KORISNIČKO UPUTSTVO

Midea & Korel klima uređaji
(uz daljinski upravljač R51)

www.maktrade.rs

0V (Alkalne suve baterije LR0×2) 2. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11.SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model Nominalni napon Najniži napon CPU signala Max udaljenost (raspon signala) Raspon radne temperature R51D/E. Izduvavanje (Fan).R51D/CE. Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6. Režimi rada: Hlađenje (Cool). Funkcija vremenskog podešavanja do 24 sata 3. Isušivanje (Dry). OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA UPRAVLJAČU Slika 1 !Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 3 . LCD – displej od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5. 51/CBGE . Automatski rad (Auto) 2. Grejanje (Heat).0V dostiže 11m) -5°C~60°C Opis mogućnosti: 1. Podešavanje unutrašnje temperature u rasponu: 17°C – 30°C 4.R51/ BGE.0V 8m (ako se koristi napon 3.R51/E.

TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada). TEMP ▼: pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. Ova funkcija je primenjiva samo u COOL. LED DISPLAY : pritiskom na taster brišu se brojevi na displeju unutrašnje jedinice. jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. Za poništavanje programa OFF. 7. MED (srednja). Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min. 9. 8. TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). RESET pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se : vraćaju na početne postavke (upotrebite okrugli štapić malog preseka za pritiskanje tastera). 11. Za poništavanje programa ON.1. 4 . COOL. MODE: svakim pritiskom na ovaj taster bira se jedan od mogućih režima rada i to sledećim redosledom AUTO. ona će automatski promeniti položaj (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). Kada podešeno vreme prikaže 10:00 h. ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). Kad se krilca nađu pod uglom koji utiče na efekat hlađenja i grejanja klima uređaja. jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. Kada podešeno vreme pokaže 10:00 h. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme ON za 30 min. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućava prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i podizanje plastičnih krilaca unutrašnje jedinice. HIGH (visoka) i ponovo nazad na AUTO . 6. Svakim pritiskom tastera krilca se pomeraju prema gore ili dole pod određenim nagibom. AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera krilca se mogu postaviti pod željenim uglom. svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min. HEAT i AUTO načinu rada uređaja. TEMP ▲: pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. DRY HEAT i FAN. ON/OFF: pritiskom na taster omogućava se uključivanje/isključivanje klima uređaja. Za poništavanje pritisnuti taster još jednom. AUTO COOL DRY HEAT FAN ! NAPOMENA: Model klime koji samo hladi nema opciju grejanja 4. 10. LOW (niska). svaki pritisak na taster će povećati vreme ON za 60 min. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO (automatska). 5. kako je prikazano na slici .

Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića malog preseka). „DRY“. Vaš izbor će biti prikazan na LCD ekranu osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. „COOL“. „HEAT“ i „FAN“. 5. uređaj povećava jačinu hlađenja. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. 6. Kad je uključen ventilator „FAN“ displej je prazan. 7. OPERATION MODE: prikazuje trenutni režim rada: „AUTO“. a nestaje kad se uređaj isključi. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL režimu rada. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kada pritisnete taster LOCK. „HEAT“ opcija je dostupna samo kod uređaja koji mogu da greju. 3. Ako je podešeno samo vreme početka rada na displeju će biti prikazano TIMER ON. 14. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA! NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU Slika 2 1. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava. TRANSMISSION: indikator zasija jedanput kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. 4. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu kao i ON i OFF postavke vremena ako su uključene. ! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na pređašnji način rada nakon konstantnog rada u „Powerful“ režimu hlađenja. Ako je podešeno 5 . ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kada se uređaj uključuje pomoću daljinskog upravljača. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). TIMER ON/OFF displej: prikazuje postavke vremena.13. 2.

Da biste stavili baterije skinite poklopac kućišta za baterije koji se nalazi na zadnjoj strani i stavite baterije u odgovarajućem smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. 4. Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. Ponovo pritisnite taster ON/OFF kako biste zaustavili rad uređaja. 4. 3. HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. 2. MED ili LOW). ! NAPOMENA: Opcijom rada „samo ventilatora“ ne može se kontrolisati temperatura. FAN. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. Lampica OPERATION na displeju unutrašnje jedinice će zasijati. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada. Ponovni pritisak na taster ON/OFF prekida se rad klima uređaja. U toku automatskog rada. 3.samo vreme prestanka rada prikazivaće se TIMER OFF Ako su obe operacije . HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). podešene. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi sa radom prema Vašim podešavanjima. ! NAPOMENA: 1. AUTO FAN SPEED se automatski podešava. Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). Najprijatniji opseg temperature je između 21°C i 28°C. a na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje se nijedan indikator. HIGH. Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje klima uređaja. 2. Ali u toku stvarnog rada uređaja na displeju su prikazani samo simboli relativnih funkcija. željeni režim rada možete podesiti ručno. Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28°C ili niža. 1. Prilikom hlađenja najprijatnija temperatura je 21°C i više. klima uređaj može logički izabrati jedan od režima rada COOL. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) I PROVETRAVANJE (recirkulacija vazduha) 1. biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme isključivanja. 2. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu uključite ga i na displeju unutrašnje jedinice počeće da se naizmenično pali i gasi signalna lampica OPERATION. ! ΝAPOMENA: Svi indikatori prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. 1. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO. 6 . Mogu se izvršiti samo koraci 1.3 i 4. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada možete ručno podesiti parametre koristeći opcije COOL (hlađenje). 2. RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje / zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (alkalne suve) LR03×2. Zamenite stare baterije na isti način.

2.3.1. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“.1. klima uređaj će u režimu DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. Nakon podešavanja TIMER OFF daljinski upravljač počeće da šalje signal klima . 3. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. 2. daljinski upravljač počeće da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice. 7 . uređaju sa pola sekunde kašnjenja. 1. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom. Pritiskom na taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica).3. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na .2.3. . Ponovnim pritiskom TIMER OFF birate vreme kada želite da klima uređaj prestane sa radom. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY . 3. 2.podešava automatsko isključivanje jedinice. Tada možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada. Kada pritisnete taster TIMER ON. 3. 1. Tada možete resetovati vreme za početak rada uređaja. 3. . Ponovnim pritiskom TIMER ON birate vreme kada želite da klima uređaj počne sa radom. Podešavanje vremena uključivanja i isključivanja uređaja 3. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . Nakon podešavanja TIMER ON. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada. 2. Podešavanje vremena uključivanja uređaja 1. 3. Nakon otprilike još 2 sekunde. Nakon otprilike još 2 sekunde. Nakon podešavanja TIMERA. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“.može se podesiti automatsko uključivanje klima uređaja. 2. ! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutrašnje temperature. Brzina ventilatora je mala. 3. Podešavanje vremena isključivanja uređaja 2. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21°C do 28°C.5.4.1.ISUŠIVANJE 1. Kad pritisnete taster TIMER ON. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON.2. 1. TIMER Tasterom TIMER ON . daljinski upravljač počinje da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. TIMER OFF taster .

Obratite pažnju da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće odgovarati na zadate komande. curenje elektrolita iz baterija moglo bi oštetiti daljinski upravljač. Držite daljinski upravljač van domašaja tečnih supstanci. pritisnite odgovarajući taster TIMERA i resetujte vreme. 8 . 9. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. 4. 5. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije. 8. bazira se na kašnjenju trenutnog vremena. Prosečni životni vek baterija kod normalne upotrebe je oko 6 meseci. UPOZORENJA 1. izvadite baterije. 3.Promena podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) uređaja. Držite daljinski upravljač van uticaja elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi aparati za domaćinstvo. tj. 6. Držite unutrašnji prijemnik van direktnog uticaja sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 7. ! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno. U suprotnom. 2. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko nedelja. Kad menjate baterije. nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može da prouzrokuje neispravnost daljinskog upravljača.

Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore . željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomeranjem poluge na levi (ili desni. Podešavanje uspravnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. Uspravnu rešetku podesite ručno. 9 . Pripazite da Vam ventilator ili vodoravna rešetka ne zakači prste. • Nakon podešavanja uspravnog strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama uspravno strujanje će se automatski prilagoditi smeru u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača.desno) Podesite uspravno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (u zavisnosti od modela).dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo . Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču. • Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču.PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA • • • Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u suprotnom može doći do neujednačenosti sobne temeperature. postavite rešetku u željenom smeru.dole) Klima uređaj automatski prilagođava uspravno strujanje vazduha odgovarajućem režimu rada. I da ne oštetite uspravnu rešetku. Pritisnite taster AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju. pritisnite taster SWING još jednom. u zavisnosti od vašeg modela) kraj izlaza vazduha. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj. Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore . • Za zaustavljanje ove funkcije.

GREJANJE • • DRYING FUNKCIJA • Ova funkcija automatski postavlja funkciju isušivanja na osnovu razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. prouzrokujući curenje vode na pod ili nameštaj. • Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. grejanja ili automatskog rada. Ako pomerate rešetku ručno. • Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali. može raditi na neispravan način. • Kada uređaj uključite odmah nakon isključivanja. vodoravna rešetka se možda neće pomerati oko 10 sekundi. Podešena temperatura će biti nepromenjena 2 sata. mrežu. • Ne preporučuje se ostavljanje uređaja uključenog duže vreme ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili isušivanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke. on će automatski birati hlađenje. Ako Vam automatski režim rada ne odgovara. PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD • Kada podesite uređaj na AUTO režim rada. Klima uređaj će samostalno održavati sobnu temperaturu koju ste odabrali. • Ne uključujte uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi. T emperatura se reguliše u toku isušivanja ponovljenim aktiviranjem I deaktiviranjem funkcije hlađenja ili ventilatora.P A Ž NJ A! • Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće van funkcije kad je klima uređaj isključen (isto važi i kad je TIMER ON podešen). ugasite uređaj i ponovo upalite. Brzina ventilatora se reguliše automatski. jer to može smanjiti efekat hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. to je normalna pojava u takvom slučaju. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). Ako se to dogodi. • Prilikom priključenja uređaja na el. uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1°C/h. • ISUŠIVANJE 10 . možete ručno odabrati željene uslove rada uređaja. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. grejanje (samo modeli sa obe funkcije) ili rad ventilatora u zavisnosti od temperature koju ste odabrali i od sobne temperature. Napomena: uređaj će se automatski uključiti posle 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP . • HLAĐENJE • SLEEP FUNKCIJA • Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja.

• Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava. Podignite poklopac unutrašnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik. 11 . Uhvatite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite kako biste izvadili filter iz držača. • Prednji poklopac unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. a zatim povucite prema dole. Izvadite filter iz unutrašnje jedinice. razređivač. • Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja. • Očistite filter barem jednom u mesec dana. • Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu. 1. • Očistite filter pomoću usisavača ili vode i zatim osušite na hladnom mestu. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača P A Ž NJ A! • Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača. Molimo da očistite filter barem jednom u mesec dana. Čišćenje vazdušnog filtera Zapušeni vazdušni filter smanjuje efekat hlađenja uređaja. 3. Nakon toga je obavezno prosušite suvom krpom. 2.ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno isključite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu prouzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine.

Pre čišćenja uređaja proverite da li je uređaj isključen iz el. T ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog o distributera ili servisera. Uključite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja.mreže. !P A Ž NJ A: • Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozleda usled rukovanja oštrim metalnim ivicama. • Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. Isključite uređaj i prekinite dovod struje. • Proverite da li je ugrađen vazdušni filter. Spoljna jedinica zahteva periodično održavanje i čišćenje. Izvadite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera).4. • • 12 . 2. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno. Izloženost vodi može uništiti izolaciju I prouzrokovati strujni udar. Elektrostatički (plazma) filter !!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može prouzrokovati električni udar. Vratite flter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu vodeći računa da su leva i desna ivica filtera pravilno poravnate i zatim vratite filter u prvobitni položaj. obavite sledeći postupak: 1. PROVERA PRE RADA • Proverite da žice nisu oštećene ili odlemljene. • • ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vreme koristiti uređaj. • Proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. 3.

• Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). kompresor će se automatski isključiti. • Prilikom rada ili isključivanja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova usled grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. 4. 5. Anti-hladan vazduh (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) • Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo. a vlaga visoka što rezultuje slabijim grejanjem uređaja. Kada unutrašnja temperatura dostigne temperaturu podešenu na uređaju. nameštaj. dim. Odleđivanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem): • Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljna temperatura niska.). a klima uređaj preći na rad ventilatora. Kompresor će ponovo početi sa radom kada porast unutrašnje temperature do podešenog stepena aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele sa grejanjem i hlađenjem). 13 . Klima uređaj prelazi sa hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). 2. Zaštita kompresora • Kompresor ne može početi sa radom 3 minuta nakon što je bio isključen. • U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja. Zaštita klima uređaja.UPUTSTVA ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. 6. Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice • Bela para može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. • Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta u zavisnosti od spoljašnje temperature I količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici.. • Bela para se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kada uređaj ponovo počne da greje nakon završetka odleđivanja. • Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom uključivanja. 3. C) Grejanje pri niskoj temperaturi. Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. B) Prilikom odleđivanja. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal. Prigušena buka iz uređaja • Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje sa radom.. T zvuk aj se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja.

9. Kod jedinica bez automatskog restarta.mreže i ponovo ga uključite.7. 14 . 8. Curenje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije zapamćena u memoriji. Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču. U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator). U tom slučaju. Grejanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu u toku grejanja. Ako ne možete da postignete zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja. Kada spoljašnja temperatura padne. punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljašnje I unutrašnje temperature. Istovremeno. preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. Munja. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada. toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti. bežični ili mobilni telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. uređaj isključite iz el. 10. Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti.

O.OPREMA D.O.O. CARA LAZARA 14. MOBILNI: 063 / 273 225 15 . JEŠA SZTKR KOSMAJSKA 19. 21220 BEČEJ TEL: 021 / 69 14 880. 19300 NEGOTIN TEL: 019 / 545 505.O. LUMEN D.SPISAK PRODAJNO .O. MOBILNI: 063 / 77 55 42 12. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 356 680. 24000 SUBOTICA TEL: 024 / 527 050. EL GREJKO SZTR OSLOBOĐENJA 41. MOBILNI: 064 / 127 98 79 13. 11400 MLADENOVAC TEL: 011 / 82 30 864. MOBILNI: 063 / 614 541 3. STATOR SZTR FILIPA KLJAJIĆA 96. DEJAN KLIMA SERVIS BOŠKA TOŠKOVIĆA 64. MIKI SZTR NJEGOŠEVA 27. MOBILNI: 063 / 417 766 8. MOBILNI: 062 / 496 701 7. MOBILNI: 064 / 12 10 256 9. LJUBIĆ 127. 26000 PANČEVO TEL: 013 / 351 552. TERZIĆ ELEKTRO SZTR OMLADINSKE BRIGADE 11. 19210 BOR TEL: 030 / 458 786. MOBILNI: 064 / 813 20 32 5. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 694 558.O. 15300 LOZNICA TEL: 013 / 351 552.O. MOBILNI: 063 / 272 386 2. PREDRAGA STANOJEVIĆA 7. MOBILNI: 063 / 272 386 11. BEOTEHNA SZTR KRALJEVAČKOG BATALJONA 195. ORION ELEKTRO SZR ČARNOJEVIĆA 15A. LEKIĆ SR PROFESORA KOSTIĆA 36. 21460 VRBAS TEL: 021 / 790 169. 37000 KRUŠEVAC TEL: 037 / 441 770. ATRIUM D. MOBILNI: 064 / 111 76 90 4. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 661 620. MOBILNI: 064 / 207 55 25 6. FRIGO . 36000 KRALJEVO TEL: 036 / 354 588. BEOGRADSKI PUT 10.SERVISNIH CENTARA ZA DISTRIBUCIJU I SERVIS MIDEA & KOREL KLIMA UREĐAJA: 1. MOBILNI: 063 / 369 999 10. TERMOMONT ELEKTRO D.O.

EL-ROS SZR KRALJA PETRA 16. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 551 344. DOBRANOVIĆ SZR SERVIS ZANATSKI CENTAR BB.O.O. 31210 POŽEGA TEL: 031 / 713 7138. FRIGO SERVIS SZTR HAJDUK VELJKOVA 145. MOBILNI: 063 / 419 439 21. ŠARAC ELEKTRO ZTR CARA LAZARA 157. FRIGO SERVIS PANTIĆ ŽELEZNIČKA 1. MOBILNI: 064 / 120 63 55 26. MOBILNI: 063 / 364 715 16 . MOBILNI: 063 / 667 397 24. 18000 NiŠ MOBILNI: 063 / 877 70 39. SBS D. KOSTE ABRAŠEVIĆA 40. MOBILNI: 063 / 81 09 642 25. 11260 UMKA TEL: 011 / 80 25 964. 35213 DESPOTOVAC TEL: 035 / 611 468. 18300 PIROT TEL: 010 / 312 355. 064 / 139 31 03 17. ŠAINOVIĆ I SINOVI SZER VUKA KARADŽIĆA 105.O. MOBILNI: 062 / 464 398 28.14. SAVEZA BORACA 66. NEŠA ELEKTRO D. MOBILNI: 063 / 83 96 387 16. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 225 974. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 245 834. 21410 FUTOG TEL: 021 / 893 427. PNEU SERVIS ZETSKA 17. MOBILNI: 063 / 610 487 20.O. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 221 361. 19370 BOLJEVAC MOBILNI: 064 / 668 36 92 23. POLET SZTR NOVOVAROŠKA BB.O. BEO-DEO SZTKR VOJVOĐANSKA 107. ELEKTRO D. MOBILNI: 064 / 144 80 53 22.O. MOBILNI: 063 / 229 242 15. OMLADINSKIH BRIGADA 57 . 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 27 737. 31300 PRIJEPOLJE TEL: 033 / 714 773. MOBILNI: 063 / 77 14 173 18. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 220 478. MOBILNI: 064 / 19 19 306 19. RISTIĆ ELEKTRO D. 31000 UŽICE TEL: 031 / 516 538. MOBILNI: 065 / 38 10 977 27. EL-FRI SZR SINĐELIĆEVA 59/1. SLAVKE ĐURĐEVIĆ B1/3.O. MEGAHERC SZR VOJSKE JUGOSLAVIJE 80.O.

29. 19320 KLADOVO MOBINI: 063 / 453 219 43. FRIGOBANJAC SRU TOŠKETOVA 14. CARA DUŠANA 66A. 18220 ALEKSINAC TEL: 018 / 80 50 50. FRIZ SERVIS MARKA OREŠKOVIĆA 21. MOBILNI: 063 / 542 131 37. MOBILNI: 064 / 36 29 244 41.O.O. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 35 11 590. PAJA EMZR OBILIĆEVA 22/11. MOBILNI: 064 / 64 24 082 33. OBILIĆEV VENAC 5. 21000 NOVI SAD TEL: 022 / 444 251. MOBILNI: 063 / 77 06 308 35.O. FRIGOLAD SERVIS VIDIKOVAČKI VENAC 104B-L54. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 468 228. MOBILNI: 065 / 549 59 99 39. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 190 964.O. 18205 NIŠKA BANJA TEL: 018 / 45 49 599. FRIGO KLIMA SZTR BOGDANA ŽERAJIĆA 24/2. POLARIS SZTR GANDIJEVA 148A.O. MOBILNI: 064 / 618 40 34 30. SRPSKIH VLADARA 46. 18000 NIŠ TEL: 018 / 511 303. MOBILNI: 064 / 639 19 81 42. 22304 NOVI BANOVCI MOBINI: 063 / 806 14 20 34. MOBILNI: 063 / 77 01 896 32. FREON D.O. KLIMADŽIJA SZR ZORKE RADULOVIĆ VUKE 6. MOBILNI: 063 / 78 15 587 36. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 504 638. K-TIM BRANKA RADIČEVIĆA 16 . 025 / 421 783 17 . GAVRILOVIĆ I SIN STR LAZE NANČIĆA 10. AB KLIMAELEKTRO SZTR MILOŠA OBILIĆA 32. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 23 23 303.O. ELEKTROTEHNA KNJAZA MILOŠA 2. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 22 932. 011 / 26 94 788 31. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 734 931. ELBRACO GROUP D.O. ELTOM D. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 611 775. ADI ANDREA 11. HERC D. MOBILNI: 064 / 36 38 699 40. MOBILNI: 063 / 77 62 632 38. 25260 APATIN TEL: 025 / 772 471.

MOBILNI: 063 / 266 485 57.Z. MOBILNI: 063 / 231 867 52. MOBILNI: 063 / 83 03 192 58. FRIGO-FIX SZR BRAĆE LAKOVIĆA 63/A. CLAVIS D. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 357 592. ELEKTRO-SEVER VOJVOĐANSKA 48 . EL KOMERC STKR ĐORĐA TOMAŠEVIĆA 38. 25210 ČONOPLJA MOBILNI: 063 / 596 481 53. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 442 444. ALFA LIGHT D.O.O. NIKOLE TESLE 10. OBOD SERVIS KNJAZA MILOŠA 15/3. SIMCOOL ZR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 8. MOBILNI: 063 / 852 67 18 49. MOBILNI: 063 / 410 534 54. 22240 ŠID TEL: 022 / 710 150.R. 11147 BEOGRAD TEL: 011 / 23-99-479/LOK 114.O. MOBILNI: 063 / 362 218 47. MOBILNI: 063 / 453 087 55. ELEKTROLUKS JABLANIČKA 59. VODOVODSKA 97. 025 / 442 422 56. 18300 PIROT TEL: 010 / 321 586. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 31 141. 16240 MEDVEĐA TEL: 016 / 892 019. ELEKTRO-AS D. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 350 850. ELEKTRO-SELENČA PRVOMAJSKI BULEVAR A 12. HARMONIKA SR KNEZA LAZARA 11. MILTON PP SVETOSAVSKA 23.O. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 402 751. MOBILNI: 063 / 663 033 50. FRIGOTERM STANKA OPSENICE 107. MOBILNI: 063 / 368 418 48. MOBILNI: 063 / 503 826 46.44. 17510 VLADIČIN HAN TEL: 017 / 474 066. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 22 653.O. DRAGI ŽARKA ZRENJANINA39/2. VOJVODE MIŠIĆA 39. MOBILNI: 063 / 382 275 18 . 37230 ALEKSANDROVAC TEL: 037 / 55 66 30. 26206 SAKULE TEL: 013 / 685 313.O. MOBILNI: 063 / 777 45 19 51. MITAR ELEKTRO SREĆKOVA 17. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 304 246. MOBILNI: 064 / 162 71 94 45. S.

MOBILNI: 063 / 832 32 94 72. MOBILNI: 061 / 144 26 11 63. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 64 595. MOBILNI: 064 / 195 51 27 73. 064 / 129 25 87 70. MOBILNI: 063 / 822 09 26 67. ANJA ŠOP BUBANJSKA 16.Z. 18000 NIŠ MOBILNI: 064 / 152 26 27. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 830 999. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 562 830. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 541 175. ELEKTROMONTAŽA SR DR. AGATEL D.T. ELEKTRO STR KOČE KOLAROVA 18. NEMANJINA 11. 16220 GRDELICA TEL: 016 / 831 042. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 542 043.NOVEMBRA BB. 063 / 88 95 199 69. ELKOM 37220 BRUS TEL: 037 / 827 041. MOBILNI: 064 / 840 34 14 65. OZR SOKO SERVIS CARA DUŠANA BB. MOBILNI 064 / 118 10 77 71. GERA ELEKTRO SZR ALEKSE MARKEŠIĆA 87. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 097. MOBILNI: 062 / 21 96 70 61.VASE SAVIĆA BB. FRIGO-BORA SERVIS 29. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 884 453.O. BUKAČ LJUBOMIR SZTR RESAVSKA 40A. SOKO TRADE SERVIS MITROPOLITA MIHAILA 24. LOKAL 5.BRIGADE.O. TEODORA PAVLOVIĆA 10. ELEKTRO SPEKTAR S. MOBILNI: 064 / 263 62 22 68. MOBILNI: 065 / 33 64 595 19 . 32000 ČAČAK TEL: 032 / 227 696. LOKAL 55. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 92 703. SATMANIJA VIZANTIJSKI BULEVAR 86. SRNIĆ SZR MILANA ARSENIJEVIĆA 25. 16230 LEBANE TEL: 016 / 843 607.R. MOBILNI: 065 / 44 403 00 62. MOBILNI: 064 / 46 72 621 60. MOBILNI: 063 / 412 354 66. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 183.59. 16210 VLASOTINCE TEL: 016 / 873 004. 012 / 542 435 64. COOLING TECHNICS VIZANTIJSKI BULEVAR 88. TR I SERVIS RANĐELOVIĆ 12.

19210 BOR TEL: 030 / 457 955. SERVIS COOL KNEZA MIHAILA 23. MOBILNI: 063 / 446 611 20 . MOBILNI: 064 / 11 555 87 76. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 250 34 39.O. PUZIĆ TR VOJVODE STEPE 61/1. 012 / 660 446 79. 22320 INĐIJA TEL: 022 / 550 093.A. 34310 TOPOLA TEL: 034 / 813 913. SAŠA ZTR BULEVAR VOŽDA KARAĐORĐA 39. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 872 4 904. 022 / 731 634. MOBILNI: 063 / 412 720 78. DEKOM SZTR M. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 362 942. ALISA SERVIS SINIŠE STANKOVIĆA 13. FRIGO SERVIS CARAN DANILA KIŠA 12/23 L3.74. MOBILNI: 063 / 632 943 77.ŠID TEL: 022 / 715 799. MOBILNI: 065 / 872 4 904 80. MOBILNI: 060 / 555 47 47 75. 12000 POŽAREVAC MOBILNI: 063 / 77081 820. MOBILNI: 063 / 81 86 751 86. TIM-SISTEMS ZR BRANKA RADIČEVIĆA 3. 017 / 422 707. MOBILNI: 063 / 840 32 38 83.O. 17500 VRANJE TEL: 017 / 410 998. 14000 VALJEVO MOBILNI: 063 / 77 33 176. MOBILNI: 064 / 616 79 26 84. MOBILNI: 063 / 813 63 51 82. 065 / 23 92 060 87. 12220 VELIKO GRADIŠTE TEL: 012 / 661 050. FRIGOMONT SZTR I KOMISION VOJVOĐANSKA 104C. V. MOBILNI: 063 / 483 730. DIMITRIJEVIĆ GR GUŠEVAC.S. AQUA TRADE SZTR MILA MANIĆA 23. FREON ZTRU DELIGRADSKA 3. 18320 DIMITROVGRAD TEL: 010 / 360 987. 022 / 510 145 81. 22241 VAŠICA . 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 413 501.T. 064 / 11 555 87 VOJVODE MILENKA 3.GORČILA 5. JUŽNOMORAVSKA 5. 11300 SMEDEREVO-PETRIJEVO TEL: 026 / 715 147. 065 / 483 730 0 85. LIPA D. 18208 SVRLJIG TEL: 018 / 826 033. ELEKTRO SERVIS DUŠANOVA 76. DEMI SZTR BALKANSKA 61.

SEDIŠTE MOKROLUŠKA 124.Z.RIBARA 7.R.T. MOBILNI: 064 / 1311 978 99. MIJE KOVAČEVIĆA 10B. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 37 497. MOBILNI: 063 / 640 361 93. MOBILNI: 064 / 68 100 84 95. 11000 LOZNICA .Z. ODŽACI. MARIJE BURSAĆ 9. FROSTY PALMOTIĆEVA 28. MOBILNI: 063 / 374 861 96. 026 / 618 896. MOBILNI: 063 / 80 92 899 89. SOLAR SHOP T. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 063 / 512 671 21 . SUPERMEN SERVIS BRADIĆ BB. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 237 264. MOBILNI: 064 / 258 67 41 100. FRIGO STANKO VOJVODE PUTNIKA 33. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 652 610. MOBILNI: 063 / 505 192 102. NEMANJE TOMIĆA 1/14. INPULS TIM VINOGRADI 13. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 23 054.R. 11250 BEOGRAD . MOBILNI: 064 / 1816 341 98. 37240 TRSTENIK TEL: 037 / 713 242.K. FRIGOLINE DR. LAV ELEKTRONIK KOPERNIKOVA 32. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 525 670.T.R. 21410 FUTOG MOBILNI: 063 / 543 306 101. FRIGO ELEKTRO SZR ARILJSKE ČETE 9. 037 / 711 825. 31230 ARILJE TEL: 031 / 896 058.Z. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 787 416. JAKOVA NENADOVIĆA 70. MOBILNI: 063 / 602 568 90. TEHNOMAX S. FRIGOSERVIS S.Z.OPERATIVA MOBILNI: 064 / 363 34 11 92. 11319 KRNJEVO MOBILNI: 063 / 82 67 835 97. ENERGY S.88. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 329 17 67. MIJE JOVANOVIĆA 38. SRBIJA ELEKTRO SRETENA ZDRAVKOVIĆA 114.R. 35230 ĆUPRIJA TEL: 035 / 473 659. EKOMONT S. ELEKTRO SERVIS RAKIĆ VELIMIRA GAJIĆA 20.A. FRIGO TEHNIKA S.E. MOBILNI: 063 / 202 351 91. 15300 LOZNICA .ŽELEZNIK MOBILNI: 064 / 110 27 30 94.R.

MB ELEKTRO ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 10.R. MOBILNI: 064 / 393 79 78 115. T-SYSTEM EXPRESS D.O. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 450 397. NEHRUOVA 51A LOKAL 53.O. MOBILNI: 060 / 4 900 300 116. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 065 / 45 08 307 104. ELEKTRON . 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 370 471 117. 065 / 24 23 772 113. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 61 583. MOBILNI: 063 / 777 50 01. 11090 BEOGRAD TEL: 011 / 351 44 22. BLANIK-FRIGO VOJVODE MIŠIĆA 19. MOBILNI: 063 / 77 32 675 114.T. COOL FRIGO NS S. PROKUPLJA. MOBILNI: 065 / 30 55 612 109. 063 / 83 52 421 106. ZMAJ JOVINA 1. VRANJA I PIROTA 22 . ALEKSINCA. BLUE WIN TORLAČKA 4. FRIGOLINIJA D.MAJ 120A. 11420 SMEDEREVSKA PALANKA MOBILNI: 064 / 55 42 600 112.M NIKOLE VUKIČEVIĆA 2/2. SERVIS VEGA BRANKA KRSMANOVIĆA 43. 23206 MUŽLJA MOBILNI: 061 / 17 15 126. 11070 NOVI BEOGRAD TEL: 011 / 21 66 342. MOBILNI: 063 / 603 643 108. 1. 18000 NIŠ TEL: 018 / 581 176. MOBILNI: 065 / 43 07 307 105. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 477 06 56. 063 / 71 97 368 110. PLITVIČKA 5. BRZI BROD. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 30 55 612. 36300 NOVI PAZAR TEL: 020 / 315 286.O. ELEKTRIK SERVIS FEJEŠ KLARE 88. 18110 NiŠ MOBILNI: 062 / 26 00 32 POKRIVA PODRUČJE NIŠA. M&M PROJEKT BALZAKOVA 64/21. MOBILNI: 063 / 803 70 14 107.O. LESKOVCA. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 10 391.O. MAKS MONT MILE DIMIĆ 42. SERVIS STILO ĐURE JAKŠIĆA 8. MIŠIĆ D. FRIGODELTA RADOJA DOMANOVIĆA 62A.O. GODOMINSKA 72.103.R. SIEMENS S. 11000 BEOGRAD MOBILNI: 064 / 29 69 444. MOBILNI: 063 / 418 271 111.Z.

Z.maktrade.R. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 732 797.R.O.O. RUDARSKA 17A. FRIGOSTAR-NBS D. MOBILNI: 064 / 616 75 06 www. JAGODINSKI PUT 21. MOBILNI: 064 / 434 89 51 124. 12300 PETROVAC NA MLAVI MOBILNI: 061 / 220 45 94 122. TERMOSAN S.MEHANIČARSKA RADNJA GVOZDIĆ MIRKO PETRA DOBRNJCA BB. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 649 73 07.rs 23 .R. DR ELEKTRO BRAĆE JOKSIĆA 111. MI KOM S.118. EL. KLIMA MONT S. 18000 NIŠ TEL: 018 / 42 89 210. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 231 744. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 25 054. MOBILNI: 063 / 77 04 890 119.Z.Z. MOBILNI: 065 / 87 25 054 123. NOSIOCA ALBANSKIH SPOMENIKA BB. MOBILNI: 063 / 609 971 121. MOBILNI: 062 / 136 02 11 i 120. FRIGO-MADŽO SZR SELJAČKIH BUNA 55. ALI AGIĆEVA 7/10. 35223 VELIKI POPOVIĆ TEL: 035 / 621 785.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful