10.

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
Vrste bankarskih plasmana
Aktivni bankarski poslovi
Kratkoročni aktivni bankarski poslovi
Akceptni krediti Eskontni krediti Kontokorentni Lombardni Rambursni...

Dugoročni aktivni bankarski poslovi
Hipotekarni Investicioni Konzorcijalni
1

BANKARSKI POSLOVI
Tri kriterijuma za grupisanje bankarskih poslova:

Bilansni, Funkcionalni, Vremenski.

2

1

Bankarski poslovi BANKARSKI POSLOVI BILANSNI KRITERIJUM FUNKCIONALNI KRITERIJUM VREMENSKI KRITERIJUM AKTIVNI MOBILIZACIONI KRATKOROČNI PASIVNI KREDITNI SREDNJOROČNI NEUTRALNI KOMISIONI DUGOROČNI SOPSTVENI SOPSTVENI 3 Po grupama klijenata poslovi:  sa pravnim licima.  sa stanovništvom. 4 2 .

eskontni krediti. lombardni krediti i rambursni krediti. kontokorentni. Kratkoročni : akceptni krediti. 6 3 .Teritorijalni kriterijum poslovi: u zemlji. 5 A.  sa inostranstvom. Aktivni bankarski poslovi 1.

Ona klijentu “posuđuje svoj potpis” – kredibilitet. “Accepted” – prihvatam ili primam. Time banka postaje glavni duţnik (“trasat”). visina provizije itd. datum polaganja pokrića. Ukoliko mjenicu akceptira neka visokorangirana banka onda se ona u spoljnotrgovinskom prometu prihvata kao gotov novac. Banka za svoju uslugu naplaćuje akceptnu proviziju koja iznosi od 1-5% na godišnjem nivou. bonitet. Banka sa klijentom zaključuje i poseban ugovor (način i visina pokrića. eventualno prolongiranje obaveze polaganja pokrića. Primjer: uvoz opreme na kredit ! 8 4 . 7 Akceptni kredit Kod akceptnog kredita banka svom duţniku ne odobrava klasični kredit. te se obavezuje isplatiti mjenicu ako to ne učini glavni duţnik (“trasant”)..Akceptni kredit Banke omogućavaju svojim komitentima da na njih mogu trasirati mjenice do određene visine i sa određenim rokom. To podrazumijeva da banka od klijenta uzima i određeni kolateral..).

Eskontni kredit Predstavlja kupovinu još nedospjelih mjenica. a troškovi kredita su relativno niski. odnosno davanje kredita na podlozi mjenice. U poslovima spoljnotrgovinske razmjene eskontni krediti su relativno česti. Oni omogućavaju dnevno obezbjeđenje novčanih sredstava. Prodavac mjenice indosamentom prenosi prava iz mjenice na banku koja vrši eskontovanje. 10 5 . po relativno niskim stopama i u kratkom roku. a ona prodavcu vrši isplatu protuvrijednosti. Akcepti banaka sa visokim rejtingom mogu se. Ovdje se vrši prodaja mjenice “kao robe”. Traţilac kredita eskontuje akceptiranu mjenicu kod druge banke i tako dolazi do sredstava prije roka njenog dospjeća. Kreditna konstrukcija postoji zato što banka moţe od prodavca mjenice (eskontanta) traţiti vraćanje mjeničnog iznosa. eskontovati. 9 Eskontni kredit Eskontni kredit nije kredit u klasičnom smislu. ako po dospjelost mjenice mjenični duţnik ne isplati mjenični iznos.

Ovo je poslovna praksa evropskih banaka. Kredit se odobrava na rok od jedne godine i moţe se automatski obnavljati. podnošenje mjenice na naplatu po dospjeću 11. reeskontni kredit 10. regresni zahtjev po isplaćenoj mjenici 13. eskontni kredit Kontokorentni kredit Kredit po tekućem računu danas se najčešće koristi jer je visoko operativan. a kredit koristi davanjem banci naloga za plaćanje ili odobravanjem “okvirnog iznosa” kredita po tekućem računu u kojem je gornja granica limitirana. podnošenje mjenice na eskont 7.5 1 IZVOZNIK 7 6 4 2 3 UVOZNIK 12 13 BANKA IZVOZNIKA 9 8 10 BANKA UVOZNIKA CENTRALNA BANKA POSLOVNA BANKA TRŢIŠTE NOVCA 11 ESKONTNI KREDIT 8. podnošenje mjenice na reeskont 9. moţe sukcesivno povlačiti. kupoprodajni ugovor 2. predaja akceptirane mjenice prodavcu 5. Banka komitentu usmjerava sredstva kredita na dva načina: neposredno na tekući račun. Obično se koristi za obrtne potrebe preduzeća (za zalihe sirovina. po potrebi. materijala i gotove robe. 12 6 . podnošenje mjenice na akcept 3. slanje ugovorene robe (plać.180 dana) 6. isplata mjeničnog kredita 12. Klijent kredit. te za pokriće ostalih troškova). pokriće za isplaćeni mjenični iznos 11 1. akceptirana mjenica 4.

13 14 7 .

 za banku jer ga može relombardirati. Postoji mogućnost traženja dopune pokrića ako vrijednost zaloga opada na tržištu preko 10%. već obično 75% njegove vrijednosti. novac). 15 Lombardni kredit Nikada ne iznosi punu vrijednost zaloga. Povoljan je:  za dužnika jer on pribavlja sredstva bez potrebe da prodaje imovinu. U slučaju ne vraćanja kredita banka na licitaciji prodaje založene stvari. Za dug garantuje samo zalog. vrijednosni papiri i druga vrijedna pokretna dobra. a ne i dužnik cijelom svojom imovinom. nakit.Lombardni kredit Kredit uz polaganje pokretnog zaloga (zlato. umjetnička kolekcija. kao garancije da će dug biti isplaćen. 16 8 .

kupac ne plaća robu u gotovu već izvoznik prima ramburs – isplatu preko kupčeve bankovne veze u inostranstvu u vidu akcepta. Naime. 17 Preneseni dokumenti služe kao garancija za isplatu mjenice. polise osiguranja i drugo). (“rambourser”. franc.Rambursni kredit Posebna vrsta akceptnog kredita koji se javlja u pomorskoj trgovini. Banka otvara uvozniku u korist izvoznika akceptni kredit uz pokriće na njeno ime prenesenih određenih robnih dokumenata (teretnice. Ovim poslom bave se samo veće i uglednije banke. – isplatiti) 18 9 .

5 1 10 IZVOZNIK 12 11 8 6 4 2 9 UVOZNIK 14 BANKA IZVOZNIKA 7 3 BANKA UVOZNIKA 2 RAMBURSNA BANKA 8 13 1. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. banke 3. i 14. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente RAMBURSNI KREDIT 8. Dugoročni: hipotekarni krediti. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. iskup mjenice 13. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. 9. isporuka robe 6. preuzima robu 11. kupoprodajni ugovor 2. zahtjev za isplatu i plaćanje 19 A. investicioni krediti i konzorcijalni krediti. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl.banci 7. Aktivni bankarski poslovi 2. o tome izvještava izvoznika 5. podnošenje mjenice na isplatu 12. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. 20 10 .

Pitanja ? 21 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful