P. 1
B10-Aktivni Bankarski Poslovi

B10-Aktivni Bankarski Poslovi

|Views: 253|Likes:
Published by elma011

More info:

Published by: elma011 on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2015

pdf

text

original

10.

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
Vrste bankarskih plasmana
Aktivni bankarski poslovi
Kratkoročni aktivni bankarski poslovi
Akceptni krediti Eskontni krediti Kontokorentni Lombardni Rambursni...

Dugoročni aktivni bankarski poslovi
Hipotekarni Investicioni Konzorcijalni
1

BANKARSKI POSLOVI
Tri kriterijuma za grupisanje bankarskih poslova:

Bilansni, Funkcionalni, Vremenski.

2

1

4 2 .Bankarski poslovi BANKARSKI POSLOVI BILANSNI KRITERIJUM FUNKCIONALNI KRITERIJUM VREMENSKI KRITERIJUM AKTIVNI MOBILIZACIONI KRATKOROČNI PASIVNI KREDITNI SREDNJOROČNI NEUTRALNI KOMISIONI DUGOROČNI SOPSTVENI SOPSTVENI 3 Po grupama klijenata poslovi:  sa pravnim licima.  sa stanovništvom.

lombardni krediti i rambursni krediti. eskontni krediti. Kratkoročni : akceptni krediti.  sa inostranstvom. Aktivni bankarski poslovi 1. 6 3 . 5 A.Teritorijalni kriterijum poslovi: u zemlji. kontokorentni.

te se obavezuje isplatiti mjenicu ako to ne učini glavni duţnik (“trasant”). Ona klijentu “posuđuje svoj potpis” – kredibilitet.. datum polaganja pokrića. “Accepted” – prihvatam ili primam. eventualno prolongiranje obaveze polaganja pokrića. To podrazumijeva da banka od klijenta uzima i određeni kolateral. bonitet. Banka za svoju uslugu naplaćuje akceptnu proviziju koja iznosi od 1-5% na godišnjem nivou.). Primjer: uvoz opreme na kredit ! 8 4 . Ukoliko mjenicu akceptira neka visokorangirana banka onda se ona u spoljnotrgovinskom prometu prihvata kao gotov novac.Akceptni kredit Banke omogućavaju svojim komitentima da na njih mogu trasirati mjenice do određene visine i sa određenim rokom. 7 Akceptni kredit Kod akceptnog kredita banka svom duţniku ne odobrava klasični kredit. Time banka postaje glavni duţnik (“trasat”).. visina provizije itd. Banka sa klijentom zaključuje i poseban ugovor (način i visina pokrića.

eskontovati. a ona prodavcu vrši isplatu protuvrijednosti. po relativno niskim stopama i u kratkom roku. U poslovima spoljnotrgovinske razmjene eskontni krediti su relativno česti. ako po dospjelost mjenice mjenični duţnik ne isplati mjenični iznos. Kreditna konstrukcija postoji zato što banka moţe od prodavca mjenice (eskontanta) traţiti vraćanje mjeničnog iznosa. Ovdje se vrši prodaja mjenice “kao robe”. a troškovi kredita su relativno niski. 10 5 .Eskontni kredit Predstavlja kupovinu još nedospjelih mjenica. Akcepti banaka sa visokim rejtingom mogu se. Traţilac kredita eskontuje akceptiranu mjenicu kod druge banke i tako dolazi do sredstava prije roka njenog dospjeća. 9 Eskontni kredit Eskontni kredit nije kredit u klasičnom smislu. Prodavac mjenice indosamentom prenosi prava iz mjenice na banku koja vrši eskontovanje. odnosno davanje kredita na podlozi mjenice. Oni omogućavaju dnevno obezbjeđenje novčanih sredstava.

Ovo je poslovna praksa evropskih banaka.5 1 IZVOZNIK 7 6 4 2 3 UVOZNIK 12 13 BANKA IZVOZNIKA 9 8 10 BANKA UVOZNIKA CENTRALNA BANKA POSLOVNA BANKA TRŢIŠTE NOVCA 11 ESKONTNI KREDIT 8. Banka komitentu usmjerava sredstva kredita na dva načina: neposredno na tekući račun. akceptirana mjenica 4. podnošenje mjenice na eskont 7. moţe sukcesivno povlačiti. po potrebi. te za pokriće ostalih troškova). Kredit se odobrava na rok od jedne godine i moţe se automatski obnavljati.180 dana) 6. pokriće za isplaćeni mjenični iznos 11 1. podnošenje mjenice na akcept 3. regresni zahtjev po isplaćenoj mjenici 13. 12 6 . podnošenje mjenice na reeskont 9. predaja akceptirane mjenice prodavcu 5. kupoprodajni ugovor 2. Klijent kredit. a kredit koristi davanjem banci naloga za plaćanje ili odobravanjem “okvirnog iznosa” kredita po tekućem računu u kojem je gornja granica limitirana. podnošenje mjenice na naplatu po dospjeću 11. isplata mjeničnog kredita 12. slanje ugovorene robe (plać. eskontni kredit Kontokorentni kredit Kredit po tekućem računu danas se najčešće koristi jer je visoko operativan. reeskontni kredit 10. materijala i gotove robe. Obično se koristi za obrtne potrebe preduzeća (za zalihe sirovina.

13 14 7 .

novac). nakit. umjetnička kolekcija.Lombardni kredit Kredit uz polaganje pokretnog zaloga (zlato. već obično 75% njegove vrijednosti. 15 Lombardni kredit Nikada ne iznosi punu vrijednost zaloga.  za banku jer ga može relombardirati. Povoljan je:  za dužnika jer on pribavlja sredstva bez potrebe da prodaje imovinu. Postoji mogućnost traženja dopune pokrića ako vrijednost zaloga opada na tržištu preko 10%. Za dug garantuje samo zalog. a ne i dužnik cijelom svojom imovinom. kao garancije da će dug biti isplaćen. vrijednosni papiri i druga vrijedna pokretna dobra. U slučaju ne vraćanja kredita banka na licitaciji prodaje založene stvari. 16 8 .

franc. kupac ne plaća robu u gotovu već izvoznik prima ramburs – isplatu preko kupčeve bankovne veze u inostranstvu u vidu akcepta. polise osiguranja i drugo). 17 Preneseni dokumenti služe kao garancija za isplatu mjenice. Banka otvara uvozniku u korist izvoznika akceptni kredit uz pokriće na njeno ime prenesenih određenih robnih dokumenata (teretnice. – isplatiti) 18 9 . (“rambourser”. Ovim poslom bave se samo veće i uglednije banke. Naime.Rambursni kredit Posebna vrsta akceptnog kredita koji se javlja u pomorskoj trgovini.

kupoprodajni ugovor 2.5 1 10 IZVOZNIK 12 11 8 6 4 2 9 UVOZNIK 14 BANKA IZVOZNIKA 7 3 BANKA UVOZNIKA 2 RAMBURSNA BANKA 8 13 1. Dugoročni: hipotekarni krediti.banci 7. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. i 14. preuzima robu 11. iskup mjenice 13. banke 3. 9. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. 20 10 . isporuka robe 6. Aktivni bankarski poslovi 2. zahtjev za isplatu i plaćanje 19 A. podnošenje mjenice na isplatu 12. investicioni krediti i konzorcijalni krediti. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente RAMBURSNI KREDIT 8. o tome izvještava izvoznika 5. zahtjev za akcept mjenice kod ugled.

Pitanja ? 21 11 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->