P. 1
B10-Aktivni Bankarski Poslovi

B10-Aktivni Bankarski Poslovi

|Views: 253|Likes:
Published by elma011

More info:

Published by: elma011 on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2015

pdf

text

original

10.

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
Vrste bankarskih plasmana
Aktivni bankarski poslovi
Kratkoročni aktivni bankarski poslovi
Akceptni krediti Eskontni krediti Kontokorentni Lombardni Rambursni...

Dugoročni aktivni bankarski poslovi
Hipotekarni Investicioni Konzorcijalni
1

BANKARSKI POSLOVI
Tri kriterijuma za grupisanje bankarskih poslova:

Bilansni, Funkcionalni, Vremenski.

2

1

 sa stanovništvom.Bankarski poslovi BANKARSKI POSLOVI BILANSNI KRITERIJUM FUNKCIONALNI KRITERIJUM VREMENSKI KRITERIJUM AKTIVNI MOBILIZACIONI KRATKOROČNI PASIVNI KREDITNI SREDNJOROČNI NEUTRALNI KOMISIONI DUGOROČNI SOPSTVENI SOPSTVENI 3 Po grupama klijenata poslovi:  sa pravnim licima. 4 2 .

 sa inostranstvom.Teritorijalni kriterijum poslovi: u zemlji. 5 A. lombardni krediti i rambursni krediti. 6 3 . eskontni krediti. Kratkoročni : akceptni krediti. Aktivni bankarski poslovi 1. kontokorentni.

te se obavezuje isplatiti mjenicu ako to ne učini glavni duţnik (“trasant”). bonitet.. eventualno prolongiranje obaveze polaganja pokrića.. Banka za svoju uslugu naplaćuje akceptnu proviziju koja iznosi od 1-5% na godišnjem nivou. “Accepted” – prihvatam ili primam. To podrazumijeva da banka od klijenta uzima i određeni kolateral.). visina provizije itd. Primjer: uvoz opreme na kredit ! 8 4 . Ukoliko mjenicu akceptira neka visokorangirana banka onda se ona u spoljnotrgovinskom prometu prihvata kao gotov novac.Akceptni kredit Banke omogućavaju svojim komitentima da na njih mogu trasirati mjenice do određene visine i sa određenim rokom. datum polaganja pokrića. Time banka postaje glavni duţnik (“trasat”). Banka sa klijentom zaključuje i poseban ugovor (način i visina pokrića. Ona klijentu “posuđuje svoj potpis” – kredibilitet. 7 Akceptni kredit Kod akceptnog kredita banka svom duţniku ne odobrava klasični kredit.

Prodavac mjenice indosamentom prenosi prava iz mjenice na banku koja vrši eskontovanje. a ona prodavcu vrši isplatu protuvrijednosti. a troškovi kredita su relativno niski. ako po dospjelost mjenice mjenični duţnik ne isplati mjenični iznos. odnosno davanje kredita na podlozi mjenice. 10 5 . Kreditna konstrukcija postoji zato što banka moţe od prodavca mjenice (eskontanta) traţiti vraćanje mjeničnog iznosa. 9 Eskontni kredit Eskontni kredit nije kredit u klasičnom smislu. po relativno niskim stopama i u kratkom roku. Ovdje se vrši prodaja mjenice “kao robe”. Oni omogućavaju dnevno obezbjeđenje novčanih sredstava.Eskontni kredit Predstavlja kupovinu još nedospjelih mjenica. U poslovima spoljnotrgovinske razmjene eskontni krediti su relativno česti. eskontovati. Akcepti banaka sa visokim rejtingom mogu se. Traţilac kredita eskontuje akceptiranu mjenicu kod druge banke i tako dolazi do sredstava prije roka njenog dospjeća.

akceptirana mjenica 4. podnošenje mjenice na reeskont 9. kupoprodajni ugovor 2.180 dana) 6. regresni zahtjev po isplaćenoj mjenici 13. predaja akceptirane mjenice prodavcu 5.5 1 IZVOZNIK 7 6 4 2 3 UVOZNIK 12 13 BANKA IZVOZNIKA 9 8 10 BANKA UVOZNIKA CENTRALNA BANKA POSLOVNA BANKA TRŢIŠTE NOVCA 11 ESKONTNI KREDIT 8. podnošenje mjenice na naplatu po dospjeću 11. slanje ugovorene robe (plać. 12 6 . podnošenje mjenice na akcept 3. Kredit se odobrava na rok od jedne godine i moţe se automatski obnavljati. materijala i gotove robe. te za pokriće ostalih troškova). po potrebi. podnošenje mjenice na eskont 7. Obično se koristi za obrtne potrebe preduzeća (za zalihe sirovina. isplata mjeničnog kredita 12. Klijent kredit. eskontni kredit Kontokorentni kredit Kredit po tekućem računu danas se najčešće koristi jer je visoko operativan. reeskontni kredit 10. a kredit koristi davanjem banci naloga za plaćanje ili odobravanjem “okvirnog iznosa” kredita po tekućem računu u kojem je gornja granica limitirana. pokriće za isplaćeni mjenični iznos 11 1. Ovo je poslovna praksa evropskih banaka. Banka komitentu usmjerava sredstva kredita na dva načina: neposredno na tekući račun. moţe sukcesivno povlačiti.

13 14 7 .

U slučaju ne vraćanja kredita banka na licitaciji prodaje založene stvari. umjetnička kolekcija. kao garancije da će dug biti isplaćen. a ne i dužnik cijelom svojom imovinom. vrijednosni papiri i druga vrijedna pokretna dobra. Za dug garantuje samo zalog. 15 Lombardni kredit Nikada ne iznosi punu vrijednost zaloga. već obično 75% njegove vrijednosti. Povoljan je:  za dužnika jer on pribavlja sredstva bez potrebe da prodaje imovinu. 16 8 .  za banku jer ga može relombardirati. novac). Postoji mogućnost traženja dopune pokrića ako vrijednost zaloga opada na tržištu preko 10%.Lombardni kredit Kredit uz polaganje pokretnog zaloga (zlato. nakit.

– isplatiti) 18 9 . franc. Banka otvara uvozniku u korist izvoznika akceptni kredit uz pokriće na njeno ime prenesenih određenih robnih dokumenata (teretnice. kupac ne plaća robu u gotovu već izvoznik prima ramburs – isplatu preko kupčeve bankovne veze u inostranstvu u vidu akcepta. Ovim poslom bave se samo veće i uglednije banke. (“rambourser”. 17 Preneseni dokumenti služe kao garancija za isplatu mjenice. polise osiguranja i drugo).Rambursni kredit Posebna vrsta akceptnog kredita koji se javlja u pomorskoj trgovini. Naime.

9. o tome izvještava izvoznika 5. podnošenje mjenice na isplatu 12. iskup mjenice 13. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. investicioni krediti i konzorcijalni krediti. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. i 14. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente RAMBURSNI KREDIT 8.banci 7. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku.5 1 10 IZVOZNIK 12 11 8 6 4 2 9 UVOZNIK 14 BANKA IZVOZNIKA 7 3 BANKA UVOZNIKA 2 RAMBURSNA BANKA 8 13 1. kupoprodajni ugovor 2. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. Aktivni bankarski poslovi 2. 20 10 . Dugoročni: hipotekarni krediti. isporuka robe 6. zahtjev za isplatu i plaćanje 19 A. preuzima robu 11. banke 3.

Pitanja ? 21 11 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->