P. 1
materijali za doktorat

materijali za doktorat

|Views: 100|Likes:
Published by Marija Stefanovska

More info:

Published by: Marija Stefanovska on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

20.

PREVENTIVA U SAOBRA AJU
Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Franko Rotim, Prof. dr. Vuk Bogdanovi - Zna aj preventivnog djelovanja i osnovni koncept preventive.± Na in preventivnog djelovanja ( aktivna i pasivna prevencija i prevencija poslije nezgode ) po: vrstama u esnika saobra aja, metodama za planiranje, programiranje, vo enje i vrednovanje kampanja i akcija u bezbijednosti saobra aja, dijelovima ( fazama ) saobra ajnog procesa, podru ju u putnom pravcu, uzrocima saobra ajnih nezgoda i faktorima rizika, opasnim mjestima. ± Metodi i postupci za utr ivanje tro kova od saobra ajnih nezgoda. ± Metodi za procjenu efekata ostvarenih preventivnim djelovanjem na spre avanju ugro avanja u saobra ajnimnezgodama. ± Uticaj saobra ajnih nezgoda na ugro avanje ivota, rada, socijalne odnose, okolinu, materijalna dobra itd. ± Saobra ajna ekolo ka prevencija. Literatura: 1. R. Draga , Argumenti za i protiv upotrebe sigurnosnih pojaseva, Saobra ajni fakultet Beograd, 1984. 2. Draga R., ( 1989 ) Bezbednost saobra aja III, Saobra ajni fakultet Beograd, 1994. 3. R. Draga , M. Vujani , Bezbednost saobra aja II deo ( u tampi ) 4. M. ukanovi , Ekolo ki izazov, ELIT, Beograd, 1991. 5. S. Hyden, Traffic- Conflict Tehnique For Detrming Risk, University of Malmo, Malmo, 1979. Accident Analysis and Prev DEKAN: Prof.dr.

18. EKSPERTIZE SAOBRA AJNIH NEZGODA

Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Vuk Bogdanovi , Prof. dr. Franko Rotim -Zna aj, mjesto i uloga ekspertiza saobra ajnih nezgoda: namjena, vrste, korisnici. ± Rad saobra ajno- tehni kih stru njaka na uvi aju saobra ajnih nezgoda. ± Metodologija i postupci za izradu ekspertiza saobra ajnih nezgoda: sadr aj ekspertiza ( osnovni podaci, nalaz, mi ljenje i zaklju ak ). Ekspertize nezgoda sa u e em pje aka. Ekspertize nezgoda sa u e em pojedina nih vozila. Ekspertize nezgoda sa u e em vi e vozila. ± Metodi i postupci za utvr ivanje lica koje je upravljalo vozilom u momentu nastanka nezgode.± Metodi, postupci za utvr ivanje i procjenu tete u saobra ajnim nezgodama ( na vozilu, robi i dr. ) i tete proizvedene u eksploataciji vozila. ± Rad eksperta na sudu ( tuma enje, dopuna, ekspertize ). Kori enje povreda lica tuma enih od eksperta medicinske struke u analizi saobra ajnih nezgoda. Rad eksperata na usagla avanju ekspertiza u sudskom postupku.± Samostalni i komisijski rad eksperata u istra ivanju uzroka saobra ajnih nezgoda i mogu nosti za njihovo spre avanje i ubla avanje posljedica. Literatura: 1. Draga R., ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja II ´, Saobra ajni fakultet BU, Beograd 2. Draga R., ( 1989 ) ´Bezbednost saobra aja III ´, Saobra ajni fakultet BU, Beograd 3. Danner M., (1970 ) ´Technisce analise von strassen und Verkehrunfallen ´, verlag, Munchen 4. Baker S., ( 1965 ) ´Traffic accident invastigator¶s manual for police´, the traffic institute, N.W. University Evanston Ilinois 5. Rotim F., ( 1989 ) ´Ekspertize prometnih nezgoda i, II i III´, JAZU, Zagreb 6. Draga R., ( 1989 ) ´Uvi aj saobra ajnih nezgoda ´, Saobra ajni fakultet Beograd

19. UPRAVLJANJE BEZBIJEDNO

U SAOBARA AJA

Fond sati: Predavanja 20 + vje be 10 Nastavnici: Prof. dr. Vuk Bogdanovi , Prof. dr. Franko Rotim

Rothe J. obrnuto.: SAOBRA AJNA PSIHOLOGIJA. Draga R. Draga R. 1978. Lipovac K.: BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRA AJA. transportationResearch Board. u esniku u saobra aju ). " ". Saobra ajni fakultet BU. ( 1989 ) ´Bezbednost saobra aja III ´. Preventivno djelovanje u uslovima poslije saobra ajne nezgode. 1996. Ekonomski fakultet Beograd 1971. Draga . Draga . and issues´. Beograd. Beograd.. Milo evi S. menagement.. 5.: MEDICINA RADA U DRUMSKOM SAOBRA AJU. Vasiljevi V. ( 1979 ) ´Analiza uzroka saobra ajnih nezgoda u Beogradu ´. London 3. Novi Sad 1 Ibrahim Jusufrani : Osnovi drumskog saobra aja.. Beograd. i dr. Draga R. LITERATURA 1. Ini M. Univerzitet u travniku. ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja II ´. Moskva 9. " ". Voza i. Slu beni list SRJ. 2. Savremena adm inistracija. 1995. Pra enje i analiza bezbijednoti saobra aja. DSP. 1. Zbirka zadataka iz bezbednosti saobra aja ( I deo ).: SAOBRA AJNA KRIMINALISTIKA. Jovanovi A. Saobra ajni fakultet BU. Marketing u saobra aju. Beograd. . Bezbijednost saobra aja u vandrednim uslovima. 1986 4. New brunswick USA 2.Klasifikacija sistema upravljanja bezbijedno u saobra aja ( klasifikacija prema voza u.P. 145-151. 3. ( 1980 ) ´Bezbednost saobra aja i ostvarenje i mogu nost ´. ( 1990 ).. 4 M... Vozilo.. D. Beograd 7. 1965. Privredna tampa. Novi Sad.V.: BEZBEDNOST SAOBRA AJA. Saobra ajni fakultet.. Beograd 5. 2005. Savi M. bezbednost saobra aja III. . Bo i . Beograd. . FTN.. ( 1953 ) Washington. ´Highway and traffic safety and accident research. FTN. Novi Sad. ( u tempi ). ( 1985 ) ´Road Conditions and Traffic Safety ´. ( 1994 ) ´Beyond traffic safety ´. M. Beograd 8. saobra ajni fakultet. . ´Guidelines for urban safety menagement ´. saobra ajni fakultet. PREDMETNI . 1995.C. III . Iskustveni principi uspje nog upravljanja Literatura: 1 R. Vujani . Draga . saobra ajni fakultet BU.. Transaction. Institution of Highways and Transportation. BEZBEDNOS AUTOMOBILA. Beograd 2 R. ovjek kao u esnik u saobra aju. Bezbednost saobra aja II deo. V. Babkov F. Otkrivanje i saniranje opasnih mjesta. 1997. Beograd. ( 1996 ) ´Okolina i saobra ajne nezgode ´.. 2008. MIR. Saobra ajni fakultet. Vodineli V. 3 R. 1999. 2007 2. 1996. Uvi aj.Put. Nau na knjiga. 3. Preventivna bezbijednost. 6. National Research Council 4. Vujani . Kragujevac. bezbednost drumskog saobra aja I. Ini M. Beograd 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->