UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MAŠINSKI FAKULTET BANJALUKA

NASTAVNI PLANOVI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
(Bachelor of Science) (Master of Science)

April, 2009. No – 02/010.

Nastavni plan

Uopšte

1. OPŠTE KARAKTERISTIKE STUDIJA
Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci se od 01.10.2007. godine izvode sljedeće studije:
Doktor tehničkih nauka - mašinsko inženjerstvo
(Ph.D.=Dr.-Ing) (3. stepen)

ECTS 480 450 Doktorske studije 420 390 360 330

Master mašinstva (M.Sc.)
(2. stepen)

300 Diplomske studije 270 240 210

Bachelor mašinstva (B.Sc.)
(1. stepen)

180 150 Osnovne studije 120 90 60 30

1

Nastavni plan

Uopšte

Na diplomi Osnovnih akademskih studija (185 ECTS) pisaće stručni naziv BACHELOR MAŠINSTVA trogodišnjih studija (B.Sc.). U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Diplomskih studija (120 ECTS) pisaće se akademski naziv MASTER MAŠINSTVA – MASTER (M.Sc.) U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Doktorskih studija (180 ECTS) pisaće se naučni naziv DOKTOR NAUKA - MAŠINSKO INŽENJERSTVO (skraćeno dr). U Dodatku diplome daje se datum upisa, istraživačka oblast, zatim spisak odslušanih i položenih predmeta, zatim podaci o održanoj nastavi, o publikovanim radovima i o učešću na projektima, a na kraju datum odbrane, naziv odbranjene doktorske teze, ime mentora, kao i ime članova komisije pri odbrani. U međunarodnim odnosima ova titula odgovara tituli Doctor of Philosophy (Ph.D.) Na Mašinskom fakultetu programi (odsjeci): organizovani su sledeći studijski

PROIZVODNO MAŠINSTVO ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO MEHATRONIKA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT ZAŠTITA NA RADU

2

Nastavni plan Bachelor NASTAVNI PLANOVI PRVOG CIKLUSA STUDIJA (Bachelor of Science) .

Radno pravo 6.Nastavni plan Bachelor 2. Mašinski elementi I III 4. Informatika 3. 6. Matematika II 2. 1. Ukupno Nastavni plan druge godine – III semestar Red. Materijali I 5. 1. Elektrotehnika 5. Engleski jezik I / Sport Sem. Inženjerska grafika 4. 1. PREDMETI br. Ukupno Nastavni plan prve godine II-semestar Red. Engleski jezik II / Sport Sem.semestar Red. Mehanika II 2. Industrijski menadžment 6. Časovi P+V 4+4 2+2 2+2 3+3 2+0 0+2 13+13 Časovi P+V 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 0+2 12+14 Časovi P+V 4+3 2+2 3+2 3+2 2+1 0+2 14+12 ECTS bodovi 9 6 5 6 4 30 ECTS bodovi 8 8 5 5 4 30 ECTS bodovi 8 6 6 6 4 30 . Mehanika I 3. Engleski jezik III Ukupno Sem. Nastavni plan prve godine I. Otpornost materijala II 3. PREDMETI br. Matematika I 2. PREDMETI br. Proizvodne tehnologije Fizika 5. II I III SEMESTAR Za sve studijske programe nastava za I. Nacrtna geometrija I 4. NASTAVNI PLANOVI ZA I. II i III semestar je zajednička.

istraživačko-razvojnim centrima. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . 1 . kao i prateće oblasti kao što su: konstrukcija alata i mašina. projektnim biroima i kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem novih tehnologija i proizvoda. tehnoloških procesa (CAPP. dijelova i tehnologija izrade). deformisanjem i nekonvencionalne metode obrade (obrada vodenim mlazom. laserom i plazmom.Studijski program Proizvodno mašinstvo. V i VI semestar) 3.. fabrički komunikacioni sistemi za akviziciju i razmjenu informacija. projektovanje alata i pribora primjenom softverskih paketa CATIA i SolidWorks. projektovanje tehnoloških procesa za obradu rezanjem. kompanijama i preduzećima koja se bave proizvodnjom alata.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo 3. mašina i opreme u metalnoj industriji. projektovanje savremenih mašina alatki i fleksibilnih tehnoloških sistema primjenom metode konačnih elemenata (MKE). simulacija procesa obrade pomoću računara (CAE).). drvna industrija i dr. programiranje CNC mašina alatki. CAE). svim ostalim granama industrije u kojima se proizvodnja odvija sa visokim stepenom automatizacije (prehrambena. a posebna je prednost mogućnost rada na poslovima održavanja mašinskih sistema u praktično svim preduzećima. Inženjeri proizvodnog mašinstva mogu se zaposliti u različitim proizvodnim preduzećima u metalnoj industriji (poslovi projektovanja proizvoda. zavarivanje i termičku obradu. institutima. priprema i upravljanje proizvodnjom.1 PROIZVODNO MAŠINSTVO Proizvodno mašinstvo obuhvata sve proizvodne tehnologije. institucijama i ustanovama. automatizacija i robotizacija proizvodnje. grafička. primjena savremenih softverskih paketa kroz projektovanje proizvoda (CAD. Odsjek proizvodno mašinstvo nudi širok izbor predmeta koji usmjeravaju u struci i čiji nastavni sadržaji obuhvataju izučavanje procesa obrade metala rezanjem i plastičnim deformisanjem. brza izrada prototipova). hemijska. NASTAVNI PLANOVI ZA STUDIJSKE PROGRAME (IV. i dr. Izborom određenih izbornih predmeta omogućeno je usmjeravanje i prema mehaničkoj preradi drveta. projektovanje tehnoloških procesa i sistema. CAM).

5. 2. br. 3. 4. Nastavni plan za treću godinu – V semestar Sem. 6. 4. Engleski jezik IV Ukupno 1. 5.1 5. 2. PREDMETI Tehnologija obrade rezanjem Tehnologija obrade deformisanjem Mjerna tehnika Hidraulika i pneumatika Primarna prerada drveta1 Razvoj proizvoda Tribologija Osnovi konstruisanja Transportna tehnika Površinska obrada drveta1 Furniri i šperovano drvo1 Hemijska prerada drveta1 Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 12 + 12 ECTS bodovi 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 30 Obavezni predmeti V 1 1. 3. br. 2.1 4.IV semestar Red. 0+2 17 + 12 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 30 Sem. . Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 Izborni predmeti (biraju se 2) Fakultativ.2 6. PREDMETI Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 4 sedm. IV Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Mašinski elementi II Materijali II/ Nauka o drvetu1 Industrijska praksa Fakultat.2 1. Red. 7. 3. 4.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu .

CAPP. Fakultativ. 4. 6. 5. Obavezni predmeti VI Izborni predmeti (biraju se 2) 1. Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . 3. PREDMETI Obradni sistemi za obradu deformisanjem Obradni sistemi za obradu rezanjem Računarom integrisana proizvodnja (CAD. 2. br.BP.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu –VI semestar Red.CIM) Zavarivanje i termička obrada Upravljanje i regulacija Alati za obradu deformisanjem Mehatronika Projektovanje tehnoloških procesa Alati i pribori I Dinamika mašina Mašine za obradu drveta1 Hidrotermička obrada drveta1 Konstrukcije proizvoda od drveta1 Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sem.Proizvodno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 1 30 5 Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 3 .

ispitivanje i održavanje navedenih sistema. solarna energija i dr. Saobraćajno mašinstvo je posebno atraktivno usmjerenje. sertifikacija vozila. Osim toga mogu da se bave problemima saobraćaja ali u domenu uticaja vozila. energija biomase. Energetska efikasnost takođe predstavlja područje u kome postoji mnogo prostora za rad. Rukovođenje izgradnjom. posebna pažnja se posvećuje izučavanju problema i načina smanjenja emisije štetnih produkata sagorjevanja iz motora i drugih postrojenja. Studenti koji steknu Bachelor diplomu energetike i saobraćajnog mašinstva imaju pred sobom širok dijapazon mogućnosti. Mogu da se bave projektovanjem u oblasti termotehnike i termoenergetike. Poseban izazov za inženjere ovog usmjerenja predstavljaju mogućnosti bavljenja alternativnim izvorima energije. pumpnih i komresorskih instalacija. analiza saobraćajnih udesa i dr. itd. u urbanim sredinama. pripada inženjerima ovog odsjeka. Na ovom usmjerenju se izučavaju bezbjednosni aktivni i pasivni sitemi na vozilima i njihov uticaj na bezbjednost saobraćaja. poslovnih i industrijskih objekata). termoenergetskih instalacija. projektovanjem informacionih sistema u oblasti održavanja vozila. kao što je projektovanje sistema grijanja i klimatizacije (stambenih. rashladnih sistema. Studentima nudi mogućnost zavisno od njihovih interesa da se bave projektovanjem. Kako danas u svijetu. prevashodno zbog niskog nivoa energetske efikasnosti naše industrije.Studijski program Energetsko i saobraćajno mašinstvo. vozila predstavljaju glavne zagađivače okoline.2. konstruisanjem i održavanjem motora i vozila. kao što su geotermalna energija.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 3. kao i sistema za održavanje motornih vozila. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Na odsjeku postoje tri usmjerenja (studijske grupe) Termotehnika (TT) Termoenergetika (TE) Saobraćajno mašinstvo (SM). Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . .

2. br. Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Pogonski materijali Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 3. 6. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. TE) Grijanje (TT) Toplotne-turbo mašine (TE) Motorna vozila-teorija kretanja (SM) Šinska vozila (SM) Bezbjednost saobraćaja (SM) Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM) Tehnički engleski jezik I Ukupno 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15+10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 1 . 6. 2. 0+2 14 + 12 5 6 6 6 5 2 Fakultatat. 1.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu .IV semestar Red. Izborni predmeti (biraju se 2) 3. 5. 1. 7. IV 4. 3. 5. 30 Nastavni plan za treću godinu -V semestar Red. br Obavezni predmeti 1. Fakultativno V PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 4. 2. Termodinamika II Motori SUS osnove Kotlovi Transport cijevima (TT.

VI Fakultativno Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program .Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Red. 2. 3.Energetsko ili saobraćajno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 30 5 TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 2 . kompresori i ventilatori (TT. 8. 5. 7. 1. 6. 9. Izborni predmeti (biraju se 3) 4. br Obavezni predmeti PREDMETI Upravljanje i regulacija Osnove teorije održavanja Pumpe. TE) Klimatizacija (TT) Rashladna postrojenja (TT) Termoenergetska postrojenja (TE) Toplotni aparati (TE) Tehnologija održavanja motora i vozila (SM) Uvod u sisteme vozila (SM) Oprema motora (SM) Tehnički propisi za vozila i sertifikacija (SM) Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15 + 10 2 mjeseca ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sem. 1. 2.

Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva .Nastavni plan Bachelor-Mehatronika 3. vijeka koja omogućava stvaranje i primjenu inteligentnnih mašina stvorenih na bazi hibridnih tehnologija. Ishod procesa učenja na studijskom programu Mehatronika je osposobljenost inženjera da može uspješno i stručno.3. MEHATRONIKA Mehatronika je inženjerska disciplina 21. te eksploatacije i održavanja. preko realizacije.mašinstva. . ostvariti jedan prostorno i funkcionalno integrisan cjelovit tehnički sistem. elektronike i informatike) i zadovolje permanentno promjenljive zahtjeve inženjerske djelatnosti na različitim nivoima. počevši od faze koncipiranja. Osnovni cilj studijskog programa „Mehatronika“ prvog ciklusa u okviru visokog obrazovanja na Mašinskom fakultetu je da studenti ovladaju objedinjenim i sistemskim znanjima na području mehatronike (kompleksnih tehničkih sistema .Studijski program Mehatronika.

br. V Izborni bira se 1 od 2 5 Izbornibira se 1 od 2 3+1 0+2 15 + 10 5 Fakultativno 30 . 3. PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Osnove mehatronike Mašinske konstrukcije Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. 3. 2. 4. 0+2 14 + 12 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Fakultativno Časovi P+V 3+2 3+1 3+2 3+2 ECTS bodovi 7 6 7 Sem. Sem. 2. 1. Obradni sistemi Energetska postrojenja 5.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu . Motori SUS Tehnički engleski jezik I Ukupno PREDMETI Mjerna tehnika Regulaciona i upravljačka tehnika Hidraulika i pneumatika Tehnologija mašinogradnje Bachelor-Mehatronika Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. IV 4. 5. 6. broj Obavezni predmeti 1.IV semestar Red.

Naziv predmeta Elektronika Automatizacija i vizualizacija procesa Osnove robotike 3D-CAD mašinsko konstruisanje NC programiranje i fleksibilna automatizacija Osnovi transportne tehnike 5. 3.VI semestar Red. (studijski program . 3+2 6 Izbornibira se 1 od 2 3+2 6 0+2 15 + 10 2 mjeseca 30 5 Fakultativno Ukupno BSc rad za BACHELOR mašinstva. 2. VI Izbornibira se 1 od 2 4. broj Obavezni predmeti 1.Mehatronika) ili nastavak školovanja za MSc 1 .Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu . Skladišna tehnika i logistika Tehnički engleski jezik II Bachelor-Mehatronika Časovi 3+1 3+1 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 Sem.

obrazuju se inženjeri za rješavanje niza problema iz područja: projektovanja. Tokom studija na ovom odsjeku. Neophodnost ovakvog studija. studenti se osposobljavaju za korištenje najsavremenijih metoda i tehnika u ovoj oblasti a koje se primjenjuju u savremenim evropskim i svjetskim tržišno orjentisanim preduzećima i privredama. menadžmenta ljudskih potencijala.4. obezbjeđenja računarske podrške proizvodnji. Ovako profilisan studij pojavio se 1901. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Na odsjeku industrijskog inženjerstva i menadžmenta a u okviru studija mašinstva. jako kompleksni i da značajno utiču na ukupnu uspješnost proizvodnih i poslovnih sistema. i da je realno očekivati da će se potrebe privrede za ovim znanjima i ovim profilom stručnjaka višestruko povećati. odnosno ovakvog profila mašinskih inženjera slijedi iz činjenice. itd. projektovanju i održavanju. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . godine u SAD. održavanja tehničkih sistema i proizvodne opreme. analize i unapređenja svih segmenata poslovnih.Nastavni plan Bachelor-Industrijsko inženjerstvo i menadžment 3. produktivnosti i rentabilosti poslovanja. proizvodnih i drugih sistema. menadžmenta kvaliteta. razvoja i oblikovanja proizvoda. . projektovanja radnog prostora i uslova na radu. analize pokazatelja ekonomičnosti. organizacije i praćenja proizvodnih procesa.Studijski program Industrijsko inženjerstvo i menadžment. da su poslovi i ostale aktivnosti koje prate organizaciju proizvodnje poslije projektovanja i konstruisanja proizvoda. projektovanja informacionih sistema. a danas se izvodi u preko 70 država svijeta. Neka istraživanja u našem okruženju pokazuju da oko 70% zaposlenih mašinskih inženjera radi na poslovima iz ove oblasti. Programi studija ovog odsjeka na Mašinskom fakultetu osposobljavaju kandidate za vođenje preduzeća ka poslovnoj izvrsnosti u skladu sa evropskim i svjetskim standardima.

PREDMETI Tehnologija organizacije industrijskih sistema Sistemi automatskog upravljanja Ekonomika preduzeća Tehnologija mašinogradnje Energetski sistemi Projektovanje tehnoloških procesa Zaštita životne sredine i održivi razvoj Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 15 + 10 ECTS bodovi 7 7 7 5 5 4 4 30 1 Sem. V Izborni predmeti 5. 15 + 10 2 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 Sem. 5. Obavezni predmeti 1. Fakultativno .Nastavni plan Bachelor-Ind. 1. PREDMETI Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Inženjerska statistika Engleski jezik IV Industrijska praksa Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. br. Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 0+2 4 sed. 3. 3. br. IV 4. 2. 4. Fakulta. 2.

Nastavni plan Bachelor-Ind.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Sem Red. 4. Poslovno-proizvodni informacioni sistemi Tehnički engleski jezik II Uvod BSc rad Bachelor mašinstva (Studijski program –Industrijsko inženjerstvo i menadžment) i/ili nastavak školovanja Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca 30 5 ECTS bodovi 7 7 6 5 5 5 5 VI Fakultativno 2 Izborni predmeti . br. Obavezni predmeti 1. 2. 3. PREDMETI Menadžment kvalitetom Održavanje Upravljanje proizvodnim sistemima Skladišna tehnika i logistika Menadžment ljudskim resursima Komercijalno poslovanje 5.

Razvoj i primjena metodologija.Studijski program Zašita na radu . Planiranje i razvoj sistema zaštite Inovacione aktivnosti i timski rad. alata i procedura u upravljanju sistemom zaštite Analizu profesiobnalnog rizika Rješavanje problema u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja radnika.Nastavni plan Bachelor-Zaštita na radu 3. odsjek zaštite na radu je human ali istovremeno i veoma odgovoran posao. Ciljevi studijskog programa prvog ciklusa je osposobljavanje studenta za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inženjerstva zaštite na radu i rješavanju problema bezbjednosti u proizvodnim i drugim radnim organizacijama. Nadzor u sistemu zaštite. Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. udesa. . Posebni ciljevi programa su sticanja znanja i veština za: Nadzor u sistemu zaštite Pregled i ispitivanje opreme za rad u pogledu bezbjednosti Ispitivanje uslova radne sredine Projektovanje i upravljanje kvalitetom radne sredine. povreda. ZAŠTITA NA RADU Poziv mašinskog inženjera. pregledu investiciono-tehničke dokumentacije u pogledu ispunjenosti zaštite na radu. Razvoj proizvoda s obzirom na sigurnost i bezbjednost njegove primjene u korištenju prema preporukama evropskih i svjetskih standarda. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva (B. Poslove koje obavlja stručnjak koji je završio zaštitu na radu su: Ispitivanje domaćih i uvoznih proizvodnih sistema u pogledu ispunjenosti propisanih normi zaštite na radu.Sc).5. Vrši nadzor u sistemu zaštite i ispitivanje uslova radne sredine Planiranje i razvoj sistema zaštite Vrši ekspertizu nezgoda.

br.V semestar Red . V Izborni predmeti (biraju se 3) Fakultativno 30 1 . 5. 3. 5. 2. 6. 1. 2.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. Obavezni predmeti PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Zaštita na radu Regulaciona tehnika Industrijska praksa Engleski jezik IV Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 2+2 3+2 4 sed. 6. 0+2 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Sem. 7. 3. 4. IV Fakultativno Ukupno Nastavni plan za treću godinu . 4. br Obavezni predmeti 1. PREDMETI Zaštita od opasnog dejstva električne struje Sistemi i uređaji zaštite Zaštita od požara i eksplozije Mikroklima i radna okolina Industrijski objekti i urbanizacija Upravljanje otpadom Informacione tehnologije Tehnički engleski jezik I Ukupno 13 + 12 30 Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 14 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Sem.

(Studijski program Zaštita na radu) ili nastavak školovanja za MSc 2 . 4.Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu – VI semestar Sem. 7. 3. 6. Red. Izborni predmeti (biraju se tri) 5. PREDMETI Buka i vibracije Medicina rada Projektovanje sistema i uređaja zaštite Mjerna tehnika Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 13 + 13 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Procjena i simulacija rizika Ekonomika zaštite na radu Sigurnosna tehnika Tehnički engleski jezik II Ukupno VI Fakultativno 30 5 BSc rad za Bachelor mašinstva. 2. br Obavezni predmeti 1.

Nastavni plan Master of Science NASTAVNI PLANOVI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA (Master of Science) .

Konkretno.Nastavni plan 4. Proizvodno mašinstvo ima važnu ulogu za održavanje i uspešno funkcionisanje mnogih privrednih grana države kao što su: saobraćaj. iskustva i intuicije primjenjuje savremena naučna saznanja za uspješno konstruisanje i proizvodnju mašina. . alata i širokog spektra raznih proizvoda neophodnih za funkcionisanje privrednog života. pa sve do razvoja i primjene novih specifičnih tehnologija i još mnogo toga. poljoprivreda. Stoga Proizvodno mašinstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Studenti svoje vještine i znanja stiču kroz realizaciju studijskog programa u dvogodišnjem trajanju (četiri semestra). Master-Proizvodno mašinstvo STUDIJSKI PROGRAMI I NASTAVNI PLANOVI u VII. tehnologija. uređaja. elektroprivreda. razvojno-istraživački centri. IX i X semestru 4. Studijski program Proizvodno mašinstvo obrazuje studente da se bave računarski podržanim projektovanjem proizvoda. steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primijeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad. ovladaju dopunskim stručnim znanjima za razvoj savremenih tehničkih sistema. Ova oblast objedinjava projektovanje tehnoloških procesa. VIII. audio-vizuelne. kao i upravljanje fabrikama iz oblasti metaloprerađivačke industrije i drugih srodnih industrija. PROIZVODNO MAŠINSTVO Studijski program drugog ciklusa akademskih studija (Master) proizvodnog mašinstva predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija (Bachelor) i ima za cilj produbljavanje znanja studenata koji su uspješno završili prvi ciklus i osposobljavanje za samostalan naučno-istraživački rad. upravljanje tim procesima. Studenti koji završe ovaj studijski program biće osposobljeni da u svakom konkretnom slučaju identifikuju problem u industriji i nauci. naftna industrija. uz laboratorijske i računske vježbe i stručnu praksu u privredi. interaktivne teorijske i praktične nastave. tehnoloških sistema i postrojenja kao i upravljanjem svih vrsta procesa u proizvodnim sistemima.1. ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumijevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti tehnike. razuma. Proizvodno mašinstvo je inženjerska oblast koja uz pomoć mašte. upravljanje procesima kontrole kvaliteta. te da primjenom naučnih metoda i prethodno stečenih vještina ponude unapređenja ili sasvim nova rješenja za taj identifikovani problem. uz najsavremeniji nastavni proces primjenom: multimedijalne.

Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan četvrte godine – VII i VIII semestar SEM. 4. 1. 2. pred. 1. Izborni predmeti (Biraju se 3) Matematika III Nekonvencionalne tehnologije Projektovanje tehnoloških procesa Informacioni sistemi Standardizacija i industrijska legislativa Alati i pribori Viša elastomehanika Savremeni materijali Montažne tehnologije Lijepljenje drveta1 Energetika drvne industrije1 Laboratorijski rad Ukupno Fleksibilni tehnološki sistemi Industrijska robotika Modeliranje i simulacija Sigurnosna tehnika Projektovanje tehnologije zavarivanja i termičke obrade Projektovanje proizvodnih sistema 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 5. 1. 8. 9. 6. 8. 2. 7. 12+10 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 2. 12+10 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 Izborni predmeti (Biraju se 2) VIII Tehnologija obrade plastike Eksploatacija i održavanje Finalna prerada drveta1 Ploče od usitnjenog drveta1 Proizvodni sistemi MPD1 Laboratorijski rad Ukupno 1 . 3. Vrsta Predav. 4. br. 5. pred. 3. 3. 7. VII Obav. 1. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Red. Obav. 6. 2.

3. 2. 2. SEM. 4. PREDMETI Automatizacija proizvodnih procesa Organizacija proizvodnje Nanotehnologije Upravljanje kvalitetom Tehnička ekspertiza Prograniranje numeričkih mašina Sistemi i uređaji zaštite Specijalne mašine i mehanizmi Efektivni proizvodni sistemi Laboratorijski rad Ukupno Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 5. Obavezno MSc rad Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 . 6. br. 1.IX i X semestar Vrsta predavanja Red.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . 3. 13 + 12 do 6 mjeseci ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 Obavezni predmeti Izborni predmeti (2) IX X 1 1.

kao i aktivno učešće u poboljšanju radnih performansi termoenergetskih postrojenja u pojedinim fazama u toku njegovog radnog vijeka. mehanike fluida. kao i racionalizaciji i uštedama u potrošnji svih oblika energije. koje uključuju odabrana poglavlja iz termodinamike. upravljanja i regulacije. klimatizacije i hlađenja te realizovanje složenih termodinamičkih i tehnoekonomskih analiza. U okviru studijske grupe termoenergetika. Program je osmišljen u svijetlu koncepta održivog razvoja u energetici. upravljanje transportom zatim očuvanje okoline i energetske efikasnosti u saobraćaju. tako i naučno-istraživačkim poslovima. On obezbjeđuje nivo specijalističkih znanja neophodnih za razumjevanje složenih termotehničkih sistema. odnosno postupak produženja njihovog radnog vijeka. njihovo projektovanje i analize. U njoj su integrisane oblasti saobraćaja i mašinstva što se danas u rješavanju mnogih savremenih problema u saobraćaju nameće kao neminovnost. toplote i tehnološke pare. kao jednom od osnovnih preduslova za smanjenje emisije gasova staklene bašte. pa posebnu pažnju posvećuje unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih energetskih izvora. ali primarno fokusiranim na rješavanje složenih problema u termotehnici. kao i da se dijelom osposobe za samostalni naučno-istraživački rad i eventualno usmjere ka adekvatnim doktorskim studijima. bezbjednost saobraćaja. Pri tome se sam proces planiranja i sprovođenja procesa produženja radnog vijeka i same eksploatacije postrojenja. studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. primjeni obnovljivih izvora. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Master program studijske grupe termotehnike predstavlja prošireni i unapređeni program osnovnih studija. Studenti nakon završenog master kursa su osposobljeni za razvoj opreme i projektovanje složenih sistema grijanja. U okviru studijskih grupa motori i vozila te saobraćaj studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. Cilj ovog programa je da omogući ovladavnje sa relativno širokim znanjima. Dio radnog ciklusa ovih sistema predstavlja rekonstrukcija i modernizacija.2. Danas postoji izražena potreba za kvalitetno vještačenje ili bolje rečeno forenziku saobraćajnog mašinstva. njihove eksploatacije i održavanja ili u pravcu saobraćajnog mašinstva koji predstavlja multidisciplinarni pristup saobraćajnoj problematici.Nastavni plan Master-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 4. Izborom predmeta student se uže profiliše prema afinitetima u pravcu konstrukcije motora i vozila. . Program se fokusira na fundamentalne discipline. Posebna pažnja posvećena je poboljšanju postojećih i razvoju novih tehnologija za proizvodnju električne energije. realizuje sa ciljem dostizanja visokog nivoa pogonske pouzdanosti uz korišćenje ekonomskog kriterijuma. sagorjevanja. i generalno uticaja termotehničkih sistema na životnu sredinu. sa ciljem da ambicioznijim studentima da mogućnost da prošire nivo znanja. Studentu se omogućuje i pristup tehnikama modeliranja složenih tehnoloških procesa. tako i naučno-istraživačkim poslovima.

5. 6.VII semestar Vrste predavanja Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 4. 11. 9. 1. 8. 2. Matematika III Prenos toplote i mase Sagorijevanje (TE.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . 2. Red. 10. 7. TT) Sistemi grijanja (TT) Transformatori toplote (TT) Generatori pare I (TE) Energetski parni kotlovi (TE) Konstrukcija parnih i gasnih turbina (TE) Sistem prenosa snage i upravljanja na vozilima (SM) Dinamika sudara vozila Motori SUS II Održavanje šinskih vozila (SM) Ekologija i vozila (SM) Ukupno 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 14 +10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 Izborni predmeti (biraju se 3) VII 1 . br PREDMETI Obavezni predmeti 1. 3.

7. 8. TE) Transportna tehnika Sistemi klimatizacije (TT) Termoenergetska postrojenja II Generatori pare II Sistemi za dobavu goriva (SM) Sistemi oslanjanja i kočni sistemi na vozilima Modeliranje procesa u motorima Natpunjeni motori (SM) Dinamika vozila (SM) Laboratorijski rad VIII 2 Izborni predmeti (biraju se 3) . 10 . SM) Termodinamičke metode vrednovanja (TT. 6. 4. Mehanika fluida II Ekonomija energije (TT. Ukupno 15+10 ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 30 Sem. 9.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . 1. 2.VIII semestar Vrste predavanja Red. PREDMETI Obavezni predmeti 1. 5. br Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3 +2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 3. TE. 2.

TT) Projektovanje i izgradnja termoenergetskih postrojenja (TE) Tribologija motornih vozila (SM) Vozila posebne namjene Mehatronika motora i vozila (SM) Alternativni pogonski sistemi (SM) Menadžment u transportnom inženjerstvu i mehanizacija (SM) Ukupno MSc rad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 30 IX Izborni predmeti (biraju se 3) 4. br Časovi P+V 2+2 3+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 15+10 Sem. 2.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . X Obavezno TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 3 . 5. 2. 6. 3. 8. 1. ECTS bodovi PREDMETI Obavezni predmeti 1. 9. 10. Konstruisanje pomoću računara Sistemi upravljanja i regulacije Simulacija strujno-termičkih procesa Enrgetska efikasnost (TT. TE) Dvofazno strujanje (TT. TE) Obnovljivi izvori energije (TE. 7.IX i X semestar Vrste predavanja Red.

tokom V i VI semestra na studijskom usmjerenju mehatronikabachelor stepen studenti usvajaju odgovarajuća znanja iz elektronike. Kroz izborne predmete u okviru studijskog programa studenti se mogu specijalizirati za uže stručne profile. tako i naučno-istraživačkim poslovima . kroz sistem izbornih predmeta. Visok nivo tehnoloških znanja i metoda razvoja proizvoda obezbjeđuje inženjerima mehatronike (stepena master) inovativni pristup i sposobnost bavljenja kako stručnim. Digitalne i programske tehnike su tako grupisane da omogućavaju studentu usmjeravanje prema mehatroničkim sistemima u industriji ili pak prema mobilnim i mikrotehničkim sistemima.3. Nakon osnovnog studija u trajanju od četiri semestra na kojem se stiču bazna znanja iz fizikalnih zakonitosti i osnova mehaničkih –mašinskih sistema. . čime se osposobljavaju za širok spektar mehatroničkih zadataka u industriji i drugim oblastima. MEHATRONIKA Master-Mehatronika Osnovni cilj studijskog programa drugog ciklusa obrazovanja „Mehatronika Master“ je osposobljavanje studenata za timski i samostalan rad u analizi. omogućava da afirmiše lične afinitete i profiliše vlastito uskostručno opredjeljenje.Nastavni plan 2. hidraulike. Hibridni mehatronički (mehanički-elektronski-informatički) sistemi zahtijevaju integralni. Savremeni inteligentni uređaji. sa tendencijom sve intenzivnijeg razvoja u narednim decenijama. U drugom ciklusu studija (master. umjesto separatnog stručnog pristupa inženjera u razvoju takvih proizvoda. robotike i progamiranja. mašine i postrojenja sadašnje su stanje tehnike u svijetu. sintezi i projektovanju kompleksnih mehatroničkih komponenti i sistema. VI-IX semestar) studentu se. Studij mehatronike obezbjeđuje sinergijska znanja inženjera koji mogu uspješno odgovoriti takvim zahtjevima. automatizacije.

6. 1. 4. br.Nastavni plan Master – Mehatronika Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Vrste predavanja Red. PREDMETI Matematika III Proporcionalna i servo tehnika Aktuatori i senzori Upravljačka i komunikaciona tehnika ( Fieldbus tehnika) Teorija sistema Dinamika mašina i numeričke metode Viša teorija otpornosti i MKE Laboratorijska praksa Ukupno Modeliranje i simulacija Digitalna regulaciona tehnika Električni pogoni i pogonska tehnika Programske tehnike u mehatronici Objektno programiranje & C++ Sigurnosna tehnika Mehatronika motora i vozila Labaratorijska praksa Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 5 Sem. 15+10 6 3 30 1 Fakul. 15+10 3+2 5 2 30 5 6 5 5 Fakul. 2. 3+3 4 sed. . Obavezni predmeti 1. VII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. 3. 6. 2. 3+2 2 sed. 4. 3. Obavezni predmeti 3+1 3+1 3+3 VIII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5.

MASTER RAD MSc 2 . Obrada (procesiranje) signala i slike Inteligentni sistemi Osnovi mikrotehnike 3+1 5 IX Izborni bira se 1 od 3 5.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. Mehanizmi Analogna i impulsna tehnika 3+1 4 Obavzni 6. Konstrukcioni projekt iz mehatronike Ukupno 0+3 15+11 4 30 30 X Obav. Izborni bira se 1 od 3 4.br. 1. Obavezni predmeti Programiranje mikroprocesora Industrijski i mobilni roboti Programiranje i primjena PLC Tehnička akustika 2. Master – Mehatronika NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+1 3+3 ECTS bodovi 6 5 6 Sem. 3.

Master nivo studija pruža specijalistička znanja iz navedenih područja i omogućava naučni pristup u rješavanju najsloženijih radnih zadataka. • potpuno ovladavanje informacionim i komunikacionim tehnologijama potrebnim za moderan biznis i menadžment. IT inženjera i dr. rukovodioca komercijalnog sektora. • obzirom na dovoljno univerzalna znanja i osposobljenosti.Nastavni plan Master-Industrijsko inženjerstvi i menadžment 2. proizvodnje i poslovanja privrednih subjekata. energetici i procesnoj tehnici. Znanja i kompetencije koja se stiču na prvom i drugom ciklusu studija ovog odsjeka su: • osnove tehnike i tehnologije u proizvodnji. prostor za zaposlenje je od pokretanja vlastitog biznisa do rada u sektorima velikih kompanija. • područja rada u preduzećima su od generalnog menadžera. .4. Studij se završava izradom master rada. razvoja i upravljanja sistemom kvaliteta i zaštite životne sredine (prema ISO 9000 i 14000). INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Master studij u trajanju od četiri semestra nastavlja se sa više obaveznih i izbornih predmeta ovog studijskog programa kojima se kandidati osposobljavaju za rad u vrlo širokom području projektovanja. • aktivno poznavanje engleskog jezika. • osnovne ekonomske i pravne discipline potrebne za upravljanje poslovanjem preduzećima. rukovodioca proizvodnog sektora.

6.br. 4. 3. 2.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VII semestar Vrste predavanja Red. Obavezni predmeti 1. Operaciona istraživanja Integrisani menadžment sistemi i poslovna izvrsnost Projektovanje informacionih sistema Teorija odlučivanja Proces transfera tehnologija Bezbjednost i zaštita na radu Upravljanje investicijama Laboratorijski rad Ukupno 1 Izorni predmeti (biraju se 2) VIII . Proizvodni sistemi Razvoj proizvoda i procesa Upravljanje i regulacija Računarom integrisana proizvodnja Marketing Simulacija procesa rada Upravljanje industrijskim otpadom Laboratorijski rad Ukupno Izorni predmeti (biraju se 2) VII 6. NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 3. 13 +10 3+2 3+2 2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. Obavezni predmeti 1. 5. 12+11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 3 30 Sem. 2. 5. 4.

2. 3. 2 . Časovi P+V 2+3 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 Ukupno X Obavezni MASTER RAD MSc 4 sed. PREDMETI Obavezni predmeti 1. 12 + 11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 30 Sem. 5. br. 6. Upravljanje projektima Efektivni menadžment Savremeni komunikacioni sistemi Odjektno orjentisane informacione tehnologije Standardizacija i industrijska legislativa Osnovi komunikologije Upravljanje znanjem Laboratorijski rad IX Izborni predmeti Ob.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. 4.

udesa i vještačenja obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite. Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. Obučavanje. Stručni naziv nakon završenog drugog ciklusa: Master mašinstva (Studijski program . povreda. . ZAŠTITA NA RADU Master-Zaštita na radu Cilj drugog ciklusa na osnovu koga student stiče profesionalnu kompetenciju za: Procjenu profesionalnog rizika Izradu izvještaja o stanju bezbjednosti i zaštite zdravlja Izradu planova i tehničke dokumentacije zaštite na radu. Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. Primjena informacionih tehnologija u inžinjerstvu zaštite na radu.Nastavni plan 2.5. metoda i procedura za upravljanje sistemom bezbjednosti.Zašita na radu). Izradu normativnih akata iz oblasti zaštite na rau Nadzor iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja Ekspertizu nezgoda. Upravljanje raspoloživim resursima u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja Razvoj metodologije. profesionalnu selekciju i razvoj vještina za bezbjedan rad.

Mikrobiologija 6. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. 13 + 12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VII Izborni predmeti (tbiraju se 3) 1. 3. Vrste predav.Nastavni plan Master-Zaštita na radu Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Semestar Red. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 7. Održavanje tehničkih sredstava 5. PREDMETI Ergonmsko projektovanje Hemija u industrijskim sistemima Transport i skladištenje opasnih materija Elektromagnetna zračenja Konfor radne sredine Procesi nekontrolisanog sagorjevanja Postrojenja i instalacije pod pritiskom Laboratorijski rad Ukupno Bezbjednost u tehnološkim sistemima Bezbijednost pri građevinskim radovima Zaštita pri unutrašnjem transportu ČASOVI P+V ECTS bodovi Obavezni predmeti 1. 3. 4. 2. 5. 6. br. Obavezni predmeti 2. požara Laboratorijski rad Ukupno . 13+12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VIII Izborni predmeti (biraju se 3) 4. Psihofiziologija rada Sistemi sredstava za gašenje 7.

6. Tehnička ekspertiza Toksikologija Bezbijednost opreme i proizvoda Biomehanika Oprema za intervencije i spašavanje Projektovanje sistema zaštite od požara i eksplozije Metodologija naučnoistraživačkog rada Laboratorijski rad Ukupno Izborni predmeti (tri predmeta) IX 5. 4. 3.br PREDMETI ČASOVI P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. 7. 13 + 12 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Obavezni predmeti 1. 30 30 X Obavzni MASTER RAD MSc 1 .Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Semestar Master – Zaštita na radu Red. 2.

istr. vanr.masinskibl. rad: dr Petar Gvero. prof.rs. centrala: +387 51 46 24 00 dekan: +387 51 46 54 73 fax: + 387 51 46 50 85 www. Prodekan za nastavu: dr Milosav Đurđević. .ba e-mail: masinski@urc. red. prof.rs.ba Dekan: dr Miroslav Rogić.Univerzitet u Banjoj Luci MAŠINSKI FAKULTET Stepe Stepanovića 71 78 000 Banjaluka Bosna i Hercegovina tel. Prodekan za nauč. doc.

Nastavni plan Master – Zaštita na radu 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful