10.

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
Vrste bankarskih plasmana
Aktivni bankarski poslovi
Kratkoročni aktivni bankarski poslovi
Akceptni krediti Eskontni krediti Kontokorentni Lombardni Rambursni...

Dugoročni aktivni bankarski poslovi
Hipotekarni Investicioni Konzorcijalni
1

BANKARSKI POSLOVI
Tri kriterijuma za grupisanje bankarskih poslova:

Bilansni, Funkcionalni, Vremenski.

2

1

4 2 .  sa stanovništvom.Bankarski poslovi BANKARSKI POSLOVI BILANSNI KRITERIJUM FUNKCIONALNI KRITERIJUM VREMENSKI KRITERIJUM AKTIVNI MOBILIZACIONI KRATKOROČNI PASIVNI KREDITNI SREDNJOROČNI NEUTRALNI KOMISIONI DUGOROČNI SOPSTVENI SOPSTVENI 3 Po grupama klijenata poslovi:  sa pravnim licima.

 sa inostranstvom. lombardni krediti i rambursni krediti. eskontni krediti.Teritorijalni kriterijum poslovi: u zemlji. 6 3 . Aktivni bankarski poslovi 1. kontokorentni. Kratkoročni : akceptni krediti. 5 A.

Ukoliko mjenicu akceptira neka visokorangirana banka onda se ona u spoljnotrgovinskom prometu prihvata kao gotov novac. 7 Akceptni kredit Kod akceptnog kredita banka svom duţniku ne odobrava klasični kredit... eventualno prolongiranje obaveze polaganja pokrića.). visina provizije itd.Akceptni kredit Banke omogućavaju svojim komitentima da na njih mogu trasirati mjenice do određene visine i sa određenim rokom. datum polaganja pokrića. “Accepted” – prihvatam ili primam. Banka za svoju uslugu naplaćuje akceptnu proviziju koja iznosi od 1-5% na godišnjem nivou. Banka sa klijentom zaključuje i poseban ugovor (način i visina pokrića. bonitet. Time banka postaje glavni duţnik (“trasat”). To podrazumijeva da banka od klijenta uzima i određeni kolateral. te se obavezuje isplatiti mjenicu ako to ne učini glavni duţnik (“trasant”). Ona klijentu “posuđuje svoj potpis” – kredibilitet. Primjer: uvoz opreme na kredit ! 8 4 .

Eskontni kredit Predstavlja kupovinu još nedospjelih mjenica. Prodavac mjenice indosamentom prenosi prava iz mjenice na banku koja vrši eskontovanje. Kreditna konstrukcija postoji zato što banka moţe od prodavca mjenice (eskontanta) traţiti vraćanje mjeničnog iznosa. po relativno niskim stopama i u kratkom roku. Ovdje se vrši prodaja mjenice “kao robe”. Traţilac kredita eskontuje akceptiranu mjenicu kod druge banke i tako dolazi do sredstava prije roka njenog dospjeća. 10 5 . Akcepti banaka sa visokim rejtingom mogu se. odnosno davanje kredita na podlozi mjenice. ako po dospjelost mjenice mjenični duţnik ne isplati mjenični iznos. a ona prodavcu vrši isplatu protuvrijednosti. a troškovi kredita su relativno niski. eskontovati. 9 Eskontni kredit Eskontni kredit nije kredit u klasičnom smislu. Oni omogućavaju dnevno obezbjeđenje novčanih sredstava. U poslovima spoljnotrgovinske razmjene eskontni krediti su relativno česti.

regresni zahtjev po isplaćenoj mjenici 13.5 1 IZVOZNIK 7 6 4 2 3 UVOZNIK 12 13 BANKA IZVOZNIKA 9 8 10 BANKA UVOZNIKA CENTRALNA BANKA POSLOVNA BANKA TRŢIŠTE NOVCA 11 ESKONTNI KREDIT 8. Ovo je poslovna praksa evropskih banaka. slanje ugovorene robe (plać. moţe sukcesivno povlačiti. materijala i gotove robe. Obično se koristi za obrtne potrebe preduzeća (za zalihe sirovina. te za pokriće ostalih troškova). predaja akceptirane mjenice prodavcu 5. 12 6 . po potrebi. Banka komitentu usmjerava sredstva kredita na dva načina: neposredno na tekući račun. pokriće za isplaćeni mjenični iznos 11 1. Kredit se odobrava na rok od jedne godine i moţe se automatski obnavljati. eskontni kredit Kontokorentni kredit Kredit po tekućem računu danas se najčešće koristi jer je visoko operativan. a kredit koristi davanjem banci naloga za plaćanje ili odobravanjem “okvirnog iznosa” kredita po tekućem računu u kojem je gornja granica limitirana. podnošenje mjenice na eskont 7. Klijent kredit. podnošenje mjenice na naplatu po dospjeću 11.180 dana) 6. kupoprodajni ugovor 2. podnošenje mjenice na reeskont 9. podnošenje mjenice na akcept 3. isplata mjeničnog kredita 12. reeskontni kredit 10. akceptirana mjenica 4.

13 14 7 .

 za banku jer ga može relombardirati. Povoljan je:  za dužnika jer on pribavlja sredstva bez potrebe da prodaje imovinu. Postoji mogućnost traženja dopune pokrića ako vrijednost zaloga opada na tržištu preko 10%.Lombardni kredit Kredit uz polaganje pokretnog zaloga (zlato. vrijednosni papiri i druga vrijedna pokretna dobra. novac). a ne i dužnik cijelom svojom imovinom. već obično 75% njegove vrijednosti. kao garancije da će dug biti isplaćen. umjetnička kolekcija. 15 Lombardni kredit Nikada ne iznosi punu vrijednost zaloga. Za dug garantuje samo zalog. U slučaju ne vraćanja kredita banka na licitaciji prodaje založene stvari. nakit. 16 8 .

Banka otvara uvozniku u korist izvoznika akceptni kredit uz pokriće na njeno ime prenesenih određenih robnih dokumenata (teretnice. – isplatiti) 18 9 . Ovim poslom bave se samo veće i uglednije banke. kupac ne plaća robu u gotovu već izvoznik prima ramburs – isplatu preko kupčeve bankovne veze u inostranstvu u vidu akcepta. polise osiguranja i drugo).Rambursni kredit Posebna vrsta akceptnog kredita koji se javlja u pomorskoj trgovini. Naime. franc. (“rambourser”. 17 Preneseni dokumenti služe kao garancija za isplatu mjenice.

5 1 10 IZVOZNIK 12 11 8 6 4 2 9 UVOZNIK 14 BANKA IZVOZNIKA 7 3 BANKA UVOZNIKA 2 RAMBURSNA BANKA 8 13 1. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente RAMBURSNI KREDIT 8. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl.banci 7. Aktivni bankarski poslovi 2. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. 20 10 . iskup mjenice 13. kupoprodajni ugovor 2. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. 9. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. isporuka robe 6. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. podnošenje mjenice na isplatu 12. Dugoročni: hipotekarni krediti. i 14. zahtjev za isplatu i plaćanje 19 A. o tome izvještava izvoznika 5. investicioni krediti i konzorcijalni krediti. banke 3. preuzima robu 11.

Pitanja ? 21 11 .