KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

Sad 2. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena. Đurić.. Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. INFORMATIKA U NEUROLOGIJI. Popov R.Radović. 2001. štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50. Mihaljev-Martinov J.naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama. godišnjice Udruženja u Novom Sadu.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA . Monografije: 8. Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata. Lalić S.. 1994. KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA. Mihaljev-Martinov Jelena. A.REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika. S. 97 strana. Monografija povodom obeležavanja 40.. Niš. Medicinski fakultet Novi Sad 3. 1998. objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea.Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko. Udžbenici 3 Broj 1 . REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE. 1987.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA . Mihaljev-Martinov J. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja . 4. štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50. monografije: 29.. Medicinski fakultet N. Broj 4 1. 86 strana Prosveta.

ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.. (kategorije R61 . Bengtsson. 5. 1991. V. London-Paris 2. Stojšić.V. R.. Računarska podrška 4 .: 18 strana. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. Mihaljev-Martinov J. u tematskom zborniku radova. D. Medicinski fakultet Novi Sad 2. Mihaljev-Martinov J. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi.. grupa autora. Broj 7 1. cluster i tenzionoj glavobolji.Lažetić. Božić K. DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA. John Libbey. Edds.. 14 p. 1989. urednik: Vojislav Nikolić. Neuropsysiological Assessment Of the Visual System. Petrović. . LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS. Medicinski fakultet. Mihaljev-Martinov J. u monografiji. grupa autora. Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. u tematskom zborniku radova. Springer Verlag. U: Mihaljev Martinov J. P. 1988. Kostić.Sudakov. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet Novi Sad. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. u tematskom zborniku radova. 1996. K.Sudakov. Hansen. CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7. u monografiji.. Adlassnig K. u monografiji.Medicinski fakultet Novi Sad.1989. Novi Sad: Institut za neurologiju. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata. 4. 1987. Novi Sad 4. (kategorije R52 . B. Pregledni članak u vodećem časopisu. B.Sudakov. urednici: Đ. THORACIC OUTLET SYNDROME. PATOFIZIOLOGIJA. Benc. ed. Pregledni članak u časopisu. Stern P.-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost. OSNOVI NEUROLOGIJE. Mihaljev-Martinov J.V. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU.Rad u časopisu međunarodnog značaja). grupa autora. K. Turcani P. 1. Đurić S. Mišić-Pavkov G. Pavkov D. urednici: B..P. Mršulja. psihijatriju i mentalno zdravlje.. Pregledni članak u časopisu.S. 16 strana.. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. K. Granbner.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja). 14 p. B. Eds: K. Priručnik o migreni.. Editors:Bratko D.B. Avramov. S.V. 45. Mihaljev-Martinov J. Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.1. 12 strana. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. Palić 1998: 335-41. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja). 3. monografije: 7. Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi. S. Mihaljev-Martinov J. Popov I.Lažetić. Palić 1998: 343-7. Mihaljev-Martinov J. Medicinska informatika.Lažetić.

ed. Božić K. Konjović Z. 2003:33-5. Mihaljev-Martinov J. 7. V. ko rešenje koristi.(Fakultet tehničkih nauka) (1993. Žarkov M.) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC. 2. 1. (Medicinski fakultet).. 6. Bugarski A. Novo rešenje makroekonomskog problema. Božić K. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz). Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz). priznati programski sistem. Bugarski A.Puača-Stevanović. instrument. izrada nove karte.. računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih.(Fakultet tehničkih nauka) (1995. MDM dijagnostički program. računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Broj Obavezno navesti: autore rešenja. U: Mihaljev Martinov J. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4. za koga je rešenje rađeno. (Medicinski fakultet). Medicinska informatika. (Medicinski fakultet). editors. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 . Filipović D. recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).Sad (1987) softver:”SARA”. ed. naziv tehničkog rešenja. Tanackov I. od 1993 i do sada u upotrebi 3. Mihaljev-Martinov J. (Medicinski fakultet). Bogdanović S. Novo rešenje mikroekonomskog problema.. Stevanović.(1995) 5. nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz). (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO. Mišić-Pavkov G. (Medicinski fakultet). Tanackov I. specijalizovani atlas sa tumačenjima. Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Srdić B. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad: Ortomedics. za potrebe magistarskih.. Medicinski fakultet N. Konjović Z. nova metoda.registrovanju i analizi evociranih potencijala. Medicinska informatika. Naumović N. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I. S. Mihaljev-Martinov J. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. nova genska proba.RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE. mikroorganizmi (uz dokaz). Pavkov D. Mihaljev-Martinov J. U: Mihaljev Martinov J.) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti. U: Gudović R. Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. softver. (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA.

. Medicinski fakultet Novi Sad. J. Pavlović. urednici. Lovrenski M. Mihaljev-Martinov J.. Novi Sad.. Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. elektronsko izdanje. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI. 1995. 1990. Žarkov M. Barać . Monografije:31 3. 1994 4. Medicinski fakultet. T. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. 7. Invited plenary lecture. Glavobolje 1. Medicinski fakultet. Mihaljev-Martinov. 2.Žikić. Tanackov I.Pavlović. verifikovanih od strane odbora Ministarstva. Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama. 1. urednik Jelena Mihaljev-Martinov. 2002. Medicinska informatika. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju. Zbornik sažetaka 12. Broj Spisak rezultata R51 . Novi Sad 6. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent. 2004. Mihaljev-Martinov. Konjović Z. T. Dačić M. Mihaljev-Martinov J. Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. 1998. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Spisak rezultata R52 . urednik. Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova. Žikić.1996:16 6 . 5. elektronsko izdanje. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji..Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. Medicinski fakultet Novi Sad. kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). Novi Sad: Medicinski fakultet. . Pejić M. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). J. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. Mihaljev-Martinov J.Uređivanje kolektivne monografije. Perišić B. urednici: M. 1994. Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. urednici: M. 1. urednik: J. sorta i rasa na međunarodnom nivou. soj. Novi Sda: Medicinski fakultet. soj.. GLAVOBOLJE 2. sorga i rasa. ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA. grupa autora. Novi Sad. 2004. a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. Mihaljev-Martinov 21 strana. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Medicinski fakultet. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena.Rad u časopisu međunarodnog značaja. 8. Simić S. Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent.. 12. Budakov P. Mihaljev-Martinov J. MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy.

1997: 294-5 13.: Computer aided teaching in neurology. 86-90 10. 29th Intern.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini. Broj 13 1. D. Orovčanec K.: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991.. Latinović: DAMS. 7 . Neuropsych. Matejašev S. Medical Informatics Europe 1991. Radović. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis. Obradović. Mihaljev-Martinov J.Verlag. August 1991: 996-999. Mihaljev-Martinov J.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study. Mihaljev-Martinov J.. Springer . Edition Proceedings 1. 6. Perišić. Mihaljev-Martinov. Orovčanec K.. Mišić Pavkov. Springer-Verlag.NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija. 9th Migraine trust Internatiional Symposium.:8990.. Springer-Verlag.. Mihaljev-Martinov J. 1989. 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology.. J. S. 5. Žikić M. 11. Mihaljev-Martinov J. Žarkov M. Proeceedings. Edition Proceedings 2.... Medical Informatics Europe 1991. Kulauzov M.. Austria. Novi Sad.. Supll 1. tako i za skupove van zemlje.. D. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine. Zbornik radova: 6-8. August 1991: 960-963. T. Sterio M. A. Symposium in Pula. B. Procedings Vienna. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Computer Program for Diagnosing Migraine in Children. Procedings. Vienna. Pavlović T.. 7. Konjović Z. 1981: 278-9 .. Novi Sad 1997:2913. Mihaljev-Martinov J. Procedings Vienna. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Bratislava 1987. Vol. G. S..:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije.. Obradović.. Popov I.. 4. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Austria. Obradović. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Ovo važi kako za skupove u zemlji. Nađ-Koša V. Mihaljev-Martinov.1988. Latinović. Austria. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies... 2. Tanackov I. Konjović Z.. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula.. Nikolić I.: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age. Vol 38. Nikolić I. J.. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Obradović. Medical Informatics Europe 1991. Nikolić I. London 1992. 12. Pavkov.. Puača-Stevanović S. 1982: 193-5 3. Spisak rezultata 54 .. Mihaljev-Martinov J. 29th Intern. M. 88-9. Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics. August 1991: 86-90. D. 8. Mihaljev-Martinov J. 38. (Danubean countries) Belgrade.Neuropsych. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia.Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45.9. Gebauer E.. 7-10. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. T. Neurologija Suppl 1. Mihaljev-Martinov J. Cerebrovascular Disease Database. Diklić V..Symposium in Pula.. 9. Djordjević S. Žikić M. Procedings.

Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan). kategoriju rada).pregl..219 Spisak rezultata R62 . pregl. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje. :296-8 Spisak rezultata R61 ... Vukić D.1-2. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija.pregl. Mihaljev-Martinov J. LVI (5-6) 217. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1. Radiol Iugoslav. Med. Med pregl.pregl.. Radović A. Borota R. Physiol. Nikolić I.. Acta. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1997. 1991: 9-10: 413-7 13. Med. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije.. No 1. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I.Sad. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj. 1983-299-305. Iugoslav.9-10. Mihaljev-Martinov J. Med. Đurić Stojanka. Med. Med. 1985:19-23 9... pregl. Novi Sad. 11-12-..UV) 1987:115-19.. pregl.. Nikolić I. Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine.. 1984:561-4. Med . Acta medica Medinae 1996. Mihaljev-Martinov J. N. Mihaljev-Martinov J. 1983(9-10):423-6. Med.. 1981 (5-6):217-23. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene. 10. Med. Bogdanović S. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu. Med.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Pharmacol.Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1.regl. 1-2. XLIV.1985:12-16.. Med. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. Gebauer E.pregl.3(6):67-72. 1984:423-6 5. pregl. Mihaljev-Martinov J. Filipović. 4. Nikolić I. Migrena-dijagnostički problemi. Sinkope u dece. 8.11-12. N.Sad. Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE .. 14. Aktuelnosti iz neurologije. editorial.. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Timočki medicinski glasnik 7. Beograd. 1982(1-2):83-8. 1985:15-20 7. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika. Mihaljev-Martinov J. N. 21(suppl. Reoencefalografija– klinička primena.. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika. 3.. Medicinska informatika. Nikolić V.Sad..37. 2003. 34.Edition Proceedings 2. D.. Informatička tehnologija u medicini. 2001.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj.7-8. 12. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga. 2. Ćirić D. Vol. Mihaljev-Martinov J.. Prevencija bola u migreni. 16.. god. MIGRENA KOD DECE. Novi Sad. Sterio M. Sad. Uvodnik. 34.. J.... Mihaljev-Martinov J.Sad 3-4 1986:129-33. 8 .29-36.pregl. Medicinski pregled. 2. pregl.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije. 1997 (3-4) :75-76 15. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza. Med. 11. Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu. N. Mihaljev-Martinov J. ima razmenu sa 10 zemalja u svetu.1987: 547-52. 6. redovno izlazi. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. N.

Aktuelnosti iz neurologije.1:1-9 14.. 9 . broj 3-4: str 1-10 19. Božić K..12(3-4): 23-7. Mihaljev-Martinov J.IV (1-2) 17-23. Sekulić S. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije.. Jerković M. Glavaški. 2003. Mihaljev-Martinov J.I): 46-59 10. 3. M. godište XIII. Aktuelnosti iy neurologije. Božić K. Aktuelnosti iz neurologije. Sakač S.. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. Matijević R. Božić K.. 4. Gvozdenović S. Žarkov M. Bogdanović S... God. (4) 37-41 12. Novi Sad.1-2. Rudić S. Božić K.. 6. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE. psihijatrije i graničnih područja 1995. Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta. IV (3-4):2-7... Božić K. J. Mihaljev-Martinov J. Žikić M. psihijatrije i graničnih područja 2004. psihijatrije i graničnih područja 1998. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju. Sekulić S. Kopitović A. 7. IX. 2000: God VIII (br. Mihaljev-Martinov J. N.MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece.12(1-2):36-43. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. Kopitović A. N.3(1-2):117-34.. 18. Sekulić S. Ivetić V.. br. 2005. Novi Sad 2000. Primena akupunkture u neurologiji. Gebauer K. psihijatrije i graničnih područja. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada. Simić S. Divjak I.. 8. Kelemen A. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. Sakač S. Mačvanin N.. Gebauer Bukurov K. Banić-Horvat S. Sekulić S. Diklić V. Delibašić N. Slankamenac P. Mihaljev-Martinov J. Medicina Danas 2004.. Halasz P. Božić K. Gebauer K. Cvijanović M. Mihaljev-Martinov. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. psihijatrije i graničnih područja .. -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM. Godiste XI. Sakač S. Gebauer-Bukurov.. Ilin M.VIII.. Mihaljev-Martinov J. Kovač I. Mihaljev-Martinov J. Božić K. K. N. psihijatrije i graničnih područja.. psihijatrije i graničnih područja.Sad 1996. Aktuelnosti iz neurologije. S. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja.29:73-78.. Filipović D.. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. psihijatrije i graničnih područja... 15. Gebauer K. Petrović B. Gebauer-Bukurov K. Simić S..12(3-4):28-35. Novi Sad God. 8. Aktuelnosti iz neurologije. Aktuelnosti iz neurologije. 1996. Filipović D. 1. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja 2000. Todorovski Z. 3-4. Ružička S.. psihijatrije i graničnih područja 2004.. K.... Kelemen A... Jovin Z. Aktuelnosti iz neurologije. Revija rada 1999. 1993: 29-31... Mitrović D. Banić-Horvat S. Aktuelnosti iz neurologije. 2001: 8-16 13. 17. Aktuelnosti iz neurologije. Žikić M. Mihaljev-Martinov J. psihijatrije i graničnih područja. Tanackov I.6(1-2)65-9. Božić K. Knežević S.3(1-2):16-22. Sekulić S. psihijatrije i granicnih područja.. Mihaljev-Martinov J. psihijatrije i graničnih područja 2004. Đorđević. Sekulić S. Slankamenac P. Ivetić V. Gebauer. Cvijanović M. 5. Migrena i okcipitalna epilepsija... Žikić M.psihijatrije i graničnih stanja. Sekulić S. 16. God VIII (br. Vuleta P.. Mihaljev-Martinov J.. Bebauer-Bukurov K. Vol..4) 12-17 11. br 4.Sad. 2000:18-25 9. Sakač S. Terapija migrene. Aktuelnosti iz neurologije. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara.

J. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji. Kopitović A. 10 . Uvodno predavanje. Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3. Mihaljev-Martinov J. Vukić. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. 1999. S. N. 11-12-12-1998. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije... Headache in Children. 10. Mihaljev-Martinov J. 1998. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Quality of Life in Children Suffering from Migraine. Zbornik radova:17-20. godište XIII.12. predavanje po pozivu.Djurić. M. U: Žikić M. Mihaljev-Martinov J.Mihaljev-Martinov. 1994:33-7. Mihaljev-Martinov J. 8. J. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2. Pavlović T. plenary lecture. Nikolić I. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. broj 3-4: 80-83 20. Tanackov I.. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. 11-12.13(1-2):1036. Novi Sad. Novi Sad. Novi Sad 2002. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE. Obradović D. Đorđević S. N. Popov I. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece.1998. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu. Uvodno izlaganje. 9. 13. Aktuelnosti iz neurologije. 1994. Neurologija. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6. Stevanović. Božić K.:80-84. MihaljevMartinov J. S. Mihaljev Martinov. S. Simpozijum “Dete i stres”. Novi Sad.: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima. 12. psihijatrije i graničnih područja 2005. 2005. CIP 618. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina. 6. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994.Sad 1995. sa medjunarodnim učećem. Stamenković. Novi Sad. SIMPOZIJUM Dete i stres. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike.857 (082)). psihijatrije i graničnih područja . Knežević-Pogančev. Uvodno predavanje. Đurić. Zbornik radova. V. 1988. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). 1988. (3-4): 43-51.. Mihaljev-Martinov J.. uvodno predavanje.Neuropsihologija stresa. Sad 5. 37. S.. Mihaljev-Martinov J. Stevanović Puača. N. 2. Migrena skor u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J.. Sad 4. D. Neurologija.. 1999:4143.:39-40. Mihaljev Martinov J. Novine u dijagnostici migrene. Sekulić S. uvodno predavanje. Faculty of Medicine in Novi Sad 14. J. tematski Zbornik. Mihaljev-Martinov J. Gebauer-Bukurov K. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova. 3. J. 1999:5-7 11. 1. tematski Zbornik 1998:8-14. Pogančev-Knežević M. Novi Sad 2002.Mihaljev Martinov J. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ.Multumodalni evocirani potencijali kod migrene. Kulauzov M.37(3-4):119-25. Mihaljev-Martinov J.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine. Mihaljev Martinov.. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama.. Novi Sad. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije. Simpozijum “Dete i stres”.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća. 7..

. Mihaljev-Martinov J. Ožegović N.. Urednik zbornika Akademik Vladimir S. 2. 1971. Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine. Damjanović-Mihaljev J. Mihaljev-Martinov J. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije. Nikolić V. 53-5 8.. Mihaljev M. Beograd 1980.. Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. 30-32. Sarajevo 1980. Simpozijum “Savremeni život. 12. 12. Zbornik edukativnog programa. Nadj-Koša V. Zbornik radova:485-9. Pavlović T. Mihaljev-Martinov J. Borišev Lj.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini... Popov I. Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS. Nadj-Koša V. Ohrid. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine. II Kongres Kliničke neurofiziologije. Glavobolje dečjeg doba... 3. 13. Mihaljev-Martinov J. Kostić. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 . 24-5 5. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Zbornik radova 41-3 7. 12... 9. Beograd 1979. Borišev V. 20611. elektronsko izdanje. Zbornik radova 374-9. Nadj-Koša V. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”.. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. 1978. Zbornik radova: 369-76. Medicinski fakultet Novi Sad. elektronsko izdanje. 2004. Beograd. Novi Sad. Zbornik radova.. Orovčanec K. OHRID 1978. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem. Beograd 1980. 11. 2004. NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze.. Žikić M...-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu. Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma.. moždana oštećenja i encefalopatije” Tara. Vuković B. Orovčanec K.Faculty of Medicine in Novi Sad 15. Zbornik radova. Zbornik radova. Medicinski fakultet.. Mihaljev-Martinov J..: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza).. Mihaljev-Martinov J. 16. Zbornik radova :184-87. 1978. 6. Hvar. Mihaljev J. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova: 188-91.. Popović B. forenzička neurologija. Zbornik uvodnih predavanja (ur. Zbornik radova 925. Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga... Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa. 10. Spisak rezultata R65 . 4. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Vrnjačka banja 1972.) Mihaljev-Martinov Jelena. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji. II Kongres kliničke neurofiziologije... zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze.. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik radova. Zlatibor.177-179. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba. 1. Nikolić V. Sarajevo 1980. Mihaljev-Martinov J. 1972. Mihaljev-Martinov J. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije. Popov I. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. 1980. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova-tematski.

. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba. Zbornik radova 122-4. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom.1988. Razvoj medicinske informatike u Vojvodini. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova. Ljubljana.. Tasić M. 15.. II stručni sastanak nuklearne medicine.151-9.1987.: 151-59. Beograd. EEG i REG studija... Zbornik radova 57-8.233-236 28. II Jugoslovenski gerontološki kongres.. Nikolić V. Grubač Z. Vujić M. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Radiol Yugoslav.. Mihaljev-Martinov J. Vaskularna lezija u razvojnom dobu.. Ljubljana. 19. 23. 30. Zbornik radova 56-8.. Mihaljev-Martinov J.. III Jugoslov. Nikolić I. 1982. Zbornik radova: 125-8. 1983. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama.Zbornik radova. Mihaljev-Martinov J..: Računarski program: specijalizacija. 37.akupunkturom... Mihaljev-Martinov J. Popov I...... Bregun A. 1990. Jerković M.. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS. Neurologija. 16. U:Nadrljanski Đ. Martinov Cvejin M.. Nikolić I. 1990. Žarkov M. III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. Mihaljev-Martinov J.. Priština 1982..329-332 27. Zbornik radova 21-2. Turkulov D. Hadnadjev M. Mišić-Pavkov G. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija. 21. Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja. Nikolić V... 29. III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji. Nadj-Koša V. Mihaljev-Martinov J. Skoplje 1988. Orovčanec K... X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji. Novi Sad.. Mallformacije arterija u razvojnom dopbu.. Nadj Č. Konjović Z. Suppl 2. 20.. Promene moždane cirkulacije u migreni. Zbornik del.. Mihaljev-Martinov J. Popov I. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981.. Mihaljev-Martinov J. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1985.. 1982. Priština 1982. p..-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB.. 1995. Zbornik radova 23-4. 25. Novović Z.. Nadj-Koša V. Mihaljev-Martinov J.. 18. Beograd. Mišić-Pavkov G.... I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Nikolić I. Delibašić N... I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Bugarski A. Mihaljev-Martinov J. Popov I. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama.. Stevanović S. Nadj C... Jovanović M. Bajić M. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Kongres gerontologa. p. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I. Budimlija Z. Jovanović M. Beograd 1990. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba. 22..Zbornik radova: 249-52 26. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34. 21-3. Zbornik radova 186-7.-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije. 31. Popov I. 17. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 ..1984:429-32. 1994.klinička. Zbornik radova 271-3. Zbornik radova 179. 24...Zbornik radova. seminar o mozganski cirkulaciji. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu. U: Informatika u zdravstvu. Radović A. Pavkov D. Konjović J.. Konjović Z. Baza podataka za CVB. Mihaljev-Martinov J... Promene moždane cirkulacije u migreni. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba. Zadar 1984. Ljubljana.: Terapija migrene u dece primenom DHE. Priština 1982.. 14. Zbornik del. Nikolić V.. Stevanović V. Radović A.. et al editors. Ljubljana 1982.115-16.. Novi Sad. 18.

35. Popov I. J. Broj 48 1.1-2.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu. 33. Mitrović D. Mihaljev-Martinov J. Puača-Stevanović S. 13 .: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children. M. Novi Sad 1997.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern.. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5.7197-214-3. Prague Sympos. 2004.: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children. B. Niške sveske.118:1985. ISBN 86. Popov I. Turkulov D.: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children. Mihaljev-Martinov J. Računarski program za dijagnostiku migrene.. CIP 616. 3rd Yugoslav-Russian Conference. Prague International Symposium of Child Neurology. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics.međunarodna konferencija. Borišev. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1997.1985. Grubač Z.. Sekcija za medicinu rada. Mihaljev-Martinov J. Invited plenary lecture. 2005. June 17-18. Joint Meeting of neurology. 84:1985 2. N. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske. K. of the Child neurology.Symposium of Child neurology. Lj. Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine. 2001:52-58. Gebauer-Bukurov K.8 (082) Spisak rezultata R72 . Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90. J. Zbornik abstrakta 57. Brkić S.VI-th. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. 5. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation...V.. God XXII-XXIII. 1985. (on CD-ROM). Đorđević S. Mačvanin N. N. Edds. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu. Mihaljev-Martinov. 2. Novi Sad. Pejić M. Tara. Mihaljev-Martinov J. Zbornik abstracta.. Borišev. Nikolić I. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Božić K. U: Nadrljanski Đ. Abstract Book.. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Theory of Functional Systems. Mihaljev Martinov. Novi Sad. Novi Sad. 32. 1. 4. Faculty of Medicine. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry. 2004. Konjović Z. Zbornik abst.. 8-11 09.. Mihaljev-Martinov J. Slankamenac P. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba. Novi Sad. U: Nadrljanski Đ. Sudakov. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem. plenary lecture. Nikolić I. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8. 34. educative programme. Prague. et al editors. Tanackov I. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I.with Intern.. (on CD-ROM) 3. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Headache in Childhood. Ed. Popov I. Mihaljev-Martinov J. Sakač S.Sad. SLDV.118-119. Lažetić. BILTEN.: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children. et al editors. 1996: 8-9. Nikolić V. Sekulić S. V. Glavaški. br. Mitrović D. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1997. Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age. 3. Mihaljev-Martinov J.

suppl. Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu.. Mihaljev-Martinov J. sa medjunarodnim učešćem. 20(6): 386.. Neurologija.. Milošević D. Mihaljev-Martinov J. Congress of the Israel Pain Assoc. 23. sa medjunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka:26. 19. Popov I. Konjović Z. 1986.. Simpoz...Ohrid... 9. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije... Zbornik radova i sazetaka: 61. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J. The Book of Abstracts.. 1997. A.. Electrophysiological correlates of brain tumors in children. Božić K. .. Herceg Novi 1997. 1998:126. 22. 150-152. 11. Mak.:52.. 27-th Intern.. 21. 12.. Igalo 1990.: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack.: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje. 1987.. Mak. Kelemen.: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I.. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K.. sa internacionalnim ucesćem. Neuropsych.COMPUTER PROGRAM 14 . Zbornik sažetaka:247. 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique.. Mihaljev-Martinov J..Abst. Mihaljev-Martinov J. Zb..14.: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu. XIV -th World Congress of Neurology. VIII Kongres neurologa Jugoslavije.. Mihaljev-Martinov J. 1989. Kelemen A. IV International Headache Congres. Klopčič-Spevak M. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. Zbornik na trudovi.2). Sekulić S.Gebauer. 4-8 juni 1997. sa medjunarodnim učešćem. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja. Popovski.. 4th.. Brain and Development 1998. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Mihaljev-Martinov J. 1997. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache. urednik Ante M. Yugoslav-Russian Conference. THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES. Paris..1990.. Popov I. Igalo 1990.. 20... Mihaljev-Martinov J. Konjović Z. Nikolić I. J. Abstr. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija. Zbornik sažetaka: 319.. Hadnadjev M. Autosomal recessive Alexander s disease-case report. Nedvidek B. Prague. Gebauer K. Intern. pregl... Božić K.. 18. 10. Gebauer K.. Nikolić I.. Kelemen A. Popov I. S. 26(God 50):14. Đorđević.94. S.. 13. Mihaljev-Martinov J. 7. Nikolić V.. suppl. Mihaljev-Martinov. Liege 1994. K. Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje. Žarkov M. Novi Sad 1988. 16.: Vertebrobasilar insufficienty. Theory of functional systems. The expert systems for cerberovascular disease... Headaches with Children. Kovač I. Nikolić I. Ohrid 4-8 juni. med.. 68-9. Igalo 1990...Symposium in Pula. Abs.. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Abstr..Neurol. 68s. Divjak I. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem. Abstracts 97. Abstracts 54. 1994. Suppl 1:36.. 26(God 50):14. Popov I. Mihaljev-Martinov J. Kelemen A.. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1.. sa medjunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka: 75-6.. 8. Mihaljev-Martinov J. Žikic M.. suppl. 15.o Epilepsijama. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1988. 14. Neurophysiol. Palić. Grubač Z. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece. pregl. med.sažetaka 75-6.. Clin.100:1986 6. DiklićV. VIII Ju. 17. Mihaljev-Martinov J. Pavlović T. Žarkov M.. Mihaljev-Martinov J. Hadnađev M. TelAviv. New Delhy. Joint Meeting of Neurology. VIII Kongres neurologa Jugoslavije.

Matijević R. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem.. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998. in Journal of Neurology 2000. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO.. Abstracts..857(082) 36. Gebauer K...UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA. sa međunarodnim učešćem. 3):(P722)p 176. 1999:55. 28. ISBN 86-7197-190-2. 4th European Congress on Epileptology. Gebauer K.... Mihaljev-Martinov J. Mihić I. CORFU GREECE.. Božić K.. Bogdanović S.. Bogdanović S.. Mihaljev-Martinov J.Sad.: Diagnosis methods in the researche of migraine.. Mihić V. 29. Mihaljev Martinov J... Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Vol 41. Mihaljev-Martinov J.. MišićPavkov G.Sakač S.. Bukurov B. Božić K. Vol 247 (suppl. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov.. Filipović D. 7-12 October 2000. Arandjelovac. 30.THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres.857(082) 35.. Božić K.-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE. Ed: Medicinski fakultet. ISBN 86-7197-190-2. Corfu Greece.. ISBN broj 86-7197-190-2. sa međunarodnim učešćem. Mihić V. Ed: Medicinski fakultet.857(082) 34.-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE. Gvozdenović S. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS .. Mišić-Pavkov G... Novi Sad 2002. Beograd 2001.. Mihaljev-Martinov J. Ed: Medicinski fakultet... Delibašić N. 15 . Zbornik radova i sažetaka: 49 33.. Mihaljev-Martinov J. In the 25th Eastern Student Research Forum. Kelemen A. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Vlajković K. CIP 618.. Mačvanin N... Program and Abstracts.. Mihic V. Firenze.. Cairo. 2000:57. Novi Sad 2002.. Kelemen A. Abstract book. CIP 618... Sekulić S.. CIP 618. Firenze 7-12. SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION. Journal of Neurology 2001. Psychopathology in children with generalized epilepsy. Gvozdenović S. Gebauer K. EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE. Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32.1998. Petrovački-Balj B.. Epilepsia 2000: Vol 41.FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN. 27. Bogdanović S. Mihaljev-Martinov J.”Bolesti u vezi sa radom”.. Mihaljev-Martinov J. Petrovački-Balj B. -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA. 19 24. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem. Bogdanović S. 4th European Congress on Epileptology. Sakač S.. Mihić I. 2000: p59.1999:136. Gvozdenović S...... Tanackov I. 31. Epilepsia. Divjak I. Božić K.. Božić K. Novi Sad 2002. Benjak M.. Borišev V. Zbornik radova i sažetaka. Kelemen A. and all. Glavački M. elektronsko izdanje. Jocić N. Gebauer K. Mihaljev-Martinov J. P:190. 46 25. Mihić I. Abctract books.. Zbornik rezimea.. Mitrović D. sa međunarodnim učešćem..ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM.. Mihaljev-Martinov J. Knežević S. Miami 1999. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J.. 26. Novi Sad 2002. elektronsko izdanje. Oktober 2000. Mihaljev-Martinov J. Ed: Medicinski fakulet N...: Epidemiology of headaches in children..

.. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Sekulić S. Sakač S.. S. Buhmiler K. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. 2002. Zbornik sažetaka:193-4.. Mihaljev-Martinov J. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka: 234 42. Knežević S. Beograd 2002. Novi Sad. Gebauer K. Knežević S. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 . Beograd. Mihaljev-Martinov.. Petrovački-Balj B. sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S.Zbornik sažetaka: 277-80. Sekulić S.RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU. Zbornik sažetaka: 38 48. 2004. Vujković K.. Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama. Zbornik sažetaka:179-80. Gebauer-Bukurov K. Zbornik sažetaka:183-4 . 2002.. 2004... Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada.. Beograd. Gebauer-Bukurov K. Filipović D. 2002. XII Kongres neurologa SCG.. 2-5 Oktobar 2005. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2. Mihaljev-Martinov J. Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu.. XII Kongres neurologa SCG. Knjiga sažetaka:82 40.. Sekulić S. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Ed: Medicinski fakultet. Mihaljev-Martinov J.. Sekulić S... J. Novi Sad. Božić K.. Sakač S.857(082) 37. Božić K. Gebauer K.Gebauer-Bukurov. -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA..857(082) 39. CIP 618. sa međunarodnim učešćem. Slankamenac P. 45. K.. Suknjaja V. 2004. Novi Sad 2002. Gebauer-Bukurov K.. 2004. Božić. Knežević S.. J. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. 2-5 Oktobar 2005. Sakač S.857(082) 38. Sekulić. Vlajković K.. CIP 618. Gebauer-Bukurov K.. Tanackov I. ISBN 86-7197-190-2.. Mihaljev-Martinov J....Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 .. Božić... Sakač. K. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Lalošević D. Božić K...REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA. Sekulić S.. Gojković I. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja. Sekulić S. Gebauer K. LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT. Zbornik sažetaka: 191-2. sa međunarodnim učešćem. Sakač S.ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST. 43...TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE. Sakač S. sa međunarodnim učešćem. Sakač S. Knjiga sažetaka:62 41.. Sakač S. Filipović D. Mihaljev-Martinov J.. 47.. elektronsko izdanje.PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA.. 46. S. K. Gebauer-Bukurov. S.. Novi Sad. Božić K. Mihaljev-Martinov J. XII Kongres neurologa SCG. 44. XII Kongres neurologa SCG. Mihaljev-Martinov J. Sakač. Petrovački-Balj B.. Mihaljev-Martinov J.. Ed: Medicinski fakultet. Sekulić S. S.. Sekulić S. sa međunarodnim učešćem... CIP 618. Mihaljev-Martinov J. 2004. Vlajković K. ISBN 86-7197-190-2. Matijević R. Sakač S. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. Božić K. sa međunarodnim učešćem. K. -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM.elektronsko izdanje. XII Kongres neurologa SCG.

. 1988 Zbornik abstrakta:251 9. III Kongr.163. N.. VIII Kongr. Jugosl. Mišić-Pavkov G. 12. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije. Beograd 1993. Jovanović M. D. Mihaljev-Martinov J. I Kongres Ju društva neuronauka.. I Jugoslov. Delibašić N. 19.. Mihaljev-Martinov J. Glavobolje u dece. Jerković M.... Pavlović T. Sarajevo 1985. 1988.. Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA.Pavlović: Akupunkturni tretman migrena.. Zbornik rezimea 5. Zb. Beograd 1993.. neurol.. Nikolić V....: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom. neurol..: 310. Migrena skor-klinički i REG parametri. VIII Konres neurol. 5. 2... Milošević D. Nikolić I. Jugoslavije. Zbornik rezimea:129. Akupunktura-primena u terapiji glavobolja. Nikolić I. Pavlović T. Kopitović A. Drakić D. 6. Slankamenac P.231. V Simpozijum o CVB Zagreb. I Ju Kongres društva za neuronauke. III Kongres neurologa Jugoslavije. III Kongres neurol. Zagreb 1985. Zbornik sažetaka 69. Pavlović T. 1988. Zbornik rezimea:5. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene.. Mihaljev-Martinov J. 15.Živanović O. 1988. 18. Konjović Z. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. Mihaljev-Martinov J. Zbornik abstr. 19. Mitrović D.saž. 17. Nikolić I.. Delibašić N. Slankamenac P. III Kongr. Kopitović A.. 8. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. III Kongres neurol. 20.. Jovanović M. 1990(7): 83 13... Popov I. Mihaljev-Martinov J.139-40.:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Hadnadjev M. Jovanović M. Žikić M. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima. Puača-Stevanović S.. Mihaljev-Martinov J. Zbornik rezimea :14. Mihaljev-Martinov J.u izvodu. Knjiga sažetaka 23. Zbornik rezimea 89... Pavlović T. Jugosl. N... Vujić M. Jugosl. 1990. Puača-Stevanović S. Gvozdenović S. 3.. 16. XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije.. N.Beograd 1993.: Vertigo-elektroklinički korelati. Divjak I. VIII Kongr.. Jovanović M. 10.Ju.. Jugosl. 17 .. Zbornik sažetaka:139.abstr.. Novi Sad 1988.. Knjiga saž.Sad.. Mihaljev-Martinov J... Beograd 1993. Ju... 4.. 159. Ohrid. III Kongres neurol.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990. Mihaljev-Martinov J. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije. Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography. Mihaljev-Martinov J.. Makedonski medicinski pregled.: Fenomenologija migrene u dece. Mihaljev-Martinov J. neurol. Jovanović M. Beograd 1993. Mihaljev-Martinov J.. Žikić M. Mihaljev-Martinov J. Cervikalne migrene i akupunktura.Sad. Delibašić N. N.: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti. Delibašić N. 254 11.. JU. Sad. Mihaljev-Martinov J.. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu. Nikolić V. Mihaljev-Martinov J... Nikolić I. VIII Kongres neurol. 14.: Tranzitorne krize svesti u migreni... Knjiga saž. Nikolić I.. Zadar... Konjović Z. Nikolić I. 7. Knjiga saž. Mihaljev-Martinov J. 1985. Zbornik abst.neurol. 1... Nikolić I.. I Kongres Ju duštva neuronauka. Popov I. Beograd 1979. Zbornik sažetaka. III Kongres neurol. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije.Ju...Sad.: Akutna oftalmoplegija.. MihaljevMartinov J.Ju. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene.300.....Zb... Božić K.. Beograd 1993. Mihaljev-Martinov J. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Stevanović V.: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije. VII Kongres lekara Jugoslavije. Knjiga saž.. X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. 162.. 1990.. Zadar 1980.

II Kongres pedijatara Jugoslavije. Filipović D. Mihaljev-Martinov J. Božić K. Divjak I. Zbornik sažetaka. 31. 26-7. N. Mihaljev-Martinov J. Krbanjević A. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma.UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 . Doktorat medicinskih nauka.. V Kongres neurologa Jugoslavije.. Sakač S. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija. Ružička S. 21. Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene. 2000:49.. Božić K.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J... Sekulić S. Božić K. Mihaljev-Martinov J. 23. S.. Gebauer E. Mihaljev-Martinov J..klinička korelacija migrene u razvojnom dobu. Gebauer K. Gebauer-Bukurov K. Mihaljev-Martinov J..Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu. 1995.1996:172.: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu. Kelemen A. G. Niška Banja. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije. 1995.. Bogdanović S.Gebauer. Knjiga sažetaka: 320.. Mihaljev-Martinov J. 30.PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM.Sad. 24... Novi Sad 2000. Djordjević S. XVIth Yugoslav epilepsy Symposium. III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke. Zlatibor.. I Jugoslovenski kongres o epileptologiji.. Zlatibor. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene. Zbornik Sažetaka. Zlatibor.PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE. Mihaljev-Martinov J.. Reoencefalografsko. 22. Gebauer K.....maj-03 jun 2000. Sekulić S. 1985.. Zbornik radova. Djordjević S. Zbornik Radova.Sekulić. Mihaljev-Martinov J. Ružička S. prikaz slučaja. Knežević S. IV Kongres neurologa Jugoslavije... 25. Puača S. Beograd 2002. Belgrade. Niška Banja. S. Beograd 2001. Gebauer K. Đorđević S.. Žarkov M. Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije. Zbornik radova. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA ..Mišić-Pavkov. Neklasifikovane glavobolje. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene. Medicinski fakultet.. Broj 1 1. Mihaljev-Martinov J. Kelemen A. 437. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. 28. Petrovački B. Novi Sad. Sekulić S. 2000:47. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata..... november 1-3. Zbornik saž. Vlajković K... Matijević R.. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini. Stevanović V. Knjiga saž. Jerković M. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji. Mihaljev-Martinov J... 32. 1998:286 26.Book of Abstracts:168 33.Beograd 1993. Bogdanović S. Zlatibor...... VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima. 2001.2000:47 27. Gebauer K..1996:101. Zbornik sažetaka 24-5... Božić K..Ekspertni sistem za dijagnozu CVB. 29. zbornik sažetaka. D. Novi Sad. K. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Bogdanović S. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije.. Book of Abstracts:66.. Zbornik sažetaka:156 31. XVI Yugoslav epilpesy Symposium.

PRODUKCIJA . Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu. Medicinski fakultet. Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala.6726 Szeged. Novi Sad. Novi Sad. Csongrad Megyei Intézete. Medicinski fakultet. Novi Sad. Copernicus II. 1986-1988. 2003 5. Magistarski rad. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. Magistarski rad. Magistarski rad. 1994-1999. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. 2000-2004. projekat za razvoj naučnih disciplina 2. 2002 4. 1994 3. Magistarski rad. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1. Kliničkog centra. Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara. Medicinski fakultet. Dekada mozga.1999. Novi Sad. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1. projekat za razvoj naučnih disciplina 3. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1. Novi Sad. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. Savezni naučnoistraživački projekti 4. 1990-2000. Saša Bogdanović.Spisak projekata Broj 4 1. Medicinski fakultet.Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj . 2.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. Novi Sad. 2004 6. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom. Doktorska disertacija. 1989. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. Medicinski fakultet. Novi Sad. 1988-1989.

kourednik.PRODUKCIJA .Uloga (urednik. Godine od-do.recenzent). do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa. Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 . od 1993.član uredjivačkog odbora.UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1. Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful