19.8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 1 of 823

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
1. PREDGOVOR U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada. Predsjednica Vijeća projekta NKZ Vera Babić, v. r. 2. UVOD Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka. Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba. NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 2 of 823

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima". Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ. 3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 3.1. Cilj projektne zadaće Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama. 3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja. 3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe. U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja. Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja. 4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Zadaće su obuhvaćene u poglavljima: 4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 3 of 823

rada, 4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja, 4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata. 4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku. 4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi. 4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata. 5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA 5.1. Definicija zanimanja Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život. Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije. Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje. Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 4 of 823

5.2. Naziv zanimanja Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren. U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje). 5.3. Složenost zanimanja Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina. U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske. Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja. Tablica 1. Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja
___________________________________________________________________________ Obilježja strukovnih sprema Stupanj složenosti ___________________________________________________________________________

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 5 of 823

NK I. niža str. 1 PK, NSS II. sprema 2 Stupnjevi KV III. srednja 3 strukovne KV, SSS IV. srednja str. 4 spreme VK V. sprema 5 VIŠA VI/1. VI/2. 6 VISOKA VII/1. 7 MAGISTAR VII/2. 8 DOKTOR VIII. 9 ___________________________________________________________________________

Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd. U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije. Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja. ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno. 5.4. Šifra zanimanja Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka. 6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO88 Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 6 of 823

Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM. Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti. Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi. Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED). Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama. Tablica 2. Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja
__________________________________________________________________________________ Rod Vrsta Podvrsta Skupina __________________________________________________________________________________ ISCO NKZ ISCO NKZ ISCO NKZ -88 -88 -88 __________________________________________________________________________________ 1. Direktori 2. Struč. i znan. 3. Inženj. i teh. 4. Službenici 5. Usl. i trgov. 6. Poljoprivred. 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 1 8 18 21 7 9 6 7 19 20 7 7 5 33 55 73 23 23 17 40 65 76 23 20 12

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 7 of 823

7. Zan. u obrtu 8. Rukovatelji 9. Jednostavna z.

4 3 3

4 3 4

16 20 10

18 20 11

70 70 25

71 70 22

0. Vojna zanimanja 1 1 1 1 1 1 __________________________________________________________________________________ Ukupno 28 28 116 115 390 400 __________________________________________________________________________________

7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM. Tablica 3. Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
_________________________________________________________________________ Razina Broj Brojčana raščlanjenosti Oznaka modaliteta oznaka _________________________________________________________________________ rod vrsta podvrsta skupina jednoznamenkasta dvoznamenkasta troznamenkasta četveroznamenkasta 10 28 115 400 0-9 01-99 011-991 0110-9911

pojedinačno zanimanje sedmeroznamenkasta 3861 0110.11.0-9911.11.1 __________________________________________________________________________

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 8 of 823

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja 1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti. 4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 9 of 823

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti. 9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti. 0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost. 7.2. Vrsta zanimanja Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja. 7.3. Podvrsta zanimanja Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja. 7.4. Skupina zanimanja Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 10 of 823

toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja. Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo. Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva. Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja. 7.5. Položaj u zaposlenju Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora. Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika. Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike. Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 11 of 823

obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi. Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu. 7.6 Abecedni popis zanimanja Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri. 8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije. Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.). U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi. U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio. U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472. U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio. U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.) Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88. Glavne su razlike: 8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 12 of 823

suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena. 8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2. 8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti. 8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3. 8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ. 8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube. 9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani. Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen. Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje. U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju. U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje". U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 13 of 823

kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku. Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac. Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač. Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3. Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7. Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor. Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd. Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 14 of 823

se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju. U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni". Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa. Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju. Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tablica 4. Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM
______________________________________________________________________ NKZ ISCO-88 ISCO-88 COM ______________________________________________________________________ 112 nema 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1119 1121, 1122, 1123, 1124 sadržano u 2131 215, 2150 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 247, 2471, 2472 3146, 3147, 3148 2320 nema nema 2320 247, 2470 nema 2310 2310 1110 1120 2132 nema 1110 sadržano u 1110 sadržano u 2131 nema 112 113 sadržano u 111 nema

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 15 of 823

nema nema 3311, 3312 nema 3445 3449 nema 5132, 5133 nema sadržano u 5220 6111 6112 6129 nema 7114 nema 7139 7141 7242 735, 7351, 7352 745, 7451 8170 8287 9111 9320 9330

3221 324 3310 3439 nema nema nema

3221 sadržano u 3229 3310 nema nema nema 5130 samo ako ne može

515, 5151, 5152 523, 5230 6111,6112 6113,6114 6123,6124,6129 62, 621, 6210 nema 7121 nema 7141,7142 7242, 7243 nema nema 8171, 8172 nema 9111, 9112 9321,9322 9331,9332,9333 9330

sadržano u 5149 sadržano u 5220 6111 6112 6129 p.n. nema, napomena nema 7121 7139 7141 7242 nema sadržaj 7411, 7412 nema 8170 8287 9111 9320

9911 nema nema ___________________________________________________________________________

POPIS KRATICA AKL aerodromska kontrola leta D.N. drugdje nerazvrstani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 16 of 823

DPL dobra laboratorijska praksa FIATA međunarodne prijevozne isprave GIS geografskoinformacijski sustav HŽ Hrvatske željeznice ILO Međunarodna organizacija rada IRE elektronički poslovi na zrakoplovu ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji LAN područna računalna mreža NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja MVP Ministarstvo vanjskih poslova OKL oblasna kontrola leta P.N. pobliže neodređen PT pošta i telekomunikacije SL. slično UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera) ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu ZIS zemljišnoinformacijski sustav 10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA ROD 1. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI VRSTA 11. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

ZAKONODAVCI 1112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 17 of 823 PODVRSTA 111. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 114. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1210. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI 1111. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1119. POMOĆNICI MINISTRA 1123. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA 1122. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA 1142. PODVRSTA 112. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI PODVRSTA 122. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA 1143. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 1141. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VRSTA 12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.2008 . http://www. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI 1121. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA.8.htm 18. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA 1124. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA PODVRSTA 121. ČELNICI ŽUPANIJA. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE 1113. GRADOVA I OPĆINA 1115.19.N.nn. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.6. ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA 1114.

DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI 1239. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA 1222. DIREKTORI SLUŽBI D. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI 1237. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI 1236.8. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA 1234. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1226. SKLADIŠTENJA I VEZA 1227. VRSTA 13.6.nn. DIREKTORI PRAVNIH. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1311. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1225. DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA 1231. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI 1233.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 18 of 823 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 1221. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA 1223.N. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA PODVRSTA 131. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE 1229.2008 . DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1228. PODVRSTA 123. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI 1232. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA 1224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA http://www.htm 18.N. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH. LOVNO-UZGOJNIH. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE 1235.

6.19. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE PODVRSTA 212.2008 . DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA 1313. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI 2131. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113. DIPLOMIRANI FIZIČARI. SKLADIŠTENJE I VEZE 1317.htm 18. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI 2111. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112.nn. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE 1318.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 19 of 823 1312.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA 1314. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO 1315. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA.N. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI 2121. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA 1316. SUSTAVNI INŽENJERI I http://www. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114.8. ROD 2. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. DIPLOMIRANI STATISTIČARI PODVRSTA 213. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE 1319. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21.

DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.8. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144.htm 18. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE 2212. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 20 of 823 PROGRAMERI 2139.N. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 221. URBANIZMA I PROMETA 2142. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI 2141. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147.N. DOKTORI MEDICINE. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI 2213. PODVRSTA 214.nn. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2211. BIOTEHNIČKI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149. PODVRSTA 215. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA PODVRSTA 222. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA VRSTA 22.6. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146. BIOLOŠKI. DOKTORI MEDICINE http://www.19. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA 2150. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE.

nn. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA 2314. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE PODVRSTA 231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 21 of 823 2222. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA 2313. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2321. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI PODVRSTA 233.19. DOKTORI STOMATOLOGIJE 2223.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA 2315. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2323. DIPLOMIRANI VETERINARI 2224. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.8. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI PODVRSTA 232. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA 2312. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA 2316. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.6. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2325. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA 2326. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI 2311. MAGISTRI FARMACIJE VRSTA 23. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2324. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA 2322.htm 18.

PODVRSTA 242. PRAVNI ZASTUPNICI 2422. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE 2351.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRAVNI STRUČNJACI PODVRSTA 243. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2431.N. ŠKOLSKI NADZORNICI 2359. PRAVNI STRUČNJACI 2421.19. POSLOVNI. KADROVSKI STRUČNJACI 2419. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA PODVRSTA 235. VRSTA 24. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE 2352. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 241.N.8. ARHIVISTI. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 234.6. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA 2340. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI 2412. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI 2411. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.htm 18.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 22 of 823 2331. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI http://www.2008 . ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI 2432. SUCI 2429. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2332.

VJERSKI STRUČNJACI 2460. AKADEMSKI GLAZBENICI.htm 18.nn. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI FILOZOFI. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA 2443. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA 2453. GLUMCI I REDATELJI PODVRSTA 246. DIPLOMIRANI EKONOMISTI 2442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 23 of 823 PODVRSTA 244. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE ROD 3. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI. AKADEMSKI SLIKARI. VJERSKI STRUČNJACI PODVRSTA 247. POLITOLOZI.2008 . KNJIŽEVNICI. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI 2446.8. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI 2445.6. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA 2454. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2471. INŽENJERI. NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA 2452. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 245. PLESAČI I KOREOGRAFI 2455. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI 2451. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 2441.19. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE http://www. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE 2472. PJEVAČI. POVJESNIČARI 2444.

19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 24 of 823 PODVRSTA 311. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3122. INŽENJERI I TEHNIČARI D. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3111. TEHNIČARI I OPERATORI 3121. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA 3131. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA 3132. INŽENJERI. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE 3112.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI 3113. ČASNICI STROJA http://www. OPERATORI NA ROBOTIMA PODVRSTA 313.6. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3116. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE 3115. PODVRSTA 314. RAČUNALNI INŽENJERI. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI 3141. RAČUNALNI OPERATORI 3123.N. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI 3114.N. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D. ARHITEKTONSKI. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3118.2008 .nn. TEHNIČKI ILUSTRATORI 3119. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA 3133. PODVRSTA 312. PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3117.htm 18. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA 3139.8.

2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. INSPEKCIJSKI STRUČNJACI 3151. OČNI OPTIČARI 3225. ČASNICI PALUBE I PELJARI 3143.19.6. FIZIOTERAPEUTI 3227. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA 3146. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI 3152. ZUBNI TEHNIČARI 3226. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI 3223. KONTROLORI LETA 3145. VETERINARSKI TEHNIČARI http://www. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA 3148.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 25 of 823 3142. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI PODVRSTA 322. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI 3212. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA PODVRSTA 315. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI PODVRSTA 321. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA 3211. DIJETETIČARI 3224.nn.8. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI 3213. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3222. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI VRSTA 32. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3147. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI 3144.

STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODVRSTA 334. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3330. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI PODVRSTA 323. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU PODVRSTA 331.2008 .htm 18. MEDICINSKE SESTRE 3232. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 3311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 26 of 823 3228. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA http://www. PRIMALJE VRSTA 33. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE 3231. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE PODVRSTA 333.8.19. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 3312.nn. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE 3320.6. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 341. VJEROUČITELJI PODVRSTA 332. STRUKOVNI UČITELJI 3340. FARMACEUTSKI TEHNIČARI 3229. STRUKOVNI UČITELJI VRSTA 34. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI 3411.

N. KOMERCIJALISTI U PRODAJI 3416. PODVRSTA 342.htm 18. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI PODVRSTA 344. POREZNICI 3443.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. CARINICI 3442. PODVRSTA 343.nn. DRŽAVNI SLUŽBENICI D. POSLOVNI POSREDNICI D. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA 3434. NABAVLJAČI 3417. TRGOVAČKI POSREDNICI 3422.19. POSREDNIČKI STRUČNJACI 3421. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE 3445. POSREDNICI NEKRETNINAMA 3414. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA 3415. POSLOVNI TAJNICI 3432.N.8. ZASTUPNICI OSIGURANJA 3413.2008 . PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI 3433. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB 3444. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI 3419. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI 3431. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU 3429. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE 3441.N. http://www.6. MATIČARI 3449.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 27 of 823 3412. ŠPEDITERI I OTPREMNICI 3423.

DIZAJNERI.2008 . OSTALA VJERSKA ZANIMANJA ROD 4. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI 3471. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA 3476. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI 3450. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI PODVRSTA 346. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 3475. PJEVAČI. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI VRSTA 41.6.19. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI http://www. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA 3474. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA 3480.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 28 of 823 PODVRSTA 345.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SOCIJALNI RADNICI 3460. DEKORATERI I ARANŽERI 3472. KNJIŽNIČARI PODVRSTA 348.htm 18. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA 4111.nn. KRIMINALISTI. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI 3477. MAĐIONIČARI.8. UREDSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 411. DIZAJNERI. SOCIJALNI RADNICI PODVRSTA 347. RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI 3473. KRIMINALISTI.

SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE http://www. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PODVRSTA 421. ŠIFRANTI I KOREKTORI PODVRSTA 419.htm 18. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI 4141.19. KNJIGOVOĐE 4122. OPERATORI UNOSA PODATAKA 4114.nn. TAJNICE PODVRSTA 412.2008 .6. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI 4121.8. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI 4134. POŠTARI 4143. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI 4190. SLUŽBENICI U NABAVI. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI PODVRSTA 413.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 29 of 823 4112. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI 4133. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA 4115.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PROIZVODNI. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI 4131. KNJIGOVOĐE. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU PODVRSTA 414. ARHIVSKI. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA 4132. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI VRSTA 42. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU 4113. KNJIŽNICA I MUZEJA 4142. SLUŽBENICI ARHIVA. SKLADIŠNI.

nn.htm 18. KONDUKTERI I VODIČI 5111. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA 4223. TURISTIČKI VODIČI PODVRSTA 512. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA 5121. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA ROD 5.2008 . SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA PODVRSTA 422.8. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI 4213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA 4212.19. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA 4222. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA 5122.6. KONOBARI I PIPNIČARI PODVRSTA 513. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 30 of 823 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA 4215. USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA VRSTA 51. KASINU I SRODNA ZANIMANJA 4214. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE 4221. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI 5112. USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 511. KONDUKTERI 5113. SLUŽBENICI U KLADIONICI. KUHARI 5123.

PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI ROD 6. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA 5141. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA PODVRSTA 514. POLICAJCI 5163. FRIZERI.6. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5142.8. VRSTA 52.nn.2008 . PRATIOCI I POSLUGA 5143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 521. ZANIMANJA U ZAŠTITI D. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI 5220.N. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D. ZANIMANJA U ZAŠTITI 5161.N. http://www. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 5133.htm 18. PRAVOSUDNI POLICAJCI 5169. VATROGASCI 5162. MANEKENI I MODELI 5210. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI 5139. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE 5132.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 31 of 823 ZANIMANJA OSOBNE NJEGE 5131. MANEKENI I MODELI PODVRSTA 522. PODVRSTA 516. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA 5149.

RIBARI NA OTVORENOM MORU 6154.nn. LOVCI http://www. VOĆARI I VINOGRADARI 6112.htm 18. RATARI. PODVRSTA 613. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA 6151. STOČARI 6121. JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA 6153. ŠUMSKI RADNICI 6142. POVRTLARI. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE 6130. RATARI. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI VRSTA 61.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.N. LOVNO-UZGOJNI. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA 6141.8. LOVNO-UZGOJNI. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI PODVRSTA 611.) PODVRSTA 614. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI 6152. PERADARI 6129. UGLJENARI PODVRSTA 615.6.19. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. RIBARI. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.2008 . stočarska itd. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 612. VINOGRADARI I VRTLARI 6111. RIJEČNI. VOĆARI. STOČARI 6122. POLJOPRIVREDNI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 32 of 823 POLJOPRIVREDNI.

ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE 7131. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA 7111.6. PALITELJI MINA 7113. IZOLATERI 7135. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA PODVRSTA 711. RUDARI. KLESARI 7114. KROVOPOKRIVAČI 7132.htm 18. ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI VRSTA 71. SOLANSKI VODARI PODVRSTA 712.19. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI 7129.2008 . FASADERI I GIPSARI 7134.8.nn. OSTAKLJIVAČI 7136. ZIDARSKA ZANIMANJA D. ZIDARI 7123. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D.N. PODVRSTA 713. PALITELJI MINA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 33 of 823 ROD 7. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA 7139. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA 7137.N. ARMIRAČI I BETONIRCI 7124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA 7133. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA 7112. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 7122.

19. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA 7216. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA 7224. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7223. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA 7215. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA http://www. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7222. OBRAĐIVAČI METALA. LIMARI. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM 7213.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 34 of 823 PODVRSTA 714. RONIOCI PODVRSTA 722. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA VRSTA 72.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI 7212.nn. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA 7232. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI PODVRSTA 723. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI 7233. LIMARI 7214.8. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA 7231. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI PODVRSTA 721. SOBOSLIKARI I LIČIOCI 7143. STROJARSKI MONTERI. LJEVAČI METALA. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA 7211.htm 18. SOBOSLIKARI. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA 7141. MONTERI.2008 . KOVAČI. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7221.

GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA 7313.htm 18. PRECIZNI MEHANIČARI 7312.2008 . KERAMIČARI. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 732.19. ELEKTROMONTERI.nn. STAKLARI 7323. PRECIZNI MEHANIČARI. DEKORATERI STAKLA. STAKLARI. KERAMIČARI. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA PODVRSTA 734. MONTERI. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA 7341. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7331. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 7245. PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7311. ELEKTROMEHANIČARI 7242. TISKARI PODVRSTA 731.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 35 of 823 PODVRSTA 724. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA PODVRSTA 733. ZLATARI. KERAMIKE. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA 7332. LONČARI. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 7241. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA VRSTA 73. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA 7324. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE 7244.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. SLAGARI I TISKARI http://www. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7322. LONČARI. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA 7321. MONTERI.

htm 18. PRERAĐIVAČI HRANE. PLETAČI KOŠARA. MESARI I SRODNA ZANIMANJA 7412. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI 7344. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA 7343.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA 7414. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA PODVRSTA 742. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA 7415.6.8. PRERAĐIVAČI VOĆA. PRERAĐIVAČI HRANE 7411. DRVA. KEMIJSKI LABORANTI VRSTA 74. KOŽE PODVRSTA 741. TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI 7351. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 743.19. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA 7345. TEHNIČKI CRTAČI 7352.nn. OBRAĐIVAČI DRVA 7422. SITOTISKARI. RUČNI TISKARI PODVRSTA 735. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA http://www. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI 7423. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA 7424. PEKARI. PRERAĐIVAČI DRVA 7421. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA 7413.2008 . KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA 7346. TEKSTILA.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 36 of 823 7342.

KROJITELJI TEKSTILA. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA 7432. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA 8111.nn. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA 7437.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 37 of 823 7431. RUKOVATELJI STROJEVIMA. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA http://www. KOŽARI 7442. TKALCI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE 7441.19. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA 8113. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA ROD 8.6. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA 7451. KROJAČI I KLOBUČARI 7434. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI PODVRSTA 745. ŠIVAČI. RUKOVATELJI STROJEVIMA PODVRSTA 811. KRZNARI 7435. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA 7433.htm 18. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA VRSTA 81.2008 . RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA 8112. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 744. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 812.8. KRZNA I KOŽE 7436.

2008 . RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE 8155.19. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 8122. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA 8124. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA 8159.8. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA PODVRSTA 815. KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE http://www.htm 18.6.N. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA 8141. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA 8154. PODVRSTA 814. STROJARI SPALIONICA. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA 8131. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8139. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA PODVRSTA 813.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 38 of 823 8121. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA 8123. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE 8162. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM 8151. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA 8163.N. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE 8143. PODVRSTA 816. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA 8142. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA 8152.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE 8211. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA 8229. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA 8240.htm 18.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA PODVRSTA 824. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 39 of 823 PODVRSTA 817. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA 8224.6.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA http://www. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA 8232.8. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA 8212. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.19. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA 8223. PODVRSTA 823. BETON I SLIČNE PROIZVODE PODVRSTA 822. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA VRSTA 82. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8251. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE PODVRSTA 825. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. RUKOVATELJI TISKARSKIM.N. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA 8170. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA 8221. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE 8222.

RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA 8253. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL. RUKOVATELJI TKALAČKIM.nn. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE.htm 18.19. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA 8264. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.8.2008 . RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA 8272. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA 8281. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA PODVRSTA 828. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 8271. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA 8265. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8263. SASTAVLJAČI STROJEVA 8282. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA 8279. PODVRSTA 827.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE 8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE PODVRSTA 826. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA 8277. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8269.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 40 of 823 8252. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. KRZNO I KOŽU 8261. KAVE I KAKAA 8278. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME 8283. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE 8266. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA 8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 8276.N. SUKANJE I PREMOTAVANJE 8262. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 8273.6. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME http://www.

ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA PODVRSTA 832. SASTAVLJAČI METALNIH. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA PODVRSTA 834.19.htm 18. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.2008 . http://www. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA 8285. VOZAČI MOTORNIH VOZILA 8321.6. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA 8331. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA 8324.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VOZAČI MOTOCIKLA 8322.8. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA 8332. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA 8334. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA 8286. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8311. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA PODVRSTA 833. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA 8333. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA 8323. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA PODVRSTA 829. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI 8290. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA PODVRSTA 831. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA 8287.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 41 of 823 8284. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA 8312. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI VRSTA 83.

KUĆNE POMOĆNICE 9132.8. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE PODVRSTA 913. DOSTAVLJAČI. KUĆNE POMOĆNICE. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE 9120.nn. ČISTAČICE I POSLUGA 9133. ČISTAČICE. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA 9141. DOSTAVLJAČI. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA PODVRSTA 911. PRALJE I GLAČARICE PODVRSTA 914.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 42 of 823 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA 8340. PRODAVAČI TELEFONOM PODVRSTA 912. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA 9151. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA 9131. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA 9111.htm 18.2008 . NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA http://www. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA 9142. ULIČNI PRODAVAČI 9113. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA PODVRSTA 915.19. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA VRSTA 91.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA ROD 9. PAZIKUĆE.6.

JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI 9320. JEDNOSTAVNA RUDARSKA.19. RADNICI U NISKOGRADNJI 9313.nn. RADNICI U VISOKOGRADNJI PODVRSTA 932.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 43 of 823 9152. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. PROIZVODNA.htm 18. PODVRSTA 916. RADNICI U ŠUMARSTVU 9213. RADNICI U POLJOPRIVREDI 9212. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA 9153. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA PODVRSTA 921. TRANSPORTNI RADNICI http://www. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA 9312. GRAĐEVINSKA. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA.8.6. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA 9161. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA 9311. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA 9162. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA PODVRSTA 931.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI PODVRSTA 933. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU VRSTA 93. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA VRSTA 92. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA 9211. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA.

VOJNA ZANIMANJA Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama". r.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. Ravnatelj: mr. kreiraju. vode politiku države. RADNICI BEZ ZANIMANJA PODVRSTA 991.19.htm 18. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA. VOJNA ZANIMANJA 0110. RADNICI BEZ ZANIMANJA 9911. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. 1999.nn. RADNICI BEZ ZANIMANJA ROD 0. TRANSPORTNI RADNICI VRSTA 99. v. a primjenjivat će se od 1. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011.2008 . obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. propise i pravila. oblikuju zakone.sc.8. godine. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. Ivan Rusan. SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ROD 1. te savjetuju o njima. kao i politiku udruga i organizacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 44 of 823 9330. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. I. http://www. VOJNA ZANIMANJA VRSTA 01.6. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju.

ustanova i njihovih dijelova1 13. sindikata i ostalih udruga i organizacija. nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade. sindikate i ostale udruge i organizacije. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti http://www. kreiraju i vode državnu politiku. obnašanje sličnih funkcija za političke stranke. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2 Uputa: u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 45 of 823 Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih. vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda. kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave. udruga i organizacija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Direktori trgovačkih društava. ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA. Na primjer. katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda. određuju. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. upravne i direktorske poslove. (Stručnjaci i znanstvenici). ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH. VRSTA 11. Međutim.8. Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. Čelnici i članovi zakonodavne vlasti. ratificiraju. Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 11. uključivši pregovore u ime članova. organiziranje. tada radno mjesto spada u neki drugi rod. ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne.nn. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. ministarstava i srodnih tijela. nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva. oblikovanje zakona. obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija. nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva. UDRUGA I ORGANIZACIJA Čelnici i članovi zakonodavnih tijela. propisa i pravila. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. oblikuju.6. čelnici i dužnosnici državnih tijela. tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj. te savjetuju o njoj. dopunjavanje ili ukidanje zakona.2008 . Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu. upravnoj i direktorskoj razini. obavljaju sudbenu vlast na razini Republike. propise i pravila. predstavljaju državu i djeluju u njezino ime. udruga i organizacija 12. ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima. planiranje. obavljanje sudbene vlasti na razini Republike. dopunjuju ili ukidaju zakone. predstavljanje države i djelovanje u njezino ime. Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste: 111. to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. Čelnici i članovi zakonodavnih. čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori.19. čelnici i dužnosnici državnih tijela.htm 18. oblikovanje. obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka. propisa i pravila. donose. ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti. ratificiranje.

upravljajući tijelima na razini Republike. ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3 Čelnici i članovi zakonodavne.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poslovi su predsjednika Republike: a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu. odnosno tijelo na čije su čelo izabrani. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 46 of 823 112. određuju. Dužnosnici i imenovani državni službenici 114. Predstavljaju državu u inozemstvu. brine za poštivanje Ustava. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 1111. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija Uputa: vidi uputu kod roda 1. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu . izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj. ZAKONODAVCI4 Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu. mijenjaju ih. čelnici gradskih i općinskih vijeća 1114. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela 1119. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave. Zakonodavci 1112. Čelnici. zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. u okviru Ustava i zakona. osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti. dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast. dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore. Predstavljaju Republiku.n.6. Čelnici županija.nn. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise.19. ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI. 1111. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici. Čelnici županijskih skupština. PODVRSTA 111. gradova i općina 1115. prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona. http://www. Samostalno obavljaju i srodne poslove.8.htm 18.2008 . Čelnici i dužnosnici Vlade 1113. formuliraju i donose zakone. koja primjenom Ustava.zakonodavnu.

c) imenovanje i razrješavanje predsjednika.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG http://www.12. zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora. h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora DODATAK: 1111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava. Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju: a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela.0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora 1111.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 47 of 823 b) proglašavanje zakona. h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom.nn.11. d) zapovijedanje oružanim snagama. raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava. e) sklapanje međunarodnih ugovora.6.11. f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti.11. potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu. imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom.8.19. g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. U toj su skupini zanimanja: 1111. g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika.htm 18.0 predsjednik Republike 1111.13.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora 1111.01. e) biranja. c) donošenje zakona i državnog proračuna.11. d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike. f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike.

0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. zakonu i drugim propisima. d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru.19.11. ministarstava ili ureda. Ministri donose pravilnike. pravilnika. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona. Vlada organizira.11. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija. g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada. h) srodne poslove prema Ustavu.12. rješenja i zaključke.nn. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 48 of 823 SABORA 1111.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike http://www. c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa. U toj su skupini zanimanja: 1112. Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1112. provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor.21. e) donošenje uredbi. njezinih radnih tijela.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5 Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj.2008 . Ti poslovi uključuju: a) usklađivanje rada Vlade. odluke.13.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111.6. upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave. naredbi i naputaka.13. f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom.12.8.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1111. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe.0 predsjednik Vlade 1112. b) provođenje zakona i propisa.htm 18. usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada. osniva ih. Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor. određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje.

htm 18.21. U toj su skupini zanimanja: 1113.11.31. e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća). zakonu i poslovniku skupštine.11. f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika. g) srodne poslove prema Ustavu. vode sjednice i provode zaključke.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1113. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.11.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada.2008 .0 predsjednik općinskoga vijeća DODATAK: 1113.0 ministar DODATAK: 1112.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 49 of 823 1112.0 predsjednik gradskoga vijeća 1113.0 POTPREDSJEDNIK VLADE 1112.19. gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave. d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću). c) pripremu sjednica.0 ZAMJENIK MINISTRA 1113.31.21.21. ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6 Čelnici županijskih skupština.8.0 predsjednik županijske skupštine 1113.31. b) provedbu zakona i drugih propisa.nn. usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja.0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA http://www.21. usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA 1113. Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća). Ti poslovi uključuju: a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica.

e) izvještavanje Vlade.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA 1114.6. Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama.21.22.0 župan 1114. U toj su skupini zanimanja: 1114. b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove.0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD 1114. organiziranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ČELNICI ŽUPANIJA.0 gradonačelnik 1114.21.11. pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave. središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA 1114.nn. gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave.8.31. d) nadzor inspekcijskih službi.2008 . GRADOVA I OPĆINA7 Župani.0 općinski načelnik DODATAK: 1114.21.21. Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom. propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 50 of 823 1113.0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU 1115.0 DOŽUPAN 1114. usklađivanje i nadzor rada ureda i službi. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8 U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 1114. Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i propisa.11.19. f) srodne poslove prema zakonu.22.22.htm 18. http://www.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1113. c) usklađivanje rada poglavarstva.

Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 51 of 823 Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. b) predsjedanje općom sjednicom suda. zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. c) poslove uprave (suda.31. a po analogiji i za niže sudove. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja. Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. izvršne i sudbene vlasti. vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 predsjednik Upravnoga suda 1115. štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. koja su obvezna za sva vijeća tih sudova. zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske. a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja. Državnog odvjetništva. osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela.21.2008 . odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima.11. državnopravobraniteljske) dužnosti.8. zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika. Ti poslovi uključuju: a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani. e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa. čime se ujednačava primjena zakona.htm 18.0 predsjednik Ustavnoga suda 1115. državnoodvjetničke.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda http://www. i) davanje priopćenja za javnost. g) pokretanje. h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca. Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.6. U toj su skupini zanimanja: 1115. f) davanje ocjene obnašanja (sudačke.0 predsjednik Vrhovnoga suda 1115. d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima.41. dok ih opća sjednica ne izmijeni.nn. j) srodne poslove.

predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju. objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija.htm 18. organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 52 of 823 1115. podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama. Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner. donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju.51. kontroliraju zakonitost. donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta). ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D. nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske. Guverner Hrvatske narodne banke: predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke.6.61. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera. čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti).0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske DODATAK: 1115. utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti. (Čelnici i članovi zakonodavne. donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta.2008 . štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti.71.9 U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111.61. Glavni državni revizor: upravlja Državnim uredom za reviziju. Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu. odgovara za uporabu državnih pečata.71.nn. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju.N.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1119.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda 1115. Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti.8.19.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske 1115. djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna. Pučki pravobranitelj: http://www. obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke. u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom. Čuvar državnog pečata: čuva državne pečate Republike Hrvatske.

Predsjednik izbornog povjerenstva: predsjedava povjerenstvom. državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave. obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra. ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona.nn. upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili http://www. o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja.41.21. predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.2008 .0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119.31. odnosno njihovim dijelovima. obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom.0 pučki pravobranitelj 1119.19. To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela.41. propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima.0 glavni državni revizor 1119. Vladu i njihova radna tijela. DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10 Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva.8.0 guverner Hrvatske narodne banke 1119. upravljanje državnom upravnom organizacijom. postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE 1119. donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA PODVRSTA 112.htm 18.11.0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA 1119. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru.51. obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora.51.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 53 of 823 donosi poslovnik o svom radu. obavlja poslove prema zakonu.21. razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1119.6.11.0 predsjednik izbornog povjerenstva DODATAK: 1119. U toj su skupini zanimanja: 1119.0 čuvar državnoga pečata 1119.21.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE 1119. prijedloge i preporuke.

b) prijem i otpremu pošte. VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11 Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora. uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA. d) vođenje odgovarajućih evidencija. e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice.2008 .8. Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost.nn.0 tajnik Vlade 1121. h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela. Tajnici Hrvatskog državnog sabora.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora 1121. vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica.6.31. f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela. surađuju s drugim tijelima i službama. prijem i otpremu pošte. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja 1124.19. Pomoćnici ministra 1123. U toj su skupini zanimanja: 1121. odnosno obavljanje diplomatskokonzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji. g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela. c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice. pomažu u formuliranju zaključaka. U toj su podvrsti skupine: 1121. Diplomati i diplomatski službenici 1121.htm 18. i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora http://www. odnosno srodnim tijelima državne uprave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima. predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu. Vlade i njihovih radnih tijela 1122. obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 54 of 823 njihovim dijelovima. u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji. dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni.21. brinu o pridržavanju propisane procedure.11.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) provedbu upravnog. prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja. stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika.0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. odnosno inspekcijskog nadzora.6. http://www. Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE 1122.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 55 of 823 1121.21.41.11.2008 .0 tajnik radnog tijela Vlade DODATAK: 1121. Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu.19.31.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. POMOĆNICI MINISTRA12 Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar. pravilnika.11. c) praćenje stanja u svojem djelokrugu.41.0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1121. b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva. brinu o učinkovitosti rada.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE 1121. Ti poslovi uključuju: a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima.0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.htm 18. nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti.8.11.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 1121. uredbi. e) pripremu nacrta prijedloga zakona.21.0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE 1121. Raspoređuju poslove.11. drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.31. naredbi i naputaka.41.nn.

ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda. i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13 U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem. g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje. Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave. h) srodne poslove. te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar. g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika. http://www.0 pomoćnik ministra DODATAK: 1122.htm 18. f) suradnju s tijelima državne uprave. zavodi. zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije. te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti. c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar. U toj su skupini zanimanja: 1122.0 TAJNIK MINISTARSTVA 1123. Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug. b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju.2008 . jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama.19. Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom. uredi (i agencije). Ti poslovi uključuju: a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa. h) prikupljanje. brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti. e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika. ravnateljstva.11.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 56 of 823 f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva. sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani.8. d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad.6.

0 RAVNATELJ FONDA MIORH 1123.31.6.11. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema.8.21.11.11. odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj. U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema.0 ravnatelj upravne organizacije 1123.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1123.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR 1123.0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE 1124.0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE 1123.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA 1123.0 predstojnik Vladinog ureda 1123.11.11. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14 Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji.11.21.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 1123.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.11.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE 1123.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA 1123.11.11.31.31.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1123.11.11.21.nn.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 57 of 823 j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije DODATAK: 1123.21.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE 1123.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 1123.htm 18. Obavještavaju nadležna tijela http://www.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE 1123.31.2008 .0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 1123.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU 1123. U toj su skupini zanimanja: 1123.0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR 1123.

) u državi prijema.2008 . gospodarskom.6. opće uprave. g) stručne poslove u pripremi razgovora.19. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 58 of 823 Republike o prilikama i stanju u državi prijema. odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 1124.0 konzul DODATAK: 1124. pregovora. matičarstvo.0 DRUGI TAJNIK MVP 1124. h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova.21.21. i) srodne poslove. znanstvenom i drugim područjima.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj.0 veleposlanik 1124. f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom. c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP 1124.0 TREĆI TAJNIK MVP http://www.0 diplomat 1124. gospodarskom. e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj.8. sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora.21.0 AMBASADOR 1124.21.11. b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema. kulturnom.21. kulturnom. Ti poslovi uključuju: a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema. d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema.0 PRVI TAJNIK MVP 1124. socijalna skrb i sl. Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu. U toj su skupini zanimanja: 1124.nn.11. znanstvenom i drugim područjima.htm 18.21.

31. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.31. Čelnici i dužnosnici sindikata.0 KONZUL SAVJETNIK 1124. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina. Čelnici i dužnosnici političkih stranaka 1142. c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti. udruga poslodavaca i srodna zanimanja 1143. U ovoj su podvrsti skupine zanimanja: 1141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.31.19. promicanje interesa organizacije. a izravno ih primjenjuju. propisa i pravila organizacije političkih stranaka. propisa i pravila organizacije političke stranke. propisa i pravila organizacije.31.htm 18.31..1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 59 of 823 1124.2008 . http://www. a provode politiku interesnih organizacija. predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke. njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću. b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova.0 KONZUL DRUGOG RAZREDA 1124. kao što su političke stranke.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA 1124. humanitarne i dobrotvorne organizacije.0 KONZUL PRVOG RAZREDA 1124. odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime. nadgled rada suradnika.nn. Poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija 1141. planiranje. športske udruge i sl.0 GENERALNI KONZUL 1124. ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15 Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju. sindikati. pregovaranje u njezino ime. organizacije poslodavaca.21.31.0 ATAŠE 1124. propisa i pravila određene organizacije. Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike.6.0 VICEKONZUL PODVRSTA 114. gospodarske i strukovne asocijacije.

0 čelnik političke stranke 1141. organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike. e) planiranje.11.19.nn. propisa i pravila organiziranja organizacije. g) nadgled rada suradnika. neposredno ih primjenjuju.6. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova. poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA. U toj su skupini zanimanja: 1142.0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 60 of 823 e) planiranje.0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.12.11.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE 1141.2008 .0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE 1141.12. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike.11. f) srodne poslove.0 čelnik sindikata 1142. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću. U toj su skupini zanimanja: 1141.12. propisa i pravila organiziranja svoje organizacije.11. propisa ili pravila organizacije političke stranke. g) nadgled rada suradnika. UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika.0 dužnosnik političke stranke DODATAK: 1141.12.0 dužnosnik sindikata http://www.htm 18.8. d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova. propisa i pravila organizacije. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike. predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime.

32.32.8.0 dužnosnik udruge poslodavaca 1142.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA 1142.nn.31.12. http://www.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE 1142.12. predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime. propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA 1142. interesne).0 čelnik strukovne komore 1142. a neposredno ih primjenjuju.22. športske.19.31. b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina.31.22.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142.11.21.0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE 1142.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE 1142. 1143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću.0 TAJNIK UDRUGE P.12.N.31.21. Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike.22.0 dužnosnik strukovne komore DODATAK: 1142. propisa i pravila organiziranja.2008 . d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE 1142.32.0 SINDIKALNI POVJERENIK 1142.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE 1142.0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA 1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike.0 čelnik udruge poslodavaca 1142.6.htm 18.32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 61 of 823 1142.

organiziranje.22. U toj su skupini zanimanja: 1143. upravljanje (planiranje. Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 62 of 823 e) planiranje.N.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P.11. vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica.0 čelnik interesne udruge 1143.12.21. organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike.11.2008 .0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA 1143. VRSTA 12.htm 18.6.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA 1143.nn.12. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: http://www.22.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA 1143.12. ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1143. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA.21.0 dužnosnik humanitarne organizacije DODATAK: 1143.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA 1143.19. propisa i pravila organiziranja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA 1143.8.0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA 1143. USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16 Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva.0 dužnosnik interesne udruge 1143.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH 1143. g) nadgled rada suradnika. f) srodne poslove.12.11.12.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1143.

Ti poslovi uključuju: a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove b) upravljanje (planiranje. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova 123. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. planiranje. vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove. ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate. organiziraju. g) nadgled ostalih suradnika. e) predstavljanje društva ili ustanove. organiziraju. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama Uputa: vidi uputu kod roda 1. kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate. c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove. obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor.nn. vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 1210. vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove. f) srodne poslove. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih. određuju i kreiraju politiku. organiziranje.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 63 of 823 121. vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova. pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor. izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima. DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih.htm 18.8. obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora. Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva.2008 . organiziranje. planiraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. određuju i kreiraju politiku te planiraju. PODVRSTA 121. Direktori trgovačkih društava i ustanova 122.6. nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove.Generalni i izvršni direktori 1210. d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave. predstavljanje društva ili ustanove. http://www.

0 izvršni direktor 1210.11.0 GLAVNI DIREKTOR 1210. organiziranje. Direktori proizvodnje poljoprivrednih. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga.6.0 generalni direktor 1210.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE PODVRSTA 122. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.nn.2008 .12. Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje. Direktori proizvodnje industrijskih društava 1223.0 rektor sveučilišta DODATAK: 1210.19. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo http://www.11. nadziranje odabira.11. osposobljavanja i rada osoblja. šumarskih i ribarskih društava 1222.0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA 1210.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1210.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima. Direktori proizvodnje u građevinskim društvima 1224.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.0 DIREKTOR PROJEKTA 1210.0 PREDSJEDNIK USTANOVE 1210.12. uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove. lovnouzgojnih. kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 64 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1210.11.0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE 1210.13. vođenje dnevnih aktivnosti. nadzor).htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1221. suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica.12.11.8.0 član uprave trgovačkoga društva 1210.11. vođenje.11.

Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1226. osim razreda 7522.). iznajmljivanje i poslovne usluge). koja je sukladna s ISIC-om. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo). kulturne i športske djelatnosti) u području O. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo).1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 65 of 823 1225. vode i kontroliraju) . 1221.2008 . skladištenje i veze). ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje poljoprivrednih. plinom i vodom). (Uklanjanje otpadnih voda. Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge 1229. . Uputa: u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti.Skupina 1225.Skupina 1223.8. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo). N (Zdravstvena i socijalna zaštita). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama. potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC).1. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90.Skupina 1229.Skupina 1224.htm 18. D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom. upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju. . lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo). obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz. Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev. .6. Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92. odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93.n.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.Skupina 1226. Direktori društava i ustanova d. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH.Skupina 1221. . . socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima). organiziraju. Direktori poslovanja društava prijevoza. U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD).Skupina 1222. (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene.Skupine 1227. upravitelji i sl.Skupina 1228.nn. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih http://www. obvezno socijalno osiguranje. obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji. lovno-uzgojnih. Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD: . popravak motornih vozila. Direktori dijelova društava za poslovne usluge 1228. (Poslovi obrane). LOVNO-UZGOJNIH. . skladištenja i veza 1227.) u NKDpodručjima L (Javna uprava. motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu). obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda. M (Obrazovanje). (Rekreacijske. . Da se ova područja detaljnije odrede.19. .

6. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju. vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije. vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 66 of 823 direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. osposobljavanja i rada osoblja. c) planiranje dnevnih poslova. g) nadzor odabira. j) nadgled ostalih suradnika.13.nn.12.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vode i nadziru).2008 . i) srodne poslove. organiziranje.8. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221. e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova.0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA 1222.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva DODATAK: 1221. plina i vode. http://www.11. organiziranje.11.19. d) kontrolu troškova.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1221. rudnicima i kamenolomima.14. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. U toj su skupini zanimanja: 1221. b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa. organiziraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama.0 DIREKTOR RATARSTVA 1221.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 67 of 823 b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 1222. osposobljavanja i rada osoblja.31.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1222.6.21. i) srodne poslove.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA 1222. osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje.8. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.11.21.11. g) nadgledanje odabira.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1222.nn. d) kontrolu troškova.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA 1222.31. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE 1222.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA http://www.0 tehnički direktor rudnika 1222.21.21.2008 .21.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju 1222.21. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor održavanja opreme DODATAK: 1222.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE 1222.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1222.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1222.19.11.0 DIREKTOR POGONA 1222. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje.0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA 1222.htm 18.11. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.31.11.

e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. osposobljavanja i rada osoblja. organiziraju.11.0 direktor operative građevinskoga društva DODATAK: 1223.8. j) nadgled ostalih radnika. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE 1223. f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu. zaštiti od požara) i sličnih postupaka.htm 18.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgledanje odabira. d) kontrolu troškova. b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA 1223.11. i) srodne poslove.6. organiziraju.2008 .0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA 1223. materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 68 of 823 1223.11. vode i kontroliraju). Ti poslovi uključuju: a) planiranje. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.11. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva.19. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju. vođenje i kontrolu građevinskih radova društva. c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem. Ti poslovi uključuju: http://www. U toj su skupini zanimanja: 1223. vode i kontroliraju). organiziranje.0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE 1224.11. pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.

b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava.nn.0 direktor poslovne jedinice trgovine DODATAK: 1224. uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.2008 . g) nadgledanje odabira. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo. i) srodne poslove.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja. organiziraju. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.8. http://www. d) kontrolu troškova.19. prehrane i srodnih usluga. vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.6.11.htm 18. j) nadgled ostalih suradnika. organiziranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 69 of 823 a) planiranje. organiziranje. U toj su skupini zanimanja: 1224. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. prehrane i srodnih usluga (planiraju. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama. vode i kontroliraju).0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1224. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja.11.11.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1225. c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine. osposobljavanja i rada osoblja. d) kontrolu troškova. osoblja i ispunjavanje planova.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1224.

vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima. SKLADIŠTENJA I VEZA Direktori poslovanja društava prijevoza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 70 of 823 f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.31. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga.htm 18. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova.12.0 direktor restoranskoga poslovanja DODATAK: 1225.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225. g) nadgledanje odabira. uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. d) kontrolu troškova.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA.19. organiziraju.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.31. skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju. vode i kontroliraju). osposobljavanja i rada osoblja. j) nadgled ostalih suradnika. osposobljavanja i rada osoblja.11.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1225.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1225. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. U toj su skupini zanimanja: 1225. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.nn. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.6. organiziranje.21. i) srodne poslove. g) nadgledanje odabira.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1225.2008 .8.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA 1225. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. http://www.

16.6.12.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA 1226.19.19.12.0 direktor poslovanja skladišta 1226.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.12.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu 1226.42.12.41.15.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA 1226.0 ŠEF KOLODVORA 1226.18.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1226.17.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1226.21.13.8.2008 .31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 71 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1226. U toj su skupini zanimanja: 1226.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1226.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu DODATAK: 1226.htm 18.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU http://www.0 direktor pošta 1226.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.0 direktor telekomunikacija 1226. i) srodne poslove.32.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.0 direktor prekrcajne operative 1226.22.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1226.11.11.nn.0 šef željezničkoga prometa 1226.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1226.14.61.51.

22. SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.6. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. organiziranje. arhitektonski poslovi i inženjering.31.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA 1226.32.8.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1226.0 DIREKTOR SEKTORA.19.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA 1226.0 DIREKTOR MARINE 1227.13.22.0 DIREKTOR SEKTORA.21. čišćenje objekata. vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima.0 DIREKTOR SEKTORA. organiziraju.32.41. osiguranje.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1226.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE 1226.15. istraživanje tržišta.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1226. SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1226.31.15. SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. poslovi prostornog uređenja. poslovi s nekretninama.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226.2008 . vode i kontroliraju). kao što su bankovni poslovi.21.13.htm 18.31.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1226.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 72 of 823 1226.61.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1226.31. obrada podataka.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI 1226. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju. SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.nn.51.13.0 UPRAVITELJ POŠTE 1226.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226. računovodstvo.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1226.0 DIREKTOR SEKTORA. http://www.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. j) nadgled ostalih suradnika.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1227.41.91.8.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj 1227. osposobljavanja i rada osoblja.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1227.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227. reklamiranje i pakiranje.2008 .51.61.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1227. d) kontrolu troškova.72. i) srodne poslove.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1227.92.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE http://www. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.nn.71.11. U toj skupini su zanimanja: 1227.0 direktor odjela za informatičke usluge 1227.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.19. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova.11.0 direktor za organizaciju rada 1227.81.82.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1227.21.6. g) nadgledanje odabira.31.62. b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova.htm 18.0 direktor direkcije banke 1227. h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 73 of 823 tehnička ispitivanja i analize.0 prokurist DODATAK: 1227.

uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.61.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE 1227. vode i kontroliraju).41.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227. g) nadgledanje odabira.6. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1227.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 74 of 823 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.0 MENADŽER KVALITETE 1227.2008 . vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga.82. d) kontrolu troškova. b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1227. c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1227.62. http://www. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1227.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1227.91.19.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1227.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1227.nn. osposobljavanja i rada osoblja.82.91. organiziranje.8. organiziraju.31.91.91. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.htm 18.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1228.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1227.

21. h) nadgled ostalih suradnika. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova).31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D. f) planiranje.8.19.11. primjena propisa i slično. vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja.31. zdravstvu i socijalnoj skrbi. na primjer.21. U toj su skupini zanimanja: 1228.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1228. e) planiranje.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1229. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje. organiziranje.N. trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju. vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture.2008 . organiziranje. http://www. vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine. organiziranje. vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje. b) planiranje.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge DODATAK: 1228.6. organiziranje. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. rekreacije i priredaba. organiziranje. Ovamo bi se.31. g) srodne poslove. d) planiranje. i) srodne poslove. športa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 75 of 823 h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1228. rekreaciji. vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. organiziraju.nn.htm 18.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1228. organiziranje. j) nadgled ostalih suradnika. c) planiranje. kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela. poduzetničko i poslovno savjetovanje.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE http://www.71.0 dekan 1229.0 voditelj područne službe 1229.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1229.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu 1229.11.12.23.32.6.0 športski direktor 1229.0 producent 1229.24.0 ravnatelj škole 1229.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove 1229.84.62.81.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1229.0 organizator televizijske i filmske produkcije 1229.2008 .82.0 direktor nacionalnog parka 1229.13.0 direktor izvanteritorijalne organizacije DODATAK: 1229.61.0 direktor športskog objekta 1229.0 ravnatelj predškolske ustanove 1229.19.0 PRODEKAN ZA NASTAVU 1229.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge 1229.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE 1229.72.12.21.25.26.91.htm 18.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije 1229.nn.8.12.0 direktor za ekološke poslove 1229.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove 1229.83.0 direktor botaničkog vrta 1229.22.41.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada 1229.11.12.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 76 of 823 U toj su skupini zanimanja: 1229.0 direktor zoološkog vrta 1229.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE 1229.

0 RAVNATELJ DRAME 1229.21.25.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE 1229.nn.0 VIDEOPRODUCENT 1229.23.25.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE 1229.21.0 FILMSKI PRODUCENT 1229.21.0 RAVNATELJ ARHIVA 1229.21.23.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA 1229.21.2008 .21.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE 1229.0 GLAZBENI PRODUCENT 1229.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA 1229.25.8.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT 1229.22.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1229.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE 1229.0 DIREKTOR GALERIJE 1229.19.6.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA 1229.21.21.21.0 DIREKTOR FILMA 1229.21.21.12.21.0 UMJETNIČKI DIREKTOR 1229.0 RAVNATELJ OPERE 1229.0 INTENDANT KAZALIŠTA 1229.23.21.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU 1229.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 PRODUCENT RADIJA 1229.22.0 DIREKTOR MUZEJA 1229.htm 18.0 RAVNATELJ BALETA 1229.23.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA 1229.23.25.21.21.0 VOĐA SNIMANJA 1229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 77 of 823 1229.0 ORGANIZATOR SNIMANJA 1229.

0 GLAZBENI MENADŽER 1229.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE 1229.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1229.8. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1231. nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora. DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih.19. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.26.n.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA 1229. Direktori pravnih.2008 .0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1229.41. vođenje i kontrolu rada službi. organiziraju.25. Ti poslovi uključuju: planiranje.0 DIREKTOR STADIONA PODVRSTA 123.31.71.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1229.62.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 RAVNATELJ BOLNICE 1229. Direktori informatičkih službi 1237.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA 1229.6.31. vode i kontroliraju). Direktori službi marketinga i srodna zanimanja 1234.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE 1229. Direktori službi d. 1231. Direktori nabavnih i distributivnih službi 1236. Direktori razvojnoistraživačkih službi 1239.htm 18.72.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 78 of 823 1229. nadzor odabira.41. Direktori ekonomsko-financijskih službi 1232. kadrovskih i općih službi 1233. suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. organiziranje. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI http://www. Direktori službi promidžbe 1235. predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega. osposobljavanja i rada osoblja. upravljaju djelatnošću službi (planiraju.31.

c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 79 of 823 Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju. b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva. pripremu proračuna.11.0 FINANCIJSKI MENADŽER 1231.21.6.0 direktor kontrolinga 1231.13.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1232. vode i kontroliraju). g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima. KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI http://www.19. osposobljavanja i rada osoblja.21. uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.0 direktor službe osiguravajućeg društva DODATAK: 1231.12. k) nadgled ostalih suradnika.0 direktor unutarnje financijske kontrole 1231.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11. U toj skupini su zanimanja: 1231. e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava. d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva. h) nadgledanje odabira.8.0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA 1231.2008 . organiziranje. organiziraju.nn.0 direktor financija i računovodstva 1231. vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva.0 FINANCIJSKI DIREKTOR 1231.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.htm 18. j) srodne poslove. DIREKTORI PRAVNIH. f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka.

2008 . određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama. promicanje.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1233. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.6. organiziranje. organiziraju.nn. osposobljavanja i rada osoblja. e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja. j) nadgled ostalih suradnika. zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih. f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica. osposobljavanje radnika. i) srodne poslove.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1232.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232. c) nadgledanje sigurnosnih. organiziraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. g) nadgled odabira. U toj su skupini zanimanja: 1232. kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 80 of 823 Direktori pravnih.11.19.11. http://www. d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava. kadrovske i opće službe DODATAK: 1232. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.htm 18.0 direktor pravne. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju. b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje.8.11. vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva. vode i konroliraju). organiziranje. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vode i kontroliraju). vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove.

d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja.21.22.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.8.htm 18.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 1233.21.21. j) nadgled ostalih suradnika. organiziraju. troškova akcija unapređenja prodaje.0 direktor komercijalne službe 1233. e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova.2008 . DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe. f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 81 of 823 b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama.21.0 direktor prodaje 1233.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR 1233. metoda prodaje i posebnih stimulacija. c) određivanje cijena.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor prodajne promocije DODATAK: 1233.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1233. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1234.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.nn. U toj su skupini zanimanja: 1233.0 direktor marketinga 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233. uvjeta isporuke i rabata. i) srodne poslove.31. osposobljavanja i rada osoblja. vode i kontroliraju).11. g) nadgledanje odabira.22. pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.19.6. odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.22.22. http://www.

b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva. pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 82 of 823 Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1234.21.8. U toj su skupini zanimanja: 1234. k) nadgled ostalih suradnika.19.0 direktor službe za oglašavanje 1234.2008 . Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11. osposobljavanja i rada osoblja. organiziranje. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe.6.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1235. h) nadgledanje odabira. i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega. organiziraju. b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe. c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima. organiziranje. odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi.htm 18. športskih organizacija. vode i kontroliraju). ustanova iz kulture i reklamnih agencija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.11. e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.11. vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe.nn. g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. oglašavanja. d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe. f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima. postignućima i stajalištima društva ili ustanove. j) srodne poslove. vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove. radija i televizije.0 direktor poslova za odnose s javnošću DODATAK: 1234.

U toj su skupini zanimanja: 1235.31. upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike.8.0 direktor skladišne službe DODATAK: 1235. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.21. j) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1235. e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka. b) usmjeravanje odabira.6. d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. http://www.0 DIREKTOR SILOSA 1236.21.nn.11.31.0 direktor nabave 1235.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1235.htm 18.31. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1235. vode i kontroliraju). d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja. g) nadgledanje odabira. organiziranje.19. organiziraju. i) srodne poslove. f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti. postavljanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. osposobljavanja i rada osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 83 of 823 c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru. vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju.0 direktor distribucije 1235. c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.2008 .11.

f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova.11. organiziranje. U toj su skupini zanimanja: 1237.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 84 of 823 e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka. b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova. vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa.nn. f) nadgled odabira. proizvoda i upotrebe materijala. vode i kontroliraju). U toj su skupini zanimanja: 1236. organiziraju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. osposobljavanja i rada osoblja. h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega.8. i) nadgled ostalih suradnika. d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka.htm 18.11. uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.0 direktor informatičke službe 1237.19. osposobljavanja i rada osoblja. c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja. g) nadgled odabira. i) srodne poslove. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI Direktori razvojnoistraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju. h) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega. j) nadgled ostalih suradnika.2008 . e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe DODATAK: 1237.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE http://www.

0 direktor službe plana i analize 1239. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.6.N.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 85 of 823 1237.21. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izvještavanje vlasnika. DIREKTORI SLUŽBI D. U toj su skupini zanimanja: 1239.31.n. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika. organiziranje. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori.11. (Direktori službi u društvima i ustanovama).2008 . kupcima i drugim društvima.htm 18. U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama. DODATAK: 1239. Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.0 direktor zaštitarske službe 1239. nadgled ostalih radnika.8.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu 1239. vođenje i kontrolu). Direktori malih trgovačkih društava i ustanova PODVRSTA 131.0 direktor službe p. pregovore s dobavljačima. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 131. vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata.11.0 direktor internoga glasila 1239.19. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123.11.0 DIREKTOR LOGISTIKE VRSTA 13.11.21.13.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1237.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1239.11. planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja.12.nn. ako postoji.

Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo 1315.2008 .8. vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata. Direktori malih društava za poslovne usluge 1318. Ti poslovi uključuju: a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome. šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima. Direktori malih građevinskih društava 1314. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA Direktori malih poljoprivrednih. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje.19.nn. ako postoji. kupcima i drugim društvima. planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja. vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori.htm 18. šumarskih. Direktori malih društava i ustanova d. lovno-uzgojnih. skladištenje i veze 1317. ribarskih društava 1312. pregovore s dobavljačima. izvještavanje vlasnika. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava 1316.n.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH. nadgled ostalih radnika. te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. b) procjenu prihoda i rashoda. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 1311. 1311. Direktori malih proizvodnih društava 1313. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. vode i kontroliraju djelatnost društva. Uputa: vidi uputu kod podvrste 122. http://www. organiziranje. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. vođenje i kontrolu). lovnouzgojnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 86 of 823 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova).6. LOVNO-UZGOJNIH. Direktori malih poljoprivrednih. Direktori malih društava za osobne usluge 1319. organiziraju. organiziraju. Direktori malih društava za prijevoz.

h) nadgled ostalih suradnika.8.htm 18.6.DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava.32.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. lovac.0 direktor maloga rasadnika 1311. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. U toj su skupini zanimanja: 1311. s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 87 of 823 e) vođenje dnevnih poslova. vode i kontroliraju aktivnosti društva.22.0 direktor maloga ribarskog društva 1312.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1311.12. e) vođenje dnevnih poslova.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1311. šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih. ako postoji.nn.41.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1311. g) srodne poslove. f) izvještavanje vlasnika.31. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer.11. c) pregovore s dobavljačima i kupcima. ribar i slično razvrstavaju se u rod 6. Uputa: ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim. vođenje i kontrolu proizvodnje. lovno-uzgojnim.0 direktor maloga lovišta 1311.14.21. organiziraju.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva 1311. organiziranje.13.0 direktor maloga šumarskog društva 1311. http://www. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. b) procjenu prihoda i rashoda. šumar.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1311.19. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.

0 direktor maloga građevinskog društva DODATAK: 1313. lakirerskim.11.11. materijala i rada osoblja.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode i kontroliraju aktivnosti društva.19. U toj su skupini zanimanja: 1312. organiziranje.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1312. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.htm 18.2008 . h) nadgled ostalih suradnika. c) pregovore s dobavljačima. vođenje i kontrola djelovanja društva. građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.0 direktor maloga proizvodnog društva DODATAK: 1312.11. ako postoji. g) srodne poslove. organiziraju. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. g) srodne poslove.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1312.11. d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava.11. f) izvještavanje vlasnika. b) procjenu prihoda i rashoda.8.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE http://www.11. kupcima i drugima.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1313.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 88 of 823 f) izvještavanje vlasnika. e) vođenje dnevnih poslova. ako postoji.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim.nn. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1313. U toj su skupini zanimanja: 1313.11.

organiziranje.11.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1314. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 UPRAVITELJ ZGRADE 1314.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 89 of 823 1313. g) srodne poslove. ako postoji.11. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vode i kontroliraju aktivnost društva.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1313.11. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.11. organiziranje. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. vođenje i kontrolu poslovanja društva.11.nn. organiziraju. vode i kontroliraju aktivnosti društva.11. organiziraju.htm 18. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. vođenje i kontrolu poslovanja društva.11. h) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 1314. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 direktor male trgovine DODATAK: 1314. f) izvještavanje vlasnika. e) vođenje dnevnih poslova. http://www. b) procjenu prihoda i rashoda.8.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1313.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1315.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .19.6. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.

SKLADIŠTENJE I VEZE Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1316. vode i kontroliraju aktivnosti društva. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ.21.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.21.31. g) srodne poslove.21.11.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.nn.0 direktor maloga disko-bara DODATAK: 1315.19.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 90 of 823 b) procjenu prihoda i rashoda.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1315.8.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1315. skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.htm 18.11.6.11. U toj su skupini zanimanja: 1315. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALE KRČME 1315. e) vođenjenje dnevnih poslova.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA 1315. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema http://www. d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. ako postoji.2008 .41.31.11.41.0 direktor maloga restorana 1315.0 direktor maloga hotela 1315. organiziraju.0 direktor male kavane 1315. f) izvještavanje vlasnika. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.

21. h) nadgled ostalih suradnika.nn. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1316.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 91 of 823 poslovima koje obavljaju. U toj su skupini zanimanja: 1316.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1316.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1316. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja.11.11.12.8.0 direktor male turističke agencije DODATAK: 1316.htm 18.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE http://www. b) procjenu prihoda i rashoda.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1316.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ako postoji.0 direktor maloga špediterskog društva 1316.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET 1316. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1316. e) vođenje dnevnih poslova.0 direktor maloga skladišta 1316.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11. organiziranje.31.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1316.11.41.2008 . g) srodne poslove.11.6.19. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.12. f) izvještavanje vlasnika.0 direktor maloga prijevoznog društva 1316.12.11.

0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU http://www.12.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.6.0 direktor maloga društva za urbanizam 1317.13. i) nadgled ostalih suradnika.12.19.0 stečajni upravitelj DODATAK: 1317. Ti poslovi uključuju: a) planiranje. b) procjenu prihoda i rashoda. f) vođenje dnevnih aktivnosti.htm 18. organiziranje. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju.14. vode i kontroliraju djelatnost društva.8.2008 . vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1317. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.31.23.11. h) srodne poslove.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.41.nn.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317. c) provedbu zakona i propisa. organiziraju.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.22. ako postoji.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1317. g) izvještavanje vlasnika.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 1317.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 92 of 823 1316.21. d) pregovore s dobavljačima i kupcima. e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.

24.6.24.24.23. organiziraju.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1317. b) procjenu prihoda i rashoda.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1317.19. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1318.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1317.24. d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1317.2008 .12.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1317. http://www. e) vođenje dnevnih poslova. vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.12.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.12. usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge.24. organiziranje.24.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 93 of 823 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.24. c) pregovore s dobavljačima i kupcima.0 DIREKTOR MALE BANKE 1317.24.htm 18.8.24.nn. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju. vode i kontroliraju djelatnost društva.24.24.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1317.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.

Ovamo bi se.11. na primjer.21.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1318.21.11. e) vođenje dnevnih poslova. U toj su skupini zanimanja: 1318.nn.2008 .21. vođenje i kontrolu poslovanja društva. f) izvještavanje vlasnika. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D. g) srodne poslove. zdravstva. trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja.11.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 94 of 823 f) izvještavanje vlasnika. d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja. ako postoji.0 direktor maloga društva za osobne usluge DODATAK: 1318.8.6. b) procjenu prihoda i rashoda. korisnicima i drugima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 direktor male ustanove za kulturu 1319. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) planiranje. organiziranje.31. organiziraju. U toj su skupini zanimanja: 1319. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.0 direktor male zdravstvene ustanove http://www. h) nadgled ostalih suradnika.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1319. uz pomoć osoba koje nisu direktori. g) srodne poslove. Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova). ako postoji. vode i kontroliraju djelatnost društva. c) pregovore s dobavljačima. kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1318.0 direktor male obrazovne ustanove 1319.19.N. h) nadgled ostalih suradnika. rekreacijskih.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.htm 18. urbanizmu i prostornom planiranju.0 MALI NAKLADNIK ROD 2. biomedicini i zdravstvu. Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici 22. Zanimanja su ovoga roda sedmoga.0 direktor maloga veterinarskog društva 1319. unapređivanje spoznaja.21. pružanje duševne potpore.81. poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja. stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela. pravnih i socijalnih usluga.nn. Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize. građevinarstvu. arhitekturi.2008 . STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja.61.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1319. kemiji. teorija i metoda. Poslovni. meteorologiji. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici VRSTA 21. biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima. primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti. geofizici. izradu znanstvenih radova. matematici. geodeziji. DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju.6. unapređuju i razvijaju spoznaje.21.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici. Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici 23. astronomiji.51. http://www. DODATAK: 1319. osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ. tehničkih znanosti. primjenu postojećih znanja u području prirodnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 95 of 823 1319.71. računalstvu. geologiji.8. statistici.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1319.19. poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama. strojarstvu i tehnologiji. pružanje različitih poslovnih.0 slobodna profesija p.n. obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje 24. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 21. Znanstveno-obrazovni.

Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi uključuju: http://www. kemičari i srodni stručnjaci istražuju. elektricitetu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. kemije.nn. projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava. Diplomirani meteorolozi 2113. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka PODVRSTA 211. Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste: 211. iskorištavanja nafte. kao i strojeva i druge opreme. istraživanja svemira. Diplomirani inženjeri kemije 2114. Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine: 2111. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci 215. DIPLOMIRANI FIZIČARI.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 96 of 823 Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje. primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi 2112. Diplomirani fizičari. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike.htm 18. geologije i zemljopisa. astronomiji. kemičari i srodni stručnjaci 212.8. poljoprivrede. zdravstva. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike 2111. teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije.6. vojnim i ostalim područjima. termodinamici. građevinarstva i ostalih usluga. mjerenje kopna i mora te izradu karata. KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani fizičari. atomskoj fizici. Diplomirani računalni stručnjaci 214.2008 . materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda. primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava. plina i minerala. pomorstva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu znanstvenih radova. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju. astronomije. proširivanje. različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije. meteorologije. davanje savjeta. akustici. proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. unapređuju i razvijaju spoznaje.19. Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici. unapređuju i razvijaju spoznaje. proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije. na području telekomunikacija. kemijskih obilježja i procesa različitih tvari. optici. izradu znanstvenih radova. Diplomirani matematičari i statističari 213. magnetizmu. elektronici.

strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo. testova i analiza na području medicine. c) izvođenje pokusa. medicinske. tlaka.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2111.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2111. optike.32.11.6.21. testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature.11.11. analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira.9 samostalni istraživač fizičar DODATAK: 2111. unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije. akustike.2008 . vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije. b) izvođenje pokusa. i) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. termodinamike. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2111.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 97 of 823 a) istraživanje. elektriciteta. magnetizma. d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje. U toj su skupini zanimanja: 2111.8 istraživač fizičar 2111. uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela.7 diplomirani astronom 2111.nn. pomorstvo.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2111.19. g) izradu znanstvenih radova. elektronike.11.11. i ostalih uvjeta.8.7 diplomirani inženjer fizike 2111. unapređuju i razvijaju spoznaje. DIPLOMIRANI METEOROLOZI Diplomirani meteorolozi istražuju.htm 18.11. atomske fizike i astronomije. e) unapređivanje i razvijanje industrijske. Ti poslovi uključuju: http://www. teorije i metode o sastavu. f) promatranje. h) srodne poslove.

d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME 2112.2008 . g) nadgled ostalih suradnika. pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo. temperature.7 samostalni prognostičar vremena 2112.12. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.6.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE 2112. http://www. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE Diplomirani inženjeri kemije istražuju. testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava.8 istraživač meteorolog 2112. unapređivanje i razvijanje pojmova. c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama. b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja.7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR 2113. materijala i industrijskih proizvoda i procesa.13. b) eksperimente. pomorstvo.19. U toj su skupini zanimanja: 2112.nn. poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE 2112. količina oborina.21. strukturu i dinamiku atmosfere.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 98 of 823 a) istraživanje. teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje. unapređuju i razvijaju spoznaje.11. teorija i metoda iz kemije.7 diplomirani hidrolog 2112. kao što su stvaranje oblaka.11.11. materijalima i proizvodima. tlaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorija i metoda vezanih uz sastav.9 samostalni istraživač meteorolog DODATAK: 2112. energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima. vlage i ostalih pojava.7 diplomirani meteorolog 2112. unapređivanje i razvijanje pojmova.8. unapređivanje i razvijanje tvari.htm 18. promjene elektriciteta i sunčevo zračenje. izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena.13. e) izradu znanstvenih radova. c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka. f) srodne poslove.11.22.

6.9 samostalni istraživač kemičar 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.7 diplomirani kemičar polimera 2113.21.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE http://www. e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa.17.22.16.19.15.11.11.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.nn. g) srodne poslove.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA 2113.15.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.11.18.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 99 of 823 d) unapređivanje i razvijanje kemijskih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .11.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113.htm 18.31.11.7 diplomirani inženjer kemije DODATAK: 2113.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA 2113. farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2113.8.11.11.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2113. U toj skupini su zanimanja: 2113.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.14. h) nadgled ostalih suradnika.12.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA 2113.13. f) izradu znanstvenih radova.8 istraživač kemičar 2113.

e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi. zaštita voda. http://www. tunela i velikih zgrada. minerala.nn. Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja. gravitacijskih. kao što je razmjena toplinske energije.8. razvijaju ili poboljšavaju koncepte. razvijanja ili poboljšavanja koncepata. električne i radiometrijske metode. d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih. plina. m) izradu znanstvenih radova. ispitivanje stijena.2008 . l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. električnih. sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana. gravimetrijske.htm 18. magnetske. i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte. plina. grafikona i dijagrama. j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte. veličine i mase Zemljine kugle. teorije i operativne metode. b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 100 of 823 2113. odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte. krutih minerala i podzemnih voda. kao što su izgradnja brana. plina i voda te krutih mineralnih sirovina. o) nadgled ostalih suradnika. c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća.6. glečera i potresa. karata. istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija. primjenom seizmološke. mostova. k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata. graditeljstvo.19. fosilnih ostataka itd. krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva.7 KEMIČAR SAVJETNIK 2114. f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti. telekomunikacije i navigacija. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja. h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle. toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu. teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike. n) srodne poslove.31. g) procjenu težine.

7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 101 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2114.16.31.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2114.11.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA 2114.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.18.36.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2114.34.htm 18.12.7 diplomirani inženjer geofizike DODATAK: 2114.21.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.61.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.51.13.15.nn.14.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.37.7 diplomirani geolog za tektoniku 2114.9 samostalni istraživač geolog 2114.17.6.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.8 istraživač geolog 2114.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.62.20.7 diplomirani seizmolog 2114.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA 2114.33.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.31.2008 .36.7 diplomirani inženjer geologije 2114.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.7 GEOLOG INFORMATIČAR 2114.19.52.21.33.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2114.32.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 102 of 823 PODATAKA 2114. teorije. f) srodne poslove. g) nadgled ostalih suradnika. unapređuju i razvijaju matematičke.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA PODVRSTA 212. http://www. e) izradu znanstvenih radova.8.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. životnog. obradu. zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja. teorije. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI Diplomirani matematičari istražuju. Diplomirani statističari 2121. posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja.2008 . DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI Diplomirani matematičari. organiziranje.htm 18. planiranje. Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja. primjenu matematičkih. aktuarske i statističke spoznaje. c) logičku analizu problema u upravljanju. poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima. kreiranje i vođenje statistika. d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. Diplomirani matematičari 2122. b) primjenu matematičkih počela. izradu znanstvenih radova.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2114. metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo. aktuarskih i statističkih počela i tehnika. poduzetništvu. uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima. unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje. modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo.nn. razmatranje aktuarskih problema. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2121. metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu. interpretiranje i analizu statističkih podataka. unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika.36. ocjenu.36. zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti. statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju.

11.12.7 diplomirani statističar.8.11. metodolog 2122. te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti. d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka.31. b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka.7 diplomirani statističar 2122.htm 18.21.12.nn. unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja. ocjenjivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DIPLOMIRANI STATISTIČARI Diplomirani statističari vode istraživanja. c) obradu. sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja.8 istraživač matematičar 2121.7 diplomirani matematičar 2121. gospodarstva i administracije. g) nadgled ostalih suradnika.9 samostalni istraživač statističar DODATAK: 2122.9 samostalni istraživač matematičar 2122.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 103 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2121. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. matematičar 2122.7 diplomirani statističar.6. unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja.2008 .7 demograf 2122. metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata.19. analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje. metoda i tehnika. U toj su skupini zanimanja: 2122.7 aktuar 2121.22. e) izradu znanstvenih radova.8 istraživač statističar 2122. f) srodne poslove.21.22. teorija.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE http://www.32.

2008 .7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU 2122.22.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122.7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE 2122.7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.22.nn.22.12.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA 2122.22.11.22.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA 2122.22.22.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU http://www.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA 2122.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE 2122.22.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE 2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA 2122.21.22.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE 2122.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE 2122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 104 of 823 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE 2122.22.22.6.8.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA 2122.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA 2122.22.22.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA 2122.12.7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU 2122.7 BIOMETRIČAR 2122.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE 2122.htm 18.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA 2122.22.22.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2122.22.12.19.

planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene. sustavni inženjeri i programeri 2139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 105 of 823 2122.8. e) oblikovanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. planiranje. izradu znanstvenih radova. savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu. d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka. njihovih mogućnosti i ograničenja.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . umjetne inteligencije. ustroja i baza podataka te algoritama. umjetne inteligencije i robotike. te doprinos tom razvoju. te pišu. istraživanje ustroja podataka i baza podataka. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU 2122. održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške.htm 18. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2131.22. računalnih metoda i programske podrške. kreiranje. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA. vanjske opreme. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju.7 STATISTIČAR. projektiranje. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka. testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava. komunikacije s podacima i robotike. f) projektiranje. kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka. sustavni inženjeri i programeri istražuju. poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode. http://www.nn. testiranje i održavanje računalnih programa. MLAĐI PRISTAV I. SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI Diplomirani projektanti računalnih sustava. c) praćenje tehničkog razvoja računala. računalnih jezika.n. te upravljanje procesima i proizvodnjom. unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka. pisanje. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 213. Diplomirani projektanti računalnih sustava. ocjenjivanje. PRISTAV I. algoritama. uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU 2122. pisanje. planiraju.7 STATISTIČAR.6.22. dokumentacije i priručnika. Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu). Diplomirani računalni stručnjaci d. b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške. 2131.22.

k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu. za pisanje. izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške. uključujući i računalne jezike.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.19.7 diplomirani programer 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija. p) nadgled ostalih suradnika.35. imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja.12.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.13. programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine.41. te pripremu analiza isplativosti. unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola. j) proučavanje namjene korisničkih programa. U toj skupini su zanimanja: 2131.11.33. n) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.8. i) izradu programskih specifikacija.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.htm 18.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.32.6.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131. h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške.36. zahtjeva za izlaznim podacima. odnosno sastava opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 106 of 823 g) razvoj boljih metoda i instrumenata.2008 .34. naravi i izvora ulaznih podataka. testiranje programa i uklanjanje pogrešaka. u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti.7 diplomirani programer za računalne mreže 2131.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2131.7 diplomirani analitičar sustava 2131.nn.14.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2131.7 diplomirani inženjer sustava za opremu http://www. dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške. o) srodne poslove.21. l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu.

7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA 2131.htm 18.8.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 administrator baza podataka 2131.52.51.41.44.14.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS 2131.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2131.61.9 samostalni istraživač računalstva 2131.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA 2131.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.12.7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA http://www.44.21.nn.43.11.21.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 2131.31.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA 2131.44.32.7 koordinator računalne mreže 2131.7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA 2131.6.7 diplomirani informatičar DODATAK: 2131.8 istraživač računalstva 2131.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 107 of 823 2131.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER 2131.2008 .21.21.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE 2131.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA 2131.34.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE 2131.62.43.41.19.72.71.42.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2131.7 diplomirani inženjer računalstva 2131.53.7 diplomirani inženjer sustava 2131.

7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 2131.2008 . U toj skupini su zanimanja: 2139.6.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139.11.7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2139. uključujući njihovo aktiviranje.51. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.21.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 2131. Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi). d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije.44.11. c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka.11.11.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2139. te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova.21. Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 108 of 823 2131. b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava.21.51.nn.7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA 2139. odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba.7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING 2139. Ti poslovi uključuju: a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava.8.51.7 diplomirani inženjer za obradu podataka DODATAK: 2139.7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER 2131.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA http://www. f) nadgled ostalih suradnika. (Diplomirani računalni stručnjaci).7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2139. e) srodne poslove.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA 2139.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE 2139.19.htm 18. unutar podvrste 213.N.

plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala. poslovne i industrijske zgrade. koncipiranje. Diplomirani inženjeri d. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE. 2141. dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne http://www.21. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije 2149.8. urbanizma i prometa 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 SAVJETNIK. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode. prostornog planiranja i građevinarstva. mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru. projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava. teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture. oblikovanje. stručno nadziru. urbanizma.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 109 of 823 2139.n.19. djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada. vodoprivrednih. mjerenje kopna.htm 18. Diplomirani građevinski inženjeri 2143. prehrambene tehnologije i biotehnologije 2147. kao i strojeva.2008 . prometnih. tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša. te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene. Diplomirani inženjeri arhitekture. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2141. savjetovanje o njima. planiranje i projektiranje uređenja prostora. INFORMATIČKI PODVRSTA 214. savjetovanje.7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU 2139. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.nn. energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija 2145.21. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. nafte. postrojenja i industrijskih pogona. kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu. vode gradnju. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri 2146. savjetuju i projektiraju. unapređuju i razvijaju spoznaje. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva 2144.6. provođenje tehničkih. izradu znanstvenih radova.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU 2139. savjetovanje. DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju. proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala. unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala. URBANIZMA I PROMETA Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju. bolnice. proizvoda i postupaka. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije 2148.

o) nadgled ostalih suradnika. održavanje i popravljanje prometnih sredstava.13.7 diplomirani projektant interijera 2141. rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga. konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat. izradu idejnih rješenja i projekata. željezničkog.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141. n) srodne poslove. g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje.2008 . m) izradu znanstvenih radova. izradu studija te istraživanja.11.14. i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje . projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija. c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole. projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture.7 diplomirani projektant arhitekture 2141. pomorskog. l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima. f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija. izradu prometnih studija.19. međunarodnoga).12. k) projektiranje sustava cestovnog. Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda. dizajniranje interijera.htm 18. bavljenje sigurnošću prometa.6. Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet. planiranje prometa. e) koncipiranje građevina visokogradnje. bave se sigurnošću i regulacijom prometa. izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično). prigradskoga.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 110 of 823 planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima. nadziranje održavanja vozila. U toj su skupini zanimanja: 2141. nadziru odvijanje prometa. toplotne zaštite i uštede energije. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda.8. d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture.7 diplomirani arhitekt konzervator http://www. plovila i postrojenja. zračnog. j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja. b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje. izrađuju prometne planove.

72.70.19.64.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2141.18.7 diplomirani planer visokogradnje 2141.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 2141.12.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU 2141.16.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA http://www.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2141.71.11.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 111 of 823 2141.9 samostalni istraživač arhitekt 2141.63.11.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2141.7 diplomirani prostorni planer 2141.68.7 diplomirani inženjer arhitekture 2141.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2141.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU 2141.7 diplomirani inženjer aeronautike 2141.61.11.19.7 voditelj špediterskoagencijskih poslova 2141.7 voditelj prekrcajnih poslova 2141.htm 18.67.7 diplomirani prostorni projektant 2141.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE 2141.62.69.8 istraživač prometa 2141.15.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE 2141.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.2008 .16.nn.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.65.66.7 lučki kapetan 2141.8 istraživač arhitekt 2141.20.9 samostalni istraživač prometa DODATAK: 2141.31.6.73.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2141.7 diplomirani dizajner 2141.8.

63.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA 2141.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU 2141.18.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ 2141.63.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.62.20.63.63.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2141.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST 2141.62.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2141.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE 2141.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA http://www.61.61.63.62.nn.7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA 2141.17.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 112 of 823 2141.62.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA 2141.62.7 PLANER LETOVA 2141.18.2008 .7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA 2141.63.8.7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA 2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2141.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA 2141.61.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA 2141.62.62.63.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE 2141.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA 2141.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2141.6.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.62.63.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 2141.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA 2141.63.7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2141.

64.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .69.63.7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE 2141.64.67.65.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2141.63.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 113 of 823 2141.7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET 2141.65.7 PLANER REDA LETENJA 2141.65.63.63.htm 18.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION) 2141.66.7 ŠEF POMORSKOG UREDA 2141.7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA 2141.7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA 2141.68.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA 2141.7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL 2141. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI http://www.70.63.63.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE 2142.69.7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE 2141.7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU 2141.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA 2141.63.7 TEHNOLOG OKL I AKL 2141.19.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA 2141.64.65.64.7 KAPETAN PRISTANIŠTA 2141.69.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA 2141.nn.63.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2141.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA 2141.7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA 2141.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA 2141.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2141.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA 2141.7 ŠEF CENTRA AKL 2141.65.8.63.6.

Ti poslovi uključuju: a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva. Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi. idejnih projekata. željeznice. saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije. c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina. e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142. U toj su skupini zanimanja: 2142. konstrukcija visokogradnje. o) nadgled ostalih suradnika. i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete. m) pripremu znanstvenih radova. vodoprivredne građevine i slično).7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2142. savjetuju. hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje.2008 . konzultacije i druge aktivnosti. studija. k) stručni nadzor.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142. n) srodne poslove.19. planiranje i vođenje održavanja građevina.7 diplomirani inženjer za geotehniku http://www. mostova.provode stručni nadzor. metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina. planiraju i vode održavanje građevina (ceste. tunela i slično. temelja i stabilizacije klizišta.8.6.htm 18. vode građenje svih građevina. hidrograđevina. istraživanje. cestograđevni materijali). j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina. projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele).nn. b) vođenje projekata i projektiranje prometnica. f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje. g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali).12.14.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. složenih temeljenja. savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge. l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. d) izradu projekata organizacije građenja. kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat.11. h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 114 of 823 Diplomirani građevinski inženjeri istražuju.

7 diplomirani voditelj gradnje 2142.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA 2142.19.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA 2142.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA 2142.8.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA 2142.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 115 of 823 2142.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE 2142.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA 2142.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 2142.htm 18.21.16.11.13.11.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA 2142.14.9 samostalni istraživač građevinarstva 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.12.6.14.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.2008 .13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2142.13.11.12.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE http://www.7 KONTROLOR PRUGA 2142.7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 2142.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.16.12.12.11.12.7 diplomirani građevinski inženjer DODATAK: 2142.11.nn.15.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2142.13.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.8 istraživač građevinarstva 2142.13.

htm 18.21. prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije. j) srodne poslove. f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava. proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 2143.21.21.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 2142. proizvoda te procesa i savjetuju o njima. održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.21. opreme. b) projektiranje električnih strojeva. motora i ostalih elektrotehničkih uređaja. opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA 2142.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2142. razvijaju.19. i) izradu znanstvenih radova.21. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2142.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 116 of 823 2142.2008 . savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje.nn.21.21. Ti poslovi obično uključuju: a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju.6. prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2142. postrojenja i sustava. g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 2142. http://www.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 2142. projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata. d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju. c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima.21. zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE 2142. h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. e) lociranje i otklanjanje kvarova.

31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 117 of 823 k) nadgled ostalih radnika.12.26.52.33.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2143.25.19.21.51.26.32.31.13.2008 .8.nn.6.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.42.22.41.24.31.61.7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2143.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2143.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2143.26.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda 2143.7 diplomirani inženjer elektrotehnike DODATAK: 2143.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2143.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo 2143.21. U toj su skupini zanimanja: 2143.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2143.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.7 projektant elektroenergetskih postrojenja 2143.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2143.14.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE http://www.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2143.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE 2143.12.11.htm 18.23.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2143.6. Ti poslovi obično uključuju: a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne.12.21. j) nadgled ostalih suradnika.14.32. opreme i sustava. proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala. telekomunikacijske i regulacijske opreme.22.8. d) lociranje i otklanjanje kvarova.42.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2144. osiguravaju njihovo funkcioniranje. uređaja.11.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike http://www.13.19. proizvoda i postupaka. automatsko upravljanje tehničkim sustavima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 118 of 823 2143.7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja 2144. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju. f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima. b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka.7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144. opreme i sustava. razvijaju.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2144.htm 18. g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. i) srodne poslove. e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja. U toj su skupini zanimanja: 2144.61. c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti. održavanje i popravke te savjetuju o njima.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda 2144. radiotelekominikacijsku opremu.2008 . proizvoda i procesa te savjetuju o njima. projektiraju elektroničke uređaje i sustave. vode njihovu izgradnju.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente 2144.nn. h) izradu znanstvenih radova.

41.6.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2144.42.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2144.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2144.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.35.46.23.61.2008 .11.23.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.htm 18.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA http://www.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2144.19.nn.22.8 istraživač elektronike.32.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata 2144.71.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 119 of 823 2144.33.22.44.22.62.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2144.8.7 diplomirani inženjer elektronike DODATAK: 2144.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2144.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2144. telekomunikacija i automatike 2144.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2144.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE 2144.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2144.23.22.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2144.36.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.34.45.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2144.43.32.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2144.7 VODITELJ IRE RADIONICA 2144. telekomunikacija i automatike 2144.9 samostalni istraživač elektronike.

7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 2144. kranova. f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje.32. graditeljstvo. ventilaciju. alata. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. zrakoplova i raznih industrijskih vozila. b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i konstruiranje strojeva.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA 2144.2008 . c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila. instrumenata. poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene.32. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja. i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica. h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila. e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte. vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem. Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.32. proizvoda i procesa. strojarskih postrojenja i vozila.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144. dizala i eskalatora. http://www. proizvoda i procesa.32.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2145.htm 18. klimatizaciju i hlađenje. strojarske opreme. pristroja i alata za industriju.8.33. j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta. te svih vrsta posuda pod pritiskom.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2144. naprava. te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2144. konstruiraju i vode proizvodnju strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 120 of 823 2144.6. projektora. kao i njihove neelektrične opreme i uređaja. kamera i njima sličnih proizvoda.nn.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2144.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata.71. računala. g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom. rudarstvo. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju.32.

15. s) izradu znanstvenih radova.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 121 of 823 k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala.16.7 projektant konstruktor turbina http://www.05.7 projektant konstruktor pružnih vozila 2145.12. u) nadgled ostalih suradnika.04. l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda. n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda. q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima. r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja.19. pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija 2145.01.7 strojarski projektant postrojenja 2145. p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima.7 projektant konstruktor alatnih strojeva 2145.nn.8.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom 2145.06.7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva 2145. m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog.7 projektant konstruktor dizalica 2145.6.13. t) srodne poslove. proizvoda i postupaka.03.02.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva 2145.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije 2145.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja 2145.11. o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja.7 projektant konstruktor cestovnih vozila 2145.2008 .7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama 2145. kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala. te nadzor u toku njihove upotrebe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2145.htm 18.14.

7 projektant tehnologije zavarivanja 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 122 of 823 2145.54.7 projektant strojarske tehnologije 2145.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje 2145.7 strojarski konstruktor procesne opreme 2145.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme 2145.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora 2145.23.29.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.51.64.43.52.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije http://www.28.7 projektant konstruktor preciznih instrumenata 2145.htm 18.19.65.27.30.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2145.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport 2145.22.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva 2145.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja 2145.24.6.7 projektant tehnologije gradnje plovila 2145.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom 2145.53.2008 .63.7 strojarski konstruktor kućanskih aparata 2145.7 projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva 2145.7 projektant konstruktor brodskih motora 2145.25.7 strojarski projektant male automatizacije 2145.57.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.41.7 strojarski projektant tehnologije montaže 2145.19.nn.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija 2145.18.62.7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa 2145.42.21.8.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica 2145.55.7 projektant tehnologije obrade deformacijom 2145.7 projektant konstruktor plovila 2145.56.7 strojarski projektant konstruktor 2145.

7 diplomirani brodograđevni inženjer DODATAK: 2145.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA 2145.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova 2145.8 istraživač strojarstva 2145.66.57.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8 istraživač brodogradnje 2145.41.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA 2145.82.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila 2145.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE 2145.53.81.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme 2145.64.74.53.67.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2145.92.6.67.67.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2145.7 KONTROLOR VAGONA http://www.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.70.67.69.71.84.9 samostalni istraživač brodogradnje 2145.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila 2145.41.2008 .65.72.65.7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA 2145.83.91.19.68.htm 18.nn.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2145.9 samostalni istraživač strojarstva 2145.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme 2145.8.73.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 123 of 823 2145.

19.74. e) pronalaženje.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije. prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU 2145. proizvoda i procesa. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. sredstava za pranje i čišćenje. razvijaju i vode komercijalne kemijske.7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA 2145. planiraju.7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA 2145.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 124 of 823 2145. biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda.7 STROJARSKI SAVJETNIK 2145.69. kozmetičkih proizvoda. pića. f) planiranje.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM 2145.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. planiranje.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA 2145.69. b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA 2145. ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama. http://www. hrane.91. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.8. poljoprivrednih kemikalija. lijekova.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA 2145.2008 . organiziranje i vođenje održavanja opreme.6. biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda. razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih.69. polimera.69.69.69. farmaceutskih. farmaceutske. održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.7 VODITELJ ZIM RADIONICA 2145.htm 18. c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama. d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada. poput prerade sirove nafte.92.69.69. proizvodnje naftnih derivata.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 2146.69.nn.

7 projektant kemijske tehnologije 2146.25. h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2146.23.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2146.32.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.45.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.7 projektant naftne tehnologije 2146. proizvoda i procesa i savjetovanje o njima.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2146.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2146.31.22. U toj skupini su zanimanja: 2146.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2146.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2146.19.12.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije http://www.41.51.46.8 istraživač kemijske tehnologije 2146.2008 .7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2146.7 diplomirani tehnolog celuloze 2146.21.26.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2146.52.13.6. i) izradu znanstvenih radova.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2146.44.8.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 125 of 823 g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala.27.43.htm 18.42.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24. k) nadgled ostalih suradnika.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.47. j) srodne poslove.

21.62. škroba i derivata 2146.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije 2146.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2146.82.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.2008 .68.8 istraživač prehrambene tehnologije 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2146. alkohola.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2146.htm 18.6.63.8.13.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2146.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.91.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2146.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2146.67.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.7 diplomirani inženjer biotehnologije DODATAK: 2146.21.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.92.21.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.74.11.7 diplomirani tehnolog prerade voća.nn.61.73.72.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.21.81.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2146.75.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 126 of 823 2146.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2146.71.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA http://www. octa 2146.66. povrća i bezalkoholnih pića 2146.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2146.25.

proizvoda i procesa i savjetuju o njima.19. te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2146.25.8.59.htm 18. njihovih sustava.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU 2146.2008 . Ti poslovi uključuju: a) vođenje istraživanja.8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE 2146.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2146.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2146.7 NUTRICIONIST 2147. nafte.27. postrojenja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.26.91. opremanja i ispitivanja bušotina za naftu. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja. savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu.59.82. plin i vodu na kopnu i u podmorju.91.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2146.81. projektiranje i nadziranje izrade. d) planiranje. b) planiranje. keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala.nn. projektiraju.59.7 KOZMETOLOG 2146.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.63.25.44. plin i vodu na kopnu i u podmorju. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 127 of 823 2146. c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi.51. projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova.6. prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja. uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine.

7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2147.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2147.28. h) vođenje istraživanja. bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije.27.25. proizvoda i postupaka.26.2008 . m) srodne poslove n) nadgled ostalih suradnika. unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin http://www.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2147.8.7 projektant bušotina za naftu i plin 2147. g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2147.19.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2147.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2147. k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka.12. l) izradu znanstvenih radova. projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina. oplemenjivanje i otpremu. posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije.11.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 128 of 823 e) planiranje.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147. projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja. savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura.13. U toj su skupini zanimanja: 2147.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147. njihovo skupljanje.htm 18. i) ispitivanje svojstava kovina i legura. f) planiranje.21. osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.6. posebno geolozima i geofizičarima.24. razvijanje novih legura. skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu. j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala.nn.

30.42.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.67.nn.htm 18.9 samostalni istraživač metalurg 2147.19.62.61.8.64.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE http://www.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.11.71.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI 2147.7 diplomirani inženjer metalurgije DODATAK: 2147.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2147.66.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2147.8 istraživač rudarstva 2147.63.12.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.29.61.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2147.64.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.32.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 129 of 823 2147.65.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2147.9 samostalni istraživač rudarstva 2147.72.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE EKSPLOATACIJE 2147.8 istraživač metalurg 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2147.41.52.63.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2147.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2147.6.51.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2147.81.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2147.7 metalurški projektant 2147.31.62.

prijenos (iskolčenje) projekata. l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima.7 diplomirani geodet topograf http://www.11. projektiranje i pružanje usluga u području geodezije. odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS). j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju. e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta. istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih). g) geodetsko snimanje podzemnih objekata.nn. Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. k) projektiranje hidrotehničkih objekata. u položajnom i visinskom smislu. i) savjetovanje. d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS). U toj su skupini zanimanja: 2148. b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora. n) srodne poslove.14.19.2008 .htm 18. projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu. izradu elaborata za unos u službene evidencije. f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje.7 diplomirani pomorski kartograf 2148.12. zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu.6. h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka. instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije.7 diplomirani kartograf 2148.8. obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija. na teren prema projektnoj dokumentaciji. o) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 130 of 823 2148. regulaciju vodotoka. m) izradu znanstvenih radova. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine. c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja.13.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.

7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA 2148.11.7 PROJEKTANT ZA BUJICE 2148.11.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.6.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA 2148.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA 2148.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.8.9 samostalni istraživač geodet 2148.2008 .51.8 istraživač geodet 2148.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU 2148.16.51.16.11.42.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU 2148.7 diplomirani rudarski mjernik 2148.15.51.51.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU 2148.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 131 of 823 2148.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU 2148.7 diplomirani fotogrametar 2148.nn.19.21.15.21.41.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA 2148.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA http://www.21.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU 2148.12.21.7 diplomirani geodetski projektant 2148.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA 2148.51.21.7 diplomirani inženjer geodezije DODATAK: 2148.15.12.16.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA 2148.15.31.

te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 132 of 823 2148.51.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE 2148. zaštitu imovine i okoliša.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.N.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA 2148.7 SURADNIK ZA GEODEZIJU 2148.51.51.51.8.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 2148.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA 2148.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE 2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI D. d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje.51. imovine i okoliša. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci).7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE 2148.51.51.51.19.51. g) srodne poslove. vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna.51. b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje. f) izradu znanstvenih radova. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi.7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU 2148. e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214.htm 18.6.51.7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA 2148. Ti poslovi uključuju: a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje. te nadzor u toku realizacije.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA 2148.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2148. savjetuju o njima.nn.7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA 2148.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE 2149. c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka.51. Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.51.2008 .

24.48.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije 2149.32.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2149.46.7 glavni planer proizvodnje 2149. U toj su skupini zanimanja: 2149.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2149.43.34.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.7 glavni planer izgradnje 2149.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2149.7 voditelj zaštitarske službe 2149.33.7 diplomirani inženjer kožarstva 2149.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2149.16.47.13.12.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije http://www.7 diplomirani logističar 2149.7 diplomirani inženjer obućarstva 2149.7 glavni planer pripreme rada 2149.49.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.19.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2149.htm 18.21.15.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2149.45.22.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2149.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.7 glavni planer održavanja 2149.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2149.6.42.41.44.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 133 of 823 h) nadgled ostalih suradnika.nn.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2149.51.8 istraživač tekstilne tehnologije 2149.2008 .8.23.14.7 analitičar studija rada i vremena 2149.11.31.

41.htm 18.7 grafički urednik 2149.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2149. OBRADE.23.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU 2149.51.8 istraživač grafičke tehnologije 2149.6.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2149.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2149.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2149.43.43.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2149.41.41.8.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT.42.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.19.41.51.61.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2149.7 diplomirani grafički dizajner 2149. VAPNO.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.43.17. GIPS 2149.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA 2149.7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU http://www.nn.2008 .31.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA 2149.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 134 of 823 2149.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2149.23.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE 2149.65.43.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2149.16. ODLAGANJA OTPADA 2149.61.31.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST 2149.23.64.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije DODATAK: 2149.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2149.7 KOSTIMOGRAF 2149.

d) srodne poslove. Ti poslovi obično uključuju: a) namještanje kamera za snimanje filmova.nn. gramofonskih ploča.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 2150.7 diplomirani snimatelj slike 2150. televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima.62. Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 2150. U toj su skupini zanimanja: 2150. e) nadgled ostalih suradnika.6. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.19.7 diplomirani montažer slike i zvuka DODATAK: 2150. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.12. c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti.11. b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE 2149. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA http://www.61. digitalnih diskova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 135 of 823 2149.11.12. audiotraka.2008 .htm 18.7 KAMERMAN 2150.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU PODVRSTA 215.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA 2150.8. videotraka. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka 2150.11.

Biološki. životinjskog i biljnog svijeta. genetičkom inženjerstvu i medicini.6. bakteriologije. veterinari i srodni stručnjaci PODVRSTA 221. primijenjenoj ekologiji. Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva 2211. Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA VRSTA 22. kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja. prehrambenoj i ostaloj industriji. primjenu preventivnih. agronomije. šumarstvu. farmaceutskoj. savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 136 of 823 2150. botanike. BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Biološki. primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog. molekularne biologije. biologiji mora. bakteriologije. BIOLOŠKI. proširivanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. botanike.19. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima. uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi. unapređuju i razvijaju spoznaje. Doktori medicine. imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. lijekova i ostalih tvari na njih. molekularne biologije. ekologije. biokemije. tkiva. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. Poslovi obično uključuju: istraživanje. biotehnički. životinja i bilja. teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije. stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline. zoologije. farmakologije. agronomije i medicine. fiziologije. botanike. genetike. ekologije. biokemijski i srodni stručnjaci 222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. http://www. izradu znanstvenih radova. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju. izradu znanstvenih radova. patologije i farmakologije. lijekova i drugih tvari na njih. mikrobiologije. izučavanje i pronalaženje novih tehnologija.2008 . biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju. zaštiti okoliša. zoologije. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2211. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 221. Diplomirani inženjeri farmakologije. uključujući organe. fiziologije. unapređuju i razvijaju spoznaje. zoologije. ekologije. BIOTEHNIČKI. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju. biokemije. biokemije i srodni stručnjaci 2213. anatomije. citologije.12.htm 18. proučavanje bolesti ljudi. genetike. unapređuju i razvijaju spoznaje. mikrobiologije. savjetovanje o njima. posebno u medicini i poljoprivredi. biotehnički. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike 2212.nn.

h) istraživanje bakterija i virusa.7 diplomirani inženjer genetičar http://www.15.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.19.7 diplomirani inženjer ekolog 2211.7 diplomirani inženjer molekularni biolog 2211. b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka.htm 18. c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka.nn.11. herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari).6. podrijetla. U toj skupini su zanimanja: 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razvoja. analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 137 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. moru i u vodama na kopnu. razvoja. l) nadgled ostalih suradnika. genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi. unapređivanje i razvijanje pojmova. rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama. g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo.7 diplomirani inženjer botaničar 2211. kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš.13. k) srodne poslove.14. d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu.12. f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju. e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida. i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja. j) izradu znanstvenih radova. proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja. razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi. teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima.8.7 diplomirani inženjer zoolog 2211. životinja i biljaka.2008 . njihova podrijetla.16.

18.18. posebno u medicini. životinjskih i biljnih organa. životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja.19.8 istraživač biolog 2211.12. unapređuju i razvijaju spoznaje.20. b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik.8. biokemije.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211. http://www. teorija i metoda u pojedinim područjima. patologije i farmakologije.7 diplomirani inženjer biolog 2211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije. uzroke i razvoj ljudskih. f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva.7 diplomirani inženjer parazitolog 2211.7 diplomirani inženjer imunolog 2211.32.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.24. poljoprivredi i industriji.7 MARINSKI EKOLOG 2211.htm 18.21.9 samostalni istraživač biolog DODATAK: 2211.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje.7 AKVAKULTURIST 2212. d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih. strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama.2008 . e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu.23. c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE 2211.12.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2211. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE.31.22.6. BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI Diplomirani inženjeri farmakologije.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2211. organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova. unapređivanje i razvijanje pojmova.17. biokemije i srodni stručnjaci istražuju. biofizike.19.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 138 of 823 2211. tkiva. stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima. fiziologije.

16.13.16.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2212. i) srodne poslove.7 diplomirani biokemičar 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG http://www. j) nadgled ostalih suradnika.8.16.18.16.7 diplomirani fiziolog 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.16.13.17.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2212.13.18.15.12.18.11.7 diplomirani biofizičar 2212.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.6.7 diplomirani patolog 2212.7 diplomirani anatom 2212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 139 of 823 g) unapređivanje industrijske.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.14. medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.7 diplomirani toksikolog 2212. h) izradu znanstvenih radova.16.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.7 diplomirani sanitarni inženjer DODATAK: 2212.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.21. U toj skupini su zanimanja: 2212.htm 18.7 diplomirani farmakolog 2212.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2212.19.18.

e) istraživanje obilježja.nn.18.18.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja.21. c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. i) srodne poslove.htm 18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212. h) izradu znanstvenih radova.2008 .7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2213.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.18. d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda.8. unapređuju i razvijaju spoznaje. b) istraživanje vrtlarskih.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE. iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu. voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda. f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja.18. U toj su skupini zanimanja: http://www.18. teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. SPECIJALIST 2212. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 140 of 823 2212.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.6.18. j) nadgled ostalih suradnika.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2212.

7 agronom voćarstva 2213.17.7 diplomirani inženjer šumarstva 2213.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.42.21.51.htm 18.41.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.51.15.62.7 agronom savjetodavne službe 2213.nn.7 agronom melioracija 2213.52.7 REVIRNIK 2213.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2213.13.8.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA http://www.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.41.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2213.8 istraživač šumarstva 2213.9 samostalni istraživač šumarstva DODATAK: 2213.61.17.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA 2213.41.14.51.7 agronom zaštite bilja 2213.9 samostalni istraživač agronom 2213.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2213.12.19.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA 2213.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI 2213.2008 .7 diplomirani tehnolog stočarstva 2213.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 141 of 823 2213.7 organizator lovstva 2213.23.7 agronom ratarstva 2213.11.16.8 istraživač agronom 2213.7 agronom 2213.7 GLAVNI TAKSATOR 2213.7 agronom vinogradarstva 2213.12.17.51.11.

51. Diplomirani veterinari 2224. b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te http://www.51.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.8. farmaciji i zaštiti zdravlja.52.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213. kontinuiranosti. unapređuju i razvijaju spoznaje. Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja.htm 18. VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom. Magistri farmacije 2221.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA 2213.51. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA PODVRSTA 222. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 2221.19. kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite. savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja. Doktori stomatologije 2223. veterinarskoj medicini.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA 2213.2008 . Doktori medicine 2222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 142 of 823 2213. izradu znanstvenih radova.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA 2213.6.nn. DOKTORI MEDICINE Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA 2213.52.52. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA 2213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. stomatologiji. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne. teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini. DOKTORI MEDICINE.52. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.52.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE 2213.

c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih.6.29.7 doktor medicine dermatolog i venerolog 2221.23. h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva.7 doktor školske medicine 2221.15.7 doktor obiteljske medicine 2221.7 doktor medicine psihijatar 2221. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva.7 doktor opće medicine 2221.nn. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite.13.22.7 doktor medicine pedijatar http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.7 doktor medicine 2221. k) nadgled ostalih suradnika.21.14.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 143 of 823 njihovih posljedica. j) srodne poslove.7 doktor medicine pneumoftizeolog 2221. g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva.7 doktor medicine rada 2221.8.htm 18.7 doktor medicine neurolog 2221.7 doktor medicine dermatolog 2221.19. U toj skupini su zanimanja: 2221. tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba.11. i) izradu znanstvenih radova.7 doktor medicine infektolog 2221. f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave.26.7 doktor medicine internist 2221.27.7 doktor medicine neuropsihijatar 2221.25.2008 .24.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 144 of 823 2221.58.71.38.59.7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog 2221.63.6.52.31.7 doktor medicine radioterapeut 2221.7 doktor medicine otorinolaringolog 2221.72.7 doktor socijalne medicine 2221.62.35.7 doktor medicine klinički farmakolog 2221.7 doktor medicine urolog 2221.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar 2221.7 doktor medicine neurokirurg 2221.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom 2221.53.56.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.57.11.7 doktor javnog zdravstva 2221.33.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije 2221.7 doktor nuklearne medicine 2221.7 doktor medicine oftalmolog 2221.34.7 doktor medicine opći kirurg 2221.nn.2008 .7 doktor sudske medicine 2221.55.8.7 doktor medicine dječji kirurg 2221.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog 2221.7 doktor medicine transfuziolog 2221.19.7 doktor medicine epidemiolog DODATAK: 2221.73.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg 2221.7 doktor medicine radiolog 2221.37.32.htm 18.39.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog 2221.60.7 doktor medicine ortoped 2221.7 doktor medicine patološki anatom 2221.7 doktor medicine klinički citolog 2221.36.54.51.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST http://www.

29.7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI 2221.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT 2221.25.29.21.29.21.21.21.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT 2221.28.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG 2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG 2221.28.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG http://www.nn.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG 2221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 145 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG 2221.29.21.21.29.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR 2221.2008 .7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG 2221.6.25.11.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR 2221.25.8.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG 2221. DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA 2221.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG 2221.21.7 DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG 2221.19.htm 18.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG 2221.25.7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG 2221.21.

DOKTORI STOMATOLOGIJE Doktori stomatologije provode mjere prevencije.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR 2221.37.39.53.31.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA 2221.31.6.7 OTORINOLARINGOLOG.53. liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG 2222.29.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG 2221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.34.7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG 2221. Ti poslovi uključuju: a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi. a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.36.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG 2221.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG 2221.29.nn.73.31. dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG 2221. http://www.7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE 2221.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG 2221.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG 2221.37. kontinuiranosti.53.2008 . Bave se znanstvenoistraživačkim radom.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED 2221. sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 146 of 823 2221.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR 2221.39.htm 18.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG 2221. PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.8.39.36.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA 2221.31.39.31.19.37.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR 2221.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG 2221.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG 2221.

7 doktor stomatologije oralni kirurg 2222.7 doktor dječje i preventivne stomatologije 2222.19.7 doktor stomatologije DODATAK: 2222.20.13.nn.12. http://www.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog 2222.7 doktor stomatologije protetičar 2222.7 doktor stomatologije parodontolog 2222.htm 18.6.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont 2222. i) srodne poslove.16. teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine.11. g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi.2008 . c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi.17. unapređuju i razvijaju spoznaje. h) izradu znanstvenih radova. d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT 2223.19. j) nadgled ostalih suradnika.18.7 doktor stomatologije ortodont 2222.20.7 doktor stomatologije oralni patolog 2222.15.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST 2222. e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi. f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva.8. U toj su skupini zanimanja: 2222.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 147 of 823 b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 doktor obiteljske stomatologije 2222. DIPLOMIRANI VETERINARI Diplomirani veterinari provode istraživanja.20.

9 samostalni istraživač veterine DODATAK: 2223. dječjom hranom. izdavanjem i prodajom gotovih lijekova. j) nadgled ostalih suradnika. b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima.11. h) izradu znanstvenih radova. magistralnih i galenskih pripravaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja.nn. medicinskim proizvodima. http://www. pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina. i) srodne poslove.7 veterinar 2223.6.12. e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja.19. f) nadzor kvalitete. d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti.2008 .11.22. teorija i operativnih metoda.8 istraživač veterine 2223. c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje. c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava.21. U toj su skupini zanimanja: 2223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 148 of 823 Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. pomoćnim sredstvima u liječenju.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 2224.htm 18. MAGISTRI FARMACIJE Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom. Bave se znanstveno-istraživačkim radom Ti poslovi uključuju: a) nabavu. dijetetskim proizvodima.8.7 veterinar kućnih ljubimaca 2223. b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja. čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji. unapređivanje i razvijanje pojmova. kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja. g) pomoć u epidemiološkom.

7 KLINIČKI FARMACEUT 2224.7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova 2224.11.7 magistar farmacije klinički farmaceut 2224.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2224.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT 2224.14.19.7 magistar farmacije farmaceutski informatičar 2224.15.13.14.nn. j) nadgled ostalih suradnika.11.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST 2224.7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE 2224.htm 18. posebice narkotika. ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. h) izradu znanstvenih radova. e) vođenje registra lijekova.7 magistar farmacije u veleprodaji DODATAK: 2224. U toj su skupini zanimanja: 2224.16.12.11.7 LJEKARNIK 2224.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 149 of 823 d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja. i) srodne poslove.11.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI VRSTA 23.7 magistar farmacije 2224.12.15.16. jačina i vrijeme djelovanja.7 magistar farmacije za ljekovito bilje 2224. otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost.2008 .7 FARMAKOINFORMATIČAR 2224.13. f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova.8. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim http://www. g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća.

poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama. sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje 234. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima 2313. pripremu nastavnih materijala i knjiga.6. izvođenje programa obrazovanja odraslih. istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija. umjetničke i stručne programe. teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. sudjeluju u određivanju pravila studija. izrađivanje i razvijanje programa. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima 2314.htm 18. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 231. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje PODVRSTA 231. nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima. teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. drže predavanja. sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima. imaju konzultacije i mentori su studentima.19. seminara. istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 150 of 823 razinama. Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija. sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2311. obrazovni i drugi stručnjaci 232. odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. obrazovni i drugi stručnjaci u društvenohumanističkim znanostima 2312. pišu skripte i knjige. obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima. općeobrazovnim ili strukovnim školama. Visokoškolski znanstveno-obrazovni.nn.2008 . obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima http://www. nadziranje drugih suradnika. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima 2315. Visokoškolski znanstveno-obrazovni. u osnovnim. tečajeva. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI Visokoškolski znanstveno-obrazovni. sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva. izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne. Učitelji djece s razvojnim teškoćama 235.8. vode kolegije i seminare.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 233.

seminari i laboratorijski eksperimenti. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata. mentorstvo. teorije i operativne metode te pišu stručne radove.6. drži ispite i savjetuje.dodiplomskoj. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. h) pisanje skripata. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 151 of 823 2316.htm 18.8 sveučilišni asistent filozofije 2311. teorija i operativnih metoda za primjenu u društvenohumanističkim područjima. obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.12.2008 . b) organiziranje i pripremu poučavanja.13.7 predavač filozofije 2311.nn. sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta. na različitim razinama . pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. l) srodne poslove. n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe.19. m) nadgled ostalih suradnika.9 sveučilišni profesor filozofije http://www. itd. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. uvođenje i organiziranje novih kolegija.11. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji 2311. U toj skupini su zanimanja: 2311. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. e) ispite.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini. knjiga i članaka. poučavanje. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. poslijediplomskoj. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.8. specijalističkoj. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.

24.47.9 sveučilišni profesor filologije 2311.21.7 predavač filologije 2311.28.8 sveučilišni asistent sociologije 2311.9 sveučilišni profesor arheologije 2311.8 sveučilišni asistent povijesti 2311.7 predavač povijesti 2311.27.39.8 sveučilišni asistent ekonomije 2311.16.7 predavač etnologije 2311.9 sveučilišni profesor sociologije 2311.35.7 predavač arheologije 2311.19.36.6.7 predavač prava 2311.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.17.19.38.8 sveučilišni asistent prava 2311.46.8.2008 .7 predavač sociologije 2311.9 sveučilišni profesor ekonomije http://www.40.9 sveučilišni profesor psihologije 2311.44.15.30.8 sveučilišni asistent arheologije 2311.9 sveučilišni profesor etnologije 2311.8 sveučilišni asistent pedagogije 2311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 152 of 823 2311.9 sveučilišni profesor povijesti 2311.20.42.9 sveučilišni profesor pedagogije 2311.43.23.nn.25.8 sveučilišni asistent filologije 2311.8 sveučilišni asistent psihologije 2311.htm 18.9 sveučilišni profesor prava 2311.7 predavač ekonomije 2311.7 predavač pedagogije 2311.7 predavač psihologije 2311.8 sveučilišni asistent etnologije 2311.26.32.34.48.

68.75.66.60.72.54.50.56.7 predavač informacijskih znanosti 2311.19.7 predavač glazbenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti 2311.80.7 predavač socijalnog rada 2311.9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti 2311.79.62.83.9 sveučilišni profesor defektologije 2311.82.58.71.7 predavač likovnih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent politologije 2311.64.7 predavač organizacijskih znanosti 2311.6.2008 .8.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti 2311.7 predavač primijenjenih umjetnosti 2311.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.9 sveučilišni profesor politologije 2311.67.76.52.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor socijalnog rada 2311.8 sveučilišni asistent socijalnog rada 2311.84.74.htm 18.70.55.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti 2311.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti http://www.78.59.51.7 predavač politologije 2311.7 predavač scenskih umjetnosti 2311.9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti 2311.7 predavač defektologije 2311.8 sveučilišni asistent defektologije 2311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 153 of 823 2311.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti 2311.8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti 2311.63.

specijalističkoj. h) pisanje skripata. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti 2311. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala.86.7 predavač društveno-humanističkih znanosti 2311.98.2008 .95.9 sveučilišni profesor kineziologije 2311.nn. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI.90. poslijediplomskoj.87. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. seminari i laboratorijski eksperimenti. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.8 sveučilišni asistent kriminalistike 2311. http://www.9 sveučilišni profesor kriminalistike 2311. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.8 sveučilišni asistent kineziologije 2311.7 predavač kineziologije 2311. itd. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.6. poučavanje. knjiga i članaka.88. e) ispite. na različitim razinama .htm 18.7 predavač kriminalistike 2311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti 2311.96.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 154 of 823 2311. uvođenje i organiziranje novih kolegija.92.19.dodiplomskoj.98. mentorstvo. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.91.8.94.7 lektor stranog jezika DODATAK: 2311. b) organiziranje i pripremu poučavanja.7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA 2312. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata.

9 sveučilišni profesor matematike 2312.8 sveučilišni asistent biologije 2312. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.7 predavač biologije 2312. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. m) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 155 of 823 i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.19.24.8.7 predavač fizike 2312.15.9 sveučilišni profesor kemije 2312.37.6.7 predavač geofizike 2312. U toj skupini su zanimanja: 2312.21.27.9 sveučilišni profesor biologije http://www.34.2008 .25.7 predavač astronomije 2312.31.33.12.36.7 predavač kemije 2312.17.8 sveučilišni asistent kemije 2312.7 predavač mehanike 2312.9 sveučilišni profesor fizike 2312. l) srodne poslove.22.9 sveučilišni profesor mehanike 2312.8 sveučilišni asistent fizike 2312.14.8 sveučilišni asistent matematike 2312.7 predavač matematike 2312.26.9 sveučilišni profesor geofizike 2312.16.32.13.35.nn.23.8 sveučilišni asistent mehanike 2312.8 sveučilišni asistent geofizike 2312.8 sveučilišni asistent astronomije 2312.11.htm 18.9 sveučilišni profesor astronomije 2312.

seminari i laboratorijski eksperimenti.7 predavač geologije 2312.39. knjiga i članaka.19. h) pisanje skripata. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.20.2008 . OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni.40. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti 2313.9 sveučilišni profesor geografije 2312. c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata.6.28.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. poučavanje. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije. e) ispite. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.8. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. mentorstvo. itd. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.18. obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti 2312. uvođenje i organiziranje novih kolegija.38.8 sveučilišni asistent geografije 2312. specijalističkoj. teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima.8 sveučilišni asistent geologije 2312.htm 18.19. b) organiziranje i pripremu poučavanja.30. poslijediplomskoj. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 156 of 823 2312. na različitim razinama . f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.9 sveučilišni profesor geologije 2312.nn. http://www.7 predavač prirodnih znanosti 2312. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.7 predavač geografije 2312.dodiplomskoj.29.

2008 . Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.12. obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.33. mentorstvo.14.8 sveučilišni asistent veterine 2313.8 sveučilišni asistent stomatologije 2313. U ovoj skupini su zanimanja: 2313.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.32.34.24.8. b) organiziranje i pripremu poučavanja. poslijediplomskoj.htm 18.7 predavač medicinske biokemije 2313.9 sveučilišni profesor farmacije 2313.11.nn.8 sveučilišni asistent medicine 2313.23. poučavanje. m) nadgled ostalih suradnika.7 predavač veterine 2313.7 predavač medicine 2313. itd.7 predavač stomatologije 2313.9 sveučilišni profesor medicine 2313.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije 2313.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije 2314.19.8 sveučilišni asistent farmacije 2313.35.dodiplomskoj. specijalističkoj. na različitim razinama .22. uvođenje i organiziranje novih kolegija. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.9 sveučilišni profesor stomatologije 2313.25. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. seminari i laboratorijski eksperimenti.31.9 sveučilišni profesor veterine 2313.7 predavač farmacije 2313.6. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 157 of 823 l) srodne poslove. http://www.21.

knjiga i članaka.24.8 sveučilišni asistent metalurgije 2314.7 predavač brodogradnje 2314. l) srodne poslove.9 sveučilišni profesor brodogradnje 2314. m) nadgled ostalih suradnika.6.8 sveučilišni asistent rudarstva 2314.7 predavač metalurgije 2314.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 158 of 823 c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. U toj skupini su zanimanja: 2314.8 sveučilišni asistent strojarstva 2314.7 predavač elektrotehnike 2314.13. h) pisanje skripata.9 sveučilišni profesor metalurgije 2314.9 sveučilišni profesor rudarstva 2314. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.19.27.20.23.17.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.htm 18. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.19.26.11. e) ispite.8 sveučilišni asistent brodogradnje 2314.16.21.12. g) istraživanje i razvijanje koncepcija.8 sveučilišni asistent elektrotehnike http://www.7 predavač rudarstva 2314. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.15. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.2008 .7 predavač strojarstva 2314. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja.nn. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.9 sveučilišni profesor strojarstva 2314.

9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije 2314.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor građevinarstva 2314.8 sveučilišni asistent prometa 2314.28.9 sveučilišni profesor geodezije 2314.57.30.2008 .43.47.61.8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.8 sveučilišni asistent računalstva 2314.7 predavač grafičke tehnologije 2314.38.55.8 sveučilišni asistent građevinarstva 2314.6.46.51.39.40.7 predavač prometa 2314.9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije 2314.7 predavač arhitekture i urbanizma 2314.8.49.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.45.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije 2314.59.32.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor elektrotehnike 2314.31.7 predavač tekstilne tehnologije 2314.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma 2314.54.35.34.53.62.9 sveučilišni profesor računalstva 2314.7 predavač građevinarstva 2314.19.58.9 sveučilišni profesor prometa 2314.8 sveučilišni asistent geodezije 2314.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 159 of 823 2314.8 sveučilišni asistent zaštite na radu http://www.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma 2314.7 predavač računalstva 2314.7 predavač zaštite na radu 2314.nn.7 predavač geodezije 2314.htm 18.42.36.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije 2314.50.41.

nn.8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti 2314. itd.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti 2315. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata.63. e) ispite. uvođenje i organiziranje novih kolegija.htm 18. specijalističkoj.67.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti 2314.7 predavač dizajna 2314. d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata.8.dodiplomskoj. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije.71. c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata. l) srodne poslove.9 sveučilišni profesor dizajna 2314. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. mentorstvo.65. na različitim razinama . OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA Visokoškolski znanstveno-obrazovni. teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima.70. http://www.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 160 of 823 2314. poučavanje.6. i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. knjiga i članaka.66.69. b) organiziranje i pripremu poučavanja. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta. g) istraživanje i razvijanje koncepcija. teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu. vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI. h) pisanje skripata. poslijediplomskoj.8 sveučilišni asistent dizajna 2314.19. m) nadgled ostalih suradnika. obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima.9 sveučilišni profesor zaštite na radu 2314.

poslijediplomskoj. specijalističkoj.11.nn.7 predavač tehnologije drva 2315.9 sveučilišni profesor tehnologije drva 2315.23.34.31. obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.8 sveučilišni asistent agronomije 2315.7 predavač šumarstva 2315. Ti poslovi obuhvaćaju: a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini.9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti 2316.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.35.13.15. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove.32.7 predavač agronomije 2315.6.htm 18.19. seminari i vježbe.8 sveučilišni asistent šumarstva 2315.9 sveučilišni profesor agronomije 2315. b) organiziranje i pripremu poučavanja. poučavanje. na različitim razinama .16.8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti 2315.7 predavač biotehničkih znanosti 2315.14. mentorstvo.2008 .24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 161 of 823 U toj skupini su zanimanja: 2315. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI Visokoškolski znanstveno-obrazovni.21.26.36.7 predavač ugostiteljstva i turizma 2315.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma 2315.25.33.22.dodiplomskoj. uvođenje i organiziranje novih kolegija.9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma 2315.8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.12.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije 2315.8.9 sveučilišni profesor šumarstva 2315. itd.8 sveučilišni asistent tehnologije drva 2315. http://www. c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata.

i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojnoobrazovne programe. Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama 2323.8. j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta.31.21. pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala. g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje. poučavaju u jednom ili više predmeta. m) nadgled ostalih suradnika. knjiga i članaka. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama 2324. k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2321.11. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima.8 sveučilišni asistent teologije 2316.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama 2325.7 predavač teologije 2316. STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.19. l) srodne poslove.6. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama 2326. U toj skupini su zanimanja: 2316.2008 .nn. h) pisanje skripata.htm 18. f) vođenje istraživanja poslijediplomanata. sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi.9 sveučilišni profesor teologije PODVRSTA 232. izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. Diplomirani vjeroučitelji http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 162 of 823 d) nadziranje praktičnog rada studenata. e) ispite. Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama 2322.

planiranim aktivnostima učenika. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. k) druge srodne poslove. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. duševno i duhovno biće. strukturom.11..12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 163 of 823 2321.14. i) održavanje sata razrednika. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.6. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. l) nadgled ostalih suradnika. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.8. vode izvannastavne aktivnosti. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 profesor hrvatskoga jezika 2321. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.2008 . vrednuju učenička postignuća. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.19.. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. U toj su skupini zanimanja: 2321.nn. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. pisanju udžbenika i drugo.7 profesor engleskoga jezika 2321. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor francuskoga jezika http://www. sadržajem.htm 18. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 profesor njemačkoga jezika 2321. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.13. obavljaju razredničke poslove. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama. b) pripremu za poučavanje. Poučavaju. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

26.7 profesor logike 2321.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 164 of 823 2321.7 profesor latinskoga jezika 2321.7 profesor ruskoga jezika 2321.7 profesor stranoga jezika 2321.29.40.7 profesor pedagogije 2321.2008 .7 profesor albanskoga jezika 2321.37.36.7 profesor povijesti 2321.24.7 profesor slovenskoga jezika 2321.25.6.7 profesor rusinskoga jezika 2321.7 profesor grčkoga jezika 2321.7 profesor romskoga jezika 2321.21.23.19.7 profesor ekonomskih predmeta 2321.7 profesor slovačkoga jezika 2321.7 profesor glazbenih predmeta http://www.41.7 profesor talijanskoga jezika 2321.35.8.7 profesor pravnih predmeta 2321.7 profesor srpskoga jezika 2321.19.18.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.20.31.7 profesor psihologije 2321.22.33.27.7 profesor mađarskoga jezika 2321.7 profesor španjolskoga jezika 2321.7 profesor sociologije 2321.32.7 profesor trgovinskih predmeta 2321.nn.28.7 profesor birotehničkih predmeta 2321.7 profesor filozofije 2321.42.7 profesor poljskoga jezika 2321.38.7 profesor češkoga jezika 2321.7 profesor kulturoloških predmeta 2321.htm 18.34.16.39.

b) pripremu za poučavanje.41. pisanju udžbenika i drugo.7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture DODATAK: 2321. obavljaju razredničke poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.29.29.19.7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE 2321.8.38.29.nn.29.43.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA 2321.29.29.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE 2321. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA 2321.htm 18. Poučavaju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 165 of 823 2321.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA 2321. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.46.7 profesor scenskih predmeta 2321.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA 2321. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.6. vode izvannastavne aktivnosti.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA 2321.45. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.44.7 BALETNI PEDAGOG 2321.45. sadržajem.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA 2321.29.2008 .7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA 2321.41. vrednuju učenička postignuća.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE 2322. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. http://www.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA 2321. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.29.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA 2321. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor baleta i plesa 2321.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA 2321. strukturom.29.46.7 profesor likovnih predmeta 2321.

PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.11. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 166 of 823 planiranim aktivnostima učenika.12. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.7 profesor biologije 2322.14.7 profesor mehanike 2322. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. pisanju udžbenika i drugo.17.7 profesor geofizike 2322. duševno i duhovno biće.20.8.13.7 profesor kemije 2322.nn. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.6.7 profesor geografije 2323. l) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 2322.7 profesor astronomije 2322.2008 . razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja..htm 18.15.7 profesor informatike 2322. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. http://www.18. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.16.7 profesor matematike 2322.19. k) druge srodne poslove.19. Poučavaju.7 profesor geologije 2322.7 profesor fizike 2322. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. i) održavanje sata razrednika. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta.

l) nadgled ostalih suradnika. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA http://www.7 profesor farmaceutskih predmeta 2323. duševno i duhovno biće.7 profesor stomatoloških predmeta 2323. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.11.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti 2323. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.2008 .8. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. strukturom. k) druge srodne poslove. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. b) pripremu za poučavanje. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.19.14. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 167 of 823 vrednuju učenička postignuća.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. i) održavanje sata razrednika. obavljaju razredničke poslove... j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.nn.16.7 profesor fizioterapije 2323. planiranim aktivnostima učenika. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. U toj su skupini zanimanja: 2323.htm 18. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti 2323.7 profesor veterinarskih predmeta 2323. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.13. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.12.17.7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta 2324. sadržajem. vode izvannastavne aktivnosti. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.

obavljaju razredničke poslove.. vrednuju učenička postignuća. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.17. strukturom. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. U toj su skupini zanimanja: 2324..hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. planiranim aktivnostima učenika. sadržajem.7 profesor voćarstva i vinogradarstva 2324.2008 . duševno i duhovno biće.htm 18. pisanju udžbenika i drugo. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.15. Poučavaju.11. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.nn. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.7 profesor stočarstva 2324. b) pripremu za poučavanje.6.7 profesor ratarstva i povrtlarstva 2324.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti 2324. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr. k) druge srodne poslove. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. organiziranje ekskurzija i izleta i dr.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 168 of 823 Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.7 profesor proizvodnje šećera i škroba 2324.14. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. vode izvannastavne aktivnosti. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.7 profesor prerade mesa http://www.7 profesor prerade mlijeka 2324. i) održavanje sata razrednika.16. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. l) nadgled ostalih suradnika. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.8.13.19.12.

7 profesor konditorstva 2324. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.21. vrednuju učenička postignuća. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi.2008 . Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. strukturom. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. l) nadgled ostalih suradnika. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja.19. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. i) održavanje sata razrednika. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.22. planiranim aktivnostima učenika. pisanju udžbenika i drugo.23. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa..nn.7 profesor prerade duhana 2324. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.htm 18..8.6. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. http://www.20. vode izvannastavne aktivnosti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 169 of 823 2324. obavljaju razredničke poslove. duševno i duhovno biće.7 profesor prerade voća i povrća 2324.18.7 profesor šumarstva 2325. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. k) druge srodne poslove. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. b) pripremu za poučavanje. sadržajem.24.7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića 2324. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. Poučavaju. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.7 profesor mlinarstva i pekarstva 2324.19. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.7 profesor ugostiteljstva i turizma 2324.

15.7 profesor građevinarstva 2325.7 profesor tehnologije papira 2325.23.7 profesor keramičarske tehnologije 2325.7 profesor željezničkog prometa 2325.12.7 profesor geodezije 2325.7 profesor plastičarske tehnologije 2325.11.22.32.7 profesor elektrotehnike 2325.7 profesor brodogradnje 2325.7 profesor arhitekture 2325.16.33.7 profesor strojarske energetike 2325.31.13.6.27.25.24.nn.30.37.7 profesor restauracije i gradnje glazbala 2325.7 profesor gumarske tehnologije 2325.7 profesor strojarstva 2325.7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije 2325.7 profesor cestovnog prometa 2325.26.29.7 profesor staklarske tehnologije 2325.7 profesor zrakoplovnog prometa 2325.7 profesor metalurgije 2325.20.34.38.8.17.35.7 profesor pomorskog prometa http://www.7 profesor konfekcijske tehnologije 2325.7 profesor rudarstva 2325.2008 .28.21.7 profesor kemijske tehnologije 2325.7 profesor tekstilne tehnologije 2325.7 profesor računalstva 2325.14.19.7 profesor tehnologije drva 2325.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.36.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 170 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2325.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije 2325.

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. b) pripremu za poučavanje.8.7 profesor riječnog prometa 2325. duševno i duhovno biće.7 profesor unutrašnjeg prometa 2325.7 profesor praktične nastave DODATAK: 2325. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.6.htm 18. i) odgojni rad s učenicima.44.7 profesor pt prometa 2325. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.46. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. sadržajem.7 profesor melioracije 2325. nego i društveno.7 profesor zaštite na radu 2325.45. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa.19. Poučavaju.42.39. planiranim aktivnostima učenika.. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.2008 .7 profesor protupožarne zaštite 2325. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja. j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju.17.nn. vrednuju učenička postignuća. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.7 profesor poljoprivredne mehanizacije 2325. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.41.43. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. k) ostale srodne poslove.7 PROFESOR ELEKTRONIKE 2326.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. strukturom. vođenje izvannastavnih i http://www. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju.40.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 171 of 823 2325. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.

pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. već društveno. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 172 of 823 izvanškolskih aktivnosti.7 diplomirani vjeroučitelj DODATAK: 2326. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. planiranim aktivnostima učenika. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. obavljaju razredničke poslove. obavljaju razredničke poslove.19. Učitelji u osnovnim školama 2332. pisanju udžbenika i drugom. vode izvannastavne aktivnosti. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole. pisanju udžbenika i drugom.7 DIPLOMIRANI KATEHETA PODVRSTA 233. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2331. organiziranje ekskurzija i izleta i dr. U toj su skupini zanimanja: 2326. sadržajem. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. vode izvannastavne aktivnosti. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.htm 18. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. obavljaju druge odgojno obrazovne poslove. vrednuju postignuća djece. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala. b) pripremu za poučavanje. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE 2326.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11. duševno i duhovno biće. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.nn. strukturom. vrednuju učenička postignuća.2008 .6. Poučavaju.8. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.11. Učitelji predškolske djece 2331. vrednuju uspješnost poučavanja. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa. Poučavaju.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.01. k) druge srodne poslove.7 učitelj češkoga jezika 2331.7 učitelj talijanskoga jezika 2331. organiziranje ekskurzija i izleta.15.7 učitelj romskoga jezika 2331.27.13. l) nadgled drugih suradnika.7 učitelj albanskoga jezika 2331.21.7 učitelj hrvatskoga jezika 2331.18.7 učitelj stranoga jezika http://www. i) održavanje sata razrednika..7 učitelj mađarskoga jezika 2331.11.25.7 učitelj ruskoga jezika 2331.14.19.12. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.7 učitelj slovenskoga jezika 2331.7 učitelj njemačkoga jezika 2331.7 učitelj srpskoga jezika 2331.7 razredni učitelj 2331.16. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.23.7 učitelj slovačkoga jezika 2331.26.7 učitelj latinskoga jezika 2331.7 učitelj grčkoga jezika 2331.19.17.8.7 učitelj engleskoga jezika 2331.24.6.nn.20.7 učitelj rusinskoga jezika 2331.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 učitelj francuskoga jezika 2331.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 173 of 823 f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. U toj su skupini zanimanja: 2331. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.2008 . j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.

nn.8.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj glazbene kulture 2331.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 2331. tjelesnih.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA 2331.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA 2331.6.7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA 2331.32.27.7 učitelj tehničke kulture 2331.2008 .27. duševnih i društvenih vještina djeteta.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj kemije 2331.27.43.42. Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu.53.7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA 2331.27.55.7 učitelj povijesti 2331.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA 2331.41.27.27.7 učitelj biologije DODATAK: 2331.27.52. Ti poslovi obuhvaćaju: http://www.27.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.7 učitelj likovne kulture 2331.54.7 učitelj zemljopisa 2331.7 učitelj informatike 2331.27.19.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA 2331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 174 of 823 2331. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.27.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA 2331.7 učitelj matematike 2331.51.htm 18.7 učitelj fizike 2331.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA 2332.31.44.

8. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja.7 učitelj predškolske djece PODVRSTA 234. Mogu nadgledati druge suradnike. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. prihvaćenosti. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. a) j) nadgled ostalih suradnika.2008 . Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta. l) srodne poslove. b) osiguravanje uvjeta za njegu. spontane razgovore i dr.11. e) razvoj osjećaja sigurnosti. igre uloga. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. pjevanje. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. zadovoljstva.19. c) njegu djece. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. U toj su skupini zanimanja: 2332. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. odgoj. obrazovanje i zaštitu djece. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije.htm 18. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama http://www. Poučavaju jedan ili više predmeta.. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 175 of 823 a) planiranje. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. duševnih i društvenih vještina djeteta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. igrom i snom.6.nn.

f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. maketa i planova. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. suradnju sa stručnim timom (psiholog. oštećenog sluha. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. crteža. k) srodne poslove. s poremećajem disleksije i disgrafije. smanjenih intelektualnih sposobnosti. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. Ti poslovi uključuju: a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja.8. dijagrama.nn. oštećenog vida. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida. l) nadgled ostalih suradnika. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. normaliziranje govornog ritma i tempa. s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja. http://www. zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika. grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika.6. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. izradu reljefnih shema.2008 . j) vođenje propisane evidencije i administracije. provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi.19. upoznavanje s psihosomatskim. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. bilježnica. individualni rad s učenikom sa sindromom MCD. mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. prilagodbu udžbenika. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. praćenje napredovanja. priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. oštećenog govora.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 176 of 823 2340. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha.

13. Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa.14.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama 2340. promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka.12.15. OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE Stručnjaci za obrazovanje istražuju.7 učitelj mentalno retardiranih osoba 2340.7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 2340.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju DODATAK: 2340. Stručnjaci za obrazovanje d.11. nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 177 of 823 U toj su skupini zanimanja: 2340.12.7 učitelj osoba s oštećenjem vida 2340.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE 2340.7 LOGOPED 2340.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha 2340.2008 .16.16. razvijaju.7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE 2340. nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima.11. http://www. istraživanja metodike poučavanja. Školski nadzornici 2359.13. postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.8. pripremu izvješća.nn.n.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA 2340.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE PODVRSTA 235. Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine: 2351. unapređuju metode poučavanja.14.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA 2340. nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojnoobrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja.6.13. Stručnjaci za obrazovne metode 2352.7 PROFESOR DEFEKTOLOG 2340.19.16.htm 18.obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba 2340.

odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa. e) srodne poslove.7 UČITELJ SAVJETNIK 2351.2008 .13.6.7 PROFESOR MENTOR 2351. didaktičkom materijalu i sl.7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa 2351. U toj su skupini zanimanja: 2351. ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja. d) pripremu stručnih materijala i izvješća.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 178 of 823 2351.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima 2351.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.11.7 UČITELJ MENTOR 2351. f) nadgled ostalih suradnika.12. metodama.19. c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima.7 PROFESOR SAVJETNIK 2352. odnosno metode poučavanja.7 specijalist za obrazovne tehnologije DODATAK: 2351.htm 18. http://www. metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima. istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja.11.11.11. ŠKOLSKI NADZORNICI Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno. Ti poslovi uključuju: a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE Stručnjaci za obrazovne metode.8. b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima. metoda poučavanja.

pisanju. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi. poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 179 of 823 b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja. odgajaju i obrazuju odrasle.6.7 školski pedagog 2359. e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru.7 odgojitelj u učeničkom domu http://www. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje. c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa. ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada.19. b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole. h) srodne poslove.2008 .7 školski nadzornik 2359.htm 18.nn. d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima. teškoće u učenju i drugo. d) srodne poslove. pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav.12.N. e) nadgled ostalih suradnika.8. Ti poslovi uključuju: a) izradu godišnjeg programa rada. U toj su skupini zanimanja: 2359. i) nadgled ostalih suradnika. Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235.7 andragog 2359.7 školski defektolog 2359. U toj su skupini zanimanja: 2352. ponašanju.14.13.11. f) planiranje. programiranje. odgojiteljske poslove u učeničkim domovima. g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije.

savjetovanje i obavljanje računovodstvenih http://www. razvoja jezika te filozofskih. religiju. ekonomiju. ekonomskih pravnih. teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju. informacijski i srodni stručnjaci 244. Umjetnici i srodni stručnjaci 246. Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja.htm 18. POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju. izradu znanstvenih radova. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci 242. Pravni stručnjaci 243.7 UČITELJ REHABILITATOR VRSTA 24. POSLOVNI. povijest. Stručnjaci državne uprave PODVRSTA 241. diplomirani knjižnjičari.12. sustava i organizacija. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI Poslovni.19. primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina.nn. političkih. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 241. Vjerski stručnjaci 247. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju. društvenih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. obrazovnih.7 SPECIJALNI UČITELJ 2359.6. produbljivanje. religijskih i ostalih spoznaja.12. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti 245.8 istraživač odgojnih znanosti 2359.2008 . stvaranje i izvođenje umjetničkih djela. pravo. Arhivisti.11. savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja.22. sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu. iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima. Ti poslovi obično uključuju: proučavanje. unapređuju i razvijaju spoznaje. politiku. primjenu zakona. teorija.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 180 of 823 2359.21. planiranje. psihologiju. jezik.8.9 samostalni istraživač odgojnih znanosti DODATAK: 2359.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2359.

RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika. 2411. dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela. savjetovanje o principima ekonomije kućanstva. l) nadgled ostalih suradnika.6.n. g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 181 of 823 poslova. stečaj i slučajevi sumnje u prevare. Računovodstveni stručnjaci 2412. obavještavanje javnosti. b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva. pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja. h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.htm 18. primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke. izrađuju financijska izvješća.19. savjetuju o računovodstvenim pitanjima. te zakonom propisanih tijela. kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima. i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija. f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva.8. obavljanje poslova kao što je marketing.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova http://www. U toj su skupini zanimanja: 2411. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2411. pripremu poreznih prijava. savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa. poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije. c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja. Kadrovski stručnjaci 2419. dioničara.nn. reklamiranje. k) srodne poslove. e) pripremu financijskih izvještaja. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.2008 . Stručnjaci u poslovanju d. j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama.

23.22.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA 2411.22.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.14.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA 2411.7 rukovoditelj financijskih poslova 2411.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA http://www.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE 2411.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.7 interni revizor 2411.22.2008 .7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE 2411.14.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 182 of 823 2411.htm 18.22.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 financijski analitičar 2411.23.31.13.7 ovlašteni revizor 2411.22.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE 2411.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2411.14.19.23.8.13.13.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR 2411.23.7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE 2411.13.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK 2411.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2411.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR 2411.7 rukovoditelj računovodstva i financija 2411.14.23.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA 2411.14.7 ŠEF RAČUNOVODSTVA 2411.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE 2411.12.7 porezni savjetnik 2411.13.7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA 2411.22.21.14.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE 2411.7 procjenitelj boniteta DODATAK: 2411.nn.

Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika.15. izboru zanimanja.nn. odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike.7 savjetnik za zapošljavanje 2412.7 voditelj kadrovskih poslova 2412. profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji.7 organizator obrazovanja odraslih 2412. d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji.11.12. stručnom osposobljavanju.13.2008 . g) nadgled ostalih suradnika. uključujući intervju s radnicima.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE 2412.11.21.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR http://www. posredovanju pri zapošljavanju. istraživanju radne snage te planiranju. analize zanimanja i profesionalne orijentacije.19.7 savjetnik za profesionalno informiranje 2412. U toj su skupini zanimanja: 2412. e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja. KADROVSKI STRUČNJACI Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. profesionalnog razvoja.14. b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima.11.7 KADROVSKI SAVJETNIK 2412.23. napredovanju. c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA 2412.8. stručnom osposobljavanju.htm 18.7 analitičar zanimanja 2412. f) srodne poslove.11. poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka.7 INTERNI REVIZOR BANKE 2412.11.7 savjetnik za obranu DODATAK: 2412. daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 183 of 823 2411.

12.2008 .8.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija. trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca. h) proučavanje. e) nadziranje ponude.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA 2419. b) komercijalne poslove.6.htm 18.15. U toj su skupini zanimanja: 2419. kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova.14. odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva.7 diplomirani komercijalist 2419. d) proučavanje.7 voditelj nabave i prodaje 2419. savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima. j) nadgled ostalih suradnika. pomaganje u pripremi zahtjeva. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241. ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma. STRUČNJACI U POSLOVANJU D. g) proučavanje i savjetovanje o financijskim.N.11. tumačenje. marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke. reklamiranja. informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji.15.nn.7 organizator poslovnih priredaba http://www. savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci. organizacijskim.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2419.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 184 of 823 2412. Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje. c) planiranje. i) srodne poslove. zakonskim. f) savjetovanje o izumima.

11.19.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2419.32.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE 2419.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.11.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA http://www.51.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU 2419.7 ŠEF MALOPRODAJE 2419.8.14.nn.2008 .7 analitičar istraživanja tržišta 2419.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE 2419.11.31.7 ŠEF VELEPRODAJE 2419.7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT 2419.7 savjetnik za patente 2419.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 185 of 823 2419.11.7 nadzornik tržišta kapitala 2419.72.73.12.41.7 savjetnik za ekonomiku kućanstva DODATAK: 2419.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419. KONSIGNACIJE 2419.7 savjetnik za poduzetništvo 2419.htm 18.11.22.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2419.7 nadzornik novčanoga tržišta 2419.7 organizator rada 2419.14.7 glasnogovornik 2419.61.14.74.7 savjetnik za nekretnine 2419.71.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA 2419.21. IZVOZA.7 savjetnik za promotivne metode 2419.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK 2419.6.14.13.14.14.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA 2419.7 oglašivač 2419.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA.

predstavke. Pravni stručnjaci 2421. PRAVNI STRUČNJACI Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise. izrađuju pravne dokumente (tužbe.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA 2419. savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2419.15.6.2008 . gone počinitelje i provode istragu.41. U toj su podvrsti skupine: 2421.72. sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom. Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva. upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi. zastupaju ih pred sudom.7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE 2419.51.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET 2419.7 PROPAGANDIST 2419.41. PRAVNI ZASTUPNICI Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike. predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima. vrstom kaznenog djela ili prekršaja.htm 18. sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa. predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave.41. žalbe. Pravni zastupnici 2422. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. predmetom u upravnom postupku i sl.15. primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 2419.nn.41.19. izjava). preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI 2419.15.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU PODVRSTA 242.8. vode sudske postupke. Suci 2429. zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta. http://www. ugovore.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 186 of 823 2419. sastavljanje isprava (ugovora. izjave. optužnice i presude).. Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima.7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA 2419. oporuka.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA 2419.41. predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu. žalbi. isprave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

31.21. Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421. prirodnih bogatstava.31.21.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 187 of 823 Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima.11.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 2421.2008 . b) savjetovanje. nekretnina. d) zastupanje županije u imovinskim predmetima.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE http://www.7 pravni zastupnik DODATAK: 2421. daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine. davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. naputci i sl.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421.19.41.htm 18. upravnim i drugim javnim tijelima. daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.7 odvjetnik 2421. optužnice. podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom. stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku. zastupanje i obranu klijenata. vođenje istrage.7 državni odvjetnik 2421. mišljenja.7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK 2421.8. u različitim pravnim poslovima.21. propisa i sudske prakse. žalbe.7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE 2421.11.nn. U toj su skupini zanimanja: 2421. g) nadgled ostalih suradnika.).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje zakona. c) otkrivanje kaznenih djela. e) izradu pravnih sastavaka (tužbe.7 državni pravobranitelj 2421.11.21.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 2421. f) srodne poslove.31.7 ADVOKAT 2421.21.

a sude kao sudac (pojedinac).19.7 sudac županijskog suda http://www. imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno. u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda. štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona. c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta. U toj su skupini zanimanja: 2422.61.51.11.13. b) upoznavanje sa spisima.7 predsjednik prekršajnog suda 2422. SUCI U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona.31. Ti poslovi uključuju: a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu.41.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 predsjednik općinskog suda 2422.7 predsjednik županijskog suda 2422. odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti. Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina. rukovođenje raspravom. d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage. izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela.nn. izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 188 of 823 2422. sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke.7 predsjednik trgovačkog suda 2422.7 sudac Upravnog suda 2422. g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona.8.7 sudac Visokog trgovačkog suda 2422.21.12. radne. ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. f) prijem stranaka. jedinica lokalne samouprave i uprave.7 sudac Ustavnog suda 2422.2008 .htm 18.7 sudac Vrhovnog suda 2422. e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda . trgovačke.6.71. rješavaju sporove o osobnim odnosima građana.14. o pravima i obvezama Republike.7 sudac Visokog prekršajnog suda 2422.

d) sastavljanje različitih pravnih spisa. f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti. c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika. PRAVNI STRUČNJACI U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti. osim zastupanja ili obrane na sudu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2429.8.8 istraživač pravnih znanosti http://www.71.31.2008 .21. g) srodne poslove.7 sudac općinskog suda 2422.7 diplomirani pravnik 2429.74.7 javni bilježnik 2429. b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave. vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom. e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove.7 sudac prekršajnog suda DODATAK: 2422. osim izvođenja nastave.7 voditelj pravnih poslova 2429.41. ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima. obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti. društvima.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika 2429. ovjera potpisa i čuvanje dokumenata.19.72. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje općim poslovima društva.7 SUDAC ISTRAŽITELJ 2422. h) nadgled ostalih suradnika. ustanovama i ostalim institucijama.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA 2429. osim izvođenja nastave.51.7 sudac trgovačkog suda 2422.73.htm 18.nn.7 voditelj protokola 2429.6.71.72.11.61.7 voditelj općih poslova 2429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 189 of 823 2422.

7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.11.nn.9 samostalni istraživač pravnih znanosti DODATAK: 2429.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 190 of 823 2429.11.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE.7 TAJNIK PODUZEĆA 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.11.11.8.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.19.11.11.21.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI 2429.7 PRAVNI SAVJETNIK 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE 2429.21.11.11.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE 2429. TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.6.2008 .21.11.11.11.STUPNJA 2429. ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE 2429.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429.11.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU 2429.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK 2429.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR 2429.7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2429.11.21.72.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE 2429.11.htm 18.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE 2429.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO 2429.7 TAJNIK STUDIJA http://www.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK 2429.11.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE 2429.11.

nn. diplomirani knjižnjičari.61.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA 2429. muzejima.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA 2429. izradu studija i izvješća. kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite.41. organiziranje zbirki i izložbi u arhivima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 191 of 823 2429.61.41. umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama.61.61. primjenu i upravljanje informacijama.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA 2429.41. oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika.19.7 PRAVNI SURADNIK 2429. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK 2429. unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog.61.2008 .7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA 2429. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje.htm 18.31.41.61.31. http://www. izradu. komuniciranje.41. ARHIVISTI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2429. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE 2429.41.21.7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE 2429.41.7 PRISTAV I.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK 2429.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA 2429.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA 2429. oblikovanje.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL 2429.7 MLAĐI PRISTAV I.7 PRAVNI REFERENT 2429.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA PODVRSTA 243.8. unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA 2429. INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Arhivisti.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE 2429.7 NOTAR 2429.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE 2429. knjižnica.6. muzeja. informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva.41. procjenjivanje. umjetničkih galerija i sličnih ustanova. DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI.51.41.

prikupljaju. razvitak. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje. e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi. arhivima.21.7 kustos 2431. organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe.11.21. d) organiziranje. građa od povijesnog. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci 2431. g) srodne poslove.7 muzejski pedagog DODATAK: 2431. kulturne. razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke. U toj su skupini zanimanja: 2431. c) istraživanje podrijetla.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 2431. vodiča. umjetničkim galerijama.7 KUSTOS MUZEJA http://www. zvučnih snimaka i filmova.htm 18. fotografija. f) izradu studija i izvješća.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. procjenu. inventura. Arhivisti i muzejski stručnjaci 2432.6. kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima.nn. b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala. procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja. mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.21.19.11. raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 192 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 2431.22. znanstvene i povijesne važnosti u muzejima. određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju. h) nadgled ostalih suradnika. umjetničkim galerijama i arhivima.7 MUZEJSKI SAVJETNIK 2431.7 arhivist 2431.

c) organiziranje.nn.9 samostalni istraživač knjižničar 2432. serijskih publikacija i ostale tiskane. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje.13.6.21. serijskih publikacija i ostale tiskane. procjenu i izbor informacija. kataloško-bibliografsko opisivanje.19.7 dokumentalist 2432. istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju.7 diplomirani knjižničar 2432.11. e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža.8.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE 2431.8 informacijski istraživač http://www. g) izradu studija i izvješća. obrađuju. organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku. pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju. razvijanje i čuvanje zbirki knjiga. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju.23. h) srodne poslove.7 informacijski stručnjak 2432.21.21.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 193 of 823 2431. analizu. d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom. organizaciji.7 VIŠI KUSTOS 2432. f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga. klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI 2431.22.21.2008 .12. stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju. prijenosu i korištenju. audiovizuelne i elektroničke građe. b) odabir i preporučivanje nabave knjiga. audiovizuelne i elektroničke građe.8 istraživač knjižničar 2432. i) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 2432.

prevođenje i interpretaciju. politike.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE 2432. antropologije. filologije.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST 2432.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije.11.11.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK 2432.21.11.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 2432.htm 18. istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste.7 FONODOKUMENTATOR 2432. proučavanje podrijetla i razvoja jezika.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2432.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE 2432.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE PODVRSTA 244.21. ekonomije.6. Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.22.9 samostalni informacijski istraživač DODATAK: 2432. izradu studija i izvješća.7 FOTOTEKAR 2432.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE 2432. psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici. sociologije.2008 .24.8.11.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 194 of 823 2432. proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina.nn.22.12. političke i socijalne probleme. STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju. pružanje socijalnih usluga. http://www.11.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR 2432.7 BIBLIOGRAF 2432.21.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR 2432.8 VIŠI KNJIŽNIČAR 2432.11.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR 2432.22. povijesti. unapređuju i razvijaju spoznaje.22.13.19.

2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 195 of 823 Zanimanja su te podvrste u skupinama: 2441. Diplomirani filozofi. c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih. monetarne i fiskalne politike te politike cijena. Diplomirani ekonomisti 2442. povjesničari 2444.12. produktivnosti i potrošnje.19. d) pripremu studija i izvješća.nn. Diplomirani filolozi i prevoditelji 2445. usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema. Diplomirani sociolozi.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441. teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba.7 diplomirani agroekonomist http://www.15. marketinških metoda.7 diplomirani ekonomist za financije 2441.13.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441. domaćih i međunarodnih tržišnih trendova.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Diplomirani psiholozi 2446. f) nadgled ostalih suradnika. Diplomirani socijalni radnici 2441. politolozi. zapošljavanja.6.htm 18. dohotka. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje. DIPLOMIRANI EKONOMISTI Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja. U toj su skupini zanimanja: 2441.8. b) prikupljanje. sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova.16.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.14.7 diplomirani ekonomist za marketing 2441. analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda. antropolozi i srodna zanimanja 2443. e) srodne poslove. savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje.

38.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja 2441.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 196 of 823 2441.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti 2441.6.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama 2441.34.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2441.41.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE 2441.11.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 2441.52.nn.12.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.36.11.2008 .21.12.11.35.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA http://www.61.7 diplomirani ekonomist DODATAK: 2441.31.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje 2441.7 voditelj poslova u osiguranju 2441.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN 2441.11.htm 18.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA 2441.13.11.32.11.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.51.8 istraživač ekonomskih znanosti 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 2441.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.19.7 stručnjak u poslovima osiguranja 2441.42.8.37.7 investicijski savjetnik 2441.7 voditelj bankarskih poslova 2441.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA 2441.7 MARKETAR BANKE 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM 2441.

7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2441.21.31.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE 2441.31.8.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.31.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2441.15.32.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA 2441.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.32.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE 2441.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA 2441.15.nn.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE 2441.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE 2441.htm 18.2008 .7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE 2441.7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE 2441.21.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ 2441.21.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2441.15.15.21.7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 197 of 823 2441.15.21.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.32.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.32.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.31.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV http://www.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA 2441.7 PROČELNIK CARINARNICE 2441.33.6.7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA 2441.15.7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR 2441.19.31.31.32.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA 2441.

41.41.38.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA 2441.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO http://www.36.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA 2441.nn. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE 2441.7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV 2441.38.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU 2441.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM 2441.41.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA 2441.htm 18.61. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN 2441.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA 2441.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.8.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 198 of 823 2441.19.61.34.42.7 PRISTAV I.61.7 TEHNOLOG RADA BANKE 2441.7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA 2441.34.7 PRISTAV I.61.34.38.35.42.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA 2441.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA 2441.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA 2441.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.61.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE 2441.36.33.36.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.35.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA 2441.42.34.37.2008 .7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA 2441.38.42.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.

razvoja. socijalnim i kulturnim aktivnostima. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje podrijetla.16. antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva. c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. socijalne obrasce.7 EKONOMETRIČAR 2442.9 samostalni istraživač sociolog 2442. ustrojstva. h) srodne poslove. podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti.11. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI.2008 . g) izradu studija i izvješća.7 diplomirani kroatolog 2442. organizaciju i međuovisnosti društava.nn. b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija.19.18.htm 18. f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta.12.8. oruđe.8 istraživač antropolog 2442. i) nadgled ostalih suradnika.15. ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA Diplomirani sociolozi.14. lončarija. e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 199 of 823 2441.61. U toj su skupini zanimanja: 2442. hramovi.13.7 EKONOMSKI SAVJETNIK 2441. oružje i skulpture.8 istraživač sociolog 2442. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke. d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim.9 samostalni istraživač antropolog 2442.7 diplomirani arheolog http://www.7 diplomirani sociolog 2442.7 diplomirani antropolog 2442.61.17.6.

c) izdvajanje važne građe.20. d) istraživanja političke filozofije. Ti poslovi uključuju: a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka.htm 18.32.7 diplomirani kriminalist 2442. metafizike i etike. ljudske djelatnosti. prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava.19.8 istraživač komunikolog 2442. politolozi. POLITOLOZI. iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka.8 istraživač etnolog 2442.9 samostalni istraživač geograf 2442. POVJESNIČARI Diplomirani filozofi.27.7 SOCIJALNI PEDAGOG 2443.19.7 diplomirani etnolog 2442.7 diplomirani penolog DODATAK: 2442.8 istraživač arheolog 2442.9 samostalni istraživač komunikolog 2442.8.nn.9 samostalni istraživač arheolog 2442. poput arheoloških i antropoloških nalaza.21. uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta.23.26.22.24.9 samostalni istraživač etnolog 2442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 200 of 823 2442. b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora. Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2442. provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja.27.25. povjesničari i srodni stručnjaci rade.2008 .7 diplomirani geograf 2442. poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora. na području epistemologije.29.7 diplomirani komunikolog 2442. DIPLOMIRANI FILOZOFI. ekonomskog.32. socijalnog ili političkog).8 istraživač geograf 2442. počela i smisla svijeta. institucija i http://www. uglavnom pomoću rasuđivanja.6. države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr.28.

13.18. U toj su skupini zanimanja: 2443. jesu li pravni.2008 .8. političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba.6. http://www.15.nn.11. prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2443.23. g) izradu studija i izvješća. f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade.8 istraživač filozofije 2443.7 diplomirani filozof 2443. c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika.7 diplomirani povjesničar 2443.21.8 istraživač umjetnosti 2443. uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama.9 samostalni istraživač umjetnosti 2444. razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi.14.7 diplomirani politolog 2443.8 istraživač povijesti 2443.22.19. rječnika i sličnih priručnika. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje odnosa između starih.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 201 of 823 ponašanja. h) srodne poslove. traganje za podrijetlom i razvojem riječi. gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. gramatike.9 samostalni istraživač politologije 2443. e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora. b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava. i) nadgled ostalih suradnika.17.12. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI Diplomirani filolozi.16.9 samostalni istraživač povijesti 2443.8 istraživač politologije 2443.19.9 samostalni istraživač filozofije 2443. izvornih i modernih jezičnih skupina.

12. U toj su skupini zanimanja: 2444.19.12.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ http://www.14.9 samostalni istraživač filolog DODATAK: 2444.htm 18.22.12.17.7 SIMULTANI PREVODITELJ 2444.7 diplomirani indolog 2444.7 lektor hrvatskoga jezika 2444.7 prevoditelj 2444. sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika.7 TUMAČ 2444.7 diplomirani fonetičar 2444.18.7 slavist 2444.8. g) srodne poslove.6.7 diplomirani hungarolog 2444.21.7 diplomirani filolog 2444.nn.8 istraživač filolog 2444.7 diplomirani književni komparatist 2444. f) izradu studija i izvješća.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 202 of 823 tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće. e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi. posebno na konferencijama.7 SUDSKI TUMAČ 2444.7 leksikograf 2444.12.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ 2444.7 diplomirani turkolog 2444.20.11.12. d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda.16.12.19.15. h) nadgled ostalih suradnika.

19.14. komunikacija i tržište.7 klinički psiholog 2445.20. njihovu primjenu.7 školski psiholog 2445.7 psiholog 2445.htm 18.13.2008 . U toj skupini su zanimanja: 2445. odgoj (i preodgoj) i obrazovanje. zapošljavanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. njihovog nastanka.7 OPĆI LINGVIST 2444. e) nadgled ostalih suradnika.11.7 psiholog rada 2445.7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG http://www.6. Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada.12.7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ 2444. selekcija i rehabilitacija.7 psiholog forenzičar 2445. šport i različita druga područja ljudske djelatnosti.16. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića. razvoja i mogućnosti utjecaja na njih.22. c) savjetovanje.15. obrana (vojska).12.7 VIŠI PREVODITELJ 2444. profesionalna orijentacija.20.nn.7 športski psiholog 2445. b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika. Ti poslovi uključuju: a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena. prvenstveno ljudi. prevencijske i terapeutske postupke.8.7 SEMANTIČAR 2445.9 samostalni istraživač psiholog DODATAK: 2445. promet (kao poseban oblik rada).21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 203 of 823 2444. d) srodne poslove. zdravstvo. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice. tumačenje i vrednovanje).12. socijalni rad.11.8 istraživač psiholog 2445.

17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 204 of 823 2446. h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. ocjenjivanje.2008 . d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.16. i) planiranje. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.7 diplomirani socijalni radnik DODATAK: http://www. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način. j) srodne poslove.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446. unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi.12.11.8. c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. U toj skupini su zanimanja: 2446.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 savjetnik socijalne skrbi 2446.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.14. b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama.19.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.nn. k) nadgled ostalih suradnika. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. e) planiranje.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima.htm 18.13. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima.6. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima.

17. ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela. skladanje glazbe. radijskog i televizijskog programa. novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje.15. glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama. c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim. d) prikupljanje. kipari i srodna zanimanja 2453. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Plesači i koreografi 2455. književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti. znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna. slikanje i izradu karikatura. Akademski slikari.htm 18. UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI Umjetnici. KNJIŽEVNICI. restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela. b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog. plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.2008 . NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA Književnici. izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji.19. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku.12. dramska. Glumci i redatelji 2451. reportaže i komentare. oblikovanje skulptura.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI 2446. prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446. novinari i srodna zanimanja 2452. koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama. Književnici. filmskog.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Akademski glazbenici. glazbena i ostala umjetnička djela.6. skladatelji i srodna zanimanja 2454. http://www. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 2451.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2446.8. ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja.nn.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 245.16. pjevači.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 205 of 823 2446.

7 urednik 2451.7 POMOĆNIK UREDNIKA 2451. k) srodne poslove.7 scenarist 2451.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA 2451.7 moderator DODATAK: 2451.htm 18.21.26.19. na radiju.7 književnik 2451.22.7 dramaturg 2451.11.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA 2451.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 206 of 823 e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama.7 pisac reklamnih poruka 2451.11. l) nadgled ostalih suradnika.7 korektor u izdavaštvu 2451.nn.25.11.23.7 tehnički pisac 2451.12. priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici. h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga.7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA http://www. i) odabir. odabir.24.11. uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju.7 recenzent 2451. f) pisanje uvodnika. U toj su skupini zanimanja: 2451. j) oblikovanje i pisanje brošura. davanje sugestija o tome. priručnika i sličnih tehničkih publikacija. sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku.8. uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala.31.6.11.11.2008 . televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja.13.7 novinar 2451. redigiranje.7 ZAMJENIK UREDNIKA 2451.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 207 of 823 2451. Ti poslovi uključuju: a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva.11.12.7 GLAZBENI UREDNIK 2451. d) izradu karikatura o osobama ili događajima.7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU 2451.7 REPORTER 2451. crtanjem.11.11.7 DOPISNIK 2451.2008 .12.19.8.12.21.7 KOMENTATOR 2451.11.21.7 FILMOLOG 2451.11. uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama. KIPARI I SRODNA ZANIMANJA Akademski slikari.nn. drvu i drugim materijalima.31.7 REDAKTOR 2451.7 KRITIČAR 2451. kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura.7 DRAMSKI PISAC 2451. AKADEMSKI SLIKARI. e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige. tintom. časopise.12. reklame i slične namjene.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA 2451.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom. crtanjem karikatura i srodnim tehnikama. SEMINARA.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA 2451.7 PISAC 2451. c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama.12. TRIBINE 2452.7 PJESNIK 2451.11.12. kamena.21. http://www.11. gline i kovina. kredom. slikanjem.6.7 GLAVNI UREDNIK 2451.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST 2451.7 VODITELJ SIMPOZIJA.7 LIKOVNI UREDNIK 2451.

7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2452.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 208 of 823 f) restauriranje oštećenih.7 scenograf 2452.2008 .7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA 2452.7 karikaturist 2452.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK 2452.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2452.31.7 akademski slikar 2452.7 akademski keramičar 2452.31.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova 2452.12.7 ASISTENT SCENOGRAFA 2452.18.8.15.17.18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 kipar naivac 2452.7 tapiserist 2452.7 konzervator i restaurator DODATAK: 2452.19.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR 2452.nn.21.7 slikar naivac 2452. U toj su skupini zanimanja: 2452.7 SLIKAR MASKE 2452.22.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA http://www.13.19.6. g) slikanje minijatura.19.htm 18.7 slikar crtanog filma 2452. zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta.18.16.7 FILMSKI SCENOGRAF 2452.31.14.7 akademski grafičar 2452.17.7 akademski kipar 2452.17.20. i) nadgled ostalih suradnika. h) srodne poslove.11.31.

Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i pisanje skladbi.7 akademski muzikolog 2453. f) srodne poslove.14.7 akademski skladatelj 2453.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA 2452.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 209 of 823 2452.13.7 akademski kontrabasist http://www.7 akademski dirigent 2453.2008 .12.19. glazbala ili prilike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski harfist 2453. U toj su skupini zanimanja: 2453.16.htm 18. e) pjevanje solističko ili u zboru. SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA Akademski glazbenici.8.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA 2452.15. skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju.20.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE 2452.19. g) nadgled ostalih suradnika. AKADEMSKI GLAZBENICI. b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine. c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine.31.nn. pjevači.18.7 akademski orguljaš 2453.7 akademski violist 2453.7 akademski violinist 2453.11. d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru.31.6.7 akademski violončelist 2453.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA 2452.31.31. PJEVAČI.31.17.7 akademski klavirist 2453.

7 sopran solist 2453.7 akademski solopjevač 2453.49.nn.htm 18.44.11.7 korepetitor 2453.28.47.32.2008 .7 akademski oboist 2453.7 akademski trombonist 2453.23.7 bas solist 2453.7 alt solist 2453.25.43.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA http://www.22.11.34.7 akademski crkveni glazbenik 2453.41.29.31.7 mezzosopran solist 2453.7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA 2453.19.33.7 akademski tubist 2453.7 akademski flautist 2453.7 akademski klarinetist 2453.26.27.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski instrumentalist 2453.24.42.7 tenor solist 2453.8.7 akademski folklorni glazbenik 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 210 of 823 2453.45.46.48.21.7 akademski gitarist 2453.7 bariton solist 2453.7 akademski fagotist 2453.7 akademski trubljač 2453.7 akademski saksofonist 2453.6.7 akademski udaraljkaš 2453.7 akademski rogist 2453.35.30.7 redatelj operne predstave 2453.7 inspicijent opere DODATAK: 2453.

7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA 2453. b) plesanje solističko.11.12.2008 .7 plesač klasičnog baleta 2454.7 PRVAK BALETA http://www.nn. Ti poslovi uključuju: a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču.7 plesač suvremenog plesa 2454.8.7 folklorni plesač i pjevač 2454. pokreta i gesta.13.11.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453. d) nadgled ostalih suradnika.6. PLESAČI I KOREOGRAFI Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove.12.12.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2453. U toj su skupini zanimanja: 2454.17.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2453.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 211 of 823 2453.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2453.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA 2453.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.7 ETNOMUZIKOLOG 2453.35.7 DIRIGENT ORKESTRA 2453.11.19. temu.7 AKADEMSKI HORNIST 2453. misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka. s partnerom ili u plesnoj skupini.11. c) srodne poslove.14.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA 2454.47.htm 18.7 koreograf DODATAK: 2454.7 KOMPOZITOR 2453.12.17.12.27.7 KONCERTNI MAJSTOR 2453.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama. GLUMCI I REDATELJI Filmski.7 MAJSTOR GLUMIŠTA 2455. uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime. redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima.11. televiziji.7 BALERINA 2454.14. davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu.nn. radiju ili na filmu.11.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA 2454.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA 2454. izgled scene. radiju i na filmu.7 redatelj DODATAK: 2455.11.7 GLUMAC I PJEVAČ http://www.11. zvučne i svjetlosne efekte. e) nadgled ostalih suradnika.11.19.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA 2455.6.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA 2454.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 212 of 823 2454.7 PLESAČ FOLKLORA 2454.11. c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija.11. kazališni i drugi glumci.11.14. Ti poslovi uključuju: a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici. U toj su skupini zanimanja: 2455.8.11. d) srodne poslove.12. televiziji.7 BALETNI MAJSTOR 2454.7 NACIONALNI PRVAK DRAME 2455.htm 18.7 glumac 2455.7 FILMSKI GLUMAC 2455. b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja.2008 .7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA 2455.11.14.

VJERSKI STRUČNJACI Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku. štite i promiču svete tradicije.6. održavanje vjerskih službi.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 213 of 823 2455. njegovanje svetih tradicija. Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku. vjerske prakse i vjerovanja.7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA 2455.12. VJERSKI STRUČNJACI Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi. d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika. svete tradicije i vjerskih običaja.7 REDATELJ RADIJA 2455. pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada. euharistije (molitve) i propovijedi. obreda i vjerskih svečanosti. pripravu vjerskih pouka i propovijedi.htm 18. b) očuvanje vjerskih istina. provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere.12. Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini: 2460. f) propovijedanje i širenje vjerskih istina. predvode vjerske čine stvoriteljskih. preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije.7 KAZALIŠNI REDATELJ 2455.7 ASISTENT REŽIJE PODVRSTA 246.7 FILMSKI REDATELJ 2455. vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ 2455. e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere.12. Vjerski stručnjaci 2460. njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija.11. c) predvođenje vjerskih službi. vršitelji vjerskih obreda.12. otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja. http://www.8.2008 . Ti poslovi uključuju: a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.7 GLUMAC-LUTKAR 2455. prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije.nn.

14.7 KARDINAL 2460.7 kantor 2460.7 predstojnik ureda biskupske konferencije 2460.12.8.2008 .19.18.7 biskup 2460.12.7 NADBISKUP 2460. h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima.7 MITROPOLIT 2460.11.21.6.11.7 PATRIJARH 2460.7 ARHIJEREJ 2460.7 EPARH 2460.7 redovnik 2460.7 ARHIEPISKOP 2460.7 POMOĆNI BISKUP 2460.12.12.22.20.13.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 214 of 823 g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi.19.16.htm 18.11.7 episkop 2460.7 diplomirani teolog 2460.7 imam 2460.7 MUFTIJA http://www. U toj su skupini zanimanja: 2460.7 svećenik 2460.11.7 kateheta župnog vjeronauka 2460. i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.7 poglavar redovničke zajednice 2460.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.13.7 rabin 2460.7 propovjednik DODATAK: 2460.23.7 pastor 2460.12.15.12.

Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave.7 PREDMOLITELJ PODVRSTA 247.19.7 KAPELAN 2460.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2460.7 REDOVNIK. formirana je podvrsta 247.7 GENERALNI VIKAR 2460.15.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 215 of 823 2460.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE 2460.7 REDOVNIK SVEĆENIK 2460.16. BRAT LAIK 2460. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2. Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka . Stručnjaci državne uprave.14. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2.7 NADBISKUPSKI VIKAR 2460.19.7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE 2460.22.14.7 ŽUPNIK 2460.2008 .14.13.8.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE 2460.nn.16.16. koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2.7 KANCELAR NADBISKUPIJE 2460.htm 18.14. određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima). Stručnjaci državne uprave 2472.7 GLAVNI IMAM 2460. Za specifična upravna zanimanja.državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.16. Stručnjaci i znanstvenici. Inspektori državne uprave 2471.6. Podvrsta sadrži skupine zanimanja: 2471.7 TAJNIK NADBISKUPIJE 2460.

U toj su skupini zanimanja: 2471.11. udruge građana. upravni postupak.7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE 2471. odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK 2471. e) izradbu propisanih javnih isprava.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR 2471.11. uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.7 diplomirani upravni pravnik DODATAK: 2471. skupina 2471).7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE 2471.11.11. ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora.7 savjetnik državne uprave 2471. 2472.91. http://www.7 PRISTAV I.11. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom. Ti poslovi uključuju: a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku. Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte.7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE 2471.11.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK 2471.N.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 216 of 823 Poslovi se odnose na osobna stanja građana. nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak.7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P.htm 18.19.7 UPRAVNI SAVJETNIK 2471. u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave.2008 . b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka. f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika. popise birača. c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa.6.91.N. 2471. VRSTE ZVANJA P.11.11.8.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave.

f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela. predmeta.7 poljoprivredni inspektor 2472. g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten.7 inspektor cestovnog prometa 2472.11.09.7 državni inspektor za telekomunikacije 2472.7 lovni inspektor 2472.7 državni revizor 2472.7 porezni inspektor 2472.12.13. U toj su skupini zanimanja: 2472.6. c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 217 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pregled zgrada i poslovnih prostorija.04.18.htm 18.19.8.7 prosvjetni inspektor 2472.7 inspektor parnih kotlova 2472.7 inspektor postrojenja pod tlakom 2472.10.15.7 inspektor rada 2472.7 devizni inspektor 2472.7 elektroenergetski inspektor 2472.08.16.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo http://www.17.7 građevinski inspektor 2472.02.01.06.05. b) pregled poslovnih spisa.7 inspektor financijske policije 2472. utvrđenom stanju i poduzetim mjerama. e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku. roba i drugih stvari kod nadziranih osoba. d) saslušanje osoba u upravnom postupku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.7 carinski inspektor 2472.2008 .03.7 državni inspektor za poštu 2472. h) sastavljanje zapisnika o pregledu.14.

32.01.40.28.31.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.htm 18.39.34.25.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 2472.22.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa 2472.7 inspektor državne uprave.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.29.7 inspektor pravosudne policije 2472.21.23.26.99. DODATAK: 2472.36.7 inspektor zrakoplovstva 2472.7 inspektor zaštite od požara 2472.30.20.37.7 tržišni inspektor 2472.35.01.24.7 upravni inspektor 2472.7 inspektor zaštite okoliša 2472.19.33.7 zdravstveni inspektor 2472.7 urbanistički inspektor 2472.8.7 sanitarni inspektor 2472.7 rudarski inspektor 2472. p.7 šumski inspektor 2472.7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem 2472.nn.7 veterinarski inspektor 2472.7 turistički inspektor 2472.7 proračunski inspektor 2472.7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST http://www.19.01.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo 2472.38.27.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 218 of 823 2472.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica 2472.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina 2472.7 vodoprivredni inspektor 2472.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora 2472.7 inspektor zaštite bilja 2472.2008 .n.

8.16.09.nn.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 MLAĐI PRISTAV I.7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I.7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE 2472.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR 2472.htm 18.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR 2472.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.14.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE 2472.09.14.03. P.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.09.28.03.09.09.24.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE 2472.14.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 2472.21.09.7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA http://www.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE 2472.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 219 of 823 2472.7 INSPEKTOR F.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.14. ZA UNUTARNJI NADZOR 2472.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE 2472.19.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.7 INSPEKTOR I.14.7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.P.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 2472.33.6.01.03.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 2472. VRSTE ZVANJA 2472.26.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR 2472. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU 2472.10.03.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR 2472.09. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK 2472.7 NAČELNIK ODJELA F.2008 .03.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE 2472.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR 2472.03.7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE 2472.03. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI 2472.

obavljanje dijela vjerskih poslova. Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 220 of 823 2472.2008 . državnoj upravi. Upravljaju tehničkom opremom. biotehničkih. Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari 33. poslove na umjetničkim i športskim priredbama. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti.39. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ. socijalnom radu. upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda.38. nadzor i upravljanje optičkom.38.38.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR 2472. tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju 34.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472.htm 18. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva. poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. tehničkih.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR 2472. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 31. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi.19. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci VRSTA 31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi. financijama.6.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE ROD 3. tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA 2472.35.nn. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri.8. Inženjeri. elektronskom i srodnom http://www. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije 32. razne tehničke usluge u trgovini. informatike i građevinarstva. informatike i građevinarstva. INŽENJERI.

Elektroinženjeri i elektrotehničari 3114. Arhitektonski. građevinarstva. građevinski i geodetski inženjeri i tehničari 3113. Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa. Inspekcijski stručnjaci PODVRSTA 311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 221 of 823 opremom i sustavima. Inženjeri i tehničari kemije i fizike 3112. ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa. ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 311. Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari 3116. tehničari i srodna zanimanja 312. znanstvenika i srodnih stručnjaka. posebno u području tehničkih znanosti. Tehnički ilustratori 3119. fizike. http://www. fizike. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari 3118. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora. tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja.6. procese i proizvode. tehničari i operatori 313. upravljanje zrakoplovima i brodovima. geologije.2008 . poslove u željezničkom. Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije 3115. meteorologije i astronomije. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje 314.19. Kemijskotehnološki. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.n. 3111. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci 315. cestovnom i poštanskom prometu. direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka. opremu. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije.htm 18. prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari 3117. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3111. Inženjeri. Inženjeri i tehničari d.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa. TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri.nn. INŽENJERI. počela i operativnih metoda. Računalni inženjeri.

d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.23. vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja.4 kemijski tehničar http://www.4 tehničar laboratorijske kontrole 3111.13. meteorologije i astronomije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.21.15.29.12.4 kemijski tehničar analitičkih sustava 3111. b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa. e) održavanje i popravak istraživačke opreme.4 kemijski tehničar organskih sustava 3111.8.4 prehrambenokemijski laborant 3111. Ti poslovi uključuju: a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente.4 tehničar polimera 3111. c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama.19.4 petrokemijski tehničar analitičar 3111. ispitivanja i analiza.22. medicinske.nn. f) srodne poslove.4 tehničar farmaceutskih sustava 3111. organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće. U toj su skupini zanimanja: 3111.25. geofizike. g) nadgled ostalih suradnika.4 petrokemijski laborant 3111. kao i na unapređivanju industrijske.6 kemijski inženjer analitičar 3111.2008 .4 tehničar oceanografije 3111.11.4 tehničar elektrokemijskih sustava 3111. ispitivanja i analize.4 tehničar analize namirnica 3111.28.27.4 tehničar radioloških sustava 3111.26.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 222 of 823 geologije.16.6.4 kemijski tehničar anorganskih sustava 3111.24.

5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar 3111.45.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta 3111.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA 3111.8.61.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.41.6 inženjer naftne geologije 3111.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA 3111.5 tehničar geoelektričnih mjerenja 3111.78.htm 18.71.4 geološki tehničar 3111.4 astronomski tehničar 3111.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena 3111.13.4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA 3111.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta 3111.73.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA 3111.62.46.15.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE http://www.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 223 of 823 3111.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 inženjer geofizičkih istraživanja 3111.6 meteorološki inženjer 3111.74.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka 3111.5 tehničar seizmičkih mjerenja 3111.4 geofizički tehničar DODATAK: 3111.64.4 hidrološki tehničar 3111.42.4 tehničar matematički 3111.43.nn.4 meteorološki tehničar 3111.6.76.5 tehničar obrade geofizičkih podataka 3111.13.65.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE 3111.19.15.44.51.75.63.6 hidrološki inženjer 3111.4 tehničar fizikalni 3111.15.26.72.77.

6. katastarsku evidenciju i drugo.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA 3111. beton).46. k) srodne poslove.2008 . izmjeri i prijenosu projekata na teren. b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala. vođenje održavanja građevina.nn. obračun osnovice za plaće radnika. i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. cestograđevni i slični materijali). http://www. d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga. razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove. c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu.4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA 3111. iskolčenje.8. Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje. dokumentacija o ispitivanjima. g) izradu dijelova prostornog plana. cestograđevni materijali. e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada. j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja. projektiranje i razradu projekata. snimanje. ARHITEKTONSKI.78.43. terminski planovi.4 GEOTEHNIČAR 3112. vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi. održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije. vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu. h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida.46. građevinski dnevnik.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 224 of 823 UPORABE 3111. proizvoda i konstrukcija. kalkulacije. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima. GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor. f) analizu cijena. l) nadgled ostalih suradnika. izmjeru obavljenih radova.6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU 3111. certificiranjima i slično).

6 voditelj betonare 3112.12.6 prostorni planer 3112.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 građevinski inženjer 3112.16.40.22.4 građevinski tehničar 3112.29.6 projektant građevinskih instalacija 3112.24.8.4 tehnički crtač za građevinarstvo 3112.4 građevinski tehničar za restauratorske radove 3112.4 građevinski tehničar razrađivač projekta 3112.34.23.nn.6 projektant prometnica 3112.4 voditelj radova niskogradnje 3112.21.32.28.6 projektant hidrogradnje 3112.6.6 voditelj armiračnice 3112.4 građevinski laborant 3112.39.14.36.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova 3112.6 arhitektonski inženjer http://www.35.4 građevinski tehničar visokogradnje 3112.13.6 voditelj asfaltirnice 3112.11.4 voditelj radova visokogradnje 3112.6 inženjer voditelj gradnje prometnica 3112.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova 3112.2008 .38.4 tehnički crtač za arhitekturu 3112.37.15.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova 3112.30.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 225 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3112.25.4 građevinski tehničar niskogradnje 3112.26.31.6 inženjer voditelj radova visokogradnje 3112.htm 18.27.33.6 projektant visokogradnje 3112.6 prostorni projektant 3112.

6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU 3112.6.4 tehničar rudarski mjernik 3112.4 geodetski tehničar hidrografije 3112.41.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu 3112.87.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica 3112.92.2008 .11.6 voditelj rudarskog katastra 3112.11.81.4 geodetski tehničar 3112.4 geodetski tehničar za katastar vodova 3112.85.4 tehnički kartografski crtač DODATAK: 3112.96.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 tehnički geodetski crtač 3112.13.12.6 kartograf 3112.12.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU 3112.89.93.88.97.4 geodetski tehničar restitutor 3112.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata 3112.84.6 geodetski inženjer za katastar vodova 3112.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA http://www.95.82.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU 3112.4 geodetski tehničar za fotogrametriju 3112.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 226 of 823 3112.83.94.99.91.5 građevinski poslovođa 3112.6 geodetski inženjer 3112.12.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE 3112.86.4 geodetski tehničar za elaborate 3112.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica 3112.htm 18.nn.90.8.98.4 geodetski tehničar za katastar 3112.

c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i http://www.22.22. konstruiranje.98.37.35. sastavljanje.4 NADZORNIK PRUGA 3112.14.htm 18.38.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA 3112.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 227 of 823 3112.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE 3112.6. za projektiranje.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 3112.34.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 3112. aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava.nn.41. Ti poslovi obično uključuju: a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA 3112. proizvodnju.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE 3112.4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 3112.22.39. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike.21.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU 3112.36.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE 3112.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA 3113.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3112.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE 3112.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA 3112.14.19.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE 3112.34. funkcioniranje. aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova.4 GEOMETAR 3112.41.4 CESTAR GRUPOVOĐA 3112.95.2008 .34. održavanje i popravak električnih uređaja.34. b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda.5 TESARSKI POSLOVOĐA 3112. sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima.

6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.4 elektroenergetski tehničar 3113.30.21. g) nadgled ostalih suradnika.24. U toj su skupini zanimanja: 3113.19.22.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije 3113.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo 3113.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda 3113.28.31.29.26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 228 of 823 instaliranje prema dobivenim specifikacijama.16.23. e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo 3113.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije 3113.25.13.41.6.6 elektrostrojarski inženjer 3113.htm 18. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom. održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije 3113.12.nn.8.27. korištenjem.11.15.17. instaliranjem. f) srodne poslove.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda 3113.4 elektrotehničar za prijenos električne energije 3113.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda 3113.4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda 3113.14.2008 .4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije 3113.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove http://www.4 elektrostrojarski tehničar 3113.6 elektroenergetski inženjer 3113.4 elektrotehničar za elektromotore 3113.

aparate i uređaje 3113.45.24. TEHNOLOG http://www.6 elektroinženjer za plovila 3113.63.42.47.5 predradnik u elektromontaži i instalacijama DODATAK: 3113.71.14.83.26.6 elektroinženjer za električne strojeve.4 elektrotehničar za procesnu tehniku 3113.81.19.4 elektrotehničar za instalacije i opremu 3113.6 elektroinženjer 3113.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva 3113.6.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU 3113.16.48.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.46.4 ELEKTROTEHNIČAR.6 elektroinženjer za procesnu tehniku 3113.2008 .4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 3113.17.4 elektrotehničar 3113.4 elektrotehničar za plovila 3113.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA 3113.nn.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO 3113.16.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva 3113.5 predradnik u elektrostrojarstvu 3113.82.htm 18.51.62.72.26.43.6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove 3113.4 elektrotehničar za električne strojeve.4 tehnički crtač za elektrotehniku 3113.44.53.8.61.5 predradnik u elektroenergetici 3113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 229 of 823 3113.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva 3113.6 elektroinženjer projektant 3113.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE 3113.54.6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva 3113.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU 3113. aparate i uređaje 3113.52.

b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama.82.6.6 konstruktor elektroničkih proizvoda 3114.83.19. g) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA 3113.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje 3114. d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje.82.82.6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja http://www. funkcioniranje. telekomunikacijama i automatici.12. održavanja i popravljanja elektroničke opreme.11.6 inženjer za elektroničke proizvode 3114. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih.13. f) srodne poslove.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA 3113. kao i za projektiranje. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici. radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima. sastavljanje. e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR 3114.htm 18.22.21. U toj su skupini zanimanja: 3114.nn. mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova. telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. konstruiranje za proizvodnju.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 230 of 823 3113.4 tehničar za elektroničke proizvode 3114.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje 3114. kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima. telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE 3113. c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama. održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava.23. telekomunikacijskih. korištenja.

76.6 inženjer elektroničar za računala 3114.4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje 3114.4 tehničar za željezničke telekomunikacije 3114.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje 3114.46.33.45.41.81.htm 18.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje 3114.8.4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje 3114.19.74.77.82.49.4 tehničar za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 3114.6 inženjer elektronike 3114.6 inženjer za telekomunikacije 3114.62.5 predradnik elektroničar http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 231 of 823 3114.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije 3114.6.72.4 tehničar elektronike 3114.36.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike 3114.43.75.61.6 inženjer za procesnu automatiku 3114.47.48.2008 .6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje 3114.32.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja 3114.4 tehničar za procesnu automatiku 3114.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 tehničar za brodske telekomunikacije 3114.71.4 tehnički crtač za elektroniku 3114.44.34.4 tehničar za telekomunikacije 3114.31.42.73.4 tehničar elektroničar za računala 3114.6 inženjer za radio i televizijske uređaje 3114.4 tehničar za mehatroniku 3114.nn.91.4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije 3114.35.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 232 of 823 3114. b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda. e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova. te ispitivanja prototipova.2008 . Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda.61.49. te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama. njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 3114. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode. strojarskih postrojenja.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU 3114. Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE 3115. upotrebom.6. istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ 3114.71. te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila.92.htm 18.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. strojarske opreme. Ti poslovi uključuju: a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva.81. plovila i brodske opreme. d) tehnički nadzor nad proizvodnjom.8.61.35. http://www.61.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE 3114.48.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE 3114. Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila. te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje. c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova.5 predradnik elektroničar u montaži DODATAK: 3114. istraživanja u brodogradnji. održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima.33.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE 3114.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA 3114.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 233 of 823

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova; g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila 3115.02.6 konstruktor pružnih vozila 3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva 3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva 3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva 3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva 3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport 3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja 3115.09.6 konstruktor dizalica 3115.11.6 konstruktor turbina 3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora 3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike 3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje 3115.15.6 konstruktor procesne opreme 3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja 3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda 3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature 3115.21.6 konstruktor plinske mreže 3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata 3115.23.6 strojarski konstruktor 3115.31.4 konstruktor pripremaka

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 234 of 823

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova 3115.33.4 konstruktor limenih dijelova 3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija 3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike 3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa 3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila 3115.38.4 konstruktor cjevovoda 3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist 3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva 3115.42.4 konstruktor dijelova plovila 3115.43.6 konstruktor plovila 3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom 3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom 3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica 3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica 3115.51.4 tehničar za zavarivanje 3115.52.6 tehnolog za zavarivanje 3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa 3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa 3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke 3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke 3115.57.4 tehničar za gradnju plovila 3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila 3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme 3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme 3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju 3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 235 of 823

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila 3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila 3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila 3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila 3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme 3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme 3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja 3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja 3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme 3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme 3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva 3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva 3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova 3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova 3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže 3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže 3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme 3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme 3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže 3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže 3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme 3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme 3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo 3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju 3115.91.4 strojarski tehničar 3115.92.6 strojarski inženjer 3115.93.4 brodograđevni tehničar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 236 of 823

3115.94.6 brodograđevni inženjer 3115.95.5 predradnik obrade kovina 3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda 3115.97.5 predradnik brodogradilišta 3115.98.5 predradnik strojarski DODATAK: 3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA 3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU 3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU 3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE 3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA 3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE 3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU 3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM) 3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR 3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE 3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA 3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA 3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA 3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE 3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA 3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA 3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 237 of 823

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA 3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE 3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje; b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije; c) ispitivanje kakvoće; d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema; e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme; f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda; g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3116.01.4 petrokemijski tehničar 3116.02.6 petrokemijski tehnolog 3116.03.6 tehnolog prerade nafte 3116.11.4 tehničar za organske sinteze 3116.12.6 tehnolog za organske sinteze 3116.13.4 tehničar prerade polimera 3116.14.6 tehnolog prerade polimera 3116.15.4 tehničar boja i lakova

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 238 of 823

3116.16.6 tehnolog boja i lakova 3116.17.4 tehničar gumarstva 3116.18.6 tehnolog gumarstva 3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda 3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda 3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda 3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda 3116.25.4 tehničar sredstava za pranje 3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje 3116.31.4 tehničar pigmenata 3116.32.6 tehnolog pigmenata 3116.33.4 tehničar agrokemikalija 3116.34.6 tehnolog agrokemikalija 3116.41.4 tehničar zaštite od korozije 3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije 3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode 3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode 3116.45.4 tehničar celuloze 3116.46.6 tehnolog celuloze 3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala 3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala 3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda 3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda 3116.51.4 tehničar papirničarstva 3116.52.6 tehnolog papirničarstva 3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar 3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 239 of 823

3116.59.5 kemijski predradnik 3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe 3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe 3116.63.4 mljekarski tehničar 3116.64.6 mljekarski tehnolog 3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova 3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova 3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja 3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja 3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna 3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna 3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane 3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane 3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje 3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje 3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera 3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera 3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba 3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata 3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje 3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje 3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva 3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka 3116.86.4 tehničar proizvodnje piva 3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva 3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 240 of 823

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina 3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića 3116.92.4 tehničar proivodnje enzima 3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima 3116.94.4 tehničar prerade duhana 3116.95.6 tehnolog prerade duhana 3116.96.4 prehrambeni tehničar 3116.97.6 prehrambeni tehnolog 3116.99.5 prehrambeni predradnik DODATAK: 3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA 3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA 3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA 3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA 3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI 3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE 3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA 3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 241 of 823

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE 3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA 3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE 3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina. Ti poslovi uključuju: a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina; b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina; c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama; d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima; e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu; f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju; g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija; h) srodne poslove;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 242 of 823

i) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije 3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije 3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije 3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije 3117.05.4 tehničar proizvodnje soli 3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena 3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena 3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje 3117.09.4 rudarski tehničar 3117.10.6 rudarski inženjer 3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina 3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina 3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin 3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin 3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove 3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide 3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama 3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje 3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama 3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove 3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina 3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja 3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme 3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 243 of 823

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta 3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina 3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina 3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina 3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina 3117.42.5 tehničar za transport plina 3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 3117.44.6 inženjer za transport plina 3117.45.4 naftno rudarski tehničar 3117.46.6 naftno rudarski inženjer 3117.51.5 rudarski jamski poslovođa 3117.52.5 rudarski jamski nadzornik 3117.53.5 rudarski jamski predradnik 3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa 3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa 3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa 3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli 3117.58.5 predradnik proizvodnje soli 3117.59.5 rudarski nadzornik separacije 3117.60.5 poslovođa miniranja 3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju 3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina 3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina 3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama 3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 244 of 823

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova 3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja 3117.69.5 poslovođa transporta plina 3117.70.5 voditelj hidroloških radova 3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima 3117.81.4 tehničar za metale i legure 3117.82.6 tehnolog za metale i legure 3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika 3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika 3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika 3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika 3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala 3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala 3117.89.4 tehničar metalurgije 3117.90.6 inženjer metalurgije 3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji 3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji DODATAK: 3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR 3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA 3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA 3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 245 of 823

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA 3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI 3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR 3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI 3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI 3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA 3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI 3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija; b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda; a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; a) srodne poslove; b) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3118.11.6 tehnički ilustrator 3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N. Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša. Ti poslovi uključuju: a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 246 of 823

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje; c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada; d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda; e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja; f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji; g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji; h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka; i) srodne poslove; j) nadgled drugih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3119.01.6 koordinator pripreme rada 3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje 3119.03.6 planer proizvodnje 3119.04.6 planer održavanja 3119.05.6 planer izgradnje 3119.06.4 raspoređivač rada 3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta 3119.08.4 tehnički kalkulant 3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija 3119.10.6 inženjer zaštite na radu 3119.14.6 logističar 3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša 3119.16.6 tehnolog pakiranja 3119.21.4 tehničar za građevne materijale 3119.22.6 tehnolog za građevne materijale 3119.23.4 tehničar obrade kamena

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 247 of 823

3119.24.6 tehnolog obrade kamena 3119.25.4 tehničar keramike 3119.26.6 tehnolog keramike 3119.27.4 tehničar za emajle i glazure 3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure 3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda 3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda 3119.31.4 tehničar staklarstva 3119.32.6 tehnolog staklarstva 3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća 3119.41.4 tehničar predenja 3119.42.6 inženjer predenja 3119.43.4 tehničar tkanja 3119.44.6 inženjer tkanja 3119.45.4 tehničar pletenja 3119.46.6 inženjer pletenja 3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar 3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije 3119.49.4 tekstilni tehničar 3119.50.6 tekstilni inženjer 3119.51.4 tehničar za odjeću 3119.52.6 inženjer za odjeću 3119.53.4 kožarski tehničar 3119.54.6 kožarski inženjer 3119.55.4 obućarski tehničar 3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju 3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 248 of 823

3119.61.4 drvni tehničar 3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji 3119.63.4 tapetarski tehničar 3119.71.4 grafički tehničar 3119.72.6 grafički inženjer 3119.73.4 tehničar grafički urednik 3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže 3119.81.5 predradnik za građevne materijale 3119.82.5 predradnik obrade kamena 3119.83.5 predradnik za keramiku 3119.84.5 predradnik za emajle i glazure 3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale 3119.86.5 predradnik u staklarstvu 3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća 3119.88.5 tekstilni predradnik 3119.89.5 predradnik za odjeću 3119.90.5 predradnik kožarstva 3119.91.5 predradnik obućarstva 3119.92.5 predradnik kožne galanterije 3119.93.5 drvni predradnik 3119.94.5 predradnik tapetarstva 3119.95.5 grafički predradnik 3119.96.5 autolakirerski poslovođa 3119.97.5 pismoslikarski poslovođa 3119.98.5 dimnjačarski poslovođa 3119.99.5 poslovođa čišćenja DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE 3119.4 ODJEVNI TEHNIČAR 3119. GIPS 3119.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU 3119.23.4 TEKSTILNI LABORANT 3119.6.48.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 3119.48.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA 3119.53.42.02.44.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE 3119.49.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA 3119.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.nn.06.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 249 of 823 3119.4 TEHNIČAR ZA CEMENT.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA 3119.50.6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM 3119.4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR 3119.15.4 DISPEČER RADNIH NALOGA 3119.08.53.43.47.46. VAPNO.51.10.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE 3119.54.21.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE http://www.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE 3119.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA 3119.02.htm 18.10.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA 3119.52.19.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE 3119.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU 3119.21.53.52.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE 3119.4 POMOĆNI PLANER 3119.52.8.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA 3119.

71.6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA 3119.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA 3119.61.htm 18.19.71.61.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER 3119.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.54.71.4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE 3119.4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA 3119.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE 3119.54.62.57.71.57.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 250 of 823 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA 3119.8.71.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER 3119.57.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF 3119.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR 3119.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE 3119.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE 3119.55.6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU 3119.54.71.6.nn.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA http://www.61.6 KOŽARSKI TEHNOLOG 3119.2008 .71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA 3119.71.55.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA 3119.54.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF 3119.71.61.4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA 3119.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA 3119.6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE 3119.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA 3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME 3119.62.

95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE 3119.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA 3119.95.6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA 3119.95.74.95.71.6.htm 18.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE) 3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK 3119.73.5 VODITELJ MEKOG UVEZA 3119.71.95.5 VODITELJ FOTOSLOGA 3119.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 3119.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA 3119.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.93.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA 3119.95.5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA 3119.95.89.72.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE 3119.73.5 VODITELJ VISOKOG TISKA 3119.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA 3119.93.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA 3119.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA 3119.95.nn.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA 3119.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA 3119.2008 .5 VODITELJ DUBOKOG TISKA 3119.95.72.5 VODITELJ KEMIGRAFIJE 3119.8.71.95.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA 3119.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME 3119.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 251 of 823 3119.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA http://www.5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE 3119.95.71.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR 3119.6 GRAFIČKI TEHNOLOG 3119.95.88.95.

Računalni operatori 3123.95.19.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI 3119. organiziranje računalnih poslova.95.95.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 252 of 823 3119.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE 3119.95. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA 3119. vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova. aktiviranje industrijskih robota. programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija. manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje. programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima. pomoćne operacije. RAČUNALNI INŽENJERI.nn. pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.95.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI PODVRSTA 312. upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor. Računalni inženjeri i tehničari 3122. ustroja i baza http://www.8.5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE 3119.95.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA 3119. TEHNIČARI I OPERATORI Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa. upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa.6. Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema. uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica.htm 18. održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME 3119.95. projektiranju.99. prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju. Operatori na robotima 3121. kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA 3119. Ti poslovi uključuju: a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3121.

U toj skupini su zanimanja: 3121.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama.6 informatičar http://www.htm 18. i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja. te algoritama. h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme.33. f) instaliranje.21.11.6 sustavni analitičar 3121.19. održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama.2008 .nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 253 of 823 podataka.6 inženjer sustava za opremu 3121. kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu.32.6 programer računalnih primjena 3121.43. umjetne inteligencije i robotike. d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu. b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima. j) srodne poslove.45.51.6 inženjer sustava za osobna računala 3121. uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti.4 tehničar za programiranje 3121.6 projektant informatičkih sustava 3121.6 inženjer sustava 3121. e) postavljanje nove vanjske opreme. izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti. g) upravljanje područnim računalnim mrežama.6 inženjer sustava za računalne mreže 3121.6. c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu.6 programer strojeva upravljanih brojčano 3121.44.31.41.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 3121. k) nadgled ostalih suradnika.42.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 254 of 823 3121. RAČUNALNI OPERATORI Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova.51.52. papiru ili filmu. http://www. c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje. papiru ili filmu.43. prijenos i obradu digitalnih podataka.8.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE 3121.41.nn.2008 .33. pohranu.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA 3121. rukuju opremom za snimanje. g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima.11. f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER 3121. prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA 3121. te obrade poslovnih. k) nadgled ostalih suradnika. te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu.6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA 3121. i) nadziranje rada opreme. prema potrebama korisnika.4 računalni tehničar DODATAK: 3121. d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna. b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor. pohranu. inženjerskih i drugih podataka.52.htm 18.19. j) srodne poslove. e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci. h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe.4 INFORMATIČKI POMOĆNIK 3122. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora.6.31. znanstvenih.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 PROGRAMER 3121. sigurna i djelotvorna izvedba.

19.4 OPERATOR PLOTERA 3123.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA 3122.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 administrator obrade podataka 3122.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA 3122. c) osiguravanje nesmetanog rada robota.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi DODATAK: 3122.15.17. OPERATORI NA ROBOTIMA Operatori na robotima. programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA 3122.4 operator za pripremu obrade podataka 3122.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA 3122.6 voditelj obrade podataka 3122.11. Ti poslovi uključuju: a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka.6.5 OPERATOR NA KONZOLI 3122. e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta. http://www.4 organizator obrade podataka 3122.15. b) aktiviranje robota. aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta.15.15.8.5 kontrolor pripreme i obrade podataka 3122.12.18.nn.18.16.htm 18.17.5 operator sustava na računalnom sustavu 3122.2008 .16. f) srodne poslove. d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova.14.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 255 of 823 U toj skupini su zanimanja: 3122.4 računalni operator 3122.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR 3122.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. gramofonskih ploča. videokamerama. videovrpca.2008 .11. industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama. mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama. časopisima te ostalim publikacijama. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d. kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona.12. snimaju kamerama za film. d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti. snimanje kamerama za film. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju.6.6 operator na robotu PODVRSTA 313. nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava. audiovrpca. rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. digitalnih diskova. http://www.8. 3131. televiziju i video. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka 3132. U toj su skupini zanimanja: 3123. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3131. b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije. nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti. Operatori na medicinskim uređajima 3139. televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne.19. INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju. izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba.n.nn.6 operator na industrijskom robotu 3123. Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima 3133.htm 18. e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje. uključujući i one za snimanje slika iz zraka. Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 256 of 823 g) nadgled ostalih suradnika. c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova.

4 snimatelj slike 3131.4 studijski/radijski operator 3131.4 snimatelj zvuka 3131. g) nadgled ostalih suradnika.4 fotograf za komercijalne ilustracije 3131.6.35.31.4 VIDEOMIKSER 3131.24.25.4 ASISTENT TONA http://www.4 ČITAČ SVJETLA 3131.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF 3131.26.4 snimatelj trika 3131.4 novinski fotograf 3131.11.22.4 mješač zvuka 3131.24.4 operator snimanja na diskete 3131.htm 18.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.33.23.nn.4 mikrofotograf 3131.32.23.8.4 operator videosnimanja DODATAK: 3131.4 tehničar za zvučne efekte 3131.34.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 257 of 823 f) srodne poslove.12.4 fotografski tehničar 3131.19.4 FOTOREPORTER 3131.12.4 MIKSER SLIKE 3131. U toj su skupini zanimanja: 3131.4 mješač slike 3131.4 operator snimanja na vrpce 3131.21.27.4 studijski/televizijski operator 3131.4 montažer slike i zvuka 3131.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3131.14.23.14.2008 .21.

4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE 3131. e) vođenje dnevnika rada.4 MIKROMAN 3131.11.4 TONMAJSTOR 3131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 GLAZBENI ILUSTRATOR 3131.24. satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu.htm 18.6.12. c) nadzor opreme za kinoprojekciju. g) nadgled ostalih suradnika.4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE 3131.24.24.27. U toj su skupini zanimanja: 3132.8. f) srodne poslove.27. prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe.35.4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR 3132.2008 . moru i u zraku.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.nn.4 operator na radioodašiljaču 3132.24.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.4 MONTAŽER NEGATIVA 3131. Ti poslovi obično uključuju: a) nadzor sustava za emitiranje. b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju.27. kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.19.27.4 ASISTENT REALIZACIJE 3131. d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo. moru i zraku.4 operator na televizijskom odašiljaču http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 258 of 823 3131.32.

4 rentgen tehničar 3133.15. U toj skupini su zanimanja: 3133. c) nadziranje rada opreme.16.18.6.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA 3133.4 operator na telekomunikacijskoj opremi 3132.18.4 operator radioprijenosa 3132. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja.17.13.6 operator na opremi medicinske radiologije 3133. e) nadgled ostalih suradnika.4 operator na željezničkim telekomunikacijama 3132.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA 3132.4 radiotelegrafist 3132.19.nn.2008 .6 operator na opremi medicinske radiografije http://www.6 brodski radiotelegrafist 3132.13.6 operator na audiometrijskoj opremi 3133.16.14.11. d) srodne poslove.6 operator na elektrokardiografskoj opremi 3133.15. Ti poslovi uključuju: a) pripremu bolesnika. rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici.12.htm 18.4 kinooperator DODATAK: 3132.21. b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme.14.8.6 operator na elektroencefalografskoj opremi 3133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 259 of 823 3132.4 operator televizijskog prijenosa 3132.

8.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima DODATAK: 3139.nn. INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima.12.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici 3133.4 operator na scenskoj rasvjeti 3139.N.17.2008 .6 operator na opremi za dijalizu 3133.21.20.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE 3139. organiziraju upotrebu prometnih sredstava. http://www.11.15. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 MAJSTOR SVJETLA PODVRSTA 314. c) srodne poslove.6.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi 3133. željezničkom i poštanskom prometu. vode operativne poslove u cestovnom.19. Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313.6 majstor rasvjete 3139.htm 18.18.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 260 of 823 3133.11.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST 3139. b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje).6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER 3133. U toj su skupini zanimanja: 3139.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI 3133.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 3133.19. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.6 operator na medicinskoj opremi DODATAK: 3133.11.19.12. d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja: 3141. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja 3148. Inženjeri poštanskog prometa 3141.6. rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije. f) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 261 of 823 Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih.8. c) nadzor nad instaliranjem. b) narudžbe goriva. Inženjeri željezničkog prometa 3147.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 upravitelj stroja 3141. održavanju i popravljanju mehaničkih. Časnici stroja 3142. g) nadgled i izobrazbu posade stroja. zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova. Kontrolori leta 3145. e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.htm 18. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3141.nn.19. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi. održavanju i popravljanju mehaničkih.2008 . ČASNICI STROJA Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju.12. održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima. d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. Ti poslovi uključuju: a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju. Časnici palube i peljari 3143.6 prvi časnik stroja http://www. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci 3144. električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali. maziva. električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa 3146.

6 drugi časnik stroja 3141.6.6 ASISTENT STROJA 3141.41.6 inženjer brodske elektronike 3141.31. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova.6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU 3141.11.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe 3141.nn.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 3141.6 POMORSKI STROJAR I. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima).21. KLASE 3141. c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke.16.4 brodostrojar DODATAK: 3141. kroz kanale.14.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO 3142.41.15.21.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 3141.12.13.16. http://www.htm 18. b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda.2008 . d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa.6 VJEŽBENIK STROJA 3141.6 POMORSKI STROJAR 3141.41. ČASNICI PALUBE I PELJARI Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali. KLASE 3141.8. tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje.31.21.6 treći časnik stroja 3141.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.19.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I.16.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 3141.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE 3141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 262 of 823 3141.15.

11.31.4 skiper 3142. U toj su skupini zanimanja: 3142. k) nadgled i izobrazba brodske posade. j) srodne poslove.51.6 zapovjednik bušaće platforme http://www.15.nn. g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.22.16.14.52.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe 3142.6 zapovjednik broda 3142.19.6 prvi časnik palube 3142.6 peljar 3142.12. i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 263 of 823 e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika.13.4 pomorski nautičar 3142.42.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe 3142.2008 . h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije.4 nautičar unutarnje plovidbe 3142.6 treći časnik palube 3142.6 časnik lučke kapetanije 3142.17.41.6 drugi časnik palube 3142.61.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.4 ribarskonautički tehničar 3142.8.53.43.6 voditelj plovnog sastava jahti 3142.6. f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima.6 inženjer pomorske nautike 3142.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.6 vođa posade marine 3142.

4 VJEŽBENIK PALUBE 3142.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA 3142.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA 3143.6 BRODSKI PILOT 3142.17.6 PRISTAV II.41.4 KADET 3142.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE 3142.63.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.64.6 časnik palube na platformi 3142.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP 3142.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.11.17.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA 3142.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM 3142.22. VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE 3142.2008 .41.31.64.62.22. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI http://www.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE 3142.17.htm 18.6 časnik stabilnosti platforme 3142.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE 3142.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET 3142.16.22.15.12.17.6.6 vođa plovećeg radnog stroja DODATAK: 3142.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE 3142.19.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 264 of 823 3142.41.nn.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.22.4 NAUTIČKI TEHNIČAR 3142.17.64.64.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA 3142.42.8.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE 3142.

11.13. električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno.31. d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih suradnika. b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja. električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika.2008 .19.11.6 probni pilot 3143.11.6 probni padobranac 3143. pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta.31.6 TEHNIČKI PILOT 3143. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima.6 pilot helikoptera 3143.htm 18.6.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA http://www. c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih.12. U toj su skupini zanimanja: 3143.6 ŠEF PILOTA 3143.6 INŽENJER AERONAUTIKE 3143.6 NAVIGATOR LETA 3143.14.6 pilot aviona 3143.6 KAPETAN AVIONA 3143.6 PILOT HIDROAVIONA 3143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.6 inženjer leta 3143.6 KOPILOT 3143.8.11.nn.11.6 inženjer zračnog prometa DODATAK: 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 265 of 823 Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih.14.11.6 KAPETAN ZA SIGURNOST 3143.11.11.

6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA 3143.31.31.31.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA 3143. e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA 3143.31.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA 3143.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 266 of 823 3143. KONTROLORI LETA Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija. svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.6.6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA 3143.31.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA 3143.htm 18.19.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA 3143. Ti poslovi uključuju: a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji. planovima leta i zračnom prometu. radara.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI 3143.6 STATION MANAGER 3143.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA 3143. pogodnostima. d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA 3143.31. c) provjeru i odobravanje planova leta.31.31.31.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA 3144.31.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA 3143.31.31.31.2008 .6 DISPEČER LETA 3143. b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed.31.6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA 3143.nn.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA 3143.8.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA 3143. http://www.31.31.

12. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.12.12.2008 .12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 3144.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL 3144.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144. b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje.6 kontrolor leta DODATAK: 3144.12. h) nadgled ostalih suradnika.8. održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava. instaliranje. c) sudjelovanje u procjeni troškova. funkcioniranje.6.11.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA 3144.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA 3144.12.11.6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA 3144.12.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA 3144.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 267 of 823 f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve.nn.12.11.12.htm 18.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA 3145.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3144. izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja http://www. g) srodne poslove.6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA 3144.19.12. Ti poslovi obično uključuju: a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova.6 OPERATOR NOTAM 3144.6 pomoćnik kontrolora leta 3144.6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE 3144.

2008 . f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa. g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru. kolodvorima i čvorištima. Vode odvijanje prometa na željeznici.6. polijetanja i slijetanja. c) vođenje transportne službe u kolodvorima. h) srodne poslove.4 RADARSKI TEHNIČAR 3146.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora. e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa.11. čvorovima i na pruzi.htm 18. h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova. f) izradu plana otpreme tereta. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče.19. kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka. e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka.nn. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 268 of 823 za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje. pruge i uređaja u jedinicama.8. pratnji i reguliranju prometa vlakova. i) nadgled ostalih suradnika. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.12. vagona. g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta. b) vođenje poslova u postavnicama. instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem. Vode operativne poslove u jedinicama.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa DODATAK: 3145.11. U toj su skupini zanimanja: 3145. d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama.4 tehničar za sigurnost zračnog prometa 3145. na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe.

l) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 269 of 823 i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge.6 VAGONSKI DISPEČER 3146.htm 18.19.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE 3147.6 inženjer željezničkog prometa DODATAK: 3146.11. d) realiziranje špediterskih.6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila 3147.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. prigradskom i gradskom prijevozu. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa. Vode operativne poslove u transportnim jedinicama. g) srodne poslove. j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe.11. U toj su skupini zanimanja: 3146.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA 3146. U toj su skupini zanimanja: 3147. međunarodnom.2008 . agencijskih i prekrcajnih poslova. skladišnim i prekrcajnim tvrtkama. b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu.8.12.13. špediciji.6. k) srodne poslove.nn.11. organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika. f) kontrolu prometa. c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava.11. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom. h) nadgled ostalih suradnika. provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu. e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova.6 inženjer cestovnog prometa 3147.6 inženjer za prekrcaj http://www. terminalima.

5 POSLOVOĐA TRANSPORTA 3148.11.5 poslovođa žičare 3147.6 ŠEF PRODAJE KARATA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM 3147.2008 .6 ŠEF TRANSPORTA 3147.11.11.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE 3147.11.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT 3147.11.5 poslovođa prekrcaja DODATAK: 3147.htm 18.11. http://www.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA 3147.11.13.22.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA 3147.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 3147. INFORMACIJA.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA 3147.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE 3147.19. Ti poslovi uključuju: a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa.11.8.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 3147.6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA 3147.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU 3147.6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 3147. REKLAMACIJA 3147.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 3147.11.22. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.11.nn.11.21.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 3147.6.11.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 270 of 823 3147.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA 3147.11.11.11.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA 3147.11.

11. zaštitu od požara i drugih opasnosti. d) normiranje rada i materijala.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU PODVRSTA 315. c) sudjelovanje u izradi planova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države. utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača. u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta. urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima. praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena.19. protupožarnoj zaštiti. utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša. da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju. građevinskog. proizvodnog ili drugog društva. nadgledaju građenje i gotove objekte. ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok. Tehnički kontrolori i ispitivači 3151. zgrade i postrojenja. Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472. Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 3148. http://www. sigurnost prometa. e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja.8. urbanistički uvjeti i sl. f) srodne poslove. U toj su podvrsti skupine: 3151. te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje. Građevinski i protupožarni nadzornici 3152. nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu. nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala.11. za sigurnost na radu. zaštiti na radu. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 271 of 823 b) nadzor kvalitete poštanskog prometa. g) nadgled ostalih suradnika. sigurnost proizvodnih procesa.6 inženjer poštanskog prometa DODATAK: 3148.nn. praćenje njihovih izvršenja. zaštitu zdravlja i okoliša.2008 . INSPEKCIJSKI STRUČNJACI Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje. izradu propisane dokumentacije.6. na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača.) ili pod njihovim nadzorom. provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima.

h) nadgled ostalih suradnika. provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama. o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade. utvrđuju trajnost proizvoda i sl. hotela. signalizaciju.) i propisanu opremu. U toj su skupini zanimanja: 3152. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio. U toj su skupini zanimanja: 3151. kočnice. b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima. pridržavanja odobrenih nacrta i planova.4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila 3152. te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza.6.8. njihovih dijelova i materijala. odnosno štete i opasnosti ako požar izbije. odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača. f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara. o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara.nn. ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja. specificiranih materijala i drugih standarda. na zahtjev državnih tijela.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 272 of 823 Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi. Ispitivači proizvoda i materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. u pravilu u ovlaštenim institucijama.02.12.19.htm 18.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila http://www. e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara. svjetla. inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda. ispušne plinove i sl.2008 . kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici.6 građevinski nadzornik 3151.01.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja 3152. c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja.6 protupožarni nadzornik 3152.11. g) srodne poslove. d) nadgledanje industrijskih pogona. odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu. te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju.

farmaciju i srodna područja.6 ispitivač proizvoda DODATAK: 3152. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 321. šumarstvo. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www. kao što su biologija. zdravstvo.6.nn. farmacije i srodnim područjima.11. veterine.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 3152. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja.21. Pružaju usluge u njezi. PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. porodiljstvu. porodiljstvu i medicini. pružanje pomoći u njegovanju.21. u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja. poljoprivredi i farmaceutskoj industriji.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. veterinu. počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 3152. Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju. teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede. bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu. počela i operativnih metoda. šumarstva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 273 of 823 3152.11. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja 322.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA 3152.21.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA VRSTA 32.8. Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja 323. Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti.19. uključujući poljoprivredu.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA 3152. botanika.2008 . zoologija. posebno u medicini.21. Medicinske sestre i primalje PODVRSTA 321.

biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije.4 zoološki tehničar 3211. a) organiziranje održavanja istraživačke opreme. arhivima. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize.6.htm 18. e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama.15. g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal. analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju. d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka.14. dijelova organa za pokuse. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari 3213. poljoprivrede.16.6 inženjer zoologije http://www.2008 . b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari 3212.6 preparator 3211. pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima.12.4 tehničar preparator 3211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) nadgled ostalih suradnika. h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu. U toj su skupini zanimanja: 3211.11. Poljoprivredni savjetodavci 3211. b) srodne poslove. knjižnicama. biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena.4 botanički tehničar 3211. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 274 of 823 3211. c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu.6 inženjer botanike 3211.13. f) pomoć u izvođenju pokusa.nn.8.19. ispitivanja i analize. ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani. izradu preparata.

25.18.23.8.11.6 inženjer bakteriologije 3211.30.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA 3211.19.4 bakteriološki tehničar 3211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 275 of 823 3211.19.4 patološki tehničar 3211.6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.4 ekološki tehničar 3211.6 inženjer biokemije 3211.29.11.21.21.20.12. http://www.29.17.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.12.nn.6 medicinski laboratorijski inženjer DODATAK: 3211.11.26.24.4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR 3211.22.htm 18.6 inženjer ekologije 3211. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR 3212.28.30.6 inženjer biologije 3211.4 POMOĆNIK OBDUCENTA 3211.6.4 biokemijski tehničar 3211.2008 .27.6 inženjer farmakologije 3211.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR 3211.4 biološki tehničar 3211.4 medicinski laboratorijski tehničar 3211.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR 3211.6 inženjer patologije 3211.4 farmakološki tehničar 3211.30.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR 3211.

4 povrtlarski tehničar 3212. životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani.4 šumarski tehničar 3212.32.4 stočarski tehničar 3212.16.24.22. tkiva. čistoće i klijavosti.4 vrtlarski tehničar 3212. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu. b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica.23. ispitivanja i analize.14. U toj su skupini zanimanja: 3212. c) izvođenje pokusa.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 276 of 823 Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala i opreme za pokuse.htm 18.12.4 ratarski tehničar 3212.11.2008 .13.4 peradarski tehničar 3212.nn.4 vinogradarski tehničar 3212.21.31.17.4 poljoprivredni tehničar 3212.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju 3212.4 voćarski tehničar 3212. d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće.4 tehničar zaštite bilja 3212. g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme.19. i) nadgled ostalih suradnika.18. ispitivanja i analize. e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt. h) srodne poslove.4 hortikulturni tehničar 3212.15.4 ribarski tehničar 3212.4 čuvar šume http://www.

50.6 inženjer ratarstva 3212.45.46.24.42.74.83.5 vinogradarski poslovođa 3212.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 3212.44.5 poslovođa za parkove i nasade 3212.33.4 LUGAR http://www.17.32.2008 .6 inženjer vrtlarstva 3212.6.4 VODITELJ HORTIKULTURE 3212.5 stočarski poslovođa 3212.71.5 poslovođa uzgoja riba i školjaka 3212.73.81.6 inženjer ribarstva 3212.82.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE 3212.72.5 nadzornik lovišta 3212.6 inženjer povrtlarstva 3212.21.43.84.6 inženjer vinogradarstva 3212.6 inženjer stočarstva 3212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 277 of 823 3212.11.6 inženjer voćarstva 3212.8.5 vrtlarski poslovođa 3212.6 inženjer peradarstva 3212.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR 3212.4 lovni tehničar 3212.19.47.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR 3212.5 voćarski poslovođa 3212.5 ratarski poslovođa 3212.49.41.htm 18.6 inženjer poljoprivrede DODATAK: 3212.5 poslovođa u šumarstvu 3212.75.48.5 nadzornik uzgajališta divljači 3212.13.nn.

htm 18.8. g) srodne poslove. e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi. h) nadgled ostalih suradnika.nn. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi. uključujući preventivni i kurativni medicinski. Dijetetičari http://www. d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt. Sanitarni inženjeri i tehničari 3223. farmacije i srodnih disciplina.19. f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu.21. veterine.2008 . Ti poslovi uključuju: a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac PODVRSTA 322. b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 278 of 823 3213. Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza.11. unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane.6. U toj su skupini zanimanja: 3213. stomatologije. ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja. stomatološki i veterinarski rad. savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava. c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina. počela i metoda na područjima medicine. ispravljanje govora i smetnji u govoru. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3222. povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša.4 poljoprivredni tehničar savjetodavac 3213.

DERATIZACIJE 3222. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE. b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti. DIJETETIČARI Dijetetičari istražuju.2008 .4 sanitarni tehničar 3222.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR 3223. e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida. dezinsekcije i deratizacije. f) srodne poslove.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DEZINSEKCIJE.8. Farmaceutski tehničari 3229.6 sanitarni inženjer DODATAK: 3222. toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu. http://www.htm 18.11.12. d) provođenje mjera dezinfekcije.19. Očni optičari 3225. U toj su skupini zanimanja: 3222.11. Veterinarski tehničari 3228. Zdravstveni terapeuti 3222. g) nadgled ostalih suradnika. populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene. Fizioterapeuti 3227.6.12. Zubni tehničari 3226. c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 279 of 823 3224. Ti poslovi uključuju: a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša.

c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima.nn.11. f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane. b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima.11. d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe. Ti poslovi uključuju: http://www. te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje.19. ZUBNI TEHNIČARI Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju. g) srodne poslove.4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU 3225. U toj je skupini zanimanje: 3223. e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima. skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima.6. c) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća. U toj je skupini zanimanje: 3224. OČNI OPTIČARI Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće. d) nadgled ostalih suradnika. h) nadgled ostalih suradnika.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 280 of 823 b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca. o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid.htm 18.6 dijetetičar 3224.8.11. savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala.4 očni optičar DODATAK: 3224.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje. c) popravak proteza.6.11. d) primjenu balneoterapije. b) izradu fiksnih i mobilnih proteza. f) nadgled ostalih suradnika.4 zubotehničar 3225. http://www. d) sudjelovanje u izradi kalupa. U toj su skupini zanimanja: 3225. f) pripremu stomatološkog materijala.htm 18. e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi.19. c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu. FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih. h) srodne poslove.2008 .12. ortopedskih. masaže. Zdravstveni terapeuti. Ti poslovi uključuju: a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije. b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji.nn.4 ZUBNI ASISTENT 3226. Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229.8. primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika.13. krioterapije. reumatskih.4 stomatološka sestra 3225. e) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. parafinoterapije.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 281 of 823 a) izradu totalnih i djelomičnih proteza. elektroterapije). internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku.11.6 viši zubni tehničar DODATAK: 3225. u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti. i) nadgled ostalih suradnika.

4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju DODATAK: 3227.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima.4 fizioterapeut 3226. U toj su skupini zanimanja: 3227.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3228.19. e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja.11. preventivne i kurativne veterinarske poslove. c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja.2008 . Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje. FARMACEUTSKI TEHNIČARI Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne. h) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi uključuju: http://www. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 282 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3226. d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja.6. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju.11. kada je to potrebno.12.htm 18. dijagnostičke. f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu.11.4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 3227.6 viši fizioterapeut DODATAK: 3226.nn. posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima.4 veterinarski tehničar 3227. koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara.11.12. ako je potrebno. VETERINARSKI TEHNIČARI Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne.

c) skladištenje lijekova i pripravaka. b) nadgled ostalih suradnika. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322.8. savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba. a) srodne poslove.2008 . trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima. U toj je skupini zanimanje: 3228. stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim.6 terapeut za govor i gluhoću http://www. Ti poslovi obuhvaćaju: a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje.4 FARMACEUTSKI LABORANT 3229. g) nadgled ostalih suradnika.19. f) srodne poslove. b) rad s osobama s govornim manama. Ovdje bi se. c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi.11. vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji.11. e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija.nn.4 farmaceutski tehničar DODATAK: 3228. stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru. bolesnima ili fizički hendikepiranima. d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni. na primjer. U toj su skupini zanimanja: 3229. bolesnim i fizički hendikepiranim osobama.6. b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 283 of 823 a) izradu magistralnih pripravaka. (Zdravstveni inženjeri i tehničari). d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje.11. kontroliranje roka trajanja.htm 18.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3231. ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi. njegovanje bolesnih.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI PODVRSTA 323.16.6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE 3229.12. zaštite i savjeta bolesnima.15. očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja.15. MEDICINSKE SESTRE Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja.13. obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi.6 terapeut za poremećaje vida 3229.19. Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6 umjetnički terapeut 3229. usluge njege. Ti poslovi uključuju: a) terapeutske i dijagnostičke postupke. Provode zdravstveni odgoj.2008 .8. Medicinske sestre 3232.15.16. ozlijeđenima. MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo. http://www.14.6 VIŠI RADNI TERAPEUT 3229.6.nn.6 medicinski terapeut DODATAK: 3229.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 284 of 823 3229.15.16.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA 3229.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT 3229.6 radni terapeut 3229.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera.6 glazbeni terapeut 3229. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima. Primalje 3231. invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna.

j) planiranje.11.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU 3231.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI 3231.19.6 viša medicinska sestra DODATAK: 3231.4 MEDICINSKI TEHNIČAR 3231.12. d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate. stanja svijesti. h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove. i) evidenciju o utrošku lijekova. c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline.11.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.6.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI 3231.11.11. U toj su skupini zanimanja: 3231.8.11. l) srodne poslove m) nadgled ostalih suradnika. k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba.11. kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 285 of 823 b) promatranje stanja bolesnika.11. organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege. cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU 3231.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 3231.12.11. e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju.4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3231.11.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE http://www.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA 3231. pokretljivosti i općeg stanja. g) zdravstvenu njegu bolesnika.4 medicinska sestra 3231.2008 .4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU 3231. f) pripremu bolesnika za anesteziju.

c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta. f) parenteralnu terapiju.11. h) nadgled ostalih suradnika.12. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom.4 primalja 3232. d) njegu novorođenčeta.11.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU 3232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.12.4 PRIMALJA U RODILIŠTU 3232.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA 3231.4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3232. b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju.8.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA 3232.nn. U toj su skupini zanimanja: 3232.6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA 3232.12.11. prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 286 of 823 3231.11. g) srodne poslove.6 PATRONAŽNA SESTRA 3231.19. PRIMALJE Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA http://www.6 viša primalja DODATAK: 3232.htm 18. e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta.12.12. babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica.12. dojenjem.11.2008 .4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU 3232.6.12.6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE 3231.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI 3231.

Poučavaju. za predmetno poučavanje. Odgojitelji predškolske djece 333. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i http://www. za predmetnu pouku. njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. udžbenika i slično. Vjeroučitelji 3311. STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi.htm 18. Nastavnici u osnovnim školama 3312.8. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojnoobrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa.6. obavljaju razredničke poslove. Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje.nn. Strukovni učitelji PODVRSTA 331. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. vrednuju uspješnost poučavanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 287 of 823 VRSTA 33. Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste: 331. Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku. Nadgled drugih suradnika. organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje. vrednuju učenička postignuća. vode izvannastavne aktivnosti. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 334.2008 . Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 332. Ti poslovi ukjljučuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje. njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3311.19. STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi.

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju.6. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.8. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. odgojni i savjetodavni rad s učenicima. c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta. b) pripremu za poučavanje.17. organiziranje ekskurzija i izleta.6 nastavnik engleskoga jezika 3311.6 nastavnik češkoga jezika http://www. planiranim aktivnostima učenika.6 nastavnik mađarskoga jezika 3311. d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja.01. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. strukturom.2008 .6 učitelj razredne nastave 3311.11.6 nastavnik romskoga jezika 3311.20.13.6 nastavnik francuskoga jezika 3311.19. vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima. k) srodne poslove. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno.18. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti.6 nastavnik rusinskoga jezika 3311.htm 18.15. U toj su skupini zanimanja: 3311. j) vođenje razredne evidencije i administracije.16.12.6 nastavnik hrvatskoga jezika 3311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 288 of 823 programa.nn.19.6 nastavnik njemačkoga jezika 3311. i) održavanje sata razrednika. duševno i duhovno biće. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.14.6 nastavnik slovenskoga jezika 3311. h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja. l) nadgled ostalih suradnika.6 nastavnik talijanskoga jezika 3311. sadržajem.

obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.6 nastavnik slovačkoga jezika 3311.2008 .nn. pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima.53. Ti poslovi uključuju: a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje.61.6 nastavnik zemljopisa 3311.6 nastavnik ruskoga jezika 3311.6 nastavnik povijesti 3311. Poučavaju.31.25. c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja.6 nastavnik DODATAK: 3311.6. sadržajem. vrednuju učenička postignuća. http://www. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe.6 nastavnik kemije 3311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 289 of 823 3311.6 nastavnik likovne kulture 3311.01.6 nastavnik matematike 3311.6 nastavnik glazbene kulture 3311.6 nastavnik tehničke kulture 3311.43.51.44.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala.htm 18.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 3311.54.8.22. izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa. b) pripremu za poučavanje. VJEROUČITELJI Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk.6 nastavnik srpskoga jezika 3311.24.6 nastavnik prirode i biologije 3311.42. vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta.21.19.52.41. vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.6 nastavnik albanskoga jezika 3311. strukturom.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 3312.6 nastavnik stranoga jezika 3311.32.6 nastavnik fizike 3311. planiranim aktivnostima učenika.

tjelesnih. e) poticanje razvoja učenikove osobnosti. duševnih i društvenih vještina djeteta.2008 . razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko.6 vjeroučitelj DODATAK: 3312. j) vođenje propisane evidencije i administracije. g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima. Odgojitelji predškolske djece 3320.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 290 of 823 d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja. duševno i duhovno biće. h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.6. k) srodne poslove.htm 18. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. Ti poslovi uključuju: a) planiranje.11. duševnih i društvenih vještina djeteta. odgoj. organiziranje ekskurzija i izleta. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.nn. razvoj govornih i misaonih sposobnosti. obrazovanje i zaštitu djece. tjelesnih. b) osiguravanje uvjeta za njegu. vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi. i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima.19.11. organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih. Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu. duševnih i društvenih vještina djeteta. U toj su skupini zanimanja: 3312. osmišljavanje i osiguravanje http://www. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi. nego i društveno. sudjelovanje u obrazovnom istraživanju. razvoj govornih i misaonih sposobnosti.6 UČITELJ DUHOVNOSTI PODVRSTA 332.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 291 of 823 optimalnih zdravstveno-higijenskih.. j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom.8. izradu didaktičkih sredstava. l) srodne poslove. igru. rad i odmor. maski.6 ODGOJITELJ U VRTIĆU. izradu slika. http://www.2008 . zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem. aplikacija. a) nadgled ostalih suradnika. suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature. lutaka. pjevanje. k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije. igrom i snom. g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom.6 odgojitelj predškolske djece DODATAK: 3320. uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja.htm 18. prihvaćenosti. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.6. spontane razgovore i dr. h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci. pjesama. igre uloga. tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave. JASLICAMA PODVRSTA 333.11. U toj su skupini zanimanja: 3320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Poučavaju jedan ili više predmeta. sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece. presvlačenje. pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci. i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje. e) razvoj osjećaja sigurnosti. Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta.nn. Pripremu materijala. d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini. pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak.11. priča. pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem. f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča. modela. na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. c) njegu djece. učenje stihova. zadovoljstva. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu.19.

c) poučavanje djece s oštećenjima sluha. vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika. dijagrama. Normaliziranje govornog ritma i tempa. rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta. pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha.nn. b) poučavanje djece s oštećenjima vida. pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje 3330. produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha. izradu reljefnih shema. http://www. maketa i planova. i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.6. g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju. pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni. prilagodbu udžbenika. poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad. e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece. praćenje napredovanja. vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa. osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak. f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora. k) vođenje propisane evidencije i administracije. poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima. poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne. mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.19.htm 18. Ti poslovi uključuju: a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju. liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom. provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi. h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju. nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu. crteža. j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima. l) srodne poslove. d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu. suradnju sa stručnim timom (psiholog.2008 . bilježnica.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 292 of 823 Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu: 3330.

8. na primjer. prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika. razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno. motornim vozilom. d) poticanje razvoja učenikove osobnosti. http://www. upravljanje zrakoplovom. pripremaju i izvode praktičnu pouku.6.nn. sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke. vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci.2008 .15. STRUKOVNI UČITELJI Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste. izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja.14. duševno i duhovno biće.19. upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima. poticanje na dodatne oblike rada. Nadgled ostalih radnika može biti uključen. STRUKOVNI UČITELJI Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi. povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole. metala itd.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe 3330. Strukovni učitelji 3340.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha 3330.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. planiranim aktivnostima učenika. pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala.11.6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe 3330. b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa. tečaju za osposobljavanje i slično. strukturom. obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3340.htm 18. Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida 3330. e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju. strojevima za obrada drva. sadržajem.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 293 of 823 m) nadgled ostalih suradnika. pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima. Ti poslovi uključuju: a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje. vrednuju učeničke uradke. dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja.12. U toj su skupini zanimanja: 3330.6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju PODVRSTA 334. c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika.

j) srodne poslove.01.8.6 strukovni učitelj crne metalurgije 3340. odgojni i savjetodavni rad s učenicima.13.22.19.6.16.2008 .6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima 3340.02.12.6 strukovni učitelj računalne tehnike http://www.18.20.6 strukovni učitelj strojne obrade metala 3340. h) održavanje sata razrednika.6 strukovni učitelj ručne obrade metala 3340.21. g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja.6 strukovni učitelj rudarstva 3340. U toj su skupini zanimanja: 3340.14.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike 3340.26.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora 3340.6 strukovni učitelj montaže strojeva 3340.6 strukovni učitelj strojne energetike 3340.6 strukovni učitelj brodogradnje 3340.6 strukovni učitelj klasičnoga baleta 3340.11.6 strukovni učitelj elektrotehnike 3340. i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 294 of 823 f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima.6 strukovni učitelj obojene metalurgije 3340. k) nadgled ostalih suradnika..15.6 strukovni učitelj u športu 3340.24.nn.03.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj finalne obrade drva 3340.6 strukovni učitelj telekomunikacija 3340.19.04.17.6 strukovni učitelj održavanja strojeva 3340.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike 3340.6 strukovni učitelj primarne obrade drva 3340.25.23.

50.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije 3340.28.33.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa 3340.46.44.35.32.nn.6 strukovni učitelj unutarnjega prometa 3340.40.30.31.38.6.6 strukovni učitelj PT prometa 3340.27.6 strukovni učitelj tehnologije papira 3340.6 strukovni učitelj protupožarne zaštite 3340.52.6 strukovni učitelj riječnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije 3340.47.6 strukovni učitelj zračnoga prometa 3340.2008 .6 strukovni učitelj konfekcije 3340.51.41.34.htm 18.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna 3340.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije 3340.6 strukovni učitelj geodezije 3340.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije 3340.49.8.37.53.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 295 of 823 3340.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije 3340.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala 3340.19.6 strukovni učitelj hidrogradnje 3340.43.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije 3340.29.48.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova 3340.36.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove http://www.45.42.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije 3340.6 strukovni učitelj niskogradnje 3340.6 strukovni učitelj visokogradnje 3340.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa 3340.6 strukovni učitelj prometa 3340.6 strukovni učitelj zaštite na radu 3340.39.

85.62.81.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU 3340.04.67.66.92.htm 18.6.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike 3340.80.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI 3340.6 strukovni učitelj stočarstva 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU 3340.82.6 strukovni učitelj 3340.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije 3340.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 296 of 823 3340.nn.70.84.88.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege 3340.6 strukovni učitelj melioracije 3340.6 strukovni učitelj njege bolesnika 3340.83.6 strukovni učitelj veterinarstva 3340.19.6 strukovni učitelj šumarstva 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA http://www.61.65.69.63.6 strukovni učitelj domaćinstva 3340.6 strukovni učitelj kozmetologije 3340.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva 3340.86.2008 .6 strukovni učitelj slastičarstva 3340.68.91.64.04.8.4 suradnik u praktičnoj nastavi DODATAK: 3340.04.04.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 strukovni učitelj zubne protetike 3340.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike 3340.87.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije 3340.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA 3340.6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike 3340.04.6 strukovni učitelj ugostiteljstva 3340.6 strukovni učitelj fizioterapije 3340.

htm 18. športom i religijom. Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima. poslovima kriminalista.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA 3340. socijalnu skrb i socijalni rad.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE 3340.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA 3340. kao i zabavom.6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VRSTA 34.46.44. POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI Poslovno-organizacijski.24.24. direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA 3340.04.24.46.6 INSTRUKTOR VOŽNJE 3340.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE 3340. dizajniranje proizvoda. izdavanje isprava i dozvola i policijske službe.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA 3340.46.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE 3340.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA 3340. posredovanje pri zapošljavanju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa. zapošljavanjem. pružanje poslovnih usluga kao posrednik. umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja. pravnim.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA 3340. državnih aktivnosti u svezi s carinom.nn.46.53. obavljanje nekih vjerskih poslova. http://www.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA 3340. osiguranjem i vlasništvom.04. u knjigovodstvu.6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA 3340.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 297 of 823 3340. vođenja dijelova računovodstva.19. posredovanje u zapošljavanju. izdavanjem isprava i dozvola. obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu. društveno-humanistički.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI 3340.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA 3340. rad u službama trgovačkog društva.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA 3340. statističkim i ostalim uslugama. porez. djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj. organiziranje putovanja. poslove u zabavi i športu. pravnih.46.91. porezom.46. prodaje.16.46.2008 .8. izradu unutrašnjih dekoracija. socijalnom skrbi. statističkih i ostalih usluga.

prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika. Administrativnoposlovni stručnjaci 344. zabavljači i športaši 348.19. http://www. nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama. deviza. usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge. Posrednički stručnjaci 343.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 298 of 823 Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 341. procjenjuju vrijednost roba. organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju.6. jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina. Procjenitelji i dražbovatelji 3419. procjenu vrijednosti roba.htm 18. Organizatori putovanja i srodna zanimanja 3415. Komercijalisti u prodaji 3416. različite tipove osiguranja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Dizajneri.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Službenici državne uprave 345.2008 . Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Posrednici nekretninama 3414. Zastupnici osiguranja 3413. Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira. Nabavljači 3417. devize. nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama. roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime. privatni detektivi i srodni stručnjaci 346. Ostali vjerski stručnjaci PODVRSTA 341. Posrednici vrijednosnim papirima 3412. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 3411. djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova. Stručnjaci za socijalni rad 347.8. Financijski i prodajni stručnjaci 342. Financijski i prodajni stručnjaci d. Kriminalisti. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire.n. kupnju roba i usluga u ime društava. nekretnine. uključivši tehničke uređaje i opremu. savjetovanje i prodaju polica osiguranja.

novčano. ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje.11. ostale tipove osiguranja.6 BROKER 3411. opseg osiguranja i uvjete plaćanja. životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima. osiguranje u slučaju nesreće.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 299 of 823 3411.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac DODATAK: 3411.8. uključivši devize. b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica. c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja. založnica i ostalih financijskih dokumenata). c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima.nn.6 DILER 3412. automobilsko. http://www. U toj su skupini zanimanja: 3411. b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje. pomorsko i osiguranje protiv požara. d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta. 3411. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati.12. dionica.11. založnice i ostale financijske dokumente).2008 . a) srodne poslove. b) nadgled ostalih suradnika. dionice.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.11. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice.6.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima 3411.12. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize.6 BURZOVNI BROKER 3411.htm 18. trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu.

13.6 zastupnik pomorskog osiguranja 3412.19. b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA 3412.6 službenik u osiguranju DODATAK: 3412. f) nadgled ostalih suradnika.11.8. obično u ime klijenata i na temelju punomoći. za vrijeme i poslije zakupa. U toj su skupini zanimanja: 3412.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 300 of 823 d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte. e) srodne poslove.12. iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina. iznajmljivanja ili zakupa.11.11.13.htm 18. d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU 3412. e) srodne poslove.13. U toj su skupini zanimanja: http://www. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup. uređaje i rizike. kupnju.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU 3412.2008 . c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU 3412.6 POSREDNIK OSIGURANJA 3412.13.nn.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU 3413.6 zastupnik osiguranja 3412. POSREDNICI NEKRETNINAMA Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju. f) nadgled ostalih suradnika. uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca.13.

11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 301 of 823 3413. e) srodne poslove. te naplatu. b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija.11. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja.6 komesar broda 3414.11.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva 3414.6 organizator putovanja 3414.21.8. f) nadgled ostalih suradnika.6. utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima.11.6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA 3414.11.41.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE 3414. U toj su skupini ova zanimanja: 3414.htm 18.31.6 posrednik nekretninama DODATAK: 3413.6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA 3414.11.12. c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima. d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA http://www.19.2008 .nn.11. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje informacija o dostupnosti. određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 turistički animator DODATAK: 3414.6 ORGANIZATOR IZLETA 3414.6 PUTNIČKI AGENT 3414.41.11.6 TUROPERATOR 3414. davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima. troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja.6 šef recepcije 3414.

c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 302 of 823 3415.htm 18.5 trgovački putnik 3415.5 poslovođa skladišta 3415.25.6.11. uključivši i prodaju putem kataloga.15. g) nadgled ostalih suradnika. te pružaju potrebne obavijesti.22.11. opremu i tehničke proizvode.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.5 akviziter 3415.2008 .19. uključujući uređaje.6 voditelj poslovnice prodaje 3415. e) provođenje tržnog reda na tržnicama. U toj su skupini zanimanja: 3415.6 komercijalist unutarnje trgovine 3415. d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču.8.5 poslovođa trgovine 3415.6 KOMERCIJALNI REFERENT http://www.6 tehnički zastupnik trgovine 3415. f) srodne poslove. b) prodaju tehničke opreme.14. KOMERCIJALISTI U PRODAJI Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko.6 voditelj skladišnog poslovanja 3415. trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko.6 komercijalist 3415. ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima.16.31.6 komercijalist vanjske trgovine 3415.24.6 tržni nadzornik DODATAK: 3415.12.21. društvima koja prodaju robu na malo i ostalima.6 voditelj distributivnih poslova 3415.23.

14.6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA 3415.16.16. državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju.6 VIDEODISTRIBUTER 3415.2008 .5 POSLOVOĐA SILOSA 3415.6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 3415.htm 18.24.5 POSLOVOĐA DISKONTA 3415.13. sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone.11.8. Ti poslovi uključuju: a) pregovore i ugovaranje nabave opreme. c) srodne poslove. određivanje količina i kvalitete narudžbe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.11.6.6 AUDIODISTRIBUTER 3415.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA 3415.23.nn.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA 3415.19.6 REFERENT VELEPRODAJE 3415. d) nadgled ostalih suradnika. komercijalnih i ostalih društava i ustanova.6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 3415.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE 3415. datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora.25.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE 3415.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI 3415. b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama.6 ŠEF SKLADIŠTA 3416.6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ 3415.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 303 of 823 3415. troškova.14.5 AKVIZITER OGLASA 3415.12.24.6 EKONOMIST TRGOVINE 3415.12.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE 3415.23. http://www.21.11. NABAVLJAČI Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE 3415.24.23.

6 procjenitelj osiguranja 3417.11.11.8. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D. nakita i ostalih predmeta.2008 . automobila.11. b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja.21.14. nekretnina. c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine.6.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI 3416.6 dražbovatelj DODATAK: 3417. procjenjuju štete u osiguranju. d) srodne poslove.6 procjenitelj 3417.5 procjenitelj nakita 3417. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu. živog inventara (stoke).12.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 304 of 823 U toj su skupini zanimanja: 3416.12.nn.6 VODITELJ ODJELA NABAVE 3417. http://www.6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 3419. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina.N. nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju. e) nadgled ostalih suradnika. osobnog i obiteljskog vlasništva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 nabavljač 3416.6 procjenitelj umjetnina 3417.13.htm 18.12.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI 3416.6 voditelj poslovnice nabave DODATAK: 3416. robe. Na dražbama prodaju robu i imanja. U toj su skupini zanimanja: 3417. industrijskih uređaja. umjetničkih predmeta.19. umjetničkih djela.13.

13. obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu. posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 305 of 823 Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci). Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe. dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja. pozajmljuju novac. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. i za projekte. provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu. obavljaju carinske formalnosti. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 3421. uspostavu poslovnih kontakata.13.htm 18. prodaju poslovnih usluga kao što su npr. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove.8. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja.6 pozajmljivač novca DODATAK: 3419. Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita. sudjeluju u marketinškim poslovima. kao i pri objavljivanju knjiga. nalaženje radnika za različita radna mjesta.21.19.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje 3419. Trgovački posrednici 3422. dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje.14. prodaju na lizing.6 ekonomist za kredite 3419. POSREDNIČKI STRUČNJACI Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača. korištenje kreditnih kartica. nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO PODVRSTA 342. U toj su skupini zanimanja: 3419.nn.6 ekonomist za poljoprivredu 3419. Špediteri i otpremnici http://www.11.6 ekonomist za hoteljerstvo 3419.6. prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija.2008 .6 posrednik prodaje na lizing 3419. kupuju i prodaju potrošnu robu. izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela.15.6 ekonomist marketinga 3419.22.12. obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi.

d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi.6 brodarski broker DODATAK: 3421. c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga.19.htm 18. ŠPEDITERI I OTPREMNICI Špediteri organiziraju dopremu.21. određivanje rezervnih cijena.6 MEŠETAR 3421. posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku.11. http://www. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora. TRGOVAČKI POSREDNICI Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata. na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku. izvozu i provozu robe. obavljaju posebne i druge poslove za komitenta. obavljaju carinske formalnosti u uvozu. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba. b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta. U toj su skupini zanimanja: 3421. b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim.6. 3421.2008 . otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu. osiguravaju robu na zahtjev komitenata.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER 3422.6 POSREDNIK ZA ROBE 3421. Poslovni posrednici d.11. f) srodne poslove. sredstva i načina prijevoza. Posrednici pri zapošljavanju 3429. pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora. g) nadgled ostalih suradnika.n.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 306 of 823 3423.6 trgovački posrednik 3421.11.8.nn.21.

6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA 3422. izračunavanje cijena prijevoza. e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu. j) srodne poslove. vagona.nn.15. g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA. h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu.6 špediter DODATAK: 3422.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT 3422.16.16. f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica. U toj su skupini zanimanja: 3422.6 transportni agent 3422. d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona.12.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA 3422.6.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422. k) nadgled ostalih suradnika.16.16.6 CARINSKI POSREDNIK 3422.12.8.13.2008 .6 službenik zbirnog prometa 3422.12.15.11.16.htm 18.19.6 pomorski agent 3422.6 tarifer 3422. izvozu i provozu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 307 of 823 c) obavljanje tarifnih poslova.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE 3422.14. uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova. kontejnera i drugo).6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE http://www.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK 3422.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 špediterski carinski deklarant 3422.12.16. i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA 3422.

6 savjetodavac pri zapošljavanju 3423. b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi. posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 3429.19. (Posrednički stručnjaci). Ti poslovi uključuju: a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima. prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja. izvođenju i prodaji glazbenih djela.8. Ovdje bi se. pripremi i izvođenju predstava te snimanju. c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično. prijevoznih i sličnih usluga. d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 308 of 823 3423.2008 . kao i o objavljivanju knjiga.nn.N. g) nadgled ostalih suradnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju: a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca. http://www.12.6. Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342. b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca. trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte. davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija. zabavljača i umjetnika.6 posrednik pri zapošljavanju DODATAK: 3423. U toj su skupini zanimanja: 3423.11. f) srodne poslove. POSLOVNI POSREDNICI D. broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično.6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 3423. na primjer.11.htm 18. upućivanje radnika poslodavcu. e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju.

11.6 posrednik za kredite 3429. statističkih i aktuarskih podataka.6 AUTORSKI AGENT 3429. Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih.11. dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica. propisa i drugih dokumenata. vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama.6 IMPRESARIO 3429.6 CASTING DIRECTOR 3429.19.16.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 309 of 823 c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje. proučavanje i sažimanje zakona.6 ženidbeni posrednik 3429.6 posrednik informacija 3429. f) nadgled ostalih suradnika. dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju.12.htm 18.11. U toj su skupini zanimanja: 3429.6 posrednik za izložbene prostore DODATAK: 3429.14.12.6 posrednik za športaše 3429. prikupljanje. e) srodne poslove.11.6. u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2.2008 . Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja. http://www.6 UMJETNIČKI AGENT 3429. obrađivanje i prezentiranje matematičkih.8.11.6 posrednik komisijske prodaje 3429.15.17.6 posrednik za umjetnike 3429. d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu.nn.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju.6 ŠPORTSKI MENADŽER PODVRSTA 343. ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske.

skupova. Ti poslovi uključuju: a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki. PRISTAV II. Statističko-matematički stručnjaci 3431. d) pomoć u pripremi proračuna. skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke. c) izbor zahtjeva za sastanke. g) vode zapisnike o radu skupština. b) prikupljanje informacija.11.11.2008 . e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI http://www. planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja.19.6. VRSTE ZVANJA 3431.11.nn. predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka.8. f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.6 TAJNIK ŠKOLE. Poslovni tajnici 3432. j) nadgled ostalih suradnika.htm 18. OSNOVNE. h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju. SREDNJE 3432. POSLOVNI TAJNICI Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske.6 poslovni tajnik DODATAK: 3431. Pravni i srodni poslovni stručnjaci 3433. Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva 3434. dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju. i) obavljanje srodnih poslova. vode zapisnike i bilješke o poslovanju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadziranje izdataka. sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 310 of 823 Ova podvrsta ima skupine zanimanja: 3431. U toj su skupini zanimanja: 3431.

6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT 3432. g) nadgled ostalih suradnika. samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa. propisa.6 PRAVNIK 3433.nn.6 PRISTAV II.11. d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina. dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju. Ti poslovi uključuju: a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona.19. PRAVNA SLUŽBA 3432.6.11.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT 3432. http://www. b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja.6 upravni pravnik DODATAK: 3432. e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije. b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja. c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve. pravnih spisa i relevantnih dokumenata.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije. c) pripremu izvješća o poreznim obvezama. odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija. Ti poslovi uključuju: a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama. uz nadzor računovodstvenih stručnjaka. uključujući i ona koja se odnose na osiguranja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 311 of 823 Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja.8. VRSTE ZVANJA. f) obavljanje srodnih poslova. U toj su skupini zanimanja: 3432.11.2008 .htm 18. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama.11.

6 VODITELJ LIKVIDATURE 3433.22.6.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA 3433.22. e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva.22.22.6 knjigovođa bilancist 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE 3433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 312 of 823 d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja.23.22.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA 3433.13. ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu.11.23.6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA 3433.nn.2008 .22. U toj su skupini zanimanja: 3433.6 VODITELJ KALKULACIJA 3433.htm 18.22.22.6 ekonomist računovodstva i financija 3433.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA 3433.23.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 voditelj analitičkog knjigovodstva 3433. g) nadgled ostalih suradnika.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3433.22.19. f) srodne poslove.6 kontrolor internog poslovanja 3433.6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA http://www.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova 3433.6 ekonomist DODATAK: 3433.11.13. kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu.8.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA 3433.21.6 ekonomist za kalkulacije 3433.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA 3433.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA 3433.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA 3433.31.

6.11. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja.nn. d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja.6 EKONOMSKI SURADNIK 3434.2008 . h) srodne poslove. i) nadgled ostalih suradnika.23.11. aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija. obradi i prezentiranju matematičkih.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA 3433.htm 18.23.11. g) primjenu znanja o matematičkim.19. obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122). c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje. popis stanovništva i slična istraživanja.31.23.6 STATISTIČAR. Ti poslovi uključuju: a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih. aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja. U toj su skupini zanimanja: 3434. PRISTAV II.6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA 3434.6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA 3433.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 313 of 823 3433. statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VRSTE ZVANJA 3434. statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija. f) pripremu matematičkih. aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA 3433. b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja. održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja.11.6 VIŠI STATISTIČAR http://www.6 statističar DODATAK: 3434. srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu. e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih.

poreze. ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe. Državni službenici za socijalnu skrb 3444. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112).6 VIŠI STRUČNI REFERENT. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 314 of 823 3434. Poreznici 3443.8. podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima. Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Upravni službenici za dozvole i isprave 3445. uvozom i izvozom roba. 3441. stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave.htm 18. Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila. b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde. ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu. STATISTIČAR VODITELJ 3434. Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima.6. osnivanjem tvrtki.11.11. kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa. putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima. Državni službenici d.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR PODVRSTA 344. osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima. podizanje i uporabu građevina. Matičari 3449. Ti poslovi uključuju: a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba.6 INŽENJER STATISTIKE 3434. pravila i propise koji se odnose na državnu granicu. uvoz i izvoz robe. U toj su podvrsti skupine zanimanja: 3441. socijalnu skrb i slične aktivnosti. Carinici 3442. SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone. http://www.nn.2008 . CARINICI Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila.11. direktora (122 i 123).n.19.

11.4 carinski službenik DODATAK: 3441. pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana. kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza. po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade. a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene. pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke. kupoprodajne ugovore. VRSTE ZVANJA. d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe.4 porezni službenik http://www.8. c) srodne poslove.6 CARINIK II. trošarina.12.11. propisane knjige poslovanja i druge dokumente.12.4 CARINIK III.11.12. VRSTE ZVANJA.2008 .11. PRISTAV 3441. propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza.6 CARINIK .19.6 carinik 3441. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 315 of 823 c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta. b) ispitivanje prijava poreza. U toj su skupini zanimanja: 3442. e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga. pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti.htm 18. kada je to nužno.6 poreznik 3442.6. d) nadgled ostalih suradnika. PRISTAV 3442.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. g) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove. POREZNICI Poreznici ispituju porezne prijave. kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza. taksi. U toj su skupini zanimanja: 3441.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.

građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina. VRSTE ZVANJA 3442. isprave i sl. isprava i sl. za uvoz ili izvoz roba.6 POREZNIK. udruge i sl.2008 . c) srodne poslove. odobrenja.11. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu. o pravilnom shvaćanju zakona. dobivanje putovnica. po čijim uputama i nadzorom rade.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. jesu li ispunjeni i specifični uvjeti.) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina. zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd. b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći.11. i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima.nn.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI 3444. osobnih iskaznica. ispituju podnijete zahtjeve. osnivanje ustanove. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja.6. ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana. u novcu ili u naturi. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE Upravni službenici za izdavanje dozvola.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 316 of 823 DODATAK: 3442.6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. VRSTE ZVANJA 3442.htm 18.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava DODATAK: 3443.19.8. O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene. d) nadgled ostalih suradnika. PRISTAV II. uvjerenja. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje pojedinaca. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva.11.11. http://www. npr. propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći. VRSTE ZVANJA 3443. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda). U toj su skupini zanimanja: 3443.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. vozačkih dozvola itd.

19. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili.htm 18.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE 3444. c) pripreme za sklapanje braka.11. o rođenju. smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured.12. VOZAČKE DOZVOLE 3444.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6 upravni službenik za dozvole 3444. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) vođenje državnih matica rođenja.6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 3444. e) izvještavanje o upisima u državne matice. g) nadgled ostalih suradnika.6 upravni službenik za isprave DODATAK: 3444.12.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA 3445.nn. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige. e) nadgled ostalih suradnika.6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE. državne matice.11.11.11.11.12.6. smrti i sklopljenom braku. d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima.2008 . b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama. c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje. MATIČARI Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured. OSOBNE ISKAZNICE. U toj su skupini zanimanja: 3444.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE 3444.8. U toj su skupini zanimanja: http://www.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA 3444. priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 317 of 823 b) ispitivanje podnesenih zahtjeva. f) srodne poslove.

01.11. VRSTE ZVANJA 3445.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II. VRSTE ZVANJA 3445. vrste zvanja p. vrste zvanja p.6 voditelj ispostave II.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VRSTE ZVANJA 3449.6 MLAĐI PRISTAV II. privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti http://www.11.12. 3449.02.6 namještenik II. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II. II. vrste zvanja p. KRIMINALISTI.6 pristav II.19.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II.21.21. prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.11.n.11.4 MLAĐI MATIČAR III. VRSTE ZVANJA 3445.4 MATIČAR III.8. U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II.n.htm 18.11. II.4 matičar DODATAK: 3445. a nedostaju podatci o konkretnom poslu.6 MATIČAR.6 voditelj matičnog ureda 3445.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 318 of 823 3445.21.21. VRSTE ZVANJA 3449.02. VRSTE 3449.03.2008 .03. 3449.4 STARIJI MATIČAR III. VRSTE ZVANJA 3449.6 inspektor II.6 STARIJI PRISTAV II.6. U toj su skupini zanimanja: 3449.21. vrste zvanja 3449. DODATAK: 3449. VRSTE ZVANJA 3449. VRSTE ZVANJA PODVRSTA 345.6 STARIJI MATIČAR. VRSTE ZVANJA 3445.6 voditelj odjeljka II.N. vrsti zvanja.21.n.nn.6 predstojnik pododsjeka II.11. vrste zvanja 3449. vrste zvanja 3449.

b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela.8.19.2008 . s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja. obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja.6 voditelj zaštitarskih poslova 3450. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 3450. uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela. ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata. Kriminalisti. d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba. Ti poslovi uključuju: a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima. privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba.6 privatni detektiv DODATAK: http://www. U toj su skupini zanimanja: 3450. prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama.11. novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba. okolnosti ili ponašanja osoba. prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja. ispitivanje sumnjivog ponašanja. g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage. po nalogu ili u okviru nadležnosti. i) nadgled ostalih suradnika. Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja. privatni detektivi i srodni stručnjaci 3450. KRIMINALISTI. a vezane su za institucije. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima. f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju. uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti. PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI Kriminalisti.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 319 of 823 obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala. c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite. h) srodne poslove.htm 18.nn.21. e) istraživanje institucija. čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu.6 kriminalist 3450.

Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3460.6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU PODVRSTA 346. f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih. c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema. Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima.19. općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način.21.21. d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka.htm 18. h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja. unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 320 of 823 3450. Socijalni radnici 3460.21. Ti poslovi uključuju: a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ 3450.nn.6 ŠEF SIGURNOSTI 3450. pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu. b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama. rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina.2008 . e) planiranje. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama. rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima. ocjenjivanje. g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima. i) planiranje.6. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve. SOCIJALNI RADNICI Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.8.

6 socijalni radnik u obrazovanju 3460.6 socijalni radnik u pravosuđu 3460. glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja 3474. zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici.htm 18. DIZAJNERI.12. ulici ili u cirkusu.11. ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI Kulturno-umjetnički. izradu planova unutrašnjih dekoracija.19.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 3460.6 socijalni radnik u zdravstvu 3460. U toj su skupini zanimanja: 3460.13. Športaši i srodna zanimanja 3476.6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 3460.16.2008 . informiranje preko radija i televizije.15.12. sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 3471. zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere.6. Mađioničari. izvođenje zabavnih šala.nn.16.12. zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 321 of 823 j) srodne poslove. Viši arhivski službenici http://www. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda. Dizajneri. k) nadgled ostalih suradnika.6 socijalni radnik DODATAK: 3460. komičari i srodna zanimanja 3475.14.8.6 socijalni radnik u domu 3460. trikova te teških i spektakularnih akrobacija. Radijski. televizijski i ostali spikeri 3473. dekorateri i aranžeri 3472. čitaju informacije preko radija i televizije. sudjelovanje na športskim natjecanjima. Pjevači.6 socijalni radnik u centru 3460.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODVRSTA 347.

17. b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova. DIZAJNERI.4 scenski dizajner 3471.6 modelar odjeće 3471. uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima.8.15.23.20. javnih zgrada.4 dizajner kože 3471. dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju. Knjižničari 3471.2008 . d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata.4 dizajner interijera http://www.4 dizajner obuće i kožne galanterije 3471.4 dizajner keramike 3471.6.6 konstruktor odjeće 3471.19. f) srodne poslove.4 grafički dizajner 3471. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 322 of 823 3477.12. e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora.4 dizajner stakla 3471.14. kuća. dekoriranju i reklamiranju.4 modelar i konstruktor obuće 3471.22.htm 18. g) nadgled ostalih suradnika.16.18.4 modelar i konstruktor kožne galanterije 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. DEKORATERI I ARANŽERI Dizajneri.nn. c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici.6 dizajner tekstila i odjeće 3471.4 dizajner ambalaže 3471. U toj su skupini zanimanja: 3471.11.19.21. brodova i ostalih prostora.13.

42.6 CRTAČ FILMSKI http://www.4 aranžer 3471.24.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER 3471.11.6 CRTAČ PLAKATA 3471.6 dekorater 3471.8.6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE 3471.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE 3471.24.51.2008 .6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.24.11.24.19.11.6.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU 3471.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 323 of 823 3471.12.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU 3471.6 ilustrator 3471.13.6 KREATOR ODJEĆE 3471.42.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU 3471.42.4 DIZAJNER ODJEĆE 3471.12.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU 3471.4 DIZAJNER TEKSTILA 3471.6 STILIST-MODNI KREATOR 3471.33.4 maketar 3471.12.21.24.4 DIZAJNER KOVINA 3471.nn.32.6 crtač.11.4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER 3471.24.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR 3471.19.4 KIPARSKI DIZAJNER 3471.4 dizajner 3471.24.41.24. netehnički 3471.4 tetovirač DODATAK: 3471.4 SLIKARSKI DIZAJNER 3471.31.htm 18.

c) intervjuiranje osoba u javnosti. u noćnim klubovima.nn.19.6 RADIO VODITELJ 3472.11.13.13. na ulici i sličnim mjestima. kazalištu.21.8. televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 324 of 823 3471.htm 18.42.2008 . rock.13.6 VODITELJ PRIREDBE 3472. zabavama. U toj su skupini zanimanja: 3472. televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama. a posebno na radiju i televiziji.42. Ti poslovi uključuju: a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji. RADIJSKI.6 voditelj u programu 3472. pop.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471. Ti poslovi uključuju: http://www.42.6 KONFERANSJE 3473.13. pjevaju i plešu na priredbama.6 spiker 3472.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA 3472. PJEVAČI. TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI Radijski. televiziji. d) srodne poslove.13. noćnim klubovima i ostalim ustanovama.6 najavljivač programa 3472. e) nadgled ostalih suradnika.6 FAZER CRTANOG FILMA 3471.6. glazbenici zabavne. jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju. b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju.6 disko džokej DODATAK: 3472.12. GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA Pjevači.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ 3472.

33. s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu.4 saksofonist 3473. d) srodne poslove.27.4 rogist 3473.11.19.35.htm 18.4 klarinetist 3473.4 klavijaturist 3473.21.nn.30.23.4 pjevač zbora 3473.34.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 325 of 823 a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru. c) plesanje kao solist.2008 .12.37.32. U toj su skupini zanimanja: 3473.4 violist 3473.4 violinist 3473.4 violončelist 3473.28.4 kontrabasist 3473.4 bas gitarist 3473.4 pjevač zabavne i narodne glazbe 3473.22.4 fagotist 3473.4 oboist 3473. noćnom klubu ili na ulici.24. e) nadgled ostalih suradnika.4 trombonist 3473.36. zabavama ili na ulici.4 gitarist 3473.4 flautist 3473.29.38.4 tubist 3473.39.25.31. b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima.4 klavirist 3473.8.4 trubljač 3473.4 udaraljkaš 3473.4 bubnjar http://www.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.

4 harmonikaš 3473.62.64.43.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA 3473.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE 3473.45.4 KORNIST 3473.4 statist 3473.4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE 3473.8.40.4 PJEVAČ 3473.4 glazbenik 3473.4 plesač 3473.6 dirigent zbora 3473.42.11.4 ULIČNI GLAZBENIK 3473.4 PLESAČ NOĆNOG BARA 3473.6 šaptač 3473.44.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.4 orguljaš 3473.4 PJEVAČ POP GLAZBE 3473.51.6 glazbeni skladatelj 3473.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ 3473.4 tamburaš 3473.46.45.51.43.11.41.19.11.21.51.44.61.6.nn.4 STRIPTIZETA 3473.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 3473.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 326 of 823 3473.4 poslužitelj orkestra DODATAK: 3473.63.2008 .6 ŠAPTAČ U DRAMI http://www.6 pisac tekstova za pjesme 3473.34.51.62.6 TEKSTOPISAC 3473.4 inspicijent drame 3473.46.6 VODITELJ ZBORA 3473.

15.12.14. b) izvođenje iluzionističkih trikova. e) srodne poslove.17.19.6 klaun 3474.nn.11.6 HUMORIST 3474.14.6 artist dreser 3474. MAĐIONIČARI. komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji.63.6 ILUZIONIST 3474.6 mađioničar 3474.17.17.htm 18.6 ŠAPTAČ U OPERI 3473.13.16.4 INSPICIJENT STUDIJA 3474. c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina.6 PANTOMIMIČAR http://www.17. d) vježbanje životinja i nastupanje s njima.6 AKROBAT 3474.17.17.6.2008 .6 artist DODATAK: 3474.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.62.6 komičar 3474.8. trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina. KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Mađioničari. Ti poslovi uključuju: a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča. f) nadgled ostalih suradnika.6 IMITATOR 3474.6 kaskader 3474.6 žongler 3474. U toj su skupini zanimanja: 3474.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 327 of 823 3473.6 HIPNOTIZER 3474.

a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu.31.31.2008 .21.nn.31. d) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 3475.6 ŠEF BAZENA 3475.11.21.6 VATERPOLIST 3475. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima.6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER 3475.6 športaš DODATAK: 3475.31.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE 3475. b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja.31.21.6 športski trener 3475. c) srodne poslove.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 328 of 823 3475.6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži 3475.6 TENISAČ 3475. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima.11.6 voditelj športske rekreacije 3475.31.11.6 VODITELJ FITNESA 3475.19. vode športske treninge.6 SKIJAŠ 3475.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER 3475.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.11.22. primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje.6 RUKOMETAŠ http://www.12.6.6 KOŠARKAŠ 3475.6 NOGOMETAŠ 3475.htm 18.6 športski sudac 3475.

evidentiranje. posudbu građe. katalogizaciju. pripremu knjižnične građe za obradu podataka.nn.31. b) obradu knjižnične građe.11. d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica.6 BOKSAČ 3475. sudjelovanje u nabavi. izradu statističkih podataka o posudbi.htm 18.6 viši arhivski službenik DODATAK: 3476. vođenje evidencija.6 JAHAČ 3475. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe. organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima.19.6 HOKEJAŠ 3476.2008 . http://www. d) srodne poslove.6 VOZAČ NA TRKAMA 3475.6 ODBOJKAŠ 3475. skupljanje. KNJIŽNIČARI Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu. c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva.31. organizaciju i izlučivanje knjižnične građe.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR 3477.6 STOLNOTENISAČ 3475.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 329 of 823 3475. provođenju mjera zaštite građe. redakciju i kontrolu kataloga.31. Ti poslovi uključuju: a) nabavu knjižnične građe. U toj su skupini zanimanja: 3476. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe.31.31.8.11. c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe. e) nadgled ostalih suradnika. b) davanje obavijesti. sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena. sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.

OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.11. Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu. U toj je skupini zanimanje: 3477. Nadgled rada suradnika.14. g) nadgled ostalih suradnika.19.htm 18. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije. posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.6 knjižničar PODVRSTA 348.22.15.6 jerej 3480.4 mujezin 3480.8.21. f) srodne poslove.12.4 sakristan http://www. posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji.6 jeromonah 3480.nn.6 đakon 3480.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 330 of 823 e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima. b) srodne poslove. Ti poslovi obično uključuju: a) sudjelovanje u vjerskom radu.6 teolog 3480.13.6. U toj su skupini zanimanja: 3480. Ostala vjerska zanimanja 3480. propovijedanje i promicanje učenja religije. c) nadgled rada ostalih suradnika.11.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupini: 3480.4 mualim 3480.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. propovijedanje i promicanje učenja religije.

Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ. Šalterski službenici http://www.6 PROTOĐAKON 3480. Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje. bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka. obavljanje tajničkih dužnosti. pisanje na pisaćem stroju. rukovanje telefonskom kućnom centralom.11.4 ČASNA SESTRA ROD 4.11. a posebno one vezane uz rukovanje novcem.6.6 ARHIĐAKON 3480.13.6 IPOĐAKON 3480. poslove vezane za poštanske usluge. pohranjuju.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima. izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove.8. poslove u knjižnicama.6 SINĐEL 3480.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 331 of 823 3480.13. vođenje evidencije i dokumentacije inventara.11.6 IGUMAN 3480.11.6 PROTONAMJESNIK 3480.23. poslove u vezi s putovanjima.nn. UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI Uredski i šalterskih službenici bilježe. organiziraju. putničke aranžmane. davanje informacija i dogovaranje sastanaka.19.12. proizvodnje i transporta.13.6 JEROĐAKON 3480.6 PROTOJEREJ 3480.htm 18.6 ARHIMANDRIT 3480. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. rukovanje novcem.4 župni asistent DODATAK: 3480. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 41.13.12. popunjavanje dokumenata. Uredski službenici 42. unos podataka u računalo. pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka. pripremu i kontrolu tekstova za tisak.2008 . vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta.6 PROTOSINĐEL 3480.

nn. rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva. poslove vezane uz poštanske usluge. uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove. vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta. prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku.htm 18. Knjigovođe. Ostali uredski službenici PODVRSTA 411. aktuarskih. statistički i financijski službenici 413. knjižnični i poštanski uredski službenici 419. tajničke dužnosti. statističke i druge brojčane podatke. vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje.6. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 411. Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije. statističkih. proizvodni. razne tajničke dužnosti. poslove u knjižnicama. unos podataka u računala i elektronske uređaje. pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. vođenje knjigovodstva. UREDSKI SLUŽBENICI Uredski službenici bilježe. rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje.19. popunjavanje dokumenata. Tajnice i srodna zanimanja 412. izračunavanje računovodstvenih. pripremu i kontrolu materijala za tisak. stanja inventara i dostave robe. pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske. obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova. računanje. Daktilografi i stenodaktilografi 4112. TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA Tajnice. Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja http://www. Skladišni.2008 . knjigovodstvenih. Arhivski. Operatori unosa podataka 4114. Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 332 of 823 VRSTA 41. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4111. financijskih i ostalih brojčanih podataka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu 4113.8. unos podataka u računalo. prometni i komercijalni službenici 414.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima. organiziraju. rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima.

e) nadgled ostalih suradnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 333 of 823 4115. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama.11.4 stenodaktilograf DODATAK: 4111. pišu spise na papiru.nn. Upisivanje i uređivanje teksta u računalu. Ti poslovi uključuju: a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije. U toj su skupini zanimanja: http://www. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom.19.6.11. d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu. b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) srodne poslove.htm 18. g) nadgled ostalih suradnika.4 ZAPISNIČAR 4112.11. dolazu i tranzitu. c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva. U toj su skupini zanimanja: 4111.4 daktilograf 4111.4 VODITELJ DAKTILOBIROA 4111.21. te posredovanje telegrafskih veza u polazu. d) srodne poslove. e) rukovanje telefaksom. Tajnice 4111. Ti poslovi uključuju: a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu. b) prepisivanje na stroju. c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima.2008 .8.

11.11.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 334 of 823 4112. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje. Ti poslovi uključuju: a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST 4113.11. d) srodne poslove.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA 4114.4 operator računala za tekst DODATAK: 4112.3 telegrafist 4112. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.3 kontrolor telegrafskog prometa 4112. c) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 4113.4 operator za unos podataka 4113. koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija. OPERATORI UNOSA PODATAKA Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete.11.8.5 operator za unos GIS podataka DODATAK: 4113.21. te ispravak uočenih pogrešaka. diskove i magnetske vrpce).12.19.htm 18. b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja. b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka. c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka. http://www. koristeći se zaslonom i tipkovnicom.nn.6. čitačem i/ili digitalizatorom.

ispituju zahtjeve za skupove i sastanke. b) praćenje primljene i odaslane pošte.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 335 of 823 d) nadgled ostalih suradnika.11.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 4115. koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima.12. organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja). bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja. U toj su skupini zanimanja: 4114.8.4 knjigovodstveni operator na računalu 4114. g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu.4 tajnica DODATAK: 4115.nn. U toj su skupini zanimanja: 4115.htm 18. TAJNICE Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa. Ti poslovi uključuju: a) provjeru i prijepis korespondencije. h) srodne poslove.11. bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa. c) pregled. f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja).2008 .4 SEKRETARICA PODVRSTA 412. STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI http://www.11. KNJIGOVOĐE.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja.4 SKRIPTER 4115.11.11. i) nadgled ostalih suradnika.4 službenik za izračunavanje 4115.11.4 SEKRETARICA REŽIJE 4115. pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta. d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju. prate primljenu i odaslanu poštu.

nn.14.4 saldakontist 4121. f) izračunavanje plaća.16. c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova. U toj su skupini zanimanja: 4121. d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa. računovodstva i obračunima. prikupljanje. Knjigovođe 4122.6. e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda.4 likvidator 4121. financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa.11.htm 18.4 službenik obračuna plaća http://www. rukovanje gotovinom.4 financijski knjigovođa 4121. Financijski i statistički službenici 4121. Ti poslovi uključuju: a) knjiženje u knjigovodstvu.8.15.13. KNJIGOVOĐE Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje. h) nadgled ostalih suradnika.4 konter 4121. b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija. sabiru i izračunavaju računovodstvene. Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva. izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva. g) srodne poslove. sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. koji služe za knjiženje u knjigovodstvu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 336 of 823 Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4121. statističke.2008 .4 knjigovođa zaliha 4121.12.19. izračunavanje i isplatu plaće. knjigovodstvene.

b) izračunavanje zbrajanje.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA 4121.17.17.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT 4122.8.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA 4121. prosjeka.21. deviznih i poslova platnog prometa.19.2008 . d) obavljanje jednostavnijih kreditnih.11.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA 4121. postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA 4121.11.4 SREDNJI EKONOMIST 4121.14.16.4 ekonomski službenik DODATAK: 4121.htm 18.4 ROBNI KNJIGOVOĐA 4121. c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata. POSLOVNICA 4121.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 4121.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 337 of 823 4121. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju.17.16.17.4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA 4121.21.6.4 KNJIGOVOĐA KUPACA 4121. http://www.21.4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA 4121. posredničkih pristojbi i taksi. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija.16.4 EKONOMSKI TEHNIČAR 4121.14.11.18.21. sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA.4 kalkulant 4121.4 knjigovođa 4121.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA 4121.

4 bankovni službenik 4122.14.15. U toj skupini su zanimanja: 4122.4 OPERATOR S.4 službenik deviznoga poslovanja 4122. dionica i ostalih vrijednosnih papira.13.4 DISPONENT SREDSTAVA 4122.4 službenik za vrijednosne papire 4122.I.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 338 of 823 e) vođenje evidencija obveznica.4 KREDITNI REFERENT 4122.4 REFERENT U ODJELU DIONICA 4122.8.14.12.13.4 VODITELJ SMJENE U BANCI 4122.2008 .4 službenik platnoga prometa 4122.6.15. g) nadgled ostalih suradnika.15. f) srodne poslove.11.11.16.11.12.11.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA 4122. 4122.nn.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.14.21.F. ČLANSTVO 4122.11.4 službenik obrade osiguranja 4122. koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca.4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE 4122.4 REFERENT DOZNAKA 4122.4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA 4122.13.4 DEVIZNI REFERENT 4122.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE http://www.T.4 REFERENT PLATNOG PROMETA 4122.12.14.4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE 4122.htm 18.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE.4 kreditni službenik 4122.4 statistički službenik DODATAK: 4122.W.

SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Skladištari primaju.21.4 STATISTIČAR. Službenici u nabavi.21. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4131. VRSTE ZVANJA 4122. robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju.19.4 FINANCIJSKI REFERENT 4122.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122.16.16. izrađuju i čuvaju dokumentaciju. STARIJI PRISTAV III.16. PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI Skladišni. prodaji i iznajmljivanju 4131. Ti poslovi uključuju: http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 339 of 823 4122.4 STATISTIČAR.htm 18. vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa. izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija. SKLADIŠNI. VRSTE ZVANJA 4122.16.nn.15.21.4 ANKETAR PODVRSTA 413. čuvaju i isporučuju robu. prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122.8.4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT 4122.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE 4122. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE 4122. materijala na zalihi i izdanog materijala.15. operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. proizvodni. Prometni uredski službenici 4134. O tome vode evidenciju.15.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA 4122. Skladištari i srodna zanimanja 4132.21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Uredski službenici u proizvodnji 4133.2008 . robe na zalihi ili odaslane robe. PROIZVODNI. PRISTAV III. primljenog proizvodnog materijala.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA 4122.6.

4 ekonom DODATAK: 4131.4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA 4131.htm 18.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE 4131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.6.12.19.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE 4131. rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije.4 skladištar 4131.31.12.4 skladištar alata 4131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 340 of 823 a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije. U toj su skupini zanimanja: 4131.4 ORUŽAR 4131. izvještavanje o stanju zaliha.4 IZDAVAČ ALATA 4131.4 VODITELJ EKONOMATA 4132. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI http://www.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI 4131. f) nadgled ostalih suradnika. provjeru izdavanja robe.nn.2 pomoćni skladištar 4131.13.12.13. d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene.8.31.12.14. izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije. c) primanje.13.12.2008 .4 KLIŠOTEKAR 4131. skladištenje i izdavanje alata.4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA 4131.4 skladišni službenik 4131. b) vođenje evidencija o zalihama.4 rekviziter 4131.13.12.4 SKLADIŠTAR SILOSA 4131.11.12.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA 4131.12.21.

PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga. g) srodne poslove. kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača.19.4 POENTER 4133. b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta. Ti poslovi uključuju: a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa.6.12. c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija. U toj su skupini zanimanja: 4132. radnih lista.4 evidentičar normativa 4132. f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 341 of 823 Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju.htm 18. vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu.4 evidentičar radnih lista 4132. utovar i istovar http://www. d) ispis izdatnica materijala. te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji. predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju. d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet.13. Ti poslovi uključuju: a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija.2008 . Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih suradnika. b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija. cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje.4 evidentičar u proizvodnji DODATAK 4132.11.13.nn.8. e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima. c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora.

12.14.19.4 špeditersko agencijski službenik 4133.31.4 prometnik vlakova 4133.19.4 tehničar za prekrcaj 4133.nn.41. g) raspored plovila unutarnje plovidbe.16.11.11.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU 4133.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe 4133.18.4 zrakoplovni prometnik 4133.12.4 prometnik u cestovnom prometu 4133.6. nadzor održavanja reda u lukama.4 tehničar cestovnog prometa 4133.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 342 of 823 vozila i uskladištavanje robe u tranzitu. h) srodne poslove.4 službenik lučke kapetanije DODATAK: 4133. i) nadgled ostalih suradnika.11.20. f) pripremu izvješća za rukovoditelje.11.4 raspoređivač u cestovnom prometu 4133.13.htm 18. e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet. izdavanje pomorskih knjižica.4 tehničar za sigurnost prometa 4133. U toj su skupini zanimanja: 4133.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU 4133.11.8.15. kao što je popis putnika i iskaz tereta.3 vlakovođa 4133.17.51.4 prometni tehničar 4133.4 tehničar unutrašnjeg transporta 4133.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.

4 LUČKI TEHNIČAR 4133.31.13.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU 4133.4 REFERENT TRAGANJA http://www.18.13.31.4 PROMETNIK TRAMVAJA 4133.nn.18.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE 4133.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ŠEF GARAŽE 4133.4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET 4133.4 OPSERVER P/O ROBE 4133.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 343 of 823 4133.4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA 4133.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE 4133.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA 4133.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU 4133.20.2008 .12.17.17.4 ŠEF EC VLAKA 4133.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU 4133.17.13.31.13.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA 4133.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA 4133.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA 4133.17.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA 4133.18.19.13.4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR 4133.18.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 4133.17.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU 4133.6.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 4133.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA 4133.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR 4133.12.8.16.12.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE 4133.13.16.13.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA 4133.htm 18.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA 4133.15.13.

raznu opremu.8.4 STARTER .nn. rade kalkulacije.31.31.31. prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta. vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe.4 REFERENT ZA DOZVOLE 4133.31.31. praćenje izvršenja ugovora.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP) 4133. pisanje računa. odjeće. razne opreme. pripremu spisa za pregovore i carinjenje.PARKER 4133.htm 18. izradu kalkulacija.31. plovila. b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 344 of 823 4133.4 ASISTENT KOORDINATOR 4133. d) srodne poslove.31. kontaktiranje sa špediterima.31.31.31.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET 4134.4 BALANSER AVIONA 4133.4 PRORATIST 4133.51. odjeću. sobe. Ti poslovi uključuju: a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe.31. e) nadgled ostalih suradnika.4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI 4133.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. videokazeta.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA 4133.4 PLANER POSADA COCKPIT 4133. U toj su skupini zanimanja: http://www. evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije.19.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO 4133. iznajmljuju vozila. evidenciju ostalih komercijalnih spisa. PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU Službenici u nabavi.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA 4133. vođenje spisa o uslugama.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU 4133.4 PLANER POSADA STJUARDESA 4133.2008 . prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu. naplatu usluga.31. c) iznajmljivanje vozila. izdavanje dispozicija. SLUŽBENICI U NABAVI. suradnju u rješavanju reklamacija.31. soba.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI 4133. videokazete. vode komercijalne evidencije i dokumentaciju.

13.17.4 iznajmljivač odjeće 4134.16.4 službenik prodaje 4134.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI PODVRSTA 414.13.4 KOMERCIJALNI KALKULANT 4134.4 IZNAJMLJIVAČ ALATA 4134.4 komercijalni službenik 4134.25.12.4 iznajmljivač vozila 4134.htm 18.4 fakturist 4134.6.23.4 brodarski brokerski službenik 4134.13.19.4 povjerenik osiguranja 4134.4 iznajmljivač opreme DODATAK: 4134.23.4 POSTELJAR 4134.21.4 iznajmljivač plovila 4134.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26. ARHIVSKI.2008 .4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA 4134.4 iznajmljivač soba 4134.24.26.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 345 of 823 4134.15.17.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 4134.13.11.8.4 službenik u distribuciji 4134.11.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME 4134.4 NAKUPAC STOKE 4134.nn.16.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE 4134.13.22.4 službenik nabave 4134.4 videotekar 4134.14.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE 4134.4 DISPONENT OTPREME ROBE 4134. KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI http://www.26.26.

knjižnicama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. muzejima i poštanskim uredima.11. pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog. Poštari 4143. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 4141. bilježe i isporučuju poštu. pregledaju tekst za tisak.4 voditelj pisarnice 4141. pripremaju podatke za obradu.21. šifriranje.6. f) nadgled ostalih suradnika. bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda. Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa.12. e) srodne poslove. ravrstavaju. sudjelovanje u postavljanju izložbi. ispravljanje teksta.htm 18.13. muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 346 of 823 Arhivski. obrađuju i posuđuju knjižničnu građu. isprava i ostalih spisa. kao i iz trgovačkog društva i unutar njega.19. Službenici arhiva. c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta. gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa. posudbu knjižnične građe.2 pomoćni arhivski službenik 4141. Šifranti i korektori 4141. izdavanje i vraćanje knjiga. d) ručno adresiranje okružnica i omotnica. razvrstavanje i urudžbiranje spisa.2008 .4 arhivski službenik 4141. KNJIŽNICA I MUZEJA Službenici arhiva. Ti poslovi uključuju: a) nabavu i obradu knjižnične građe. knjižnični.4 pomoćni knjižničar 4141.4 muzejski službenik DODATAK: http://www. razvrstavanje. obavljanje različitih uredskih poslova. muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama. nabavu i obradu knjižnične građe. SLUŽBENICI ARHIVA.nn. muzeja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.8. b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa. U toj su skupini zanimanja: 4141. knjižnica i muzeja 4142.31.

POŠTARI Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu.11.11.4 VODITELJ EKSPEDITA 4141. prijem.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 4141. g) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 4142.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA 4141.4 FONOTEKAR 4141. e) vođenje propisanih evidencija. c) prijevoz poštanskih pošiljaka.nn.12. f) srodne poslove.11. obradu .4 SLUŽBENIK PISARNICE 4141.8.2 pomoćni poštar 4142.13. d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica.11.4 VODITELJ ARHIVA 4141.13.3 poštar http://www.31.4 VODITELJ PISMOHRANE 4141.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.19. uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka.razvrstavanje u otpremi.htm 18.4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA 4141.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. prispjeće.2008 . obradu .11.4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER 4141. prijevoz. otpremu. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.11.13.4 NOTNI ARHIVAR 4141.4 MUZEJSKI TEHNIČAR 4142. dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 347 of 823 4141.11.11.11. b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka.razvrstavanje u prispjeću.

To su državni službenici i namještenici III.6.19.4 voditelj poštanskog ureda DODATAK: 4142. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41. e) srodne poslove.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove.12.nn.3 SORTIRAČ POŠTE 4142.12.4 šifrant 4143. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.2008 .14.3 PISMONOŠA 4143. c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 348 of 823 4142.8.11.3 LISTONOŠA 4142. ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima. f) nadgled ostalih suradnika.4 korektor PODVRSTA 419.12.3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT 4142. Ostali uredski službenici i namještenici http://www. Ti poslovi uključuju: a) b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka. U toj su skupini zanimanja: 4143. U toj je podvrsti skupina: 4190.4 kontrolor poštanskog prometa 4142.12.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA 4142.htm 18. ŠIFRANTI I KOREKTORI Šifranti i korektori šifriraju informacije. d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje.12.

4 UPRAVNI SLUŽBENIK III.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK 4190.4 službenik općih poslova 4190.4 STARIJI PRISTAV III. U toj su skupini zanimanja: 4190.4 administrativni službenik 4190.15.nn. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. VRSTE ZVANJA 4190.4 UPRAVNI REFERENT 4190. VRSTE ZVANJA P.11.11.11.12.13.4 maturant gimnazije1 DODATAK: 4190. jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www.4 službenik protokola 4190.11.6. Kad se te osobe zaposle.11.4 upravni službenik 4190.11.N.N.14. To su državni službenici i namještenici III.2008 .4 SUDSKI IZVRŠITELJ 4190. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41. VRSTE ZVANJA 4190. 4190.11. b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi.11.4 službenik kadrovskih poslova 4190. c) srodne poslove.21.8. VRSTE ZVANJA P.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 349 of 823 4190.4 SUDAC POROTNIK 4190.2 uredski namještenik 4190. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva. 4190.11.htm 18.4 PRISTAV III. njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju.19.

19. Zanimanja ove vrste su u podvrstama: 421. Službenici za šaltersko novčano poslovanje 422. davanje traženih informacija korisnicima.12.htm 18.2 KOPIRAČ 4190. Službenici za šalterske informacije PODVRSTA 421. organiziranju putovanja.21.6. ŠALTERSKI SLUŽBENICI Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem.15. rad s korisnicima http://www.31.4 REFERENT ZA KULTURU 4190.2 FOTOKOPIRAČ 4190.8.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190.nn.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE 4190.31.31.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 4190.4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE 4190.21. rukovanje telefonskom kućnom centralom.4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR VRSTA 42. poštama. zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. zakazivanje sastanaka. organiziranje putovanja.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE 4190.13.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4190.4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 4190.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 350 of 823 4190. kockarnice. davanju informacija.31. zalagaonice i društva za utjerivanje dugova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.31.2008 .12. Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH 4190.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU 4190. uključujući kladionice. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima. kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga.15.

primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja.6. j) srodne poslove. c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda. uglavnom u bankama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 351 of 823 u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama. čekova i kreditnih b) kartica u trgovinama. njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje. f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom.htm 18.11. utjerivanje dugova i drugih plaćanja. e) isplatu gotovine. h) isplatu plaća osoblju poduzeća. Skupljači dugova i darova 4211. d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata. U toj skupini su zanimanja: 4211.4 blagajnik u prodavaonici http://www. blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama. Šalterski službenici u zalagaonicama 4215. Ti poslovi uključuju: a) primanje i kontrolu gotovog novca. i) rukovanje blagajnama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama.8.nn. Službenici u kladionici.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4211. k) nadgled ostalih suradnika.19. vođenje kockarskih igara. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima. uz pismeni isplatni nalog. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici 4213. Blagajnici i prodavači ulaznica 4212. g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća. kasinu i srodna zanimanja 4214. kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda. posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira.

4 trezorist 4211. Ti poslovi uključuju: a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka. prijem i otpremu brzojava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 352 of 823 4211. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka.19.8.4 službenik za bankomatsku mrežu 4211.12.15.16.13. c) isplatu novca preko štednih knjižica.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 bankovni šalterski službenik 4211.htm 18.4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE 4211. čekova i uputnica.4 brojač novca 4211. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac.4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA 4212.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 4211. d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica.15.16.4 INKASATOR 4211. b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima.4 VODITELJ TREZORA 4211.4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA 4211.4 BLAGAJNIK BANKE 4211. isplatu novca preko štednih knjižica i čekova.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.4 NAPLATNIK 4211.4 blagajnik 4211.16.21. isplatu uputnica. http://www.16.6.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU 4211.4 KONTROLOR U TREZORU 4211.2008 .16.12. prodaju poštanskih vrijednosnica.16.2 prodavač ulaznica DODATAK: 4211.15.12. e) uspostavu telefonskih veza.14.16.14.

11.4 pt-šalterski službenik 4212. Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada.22.19.11. primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama.11. mogućnosti.21.4 primatelj uloga za klađenje 4213. b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda.4 KONTROLOR MJENJAČA 4213. U toj su skupini zanimanja: 4213. c) dijeljenje karata.8.nn.4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE 4212. krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede. SLUŽBENICI U KLADIONICI. U toj su skupini zanimanja: 4212. g) nadgled ostalih suradnika. f) srodne poslove. h) srodne poslove.4 mjenjač novca DODATAK: 4212.11. g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama. i) nadgled ostalih suradnika. KASINU I SRODNA ZANIMANJA Primaoci uloga.6.4 TEHNIČAR PT PROMETA 4212.htm 18.2008 .4 krupije http://www.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 353 of 823 f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu. bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola. prema zahtijevima korisnika. isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika.4 poslužitelj u kasinu 4213.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice.4 PT-OPERATOR 4212.11. e) objavljivanje dobitnih brojeva.21.

nn.11.11. U toj su skupini zanimanja: 4215. b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja. Ti poslovi uključuju: a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog. prema vlasništvu ili ostalim jamstvima.4 primatelj uplata u igrama na sreću DODATAK: 4213. g) nadgled ostalih suradnika.4 šalterski službenik zalagaonice 4215.21.8.4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU 4213.4 skupljač dugova http://www. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog. f) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 4214.22.4 PRODAVAČ LUTRIJE 4214. b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja. c) bilježenje prikupljenih svota.31. proračunavanje kamata i posudbu novca.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 354 of 823 4213.31. d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti. Ti poslovi uključuju: a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18.2008 .19. e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe.4 VALLE 4213. d) nadgled ostalih suradnika. c) srodne poslove.6.

davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova. medicinskim i stomatološkim ordinacijama. jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata.22. medicinske i stomatološke ordinacije. f) pripremu računa i primanje uplata.21.4 skupljač darova PODVRSTA 422.2008 .4 željeznički robno-putnički blagajnik 4221.12. uključujući bolnice.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 355 of 823 4215. SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja. b) pripremu programa. g) srodne poslove. primanje klijenata ili pacijenata. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 4221. Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente.8. rukovanje kućnim telefonskim centralama.11. U toj su skupini zanimanja: 4221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. h) nadgled ostalih suradnika.6.nn. e) pribavljanje viza. uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti. kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva.19. uključujući one u bolnicama. Telefonisti i srodna zanimanja 4221. raznih vrsta traženih informacija. c) rezerviranje.4 šalterski službenik putničke agencije 4221.4 prodavač autobusnih karata http://www. Ti poslovi uključuju: a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja 4222.htm 18. d) izdavanje karata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Recepcionari i srodna zanimanja 4223.

4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 4221. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA Recepcionari.23. bilježenje upita i davanje obavijesti.31.nn.31. uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije.2008 . brošura i obrazaca. U toj su skupini zanimanja: http://www.23.21. d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK 4221.11.htm 18.6.19.4 TURISTIČKI TEHNIČAR 4221.4 VAGONSKI OTPREMNIK 4221.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 4222.4 POTRAŽNI RADNIK 4221.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 356 of 823 4221.4 hotelijersko-turistički službenik DODATAK: 4221.21.8. e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata. kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku. Ti poslovi uključuju: a) primanje klijenata ili pacijenata. f) izdavanje informativnih prospekata.5 prodavač zrakoplovnih karata 4221. informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente.4 prodavač putničkih karata 4221.21. b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente.22.31.24. h) nadgled ostalih suradnika. c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima.4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK 4221. daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova.21.4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA 4221. g) srodne poslove.5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA 4221.

31.3 pomoćni recepcionar 4222.12.4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER 4222.4 SUPERVIZOR 4222. Ti poslovi obično uključuju: a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu.6. f) nadgled ostalih suradnika. c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI 4223.21.4 službenik za informacije 4222.12.12.12.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 4222. U toj su skupini zanimanja: 4223. http://www.13.12.21.4 telefonist za međunarodni promet 4223.nn.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove.11.2 telefonist 4223.4 REFERENT ZA REZERVACIJE 4222.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva DODATAK: 4222.21.4 recepcionar 4222.21. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu.11.31.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER 4222. b) pružanje informacija telefonskim korisnicima.8. dolazu i tranzitu.4 kontrolor telefonskog prometa ROD 5.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 357 of 823 4222.4 ŽURNALIST-FAKTURIST 4222.htm 18. d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama.

zaštitu od požara i nedopuštenih radnji. osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično. frizerske usluge i njegu lica. Zanimanja u zaštiti PODVRSTA 511. pripremu i serviranje hrane i pića. čuvanje djece. osobnu njegu. pripremu i serviranje hrane i pića. vođenje kućanstva. KONDUKTERI I VODIČI Zrakoplovne domaćice. dobavi hrane.nn. Zrakoplovne domaćice.19. osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. dobavu hrane. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. vođenje kućanstva. pogrebničke usluge. Zanimanja osobne njege 514. USLUŽNA ZANIMANJA Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja. prodaju robe u trgovinama na veliko i malo. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 358 of 823 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. http://www. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 511. Trgovačka i srodna zanimanja VRSTA 51. zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji.2008 .6. Domaćinska i ugostiteljska zanimanja 513. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. vođenje kućanstva. Uslužna zanimanja 52. osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama. pokazivanje robe kupcima. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE. kondukteri i vodiči 512. astrologiju i proricanje sudbine. Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. umjetničkih fotografija i izlaganja robe. u vođenju kućanstva. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Zanimanja su ovog roda u vrstama: 51. frizerske usluge i njegu lica. Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju. Zanimanja osobnih usluga 516. pogrebničke usluge. astrologiju i proricanje sudbine. čuvanje djece.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. poziranje kao model za potrebe reklamiranja.

briga o bolesnim. d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. pružanje ostalih usluga pri vođenju. pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza.19. h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu. Ti poslovi uključuju: a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo. poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti. b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme. g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama. autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima.htm 18.8. brodom. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5111. nemoćnim osobama i djeci. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.6. provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 359 of 823 vlakom. Vodiči 5111. uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika.4 domaćica zrakoplova http://www. pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti. Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika. na zahtjev putnika. j) nadgled ostalih suradnika. davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje. i) srodne poslove. c) dijeljenje časopisa i novina. posluživanje hrane i pića. U toj su skupini zanimanja: 5111. pokrivača i sličnih stvari.11.2008 . poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima. obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika. Kondukteri 5113. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji 5112.nn. e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima. slušalica. upućivanje na njihova sjedišta. starijim.

4 zemaljska domaćica 5111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 360 of 823 5111. sigurnosti putnika i odgovaranje na upite.nn.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA 5111.11. KONDUKTERI Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima. g) srodne poslove.3 kondukter u cestovnom putničkom prometu 5112.4 PURSER 5111. e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda.12.4 BRODSKI STJUARD 5112. c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa.4 STJUARDESA 5111. d) informiranje putnika.14. tramvajima.13. posebno o postajama i vezama.12.htm 18.11.13.19. h) nadgled ostalih suradnika. uključivši kontrolu putničkih karata.3 željeznički kondukter 5112.4 brodska sobarica DODATAK: 5111.3 kondukter DODATAK: 5112. b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima.14. Ti poslovi uključuju: a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA 5112.2008 .12.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza. U toj su skupini zanimanja: 5112.12. f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće.11.11.6.4 voditeljica u kabini zrakoplova 5111.3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK http://www.

4 vodič DODATAK: 5113.8. organiziranje rada i http://www.4 VODIČ GALERIJSKI 5113.19.11.11. d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje.4 TURISTIČKI PRATITELJ 5113. Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 361 of 823 5113.11. DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju. ustanovama. kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima. e) vođenje na izlet u planine i na pecanje.4 VODIČ PLANINARSKI 5113.nn.4 VODIČ MUZEJSKI 5113.11.11. VODIČI Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima.11.11.4 VODIČ TURISTIČKI 5113.htm 18. f) srodne poslove. c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima. ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima.4 VODIČ SPELEOLOŠKI PODVRSTA 512.4 VODIČ ALPINISTIČKI 5113. U toj su skupini zanimanja: 5113. opisuju zanimljivosti i vode turiste. b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima.6. Ti poslovi uključuju: a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti.2008 . g) nadgled ostalih suradnika.11.4 VODIČ U RIBOLOVU 5113.

22.12. b) nabavu i nadzor nabave namirnica.4 hotelska domaćica 5121. Ti poslovi uključuju: a) angažiranje. U toj su skupini zanimanja: 5121. Domaćice i srodna zanimanja 5122. g) nadgled ostalih radnika.htm 18. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju.13. briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih. osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje.12. nadzor nabave.14.19. posluživanje hrane i napitaka.2 hotelska sobarica 5121.6. Konobari i pipničari 5121.4 domar planinarskog doma DODATAK: 5121.4 NADZORNICA SOBA http://www.21. f) srodne poslove. pripremu i kuhanje jela.8.4 domar kampa 5121. skladištenja i izdavanja namirnica. klubovima. Zanimanja su u ovim skupinama: 5121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. davanje lijekova i stavljanje zavoja. Kuhari 5123.3 pomoćna hotelska domaćica 5121. te organiziranje njihovog rada. obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature.5 domaćica kuhinje 5121.nn. e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima.2008 . c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica. internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima.11. nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima. nadgled ostalih radnika. d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 362 of 823 rukovođenje radom domaćinskog osoblja.

13. pripremu i kuhanje jela.2 pečenjar DODATAK: 5122.12. na brodovima.13.13. nadzor i usklađivanje rada u kuhinji.31.13.13.5 kuhar.nn.4 NADZORNICA ČISTOĆE 5122.2 pomoćni kuhar 5122. ustanovama. KUHARI Kuhari planiraju.5 DIJETNI KUHAR 5122. restoranima. d) nadgled ostalih radnika. b) planiranje.3 VEGETARIJANSKI KUHAR 5122. organiziraju.12.3 brodski kuhar 5122.11. pripremaju i kuhaju jela u hotelima. krčmama.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. majstor 5122. na brodovima i putničkim vlakovima.5 ŠEF KUHINJE 5122.2008 . c) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 363 of 823 5121.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE 5123.13. Ti poslovi uključuju: a) planiranje obroka.5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI 5122. putničkim vlakovima i u kućanstvima.8.3 kuhar 5122. KONOBARI I PIPNIČARI Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA 5122.3 KAVEKUHAR 5122.21.htm 18.5 KUHAR SPECIJALITETA 5122. U toj su skupini zanimanja: 5122.19. http://www.11.3 KUHAR DORUČKA 5122.12.6. restoranima i ostalim mjestima javne prehrane.

5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR PODVRSTA 513.htm 18.21.5 brodski natkonobar DODATAK: 5123. b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje.2 pipničar 5123.2 ŠANKER 5123.13.3 konobar 5123.15.22.19.2008 .23.2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 5123.12.12.2 SERVIRKA 5123.15.2 pomoćni brodski konobar 5123.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 364 of 823 Ti poslovi uključuju: a) posluživanje hrane i pića.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 5123.15.11.12.5 ŠEF SALE 5123.2 TOČILAC PIĆA 5123.23.5 natkonobar 5123.6.15.11.nn.2 pomoćni konobar 5123.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE 5123.14. e) nadgled ostalih radnika.3 brodski konobar 5123.11.15.5 GLAVNI KONOBAR 5123. ZANIMANJA OSOBNE NJEGE http://www.3 barmen 5123.5 ŠEF NOĆNOG BARA 5123. d) srodne poslove. c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića.8.

e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme.2 PAZITELJICA DJECE http://www. d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama. Bolničari i srodna zanimanja 5133.2 njegovatelj djece 5131. b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti. f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima. U toj su skupini zanimanja: 5131. stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama. farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci.nn. pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. Njegovatelji zdrave djece 5132. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5131. c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča.htm 18. i) nadgled ostalih suradnika. pomažu u vođenju brige o školskoj djeci. posjetima muzejima.19. osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće. ljetovanju i sličnim izlascima.8.2008 . NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti. h) srodne poslove. pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima.11.3 udomitelj DODATAK: 5131. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 365 of 823 Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece.12. Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući 5139.6. obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima. odijevanja i hranjenja djece. Njegovatelji životinja 5131.11. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje kod kupanja.

8. Ti poslovi uključuju: a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja.2 DADILJA 5131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 babica 5132.13. b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja.2008 . U toj skupini su zanimanja: 5133.12.nn. d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove.11.2 njegovatelj bolesnika u kući 5133. b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove. U toj skupini su zanimanja: 5132. f) srodne poslove.htm 18. c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno. c) pripremu pribora za sterilizaciju. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI Njegovatelji retardiranih.2 bolničar 5132.3 HRANITELJ 5132. d) srodne poslove.12. invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti. e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe. invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti.19.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 366 of 823 5131.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama http://www. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka.12.2 njegovatelj u bolnici 5133.11. Ti poslovi uključuju: a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava.11.

uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. laboratorijskih posuda i ostale opreme. brijanje i uređivanje brade. c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 367 of 823 5133.htm 18.2 njegovatelj životinja DODATAK: 5139.19. kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha. d) etiketiranje lijekova.2008 . ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba. šišanje i previjanje bolesnih životinja. pranje. f) srodne poslove. b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade. prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge. U toj su skupini zanimanja: 5139. pomoć pri kupanju i osnovnu masažu. Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose. proriču osobnu sudbinu ljudi. usluge pratioca ili posluge. g) nadgled ostalih radnika. pogrebničke usluge. e) steriliziranje bočica.2 VETERINARSKI BOLNIČAR PODVRSTA 514. 5141.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 5139. davanje lijekova u hrani.8. dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza.6. Na primjer. Zanimanja osobne njege. ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća. čišćenje. hranjenje i promatranje životinja. Ti poslovi obično uključuju: a) napajanje. kozmetičari i srodna zanimanja http://www. Frizeri. mazanje kremama i mastima. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513. kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke. Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine. nadgled nad ostalim radnicima.11.13.nn. oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima.11.

i) čišćenje. g) šminkanje u salonima ljepote.22. f) masiranje lica i tijela. briju i uređuju bradu. zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi. 5141.2008 . b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade. bojanje i uvijanje kose. specijalizirani 5141. oblikovanje i lakiranje noktiju. c) tretman vlasišta.8. e) čišćenje i stavljanje krema. 5141. U toj su skupini zanimanja.21.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 368 of 823 5142.3 frizer za muškarce 5141. kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu. h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača. liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči. KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA Frizeri. pranje.14.6.11. majstor 5141.3 kozmetičar 5141. d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika.3 frizer za žene 5141. Zanimanja osobnih usluga d. j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu: k) srodne poslove. Pogrebnici i srodna zanimanja 5149.htm 18. majstor http://www.5 kozmetičar. stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba. provode tretman ljepote.n. FRIZERI. Pratioci i posluga 5143.13.3 frizer 5141.19. losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo.5 frizer.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) šišanje.nn.12. l) nadgled ostalih radnika.5 vlasuljar.

2008 .3 BRIJAČ 5141. praćenje na razna mjesta.32.42. specijalizirani 5141.htm 18.2 MASER SALONA ZA MASAŽU 5141.42.8. MAJSTOR 5141.5 masker.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 ŠMINKER 5141.41.19. PRATIOCI I POSLUGA Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca.12.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR 5141.23.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE. d) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 369 of 823 5141. čitanje.2 maser-kupeljar DODATAK: 5141.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE. MAJSTOR 5141.4 maser 5141.22.3 pediker 5141.31.22.5 KOZMETIČAR STILIST 5141.6.14.nn. vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa.5 FRIZER STILIST 5141.31. majstor 5141.21.3 MANIKER 5141.22. c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju.5 pediker.21.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU 5142. Ti poslovi uključuju: a) pravljenje društva poslodavcu. b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu.5 VIZAŽIST 5141. e) nadgled ostalih radnika.42.22. U toj su skupini zanimanja: http://www.

U toj je skupini zanimanje: 5143. Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514. restoranima i noćnim barovima.6. U toj su skupini zanimanja: 5149.8. c) nadgled ostalih radnika. b) srodne poslove. Zanimanja za osobne usluge. e) srodne poslove.11. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima.nn.4 domaćin kluba 5149.2 UKOPNIK 5149.4 astrolog http://www. b) posao plesnog partnera. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove. c) primanje gostiju u hotelima.11.21.3 plesni partner 5149. noćnim barovima i brigu za zabavu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih suradnika.11.N.2008 . proriču osobnu sudbinu ljudi. d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 370 of 823 5142. Ti poslovi uključuju: a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije. kremiranja i pokopa.12. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.4 pratitelj 5143. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima.htm 18.2 grobar DODATAK: 5143.19.4 hostesa 5149.31.11.

ZANIMANJA U ZAŠTITI Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti.11. Zanimanja u zaštiti d. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća.n.6.32. prirodnih nepogoda i prometnih nesreća. nesreća i prirodnih nepogoda. g) nadgled ostalih suradnika. aerodroma i sličnih objekata. VATROGASCI Vatrogasci sprečavaju požar.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa. imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara. nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara. Policajci 5163.3 vatrogasac http://www. e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara. kada je potrebno i silom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.2008 . bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru. Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi. održavanje reda i pridržavanje zakona. Pravosudni policajci 5169. c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika. imovine i dobara za vrijeme i nakon požara.19. nesreća i velikih nepogoda.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 371 of 823 5149. b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja. Ti poslovi uključuju: a) sprečavanje i gašenje požara. d) spašavanje osoba. f) srodne poslove.2 gatara PODVRSTA 516.8. 5161. reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća. spašavaju ljude. Vatrogasci 5162. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 5161.nn. U toj su skupini zanimanja: 5161.

22.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA 5161.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile.21.4 vatrogasni tehničar 5161.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 5161. Ti poslovi uključuju: a) b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa.11.11.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA 5162.22.nn.8.22.5 vatrogasni tehničar.11.4 PROMETNI POLICAJAC 5162. h) srodne poslove. g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona. f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima.21. specijalizirani DODATAK: 5161.22.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA 5161. c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka. U toj su skupini zanimanja: 5162.21. d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME 5161.4 policajac DODATAK: 5162.19. i) nadgled ostalih suradnika.4 GRANIČNI POLICAJAC http://www.5 AERODROMSKI VATROGASAC 5161.htm 18. POLICAJCI Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 372 of 823 5161.2008 .22. e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta.

nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka.nn.11. Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska.11. spasioci. praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije. d) srodne poslove.11. U tom slučaju ti poslovi uključuju: a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa. Zanimanja u zaštiti.htm 18.8.11. http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega.19. c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji. vratari. preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje. djeluju kao tjelohranitelji.11.2008 . c) nadgledanje zatvorenika pri radu.4 pravosudni policajac DODATAK: 5163. Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516. PRAVOSUDNI POLICAJCI Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. kršenja propisa i drugih b) nepravilnosti. e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5169. ZANIMANJA U ZAŠTITI D. b) povremene inspekcijske obilaske ćelija. Ti poslovi uključuju: a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor.N.4 POLICAJAC SPECIJALAC 5162. krađa. e) nadgled ostalih suradnika. U toj su skupini zanimanja: 5163.6.4 POLICIJSKI DETEKTIV 5163. lovočuvari i slično. d) poslove tjelohranitelja. nasilništva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 373 of 823 5162.4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC 5163. koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 374 of 823 f) ophodnja u rezervatima prirode.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.3 čuvar 5169.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .4 SPASILAC IZ VODE http://www.3 TJELOHRANITELJ 5169.32.11.21.3 vratar 5169.3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE 5169.22.11.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE 5169.3 ČUVAR IMOVINE 5169.31.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA 5169.8.4 gorski spasilac 5169.21. U toj su skupini zanimanja: 5169.3 komunalni redar 5169.11.3 IZBACIVAČ 5169.3 lovočuvar DODATAK: 5169.19.11.11.11.nn.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE 5169.13.6.11. g) srodne poslove.3 HOTELSKI VRATAR 5169.htm 18.11.11.12. h) nadgled ostalih radnika. i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači.3 PORTIR 5169.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 5169.3 ČUVAR OSOBA 5169.12.11. lovištima.12.3 REDAR 5169.2 čuvar objekata i okoliša 5169.4 kupališni spasilac 5169.11.11.

MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.2 POLJAR 5169. Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće. obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva. Ti poslovi uključuju: http://www.2008 .2 RIBOČUVAR VRSTA 52. Prodavači i trgovački demonstratori PODVRSTA 521. pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. pokazivanje robe potencijalnim kupcima.2 ČUVAR STAJA 5169.31.2 ČUVAR RIBNJAKA 5169.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.2 PUDAR 5169.8.2 ČUVAR VINOGRADA 5169.31.31. umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe. prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama.19.htm 18. TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5210. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 521.31. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Manekeni i modeli 5210. obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo. kioscima i na tržnicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima. Manekeni i modeli 522. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje. skulpturu. poziranje kao model za umjetničku fotografiju.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 375 of 823 5169. sliku i reklamne filmove. MANEKENI I MODELI Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću.6.

21.2 umjetnički model PODVRSTA 522. voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.2008 .nn. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 5220. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima. e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe. skulpturu ili sliku i reklamni film.2 fotomodel 5210.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 376 of 823 a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac.8. Robu prodaju u trgovinama. Prodavači i trgovački demonstratori 5220. Ti poslovi uključuju: a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje. pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu.19. U toj su skupini zanimanja: 5210. b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca.6. prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda. okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način. g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu http://www. d) srodne poslove.11. c) pomaganje kupcima u izboru. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. kioscima i na tržnici. novina i cigareta. uvjeta kreditiranja i popusta. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe.22. b) hodanje.2 maneken 5210. e) nadgled ostalih suradnika. d) ispisivanje cijena. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje.htm 18. c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju.

nn. novina i cigareta.25.21.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21.21.22. j) nadgled ostalih radnika.3 PRODAVAČ TEKSTILA. i) srodne poslove.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI 5220.21.3 PRODAVAČ KOZMETIKE.21.21.21.3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 5220. NAKITA I IGRAČAKA 5220.2 prodavač u kiosku i tržnici 5220.11.21. kao i radi poticanja zanimanja za kupnju.21.21.4 prodavač vozila 5220.23.6. voća.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI 5220.4 trgovački demonstrator i prodavač DODATAK: 5220.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 377 of 823 upotrebe.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE 5220.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA 5220.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU 5220.11.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu 5220.3 prodavač 5220.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA 5220. U toj su skupini zanimanja: 5220.19.21.htm 18. h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda.31.24.2008 .5 trgovac 5220.2 dostavljač robe 5220.21.11. LAKOVA I KEMIKALIJA http://www.2 DOSTAVLJAČ PLINA 5220.3 PRODAVAČ BOJA.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU 5220.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU 5220. OBUĆE I GALANTERIJE 5220. povrća i slično) u kioscima i na tržnicama.

3 PRODAVAČ SUVENIRA 5220. uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja. zaštita i iskorištavanje šuma. voćnjake.31.4 PRODAVAČ POSUĐA 5220.31. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT 5220.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih. uglavnom radi dobivanja mesa.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA 5220.21.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA 5220.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME. uzgajaju. kultiviranje.21. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI 5220. uzgajaju.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE 5220.3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 5220.21. šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja. sijanje. kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi. uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva.21. sađenje. LOVNO-UZGOJNI. timarenje i lov životinja.21. krzna. proizvode stočarske proizvode. skupljanje divljeg voća i bilja. šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 378 of 823 5220. gnojenje i ubiranje plodova na poljima.21.21.2008 . uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda.21.21. skupljaju divlje plodove i bilje.nn. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.6.31. FOTO I OPTIČKE OPREME 5220. vinograde i ubiru s njih plodove. ORUŽJA I STRELJIVA 5220.24.3 PRODAVAČ GLAZBALA. lovno uzgojnih. vune.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA 5220.htm 18. zaštitu. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu: http://www. uzgoj.4 PREZENTATOR ROD 6. mlijeka. skladištenje i osnovnu preradu prinosa.21. čuvaju i love životinje.21.19. POLJOPRIVREDNI.3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE 5220.3 ANTIKVAR 5220.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA 5220. Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih. zaštićuju i iskorištavaju šume.

1311 Direktori malih poljoprivrednih. vune. šumarskih. VINOGRADARI I VRTLARI Ratari. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. uzgoj i skupljanje divljih plodova.) 614. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. lovno-uzgojnih. za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja. Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla. Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva. šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja. uzgoj. šumski radnici i ribari Uputa: zanimanja u poljoprivredi. krzna. uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna.nn. lovno-uzgojni. uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja. vrtnoga povrća. RATARI. skupljaju divlje plodove i bilje. proizvode raznovrsne stočarske proizvode. zaštitu i iskorištavanje šuma. ljekovitoga i ostaloga bilja. Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste: 611.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 379 of 823 61. POLJOPRIVREDNI. šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. voćari. uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda. i ribarskih društava. Vidi uputu kod skupine 1311. čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa. sijanje. ŠUMSKI RADNICI I RIBARI Radnici poljoprivrednih.6. uzgajaju i čuvaju životinje. za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama. lovci i srodna zanimanja PODVRSTA 611. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. lovno-uzgojnih. sađenje. stočarska itd. LOVNO-UZGOJNI. voćari. prskanje. lovno-uzgojnih. šumarska i ribarska zanimanja. uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi. ljekovitog i ostalog bilja.htm 18. vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja. 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih. šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori. fizički napor. uzgoj. mlijeka.8. iz voćnjaka i vinograda. te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili http://www. gnojenje i ubiranje plodova s polja. Ribari.2008 . Šumski radnici i srodna zanimanja 615. prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. VRSTA 61. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. vinogradari i vrtlari 612. uzgoj i lov ribe. kože te pčelarskih i ostalih proizvoda. Poljoprivredni. Stočari 613. Ratari. VOĆARI.

razvrstavanje. obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća.2 pomoćni ratar 6111. povrtlari. tegleću stoku. pripremu tla za podizanje rasadnika. zgrade. ulaganje u zemlju. uključujući i one rasadničke. i) nadgled ostalih radnika. sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica. lukovica i sjemena. grmlja bobičastog voća. proizvodnju mladica. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. obradu i ubiranje usjeva. pripremu tla.6. kao i povrća i vrtlarskih proizvoda. sijanje. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. gnojiva i ostalih potrepština.3 ratar 6111.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 380 of 823 tržnicama. pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati. h) srodne poslove.19. lukovica i gnojiva. timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. Vrtlari i srodna zanimanja 6111.2008 . šećerne repe. voćnjaka i vinograda. POVRTLARI. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.2 pomoćni povrtlar http://www.nn. Ratari. f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada. zgrade. VOĆARI I VINOGRADARI Ratari. opremu i strojeve ili pak njihov najam. Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama. te krumpira. njegu voćki i vinove loze. sjetvu. voćari i vinogradari 6112.htm 18. c) ulaganje u zemlju. vinove loze. opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. kupusa i ostaloga poljskog povrća. duhana i ostalih poljskih usjeva.13. te berbu plodova. strojeva i opreme. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. RATARI. voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica. nabavu sjemena. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine: 6111. e) skladištenje. sađenje. tegleću stoku. povrtlari. b) nabavu sjemena. sadnja. strojeva i opreme. U toj su skupini zanimanja: 6111.11. g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.

uzgajaju drveće.3 povrtlar 6111. VINOGRADAR.27. g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja. lukovice i sjeme. uzgoj cvijeća. cvijeća. e) proizvodnju sadnica.2 pomoćni vinogradar 6111. gnojiva i ostalih potrepština. http://www. d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine povrća. j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada.3 voćar 6111.19. te berbu usjeva. zgrade.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE 6111. ili pak njihovo unajmljivanje.nn.24. lukovica. c) ulaganje u zemlju. staklenike.26.2 pomoćni rasadničar 6111.3 rasadničar DODATAK: 6111. grmlje. vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.2008 .6. te u javnim ili privatnim vrtovima. uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina. sjemena i gljiva.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vinogradar i podrumar 6111. lukovica.21.htm 18. grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 381 of 823 6111. f) uzgoj cvijeća.12.14.8. sijanje i intenzivno gajenje povrća. Uređuju parkove i zelene površine.3 vinogradar 6111. drveća i grmlja. strojeva i opreme.3 VOĆAR. h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. drveća.25. b) nabavku sjemena.2 pomoćni voćar 6111. ljekovito i ostalo bilje. VINAR 6112. i) isporuku ili prodaju proizvoda. opremu i strojeve.25.22. cvijeće. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama. proizvode sadnice. tegleću stoku. plastenike.

2 CVJEĆAR-ARANŽER PODVRSTA 612. divljači.2 pomoćni cvjećar 6112. poboljšanje zemlje. specijalizirani 6112.3 uzgajivač ljekovitog bilja DODATAK: 6112.2008 .14. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština.15.19.41. l) nadgled ostalih radnika.32. zgrade.3 vrtlar za parkove 6112.8.12. te količine stoke. Stočari 6122.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ptica. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6121.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 382 of 823 k) srodne poslove.2 uzgajivač gljiva 6112.3 vrtlar 6112.6. nabavu životinja.3 cvjećar 6112. trgovačkim društvima ili na tržnicama. gmazove. te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način. koza. održavanje gospodarskih zgrada.15. krznaše. strojeva i opreme. perad i divljač. iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake. konja i ostalih životinja. gmazova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Peradari http://www. ovaca. skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda.htm 18.11. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati.31. Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina.42. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda.3 VRTLAR I GRADITELJ 6112.31. U toj su skupini zanimanja: 6112. svinja. uključujući ptice.13.5 vrtlar.nn.2 pomoćni vrtlar 6112.2 pomoćni vrtlar za parkove 6112. strojeve i životinje. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda.

i) održavanje gospodarskih zgrada.3 uzgajivač pasa 6121. b) nabavu životinja.13. u športu.8.2008 . e) mužu životinja i striženje ovaca. zgrade.11. d) uzgoj i timarenje stoke. h) uvježbavanje životinja za trke. svinja.3 uzgajivač goveda 6121. pasa i mačaka. opremu i strojeve. vune. kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi. U toj su skupini zanimanja: 6121.nn. lovu. STOČARI Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda.6. strojeva i opreme. koza. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.12. konja.3 stočar 6121. mlijeka. koje će se koristiti za rad.16. k) srodne poslove. c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake. Uzgajivači životinja d. 6121.htm 18.3 uzgajivač mačaka http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 383 of 823 6129.3 uzgajivač konja 6121. ovaca. g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.3 uzgajivač ovaca i koza 6121.21.3 uzgajivač svinja 6121. kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ili za prodaju na tržnicama. f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište. proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština. cirkuske predstave i slično. krzna.14. l) nadgled ostalih radnika.n.2 pomoćni stočar 6121.19.22.

31.19. i) srodne poslove. koja nisu nigdje svrstana u http://www. PERADARI Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 384 of 823 6121.12.11. e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu.4 trener konja DODATAK: 6121. uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština.14. g) održavanje gospodarskih zgrada. b) nabavu pilića.4 dreser pasa 6121. strojeva i opreme. c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. opremu i strojeve.2008 . j) nadgled ostalih radnika.32. d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja.3 KONJAR 6122.12.8.12. U toj su skupini zanimanja: 6122.nn.2 pomoćni peradar 6122.3 peradar DODATAK: 6122. Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM 6122. za prodaju ili za isporuku jaja.3 PROIZVOĐAČ JAJA 6129.N. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D. h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda. mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM 6121. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi.12.6.htm 18.

e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište.3 uzgajivač kunića za meso 6129.6.2 uzgajivač gujavica 6129. stajama.. zoološkim vrtovima i cirkusima. papiga itd. zmija i ostalih reptila. za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko. i njihovo održavanje.16. g) isporuku ili prodaju proizvoda. trgovačkim društvima.2008 . cirkusima. životinjskim staništima i uzgajalištima divljači. Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima.3 uzgajivač ptica 6129. istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama.11. prehranu i timarenje životinja.2 pomoćni uzgajivač životinja 6129.3 uzgajivač životinja za krzno 6129. Stočari. c) nabavu životinja.).2 uzgajivač puževa 6129.htm 18.15.19.18.14. zoološkim vrtovima. puževa. nojeva. i) nadgled ostalih radnika. proizvodnju hrane i ostalih potrepština.3 uzgajivač laboratorijskih životinja 6129. f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. lovnih i ostalih ptica (fazana. otvorenih ili pokrivenih prostora.12.2 uzgajivač žaba 6129.nn. U tim slučajevima poslovi uključuju: a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada. Na primjer. opreme itd.21. h) srodne poslove. ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca. b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj. pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja.3 uzgajivač raznih životinja 6129. U toj su skupini zanimanja: 6129.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 385 of 823 podvrsti 612.17.8. divljih krznaša. istraživačkim ustanovama. d) uzgoj.2 pomoćni uzgajivač divljači http://www. prepelica.19.13.

narudžbu sjemena.3 uzgajivač dudova prelca 6129.6.4 sokolar DODATAK: 6129. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna. isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.2008 . gnojiva. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. krmiva i ostalih potrepština. stočarska itd.61. Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati.51.3 UZGAJIVAČ PAPIGA 6129. b) narudžbu sjemena.61. uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda.31.18. kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja.) 6130. stočarska itd. unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake.16.32.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.htm 18. životinje.3 UZGAJIVAČ NOJEVA 6129.) Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje).8.18.19. voćnjaka i ostalih usjeva.3 UZGAJIVAČ ČINČILA 6129. Ti poslovi uključuju: a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj.3 pčelar 6129. stočarska itd.3 uzgajivač divljači 6129. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.nn. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna. te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 386 of 823 6129. te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu.4 timaritelj u zoološkom vrtu 6129. radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.) Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura. Zanimanja te podvrste su u skupini: 6130. njegovanje i ubiranje usjeva. obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla. održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda. sijanje. zgrade i strojeve. gnojiva i ostalih potrepština.4 PTIČAR PODVRSTA 613. http://www.

19. d) pripremu tla. i) održavanje gospodarskih zgrada. domaćica seoskog turizma DODATAK: 6130. k) srodne poslove. e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka. zaštite.2008 . te prekrajanje trupaca i pilenje.11. sjetvu. Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima.11. ugostitelj seoskog turizma 6130. oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja.3 seljakinja. j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. zgrade. U toj su skupini zanimanja: 6130. sađenje. g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.3 seljak 6130. f) uzgoj. pružanje usluga seoskog turizma.22.3 seljak.6. kresanje i rušenje drveća. rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena. izbor i označivanje drveća za sječu. Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine: 6141. strojeva i opreme. razmnožavanje i timarenje stoke.8. opremu i strojeve. ili njihov zakup. ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja. promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. Šumski radnici http://www. obradu i ubiranje usjeva. slaganje i razvrstavanje trupaca.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 387 of 823 c) ulaganje u zemlju.11.21. l) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. stoku i druge životinje. obrezivanje.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PODVRSTA 614.nn.3 RATAR I STOČAR 6130.htm 18. utovar i otpremu drvnih sortimenata. izmjeru debljine i visine stabala. h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda.

f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. b) izbor i označivanje drveća za sječu. uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.3 šumski sjekač 6141.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 388 of 823 6142. prikrajanje trupaca i piljenje.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pilar drva za ogrjev DODATAK: 6141. koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama. d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja.3 šumski uzgajivač 6141. e) slaganje i razvrstavanje trupaca. b) srodne poslove. j) nadgled ostalih radnika. UGLJENARI Ugljenari proizvode drveni ugljen. Ugljenari 6141. kresanje i rušenje drveća.21. izmjeru debljine i visine stabala.nn. ŠUMSKI RADNICI Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja.htm 18.2 šumski rasadničar 6141. U toj su skupini zanimanja: 6141. c) obrezivanje.12. g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda. h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima. podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima.13.3 DRVOSJEČA 6142.2008 . Ti poslovi uključuju: a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima. zaštite.13.19.11. utovar i otpremu drvnih artikala. i) srodne poslove. http://www.

h) srodne poslove.htm 18. Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine: 6151. g) isporuku ili prodaju proizvoda.19. i) nadgled ostalih radnika. dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi. namještanje i potezanje ribarskog alata. stavljanje meke. d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu. zamrzavanje. zamrzavanje. f) održavanje zgrada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Ribari. sudjelovanje u organizaciji lova. dagnji. kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.2008 . RIBARI. čišćenje. e) čišćenje. Lovci 6151. kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi. Ti poslovi uključuju: a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam. Uzgajivači ribe i školjki 6152. stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 389 of 823 c) nadgled ostalih radnika.2 ugljenar PODVRSTA 615. Ribari na otvorenome moru 6154. Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme. c) uzgoj riba. upravljanje ribarskim plovilima. Riječni. jezerski i ribari obalnoga mora 6153. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. U toj je skupini zanimanje: 6142. uzgoj riba. lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu. b) nabavu hrane i ostalih potrepština.11. strojeva i opreme. kamenica. http://www.nn. dagnje.

sami ili kao članovi posada ribarskih plovila.8.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE 6152.22.2 ribar na moru 6152.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane 6151. zamrzavanje. RIJEČNI. g) srodne poslove.21.2 ribar riječni i jezerski 6152.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata. opreme i zgrada.11.3 uzgajivač ribe i školjki 6151. c) stavljanje meke. RIBARI NA OTVORENOM MORU http://www.nn.2 ronilac spužvi i koralja DODATAK: 6152. jezerski i ribari obalnog mora.2 MORSKI RIBAR 6153.21.12. b) upravljanje ribarskim plovilima. f) isporuku ili prodaju proizvoda. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu.12.12.19.4 mrijestilišni uzgajivač DODATAK: 6151.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 390 of 823 U toj su skupini zanimanja: 6151.2008 . U toj su skupini zanimanja: 6152. d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi.11.3 ribnjačar 6151. namještanje i potezanje ribarskog alata. e) čišćenje. h) nadgled ostalih radnika.12.11.htm 18.6. na obalama i u plitkim vodama. love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.2 SLATKOVODNI RIBAR 6152. JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA Riječni.

ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu.8. za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) čišćenje. LOVCI Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa. zamrzavanje. Ti poslovi uključuju: a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem.19. c) stavljanje meke.2 ribar otvorenog mora 6154. namještanje i potezanje ribarskog alata. b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku. e) srodne poslove. kao članovi posada ribarskih plovila. U toj su skupini zanimanja: 6153.11. stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu. c) isporuku ili prodaju živih sisavaca.nn. u http://www. kože. ptica i gmazova. d) popravak i održavanje opreme.6. perja i ostalih proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 391 of 823 Ribari na otvorenom moru.3 lovac ROD 7. f) nadgled ostalih radnika.2008 . love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. g) nadgled ostalih radnika.01. f) srodne poslove. e) isporuku ili prodaju ulova. U toj su skupini zanimanja: 6154.

lijevanje. gdje se oblikuju kovine. tekstil. zavarivanje i oblikovanje metala. http://www. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. drveni. opreme i ostalih metalnih proizvoda. Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude. Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. održavanje i popravak industrijskih strojeva. u rudarstvu i građevinarstvu. oprema i alat. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada.htm 18. gradnju. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. keramike te staklenih i sličnih proizvoda. (Rukovatelji strojevima. elektromonteri i mehaničari 73. metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade. Obrađivači metala.2008 . izradu preciznih instrumenata. izradu strojeva. proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina. tekstila. alata. kože i sličnih materijala. proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi. podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom. uključujući pogonske motore. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata.8. Prerađivači hrane. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine.6. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. obavljaju tiskarski poslovi. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina. podešavanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 392 of 823 industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema. montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme. motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu. podešavaju održavaju i popravljaju strojevi. RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izrađuju. rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. (Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski. izradu ručnih radova. Precizni mehaničari.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tiskari 74. vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru. materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. podižu metalne konstrukcije. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 71. VRSTA 71. staklari. oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade. drva. keramičari. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. nakita.19. proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva. podešavaju strojni alati.nn. strojarski monteri. poslove tiskanja. fizički napor. Rudarska i građevinska zanimanja 72. tekstila i kože Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 8.

rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 711.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PODVRSTA 711. klesari i srodna zanimanja 712. rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova. dimnjačari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. Soboslikari. Solanski vodari Uputa: vidi uputu uz rod 7. održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina.8. RUDARI. Klesari 7114. 7111. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta. Zidari i srodna građevinska zanimanja 713.19. gradilištima i ostalim mjestima. PALITELJI MINA. bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom. Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. postavljanje eksploziva u rudnicima. Ti poslovi uključuju: a) vađenje ugljena. kamenolomima. Rudari i proizvođači kamena 7112.6. KLESARI I SRODNA ZANIMANJA Rudari. čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina.nn. postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene. rad s morskom vodom u solanama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma. http://www. Palitelji mina 7113. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7111. Rudari. Zanimanja za završne građevinske radove 714.2008 . palitelji mina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 393 of 823 gradnju.

prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima. Ti poslovi uključuju: a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja. kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta.5 rudar.3 KOPAČ UGLJENA 7111. građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima. specijalizirani 7111. f) srodne poslove.3 rudarski tesar 7111.6. http://www. U toj su skupini zanimanja: 7111. specijalizirani 7111. b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva. g) nadgled ostalih radnika.13.5 podgrađivač okna.3 rudar površinskog kopa 7111. pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena.2 pomoćni rudar podzemnog kopa 7111. c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.14.htm 18.19. rude.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rezanje. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja.3 rudar podzemnog kopa 7111.2 pomoćni rudarski tesar 7111.15.5 RUDARSKI MAJSTOR 7112.2008 . PALITELJI MINA Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija.15.12.21.8.17.18.nn.16.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 394 of 823 b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena.14.2 pomoćni rudar površinskog kopa 7111.3 obrađivač kamenih blokova DODATAK: 7111. e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu.

5 palitelj mina.3 protugradni raketar DODATAK: 7112. bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja. Ti poslovi uključuju: a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita. kipova.2008 . iscrtavanje.3 pirotehničar 7112. U toj su skupini zanimanja: 7112. kamenolomima i drugim mjestima.3 MINER-BUŠAČ 7112. figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 395 of 823 c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje. oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom. g) srodne poslove. http://www.htm 18.11.21. e) postavljanje postolja za spomenike. figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika. b) rezanje. izradu spomenika i ostale namjene.11.nn.3 MINER 7112. KLESARI Klesari ručnim alatom režu.3 RAKETAR 7113. ukrašavanje. oblikuju i dorađuju kamen za gradnju. majstor 7112. f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava. te likova.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA 7112. mramora i ostalog kamena.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) rezanje i graviranje likova.11.12. c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje.3 palitelj mina 7112. e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja. h) nadgled ostalih radnika.6. f) srodne poslove.19.11. d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima.31.

8.2008 . praćenje ugrađenih količina. betona. kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja.11. izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja.3 klesar 7113. kamena i sličnih materijala.19.3 solanski vodar PODVRSTA 712. U toj su skupini zanimanja: 7113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.12.11. obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina.6.htm 18.5 klesar. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: http://www.5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7114. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 7114. prate gustoću i visinu vode u bazenima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 396 of 823 g) nadgled ostalih radnika. zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle. Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica. praćenje isparavanja.2 proizvođač soli 7114. popravak oštećenja.11. c) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika. ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle. kanala i nasipa.12.3 KAMENOREZAC 7113. izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina. SOLANSKI VODARI Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja. b) rukovanje crpkama. majstor DODATAK: 7113. mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima. branama. armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja. Ti poslovi uključuju: a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode. održavanje opreme.nn.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kamenom i sličnim građevinskim materijalima.17.16. lukova.8. ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima. tvorničkih dimnjaka.5 zidar.n. e) nadgled ostalih radnika.3 pećar http://www. temelja.2 pomoćni zidar 7122.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 397 of 823 7122. Tesari i građevinski stolari 7129. d) srodne poslove. industrijskih peći. majstor 7122. zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle. kamena i sličnih materijala.14.3 zidar dimnjaka 7122. Zidarska zanimanja d. lukobrana i ostalih konstrukcija.3 zidar šamoter 7122.2008 .19.5 zidar šamoter.htm 18.21. žbukanje i popravak oštećenja. b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom.15.19.13.5 zidar kamenom. Armirači i betonirci 7124. ložišta.3 zidar 7122.nn. c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima. U toj su skupini zanimanja: 7122.12.5 zidar dimnjaka. specijalizirani 7122. zidova.3 zidar kamenom 7122. svodova.18. Zidari 7123. kamina.11. specijalizirani 7122. sušara. 7122. Ti poslovi uključuju: a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima. Uputa: vidi uputu uz rod 7. ZIDARI Zidari zidaju temelje. specijalizirani 7122. stupova.

22.13. specijalizirani 7123.htm 18.3 MONTER KALJEVIH PEĆI 7123. c) ugradbu betona u oplate.2 betonirac 7123.32.13. obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja. b) zatezanje.3 zidar i tesar 7122. majstor 7122.3 armirač 7123.3 VATROSTALNI ZIDAR 7122. f) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni armirač 7123. kulir i slično) te popravak oštećenja.3 betonirac i tesar DODATAK: 7123.6.14. d) obradu betonskih površina (zaglađivanje. Ti poslovi uključuju: a) rezanje.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA http://www.14.13.15.2008 .12.21.5 pećar. zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije.5 armirač.8.31. e) srodne poslove. ARMIRAČI I BETONIRCI Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina. teraco. U toj su skupini zanimanja: 7123.nn.22.19. vezanje.3 zidar i betonirac DODATAK: 7122.2 teracer 7123.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7122. savijanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 398 of 823 7122.3 armirač i betonirac 7123. pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje.

režu.5 stolar za scensku opremu.2008 . h) gradnju. majstor 7124.3 građevinski stolar 7124. pontonima. tesanje i sastavljanje drvene građe. U toj su skupini zanimanja: 7124. mostovima i drugim vozilima. ugrađuju i popravljaju vrata.26. majstor 7124.3 graditelj drvenih brodova http://www. Građevinski stolari izrađuju. e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva. rezanje.htm 18.6. Ti poslovi uključuju: a) krojenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova. sastavljanje.24.5 tesar.23. rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače. brodovima.12. majstor 7124. postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 399 of 823 7124. montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora. prozore zidne obloge i slično. f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada. d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija. i) srodne poslove.5 građevinski stolar. spajaju. splavima. kao što su zidne stijenke.21. b) izradu drvenih krovnih. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI Tesari tešu. vrata.3 roletar 7124.25.8.31. mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima. zrakoplovima. film i televiziju.3 stolar za scensku opremu 7124.22. specijalizirani 7124. prozori i oplate pročelja. popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe.11. g) izradu.3 tesar 7124.5 roletar. izradu.2 pomoćni tesar 7124. j) nadgled ostalih radnika. održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju.nn.13. montiraju.19. c) izradu.

c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima.31.3 graditelj lakih letjelica DODATAK: 7124. evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji. g) srodne poslove.33. ZIDARSKA ZANIMANJA D.htm 18.19. obavljanje manjih popravaka. Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada.13. d) montažu betonskih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 400 of 823 7124. objekata vodogradnje.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA 7124. f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija).35. željezničkih pruga i nasipa. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 graditelj drvenih brodova. U toj su skupini zanimanja: http://www. održavanja i popravljanja na velikim visinama.26. majstor 7124.3 ŠUPERAČ 7124. Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712.13.34.31.6.8.31.32.5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7124.5 SCENSKI MAJSTOR 7124.3 BRODOTESAR 7124.2008 . majstor 7124. ceste. nasipi. mostova. e) nadzor cesta. b) različite radove gradnje.3 brodostolar 7124. Ti poslovi uključuju: a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta. drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom.nn. h) nadgled ostalih radnika.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 7129.N. mostova i željezničkih pruga.5 brodostolar. željezničke pruge).12. SPECIJALIZIRANI 7124.5 BRODOTESAR. cesta. mostovi.

13.24.2 pružni radnik 7129.33.31.2 pomoćni vodograditelj 7129.2 ČUVAR MOSTA 7129.11.5 brodoskelar.2 asfalter 7129. specijalizirani 7129.33.22.12.2 pomoćni brodoskelar 7129.2 pomoćni monter građevinskih skela 7129.51.3 monter građevinskih skela 7129.19.15.14.33.33.11.61.3 brodoskelar 7129.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 7129.21.6.41.3 građevinar za održavanje 7129.2008 .2 ČUVAR KOSINA 7129.32.3 monter građevinskih elemenata 7129.23.3 cestar ophodar 7129.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 401 of 823 7129.2 figurant 7129.2 cestar 7129.nn.16.25.htm 18.33.2 nažigač DODATAK: 7129.33.2 čuvar ophodar 7129.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA 7129.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA 7129.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA http://www.17.3 voditelj pružnih radova 7129.2 pomoćni građevinski laborant 7129.2 ČUVAR TUNELA 7129.8.12.2 ČUVAR SKRETNICA 7129.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.3 vodograditelj 7129.

2008 .19.6. polaganje raznih izolacijskih obloga. cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora. Krovopokrivači 7132. podove. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 402 of 823 PODVRSTA 713.nn. d) nadgled ostalih radnika.n. Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima. snjegobrana i slično). Podopolagači i postavljači pločica 7133. Održavanje i popravci. masa i drugih proizvoda na zidove. ostakljuju.htm 18. Ostakljivači 7136. održavaju i popravljaju krovove. polažu vodoinstalacije. žbukanje fasada. Izolateri 7135. ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove. 7131. ravne krovove. c) srodne poslove. ventilacijskih otvora. Instalateri i monteri cjevovoda 7137. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. polažu podove. mozaikom i sličnim oblogama. polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama. oblažu zidove i podove pločicama.8. instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava. Građevinari završnih radova d. Uputa: vidi uputu uz rod 7. Fasaderi i gipsari 7134. http://www. polažu izolacije. stropove. postavljanje električnih žica i ostale opreme. terase. Elektroinstalateri i srodna zanimanja 7139. rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora. Ti poslovi uključuju: a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju). KROVOPOKRIVAČI Krovopokrivači pokrivaju.

2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE 7132.12.2 pomoćni podopolagač 7132.12. majstor 7132. g) nadgled ostalih radnika. održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove. U toj su skupini zanimanja: 7132. postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke.2 pomoćni krovopokrivač 7131.3 podopolagač 7132.8. d) polaganje parketa. mozaičnom oblogom i sličnim oblogama. zidove i ostale površine keramičkim pločicama. linoleuma i ostalih materijala.2 pomoćni polagač keramičkih pločica 7132. b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda.13.11. f) srodne poslove.5 krovopokrivač.6. c) polaganje završnog dijela poda od tepisona.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 403 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7131. Ti poslovi uključuju: a) pripremu površine podloga za polaganje parketa. keramičkih pločica ili ostalih materijala.2 PARKETAR 7132. Ti poslovi uključuju: http://www.11.nn.11.19.13. e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove.3 krovopokrivač 7131.htm 18.3 KERAMIČAR-PEĆAR 7133.11.3 polagač keramičkih pločica DODATAK: 7132. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA Podopolagači postavljaju. FASADERI I GIPSARI Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada.

majstor 7133. h) nadgled ostalih radnika.6. d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom. e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka. IZOLATERI Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama.2 akustički izolater http://www.htm 18. izolacijske ploče) na zidove. e) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja).3 fasader 7133.2008 . staklena vuna. b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama.11. U toj su skupini zanimanja: 7134.19.3 gipsar DODATAK: 7133. d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama. g) srodne poslove. podove i cijevi grijanja i vodovoda. c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 404 of 823 a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada.13. cijevima. sušenje u radionici i postavljanje na zidove. hladnjačama i klima-uređajima. c) izradu zidne plastike od gipsa.8. f) nadgled ostalih radnika.3 ŠTUKATER 7134.12.11.nn. U toj su skupini zanimanja: 7133. b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata.5 fasader. kotlovima.13.

12.3 staklorezač DODATAK: 7135.12. OSTAKLJIVAČI Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore.3 STAKLOREZAC 7136.3 izolater DODATAK: 7134. U toj su skupini zanimanja: 7135. pregrade zgrada i staklene krovove. priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi.3 BRODOIZOLATER 7135.2008 .11. Ti poslovi uključuju: a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda. http://www. vrata.3 ASFALTER-IZOLATER 7134. c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini. termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama.2 hidroizolater 7134. instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava.htm 18.nn.14. rezanje po mjeri i ugradnju u prozore.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 405 of 823 7134.8.14. b) ugradnju posebnih stakala (izopan.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ 7135.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.14. izloge i ostale staklene površine.13. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju. e) nadgled ostalih radnika.2 građevinski staklar 7135. pipa i druge opreme za cjevovode. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) odabir staklenih ploča.19.11. vrata. kao što su rezanje. b) montiranje ventila.2 termoizolater 7134. savijanje.6. zasuna.

2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. specijalizirani DODATAK: 7136.21.5 plinoinstalater.nn.31. avionima i brodovima. specijalizirani 7136. hlađenje. industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama.3 monter cjevovoda 7136.21.14.11.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA 7136.43.2 pomoćni monter cjevovoda 7136.5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE.14.6. majstor 7136.42.32. održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod.5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA. održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže.15. MAJSTOR 7136.22.31.16.5 brodocjevar.3 MONTER PLINOVODA 7136.3 vodoinstalater 7136. U toj su skupini zanimanja: 7136.19.8.12.3 instalater grijanja i klimatizacije 7136.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA http://www.3 vodoinstalater i plinoinstalater 7136.5 instalater grijanja i klimatizacije.5 MONTER PLINOVODA.5 monter cjevovoda.htm 18. d) polaganje. instaliranje. majstor 7136.2 pomoćni vodoinstalater 7136.3 brodocjevar 7136.22.5 vodoinstalater.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 406 of 823 c) polaganje.3 plinoinstalater 7136. SPECIJALIZIRANI 7136. grijanje.21. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika.22.13.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7136. majstor 7136. plinovod i druge slične sustave u zgradama. SPECIJALIZIRANI 7136.41.

specijalizirani 7137.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.3 CJEVAR 7137. popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama. b) postavljanje.19.3 električar pozornice i studija 7137.12. bolnicama i slično. specijalizirani DODATAK: 7137.htm 18.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME http://www.5 električar održavanja.15.2 pomoćni elektroinstalater 7137.3 POGONSKI ELEKTRIČAR 7137.14.14. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje. održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima.16.5 električar pozornice i studija. školama.42. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju.3 INSTALATER-MONTER 7136.16. majstor 7137.nn.5 elektroinstalater.12.13.42.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 7137.2008 .12. d) nadgled ostalih radnika.3 OSVJETLJIVAČ 7137.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE 7137.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 407 of 823 7136.14.3 električar održavanja 7137.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7137. održavanje.11.11.3 ELEKTRIČAR 7137.17. U toj su skupini zanimanja: 7137. c) srodne poslove.6.8.3 elektroinstalater 7137. održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 408 of 823 7137. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D. Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine. koja nisu razvrstana unutar podvrste 713. Ti poslovi uključuju: a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih. DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA Soboslikari. čišćenje dimnjaka.19. e) nadgled ostalih radnika. SOBOSLIKARI.N. dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine.nn. građevinske stolarije.8. prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima. na motorna vozila i na razne industrijske proizvode.6. protupožarnih i drugih aparata. Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7141.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7139. električnih. http://www. stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine. prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama.2008 . b) manje popravake zidova i krovova.17. premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode.3 kućni majstor DODATAK: 7139.11. čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina. Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada. c) čišćenje i održavanje podova i slično.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Soboslikari i ličioci 7143. (Zanimanja završnih građevinskih radova).11.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE 7139. d) srodne poslove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje. brava. kanalizacijskih te instalacija za grijanje. čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina.3 DOMAR PODVRSTA 714. Dimnjačari i čistači površina zgrada Uputa: vidi uputu uz rod 7.

12.nn. boje i lakiraju industrijske proizvode. e) bojanje automobila.17.13. čelične konstrukcije zgrada.5 soboslikar i ličilac. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje.3 autolakirer 7141.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni ličilac 7141.21.8. U toj su skupini zanimanja: 7141. bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine.14. majstor 7141. oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima.16. majstor 7141. mostove i metalne konstrukcije.htm 18. h) nadgled ostalih radnika.5 autolakirer.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 409 of 823 7141. ličenje ili postavljanje tapeta.2008 . krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova. g) srodne poslove.6.2 polagač zidnih tapeta DODATAK: 7141.3 ličilac 7141. vidljive cijevi i metalne dijelove. autobusa. d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje.14.3 ANTIKOROZIST http://www. c) mjerenje. kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza: f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje.18.2 pomoćni soboslikar 7141.3 brusač i ličilac konstrukcija 7141.11.16.3 SOBOSLIKAR 7141.3 soboslikar i ličilac 7141. b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine. SOBOSLIKARI I LIČIOCI Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje.15.

e) nadgled ostalih radnika.htm 18. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. zavarivanjem.5 dimnjačar.3 PERAČ FASADA 7143.2008 . U toj su skupini zanimanja: 7143.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA 7143.21. strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija.31.31.8. te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina. održavanju i popravljaju strojeve. c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina.2 raskužitelj DODATAK: 7143.nn. podešavaju. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. uključujući pogonske strojeve. OBRAĐIVAČI METALA.11.12.3 BRODOLIČILAC 7143. d) srodne poslove. cigle.21. b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena. kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale. mlazeva pare ili pijeska pod tlakom. montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 410 of 823 7141.3 dimnjačar 7143. ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI Obrađivači metala. motorna vozila. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina. podešavaju strojni alat.21.3 pjeskar zgrada i konstrukcija 7143. električnu i elektroničku opremu. STROJARSKI MONTERI. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi. majstor 7143.16.2 EKO-HIGIJENIČAR VRSTA 72. http://www.

htm 18.2008 . žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom. PODVRSTA 721. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. LJEVAČI METALA.6. održavanje i popravljanje industrijskih strojeva. elektroničku i ostalu opremu. Kovači. lijevanje. Ljevači metala. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja Uputa: vidi uputu uz rod 7. ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ljevači metala. Ronioci Uputa: vidi uputu uz rod 7. montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme. lijevanje. održavanje i popravak metalnih konstrukcija. zavarivači i srodna zanimanja 722. alatničari i srodna zanimanja 723. opreme i ostalih proizvoda. montiranje. http://www. kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva. održavaju i popravljaju metalne konstrukcije.lima. Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači 7212. montiraju.8. Monteri čelične užadi i žica 7216. izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima. slične radove pod vodom. limari. zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7211. motorna vozila. alata.19. žičara i slične opreme. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime. Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala. Limari 7214. Zavarivači i rezači plamenom 7213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 411 of 823 Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina. zavarivanje i oblikovanje kovina. električnu. podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. limari. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 721. uključujući pogonske strojeve. zavaruju i oblikuju metalne dijelove. LIMARI. podešavanje. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija 7215. zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala.nn. koloturja. Monteri i mehaničari strojeva 724.

htm 18.5 ljevač kovina. c) ručno lijevanje metala.3 strojni ljevački kalupar 7211.12.2008 .14. spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima.11.11.2 ljevački kalupar 7211. majstor DODATAK: 7211.3 ljevač kovina 7211.3 JEZGRAR 7211. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal. za velike odljeve.12.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 412 of 823 7211.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.nn.14.13.2 PRIPREMAČ KOKILA 7211. na podu ljevaonice ili u jami. d) srodne poslove.3 jezgrar ljevačkih kalupa 7211.2 PRIPREMAČ MATERIJALA 7211.11.12. Ti poslovi uključuju: http://www.2 KALUPAR 7211. e) nadgled ostalih radnika. pomoću plinskog plamena ili električnog luka.3 MODELAR 7211.8. U toj su skupini zanimanja: 7211.19. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno. ili. b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa.2 TALITELJ 7211. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala.3 LJEVAČ I KALUPAR 7212.11.

d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem.3 zavarivač 7212.12. b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka.2 rezač plinom 7212.2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM 7212.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 413 of 823 a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka.nn.2 lemitelj DODATAK: 7212.15.2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM 7213.8.12. e) nadgled ostalih radnika. postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova.2008 .htm 18.11. d) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 7212. specijalizirani 7212. b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština. LIMARI Limari izrađuju.14.2 ZAVARIVAČ PLAMENOM 7212.5 zavarivač.19. rezervoara).13.21. c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila. U toj su skupini zanimanja: http://www.6. c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12. f) nadgled ostalih radnika.11. Ti poslovi uključuju: a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima. e) srodne poslove.2 zavarivač plinom 7212.2 elektrozavarivač 7212. zrakoplova.

13.3 autolimar 7213.26. Ti poslovi uključuju: a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu.3 aviolimar 7213. c) postavljanje metalnih dijelova zgrada. f) srodne poslove.3 AUTOKAROSERIST 7213.8. http://www.21.htm 18. e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno.12.5 limar. specijalizirani 7213.23.nn. d) oblikovanje. majstor 7213. b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama. specijalizirani 7213.3 obrađivač lima DODATAK: 7213.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 414 of 823 7213.2 kovinopojasar 7213.5 kotlar.5 aviolimar.32.25.22. majstor 7213.2008 .34.3 limar 7213.5 autolimar.5 ocrtavač limova.3 ocrtavač limova 7213.24. namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova.11.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.3 MEHANIČAR KABINIST 7214.3 GRAĐEVINSKI LIMAR 7213.31. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča. mostova i ostalih građevina za spajanje. majstor 7213. strojno i pneumatskim čekićem.3 kotlar 7213.19. sastavljaju ih i montiraju.6. g) nadgled ostalih radnika.21.

2 pomoćni brodomonter 7214.2008 .3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7215.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 415 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7214.3 brodobravar 7214.3 brodolimar 7214.2 elektrolučni žljebač i brusač 7214.5 brodolimar.31.5 graditelj metalnih brodova. specijalizirani 7214.14.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7214.29. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA http://www.3 graditelj metalnih brodova 7214.31.2 ZAKIVAČ 7214.13.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. specijalizirani 7214.htm 18.3 obrađivač konstrukcijskog željeza 7214.5 brodomonter.28.5 brodotraser.3 monter metalnih konstrukcija 7214.16.32.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ 7214.8.26.19. specijalizirani 7214.3 brodotraser 7214.2 ravnač i rezač plamenom 7214.12.30.23.17.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija 7214. specijalizirani 7214.11.nn.3 brodomonter 7214. majstor DODATAK: 7214.5 brodobravar.3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM 7214.6.16.12.22. rezač plamenom i brusač 7214.27.21.24.25.2 pomoćni graditelj metalnih brodova 7214.15.2 žljebač.5 monter metalnih konstrukcija. specijalizirani 7214.30.

8. brodovima. e) bušenje rupa za podvodno miniranje. vučnica. U toj su skupini zanimanja: 7215. f) srodne poslove. http://www.3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA 7215. c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila. zračnih žičara. te njihovo popravljanje. koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI 7216. b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima. d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima.11. uzgoja riba i školjki i slično. zrakoplovima i drugim mjestima. g) nadgled ostalih radnika.3 monter čelične užadi DODATAK: 7215.htm 18. b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima. pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 416 of 823 Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica. d) otklanjanje podvodnih zapreka. održavanja i popravaka oštećenja mostova.19.11. montirali. postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima.2008 .3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA 7215. dizala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba. popravili te uklonili smetnje u radu. RONIOCI Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova.6. lukobrana.nn. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača. Ti poslovi uključuju: a) poslove pod vodom kod građenja. naftnim i plinskim bušotinama. c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama. pokretnih stepenica.11. e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7221. h) nadgled ostalih radnika. podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.htm 18. d) izvlačenje žice. poliranje i brušenje metalnih površina i alata.6. ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine. Kovači i srodna zanimanja 7222. b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja. alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem. čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata. c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša. Ti poslovi uključuju: a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke. KOVAČI. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala 7224. kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. http://www.nn. rodu. probijanjem. e) potkivanje konja. izrađuju metalnu užad i blokove od željeza. preoblikovanjem. opreme i ostalih proizvoda. Alatničari i srodna zanimanja 7223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 417 of 823 g) srodne poslove.19.11. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Kovači. Obrađivači metalnih površina i oštrači Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 ronilac PODVRSTA 722.8. U toj su skupini zanimanja: 7216. Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata.2008 . savijanjem. 7221. opreme i ostalih proizvoda. isijecanjem. podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću. uz ručno rukovanje obratkom.

ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate. modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina. g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje. naprave. podešavanje i popravak brava.3 potkivač DODATAK: 7221. te za oblikovanje dijelova od plastike i gume.15.15. mjerke. plastike i gume. Ti poslovi uključuju: a) izradu.16.21. e) izradu. f) popravak oružja. d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala.5 kalilac.3 kovač 7221.3 kalilac 7221.3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM 7221. c) izradu i popravak metalnih modela.16. održavanje i popravak matrica i šablona.2 pomoćni kovač 7221.14. majstor 7221.3 TERMIČAR 7221.13.19. te održavaju i popravljaju oružje i brave.5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM. U toj su skupini zanimanja: 7221. i) srodne poslove. http://www. h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu.15.12.htm 18.2008 . specijalizirani 7221.5 kovač. SPECIJALIZIRANI 7222.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 418 of 823 f) srodne poslove.11.3 strojni kovač 7221. g) nadgled ostalih radnika.

62.13.12. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike. majstor 7222.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti. specijalizirani 7222.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 alatničar za rezne alate. c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima.3 ocrtavač odljevaka 7222.41.32.nn. specijalizirani 7222.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA 7223.5 alatničar za mjerne pribore.17.6.14.5 puškar.31.5 bravar. majstor 7222.41.3 monter mjernih instrumenata 7222.3 bravar 7222.52. majstor 7222. specijalizirani 7222.htm 18.51. U toj su skupini zanimanja: 7222.5 alatničar.5 kovinomodelar. b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija.3 kovinomodelar 7222. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija.3 puškar 7222.16.5 ocrtavač odljevaka.5 alatničar za stezne pribore. http://www.43.19. specijalizirani 7222.42.3 alatničar 7222. specijalizirani 7222. gume itd.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 419 of 823 j) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni bravar 7222.61.11.8.5 alatničar za metalne kalupe. specijalizirani DODATAK: 7222.15.

42.35. specijalizirani 7223.3 TOKAR 7223.5 kovinotokar.2008 .3 blanjač kovina 7223. U toj su skupini zanimanja: 7223. specijalizirani 7223.3 horizontalni kovinobušač 7223.34.6.nn.5 kovinoglodač. f) nadgled ostalih radnika.34.3 prešač kovina 7223.3 GLODAČ 7223.19.3 kovinotokar 7223.24. specijalizirani 7223. majstor 7223.23.13. specijalizirani 7223.htm 18. specijalizirani 7223.5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva.3 pletač metalne užadi 7223.3 obrađivač metala odvajanjem čestica DODATAK: 7223.5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva.51.8.3 kovinobrusač 7223.23.21.32.5 kovinobrusač.11.14. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja http://www.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja.22.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 420 of 823 d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta. specijalizirani 7223.12. specijalizirani 7223.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.41.5 podešavač sastavljenih reznih alata.33. e) srodne poslove. specijalizirani 7223.21.5 horizontalni kovinobušač.3 kovinoglodač 7223.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva.3 BRUSAČ 7224.

2 ČISTAČ ODLJEVAKA PODVRSTA 723.31. specijalizirani 7224. Ti poslovi mogu http://www. b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata. d) srodne poslove.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.21.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA 7224. e) nadgled ostalih radnika. održavanje i popravak pogonskih motora.22. Ti poslovi obično uključuju: montiranje. motornih vozila.11.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 7224. U toj su skupini zanimanja: 7224.11.2 pomoćni oštrač alata 7224.11. podešavanje.2 brunirač 7224.11. poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu.34. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina. montiraju.5 oštrač alata.2 polirač 7224.2 lepač 7224. namještanje i oštrenje žičanih pila.19.23.24.2008 .32. održavaju i popravljaju pogonske motore.2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA 7224.2 brusač i čistač kovina 7224. poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme. c) popravak.33.nn.3 oštrač alata 7224. MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA Monteri i mehaničari strojeva podešavaju.3 serviser dijamantnih pila DODATAK: 7224.htm 18.2 grecač 7224.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 421 of 823 odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate.8. motorna vozila.

testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila.11.nn.22. putničkih automobila.3 mehaničar motocikla 7231. U toj su skupini zanimanja: 7231.5 mehaničar pružnih vozila. f) srodne poslove. servisiranje. testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila.5 mehaničar motocikla.htm 18.19.26. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju. Monteri.3 automehaničar 7231. kamiona i ostalih motornih vozila. podešavanje. Mehaničari i monteri motornih vozila 7232. podešavanje. testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila. specijalizirani http://www. 7231. c) ispitivanje.25. testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila. e) ispitivanje. servisiranje. mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva Uputa: vidi uputu uz rod 7. Zrakoplovni mehaničari i monteri 7233. d) ispitivanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. servisiranje.23.6. testiranje i popravak motora i motornih vozila. podešavanje. podešavanje. servisiranje. b) ispitivanje. servisiranje.2008 .2 mehaničar bicikla 7231. g) nadgled ostalih radnika. podešavanje.8.5 automehaničar. majstor 7231.3 mehaničar pružnih vozila 7231.24.27.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 422 of 823 uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača. montiraju.21. majstor 7231. Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7231.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta 7231.

5 dijagnostičar kvarova na vozilima. c) nadgled ostalih radnika.11.3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA 7231.28.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.26. specijalizirani DODATAK: 7232. podešavanje.24.2 podmazivač vozila DODATAK: 7231. testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa http://www.29. servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora. servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila). Ti poslovi uključuju: a) ispitivanje.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA 7231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 423 of 823 7231.htm 18. d) ispitivanje.12. podešavaju.11. testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa.8. ispitivanje.5 mehaničar zrakoplova i motora. MAJSTOR 7231.23.6.4 mehaničar zrakoplova i motora 7232. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje. podešavanje. SPECIJALIZIRANI 7232.nn. MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7233. testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova. testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova).27.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA. testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova. servisiraju. specijalizirani 7231. U toj su skupini zanimanja: 7232. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju. podešavaju. b) srodne poslove. servisiranje.5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA.19.2008 . b) ispitivanje. podešavanje. MONTERI. servisiraju. c) ispitivanje.

05.5 monter alatnih strojeva.22.5 monter tekstilnih strojeva.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 424 of 823 specifikacijama i normama.nn. e) srodne poslove.04.3 monter procesne opreme 7233.16.15.3 monter strojeva 7233.3 monter dizala 7233.23.19.34.17.21.08. specijalizirani 7233.3 monter alatnih strojeva 7233.33. specijalizirani 7233.5 monter strojeva. specijalizirani 7233.14.5 monter procesne opreme. specijalizirani 7233.5 mehaničar metalurške opreme.5 monter poljoprivrednih strojeva.07.03.5 monter energetske opreme.2 pomoćni monter strojeva 7233.3 mehaničar metalurške opreme 7233.3 monter industrijskih transportnih sredstava 7233.32.8. specijalizirani 7233.3 monter energetske opreme 7233.3 mehaničar procesne opreme 7233.6.5 mehaničar procesne opreme. specijalizirani 7233.5 monter brodske opreme. U toj su skupini zanimanja: 7233. f) nadgled ostalih radnika.01.3 monter brodske opreme 7233. specijalizirani 7233. specijalizirani http://www.18. specijalizirani 7233.3 monter tekstilnih strojeva 7233. specijalizirani 7233.13.5 monter industrijskih transportnih sredstava.htm 18.06.5 monter dizala.31.11. specijalizirani 7233.02.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 monter poljoprivrednih strojeva 7233.2008 .

45. specijalizirani 7233.specijalizirani 7233.3 mehaničar alatnih strojeva 7233.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku. specijalizirani 7233.htm 18.52.5 mehaničar alatnih strojeva.35.41.55.47.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala 7233.48.5 mehaničar tekstilnih strojeva.8.5 mehaničar rudarskih strojeva.58.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala.53.56. specijalizirani 7233. specijalizirani 7233.57.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje 7233. specijalizirani 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 mehaničar grafičkih strojeva 7233.61.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 425 of 823 7233.37.38.49.60.3 mehaničar građevinskih strojeva 7233.51.46.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo 7233.39. specijalizirani 7233.5 mehaničar energetske opreme.5 mehaničar opreme za grijanje.5 mehaničar konfekcijskih strojeva.5 mehaničar građevinskih strojeva.19. specijalizirani 7233. majstor 7233.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije http://www.5 mehaničar brodskih strojeva.5 mehaničar grafičkih strojeva.36.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo. specijalizirani 7233.3 mehaničar opreme za grijanje 7233. specijalizirani 7233.6. majstor 7233.50.3 mehaničar rudarskih strojeva 7233.5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje.2008 .43.3 mehaničar brodskih strojeva 7233.59. specijalizirani 7233.54.3 mehaničar tekstilnih strojeva 7233.42.40.3 mehaničar konfekcijskih strojeva 7233.nn.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku 7233.44.3 mehaničar energetske opreme 7233.

19. specijalizirani 7233.2 podmazivač strojeva 7233. majstor 7233.37.5 mehaničar industrijske opreme.87.3 strojobravar 7233.3 serviser plinskih uređaja 7233. specijalizirani 7233.3 SERVISER ZA PLAMENIKE 7233.5 mehaničar šumske mehanizacije. specijalizirani 7233.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije 7233.65.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije. majstor 7233.3 mehaničar šumske mehanizacije 7233.3 mehaničar industrijske opreme 7233.3 serviser uređaja za natakanje goriva 7233.86.2 pomoćni strojobravar 7233.2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA 7233.htm 18.66.67.84.85.3 FRIGOMEHANIČAR http://www.37.5 strojobravar.3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM 7233.5 serviser šivaćih strojeva.68.81.5 serviser plinskih uređaja.71.64.62.70. specijalizirani 7233.63.3 serviser šivaćih strojeva 7233. SPECIJALIZIRANI 7233.69.82.6.39.83. specijalizirani 7233.21.2008 .nn.3 serviser vatrogasnih aparata 7233.8.23.5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA 7233.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.72. majstor DODATAK: 7233.5 serviser uređaja za natakanje goriva.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 426 of 823 7233.37.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE 7233.

86.2008 .49.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA. MAJSTOR PODVRSTA 724.49.87. prilagođavanje.19.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA 7233.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU 7233.53.65.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA 7233. SPECIJALIZIRANI 7233.6.49. SPECIJALIZIRANI 7233. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7241.50. sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR 7233.3 BRODSKI MEHANIČAR 7233.3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA 7233.67. Elektromonteri i elektromehaničari http://www.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE 7233. SPECIJALIZIRANI 7233. instaliranje i popravak električnih mreža.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE 7233.68.htm 18. instaliranje.3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA 7233. instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala.3 MEHANIČAR ZA PUMPE 7233. servisiranje i popravak audio.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE 7233.i videouređaja.50.68.43.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda. servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme.49. prilagođavaju. prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja.57.5 MEHANIČAR ZA PUMPE.67.3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA 7233. MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE. Ti poslovi obično uključuju: namještanje.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA 7233. SPECIJALIZIRANI 7233. namještanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 427 of 823 7233.67.46.

2008 .3 monter električnih aparata za kućanstvo 7241.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove. specijalizirani http://www. prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama. specijalizirani 7241.11. U toj su skupini zanimanja: 7241.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241. e) nadgled ostalih radnika. b) namještanje.16. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja 7245.21. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža Uputa: vidi uputu uz rod 7. Monteri.5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja. mehaničari i serviseri elektronike 7244.3 elektromehaničar za elektroenergetiku 7241.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 428 of 823 7242.8. Ti poslovi uključuju: a) namještanje. prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora). ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju.22.14. motornim vozilima i na brodovima. tvornicama. 7241. radionicama i na drugim mjestima.htm 18.12. c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda. prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva. električnih sklopnih aparata. instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja.2 pomoćni monter električnih strojeva 7241.18.15.3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova 7241. Monteri.5 elektromehaničar za elektroenergetiku. električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima.3 monter električnih strojeva i opreme 7241.nn.13. mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja 7241.6.17.3 elektromonter dizala 7241.19.

MONTERI.24.3 elektromonter 7241.27.5 autoelektričar.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 429 of 823 7241.3 elektromehaničar za kućanske aparate 7241. majstor 7241.51.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove 7241. majstor 7241.53.28.htm 18.3 autoelektričar 7241.nn.42.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila 7241. specijalizirani 7241. specijalizirani 7241.52.22.3 brodski elektromehaničar 7241.3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE 7241.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.55.32.3 BRODSKI ELEKTRIČAR 7241.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA 7241.5 brodski elektromehaničar.6.2 pomoćni elektromehaničar 7241.26. specijalizirani 7241.17.5 elektromonter.42.5 elektromehaničar za kućanske aparate.8.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE. MAJSTOR 7242. specijalizirani DODATAK: 7241. specijalizirani 7241.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva 7241. SPECIJALIZIRANI 7241.19.44.25.5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU.3 elektromehaničar 7241.26. SPECIJALIZIRANI 7241. MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE http://www.5 elektromehaničar. specijalizirani 7241.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU 7241.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove.43.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva.54.25.23.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila.41.2008 .41.

d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 7242. c) nadzor.15. namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene.19.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva 7242.2008 . namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona.5 monter medicinske elektronike. nadziru. specijalizirani 7242. f) nadgled ostalih radnika. uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona. telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava.13.26. Ti poslovi uključuju: a) kontrolu.htm 18. specijalizirani 7242.27. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji.3 monter elektroničke opreme 7242.5 monter računalne elektronike. specijalizirani 7242. e) srodne poslove.4 mehaničar medicinske elektronike 7242.18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 430 of 823 Monteri.8.6.11.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva 7242.22.nn.5 monter radio-televizijske elektronike.14.24. medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene. b) nadzor. specijalizirani 7242.5 monter signalne elektronike.5 mehaničar elektronike uredskih strojeva. elektronički mjerni i zaštitni uređaji). specijalizirani http://www.3 monter televizijskih antena 7242. mehaničari i serviseri elektronike montiraju.25.12. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242.5 monter elektronike instrumenata.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje. radarske opreme i signalizacijskih sustava.17.5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva. namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava.5 monter audiovizuelne elektronike.21. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242. specijalizirani 7242.23.

31.29. MAJSTOR 7242.8.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE.4 IRE AVIOMEHANIČAR 7242.41.nn. MONTERI.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 mehaničar računalne elektronike 7242.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE 7242.28.5 mehaničar računalne elektronike.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 7242.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA 7242.34.3 mehaničar elektroničar 7242.6. http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 431 of 823 7242.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja 7242.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA.4 mehaničar zrakoplovne elektronike 7242.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA 7242.33.3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR 7244.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja.32.33.28.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja 7242.41.19.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE.3 mehaničar audio i video tehnike 7242.htm 18.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE 7242. specijalizirani 7242. MAJSTOR 7242.36.5 mehaničar elektroničar.35.33.30.26. MAJSTOR 7242.32. MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Monteri.37.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja.5 mehaničar audio i video tehnike. specijalizirani DODATAK: 7242.42.28. majstor 7242.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU 7242. održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika.30.5 mehaničar zrakoplovne elektronike.2008 .30. specijalizirani 7242. mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju. specijalizirani 7242. majstor 7242.32.31.

5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja. servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika. e) nadgled ostalih radnika.13.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja 7244.11. Ti poslovi uključuju: a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 7244.13. SPECIJALIZIRANI 7244.2 pomoćni monter električnih mreža http://www. SPECIJALIZIRANI 7245.2008 . d) srodne poslove.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA 7244.8. b) srodne poslove.21.5 monter telekomunikacijskih uređaja.22.12.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7244.12.6. U toj su skupini zanimanja: 7245.21.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE. b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova. c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova. specijalizirani DODATAK: 7244.22.11.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja 7244.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER 7244. telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne. c) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 432 of 823 Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.3 monter telekomunikacijskih uređaja 7244. specijalizirani 7244.21.19.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME.

bojanje i ukrašivanje različitih predmeta.5 monter telekomunikacijskih mreža. keramike i stakla. porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva.12. PODVRSTA 731. keramike.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. http://www. keramičari.2008 . Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 731. izradu i popravak glazbala. Precizni mehaničari i srodna zanimanja 732.3 monter telekomunikacijskih mreža 7245.3 MONTER DALEKOVODA 7245. tekstila. Tehnički crtači i kemijski laboranti Uputa: vidi uputu uz rod 7. specijalizirani 7245. KERAMIČARI. specijalizirani DODATAK: 7245. različite proizvode poput nakita. TISKARI Precizni mehaničari.8. staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente. meteoroloških.23. predmeta od plemenitih kovina.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.12. izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina. izradu ručnih radova od drva.htm 18. Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda.22.21.22.3 KABEL MONTER VRSTA 73.nn. kože i sličnih materijala.3 monter električnih mreža 7245. Tiskari i srodna zanimanja 735.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža 7245. izradu predmeta od porculana.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 433 of 823 7245. glazbala. STAKLARI. materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda. optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. staklari i srodna zanimanja 733. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 734. Lončari. PRECIZNI MEHANIČARI. tiskarske i knjigoveške poslove. keramičari.13. kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove. tekstila.5 monter električnih mreža.

za mjerenje topline i vlažnosti.19. količine. namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja. popravak.htm 18.12.3 urar 7311. testiraju i popravljaju mehaničke satove. h) nadgled ostalih radnika. 7311.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7311. gustoće i kiselosti tekućina i plinova. industrijske. Glazbalari i ugođači glazbala 7313. kirurških. c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature.11. protoka.8. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. nakit i ostale predmete od plemenitih kovina.2008 . PRECIZNI MEHANIČARI Precizni mehaničari izrađuju. ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme. draguljari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.5 urar. sile okretnog momenta i snage te drugo. Zlatari. d) izradu i popravak kirurških instrumenata. nautičke. popravak i namještanje optičkih instrumenata. izradu i popravak glazbala. majstor http://www. medicinske. optičkih. tlaka. f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza. zubarskih. rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina. g) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 434 of 823 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente. servisiraju. nautičkih. optičke i druge precizne instrumente te opremu. meteoroloških. Ti poslovi uključuju: a) izradu. Precizni mehaničari 7312. Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova.nn. glazbala. b) izradu. meteorološke. U toj su skupini zanimanja: 7311. e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme.6.

majstor DODATAK: 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE.34.62.3 mehaničar uredskih strojeva 7311.8.3 finomehaničar 7311.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA.54.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE.56.3 izrađivač ortopedskih pomagala 7311.3 serviser fotografske opreme 7311.5 izrađivač kirurških instrumenata.22.26.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 435 of 823 7311.33.52.25.6.5 finomehaničar.19. majstor 7311.21.24.5 mehaničar uredskih strojeva.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju 7311. majstor 7311.2008 . MAJSTOR 7311.35. majstor 7311.3 izrađivač kirurških instrumenata 7311. majstor 7311.31.53.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR 7311.34.36. MAJSTOR 7311.htm 18.32.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE.5 mehaničar za vage. MAJSTOR 7311.23.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata 7311.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata.3 mehaničar za vage 7311.5 instrumentalni optičar. majstor 7311.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu.nn.22.5 izrađivač ortopedskih pomagala.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu 7311. specijalizirani 7311.36.5 serviser fotografske opreme.35. MAJSTOR http://www.61.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju.24.55. majstor 7311. specijalizirani 7311.4 instrumentalni optičar 7311. majstor 7311.51.

c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak harmonika. tambura.8. majstor za gudačka glazbala 7312. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju.15. d) ugađanje orgulja.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE.5 glazbalar.12.16.5 glazbalar.2 pomoćni glazbalar 7312. puhačka i udaračka glazbala.5 glazbalar. U toj su skupini zanimanja: 7312. majstor za tambure 7312. gudačka. e) izradu i popravak ostalih glazbala.31.11.3 glazbalar 7312.6.5 glazbalar.17.5 glazbalar. popravljaju i ugađaju tambure.3 ugođač glazbala DODATAK: http://www. g) nadgled ostalih radnika.5 glazbalar.20. glasovira i drugih glazbala. majstor za glasovire 7312.htm 18.5 glazbalar.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 436 of 823 7311. majstor za puhačka glazbala 7312. f) srodne poslove.5 glazbalar. majstor za orgulje 7312.52. majstor za harmonike 7312.3 PRECIZNI MEHANIČAR 7311.nn.61.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR 7312.19.13. majstor za udaračka glazbala 7312. gudačkih i puhačkih glazbala.14. majstor 7312. MAJSTOR 7311.19. b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .61.18.

13.3 draguljar 7313. b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina. narukvica i drugih predmeta.14. c) izradu kompletnih komada nakita.19. Ti poslovi uključuju: a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala. majstor 7313.5 zlatar.19.2 filigranist 7313.2008 .3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA PODVRSTA 732.5 GRADITELJ ORGULJA. DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA Zlatari. d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu. draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 437 of 823 7312. h) nadgled ostalih radnika.22. LONČARI.21.nn.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 GRADITELJ ORGULJA 7312.12.11.15.3 valjač plemenitih kovina DODATAK: 7313.23.3 ljevač plemenitih kovina 7313.8.11. ZLATARI. broševa. STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA http://www.3 bižuterist 7313.12.3 prešač plemenitih kovina 7313. f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina. g) srodne poslove. e) popravak predmeta od plemenitih kovina. obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima.3 zlatar 7313. KERAMIČARI. MAJSTOR 7313. kao prstenja.6. U toj su skupini zanimanja: 7313.

posuđe od porculana i stakla. staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode. sanitarne keramike. keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode. posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode. U toj skupini su zanimanja: 7321. tekstila i ostalih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 7. keramike. keramičari. pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.19. KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA Lončari. nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise.2 pomoćni gipsmodelar http://www. ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta. keramičke i ostale predmete i natpise. g) oblikovanje brusnih proizvoda. e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda. Lončari. Ti poslovi uključuju: a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari.htm 18. 7321. LONČARI.11.6. bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene. f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe. h) srodne poslove. graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima. Brusači i jetkači stakla 7324. izradu posuđa od stakla. b) izradu kalupa od gline i gipsa. Dekorateri stakla. izradu brusnih ploča. i) nadgled ostalih radnika. keramičari i srodna zanimanja 7322. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 7321. posuđa od porculana.2008 .8. Staklari 7323.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 438 of 823 Lončari. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda. d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe. c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje.

Ti poslovi uključuju: a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje.14.12. e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla.8. bruse i poliraju staklo.htm 18.16.2 pomoćni staklopuhač 7322. ručnim oblikovanjem.13. STAKLARI Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu.22.13.5 staklar.2 razvrstavač keramičkih proizvoda 7321. oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća.6. b) zagrijavanje.3 keramičar 7321.5 staklopuhač.2008 .24.3 izrađivač leća 7322.21. prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu.3 staklar 7322. c) brušenje i poliranje leća. specijalizirani 7322. U toj su skupini zanimanja: 7322.5 gipsmodelar. f) srodne poslove. zagrijavanjem i savijanjem.3 staklopuhač 7322.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 lončar 7321. majstor http://www.11.31. g) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 7321. d) brušenje i rubljenje stakla.2 ljevač keramičkih proizvoda 7321.23.17.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 439 of 823 7321.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala 7322. oblikuju.3 gipsmodelar 7321.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje 7322.nn.15.

3 brusač kristalnog stakla 7323. c) srodne poslove. b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima.11. otisaka.2008 .3 GRAVER STAKLA 7323. cakline. pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa. TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA Dekorateri stakla.8. jetkanje. gumenih pečata i ostalih sredstava. b) nanošenje boje.3 KRISTALOBRUSAČ 7324.13. staklenim površinama. Ti poslovi uključuju: a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu. d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa.3 jetkač stakla DODATAK: 7323. metala. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima.htm 18.11.11. drva.5 brusač kristalnog stakla.2 dekorater keramike http://www.nn. prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem. keramike. raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica.19.11. tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte. U toj skupini su zanimanja: 7323. DEKORATERI STAKLA.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) nadgled ostalih radnika. f) nadgled ostalih radnika. c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom.12. KERAMIKE. U toj su skupini zanimanja: 7324.6. specijalizirani 7323. emajla. Ti poslovi uključuju: a) bojanje uzoraka na predmetima kistom. laka. e) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 440 of 823 7323.

7331.3 pismoslikar 7324. kamena. tkanje. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 dekorater emajlom 7324.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU 7324.3 dekorater drva 7324. pletenje. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu. kamena. školjki i drugih materijala.3 dekorater tekstila 7324.18.13. trske. trske. slame.2008 . izrada čipki.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva.2 dekorater stakla 7324.22. pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu http://www. pojaseva i ostalih predmeta. te rezbare. sastavljanje. rezbarenje. bojanje i ukrašavanje raznih predmeta. slame. i drugih materijala. rogovlja. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva.19.16.2 posrebrivač ogledala 7324.17.2 graver pečatorezac DODATAK: 7324. vezenje.21. kukuruzovine.3 dekorativni ličilac 7324. kao i u dekorativne svrhe.5 pismoslikar.nn.12. sastavljaju. majstor 7324.31.2 glazer keramike 7324.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 441 of 823 7324. školjki. gline. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda 7332.8. oblikovanje.6.14.3 GRAFOSLIKAR PODVRSTA 733. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7331. izrada tradicionalne obuće.15. oblikuju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izrada torbica.21.16.

2 IZRAĐIVAČ DRŽALA.31.21.11. kao i tradicijsku obuću.11.8.34.2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE 7331.2 drvodjelja 7331.htm 18. vaza.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA 7332. kao zdjela za salatu.19. pojase te ostale potrepštine.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 442 of 823 uporabu. torbice. kukuruzovine. dasaka za rezanje.nn. sastavljanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . sastavljanje. i sličnih materijala. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine.35. b) rezbarenje. pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta.2 izrađivač tradicijskih predmeta DODATAK: 7331. žlica za serviranje. slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta.2 izrađivač predmeta od školjki 7331.2 rezbar predmeta od rogovlja 7331. školjki. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu. Ti poslovi obično uključuju: a) pripremu drva. U toj su skupini zanimanja: 7331.32.2 PLETAČ LIKOM 7331.21. mreže i užad. Ti poslovi uključuju: http://www. trske. kao kipova i skulptura.2 izrađivač kamenih predmeta 7331.2 pletač slamom 7331.34. slame. košara. ili za dekoraciju.6. e) nadgled ostalih radnika. vrčeva. tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo. pletenje.21.2 medičar i voskar 7331. ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA 7331.11. pletiva. d) srodne poslove.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM 7331. ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu. nakita i sličnih predmeta.33. šahovskih figura. vezenu. c) rezbarenje. kamena.

uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga. Fotografi i srodna zanimanja 7345. Stereotiperi i srodna zanimanja 7343. SLAGARI I TISKARI http://www. u jednom ili više tonova boje. Sitotiskari. d) srodne poslove. c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. pripremu originalnih fotografija za reprodukciju. pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna. pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo. Slagari i tiskari 7342. metalu ili drugim materijalima.2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda 7332. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7341. 7341. tekstila ili drugih materijala.12. TISKARI I SRODNA ZANIMANJA Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži. tekstilu.2008 . tkanje.2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda PODVRSTA 734. U toj skupini su zanimanja: 7332. torbica.6.8. e) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica. ručni tiskari Uputa: vidi uputu uz rod 7. izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom. Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda. b) izradu čipki. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije. Knjigoveže i srodna zanimanja 7346.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira. pojasa i ostalih proizvoda.nn. izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru. Tiskarski graveri i jetkači 7344.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 443 of 823 a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu.

24.8.15.3 izrađivač ploče za Braillovo pismo 7341.12.19.3 slagar 7341. f) srodne poslove.14.16.22.htm 18.26. d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom. specijalizirani 7341.25.28.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 444 of 823 Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak. Ti poslovi uključuju: a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima. ugađanje pasera.13.3 bakrotiskar 7341.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu 7341.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) nadgled ostalih radnika.3 knjigotiskar 7341.27. e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi. U toj su skupini zanimanja: 7341. b) uređivanje i montažu stranica.2008 .3 slagar na računalnom terminalu 7341. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno.11. c) raspored stranica na arku.3 strojni slagar 7341.3 ručni slagar 7341. regulacija nanosa boje.6.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku 7341.5 grafičar za fotoslog i računalni slog.nn.3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku 7341.21. Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta. nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka.3 ofset tiskar 7341.23.3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku 7341. uložnih kuteva. višebojno i probno otiskivanje).29.3 tiskar probnih otisaka http://www.3 fleksografski tiskar 7341.

3 GRAFIČAR PRIPREME 7341.nn. U toj su skupini zanimanja: 7342.11. c) srodne poslove.3 STEREOTIPER 7343. blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove.2008 .12.13.33.8.htm 18. voska i drugih materijala.3 grafičar slagar/monter DODATAK: 7342. za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona.30.32.3 tiskar DODATAK: 7341.3 GRAFIČAR TISKAR 7342.33.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 445 of 823 7341.12.3 ljevač stereotipskih ploča 7342.19.3 ljevač olovnih slova 7342. specijalizirani 7341.3 SLOVOSLAGAR 7341. http://www.31.3 GRAFIČAR TISKA 7341.3 tiskar višebojnih otisaka 7341.33. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka. b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu.16.5 grafičar tiskarske proizvodnje. matrice.3 nijanser tiskarskih boja 7341. d) nadgled ostalih radnika.6.16.

3 RETUŠER 7343.3 MONTERKOPIST 7343.13. specijalizirani 7343. i) nadgled ostalih radnika. U toj skupini su zanimanja: 7343. polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi.21.23.13. f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima.15.23.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 446 of 823 Ti poslovi uključuju: a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena. elektrokemijsku. valjaka. e) kemijsku. b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča.5 grafičar pripremne proizvodnje.22. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA http://www.23. c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja. h) srodne poslove.3 grafički jetkač 7343.3 reprofotograf DODATAK: 7343.19.nn. polimera itd.htm 18.12.5 tiskarski graver.3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF 7344.3 CINKOGRAF 7343.23.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 kemigraf 7343.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu 7343. d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče.11.8.14.6.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja 7343. matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma.3 SKENERIST U TISKARSTVU 7343.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu 7343. g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem. elektromehaničku obradu metala. specijalizirani 7343. metala.

d) ručnu obradu kartona. b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima.3 fotograf 7344.2008 . e) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) ručno uvezivanje knjiga i periodike. retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije.12. e) izradu jednobojnih. c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji. jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije.3 fotolaborant 7345. U toj skupini su zanimanja: 7345. d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika. b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva. c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga. razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive.3 obrađivač materijala u knjigovežnici http://www. g) nadgled ostalih radnika. majstor 7344.htm 18.8.13. f) srodne poslove.nn. f) nadgled ostalih radnika. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga.19. Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme.11. rastiranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj skupini su zanimanja: 7344.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 447 of 823 Fotografi i srodni radnici fotografiraju.5 fotograf. Ti poslovi uključuju: a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina.11.6.

majstor 7345. U toj su skupini zanimanja: 7346.2008 .3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku 7346.5 grafičar završne proizvodnje.16.13. RUČNI TISKARI Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska. b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak 7346.3 knjigoveža mekog uveza 7345.3 grafičar za doradu 7345.15. SITOTISKARI. kovinama.3 GRAFIČAR DORADE 7346.3 ručni izrađivač proizvoda od papira DODATAK: 7345.3 tiskar na metalu 7346.12.8.14.3 tiskar na tekstilu 7346.22.3 knjigoveža tvrdog uveza 7345.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 448 of 823 7345. Ti poslovi uključuju: a) tiskanje na papiru.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tekstilu.nn. d) nadgled ostalih radnika.21.17.5 knjigoveža.12.18.17.3 ručni tiskar 7346. c) srodne poslove.3 tiskar na plastici 7346.11. plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska.15.3 knjigoveža za ručni uvez 7345.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda 7345.13.16.19.14.6.3 knjigoveža 7345.htm 18.17.3 sitotiskar http://www. specijalizirani 7345.

TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. Ti poslovi uključuju: a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda. postavljanje instalacija. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. Tehnički crtači 7352. c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža. U toj su skupini zanimanja: http://www.8. cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata. f) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika.htm 18. vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. popravak i održavanje zgrada. elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. postavljanje instalacija. d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak. preuređivanje. Kemijski laboranti Uputa: Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu. raznih karata. cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata. mostova. 7351.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 449 of 823 PODVRSTA 735. te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse. popravak i održavanje zgrada. kartografiji. geodeziji.2008 . Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju. Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. mostova. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. e) srodne poslove. mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala. (Inženjeri. brana. brana. građevinarstvu. ispitivanja i analize.6. rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. TEHNIČKI CRTAČI Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7351. jednostavne analize. dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik. mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom. montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju. tehničari i srodna zanimanja).19. preuređivanje.nn.

Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada. pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu. ispitivanja i analize. b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse.8.2008 .3 kemijski laborant VRSTA 74. u hranu. povrća i sl. c) jednostavne analize. f) srodne poslove. šešira. Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. žitarica. KOŽE Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva. Ti poslovi uključuju: a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme. kože i krzna. g) nadgled ostalih radnika. mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala. obradu i preradu prirodnih vlakana. ribe. izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva.19. krzna. materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 7352. voća.2 pomoćni kemijski laborant 7352.11. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. PRERAĐIVAČI HRANE.12. kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. tekstila. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: http://www. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa. odjeće. d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme.6. kože i ostalih sirovina.3 tehnički crtač DODATAK: 7351. DRVA.11. izradu i popravak sukna.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 450 of 823 7351. e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. cipela i srodnih proizvoda. KEMIJSKI LABORANTI Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima. TEKSTILA.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA 7352.htm 18.nn.11.2 pomoćni tehnički crtač 7351.

slastičari i srodna zanimanja 7413. kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka.2008 . Mesari i srodna zanimanja 7412. Ti poslovi uključuju: http://www. Kušatelji i ocjenjivači namirnica Uputa: vidi uputu uz rod 7.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn. preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 451 of 823 741. Prerađivači hrane 742. PRERAĐIVAČI HRANE Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu. PODVRSTA 741. Proizvođači mliječnih proizvoda 7414.htm 18. Prerađivači voća. kolača i drugih proizvoda od brašna. izradu kruha.8. povrća i slične hrane. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože 745. obradu i preradu mlijeka. režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice. povrća i srodna zanimanja 7415.6. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7411. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila 744. preradu i konzerviranje voća. Prerađivači drva 743. solenjem i dimljenjem.19. 7411. izrađuju različite vrste kruha. MESARI I SRODNA ZANIMANJA Mesari i srodni radnici pripremaju životinje. preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica. soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa. konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem. čiste. povrće i sličnu hranu. Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu. Pekari. prerađuju i konzerviraju voće. proizvodnju vode. Graditelji plastičnih plovila Uputa: vidi uputu uz rod 7. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. kolača i ostalih proizvoda od brašna. kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode.

čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva.3 KOBASIČAR 7411. kolača i ostalih proizvoda od brašna.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 mesar. c) srodne poslove.19. b) pripremu sastojaka.11.5 KOBASIČAR. gotovog tijesta.3 mesar 7411.2 POMOĆNI CREVAR 7411.11.12.13. miješanje i oblikovanje.6. slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha. pita i ostalih proizvoda od brašna.nn. PEKARI. kao i ručno izrađene slastice. umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje. d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera. Ti poslovi uključuju: a) izradu kruha.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 452 of 823 a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu.11. d) nadgled ostalih radnika. e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 7411.3 pekar http://www. SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA Pekari.12. kolača. keksa.11. U toj su skupini zanimanja: 7412.2008 .htm 18. majstor DODATAK: 7411.2 POMOĆNI KOBASIČAR 7411.13.3 CREVAR 7411.8. f) srodne poslove. SPECIJALIZIRANI 7412. g) nadgled ostalih radnika.12. c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol.2 pomoćni mesar 7411.

b) zgrušnjavanje mlijeka. uključujući kuhanje.2008 .2 licitar 7412. POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA Prerađivači voća. cijeđenje zgrušanog mlijeka.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. PRERAĐIVAČI VOĆA. Ti poslovi uključuju: a) istiskivanje soka iz voća. majstor 7412.21.31. soljenje i ekstrakciju soka i ulja.19. d) nadgled ostalih radnika. odvajanje vrhnja od mlijeka. c) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 453 of 823 7412.22. http://www.11.21.3 tjesteninar DODATAK: 7412. različitih vrsta oraha i voća.nn.6.5 slastičar.3 SIRAR 7414.5 pekar. Ti poslovi uključuju: a) prokuhavanje mlijeka.3 slastičar 7412.13.2 pekar bureka i pizze 7412. povrće i sličnu hranu na različite načine. majstor 7412. povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće.23. majstor DODATAK: 7413. bućkanje vrhnja u maslac. stavljanje u kalup za oblikovanje sira. sušenje.11. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva.3 mljekar 7413.3 SLADOLEDAR 7413. zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće.5 mljekar. U toj su skupini zanimanja: 7413.8. b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica. vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju.12.12.

5 kušatelj pića 7415. hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade. U toj su skupini zanimanja: 7415. http://www. inventar. PRERAĐIVAČI DRVA Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva. hrane i napitaka.11.3 proizvođač bezalkoholnih pića DODATAK: 7414.12.3 prerađivač voća i povrća 7414. U toj su skupini zanimanja: 7414. kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu.2008 .3 proizvođač jestivih ulja 7414.6. šablone i modele od drva.12.htm 18. pomoću alata i strojeva za obradu drva. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju. Ti poslovi uključuju: a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) srodne poslove.nn. c) nadgled ostalih radnika. e) nadgled ostalih radnika.3 OCTAR 7415.8.5 kušatelj hrane 7415.3 proizvođač alkoholnih pića 7414.5 ocjenjivač pića PODVRSTA 742.11. izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.11. d) srodne poslove. podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 454 of 823 c) kuhanje.14. izrađuju i popravljaju pokućstvo. povrća i slične hrane. soljenje i sušenje voća.19.5 ocjenjivač hrane 7415.13. kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda.

dekoriranje i popravak pokućstva od drva. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima 7424. košara i sličnih predmeta te metli i četki. podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 455 of 823 Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva.2 pomoćni radnik za vlaženje drva http://www.2 pomoćni sušitelj drva 7421.17. obuće i dijelova obuće i sportske opreme. suše. U toj su skupini zanimanja: 7421.13.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva 7421.14.3 paritelj drva 7421.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva. drvenih skija.nn.3 kuhar šibe 7421. izrada pletenog pokućstva. Pletači košara. 7421.15. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima. izrada. c) srodne poslove. impregniraju.12.8. Obrađivači drva 7422. Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači 7423.htm 18. izrada. b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita.21.3 sušitelj drva 7421. zaštićuju.11.2 pomoćni paritelj drva 7421. oblikovanje i rezbarenje. d) nadgled ostalih radnika.16.6. izrađivači četaka i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7. dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 7421. vlaže i klimatiziraju drvo. modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula.19. OBRAĐIVAČI DRVA Obrađivači drva pare.2 pomoćni kuhar šibe 7421.

drvene skije. drvenu opremu.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 456 of 823 7421. specijalizirani 7422. i druge predmete. drvenih skija. h) nadgled ostalih radnika. dekorni i umjetnički 7422. kao što su lule. lula.19.htm 18.12.5 majstor stilskog pokućstva 7422.5 stolar. obuća.nn.17.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. dekorni i umjetnički majstor 7422. bačava.2 pomoćni stolar 7422. točkova i ostalih drve c) nih dijelova vozila. f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta. b) izradu i popravak drvenih vozila. U toj su skupini zanimanja: 7422. specijalizirani http://www. modele. kalupe. majstor 7422. obuće i sportske opreme i štapova. bojanje premazima ručnim alatom i močenjem.3 stolar 7422.16. Ti poslovi uključuju: a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom.23. uzorke. e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija.5 restaurator drvenih predmeta. g) srodne poslove.18.11.5 stolar.15.2 pomoćni impregnator drva 7421.2008 . sportska oprema i štapovi.3 stolar stilskog pokućstva 7422. ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo.3 stolar. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju.24. mjernih modela i modela u naravnoj veličini.3 ovlaživač drva 7421.3 impregnator drva 7421.14.13.5 obrađivač drva.25. kola i ostale drvene dijelove vozila.22.6. d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka.

3 izrađivač drvene sportske opreme 7422.41.21.5 intarzijski stolar. majstor DODATAK: 7422.3 drvomodelar 7422.5 STOLAR ZA INTARZIJE.25.5 stolar.33.42.46.61.15.5 bačvar.23.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu 7422.24.3 stolar.43.2 bojadisar drvenih proizvoda 7422.5 stolar.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA.8.3 drvogalanterist 7422.52. specijalizirani 7422. MAJSTOR 7422.3 izrađivač okvira za slike 7422.2 nanositelj kita na drvo 7422. specijalizirani za izradu šablona i prototipova 7422.3 intarzijski stolar 7422.2008 .5 ljevački drvomodelar.44.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 457 of 823 7422.nn.5 kolar.26.22. ortopedski specijalizirani 7422. majstor 7422.63.3 bačvar 7422.3 stolar za šablone 7422.19.3 ljevački drvomodelar 7422.45. ortopedski 7422.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA http://www.64.3 drvorezbar 7422.6.3 kolar 7422. specijalizirani 7422. specijalizirani 7422.3 modelar kalupa i peta 7422.51.47.53.22.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31. MAJSTOR 7422.62.33.5 majstor drvene sportske opreme 7422.5 drvorezbar.32.

d) nadgled ostalih radnika. majstor 7424.3 MODELSTOLAR 7422. trske.5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva.3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI 7422.12. tokarenje i rezbarenje. sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke.19. d) izbor i obradu materijala kao što su sirak. ucrtavanje.5 drvotokar.14.47.2008 . specijalizirani 7423. IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA Pletači košara.11. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 458 of 823 7422.47. metle.nn. liko.8. trske. i pletene košare. Ti poslovi uključuju: a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe. četke.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva 7423.42. rogoza i sličnih materijala. oblikovanje.6. b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća. Ti poslovi uključuju: a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8.3 drvotokar 7423. To su strojevi za precizno piljenje. c) izbor i obradu materijala za četke i kistove. b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva. izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo.).3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE 7423.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA 7422. kao što su dlaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm 18. bušenje. rogoza i sličnih materijala. e) srodne poslove. šibe. U toj su skupini zanimanja: 7423.47.13. PLETAČI KOŠARA. c) srodne poslove. http://www. dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle.

41. sukanje i namatanje pređe. izradu tkanina. mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna. tapetiranje pokućstva i izrada madraca. konaca i ostalih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 459 of 823 f) nadgled ostalih radnika. Tapetari i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 7.2 pletač košara 7424. Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana. http://www.2 četkar 7424.3 pletač košaračkih uzoraka 7424.31.3 pletač pokućstva 7424. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika. pletiva i proizvode izrađene na druge načine. sudjelovanje u izradi gotove odjeće. izradu. Tkalci. označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala.19.2 metlar DODATAK: 7424. vezilje i srodna zanimanja 7437. Krznari 7435. pletači i srodna zanimanja 7433.21. Šivači. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo. pletiva. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 7431.3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA PODVRSTA 743. predu. U toj su skupini zanimanja: 7424.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. predenje.21. ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana.nn. kože 7436.6. Pripremači tekstilnih vlakana 7432.11. Krojači i klobučari 7434. krzna. izradu šablona.22.8.2008 . šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja.htm 18. mreža. Krojitelji tekstila. izradu krojene odjeće. izrađuju tkanine. udvajanje.

b) pranje. Ti poslovi uključuju: a) udvajanje i ručno končanje. i) srodne poslove.8.11.nn. http://www. g) ručno kukičanje i izradu vrpci. U toj su skupini zanimanja: 7431. izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma. izradu užadi. češljanje. pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno. omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana. tapiserija.3 pripremač tekstilnih vlakana 7432.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu. f) nadgled ostalih radnika. ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana. e) srodne poslove. j) nadgled ostalih radnika. TKALCI. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način. udvajanje pramenova. pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje. b) ručno tkanje i namatanje tkanina. c) čišćenje. c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan. izrađuju tepihe tehnikom uzlanja. čipki. PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA Tkalci. h) ručno izrađivanje mreža.2008 .19. tkaju tkanine na tkalačkom stroju. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana. d) slaganje vlakana u pramenove. f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva.6. d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 460 of 823 7431.htm 18. e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja.

majstor 7432. U toj su skupini zanimanja: 7433.5 krojač muške odjeće. g) nadgled ostalih radnika. b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće. bluza.nn. majstor 7433.5 krojač. KROJAČI I KLOBUČARI Krojači i klobučari izrađuju odijela.15.16. esto prema pojedinačnim narudžbama.17. Ti poslovi uključuju: a) izradu ogrtača.18.11.3 tkalac 7432. košulja. f) srodne poslove.3 čipkar 7432.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 461 of 823 U toj su skupini zanimanja: 7432. majstor http://www.3 izrađivač narodnih nošnji 7432. d) mijenjanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.19.19.12. kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna. c) izradu šešira.5 krojač ženske odjeće.13.8.14. izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.3 krojač 7433. majstor 7433.13. suknji. mijenjaju i popravljaju. steznika i slične odjeće.htm 18.3 izrađivač tapiserija 7432.11.5 pletač. haljine i ostalu odjeću iz tekstila.14. e) izradu i održavanje kostima u kazalištima. prekrojavanje i popravak odjeće. na televiziji i pri snimanju filmova.6.2008 .3 pletač 7432.3 užar i izrađivač vrpci 7433. ženskog rublja.2 pomoćni pletač 7432.3 tkalac tepiha 7432. odijela.

c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna. KROJITELJI TEKSTILA. jakni i ostale krznene odjeće i predmeta.16.12. g) nadgled ostalih radnika. prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće. lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna.6. prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta. rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima. e) mijenjanje. d) popravak krzna i kože starih kaputa. Ti poslovi uključuju: a) odabir.11.11.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 462 of 823 7433.3 krznar 7434.15. f) srodne poslove. b) izrađivanje kaputa.3 klobučar 7433. krzno. majstor 7433. http://www. kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE 7433.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. kože izrađuju krojeve.5 MAJSTOR GARDEROBE 7433.5 krznar.18.5 krojač u scenografiji. označuju i režu tekstil. mijenjaju. KRZNA I KOŽE Krojitelji dijelova tekstila. obuće.3 KRAVATAR 7433.nn.htm 18. specijalizirani 7433.11. majstor DODATAK: 7433.2008 . krzna. rukavica i raznoraznih proizvoda.16.12.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA 7434.3 KOSTIMER 7433.16. U toj su skupini zanimanja: 7434.19. majstor 7435. KRZNARI Krznari izrađuju.5 krojač rublja.5 klobučar.17.

košulja.19.12. bluza. kapa te ostale odjeće i obuće.6.8. f) nadgled ostalih radnika. c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće.3 krojitelj lake odjeće 7435.3 krojitelj teške odjeće 7435.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA 7436. krzna.3 krojitelj materijala za tapeciranje 7435.21. vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju. VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA Šivači. Ti poslovi uključuju: http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 krojitelj gornjišta obuće 7435.5 izrađivač šablona za odjeću.nn. označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva. haljina. rukavice i ostale proizvode od tekstila. e) srodne poslove.3 krojitelj tekstila 7435.3 krojitelj krzna i kože DODATAK: 7435.3 krojitelj trikotažne odjeće 7435.3 KROJITELJ ŠATORA 7435.3 KROJITELJ JEDARA 7435.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 463 of 823 Ti poslovi uključuju: a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela. specijalizirani 7435. rukavica i sličnih proizvoda. šešira.14. b) izradu nacrta krojeva na tkanini.13. U toj su skupini zanimanja: 7435.16. slikarskih. laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje.22.htm 18.16. kože i ostalih materijala.16. šatorskih te platna za jedra i kišobrane.2008 .15. d) obavljanje poslova oko izrade krojeva.16.23. ŠIVAČI.16.2 pomoćni krojitelj podstave obuće 7435. popravljaju i ukrašavaju odjeću.11. rukavica. ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove.3 KROJITELJ KIŠOBRANA 7435.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. cerada i sličnih proizvoda.13.6. šatora.11.15. kože i sličnih materijala. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo. b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima.2 POMOĆNI KROJAČ 7437.3 kišobranar 7436.2 šivač tekstila 7436. U toj skupini su zanimanja: 7436.2 šivač 7436. mijenjanju i popravku predmeta od tekstila.11.3 šivač gornjišta obuće 7436. krzna. f) nadgled ostalih radnika. e) srodne poslove. kao što su motorna vozila. http://www.22. punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva.14. Ti poslovi uključuju: a) postavljanje.htm 18. c) šivanje jedara. d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila. kože i sličnih materijala. c) izradu madraca. aranžiranje i pričvršćivanje opruga.8.2 šivač krzna 7436.2 pomoćni šivač podstave obuće 7436. kože i ostalih materijala.2008 .23. izrađuju madrace. d) spajanje i prekrivanje kišobrana. izradi. b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 464 of 823 a) različite poslove pri šivanju. poplune.12.2 šivač kože DODATAK: 7436.nn.21. željeznički vagoni i zrakoplovi. posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila.3 vezilja 7436.

3 poplunar 7437.2008 .3 tapetar 7437. izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože. Obućari i kožni galanteristi Uputa: vidi uputu uz rod 7. MODELAR PODVRSTA 744. te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala. h) srodne poslove.htm 18.6. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 7441.13. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala. U toj su skupini zanimanja: 7437.13.nn.8. izradu uzoraka.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 465 of 823 e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.22.3 TAPETAR I DEKORATER 7437.5 tapetar.12. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata. f) izradu šablona i pomagala za rad. i) nadgled ostalih radnika. majstor 7437. KOŽARI http://www.19. s izuzetkom odjeće. izrađuju kožu od sirove životinjske kože.3 tapetar vozila 7437. g) izradu posteljine i popluna. osim odjeće. KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu.5 TAPETAR.11. Kožari 7442.3 izrađivač posteljine DODATAK: 7437. izradu kože iz sirove životinjske kože.21. 7441.

j) nadgled ostalih radnika.14. http://www. i) srodne poslove. pripremanje i pripajanje dijelova cipela.3 izrađivač posebnih koža 7441.3 izrađivač krzna 7441.11.htm 18. specijalizirani 7442. d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima.19. predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira).5 kožar bojadisar. grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu. d) rukovanje strojevima za cijepanje kože. g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu.5 razvrstavač koža. b) krojenje. c) uklanjanje dugačkih. izrađuju kožu od sirove životinjske kože. specijalizirani 7441. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu.12. b) uklanjanje mesine.8. ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda.13. Ti poslovi uključuju: a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće. h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože.15. f) bojanje kože i krzna u bačvi. dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja.3 kožar 7441. e) preradu sirovih koža u kožu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6.nn. kao što su putne torbe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 466 of 823 Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu. U toj su skupini zanimanja: 7441. c) šivanje dijelova cipela. Ti poslovi uključuju: a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža.2008 .

22. g) popravak obuće.8.3 kožni galanterist DODATAK: 7442.3 izrađivač gornjišta obuće 7442.17.3 izrađivač donjišta obuće 7442.11.32.5 obućar. aktovki. putnih torbi.2 pomoćni izrađivač donjišta obuće 7442. majstor 7442.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće 7442.19.31. l) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće 7442.htm 18.nn.3 ortopedski obućar 7442. i) krojenje.5 ortopedski obućar.2008 .2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE 7442.13. j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja.3 torbar 7442.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 467 of 823 e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi: f) dovršavanje obuće.13.23. oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta. ručnih torbica.2 pomoćni ortopedski obućar 7442.21.12. h) izradu i popravak sedla i remenja.6.33.14. k) srodne poslove.3 obućar 7442. kožnih torbi i ostalih potrepština. U toj su skupini zanimanja: 7442.3 remenar-sedlar 7442. specijalizirani 7442.41. majstor 7442.21.16.5 torbar.

3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE 7442.11.6. majstor DODATAK: 7451. dijelove za plovila. daske za jedrenje.8.11.22.5 graditelj plastičnih plovila.3 RUKAVIČAR PODVRSTA 745.3 BRODOPLASTIČAR ROD 8. vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim.htm 18.2008 . pregled i zamješavanje smole i slično. RUKOVATELJI STROJEVIMA. VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji proizvodnim strojevima. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. 7451. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima.41. c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila. poljoprivrednim. izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova.19. upravljaju vlakovima.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE 7442. transportnim uređajima.23.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 468 of 823 7442.3 graditelj plastičnih plovila 7451.41. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice. U toj su skupini zanimanja: 7451. Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila. dijelove za brodice i ostala plovila. b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem. motornim vozilima i plovilima. ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova http://www. doradu i završnu obradu izrađenih plovila. građevinskim i ostalim strojevima i opremom.nn. Ti poslovi uključuju: a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE 7442.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. d) srodne poslove. daske za jedrenje. e) nadgled ostalih radnika.

ako se poslovi obavljaju ručno. pokretnih strojeva i brodska posada Uputa: zanimanja se razvrstavaju u rod 7. stakla. upravljanje pokretnim industrijskim. plastike. krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda. rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. stakla. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala. vode i srodnim postrojenjima. drva. vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima.6. kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije. rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga. mineralnih sirovina. metala. Rukovatelji strojevima 82. postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene. postrojenjima za preradu metala. poljoprivrednim. kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 469 of 823 (nisu monteri koji se nalaze u 7. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda 83. (Jednostavna zanimanja). metalnih proizvoda. keramike. rodu) prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. industrijskim postrojenjima i strojevima. fizički napor.2008 . Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima. materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. VRSTA 81. kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. keramike. gume. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. stakla. poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme. upravljanje vlakovima. papira i kemikalija. ako su: poslovi jednostavni i rutinski. drva. uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata. drva. motornim vozilima i plovilima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8. ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada. kemikalija. keramike. http://www. papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste: 81. minerala. drva. Vozači motornih vozila. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu. vode i za ostale namjene. građevinskim strojevima i opremom. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. RUKOVATELJI STROJEVIMA Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim.htm 18. papira. industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda. papira.nn. sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima. tekstila. transportnim uređajima. Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih. kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9.19. rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude.

za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 470 of 823 Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 811. Strojari energetskih i sličnih uređaja 817. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8111. Rukovatelji kemijskom opremom 816.19. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8113.2008 . Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira 815. alatima za bušenje. rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina. uređajima. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima 812. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima 813. Ti poslovi uključuju: http://www.htm 18.8. za bušenje rupa za miniranje.nn. 8111. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima 814. RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima. Bušači bušotina i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8.6. PODVRSTA 811. te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja. rukovanje postrojenjima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima 8112.

8.3 rukovatelj dijamantnom pilom DODATAK: 8111. b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija. d) nadgled ostalih radnika.11.33. b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja.11.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena http://www.nn.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111. mljevenje i sušenje mineralnih sirovina.32.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA 8112. c) srodne poslove.3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom 8111.2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena 8111. d) nadgled ostalih radnika.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 471 of 823 a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima.22.2008 .3 rukovatelj sjekačicom kamena 8111.34.2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom 8111.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem 8111.6. ekstrakcija i povezivanje i slično). U toj su skupini zanimanja: 8112. izluživanje.23. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja.21.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 8111.3 bušač na površinskom kopu 8111.19. drobljenje. c) srodne poslove. uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine. razvrstavanje. filtriranje.

ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 472 of 823 8112.htm 18.16. f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja. g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje. ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju. c) rukovanje postrojenjima za opremanje.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA 8112. opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje). i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja.19. prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja. opreme i alata kojima rukuju.14.13.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. opremanje.14. te otklanjanje havarija u bušotinama.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8112. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina. otpremanje nafte.8. prirodnog plina i kondenzata.12.13. prirodnog plina i kondenzata iz bušotina. b) rukovanje bušaćim postrojenjima. uređajima. uređajima. cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje.11. karotažna mjerenja.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju 8112. uređaja. opremom i alatima za bušenje. opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina. kiselinske obrade. e) rukovanje bušaćim postrojenjem.3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena 8112.15. oplemenjivanje.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina DODATAK: 8112. http://www. opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin. uređaja i opreme za proizvodnju nafte. te ostalih bušotina. d) rukovanje postrojenjima. uređajima.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE 8113. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima.12.2008 . frakturiranje. na kopnu i u podmorju. uređajima.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina 8112.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA 8112.nn. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama. h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište.6.

5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini.6.2 pomoćni geobušač 8113.13.8.14.32.26.19.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini.24. specijalizirani 8113.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini 8113.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom DODATAK: http://www.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina.22. specijalizirani 8113.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina.3 klinaš 8113.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin.28.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove. specijalizirani 8113. specijalizirani 8113.18.21.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja 8113.3 bušač geoloških istražnih bušotina 8113.29.27. specijalizirani 8113.19. specijalizirani 8113.23.12.20.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima 8113. k) nadgled ostalih radnika.33. U toj su skupini zanimanja: 8113. specijalizirani 8113.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin 8113.30.11.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.nn.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida 8113.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 473 of 823 j) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove 8113.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini.15.htm 18.16. specijalizirani 8113.2008 .17.25. specijalizirani 8113.31. specijalizirani 8113.4 tornjaš 8113. specijalizirani 8113.5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina 8113.

6. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika. rukovanje postrojenjima za valjanje.12. istiskivanje i lijevanje kovina. d) nadziranje rada proizvodne opreme. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura 8122.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PODVRSTA 812. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 . RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja. i toplu obradu kovina. http://www.19. istiskivanje.8. pročišćavanje kovina. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje pećima za taljenje kovina. 8121.30. Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina Uputa: vidi uputu uz rod 8. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8121. Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina 8124. Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima 8123. b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika.30.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA 8113.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE 8113.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude. taljenje i pročišćavanje kovina. c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina. rukuju postrojenjima za valjanje.3 GEOBUŠAČ 8113.htm 18.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 474 of 823 8113.nn. talenje kovina.22.

b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja. e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno.12.12. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi.8.3 bušač otvora metalurške peći DODATAK: 8121.19.15.6.3 rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure 8121. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje.13. c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje.11.htm 18.14. strojnog prešanja.11.11.2008 . h) nadgled ostalih radnika.3 ŠARŽERIST 8122. ČELIKA I FEROLEGURA 8121. limovi i folije.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI 8121. f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe.nn.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika http://www. valjanja i daljnje obrade.2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI 8121. g) srodne poslove.11.13. U toj su skupini zanimanja: 8122.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 475 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8121. d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče.3 METALURG ŽELJEZA.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI 8121.2 pomoćni bušač otvora metalurške peći 8121. pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure 8121.12.

24.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.12.12.21.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE 8122.12.11.21.2008 . RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih http://www.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM 8122.26.19.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje 8122.21.25.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 476 of 823 8122.3 VALJAČ TOPLE OBRADE 8122.3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC 8122.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE 8122.22.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika 8122.6.24.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje.23.22.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi 8122.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA 8122.27.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje 8122.3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM 8122.23.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala 8122.5 VALJAČ BLUMINGA 8122.nn.26.3 METALURG OBOJENIH METALA 8123.22.24. specijalizirani 8122.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA 8122.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE 8122.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima 8122.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE 8122.3 VALJAČ I PREŠAČ 8122.22.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale DODATAK: 8122.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI 8122.23.htm 18.24.25.22.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA 8122.

3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika http://www.htm 18. d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti.12. e) srodne poslove.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina DODATAK: 8123. c) srodne poslove.19.11. U toj su skupini zanimanja: 8124. c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice.3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA 8124. b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki.2 pomoćni metalurg za vučene proizvode 8124.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. U toj su skupini zanimanja: 8123. šipke i slične proizvode. vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka. d) nadgled ostalih radnika.2008 .2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI 8123. motki i sličnih cijevi.2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina 8123.nn.8.12.11. hlađenjem i kemijskom obradom.13. gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama. b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta).12. f) nadgled ostalih radnika.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 477 of 823 svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem. zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem.6. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za vučenje žice.

kamenine. Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima. http://www. f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima.13. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA 8124. nadziranje rada postrojenja i opreme. Uputa: vidi uputu uz rod 8. kamenštine.19.3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice DODATAK: 8124. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda 8124. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 478 of 823 8124.13. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana. peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva. sanitarne keramike).nn. prešanjem. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima 8139.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.14. puhanjem i slično. pločica.htm 18.2008 .6. e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda. b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem. izvlačenjem. 8131. šamotnih proizvoda.3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM PODVRSTA 813. d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8131. Nadziru rad sušara.n.13. c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla. cigle i crijepa. sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.

3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode 8131.3 rukovatelj sušarom za keramiku 8131.12.3 TOPAR STAKLA 8131.12.42.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA 8131.31.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 479 of 823 g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva DODATAK: 8131.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.22.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva 8131.8.23.nn. U toj su skupini zanimanja: 8131.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU http://www.13.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima 8131.23.3 rukovatelj pećima za staklo 8131.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima 8131. i) nadgled ostalih radnika.21.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.2008 .12.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA 8131.12.51.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla 8131.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.13.12.3 rukovatelj strojem za doradu stakla 8131.htm 18.62.23.52.6.13. h) srodne poslove.19.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU 8131.41.61.3 rukovatelj pećima za keramiku 8131.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike 8131.23.3 PROIZVOĐAČ STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA 8131.

(Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima). na primjer.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO 8131.htm 18.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8139. te proizvodnju staklenih vlakana.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO 8131.23.52. To su.31.6.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE 8131.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA 8131.42.31.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA 8131.31.N. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 480 of 823 8131.nn.61. rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase. c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja.19.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA 8131.31. U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131. b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure. za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja.52.42.8.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO 8131. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO 8131.31.31.42. d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna.3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP 8131.62.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO 8131.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE 8131.42. http://www.2008 .3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI 8131. e) nadziranje rada strojeva.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE 8131.

2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE 8139.22.11.23.htm 18.12.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla 8139.22.19.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE http://www.23.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE 8139.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese DODATAK: 8139.12.11.12.31.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase 8139.12.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.21.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE 8139.33.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU 8139.21.51.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike 8139.23.21.8.6.23.41. g) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase 8139.32.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla 8139.3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure 8139.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 8139.23.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA 8139.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 481 of 823 f) srodne poslove.nn. U toj su skupini zanimanja: 8139.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE 8139.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO 8139.23.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU 8139.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE 8139.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj peći za fritu 8139.51.2 poslužitelj peći za fritu 8139.

h) srodne poslove. daske i velike plohe. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili. preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira. pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira. U toj su skupini zanimanja: http://www. Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase 8143. nadzor rada strojeva. premještanje otpadaka rezanog drva. e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova. c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8141.nn. Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva 8142.htm 18. d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 482 of 823 PODVRSTA 814. i) nadgled ostalih radnika. nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira. reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu.8. ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade. Ti poslovi obično uključuju: a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor. 8141. izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu. f) rukovanje strojevima za obradu pluta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima.6. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva.19. kosim rezanjem. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira Uputa: vidi uputu uz rod 8. rezanjem u režnjeve. g) kontroliranje kakvoće. odsijecanjem i piljenjem. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu.2008 .

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 483 of 823

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja 8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine 8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine 8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje 8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom 8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva 8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje 8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom 8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom 8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva 8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva 8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe 8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča 8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira 8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva 8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča 8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana 8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva 8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo 8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa 8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa 8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova 8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta 8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 484 of 823

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE 8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM 8141.22.3 GATER MAJSTOR 8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM 8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM) 8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA 8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA 8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE 8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE 8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE 8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA 8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE 8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU 8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA 8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA 8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA 8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe; b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira; d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira; e) nadziranje rada strojeva;

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 485 of 823

f) srodne poslove; g) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva 8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva 8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva 8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku 8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze 8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu 8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir 8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe 8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu 8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga 8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase 8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase 8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata; b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost; c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 486 of 823

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira 8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani 8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira 8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira DODATAK: 8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR 8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE 8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA PODVRSTA 815. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine: 8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija 8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija 8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija 8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije 8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina 8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n. Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 487 of 823

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu; b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija; c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje); d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije 8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije 8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija 8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija 8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija 8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije 8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija 8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija 8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava 8151.32.3 nijanser premaznih sredstava DODATAK:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 488 of 823

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA 8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima; c) nadziranje rada strojeva i opreme; d) srodne poslove; e) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija 8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije 8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije 8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije 8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje 8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom 8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom 8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement 8152.22.3 rukovatelj peći za cement 8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno 8152.24.3 rukovatelj peći za vapno 8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips 8152.26.3 rukovatelj peći za gips

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 489 of 823

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda 8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode 8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode 8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija DODATAK: 8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE 8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM 8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA 8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN 8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje; b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem; c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile; d) rukovanje sitima za kemikalije; e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija; f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu; g) nadziranje rada strojeva; h) srodne poslove; i) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 490 of 823

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije 8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije 8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije 8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije 8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija 8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija 8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija DODATAK: 8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE 8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE 8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE 8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija; b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese; c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda; d) nadziranje rada strojeva; e) srodne poslove; f) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 491 of 823

8154.12.3 rukovatelj destilatorom 8154.13.3 rukovatelj isparivačem 8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva 8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva 8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna 8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija 8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija 8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija DODATAK: 8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM 8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM 8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA 8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode; b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine; c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate; d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate; e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način; f) nadziranje rada postrojenja; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 492 of 823

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina 8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani 8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima 8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte 8155.16.2 rafinerijski punitelj 8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina 8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani 8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina 8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N. Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom). Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale. Ti poslovi obuhvaćaju: a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena; c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna; d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog); e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično; f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala; g) nadziranje rada strojeva i postrojenja; h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila; i) srodne poslove; j) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja:

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 493 of 823

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana 8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima 8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima 8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani 8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode 8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija 8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije 8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije 8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija 8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala 8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina DODATAK: 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA 8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI 8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI PODVRSTA 816. STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 494 of 823

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije 8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja 8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje; b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje; c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje; d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje; e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu; f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama 8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani 8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama 8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani 8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 495 of 823

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani 8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem 8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani 8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem 8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani 8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani 8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani DODATAK: 8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA 8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM 8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE 8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA 8161.21.3 UKLOPNIČAR 8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje; b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje; c) srodne poslove; d) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8162.11.2 ložač parnog kotla 8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem 8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem 8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani 8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 496 of 823

8162.16.3 strojar parnih strojeva 8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima 8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani 8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada; b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje; c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada; d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada; e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada; f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje; g) srodne poslove; h) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8163.11.2 ložač centralnog grijanja 8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem 8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem 8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode 8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode 8163.23.3 rukovatelj crpkama 8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina) 8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe 8163.31.3 rukovatelj kompresorom

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 497 of 823

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani 8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem 8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani 8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju 8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova DODATAK: 8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA 8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM PODVRSTA 817. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama Uputa: vidi uputu uz rod 8. 8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje; b) srodne poslove; c) nadgled ostalih radnika. U toj su skupini zanimanja: 8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani 8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani 8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 498 of 823

VRSTA 82. RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima. Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste: 821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode 822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda 823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda 824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda 825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima 826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu 827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode 828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda 829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8. PODVRSTA 821. RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala. Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje,

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

2 rukovatelj strojem za graviranje kovina 8211.2 rukovatelj prešom za kovine 8211. e) srodne poslove. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva. d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada.33. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada.21.2 rukovatelj glodalicom kovina 8211. f) nadgled ostalih radnika.8. beton i slične proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.34. b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina 8211. U toj su skupini zanimanja: 8211. 8211.22. Rukovatelji alatnim strojevima 8212. betonske i slične proizvode.6.35. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene. Rukovatelji strojevima za kamen.2008 .32.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 499 of 823 miješanje.19.2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova 8211.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina 8211. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8211.2 rukovatelj tokarilicom kovina 8211.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina http://www.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.31.nn.htm 18. c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

51.37.2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima http://www.76.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja 8211.2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje 8211.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina 8211.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom 8211.44.2008 .2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje 8211.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina 8211.93.72.htm 18.92.69.73.53.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata 8211.3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina 8211.2 rukovatelj strojem za honanje 8211.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom 8211.8.2 rukovatelj strojem za kovanje alata 8211.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina 8211.52.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi 8211.2 rukovatelj oštrilicom alata 8211.43.61.63.80.77.2 rukovatelj blanjalicom kovina 8211.62. specijalizirani 8211.78.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik 8211.79.2 rukovatelj alatnim strojem 8211.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina.2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova 8211.81.19.41.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita 8211.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova 8211.75.36.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 500 of 823 8211.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije 8211.71.2 poslužitelj alatnih strojeva 8211.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova 8211.42.91.2 rukovatelj strojem za kovanje novca 8211.nn.6.2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina 8211.74.

zidnih i pregradnih ploča.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona 8212. betonske i slične proizvode. h) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda http://www.12.41. d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU 8211.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE 8211. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN. oblikovanje.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO 8212.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu. c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda.19. lijevanih dijelova cjevovoda.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE 8211. e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča. g) srodne poslove.nn. kanalizacijskih cijevi. beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu. miješanje. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene.22.htm 18.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton 8212. b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton. građevnih elemenata.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona 8212. poput kamena za popločavanje.22. ogradnih stupova. BETON I SLIČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za kamen.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta 8212.21.22. oblikovanje.22. U toj su skupini zanimanja: 8212.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA 8211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 501 of 823 DODATAK: 8211. usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode. dimnjaka i brusnih proizvoda. cijevi za kablove. betonskih ploča.6.81.2008 .13.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE 8211.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11. f) nadziranje rada strojeva.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 502 of 823 8212.3 rukovatelj pilom za kamen 8212.8.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 8212.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA 8212.25. eksploziva i streljiva.23.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN PODVRSTA 822.23.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA 8212.nn.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212.32.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode 8212. fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje.23.12.19.26.3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM 8212.28.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena 8212.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM 8212.6.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM 8212. RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. http://www.29.25.31.26.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA 8212.33.htm 18.33.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče 8212.27.28.3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda 8212.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona 8212.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune 8212.24.23.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA 8212.3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona 8212.12.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena DODATAK: 8212. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.

6. fermentiranje. PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za farmaceutske. c) nadziranje rada strojeva. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8221.8. e) srodne poslove.htm 18. specijalizirani 8221. zagrijavanje. d) čišćenje i dezinficiranje opreme. Uputa: vidi uputu uz rod 8. Rukovatelji strojevima za farmaceutske.3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. tijeka i brzine operacija.19. U toj su skupini zanimanja: 8221. usitnjavanje.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode http://www. stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda. miješanje.14. filtriranje. Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina 8224.11. b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode. galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda. peraće i toaletne proizvode 8222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. f) nadgled ostalih radnika. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d.n.13. miješanje. peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji. fermentiranje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. 8221.2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode 8221. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala 8229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 503 of 823 Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje.nn. filtriranje. tlaka. deterdženata i srodnih proizvoda. punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. nadziranje rada strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva 8223. rukovanje strojevima za dovršavanje. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE.12.2008 .

2008 . stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja.17.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode 8221.3 rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.nn. g) srodne poslove.17.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo 8222. specijalizirani 8221.15.6.19. raketa i sličnih sredstava. bombi.16. c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata.18. U toj su skupini zanimanja: 8222.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.13.11. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8222. f) nadziranje rada strojeva.5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva.3 rukovatelj uređajem za streljivo 8222. d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva 8221. specijalizirani http://www. h) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema DODATAK: 8221. e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica.20.15.19. specijalizirani 8221. nadziru rad strojeva.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 504 of 823 8221.8. b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku.14.htm 18.5 rukovatelj uređajem za streljivo.18.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 8221.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv 8222.

5 sastavljač streljiva. i) nadgled ostalih radnika.2 rukovatelj uređajem za bruniranje http://www.17. U toj su skupini zanimanja: 8223.16. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica 8223.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 505 of 823 8222. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja.16.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina 8223.6.8. specijalizirani 8222. rukuju uređajima za elektrolizu.13.nn.12. d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina 8223. f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode 8222.2008 .2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina 8223.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina 8223.19. u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava.11.18.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina 8223. c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada.15. h) srodne poslove. e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada.14.htm 18. b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada.19.3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice 8222. te nadziru navedene strojeve i uređaje. g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada.

3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija 8224. e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija.23.22.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 506 of 823 8223.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223. g) srodne poslove.19.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu 8223. d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva.3 rukovatelj uređajem za emajliranje DODATAK: 8223. c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča.6.nn.htm 18.25.12.2008 .2 pomoćni galvanizer 8223.5 galvanizer. h) nadgled ostalih radnika. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova.3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina 8223.27. f) nadziranje rada opreme.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova http://www.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA 8224.11.28.24. specijalizirani 8223. papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija.29.21.26. b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija. U toj su skupini zanimanja: 8224.3 rukovatelj uređajem za eloksiranje 8223.8.3 galvanizer 8223.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina 8223.

2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI 8229. halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda. olovaka i školskog pribora (tinte. d) srodne poslove.6. e) nadgled ostalih radnika.2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode 8224. svijeća.2 JODAR SOLI 8229.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda 8224.13.14.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli DODATAK: 8229.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 507 of 823 8224. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D. poput linoleuma.14. c) nadziranje rada strojeva.19.15.15.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka 8229. Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli 8229. tuša.3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI http://www. U toj su skupini zanimanja: 8229. svijeća.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija 8229.16.12.11.). halogenih plinova. krede u boji itd. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda).hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16. Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora 8229. vodenih boja.8.htm 18.13.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova 8224.2008 .3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča 8224.15. smjese za punjenje kemijskih olovaka.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma 8229.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća 8229.N.15. kuhinjske soli i sličnih proizvoda. b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma.17.nn.16.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 8231. f) srodne poslove. 8231.16. b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja. izolacijskih materijala. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 508 of 823 8229.nn.8. poput obuće.3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI 8229. automobile. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za gnječenje.2008 .16. http://www. c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) nadziranje rada strojeva.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM PODVRSTA 823.3 MLINAR SOLI 8229. vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma. d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma.16. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva.htm 18.19. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. traktore. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume. industrijskih potrepština te guma za bicikle. g) nadgled ostalih radnika.6. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda 8232. letjelice i ostala vozila. miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu.

nn.2 vulkanizer DODATAK: 8231.19.25.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA http://www.14.6.3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU 8231.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova 8231.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće 8231.23.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA 8231.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda 8231.14.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože 8231.14.21.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda 8231.21.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojem za izradu gume 8231.8.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume 8231.31.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.13.12.33.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME 8231.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE 8231.3 rukovatelj uređajem za gumiranje 8231.36.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje 8231.32.14.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda 8231.14.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda 8231.2008 .11.22.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA 8231.34.26.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume 8231.35.3 rukovatelj mlinom za gumu 8231.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK 8231.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 509 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8231.13.22.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda 8231.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda 8231.41.24.

3 rukovatelj mlinom za plastiku 8232.19. U toj su skupini zanimanja: 8232.11.23.25.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.24. d) nadziranje rada strojeva.3 rukovatelj prešom za polimere 8232.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME 8231. b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe.27. c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima. istiskivanjem.13.3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA 8231.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike 8232.22.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU 8231.12.htm 18.22.3 PROIZVOĐAČ GUME 8231.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232.22.24.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera 8232.28.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera http://www.3 rukovatelj ekstruderom za polimere 8232.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera 8232.6. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 510 of 823 8231.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera 8232. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete.22.nn.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE 8232.8.22.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera 8232.26. rezanjem i drugim načinima.2008 .21.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) srodne poslove. f) nadgled ostalih radnika.

30. tj.32.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA 8232.30.3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera 8232.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.29.40.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA 8232. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje.19.2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda 8232.35.38.4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera 8232.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE PODVRSTA 824.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 511 of 823 8232.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda.2008 .nn.3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.8. Zanimanja su ove podvrste u skupini: http://www.39.33. za piljenje.36.31. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera 8232.40. Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva. ucrtavanje. specijalizirani 8232.39.37. bušenje.35.4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA 8232.3 rukovatelj uređajem za preradu plastike DODATAK: 8232.6. tokaranje i rezbarenje.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232. oblikovanje.38.34.3 rukovatelj strojem za izradu gumba 8232.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera 8232.38.htm 18.

tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima.3 rukovatelj drvotokarskim strojem 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 512 of 823 8240.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom 8240.3 rukovatelj kružnom pilom 8240.nn.23.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu 8240.2 rezač drvenih figura 8240.8. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje.33. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo 8240.19.6. b) kontrola izradaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. bušenje. c) nadziranje rada strojeva. a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva.32.3 rukovatelj glodalicom za drvo 8240.17.22.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva http://www. Rukovatelji strojevima za drvene proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8.11.3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva 8240. 8240.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva 8240. oblikovanje.15.18.2008 .2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo 8240.14.16.htm 18. ucrtavanje.21.3 rukovatelj tračnom pilom 8240.13. U toj su skupini zanimanja: 8240. d) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj blanjalicom za drvo 8240.31.12.3 rukovatelj bušilicom za drvo 8240. blanjanje (ravnanje).

htm 18.35.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo 8240.36.13.11.37.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha 8240.34.61.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM 8240.3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE 8240.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva 8240.42.51.3 KROJAČ ELEMENATA 8240.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva 8240.41.19.71.11.53.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem.2 savijač drva u kalupu 8240.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča 8240.13.52.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA 8240.3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva 8240.62.17.6.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA 8240.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA 8240.8.3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova 8240.63.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva 8240.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva 8240.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM 8240.38.nn.11.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO http://www.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA 8240.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva.3 ŠTUCER 8240.12.42.54. dimljenje i patiniranje drva 8240.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje. specijalizirani DODATAK: 8240.13.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem 8240. specijalizirani 8240.34.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA 8240.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 513 of 823 8240.2008 .71.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva 8240.

5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM PODVRSTA 825.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU 8240.11.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8251.8. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira.19. Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva. kartona i sličnih materijala.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. knjigoveškim.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 514 of 823 8240. kartona i sličnih materijala. KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode Uputa: vidi uputu uz rod 8. strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji http://www. Rukovatelji knjigoveškim strojevima 8253. Rukovatelji tiskarskim strojevima 8252. c) srodne poslove. d) nadgled ostalih radnika.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO 8240.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO 8240. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom. Nadziranje rada strojeva.6.htm 18. 8251.71. b) nadziranje rada strojeva i oprema.71. strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru.nn. RUKOVATELJI TISKARSKIM. Nadziru rad strojeva. bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad.71.71. U toj su skupini zanimanja: 8251.

Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA 8252. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji 8251.12.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima 8252.19. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga.14. U toj su skupini zanimanja: 8252.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 515 of 823 8251.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem 8251. Nadziranje rada strojeva.8.6.2 rukovatelj sitotiskarskim strojem 8251.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj tiskarskim strojem 8251.nn.20. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira.19.2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem DODATAK: 8251.17. vrečica i ostalih proizvoda od papira. omotnica.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima 8253. b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga.19.15.12. d) srodne poslove.13. njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje http://www. c) nadziranje rada strojeva.htm 18.16.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem 8251. kartona celofana i sličnih materijala. e) nadgled ostalih radnika.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici 8251.2 rukovatelj strojem knjigotiska 8251.11.18.2008 .2 rukovatelj strojem bakrotiska 8251.

). h) nadziranje rada strojeva. vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira.14. i) srodne poslove.3 rukovatelj strojem za izradu kuverata 8253.3 KARTONAŽER PODVRSTA 826. brtve.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU 8253.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA 8253. KRZNO I KOŽU Rukovatelji strojevima za tekstil. krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe.15.2008 .3 rukovatelj strojem za preradu papira 8253.3 rukovatelj strojem u kartonaži 8253.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 516 of 823 i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija. krznenih i kožnih proizvoda. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. g) izradu kartonaških proizvoda. U toj su skupini zanimanja: 8253. c) rukovanje strojevima za rezanje.17. b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona. Nadziru rad strojeva.htm 18. savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica.13.16. preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih. igrače karte.14. uredski proizvodi.6.13. lampioni itd.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica 8253.3 obrađivač materijala u kartonaži DODATAK: 8253.11. http://www.13.8.3 obrađivač materijala u preradi papira 8253.19. e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira. d) izradu omotnih papira.3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži 8253. f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac.nn.12. j) nadgled ostalih radnika.

udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke. krznene i kožne proizvode d. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8261. predenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. e) nadziranje rada strojeva. oblikovanje pramena.nn. predenje. toplinsko stabiliziranje dimenzija. sukanje i namatanje pređe. sušenje.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana. SUKANJE I PREMOTAVANJE Rukovatelji strojevima za predenje. bojanje i čišćenje tekstilne robe.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 517 of 823 Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana. Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima 8269. b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana.2008 . pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože 8266. Rukovatelji šivaćim strojevima 8264. f) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE. udvajanje pramena i namotavanje svitaka. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila 8265. g) nadgled ostalih radnika. Rukovatelji tkalačkim. proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala. sukanje i namatanje pređe.htm 18. pranje.8. spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce. pletačkim i sličnim strojevima 8263. Nadziru rad strojeva. d) rukovanje strojevima za predenje. U toj su skupini zanimanja: http://www. Rukovatelji strojevima za predenje. češljanje i pripremu za istezanje. 8261. sukanje i premotavanje 8262.19. Rukovatelji strojevima za tekstilne.n. c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma. izbjeljivanje. tkanje i pletenje. sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo. spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine. Uputa: vidi uputu uz rod 8.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 518 of 823 8261. pletenina i ostalih proizvoda).3 PRELAC KONCA 8261.11.htm 18.19.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE 8261.12. Nadziru rad strojeva.11.3 rukovatelj strojevima za užad DODATAK: 8261.11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom. d) nadgled ostalih radnika.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA 8261. U toj skupini su zanimanja: http://www.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 8261. vrpci. tepiha.11.3 PRELAC 8261. b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem. PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji tkalačkim.3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL 8262.11. c) srodne poslove.nn.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.12.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE 8261.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE) 8261.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA 8261.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA 8261.3 POSLUŽITELJ KONTINE 8261.8.2008 .11.11.3 SLAGAČ PREĐE 8261.11.13. RUKOVATELJI TKALAČKIM.3 MJEŠAČ VLAKANA 8261.11.11. tapiserija. odjeće. tkanina. pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva.11.3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil 8261.6.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE 8261.3 rukovatelj strojevima za predenje 8261.

3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI 8262.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE 8262.11.15.19.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA http://www.12.11.3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK 8262.12.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.11.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA 8262.3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA 8262.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA 8262.11.6.htm 18.3 PREMOTAČ PREĐE 8262.11.13.3 VEZAČ OSNOVE 8262.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA 8262.16.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA 8262.11.3 rukovatelj strojevima za pletenje 8262.2008 .12.3 rukovatelj strojevima za tkanje 8262.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 519 of 823 8262.11.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA 8262.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj strojevima za vezenje 8262.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE 8262.14.3 PLETAČ ČARAPA 8262.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE 8262.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža 8262.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.11.12.11.3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE 8262.12.11.12.3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje DODATAK: 8262.11.11.3 PREMOTAČ KONCA 8262.nn.8.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil 8262.3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA 8262.

8.11.14. krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil 8263. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće.nn. specijaliziranim. krznenih i kožnih proizvoda.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću 8263.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu 8263.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće 8263.3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće 8263.htm 18. poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju http://www. e) nadgled ostalih radnika.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 520 of 823 8262.31.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom 8263.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU 8262.3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata 8263. d) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM 8263.33.21.25. b) rukovanje standardnim.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE 8262.32. c) nadziranje rada strojeva.14.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU 8262.2008 . RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne.19.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu 8263.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju 8263.23.13. rukavica i raznovrsnih tekstilnih.22. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje.24.12. U toj skupini su zanimanja: 8263.6. šivanje s jednom ili više igala).

d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima. nečistoća.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA 8263.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA 8263.3 KONFEKCIONAR 8263. b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih.13.11.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE 8263.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila 8264. šišanje. krznenih i kožnih predmeta.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK 8263. krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE 8264. učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja. sušenje.11. parenje.13. prešanje.htm 18. bojanje. istezanje. f) rukovanje strojevima za čupavljenje.nn. učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana.2008 . toj su skupini zanimanja: 8264.14. suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja 8264. sušenje.19. c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje). pređe i tkanina.6.12.33. pranje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine.16. te kemijsko čišćenje tekstilnih.2 rukovatelj strojem za pr anje rublja 8264.17.13. g) nadziranje rada strojeva. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled. Nadziru rad strojeva. odnosno pletiva.11.3 kemijski čištač http://www.15.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila 8264.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila 8264.8.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila 8264.12. boju i kakvoću tekstilnih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 521 of 823 DODATAK: 8263.

31.35.40.3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila 8264.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila 8264.32.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila 8264.5 kemijski čistač.19.17.33.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe 8264.36.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana 8264.13.3 rukovatelj kalandrom za tekstil 8264.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila 8264.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA 8264.39.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE. majstor 8264.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila 8264.31.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće 8264.13.22.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila 8264.25.61.34.23.11.24. SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila 8264.3 rukovatelj tekstilnom prešom 8264.13.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA 8264.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila DODATAK: 8264.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila 8264.17.38.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila 8264.2008 .51.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA 8264.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 522 of 823 8264.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE 8264.18.3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila 8264.37.nn.6.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE http://www.11.2 RUKOVATELJ PERILICOM 8264.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila 8264.21.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE 8264.2008 .40.40. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom. napinjanje) kako bi se od njih dobila koža. g) nadziranje rada strojeva. izravnavanje bora na koži).40.39.3 APRETER 8264.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE 8264.40. e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu.40.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 523 of 823 8264.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL 8264.39. http://www. rastežu i izglađuju prerađeno krzno.40.8.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE 8264. c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune. brušenje i četkanje koža i krzna. šišaju dlaku na jednaku dužinu.3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE 8264. razvlačenje valjcima.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE 8264.39.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA 8264.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU 8265.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE 8264. f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje.nn.40.6.htm 18.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA 8264.40. mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje. Nadziru rad strojeva. bojaju.40. b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE 8264. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA 8264.

3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža 8265.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože 8265.12.3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože 8265.18.19.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože 8265.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 524 of 823 h) srodne poslove. c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega.8.24. http://www.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože 8265.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože 8265.11.3 rukovatelj strojem za struganje kože 8265. obrubljuju ih. navlače gornjište na kalup.2008 .15.22.16. pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja.6.20. ručnih torbica. d) nadziranje rada strojeva. poliraju.25. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji obućarskim.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna 8265.21. pretežno izrađenih od kože.19.3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože 8265. brizgaju potplate i pete na obuću.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože 8265. U toj skupini su zanimanja: 8265.13.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža 8265.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8266.23.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože 8265.14. ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće). galanterijskim.17.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine 8265. i) nadgled ostalih radnika. sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće. Nadziru rad strojeva.2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima 8265. b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće. te obavljavaju završne poslove.nn.

krzno i kožu).14.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 525 of 823 e) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće 8266. Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona 8266.nn.N.18.20.2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće 8266. e) nadgled ostalih radnika. (Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil.12.11. b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa.htm 18.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće 8266. KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D. krzna i kože.2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata 8266. U toj su skupini zanimanja: 8266. U toj skupini su zanimanja: http://www.16.13. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću 8266.19.19. c) nadziranje rada strojeva. d) srodne poslove. Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa. krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826.21.6.17.2008 .22.15.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova 8266. f) nadgled ostalih radnika.8. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE.3 rukovatelj obućarskim strojevima 8266.2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće 8266.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije 8269.2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće 8266.

oraha i povrća.6. drobljenje i mljevenje žita. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA http://www. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda Uputa: vidi uputu uz rod 8. preradu mesa i proizvoda od ribe.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.nn.2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće DODATAK: 8269. Rukovatelji strojevima za preradu mesa 8272. kave i kakaa 8278.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira 8269.13. proizvodnju kruha.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije 8269. preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila 8269.3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom 8269. preradu i rafiniranje šećera. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita. 8271. začina i sličnog zrnja 8274. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba 8277. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2008 . kave i kakaa. proizvodnju piva. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8271. Rukovatelji strojevima za obradu čaja.19. tjestenine i srodnih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 526 of 823 8269. vina. Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca 8279. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju. jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda. preradu voća. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća 8276. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode 8273.htm 18.12.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE PODVRSTA 827. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.8. preradu čaja. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode 8275.21.21. začina i sličnih prehrambenih proizvoda.14.

2008 . b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 527 of 823 Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla.htm 18. e) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa 8271.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa 8271. d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade. c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti 8271. dimljenog mesa i dimljene ribe.16.12.nn.15.22.13. pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda.21.8.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe 8271.6. U toj su skupini zanimanja: 8271.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe 8271.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi 8271.25.3 rukovatelj strojem za riblje proizvode 8271.26.23.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe 8271. homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja.24.14. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa 8271.2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe 8272. http://www. proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica.19.3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica 8271. f) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe 8271.11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za pasterizaciju.

jela. b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina. industrijski 8272. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka 8272.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka 8272. miješanje i ostale načine prerade žita. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna. začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju. U toj su skupini zanimanja: 8272. ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA Rukovatelji strojevima za mljevenje žita.21.5 prerađivač mlijeka.19.5 industrijski obrađivač mlijeka. začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje.nn. http://www.12.14.8.13.3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka 8272.23.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.24. c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca.22. stočne hrane i preradu riže.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka DODATAK: 8272.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda 8272.htm 18.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda 8272.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka 8272.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane 8272.3 sirar.6.28. d) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 528 of 823 b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu. specijalizirani 8272. mljevenje. e) nadgled ostalih radnika. specijalizirani 8272.2008 .3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode 8272.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU 8273. c) srodne poslove.26.25.27. sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka.21.

d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica. U toj su skupini zanimanja: 8273. http://www. tjestenine i sličnih proizvoda.14.3 rukovatelj mlinskim sitima 8273.6.21. kruha.3 rukovatelj silosnim uređajima 8273.17.13.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita 8273. f) srodne poslove.3 mlinar 8273. oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane 8273. gotovog tijesta.19.22. gotovog tijesta. gotovoga tijesta. gotovoga tijesta.13. tjestenine i srodnih proizvoda.htm 18.5 mlinar.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda 8273. čokolade i sličnih proizvoda iz brašna.nn. tjestenine. g) nadgled ostalih radnika. c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda.3 rukovatelj mlinskim valjcima 8273.2008 .3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita 8273. kakaa i drugih sastojaka.3 SIJAČ BRAŠNA 8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje.15.12.18. b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha. tjestenine i srodnih proizvoda.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 529 of 823 d) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha.3 rukovatelj mlinom za začine 8273.8. majstor 8273.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane DODATAK: 8273.19.16.11.

3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta 8274. voća i oraha.19. voća i oraha . U toj su skupini zanimanja: http://www. d) rukovanje strojevima za pripremu voća.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša 8274. e) rukovanje strojevima za sušenje.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade 8274.htm 18.25.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma 8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća. b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica.sušenjem.26.nn.6. f) srodne poslove.8.2008 . g) nadgled ostalih radnika.12.11. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva 8274.22.3 KONDITOR 8275. konzerviranje. konzerviranjem i smrzavanjem.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.21. blanširanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 530 of 823 U toj su skupini zanimanja: 8274.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode 8274.23.25. kuhanjem.13.2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše DODATAK: 8274. povrća i oraha za daljnju peradu.27.28. smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača 8274.3 rukovatelj strojevima u pekarstvu 8274.24. kuhanje.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa 8274.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine 8274. ulja iz sjemenki uljarica. c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti .

21.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina 8275.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena 8275. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka. c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine.15.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova 8275. fruktozu i ostale proizvode.31.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.11.23.6.36.2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske 8275.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja 8275.8.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća 8275.nn.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.14.htm 18.33.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 531 of 823 8275.12.2008 .3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća 8275.34.3 rukovatelj strojevima za obradu voća 8275.21.16. http://www.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća 8275.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA 8275. glukozu.37.32.3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti 8275.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA 8276.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća 8275.22.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane 8275. b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine.21. uključujući fine kemikalije.35.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća 8275.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA 8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera.21. strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe.3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća 8275. škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera.2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća DODATAK: 8275.

3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa 8276.11.2 uzorkovač repe 8276.23.6.28.3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera 8276.3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova 8276.3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka 8276.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 532 of 823 d) rukovanje strojevima za rafiniranje.22.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer 8276.29. h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna.3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava 8276.2008 . g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba 8276. kristalizaciju i sušenje šećera.htm 18.21. j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata.19. e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca. U toj su skupini zanimanja: 8276.24. ulje.30. f) rukovanje postrojenjima za močenje.32. usitnjavanje i separaciju škroba.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera 8276.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.27. i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba. l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora.25.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani 8276. a) nadgled ostalih radnika.31. klice. stočna hrana).41.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca 8276. k) rukovanje strojevima za preradu meda.26.nn.42.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa http://www.8. m) srodne poslove.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe 8276.

dodataka jelima i čajeva 8278. kakaa. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja. f) nadgled ostalih radnika.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena 8276.11.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba 8276.3 MEDAR 8277. c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave. valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja.19.44.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata 8276. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. te za proizvodnju kvasca. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda 8276.2008 .21.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera DODATAK: 8276.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda. KAVE I KAKAA Rukovatelji strojevima za obradu čaja. b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe. e) srodne poslove. zrna kakaovca i korijena cikorije.51.6.htm 18.45. prešanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 533 of 823 8276. pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada. kakaovca i cikorije.51. kavovina. kakaovca i korijena cikorije. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA. d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave. ljuštenje. vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave. kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja.nn. instanta i čajeva 8277. zrna kave.52. http://www. U toj su skupini zanimanja: 8277. specijalizirani 8276. sušenje i miješanje zrna. osim sokova od voća i povrća.8.53.43.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 534 of 823 b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada 8278.11.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića DODATAK: 8278. b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. http://www.12.24.12. h) nadgled ostalih radnika.25.14. U toj su skupini zanimanja: 8278. g) srodne poslove.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića 8278.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva 8278.8.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa 8278.12. c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima. f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina 8278. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana. osim sokova od voća i povrća.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića 8278. d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa.nn.htm 18.21.19.13.6.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca 8278.3 PIVAR 8278.3 KUHAR PIVA 8279.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića 8278.23.15. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.22.2008 .3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola 8278.

2 poslužitelj linije u preradi duhana 8279. tekstilnih i sličnih proizvoda 8287.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13. SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima. Sastavljači električnih strojeva i opreme 8283. Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima.19. d) nadgled ostalih radnika. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme 8284. Sastavljači metalnih.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 535 of 823 c) srodne poslove. 8281.11.3 rukovatelj strojem za preradu duhana 8279. Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda 8279. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda 8286. i plastičnih proizvoda 8285.21. SASTAVLJAČI STROJEVA Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala Uputa: vidi uputu uz rod 8.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 8279.6. Sastavljači strojeva 8282. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8281.nn.2008 . Ti poslovi uključuju: http://www.8. gumenih.12.4 rukovatelj uređajem za preradu duhana 8279.4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda PODVRSTA 828. Sastavljači kartonskih.

11. motornih vozila.htm 18.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA 8281.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA 8281.25.12.2 sastavljač plinskih turbina 8281. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima.19.8.21.14.14.2 sastavljač parnih kotlova 8281. lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima.2 sastavljač pružnih vozila 8281. b) srodne poslove.2 sastavljač strojeva 8281.14.14.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA 8281.22.2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA 8282.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 sastavljač strojnih pribora DODATAK: 8281.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA 8281.23.2 sastavljač brodske pomoćne opreme 8281.14.2008 . c) nadgled ostalih radnika.2 sastavljač parnih turbina 8281.2 sastavljač motora 8281.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA 8281.24.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 536 of 823 a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva. U toj su skupini zanimanja: 8281. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima.2 sastavljač dizalica 8281.15.6.14.2 sastavljač motornih vozila 8281. http://www.13.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 537 of 823 b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima.17.2 sastavljač rasvjetnih tijela 8282. d) nadgled ostalih radnika.21.8.2 sastavljač malih transformatora 8282.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA http://www.2 sastavljač elektrožičanih snopova 8282.2 sastavljač aparata za kućanstvo 8282.22.22.14.3 elektronamatač 8282.6.23.15.27.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova DODATAK: 8282.2008 .2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova 8282.2 sastavljač elektromotora 8282.24.12.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova 8282.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata 8282.2 pomoćni elektronamatač 8282.2 sastavljač žarulja 8282.15. c) srodne poslove.2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala 8282.nn.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA 8282.3 VIKLER 8282.15.13.11. U toj su skupini zanimanja: 8282.26.20.19.2 sastavljač akumulatora 8282.2 sastavljač baterija 8282.14.28.19.25.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE 8282.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja 8282.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.5 elektronamatač.18.htm 18. specijalizirani 8282.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija 8282.

19. SASTAVLJAČI METALNIH. c) srodne poslove.3 sastavljač elektroničkih sklopova 8283.htm 18.14.13. igračaka.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima. d) nadgled ostalih radnika.nn.2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA 8283.25. gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne. gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima.6.8. gumene i plastične dijelove različitih proizvoda. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima.2 sastavljač elektroničke opreme DODATAK: 8283. prema točno određenim postupcima.2008 .12.15. U toj su skupini zanimanja: 8283.12.2 sastavljač telekomunikacijske opreme 8283. sportske opreme i sl.11.3 sastavljač tiskanih ploča 8283.3 sastavljač metalnog pokućstva 8284. U toj su skupini zanimanja: 8284. c) nadgled ostalih radnika. GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA Sastavljači metalnih. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje metalnih. b) srodne poslove.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 538 of 823 8282.2 sastavljač metalnih proizvoda http://www.3 sastavljač telefonskog aparata 8283. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima.3 ELEKTRONIČAR 8284.12. poput bicikla.11.

2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA 8284.13.11. prema točno određenim postupcima.13.11.13.15.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) nadgled ostalih radnika. tekstila.2 SASTAVLJAČ BICIKLA 8284. U toj su skupini zanimanja: 8285.2 sastavljač plastičnih proizvoda 8284.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285.12.6. kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno http://www.2 sastavljač gumenih proizvoda 8284. prema točno određenim postupcima. TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači kartonskih.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala DODATAK: 8285.14.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 539 of 823 8284.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA 8284.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka DODATAK: 8284.3 sastavljač građevne stolarije 8285.11. kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona.nn.2 SASTAVLJAČ SATOVA 8284.12.htm 18.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA 8285. različitih vrsta proizvoda.8. b) srodne poslove.3 sastavljač drvenih proizvoda 8285. tekstilnih. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala. Ti poslovi obično uključuju: a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda.15. SASTAVLJAČI KARTONSKIH.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA 8285.13.12.13.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE 8284.3 SASTAVLJAČ PALETA 8286.2008 .19.

htm 18.2 sastavljač kožnih proizvoda 8286.23. d) nadgled ostalih radnika.6. c) srodne poslove.11.2 sastavljač papirnatih proizvoda 8286.19.12.21. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala. U toj su skupini zanimanja: 8286.11. a posao obavljaju prema točno određenim postupcima. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala.2 sastavljač tekstilnih proizvoda DODATAK: 8286. metala. Ti poslovi uključuju: a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala PODVRSTA 829.2 sastavljač naočala 8287. kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima. http://www.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA 8287.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 540 of 823 određenim postupcima. tekstila.2008 .22.12. sirka itd. d) nadgled ostalih radnika.23.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca 8286.nn. b) sastavljanje naočala.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka 8287. c) srodne poslove.8. U toj su skupini zanimanja: 8287.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. plastične ili druge opreme. četaka od plastike.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda 8286. b) dodavanje metalne.

d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju. etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima. Ti poslovi uključuju: a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala.nn. 8290. f) srodne poslove.13.htm 18.8.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča 8290. strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku.11. sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje.12.3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova http://www. g) nadgled ostalih radnika. pakiranjima i kontejnerima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja. e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku. c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih. pakiranjima i kontejnerima. Nadziru rad strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.19. lijepljenje etiketa. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8290. U toj su skupini zanimanja: 8290.2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča 8290.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 541 of 823 RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje. sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. telekomunikacijskih vodova u zemlju. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači Uputa: vidi uputu uz rod 8.6. dodavanje financijskih markica proizvodima. odnosno koji dodaju financijske markice.

3 rukovatelj strojem za označivanje ceste 8290.52.26.22.42.72.6.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje 8290.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca 8290.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku 8290.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 542 of 823 8290.28.28.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA 8290.61.21.3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela 8290.8.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže 8290.nn.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom 8290.71.43.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU 8290.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi 8290.2 rukovatelj strojem za pranje boca 8290.25.3 rukovatelj strojem za pranje vagona 8290.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 8290.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR 8290.61.14.21.3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije 8290.44.73.3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije 8290.2 VAGAR KOLSKE VAGE http://www.2 rukovatelj strojem za pakiranje 8290.51.24.21.htm 18.51.27.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe 8290.2 rukovatelj uređajem za pranje vozila DODATAK: 8290.41.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica 8290.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni 8290.23.21.31.2 rukovatelj vagom 8290.19.2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom 8290.2 PUNJAČ VREĆA 8290.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta 8290.

Vozači motornih vozila 833. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima 834. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA http://www. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8311. manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima. građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.6. obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu.19. voze i nadziru pokretne industrijske. VOZAČI MOTORNIH VOZILA. PODVRSTA 831.8. Strojovođe i srodna zanimanja 8312. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 831. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. Strojovođe i srodna zanimanja 832. 8311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 543 of 823 VRSTA 83. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima. Željeznička prometnotransportna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima.2008 .nn.htm 18. upravljanje pokretnim industrijskim. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika. Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama. rukovanje željezničkom signalizacijom. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu. Brodska posada i srodna zanimanja Uputa: vidi uputu uz rod 8. POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire.

15.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA 8311.8.12. odjavničari.htm 18. c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom.14.19.14.11.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA 8311.nn.2008 .3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE 8311.4 pregledač vagona DODATAK: 8311.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila 8311.3 vozač motornih pružnih vozila 8311.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI 8311. skretničari.4 dispečer vuče vlakova 8311. d) srodne poslove.13.4 strojovođa elektrovučnog vozila 8311.12.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA 8312. e) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA Željeznički manevristi.11.4 strojovođa dizelvučnog vozila 8311.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 544 of 823 Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive. električnom ili dizel-lokomotivom. a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA 8311. nadziru http://www. vozni manipulanti. postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju. b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE 8311.3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU 8311.12.14.3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila 8311.6.15. kočničari. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom.31.21.11.31. pratitelji lokomotiva. U toj su skupini zanimanja: 8311.

11. f) nadgled ostalih radnika. c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju. taksijima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.htm 18.nn.11.19. teškim teretnim vozilima.2 ODJAVNIČAR 8312. d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu. Vozači motocikla http://www. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 8321. U toj su skupini zanimanja: 8312.2 VOZNI MANIPULANT 8312.2 KOČNIČAR 8312. iskrcaju i pripremi vlakova. rade na industrijskim kolosijecima. VOZAČI MOTORNIH VOZILA Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika.2 SKRETNIČAR 8312.11.2 prometnotransportni radnik DODATAK: 8312. Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima. autobusima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 545 of 823 željeznički promet pomoću operativne signalizacije. tramvajima. e) srodne poslove.6.11. automobilima.2 MANEVRIST 8312. pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje.11.2 POSTAVNIČAR PODVRSTA 832. pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima. posebnim vozilima. Ti poslovi uključuju: a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje.11. skreću vagone. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA 8312.11. kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika.2008 .11. b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije.

6.8.nn. U toj su skupini zanimanja: 8321.14. c) srodne poslove.11.htm 18. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila 8323. 8321. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.2 vozač tricikla 8322. kamionetima i malim kamionima za isporuku robe. d) nadgled ostalih radnika. b) srodne poslove. b) upravljanje automobilima. Vozači autobusa i tramvaja 8324. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje automobilima i taksijem.12.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. c) nadgled ostalih radnika.13.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 546 of 823 8322.11. Vozači teških teretnih i vučnih vozila Uputa: vidi uputu uz rod 8.3 vozač hitne pomoći 8322.2008 . VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.3 vozač osobnog automobila 8322.3 vozač taksija 8322.19.2 vozač motocikla 8321. U toj su skupini zanimanja: 8322. VOZAČI MOTOCIKLA Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača.3 vozač lakog dostavnog vozila http://www.

14.13. poput kamiona s prikolicom ili bez nje.8. za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka.15.16.12. b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika.5 vozač autobusa 8323.12. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozači upravljaju autobusima.nn. c) nadgled ostalih radnika.11.htm 18.3 vozač tramvaja 8323. b) srodne poslove.2008 . U toj su skupini zanimanja: 8323.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 547 of 823 8323.4 vozač posebnih teretnih vozila 8324.3 vozač opasnih tvari DODATAK: http://www. U toj su skupini zanimanja: 8324.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe.3 vozač teretnog vozila s prikolicom 8324.3 vozač tegljača s poluprikolicom 8324.3 vozač traktora 8324.11. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje teškim motornim vozilima. tekućina i drugih tvari.5 vozač trolejbusa 8324. c) srodne poslove. tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka. tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama.13. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu.3 vozač teretnog vozila 8324. d) nadgled ostalih radnika.19.6.

3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME 8324. žetvu.4 VOZAČ CISTERNE 8324.19. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima Uputa: vidi uputu uz rod 8. Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva 8332. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima 8333.13.15.2008 .15. voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu.11. građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA) 8324.15. 8331. usmjeravaju. VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA PODVRSTA 833.14.4 VOZAČ FURGONA 8324.nn.11.14.htm 18. http://www. šumskim.6. Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom. Ti poslovi uključuju: a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 8331.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 548 of 823 8324.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 VOZAČ HLADNJAČE 8324.3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA 8324.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA 8324. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima 8334. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8.3 VOZAČ KAMIONA 8324.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA 8324.15.14. sadnju.

planiranje terena.11.8. nabijačima. c) upravljanje strojevima za tunelske iskope. razgrtanje zemlje i drugog materijala. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala. planiranje terena. http://www.6.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 . skrejperima. utovarivačima.22. i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina. betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo.19.3 vozač teške šumske mehanizacije 8332. U toj su skupini zanimanja: 8331. rušenje građevina.21. h) upravljanje strojevima za prijevoz.2 poljoprivredni traktorist 8331. d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih. stabilizaciju tla. pijeska i zemlje. j) nadziranje rada strojeva. c) srodne poslove. grejderima. d) nadgled ostalih radnika. temeljenje na pilotima i kesonima. b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje. uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično). nabijanje i valjanje površina. sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu. e) upravljanje kesonskim uređajima. sađenje. utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala. Nadziru rad strojeva. iskope u tunelu. f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 549 of 823 pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom. prihvat i ugradbu svježeg betona. kompaktorima). prijevoz. ježevima.nn.3 vozač poljoprivrednih strojeva 8331. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje strojevima za iskop. b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka. rovokopačima. nasipi i pri sličnim radovima (valjcima. prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika.12. rušenje građevina. g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme.htm 18.2 šumski traktorist 8331.

3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika 8332.21.20.11.19.41.3 rukovatelj strojevima za zemljane radove http://www.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla 8332.8.13.htm 18.40.3 vozač strojeva za nabijanje 8332.3 vozač strojeva za iskop 8332.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje 8332.3 vozač automješalice 8332.3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje 8332.2008 .32.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika 8332.2 rukovatelj strojevima za nabijanje 8332.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota 8332.2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje 8332.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje 8332.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela 8332.38.12.15.17.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 550 of 823 k) srodne poslove.3 rukovatelj strojevima za planiranje 8332.16.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 vozač strojeva za planiranje 8332.2 rukovatelj strojevima za iskop 8332.19.33.35.37.42.14.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla 8332. U toj su skupini zanimanja: 8332. l) nadgled ostalih radnika.18.3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme 8332.nn.3 vozač strojeva za zemljane radove 8332.31.6.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla 8332.34.36.3 vozač strojeva za asfaltiranje 8332.43.3 vozač strojeva za zabijanje pilota 8332.3 vozač strojeva za injektiranje tla 8332.39.

33.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM 8332.33.31.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM 8332.31.3 rukovatelj betonskom crpkom 8332.34.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj građevinskim strojevima DODATAK: 8332.3 RUKOVATELJ DOZEROM 8332.2 RUKOVATELJ VALJKOM 8332.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica 8332.42.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE http://www.2008 .81.71.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE 8332.31.34.31.3 RUKOVATELJ GREJDEROM 8332.45.82.8.34.31.4 rukovatelj strojevima za pružne radove 8332.63.33.nn.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM 8332.6.47.2 RUKOVATELJ BAGEROM 8332.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima 8332.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica 8332.34.62.19.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 551 of 823 8332.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM 8332.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton 8332.3 rukovatelj betonskim topom 8332.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM 8332.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda 8332.46.33.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM 8332.42.3 rukovatelj strojem za torkretiranje 8332.htm 18.44.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije 8332.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM 8332.51.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA 8332.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM 8332.61.

42. U toj su skupini zanimanja: 8333.3 vozač pokretne dizalice http://www.32. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom.htm 18.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA 8332.3 ZIDAR TORKRETAR 8332. e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje.nn.3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA 8333.47.42.82.42.12.21. b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje. g) nadgled ostalih radnika.19.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 rukovatelj uspinjačom 8333.3 rukovatelj vitlom 8333.6.3 rukovatelj pomičnim mostom 8333.3 rukovatelj dizalom 8333.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 552 of 823 8332.2008 .41.3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem 8333.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA 8332.3 rukovatelj žičarom 8333.31. f) srodne poslove.3 rukovatelj transportnom trakom 8333. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih.13.51. c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA 8332.82.8. d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje.3 rukovatelj uređajima brane 8333.

52.53.53.3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA 8333.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM 8333.2 MANTIST 8333.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM 8333.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM 8333.53.58.htm 18.3 rukovatelj dizalicom DODATAK: 8333.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM 8333.2008 .56.3 rukovatelj pokretnom dizalicom 8333.55.52.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM 8333.3 VOZAČ AUTODIZALICE 8333.51.6.3 rukovatelj obalnom dizalicom 8333.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM 8333.31.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom 8333.53.59.19.2 rukovatelj brodskom dizalicom 8333. kontejnerskim http://www.3 DIZALIČAR 8334.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM 8333.52.53.3 RUKOVATELJ SAMARICOM 8333.3 rukovatelj kranom 8333.59. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima.41.8.2 vezač tereta 8333.2 lučkotransportni radnik 8333.58.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 553 of 823 8333.2 POMOĆNI DIZALIČAR 8333.57.54.3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM 8333.56.nn. elektrokolicima.53.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM 8333.55.52.52.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM 8333.

12. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima.11. bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 554 of 823 prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. podizanje i slaganje tereta.6.13. c) rukovanje užetima. Brodska posada i srodna zanimanja 8340. podizanje i slaganje tereta. Zanimanja su ove podvrste u skupini: 8340.19.2 vozač viličara 8334. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda.11.htm 18.13. skladištima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. U toj su skupini zanimanja: 8334. brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima. lancima i sidrima na brodu. c) nadgled ostalih radnika.2 vozač elektrokolica 8334.nn. lukama. http://www. kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje. b) kormilarenje brodom po uputama. b) srodne poslove.2008 .2 RUKOVATELJ VILIČAREM 8334. Ti poslovi uključuju: a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz. ukrcaj i iskrcaj u terminalima.3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA PODVRSTA 834. Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci.3 vozač kontejnerskog prijenosnika DODATAK: 8334. tvornicama i drugdje. Ti poslovi uključuju: a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža).

2 vođa malog plovećeg radnog stroja 8340.2 mornar 8340.31.6.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme 8340.16.41.15.24. opremom za teret.2 vođa palube unutarnje plovidbe 8340.2 radnik na palubi platforme http://www.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 555 of 823 d) rukovanje brodskim strojevima.43.2 kormilar teglenice 8340.51. U toj su skupini zanimanja: 8340. trupa broda i stroja.2 vođa stroja 8340. h) nadgled ostalih radnika.3 vođa palube 8340.21.44.25.3 mornar marine 8340.22.12. struganje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.42.17. bojanje.2 kormilar unutarnje plovidbe 8340.2 brodovođa unutarnje plovidbe 8340.2 kormilar 8340. spremištem za užad.2 brodski mazač 8340.2 mornar motorist 8340.nn.2 skelar 8340. g) srodne poslove. podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti.13.2 vođa stroja unutarnje plovidbe 8340. uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima.2 čistač stroja 8340. f) čišćenje palube.23.11.8.19.52.htm 18. e) održavanje i upravljanje brodskom opremom.53.14.2 vozač taksija na vodi 8340.5 vođa palube na platformi 8340.2008 .2 brodski motorist 8340.

lovstvu. opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste: 91.2008 .2 KORMILAR PRISTANA 8340. razne jednostavne poslove u poljoprivredi.41.6.2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. metenje ulica i sličnih mjesta.15. čišćenje.24. šumarstvu.13.2 KORMILAR PRISTANIŠTA 8340.42. građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji.13. uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova. glačanje.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.61.11.htm 18. malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. ribarstvu. pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama.16. rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču. skupljanje smeća. javnim mjestima ili po kućama. Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama.8.19.16.nn.2 VOZAČ SKELE ROD 9. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja http://www.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU 8340.2 svjetioničar DODATAK: 8340.2 MOTORIST BRODA 8340. jednostavne poslove u rudarstvu.2 BRODSKI STROJOVOĐA 8340. ručno pakiranje.2 VOĐA MALOG BRODA 8340.3 BRODOVOĐA 8340. dostava poruka i roba. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. pružanje različitih usluga na ulici.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE 8340. nošenje prtljage. pranje.3 POMORSKI BRODOVOĐA 8340.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 556 of 823 8340. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.41. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. rukovanje teretom.11.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama. Radnici bez zanimanja VRSTA 91. čišćenje. nosači i srodna zanimanja 916. ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama. očitavanje brojila. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. peračice i srodna zanimanja 914. po kućama i telefonom.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ULIČNI PRODAVAČI http://www. Ulični prodavači i srodna zanimanja 912. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9111.2008 .htm 18. proizvodna. Kućne pomoćnice. pružanje različitih usluga na ulici. javnim mjestima. glačanje. nošenje prtljage. dostavljanje poruka i roba. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. šumarska i ribarska zanimanja 93. prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama. Zanimanja su ove vrste u podvrstama: 911.19. javnim mjestima ili po kućama. Ulični prodavači 9113. transportna i srodna zanimanja 99.nn. pranje. metenje i skupljanje smeća. Jednostavna rudarska.8. ručni čistači automobila i srodna zanimanja 915. Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda. Dostavljači. Prodavači telefonom 9111. od čišćenja. dostave robe i poruka te nošenja prtljage. razvođenje publike. Čistači ulica i srodna zanimanja PODVRSTA 911.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 557 of 823 92. Jednostavna poljoprivredna. čistačice.6. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 913. Pazikuće. pranje prozora i ostalih staklenih površina. građevinska. pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima.

sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora. b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 558 of 823 Ulični prodavači hrane. g) nadgled ostalih radnika. f) srodne poslove. pića i ostalih proizvoda za prodaju.11. f) srodne poslove. d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka.1 prodavač na priredbama DODATAK: 9111. U toj su skupini zanimanja: 9111.1 ulični prodavač 9111. c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki.nn. PRODAVAČI TELEFONOM Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo. pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu.2008 .1 prodavač telefonom http://www. po kućama ili telefonom. pića i ostale robe. c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta.11. Ti poslovi uključuju: a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom. U toj su skupini zanimanja: 9113. d) izlaganje hrane. g) nadgled ostalih radnika.1 KOLPORTER 9113.12. b) pripremu hrane i pića za prodaju.19. e) prikupljanje otplata.8. e) naplaćivanje. Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje hrane.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. voće.6. povrće.11.htm 18. kina ili stadiona.

Ti poslovi uključuju: a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja. čistačice. vođenje brige o posteljini. PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA Kućne pomoćnice. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela.1 prodavač po kućama PODVRSTA 912. uredima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.19.12. pranje i http://www. pranje prozora na automobilima na ulici. vlakovima. e) naplaćivanje na licu mjesta. hotelima. d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata. pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.1 plakatar PODVRSTA 913. tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara. KUĆNE POMOĆNICE. bolnicama i drugim ustanovama. c) pranje i čišćenje automobilskih prozora. peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima. Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 559 of 823 9113.2008 . ČISTAČICE.11. f) srodne poslove. g) nadgled ostalih radnika.6. autobusima. peru automobilska stakla.htm 18. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele.8. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge 9120.1 čistač obuće 9120. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine: 9120. U toj su skupini zanimanja: 9120. b) čišćenje i laštenje cipela. Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine. kao i na zrakoplovima. nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici. nošenje poruka.

glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina.htm 18. kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove. uključivši i pranje posuđa. usisavanje prašine. U toj su skupini zanimanja: 9131.1 kućna pomoćnica 9132. g) nadgled ostalih radnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8. Ti poslovi uključuju: a) metenje.6. b) spremanje kreveta. kuhanje i serviranje jela i pića. b) pranje. pokućstva i drugog inventara u zgradama. Ti poslovi uključuju: a) metenje. autobusa i sličnih vozila. pranje i poliranje podova. sapuna i sličnih potrepština. stavljanje ručnika.19. c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji. kao i zrakoplova. Čistačice i posluga 9133. vlakovima i zrakoplovima. tramvajima. pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 560 of 823 poliranje podova. KUĆNE POMOĆNICE Kućne pomoćnice i čistačice stana metu.2008 . Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. usisavaju prašinu. poslovnih zgrada i drugih ustanova.nn. kuhanje i serviranje jela. c) pranje posuđa. pranje prozora i ostalog inventara. čišćenje kupaonica. vlakova. pokućstva i ostalog te namještanje kreveta. peru. e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština.11. obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. ČISTAČICE I POSLUGA Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela. usisavanje prašine. http://www. autobusima. pranje i poliranje podova i pokućstva. naručuju kućanske potrepštine. d) pripremu. vode brigu o posteljini. Pralje i glačarice 9131. Kućne pomoćnice 9132. f) srodne poslove.

1 BRIGADIR ČISTAČICA 9132.21.11.11.1 SPREMAČICA 9132.1 PODVORNIK 9132.1 kuhinjski radnik DODATAK: 9132.1 PERAČ POSUĐA 9133.11. glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete. d) nadgled ostalih radnika.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA http://www. b) čišćenje odjeće. ručno i kemijskim otopinama.1 ručni čistač DODATAK: 9133.11.1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE 9132.6.htm 18.21.2008 . tkanina.21. U toj su skupini zanimanja: 9132.12.8.1 MLADIĆ SOBE 9132. 9133.nn.1 glačarica 9133. U toj su skupini ova zanimanja.11. odjeće i drugih proizvoda od tkanina. c) srodne poslove. kožnih i sličnih predmeta. e) nadgled ostalih radnika.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 MLADIĆ KUHINJE 9132.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 561 of 823 d) srodne poslove.11. Ti poslovi uključuju: a) ručno pranje i glačanje rublja.12.1 sobarica 9132.19. PRALJE I GLAČARICE Pralje i glačarice ručno peru.1 čistačica 9132.1 pralja 9133.11.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 crkvenjak DODATAK: 9141.1 NADSTOJNIK ZGRADE http://www. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. crkvi i ostalih zgrada. npr.1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU 9133. crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima.2008 . crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima.htm 18. Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju. jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada.1 zvonar 9141.8. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9141. poslovnih zgrada. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Pazikuće i srodna zanimanja 9142. čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima. Ručni perači automobila i prozora 9141. reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina.21.11.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ PODVRSTA 914. jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada.22.nn. U toj su skupini ova zanimanja: 9141.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 562 of 823 9133. PAZIKUĆE.6. e) nadgled ostalih radnika. c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima. hotela.21. hotelima. poslovnim zgradama.19.21. d) srodne poslove. pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit. poslovnim zgradama.1 pazikuća 9141. RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama. hotelima.11. b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit.

6. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9151. U toj su skupini zanimanja: 9142.11. očitavanje brojila za struju. pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu.8.12. nosači nose i isporučuju poruke. skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju. http://www. kućanstvima.1 ručni perač automobila 9142. na kolodvorima i zračnim lukama. nose prtljagu.19. i drugdje te nose prtljagu. parkirališnih satova i slično 9151. Dostavljači. DOSTAVLJAČI. uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta. d) nadgled ostalih radnika. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. drugim društvima i ustanovama.htm 18. opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova. plin i vodu.1 PERAČ STAKLA PODVRSTA 915.2008 . paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. uvode posjetitelja na njihova mjesta. nosači i srodna zanimanja 9152. b) pranje prozora i ostalih staklenih površina. Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka.1 perač prozora DODATAK: 9142. DOSTAVLJAČI. plin i vodu. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje. nošenje prtljage u hotelima.12. Garderobjeri i srodna zanimanja 9153. c) srodne poslove. Praznitelji prodajnih automata. NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA Dostavljači. ručno ili pomoću jednostavnih uređaja. na postajama i zračnim lukama. vode brigu o parkiralištima.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 563 of 823 9142. pranje i laštenje automobila i drugih vozila. sušenje i laštenje. posebno u hotelima.

1 hotelski teklič 9151. e) srodne poslove. U toj su skupini zanimanja: 9152. drugim društvima i drugdje.11.2008 .1 dostavljač 9151.nn.1 čuvar prtljage http://www.1 garderobjer 9152.12.11. Ti poslovi uključuju: a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima. d) nošenje i isporuku prtljage. d) srodne poslove.htm 18. cirkusima. kazalištima.11. f) nadgled ostalih radnika. e) nadgled ostalih radnika.1 nosač 9151. posebno u hotelima.6. paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva.1 KURIR 9152. c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima.1 poslužitelj dizala 9151. na priredbama itd.8. kazalištima.21.14. na postajama. kućanstvima i na druga mjesta.19. U toj su skupini ova zanimanja: 9151. b) dužnosti dostavljača (tekliča). c) isporuku razne robe trgovinama.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 564 of 823 Ti poslovi uključuju: a) isporuku poruka. zračnim lukama i drugdje. restoranima i drugdje.1 poslužitelj u golfu DODATAK: 9151. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima. skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta. b) pregled ulaznica u kinima.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.13.

plin i vodu i bilježenje potrošnje. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada. Čistači ulica i srodna zanimanja 9161.1 biljeter 9153.1 poslužitelj zabavnog parka 9152. Praznitelji prodajnih automata. održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva. iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva. skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.15. c) očitavanje brojila za struju. U toj su skupini zanimanja: 9153. Ti poslovi uključuju: a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika. parkova i ostalih javnih površina.6. cijepanje drva za loženje. ukrcaj i iskrcaj smeća. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9161.14. d) srodne poslove. čišćenje ulica.19. e) nadgled ostalih radnika. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA http://www.nn. nošenje vode.2008 .1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 565 of 823 9152.htm 18. istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova.13.1 praznitelj prodajnih automata 9153. Ti poslovi obično uključuju: skupljanje.1 očitač brojila plina/vode/struje 9153. Radnici na odvoženju otpada 9162. b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca.1 parkirališni radnik PODVRSTA 916. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA. plin i vodu.1 poslužitelj zahoda 9152. parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih.8. PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL. te očitavaju brojila za struju.12.11.13. ulica i ostalih javnih mjesta.

11. U toj su skupini zanimanja: 9162. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice.13.1 radnik za pomoć u kući http://www.14.11. parkova i ostalih javnih površina.1 SMETLAR 9162.11. parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove. c) srodne poslove. b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva . d) nadgled ostalih radnika. ulica i ostalih javnih površina.1 čistač ulica 9162. e) čišćenje snijega. c) cijepanje i slaganje drva za loženje. b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje ulica.1 radnik na tržnici 9162.1 kupališni radnik 9162.1 perač ulica 9162.19. Ti poslovi uključuju: a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere.nn.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.2008 .1 utovarivač otpada DODATAK: 9161.6. U toj su skupini zanimanja: 9161.htm 18.12.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 566 of 823 Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada. g) nadgled ostalih radnika. d) nošenje vode. f) srodne poslove.

19.11. zalijevanje i plijevljenje.13. slaganje u stog. hranjenje životinja. šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih poljoprivrednih. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje.1 UREĐIVAČ KRUGA 9162.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. razbacivanje gnojiva. Zanimanja su ove vrste u podvrsti: 921.1 PERAČ BAZENA 9162. povrća i raznih biljaka. šumarska i ribarska zanimanja PODVRSTA 921. ČISTAČ NA TRŽNICI VRSTA 92. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje. ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne.13. PERAČ. Jednostavna poljoprivredna.1 KLUPAR. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. zalijevanje i plijevljenje. slaganje u stog. okopavanje voćaka. iskrcaj. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. ukrcaj. okopavanje voćaka. obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. čišćenje šuma i šipražja. Zanimanja su ove podvrste u skupinama: 9211. povrća i raznih biljaka. pripremu zemljišta za sjetvu. Radnici u poljoprivredi 9212. hranjenje životinja.14. razbacivanje gnojiva. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA.1 RADNIK NA BAZENU 9162. JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA. čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta. Radnici u šumarstvu http://www. šumarstvu. pripremu zemljišta za sjetvu.21. šumarske.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 567 of 823 9162. ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi.nn. obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura. čišćenje šuma i šipražja. iskrcaj.htm 18. šumarske. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. ukrcaj.1 živoder DODATAK: 9162. šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne.2008 .6. ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor.

iskrcaj ljetine i ostalih materijala.31.1 vinogradarski radnik 9211. čišćenje i čuvanje životinja.15.6.41. staja i drugih poljoprivrednih zgrada.8. e) branje voća. b) ukrcaj. Radnici u ribarstvu i lovstvu 9211.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9211.12. U toj su skupini zanimanja: 9211. žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima. d) navodnjavanje i plijevljenje.16.34. povrća i različitog bilja. napajanje.33.14. h) srodne poslove. f) pomoć u sadnji.19.1 voćarski radnik 9211. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i štihanje ili slične radove.nn.1 pčelarski radnik 9211. prevrtanje. i slaganje sijena.1 ratarski radnik 9211.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 568 of 823 9213. i) nadgled ostalih radnika.32.1 radnik u ekonomskom dvorištu http://www.1 berač ljekovitog bilja 9211.13. g) hranjenje.1 peradarski radnik 9211.htm 18. c) grabljanje.35.1 vrtlarski radnik 9211.1 stočarski radnik 9211.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. RADNICI U POLJOPRIVREDI Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova.11.1 pastir 9211.2008 .1 radnik uzgajanja različitih životinja 9211.

c) čišćenje šikara.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. b) slaganje drva u mjere. d) srodne poslove.6. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki.42.1 SAKUPLJAČ GLJIVA 9213. pomažući u uzgoju ribe i morske hrane.htm 18. c) kopanje jama i otvora. b) obavljanje poslova u internom transportu. e) nadgled ostalih radnika.19.12.nn.1 berač šumskih plodova 9212. d) srodne poslove. Ti poslovi uključuju: a) kopanje rupa za sadnju stabala. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće. e) nadgled ostalih radnika.8.13. ili u lovstvu.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 569 of 823 9211.1 NADNIČAR 9212. postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu.1 poljoprivredni radnik DODATAK: 9211. U toj su skupini zanimanja: http://www.11. RADNICI U ŠUMARSTVU Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova. čišćenje okoliša.2008 .42. U toj su skupini zanimanja: 9212.1 šumski radnik 9212.1 sjekač šiba i trske DODATAK: 9212.

19. JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. nošenje.2008 . prebacivanje lopatom. građevinarstvo. dizanje. čišćenje. utovarivanje i istovarivanje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. raznošenje šljunka. iskopavanje kamena. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste: 931.6.1 radnik u lovištu VRSTA 93. GRAĐEVINSKA. Radnici u niskogradnji 9313. brana i zgrada. uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova. brana i zgrada.12. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.11. nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta. Ti poslovi uključuju: kopanje. ručno pakiranje. prebacivanje lopatom. Transportni radnici PODVRSTA 931. proizvodnih.htm 18. rukovanje teretom. PROIZVODNA. Radnici u rudnicima i kamenolomima 9312. Zanimanja ove podvrste su u skupinama: 9311. proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje. gline. JEDNOSTAVNA RUDARSKA. TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA Radnici jednostavnih rudarskih.nn. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja 932. rad na rušenju građevina. nošenje. prijenos materijala i alata. pokretanje.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 570 of 823 9213. rad na čišćenju gradilišta.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ukrcaj. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 933. građevinskih. iskrcaj. transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo. čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima. pokretanje. obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske http://www. dizanje. raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima. čišćenje. šljunka i pijeska iz otvorenih jama. Radnici u visokogradnji 9311.1 ribnjačarski radnik 9213.

1 radnik u glinokopu 9311.11. ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova. raznošenje manjih količina materijala za održavanje cesta.1 radnik u šljunčari 9312. kao što je ispomoć kod izvođenja jednostavnijih tehnoloških operacija. šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima. održavanja i čišćenja radilišta.1 radnik u kamenolomu 9311. pomoć u pripremi manjih količina betona. te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena. http://www. Ti poslovi uključuju: a) kopanje i zatrpavanje jama. d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina. rudarskih prostorija i transportnih putova.12. RADNICI U NISKOGRADNJI Građevinski radnici u niskogradnji (i hidrogradnji) obavljaju jednostavne i rutinske poslove u gradnji i održavanju cesta.1 solanski radnik 9311.13. c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima. žbuka.14. platoa).6. brana i željezničkih pruga. rovova i jaraka za temelje. uređaja i opreme.nn.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 571 of 823 poslove u rudnicima.1 rudarski radnik 9311. Ti poslovi uključuju: a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena. pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina.2008 . brana. kao i soli iz mora. f) srodne poslove. brana i slično. c) pranje.15. prenošenje alata i sličnu pomoć pri izgradnji i održavanju cesta. na površinskim nalazištima i kopovima. b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova. ispuhivanje i uređenje površina kao pripremu za druge radove. čelična armatura). nasipa i sličnih građevina. e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog procesa istraživanja i proizvodnje nafte. upotrebom jednostavnih alata i uređaja. postrojenja. Ručno ravnanje i kopanje terena (pokosa.htm 18. U toj su skupini zanimanja: 9311.19. prirodnog plina i vode. čišćenje.8. g) nadgled ostalih radnika. cjevovode i slične instalacije. b) ručno prenošenje i skladištenje materijala (šljunak. koji su ručni.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.

c) bušenje otvora ručnim alatom. e) srodne poslove.12. U toj su skupini zanimanja: 9312. blokovi) te poliranje i pranje ukrasnih detalja.13.11.15.14. Ti poslovi uključuju: a) čišćenje već korištenog materijala za ponovnu gradnju (cigle.1 radnik niskogradnje DODATAK: 9312.19.1 radnik za uređenje kaptaža 9312.1 radnik u asfaltirnici 9312.nn.1 kopač rova 9312.15.6.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 572 of 823 d) srodne poslove. d) rušenje dijelova zgrada i gradilišnih objekata.1 RADNIK ZA KANALIZACIJU 9312. uklanjanje drugih zapreka.2008 .11. donošenje materijala i slično te zatvaranje nepotrebnih otvora. U toj su skupini zanimanja: 9313.13.1 radnik betonirac http://www.8.12.1 RADNIK NA ŠPORTSKOM OBJEKTU 9313. RADNICI U VISOKOGRADNJI Građevinski radnici u visokogradnji obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane uz razne aspekte građevinskih radova na zgradama. probijanje kanala na mjestima začepljenja.1 tesarski radnik 9313. e) nadgled ostalih radnika.1 RADNIK HIDROGRADNJE 9312.1 zidarski radnik 9313. f) nadgled ostalih radnika.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 cestarski radnik 9312.15.15. b) pomoć u zidanju i pripremi žbuke.htm 18.

11.6.1 ručni pakirer 9320. b) jednostavno spajanje sastavnih dijelova. rutinske poslove u proizvodnji.14. d) prijenos.8. Ti poslovi uključuju: a) ručno razvrstavanje dijelova ili proizvoda.1 armirački radnik 9313.15. i pranje sirovina i proizvoda. dizanje.1 radnik visokogradnje PODVRSTA 932. jednostavne postupke ručnog spajanja.1 ručni perač ambalaže 9320. f) nadgled ostalih radnika.12. e) srodne poslove. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži 9320. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9320. iskrcaj. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima. dijelova i proizvoda u kutije. U toj su skupini zanimanja: 9320. istovar ili pranje materijala.14. Ti poslovi obično uključuju: jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova.19. ukrcaj. sanduke. utovar. obavljaju poslove sortiranja proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova.2008 . bačvice i drugu ambalažu za skladištenje ili otpremu.nn.1 radnik u održavanju 9320. ručno pakiraju materijal.1 ručni perač dijelova http://www.13. c) ručno pakiranje materijala.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 573 of 823 9313. vrećice. dijelova i proizvoda u proizvodnim ili uslužnim djelatnostima. dijelove i proizvode te obavljaju različite jednostavne.1 radnik na proizvodnoj liniji 9320.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. ručno pakiranje. nošenje.htm 18. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju jednostavne i rutinske poslove u proizvodnji koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor. dizanje. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI Radnici jednostavnih zanimanja u proizvodnji i montaži obavljaju razvrstavanja.15.

1 radnik na energetskom postrojenju 9320.1 drvoprerađivački radnik 9320.21.1 radnik u kožnoj galanteriji 9320.28.43.35.19.45.42.1 keramički radnik 9320.16.8.29.2008 .1 radnik u izradi građevnih materijala 9320.25.1 radnik na razvrstavanju otpada DODATAK: http://www.1 obućarski radnik 9320.1 manipulant tekućeg naftnog plina 9320.1 radnik na montaži 9320.1 tekstilni radnik 9320.1 staklarski radnik 9320.32.18.1 radnik u naftno kemijskoj proizvodnji 9320.46.1 ručni savijač kovina 9320.26.1 ručni razvrstavač proizvoda 9320.34.17.27.1 radnik u preradi duhana 9320.22.1 radnik na izradi namota 9320.31.nn.24.1 kemijski radnik 9320.44.1 ručni razvrstavač dijelova 9320.1 grafički radnik 9320.19.1 laboratorijski radnik 9320.1 radnik na postrojenju za preradu i obradu vode 9320.23.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 radnik u ciglarstvu 9320.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 574 of 823 9320.33.1 radnik na pakiranju tehničkih plinova 9320.htm 18.1 kožarski radnik 9320.6.1 čitač natpisa 9320.30.1 podrumarski radnik 9320.36.41.

17.1 IZDVAJAČ NEISPRAVNIH KOCAKA 9320. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.8.1 RADNIK U REPROFOTOGRAFIJI 9320.26. Ti poslovi obično uključuju: upravljanje zaprežnim vozilima za prijevoz robe.17.45.45.21.34.25.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 9320.36.1 RADNIK NA ELEKTRONAMATANJU 9320.26.1 POMOĆNI LABORANT 9320.25.1 RADNIK ZA MAŠĆENJE.1 RADNIK NA POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU PARE 9320.6. Transportni radnici http://www.26.1 KLADAR 9320.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 575 of 823 9320. rukuju zaprežnim vozilima.26.1 RADNIK U KARTONAŽI 9320.27. Zanimanja ove podvrste su u skupini: 9330.13.1 RADNIK U KNJIGOVEŽNICI 9320. TRANSPORTNI RADNICI Radnici jednostavnih zanimanja u prometu i prenošenju tereta voze bicikle i slična vozila.1 POSLUŽITELJ STROJEVA U PRAHRAMBENOJ PROIZVODNJI 9320.26.1 RADNIK U GRAFIČKOM ODJELU 9320.45.19.1 RUČNI SKIDAČ MESINE PODVRSTA 933.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. rukovanje teretom.1 RADNIK U TISKARSKOJ MONTAŽI 9320.1 RADNIK U KEMIGRAFIJI 9320. te ručno rukuju teretom. NATAPANJE KOŽA 9320.1 RAZVRSTAVAČ CIJEVKI U TEKSTILU 9320.1 RADNIK U ODJELU TISKA 9320.26.25.htm 18.26.nn. PREMAZIVANJE.1 RADNIK NA VITLANJU REZANE GRAĐE 9320.1 RAZVRSTAVAČ TEKSTILNIH OTPADAKA 9320.1 RADNIK ZA OBREZIVANJE MOKRIH KOŽA 9320.

ostalih kućanskih predmeta.1 vozač ručnih kolica 9330.2008 . f) nadgled ostalih radnika.1 studijski radnik 9330.1 radnik u zdravstvenoj ustanovi 9330.51.1 trgovački radnik 9330.12. U toj su skupini zanimanja: 9330. d) nošenje i slaganje robe u skladištima i drugdje. ukrcaja i iskrcaja pokućstva. cijevi itd.14. brodova i zrakoplova.19. TRANSPORTNI RADNICI Transportni radnici obavljaju poslove poput pakiranja.31. c) ukrcaj i iskrcaj žita. Ti poslovi uključuju: a) pakiranje pokućstva.1 kočijaš 9330.1 skladišni radnik 9330..nn.1 transportni radnik 9330.1 hotelski radnik 9330.1 mlađi mornar DODATAK: http://www.13.6.33.1 samaraš 9330. e) srodne poslove.1 kolodvorski radnik 9330.32. strojeva i slične robe koja će se prevoziti s jednog mjesta na drugo.1 lučki radnik 9330.1 poslužitelj na žičari 9330. i ostalih tereta.8.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.16.41.17. vagona. pijeska i slične robe stavljanjem te robe na pokretne trake.htm 18. ukrcaja i iskrcaja brodova i zrakoplova te nošenja i slaganja robe u skladištima i drugdje.42. kamiona.62.61. b) prenošenje robe za ukrcaj ili iskrcaj iz kombija.1 prevozitelj brodicom na vesla 9330.1 radnik za praćenje transporta 9330. nošenja. ugljena.11.15.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 576 of 823 9330.

14.41.41.31.1 CEDULJIČAR 9330.1 RADNIK NA BALIRANJU OTPADAKA 9330.1 TELEKOMUNIKACIJSKI RADNIK 9330.31. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada).31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.1 RADNIK SILOSA 9330.13.13.13.31.15.1 PJESKAR NA ŽELJEZNICI 9330.1 RADNIK NA NISKIM TEMPERATURAMA 9330.1 AVIZER 9330.1 RADNIK ZA SORTIRANJE PRTLJAGE 9330.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 577 of 823 9330.13.13.1 RADNIK UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA 9330.13.6.nn.1 POMOĆNI TRANSPORTNI RADNIK 9330.31.2008 .31.1 RADNIK U HLADNJAČI 9330.1 RADNIK NA ISTOVARU I UTOVARU 9330.1 NOSAČ BOLESNIKA VRSTA 99.1 TRANZITER 9330.41.8.13.51.1 LAMPIST 9330.1 RADNIK U VUČI 9330.1 RADNIK ZA DOSTAVU ROBE IZ TRGOVINA 9330.13.13. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne http://www.1 VOZAČ TRICIKLA BEZ MOTORA 9330.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 9330.13.1 NOSAČ ZAVRŠNIH SIGNALA I RAČUNA 9330.1 POŠTANSKI RADNIK 9330.1 RADNIK NA OTPREMI 9330.19.htm 18.1 PRIVEZIVAČ 9330.31.

htm 18. VOJNA ZANIMANJA http://www. mornarice. Radnici bez zanimanja PODVRSTA 991. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda. Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u: VRSTA 01. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). U toj skupini je zanimanje: 9911.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi.nn. Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrstu: 991. RADNICI BEZ ZANIMANJA Radnici bez zanimanja su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili (pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada). Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske.8. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.2008 .6. VOJNA ZANIMANJA PODVRSTA 011. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi.1 radnik bez zanimanja1 ROD 0. Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu: 9911. Radnici bez zanimanja 9911.11. a nisu stručno osposobljeni za neki posao (zanimanje se ne može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 578 of 823 može utvrditi na osnovu stručne osposobljenosti). a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje. uključujući i pomoćne službe.

2008 .6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK.51. policija (osim vojne policije) i pripadnici graničnih i drugih naoružanih građanskih službi.51.41.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI http://www.4 administrativni službenik 4115. mornarice. U toj su skupini zanimanja: 0110. ZNAČAJNIH RADNIH MJESTA I OBRAZOVNIH PROGRAMA A 4190. bilo dobrovoljno ili prema zakonskoj obvezi.15.0 vojnik 0110.51.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK 3431. kao i vojni obveznici unovačeni u vojnu obuku ili ostale službe za određeno razdoblje.11.11.61. ili ako su temeljem zakona na kraće vrijeme pozvani na vojnu obuku ili doškolovanje. a nisu slobodni prihvatiti civilno zaposlenje.htm 18. Razina složenosti ne iskazuje se kod zanimanja ovog roda.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA 3122.19. NJIHOVIH SINONIMA. uključujući i pomoćne službe.17.7 administrator baza podataka 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT 4190. Isključene su osobe zaposlene u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane. VRSTE ZVANJA 2131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 579 of 823 0110.4 administrator područne računalne mreže (LAN) 2131.31.23.0 viši časnik 0110. Tu su uključeni redovni pripadnici kopnene vojske.0 vojni službenik 0110.8.nn. VOJNA ZANIMANJA Pripadnici oružanih snaga su osobe koje trenutno služe u oružanim snagama.0 niži časnik 0110. zrakoplovstva i ostalih vojnih službi.51.11.21.4 administrator obrade podataka 3121.0 vojni namještenik ABECEDNI POPIS NAZIVA ZANIMANJA.15. PRISTAV II.45.0 dočasnik 0110.6.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE 3415. pripadnici vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi.

4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2131.7 agronom vinogradarstva 2213.7 akademski fagotist 2453.nn.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE 9330.11.7 akademski flautist 2453.17.7 akademski grafičar http://www.8.12.12.26.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER 2452.21.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE 3423.51.7 akademski dizajner plemenitih kovina 2453.31.7 akademski folklorni glazbenik 2453.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 akademski gitarist 2453.7 ADVOKAT 4221.7 agronom voćarstva 2213.19.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 580 of 823 4222.22.21.17.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE 2213.14.7 agronom savjetodavne službe 2213.13.5 AERODROMSKI VATROGASAC 4133.11.22.12.32.7 akademski dirigent 2453.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA 2452.7 agronom melioracija 2213.6.34.1 AERODROMSKI TRANSPORTNI RADNIK 5161.htm 18.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA 2421.15.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA 2213.7 agronom zaštite bilja 2453.7 akademski crkveni glazbenik 2453.7 agronom 2213.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza 2213.7 agronom ratarstva 2213.16.11.11.12.2008 .11.22.

1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 581 of 823 2453.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK 2452.29.18.7 akademski rogist 2453.8.7 akademski trubljač 2453.7 akademski trombonist 2453.19.7 akademski klavirist 2453.htm 18.6 AKROBAT http://www.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.12.7 akademski violinist 2453.7 akademski tubist 2453.7 akademski muzikolog 2453.15.21.7 akademski orguljaš 2453.7 akademski violončelist 2453.17.7 akademski saksofonist 2453.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA 3474.7 akademski klarinetist 2453.47.7 AKADEMSKI HORNIST 2453.31.35.14.7 akademski harfist 2453.7 akademski skladatelj 2452.27.7 akademski kontrabasist 2453.7 akademski keramičar 2452.7 akademski violist 2453.16.30.7 akademski instrumentalist 2453.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR 2453.13.2008 .20.24.17.11.27.12.19.25.35.11.7 akademski slikar 2453.7 akademski oboist 2453.nn.7 akademski solopjevač 2453.7 akademski kipar 2453.28.23.13.6.7 akademski udaraljkaš 2453.

7 AKVAKULTURIST 3415.09.21.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA 2419.5 akviziter 3415.7 aktuar 7134.14.5 alatničar za stezne pribore.nn.5 alatničar za rezne alate.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 analitičar zanimanja 3434.7 analitičar istraživanja tržišta 2441.11.16. majstor 7222.31.6 analitičar tehničkih kalkulacija 2412.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA 2149. specijalizirani 7222.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 582 of 823 2121.5 alatničar za mjerne pribore.31.7 alt solist 1124. specijalizirani 7222.14.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA 2455.5 alatničar za metalne kalupe.27.31.13.htm 18.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR 2359.15.12.3 alatničar 7222.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA 2224.2008 .13.19.17.5 AKVIZITER OGLASA 7222.2 akustički izolater 2211.7 andragog 2452.11.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA 2441.32.7 ANALITIČAR AKREDITIVA 2441.18.43. specijalizirani 2453.6.21.31.5 alatničar. specijalizirani 7222.12.11.11.11.0 AMBASADOR 2441.14.15.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA 2442.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA http://www.8.7 analitičar studija rada i vremena 3119.

11.6 artist dreser 7129.19.11.12.14.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE 4141.nn.3 armirač i betonirac 7123.4 aranžer 3480.7 arhivist 2431.16.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 2431.11.1 armirački radnik 3474.7 ARHITEKT KONZULTANT 2141.16.11. specijalizirani 9313.3 ANTIKVAR 8264.14.20.2 asfalter 7134.12.2008 .11.7 ARHIVIST-SPECIJALIST 4141.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 583 of 823 4122.21.40.4 ARHIVSKI TEHNIČAR 7123.8.21.3 ASFALTER-IZOLATER 2454.6 ARHIMANDRIT 2141.13.htm 18.6 ARHIĐAKON 2460.11.15.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA 3112.17.13.3 armirač 7123.14.4 ANKETAR 7141.40.6 artist 3474.7 ARHIEPISKOP 2460.6 arhitektonski inženjer 3112.3 ANTIKOROZIST 5220.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 APRETER 3471.32.12.36.6.7 ARHIJEREJ 3480.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA http://www.5 armirač.4 arhivski službenik 4141.

4 ASISTENT KOORDINATOR 2149.5 automehaničar.24.21.43.3 automehaničar 7231.12.8.22.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE 3131.21.31.32.24.7 ASISTENT SCENOGRAFA 3131.6 AUDIODISTRIBUTER 2432.3 AUTOKAROSERIST 7141.4 ASISTENT REALIZACIJE 2455.6 AUTORSKI AGENT http://www.5 autolakirerski poslovođa 7213.6.16.4 astrolog 3111.96.16. majstor 3119.7 ASISTENT REŽIJE 2452.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA 3131.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 584 of 823 4133.2008 .24.htm 18.21.3 autolimar 7213.0 ATAŠE 3415.4 astronomski tehničar 1124.41.27.4 ASISTENT TONA 5149.nn.3 autolakirer 7141.6 ASISTENT STROJA 3141.3 autoelektričar 7241. majstor 7213.27.21.31.19.17.5 autoelektričar.21.23.18.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST 7241.5 autolimar.21.5 autolakirer.11.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE 3131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.18.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA 3131.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE 3141. majstor 7231. majstor 3429.

5 aviolimar.2008 . specijalizirani 7232.7 BALETNI PEDAGOG 4122.12.4 AVIOMEHANIČAR ZIM 7242.62.7 bariton solist 5123.7 bas solist 9211.11.12.45.28.3 betonirac i tesar http://www.45.1 berač poljoprivrednih proizvoda 9212.nn.7 BALETNI MAJSTOR 2321.8.3 bakrotiskar 3211.11.23.6.5 bačvar.1 berač ljekovitog bilja 9211.1 berač šumskih plodova 7123.3 bačvar 7422.4 bankovni službenik 4211.16.46.19.31.1 AVIZER B 5132.4 bakteriološki tehničar 4133.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR 9330.4 BALANSER AVIONA 2454.22.2 betonirac 7123.61.7 BALERINA 2454.31.3 barmen 3473.htm 18.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.23.15.27.15. majstor 7341.24.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 585 of 823 7213.3 aviolimar 7213.4 bas gitarist 2453.14.11.4 bankovni šalterski službenik 2453.14.2 babica 7422.12.17.

3 brodobravar 7214.3 blanjač kovina 7422.nn.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA 3475.8.53.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.4 biokemijski tehničar 3211.43.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA 7222.4 blagajnik u prodavaonici 7223.2 bolničar 3211. specijalizirani 7136.2008 .3 BRIJAČ 3421.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 586 of 823 2432.11.16.5 bravar.16.1 biljeter 3211.1 BRIGADIR ČISTAČICA 5141.4 BLAGAJNIK BANKE 4211.33.7 biskup 7313.5 brodobravar.27.11.4 blagajnik 4211.6.4 biološki tehničar 2122.51.4 brodarski brokerski službenik 7214.7 BIBLIOGRAF 9152.11.6 brodarski broker 4134.3 bižuterist 4211.42.31.4 botanički tehničar 7222.31.25.14.2 bojadisar drvenih proizvoda 8290.12.13.3 brodocjevar http://www.23.7 BIOMETRIČAR 2460.14.3 bravar 7214.24.12.6 BOKSAČ 5132.11.15.16.21.12.4 BLAGAJNIK AUTOMATA 4211.htm 18. majstor 9132.

3 BRODOPLASTIČAR 7129.28.26.2008 .5 brodocjevar.94.25.5 BRODOTESAR.41. majstor 3141.11.5 brodolimar.3 brodotraser 7214.22.34.31.3 BRODOVOĐA 8340.3 brodomonter 7214.17.14.8.25.25.3 brodolimar 7214.14. specijalizirani 7451.4 brodska sobarica 7241.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA 3115.24. specijalizirani 7214.31.13.3 brodoskelar 7129. specijalizirani 7124.4 brodograđevni tehničar 7134.12.6 brodograđevni inženjer 2145.21.3 brodostolar 7124. SPECIJALIZIRANI 7214.nn.92.93. specijalizirani 7214.16.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA 7124.5 brodotraser.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 587 of 823 7136. specijalizirani 8340.29.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.19.6.32.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa 7124.3 BRODOIZOLATER 7141.2 brodovođa unutarnje plovidbe 5111.21.3 BRODOLIČILAC 7214.33.5 brodomonter.5 brodoskelar.5 brodostolar.3 BRODOTESAR 7124.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK 3115.13.4 brodostrojar 3141.3 BRODSKI ELEKTRIČAR http://www.htm 18.

22.31.11.43.3 BRUSAČ 7224.8.5 brodski elektromehaničar.27.1 BRUSAČ I POLIRAČ KERAMIČKIH PROIZVODA 7323.3 brodski konobar 5122.16.23.11.3 BRODSKI MEHANIČAR 8340.4 brojač novca 3411.nn.5 BRODSKI ELEKTRIČAR.23.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR 8340.5 brusač kristalnog stakla.3 brusač i ličilac konstrukcija 9320.6 BRODSKI PILOT 3132.3 brusač kristalnog stakla 7323.32.2 brodski motorist 5123.3 bušač geoloških istražnih bušotina http://www.htm 18.14. SPECIJALIZIRANI 7241.13.6.11.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.3 brodski kuhar 8340.41. specijalizirani 5123.5 brodski natkonobar 3142.21.19.39.2 brodski mazač 7233.2 BRODSKI STROJOVOĐA 4211.12. specijalizirani 7224.11.24.4 BRODSKI STJUARD 3141.18.26.2 BRUSAČ ODLJEVAKA 3473.26.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 588 of 823 7241.3 brodski elektromehaničar 7241.24.25.6 BURZOVNI BROKER 8113.4 bubnjar 3411.34.6 BROKER 7224.6 brodski radiotelegrafist 5111.2 brunirač 7223.22.2008 .2 brusač i čistač kovina 7141.

3 bušač otvora metalurške peći 8113.31.3 CJEVAR 7411.22.01.2008 .3 bušač na površinskom kopu 8121.nn. PRISTAV 3441.42.11.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima C 3441.13.1 crkvenjak 3471.31.3 cestar ophodar 9312.4 CARINIK III.15.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 589 of 823 8113.8.17.7 carinski inspektor 2472.11.1 cestarski radnik 7343.1 CEDULJIČAR 7129.6 CARINSKI OTPREMNIK 3422.6.6 CARINIK .4 carinski službenik 3429.22.6 CASTING DIRECTOR 9330.6 CARINIK II.VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI 3441.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE 3422.13.19.4 CESTAR GRUPOVOĐA 7129.htm 18. VRSTE ZVANJA.12.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA http://www.12.11.3 CREVAR 9141.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA 8111.12.2 cestar 3112.42.12.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506. VRSTE ZVANJA.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST 2472.30.6 CARINSKI POSREDNIK 3441.98. PRISTAV 2472.16.11.12.01.3 CINKOGRAF 7136.6 carinik 3441.6 CRTAČ FILMSKI 3112.01.

nn.31.42.42.31.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.0 čelnik strukovne komore 1142.21.11.11.16.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA 9120.2 ČISTAČ ODLJEVAKA 8340.6 časnik palube na platformi 3142.11.19.1 čitač natpisa http://www.42.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 590 of 823 3471.42.11.0 čelnik političke stranke 1142.1 čistačica 9320.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE 3471.11.6 crtač.2 CVJEĆAR-ARANŽER Č 3142.0 čelnik udruge poslodavaca 7424. netehnički 6112.11.6 CRTAČ PLAKATA 3471.0 čelnik humanitarne organizacije 1143.1 čistač obuće 7224.11.6 časnik palube unutarnje plovidbe 3142.2 četkar 7432.1 čistač ulica 9132.11.63.htm 18.16.6 CRTAČ REPRODUKCIJA 3471.21.3 čipkar 8261.11.6 časnik stabilnosti platforme 3141.6 časnik lučke kapetanije 3142.3 cvjećar 6112.32.0 čelnik sindikata 1142.16.6.21.17.2008 .8.0 čelnik interesne udruge 1141.31.6 časnik stroja unutarnje plovidbe 1143.62.2 čistač stroja 9162.

hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.nn.31.33.3 ČUVAR IMOVINE 7129.11.0 čuvar državnoga pečata 5169.2 ČUVAR TUNELA 7129.11.2008 .0 član uprave trgovačkoga društva 5169.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA 1119.6.11.2 DADILJA 4111.2 ČUVAR SKRETNICA 5169.4 čuvar šume 5169.0 dekan 3471.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA 7129.2 ČUVAR KOSINA 7129.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA 3473.31.4 daktilograf 1229.11.3 ČUVAR OSOBA 9152.2 ČUVAR VINOGRADA D 5131.2 čuvar ophodar 5169.4 ČLAN PLESNE SKUPINE 1210.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE 5169.14.3 čuvar 7129.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 591 of 823 3131.31.2 čuvar objekata i okoliša 7129.31.33.33.33.31.51.33.2 ČUVAR MOSTA 5169.31.2 ČUVAR STAJA 3212.33.6 dekorater http://www.32.11.11.htm 18.11.13.33.8.12.4 ČITAČ SVJETLA 1119.19.2 ČUVAR RIBNJAKA 7129.1 čuvar prtljage 5169.

21.htm 18.4 DEVIZNI REFERENT 7137.6.7 diplomirani anatom 2442.5 dimnjačar.14.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani analitičar sustava 2131.2008 .2 dekorater stakla 7324.3 dekorater drva 7324.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa 2131.15. majstor 3119.11.17.11.3 dekorativni ličilac 2122.7 demograf 2472.12.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 592 of 823 7324.19.12.2 dekorater emajlom 7324.16.98.7 devizni inspektor 4122.12.7 diplomirani antropolog http://www.16.14.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR 7231.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG 2212.5 DIJETNI KUHAR 3411.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže 2212.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa 2131.0 diplomat 1124.21.nn.12.12.21.6 DILER 7143.3 dekorater tekstila 7324.13.16.11.15.7 diplomirani agroekonomist 2131.11.8.2 dekorater keramike 7324.5 dimnjačarski poslovođa 1124.5 dijagnostičar kvarova na vozilima.13.28.6 dijetetičar 5122.18.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP 2441.03. specijalizirani 3223.11.3 dimnjačar 7143.

nn.13.18.44.17.61.21.7 diplomirani astronom 2111.7 diplomirani ekonomist platnog prometa 2441.13.12.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA 2419.2008 .7 diplomirani arheolog 2141.21.7 diplomirani brodograđevni inženjer 2141.38.31.7 diplomirani biofizičar 2212.13.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće 2441.14.7 diplomirani biokemičar 2145.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE 2441.7 diplomirani dizajner 2149.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE 2441.32.11.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 593 of 823 2442.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE 2419.7 diplomirani ekonomist bankarstva 2441.8.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje 2441.31.42.14.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE 2441.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva 2441.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje http://www.htm 18.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova 2419.7 diplomirani arhitekt konzervator 2111.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR 2212.92.19.15.6.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije 2149.33.32.31.32.7 diplomirani ekonomist 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA 2441.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove 2441.11.7 diplomirani ekonomist menađmenta 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA 2441.47.14.

14.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET 2441.43.45.42.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču 2144.11.16.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU 2143.23.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO 2441.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA 2144.41.71.7 diplomirani elektroinženjer za plovila 2144.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji 2143.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.8.34.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG 2143.25.61.61.23.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja 2144.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA 2441.22.24.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane 2143.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 2143.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici 2143.72.7 diplomirani ekonomist za financije 2411.44.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku 2143.htm 18.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA 2441.7 diplomirani ekonomist za marketing 2419.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 594 of 823 2441.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 2441.19.21.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata http://www.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE 2144.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA 2212.61.2008 .7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju 2144.23.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU 2441.nn.31.12.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu 2144.12.6.23.

htm 18.7 diplomirani geolog za hidrologiju 2114.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 595 of 823 2442.24.20.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.11.16.7 diplomirani farmakolog 2444.19.7 diplomirani geolog za obradu podataka 2114.7 diplomirani geodet topograf 2148.8.7 diplomirani hidrolog http://www.7 diplomirani fiziolog 2444.7 diplomirani filolog 2443.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju 2114.11.7 diplomirani geodet hidrograf 2148.7 diplomirani geolog za geotermiku 2114.14.15.7 diplomirani geolog za tektoniku 2142.2008 .7 diplomirani geolog za paleontologiju 2114.15.12.63.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER 2149.21.7 diplomirani fonetičar 2148.13.7 diplomirani geolog za petrografiju 2114.6.7 diplomirani geolog za geomehaniku 2114.12.7 diplomirani geodetski projektant 2442.20.21.17.13.12.7 diplomirani fotogrametar 2148.14.18.7 diplomirani geograf 2114.7 diplomirani građevinski inženjer 2142.21.14.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA 2142.21.7 diplomirani etnolog 2212.19.7 diplomirani grafički dizajner 2112.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina 2114.12.21.7 diplomirani filozof 2212.7 diplomirani geolog za sedimentologiju 2114.nn.15.7 diplomirani geolog za stratigrafiju 2114.

7 diplomirani inženjer elektroenergetike 2144.nn.24.51.61.19.18.71.62.7 diplomirani inženjer geodezije 2114.51.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE 2149.14.11.7 diplomirani indolog 2131.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.51.16.21.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije 2211.7 diplomirani inženjer ekolog 2143.7 diplomirani inženjer geofizike 2114.12.7 diplomirani inženjer elektronike 2144.7 diplomirani inženjer botaničar 2141.8.11.7 diplomirani inženjer geologije http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE 2141.61.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja 2143.6.7 diplomirani inženjer bakteriolog 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU 2211.7 diplomirani informatičar 2149.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada 2141.11.7 diplomirani inženjer elektrotehnike 2111.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa 2149.7 diplomirani inženjer fizike 2111.62.44.7 diplomirani hungarolog 2444.7 diplomirani inženjer aeronautike 2146.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 596 of 823 2444.11.7 diplomirani inženjer genetičar 2148.72.17.16.92.26.51.7 diplomirani inženjer arhitekture 2211.20.2008 .7 diplomirani inženjer biolog 2146.7 diplomirani inženjer biotehnologije 2211.66.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje 2143.htm 18.

18.22.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG 2212.23.19.59.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 597 of 823 2149.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike 2147.31.19.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST 2212.18.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG 2212.6.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT 2212.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije 2211.81.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG 2212.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije 2212.nn.7 diplomirani inženjer kontrole leta 2149.7 diplomirani inženjer metalurgije 2211.51.7 diplomirani inženjer imunolog 2144.2008 .17.7 diplomirani inženjer kemije 2146.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2144.8.7 diplomirani inženjer molekularni biolog http://www.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA 2212.65.7 diplomirani inženjer hidrobiolog 2211.18.45.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG 2212.18.22.7 diplomirani inženjer kožarstva 2148. SPECIJALIST 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE.11.7 diplomirani inženjer mikrobiolog 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE 2141.htm 18.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR 2212.22.18.61.18.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE 2113.15.7 diplomirani inženjer marinski biolog 2212.

7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA 2141.66.68.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2141.7 diplomirani inženjer obućarstva 2111.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente http://www.67.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE 2131.64.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa 2146.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija 2211.23.8.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE 2211.43.7 diplomirani inženjer šumarstva 2149.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA 2144.6.33.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije 2144.71.7 diplomirani inženjer sustava 2131.7 diplomirani inženjer parazitolog 2213.7 diplomirani inženjer računalstva 2144.7 diplomirani inženjer ornitolog 2211.44.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje 2144.7 diplomirani inženjer telekomunikacija 2141.41.21.34.62.20.41.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala 2131.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE 2141.7 diplomirani inženjer sustava za programe 2213.42.2008 .7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa 2141.19.32.7 diplomirani inženjer računalne elektronike 2131.14.62.21.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 598 of 823 2141.91.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE 2146.46.7 diplomirani inženjer sustava za opremu 2131.nn.17.11.43.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog 2149.htm 18.

7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina 2114.31.42.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta 2114.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku 2141.11.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu 2114.11.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU 2147.42.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA 2114.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE http://www.14.6.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka 2139.32.19.8.32.7 diplomirani inženjer za geotehniku 2114.33.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta 2142.21.27.htm 18.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin 2147.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU 2143.26.7 diplomirani inženjer za obradu podataka 2144.25.29.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 599 of 823 2144.63.31.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina 2147.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena 2143.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 2144.24.36.36.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava 2147.2008 .hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU 2144.46.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA 2141.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU 2143.nn.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode 2143.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA 2139.63.43.64.36.34.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina 2141.

16.nn.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT 2144.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže 2144.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša 2149.63.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina 2141.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa 2144.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2211.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 2149.7 diplomirani inženjer zoolog 2141.23.17.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU 2114.53.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu 2143.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona 2149.22.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije 2149.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA 2147.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE 2145.69.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA http://www.19.6.36.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU 2144.26.13.32.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku 2144.7 diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje 2147.31.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina 2141.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU 2144.2008 .7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina 2144.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja Page 600 of 823 2145.33.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike 2145.htm 18.65.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina 2131.41.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA 2141.23.64.62.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET 2147.30.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA 2147.8.35.32.

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 601 of 823

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa 2148.11.7 diplomirani kartograf 2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA 2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA 2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava 2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava 2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava 2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE 2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala 2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava 2113.16.7 diplomirani kemičar polimera 2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava 2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR 2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER 2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave 2444.15.7 diplomirani književni komparatist 2432.11.7 diplomirani knjižničar 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR 2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST 2419.11.7 diplomirani komercijalist 2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE 2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu 2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu 2442.27.7 diplomirani komunikolog

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 602 of 823

2442.31.7 diplomirani kriminalist 2442.11.7 diplomirani kroatolog 2149.22.7 diplomirani logističar 2121.11.7 diplomirani matematičar 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP 2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA 2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR 2112.11.7 diplomirani meteorolog 2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka 2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog 2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER 2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer 2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj 2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina 2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR 2212.13.7 diplomirani patolog 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE 2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE 2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG 2442.32.7 diplomirani penolog 2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR 2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER 2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog 2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE 2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje 2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 603 of 823

2443.14.7 diplomirani politolog 2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf 2443.17.7 diplomirani povjesničar 2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti 2429.61.7 diplomirani pravnik 2131.36.7 diplomirani programer 2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena 2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena 2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena 2131.35.7 diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano 2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže 2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA 2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA 2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija 2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina 2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava 2141.12.7 diplomirani projektant interijera 2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA 2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA 2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina 2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA 2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 604 of 823

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture 2141.18.7 diplomirani prostorni planer 2141.19.7 diplomirani prostorni projektant 2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG 2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG 2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer 2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije 2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije 2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik 2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer 2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR 2114.37.7 diplomirani seizmolog 2150.11.7 diplomirani snimatelj slike 2446.17.7 diplomirani socijalni radnik 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA 2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA 2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA 2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru 2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu 2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju 2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu 2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu 2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU 2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 2442.12.7 diplomirani sociolog 2122.22.7 diplomirani statističar 2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 605 of 823

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer 2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO 2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju 2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA 2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja 2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme 2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme 2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE 2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova 2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze 2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA 2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA 2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE 2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA 2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva 2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA 2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje 2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda 2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala 2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna 2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda 2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže 2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže 2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 606 of 823

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA 2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja 2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva 2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva 2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata 2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe 2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina 2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera 2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića 2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala 2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE 2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti 2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima 2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane 2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala 2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA 2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA 2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli 2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata 2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa 2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona 2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva 2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje 2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva 2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 607 of 823

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA 2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS 2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE 2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode 2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE 2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE 2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku 2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE 2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika 2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA 2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure 2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE 2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE 2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE 2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI 2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU 2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE 2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika 2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE 2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije 2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA 2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 608 of 823

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer 2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer 2460.19.7 diplomirani teolog 2212.16.7 diplomirani toksikolog 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA 2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI 2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG 2444.19.7 diplomirani turkolog 2471.91.7 diplomirani upravni pravnik 2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj 2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje 1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA 1229.81.0 direktor botaničkog vrta 1227.11.0 direktor direkcije banke 1235.21.0 direktor distribucije 1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA 1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU 1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA 1229.22.0 DIREKTOR FILMA 1231.11.0 direktor financija i računovodstva 2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE 1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE 1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE 1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja 1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 609 of 823

1236.11.0 direktor informatičke službe 1239.11.0 direktor internoga glasila 1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije 1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE 1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA 1233.22.0 direktor komercijalne službe 1231.12.0 direktor kontrolinga 1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA 1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA 1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE 1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA 1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE 1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE 1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE 1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije 1315.31.0 direktor male kavane 1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE 1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME 1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE 1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE 1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE 1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove 1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 610 of 823

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE 1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE 1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE 1314.11.0 direktor male trgovine 1316.41.0 direktor male turističke agencije 1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada 1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu 1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju 1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA 1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA 1315.41.0 direktor maloga disko-bara 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE 1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE 1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA 1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 611 of 823

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA 1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove 1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge 1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI 1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove 1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE 1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam 1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA 1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva 1315.11.0 direktor maloga hotela 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA 1311.22.0 direktor maloga lovišta 1311.21.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 612 of 823

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA 1315.41.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA 1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA 1315.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA 1311.11.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva 1316.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA 1316.11.0 direktor maloga prijevoznog društva 1312.11.0 direktor maloga proizvodnog društva 1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA 1311.13.0 direktor maloga rasadnika 1315.21.0 direktor maloga restorana 1311.41.0 direktor maloga ribarskog društva 1314.11.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA 1316.21.0 direktor maloga skladišta 1316.12.0 direktor maloga špediterskog društva 1311.31.0 direktor maloga šumarskog društva 1311.32.0 direktor maloga šumarskog rasadnika 1316.31.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva 1312.11.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA 1319.41.0 direktor maloga veterinarskog društva 1311.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva 1233.21.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA 1226.61.0 DIREKTOR MARINE 1233.11.0 direktor marketinga 1226.16.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu 1226.17.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 613 of 823

1229.21.0 DIREKTOR MUZEJA 1235.11.0 direktor nabave 1233.22.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE 1229.83.0 direktor nacionalnog parka 1222.11.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA 1233.21.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA 1227.72.0 direktor odjela za informatičke usluge 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA 1222.31.0 direktor održavanja opreme 1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA 1232.11.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE 1223.11.0 direktor operative građevinskoga društva 1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA 1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE 1222.21.0 DIREKTOR POGONA 1227.71.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava 1234.21.0 direktor poslova za odnose s javnošću 1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING 1226.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet 1226.41.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE 1229.22.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost 1227.21.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE 1227.81.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 614 of 823

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1227.61.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME 1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE 1227.91.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge 1228.31.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge 1226.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu 1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE 1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE 1228.21.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE 1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE 1227.51.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama 1227.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE 1225.21.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju 1228.11.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda 1227.62.0 direktor poslovanja društva za urbanizam 1226.21.0 direktor poslovanja društva za zračni promet 1227.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA 1229.24.0 direktor poslovanja nakladničkog društva 1227.41.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva 1227.31.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova 1226.51.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije 1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE 1226.42.0 direktor poslovanja skladišta

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 615 of 823

1226.13.0 direktor poslovanja špediterskoga društva 1225.11.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva 1224.11.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE 1224.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine 1226.31.0 direktor pošta 1226.31.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA 1232.11.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE 1232.11.0 direktor pravne, kadrovske i opće službe 1226.15.0 direktor prekrcajne operative 1226.22.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci 1226.18.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu 1226.19.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu 1225.31.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE 1233.21.0 direktor prodaje 1314.11.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM 1233.31.0 direktor prodajne promocije 1222.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 1221.12.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva 1221.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva 1222.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA 1221.11.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva 1221.14.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva 1210.12.0 DIREKTOR PROJEKTA 1226.14.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora 1226.12.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU 1226.12.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

19.8.1998 Nacionalna klasifikacija zanimanja

Page 616 of 823

1221.11.0 DIREKTOR RATARSTVA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA 1237.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe 1225.31.0 direktor restoranskoga poslovanja 1317.22.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija 1317.21.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1224.11.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE 1210.12.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE 1227.41.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA 1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME 1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE 1226.21.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA 1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA 1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV 1235.31.0 DIREKTOR SILOSA 1235.31.0 direktor skladišne službe 1231.21.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU 1231.21.0 direktor službe osiguravajućeg društva

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1506.htm

18.6.2008

0 direktor unutarnje financijske kontrole 1235.31.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA 1226.12.11.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE 1226.nn.21.13.n.11.82.72.0 direktor zoološkog vrta 2453.6 disko džokej 3113.32.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA 1231.32.0 direktor službe p.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ