Prvi broj štampan: 15. 02. 1956.

godine

NAŠA RIJE^
Zenica, 02.08.2011.  Broj: 3595  Godina LVI  Cijena: 1 KM

NEZAVISNE NOVINE

w w w . nas ar i j ec . ba

e-mail: nasarijec@bih.net.ba

MIRSAD ME[IĆ, PREDSJEDNIK KANTONALNOG ODBORA SDP BiH ZDK I ZASTUPNIK U PARLAMENTU BiH

VJERSKO - KULTURNA MANIFESTACIJA „LASTAVICA 2011“
(str. 16 i 57)

Za kvalitetan rad Kantonalne vlade –zaslužni i i (str. 3)
NA DEPONIJI RAČA

Počela probna proizvodnja (str. 6)
IP KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

Najveća kriza do sada, radnici bez minimalca (str. 7)
ODLIČNI REZULTATI TALENTOVANOG BACAČA KUGLE

Mesud Pezer bronzani, na Simbol povratka istinskim Evropskom festivalu mladih (str. 70) vrijednostima i buđenja iz letargije
Za sve one koji traže posao u prosvjeti – konkursi u ovom broju „Naše riječi“

Ul. Sarajevska br. 133, Cent: 032 445-520; 445-521, Fax: 248-313

032 467 000 www.arcelormittal.com

OSIGURAN SIGURAN

Alije Izetbegovića bb, 72240 Kakanj www.trgosped.com.ba; e-mail:trgosped1@bih.net.ba

2

NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkurs
a. Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom, b. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, c.­ Uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­stručne­spreme d. Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ ­ na­ visokoškolskoj­ustanovi e. Dokaz­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­ (kopija­ važećeg­Ugovora­o­radu) f.­ Ovjerena­kopija­radne­knjižice Prioritet­ prilikom­ izbora­ kandidata­ prije­ bodovanja­ imaju­kandidati­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­boraca­i­to:­ratni­vojni­invalid,­demobilisani­branilac­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­ branioca­(ako­nije­stariji­od­25­godina.­čl.­4.­istog­Zakona,­ Sl.­novine­br.­6/06). ­Za­ostvarenje­navedenih­prava­kandidati­moraju­dostaviti­ dokaz­ o­ pripadnosti­ određenoj­ kategoriji­ izdate­ od­ nadležne­ općinske­ službe,­ potvrdu­ da­ se­ vodi­ na­ evidenciji­ nezaposlenih­ lica­ ili­ važeći­ Ugovor­ o­ radu­ na­ određeno­ vrijeme­u­školi,­kao­i­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­ raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom,­potvrdu­ kojom­dokazuje­da­nije­ostvario­otpremninu­po­prestanku­ ugovora­o­radu­kod­prethodnog­poslodavca­i­Uvjerenje­o­ prebivalištu­na­području­ZE-DO­kantona. Prioritet­kod­izbora­za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta prije bodovanja­imaju­kandidati­koji­su­proglašeni­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­Zeničko-dobojskog­ kantona,­ u­ skladu­ sa­ Okvirnim­ programom­ zbrinjavanja­ mogućeg­ tehnološkog­ viška­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­školama­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona,­broj:­10-34-1259/11.,­od­03.06.2011.­godine.­ Kandidati­u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­ pored­ Uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­ ZE-DO­kantona­priložiti­i­Uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­ZE-DO­kantona­kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ jave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ NPP,­ vršit­ će­ se­ prijem­ u­ skladu­ sa­ uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/12.godine­od­ 08.06.2011.godine. Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­ spreme­obavezni­su­dostaviti­i: -­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­ -­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima Sa­svim­kandidatima­koji­ispunjavaju­uslove­konkursa­bit­ će­obavljen­intervju­22.08.2011.­godine­u­08,00­sati.­Kandidat­koji­ne­pristupi­na­zakazani­termin­intervjua,­smatrat­ će­se­da­je­odustao­od­konkursa.­ Po­završenom­izboru,­izabrani­kandidat­će­biti­obavezan­ prije­potpisivanja­Ugovora­o­radu­dostaviti­ljekarsko­uvjerenje­koje­ne­može­biti­starije­od­6­mjeseci. • Konkurs­ostaje­otvoren­osam­(8)­dana­od­dana­objavljivanja. • Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­uzimati­ u­razmatranje. • O­rezultatima­konkursa­kandidatima­će­biti­dostavljena­Odluka­o­prijemu­kandidata • Dokumentacija­za­kandidate­se­neće­vraćati,­a­istu,­svi­ kandidati­koji­ne­budu­primljeni,­mogu­podići­u­upravi­ škole­u­roku­od­30­dana­po­okončanju­konkursnog­postupka.­Poslije­tog­roka­škola­nema­obavezu­čuvanja­ dokumentacije.­Kandidat­može­na­lični­zahtjev­podići­ svoju­dokumentaciju­i­prije­navedenog­roka. Prijave­sa­navedenom­dokumentacijom­dostaviti­lično­ili­ poštom­na­adresu:­Osnovna škola “9. septembar“ Medakovo 74266 Tešanjka.

"NAŠA RIJE^"
Iz­ a­ ač:­ d v NIPD "Naša riječ" Zenica d.o.o. (prvi broj štampan 15.2.1956. godine) Direktor: Sajto Ćehović Glavni i odgovorni urednik: Sajto Ćehović Redakcija: Sajto Ćehović, Elvira Šaćirbegović, Armin Mujkić, Elmedin Bašić, Selma Sarajlić, Jasmin Imamović, Mirnesa Balta, Asim Šestić Lektorica: Aldina Ali~i}, prof. Tehnička­priprema: Elmir Isakovi} Stalni saradnici: Lejla Sarajlić Mirza Subašić (Zenica) Mirudin Aldobašić (Tešanj) Miralem Begić (Doboj - Jug) Azerin Salihbegović (Kakanj) Mervana Hajrić (Vareš) Nejra Bradarić (Maglaj) Neven Krajišnik (Visoko) Arminka Memišević (Zavidovi}i) Rusmir Agić Dragana Kujadin (Žep­ e) č Samir Milunić (Olovo) Jasmina Pajić (Travnik) Boro Jelić (Usora) Dragana Sivonjić (Vitez) Pravni zastupnik Vukica Marjanović Suljić

"NAŠA RIJE^"
72000 Zenica, Bul. Kralja Tvrtka I br. 1, poštanski pretinac 10. Telefoni: centrala 408-003 komercijala 405-760 faks 403-055 redakcija 408-003 direktor 405-700
web:

www.nasarijec.ba
e-mail:

redakcija@nasarijec.ba nasarijec@bih.net.ba
Računi:­ 134-010-0000035040 kod IK Banke d.d. Zenica

306-055-0000-752-905 kod Hypo Alpe-AdriaBank d.d.
Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo. Za štampariju: Mevludin Hamzić

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko - dobojski kanton OPĆINA TEŠANJ Osnovna škola “ 9. septembar “ MEDAKOVO Na osnovu člana 70. Zakona o osnovnoj školi, člana 126. Pravila o radu OŠ „9. septembar„ Medakovo, te dobijene Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE–DO kantona broj:10-3817669-01/10. od 11.07.2011. godine, Školski odbor raspisuje KONKURS za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­za­školsku­ 2011/2012.­godine U­ radni­ odnos­ na­ neodređeno­ vrijeme­ na­ raspoloživi­ broj­časova 1.­­Nastavnik­informatike­-­nepotpuna­norma,­(za­školsku­2011/2012.­godinu­16­časova­sedmično) U­radni­odnos­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine: 1. Nastavnik­Engleskog­jezika­-­puna­norma,­ 2. Nastavnik­ Engleskog­ jezika­ -­ nepotpuna­ norma,­ 3­ časa­sedmično­ 3.­ Nastavnik­ Matematike­ -­ nepotpuna­ norma,­ 4­ časa­ sedmično 4.­ Nastavnik­ Tehničke­ kulture­ -­ nepotpuna­ norma,­ 9­ časova­sedmično 5.­ Nastavnik­ Osnova­ tehnike­ -­ nepotpuna­ norma,­ 2­ časa­sedmično 6.­ Nastavnik­ Građanskog­ obrazovanja­ -­ nepotpuna­ norma,­3­časa­sedmično 7. Nastavnik­Bosanskog­jezika­i­književnosti­-­nepotpuna­norma,­8­časova­sedmično 8.­ Nastavnik­Njemačkog­jezika­-­nepotpuna­norma,­14­ časova­sedmično 9.­ Nastavnik­Turskog­jezika­-­nepotpuna­norma,­2­časa­ sedmično 10. Nastavnik­ Biologije­ -­ nepotpuna­ norma,­ 8­ časova­ sedmično 11. Nastavnik­ Geografije­ -­ nepotpuna­ norma,­ 3­ časa­ sedmično­ 12. Nastavnik­Islamske­vjeronauke­-­nepotpuna­norma,­ 2­časa­sedmično U­radni­odnos­na­određeno­­vrijeme­do­povratka­zaposlenika­sa­funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­god. 1. Nastavnik­razredne­nastave­-­puna­norma U­radni­odnos­na­određeno­­vrijeme­do­povratka­zaposlenice­ sa­porodiljskog­bolovanja,­a­najduže­do­15.08.2012.­god. 1. Nastavnik­razredne­nastave­-­puna­norma Za­navedena­radna­mjesta­pored­općih­uvjeta­kandidati­ u­ pogledu­ stručne­ spreme­ treba­ da­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­Zakonom­o­osnovnoj­školi­ ZE-DO­kantona­u­ skladu­sa­zahtjevima­Nastavnih­planova­i­programa­za­ osnovnu­školu. Uz­prijavu­kandidati­su­obavezni­dostaviti­sljedeća­dokumenta­(original­ili­ovjerenu­kopiju): 1. Diplomu­o­završenoj­stručnoj­spremi­ 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­mjeseci) 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci) Prijem­ kandidata­ vršit­ će­ se­ primjenom­ Kriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa,­ a­ u­ skladu­ s­ tim­ ­ kandidati­ koji­ se­ prijave­ na­ konkurs­potrebno­je­da­dostave­i­dodatnu­dokumentaciju­ na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje:

interview
MIRSAD MEŠIĆ,
PREDSJEDNIK KANTONALNOG ODBORA SDP BiH ZEDO KANTONA I ZASTUPNIK U PARLAMENTU BiH

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

3

NR: Da li ste kao predsjednik Kantonalne organizacije SDP BiH ZE-DO kantona zadovoljni onim što je Vaša politička partija dosada uradila na kantonalnoj razini zakonodavne i izvršne vlasti? MEŠIĆ:­ Zadovoljan­ sam­ prvenstveno­onime­što­je­SDP­BiH­od­­izborne­pobjede­do­danas­uradio­na­nivou­ države­BiH,­Federacije­BiH,­a­potom­i­ ZE-DO­kantona.­Pogotovo,­što­je­ovo­ vrijeme­opterećeno­posljedicama­globalne­ekonomske­krize­i­posljedicama­ neefikasne­vlasti­u­zadnjih­dvadesetak­ godina.­SDP­je­iskreirao­vlast,­ušavši­u­ koalicijiu­ sa­ partnerskim­ političkim­ partijama,­a­u­skladu­sa­dokumentom­ ­ „Platforma­ funkcioniranja­ Bosne­ i­ Hercegovine­ u­ narednom­ periodu“­ i­ čini­sve­da­ta­platforma­u­potpunosti­ zaživi.­Trenutno,­dominantne­aktivnosti­ se­vode­na­nivou­Vlade­Federacije­BiH.

Za kvalitetan rad Kantonalne vlade zaslužni i i
Vijeće ministara BiH - do polovine septembra

novih­radnih­mjesta,­privlačenje­stranih­ investicija,­a­eto­preduslov­toga­je­stabiliziranje­­federalnog­budžeta.­

NR: Kako kao zastupnik državnog parlamenta komentirate to što se još, ni nakon više od devet mjeseci, nije formirala državna izvršna vlast i imate li neke procjene kada ćemo dobiti Vijeće ministara BiH? MEŠIĆ: U­ovom­trenutku­stvari­ se­ odvijaju­ na­ prilično­ složen­ način,­ pri­ čemu­ SDP­ BiH­ svojim­ nastupom­razbija­dosadašnju­paradigmu,­ u­ kojoj­ su­ Srbi,­ Hrvati­ i­ Bošnjaci­ samo­ oni­ ljudi­ koji­ su­ članovi­ tri­ nacionalne­ partije.­ Mi­ smo­partija­Bošnjaka,­Hrvata,­Srba­ i­­ostalih,­te­ćemo­istrajati­na­tome­ da­se­državna­vlast­formira­tako­da­

NR: Građani BiH su razočarani zbog sporosti formiranja vlasti. Je li stalo SDP-u do vox populi? MEŠIĆ: Glas­naroda­je­priča­koju­SDP­uvijek­rado­osluškuje.­SDP­ je­u­Federaciji­BiH­i­kantonima­formirao­vlast­sa­svojim­partnerima,­ vlast­funkcionira­i­pomaci­su­evidentni.­No,­ne­snosi­SDP­BiH­­odgovornost­zbog­sporosti­­formiranja­vlasti,­iako­nam­to­druge­političke­ partije­imputiraju.­U­ovom­trenutku­nema­prostora­nezadovoljstvu,­već­ za­odobravanje­onoga­što­smo­mi­učinili,­a­to­je­očuvanje­i­razvijanje­ BiH­u­svim­njenim­kapacitetima­...
Uostalom,­ svi­ građani­ FBiH­ imaju­ priliku­da­se­osvjedoče­u­dobre­poteze­ federalne­Vlade,­koji­se,­zbog­posljedica­globalne­­ekonomske­krize,­­manifestiraju­u­rješavanju­čitavog­niza­socijalnih­ pitanja­ –­ počev­ od­ simboličnog­ povećanja­penzija­u­iznosu­od­pet­odsto,­ a­prijetio­je­kolaps­cijelom­penzionomirovinskom­fondu,­potom­beneficiranja­troškova­struje­korisnicima­najnižih­ penzija,­ do­ čitavog­ niza­ mjera­ koje­ imaju­zajednički­imenitelj­­„štednja“­u­ Vladi­FBiH.­Sve­ove­mjere­su­u­cilju­ stabilizacije­budžeta,­koji­je­imao­realnu­ šansu­da­propadne,­zbog­postizbornog­ aktuelnog­političkog­trenutka,­te­da­se­ stvori­ solidna­ osnova­ za­ formiranje­ novog­budžeta­i­stvaranje­novog­početka­za­Bosnu­i­Hercegovinu.­Taj­novi­ početak,­naravno­ima­veze­i­sa­planovima­koje­će­federalna­Vlada­realizirati­ ubuduće­–­to­su,­prije­svega,­otvaranje­ budu­zadovoljeni­interesi­svih­naroda,­ ali­ i­ velikog­ dijela­ građana,­ koji­ su­ u­ broju­ od­ oko­ tri­ stotine­ hiljada,­dali­povjerenje­SDP­BiH.­ To­ je,­ naravno,­ veliki­ problem­ za­ partije­koje­su­bile­dosada­na­vlasti,­ ­ jer­ došao­ je­ neko­ ko­ kaže­ da­ ovo­ nije­ ničije­ ekskluzivno­ pravo,­ da­ ovo­ nije­ država­ od­ plemenskih­ zajednica,­već­svih­nas,­u­kojoj­se­ svi­ moramo­ dobro­ osjećati.­ Oba­ doma­ državnog­ parlamenta­ su­ od­ maja­do­danas­održala­sedam­sjednica,­to­je­otprilike­efekat­koji­su­ poslanici­ državnog­ parlamenta­ u­ prošlom­sazivu,­ostvarivali­u­periodu­od­godinu­dana.­Dakle,­parlament­ radi­ u­ punom­ kapacitetu­ i­ poslanici­su­spremni­da­u­roku­od­ nekoliko­sati­od­postizanja­političkog­ dogovora,­ koji­ je­ na­ vidiku,­ mislim­ da­ će­ to­ biti­ do­ polovine­

NR: Koji su to budući ciljevi septembra,­ potvrde­ mandatara,­ dajući­tako­zeleno­svjetlo­za­formi- Vlade ZE-DO kantona, istodobno i KO SDP BiH? ranje­državne­vlasti.­ MEŠIĆ:­Prevashodni­cilj­je­da­se­ Vlada ZE-DO kantona, homogen i zaustavi­erozija­radnih­mjesta­i­naravradin tim no,­da­se­stvori­prostor­za­nova­zapoNR: Prema ocjeni Centra civilnih šljavanja.­Velika­pažnja­se­već­posveinicijativa - CCI Tuzla, Vlada ZE- ćuje­ sredinama,­ kao­ što­ su­ Vareš­ i­ DO kantona je najaktivnija kanto- Olovo,­koji­su­najnerazvijeniji­dijelovi­ nalna vlada u FBiH? Kantona,­ a­ čini­ mi­ se­ bez­ razloga.­ MEŠIĆ: To­je­ono­što­nas­ispunja- Rezultat­te­aktivnosti­je­zapošljavanje­ va­posebnim­zadovoljstvom.­Vlada­se­ oko­200­novih­žena­u­Olovu,­u­okviru­ niti­jednog­trenutka­od­svog­formiranja­ razvoja­tekstilne­industrije,­u­pomenunije­ uspavala,­ već­ neprestano­ ulaže­ te­dvije­općine­se­pregovara­i­sa­stranapore­da­što­bolje­radi.­­Tako­je­svojim­ nim­investitorima­kineskog­porijekla,­ kvalitetnim­radom­učinila­da­je­­u­au- očekujemo­i­zamah­u­drvnoj­industrigustu­ove­godine­­2.000­više­zaposle- ji...­Razgovara­se­sa­Federalnom­vlanih­ljudi,­nego­u­pomenutom­mjesecu­ dom­i­oko­otpočinjanja­­implementa2010.­To­je­u­uvjetima­sveopćeg­po- cije­ ­ elektroenergetskih­ projekata­ na­ tencijalnog­ kolapsa,­ zaista­ ­ rezultat­ rijekama­u­ZE-DO­kantonu,­prije­svekojim­se­ponosimo,­ali­nema­mjesta­ ga­ izgradnji­ hidroelektrane­Vranduk­ samozadovoljstvu,­ idemo­ dalje,­ da­ na­rijeci­Bosni...­Tu­je­i­početak­velikih­ ostvarimo­naše­najvažnije­predizborno­ investicijskih­aktivnosti­na­rekonstrukobećanje,­a­to­je­­–­posao­za­sve.­Bit­ ciji­i­prilagođavanju­TE­Kakanj­novim­ će­­to­teško­realizirati,­ali­je­ostvarivo.­ uslovima­proizvodnje.To­će­osigurati­ NR: Koliko je KO SDP BiH ZE- nova­zapošljavanja­i­povoljnije­uslove­ DO kantona zadovoljna radom poslovanja­ u­ ZE-DO­ kantonu­ ...U­ premijera i svojih ministara? oblasti­socijalne­zaštite­stvaramo­usloMEŠIĆ: Kada­smo­počeli­formira- ve­da­se­pomoć­dijeli­doista­najugroti­­kantonalnu­izvršnu­­vlast,­dogovori- ženijim.­ Krupan­ zadatak­ koji­ nas­ li­ smo­ se­ da­ niko­ iz­ ­ KO­ SDP­ BiH­ očekuje,­kao­preduslov­ukupne­uspješZE-DO­ kantona­ neće­ tražiti­ ničiju­ nosti­ZE-DO­kantona,­je­rekonstrukostavku,­već­da­premijer­sa­saradnici- cija­ Vlade­ i­ za­ to­ su­ nam­ potrebna­ ma,­ukoliko­ne­ostvare­ono­što­od­njih­ iskustva­ drugih,­ kako­ sa­ što­ manje­ očekujemo,­sami­je­podnesu.­U­ovom­ činovnika­napraviti­što­bolje­efekte.Na­ trenutku­ za­ takvo­ što­ nema­ potrebe.­ kraju­mandata­ove­Vlade­2014.­godine­ Nakon­isteka­vlasti­od­stotinu­dana,­KO­ trebalo­bi­da­imamo­priču­koja­se­zove­ SDP­BiH­ZE-DO­kantona,­nakon­­ek- uspjeh­ZE-DO­kantona,­a­mjerit­će­­se­ spozea­premijera­i­ministara,­im­je­dao­ brojem­novih­zaposlenih. punu­podršku.­No,­zasluge­za­funkcioNR: Kakva bi bila Vaša poruka niranje­Vlade­ ZE-DO­ kantona­ snose­ za kraj ovog interview-a? kako­premijer­i­ministri­iz­reda­SDP-a,­ MEŠIĆ:­Pozivamo­javnost­ZE-DO­ tako­i­ministri­iz­SDA­ZE-DO­kantona.­ kantona­da­nas­kritikuje,­da­nam­predOni­djeluju­kao­homogen­­tim,­posve- laže­i­da­ima­strpljenja,­a­ja­obećavam­ ćen­jedinom­cilju­–­uspjehu­Kantona.­ da­će­­u­narednim­godinama­biti­bolje. Moram­priznati­da­još­nisam­vidio­da­ Razgovarala: se­ljudi­na­ovakav­način,­kao­u­Vladi­ Lejla Sarajlić ZE-DO­kantona,­posvećuju­poslu...

4

NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

aktuelno

VLADA ZE-DO KANTONA

Pudarić i Suljkanović u posjeti
Prošlog­utorka­­Zeničkodobojski­kanton­posjetili­su­ ­ Svetozar Pudarić,­dopredsjednik­ Federacije­ BiH­ i­ Enes Suljkanović,­ potpredsjednik­Republike­Srpske.­Oni­su­sa­premijerom­ Fikretom Plevljakom,­ te­ ministrima­Amrom Babić (finansije),­Senkom Balorda­ (zdravstvo)­ i­ Mirkom Trifunovićem­ (socijalna­ politika­i­izbjeglice)­razgovarali­o­primjeni­kantonalnog­ Zakona­ o­ raseljenim­ licima­ i­ povratnicima.­ S­ obzirom­da­su­dopune­ovog­ Zakona­ bile­ na­ dnevnom­ redu­ sjednice­ kantonalne­ Skupštine,­ na­ pomenutom­ sastanku­u­sjedištu­Kantona­ sumirani­su­rezultati­inicijative­federalnog­Ministarstva­za­raseljena­lica­i­izbjeglice­da­se­povratnicima­u­ Republiku­Srpsku­omogući­ trajnije­korištenje­specijalnih­prava,­koja­su­kao­raseljena­lica­imali­u­FBiH­odnosno­kantonima.­ Enes­ Suljkanović,­ potpredsjednik­RS-a­istakao­je­ da­su­povratnici­na­teritoriji­ Republike­ Srpske­ izuzetno­ ranjiva­ kategorija­ te­ da­ je­ potrebno­donijeti­odluku­od­

Hasan Čaušević, novi direktor

Delegacija­Turske­regije­ Tokat,­ predvođena­ guvernerom­ove­regije­Šerifom Yilmazom­a­u­kojoj­su­ bili­još­muftija­Abdurahman Kočak­ i­ policijski­ TERMOELEKTRANA KAKANJ komesar­ regije­ Mustafa Aktaš,­posjetili­su­općinu­ Olovu.­ Visoku­ delegaciji­ Hasan Čaušević,­novi­je­ primio­je­načelnik­Općine­ direktor­Termoelektrane­KaAlija Hadžiabdić,­sa­svokanj,­koji­je­na­ovu­dužnost­ jim­ saradnicima­ ­ Prijemu­ Zajednički snimak ispred zgrade Općine stupio­ prošlog­ ponedjeljka.­ su­ prisustvovali­ i­ muftija­ obrazovnom­ i­ kulturnom­ vana.­ Nakon­ razgovora­ u­ Nakon­ saglasnosti,­ koja­ je­ sarajevski­ Husein ef. polju.Guverner­Yilmaz­je­u­ Općini,­turska­delegacija­je­ stigla­ iz­ JP­ Elektroprivrede­ Smajić­i­glavni­imam­MIZ­ svom­obraćanju­istakao­da­ obišla­ lokaciju­ gdje­ će­ se­ Bosne­i­Hercegovine,­ČaušeOlovo­Esad ef. Pepić. Na- Tursku­i­BiH,­vezuju­povi- uskoro­ graditi­ Islamski­ vić­je­zamijenio­dosadašnjeg­ kon­ riječi­ dobrodošlice,­ jesne,­kulturne,­vjerske,­ali­ kulturni­ centar,­ Fabriku­ vršioca­ dužnosti­ prof. dr. načelnik­ Hadžiabdić­ je­ sve­više­i­privredne­spone.­ rublja­„Alma-Ras“­i­BanjIzeta Smajevića. goste­upoznao­o­trenutnoj­ Gosti­su­uputili­poziv­do- sko­ rekreativni­ centar­ Hasan­Čaušević­je­rođen­ Hasan Čaušević situaciji­ u­ Olovu.­ Razgo- maćinima­za­uzvratnu­po- „Akvaterm“.­Na­kraju­su1956.­godine­u­Žepču,­a­po­ žinjer­ za­ rekonstrukciju­ varalo­se­o­mogućnostima­ sjetu,­ kada­ će­ započeta­ sreta,­ razmijenjeni­ su­ pristruci­ je­ diplomirani­ inži- elektroenergetskih­ postro- saradnje­ na­ privrednom,­ saradnja­biti­i­konkretizo- godni­pokloni. S.Mi. njer­ elektrotehnike.­ Radio­ jenja.­Od­2003.­do­­imenoRMU ZENICA“ je­ u­ Željezari­ Ilijaš,­ a­ od­ vanja­na­mjesto­prvog­čo1982.­ godine­ postaje­ upo- vjeka­TE­Kakanj,­bio­je­na­ Zenički­ rudari­ su­ ­ u­ julu­ proizveli­ 29.965,78­ tona­ uglja,­ što­ je­ 98­ odsto­ slenik­Termoelektrane­Ka- funkciji­rukovodioca­službe­ planirane­proizvodnje­za­prošli­mjesec.­Kako­nam­je­potvrdio­Munir Halilokanj,­ gdje­ je­ obavljao­ niz­ za­ investicije.­ Zaslužan­ je­ vić,­ tehnički­ direktor­ Zavisnog­ društva­ RMU­ „Zenica“,­ početkom­ mjeseca­ stručnih­ poslova.­ Prvo­ je­ za­realizaciju­brojnih­struč- zabilježeni­su­određeni­tehnički­problemi­u­komornom­otkopu­u­pogonu­„Staradio­kao­smjenski,­a­potom­ nih­projekata­u­kakanjskoj­ ra­jama“,što­je­uzrokovalo­da­izostanu­očekivani­proizvodni­rezultati.­Od­tri­ i­glavni­inžinjer­za­održava- TE,­ koji­ su­ dobili­ i­ znan- proizvodna­pogona,­najveće­količine­uglja­eksploatisane­su­iz­„Raspotočja“­ nje­ elektroenergetskih­ po- stvenu­potvrdu.­Po­politič- –­11.054,8­tona.­U­„Staroj­jami“­proizvedene­su­10.268,2­tone,­dok­su­„Strastrojenja,­rukovodilac­elek- kom­opredjeljenju­Čaušević­ njani“­ u­ julu­ proizveli­ ­ 8.643,5­ tona­ uglja.­ Plan­ proizvodnje­ uglja­ u­ RMU­ tro­službe­te­kao­glavni­in- je­socijaldemokrata.­­ L.S. „Zenica“­za­avgust­iznosi­30.900­tona.­­ A.M.

strane­nadležnih­kantonalnih­ organa­kojom­bi­se­normativno-pravno­reguliralo­pitanje­zadržavanja­­prava­koja­ su­dosad­koristili.­Tu­se­misli­prije­svega­na­ostvarivanje­prava­iz­oblasti­socijalne­ zaštite­kao­i­zaštite­civilnih­ žrtava­rata,­porodica­s­djecom,­zatim­prava­na­zdravstvenu­ zaštitu­ i­ prava­ iz­ oblasti­ boračko-invalidske­ zaštite.­ Naime,­ dosad­ su­ povratnici­ ostvarivali­ ova­ prava­ najduže­ šest­ mjeseci­ nakon­povratka­u­prijeratna­ prebivališta,­a­sada­bi­to­bilo­ trajno,­odnosno­do­potpunog­ ispunjavanja­Aneksa­7­Dejtonskog­sporazuma.­ Dopredsjednik­Federacije­Svetozar­Pudarić­kazao­je­ kako­je­ova­inicijativa­federalnog­Ministarstva­za­raseljena­ lica­ i­ izbjeglice­ već­ usvojena­ u­ Sarajevskom­ kantonu,­slične­aktivnosti­se­ već­provode­i­u­Tuzlanskom,­ a­sada­su­na­dnevnom­redu­ i­Skupštine­Zeničko-dobojskog­kantona.­Vlada­ZE-DO­ kantona­ već­ je­ razmatrala­ dopune­­ovog­Zakona,­što­je­ u­razgovoru­istakao­premijer­ Plevljak.­­ Press služba ZDK

Iz federalnog Eko fonda financirat će se dva projekta
U­Općini­Visoko­­potpisan­je­ugovor­između­­predstavnika­ ­ Fonda­ za­ zaštitu­ okoline­ FBiH,­ koji­ inače­ egzistira­ pri­ Federalnom­ ministarstvu­za­okoliš­i­turizam­ i­ Općine­ Visoko.­ Prema­ ovom­ ugovoru,­ u­ implementaciju­dva­projekta­na­području­općine­Visoko,­­bit­će­uloženo­220­hiljada­KM.­Od­ovog­iznosa,­ 160­hiljada­­KM­namijenjeno­je­za­­uređenje­i­sanacijiu­ vodnog­područja,­poznatog­ kao­ Ilijin­ potok­ u­ okviru­ JKP­“Gradska­groblja”,­dok­ će­u­drugi­projekt­biti­uloženo­60­hiljada­KM.­Riječ­ je­o­izradi­idejnog­projekta­ vodosnabdijevanja­ na­ području­ Mjesne­ zajednice­ Poriječani „ Za kompletnu realizaciju projekta vodo-

VISOKO

Sa potpisivanja ugovora

snabdijevanja potrebno je oko 860 hiljada KM, dok je za realizaciju oba projekta potrebno još sredstava, no, mi smo jako zahvalni federalnom Eko fondu i na ovim sredstvima”,­ ­ istakao­ je­ načelnik­ Visokog­ Munib Alibegović,­jedan­od­potpi-

snika­ovog­ugovora,­dok­je­ u­ime­Fonda­ugovor­potpisao­­njegov­direktor­Safet Harbinja. Sa­ Fondom­ za­ zaštitu­okoline­FBiH­ranije­ su­potpisani­ugovori,­kojima­ su­ obezbijeđena­ sredstva­za­čišćenje­obala­rijeka­ u­Visokom.­­ N.K.

OLOVO

Boravila delegacija iz Turske regije Tokat

aktuelno
ŠIRENJE ZENIČKOG UNIVERZITETA

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

Skupština­ZDK­donijela­je­ Odluku­o­osnivanju­Politehničkog­fakulteta­u­Zenici,­kao­ nove­organizacijske­jedinice­ zeničkog­Univerziteta.­Elaborat­o­ekonomskoj­opravdanosti­ osnivanja­ Politehničkog­ fakulteta­usvojen­je­početkom­ prošle­ godine,­ nakon­ što­ je­ UNZE­ sukladno­ uočenim­ potrebama­tržišta­inicirao­ovu­ ideju.­ Od­ predstojeće­ akademske­godine­u­okviru­Politehničkog­fakulteta,­planirano­je­da­bude­osnovan­“Odsjek­za­građevinarstvo”,­a­da­ sa­Mašinskog­fakulteta­organizaciono­ budu­ prebačeni­ odsjeci­«Proizvodni­biznis»­i­ “Ekološko­inženjerstvo”. “U međuvremenu smo ustanovili nastavne planove i programe, bazirane na savremenim principima, onako kako to Bolonja zahtijeva”,­ kazao­je­akademik prof.dr. Vlatko Doleček,­predsjednik­ Komisije­matičara­za­formiranje­Politehničkog­fakulteta. Kako­je­u­svom­ekspozeu­ zastupnicima­Skupštine­ZDK­ kazao­ dr.­ Deloček,­ nastava­ studentima­ Politehničkog­ fakulteta­će­se­izvoditi­u­prostorijama­Mašinskog­fakulteta,­ koji­ ima­ oko­ 4.700­ m2­

Najviše polemike o Osnovan prvi Politehnički štamparskoj djelatnosti UNZE fakultet u BiH
Skupština­ ZDK­ je­ na­ prošlosedmičnoj­ 10.­ Sjednici­ po­ hitnom­ postupku­ usvojila­izmjene­Zakona­o­ JU­ Univerzitet­ u­ Zenici,­ kojima­se­preciziraju­djelatnosti­ove­visokoobrazovne­ institucije­ u­ skladu­ sa­ odredbama­Odluke­o­klasifikaciji­ djelatnosti­ BiH­ iz­ 2010.­godine.­Najviše­polemike­polučio­je­amandman­ zastupnika­Ibrahima Plančića,­prema­kojem­će­UNZE­ moći­ obavljati­ i­ štamparsku­djelatnost.­Nekoliko­ zastupnika­je­ukazalo­da­se­ time­narušava­rad­privrednih­subjekata­iz­ove­oblasti,­ a­ rektor­ prof.dr. Sabahu-

SJEDNICA SKUPŠTINE ZE-DO KANTONA

5

Prof.dr. Vlatko Doleček prostora.­ Predloženo­ je­ da­ početak­ rada­ Politehničkog­ fakulteta­ bude­ predstojeća­ akademska­2011/2012.­godina­i­da­se­u­prvu­godinu­Odsjeka­za­građevinarstvo­upiše­ 60­redovnih­i­40­samofinansriajućih­studenata. Broj­ predmeta­ koje­ će­ studenti­ zeničke­ Građevine­ slušati­za­četiri­godine­Prvog­ ciklusa­studija­je­46­obaveznih­i­dva­izborna­predmeta,­ te­izrada­diplomskog­rada­u­ okviru­osmog­semestra. Mada­Ministarstvo­finansija­ZDK­nije­dalo­pozitivno­ mišljenje­ na­ Plan­ finansiranja­ novog­ fakulteta,­ jer­ „Kanton već dvije godine posluje sa deficitom“,­ radi­ povijesne­važnosti­projekta­i­ trenutka,­„za“­Odluku­o­osnivanju­Politehničkog­fakulteta­UNZE­glasali­su­svi­zastupnici­Skupštine­ZDK.­­ E.B.

din Ekinović­je­pojasnio­da­ se­ Univerzitet­ neće­ baviti­ pružanjem­usluga­za­tržište,­ nego­će­štamparsku­djelatnost­obavljati­u­saradnji­sa­ Unijom­ studenata,­ koja­ će­ time­dobiti­dio­prihoda­za­ svoje­aktivnosti,­a­krajnji­ efekat­bi­trebali­biti­jeftiniji­obrasci,­prijave,­knji-

Zakonodavno-pravna komisija je iz skupštinske procedure povukla inicijativu za izmjene Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području ZDK, a u nastavku sjednice su usvojeni Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području ZDK u 2010. godini, Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period juli 2010. – juni 2011., te Izvještaj Ureda za pritužbe javnosti za prvih šest mjeseci ove godine. Većinu odluka skupština je nakon oprečnih diskusija, ipak donijela jednoglasno i bez glasova protiv, osim glasanja o djelatnosti univerziteta, kada su suzdržani bili zastupnici SBB i Stranke za BiH.

ge­ i­udžbenici.­ Skupština­ ZDK­je­prihvatila­i­Odluku­ o­ organizovanju­ Politehničkog­ fakulteta­ Univerziteta­u­Zenici,­koji­će­ u­prvoj­godini­imati­odsjek­ građevinarstva,­ a­ kasnije­ je­planirano­proširenje­i­na­ odsjeke­za­proizvodni­biznis­ i­ ekološko­ inženjerstvo,­a­u­daljnjoj­perspektivi­i­odsjek­zaštite­na­radu.­ Usvojena­ je­ i­ Odluka­ o­ pristupanju­ izradi­ Prostornog­plana­za­područja­ posebnih­obilježja­od­značaja­za­Kanton­„Zaštićena­ prirodna­ cjelina­ Tajan,­ Žuča,­ Ribnica­ i­ Trstionica“,­kao­i­izmjene­programa­ rada­ Skupštine­ za­ 2011.­godinu.­­­ E.B.

VSTV IMENOVAO NOVE SUDIJE I TUŽIOCE

Kadrovsko jačanje općinskih sudova Zenica i Visoko

Raseljene­osobe­koji­se­ nalaze­ na­ području­ ZDK­ zadržat­ će­ sva­ prava­ iz­ oblasti­ socijalne,­ zdravstvene­i­boračko­-­invalidske­ zaštite,­ kada­ se­ vrate­ na­područje­entiteta­Republika­ Srpska,­ odlučila­ je­ Skupština­ZDK,­donijevši­ po­hitnom­postupku­izmjene­ Zakona­ o­ raseljenim­ licima­i­povratnicima.­ - Na temelju iskustava Ministarstva za rad, sociOpćinski sud u Zenici jalnu politiku i raseljena Visoko­sudsko­i­tužilačko­vijeće­BiH­(VSTV)­nedavno­ lica ZDK u Sektoru za ra- Mirko Trifunović je­donijelo­odluke­o­imenovanju­novih­pet­nosilaca­pravoPrema podacima Centralne baze podataka o rasesudnih­funkcija­u­RS-u­i­16­u­Federaciji­BiH.­Među­novoljenim licima, u dvanaest općina ZE-DO kantona, imenovanim­sudijama­su­Alma Bijedić i Jasmina Omatrenutno su evidentirane 1.493 porodice, odnosno nović,­imenovane­za­sutkinje­Općinskog­suda­u­Zenici,­a­ 4.990 raseljenih lica. Od toga 27 porodica (58 lica) Vesna Latinović,­za­sutkinju­u­Općinskom­sudu­Visoko.­ smješteno je u kolektivnim centrima „Rosulje“ i Na­funkciju­dodatnog­sudije­u­Općinski­sud­u­Zenici­ime„Vila“ u Tešnju, 321 osoba u alternativnom smjenovan­je­Smajo Šabić,­dosadašnji­općinski­pravobranilac­ štaju, 80 osoba u zgradama za smještaj starih i Općine­Kakanj.­Imenovani­nositelji­pravosudnih­funkcija­ iznemoglih lica „Radakovo“ i „Crkvice“, te 55 osoba na­dužnost­će­stupiti­1.­augusta­2011.­godine,­a­dodatne­ u „Samačkoj“ zgradi u Zavidovićima. sudije­su­izabrane­na­period­od­dvije­godine.­­ E.B.

Povratnici u RS zadržat će prava iz ZDK
seljena lica i inicijative Federalnog ministarstva, ukazala se potreba da se omogući trajna i održiva provedba Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma­–­kazao­je­ Mirko Trifunović, ministar­ za­rad,­socijalnu­politiku­i­ izbjeglice­ZDK. Naime,­do­sad­su­povratnici­ ostvarivali­ ova­ prava­ najduže­šest­mjeseci­nakon­ povratka­u­prijeratna­prebivališta,­ a­ sada­ bi­ to­ bilo­ trajno,­ odnosno­ do­ potpunog­ispunjavanja­Aneksa­7­ Dejtonskog­sporazuma. -­ U suštini mi ništa ne mijenjamo nego samo ljudima zadržavamo prava koja su uživali dok su bili smješteni na području ZDK i time na jedan suštinski način potičemo proces povratkakaže­ mr. Fikret Plevljak,­ premijer­ZDK.­­ E.B.

PODRŠKA TRAJNOM I ODRŽIVOM POVRATKU

6

NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

privreda
NA DEPONIJI RAČA

SARAJEVSKI “HOUSE MILOS“ I „R&R“ COMPANY OTVORILI BETONARU

Preduzeće­ „House­ Milos“­i­njegova­firma­ „kćerka“,­„R&R­Company“­nakon­Sarajeva­i­

Posao za dvadesetak radnika
Kiseljaka,­ od­ prošlog­ petka­ i­ u­ Zenici­ ima­ svoju­poslovnu­jedinicu.­ Najsavremenija­betona-

U projekt, koji u startu znači upošljavanje najmanje 20 radnika, investitori su uložili oko dva miliona KM. „Drago nam je što su gospoda iz ove kompanije prepoznali Zenicu i ZE-DO kanton kao mjesto u koje se isplati investirati,otvarajući pogon betonare rekao je Mirko Trifunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice našeg Kantona. Upravo ministru Trifunoviću ispred Vlade ZDK pripala je čast da presiječe vrpcu i proglasi betonaru otvorenom. U tome su mu pomogli Franjo Milos, izvršni direktor preduzeća, Luka Ilak i Hubert Ziezuback, predstavnik austrijskog partnera, „Baumit Grupe“.

ra­kapaciteta­oko­70­do­ 80­m3/h­otvorena­je­u­u­ Poslovnoj­zoni­„Zenica­ 1“.Projekt­je­realizovan­ u­rekordno­kratkom­periodu,­ obzirom­ da­ su­ pripremni­radovi­na­izgradnji­betonare­počeli­ u­junu­ove­godine.­„Zahvalio bih se našim poslovnim partnerima, predstavnicima vlasti ZE-DO kantona i Općine Zenica, koji su nam dali podršku i pružili pomoć u realizaciji ideje. Nakon Sarajeva, gdje radimo 20 godina, Zenicu smo prepoznali kao grad koji je interesantan za strane investitore. Naša betonara će poštovati sve ekološke standarde, o čemu svjedoči i činjenica da se nalazimo u centru grada“,­ kaže­ Franjo Milos,­predsjednik­uprave­preduzeća.­­ A.M.

Kompanija­ „mlm­ group“­d.o.o.­Zagreb­ zatvorila­je­javni­poziv­za­prijem­u­radni­ odnos­16­zaposlenika­ za­rad­na­bageru,­situ,­ drobilici,­ utovarivaču,­ na­ održavanju­ mašina,­ kao­ i­ za­ pomoćne­radnike.­Kako­ je­ za­ „Našu­ riječ“­ p o t v r d i o ­ d i r e k t o r­ „mlm“-a,­ Sadik Ćolić,­ radna­ mjesta­ su­ popunjena.­ „Radnici su na probnom roku, te su formalno uposleni od 18. jula sa punim pravima i obavezama prema postojećem Zakonu o raPodsjećamo, ugovorom između Općine Zenica i ovog preduzeća, dogovoreno je da cijena po toni eksploatisanog materijala, kojeg na deponiji prema procjenama ima oko 50 miliona tona, iznosi 1,5 KM. Također, minimalna godišnja količina bit će 300.000 tona u prvoj, pa do 620.000 tona sirovine u drugoj i u narednim godinama.

Počela probna proizvodnja

du“,­ kaže­ Ćosić.­ Na­ naše­pitanje,­da­li­će­ biti­novih­upošljavanja,­ obzirom­ da­ je­ prilikom­potpisivanja­ ugovora­ o­ uvođenju­ strateškog­partnera­za­ uklanjanje­ otpada­ i­ sanaciju­deponije­Rača,­kojeg­je­sredinom­ aprila­potpisao­sa­načelnikom­Općine­Zenica­ Husejinom Smajlovićem,­ najavio­posao­za­preko­30­ radnika,­ direktor­ zagrebačke­ kompanije­ kaže:­„Ovo je bio tek prvi konkurs za zapošljavanje. Drugi će slijediti u budućnosti, kako se budu uvodile nove proizvodne linije“.­ Kompanija­ još­ uvijek­radi­na­stvaranju­ uslova­ za­ pokretanje­proizvodnje,­za­ što­su­potrebne­i­odgovarajuće­ dozvole.­

„Kao što smo ranije najavili, mlm group Zagreb i mlm Sa, obvezali su se da će poštovati zakonsku regulativu BiH. Na kantonalnom nivou, u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, u procesu je dobijanje dozvole za skupljanje i upotrebu troske, industrijski neopasnog otpada. Dok ne dobijemo dozvolu, teče nam mjesec dana probnog rada. Na federalnom nivou - Ministarstvu okoliša i turizma podnijeli smo zahtjev za Okolinsku dozvolu, te u periodu pregleda dokumentacije i izdavanja dozvole imamo pravo raditi“, izjavio­je­Ćolić.­­ A.M.

Dani organske proizvodnje
U­Visokom­i­Zavidovićima­ ­ nedavno­ ­ je­ održana­ manifestacija­ ­ Dani­ ­ organske­ proizvodnje.­Riječ­je­o­­jednodnevnom­­sajmu­organskih­proizvoda,­koji­ se­održao­­po­peti­put.­ ­ Svoje­proizvode­izložilo­ je­­oko­tridesetak­proizvođača­organskih­proizvoda­s­područja­Zeničko-dobojskog­i­Srednjebosanskog­ kantona.­ Cjelokupna­ manifestacija­ je­ osmišljena­ kroz­

U VISOKOM I ZAVIDOVIĆIMA

“Manifestacija je započela u ZE-DO kantonu, 2009. godine naš savez je brojao 33 članice, a danas imamo 150 udruženja i asocijacija koje su se uključile u razvoj organske proizvodnje, riječi su Hercega. Pokrovitelji manifestacije su resorno kantonalno ministarstvo ZDK te općine Visoko i Zavidovići, čiji su predstavnici, na čelu sa načelnicima Munibom Alibegovićem i Hakijom Osmićem, prisustvovali svečanom otvaranju. Njima su uručena i priznanja za podršku razvoju organske proizvodnje.

programe­ promocija,­ edukacija­i­degustacija. “Cilj ove manifestacije je upoznavanje javnosti i jačanje svijesti o značaju razvoja održive organske proizvodnje i upotrebi tih proizvoda u svakodnevnoj ishrani“,­­izjavio­je­Mugdim Čosović,­koordinator­u­organizaciji­ove­manifestacije­u­Visokom.­ Kao­ i­ prethodnih­ godina,­sa­svojim­proizvodima­predstavila­su­ se­ ­ brojna­ udruženja­ i­

Detalj sa sajma održanog u Zavidovićima

asocijacije,­kao­i­samostalni­ proizvođači­ organske­hrane,­mliječnih­ proizvoda,­ meda,­ ­ ljekobilja­i­biljnih­preparata.­Zahvalnicu­­Saveza­Udruženja­asocijacije­organskih­proizvođača­ u­ FBiH­ za­ razvoj­

organske­proizvodnje­i­ brendiranje­proizvoda­u­ Visokom­dobila­je­Samostalna­poljoprivredna­ djelatnost­ “Bašta”,­ ­ čijem­je­vlasniku­Vladimiru Ferzanoviću, zahvalnicu­ uručio­ Sejad Herceg,­ predsjed-

nik­ Saveza­ Udruženja­ asocijacija­ organskih­ proizvođača­FBIH.­Zavidovićanin­ Savo Ilić, vlasnik­firme­Ljekobilje­ „Ilić“­također­je­dobitnik­priznanja­za­izuzetne­rezultate­u­proizvodnji­organske­hrane.

privreda

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

Najveća kriza do sada, radnici bez minimalca
Na­sastanku,­održanom­ prošlog­četvrtka­u­zgradi­ Općine­ Zavidovići,­ razgovaralo­se­o­problemima­ preduzeća­ Krivaja.Sastanak­je,­inače,­sazvao­općinski­ načelnik­ Hakija Osmić,­ koji­ je­ od­ Vlade­ FBiH­tražio­informacije­o­ mogućim­rješenjima­problema­ IP­ „Krivaja“.­ Sve­ to­urađeno­je­u­cilju­da­o­ tome­ obavijesti­ radnike­ Krivaje­i­građane­Zavidovića,­koji­­već­duže­vrijeme­ zahtijevaju­ od­ načelnika­da­djeluje,­kako­bi­se­ riješila­ dosada­ najveća­ kriza,­u­koju­je­zapalo­ovo­ preduzeće.­ Sastanku­ su­ nazočili­ kantonalni­ premijer­ ZDK­ Fikret Plevljak,­ ministar­ privrede­ ZDK­Jusuf Duraković,­te­ predsjednik­ Nadzornog­ odbora­preduzeća­Krivaja­ Midan Hajić. - Sastanku se nisu odazvali premijer Federa-

IP KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

7

Održan hitan, zajednički sastanak

Agencije za privatizaciju,­ ­ kazao­je­načelnik­Osmić. Općinsko­vijeće­Zavidovići­je­dosada­desetak­puta­ razmatralo­problem­Krivaje,­ donosilo­ zaključke­ i­ proslijeđivalo­ ih­ nadležnima­-­od­ulagača,­do­Vlade­ FBiH,­i­nadležnih­ministarstava. - Dosada ništa nije poHakija Osmić moglo da radnici Krivaje cije BiH Nermin Nikšić, imaju sigurna radna mjefederalni ministar industri- sta i plate. U posljednje je, energentike i rudarstva dvije godine, dok je bio na Erdal Trhulj, niti bilo ko Iz snazi Ugovor o zajedničkom ulaganju, radnici su U međuvremenu je izabran novi vd direktor IP radili za neto plate od miKrivaja. Razriješen je dosadašnji Nurija Prijić, nimalnih 300 do 500 KM a imenovan Suad Džindo iz Sarajeva. Na pomebez uplate doprinosa. Sada nutom sastanku istaknut je i problem radnika radnici ne rade i nemaju službe obezbjeđenja Krivaje, jer nisu u mogućnosti nikakvih primanja,­ ističe­ plaćati prijevoz do posla. Oni imaju problem sa Osmić,­ dodavši­ da­ je­ ovo­ vodosnabdijevanjem, kao i zaštitom od požara, jer najveća­kriza­IP­Krivaje­do­ je u preduzeću isključena voda. Upozorili su i da sada.­Stoga­je­na­sastanku­ je nužan maksimalan angažman policije, jer je upućen­ poziv­Vladi­FBiH­ imovina Krivaje na meti lopova. Intervencijom nada­ održi­ hitnu­ sjednicu,­ Posljednja vijest čelnika voda je puštena u petak, a prijevoz radnika kako­bi­se­­iznašlo­rješenje­ obezbjeđenja bit će riješen dogovorom sa firmom Radnima­ Komrada­ u­ za­ IP­ Krivaja­ i­ vraćanje­ „Prevoz putnika“ Almy Zavidovići. radnika­na­posao.­­ Ar.M petak­ je­ isplaćena­ plata­ za­april.­Ista­je­umanjena­ ARCELORMITTAL ZENICA U PRVIH ŠEST MJESECI 2011. GODINE za­tri­dnevnice,­obzirom­ da­je­u­tom­mjesecu­također­ došlo­ do­ trodnevne­ obustave­rada.­­ Najveća­zenička­kompanija­i­najveći­regionalni­pro„Poslovni ugovori se realiizvođač­čelika,­ArcelorMittal­ zuju ali ne naplaćuju. KoZenica­u­prvih­šest­mjeseci­ mrad je na koljenima, a za2011.­ godine­ proizvela­ je­ sluge za to pripadaju i direk330.000­tona­sirovog­čelika.­ toru Brdareviću koji je ovdje U­ istom­ periodu,­ otprema­ 22 mjeseca. Ako ne može čelika­ iznosila­ je­ 317.000­ pronaći sredstva za plate, a tona.­ „Oko 55 odsto otpreteško pronalazi i poslove, mljenih proizvoda odnosilo onda neka podnese ostavse na izvoz. Prije svih, radi ku“,­ kaže­ Pivić.­Aktuelni­ se o zemljama u okruženju, direktor,­ Senad­ Brdarević­ kao i članicama Evropske koji­je­nezahvalnu­funkciju­ unije i zemljama Sjeverne Proizvodni pogoni zeničke kompanije preuzeo­upravo­na­insistiraAfrike“,­za­„Našu­riječ“­izja- štem­2010.­godine,­ostvareni­ riječima­ naše­ sagovornice,­ nje­radnih­kolega­iz­Komravila­je­Dijana Božić – Srda- rezultati­ArcelorMittal­Zeni- situacija­na­ciljnim­tržištima­ da,­odbacuje­odgovornost­za­ nović,­portparol­AMZ.­Upo- ca­ u­ periodu­ januar­ –­ juni­ ove­kompanije,­još­uvijek­je­ teško­stanje­u­kojem­je­ovo­ A.M. preduzeće­ i­ njegovih­ 76­ ređujući­sa­prvim­polugodi- 2011.­ nešto­ su­ bolji,­ ali­ po­ složena.­­

Radnici,­ još­ uvijek­ Javnog­ preduzeća­ Komrad,­ protekle­sedmice­su­štrajkovali,­ zahtijevajući­ od­ menadžmenta­preduzeća­isplatu­najmanje­jedne,­od­kako­ su­rekli,­19­zaostalih­plata.­ „U 2011. godini primili smo tek tri lična dohotka. Očekujemo da nam se osigura aprilska plata. U svakom slučaju, i kada bi htjeli da radimo, to ne možemo jer imamo tek 200 litara nafte za radne mašine“,­ kaže­ Muhamed Pivić,­član­glavnog­ odbora­ Sindikata­ Komrada.­Radnici­Komrada­su­ na­sastanku,­direktoru­Senadu Brdareviću­ poručili,­ kako­ih­ne­interesuje­način­ na­koji­će­do­kraja­sedmice­ osigurati­ oko­ 40.000­ KM,­ potrebnih­ za­ platu­ ili­ da­ u­ protivnom­podnese­ostavku.­

Direktor Brdarević odbacuje odgovornost
Posla ima, tvrdi prozvani direktor, koji kaže da će dotrajala, ali upotrebljiva operativa Komrada, narednih dana preseliti u Crkvice, gdje je dogovoren posao vrijedan više od 11.000 KM. Radnici, odnosno Sindikat i uprava ipak u jednom se slažu, a to je da je što prije sa predstavnicima Općine Zenica potrebno nastaviti pregovore oko formiranja zajedničkog preduzeća sa odabranim partnerom, firmom „Almy transport“.

RADNICI KOMRADA PONOVO U ŠTRAJKU

Proizvedeno 330.000 tona čelika

uposlenika.­„Stanje sigurno nije teže nego što je bilo kada sam došao na ovo mjesto. Nisam kriv što na naplatu stalno dolaze tužbe iz ranijeg perioda, što radnici utužuju preduzeće i slično. U saradnji sa ljudima iz Općine činim sve da osiguramo stalne poslove i da naplata bude uredna. Posao na Bristu uspješno je okončan i trebalo nam je nekoliko dana da novac bude operativan. Ne želim se prepucavati sa Pivićem i njemu sličnim. Oni stupe u štrajk, ali dođu u preduzeće i očekuju da im se za nerad isplat topli obrok i plata... Umoran sam od svega, zdravlje sam izgubio, kao da se meni ovdje ostaje... Evo Piviću nek on vodi Komrad. Jedva čekam da me se opozove...“, veli­Brdarević.­­ A.M.

8

NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

aktuelno
RAMAZAN 2011/1432 h/g U ZE-DO KANTONU
ŽEPČE Teravih­namaz­­u­općini­Žepče­klanjat­će­se­na­ 26­mjesta.­U­svim­džamijama­i­mesdžidima­­koji­imaju­ stalne­imame,­­učit­će­se­­mukabele.­U­čaršijskoj­Ferhatpašinoj­džamiji­­u­Žepču,­učit­će­se­dvije­mukabele­-­ikindijska­za­sve­vakife­i­sehurska,­za­posebne­žepačke­vakife.­ U­ Gornjomahalskoj­ džamiji,­ u­ čijem­ haremu­ su­ ukopani­šehidi­Žepča­i­ove­godine­učit­će­se­šehidskoomladinska­mukabela.Tradicionalno,­na­poseban­način­­će­ biti­obilježena­17.­i­27.­­noć­Ramazana.­Udruženje­porodica­šehida­i­poginulih­boraca­„­Zambak“­za­17.ramazansku­ noć­ ­ i­ ove­ godine­ uprilićit­ će­ specijalni­ mevludski­ program­­u­čast­žepačkih­šehida,­a­ovom­prilikom­organizovat­će­se­i­zajednički­iftar­za­sve­šehidske­porodice.­U­ ­ toku­Ramazana­­planirana­su­i­brojna­predavanja.­­ R.Ag.

SULJAKOVIĆI - 13 MJESECI POSLIJE VELIKE PRIRODNE NESREĆE

U­ranim­jutranjim­satima­ u­ponedjeljak,­mještani­Suljakovića­su­blokirali­zgradu­ Općine­Maglaj,­zahtijevajući­hitno­rješavanje­stambenog­pitanja­njihovih­porodica,­koje­do­sada­nisu­trajno­ zbrinute,­ nakon­ prirodne­ nesreće­koja­ih­je­zadesila­u­ julu­ 2010.godine.­ Blokadu­ Općine­mještani­su­najavili­ još­u­petak.­Ispred­općine­se­ okupilo­ 30-tak­ mještana,­ ukupno­devet­porodica,­koje­ još­uvijek­nisu­dobile­sredstva­ za­ trajno­ stambeno­ zbrinjavanje.­Na­ovaj­korak­ odlučili­su­se­–­kako­pričaju,­ teška­srca,­ali­drugog­rješenja­nisu­imali.­Htjeli­su­pažnju­ javnosti­ skrenuti­ na­ svoje­probleme­–­već­godinu­ dana­su­podstanari,­pod­kirijom,­ neki­ su­ i­ kaparisali­ kuće­ –­ dali­ dio­ sredstava­ i­ sada­ im­ prijeti­ da­ ostanu­ i­ bez­kuća­ali­i­bez­uloženih­ sredstava.­Primio­ih­je­i­načelnik­ općine­ Mehmed

U naredna dva dana –sredstva za devet porodica

Mještani Suljakovića – blokadom Općine Maglaj do svojih sredstava

Mustabašić.­Nakon­višesatnih­pregovora­–­čini­se­da­se­ došlo­do­rješenja.­«Načelnik Mustabašić nam je saopštio da je sa direktorom Federalne uprave Civilne zaštite Alijom Tihićem sklopljen dogovor da nam sredstva budu isplaćena u utorak ili srijedu – u punom iznosu, kako je to Komisija i odlučila. Sačekaćemo do srijede, i ukoliko nas ne isplate,

ponovno ćemo biti pred Općinom. Da li ćemo otići direktno u federalnu Vladu ili ćemo ponovno u blokadu, dogovorit ćemo se,­ kaže­­Muhamed Suljaković Inače,­ovih­devet­porodica­ za­ trajno­ stambeno­ zbrinjavanje,­ treba­ da­ dobije­ 291­ hiljadu­ KM,­ od­ 450­ hiljada,­ koliko­ je­ još­ prošle­godine­odobrila­Vlada­Federacije­BiH.­­ N.B.

POVRATNICIMA OSTVAREN DUGOGODIŠNJI SAN

Četiri porodice dobile ključeve obnovljenih kuća
Vlasnicima­ i­ povratnicima­ u­ četiri­ obnovljene­ povratničke­kuće,­smještene­u­ MZ­Banlozi,­Janjac,­Mutnica­ i­Konjevići,­proteklog­petka­ ključeve­ su­ uručili­ ministar­ za­ rad,­ socijalnu­ politiku­ i­ izbjeglice­ ZE-DO­ kantona­ Mirko Trifunović­ i­ predstavnici­ CRS-a.­ Inače,­ vrijednost­ovog­obnoviteljskog­ projekta­je­89.000­KM,­a­u­ obezbjeđivanju­ sredstava­ učestvovali­ su­ Ambasada­ Kraljevine­Holandije,­resorna­ ministarstva­ Federacije,­ Republike­ Srpske­ i­ ZE-DO­ kantona­te­­Općina­Zenica. «Projekt traje tri godine i obuhvata područje cijele BiH, kroz koji će se obnoviti 185 stambenih jedinica, od kojih 23 na području ZE-DO kantona. Pored ovoga, 190 porodica će primiti pomoć za održivi povratak, što je prateći projekt, tokom kojeg će biti uručena pomoć u vidu prehrambenih paketa, ogrijevnog drveta, peći na čvrsto gorivo i poljoprivrednih ma-

MAGLAJ U­nedjelju­­su­se­u­29­mesdžida­i­džamija­na­ području­maglajskog­Medžlisa­klanjali­prvi­teravih­namazi,­predvođeni­teravih­imamima­i­studentima­odgojnoobrazovnih­institucija­Islamske­zajednice­u­BiH.­U­njima­ će­se­organizovati­i­učenje­mukabela,­a­centralna­hafiska­ mukabela,­koju­će­učiti­gost­–­hafiz­iz­Turske­te­hadži hafiz Hidajet ef. Talić,­imam­Jusuf-pašine­džamije­Kuršumlije­ i­ hafiz­ Admir Husić,­ učiće­ se­ nakon­ ikindije­ namaza­u­Novoj­gradskoj­Vali­Redžep­Yazidžioglu­džamiji.­ Centralna­ sehurska­ hafiska­ mukabela­ učiće­ se­ u­ Jusuf-pašinoj­ džamiji­ Kuršumliji.­ Učenje­ đuza­ za­ sve­ žene­ predvodiće­ mualima­ Amira Talić­ i­ to­ iza­ podne­ namaza­ u­ Novoj­ gradskoj­ džamiji,­ a­ organizovaće­ se­ i­ posjete­svim­džematima­uz­prigodna­predavanja.­­ N.B.

Ministar Trifunović uručuje ključeve Zlatku Mandiću, povratniku u Konjeviće šina»,­ kaže­ Danijel Lekić,­ posla.­«Za realizaciju trogodišnjeg projekta obnavljanja CRS-ov­projekt­menadžer. Tokom­primopredaje­klju- 23 stambena objekta na čeva,­povratnici­nisu­skrivali­ području ZE-DO kantona i oduševljenje­i­suze­radosnice. dodatnu pomoć za održivi «Sada sam miran, moja po- povratak, iz budžeta Kantorodica i ja ćemo konačno na je izdvojeno 245.000 KM. mirno spavati u našem domu. Drago mi je da danas prisuOvo je ostvarenje našega stvujem ovom svečanom i za dugogodišnjeg sna,­ zadovo- povratnike radosnom činu, ljan­nam­priča Luka Štrbac,­ kazao­je­ministar. Za­­obnovu­četiri­porušene­ povratnik­u­MZ­Banlozi. Ministar­Trifunović­tako- kuće­ bilo­ je­ ­ potrebno­ nešto­ đer­je­dijelio­sreću­sa­povrat- više­od­mjesec­dana,­a­radove­ nicima,­ kazavši­ nam­ da­ je­ je­izvodila­firma­iz­Zavidovića­ ovo­ ljepši­ dio­ ministarskog­ «SETA­inženjering.».­­ M.Bl.

aktuelno
VIJEĆE OPĆINE ZENICA

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

9

Nacrti dvaju značajnih dokumenata u javnoj raspravi
Nacrt­ Strategije­ razvoja­općine­Zenica­od­ 2010.,­odnosno­2011.,­do­ 2020.­ te­ Nacrt­ Plana­ upravljanja­ otpadom­ 2011­-2016.­godine,­prema­glasanju­vijećnika­na­ prošloj­ sjednici­ Vijeća­ općine­ Zenica,­ upućeni­ su­ u­ javnu­ raspravu,­ u­ trajanju­ od­ 60­ dana.­ O­ Nacrtu­Strategije­razvoja­ općine­Zenica,­vijećnike­ je­ upoznao­ Muhsin Ibrahimagić,­u­ime­općinskog­razvojnog­tima.­ – Nacrt Strategije razvoja općine Zenica rezultat je jednoipogodišnjeg rada, a radili smo ga po privreda, društveni razvoj te komunalna oblast i zaštita okoliša,­kazao­je­ Ibrahimagić.­On­je­istakao­ da­ je­ općinski­ razvojni­tim­u­nacrtu­ovog­ dokumenta­ponudio­novu­ viziju,­ po­ kojoj­ će­ Zenica­2020.­godine­biti­ lider­u­regiji­i­to­u­svim­ segmentima­društvenog­ života.­– Akcenat u novoj Strategiji je na projektima, koji će omogućiti povećanje novih radnih mjesta. Svakako, javna rasprava će biti prilika da građani Zenice i privredni subjekti daju svoje primjedbe, prijedloge i

Muhsin Ibrahimagić

Zenica­je­jedna­od­prvih­općina­u­Kantonu,­ali­i­šire­ koja­je­ispunila­svoju­obavezu­izrade­Plana­upravljanja­ otpadom­2011-2016.­godine,­prema­Zakonu­o­upravljanju­ otpadom,­te­Planu­upravljanja­otpadom­ZE-DO­kantona.­ -Izrada Nacrta ovog dokumenta započela je prošle godine, uz pomoć Vlade Kraljevine Švedske i njene organizacije SIDA. Jedan od najvažnijih ciljeva je proširenje organizovanog prikupljanja otpada, smanjenje broja divljih deponija, te povećanje javne svijesti o prikupljanju i upravljanju otpadom,­ističe­Jasmin Čabaravdić,­stručni­suradnik­u­općinskoj­Službi­za­komunalne­poslove­i­ekologiju.­ Jedan­ od­ projekata­ u­ Planu­ upravljanja­ otpadom­ u­ općini­Zenica­2011-2016.­godine,­je­proširenje­prikupljanja­otpada­u­osam­prigradskih­mjesnih­zajednica,­gdje­će­ biti­uklonjenje­i­divlje­deponije,­a­u­osnovnim­školama­ na­tom­području­će­se­educirati­osnovci.­Valja­još­kazati­ da­ će­ Švedska­ vlada,­ posredstvom­ organizacije­ SIDA,­ Općini­Zenica­donirati­400­hiljada­KM,­za­nabavku­kamiona­za­odvoz­otpada,­kontejnera­i­druge­opreme.­­L.S.
Vijećnici su usvojili i prijedlog Akcionog plana prevencije maloljetničkog prijestupništva i primjene alternativnih mjera u općini Zenica, koji je također upućen u javnu raspravu, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama.

Pomoć Vlade Kraljevine Švedske Usvojen program organizovanja
Vijećnici­su­usvojili­Program­ organizovanja­ sezone­ grijanja­2011/2012.­godine.­I­ nova­sezona­će­trajati­od­15.­ oktobra­ 2011.­ do­ 15.­ aprila­ 2012.­godine,­a­zagrijavat­će­ se­ 900­ hiljada­ kvadratnih­ metara­stambenog­i­200­hiljada­kvadratnih­metara­poslovnog­prostora,­po­novoj­cijeni,­ većoj­za­25­odsto,­koju­Zeničani­ plaćaju­ od­ 1.­ jula­ ove­ godine.­ ­ -­ Građani Zenice mogu očekivati nešto bolje grijanje u novoj sezoni, u odnosu na prošlogodišnju. Iako je stanje toplovodne mreže, podstanica, zapravo kompletnog postrojenja, vrlo kritično, mi ćemo uložiti vanredne napore, kako bi se kvalitet grijanja poboljšao.

novoj metodologiji, općeprihvaćenoj u BiH, koja nam je pružila mogućnost da sagledamo sve aspekte života i rada u jednoj sredini, odnosno u općini Zenica, da ih kompariramo i obradimo u tri cjeline – to su

sugestije na brojne projekte, riječ je od oko 300, istakao­je­Ibrahimagić.­­­­ Prema­ Nacrtu­ nove­ Strategije,­ urađen­ je­

otklon­ od­ teške­ industrije,­ pa­ će­ Zenica­ u­ budućnosti­ biti­ grad­ u­ kome­ će­ svako­ moći­ naći­posao,­sporta,­kul-

ture,­turizma,­ugodnog­ življenja,­ ali­ i­ grad­ u­ kome­ će­ se­ razvijati­ srednja­i­mala­preduzeća.­­­ L.S.

nove grijne sezone

Sead Kaknjo

Što se tiče pregovora sa kompanijom ArcelorMittal za slijedeću grijnu sezonu, oni su u toku. Nadamo se da ćemo postići povoljnu cijenu, iako

su u Mittalu negodovali zbog odluke OV Zenica da zadrže cijene energenata iz prošle sezone,­kazao­je­direktor­„Grijanja“­Sead Kaknjo.­­Među­ zaključcima,­koje­su­usvojili­ vijećnici­ jeste­ da­ načelnik­ Općine­i­menadžment­JP­Grijanje,­u­suradnji­sa­višim­organima­vlasti,­iznađu­načina­za­ obezbjeđenje­sredstava,­neophodnih­kako­bi­funkcionirala­ nova­grijna­sezona. L.S.

10 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkurs
su­ obavezni­ uz­ prijavu­ na­ konkurs­ dostaviti­ i­ dodatnu­ dokumentaciju­ na­ osnovu­ koje­ će­ se­ izvršiti­bodovanje­kandidata­(originale­ili­ovjerene­kopije): • rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom, • uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu,­ • uvjerenje­o­dužini­­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme,­ • uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi,­ • dokaz­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­ Ugovora­o­radu) a­za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­slijedeće­dokumente: • Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida, • Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca, • Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca,­ • Uvjerenje­­Službe­za­zapošljavanje­ZE-DO­ kantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­ određeno­vrijeme­u­školi, • Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ ZEDO­kantona.­ Također,­osobe­iz­člana­15.­navedenog­zakona,­ a­koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­ i­članova­njihovih­porodica,­dužne­su­priložiti­ i­ posljednje­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­ je­ isti­ postojao),­ kao­ dokaz­ da­ njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­ krivicom­ili­da­im­je­nakon­prestanka­radnog­ odnosa­isplaćena­otpremnina. IV Osobe­­­u­statusu­civilne­žrtve­rata­obavezne­ su­pored­uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­ ZE-DO­ kantona­,­ priložiti­i­uvjerenje­resorne­ službe­sa­područja­ZE-DO­kantona­,­a­kojom­ se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata.­ V Prioriteti­u­zapošljavanju­prije­bodovanja­pod­ jednakim­ uvjetima­ prilikom­ prijema­ u­ radni­odnos­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­ Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­ njihovih­ porodica­ i­ to:­ ratni­ vojni­ invalid,­ demobilizirani­branilac­i­član­porodice­šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca. VI Ostali­ prioriteti­ pri­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­su:­ a)­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­na­području­ZE-DO­kantona. Ako­ se­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata­ po­ istom­ osnovu­ prednosti,­ biraće­ se­ kandidat­ sa­ dužim­ vremenom­ tog­ statusa­ provedenog­ u­ obrazovanju.­ Osobe­ koje­ ostvaruju­ pravo­ po­ ovom­ osnovu­ uz­ zahtjev­za­prijem­u­radni­odnos­po­raspisanom­ konkursu­ ,­ prilažu­ samo­ rješenje­ o­ ­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­ mogućeg­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ na­ području­ ZE-DO­ kantona­ i­ kopiju­radne­knjižice. b)­ Osobe­ sa­ utvrđenim­ statusom­ civilne­ žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­području­ZEDO­kantona. VII Sa­prijavljenim­kandidatima­će­biti­obavljen­ intervju.­ Prisustvo­ intervjuu­ je­ obavezno,­ a­ ako­kandidat­ne­pristupi­intervjuu­smatrat­će­ se­da­je­odustao­od­konkursa.­Intervju­će­se­ obaviti­ 16.08.­ 2011.­ godine­ za­ kandidate­ u­ predmetnoj­­nastavi­i­17.08.­2011.­godine­za­ kandidate­u­razrednoj­nastavi.­Početak­intervjua­za­oba­termina­je­­u­900­­u­prostorijama­ centralne­škole. VIII Ako­se­na­konkurs­ne­prijave­stručni­nastavnici­ prijem­ će­ se­ izvršiti­ prema­ Uputstvu­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­­školske­2011/2012.­ godine­od­08.06.2011.­godine. Ovi­kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme­­trebaju­dostaviti­slijedeće­ovjerene­dokumente: • Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija, • Uvjerenje­o­položenim­ispitima. IX Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ biti­razmatrane. X Prijave­ slati­ putem­ pošte­ ­ na­ adresu­ OŠ «Hamza Humo»Zenica, 72207 Babino bb sa naznakom za konkurs. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ osam­ dana­ od­ dana­ ­ objavljivanja.­O­rezultatima­izbora­kandidati­ će­biti­obaviješteni­u­zakonskom­roku. Napomena:­ Dostavljenu­ dokumentaciju­ za­ Konkurs­ kandidati­ mogu­ preuzeti­ u­ sekretarijatu­ škole­ nakon­ završene­ konkursne­ procedure­ili­prije­na­lični­zahtjev­a­najduže­30­ dana­ nakon­ izvršenog­ izbora­ kandidata.­ Nakon­ ovog­ perioda­ škola­ ne­ odgovara­ za­ dostavljenu­dokumentaciju.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Općina Zenica JU OŠ »Hamza Humo» Zenica, Babino Na­osnovu­­člana­­70.­­Zakona­o­osnovnoj­školi­ i­ člana­ 137.­ Pravila­ škole­ ,­ Odluke­ Školskog­ ­ odbora­i­Saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­raspisuje­se­

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta za nastavnike 1. Nastavnik razredne nastave - u PŠ Pepelari, na određeno vrijeme, do povratka uposlenika s funkcije, a najduže do 15.08.2012 godine 2. Nastavnik razredne nastave - u PŠ Seoci, na određeno vrijeme, do povratka uposlenika s bolovanja a najduže do 15.08.2012 godine 3. Nastavnik Informatike - 2 časa sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2012. godine 4. Nastavnik Islamske vjeronauke- 15 časova sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 15.8.2012.godine 5. Nastavnik Muzičke kulture , 8 časova sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 15.8.2012. godine 6. Nastavnik Njemačkog jezika, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8.2012. godine 7. Nastavnik Hemije, 4 časa sednično, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8.2012. godine I Pored­općih­uvjeta­propisanih­zakonom,­kandidati­ moraju­ ispunjavati­ i­ posebne­ uvjete­ u­ pogledu­stručne­spreme­utvrđene­Zakonom­o­ osnovnoj­školi­­i­NPP­za­osnovnu­školu. II Uz­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­dužni­dostaviti­ slijedeću­ dokumentaciju­ (originale­ ili­ ovjerene­kopije):­ 1.­diploma­o­stručnoj­spremi 2.­izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 3.­uvjerenje­o­državljanstvu­ 4.­ uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak 5.­ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu) Dokumentacija­pod­rednim­brojevima­2,3,­4­i­ 5­ne­može­biti­starija­od­šest­mjeseci. III Pored­ dokumentacije­ iz­ ­ tačke­ II­ kandidati­

Preduzeće­„Alba“­Zenica­nedavno­je­pokrenulo­još­ jedan­koristan­privredno-ekološki­projekt.­Riječ­je­o­ projektu­kompostiranja,­pretvaranja­otpadnih­materijala­u­korisno­dobro.­Naime,­kompostiranje­je­prastara­ metoda­pretvaranja­organskih­ostataka­tvari­u­plodni­ humus.­Za­te­namjene­"Alba"­Zenica­je­nedavno­kupila­ modernu­sjeckalicu,­koja­ima­mogućnost­usitnijavanja­ cijelog­­materijala­od­košnje­gradskih­travnjaka,­potkresivanja­i­sječe­stabala,­prečnika­do­100­milimetara.­

Od otpadnih materijala do korisnog dobra

"ALBA" ZENICA ZAPOČELA PROJEKT KOMPOSTIRANJA

“Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Usitnjeni materijali se tehnički obrade i pripreme za kompost, a nakon tretmana koji traje otprilike devet mjeseci, dobije se korisno dobro u vidu humusa ili đubriva, ovisno od tretmana. Dobijeno đubrivo i humus koristit ćemo za prihranjivanje cvijeća, ruža, ukrasnog grmlja, sadnica i zelenih površina u gradu”,­ kazao­ nam­ je­ Muhamed Begagić,­ direktor­

preduzeća­"Alba"­Zenica.­U­toku­su­radovi­na­dovođenju­napajanja­električne­energije,­nakon­čega­će­sjeckalica­biti­stavljena­u­funkciju.­Ukupna­vrijednost­investicije­je­cca­50­hiljada­KM.­­ E.B.

crna hronika

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

11
d.o.o. d.o.o.

Prasadu i Šeperu dvije godine zatvora uvjetno
Presuda­kojom­je­Općinski­ sud­ u­ Zenici­ 12.­ jula­ prošle­ godine­osudio­Rajeevalochana Shesha Prasada i Senada Šepera na­ uvjetne­ kazne­ od­ dvije­godine­zatvora,­sa­rokom­ provjere­od­pet­godina,­a­optužene­Ibrahima Husanovića,­Omera Kablara,­Tahira Vidimlića i Sulejmana Smajukovića,­oslobodio­od­optužbe,­da­su­počinili­teška­krivična­djela­protiv­opće­sigurnosti­ ljudi­i­imovine,­potvrđena­je­u­ cjelosti­ i­ prošle­ sedmice­ postala­je­pravosnažna.­Prasad­i­ Šeper­ su­ oglašeni­ krivim­ jer­ su­13.­februara­2007.­godine­ u­ pogonu­ Departmenta­ Čeli-

PRESUDA MITTALOVCIMA POSTALA PRAVOSNAŽNA

Auto scout Zenica
Zgrada "Jabuka" Zenica
Akumulatori Ciak, Varta, Black Horse, Silver i Bosch 10 % popust od važeće cijene + 10 % za povrat starih akumulatora ija EXTRA PONUDA c Ak akumulatori „Tesla“ 12 V 45 Ah = 59, 83DV 12 V 55 Ah = 73, 16 12 V 66 Ah = 87, 78 12 V 75 Ah = 99, 74 12 V 100 Ah = 132, 01 12 V 110 Ah = 151, 84 12 V 135 Ah = 186, 28 12 V 143 Ah = 197, 35 12 V 180 Ah = 248, 42 12 V 210 Ah = 289, 83 •

Ovlašteni distributer i serviser Fabrike Akumulatora Tesla Brčko

Tel.: 062 239 504 Tel/fax: 032 427 035

NOVO U PONUDI
• • Akumulatori za motocikle, dječije autiće, invalidska kolica Autodijelovi iz programa VW, Škoda, Seat Remenje, filteri, selen blokovi, diskovi, disk pločice, pakne, ležajevi, amortizeri, kugle, krajnice, spone

čane­svojim­radnjama,­odnosno­ propuštanjima,­ izazvali­ opasnost­po­život­ljudi,­usljed­ čega­je­došlo­do­nasilnog­gušenja­plinom­argonom­radnika­ Ibrahima Hakanovića,­ Rame Bektaša i Muje Smrike,

od­čega­su­na­licu­mjesta­preminuli.­Postupajući­po­optužnici­ Tužilšatva­ ZDK,­ sudija­ Sabrija Agić­ je­ tokom­ 24­ ročišta­izveo­98­dokaza,­saslušao­22­svjedoka­i­pet­timova­ vještaka.­­ E.B.

Poginuo bračni par Lendić – Marko i Barbara, iz Osijeka
Na­ magistralnom­ putu­ M-17,­ u­ tunelu­ Karaula­ kod­ Žepča,­ u­ teškoj­ saobraćajnoj­ nesreći,­ smrtno­ je­ nastradao­ bračni­ par­ Lendić -­ ­ Marko (64)­i­Barbara (61) iz­Osijeka,­ koji­su­se­nalazili­u­putničkom­ automobilu­marke­«VW­polo»,­ hrvatskih­registracijskih­oznaka­ OS-496­ DA.­ ­ Okolnosti­ pod­ kojima­je­došlo­do­teške­nesreće­su­nepoznate,­ali­prema­prvim­nezvaničnim­informacijama,­do­udesa­je­došlo­kada­je­ automobil­„polo“,­koji­se­kretao­ iz­pravca­Zenice­prema­Doboju,­ stotinjak­metara­­nakon­ulaska­ u­tunel,­pod­za­sada­nepoznatim­ okolnostima,­ prešao­ na­ lijevu­ stranu­puta­i­direktno­se­sudario­ sa­šleperom­marke­MAN,­registracijskih­ oznaka­ 152-J-354,­ kojim­je­upravljao­­Neđo Skakavac.­­Prema­riječima­dežurnog­ žepačkog­ vatrogasca­Nu-

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U TUNELU KARAULA KOD ŽEPČA

Pravnim subjektima odobravamo rabat 8 % i 13 % zavisno od vrste plaćanja. Te dodatnih 12 % za povrat starog akumulatora

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE
Tehnička zaštita - isporuka i montaža - Alarmnih protuprovalnih sistema (za poslovne, stambene, industrijske i dr. objekte) - Videonadzorni sistemi (za poslovne, stambene, industrijske i dr. objekte) - Vatrodojavni sistemi (za poslovne, stambene, industrijske i dr. objekte) - Autoalarmni sistemi za sve vrste motornih vozila i plovila - Kontrola prolaza i radnog vremena - Zaštita artikala od krađe i detektori metala GPRS - pratnja motornih vozila sa statističkim podacima o kretanju, potrošnji goriva, vremenu i mjestu parkiranja Integralna zaštita – Priključite Vaš sistem na naš monitoring centar! - Dojavno-operativni centar (sa ispisom uključenja - isključenja ispravnosti sistema i intervencijom po aktiviranju alarma) Fizička zaštita – Vaša sigurnost! - Fizička zaštita Objekata - Fizička zaštita Lica - Fizička zaštita Manifestacija Pratnja i prevoz novca sa vlastitim blindiranim motornim vozilima opremljenim po zakonu predviđenom zaštitom

A.E. SIGURNOST D.O.O. ZENICA

Auto scout Zenica

smira Mrahorovića,­ vozač­ šlepera­je­pokušao­da­izbjegne­ sudar­sa­automobilom,­bježeći­ uz­samu­bankinu,­ali­zbog­suženog­prostora­u­tunelu,­nije­uspio­ izbjeći­ direktan­ sudar.­ Najvjerovatnije­ da­ ­ je­ vozač­ „pola“­ izgubio­kontrolu­nad­automobilom,­jer­na­mjestu­nesreće,­iza­ automobila,­ nema­ tragova­ kočenja.­Odmah­po­dojavi­,­na­lice­ mjesta­pristigle­su­dežurne­eki-

pe­policije­PU­Žepče,­dežurni­ vatrogasni­ timovi­ iz­ Žepča­ i­ Maglaja,­te­žepački­­medicinski­ tim­ sa­ kolima­ Hitne­ pomoći.­ Nažalost,­i­pored­hitne­intervencije,­ unesrećenim­ u­ vozilu­ „polo“­nije­se­moglo­pomoći.­ ­ Saobraćaj­ na­ putnom­ pravcu­ M-17,­na­dionici­puta­Žepče­–­ Maglaj,­ zbog­ policijskog­ uviđaja­bio­je­u­potpunom­prekidu­ nekoliko­sati.­­ R.Ag.

Pronađen arsenal oružja i droga Policijski­ službenici­ Odsjeka­ za­ posebne­

U STANU TRIDESETOGODIŠNJEG ZENIČANINA U CRKVICAMA

namjene­ Sektora­ kriminalističke­ policije­ MUP-a­ZDK­su­protekle­srijede­u­Ulici­Crkvice­ 59,­ izvršili­ pretres­ stana­ i­ pomoćnih­ objekata,­koje­koristi­Azrudin Kovač­(31)­iz­ Zenice,­ kojom­ prilikom­ je­ pronađena­ veća­ količina­minsko-eksplozivnih­sredstava,­kao­ i­sredstava­od­kojih­se­mogu­montirati­eksplozivne­naprave,­dvije­automatske­puške,­veća­ količina­ municije­ raznih­ kalibara,­ određena­ količina­biljne­materije,­koja­asocira­na­opojnu­drogu,­te­drugi­predmeta­koji­se­dovode­u­ vezu­sa­izvršenjem­krivičnih­djela.­Kovač­je­ lišen­slobode­i­zadržan­u­službenim­prostori-

jama­za­zadržavanje,­gdje­je­nad­njim­izvršena­ kriminalistička­ obrada.­ Nakon­ prikupljenih­ dokaza­Kantonalnom­tužilaštvu­Zenica­je­dostavljen­ Izvještaj­ o­ počinjenom­ krivičnom­ djelu­i­otkrivanju­izvršioca­protiv­K.A.,­rođenog­1980.­godine,­iz­Zenice,­zbog­postojanja­ osnova­ sumnje­ da­ je­ počinilo­ krivično­ djelo­ „Nedozvoljeno­držanje­oružja­ili­eksplozivnih­ materija“­iz­člana­371.­KZ­FBiH.­­ E.B.

BUDITE KORAK ISPRED SVOJE SUDBINE, ZAKORAČITE U SVIJET SIGURNOSTI!

12 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

panorama zdk

DANI TRGOVINE I KULTURE – KAKANJ 2011

Uspješno realizovan projekt „Starter“
Nedavno­je­­u­zgradi­ Općine­­Žepče­upriličena­ mala­svečanost,­na­kojoj­ su­dodijeljeni­certifikati­i­ nagrade­ za­ najbolje­ poslovne­planove,­­realizirani­u­okviru­projekta­“Starter­–­edukativni­program­ za­poboljšanje­mogućnosti­ za­ samozapošljavanje“.­Projekt­je­financirala­ Ambasada­ Norveške­ u­ BiH,­a­­implementira­ga­ REZ­Agencija­u­partnerstvu­s­općinama­Busovača,­Maglaj,­Novi­Travnik,­ Travnik­i­Žepče.­Start-up­ fond­u­iznosu­od­15­hiljada­KM,­osigurala­je­općina­ partner­ u­ projektu­ i­ namijenjen­je­za­podršku­ tri­­najbolja­poslovna­plana,­što­otvara­mogućnost­ osnivanja­novih­preduzeća,­istodobno­i­otvaranja­ novih­­radnih­mjesta.­Najbolje­ poslovne­ planove­ uradili­ su­ nezaposlene­ osobe­ Erol Vejselović, Eldin Jakupović i Mato Radić.­Oni­su­se­obavezalli­ da­ će­ najmanje­ 12­

ŽEPČE

U­okviru­manifestacije­Dani­trgovine­i­kulture­-­Kakanj­2011,­Fondacija­ za­ izdavaštvo­ Sarajevo­ i­ Gradska­ biblioteka­Kakanj­organizovali­su­muzičko­–poetski­ performans­ pod­ nazivom­ „Od­ sevdaha­ goreg­jada­nema“.­Učestvovali­ su­ -­ Avdo Lemeš,­ ­ saz,­ Hamdija Pejković,­ harmonika,­ Aida Veispahić,­gitara­i­ Halima Čehajić,­vokalna­ solistica.­ ­ Stihove­ sevdalinki­su­govorili­-­ Azra Mušija i Emerin Ahmetašević. - Ovo je

Večer za pamćenje
još jedan doprinos kakanjskom kulturnom ljetu. Performans je privukao veliki broj naših sugrađana, ljubitelja sevdalinki,­kaže­Senad Čišija,­ direktor­ Gradske­biblioteke­Kakanj.­Nakon­ovog­performansa­ održano­ je­ i­ Veče­jazza­u­­organizaciji­ NVO­Alternative­ i­ Omladinskog­ centra,­ a­ na­ centralnom­ gradskom­platou­Kakanjcima­ su­ se­ predstavili­ članovi­ KUD-a­ „Fadil­ Dogdibegović­ –­ Dikan“.­­­ Az.S.

MAGLAJ

Ni­ ­ najstariji­ stanovnici­Gornje­Mahale­u­Maglaju­ne­mogu­ reći­ koliko­ je­ stara­ česma­Moruša.­Prema­ kazivanjima­mještana,­ voda­­koja­teče­iz­ove­ česme,­ ni­ za­ vrijeme­ najvećih­ suša­ ne­ presušuje­ i­ odličnog­ je­ kvaliteta,­što­je­pokazala­i­nedavna­analiza­ Kantonalnog­ zavoda­ za­ javno­ zdravstvo­ Zenica.­Međutim,­betonska­ podzida­ ispod­ ove­česme­već­je­oronula,­pa­su­mještani­od­ općinskih­vlasti­zatražili­ pomoć,­ kako­ bi­ bila­sanirana.­ - Imamo obećanje općinskog načelnika Mustabašića da će obezbiijediti potreban građevinski materijal, a mještani će biti izvođači radova. Sa

Sanacija česme Moruša
m alim sredstvim a možemo sačuvati ovu vodu,­kaže­vijećnik­Ibro Mašić. Sejdalija Jašarević- Škoro,­ iako­ već­ četiri­ decenije­ živi­ i­ radi­ u­ Njemačkoj,­ ostao­ je­ čvrsto­ vezan­ za­svoju­Gornju­mahalu­ –­ otuda­ i­ njegova­ želja­da­vlastitim­sredstvima­pomogne­sanaciju­česme­Moruša.­–­ Financirat ću potrebne radove i platiti radnike, ako Općina donira građevinski materijal,­kaže­Jašarevi-Škoro.. Inače,­ Jašarević­ je­ još­ 2008.­ godine­ zajedno­sa­nekolicinom­ žitelja­ovog­dijela­Starog­ grada,­ finansirao­ polaganje­novih­vodovodnih­cijevi­u­dužini­ oko­40­metara.­­ N.B.

Prva­ generacija­ žepačkih­ srednjoškolaca­ Mješovite­srednje­­škole­ ­ „­Rizah­Odžačkić“­,­čiju­ ­ tradiciju­ danas­ baštini­ Srednja­mješovita­škola,­ okupila­ se­ na­ obilježavanju­30­godina­mature.­ ­ Polaznici­dva­­odjeljenja­ ­ gimnazije­i­jedno­­mašinskih­ tehničara,­ sa­ razrednim­starješinama­ Ratkom Lučićem,­ Mirkom Trifunovićem i Mijom Tavrom,­­otvorili­su­daleke­1977.­go-

Prva generacija srednjoškolaca obilježila 30. godina mature

mjeseci,­od­dana­odobravanja­sredstava,­imati­registriranu­djelatnost.­Vejselović­je­uradio­poslovni­ plan­ iz­ oblasti­ poljoprivredne­ proizvodnje,­ ­ Jakupović­iz­obrtničke­djelatnosti,­a­Radić­želi­otvoriti­ knjižaru­ kancelarijskog­i­školskog­materijala.­­Nagrade­i­certifikate­ najboljima­ dodijelili­ su­ ­ Mato Zovko,­ načelnik­ Općine­ Žepče­ ­ i­ Amela Maličbegović, direktorica­REZ­Agencije.­­ R.A.

dine­srednjoškolski­centar­u­Žepču.­­Po­tradiciji,­ ova­ vrlo­ uspješna­ generacija­ maturanata­ sastaje­ se­ svakih­ deset­ godina­u­Žepču.­Za­tridesetogodišnjicu­prosla-

ve­ mature,­ nekadašnji­ žepački­ srednjoškolci,­ doputovali­su­iz­gotovo­ svih­dijelova­svijeta.­Od­ stotinu,­koliko­ih­je­maturiralo,­ zajedno­ sa­ razrednim­ starješinama,­ ­

okupilo­ih­se­oko­šezdesetak.­Veliki­broj­maturanata­ iz­ generacije­ 1977/81­ ­ danas­ su­ uspješni­poslovni­­ljudi­ –­ljekari,­profesori,­­ministri,­ parlamentarci,­ sportisti,­a­­ovu­generaciju­i­­danas­krasi,­kako­ kaže­jedan­od­razrednih­ starješina­­Mirko­Trifunović,­aktuelni­ministar­ za­rad,­socijalnu­politiku­ i­ raseljena­ lica­ u­Vladi­ ZDK,­da­su­bili­­i­ostali­ dobri­ljudi.­­ R.A.

Nakon­dužeg­vremena­ ,­ u­Visokom­ su­ konačno­ završeni­radovi­asfaltiranja­ Ulice­Hazima­Dedića,­koja­ se­ nalazi­ u­ centru­ grada.­ Ovim­radovima­umnogome­je­poboljšan­­saobraćaj­ u­središtu­Visokog. -­ Rekonstrukcija ove ulice planirana je u programu kapitalnih ulaganja Općine Visoko za 2010. godinu, no prolongirana je za ovu godinu. Radovi su trajali duže od planiranih, jer se radi o jednoj od najprometnijih gradskih

Rekonstruisana ulica u centru grada

VISOKO

Nedavno­ su­ ­ visočko­ naselje­ ­ Dubrava­ posjetili­ ­ predstavnici­­HO­„BIRDS“­iz­Irana.­Oni­su­obišli­­­voćnjak­simboličnog­naziva­“Plantaža­prijateljstva­Islamske­ Republike­ Iran­ i­ BiH”,­ inače­ vlasništvo­ HO­ MDD­ Merhamet­BiH,­čiju­izgradnju­je­finansirala­organizacija­„BIRDS“.­Voćnjak­šljive­je­zasađen­najsavremenijom­ tehnologijom,­uz­pomoć­­stručnjaka­Instituta­za­poljo-

U posjeti iranski humanitarci

ulica. Vrijednost radova iznosi oko 54 hiljade KM, a izvođač radova je bila “Asfaltgradnja”,­ ­ kaže­ ­ Emir Fejzović,­savjetnik­ općinskog­načelnika,­izra-

zivši­zahvalnost­sugrađanima­na­strpljenju­. U­ Općini­ Visoko­ su­ jako­zadovoljni­­kvalitetom­ izvedenih­radova,­posebno­ ­ kada­je­riječ­o­realizaciji­

projekata,­kojii­se­financiraju­sredstvima­­kapitalnih­ ulaganja­Vlade­ZDK.­Inače,­­Visoko­je­jedna­od­prvih­općina­u­Kantonu,­koja­ je­uspješno­završila­izgradnju­i­rekonstrukciju­nekoliko­putnih­pravaca,­ugovorenih­prošle­godine.­Već­­su­ okončane­­tenderske­procedure,­pa­se­uskoro­mogu­ očekivati­ ­ radovi­ na­ još­ nekoliko­lokacija,­odnosno­ na­ rekonstrukciji­ putnih­ pravaca­koji­su­u­ovogodišnjem­Planu­kapitalnih­ulaganja.­­ N.K.

privredu­FBiH­koji­tvrde­da­je­ovo­­najmoderniji­voćnjak­ u­regionu.­Voćnjak­je­zajednički­projekt­iranske­HO­­i­ Merhameta,­a­voće­je­namijenjeno­za­Narodnu­kuhinju.­ Urađen­je­sistem­navodnjavanja,­pa­se­već­u­narednoj­ sezoni­mogu­očekivati­prvi­plodovi.­Predstavnici­iranske­ organizacije­su­prilikom­posjete­iskazali­zadovoljstvo­ saradnjom­sa­MDD­“Merhamet”.­­ N.K.

panorama zdk
MAGLAJ

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

13

Za Straištane nema granica N a j u s p j e š n i j a O Š
Dvije­godine­prošle­ su­od­ideje­do­realizacije­projekta­izgradnje­ sportskog­ poligona­ u­ MZ­ Straište.­ Kako­ je­ rečeno­ na­ svečanosti­ otvaranja,­ održanoj­ nedavno,­to­je­istorijski­dan­za­sve­mještane­ovog­povratničkog­ naselja.­ Veliki­ broj­ mještana­ Straišta­ prisustvovao­je­svečanosti­otvaranja­poligona­ i­stavljanja­u­funkciju­ ulične­rasvjete.­ Straište­je­jedna­od­ 100­mjesnih­zajednica­ u­20­bh.­općina­u­­kojima­­PEP­Internacionaln­ realizuje­ projekt­ PE- Mehmed Mustabašić RA.­ Pored­ Straišta,­ u­ Ulišnjaku­ i­ Oručama,­ asflatiraju­ se­ mjesni­ Na novom sportskom putevi,­Ravna­će­dobipoligonu organizoti­ društveni­ dom.­ “U van je i prvi maloodnosu na drugih 20 nogometni turnir na općina, Maglaj je mekojem je učestvovalo 11 ekipa sa područja đu prvima kompletirao maglajske općine. sve projekte. Ponosan Pobjednik turnira je sam i volio bih da su ekipa Ulišnjak a najsve općine ovakve. U boljoj je pripao pehar Straištu su već imali i novčana nagrada. spremne ideje I prije Revijalni susret odinašeg dolaska – samo grali su i mladi noim je trebala financijgometaši iz Straišta ska podrška­“,­kazao­­je­ i Kosove, a početni na­otvaranju­Esad Haudarac izveo je načelmidović,­službenik­za­ nik Mustabašić.

AKCIJA PRIKUPLJANJA PET AMBALAŽE U TEŠANJSKIM ŠKOLAMA

„Mustafa Mulić“ Šije
Udruženje­ „Eko­ mladi“­ Tešanj­ i­ ove­ godine­je­u­saradnji­sa­ Općinom­Tešanj­i­preduzećem­ „Omorikareciklaža“­Doboj,­organiziralo­ jedinstvenu­ akciju­ prikupljanja­ PET­ambalaže­u­osnovnim­i­srednjim­školama­ na­ području­ Općine­ Tešanj.­U­akciji­je­učestvovalo­ devet­ osnovnih­i­tri­srednje­tešanjske­škole,­a­ sve­škole­ su­dobile­novčane­nagrade,­ srazmjerno­ količini­prikupljene­PET­ ambalaže,­u­odnosu­na­ broj­ učenika.­ Tokom­ protekle­školske­godine,­ odnosno­ od­ juna­ 2010.­ do­ aprila­ 2011.­ godine­ukupno­je­sakupljeno­ i­ reciklirano­

rad­na­terenu­PEP­Internacional. Projekt­ izgradnje­ poligona­ vrijedan­ je­ blizu­33­hiljade­KM­-­ PEP­ Internacional­ je­ uložio­5.000­eura,­općina­Maglaj­gotovo­19­ hiljada­ maraka­ a­ učešće­mještana­iznosilo­je­ oko­ 3.000­ maraka,­ uz­ angažovanje­na­radnim­ akcijama.­U­funkciju­je­ stavljena­ i­ ulična­ rasvjeta­ –­ projekt­ vrijedan­8.000­KM­–­a­podjednako­ sredstva­ su­ uložili­mještani­i­Općina. “Lijepo je čuti sve pohvale na račun ovog projekta. Mislim da je u Straištu projekt vrlo uspješno realizovan, a i učešće Općine bilo je značajno”,­ izjavio­ je­ Mehmed Mustabašić,­ načelnik­Općine.­­­ N.B.

Adnan Lihić sa direktorima nagrađenih škola

28.767­ kg­ ili­ cca­ 580.000­PET­boca. - Ovo je mnogostruko značajna aktivnost zbog izuzetnih dosadašnjih rezultata, prije svega u vidu očuvanja okoliša, ali i jačanja takmičarskog duha učenika, povezivanja javnih ustanova i privrednika, te nagrada najuspješnijim učesnicima akcije – kazao­ nam­ je­ Adnan

Učenici ozbiljno shvatili takmičarski karakter akcije

Lihić,­predsjednik­UG­ „Eko­mladi“­Tešanj. Najuspješniji­su­bili­ učenici­ OŠ­ „Mustafa­ Mulić“­ Šije,­ koji­ su­ prikupili­4.153­kg­PET­ ambalaže,­ što­ iznosi­ više­od­10­kg­po­učeniku.­ Drugoplasirana­ je­ bila­OŠ­„Gazi­Ferhadbeg“­Jablanica,­a­treća­ OŠ­„Rešad­Kadić“­Krndija.­U­kategoriji­srednjih­škola­najuspješnija­ je­bila­Gimnazija­„Musa­Ćazim­Ćatić“­sa­prikupljenih­ 366­ kg­ PET­ ambalaže.­ Od­ početka­ akcije­ u­ decembru­ 2009.­ godine,­ na­ području­općine­Tešanj­je­ sakupljeno­i­reciklirano­ cca­ 40.000­ kilograma,­ što­ je­ više­ od­ 800.000­ PET­boca.­­ E.B.

­ U­ okviru­ obilježavanja­ „Četiri­ stoljeća­ prve­ štampane­ knjige­ na­ narodnom­ jeziku­ -Nauk­krstjanski­­16112011“.­ u­ Župi­ Jelaške­ kod­ Olova,­ održan­ je­ okrugli­ sto­ na­ temu­ „Život­i­djelo­fra­Matije­ Divkovića“.­O­životu­i­ djelu­ fra Matije Div-

Okrugli stol posvećen fra Matiji Divkoviću
kovića­ govorili­ su­ dr. Andrija Zirdum,dr. Stjepan Duvnjak, prof. Ivica Mlivončić i prof .Nikola Kamenčić.­Učesnici­su­istakli­ da­se­do­sada­­vrlo­malo­ govorilo,­ali­i­znalo,­o­ čovjeku­ koji­ je­ prvi­ objavio­ knjigu­ na­ narodnom­jeziku­a­kojeg­ danas­ mnogi­ smatraju­ ocem­bosanske­pismenosti.­Fra­Matija­Divković­rođen­je­1563.­godine­ u­ Jelaškama­ kod­ Olova­.­­Školovao­se­u­ Olovu,Visokom­i­Sarajevu.­Službovao­je­kao­ kapelan­ u­ Sarajevu,­ gdje­je­i­dovršio­1609.­ godine­svoje­djelo­„Nauk­ krstjanski­ za­ narod­ slovenski“.­ Umro­ je­ 1631.­godine,­­a­­grob­ mu­ se­ nalazi­ u­ Gospinom­ svetištu­ u­ Olovu. Prema­historijskim­podacima­ nakon,­ što­ je­ napisao­ svoju­ knjigu,­ malom­karavanom­uputio­se­do­Splita­.Ukrcao­

OLOVO

Detalj sa okruglog stola

Zasluge za organizaciju ovog značajnog skupa pripale su Vitomiru Pejiću , Augustu Matičeviću, Franji Pendiću i Nikoli Kamenčiću, koji su inače rodom sa ovih prostora. Pozdravnu riječ prisutnima uputio je načelnik Općine Olovo, Alija Hadžiabdić. Izrazivši svoje zadovoljstvo organizacijom ovog skupa, Hadžiabdić je obećao svaku vrstu pomoći u organizaciji narednih skupova koji će biti posvećeni liku i djelu fra Matije Divkovića, a koji će postati tradicijom.

se­­na­lađu­za­Veneciju,­ gdje­je­dao­saliti­posebna­ slova­ bosančice.­ Štampanje­knjige­završeno­ je­ ­ 1611.­ godine,­ nakon­čega­se­Divković­ vraća­u­Bosnu,­„sa blagom za svoj ubogi i nepismeni narod“,­kako­ je­ napisao­ Nikola Miličević­u­jednoj­pje-

smi,­koju­je­upravo­posvetio­ Divkovićevom­ putu­ u­Veneciju.­ Učesnici­ okruglog­ stola,­ istakli­su­činjenicu­da­je­ djelo­fra­Matije­Divkovića­važno­za­historiju­ i­kulturu­Bosne­i­Hercegovine.­Svojim­pionirskim­ poduhvatom­ -štampanjem­prve­knji-

ge­na­narodnom­jeziku,­ udario­ je­ temelje­ književnosti­ na­ ovim­ prostorima.­ Sa­ okruglog­ stola­upućena­je­i­­poruka­ da­ se­ u­ školskim­ udžbenicima­ pokloni­ veća­pažnja­­izučavanju­ života­i­djela­ovog­velikana­ bosanske­ pismenosti.­­ S.Mi.

14 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

reklame

JKP "Zenicatrans - prevoz putnika" d.d. Zenica
Bulevar Kralja Tvrtka I 34; 72000 Zenica, Telefoni: 032 282 234; 297 590; 297 932

U okviru novog projekta kampanje za zaštitu prirodne okoline pod nazivom – ZAJEDNO DANAS ZA BOLJE SUTRA. NE BACAJ – SAČUVAJ, ALBA Zenica Vas poziva da kao partner projekta učestvujete u sakupljanju otpadnog jestivog ulja. ALBA Zenica Vam nudi mogućnost saradnje u kojoj bi smo Vam uz potpis ugovora besplatno obezbijedili odgovarajuće spremnike za otpadno jestivo ulje, kao i besplatnu uslugu odvoza istih. Tel.: 032 442 860; 442 851 www.alba.ba

Projektovanje, inženjering, proizvodnja i montaža industrijskih peći i industrijske automatike Prof. Juraja Neidharta 42 72000 Zenica Tel.: ++387 (0)32 448 826 Fax: 448 827

E-mail: info@termomatik.com; URL: www.termomatik.com

konkurs
UDRUŽENJE LOGORAŠA OPĆINE ZENICA

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

Upravni­odbor­Udruženja­ l o g o r a š a ­ o p ć i n e ­ Z e n i c a­ uspješnim­ je­ ocijenio­ rad­ ovog­Udruženja­u­prvih­šest­ mjeseci­tekuće­godine.­Prema­riječima­Samira Pojskića,­predsjednika­Udruženja,­ protekle­mjesece­obilježio­je­ Samir Pojskić rad­ po­ usvojenoj­ Strategiji,­ koja­ se­ bazira­ na­ edukaciji­članova­uz­kontinuirano­provođenje­ planom­ utvrđenih­ aktivnosti.­ „Od aktivnosti svakako treba istaći provođenje kampanje Lo-

U borbi za poboljšanje uslova života
goraši i u ratu i u miru, kao i Projekt psihosocijalne rehabilitacije koji se realizuje u partnerstvu sa Medicom Zenica“,­kaže­Pojskić.­ Udruženje­ realizuje­ kampanju­ čiji­ je­ cilj­ usklađivanje­donesenih­pravnih­akata­na­svim­ nivoima­sa­pozitivnim­zakonskim­propisima,­ a­koja­će­omogućiti­ovoj­populaciji­uživanje­ elementarnih­ljudskih­prava,­koja­su­im­zbog­ propusta­u­izradi­dosadašnjih­zakonskih­akata­ bila­uskraćena.­„I dalje ćemo nastaviti aktivnosti s ciljem iniciranja izmjena postojećeg kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti za što

15

su prijedlozi dostavljeni nadležnom resornom ministarstvu. Vodićemo aktivnosti i na iniciranju jedinstvenog djelovanja svih poslanika u tijelima i organima na federalnom nivou, a koji dolaze sa područja ZDK na izmjeni postojećeg Zakona“,­rekao­je­Pojskić.­Rukovodstvo­ Udruženja­uzdaju­se­kako­će­nadležni­općinski­ i­kantonalni­organi­kroz­sufinansiranje­podržati­njihove­planirane­aktivnosti­od­kojih­izdvajaju­projekte­“Socijalni­status­logoraša­iz­ Zenice”­i­izdavanje­knjige­naslova­“Logoraši­ i­u­ratu­i­u­miru“.­­ A.M.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO –DOBOJSKI KANTON OSNOVNA ŠKOLA „SKENDER KULENOVIĆ“ ZENICA Na­osnovu­čl.­70.­Zakona­o­osnovnoj­školi,­te­ čl.­137.­Pravila­škole,­Odluke­Školskog­odbora­od­29.06.2011.g.­i­Saglasnosti­Ministarstva­br.­10-38-17669-01/11­od­­11.07.2011.g.­ raspisuje­­se: za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Nastavnik razredne nastave -puna­ norma,­ u­ područnoj­ školi­ u­ Klopču,­ na­ određeno­ ­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.g.­ 2. Nastavnik razredne nastave -puna­ norma,­ u­ područnoj­ školi­ u­ Klopču,­ na­ određeno­ ­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.g.­ 3. Nastavnik razredne nastave -puna­norma,­u­centralnoj­školi,­na­određeno­ ­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.g.­ 4. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti -­ 8­ časova,­ na­ određeno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­15.08.2012.g. 5. Nastavnik engleskog jezika -nepotpuna­norma,­2­časa,­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.g. 6. Nastavnik njemačkog jezika -puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­ do­15.08.2012.g. 7. Nastavnik njemačkog jezika -­2­časa,­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­do­ 15.08.2012.g. 8. Nastavnik matematike -puna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ (do­ povratka­ uposlenika­ sa­ funkcije),­ a­ najduže­ ­ do­15.08.2012.g. 9. Nastavnik matematike -puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­ do­15.08.2012.g. 10. Nastavnik muzičke kulture -­15­časova,­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­ do­15.08.2012.g. 11. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja -­ 8­ časova,­ na­ određeno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­15.08.2012.g.

KONKURS

12. Nastavnik biologije -­ 3­ časa,­ na­ određeno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.g. 13. Nastavnik hemije -14­ časova,­ na­ određeno­ vrijeme­ (do­ povratka­ uposlenika­ sa­ funkcije),­ a­ najduže­ ­ ­ ­ do­ 15.08.2012.g. 14. Nastavnik informatike -puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­ do­15.08.2012.g. 15. Nastavnik tehničkog odgoja -puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­ do­15.08.2012.g. 16. Bibliotekar -­pola­radnog­vremena,­na­određeno­vrijeme,­a­ najduže­do­15.­08.2012.g. Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom,­kandidati­treba­da­ispunjavaju­i­ostale­uslove­propisane­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi­ i­ NPP-om.­ Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ jave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ navedene­ uslove,­ vršit­ će­ se­ prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­o­angažovanju­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2011.­ godine­ br.­ 10-3415125/11­od­08.06.2011.g. Uz­prijavu­kandidati­treba­da­prilože­sljedeće­ dokumente: 1. Prijavu­sa­biografijom 2. Diplomu­o­školskoj­spremi­ 3.­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih 4.­ Uvjerenje­o­državljanstvu 5.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak 6.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu) 7. Ostala­relevantna­dokumenta­ Kandidati­su­dužni­priložiti­originale­ili­ovjerene­ kopije,­ a­ dokumenti­ pod­ rednim­ brojem­ 3.,4.,5.­i­6.­ne­mogu­biti­stariji­od­6­mjeseci.­ Pošto­će­se­prijem­izvršiti­na­osnovu­Kriterija­ o­načinu­bodovanja­kandidata,­potrebno­je­dostaviti­i­­dodatnu­dokumentaciju­: -Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -Uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, -Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi, -Kopiju radne knjižice­ kao­ dokaz­ o­ dužini­ radnog­staža­u­obrazovanju. Kandidati­koji­se­prijavljuju­kao­tehnološki­višak,­uz­zahtjev­za­prijem­u­radni­odnos,­treba­ da­ prilože­ rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ na­

području­Zeničko-dobojskog­kantona­i­kopiju­radne­knjižice.Ovi­kandidati­se­primaju­do­ kraja­školske­godine. Za­osobe­iz­člana­15.stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­potrebno­je­dostaviti­sljedeće­dokumente: -Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida; -Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca; -Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­ se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe. Takođe,osobe­ iz­ člana­ 15.­ navedenog­ Zakona,­ a­ koje­ dokazuju­ pripadnost­ OSRBiH­ kandidata­ i­ članova­ njihovih­ porodica,dužni­ su­priložiti­i­posljednje­Rješenje­o­prestanku­ radnog­odnosa(ukoliko­je­isti­postojao),kao­i­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­ prestao­njihovom­krivicom. -Kandidati­koji­su­zaposleni­treba­da­dostave­ i­trenutno­važeći­Ugovor­o­radu. -Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ treba­ da­ dostave­Uvjerenje­nadležne­službe. Sa svim kandidatima će se obaviti intervju u prostorijama škole prema sljedećem rasporedu: Ponedjeljak, 22.08.2011.g. od 13 h - nastavnici razredne nastave. Utorak, 23.08.2011.g. od 13 h - nastavnici predmetne nastave. Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­te­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervju,­ smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­stručne­spreme,treba­da­prilože­dodatne­ dokumente­i­to:­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­ studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima. Dokumentacija­za­kandidate­se­neće­vraćati,­ a­istu­kandidati­koji­ne­budu­primljeni­mogu­ podići­kod­sekretara­škole­u­roku­od­30­dana­ po­ okončanju­ konkursne­ procedure.­ Poslije­ tog­roka­škola­nema­obavezu­čuvanja­dokumentacije. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­se­neće­ uzeti­u­razmatranje. Prijave­slati­na­adresu­škole:­ JU OŠ“Skender Kulenović“, prof. Mustafe Čauševića bb, Zenica

16 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
NEKOLIKO TEŠANJSKIH PRIVREDNIH FIRMI
Prema­rezultatima­„Poslovnih­novina“,­ ­ koje­ su­ objavile­ ­ top­ listu­ najuspješnijih­ stotinu­ privrednih­ firmi­ u­ Bosni­ i­ Hercegovini­­u­2010.godini,­našlo­se­i­nekoliko­ tešanjskih.­Tako­je­HIFA­Oil­­među­deset­ najuspješnijih­u­svojoj­branši.Firma­Belif­ je­peta­na­toj­ljestvici,­a­na­­tridesetpetom­ mjestu­je­­grupacija­AS­iz­Jelaha,­u­čijem­ sastavu­se­­između­ostalog­nalaze­AS-ova­
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo Na­ osnovu­ člana­ 70.­ i­ 84.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ („Službene­ novine­ ZE-DO­ kantona“­ broj:­ 05/04­i­20/07),­Odluke­Školskog­odbora­JU­OŠ­ „Hasan­Kikić“­Tetovo­–­Zenica,­donesene­na­30.­ sjednici,­ održanoj­ 15.06.2011.­ godine­ i­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­i­sport­ZE-DO­kantona­raspisuje­se: Raspisuje­se­konkurs­za­potebna­radna­mjesta­u­ školskoj­2011/2012.­godii­kako­slijedi: 1. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012. godine,­centralna­škola, 2. nastavnik­razredne­nastave­–­puna­norma­na­ određeno­vrijeme,­do­povratka­zaposlenika­ sa­funkcije­a­najduže­do­15.08.2012.­godine,­ područna­škola­u­Banlozima, 3.­ nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ neplaćenog­ odsustva­ a­ najduže­ do­ 14.02.2012.­godine, 4.­ nastavnik­ bosanskog­ jezika­ –­ nepuna­ norma,­ 4­ časa­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine, 5.­ nastavnik­engleskog­jezika­–­nepuna­norma,­ 6­časova­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­ godine,­područna­škola­Banlozi, 6.­ nastavnik­ njemačkog­ jezika­ –­ nepuna­ norma,­ 12­ časova­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.08.2012.­godine, 7. nastavnik­turskog­jezika­–­nepuna­norma,­4­časa­ na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine, 8.­ nastavnik­ geografije­ –­ nepuna­ norma,­ 12­ časova­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ povratka­ zaposlenice­ sa­ bolovanja­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­godine, 9.­ nastavnik­biologije­–­nepuna­norma,­5­časova­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godie, 10. nastavnik­informatike­–­nepuna­norma,­8­časova­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine, 11. nastavnik­muzičke­kulture­–­nepuna­norma,­2­časa­ na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine, 12. nastavnik­muzičke­kulture­–­nepuna­norma,­8­časova­na­određeno­vrijeme,­do­povratka­zaposlenice­sa­bolovanja­a­najduže­do­15.08.2012.­godine, 13.­ nastavnik­likovne­kulture­–­nepuna­norma,­3­časa­ na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine, 14.­ nastavnik­ islamske­ vjeronauke­ –­ nepuna­ norma,­ 2­ časa­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.08.2012.­godine,­područna­škola­Balnozi, 15.­ nastavnik­ građanskog­ obrazovanja­ –­ nepuna­ norma,­ 3­ časa­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.08.2012.­godine. Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom,­za­za-

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

17

veletrgovina,­ tvornica­ konfekcije­ Napredak,­ tvornica­ konditorskih­ proizvoda­ u­ Jelahu­ i­ visočki­ Vispak.Tvornica­ filtera­ Mann-Humel­­je­na­­na­55.­mjestu,­a­­njihovi­ susjedi­ -­ ­ tvornica­ kožne­ konfekcije­ Koteks­ ­ je­ 20.,­ dok­ je­ tvornica­ pumpi­ i­ hidraulike­Pobjeda­­na­stotom­mjestu.­Ovome­treba­još­dodati­da­je­direktor­i­vlasnik­ tvornice­obuće­Alpina-­Bormy­Suad Roša

Među stotinu najboljih u BiH u 2010. godini

nedavno­­proglašen­za­najmenadžera­Jugoistočne­Evrope­za­2010.godinu,­što­je­dokaz­ da­ Tešanjci­ imaju­ izuzetne­ firme,­ na­ čijem­ su­ čelu­ ­ ljudi­ koji­ imaju­ kvalitetne­ ideje,­koje­znaju­pretočiti­u­djelo.­Pomenuti­uspjesi­tešanjskih­kolektiva­i­menadžera­ potakao­je­načelnika­Općine­Tešanj­Fuada Šišića­da­­upriliči­prijem­i­zaslužnima­uruči­općinska­priznanja.­­ M.BEGIĆ
o­ položenom­ stručnom­ ispitu,­ uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme,­uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi,­dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­ obrazovanju­(kopija radne knjižice i kopija važećeg Ugovora o radu),­a­za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­ porodica­i­sljedeću­dokumentaciju:­rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi, kao i Uvjerenje o prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona. Također,­ osobe­ iz­ člana­ 15.­ navedenog­ zakona,­ a­ koje­ dokazuju­ pripadnost­ OSRBiH­ kandidata­ i­ članova­njihovih­prodica,­dužne­su­priložiti­važeći­ ugovor­ o­ radu­ na­ određeno­ vrijeme­ ili­ posljednje­ Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­ postojao),­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­prestao­njihovm­krivicom,­ili­da­im­je­nakon­ prestanka­radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­ pored­uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona,­priložiti­i­uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­kantona,­a­kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme,­dužni­su­dostaviti­dodatne­dokumente­i­ to:­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­Uvjerenje­o­ položenim­ispitima,­a­prijem­će­se­izvršiti­u­skladu­sa­ Uputstvom­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­ redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.­ godine,­broj:­10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Sa­ svim­ prijavljenim­ kandidatima,­ obavit­ će­ se­ intervju­kako­slijedi: -­za­predmetnu­nastavu­18.08.2011.god.,­a­ -­ za­ razrednu­ 19.08.2011.god.­ u­ vremenu­ od­ 08,00­do­13,00­sati. Dolazak­ na­ intervju­ je­ obavezan­ za­ sve­ kandidate,­te­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­ intervju,­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Rok­za­podnošenje­prijava­je­8­(osam)­dana­od­ dana­objavljivanja. Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ uzeti­u­razmatranje. Nakon­ izvršenog­ izbora­ kandidata­ na­ sjednici­ Školskog­odbora,­svim­kandidatima­će­se­dostaviti­Odluke­o­izboru­kandidata. Dokumentacija­kandidata­se­neće­vraćati­a­istu,­ svi­kandidati­koji­ne­budu­primljeni,­mogu­podići­u­upravi­škole­u­roku­od­30­dana­po­okončanju­konkursnog­postupka.­Poslije­tog­roka­škola­ nema­obavezu­čuvanja­dokumentacije. Prijave dostaviti lično ili na adresu Škole: JU OŠ „Hasan Kikić“ Tetovo, Tetovska 391, Zenica.

KONKURS

snivanje­radnog­odnosa­za­navedena­radna­mjesta­ potrebna­ je­ odgovarajuća­ školska/stručna­ sprema­ predviđena­Zakonom­o­osnovnoj­školi­i­Nastavnim­ planom­i­programom­za­osnovnu­školu. Uz­pisanu­prijavu­na­konkurs­sa­navedenom­adresom­ i­brojem­telefona,­kandidati­su­obavezni­dostaviti­originale­ili­ovjerene­kopije­sljedećih­dokumenata: 1. Diplomu­o­završeno­stručnoj­spremi, 2. Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­mjeseci) 3.­ Rodni­list 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci), 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu) Izbor­kandidata­po­raspisanom­konkursu­vršit­će­se­ u­skladu­sa­Kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­ stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovi­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:­10-38-12116/11­od­05.07.2011.­godine. U­skladu­sa­članom­2.­a)­navedenih­kriterija,­prioritet­pod­jednakim­uvjetima­prilikom­prijema­u­radni­ odnos­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ i­ to:­ ratni­ vojni­ invalid,­ demobilizirani­ branilac­ i­ član­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog­ i­nestalog­branioca­(„Službene­novine­ZE-DO­kantona“,­ broj:­ 6/06­ i­ 9/07),­ kao­ i­ svih­ odgovarajućih­ podzakonskih­ akata­ i­ drugih­ provedbenih­ propisa­ koji­ bliže­ uređuju­ ova­ pitanja.­ Ukoliko­ se­ na­ isto­ radno­mjesto,­po­ovom­osnovu,­prijavi­više­osoba­iz­ navedenog­člana­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­ boraca­i­članova­njihovih­porodica,­takvi­kandidati­ se­boduju­u­smislu­utvrđivanja­prednosti­u­skladu­sa­ ovim­kriterijima,­ali­samo­u­okviru­iste­kategorije. Član­2.­b)­ostali­prioriteti­pri­zapošljavanju: Pored­osoba­iz­alineje­1)­tačke­a)­ovog­člana,­prioritet­ kod­izbora­za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­putem­ konkursa­ prije bodovanja­ imaju:­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ području­ ZE-DO­ kantona,­u­skladu­sa­Programom­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška,­broj:­10-34-12591/11­od­03.06.2011.­ god.­Ukoliko­se­prijavi­veći­broj­kandidata­iz­tačke­b),­ alineje­1)­ovog­člana,­po­istom­osnovu­prednosti,­birat­ će­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­tog­statusa­provedenog­ u­ obrazovanju.­ Osobe­ koje­ ostvaruju­ prava­ iz­ tačke­b)­ovog­člana,­uz­zahtjev­za­prijem­u­radni­odnos­ po­raspisanom­konkursu,­prilažu­samo­rješenje­o­utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Kantonalne­komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona­i­kopiju­radne­knjižice.­Za­osobe­primljene­u­radni­odnos­po­ovom­ osnovu,­radni­odnos­traje­do­kraja­školske­godine. Član­2.­c)­Pored­osoba­iz­prethodnog­stava­ovoga­ člana,­prioritet­u­zapošljavanju­ostvaruju­i­osobe­sa­ utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­području­ZE-DO­kantona. Potrebna dodatna dokumentacija za bodovanje kandidata: Rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom,­ uvjerenje­

18 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
me­od­01.09.2011.­do­15.08.2012.­ ­­­­­te­istovremeno­raspisuju­i­ za prijem radnika/ce na održavanju higijene u radni odnos za školsku 2011/2012 godinu 1.Radnik/ca­na­održavanju­higijene­-­½­radne­ norme­na­određeno­vrijeme­od­01.09.2011.­do­ 15.08.2012. I­Uslovi: Pored­ općih­ uslova­ utvrđenih­ Zakonom,­ kandidat­ treba­ da­ ispunjava­ i­ slijedeće­ posebne­ uslove: -za­radna­mjesta­po­Konkursu:­uslove­propisane­Zakonom­o­srednjoj­školi­u­skladu­sa­Nastavnim­planovima­i­programima­za­gimnaziju -za­ radno­ mjesto­ po­ Oglasu:­ NK­ -­ završena­ osmogodišnja­ škola­ i­ uslove­ propisane­ Zakonom­­o­srednjoj­školi II­Uz­prijavu­na­Konkurs/Oglas­kandidat­je­dužan­priložiti­slijedeću­dokumentaciju: 1.kraću­biografiju,­kontakt­telefon­i­adresu­prebivališta 2.diplomu­o­završenom­odgovarajućem­fakultetu­(za­pozicije­od­1.­do­18.Konkursa) 3.svjedočanstvo­o­završenoj­osnovnoj­školi(za­ poziciju­1.­Oglasa) 4.izvod­iz­Matične­knjige­rođenih 5.uvjerenje­o­državljanstvu 6.uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak 7.ljekarsko­uvjerenje(po­izvršenom­prijemu) Prijavu­na­Konkurs/Oglas­kao­i­kraću­biografiju­kandidat­je­dužan­vlastoručno­potpisati. Dokumenti pod rednim brojem 5,6 i 7 ne mogu biti starija od 6(šest)mjeseci dok ostali dokumenti moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. III­Prijem­kandidata­će­se­vršiti­na­osnovu­„Kriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa­ nastavnika,stručnih­ saradnika­ i­ odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona“,broj10-38-12116/11­ od­ 05.07.2011.­ godine,­koje­je­donijelo­Ministarstvo­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničko-dobojskog­ kantona­te­na­osnovu­Pravilnika­o­radu­i­Pravila­ škole­ koji­ su­ Odlukama­ Školskog­ odbora,broj­ 01-331/11­ i­ 01-332/11­ od­ 11.07.2011.­ godine­ usklađeni­sa­ovim­Kriterijima. Pored­dokumentacije­iz­tačke­II,­kandidati­su­ obavezni­uz­Prijavu­na­Konkurs/Oglas­dostaviti­i­dodatnu dokumentaciju­na­osnovu­koje­ će­se­izvršiti­bodovanje­kandidata: -Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom -Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu­za­nastavnika -Uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­potrebnog­stepena­stručne­spreme -Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi -Dokaz­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­ i­ van­ obrazovanja­ (fotokopija radne knjižice, uključujući i stranice sa podacima o radnom stažu i fotokopija važećeg ugovora radu/volontiranju)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU GIMNAZIJA "Rizah Odžekić" ZAVIDOVIĆI Školski­ odbor­ JU­ Gimnazija­ „Rizah­ Odžečkić“­iz­Zavidovića­i­direktor­škole,­na­osnovu­ člana­ 114,130.i­ 135.Zakona­ o­ srednjoj­ školi­i­Zakona­o­izmjenama­i­dopunama­Zakona­ o­ srednjoj­ školi­ (Službene­ novine­ Zedo­ kantona­ broj:­ 5/04,20/07,19/09­ i­ 09/11),­ člana­ 131.­ i­ 163.Pravila­ i­ člana­ 13.Pravilnika­ o­ radu­ Gimnazije­ „Rizah­ Odžečkić“­ Zavidovići,­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,nauku,kulturu­ i­ sport­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­ broj:10-38-1766901/11,od­ 19.07.2011.­ godine­ i­ Odluke­ Školskog­ odbora,broj:01-339/11­ od­ 20.07.2011.­ godine,­raspisuju:­­ za prijem nastavnika u radni odnos za školsku 2011/2012 godinu 1.Profesor­tjelesnog­i­zdravstvenog­odgoja­-­ ­ 21­čas­na­određeno­vrijeme,od­01.09.2011­do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije­ a­ najduže­ do­15.08.2012.­ 2.­ Profesor­ tjelesnog­ i­ zdravstvenog­ odgoja­ –­ 14­ časova­ na­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 3.Profesor­matematike­–­19­časova­na­određeno­vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 4.Profesor­matematike­–­4­časa­na­određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 5.Profesor­ engleskog­ jezika­ –­ 19­ časova­ na­ određeno­vrijeme­od­01.09.2011.­do­povratka­ zaposlenice­sa­porodiljskog­bolovanja­a­najduže­do­06.06.2012. 6.Profesor­ engleskog­ jezika­ –­ 19­ časova­ na­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.­ do­ 15.08.2012. 7.Profesor­ latinskog­ jezika­ –­ 10­ časova­ na­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.­ do­ ­ 15.08.2012. 8.Profesor­ fizike­ –­ 12­ časova­ na­ određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 9.Profesor­geografije­–­11­časova­na­određeno­vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012. 10.Profesor­ psihologije­ –­ 9­ časova­ na­ određeno­vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012. 11.Profesor­demokratije­i­ljudskih­prava­–­8­ časova­ na­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.­ do­15.08.2012. 12.Profesor­historije­–­9­časova­na­određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 13.Profesor­biologije­–­8­časova­na­određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 14.Profesor­ bosanskog­ jezika­ i­ književnosti­ –­ 12­ časova­ na­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 15.Profesor­turskog­jezika­–­2­časa­na­određeno­vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012. 16.Profesor­informatike­–­4­časa­na­određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 17.Profesor­sociologije­–­2­časa­na­određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­do­15.08.2012.­ 18.Profesor­etike­–­2­časa­na­određeno­vrije-

OGLAS

KONKURS

U­ koliko­ kandidat­ pripada­ kategoriji­ lica­ iz­ člana­15.stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­dužan­ je­o­tome­priložiti: -Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida -Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca -Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca -Uvjerenje­službe­za­zapošljavanje­Zeničkodobojskog­ kantonada­ se­ nalazi­ na­ evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­o­ radu­na­određeno­vrijeme­u­školi -Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona­(fotokopija­CIPS-ove­ potvrde­prebivališta/boravišta) Takođe,­ kategorije­ lica­ iz­ člana­ 15.­ navedenog­ zakona,­ a­ koje­ dokazuju­ pripadnost­ OSRBIH­kandidata­i­članova­njihovih­porodica,­dužne­su­priložiti­važeći­Ugovor­o­radu­ na­određeno­vrijeme­ili­posljednje­Rješenje­o­ prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom,­ili­da­im­ je­nakon­prestanka­radnog­odnosa­isplaćena­ otpremnina. IV­Prioritet­pod­jednakim­uvjetima­prilikom­ prijema­u­radni­odnos­imaju­osobe u skladu sa članom 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i to: ratni vojni invalid,demobilizirani branilac i član porodice šehida,poginulog, umrlog, nestalog branioca(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj:06/06 i 09/07) kao i svih odgovarajućih podzakonskih akata i drugih provedbenih propisa koji bliže uređuju ova pitanja. Ukoliko­ se­ na­ isto­ radno­ mjesto,­ po­ ovom­ osnovu,­prijavi­više­osoba­iz­navedenog­člana­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica,­ takvi­ kandidati­ se­ boduju­ u­ smislu­ utvrđivanja­ prednosti­ u­ skladu­sa­Kriterijima,­ali­samo­u­okviru­iste­ kategorije. -­ Prioritet­ kod­ izbora­ kandidata­ prije­ bodovanja­ imaju­ osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Programom za zbrinjavanje tehnološkog viška,broj:10-34-12591/11 od 03.06.2011. godine. Ukoliko­ se­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata­ na­ isto­ radno­ mjesto,­ po­ ovom­ osnovu­ prednosti,biraće­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­tog­statusa­provedenog­u­obrazovanju. Kandidati­koji­ostvaruju­gore­navedeno­pravo,­ uz­ prijavu­ na­ Konkurs/Oglas,­ prilažu­ samo­ Rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona­i­fotokopiju­radne­knjižice,­uključujući­i­stranice­sa­podacima­o­radnom­stažu. Kandidatu­ ­ primljenom­ u­ radni­ odnos­ po­ ovom­ osnovu,­ radni­ odnos­ traje­ do­ kraja­ školske­godine.

konkursi
-Pored­osoba­iz­prethodnih­stavova­Konkursa/Oglasa,­prioritet­u­zapošljavanju­ostvaruju­ i osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata­sa­prebivalištem­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­pored­uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­ Zeničko-dobojskog­kantona,­priložiti­i­uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­kantona,­a­kojom­se­potvrđuje­status­ civilne­žrtve­rata. -Svi­ kandidati­ koji­ dostave­ obaveznu­ dokumentaciju­u­skladu­sa­zakonom,­ulaze­u­proceduru­bodovanja­prema­Kriterijima. Nakon­izvršenog­bodovanja­Komisija­za­bodovanje­ kandidata­ sačinjava­ rang­ listu­ kandidata­koji­ispunjavaju­uslove­utvrđene­Konkursom­i­Oglasom,­i­objavljuje­je­na­oglasnoj­ ploči­škole,­dva­dana­prije­dostavljanja­Komisiji­za­intervju­na­dalje­postupanje. V­Sa­kandidatima­koji­ispunjavaju­Konkursom­ tražene­ uslove­ od­ rednog­ broja­ 1.­ do­ 9.obavit­će­se­intervju,­dana,­17.08.2011.­godine­u­11,00­sati­a­sa­kandidatima­od­rednog­ broja,­10.­do­18.­obavit­će­se­intervju,­dana,­ 18.08.2011.­godine­u­11,00­sati­u­kancelariji­ direktora­škole. -Sa­ kandidatima­ koji­ ispunjavaju­ Oglasom tražene­ uslove,­ obavit­ će­ se­ intervju,­ dana,­ 19.08.2011.­godine­u­11,00­sati­u­kancelariji­ direktora­škole. Navedeni termin sa satnicom održavanja intervjua je ujedno i poziv za sve kandidate prijavljene na Konkurs i Oglas. Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate­koji­su­ se­prijavili­na­Konkurs­i­Oglas,­a­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intrvjuu,­smatraće­se­da­je­odustao­od­Konkursa/Oglasa. VI­Ukoliko­se­na­Konkurs­ne­prijave­kandidati­koji­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­ spreme,­ prijem­ će­ se­ izvršiti­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ za­ školsku­ 2011/2012.­ godinu,­ broj:10-3415125/11­ od­ 08.06.2011.­ godine,­ Ministarstva­za­obrazovanje,nauku,kulturu­i­sport­Zeničko-dobojskog­kantona, Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme­trebaju­dostaviti­uz­prijavu­ i­slijedeće­ovjerene­dokumente: -Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija -Uvjerenje­o­položenim­ispitima VII­ Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­se­razmatrati. Rok­ za­ podnošenje­ prijava­ na­ Konkurs­ i­ Oglas­je­8(osam)­dana­od­dana­objavljivanja. Prijave­ sa­ dokazima­ o­ ispunjenju­ uslova­ iz­ Konkursa/Oglasa­ dostaviti­ u­ zatvorenoj­ koverti­ poštom­ ili­ lično­ na­ adresu:­ Javna ustanova Gimnazija “Rizah Odžečkić“, Školski odbor(Komisija za bodovanje)sa naznakom,“prijava na Konkurs/Oglas na radno mjesto --------------- - ne otvaraj“, Ulica Stjepana Radića br.43. 72220 Zavidovići­ili­lično­u­sekretarijat­škole. Dokumentacija­kandidata­se­ne­vraća,­a­istu­ kandidati­mogu­lično­preuzeti­u­školi­u­roku­ od­60­dana­od­zatvaranja­Konkursa/Oglasa. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU OŠ „AHMED MURADBEGOVIĆ“ DONJI KAKANJ Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ OŠ­ i­ člana­ 147.­ Pravila­ JU­ OŠ­ „Ahmed­ Muradbegović“­Donji­Kakanj,­Saglasnosti­za­formiranje­ odjeljenja­ od­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,­kulturu­i­sport­broj:­10-34-6524-01/11­ od­27.06.2011.­i­Odluke­Školskog­odbora­od­ 29.06.2011.­ godine­ i­ Saglasnosti­ za­ raspisivanje­ konkursa­ br.­ 10-38-17669-01/11­ od­ 13.07.2011.­godine­raspisuje

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

19

KONKURS
za prijem nastavnika u radni odnos 1. Nastavnik­razredne­nastave­(PŠ­Gora)­–­ puna­norma,­na­određeno­radno­vrijeme­ do­15.08.2012.­godine 2. Nastavnik­ engleskog­ jezika­ –­ 14­ časova,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine. 3.­ Nastavnik­njemačkog­jezika­–­8­časova,­na­ određeno­rado­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 4.­ Nastavnik­turskog­jezika­–­6­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 5.­ Nastavnik­geografije­–­6­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 6.­ Nastavnik­ islamske­ vjeronauke­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­radnika­sa­funkcije,­a­najkasnije­ do­15.08.2012.­godine 7. Nastavnik­ islamske­ vjeronauke­ –­ 4­ časa,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine 8.­ Nastavnik­ građanskog­ obrazovanja­ –­ 2­ časa,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine Uslovi­konkursa:­Pored­općih­uslova­kandidati­ treba­ da­ ispunjavaju­ i­ uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi­ u­ skladu­ sa­ zahtjevima­ Nastavnih­ planova­ i­ programa­ za­ osnovnu­ školu.­ Prijem­ kandidata­ će­ se­ vršti­ na­osnovu­kriterija­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. Diplomu­o­odgovarajućoj­završenoj­školi 2. Uvjerenje­o­državljanstvu 3.­ Rodni­list 4.­ Kraću­biografiju 5.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­ krivični­postupak 6.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu) 7. Rješenje­ za­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ (izdato­ od­ strane­ Ministarstva­ za­ obrazovanje­ ZE-DO­ kantona­ i kopiju radničke knjižice) 8.­ Uvjerenje­ za­ osobe­ sa­ nepotpunom­ radnom­ normom­ u­ statusu­ osobe­ koja­ je­ imala­ punu­ nastavnu­ normu­ sa­ radnim­ odnosom­na­neodređeno­vrijeme­u­Školama­na­području­ZE-DO­kantona 9.­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 10. Uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ na-

kon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 11. Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarnih­na­ visokoškolskoj­ustanovi 12. Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju 13.­Za­osobe­iz­član­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­sljedeća­dokumenta: -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­statusa­ratnog­vojnog­invalida, -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca, -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ statusa­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­borca, -­ Uvjerenje­ službe­ za­ zapošljavanje­ ZEDO­ kantona­ da­ se­ nalazi­ na­ evidenciji­ za­ nezaposlene­ osobe­ ili­ važeći­ Ugovor­ o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi­kao­i­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona. -­ Takođe,­osobe­iz­člana­15.­navedenog­zakona,­ a­ koje­ dokazuju­ pripadnost­ OSRBiH­ kandidata­ i­ članova­ njihovih­ porodica,­ dužne­ su­ priložiti­ važeći­ Ugovor­ o­ radu­ na­ određeno­ vrijeme­ ili­ posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­ (ukoliko­ je­ isti­ postojao),­ kao­ dokaz­ da­ njihov­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­ krivicom,­ ili­ da­ im­ je­ nakon­ prestanka­ radnog­odnosa­iplaćena­otpremnina. Osobe­iz­statusa­civilne­žrtve­rata­obavezne­ su­pored­uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­ Zeničko-dobojskog­kantona,­priložiti­i­uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­kantona,­a­kojim­se­potvrđuje­status­ civilne­žrtve­rata. Dokumenti­koji­se­traže­konkursom­ne­smiju­ biti­stariji­od­6­mjeseci.­(Uvjerenje­o­državljanstvu­i­uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­ vodi­krivični­postupak) Prioritet­ u­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­ imaju­osobe­koje­su­proglašene­tehnološkim­ viškom­u­školama­ZE-DO­kantona­i­osobe­sa­ nepotpunom­radnom­normom­u­statusu­osobe­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­radno­vrijeme. Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate­i­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervjuu­ smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa.­Intervju­će­se­obaviti­u­prostorijama­škole­dana­ 18.08.2011. godine u 11,00 sati. NAPOMENA: ­ Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ kandidati­ sa­ odgovarajućom­ stručnom­ spremom­ izvršit­ će­ se­ prijem­ kandidata­ po­ Uputstvu­o­angažovanju­nestručnih­nastavnika­ za­izvođenje­nastave­u­školskoj­2011/12­godini,­ broj:­10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­ spreme­ treba­ da­ dostave­ dodatne­ dokumente­i­to:­Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ osam­ dana­ od­ dana­ objavljivanja.­ Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­neće­se­uzimati­u­razmatranje. Dokumente­ slati­ na­ adresu­ škole­ „Ahmed Muradbegovć“ Donji Kakanj.

20 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­ili­važeći­ugovor­ o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi,­­­Uvjerenje­o­ prebivalištu­na­području­ZDK­­i­­Rješenje­o­prestanku­ranijeg­radnog­odnosa­(ako­je­bio­zaposlen),­kao­dokaz­da­raniji­radni­odnos­nije­prestao­ njihovom­krivicom,­ili­da­im­je­nakon­prestanka­ radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina­,­a­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­ boraca(Sl.nov.­ZDK­,­br.6/06­),­i­ b)­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a­ ,u­ skladu­ sa­ Programom­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška,­broj­ 10-34-12591/11.­,­od­03.06.2011.­godine,­­uz­priloženi­Zahtjev­za­posao,­Rješenje­o­tehnološkom­ višku­izdato­od­nadležne­Kantonalne­komisije­za­ zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ZDK­i­­­kopiju­Radne­knjižice.­Za­osobe­ primljene­u­radni­odnos­po­ovom­osnovu,­radni­ odnos­traje­do­kraja­školske­godine.­­­ U­slučaju­da­se­prijavi­više­kandidata­,­koji­ imaju­prednost­po­članu­15.­Zakona­o­pravima­ boraca­i­članova­njihovih­porodica,­­izvršit­će­ se­njihovo­međusobno­­bodovanje.­Ukoliko­se­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata­ koji­ su­ tehnološki­ višak,­biraće­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­ tog­statusa­provedenog­u­obrazovanju. Prioritet­ u­ zapošljavanju­ ostvaruju­ i­ osobe­sa­utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­rata­sa­ prebivalištem­ na­ području­ ZDK­ uz­ priloženo­ Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ ZDK­ i­ Uvjerenje­ resorne­ službe­ sa­ područja­ ZDK,­ a­ kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Za ostvarivanje bodova po drugim osnovama kandidati mogu priložiti i sljedeću dodatnu dokumentaciju:1.­ Uvjerenje­ o­ položenom­ stručnom­ ispitu, 2.­ Uvjerenje­ ­ Zavoda­ za­ zapošljavanje­­u­kojem­je­navedeno­koliko­vremena­je­kandidat­proveo­na­Zavodu­od­vremena­ sticanja­diplome, 3.­Ovjerenu­kopiju­Radne­knjižice­i­kopiju­važećeg­ugovora­o­radu(ako­nije­zaključena­knjižica)­­,4.­Uvjerenje­o­statusu­civilne­ žrtve­rata,5.­Potvrdu­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ ustanovi.Sva­ dokumentacija­ mora­biti­original­ili­ovjerena­kopija. Sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove Konkursa, će biti obavljen intervju dana 18.8.2011.godine u 7,30 sati. Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervju smatra se da je odustao od Konkursa. Ukoliko­se­na­Konkurs­­ne­prijave­kandidati­­­koji­ispunjavaju­uslove­propisane­NPP-om­ u­ obzir­ će­ se­ uzeti­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­po­Uputstvu­o­angažovanju­nestručnih­ nastavnika­broj:­10-34-15125/11­od­8.6.2011.­ godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­ propisane­stručne­spreme­obavezni­su­dostaviti­ :­ 1.­ Uvjerenje­ fakulteta­ o­ godini­ studija,­ 2.­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima­.­ Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ dana­ od­ dana­ objavljivanja­ u­ sredstvima­ javnog­ informisanja.­Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­ biti­uzete­u­razmatranje.O­prijemu­će­kandidati­ biti­­pismeno­obavješteni­.­Škola­ne­preuzima­ obavezu­ vraćanja­ dokumentacije,­ a­ kandidati­ dokumentaciju­mogu­preuzeti­lično­u­školi­­u­ roku­od­30­dana­po­okončanju­konkursa. Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, se podnose lično u školi svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ili poštom na adresu OŠ“ Gazi Ferhad-beg“ Jablanica 74260 Tešanj (prijava na konkurs). Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton JU OŠ „Hasan Kikić“ Solun Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ („Službene­ novine­ ZE-DO­ kantona“­ broj­ 5/04­ i­ 20/07),­člana­116.­Pravila­škole,­odluke­Školskog­ odbora­01-326/11­od­15.07.2011.­godine­te­saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZE-DO­kantona­br.­10-38-17669-01/11­ od­15.07.2011.­godine,­Školski­odbor­raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta stručnim kadrom za školsku 2011/2012. godinu 1. Nastavnik­ razredne­ nastave­ u­ područnoj­ školi­puna­norma,­na­određeno­radno­vrijeme­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine 2. Nastavnik­ razredne­ nastave­ u­ područnoj­ školi­puna­norma,­na­određeno­radno­vrijeme­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine 3.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ u­ područnoj­ školi­9­časova­sedmične­norme,­na­određeno­vrijeme,­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine 4.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ u­ područnoj­ školi­9­časova­sedmične­norme,­na­određeno­vrijeme,­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine 5.­ Nastavnik­engleskog­jezika,­puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine 6.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ 5­ časova­ sedmične­norme,­na­određeno­vrijeme,­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine 7. Nastavnik­ Njemačkog­ jezika­ 12­ časova­ sedmične­ norme,­ na­ određeno­ vrijeme­ a­ najdalje­do­15.08.2012.­godine 8.­ Nastavnik­tehničkog­odgoja­7­časova­sedmične­norme,­na­određeno­vrijeme,­do­povratka­radnika­sa­izborne­funkcije,­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine 9.­ Nastavnik­ informatike­ 5­ časova­ sedmične­ norme,­na­određeno­radno­vrijeme­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine 10. Nastavnik­ fizike­ 2­ časa­ sedmične­ norme,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ a­ najdalje­ do­ 15.08.2012.­godine 11. Nastavnik­ matematike­ 16­ časova­ sedmične­ norme,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom,­kandidati­ trebaju­da­ispunjavaju­i­uslove­propisane­Zakonom­ o­osnovnoj­školi­u­skladu­sa­zahtjevima­nastavnih­ planova­i­programa­i­pedagoških­standarda. Uz­ prijavu­ na­ konkurs­ sa­ kraćom­ biografijom­ kandidati­su­dužni­priložiti­original­ili­ovjerenu­ fotokopiju­potrebnih­dokumenata: 1. Diploma­o­odgovarajućoj­stečenoj­stručnoj­spremi 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­mjeseci) 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci) 5.­ Ljekarsko­ uvjerenje­ (po­ prijemu­ u­ radni­ odnos­–­ne­starije­od­6­mjeseci) Pored­ gore­ navedenih­ dokumenata,­ kandidati­ su­dužni­dostaviti­i­dodatnu­dokumentaciju: 1. Dokaz­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom­ –­od­nadležne­komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­ZE-DO­kantona 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 3.­ Uvjerenje­o­čekanju­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 4.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine OPĆINA TEŠANJ OŠ „ Gazi Ferhad-beg“Jablanica,Tešanj Na­osnovu­člana­70.­Zakona­o­osnovnoj­školi­ (Sl.novine­ ZDK­ 05/04),­ člana­ 7.­ Pravilnika­ o­ radnim­ odnosima­ OŠ“­ Gazi­ Ferhad-beg“­ ­ ,­ Odluke­ Školskog­ odbora­ broj­ ­ 349­ /11­ od­ 16.6.2011.­ ­ i­ ­ Saglasnosti­ Ministarstva­ ,­ OŠ­ “Gazi­Ferhad-beg“­Jablanica,Tešanj­raspisuje­­­ Za upražnjena radna mjesta u šk.2011/12. Na određeno vrijeme do 15.8.2012. godine: 1. Nastavnik­razredne­nastave­­-­1­izvršilac 2. Nastavnik­ Engleskog­ jezika­ -­ 1­ izvršilac­ ­ na­punu­normu­ 3.­ Nastavnik­ Engleskog­ jezika­ -­ 1­ izvršilac­ na­­12­časova­sedmično­­ 4.­ Nastavnik­Islamske­vjeronauke­-­1­izvršilac­na­11­časova­sedmično 5.­ Nastavnik­ Tehničkog­ odgoja/Tehničke­ kulture/Osnove­tehnike­-­1­izvršilac­na­11­ časova­sedmično 6.­ Nastavnik­Informatike­–­1­izvršilac­na­10­ časova­sedmično 7. Nastavnik­Njemačkog­jezika­–­1­izvršilac­ na­12­časova­sedmično 8.­ Nastavnik­Likovne­kulture­-­1­izvršilac­na­ 8­časova­sedmično 9.­ Nastavnik­Fizike­-­1­izvršilac­na­10­časova­ sedmično 10. Nastavnik­Matematike­-­1­izvršilac­na­13­ časova­sedmično 11. Računovođa­ -­ 1­ izvršilac­ na­ pola­ radnog­ vremena Na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa funkcije, a najkasnije do 15.8.2012. godine 1. Nastavnik­razredne­nastave-1­izvršilac­­­­ USLOVI: Za­sva­radna­mjesta­,­pored­općih­uslova­propisanih­zakonom,kandidati­trebaju­da­ispunjavaju­i­­uslove­predviđene­Zakonom­o­osnovnoj­ školi­ZDK­u­skladu­sa­zahtjevima­­Nastavnih­ planova­i­programa­za­osnovnu­školu. Uz prijavu ,sa tačno navedenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje, svi kandidati su dužni priložiti sljedeću obaveznu dokumentaciju ( original ili ovjerenu kopiju): 1.­ Diplomu­ o­ završenoj­ školi­ ,­ 2.­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­(ne­starije­od­6­mjeseci)­,3.­Izvod­ iz­matične­knjige­rođenih­(ne­stariji­od­­6­mjeseci)­ i­ 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci). Kandidati­koji­budu­izabrani­od­strane­Školskog­ odbora­dužni­su­dostaviti­­i­Ljekarsko­uvjerenje­ (ne­starije­od­6­mjeseci)­prije­stupanja­na­posao. Kandidat­za­radno­mjesto­pod­rednim­brojem­ 11.­­treba­imati­najmanje­višu­školsku­spremu­ Ekonomskog­smjera.­(Prijem­vrši­direktor­škole-­član­88.ZOŠ) Prijem i bodovanje kandidata vršit će se primjenom Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa. Prioritet­­pod­jednakim­uvjetima,­prije bodovanja,­imaju: a)­ratni­vojni­invalidi,demobilizirani­branioci­i­ članovi­porodica­šehida,poginulog,umrlog­ili­nestalog­borca,­uz­uslov­da­prilože­Rješenje­nadležne­općinske­službe­kojim­dokazuju­da­pripadaju­ nekoj­od­kategorija,­Uvjerenje­da­je­na­evidenciji­

KONKURS

KONKURS

konkursi
visokoškolskoj­ustanovi 5.­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(ugovor­o­radu­i­kopija­radne­knjižice) 6.­ Za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­porodica­sljedeće­dokumente. -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca -­ Uvjerenje­službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­ se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe. -­ Osobe­iz­člana­15.­navedenog­zakona­a­koji­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­članova­ njihove­porodice,­dužne­su­priložiti­i­posljednje­ Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­ isti­postojao)­kao­dokaz­da­njihov­raniji­radni­ odnos­nije­prestao­njihovom­voljom. Prioritet­u­zapošljavanju­prije­bodovanja. -­ U­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica­(„Službene­novine­ZE-DO­kantona“,­broj­ 6/06)­pod­istim­uslovima­prednost­imaju­RVI,­ demobilisani­branioci­i­članovi­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­i­nestalog­branitelja­što­ dokazuju­potrebnim­Uvjerenjem­da­su­pripadnici­jedne­od­navedenih­kategorija. 7. Osobe­koje­imaju­status­civilne­žrtve­rata­ dužni­su­dostaviti­uvjerenje­nadležne­službe­sa­područja­ZE-DO­kantona. -­ Osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­na­području­ZE-DO­kantona Ako­se­priijavi­veći­broj­kandidata,­po­istom­osnovu­prednosti,­birat­će­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­tog­statusa­provedenom­u­obrazovanju. Osobe­mogu­ostvariti­prava­iz­ovog­člana­samo­ ako­su,­uz­ostalu­dokumentaciju­uredno­priložili­i­odgovarajući­pisani­dokaz­od­strane­nadležne­Kantonalne­komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­Kantona. Prijem­po­konkursu­izvršit­će­se­na­osnovu­Kriterija­o­prijemu­nastavnika­i­stručnih­saradnika­ i­ostalih­uposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­ZE-DO­ kantona­od­05.07.2011.­godine Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­kandidati­koji­ ispunjavaju­uslove­NPP­za­osnovnu­školu­vršit­ će­se­prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­o­angažovanju­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012.­ godine­ broj:­10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­spreme­obavezni­su­priložiti­original­ili­ ovjerenu­fotokopiju­dodatnog­dokumenta­i­to: -­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i -­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima Intervju­sa­kandidatima­će­se­obaviti­u­prostorijama­škole­dana­15.08.2012.­godine­sa­početkom­u­11,00­sati,­kandidati­koji­se­ne­odazovu­ na­intervju­smatra­se­da­su­odustali­od­konkursa. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ uzeti­u­razmatranje. O­rezultatima­konkursa­kandidati­će­biti­blagovremeno­obavješteni­(odluka­o­izabranom­kandidatu­sa­pravom­prigovora­Školskom­odobru) Prijave­sa­traženom­dokumentacijom­dostaviti­ lično­ili­putem­pošte­na­adresu:­JU OŠ „Hasan Kikić“ Solun, Solun b.b., 71340 Olovo, (sa naznakom prijava na konkurs). Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MSŠ «HAZIM ŠABANOVIĆ» VISOKO U skladu sa članom 114. Zakona o srednjoj školi, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi ( «Službene novine ZDK», br. 5/04, 20/07 i 9/11) i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za raspisivanje konkursa, broj 1038-17669-01/11., od 21.07.2011., Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» raspisuje: za prijem u radni odnos 1.­Profesor­Bosanskog­jezika­i­književnosti­-­2­izvršioca,­puna­norma,­na­određeno­vrijeme­do­­15.08.2012. 2.­Profesor­Bosanskog­jezika­i­književnosti­­-­ 1­izvršilac­za­9­časova­sedmično,­na­određeno­ vrijeme,­do­15.08.2012. 3.­Profesor­Tjelesnog­i­zdravstvenog­odgoja­-­1­ izvršilac,­puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­ 15.08.2012. 4.­Profesor­Historije­-­1­izvršilac,­puna­norma,­ na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012. 5.­­Profesor­Biologije­-­1­izvršilac­za­18­časova­ sedmično,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012. 6.­ Profesor­ Informatike­ -­ 1­ izvršilac­ za­ 10­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.08.2012. 7.­Profesor­Matematike­-­2­izvršioca,­puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012. 8.­Profesor­Matematike­-­1­izvršilac,­puna­norma,­na­neodređeno­vrijeme 9.­Profesor­Fizike­-­1­izvršilac,­puna­norma,­na­ određeno­vrijeme,­do­15.08.2012. 10.­Profesor­Hemije­-­1­izvršilac­za­5­časova­ sedmično,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012. 11.­Profesor­Psihologije­-­1­izvršilac­za­1­čas­ sedmično,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012. 12.­Profesor­Estetike­-­1­izvršilac­za­4­časa­sedmično,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012. 13.­Profesor­Engleskog­jezika­i­književnosti­-­1­ izvršilac,­puna­norma,­do­povratka­zaposlenice­ sa­porodiljskog­odsustva 14.­Profesor­Engleskog­jezika­i­književnosti­­-­ 1­izvršilac­za­16­časova­sedmično,­na­određeno­ vrijeme,­do­15.08.2012. 15.­ Profesor­ Njemačkog­ jezika­ i­ književnosti­ ­ -­1­izvršilac­za­4­časa­sedmično,­na­određeno­ vrijeme,­do­15.08.2012. 16.­ Profesor­ stručnih­ premeta­ tekstilne­ struke­ (konfekcionar­tekstila)­-­1­izvršilac­za­10­časova­ sedmično,­na­­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012. 17.­Profesor­stručnih­premeta­elektro­struke­-­1­ izvršilac,­puna­norma,­na­neodređeno­vrijeme 18.­Profesor­stručnih­predmeta­elektro­struke­­-­ 2­izvršioca,­puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­ do­15.08.2012. 19.­ Profesor­ stručnih­ predmeta­ građevinske­ struke­-­1­izvršilac,­puna­norma,­na­određeno­ vrijeme,­do­15.08.2012. Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom,­kandidat­ mora­ imati­ odgovarajuću­ školsku­ spremu,­ te­ uslove­ predviđene­ NPP­ i­ Zakonom­ o­ srednjoj­školi­ZDK. Uz­prijavu­sa­kraćom­biografijom­kandidati­su­ dužni­dostaviti:­ -­ diplomu­o­završenom­obrazovanju;

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

21

KONKURS

-­ uvjerenje­o­državljanstvu­(­ne­starije­od­6­ mjeseci­); -­ uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci); -­ izvod­iz­Matične­knjige­rođenih Kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs,­potrebno­ je­da­dostave­i­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­u­skladu­sa­Kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­ zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­ZDK,­i­to: 1. Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom 2. Uvjerenje­o­radnom­odnosu­na­neodređeno­ vrijeme­sa­nepotpunom­normom­ 3.­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 4.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 5.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi 6.­ Kopiju­radne­knjižice,­kao­dokaz­o­dužini­ radnog­staža­u­obrazovanju,­a­ukoliko­staž­ u­knjižici­nije­zaključen,­dostaviti­i­postojeći­Ugovor­o­radu Osobe­iz­člana­15.­stav­1­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica,­ trebaju­dostaviti: 1. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida 2. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog­i­nestalog­branioca 3.­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK­da­ se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe 4.­ Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­kao­dokaz­da­njihov­raniji­ radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. Prioritet­kod­izbora­za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­putem­konkursa,­pod­istim­uslovima, imaju : pripadnici Oružanih snaga RBiH (primjenjuje se na sve kandidate),­učesnici­OSRBiH­ (Armije­BiH,­MUP-a,­HVO-a),­te­osobe­sa­utvrđenim­ statusom­ civilne­ žrtve­ rata­ sa­ prebivalištem­na­području­ZDK,­a­prije­bodovanja­osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ područja­ ZDK,­ osobe­ sa­ nepotpunom­ radnom­ normom­u­statusu­osobe­­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­vrijeme­u­školama­na­području­ZDK. Kandidati­ koji­ budu­ ispunjavali­ uvjete­ tražene­ konkursom,­bit­će­intervjuisani­od­strane­Komisije­za­intervju­dana­19.08.2011.­godine,­od­10.00­ do­13.00­sati.­Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­pa­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­ intervjuu,­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Kandidati­ koji­ se­ prijave­ na­ konkurs,­ a­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ o­ stručnoj­ spremi,­ dužni­ su,­ pored­gore­navedene­dokumentacije,­dostaviti­i­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­Uvjerenje­ o­položenim­ispitima. Ljekarsko­uvjerenje­će­kandidati­koji­budu­primljeni,­dostaviti­po­prijemu­u­radni­odnos. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja,­a­prijave­se­mogu­dostaviti­lično­ili­putem­ pošte­na­adresu:­Branilaca 24, 71300 Visoko. Dodatne­informacije­se­mogu­dobiti­putem­telefona­032/738-165. Neblagovremene­i­nepotpune­prijave­neće­biti­ razmatrane.

22 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­ ZE-DO­kantona -­ osobe­sa­nepotpunom­radnom­normom­u­statusu­osobe­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­vrijeme­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona -­ osobe­ sa­ utvrđenim­ statusom­ civilnie­ žrtve­ rata­ sa­ prebivalištem­ na­ području­ Zeničkodobojskog­kantona Napomena:­ Kandidati­ koji­ se­ prijavljuju­ kao­ tehnološki višak,­uz­zahtjev­za­prijem­u­radni­odnos­po­raspisanom­konkursu,­prilažu rješenje o utvrđenom tehnološkom višku­(izdato­od­strane­ nadležne­ Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­u­školama­na­području­Zeničko-dobojskog­ kantona)­i kopiju radničke knjižice. Ovi­kandidati­primaju­se­do­kraja­školske­godine. IV Bodovanje­ kandidata­ će­ se­ izvršiti­ u­ skladu­ sa­ Kriterijima Kandidati su dužni predati sljedeću dokumentaciju: -­ dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom -­ uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu -­ uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme -­ uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi -­ uvjerenje­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu) Kandidati koji dokazuju pripadnost Oružanim snagama RBiH i osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata trebaju priložiti -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca -­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­se­ nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi -­ Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ Zeničkodobojskog­kantona­(odnosi­se­na­obje­kategorije) -­ Uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­ kantona­ kojim­ se­ potvrđuje­ status­civilne­žrtve­rata Prijave­ sa­ dokazima­ o­ ispunjavanju­ uslova­ konkursa­dostaviti­na­adresu­škole: JU Osnovna muzička škola u Zenici, ulica Školska broj 17, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­uzimati­u­razmatranje. Sa­ kandidatima­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ iz­ konkursa­bit­će­obavljen­intervju­po­obavljenom­bodovanju,­i­to 19.08.2011. godine (petak) u 10:00 h u prostorijama škole. Intervju je obavezan za sve kandidate, a kandidat koji ne pristupi zakazanom intervju smatrat će se da je odustao od konkursa Napomena:­Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ NPP­ i­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi,­ vršit­ će­ se­ prijem­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­ školske­2011/2012.­godine­broj:­10-38-15125/11,­ od­08.06.2011.­godine. Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­spreme­dužni­su­priložiti­Uvjerenje­Muzičke­akademije­o­godini­studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi,­ člana­117.­Pravila­Osnovne­muzičke­škole­u­Zenici­i­Uputstva­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ za­ školsku­ 2011/2012.­ godinu­ (broj:­ 10-34-15125/11­ od­ 08.06.2011),­ te­ saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:­ 10-38-17669-01/11,­ od­ 11.07.2011.­godine,­Školski­odbor­raspisuje KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI 1. Nastavnik klavira: -­puna­nastavna­norma,­na­određeno­vrijeme­do­ 15.08.2012.­godine -­pola­nastavne­norme,­na­određeno­vrijeme­do­ 15.08.2012.­godine 2. Nastavnik violine -­puna­nastavna­norma,­na­određeno­vrijeme­do­ 15.08.2012.­godine 3. Nastavnik gitare -­puna­nastavna­norma,­na­određeno­vrijeme­do­ povratka­ zaposlenice­ sa­ neplaćenog­ odsustva­ a­ najduže­do­03.04.2012.­godine -­puna­nastavna­norma­na­određeno­vrijeme­do­ 15.08.2012.­godine 4. Nastavnik harmonike -­ puna­ nastavna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ povratka­ radnice­ sa­ funkcije­ a­ najduže­ od­ 15.08.2012.­godine 5. Nastavnik flaute -­ puna­ nastavna­ norma,­ na­ određeno­ vrijem­ do­ 15.08.2012.­godine -­5­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2011.­ godine 6. Nastavnik violončela -­15­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­ godine II USLOVI KONKURSA: Pored­ općih­ uslova­ predviđenih­ Zakonom­ kandidati­trebaju­ispunjavati­posebne­uslove­propisane­zakonom­o­Osnovnoj­školi­u­skladu­sa­zahtjevima­ Nastavnog­ plana­ i­ programa­ Osnovne­ muzičke­škole­(završenu­Muzičku­akademiju­II­ ili­I­stepena­u­ovisnosti­od­radnog­mjesta­za­koje­ kandidat­konkurište). Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: -­ diplomu­za­traženu­stručnu­spremu, -­ uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci), -­ izvod­iz­Matične­knjige­rođenih, -­ uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (ne­ starije­ od­ 6­ mjeseci), -­ kopiju­radničke­knjižice, -­ ljekarsko­uvjerenje­­-­po­prijemu­kandidata Napomena:­Svi­kandidati­dužni­su­uz­prijavu­priložiti­original­ili­ovjerene­kopije­potrebnih­dokumenata III Prijem­kandidata­će­se­izvršiti­u­skladu­sa­Kriterijima­donešenih­od­strane­Ministarstva Obavit­će­se­bodovanje­i­intervju­sa­kandidatima Prije bodovanja prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos imaju: -­ ratni­ vojni­ invalidi,­ demobilizirani­ borci­ i­ članovi­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­ i­nestalog­borca -­ osobe­ proglašene­ djelomičnim/potpunim­

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA JU OŠ ¸¸EDHEM MULABDIƸ¸ ZENICA Na­osnovu­člana­70.­Zakona­o­osnovnoj­školi­ (¸¸Sl.novine­ ZE-DO­ kantona¸¸­ broj­ 05/04)­ i­ člana­ 137.­ Pravila­ OŠ­ ¸¸Edhem­ Mulabdi游­ Zenica,­­Školski­odbor­JU­OŠ¸¸Edhem­Mulabdi游­­Zenica,­donio­je­Odluku ­o­raspisivanju za izbor nastavnika za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ -­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ do­ 15.08.2012.­godine­ 2. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ -­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ do­ 15.08.2012.­godine 3.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ -­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ do­ 15.08.2012.­godine 4.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ -­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ do­ 15.08.2012.­godine 5.­ Nastavnik­matematike­–­8­časova­-­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine­ 6.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ –­ puna­ norma­ –na­ određeno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenice­ sa­ bolovanja,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­godine 7. Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ –­ puna­ norma­ –­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine 8.­ Nastavnik­geografije­-­10­časova­–na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 9.­ Nastavnik­historije­–­5­časova­–­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 10. Nastavnik­ informatike­ –­ puna­ norma­ –­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­godine 11. Nastavnik­ biologije­ –­ 6­ časova­ –­ na­ odrađeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenice­ sa­ bolovanja,­ a­ najduže­ do­ 31.12.2011.­godine 12. Pedagog­–­0,25­norme­–­1­izvršilac­–­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine­ * Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove bit će obavljen intervju kako slijedi: -­ nastavnik razredne nastave : 16.08.2011. od 13,00 do 18,00 sati -­ kandidati za ostala radna mjesta: 17.08.2011. od 13,00 do 18,00 sati *­ ­ ­ Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ dana­ od­ dana­ objavljivanja. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­ slati­ na­adresu: JU OŠ¸¸Edhem Mulabdi游 Zenica Londža 99 sa naznakom ¸¸za konkurs¸¸ USLOVI KONKURSA: Pored­ općih­ uslova­ kandidati­ treba­ da­ ispunjavaju­ i­ uslove­ predviđene­ Zakonom­ o­ osnovnoj­školi­i­Nastavnim­planom­i­programom­za­osnovnu­školu­. Uz­prijavu­na­konkurs,­kandidati­su­dužni­priložiti: 1. diplomu­za­traženu­školsku­spremu­(ori-

KONKURSA

konkursi
ginal­ili­ovjerena­kopija), 2. uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (original­ ili­ ovjerenu­kopiju), 3.­ uvjerenje­da­se­ne­vodi­krivični­postupak 4.­ rodni­list 5.­ ljekarsko­uvjerenje­/po­prijemu/ 6.­ kraću­biografiju Dokumenti­pod­rednim­brojem­2.,3.,­4.­i­5.­ne­ smiju­biti­stariji­od­6­mjeseci. Prilikom­bodovanja­kandidati­mogu­­ostvariti­ prava­samo­ako­su­uz­potrebnu­dokumentaciju­priložili­i­odgovarajući­pismeni­dokaz: 1. Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu­ 3.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 4.­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(­kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu) 5.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­na­visokoškolskoj­ustanovi 6.­ U­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­branilaca­i­članova­njihovih­ porodica­(¸¸Sl.novine­ZE-DO­kantona¸¸­br.­ 6/06)­da­pod­istim­uslovima­prednost­imaju­ RVI­ ,­ demobilisani­ branioci­ i­ članovi­ porodica­ šehida,­ poginulih,­ umrlih,­ nestalih­ branioca­ (za­ ove­ kategorije­ obavezno­ dostaviti­:­uvjerenje­da­su­pripadnici­jedne­od­ navedenih­ kategorija­ i­ uvjerenje­ da­ su­ na­ evidenciji­Službe­za­zapošljavanje­ZE-DO­ kantona­ kao­ i­ uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ZE-DO­kantona).­Takođe­osobe­iz­ člana­15.­navedenog­Zakona­dužni­su­priložiti­posljednje­rješenje­o­prestanku­radnog­ odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­kao­dokaz­ da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom­ili­da­im­je­nakon­prestanka­radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­pored­uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­ ZE-DO­ kantona­ priložiti­ i­ uvjerenje­ resorne­ službe­na­području­ZE-DO­kantona­a­kojom­ se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata.­­­­­ Napomena: 1. Ako­ primljeni­ kandidat­ odustane,­ primit­ će­se­slijedeći­kandidat­sa­liste­prioriteta. 2. Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ konkursa,­ prijem­ kandidata­ će­ se­ izvršiti­ u­ skladu­ s­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012­godine. -­ Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme­dužni­su­dostaviti­: -­ Uvjerenje­ fakulteta­ o­ godini­ studija­ i­ uvjerenje­o­položenim­stručnim­ispitima. Neblagovremene­i­nepotpune­prijave­se­neće­ uzimati­u­razmatranje. Nakon­izvršenog­izbora­kandidata­na­sjednici­ Školskog­odbora,­svim­kandidatima­će­se­dostaviti­Odluka­o­prijemu­kandidata. Dokumentacija­za­kandidate­se­neće­vraćati­a­ istu­svi­kandidati­koji­ne­budu­primljeni­mogu­ podići­ u­ upravi­ škole­ u­ roku­ od­ 30­ dana­ po­ okončanju­­konkursnog­postupka.­ Poslije­tog­roka­,­škola­nema­obavezu­čuvanja­ dokumentacije.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Općina Zenica JU Srednja muzička škola Zenica Na­osnovu­člana­180.­Pravila­JU­Srednje­muzičke­škole­Zenica,­člana­14.­Pravilnika­o­radu­ i­u­skladu­sa­Saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:10-38-17669-01/11.­ od­ 18.07.2011.­godine,­Školski­odbor­raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2011/12. godinu 1. Profesor­njemačkog­jezika­i­književnosti­–­2­časa­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 2. Profesor­fizike-akustike­–­2­časa,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 3.­ Profesor­gitare­–­puna­norma,­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 4.­ Profesor­klavira­–­13­časova,­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 5.­ Profesor­kontrabasa­–­3­časa,­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 6.­ Profesor­violončela­–­5­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 7. Profesor­ solo­ pjevanja­ –­ 15­ časova,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 8.­ Profesor­violine­–­puna­norma,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 9.­ Profesor­likovne­kulture­–­2­časa,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 10. Profesor­islamske­vjeronauke­–­2­časa,­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 11. Profesor­sociologije­–­2­časa,­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 12. Profesor­demokratije­i­ljudskih­prava­–­2­časa,­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 13.­Profesor­estetike­–­2­časa,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 14.­Profesor­ teoretsko­ muzičkih­ predmeta­ –­ puna­ norma,­ do­ povratka­ zaposlenice­ sa­ funkcije­a­najdalje­do­15.08.2012., 15.­Profesor­historije­–­4­časa,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine, 16.­Profesor­harmonike­–­8­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012. Pored­ općih­ uslova­ propisanih­ zakonom­ kandidati­ trebaju­ da­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ Zakonom­o­srednjoj­školi­i­NPP. Uz­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­dužni­dostaviti­original­ili­ovjerne­kopije­dokumenata­i­to: 1. dokaz­o­stručnoj­spremi, 2. uvjerenje­o­državljanstvu 3.­ uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak 4.­ izvod­iz­Matične­knjige­rođenih, 5.­ ljekarsko­ uvjerenje­ izabrani­ kandidat­ dužan­je­dostaviti­po­prijemu­u­radni­odnos. Dokumenti­ pod­ rednim­ brojem­ 2-6­ ne­ mogu­ biti­stariji­od­6­mjeseci. Prioritet­pod­jednakim­uslovima­prilikom­prijema­u­ radni­odnos­imaju­RVI,­demobilizirani­borac­i­član­ porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­i­nestalog­borca. Pored­ navedenih­ osoba­ prioritet­ kod­ izbora­ kandidata­za­popunu­upražnjenog­radnog­mjesta­prije­bodovanja­imaju­osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona,­u­skladu­sa­Programom­ za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška,­broj:­10-34-

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

23

KONKURS

12591/11­od­03.06.2011.­godine Osobe­koje­ostvaruju­prava­po­osnovu­Programa­zbrinjavanja­tehnološkog­viška­na­konkurs­ prilažu­samo: -­ rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ na­ područu­ Zeničko-dobojskog­ kantona­i­kopiju­radne­knjižice. Radi­rangiranja­–­bodovanja­pri­prijemu­u­ radni­ odnos­ kandidati­ trebaju­ da­ prilože­ i­ dodatnu­dokumentaciju: -­ uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, -­ dokaz­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­ Ugovora­o­radu), -­ uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ustanovi, -­ uvjerenje­ o­ položenom­ stručnom­ ispitu,­ a­ kandidati­ koji­ ostvaruju­ pravo­ po­ osnovu­ člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ trebaju­dostaviti­sljedeće­dokumente: -­ rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida, -­ rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca, -­ rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca. -­ uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­Zeničkodobojskog­kantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­ o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi­i­ -­ uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničkodobojskog­kantona.Kandidati­koji­imaju­pravo­po­osnovu­člana­15.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ dužni­su­priložiti­Ugovor­o­radu­na­određeno­ vrijeme­ ili­ posljednje­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­ dokaz­da­njihov­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom,­ili­da­im­je­nakon­prestanka­ radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina. Prioritet­ u­ zapošljavanju­ imaju­ i­ kandidati­ sa­ utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­rata­sa­previbavlištem­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona­u­skladu­sa­Kriterijima­o­načinu­bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa­ nastavnika,­ stručnih­ saradnika­ i­ odgajatelja­ i­ ostalih­zaposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:­10-38-12116/11.­od­05.07.2011.­godine. Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata­obavezne­ su­ pored­ uvjerenja­ o­ prebivalištu­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­ priložiti­ i­ uvjerenje­ resorne­ službe­ sa­ područja­ Zeničko-dobojskog­kantona,­a­kojim­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Sa­kandidatima­koji­ispunjavaju­uslove­konkursa­ bit­ će­ obavljen­ intervju­ 15.08.2011.­ godine­ u­10­sati.­Ukoliko­kandidat­ne­pristupi­inervju,­ smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Prijave­sa­svim­dokumentima­kojima­se­dokazuje­ ispunjavanje­propisanih­uslova­dostaviti­poštom­na­ adresu: JU Srednja muzička škola u Zenici, Školska broj: 11. sa naznakom „ZA KONKURS“. Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ razmatrati.­ Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ dana­ od­ dana­objavljivanja.

24 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
1.­Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida 2.­Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca 3.­Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca 3.­Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­Zeničkodobojskog­ kantona­ da­ se­ nalazi­ na­ evideniciji­ za­nezaposlene­osobe 4.­Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona 5.­Važeći­ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­ školi­ili­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­ odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­ njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­ krivicom­ ili­ da­ im­ je­ nakon­ prestanka­ radnog­ odnosa­isplaćena­otpremnina Prioritet­kod­izbora­za­popunu­upražnjenih­radnih­ mjesta­ putem­ konkursa­ prije­ bodovanja­ imaju:­ pripadnici­ Oružanih­ snaga­ R­ BiH­ (­ primjenjuje­ se­ na­ sve­ kandidate)­ učesnici­ OSRBiH,­ (Armiji­ BiH,­MUP-u,­HVO-u),­osobe­proglašene­tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ području­ ZE-DO­ kantona,­osobe­sa­nepotpunom­radnom­normom­ u­statusu­osobe­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­vrijeme­u­ školama­na­području­ZE-DO­kantona.­ Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata­obavezne­su­pored­uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­Zeničkodobojskog­ kantona,­ priložiti­ i­ uvjerenje­ resorne­ službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­kantona,­a­ kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Intervju­­sa­svim­kandidatima­koji­se­prijave­na­ konkurs­će­se­obaviti­u­utorak,­23.08.2011.­godine­s­početkom­u­800­sati­u­prostorijama­škole.­ Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­te­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­intervjuu­23.08.2011.­ godine­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Po­završenom­izboru,­izabrani­kandidat­će­biti­ obavezan­ prije­ potpisivanja­ Ugovora­ o­ radu­ dostaviti­ljekarsko­uvjerenje­koje­ne­može­biti­ starije­od­6­mjeseci. Kandidati­koji­se­prijavljuju­kao­tehnološki­višak­uz­zahtjev­za­prijem­u­radni­odnos­po­raspisanom­ konkursu­ prilažu­ rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona­i­kopiju­radne­knjižice.­Ovi­kandidati­primaju­se­do­kraja­školske­godine. Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ jave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uvjete­ propisane­ NPP,­ vršit­ će­ se­ prijem­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ Ministarstva­ za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZE-DO­ kantona­ o­ angažovanju­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012.­ godine,­ broj:­ 10-34-15125/11.­ od­ 08.06.2011.­godine.­ Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­spreme­trebaju­dostaviti­i­dodatne­dokumente­i­to:­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­Uvjerenje­o­položenim­ispitima Prijave­sa­dokazima­o­ispunjavanju­uvjeta­slati­ poštom­na­adresu:­ Osnovna škola «Rešad Kadić» naselje Krndija 74260 Tešanj Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA no­vrijeme­do­povratka­zaposlenika­s­funkFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE cije,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 19.­nastavnik­tehničke­kulture­-­nepotpuna­norOPĆINA TEŠANJ ma­na­18­časova­redovne­nastave­sedmično­ OSNOVNA ŠKOLA «REŠAD KADIĆ» na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine TEŠANJ 20. bibliotekar­škole­-­puna­norma­na­određeno­ Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine školi­(„Sl.­novine­ZE-DO­kantona“­br.5/2004.­ 21. nastavnik­solfeđa­-­nepotpuna­norma­na­12­ i­20/2007.),­člana­129.­Pravila­o­radu­Osnovne­ časova­ redovne­ nastave­ sedmično­ na­ odreškole­«Rešad­Kadić»­Tešanj­i­člana­20.­Pravilđeno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ s­ nika­o­radu,­Školski­odbor­raspisuje funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 22. nastavnik­klavira­-­puna­norma­na­određeno­ KONKURS vrijeme­do­15.08.2012.­godine za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­ 23.­nastavnik­klavira­-­puna­norma­na­određeno­ nastavnika vrijeme­do­15.08.2012.­godine 1. nastavnik­razredne­nastave­-­puna­norma­na­ 24.­nastavnik­ klavira­ -­ nepotpuna­ norma­ na­ 9­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine časova­ redovne­ nastave­ sedmično­ na­ odre2. nastavnik­razredne­nastave­-­puna­norma­na­ đeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 25.­nastavnik­harmonike­-­puna­norma­na­odre3.­ nastavnik­razredne­nastave­-­puna­norma­na­ đeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 26.­ nastavnik­skupnog­muziciranja­(hor)­-­nepotpu4.­ nastavnik­razredne­nastave­-­puna­norma­na­ na­norma­na­4­časa­redovne­nastave­sedmično­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 5.­ nastavnik­engleskog­jezika­-­puna­norma­na­ 27. nastavnik­ skupnog­ muziciranja­ (orkestar­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine harmonika)­-­nepotpuna­norma­na­4­časa­re6.­ nastavnik­engleskog­jezika­-­nepotpuna­nordovne­nastave­sedmično­na­određeno­vrijema­na­12­časova­redovne­nastave­sedmično­ me­do­15.08.2012.­godine na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom,­kandida7. nastavnik­njemačkog­jezika­-­nepotpuna­nor- ti­treba­da­ispunjavaju­uslove­propisane­Zakonom­ ma­na­14­časova­redovne­nastave­sedmično­ o­osnovnoj­školi­u­skladu­sa­zahtjevima­Nastavna­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine nog­plana­i­programa­za­osnovnu­školu­za­radna­ 8.­ nastavnik­turskog­jezika­-­nepotpuna­nor- mjesta­pod­rednim­brojevima­1-20,­a­Nastavnog­ ma­na­4­časa­redovne­nastave­sedmično­na­ plana­ i­ programa­ za­ osnovnu­ muzičku­ školu­ za­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine radna­mjesta­pod­rednim­brojevima­21-27. 9.­ nastavnik­bosanskog­jezika­i­književnosti­ Uz­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­dužni­dostaviti­ -­nepotpuna­norma­na­16­časova­redovne­ original­ili­ovjerenu­kopiju­sljedećih­dokumenata: nastave­sedmično­na­određeno­vrijeme­do­ 1. Diploma­o­stečenoj­stručnoj­spremi povratka­zaposlenika­s­funkcije,­a­najduže­ 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih do­15.08.2012.­godine 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu 10. nastavnik­ bosanskog­ jezika­ i­ književno- 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­kristi­ -­ nepotpuna­ norma­ na­ 17­ časova­ revični­postupak dovne­ nastave­ ­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ Dokumenti­od­3.­do­4.­ne­mogu­biti­stariji­od­6­ 15.08.2012.­godine mjeseci. 11. nastavnik­matematike­-­nepotpuna­norma­ Izbor­i­prijem­kandidata­će­se­izvršiti­u­skladu­sa­ na­12­časova­redovne­nastave­sedmično­na­ Kriterijima­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ priliodređeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine kom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­struč12. nastavnik­likovne­kulture­-­nepotpuna­nor- nih­saradnika,­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­ ma­na­12­časova­redovne­nastave­sedmično­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domona­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine vima­ na­ području­ ZE-DO­ kantona­ broj:­ 10-3813.­nastavnik­ muzičke­ kulture­ -­ nepotpuna­ 12116/11.­od­05.07.2011.­godine norma­na­12­časova­redovne­nastave­sed- Kandidati­ koji­ se­ prijave­ na­ konkurs­ potrebno­ mično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ povrat- je­da­dostave­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­ ka­ zaposlenika­ s­ funkcije,­ a­ najduže­ do­ koje­će­se­izvršiti­bodovanje­kandidata­u­skladu­sa­ 15.08.2012.­godine članom­2.­Kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandi14.­nastavnik­ fizike­ -­ nepotpuna­ norma­ na­ 7­ data­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavničasova­redovne­nastave­sedmično­na­odre- ka,­stručnih­saradnika,­odgajatelja­i­ostalih­zapođeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine slenika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­ 15.­nastavnik­ islamske­ vjeronauke­ -­ nepot- domovima­na­području­ZE-DO­kantona,­i­to: puna­ norma­ na­ 8­ časova­ redovne­ nasta- 1. Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom ve­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 15.08.2012.­godine 3.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ 16.­nastavnik­ tjelesnog­ i­ zdravstvenog­ odgosticanja­odgovarajuće­stručne­spreme ja­ -­ nepotpuna­ norma­ na­ 2­ časa­ redovne­ 4.­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ nastave­sedmično­na­određeno­vrijeme­do­ visokoškolskoj­ustanovi 15.08.2012.­godine 5.­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­ 17. nastavnik­biologije­-­nepotpuna­norma­na­6­ (kopija­ radničke­ knjižice­ i­ kopija­ važećeg­ časova­redovne­nastave­sedmično­na­odreUgovora­o­radu) đeno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ s­ Osobe­iz­člana­15.­stav­1.­­Zakona­o­dopunskim­ funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine pravima­­boraca­i­članova­njihovih­porodica­(„Sl.­ 18.­nastavnik­hemije­-­nepotpuna­norma­na­4­ novine­ ZE-DO­ kantona“­ br.6/2006.­ i­ 9/2007.)­ časa­redovne­nastave­sedmično­na­određe- trebaju­dostaviti:

konkursi
JU STRUČNA INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZENICA Bulevar­Kralja­Tvrtka­I­broj­11 Na­osnovu­člana­114.­i­130.­Zakona­o­srednjoj­školi­(„Službene­novine­ ZDK“,­ broj­ 5/04,­ člana­ 181.­ Pravila­ JU­ Stručne­ industrijske­ škole­u­Zenici,­Školski­odbor­na­sjednici­održanoj­dana­27.06.2011.­ godine­donio­je­odluku­o­raspisivanju­Konkursa­za­izbor­nastavnog­ osoblja­kao­i­saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničko­-­dobojskog­kantona­broj:­10-38-17669-01/11.­od­ 18.07.2011.­godine,­kako­slijedi: Određeno vrijeme (do 15.08.2012. godine) 1. Informatika­–­18­časova­–­nepotpuna­norma­do­povratka­radnika­ s­funkcije 2. Hemijska­grupa­predmeta­–­10­časova­–­nepotpuna­norma 3.­ Bosanski­jezik­i­književnost­–­10­časova­–­nepotpuna­norma 4.­ Matematika­–­11­časova­nepotpuna­norma 5.­ Fizika­–­6­časova­nepotpuna­norma 6.­ Biologija­–­2­časa­nepotpuna­norma 7. Geografija­–­2­časa­nepotpuna­norma 8.­ Osnovi­drumskog­saobraćaja­–­2­časa­nepotpuna­norma 9.­ Elektro­grupa­predmeta­–­10­časova­nepotpuna­norma Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom,­kandidati­treba­da­ispunjavaju­ uslove­ predviđene­ Zakonom­ o­ srednjoj­ školi,­ Pedagoškim­standardima­i­Nastavnim­planom­i­programom.­Prijem­ kandidata­ vršit­ će­ se­ na­ osnovu­ Kriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima­ na­ području­ ZDK-a­ od­ 2011.­godine­koje­je­donijelo­Ministarstvo­za­­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZDK-a: 1. Diploma­o­stručnoj­spremi­(original­ili­ovjerena­kopija) 2. Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­mjeseci) 3.­ Rodni­list­(original­ili­ovjerena­kopija) 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­ starije­od­6­mjeseci) 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­izvršenom­prijemu­u­radni­odnos) 6.­ Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom­(izdato­od­Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ pri­ Ministarstvu­ za­ obrazovanje) 7. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 8.­ Važeći­ugovor­o­radu 9.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 10. Za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica,­kao­i­civilne­žrtve­rata,­sljedeću­ dokumentaciju: a)­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ statusa­ ratnog­ vojnog­ invalida,­ o­ priznavanju­ statusa­ člana­ porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­i­nestalog­branioca,­civilne­ žrtve­rata b)­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ stručni­ nastavnici­ primit­ će­ se­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ prema­ Uputstvu­ za­ angažovanje­ nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­za­školsku­ 2011/2012.­ godinu­ koje­ je­ donijelo­ Ministarstvo­ za­ obrazovanje,­ nauku,­kulturu­i­sport­ZDK-a­broj:­10-34-15125/11­od­08.06.2011.­ godine. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Intervju­sa­kandidatima­obavit­će­se­u­prostorijama­škole­u­srijedu­ 17.08.2011.­godine­u­14,00­sati.­Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­te­ukoliko­kanididat­ne­pristupi­zakazanom­intervjuu,­smatrat­ će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Prijave­na­konkurs­dostaviti­putem­pošte­na­adresu: JU Stručna industrijska škola Zenica, ulica Bulevar kralja Tvrtka I broj 11.

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

25

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini JU Medresa „Osman-ef. Redžović“ Čajangrad – Visoko Na­ osnovu­ člana­ 114.­ Zakona­ o­ srednjoj­ školi­ Zeničko-dobojskog­ kantona­(Sl.­novine­Zeničko-dobojskog­kantona­br.­5/04­i­20/07)­i­ člana­13­Pravila­JU­Medrese­„Osman-ef.­Redžović“,­u­skladu­sa­pedagoškim­standardima­Školski­odbor­raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Profesor/ica­arapskog­jezika,­1­izvršilac,­6­časova,­na­određeno­ vrijeme,­do­15.08.2012.­god. 2. Profesor/ica­hemije,­1­izvršilac,­8­časova,­na­određeno­vrijeme,­ do­15.08.2012.­god. 3.­ Profesor­tjelesnog­i­zdravstvenog­odgoja,­1­izvršilac,­6­časova,­ na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­god. 4.­ Profesor/ica­biologije,­1­izvršilac,­8­časova,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­god. 5.­ Odgajateljica­u­đačkom­domu,­1­izvršilac,­na­određeno­vrijeme,­ do­povratka­uposlenice­sa­porodiljskog­bolovanja,­najkasnije­do­ 31.03.2012.­god,­sa­punim­radnim­vremenom. 6.­ Odgajateljica­u­đačkom­domu,­1­izvršilac,­na­određeno­vrijeme,­ do­isteka­mandata­pomoćnika­direktora­za­đački­dom,­najkasnije­do­15.08.2012.­god,­sa­punim­radnim­vremenom. Uvjeti: Za­poziciju­1.:­Pored­zakonom­predviđenih­uvjeta­(VII­stepen­stručne­ spreme­–­ profesor­Arapskog­ jezika),­ kandidat­ mora­ ispunjavati­ posebne­uvjete­predviđene­Statutom­i­općim­aktima­Medrese,­kojima­se­zahtijeva­ponašanje­u­skladu­sa­islamskim­propisima­u­privatnom­i­javnom­životu.­Prednost­imaju­kandidati­koji­su,­prije­odgovarajućeg­fakulteta,­završili­medresu. Za­poziciju­2.:­Pored­zakonom­predviđenih­uvjeta­(VII­stepen­stručne­spreme­–­profesor­Hemije­ili­dipl.­ing.­Hemije­sa­položenim­ispitima­pedagoške­grupe­predmeta),­kandidat­mora­ispunjavati­posebne­uvjete­predviđene­Statutom­i­općim­aktima­Medrese,­kojima­se­ zahtijeva­ponašanje­u­skladu­sa­islamskim­propisima­u­privatnom­i­ javnom­životu.­ Za­poziciju­3.:­Pored­zakonom­predviđenih­uvjeta­(VII­stepen­stručne­ spreme­ –­ profesor­ Tjelesnog­ i­ zdravstvenog­ odgoja),­ kandidat­ mora­ispunjavati­posebne­uvjete­predviđene­Statutom­i­općim­aktima­Medrese,­kojima­se­zahtijeva­ponašanje­u­skladu­sa­islamskim­ propisima­u­privatnom­i­javnom­životu.­ Za­poziciju­4.:­Pored­zakonom­predviđenih­uvjeta­(VII­stepen­stručne­spreme­–­profesor­Biologije­ili­dipl.­ing.­tehnologije­sa­položenim­ ispitima­pedagoške­grupe­predmeta),­kandidat­mora­ispunjavati­posebne­uvjete­predviđene­Statutom­i­općim­aktima­Medrese,­kojima­ se­zahtijeva­ponašanje­u­skladu­sa­islamskim­propisima­u­privatnom­ i­javnom­životu.­ Za­poziciju­5.­i­6.:­Pored­zakonom­predviđenih­uvjeta­(VII­stepen­ stručne­ spreme­ –­ Fakultet­ islamskih­ nauka­ ili­ Filozofski­ fakultet,­ odsjek­ pedagogija/psihologija­ i­ završena­ medresa),­ kandidat­ mora­ ispunjavati­posebne­uvjete­predviđene­Statutom­i­općim­aktima­Medrese,­kojima­se­zahtijeva­ponašanje­u­skladu­sa­islamskim­propisima­u­privatnom­i­javnom­životu.­Prednost­imaju­kandidatkinje­sa­ više­radnog­iskustva. Komisija­zadržava­pravo­obavljanja­razgovora­sa­kandidatima­koji­ se­prijave­na­Konkurs­i­budu­ispunjavali­uvjete­Konkursa.­ Uz­prijavu­sa­kraćom­biografijom,­kandidati­su­dužni­dostaviti: 1. Diplomu­o­završenom­odgovarajućem­fakultetu, 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih,­ 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu, 4.­ Uvjerenje­da­kandidat­nije­kažnjavan­i­da­se­protiv­njega­ne­vodi­ krivični­postupak. Prijave­sa­potrebnom­pratećom­dokumentacijom­dostaviti­na­adresu:­ Medresa „Osman-ef. Redžović“, Čajangrad 69, 71 300 Visoko Konkurs­ostaje­otvoren­15­dana­od­dana­objavljivanja­u­sredstvima­ informiranja. Nepotpune­i­neblagovremeno­dostavljene­prijave­neće­se­uzeti­u­razmatranje.

KONKURS

26 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
svojstva­člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca,­Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­ nezaposlene­osobe.­Također,­osobe­iz­člana­15.­ navedenog­ zakona,­ a­ koje­ dokazuju­ pripadnost­ OSRBiH­kandidata­i­članova­njihovih­porodica,­ dužne­su­priložiti­i­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­ prestao­ njihovom­krivicom,­Važeći­Ugovor­o­radu. Prioritet­u­zapošljavanju­prije­bodovanja­(član­ 2.­Kriterija) a)­ PRIPADNOST­ ORUŽANIM­ SNAGAMA­ R­BIH­(primjenjuje­se­na­sve­kandidate)­učešće­u­OSRBiH,­(Armiji­BiH,­MUP-u,­HVOu),­u­obzir­će­se­uzeti­i­civilne­žrtve­rata. Prioritet­ pod­ jednakim­ uvjetima­ prilikom­ prijema­u­radni­odnos­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­i­ to:­ratni­vojni­invalidi,demobilisani­branilac­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca­(„Službene­novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona“,­ broj:06/06­ i­09/07),­kao­i­svih­odgovarajućih­podzakonskih­akata­i­drugih­provedbenih­propisa­koji­bliže­uređuju­ova­pitanja. b)­ Ostali­prioriteti­pri­zapošljavanju: 1. pored­osoba­iz­tačke­a)­prioritet­kod­izbora­za­ popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­putem­konkursa,­prije­bodovanja­imaju:­osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­ ZDK-a,­ osobe­ sa­ nepotpunom­ radnom­ normom­u­statusu­osobe­koja­je­imala­nastavnu­ normu­sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­vrijeme­u­školama­na­području­ZDK-a. 2. ukoliko­se­prijavi­veći­broj­kandidata­iz­alineje­1.­tačke­b),­po­istom­osnovu­prednosti,­ biraće­se­kandidati­sa­dužim­vremenom­tog­ statusa­provedenog­u­obrazovanju. 3.­ osobe­mogu­ostvariti­prava­iz­ovog­člana­ samo­ ako­ su,­ uz­ ostalu­ dokumentaciju,­ uredno­priložili­i­odgovarajući­pisani­dokaz­od­strane­nadležne­Kantonalne­komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­na­području­Kantona. Sa­kandidatima­će­biti­obavljen­intervju­koji­se­ odnosi­na­oblast­obrazovanja­i­odgoja,­a­sve­sa­ ciljem­ procjene­ profesionalnih­ karakteristika,­ iskazanih­sposobnosti­i­afiniteta,­kao­i­osobnih­ stručnih­kompetencija­kandidata. NAPOMENA:­­Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­ spreme­ potrebno­ je­ dostaviti­ dodatne­ dokumente­ i­ to:­ Uvjerenje­ fakulteta­ o­ godini­ studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima,­a­prijem­će­se­vršiti­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­nestručnoh­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012­ godine­ broj:10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Intervju sa kandidatima za razrednu nastavu će se obaviti 17.08.2011. godine od 8,00 do 13,00 sati, a za predmetnu nastavu 24.08.2011. godine od 8,00 do 13,00 sati u prostorijama škole. Prijave­sa­potrebnom­dokumentacijom­slati­u­ zatvorenoj­ koverti­ na­ adresu:­ Osnovna škola „Alija Nametak“, Ričički put bb, 72000 Zenica Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ razmatrati.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Općina Zenica OSNOVNA ŠKOLA "Alija Nametak" Na­osnovu­člana­70.­Zakona­o­osnovnoj­školi­ („Službene­ novine­ ZE-DO­ kantona“­ broj:­ 05/04),Odluke­Školskog­odbora­Osnovne­škole­„Alija­Nametak“­Zenica­i­saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje­br:­10-38-17669-01/11­ od­15.7.2011.god.raspisuje: za upražnjena radna mjesta 1. Nastavnik­bosanskog­­jezika­i­književnosti-­16­časova­sedmično­­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­do­15.8.2012.god. 2. Nastavnik­ matematike-­ 4­ časa­ sedmično­ ­ na­ određeno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.8.2012.god. 3.­ Nastavnik­muzičke­kulture-13­časova­sedmično­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­do­ 15.8.2012.god. 4.­ Nastavnik­TiZO-­4­časa­sedmično­određeno­vrijeme,­a­najduže­do­15.8.2012.god. 5.­ Nastavnik­islamske­vjeronauke-­12­časova­ sedmično­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­ do­15.08.2012.god. 6.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ i­ književnosti-­18­časova­sedmično­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­god. 7. Nastavnik­turskog­jezika­i­književnosti-­4­ časa­sedmično­na­određeno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­god. 8.­ Nastavnik­ informatike-­ 4­ časa­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­god. 9.­ Nastavnik­ razredne­ nastave-­ puna­ norma­ na­ ­ određeno­vrijeme,­a­najduže­­do­15.08.2012.­god. 10. Nastavnik­ razredne­ nastave-puna­ norma­ na­određeno­vrijeme­do­povratka­radnika­ sa­funkcije­a­najduže­do­15.8.2012.godine. 11. Nastavnik­ opštetehničkog­ obrazovanja-­ 3­ časa­sedmično­na­određeno­vrijeme­a­najduže­do­15.8.2012.godine Kandidati­treba­da­ispunjavaju­uslove­utvrđene­Zakonom­o­osnovnoj­školi­i­Nastavnim­planom­i­programom­za­osnovnu­školu. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: Originalnu­ ili­ ovjerenu:­ diplomu­ o­ završenoj­ školskoj­ spremi,­ izvod­ iz­ Matične­ knjige­ rođenih­(može­starije­od­6­mjeseci),­Uvjerenje­o­ državljanstvu­(ne­starije­od­6­mjeseci),­Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ na­ vodi­ krivični­ postupak­ (ne­ starije­ od­ 6­ mjeseci),­ ljekarsko­ uvjerenje­(po­prijemu­u­radni­odnos). Kandidati­su­obavezni­dostaviti­i­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­u­skladu­sa­članom­2.­Kriterija­i­to: Dokaz­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom,­ o­ položenom­ stručnom­ ispitu,­ uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme,­ uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi,­uvjerenje­ o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju,­a­za­osobe­ iz­ člana­ 15.stav­ 1.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­sljedeće­ dokumente:­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ ratnog­ vojnog­ invalida,­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA

Na­ osnovu­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ /član­ 88./­i­Pravila­osnove­škola­«Arnauti»­Arnauti­ /član­143./­i­saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje­broj:­10-34-400-1/11­od­17.06.2011.­ godine­direktor­škole­raspisuje: ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA 1. Uposlenik­ na­ analitičko-računovodstvenim poslovima-­ 1-izvršilac­ na­ određeno­ vrijeme,­ 4­ sata­ dnevno­ do­ 15.08.2012.­godine Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom­kandidati­treba­da­ispunjavaju­i­uslove­propisane­ Zakonom­o­osnovnoj­školi,­u­skladu­sa­Pedagoškim­standardima. Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­­priloziti­i­slijedeću­dokumentaciju: 1. Diploma­ o­ traženoj­ stručnoj­ spremi­ VŠ­ ili­VSS­ekonomskog­smjera 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 3.­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (ne­ starije­ od­ šest­mjeseci) 4.­ Uvjerenje­ da­ s­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­­(ne­starije­od­šest­mjeseci) 5.­ Kopija­ radničke­ knjižice­ (ponijeti­ original­radi­uvida­u­tačnost­podataka) 6.­ Potvrda­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme,­ iz­ evidencije­ za­ zapošljavanje­ nadležne­ službe­ZDK 7. Kopiju­trenutno­važećeg­Ugovora­o­radu­ (ako­je­kandidat­u­radnom­odnosu) 8.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu) NAPOMENA: Prioritet­ pod­ jednakim­ uvjetima­ prilikom­ prijema­u­radni­odnos­imaju­osobe­u­skladu­ sa­ članom­ 15.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ i­ to:­ ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca („Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona“,­ broj:­ 06/06­ i­ 09/07),­ kao­ i­ svih­ odgovarajućih­ podzakonskih­ akata­ i­ drugih­provedbenih­propisa­koji­bliže­uređuju­ ova­pitanja. Pored­gore­navedenih­prioritet­pri­zapošljavanju­imaju:­osobe­proglašene­tehnološkim­ viškom­u­školama­na­području­ZDK-a,­osobe­sa­nepotpunom­radnom­normom­u­statusu­osobe­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­ sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­vrijeme­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a.­ Ukoliko­ se­ prijavi­veći­broj­kandidata,­po­istom­osnovu­ prednosti,­biraće­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­tog­statusa­provedenog­u­obrazovanju.­ Osobe­mogu­ostvarivati­prava­iz­gore­navedenog­samo­ako­su,­uz­ostalu­dokumentaciju,­

JU OSNOVNA ŠKOLA “ARNAUTI” A R N A U T I

KONKURS

KONKURS

konkursi
uredno­priložili­i­odgovarajući­pisani­dokaz­ od­ strane­ nadležne­ Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ ZDK. Pored­ostale­dokumentacije­obavezni­su­priloziti­i­slijedeće: 1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida 2. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca 3. Uvjerenje Službe za zapošljavanje ZDKa da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. Također kandidati koji dokazuju pripadnost­ OSRBiH­kandidata­i­članova­njihovih­porodica,­dužne­su­priložiti­i­posljednje­Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­ je­ isti­ postojao),­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. Potrebna­dokumentacija­na­osnovu­koje­će­se­ izvršiti­bodovanje­kandidata: 1. Rješenje­o­utvrđenom­tehnološkom­višku­izdato­od­strane­nadležne­Kantonalane­komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­ viška­u­školama­na­području­ZDK­ 2. uvjerenje­o­radnom­odnosu­na­neodređeno­vrijeme­sa­nepotpunom­normom 4.­ uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme 5.­ uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­visokoškolskoj­ustanovi 6.­ uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 7. dokaz­o­statusu­civilne­žrtve­rata NAPOMENA: Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme,­potrebna­je­dodatna­dokumentacija­i­to: 1. uvjerenje­ fakulteta­ o­ godini­ studija­ /apsolventskom­stažu/ 2. uvjerenje­o­položenim­ispitima Prijem­uposlenika­koji­ne­ispunjavaju­uslove­ propisane­stručne­spreme­će­se­izvršiti­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­školske­2011/2012­godine­od­08.06.2011.­ godine. Nablagovremene­i­nepotpune­prijave­neće­se­ razmatrati. Svi­dokumenti­moraju­biti­original­ili­ovjerena­kopija,­osim­radničke­knjižice U­prijavi­obavezno­navesti­kontakt­telefon. Sa­ kandidatima­ će­ biti­ obavljen­ intervju­ 18.08.2011.­ godine­ u­ periodu­ od­ 9-11­ h­ od­ strane­komisije­za­intervju. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­ slati­ POŠTOM­ ili­ lično­ ­ na­ adresu­ škole:­ JU OŠ „ARNAUTI“ ARNAUTI, (prijava na Konkurs), Arnauti bb., 72 207 Puhovac. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ (osam)­ dana­ od­ dana­objavljivanja. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

27

JU OSNOVNA ŠKOLA “ARNAUTI” A R N A U T I Na­ osnovu­ člana­ 84.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi,­ člana­ 137.­ Pravila­ Osnovne­ ­ škole­ «Arnauti»­ u­ Arnautima­i­saglasnosti­Ministarstva­obrazovanja­ broj:­ 10-38-17669-01/11­ od­ 11.07.2011.­ godine,­ Školski­odbor­JU­OŠ­«Arnauti»­Arnauti­raspisuje:­

za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. NASTAVNIK­ ENGLESKOG­ JEZIKA,­ 12­ časova­sedmično­do­15.08.2012.­godine 2. NASTAVNIK­HISTORIJE­I­GEOGRAFIJE,­ 5­časova­sedmično­do­15.08.2012.­godine­ 3.­ NASTAVNIK­ MATEMATIKE­ -­ INFORMATIKE,­ 20­ časova­ sedmično­ do­ 15.08.2012.­godine 4.­ NASTAVNIK­ INFORMATIKE,­ 2­ časa­ sedmično­do­15.08.2012.­godine 5.­ NASTAVNIK­OSNOVA­TEHNIKE,­2­časa­ sedmično­do­15.08.2012.­godine­ 6.­ NASTAVNIK­ LIKOVNE­ KULTURE,­ 2­ časa­sedmično­do­15.08.2012.­godine 7. NASTAVNIK­NJEMAČKOG­JEZIKA,­12­ časova­sedmično­do­15.08.2012.­godine 8.­ NASTAVNIK­ MUZIČKE­ KULTURE,­ 8­ časova­sedmično­do­15.08.2012.­godine­ 9.­ NASTAVNIK­ ISLAMSKE­ VJERONAUKE,­21­čas­sedmično­do­povratka­uposlenika­ sa­funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine­ 10. NASTAVNIK­ GRAĐANSKOG­ OBRAZOVANJA,­2­časa­sedmično­do­15.08.2012.­godine Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom­kandidati­treba­da­ispunjavaju­i­uslove­propisane­Zakonom­o­osnovnoj­školi,­u­skladu­sa­zahtjevima­ nastavnih­planova­i­programa. Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­­priloziti­i­slijedeću­dokumentaciju: 1. Diploma­o­traženoj­stručnoj­spremi­ 2. Uvjrenje­o­položenom­stručnom­ispitu 3.­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 4.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­šest­ mjeseci) 5.­ Uvjerenje­da­s­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­­(ne­starije­od­šest­mjeseci) 6.­ Kopija­ radničke­ knjižice­ (ponijeti­ original­ radi­uvida­u­tačnost­podataka) 7. Potvrda­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme,­iz­evidencije­za­zapošljavanje­nadležne­službe­ZDK 8.­ Kopiju­ trenutno­ važećeg­ Ugovora­ o­ radu­ (ako­je­kandidat­u­radnom­odnosu) 9.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu) NAPOMENA: Prioritet­pod­jednakim­uvjetima­prilikom­prijema­u­radni­odnos­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­ članova­njihovih­porodica­i­to:­ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca („Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona“,­broj:­06/06­i­09/07),­kao­i­svih­odgovarajućih­podzakonskih akata­ i­ drugih­ provedbenih­ propisa­ koji­ bliže­ uređuju­ova­pitanja. Pored­ gore­ navedenih­ prioritet­ pri­ zapošljavanju­ imaju:­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viš-

KONKURS

kom­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a,­ osobe­ sa­ nepotpunom­ radnom­ normom­ u­ statusu­ osobe­ koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­sa­radnim­ odnosom­na­neodređeno­vrijeme­u­školama­na­ području­ ZDK-a.­ Ukoliko­ se­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata,­po­istom­osnovu­prednosti,­biraće­se­ kandidat­ sa­ dužim­ vremenom­ tog­ statusa­ provedenog­u­obrazovanju.­ Osobe­ mogu­ ostvarivati­ prava­ iz­ gore­ navedenog­ samo­ ako­ su,­ uz­ ostalu­ dokumentaciju,­ uredno­priložili­i­odgovarajući­pisani­dokaz­od­ strane­ nadležne­ Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­ZDK. Pored­ostale­dokumentacije­obavezni­su­priloziti­i­slijedeće: 1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida 2. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca 3. Uvjerenje Službe za zapošljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposleneosobe. Također kandidati koji dokazuju pripadnost­ OSRBiH­kandidata­i­članova­njihovih­porodica,­ dužne­ su­ priložiti­ i­ posljednje­ Rješenje­ o­ prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­ prestao­njihovom­krivicom. Potrebna­ dokumentacija­ na­ osnovu­ koje­ će­ se­ izvršiti­bodovanje­kandidata: 1. Rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­od­strane­nadležne­Kantonalane­komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­ školama­na­području­ZDK­ 2. uvjerenje­o­radnom­odnosu­na­neodređeno­ vrijeme­sa­nepotpunom­normom 3.­ uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 4.­ uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ustanovi 5.­ uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­ nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 6.­ dokaz­o­statusu­civilne­žrtve­rata NAPOMENA: Kandidatima­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme,­potrebna­je­dodatna­dokumentacija­i­to: 1. uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­/apsolventskom­stažu/ 2. uvjerenje­o­položenim­ispitima Prijem­uposlenika­koji­ne­ispunjavaju­uslove­ propisane­stručne­spreme­će­se­izvršiti­u­skladu­ sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­školske­2011/2012­godine­od­08.06.2011.­ godine. Neblagovremene­ i­ nepotpune­ prijave­ neće­ se­ razmatrati. Svi­dokumenti­moraju­biti­original­ili­ovjerena­ kopija,­osim­radničke­knjižice U­prijavi­obavezno­navesti­kontakt­telefon. Sa­kandidatima­će­biti­obavljen­intervju­u­dane­ 25.08.2011.­godine­u­periodu­od­9-13­h­od­strane­komisije­za­intervju. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­ slati­POŠTOM­ili­lično­­na­adresu­škole:­JU OŠ „ARNAUTI“ ARNAUTI, (prijava na Konkurs), Arnauti bb., 72 207 Puhovac. Konkurs­ostaje­otvoren­8­(osam)­dana­od­dana­ objavljivanja.

28 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
22. Praktična­ nastava­ za­ poljoprivredne­ tehničare­ (EU­ VET­ program),­ 24­ časa­­sedmično,­puna­norma,­na­neodređeno­vrijeme,­ 23.­ Praktična­ nastava­ za­ kuhare­ (EU­ VET­ program),­ 24­ časa­ ­ sedmično,­ puna­norma­,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine 24.­ ­Praktična­nastava­za­kuhare­(EU­VET­program),­18­časova­sedmično,­ nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine 25.­ Praktična­nastava­za­poslastičare­(EU­VET­program),­18­časova­sedmično,­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine 26.­ Nastava­iz:­Islamske­vjeronauke­(EU­VET­program),­16­časove­sedmično,­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijema,­do­povratka­zaposlenice­sa­ porodiljskog­odsustva­a­najduže­do­15.08.2012.godine 27. Poslovi­održavanja­čistoče­u­školi,­za­40­sati­rada­u­sedmici­(puno­radno­ vrijeme),­na­određeno­vrijeme,­do­povratka­zaposlenice­sa­bolovanja­a­ najduže­do­15.08.2012.godine,­ 28.­ Poslovi­održavanja­čistoče­u­školi,­za­40­sati­rada­u­sedmici­(puno­radno­ vrijeme),­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine, 29.­ Poslovi­održavanja­čistoče­u­školi,­za­20­sati­rada­u­sedmici­(1/2­punog­ ­ radnog­vremena),­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine, II Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom­o­radu,­kandidati­trebaju­ispunjavati­ i­uslove­propisane­Zakonom­o­srednjoj­školi­,­(„Službene­novine­Zeničkodobojskog­ kantona“­ broj:­ 5/04­ ,­ 20/07­ i­ 19/09),­ kao­ i­ uslove­ o­ potrebnoj­ stručnoj­spremi­i­profilu­kadrova­za­izvođenje­nastave,­u­skladu­sa­Nastavnim­planovima­i­programima­EU­VET-a­i­Pravilnikom­o­organizaciji­i­sistematizaciji­radnih­mjesta­u­školi. III Uz­prijavu­sa­biografijom,­kandidati­su­dužni­priložiti: - dokaz­o­odgovarajućoj­stručnoj­spremi­(­original­ili­ovjerena­kopija­) - rodni­list­­ - uvjerenje­o­državljanstvu,­ne­starije­od­6­mjeseci­(original­ili­ovjerena­ kopija) - ljekarsko­uvjerenje­(­nakon­pravosnažnosti­odluke­o­prijemu­kandidata)­ - uvjerenje­o­nevođenju­krivičnog­postupka,­ne­starije­od­6­mjeseci­(original­ili­ovjerena­kopija) - tačne­podatke­(ime,­ime­oca­i­ime­kandidata,tačna­adresa­stanovanja­i­ broj­telefona/­mobitela) IV Ukoliko­se­na­konkurs­­ne­­jave­­kandidati­koji­ispunjavaju­uslove­propisane­ Nastavnim­planovima­i­programima­EU­VET-a,­i­­Pravilnikom­o­organizaciji­i­sistematizaciji­radnih­mjesta­u­školi­u­pogledu­stručne­spreme­i­profila­ kadrova­ za­ izvođenje­ nastave,­ ­ izvršit­ će­ se­ prijem­ kandidata­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­ nastavi­za­školsku­2011/2012­godinu,­broj:­10-34-15125/11­od­08.06.2011. godine.­Nestručni­nastavnici­su­prilikom­apliciranja­na­konkurs­obavezni­dostaviti­uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima. V Ukoliko­više­kandidata­ispunjavaju­iste­uslove­tražene­u­konkursu,­prednost­ pri­izboru­će­imati:­pripadnici­ratnih­vojnih­invalida,­demobilisani­branioci­i­ članovi­porodica­šehida,­poginulog,­umrlog­i­nestalog­branioca(­Zakon­o­dopunskom­pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica­–­„Službene­novine­ Zeničko-dobojskog­kantona“,­broj:­6/06­i­09/07). Prilikom­ apliciranja­ na­ konkurs­ navedene­ kategorije­ lica­ su­ obavezne,­ uz­ prethodno­tražene­dokumente­iz­tačke­III­,­dostaviti­i­dokumenta­u­tački­VIII­ ­ stav­2­ovog­Konkursa. VI Prioritet­u­zapošljavanju­prije­bodovanja,­pod­­jednakim­­uslovima,­­imaju­ kategorije­pobrojane­u­tački­V­konkursa. Pored­tih­osoba­prioritet­kod­izbora­za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­putem­ovog­konkursa/oglasa­prije­bodovanja­imaju­osobe­proglašene­ tehnološkim­viškom­u­školama­­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona,­u­skladu­sa­Programom­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška,­broj:1034-12591,­od­03.06.2011.godine.­Ukoliko­se­prijavi­veći­broj­kandidata­ koji­ su­ proglašeni­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­ po­ istom­ osnovu­ prednosti,­ biraće­ se­ kandidat­ sa­ dužim­ vremenom­ tog­ statusa­ provedenog­ u­ obrazovanju.­ Kandidati­ ovog­ statusa­ su­ prilikom­ konkurisanja­ obavezni­ dostaviti­ rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona­ i­­kopiju­radničke­knjižice.­Za­osobe­primljene­u­radni­odnos­po­ovom­ osnovu,­radni­odnos­traje­do­kraja­školske­godine. VII Prioritet­u­zapošljavanju­ostvaruju­i­osobe­sa­utvrđrnim­statusom­civilne­žrtve­ rata­ sa­ prebivalištem­ na­ području­ ZE-DO­ kantona,­ koje­ su­ obavezne­ ,­ osim­nabrojanih­dokumenata,­priložiti­uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA -ŠKOLSKI ODBORNa­osnovu­Zakona­o­srednjoj­školi­(„Službene­novine­Zeničko-dobojskog­ kantona„­broj­:­5/04­i­20/07­i­19/09)­,­člana­182.­i­223.­Pravila­JU­Mješovite­srednje­škole­Zenica­­u­Zenici,­Pravilnika­o­radu­JU­Mješovite­srednje­ škole­Zenica,­čl.7­do­čl.41.,­Pedagoških­standarda­za­srednju­školu­(­„Službene­­novine­Zeničko-dobojskog­kantona“,­broj:­9/04),­dopisa­Ministarstva­ za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničko-dobojskog­kantona,­o­načinu­ raspisivanja­konkursa­za­školsku­2011/2012­godinu­broj:10-38-17669/11­od­ 05.07.2011.godine,­saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje­,­nauku,­kulturu­i­sport­ZE-DO­kantona­o­formiranju­odjeljenja­i­grupa­za­Strane­jezike,­ Praktičnu­ nastavu­ i­ Islamsku­ vjeronauku,(­ dopisi­ broj:­ 10-38-6524-01/11­ od­ 18.07.2011.­ godine),­ ­ i­ iskazanih­ potreba,­ Školski­ odbor­ je­ na­ sjednici­održanoj­ 22.07.2011.godine,­a­na­osnovu­saglasnosti­Mministarstva­za­ obrazovanje­nauku­kulturu­i­sport­ZE-DO­kantona­br:­10-38-17669.01/11­od­ 01.08.2011,­­­donio­­odluku­­da­se­objavi­ za prijem zaposlenika za realizaciju nastavnog procesa (nastava iz stručno-teoretskih i općeobrazovnih predmeta i praktične nastave) i Oglas za prijem zaposlenika na poslove održavanja higijene u školi I 1. Nastava­iz:­Bosanskog­­jezika­i­komunikacija,­(­EU­VET­program),­18­ časova­sedmično,­puna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine 2. Nastava­iz­:­Njemačkog­­jezika­,­(­EU­VET­program),­8­časova­sedmično,­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine­ 3.­ Nastava­iz:­Engleskog­jezika,(EU­VET­program),­18­časova­sedmično,­ nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­povratka­zaposlenice­sa­porodiljskog­odsustva­a­najdalje­do­15.08.2012.godine 4.­ Nasatava­ iz:­ Matematike,­ (­ EU­VET­ ­ program),­ 8­ časova­ ­ sedmično,­ nepotpuna­norma­­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine­ 5.­ Nastava­iz­:­Informatike,­(EU­VET­program),­10­časova­sedmično,­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine 6.­ Nastava­iz­:­Prava­,­(­EU­VET­program),­16­časova­sedmično,­na­­neodređeno­vrijeme,­nepotpuna­norma. 7. Nastava­ iz:­ Historije-Istorije,­ (EU­VET­ program),­ 4­ ­ časa­ ­ sedmično,­ nepotpuna­norma,­­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine­­ 8.­ Nastava­iz:­Latinskog­jezika,­(EU­VET­program),­4­časa­sedmično,­­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme­,­do­15.08.2012.­godine­­ 9.­ Nastava­iz:­Biohemije­sa­biotehnologijom,­(EU­VET­program),­4­časa­ sedmično,­­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine 10. Nastava­iz:­Ekologije,­(EU­VET­program),­10­časova­­sedmično,­­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine­­ 11. Nastava­iz:­Tjelesnog­i­zdravstvenog­odgoja,­(EU­VET­program),­8­­časova­sedmično,­­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012. godine­ 12. Nastava­iz:­Fizike,­(­EU­VET­program),­8­časova­sedmično,­nepotpuna­ norma,­­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.­godine­ 13.­ Nastava­iz­:­Hemije,­(EU­VET­program),­4­časa­sedmično,­nepotpuna­ norma,­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine 14.­ Nastava­iz­:­Turističke­geografije­i­Geografije­(­EU­VET­program),­16­časova­sedmično,­nepotpuna­norma­,­na­određeno­vrijeme,­do15.08.2012.­ godine­ 15.­ Praktična­­nastava­­za­veterinarske­tehničare­(EU­VET­program),­10­časova­sedmično,­­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme­,­do­15.08.2012. godine­ 16.­ Praktična­ nastava­ za­ ekološke­ tehničare,­ šumarskog­ usmjerenja,­ (EU­ VET­program),­24­časa­sedmično­,­puna­norma­,­na­neodređeno­vrijeme,­ 17. Praktična­nastava­za­ekološke­tehničare,­za­12­časova­sedmično­,­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme­,­do­15.08.2012.godine. 18.­ Praktična­nastava­za­prehrambene­tehničare­(EU­VET­program),­24­časa­ sedmično,­puna­norma­­na­­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine­ 19.­ Praktična­nastava­za­prehrambene­tehničare­(EU­VET­program),­za­8­časova­sedmično,­nepotpuna­norma,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012. godine­ 20. Praktična­ nastava­ za­ poslovno-pravne­ tehničare­ (EU­ VET­ program),­ dvije­pune­norme­,­na­određeno­vrijeme­,­do­15.08.2012.godine 21. Praktična­ nastava­ za­ poslovno-pravne­ tehničare­ (EU­ VET­ program),-­ informatika­16­časova­sedmično­,­nepotpuna­norma,­­na­određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.godine­­

KONKURS

konkursi
ZE-DO­kantona­i­uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­ZE-DO­kantona,­kojom­se­potvrđuje­da­­imaju­status­civilne­žrtve­rata. VIII Svi­učesnici­u­Konkursu­će­biti­bodovani­na­osnovu­tražene­osnovne­dokumentacije­ iz­ tačke­ III­ konkursa­ i­ dodatne­ dokumentacije,­ koju­ je­ potrebno­ dostaviti­prilikom­konkurisanja: -rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom, -uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme, -uverenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi, -dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­ važećeg­Ugovora­o­radu), Za­osobe­iz­člana­15.stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­ njihovih­porodica,­potrebni­su­i­sljedeći­dokumenti: -Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida, -Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ demobilisanog­ borca, -Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca, -Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZE-DO­kantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­ nezaposlenih­osoba­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi, -Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZE-DO­kantona­(za­osobe­koje­imaju­ status­civilne­žrtve­rata). Također,­osobe­iz­člana­15.­navedenog­zakona,­a­koje­dokazuju­pripadnost­ OSRBiH­ kandidata­ i­ članova­ njihovih­ porodica,­ dužne­ su­ priložiti­ važeći­ Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­ili­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(­ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom,­ili­im­je­nakon­prestanka­radnog­odnosa­ isplaćena­otpremnina. IX Školski­odbor­će,­na­osnovu­člana­114.­Zakona­o­srednjoj­školi­(„Službene­ novine­Zeničko-dobojskog­kantona“,­broj:­5/04­,20/07­i­19/09)­vršiti­prijem­ zaposlenika­u­radni­odnos­uz­razmatranje­preporuke­Komisije­za­zbrinjavanje­utvrđenog­tehnološkog­viška,­formirane­od­strane­Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničko-dobojskog­kantona. X Sa­kandidatima,­koji­ispunjavaju­uslove­iz­konkura­će­biti­obavljen­intervju.­ Intervjui­će­se­obaviti­u­školi­i­to: -12.08.­2011.godine­(petak)­u­1400­sati­za­kandidate­za­pozicije­pod­rednim­ brojem:­1,­2,­3,­­4­i­5 -12.08.­2011.godine­(petak)­u­1600­sati­za­kandidate­za­pozicije­pod­rednim­ brojem:,6,7,8,9,­10­i­11 -13.08.­2011.godine­(subota)­u­900­sati­za­kandidate­za­pozicije­pod­rednim­ brojem:­12,13,14,15,16­i­17,­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ -13.08­2011.godine­(subota)­u­1200­sati­za­kandidate­za­pozicije­pod­rednim­ brojem:18,19,20,21­i­22,­ -13.08­2011.godine­(subota)­u­1400­sati­za­kandidate­za­pozicije­pod­rednim­ brojem:­23,24,25­i­26,­30­i­31, -15.08.­ 2011.godine­ (ponedjeljak)­ u­ 1400­ sati­ za­ kandidate­ za­ poziciju­ pod­ rednim­brojem­27,28­i­29 Ukoliko­se­kandidat­ne­pojavi­na­intervju­u­zakazano­vrijeme,­smatrat­će­se­ da­je­odustao­od­konkursa/oglasa. XI Konkurs/oglas­ostaje­otvoren­8­(­osam­)­dana­od­dana­objavljivanja.­ XII Prijave­sa­potrebnom­dokumentacijom­se­dostavljaju­ISKLJUČIVO­poštom­ ­ na­adresu­škole:­ JU Mješovita srednja škola u Zenici, 72000 Zenica, Ul. Dr. Adolfa Goldbergera 10, sa naznakom „ZA KONKURS». XIII Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­se­neće­uzimati­u­razmatranje.­ XIV Nakon­izvršenih­izbora­po­ovom­konkursu,­Školski­odbor­će­blagovremeno­ svim­učesnicima­na­konkursu/oglasu,­dostaviti­­Odluke­o­prijemu­kandidata,­ sa­pravnom­poukom­o­eventualnom­preispitivanju­donesenih­odluka,­kao­i­ druga­obavještenja­vezana­za­izbor. Dokumenta­svih­učesnika­Konkursa/Oglasa­će­se­dostaviti­kandidatima­nakon­ proteka­ roka­ za­ eventualne­ prigovore,­ osim­ ličnog­ pismenog­ zahtjeva­ kandidata­na­Konkursu­/Oglasu,­za­povrat­dokumenata. XV Konkurs­se­objavljuje­u­listu­«­Naša­riječ»­­02.08.2011.­godine­i­na­oglasnoj­ ploči­škole.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Općina Doboj-Jug OSNOVNA ŠKOLA „21.MART“ MATUZIĆI Na­osnovu­člana­126.­Pravila­škole,­te­ saglasnosti­ Ministarstva­ obrazovanja,­ nauke,­ kulture­ i­ sporta­ ­ ZE-DO­ kantona,­ broj:­ 10-38-17669-01/11,­ o­ raspisivanju­ konkursa,­ Školski­ odbor­ je­ donio­odluku­kojom­se,­­r­a­s­p­i­s­u­j­e:

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

29

KONKURS

za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­ nastavnika Na određeno vrijeme do 15.08.2012. godine: 1. Nastavnik­ Razredne­ nastave­ -­ 3­ izvršioca­ 2. Nastavnik­Njemačkog­jezika­-­12­ časova­ 3.­ Nastavnik­Informatike­-­6­časova­ ­ 4.­ Nastavnik­Islamske­vjeronauke­-­ 16­časova­ 5.­ Nastavnik­ Likovne­ kulture­ -­ 7­ časova­ 6.­ Nastavnik­Historije­i­Geografije­-­ 11­časova­ 7. Nastavnik­ Biologije­ i­ Hemije­ -­ 16­časova­ Na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, najdalje do 15.08.2012godine: 1.­ Nastavnik­ Engleskog­ jezika­ -­ na­ punu­­nastavnu­normu­ Na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa bolovanja: 1.­ Nastavnik­ Razredne­ nastave­ ­ -­ 1­ izvršilac­ Za­ navedena­ radna­ mjesta­ pored­ općih­uvjeta,­propisanih­zakonom,­kandidati­u­pogledu­stručne­spreme­treba­ da­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ Zakonom­o­osnovnoj­školi­ZE-DO­kantona­ u­ skladu­ sa­ zahtjevima­ Nastavnih­ planova­ i­ programa­ za­ osnovnu­ školu. Uz­prijavu­kandidati­su­obavezni­dostaviti­ sljedeća­ dokumenta­ (original­ ili­ovjerenu­kopiju): 1. Diplomu­ o­ završenoj­ stručnoj­ spremi­ 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih,­ 3.­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (ne­ starije­od­6­mjeseci) 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­ starije­od­6­mjeseci) Prijem­ kandidata­ vršit­ će­ se­ primjenom­ Kreterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­ odnosa,­a­u­skladu­s­tim­­izvršit­će­se­ bodovanje­po­sledećim­osnovama: 1. Stručna­sprema, 2. Stručni­ispit, 3.­ Radni­staž,­dužina­trajanja­nezaposlenosti, 4.­ Rad­u­ustanovama­obrazovanja, 5.­ Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata, 6.­ Prosjek­ocjena­ostvaren­na­visokoškolskoj­ ustanovi­ ­ (samo­ kao­ korektivni­faktor­u­slučaju­istog­ broja­bodova) 7. Intervju,­koji­je­obavezan,­(ukoliko­ kandidat­ ne­ pristupi­ ­ Intrevjuu­u­zakazano­vrijeme,­smatrat­ će­ se­ da­ je­ isti­ odustao­ od­ konkursa) Za­ostvarivanje­bodova­po­navedenim­

kriterijima­potrebno­je­obavezno­dostaviti­valjane­dokaze­(uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrdu zavoda za zapošljavanje ZE-DO kantona, ovjerenu kopiju radničke knjižice, kopiju trenutno važećeg Ugovora o radu, potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, potvrdu o statusu civilne žrtve rata). Prioritet­prilikom­izbora­kandidata,­a­prije­izvršenog­bodovanja,­imaju­kandidati­ u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­to:­ratni­vojni­invalid,­demobilisani­branilac­i­član­porodice­šehida­(ako­nije­stariji­od­25­godina,­ čl.­4.­istog­Zakona,­sl.­novine­br.6/06). Za­ ostvarenje­ navedenih­ prava­ kandidati­ moraju­ dostaviti­ dokaz­ o­ pripadnosti­ određenoj­ kategoriji­ izdat­ od­nadležne­općinske­službe,­potvrdu­ da­ se­ vodi­ na­ evidenciji­ nezaposlenih­ lica­ kod­ Zavoda­ za­ nezaposlene­ ZE-DO­ kantona,­ kao­ i­ potvrdu­ (ako­ su­bili­u­radnom­odnosu),­da­isti­nije­ prestao­krivicom­kandidata,­zatim­potvrdu­kojom­dokazuje­da­nije­ostvario­ otpremninu­ po­ prestanku­ ugovora­ o­ radu­kod­prethodnog­poslodavca. Uz­rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa,­dostaviti­i­ovjerenu­kopiju­radničke­knjižice. Pod­istim­uslovima,­tj.­prije­bodovanja­kandidata­vršit­će­se­izbor­kandidata­ koji­ su­ proglašeni­ tehnološkim­ viškom­na­području­ZE-DO­kantona,­ a­ u­ skladu­ sa­ Okvirnim­ programom­ zbrinjavanja­ mogućeg­ tehnološkog­ viška­zaposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­ školama­ na­ području­ ZE-DO­ kantona.­Obavezno­priložiti­Rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Komisije­ za­ zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona. Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­NPP,­vršit­će­se­prijem­u­skladu­sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­školske­2011/12.godine­broj:1034-15125/11­od­08.06.2011.godine. Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­stručne­spreme­obavezni­su­ dostaviti: -­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i -­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima Intervju­ za­ sve­ kandidate­ koji­ ispunjavaju­uslove­konkursa,­obavit­će­se­ 19.08.2011.godine u 11.00 sati. Po­završenom­izboru,­izabrani­kandidat­će­biti­obavezan­prije­potpisivanja­ Ugovora­ o­ radu­ dostaviti­ ljekarsko­ uvjerenje­koje­ne­može­biti­starije­od­ 6­mjeseci. • Konkurs­ostaje­otvoren­osam­(8)­ dana­od­dana­objavljivanja. • Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­uzimati­u­razmatranje. • Dokumentacija­ za­ kandidate­ se­ neće­ vraćati,­ a­ istu,­ svi­ kandidati­ koji­ ne­ budu­ primljeni,­ mogu­ podići­ u­ Upravi­ škole­ u­ roku­ od­ 30­ dana­po­okončanju­konkursnog­postupka.­Poslije­tog­roka­škola­nema­ obavezu­čuvanja­dokumentacije. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­dostaviti­na­adresu: Osnovna škola «21.mart»,Trg 21.marta 12, 74203 Matuzići (prijava na konkurs)­ili­lično­svakim­radnim­danom­od­8.00­–­14.00­sati.

30 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
renje o položenom stručnom ispitu, potvrdu zavoda za zapošljavanje ZE-DO kantona, kopiju radničke knjižice i kopiju ugovora o radu ako radna knjižica nije zaključena, potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, potvrdu o statusu civilne žrtve rata). Priložena­dokumenta­moraju­ biti­original­ili­ovjerene­kopije. Prioritet­prilikom­izbora­kandidata,­a­ prije­izvršenog­bodovanja,­imaju­kandidati­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­to:­ ratni­vojni­invalid,­demobilisani­branilac­i­član­porodice­šehida­(ako­nije­ stariji­ od­ 25­ godina,­ čl.­ 4.­ istog­ Zakona,­ sl.­ novine­ ZDK-a­ br.6/06.).Za­ ostvarenje­navedenih­prava­kandidati­ moraju­dostaviti­dokaz­o­pripadnosti­ određenoj­ kategoriji­ izdat­ od­ nadležne­općinske­službe,­potvrdu­da­se­ vodi­ na­ evidenciji­ nezaposlenih­ lica­ kod­Zavoda­za­zapošljavanje­ZE-DO­ kantona,­Uvjerenje­o­prebivalištu­na­ području­ZDK-a,­kao­i­potvrdu­(ako­ su­bili­u­radnom­odnosu),­da­isti­nije­ prestao­krivicom­kandidata,­zatim­potvrdu­kojom­dokazuje­da­nije­ostvario­ otpremninu­ po­ prestanku­ ugovora­ o­ radu­kod­prethodnog­poslodavca.­Uz­ rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa,­ dostaviti­i­­kopiju­radničke­knjižice. Pod­istim­uslovima,­tj.­prije­bodovanja­ kandidata­ vršit­ će­ se­ izbor­ kandidata­ koji­ su­ proglašeni­ tehnološkim­viškom­na­područiju­ZEDO­kantona,­a­u­skladu­sa­Okvirnim­ programom­ zbrinjavanja­ mogućeg­ tehnološkog­ viška­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ na­ području­ ZE-DO­ kantona.­ Obavezno­priložiti­Rješenje­o­utvrđenom­ tehnološkom­višku­izdato­od­strane­ nadležne­ Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona. Intervju­za­sve­kandidate­koji­ispunjavaju­uslove­konkursa,­obavit­će­ se­18.08.2011.godine u 12.00 sati. Po­ završenom­ izboru,­ izabrani­ kandidat­će­biti­obavezan­prije­potpisivanja­Ugovora­o­radu­dostaviti­ ljekarsko­ uvjerenje­ koje­ ne­ može­ biti­starije­od­6­mjeseci. • Konkurs­ ostaje­ otvoren­ osam­ (8)­dana­od­dana­objavljivanja. • Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­neće­se­uzimati­u­razmatranje. • Dokumentacija­ za­ kandidate­ se­neće­vraćati,­a­istu,­svi­kandidati­ koji­ ne­ budu­ primljeni,­ mogu­ podići­ u­ upravi­ škole­ u­ roku­od­30­dana­po­okončanju­ konkursnog­ postupka.­ Poslije­ tog­ roka­ škola­ nema­ obavezu­ čuvanja­dokumentacije. Prijave slati na adresu škole OŠ »Džemal Bijedić» Miljanovci 74264 Jelah, uz obavezno navođenje tačne adrese i kontakt broja. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko – dobojski kanton Općina Kakanj JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic Shodno članu 70. Zakona o osnovnoj školi (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 5/04 i 20/07), a u skladu sa Pedagoškim standardima, Školski odbor Osnovne škole „Rešad Kadić“ Brnjic na svojoj sjednici od 15.06.2011. godine donio odluku o raspisivanju konkursa na upražnjena radna mjesta nastavnika i nakon dobivene saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport broj: 10-3817669-01/11 od 13.07.2011. godine isti objavljujemo kako slijedi: 1. Nastavnik­ engleskog­ jezika­ -­puna­norma­na­neodređeno­ vrijeme; 2. Nastavnik­engleskog­jezika­-18­ časova­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2011.­godine; 3.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika-10­ časova­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2011.­godine; 4.­ Nastavnik­ turskog­ jezika­ –­ 2­ časa­sedmično­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2011.­godine; 5.­ Nastavnik­fizike­-­4­časa­­sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­15.08.2011.­godine; 6.­ Nastavnik­ osnova­ tehnike­ –­ 3­ časa­sedmično­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2011.­godine; 7. Nastavnik­tehničkog­odgoja­–­1­ čas­sedmično­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2011.­godine; Uslovi konkursa: Pored­ općih­ uslova­ propisanih­ zakonom­ kandidati­ treba­ da­ ispunjavaju­i­uslove­propisane­­Zakonom­o­ osnovnoj­školi,­u­skladu­sa­zahtjevima­nastavnih­planova­i­programa. Uz­prijavu­na­konkurs­priložiti: 1. Dokaz­o­stručnoj­spremi 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­-­po­prijemu­u­radni­odnos (Dokumenti­moraju­biti­original­ili­ovjerene­fotokopije­potrebnih­ dokumenata,­ ­ a­ dokumenti­ pod­ rednim­ brojem­ 3-5­ ne­ smiju­ biti­stariji­od­6­mjeseci) Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ konkursa,­ prijem­ kandidata­ će­ se­ izvršiti­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ za­ školsku­ 2011/2012.­ godinu­ broj:10-3415125/11­od­08.06.2011.­godine. ­ Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­ spreme­ osim­navedenih­dokumenata­prilažu­uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima­(ne­starije­od­2­mjeseca) Napomena:­ Prioritet­ pod­ jednakim­uslovima­prilikom­prijema­u­ radni­odnos­imaju­RVI,­demobilisani­ borci­i­članovi­porodice­šehida,­poginulog,­ umrlog­ i­ nestalog­ borca­ te­ civilne­ žrtve­ rata.­ Pored­ navedenih­ osoba­prioritet­kod­izbora­za­popunu­ upražnjenog­ radnog­ mjesta­ putem­ konkursa­prije­bodovanja­imaju­osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­ školama­na­području­ZDK-a­.­Radi­ bodovanja­ kandidata­ pri­ prijemu­ u­ radni­ odnos­ potrebno­ je­ da­ prilože­ dodatnu­dokumentaciju: -­ dokaz­o­proglašenju­tehnološkog­viška, -­ važeći­Ugovor­o­radu; -­ ­uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu,­ -­ uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­stručne­spreme, -­ uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ ustanovi, -­ uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju; ­a­za­­RVI,­demobilisane­borce­ i­ članove­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog­ i­ nestalog­ borca­te­civilne­žrtve­rata: -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­­o­priznavanju­statusa­RVI,­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­i­nestalog­borca,­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ ­ o­ priznavanju­ statusa­ civilne­žrtve­rata; -­ Uvjerenje­službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe,­ -­ Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­kao­ dokaz­da­njihov­raniji­radni­odnos­ nije­prestao­njihovom­krivicom. Sa­ kandidatima­ koji­ se­ prijave­ na­ konkurs­ bit­ će­ obavljen­ intervju­ 22.08.2011.­ godine­ u­ vremenu­ od­ 09,00­do­11,00­sati­u­prostorijama­ centralne­ škole.­ Za­ kandidate­ koji­ ne­pristupe­intervjuu­smatrat­će­se­ da­su­odustali­od­konkursa. ­Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­ dana­objavljivanja. Prijave­­sa­potrebnom­dokumentacijom­ slati­ poštom­ na­ adresu:­ OŠ “Rešad Kadić“ Brnjic, Gradac bb, 72243 Brnjic Kakanj­ sa­ naznakom­„za konkurs“­ Neblagovremene­ i­ nepotpune­ prijave­se­neće­uzimati­u­razmatranje.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci – Tešanj Na­ osnovu­ člana­ 131.­ Pravila­ škole,­ Odluke­ Školskog­ odbora­ i­ Saglasnosti­ Ministarstva­ obrazovanja,­ nauke,­kulture­i­sporta­­ZE-DO­kantona,­ broj:­ 10-38-17669-01/11­ od­ 11.07.2011.god.­r­a­s­p­i­s­u­j­e­­­s­e: za popunu upražnjenih radnih mjesta / časova Na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine, a najduže do 15.08.2012. godine: 1. Nastavnika bosanskog jezika i književnosti - 9 časova sedmično 2. Nastavnika engleskog jezika - 7 časova sedmično 3. Nastavnika matematike - 4 časa sedmično 4. Nastavnika islamske vjeronauke - 4 časa sedmično Za­ navedena­ radna­ mjesta­ pored­ općih­uvjeta,­propisanih­zakonom,­ kandidati­u­pogledu­stručne­spreme­ treba­ da­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi­ ZE-DO­kantona­u­skladu­sa­zahtjevima­ Nastavnih­ planova­ i­ programa­za­osnovnu­školu. Uz­ prijavu­ kandidati­ su­ obavezni­ dostaviti­sljedeća­dokumenta­(original­ili­ovjerenu­kopiju): 1. Diplomu­o­završenoj­stručnoj­ spremi­ 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­(ne­stariji­od­6­mjeseci) 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­ starije­od­6­mjeseci) 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­ (ne­starije­od­6­mjeseci) Prijem­ kandidata­ vršit­ će­ se­ primjenom­ Kreterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa,­ a­ u­ skladu­ s­ tim­ ­ izvršit­ će­ se­ bodovanje­ po­ sledećim­osnovama: 1. Stručna­sprema, 2. Stručni­ispit, 3.­ Radni­staž,­dužina­trajanja­nezaposlenosti, 4.­ Rad­u­ustanovama­obrazovanja, 5.­ Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata, 6.­ Prosjek­ocjena­ostvaren­na­visokoškolskoj­ustanovi­­(samo­ kao­korektivni­faktor­u­slučaju­ istog­broja­bodova) 7. Intervju,­ koji­ je­ obavezan,­ (ukoliko­ kandidat­ ne­ pristupi­ ­ Intrevjuu­u­zakazano­vrijeme,­ smatrat­će­se­da­je­isti­odustao­ od­konkursa) Za­ostvarivanje­bodova­po­navedenim­kriterijima­potrebno­je­obavezno­dostaviti­valjane­dokaze­(uvje-

KONKURS

KONKURS

konkursi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OSNOVNA ŠKOLA „NOVI ŠEHER“ NOVI ŠEHER Na­ osnovu­ člana­ 70.Zakona­ o­ osnovnoj­ školi(„Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­ broj:5/04­ i­ 20/07),Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,nauku,kulturu­ i­ sport­ ZE-DO­ kantona­ broj:10-38-1766901/11­od­13.07.2011.godine­i­Odluke­Školskog­ odbora­broj:02-371/11­od­16.06.2011.godine,­ Školski­odbor­Osnovne­škole­„­Novi­Šeher“­ u­Novom­Šeheru­raspisuje za­prijem­u­radni­odnos NPiP na bosanskom jeziku, na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine, a najduže do 15.08.2012.godine : 1. Nastavnik­bosanskog­jezika­i­književnosti­ –­5­časova­sedmično 2. Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ –­ 3­ časa­ sedmično 3.­ Nastavnik­engleskog­jezika­–­16­časova­ sedmično 4.­ Nastavnik­ tjelesnog­ i­ zdravstvenog­ odgoja­–­20­časova­sedmično 5.­ Nastavnik­ likovne­ kulture­ –­ 10­ časova­ sedmično 6.­ Nastavnik­ muzičke­ kulture­ –­ 10­ časova­ sedmično 7. Nastavnik­hemije­–­2­časa­sedmično 8.­ Nastavnik­ tehničke­ kulture­ –­ 15­ časova­ sedmično 9.­ Nastavnik­ informatike­ –­ 12­ časova­ sedmično 10. Nastavnik­razredne­nastave­–­puna­norma­ 11. Nastavnik­razredne­nastave­–­puna­norma­ do­povratka­nastavnice­sa­porodiljskog­ NPiP na hrvatskom jeziku, na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine, a najduže do 15.08.2012.godine 1. Nastavnik­hrvatskog­jezika­–­5­sati­tjedno­ 2. Nastavnik­matematike­–­20­sati­tjedno 3.­ Nastavnik­likovne­kulture­–­5­sati­tjedno 4.­ Nastavnik­glazbene­kulture­–­5­sati­tjedno 5.­ Nastavnik­tjelesne­i­zdravstvene­kulture­ –­10­sati­tjedno 6.­ Nastavnik­tehničke­kulture­–­8­sati­tjedno 7. Nastavnik­ biologije­ i­ kemije­ –­ 14­ sati­ tjedno 8.­ Nastavnik­engleskog­jezika­–­puna­norma 9.­ Nastavnik­njemačkog­jezika­–­punan­norma­ 10. Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ –­ 2­ sata­ tjedno­ 11. Nastavnik­informatike­–­10­sati­tjedno 12. Nastavnik­fizike­–­4­sata­tjedno­ 13.­Nastavnik­razredne­nastave­–­1­izvršitelj 14.­Nastavnik­razredne­nastave­–­1­izvršitelj­ do­ povratka­ nastavnice­ ­ sa­ funkcije,­ a­ najduže­do­15.08.2012.godine. Uslovi konkursa: Pored­općih­uslova­propisanih­zakonom,­­za­ zasnivanje­radnog­odnosa­za­navedena­radna­ mjesta,­ potrebna­ je­ odgovarajuća­ školska/ stručna­sprema­predviđena­Zakonom­o­radu­i­ Nastavnim­ planom­ i­ programom­ za­ osnovne­ škole. Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­priložiti­slijedeće: 1. Kratku­biografiju­(obavezno­kontakt­telefon), 2. Diplomu­o­završenoj­školi, 3.­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih, 4.­ Uvjerenje­o­državljanstvu, 5.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak, 6.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu­kandidata). Navedeni­ dokumenti,­ koje­ je­ kandidat­ obavezan­ priložiti­ uz­ prijavu­ na­ konkurs,­ moraju­ biti­ originali­ ili­ ovjerena­ fotokopija,­ a­ dokumenti­ rednog­ broja­ 4­ i­ 5­ ne­ mogu­ biti­ stariji­od­6­mjeseci. Izbor­i­prijem­kandidata­prijavljenih­na­konkurs­ izvršit­ će­ se­ u­ skladu­ sa­ modelom­ Kriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnog­ saradnika,­ odgojitelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­ broj:10-02-25047/09­ od­ 17.02.2010. godine­(­u­daljem­tekstu:“KRITERIJ“). Pored­ naprijed­ navedenih­ dokumenata,­ kandidati­ su­ obavezni­ uz­ prijavu­ na­ konkurs­ dostaviti­ i­ dodatnu­ dokumentaciju­ na­ osnovu­ koje­će­se,­a­prema­Kriteriju,­izvršiti­bodovanje­ prijavljenih­kandidata. -­ dokaz­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom­ i­ preporuka­ Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,nauku,kulturu­i­sport­ZE-DO­ kantona, -­ uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -­ uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, -­ uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi, -­ uvjerenje­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju, -­ kopiju­radne­knjižice. Za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.Zakona­o­dopunskim­ pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica­ i­slijedeće­dokumente: -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ ratnog­ vojnog­ invalida, -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca/ branitelja, -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida/poginulog­borca/branitelja,­umrlog,­ nestalog­borca/branitelja, -­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­ da­ se­ nalazi­ na­ evidenciji­ za­ nezaposlene­ osobe, -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­civilne­žrtve­rata, -­ Uvjerenje­o­ prebivalištu­na­ području­ ZEDO­kantona. Takođe­osobe­iz­člana­15.­navedenog­Zakona,­ a­koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­ i­članova­njihovih­porodica­dužne­su­priložiti­ posljednje­rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

31

KONKURS/NATJEČAJ

(­ ukoliko­ je­ isto­ postojalo),­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­ prestao­ njihovom­krivicom. Prioritet­ pri­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­ pod­jednakim­uvjetima­imaju­osobe­u­skladu­ sa­ članom­ 15.Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ i­ ­ to:­ ratni­ vojni­ invalidi,­ demobilisani­ borac,­ član­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog­ i­ nestalog­ borca­ („Službene­ novine­ ZE-DO­ kantona“­ broj­ :6/06­ i­ 9/07).­ Ostali­ prioritet­ pri­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­ su:­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a,­ osobe­ sa­ nepotpunom­ normom­ u­ statusu­ osobe­ koja­ je­ imala­ punu­ nastavnu­ normu­ sa­ radnim­ odnosom­ na­ neodređeno­ vrijeme­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a.­Ako­ se­ na­ konkurs­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata­po­istom­osnovu­prednosti,­birat­će­ se­ kandidat­ sa­ dužim­ vremenom­ tog­ statusa­ provedenog­ u­ obrazovanju,­ i­ to­ ukoliko­ je­ uz­ ostalu­ dokumentaciju­ uredno­ priložio­ i­ odgovarajući­pisani­dokaz­od­strane­nadležne­ Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a.­Osobe­koje­ostvaruju­prava­po­ovom­ osnovu­odnosno­prijavljuje­se­na­konkurs­kao­ tehnološki­višak,­uz­zahtjev­za­prijem­u­radni­ odnos­ po­ raspisanom­ konkursu­ /­ natječaju­ ,­ prilažu­ rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku,­izdatom­od­strane­nadležne­Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­važeći­Ugovor­o­radu­i­kopiju­radne­ knjižice.­Za­osobe­primljene­po­ovom­osnovu­ radni­ odnos­ traje­ do­ kraja­ školske­ godine.­ Pored­ predhodno­ navedenih­ prioriteta­ u­ zapošljavanju,­ prioritet­ u­ zapošljavanju­ ostvaruje­ i­ osoba­ sa­ utvrđenim­ statusom­ civilne­žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­području­ Zeničko-dobojskog­kantona. Pored­ bodovanja­ sa­ kandidatima­ će­ biti­ obavljen­ i­ intervju.­ Intervju­ će­ biti­ obavljen­ 22.8.2011.godine­sa­početkom­u­10,00­sati. Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ jave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ NPiP­ ,­ prijem­ kandidata­ će­ se­ vršiti­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,kulturu­ i­ sport­ Zeničko-dobojskog­ kantona­o­angažovanju­nestručnih­nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012.­ godine,­ broj:10-34-15125/11­ od­ 08.06.2011.godine. Napomena:­ ­ Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­ spreme­ uz­ prijavu­ na­konkurs­moraju­priložiti: -­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i -­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ dana­ od­ dana­ objavljivanja­(­računajući­i­dan­objavljivanja). Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­ uzimati­u­razmatranje. Prijave­slati­na­adresu: OSNOVNA ŠKOLA „NOVI ŠEHER“ NOVI ŠEHER 74250 MAGLAJ ( za konkurs )

32 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
član­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog,­ nestalog­branioca­(ako­nije­napunio­­25­godina­života,­ čl.4.istog­Zakona,­“Sl.novine­­Zeničko-dobojskog­ kantona”­br.6/06­i­9/07). ­ Za­ ostvarenje­ navedenih­ prava­ kandidati­ moraju­ dostaviti­dokaz­o­pripadnosti­određenoj­kategoriji­ ­ izdate­od­nadležne­općinske­službe­i­to:­Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ ­ ratnog­ vojnog­ invalida,­ Rješenje­ nadležne­ općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobiliziranog­ borca/branioca,­Rješenje­nadležne­općinske­službe­ o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca,­Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­ na­određeno­vrijeme­u­školi,­kao­i­Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona. Također,­ osobe­ iz­ člana­ 15.­ navedenog­ zakona,­ a­ koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­članova­ njihovih­ porodica,­ dužne­ su­ priložiti­ važeći­ Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­ili­­posljednje­ Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(­ukoliko­je­isti­ postojao)­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­prestao­njihovom­krivicom,­ili­da­im­je­nakon­ ­ prestanka­radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina. 2.­ Pod­ istim­ uslovima,­ tj.­ prije­ bodovanja­ kandidata­ vršit­će­se­izbor­kandidata­koji­su­proglašeni­tehnološkim­viškom­,a­u­skladu­sa­navedenim­Kriterijima­za­ prijem­u­radni­odnos.­Obavezno­priložiti­­uz­zahtjev­za­ prijem­u­radni­odnos­za­ostvarenje­ovog­prava­i­:­Rješenje­o­utvrđenom­tehnološkom­višku­izdato­od­strane­ ­ Komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­ Uvjerenje­ o­radnom­odnosu­na­neodređeno­vrijeme­sa­nepotpunom­normom,­Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu,­Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme,­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi,­Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­nakon­sticanja­ odgovarajuće­stručne­spreme­,­kopiju­radničke­knjižice­ i­kopiju­važećeg­ugovora­o­radu. 3.Prioritet­ u­ zapošljavanju­ ostvaruju­ i­ osobe­ sa­ utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona. Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata­obavezne­su­pored­Uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­Zeničkodobojskog­ kantona,­ priložiti­ i­ uvjerenje­ resorne­ službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­kantona,­a­ kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ispunjavaju­uslove­propisane­NPP,­vršit­će­se­prijem­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­ školske­2011/12.godine­broj­:10-34-15125/11­od­ 08.06.2011.godine.­ Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­ spreme­ obavezni­ su­ dostaviti­i:­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Sa­svim­kandidatima­koji­se­jave­na­konkurs­biti­ će­obavljen­intervju­17.08.2011.godine­u­800­sati­u­ prostorijama­centralne­škole. Napomena:­Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­te­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervjuu,­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa.­ Obavezno­navesti­kontakt­telefon­u­prijavi. Po­završenom­izboru,­izabrani­kandidat­će­biti­obavezan­prije­potpisivanja­Ugovora­o­radu­dostaviti­ljekarsko­uvjerenje­koje­ne­može­biti­starije­od­6­mjeseci. *Konkurs­ostaje­otvoren­osam­(­8­)­dana­od­dana­ objavljivanja. *Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ uzimati­u­razmatranje. *Dokumentacija­ za­ kandidate­ se­ neće­ vraćati,­ a­ istu,­ svi­ kandidati­ koji­ ne­ budu­ primljeni,­ mogu­ podići­u­upravi­škole­u­roku­od­30­dana­po­okončanju­ konkursnog­ postupka.­ Poslije­ toga­ roka­ škola­nema­obavezu­čuvanja­dokumentacije. Prijave­sa­potrebnom­dokumentacijom­dostaviti­na­adresu:­Osnovna škola „Mustafa Mulić” Šije ,Šije bb, 74203 Matuzići­ili­lično­svakim­radnim­danom­od­8 00­–­14­00­sati.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Općina Tešanj JU OŠ „Mustafa Mulić “, Šije Na­ osnovu­ člana­ 70.­ ­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ (­ Sl.novine­ ­ Zeničko-dobojskog­ kantona”­ br.­ 5/04­ i­ 20/07),­ člana­ 126.­ Pravila­ škole,­ člana­ 20.­ Pravilnika­ o­ radu,­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,nauku,kulturu­i­sport­ZE-DO­kantona­ broj:­10-38-17669-01/11,­Školski­odbor­­na­sjednici­ održanoj­04.07.2011.­godine­donio­je­Odluku­­broj:­ ­ 09-587/11­od­04.07.2011.­godine­o­raspisivanju­:

KONKURSA

za popunu upražnjenog radnog mjesta Na određeno vrijeme do 15.08.2012.godine: 1. Nastavnik engleskog jezika - 18 časova 2. Nastavnik njemačkog jezika - 12 časova 3. Nastavnik matematike - 8 časova 4. Nastavnik likovne kulture - 9 časova 5. Nastavnik biologije - 2 časa 6. Nastavni tehničkog odgoja i informatike puna norma 7. Nastavnik islamske vjeronauke – 15 časova Na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2012.godine: 1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – puna norma 2. Nastavnik matematike – puna norma Na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa preraspoređenog radnog mjesta, a najkasnije do 15.08.2012.godine: 1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – puna norma Na određeno vrijeme do povratka nastavnica sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2012.godine: 1. Nastavnik razredne nastave – puna norma 2. Nastavnik razredne nastave – puna norma * Za­navedena­radna­mjesta­pored­općih­uslova­ kandidati­ ­ treba­ da­ ispunjavaju­ i­ ostale­ ­ uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi­ ZE-DO­ kantona­u­skladu­sa­zahtjevima­Nastavnih­planova­i­programa­za­osnovnu­školu. *­Uz­prijavu­kandidati­su­obavezni­dostaviti­sljedeća­dokumenta­(original­ili­ovjerenu­kopiju):­ Diplomu­ ­ o­ završenoj­ stručnoj­ spremi,­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu,­ Izvod­ iz­ Matične­ knjige­ rođenih,­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­ postupak­.­Napominjemo­da­Uvjerenje­o­državljanstvu­i­Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­­ne­mogu­­biti­stariji­od­šest­mjeseci.­ Nastavnici­Islamske­vjeronauke­treba­da­uz­ostalu­ dokumentaciju­ prilože­ i­ saglasnost­ nadležne­ vjerske­institucije. *­Izbor­i­prijem­kandidata­vršit­će­se­primjenom­ Modelom­Kriterija­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­ stručnih­saradnika,­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona­(u­daljem­tekstu­“Kriterij”),­a­u­skladu­s­tim­ izvršit­će­se­bodovanje­po­sljedećim­osnovama:­ 1.Stručna­ sprema,­ 2.Stručni­ ispit,­ 3.Čekanje­ na­ posao­ na­ Zavodu­ za­ zapošljavanje,­ 4.Rad­ u­ ustanovama­na­poslovima­nastavnika,­5.Prosjek­ ocjena­ostvaren­na­visokoškolskoj­ustanovi *­Za­ostvarivanje­bodova­po­navedenim­kriterijima­ potrebno­je­obavezno­dostaviti­slijedeće­dokaze: Uvjerenje­ o­ položenom­ stručnom­ ispitu,­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme,­Uvjerenje­o­prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ ustanovi,­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme­(­kopiju­ radne­knjižice­i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu). 1.­Prioritet­prilikom­izbora­kandidata,­a­prije­izvršenog­bodovanja,­imaju­kandidati­u­skladu­sa­ članom­15.Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­ i­ to:­ ratni­ vojni­ invalid,­ demobilisani­ branilac­ i­

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Općina Tešanj OSNOVNA ŠKOLA „KULIN BAN“ TEŠANJKA Na­osnovu­člana­70.­i­84.­­Zakona­o­osnovnoj­ školi­ („Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona“­ broj­ 05/04­ i­ 20/07)­ i­ člana­ 20.­ Pravilnika­ o­ radu,­ te­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovnje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:­ 10-38-17669-01/11,­ od­ 11.07.2011.­ godine,­ ­ Školski­ odbor­ ­ je­ donio­ odluku­kojom­se,­­r­a­s­p­i­s­u­j­e:­ za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­ nastavnika Na određeno radno vrijeme do 15.08.2012. godine: 1. Nastavnik­Engleskog­­jezika­­-­17­časova,­ nepotpuna­norma,­­­ 2. Nastavnik­Njemačkog­jezika­–­2­časa,­nepotpuna­norma,­­ 3.­ Defektolog-­origofrenolog­za­rad­u­specijalnom­odjeljenju,­puna­norma, 4.­ Nastavnik­Tehničke­ kulture­ i­ informatike­ (rad­ u­ područnim­ školama)­ –­ 2­ časa,­ nepotpuna­norma. Na određeno radno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva: 1.­Nastavnik­Historije­­-­­9­časova,­nepotpuna­norma.­­ Za­ navedena­ radna­ mjesta­ pored­ općih­ uvjeta,­ propisanih­ zakonom,­ kandidati­ u­ pogledu­ stručne­ spreme­ treba­ da­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­Zakonom­o­osnovnoj­školi­Zeničkodobojskog­kantona­u­skladu­sa­zahtjevima­Nastavnih­planova­i­programa­za­osnovnu­školu. Uz­prijavu­kandidati­su­obavezni­dostaviti­sljedeća­dokumenta­(original­ili­ovjerenu­kopiju): 1. Diplomu­o­završenoj­stručnoj­spremi­ 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­ mjeseci) 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci) Prijem­ kandidata­ vršit­ će­ se­ primjenom­ Kreterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­radnog­odnosa,­a­u­skladu­s­tim­­izvršit­će­se­bodovanje­po­sledećim­osnovama: 1. Stručna­sprema, 2. Stručni­ispit, 3.­ Radni­staž,­dužina­trajanja­nezaposlenosti, 4.­ Rad­u­ustanovama­obrazovanja, 5.­ Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata, 6.­ Prosjek­ocjena­ostvaren­na­visokoškolskoj­ ustanovi­ ­ (samo­ kao­ korektivni­ faktor­ u­ slučaju­istog­broja­bodova) 7. Intervju,­koji­je­obavezan,­(ukoliko­kandidat­ne­pristupi­­Intrevjuu­u­zakazano­vrijeme,­ smatrat­ će­ se­ da­ je­ isti­ odustao­ od­ konkursa) Za­ostvarivanje­bodova­po­navedenim­kriterijima­potrebno­je­obavezno­dostaviti­valjane­dokaze:­ uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrdu zavoda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kopiju radne knjižice i kopiju važećeg Ugovora o radu ukoliko radna knjižica nije zaključena, potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, uvjerenje resorne službe Zeničko-

KONKURS

konkursi
dobojskog kantona o statusu civilne žrtve rata. Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata­pored­navedenog­ uvjerenja­dužne­su­dostaviti­i­uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona.­ Prioritet­prilikom­izbora­kandidata,­a­prije­izvršenog­bodovanja,­imaju­kandidati­u­skladu­sa­ članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­to:­ratni­vojni­invalid,­demobilisani­branilac­i­član­porodice­šehida­(ako­nije­stariji­od­25­ godina,­čl.­4.­istog­Zakona,­sl.­novine­br.6/06). Za­ostvarenje­navedenih­prava­kandidati­moraju­dostaviti­dokaz:­Rješenje o pripadnosti određenoj kategoriji izdato od nadležne općinske službe, Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći Ugovor o radu na određeno vrijeme u školi, Uvjerenje o prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i važeći Ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ako su bili u radnom odnosu), kao dokaz da isti nije prestao krivicom kandidata, zatim potvrdu kojom dokazuje da nije ostvario otpremninu po prestanku ugovora o radu kod prethodnog poslodavca. Uz­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa,­dostaviti­i­kopiju­radne­knjižice. Pod­istim­uslovima,­tj.­prije­bodovanja­kandidata­vršit­će­se­izbor­kandidata­koji­su­proglašeni­ tehnološkim­ viškom­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­ a­ u­ skladu­ sa­ Okvirnim­ programom­zbrinjavanja­mogućeg­tehnološkog­viška­zaposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona.­ Obavezno­priložiti­Rješenje­o­utvrđenom­tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Komisije­ za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­ području­Zeničko-dobojskog­kantona. Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­kandidati­koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ NPP,­ vršit­ će­ se­ prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/12.­ godine­ broj:1034-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­spreme­obavezni­su­dostaviti: -­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i -­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima Intervju­za­sve­kandidate­koji­ispunjavaju­uslove­ konkursa,­ obavit­ će­ se­ 17.08.2011. godine u 12.00 sati u prostorijama centralne škole. Po­završenom­izboru,­izabrani­kandidat­će­biti­ obavezan­ prije­ potpisivanja­ Ugovora­ o­ radu­ dostaviti­ljekarsko­uvjerenje­koje­ne­može­biti­ starije­od­6­mjeseci. • Konkurs­ostaje­otvoren­osam­(8)­dana­od­ dana­objavljivanja. • Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­ se­uzimati­u­razmatranje. • Dokumentacija­ za­ kandidate­ se­ neće­ vraćati,­a­istu,­svi­kandidati­koji­ne­budu­primljeni,­mogu­podići­u­upravi­škole­u­roku­ od­30­dana­po­okončanju­konkursnog­postupka.­Poslije­tog­roka­škola­nema­obavezu­čuvanja­dokumentacije. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­ dostaviti­na­adresu: Osnovna škola „Kulin Ban“, Trg 8. oktobra, 74266 Tešanjka; (prijava na konkurs)­ili­lično­ svakim­radnim­danom­od­8.00­–­14.00­sati.

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

33

Bosna i Hercegovina (posebno­ za­ radna­ mjesta­ na­ neodređeno­ Federacija Bosne i Hercegovine radno­vrijeme) ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 6.­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazoOpćina Tešanj vanju­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­ Mješovita srednja škola Tešanj spreme­ili­kopiju­radne­knjižice Na­osnovu­Odluke­Školskog­odbora­škole­broj:­ 7. Uvjerenje­­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­ 1522/2011­od­­27.06.2011.godine,­Javna­ustao­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­ nova­Mješovita­srednja­škola­Tešanj,raspisuje odgovarajuće­školske­spreme 8.­ Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom KONKURS 9.­ Kopiju­važećeg­ugovora­o­radu 10. Ljekarsko­uvjerenje­ne­starije­od­šest­mjeseza popunjavnje radnih mjesta u školskoj ci­i­radnu­knjižicu­po­prijemu­u­radni­odnos 2011/2012 godini Na­ osnovu­ člana­ 15.Zakona­ o­ dopunskim­ 1. Bosanski­jezik­i­književnost­-­8­časova pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­ poro2. Engleski­jezik­-­puna­norma dica­ („Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ 3.­ Matematika­-­puna­norma kantona“,broj:6/06),­pod­istim­uslovima­prednost­ 4.­ Matematika­-­puna­norma imaju­RVI,demobilizirani­branioci­i­članovi­poro5.­ Tjelesni­i­zdravstveni­odgoj­-­10­časova dice­šehida,poginulog,umrlog­i­nestalog­branioca.­ 6.­ Vjeronauka­-­18­časova Kandidati­koji­ostvaruju­pravo­po­osnovu­ovog­ 7. Geografija­-­4­časa Zakona­uz­prijavu­su­dužni­dostaviti­i­: 8.­ Historija­-­8­časova -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ pri9.­ Ekonomska­grupa­predmeta­-­puna­norma znavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida 10. Praktična­nastava­za­poslovnopravnog­teh-­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priničara­i­poslovnog­sekretara­-­puna­norma znavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ 11. Estetika­za­zanimanje­frizer­-­2­časa poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca 12. Psihologija­za­zanimanje­frizer­-­2­časa -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ pri13.­Stručni­predmeti­ugostiteljske­struke znavanju­svojstva­demobilisanog­borca -­Kuharstvo­-­6­časova -­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­ -­Poslastičarstvo­-­2­časa se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe -­Usluživanje­-­6­časova­ 14.­Stručni­ predmeti­ ­ za­ zanimanje­ cvjećar­ i­ -­ Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­kantona­ poljoprivredni­tehničar­-­14­časova -­ Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­i­do15.­Poljoprivredna­mehanizacija­-­4­časa kaz­da­isti­nije­prestao­njihovom­krivicom­ 16.­Stočarstvo­-­4­časa ili­da­nije­nakon­prestanka­radnog­odnosa­ 17. Stručni­predmeti­za­zanimanje­veterinarski­ isplaćena­otpremnina tehničar­-­6­časova 18.­Stručni­predmeti­za­zanimanje­prehrambe- Prioritet­ u­ zapošljavnju­ ostvaruju­ i­ osobe­ sa­ utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­rata­sa­prebivani­tehničar-­puna­norma 19.­Stručni­ predmeti­ za­ zanimanje­ vozač­ mo- lištem­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona. tornih­vozila­i­zanimanje­automehaničar­­­­ Kandidati­koji­ostvaruju­pravo­po­ovom­osno(motorna­vozila­i­motori­i­motorna­vozila)­ vu­uz­prijavu­su­dužni­dostaviti­i­: -­ Uvjerenje­ resorne­ službe­ sa­ područja­ -­19­časova ZDK-a­ kojim­ se­ potvrđuje­ status­ civilne­ 20. Praktična­ nastava­ za­ zanimanje­ prehramžrtve­rata beni­tehničar­-­20­časova 21. Praktična­ nastava­ za­ zanimanje­ veterinar- -­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZDK-a. Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ispuski­tehničar­-­12­časova 22. Praktična­nastava­za­zanimanje­vozač­mo- njavaju­uslove­propisane­stručne­spreme­vršit­će­se­ tornih­vozila­za­drugi­razred­-­puna­norma prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nasta23.­Praktična­nastava­za­zanimanje­konobar (nastava­organizovana­van­škole)­-­18­časova vi­školske­2011/2012­godine,broj:10-34-15125/11­ 24.­ Stručni­saradnik­–­pedagog­škole­-­puna­norma od­­08.06.2011.godine. do­povratka­zaposlenika­sa­funkcije­a­naj- Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­spreme­uz­prijavu­na­konkurs­su­dužni­ dalje­do­15.08.2012.godine Za­radna­mjesta­pod­rednim­brojem­­­9.­i­18.,­ dostaviti:­ prijem­ u­ radni­ odnos­ je­ na­ neodređeno­ radno­ -­ Uvjerenje­visokoškolske­ustanove­o­godini­ studija vrijeme­,­a­za­sva­ostala­radna­mjesta­na­određeno­ radno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.godine­ do­ -­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi 15.08.2012.godine. Kandidati­koji­se­jave­na­konkurs­treba­da­is- Sa­kandidatima­koji­ispunjavaju­uslove­konkursa­ punjavaju­ opšte­ uslove,­ uslove­ propisane­ Za- intervju­će­se­obaviti­dana­­24.08.2011.godine u konom­o­srednjoj­školi­i­uslove­priopisane­Na- 08,00 sati­u­JU­Mješovita­srednja­škola­Tešanj. Ukoliko­ kandidat­ ne­ pristupi­ intervju­ smatrat­ stavnim­planom­i­programom­škole. će­se­da­je­isti­odustao­od­konkursa. Uz­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­dužni­dostaPrijave­sa­dokumentima­slati­isključivo­poštom­ viti­(original­ili­ovjerenu­kopiju): na­ adresu:­ JU Mješovita srednja škola Te1. Dokaz­o­školskoj­spremi šanj, ul. Patriotske lige bb 74260 Tešanj. 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 3.­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ ne­ starije­ od­ 6­ Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. mjeseci 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­biti­ razmatrane. krivični­postupak­ne­starije­od­6­mjeseci 5.­ Uvjerenje­ o­ položenom­ stručnom­ ispitu­ Priložena­dokumentacija­se­neće­vraćati­kandidatima.

34 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
i­9­/07),­dužni­su­dostaviti:­Uvjerenje­da­su­ pripadnici­ jedne­ od­ kategorija­ (RVI,­ demobilizirani­ branilac­ i­ članovi­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog­ i­ nestalog­ branioca),­ ­ Uvjerenje­da­su­na­evidenciji­Službe­za­zapošljavanje­kantona­(ne­starije­od­30­dana),­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­ (ako­je­isti­postojao)­i­važeči­ugovor­o­radu­ na­određeno­vrijeme. Lica­koja­su­proglašena­tehnološkim­viškom­ dužna­su­dostaviti­rješenje­Komisije­za­zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničkodobojskog­kantona­i­kopiju­radničke­knjižice. Lica­koja­su­u­stalnom­radnom­odnosu,­a­nemaju­punu­normu,­dužna­su­dostaviti­rješenje­ Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ i­ kopiju­ radničke­knjižice. Ostala­ lica­ koja­ ne­ ostvaruju­ prednost­ u­ izboru,­ radi­ obaveznog­ bodovanja­ kandidata,­ dužna­su­dostaviti­sljedeće­dokumente: 1. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 2. Kopiju­radničke­knjižice­o­dužini­radnog­ staža­u­ustanovama­obrazovanja. 3.­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ Zeničko­–­dobojskog­kantona­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 4.­ Potvrdu­ visokoškolske­ ustanove­ o­ prosjeku­ocjena­ 5.­ Uvjerenje­resorne­službe­Ze-do­kantona­ o­statusu­civilne­žrtve­rata. 6.­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zedo­kantona­za­osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata. NAPOMENA: Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ konkursa,­ prijem­ kandidata­ će­ se­ izvršiti­ u­ skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.­godine­broj­­10-3415125/11­ od­ 08.06.2011.­ godine.­ Kandidati­ su­dužni­dostaviti:­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Sa­svim­kandidatima­će­se­obaviti­intervju. Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­a­kandidat­ koji­ ne­ pristupi­ zakazanom­ intervjuu,­ smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Intervju­sa­svim­kandidatima­će­se­obaviti­u­ prostorijama­škole­dana­18.08.2011.­god­(razredna­nastava)­i­19.08.2011.god.­(predmetna­nastava)­u­vremenu­od­08­do­13­sati. III Prijave sa potrebnom dokumentacijom i brojem telefona dostaviti isključivo poštom na adresu škole: Osnovna škola «Enver Čolaković», Sarajevska ulica broj 410, 72 215 Janjići sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ osam­ dana­ od­ dana­ objavljivanja.­ Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ biti­ razmatrane.­ O­ rezultatima­ konkursa­kandidati­će­biti­obaviješteni­u­roku­ od­osam­dana­od­dana­izbora. Škola­ nema­ obavezu­ vraćanja­ dokumenata.­ Kandidati­ mogu­ dokumente­ preuzeti­ lično­ nakon­isteka­žalbenog­roka.
SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSP0SOBLJAVANJE ZENICA Na­osnovu­člana­­114.­i­člana­130.­Zakona­o­srednjoj­ školi­(„Sl.novine­ZDK“­broj­5/04,­20/07­i­19/09­),­ ­ člana­2­.Pravilnika­o­formiranju­i­radu­školskih­odbora­(„Sl.novine­ZDK“­broj­2/08),­člana­116­Pravila­­Škole­,­te­na­osnovu­­saglasnosti­Ministarstva­za­ obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZE-DO­kantona­ (broj­ 10-38-17669-01/11­ od­ 18.07.2011.­ godine),­ Školski­odbor­Srednje­škole­za­stručno­obrazovanje­i­radno­osposobljavanje­­u­Zenici­­raspisuje­

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Općina Zenica

OSNOVNA ŠKOLA „Enver Čolaković"

Na osnovu člana 70. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/04 , 20/07 i 9/11) te člana 123. Pravila Osnovne škole «Enver Čolaković» u Janjićima i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona broj 10-38-1766901/11 od 11.07. 2011.god., Školski odbor raspisuje sljedeći: ODREĐENO RADNO VRIJEME DO 15.08.2012. GODINE 1. Nastavnik­razredne­nastave­-­puna­norma­ 2. Nastavnik­ engleskog­ jezika­ -­ nepuna­ norma­na­15­časova­sedmično 3.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ -­ nepuna­ norma­na­8­časova­sedmično 4.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ -­ nepuna­ norma­na­12­časova­sedmično­ 5.­ Nastavnik­­fizike­-­nepuna­norma­na­11­ časova­sedmično 6.­ Nastavnik­muzičke­kulture­-­nepuna­norma­na­9­časova­sedmično 7. Nastavnik­katoličkog­vjeronauka­-­nepuna­norma­na­4­časa­sedmično 8.­ Nastavnik­osnova­tehnike­i­tehničke­kulture­-­nepuna­norma­­na­13­časova­sedmično,­do­povratka­zaposlenika­sa­funkcije,­a­najduže­do­15.­08.­2012.­god. 9.­ Nastavnik­ informatike­ -­ nepuna­ norma­ na­10­časova­sedmično,­do­povratka­zaposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ najduže­ do­ 15.­ 08.­2012.­god. ODREĐENO RADNO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENICE SA PORODILJSKOG ODSUSTVA, A NAJKASNIJE DO 15.08.2012. GODINE 1. Nastavnik­engleskog­jezika­-­puna­norma­ I Pored­općih­uvjeta­propisanih­zakonom,­kandidati­moraju­ispunjavati­i­posebne­uvjete­u­ pogledu­ stručne­ spreme,­ utvrđene­ Zakonom­ o­osnovnoj­školi­i­Nastavnim­planom­i­programom­za­osnovnu­školu. II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju): 1. Diplomu­o­stečenoj­stručnoj­spremi 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 3.­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (ne­ starije­ od­ 6­mjeseci) 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­ krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci) 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­po­izvršenom­izboru 6.­ Saglasnost­ nadležne­ vjerske­ zajednice­ (za­kandidate­pod­red.­br.­7) Lica­ koja­ mogu­ ostvariti­ prednost­ u­ izboru­ pod­istim­uslovima,­u­skladu­sa­članom­15.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ („Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona“,­ broj­ 6/06­

KONKURS

za prijem nastavnika I 1. Diplomirani­ ­ defektolog-oligofrenolog,­ 12­ sati­nastavne­norme­na­određeno­vrijeme,­a­ najdalje­do­15.08.12012.­godine. 2. Profesor­ demokratije­ i­ ljudskih­ prava,­ 4­ sata­nastavne­norme­na­određeno­vrijeme,­ a­najdalje­do­15.08.2012.­godine. 3.­ Profesor­fizike,­2­sata­nastavne­norme­na­određeno­vrijeme,­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine. 4.­ Profesor­ islamske­ vjeronauke,­ 6­ sati­ nastavne­ norme­ na­ određeno­ vrijeme,­ a­ najdalje­do­15.08.2012.­godine. 5.­ Diplomirani­ inženjer­ hemije,­ 19­ sati­ nastavne­ norme­ na­ određeno­ vrijeme,­ a­ najdalje­do­15.08.2012.­godine. 6.­ Diplomirani­inženjer­mašinstva,­17­sati­nastavne­norme­na­određeno­vrijeme­do­povratka­sa­ funkcije,­a­najdalje­do­15.08.2012.­godine. Za­radno­mjesto­pod­rednim­brojem­2.­mogu­konkurisati:­profesor­sociologije,­diplomirani­politolog,­profesor­filozofije,­diplomirani­pravnik,­profesor­sigurnosti­i­zaštite­i­certificirani­profesori­u­ organizaciji­CIVITAS-Vijeća­Evrope. II Uslovi konkursa: Pored­općih­uslova­kandidati­treba­da­ispunjavaju­ i­ uslove­ propisane­ :­ Zakonom­ o­ srednjoj­ školi­,­Nastavnim­planom­i­programom­za­specijalne­srednje­škole­i­Dopunom­NPP­za­sve­tipove­srednjih­škola­(Sl.­Novine­ZDK­broj­12/10­ od­10.12.2010.­godine). Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­dostaviti­(original­ ili­ovjerenu­fotokopiju): -­ Diplomu­za­traženu­spremu­ -­ Uvjerenje­o­državljanstvu­­(ne­starije­od­ šest­mjeseci), -­ Izvod­iz­Matične­knjige­­rođenih­ -­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­šet­mjeseci), -­ Ljekarsko­ uvjerenje­ po­ pravosnažnosti­ odluke­o­prijemu. III Prijem­i­bodovanje­kandidata­će­se­vršiti­u­skladu­ sa­­Kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­­nastavnika,­stručnih­saradnika,­odgajatelja­­i­ostalih­zaposlenika­u­ osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­ na­području­Zeničko-dobojkog­kantona­(broj­1038-12116/11,­od­05.07.2011.­godine) IV Kako­bi­mogli­ostvariti­pravo­na­bodovanje­u­skladu­sa­Kriterijima­kandidati­trebaju­priložiti­i­sljedeća­dodatna­dokumenta­(orginal­ili­ovjerenu­kopiju): -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovatrajuće­stručne­spreme­od­nadlež-

KONKURS

konkursi
ne­Službe­za­zapošljavanje­ZE-DO­kantona, -­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­visokoškolskoj­ustanovi, -­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme­(ovjerena­kopija­radničke­knjižice­i­zadnji­Ugovor­o­radu), -­ Uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­kantona­kojom­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata­i­uvjerenje­o­ prebivalištu­na­području­ZE-DO­kantona­ (za­civilne­žrtve­rata). V Prioritet­zapošljavanja­prije­bodovanja­imaju: a)Ratni­vojni­invalidi,demobilizirani­branioci­i­članovi­porodice­šehida,poginulog,umrlog­i­nestalog­ branioca­(­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica­ („Sl.novine­ZE-DO­kantona­„broj­6/06­i­7/09)­ Lica­navedena­u­prethodnom­stavu­su­­obavezna­,osim­dokumentacije­navedene­u­članu­II­i­ IV­Konkursa,­dostaviti­i­sljedeću­dodatnu­dokumentaciju­(original­ili­ovjerenu­kopiju): 1. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ ­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida, 2. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ ­ o­ priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca, 3.­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ ­ svojstva­ člana­ porodice­ ­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca, 4.­ Uvjerenje­ službe­ za­ zapošljavanje­ ZE-DO­ kantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­ određeno­vrijeme­u­školi,­kao­i­uvjerenje­o­ prebivalištu­na­području­ZE-DO­kantona. 5.­ Posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­kao­dokaz­da­ nije­prestao­njihovom­krivicom, b)Osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona­u­skladu­sa­ Programom­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška,­ broj:­10-34-12591/11.­od­03.06.2011.­godine.­ Lica­navedena­u­prethodnom­stavu­uz­zahtjev­za­ prijem­u­radni­odnos­prilažu­Rješenje­o­utvrđenom­ tehnološkom­višku­izdato­od­strane­nadležne­Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ na­ području­ZE-DO­kantona­i­kopiju­radničke­knjižice. VI Sa­kandidatima­koji­ispunjavaju­uslove­konkursa­ obavit­će­se­intervju­dana­15.08.2011.­godine­sa­ početkom­u­10,00­sati.­Intervju­je­obavezan­za­sve­ kandidate.­ Kandidat­ koji­ ne­ pristupi­ zakazanom­ intervjuu,­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. NAPOMENA:­Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­lica­sa­traženim­uslovima­prijem­će­se­izvršiti­ po­ Uputstvu­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012.­ godine­ broj:­ 10-34-15125/11­ od­ 08.06.2011.­godine.­Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­ uslove­propisane­stručne­spreme­dužni­su­dostaviti­dodatne­dokumente:­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima. VII Konkurs­ostaje­otvoren­osam­(­8)­dana­od­dana­ objavljivanja. Prijave­sa­navedenom­dokumentacijom­dostaviti­na­ adresu:­Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje , Bilmišće 69. 72000 Zenica. Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ se­ neće­ uzimati­u­razmatranje.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA TEŠANJ JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ Na­ osnovu­ Odluke­ Školskog­ odbora­ broj:­ 1416/2011.­ od­ 04.07.2011.godine­ JU­ Srednje­ tehničke­ škole­ Tešanj­ i­ Saglasnosti­ ­ Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZE­ –­DO­kantona­Zenica­broj:­10-38-17669-01/11.­ od­18.07.2011.godine,­­r­a­s­p­i­s­u­j­e­­s­e­­­­­ za radna mjesta u nastavnom procesu u školskoj 2011/2012.godini I­–­Općeobrazovni­predmeti:­ 1. Bosanski­ jezik­ i­ književnost,­ puna­ norma­ 18­časova­do­povratka­uposlenika­sa­funkcije,­ a­ najkasnije­ do­ 15.08.2012.godine­ i­ 10­časova­nepotpune­norme. 2. Engleski­jezik,­puna­norma­19­časova­­i­­5­ časova­nepotpune­norme.­ 3.­ Njemački­jezik,­puna­norma­19­časova­do­ povratka­uposlenice­sa­porodiljskog­­­­­odsustva,­a­najkasnije­do­15.08.2012.godine. 4.­ Historija,­pola­norme­10,5­­časova­do­povratka­uposlenika­sa­funkcije,­a­najdalje­ do­­­­­15.08.2012.godine­i­­2­časa­nepotpune­norme. 5.­ Tjelesni­i­zdravstveni­odgoj­14­časova­nepotpune­norme. 6.­ Demokratija­i­ljudska­prava­4­časa­nepotpune­norme. 7. Informatika­10­časova­nepotpune­norme. 8.­ Matematika­15­časova­nepotpune­norme.­ 9.­ Fizika­15­časova­nepotpune­norme. 10. Biologija­4­časa­nepotpune­norme. 11. Geografija­4­časa­nepotpune­norme. 12. Vjeronauka,­puna­norma­21­čas. II­–­Stručno-teorijski­predmeti: a)­ za­elektro­struku: Elektro­-­tehnička­grupa­predmeta­(smjer­ energetika)­ ­ 8­ časova­ nepotpune­ norme­ i­ (smjer­ elektronika)­ 4­ časa­ nepotpune­ norme. b)­ za­mašinsku­struku: 1.Mašinska­tehnička­grupa­predmeta,­puna­ norma­ 20­ časova­ do­ povratka­ uposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ najkasnije­ do­ 15.08.2012. godine. c)­ za­ekonomsku­struku: 1. Privredno­pravo­6­časova­nepotpune­norme, 2. Tehnologija­ sa­ poznavanjem­ robe­ 4­ časa­ nepotpune­norme, 3.­ Ekonomska­ geografija­ 4­ časa­ nepotpune­ norme. d)­­­za­medicinsku­struku: 1. Latinski­jezik­4­časa­nepotpune­norme, 2. Higijena­ i­ zdravstvena­ zaštita­ 4­ časa­ nepotpune­norme, 3.­ Medicinska­ mikrobiologija­ 5­ časova­ nepotpune­norme, 4.­ Zdravstvena­njega,­puna­norma­24­časa, e)­­­za­građevinsku­struku: Građevinska­grupa­predmeta,­­2­pune­norme­40­časova. Za­sva­radna­mjesta­­radni­odnos­je­od­početka­ školske­ 2011/2012.godine­ do­ 15.08.2012.go-

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

35

KONKURS

dine­ izuzev­ ­ uposlenika­ koji­ imaju­ uvjerenje­ o­tehnološkom­višku­i­čiji­će­radni­odnos­biti­ zasnovan­do­kraja­školske­2011/2012.godine. Kandidati­koji­se­jave­na­Konkurs­treba­da­ispunjavaju­opšte­uslove­propisane­Zakonom­o­ radu,­kao­i­posebne­uslove­propisane­Zakonom­ o­srednjoj­školi­i­Nastavnim­planom­i­programom­odgovarajuće­srednje­škole. Uz­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­dužni­dostaviti­original­ili­ovjerene­kopije­i­to: -­ Dokaz­o­školskoj­spremi, -­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih,­ -­ Uvjerenje­o­državljanstvu,­ne­starije­od­6­ mjeseci, -­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak,­ne­starije­od­6­mjeseci. -­ Ljekarsko­uvjerenje­ne­starije­od­6­mjeseci­­i­radnu­knjižicu­po­prijemu. Pošto­ će­ se­ prijem­ vršiti­ na­ osnovu­ Kriterija­ donesenih­2011.godine,­potrebno­je­dostaviti­i­ dodatnu­dokumentaciju: -­ Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom, -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -­ Uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, -­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi,­ -­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­ili­kopiju­radne­knjižice, -­ Važeći­Ugovor­o­radu. Za­kandidate­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­i­slijedeća­dokumenta: -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ ratnog­ vojnog­ invalida, -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca, -­ Uvjerenje­ o­ priznavanju­ svojstva­ civilne­ žrtve­rata, -­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZE-DO­ kantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe, -­ Posljednje­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ ispunjavaju­uslove­propisane­NPP,­vršit­će­se­ prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­ nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012.godine,­ broj:­ 10-34-15125/11.­od­08.06.2011.godine. Sa­ svim­ kandidatima­ koji­ ispunjavaju­ uvjete­ konkursa­ obavit­ će­ se­ intervju­ dana­ 15.­ i­ 16.­ avgusta­2011.godine­od­9,00­sati.­Ukoliko­se­ kandidat­ne­pojavi­na­intervjuu,­smatrat­će­se­ da­je­odustao­od­Konkursa. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Prijave­sa­dokumentima­slati­putem­Pošte­na­ adresu:­ JU Srednja tehnička škola Tešanj, Ulica Patriotske lige bb. 74260 Tešanj. Nepotpuna­i­neblagoavremeno­dostavljena­dokumenta­neće­se­uzeti­u­razmatranje. Škola­ nema­ obavezu­ vraćanja­ dokumenata,­ kandidati­su­dužni­lično­doći­u­Školu­i­podići­ dokumenta.

36 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
3.­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,poginulog,­umrlog­i­nestalog­branioca­ 4.­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ ZDK­ da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­ osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi 5.­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZDK 6.­ Osobe­iz­čl.­15.­Navedenog­zakona­koje­ dokazuju­ pripadnost­ OSRBIH­ kandidata­ i­članova­njihovih­porodica,­dužne­su­dostaviti­važeći­Ugovor­o­radu­­na­određeno­ vrijeme­ili­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(­ukoliko­je­isti­postojao)­kao­dokaz­­da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­priložiti­: 1. Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ ZDK 2. Uvjerenje­ resorne­ službe­ sa­ područja­ ZDK,­a­kojim­se­potvrđuje­status­civilne­ žrtve­rata Prioritet­ kod­ izbora­ za­ popunu­ upražnjenih­ radnih­ mjesta­ putem­ konkursa/oglasa­ ,­ a­ prije­ bodovanja,­ pod­ istim­ uslovima­ ,­ imaju:­ pripadnici­ Oružanih­ snaga­ RBiH­ (primjenjuje­se­na­sve­­kandidate),­učesnici­OSRBiH­(Armije­BiH,­MUP-a,­HVO-a),­ prioritet­pod­jednakim­uslovima­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­i­to­:­ratni­vojni­invalidi,­demobilizirani­borci­i­član­porodice­šehida,poginulog,­ umrlog,­ nestalog­ branioca.­ Također,­ ­ prioritet­ pri­ zapošljavanju­ imaju­ ­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ sa­ područja­ZDK­­i­­osobe­­sa­utvrđenim­statusom­­civilne­žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­ području­ZDK. Kandidati­koji­budu­ispunjavali­uvjete­tražene­ konkursom,­ bit­ će­ intervjuisani­ od­ strane­ Komisije­ za­ intervju.Ukoliko­ uredno­ pozvani­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervjuu,­ smatraće­se­da­je­odustao­od­konkursa. Intervju­ će­ se­ održati­ 19.08.2011.god.­ od­ 08,00-­12,00­sati­za­radna­mjesta­od­rednog­ broja­1-13,­od­12,00-15,00­za­radna­mjesta­od­ rednog­broja­14-28. Kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs,­a­ne­ispunjavaju­uslove­o­stručnoj­spremi,­dužni­su,­ pored­gore­navedene­dokumentacije,­dostaviti­i­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Ljekarsko­ uvjerenje­ će­ kandidati­ koji­ budu­ primljeni,­dostaviti­po­prijemu­u­radni­odnos. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja,­a­prijave­se­mogu­dostaviti­putem­pošte­ na­adresu:­Srednja tehnička škola Zavidovići, Mehmed- paše Sokolovića bb, 72220 Zavidovići, sa naznakom “KOMISIJA ZA RADNE ODNOSE-PRIJAVA NA KONKURS”,­ a­ na­ poleđini­koverte­dostaviti­adresu­pošiljaoca. Dodatne­ informacije­ se­ mogu­ dobiti­ putem­ telefona:­032­879­002 Neblagovremene­ i­ nepotpune­ ­ ­ prijave­ neće­ biti­razmatrane.

U­skladu­sa­članom­114.­­­­Zakona­o­srednjoj­ ničkoj­ struci­ -­ ­ puna­ norma,­ na­ određeno­ školi­,­Zakona­o­­izmjenama­i­­dopunama­Zaradno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­ kona­ o­ srednjoj­ školi­ ­ ­ (­ „­ Službene­ novine­ 20. profesor­ stručnih­ predmeta­ u­ elektrotehZDK“,­broj:­5/04,­20/07­,­19/09­­i­9/11)­­i­na­ ničkoj­struci­­-­­15­časova­na­određeno­radosnovu­ člana­ 174.­ Pravila­ Srednje­ tehničke­ no­vrijeme,­a­najduže­­do­15.08.2012. škole­ Zavidovići,­ Saglasnosti­ ­ Ministarstva­ 21. profesor­stručnih­predmeta­u­građevinskoj­ za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­za­rasstruci­-­16­časova,­na­određeno­radno­vripisivanje­ konkursa­ broj:­ 10-38-17669-01/11­ jeme,­a­najduže­do­­15.08.2012. od­19.07.2011.g.,­te­Odluke­Školskog­odbora­ 22. profesor­geodezije­u­građevinskoj­struci­–­ Škole­broj:­02-1415/2011­od­30.06.2011.go4­časa,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najdine­Komisija­za­radne­odnose­raspisuje:­­ duže­do­15.08.2012.­­­­ 23.­profesor­ stručnih­ predmeta­ u­ mašinskoj­ K O N K U R S / OGLAS struci­­(elektrotehnika)­-­2­časa,­na­određeza upražnjena radna mjesta u Srednjoj no­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­ ­ tehničkoj školi Zavidovići za školsku 24.­profesor­ ­ stručnih­ predmeta­ u­ šumarskoj­ 2011/12.godinu struci­–­12­časova,­­na­određeno­radno­vri1. profesor­bosanskog­jezika­i­književnosti­ jeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ –­­7­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­,­ 25.­profesor­stručnih­predmeta­u­poljoprivreda­najduže­do­15.08.2012. noj­struci­–­10­časova,­na­određeno­radno­ ­ 2. profesor­engleskog­­jezika­–­­1­izvršilac­–­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­ puna­norma­na­neodređeno­radno­vrijeme 26.­profesor­ ­ vjeronauke­ -­ 10­ časova,­ ­ na­ 3.­ profesor­engleskog­jezika­-­­18­­časova,­ određeno­ radno­ vrijeme­ ,­ a­ najduže­ do­ ­ na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­ 15.08.2012.­ 15.08.2012.­­­­­­­­­­­­ 27. sekretar­ škole-puna­ norma,­ na­ određeno­ 4.­ profesor­ latinskog­ jezika­ –­ 4­ časa,­ na­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenice­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ sa­ porodiljskog­ odsustva,­ a­ najkasnije­ do­ 15.08.2012.­ 15.08.2012.god. 5.­ profesor­historije­–­9­časova,­na­određeno­ 28.­radnik­na­održavanju­higijene-pola­norme,­na­ radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012. određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.god. 6.­ profesor­ demokratije­ i­ ljudskih­ prava­ -­ Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom,­kan12­ časova,­ ­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ didat­mora­imati­­odgovarajuću­školsku­spre­ do­ ­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ mu,­ te­ uslove­ predviđene­ NPP­ i­ Zakonom­ o­ najduže­do­­15.08.2012.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ srednjoj­školi­ZDK­.­Uz­prijavu­sa­kraćom­bio7. profesor­tjelesnog­­i­zdravstvenog­odgoja­ grafijom­kandidati­su­dužni­dostaviti­: –­10­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­ -­ diplomu­o­završenom­obrazovanju; ­ a­najduže­do­15.08.2012. -­ uvjerenje­o­državljanstvu­(­ne­starije­od­6­ 8.­ profesor­ matematike­ –­ 1­ izvršilac­ puna­ mjeseci­); norma,­na­neodređeno­radno­vrijeme -­ uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ­ ne­ vodi­ ­ 9.­ profesor­ matematike­ –­ 3­ časa,­ na­ odrekrivični­postupak­(­ne­starije­od­6­mjeseci­); đeno ­ radno­ ­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ -­ izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­; 15.08.2012. Kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs/oglas,­po10. profesor­ fizike­ –­ 9­ časova,­ na­ određeno­ trebno­je­da­dostave­i­dodatnu­dokumentaciju­ radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012. na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­u­skla11. profesor­hemije­–­6­časova­na­određeno­ du­sa­Kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandidaradno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012. ta­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastav12. profesor­geografije­i­ekonomske­geogra- nika,­ stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­ fije­­–­8­časova­na­određeno­radno­vrije- zaposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­i­ me­­a­najduže­do­­15.08.2012. đačkim­domovima­na­području­ZDK,­i­to: 13.­profesor­ informatike­ –­ 19­ časova,­ na­ 1. Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 15.08.2012. 3.­ Uvjerenje­o­ položenom­ispitu­ općeg­ zna14.­profesor­­stručnih­predmeta­u­­drvopreranja-za­tehničkog­sekretara đivačkoj­ struci,­ 1­ izvršilac,­ puna­ norma­ 4.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme najduže­do­15.08.2011. 5.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ 15.­profesor­praktične­nastave­u­­drvopreravisokoškolskoj­ustanovi đivačkoj­struci­–­5­časova,­na­određeno­ 6.­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazoradno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012. vanju­ (ukoliko­ kandidat­ nema­ zaključenu­ 16.­profesor­ stručnih­ predmeta­ u­ ekonomradnu­knjižicu­kao­dokaz­o­radnom­stažu,­ skoj­struci­–­4­časa,­na­određeno­vrijeme,­ osim­kopije­radne­knjižice­dužan­je­priloa­najduže­do­15.08.2012. žiti­i­kopiju­važećeg­Ugovora­o­radu)­ 17. profesor­ tehnologije­ sa­ poznavanjem­ Osobe­iz­člana­15.­stav­1­Zakona­o­dopunskim­ robe­–­4­časa­na­određeno­vrijeme,­a­naj- pravima­ boraca­ i­ članova­ porodica­ ,­ trebaju­ duže­do­15.08.2012. dostaviti: 18.­profesor­ privrednog­ prava­ –­ 3­ časa­ na­ 1. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priodređeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ znavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida 15.08.2012. 2. Rješenje­nadležne­­općinske­službe­o­pri19.­profesor­stručnih­predmeta­u­elektrotehznavanju­svojstva­demobilisanog­borca

konkursi
STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA U­ZENICI Na­osnovu­člana­181.­Pravila­stručne­zanatske­ škole­ u­ Zenici,­ Školski­ odbor­ na­ sjednici­ od­ 13.07.2011.godine,­donio­je o raspisivanju Konkursa za prijem zaposlenika u radni odnos I Raspisuje­se­Konkurs­za­prijem­zaposlenika­u­ radni­odnos­kako­slijedi: 1. Dipl.inž.elektrotehnike­ ili­ prof.elektrotehnike,­smjer­elektroenergetika­za­20­časova­ sedmično,­na­neodređeno­radno­vrijeme,­ 2. Dipl.inž.elektrotehnike­ ili­ prof.elektrotehnike,­smjer­elektroenergetika­za­20­časova­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­do­15.08.2012.godine 3.­ Dipl.inž.elektrotehnike­ ili­ prof.elektrotehnike,­ smjer­ elektroenergetika­ za­ 8­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­do­15.08.2012.godine 4.­ Dipl.ing.­ građevine­ ili­ arhitekture­ za­ 14­ časova­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.godine­ 5.­ Dipl.ing.­ mašinstva­ za­ 4­ časa­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.godine­ 6.­ Prof.­ informatike­ za­ 20­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.godine­ 7. Prof.­ psihologije­ za­ 6­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.godine­ 8.­ Prof.­za­predmet­demokratija­i­ljudska­prava­ za­ 16­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012. godine­ 9.­ Prof.matematike­ za­ 10­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.godine­ 10. Prof.tjelesnog­i­zdravstvenog­odgoja­za­16­ časova­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.godine­ 11. Prof.­bosanskog­jezika­i­književnosti­za­5­ časova­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.godine 12. Prof.­za­predmet­likovna­kultura­i­estetika­ za­12­časova­sedmično,­na­određeno­radno­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.godine­ 13.­Nastavnik­praktične­nastave­u­građevinskoj­ struci­za­6­časova­sedmično,­na­određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012. godine­­­ ­ 14.­Nastavnik­ praktične­ nastave­ u­ elektro­ struci­ za­ zanimanje­ elektromehaničar­ i­ elektroinstalater­ za­ 12­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.godine 15.­Nastavnik­praktične­nastave­u­elektro­struci­ za­ zanimanje­ elektroničar-mehaničar­ i­ elektroničar-telekomunikacija­ za­ 20­ časova­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­ najduže­do­15.08.2012.godine­­ 16.­Nastavnik­praktične­nastave­za­zanimanje­ vozač­motornih­vozila­sa­dozvolom­za­vozača­ instruktora­ za­ „B“­ kategoriju­ za­ 16­ časova­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.godine Kandidati­treba­da­ispunjavaju­uslove­predviđene­Zakonom­o­srednjoj­školi­ZE-DO­kantona,­ kao­i­Nastavnim­planom­i­programom. Napomena:­Ukoliko­se­na­Konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ispunjavaju­uslove­propisane­NPP,­vršit­će­se­prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.godine,­br.­1034-15125/11.,­ od­ 08.06.2011.godine.Postupak­ izbora­će­se­vršiti­na­osnovu­odredaba­Pravilnika­ o­radu­Škole­usaglašenog­sa­Kriterijima­o­načinu­ bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­ odnosa­nastavnika,­stručnih­saradnika,­odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima­ na­ području­ ZEDO­kantona,­od­05.07.2011.godine. II Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­priložiti: 1. Dokaz-diplomu­za­traženu­stručnu­spremu, 2. Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­šest­ mjeseci), 3.­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih,­ 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­šest­mjeseci), 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­(ne­starije­od­šest­mjeseci),­(po­prijemu)­ Svi­dokumenti­moraju­biti­originali­ili­ovjerene­fotokopije. III Kandidati­ koji­ se­ prijave­ na­ konkurs­ potrebno­ je­da­dostave­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­ koje­će­se­izvršiti­bodovanje­u­skladu­sa­članom­ 2.­Kriterija­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­saradnika,­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­ osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­ZE-DO­kantona,­i­to: 1. Dokaz­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškomRješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdatom­o­strane­nadležne­Komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona, 2. Kopija­radne­knjižice,­ 3.­ Važeći­Ugovor­o­radu,­ 4.­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, 5.­ Uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, 6.­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ustanovi, 7. Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju Osobe­iz­člana­15.,­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­trebaju­priložiti: 1. Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida, 2. Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca, 3.­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca, 4.­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK­da­ se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi, 5.­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona, Osobe­ iz­ člana­ 15.­ navedenog­ zakona,­ a­ koje­ dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­članova­ njihovih­ porodica,­ dužne­ su­ priložiti­ važeći­ Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­ili­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­ je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­raniji­radni­

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

37

ODLUKU

odnos­ nije­ prestao­ njihovom­ krivicom,­ ili­ da­ im­je­nakon­prestanka­radnog­odnosa­isplaćena­ otpremnina, Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata­obavezne­su­ pored­Uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­ kantona­ priložiti­ i­ Uvjerenje­ resorne­službe­sa­područja­ZE-DO­kantona,­a­ kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata Prioritet u zapošljavanju prije bodovanja imaju: a) PRIPADNOST ORUŽANIM SNAGAMA R BiH, (primjenjuje se na sve kandidate), učešće u OSRBiH (Armiji BiH, MUP-u, HVO-u); 1)­ prioritet­ pod­ jednakim­ uslovima­ prilikom­ prijema­ u­ radni­ odnos­ putem­ konkursa­ imaju­ osobe­u­skladu­sa­članom­15.­Zakon­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­i­to:­ratni­vojni­invalid,­demobilizirani­branilac­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­ nestalog­ branioca­ („Sl.novine­ Zeničko-dobojskog­kantona“,­br.06/06­i­09/07),­kao­i­svih­odgovarajućih­ podzakonskih­ akata­ i­ drugih­ provedbenih­propisa­koji­bliže­uređuju­ova­pitanja. 2.­ ukoliko­ se­ na­ isto­ radno­ mjesto,­ po­ ovom­ osnovu,­prijavi­više­osoba­iz­navedenog­člana­ 15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica,­takvi­kandidati­se­boduju­u­smislu­utvrđivanja­prednosti­u­skladu­sa­ Kriterijima,­ali­samo­u­okviru­iste­kategorije. b) ostali prioriteti pri zapošljavanju: 1.­ pored­ osoba­ iz­ tačke­ a),­ prioritet­kod­ izbora­za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­putem­ konkursa,­ prije bodovanja­ imaju:­ osobe­ proglašene­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona,­u­skladu­sa­ Programom­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška,­ broj:­10-34-12591/11.,­od­03.06.2011.godine. 2.­ukoliko­se­prijavi­veći­broj­kandidata­iz­tačke­ b),­alineje­1),­po­istom­osnovu­prednosti,­biraće­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­tog­statusa­ provedenog­u­obrazovanju. 3.­ za­ osobe­ primljene­ u­ radni­ odnos­ po­ ovom­ osnovu,­radni­odnos­traje­do­kraja­školske­godine. c)­Pored­osoba­iz­prethodnog­stava,­prioritet­u­ zapošljavanju­ ostvaruju­ i­ osobe­ sa­ utvrđenim­ statusom­civilne­žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­ području­Zeničko-dobojskog­kantona. Kandidati­koji­budu­ispunjavali­tražene­uslove­ konkursom­biće­intervjuisani­od­strane­Komisije­za­intervju­dana­17.­i­18.08.2011.godine­sa­ početkom­od­10,00­sati­u­Školi.Kandidati­koji­ se­ne­pojave­na­intervjuu­smatraće­se­da­su­odustali­od­konkursa. Kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs,­a­ne­ispunjavaju­ uslove­ o­ stručnoj­ spremi­ obavezni­ su,­ pored­gore­navedene­dokumentacije,­dostaviti­i­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­Uvjerenje­ o­položenim­ispitima. IV Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. V Prijave­sa­traženom­dokumentacijom­dostaviti­ putem­pošte­ili­u­Školu­adresa:­Bilmišće 69. VI Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ razmatrati. VII Odluka­stupa­na­snagu­odmah.

38 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
no­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 20. prof.­ stručno-torijskih­ predmeta­ ekonomske­struke­–­11­časova,­na­određeno­radno­ vrijeme­do­15.08.2012. 21. prof.­ za­ predmet­ kuharstvo­ –­ 2­ časa,­ na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 22. prof.­za­predmet­usluživanje­–­2­časa,­na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 23.­prof.­za­predmet­daktilografija­–­4­časa,­na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­ 24.­prof.­za­predmet­privredno­pravo­–­3­časa,­ na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 25.­prof.­ za­ predmet­ tehnologija­ sa­ poznavanjem­robe­–­6­časova,­na­određeno­radno­ vrijeme­do­15.08.2012. 26.­­prof.­za­predmet­estetika­–­2­časa,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 27. prof.­ stručno-teorijskih­ predmeta­ drvne­ struke­–­18­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. Kandidati­koji­se­jave­na­Konkurs­treba­da­ispunjavaju­ opće­ uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ radu­ kao­i­posebne­uslove­propisane­Zakonom­o­srednjoj­školi­Zeničko-dobojskog­kantona­i­Nastavnim­ planom­i­programom­odgovarajuće­srednje­škole. Uz­prijavu­na­Konkurs­kandidati­su­dužni­dostaviti­originalna­dokumenta­ili­ovjerene­fotokopije­(koje­ne­smiju­biti­starije­od­6­mjeseci) -­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih -­ Uvjerenje­o­državljanstvu -­ Dokaze­o­stručnoj­spremi -­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak -­ Ljekarsko­ uvjerenje­ (koje­ se­ dostavlja­ po­ prijemu­u­radni­odnos) Prijem­kandidata­vršit­će­se­na­osnovu­Kriterija­ o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­saradika,­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima­ na­području­Zeničko-dobojskog­kantona­broj:­ 10-38-12116/11­od­05.07.2011.­godine­koje­je­ donijelo­Ministarstvo­obrazovanja,­nauke,­kulture­i­sporta­Zeničko-dobojskog­kantona. Prioritet­pod­jednakim­uslovima­prilikom­prijema­ u­ radni­ odnos­ imaju­ RVI,­ demobilisani­ borci­ i­ članovi­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog­i­nestalog­borca.­Pored­navedenih­osoba­prioritet­kod­izbora­za­popunu­upražnjenog­ radnog­mjesta­putem­konkursa­prije­bodovanja­ imaju­osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­ školama­na­području­ZDK-a­i­osobe­sa­nepotpunom­radnom­normom­u­statusu­osobe­koja­ je­imala­punu­nastavnu­normu­sa­radnim­odnosom­ na­ neodređeno­ radno­ vrijeme­ u­ školama­ ZDK-a. Radi­bodovanja­kandidati­pri­prijemu­u­radni­ odnos­ potrebno­ je­ da­ prilože­ dodatnu­ dokumentaciju: -­ rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom, -­ uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -­ uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, -­ uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi, -­ dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­ (ukoliko­kandidat­nema­zaključenu­radnu­ knjižicu­ kao­ dokaz­ o­ ostvarenom­ stažu,­ osim­ kopije­ radne­ knjižice­ obavezan­ je­ priložiti­kopiju­važećeg­Ugovora­o­radu). a­ za­ RVI,­ demobilisane­ borce­ i­ članove­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog­ i­ nestalog­ borca: -­ rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­statusa­RVI, -­ rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­ umrlog­i­nestalog­borca, -­ uvjerenje­službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­ da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­ osobe, -­ rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­kao­dokaz­da­njihov­ raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­ krivicom. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­pored­uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­ Zeničko-dobojskog­kantona,­priložiti­i­uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­kantona,­a­kojim­se­potvrđuje­status­ civilne­žrtve­rata. Ukoliko­se­na­Konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ ispunjavaju­uslove­propisane­NPP-om,­prijem­ će­se­vršiti­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.­godine,­ broj:­10-3415125/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­stručne­spreme­na­konkurs­su­dužni­dostaviti: -­ uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i -­ uvjerenje­o­položenim­ispitima Sa­kandidatima­će­se­obaviti­intervju­u­prostorijama­ škole­ dana­ 17.08.2011.­ godine­ sa­ početkom­ u­ 9,00­ sati,­ prema­ rasporedu­ koji­ će­biti­istaknut­na­oglasnoj­tabli.­Intervju­je­ obavezan­ za­ sve­ kandidate,­ te­ ukoliko­ kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervju,­smatrat­ će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Prijave­i­dokaze­o­ispunjavanju­uslova­dostavit­ putem­ pošte­ na­ adresu­ Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ ul. Školska b.b. 71340 Olovo sa naznakom „Prijava na konkurs“ – ne otvarati“ Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 10­ dana­ od­ dana­ objavljivanja. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­ uzimati­u­razmatranje.

Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo Školska bb, 71340 Olovo Tel./Fax: 032/825-372 Na­osnovu­člana­130.­Zakona­o­srednjoj­školi­ („Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona“­broj­5.­od­07.05.2004.­godine),­Zakona­ o­izmjenama­i­dopunama­Zakona­o­srednjoj­ školi­(„Službene­novine­Zeničko-dobojskog­ kantona“­broj­20­od­26.12.2007.­godine),­Saglasnosti­ Ministarstva­ obrazovanja,­ nauke,­ kulture­ i­ sporta­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:­ 10-38-17669-01/11­ od­ 21.07.2011.­ godine­i­na­osnovu­odluke­Školskog­odbora­ Mješovite­srednje­škole­„Musa­Ćazim­Ćatić“­ Olovo­broj:­02-13/11­od­05.07.2011.­godine r­a­s­p­i­s­u­j­e za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2011/2012. godinu 1. prof.­ bosanskog­ jezika­ i­ književnosti­ –­ 7­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­ 15.08.2012.­ 2. prof.­ engleskog­ jezika­ –­ 14­ časova,­ na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 3.­ prof.­njemačkog­jezika­–­puna­norma,­na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 4.­ prof.­turskog­jezika­–­4­časa,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 5.­ prof.­ latinskog­ jezika­ –­ 8­ časova,­ na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 6.­ prof.­muzičke­kulture­–­4­časa,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 7. prof.­likovne­kulture­–­4­časa,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 8.­ prof.­ sociologije­ –­ 2­ časa,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije­a­najkasnije­do­15.08.2012.­godine 9.­ prof.­ demokratije­ i­ ljudskih­ prava­ –­ 6­ časova,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­zaposlenika­sa­funkcije,­a­najkasnije­do­15.08.2012.­godine, 10. prof.­ pedagoško-psihološko-metodičke­ grupe­predmeta­–­11­časova­na­određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012. 11. prof.­islamske­vjeronauke­–­8­časova,­na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 12. prof.­ kulture­ religija­ –­ 2­ časa,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ najkasnije­ do­ 15.08.2012.­ 13.­prof.­matematike­–­dvije­pune­norme,­na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 14.­prof.­matematike­–­puna­norma,­na­određeno­radno­vrijeme­do­povratka­zaposlenice­ sa­ porodiljskog­ odsustva,­ a­ najkasnije­do­31.04.2012. 15.­prof.­ fizike­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012. 16.­prof.­fizike­–­2­časa,­na­određeno­radno­ vrijeme­do­15.08.2012. 17. prof.­biologije­–­puna­norma,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. 18.­prof.­hemije­–­2­časa,­na­određeno­radno­ vrijeme­do­15.08.2012 19.­prof.­ stručno-teorijskih­ predmeta­ ekonomske­struke­–­puna­norma,­na­određe-

KONKURS

Otkupljene veće količine mlijeka, a proizvođača sve manje
„Zenička­ industrija­ mlijeka“­ u­ prvih­šest­mjeseci­ 2011.­ godine­ otk u p i l a ­ j e­ 3 . 3 4 1 . 6 1 6 ­ l i t a r a­ m l i j e k a . ­ P r e m a­ p o d a c i m a ­ i z­ „ZIM“-a,­ otkupljene­količine­za­

„ZENIČKA INDUSTRIJA MLIJEKA“

2,8­odsto­su­veće­od­ planiranih,­ dok­ su­ za­9,5­odsto­veće­u­ odnosu­ na­ količine­ mlijeka,­otkupljene­ u ­ i s t o m ­ p e r i o d u­ 2010.­ godine.­ Otkup­svježeg­sirovog­ mlijeka­ ZIM-a,­ od­ farmera­sa­područja­

konkursi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZAVIDOVIĆI JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI 72220­Zavidovići,­ul.­Stjepana­Radića­43 Na­ ­ osnovu­ ­ saglasnosti­ ­ Ministarstva­ ­ za­ ­ obrazovanje,­nauku,­kulturu­­i­­sport­­Zeničko-dobojskog­ ­ kantona­ ­ broj-10-38-1766901/11­­od­19.07.2011.­godine,­na­osnovu­­Zakona­o­srednjoj­školi­(«Službene­novine­Zeničko-dobojskog­kantona»,­broj:­5/04,20/07,­ 19/09­i­09/11)­­i­na­osnovu­odluke­Školskog­ odbora­broj­01-800­sa­sjednice­održane­dana­ 20.07.2011.­godine­raspisuje­se­­ 12. Profesor­ stručnih­ predmeta­ građevinske­ struke­ -­ 10­ časova­ -­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.-15.08.2012. 13.­Profesor­ stručnih­ predmeta­ drvoprerađivačke­ struke­ -­ 5­ časova­ -­ određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­do­povratka­radnika­sa­ funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 14.­Nastavnik­ praktične­ nastave­ trgovinske­ struke­ -­ 7­ časova­ -­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.-15.08.2012. I Pored­­općih­­uslova­­kandidati­­u­­pogledu­­stručne­ ­ spreme­­treba­­da­­ispunjavaju­­uslove­­utvrđene­ ­ članovima­­110.­­i­­111.­­Zakona­­o­­srednjoj­­školi­ ­ (Službene­­novine­­Zeničko-dobojskog­­kantona­ ­ broj­ ­ 5/04,­ ­ 20/07,­ 19/09­ i­ 09/11),­ ­ Nastavnim­ ­ planom­­i­­programom­­i­­Pravilima­­škole. II Uz­prijavu­na­konkurs­(kratka­biografija­sa­brojem­telefona)­kandidati­su­dužni­dostaviti­sljedeću­dokumentaciju­(originale­ili­ovjerenu­kopiju): 1. Diplomu­o­stručnoj­spremi 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu) Dokumentacija­pod­rednim­brojem­2,3,4­i­5­ne­ može­biti­starija­od­6­mjeseci. III Prijem­kandidata­će­se­vršiti­na­osnovu­„Kriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima“­ na­ području­ Zeničko­ –­ dobojskog­ kantona­ broj­ 10-38-12116/11­ od­ 05.07.2011.­ godine­koje­je­donijela­ministrica­Ministarstva­ za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničko­ –­dobojskog­kantona,­koji­su­uvršteni­u­dopunu­Pravilnika­o­radu­škole,­odlukom­Školskog­ odbora­broj­01-794­od­14.07.2011.­godine. Pored­ dokumentacije­ iz­ tačke­ II­ kanditati­ su­ obavezni­uz­prijavu­na­konkurs­dostaviti­i­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­kandidata: -­ Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom­ (izdato­od­strane­Komisije­iz­Ministarstva­ za­obrazovanje) -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu -­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme -­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi -­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­ -­ Uvjerenje­o­volontiranju­u­obrazovanju Za­osobe­iz­člana­15.­Stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­sljedeće­dokumente: -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog­ili­­nestalog­branioca -­ Uvjerenje­službe­za­zapošljavanje­ZE-DO­ kantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­neza-

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

39

KONKURS
za­­popunu­­upražnjenih­­radnih­­mjesta­za­ školsku­2011/2012.­godinu 1. Profesor­ ­ fizike­ -­ 12­ časova­ –određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­-15.08.2012. 2. Doktor­ ­ medicine­ –­ opća­ praksa­ -­ 5­ časova­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.201115.08.2012.­­­­­ 3.­ Profesor­ stručnih­ predmeta­ saobraćajne­ struke­ -­ 2­ časa­ –­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011-15.08.2012. 4.­ Profesor­ ­ stručnih­ ­ predmeta­ ugostiteljsko-turističke­struke­-­4­časa­-­određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.-15.08.2012. 5.­ Nastavnik­ praktične­ nastave­ elektrotehničke­struke­6­časova­–­određeno­vrijeme­ od­01.09.2011-15.08.2012. 6.­ Pedagog­škole­-­Puna­norma­-­određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.­godine­do­povratka­ radnice­ sa­ porodiljskog­ bolovanja,­ a­ najduže­do­02.12.2011. 7. Profesor­bosanskog­jezika­-­4­časa­-­određeno­vrijeme­od­01.09.2011.-15.08.2012 8.­ Profesor­demokratije­i­ljudskih­prava­-­10­ časova­-­određeno­vrijeme­od­01.09.2011.­ do­povratka­radnika­sa­funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­ 9.­ Profesor­ geografije­ -­ 4­ časa­ -­ određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.-15.08.2012. 10. Profesor­biologije­-­8­časova­-­određeno­ vrijeme­od­01.09.2011.-15.08.2012. 11. Profesor­ stručnih­ predmeta­ uslužne­ djelatnosti­(­frizer)­-­3­časa­-­određeno­vrijeme­od­01.09.2011.-15.08.2012.­ U PRVIH ŠEST MJESECI našeg­kantona­u­pe- prošle­ godine.­ Broj­ riodu­januar­–­juni,­ proizvođača­svježeg­ također­ je­ veći­ i­ to­ sirovog­ mlijeka­ u­ za­2,53­odsto­u­od- ZE-DO­kantonu­je­u­ nosu­ na­ lanjski­ pe- padu,­ a­ najveći­ pad­ r i o d . ­ I z ­ „ Z I M “ - a­ je­na­području­općisaznajemo,­ kako­ je­ ne­Zenica.­Broj­prootkup­svježeg­mlije- izvođača­ je­ najveći­ ka­ sa­ područja­ ze- u­ljetnom­periodu,­a­ ničke­ općine­ za­ pr- u­strukturi­proizvovih­šest­ove­godine,­ đača,­ najveće­ učeoko­790.000­litara­i­ šće­imaju­sitni­proimanji­ je­ za­ oko­ 19­ zvođači­ sa­ 1-2­ muodsto­ u­ odnosu­ pr- zna­grla,­što­je­jako­ v i h ­ š e s t ­ m j e s e c i­ nepovoljno.­­ A.M.

poslene­osobe -­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona­(ovjerena­fotokopija­CIPS-ove­potvrde­prebivališta) Takođe,­osobe­iz­člana­15­navedenog­Zakona,­a­ koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­ članova­njihovih­porodica,­dužne­su­priložiti­­i­ posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­ (ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­ radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. IV Prioritet­ u­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­ ­ imaju­ kandidati­proglašeni­tehnološkim­viškom­­u­radnom­odnosu­na­neodređeno­vrijeme­sa­punom­ili­ nepotpunom­ normom,­ a­ navedeni­ kandidati­ uz­ prijavu­na­konkurs­­prilažu­samo­Rješenje­o­utvrđenom­tehnološkom­višku­izdato­od­strane­nadležne­Kantonalne­komisije­i­kopiju­radne­knjižice. Prioritet­ pod­ jednakim­ uslovima­ imaju­ kandidati­ prema­ Zakonu­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­na­području­ZE-DO­kantona­kao­i­civilne­žrtve­rata. Ako­ se­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata­ po­ istom­ osnovu­prednosti­bira­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­tog­statusa­provedenog­u­obrazovanju. Ukoliko­se­primi­u­radni­odnos­­po­prioritetu­ kandidat­sa­nepunom­radnom­normom­–­tehnološki­ višak­ ­ onda­ se­ eventualni­ preostali­ dio­ časova­ raspoređuje­ na­ prvorangiranog­ kandidata­(ili­ostale­rangirane­kandidate). V Sa­ kandidatima­ koji­ ispunjavaju­ konkursom­ tražene­uslove­od­rednog­broja­1­do­7­bit­će­ obavljen­intervju­­­dana­17.08.2011.­godine­u­ 9,00­sati,­a­sa­kandidatima­od­rednog­broja­8­ do­14­dana­18.08.2011.­godine­u­9,00­sati­u­ prostorijama­škole. Intervju­je­obavezan,­kandidati­koji­se­ne­odazovu­na­intervju­bit­će­eliminisani­iz­konkurencije­ za­radno­mjesto­­jer­se­smatra­da­su­odustali.­ VI Ukoliko­­se­­na­­konkurs­­ne­­prijave­­kandidati­ ­ koji­­ispunjavaju­­naprijed­­propisane­­uslove­ ­ ,­vršit­­će­­se­­prijem­­u­­skladu­­sa­­Uputstvom­ ­ Ministarstva­­za­­obrazovanje,­nauku,­kulturu­ ­ i­ ­ sport­ ­ ZE-DO­ ­ kantona­ ­ za­ ­ angažovanje­ ­ nestručnih­­nastavnika­­u­­redovnoj­­i­­instruktivnoj­ ­ nastavi­ ­ školske­ ­ 2011/2012.­ godine­ ­ broj­10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­ spreme­ trebaju­ dostaviti­ sljedeće­ ovjerene­dokumente:­­­ -­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija -­Uvjerenje­o­položenim­ispitima VII Nepotpune­­i­­neblagovremene­­prijave­­neće­ ­ se­­razmatrati. Konkurs­­ostaje­­otvoren­­8­­dana­­od­­dana­ ­ objavljivanja. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­ dostavljaju­ se­ poštom­ ili­ lično­ na­ adresu:­ ­ „Srednja stručna škola“ Zavidovići , Komisija za bodovanje sa naznakom „prijava na konkurs“ ulica Stjepana Radića 43 Zavidovići­­­ili­­lično­­u­­sekretarijat­­škole. Dokumentacija­kandidata­se­ne­vraća,­a­istu­ kandidati­mogu­lično­preuzeti­u­Školi­u­roku­ od­60­dana­od­dana­zatvaranja­konkursa.

40 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
17. Dipl.ing.­tehnolgije,­ili­dipl.ing.­hemije­–­7­ sati­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­ a­najduže­do­15.08.2012.­godin 18.­Dipl.ing.­ građevinarstva,­ konstuktorski­ smjer­–­8­sati­sedmično,­na­određeno­radno­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine. Kandidati­ koji­ konkurišu­ na­ određeno­ radno­ mjesto­treba­da­ispunjavaju­uvjete­predviđene­ Zakonom­o­srednjoj­školi­i­Nastavnim­planom­ i­programom­za­određene­nastavne­predmete. Uz­prijavu­sa­kraćom­biografijom­kandidati­su­ dužni­proložiti­sljedeće­dokumente­(original­ili­ ovjerenu­fotokopiju) -­ diplomu­za­traženu­stručnu­spremu -­ uvjerenje­da­se­ne­vodi­krivični­postupak­ (ne­starije­od­6­mjeseci) -­ izvod­iz­Matične­knjige­rođenih -­ uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (ne­ staije­ od­ 6­ mjeseci) -­ ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu­u­radni­odnos) NAPOMENA:­ Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­ spreme­ dužni­ su­ dostaviti­ dodatne­ dokumente­ i­ to:­ Uvjerenje­ fakulteta­o­godini­studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima,­a­prijem­će­se­izvršiti­u­skladu­sa­ Uputstvom­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­ 2011/2012.­godine. Pored­ gore­ navedenih­ dokumenata,­ kandidati­ su­dužni­dostaviti­i­dodatnu­dokumentaciju: 1. Potvrdu­ nadležne­ kantonalne­ komisije­ o­ proglašenju­tehnološim­viškom, 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, 3.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 4.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi, 5.­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju 6.­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećih­ Ugovora­o­radu) 7. Za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­ porodica­ slijedeće­ dokumente:­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ ratnog­ vojnog­ invalida,­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ demobilisanog­ borca/branioca,­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog,­ nestalog­ branioca,­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanej­ZDK-a­ da­ se­ nalazi­ na­ evidenicji­ za­ nezaposlene­ osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi,­kao­i­uvjerenje­o­prebivalištu­ na­ području­ ZE-DO­ Kantona.­ Osobe­iz­ovog­člana­navedenog­Zakona­a­ koje­dokazuju­pripadnost­OSR­BiH­kandidata­i­članova­njihovih­porodica,­dužni­su­ priložiti­i­posljednje­Rješenje­o­prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­ je­ isti­ postojao)­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­prestao­njihovm­krivicom­ili­da­im­je­ nakon­prestanka­radnog­odnosa­isplaćena­ otpremnina. 8.­ Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata­obavzne­ su­ pored­ Uvjrenja­ o­ prebivalištu­ na­ području­ZE-DO­kantona,­priložiti­i­uvjerenje­ resorne­ nadležne­ službe­ sa­ područja­ ZE-DO­ Kantona,­ a­ kojim­ se­ potvrđuje­ status­civilne­žrtve­rata. Izbor­kandidata­po­raspisanom­konkursu­vršit­ će­se­u­skladu­sa­kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­­zasnivanja­radnog­ odnosa­ nastavnika,­ stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona. Intervju­za­sve­kandidate­je­obavezan­i­ukoliko­ kandidat­ ne­ pristupi­ zakazanom­ intervjuu­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa/ oglasa.­Intevju­će­biti­obavljen­16.08.­u­15,30­ sati­ za­ pozicije­ od­ 1.­ do­ 10.­ po­ konkursu,­ a­ 17.08.2011.­u­15,30­za­pozicije­od­11.­do­18.­ po­raspisanom­konkursu. Prijave­ sa­ dokazima­ o­ ispunjavanju­ uvjeta,­ dostaviti­poštom­ili­lično­na­adrsu:­TEHNIČKA ŠKOLA, BILMIŠĆE br. 69. ZENICA. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Ukolko­se­na­konkurs­ne­javi­kandidat­koji­ispunjava­uvjete­propisane­NPP-om­vršti­će­se­ prjem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­ nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012.­ godine­ broj:­ 10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Prioritet u zapošljavanju imaju: 1. U­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ («Službene­ novine­ ZE-DO­ Kantona»,­broj:­06/06­i­09/07)­pod­istim­ uslovima­prednost­imaju­­RVI,­demobilizirani­branioci­i­članovi­porodice­šehida,­ poginulog,­ umrlog­ i­ nestalog­ branioca,­ što­dokazuju­potrebnim­uvjerenjem­da­su­ pripadnici­jedne­od­navedenih­kategorija. 2. Osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­školama­na­području­ZDK-a,­osobe­sa­ nepotpunom­ radnom­ normom­ u­ statusu­ osobe­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­ sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­vrijeme­u­školma­na­području­ZDK-a,­što­dokazuju­dostavljanjem­potrebnih­uvjerenje­ da­su­pripadnici­navedenih­kategorija. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Dostavljeni­ dokumenti­ se­ ne­ vraćaju,­ ali­ se­ mogu­podići­lično­u­sekretarijatu­nakon­završene­konkursne­procedure.
Poštovani oglašivači, Podsjećamo­Vas­da­u­skladu­sa­članom­19­ ”Sl.­novine­FBiH”­br.40/2003­u­listu­“Naša­riječ”­možete­objavljivati­konkurse,­oglase,­tendere,­javne­pozive­i­slična­obavještenja­za­koja­ imate­potrebu.­“Naša­riječ”,­prema­klasifikaciji,­tretira­se­kao­dnevni­informativni­list­koji­ne­ izlazi­svaki­dan­i­informativno­pokriva­područje­ Zeničko-dobojskog­ i­ Srednjebosanskog­ kantona.­Prema­tome­nema­nikakve­smetnje­da­ oglašivačima­ pružamo­ gore­ navedene­ usluge.­ Istovremeno­ napominjemo­ da­ su­ naše­ cijene­ oglasnog­prostora­višestruko­niže­od­cijena­u­ ­ ostalim­ medijima.­ Svi­ oglasi­ dostavljeni­ do­ ponedjeljka­do­14­sati­biće­objavljeni­u­utorak­ u­listu­“Naša­riječ”.­­ Marketing

TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA Na­osnovu­člana­114.­i­130.­Zakona­o­srednjoj­ školi,­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ broj:­ 10-3817669-01/11.­ od­ 18.07.2011.­ godine­ i­ člana­ 187.­ Pravila­ Tehničke­ škole,­ Školski­ odbor­ Tehničke­škole­u­Zenici,­raspisuje­slijedeći:

KONKURS
za­prijem­radnika­u­radni­odnos Školski odbor Tehničke škole u Zenici je na sjednici održanoj 29.06.2011. godine donio odluku da raspiše konkurs za prijem radnika za školsku 2011/2012. godinu 1. Prof.­ Bosanskog­ jezika­ i­ književnosti­ –­ 10­sati­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 2. Prof.­Engleskog­jezika­–­8­sati­sedmično,­ na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­ 15.08.2012.­godine 3.­ Prof.­Njemačkog­jezika­–­4­sata­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­ do­15.08.2012.­god. 4.­ Prof.­Islamske­vjeronauke­–­16­sati­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012. 5.­ Prof.­ Historije­ –­ 2­ sata­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012­godine 6.­ Prof.­Socijologije­–­12­sati­sedmično,­na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­godine 7. Prof.­za­Demokratiju­i­ljudska­prava­–­12­ sati­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 8.­ Prof.­za­Kulturu­religija­–­6­sati­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­ do­15.08.2012.­godine 9.­ Prof.­ Bilogije­ –­ 2­ sata­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012­godine 10. Prof.­ Geografije­ –­ 4­ sata­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­godine 11. Prof.­ Matematike­ –­ 19­ sati­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ uposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­godine 12. Dipl.ing.­ elektrotehnike,­ smjerovi:­ elektronika,­ telekomunikacije,­ komunikacije­ –­ 20­ sati­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 13.­Dipl.ing.­ elektrotehnike,­ smjer­ elektroenergetika,­ prof.­ elektrotehnike­ –­ 20­ sati­ sedmično­na­određeno­radno­vrijeme,­do­ povratka­uposlenika­sa­funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 14.­Dipl.­ing.­elektrotehnike,­smjerovi:­automatika,­ informatika­ –­ 18­ sati­ sedmično,­ na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­ 15.08.2012.­godine, 15.­Nastavnik­za­praktičnu­nastavu­elektro­struke­ –­ 18­ sati­ sedmično,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 16.­Dipl.ing.­ drumskog­saobraćaja­–­19­sati­ sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­ najduže­do­15.08.2012.­godine

konkursi
MEDICINSKA ŠKOLA Z E N I C A Na osnovu člana 114. Zakona o srednjoj školi (Službene novine ZE-DO kantona broj 5/04, 20/07 i 19/09), člana 183. Pravila Medicinske škole i saglasnosti Ministarstva obrazovanja ZE-DO kantona (broj 10-3817669-01/11 od 20.07.2011.godine), Školski odbor na sjednici održanoj 20.07.2011. godine raspisuje za upražnjena radna mjesta u školskoj 2011/2012. godini I Shodno­ potrebama­ za­ održavanje­ nastave­ u­ školskoj­2011/12.­godini­Školski­odbor­je­donio­Odluku­o­raspisivanju­Konkursa­za­slijedeća­radna­mjesta: 1. prof.­engleskog­jezika­–­10­časova­sedmično,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­ god.­ 2. prof.­historije­–­14­sati­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 3.­ prof.­tjelesnog­odgoja­–­8­sati­sedmično­–­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god, 4.­ prof.­matematike­–­14­sati­–­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.g.­­ 5.­ prof.­biologije­–­puna­norma­–­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine,­ 6.­ prof.­ biologije­ –­ 4­ sata­ sedmično­ –­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine,­ 7. prof.­hemije­–­puna­norma­–­na­određeno­ vrijeme­do­povratka­radnika­sa­funkcije,­a­ najkasnije­do­15.08.2012.g.­, 8.­ prof.­ fizike­ –­ puna­ norma­ –­ na­ određe­ no­ vrijeme­ od­ 10.10.2011.­ godine­ do­ 15.08.2012.godine, 9.­ prof.­ islamske­ vjeronauke­ –­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ najkasnije­ do­ 15.08.2012.god. 10. prof.­ islamske­ vjeronauke­ –­ 4­ sata­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god. 11. prof.­ medicinske­ psihologije­ i­ pedagogije­ –­ 10­ sati­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­god., 12. magistar­ farmacije­ –­ 12­ sati­ sedmično­ –­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g., 13.­dr.­stomatologije­­sa­položenim­stručnim­ ispitom­–­11­sati­(pola­norme)­–­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­god. 14.­doktor­medicine­–­puna­norma­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 15.­doktor­medicine­–­puna­norma­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 16.­doktor­medicine­–­puna­norma­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 17. doktor­medicine­–­puna­norma­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 18.­doktor­medicine­–­puna­norma­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 19.­doktor­medicine­–­puna­norma­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 20. doktor­medicine­–­puna­norma­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 21. viša­medicinska­sestra­–­tehničar­sa­položenom­ pedagoškom­ grupom­ predmeta­ i­ stručnim­ispitom,­te­sa­najmanje­3­godine­ rada­ u­ zanimanju­ –­ 20­ sati­ (95%­ norme)­ –­do­povratka­zaposlenice­sa­bolovanja,­a­ najkasnije­do­15.08.2012.god. 22. viši­zubni­tehničar­ili­zubni­tehničar­sa­položenom­ pedagoškom­ grupom­ predmeta­ i­ stručnim­ispitom,­te­sa­najmanje­3­godine­ rada­u­zanimanju­–­10­sati­sedmično­–­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 23.­viši­ laboratorijski­ tehničar­ sa­ položenom­ pedagoškom­ grupom­ predmeta­ i­ stručnim­ ispitom,­te­sa­najmanje­3­godine­rada­u­zanimanju­–­24­sata­sedmično­(puna­norma)­ –­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g.­ 24.­viša­laboratorijski­tehničar­­sa­položenom­ pedagoškom­ grupom­ predmeta­ i­ stručnim­ ispitom,­te­sa­najmanje­3­godine­rada­u­zanimanju­–­10­sati­sedmično­–­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.g.­ II Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom­kandidat­ treba­ da­ ispunjava­ i­ uslove­ predviđene­ Zakonom­ o­ srednjoj­ školi,­ Pedagoškim­ standardima­za­srednju­školu­i­Nastavnim­planom­ i­programom. Prijem­kandidata­vršit­će­se­na­osnovu­Modela­ kriterija­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­ zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenih­ u­ osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona­ broj­ 10-38-12116/11­ od­ 05.07.2011.­ godine­ koje­ je­ donijelo­ Ministarstvo­ za­ obrazovanje,­ nauku,­kulturu­i­sport­ZE-DO­kantona,­a­koji­ je­usvojio­Školski­odbor­u­julu­2011.­godine. III Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­dostaviti­original­ ili­ovjerene­kopije­dokumenata: 1. Diplomu­o­završenoj­stručnoj­spremi, 2. Uvjerenje­ o­ državljanstvu,­ (ne­ može­ biti­ starije­od­6­mjeseci),­ 3.­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih, 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­(ne­može­biti­starije­od­ 6­mjeseci), 5.­ Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom,­ u­ skladu­ sa­ Programom­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­viška­broj­10-34-12591/11­od­ 03.06.2011.­godine­(Rješenje­o­utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­kantonalne­komisije­za­zbrinjavanje­

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

41

KONKURS

tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ ZDK­i­kopiju­radne­knjižice), 6.­ Zahtjev­sa­biografijom­(obavezno­upisati­ ­ kontakt­telefon), 7. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, 8.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme, 9.­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­visokoškolskoj­ustanovi, 10. Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju, 11. Za­ osnove­ iz­ člana­ 15.­ stav­ I­ Zakona­ o­ dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­sljedeće­dokumente: -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­statusa­ratnog­vojnog­invalida, -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ statusa­ člana­ porodice­ šehida,­ demobilisanog­borca,­poginulog,­umrlog,­ nestalog­borca, -­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK­ da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­ osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­ vrijeme­ u­ školi­ kao­ i­ uvjerenje­ o­ prebivalištu­na­području­ZDK. -­ Posljednje­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­kao­dokaz­da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. 12. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­ pored­ Uvjerenja­ o­ prebivalištu­ na­ području­ZDK­priložiti­i­Uvjerenje­resorne­ službe­sa­područja­ZE-DO­kantona­a­kojim­ se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. 13.­Ljekarsko­ uvjerenje­ (po­ prijemu­ kandidata). IV Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­stručni­nastavnici­ primit­ će­ se­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­uslove­prema­Uputstvu­za­angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­nastavi­za­školsku­2011/2012.­godinu,­ koje­je­donijelo­Ministarstvo­za­obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ ZE-DO­ kantona­ broj:­ 10-34-15125/11­ od­ 08.06.2011.­ godine.­ Pored­ navedenih­ dokumenata­ ovi­ kandidati­ su­ dužni­dostaviti­i­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­ studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima. Kandidati­koji­budu­izabrani­dužni­su­dostaviti­ i­ ljekarsko­ uvjerenje­ koje­ ne­ može­ biti­ starije­od­6­mjeseci. V INTERVJU­je­ OBAVEZAN­za­sve­kandidate,­a­isti­ će­se­obaviti­u­prostorijama­škole­u­terminu­ 17.­i­18.08.2011.g.­od­10,00­do­14,00­sati. Ukoliko­kandidat­NE PRISTUPI­zakazanom­intervjuu­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­Konkursa. Prijave­slati­na­adresu:­JU Medicinska škola, Crkvice bb, 72000 Zenica, sa naznakom za Konkurs. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja.­ Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­se­neće­ razmatrati. O­ rezultatima­ konkursa­ kandidati­ će­ biti­ pismeno­obaviješteni­­(Odluka­o­izboru­kandidata).

42 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
dručju­ZE-DO­kantona. Prioritet­ ­ u­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­ prilikom­ prijema­ u­ radni­ odnos­ ­ imaju­ osobe­ ­ u­ skladu­sa­članom­15.­Zakona­­o­dopunskim­pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ i­ to:­ RVI,­ ­ demobilizirani­ branilac­ ­ i­ član­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog,nestalog­ branioca,­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom,­ osobe­ sa­nepotpunom­radnom­normom­u­statusu­osobe­­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­vrijeme. Pored­ naprijed­ navedene­ dokumentacije,­ kandidati­su­dužni­uz­prijavu­na­konkurs­­dostaviti­ ­ i­dodatnu­dokumentacuju­na­osnovu­koje­će­se­ prema­Kriteriju,­­izvršiti­bodovanje­­svih­prijavljenih­kandidata: • Dokaz­o­proglašenom­tehnološkom­višku­i­ preporuka­Komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­­Ministarstva­za­obrazovanje; • Uvjerenje­o­radnom­odnosu­na­neodređeno­ vrijeme­sa­nepotpunom­normom; • Trenutno­važeći­Ugovor­o­radu; • Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu; • Uvjerenje­o­dužini­čekanja­­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme; • Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostavarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi; • Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­ spreme; a­­osobe­iz­člana­15.­Stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­sljedeća­dokumentacija: • Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstava­ratnog­vojnog­invalida; • Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstava­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,nestalog­branioca; • Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­postojao)­kao­dokaz­­da­radni­odnos­ nije­prestao­njihovom­krivicon; • Uvjerenje­Službe­­za­zapošljavanje­ZDK-a­ da­ se­ nalazi­ na­ evidenciji­ za­ nezaposlene­ osobe; • Za­ civilne­ žrtve­ rata­ -­ Uvjerenje­ o­ prebivalištu­na­području­ZDK-a­i­Uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­ZDK-a­kojom­se­ potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata; S­prijavljenim­­kandidatima­komisija­­će­­obaviti­ ­ intervju­ ,­ koji­ će­ se­ održati­ ­ 17.08.2011.­ godine­sa­početkom­u­­9­­sati.­Kandidati­koji­ne­ pristupe­­zakazanom­intervjuu­smatrat­će­se­da­ su­odustali­od­konkursa. Napomena:­Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ NPP,­ vršit­će­se­prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­20011/2012.­godine,­ broj:10-34-15125/11.­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­­propisane­ stručne­spreme­na­konkurs,­dužni­su­dostaviti: • Uvjerenje­fakulteta­­o­godini­studija­­i • Uvjerenje­­o­položenim­ispitima. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ uzimati­u­razmatranje.­ Prijave­sa­potrebnom­dokumentacijom­dostaviti­na­adresu: Osnovna škola «Vareš Majdan» Ul. Perunska br. 24 , Vareš 71330. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU OSNOVNA ŠKOLA «VLADIMIR NAZOR» ZENICA Na osnovu Odluke Školskog odbora JU Osnovna škola «Vladimir Nazor» u Zenici, broj 01148/1 od 29. juna 2011. godine i suglasnosti kantonalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, broj 10-38-17669-01/11, od 11. jula 2011. godine raspisuje se za popunu radnih mjesta Raspisuje­ se­ konkurs­ za­ popunu­ upražnjenih­ radnih­mjesta­u­Osnovnoj­školi­«Vladimir­Nazor»­u­Zenici,­i­to:­ -­ nastavnik­razredne­nastave­–­puna­norma,­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.­ 8.­ 2012.­ godine, -­ nastavnik­bosanskog­jezika­–­16­časova­nedjeljno,­na­određeno­vrijeme,­do­povratka­ zaposlenika­ ­ sa­ funkcije,­ a­ najkasnije­ do­ 15.8.­2012.­godine, -­ nastavnik­ njemačkog­ jezika­ –­ 10­ časova­ nedjeljno,­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.­ 8.­ 2012.­godine, -­ nastavnik­ biologije­ 4­ časa­ nedjeljno,­ na­ određeno­vrijeme,­do­15.­8.­2012.­godine, -­ nastavnik­historije­–­7­časova­nedjeljno,­na­ određeno­vrijeme,­do­15.­8.­2012.­godine, -­ nastavnik­ tehničkog­ odgoja­ /za­ izvođenje­ nastave­ predmeta­ Osnovi­ tehnike­ u­ V­ razredu/­­-­2­časa­nedjeljno,­na­­određeno­vrijeme,­do­15.­8.­2012.­godine, -­ nastavnik­matematike­–­12­časova­nedjeljno,­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.­ 8.­ 2012.­ godine, -­ nastavnik­informatike­–­11­časova­nedjeljno,­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.­ 8.­ 2012.­ godine, -­ nastavnik­ katoličkog­ vjeronauka­ –­ 2­ časa­ nedjeljno,­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ 15.­ 8.­ 2012.­godine. UVJETI KONKURSA: Pored­ općih­ uvjeta­ kandidati­treba­da­ispunjavaju­uvjete­utvrđene­ Zakonom­o­osnovnoj­školi­i­nastavnim­planom­ i­programom­za­osnovnu­školu. Kandidati­treba­da,­uz­prijavu,­dostave­slijedeća­ dokumenta,­originalna­ili­ovjerene­fotokopije:­ -­ dokaz­o­­odgovarajućoj­školskoj­spremi,­ -­ izvod­iz­Matične­knjige­rođenih,­ -­ uvjerenje­ o­ državljanstvu­ /­ ne­ starije­ od­ šest­mjeseci/­­­ -­ uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­na­vodi­krivični­postupak­/ne­starije­od­šest­mjeseci/­i -­ ljekarsko­uvjerenje­/ne­starije­od­šest­mjeseci/,­­­po­prijemu­kandidata Pored­ navedene­ dokumentacije­ kandidati­ su­ dužni,­uz­prijavu­na­konkurs,­dostaviti­i­dodatnu­dokumentaciju,­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­ bodovanje­kandidata: -­ dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom, -­ uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -­ uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, -­ uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ustanovi, -­ uvjerenje­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju,­

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Osnovna škola «Vareš Majdan» Vareš Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi(­ „Službene­ novine­ ZE-DO­ kantona»­ 5/4­ i­ 20/07),člana­68.­Pravila­Osnovne­škole­«Vareš­ Majdan»­ Vareš,­ Saglasnosti­ ­ Ministarstva­ za­ za­ raspisivanje­ ­ konkursa­ broj:­ 10-­ 38-1766901/11­od­12.07.2011.godine­­i­Odluke­školskog­ odbora­od­06.07.2011.­godine­­raspisuje­se­: Za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Nastavnik­bosanskog­jezika­i­književnosti­ -­ 13­ časova,­ područna­ škola­ ­ Dabravine,­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2. Nastavnik­ engleskog­ jezika­ -­ puna­ norma,­ PŠ-e:­ Dabravine,­ Budoželje,­ Kokoščići­ i­ Ravne­ ­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine;­­­­­ 3.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ –­ 10­ časova,­ matična­ škola­ i­ PŠ­ Dabravine­ određeno­ radno­vrijeme­­do­15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­ 4.­ Nastavnik­ turskog­ jezika­ –­ 2­ časa,­ ­ PŠ­ Dabravine,­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 5.­ Nastavnik­ matematike-12­ časova,­ PŠ­ Dabravine,­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 6.­ Nastavnik­fizike­-­10­časova,­matična­škola­ i­ ­ PŠ­ Dabravine,­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 7. Nastavnik­biologije­i­hemije­-­­puna­norma,­ matična­škola­i­PŠ­Dabravine,­do­povratka­ zaposlenika­sa­funkcije­direktora,­a­najkasnije­do­15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 8.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma,­ PŠ­ Striježevo,­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 9.­ Nastavnik­razredne­nastave­–­­puna­norma,­PŠ­ Ravne,­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine;­ 10. Nastavnik­ razredne­ nastave­ -­ puna­ norma,­ PŠ­ Brgule,­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 11. Nastavnik­katoličkog­vjeronauka­–­2­časa,­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine;­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Uslovi:­Pored­općih­uslova,­kandidati­u­pogledu­stručne­spreme­treba­da­ispunjavaju­uslove­ ­ propisane­Zakonom­o­osnovnoj­školi,­­u­skladu­ sa­zahtjevima­­nastavnih­­planova­­i­programa.­ Uz­ prijavu­ na­ konkurs­ kandidati­ su­ dužni­ dostaviti­ original­ ­ ili­ ovjerene­ kopije­ potrebnih­ dokumenata: 1. diplomu­o­završenoj­odgovarajućoj­školi­ili­ fakultetu 2. izvod­iz­Matične­knjige­rođenih 3.­ uvjerenje­o­državljanstvu 4.­ uvjerenje­da­se­ne­vodi­krivični­postupak 5.­ ljekarsko­uvjerenje­(po­izvršenom­prijemu) ­Uvjerenje­o­državljanstvu,­uvjerenje­da­se­ne­ vodi­krivični­postupak­­i­ljekarsko­uvjerenje­­ne­ mogu­biti­stariji­od­6­mjeseci. Izbor­­i­prijem­­kandidata­prijavljenih­na­ovaj­ ­ konkursu­izvršit­će­se­u­skladu­sa­Kriterijima­o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­saradnika,­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­osnovnim­ ­ i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­po-

KONKURS

KONKURS

konkursi
-­ rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ ­ od­strane­nadležne­kantonalne­komisije, -­ ovjerenu­kopiju­radne­knjižice, -­ trenutni­Ugovor­o­radu, Za­kandidate­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­dostaviti­slijedeća­dokumenta: -­ rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida, -­ rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­branitelja­i­civilnih­ žrtava­rata­sa­područka­Zeničko-dobojskog­ kantona, -­ uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK­da­ se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe. Također,­osobe­iz­člana­15.­navedenog­zakona,­ a­koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­ i­članova­njihovih­porodica­dužne­su­priložiti­i­ posljednje­rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa,­ ukoliko­ ga­ je­ bilo,­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. Prioritet­u­zapošljavanju,­prije bodovanja­pod­ jednakim­uvjetima­prilikom­prijema­u­radni­odnos,­imaju­osobe­­sukladno­članu­15.­Zakona­o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­i­to:­ratni­vojni­invalidi,­demobilizirani­branitelj­i­član­porodice­šehida­,­poginulog,­ umrlog,­nestalog­branitelja,­osobe­sa­statusom­ civilnih­žrtava­rata.­­ Ostali­prioriteti­pri­zapošljavanju­prije­bodovanja­su: -­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­na­području­ZDK, -­ osobe­sa­nepotpunom­­nastavnom­normom­ u­statusu­osobe­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu,­sa­radnim­odnosom­na­neodređeno­vrijeme­u­školama­na­području­ZDK. Ukoliko­ se­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata­ po­ istom­ osnovu­ prednosti,­ birat­ će­ se­ kandidat­ sa­ dužim­ periodom­ tog­ statusa­ provedenog­ u­ obrazovanju.­ Kandidati­mogu­ostvarivati­pravo­po­ovom­osnovu­samo­ako­su,­uz­ostalu­dokumentaciju,­uredno­ priložili­i­odgovarajući­pisani­dokaz­od­strane­nadležne­Kantonalne­komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­Kantona. Sa­prijavljenim­kandidatatima­će­biti­obavljen­intervju:­22.08.2011.god.­za­kandidate­razredne­nastave­od­08,00­do­13,00,­a­24.08.2011.god.­za­kandidate­predmetne­nastave­od­13,00­do­18,00­sati.­ Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate­! NAPOMENA:­Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uvjete­ propisane­ NPP­prijem­će­se­izvršiti­sukladno­Uputstvu­za­ angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­ instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.­godine,­broj:­10-34-15152/11,­od­8.­6.­2011.­godine.­ Ovi­kandidati,­uz­prijavu­­i­sva­gore­navedena­ dokumenta,­treba­da­dostave­još: -­ uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i -­ uvjerenje­o­položenim­ispitima. Konkurs­ostaje­otvoren­8­/osam/­dana­od­dana­ objavljivanja.­ Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ razmatrati. Prijave­slati­na­adresu:­Osnovna škola «Vladimir Nazor» Zenica, Sarajevska 20. O­rezultatima­izbora­kandidati­će­biti­obaviješteni­u­zakonskom­roku. Bosna i hercegovina FEDERACIJA BiH ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU OSNOVNA ŠKOLA «1. Mart» Jelah Na­osnovu­­člana­70.­Zakona­o­osnovnoj­školi­ Zeničko-dobojskog­kantona,­Odluke­Školskog­ odbora­broj:05-454/11.­i­Saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje­ZDK­,­raspisuje­ za­upražnjena­radna­mjesta­nastavnika­u­školskoj­2011/12.godini­kako­slijedi: 1. Nastavnik­razredne­nastave­­­-­2­izvršioca­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g. 2. Nastavnik­ engleskog­ jezika­ -­ ­ na­ 17­ časova­ sedmično­ na­ određeno­ ­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.g 3.­ Nastavnik­njemačkog­jezika­-­na­punu­normu­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g. 4.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ -­ na­ 2­ časa­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.g. 5.­ Nastavnik­ fizike­ -­ na­ 2­ časa­ sedmično­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g. 6.­ Nastavnik­matematike­-­na­4­časa­sedmično­ ­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g. 7. Nastavnik­historije­-­na­19­časova­sedmično­ na­određeno­vrijeme­do­povratka­nastavnika­ sa­funkcije­a­najdalje­do­15.08.2012.godine, 8.­ Nastavnik­tehničke­kulture­-­na­18­časova­ sedmično­na­određeno­vrijeme­do­povratka­ sa­­funkcije­a­najdalje­do­15.08.2012.g. 9.­ Nastavnik­ tehničkog­ odgoja­ -­ ­ na­ ­ 4­ časa­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.g. 10. Nastavnik­Osnovi­tehnike­-­na­3­časa­sedmično­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g. 11. Nastavnik­ informatike­ -­ na­ 20­ časova­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.g. 12. Nastavnik­ građanskog­ obrazovanja­ -­ na­ 2­ časa­ ­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.g. 13.­Nastavnik­tjelesnog­i­zdravstvenog­odgoja­ -­­na­20­časova­sedmično­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g. 14.­Nastavnik­ islamske­ vjeronauke-­ na­ ­ punu­ normu­na­određeno­vrijeme­do­povratka­nastavnika­sa­neplaćenog­odsustva­a­najdalje­ do­15.08.2012.godine, 15.­Nastavnik­ islamske­ vjeronauke­ -­ na­ 16­ časova­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.g. 16.­Nastavnik­ rimokatoličkog­ vjeronauka­ -­ na­ 6­ ­ časova­ sedmično­ ­ na­ određeno­ vrijeme­ do­15.08.2012.g. 17. Nastavnik­ hrvatskog­ jezika­ -­ na­ 5­ časova­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.g. 18.­Nastavnik­geografije­-­na­2­časa­sedmično­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.g. Za­ navedena­ radna­ mjesta­ pored­ općih­ uvjeta­ propisanih­zakonom,­kandidati­u­pogledu­stručne­spreme­treba­da­ispunjavaju­uslove­propisane­Zakonom­o­osnovnoj­školi­ZE-DO­kantona­ u­ skladu­ sa­ zahtjevima­ Nastavnih­ planova­ i­ programa­za­osnovnu­školu. Uz­prijavu­kandidati­su­obavezni­dostaviti­sljedeće­dokumente­(original­ili­ovjerenu­kopiju)­ 1. Diploma­o­stečenoj­stručnoj­spremi, 2. Izvod­iz­matične­knjige­rođenih­

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

43

KONKURS

3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­ mjeseci) 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­(ne­stariji­od­6­mjeseci) 5.­ Kraću­biografiju Prijem­kandidata­vršit­će­se­primjenom­kriterija­ o­načinu­bodovanja­kandidata­­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa,­a­u­skladu­s­tim­izvršit­će­ se­bodovanje­po­slijedećim­osnovama: 1. Stručna­sprema, 2. Stručni­ispit, 3.­ Čekanje­ na­ posao­ na­ zavodu­ za­ zapošljavanje, 4.­ Rad­u­ustanovama­na­poslovima­nastavnika, 5.­ Prosjek­ocjena­ostvaren­na­visokoškolskoj­ ustanovi, 6.­ Dokaz­o­proglašenju­tehnološkog­viška. Za­ostvarivanje­bodova­po­navedenim­kriterijima­potrebno­je­obavezno­dostaviti:­uvjerenje­o­ položenom­stručnom­ispitu,­potvrdu­Zavoda­za­ zapošljavanje,­ovjerenu­kopiju­radničke­knjižice,­potvrdu­fakulteta­o­prosjeku­ocjena. Prioritet­prilikom­izbora­kandidata,­a­prije­izvršenog­ bodovanja,­ imaju­ kandidati­ u­ skladu­ sa­ članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­to:­ratni­vojni­invalid,­demobilisani­branilac­i­član­porodice­šehida­(ako­nije­stariji­od­25­ godina,­čl.­4­istog­Zakona,­SL.novine­br.6/06)­i­ civilne­žrtve­rata.­ Za­ ostvarenje­ navedenih­ prava­ kandidati­ su­ obavezni­dostaviti­dokaz­o­­pripadnosti­određenoj­kategoriji­izdat­od­nadležne­općinske­službe,­potvrdu­da­se­vodi­na­evidenciji­nezaposlenih­lica,­kao­i­potvrdu­­(ako­su­bili­u­radnom­ odnosu),­da­isti­nije­prestao­krivicom­kandidata­ ,­kao­i­potvrdu­kojom­dokazuje­da­nije­ostvarivao­otpremninu­po­prestanku­ugovora­o­radu­ kod­prethodnog­poslodavca. Dostaviti­i­ovjerenu­kopiju­radničke­knjižice. Pod­ istim­ uslovima­ tj.­ prije­ bodovanja­ kandidata­ ­ vršit­će­se­izbor­kandidata­koji­su­proglašeni­tehnološkim­viškom,­a­u­skladu­sa­navedenim­Kriterijima­za­prijem­u­radni­odnos.­Obavezno­priložiti­ valjanu­dokumentaciju­za­ostvarivanje­ovog­prava. Sa­ svim­ kandidatima­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ konkursa­ bit­ će­ obavljen­ intervju­ dana­ 19.08.2011.godine­od­730­minuta,­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervjuu,­smatrat­ će­se­da­je­odustao­od­konkursa/oglasa. Obavezno­navesti­kontakt­telefon­putem­kojeg­ će­kandidat­biti­obaviješten­o­terminu­dolaska­ na­intervju. Po­završenom­izboru,­izabrani­kandidat­će­biti­ obavezan­prije­potpisivanja­Ugovora­o­radu­dostaviti­ljekarsko­uvjerenje. -­ Konkurs­ ostaje­ otvoren­ osam­ (8)­ dana­ od­ dana­objavljivanja, -­ Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­ se­uzimati­u­razmatranje, -­ Dokumentacija­ za­ kandidate­ se­ neće­ vraćati,­a­istu,­svi­kandidati­koji­ne­budu­primljeni,­mogu­podići­u­upravi­škole­u­roku­ od­30­dana­po­okončanju­konkursnog­postupka.­Poslije­tog­roka­škola­nema­obavazu­čuvanja­dokumentacije. Prijave­sa­potpunom­dokumentacijom­dostaviti­ na­adresu: Osnovna škola „1. MART “, Ul. H.K. Gradaščevića bb, 74264 Jelah (prijava na konkurs )­ili­lično­svakim­radnim­danom­od­8,00­ ­ -­­13,00­­sati.

44 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
pitu, potvrdu Zavoda za zapošljavanje ZE-DO kantona, kopiju radničke knjižice, potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, potvrdu o statusu civilne žrtve rata. Kandidati trebaju dostaviti trenutno važeći Ugovor o radu). Prioritet­prilikom­izbora­kandidata,­a­prije­izvršenog­ bodovanja,­ imaju­ kandidati­ u­ skladu­ sa­ članom­ 15.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ to:­ ratni­ vojni­ invalid,­ demobilisani­ branilac­i­član­porodice­šehida­(ako­nije­stariji­ od­ 25­ godina,­ čl.­ 4.­ istog­ Zakona,­ sl.­ novine­ br.6/06). Za­ ostvarenje­ navedenih­ prava­ kandidati­ moraju­ dostaviti­ dokaz­ o­ pripadnosti­ određenoj­ kategoriji­ izdat­ od­ nadležne­ općinske­ službe,­ potvrdu­da­se­vodi­na­evidenciji­nezaposlenih­ lica­ kod­ Zavoda­ za­ nezaposlene­ ZE-DO­ kantona,­kao­i­potvrdu­(ako­su­bili­u­radnom­odnosu),­da­isti­nije­prestao­krivicom­kandidata,­ zatim­potvrdu­kojom­dokazuje­da­nije­ostvario­ otpremninu­po­prestanku­Ugovora­o­radu­kod­ prethodnog­poslodavca. Uz­rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa,­dostaviti­i­ovjerenu­kopiju­radničke­knjižice. Pod­istim­uslovima,­tj.­prije­bodovanja­kandidata­vršit­će­se­izbor­kandidata­koji­su­proglašeni­tehnološkim­viškom­na­području­ZE-DO­ kantona,­ a­ u­ skladu­ sa­ Okvirnim­ programom­ zbrinjavanja­ mogućeg­ tehnološkog­ viška­ zaposlenika­ u­ osnovnim­ i­ srednjim­ školama­ na­ području­ ZE-DO­ kantona.­ Obavezno­ priložiti­ Rješenje­o­utvrđenom­tehnološkom­višku­izdato­od­strane­nadležne­Komisije­za­zbrinjavanje­ tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ZEDO­kantona. Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ NPP,­ vršit­ će­ se­ prijem­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/12.godine­ broj:10-34-15125/11­ od­ 08.06.2011.godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­spreme­obavezni­su­dostaviti: -­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i -­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima Intervju­za­sve­kandidate­koji­ispunjavaju­uslove­konkursa,­obavit­će­se­16.08.2011.godine u 07.30 sati. Po­završenom­izboru,­izabrani­kandidat­će­biti­ obavezan­ prije­ potpisivanja­ Ugovora­ o­ radu­ dostaviti­ljekarsko­uvjerenje­koje­ne­može­biti­ starije­od­6­mjeseci. • Konkurs­ostaje­otvoren­osam­(8)­dana­od­ dana­objavljivanja. • Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­ se­uzimati­u­razmatranje. • Dokumentacija­ za­ kandidate­ se­ neće­ vraćati,­a­istu,­svi­kandidati­koji­ne­budu­primljeni,­mogu­podići­u­upravi­škole­u­roku­ od­30­dana­po­okončanju­konkursnog­postupka.­Poslije­tog­roka­škola­nema­obavezu­čuvanja­dokumentacije. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­ dostaviti­na­adresu: Osnovna škola «Abdulvehab Ilhamija», Kalošević, 74264 Jelah (prijava na konkurs)­ili­ lično­ svakim­ radnim­ danom­ od­ 8.30­ –­ 13.30­ sati.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Općina Tešanj OŠ “Abdulvehab Ilhamija” KALOŠEVIĆ Na­osnovu­ člana­126.­ Pravila­ škole,­ te­ saglasnosti­Ministarstva­obrazovanja,­nauke,­kulture­ i­ sporta­ ­ ZE-DO­ kantona,­ broj:­ 10-38-1766901/11,­o­raspisivanju­konkursa,­Školski­odbor­ je­donio­odluku­kojom­se,­­r­a­s­p­i­s­u­j­e: za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnika Na neodređeno radno vrijeme: 1.­Nastavnik­Engleskog­jezika­-­1­izvršilac Na određeno vrijeme do 15.08.2012.godine: 1.­Nastavnik­Engleskog­jezika­-­1­izvršilac­­­­ 2.­Nastavnik­Engleskog­jezika­-­3­časa­­­­­­ 2.­Nastavnik­Njemačkog­jezika­-­14­časova­ 3.­Nastavnik­Islamske­vjeronauke­-­1­izvršilac­ ­ 4.­Nastavnik­Islamske­vjeronauke­-­20­časova­ 6.­Nastavnik­Historije­-­7­časova­ 7.­ Nastavnik­ Osnova­ tehnike­ za­ rad­ u­ C.Š.­ i­ ­ područnim­školama­Bobare­i­Mrkotić­-­3­časa­ Na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva: 1.­Nastavnik­Razredne­nastave­-­1­izvršilac­ Na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2012. god: 1.­ Nastavnik­ Informatike­ i­ tehničkog­ odgoja­ -­12­časova­ Za­navedena­radna­mjesta­pored­općih­uvjeta,­propisanih­zakonom,­kandidati­u­ pogledu­ stručne­ spreme­ treba­ da­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­Zakonom­o­osnovnoj­školi­ZE-DO­ kantona­ u­ skladu­ sa­ zahtjevima­ Nastavnih­ planova­i­programa­za­osnovnu­školu. Uz­ prijavu­ kandidati­ su­ obavezni­ dostaviti­ sljedeća­dokumenta­(original­ili­ovjerenu­kopiju): 1. Diplomu­o­završenoj­stručnoj­spremi­ 2. Izvod­ iz­ Matične­ knjige­ rođenih­ (može­ biti­i­stariji­od­6­mjeseci) 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­ mjeseci) 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­ krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci) Prijem­ kandidata­ vršit­ će­ se­ primjenom­ Kriterija­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­ zasnivanja­radnog­odnosa,­a­u­skladu­s­tim­­izvršit­će­se­bodovanje­po­slijedećim­osnovama: 1. Stručna­sprema, 2. Stručni­ispit, 3.­ Radni­ staž,­ dužina­ trajanja­ nezaposlenosti, 4.­ Rad­u­ustanovama­obrazovanja, 5.­ Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata, 6.­ Prosjek­ ocjena­ ostvaren­ na­ visokoškolskoj­ustanovi­­(samo­kao­korektivni­faktor­u­slučaju­istog­broja­bodova) 7. Intervju,­koji­je­obavezan,­(ukoliko­kandidat­ ne­ pristupi­ ­ Intrevjuu­ u­ zakazano­ vrijeme,­ smatrat­ će­ se­ da­ je­ isti­ odustao­ od­konkursa) Za­ ostvarivanje­ bodova­ po­ navedenim­ kriterijima­potrebno­je­obavezno­dostaviti­valjane­ dokaze­ (uvjerenje o položenom stručnom is-

Osnovna škola ‘’Mak Dizdar’’ Zenica Čurukovića put broj 17 Na­osnovu­člana­13.­Pravilnika­o­radu,­­Odluke­Školskog­odbora­donesene­na­27.­sjednici­održanoj­27.06.2011.­godine­i­Saglasnosti­ Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­ sport­broj:­10-38-17669-01/11­od­11.07.2011.­ godine­raspisuje­se:

KONKURS
za prijem nastavnika Na određeno radno vrijeme: 1. nastavnik­razredne­nastave­–puna­norma,­ na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­ 15.08.2012.­godine, 2. nastavnik­razredne­nastave­–puna­norma,­ na­određeno­radno­vrijeme,­­a­najduže­do­ povratka­nastavnice­s­porodiljskog­bolovanja, 3.­ nastavnik­razredne­nastave­–puna­norma,­ na­određeno­radno­vrijeme,­­a­najduže­do­ povratka­nastavnice­s­porodiljskog­bolovanja, 4.­ nastavnik­ matematike­ i­ informatike­ -­ puna­norma,­na­određeno­radno­vrijeme,­ a­najduže­do­15.08.2012.­godine, 5.­ nastavnik­matematike­i­informatike­-­­12­ časova­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine, 6.­ nastavnik­ engleskog­ jezika­ –­ puna­ norma,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 7. nastavnik­engleskog­jezika­––­11­časova­ sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­ najduže­do­15.08.2012.­godine 8.­ nastavnik­ historije­ i­ geografije­ -­ puna­ norma,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine, 9.­ nastavnik­biologije­i­hemije­-­­puna­norma,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 10. nastavnik­biologije­i­hemije­-­­3­časa­sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 11. nastavnik­tjelesnog­i­zdravstvenog­odgoja­ -­­12­časova­sedmično,­na­određeno­radno­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 12. nastavnik­ likovne­ kulture­ -­ 17­ časova­ sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­ najduže­do­15.08.2012.­godine, 13.­nastavnik­ njemačkog­ jezika­ -­ puna­ norma,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine 14.­nastavnik­ njemačkog­ jezika­ -­ 8­ časova­ sedmično,­na­određeno­radno­vrijeme,­a­ najduže­do­15.08.2012.­godine. Pored­općih­uvjeta­propisanih­Zakonom­kandidati­ su­dužni­dostaviti­(original­ili­ovjerene­kopije): 1. Diplomu­o­stručnoj­spremi, 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ 3.­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (ne­ starije­ od­ 6­mjeseci), 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­(­ne­starije­od­6­mjeseci), 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­(ne­starije­od­6­mjeseci­–­dostavlja­se­po­izvršenom­prijemu­ kandidata). Izbor­i­prijem­kandidata­će­se­izvršiti­u­skladu­ sa­ Kriterijima­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­ stručnih­saradnika,odgajatelja­i­ostalih­zaposle-

KONKURS

konkursi
nika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­ domovima­na­području­ZE-DO­kantona broj­:­10-38-12116/11­od­05.07.2011.godine. Kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs­trebaju­ dostaviti­ dodatnu­ dokumentaciju­ na­ osnovu­ koje­će­se­izvršiti­bodovanje: -­ Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom, -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme, -­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­visokoškolskoj­ustanovi, -­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu.­ Kandidati­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ („Sl.novine­ ZE-DO­ kantona“­ br.­ 6/2006­i­9/2007.)­trebaju­dostaviti:­ -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida, -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca, -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca, -­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ ZEDOkantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­ nezaposlene­osobe,­ -­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZEDO­kantona, -­ Važeći­ Ugovor­ o­ radu­ na­ određeno­ vrijeme­ili­posljednje­Rješenje­o­prestanku­ radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­prestao­njihovom­krivicom. Prioritet­ kod­ izbora­ za­ popunu­ upražnjenih­ radnih­mjesta­prije­bodovanja­imaju: Pripadnici­Oružanih­snaga­R­BiH,(primjenjuje­ se­na­sve­kandidate­)­učešće­u­OSRBiH,­(Armiji­BiH,­MUP-u,­HVO-u),osobe­proglašene­ tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­ ZE-DO­kantona,­u­skladu­sa­Programom­za­ zbrinjavanje­tehnološkog­viška,­broj:­10-3412591/11­od­03.06.2011.godine. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­pored­Uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­ ZE-DO­ kantona,­ priložiti­ i­ Uvjerenje­ resorne­službe­sa­područja­ZE-DO­kantona,­a­ kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Intervju­ sa­ kandidatima­ koji­ se­ prijave­ na­ konkurs­ će­ se­ obaviti­ 18.08.­ od­ 13,00­ do­ 18,00­sati­za­razrednu­nastavu­i­19.08.2011. godine­od­13,00­do­18,00­za­predmetnu­nastavu­u­prostorijama­škole. Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­te­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­intervjuu­smatrat­će­ se­da­je­odustao­od­konkursa. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ ­ osam­ (8)­ dana­ od­ dana­objavljivanja. Prijave­slati­na­­adresu­škole:­ JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Čurukovića put 17 Zenica. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­­neće­se­ uzimati­u­razmatranje.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila Ulica: Doglodska 7, Nemila 72212 Na­ osnovu­ člana­ 84.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi,­ člana­ 126.­ Pravila­ škole,­ odluke­ Školskog­ odbora­ OŠ­ „Ćamil­ Sijarić“­ Nemila­ od­ 04.07.2011.­godine­i­Saglasnosti­Ministarstva­ broj:­10-38-17669-01/11­od­11.07.2011.­godine,­raspisuje­se

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

45

KONKURS
za prijem u radni odnos 1) Nastavnik engleskog jezika­–­puna­norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­ godine 2) Nastavnik engleskog jezika­–­puna­norma,­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 3) Nastavnik engleskog jezika­–­puna­norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­ godine 4) Nastavnik engleskog jezika­–­4­časa,­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 5) Nastavnik turskog jezika­ –­ 4­ časa,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 6) Nastavnik njemačkog jezika­–­12­časova,­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 7) Nastavnik matematike­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­vrijeme,­do­povratka­zaposlenika­s­ funkcije,­a­najkasnije­do­15.08.2012.­godine 8) Nastavnik matematike i informatike –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine 9) Nastavnik informatike­ –­ 10­ časova,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 10) Nastavnik tehničkog odgoja i informatike­–­puna­norma,­na­neodređeno­vrijeme 11) Nastavnik tehničkog odgoja­–­10­časova,­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 12) Nastavnik osnova tehnike­–­13­časova,­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 13) Nastavnik fizike­–­10­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 14) Nastavnik likovne kulture­ –­ 3­ časa,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 15) Nastavnik muzičke kulture­–­3­časa,­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 16) Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja­ –­ 4­ časa,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine 17) Nastavnik razredne nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ povratka­ radika­ sa­ bolovanja,­ a­ najkasnije­ do­ 15.08.2012.­godine 18) Nastavnik razredne nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme,­ do­ povratka­ radnika­ sa­ bolovanja,­ a­ najkasnije­ do­ 15.08.2012.­godine. Uslovi konkursa: Pored­općih­uslova­za­zasnivanje­radnog­odnosa­propisanih­Zakonom,­kandidati­treba­da­ ispunjavaju­ uslove­ predviđene­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi,­ Pedagoškim­ standardima­ za­ osnovnu­školu­i­Pravilnikom­o­unutrašnjoj­organizaciji­poslova­i­radnih­zadataka. Prijem­kandidata­će­se­vršiti­na­osnovu­odredbi­ važećih­ Modela­ kriterija­ donesenih­ od­ strane­

Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kuturu­i­ sport­ZDK­broj:­10-38-12116­od­05.07.2011.­ godine. Uz­prijavu­na­konkurs,­kandidati­su­dužni­priložiti: -­ Diplomu­o­stečenoj­školskoj­spremi -­ Uvjerenje­o­državljanstvu -­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih -­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­ krivični­postupak -­ Ljekarsko­ uvjerenje­ (po­ pravosnažnosti­ odluke­o­prijemu)­kao­i­potrebnu­dodatnu­ dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­kandidata: -­ Kraća­biografija -­ Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom -­ Važeći­Ugovor­o­radu­na­neodređeno­vrijeme­sa­nepotpunom­normom -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu -­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme -­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(kopija­radničke­knjižice) -­ Važeći­Ugovor­o­radu­ukoliko­je­kandidat­ još­u­radnom­odnosu­(kopija) -­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ ustanovi,­ za­ kandidate­ iz­ člana­15.­Stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica: -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­statusa­ratnog­vojnog­invalida -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­statusa­demobilisanog­borca -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ statusa­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca -­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ ZEDO­kantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­ nezaposlene­ osobe­ ili­ važeći­ Ugovor­ o­ radu­na­određeno­vrijeme­u­školi -­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZEDO­kantona -­ Rješenje­o­prestanku­posljednjeg­radnog­ odnosa­(ukoliko­je­postojao),­a­za­osobe­ sa­statsom­civilne­žrtve­rata: -­ Uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­ ZEDO­kantona­kojim­se­potvrđuje­ovaj­status Dokumenti­koji­se­traže­konkursom­ne­smiju­ biti­stariji­od­6­mjeseci. Tražena­dokumenta­priložiti­u­vidu­originala­ ili­ovjerenih­kopija. Intervju sa kandidatima će se obaviti u prostorijama škole: -­ za razrednu nastavu 16.08.2011. godine, od 8 do 13 sati, -­ za predmetnu nastavu 17.08.2011. godine od 8 do 13 sati. Za kandidta koji ne pristupi zakazanom intervjuu smatrat će se da je odustao od konkursa. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Prijave­dostaviti­lično­ili­na­adresu­škole­(Doglodska 7, Nemila 72212) Uz­prijavu­navesti­adresu­stanovanja­i­kontakt­ telefon. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­ razmatrati.

46 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
Kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs­potrebno­ je­da­dostave­dokumentaciju­na­osnovu­koje­ će­ se­ izvršiti­ bodovanje­ u­ skladu­ sa­ Kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­ zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika­stručnih­ saradnika,­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­ osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­ZE-DO­kantona­i­to: 1. dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom 2. uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 3.­ uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 4.­ uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi 5.­ uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 6.­ kopija­radničke­knjižice 7. važeći­Ugovor­o­radu Osobe­ iz­ člana­ 15.­ stav­ 1.­ Zakona­ o­ dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­trebaju­dostaviti: 1. Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­RVI 2. Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca 3.­ Uvjerenje­ službe­ za­ zapošljavanje­ ZDK­ da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­ osobe 4.­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­ je­ isti­ postojao)­ kao­ dokaz­ da­ njihov­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­ krivicom. Prioritet­ kod­ izbora­ za­ popunu­ upražnjenih­ radnih­ mjesta­ putem­ konkursa­ prije­ bodovanja­ imaju­ ratni­ vojni­ invalidi,­ demobilizirani­borci­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­ umrlog,­nestalog­branioca­(član­15.­Zakona­o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­porodica­-­Sl.­novine­broj:­06/06­i­09/07),­ osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona. Osobe­ koje­ imaju­ status­ civilne­ žrtve­ rata­ dužne­su­priložiti­dokaz­o­tome. NAPOMENA: Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­kandidti­koji­ ispunjavaju­uslove­propisane­NPP,­vršit­će­se­ prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­o­angažovanju­ nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.­godine,­broj:­ 10-34-15125-1/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­se­budu­prijavljivali­po­navedenom­Uputstvu­moraju­dostaviti: 1. uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija 2. uvjerenje­o­položenim­ispitima Konkurs­ ostaje­ otvoren­ osam­ dana­ od­ dana­ objavljivanja.­ Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­neće­se­uzimati­u­razmatranje. S­prijavljenim­kandidtima­komisija­će­obaviti­ intervju­koji­je­obavezan­dana­19.08.2011.­­sa­ početkom­ u­ 14,00­ sati­ u­ prostorijama­ škole.­ Obavezno­navesti­kontakt­telefon. Prijave­ slati­ na­ adresu­ škole:­ OŠ „Hamdija Kreševljaković“, ulica „Šehida“ broj 2. 72240 ili­dostaviti­lično­sa­obavezno­naznkaom­za­koje­radno­mjesto­kandidat­konkuriše.
JU GIMNAZIJA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ TEŠANJ Ul. Patriotske lige bb 74260 Tešanj Na­ osnovu­ Odluke­ Školskog­ ­ odbora­ Gimnazije­„Musa­Ćazim­Ćatić“­broj:­01-642-­ŠO/11,­ OD­30.06.2011.­godine­i­Saglasnosti­Ministarstva­obrazovanja,­nauke,­kulture­i­sporta­ZDK­ broj:­10-38-17669-01/11­od­18.07.2011.­godine,­raspisuje­se za radna mjesta u nastavnom procesu u školskoj 2011/12 godini 1. Bosanski­ jezik­ i­ književnost,­ puna­ norma­ (18­časova)­na­određeno­vrijeme 2. Bosanski­ jezik­ i­ književnost,­ puna­ norma­ (18­časova)­na­određeno­vrijeme 3.­ Bosanski­ jezik­ i­ književnost,­ nepotpuna­ norma­(4­časa)­na­određeno­vrijeme, 4.­ Engleski­jezik,­puna­norma­(19­časova)­na­ određeno­vrijeme, 5.­ Engleski­jezik,­nepotpuna­norma­(15­časova)­na­određeno­vrijeme, 6.­ Njemački­jezik,­nepotpuna­norma­(4­časa)­ na­određeno­vrijeme, 7. Latinski­jezik,­nepotpuna­norma­(12­časova)­na­određeno­vrijeme,­ 8.­ Francuski­jezik,­nepotpuna­norma­(10­časova)­na­određeno­vrijeme, 9.­ ­ Historija,­ puna­ norma­ (21­ čas)­ do­ povratka­ radnika­ sa­ funkcije­ a­ najdalje­ do­ 15.08.2011.g.,­ 10. Sociologija,­ nepotpuna­ norma­ (9­ časova)­ na­određeno­vrijeme,­ 11. Filozofija­sa­logikom,­nepotpuna­norma­(3­ časa)­na­određeno­vrijeme, 12. Etika,­nepotpuna­norma­(2­časa)­na­određeno­vrijeme, 13.­Psihologija,­ nepotpuna­ norma­ (8­ časova)­ na­određeno­vrijeme, 14.­Demokratija­ i­ ljudska­ prava,­ nepotpuna­ norma­(2­časa)­na­određeno­vrijeme, 15.­Kulture­ religija,­ nepotpuna­ norma­ (1­ čas)­ na­određeno­vrijeme, 16.­Islamska­vjeronauka,­nepotpuna­norma­(16­ časova9­na­određeno­vrijeme, 17. Matematika,­ nepotpuna­ norma­ (9­ časova)­ na­određeno­vrijeme, 18.­Fizika,­ nepotpuna­ norma­ (9­ časova)­ na­ određeno­vrijeme, 19.­Biologija,­ nepotpuna­ norma­ (2­ časa)­ na­ određeno­vrijeme, 20. Hemija,­nepotpuna­norma­(2­časa)­na­određeno­vrijeme, 21. Muzička­ kultura,­ nepotpuna­ norma­ (8­ časova)­na­određeno­vrijeme, 22. Tjelesni­ i­ zdravstveni­ odgoj,­ nepotpuna­ norma­(10­časova)­na­određeno­vrijeme. Za­sva­radna­mjesta­radni­odnos­se­zasniva­na­ određeno­vrijeme,­do­15.08.2012.g.,­osim­pod­ 9.­ Radnici­ koji­ su­ tehnološki­ višak­ zasnivaju­ radni­odnos­do­kraja­školske­2011/12.­godine. Svi­ kandidati­ treba­ da­ ispunjavaju­ opšte­ uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ radu,­ kao­ i­ posebne­ uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ srednjoj­ školi­ i­ Nastavnim­planom­i­programom­za­gimnaziju. Uz­ prijavu­ na­ konkurs­ kandidati­ su­ dužni­ dostaviti­original­ili­ovjerene­kopije­i­to: -­ dokaz­o­školsloj­spremi, -­ izvod­iz­matične­knjige­rođenih, -­ uvjerenje­o­državljanstvu,­ne­starije­od­6­mjeseci,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINA KAKANJ OSNOVNA ŠKOLA „HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ“ K A K A NJ Telefon: 552-860 / 552-861 Na­ osnovu­ člana­ 70.Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­(Sl.­novine­ZE-DO­kantona­broj­5/04)­ člana­ 184.­ Pravila­ osnovne­ škole­ „Hamdija­ Kreševljaković“­ u­ Kakanju­ te­ saglasnosti­ Ministarstva­ broj­ 10-38-17669-01/11­ od­ 20.07.2011.­godine­i­na­osnovu­odluke­Školskog­odbora­sa­sjednice­održane­12.05.2011.­ godine,­raspisuje­se:

KONKURS

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ 4­ pune­ norme­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najkasnije­do­15.08.2012.­godine. 2. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ 1­ puna­ norma­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­radnika­sa­funkcije,­a­najduže­ do­29.03.2012.­godine. 3.­ Nastavnik­bosanskog­jezika­i­književnosti­ –­ 2­ pune­ norme­ na­ određeno­ radno­ vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine. 4.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ –­ 1­ puna­ norma­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine. 5.­ Nastavnik­njemačkog­jezika­–­4­časa­na­ određeno­ radno­ vrijeme,­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­jgodine. 6.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ –­ 1­ puna­ norma­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine. 7. Nastavnik­engleskog­jezika­–­12­časova­ na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­ 15.08.2012.­godine. 8.­ Nastavnik­informatike­–­11­časova­sedmično­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine. 9.­ Nastavnik­islamske­vjeronauke­15­časova­sedmično­na­određeno­radno­vrijeme,­ a­najduže­do­15.08.2012. 10. Pedagog­škole­55%­norme­–­na­određeno­ radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012.­ godine. 11. Nastavnik­ turskog­ jezika­ –­ 4­ časa­ sedmično­na­određeno­radno­vrijeme,­a­najduže­do­15.08.2012­godine. USLOVI KONKURSA: Pored­općih­uslova­ kandidati­ treba­ da­ ispunjavaju­ uslove­ utvrđene­Zakonom­o­osnovnoj­školi­i­nastavim­planom­i­programom­za­osnovnu­školu. Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­dostaviti­sljedeća­dokumenta,­original­ili­ovjerene­kopije­ ne­starije­od­6­mjeseci: -­ diplomu­o­završenoj­školi -­ rodni­list -­ uvjerenje­o­državljanstvu -­ kraća­biografija -­ uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­ krivični­postupak -­ ljekarsko­uvjerenje­po­prijemu

konkursi
-­ uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak,­ne­starije­od­6­mjeseci,­ Za­Kriterije­o­načinu­bodovanja­kandidata­potrebno­je­dostaviti­dodatnu­dokumentaciju,­na­ osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje: -­ rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom,­ -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, -­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi, -­ Dokaz­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­ ugovora­o­radu). Osobe­iz­Člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ dužne­su­dostaviti­slijedeće­dokumente: -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ proznavanju­svojstva­demobilisanog­borca -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ proznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca -­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ Zeničko-­dobojskog­kantona­da­se­nalazi­na­ evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­ ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi. -­ Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ Zeničko-­dobojskog­kantona -­ Posljednje­rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(­ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­ njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom,­ili­da­im­je­nakon­prestanka­ radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­ pored­ uvjerenja­ o­ prebivalištu­ na­ području­ ZDK,­priložiti­i­uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­ZDK,­a­kojim­se­potvrđuje­status­civilne­ žrtve­rata. Ljekarsko­ uvjerenje­ ne­ starije­ od­ 6­ mjeseci­ i­ radnu­knjižicu­po­prijemu. Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ jave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ NPP,­ vršit­ će­ se­ prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­nastavi­školske­2011/12.­godine,­broj:­1034-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­spreme,­uz­ostala­potrebna­dokumenta­ dostaviti: -­ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija, -­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Nepotpuna­ i­ neblagovremeno­ dostavljena­ dokumenta­neće­se­razmatrati. O­ rezultatima­ konkursa­ kandidati­ će­ biti­ obavjješteni­pismeno­u­roku­od­8­dana­od­dana­donošenja­odluke­o­izboru. Škola­nema­obavezu­vraćanja­dokumenata.­Kandidati­su­dužni­lično­doći­u­Školu­i­podići­dokumenta­ u­roku­od­mjesec­dana­po­završetku­konkursa. Prijave­sa­dokumentima­slati­na­adresu:­JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj, Ulica Patriotske lige bb, 74260, sa naznakom „Za konkurs". Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. NAPOMENA:­Sa­svim­kandidatima­koji­ispunjavaju­ uslove­ konkursa­ obavit­ će­ se­ intervju­ 15.­i­16.08.2011.­godine­od­11­sati.­Ukoliko­se­ kandidat­ne­pojavi­na­intervjuu­smatrat­će­se­da­ je­odustao­od­konkursa.

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

47

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Općina Visoko JU Gimnazija „Visoko“ Visoko Musala 23. Na­osnovu­člana­114.­Zakona­o­srednjoj­ školi,­članova­120.­i­121.­Pravila­škole­i­odluke­Školskog­odbora­od­1.7.2011.­godine,­ Gimnazija­„Visoko“­raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2011/2012. godinu ODREĐENO­VRIJEME­(najkasnije­do­­ 15.8.2012.godine)­ 1. PROFESOR­BOSANSKOG­JEZIKA­I­ KNJIŽEVNOSTI­-­8­časova 2. PROFESOR­ENGLESKOG­JEZIKA­-­ 19­časova 3.­ PROFESOR­FRANCUSKOG­JEZIKA­ -­10­časova 4.­ PROFESOR­NJEMAČKOG­JEZIKA­-­ 19­časova­(do­povratka­zaposlenice­sa­ porodiljskog­bolovanja,­a­najkasnije­do­ 15.8.2012.)­ ­ 5.­ PROFESOR­NJEMAČKOG­JEZIKA­-­ 2­časa 6.­ PROFESOR­HISTORIJE­-­10­časova 7. PROFESOR­GEOGRAFIJE­-­21­čas­ (do­povratka­zaposlenika­sa­funkcije,­a­ najduže­do­15.8.2012.) 8.­ PROFESOR­GEOGRAFIJE­-­9­časova 9.­ PROFESOR­INFORMATIKE­-­11­ časova 10. PROFESOR­PEDAGOGIJE­-­10­ časova 11. PROFESOR­MATEMATIKE­-­19­ časova 12. PROFESOR­MATEMATIKE­-­6­časova 13.­PROFESOR­FIZIKE­-­16­časova 14.­PROFESOR­BIOLOGIJE­-­10­časova 15.­PROFESOR­HEMIJE­-­10­časova 16.­PROFESOR­MUZIČKE­KULTURE­-­ 12­časova 17. PROFESOR­TJELESNOG­I­ZDRAVSTVENOG­ODGOJA­-­2­časa 18.­ZAPOSLENIK­NA­ODRŽAVANJU­ ČISTOĆE­-­1­izvršilac Uslovi konkursa: Za­ navedena­ radna­ mjesta­ (od­ 1.­ do­ 17.),­ pored­općih­uslova,­kandidati­treba­da­ispunjavaju­uslove­predviđene­NPP­i­Zakonom­ o­srednjoj­školi­ZE-DO­kantona. Uz­ prijavu­ na­ konkurs­ kandidati­ su­ dužni­ dostaviti­original­ili­ovjerenu­kopiju­slijedećih­dokumenata: 1. Diploma­o­stručnoj­spremi 2. Uvjerenje­o­državljanstvu­(­ne­starije­ od­6­mjeseci) 3.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­ vodi­krivični­postupak­(­ne­starije­od­6­ mjeseci) 4.­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ Kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs­potrebno­je­da­dostave­dodatnu­dokumentaciju­na­ osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­u­skla-

du­sa­Kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandidata­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa­ nastavnika,­ stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ostalih­zaposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima­ na­ području­ ZE-Do­kantona,­i­to: 1. Dokaz­o­proglašenju­tehnološkim­viškom 2. Važeći­Ugovor­o­radu 3.­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 4.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­ nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­ spreme 5.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­ na­visokoškolskoj­ustanovi 6.­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­ obrazovanju­ Osobe­iz­člana­15.­stav­1­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­trebaju­dostaviti: 1. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida 2. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­člana­poridice­šehida,­ poginulog,­ umrlog,­ nestalog­ branioca 3.­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ ZDK­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe 4.­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­ prestao­ njihovom­krivicom. Prioritet­kod­izbora­za­popunu­upražnjenih­ radnih­ mjesta­ putem­ konkursa­ prije­ bodovanja­ imaju:­ pripadnici­ Oružanih­ snaga­ ­ RBiH­ (primjenjuje­ se­ na­ sve­ kandidate)­ učesnici­ OSRBiH,­ (Armiji­ BiH,­ MUP-u,­ HVO-u),­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­u­školama­na­području­ZDK,­osobe­ sa­ nepotpunom­ radnom­ normom­ u­ statusu­ osobe­ koja­ je­ imala­ punu­ nastavnu­ normu­ sa­ radnim­ odnosom­ na­ neodređeno­ vrijeme­ u­ školama­ na­ području­ ZDK­ i­ osobe­ sa­utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­rata­sa­ prebivalištem­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­kantona.­ Intervju­ sa­ najbolje­ rangiranim­ kandidatima­ obavit­ će­ se­ u­ ponedjeljak,­ 15.8.2011.­ godine­u­11,00­sati. Kandidati­ koji­ se­ prijave­ na­ konkurs,­ a­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ o­ stručnoj­ spremi­ dužni­su,­pored­gore­navedene­dokumentacije,­ dostaviti­i­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Ljekarsko­ uvjerenje­ dostavit­ će­ kandidati­ koji­budu­primljeni­u­radni­odnos. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ (osam)­ dana­ od­ dana­objavljivanja. Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­razmatrati. Prijave­ slati­ na­ adresu: Gimnazija „Visoko“ ul. Musala br.23, 71300 Visoko, sa naznakom „ Za prijem na radno mjesto za koje kandidat konkuriše“.

48 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
5.­ Ljekarsko­ uvjerenje,­ ne­ starije­ od­6­mjeseci­,­po­pravosnažnosti­odluke­o­prijemu Kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs­dužni­su­dostaviti­dokumentaciju­na­osnovu­ koje­će­se­izvršiti­bodovanje,­na­osnovu­ Člana­ 2.­ Kriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa­ nastavnika,­ stručnih­ saradnika­ i­ odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­ZE-DO­kantona. 1. Rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­viškom­zaposlenika; 2. Uvjerenje­ o­ položenom­ stručnom­ispitu;­ 3.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanje­stručne­spreme; 4.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi; 5.­ Dokaz­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­ i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu); Osobe­koje­ostvaruju­pravo­po­osnovu­ člana­ 15.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­porodica­(Sl.­novine­ZE-DO­kanotna­6/06)­dužni­su­dostaviti: 1. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ ratnog­vojnog­invalida; 2. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ demobilisanog­borca; 3.­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog­i­nestalog­borca; 4.­ Uvjerenje­službe­zapošljavanja­da­ se­vodi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­ na­određeno­vrijeme­u­školi; 5.­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZE-DO­kantona; 6.­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­ kao­ dokaz­ da­ radni­ odnos­ nije­ prestao­njihovom­krivicom; 7. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­obavezne­su­pored­Uvjerenja­ o­ prebivalištu­ na­ području­ ZE-DO­ kantona­ priložiti­ Uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­ ZE-DO­kantona,­a­kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Sa­kandidatima­će­biti­obavljen­intervju­ nakon­ bodovanja­ od­ strane­ Komisije­za­bodovanje,­i­to­18.08.2011.­ godine­od­13h­do­18h­za­predmetnu­ nastavu,­a­19.08.2011.­godine­od­13h­ do­18h­za­razrednu­nastavu. Napomena:­predmetna­nastava­radi­ stalno­u­prvoj­smjeni­od­pola­osam­ do­četrnaest­sati. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ dana­ od­ dana­ objavljivanja.Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ uzimati­u­razmatranje­.­ Prijave­slati­­na­adresu­škole­:­JU Osnovna škola „Meša Selimović“ u Zenici Ulica, Talića brdo 14, 72000 Zenica

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA JU OSNOVNA ŠKOLA „MEŠA SELIMOVIĆ“ U ZENICI Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ i­ 137.­ Pravila­ Osnovne­škole­„Meša­Selimović“­ u­Zenici­Školski­odbor­raspisuje­

KONKURS
za­prijem­nastavnika­u­radni­odnos Raspisuje­ se­ konkurs­ za­ prijem­ nastavnika­na­određeno­vrijeme­ 1. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god 2. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god 3.­ Nastavnik­ Njemačkog­ jezika-­puna­norma­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god 4.­ Nastavnik­ Tehničkog­ odgoja­ i­ informatike-­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god 5.­ Nastavnik­ Tehničkog­ odgoja­ i­ informatike-­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god 6.­ Nastavnik­Tjelesnog­i­zdravstvenog­ odgoja­ –­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god 7. Nastavnik­Historije­i­geografije­za­18­časova­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god 8.­ Nastavnik­ Biologije­ i­ hemije­za­12­časova­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god 9.­ Nastavnik­Matematike­i­fizike­ za­ 8­ časova­ na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god 10. Nastavnik­Tjelesnog­i­zdravstvenog­ odgoja­ za­ 4­ časa­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god 11. Nastavnik­Muzičke­kulture­za­ 13­ časova­ na­ određeno­ vrijeme­do­povratka­zaposlenice­sa­ porodiljskog­ odsustva,­ a­ najduže­do­15.08.2012.­godine Pored­općih­uvjeta­propisanih­zakonom,­ kandidati­ treba­ da­ ispunjavaju­ i­ uvjete­ propisane­ Zakonom­o­osnovnoj­školi­i­Nastavnim­ planom­i­programom.­Uz­prijavu­ dostaviti­sljedeće­dokumente: 1. Diploma­ o­ završenoj­ školi,­ original­ili­ovjerena­kopija­ 2. Uvjerenje­ o­ državljanstvu,­ original­ ili­ ovjerena­ kopija,­ ne­starije­od­6­mjeseci 3.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ ne­ vodi­ krivični­ postupak,­original­ili­ovjerena­kopija,­ne­starije­od­6­mjeseci 4.­ Rodni­list,­

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ JU «PRVA OSNOVNA ŠKOLA» M A G LA J Na­ osnovu­ člana­ 44.­ Pravila­ JU­ «Prva­ osnovna­ škola»­ Maglaj­ (broj:­ 01-362/04)­ i­ Odluke­ Školskog­ odbora­ br.­ 01-258/11­ od­ 25.06.2011.­ godine,­ JU­ «Prva­ osnovna­ škola»­ Maglaj,­ raspisuje

O G LA S
za popunu upražnjenih radnih mjesta 1)­ Zaposlenik­na­održavanju­čistoće­–­HIGIJENIČAR­za­rad­ u­matičnoj­školi,­puno­radno­ vrijeme,­rad­na­određeno­radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­ godine­–­1­izvršilac 2)­ Zaposlenik­ na­ održavanju­ čistoće­–­HIGIJENIČAR­za­ rad­u­područnoj­školi­Moševac,­puno­radno­vrijeme rad­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­15.08.2012.­godine Uslovi prijavljivanja na Oglas: Pored­ općih­ uslova­ propisanih­ Zakonom,­ kandidati­ treba­ da­ imaju­najmanje­završenu­osnovnu­školu. U­skladu­sa­članom­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica,­ priložiti­slijedeće­dokumente: -­ Rješenje­nadležne­općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ratnog­vojnog­invalida, -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ demobilisanog­borca/branioca, -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­o­priznavanju­svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog,­ nestalog­ branioca­ ako­ nije­ ­ stariji­ od­ 25­ godina­(čl.­4.­istog­Zakona) -­ Rješenje­ resorne­ službe­ o­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ i­ Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­kantona, -­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ kantona­ da­ se­ nalazi­ na­ evidenciji­ za­ nezaposlene­osobe. Takođe,­osobe­iz­člana­15.­navedenog­Zakona,­a­koje­dokazuju­ pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­ članova­njihovih­porodica,­dužne­ su­ priložiti­ posljednje­ rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­ je­ isti­ postojao),­ kao­

dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom­ili­da­im­je­nakon­prestanka­ radnog­ odnosa­ isplaćena­ otpremnina­ i­ ovjerenu­ kopiju­ radne­ knjižice. Prioritet­ u­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­ pod­ jednakim­ uvjetima­ prilikom­ prijema­ u­ radni­ odnos­ imaju­ osobe­ u­ skaldu­ sa­ članom­15.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­ prodica­ («Sl.­ novine­ Zeničko-dobojskog­kantona»,­broj:­ 6/06­i­9/07),­i­to:­ratni­vojni­invalid,­ demobiolizirani­ branilac­ i­ član­porodice­šehida,­poginulog,­ umrlog,­ nestalog­ branioca,­ pripadnici­ OSRBiH­ (A­ BiH,­ MUP,­ HVO),­ osobe­ statusa­ civilne­ žrtve­rata­ZDK-a. Kandidati­ su­ dužni­ priložiti­ Uvjrenje­ da­ su­ pripadnici­ jedne­ od­navedenih­kategorija. Uz­ prijavu­ sa­ kraćom­ biografijom­ navedenim­ kontakt­ felefonom,­kandidati­su­dužni­priložiti: 1)­ Svjedodžbu­o­završenoj­školi,­tj.­dokaz­o­stečenoj­stručnoj­spremi, 2)­ Izvod­ iz­ Matične­ knjige­ rođenih, 3)­ Uvjerenje­o­državljanstvu, 4)­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ ne­ vodi­ krivični­ postupak­(iz­Suda). 5)­ Ljekarsko­ uvjerenje­ (ako­ se­ kandidat­primi) Traženu­ dokumentaciju­ priložiti­ u­originalu­ili­ovjerenim­fotokopijama,­i­ista­ne­može­biti­sarija­ od­6­mjeseci­(tačka­3­i­4).­Izvod­ iz­ Matične­ knjige­ rođenih­ može­ biti­i­stariji. Bodovanje,­ izbor­ i­ prijem­ kandidata­ nakon­ intervja­ će­ se­ izvršiti­ u­ skladu­ sa­ Kriterijima­ o­ načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­ nastavnika,­ stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­ zaposlenika­ u­ osnovim­ i­ srednjim­ školama,­ đačkim­ domovima­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ i­ obaviti­ intervju­ (broj:­ 10-3812116/11­od­05.07.2011.­g.) INTERVJU­ sa­ kandidatima­ će­ se­ obaviti­dana­17.08.2011.­g.­u­12­sati. Oglas­ostaje­otvoren­8­(osam)­dana­ računajući­i­dan­objavljivanja. Pismene­ prijave­ sa­ dokazima­ o­ ispunjavanju­OGLASA­dostaviti­ na­adresu: JU «Prva osnovna škola «Maglaj, 74250 Maglaj, sa naznakom: ZA OGLAS, ul. Aleja ljiljana br. 46. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

konkursi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj Na osnovu člana­70.Zakona­o­osnovnoj­školi­(„Sl.­Novine­ZE-DO­kantona“­broj:5/04),­ člana­ 145.­ Pravila­ OŠ­ „Mula­ Mustafa­ Bašeskija“­ Kakanj,saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,nauku,kulturu­ i­ sport­ Zenica­ broj:10-38-17669-01/11­ od­ 13.07.2011.godine­ i­ Odluke­ Školskog­ odbora­ broj:­ 4031/11od­06.07.2011.godine­raspisuje­­ za popunu upražnjenih radnih mjesta NA­ODREĐENO­VRIJEME 1. Nastavnik­ bosanskog­ jezika­ i­ književnosti­(PŠ­Tršće)­-­9­časova,­na­određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 2. Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ (PŠ­ Tršće)­ -­ 4­ časa,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god.,­ 3.­ Nastavnik­ turskog­ jezika­ -­ 4­ časa,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012. god., 4.­ Nastavnik­matematike­(PŠ­Tršće)­-­puna­ norma,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god., 5.­ Nastavnik­biologije­-­­11­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 6.­ Nastavnik­engleskog­jezika­(PŠ­Tršće)­-­ 17­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­ 15.08.2012.god., 7. Nastavnik­engleskog­jezika­(PŠ­Vukanovići)­-­­3­časa,­na­određeno­radno­vrijeme­ do­15.08.2012.god., 8.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ (PŠ­ Zagrađe)­–­3­časa,­na­određeno­radno­vrijeme­ do­15.08.2012.god., 9.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ (PŠ­ Bijele­ Vode)­–­3­časa,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 10. Nastavnik­engleskog­jezika­–­3­časa­,­na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012. god.,­ 11. Nastavnik­fizike­(PŠ­Tršće)–­5­časova,­na­ određeno­radno­vrijeme­­do­15.08.2012. godine 12. Nastavnik­ informatike­ (PŠ­ Tršće)-­ 5­ časova,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god., 13.­Nastavnik­tehničkog­odgoja­(PŠ­Tršće)-­ 5­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­ 15.08.2012.god.,­ 14.­Nastavnik­ tehničke­ kulture­ (PŠ­ Tršće)­ -­ 4­ časa,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god., 15.­Nastavnik­ osnova­ tehnike(PŠ­ Tršće,­ PŠ­ Zagrađe,­ PŠ­ Vukanovići,­ PŠ­ Bijele­ Vode)­-­4­časa­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 16.­Nastavnik­ razredne­ nastave­ (PŠ­ Zagrađe)­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­do­15.08.2012.god., 17.­Nastavnik­katoličkog­vjeronauka­–­4­časa­ centralna­škola,­2­časa­PŠ­Tršće­i­2­časa­PŠ­ Vukanovići,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god., Pored­ općih­ uslova­ za­ zasnivanje­ radnog­ odnosa­ predviđenih­ Zakonom­ kandidati­ trebaju­ ispunjavati­uslove­utvrđene­Zakonom­o­osnovnoj­školi­u­skladu­sa­zahtjevima­Nastavnih­planova­i­programa­za­osnovnu­školu. Uz­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­dužni­priložiti: 1. Diplomu­o­završenoj­školi­ 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak 5.­ Važeći­Ugovor­o­radu 6.­ Ljekarsko­uvjerenje­po­izvršenom­prijemu Sva­dokumenta­koja­su­dužni­priložiti­moraju­ biti­original­ili­ovjerene­fotokopije­uz­napomenu­da­Uvjerenje­o­državljanstvu­i­Uvjerenje­da­ se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­ ne­može­biti­starije­od­6­mjeseci.­ Prijem­kandidata­vršit­će­se­na­osnovu­Kriterija­donesenih­2011.godine­o­načinu­bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa­ nastavnika,­ stručnih­ saradnika,­ odgajatelja­ i­ ostalih­zaposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:­ 10-38-12116/11­ od­05.07.2011.godine­koje­je­donijela­ministrica­ Ministarstva­ obrazovanja,­ nauke,­ kulture­ i­ sporta­Zeničko-dobojskog­kantona. Prioritet­pod­jednakim­uvjetima­prilikom­prijema­ u­ radni­ odnos­ imaju­ osobe­ u­ skladu­ s­ članom­ 15.­ Zakonom­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ i­ to:­ RVI,­ demobilizirani­branilac­i­član­porodice­šehida,­ poginulog,­ umrlog,­ nestalog­ branioca,osobe­ proglašene­tehnološkim­viškom,­osobe­sa­nepotpunom­ radnom­ normom­ u­ statusu­ osobe­ koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­sa­radnim­ odnosom­ na­ neodređeno­ vrijeme­ u­ skladu­ sa­ Programom­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška,­ broj:­ 10-34-12591/11­ od­ 03.06.2011.godine­ i­ osobe­sa­utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­rata­ sa­ prebivalištem­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­kantona. ­ Navedene­ kategorije­ pored­ navedenih­ dokumenata­dužni­su­priložiti­sljedeću­dokumentaciju: -­Uvjerenje­da­su­pripadnici­jedne­od­navedenih­kategorija -­Uvjerenje­da­su­na­evidenciji­Službe­za­zapošljavanje­Kantona. Uz­prijavu­je­potrebno­dostaviti­i­dodatnu­dokumentaciju­i­to: 1. Rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom­izdato­od­strane­nadležne­Kantonalne­ komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška 2. kopiju­radne­knjižice 3.­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 4.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 5.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi 6.­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju 7. Važeći­Ugovor­o­radu a­ osobe­ iz­ člana­ 15.stav­ 1.­ Zakona­ o­ dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­sljedeća­dokumenta: 1. Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ pri-

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

49

KONKURS

znavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida 2. Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca 3.­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­ poginulog,umrlog,­nestalog­branioca 4.­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­je­postojao)­kao­dokaz­da­radni­ odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom­ili­ da­im­je­nakon­prestanka­radnog­odnosa­ isplaćena­otpremnina 5.­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDKa­ da­ se­ nalazi­ na­ evidenciji­ za­ nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­ određeno­vrijeme­u­školi 6.­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona 7. Uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­Zeničko-dobojskog­kantona­kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata­i­uvjerenje­o­ prebivalištu­na­Zeničko-dobojskom­kantonu­za­osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata U­postupku­prijema­za­jednake­uvjete­uzimaju­se­u­obzir­bodovi: a)­stručna­sprema b)­položen­stručni­ispit c)­radni­staž,­dužina­trajanja­nezaposlenosti d)­rad­u­ustanovama­obrazovanja­na­poslovima­koji­odgovaraju­stručnoj­spremi e)­prosjek­ocjena­na­visokoškolskoj­ustanovi f)­bodovi­za­osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata g)­bodovi­ostvareni­nakon­intervjua. NAPOMENA: Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­NPP,­vršit­će­se­prijem­u­skladu­sa­ Uputstvom­o­angažovanju­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.god.­broj­10-34-15125/11­od­ 08.06.2011.godine.­ Kandidati­koji­se­budu­prijavljivali­po­navedenom­Uputstvu­moraju­dostaviti: 1. Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i 2. Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ osam­ dana­ od­ dana­ objavljivanja.­ Uz­prijavu­navesti­adresu­stanovanja­i­kontakt­telefon. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­ uzimati­u­razmatranje. S­prijavljenim­kandidatima­komisija­će­obaviti­ intervju,­ koji­ će­ se­ održati­ 17.08­ 2011. godine­sa­početkom­u­10­sati. Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­a­kandidat­ koji­ ne­ pristupi­ zakazanom­ intervjuu­ smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Kandidati­koji­se­ne­odazovu­na­intervju­bit­ će­eliminisani­iz­konkurencije­za­radno­mjesto. O­ rezultatima­ konkursa­ kandidatima­ će­ biti­ dostavljena­Odluka­o­prijemu­kandidata. Dokumentacija­ za­ kandidate­ se­ neće­ vraćati,­a­istu,­svi­kandidati­koji­ne­budu­primljeni,­mogu­podići­u­upravi­škole­u­roku­od­30­ dana­po­okončanju­konkursog­postupka.­Poslije­ tog­ roka­ škola­ nema­ obavezu­ čuvanja­ dokumentacije. Prijave­ dostavljati­ poštom­ na­ adresu­ OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, Rudarska br.19.

50 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu)­ Osobe­koje­ostvaruju­pravo­na­osnovu­člana­15.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­njihovih­porodica­(Sl.­Novine­ZE-DO­kantona­ 6/06)­dužni­su­dostaviti­: 1. Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida; 2. Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca; 3.­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog­i­nestalog­borca; 4.­ Uvjerenje­ službe­ zapošljavanja­ da­ se­ vodi­ na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­ Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi; 5.­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZE-DO­ kantona; 6.­ Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­ je­isti­postojao)­kao­dokaz­da­radni­odnos­nije­ prestao­njihovom­krivicom; 7. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­pored­Uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­ZE-DO­kantona­priložiti­Uvjerenje­resorne­ službe­sa­područja­ZE-DO­kantona,­a­kojom­ se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. a) Prioriteti u zapošljavanju prije bodovanja: ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, zaposlenici proglašeni tehnološkim viškom u školama na području Zeničko-dobojskog kantona u statusu zaposlenika koji je imao punu radnu normu na neodređeno vrijeme u školama na području Zeničkodobojskog kantona, osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata sa prebivalištem na području Zeničko- dobojskog kantona. Sa­ kandidatima­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ tražene­ konkursom­­biće­obavljen­intervju­nakon­bodovanja­od­strane­Komisije­za­bodovanje­22.08.2011.­ godine­od 1300 do 1800 sati­u­školi. Kandidat­ koji­ ne­ pristupi­ intervju­ smatrat­ će­ se­ da­su­odustao­od­konkursa. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. NAPOMENA:­Ukoliko­se­na­konkurs­ne­prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ Nastavnim­planom­i­programom­za­osnovnu­školu,­ vršit­će­se­prijem­u­skladu­sa­UPUTSTVOM za angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012.­ godine­ koje­je­donijelo­Ministarstvo­­za­obrazovanje,­nauku,­ kulturu­ i­ sport­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:­10-34-15125/11.­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uvjete­ propisane­ stručne­ spreme,­ obavezni­ su­ dostaviti­ ­ dodatne­ dokumente­i­to: 1. Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i 2. Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Dokumentacija­kandidata­se­ne­vraća,­a­istu­kandidati­mogu­lično­preuzeti­u­upravi­škole­u­roku­ od­30­dana­po­okončanju­konkursnog­postupka. O­rezultatima­konkursa­kandidati­će­biti­pismeno­ obavješteni­(Odluka­o­izboru­kandidata). Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Prijave­na­konkurs­sa­traženom­dokumentacijom­ dostaviti­na­adresu:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ JU OŠ «Miroslav Krleža» u Zenici, Travnička cesta broj 8, sa naznakom «ZA KONKURS» ili pak predati na protokol u sekretarijat škole.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA JU OSNOVNA ŠKOLA , MIROSLAV KRLEŽA“U ZENICI TRAVNIČKA CESTA BR.8 JU­ Osnovna­ škola­ „Miroslav­ Krleža“­ u­ Zenici­ na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ („Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona“,­broj­05/04.;­20/07.),­uz­prethodno­dobijenu­ saglasnost­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:­10-38-17669-01/11.­od­­11.07.­2011.­godine,­Odlukom­Školskog­odbora,­broj:­963/11.­od­ ­ 23.06.2011.godine,­r­a­s­p­i­s­u­j­e: za prijem u radni odnos nastavnika 1. Nastavnik­ Bosanskog­ jezika­ i­ književnosti­ na­ određeno­ vrijeme,­ puna­ norma,­ do­ 15.08.2012.­godine; 2. Nastavnik­ Njemačkog­ ­ jezika,­ na­ određeno­ vrijeme,­puna­norma,­­do­15.08.2012.­godine; 3.­ Nastavnik­Matematike­i­Fizike,­puna­norma,­ na­određeno­vrijeme­do­povratka­radnika­sa­ funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine; 4.­ Nastavnik­Matematike­na­određeno­vrijeme,­ na­12­časova,­do­15.08.2012.­godine;­ 5.­ Nastavnik­ Tjelesnog­ i­ zdravstvenog­ odgoja,­ na­ određeno­ vrijeme,­ na­ 6­ časova,­ do­ 15.08.2012.­godine; 6.­ Nastavnik­Historije­i­Geografije,­na­određeno­vrijeme,­na­4­časa,­do­15.08.2012.­godine;­ 7. Nastavnik­ islamske­ vjeronauke­ ,­ na­ određeno­ vrijeme,­ na­ 8­ časova,­ do­ 15.08.2012.­ godine. UVJETI: Pored­ općih­ uvjeta­ propisanih­ zakonom­ kandidati­ treba­ da­ ispunjavaju­ i­ uvjete­ propisane­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi­ i­ Nastavnim­ planom­ i­ programom­za­osnovnu­školu.­ Uz­prijavu­dostaviti­sljedeće­dokumente:­ 1. Diploma­o­završenoj­stručnoj­spremi,­original­ili­ovjerena­kopija: 2. Uvjerenje­o­državljanstvu,­original­ili­ovjerena­kopija,­ne­starije­od­6­mjeseci: 3.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak,­original­ili­ovjerena­kopija,­ ne­starije­od­6­mjeseci: 4.­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ne­stariji­od­ 6­mjeseci: 5.­ Ljekarsko­uvjerenje,­ne­starije­od­6­mjeseci,­ po­pravosnažnosati­odluke­o­prijemu­kandidata Pored­obavezne­dokumentacije,­kandidati­koji­se­ prijave­na­konkurs­dužni­su­dostaviti­dokumentaciju­ na­ osnovu­ koje­ će­ se­ izvršiti­ bodovanje,­ na­osnovu­Člana­2.­Kriterija­o­načinu­bodovanja­ kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­saradnika­i­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­osnovnim­i­srednjim­školama­i­ đačkim­domovima­na­području­ZE-DO­kantona­ i­to: 1. Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom­ zaposlenika; 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu; 3.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­stručne­spreme; 4.­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ustanovi; 5.­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Općina Zenica J U OSNOVNA SPECIJALNA ŠKOLA Na­osnovu­člana­70.­i­­84.­Zakona­o­osnovnoj­ školi­ (“Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona”,broj:5/04,­20/07­i­9/11­),člana­­129.­ ­ i­­136.­­­Pravila­JU­Osnovne­specijalne­škole­ Zenica­i­člana­­7.­­Pravilnika­­o­­radu­­raspisuje­se: za prijem u radni odnos 1. Nastavnik­­radnog­­i­tehničkog­­odgoja­–­ 12­­časova­(na­­određeno­­radno­­vrijeme­ ­ do­­15.08.2012.godine.). 2. Nastavnik­ ­ domaćinstva­ ­ –­ 2­ ­ časa­ ­ (na­ ­ određeno­­radno­­vrijeme­­­do­­15.08.2012. godine.). 3.­ Defektolog­ –­ ­ ­ četiri­ ­ pune­ ­ norme­ (na­ ­ određeno­­radno­­vrijeme­­­do­­15.08.2012. godine). 4.­ Logoped­ -­ puna­ ­ norma­ (na­ ­ određeno­ ­ radno­­vrijeme­­­do­­15.08.2012.godine). 5.­ Nastavnik­ ­ ­ tjelesnog­ ­ i­ ­ zdravstvenog­ ­ odgoja-17­­časova­­(na­­određeno­­radno­ ­ vrijeme­­­do­­15.08.2012.godine). 6.­ Analitičko-računovodstveni­­zaposlenik-­ pola­­norme­­(na­­određeno­radno­­vrijeme­ ­ do­­15.08.2012.godine). Za­navedena­­radna­­mjesta­(­tačka­­1,­2,­3,­4,­ 5)­kandidati­­pored­opštih­­uslova­propisanih­ zakonom­moraju­ispunjavati­i­­posebne­­uslove­­propisane­­Zakonom­­o­­osnovnoj­­školi­­i­ ­ NPP-om. Za­­radno­­mjesto­pod­­tačkom­6.­­kandidati­ ­ pored­ ­ opštih­ ­ uslova­ ­ propisanih­ ­ zakonom­ ­ moraju­­ispunjavati­­i­­posebne­­uslove: • SSS­­ili­VŠ­(ekonomskog­­smjera). Uz­­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­obavezni­ dostaviti­sljedeću­dokumentaciju­(original­ili­ ovjerena­kopija­):  Diploma­o­završenoj­školi.  Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih.  Uvjerenje­o­državljanstvu­(­ne­starije­od­ 6­mjeseci­)  Uvjerenje­­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­ ­ krivični­postupak­(ne­starije­od­6­­mjeseci)  Ljekarsko­uvjerenje­­po­prijemu­(­ne­starije­od­6­­mjeseci­) U­­skladu­sa­Kriterijima­­o­­načinu­­bodovanja­­kandidata­­­prilikom­­zasnivanja­­­radnog­ ­ odnosa­­nastavnika,stručnih­­saradnika­­­i­­odgajatelja­­i­­ostalih­­zaposlenika­­u­­osnovnim­ ­ i­­srednjim­­ školama­­ i­­ đačkim­­domovima­ ­ na­ ­ području­ ­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ broj:10-38-12116/11­ od­ 5.07.2011.godine­ ,radi­ ­ bodovanja­ prijavljenih­ kandidata­ i­ ostvarivanja­prava­­na­­prioritet­­u­zapošljavanju­prije­bodovanja­,­kandidati­su­­obavezni­ ­ dostaviti­ sljedeću­ ­ dokumentaciju­ (original­ ­ ili­ovjerena­­kopija): • Rješenje­ ­ nadležne­ ­ općinske­ ­ službe­ o­­priznavanju­­svojstva­­demobilisanog­ ­ borca,ratnog­­vojnog­­invalida­i­­člana­porodice­šehida­,poginulog,­umrlog­i­­nestalog­­branioca.

KONKURS

KONKURS

konkursi
• Posljednje­­Rješenje­o­prestanku­­radnog­ ­ odnosa­ ­ (ukoliko­ ­ ­ je­ ­ isti­ ­ postojao)­ ili­ ­ važeći­ ­ Ugovor­ ­ o­ ­ radu­ ­ na­ ­ određeno­ ­ vrijeme­­­za­­­osobe­­iz­­člana­­15.­­Zakona­ ­ o­­dopunskim­­pravima­­branilaca­i­članova­­njihovih­porodica­(“Službene­novine­ ­ Zeničko-dobojskog­­kantona,­broj:6/06­­­i­ 09/07) • Uvjerenje­Službe­­za­­zapošljavanje­Zeničko-dobojskog­ kantona­ ­ da­ se­ ­ nalazi­ ­ na­­evidenciji­­za­­nezaposlene­­osobe­­ili­ ­ važeći­ ­ Ugovor­ ­ ­ o­ ­ radu­ ­ na­ ­ određeno­ ­ vrijeme­­­­u­­školi­­za­­­osobe­­iz­­člana­­15.­ ­ Zakona­­o­­dopunskim­­pravima­­branilaca­i­članova­­njihovih­porodica­(“Službene­ novine­ ­ Zeničko-dobojskog­ ­ kantona­ ,broj:6/06­­­i­09/07) • Uvjerenje­­o­­prebivalištu­­na­­području­ ­ Zeničko-dobojskog­ ­ kantona­ za­ ­ ­ osobe­ ­ iz­­člana­­15.­­Zakona­­o­­dopunskim­­pravima­ ­ branilaca­ i­ članova­ ­ njihovih­ porodica­ (“Službene­ novine­ ­ Zeničko-dobojskog­ ­ kantona­ ,broj:6/06­ ­ ­ i­ 09/07)­ i­ ­ civilne­­žrtve­­rata. • Uvjerenje­­o­­položenom­­stručnom­­­ispitu. • Uvjerenje­­Službe­­za­­zapošljavanje­­Zeničko-dobojskog­­kantona­­o­­dužini­­čekanja­­na­­posao­­nakon­­sticanja­­stručne­ ­ spreme­­tražene­­konkursom. • Uvjerenje­­o­prosjeku­­ocjena­­­ostvarenih­ ­ na­­visokoškolskoj­ustanovi. • Uvjerenje­ ­ o­ ­ dužini­ ­ radnog­ ­ staža­ ­ ­ u­ ­ obrazovanju­­nakon­­sticanja­­odgovarajuće­­stručne­­spreme­(kopija­radne­­knjižice­ ­ i­­kopija­­važećeg­­Ugovora­­o­­radu­). • Rješenje­ ­ o­ ­ proglašenju­ ­ ­ tehnološkim­ ­ viškom. • Uvjerenje­­nadležnog­­organa­­­sa­­područja­Zeničko-dobojskog­­kantona­­­kojim­­se­ ­ potvrđuje­­­status­­civilne­­žrtve­­rata. Napomena:Ukoliko­­se­­­­na­­konkurs­­ne­­prijave­­­­kandidati­­­­koji­­ispunjavaju­­uslove­ ­ konkursa,­prijem­­­­kandidata­­­­će­­se­­izvršiti­ ­ u­­skladu­­­sa­­Uputsvom­­­­za­­angažovanje­ ­ nestručnih­­­­­nastavnika­­­u­­redovnoj­­­i­­instruktivnoj­­­­nastavi­­za­­školsku­­2011/2012­ od­­8.06.2011.godine.­Kandidati­­su­­obavezni­ ­ dostaviti:Uvjerenje­­fakulteta­­­­o­­godini­­stidija­­­i­Uvjerenje­­­o­­položenim­­ispitima. U­­skladu­­sa­­članom­­6.­stav­­2.­­Kriterija­ ­ o­­načinu­­bodovanja­­kandidata­intervju­­je­ ­ obavezan­­­za­­sve­­kandidate­­koji­­ispunjavaju­­uslove­­konkursa.Intervju­­će­­se­­održati­ ­ u prostorijama škole 18.08.2011. godine sa početkom u 12 sati. Kandidat­­koji­­ne­ ­ pristupi­­­zakazanom­­intervjuu­­smatrat­­će­­se­ ­ da­­je­­odustao­­od­­konkursa. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­ ­ dostaviti­ ­ lično­ ili­ ­ preporučenom­ poštom­ na­ adresu:­ JU Osnovna specijalna škola Zenica, M.Tarabara 10 Zenica sa naznakom “Prijava na konkurs- ” Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ (­ osam­ )dana­ od­ dana­objavljivanja. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­ razmatrati.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO–DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA OSNOVNA ŠKOLA “ALEKSA ŠANTIĆ” PERIN HAN, ZENICA Na­osnovu­člana­70.­Zakona­o­osnovnoj­školi­ ZE-DO­kantona­(Sl­.novine­ZE-DO­kantona­ broj:­5/04,­20/07­i­09/11),­čl.137.­Pravila­Osnovne­škole­“Aleksa­Šantić”,­saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZEDO­kantona­broj:­10-38-17669-01/11,­Školski­ odbor­JU­OŠ­“Aleksa­Šantić”­Zenica­raspisuje: za popunu upražnjenih radnih mjesta 1.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ –18­ časova­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 2.­Nastavnik­likovne­kulture­–­11­časova­­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 3.­ Nastavnik­ matematike­ –­ 4­ časa­ na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine 4.­ Nastavnik­ bosanskog­ jezika­ –­ 9­ časova­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 5.­ Nastavnik­ islamske­ vjeronauke­ –4­ časa­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 6.­ Nastavnik­ informatike­ –­ 2­ časa­ na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine 7.­Nastavnik­fizike­–­3­časa­na­određeno­vrijeme­ do­15.08.2012.­godine 8.­Nastavnik­historije­i­geografije­–­9­časova­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine 9.­Nastavnik­engleskog­jezika­–­3­časa­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine­(PŠ­­Mošćanica) 10.Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­ godine­ (PŠ­ ­ Mošćanica) 11.Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­godine­(Centralna­škola) 12.­Nastavnik­osnova­tehnike­–­3­časa­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine I Pored­ općih­ uslova­ propisanih­ zakonom,­ kandidati­treba­da­ispunjavaju­i­uslove­predviđene­Zakonom­o­osnovnoj­školi­ZE-DO­kantona­i­NPP-a­ za­osnovnu­školu. II Uz­prijavu­za­konkurs­kandidati­su­dužni­priložiti­slijedeću­dokumentaciju­(originale­ili­ovjerene­kopije)­: 1.­Kratku­biografiju 2.­Diplomu­o­stečenoj­stručnoj­spremi 3.­Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih 4.­Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­mjeseci) 5.­Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci) 6.­Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu,­ne­starije­od­ 6­mjeseci) 7.­Saglasnost­islamske­zajednice­za­izvođenje­nastave­za­narednu­školsku­godinu III Pošto­će­se­prijem­izvršiti­na­osnovu­Kriterija­o­ načinu­bodovanja­kandidata­potrebno­je­dostaviti­ i­dodatnu­dokumentaciju: -­Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom -­Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu -­Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme -­Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi -­Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(kopija­radničke­knjižice­i­važećeg­Ugovora­o­radu)

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

51

KONKURS

Za­kandidate­iz­člana­15.­Stav­1­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­ dostaviti­sljedeće­dokumente: 1.­Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida 2.­Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca­ 3­Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog,­nestalog­­­­borca 4.­Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZE-DO­kantona­ da­ se­ nalaze­ na­ evidenciji­ za­ nezaposlene­ osobe 5.­Posljednje­rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­ prestao­njihovom­krivicom 6.­Važeći­ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­ukoliko­isti­postoji 7.­ Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ ZE-DO­ kantona Osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata­dužne­su­dostaviti­sljedeću­dokumentaciju: 1.­ Uvjerenje­ o­ prebivalištu­ na­ području­ ZE-DO­ kantona 2.­ Uvjerenje­ resorne­ službe­ sa­ područja­ ZE-DO­ kantona,­a­kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­ rata IV Prioriteti­ u­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­ pod­ jednakim­uslovima­prilikom­prijema­u­radni­odnos­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica,­ i­ to:­ ratni­ vojni­ invalid,­ demobilisani­ borac­ i­ član­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog­ i­nestalog­borca.­ V Ostali­prioriteti­pri­zapošljavanju­prije­bodovanja­su: 1.­Osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona­(prilažu­rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­nadležne­kantonalne­komisije­za­zbrinjavanje­ tehnološkog­viška­na­području­ZE-DO­kantona­i­ kopiju­radničke­knjižice) 2.­Civilne­žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­području­ ZE-DO­kantona VI Sa­svim­kandidatima­koji­ispunjavaju­uslove­konkursa­bit­će­obavljen­intervju­u­prostorijama­škole,­i­to: 22.08.2011.­godine­od­08:00­do­13:00­sati­–­predmetna­nastava 23.08.2011.­ godine­ od­ 08:00­ do­ 13:00­ sati­ –­ razredna­nastava Ukoliko­kandidat­ne­pristupi­intervjuu­smatrat­će­ se­da­je­odustao­od­konkursa. VII Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­uslove­konkursa,­prijem­kandidata­će­ se­izvršiti­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­za­školsku­2011/2012.­godinu­koje­je­donijelo­Ministarstvo­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­ i­ sport­ ZE-DO­ kantona­ broj:­ 10-34-15125/11­ od­08.06.2011.­godine.­Oni­kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme­trebaju­dostaviti­slijedeću­ovjerenu­dokumentaciju: 1.­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija 2.­Uvjerenje­o­položenim­ispitima Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja.­Neblagovremene­i­nepotpune­prijave­neće­ se­razmatrati. Prijave­ sa­ potrebnom­ dokumentacijom­ slati­ na­ adresu:­OŠ “Aleksa Šantić”, Bistua Nuova 213, Perin Han.

52 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
Prioritet­u­zapošljavanju­prije­bodovanja­imaju: a)­ pripadnici­ oružanih­ snaga­ RBiH­ (primjenjuje­ se­ na­ sve­ kandidate),­ učešće­ i­ OS­ RBiH­ (­Armija­ BiH,­ MUP­ i­ HVO),­ prioritet­pod­jednakoi­uvjetima­prilikom­prijema­u­radni­odnos­imaju­osobe­u­skladu­sa­ članom15.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ i­ to:­ ratni­ vojni­ invalidi,­ demobilizirani­ branilac­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­ nestalog­ branioca­ (Sl.­ novine­ ZDK,­ broj:6/06.­i­9/07.). b)­ ostali­prioriteti­pri­zapošljavanju: 1. prije­ bodovanja­ imaju­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­ ZDK-a,­ a­ u­ skladu­ sa­ Programom­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ broj:­ 1034-12591/11.,­od­03.06.2011.­godine. 2. ukoliko­ se­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata­ iz­ tačke­ b)­ alineje­ 1.­ ovog­ člana,­ po­ istom­ osnovu­prednosti­,­birat­će­se­kandidati­sa­ dužim­ vremenom­ tog­ statusa­ provedenog­ u­obrazovanju. 3.­ osobe­ koje­ ostvaruju­ pravo­ iz­ tačke­ b),­ ovog­ člana,­ uz­ zahtjev­ za­ prijem­ u­ radni­ odnos­ po­ raspisanom­ konkursu,­ prilažu­ samo­ rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­izdato­od­strane­nadležne­Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­u­školama­na­području­ZDK-a­i­kopiju­radne­knjižice. 4.­ za­osobe­primljene­u­radni­odnos­po­ovom­ osnovu,­radni­odnos­traje­do­kraja­škloske­ godine. c)­ Pored­osobe­iz­prethodnog­stava­ovog­člana,­ prioritet­ u­ zapošljavanju­ ostvaruju­ i­ osobe­sa­utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­ rata­sa­prebivalištem­na­području­ZDK-a d)­ Potrebna­dodatna­dokumentacija­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­svih­kandidata­u­skladu­sa­Kriterijima­kao­što­je: -­ Rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom, -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, -­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme, -­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi, -­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­ Ugovora­o­radu). -­ A­za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­porodica­sljedeće­dokumente: -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida,­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca. -­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ ZDK­ da­ se­ nalazi­ na­ evidenciji­za­ nezaposlene­ osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi,­kao­i­Uvjerenje­o­prebivalištu­ na­ području­ ZDK.­Takođe,­ osobe­ iz­ člana­ 15.­ navedenog­ zakona­ a­ koje­ dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­ članova­ njihovih­ porodica,­ dužni­ su­ priložiti­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­ vrijeme­ili­posljednje­Rješenje­o­prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­ je­ isti­ postojao),­kao­dokaz­da­njihov­radni­odnos­nije­ prestao­ njihovom­ krivicom­ ili­ da­ im­ je­ nakon­prestanka­radnog­odnosa­isplaćena­ otpremnina. e)­ osobe­u­statusu­civilne­žrtve­rata­obavezna­ su­ pored­ uvjerenja­ o­ prebivalištu­ na­ području­ZDK­priložiti­i­uvjerenje­resorne­ službe­ sa­ područja­ ZDK,­ a­ kojim­ se­ potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. IV Intervju­ će­ se­ obaviti­ u­ prostorijama­ škole­ dana:­19.08.2011.­godine­u­9,00­sati. Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate,­te­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervjuu­ smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. V NAPOMENA: Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme,­ dužni­su­dostaviti­dodatne­dokumente:­Uvjerenje­ fakulteta­ o­ godini­ studija­ i­ Uvjerenje­ o­ položenim­ ­ ispitima,­ a­ prijem­ će­ se­ vršiti­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­ nastavi­školske­2011/12.­godine,­broj:­10-3415125/11­od­08.06.2011.­godine. VI Dokumentacija­ se­ dostavlja­ u­ originalu­ ili­ ovjerena­kopija­s­tim­da­nije­starija­od­šest­(6)­ mjeseci. Konkurs­ostaje­otvoren­osam­(8)­dana­od­dana­ objavljivanja. O­rezultatima­konkursa­kandidati­će­biti­obaviješteni­u­zakonskom­roku. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­ uzeti­u­razmatranje. Kandidati­ su­ obavezni­ u­ prijavi­ na­ konkurs­ navesti­kontakt­telefon. Prijave­dostaviti­isključivo­poštom­na­adresu:­ JU OŠ „Omer Mušić“ Brežani - Kakanj, 72245 Haljinići: tel: 032/777-058 sa naznakom „ZA KONKURS“. NA PRESTIŽNOM TURNIRU U ŠPANIJI VISOČANI U “TIMU SVIJETA”
Visočka­Škola­rukometa­“Visoko”­i­ove­godine­je­učestvovala­na­Internacionalnom­rukometnom­turniru­Granollers­Cup­2011,­u­španskoj­ Barceloni.­Ovo­je­11.­put­da­mladi­visočki­rukometaši­učestvuju­na­ovom­prestižnom­turniru,­ a­kao­i­mnogo­puta­do­sada,­dobar­rezultat­nije­ izostao.­Najmlađa­ekipa­ŠR­“Visoko”­je­zauzela­peto­mjesto,­u­veoma­jakoj­konkurenciji,­dok­ su­ i­ pojedinci­ iz­ naše­ zemlje­ imali­ značajan­ učinak.­Tako­ je­ u­ kadetskoj­ konkurenciji­ odigrana­ revijalna­ utakmica­ između­ Selekcije­ svijeta­Granollers­Cup-a­i­Selekcije­Španije,­a­ u­ timu­ svijeta,­ koji­ je­ u­ Olimpijskoj­ dvorani­ Granollers­pobijedila­rezultatom­19:18,­ubjedljivo­najbolji­igrač­utakmice­bio­je­Visočanin,­ Enes Sirčo,­koji­je­svojim­odbranama­najviše­ doprinio­ ovom­ rezultatu.­ Osim­ njega,­ u­ timu­ svijeta­i­to­kao­selektor­bio­je­Zdenko Antović,­ vođa­ŠR­“Visoko”.­­ Neven Krajišnik

Bosna­i­Hercegovina Federacija­Bosne­i­Hercegovine Zeničko­-­dobojski­kanton JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani- Kakanj Na­osnovu­Člana­70.­i­84.­Zakona­o­osnovnoj­ školi­ („Službene­ novine­ Zeničko-­ dobojskog­ kantona“,­ broj:­ 05/04,­ i­ 20/07.),­ člana­ 162.­ Pravila­ Osnovne­ škole­ „Omer­ Mušić“­Brežani-­Kakanj,­Odluke­Školskog­ odbora­broj:­522/11.­i­Saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ broj:­10-38-17669-01/11,­Školski­odbor­JU­ Osnovne­škole­„Omer­Mušić“­Brežani-­Kakanj­raspisuje za prijem nastavnika u radni odnos u školsloj 2011/12. godini I NA ODREĐENO VRIJEME DO 15.08.2012. GODINE 1. Nastavnik­razredne­nastave­-­1­izvršilac,­ puna­norma­na­određeno­vrijeme­do­povratka­radnika­sa­funkcije,­a­najduže­do­ 15.08.2012.­godine 2. Nastavnik­ razredne­ nastave­ -1­ izvršilac,­ puna­norma­PŠ­„Nažbilj“ 3.­ Nastavnik­njemačkog­jezika­-­1­izvršilac,­ 14­časova 4.­ Nastavnik­ turskog­ jezika­ -­ 1­ izvršilac­ 2­ časa 5.­ Nastavnik­ informatike­ -­ 1­ izvršilac,­ 4­ časa 6.­ Nastavnik­islamske­vjeronauke­-­1­izvršilac,­7­časova 7. Nastavnik­ građanskog­ obrazovanja­ -­ 1­ izvršilac,­3­časa 8.­ Nastavnik­istoirje­i­geografije­-­1­izvršilac,­16­časova 9.­ Nastavnik­ katoličkog­ vjeronauka­ -­ 1­ izvršilac,­8­časova II Uslovi prijavljivanja na konkurs: Za­ navedena­ radna­ mjesta­ kandidati­ pored­ općih­ uslova­ treba­ da­ ispunjavaju­ i­ uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi­ ZDK­ u­ skladu­ sa­ zahtjevima­ nastavnih­ planova­ i­ ­ programa. Uz­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­dužni­dostaviti­sljedeću­dokumentaciju: 1. Dokument­o­završenom­obrazovanju/studiju­tj.­Diplomu­(dokaz­o­stečenoj­stručnoj­spremi) 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih, 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu, 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­ krivični­postupak­(iz­suda), 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­dostavlja­se­po­izvršenom­­izboru­kandidata,­a­prije­stupanja­ na­posao, Dokumenti­ne­mogu­biti­stariji­od­6­mjeseci­ (od­tačke­2­do­5). III Kandidati­su­dužni­dostaviti­i­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­kandidata­u­skladu­sa­članom­2.­Kriterija.

KONKURS

konkursi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ JU «PRVA OSNOVNA ŠKOLA» M A G LA J Na­osnovu­člana­70.­i­84.­Zakona­o­osnovnoj­ školi­(«Službene­novine­Zeničko-dobojskog­ kantona»,­broj:­05/04­i­20/07),­člana­44.­Pravila­škole­(broj:­01-362/04­od­11.11.2004.­)­ Odluke­ Školskog­ odbora­ broj:­ 01/36/11­ od­ 25.06.2011.­ i­ saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­broj:­1038-17669-01/11­ od­ 13.07.2011.­ god.,­ Školski­odbor­JU­«Prva­osnovna­škola»­Maglaj,­ r­a­s­p­i­s­u­j­e 15.08.2012.­GODINE­i­važi­za­sva­radna­mjesta­(1.­do­13.) Uslovi­prijavljivanja­na­Konkurs: Za­sva­navedena­radna­mjesta,­kandidati­pored­ općih­uslova­treba­da­ispunjavaju­i­uslove­proisane­Zakonom­o­osnovnoj­školi,­Pedagoškim­ standardima,­ u­ skladu­ sa­ zahtjevima­ Nastavnog­plana­i­programa. NAPOMENA: Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uvjete­ propisane­ NPP,­ vršit­ će­se­prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/12­ godine,­ broj:­ 10-34-15125/11­ od­ 08.06.2011.­ godine.­ Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­ stručne­spreme­uz­prijavu­na­konkurs­treba­da­ prilože:­«Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima. U­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica­ («Službene­ novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona»,­broj:­6/06­i­9/07)­pod­jednakim­uslovima­ prednost­ prije­ bodovanja­ pri­ zapošljavanju­ imaju­ RVI,­ demobilizirani­ branioci­ i­ članovi­ porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­i­nestalog­ branioca,­ pripadnici­ OSBiH­ (A­ BiH,­ MUP,­ HVO).­Kandidati­su­dužni­priložiti­Uvjerenje­ da­su­pripadnici­jedne­od­navedenih­kategorija­ i­Uvjerenje­da­su­na­evidenciji­Službe­za­zapošljavanje­kantona. Prioritet­prije­bodovanja­imaju­osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­ potrebno­ je­ priložiti­Rješenje­od­strane­nadležne­Kantonalne­ komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­na­području­ZDK­i­kopiju­radne­knjižice,­osobe­sa­nepotpunom­radnom­normom­u­ statusu­osobe­koja­je­imala­punu­nastavnu­normu­ sa­ radnim­ odnosom­ na­ neodređeno­ radno­ vrijeme­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a.­ Ako­ se­prijavi­veći­broj­kandidata­po­istom­osnovu­ prednosti­biraće­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­ tog­ statusa­ provedenog­ u­ obrazovanju.­ Prioritet­ostvaruju­i­osobe­statusa­civilne­žrtve­ rata­sa­prebivalištem­u­ZDK. Uz­prijavu­sa­kraćom­biografijom­i­navedenim­ kontakt­telefonom­kandati­su­dužni­proložiti: 1)­ diplomu­o­završenom­obrazovanju­/studiju­ (tj.­dokaz­o­stečenoj­stručoj­spremi), 2)­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih, 3)­ Uvjerenje­o­državljanstvu, 4)­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­(iz­suda) 5)­ Ljekarsko­ uvjerenje­(ako­ se­ kandidat­primi). Traženu­dokumentaciju­priložiti­u­orignalu­ili­ ovjerenim­fotokopijama.­Dokumenti­ne­mogu­ biti­stariji­od­6­mjeseci­(tačka­3­i­4)­Izvod­iz­ MKR­može­biti­i­stariji. Kandidati­ su­ dužni­ priložiti­ i­ dodatnu­ dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje­svih­kandidata­u­skladu­sa­Kriterijima­o­ načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­sručnih­saradnika­i­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­osnovim­ i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­po-

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

53

KONKURS
za prijem nastavnika u radni odnos u školskoj 2011/2012. godini -­ rad na određeno radno vrijeme 1. Nastavnik­ bosanskog­ jezika­ i­ književnosti,­norma­12­časova,­rad­na­određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine­–­1­ izvršilac 2. Nastavnik­engleskog­jezika­(područne­škole)­ –­ puna­ norma,­ rad­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac 3.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ (matična­ škola)­ –­ puna­ norma,­ rad­ na­ određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine­–­1­ izvršilac 4.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ (područna­ škola­Kosova)­–­norma­8­časova­rad­na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­ godine­–­1­izvršilac 5.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika,­ norma­ 18­ časova,­ rad­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac 6.­ Nastavnik­ islamske­ vjeronauke,­ norma­ 18­časova,­rad­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac 7. Defektolog-oligofrenolog,­ puna­ norma,­ rad­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac 8.­ Nastavnik­ biologije,­ norma­ 5­ časova,­ rad­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac 9.­ Nastavnik­ informtike,­ norma­ 18­ časova,­ rad­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac 10. Nastavnik­ fizike,­ puna­ norma,­ rad­ na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­ godine­–­1­izvršilac 11. Nastavnik­razredne­nastave­(PŠ­Ravna)­ puna­ norma,­ do­ povratka­ zaposlenika­ s­ funkcije­a­najkasnije­do­15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac 12. Nastavnik­ razredne­ nastave­ (PŠ­ Moševac)­ puna­ norma,­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ najkasnije­ do­ 15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac 13.­Nastavnik­razredne­nastave­(PŠ­Moševac)­ puna­norma,­rad­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine­–­1­izvršilac RAD­ NA­ ODREĐENO­ RADNO­ VRIJEME­TRAJE­OD­POČETKA­NASTAVE­DO­

dručju­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ i­ obaviti­ intervju­(broj:­10-38-12116/11­od­05.07.2011.­ god.)­kao­što­su:­Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­ viškom­ i­ preporuka­ Komisije­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška­ Ministartva­ za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZDK,­ uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu,­uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme,­uvjerenje­o­ prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ ustanovi,­ uvjerenje­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju,­ ovjerena­ kopija­ radne­ knjižice,­ kopija­važećeg­Ugovora­o­radu. Za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­slijedeće­dokumente:­Rješenje­nadležne­ općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­ vojnog­ invalida,­ Rješenje­ o­ svojstvu­ demobilisanog­ borca/branioca,­ Rješenje­ nadležne­ općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­ porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­ branioca­–­ako­nije­stariji­od­25­godina­(član­ 4.­ istog­ Zakona),­ Uvjerenje­ Službe­ za­ zapošljavanje­ZDK-a­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­ nezaposlene­ osobe­ ili­ važeći­ Ugovor­ o­ radu­ na­određeno­vrijeme­u­školi­kao­i­Uvjerenje­o­ prebivalištu­na­području­ZDK-a.­Osobe­koje­ dokazuju­ pripadnost­ OSRBiH­ kandidata­ i­ članova­njihovih­prodica,­dužne­su­priložiti­i­ važeći­Ugovor­o­radu­ili­posljednje­Rješenje­ o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­ kao­ dakaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom­ili­da­im­ je­ nakon­ prestanka­ radnog­ odnosa­ isplaćena­ otpremnina.­ Osobe­ statusa­ civilne­ žrtve­ rata­ prilažu­uvjerenje­resorne­službe­o­tom­statusu­ i­uvjerenje­o­prebivalištu­ZDK-a. INTERVJU­sa­kandidatima­će­se­obaviti­dana­ 17.08.2011.­god.­u­10­sati. Prijave­ sa­ dokumentacijom­ dostaviti­ lično­ ili­ poslati­ poštom­ na­ adresu:­ JU «PRVA OSNOVNA ŠKOLA» MAGLAJ, Ul. Aleja ljiljana br. 46, p.p. 147, 74250 Maglaj – sa naznakom «Za konkurs». Tel/fax:­032/603-215­ili­032/603-386 O­ rezultatima­ konkursa­ kandidatima­ će­ biti­ dostavljena­odluka­o­izboru­kandidata. Konkurs­ostaje­otvoren­8­(osam)­dana­računajući­i­dan­objave­u­listu­«Naša­riječ». NAPOMENA:­Nepotpune­i­neblagovremene­ prijave­neće­se­uzimati­u­razmatranje.
Poštovani oglašivači, Podsjećamo­Vas­da­u­skladu­sa­članom­19­ ”Sl.­ novine­ FBiH”­ br.40/2003­ u­ listu­ “Naša­ riječ”­ možete­ objavljivati­ konkurse,­ oglase,­ tendere,­javne­pozive­i­slična­obavještenja­za­ koja­imate­potrebu.­“Naša­riječ”,­prema­klasifikaciji,­tretira­se­kao­dnevni­informativni­list­ koji­ne­izlazi­svaki­dan­i­informativno­pokriva­ područje­Zeničko-dobojskog­i­Srednjebosanskog­ kantona.­ Prema­ tome­ nema­ nikakve­ smetnje­da­oglašivačima­pružamo­gore­navedene­usluge.­Istovremeno­napominjemo­da­su­ naše­cijene­oglasnog­prostora­višestruko­niže­ od­cijena­u­­ostalim­medijima.­Svi­oglasi­dostavljeni­do­ponedjeljka­do­14­sati­biće­objavljeni­u­utorak­u­listu­“Naša­riječ”.­­ arketing M

54 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
ostvarenom­prosjeku­ocjena Osobe­iz­člana­15.stav1.Zakona­o­dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ dostavljaju­i­sljedeće­dokumente: -rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida­ili­demobiliziranog­branioca, -rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­ili­nestalog­branioca, -rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa(ukoliko­ je­isti­postojao),kao­dokaz­da­raniji­radni­odnos­nije­prestao­krivicom­radnika, -osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­ dostaviti­ uvjerenja­ o­ prebivalištu­ ­ na­ području­ ZE-DO­ kantona­ i­ uvjerenje­ resorne­ službe­ sa­ područja­ ZE-DO­ kantona­ kojim­ se­ potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata, -kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­stručne­spreme­dostavljaju­uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima. Prioritet­ kod­ izbora­ za­ popunu­ upražnjenih­ radnih­mjesta­putem­konkursa­prije­bodovanja­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­ njihovih­ porodica­ i­ to­ ratni­ vojni­ invalidi,­ demobilizirani­branioci­i­članovi­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­ili­nestalog­branioca­ (Službene­novine­ZE-DO­kantona“,­broj­6/06­ i­09/07),­kao­i­svih­podzakonskih­akata­i­drugih­ provedbenih­ propisa­ koji­ bliže­ regulišu­ ova­pitanja. Prioritet­ kod­ izbora­ za­ popunu­ upražnjenih­ radnih­ mjesta­ putem­ konkursa­ prije­ bodovanja­ imaju:­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ području­ ZE-DO­ kantona,­u­skladu­sa­Programom­za­zbrinjavnje­ tehnološkog­ viška,­ broj­ 10-34-2591/11,­ od­ 03.06.2011.­godine. Prioritet­u­zapošljavanju­ostvaruju­i­osobe­ sa­ utvrđenim­ statusom­ civilne­ žrtve­ rata­ sa­ prebivalištem­ na­ području­ ZE-DO kantona. Sa­ kandidatima­ će­ se­ obaviti­ intervju­ 18.08.2011.god.u­9­sati­u­prostorijama­škole.­ Prisustvovanje­ intervju­ je­ obavezno,a­ ukoliko­kandidat­ne­pristupi­intervjuu­u­zakazano­ vrijeme,­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Napomena: Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ ispunjavaju­uvjete­propisane­NPP,­vršit­će­se­ prijem­u­skladu­sa­Upustvom­za­angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/2012.­ godine­ broj:10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ biti­razmatrane. Prijave­slati­putem­pošte­na­adresu­OŠ «Enver Čolaković» Breza, Šehidska 32 Breza sa naznakom „Za konkurs“,­ (­ uz­ naznaku­ na­koverti:­Prijava­na­konkurs­za­nastavnika­ određenog­nastavnog­predmeta) Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ (osam)­ dana­ od­ dana­objavljivanja.­O­rezultatima­izbora­kandidati­će­biti­obavješteni­u­zakonskom­roku.­ Obavezno­u­prijavi­navesti­kontakt­telefon.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA OLOVO JU OŠ «OLOVO» OLOVO Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ („­Sl.­novine­ZE-DO­kantona“­br.­5/04­i­20/07),­ ­ člana­ 116.­ Pravila­ škole,­ Odluke­ ŠO­ br.­ 01-09269/11­od­08.07.2011.­g.­a­u­skladu­sa­Pedagoškim­ standardima,­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZE-DO­kantona­br.­10-38-17669-01/11­od­12.07.2011.­godine,­ Školski­odbor­raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2011/2012. godinu 1. Nastavnik­ engleskog­ jezika­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ povratka­ nastavnika­ sa­ neplaćenog­ odsustva­ a­ najduže­ do­ 15.08.2012.­godine, 2. Nastavnik­ engleskog­ jezika­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­ g.­ (rad­ u­CŠ-i­i­PŠ-a), 3.­ Nastavnik­engleskog­jezika­–­­3­časa,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g.­(rad­u­PŠ-i), 4.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ ­ –­ ­ 18­ časova,­ ­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g., 5.­ Nastavnik­turskog­jezika­­–­­2­časa,­­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g., 6.­ Nastavnik­ matematike­ i­ informatike­ –­ puna­ norma­(12+8)­časova,­­na­određeno­vrijeme­ do­povratka­nastavnika­sa­funkcije,­a­najduže­ do­15.08.2012.­g.,­ 7. Nastavnik­islamske­vjeronauke­–­16­časova,­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g., 8.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g.­(rad­u­PŠ-i), 9.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g.­(rad­u­PŠ-i), 10. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g.­(rad­u­PŠ-i), 11. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g.­(rad­u­PŠ-i), 12. Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g.­(rad­u­PŠ-i), 13.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g.­(rad­u­PŠ-i), 14.­ Nastavnik­ razredne­ nastave­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­g.­(rad­u­PŠ-i), Pored­općih­uslova­propisanih­Zakonom,­kandidati­ treba­da­ispunjavaju­i­uslove­propisane­Zakonom­ o­osnovnoj­školi­u­skladu­sa­zahtjevima­nastavnih­ planova­i­programa­i­Pedagoških­standarda. Uz­ prijavu­ na­ konkurs­ sa­ kraćom­ biografijom­ kandidati­ su­ dužni­ priložiti­ original­ ili­ ovjerene­ kopije­potrebnih­dokumenata: 1. Diplomu­o­stečenoj­stručnoj­spremi 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­(može­biti­i­ stariji­od­6­mjeseci) 3.­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (ne­ starije­ od­ 6­ mjeseci) 4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci) 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu­u­radni­odnos­-­ne­starije­od­6­mjeseci) Pored­ gore­ navedenih­ dokumenata,­ kandidati­ su­ dužni­dostaviti­i­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­ koje­će­se­izvršiti­bodovanje­u­skladu­sa­Kriterijima: 1. Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom­ 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 3.­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju 4.­ Uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON JU OŠ «ENVER ČOLAKOVIĆ» BREZA BREZA Na­osnovu­člana­70.­Zakona­o­osnovnoj­školi­ i­člana­­184.­­Pravila­škole,­Odluke­Školskog­ odbora­ broj:­ 316-06/11­ od­ 30.06.2011.god.,­ Saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ ZE-DO­kantona­broj:1038-17669-01/11­od­12.07.2011.god.,­Školski­ odbor­škole­­raspisuje­ za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Nastavnik­razredne­nastave­u­PŠ­«Vardište»­-­1­izvršilac­na­određeno­vrijeme,­a­ najduže­do­15.08.2012.­godine; 2. Nastavnik­ razredne­ nastave­ u­ PŠ“Vijesolići““-1­ izvršilac­ na­ određeno­ vrijeme,a­najduže­do­15.08.2012.god. 3.­ Nastavnik­ bosanskog­ jezika­ ­ -­ 8­ časova­ sedmično­na­određeno­vrijeme,a­najduže­ do­15.08.2012.god. 4.­ Nastavnik­engleskog­jezika­u­­centralnoj­i­ PŠ“Vijesolići“i­PŠ“Vardište“­-­­­10­časova­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme,a­ najduže­do­15.08.2012.god. 5.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika-­ 14­ časova­ sedmično­na­određeno­vrijeme,a­najduže­ do­15.08.2012.god. 6.­ Nastavnik­ historije­ do­ povratka­ sa­ funkcije­za­15­časova­sedmično­na­određeno­ vrijeme,a­najduže­do15.08.2012.god. Pored­ općih­ uvjeta­ propisanih­ zakonom,­ kandidati­ moraju­ ispunjavati­ i­ posebne­ uvjete­ u­ pogledu­ stručne­ spreme­ utvrđene­ Zakonom­o­osnovnoj­školi­i­NPP­za­osnovnu­školu. Uz­prijavu­na­konkurs­kandidati­su­dužni­dostaviti­ sljedeću­ dokumentaciju­ (originale­ ili­ ovjerene­kopije): 1. diploma­o­završenoj­odgovarajućoj­školi­ ili­fakultetu, 2. izvod­iz­Matične­knjige­rođenih, 3.­ uvjerenje­o­državljanstvu(ne­starije­od­6­ mjeseci), 4.­ uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak(ne­starije­od­6­mjeseci), 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­dostavlja­se­po­izvršenom­izboru­kandidata,­a­prije­stupanja­ na­posao­(­ne­starije­od­6­mjeseci) Potrebna­ dodatna­ dokumentacija­ na­ osnovu­ koje­ će­ se­ izvršiti­ bodovanje­ ­ kandidata­ u­ skladu­sa­Kriterijima­su: 1. pisani­dokaz­od­nadležne­kantonalne­komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­ u­školama­na­području­ZE-DO­kantona­uz­ kopiju­radne­knjižice, 2. uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu, 3.­ uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme, 4.­ uvjerenje­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju 5.­ kopija­ radne­ knjižice­ i­ kopija­ važečeg­ Ugovora­o­radu­i 6.­ uvjerenje­ visokoškolske­ ustanove­ o­

KONKURS

KONKURS

konkursi/kultura
5.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi Za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­slijedeće­dokumente: -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca -­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­da­ se­­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe. -­ Osobe­iz­člana­15.­navedenog­zakona­a­koji­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­članova­njihovih­porodica,­dužne­su­priložiti­važeći­ Ugovor­o­radu­ili­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­ dokaz­da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­ njihovom­krivicom,­ili­da­im­je­nakon­prestanka­radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina.­ Prioriteti­u­zapošljavanju­prije­bodovanja­(član­2.­ Kriterija): -­ Pripadnost­ ­ Oružanim­ snagama­ RBiH,­ (primjenjuje­se­na­sve­kandidate)­učešće­u­OSRBiH,­(Armiji­BiH,­MUP-u,­HVO-u);­ -­ prioritet­pod­jednakim­uslovima­prilikom­prijema­ u­ radni­ odnos­ imaju­ osobe­ u­ skladu­ sa­ članom­15.­Zakona­o­dopunskim­pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica­­i­to:­RVI,­ demobilizirani­branioci­i­članovi­porodice­šehida,­ poginulog,­ umrlog­ i­ nestalog­ branioca,­ civilne­žrtve­rata­(„Sl.­novine­Zeničko-dobojskog­ kantona“,­ br.­ 06/06­ i­ 09/07),­ što­ dokazuju­ potrebnim­ Uvjerenjem­ da­ su­ pripadnici­ jedne­od­navedenih­kategorija; -­ Osobe­ proglašenim­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­na­području­ZDK-a.­ Ako­se­prijavi­veći­broj­kandidata,­po­istom­osnovu­prednosti,­biraće­se­kandidat­sa­dužim­vremenom­tog­statusa­provedenog­u­obrazovanju. Osobe­­mogu­ostvariti­prava­iz­ovog­člana­samo­ ako­su,­uz­ostalu­dokumentaciju,­uredno­priložili­ Rješenje­o­utvrđenom­tehnološkom­višku­izdato­ od­strane­nadležne­Komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­Zeničkodobojskog­kantona­i­kopiju­radne­knjižice. Radni­odnos,­primljenih­osoba­po­ovom­osnovu,­ traje­do­kraja­školske­godine. Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ NPP­ za­ osnovnu­ školu,­vršit­će­se­­prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­ za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­u­redovnoj­ i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.­godine­ br.­10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­ koji­ ne­ ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­ spreme­ obavezni­ su­ priložiti­ original­ ili­ ovjerenu­fotokopiju­dodatnih­dokumenata­i­to: -­ Uvjerenje­Fakulteta­o­godini­studija­i -­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima. Intervju­ je­ obavezan­ za­ sve­ kandidate,­ a­ održat­ će­ se­ ­ u­ prostorijama­ centralne­ škole,­ dana­ 16.08.2011.­ godine­ sa­ početkom­ u­ 9,00­ sati,­ te­ ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervju,­ smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­se­neće­razmatrati. O­rezultatima­konkursa­kandidati­će­biti­pismeno­ obaviješteni­ (Odluka­ o­ izabranom­ kandidatu­ sa­ pravom­prigovora­Školskom­odboru).­ Prijave­ sa­ traženom­ dokumentacijom­ dostaviti­ lično­ili­putem­pošte­na­adresu: JU OŠ „Olovo“ Olovo Ul. Školska bb 71340 Olovo (sa naznakom prijava na konkurs)

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

55

Održana 100. Edoteka
Prije­dvije­i­po­godine,­zahvaljujući­entuzijazmu­dvojice­Zeničana­ Edina Sinanovića i Senada Džanića­nastao­ je­ kviz­ Edoteka,­ po­ ugledu­na­slična­dešavanja­u­engleskuim­pubovima.­U­četvrtak­je­ovaj­ popularni­ vid­ zabave­ među­mladim­(ali­i­onima­koji­se­tako­i­osjeća-

U CLUBU 072

ju)­ doživio­ stoto­ izdanje.­ Club­ 072­ koji­ je­ nakon­kuglane­Asmericana,­ postao­ domaćin­ “edotekašima”­ bio­ je­ ispunjen­do­posljednjeg­ mjesta,­a­organizatori­su­ se­potrudili­da­svi­učesnici­ jubilarnog­ kola­ Proslava jubilarnog izdanja budu­ nagrađeni.­ Idejni­ je­moguće­napraviti­do- da­stvorite­nešto­što­će­ tvorci­ističu­da­je­stotinu­ bru­stvar,­ako­je­pravite­ trajati­i­gdje­će­se­ljudi­ S.S. izdanja­kviza­dokaz­da­ s­puno­ljubavi­i­željom­ rado­vraćati.­­

Da­su­u­Maglaju­u­toku­završne­pripreme­na­ organizaciji­41.­međunarodnog­festivala­“Studentsko­ljeto”,­pokazuju­i­plakate­i­bilbordi­na­brojnim­ mjestima­u­gradu.­U­ovaj­raspjevani­grad­učesnici­će­doći­iz­desetak­bh.­gradova,­ali­i­iz­Hrvatske,­ Austrije,­Crne­Gore,­njih­više­od­30.­Učesnike­će­ pored­ stručnog­ i­ žirija­ akreditovanih­ novinara,­ ocjenjivati­­i­maglajska­publika.­Festivalske­večeri­ održavaju­ se­ 5.­ i­ 6.augusta.­ Organizator­ se­ potrudio­da­za­revijalni­dio­programa­obezbijedi­ atraktivne­ goste,­ pa­ će­ tako­ gošća­ prve­ večeri­ ­ biti­ -­ kraljica­ bh­ sevdalinke­ Hanka Paldum,­ a­ druge­ -­ članovi­ sarajevskog­ benda­ Maximum­ Power­–­najmlađi­rokeri­u­BiH.

Gosti - Hanka Paldum i Maximum Power

„STUDENTSKO LJETO“ MOŽE POČETI

Rašida Mulalić,­ direktorica­ Doma­ kulture­ „Edhem­Mulabdić“,­istakla­je­kako­su­pripreme­ u­ završnoj­ fazi­ i­ dodaje:­ -­ I za ovaj festival je vladalo zaista veliko interesovanje. Od prijavljenih su odabrani oni najkvalitetniji, koje će obje festivalske večeri pratiti festivalski orkestar Gorana Topića. Važno je podsjetiti da se ovdje sve kompozocije izvode uživo, nema matrice, ni play backa, što nas izdvaja od drugih. Poznato je da je u večeri narodne muzike u prvom planu sevdalinka i lijepa bosanska pjesma, a to pokazuje i jedna od nagrada za najbolje izvedenu sevdalinku “Selver Paši攓.­U­okviru­„Studentskog­ljeta“­već­je­otvorena­izložba­slika­Indijke­Gite­Taneja.­­ N.B.

Uskoro­će­u­izdanju­Izdavačke­kuće­„Zoro“­ Zagreb,­ ­ svjetlost­ dana­ ugledati­ nova­ knjiga­zeničkog­književnika­Adnadina Jašarevića.­ Riječ­ je­ o­ postmodernističkom­ romanu­ „Društvo­ tragača“,­ a­ ovo­ je­ drugo­ po­ redu­ romaneskno­ štivo­ ovog­ autora.­ „U opasnom svijetu postapokaliptične budućnosti, malena grupa tragača za knjigama, možda je jedina skupina ljudi na planetu, koja je svjesna da je svijet postojao i prije kataklizme, a da je spomen na taj svijet sačuvan u – knjigama. Knjige su tako jedini dostupni nositelji znanja, ali ne znanja o svijetu kakav je bio prije­ ...“,­ napisao­ je­ u­ pogovoru,­ ovog­ romana,­ poznati­ hrvatski­ pisac­SF­književnosti­Davor Šišović. L.S.

„Društvo tragača“ Adnadina Jašarevića

NOVE KNJIGE

JUBILEJI

IZLOG KNJIGE

Povodom­velikog­jubileja­-­40­godina­Udruženja­ likovnih­umjetnika­iz­Visokog­i­35­godina­od­otvorenja­ Galerije­Likum,­u­Visokom­je­održan­okrugli­sto­na­ temu­“Značaj­postojanja­Udruženja­i­Galerije­Likum­ ‘76,­kako­u­okviru­lokalne­tako­i­u­okviru­šire­društvene­zajednice”.­Okrugli­sto­je­održan­upravo­u­prostoru­ Galerije­“Likum­‘76”,­a­učestvovali­su­članovi­ULU­ “Likum­‘76”,­osnivači­Udruženja,­kao­i­načelnik­Općine­Visoko­­Munib Alibegović. – U proteklih 40 godina organizovali smo veliki broj izložbi. Kad su kolektivne izložbe u pitanju, posebno bih naglasio redovne godišnje izložbe naših članova “Visočki likovni susreti“, kao i izložbe urađene sa ULU BiH te zeničkim Udruženjem,­ rekao­ je­ akademski­ slikar­ Mehmed Klepo.­Istakavši­­da­je­veoma­važno­što­se­u­proteklom­ periodu­ostvarila­saradnja­sa­institucijama­kao­što­su­ Umjetnička­galerija­u­Sarajevu,­muzeji­grada­Sarajeva­ i­Zenice,­Galerija­“Roman­Petrović”,­kao­i­Udruženje­ likovnih­umjetnika­Bosne­i­Hercegovine­–­ULUBiH.­ Okruglom­stolu­prisustvovao­je­i­jedan­od­osnivača­ Udruženja,­prof. dr. Ibrahim Krzović. N.K.

Četiri decenije Udruženja likovnih umjetnika Visokog

56 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
NAPOMENA : Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme umjesto Diplome o završenom odgovarajućoj školi ili fakultetu trebaju dostaviti : • Uvjerenje fakulteta o godini studija i • Uvjerenje o položenim ispitima. III Prijem­i­bodovanje­kandidata­će­se­vršiti­u­skladu­ sa­Kriterija­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika,­stručnih­saradnika­i­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­ u­osnovnim­i­srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­Zeničko­–­dobojskog­kantona­ (broj10-38-12116/11,­od­05.07.2011.­godine). IV Kako­ bi­ mogli­ ostvariti­ pravo­ na­ bodovanje­ u­ skladu­ sa­ Kriterijima­ kandidati­ trebaju­ priložiti­ i­slijedeća­dodatna­dokumenta­(original ili ovjerenu kopiju): • Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom, • Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu,­ • Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme,­ • Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ustanovi,­ • Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­ (kopija­radne­knjižice­i­kopija­važečeg­Ugovora­o­radu)­­ Napomena : Kopiju radne knjižice ne treba ovjeravati. V Prioritet u zapošljavanju prije bodovanja imaju: a) Ratni vojni invalidi, demobilizirani branioci, i članovi porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca (­u­skladu­sa­odredbama­ člana­ 15.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ branilaca­i­članova­njihovih­porodica­(„Sl.­novine­ZDK“­broj­06/06­i­07/09)).­ Lica­navedena­u­stavu­a)­ovog­člana­su­obavezna,­ osim­dokumentacije­navedene­u­članu­II­i­članu­ IV­Konkursa,­dostaviti­i­slijedeću­dodatnu­dokumentaciju­(original ili ovjerenu fotokopiju): 1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, 2. Rješenje nadležne službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, 3. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, 4. Uvjerenje Službe za zapošljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeči Ugovor o radu na određeno vrijeme u školi, 5. Važeći Ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina; 6. Uvjerenje o prebivalištu na području Zeničko – dobojskog kantona. b) Osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području ZE – DO kantona, ­ ­ (u­ skladu­ sa­ Programom­ za­ zbrinjavanje­ tehnološkog­ viška,­ broj:­ 10-34-12591/11.,­ od­ 03.06.2011.­godine)­ Lica­koja­su­proglašena­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­Zeničko­–­dobojskog­kantona­uz­ zahtjev­za­prijem­u­radni­odnos­prilažu­samo­: -­ Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane Komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području ZE-DO kantona, i -­ Kopiju radne knjižice (ne treba biti ovjerena) VI Osobe u statusu civilne žrtve rata sa prebivalištem na području Zeničko – dobojskog kantona Kako­ bi­ mogli­ ostvariti­ pravo­ na­ bodovanje­ u­ skladu­ sa­ Kriterijima­ osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­rata­obavezne­su,­osim­dokumentacije­navedene­u­članu­II­i­članu­IV­Konkursa,­dostaviti­ i­sljedeću­dodatnu­dokumentaciju­(original ili ovjerenu kopiju): -­ Uvjerenje o prebivalištu na području Zeničko – dobojskog kantona, -­ Uvjerenje nadležne službe sa područja Zeničko – dobojskog kantona kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata. VII Sa­svim­kandidatima­obavit­će­se­intervju. Intervju je obavezan za sve kandidate koji se prijave na konkurs. Intervju­ će­ se­ obaviti­ u­ prostorijama­ škole­ po­ sljedećem­rasporedu­: Utorak, 23. avgusta 2011. godine u 09,00 sati za radna mjesta pod rednim brojem: 1., 2., 3., 4. i 5., Srijeda, 24. avgusta 2011. godine u 09,00 sati za radna mjesta pod rednim brojem: 6., 7., 8. i 9. Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs. VIII Ukoliko se na konkurs na jave kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane NPP – om za gimnaziju, vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2011/12. godine, broj :10-34-15125/11, od 08.06.2011. godine . IX Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 10 ( deset )­ dana­ od­ dana­objavljivanja­. Prijave­sa­dokazima­o­ispunjavanju­uvjeta­dostaviti­poštom­na­adresu: JU Prva gimnazija u Zenici Bulevar Kulina bana br. 26, 72 000 Zenica Sa naznakom : Školski odbor - prijava na konkurs Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

JU PRVA GIMNAZIJA U ZENICI BULEVAR KULINA BANA br. 26 72 000 ZENICA Na­ osnovu­ člana­ 114.­ i­ člana­ 130.­ Zakona­ o­ srednjoj­ školi­ («Sl.­ novine­ ZDK»­ broj­ 5/04,­ 20/07,­ 19/09­ i­ 9/11.)­ ,­ člana­ 2.­ Pravilnika­ o­ formiranju­i­radu­školskih­odbora­(„Sl.­novine­ ZDK“­broj­2/08),­člana­108.­­Pravila­Škole­,­te­ na­osnovu­saglasnosti­Ministarstva­za­obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ ZE-DO­ kantona­ (broj:10-38-17669-01/11,­ od­ 18.7.2011.­ godine),­Školski­odbor­Prve­gimnazije­u­Zenici­­raspisuje­: KONKURS Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2011/2012. godini I Za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme 1. Profesor bosanskog jezika i književnost -­ puna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.8.2012.­godine, 2. Profesor bosanskog jezika i književnost -­12­časova­sedmično,­na­određeno­vrijeme­ do­15.8.2012.­godine,­ 3. Profesor engleskog jezik­ –­ 12­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.8.2012.­godine, 4. Profesor latinskog jezika­ ­ -­ 11­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.8.2012.­godine, 5. Profesor informatike –­ 18­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.8.2012.­godine,­ 6. Profesor fizike –­ 6­ časova­ sedmično,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.8.2012.­godine,­ 7. Profesor hemije –­puna­norma,­na­određeno­ vrijeme­do­15.8.2012.­godine,­ 8. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.8.2012.­godine, 9. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja –­6­časova­sedmično,­na­određeno­vrijeme­ do­15.8.2012.­godine, II Kandidati­ treba­ da­ ispunjavaju,­ pored­ općih­ uslova­ za­ zasnivanje­ radnog­ odnosa­ ,­ uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ srednjoj­ školi­ i­ uslove­ propisane­ Nastavnim­ planom­ i­ programom­ za­ gimnaziju.­ Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­dostaviti­slijedeće­dokumente­(­original ili ovjerenu kopiju­): 1. Diplomu­ završene­ odgovarajuće­ škole­ ili­ fakulteta­, 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­,­ 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­(­ne­starije­od­6­ mjeseca),­ 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­(­ne­starije­od­6­mjeseca), 5.­ Ljekarsko­ uvjerenje­ (ne­ starije­ od­ 6­ mjeseci­ –­ dostavlja­ se­ po­ izvršenom­ prijemu­ kandidata)

ZAVIDOVIĆI

U­okviru­manifestacije­“Ljeto­u­gradu­–­Zavidovići­2011””­na­zadovoljstvo­najmlađih­Zavidovićana,­nedavno­je­održana­­„Dječija­igraonica“. U­organizaciji­UG­„Harfa“­i­Male­škole­sporta­„Lider“­iz­Zavidovića,­upriličeno­je­cjelodnevno­druženje­djece­i­tinejdžera­na­ulicama­Zavidovića.­ Između­ ostalog,­ organizirane­ su­ brojne­ sportske­igre,­a­bilo­je­i­plesa,­muzike.­Učestvovao­ je­veliki­broj­mališana­i­tinejdžera,­koji­su­tako­

“Ljeto u gradu” i za najmlađe
proveli­nekoliko­nezaboravnih­sati,­pod­budnim­ okom­roditelja­i­animatora.­„Djeca­-­mladi­svom­ gradu“­je­takođe­jedan­od­događaja­namijenjenih­ za­ zabavu­ djece­ i­ mladih.­ U­ organizaciji­ UG­ „Harfa“,­upriličena­je­kulturno­-­zabavna­manifestacija,­u­kojoj­su­se­predstavili­mladi­zavidovićki­talenti­iz­sporta,­­muzike­i­umjetnosti.­ Na­centralnoj­gradskoj­bini­nastupili­su­članovi­najmlađe­grupe­KUD­„Krivaja“.­U­muzič-

kom­ dijelu,­ učestvovala­ su­ i­ dva­ zavidovićka­ DJ-a­Kemal­Hodžić­i­Amar­Kadić,­te­muzičke­ i­vokalne­sekcije­UG­„Harfa“­i­Bend­“Hipnoza“.­ ­ U­ revijalnom­ dijelu­ programa­ UG­ „Ceker“­ je­ organizirao­izložbu­likovnih­radova­svojih­članova.­Potom­je­predstavljen­karate­performans,­ a­na­oduševljenje­brojne­publike,­dramski­studio­ „No­ Name“­ izveo­ je­ segmente­ iz­ predstave­ „­ Audicija“.­­ Ar.M.

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

57

58 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
24.­prof.muzičke­­kulture­-­4­časa,­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 25.­prof.katoličke­ ­ vjeronauke­ -­ 8­ časova,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 26.­dipl.pravnik­ za­ predmet­ ­ privredno­ ­ pravo­ -­ 3­časa,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012. god.,­­ 27. profesor­­tjelesnog­­i­­zdravstvenog­­odgoja­-­ 14­­časova,­na­određeno­­vrijeme,­do­­povratka­zaposlenika­sa­­funkcije,­a­­najkasnije­­do­ ­ 15.08.2012.godine Pored­­općih­­uslova­­­za­­zasnivanje­­radnog­­odnosa­ ­ predviđenih­ ­ Zakonom,­ kandidati­ ­ treba­ ­ da­­ispunjavaju­­uslove­­predviđene­­Zakonom­­o­ ­ srednjoj­­školi,­i­­Nastavnim­­planom­­i­­programom­­za­­gimnaziju,­srednju­­tehničku­­i­­srednju­ ­ stručnu­­školu. Uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu, kandidati su dužni dostaviti: -­ dokaz o stručnoj spremi ( orginal ili ovjerenu kopiju) -­ biografiju -­ rodni list -­ uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci) -­ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci) -­ ljekarsko uvjerenje po izvršenom prijemu u radni odnos Prioritet­­u­­zapošljavanju­prije­­bodovanja­­imaju: a) PRIPADNOST ORUŽANIM SNAGAMA R BiH, (primjenjuje se na sve kandidate) učešće u OSRBiH, (Armiji BiH,MUP-u, HVO-u) 1)­­Prioritet­pod­jednakim­uvjetima­­prilikom­prijema­­u­radni­­odnos­­imaju­osobe­­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­­o­­dopunskim­­pravima­boraca­i­ ­ članova­­njihovih­­porodica­i­to:ratni vojni invalidi, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca („­ Službene­ novine­ Zeničko­ –­ dobojskog­ kantona“,­broj:­06/06­i­09/07),­kao­­i­­svih­odgovarajućih­­podzakonskih­­akata­­i­­drugih­­provedbenih­ propisa­koji­bliže­uređuju­ova­­pitanja. a) ostali prioriteti pri zapošljavanju; 1)­Prioritet­kod­­izbora­za­­popunu­upražnjenih­ ­ radnih­ mjesta­ ­ putem­ konkursa/oglasa,­ prije bodovanja imaju:­ osobe­ ­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ ­ područ­ ju­ Zeničko­ –­ dobojskog­ kantona,­ u­ skladu­ sa­Programom­za­­zbrinjavanje­tehnološkog­ ­ viška,­ broj: 10-34-12591/11 od 03.06.2011. godine. (osobe koje ostvaruju prava iz tačke b), uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu, prilažu samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko – dobojskog Kantona i kopiju radne knjižice. 2)­ za­ ­ osobe­ primljene­ u­ ­ radni­ ­ odnos­ ­ po­ ­ ovom­­osnovu,­radni­­odnos­­traje­­do­­kraja­ školske­­godine. b) Pored osoba iz tačke a. i b., prioritet u zapošljavanju ostvaruju i osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata sa prebivalištem na području Zeničko – dobojskog kantona. Navedeni­ gore­ ­ prioriteti­ su­ obavezni­ ­ dostaviti­ i dodatnu dokumentaciju­­na­­osnovu­koje­će­ ­ se­izvršiti­­bodovanje­svih­­kandidata­­u­­skladu­ ­ sa­ ­ Kriterijem­ ­ o­ ­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ ­ prilikom­ ­ zasnivanja­ ­ radnog­ ­ odnosa­ ­ nastavnika,­stručnih­­saradnika­i­odgajatelja­i­­ostalih­ ­ zaposlenika­ u­ ­ osnovnim­ ­ i­ ­ srednjim­ školama­ i­ đačkim­ domovima­ ­ na­ ­ području­ Zeničko­ –­ dobojskog­ ­ kantona,­ broj:­ 10-38-12116/11­ od­ 05.07.2011.godine,­kao­­što­je: Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju (kopija radne knjižice i kopija važećeg ugovora o radu), a za osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i slijedeće dokumente: Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi, kao i Uvjerenje o prebivalištu na području Zeničko – dobojskog kantona. Takođe,­osobe­­iz­­člana­­15.­ navedenog­­zakona,­a­­koje­dokazuju­­pripadnost­ ­ OSRBiH­­kandidata­­i­­članova­­njihovih­­porodica­dužne­­su­­priložiti­­važeći­­­ugovor­o­­radu­ ­ na­­određeno­­vrijeme­­ili­­posljednje­­Rješenje­ ­ o­­prestanku­­radnog­­odnosa­(ukoliko je isti postojao),­kao­­dokaz­­da­­njihov­­raniji­­radni­ ­ odnos­­nije­­prestao­­njihovom­krivicom,­ili­­da­ ­ im­­je­­nakon­­prestanka­­radnog­­odnosa­­isplaćena­­otpremnina. Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o prebivalištu na području Zeničko – dobojskog kantona, priložiti i uvjerenje resorne službe s a područja Zeničko – dobojskog kantona, a kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata. NAPOMENA: Kandidati­­koji­­ne­­ispunjavaju­ ­ uslove­­propisane­­stručne­­spreme­­prilikom­­prijavljivanja­­na­­konkurs,­obavezni­­su­­dostaviti­ ­ pored­­ostalih­­dokumenata­­i Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima. Prijem navedenih kandidata izvršit­­će­­se­u­­skladu­­sa­­Upustvom­­o­­angažovanju­ ­ nestručnih­ ­ nastavnika­ ­ u­ ­ redovnoj­ ­ i­ ­ instruktivnoj­­nastavi­­školske­­2011/2012.godine,­ broj:­10-34-15125/11­od­08.06.2011.godine Konkurs­ ­ ostaje­ ­ otvoren­ ­ 8­ ­ dana­ ­ od­ ­ dana­ ­ objavljivanja. Nepotpune­­i­­neblagovremene­­prijave­­neće­­se­ ­ uzimati­u­­razmatranje. Intervju je obavezan za sve prijavljene kandidate, a isti će se održati 17.08.2011.godine, u 10.00 sati u prostorijama Mješovite srednje škole „ NORDBAT-2“ Vareš.Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatrat će se da je odustao od konkursa. O­­rezultatima­­konkursa­­kandidati­­će­­biti­­obavješteni­­u­­roku­­od­­8­­dana­od­­donošenja­odluke­­o­­izboru.­ ­ Prijave­­na­­konkurs­­dostaviti­­u­„­­zatvorenoj­ koverti­“­­­na­­adresu­­škole: Mješovita srednja škola „ NORDBAT-2“ Vareš, Zvijezda br. 34, Vareš 71 330

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „ NORDBAT-2“VAREŠ Na­­osnovu­­člana­130.­Zakona­­o­­srednjoj­­školi­­(„­Sl.novine­Zeničko­–­dobojskog­­kantona,­ broj;­05/04,­20/07­,19/09­i­8/11),­a­u­skladu­­sa­ ­ članom­ 18.­ Pravila­ ­ Mješovite­ ­ srednje­ škole­ "NORDBAT-2“­Vareš,­i­­odluke­­­Školskog­­­odbor­­Mješovite­­srednje­­škole­„­NORDBAT-2“­ Vareš,­broj:­1116/11­od­­26.07.2011.godine,­i­­Saglasnosti­­Ministarstva­­za­­obrazovanje,nauku,­ kulturu­­i­­sport­­Zeničko­–­dobojskog­kantona,­ broj:­10-38-17669-01/11­­od­­26.07.2011.godine,­ Školski­ ­ ­ odbor­ Mješovite­ ­ srednje­ ­ škole­ ­ „NORDBAT-2“­Vareš,­­raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2011/2012.god., 1. profesor­ ­ bosanskog,­ hrvatskog­ ­ jezika­ ­ i­ ­ književnosti­­-13­­časova,­na­određeno­radno­­vrijeme­­do­15.08.2012.god., 2. profesor­­matematike­-­19­­časova,­na­određeno­radno­­vrijeme­­do­15.08.2012.god., 3.­ profesor­­matematike­-­13­­časova,­na­određeno­radno­­vrijeme­­do­15.08.2012.god., 4.­ profesor­­biologije­-­16­časova,­­ na­određeno­radno­­vrijeme­­do­15.08.2012. god., 5.­ profesor­­engleskog­­jezika­­-­19­­časova,­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 6.­ profesor­­engleskog­-­7­časova,­na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god., 7. profesor­njemačkog­­jezika­-­19­časova,­na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 8.­ profesor­ njemačkog­ ­ jezika­ ­ -­ 3­ časa,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god.,­­­ 9.­ dipl.ekonomista­ -­ 20­ časova,na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god., 10. dipl.ekonomista­ -­ 12­ časova,­ na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god., 11. dipl.ing.PTT­ saobraćaja­ i­ telekomunikacija­ -­ 20­ časova,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god., 12. dipl.ing.­ PTT­ saobraćaja­ i­ telekomunikacija­ ­ -­ 12­ časova,­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.god., 13.­dipl.ing.mašinstva­­-­10­­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 14.­dipl.ing.drumskog­ saobraćaja­ -­ 20­ časova,­ na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god.,­­ 15.­dipl.ing.drumskog­ saobraćaja­ -­ 2­ časa,­ na­ određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 16.­prof.sociologije,­filozofije,­kulture­religija­i­ etike­-­17­časova,­na­određeno­vrijeme­do­ 15.08.2012.god., 17. prof.­francuskog­jezika­-10­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 18.­prof.psihologije­ -­ 6­ časova,­ na­ određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god., 19.­ prof.demokratije­i­­ljudskih­­prava­­-­8­časova,­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.god., 20. prof.latinskog­­jezika­-­­3­časa,na­određeno­ vrijeme­do­15.08.2012.god.,­ 21. prof.­istorije­-­3­časa,­na­određeno­vrijeme­ do­15.08.2012.god.,­ 22. prof.geografije­-­1­čas,­na­određeno­vrijeme­ do­15.08.2012.god.,­ 23.­prof.fizike­-­5­časova,­na­određeno­vrijeme­ do­15.08.2012.god.,­

KONKURS

`uta strana
Žaluzine po Vašoj mjeri!

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

59

032 223 481

Bulevar Kralja Tvrtka 1, Zenica Tel/fax: 032 407 075 e-mail: muhadrize@hotmail.com

PROIZVODNI OBRT PEKARA

"DITTA"

Vl. Mlinar Emina, Tel: 066/000-464
061 146 161
72000 Zenica, Maršala Tita / Novi tržni centar

Cvjećara „

Hena

Shopping Centar Džananović
U našoj cvjećari uvijek možete pronaći lijep izbor raznovrsnog cvijeća, a mi ćemo se potruditi da aražman odslikava Vaše želje i osjećanja, bilo da spremate svadbu, neko veselje ili prosto želite da nekog obradujete i uljepšate mu dan, mi smo tu za Vas! Pokloniti cvijet, iskazati osjećanja bez riječi, nešto je najljepše što možete da uradite.

ROLO program, aluminijske i PVC roletne, tende... Trakaste zavjese Harmonika vrata Plise i rolo zavjese

Kočevska Čikma bb Tel: 032/406-408

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Štrosmajerova br. 4, 72 000 Zenica Tel: 032 / 462 246

JP ”PARKING SERVIS” d.o.o. ZENICA
Zacarina 23 Tel. 406-527

RADNO VRIJEME: 07:00 - 19:00
PPUD

”B M M” d.o.o. Zenica AUTODIJELOVI I SERVIS Prodavnica br. 1 (Štrosmajerova 11) tel. 032 / 462-499 fax 032 / 462-131 Prodavnica br. 2 i servis (Goraždanska 68) tel. 032 / 200-670 fax 032 / 200-671

 Brzi servis putni~kih automobila  Servisiranje auspuha  Monta`a i balansiranje guma  Punjenje autoklima

”INO”

d.o.o. ZENICA

Proizvodnja­jorgana,­jastuka­i­posteljina Sarajevska­255,­tel.­032/203-140

JU APOTEKE "ZDRAVLJE" ZENICA
GALENSKI LABORATORIJ ZENICA
"PRIRODA NI[TA NE ^INI UZALUD"

STR "IDES" Zenica
Tel: 032 406 733

PRODAVNICA OBUĆE
Zenica, Maršala Tita 17

“ZENICA STAN”
STAMBENI SERVIS DEŽURNA SLUŽBA 032/ 403-181 DEŽURNI ZA VIKEND 061/306-822

Fr. Ivana Juki}a – 1, 72000 Zenica d.o.o. Zenica Tel. +387 32 449 301, Fax: +387 32 449 304

ODRŽAVANJE STAMBENO - POSLOVNIH ZGRADA ADAPTACIJE I MODERNIZACIJA STANOVA USLUGE AGENCIJE - KUPOPRODAJA NEKRETNINA STANOVA - KUĆA, POSLOVNIH PROSTORA POSLOVI PRIPREME DOKUMENTACIJE ZA UKNJIŽBUNEKRETNINA

ČELIČNE KONSTRUKCIJE RUDARSKA OPREMA ARMATURE

Podsjećamo­ Vas­ da­ u­ skladu­sa­članom­19­”Sl.­ novine­FBiH”­br.40/2003­ u­listu­“Naša­riječ”­možete­ objavljivati­ konkurse,­ oglase,­ tendere,­ javne­ pozive­i­slična­obavještenja­za­koja­imate­potrebu.­ “Naša­riječ”,­prema­klasifikaciji,­ tretira­ se­ kao­ dnevni­ informativni­ list­ koji­ne­izlazi­svaki­dan­i­ informativno­pokriva­područje­ Zeničko-dobojskog­i­Srednjebosanskog­ kantona.­Prema­tome­nema­ nikakve­ smetnje­ da­ oglašivačima­ pružamo­ gore­ navedene­ usluge.­ Istovremeno­ napominjemo­da­su­naše­cijene­oglasnog­ prostora­ višestruko­ niže­od­cijena­u­­ostalim­ medijima.­Svi­oglasi­dostavljeni­ do­ ponedjeljka­ do­14­sati­biće­objavljeni­ u­utorak­u­listu­“Naša­riječ”.­­ Marketing

Poštovani oglašivači,

MASTI KOZMETIKA TABLETE SIRUPI I KAPI SUPROSITORIA ^AJEVI FANTHENOL JECODERM TIGROVA VALOGENT B E TA M E T H A SON

PA R A C E TA M O L SUPP . 120 mg i 250 mg

COPASAL ACESIL C VITAMIN

CONTRA TUSSIM ALTHAEAE SIRUP PARACETAMOL SIRUP

60 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
7. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 8.­ Dokaz­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­ (Ovjerena­kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­ Ugovora­o­radu­ako­knjižica­niej­zaključena) 9.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi. 10. Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 11. Kopija­ovjerene­radničke­knjižice 12. Važeći­Ugovor­o­radu 13.­Za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­ prodica­sljedeća­dokumenta: -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida, -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca, -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca, -­ Uvjerenje­resorne­službe­kao­dokaz­o­statusu­civilne­žrtve­rata, -­ Uvjerenje­službe­za­zapošljavanje­ZE-DO­ kantona­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­ određeno­vrijeme­u­školi, -­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZE-DO­kantona, -­ Važeći­ Ugovor­ o­ radu­ na­ određeno­ vrijem­ ili­ rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­kao­dokaz­da­ njihov­ radni­ odnos­ nije­ prestao­ njihovom­ krivicom­ili­da­im­nakon­prestanka­radnog­ odnosa­isplaćena­otpremnina. Dokumenti­ koje­ su­ kandidati­ dužni­ dostaviti­ moraju­ biti­ original­ ili­ ovjerene­ kopije­ (uvjerenje­ o­ državljanstvu­ i­ uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­ postupak­ ne­ može­ biti­starije­od­šest­mjeseci).­ Prioritet­u­zapošljavanju­prije­bodovanja: Prioritet­pod­jednakim­uvjetima­prilikom­prijema­ u­radni­odnos­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ i­ to­ RVI,­ demobilizirani­ branilac­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­ nestalog­branioca,­osobe­proglašene­tehnološkim­ viškom­ na­ području­ ZE-DO­ kantona­ i­ osobe­ sa­ utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­području­ZE-DO­kantona. Napomena:­Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uvjete­ propisane­ NPP,­ vršit­će­se­prijem­u­skladu­sa­Uputstvom­za­angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­nastavi­školske­2011/2012.­godine,­ broj­10-34-15125/11­od­08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­sručne­spreme­moraju­priložiti­dodatne­dokumente­i­to: Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­uvjerenje­ o­položenim­ispitima. Bodovanje­i­prijem­kandidata­vrši­se­na­osnovu­ Kriterija­donesenih­2011.­godine. Intervju­sa­kandidatima­će­e­obaviti­u­prostorijama­Centralne­škole­dana­18.08.2011.­godine­u­ 9,00­sati.­Intervju­je­obavezan­za­sve­kandidate­ i­ukoliko­kandidat­ne­pristupi­zakazanom­intervjuu,­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ osam­ dana­ od­ dana­ objavljivanja. Adresa:­Osnovna škola „15. april“ ul. 29. novebar 35, 72240 Kakanj Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ uzeti­u­razmatranje.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Općina Kakanj Osnovna škola „15. april“ Na­osnovu­člana­70.­i­člana­84.­Zakona­o­osnovnoj­školi­(Sl.­novine­broj­5/04),­preporuke­Ministarstva­broj­10-38-17669/11,­te­saglasnosti­Ministarstva­broj­10-38-17669-01/11­od­13.7.2011.­ godine­i­na­osnovu­odluke­Školskog­odbora­sa­ sjednice­održane­07.07.2011.­raspisuje KONKURS za­sljedeća­radna­mjeta­u­školskoj­2011/2012.­ godini 1. Nastavnik­ bosanskog­ jezika­ (Centralna­ škola)­–­nepuna­norma­–­8­časova 2. Nastavnik­matematike­(PŠ­„Naselje­TE“)­ –­nepuna­norma­–­12­časova 3.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ (Centralna­ i­ PŠ)­–­puna­norma­–­19­časova 4.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ (Centralna­ i­ PŠ)­–­puna­norma­–­19­časova 5.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ (Područna­ škola)­–­nepuna­norma­–­8­časova 6.­ Nastavnik­ njemačkog­ jezika­ (Centralna­ i­ PŠ)­–­nepuna­norma­–­12­časova 7. Nastavnik­turskog­jezika­(Centralna­i­PŠ)­ –­nepuna­norma­–­4­časa 8.­ Nastavnik­ biologije­ i­ hemije­ (Centralna­ i­ PŠ)­–­puna­norma­–­20­časova 9.­ Nastavnik­biologije­(Područna­škola)­–­nepuna­norma­–­6­časova 10. Nastavnik­tjelesnog­i­zdravstvenog­odgoja,­do­povratka­sa­funkcije­(Centralna­i­PŠ)­ –­puna­norma­–­22­časa 11. Nastavnik­likovne­kulture­(Centralna­i­PŠ)­ –­nepuna­norma­–­5­časova 12. Nastavnik­razredne­nastave­(PŠ­„Sebinje“) 13.­Nastavnik­razredne­nastave­(PŠ­„Slapnica“) 14.­Nastavnik­ razredne­ nastave­ (PŠ­ „Slapnica“)­do­povratka­sa­bolovanja­najduže­do­ 30.06.2012. 15.­ Nastavnik­razredne­nastave­(PŠ­„Naselje­TE“)­i 16.­Nastavnik­razredne­nastave­(PŠ­„Čatići“) Konkurs­ za­ radna­ mjesta­ od­ rednog­ broja­ 1.­ do­ 16.­ raspisan­ je­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­godine­izuzev­rb.­14.­tačka­PŠ­„Slapnica“­do­povratka­sa­bolovanja­najduže­do­30.06.2012.­ i­rb.­10.­najduže­do­15.08.2012.­godine Redni­broj­12.­NRN­u­PŠ­„Sebinje“­obezbjeđen­smještaj­radi­nepostojeće­linije Uslovi­ konkursa:­ Pored­ općih­ uslova­ kandidati­ treba­da­ispunjavaju­i­uslove­propisane­Zakonom­ o­osnovnoj­školi­u­skladu­sa­zahtjevima­Nastavnih­planova­i­programa­za­osnovnu­školu. Prijem­kandidata­će­se­vršiti­u­skladu­sa­Kriterijima­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa­nastavnika­10-38-12116/11. Uz­prijavu­sa­kraćom­biografijom­kandidati­su­ dužni­dostaviti­sljedeća­dokumenta: 1. Diplomu­o­stručnoj­spremi 2. Rodni­list 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak 5.­ Ljekarsko­uvjerenje­ne­starije­od­šest­mjeseci,­po­prijemu 6.­ Rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom­ (izdato­ od­ strane­ nadležne­ Komisije­ za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ZE-DO­kantona)

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko – dobojski kanton Općina Zenica JU OŠ « Musa Ćazim Ćatić « Zenica Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­i­člana­137.­Pravila­OŠ­«Musa­Ćazim­ Ćatić»­Zenica,­Odluke­Školskog­odbora­od­ 28.06.2011.­ godine­ i­ Saglasnosti­ Ministarstva­za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ br.­ 10­ –­ 38­ –­ ­ 17669­ –­ 01­ /­ 11­ od­ 28.­ 07.­ 2011.­godine­raspisuje­se­ za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2011 / 2012. godinu 1. Nastavnik njemačkog jezika – 20 časova, određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­ godine 2. Nastavnik njemačkog jezika – 8 časova ,određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­ godine 3. Nastavnik matematike – 20 časova, određeno­vrijeme­do­15.­08.­2012.­godine 4. Nastavnik matematike – 4 časa , određeno­vrijeme­do­15.­08.­2012.­godine, 5. Nastavnik fizike – 2 časa, određeno­ vrijeme­do­15.­08.­2012.­godine­, 6. Nastavnik informatike – 21 čas, određeno­vrijeme­do­15.­08.­2012.­godine­ 7. Nastavnik informatike – 5 časova , određeno­vrijeme­do­15.­08.­2012.godine­. I Pored­ općih­ uvjeta­ propisanih­ zakonom,­ kandidati­ moraju­ ispunjavati­ i­ posebne­ uvjete­ u­ pogledu­ stručne­ spreme­ utvrđene­ Zakonom­o­osnovnoj­školi­i­NPP­za­osnovnu­školu. II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti: -­ Diplomu­ o­ završenoj­ školi­ (original­ ili­ ovjerenu­kopiju) -­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (original­ ili­ ovjerenu­kopiju)­ne­starije­od­6­mjeseci -­Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­(original­ ili­ovjerenu­kopiju)­­ -­ Uvjerenje­ da­ se­ ne­ vodi­ krivični­ postupak­ (original­ ili­ ovjerenu­ kopiju)­ ne­ stariju­ od­ 6­ mjeseci -­Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu)­ne­starije­ od­6­mjeseci. III Potrebna­dodatna­dokumentacija­na­osnovu­ koje­će­se­izvršiti­bodovanje­svih­kandidata­ u­ skladu­ sa­ članom­ 2­ Kriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa: 1. Rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 3.­ Uvjerenje­ o­ dužini­ čekanja­ na­ posao­ nakon­ sticanja­ odgovarajuće­ stručne­ spreme­ 4.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­­ostvarenih­ na­visokoškolskoj­ustanovi 5.­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazo-

KONKURS

konkursi
vanju­(­kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu­) 6.­ Za­kandidate­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­porodica­i­sljedeće­dokumente­:­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida,­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­demobiliziranog­borca,­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ poginulog­,­umrlog,­nestalog­branioca,­ -­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK­da­ se­ nalazi­ na­ evidenciji­ za­ nezaposlene­ ili­ važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­ u­školi,­kao­i­ -­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZDK. Također,­osobe­iz­člana­15.navedenog­zakona,­ a­koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­članova­­njihovih­porodica,­dužne­su­priložiti­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­ili­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­ odnosa­(­ukoliko­je­isti­postojao­),­kao­dokaz­ da­ njihov­ raniji­ radni­ odnos­ nije­ prestao­ njihovom­krivicom,­ili­da­im­je­nakon­prestanka­ radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina. 7. Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­su­pored­uvjerenja­o­prebivalištu­ na­ području­ ZDK,­ priložiti­ i­ uvjerenje­ resorne­ službe­ sa­ područja­ ZDK,­ a­ kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. NAPOMENA : Prioritet pri zapošljavanju prije bodovanja imaju RVI , demobilisani borci i članovi porodica šehida, poginulog , umrlog i nestalog branioca, osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području Zeničko – dobojskog kantona , osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata na području ZDK. Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ prijave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uslove­ konkursa,­ prijem­ kandidata­ će­ se­ izvršiti­ u­ skladu­ sa­ Upustvom­za­angažovanje­nestručnih­nastavnika­ u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­za­školsku­ 2011­/­2012.­godinu­br.­10­–­34­–­15125/11­ od­ 08.06.2011.­ i­ trebaju­ dostaviti­ ovjerene­ ­ dokumente: 1. Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija 2. Uvjerenje­o­položenim­ispitima IV Sa­ ­ ­ kandidatima­ koji­ ispunjavaju­ tražene­ uslove­,­biće­obavljen­­intervju­u­prostorijama­ škole­ ­ 16.08.2011.­ godine­ (­ utorak­ )­ od­ 13,00­do­18,00­sati.­Kandidat­koji­se­ne­odazove­na­intervjuu­smatraće­se­da­je­odustao­ od­konkursa.­ -­ Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ dana­ od­ dana­ objavljivanja ­­­-­Nepotpune­i­neblagovremne­prijave­neće­ se­razmatrati. ­­­-­Prijave­sa­potrebnom­dokumentacijom­dostaviti­na­adresu­škole: - JU OŠ »Musa Ćazim Ćatić» ZenicaŠkolska 23.,­sa­naznakom­«Za konkurs». ­­­-­Dokumentacija­za­kandidate­se­neće­vraćati,­a­istu­mogu­podići­u­upravi­škole­u­roku­ od­30­dana­po­okončanju­konkursa­.

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

61

znavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida Na­osnovu­člana­70.­Zakona­o­osnovnoj­školi­ („Sl.novine­ ZDK­ broj­ 5/04,­ 20/07­ i­ 9/11”)­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca i­člana­137.­Pravila­OŠ­“Ahmed­Muradbegović”­ Stranjani­ i­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ ­ svojstva­ člana­ porodice­ šehida,­ obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ broj­ 10poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca­ 38-17669-01/11.­ od­ 11.7.­ 2011.godine,­ Školski­ odbor­ JU OŠ “Ahmed Muradbegović” -­ Uvjerenje­da­su­na­evideciji­Službe­za­zapošljavanje­kantona Stranjani,­donio­je­Odluku­o­raspisivanju­ Također­osobe­iz­člana­15.navedenog­zakona,­a­ koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­ za popunu upražnjenih radnih mjesta za članova­njihovih­porodica­,­dužne­su­priložiti­i­ šk.20011/2012.godinu posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­ 1. NASTAVNIK­ NJEMAČKOG­ JEZIKA­ I­ (ukoliko­ je­ isti­ postojao)­ kao­ dokaz­ da­ njihov­ KNJIŽEVNOSTI-­10­časova­­na­određeno­ radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. vrijeme­do­15.8.2012.godine V 2. NASTAVNIK­ INFORMATIKE­ –­ 2­ časa­ Prioritet­ u­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­ pod­ ­ na­određeno­vrijeme­do­15.8.2012.godine­ jednakim­uvjetima­prilikom­prijema­u­radni­od3.­ NASTAVNIK­ OSNOVA­ TEHNIKE­ -­ ­ 4­ nos­imaju­osobe­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­ časa­ na­ određeno­ vrijeme­ do­ 15.8.2012. o­dopunskim­pravima­boraca­i­članovima­njihogodine vih­porodica­i­to:­ratni­vojni­invalid,­­demobili4.­ NASTAVNIK­ISLAMSKE­VJERONAU- zirani­borac­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­ KE­-­puna­norma­na­određeno­vrijeme­do­ umrlog,­nastalog­borca.­ povratka­zaposlenika­sa­funkcije­a­najdaVI lje­do15.8.2012.godine Ostali­prioriteti­pri­zapošljavanju­prije­bodovanja­su­: 5.­ NASTAVNIK­ KATOLIČKE­ VJERO- -­ osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ NAUKE­-­2­časa­na­određeno­vrijeme­do­ školama­na­području­ZDK-a, 15.8.2012.g -­ osobe­sa­utvrđenim­statusom­civilne­žrtve­ I sa­prebivalištem­na­području­ZDK-a.­ Pored­općih­uslova­propisanih­zakonom­kan- Ako­se­pojavi­veći­veći­broj­kandidata­po­istom­ didati­treba­da­ispunjavaju­i­uslove­predviđene­ osnovu­ prednosti,­ birat­ će­ se­ kandidat­ sa­ dužim­ Zakonom­o­osnovnoj­školi,­Pedagoškim­stan- vremenom­tog­statusa­provedenog­u­obrazavanju. dardima­i­Nastavnim­planom­i­programom­za­ Osobe­ mogu­ ostvarivati­ prava­ iz­ ovog­ člana­ osnovnu­školu.­ samo­ako­su,­uz­ostalu­dokumentaciju,­uredno­ II priložili­ i­ odgovarajući­ pisani­ dokaz­ od­ strane­ Prijem­ kandidata­ vršit­ će­ se­ na­ osnovu­ ­ Kri- nadležne­KANTONALNE­KOMISIJE­za­zbriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ ­ koje­ je­ njavanje­ tehnološkog­ viška­ u­ školama­ na­ podonijelo­ Ministarstvo­ za­ obrazovanje,­ nauku,­ dručju­Kantona. kulturu­i­sport­­ZE-DO­kantona­u­2011.godini. Osobe­ ­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ III su­ pored­ uvjerenja­ o­ prebivalištu­ na­ području­ Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: ZDK-a,­ priložiti­ i­ uvjerenje­ resorne­ službe­ sa­ -­ Diplomu­za­traženu­školsku­spremu­(ori- područja­ZDK-a,­a­kojim­se­potvrđuje­status­ciginal­ili­ovjerenu­kopiju) vilne­žrtve­rata. -­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­ne­stariji­ Sa­ kandidatima­ koji­ ispunjavaju­ konkursom­ od­6­mjeseci tražene­uslove­obaviće­se­intervju.­ -­ Uvjerenje­o­državljanstvu­ne­starije­od­6­ TERMIN­ ODRŽAVANJA­ INTERVJUA­ JE­ mjeseci­ 23.8.2011.godine­ u­ 9,oo­ sati­ u­ prostorijama­ -­ Uvjerenje­da­se­ne­vodi­krivični­postupak­ centralne­škole.­Kandidati­koji­ne­pristupe­­in­ ne­starije­od­6­mjeseci tervjuu­smatrat­će­se­da­su­odustali­od­konkursa. -­ Saglasnost­vjerskih­zajednica­za­rad­u­naVII rednoj­ školskoj­ godine­ (za­ radna­ mjesta­ Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ispupod­rednim­brojem­4.­i­5.) njavaju­uslove­konkursa,­prijem­će­se­izvršiti­na­ IV osnovu­Uputstva­o­angažovanju­nestručnih­nastavPored­ dokumentacije­ iz­ tačke­ III­ kandidati­ nika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­šk.2010/11. su­obavezni­uz­prijavu­na­konkurs­dostaviti­i­ godine­broj­10-34-15125/11­od­8.6.2011.godine­i­ dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se­ trebaju­dostaviti­dodatna­dokumenta: izvršiti­bodovanje­kanditata­(originale­ili­ovje- 1. Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija rene­kopije): 2. Uvjerenje­o­položenim­ispitima -­ rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom VIII -­ uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objav-­ uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ ljivanja.­ Napotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme neće­ se­ uzeti­ u­ razmatranje.­ Prijave­ dostaviti­ -­ uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ lično­ili­na­adresu­škole:­JU OŠ „Ahmed Muvisokoškolskoj­ustanovi radbegović“ Stranjani, 72209 Stranjani. -­ uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazo- O­rezultatima­konkursa­kandidati­će­biti­obavivanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važe- ješteni­u­zakonskom­roku.­ ćeg­Ugovora­o­radu)­ NAPOMENA:­Obavještavamo­sve­prijavljene­ a­za­osobe­­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­do- kandidate­da­dokumentaciju­koju­prilažu­prilipunskim­pravima­branilaca­i­članovima­njiho- kom­ konkurisanja,­ a­ ne­ budu­ primljeni,­ nećevih­porodica­sljedeće­dokumente: mo­vraćati,­te­ukoliko­žele­istu­mogu­podići­u­ -­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­pri- sekretarijatu­škole­nakon­isteka­žalbenog­roka.

KONKURSA

62 NAŠA RIJE^
Crveni­ polumjesec­ Zeničko-dobojskog­ kantona,­u­okviru­projekta­‚Crvene­kapi­-­Crvenog­ polumjeseca‘­ organizovao­je­prošlog­ petka­akciju­dobrovoljnog­ darivanja­ krvi­ za­ potrebe­ Kantonalne­ bolnice­Zenica.­Treća­je­ to­ovogodišnja­akcija,­a­ prikupljeno­je­95­doza­ od­101­davaoca,­koliko­ ih­se­odazvalo.­Od­početka­godine­ovim­projektom­ukupno­je­obezbijeđeno­250­doza­krvi­ zeničkoj­ Bolnici.­ Uz­

Utorak, 02. 08. 2011.

7 ze dana
UTORAK: Najavljujemo...
Ove­sedmice­u­Multipleksu­Ekran­počinje­prikazivanje­još­jedne­komedije­koja­će­ do­ suza­ nasmijati­ kako­ mlađe­ tako­ i­ one­ starije.­Dovoljno­je­reći­da­je­u­glavnoj­ulozi Jim Carrey­koji­tumači­biznismena­Toma­ Poppera,­koji­nasljeđuje­šest­pingvina.­A­on­ se­trudi­pružiti­im,­ne­baš­,topli­dom.­Ostalo­pogledajte­u­“Mr.­Popper’s­Penguins”.

Darovano 95 doza krvi

„CRVENE KAPI - CRVENOG POLUMJESECA“

SRIJEDA: Preporučujemo…

zahvalu­ darovaocima,­ predsjednik­ Crvenog­ polumjeseca­ ZDK­ Ibrahim Hadzimuhović je­naglasio­„Ova je akcija, osim po odazivu koji je za svaku

povalu, značajna i po solidnom učešću žena kao i onih koji su po prvi put darovali krv, što doprinosi povećanju ali i podmlađivanju­darovaoca.­­­ S.S

“...Zenica je grad umjerenih i ugodnih proporcija, ni previše velik da zaguši bliskost među ljudima, ni odveć malen da umanji mogućnost izbora...Prenapregnuta ljupkost krajolika uništena industrijom, što je u zamjenu za ljepotu i zdravlje pružala sigurnost rada i opstanka...”­ -­ dio­ je­ opisa­ “najdražeg­ grada”­ na­ portalu­“City­explore”.­Također,­nudi­niz­zanimljivih­ sadržaja,­od­interaktivne­karte­grada,­do­video­snimaka­iz­1969.­godine­te­vam­ga­toplo­preporučujemo.

ČETVRTAK: Pričalo se o…
Kantonalni­ zavod­ za­ borbu­ protiv­ bolesti­ ovisnosti­organizirao­je­edukativne­radionice­ za­ zeničke­ izviđače­ u­ kampu­ na­ Boračkom­ jezeru.­Zenička­mlada­raja­je­tako­upoznata­sa­ uzrocima,­ rizičnim­ i­ zaštitnim­ faktorima­ te­ načinima­odupiranja­pošasti­narkomanije,­kojoj­će­večina­mladih,­bar­jednom­u­životu,­biti­ izložena.­Posebne­radionice­organizovane­su­ sa­vodnicima,­po­modelu­edukacija­edukatora.

menzije:­ vrijeme­ i­ m j e s t o , ­ a ­ n i š t a ­ o d­ ovoga­ ne­ bi­ bilo­ dovoljno­ bez­ treće­ dimenzije­ –­ komunikacije.­ Ona­ podrazumij e v a ­ k o m u n i k a c i j u­ među­ generacijama,­ sektorima,­ među­ polovima­ i­ kulturama.­ Svjetska­nedelja­doje- Preko­klasičnih­te­nonja­obilježava­se­od­1.­do­ vih­načina­komunika7.­augusta­u­više­od­120­ cije­neophodno­je­prezemalja­radi­stimulisanja­ nositi­ informacije­ o­ dojenja­ i­ poboljšanja­ zdravlja­djece.­U­BiH,­pa­ tako­i­u­Zenici­nisu­palnirane­ posebne­ aktivnosti­ vezane­za­ovu­temu,­ali­ mi­smo­se­potrudili­da­vas­ upoznamo­sa­ovogodišnjim­programom. „Dojenje – govorite o tome“ Prema­World­Alliance­ for­ Breastfeeding­Action­(WABA)­ koji­ je­ koordinator­ programa­ Svjetske­ nedelje­ dojenja,­ to­ je­ jedini­način­da­se­djeci­obezbijede­sve­neophodne­hranjive­supstance.­ Ovogodišnja­ tema­Sedmice­dojenja­ težište­stavlja­na­međugeneracijski­rad­uz­ moto­ „Dojenje­ –­ govorite­ o­ tome“.­ Posmatrajući­ podršku­ dojenju­ skloni­ smo­ vidjeti­samo­dvije­di-

Dojenje – ulog za budućnost

SVJETSKA NEDELJA DOJENJA

Bolnica­ koja­ od­ 2002.­ godine­nosi­titulu­“Baby­ frendly­hospital”­provodi­ svih­deset­koraka­podrške­ uspješnom­dojenju­koje­ je­propisala­SZO,­ali­zbog­ velikog­ broja­ poroda­ (oko­10­dnevno)­te­relativno­malog­broja­medicinskih­sestara­nemoguće­ je­da­se­jedna­babica­dovoljno­ posveti­ svakoj­ novopećenoj­majci.­Ovaj­ važan­segment­po­izlasku­

PETAK
Pisali­ smo­ već­ o­ rekonstrukciji­ benzinske­ pumpe­ kod­Autobuske­ stanice.­ U­ međuvremenu­ smo­ primijetili­da­ovo­radilište­nema­propisnu­tablu­sa­informacijama­o­izvođaču­radova,­finansijeru,­roku­završetka­radova...­Pitamo­se­zašto?!

SUBOTA: Let’s go out!
Zenički­band­“Cover­art”,­poznat­ po,­kako­im­i­samo­ime­kaže,­odličnim­ obradama­domaćih­i­svjetskih­hitova,­ nakon­serije­nastupa­u­glavnomn­gradu,­svirao­je­u­subotu­ponovo­domaćoj­ publici.­I­pored­loših­vremenskih­uslova,­bila­je­to­dobra­svirka­na­­trenutno­ omiljenoj­destinaciji­Zeničana­-­Ušću.

NEDJELJA: Vrijeme je za sport!
Majčino mlijeko – jedini izvor svih neophodnih supstanci za bebu dojenju­­kako­bi­pod- iz­ bolnice­ preuzimaju­ stakli­razmjenu­infor- patronažne­ sestre­ koje­ macija­i­kako­bi­riječi­ također­nemaju­dovoljno­ pretvorili­u­djela.­ vremena­za­porodilje­pa­ se­stoga­nameće­zakljuU BiH samo 17,6 čak­da­su­majke­prepušteodsto beba doji ne­same­sebi.­Agresivnija­ Prema­ istraživanju­ medijska­ kampanja­ poUNICEF-a­ svega­ 17,6­ drške­dojenju­kao­i­eduposto­djece­u­BIH­ispod­ kativne­radionice­za­bušest­mjeseci­bude­isklju- duće­ majke­ ono­ je­ što­ čivo­dojeno.­Veliki­broj­ preporučuju­ stručnjaci­ žena­zbog­neinfomisano- kao­dobar­ulog­za­budućsti,­uticaja­sredine­i­nea- nost­jer­zdrava­beba­dadekvatne­pripreme­odu- nas­znači­zdravu­populastaje­od­dojenja.­Zenička­ ciju­sutra.­­ S.Sarajlić Sportske­igre­mladih,­kao­najmasovnija­manifestacija­ za­ mlade­ i­ najljepša­ sportska­ priča­ ovog­ljeta,­stiže­naredne­sedmice­(05.­-­07.08.)­i­ u­Zenicu.­Najuspješniji­u­10­sportova­predstavljat­ će­naš­grad­na­bh.­finalu­u­Sarajevu,­gdje­će­se­ boriti­ za­ besplatno­ mini­ ljetovanje­ u­ svojstvu­ učesnika­regionalnog­finala­u­Splitu.­Moto­igara­ je­“Živimo­život­bez­droge­jer­droga­uzima­život”.

PONEDJELJAK: Hmmm…
Zeničko­ Udruženje­ logoraša­ lider­ je,­ kako­tvrde­njegovi­članovi,­među­srodnim­ općinskim­organizacijama­u­BiH.­Oni­su,­uz­ uvjet­da­nadležni­organi­Općine­i­Kantona­ kroz­ sufinansiranje­ to­ podrže,­ za­ naredno­ polugodište­najavili­vrlo­ambiciozan­plan­iz­ koga­se­izdvajaju­projekti­“Socijalni­status­ logoraša­iz­Zenice”­te­izdavanje­knjige­radnog­naslova­“Logoraši­i­u­ratu­i­u­miru”.

Pripremila: Selma Sarajlić

konkurs
Osnovna škola “Huso Hodžić” ul. Braće Pobrića bb 74260 T E Š A NJ Na­ osnovu­ odredbi­ ­ člana­ ­ 70­ i­ 84­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ (“Sl.­ novine­ Ze-do­ kantona”,­broj­5/04­i­20/07),­člana­128.­Pravila­0Š­ “Huso­Hodžić”­Tešanj,­odluke­­­Školskog­odbora,­broj:­340/11­­i­uz­Saglasnost­Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ Ze-do­kantona,­broj:­10-38-17669-01/11­­od­ 11.07.2011.godine­­r­­a­s­p­i­s­u­j­e­­­se­­ za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2011/12. godinu 1. nastavnik­ ­ razredne­ nastave-puna­ norma,­ na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. godine 2. nastavnik­ ­ razredne­ nastave-puna­ norma,­ na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. godine 3.­ nastavnik­ ­ razredne­ nastave-puna­ norma­ na­određeno­­radno­vrijeme­do­15.08.2012. godine 4.­ nastavnik­ ­ razredne­ nastave-puna­ norma­ na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. godine 5.­ nastavnik­­razredne­nastave,­na­određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,a­ najkasnije­ ­ do­ 15.08.2012. godine 6.­ nastavnik­bosanskog­jezika­­i­književnosti,­­­puna­norma­­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.­2012.godine­­­ 7. nastavnik­bosanskog­jezika­i­književnosti,­12­časova­na­određeno­radno­­vrijeme­ do­­­­­15.08.2012.godine 8.­ nastavnik­ engleskog­ jezika-­ puna­ norma,­ ­ na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. godine;­­­ 9.­ nastavnik­engleskog­jezika-­puna­norma,­ na­­određeno­radno­­vrijeme­­do­­povratka­ zaposlenika­sa­porodiljskog­­odsustva,­­a­ najkasnije­­­do­­15.08.2012.­godine 10. nastavnik­engleskog­jezika-­­10­časova­na­ određeno­ radno­ ­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.­ godine­ 11. nastavnik­ njemačkog­ jezika-puna­ norma,­ na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012. godine 12. nastavnik­turskog­jezika, 2­časa­na­odrePoštovani oglašivači, Podsjećamo­Vas­da­u­skladu­sa­članom­19­ ”Sl.­novine­FBiH”­br.40/2003­u­listu­“Naša­riječ”­možete­objavljivati­konkurse,­oglase,­tendere,­javne­pozive­i­slična­obavještenja­za­koja­ imate­potrebu.­“Naša­riječ”,­prema­klasifikaciji,­tretira­se­kao­dnevni­informativni­list­koji­ne­ izlazi­svaki­dan­i­informativno­pokriva­područje­ Zeničko-dobojskog­ i­ Srednjebosanskog­ kantona.­Prema­tome­nema­nikakve­smetnje­da­ oglašivačima­ pružamo­ gore­ navedene­ usluge.­ Istovremeno­ napominjemo­ da­ su­ naše­ cijene­ oglasnog­prostora­višestruko­niže­od­cijena­u­ ­ ostalim­ medijima.­ Svi­ oglasi­ dostavljeni­ do­ ponedjeljka­do­14­sati­biće­objavljeni­u­utorak­ u­listu­“Naša­riječ”.­­ Marketing

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

63

KONKURS

đeno­radno­rijeme do 15.08.2012.godine 13.­nastavnik­historije-­11­časova­na­određeno­ ­ radno­vrijeme­do­­povratka­zaposlenika­sa­ funkcije,­a­najkasnjie­do­15.08.2012.godine. 14.­nastavnik­građanskog­obrazovanja,­1­čas­na­ ­ određeno­­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 15.­nastavnik­informatike- 8­časova­na­određeno­radno­vrijeme­­do­15.08.2012.godine 16.­nastavnik­osnova­­tehnike -4­časa­na­određeno­radno­­vrijeme­do­15.08.2012.godine 17. nastavnik­ tehničke­ kulture-14­ časova­ na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 18.­nastavnik­ tehničkog­ odgoja-­ ­ 8­ časova­ na­ određeno­radno­­vrijeme­do­­­15.08.2012.godine,­­ 19.­nastavnik­ islamske­ vjeronauke-­ 4­ časa­ na­ određeno­­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine Pored­ općih­ uslova­ propisanih­ Zakonom,­ kandidati­treba­da­ispunjavaju­­i­ostale­uslove­ propisane­ Zakonom­ o­ osnovnoj­ školi­ ­ u­ skladu­ sa­ zahtjevima­ nastavnih­ planova­ ­ i­ programa.. Uz­ prijavu­ na­ konkurs­ kandidati­ su­ obavezni­ priložiti­original­ili­ovjerene­kopije­potrebnih­ ­ dokumenata: 1. Diploma­o­završenoj­stručnoj­spremi 2. Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu 4.­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ krivični­postupak­­ 5.­ Ljekarsko­ uvjerenje­ (­ po­ prijemu­ u­ radni­ odnos) Dokumenti­­pod­3.­i­4.­ne­mogu­biti­stariji­ od­6­mjeseci. Pored ovih dokumenata kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju: 1. Rješenje­­o­proglašenju­tehnološkim­­viškom 2. Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu 3.­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 4.­ Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­ visokoškolskoj­ustanovi 5.­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­(kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu) 6.­ Za­ osobe­ ­ iz­ člana­ 15.­ stav­ 1.­ Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­ ­ slijedeće­ dokumente:­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ priznavanju­ ratnog­ vojnog­ invalida,­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobilisanog­borca,­ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­ poginulog,­ umrlog,­ nestalog­ branioca,­ ­ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDKa­ da­ se­ nalazi­ ne­ evidenciji­ za­ nezaposlene­ osobe­ ili­ važeći­ ugovor­ o­ radu­ na­ određeno­vrijeme­u­školi,­kao­i­Uvjerenje­­o­prebivalištu­na­području­Zeničkodobojskog­kantona 7. ­Osobe­iz­člana­15.­­navedenog­zakona,­a­

koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­kandidata­i­članova­njihovih­porodica,­dužne­ su­ priložiti­ važeći­ Ugovor­ o­ radu­ na­ određeno­vrijeme­ili­­posljednje­Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­ (­ ukoliko­ je­ isti­postojao)­kao­dokaz­da­njihov­raniji­ radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom­ili­­da­im­je­nakon­prestanka­radnog­ odnosa­isplaćena­otpremnina. 8.­ Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ su­ pored­ uvjerenja­ o­ prebivalištu­ na­području­ZDK-a,­priložiti­i­uvjerenje­ resorne­službe­sa­područja­ZDK-a,­kojim­ se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata. Prioriteti­­u­zapošljavanju­­prije­bodovanja: 1. U­skladu­sa­članom­15­Zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­ porodica­i­to: ­ ratni­ vojni­ invalid,­ demobilizirani­ branilac­ i­ član­ ­ porodice­ šehida,­ poginulog,­ umrlog,­ nestalog­branioca. 2. a)­ Osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a,­ u­ skladu­sa­Programom­­­zbrinjavanja­tehnološkog­ viška,­ broj:10-34-12591/11.­ od­03.06.2011.godine. ­­­­­­­­b)­Ukoliko­se­prijavi­veći­broj­kandidata,­ biraće­ se­ kandidat­ sa­ dužim­ vremenom­ tog­ statusa­provedenog­u­obrazovanju. Osobe­ koje­ ostvaruju­ prava­ iz­ tačke­ 2.­ a)­ uz­ zahtjev­ za­ prijem­ u­ radni­ odnos­ ,­ prilažu­samo­rješenje­o­utvrđenom­tehnološkom­ ­ višku­izdato­od­strane­nadležne­Kantonalne­ komisije­­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­ u­ školama­ na­ području­ Zeničko-dobojskog­ kantona­i­ovjerenu­kopiju­radničke­knjižice. Za­ osobe­ primljene­ u­ radni­ odnos­ po­ ovom­ osnovu,­ radni­ odnos­ traje­ do­ kraja­ školske­ godine. 3.­ Osobe­ sa­ utvrđenim­ statusom­ civilne­ žrtve­rata­sa­prebivalištem­na­području­ Zeničko-­dobojskog­kantona. Intervju­­je­obavezan­za­sve­kandidate,­koji­ ­ će­ se­ održati,­ 22.08.2011.godine u 12.00. sati.­Ukoliko­kandidat­ne­pristupi­intervjuu,­ smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa. Napomena:­ Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ jave­ kandidati­ koji­ ispunjavaju­ uvjete­ propisane­ NPP,­ vršit­ će­ se­ prijem­ u­ skladu­ sa­ Uputstvom­ za­ angažovanje­ nestručnih­ nastavnika­u­redovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­ 2011/12.godine,­ broj:­ 10-34-15125/11­ od­ 08.06.2011.­godine. Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručne­spreme­dužni­su­dostaviti­i­dodatne­dokumente­i­to:­­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­uvjerenje­o­položenim­ispitima. Konkurs­ ostaje­ otvoren­ ­ 8­ ­ dana­ od­ dana­ objavljivanja. Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­ razmatrati. Prijave­sa­dokumentima­dostaviti­­lično­ili­na­ adresu:­Osnovna škola “Huso Hodžić” Tešanj ul. Braće Pobrića 74260 Tešanj Škola­nema­obavezu­­vraćanja­dokumenata,­ kandidati­ mogu­ lično­ preuzeti­ svoje­ dokumente­­u­upravi­škole.

64 NAŠA RIJE^
Na­ 22.­ Svjetskoj­ smotri­izviđača,­koja­će­ se­ od­ 27.­ jula­ do­ 7.­ augusta­održati­nedaleko­od­švedskog­grada­ Kristianstada,­Bosna­i­ Hercegovina­će­po­prvi­ put­ imati­ svoje­ predstavnike.­Čast­da­predstavljaju­ našu­ zemlju­ pripala­ je­ članovima­ Saveza­izviđača­Općine­ Zenica.­ Na­ ovogodišnji­Svjetski­skautski­ “Džembori”­otputovala­je­grupa­od­18­mladih­ zeničkih­ izviđača,­ uzrasta­ od­ 14­ do­ 17­ godina.­ Vođa­ bh.­ ekspedicije­je­Zekerijah Avdić,­ a­ štab­ još­ čine­ vodnici­Emir Valentić i Almedin Kavaz,­kao­ i­logističar­Emir Dvi-

Utorak, 02. 08. 2011.

ze hronika

Zenički izviđači ambasadori BiH

NA SVJETSKOM SKAUTSKOM „DŽEMBORIJU“

Opasni rojevi osa na balkonima

SARADNJA GRAĐANA SA PČELARIMA DOBRO JE DOŠLA

Detalj sa ispračaja zeničkih izviđača

zac.­Tri­člana­ekspedicije­otputovali­su­ranije,­pa­su­se­na­odredištu­ priključili­ostatku­grupe.­„Ovogidišnja smotra se održava na „starom kontinentu“, te smo iz tog razloga željeli postati učesnici. Iduća se održava za četiri godine na Dalekom istoku, u Japanu,

pa su male šanse da bi nam finansije dozvolile učešće. Ovo je odlična prilika da djeca dožive novo iskustvo, upoznaju nove ljude i običaje, ali i prilika da prenesu našu tradiciju i običaje na druge. Odlaze u ulozi ambasadora BiH i veoma je bitno da se tako i ponašaju. Do-

voljno je reći da se na smotri očekuje oko 50.000 učesnika iz 200 država svijeta, što dovoljno govori u kakvom važnom projektu učestvujemo. Čast nam je biti dio svjetske skautske smotre“,­kaže­Edin Šarić,­predsjednik­Saveza­ izviđača­ Općine­ Zenica.­­ A.Š.

„ZENICA ZOVE“

Mladim muzičarima pružena prilika za dokazivanje
Omladinski­ klub­ Zenica­ i­ Udruženje­ „Naša­ djeca“­ Zenica,­ nedavno­ su­ uspješno­ realizovali­projekt­kojem­je­za­cilj­bila­afir­ macija­mladih­zeničkih­ bendova­ i­ izvođaća.­ Promocija­ muzičkog­ CD-a­ pod­ nazivom­ „Zenica­ zove“,­ priređena­ je­ na­ ljetnoj­ pozornici­ ugostiteljskih­ objekata­ „Badminton­ klub“­ i­ „River­ club“.­ Na­ CD­ kompilaciji­ se­ nalazi­ ukupno­ 11­ pjesama,­a­izvodi­ih­osam­

Organizatori i učesnici Festivala „Zenica zove“

mladih­ zeničkih­ bendova.­ „Promocija je prošla veoma uspješno. generalno svi možemo biti zadovoljni, a posbno izvođaći. Sav prihod od festivala

„Zenica zove“ želimo vratiti zeničkoj omladini, a ovo je svakako dobar način za to. Ovo je ujedno i odlična prilika da im se zahvalimo na ukazanom po-

vjerenju“,­ rekao­ nam­ je­ Zlatan Uzunović,­ menadžer­ projekta.­ U­ udruženju­ „Naša­ djeca“­ ističu­ da­ projekt­ predstavlja­ pokušaj­ unaprjeđenja­muzičke­ scene­ našeg­ grada,­ sa­ ciljem­ da­ se­ mladim­ muzičarima­pruži­prilika­ da­ se­ dostojanstveno­ predstave­ na­ muzičkoj­ sceni.­ Projekt­ je­ u­ potpunosti­ finansiran­ od­ dobiti­ ostvarene­na­prošlogodišnjem­festivalu­"Zenica­zove".­­ A.Š.

Saradnja­ Službe­ Civilne­ zaštite­ općine­ Zenica,­pripadnika­Profesionalne­vatrogasne­ jedinice­Zenica­i­pčelarskog­Udruženja­„ApiZe“­Zenica­još­jednom­se­pokazala­odličnom.­ Prema­ riječima­ Dine Cerića,­ predsjednika­ Udruženja­„Api­–­Ze“,­prije­nekoliko­dana­ predsjednik­MZ­Odmut­prijavio­je­vatrogascima­ roj­ pčela­ koji­ je­ opasan­ po­ građane.­ „Javila se sumnja, obzirom da je period rojenja pčela već prošao, ali pomoć nije odbijena. Stanar nam se požalio da ga je ubola pčela dok je bio na balkonu. Zatražio je čak i hitnu medicinsku pomoć. Na balkonu je bilo gnjezdo nalik pčelinjem. Ipak, bile su to duge ose čiji je ujed izuzetno opasan. Sreća pa je na vrijeme primijećen, tako da ose nisu stigle da se namnože, pa je gnjezdo bilo malo“,­ kaže­ Cerić.­ Pčelari­ tvrde­ kako­ su­ovakve­pojave­opasnost­za­građane­jer­je­ ubod­ovih­osa­mnogo­bolniji­od­uboda­pčele.­ „Nepripremljeni građani mogu u sličnim situacijama stradati. Zato je u ovakvim situacijama najbolje potražiti pomoć stručnjaka koji znaju kako se ponašaju insekti i kako ih ukloniti“, kaže­nam­Dino­Cerić.­­ A.M.
Address: ZAVNOBiH-a 49 72000 Zenica Bosna i Hercegovina www.tgroupdoo.com

Tel/Fax: +387 32 405 348 Mob: +387 63 725 742

Prodajemo betonare i rezervne dijelove
Tel.: +387 (0)32 200 130 +387 (0)32 200 131 GSM: +387 (0)61 786 436 e-mail: europart@telekabel.ba europart@bih.net.ba

PRIVREDNI PROGRAM: MERCEDES, MAN, SETRA, NEOPLAN, ISUZU

ze hronika

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

65

Nova poznanstva i iskustva

ZENIČANI NA 16. DANIMA PLANINARA BIH

Planinari­PD­Željezara­Zenica­učestvovali­su­na­najvećem­godišnjem­okupljanju­bh.­ planinara­-­16.­Danima­planinara­BiH,­održanom­proteklog­vikenda­u­Lukavcu.­Domaćin­za­pedesetak­bh.­i­nekolicinu­planinarskih­ društava­iz­Hrvatske,­bilo­je­PD­“­Svatovac“­ iz­ Lukavca.­Tokom­ dvodnevnog­ druženja­ domaćini­susreta­su­organizovali­dva­planinarska­pješačka­pohoda,­niz­sportskih­takmičenja,­ poput­ turnira­ u­ malom­ nogometu,­ šahu,­orijentaciji­u­prirodi,­skoku­u­dalj,­biciklizmu,­bacanju­kamena­sa­ramena­­i­takmičenju­ u­ navlačenju­ konopca,­ koje­ je­ privuklo­najveću­pažnju­učesnika.

Na susretima planinara učestvovali su članovi svih zeničkih planinarskikh društava, kao i u sportskim natjecanjima, ali su članovi PD Željezara prednjačili po broju učesnika – kazao­ nam­ je­ Ramo Šeper,­ predsjednik­PD­Željezara. Za­ učesnike­ je­ organiziran­ prigodan­ kulturno–umjetnički­program,­a­tokom­dva­ dana­druženja,­planinari­su­imali­priliku­za­ sticanje­novih­poznanstava­i­prijateljstava,­ te­razmjenu­­iskustava.­Najstariji­učesnik­ 16.­Dana­planinara­BiH­bio­je­91-godišnji­ Zeničanin­Mustafa Muminagić,­član­PD­ „Željezara“­Zenica.­­ E.B. građena­ je­ po­ najnovijim­ ekološkim­ standardima­ i­ opremljena­modernim­mašinama.­Praonica­je­zvanično­ počela­sa­radom­u­petak,­29.­ jula,­kada­su­umjesto­­svečane­ceremonije­­otvaranja,­ ­ Nadzorni­odbor­­i­­menadžment­­JP­­„Parking­servis“,­ uz­saglasnost­načelnika­općine­Zenica,­odlučili­da­tog­ dana­svim­građanima­omoguće­besplatne­usluge­praonice. - Na ovaj potez smo se odlučili jer želimo da građani imaju što više koristi od autopraonice koju smo radi njih i izgradili– kazao­ nam­je­Enver Talić,­direktor­ JP­ „Parking­ Servis“­ Zenica.­­ E.B.

AUTOPRAONICA JP „PARKING SERVIS“ ZENICA

Na otvaranju besplatno
Javno­ preduzeće­ ­ „Parking­servis“­Zenica,­završilo­ je­aktivnosti­na­instaliranju­ najmodernije­ samouslužne­ autopraonice,­prve­u­ZE-DO­ kantonu,­u­kojoj­vozači­mogu­ 24­ sata­ dnevno­ oprati­

vozila­kroz­nekoliko­operacija­-­pjenu,­vosak,­osmozu,­ pranje­tepiha­u­vozilu,­pranje­ guma...­ Samouslužna­ autopraonica­ se­ nalazi­ kod­ upravne­zgrade­preduzeća­u­ Ulici­Zacarina­­broj­­23.­Iz-

SALONI: Goraždanska br 9 Zenica Rajlovačka 24 Sarajevo Vrapčići bb Mostar Tel: 032 200 620 fax: 032 200 621 Gsm 061 248 022 e-mail: info@fantasy.ba www.fantasy.ba

PROIZVODNJA I PRODAJA TAPACIRANOG PLOČASTOG I STILSKOG NAMJEŠTAJA

Vandalski pohod na drvored lipa
Devet­stabala­lipe,­od­15,­koliko­ih­je­ zasađeno­prije­tri­godine­pored­šetališta­na­ Kamberovića­polju,­u­utorak­kasno­uvečer­ uništili­su­vandali.­Pored­stabala­uništena­ je­ i­ jedna­ klupa,­ smještena­ nedaleko­ od­ ovih­drvoreda.­Inače­lipa­je­drvo­koje­je­ teško­pronaći,­tako­da­se­počinjena­šteta­ najvjerovatnije­neće­ni­nadomjestiti­novim­ stablima­ove­godine.­Šteta­je­procijenjena­ na­oko­1.200­KM,­ali­je­za­sve­građane,­ koji­ su­ ekološki­ osviješteni­ i­ vole­ svoj­ grad,­ona,­zapravo,­neprocjenjiva.­­M.Bl.

NA KAMBEROVIĆA POLJU

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" ZENICA

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKI INŽINJERING

Mokušnice 10, 72000 Zenica Tel./Fax.: 032 463 094 Mob.: 061 470 323; 062 825 971

66 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkurs
4.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­ne­starije­od­6­mjeseci; 5.­ poznavanje­ rada­ na­ računaru­ (­ MS­ WINDOWS,­MS­WORD,­MS­EXCEL)­za­poziciju­pod­rednim­brojem­16; 6.­ Ljekarsko­uvjerenje­(­po­prijemu­u­radni­odnos­); 7. Ostala­relevantna­dokumenta: -­ Rješenje­ nadležne­ Kantonalne­ komisije­ o­ proglašenju­tehnološkim­­viškom; -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu,­od­ 1.­do­broja­15.; -­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme; -­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ visokoškolskoj­ustanovi,­od­1.do­broja­15.; -­ Uvjerenje­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju; -­ Dostaviti­važeći­Ugovor­o­radu; -­ Za­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­zakona­o­dopunskim­pravima­boraca­i­članova­njihovih­porodica­ sljedeće­ dokumente:­ Rješenje­ nadležne­ općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­demobiliziranog­borca/branioca;­Rješenje­nadležne­ općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­ porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­ branioca;­ Uvjerenje­ službe­ za­ zapošljavanje­ ZDK-a­da­se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe.­Osobe­iz­ovog­člana­navedenog­ Zakona,­a­koje­dokazuju­pripadnost­OSRBiH­ kandidata­i­članova­njihovih­porodica,­dužni­ su­priložiti­i­posljednje­Rješenje­o­prestanku­ radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­ dokaz­da­njihov­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. Izbor­kandidata­će­se­vršiti­na­osnovu­Kriterija­ donesenih­2011.­godine.­ NAPOMENA:­ Ukoliko­ se­ na­ konkurs­ ne­ jave­ kandidati­koji­ispunjavaju­uvjete­propisane­NPPom­za­gimnaziju,­vršit­će­se­prijem­u­skladu­sa­ Uputstvom­ za­ angažiranje­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­ 2011/12.­ godine,­ broj:­ 10-34-15125/11,­ od­ 08.06.2011.­godine. Također,­napominjemo­da­kandidati­koji­ne­ispunjavaju­ uvjete­ propisane­ stručne­ spreme,­ dužni­ su­dostaviti­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­ Uvjerenje­o­položenim­ispitima.­ Prioritet­u­zapošljavanju­imaju: 1. U­skladu­sa­članom­15­Zakona­o­dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­ porodica­­(­„­Sl.­novine­Ze-do­kantona­“,­broj:­6/06­i­ 09/07­)­pod­jednakim­uvjetima­prednost­imaju­ RVI,­demobilizirani­branioci­i­članovi­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog­i­nestalog­branioca,­što­dokazuju­potrebnim­Uvjerenjem­da­su­ pripadnici­jedne­od­navedenih­kategorija. 2. Osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a,­ osobe­ sa­ nepotpunom­ radnom­ normom­ u­ statusu­ osobe­ koja­ je­ imala­ punu­ nastavnu­ normu­ sa­ radnim­ odnosom­ na­ neodređeno­ vrijeme­ u­ školama­ na­ području­ ZDK-a,­ što­ dokazuju­ dostavljanjem­potrebnih­uvjerenja­da­su­pripadnici­navedenih­kategorija. 3.­ Osobe­proglašene­civilnim­žrtvama­rata. Sa­svim­kandidatima­koji­su­učesnici­konkursa­i­ koji­ ispunjavaju­ uvjete,­ Komisija­ će­ obaviti­ intervju­ u­ prostoriji­ škole­ (kancelarija­ direktorice­ škole),­15.08.2011.­godine­u­10­sati.­Nedolazak­ na­intervju­smatrat­će­se­da­je­kandidat­odustao,­ te­se­neće­izvršiti­bodovanje. Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Prijave­sa­dokazima­o­ispunjavanju­uvjeta­dostaviti­lično­ili­poštom­na­adresu: JU DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI MEJDANDŽIK br. 2 ( objekat Ekonomske škole ) 72000 ZENICA Sa naznakom za Školski odbor – prijava na konkurs ( Na poleđini koverte naznačiti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i poziciju na koju konkurišete). Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ se­ uzeti­u­razmatranje. Kandidatima­ koji­ nisu­ primljeni­ Škola­ nije­ dužna­ vraćati­ priloženu­ dokumentaciju,­ te­ su­ kandidati­dužni­doći­u­sekretarijat­po­istu,­najdalje­u­roku­od­mjesec­dana.
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽELJEZARA „ZENICA“ ZENICA Komisija­za­prodaju­otpadnog­materijala­Željezare­Zenica­Objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA JU DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI Na­ osnovu­ člana­ 114.­ i­ 130.­ Zakona­ o­ srednjoj­ školi,­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,­ kulturu­ i­ sport­ Ze-do­ kantona­ broj:­ 10-38-17669-01/10­ od­ 18.07.2011.­ i­ 25.07.2011.­ godine,­ te­ člana­ 205.­ i­ 215.­ Pravila­Druge­gimnazije­u­Zenici,­direktor­škole­ ­ raspisuje­sljedeći: za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. prof.­ bosanskog­ jezika­ i­ književnosti­ –­ puna­ norma,­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­ sa­ funkcije,­ a­ najkasnije­do­15.08.2012.­godine; 2. prof.­engleskog­jezika­–­14­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 3.­ prof.­latinskog­jezika­–­13­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 4.­ prof.turskog­jezika­-­6­časova,­­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 5.­ prof.­historije­–­2­časa,­na­određeno­radno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 6.­ prof.­geografije­–­2­časa,­na­određeno­rad­ no­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 7. prof.­geografije­–­2­časa,­na­određeno­rad­ no­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 8.­ prof.­vjeronauke­–­puna­norma,­na­određeno­ radno­vrijeme­do­povratka­zaposlenika­sa­bolovanja,­a­najkasnije­do­15.08.2012.­godine; 9.­ prof.­fizike­–­3­časa,­­na­određeno­radno­ ­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 10. prof.­hemije­–­4­časa,­na­određeno­radno­ vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 11. prof.­biologije­–­puna­norma,­na­određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 12. prof.­biologije­–­4­časa,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 13.­prof.­likovne­kulture­–­10­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 14.­prof.­ tjelesnog­ i­ zdravstvenog­ odgoja­ –­ 14­časova,­na­određeno­radno­vrijeme­do­ 15.08.2012.­godine; 15.­prof.­sociologije­–­(­4­časa­sociologije,­10­ časova­demokratije,­2­časa­kulture­religija­ i­5­časova­etike­),­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine; 16.­uposlenik­na­analitičko-računovodstvenim­ poslovima­-1­izvršilac­na­određeno­radno­ vrijeme,­½­norme,­do­15.08.2012.god. Kandidati­do­rednog­broja­15.­treba­da­ispunjavaju,­ pored­ općih­ uvjeta­ za­ zasnivanje­ radnog­ odnosa,­ uvjete­ propisane­ Zakonom­ o­ srednjoj­ školi­ i­ uvjete­ predviđene­ Nastavnim­ planom­ i­ programom­za­određene­predmete,­za­gimnaziju. Uz­ prijavu­ sa­ kraćom­ biografijom­ svi­ kandi­ dati­od­1­–­16­su­dužni­priložiti­sljedeća­dokumenta­(­original­ili­ovjerenu­kopiju­): 1. Diplomu­ završenenog­ odgovarajućeg­ fakulteta­–­završene­stručne­spreme,­a­pod­ rednim­ brojem­ 16.­ Diploma­ o­ završenoj­ stručnoj­ spremi­ –­ završena­ ekonomska­ škola­ili­viša­upravna­škola; 2. Izvod­ iz­ matične­ knjige­ rođenih­ može­ i­ stariji­od­6­mjeseci; 3.­ Uvjerenje­o­državljanstvu­ne­starije­od­6­ mjeseci;

KONKURS

Željezara­„Zenica“­d.o.o.­oglašava­prodaju­otpadnog­ materijala­putem­prikupljanja­pismenih­ponuda­i­to: 1. Čelične­gredice­prosjeka­od­130­x­130­do­350­ x­260­mm­u­dužinama­od­1,0­do­4,5­m, najniža­cijena­koja­se­može­ponuditi­je­700,00­ KM/t­-­cca­80­t 2. Čelični­ugaonici­dim.­od­110x110­do­160x160­ duž.­3-12­m­-­cca­20­t 3.­ Otpadni­čelik­E-3­I­klasa­kasirano­-­cca­20­t 4.­ Otpadni­gus­-­cca­10­t 5.­ Otpadna­čelična­limovina­-­cca­7­t 6.­ Otpadni­bakar­III­klasa­-­cca­1000­kg 7. Otpadni­krom­-­cca­1200­kg 8.­ Otpadni­aluminijum­II­klasa­-­cca­600­kg 9.­ Auto­cisterna­-­cca­12­t­ najniža­cijena­koja­s­može­ponuditi­je­700,00­ KM/t 10. Limeni­dijelovi­za­silos 11. Katran­-­cca­10­t 12. Korištena­šamotna­opeka-normal­-­cca­50.000­ kom. NAPOMENA:­ -­ Sva­ roba­ se­ prodaje­ u­ viđenom­ stanju­bez­prava­kupca­na­reklamaciju Za­stavku­9.­ne­posjedujemo­dokumentaciju, Stavka­3,4­i­5­su­na­paritetu­EXW Cijene­dati­bez­PDV-a Pravo­ dostavljanja­ pismenih­ ponuda,­ u­ zatvorenim­ kovertama­ imaju­ sva­ pravna­ i­ fizička­ lica­ ­ koja­ samostalno­ obavljaju­ privrednu­ djelatnost,­ a­ dostavljanje­ istih­ izvršit­ će­ se­ na bilo koji način najkasnije do 08.08.2011. godine do 12,00 sati na adresu: Željezara „Zenica“ d.o.o. Bul. Kralja Tvrtka I br. 17, Zenica sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“ – NE OTVARAJ. Neblagovremeno­ pristigle­ ponude­ se­ neće­ razmatrati. Svi­ zainteresovani­ mogu­ pogledati­ predmete­ prodaje­ radnim­ danom­ od­ 08,00­ do­ 14,00­ sati­ u­ hali­ Veleprodaje. Otvaranje­ponuda­izvršit­će­se­komisijski­u­prisustvu­ predstavnika­ ponuđača­ dana­ 08.08.2011. godine u 12,15 sati­u­kancelariji­broj­106,­prvi­sprat­ zgrade­Direkcije­Željezare­„Zenica“­d.o.o.­Zenica. Željezara „Zenica“ d.o.o. izdaje pod zakup kancelarijske kao i skladišne prostore površine od 100 do 3.000 m2 po veoma povoljnim cijjenama. Izdaju se poslovni prostori: 1. Ul. Mustafe Čauševića br. 1 - 42 m2 2. U hotelu „Internacional“ - 10 m2, 29 m2 i 15,20 m2 kontakt telefon 032/209-266 Za­sve­potrebne­informacije­obratite­se­na­telefon:­ 032/209-268­i­032/209-258

JAVNI OGLAS

zabava
PAS Gospo|o, va{ pas laje samo kad vas nema u stanu, jer mu je to jedina prilika. MOJ TATA Moj tata je vrlo pla{ljiv ~ovjek, boji se biti sam. ^im mama ode na put on spava kod kom{inice. POMO] Dragi, odoh na minut kod kom{inice, a ti svakih pola sata promije{aj grah na {poretu! DILEMA Nema {ta da govori, a nema ni pameti da }uti! VLAST Da ne biste do{li u sukob sa vla{}u, dobro otvorite o~i, ako ve} ipak do|ete, dobro zatvorite usta! KOM[INICA Mom kom{iji `ena svaki ~as eksplodira kao neka bomba!

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

67

ANAHMURJUB
Evo vam ga opet: piše, prepisuje, čita i u(ne)ređuje BOGOLJUB ILIĆ BOGI, (T)ko se ne umije šaliti, treba ga ozbiljno zezati. Probajte na našu adresu: NAŠA časna RIJEČ!

PU[ENJE Ima{ li cigaretu? Nemam, ali imam sat! [ta }e mi sat, ne}u sat pu{iti! Ne mora{ sat, pu{i pola sata! BOGATSTVO Bogat je, ima vi{e novca nego pameti. Ako je to kriterij, ve}ina su bogata{i! VRE]A ZA SPAVANJE Poklanjam vre}u za spavanje. Uzeo sam je prije deset godina, ali se datuma vjen~anja ne sje}am! OBJA[NJENJE Kako objasniti djetetu razliku izme|u spolova? (Neka pogleda broj `enskih i mu{kih cipela, dakle razlika je me|u nogama) NARCISOIDNOST [armantni Habibe, kad se pogledam u ogledalo, ja se sebi mnogo dopadam. Da li je u pitanju narcisoidnost? (Ne, slabovidnost!)

NARUD@BA Kakvih kola~a imate? Raznih! De mi ~etiri razna! STRUJA I kad ima struje, neki to vole u mraku! PITANJE [ta ima novo? Vara me `ena? Pitao sam te {ta ima novo! MORE Sine, izlazi iz mora ima gr~eva! O^I Dragi, od ~ega su ti tako divne velike o~i? Kad sam bio mali, mnogo sam plakao! Ah, {to nisi mnogo pi{kio!

MOJ TATA ijek pomoli rije jela uv p Moj se tata k, jer njegoog druga jo m Bogu, a tata kuhati! va `ena zna PREDSTAVA stami~nu pred eli gledati ko d, jer je ~uo Kad god ` a zadnji re kupi kartu z e zadnji vu, smije, ko s la|e da se najs smije! @IVOT ro od kapi! na litre, a um T Pio je PROTES gladovanja! ga od ovog Sit sam sve CIJENJENO na e pasti, jer je dici ne mo` Ni na pole cijeni! A BRI@NA @EN ti od impo~niku da pa lije @ena se `ali tencije. mu` pati!? Valjda vam ! je, a ja patim Ne, on bolu

SUVENIRI Jeste, kupili smo suvenire u inostranstvu, ali ih je do ku}e moj dragi popio! PIJANSTVO Pijan }e{ se potu}i, pijan }e{ se posva|ati, pijan }e{ napraviti belaj u ku}i, pijan }e{ pucati na kom{iju i proma{it }e{ ga! KOD DOKTORA Sestro, da li doktor danas prima? Da, u devizama! KAFANA Uvijek zaboravim platiti pi}e u kafani, jer pijem da zaboravim!

Sve primjedbe, sugestije, pohvale, `albe i tu`be {aljite na obraz autora, koji je (bez) obraz (ovan)!

68 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

konkursi
21. Nastavnik­ violine­ puna­ norma­ ­ na­ određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 22. Nastavnik­ flaute­ ­ pola­ nastavne­ ­ norme­ ­ na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 23.­ Nastavnik­ gitare­ puna­ norma­ ­ na­ određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 24.­ Nastavnik­klarineta­pola­nastavne­­norme­na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 25.­ Nastavnik­ solfeđa­ -14­ časova­ sedmično­ na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine Uslovi konkursa: Pored­općih­uslova­propisanih­­Zakonom,­za­zasnivanje­ radnog­ odnosa­ za­ navedena­ radna­ mjesta­od­­1.­do­25.­­tačke­potrebna­je­odgovarajuća­ školska/stručna­ sprema­ predviđena­ Zakonom­ o­ osnovnoj­školi­i­nastavnim­planom­i­programom­ za­osnovnu­školu­kao­i­nastavnim­planom­i­programom­za­osnovnu­muzičku­školu. Uz­prijavu­kandidati­su­dužni­­priložiti­slijedeće: 1. Kratku­biografiju­ 2. Diplomu­o­završenoj­školi­ 3.­ Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­­ 4.­ Uvjerenje­o­državljanstvu 5.­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak. 6.­ Ljekarsko­uvjerenje­(po­prijemu­kandidata)­ Navedeni­ dokumenti­ koje­ su­ kandidati­ obavezni­ priložiti­uz­prijavu­na­konkurs­treba­da­budu­u­originalu­ili­ovjerenoj­­­fotokopiji.­ Napominjemo­ da­ ­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ i­ Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­ postupak­ne­mogu­biti­stariji­od­6­mjeseci.­­ Izbor­i­prijem­kandidata­prijavljenih­na­­ovaj­konkurs­će­se­izvršiti­u­skladu­sa­Modelom­Kriterija­ o­ načinu­ bodovanja­ kandidata­ prilikom­ zasnivanja­ radnog­ odnosa­ nastavnika,­ stručnih­ saradnika,­odgajatelja­i­ostalih­zaposlenika­u­osnovnim­i­ srednjim­školama­i­đačkim­domovima­na­području­ Zeničko-dobojskog­ kantona­ (­ u­ daljem­ tekstu­ „Kriterij“). Pored­ naprijed­ navedene­ dokumentacije,­ kandidati­ su­ obavezni­ uz­ prijavu­ na­ konkurs­ dostaviti­ i­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se,­u­ skladu­ sa­ članom­ 2.­ Kriterija­ ­ izvršiti­ bodovanje­ prijavljenih­kandidata:­­ ♦ Rješenje­ o­ proglašenju­ tehnološkim­ viškom­ i­ preporuka­ Komisije­ za­ zbrinjavanjem­ tehnološkog­ viška­ Ministarstva­ za­ obrazovanje,nauku,kulturu­ i­ sport­ Zeničkodobojskog­kantona­;­ ♦ uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu; ♦ uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme; ♦ uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­na­visokoškolskoj­ustanovi; ♦ dokaz­ o­ dužini­ radnog­ staža­ u­ obrazovanju­ (kopija­radne­knjižice­i­kopija­važećeg­Ugovora­o­radu); a­za­­osobe­iz­člana­15.­stav­1.­Zakona­o­dopunskim­pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica­slijedeće­dokumente: ♦ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida; ♦ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­ svojstva­ demobiliziranog­ borca/branioca; ♦ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,poginulog,­ umrlog,­nestalog­branioca; ♦ Rješenje­nadležne­općinske­službe­o­priznavanju­svojstva­civilne­žrtve­rata­ ♦ Uvjerenje­Službe­za­zapošljavanje­ZDK-a­­da­ se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlene­osobe­ ili­važeći­Ugovor­o­radu­na­određeno­vrijeme­u­školi­i­ ♦ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­Zeničko-dobojskog­kantona. Također­ osobe­ iz­ člana­ 15.­ navedenog­ zakona,­ a­ koje­ dokazuju­ pripadnost­ ­ OSRBiH­ kandidata­i­članova­njihovih­porodica­dužne­su­priložiti­ posljednje­ rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ odnosa­ (ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom. Prioritet­ u­ zapošljavanju­ ­ prije­ bodovanja­ ­ pod­ jednakim­uvjetima­prilikom­prijema­u­radni­odnos­imaju­osobe­­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­ o­dopunskim­pravima­branilaca­i­članova­njihovih­porodica­i­to:­ratni­vojni­invalid­,­demobilizirani­branilac­i­član­porodice­šehida­,­poginulog,­ umrlog,­ nestalog­ branioca­ („Sl.novine­ Zeničkodobojskog­kantona“,­broj:­6/06­i­9/07).­ Ukoliko­se­na­isto­radno­mjesto,­po­ovom­osnovu,­­prijavi­više­osoba­iz­navedenog­člana­15­Zakona­ o­ dopunskim­ pravima­ branilaca­ i­ članova­ njihovih­ porodica,­ takvi­ kandidati­ se­ boduju­ u­ smislu­­utvrđivanja­prednosti­u­skladu­sa­Kriterijima,­ali­samo­u­okviru­iste­kategorije. Ostali­ prioriteti­ pri­ zapošljavanju­ prije­ bodovanja­su:­osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­ školama­na­području­ZDK-a­,­u­skladu­sa­Programom­ zbrinjavanja­ tehnološkog­ viška,­ broj:1034-12591/11­od­03.06.2011.godine.­­ Ako­ se­ na­ konkurs­ prijavi­ veći­ broj­ kandidata­ po­ istom­osnovu­prednosti-­osobe­proglašene­tehnološkim­viškom­u­školi,­­birati­će­se­kandidat­sa­dužim­ vremenom­tog­statusa­provedenog­u­obrazovanju.­ Osobe­koje­ostvaruju­prava­po­ovom­osnovu­odnosno­­prijavljuju­se­na­konkurs­kao­teknološki­ višak,­uz­zahtjev­za­prijem­u­radni­odnos­po­raspisanom­konkursu/oglasu,­prilažu­samo­rješenje­ ­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku,­ izdatom­ ­ od­ strane­nadležne­Kantonalne­komisije­za­zbrinjavanjem­tehnološkog­viška­u­školama­na­području­ Zeničko-dobojskog­kantona­i­kopiju­radne­knjižice.­Za­osobe­primljene­po­ovom­osnovu­radni­ odnos­traje­do­kraja­školske­godine. Pored­ prethodno­ navedenih­ prioriteta­ u­ zapošljavanju,­ ­ prioritet­ u­ zapošljavanju­ ­ostvaruju­ i­ osobe­ sa­ utvrđenim­ statusom­ ­ civilne­ žrtve­ rata­ sa­prebivalištem­na­području­Zeničko-dobojskog­ kantona. Pored­bodovanja­sa­kandidatima­će­biti­obavljen­ i­ intervju.­ Intervju­ će­ biti­ obavljen­ 18.08.2011. godine­sa­početkom­u­8,00­sati.­ Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ispunjavaju­uslove­propisane­NPP,­prijem­kandidata­će­se­vršiti­u­skladu­sa­Uputstvom­Ministarstva­ za­obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­Zeničkodobojskog­ kantona­ o­ angažovanju­ nestručnih­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­2011/12.godine,­broj:10-34-15125/11­od­ 08.06.2011.god.­ Napomena:­Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­uslove­ propisane­stručne­spreme­uz­prijavu­na­konkurs­ moraju­priložiti: ♦ Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­i­ ♦ Uvjerenje­o­položenim­ispitima.­­ Prijave­slati­na­adresu­: JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj, Aleja ljiljana broj 2, 74250 Maglaj Konkurs­ostaje­otvoren­8­dana­od­dana­objavljivanja. Nepotpune­ i­ neblagovremene­ prijave­ neće­ biti­ uzete­u­razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ JU OŠ „MAGLAJ“MAGLAJ Na­ osnovu­ člana­ 70.­ Zakona­ o­ osnovnoj­ školi­ („Sl.novine­ Zeničko-dobojskog­ kantona“,br.5/04­i­20/07),­Saglasnosti­Ministarstva­ za­ obrazovanje,­ nauku,kulturu­ i­ sport­ za­ raspisivanje­ konkursa,­ broj:10-38-17669-01/11­ od­13.07.2011.godine,­Odluke­Školskog­odbora­ o­03-351/11­od­29.06.2011.godine­­i­člana­­­133.­ Pravila­škole,­­­Školski­odbor­­JU­OŠ­­„Maglaj“­ ­ u­Maglaju­­raspisuje­

KON KURS

Za prijem u radni odnos 1. Nastavnik­razredne­nastave­­puna­norma­­na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenice­sa­­izborne­funkcije,­a­najkasnije­do­ 15.08.2012.godine 2. Nastavnik­razredne­nastave­­puna­norma­­na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenika­sa­­izborne­funkcije,­a­najkasnije­do­ 15.08.2012.godine 3.­ Nastavnik­razredne­nastave­­puna­norma­­na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ povratka­ zaposlenice­sa­­porodiljskog­bolovanja,­a­najkasnije­do­15.08.2012.godine 4.­ Nastavnik­razredne­nastave­­puna­norma­­­na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.godine 5.­ Nastavnik­razredne­nastave­­puna­norma­­­na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.godine 6.­ Nastavnik­ ­ bosanskog­ jezika­ i­ književnosti­ -8­časova­sedmično­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 7. Nastavnik­engleskog­jezika­puna­norma­­na­ neodređeno­radno­vrijeme 8.­ Nastavnik­engleskog­jezika­puna­norma­­na­ neodređeno­radno­vrijeme­ 9.­ Nastavnik­ engleskog­ jezika­ puna­ norma­ ­ na­ određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine­ ­ 10. Nastavnik­ tjelesnog­ i­ zdravstvenog­ odgoja­ -8­­časova­sedmično­na­određeno­radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine­­ 11. Nastavnik­ biologije­ -3­ časa­ sedmično­ ­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.godine 12. Nastavnik­ islamske­ vjeronauke­ -­ 4­ časa­ sedmično­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.godine 13.­ Nastavnik­ pravoslavne­ vjeronauke­ -2­ časa­ sedmično­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012.godine 14.­ Pedagog­ puna­ norma­ ­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­do­15.08.2012.godine 15.­ Nastavnik­klavira­puna­norma­­na­određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 16.­ Nastavnik­klavira­puna­norma­­na­određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 17. Nastavnik­klavira­puna­norma­­na­određeno­ radno­vrijeme­do­15.08.2012.godine 18.­ Nastavnik­ klavira­ –­ pola­ nastavne­ norme­ ­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012. godine 19.­ Nastavnik­harmonike­puna­norma­­na­određeno­radno­vrijeme­­do­15.08.2012.godine 20. Nastavnik­ harmonike­ -5­ časova­ sedmično­ ­ na­ određeno­ radno­ vrijeme­ do­ 15.08.2012. godine

mali oglasi
PRODAJA-KUĆE • Prodajem kuću sa okućnicom u Gornjoj Gračanici. Tel. 032/455-090 • Prodaje se kuća ili pola kuće, sa poslovnim prostorom u Drivuši, Visočka 70. Tel. 032/421-084 • Prodaje se kuća u Osojnici, sa priključcima i 8 dun. zemlje uz kuću. Cijena po dogovoru. Tel. 065/739-679 Izdajem studenticama dvije jednokrevetne sobe i jednu dvokrevetnu sobu, sa balkonima. Moderno namješteno, blizu fakulteta, tišina, idealno za učenje. Tel. 032/222-044 i 062/207-262 • Prodajem ili mijenjam kuću u Drivuši, Visočka 61, za Republiku srpsku. Te. 032/422-057 • Prodajem staru kuću u Gradišću sa 750 m2 zemje, 1/1, cijena – 20.000 KM. Tel. 032/430-204 • Prodajem kuću u Zenici, ul. T. Cesta 153. Podrum, prizemlje i sprat sa garažom i okućnicom (300 m2). Cijena – 85.000 KM. Tel. 061/792-202

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

69

Svi besplatni mali oglasi koji budu objavljeni u “Našoj riječi” naći će se besplatno i na našoj internet stranici.
Hitno – povoljno prodajem stan u Radakovu R-VI, (75 m2) useljiv i opremljen, cijena – 70.000 KM, te u Klopču parcelu zemlje (600 m2) kod džamije. Tel. 061/401-805 i 032/426-915
• Prodajem ili mijenjam trosoban stan sa 2 balkona, u Babinoj Rijeci, kod Doma penzionera. Tel. 061/213-475 • Prodajem stan u Zenici, u. S.B. Bašagića 2/B/VII, dvosoban (65 m2), cijena – 45.000 eura. Tel. 061/792-202 • Prodajem ili mijenjam za manji stan, trosoban (63 m2) u Crkvicama, na raskrsnici. Tel. 061/470-635
Prodajem kuću (240m2) u Zenici, Ivana Cankara. Može i zamjena za stan uz nadoplatu. 061/788-573

Za bolji i duži sex – VIAGRA PFIZER, original, 100 mg. Dostava i diskrecija zagarantovano. Tel. 063/644-918 i 061/647-559
čaršija i 16 i 20 m2). Tel. 061/376-762 • Prodajem solarij „SPORT AREDO“ i aparat za trajnu epilaciju – profesionalni. Tel. 061/136064 i 063/414-334 • Prodajem ili iznajmljujem poslovni prostor (92 m2) u Busovači, sa inventarom za trgovinu i dr. namjene. Tel. 063/334-615

Prodajem ili iznajmljujem poslovno-skladišni prostor u Zenici na Bristu (400 m2 natkriv., cca 1.000 m2 otvorenog prostora. Tel. 061/143-767
• Prodajem jednosoban stan (48 m2) preko puta Ž. Stanice. Cijena – 1.200 KM/m2. Može i zamjena za Trebinje, Čapljinu, Mostar. Tel. 032/404-946 i 063/855-537 • Prodajem dvosoban stan (66 m2) IX sprat, ul. K. Tvrtka I br. 5, Zenica. Cijena povoljna. Tel. 032/245-199 • Prodajem dvosoban stan, 1. sprat, ul. M. Spahe Zenica. Tel. 070/218-500 i 062/187-379

Tel. 061/985-666 • Prodajem ili mijenjam za manji stan, dvosoban stan u Crkvicama, V sprat (60 m2) kod kina. Tel. 061/137-370

Prodajem jednosoban stan (40 m2) 4. sprat, u Blatuši, potpuno renoviran, sa klima uređajem. Tel. 062/407-367 i 066/404-108
• Prodajem poslovni prostor (90 m2) u Zenici, Bul. Kulina Bana 28 D, Lamela. Tel. 062/474498 • Prodajem devastiranu vikendicu u Stranjanima – Zenica. Tel. 032/227-495 • Prodajem poslovni prostor (23 m2) Masarykova – Zenica. Tel. 062/916-662 • Prodajem tri dun. zemlje u Drivuši, pored puta. Tel. 062/678-628

Prodaje se kuća u Zenici, Podurije br. 7, sa tri stana, (jedan stan dovršen, 2 nedovršena) sa garažama, 500 m2 okućnica. Cijena – 50.000 eura. Tel. 032/420-130 i 061/611-346
• Prodajem useljivu kuću, 9x8 m, p+s+p, svi priključci i prateći objekti. Tel. 461-595 i 065/805111 • Prodajem kuću (240 m2 – 900 KM/m2) u Zenici, ul. I. Cankara 4. Može i zamjena za stan uz nadoplatu. Tel. 061/788-573 • Prodaje se kuća u Tetovu sa dva sprata i okućnicom (1.000 m2). Tel. 061/875-411

Prirodni, neškodljivi, brzi sex stimulansi. Liječe impotenciju, preranu ejakulaciju, jačaju kvalitet sperme i plodnost. (efikasni u sluč. dijabetesa). Tel. 062/062-090
• Prodajem dvosoban stan na Mokušnicama, IV sprat, (58m2). Tel. 061/137-370 • Prodajem ili mijenjam za manji stan, dvosoban stan u Kineskom zidu (57 m2) 14. sprat. Tel. 061/137-370 • Prodajem stan (60 m2) II sprat, do Autosalona u Crkvicama i (50 m2) u soliteru na Odmutu. Tel. 032/423-135 • Prodajem stan, Sejmenska ul. br. 9, II sprat, (52 m2), cijena – 1.400 KM/m2. Tel. 063/853-130

Prodajem stan, ul. Fra Ljube Hrgića, Travnička cesta (preko puta Instituta) III sprat, (82 m2) 2 balkona. Tel. 032/240-642 i 062/986-869
• Prodajem staru kuću u Zenici, sa garažom, grijanjem i okućnicom ili mijenjam za manji stan. Tel. 061/690-910 • Prodajem kuću, Zmajevačka cesta 18 (Ravan) 3 stana, garaža, dvorište, grijanje, voćnjak. Tel. 061/696-269 i 246-344 • Prodajem kuću, ul. I. Gundulića, kod crkve, garaža, 2 sprata, visoko prizemlje. Tel. 063/853-130 • Prodajem kuću u Perinom Hanu, 9,5 x 11 m, p+2s+p i 2.200 m2 okućnice. Tel. 061/755-268 • Prodaje se kuća, useljiva, ul. Bistua Nuova, sa voćnjakom. Tel. 032/227-125 i 066/758-394 PRODAJA-STANOVI • Prodajem dvosoban stan (54 m2 + balkon) Londža. Cijena – 1.100 eura/m2. Tel. 00393335099744

Prodajem ili izdajem poslovni prostor (90 m2) PC „Roma II“ i poslovni prostor (72 m2) Tržni centar „Džananović“. Tel. 061/781-313 • Prodajem višesoban stan u Zenici, u Babinoj Rijeci. Tel. 061/478-626 • Prodajem stanove, ul. J. Neidharta, Blatuša i Obalni bulevar. Cijena – 1.200 KM/m2. Tel. 032/405-543 • Prodajem dvoiposoban stan u Radakovu, kod škole. Tel. 066/779-292 Kupujem u Zenici 2.000 m2 građevinskog zemljišta za pokretanje priv. djelatnosti. Tel. 061/187-534
• Prodajem stan (54 m2) kod stadiona, IV sprat, ili mijenjam za kuću i prodjem „Jugo“ 45, 89-to god., očuvan. Tel. 066/784-522 • Prodajem trosoban stan (72 m2) u Blatuši ili mijenjam za manjji (do 40 m2). Cijena po dogovoru. Tel. 061/468-586

Pripremam učenike osnovne i srednje škole za polaganje popravnog ispita iz matematike. Tel. 070/215-120 i 061/468-427
• Prodajem: sudoper, radni stol, vis. elemente, kauč – nov, kreveti na sprat i TV stolić. Tel. 061/447-743 IZNAJMLJIVANJE • Izdajem prazan jednosoban stan, Crkvice 21. Tel. 226-058 ili 061/619-503 • Izdajem namješten stan, 1. sprat, kod Bosanke. Tel. 061/824-186 • Centar – sobe i apartmani, studentima, terencima i zaposlenicima. Tel. 463-790 do 19 h • Izdajem namješten stan, za dvije učenice u Babinoj Rijeci. Tel. 062/222-982 i 070/214604 • Izdajem namještene sobe. Tel. 061/462-108 • Izdajem dvosoban namješten stan u centru grada. Tel. 062/571-382 • Izdajem jednosoban stan i garažu u Zenici, ul. Štrosmajerova, kod džamije. Tel. 061/108600 ZAMJENA • Mijenjam stan u Radakovu (79,2 m2) za manji uz doplatu. (Po mogućnosti Radakovo) Tel. 061/623-824 • Mijenjam kuću u Vitezu, kod Crkve, za kuću ili stan u Zenici. Tel. 032/423-135 KUPOVINA • Kupujem stan (do 45), uži centar, stadion, do Autobuske stanice. Tel. 061/994-676 • Kupujem stan u Sarajevu. Tel. 065/829-464 zvati od 17-20 h POTRAŽNJA • Potreban manji stan na duži vremenski period za unajmljivanje. Tel. 063/404-556 • Potrebna žena radi braka do 52 god. Meni je 56 (u Domu) Tel. 065/391-726 (Žarko) RAZNO • Pomoć i iscjeljenje duhovnim putem, pomoću učenja Brune Groeninga. Tel. 061/836-747

Prodajem stan, novogradnja (67 m2) Brist i garažu (oko 20 m2) novogradnja Brist. Tel. 061/781-313
• Prodaje se stan, trosoban, Babina Rijeka, potkrovlje. Cijena – 65.000 KM. Tel. 062/678628 • Prodaje se stan (52 m2) prizemlje, cijena – 60.000 KM. Tel. 062/678-628

Engleski – instrukcije i prevođenje. Tel. 063/127-141
• Prodaje se stan (33 m2) u privatnoj kući, sa dvorištem. Cijena – 1.050 KM/m2. Tel. 061/704-083 i 062/599-735 PRODAJA-OSTALO • Prodajem devastiranu vikendicu, 3,5 dun. zemlje, 1/1, Bistrovac – Mrakovac. Cijena – 10.000 KM. Tel. 061/470-523 (Faruk) • Prodajem pisaću mašinu. Tel. 032/404-946 i 063/855-537

Prodajem Opel Corsu, 1.0 benzin, 99. godište, reg. do dec. 2011, u odličnom stanju. Tel. 061 230 136
• Prodajem dvosoban stan na 1. spratu, (44 m2) na Jaliji. Tel. 061/278-558 • Prodajem stan (64 m2) 1. sprat, u blizini Autobuske stanice – Zenica. Tel. 061/136-064 i 063/414-334 • Prodajem stan (51 m2) na Odmutu, 7. sprat.

Prodajem dvije kuće u Drivuši, ul. Sarajevska 344 i 342. Tel. 032/421-485

Izdajem ležaje za radnike (6 ležaja) sa grijanjem. Tel. 462-443 i 062/215-035
• Prodajem namještenu vikendicu na Vlašiću, u blizini baby sky lifta (90 m2 – 900 KM/m2) – povoljno. Tel. 061/788-573 • Prodajem vikendicu u Vitezu, naselje Rijeka (30 m2) sa 500 m2 okućnice. Tel. 063/471897 • Prodajem 1 dun. zemlje, kod „Metalnog“. Tel. 061/769-246 • Prodajem pržionicu kafe. Tel. 061/713-330 • Prodajem poslovne prostore (32 m2 Stara

KUPON za besplatne male oglase (do 10 riječi) NR

3596

ČELIK NA STARTU PREMIJER LIGE BiH GOST VELEŽA

70 NAŠA RIJE^

Utorak, 02. 08. 2011.

sport

(Ne)uspjela tešanjska generalka
Posljednju­ utakmicu,­tzv.­generalku,­pred­ subotnji­start­nove­premijerligaške­ sezone,­ koju­ Čelik­ otvara­ gostovanjem­kod­Veleža,­ izabranici­ trenera­ Borisa Gavrana­odigrali­ su­ protiv­ TOŠK-a­ u­ Tešnju.­Iako­su­slavili­ golom­Emira Hadžića iz­penala,­nakon­što­je­ golman­ Mirnes Brka srušio­ Daria Purića,­ „crveno­–­crni“­su­ostali­dužni­tešanjskoj­publici.­Neuvjerljiva­igra,­ brine­trenera­Gavrana,­ ali­i­navijače.­„Ne mogu biti zadovoljan igrom, ali pitanje je šta mi svi skupa i očekujemo od ovog tima. Ipak, nadam se da ćemo protiv Veleža biti bolji. Ipak je to prvenstvo, motivi su veći, borba je z a b o d o v e . P ro t i v TOŠK-a smo bili teški, lopta nam je sporo išla, njen protok išao je teško... Imamo 14 - 15 kvalitetnih igrača na koje računamo u pr-

Detalj kada Hadžić pogađa mrežu TO[K-a

venstvu. Više sam očekivao od mlađih igrača... Nadam se da ćemo, kako prvenstvo bude odmicalo, biti sve bolji“,­ rekao­ je­ Boris­ Gavran,­trener­Čelika.­ Klupska­ politika­ podmlađivanja­ ekipe­ potvrđena­ je­ u­ ponedjeljak,­ kada­ su­ ugovore­ sa­ Čelikom­ potpisala­ dvojica­ talentovanih­ igrača,­ dojučerašnjih­ juniora,­Harun Huseinspahić i Selmir Mahmutović. A.M.

Cilj - plasman do šestog mjesta
Prozivkom­i­kraćim­sastankom,­tokom­kojeg­je­trener­Ljubomir Filipović,­ igračima­predočio­plan­rada,­pripreme­za­ svoju­drugu­premijerligašku­sezonu,­u­ ponedjeljak­su­počeli­i­rukometaši­Čelika.­ Prvom­treningu­u­Gradskoj­areni­osim­ 16­igrača­koji­su­izborili­povratak­u­bh.­ rukometnu­elitu­prisustvovala­su­i­četvorica­ novih­ igrača:­ Adnan Šabanović, Goran Šarenac, Milan Duvnjak i Davor Lučić. „Velika je stvar da smo zadržali sve svoje igrače, koji su sa 21 pobjedom prošetali kroz Prvu ligu i da smo angažovali kvalitetna pojačanja. Nadamo se i povratku publike na tribine, a naš cilj je da osvojimo jedno od prvih šest mjesta i na taj način stabilizujemo ekipu i eventualno, po prvi put, obezbijedimo izlazak u Evropu“,­kaže­Pane Škrbić,­

PRIPREME POČELI I RUKOMETAŠI ČELIKA

Nakon­ punih­ osam­ godina­Rukometni­klub­ Maglaj­ ponovo­ je­ član­ elitnog­bh.­rukometnog­ društva.­Klupska­uprava­ RUKOMETAŠI KAKNJA IMAJU VELIKE AMBICIJE u­ posljednjih­ mjesec­ U­ predstojećoj­ sezoni­ u­ Prvoj­ ligi­ FBiH­ grupa­ „Sjever“,­ rukometaši­ dana­radila­je­na­angaKaknja­imaju­premijerligaške­ambicije.­Kakanjcima­je­prošlog­proljeća­ žovanju­ novih­ igrača­ i­ najviši­rang­izmakao­za­malo,­pa­je­uprava­ovog­ljeta­poduzela­sve­kako­ trenera.­ Dosadašnji­ šef­ bi­trener­Almir Amitović­na­raspolaganju­imao­respektabilnu­ekipu­spo- stručnog­ štaba,­ Masobnu­za­najviše­domete.­Novi­članovi­RK­Kakanj­postali­su­Haris Limo hmut Obralić,­iz­zdrav(Bosna­Visoko),­Amer Ekinović­(iz­Čelika­-­dvojna­registracija),­Kenan stvenih­razloga­odustao­ Duraković­(vratio­se­iz­Katara)­i­Jasmin Roja. A.M. je­od­daljnjeg­angažmaFra Grge Martića br. 10 na­u­klubu,­a­na­mjestu­ (kod zgrade Socijalnog) prvog­trenera­naslijedit­ Tel. / Fax 032 200 800 će­ ga Azur Šahman, Tel. / Fax 032 200 801 nekadašnji­ igrač­ ovog­ Mob 062 350 603 ORTOPEDSKA POMAGALA  ANTIDEKUBITALNI MADRACI kluba,­kojem­će­poma KOMPRESIVNE ČARAPE  STOMA VREĆICE  KATETERI gati Amir HajrulahoI PELENE  TLAKOMJERI  SLUŠNI I GOVORNI APARATI vić i Ernad Međić.  KREVETI ZA KUĆNU NJEGU  MEDICINSKA POMAGALA Šahman­koji­je­nastupao­ Mi smo Vaš siguran partner u brizi o zdravlju ! i­za­Iskru­iz­Bugojna,­a­ e-mail: cemedic@bih.net.ba i info@cemedic.ba  www.cemedic.ba

predsjednik­RK­Čelik.­Po­riječima­trenera­ ­ Filipovića,­ uprava­ je­ u­ prelaznom­ roku­ napravila­ dobar­posao.­ „Posebno nam mnogo znači dolazak golmana Šabanovića. Siguran sam da ćemo sada uz domaće igrače imati i jaku i dugu klupu, što do sada nije bio slučaj. Pripreme će biti naporne i radit ćemo paralelno na fizičkoj spremi i s loptom“,­kaže­Filipović.­ Tokom­priprema,­koje­će­biti­realizovane­ u­Zenici,­Čelikovci­će­odigrati­veći­broj­ kontrolnih­utakmica.­Kako­saznajemo,­ predsjednik­Škrbić­u­intenzivnim­je­pregovorima­sa­rukovodstvom­dobojskog­43.­ međunarodnog­ „TV­ turnira­ šampiona­ Doboj­ 2011“,­ kako­ bi­ evropski­ prvak­ Barcelona,­koja­će­nastupiti­u­Doboju,­ jedan­dan­gostovala­u­Zenici,­i­odigrala­ meč­sa­Čelikom.­­ A.M.

Sedamnaestogodišnji­ zenički­ atletski­dragulj,­Mesud Pezer,­osvojio­ je­ bronzanu­ medalju­ u­ bacanju­ kugle­ na­ Evropskom­ olimpijskom­ festivalu­ mladih­ (EYOF)­ ,koji­ je­ protekle­sedmice­održan­u­turskom­ Trabzonu.­ Hitac­ od­ 19,13­ metara,­ Pezeru­ je­ donio­ promociju­ na­ pobjedničkom­ postolju,­ gdje­ su­ se­ ispred­njega­našli­pobjednik,­Ukrajinac­Černikov (20,13)­i­Finac,­Simonen (19,43).­ „Ovo je najbolji plasman kojeg je ikada ostvario jedan bh. atletičar u konkurenciji juniora i mlađih juniora. Mesudova medalja prva je koju je naša atletika osvojila na Evropskom olimpijskom festivalu mladih. Rezultat je fantastičan i potvrda je vanserijskog talenta, ali i odličnog Mesudovog rada“,­ ponosno­ će­ njegov­ trener­ Mehmed Skender.­Da­je­u­sjajnoj­ formi,­Pezer­je­pokazao­i­početkom­ jula,­kada­je­u­istoj­disciplini­osvojio­ 6.­mjesto­na­­Svjetskom­prvenstvu­ za­mlađe­juniore,­održanom­u­francuskom­ Lillu.­Tada­ je­ postigao­ rezultat­19,79­metara,­što­je­samo­pet­ centimetara­ slabije­ od­ njegovog­ ličnog­rekorda.­„U prve dvije serije u Trabzonu, Mesud je bacao 18,58 i 18,62 metara, a onda je uslijedio nešto slabiji hitac 17,93. Rezultat za medalju dostigao je u 4. seriji. Iskren da budem, ubijeđen sam da je Pezer mogao i do sjajnije medalje da sam ja, kao njegov trener, bio prisutan na

Mesud Pezer bronzani na Evropskom festivalu mladih

ODLIČNI REZULTATI TALENTOVANOG BACAČA KUGLE

Uspješno ljeto Mesuda Pezera takmičenju“,­kaže­Skender.­Osim­u­ bacanju­ kugle,­ Pezer­ se­ u­ Turskoj­ okušao­ i­ u­ bacanju­ diska,­ gdje­ je­ osvojio­odlično­6.­mjesto­sa­rezultatom­53,90­metara.­„Mesud se atletikom bavi nepune dvije i po godine i to je izuzetno kratak vremenski period obzirom na njegove rezultate. Nikada nije propustio niti jedan trening... Radi se o sjajnom mladiću, velikom talentu i vjerujem da će ovakvim radom napraviti sjajnu karijeru“,­za­kraj­će­Mehmed­Skender,­učitelj­zeničkih­atletskih­bacača.­ Novi­ ispit,­ kako­ se­ već­ sada­ može­ zaključiti,­ nasljednik­ Hamze Alića imat­će­13.­avgusta­kada­će­ponovo­ za­Tursku,­ovaj­put­na­Balkanijadu­ za­mlađe­juniore. A.M.

U Premijer ligi sa sedam novajlija
dio­karijere­proveo­je­i­ u­ Njemačkoj,­ sa­ prvotimcima­će­imati­jedan­ cilj­–­sačuvati­premijerligaški­status.­Iz­tih­razlog­angažovano­je­sedam­novih­igrača.­Desni­ bek­ Alen Bjelobrković­stigao­je­iz­Krivaje,­ Aldin Mehinović­ nakon­sezone­provedene­u­ Sloveniji­ponovno­je­u­ Maglaju,­a­nakon­duže­ pauze­u­klub­se­vraća­i­ Azur Čušković.­Iz­dobojske­ Sloge­ je­ stigao­Bojan Stojanović,­ dok­će­angažman­­Amela Burzića­ iz­ Sanskog­ Mosta­zavisiti­od­njegovih­fakultetskih­obaveza. Alen Brčaninović iz

I MAGLAJLIJE KRENULE SA PRIPREMAMA

tuzlanske­Slobode­pojačat­ će­ konkurenciju­ na­ srednjem­ beku,­ a­ Adnan Brđanović­iz­Gračanice­na­lijevom­beku.­ „Neće biti lako naslijediti Mahmuta Obralića, ali ću se truditi da ostanem na njegovom tragu. Pratio sam sve domaće igrače, a tokom pripremnog perioda pratiću i ostale igrače, da bi došli do najbolje postave za predstojeću sezonu“,­ kaže­ novi­ trener­ Šahman.­Uprava­vjeruje­da­ će­za­sezonu­u­Premijer­ ligi­ BiH­ biti­ potrebno­ oko­120.000­KM,­a­računa­ se­ na­ značajniju­ podršku­Općine.­­ N.B.

konkursi

Utorak, 02. 08. 2011.

NAŠA RIJE^

71

Košarkaški­ ženski­ klub­ Čelik­ uskoro­ će­ dobiti­ novog­ trenera,­ koji­će­voditi­ovaj­klub­ u­ narednoj­ sezoni­ na­ tri­frotna:­Regionalnoj­ ligi,­Prvenstvu­i­Kupu­ BiH.­ Kako­ je­ izjavio­ Bahrudin Kokić,­ direktor­ ovog­ kluba,­

Uskoro izbor trenera
kandidata­za­trenersku­ poziciju,­koju­je­prošle­ sezone­ obavljala­ Mensura Andelija,­ ima­više,­a­izbor­stratega­izvršit­će­poseban­ klupski­savjet.­„Realno je da novog trenera dobijemo u narednih nekoliko dana. Nakon

IZ KŽK ČELIK

toga ćemo krenuti i u pregovore s igračicam a . “ , ­ k a ž e ­ K o k i ć .­ Klupska­uprava­predvođena­predsjednikom­ dr.­ Senadom Huseinagićem­ u­ proteklom­ je­ periodu­ gotovo­ u­ potpunosti­ izmirila­ obaveze­prema­igrači-

cama­ iz­ minule­ sezone,­ u­ kojoj­ je­ klub­ osvojio­prvi­trofej­pobjednika­ Kup-a­ BiH.­ Pripreme­ za­ novu­ se-

zonu­ vjerovatno­ će­ početi­1.­septembra.­Iz­ KŽK­Čelik­i­informacija,­ da­ je­ poznat­ termin­2.­Međunarodnog­

memorijalnog­ turnira­ “Amna­Fazlić”,­a­to­je­ 17.­ i­ 18.­ septembar.­ Lista­učesnika­još­nije­ napravljena.­­ A.M.

OSRBiH.­ Osobe­ iz­ člana­ 15.­ Zakona­ o­ 15.08.2012.g. BOSNA I HERCEGOVINA dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ 12. nastavnik­ekonomske­grupe­predmeta­(dipl. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE njihovih­porodica­dužne­su­priložiti­važeći­ ecc.)­–­puna­norma­na­određeno­vrijeme­od­ ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON Ugovor­ o­ radu­ na­ određeno­ vrijeme­ ili­ 01.09.2011.g.­do­15.08.2012.g. EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA posljednje­ Rješenje­ o­ prestanku­ radnog­ Na­ osnovu­ Saglasnosti­ Ministarstva­ za­ 13.­nastavnik­ekonomske­grupe­predmeta­(dipl. odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao)­kao­dokaz­ ecc.)–puna­ norma­ na­ određeno­ vrijeme­ od­ obrazovanje,­nauku,­kulturu­i­sport­ZDK­broj:­10da­njihov­raniji­odnos­nije­prestao­njihovom­ 01.09.2011.g.­do­15.08.2012.g. 38-17669-01/11.­ od­ 19.07.2011.g.,­ a­ na­ osnovu­ krivicom,­ ili­ da­ im­ je­ nakon­ prestanka­ Zakona­ o­ srednjoj­ školi­ („Sl.novine­ ZDK­ broj:­ 14.­nastavnik­ekonomske­grupe­predmeta­(dipl. radnog­odnosa­isplaćena­otpremnina. ecc.)–2­časa­sedmično­na­određeno­vrijeme­ 5/04,­20/07­i­19/09)­i­na­osnovu­Odluke­Školskog­ Osobe­ proglašene­ tehnološkim­ viškom­ u­ od­01.09.2011.g.­do­15.08.2012.g. odbora­broj:­575/1­od­15.07.2011.g.­raspisuje­se: 15.­nastavnik­ Islamske­ vjeronauke–­ 16­ časova­ školama­ na­ području­ ZDK-a,­ u­ skladu­ sa­ KONKURS na­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.­ 2011.g.­ do­ Programom­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­ broj:­ 10-34-12591/11­ od­ 03.06.2011.g.­ dužne­ za popunu upražnjenih radnih mjesta za 15.08.2012.g. školsku 2011/2012.g. Pored­ općih­ uslova­ za­ zasnivanje­ radnog­ su­dostaviti: 1. profesor­ bosanskog­ jezika­ –puna­ norma­ odnosa­ predviđenih­ Zakonom,­ kandidati­ treba­ -­ Rješenje­ o­ utvrđenom­ tehnološkom­ višku­ izdato­ od­ strane­ nadležne­ Kantonalne­ na­ određeno­ vrijeme,­ od­ 01.09.2011.g.­ a­ da­ ispunjavaju­ uslove­ predviđene­ Zakonom­ o­ komisije­za­zbrinjavanje­tehnološkog­viška­ najduže­do­15.08.2012.g. srednjoj­školi­i­Nastavnim­planu­i­programu.­Uz­ u­školama­na­području­ZDK­i­kopiju­radne­ 2. profesor­bosanskog­jezika­–2­časa­sedmično­ prijavu­za­konkurs­kandidati­su­dužni­priložiti: knjižice. na­određeno­radno­vrijeme­od­01.09.2011.g.­ -­ Dokaz­ o­ stručnoj­ spremi­ (original­ ili­ Osobe­ u­ statusu­ civilne­ žrtve­ rata­ obavezne­ a­najduže­do­15.08.2012.g. ovjerenu­kopiju) su­ pored­ uvjerenja­ o­ prebivalištu­ na­ području­ 3.­ informatika­ –puna­ norma­ na­ određeno­ -­ Biografiju ZE-DO­ kantona­ priložiti­ i­ uvjerenje­ resorne­ radno­vrijeme,­od­01.09.2011.g.­a­najduže­ -­ Rodni­list­ do­15.08.2012.g. -­ Uvjerenje­ o­ državljanstvu­ (ne­ starije­ od­ 6­ službe­sa­područja­ZE-DO­kantona,­a­kojim­se­ potvrdjuje­status­civilne­žrtve­rata. 4.­ informatika­–4­časa­sedmično­na­određeno­ mjeseci) radno­vrijeme,­od­01.09.2011.g.­a­najduže­ -­ Uvjerenje­ da­ se­ protiv­ kandidata­ ne­ vodi­ NAPOMENA:­­Kandidati­koji­ne­ispunjavaju­ uslove­ propisane­ stručne­ spreme­ prilikom­ do­15.08.2012.g. krivični­postupak­­(ne­starije­od­6­mjeseci) prijavljivanja­na­konkurs­obavezni­su­dostaviti­ 5.­ profesor­ matematike–­ 5­ časova­ sedmično­ -­ Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu na­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.g.­ do­ -­ Uvjerenje­o­dužini­čekanja­na­posao­nakon­ pored­ostalih­dokumenata­i­Uvjerenje­fakulteta­ o­godini­studija­i­uvjerenje­­o­prosjeku­ocjena­ 15.08.2012.g. sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme 6.­ profesor­ geografije­ –puna­ norma­ na­ -­ Uvjerenje­ o­ prosjeku­ ocjena­ ostvarenih­ na­ ostvarenim­ na­ visokoškolskim­ ustanovama.­ Prijem­ navedenih­ kandidata­ izvršit­ će­ se­ u­ određeno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.g.­ do­ visokoškolskoj­ustanovi 15.08.2012.g. -­ Dokaz­o­dužini­radnog­staža­u­obrazovanju­ skladu­sa­Uputstvom­o­angažovanju­nestručnih­ 7. profesor­biologije­–10­časova­sedmično­na­ (kopija­ radne­ knjižice­ i­ kopija­ važećeg­ nastavnika­ u­ redovnoj­ i­ instruktivnoj­ nastavi­ školske­2011/2012.g. određeno­ radno­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.g.­ Ugovora­o­radu) Intervju­ sa­ kandidatima­ koji­ se­ prijavljuju­ do­15.08.2012.g. -­ Ljekarsko­uvjerenje­po­izvršenom­prijemu 8.­ profesor­ demokratije­ i­ ljudskih­ prava–­ 10­ Prednost­ pri­ zapošljavanju­ pod­ jednakim­ za­ radna­ mjesta­ pod­ brojevima:­ 1,2,3,4,5,6­ časova­ sedmično­ na­ određeno­ vrijeme­ od­ uslovima­ u­ skladu­ sa­ članom­ 15.­ Zakona­ o­ i­ 7­ ­ će­ se­ obaviti­ u­ prostorijama­ škole­ dana,­ 01.09.2011.g.­do­15.08.2012.g. dopunskim­ pravima­ boraca­ i­ članova­ njihovih­ 16.08.2011.g.­u­12,00­sati. 9.­ nastavnik­predmeta­kuharstvo­i­usluživanje­ porodica­imaju­ratni­vojni­invalid,­demobilisani­ Intervju­ sa­ kandidatima­ koji­ se­ prijavljuju­ za­ –4­časa­sedmično­na­određeno­vrijeme­od­ borac­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­ radna­ mjesta­ pod­ brojevima:­ 8,9,10,11,12,13,­ 01.09.2011.g.­ do­ 15.08.2012.g.­ (visoka­ nestalog­ branioca.­ Navedeni­ kandidati­ su­ 14­i­15.­će­se­obaviti­u­prostorijama­škole­dana,­ 17.08.2011.g.­u­12,00­sati. školska­ sprema­ ugostiteljskog­ smjera,­ obavezni­dostaviti­dodatne­dokumente: viša­ škola­ ugostiteljskog-turističke­ struke,­ -­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ Prisustvo­ intervjuu­za­prijavljene­ kandidate­je­ odgovarajućeg­smjera). priznavanju­svojstva­ratnog­vojnog­invalida,­ obavezno. 10. nastavnik­ praktične­ nastave­ (stručno­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ Ukoliko­ kandidat­ ne­ pristupi­ zakazanom­ zvanje­ hotelsko­ –­ turistički­ tehničar)­ priznavanju­ svojstva­ demobilisanog­ borca,­ intervjuu,­ smatrat­ će­ se­ da­ je­ odustao­ od­ –­ ­ 7­ časova­ sedmično­ na­ određeno­ Rješenje­ nadležne­ općinske­ službe­ o­ konkursa. vrijeme­ od­ 01.09.2011.­ do­ 15.08.2012.g.­ priznavanju­svojstva­člana­porodice­šehida,­ Konkurs­ ostaje­ otvoren­ 8­ dana­ od­ dana­ objavljivanja.­ Nepotpune­ i­ neblagovremene­ (visokokvalifikovani­ ugostiteljski­ poginulog,­umrlog,­nestalog­branioca radnik­ u­ zanimanju­ kuhar­ specijalista­ –­ -­ Uvjerenje­ službe­ za­ zapošljavanje­ ZDK­ da­ prijave­neće­se­razmatrati.­ visokokvalifikovani­ ugostiteljski­ radnik­ u­ se­nalazi­na­evidenciji­za­nezaposlena­lica­ili­ Prijave­ na­ konkurs­ podnose­ se­ poštom­ na­ zanimanju­konobar­–­specijalista). važeći­Ugovor­o­radu­na­odredjeno­vrijeme­ adresu:­ Ekonomska škola, Mejdandžik broj 2. Zenica. 11. nastavnik­ ekonomske­ grupe­ predmeta­ u­školi (dipl.ecc.)–puna­norma­na­određeno­radno­ -­ Uvjerenje­o­prebivalištu­na­području­ZE-DO­ O­ rezultatima­ Konkursa­ kandidati­ će­ dobiti­ Odluku­ o­ izabranom­ kandidatu­ sa­ pravom­ vrijeme­ od­ 01.09.2011.g.­ do­ povratka­ kantona uposlenice­ sa­ funkcije,­ a­ najduže­ do­ -­ Dokaz­ nadležnog­ organa­ o­ pripadnosti­ prigovora­Školskom­odboru.

I­ ovogodišnji,­ 17.­ po­ redu­Sarajevo­Film­Festival,­ je­ okupio­ brojne­ ­ filmske­ profesionalce­ i­ ljubitelje­sedme­umjetnosti­iz­BiH,­ali­i­­cijeloga­ svijeta,­koji­su­­uživali­u­ v r h u n s k i m ­ f i l m s k i m­ ostvarenjima.­ Prikazano­ je­220­igranih,­dokumentarnih,­kratkih­i­animiranih­filmova­iz­44­zemlje,­ ­ a­Festival­je­pratilo­više­ od­700­akreditiranih­no-

Zvijezde večeri - Angelina Jolie i Brad Pitt
vinara,­ fotoreportera­ i­ snimatelja­iz­35­zemalja.­ Svečanošću­ dodjele­ nagrada­u­Narodnom­pozorištu­ Sarajevo,­ u­ subotu­ navečer­je­zatvorena­­najveća­ filmska­ smotra­ u­ regionu.­Zatvaranju­SFFa­prethodila­je­jednosatna­ parada­ slavnih­ osoba­ na­ crvenom­tepihu,­a­dakako­ najveću­pažnju­je­­privukao­ slavni­ holivudski­ bračni­par,­počasni­gosti­

DODJELOM NAGRADA ZATVOREN 17. SARAJEVO FILM FESTIVAL

Veliko uzbuđenje među Sarajlijama izazvao dolazak slavnog holivudskog bračnog para

Na crvenom tepihu – predsjednik Josipović i član Predsjedništva BiH Izetbegović, sa suprugom

Festivala,­Angelina Jolie i Brad Pitt.­Crvenim­tepihom­su­prošetali­i­predsjednik­Repiblike­Hrvatske­Ivo Josipović­te­član­ Predsjednišva­BiH­Bakir Izetbegović, sa­ suprugom.­ Srce­ Sarajeva­ za­ najbolji­ film­ dobilo­ je­ austrijsko­ostvarenje­“Disati”­ reditelja­ Karla Markovicsa,­ Specijalna­

nagrada­ žirija­ pripala­ je­ filmu­ “Ave”­ bugarskog­ reditelja­ Konstantina Bojanova,­ dok­ su­ Srce­ Sarajeva­za­najbolju­glumicu­i­glumca­dobili­Ada Condeescu, protagonistkinja filma­ “Loverboy”­ ­ te­ Thomas Schubert iz fi lma­ “Disati”.­ Počasno­ ­ Srce­Sarajeva­uručeno­je­ Angelini­ Jolie,­ koja­ nije­

krila­ suze­ preuzimajući­ nagradu,­a­puna­dvorana­ Narodnog­pozorišta­ustala­ je­ na­ noge­ i­ počastila­ je­dugotrajnim­aplauzom.­ Naš­ spoljnji­ suradnik­ -­ fotoreporter­Mirza Subašić pratio­ je­ SFF,­ kao­ i­ ceremoniju­ svečanog­ zatvaranja,­te­redakciji­“Naše­riječi”­ustupio­ove­ekskluzivne­snimke.­­M.Bl.

AVA SREDST SKIH BUDŽET OFASADE NA IKE KORISN JAL ZA TERM JESECI ZA 2M TERI DK, MA OTPLATU DO 1 Z NU OBROČ

NOVO

Tel.: 032 407 987; 032 220 900