20.

PREVENTIVA U SAOBRA AJU
Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Franko Rotim, Prof. dr. Vuk Bogdanovi - Zna aj preventivnog djelovanja i osnovni koncept preventive.± Na in preventivnog djelovanja ( aktivna i pasivna prevencija i prevencija poslije nezgode ) po: vrstama u esnika saobra aja, metodama za planiranje, programiranje, vo enje i vrednovanje kampanja i akcija u bezbijednosti saobra aja, dijelovima ( fazama ) saobra ajnog procesa, podru ju u putnom pravcu, uzrocima saobra ajnih nezgoda i faktorima rizika, opasnim mjestima. ± Metodi i postupci za utr ivanje tro kova od saobra ajnih nezgoda. ± Metodi za procjenu efekata ostvarenih preventivnim djelovanjem na spre avanju ugro avanja u saobra ajnimnezgodama. ± Uticaj saobra ajnih nezgoda na ugro avanje ivota, rada, socijalne odnose, okolinu, materijalna dobra itd. ± Saobra ajna ekolo ka prevencija. Literatura: 1. R. Draga , Argumenti za i protiv upotrebe sigurnosnih pojaseva, Saobra ajni fakultet Beograd, 1984. 2. Draga R., ( 1989 ) Bezbednost saobra aja III, Saobra ajni fakultet Beograd, 1994. 3. R. Draga , M. Vujani , Bezbednost saobra aja II deo ( u tampi ) 4. M. ukanovi , Ekolo ki izazov, ELIT, Beograd, 1991. 5. S. Hyden, Traffic- Conflict Tehnique For Detrming Risk, University of Malmo, Malmo, 1979. Accident Analysis and Prev DEKAN: Prof.dr.

18. EKSPERTIZE SAOBRA AJNIH NEZGODA

Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Vuk Bogdanovi , Prof. dr. Franko Rotim -Zna aj, mjesto i uloga ekspertiza saobra ajnih nezgoda: namjena, vrste, korisnici. ± Rad saobra ajno- tehni kih stru njaka na uvi aju saobra ajnih nezgoda. ± Metodologija i postupci za izradu ekspertiza saobra ajnih nezgoda: sadr aj ekspertiza ( osnovni podaci, nalaz, mi ljenje i zaklju ak ). Ekspertize nezgoda sa u e em pje aka. Ekspertize nezgoda sa u e em pojedina nih vozila. Ekspertize nezgoda sa u e em vi e vozila. ± Metodi i postupci za utvr ivanje lica koje je upravljalo vozilom u momentu nastanka nezgode.± Metodi, postupci za utvr ivanje i procjenu tete u saobra ajnim nezgodama ( na vozilu, robi i dr. ) i tete proizvedene u eksploataciji vozila. ± Rad eksperta na sudu ( tuma enje, dopuna, ekspertize ). Kori enje povreda lica tuma enih od eksperta medicinske struke u analizi saobra ajnih nezgoda. Rad eksperata na usagla avanju ekspertiza u sudskom postupku.± Samostalni i komisijski rad eksperata u istra ivanju uzroka saobra ajnih nezgoda i mogu nosti za njihovo spre avanje i ubla avanje posljedica. Literatura: 1. Draga R., ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja II ´, Saobra ajni fakultet BU, Beograd 2. Draga R., ( 1989 ) ´Bezbednost saobra aja III ´, Saobra ajni fakultet BU, Beograd 3. Danner M., (1970 ) ´Technisce analise von strassen und Verkehrunfallen ´, verlag, Munchen 4. Baker S., ( 1965 ) ´Traffic accident invastigator¶s manual for police´, the traffic institute, N.W. University Evanston Ilinois 5. Rotim F., ( 1989 ) ´Ekspertize prometnih nezgoda i, II i III´, JAZU, Zagreb 6. Draga R., ( 1989 ) ´Uvi aj saobra ajnih nezgoda ´, Saobra ajni fakultet Beograd

19. UPRAVLJANJE BEZBIJEDNO

U SAOBARA AJA

Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Vuk Bogdanovi , Prof. dr. Franko Rotim

: MEDICINA RADA U DRUMSKOM SAOBRA AJU. Pra enje i analiza bezbijednoti saobra aja. 3. ( 1989 ) ´Bezbednost saobra aja III ´. Beograd. ( u tempi ). Beograd 5. Novi Sad 1 Ibrahim Jusufrani : Osnovi drumskog saobra aja. 1995. Vujani .. V.C. ( 1979 ) ´Analiza uzroka saobra ajnih nezgoda u Beogradu ´. ovjek kao u esnik u saobra aju.V. Milo evi S. Ekonomski fakultet Beograd 1971. 2008. Preventivna bezbijednost. bezbednost saobra aja III.. New brunswick USA 2. M.. Vodineli V. saobra ajni fakultet BU. 1978. Savremena adm inistracija. Voza i. 6. Beograd. 3 R. Beograd.. " ". FTN. ´Guidelines for urban safety menagement ´. bezbednost drumskog saobra aja I. Beograd. Vasiljevi V. Bezbijednost saobra aja u vandrednim uslovima. London 3. Jovanovi A. 4 M. Beograd 6.: SAOBRA AJNA PSIHOLOGIJA. ( 1985 ) ´Road Conditions and Traffic Safety ´. Draga R. ( 1996 ) ´Okolina i saobra ajne nezgode ´. 1965. obrnuto. Beograd. Draga R. Draga R. Saobra ajni fakultet BU.Put. Transaction. MIR.: SAOBRA AJNA KRIMINALISTIKA. Moskva 9. 5. Bezbednost saobra aja II deo. 2007 2. FTN. D. III . Nau na knjiga. and issues´.Klasifikacija sistema upravljanja bezbijedno u saobra aja ( klasifikacija prema voza u. Kragujevac. i dr. . Ini M.. National Research Council 4. BEZBEDNOS AUTOMOBILA. ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja II ´. Bo i . Draga .. saobra ajni fakultet. Saobra ajni fakultet.. 145-151. 1996. 3. 2.. Rothe J.. u esniku u saobra aju ). Novi Sad. Saobra ajni fakultet BU. Uvi aj. Ini M. Novi Sad. 1997. ( 1994 ) ´Beyond traffic safety ´. Otkrivanje i saniranje opasnih mjesta. Vujani . 1996. ( 1953 ) Washington. Savi M. LITERATURA 1. Beograd. Institution of Highways and Transportation. 2005.P. . Preventivno djelovanje u uslovima poslije saobra ajne nezgode. Babkov F. Slu beni list SRJ. Zbirka zadataka iz bezbednosti saobra aja ( I deo ). 1. ( 1990 ). Beograd 2 R. menagement. Privredna tampa. 1999. PREDMETNI . saobra ajni fakultet. Beograd 8. Beograd 7. Marketing u saobra aju. Vozilo.. Draga . . 1986 4.: BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRA AJA. Iskustveni principi uspje nog upravljanja Literatura: 1 R. ´Highway and traffic safety and accident research. . ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja i ostvarenje i mogu nost ´. Lipovac K. Draga . transportationResearch Board.: BEZBEDNOST SAOBRA AJA.. " ". 1995. Univerzitet u travniku. DSP. Saobra ajni fakultet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful