10.

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
Vrste bankarskih plasmana
Aktivni bankarski poslovi
Kratkoročni aktivni bankarski poslovi
Akceptni krediti Eskontni krediti Kontokorentni Lombardni Rambursni...

Dugoročni aktivni bankarski poslovi
Hipotekarni Investicioni Konzorcijalni
1

BANKARSKI POSLOVI
Tri kriterijuma za grupisanje bankarskih poslova:

Bilansni, Funkcionalni, Vremenski.

2

1

 sa stanovništvom. 4 2 .Bankarski poslovi BANKARSKI POSLOVI BILANSNI KRITERIJUM FUNKCIONALNI KRITERIJUM VREMENSKI KRITERIJUM AKTIVNI MOBILIZACIONI KRATKOROČNI PASIVNI KREDITNI SREDNJOROČNI NEUTRALNI KOMISIONI DUGOROČNI SOPSTVENI SOPSTVENI 3 Po grupama klijenata poslovi:  sa pravnim licima.

Aktivni bankarski poslovi 1. eskontni krediti. 5 A. kontokorentni.  sa inostranstvom. Kratkoročni : akceptni krediti.Teritorijalni kriterijum poslovi: u zemlji. 6 3 . lombardni krediti i rambursni krediti.

“Accepted” – prihvatam ili primam. Primjer: uvoz opreme na kredit ! 8 4 . Ona klijentu “posuđuje svoj potpis” – kredibilitet. To podrazumijeva da banka od klijenta uzima i određeni kolateral. Time banka postaje glavni duţnik (“trasat”). bonitet. 7 Akceptni kredit Kod akceptnog kredita banka svom duţniku ne odobrava klasični kredit. Ukoliko mjenicu akceptira neka visokorangirana banka onda se ona u spoljnotrgovinskom prometu prihvata kao gotov novac.. Banka sa klijentom zaključuje i poseban ugovor (način i visina pokrića.). visina provizije itd. eventualno prolongiranje obaveze polaganja pokrića. te se obavezuje isplatiti mjenicu ako to ne učini glavni duţnik (“trasant”). datum polaganja pokrića. Banka za svoju uslugu naplaćuje akceptnu proviziju koja iznosi od 1-5% na godišnjem nivou.Akceptni kredit Banke omogućavaju svojim komitentima da na njih mogu trasirati mjenice do određene visine i sa određenim rokom..

a ona prodavcu vrši isplatu protuvrijednosti. a troškovi kredita su relativno niski. odnosno davanje kredita na podlozi mjenice. Traţilac kredita eskontuje akceptiranu mjenicu kod druge banke i tako dolazi do sredstava prije roka njenog dospjeća. Kreditna konstrukcija postoji zato što banka moţe od prodavca mjenice (eskontanta) traţiti vraćanje mjeničnog iznosa. U poslovima spoljnotrgovinske razmjene eskontni krediti su relativno česti. Ovdje se vrši prodaja mjenice “kao robe”. eskontovati. 9 Eskontni kredit Eskontni kredit nije kredit u klasičnom smislu. 10 5 . Oni omogućavaju dnevno obezbjeđenje novčanih sredstava. po relativno niskim stopama i u kratkom roku. ako po dospjelost mjenice mjenični duţnik ne isplati mjenični iznos. Prodavac mjenice indosamentom prenosi prava iz mjenice na banku koja vrši eskontovanje.Eskontni kredit Predstavlja kupovinu još nedospjelih mjenica. Akcepti banaka sa visokim rejtingom mogu se.

akceptirana mjenica 4. predaja akceptirane mjenice prodavcu 5. Banka komitentu usmjerava sredstva kredita na dva načina: neposredno na tekući račun. 12 6 . moţe sukcesivno povlačiti. Kredit se odobrava na rok od jedne godine i moţe se automatski obnavljati.180 dana) 6. pokriće za isplaćeni mjenični iznos 11 1. regresni zahtjev po isplaćenoj mjenici 13. materijala i gotove robe. Obično se koristi za obrtne potrebe preduzeća (za zalihe sirovina. podnošenje mjenice na reeskont 9. Ovo je poslovna praksa evropskih banaka. slanje ugovorene robe (plać. isplata mjeničnog kredita 12. podnošenje mjenice na eskont 7. podnošenje mjenice na akcept 3. eskontni kredit Kontokorentni kredit Kredit po tekućem računu danas se najčešće koristi jer je visoko operativan. podnošenje mjenice na naplatu po dospjeću 11. po potrebi. kupoprodajni ugovor 2. te za pokriće ostalih troškova). reeskontni kredit 10.5 1 IZVOZNIK 7 6 4 2 3 UVOZNIK 12 13 BANKA IZVOZNIKA 9 8 10 BANKA UVOZNIKA CENTRALNA BANKA POSLOVNA BANKA TRŢIŠTE NOVCA 11 ESKONTNI KREDIT 8. a kredit koristi davanjem banci naloga za plaćanje ili odobravanjem “okvirnog iznosa” kredita po tekućem računu u kojem je gornja granica limitirana. Klijent kredit.

13 14 7 .

novac). nakit. a ne i dužnik cijelom svojom imovinom. U slučaju ne vraćanja kredita banka na licitaciji prodaje založene stvari. umjetnička kolekcija.Lombardni kredit Kredit uz polaganje pokretnog zaloga (zlato. Za dug garantuje samo zalog. 15 Lombardni kredit Nikada ne iznosi punu vrijednost zaloga. 16 8 . Postoji mogućnost traženja dopune pokrića ako vrijednost zaloga opada na tržištu preko 10%. vrijednosni papiri i druga vrijedna pokretna dobra. kao garancije da će dug biti isplaćen. Povoljan je:  za dužnika jer on pribavlja sredstva bez potrebe da prodaje imovinu.  za banku jer ga može relombardirati. već obično 75% njegove vrijednosti.

– isplatiti) 18 9 . Banka otvara uvozniku u korist izvoznika akceptni kredit uz pokriće na njeno ime prenesenih određenih robnih dokumenata (teretnice. Ovim poslom bave se samo veće i uglednije banke. franc. polise osiguranja i drugo). kupac ne plaća robu u gotovu već izvoznik prima ramburs – isplatu preko kupčeve bankovne veze u inostranstvu u vidu akcepta. (“rambourser”.Rambursni kredit Posebna vrsta akceptnog kredita koji se javlja u pomorskoj trgovini. Naime. 17 Preneseni dokumenti služe kao garancija za isplatu mjenice.

i 14.5 1 10 IZVOZNIK 12 11 8 6 4 2 9 UVOZNIK 14 BANKA IZVOZNIKA 7 3 BANKA UVOZNIKA 2 RAMBURSNA BANKA 8 13 1.banci 7. investicioni krediti i konzorcijalni krediti. 9. Aktivni bankarski poslovi 2. o tome izvještava izvoznika 5. isporuka robe 6. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente RAMBURSNI KREDIT 8. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. podnošenje mjenice na isplatu 12. preuzima robu 11. iskup mjenice 13. kupoprodajni ugovor 2. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. banke 3. Dugoročni: hipotekarni krediti. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. zahtjev za isplatu i plaćanje 19 A. 20 10 .

Pitanja ? 21 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful