20.

PREVENTIVA U SAOBRA AJU
Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Franko Rotim, Prof. dr. Vuk Bogdanovi - Zna aj preventivnog djelovanja i osnovni koncept preventive.± Na in preventivnog djelovanja ( aktivna i pasivna prevencija i prevencija poslije nezgode ) po: vrstama u esnika saobra aja, metodama za planiranje, programiranje, vo enje i vrednovanje kampanja i akcija u bezbijednosti saobra aja, dijelovima ( fazama ) saobra ajnog procesa, podru ju u putnom pravcu, uzrocima saobra ajnih nezgoda i faktorima rizika, opasnim mjestima. ± Metodi i postupci za utr ivanje tro kova od saobra ajnih nezgoda. ± Metodi za procjenu efekata ostvarenih preventivnim djelovanjem na spre avanju ugro avanja u saobra ajnimnezgodama. ± Uticaj saobra ajnih nezgoda na ugro avanje ivota, rada, socijalne odnose, okolinu, materijalna dobra itd. ± Saobra ajna ekolo ka prevencija. Literatura: 1. R. Draga , Argumenti za i protiv upotrebe sigurnosnih pojaseva, Saobra ajni fakultet Beograd, 1984. 2. Draga R., ( 1989 ) Bezbednost saobra aja III, Saobra ajni fakultet Beograd, 1994. 3. R. Draga , M. Vujani , Bezbednost saobra aja II deo ( u tampi ) 4. M. ukanovi , Ekolo ki izazov, ELIT, Beograd, 1991. 5. S. Hyden, Traffic- Conflict Tehnique For Detrming Risk, University of Malmo, Malmo, 1979. Accident Analysis and Prev DEKAN: Prof.dr.

18. EKSPERTIZE SAOBRA AJNIH NEZGODA

Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Vuk Bogdanovi , Prof. dr. Franko Rotim -Zna aj, mjesto i uloga ekspertiza saobra ajnih nezgoda: namjena, vrste, korisnici. ± Rad saobra ajno- tehni kih stru njaka na uvi aju saobra ajnih nezgoda. ± Metodologija i postupci za izradu ekspertiza saobra ajnih nezgoda: sadr aj ekspertiza ( osnovni podaci, nalaz, mi ljenje i zaklju ak ). Ekspertize nezgoda sa u e em pje aka. Ekspertize nezgoda sa u e em pojedina nih vozila. Ekspertize nezgoda sa u e em vi e vozila. ± Metodi i postupci za utvr ivanje lica koje je upravljalo vozilom u momentu nastanka nezgode.± Metodi, postupci za utvr ivanje i procjenu tete u saobra ajnim nezgodama ( na vozilu, robi i dr. ) i tete proizvedene u eksploataciji vozila. ± Rad eksperta na sudu ( tuma enje, dopuna, ekspertize ). Kori enje povreda lica tuma enih od eksperta medicinske struke u analizi saobra ajnih nezgoda. Rad eksperata na usagla avanju ekspertiza u sudskom postupku.± Samostalni i komisijski rad eksperata u istra ivanju uzroka saobra ajnih nezgoda i mogu nosti za njihovo spre avanje i ubla avanje posljedica. Literatura: 1. Draga R., ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja II ´, Saobra ajni fakultet BU, Beograd 2. Draga R., ( 1989 ) ´Bezbednost saobra aja III ´, Saobra ajni fakultet BU, Beograd 3. Danner M., (1970 ) ´Technisce analise von strassen und Verkehrunfallen ´, verlag, Munchen 4. Baker S., ( 1965 ) ´Traffic accident invastigator¶s manual for police´, the traffic institute, N.W. University Evanston Ilinois 5. Rotim F., ( 1989 ) ´Ekspertize prometnih nezgoda i, II i III´, JAZU, Zagreb 6. Draga R., ( 1989 ) ´Uvi aj saobra ajnih nezgoda ´, Saobra ajni fakultet Beograd

19. UPRAVLJANJE BEZBIJEDNO

U SAOBARA AJA

Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Vuk Bogdanovi , Prof. dr. Franko Rotim

( 1953 ) Washington. FTN. 1965. Univerzitet u travniku. saobra ajni fakultet. Kragujevac. Draga . Beograd. Savi M. 1999. Jovanovi A. 2007 2. 3. PREDMETNI . 1995.. ´Highway and traffic safety and accident research. Preventivna bezbijednost. 2008. 1995.: BEZBEDNOST SAOBRA AJA. Draga . 3 R. and issues´. Novi Sad 1 Ibrahim Jusufrani : Osnovi drumskog saobra aja. bezbednost drumskog saobra aja I.: MEDICINA RADA U DRUMSKOM SAOBRA AJU. . D. Draga . Voza i. transportationResearch Board. Bezbednost saobra aja II deo. menagement. 5.. Pra enje i analiza bezbijednoti saobra aja. . bezbednost saobra aja III. Otkrivanje i saniranje opasnih mjesta. . New brunswick USA 2. Babkov F. Vujani . Draga R. Institution of Highways and Transportation.Put. Beograd. ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja II ´. saobra ajni fakultet. LITERATURA 1.. 1996. Saobra ajni fakultet. Zbirka zadataka iz bezbednosti saobra aja ( I deo ). " ".: SAOBRA AJNA KRIMINALISTIKA. Saobra ajni fakultet. saobra ajni fakultet BU. ( 1989 ) ´Bezbednost saobra aja III ´.. Beograd 2 R. BEZBEDNOS AUTOMOBILA. 4 M. 1997. Novi Sad. III . Novi Sad. Saobra ajni fakultet BU. Ini M. Vujani ..P. ( 1979 ) ´Analiza uzroka saobra ajnih nezgoda u Beogradu ´. .V. ovjek kao u esnik u saobra aju.: BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRA AJA. u esniku u saobra aju ). London 3. National Research Council 4. Vasiljevi V. Beograd 7. FTN. Iskustveni principi uspje nog upravljanja Literatura: 1 R.. Beograd 8.: SAOBRA AJNA PSIHOLOGIJA. Bezbijednost saobra aja u vandrednim uslovima. 1986 4. ( u tempi ).. Beograd. 145-151. 2005. ( 1990 ). Draga R. Beograd. 1. ( 1996 ) ´Okolina i saobra ajne nezgode ´. Moskva 9... Draga R.. Savremena adm inistracija. Uvi aj. Marketing u saobra aju. obrnuto. 1978. Beograd 5. ´Guidelines for urban safety menagement ´. Saobra ajni fakultet BU. ( 1985 ) ´Road Conditions and Traffic Safety ´. i dr. ( 1994 ) ´Beyond traffic safety ´. Nau na knjiga. Beograd. Milo evi S.Klasifikacija sistema upravljanja bezbijedno u saobra aja ( klasifikacija prema voza u. M. DSP. Slu beni list SRJ. Rothe J. 2.C. Beograd. 1996. ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja i ostvarenje i mogu nost ´. Vodineli V. V. Privredna tampa. Ini M. Preventivno djelovanje u uslovima poslije saobra ajne nezgode. " ". 6. Ekonomski fakultet Beograd 1971. Bo i . MIR. Transaction. Lipovac K. 3. Beograd 6.. Vozilo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful