Dokaz povzro itelja v kuž nini Krvni agar, 1-2 dni pri 35° Osamitev in identifikacija Gram+ koki Aglutinacijski

testi Dokaz toksinov Tipizacija Vzorec gnoja, izme ek, se , hemokultura, hrana, iztrebek V normalni flori Nevarni za imunsko oslabljene bolnike S. epidermidis, saprophyticus, hominis, haemolyticus, capitis Nimajo koagulaze in deoksiribonukleaze Lokalizirano: folikulitis, impetigo, furunkel, karbunkel, celulitis, absces dojke, okuž ba ran, vnetje veznice in srednjega uš esa Bakteriemija: endokarditis, osteomielitis, septi ni artritis, meningitis, sepsa, absces v mož ganih Okuž CŽS, okuž dihal, okuž be be be lokomotornega aparata, okuž se il, be bolezni zaradi toksinov Klini na slika zastrupitve s hrano (enterotoksin) Eksfoliativni dermatitis (eksfoliativni toksin) Toksin sindroma toksi nega š oka Koagulaza Deoksiribonukleaza Hemolizin (hemoliza beta) Stafilokinaza, hialuronidaza, fosfolipaza Sporadi no ali epidemi no Prenos z rokami 30% ljudi zdravih nosilcev v nosu Ve inoma nosilci le nekaj tednov Površ inski polisaharidi protifagocitno Beljakovinski receptorji adhezija Glikokaliks, biofilm
Stafilokoki.mmap - 1/20/2007 -

Gru e

Diagnostika

Mikrob

Fakultativni anaerobi (katalaza) Ni sporulacije Celi na stena -> beljakovina A vež Fc IgG e Gnojne okuž kož ran be e, Vnetje o esne veznice Plju nica Epiem, osteomielitis, sepsa, endokarditis, TSS, zastrupitev s hrano Human2human Klicenosci

Koagulazno negativni

Bolezni

Stafilokoki
Bolezni

Vir in prenos

Bolniki Prenos z neposrednim stikom, rokami Adhezija na površ tkiva ali vsadka ino

Patogeneza
Toksini

Koagulaze, lipaze, hialuronidaze, fibrinolizin, nukleaze Eksotoksini, levkocidini, enterotoksini, eksfoliativni toksin, toksin toksi nega š oka

Staphylococcus aureus
Encimi

Protistafilokokni penicilini (meticilin, oksacilin, kloksacilin) Cefalosporini Klindamicin Vankomicin Zaviralci laktamaz beta

Zdravljenje
Epidemiologija

Pri sistemskih predvsem antibiotike Pri lokalnih pomembno kirurš zdravljenje ko Imajo laktamaze beta, odporni proti ve ini penicilinov MRSA Vankomicin Teikoplanin

Zgradba