KORISNIČKO UPUTSTVO

Midea & Korel klima uređaji
(uz daljinski upravljač R51)

www.maktrade.rs

0V (Alkalne suve baterije LR0×2) 2. Izduvavanje (Fan). Automatski rad (Auto) 2. Grejanje (Heat). Podešavanje unutrašnje temperature u rasponu: 17°C – 30°C 4.R51/E. LCD – displej od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5.0V 8m (ako se koristi napon 3.SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model Nominalni napon Najniži napon CPU signala Max udaljenost (raspon signala) Raspon radne temperature R51D/E. Funkcija vremenskog podešavanja do 24 sata 3.0V dostiže 11m) -5°C~60°C Opis mogućnosti: 1. Režimi rada: Hlađenje (Cool).R51/ BGE. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11. OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA UPRAVLJAČU Slika 1 !Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 3 . Isušivanje (Dry).R51D/CE. Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6. 51/CBGE .

AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera krilca se mogu postaviti pod željenim uglom. 10. TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada). HIGH (visoka) i ponovo nazad na AUTO . Za poništavanje programa OFF. Svakim pritiskom tastera krilca se pomeraju prema gore ili dole pod određenim nagibom. svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min. 4 . Kada podešeno vreme prikaže 10:00 h. HEAT i AUTO načinu rada uređaja. kako je prikazano na slici .1. 7. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i podizanje plastičnih krilaca unutrašnje jedinice. ON/OFF: pritiskom na taster omogućava se uključivanje/isključivanje klima uređaja. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme ON za 30 min. LOW (niska). Kada podešeno vreme pokaže 10:00 h. RESET pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se : vraćaju na početne postavke (upotrebite okrugli štapić malog preseka za pritiskanje tastera). MODE: svakim pritiskom na ovaj taster bira se jedan od mogućih režima rada i to sledećim redosledom AUTO. 8. TEMP ▲: pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. Za poništavanje pritisnuti taster još jednom. Ova funkcija je primenjiva samo u COOL. Za poništavanje programa ON. LED DISPLAY : pritiskom na taster brišu se brojevi na displeju unutrašnje jedinice. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min. TEMP ▼: pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). AUTO COOL DRY HEAT FAN ! NAPOMENA: Model klime koji samo hladi nema opciju grejanja 4. 9. Kad se krilca nađu pod uglom koji utiče na efekat hlađenja i grejanja klima uređaja. MED (srednja). TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). DRY HEAT i FAN. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO (automatska). ona će automatski promeniti položaj (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). COOL. 5. 6. svaki pritisak na taster će povećati vreme ON za 60 min. 11. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućava prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada.

Kad je uključen ventilator „FAN“ displej je prazan. a nestaje kad se uređaj isključi. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava. Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića malog preseka). „HEAT“ i „FAN“. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu kao i ON i OFF postavke vremena ako su uključene. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA! NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU Slika 2 1. TRANSMISSION: indikator zasija jedanput kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). 7. Vaš izbor će biti prikazan na LCD ekranu osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL režimu rada. Ako je podešeno 5 . TIMER ON/OFF displej: prikazuje postavke vremena. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kada pritisnete taster LOCK. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi.13. 5. „DRY“. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kada se uređaj uključuje pomoću daljinskog upravljača. „HEAT“ opcija je dostupna samo kod uređaja koji mogu da greju. „COOL“. Ako je podešeno samo vreme početka rada na displeju će biti prikazano TIMER ON. 4. 2. 3. ! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na pređašnji način rada nakon konstantnog rada u „Powerful“ režimu hlađenja. OPERATION MODE: prikazuje trenutni režim rada: „AUTO“. 14. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. 6. uređaj povećava jačinu hlađenja.

Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje klima uređaja. 2. Da biste stavili baterije skinite poklopac kućišta za baterije koji se nalazi na zadnjoj strani i stavite baterije u odgovarajućem smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. Zamenite stare baterije na isti način. ! NAPOMENA: 1. željeni režim rada možete podesiti ručno.samo vreme prestanka rada prikazivaće se TIMER OFF Ako su obe operacije . Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28°C ili niža. 2. 4. Lampica OPERATION na displeju unutrašnje jedinice će zasijati. 3. Ponovni pritisak na taster ON/OFF prekida se rad klima uređaja. U toku automatskog rada. 3. HIGH. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO. RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje / zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (alkalne suve) LR03×2. Ponovo pritisnite taster ON/OFF kako biste zaustavili rad uređaja. MED ili LOW). Najprijatniji opseg temperature je između 21°C i 28°C. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi sa radom prema Vašim podešavanjima. ! ΝAPOMENA: Svi indikatori prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. FAN. Ali u toku stvarnog rada uređaja na displeju su prikazani samo simboli relativnih funkcija. a na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje se nijedan indikator. HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). 2. 1. Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme isključivanja. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) I PROVETRAVANJE (recirkulacija vazduha) 1. Prilikom hlađenja najprijatnija temperatura je 21°C i više. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada možete ručno podesiti parametre koristeći opcije COOL (hlađenje). Mogu se izvršiti samo koraci 1. 4. 2. 6 . podešene. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu uključite ga i na displeju unutrašnje jedinice počeće da se naizmenično pali i gasi signalna lampica OPERATION. klima uređaj može logički izabrati jedan od režima rada COOL.3 i 4. ! NAPOMENA: Opcijom rada „samo ventilatora“ ne može se kontrolisati temperatura. Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). 1. HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada. AUTO FAN SPEED se automatski podešava.

2. 1. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“.2. Tada možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada. 7 . 2.3. Nakon podešavanja TIMER ON. daljinski upravljač počeće da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja.ISUŠIVANJE 1. uređaju sa pola sekunde kašnjenja. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. klima uređaj će u režimu DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. 1. 1. Kad pritisnete taster TIMER ON. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY . daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. 2.2. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju. Podešavanje vremena uključivanja i isključivanja uređaja 3. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21°C do 28°C. 3.3. . 3. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. Nakon podešavanja TIMERA. Tada možete resetovati vreme za početak rada uređaja. 3. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . 2. Ponovnim pritiskom TIMER OFF birate vreme kada želite da klima uređaj prestane sa radom. TIMER OFF taster . Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice.može se podesiti automatsko uključivanje klima uređaja. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“.1. Brzina ventilatora je mala. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. 3. ! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutrašnje temperature. .5.1.4. 2. TIMER Tasterom TIMER ON .1. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. Nakon otprilike još 2 sekunde. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. Podešavanje vremena isključivanja uređaja 2. Pritiskom na taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). 3. Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada. Ponovnim pritiskom TIMER ON birate vreme kada želite da klima uređaj počne sa radom.3. Podešavanje vremena uključivanja uređaja 1. 3. Nakon otprilike još 2 sekunde. Nakon podešavanja TIMER OFF daljinski upravljač počeće da šalje signal klima . Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. daljinski upravljač počinje da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Kada pritisnete taster TIMER ON.podešava automatsko isključivanje jedinice.

bazira se na kašnjenju trenutnog vremena. tj. Držite unutrašnji prijemnik van direktnog uticaja sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. 3. UPOZORENJA 1. Kad menjate baterije. 4. 9. 5. Držite daljinski upravljač van uticaja elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi aparati za domaćinstvo. 8 . 6. curenje elektrolita iz baterija moglo bi oštetiti daljinski upravljač. izvadite baterije. Obratite pažnju da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće odgovarati na zadate komande. nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može da prouzrokuje neispravnost daljinskog upravljača.Promena podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) uređaja. ! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno. Prosečni životni vek baterija kod normalne upotrebe je oko 6 meseci. 8. U suprotnom. Držite daljinski upravljač van domašaja tečnih supstanci. pritisnite odgovarajući taster TIMERA i resetujte vreme. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije. 7. 2. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko nedelja.

• Nakon podešavanja uspravnog strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama uspravno strujanje će se automatski prilagoditi smeru u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. Podešavanje uspravnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. Pripazite da Vam ventilator ili vodoravna rešetka ne zakači prste. pritisnite taster SWING još jednom. 9 . Uspravnu rešetku podesite ručno. željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomeranjem poluge na levi (ili desni. Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore . Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču.PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA • • • Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u suprotnom može doći do neujednačenosti sobne temeperature. Pritisnite taster AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju.desno) Podesite uspravno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (u zavisnosti od modela). I da ne oštetite uspravnu rešetku.dole) Klima uređaj automatski prilagođava uspravno strujanje vazduha odgovarajućem režimu rada. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj. postavite rešetku u željenom smeru. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača.dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. • Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču. u zavisnosti od vašeg modela) kraj izlaza vazduha. Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore . • Za zaustavljanje ove funkcije. Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo .

• Ne uključujte uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. • ISUŠIVANJE 10 . uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1°C/h. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). on će automatski birati hlađenje. Podešena temperatura će biti nepromenjena 2 sata. PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD • Kada podesite uređaj na AUTO režim rada. možete ručno odabrati željene uslove rada uređaja. vodoravna rešetka se možda neće pomerati oko 10 sekundi. jer to može smanjiti efekat hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. T emperatura se reguliše u toku isušivanja ponovljenim aktiviranjem I deaktiviranjem funkcije hlađenja ili ventilatora. grejanje (samo modeli sa obe funkcije) ili rad ventilatora u zavisnosti od temperature koju ste odabrali i od sobne temperature. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi. to je normalna pojava u takvom slučaju. Ako pomerate rešetku ručno. Ako se to dogodi. • Prilikom priključenja uređaja na el. Brzina ventilatora se reguliše automatski. Ako Vam automatski režim rada ne odgovara. • Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali. • Kada uređaj uključite odmah nakon isključivanja. • Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. Klima uređaj će samostalno održavati sobnu temperaturu koju ste odabrali. grejanja ili automatskog rada. ugasite uređaj i ponovo upalite. može raditi na neispravan način. • Ne preporučuje se ostavljanje uređaja uključenog duže vreme ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili isušivanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke. mrežu. Napomena: uređaj će se automatski uključiti posle 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP .P A Ž NJ A! • Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće van funkcije kad je klima uređaj isključen (isto važi i kad je TIMER ON podešen). GREJANJE • • DRYING FUNKCIJA • Ova funkcija automatski postavlja funkciju isušivanja na osnovu razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. prouzrokujući curenje vode na pod ili nameštaj. • HLAĐENJE • SLEEP FUNKCIJA • Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja.

a zatim povucite prema dole. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača P A Ž NJ A! • Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača. 3. • Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava. Molimo da očistite filter barem jednom u mesec dana. • Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu. • Očistite filter pomoću usisavača ili vode i zatim osušite na hladnom mestu. Izvadite filter iz unutrašnje jedinice.ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno isključite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. • Očistite filter barem jednom u mesec dana. • Prednji poklopac unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. 2. Nakon toga je obavezno prosušite suvom krpom. prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu prouzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. Čišćenje vazdušnog filtera Zapušeni vazdušni filter smanjuje efekat hlađenja uređaja. Podignite poklopac unutrašnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik. 1. Uhvatite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite kako biste izvadili filter iz držača. 11 . razređivač. • Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja.

3. obavite sledeći postupak: 1. • Proverite da li je ugrađen vazdušni filter. Izvadite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera). Izloženost vodi može uništiti izolaciju I prouzrokovati strujni udar.mreže. 2. !P A Ž NJ A: • Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozleda usled rukovanja oštrim metalnim ivicama. • • 12 . Spoljna jedinica zahteva periodično održavanje i čišćenje. PROVERA PRE RADA • Proverite da žice nisu oštećene ili odlemljene. Vratite flter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu vodeći računa da su leva i desna ivica filtera pravilno poravnate i zatim vratite filter u prvobitni položaj. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. T ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog o distributera ili servisera. • • ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vreme koristiti uređaj. Pre čišćenja uređaja proverite da li je uređaj isključen iz el. Isključite uređaj i prekinite dovod struje. Elektrostatički (plazma) filter !!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može prouzrokovati električni udar. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno.4. Uključite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. • Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. • Proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

B) Prilikom odleđivanja. Zaštita klima uređaja. a klima uređaj preći na rad ventilatora. • Prilikom rada ili isključivanja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova usled grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. 2. Odleđivanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem): • Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljna temperatura niska. • Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta u zavisnosti od spoljašnje temperature I količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici. kompresor će se automatski isključiti. nameštaj. Kompresor će ponovo početi sa radom kada porast unutrašnje temperature do podešenog stepena aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele sa grejanjem i hlađenjem). • Bela para se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kada uređaj ponovo počne da greje nakon završetka odleđivanja..). Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. 4. • Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom uključivanja. C) Grejanje pri niskoj temperaturi. • U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja.. 3. 5. Kada unutrašnja temperatura dostigne temperaturu podešenu na uređaju. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal. Anti-hladan vazduh (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) • Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo. Prigušena buka iz uređaja • Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje sa radom.UPUTSTVA ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. a vlaga visoka što rezultuje slabijim grejanjem uređaja. Zaštita kompresora • Kompresor ne može početi sa radom 3 minuta nakon što je bio isključen. • Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice • Bela para može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. 6. T zvuk aj se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja. Klima uređaj prelazi sa hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). 13 . dim.

U tom slučaju. Ako ne možete da postignete zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja. Istovremeno. Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti. 8. Munja. 10. Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču. Kod jedinica bez automatskog restarta. 9. Kada spoljašnja temperatura padne. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada. preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. Curenje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije zapamćena u memoriji. punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljašnje I unutrašnje temperature.7. uređaj isključite iz el. bežični ili mobilni telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. 14 . U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). Grejanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu u toku grejanja.mreže i ponovo ga uključite. povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator).

MOBILNI: 063 / 272 386 11. 37000 KRUŠEVAC TEL: 037 / 441 770. DEJAN KLIMA SERVIS BOŠKA TOŠKOVIĆA 64. MOBILNI: 064 / 813 20 32 5. MOBILNI: 064 / 12 10 256 9. 36000 KRALJEVO TEL: 036 / 354 588. EL GREJKO SZTR OSLOBOĐENJA 41. MOBILNI: 063 / 417 766 8. LEKIĆ SR PROFESORA KOSTIĆA 36. 11400 MLADENOVAC TEL: 011 / 82 30 864. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 356 680. TERZIĆ ELEKTRO SZTR OMLADINSKE BRIGADE 11. JEŠA SZTKR KOSMAJSKA 19. STATOR SZTR FILIPA KLJAJIĆA 96. ATRIUM D.O. CARA LAZARA 14. MOBILNI: 064 / 207 55 25 6. 19210 BOR TEL: 030 / 458 786.O.OPREMA D. MOBILNI: 063 / 273 225 15 . MOBILNI: 063 / 614 541 3. 19300 NEGOTIN TEL: 019 / 545 505. 21460 VRBAS TEL: 021 / 790 169. 26000 PANČEVO TEL: 013 / 351 552. 15300 LOZNICA TEL: 013 / 351 552. MOBILNI: 064 / 127 98 79 13. MOBILNI: 064 / 111 76 90 4. PREDRAGA STANOJEVIĆA 7.O. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 661 620.O.SERVISNIH CENTARA ZA DISTRIBUCIJU I SERVIS MIDEA & KOREL KLIMA UREĐAJA: 1.O. 24000 SUBOTICA TEL: 024 / 527 050.O.O. BEOGRADSKI PUT 10. MIKI SZTR NJEGOŠEVA 27. MOBILNI: 063 / 77 55 42 12.O.SPISAK PRODAJNO . MOBILNI: 062 / 496 701 7. LJUBIĆ 127. MOBILNI: 063 / 369 999 10. ORION ELEKTRO SZR ČARNOJEVIĆA 15A. FRIGO . MOBILNI: 063 / 272 386 2. BEOTEHNA SZTR KRALJEVAČKOG BATALJONA 195. TERMOMONT ELEKTRO D. 21220 BEČEJ TEL: 021 / 69 14 880. LUMEN D. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 694 558.

O. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 245 834. MOBILNI: 063 / 419 439 21. 064 / 139 31 03 17. ELEKTRO D. 18000 NiŠ MOBILNI: 063 / 877 70 39. 19370 BOLJEVAC MOBILNI: 064 / 668 36 92 23.O. SAVEZA BORACA 66. KOSTE ABRAŠEVIĆA 40. SBS D. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 221 361. MEGAHERC SZR VOJSKE JUGOSLAVIJE 80. BEO-DEO SZTKR VOJVOĐANSKA 107. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 551 344. FRIGO SERVIS PANTIĆ ŽELEZNIČKA 1.14.O. MOBILNI: 063 / 77 14 173 18. MOBILNI: 062 / 464 398 28. 31210 POŽEGA TEL: 031 / 713 7138. 31300 PRIJEPOLJE TEL: 033 / 714 773. 11260 UMKA TEL: 011 / 80 25 964. ŠAINOVIĆ I SINOVI SZER VUKA KARADŽIĆA 105. DOBRANOVIĆ SZR SERVIS ZANATSKI CENTAR BB. RISTIĆ ELEKTRO D. MOBILNI: 063 / 667 397 24. EL-FRI SZR SINĐELIĆEVA 59/1. 21410 FUTOG TEL: 021 / 893 427. MOBILNI: 063 / 83 96 387 16. EL-ROS SZR KRALJA PETRA 16. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 27 737. MOBILNI: 064 / 19 19 306 19.O.O. NEŠA ELEKTRO D.O.O. POLET SZTR NOVOVAROŠKA BB. 31000 UŽICE TEL: 031 / 516 538. MOBILNI: 063 / 364 715 16 . MOBILNI: 063 / 610 487 20.O. MOBILNI: 064 / 120 63 55 26. 18300 PIROT TEL: 010 / 312 355. MOBILNI: 064 / 144 80 53 22. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 220 478. FRIGO SERVIS SZTR HAJDUK VELJKOVA 145. MOBILNI: 063 / 81 09 642 25. PNEU SERVIS ZETSKA 17. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 225 974. OMLADINSKIH BRIGADA 57 . ŠARAC ELEKTRO ZTR CARA LAZARA 157. 35213 DESPOTOVAC TEL: 035 / 611 468. SLAVKE ĐURĐEVIĆ B1/3. MOBILNI: 065 / 38 10 977 27. MOBILNI: 063 / 229 242 15.

O. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 190 964. MOBILNI: 064 / 618 40 34 30. MOBILNI: 063 / 78 15 587 36. 011 / 26 94 788 31. FREON D. SRPSKIH VLADARA 46. AB KLIMAELEKTRO SZTR MILOŠA OBILIĆA 32. 22304 NOVI BANOVCI MOBINI: 063 / 806 14 20 34. 19320 KLADOVO MOBINI: 063 / 453 219 43. FRIGOBANJAC SRU TOŠKETOVA 14.O. 18205 NIŠKA BANJA TEL: 018 / 45 49 599. CARA DUŠANA 66A. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 611 775. 21000 NOVI SAD TEL: 022 / 444 251. 18220 ALEKSINAC TEL: 018 / 80 50 50.O. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 23 23 303. MOBILNI: 064 / 639 19 81 42. MOBILNI: 063 / 77 62 632 38. MOBILNI: 063 / 77 06 308 35. GAVRILOVIĆ I SIN STR LAZE NANČIĆA 10. PAJA EMZR OBILIĆEVA 22/11. 25260 APATIN TEL: 025 / 772 471. ELTOM D. POLARIS SZTR GANDIJEVA 148A. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 504 638. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 734 931. 025 / 421 783 17 .O. MOBILNI: 063 / 77 01 896 32. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 35 11 590. HERC D. MOBILNI: 064 / 64 24 082 33.29.O. FRIGO KLIMA SZTR BOGDANA ŽERAJIĆA 24/2. MOBILNI: 064 / 36 29 244 41. ELBRACO GROUP D. KLIMADŽIJA SZR ZORKE RADULOVIĆ VUKE 6.O. ELEKTROTEHNA KNJAZA MILOŠA 2. MOBILNI: 064 / 36 38 699 40. ADI ANDREA 11. MOBILNI: 063 / 542 131 37. K-TIM BRANKA RADIČEVIĆA 16 . MOBILNI: 065 / 549 59 99 39.O. FRIGOLAD SERVIS VIDIKOVAČKI VENAC 104B-L54. 18000 NIŠ TEL: 018 / 511 303. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 22 932. FRIZ SERVIS MARKA OREŠKOVIĆA 21. OBILIĆEV VENAC 5.O. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 468 228.

16240 MEDVEĐA TEL: 016 / 892 019. 25210 ČONOPLJA MOBILNI: 063 / 596 481 53. FRIGO-FIX SZR BRAĆE LAKOVIĆA 63/A. DRAGI ŽARKA ZRENJANINA39/2. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 357 592.O. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 350 850. 18300 PIROT TEL: 010 / 321 586.Z. ELEKTRO-SELENČA PRVOMAJSKI BULEVAR A 12. 17510 VLADIČIN HAN TEL: 017 / 474 066. CLAVIS D. VODOVODSKA 97.R. NIKOLE TESLE 10. MITAR ELEKTRO SREĆKOVA 17. FRIGOTERM STANKA OPSENICE 107. MOBILNI: 063 / 362 218 47. 11147 BEOGRAD TEL: 011 / 23-99-479/LOK 114. 22240 ŠID TEL: 022 / 710 150. OBOD SERVIS KNJAZA MILOŠA 15/3. MOBILNI: 063 / 503 826 46. ELEKTROLUKS JABLANIČKA 59. MOBILNI: 063 / 453 087 55. MOBILNI: 063 / 410 534 54.44. 26206 SAKULE TEL: 013 / 685 313. MOBILNI: 063 / 382 275 18 . ALFA LIGHT D.O.O. MOBILNI: 063 / 852 67 18 49. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 22 653. HARMONIKA SR KNEZA LAZARA 11. EL KOMERC STKR ĐORĐA TOMAŠEVIĆA 38. 37230 ALEKSANDROVAC TEL: 037 / 55 66 30. MOBILNI: 063 / 83 03 192 58. S. MOBILNI: 063 / 231 867 52. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 304 246. MOBILNI: 064 / 162 71 94 45.O.O. MOBILNI: 063 / 368 418 48.O. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 442 444. MILTON PP SVETOSAVSKA 23. 025 / 442 422 56. ELEKTRO-SEVER VOJVOĐANSKA 48 . ELEKTRO-AS D. MOBILNI: 063 / 777 45 19 51. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 402 751. SIMCOOL ZR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 8. VOJVODE MIŠIĆA 39. MOBILNI: 063 / 266 485 57. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 31 141. MOBILNI: 063 / 663 033 50.

MOBILNI: 065 / 33 64 595 19 . NEMANJINA 11. ELEKTRO STR KOČE KOLAROVA 18. 16210 VLASOTINCE TEL: 016 / 873 004.BRIGADE. MOBILNI: 065 / 44 403 00 62. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 097. MOBILNI: 061 / 144 26 11 63. MOBILNI: 064 / 840 34 14 65.O. 012 / 542 435 64. ELKOM 37220 BRUS TEL: 037 / 827 041. ANJA ŠOP BUBANJSKA 16. 064 / 129 25 87 70. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 541 175. MOBILNI: 064 / 195 51 27 73. 18000 NIŠ MOBILNI: 064 / 152 26 27.59. AGATEL D.T. TEODORA PAVLOVIĆA 10. MOBILNI 064 / 118 10 77 71. MOBILNI: 063 / 412 354 66. TR I SERVIS RANĐELOVIĆ 12.R. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 830 999.VASE SAVIĆA BB. MOBILNI: 064 / 263 62 22 68.Z. ELEKTROMONTAŽA SR DR. 16220 GRDELICA TEL: 016 / 831 042. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 542 043. FRIGO-BORA SERVIS 29. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 183. 063 / 88 95 199 69. MOBILNI: 063 / 822 09 26 67. COOLING TECHNICS VIZANTIJSKI BULEVAR 88. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 64 595. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 884 453. GERA ELEKTRO SZR ALEKSE MARKEŠIĆA 87. 16230 LEBANE TEL: 016 / 843 607. SOKO TRADE SERVIS MITROPOLITA MIHAILA 24.O. OZR SOKO SERVIS CARA DUŠANA BB. LOKAL 55. MOBILNI: 064 / 46 72 621 60.NOVEMBRA BB. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 92 703. SRNIĆ SZR MILANA ARSENIJEVIĆA 25. ELEKTRO SPEKTAR S. MOBILNI: 062 / 21 96 70 61. MOBILNI: 063 / 832 32 94 72. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 562 830. LOKAL 5. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 227 696. SATMANIJA VIZANTIJSKI BULEVAR 86. BUKAČ LJUBOMIR SZTR RESAVSKA 40A.

11000 BEOGRAD TEL: 011 / 250 34 39. 14000 VALJEVO MOBILNI: 063 / 77 33 176. 18208 SVRLJIG TEL: 018 / 826 033.GORČILA 5. FRIGO SERVIS CARAN DANILA KIŠA 12/23 L3. DEMI SZTR BALKANSKA 61. SERVIS COOL KNEZA MIHAILA 23. JUŽNOMORAVSKA 5. 22320 INĐIJA TEL: 022 / 550 093. MOBILNI: 060 / 555 47 47 75.O. V. 34310 TOPOLA TEL: 034 / 813 913.74. MOBILNI: 064 / 616 79 26 84. MOBILNI: 064 / 11 555 87 76. ALISA SERVIS SINIŠE STANKOVIĆA 13. DIMITRIJEVIĆ GR GUŠEVAC. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 872 4 904. 012 / 660 446 79.ŠID TEL: 022 / 715 799. 12220 VELIKO GRADIŠTE TEL: 012 / 661 050.A. 017 / 422 707.S. 022 / 510 145 81. 022 / 731 634. 11300 SMEDEREVO-PETRIJEVO TEL: 026 / 715 147. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 362 942. FREON ZTRU DELIGRADSKA 3. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 413 501. 065 / 483 730 0 85. MOBILNI: 063 / 813 63 51 82. 22241 VAŠICA . MOBILNI: 065 / 872 4 904 80. 065 / 23 92 060 87. 064 / 11 555 87 VOJVODE MILENKA 3. MOBILNI: 063 / 483 730. SAŠA ZTR BULEVAR VOŽDA KARAĐORĐA 39.T. MOBILNI: 063 / 840 32 38 83. ELEKTRO SERVIS DUŠANOVA 76. TIM-SISTEMS ZR BRANKA RADIČEVIĆA 3. MOBILNI: 063 / 412 720 78. 12000 POŽAREVAC MOBILNI: 063 / 77081 820. 18320 DIMITROVGRAD TEL: 010 / 360 987. MOBILNI: 063 / 632 943 77. LIPA D.O. FRIGOMONT SZTR I KOMISION VOJVOĐANSKA 104C. PUZIĆ TR VOJVODE STEPE 61/1. AQUA TRADE SZTR MILA MANIĆA 23. MOBILNI: 063 / 81 86 751 86. 19210 BOR TEL: 030 / 457 955. DEKOM SZTR M. MOBILNI: 063 / 446 611 20 . 17500 VRANJE TEL: 017 / 410 998.

ELEKTRO SERVIS RAKIĆ VELIMIRA GAJIĆA 20.R. FRIGO TEHNIKA S. SOLAR SHOP T. FRIGOLINE DR. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 329 17 67. MOBILNI: 064 / 1816 341 98. INPULS TIM VINOGRADI 13. MARIJE BURSAĆ 9.88. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 237 264. EKOMONT S. FRIGO ELEKTRO SZR ARILJSKE ČETE 9. 11319 KRNJEVO MOBILNI: 063 / 82 67 835 97. 11250 BEOGRAD . MOBILNI: 064 / 1311 978 99.R.Z.K. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 525 670. 15300 LOZNICA . 37240 TRSTENIK TEL: 037 / 713 242. MIJE JOVANOVIĆA 38.A. 037 / 711 825. MOBILNI: 063 / 505 192 102. 31230 ARILJE TEL: 031 / 896 058. FRIGO STANKO VOJVODE PUTNIKA 33.R. MOBILNI: 063 / 374 861 96. FRIGOSERVIS S.RIBARA 7. FROSTY PALMOTIĆEVA 28. TEHNOMAX S. SUPERMEN SERVIS BRADIĆ BB. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 787 416. MOBILNI: 064 / 68 100 84 95. MOBILNI: 063 / 202 351 91.Z. MOBILNI: 063 / 640 361 93. MOBILNI: 064 / 258 67 41 100. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 37 497. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 063 / 512 671 21 . MOBILNI: 063 / 602 568 90. ENERGY S. ODŽACI. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 23 054.T.SEDIŠTE MOKROLUŠKA 124.E.T.Z.ŽELEZNIK MOBILNI: 064 / 110 27 30 94.R. NEMANJE TOMIĆA 1/14. MOBILNI: 063 / 80 92 899 89.OPERATIVA MOBILNI: 064 / 363 34 11 92. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 652 610. 11000 LOZNICA . JAKOVA NENADOVIĆA 70. SRBIJA ELEKTRO SRETENA ZDRAVKOVIĆA 114. MIJE KOVAČEVIĆA 10B. 35230 ĆUPRIJA TEL: 035 / 473 659.Z. 21410 FUTOG MOBILNI: 063 / 543 306 101.R. LAV ELEKTRONIK KOPERNIKOVA 32. 026 / 618 896.

M NIKOLE VUKIČEVIĆA 2/2. 23206 MUŽLJA MOBILNI: 061 / 17 15 126. 063 / 71 97 368 110. 11420 SMEDEREVSKA PALANKA MOBILNI: 064 / 55 42 600 112.R.O.O. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 450 397.Z. MOBILNI: 063 / 777 50 01. M&M PROJEKT BALZAKOVA 64/21.103. 18000 NIŠ TEL: 018 / 581 176. BLUE WIN TORLAČKA 4. SERVIS STILO ĐURE JAKŠIĆA 8. SIEMENS S. FRIGOLINIJA D. MOBILNI: 064 / 393 79 78 115. 065 / 24 23 772 113. ALEKSINCA. VRANJA I PIROTA 22 . MOBILNI: 065 / 43 07 307 105. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 10 391. LESKOVCA. ELEKTRIK SERVIS FEJEŠ KLARE 88. MB ELEKTRO ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 10. MOBILNI: 063 / 803 70 14 107. 1. BRZI BROD.MAJ 120A. MOBILNI: 063 / 77 32 675 114. PLITVIČKA 5.O.R. FRIGODELTA RADOJA DOMANOVIĆA 62A. ELEKTRON . NEHRUOVA 51A LOKAL 53. SERVIS VEGA BRANKA KRSMANOVIĆA 43. MOBILNI: 065 / 30 55 612 109. 36300 NOVI PAZAR TEL: 020 / 315 286. MAKS MONT MILE DIMIĆ 42. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 61 583.O. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 30 55 612. 11000 BEOGRAD MOBILNI: 064 / 29 69 444. COOL FRIGO NS S.O. GODOMINSKA 72. MIŠIĆ D. 11090 BEOGRAD TEL: 011 / 351 44 22. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 065 / 45 08 307 104. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 477 06 56. MOBILNI: 063 / 418 271 111. BLANIK-FRIGO VOJVODE MIŠIĆA 19.O. 11070 NOVI BEOGRAD TEL: 011 / 21 66 342. MOBILNI: 060 / 4 900 300 116. MOBILNI: 063 / 603 643 108. ZMAJ JOVINA 1. T-SYSTEM EXPRESS D. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 370 471 117. 18110 NiŠ MOBILNI: 062 / 26 00 32 POKRIVA PODRUČJE NIŠA.T. PROKUPLJA. 063 / 83 52 421 106.

FRIGOSTAR-NBS D.R. DR ELEKTRO BRAĆE JOKSIĆA 111. 35223 VELIKI POPOVIĆ TEL: 035 / 621 785.O. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 231 744. MI KOM S. ALI AGIĆEVA 7/10. RUDARSKA 17A. 12300 PETROVAC NA MLAVI MOBILNI: 061 / 220 45 94 122. MOBILNI: 065 / 87 25 054 123. TERMOSAN S.rs 23 . EL.maktrade. KLIMA MONT S.Z. MOBILNI: 064 / 434 89 51 124. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 732 797.118.Z. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 25 054. MOBILNI: 063 / 609 971 121. MOBILNI: 064 / 616 75 06 www.Z.R.R. JAGODINSKI PUT 21. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 649 73 07. MOBILNI: 062 / 136 02 11 i 120.MEHANIČARSKA RADNJA GVOZDIĆ MIRKO PETRA DOBRNJCA BB. NOSIOCA ALBANSKIH SPOMENIKA BB.O. 18000 NIŠ TEL: 018 / 42 89 210. MOBILNI: 063 / 77 04 890 119. FRIGO-MADŽO SZR SELJAČKIH BUNA 55.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful