toj su skupini zanimanja: 8279.4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda PODVRSTA 828.

15.8.14.14.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 536 of 823 a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA 8281.25. lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima.2008 .2 sastavljač parnih turbina 8281. U toj su skupini zanimanja: 8281. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima. b) srodne poslove.2 sastavljač parnih kotlova 8281.11.2 sastavljač strojnih pribora DODATAK: 8281.12.12.14.14.13.2 sastavljač strojeva 8281.2 sastavljač dizalica 8281.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA 8281.2 sastavljač pružnih vozila 8281.21.14.htm 18.2 sastavljač plinskih turbina 8281.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA 8281.2 sastavljač brodske pomoćne opreme 8281.22. motornih vozila. c) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 8281. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima.2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA 8282.24.23.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA 8281.19.6. http://www.2 sastavljač motora 8281.14.2 sastavljač motornih vozila 8281.

15.2 sastavljač rasvjetnih tijela 8282.2 sastavljač malih transformatora 8282.16.14.2 sastavljač žarulja 8282.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova 8282.2008 .25.23.19.14.27.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata 8282.13. specijalizirani 8282. c) srodne poslove.24.2 pomoćni elektronamatač 8282.htm 18.15.15.26.18.22.2 sastavljač aparata za kućanstvo 8282.20.2 sastavljač elektrožičanih snopova 8282.6.2 sastavljač akumulatora 8282.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 537 of 823 b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja 8282.2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala 8282. U toj su skupini zanimanja: 8282.2 sastavljač elektromotora 8282.5 elektronamatač.21.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE 8282.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija 8282.11.22.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA http://www.3 elektronamatač 8282.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova 8282.3 VIKLER 8282.19. d) nadgled ostalih radnika.2 sastavljač baterija 8282.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova DODATAK: 8282.nn.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA 8282.17.8.28.

Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje metalnih.3 sastavljač elektroničkih sklopova 8283. prema točno određenim postupcima.2 sastavljač metalnih proizvoda http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 sastavljač telekomunikacijske opreme 8283.12. SASTAVLJAČI METALNIH. gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne. U toj su skupini zanimanja: 8283.nn.11.3 sastavljač tiskanih ploča 8283.2 sastavljač elektroničke opreme DODATAK: 8283.19.3 ELEKTRONIČAR 8284. c) srodne poslove.14.3 sastavljač metalnog pokućstva 8284.12. d) nadgled ostalih radnika. sportske opreme i sl. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima. c) nadgled ostalih radnika.6.13.htm 18.2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA 8283.8. b) srodne poslove. gumene i plastične dijelove različitih proizvoda. igračaka. b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 538 of 823 8282. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Sastavljači metalnih. U toj su skupini zanimanja: 8284.11. poput bicikla. gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima.2008 .25.3 sastavljač telefonskog aparata 8283.15.

c) nadgled ostalih radnika.19.13.13.13.3 sastavljač drvenih proizvoda 8285.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA 8285.2008 .11.11. kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona.2 sastavljač gumenih proizvoda 8284. U toj su skupini zanimanja: 8285. različitih vrsta proizvoda.3 SASTAVLJAČ PALETA 8286. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači kartonskih.11.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285.3 sastavljač građevne stolarije 8285. kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno http://www.12.12.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE 8284.htm 18.13.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA 8284.11.13.2 SASTAVLJAČ BICIKLA 8284.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka DODATAK: 8284.14. prema točno određenim postupcima.2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA 8284.12. prema točno određenim postupcima. Ti poslovi obično uključuju: a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.2 SASTAVLJAČ SATOVA 8284. tekstila.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA 8285.nn. b) srodne poslove.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 539 of 823 8284. tekstilnih.15.15. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala.6.2 sastavljač plastičnih proizvoda 8284.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala DODATAK: 8285.

11. tekstila.8.12. c) srodne poslove.htm 18.13. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala.23.nn. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka 8287. kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima.19. c) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 540 of 823 određenim postupcima. plastične ili druge opreme. b) dodavanje metalne.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala PODVRSTA 829.2 sastavljač tekstilnih proizvoda DODATAK: 8286.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca 8286. U toj su skupini zanimanja: 8287.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23. b) sastavljanje naočala. metala. U toj su skupini zanimanja: 8286. d) nadgled ostalih radnika.21.2 sastavljač kožnih proizvoda 8286.6.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda 8286. četaka od plastike. sirka itd. http://www. a posao obavljaju prema točno određenim postupcima.2 sastavljač naočala 8287.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA 8287.22.12.2008 .2 sastavljač papirnatih proizvoda 8286.11.

e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku. sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima.12.nn. odnosno koji dodaju financijske markice. b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja. f) srodne poslove. strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala.htm 18.6. Nadziru rad strojeva.2008 .2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča 8290. pakiranjima i kontejnerima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča 8290. dodavanje financijskih markica proizvodima. pakiranjima i kontejnerima.8. U toj su skupini zanimanja: 8290. sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8290. lijepljenje etiketa. 8290. c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 541 of 823 RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. g) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova http://www.13.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. telekomunikacijskih vodova u zemlju.

27.nn.2 rukovatelj uređajem za pranje vozila DODATAK: 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom 8290.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU 8290.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje 8290.21.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe 8290.3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije 8290.31.61.htm 18.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 542 of 823 8290.2 PUNJAČ VREĆA 8290.21.51.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže 8290.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR 8290.22.72.28.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica 8290.43.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta 8290.23.2 VAGAR KOLSKE VAGE http://www.2 rukovatelj strojem za pakiranje 8290.19.51.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 8290.42.6.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA 8290.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni 8290.41.71.21.3 rukovatelj strojem za pranje vagona 8290.21.52.3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije 8290.8.2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom 8290.3 rukovatelj strojem za označivanje ceste 8290.14.24.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku 8290.25.3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela 8290.73.2 rukovatelj strojem za pranje boca 8290.44.26.2008 .61.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi 8290.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca 8290.2 rukovatelj vagom 8290.

manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom. građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 543 of 823 VRSTA 83. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8311. građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu. obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta.19.2008 . voze i nadziru pokretne industrijske. Željeznička prometnotransportna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8311. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 831. rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Brodska posada i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire. Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama.6. rukovanje željezničkom signalizacijom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Vozači motornih vozila 833. upravljanje pokretnim industrijskim. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu.htm 18. skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima 834. Strojovođe i srodna zanimanja 832. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.8. Strojovođe i srodna zanimanja 8312. PODVRSTA 831. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima.

14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE 8311.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI 8311.14. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA 8311. nadziru http://www.4 strojovođa elektrovučnog vozila 8311.19.8.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA 8311.12.11.12. U toj su skupini zanimanja: 8311.nn. pratitelji lokomotiva. skretničari. vozni manipulanti.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA 8312.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE 8311.12. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA Željeznički manevristi.15.6. e) nadgled ostalih radnika.4 dispečer vuče vlakova 8311.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 544 of 823 Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive.3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU 8311. kočničari.4 pregledač vagona DODATAK: 8311. d) srodne poslove.3 vozač motornih pružnih vozila 8311.3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila 8311.21.14.11.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA 8311. odjavničari.4 strojovođa dizelvučnog vozila 8311.13.31.htm 18.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila 8311.11.31. postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju. a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala. c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom. b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom.15. električnom ili dizel-lokomotivom.

e) srodne poslove. pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje. VOZAČI MOTORNIH VOZILA Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika.2 VOZNI MANIPULANT 8312.2 SKRETNIČAR 8312. d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu. rade na industrijskim kolosijecima.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 .19. kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika. autobusima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8321. Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima.11.11.2 ODJAVNIČAR 8312. posebnim vozilima.11.nn. taksijima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 545 of 823 željeznički promet pomoću operativne signalizacije. automobilima.6.htm 18. teškim teretnim vozilima.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA 8312.11. pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima. U toj su skupini zanimanja: 8312.2 prometnotransportni radnik DODATAK: 8312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tramvajima. Vozači motocikla http://www.2 MANEVRIST 8312. skreću vagone. f) nadgled ostalih radnika.11. c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju.2 POSTAVNIČAR PODVRSTA 832. b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije.11.8. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje. iskrcaju i pripremi vlakova.11.2 KOČNIČAR 8312.

Ti poslovi uključuju: a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila 8323. Vozači teških teretnih i vučnih vozila Uputa: vidi uputu uz rod 8.nn.14. b) srodne poslove.8. c) nadgled ostalih radnika. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8321. kamionetima i malim kamionima za isporuku robe.3 vozač osobnog automobila 8322. VOZAČI MOTOCIKLA Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe. d) nadgled ostalih radnika.11. b) upravljanje automobilima.12. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje automobilima i taksijem.13.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača.3 vozač lakog dostavnog vozila http://www.11.3 vozač hitne pomoći 8322.6.3 vozač taksija 8322. U toj su skupini zanimanja: 8322.htm 18. c) srodne poslove. Vozači autobusa i tramvaja 8324. 8321.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 546 of 823 8322.2 vozač tricikla 8322.12.19.2 vozač motocikla 8321.

3 vozač opasnih tvari DODATAK: http://www.3 vozač traktora 8324. c) srodne poslove. b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika. tekućina i drugih tvari.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu. U toj su skupini zanimanja: 8324. poput kamiona s prikolicom ili bez nje.nn.15. c) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 547 of 823 8323.3 vozač tegljača s poluprikolicom 8324. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe.3 vozač teretnog vozila s prikolicom 8324. za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka.6.2008 .19. d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8323.8.3 vozač tramvaja 8323. b) srodne poslove.13. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje teškim motornim vozilima.13.3 vozač teretnog vozila 8324.16. tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka.5 vozač trolejbusa 8324.11.5 vozač autobusa 8323. tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama.4 vozač posebnih teretnih vozila 8324.14.11. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozači upravljaju autobusima. tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe.

http://www.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA 8324.nn.15. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju.4 VOZAČ CISTERNE 8324.4 VOZAČ HLADNJAČE 8324.6.15. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima Uputa: vidi uputu uz rod 8. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 548 of 823 8324.3 VOZAČ KAMIONA 8324. usmjeravaju.19. sadnju.11. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima 8334.2008 .4 VOZAČ FURGONA 8324. šumskim.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA PODVRSTA 833.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA 8324.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA 8324. 8331.14.15. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima 8333. voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom.14.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA) 8324. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8331.14. Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva 8332.13. žetvu.3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME 8324. građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima.11. Ti poslovi uključuju: a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje.8.

pijeska i zemlje. grejderima. temeljenje na pilotima i kesonima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 549 of 823 pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom. prijevoz.6.2 šumski traktorist 8331. b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje strojevima za iskop.2008 .3 vozač teške šumske mehanizacije 8332. skrejperima. rušenje građevina. d) nadgled ostalih radnika. planiranje terena. d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih. c) srodne poslove. sađenje.2 poljoprivredni traktorist 8331. e) upravljanje kesonskim uređajima. g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme. kompaktorima). ježevima. rovokopačima. h) upravljanje strojevima za prijevoz. f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane. razgrtanje zemlje i drugog materijala. Nadziru rad strojeva. stabilizaciju tla. planiranje terena. i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina.3 vozač poljoprivrednih strojeva 8331. nabijanje i valjanje površina.8.htm 18. http://www. nasipi i pri sličnim radovima (valjcima. j) nadziranje rada strojeva.21. U toj su skupini zanimanja: 8331.22. iskope u tunelu.12. c) upravljanje strojevima za tunelske iskope. prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika.19. sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu. betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo. utovarivačima.nn. utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala. rušenje građevina. prihvat i ugradbu svježeg betona. uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka.11. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala. nabijačima.

htm 18.41.8.18.3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje 8332.2008 .16.3 vozač strojeva za injektiranje tla 8332.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla 8332.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje 8332.20.31.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla 8332.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika 8332.6.3 vozač strojeva za nabijanje 8332.40.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla 8332.2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje 8332.14.19.3 rukovatelj strojevima za zemljane radove http://www.3 vozač automješalice 8332.3 vozač strojeva za zemljane radove 8332.35.38.42.32.2 rukovatelj strojevima za iskop 8332.13.3 vozač strojeva za zabijanje pilota 8332.43.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje 8332.19.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota 8332.3 vozač strojeva za planiranje 8332.3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme 8332.37.3 vozač strojeva za asfaltiranje 8332.17.21.15.39.3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika 8332.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 550 of 823 k) srodne poslove.11.2 rukovatelj strojevima za nabijanje 8332.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela 8332. U toj su skupini zanimanja: 8332.34.nn.3 rukovatelj strojevima za planiranje 8332.3 vozač strojeva za iskop 8332. l) nadgled ostalih radnika.

19.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM 8332.6.61.33.31.45.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM 8332.34.82.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM 8332.34.44.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica 8332.63.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM 8332.4 rukovatelj strojevima za pružne radove 8332.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM 8332.3 rukovatelj građevinskim strojevima DODATAK: 8332.2 RUKOVATELJ VALJKOM 8332.3 rukovatelj betonskim topom 8332.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica 8332.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije 8332.2008 .31.46.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM 8332.3 rukovatelj betonskom crpkom 8332.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA 8332.33.34.3 RUKOVATELJ DOZEROM 8332.62.3 RUKOVATELJ GREJDEROM 8332.33.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM 8332.42.33.34.42.51.31.nn.47.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 551 of 823 8332.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE 8332.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE http://www.81.3 rukovatelj strojem za torkretiranje 8332.8.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima 8332.71.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton 8332.31.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda 8332.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM 8332.htm 18.2 RUKOVATELJ BAGEROM 8332.31.

3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA 8332.8.12. b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje.nn.6.51.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.47.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 552 of 823 8332.3 rukovatelj transportnom trakom 8333.3 ZIDAR TORKRETAR 8332. d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje.3 rukovatelj dizalom 8333.3 vozač pokretne dizalice http://www.32. f) srodne poslove.3 rukovatelj vitlom 8333.3 rukovatelj uspinjačom 8333.3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 8333.11. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih.31. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom.82.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA 8332.2008 .3 rukovatelj uređajima brane 8333.19.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA 8332.41.3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem 8333. U toj su skupini zanimanja: 8333.21. g) nadgled ostalih radnika.42.42.3 rukovatelj žičarom 8333.13. c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje.3 rukovatelj pomičnim mostom 8333.42. e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje.82.

elektrokolicima.52.3 VOZAČ AUTODIZALICE 8333.2 vezač tereta 8333.53.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom 8333.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kontejnerskim http://www.52.2 MANTIST 8333.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM 8333.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM 8333.8.6.3 rukovatelj dizalicom DODATAK: 8333.3 rukovatelj obalnom dizalicom 8333.59.57.52.2 lučkotransportni radnik 8333.nn.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM 8333.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM 8333.3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM 8333.56.53.31.53.3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM 8333.htm 18.51.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM 8333.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM 8333.2 POMOĆNI DIZALIČAR 8333.58.55.53.41.56.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM 8333.2 rukovatelj brodskom dizalicom 8333.53.3 RUKOVATELJ SAMARICOM 8333.52.3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA 8333.3 DIZALIČAR 8334.58.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM 8333.2008 .54.59.55.53.3 rukovatelj kranom 8333.19.3 rukovatelj pokretnom dizalicom 8333. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima.52.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 553 of 823 8333.

lukama. b) kormilarenje brodom po uputama. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8340. c) nadgled ostalih radnika.2 RUKOVATELJ VILIČAREM 8334. b) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vozač kontejnerskog prijenosnika DODATAK: 8334.11. Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci. http://www. bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 554 of 823 prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. lancima i sidrima na brodu.6.13.12.2 vozač elektrokolica 8334.2008 . U toj su skupini zanimanja: 8334.13. podizanje i slaganje tereta.8.19.nn. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima. kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje. tvornicama i drugdje. skladištima. brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima. ukrcaj i iskrcaj u terminalima. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz. Ti poslovi uključuju: a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža). c) rukovanje užetima. podizanje i slaganje tereta.2 vozač viličara 8334. Brodska posada i srodna zanimanja 8340.htm 18.3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA PODVRSTA 834.

3 mornar marine 8340.42. uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima. bojanje. struganje.24.14.13.htm 18.51.41.2 vođa palube unutarnje plovidbe 8340.23.2 skelar 8340.3 vođa palube 8340.2 vođa stroja unutarnje plovidbe 8340.43. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 555 of 823 d) rukovanje brodskim strojevima.2 kormilar unutarnje plovidbe 8340. podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti.2 brodovođa unutarnje plovidbe 8340.2008 .2 radnik na palubi platforme http://www.17.2 brodski mazač 8340. h) nadgled ostalih radnika.5 vođa palube na platformi 8340.19.15.22.2 kormilar 8340.44.2 kormilar teglenice 8340.21.2 vozač taksija na vodi 8340. U toj su skupini zanimanja: 8340. e) održavanje i upravljanje brodskom opremom. opremom za teret.2 mornar motorist 8340.nn.52. spremištem za užad.2 vođa malog plovećeg radnog stroja 8340.12.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme 8340.53.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 čistač stroja 8340.2 brodski motorist 8340.31. trupa broda i stroja.11.2 mornar 8340. f) čišćenje palube.6.16.2 vođa stroja 8340.8.25.

15.11. ribarstvu. ručno pakiranje. pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor.2008 .2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. nošenje prtljage.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU 8340.42.61.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. pružanje različitih usluga na ulici. glačanje. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste: 91.2 KORMILAR PRISTANIŠTA 8340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 556 of 823 8340.2 VOĐA MALOG BRODA 8340.13.3 BRODOVOĐA 8340.16.11.3 POMORSKI BRODOVOĐA 8340.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. šumarstvu. rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču.2 KORMILAR PRISTANA 8340.41. lovstvu.nn. dostava poruka i roba. javnim mjestima ili po kućama.2 BRODSKI STROJOVOĐA 8340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. metenje ulica i sličnih mjesta.13. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila. Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama. rukovanje teretom. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. skupljanje smeća.2 svjetioničar DODATAK: 8340.htm 18.19. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. čišćenje.41. jednostavne poslove u rudarstvu. pranje.8.2 MOTORIST BRODA 8340.15. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja http://www.2 VOZAČ SKELE ROD 9.24.16. građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji.6. uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova. razne jednostavne poslove u poljoprivredi.

pružanje različitih usluga na ulici. pranje prozora i ostalih staklenih površina. nošenje prtljage. Jednostavna poljoprivredna. Pazikuće. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 911. Ulični prodavači i srodna zanimanja 912. od čišćenja. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. po kućama i telefonom. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 913. ručni čistači automobila i srodna zanimanja 915. ULIČNI PRODAVAČI http://www. Dostavljači. Prodavači telefonom 9111. glačanje.6. dostave robe i poruka te nošenja prtljage. proizvodna. šumarska i ribarska zanimanja 93. razvođenje publike. Ulični prodavači 9113. peračice i srodna zanimanja 914.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 557 of 823 92.2008 . pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima. očitavanje brojila. prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. Čistači ulica i srodna zanimanja PODVRSTA 911. građevinska. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama. javnim mjestima. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda.nn. Radnici bez zanimanja VRSTA 91.htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9111. čistačice. Jednostavna rudarska. Kućne pomoćnice. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. nosači i srodna zanimanja 916. pranje. čišćenje. transportna i srodna zanimanja 99.8. metenje i skupljanje smeća.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dostavljanje poruka i roba. javnim mjestima ili po kućama.

b) pripremu hrane i pića za prodaju. U toj su skupini zanimanja: 9111. pića i ostalih proizvoda za prodaju. povrće. pića i ostale robe. e) prikupljanje otplata. Ti poslovi uključuju: a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom. U toj su skupini zanimanja: 9113. kina ili stadiona.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje hrane.11.1 ulični prodavač 9111. c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta. sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. g) nadgled ostalih radnika. f) srodne poslove. po kućama ili telefonom.19. pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu.nn. d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 558 of 823 Ulični prodavači hrane.1 KOLPORTER 9113. b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava. f) srodne poslove. d) izlaganje hrane.1 prodavač telefonom http://www.2008 .6.11.8. PRODAVAČI TELEFONOM Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo.11.1 prodavač na priredbama DODATAK: 9111. g) nadgled ostalih radnika. c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki. e) naplaćivanje. voće.

19. nošenje poruka. peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima. g) nadgled ostalih radnika.6. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 9120. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18.1 čistač obuće 9120. U toj su skupini zanimanja: 9120. čistačice. Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine. kao i na zrakoplovima. pranje i http://www.1 prodavač po kućama PODVRSTA 912.12. d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA Kućne pomoćnice. bolnicama i drugim ustanovama. vođenje brige o posteljini. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 9120. e) naplaćivanje na licu mjesta. Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela.11. peru automobilska stakla. hotelima.12. vlakovima.8. tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara. b) čišćenje i laštenje cipela. pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka. ČISTAČICE. c) pranje i čišćenje automobilskih prozora. f) srodne poslove.1 plakatar PODVRSTA 913. uredima. autobusima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 559 of 823 9113. nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici. pranje prozora na automobilima na ulici. KUĆNE POMOĆNICE.2008 . Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja.nn. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

pranje prozora i ostalog inventara. KUĆNE POMOĆNICE Kućne pomoćnice i čistačice stana metu.19. b) spremanje kreveta.htm 18. naručuju kućanske potrepštine. http://www. Čistačice i posluga 9133. usisavaju prašinu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. poslovnih zgrada i drugih ustanova. Pralje i glačarice 9131. kao i zrakoplova. obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pranje i poliranje podova. pokućstva i drugog inventara u zgradama.11. pranje i poliranje podova i pokućstva. čišćenje kupaonica. Ti poslovi uključuju: a) metenje. vlakova. c) pranje posuđa. e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština. usisavanje prašine. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 560 of 823 poliranje podova. Kućne pomoćnice 9132.8.6. Ti poslovi uključuju: a) metenje. tramvajima. b) pranje. vlakovima i zrakoplovima. pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima. kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove. g) nadgled ostalih radnika. kuhanje i serviranje jela. vode brigu o posteljini. ČISTAČICE I POSLUGA Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela. kuhanje i serviranje jela i pića. autobusima.1 kućna pomoćnica 9132. uključivši i pranje posuđa. U toj su skupini zanimanja: 9131. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9131. peru. pokućstva i ostalog te namještanje kreveta. d) pripremu.2008 . sapuna i sličnih potrepština. autobusa i sličnih vozila. stavljanje ručnika.nn. usisavanje prašine. glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina.

1 MLADIĆ KUHINJE 9132.htm 18. glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete.11.21.nn. kožnih i sličnih predmeta.21.1 PERAČ POSUĐA 9133.21. e) nadgled ostalih radnika. PRALJE I GLAČARICE Pralje i glačarice ručno peru.6. b) čišćenje odjeće.1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE 9132.21.2008 .11.1 glačarica 9133.1 BRIGADIR ČISTAČICA 9132. odjeće i drugih proizvoda od tkanina.1 kuhinjski radnik DODATAK: 9132.8.1 MLADIĆ SOBE 9132.11.11.11. d) nadgled ostalih radnika.1 SPREMAČICA 9132. 9133. U toj su skupini zanimanja: 9132. ručno i kemijskim otopinama.1 ručni čistač DODATAK: 9133.12.19. c) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 561 of 823 d) srodne poslove.12.1 sobarica 9132.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA http://www. U toj su skupini ova zanimanja.1 pralja 9133. Ti poslovi uključuju: a) ručno pranje i glačanje rublja.11.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tkanina.11.1 čistačica 9132.1 PODVORNIK 9132.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 pazikuća 9141. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 562 of 823 9133.1 NADSTOJNIK ZGRADE http://www.2008 .1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 9133.21.1 crkvenjak DODATAK: 9141.8.19. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ PODVRSTA 914. c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama.6. poslovnim zgradama. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. crkvi i ostalih zgrada. poslovnih zgrada.htm 18. Ručni perači automobila i prozora 9141. d) srodne poslove. npr. pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit.22.nn. jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada. crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini ova zanimanja: 9141. b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina.21. Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju. čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima. poslovnim zgradama. hotela. PAZIKUĆE. reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. hotelima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9141. Pazikuće i srodna zanimanja 9142. jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada. hotelima.11.21.11.1 zvonar 9141.

d) nadgled ostalih radnika.htm 18.1 PERAČ STAKLA PODVRSTA 915. na kolodvorima i zračnim lukama. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9151. nosači i srodna zanimanja 9152.2008 . NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. vode brigu o parkiralištima. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima. Praznitelji prodajnih automata. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima. Garderobjeri i srodna zanimanja 9153.nn. i drugdje te nose prtljagu. opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova. c) srodne poslove. očitavanje brojila za struju. uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta. nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu. ručno ili pomoću jednostavnih uređaja. pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva. kućanstvima. sušenje i laštenje. nose prtljagu. Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka.1 ručni perač automobila 9142.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Dostavljači. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. na postajama i zračnim lukama. uvode posjetitelja na njihova mjesta. plin i vodu.12. parkirališnih satova i slično 9151. DOSTAVLJAČI. nošenje prtljage u hotelima.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 563 of 823 9142. posebno u hotelima.12. b) pranje prozora i ostalih staklenih površina. skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju. pranje i laštenje automobila i drugih vozila. drugim društvima i ustanovama. nosači nose i isporučuju poruke. U toj su skupini zanimanja: 9142. http://www.1 perač prozora DODATAK: 9142. DOSTAVLJAČI. plin i vodu.19.

c) isporuku razne robe trgovinama. f) nadgled ostalih radnika. kućanstvima i na druga mjesta. skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta.1 poslužitelj u golfu DODATAK: 9151. zračnim lukama i drugdje. Ti poslovi uključuju: a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima. e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini ova zanimanja: 9151.11.1 dostavljač 9151.13.1 KURIR 9152. c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima. na priredbama itd. b) dužnosti dostavljača (tekliča).1 čuvar prtljage http://www.1 garderobjer 9152.12. kazalištima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima.19. d) srodne poslove.12.2008 .htm 18.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 564 of 823 Ti poslovi uključuju: a) isporuku poruka.21. e) srodne poslove. na postajama.1 hotelski teklič 9151.11. b) pregled ulaznica u kinima.11. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva. U toj su skupini zanimanja: 9152. drugim društvima i drugdje. posebno u hotelima.14. restoranima i drugdje.1 poslužitelj dizala 9151. cirkusima. d) nošenje i isporuku prtljage.1 nosač 9151.8. kazalištima.nn.

nošenje vode. c) očitavanje brojila za struju.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 565 of 823 9152. plin i vodu. iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 poslužitelj zahoda 9152. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika. ukrcaj i iskrcaj smeća. plin i vodu i bilježenje potrošnje. Radnici na odvoženju otpada 9162. čišćenje ulica.nn. istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova.1 parkirališni radnik PODVRSTA 916. cijepanje drva za loženje. d) srodne poslove.8.1 biljeter 9153. parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. ulica i ostalih javnih mjesta.1 praznitelj prodajnih automata 9153. Praznitelji prodajnih automata.1 poslužitelj zabavnog parka 9152.13. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9161. parkova i ostalih javnih površina.19.13.15. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA http://www.1 očitač brojila plina/vode/struje 9153.14. održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada. Čistači ulica i srodna zanimanja 9161. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi obično uključuju: skupljanje. e) nadgled ostalih radnika. skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca.2008 . U toj su skupini zanimanja: 9153. te očitavaju brojila za struju.12.11. b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca.

f) srodne poslove.6.13. U toj su skupini zanimanja: 9161.11. c) srodne poslove.1 radnik za pomoć u kući http://www. d) nošenje vode.htm 18.nn.14. e) čišćenje snijega. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje ulica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) cijepanje i slaganje drva za loženje.11.1 kupališni radnik 9162. parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 566 of 823 Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada. b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva . parkova i ostalih javnih površina.11.19.1 perač ulica 9162. d) nadgled ostalih radnika.2008 .8.1 radnik na tržnici 9162.12. g) nadgled ostalih radnika. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice.1 čistač ulica 9162. ulica i ostalih javnih površina.1 utovarivač otpada DODATAK: 9161. Ti poslovi uključuju: a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere.1 SMETLAR 9162. U toj su skupini zanimanja: 9162.15. b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila.

povrća i raznih biljaka. okopavanje voćaka.11. čišćenje šuma i šipražja. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. ČISTAČ NA TRŽNICI VRSTA 92.1 živoder DODATAK: 9162. zalijevanje i plijevljenje. hranjenje životinja.nn. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta.21. pripremu zemljišta za sjetvu. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu.14.1 KLUPAR.13. šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne.19.htm 18.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. pripremu zemljišta za sjetvu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9211. PERAČ. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi. zalijevanje i plijevljenje. Radnici u poljoprivredi 9212. slaganje u stog.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 567 of 823 9162. slaganje u stog. razbacivanje gnojiva. šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih poljoprivrednih.8. povrća i raznih biljaka. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 921. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. hranjenje životinja.1 PERAČ BAZENA 9162. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. iskrcaj. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. okopavanje voćaka. ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne. Jednostavna poljoprivredna.2008 . iskrcaj. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA.1 UREĐIVAČ KRUGA 9162. razbacivanje gnojiva. šumarstvu. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. ukrcaj. šumarske. šumarske. šumarska i ribarska zanimanja PODVRSTA 921.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Radnici u šumarstvu http://www.13. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. čišćenje šuma i šipražja.1 RADNIK NA BAZENU 9162. ukrcaj.

14.htm 18.41. f) pomoć u sadnji. e) branje voća.1 voćarski radnik 9211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 568 of 823 9213. žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima.16. d) navodnjavanje i plijevljenje.31.2008 .6.34.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 ratarski radnik 9211.1 stočarski radnik 9211.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9211.33.1 pčelarski radnik 9211. Radnici u ribarstvu i lovstvu 9211.1 vrtlarski radnik 9211.1 peradarski radnik 9211.15. prevrtanje.13.1 berač ljekovitog bilja 9211.1 radnik uzgajanja različitih životinja 9211. i) nadgled ostalih radnika. h) srodne poslove. iskrcaj ljetine i ostalih materijala.11. i slaganje sijena.8. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i štihanje ili slične radove.1 radnik u ekonomskom dvorištu http://www. napajanje.1 pastir 9211. g) hranjenje. c) grabljanje. povrća i različitog bilja. RADNICI U POLJOPRIVREDI Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova. U toj su skupini zanimanja: 9211.32.1 vinogradarski radnik 9211.12. čišćenje i čuvanje životinja.nn. b) ukrcaj. staja i drugih poljoprivrednih zgrada.35.

nn.6. U toj su skupini zanimanja: 9212. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće.13.11.12. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki. d) srodne poslove.19. čišćenje okoliša.1 SAKUPLJAČ GLJIVA 9213. postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu. c) čišćenje šikara.1 sjekač šiba i trske DODATAK: 9212. e) nadgled ostalih radnika.42. ili u lovstvu. Ti poslovi uključuju: a) kopanje rupa za sadnju stabala. d) srodne poslove. b) obavljanje poslova u internom transportu.htm 18.1 poljoprivredni radnik DODATAK: 9211.1 šumski radnik 9212.1 NADNIČAR 9212. pomažući u uzgoju ribe i morske hrane.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RADNICI U ŠUMARSTVU Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova. c) kopanje jama i otvora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 569 of 823 9211. b) slaganje drva u mjere.8.2008 . U toj su skupini zanimanja: http://www. e) nadgled ostalih radnika.12.1 berač šumskih plodova 9212.42.

Ti poslovi uključuju: kopanje. rukovanje teretom.19. dizanje. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja 932. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. brana i zgrada.8. proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. pokretanje. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste: 931.6. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. rad na rušenju građevina. raznošenje šljunka. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 933. čišćenje.11. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 9311. građevinskih. iskopavanje kamena. pokretanje.2008 . proizvodnih. šljunka i pijeska iz otvorenih jama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje. transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo. nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. utovarivanje i istovarivanje.12.htm 18.nn. Radnici u visokogradnji 9311. nošenje. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. gline. prebacivanje lopatom. PROIZVODNA. Radnici u niskogradnji 9313.1 radnik u lovištu VRSTA 93. ručno pakiranje. prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta.1 ribnjačarski radnik 9213. Radnici u rudnicima i kamenolomima 9312. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske http://www. prebacivanje lopatom. brana i zgrada. obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji. Transportni radnici PODVRSTA 931. rad na čišćenju gradilišta. GRAĐEVINSKA. čišćenje. iskrcaj. raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima. nošenje. ukrcaj.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 570 of 823 9213. prijenos materijala i alata. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima. građevinarstvo. dizanje.

c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima. održavanja i čišćenja radilišta. RADNICI U NISKOGRADNJI Građevinski radnici u niskogradnji (i hidrogradnji) obavljaju jednostavne i rutinske poslove u gradnji i održavanju cesta. e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog procesa istraživanja i proizvodnje nafte. šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima.14. g) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. čišćenje. koji su ručni. brana i slično.htm 18. uređaja i opreme. pomoć u pripremi manjih količina betona. pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina. prirodnog plina i vode. brana. nasipa i sličnih građevina.11. b) ručno prenošenje i skladištenje materijala (šljunak.12.6. c) pranje. prenošenje alata i sličnu pomoć pri izgradnji i održavanju cesta. brana i željezničkih pruga. d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina.1 radnik u šljunčari 9312. kao što je ispomoć kod izvođenja jednostavnijih tehnoloških operacija. http://www.1 radnik u kamenolomu 9311.nn. postrojenja. rudarskih prostorija i transportnih putova. platoa). f) srodne poslove.15. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i zatrpavanje jama. kao i soli iz mora.1 rudarski radnik 9311. raznošenje manjih količina materijala za održavanje cesta. upotrebom jednostavnih alata i uređaja. na površinskim nalazištima i kopovima. b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 571 of 823 poslove u rudnicima.8. ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova. ispuhivanje i uređenje površina kao pripremu za druge radove. U toj su skupini zanimanja: 9311.1 radnik u glinokopu 9311. te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena. žbuka.2008 . Ručno ravnanje i kopanje terena (pokosa. čelična armatura). Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena. cjevovode i slične instalacije. rovova i jaraka za temelje.1 solanski radnik 9311.19.

15. U toj su skupini zanimanja: 9312.1 radnik za uređenje kaptaža 9312.1 cestarski radnik 9312.1 RADNIK HIDROGRADNJE 9312. b) pomoć u zidanju i pripremi žbuke. blokovi) te poliranje i pranje ukrasnih detalja.13.15.12. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje već korištenog materijala za ponovnu gradnju (cigle. donošenje materijala i slično te zatvaranje nepotrebnih otvora. f) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.1 zidarski radnik 9313.11.nn.1 kopač rova 9312. uklanjanje drugih zapreka.1 radnik betonirac http://www.1 tesarski radnik 9313.15. c) bušenje otvora ručnim alatom.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 572 of 823 d) srodne poslove.1 radnik niskogradnje DODATAK: 9312. e) srodne poslove. RADNICI U VISOKOGRADNJI Građevinski radnici u visokogradnji obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane uz razne aspekte građevinskih radova na zgradama.8.1 RADNIK ZA KANALIZACIJU 9312.6.1 RADNIK NA ŠPORTSKOM OBJEKTU 9313. U toj su skupini zanimanja: 9313.12.19. d) rušenje dijelova zgrada i gradilišnih objekata. e) nadgled ostalih radnika.13.htm 18.1 radnik u asfaltirnici 9312.11.2008 . probijanje kanala na mjestima začepljenja.

e) srodne poslove. Ti poslovi obično uključuju: jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. nošenje. f) nadgled ostalih radnika. ručno pakiraju materijal. dijelova i proizvoda u proizvodnim ili uslužnim djelatnostima.htm 18.1 ručni perač ambalaže 9320. Ti poslovi uključuju: a) ručno razvrstavanje dijelova ili proizvoda.8. bačvice i drugu ambalažu za skladištenje ili otpremu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dijelova i proizvoda u kutije. utovar. c) ručno pakiranje materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 573 of 823 9313. obavljaju poslove sortiranja proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova.14.14.1 radnik visokogradnje PODVRSTA 932. vrećice. b) jednostavno spajanje sastavnih dijelova.1 ručni pakirer 9320. U toj su skupini zanimanja: 9320. d) prijenos. istovar ili pranje materijala.12.2008 . rutinske poslove u proizvodnji.6.11.13. dizanje.19. dizanje. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju razvrstavanja. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9320.1 ručni perač dijelova http://www. sanduke.15.nn.1 armirački radnik 9313. i pranje sirovina i proizvoda. iskrcaj. jednostavne postupke ručnog spajanja.1 radnik na proizvodnoj liniji 9320. ukrcaj. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju jednostavne i rutinske poslove u proizvodnji koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. ručno pakiranje.15. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 9320. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. dijelove i proizvode te obavljaju različite jednostavne.1 radnik u održavanju 9320.

8.42.28.19.31.1 grafički radnik 9320.1 kemijski radnik 9320.2008 .1 radnik na pakiranju tehničkih plinova 9320.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 574 of 823 9320.1 keramički radnik 9320.26.27.1 radnik na izradi namota 9320.1 obućarski radnik 9320.23.1 čitač natpisa 9320.1 tekstilni radnik 9320.1 radnik u preradi duhana 9320.1 drvoprerađivački radnik 9320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 radnik na postrojenju za preradu i obradu vode 9320.1 radnik na razvrstavanju otpada DODATAK: http://www.htm 18.1 radnik u izradi građevnih materijala 9320.33.1 ručni razvrstavač dijelova 9320.6.1 kožarski radnik 9320.1 manipulant tekućeg naftnog plina 9320.nn.1 laboratorijski radnik 9320.25.30.1 staklarski radnik 9320.22.1 radnik u naftno kemijskoj proizvodnji 9320.24.1 ručni razvrstavač proizvoda 9320.36.29.16.1 radnik na energetskom postrojenju 9320.21.1 ručni savijač kovina 9320.41.1 radnik u kožnoj galanteriji 9320.34.46.45.1 podrumarski radnik 9320.19.32.44.1 radnik u ciglarstvu 9320.43.17.1 radnik na montaži 9320.35.

te ručno rukuju teretom.1 RAZVRSTAVAČ CIJEVKI U TEKSTILU 9320.21.1 RADNIK ZA MAŠĆENJE.1 RADNIK U KNJIGOVEŽNICI 9320.45.1 RADNIK U REPROFOTOGRAFIJI 9320.25.1 KLADAR 9320.13.1 RADNIK U KEMIGRAFIJI 9320.1 RADNIK NA ELEKTRONAMATANJU 9320.26. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje zaprežnim vozilima za prijevoz robe.27.1 RADNIK U KARTONAŽI 9320.htm 18. rukovanje teretom.2008 .1 RADNIK U TISKARSKOJ MONTAŽI 9320.45.26. PREMAZIVANJE.17.25. Transportni radnici http://www.26.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 9320.1 RADNIK NA VITLANJU REZANE GRAĐE 9320.17.1 RADNIK U ODJELU TISKA 9320.1 RUČNI SKIDAČ MESINE PODVRSTA 933.1 RADNIK U GRAFIČKOM ODJELU 9320.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26.19.1 POSLUŽITELJ STROJEVA U PRAHRAMBENOJ PROIZVODNJI 9320.25.45. TRANSPORTNI RADNICI Radnici jednostavnih zanimanja u prometu i prenošenju tereta voze bicikle i slična vozila.26.1 POMOĆNI LABORANT 9320.26.1 RAZVRSTAVAČ TEKSTILNIH OTPADAKA 9320.1 IZDVAJAČ NEISPRAVNIH KOCAKA 9320.34.nn.26.36. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 RADNIK NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU PARE 9320. NATAPANJE KOŽA 9320.1 RADNIK ZA OBREZIVANJE MOKRIH KOŽA 9320. rukuju zaprežnim vozilima. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 9330.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 575 of 823 9320.8.

14. vagona. d) nošenje i slaganje robe u skladištima i drugdje.12.1 kolodvorski radnik 9330. kamiona. cijevi itd. f) nadgled ostalih radnika.33.31.41..1 studijski radnik 9330. pijeska i slične robe stavljanjem te robe na pokretne trake. c) ukrcaj i iskrcaj žita.13. ukrcaja i iskrcaja brodova i zrakoplova te nošenja i slaganja robe u skladištima i drugdje. i ostalih tereta.61.1 prevozitelj brodicom na vesla 9330.15.32. brodova i zrakoplova. U toj su skupini zanimanja: 9330.1 poslužitelj na žičari 9330.1 hotelski radnik 9330.1 lučki radnik 9330. strojeva i slične robe koja će se prevoziti s jednog mjesta na drugo.42.51.1 radnik u zdravstvenoj ustanovi 9330.1 radnik za praćenje transporta 9330.17. TRANSPORTNI RADNICI Transportni radnici obavljaju poslove poput pakiranja.1 kočijaš 9330.nn.2008 .1 mlađi mornar DODATAK: http://www.6.19.1 samaraš 9330.11. ostalih kućanskih predmeta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 576 of 823 9330.htm 18. b) prenošenje robe za ukrcaj ili iskrcaj iz kombija. ukrcaja i iskrcaja pokućstva. ugljena.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 vozač ručnih kolica 9330.16. e) srodne poslove.62.1 transportni radnik 9330. Ti poslovi uključuju: a) pakiranje pokućstva.1 trgovački radnik 9330.1 skladišni radnik 9330.8. nošenja.

1 RADNIK NA OTPREMI 9330.1 PRIVEZIVAČ 9330.1 RADNIK U VUČI 9330.41.6.31.1 LAMPIST 9330.1 RADNIK NA NISKIM TEMPERATURAMA 9330.13. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne http://www.41.1 CEDULJIČAR 9330.31.31.13.31. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).1 POŠTANSKI RADNIK 9330.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 577 of 823 9330.1 RADNIK ZA DOSTAVU ROBE IZ TRGOVINA 9330.1 RADNIK U HLADNJAČI 9330.19.15.1 POMOĆNI TRANSPORTNI RADNIK 9330.13.1 RADNIK UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA 9330.2008 .1 NOSAČ ZAVRŠNIH SIGNALA I RAČUNA 9330.1 TRANZITER 9330.1 VOZAČ TRICIKLA BEZ MOTORA 9330.1 RADNIK NA ISTOVARU I UTOVARU 9330.htm 18.13.13.41.nn.1 RADNIK NA BALIRANJU OTPADAKA 9330.1 RADNIK ZA SORTIRANJE PRTLJAGE 9330.13.8.1 PJESKAR NA ŽELJEZNICI 9330.1 NOSAČ BOLESNIKA VRSTA 99.1 RADNIK SILOSA 9330.14.13.31.1 AVIZER 9330.31.1 TELEKOMUNIKACIJSKI RADNIK 9330.31.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 9330.51.13.13.

nn.6.19. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 578 of 823 može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). VOJNA ZANIMANJA http://www. U toj skupini je zanimanje: 9911. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrstu: 991. Radnici bez zanimanja PODVRSTA 991. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti).1 radnik bez zanimanja1 ROD 0. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9911. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. mornarice.2008 . zrakoplovstva i ostalih vojnih službi. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. Radnici bez zanimanja 9911.8. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.htm 18. uključujući i pomoćne službe. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u: VRSTA 01. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti).11. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje.

51. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane.4 administrativni službenik 4115. VRSTE ZVANJA 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 viši časnik 0110.0 vojni službenik 0110.15. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. PRISTAV II.0 vojni namještenik ABECEDNI POPIS NAZIVA ZANIMANJA.6. uključujući i pomoćne službe.31.0 vojnik 0110.4 administrator obrade podataka 3121.nn.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 3122.23. U toj su skupini zanimanja: 0110.htm 18.45. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 3415.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.0 niži časnik 0110.8.19. NJIHOVIH SINONIMA. ZNAČAJNIH RADNIH MJESTA I OBRAZOVNIH PROGRAMA A 4190.61.17. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske.11. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi.21. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje.2008 .41.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 3431.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 579 of 823 0110.11.7 administrator baza podataka 2131. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.51.15. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama. mornarice.51.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 2131.51.0 dočasnik 0110.11.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI http://www.

4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2131.13.7 agronom melioracija 2213.7 akademski dirigent 2453.7 ADVOKAT 4221.34.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 9330.51.htm 18.nn.22.7 agronom 2213.11.11.7 akademski crkveni glazbenik 2453.7 agronom zaštite bilja 2453.15.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 3423.12.2008 .17.13.7 agronom voćarstva 2213.31.22.7 agronom savjetodavne službe 2213.14.7 akademski gitarist 2453.7 akademski folklorni glazbenik 2453.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2452.21.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2421.32.16.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 2213.21.22.11.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2452.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2453.12.8.17.7 akademski flautist 2453.19.11.6.7 agronom vinogradarstva 2213.11.7 akademski fagotist 2453.11.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 5161.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 580 of 823 4222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.12.7 agronom ratarstva 2213.5 AERODROMSKI VATROGASAC 4133.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.7 akademski grafičar http://www.26.

27.20.6 AKROBAT http://www.11.7 akademski kontrabasist 2453.47.nn.7 akademski oboist 2453.29.28.19.7 akademski keramičar 2452.7 akademski instrumentalist 2453.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2452.htm 18.12.7 akademski solopjevač 2453.25.15.11.7 akademski violinist 2453.35.7 akademski harfist 2453.17.7 akademski slikar 2453.24.13.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA 3474.18.8.35.7 akademski violist 2453.7 akademski udaraljkaš 2453.6.7 akademski kipar 2453.7 akademski trubljač 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 581 of 823 2453.21.30.13.7 akademski rogist 2453.7 akademski saksofonist 2453.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.7 akademski violončelist 2453.7 akademski trombonist 2453.7 akademski klavirist 2453.17.12.16.27.2008 .7 akademski tubist 2453.7 akademski klarinetist 2453.23.7 akademski orguljaš 2453.7 akademski skladatelj 2452.7 akademski muzikolog 2453.14.19.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

specijalizirani 2453.15.14.11.21.21.5 akviziter 3415.31.6 analitičar tehničkih kalkulacija 2412.5 alatničar za stezne pribore.2008 .0 AMBASADOR 2441.htm 18. majstor 7222.13.3 alatničar 7222.27.5 alatničar za rezne alate.15.19.14.16.5 AKVIZITER OGLASA 7222.2 akustički izolater 2211.31.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2224.5 alatničar za metalne kalupe. specijalizirani 7222. specijalizirani 7222.11.7 AKVAKULTURIST 3415.31.7 analitičar zanimanja 3434.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 582 of 823 2121.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2455.6.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2419.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA http://www.7 analitičar istraživanja tržišta 2441.17.14.5 alatničar za mjerne pribore.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2442.12.09.7 andragog 2452.5 alatničar.13. specijalizirani 7222.18.12.11.7 analitičar studija rada i vremena 3119.31.11.7 alt solist 1124.8.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR 2359.43.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.11.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2149.7 aktuar 7134.nn.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.

13.11.11.3 ANTIKOROZIST 5220.3 ASFALTER-IZOLATER 2454.12.17.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.6 arhitektonski inženjer 3112.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 3112.6 ARHIĐAKON 2460.6 artist 3474.5 armirač.6.11.12.htm 18.7 ARHIJEREJ 3480.40.7 ARHIEPISKOP 2460.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 4141.15.19.3 ANTIKVAR 8264.21.4 arhivski službenik 4141.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA http://www.8. specijalizirani 9313.3 APRETER 3471.12.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 2431.14.6 artist dreser 7129.16.21.4 aranžer 3480.12.7 arhivist 2431.6 ARHIMANDRIT 2141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 583 of 823 4122.32.16.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 7123.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.13.11.3 armirač 7123.40.20.3 armirač i betonirac 7123.4 ANKETAR 7141.nn.1 armirački radnik 3474.14.11.36.2008 .14.2 asfalter 7134.

3 autolakirer 7141.5 autolimar.3 automehaničar 7231.0 ATAŠE 3415.5 automehaničar.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 autolimar 7213.6 AUDIODISTRIBUTER 2432.24.43.5 autolakirerski poslovođa 7213.4 ASISTENT KOORDINATOR 2149.4 ASISTENT TONA 5149.21.23.24. majstor 7231.16.8. majstor 7213.21.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.21.6 ASISTENT STROJA 3141.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 7241.21.5 autoelektričar.16.24.7 ASISTENT SCENOGRAFA 3131.6.5 autolakirer.3 autoelektričar 7241.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 3131.htm 18.27.23.4 astronomski tehničar 1124. majstor 3429.27.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.17.2008 .21.18.7 ASISTENT REŽIJE 2452.12.31.18.4 ASISTENT REALIZACIJE 2455.6 AUTORSKI AGENT http://www.11.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 584 of 823 4133.32.nn.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3141.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3131.4 astrolog 3111.3 AUTOKAROSERIST 7141.19. majstor 3119.96.41.22.

23.11.5 aviolimar.1 berač šumskih plodova 7123.12.17.3 betonirac i tesar http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 585 of 823 7213.1 berač ljekovitog bilja 9211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.1 AVIZER B 5132. majstor 7341.nn.46. specijalizirani 7232.3 aviolimar 7213.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7242.7 BALETNI PEDAGOG 4122.4 BALANSER AVIONA 2454.2 betonirac 7123.28.8.6.4 bakteriološki tehničar 4133.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9212.11.htm 18.14.3 barmen 3473.31.4 bankovni šalterski službenik 2453.7 BALERINA 2454.31.2 babica 7422.7 BALETNI MAJSTOR 2321.2008 .4 bankovni službenik 4211.14.3 bačvar 7422.22.15.5 bačvar.7 bariton solist 5123.15.3 bakrotiskar 3211.45.24.62.23.7 bas solist 9211.4 bas gitarist 2453.19.45.12.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 9330.16.27.61.12.

1 BRIGADIR ČISTAČICA 5141.23.11.16.2008 .3 BRIJAČ 3421.11.6.21. specijalizirani 7136.12.14.12.htm 18.14.6 brodarski broker 4134.31.43.4 biokemijski tehničar 3211.4 biološki tehničar 2122.33.31.19.5 brodobravar.11.4 blagajnik u prodavaonici 7223.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 3475.3 bravar 7214.2 bolničar 3211.15.nn.7 BIOMETRIČAR 2460.7 biskup 7313.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.3 brodobravar 7214.2 bojadisar drvenih proizvoda 8290.7 BIBLIOGRAF 9152.3 bižuterist 4211.11. majstor 9132.53.27.51.4 brodarski brokerski službenik 7214.1 biljeter 3211.16.3 blanjač kovina 7422.4 blagajnik 4211.12.4 botanički tehničar 7222.16.24.5 bravar.6 BOKSAČ 5132.25.3 brodocjevar http://www.11.42.13.8.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 586 of 823 2432.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

94.nn.21. majstor 3141.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 3115.25.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 587 of 823 7136.6. SPECIJALIZIRANI 7214.93.5 brodocjevar.2008 .14.24.4 brodostrojar 3141.13.22.3 BRODOLIČILAC 7214.11.25.3 BRODOIZOLATER 7141.htm 18.3 brodoskelar 7129.2 brodovođa unutarnje plovidbe 5111.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 7124.5 brodolimar.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 3115.21.32.13.5 BRODOTESAR.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.16.5 brodostolar. specijalizirani 7214.34.4 brodograđevni tehničar 7134. specijalizirani 7451.6 brodograđevni inženjer 2145.3 brodotraser 7214.5 brodoskelar.31. specijalizirani 8340. specijalizirani 7124.5 brodotraser.92.3 brodomonter 7214.41.3 BRODOTESAR 7124.14. specijalizirani 7214.17.8.3 BRODSKI ELEKTRIČAR http://www.3 brodostolar 7124.31.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7124.3 brodolimar 7214.33.25.3 BRODOPLASTIČAR 7129.26.4 brodska sobarica 7241.3 BRODOVOĐA 8340.5 brodomonter.29.

8. specijalizirani 5123.11.27.6 BRODSKI PILOT 3132.5 brusač kristalnog stakla.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.43.31.6.2 brusač i čistač kovina 7141. specijalizirani 7224. SPECIJALIZIRANI 7241.6 BROKER 7224.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 8340.4 BRODSKI STJUARD 3141.4 bubnjar 3411.22.24.11.3 BRUSAČ 7224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 588 of 823 7241.23.3 brusač i ličilac konstrukcija 9320.11.12.25.23.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.26.13.3 brodski kuhar 8340.3 brusač kristalnog stakla 7323.21.5 brodski natkonobar 3142.34.24.6 BURZOVNI BROKER 8113.26.11.2008 .htm 18.2 brodski mazač 7233.19.2 brodski motorist 5123.2 brunirač 7223.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 3473.11.39.5 brodski elektromehaničar.2 BRODSKI STROJOVOĐA 4211.4 brojač novca 3411.14.22.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 7323.41.3 brodski konobar 5122.3 bušač geoloških istražnih bušotina http://www.32.6 brodski radiotelegrafist 5111.nn.18.3 brodski elektromehaničar 7241.3 BRODSKI MEHANIČAR 8340.16.

3 cestar ophodar 9312.3 CREVAR 9141.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA http://www.12.42.16.11. PRISTAV 2472.3 bušač otvora metalurške peći 8113.6.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 3422.6 CARINIK .3 bušač na površinskom kopu 8121.11.01.3 CJEVAR 7411.22.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima C 3441.6 CASTING DIRECTOR 9330.6 CRTAČ FILMSKI 3112.11.30. VRSTE ZVANJA.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.1 CEDULJIČAR 7129. VRSTE ZVANJA.11.98.7 carinski inspektor 2472.15.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA 8111.3 CINKOGRAF 7136.4 CARINIK III.22.12.2 cestar 3112.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.31.6 carinik 3441.6 CARINIK II.17.4 CESTAR GRUPOVOĐA 7129.13.11.42.12.01.1 cestarski radnik 7343.19.8.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 589 of 823 8113. PRISTAV 3441.4 carinski službenik 3429.01.6 CARINSKI POSREDNIK 3441.2008 .6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.12.1 crkvenjak 3471.31.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.htm 18.

1 čitač natpisa http://www.42.21.42.0 čelnik strukovne komore 1142.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.16.6 časnik palube na platformi 3142.2 ČISTAČ ODLJEVAKA 8340.11.0 čelnik udruge poslodavaca 7424.6 časnik lučke kapetanije 3142.6 CRTAČ PLAKATA 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. netehnički 6112.21.11.3 cvjećar 6112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 590 of 823 3471.2008 .6 časnik stabilnosti platforme 3141.31.11.11.42.1 čistač obuće 7224.0 čelnik sindikata 1142.17.2 čistač stroja 9162.2 četkar 7432.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 1143.0 čelnik političke stranke 1142.11.42.31.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.62.11.16.21.0 čelnik interesne udruge 1141.3 čipkar 8261.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 9120.8.63.htm 18.19.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.1 čistačica 9320.6.11.6 crtač.1 čistač ulica 9132.32.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.31.nn.2 CVJEĆAR-ARANŽER Č 3142.11.11.16.

4 čuvar šume 5169.3 ČUVAR OSOBA 9152.3 ČUVAR IMOVINE 7129.33.2 ČUVAR MOSTA 5169.0 čuvar državnoga pečata 5169.1 čuvar prtljage 5169.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 591 of 823 3131.0 član uprave trgovačkoga društva 5169.31.33.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 7129.4 daktilograf 1229.2 ČUVAR TUNELA 7129.6 dekorater http://www.3 čuvar 7129.2 ČUVAR KOSINA 7129.2 čuvar ophodar 5169.0 dekan 3471.33.14.11.11.11.32.31.2 ČUVAR RIBNJAKA 7129.2 ČUVAR VINOGRADA D 5131.htm 18.13.31.2 ČUVAR STAJA 3212.31.33.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA 1119.2 ČUVAR SKRETNICA 5169.11.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 5169.4 ČITAČ SVJETLA 1119.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA 3473.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 1210.33.2 DADILJA 4111.31.33.31.11.19.2008 .33.51.6.11.12.11.51.2 čuvar objekata i okoliša 7129.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.

13. majstor 3119.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7231.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.htm 18.nn.98.03.12.3 dimnjačar 7143.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 592 of 823 7324.6.12.19.7 diplomirani anatom 2442.5 dimnjačar.11.11.7 diplomirani agroekonomist 2131.2008 .18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.3 dekorater tekstila 7324.12.15.16.11.14.6 dijetetičar 5122.3 dekorater drva 7324.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2212.11.11.17.2 dekorater keramike 7324.7 diplomirani antropolog http://www.13.0 diplomat 1124.6 DILER 7143.16.3 dekorativni ličilac 2122.21.12.16.28.5 dimnjačarski poslovođa 1124.15.2 dekorater emajlom 7324. specijalizirani 3223.5 DIJETNI KUHAR 3411.8.7 diplomirani analitičar sustava 2131.12.4 DEVIZNI REFERENT 7137.21.2 dekorater stakla 7324.7 demograf 2472.14.7 devizni inspektor 4122.21.

htm 18.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.32.44.33.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2441.11.6.7 diplomirani astronom 2111.7 diplomirani arheolog 2141.14.31.14.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2212.14.7 diplomirani brodograđevni inženjer 2141.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.12.11.21.7 diplomirani biofizičar 2212.7 diplomirani ekonomist 2441.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.92.15.19.13.31.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.32.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.21.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje http://www.42.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.2008 .38.17.7 diplomirani biokemičar 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 593 of 823 2442.31.18.8.7 diplomirani dizajner 2149.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.nn.13.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.32.61.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.7 diplomirani arhitekt konzervator 2111.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA 2419.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2441.47.

24.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO 2441.htm 18.31.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2143.7 diplomirani ekonomist za marketing 2419.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2143.6.61.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2143.23.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2144.23.2008 .7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2144.12.34.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2144.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 594 of 823 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2143.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.44.61.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.16.8.11.23.23.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.45.72.7 diplomirani ekonomist za financije 2411.nn.71.42.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU 2441.31.41.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata http://www.25.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.19.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA 2441.14.21.22.61.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2212.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2143.43.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.

7 diplomirani fonetičar 2148.7 diplomirani fotogrametar 2148.7 diplomirani etnolog 2212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.15.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2149.12.21.14.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.7 diplomirani farmakolog 2444.11.15.21.19.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.19.17.12.21.7 diplomirani filozof 2212.14.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.14.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.12.13.21.7 diplomirani grafički dizajner 2112.16.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.7 diplomirani geodet topograf 2148.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 595 of 823 2442.20.20.21.11.7 diplomirani građevinski inženjer 2142.24.2008 .15.nn.7 diplomirani geodetski projektant 2442.12.7 diplomirani geograf 2114.6.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.13.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.7 diplomirani geolog za tektoniku 2142.7 diplomirani filolog 2443.7 diplomirani fiziolog 2444.18.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.63.7 diplomirani hidrolog http://www.8.

11.7 diplomirani inženjer geofizike 2114.51.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2141.19.51.7 diplomirani inženjer geodezije 2114.71.51.11.11.7 diplomirani inženjer arhitekture 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.7 diplomirani inženjer biolog 2146.72.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.nn.17.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.92.7 diplomirani inženjer botaničar 2141.62.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2144.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije 2211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 596 of 823 2444.20.7 diplomirani inženjer ekolog 2143.12.66.6.44.7 diplomirani hungarolog 2444.16.7 diplomirani inženjer elektrotehnike 2111.8.18.61.7 diplomirani inženjer aeronautike 2146.2008 .11.51.14.26.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2143.7 diplomirani inženjer genetičar 2148.7 diplomirani inženjer fizike 2111.7 diplomirani inženjer geologije http://www.7 diplomirani informatičar 2149.7 diplomirani indolog 2131.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2149.7 diplomirani inženjer elektronike 2144.24.61.7 diplomirani inženjer biotehnologije 2211.21.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.16.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2211.62.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.22.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2141.nn.18.18.18.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2212.18.18.22.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2113. SPECIJALIST 2144.65.18.61.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2147.11.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.18.18.45.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2149.51.59.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG 2212.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2144.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2211.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.17.7 diplomirani inženjer metalurgije 2211.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.7 diplomirani inženjer kemije 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 diplomirani inženjer imunolog 2144.7 diplomirani inženjer molekularni biolog http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.81.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.22.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 597 of 823 2149.18.19.8.htm 18.7 diplomirani inženjer kožarstva 2148.15.21.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.2008 .7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.

7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2211.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente http://www.7 diplomirani inženjer šumarstva 2149.34.46.42.44.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.nn.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.67.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2144.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2149.64.2008 .32.7 diplomirani inženjer parazitolog 2213.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2131.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2211.18.21.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2144.62.19.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2141.7 diplomirani inženjer sustava 2131.62.41.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2146.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2141.41.23.7 diplomirani inženjer obućarstva 2111.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2141.7 diplomirani inženjer računalstva 2144.htm 18.7 diplomirani inženjer sustava za opremu 2131.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2131.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2149.33.68.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2143.21.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2213.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2146.71.14.91.17.20.43.6.66.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 598 of 823 2141.31.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.43.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 599 of 823 2144.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.46.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2141.36.42.24.43.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2141.19.htm 18.63.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2139.32.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2114.25.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2149.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.21.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2143.21.14.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2142.64.32.7 diplomirani inženjer za geotehniku 2114.34.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2139.33.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2141.26.31.36.27.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2114.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2147.6.36.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer za obradu podataka 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE http://www.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.11.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2114.nn.2008 .7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2143.42.8.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2144.29.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.

7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.16.7 diplomirani inženjer zoolog 2141.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2211.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike 2145.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2144.htm 18.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2147.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2141.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA http://www.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2114.nn.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA 2147.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2141.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144.53.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2145.30.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2149.32.31.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2147.35.65.2008 .19.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2147.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2144.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2144.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.62.13.23.69.32.31.41.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2141.33.63.23.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 600 of 823 2145.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2131.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2143.64.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2144.26.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2149.62.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 601 of 823

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2148.11.7 diplomirani kartograf 2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA 2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.16.7 diplomirani kemičar polimera 2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2444.15.7 diplomirani književni komparatist 2432.11.7 diplomirani knjižničar 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2419.11.7 diplomirani komercijalist 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2442.27.7 diplomirani komunikolog

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 602 of 823

2442.31.7 diplomirani kriminalist 2442.11.7 diplomirani kroatolog 2149.22.7 diplomirani logističar 2121.11.7 diplomirani matematičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.7 diplomirani meteorolog 2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka 2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2212.13.7 diplomirani patolog 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2442.32.7 diplomirani penolog 2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje 2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 603 of 823

2443.14.7 diplomirani politolog 2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf 2443.17.7 diplomirani povjesničar 2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2429.61.7 diplomirani pravnik 2131.36.7 diplomirani programer 2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.35.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2141.12.7 diplomirani projektant interijera 2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 604 of 823

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.18.7 diplomirani prostorni planer 2141.19.7 diplomirani prostorni projektant 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik 2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer 2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2114.37.7 diplomirani seizmolog 2150.11.7 diplomirani snimatelj slike 2446.17.7 diplomirani socijalni radnik 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2442.12.7 diplomirani sociolog 2122.22.7 diplomirani statističar 2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 605 of 823

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA 2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 606 of 823

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića 2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata 2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa 2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 607 of 823

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE 2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE 2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 608 of 823

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2460.19.7 diplomirani teolog 2212.16.7 diplomirani toksikolog 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2444.19.7 diplomirani turkolog 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik 2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj 2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1229.81.0 direktor botaničkog vrta 1227.11.0 direktor direkcije banke 1235.21.0 direktor distribucije 1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1229.22.0 DIREKTOR FILMA 1231.11.0 direktor financija i računovodstva 2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 609 of 823

1236.11.0 direktor informatičke službe 1239.11.0 direktor internoga glasila 1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije 1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1233.22.0 direktor komercijalne službe 1231.12.0 direktor kontrolinga 1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1315.31.0 direktor male kavane 1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME 1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove 1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 610 of 823

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1314.11.0 direktor male trgovine 1316.41.0 direktor male turističke agencije 1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.41.0 direktor maloga disko-bara 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 611 of 823

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva 1315.11.0 direktor maloga hotela 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1311.22.0 direktor maloga lovišta 1311.21.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 612 of 823

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.41.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1311.11.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.11.0 direktor maloga prijevoznog društva 1312.11.0 direktor maloga proizvodnog društva 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1311.13.0 direktor maloga rasadnika 1315.21.0 direktor maloga restorana 1311.41.0 direktor maloga ribarskog društva 1314.11.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1316.21.0 direktor maloga skladišta 1316.12.0 direktor maloga špediterskog društva 1311.31.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1316.31.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1319.41.0 direktor maloga veterinarskog društva 1311.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1233.21.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1226.61.0 DIREKTOR MARINE 1233.11.0 direktor marketinga 1226.16.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.17.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 613 of 823

1229.21.0 DIREKTOR MUZEJA 1235.11.0 direktor nabave 1233.22.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1229.83.0 direktor nacionalnog parka 1222.11.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1233.21.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1227.72.0 direktor odjela za informatičke usluge 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.31.0 direktor održavanja opreme 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA 1232.11.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1223.11.0 direktor operative građevinskoga društva 1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE 1222.21.0 DIREKTOR POGONA 1227.71.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1234.21.0 direktor poslova za odnose s javnošću 1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1226.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1229.22.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1227.21.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.81.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 614 of 823

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.61.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1227.91.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1228.31.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge 1226.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 12