KORISNIČKO UPUTSTVO

Midea & Korel klima uređaji
(uz daljinski upravljač R51)

www.maktrade.rs

Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6.0V dostiže 11m) -5°C~60°C Opis mogućnosti: 1. Režimi rada: Hlađenje (Cool). Funkcija vremenskog podešavanja do 24 sata 3. Izduvavanje (Fan).R51/ BGE.R51/E. LCD – displej od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5. 51/CBGE .0V (Alkalne suve baterije LR0×2) 2. Podešavanje unutrašnje temperature u rasponu: 17°C – 30°C 4. Isušivanje (Dry). Automatski rad (Auto) 2. Grejanje (Heat). OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA UPRAVLJAČU Slika 1 !Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 3 .SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model Nominalni napon Najniži napon CPU signala Max udaljenost (raspon signala) Raspon radne temperature R51D/E.0V 8m (ako se koristi napon 3. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11.R51D/CE.

svaki pritisak na taster će povećati vreme ON za 60 min. Svakim pritiskom tastera krilca se pomeraju prema gore ili dole pod određenim nagibom. 11. LED DISPLAY : pritiskom na taster brišu se brojevi na displeju unutrašnje jedinice. 9. TEMP ▲: pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. RESET pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se : vraćaju na početne postavke (upotrebite okrugli štapić malog preseka za pritiskanje tastera). AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera krilca se mogu postaviti pod željenim uglom. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućava prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. DRY HEAT i FAN. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min. jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. ona će automatski promeniti položaj (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). Za poništavanje pritisnuti taster još jednom. LOW (niska). MED (srednja). 8. Kada podešeno vreme prikaže 10:00 h. Za poništavanje programa ON. jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. 10. HIGH (visoka) i ponovo nazad na AUTO . ON/OFF: pritiskom na taster omogućava se uključivanje/isključivanje klima uređaja. TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada). Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme ON za 30 min.1. TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). Za poništavanje programa OFF. ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). MODE: svakim pritiskom na ovaj taster bira se jedan od mogućih režima rada i to sledećim redosledom AUTO. 4 . Ova funkcija je primenjiva samo u COOL. Kad se krilca nađu pod uglom koji utiče na efekat hlađenja i grejanja klima uređaja. HEAT i AUTO načinu rada uređaja. AUTO COOL DRY HEAT FAN ! NAPOMENA: Model klime koji samo hladi nema opciju grejanja 4. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO (automatska). TEMP ▼: pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. 6. kako je prikazano na slici . Kada podešeno vreme pokaže 10:00 h. 7. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i podizanje plastičnih krilaca unutrašnje jedinice. 5. COOL. svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min.

„COOL“. ! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na pređašnji način rada nakon konstantnog rada u „Powerful“ režimu hlađenja. 14. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA! NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU Slika 2 1. TIMER ON/OFF displej: prikazuje postavke vremena. 6. uređaj povećava jačinu hlađenja. 5. 7. Ako je podešeno 5 . 2. Kad je uključen ventilator „FAN“ displej je prazan. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. „DRY“. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kada pritisnete taster LOCK. Vaš izbor će biti prikazan na LCD ekranu osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. Ako je podešeno samo vreme početka rada na displeju će biti prikazano TIMER ON. 3. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. a nestaje kad se uređaj isključi.13. OPERATION MODE: prikazuje trenutni režim rada: „AUTO“. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kada se uređaj uključuje pomoću daljinskog upravljača. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu kao i ON i OFF postavke vremena ako su uključene. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL režimu rada. „HEAT“ i „FAN“. 4. TRANSMISSION: indikator zasija jedanput kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). „HEAT“ opcija je dostupna samo kod uređaja koji mogu da greju. Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića malog preseka).

Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28°C ili niža. Ponovni pritisak na taster ON/OFF prekida se rad klima uređaja. Najprijatniji opseg temperature je između 21°C i 28°C. 3. U toku automatskog rada. a na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje se nijedan indikator. Da biste stavili baterije skinite poklopac kućišta za baterije koji se nalazi na zadnjoj strani i stavite baterije u odgovarajućem smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. Prilikom hlađenja najprijatnija temperatura je 21°C i više. AUTO FAN SPEED se automatski podešava. 4. Lampica OPERATION na displeju unutrašnje jedinice će zasijati.3 i 4. FAN. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO. HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. 1. ! NAPOMENA: 1. Mogu se izvršiti samo koraci 1. 3. Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje klima uređaja. klima uređaj može logički izabrati jedan od režima rada COOL. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi sa radom prema Vašim podešavanjima. HIGH. ! NAPOMENA: Opcijom rada „samo ventilatora“ ne može se kontrolisati temperatura. 6 . Zamenite stare baterije na isti način. ! ΝAPOMENA: Svi indikatori prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada možete ručno podesiti parametre koristeći opcije COOL (hlađenje). 1. 2. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu uključite ga i na displeju unutrašnje jedinice počeće da se naizmenično pali i gasi signalna lampica OPERATION. biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme isključivanja. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) I PROVETRAVANJE (recirkulacija vazduha) 1. MED ili LOW). RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje / zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (alkalne suve) LR03×2. HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). željeni režim rada možete podesiti ručno. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. 2. 2.samo vreme prestanka rada prikazivaće se TIMER OFF Ako su obe operacije . Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). Ponovo pritisnite taster ON/OFF kako biste zaustavili rad uređaja. 4. Ali u toku stvarnog rada uređaja na displeju su prikazani samo simboli relativnih funkcija. podešene. 2.

1. Nakon podešavanja TIMER OFF daljinski upravljač počeće da šalje signal klima . .1. 1. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. Nakon otprilike još 2 sekunde. Ponovnim pritiskom TIMER OFF birate vreme kada želite da klima uređaj prestane sa radom. 3. Nakon otprilike još 2 sekunde. klima uređaj će u režimu DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. Nakon podešavanja TIMERA.4. Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada. . 2. Ponovnim pritiskom TIMER ON birate vreme kada želite da klima uređaj počne sa radom. Tada možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada. Brzina ventilatora je mala.5.3. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. Podešavanje vremena isključivanja uređaja 2. ! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutrašnje temperature.podešava automatsko isključivanje jedinice. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . Pritiskom na taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). Podešavanje vremena uključivanja uređaja 1. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. daljinski upravljač počeće da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. 2. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju.ISUŠIVANJE 1. 3. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. 3. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom. Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice.2. 1.2. 2. Podešavanje vremena uključivanja i isključivanja uređaja 3. Nakon podešavanja TIMER ON.3.3. Tada možete resetovati vreme za početak rada uređaja.2.može se podesiti automatsko uključivanje klima uređaja.1. 2. 3. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju. daljinski upravljač počinje da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. 7 . TIMER OFF taster . Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21°C do 28°C. 3. TIMER Tasterom TIMER ON . digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. 3. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY . uređaju sa pola sekunde kašnjenja. 1. Kada pritisnete taster TIMER ON. Kad pritisnete taster TIMER ON.

izvadite baterije. pritisnite odgovarajući taster TIMERA i resetujte vreme. Držite daljinski upravljač van domašaja tečnih supstanci. 4. 9. 5. bazira se na kašnjenju trenutnog vremena. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije. 8 .Promena podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) uređaja. Obratite pažnju da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće odgovarati na zadate komande. 7. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. UPOZORENJA 1. curenje elektrolita iz baterija moglo bi oštetiti daljinski upravljač. Kad menjate baterije. 3. ! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno. Prosečni životni vek baterija kod normalne upotrebe je oko 6 meseci. Držite daljinski upravljač van uticaja elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi aparati za domaćinstvo. tj. Držite unutrašnji prijemnik van direktnog uticaja sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 2. nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može da prouzrokuje neispravnost daljinskog upravljača. U suprotnom. 8. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko nedelja. 6.

Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore . 9 . Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj. Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču. postavite rešetku u željenom smeru. • Za zaustavljanje ove funkcije. Uspravnu rešetku podesite ručno. Podešavanje uspravnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. • Nakon podešavanja uspravnog strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama uspravno strujanje će se automatski prilagoditi smeru u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. • Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču. Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore . Pritisnite taster AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju.dole) Klima uređaj automatski prilagođava uspravno strujanje vazduha odgovarajućem režimu rada. u zavisnosti od vašeg modela) kraj izlaza vazduha.dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi.desno) Podesite uspravno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (u zavisnosti od modela). Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo . I da ne oštetite uspravnu rešetku. željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomeranjem poluge na levi (ili desni. pritisnite taster SWING još jednom. Pripazite da Vam ventilator ili vodoravna rešetka ne zakači prste.PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA • • • Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u suprotnom može doći do neujednačenosti sobne temeperature.

• ISUŠIVANJE 10 . Napomena: uređaj će se automatski uključiti posle 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP . Ako pomerate rešetku ručno. Brzina ventilatora se reguliše automatski. • Ne preporučuje se ostavljanje uređaja uključenog duže vreme ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili isušivanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke. PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD • Kada podesite uređaj na AUTO režim rada. on će automatski birati hlađenje. • Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. prouzrokujući curenje vode na pod ili nameštaj. • HLAĐENJE • SLEEP FUNKCIJA • Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja. GREJANJE • • DRYING FUNKCIJA • Ova funkcija automatski postavlja funkciju isušivanja na osnovu razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. Klima uređaj će samostalno održavati sobnu temperaturu koju ste odabrali. grejanja ili automatskog rada. • Prilikom priključenja uređaja na el. uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1°C/h. može raditi na neispravan način. jer to može smanjiti efekat hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. Ako Vam automatski režim rada ne odgovara. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). Ako se to dogodi. • Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali. • Kada uređaj uključite odmah nakon isključivanja. ugasite uređaj i ponovo upalite. vodoravna rešetka se možda neće pomerati oko 10 sekundi. Podešena temperatura će biti nepromenjena 2 sata. možete ručno odabrati željene uslove rada uređaja. to je normalna pojava u takvom slučaju. T emperatura se reguliše u toku isušivanja ponovljenim aktiviranjem I deaktiviranjem funkcije hlađenja ili ventilatora. • Ne uključujte uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. grejanje (samo modeli sa obe funkcije) ili rad ventilatora u zavisnosti od temperature koju ste odabrali i od sobne temperature. mrežu.P A Ž NJ A! • Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće van funkcije kad je klima uređaj isključen (isto važi i kad je TIMER ON podešen). vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi.

• Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava. • Očistite filter barem jednom u mesec dana. Izvadite filter iz unutrašnje jedinice. Podignite poklopac unutrašnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik. Molimo da očistite filter barem jednom u mesec dana. Čišćenje vazdušnog filtera Zapušeni vazdušni filter smanjuje efekat hlađenja uređaja. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača P A Ž NJ A! • Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača. • Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu. 1. Nakon toga je obavezno prosušite suvom krpom. 11 . Uhvatite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite kako biste izvadili filter iz držača. • Prednji poklopac unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. a zatim povucite prema dole. 3. razređivač.ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno isključite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. • Očistite filter pomoću usisavača ili vode i zatim osušite na hladnom mestu. • Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja. prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu prouzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. 2.

Pre čišćenja uređaja proverite da li je uređaj isključen iz el. Izvadite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera). 3. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno. obavite sledeći postupak: 1. • Proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan. • • ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vreme koristiti uređaj. Elektrostatički (plazma) filter !!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može prouzrokovati električni udar.mreže. Isključite uređaj i prekinite dovod struje. Izloženost vodi može uništiti izolaciju I prouzrokovati strujni udar. Vratite flter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu vodeći računa da su leva i desna ivica filtera pravilno poravnate i zatim vratite filter u prvobitni položaj. Uključite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. 2. PROVERA PRE RADA • Proverite da žice nisu oštećene ili odlemljene. • Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. T ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog o distributera ili servisera. Spoljna jedinica zahteva periodično održavanje i čišćenje. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. !P A Ž NJ A: • Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozleda usled rukovanja oštrim metalnim ivicama. • • 12 . • Proverite da li je ugrađen vazdušni filter.4. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja.

Klima uređaj prelazi sa hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). 4.). 6. Odleđivanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem): • Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljna temperatura niska. Prigušena buka iz uređaja • Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje sa radom. nameštaj. • Prilikom rada ili isključivanja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova usled grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. • Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta u zavisnosti od spoljašnje temperature I količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici. • Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom uključivanja. 13 . T zvuk aj se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja. • U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja. B) Prilikom odleđivanja. C) Grejanje pri niskoj temperaturi. Zaštita kompresora • Kompresor ne može početi sa radom 3 minuta nakon što je bio isključen. Anti-hladan vazduh (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) • Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo. • Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). 3. kompresor će se automatski isključiti. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal. a klima uređaj preći na rad ventilatora.UPUTSTVA ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. Kada unutrašnja temperatura dostigne temperaturu podešenu na uređaju.. 2. Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice • Bela para može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. dim. • Bela para se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kada uređaj ponovo počne da greje nakon završetka odleđivanja. 5. Zaštita klima uređaja. a vlaga visoka što rezultuje slabijim grejanjem uređaja.. Kompresor će ponovo početi sa radom kada porast unutrašnje temperature do podešenog stepena aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele sa grejanjem i hlađenjem).

Kada spoljašnja temperatura padne. Curenje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). Grejanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu u toku grejanja. Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču. 8. U tom slučaju. Munja. povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator). Istovremeno. Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti. punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljašnje I unutrašnje temperature. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije zapamćena u memoriji. 9. preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. bežični ili mobilni telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja.mreže i ponovo ga uključite. 14 . Ako ne možete da postignete zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja. uređaj isključite iz el. toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti.7. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada. Kod jedinica bez automatskog restarta. 10.

EL GREJKO SZTR OSLOBOĐENJA 41.O. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 661 620. MOBILNI: 064 / 12 10 256 9. LUMEN D. ATRIUM D. CARA LAZARA 14. MOBILNI: 062 / 496 701 7. FRIGO . MOBILNI: 063 / 614 541 3. LEKIĆ SR PROFESORA KOSTIĆA 36.OPREMA D. 36000 KRALJEVO TEL: 036 / 354 588. MOBILNI: 063 / 273 225 15 . ORION ELEKTRO SZR ČARNOJEVIĆA 15A. MOBILNI: 063 / 272 386 11. 26000 PANČEVO TEL: 013 / 351 552. 21460 VRBAS TEL: 021 / 790 169. MOBILNI: 064 / 207 55 25 6. PREDRAGA STANOJEVIĆA 7. MOBILNI: 063 / 77 55 42 12. TERZIĆ ELEKTRO SZTR OMLADINSKE BRIGADE 11. LJUBIĆ 127.O.O. BEOTEHNA SZTR KRALJEVAČKOG BATALJONA 195. 21220 BEČEJ TEL: 021 / 69 14 880. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 356 680. 19300 NEGOTIN TEL: 019 / 545 505. MOBILNI: 064 / 127 98 79 13.O. MOBILNI: 063 / 417 766 8. 19210 BOR TEL: 030 / 458 786.SERVISNIH CENTARA ZA DISTRIBUCIJU I SERVIS MIDEA & KOREL KLIMA UREĐAJA: 1.SPISAK PRODAJNO . MOBILNI: 063 / 369 999 10. BEOGRADSKI PUT 10.O.O. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 694 558. 24000 SUBOTICA TEL: 024 / 527 050. STATOR SZTR FILIPA KLJAJIĆA 96. JEŠA SZTKR KOSMAJSKA 19.O. MOBILNI: 064 / 813 20 32 5. TERMOMONT ELEKTRO D. 11400 MLADENOVAC TEL: 011 / 82 30 864. DEJAN KLIMA SERVIS BOŠKA TOŠKOVIĆA 64. 37000 KRUŠEVAC TEL: 037 / 441 770. MIKI SZTR NJEGOŠEVA 27.O. 15300 LOZNICA TEL: 013 / 351 552. MOBILNI: 063 / 272 386 2. MOBILNI: 064 / 111 76 90 4.

O. 21410 FUTOG TEL: 021 / 893 427. MOBILNI: 062 / 464 398 28. MOBILNI: 064 / 19 19 306 19.O. ŠAINOVIĆ I SINOVI SZER VUKA KARADŽIĆA 105. 31210 POŽEGA TEL: 031 / 713 7138. MOBILNI: 063 / 419 439 21. MOBILNI: 063 / 81 09 642 25. 064 / 139 31 03 17. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 220 478. MOBILNI: 063 / 229 242 15. 31000 UŽICE TEL: 031 / 516 538. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 245 834.O. 19370 BOLJEVAC MOBILNI: 064 / 668 36 92 23.14. 18300 PIROT TEL: 010 / 312 355. BEO-DEO SZTKR VOJVOĐANSKA 107. SAVEZA BORACA 66. KOSTE ABRAŠEVIĆA 40.O. 18000 NiŠ MOBILNI: 063 / 877 70 39. 11260 UMKA TEL: 011 / 80 25 964. 31300 PRIJEPOLJE TEL: 033 / 714 773. EL-FRI SZR SINĐELIĆEVA 59/1.O. 35213 DESPOTOVAC TEL: 035 / 611 468. FRIGO SERVIS SZTR HAJDUK VELJKOVA 145. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 221 361. MOBILNI: 063 / 667 397 24. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 225 974. MOBILNI: 064 / 120 63 55 26. MOBILNI: 063 / 364 715 16 . 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 27 737. ŠARAC ELEKTRO ZTR CARA LAZARA 157. RISTIĆ ELEKTRO D. ELEKTRO D.O. POLET SZTR NOVOVAROŠKA BB. SLAVKE ĐURĐEVIĆ B1/3. SBS D. MOBILNI: 065 / 38 10 977 27. NEŠA ELEKTRO D. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 551 344. MOBILNI: 063 / 610 487 20. FRIGO SERVIS PANTIĆ ŽELEZNIČKA 1. MEGAHERC SZR VOJSKE JUGOSLAVIJE 80. MOBILNI: 063 / 83 96 387 16. MOBILNI: 064 / 144 80 53 22. OMLADINSKIH BRIGADA 57 . PNEU SERVIS ZETSKA 17.O. MOBILNI: 063 / 77 14 173 18. EL-ROS SZR KRALJA PETRA 16. DOBRANOVIĆ SZR SERVIS ZANATSKI CENTAR BB.O.

K-TIM BRANKA RADIČEVIĆA 16 . PAJA EMZR OBILIĆEVA 22/11. FRIGOBANJAC SRU TOŠKETOVA 14. MOBILNI: 063 / 77 01 896 32.O. MOBILNI: 063 / 542 131 37. ELEKTROTEHNA KNJAZA MILOŠA 2. ELTOM D. ELBRACO GROUP D. FREON D. 22304 NOVI BANOVCI MOBINI: 063 / 806 14 20 34.O. 19320 KLADOVO MOBINI: 063 / 453 219 43. OBILIĆEV VENAC 5. 011 / 26 94 788 31. MOBILNI: 064 / 36 38 699 40. FRIGOLAD SERVIS VIDIKOVAČKI VENAC 104B-L54.O. AB KLIMAELEKTRO SZTR MILOŠA OBILIĆA 32. CARA DUŠANA 66A. MOBILNI: 063 / 77 06 308 35. ADI ANDREA 11. SRPSKIH VLADARA 46. POLARIS SZTR GANDIJEVA 148A. 21000 NOVI SAD TEL: 022 / 444 251. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 190 964.O. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 611 775. MOBILNI: 064 / 639 19 81 42. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 504 638. 18000 NIŠ TEL: 018 / 511 303.O. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 734 931. 25260 APATIN TEL: 025 / 772 471.O.O. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 468 228. 18220 ALEKSINAC TEL: 018 / 80 50 50. 18205 NIŠKA BANJA TEL: 018 / 45 49 599. MOBILNI: 063 / 77 62 632 38. GAVRILOVIĆ I SIN STR LAZE NANČIĆA 10. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 22 932. HERC D.29. MOBILNI: 064 / 36 29 244 41.O. MOBILNI: 063 / 78 15 587 36. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 35 11 590. KLIMADŽIJA SZR ZORKE RADULOVIĆ VUKE 6. MOBILNI: 064 / 618 40 34 30. 025 / 421 783 17 . FRIZ SERVIS MARKA OREŠKOVIĆA 21. MOBILNI: 065 / 549 59 99 39. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 23 23 303. MOBILNI: 064 / 64 24 082 33. FRIGO KLIMA SZTR BOGDANA ŽERAJIĆA 24/2.

NIKOLE TESLE 10. CLAVIS D. FRIGO-FIX SZR BRAĆE LAKOVIĆA 63/A. 37230 ALEKSANDROVAC TEL: 037 / 55 66 30.O.O. DRAGI ŽARKA ZRENJANINA39/2. MOBILNI: 063 / 382 275 18 . MOBILNI: 063 / 362 218 47. ALFA LIGHT D.O. MOBILNI: 063 / 231 867 52. MOBILNI: 063 / 663 033 50. VODOVODSKA 97.44. MOBILNI: 063 / 266 485 57. MITAR ELEKTRO SREĆKOVA 17. ELEKTROLUKS JABLANIČKA 59. 17510 VLADIČIN HAN TEL: 017 / 474 066.Z. 26206 SAKULE TEL: 013 / 685 313. MOBILNI: 063 / 83 03 192 58. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 304 246. MILTON PP SVETOSAVSKA 23. MOBILNI: 063 / 410 534 54. 025 / 442 422 56. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 442 444.O. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 402 751. 16240 MEDVEĐA TEL: 016 / 892 019. MOBILNI: 063 / 777 45 19 51. HARMONIKA SR KNEZA LAZARA 11. MOBILNI: 063 / 453 087 55. OBOD SERVIS KNJAZA MILOŠA 15/3. ELEKTRO-SELENČA PRVOMAJSKI BULEVAR A 12. MOBILNI: 063 / 852 67 18 49. VOJVODE MIŠIĆA 39.R. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 357 592. EL KOMERC STKR ĐORĐA TOMAŠEVIĆA 38.O. 25210 ČONOPLJA MOBILNI: 063 / 596 481 53. S. 22240 ŠID TEL: 022 / 710 150. ELEKTRO-AS D. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 31 141. ELEKTRO-SEVER VOJVOĐANSKA 48 . 18300 PIROT TEL: 010 / 321 586. MOBILNI: 063 / 503 826 46. SIMCOOL ZR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 8.O. MOBILNI: 064 / 162 71 94 45. MOBILNI: 063 / 368 418 48. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 22 653. 11147 BEOGRAD TEL: 011 / 23-99-479/LOK 114. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 350 850. FRIGOTERM STANKA OPSENICE 107.

BRIGADE. TR I SERVIS RANĐELOVIĆ 12.O. GERA ELEKTRO SZR ALEKSE MARKEŠIĆA 87. MOBILNI: 065 / 44 403 00 62. ANJA ŠOP BUBANJSKA 16.NOVEMBRA BB. 18000 NIŠ MOBILNI: 064 / 152 26 27. NEMANJINA 11. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 097.T. ELEKTROMONTAŽA SR DR. 063 / 88 95 199 69. COOLING TECHNICS VIZANTIJSKI BULEVAR 88. SRNIĆ SZR MILANA ARSENIJEVIĆA 25. MOBILNI: 065 / 33 64 595 19 . MOBILNI: 064 / 195 51 27 73. SOKO TRADE SERVIS MITROPOLITA MIHAILA 24. MOBILNI: 061 / 144 26 11 63. MOBILNI: 063 / 822 09 26 67. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 884 453. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 227 696. ELKOM 37220 BRUS TEL: 037 / 827 041. 16210 VLASOTINCE TEL: 016 / 873 004.R. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 541 175. LOKAL 55.59. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 542 043. 064 / 129 25 87 70. MOBILNI: 064 / 46 72 621 60. MOBILNI: 063 / 832 32 94 72. ELEKTRO STR KOČE KOLAROVA 18. MOBILNI: 064 / 263 62 22 68. MOBILNI 064 / 118 10 77 71.VASE SAVIĆA BB.O. 16230 LEBANE TEL: 016 / 843 607. BUKAČ LJUBOMIR SZTR RESAVSKA 40A. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 562 830. MOBILNI: 064 / 840 34 14 65. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 92 703. MOBILNI: 062 / 21 96 70 61. AGATEL D. TEODORA PAVLOVIĆA 10.Z. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 830 999. OZR SOKO SERVIS CARA DUŠANA BB. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 64 595. 012 / 542 435 64. SATMANIJA VIZANTIJSKI BULEVAR 86. MOBILNI: 063 / 412 354 66. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 183. FRIGO-BORA SERVIS 29. 16220 GRDELICA TEL: 016 / 831 042. ELEKTRO SPEKTAR S. LOKAL 5.

O. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 362 942.ŠID TEL: 022 / 715 799. MOBILNI: 063 / 632 943 77. SAŠA ZTR BULEVAR VOŽDA KARAĐORĐA 39. LIPA D. MOBILNI: 060 / 555 47 47 75. DEMI SZTR BALKANSKA 61. MOBILNI: 063 / 483 730. 19210 BOR TEL: 030 / 457 955. V. DEKOM SZTR M. 065 / 23 92 060 87.T. MOBILNI: 064 / 616 79 26 84. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 250 34 39. MOBILNI: 065 / 872 4 904 80. MOBILNI: 063 / 813 63 51 82. ALISA SERVIS SINIŠE STANKOVIĆA 13. MOBILNI: 063 / 81 86 751 86. MOBILNI: 063 / 840 32 38 83. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 413 501. 14000 VALJEVO MOBILNI: 063 / 77 33 176. 12220 VELIKO GRADIŠTE TEL: 012 / 661 050.74.A. TIM-SISTEMS ZR BRANKA RADIČEVIĆA 3.S. MOBILNI: 063 / 412 720 78. MOBILNI: 064 / 11 555 87 76. FRIGO SERVIS CARAN DANILA KIŠA 12/23 L3.GORČILA 5. 012 / 660 446 79. AQUA TRADE SZTR MILA MANIĆA 23. 12000 POŽAREVAC MOBILNI: 063 / 77081 820. JUŽNOMORAVSKA 5. 017 / 422 707. 17500 VRANJE TEL: 017 / 410 998. FRIGOMONT SZTR I KOMISION VOJVOĐANSKA 104C. 022 / 731 634. 064 / 11 555 87 VOJVODE MILENKA 3. FREON ZTRU DELIGRADSKA 3. 022 / 510 145 81.O. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 872 4 904. 18320 DIMITROVGRAD TEL: 010 / 360 987. 22320 INĐIJA TEL: 022 / 550 093. SERVIS COOL KNEZA MIHAILA 23. DIMITRIJEVIĆ GR GUŠEVAC. 065 / 483 730 0 85. 18208 SVRLJIG TEL: 018 / 826 033. MOBILNI: 063 / 446 611 20 . 22241 VAŠICA . 34310 TOPOLA TEL: 034 / 813 913. ELEKTRO SERVIS DUŠANOVA 76. 11300 SMEDEREVO-PETRIJEVO TEL: 026 / 715 147. PUZIĆ TR VOJVODE STEPE 61/1.

037 / 711 825.K. 21410 FUTOG MOBILNI: 063 / 543 306 101. MOBILNI: 064 / 258 67 41 100. SOLAR SHOP T. MOBILNI: 063 / 202 351 91.Z. LAV ELEKTRONIK KOPERNIKOVA 32. JAKOVA NENADOVIĆA 70. 11000 LOZNICA . 35230 ĆUPRIJA TEL: 035 / 473 659.T.SEDIŠTE MOKROLUŠKA 124. MOBILNI: 063 / 640 361 93. 37240 TRSTENIK TEL: 037 / 713 242. MOBILNI: 063 / 374 861 96. MOBILNI: 063 / 505 192 102. 15300 LOZNICA .A. EKOMONT S. INPULS TIM VINOGRADI 13. FRIGO STANKO VOJVODE PUTNIKA 33. TEHNOMAX S. FRIGO TEHNIKA S. 026 / 618 896. SRBIJA ELEKTRO SRETENA ZDRAVKOVIĆA 114. FRIGOLINE DR.R. 11319 KRNJEVO MOBILNI: 063 / 82 67 835 97.R. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 329 17 67.RIBARA 7.R.R. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 23 054. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 652 610.ŽELEZNIK MOBILNI: 064 / 110 27 30 94.E.88. MIJE JOVANOVIĆA 38. MOBILNI: 064 / 1816 341 98. MOBILNI: 063 / 602 568 90. FRIGOSERVIS S. FRIGO ELEKTRO SZR ARILJSKE ČETE 9. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 787 416. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 37 497. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 237 264. NEMANJE TOMIĆA 1/14. SUPERMEN SERVIS BRADIĆ BB. 11250 BEOGRAD . 21000 NOVI SAD MOBILNI: 063 / 512 671 21 .R.OPERATIVA MOBILNI: 064 / 363 34 11 92. MIJE KOVAČEVIĆA 10B. ENERGY S. MOBILNI: 064 / 68 100 84 95. MOBILNI: 064 / 1311 978 99. MARIJE BURSAĆ 9. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 525 670. FROSTY PALMOTIĆEVA 28. 31230 ARILJE TEL: 031 / 896 058. ELEKTRO SERVIS RAKIĆ VELIMIRA GAJIĆA 20. ODŽACI.Z.Z. MOBILNI: 063 / 80 92 899 89.Z.T.

103. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 477 06 56.O. 36300 NOVI PAZAR TEL: 020 / 315 286.T. 11000 BEOGRAD MOBILNI: 064 / 29 69 444. ELEKTRON . SERVIS STILO ĐURE JAKŠIĆA 8. T-SYSTEM EXPRESS D.O. MIŠIĆ D. FRIGOLINIJA D.O. MOBILNI: 063 / 77 32 675 114. 18000 NIŠ TEL: 018 / 581 176. MOBILNI: 065 / 43 07 307 105. SERVIS VEGA BRANKA KRSMANOVIĆA 43. MOBILNI: 063 / 418 271 111.M NIKOLE VUKIČEVIĆA 2/2.R. M&M PROJEKT BALZAKOVA 64/21. BLUE WIN TORLAČKA 4. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 61 583. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 30 55 612. MB ELEKTRO ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 10. FRIGODELTA RADOJA DOMANOVIĆA 62A. 11070 NOVI BEOGRAD TEL: 011 / 21 66 342. MOBILNI: 065 / 30 55 612 109. BRZI BROD.Z. SIEMENS S.O. MOBILNI: 063 / 777 50 01. 11420 SMEDEREVSKA PALANKA MOBILNI: 064 / 55 42 600 112. 11090 BEOGRAD TEL: 011 / 351 44 22. PROKUPLJA. 063 / 71 97 368 110. 063 / 83 52 421 106.R. ELEKTRIK SERVIS FEJEŠ KLARE 88. MOBILNI: 063 / 603 643 108. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 370 471 117. PLITVIČKA 5. LESKOVCA. COOL FRIGO NS S. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 065 / 45 08 307 104.MAJ 120A. MOBILNI: 064 / 393 79 78 115.O. VRANJA I PIROTA 22 . ZMAJ JOVINA 1. 23206 MUŽLJA MOBILNI: 061 / 17 15 126. GODOMINSKA 72. MOBILNI: 063 / 803 70 14 107. BLANIK-FRIGO VOJVODE MIŠIĆA 19. ALEKSINCA. 065 / 24 23 772 113. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 450 397. MOBILNI: 060 / 4 900 300 116.O. 18110 NiŠ MOBILNI: 062 / 26 00 32 POKRIVA PODRUČJE NIŠA. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 10 391. MAKS MONT MILE DIMIĆ 42. NEHRUOVA 51A LOKAL 53. 1.

MOBILNI: 064 / 616 75 06 www. TERMOSAN S. MOBILNI: 063 / 609 971 121.O. MOBILNI: 065 / 87 25 054 123.Z.118.MEHANIČARSKA RADNJA GVOZDIĆ MIRKO PETRA DOBRNJCA BB. JAGODINSKI PUT 21.O. MOBILNI: 063 / 77 04 890 119. 18000 NIŠ TEL: 018 / 42 89 210. NOSIOCA ALBANSKIH SPOMENIKA BB. RUDARSKA 17A.R. MI KOM S. DR ELEKTRO BRAĆE JOKSIĆA 111. MOBILNI: 062 / 136 02 11 i 120. FRIGO-MADŽO SZR SELJAČKIH BUNA 55. EL.Z. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 649 73 07. KLIMA MONT S. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 732 797. FRIGOSTAR-NBS D. 35223 VELIKI POPOVIĆ TEL: 035 / 621 785. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 231 744. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 25 054.R.Z. 12300 PETROVAC NA MLAVI MOBILNI: 061 / 220 45 94 122.maktrade. MOBILNI: 064 / 434 89 51 124.R.rs 23 . ALI AGIĆEVA 7/10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful