20.

PREVENTIVA U SAOBRA AJU
Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Franko Rotim, Prof. dr. Vuk Bogdanovi - Zna aj preventivnog djelovanja i osnovni koncept preventive.± Na in preventivnog djelovanja ( aktivna i pasivna prevencija i prevencija poslije nezgode ) po: vrstama u esnika saobra aja, metodama za planiranje, programiranje, vo enje i vrednovanje kampanja i akcija u bezbijednosti saobra aja, dijelovima ( fazama ) saobra ajnog procesa, podru ju u putnom pravcu, uzrocima saobra ajnih nezgoda i faktorima rizika, opasnim mjestima. ± Metodi i postupci za utr ivanje tro kova od saobra ajnih nezgoda. ± Metodi za procjenu efekata ostvarenih preventivnim djelovanjem na spre avanju ugro avanja u saobra ajnimnezgodama. ± Uticaj saobra ajnih nezgoda na ugro avanje ivota, rada, socijalne odnose, okolinu, materijalna dobra itd. ± Saobra ajna ekolo ka prevencija. Literatura: 1. R. Draga , Argumenti za i protiv upotrebe sigurnosnih pojaseva, Saobra ajni fakultet Beograd, 1984. 2. Draga R., ( 1989 ) Bezbednost saobra aja III, Saobra ajni fakultet Beograd, 1994. 3. R. Draga , M. Vujani , Bezbednost saobra aja II deo ( u tampi ) 4. M. ukanovi , Ekolo ki izazov, ELIT, Beograd, 1991. 5. S. Hyden, Traffic- Conflict Tehnique For Detrming Risk, University of Malmo, Malmo, 1979. Accident Analysis and Prev DEKAN: Prof.dr.

18. EKSPERTIZE SAOBRA AJNIH NEZGODA

Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Vuk Bogdanovi , Prof. dr. Franko Rotim -Zna aj, mjesto i uloga ekspertiza saobra ajnih nezgoda: namjena, vrste, korisnici. ± Rad saobra ajno- tehni kih stru njaka na uvi aju saobra ajnih nezgoda. ± Metodologija i postupci za izradu ekspertiza saobra ajnih nezgoda: sadr aj ekspertiza ( osnovni podaci, nalaz, mi ljenje i zaklju ak ). Ekspertize nezgoda sa u e em pje aka. Ekspertize nezgoda sa u e em pojedina nih vozila. Ekspertize nezgoda sa u e em vi e vozila. ± Metodi i postupci za utvr ivanje lica koje je upravljalo vozilom u momentu nastanka nezgode.± Metodi, postupci za utvr ivanje i procjenu tete u saobra ajnim nezgodama ( na vozilu, robi i dr. ) i tete proizvedene u eksploataciji vozila. ± Rad eksperta na sudu ( tuma enje, dopuna, ekspertize ). Kori enje povreda lica tuma enih od eksperta medicinske struke u analizi saobra ajnih nezgoda. Rad eksperata na usagla avanju ekspertiza u sudskom postupku.± Samostalni i komisijski rad eksperata u istra ivanju uzroka saobra ajnih nezgoda i mogu nosti za njihovo spre avanje i ubla avanje posljedica. Literatura: 1. Draga R., ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja II ´, Saobra ajni fakultet BU, Beograd 2. Draga R., ( 1989 ) ´Bezbednost saobra aja III ´, Saobra ajni fakultet BU, Beograd 3. Danner M., (1970 ) ´Technisce analise von strassen und Verkehrunfallen ´, verlag, Munchen 4. Baker S., ( 1965 ) ´Traffic accident invastigator¶s manual for police´, the traffic institute, N.W. University Evanston Ilinois 5. Rotim F., ( 1989 ) ´Ekspertize prometnih nezgoda i, II i III´, JAZU, Zagreb 6. Draga R., ( 1989 ) ´Uvi aj saobra ajnih nezgoda ´, Saobra ajni fakultet Beograd

19. UPRAVLJANJE BEZBIJEDNO

U SAOBARA AJA

Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Vuk Bogdanovi , Prof. dr. Franko Rotim

145-151. 2005. BEZBEDNOS AUTOMOBILA. . Iskustveni principi uspje nog upravljanja Literatura: 1 R. Novi Sad.: MEDICINA RADA U DRUMSKOM SAOBRA AJU.. Ini M. Saobra ajni fakultet. " ". Beograd 5. 1996. Beograd. New brunswick USA 2. 1995. 4 M. Preventivno djelovanje u uslovima poslije saobra ajne nezgode. Draga . ( u tempi ). 1996. London 3. 1995... D. Pra enje i analiza bezbijednoti saobra aja. bezbednost drumskog saobra aja I. ( 1979 ) ´Analiza uzroka saobra ajnih nezgoda u Beogradu ´.V. 3 R. Draga R.. . ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja II ´. i dr. 1978.P.Klasifikacija sistema upravljanja bezbijedno u saobra aja ( klasifikacija prema voza u. saobra ajni fakultet.. obrnuto. DSP. ´Guidelines for urban safety menagement ´. " ". Lipovac K. Otkrivanje i saniranje opasnih mjesta. u esniku u saobra aju ). Saobra ajni fakultet BU. saobra ajni fakultet BU. Beograd 6. Preventivna bezbijednost. Novi Sad 1 Ibrahim Jusufrani : Osnovi drumskog saobra aja. PREDMETNI . ovjek kao u esnik u saobra aju. Beograd. LITERATURA 1.. V. bezbednost saobra aja III. Draga . Draga R. menagement. 3. Beograd. 1. Marketing u saobra aju. Saobra ajni fakultet BU. 5.: BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRA AJA. Beograd 7. . Rothe J. 3. ( 1990 ). Slu beni list SRJ.. III .: SAOBRA AJNA PSIHOLOGIJA. Savi M. Moskva 9. ( 1985 ) ´Road Conditions and Traffic Safety ´. Univerzitet u travniku. Beograd. ( 1953 ) Washington. Beograd 2 R. ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja i ostvarenje i mogu nost ´.. 2. Bezbijednost saobra aja u vandrednim uslovima. Nau na knjiga. Vujani . Ekonomski fakultet Beograd 1971. Beograd 8. 2007 2. Uvi aj. Voza i. MIR. ( 1989 ) ´Bezbednost saobra aja III ´. Beograd.Put. Bezbednost saobra aja II deo. Beograd. Vodineli V.. Saobra ajni fakultet. Draga . Savremena adm inistracija. Zbirka zadataka iz bezbednosti saobra aja ( I deo ). 1986 4. Draga R.: BEZBEDNOST SAOBRA AJA. Milo evi S. Transaction. Institution of Highways and Transportation. ( 1994 ) ´Beyond traffic safety ´. and issues´. 1965. Vozilo. M. 2008.C..: SAOBRA AJNA KRIMINALISTIKA. saobra ajni fakultet. ( 1996 ) ´Okolina i saobra ajne nezgode ´. National Research Council 4. ´Highway and traffic safety and accident research. Jovanovi A. FTN. Vujani . 1997. Ini M. FTN. 6. Novi Sad. Privredna tampa. Bo i . Vasiljevi V. transportationResearch Board. 1999.. Babkov F. . Kragujevac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful