10.

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
Vrste bankarskih plasmana
Aktivni bankarski poslovi
Kratkoročni aktivni bankarski poslovi
Akceptni krediti Eskontni krediti Kontokorentni Lombardni Rambursni...

Dugoročni aktivni bankarski poslovi
Hipotekarni Investicioni Konzorcijalni
1

BANKARSKI POSLOVI
Tri kriterijuma za grupisanje bankarskih poslova:

Bilansni, Funkcionalni, Vremenski.

2

1

4 2 .Bankarski poslovi BANKARSKI POSLOVI BILANSNI KRITERIJUM FUNKCIONALNI KRITERIJUM VREMENSKI KRITERIJUM AKTIVNI MOBILIZACIONI KRATKOROČNI PASIVNI KREDITNI SREDNJOROČNI NEUTRALNI KOMISIONI DUGOROČNI SOPSTVENI SOPSTVENI 3 Po grupama klijenata poslovi:  sa pravnim licima.  sa stanovništvom.

 sa inostranstvom. eskontni krediti. lombardni krediti i rambursni krediti. Kratkoročni : akceptni krediti. kontokorentni. Aktivni bankarski poslovi 1.Teritorijalni kriterijum poslovi: u zemlji. 6 3 . 5 A.

Akceptni kredit Banke omogućavaju svojim komitentima da na njih mogu trasirati mjenice do određene visine i sa određenim rokom. Ukoliko mjenicu akceptira neka visokorangirana banka onda se ona u spoljnotrgovinskom prometu prihvata kao gotov novac. Primjer: uvoz opreme na kredit ! 8 4 . Banka za svoju uslugu naplaćuje akceptnu proviziju koja iznosi od 1-5% na godišnjem nivou. datum polaganja pokrića. bonitet. Time banka postaje glavni duţnik (“trasat”)..). eventualno prolongiranje obaveze polaganja pokrića. te se obavezuje isplatiti mjenicu ako to ne učini glavni duţnik (“trasant”). visina provizije itd. “Accepted” – prihvatam ili primam. 7 Akceptni kredit Kod akceptnog kredita banka svom duţniku ne odobrava klasični kredit. Ona klijentu “posuđuje svoj potpis” – kredibilitet. To podrazumijeva da banka od klijenta uzima i određeni kolateral. Banka sa klijentom zaključuje i poseban ugovor (način i visina pokrića..

Oni omogućavaju dnevno obezbjeđenje novčanih sredstava. Akcepti banaka sa visokim rejtingom mogu se. po relativno niskim stopama i u kratkom roku. Prodavac mjenice indosamentom prenosi prava iz mjenice na banku koja vrši eskontovanje. eskontovati. a ona prodavcu vrši isplatu protuvrijednosti. odnosno davanje kredita na podlozi mjenice.Eskontni kredit Predstavlja kupovinu još nedospjelih mjenica. Traţilac kredita eskontuje akceptiranu mjenicu kod druge banke i tako dolazi do sredstava prije roka njenog dospjeća. a troškovi kredita su relativno niski. U poslovima spoljnotrgovinske razmjene eskontni krediti su relativno česti. 9 Eskontni kredit Eskontni kredit nije kredit u klasičnom smislu. ako po dospjelost mjenice mjenični duţnik ne isplati mjenični iznos. Ovdje se vrši prodaja mjenice “kao robe”. 10 5 . Kreditna konstrukcija postoji zato što banka moţe od prodavca mjenice (eskontanta) traţiti vraćanje mjeničnog iznosa.

eskontni kredit Kontokorentni kredit Kredit po tekućem računu danas se najčešće koristi jer je visoko operativan. Obično se koristi za obrtne potrebe preduzeća (za zalihe sirovina. Banka komitentu usmjerava sredstva kredita na dva načina: neposredno na tekući račun. predaja akceptirane mjenice prodavcu 5. materijala i gotove robe. isplata mjeničnog kredita 12. Kredit se odobrava na rok od jedne godine i moţe se automatski obnavljati. a kredit koristi davanjem banci naloga za plaćanje ili odobravanjem “okvirnog iznosa” kredita po tekućem računu u kojem je gornja granica limitirana. te za pokriće ostalih troškova). podnošenje mjenice na eskont 7. regresni zahtjev po isplaćenoj mjenici 13.5 1 IZVOZNIK 7 6 4 2 3 UVOZNIK 12 13 BANKA IZVOZNIKA 9 8 10 BANKA UVOZNIKA CENTRALNA BANKA POSLOVNA BANKA TRŢIŠTE NOVCA 11 ESKONTNI KREDIT 8. pokriće za isplaćeni mjenični iznos 11 1. moţe sukcesivno povlačiti.180 dana) 6. 12 6 . slanje ugovorene robe (plać. reeskontni kredit 10. podnošenje mjenice na akcept 3. Klijent kredit. akceptirana mjenica 4. kupoprodajni ugovor 2. podnošenje mjenice na naplatu po dospjeću 11. Ovo je poslovna praksa evropskih banaka. po potrebi. podnošenje mjenice na reeskont 9.

13 14 7 .

Povoljan je:  za dužnika jer on pribavlja sredstva bez potrebe da prodaje imovinu. kao garancije da će dug biti isplaćen. 16 8 . vrijednosni papiri i druga vrijedna pokretna dobra. Postoji mogućnost traženja dopune pokrića ako vrijednost zaloga opada na tržištu preko 10%.  za banku jer ga može relombardirati. a ne i dužnik cijelom svojom imovinom. 15 Lombardni kredit Nikada ne iznosi punu vrijednost zaloga. nakit.Lombardni kredit Kredit uz polaganje pokretnog zaloga (zlato. Za dug garantuje samo zalog. već obično 75% njegove vrijednosti. U slučaju ne vraćanja kredita banka na licitaciji prodaje založene stvari. umjetnička kolekcija. novac).

kupac ne plaća robu u gotovu već izvoznik prima ramburs – isplatu preko kupčeve bankovne veze u inostranstvu u vidu akcepta. franc.Rambursni kredit Posebna vrsta akceptnog kredita koji se javlja u pomorskoj trgovini. Banka otvara uvozniku u korist izvoznika akceptni kredit uz pokriće na njeno ime prenesenih određenih robnih dokumenata (teretnice. polise osiguranja i drugo). – isplatiti) 18 9 . 17 Preneseni dokumenti služe kao garancija za isplatu mjenice. Ovim poslom bave se samo veće i uglednije banke. Naime. (“rambourser”.

zahtjev za isplatu i plaćanje 19 A. o tome izvještava izvoznika 5. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. iskup mjenice 13. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. 20 10 . akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. 9.banci 7. podnošenje mjenice na isplatu 12. Dugoročni: hipotekarni krediti. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente RAMBURSNI KREDIT 8. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl.5 1 10 IZVOZNIK 12 11 8 6 4 2 9 UVOZNIK 14 BANKA IZVOZNIKA 7 3 BANKA UVOZNIKA 2 RAMBURSNA BANKA 8 13 1. Aktivni bankarski poslovi 2. banke 3. investicioni krediti i konzorcijalni krediti. kupoprodajni ugovor 2. i 14. isporuka robe 6. preuzima robu 11. zahtjev za akcept mjenice kod ugled.

Pitanja ? 21 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful