KORISNIČKO UPUTSTVO

Midea & Korel klima uređaji
(uz daljinski upravljač R51)

www.maktrade.rs

Automatski rad (Auto) 2. Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6.0V dostiže 11m) -5°C~60°C Opis mogućnosti: 1. 51/CBGE . Podešavanje unutrašnje temperature u rasponu: 17°C – 30°C 4.SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model Nominalni napon Najniži napon CPU signala Max udaljenost (raspon signala) Raspon radne temperature R51D/E. Grejanje (Heat). Funkcija vremenskog podešavanja do 24 sata 3. Izduvavanje (Fan). Režimi rada: Hlađenje (Cool). LCD – displej od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5.R51D/CE.0V (Alkalne suve baterije LR0×2) 2. Isušivanje (Dry). Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11.R51/E.R51/ BGE. OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA UPRAVLJAČU Slika 1 !Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 3 .0V 8m (ako se koristi napon 3.

TEMP ▼: pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. Kada podešeno vreme pokaže 10:00 h. Za poništavanje programa ON. 8. jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. Za poništavanje pritisnuti taster još jednom. Kad se krilca nađu pod uglom koji utiče na efekat hlađenja i grejanja klima uređaja. 11. svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min. TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada). Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. HEAT i AUTO načinu rada uređaja. svaki pritisak na taster će povećati vreme ON za 60 min. 9. HIGH (visoka) i ponovo nazad na AUTO . Ova funkcija je primenjiva samo u COOL. Za poništavanje programa OFF. RESET pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se : vraćaju na početne postavke (upotrebite okrugli štapić malog preseka za pritiskanje tastera). Kada podešeno vreme prikaže 10:00 h. AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera krilca se mogu postaviti pod željenim uglom. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO (automatska). SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućava prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. 7. ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). ON/OFF: pritiskom na taster omogućava se uključivanje/isključivanje klima uređaja. jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. AUTO COOL DRY HEAT FAN ! NAPOMENA: Model klime koji samo hladi nema opciju grejanja 4. 6. 5. ona će automatski promeniti položaj (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). MED (srednja). Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme ON za 30 min. LED DISPLAY : pritiskom na taster brišu se brojevi na displeju unutrašnje jedinice. 10. COOL. MODE: svakim pritiskom na ovaj taster bira se jedan od mogućih režima rada i to sledećim redosledom AUTO. DRY HEAT i FAN. TEMP ▲: pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. kako je prikazano na slici . 4 .1. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i podizanje plastičnih krilaca unutrašnje jedinice. TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). LOW (niska). Svakim pritiskom tastera krilca se pomeraju prema gore ili dole pod određenim nagibom. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min.

TIMER ON/OFF displej: prikazuje postavke vremena. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kada se uređaj uključuje pomoću daljinskog upravljača. Vaš izbor će biti prikazan na LCD ekranu osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL režimu rada. Ako je podešeno samo vreme početka rada na displeju će biti prikazano TIMER ON. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA! NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU Slika 2 1. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava.13. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). uređaj povećava jačinu hlađenja. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kada pritisnete taster LOCK. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. TRANSMISSION: indikator zasija jedanput kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. 6. 7. Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića malog preseka). Ako je podešeno 5 . Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. OPERATION MODE: prikazuje trenutni režim rada: „AUTO“. a nestaje kad se uređaj isključi. 2. „HEAT“ opcija je dostupna samo kod uređaja koji mogu da greju. „HEAT“ i „FAN“. 3. „DRY“. 4. 14. „COOL“. 5. ! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na pređašnji način rada nakon konstantnog rada u „Powerful“ režimu hlađenja. Kad je uključen ventilator „FAN“ displej je prazan. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu kao i ON i OFF postavke vremena ako su uključene.

Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). Prilikom hlađenja najprijatnija temperatura je 21°C i više. Zamenite stare baterije na isti način. Ponovo pritisnite taster ON/OFF kako biste zaustavili rad uređaja. Da biste stavili baterije skinite poklopac kućišta za baterije koji se nalazi na zadnjoj strani i stavite baterije u odgovarajućem smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi sa radom prema Vašim podešavanjima. 3. HIGH. Ali u toku stvarnog rada uređaja na displeju su prikazani samo simboli relativnih funkcija. Lampica OPERATION na displeju unutrašnje jedinice će zasijati. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada možete ručno podesiti parametre koristeći opcije COOL (hlađenje). U toku automatskog rada. klima uređaj može logički izabrati jedan od režima rada COOL. Mogu se izvršiti samo koraci 1.samo vreme prestanka rada prikazivaće se TIMER OFF Ako su obe operacije . ! NAPOMENA: 1. podešene. 3. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) I PROVETRAVANJE (recirkulacija vazduha) 1. HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme isključivanja. Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28°C ili niža. 2.3 i 4. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada. FAN. Najprijatniji opseg temperature je između 21°C i 28°C. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO. 1. RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje / zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (alkalne suve) LR03×2. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu uključite ga i na displeju unutrašnje jedinice počeće da se naizmenično pali i gasi signalna lampica OPERATION. ! NAPOMENA: Opcijom rada „samo ventilatora“ ne može se kontrolisati temperatura. 2. 4. Ponovni pritisak na taster ON/OFF prekida se rad klima uređaja. ! ΝAPOMENA: Svi indikatori prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. 2. 2. Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. željeni režim rada možete podesiti ručno. 6 . a na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje se nijedan indikator. Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje klima uređaja. 1. MED ili LOW). HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. 4. AUTO FAN SPEED se automatski podešava.

1. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom. 3. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. 3. 7 . Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21°C do 28°C. 3. klima uređaj će u režimu DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora.2.5. ! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutrašnje temperature.1.3. Kada pritisnete taster TIMER ON.1. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. Podešavanje vremena uključivanja i isključivanja uređaja 3. daljinski upravljač počinje da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. 2. Nakon podešavanja TIMERA. Kad pritisnete taster TIMER ON. . Tada možete resetovati vreme za početak rada uređaja. Ponovnim pritiskom TIMER OFF birate vreme kada želite da klima uređaj prestane sa radom. Pritiskom na taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). 3. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY .2.2. 3. daljinski upravljač počeće da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. uređaju sa pola sekunde kašnjenja. 2. . Brzina ventilatora je mala. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. TIMER Tasterom TIMER ON . TIMER OFF taster . Ponovnim pritiskom TIMER ON birate vreme kada želite da klima uređaj počne sa radom. 1.1. Podešavanje vremena isključivanja uređaja 2. Nakon podešavanja TIMER ON. Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice. 2.4. 2. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. 3. Podešavanje vremena uključivanja uređaja 1. 1. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju.može se podesiti automatsko uključivanje klima uređaja. Nakon podešavanja TIMER OFF daljinski upravljač počeće da šalje signal klima . Nakon otprilike još 2 sekunde. Tada možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada.podešava automatsko isključivanje jedinice. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON.ISUŠIVANJE 1. Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na .3. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju.3. Nakon otprilike još 2 sekunde.

Obratite pažnju da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće odgovarati na zadate komande. 4. Držite daljinski upravljač van uticaja elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi aparati za domaćinstvo. pritisnite odgovarajući taster TIMERA i resetujte vreme. izvadite baterije. UPOZORENJA 1. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije. Prosečni životni vek baterija kod normalne upotrebe je oko 6 meseci.Promena podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) uređaja. nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može da prouzrokuje neispravnost daljinskog upravljača. 5. 7. curenje elektrolita iz baterija moglo bi oštetiti daljinski upravljač. Držite unutrašnji prijemnik van direktnog uticaja sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 3. U suprotnom. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. 8 . 8. Kad menjate baterije. 9. tj. Držite daljinski upravljač van domašaja tečnih supstanci. bazira se na kašnjenju trenutnog vremena. ! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno. 6. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko nedelja. 2.

pritisnite taster SWING još jednom. Uspravnu rešetku podesite ručno. Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču. I da ne oštetite uspravnu rešetku. Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo .dole) Klima uređaj automatski prilagođava uspravno strujanje vazduha odgovarajućem režimu rada. • Za zaustavljanje ove funkcije. Pripazite da Vam ventilator ili vodoravna rešetka ne zakači prste. • Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču. željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomeranjem poluge na levi (ili desni. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača. Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore .PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA • • • Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u suprotnom može doći do neujednačenosti sobne temeperature. postavite rešetku u željenom smeru.desno) Podesite uspravno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (u zavisnosti od modela). Pritisnite taster AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju. • Nakon podešavanja uspravnog strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama uspravno strujanje će se automatski prilagoditi smeru u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore . 9 .dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj. u zavisnosti od vašeg modela) kraj izlaza vazduha. Podešavanje uspravnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi.

vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi. Brzina ventilatora se reguliše automatski. Napomena: uređaj će se automatski uključiti posle 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP . jer to može smanjiti efekat hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). • Ne uključujte uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. • Kada uređaj uključite odmah nakon isključivanja. • ISUŠIVANJE 10 . Ako Vam automatski režim rada ne odgovara. Podešena temperatura će biti nepromenjena 2 sata. on će automatski birati hlađenje. • Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali.P A Ž NJ A! • Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće van funkcije kad je klima uređaj isključen (isto važi i kad je TIMER ON podešen). Ako se to dogodi. ugasite uređaj i ponovo upalite. PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD • Kada podesite uređaj na AUTO režim rada. mrežu. T emperatura se reguliše u toku isušivanja ponovljenim aktiviranjem I deaktiviranjem funkcije hlađenja ili ventilatora. prouzrokujući curenje vode na pod ili nameštaj. • HLAĐENJE • SLEEP FUNKCIJA • Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja. • Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. GREJANJE • • DRYING FUNKCIJA • Ova funkcija automatski postavlja funkciju isušivanja na osnovu razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. vodoravna rešetka se možda neće pomerati oko 10 sekundi. Ako pomerate rešetku ručno. grejanje (samo modeli sa obe funkcije) ili rad ventilatora u zavisnosti od temperature koju ste odabrali i od sobne temperature. uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1°C/h. • Ne preporučuje se ostavljanje uređaja uključenog duže vreme ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili isušivanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke. možete ručno odabrati željene uslove rada uređaja. • Prilikom priključenja uređaja na el. Klima uređaj će samostalno održavati sobnu temperaturu koju ste odabrali. grejanja ili automatskog rada. to je normalna pojava u takvom slučaju. može raditi na neispravan način.

ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno isključite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu prouzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. • Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu. Podignite poklopac unutrašnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik. 2. 3. • Očistite filter barem jednom u mesec dana. • Očistite filter pomoću usisavača ili vode i zatim osušite na hladnom mestu. 11 . • Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava. razređivač. a zatim povucite prema dole. Nakon toga je obavezno prosušite suvom krpom. • Prednji poklopac unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. 1. • Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača P A Ž NJ A! • Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača. Izvadite filter iz unutrašnje jedinice. Čišćenje vazdušnog filtera Zapušeni vazdušni filter smanjuje efekat hlađenja uređaja. Molimo da očistite filter barem jednom u mesec dana. Uhvatite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite kako biste izvadili filter iz držača.

Spoljna jedinica zahteva periodično održavanje i čišćenje. T ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog o distributera ili servisera. • Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. Vratite flter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu vodeći računa da su leva i desna ivica filtera pravilno poravnate i zatim vratite filter u prvobitni položaj. PROVERA PRE RADA • Proverite da žice nisu oštećene ili odlemljene. !P A Ž NJ A: • Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozleda usled rukovanja oštrim metalnim ivicama. • Proverite da li je ugrađen vazdušni filter. • Proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan. 3. Pre čišćenja uređaja proverite da li je uređaj isključen iz el. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. Izvadite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera).mreže. obavite sledeći postupak: 1. Isključite uređaj i prekinite dovod struje. Elektrostatički (plazma) filter !!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može prouzrokovati električni udar. Izloženost vodi može uništiti izolaciju I prouzrokovati strujni udar.4. • • 12 . • • ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vreme koristiti uređaj. 2. Uključite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno.

Kompresor će ponovo početi sa radom kada porast unutrašnje temperature do podešenog stepena aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele sa grejanjem i hlađenjem). dim. Zaštita klima uređaja. 13 . 2. • Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta u zavisnosti od spoljašnje temperature I količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici. T zvuk aj se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja. Klima uređaj prelazi sa hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). Odleđivanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem): • Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljna temperatura niska. Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice • Bela para može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal. nameštaj. Kada unutrašnja temperatura dostigne temperaturu podešenu na uređaju. 3. Prigušena buka iz uređaja • Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje sa radom. • Prilikom rada ili isključivanja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova usled grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. a vlaga visoka što rezultuje slabijim grejanjem uređaja.). Zaštita kompresora • Kompresor ne može početi sa radom 3 minuta nakon što je bio isključen. • Bela para se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kada uređaj ponovo počne da greje nakon završetka odleđivanja. a klima uređaj preći na rad ventilatora..UPUTSTVA ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. 5. Anti-hladan vazduh (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) • Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo. B) Prilikom odleđivanja. • Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom uključivanja. • U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja. kompresor će se automatski isključiti. 4. C) Grejanje pri niskoj temperaturi. 6.. Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. • Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem).

bežični ili mobilni telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja.mreže i ponovo ga uključite. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada. toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti. 9. Grejanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu u toku grejanja. uređaj isključite iz el. Istovremeno. U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti.7. povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator). 8. Kod jedinica bez automatskog restarta. Kada spoljašnja temperatura padne. 10. Curenje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). U tom slučaju. 14 . Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije zapamćena u memoriji. preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. Ako ne možete da postignete zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja. punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljašnje I unutrašnje temperature. Munja. Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču.

LEKIĆ SR PROFESORA KOSTIĆA 36. TERMOMONT ELEKTRO D. MOBILNI: 064 / 111 76 90 4. MOBILNI: 064 / 12 10 256 9. MOBILNI: 064 / 813 20 32 5. BEOGRADSKI PUT 10. CARA LAZARA 14. MOBILNI: 064 / 207 55 25 6. MOBILNI: 064 / 127 98 79 13. MOBILNI: 063 / 417 766 8. 15300 LOZNICA TEL: 013 / 351 552. MOBILNI: 063 / 273 225 15 . STATOR SZTR FILIPA KLJAJIĆA 96. MOBILNI: 063 / 77 55 42 12. 21460 VRBAS TEL: 021 / 790 169. MOBILNI: 063 / 272 386 2.O. 26000 PANČEVO TEL: 013 / 351 552.OPREMA D. 37000 KRUŠEVAC TEL: 037 / 441 770. MOBILNI: 063 / 369 999 10. FRIGO . 19210 BOR TEL: 030 / 458 786. PREDRAGA STANOJEVIĆA 7. MOBILNI: 063 / 614 541 3.O. ATRIUM D.O. DEJAN KLIMA SERVIS BOŠKA TOŠKOVIĆA 64. MIKI SZTR NJEGOŠEVA 27. JEŠA SZTKR KOSMAJSKA 19. 19300 NEGOTIN TEL: 019 / 545 505. ORION ELEKTRO SZR ČARNOJEVIĆA 15A. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 694 558.O. LJUBIĆ 127.O. 24000 SUBOTICA TEL: 024 / 527 050.O. 11400 MLADENOVAC TEL: 011 / 82 30 864. 36000 KRALJEVO TEL: 036 / 354 588.SPISAK PRODAJNO . TERZIĆ ELEKTRO SZTR OMLADINSKE BRIGADE 11. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 356 680. BEOTEHNA SZTR KRALJEVAČKOG BATALJONA 195. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 661 620.SERVISNIH CENTARA ZA DISTRIBUCIJU I SERVIS MIDEA & KOREL KLIMA UREĐAJA: 1. 21220 BEČEJ TEL: 021 / 69 14 880. MOBILNI: 062 / 496 701 7. EL GREJKO SZTR OSLOBOĐENJA 41. MOBILNI: 063 / 272 386 11.O. LUMEN D.O.

31000 UŽICE TEL: 031 / 516 538.14.O. RISTIĆ ELEKTRO D. KOSTE ABRAŠEVIĆA 40. 18300 PIROT TEL: 010 / 312 355. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 220 478. MOBILNI: 063 / 667 397 24. 31210 POŽEGA TEL: 031 / 713 7138. MOBILNI: 064 / 120 63 55 26. EL-FRI SZR SINĐELIĆEVA 59/1. 064 / 139 31 03 17. MEGAHERC SZR VOJSKE JUGOSLAVIJE 80. 11260 UMKA TEL: 011 / 80 25 964. ŠAINOVIĆ I SINOVI SZER VUKA KARADŽIĆA 105. NEŠA ELEKTRO D. MOBILNI: 064 / 144 80 53 22. MOBILNI: 063 / 419 439 21. MOBILNI: 063 / 83 96 387 16. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 245 834. BEO-DEO SZTKR VOJVOĐANSKA 107. 35213 DESPOTOVAC TEL: 035 / 611 468. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 27 737. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 551 344. 19370 BOLJEVAC MOBILNI: 064 / 668 36 92 23. ŠARAC ELEKTRO ZTR CARA LAZARA 157. 31300 PRIJEPOLJE TEL: 033 / 714 773.O. MOBILNI: 063 / 364 715 16 . SAVEZA BORACA 66. EL-ROS SZR KRALJA PETRA 16. MOBILNI: 062 / 464 398 28. FRIGO SERVIS PANTIĆ ŽELEZNIČKA 1. DOBRANOVIĆ SZR SERVIS ZANATSKI CENTAR BB. FRIGO SERVIS SZTR HAJDUK VELJKOVA 145. MOBILNI: 065 / 38 10 977 27.O. MOBILNI: 063 / 229 242 15.O. MOBILNI: 063 / 610 487 20. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 221 361. SBS D. OMLADINSKIH BRIGADA 57 . 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 225 974. MOBILNI: 063 / 81 09 642 25.O.O. ELEKTRO D. 18000 NiŠ MOBILNI: 063 / 877 70 39. PNEU SERVIS ZETSKA 17. POLET SZTR NOVOVAROŠKA BB. MOBILNI: 063 / 77 14 173 18. MOBILNI: 064 / 19 19 306 19.O. 21410 FUTOG TEL: 021 / 893 427. SLAVKE ĐURĐEVIĆ B1/3.O.

O. AB KLIMAELEKTRO SZTR MILOŠA OBILIĆA 32. ELTOM D. HERC D. GAVRILOVIĆ I SIN STR LAZE NANČIĆA 10. FRIGOLAD SERVIS VIDIKOVAČKI VENAC 104B-L54. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 22 932.O. MOBILNI: 064 / 36 38 699 40.29.O. 18000 NIŠ TEL: 018 / 511 303. FREON D. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 468 228. KLIMADŽIJA SZR ZORKE RADULOVIĆ VUKE 6. ELEKTROTEHNA KNJAZA MILOŠA 2. 18220 ALEKSINAC TEL: 018 / 80 50 50. MOBILNI: 063 / 77 62 632 38. MOBILNI: 063 / 78 15 587 36.O. FRIZ SERVIS MARKA OREŠKOVIĆA 21. POLARIS SZTR GANDIJEVA 148A.O. MOBILNI: 063 / 77 06 308 35. MOBILNI: 064 / 618 40 34 30.O. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 611 775. FRIGOBANJAC SRU TOŠKETOVA 14. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 190 964.O. SRPSKIH VLADARA 46. CARA DUŠANA 66A. K-TIM BRANKA RADIČEVIĆA 16 . 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 35 11 590. ADI ANDREA 11. 18205 NIŠKA BANJA TEL: 018 / 45 49 599. MOBILNI: 064 / 639 19 81 42. 011 / 26 94 788 31. MOBILNI: 063 / 542 131 37. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 23 23 303. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 734 931. 19320 KLADOVO MOBINI: 063 / 453 219 43. ELBRACO GROUP D. 21000 NOVI SAD TEL: 022 / 444 251. MOBILNI: 064 / 64 24 082 33. 25260 APATIN TEL: 025 / 772 471. MOBILNI: 065 / 549 59 99 39. OBILIĆEV VENAC 5. MOBILNI: 064 / 36 29 244 41.O. FRIGO KLIMA SZTR BOGDANA ŽERAJIĆA 24/2. PAJA EMZR OBILIĆEVA 22/11. 22304 NOVI BANOVCI MOBINI: 063 / 806 14 20 34. 025 / 421 783 17 . 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 504 638. MOBILNI: 063 / 77 01 896 32.

OBOD SERVIS KNJAZA MILOŠA 15/3. 18300 PIROT TEL: 010 / 321 586. ELEKTRO-AS D.O. FRIGO-FIX SZR BRAĆE LAKOVIĆA 63/A. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 402 751. MOBILNI: 063 / 503 826 46.O. ALFA LIGHT D. HARMONIKA SR KNEZA LAZARA 11. MITAR ELEKTRO SREĆKOVA 17. MOBILNI: 063 / 368 418 48.O.O.R. MOBILNI: 063 / 362 218 47. NIKOLE TESLE 10. VODOVODSKA 97.O. 37230 ALEKSANDROVAC TEL: 037 / 55 66 30.O. MOBILNI: 063 / 83 03 192 58. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 304 246. 25210 ČONOPLJA MOBILNI: 063 / 596 481 53. 22240 ŠID TEL: 022 / 710 150.Z. 17510 VLADIČIN HAN TEL: 017 / 474 066. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 350 850. MOBILNI: 064 / 162 71 94 45. 26206 SAKULE TEL: 013 / 685 313. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 442 444. CLAVIS D. MOBILNI: 063 / 852 67 18 49. S. EL KOMERC STKR ĐORĐA TOMAŠEVIĆA 38. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 31 141. MOBILNI: 063 / 663 033 50.44. ELEKTRO-SELENČA PRVOMAJSKI BULEVAR A 12. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 22 653. FRIGOTERM STANKA OPSENICE 107. MILTON PP SVETOSAVSKA 23. SIMCOOL ZR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 8. DRAGI ŽARKA ZRENJANINA39/2. ELEKTRO-SEVER VOJVOĐANSKA 48 . 025 / 442 422 56. VOJVODE MIŠIĆA 39. MOBILNI: 063 / 231 867 52. ELEKTROLUKS JABLANIČKA 59. MOBILNI: 063 / 777 45 19 51. MOBILNI: 063 / 266 485 57. MOBILNI: 063 / 382 275 18 . 11147 BEOGRAD TEL: 011 / 23-99-479/LOK 114. MOBILNI: 063 / 453 087 55. MOBILNI: 063 / 410 534 54. 16240 MEDVEĐA TEL: 016 / 892 019. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 357 592.

MOBILNI: 064 / 263 62 22 68. SRNIĆ SZR MILANA ARSENIJEVIĆA 25.T. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 097. ANJA ŠOP BUBANJSKA 16. 16220 GRDELICA TEL: 016 / 831 042. OZR SOKO SERVIS CARA DUŠANA BB. MOBILNI: 064 / 46 72 621 60. MOBILNI: 063 / 832 32 94 72. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 227 696. FRIGO-BORA SERVIS 29.BRIGADE. TR I SERVIS RANĐELOVIĆ 12. SOKO TRADE SERVIS MITROPOLITA MIHAILA 24. COOLING TECHNICS VIZANTIJSKI BULEVAR 88.59. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 64 595. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 541 175. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 830 999. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 92 703. BUKAČ LJUBOMIR SZTR RESAVSKA 40A. ELKOM 37220 BRUS TEL: 037 / 827 041.R. 16210 VLASOTINCE TEL: 016 / 873 004. ELEKTRO STR KOČE KOLAROVA 18. MOBILNI: 064 / 195 51 27 73. AGATEL D. MOBILNI: 061 / 144 26 11 63. NEMANJINA 11. MOBILNI 064 / 118 10 77 71. 063 / 88 95 199 69. MOBILNI: 064 / 840 34 14 65. MOBILNI: 065 / 33 64 595 19 . TEODORA PAVLOVIĆA 10. 18000 NIŠ MOBILNI: 064 / 152 26 27. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 884 453. GERA ELEKTRO SZR ALEKSE MARKEŠIĆA 87. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 542 043. LOKAL 5. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 183. 064 / 129 25 87 70. MOBILNI: 062 / 21 96 70 61.Z.VASE SAVIĆA BB. MOBILNI: 063 / 822 09 26 67. ELEKTRO SPEKTAR S. 012 / 542 435 64. SATMANIJA VIZANTIJSKI BULEVAR 86. MOBILNI: 065 / 44 403 00 62. MOBILNI: 063 / 412 354 66.NOVEMBRA BB. ELEKTROMONTAŽA SR DR. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 562 830. 16230 LEBANE TEL: 016 / 843 607.O. LOKAL 55.O.

MOBILNI: 063 / 632 943 77. MOBILNI: 063 / 412 720 78.ŠID TEL: 022 / 715 799. 022 / 510 145 81.74. 22320 INĐIJA TEL: 022 / 550 093. 017 / 422 707. 022 / 731 634. TIM-SISTEMS ZR BRANKA RADIČEVIĆA 3. FREON ZTRU DELIGRADSKA 3. FRIGO SERVIS CARAN DANILA KIŠA 12/23 L3. JUŽNOMORAVSKA 5.A. V. 34310 TOPOLA TEL: 034 / 813 913.GORČILA 5. 065 / 23 92 060 87. MOBILNI: 063 / 81 86 751 86. MOBILNI: 063 / 813 63 51 82.O. ELEKTRO SERVIS DUŠANOVA 76. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 250 34 39. DEKOM SZTR M. 065 / 483 730 0 85.T. 11300 SMEDEREVO-PETRIJEVO TEL: 026 / 715 147. MOBILNI: 060 / 555 47 47 75. 12000 POŽAREVAC MOBILNI: 063 / 77081 820. MOBILNI: 065 / 872 4 904 80. SAŠA ZTR BULEVAR VOŽDA KARAĐORĐA 39. 14000 VALJEVO MOBILNI: 063 / 77 33 176. 18208 SVRLJIG TEL: 018 / 826 033.O. DIMITRIJEVIĆ GR GUŠEVAC. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 872 4 904. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 362 942. MOBILNI: 063 / 446 611 20 . ALISA SERVIS SINIŠE STANKOVIĆA 13. 012 / 660 446 79. 18320 DIMITROVGRAD TEL: 010 / 360 987. SERVIS COOL KNEZA MIHAILA 23. 12220 VELIKO GRADIŠTE TEL: 012 / 661 050. FRIGOMONT SZTR I KOMISION VOJVOĐANSKA 104C. 22241 VAŠICA . PUZIĆ TR VOJVODE STEPE 61/1. 19210 BOR TEL: 030 / 457 955. MOBILNI: 064 / 11 555 87 76. 064 / 11 555 87 VOJVODE MILENKA 3.S. DEMI SZTR BALKANSKA 61. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 413 501. MOBILNI: 064 / 616 79 26 84. AQUA TRADE SZTR MILA MANIĆA 23. MOBILNI: 063 / 840 32 38 83. LIPA D. MOBILNI: 063 / 483 730. 17500 VRANJE TEL: 017 / 410 998.

Z.SEDIŠTE MOKROLUŠKA 124. ENERGY S.A. 35230 ĆUPRIJA TEL: 035 / 473 659. MOBILNI: 064 / 1311 978 99. MOBILNI: 063 / 202 351 91. 026 / 618 896. FROSTY PALMOTIĆEVA 28. ELEKTRO SERVIS RAKIĆ VELIMIRA GAJIĆA 20. 31230 ARILJE TEL: 031 / 896 058. FRIGO TEHNIKA S.R.Z. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 787 416. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 652 610.E. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 329 17 67.Z. TEHNOMAX S. FRIGOSERVIS S.OPERATIVA MOBILNI: 064 / 363 34 11 92. MOBILNI: 063 / 602 568 90. FRIGOLINE DR. 21410 FUTOG MOBILNI: 063 / 543 306 101. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 23 054. MOBILNI: 063 / 374 861 96. SRBIJA ELEKTRO SRETENA ZDRAVKOVIĆA 114. 15300 LOZNICA . ODŽACI.88. 11000 LOZNICA . 037 / 711 825. 37240 TRSTENIK TEL: 037 / 713 242. MIJE JOVANOVIĆA 38. 11250 BEOGRAD . 14000 VALJEVO TEL: 014 / 237 264. EKOMONT S. FRIGO STANKO VOJVODE PUTNIKA 33.RIBARA 7.T. MOBILNI: 063 / 505 192 102.R. NEMANJE TOMIĆA 1/14. MOBILNI: 064 / 258 67 41 100. MOBILNI: 063 / 640 361 93. SUPERMEN SERVIS BRADIĆ BB. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 063 / 512 671 21 . 11319 KRNJEVO MOBILNI: 063 / 82 67 835 97. MIJE KOVAČEVIĆA 10B.ŽELEZNIK MOBILNI: 064 / 110 27 30 94. LAV ELEKTRONIK KOPERNIKOVA 32. SOLAR SHOP T. MARIJE BURSAĆ 9. MOBILNI: 064 / 68 100 84 95.Z. MOBILNI: 064 / 1816 341 98. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 525 670.R. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 37 497.R.K. JAKOVA NENADOVIĆA 70.T. INPULS TIM VINOGRADI 13. MOBILNI: 063 / 80 92 899 89. FRIGO ELEKTRO SZR ARILJSKE ČETE 9.R.

103. NEHRUOVA 51A LOKAL 53.O. 11090 BEOGRAD TEL: 011 / 351 44 22. MOBILNI: 063 / 418 271 111.R. SERVIS VEGA BRANKA KRSMANOVIĆA 43. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 10 391.MAJ 120A.Z. MOBILNI: 064 / 393 79 78 115. ELEKTRON . 11000 BEOGRAD MOBILNI: 064 / 29 69 444. 063 / 83 52 421 106. 11420 SMEDEREVSKA PALANKA MOBILNI: 064 / 55 42 600 112. 23206 MUŽLJA MOBILNI: 061 / 17 15 126. 18110 NiŠ MOBILNI: 062 / 26 00 32 POKRIVA PODRUČJE NIŠA. MOBILNI: 063 / 77 32 675 114. MOBILNI: 063 / 603 643 108. SIEMENS S. BLUE WIN TORLAČKA 4.O. SERVIS STILO ĐURE JAKŠIĆA 8. MIŠIĆ D. COOL FRIGO NS S. ELEKTRIK SERVIS FEJEŠ KLARE 88. MOBILNI: 063 / 777 50 01. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 370 471 117. 065 / 24 23 772 113. MOBILNI: 060 / 4 900 300 116. GODOMINSKA 72. VRANJA I PIROTA 22 . 36300 NOVI PAZAR TEL: 020 / 315 286. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 065 / 45 08 307 104.O. 1.O. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 450 397. PROKUPLJA.R. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 30 55 612.T. PLITVIČKA 5. MAKS MONT MILE DIMIĆ 42. MOBILNI: 065 / 30 55 612 109. ALEKSINCA.O.M NIKOLE VUKIČEVIĆA 2/2. ZMAJ JOVINA 1. BRZI BROD. FRIGODELTA RADOJA DOMANOVIĆA 62A. 18000 NIŠ TEL: 018 / 581 176. FRIGOLINIJA D. MOBILNI: 065 / 43 07 307 105. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 477 06 56. MB ELEKTRO ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 10. BLANIK-FRIGO VOJVODE MIŠIĆA 19.O. LESKOVCA. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 61 583. MOBILNI: 063 / 803 70 14 107. M&M PROJEKT BALZAKOVA 64/21. T-SYSTEM EXPRESS D. 063 / 71 97 368 110. 11070 NOVI BEOGRAD TEL: 011 / 21 66 342.

MOBILNI: 065 / 87 25 054 123. KLIMA MONT S. MOBILNI: 063 / 77 04 890 119.Z. MOBILNI: 064 / 434 89 51 124.R. RUDARSKA 17A. MOBILNI: 062 / 136 02 11 i 120. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 732 797.R.O. EL.R. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 649 73 07. FRIGO-MADŽO SZR SELJAČKIH BUNA 55.MEHANIČARSKA RADNJA GVOZDIĆ MIRKO PETRA DOBRNJCA BB. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 25 054. JAGODINSKI PUT 21. 35223 VELIKI POPOVIĆ TEL: 035 / 621 785. NOSIOCA ALBANSKIH SPOMENIKA BB. TERMOSAN S.118.O. 12300 PETROVAC NA MLAVI MOBILNI: 061 / 220 45 94 122. DR ELEKTRO BRAĆE JOKSIĆA 111.rs 23 . MOBILNI: 063 / 609 971 121. MOBILNI: 064 / 616 75 06 www.maktrade.Z. 18000 NIŠ TEL: 018 / 42 89 210. MI KOM S. ALI AGIĆEVA 7/10. FRIGOSTAR-NBS D.Z. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 231 744.