10.

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
Vrste bankarskih plasmana
Aktivni bankarski poslovi
Kratkoročni aktivni bankarski poslovi
Akceptni krediti Eskontni krediti Kontokorentni Lombardni Rambursni...

Dugoročni aktivni bankarski poslovi
Hipotekarni Investicioni Konzorcijalni
1

BANKARSKI POSLOVI
Tri kriterijuma za grupisanje bankarskih poslova:

Bilansni, Funkcionalni, Vremenski.

2

1

Bankarski poslovi BANKARSKI POSLOVI BILANSNI KRITERIJUM FUNKCIONALNI KRITERIJUM VREMENSKI KRITERIJUM AKTIVNI MOBILIZACIONI KRATKOROČNI PASIVNI KREDITNI SREDNJOROČNI NEUTRALNI KOMISIONI DUGOROČNI SOPSTVENI SOPSTVENI 3 Po grupama klijenata poslovi:  sa pravnim licima.  sa stanovništvom. 4 2 .

6 3 . Kratkoročni : akceptni krediti. Aktivni bankarski poslovi 1.  sa inostranstvom. 5 A. eskontni krediti. kontokorentni.Teritorijalni kriterijum poslovi: u zemlji. lombardni krediti i rambursni krediti.

.Akceptni kredit Banke omogućavaju svojim komitentima da na njih mogu trasirati mjenice do određene visine i sa određenim rokom. eventualno prolongiranje obaveze polaganja pokrića.. 7 Akceptni kredit Kod akceptnog kredita banka svom duţniku ne odobrava klasični kredit. bonitet. “Accepted” – prihvatam ili primam. Ona klijentu “posuđuje svoj potpis” – kredibilitet. To podrazumijeva da banka od klijenta uzima i određeni kolateral. visina provizije itd. Primjer: uvoz opreme na kredit ! 8 4 . te se obavezuje isplatiti mjenicu ako to ne učini glavni duţnik (“trasant”).). Time banka postaje glavni duţnik (“trasat”). Ukoliko mjenicu akceptira neka visokorangirana banka onda se ona u spoljnotrgovinskom prometu prihvata kao gotov novac. datum polaganja pokrića. Banka sa klijentom zaključuje i poseban ugovor (način i visina pokrića. Banka za svoju uslugu naplaćuje akceptnu proviziju koja iznosi od 1-5% na godišnjem nivou.

Eskontni kredit Predstavlja kupovinu još nedospjelih mjenica. 10 5 . a troškovi kredita su relativno niski. Akcepti banaka sa visokim rejtingom mogu se. Kreditna konstrukcija postoji zato što banka moţe od prodavca mjenice (eskontanta) traţiti vraćanje mjeničnog iznosa. po relativno niskim stopama i u kratkom roku. Ovdje se vrši prodaja mjenice “kao robe”. Oni omogućavaju dnevno obezbjeđenje novčanih sredstava. U poslovima spoljnotrgovinske razmjene eskontni krediti su relativno česti. Traţilac kredita eskontuje akceptiranu mjenicu kod druge banke i tako dolazi do sredstava prije roka njenog dospjeća. Prodavac mjenice indosamentom prenosi prava iz mjenice na banku koja vrši eskontovanje. odnosno davanje kredita na podlozi mjenice. 9 Eskontni kredit Eskontni kredit nije kredit u klasičnom smislu. a ona prodavcu vrši isplatu protuvrijednosti. eskontovati. ako po dospjelost mjenice mjenični duţnik ne isplati mjenični iznos.

pokriće za isplaćeni mjenični iznos 11 1. po potrebi. eskontni kredit Kontokorentni kredit Kredit po tekućem računu danas se najčešće koristi jer je visoko operativan. podnošenje mjenice na naplatu po dospjeću 11. te za pokriće ostalih troškova). 12 6 . podnošenje mjenice na reeskont 9. a kredit koristi davanjem banci naloga za plaćanje ili odobravanjem “okvirnog iznosa” kredita po tekućem računu u kojem je gornja granica limitirana. Ovo je poslovna praksa evropskih banaka. slanje ugovorene robe (plać. podnošenje mjenice na akcept 3. isplata mjeničnog kredita 12. materijala i gotove robe. regresni zahtjev po isplaćenoj mjenici 13. reeskontni kredit 10. akceptirana mjenica 4.180 dana) 6. kupoprodajni ugovor 2. Obično se koristi za obrtne potrebe preduzeća (za zalihe sirovina.5 1 IZVOZNIK 7 6 4 2 3 UVOZNIK 12 13 BANKA IZVOZNIKA 9 8 10 BANKA UVOZNIKA CENTRALNA BANKA POSLOVNA BANKA TRŢIŠTE NOVCA 11 ESKONTNI KREDIT 8. podnošenje mjenice na eskont 7. Banka komitentu usmjerava sredstva kredita na dva načina: neposredno na tekući račun. Kredit se odobrava na rok od jedne godine i moţe se automatski obnavljati. Klijent kredit. moţe sukcesivno povlačiti. predaja akceptirane mjenice prodavcu 5.

13 14 7 .

Lombardni kredit Kredit uz polaganje pokretnog zaloga (zlato. nakit. Povoljan je:  za dužnika jer on pribavlja sredstva bez potrebe da prodaje imovinu.  za banku jer ga može relombardirati. kao garancije da će dug biti isplaćen. a ne i dužnik cijelom svojom imovinom. U slučaju ne vraćanja kredita banka na licitaciji prodaje založene stvari. Postoji mogućnost traženja dopune pokrića ako vrijednost zaloga opada na tržištu preko 10%. Za dug garantuje samo zalog. novac). 15 Lombardni kredit Nikada ne iznosi punu vrijednost zaloga. umjetnička kolekcija. vrijednosni papiri i druga vrijedna pokretna dobra. već obično 75% njegove vrijednosti. 16 8 .

Banka otvara uvozniku u korist izvoznika akceptni kredit uz pokriće na njeno ime prenesenih određenih robnih dokumenata (teretnice. polise osiguranja i drugo). – isplatiti) 18 9 . kupac ne plaća robu u gotovu već izvoznik prima ramburs – isplatu preko kupčeve bankovne veze u inostranstvu u vidu akcepta. franc. (“rambourser”. Ovim poslom bave se samo veće i uglednije banke. Naime.Rambursni kredit Posebna vrsta akceptnog kredita koji se javlja u pomorskoj trgovini. 17 Preneseni dokumenti služe kao garancija za isplatu mjenice.

Dugoročni: hipotekarni krediti. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. zahtjev za akcept mjenice kod ugled.5 1 10 IZVOZNIK 12 11 8 6 4 2 9 UVOZNIK 14 BANKA IZVOZNIKA 7 3 BANKA UVOZNIKA 2 RAMBURSNA BANKA 8 13 1. i 14. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. podnošenje mjenice na isplatu 12. investicioni krediti i konzorcijalni krediti. iskup mjenice 13. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente RAMBURSNI KREDIT 8.banci 7. o tome izvještava izvoznika 5. 9. kupoprodajni ugovor 2. isporuka robe 6. Aktivni bankarski poslovi 2. preuzima robu 11. 20 10 . ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. zahtjev za isplatu i plaćanje 19 A. banke 3.

Pitanja ? 21 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful