P. 1
dedovanje

dedovanje

|Views: 700|Likes:
Published by Tatjana Ko

More info:

Published by: Tatjana Ko on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2011

pdf

text

original

1.

PRAVNA UREDITEV DEDOVANJA Pravna ureditev dedovanja => dedno pravo zajema tista razmerja iz sklopa zasebnolastninske sfere, ki se tičejo dedovanja, t.j. prehoda premoženja umrle osebe na druge osebe. Je zbir tistih pravil, ki urejajo prehod zapuščine z umrle osebe na ne neko drugo osebo. Z vidika te osebe pomeni dedovanje pravno nasledstvo. Oseba, ki deduje, pri čemer gre predvsem za prenašanje premoženjskih pravic, prevzema zapustnikov pravnopremoženjski položaj. TRI TEMELJNE TEORIJE O PRAVNI NARAVI DEDOVANJA - gre za nadaljevanje zapustnikove osebe: dedič v celoti vstopi v njegov položaj in deluje kot bi deloval zapustnik. Ta teorija je najstarejša, je iracionalna in se ne zastopa več - dedovanje je zgolj prenos premoženja z zapustnika na dediča. Kritika: včasih ne gre zgolj za prenos premoženja (npr. avtorske pravice). Premoženje je skupek pravic, ki pripada posamezniku. Pri dedovanju preidejo pravice in obveznosti (zgolj do višine podedovanega premoženja) - dedovanje ima družbeno funkcijo: dedno služi razreševanju/ preprečevanju družbenih konfliktov, ki bi sicer ob smrti fizične osebe nastali Smrt človeka – preneha njegovo življenje – potrebno je likvidirati in urediti njegova pravna razmerja, ki jih je ustvaril. Dedovanje omogoča, da premoženjska razmerja in iz njih izvirajoče pravice in obveznosti preidejo na druge fizične ali pravne osebe. Osebne pravice n dolžnosti se praviloma ne morejo dedovati, vendar obstajajo maloštevilne izjeme (npr. avtorska pravica) Pri dedovanju pravni red odstopa od načelnega stališča, da premoženje kot celota ne more preiti na drugega. Premoženje neke osebe ob njeni smrti preide kot celota, enota na druge osebe. Vendar se ne morejo dedovati tiste premoženjske pravice in obveznosti, ki se tudi za časa življenja ne morejo prenesti na drugega ali ki so vezane na življenjsko dobo upravičenca. Pojem premoženja kot predmet dedovanja je vezan na možnost prehoda na druge osebe ob smrti imetnika. 2. VIRI DEDNEGA PRAVA USTAVA 33. člen – zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja 67/2. člen – način pogoje dedovanja določa zakon ZAKON O DEDOVANJU (l. 1976) – ZD Vsebuje materialnopravne določbe o dedovanju in določbe o zapuščinskem postopku. Z novelo 2001 je bil ZD spremenjen in prilagojen zahtevam Ustave. V vmesnem času pa se že nekatere določbe ZD niso uporabljale, ker so jih predpisi z drugih področij bodisi derogirali izrecno ali pa snov drugače uredili. Npr. Zakon o notariatu, ki je pristojnost overitve določenih poslov prenesel na notarje in sodišče. Uvedel je tudi t.i. notarsko oporoko. Nekatere določbe pa je razveljavilo tudi Ustavno sodišče: - določbe o dedni nevrednosti zaradi pobega iz države - določbe o omejitvi dedovanja premoženja osebe, ki je uživala socialno ali drugo pomoč družbene skupnosti Novela 2001 je na novo uredila 128. člen in odpravila zastarele določbe. Ni pa se dotaknila 228/2. člena – za dedovanje nepopolnih posvojencev se uporabljajo določbe (zveznega) zakon o dedovanju (25. in 25. člen). ZAKON O DEDOVANJU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (l. 1995) – ZDKG Določa posebno ureditev dedovanja za t.i. zaščitene kmetije – potreba po preprečitvi nadaljnje drobitve srednjih kmetij ob dedovanju in ohranitev in krepitev njihove gospodarske, socialne in ekološke funkcije. Pred tem zakon o je obstajal ZDKZK (Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev), ki je preširoko omejeval oporočno razpolaganje, dedno in LP, ne da bi bili ukrepi in merila za omejitve določno opredeljeni z zakonom.

S tem se uveljavlja načelo RS kot socialne države. Skuša se čimbolj zaščititi zaščiteno kmetijo pred drobitvijo in zagotoviti, da ostane čim bolj intaktna in da jo deduje samo en dedič – drugi imajo slabše pogoje. ZAKON O DENACIONALIZACIJI Vsebuje posebne določbe o dedovanju denacionaliziranega premoženja, ki je bilo prej podržavljeno s prepisi o agrarni reformi, nacionalizaciji, zaplembah, idr. – materialnopravne in procesne določbe. Prednost oporočnih ali zakonitih dedičev? Oporoke so zelo stare, npr iz 50-ih, ko je imela oseba zelo malo premoženja, kasneje pa je vse vrnjeno. ZAKON O REGISTRACIJI ISTOSPOLNIH SKUPNOSTI Ni uveljavil izenačitve z zakonskih partnerjem – to bi bilo pričakovati tudi na premoženjskem področju. Ustvarjata skupno premoženje, obstaja dolžnost preživljanja – nista pa nujna dediča drug po drugem in zakonsko ne dedujeta posebnega premoženja umrlega partnerja. ZAKON O MEDNARODNEM ZASEBNEM PRAVU IN POSTOPKU Velja za reševanje dednopravnih kolizij. 3. TEMELJNA NAČELA Načelo enakopravnosti Državljani so ob enakih pogojih enakopravni pri dedovanju. Enakopravnost otrok pri dedovanju ne glede na to ali so rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje. Popolna posvojitev – razmerja oseb enaka kot med naravnimi sorodniki . Tega ne določa ZD, pač pa ZZZDR. Dedovanja oseb iz razmerja popolne posvojitve izhaja iz načela ZZZDR. Tujci so izenačeni z državljani RS samo s pogojem vzajemnosti (reciprocitete): če imajo v državi, katere državljan je tujec naši državljani enake pravice pri dedovanju kot njeni državljani. S temi predpisi se ne ureja problem kolizije med slovenskim zakonom in zakoni drugih držav; niso kolizijske norme, temveč so kot pravo tujcev materialnopravne norme o dedovanju (substančna pravila). Načelo omejenosti števila pravnih naslovov za dedovanje =načelo numerus clausus pravnih temeljev za dedovanje ZD pozna dva pravna naslova na podlagi katerih lahko določena oseba deduje: zakon – zakonito dedovanje oporoka – oporočno dedovanje Dedna pogodba po našem pravu ni dedni naslov => ne poznamo pogodbenega dedovanja. To je neveljavna pogodba, ker je nepredvidljiv pravni posel, zaveza za čas življenja za prehod premoženja ob smrti – razpolaganje z nečim kar stranka ne ve koliko bo premoženja ob smrti. 33. člen URS: za dediče: pravica, da pridobi premoženje mortis causa. Za zapustnika: pravica do svobodnega oporočnega razpolaganja = svoboda testiranja => zapustniku omogoča, da odstopi od zakonitega dednega reda ali pa da ga modificira. ZD daje prednost svobodi testiranja pred zakonitim dedovanjem – tega izrecno ne določa, vendar je logično vemo iz tega, da je sploh omogočeno poslednjevoljno razpolaganje. Zakon je pravilo oporoka pa izjema; oporoka ima prednost pred zakonom. Načelo svobodnega oporočnega razpolaganja, ki ni neomejeno Oporočno razpolaganje ni neomejeno. Oporočitelj lahko z oporoko razpolaga s svojim premoženjem na način in mejah kot to določa zakon – 8. člen. Svoboda testiranja z nujnim deležem => oporočitelj ne more razpolagati z delom svojega premoženja, če obstajajo določene osebe iz kroga zakonitih dedičev, ki jih gre po pravu ta del zapustnikovega premoženja = nujni delež. Načelo kumulacije podlag za dedovanje

2

Ena oseba lahko deduje na podlagi dveh pravnih temeljev. Predvsem takrat kadar zapustnik v oporoki ne razpolaga s celotnim premoženjem; drugi del se deduje na podlagi zakonitega dedovanja. Načelo kaducitete Zapuščina brez dediča postane državna lastnina (9. člen ZD). Zapuščina brez dediča preide v lastnino države RS – fiskus: če ni oporočnih niti zakonitih dedčev (nujni dediči spadajo med zakonite dediče!) če oporočni ali zakoniti dediči ne dedujejo Položaj države glede pridobitve zapuščine je lahko: dedna pravica: država je zadnji zakoniti dedič (Nem., Fra.) kaducitetna pravica: država si prilasti zapuščino kot premoženje brez gospodarja po našem pravu pravica države, da pridobi zapuščino brez dediča ni dedna pravica – pri tem prehodu premoženja na državo ne gre za dedovanje. Gre za poseben način prehoda premoženja, ki je z zapustnikovo smrtjo ostalo brez gospodarja, na državo kot posledica vezi med zapustnikom in državo. Država pridobi zapuščino na temelju okupacije – prilastitve. Ne gre za okupacijo v stvarnopravnem smislu, kajti njena posledica ni originarna pridobitev zapuščine. Takemu pojmovanju nasprotuje V. Žnidaršič in N. Gavella. Argumenti zakaj ne gre za prilastitev: - opira se na kategorialni sistem stvarnega prava, ki ga je treba dosledno uporabljati tudi v dednem pravu - zapuščina brez dediča ni nikogaršnja stvar, da bi sploh lahko prišlo do prilastitve - država pridobi zapuščino v trenutku zapustnikove smrti na podlagi posebne zakonske norme – drugačna ureditev pripelje do ležeče zapuščine, ki je naše pravo ne pozna - zapuščina ne zajema le ene stvari, pač pa zbir pravic in obveznosti, ki jo sestavljajo. Prilastitev pa je praktično mogoča le na premičninah, ki jih je lastnik opustil V.Ž. pravi, da gre za posebno univerzalno sukcesijo mortis causa, ki je nima smisla enačiti z drugimi pravnimi instituti. Prehod premoženja zapustnika brez dediča na državo ni dedovanje. Je državni prevzem premoženja, ki je ostalo brez gospodarja – zato ga lahko označimo kot okupacijo kot specifično pridobitveno pravico javnega prava. Gre za sui generis pridobitev. Ker država odgovarja za zapustnikove dolgove do višine vrednosti zapuščine, je logično, da takšna pridobitev ni originarna, pač pa derivatna – gre za pravno nasledstvo. Sklep sodišča s katerim se izroči premoženje države je deklaratorne narave. Prehod zapustnikovega premoženja na državo je poseben primer vesoljnega nasledstva, kot da bi šlo za dedovanje. Razlogi, da gre zapuščina brez dediča državi: - da se dokončno likvidirajo zapustnikova premoženjska razmerja - varovanje javnega interesa – da se prepreči to, da upniki ne bi bili poplačani in razlikovanje med njimi in upniki zapuščine, ki ima dediščino. Država se dediščini ne more odpovedati. Zanjo ne veljajo določeni instituti dednega prava, ki sicer veljajo za dediče. To so: - podajanje dednih izjav - dedna nevrednost - negativni testament – zapustnik državi ne more onemogočiti pridobitve zapuščine z oporočno določbo, razen tako, da postavi dediča Načelo ex lege dedovanja oz. prostovoljnega dedovanja Ko se izpolni z zakonom določena okoliščina (smrt), pridobi dedič dedno pravico. Dediščini se lahko naknadno odpovedo, do konca zapuščinske obravnave. Šteje se kot, da sploh ni postal dedič – za nazaj. Splošna in posebna ureditev dedovanja

3

Poznamo poseben zakon o dedovanju zemljiških gospodarstev. Velja za dedovanje srednjih kmetij. Poznamo poseben zakon o denacionalizaciji. 4. POJMI Zapustnik - oseba, katere premoženje preide ob njeni smrti na druge osebe. Zapustnik je lahko vsaka fizična oseba, ki ima premoženje ob smrti. Zapustnik ne more biti pravna oseba, ker ne umre, ampak preneha. Oporočitelj - je zapustnik, ki s svojim premoženjem razpolaga z oporoko. Imeti mora še posebno, oporočno sposobnost. Pogoji zanjo so starost 15 let in razsodnost. Zapuščina - vse pravice in obveznosti (pretežno premoženjske), ki jih ima zapustnik v trenutku smrti in za katere ZD določa, da se lahko dedujejo. Je predmet dedovanja. Dedič - je oseba, na katerega preide zapustnikovo premoženje, in sicer kot celota, kompleks premoženjskih pravic in obveznosti. Dedič je lahko: - vsaka fizična oseba, ki je lahko dedič po zakonu ali oporoki - pravne osebe, ki so lahko dediči po oporoki Zapuščino lahko deduje en dedič, lahko pa je dedičev več = sodediči – vsakemu pripada del cele zapuščine = dedni delež oz. alekvotni del (npr. ½, 1/3, ¼) Volilojemnik oz. legatar - zapustnik taki osebi nameni zgolj posamezno premoženjsko pravico iz zapuščine, ne pa alikvotnega dela. Volilojemnik ne odgovarja za zapustnikove dolgove. Nalog oz. modus - zapustnik lahko tistemu, ki mu je naklonil korist iz zapuščine naloži kako dolžnost. Dedovanje v ožjem in širšem smislu: V ožjem: v pravnotehničnem smislu - prehod per universitatem - univerzalno nasledstvo - vesoljno nasledstvo - univerzalna sukcesija - dedič odgovarja za zapustnikove dolgove, premoženje tvori tudi pasiva - 3 značilnosti: 1. premoženje preide na dediča unu actu = na podlagi enega samega dogodka – zapustnikove smrti. Vse pravice in dolžnosti, ki se lahko dedujejo preidejo na dediča hkrati in istočasno. Dedič pridobi pravice in obveznosti brez posebnih prenosnih dejanj 2. premoženje preide vedno neposredno od zapustnika 3. dediči odgovarjajo za dolgove zapustnika V širšem smislu: v netehničnem smislu - zajema tudi prehod posameznih delov zapustnikovega premoženja na osebe, ki niso dediči (npr. volilojemniki) - vsebuje singularno nasledstvo poleg vesoljnega – ne pride do neposrednega prehoda posameznik premoženjskih predmetov od zapustnika na upravičenca. Upravičenec ima proti dediču terjatev na izročitev ali prenos voljenih premoženjskih predmetov. Ta terjatev pa ugasne, če se stvar po naključju uniči. Damnacijski legat: ne pride do neposrednega prehoda, volilojemnik ima proti dedičem terjatev na izročitev voljenega mu predmeta. Vindikacijski legat: v trenutku zapustnikove smrti upravičenec dobi SP in LP zahtevek Upravičenec ne odgovarja za zapustnikove dolgove. Upniki imajo zato prednost pred volilojemniki. Dedna pravica - vrsta upravičenja dediča kot univerzalnega naslednika zapuščine. Pomeni poseben položaj, ki ga ima določena oseba, kot dedič. Značilnosti tega položaja: - dedič je upravičen zahtevati, da ga vsak priznava za dediča - dedič pridobi LP in postane posestnik na stvareh zapuščine - dedič postane imetnik vseh drugih pravic in obveznosti, ki spadajo v zapuščino

4

od tistega, ki mu želi odtegniti pravico iz zapuščine, lahko zahteva, da preneha => ima petitorno varstvo Dedna pravica je absolutna – deluje zoper vsakogar. Je premoženjska pravica, ki se od drugih razlikuje po tem, da se jo lahko pridobi določenimi pogoji = smrt, določitev kot dedič. Zakon preferira: - potomce, krvne sorodnike - zakonce, zunajzakonce - posvojenci 5. PREDMET DEDOVANJA (2. člen ZD) Zakon določa, da se lahko dedujejo stvari in pravice, ki pripadajo posameznikom. Kritike: - ne dedujejo se samo pravice, pač pa tudi obveznosti - niso vse pravice na stvari podedljive - stvari so predmet LP in drugih SP pravic – deduje se pravica in ne stvar 33. člen URS => pravica do zasebne lastnine in dedovanja – ustava ne našteva več »stvari« kot predmet dedovanja pač pa LP, katere predme je stvar. LP je mogoče načeloma pridobiti na vseh stvareh. IZJEMA: javno dobro – stvari, ki so v splošni rabi ter javna lastnina - stvari, ki so premoženje javnih korporacij, ki imajo poseben namen: - ni mogoče pridobiti LP in podedovati - ni možno pridobiti pravico uporabe – odplačna koncesija - ni možno priposestvovanje Po SPZ so predmet LP in s tem predmet dedovanja praviloma vse stvari: - stvari za zagotavljanje osebnih potreb in interesov posameznika in njegovih družinskih članov - stanovanjske hiše in stanovanja, poslovne stavbe in poslovni prostori ter delovna sredstva - kmetijska in druga zemljišča (stavbna zemljišča) ter gozdovi in gozdna zemljišča Po ZDen – premoženje, ki se vrne upravičencem do denacionalizacije oz. se da zanj odškodnina predstavljajo po zakonu stvari , podjetja oz. kapital. Možni premoženjski objekti: Premičnine Predmeti kulturne, zgodovinske in umetniške vrednosti Premeti osebne rabe Predmeti posebne priljubljenosti Vrednostni papirji Nepremičnine Kmetijska zemljišča in gozdovi Stanovanjske hiše oz. stanovanja Najemne poslovne stavbe in poslovni prostori Zazidana in nezazidana stavbna zemljišča Podjetja Udeležba v pravni osebi, družbi – v obliki deleža, delnic Poleg LP so kot zapuščina lahko predmet dedovanja še: - ostale stvarne pravice (razen osebne služnosti) - pravice iz pravnoposlovnih in izvenposlovnih razmerij; pod pogojem, da niso strogo vezane na določeno osebo (ali dolžnika ali upravičenca) - pravica do nepremoženjske škode, če je bila pravnomočno prisojena ali priznana v pisni pogodbi - pravice intelektualne lastnine - avtorska pravica – moralna in materialna - tudi sama dedna pravica je dedna

-

5

To premoženje je dejansko njihovo premoženje. hišna oprema. da je možno dedovanje celotnega zapustnikovega premoženja. ostalo premoženje pa gre v dedovanje. ki realno ustreza njihovemu prispevku. ki ga je zapustnik pridobil na podlagi uživanja socialne pomoči države ali občine V primeru. občini povrnili vrednost dane pomoči. ki dejansko ne pripada zapustniku. 32/2 ZD: tako izločeni del ne spada v zapuščino in se ne upošteva pri izračunu dednega deleža.ZAKONCI – zanje ta pravica ni pomembna. Ratio: da ne bi plodovi in rezultati dela in prispevanja oseb. ki niso delali in prispevali. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje za dediča. in sicer zakonito (določeno je v zakonu. čeprav je formalno pripadalo zapustniku. da bodo državo oz. ki ustreza vrednosti pomoči. ki so živele z zapustnikom. člen ZD ureja to problematiko. Narava izločitvenega zahtevka: . ki postane zapuščina = predmet dedovanja. . določenih v zakonu. To premoženje se ne izloča iz zapuščine. ker ni izredno določeno v ZD Ratio predpisa: omogočiti osebam. da spada v zapuščino. gospodinjski stroji .volilne pravice  IZLOČITEV IZ ZAPUSTNIKOVEGA PREMOŽENJA a) na zahtevo zapustnikovih potomcev: Predmet dedovanja ni premoženjska masa.Ne morejo se pa dedovati: . lahko jih zahtevajo z reivindikacijo). 128. Gospodinjski predmeti se IZLOČIJO iz zapuščine. kar je dejansko od zapustnika – ponavadi je to ½ zapustnikovega premoženja b) zapustnikovi gospodinjski predmeti . netehničnem smislu). 6 . potomcem njihovim potomcem. če se zapustnikovi dediči zavežejo. Ta del postane državna ali občinska lastnina – s sklepom sodišča se to premoženje po uradni dolžnosti prisodi pristojnemu organu. zlasti ni potrebno da bi bil dedno sposoben.osebnostne pravice . da bi upravičenec izpolnjeval pogoje za dediča (volilojemnika). c) premoženje. je zahtevek sui generis – uveljavlja se lahko samo po smrti zapustnika. ko se izloči del. Govorimo o prelegatu – volilojemnik tako volilo dobi POLEG svojega dednega deleža – se ne všteva v dedni delež upravičenca. ker se že v trenutku smrti njihovega zakonca šteje.pravice in dolžnosti iz družinskega prava . upravičenci ob smrti zapustnika pridobijo LP na teh stvareh. pač pa iz zapustnikovega premoženja. ki so živeli skupaj z zapustnikom in mu pomagali pri pridobivanju. Čeprav glede na določbe ZZZDR to upravičenje ni posledica zunajzakonski skupnosti. ki so jih doslej potrebovale za zadovoljitev vsakdanjih potreb. ki so živeli z zapustnikom v istem gospodinjstvu.če niso večje vrednosti . Država ali občina pridobi zakonito zastavno pravico na zapustnikovih stvareh. člen ZD: ti predmeti gredo zapustnikovemu zakoncu. Določa. pač pa za dedovanje v širšem. Gre za izločitev iz premoženja – direktni poseg v premoženje. da obdržijo predmete. Ker ni dednopravni zahtevek.pohištvo. Upravičenci te predmete dedujejo. V trenutku smrti so upravičenci upravičeni ta del izločiti iz premoženja al i ga terjati nazaj.Ni dednopravne narave.pravice iz socialne varnosti . Gre za vindikacijsko volilo (ne gre za univerzalno nasledstvo. zunajzakonskemu partnerju. Izloči se del. ki se iz zapustnikovega premoženja izloči na zahtevo njegovih potomcev in posvojencev (in njihovih potomcev). posteljnina 33. da je zapustnik užival pomoč v skladu s predpisi socialnega varstva ne pride do dedovanja tistega dela njegovega premoženja. ni potrebno. pridobili z dedovanjem tisti dediči.

ker so zapustnikovi dediči njegov zakonec oz. t. Če je sporno ali je zapustnik prejemal pomoč ali če je sporna velikost pomoči. volilojemnika in »bistvene podatke o omejitvi dedovanja po 128. da ni prišlo do dedovanja dela zapustnikovega premoženja. ki ustreza vrednosti dane pomoči ni predmet dedovanja zato zapustnik z njim ne more razpolagati z oporoko.j. ki bi ga sicer dobili dediči. Po novi ureditvi ni več potrebno soglasje dajalca pomoči. Ustavno sodišče je opravilo test sorazmernosti (nujnost. da je premoženje delno ali v celoti postalo državna/občinska lastnina in ga s posebnim sklepom izroči. To je poseg v človekovo pravico do dedovanja in zasebne lastnine. da se je s soglasjem dajalca pomoči zavezal. da sploh ni prišlo do dedovanja. da je zakonodajalec moral tako poseči v pravico do zasebne lastnine in dedovanja. ki jo je mogoče izraziti v denarju. Če pa je to storil. ker ima zakonito zastavno pravico na zapustnikovih stvareh. da bi prehod na državo/občino pomenil samo breme (premoženje je neznatne vrednosti). ki ustreza dani pomoči zapustniku. sodišče izreče v sklepu o dedovanju. Premoženje. da je poseg nujen in primeren. Opravi se v zapuščinskem postopku. Ne gre za dedovanje. Za pomoč ne moremo šteti dajatev do katerih je bil zapustnik upravičen iz naslova minulega dela (pokojnina. ni pa sorazmeren. Sodišče tudi izreče. Sodišče ugotovi. je lahko dedoval celotno zapustnikovo premoženje samo ob pogoju. ZD. Dedič zapustnika. ki je nastalo za časa zapustnikovega premoženja. ker obstajajo blažja sredstva s katerimi je mogoče zagotoviti vrnitev sredstev družbene pomoči in zavarovati pravico do socialne pomoči drugih. Podatke o tem. Sporno je predvsem zahtevano soglasje dajalca pomoči za vrnitev. Sodišče meni. Dopustno je. torej iz tistega premoženja. O tem ali bodo dedovali celotno premožnejše ali ne odločajo dediči sami. poročilo o smrti na podlagi katerega se opravi zapuščinski postopek. Po izpeljanem postopku. državo/občino) na pravdo. Če se pa dediči zavežejo vrniti vrednost dane pomoči. Za pomoč štejemo raznovrstne oblike pomoči s katerimi se je odpravljajo navidezno stanje socialne ogroženosti zapustnika. Ta poseg pa ni sorazmeren ožjem smislu. darila). napoti sodišče prizadete (dediče. da je prišlo do dedovanja in da obstaja zakonita zastavna pravica dajalca pomoči na zapuščinskih stvareh. ker gre za spor. oz. ki ni premet dedovanja. Meni. ker je celotno premoženje rezultat pomoči. Upoštevana je samo tista pomoč. ker država/občina ne odgovarja za zapustnikove dolgove. 7 . da bi bil na tem mestu primeren obligacijski zahtevek države/občine. da je zapustnik užival pomoč se navedejo v smrtovnici. s katerimi je zapustnik razpolagal s premoženjem. ko pomoči več ne potrebuje. da mu bo povrnil vrednost dane pomoči. zunajzakonski partner in otroci. ki so sami potrebni pomoči. Ta institut tudi ne moremo šteti za zakonito volilo. naj se premoženje. Za neveljavne bi bilo treba šteti pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja.. Del zapustnikovega premoženja. ki obstaja zaradi družbene pomoči vrne družbi. pri čemer o tem presoja sam. Poudarek na tem. ne pa da ga dobijo dediči. členu ZD«. da se država poplača iz premoženja osebe. saj je bila prejšnja ureditev sporna. Tudi v primeru. ki ustreza dani pomoči postane lastnina države/občine ne glede na to ali so dediči pripravljeni povrniti pomoč v denarju ali ne. Zato se morajo državi vrniti sredstva pomoči. tudi dajalca pomoči v čigar korist je omejitev določena. Ne sme se je ogroziti s siromašenjem skladov za zagotavljanje pomoči posameznikom.j. Mnenje Ustavnega sodišča: takšna ureditev dajalcu pomoči omogoča avtomatično pridobitev lastnine na zapustnikovem premoženju in izključuje pravico do dedovanja. Obvezno se opravita popis in cenitev zapuščine. V sklepu o dedovanju se ločeno navede dediča. ki je užival socialno pomoč. ODPOVED – dajalec pomoči se lahko odpove do konca zapuščinske obravnave pravici do povračila pomoči. da je prišlo do omejitve dedovanja po 128. t. čl. zaradi varovanja pravice do socialne varnosti drugih državljanov. ki pa je mogoča le na podlagi Ustave ali pravic tretjih oseb (ščitenje oseb = prejemnikov socialne pomoči). sorazmernost v ožjem smislu). Gre torej za omejitev pravice. primernost. Prehod tega premoženja ni dedovanje. ki izvira iz premoženjskopravnega razmerja. t. pa sodišče v sklepu izreče.Ta predpis je bil z novelo 2001 popravljen ravno v tem delu. je zadevno določilo oporoke neveljavno. po smrti zapustnika. pogodbe o dosmrtnem preživljanju in darilne pogodbe za primer smrti. invalidnina) ali zaradi posebnih zaslug (nagrade.j.

=> kršitev svobode testiranja. ki pridejo v poštev za dedovanje glede na svoje razmerje z zapustnikom. če:  je bila zakonska zveza z zapustnikom razveljavljena za časa življenja ali razvezana  življenjska skupnost z zapustnikom je trajno prenehala po krivdi zakonca ali v sporazumu z zapustnikom Ne more izgubiti dedne pravice. o SVAŠTVO – v isti stopnji oz.SORODSTVO o vez med osebami. niti za kogarkoli ta še sploh ne obstaja za časa življenja zapustnika. liniji kot zakonec s svojimi sorodniki ZAKONSKA ZVEZA – ureja ZZZDR in 22. če:  Sta partnerja živela v življenjski skupnosti  Je življenjska skupnost trajala dalj časa  Je tajala do zapustnikove smrti o o obstoju zunajzakonske skupnosti se odloča v zapuščinskem postopku: o če se ugotovi. ker niti zanj.Oporočni dedič se odpove dediščini ali je dedno nevreden Temeljni kriterij: bližina osebnega razmerja z zapustnikom = zakoniti dedič => ne dedujejo istočasno. ZZ pride do presumpcije. ki temelji na pravnem. Najpomembnejša sta krvno sorodstvo in svaštvo. da je bila tožba utemeljena (dediči nadaljujejo postopek na podlagi tožbe.zak. ZUNAJZAKONSKA SKUPNOST o Ni dedovanja. ki so bližnji zapustniku so: . Ob razvezi 8 . če so podane take okoliščine zaradi katerih bi bila ZZ med tema dvema osebama neveljavna – 10/2. Osebe. člen ZD o Zakonec NIMA dedne pravice. kot osnovo za dedovanje => v primerih. če:  je zapustnik vložil tožbo za razvezo ZZ in se po njegovi smrti ugotovi. člen ZD (če obstaja zadržek) o Do dedovanja pride. člen ZD – z novelo 2001 črtan => izguba pravice razvezanega zakonca iz oporoke. ker jo je zakonec pridobil s trenutkom smrti zapustnika.Z delom premoženja oporočitelj ne razpolaga . dedujejo v različnih dednih redih. povezanimi preko svojega izvora – druga iz druge ali skupni prednik. Dedovanje sorodnikov se zaključi tretji paraleli – težnja po zoževanju kroga sorodnikov kot zakonitih dedičev. Nepopolna posvojitev ima omejene dednopravne posledice. skupnosti sporna . ko ne more priti do oporočnega dedovanja: . bodisi stranske. Do njega pride. Najpomembnejša sta: sorodstvo (tudi popolna posvojitev) in zakonska zveza (tudi zunajzakonska skupnost). zapuščinsko sodišče prekine postopek in napoti stranke na pravdo o 100. da izgubijo veljavo vsa oporočna razpolaganja v korist zakonca. da so dejstva od katerih je odvisen obstoj zun. o Zakonec IZGUBI dedno pravico. o Krvno sorodstvo je sorodstvo med osebami.ZAKONITO DEDOVANJE Zakon določa krog oseb. ki jih dednopravni predpisi predvidevajo.Oporoka je neveljavna .Smrt oporočnega dediča pred oporočiteljem . socialnem in biološkem temelju.Oporoke ni . da izločijo zakonca kot dediča)  ZZ se razveljavi po zapustnikovi smrti iz vzroka za katerega je preživeli zakonec ob sklenitvi ZZ vedel Gre za prenehanje dedne pravice. ko nastopijo določena dejstva. Linije ali črte so bodisi ravne.

Velja načelo izključnosti med parentelami: osebe iz 2. člen ZD)  Pod posebnimi pogoji je treba priznati pravico do nujnega deleža posvojitelju  Popolne posvojitve se ne more razvezati => dedna pravica lahko preneha samo z razveljavitvijo posvojitve. Če se razveljavi po nastopu smrtnega primera praviloma oseba. Sorodniki so razvrščeni v tri parentele. ki izvaja svojo dedno pravico po umrlem iz posvojitve vedela za razveljavitveni razlog ob nastanku posvojitve – analogna uporaba 22/2 ZD o Nepopolna posvojitev  Sklenjene po prejšnjih posvojitvenih predpisih. razen če je oseba. lahko jih pa za dediče postavi v oporoki. posvojiteljevem zakoncu in po posvojiteljevih drugih posvojencih  Posvojenec deduje po zakonu po naravnih starših  Po zakonu ne morejo dedovati po posvojencu posvojitelj in njegovi sorodniki. parentele. Lahko se pod določenimi pogoji spremenijo v popolne. da je bila zahteva utemeljena  Ni dedne pravice. še vedno obstajajo. in 3. drugih sorodnikih in obratno (21. dedujejo sorodniki iz tretje parentele.  ZD – posvojenec in njegovi potomci imajo do posvojitelja in njegovih sorodnikov enako zakonito dedno pravico kot posvojiteljevi otroci in njihovi potomci. ki izhajajo od skupnega prednika.zak. dedujejo sorodniki iz druge in če ni sorodnikov iz druge. če posvojitelj vloži zahtevo za prenehanje posvojitve in se po njegovi smrti ugotovi. – skupina sorodnikov. če obstaja sorodnik iz prve parenetele. nujni dedič po drugem partnerju POSVOJITEV o Popolna posvojitev  Ureja jo ZZZDR  Posvojenec se popolnoma izloči iz rodbine naravnih staršev – medsebojne pravice prenehajo  Posvojenec povsem preide v rodbino posvojitelja – dobi položaj naravnega otroka posvojitelja z vsemi pravicami in dolžnostmi v razmerju do posvojitelja in njegovih sorodnikov. Če ni sorodnikov iz 1.. parentele ne bodo dedovale. Učinek ima ex nunc. Prva parentela: predstavniki linije so zapustnikovi otroci Druga parentela: predstavniki linije sta zapustnikov oče in mati => dve liniji Tretja parentela: predstavniki linije so ded in babica po očetovi strani ter ded in babica po materini strani => 4 linije 9 . Dedovanje se zaključi s tretjo parantelo.  Nepopolna posvojitev se lahko razveže  Dedna pravica lahko preneha. Posvojenec in njegovi potomci dedujejo po drugih posvojencih in njihovih potomcev  Posvojenec in njegovi potomci nimajo zakonite dedne pravice po naravnih starših. Posvojitelj in njegovi potomci imajo zakonito dedno pravico po posvojencu in njegovih potomcih. 2. ki more in hoče dedovati. vštevši prednika kot predstavnika linije. njihovih potomcih. dedni red.o - zun. To vpliva na dedovanje. če je prišlo do razveze posvojitve že v času življenja zapustnika Sistem zakonitega dedovanja v slovenskem pravu je PARENTELNI SISTEM Z REPREZENTANCO (parentelni – linearni sistem) – govorimo o parentelah = zarodi => navedene osebe dedujejo po določenih dednih razredih. če je bila ta pravica izrecno izključena ali omejena v posvojilni pogodbi  Posvojenec in njegovi potomci ne morejo po zakonu dedovati po posvojiteljevih sorodnikih. 1. črte. osnova za oblikovanje le teh pa je sorodstvo z zapustnikom. sicer zanje veljajo določbe temeljnega zakona o posvojitvi  228/2 ZD – uporabljajo se določbe zveznega zakona o dedovanju  Posvojenec in njegovi potomci lahko dedujejo po posvojitelju tako kot njegovi otroci in potomci  Posvojenci ne morejo dedovati po posvojitelju. sorodniki iste parentele pa na linije. ki je zaradi posvojitve postala dedič po umrlem ne izgubi dedne pravice. partner ima pri zakonitem dedovanju po partnerju enak pravni položaj kot zakonec – določbe o znižanju in zvišanju dednega deleža.

Vstopna pravica velja samo za oz. dedno nevreden. Dedujejo praviloma po enakih delih. člen ZD). Do tega instituta pride.Kaj je treba vedeti: o Posvojitelj in njegovi potomci in posvojiteljevi starši in potomci lahko dedujejo po posvojencu samo pri popolni posvojitvi o Ne more priti do konkurence z zapustnikovimi naravnimi starši . predvsem mora biti dedno sposoben. zunajzakonski partner. Prirast lahko nastopa tudi pri oporočnem dedovanju (za razliko od vstopne pravice). Načeloma se dedni deleži delijo po enakih delih. 1. ZAKONITI DEDNI REDI . da zapustnik nima potomcev. DEDNI RED: V njem so zapustnikovi starši in njihovi potomci (vstopna pravica) in zapustnikov zakonec oz. Zakonec deduje ½. ker s popolno posvojitvijo ravno prenehajo sorodstvena razmerja z naravnimi starši o Pri dedovanju ne more konkurirati zunajzakonski partner z zakoncem zapustnika – zunajzakonske skupnosti osebe.P: zapustnikovi otroci in njihovi potomci 2. DEDNI RED: V njem so zapustnikovi potomci in posvojenci ter zapustnikov zakonec oz. dedujejo njegovi otroci itd. Vstopajoči potomci dedujejo iure proprio => njihova dedna pravica ni izvedena iz dedne pravice prednika. možna samo pri zakonitem dedovanju. Med sorodniki iste linije velja vstopna pravica = ius representationis = pravica reprezentance: če predstavnik linije ne deduje. ki bi šel njihovemu predniku. gre celotna zapuščina staršem (1/2 vsakemu). Če ni zakonca ali ta ne deduje. njegov zakonec ne deduje v prvem dednem redu. Vstopna pravica je mogoča. če zapustnik nima potomce ali če oni ne dedujejo. zato mora izpolnjevati pogoje za dedovanje. Pride v poštev tudi za zakonce oz.Določbe o redu dedovanja zapustnikovih staršev veljajo tudi za zapustnikovega posvojitelja in njegove potomce. pač pa v drugem. ti ne morejo ali nočejo dedovati po zapustniku.=> Dediščina se deli na toliko delov. kadar dedovanje na podlagi vstopne pravice ne pride v poštev – če odpadli dedič nima potomcev oz. 2. . Potomci. v svojem imenu se odpove dediščini) stopijo kot dediči na njegovo mesto njegovi potomci prve stopnje – njegovi otroci – če ne deduje otrok predstavnika linije. Oni so dediči pred vsemi drugimi. zunajzakonske partnerje. če ni staršev? 10 .Določbe o redu dedovanja zapustnikovih potomcev veljajo tudi za zapustnikove posvojence in njihove potomce . starši skupaj ½ po enakih delih => posamični starš torej ¼.V prvi in drugi paranteli lahko dedujejo tudi zapustnikov zakonec oz. zunajzakonski partner. Starši pridejo v poštev kot dediči . razdedinjen. in 12. ki je poročena zakon ne priznava => ni možnosti dedovanja Dedovanje je možno v treh dednih redih: 1. Oddaljenejši potomci zapustnika dedujejo na podlagi vstopne pravice (11. ne pa tudi zakonec. na podlagi vstopne pravice lahko dedujejo samo zapustnikovi potomci ne glede na stopnje. katere predstavniki so poklicani k dedovanju. Prosti delež priraste deležu sorodnika iste linije in iste stopnje sorodstva do zapustnika. ki ne spada v linijo.P: zapustnikovi stari starši in njihovi potomci.P: zapustnikovi starši in njihovi potomci 3. Dedna nevrednost prednika ne vpliva na obstoj njihove dedne pravice. ker odpade kot dedič (umrl pred zapustnikom. Enako za stare starše. Kaj se zgodi. 127/1 ZD. zunajzakonski partner . Prirast = akrescenca = ius accrescendi => dedni delež odpadlega dediča pripade sodedičem po razmerju njihovih dednih deležev. V primeru. ki dedujejo na temelju vstopne pravice dedujejo skupaj tisti delež. kolikor je linij v paranteli.

dedna nevrednost dediča (127/1 ZD) . Zakonec ali preostali sodediči iz I. To pride zlasti do izraza. da bi zapadel v pomanjkanje.- - Če ne deduje en od zapustnikovih staršev: njegov delež gre na podlagi vstopne pravice. ki to zahteva nima potrebni sredstev za preživetje – iz razloga socialne varnosti. dednega reda spreminjajo. Imamo štiri linije: . Če deduje zakonec v prvem dednem redu (ali drugem). Lahko mu sodišče dodeli celotno zapuščino.Zapustnikov ded ALI babica ene strani in nima potomcev ali tej ne dedujejo: njegov oz.odpoved še neuvedenemu dedovanju ali odpoved dediščini v lastnem imenu (137 in 140 ZD) 13. polsestre). Po očetovi strani pa skupaj s skupnimi otroki očetov delež. da oseba. če dedujejo poleg skupnih otrok še polrodni otroci enega ali drugega ali obeh zapustnikovih staršev (zapustnikovi polbratje. ki bi šel vsakemu od njih njihovi potomci. ki ga deduje ali ta zakonec ali njegovi potomci = ožja akrescenca . starši ali posvojitelji). materin del njenim potomcem. DEDNI RED V ta red spadajo zapustnikovi stari starši in potomci (vstopna pravica). če bi se zapuščina delila. sestre Če ne dedujeta oba starša: dedujejo del zapuščine. ki bi ga po zakonu dedovali sodediči. in sicer. če oseba. kar bi pripadalo enemu ali drugemu (akrescenca) Eden od staršev ne deduje in ni pustil potomcev: pride do prirasti deleža.Velikost zapuščine Sodišče odloča o tem vedno na zahtevo in nikoli ex offo.Ded in babici po materini strani dedujejo skupaj ½ . dednem redu. če ni nobene osebe. V primeru ko dedič to zahteva in je dediščina tako majhna. 11 . deli zapuščino z zapustnikovimi naravnimi ali posvojenimi otroci praviloma po enakih delih (oz. vsem sodedičem ZVIŠANJE svojega dednega deleža. če je ta tako majhna. Njegovi polbratje in polsestre po materini strani dedujejo skupaj s skupnimi otroki materin delež. dednega reda lahko zahtevajo proti enemu. ki bi dedovala v 1.Ne dedujeta ded IN babica ene strani in ni potomcev oz ti ne dedujejo: prosti deleži te strani prirastejo dedičem druge strani – dedu in babici druge strani ali njihovim potomcem = širša akrescenca Razlog za dedovanje na podlagi vstopne pravice in prirasti Po ZD je samo ena okoliščina. ki bi glede na razmerje z zapustnikom lahko dedovala ni preživela zapustnika. deležu drugega od staršev 3. veljajo pravila o vstopni pravici. V izjemnih primerih lahko zakonec ali drugi sodediči zahteva.razdedinjenje dediča (44 ZD) . V poštev kot dediči pridejo. da mu sodišče dodeli celotno dediščino.Premoženjsko stanje sodedičev . njegovim potomcem – zapustnikovi bratje. To gre lahko v breme nekaterih ali vseh sodedičev. samo eden od njiju pa ima potomce: potomcem gre tisto. Enak učinek po ZD imajo tudi: . nekaterim. da mu gre tudi tisti del zapuščine. ali 2.Ne dedujejo ded ALI babica ene strani: dedujejo njegov ali njen delež na podlagi vstopne pravice njegovi ali njeni potomci – zapustnikovi strici in tete in njihovi potomci . člen ZD (spremenjen z novelo 2001) – v izjemnih primerih se lahko dedni deleži it I.Sposobnost pridobivanja sodedičev . Zakonec lahko zahteva od sodišča naj odloči. in II. Očetov del gre očetovim potomcem. Z novelo je bilo omogočeno zmanjšanje kot tudi povečanje dednega deleža zakonca v korist ali breme dednega deleža vseh ali posameznih drugih dedičev. če bi se delila. Oba starša ne dedujeta.Ded in babica po očetovi strani dedujejo skupaj ½ . Če zakonec konkurira tudi z drugimi zapustnikovimi potomci ali potomci posvojencev. Zapustnikovi pravi bratje in sestre dedujejo očetov in materin delež. ki bi mu šel. njen delež priraste deležu njegovega zakonca – preide v linijo drugega zakonca. Sodišče bo moralo pri odločanju o takem zahtevku upoštevati konkretni primer in naslednje okoliščine: . da bi prišel v pomanjkanje.

ki gre skupaj vsem nujnim dedičem.Zakonec oz. Nujni dedič – osebe iz kroga zakonitih dedičev. da se ta razpolaganja razveljavijo (26/1 ZD) Razpoložljivi del zapuščine – del zapuščine s katerim zapustnik lahko razpolaga. Če je zapustnik neodplačno razpolagal s tem delom zapuščine oz. ki jim gre po kogentnih določbah zakona del zapuščine oz. Dedni delež posameznega sodediča lahko sodišče poveča bodisi v breme dednega deleža zapustnikovega zakonca bodisi samo v breme sodedičev (vseh ali posameznih). je del zakonitega dednega deleža (26/2 ZD) Razlika med zakonitim in nujnim dedovanjem Pri nujnem dedovanju zapustnik ne more po svoji volji odločati o obstoju in obsegu pravic na nujni delež.Osebe.Potomci. pridobitna sposobnost dedičev in vrednost zapuščine. ki bi sicer po zakonu dedovale. posebej pa: premoženjske razmere. S tem institutom je omejena svoboda oporočnega razpolaganja (svoboda testiranja) => zapustnik z oporoko lahko spremeni zakoniti red dedovanja in onemogoči dedovanje osebam. To mora oporočitelj v oporoki izrecno izraziti ali pa mora ta volja izrecno izhajati iz njegovih drugih ravnanj. izjav. Sodišče mora pri tem upoštevati okoliščine konkretnega primera. čeprav jih je oporočitelj v oporoki prezrl. če so po zakonitem dednem redu poklicane k dedovanju (25/3 ZD) . zunajzakonski partner 12 . imajo pravico do nujnega deleža samo v primeru. Lahko se povečajo dedni deleži nepreskrbljenih potomcev v breme zakonca. ko v oporoki niso omenjeni tisti. Do popolnega neupoštevanja dednega reda ne more priti => določenim osebam iz kroga zakonitih dedičev gre po zakonu del zapuščine. Če oporočitelj določi naj nujni dedič dobi svoj nujni delež v stvari. ki imajo lastnost nujnih dedičev. Ta del zapuščine je rezervirani del = rezerva – pridržan. ker je le del tega. ali pa kumulativno. ker se ne deduje po zapustnikovi volji. govorita dve dejstvi: . ki ga je zapustnik odtegnil dedičem z določenim neodplačnim razpolaganjem za življenje. z oporoko lahko nujni dediči po zapustnikovi smrti zahtevajo. Nujni delež je manjši od zakonitega. Omogočeno je tudi povečanje ali zmanjšanje dednih deležev sodedičev prvega razreda v razmerju med seboj (zakonec je izvzet). Pravica do nujnega deleža je dedna pravica. rezerviran za nujne dediče. vsota vseh posamičnih nujnih deležev je premoženje. Nujni dedič kot pravi dedič odgovarja za zapustnikove dolgove kot drugi dediči. premoženja. v ustreznem obsegu. NUJNO DEDOVANJE Je posebna oblika zakonitega dedovanja. Nujni delež je kompromis med neomejeno svobodo testiranja in dedovanjem zapustnikovih svojcev. Nujno dedovanje utesnjuje tudi zapustnikovo prosto razpolaganje s premoženjem inter vivos  nujnih dedičev ne more izključiti od dedovanja niti na ta način. denarju ali pravicah je s tem samo določil način delitve dediščine. da je nujno dedovanje zakonito dedovanje posebne vrste. s katerim zapustnik ne more razpolagati. ki je manjši od zakonitega (27 ZD). Dejstvo. odločitev. ki pripada posameznemu nujnemu dediču Skupni nujni delež – del zapuščine.Seveda je situacija lahko tudi obrnjena. da svoje premoženje razda z neodplačnim razpolaganjem za časa življenja. ni pa spremenil dedne pravice nujnega dediča v obligacijskopravni zahtevek ali zahtevek na izročitev stvari. Izjema je razdedinjenje. popolni in nepopolni posvojenci in njihovi potomci . ki ga morajo dobiti. je univerzalni zapustnikov naslednik in mu gre alikovotni del zapuščine. ki bi morali dedovati zakonito => ne gre za oporočno dedovanje. Kdo so nujni dediči? ABSOLUTNI: Upravičeni do nujnega deleža brez dodatnih pogojev: . Nujni dedič je pravi dedič.Velikost nujnega deleža se določa v razmerju do zakonitega dednega deleža. Nujni delež – del zapuščine.

ko umre zapustnik preneha ZZ in skupno premoženje se razdeli: .Stari starši Najprej je treba ugotoviti zakoniti dedni delež. Kakšni so nujni deleži? ½ zakonitega dednega deleža: .Nujne deleže kot kvote dednih deležev Skupni nujni delež – njegova velikost je odvisna od: 13 . 56/1 – darila pri vstopni pravici .Starši .Zakonite deleže posameznega dediča .Zakonec oz. ki bi bile zakoniti dediči. Teh ni treba vračati v zapuščino. neposredno ljudem v stiski – to niso darila dana verskim skupnostim kot takim. če so po zakonitem redu dedovanja k konkretnem primeru upravičene dedovati. posvojenci in njihovi potomci . ki velja za dediča. ki ni predmet dedovanja – izločitve potomcev . če ne bi bilo oporoke .Kadar deduje oseba B na podlagi vstopne pravice zaradi razdedinjenja. ki se po zakonu ne vračunava v dedičev nujni delež ( 54 – stroški za preživljanje dediča.ZD) Darila pri vstopni pravici: . Zakončev del se izloči že prej.(-) gospodinjski predmeti . Pri nujnem dedovanju ni vstopne pravice. ki jih je zapustnik naklonil za življenje. Predmet daril. ki jih je v zadnjem letu svojega življenja naklonil drugim osebam (izjema so manjša darila) DARILO je vsako neodplačno razpolaganje zapustnika (29 ZD).(+) vrednost daril. ki jih je zapustnik kadarkoli ali na katerikoli način naklonil osebam. Vrednost čiste zapuščine + vrednost določenih daril. Izključena so privilegirana darila. S prištevanjem daril se omejuje se svoboda zapustnikovega razpolaganja inter vivos zaradi varovanja nujnih dedičev. Izračun dednega deleža: Na podlagi obračunske vrednosti zapuščine (da ne bi zapustnik inter vivos obšel predpisov o nujnem deležu). potem se določi nujni delež na podlagi kvote.Nesposobnost za delo IN . Za nujno dedovanje veljajo pravila o posameznem dednem redu in načelo izključnosti.Nimajo lastnih potrebnih sredstev za preživljanje o Bratje. zunajzakonski partner 1/3 zakonitega dednega deleža: .Kadar deduje oseba B na podlagi vstopne pravice zaradi smrti ali odpovedi dediča A – se darila dana A-ju vračunajo v dedni delež B-ja. sestre .(-) socialne pomoči .(-) dolgovi zapustnika ob smrti (aktiva zapuščine) .Potomci.(-) dolgovi zapuščine (pasiva zapuščine) => nastali so po smrti Čisti zapuščini se prišteje: . To so darila dana v humanitarni namen določenim ustanovam in društvom.(+) vrednost daril. Na podlagi OVZ izračunavamo: . ki ima vstopno pravico . Čista zapuščina: ko zapustnik umre se opravi popis in ocena njegovega premoženja (aktiva in pasiva). sestre o Stari starši Te osebe so lahko nujni dediči samo. nevrednosti ali ker je bil vzet nujni delež dediču A – se darila dana A-ju ne vračunajo v dedni delež B-ja.- Starši ali posvojitelj (pri popolni posvojitvi) RELATIVNI: Če izpolnjujejo dva pogoja: .(-) premoženje. 55 – običajna manjša darila.Bratje.

ki ima pravico do nujnega deleža.- Števila nujnih dedičev Velikosti njihovih nujnih deležev Razpoložljivi del zapuščine = čista – rezerva (vrednost skupnega nujnega deleža) Do ugotavljanja in računanja nujnih deležev pride samo takrat. ki so bila dana zadnje leto zapustnikovega življenja Gre za varstvo pravnega prometa – tretje osebe niso zainteresirane za dedovanje – pričakuje se manj zlorab. Če se s tem ne more pokriti pomanjkanja. Če nujni dedič ne zahteva nujnega deleža v zapuščinskem postopku. Imamo dve pravni ustanovi za to: o RAZDEDINJENJE NUJNEGA DELEŽA – exheredatio ob iusta causa – iz upravičenega razloga o ODVZEM NUJNEGA DELEŽA V KORIST POTOMCEV – exheredatio bona mente – razdedinjenje v dobrem namenu Namen: 14 . o redukcija oporočnih razpolaganj – v treh letih od razglasitve oporoke o vrnitev daril – v treh letih od zapustnikove smrti – razglasitve z mrtvega Zapustnik lahko ob določenih pogojih odtegne ali zmanjša nujni delež osebi. S tema dvema zahtevkoma se uveljavlja kršena pravica do nujnega deleža. ko je zapustnik svoje premoženje razdal za časa življenja in ob njegovi smrti ni premoženja =>OVZ na podlagi katere izračunamo nujni delež predstavlja samo vrednost daril.Z darili za časa življenja – upoštevajo se darila za katera je oporočnik naj se ne vračunajo nujnemu dediču v dedni delež . S potekom določenega roka izgubi nujni dedič možnost tožiti in pravico do nujnega deleža – pravica ugasne. Pravica do nujnega deleža je dedna pravica je premoženjska pravica. je načel ali izčrpal skupni nujni delež Kako se odpravi prikrajšanje: 1) redukcija oporočnih razpolaganj . 41 ZD) PRIKRAJŠANJE NUJNEGA DELEŽA . kadar nujni dedič uveljavlja svojo pravico do nujnega deleža – zahteva nujni delež (40. 2) vračanje. Lahko ju postavi tisti. uveljavljajo zahtevke.Z oporočnimi razpolaganji .172 – zapustnik s tem prekorači vrednost razpoložljivega dela zapuščine.tretje osebe o načelo vračanja daril velja samo v primeru daril. V primerih. Ta dva zahtevka lahko uveljavljajo tudi dediči upravičenega nujnega dediča. sodišče po uradni dolžnosti ugotovi njegov zakoniti dedni delež glede tistega dela zapuščine s katerim zapustnik ni razpolagal – sodišče se ne ozira na to ali nujni dedič prikrajšan ali ne. Upošteva se kot nujni dedič na lastno zahtevo in ne po uradni dolžnosti.obdarjenci. ki so potencialni dediči o vračanje darila se lahko zahteva ne glede na to kdaj je bilo dano . Nujni dedič lahko uveljavlja pravico do nujnega deleža z zahtevkom na vrnitev daril. Prekluzivni roki: roki v katerih lahko zahtevajo oz. restitucija daril . se poseže na darila. Ti roki veljajo za uveljavljanje zahtevkov v zapuščinskem postopku in v pravdi. ki ima pravico do nujnega deleža.najprej se na zahtevo nujnega dediča zmanjšajo ali docela odpravijo razpolaganja z oporoko.

če sodediči vračunavanja ne zahtevajo 15 . S tem se doseže enako obravnavanje zakonitih dedičev glede vsega kar so neodplačno dobili od zapustnika bodisi med živimi.zapustnik mora razdedinjenje določiti v oporoki na nedvoumen način Razlogi za razdedinjenje: .oseba.ko je zapustnik hotel preferirati posameznega dediča in ga je oprostil vračunavanja (če s tem ni prikrajšan nujni dedič) . razen če je zapustnik sam drugače določil. poglavju KZ – zoper varnost RS Razlog za razdedinjenje mora obstajati v času.mladoletni ALI .kadar je prezadolžen ali zapravljivec – grozi nevarnost. ki ima pravico do nujnega deleža Formalni pogoj za veljavnost razdedinjenja: . ki je naklepno storila hujše kaznivo dejanje zoper zapustnika ali njegove bližje (zakonec. Ex lege pomeni. potomci. ki ima pravico do nujnega deleža zaradi njegovega nedopustnega obnašanja v razmerju do zapustnika in oseb.polnoletni in pridobitno nesposobni VRAČUNAVANJE DARIL IN VOLIL V DEDNI DELEŽ (samo pri zakonitem dedovanju) Kolacija = collatio bonorum – omogoča.delno: o zmanjšanje nujnega deleža o razdedinjeni ne izgubi lastnosti nujnega dediča o dedna pravica se mu zmanjša v obsegu razdedinjenja Razlogi za odvzem nujnega deleža v korist potomcev: . ki jim je zapustnik dal darila za časa življenja ali jim je naklonil volila v oporoki. da ni potrebno. Gre za to.oseba.oseba. da pri zakonitem dedovanju dobijo tisti sodediči. Kdaj ni kolacije: . kolikor znaša vrednost darila ali volila. ki se s kršitvijo zakonske in moralne dolžnosti huje prekrši zoper zapustnika .- kaznovanje dediča. Lahko je popoln ali delen. ko je zapustnik napravil oporoko. Ta institut predstavlja modaliteto pri delitvi dediščine med sodediči. Vračunavanja pride v poštev ex lege samo za zakonite in nujne dediče. da zapustnik tako določi in da do vračunavanja pride po samem zakonu. bodisi iz naslova dedovanja. ki so po zakonitem redu dedovanja v enakem položaju glede na razmerje do zapustnika. Domneva se. ki so zapustniku blizu in zaradi neprimernega življenja varovanje premoženjskih interesov potomcev zapustnikovega potomca. ki se je vdala brezdelju in nepoštenemu življenju Z novelo 2001 se je odpravil kot razlog razdedinjenja: dejanja inkriminirana po 23. da posamezen sodedič ne dobi več kot tisti sodediči. redukcije volil . starši) . da bodo dediščino potomca/posvojenca pobrali njegovi upniki ali pa da jo bo zapravil Zapustnik ga mora določiti v oporoki.popolno: o popolna izguba dedne pravice o razdedinjeni ne more biti dedič niti po zakonu niti po oporoki o ne more zahtevati vrnitve daril. za oporočne pa le. Razdedinjenje je lahko: . Potomci zapustnikovega potomca morajo biti v trenutku zapustnikove smrti: . da zapustnik z naklonitvijo darila ali volila ni hotel posameznega dediča preferirati. efektivno toliko manj iz zapuščine na račun svojega dednega deleža. če je oporočitelj tako določil.

IZJEME: o želja zapustnika. 30.110.splošna pravila obligacijskega prava. razen če ZD ne določa drugače – ZD je lex specialis -3 vrste posebnosti 16 . da zahteva naj se v dedni delež sodediča vračunavajo darila in volila . ..pravica zahtevati vračunavanje ne zastara .preklicna .. da je v njej postavljen dedič. koristi/plodovi neke stvari/pravice. Značilnosti: ..realna kolacija: dedič se odloči darilo/volilo vrniti . čl ZD) – določbe oporoke izražajo oporočiteljevo voljo ob nastanku oporoke in v času njegove smrti = izjava poslednje volje oporočitelja .idealna kolacija: vračuna se vrednost darila v dedni delež ...oporoka je pravni posel za primer smrti – razpolaganja določena v oporoki se realizirajo šele ob smrti oporočitelja. če izhaja iz oporoke. 116. Za življenje oporočitelja oporoka nima nobenega učinka. s katero neka oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. plačilo stroškov obveznega šolanja. Veljavna je samo oporoka.. 112. ki je narejena v eni izmed zakonsko predpisanih oblik (62 ZD) – forma ad valorem Pogoji za veljavnost oporoke: . da je zapustnik hotel. 31.enostranski pravni posel – je enostranska izjava volje. na način in v mejah določenih v zakonu. člen ZD) . da se darilo ne vračuna – le dokler ne pride do prikrajšanja nujnih dedičev o po zakonu zaradi specialnih lastnostih darila – običajna manjša darila. Meje svobode testiranja so postavljene z nujnim dedovanjem. za veljavnost oporoke ni potrebno soglasje osebe.. uradno) ne pride v poštev => oporočitelj ne more prepustiti določitve dediča tretjemu . zakonito. da zakoniti dedič dejansko postane dedič.velja v načelu za kakršnokoli neodplačno razpolaganje zapustnika v korist zakonitega dediča (46/1 v zvezi z 29.ne vračunava se pa.za kolacijo je pomemben trenutek delitve zapuščine . Zastopanja (pogodbeno. odvisna je samo od volje oporočitelja. Oporoka = testament: . ki pridobi koristi od oporoke .volilo se vračunava ex lege.oporoka je strogo osebni akt. 53.kolacijo lahko zahtevajo na: o zapuščinski obravnavi o še po pravnomočnosti sklepa o dedovanju o najkasneje ob delitvi dediščine – pravica zahtevati delitev dediščine ne zastara OPOROČNO DEDOVANJE Z oporoko je dovoljeno razpolagati s premoženjem za primer smrti. ZD ne pozna kodicila – poslednja izjava volje v kateri ni postavljen dedič. a) Vračunavanje daril .oporočiteljevo razpolaganje s premoženjem – za pojem oporoke ni nujno. 57.Pogoj za vračunavanje je.oporočitelj lahko oporoko vsak čas prekliče (99/1 in 105.oporoka je strogo formalni pravni posel.v predpisani obliki – stroga obličnost Je dana izjava. če to zahteva sodedič . ki je bila podeljena do zapustnikove smrti b) Volila . da dobi dedič volilo povrhu svojega dednega deleža – prelegat (gospodinjski predmeti so zakonsko določen prelegat) Roki: .enostranska .ZD ne določa roka za uveljavljanje pravice sodediča. .

ki ga skuša prikriti zapustnik z oporoke. Forma ad valorem – pogoj za veljavnost oporoke. ko je testiral. ki je sposoben za razsojanje in je star več kot 15 let. OPOROKA JE IZJAVA VOLJE – zapustnik mora hoteti narediti oporoko – prava zapustnikova volja – imeti mora animus testandi.simulacija – ZD o tem ne govori o zapustnik napravi oporoko samo na videz.dedičev .v nasprotju z ustavo . ki po OZ vplivajo na veljavnost pogodb.miselni pridržek – reservatio mentalis – oporočiteljeva izjava ne krije njegove volje v polnem obsegu – oporočitelj ima v mislih nekaj več kot izhaja iz njegove izjave. če je bila kavzalna – oporoka je neodplačen pr. ki ne obstaja več .moralnimi načeli c) določenost ali vsaj določljivost vsebine oporoke: velja glede: . možnosti. da je zapustnik oporočno nesposoben – odločilno je dejansko stanje njegovega razuma in volje v času. spremeniti in preklicati oporoko. nemogočnost vsebine oporoke . Starost 15 let je izenačena s starostjo. Če volja v oporoki ne ustreza dejanski oporočiteljevi volji gre za napako volje – zlasti kadar volja oporočitelja ni svobodna. določenosti/določljivosti vsebine oporoke o dopustnosti podlage oporočnega dedovanja posebnosti v ZD: o oporočna sposobnost o oporoka = izjava volje o obličnost OPOROČNA SPOSOBNOST – je sposobnost napraviti. da oporočitelj zna pisati in brati ustna oporoka: zaradi izrednih razmer ni možno napraviti pisne oporoke VSEBINA OPOROKE MORA BITI MOGOČA. ki je lastnik stvari b) nedopustna podlaga ali vsebina oporoke: . ki jim je z oporoko naklonjena korist 17 .če je bil oporočitelj s silo ali grožnjo prisiljen.zmota v nagibu ali motivu.oporočitelj je napravil oporoko zaradi zvijače . daje ZD večjo težo pravi zapustnikovi volji kot pa izjavi! .dejanska: razpolaganje s stvarjo. Večji pomen ima volja in zato velja tisto.drugih oseb. Pogoji glede možnosti napraviti veljavno oporoko določeni v obliki: pisna oblika pred pričami: ob pogoju. v resnici pa hoče z videzom oporoke prikriti kakšen drug pr. Za napake volje gre: . Odvzem poslovne sposobnosti ne pomeni. Razsojanje se ocenjuje z blažjimi merili kot razsodnost potrebna za poslovno sposobnost – testiranje je manj zahteven posel. velja drugi . da napravi oporoko .sestave zapuščine .- splošna pravnoposlovna ureditev velja za (14. čeprav tega v izjavi ni navedel.pravna: naklonitev stvari osebi. Pri oporoki ni treba upoštevati izjave. DOPUSTNA. simulirani posel . ko jo drugi predpisi določajo za opravljanje nekaterih strogo osebnih aktov. OBLIČNOST – oporoka mora biti napravljena v eni izmed oblik določenih v zakonu. Ima jo vsakdo.oporočitelj je napravil oporoko.prisilnimi predpisi . posel . člen OZ): o pogoj. dopustnosti.predmet dedovanja . V teoriji je sporno ali je treba miselni pridržek upoštevati ali ne. posel – ni volje zapustnika napraviti oporoke => ne more veljati => ničnost oporoke o če so izpolnjeni pogoji za veljavnost posla. kar je imel oporočitelj v mislih. ker je bil v zmoti  napake volje. DOLOČENA ALI VSAJ DOLOČLJIVA (OZ) – a) nemožnost oz.

Izpodbija se lahko: . da se oporoka razveljavi – uveljavljajo jo lahko zainteresirane stranke – tisti.je vsebina nedoločljiva . velja oporoka po tej drugi obliki.možno je pretrganje in zaustavitev zastaranja objektivni in subjektivni Izpodbijanje oporoke zaradi oporočiteljeve nesposobnosti ali napake volje: Subjektivni rok je eno leto odkar je izvedel za vzrok neveljavnosti Objektivni rok je deset let od razglasitve oporoke oz. Učinkuje ex lege. Zaradi prvega razloga je oporoka vedno neveljavna v celoti. izpolnjuje zahteve za obliko oporoke druge vrste.vsebina ali podlaga sta v nasprotju z ustavo ali moralnimi načeli . ki jo je pustil oporočitelj vsebuje napake obličnosti. Roki: zastaralni .fidejkomisarična substitucija – zapustnik določi svojemu dediču ali legatarju dediča Lahko je DELNA – nična je posamična določba oporoke (ne v celoti. prisilnim predpisom in ustavi o izjema: ZDKG: če gre oz. razen če oporoka brez nične določbe ne more obstajati). če se tudi s sredstvi razlage ne da ugotoviti.dednih deležev . OBLIKE OPOROKE . če oporoka.redne/izredne (izredne so nastale v izrednem stanju) 18 . zahtevati.če ni oporočne sposobnosti . Izpodbijanje zaradi napak v obličnosti: Uveljavlja se lahko po uvedbi dedovanja Subjektivni rok je eno leto od dneva. ki ima pravni interes. Na ničnost se lahko sklicuje vsakdo.sodišče mora paziti na ničnost po uradni dolžnosti. NEVELJAVNOST OPOROKE Izpodbojnost Neveljavnost je treba uveljavljati.napake volje . dvajset let pri nepošteni osebi Roki ne morejo začeti teči pred razglasitvijo oporoke.posamičnih oporočnih naklonitev Vsebina oporoke je nedoločljiva. Ničnost Oporoka je nična.ni zakonsko predpisane obličnosti Oporoka je lahko tudi delno neveljavna – neveljavna so posamična določila – zaradi drugega in tretjega razloga. ki bi zaradi neveljavne oporoke prišel do kašne koristi.oporoka. pravica uveljavljati ničnost ne ugasne. Nična oporoka je neučinkovita sama po sebi .je nemogoča vsebina . če: . ki nasprotuje morali.. ko je izvedel za oporoko – ko je izvedel za napako v obliki oporoke Objektivni rok je deset let po razglasitvi oporoke Konverzija – mogoče je. pa ta oblika ustreza drugi vrsti oblike oporoke oz. je predmet volila v oporočni določbi oporočitelja (ki zapušča zaščiteno kmetijo) denar in premičnina je oporoka izpodbojna . da se napačen pravni posel vzdrži v veljavi.

kraj in datum oporoke ni pogoj za veljavnost – je pa koristno glede na možnost. . Priči morata biti istočasno prisotni in se podpisati na oporoko in pripisati. in 66 ZD) Je redna. da obstajajo prejšnje oporoke PISNA OPOROKA (testamentum allographum – 64 ZD) Je redna.Absolutno nesposobne osebe – ne morejo biti priče pri nobeni oporoki – pisna pred pričami ne glede na to kdo je oporočitelj. da bodo vplivale na oporočiteljevo izjavo volje o 68. Pogoji za veljavnost: . da je njegova volja natančno zapisana . tuja roka lahko vodi o poslovilno pisno izjavo poslednje volje je treba šteti za oporoko . redna in pisna oporoka. brez sodelovanja organov) pisne/ustne Skupne – simultane oporoke – testamentum simultaneum – so medsebojno vsebinsko povezane in soodvisne izjave poslednje volje dveh ali več oseb v istem aktu. Sodnik ugotovi identiteto oporočitelja in oporočiteljevo izjavo zapiše v zapisnik.sodnik potrdi na oporoki. Najpogostejša. Pogoji za veljavnost: . Katere osebe ne morejo biti priče? Nesposobnost biti priča je razlog za izpodbijanje oporoke. da se podpisujeta kot priči – slednje ni pogoj za veljavnost. ustna in javna oporoka.obstaja pisni sestavek – listina – ni pomembno kdo je spisal .podpis oporočitelja . Taka oporoka bi morala biti neveljavna.oporočitelj mora znati pisati in brati v jeziku v katerem je napisan sestavek . Gre za enotno pravno dejanje – mora se opraviti istočasno –unitas actus. ker obstaja nevarnost. ki nimajo poslovne sposobnosti o osebe. Dovoljena je oporoka v kateri dve osebi razpolagata skupno v korist tretjega. .podpis z osebnim imenom – zadostuje samo ime.oporočitelj mora podpisati oporoko ob prisotnosti dveh prič in hkrati izjaviti.oporočitelj je izjavo poslednje volje z lastno roko napisal in lastnoročno podpisal o ugotovitev identitete o ni dovoljeno s pisalnim strojem. vzdevek ali oznaka družinskega razmerja . Ustno se sodišču izjavi poslednjo voljo in sodišče jo zapiše – okrajno sodišče. LASTNOROČNA OPOROKA (testamentum holographum – 63 ZD) Je zasebna.oporočitelj prebere sestavek oporoke.- zasebne/javne (zasebne oblikujemo sami. priimek. o osebe.oporočitelj podpiše sestavek in izjavi. zasebna in pisna oporoka. da jo je oporočitelj prebral in podpisal in to overi s svojim podpisom Oporočitelj ne zna pisati in brati 19 . Pri nas je neveljavna samo oporoka v kateri dve osebi postavljati vzajemno drug drugega za dediča. ki ga je napravil sodnik po oporočiteljevi izjavi . člen ZD: določena oseba ne šteje kot priča glede tistih oporočnih določil s katerimi je zapustnik nekaj naklonil njej ali osebam s katerimi je krvno povezana SODNA OPOROKA (testamentum iudiciale 65. Javna je zato. Poznamo dve varianti sodne oporoke: Oporočitelj zna pisati in brati . ki ne znajo pisati in brati. tujo roko. ker sodeluje sodišče kot javni organ.Relativno nesposobne osebe – glede na razmerje oporočitelja do konkretne osebe o priče ne smejo biti v krvni ali osebni povezanosti z oporočiteljem. da je pisni sestavek njegova poslednja volja.

Sestavi jo poveljnik ladje/letala po oporočiteljevi ustni izjavi.absolutno nesposobne: o nimajo poslovne sposobnosti o ne znajo brati ali pisati o ne razumejo jezika v katerem je napravljena sodna oporoka Sodna oporoka pri kateri sodelujejo nesposobne priče in sodnik je spodbojna. MEDNARODNA OPOROKA (71a in 71g. člen ZD) Je nova oblika javne oporoke. da je bila oporoka prebrana. Velja samo določen čas.posebni predpisi o ugotavljanju identitete prič . člen ZD – novela 2001) Je javna in izredna. sestavljena med izrednim ali vojnim stanjem – vojaška oporoka (71. v času izrednega ali vojnega stanja (dva roka): . Njen osnovni namen je zagotovitev pravne varnosti v zvezi z veljavnostjo oporoke v vseh državah. tujec.sodelovanje dveh oporočnih prič v navzočnosti kateri sodnik prebere sestavek oporoke. ki je v tujini po njegovi ustni izjavi konzularni predstavnik ali diplomatski predstavnik RS. ZD) Je javna. ki ga je napisal po njegovi izjavi . če oporočitelj v tem času umre ali postane dedno nesposoben. Oporočitelj je lahko naš državljan. ki lahko nastopijo na ladji/letalu. sodniku ali njihovim svojcem je izpodbojno. da je pisni sestavek njegova oporoka in da je seznanjen z njeno vsebino ter v njihovi navzočnosti podpisati. Sestavi jo vojaška starešina po ustni izjavi volje oporočitelja in po predpisih za sodno oporoko.sodnik ne sme biti z oporočiteljem v isti krvni ali osebni povezanosti kot ne smejo biti oporočne priče . po predpisih. mora v navzočnosti dveh prič in pooblaščene osebe podpis 20 . Sestavil jo je državljanu RS. Ta razpolaganja so napake v obličnosti in izpodbojna po 76. čl. Če je oporoko napisal sam ali mu jo je napisala tretja oseba in je oporoko podpisal prej. da je avtentična in da jo oporočitelj podpira . ki so nesposobne biti priča pri pisni oporoki s pričami .subjektivni rok: 30 dni po prenehanju vojaške službe oporočitelja (če je vojaška služba prenehala pred koncem izrednega stanja) Oporočitelj je lahko samo vojaška oseba.oporočitelj pred pričami izjavi. Oporoko sestavi po predpisih. Upoštevajo se razmere. povesta. ki so ratificirale mednarodno konvencijo o enotnem zakonu o mednarodni oporoki. členu ZD. da je sestavek njegova oporoka in podpiše ali napravi ročno znamenje . ki veljajo za sodno oporoko. Oblika: - - PISNA – napiše jo lahko oporočitelj ali tretja oseba ali jo sestavi lahko sodnik okrajnega sodišča ali konzularni ali diplomatski predstavnik . sestavljena na slovenski ladji ali letalu (70.objektivni rok: 60 dni od prenehanja izrednega/vojnega stanja . ki veljajo za sodno oporoko.zapisnik je sestavljen iz več listin .priči se podpišeta na oporoko. član posadke ali potnik. Čas njene veljavnosti je omejen: velja samo trideset dni od dneva vrnitve oporočitelja v Slovenijo (zato je izredna). Oporočno določilo o naklonitvi priči.izročitev sodne oporoke oporočitelju Kdo ne sme biti priča? .pooblaščene osebe napisana je lahko v katerem koli jeziku in na kakršenkoli način v navzočnosti dveh prič in pooblaščene osebe mora oporočitelj izjaviti. Dedovanje na podlagi te oporoke pride v poštev samo. ZD) Je javna in izredna. čl. redna in ustna.shranjevanje sodne oporoke . Samo na slovenski ladji/letalu (zato je izredna). Oporoka. TRI OBLIKE OPOROKE IZPELJANE IZ SODNE OPOROKE Oporoka sestavljena v tujini – konzularna oporoka (69.tiste osebe. Oporoka.

sestavi jo notar po ustni izjavi oporočitelja . ki jim gredo iz oporoke koristi .ZN vsebuje tudi določbe o shranjevanju oporoke in potrdilu o shranjevanju. smislu njegove poslednje izjave volje . pooblaščena oseba. Sodeluje notar kot javni organ. sta v skladu z ZD . da jo notar potrdi.obličnost: o zunanja oblika notarske listine o določbe o načinu sestavljanja notarskih listih o določbe o vsebini notarskega zapisa o določbe o podpisih notarja. Pogoji za priče in sodnika: . velja pa načelo konverzije Dokaz veljavnosti mednarodne oporoke je potrdilo – forma ad probationem.notar mora poučiti oporočitelja o vsebini.osebe. da se podpisujejo kot priče oz. Če se oporočitelj ne more podpisati navede razlog pooblaščeni osebi. zaposlene pri notarju . o izdajanju odpravkov in izročitvi oporoke sodišču po smrti zapustnika Oporoka. ki jim gredo koristi v: o zakonski zvezi oz. ni treba. osebam. skrbništvo o zakoniti zastopniki. z notarskim zapisom Pisna oporoka dobi lastnost notarskega zapisa – javne oporoke. ki jo oporočitelj izroči notarju. NOTARSKA OPOROKA Je redna in javna. Ni pomembno kdo je oporoko napisal.- priznati in potrditi. ki so odvezane dolžnosti pričanja . prič . Urejena je v zakonu o notariatu. Notar v oporoko lahko vnese svoje ime. s tem. ki to navede v oporoki => v njegovem imenu ga podpiše nekdo drug ali pooblaščena oseba. posledicah.polnoletne osebe. da zapis ustreza njegovi izjavi volje (jo odobri) in podpiše (tu morajo biti priče obvezno prisotne) . podpišeta se še zapisni priči (priče lahko nadomesti drugi notar) Pisna oporoka. poleg oblik v ZD. jo notar prebere – oporočitelj izjavi.kot pri pisni oporoki pred pričami in sodni oporoki .osebe. ki so z oporočiteljem. to je tisti dan. udeležencev.ustna oblika. ki so pismene in obvladajo uradni jezik Nesposobnost biti priča: . pooblaščenci. To potrdilo ni pogoj za veljavnost.osebe.notar mora ugotoviti istovetnost oporočitelja in prič .če niso izpolnjeni pogoji glede oblike in prič je mednarodna oporoka neveljavna. ko je pooblaščena oseba podpisala oporoko. priči in pooblaščena oseba se morajo ob prisotnosti oporočitelja hkrati podpisati in pripisati.osebe. o če notarju gre iz oporoke korist ali če je v teh razmerjih z oporočiteljem ne more sestaviti oporočitelju oporoke Poznamo dve obliki: . mora pa v zunanji obliki ustrezati obliki notarskega zapisa.po tem ko zapiše oporoko. se podpiše. notarjem. Sposobnost biti priča: .imata enake pravne učinke kot sodna oporoka . rejništvo. zunajzakonski skupnosti o sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena o sorodniki stranske črte do drugega kolena o svaštvo do drugega kolena o posvojitev. da so seznanjene z vsebino oporoke pooblaščena oseba mora zapisati datum oporoke.notar zapiše datum. 21 . sestavljena v obliki notarskega zapisa po ustni izjavi oporočitelja .novi obliki.

ni je mogoče uporabiti in nima pravnega učinka. ki bi po zapustniku dedoval. vojne) in subjektivne situacije (nenadna težka bolezen. Sploh ne gre za zapustnikovo oporoko. če ne bi bilo ponarejene oporoke. da zapustnik ni mogel napraviti pisne oporoke. nesreče). za katere tako določa zakon. rokov. naglo nepričakovano poslabšanje bolezni. na podlagi tožbe na ugotovitev pristnosti oz. odvetniki. Ponarejena.relativna nesposobnost po 75..pričam pri ustni oporoki ni treba znati pisati in brati .podatek o načinu ugotovitve istovetnosti oporočitelja in da je oporoko oporočitelju prebral (tako jo potrdi). tako kot jo je podal oporočitelj. Čas veljavnosti je omejen: traja dokler trajajo izredne razmere in še trideset dni po prenehanju. ker nima pravnega učinka.določitev namestnika dediču ali volilojemniku (79 ZD) . člen ZD) Je zasebna in izredna. če oporočitelj v tem času umre ali postane oporočno nesposoben. Če priči tega ne storita.določitev pogojev. 85 – 94. ZD) .določitev volil (80. Velja samo v primeru. ki morata biti sočasno navzoči.nesposobnost priče ima za posledico izpodbojnost Novela Zakona o notariatu: Centralni register oporok: Sodniki. Dokler oporočitelj še živi vpogled v register ni mogoč. to so mu morale preprečiti izredne razmere ne pa reden potek dogodkov. VSEBINA OPOROKE Oporoka vsebuje različna določila: . mora dokazati. zapustnik jo je morda veljavno napravil => njena vsebina ni znana. če zapustnik zaradi izrednih razmer v času testiranja ni mogel napraviti pisne oporoke. ki ne morejo biti priče pri sodni oporoki . jo pa bodo reproducirale pred sodiščem . falsificirana oporoka Če priči oporočiteljeve izjave poslednje volje ne predstavita sodišču po resnici.določila s katerimi razpolaga oporočitelj s svojim premoženjem za primer smrti . ki ni vezana na listino. Priči morata nemudoma zapisati poslednjo voljo in čim prej ta zapis izročiti sodišču ali pa jo ustno reproducirati pred sodiščem. ki jo podpiše. USTNA OPOROKA (testamentum nuncupativum extraiudiciale. Ni je pa mogoče uporabiti. da bi na notarje lahko prenesli določena upravičenja iz zapuščinskega postopka.osebe.posredno razpolaganje s premoženjem Določila s katerimi razpolaga oporočitelj s svojim premoženjem za primer smrti . Mora pa ustrezati vsebini in obliki notarskega zapisa.razpolaganje v dovoljen namen (81 ZD) .ZD) . Priče pri ustni oporoki ne morejo biti: . Spodbijanje take oporoke ne pride v poštev – tisti. Novela vsebuje nastavke. Za preverjanje veljavnosti ustne oporoke je odločilno. oporoka ni neveljavna => oporoka ne more biti neveljavna zaradi razloga. da je oporoka ponarejena. nepristnosti listine.določila s katerimi oporočitelj ne razpolaga s svojim premoženjem – pomembna za dedovanje . Zakon ne zahteva prisotnosti prič. Dedovanje na podlagi ustne oporoke nastopi le tedaj. volilojemnika (82 ZD)  ZD jih upošteva pod naslovom Vsebina oporoke 22 . ki je nastal po zapustnikovi smrti. v pravdi. Oporočitelj izjavi svojo poslednjo voljo ustno pred dvema pričama. notar sestavi poseben zapis s potrebnimi sestavinami in ga spoji z oporoko. Sem bi spadali nevsakdanji dogodki objektivnega značaja (poplave. bremen za dediča oz. Če ne ustreza.ne bodo mogle zapisati oporočiteljevo izjavo. 72. členu ZD – priče imajo večjo možnost prikrojiti oporočiteljevo izjavo v svojo korist . Notar se nanjo tudi popiše in doda svoj pečat.določitev enega ali več dedičev (78. potresi. epidemije. notarji pri katerem se oporoke shranjujejo imajo dolžnost dajati v register podatke.

… usmeritev zapustnika Posredno razpolaganje s premoženjem . ki naj po volji zapustnika (oporočitelja) deduje vse njegovo premoženje ali glede na celoto določen del premoženja – alekvotni delež Volilojemnik/legatar ni dedič. čl. da bo dvom v celoti izključen. gre njegov delež zakonitim dedičem .nevračanje daril in volil zakonitemu dediču (46/3. da bo učinkovito => pomeni.84/1. Izjemi.iz oporoke izhaja. naj ne nastopi zakonito dedovanje Primerjalno obstajata dve interpretacijski pravili: . oporoke. da je oporočiteljeva volja. člen ZD – v dvomu se je treba držati tistega kar je bolj ugodno za zakonitega dediča oz. 23 .določitev načina delitve zapuščine . Če oporočitelj postavi več sodedičev in eden ne deduje (umre. ZD ne predpisuje rešitve => treba je uporabiti interpretacijska pravila tujih zakonodaj. Če je posamičen del ali določilo nedoločno. ki praktično predstavlja njegovo celotno premoženje). ki ne deduje ni prost.ali ožja – prosti delež pripade nekaterim sodedičem) . Dedič je oseba.v primerih.Določila s katerimi oporočitelj ne razpolaga s svojim premoženjem – pomembna za dedovanje . V primerih. 47 ZD) .BENIGNA – DOBROVERNA RAZLAGA – BENIGNA INTERPRETATIO – naj se dobrohotno razlaga – v dobro oporočnih dedičev Naše pravo zavrača ti dve načeli in v dvomu daje prednost zakonitemu dedovanju.preklic prejšnje oporoke (99/1 ZD) . je nevreden. da je testiral.-98 ZD) . ZZZDR) . Je oseba.kraj. nejasno potem ni neveljavno.odvzem nujnega deleža v korist potomcev (45 ZD) . da je taka oseba dedič. Vsebino razlagamo iz oporoke same – 38/1 OZ . ki mu je bila z oporoko naložena obveznost Sporno – kritika: s tem. da bo po možnosti obveljalo . nejasno določil dediče. ko ne gre zakonitim dedičem: . če je mogoče z razlago (interpretacijo) ugotoviti njen pravi smisel – orientirati jo je treba na pravo oporočiteljevo voljo. ali pa ni točno določil kako naj se dediščina mednje razdeli. se odpove.izjava o priznavanju očetovstva (88.V skladu z 84. ko je za take situacije oporočitelj določil substituta ali če nastopi transmisija – v teh primerih delež dediča. členom OZ (nejasna določila v neodplačni pogodbi je treba razlagati v smislu. Če oporočitelj hoče drugače naj to izrazi tako določno. naj se zakonito dedovanje umakne njegovemu voljnemu razpolaganju => omejuje svobodo oporočnega razpolaganja.politične oporoke.IN FAVOREM TESTAMENTI – v dvomu je treba oporočno določilo razlagati tako.določilo o razdedinjenju nujnega deleža (43 ZD) . Postavitev dediča je najpomembnejši izraz svobodne izjave volje oporočnega razpolaganja. ki je manj težak za dolžnika) => 84/2. Poznamo dve pravili za razlago: . način pogreba. Ta logika ni v redu => zapustnik se je lotil testiranja => nedvomno je hotel. postavitev nagrobnega spomenika . ko je zapustnik nepopolno. za tistega. kdo naj bo skrbnik za mladoletne otroke . To izhaja iz domneve. je izrazil željo. da je dedovanje v zakonitem dednem redu v največjih primerih v skladu z zapustnikovo voljo. ki izražajo znanstveno. filozofsko. da je imel oporočitelj drugačen namen (139 ZD) => lahko izhaja iz oporoke oporočiteljev namen naj nastopi akrescenca (širša – prosti delež pripade vsem sodedičem .izključitev določenega zakonitega dediča od dedovanja – negativni testament .odpustitev dejanja. ki je razlog dedne nevrednosti (127/2 ZD) Vsebina mora biti določna ali vsaj določljiva. jo je treba šteti za dediča – 78/3 ZD (npr. napravil oporoko. če je naklonil predmet. ki ji je oporočitelj naklonil eno ali več določenih stvari ali pravic.željo. je razdedinjen). Če se ugotovi.določitev izvršitelja oporoke (95. člen ZD: ugotoviti je treba pravi oporočiteljev namen – najti je treba njegovo pravo voljo.

ki je oporočitelj ne postavi za dediča.v trenutku oporočiteljeve smrti . ko se izpolni pogoj ali preteče rok. če je bilo volilo določeno s pogojem ali rokom – volilojenik pridobi pravilo. Stvar je lahko določena individualno ali generično. vendar v mejah vrednosti volila. dopustitev). Ima stvarnopravni učinek. čl.oporočitelj lahko določi. Vindikacijski legatar je singularni naslednik zapustnika. Pravica je lahko stvarna (razen LP) ali obligacijska. Volilojemnik ob smrti zapustnika pridobi lastninsko pravico na voljeni stvari in s tem možnost lastninske tožbe – reivindikacija. ampak je na slabšem od zapustnikovih upnikov. ki imajo pravico zahtevati poplačilo svojih terjatev pred volilojemnikom. ne izgubi pa pravice na izpolnitev volila. Ta zastaralni rok ni prekluzivni in je eno leto odkar izve za pravico. da je legatar odgovoren tudi za dolgove.ni dedno nevreden . po volji oporočitelja te osebe ne moremo šteti za univerzalnega naslednika njegovega celotnega premoženja ali alikvotnega dela premoženja. ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove. Če je naložena več osebam odgovarjajo glede na delež. člen ZD – jim gre po zakonu. To pravilo ne velja. Za vindikacijski legat štejemo pravico določenih svojcev zapustnika do gospodinjskih predmetov – 33. ki je po oporoki dolžan volilo izpolniti (86/1 ZD). Predmet volila je lahko vse kar je predmet obveznosti (dajatev. Naklonjena korist ima največkrat premoženjski značaj. Volilojemnik je singularni sukcesor zapustnika. ni treba oporočitelju voliti v oporoki – zakonito vindikacijsko volilo.dedna sposobnost .ob izpolnitvi pogoja . Pogoj za pridobitev volila: . Poznamo dve vrsti volil: . Vindikacijski legat Tega ZD ne ureja. 24 . Je upnik.oporočiteljeva smrt . ZD) –s potekom roka volilojemnik izgubi zahtevek.volilojemnik je ob smrti oporočitelja še živ . Do zmanjšanja ali odprave volil torej lahko pride tudi v primeru.Vindikacijski legat Damnacijski legat Volilojemniku daje obligacijsko pravico zahtevati izpolnitev volila od tistega. Oporočitelj lahko določi.ob nastopu roka .Damnacijski legat . tako kot mu je naročil oporočitelj. člen ZD – LEGAT Je oporočno naklonilo določene koristi osebi. opustitev. da sme volilojemnik zahtevati volilo kasneje – čas pridobitve volila in čas izpolnitve volila ne sovpadata (dies legati veniens) Zastaranje pravice zahtevati izpolnitve volila (94. Ima obligacijskopravni učinek – v trenutku zapustnikove smrti pridobi pravico terjati od dediča.VOLILO – 80. Predmet volila volilojemnik pridobi z izpolnitvijo volila – takrat ko mu dolžnik izroči voljeno stvar. ko zapuščina ne zadostuje za poplačilo zapustnikovih dolgov in volil. odstopi voljeno pravico ali terjatev. tudi služnost. lahko je potrošna ali nepotrošna. Volilojemnik pridobi volilo – pridobi pravico zahtevati volilo od obremenjenca ipso iure v trenutku oporočiteljeve smrti (dies legati cedens) => tedaj preide zapuščina na dediče in z njo tudi breme volila. Kdaj? . ga pa pozna.obstaja dedni naslov Uveljavitev pravice do volila – volilojemnik zahteva od obremenjenca izpolnitev volila.

s tem hoče oporočitelj preprečiti. ovira prosto razpolaganje s premoženjem Prepoved pomeni omejevanje oporočiteljeve avtonomije volje kot lastnika premoženja. lahko tudi drug dogodek – rok. bližnje ljudi. Zakonodajalec mora določiti čigav interes je glede na URS vrednejši varstva. substituta lahko postavi tudi volilojemniku substituta lahko oporočitelj postavi tudi tedaj .hoče fideikomisarja za nekaj časa izključiti od upravljanja z zapuščino . kot da oporočitelj ni določil substituta => substitut nima pravice do dediščine Po ZD ni določena FIDEJKONISARIČNA SUBSTITUCIJA: . ko postavljeni dedič (institut) ne more ali noče dedovati. ker nadomesti instituta kot dediča => izpolnjevati mora vse pogoje za dedovanje če institut deduje velja. da oporočno določilo ne obstaja. Po ZD ni dovoljena nikakršna fideikomisorična substitucija (neprava ali pogodbena. da bi jo ohranil za svoje sorodnike. NAVADNA NADOMESTITEV – VULGARNA SUBSTITUCIJA - oporočitelj določi osebo. da ostane premoženje v družini .škodljiva za gospodarstvo – ustvarja trajne vezi. ki naj bo dedič. Pri volilu ni vstopne pravice => predmet volila ostane dediču oz. Je dedič dokler ne nastopi v oporoki določen dogodek = substitucijski primer (najpogosteje smrt fiduaciarja. če spada v njegovo zapuščino tudi njegovo podjetje ali udeležba v osebi družbi Argument za prepoved fideikomisorične substitucije: . ko z oporoko ne postavi instituta – postavitev substituta zakonitemu dediču = legalna substitucija. ki pridobi dediščino ob zapustnikovi smrt. osebi. pogoj. je dedno nevreden.če je volilojemnik dedno nevreden . ki še ni spočet .oporočitelj določi dediča svojemu dediču ali volilojemniku (79/3 ZD) . razen če iz oporoke izhaja drugačen namen (90. tudi če je zavezanec umrl. ker naše pravo ne pozna vstopne pravice pri oporočnem dedovanju substitut je neposredni naslednik oporočitelja. če postavljeni dedič ne bo dedoval (79/1 ZD). člen ZD) Volilojemnik ima pravico zahtevati volilo. ki bi morala volilo izpolniti. Omejevanje je v tem.po volji oporočitelja dve ali več oseb časovno sledijo kot dediči Fiduciar je oseba. da bi v primerih. dedovali zakoniti dediči.kadar obstaja za volilojemnika objektivna nezmožnost. poraba predmeta Štejemo. ki po ZD ni mogoča. se je odpovedal dediščini. govorimo o postavitvi nadomestnega dediča ali substituta. lastnine za daljši čas.…).hoče. URS: pravica do zasebne lastnine in možnost razpolaganja s premoženjem za čas življenja in primer smrti. da dobi volilo o Naključno uničenje predmeta o Odsvojitev.če se volilojemnik odpove volilu . da bi določil usodo svojega premoženja. oporočitelj lahko postavi substituta a vse ali za posamične primere – substitucijski primer.če volilojemnik umre pred oporočiteljem .Volilo ugasne . ob tem pridobi dediščino druga oseba = fidejkomisar Motivi za fideikomisorično substitucijo: .ohranitev zapuščine za otroka.preskrbeti hoče preživelega zakonca .preprečiti hoče probleme z izvršitvijo oporoke. pupilarna) 25 .

pač pa dohodki/obresti.sami s sabo v nasprotju = perpleksni štejemo kakor. Oporočitelj se sam odloči ali bo oporoko sam shranil. ki so: .nekatera pravila vsebuje OZ (odložni. NALOG (modus).63.NESAMOSTOJNA USTANOVA (81. da je ustanova v času zapustnikove smrti že obstajala. Zato ji gre dediščina oz. če je uničena po naključju ali jo je uničila tretja oseba brez vednosti in volje oporočitelja. razvezni. S tem ne ustanovi pravne osebe. čl. katere ustanovitev določi v oporoki.ni nobene osebe. Štejemo. Oporočitelj razpolaga s svojim premoženjem v nek določen in trajen namen. pogoj: . da oporoke ali njenega določila ne bo preklical je neveljavna. konkludentna dejanja Domneva o preklicu ne velja. če kasneje pridobi odobritev pristojnega organa. del zapuščine ali cela zapuščina uporabi za kašen dovoljen namen. SHRANJEVANJE OPOROKE ZD ureja shranjevanje oporoke pri sodišču (sodna oporoka. računanje časa) . Poznamo več možnosti preklica oporoke: . ROK IN POGOJ Nalog: . ko dobi odobritev pristojnega državnega organa.oporočitelj postavi rok in pogoj ob postavitvi dediča ali volilojemnika in pri drugih določilih oporoke .oporočitelj ne more vezati na rok ali pogoj pravice nujnega dediča do nujnega deleža . Ustanovo za primer smrti ureja Zakon o ustanovah. Ustanova nastane kot pravna oseba. dopustitev ali opustitev . PREKLIC OPOROKE Oporočitelj lahko oporoko ves čas prekliče.molčeči preklic – revocatio tacita – uničenje oporoke. oporoka. jo bo dal v shranjevanje drugi osebi ali depozitni ustanovi. storitev.naložena je dolžnost. ki bi v lastnem interesu izsilila izpolnitev . ZD) Zakon o notariatu ureja shranjevanje notarske oporoke. da jih ni. ki ni bila sestavljena pri sodišču) in shranjevanje listin o ustni oporoki (155 – 158.nerazumljivi .ravnanje obremenjenega v korist določene osebe in le ta pridobi terjatev na izpolnitev – to je volilo! Rok. naprava nove oporoke. čl.nemogoči . pravica zahtevati volilo že od trenutka zapustnikove smrti. USTANOVA Oporočitelj sredstva za dovoljen namen zapusti pravni osebe.oporočitelj zaveže dediča ali volilojemnika na določeno ravnanje – dajatev. kot da jih ni postavil. 26 . v celoti ali deloma. v kateri se napravi oporoka . OZ Pogoje in naloge. ZD) Oporočitelj v oporoki določi naj se kakšna stvar ali pravica. mednarodna oporoka. Pogodba s katero se oporočitelj zaveže.nemoralni . čl.izrecni preklic oporoke – revocatio expressa – izjava o preklicu dana v katerikoli obliki. Shranjevanje ima samo dejanski pomen – za veljavnost oporoke je irelevantno kje je oporoka shranjena. breme . Zaradi tega se za uresničevanje namena največkrat ne uporablja substanca/glavnica predmeta.nedovoljeni .

kaj bo preklical in česa ne (105 ZD) .vsebino oporoke oz.po vsebini gre za darilno pogodbo. ki je še živ (104 ZD) – s pričakovanimi pravicami ni mogoče razpolagati Nični pogodbi sta: . SPORAZUM MED PREDNIKOM IN NJEGOVIM POTOMCEM O ODPOVEDI DEDIŠČINE. kaj bo določil v oporoki in česa ne oz. ki ga bo imel ob smrti.več tipov izročilnih pogodb: o užitek o dosmrtna renta o dosmrtno preživljanje o preužitkarska pogodba Posebnosti. ki je bila izgubljena. Gre za potomčevo razpolaganje s pričakovano dediščino in prednikovo pogodbeno razpolaganje s premoženjem mortis causa – dednopravni značaj pogodbe. ki ga bo imel ob smrti. ki ga ima v času sklenitve pogodbe . pogodba pa ne.da je oporoka obstajala. skrita. ki ga ima ob sklenitvi pogodbe.pogodba s katero nekdo odtuji pričakovano dediščino ali volilo . temveč s premoženjem. založena in če se je to zgodilo za življenje oporočitelja.gre za premoženje. posvojencem in njihovim potomcem . ki so dednopravne narave: 27 . ki se tiče dediščine po nekom.vsaka pogodba.pogodba o vsebini oporoke: o pogodba s katero se kdo zaveže.pomenita omejevanje zapustnikove svobode odločanja o usodi premoženja. da se je to zgodilo brez njegove vednosti .da je bila oporoka sestavljena v eni izmed zakonsko predpisanih oblik in da so obstajali drugi pogoji za veljavnost oporoke . OBLIGACIJSKE POGODBE.pravni posel med živimi . skrita.dedna pogodba: o je pogodba s katero kdo zapušča svojo zapuščino ali njen del sopogodbeniku ali komu drugemu (103 ZD) . Po ZD so neveljavne: . KI JIH UREJA OZ Pogodbe nimajo dednopravnega značaja => pogodbenik ne razpolaga s premoženjem. da pa je uničena.mora biti v obliki notarskega zapisa – forma ad valorem (pogoj veljavnosti) . OZ) . Prizadeti = tisti. če jo je mogoče rekonstruirati. Z rekonstrukcijo pridobi pravni učinek oporoka. izgubljena. kar mora veljati vse do smrti => oporoka zaradi preklicnosti to omogoča. založena => po oporočiteljevi smrti ali pred smrtjo brez njegove vednosti. ki se sklicuje na oporoko mora dokazati: .prednik s pogodbo izroči in razdeli svoje premoženje svojim potomcem. KI BI ŠLA POTOMCU PO PREDNIKOVI SMRTI Pogodba je dovoljena! (137/2 ZD). Izročilna pogodba Je pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja (546 – 556. določila na katero se sklicuje DEDNOPRAVNE POGODBE So pogodbe s katerimi se pogodbenik kakorkoli zavezuje glede razpolaganja s premoženjem.REKONSTRUKCIJA OPOROKE Uničena oporoka ima pravni učinek. ki ima po zakonu posebnosti: o stranke se lahko dogovorijo tudi o posebnih obveznostih za prevzemnike premoženja .

strinjati pogodba ima določene posledice pomembne za dedovanje = dednopravne posledice: za osebe. otroci. ki ga ima v trenutku sklenitve pogodbe.tvegani = aleatorni pravni posel – trajanje obveznosti preživljavca se ne da vnaprej oceniti – preživljanec bo gotovo umrl. Novejša praksa meni. ki je bil udeležen pri izročitvi in razdelitvi premoženja Izročilno pogodbo (tako kot darilno) lahko izročitelj prekliče. če bi prejeto obdržal. Za darilo gre. Ker ne gre za darilno pogodbo nujni dediči ne morejo zahtevati razveljavitve pogodbe zaradi dopolnitve prikrajšanega nujnega deleža. ki ga bo imel preživljanec ob smrti. ki bi lahko bili v konkretnem primeru poklicani k dedovanju po predniku. kadar se s čistim dohodkom premoženja.odplatek za preživljanje do smrti = premoženje ali del premoženja.po smrti zapustnika te osebe nimajo dednopravnih zahtevkov – vnaprej se uredijo premoženjska razmerja. ki je bil razglašen za mrtvega. zajetega s pogodbo lahko pokrijejo stroški preživljanja . incertus quando – ni mogoče uveljavljanje čezmernega prikrajšanja.preživljavec lahko s premoženjem pravno razpolaga. . da je lahko sopogodbenik tudi potomec. ki so sklenile to pogodbo pomeni izročitev in razdelitev premoženja vnaprejšnje dedovanje = dedovanje pred zapustnikovo smrtjo – successio antipata .- sopogodbeniki prednika so lahko samo osebe.huda nehvaležnost prevzemnika. čl. ki bi lahko po njem dedovale kot dediči prvega dednega reda. ki je bilo predmet izročitve in razdelitve ne spada v zapuščino prednika – ob njegovi smrti ni več njegovo . . gre za neveljavno dedno pogodbo. Pogodba o dosmrtnem preživljanju (557 – 563. zunajzakonskega partnerja izročitelja: . Če odplatek zajema premoženje.izročitev premoženja. Razlogi so različni: .omejitev na prvi dedni red velja samo za dajanje soglasja premoženje. starši) 28 . ki se je izročitelju rodil po izročitvi .stranke pogodbe so lahko tudi osebe. lahko pa se v pogodbi določi kaj drugega osebe. Vsi potomci se morajo z delitvijo in izročitvijo premoženja. ki so deležne izročitve in razdelitve jamčijo druga drugi za stvarne in pravne napake stvari ter za obstoj in izterljivost terjatev – kot jamčijo sodediči Deli premoženja. ki pripada preživljancu ob sklenitvi pogodbe.zato so lahko sopogodbeniki lahko samo tisti zakoniti dediči. ki pomeni odplatek je odložena do smrti preživljanca . ki so se dolžne medsebojno preživljati po ZZZDR (zakonci. ki je smrt preživljanca .nima dednopravnih elementov => izključna obligacijska pogodba med živimi .se ne upošteva ob ugotavljanju in računanju vrednosti zapuščine sopogodbeniki prednika ne odgovarjajo za izročiteljeve dolgove po njegovi smrti. OZ) .za veljavnost izročilne pogodbe ni nujno. ni pa gotovo kdaj se bo to zgodilo – dies certus an.ne izpolnjuje pogodbene obveznosti Po temeljnih in moralnih prepisih bi bilo nepravično.ko se kakšen izročiteljev potomec (ki je ob izročiteljevi smrti njegov dedič) ni strinjal z izročitvijo in razdelitvijo premoženja .to velja tudi za otroka. da je stranka izročilne pogodbe . Široko definirani. ki bi se sicer urejala po zapustnikovi smrti .če se pojavi dedič. vendar z začetnim rokom.grdo obnašanje do izročitelja ali njegovih bližnjih . upoštevamo tudi osebno prizadetost izročitelja. ki so bili izročeni (drugim dedičem) se štejejo za darila in se z njimi ravna kot z darili v naslednjih primerih: . da je pri izročitvi in razdelitvi upoštevan zakonec oporočitelja – če pa je se mora s pogodbo strinjati: o če zakonec ni upoštevan: ima kot dedič slabši položaj kot tisti potomec. razen če se z izročitvijo naknadno strinja – konvalidira Poseben položaj preživelega zakonca oz. ki se ni strinjal s pogodbo o če zakonec je upoštevan: zakonec ima enak dednopravni položaj kot potomec.ni nujno. ki ne bi neposredno dedoval po predniku .

Razveze ne more zahtevati stranka. da v to privolijo. ker so se razmere tako spremenile.Nevzdržnost – posledica omajanosti razmerja strank pogodbe. ki je kriva za razvezo ZZ .Vpis preužitka v zemljiško knjigo – stvarna pravica v korist preužitkarja – stvarno/realno breme .po sporazumu strank . V pogodbo vstopijo njegovi dediči. uživanje določenega zemljišča . . Poleg tega se lahko postavi tudi odškodninski zahtevek. če s o podani pogoji za odškodninsko odgovornost. Krivda se ne upošteva. denarne dajatve. Vsaka stranka lahko zahteva nadomestitev vrednosti koristi – kondikcijski zahtevek ZAPUŠČINA BREZ DEDIČA Sodišče razglasi zapuščino kot državno lastnino v enem letu po oklicu sodišča naj se dediči priglasijo. ker ne morejo sprejeti pogodbenih obveznosti. da bo drugega varoval in zanj skrbel stranki se lahko dogovorita za skupnost premoženja ali/in skupnost življenja preživljavec ne odgovarja za preživljančeve dolgove po njegovi smrti. razvezo pogodbe lahko zahteva tudi stranka. namenjenih za rabo in uživanje nepremičnih. oskrba. ker druga stranka ne izpolnjuje obveznosti pogodbe. Če ne privolijo.Preužitkar se zaveže prenesti za življenja prevzemnika lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah in premičninah.Na zahtevo ene stranke v primeru da druga stranka ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti. ki je predmet pogodbe – prepoved obremenitve in odsvojitve se lahko vpiše tudi v zemljiško knjigo pogodbe s katerimi se proti obljubi dediščine en pogodbenik zaveže.Prevzemnik se zaveže. nadomestiti vrednost dosežene koristi.na zahtevo ene ali druge stranke iz razveznega razloga (skupno življenje je neznosno). stanovanje. Sodišče lahko preoblikuje pogodbeno razmerje ali spremeni pravico preživljanca v dosmrtno rento – to lahko stori tudi brez predloga strank Po določbah OZ o neupravičeni pridobitvi je treba prejeto vrniti oz. ki bi bil po poslovnem namenu strank ob sklenitvi pogodbe neodplačen => težko je ugotoviti => zato se kot izpodbojno darilo obravnava razlika med izpolnitvijo preživljanca in protivrednostjo. da ne bo razpolagal s premoženjem.na zahtevo ene ali druge stranke. da je izpolnitev pogodbe otežkočena. OZ izrecno določa. To stori sodišče: (561 OZ) .na zahtevo ene stranke. ki jo je dobil do smrti preživljavca. Gre za kondikcijski zahtevek.Glede uveljavljanja o nujnem deležu velja enako kot za pogodbo o dosmrtnem preživljanju .V obliki notarskega zapisa . plačati zamudne obresti. razen če pogodba določa drugače Ta pogodba se lahko razveže.- - pogodba mora biti v obliki notarskega zapisa – forma ad valorem preživljanec se lahko zaveže. Obseg vrnitve: plodovi. da bo preužitkarju do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve – življenjske potrebščine. ki drugi preprečuje. Pogodba o preužitku . da bi izpolnila svoje obveznosti iz pogodbe . Dediči nimajo pravice do nadomestitve vrednosti danega. Ali lahko nujni dediči preživljanca zahtevajo razveljavitev pogodbe zaradi prikrajšanja nujnega deleža? Relevanten je poslovni namen – tisti del izpolnitve preživljanca.dedičev ni . da pogodba s smrtjo preživljavca ne preneha. se pogodba razveže.dediči se odpovedo 29 . ob pogoju. To stori sodišče.Je tvegana pogodba – vrednosti izpolnitve prevzemnika ne moremo vnaprej oceniti – negotovo je kdaj bo preužitkar umrl .Pogodbene obveznosti prevzemnika se držijo lastnika nepremičnin – prevzemnik odsvoji nepremičnino => obveznosti je dolžan izpolnjevati novi pridobitelj Lahko se razveže. ko se nihče ne oglasi: . zaradi: . če živita skupaj .

PRIDOBITEV DEDIŠČINE IN ODPOVED DEDIŠČINI Pogoji/uvedba dedovanja: a) smrt zapustnika: zapustnik umre ali pa je s sodno odločbo proglašen za mrtvega b) obstajati mora premoženje/zapuščina: ki je predmet dedovanja. – 190. Problemi: . da dedič. izpolniti volila in izvršiti naloge določene v oporoki.za preostale dolgove. Odredi ju zapuščinsko sodišče.načelo prior tempore potior iure – samo dokler poplačila ne dosežejo višine vrednosti zapuščine . ki presegajo to vrednost.zadržanje zastaranja za ves čas. ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti . Država se ne more odpovedati dediščini. veljajo splošna pravila civilnega prava: . ki se je odpovedal dediščini ne odgovarja za zapustnikove dolgove. čl.- dediči so dedno nevredni dediči so razdedinjeni ni znano ali je kaj dedičev Izroči se pristojnemu organu RS. njemu pripadajoči del. Pristojen je državni pravobranilec.način ugotavljanja vrednosti zapuščine . ni važno ali je aktiva ali pasiva 30 . ki s temi nepremičninami gospodari v imenu države in na njen račun. ki se oglasi potem.način poplačila upnikov v primeru prezadolžene zapuščine Popis in cenitev zapuščine ureja 184. V njem se navede vrednost posameznih premičnin in nepremičnin. Država odgovarja do višine vrednosti zapuščine. čl ZD . čl. ZD = rok za zastaranje dediščinske tožbe. Vložiti mora tožbo v roku – 141. ki je potekel v korist zapustnika in čas. če to zahtevajo zapustnikovi dediči. stvarnih in ostalih pravic.če to zahteva država To opravi notar. ko: .začne teči prvi dan po dnevu. država ne odgovarja – obveznosti ostajajo kot naturalne obligacije ZD ne pozna stečaja v zapuščini. Država mora poravnati dolgove zapustnika. Pri prehodu zapuščine v državno lastnino ne gre za dedovanje. Glede vrstnega reda poplačila (upnikov) dolgov zapuščine. da se mu izroči zapuščina oz.tudi. ko upnik zaradi nepremagljivih ovir ni mogel sodno zahtevati izpolnitev obveznosti Dedič.v zastaranje se všteva čas. volilojemniki. ko je prešla zapuščina brez dediča v državno lastnino ima pravico zahtevati. zato zanjo tudi ne velja določba. upniki . Kmetijska zemljišča. ZD. izvršitelj ali pa delavec sodišča. Glede časa v katerem upniki lahko terjajo poplačilo dolga se uporabljajo določbe OZ => zastaranje terjatev: . ki ga določi sodnik. vendar je prehod enak kakor pri dedovanju. Država odgovarja s celotnim premoženjem: podedovanim in lastnim.gre za omejitev po 128. gozdove.to zahteva skrbnik .drugi opravičeni razlogi . nezazidana stavbna zemljišča se izroči Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Kateri organ to je določa Zakon o državnem pravobranilstvu. ki je pretekel po zapustnikovi smrti = v korist njegovega pravnega naslednika .

da ga umrli ni preživel .Izredna stanja.Objavi se oklic v UL .Odtujevati pričakovano dediščino . in v netehničnem smislu – volilo. Do smrti zapustnika domnevni bodoči dediči s pričakovano bodočo dediščino ne morejo razpolagati: . razglasitev pogrešanega za mrtvega je osnovni pogoj dedovanja. ki lahko razpolagajo s svojimi pavicami Potencialni dediči imajo le upanje.Starost pogrešane osebe nad 70 let . leto in ura smrti . jo sodišče lahko proglasi za mrtvo Zapustnikova smrt oz. ki ima pravni interes (npr. a)SMRT ZAPUSTNIKA Razglasitev pogrešanca za mrtvega Nepravdni postopek + postopek dokazovanja smrti: .Zapuščina – premoženje.Nepravdno sodišče razišče primer. in sicer tako. Dokazujemo jo z: . Pravne posledice.Druga dokazila iz postopka dokazovanja smrti po predpisih o razglasitvi pogrešancev za mrtve – odločba o razglasitvi pogrešanca za mrtvega – postavi se domneva smrti. ki ima enake pravne posledice kot dejanska smrt .V sklepu o razglasitvi pogrešanega za mrtvega mora sodišče navesti dan. da bodo dedovali. ne samo zatrjevana. ki jih vsebuje Zakon o nepravdnem postopku Za uvedbo dedovanja je pomemben točen čas smrti: . Smrt mora biti dokazana. da je umrl .Pogrešani osebi nepravdno sodišče postavi skrbnika . da poda predlog .Odpoved pričakovane dediščine nima pravnega učinka. zasliši priče in se odloči ali bo začelo postopek .Če tri mesece od objave oklica ni glasu o tej osebi ali je nihče ne vidi. Z upanjem pa se ne da razpolagati. ko je sklep postal pravnomočen. če se zgodi pred uvedbo dedovanja – izjema so zapustnikovi potomci. kot da je ni nikoli pridobil. pa navede dan za katerega je ugotovljeno. uro. dedič). trajna izguba pravne sposobnosti) kot pogoja za uvedbo dedovanja.Sproži ga lahko tisti.Pogodba o dediščini .V odločbi o dokazu smrti navede sodišče dokazani dan smrti. dedič pridobi dediščino ipso iure. če pa ni nedvomno izkazan. ki ga je zapustnik imel v trenutku smrti 31 .V matično knjigo se navede mesec.c) obstajati morajo dediči d) pravni naslov za dedovanje e) dedič mora biti dedno sposoben in ne sme biti dedno nevreden Pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno. ki naj velja za čas smrti – če ni naveden velja kot čas smrti dan. Če so podani nastopi dedovanje. nesreče – če se ne javi 6 mesecev oz. sliši. eno leto po prenehanju vojne Kot dan uvedbe dedovanja se šteje dan. vojne.Izpiskom iz matične knjige umrlih . Ti pogoji veljajo za dedovanje v pravnotehničnem smislu – univerzalna sukcesija.Verjetno je. Za smrt se šteje dejanska/fizična smrt! Naše pravo ne pozna več instituta civilne/pravne smrti (odvzem oz. ko je odločba o razglasitvi pogrešanca za mrtvega postala pravnomočna. Dediščini se lahko odpove in velja.5 let se ne javi .Dokazila o dokazovanju smrti. ki jih ZD veže na trenutek smrti: . Postopek: .

Po stanju v trenutku zapustnikove smrti se določa krajevna pristojnost zapuščinskega sodišča (stalno prebivališče zapustnika v trenutku smrti ODPOVED DEDOVANJU – ni mogoče. Ta domneva velja za vse dediče ne samo za zapustnikove potomce. ki ima pravni interes lahko izpodbija to domnevo in mora svoje trditve o tem. da nikoli ni bil dedič. da je do take dedne pogodbe upravičen le potomec in ne tudi zakonski partner *odpoved v korist določenemu dediču ni odpoved dediščine. če še ni vpisan v sodni register in nima pravne subjektivitete in izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev in je v postopku ustanavljanja Vprašanje KOMORIENCE – dve ali več oseb. Izjema je 137/2. 2) PRAVNA OSEBA Če ob smrti zapustnika obstaja. oseba. pravna oseba v ustvarjanju Dediči/volilojemniku v trenutku zapustnikove smrti ne smejo biti nevredni in morajo biti dedno sposobni Z dnem smrti začnejo teči roki za podajanje dednih izjav Z dnem smrti začnejo teči roki za uveljavljanje pravice zahtevati zapuščino. ki bi lahko medsebojno. če ni s tem sporazumom ali kasnejšim sporazumom drugače določeno. dedovale. ki je bil ob zapustnikovi smrti že spočet. ki nima zapuščine ni zapustnik c)OBSTOJ DEDIČEV Dedič je vsak pravni subjekt => 1) FIZIČNA OSEBA Če ob uvedbi dedovanja živi. Izjema: nasciturus. ki bi mu šla po prednikovi smrti. Če se rodi mrtev. ki sme samostojno razpolagati s svojimi pravicami v sporazumu s prednikom se lahko odpove dediščini. Nasciturus iam pro nato habetur quoties de commodis eis agitur – 125/2. 5 let. ZD komorience ne omenja. da je ena oseba umrla prej. je živa. da umreta istočasno in. dobitka na lotu. Ratio legis: korist otroka. S tem se odpove tudi npr. dokler ne nastopi smrt zapustnika. ena po drugi. umre v istem dogodku in se ne da ugotoviti točen čas njihove smrti oz. da med njimi ni moglo priti do pravnega nasledstva (za vsako izmed njih se posebej uvede dedovanje) – domneva. Ta možnost je podana le pri oporočnem dedovanju. ki ga zapustnik nima sedaj. ki je popolnoma poslovno sposoben). Izjema: otrok. velja kakor.Ustavna odločba je določila.Ratio legis te izjeme: ponavadi je odplačne narave – od zapustnika dobi nekaj že za časa njegovega življenja . člen ZD – potomec (po katerikoli stopnji. Izjema: analogija z nasciturusom: lahko deduje na podlagi oporoke tudi. člen ZD.- Dediči/volilojemniki so lahko le osebe. ki je izpodbojna – oseba. pač pa odstop dednega deleža b)OBSTOJ ZAPUŠČINE = predmet dedovanja. ki ga bo zapustnik dobil čez npr. s pogojem. uveljavljanje drugih dednopravnih zahtevkov. a še ni rojen. ga bo pa imel v trenutku smrti . da se rodi živ (mora zadihati. Se je pa rodil v času 300 dni po njegovi smrti. da je potomec preživel prednika. d)DEDNI NASLOV 32 . DEDNA POGODBA V NEGATIVNEM SMISLU . dokazati. ki obstajajo v trenutku zapustnikove smrti. ki sta lahko skupaj lastnika zaščitene kmetije obstaja domneva. Taka odpoved velja tudi za potomce tistega. ki se je odpovedal. na to vprašanje odgovarja sodna praksa in teorija ZDKG – ko v istem postopku umreta prednik in potomec. zajokati) – v tem primeru je dedič od trenutka zapustnikove smrti. ker se želi ohraniti voljo in svobodo testiranja do zapustnikove smrti . Nasciturus velja za rojenega.Načeloma se dedne pogodbe ne dopuščajo.Razpolaga se s premoženjem. zaporedje smrti – po našem pravu velja.

s katerim se zapustnik zaveže. kot je določil zakon) Možno je dedovanje delno po oporoki in delno po zakonu. nepreklicni pravni posel. ki je zanemaril svojo zakonito dolžnost preživljati zapustnika in tisti. otroci – starši. ki so blizu zapustniku. Sila ali grožnja mora izhajati od osebe. reciproteta – če so v državi tujca tudi državljani RS dedno sposobni – 6. izrazil poslednjo voljo – z zvijačo. da je napravil ali preklical oporoko oz. Oporoka ima prednost pred zakonom kot dednim naslovom – zakonito dedovanje ne pride v poštev. da bi se izpolnila zapustnikova poslednja volja – oporoko je skrila.Tisti. če posamična oporočna določila niso veljavna) .Vsaka fizična oseba. za nekaj v prihodnosti. dve pravni podlagi za dedovanje: 1) DEDOVANJE PO ZAKONU Je zakonito dedovanje. člen ZD – institut. ki je sicer dedno sposobna. tudi sostorilec. Imamo tri pogoje. preklicni. ker so pogodbe nepreklicne in si torej ne more premisliti. člen ZD – sposobnost pridobiti zapustnikove premoženjske pravice in obveznosti. zunajzakonski partnerji). Opustitev dolžnosti preživljanja – kjer gre za zakonito dolžnost preživljanja (zakonci. ker je do zapustnika zavržno ravnala in zaradi česar si ne more zaslužiti dedovanja. ki mu pomaga ali ga napeljuje . sostorilstvu osebe. ki je z naklepom vzel ali poskušal vzeti življenje zapustniku. ki onemogoča osebi. pomočnik in napeljevalec. Zapustnik lahko dediču izrecno oprosti to zavržno ravnanje.Oporoka ni veljavna (delno dedovanje po oporoki.Ni oporoke . Če je bilo dejanje storjeno v silobranu. če ni s posebnimi predpisi določeno kaj drugega . Zaveže se za nekaj za kar sploh ne ve ali bo imel. ki zapustniku ni nudil potrebne pomoči. Kdaj pride do dedovanja po zakonu? .Tisti.Po ZD imamo dva pravna naslova oz. . Dedič izhaja iz kroga oseb. da tega ni storil. ki naj bi dedovala. V primerjalnem pravu so dedni naslov tudi dedne pogodbe (dvostranski.Pravna oseba.Oporočni dedič se odpove dediščini in za tak primer mu zapustnik v oporoki ni postavil substituta e)DEDNA SPOSOBNOST IN NEOBSTOJ DEDNE NEVREDNOSTI DEDNA SPOSOBNOST – 125. skrajni sili ne gre za dedno nevrednost . ki je živa ob smrti zapustnika oz. da se rodi živa . Grožnja ali sila je lahko usmerjena tudi nasproti osebam.Oporočni dedič je dedno nevreden .ogrožen je obstoj preživljanca 33 .Oporočni dedič umre pred zapustnikom .Tisti. ki ta dejanja naredi in tudi tisti. strogo oblični pravni posel. spočeta. Zavržna ravnanja/razmerja: . tretje osebe ob pomoči. silo ali grožnjo ga pripravi do tega. Dedno sposobna je: . ki je hotel preprečiti. Dedno nevreden je tisti. da bi svobodno napravil oporoko oz. če je mogoče uporabiti oporoko (namen = da pride do drugačnega dedovanja. ki morajo biti izpolnjeni kumulativno: .V oporoki ni postavljen dedič . uničila ali ponaredila. da bi dedovala za zapustnikom. pod pogoje.Tujci – samo ob pogoju vzajemnosti.Kdor je hotel zapustniku s silo ali grožnjo preprečiti. 2) DEDOVANJE PO OPOROKI Je oporočno dedovanje. člen ZD DEDNA NEVREDNOST – 126. samo pri oporočnem dedovanju. Kakšno je bilo dejansko zanemarjanje mora presoditi sodišče. ki na bi dedovala oz. ki jih glede na razmerje z zapustnikom določa zakon kot potencialne dediče. s katerim zapustnik razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. ki se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika – tisti. da za primer smrti zapušča svoje premoženje ali premoženjski predmet sopogodbeniku ali drugi osebi) – naš ZD takega dednega naslova ne pozna. Dediče določi zapustnik v oporoki = je enostranski. pastorki.

ne more biti volilojemnik. Trenutek uvedbe dedovanja se imenuje DELACIJA. da se odpoveduje samo v svojem imenu velja. »pobeg dediča iz države. ki ima pravni interes . Vse do konca zapuščinske obravnave imajo dediči možnost (pravico). Do leta 1994 je obstajal še en razlog nevrednosti t. Usoda njegovega dednega deleža je odvisna od tega ali je: Oporočni dedič – zapuščina preide na zakonite dediče.PRAVNE POSLEDICE: . ta sovpada s trenutkom sprejema dediščine – AKVIZICIJA – akvizicija nastopi v trenutku delacije. kot da bi umrla pred zapustnikom – dedujejo otroci na podlagi vstopne pravice.to je razveljavilo Ustavno sodišče: dedič naj poskrbi za svoje interese z drugimi sredstvi. Izjema: če oporočitelj v oporoki določi substituta. Če postane dedno nevreden oporočni dedič – ni vstopne pravice – nastopi zakonito dedovanje (če zapustnik ni določil substituta) - Če je izpolnjenih vseh pet temeljnih pogojev pride do uvedbe dedovanja v trenutku zapustnikove smrti = dedovanje ipso iure. Substitut je oseba. da bi to lahko storil brez nevarnosti za svoje zdravje/življenje ali koga drugega. ko je bil v neposredni življenjski nevarnosti. Dedna nevrednost ni nastopila. da se odpoveduje tudi v imenu lastnih potomcev. Če dedič izrecno ne izjavi.j. da bi se izognil obsodbi za hujše kaznivo dejanje« . Taka ureditev je sporna in se kritizira. Akvizicija in delacija časovno ne sovpadata. zdravje). Če dedič sprejme s posebnim institutom. Pravna posledica odpovedi dedovanja je. ker naj bi bila na ta način izničena vstopna pravica . Njegov dedni delež priraste dednim deležem sodedičev (v razmerju z njihovimi dednimi deleži) = akrescenca/prirast 34 . če postavljeni dedič ne more oz. zapuščina se pa prenese s pravnomočnim sklepom o denacionalizaciji. da dejanje odpusti (izrecno ali s konkludentnimi dejanji) .dedič je dejansko bil zmožen nuditi preživljanje pa tega zavestno ni hotel Opustitev dolžne pomoči – povzeto po tovrstnem kaznivem dejanju – opustitev pomoči osebi. DEDNA NEVREDNOST .oseba. ki je dedno nevredna ne more dedovati niti po zakonu niti po oporoki. kljub temu.na nevrednost pazi sodišče po uradni dolžnosti. V vmesnem času ima zapuščina naravo ležeče zapuščine. Zakoniti dedič – odpovedal se je v svojem imenu => na podlagi vstopne pravice dedujejo njegovi potomci Odpovedal se je za vse. če se je dedič vrnil v državo do zapustnikove smrti z namenom. nujni dedič. nima potomce. Dedovanje denacionaliziranega premoženja je podobno sistemu ležeče zapuščine – dedovanje se uvede. da bo tu stalno prebival.pravni položaj dedno nevredne osebe je. ki bi lahko dedovali na podlag vstopne pravice – o tem mora odločiti zapustnik in ne dedič => dedovanje na podlagi vstopne pravice = iure propria. Potencialni dedič je zapustnika pustil v okoliščinah. da se dediščini odpovejo. ne more dobiti nobene koristi od zapuščine . ki se je pregrešil zoper zapustnika . je prisojena dediču – akvizicija. Izjema: če gre za nevrednost zaradi opustitve preživljanja in dajanja pomoči – nevrednost uveljavlja oseba. tudi potomci se odpovejo. da v primeru. ki je v hudi nevarnosti (življenje.zapustnik se lahko odloči.nevrednost se ne naša na potomce nevrednega – šteje se kot da je nevredni umrl pred zapustnikom . bo ta eksistencialno ogrožen . le pri zakonitem dedovanju. ki so škodljive za življenje in zdravje zapustnika in mu ni pomagal.dedič izključi od dedovanja tiste. ko je bil izdan sklep o dedovanju.Oseba.nanaša se le na tistega. se odpove. sploh ni dedovala. da se šteje. potomci so nevredni => v tem primeru se njegov dedni delež razdeli med ostale sodediče. ki je bila dolžna preživljati se je zavedala. ki naj deduje. V Avstriji: sistem ležeče zapuščine: v trenutku delacije je dediščina dediču samo ponujena.je relativna nesposobnost dedovanja . da ne bo preživljala zapustnika. da ta oseba.

ko izrecno izjavi. Je prehod dedičeve pravice odpovedati se dediščini na njegove dediče. Primer: starši se odpovedo dediščini mladoletnih otrok kot njihovi zakoniti zastopniki => ne gre za vstopno pravico otrok. da se odpove dediščini. da dediščino sprejme. . Za pridobitev ni potrebno nikakršno njihovo ravnanje => ni jim treba izjaviti. čl. da dediščine ne sprejemajo. Usoda prostega dednega deleža je odvisna od tega ali je odpoved dal: . Umrli dedič je postal dedič v trenutku smrti zapustnika.oseba. če je nedvoumno taka zapustnikova volja DEDNA IZJAVA – izjava o odpovedi dediščini ali o sprejemu dediščine Je enostranski pravni posel inter vivos. Izpolnjevati mora določene pogoje: . pred zapuščinskim sodiščem ali drugim okrajnim sodiščem . Ta ob njegovi smrti preide na njegove dediče kot sestavni del njegove zapuščine. ki velja za potomce je večji premik v premoženju otroka – po 111. Lahko jo poda dedič do konca zapuščinske obravnave.oporočni dedič: o dedni delež gre zakonitim dedičem o razen. da dedujejo potomci na podlagi vstopne pravice iure proprio – po svojem pravu.odpoved. da izjavijo. da se zakoniti dedni red spremeni le. da volja prednika lahko izniči učinkovanje vstopne pravice ni v skladu z načelom.Dediči pridobijo dediščino IPSO IURE. bremeni . dokler sodišče ne izda sklepa o dedovanju.Argumenti proti: o možnost. če je bila volja oporočitelja drugačna (substitucija.določba je rezultat nezadostno omejevane roditeljske pravice .ne more biti delna. da osebe poklicane k dedovanju. grožnje. je ena od upravičenj njegove dedne pravice.zakoniti dedič: o ravna se tako. je dedovanje pravice odpovedati se dediščini. . Za njegove potomce ne velja. Trenutek uvedbe dedovanja (delacija) sovpada s trenutkom pridobitve dediščine (akvizicija). Pravica. Velja domneva. akrescenca) . PRAVNA POSLEDICA ODPOVEDI DEDIŠČINI (133/4 ZD) Šteje se kakor. ki se je dediščini odpovedal in za njegove potomce. IZJAVA O ODPOVEDI DEDIŠČINI Dediščini se ne more odpovedati oseba. Med delacijo in akvizicija nastane prehodno obdobje – ležeča zapuščina – hereditas iacens. dediščino sprejemajo. za domnevno odpoved ni potrebna dovolitev CSD (133/2 ZD). da odpovedujoči ni nikoli postal dedič. ki je vezan na sistem ipso iure pridobitve dediščine. Sistem sprejemanja dediščine: dedič pridobi dediščino samo. ZD) Institut. da sprejemajo dediščino.izjava mora biti podana v določeni obliki. da se ji odpoveduje v svojem imenu. ali pogojevana z rokom ali pogojem. Dedič umre pred koncem zapuščinskega postopka – se ni odpovedal dediščini => pravica odpovedati se dediščini preide na njegove dediče. čl. Izjava velja za dediča. neodvisno od pravice prednika – morali bi dedovati neodvisno od volje prednika o tudi ni v skladu z načelom. To domnevo lahko izpodbijejo s tem.je nepreklicna – ni je mogoče spremeniti . kot da je umrl pred zapustnikom o njegov delež dedujejo njegovi potomci na podlagi vstopne pravice o če potomcev ni ali nočejo dedovati pride do akrescence 35 . Pri nas ne velja. sile DEDNA TRANSMISIJA (134.lahko jo izpodbijamo zaradi zmote. se ji odpovedujejo. ki poda izjavo mora biti popolnoma poslovno sposobna (lahko tudi delna poslovna sposobnost + soglasje staršev/skrbnika + organa socialnega varstva) . ki je s premoženjem že razpolagala. Če so otroci mladoletni. če izjavi izrecno. ZZZDR je potrebno soglasje CSD.

Začasni skrbnik: . če ob prehodu zapuščine na dediče nastanejo težave. Če ni izvršitelja oporoke. Sodedič lahko pred delitvijo dediščine odstopi svoj dedni delež: .tretji osebi: zaveže se ji. kadar je to potrebno o dediči ne morejo/nočejo skrbeti za zapuščino o če je potrebno.zastopa dediče v razmerjih. čl.če so dediči neznani: o ne ve se ali je kaj dedičev o ni znano prebivališče dedičev .j. Z njo se dedič odpoveduje pravici odpovedati se dediščini. za pravne napake ter evikcijo . da prepustijo upravljanje dediščine posebnemu upravitelju.na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju preidejo vsa upravičenja na dediče . ker deleži niso določeni – deljena je samo dedna pravica. osebe. ki vlada od zapustnikove smrti pa do konca zapuščinske obravnave glede tega ali bo poklicani postal dedič ali ne lahko le ta odpravi s tem. če je treba odvrniti grozečo nevarnost uničenja ali poškodbe predmeta dediščine.sodediču: nanj prenese svojo dedno pravico. ko preneha razlog iz katerega je bil postavljen: . da bo po delitvi dediščinske skupnosti izročil predmet zapuščine.opravlja funkcijo. ki bodo v sklepu za dedovanje ugotovljeni kot dediči Ima status skrbnika za posebne primere – zanj veljajo tudi določbe ZZZDR. ki se tičejo konkretne zapuščine . si sodediči pomagajo tako. Njegova funkcija preneha.sodišče postavi na predlog sodedičev upravitelja zapuščine . Izjemoma lahko dedič deluje sam. v korist vseh kot celote . da poda izjavo o sprejemu dediščine (izrecno ali molče – npr. svoj položaj sodediča .v vseh primerih. Ko je skrbnik postavljen dediči izgubijo upravljanje z dediščino. ki bi jo sicer opravljali dediči skupno . ZAČASNI SKRBNIK ZAPUŠČINE (131. Imamo dva primera: . To velja za razpolaganje z dediščino kot celoto in za razpolaganje s posamičnimi stvarmi dediščine in pravicami (stvarnimi in obligacijskimi).zastopa prave dediče.če zahtevajo dediči pride do kolacije – načelo enakega obravnavanja sodedičev . vsak sodedič pa v določeni meri razpolaga s svojim dednim deležem.Negotovost. če razpolaga z zapuščino). Vsak sodedič lahko pod določenimi pogoji razpolaga s svojim dednim deležem  ne more razpolagati z deležem na posameznih zapuščinskih stvareh. V trenutku zapustnikove smrti med sodediči nastane glede dediščine skupnost.zapuščina postane družbena lastnika => ni dedičev SODEDIČI Po istem zapustniku deduje več oseb. Socialno varstvo lahko tudi samo neposredno postavi skrbnika. t.izpeljejo jo lahko sami sodediči ali pa jo izvede sodišče . Gre za skupno lastnino – vsem dedičem skupaj gredo pravice in obveznosti.če gre za terjatev jamčijo za njen obstoj in izterljivost 36 . ki predstavlja njegov dedni delež PRENEHANJE SKUPNOSTI SODEDIČEV – z delitvijo dediščine . ki zadevajo zapuščino Postavi ga zapuščinsko sodišče in o tem obvesti socialno varstvo.skrbi za zapuščino v korist dediča oz. da se uredijo pravice in obveznosti. Ta traja praviloma dokler dediščine med seboj ne razdelijo. ki lahko postavi drugega skrbnika. Subjekt dediščine so dediči kot enota. ki sestavljajo zapuščino. Dotlej dediči upravljajo in razpolagajo z dediščino skupno. ZD) Postaviti ga je treba.sodediči medsebojno jamčijo za skrite fizične napake stvari. Za posle redne in izredne uprave se zahteva soglasje vseh. Dejanja upravljanja dediči izvršujejo skupno in soglasno.

Vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža ne glede na to ali je delitev dediščine že izvršena ali ne. Morebitna pravna uvedba stečaja privede do enakega obravnavanja zapustnikovih upnikov. da bi se rešilo sporno dejansko vprašanje od katerega je odvisna odločba v zapuščinskem postopku.- - delitev je lahko: o fizična o civilna: en dedič prevzame zapuščino ali del zapuščine in drugim sodedičem izplača vrednost njihovih dednih deležev denarju o solastništvo: dediči se dogovorijo. če ni v oporoki določeno drugače.gre do višine vrednosti podedovanega premoženja . Pri poplačilu zapustnikovih dolgov je treba uporabiti splošna pravila civilnega prava: . zahteva plačilo od nekaterih ali vseh dedičev po deležih. ko zapuščinsko sodišče prekine postopek in napoti stranko na pravdo ali upravni postopke. To bi vplivalo na obstoječi sistem dedovanja. Odgovornost dediča je omejena: . To bi morali omogočiti že za časa življenja fizične osebe. Pravdni in upravni postopek sta v pomoč pri odločanju v zapuščinskem postopku. zapuščina določi od dedičevega premoženja – separatio bonorum. PROCESNOPRAVNA UREDITEV DEDOVANJA Zapuščinski postopek – pri nas poteka v nepravdnem postopku. kadar bi zapustnik odgovornost izrecno izključil. da postanejo solastniki posamičnih zapuščinskih stvari v sorazmerju s svojimi dednimi deleži do prenehanja skupnosti dedičev pride ipso facto. 210. da deduje več sodedičev so nerazdelno solidarno odgovorni za zapustnikove dolgove. ki to zahteva zapustnikov dolg v celoti . Zapustnikov upnik lahko terja plačilo dolga od kateregakoli sodediča samo do višine vrednosti njegovega dednega deleža oz. ampak postanejo naturalna obligacija. ZD – primeri.po načelu prior tempore potior iure Ta dolžnost obstaja dokler poplačila ne dosežejo višine vrednosti zapuščine – za dolgove. V notranjem razmerju – razmerju med sodediči se dolgovi delijo v sorazmerju z njihovimi dednimi deleži. Samo iz zapuščine se poplačajo dolgovi zlasti tedaj. Dedič ne more izročiti zapuščine zapustnikovim upnikom namesto poplačila terjatev (izročitev iure crediti).dedič je dolžan poplačati vsakemu upniku. Dediči odgovarjajo tudi tedaj. Naše pravo ne pozna neomejene odgovornosti – ultra vires hereditetis. ki presegajo to vrednost. ki niso poplačani ne ugasnejo. Namenjen je varstvu in uveljavljanju pravic do zapuščine predvsem dedne pravice.odgovarja dedič s celotnim svojim premoženjem (podedovanim in lastnim) – pro viribus nered itatis. č. V primeru. Dolgovi. Ni mogoče izpeljati stečaja – konkurza o zapuščini. Po tem. država (zapuščina brez dediča). ko se zapuščina kot celota znajde v rokah ene osebe O D DG O V O R N O S T Z A Z A P U S T N I K O V E DOLGOVE Zanje odgovarjajo predvsem dediči (zakoniti. ki jih določa sam. Sklep o dedovanju/volilu – je pravnomočna odločba zapuščinskega sodišča. ko je sklep izdan se lahko pravice do zapuščine = dednopravni zahtevki uveljavljajo samo v pravdi. Če je dedič upniku plačal več kot odpade nanj dolga glede na njegov dedni delež lahko zahteva povračilo od sodedičev. oporočni in nujni) oz. dedič ne odgovarja. če bi bili s popolnim poplačilom posameznega upnika oškodovani drugi upniki zapustnika. kadar se na zahtevo zapustnikovih upnikov. 37 . Naše pravo ne pozna instituta convocatium creditorum = dedič odgovarja v višini podedovanega premoženja tudi.

Sodišče je dolžno paziti na svojo stvarno in krajevno pristojnost ves čas postopka. če ZD ne določa drugače. Krajevna pristojnost Določa se po stalnem ali začasnem prebivališču zapustnika v času smrti.Zapuščinskega postopka ni mogoče ponovno uvesti niti obnoviti. ki je pravilo v pravdnem postopku. ki jo izda zapuščinsko sodišče. begunca. ki ni sodelovala v zapuščinskem postopku.nepremičnin. da je nekdo umrl ali je razglašen za mrtvega (164 ZD) . samo če po pravu države v kateri so premičnine ni pristojen njen organ oz.ne glede na višino vrednosti zapuščine Funkcionalna pristojnost Vse odločbe med postopkom izda sodnik posameznik. ki ležijo v SLO – izključna pristojnost SLO sodišča . Če uveljavlja kakšno pravico do dediščine oseba. Postopek se uvede po uradni dolžnosti: .takoj. Stranke zapuščinskega postopka .sklep o dedovanju . ki zahtevajo ločitev zapuščine od zapustnika Sklep . da so v času zapustnikove smrti obstajala dejstva za katera zapuščinsko sodišče ni vedelo in jih zato ni moglo ugotoviti.dediči . Pristojnost ZD ureja samo razmejitev pristojnosti med domačim in tujim zapuščinskim sodstvom in krajevno pristojnost sodišča.I. ki jim je nekaj naloženo o upniki zapustnika.II. če ta noče obravnavat zapuščine Stvarna pristojnost ZD jo določa posredno: . Ne velja neposrednost.poseben sklep o volilu Je odločba. samo če po zakonu tuje države ni pristojno tuje sodišče . Zapuščinska obravnava 38 .glede premičnin: o ZD o tem ne govori.volilojemniki .druge osebe. Prepovedana je prorogatio fori – stranke ne morejo sporazumno spremeniti stvarne in krajevne pristojnosti sodišča.postopek se uvede tudi na predlog strank – zlasti dedičev Subsidiarna uporaba pravil pravdnega postopka – v zapuščinskem postopku se uporabljajo določbe pravdnega postopka. uporablja se Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (jurisdikcija za obravnavanje zapuščine njenega državljana. Izda se na podlagi vseh predlaganih dokazov strank in sodišča.nepremičnin. stopnja: okrajna sodišča . ki ležijo v drugi državi – SLO sodišče je pristojno. ki uveljavljajo kakšno pravico iz zapuščine – uveljavljajo zahtevke iz naslova dedovanja o tisti. osebe brez državljanstva. Tudi če se ugotovi po končanem zapuščinskem postopku.…) o na ozemlju RS je pristojno SLO sodišče o na ozemlju druge države je SLO sodišče pristojno. ko sodišče izve. Glede: . je sklep o dedovanju ne veže. stopnja: Višja sodišča .

ko gre za sporna pravna vprašanja: zapuščinsko sodišče napoti stranki naj rešijo spor v pravdi ali upravnem postopku. Sredstva na podlagi katerega bi prišlo do odločanja Vrhovnega sodišča o zapletenih vprašanjih zapuščinskih zadev – enotnejša uporaba prava v RS.dedne pravice . da imajo pravico do dediščine naj priglasijo svoj zahtevek sodišču v enem letu od objave oklica.osebe poklicane k dedovanju po oporoki/zakonu . zahtevana izločitev premoženjske mase iz zapuščine) .sodišče z oklicem povabi osebe. ki imajo pravico izločitve premoženjske mase iz zapuščine Oklicni (ediktalni) postopek: . da je postala zapuščina brez dediča državna lastnina Zapuščinska obravnava rešuje vprašanja: . pravico do volila oz. volilojemnike oz. da sodi v zapuščino o ne opravi se nova zapuščinska obravnava o sodišče to premoženje razporedi z novim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju 39 .Odpade.sporna pravna vprašanja: spor praviloma reši zapuščinsko sodišče samo . Vrhovno sodišče jo zavrača => določb ZPP subsidiarno ni mogoče uporabiti glede izrednih pravnih sredstev => v nepravdnih postopkih (zapuščinski postopek) revizija ni dovoljena. da se opravi zapuščinska obravnava Sodišče razpiše narok na katerega povabi prizadete stranke: .pravice do volila . Objavi se na sodni deski in UL. če so dediči neznani ali imajo neznano prebivališče . volilojemnikom in drugim osebam Pravna sredstva: . ki jih veže pravnomočen sklep o dedovanju so: .ko se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju najde premoženje za katero sodišče ob izdaji sklepa ni vedelo.izredno pravno sredstvo: zahteva za varstvo zakonitosti. ki jo lahko vloži le javni tožilec .redno pravno sredstvo: pritožba (suspenzivni in devolutivni učinek) .obnova zapuščinskega postopka ni mogoča => če so podani pogoji za obnovo po ZPP lahko stranke uveljavljajo svoje pravice v pravdi Revizija je izredno pravno sredstvo zoper sklep o dedovanju.če sodišče ne ve ali je kaj dedičev. če: .osebe. Z njim se razglasi za dediče.umrli ni zapustil premoženja . ki jim je bila naklonjena korist .velikosti dednega deleža . ki so obravnavanje zapuščinskega postopka prejudicialna vprašanja Sklep o dedovanju je ugotovitvena ali deklaratorna odločba.katere pravice iz zapuščine gredo dedičem. Stranke. dediči pa ne zahtevajo .kdo so zapustnikovi dediči .tiste.katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino . razen če zakon določa drugače – ZD je ne predvideva. sodišče s sklepom razglasi. ki mislijo.sporna dejanska vprašanja in v določenih primerih.osebe. Gre za reševanje vprašanj. ki ne izvirajo iz dedne pravice (npr. če jim ni po zakonu priznana pravica do uveljavljanja svojega zahtevka v pravdi Izjema = dednopravni zahtevki po pravnomočnosti sklepa: . Ne vsebuje izpolnitvenega ali dajatvenega izreka. če je njihova pravica dednopravne narave). Vsebina sklepa: sodišče ugotovi: . ki so dobile dedno pravico.je umrli zapustil samo premično premoženje.dednopravni zahtevki. Če se neznani dediči ne javijo v enem letu. ki so sodelovale v zapuščinskem postopku (samo. določeno pravico do zapuščine v trenutku zapustnikove smrti. za druge upravičene osebe.

če gre za sodediče.da je on dedič ali sodedič – ugotovitveni zahtevek . če je na novo odkrito zapustnikovo premoženje nekaj kar ni kmetija oz. da nima dedne pravice. če bi imel od tega kaj koristi. ki misli.- - to ne velja glede zaščitene kmetije. ker zanjo ni vedelo o se izkaže.potek roka ima za posledico izgubo tožbenega zahtevka – ne pomeni izgubo dedne pravice – ni prekluzije . ki se obravnavata po različnih merilih. naj mu izroči zapuščinske predmete.da ima dedno pravico oz. Gre za dve zapuščinski masi. Določa.poteka rokov sodišče ne upošteva po uradni dolžnosti . npr. ne spada v kmetijo.ZDKG 40 .dediščinska tožba kot ugotovitvena tožba ne zastara Kdaj dediščinska tožba ne pride v poštev? . da ima toženec v posesti samo eno stvar iz zapuščine). če: o je prej ni bilo o najdeno premoženje sestavljajo nepremičnine o na zahtevo prizadetih oseb. ni moglo upoštevati vseh relevantnih dejstev o ni upoštevalo oporoke. ko je bil toženec s sklepom o dedovanju ugotovljen kot dedič.da ima toženec zapuščinske predmete v posesti.naj tožencu naloži. Zastaranje dediščinske tožbe: . da ima to zapuščinsko premoženje ali predmete zapuščine v posesti na temelju svoje dedne pravice. da ima močnejšo pravico od tiste na katero toženec opira svojo posest zapuščinskih predmetov . po uradni dolžnosti se opravi zapuščinska obravnava.kadar je toženec posestnik zapuščinskih predmetov in svoje posesti ne opira na dedno pravico => obstaja posestno varstvo .. del zapuščine ali posamičen predmet od osebe. kadar najdeno premoženje sestavljajo tudi samo premičnine novi dedič se napoti na pravdo!!! o Dediščinska tožba Redna pot za uveljavljanje dedne pravice je zapuščinski postopek.posestnik stvari iz zapuščine opira svojo posest na singularni pravni naslov. Dedna pravica pa se lahko izjemoma uveljavlja tudi v pravdi. dejansko pa to ni. sklicujoč se na dedno pravico Tožnik zahteva naj sodišče ugotovi: . Tožnik mora dokazati: . Lahko se postavi samo ugotovitveni zahtevek. ZD je ne ureja. da obstaja pravica zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič od posestnika zapuščine in predpisuje roke za zastaranje te pravice (141.sodišče je odločalo vendar ni upoštevalo.sodišče ni odločalo o zahtevku (samo premično premoženje) . ki jih ima v posesti oz. svoje pretenzije na dedno pravico ne more uveljavljati v zapuščinskem postopku: . Kadar oseba. da obstajajo razlogi za obnovo postopka Dediščinska tožba = hereditas petitio = pravno sredstvo s katerim se uveljavlja dedna pravica v pravdi. njegovemu dednemu deležu ustrezajoči del zapuščinskih predmetov. ZD) Tožnik kot dedič (iz naslova zatrjevane dedne pravice – titulo universali) zahteva zapuščino. Potrebna bo nova obravnava. ki se šteje tudi za dediča – possesor pro hedere Dediščinsko tožbo se uporablja predvsem. čl. ki trdi. ki jih ima – dajatveni zahtevek Tožba mora vsebovati oba zahtevka (tudi v primeru. kupna pogodba z zapustnikom DEDOVANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV .

max 100ha primerljive površine o osnova za primerjanje: 1ha njiv in vrtov o po izrecni zakonski določbi ne more dobiti statusa zaščitene kmetije tista kmetija. živina  predmeti za opravljanje s kmetijstvom povezane dejavnosti  služnosti. gospodarska in stanovanjska poslopja s funkcionalnimi zemljišči  kmetijski inventar – kmetijske priprave.  podlaga za ekosocialni tip kmetijstva in omejena poseljenost prostora S posebno ureditvijo ni prizadeto ustavno načelo enakosti pred zakonom: . tako da je zagotovljena njena socialna.ustvarjanje možnosti za ohranitev in krepitev gospodarske.Lastništva: o v lasti ene fizične osebe 41 . članstva  o tem katera kmetija ima status zaščitene kmetije odloča upravna enota po uradni dolžnosti.preprečitev drobitve zaščitenih kmetij . ki mu omogoča opravljati kmetijsko. socialne in ekološke funkcije zaščitenih kmetij NAČELA: .vzpostavljeno je razlikovanje na temelju posebnosti dejanskega položaja. potrebnimi za eksistenco. Socialna funkcija Omogoča eksistenco določenih kategorij ljudi: . . Zagotavljanje načina pridobivanja in uživanja lastnine.načelo nedeljivosti kmetij ob dedovanju o kmetijo praviloma deduje samo en dedič o izjemoma več dedičev . orodje. ki jo sestavljajo samo gozdovi o v kmetijo spadajo:  nepremičnine – kmetijska zemljišča. Status se zaznamuje v zemljiški knjigi in v zemljiškem katastru. ekonomska in ekološka funkcija. gozdarsko in dopolnilne dejavnosti ma kmetiji v obsegu. Ekološka funkcija Dedič.dediču kmetije omogoča prevzeti kmetijo pod določenimi pogoji.dediču naj se omogoči.uveljavlja se načelo pravičnosti – zmanjševanje ogrožanja eksistencialnega položaja dediča . ki ga preveč ne obremenjujejo PREDMET DEDOVANJA So zaščitene kmetije – kmetija. ki ga upoštevajo tudi druge pravne ureditve NAMEN je: .prepoved delitve kmetij . ki izpolnjuje posebne pogoje glede: .dediču se omogoča prevzem kmetije pod pogoji. ki ga preveč ne obremenjujejo  omejena je svoboda oporočnega razpolaganja o LP in oporočno razpolaganje se uresničujeta skladno z namenom stvari in splošnim interesom opredeljenim v agrarni politiki države Ekonomska funkcija Onemogočena je drobitev srednje velikih kmetij  ohrani se kmetijsko – gozdarska gospodarska celota => smotrno gospodarjenje in konkurenčna sposobnost na trgu s kmetijskimi proizvodi. ki prevzame kmetijo ostane na kmetiji.velikosti: o srednje velike: min 5.Ohranjanje bivanjske kulture. da prevzame kmetijo pod pogoji. gozdovi. pravice. ki ga preveč ne obremenjujejo .

lastnini Gre za kmetijo kot gospodarsko celoto. soupravičencema Kmetije. ki je svoj namen delati na kmetiji izkazal na način določen v zakonu – se poklicno usposabljajo za delo na kmetiji . se ti v primeru istočasne smrti zakoncev obravnavajo tako. ki so usposobljene za druge dejavnosti. Upoštevajo se pravila o dednih redih po ZD. ZAKONITO DEDOVANJE Dedič je lahko oseba. da lahko gospodari s kmetijo. ki mu je kmetija pripadala . . ki jih ta določba zakona ne navaja.o v lasti.Če kljub porabi zgornjega pravila ostane še nekaj dedičev imamo dva dodatna kriterija: o bližina sorodstva o boljša usposobljenost za kmetovanje.če se ne sporazumejo. ki ima namen delati na kmetiji – sporazumno ga morajo izbrati vsi dediči .zaščitena kmetija je v solasti enega starša in enega otroka/posvojenca oz. potomcev.če zakonca umreta istočasno – komorienca – dediča določamo po kriterijih prvega pripadnostnega položaja. ZDKG – uveljavlja pravila o treh pripadnostnih položajih zapustnika do kmetije in v primerih konkurence določenih oseb pri dedovanju.zaščitena kmetija je v lasti.dedič dela umrlega. ki pripadajo več osebam ali osebam. solastnini. je preživeli solastnik. ki je pripadal zapustniku je preživeli zakonec .položaj. kot da so v enakem sorodstvenem razmerju tudi do drugega umrlega zakonca.deduje tisti. njegovega potomca .če umreta hkrati obstaja neizpodbojna domneva.otroci zapustnika in prej umrlega zakonca imajo prednost pred otroci rojenimi v drugem zakonu – dedič kmetije naj bo potomec tistega.če zapustnik nima zakonca. imajo prednost pri dedovanju njegovi sorodniki Tretji pripadnostni položaj: . Če po enem od zakoncev obstajajo dediči. ki je glede na zakoniti dedni red po ZD poklicana k dedovanju.če sodi kmetija v celoti ali v pretežnem delu v posebno premoženje enega izmed umrlih zakoncev.pripadajo eni osebi kot lastniku/upravičencu/zavezancu . kmetija je pripadala njegovi materi ali očetu imajo prednost dediči po očetovi ali materini strani. ko je zaščitena kmetija pripadala samo eni osebi = zapustniku . ki: . če ima zakonito dedno pravico . slednje ne pridejo v poštev . se dediče določi glede na kriterije prvega pripadnostnega položaja .pripadajo enemu od staršev/posvojitelju in njegovim potomcem/posvojencu in njihovim potomcem kot solastnikoma. ne sodi v skupno premoženje => posebno premoženje preživelega zakonca => ni ga mogoče dedovati .dedič dela kmetije. ima prednost tisti.deduje potomčev zakoniti dedič 42 .če konkurirajo osebe. ne morejo imeti statusa zaščitene kmetije in se torej ne dedujejo po posebnih predpisih ZDKG. sozavezancema. da je potomec preživel prednika – kot njegov pravni naslednik je pridobil tudi njegov del . ki niso dediči tudi po drugem. jo sestavljajo stvarne in druge pravice in obveznosti. ki so usposobljene ali se usposabljajo za kmetijsko dejavnost z osebami. solasti ali skupni lasti zakoncev o v solasti enega od staršev in otroka/posvojenca oz. Tri pripadnostni položaji: Prvi pripadnostni položaj: . če je za to sposoben .pripadajo zakoncema kot njuno skupno premoženje ali kot posebno premoženje enega ali drugega . njegovega potomca  izražanje ni v redu – kmetija ni stvar – govoriti moramo o skupni lastnini. .če je preživeli zakonec kmetijo že imel pred sklenitvijo ZZ. morebitna želja preživelega zakonca zapustnika Drugi pripadnostni položaj: . solasti ali skupni lasti zakoncev .če je nima.pod enakimi pogoji ima prednost zakonec.

zunajzakonski partner . če je dediču onemogočeno samo fizično delo na kmetiji. Upoštevati je treba tudi možnosti povečanja ali zmanjšanja zakonitega dednega deleža. Vrednost ne sme biti večja od vrednosti deleža. če je v istem dednem redu več sodedičev in lahko vsaj eden izmed njih deduje kmetijo o Če ni nikogar – po splošnih pravilih – deduje dedič oddaljenejšega dednega reda o Iz razlogov pravičnosti lahko sodišče onemogoči dedovati zaščiteno kmetijo dediču. ki deduje kmetijo. Razlogi: . izključitev dediča. Sodišče je dolžno upoštevati zlasti gospodarsko zmožnost kmetije Izdatki dediča kmetije zaradi drugih obveznosti . ki so poklicani k dedovanju po splošnem dednem redu => zaščitena kmetija se izjemoma lahko razdeli po fizičnih delih. na kmetiji nimajo dednih deležev – kmetija se ne sme deliti. alkoholizem. ki bi izpolnjeval posebne pogoje => kmetijo dedujejo dediči. Njihovi dedni deleži predstavljajo terjatev do dediča. ki po vrednosti ustrezajo nujnim deležem po ZD. Za pomembne odločitve vstopi kolizijski zastopnik. Praviloma je to pet in največ deset let. ki sicer izpolnjuje pogoje in ustreza merilom. upoštevaje načelo izključnosti po dednih redih in bližnje sorodstvo. če nima zaščitene kmetije  Če takega dediča ni oz.na zahtevo dediča.dedič je bodisi očitno nesposoben za trajno gospodarjenje s kmetijo (telesna. posvojenci in njihovi potomci Te osebe imajo pravico do deleža. Znesek deleža se valorizira.dolžnost dediča kmetije.Prestavitev določitve dediča na kasnejši čas Če so med zakonitim dediči mladoletni otroci/posvojenci se odloži izbira dediča na čas. CSD. o Preprečitev/izključitev ni mogoča. PRAVICE DRUGIH DEDIČEV . nepremičnine. ki že ima zaščiteno kmetijo ne pride v poštev . duševna bolezen). če to zahteva sodedič istega dednega razreda  Kmetijo deduje naslednji dedič po merilih iz prvega pripadnostnega položaja. V vmesnem času gre za skupnost dedičev . ki že ima zaščiteno kmetijo. v roku. Izključitev določenega dediča iz prevzema zaščitene kmetije S tem se prepreči dedovati zaščiteno kmetijo dediču. sodišče delež zmanjša. če ni take zahteve. da mladoletnim dedičem zagotovi usposobitev za samostojno življenje => ti izdatki se vštevajo v deleže mladoletnih dedičev 43 . V te deleže se obvezno. da bo dedič s kmetijo dobro razpolagal (zapravljivost. ko bodo vsi potencialni dediči polnoletni in sicer na predlog otroka. zakonca. če bi izdatki zaradi plačila deležev in drugih obveznosti presegli vrednost zaščitene kmetije. O tem odloča sodišče samo na zahtevo sodediča. njegov delež poveča. če nima sredstev za preživljanje .sodišče lahko na zahtevo dediča. če te stvari niso pomembne za gospodarsko sposobnost zaščitene kmetije.…). ki je dedoval kmetijo – ta je dolžan poplačati deleže v denarju in ne v naravi. o Izključitev je mogoča samo. premičnine. Izjemoma lahko izplača tudi v obliki zemljišča. ki ne deduje kmetije. po uradni dolžnosti vračunajo volila in darila.tudi če so dediči nevredni ali se dediščini odpovejo: o če ni nobenega zakonitega dediča.starši . bodisi obstaja dvom. Njim gredo dedni deleži. ki ga določi sodišče glede na gospodarske zmožnosti kmetije in socialne razmere dediča. samo če so po pravilih ZD v konkretnem primeru poklicane k dedovanju.otroci. ZDKG – posebej ureja povečanje oz.zapustnikov zakonec oz. zmanjšanje deleža: .

da to lahko zahteva tudi dedič kmetije Pravica do užitka zaščitene kmetije gre preživelemu zapustnikovemu zakoncu. Gre jim polna vrednost izločenega dela v denarju in ne v naturi. členu – kot pri zakonitem dedovanju . Če se spremenijo razmere lahko sodišče ponovno uredi to preužitkarsko razmerje o če se spremenijo razmere:  pri zakoncu  postane življenje na kmetiji nevzdržno  pri dediču kmetije o to lahko zahteva samo preživeli zakonec (po besedilu zakona) o logično.da je preživeli zakonec v času zapustnikove smrti živel na kmetiji . ki ustreza njegovemu prispevku k povečanju zapuščine. ki jih je pridobil z odtujitvijo . Izplača ga le do vrednosti njegovega prispevka k povečanju vrednosti kmetije. na njegovo zahtevo zagotovi »doživljenjsko preživljanje« => ustrezneje je govoriti o preužitku – ta pravica zakoncu ne gre. Enako velja za oporočnega dediča (krog nujnih dedičev je zmanjšan – v tem primeru poplača tiste. ki so zapustniku najbližje. Zapustnik ne more odpustiti dejanj. kmetijskega zemljišča. če zapadejo v plačilo v tem času – samo iz presežkov donosa zaščitene kmetije.če kmetijo pred potekom desetih let od prevzema preneha namensko uporabljati. ki ni dedoval kmetije pod posebnimi pogoji: . ki je dedoval kmetijo.23. vendar jih je zapustnik v oporoki prezrl oz. Če jih ni je deleže dolžan izplačati dedič kmetije.dedič odtuji kmetijo ali njen znatni del preden preteče 10 let od prevzema kmetije in v enem letu od odtujitve ne pridobi druge kmetije. Večinoma ni skupne lastnine zakoncev na kmetiji. če se je sposoben preživljati iz lastnega premoženja.Krog oseb je določen v 14. ki je posebno premoženje zapustnika. ne vloži sredstev. ki bi bili nujni dediči po ZD).Oporočitelj lahko razdedini nujnega dediča POSEBNE PRAVICE ZAPUSTNIKOVEGA ZAKONCA IN POTOMCEV. pod pogojem. čl.omejevaje zapustnikovega prostega razpolaganja s premoženjem za primer smrti pa tudi življenja . Ta rok ne sme biti daljši od dveh let. da zapustnikovemu preživelemu zakoncu. ki zaradi duševne ali telesne prizadetosti ne morejo sami pridobivati teh sredstev. KI SO ZAPUSTNIKU POMAGALE PRIDOBIVATI Oni lahko zahtevajo. ko ima pravico do užitka zakonec ne more uveljavljati pravice do preužitka! V tem času je zakonec dolžan upravičenim dedičem izplačati deleže.da je preživeli zakonec lastnik. ki imajo za posledico dedno nevrednost! ODTUJITEV KMETIJE Dedič. da se iz zapuščine izloči vrednost dela. 44 . NUJNI DEDIČ – obravnava ZDKG v okviru predpisov o oporočnem dedovanju . ZDKG: nujni delež pripada določenim osebam . gozda. jim mora poplačat razliko med zakonitimi dednimi deleži (po ZDKG) in zakonitimi dednimi deleži po ZD. da zagotovi sredstva za življenje polnoletnim zapustnikovim potomcev. zakonitem po ZDKG . v roku. da kmetija te izdatke zmore – vštejejo se v nujni delež prizadetih potomcev dolžnost dediča kmetije. naklonil maj kot bi dobile.- dolžnost dediča kmetije.da preživeli zakonec na kmetiji dela .da dedič kmetije ni dopolnil 25 let in je potomec zapustnikovega ali preživelega zakonca . ko: . če bi prišlo do zakonitega dedovanja (po ZDKG) . ki ga določi sodišče. ki je dedoval kmetijo mora izplačati zakonite dediče (na njihovo zahtevo) oz.Nujni delež je enak nujnemu deležu po ZD oz. Izplača ga dedič. V SLO večinoma kmetije kot podedovano premoženje pripadejo enemu zakoncu. solastnik. ki ni dedoval kmetije. skupni lastnik zaščitene kmetije (ta določba ni logična) V času.

Boljši od pravice do dosmrtnega preživljanja bi bil preužitek v korist zakonca/potomca.neobdelovalna zemljišča. njegovemu potomcu – v skupno premoženje Fizična delitev je prepovedana. katerega predmet so kmetijska obdelovalna zemljišča. Oporočitelj lahko prosto razpolaga z nepremičninami. da lahko dedič kmetije zahteva zmanjšanja dajatev zaradi poslabšanja gospodarskih razmer. je volilo nično. OPOROČNO DEDOVANJE Omejitve oporočiteljeve volje glede postavitve dediča kmetije ZDKG določa. V primeru.šele po desetih letih od prevzema jo lahko odsvojita V njunem interesu je. in tu je ratio izločitve.osebna razmerja . premičninami. Predmet volila so lahko: . po ZD. neveljavnost. Uvede se zakonito dedovanje.denarna volila . če ne presegajo določenega % vseh kmetijskih površin. ki spadajo v kmetijo – paziti je treba. da je neko določilo ali oporoka na splošno v nasprotju s pravili => ničnost.stavbna zemljišča . pomembno je. kdo bo po razvezi gospodaril na kmetiji in kako se bodo delili rezultati gospodarjenja. da lahko oporočitelj postavi za dediča praviloma eno fizično osebo.Prevzemnik kmetije bo zaradi tega prispevka okoriščen. Pri tem mora sodišče upoštevati: .izročilna pogodba . da se dogovorita.pogodba o preužitku .darilna pogodba za primer smrti Ne sme oporočitelj (zapustnik) razpolagati z zaščiteno kmetijo v nasprotju z določbami ZDKG Obid ZDKG => ničnost: . ki spadajo v kmetijo pa samo.… premoženjem. če vrednost teh volil ne presega določenega % vrednosti zapuščine Če oporočitelj tega ne upošteva. Zakonca morata skupno. Omejitve oporočiteljeve volje glede volil Oporočitelj ne sme nakloniti volila.pogodba o dosmrtnem preživljanju . Izjemoma lahko postavi dve fizični osebi – če kmetijo zapusti: .ni mogoča fizična delitev . potomca spremeni v pravico dosmrtnega preživljanja v breme dediča kmetije. ker kmetije nista dobila z delom .enemu od staršev in otroku/posvojencu oz. ki ni del kmetije.volila drugih predmetov.izročilna pogodba (sopogodbeniki niso bližnji sorodniki) 45 . sporazumno razpolagati s stvarmi => v nasprotju z ZZZDR: s posebnimi premoženjem razpolagata sama => poseben premoženjski režim. ki sestavljajo kmetijo .gospodarsko sposobnost kmetije Če se spremenijo razmere lahko sodišče pravico dosmrtnega preživljanja spremeni .zakoncema – posebno premoženje enega ali drugega. Problematično pa postane pri razvezi ZZ: . Sodišče sme na zahtevo dediča kmetije zmanjšati: . To pravico lahko sodišče na zahtevo zakonca oz. ko prevzameta kmetijo.ne moreta skupaj gospodariti .svari in pravice. da dediči ne bodo prikrajšani v nujnih deležih Omejitve razpolaganj s kmetijo s pravnimi posli med živimi . Še bolje bi bilo skleniti ženitno pogodbo.razloge upravičenca .

DEDOVANJE DENACION ALIZIRANEGA PREMOŽENJA ZDen: lahko se izpelje zapuščinski postopek denacionaliziranega premoženja. po njeni pravnomočnosti po uradni dolžnosti. da uveljavljajo pravico do denacionalizacije  Vlagatelj zahteve mora izkazati pravno nasledstvo: • Da obstaja možnost. ki ji je bilo premoženje podržavljeno o če oseba. pa je bilo državljanstvo priznano . ni upravičenec)? • pravico do denacionalizacije uveljavljajo potencialni nasledniki upravičenca. šele ko postane odločba pravnomočna. ki ni bil lastnik denacionaliziranega premoženja  Bivši lastnik sploh ni imel zakonca ali potencialnih dedičev – ni nobenega upravičenca do denacionalizacije => ne more priti do denacionalizacije o Pravica do vložitve zahteve za denacionalizacijo = aktivna legitimacija + stranka v postopku  Konkretizacija upravičenja potencialnih pravnih naslednikov upravičenca. ki niso dedovali zapustnikovega premoženja – brez podržavljenega – ob zapustnikovi smrti. Praviloma je to prejšnji lastnik podržavljenega premoženja. ki ji je bilo premoženje podržavljeno. da bodo dedovale denacionalizirano premoženje = pravni nasledniki. na katere je prešlo den. se z odločbo o denacionalizaciji da denacionalizirano premoženje v začasno upravljanje skrbniku za posebne primere – 221. pa le če se zakoniti dediči strinjajo. To je lahko tudi potencialni pravni naslednik upravičenca. ZZZDR. ki pridejo v poštev kot dediči prvega reda dedovanja po osebi. Kot lastnik se vknjiži prejšnji lastnik. da bo dedoval denacionalizirano premoženje • Da ima dedni naslov – da je v določenem krvnem. imajo določena upravičenja o možnost uveljavljati pravico do denacionalizacije:  če je oseba. osebnem razmerju z upravičencem (zakonito dedovanje) ali če mu je upravičenec naklonil denacionalizirano premoženje ali del tega (oporočno dedovanje) • To izkaže s prejšnjim sklepom o dedovanju v katerem je določen kot dedič.če pa ni. bil razglašen za mrtvega. SKRBNIK ZA POSEBNE PRIMERE Če je upravičenec do denacionalizacije umrl. tudi če je ta umrl. Njegovo delo obsega: 46 . ki so upravičenci denacionalizacije umrle (če oseba. Izjema: če so dediči določeni.osebe. Resnični dednopravni upravičenci bodo določeni v sklepu o dedovanju. Premoženje ob pravnomočnosti denacionalizacije. Zgodi se sprememba zemljiško – knjižnega stanja na podlagi odločbe. Dednopravna razmerja imajo posledice že pri sami denacionalizaciji.osebe za katere je verjetno. ki ji je bilo premoženje podržavljeno umrla ali bila razglašena za mrvo  krog dednih upravičencev se presoja izključno po pravu RS. potencialnim dedičem prvega dednega reda. čeprav to še niso. Skrbi za premoženje v interesu dedičev => oseb.  Kaj če so osebe. vendar v tem sklepu še ni zajeto podržavljeno premoženje ODLOČBA O DENACIONALIZACIJI Glasi se na ime upravičenca. da pride do oporočnega dedovanja denacionaliziranega premoženja  lahko jo uveljavljajo tudi potencialni dednopravni upravičenci. če gre za premičnine. UPRAVIČENCI DO DENACIONALIZACIJE . ki ji je bilo podržavljeno premoženje ni upravičenec – v času podržavljenja ni bil državljan Jugoslavije. že po tujem pravu  pravice do uveljavljanja denacionalizacije imajo vse osebe iz kroga zakonitih dedičev (upoštevati je treba pravila o izključenosti) in vse osebe. ki naj bi bili dediči/volilojemniki po oporoki – če je z oporoko razpolagal z podržavljenim premoženjem .je bil že opravljen zapuščinski zahtevek v katerega ni bilo zajeto podržavljeno premoženje  denacionalizacijo so zahtevali potencialni pravni nasledniki upravičenca. čl.

POSEBNA PRAVILA MATERIALNEGA PRAVA Dedovanje se uvede v tem postopku z dnem pravnomočnosti odločbe o dedovanju. ker: . ki določata. da je pravilno odločbe o denacionalizaciji. 78/1.ko postane sklep o dedovanju denacionaliziranega premoženja pravnomočen .ni bilo oporočnih razpolaganj . 19.opravljen je bil zapuščinski postopek s pravnomočnim sklepom o dedovanju + . in 71. če je upravičenec umrl. Zapuščina preide na dediče z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. dediči so podali dedne izjave. Nov zapuščinski postopek je logičen. člena ZDen. da posebna ureditev omogoča dediču kmetije materialno eksistenco  ZDKG je treba uporabi v vseh življenjskih primerih.1997: razveljavitev 2.zaradi prepričanja.denacionalizirano premoženje je večje od premoženja o katerem je bilo odločeno v zapuščinskem postopku .sodišče ni odločalo o dedovanju premoženja. člen ZDen 78/1 – dedovanje se uvede z dnem pravnomočnosti odločbe o dedovanju (delacija) 78/2 – dediščina preide na dediče z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji (akvizicija) - 47 . sklenjene so bile dednopravne pogodbe Če: .- začasno upravljanje denacionaliziranega premoženja zastopanje dedičev = pravih dedičev zanj veljajo pravila ZZZDR – pravni položaj skrbnika in razmerja do socialnega varstva Njegov pravni položaj je enak pravnemu položaju začasnega skrbnika zapuščine po 113. ki gre upravičencu po odločbi o denacionalizaciji Sodišče glede tega premoženja izpelje nov zapuščinski postopek (uporabljajo se materialne in procesne določbe ZD). ampak organ denacionalizacijskega postopka v odločbi o denacionalizaciji => obligatorno v vseh primerih denacionalizacije. čl. čl URS. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDen => pri dedovanju denacionaliziranega premoženja se uporabljajo tudi določbe ZDKG. Odstop od pravila ZD o najdenem premoženju po pravnomočnosti sklepa o dedovanju => ni nove zapuščinske obravnave – sodišče ga razporedi s sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju. Ali je treba uporabiti določbe ZDKG v primeru denacionalizirane zaščitene kmetije – ZDen tega ne ureja => USTAVNA DOLOČBA l. ZD – ne postavi za zapuščinsko sodišče. odstavka 74.ni bilo dednopravnih pogodb pravilo o novem zapuščinskem postopku ne pride v poštev in uporabi se splošno pravilo ZD => sodišče razdeli denacionalizirano premoženje s posebnim sklepom na podlagi prvotnega sklepa o dedovanju. da podržavljeno premoženje ne spada v zapuščino je morebitni zapustnik napravil določena oporočna razpolaganja.ni bilo dednih izjav . Določba 74/2 ZDen se nanaša na izključitev uporabe ZDKG => je v nasprotju z 67.že prej: zapuščinsko sodišče postavi upravitelja zapuščine = denacionaliziranega premoženja POSEBNA PRAVILA ZA DEDOVANJE DENACIONALIZIRANEGA PREMOŽENJA Izpeljava novega zapuščinskega postopka Če je upravičenec do denacionalizacije mrtev + . To je sporno – Zupančič meni. Funkcija preneha: . da je prišlo o napake v redakciji in. ki jih pravo ureja.

c)Novela '98 sprememba 78/1 ZDen => uvedba dedovanja denacionaliziranega premoženja  dan pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji  prehod zapuščine/dediščine na dediča. d)Ustavno sodišče razveljavi ustavno odločbo U-I-138/99-41 leta 2001 . Oporočni dedič umre pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizacije => dedujejo dediči oporočnega dediča. vendar ga ima = pravna oseba. V vmesnem času: med uvedbo dedovanja in prehodom dediščine gre za položaj podoben ležeči zapuščini – če to premoženje ne bi imelo subjekta. ker ni bilo zapuščinske obravnave? Smiselno bi bilo. čim bolj približa takšnemu. da se uvede dedovanje z dnem pravnomočnosti odločbe o dedovanju je (ZDen) določil čas po katerem se: • Presoja dedna sposobnost dedičev • Določa krog dedičev – smisel = da se krog dedičev. da pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji še ni zapuščine  ZDen je z odločbo. da je trenutek uvedbe dedovanja pomemben za: o Prehod zapuščine na dediče o Določitev kroga dedičev o Presojo dedne sposobnosti/dedne nevrednosti o Za začetek teka roka za uveljavljanje pravice zahtevka zapuščine  ZDen ima glede prve in zadnje posebno ureditev => ti dve posledici nastopita s pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji  ZDen s tem upošteva dejstvo.  možno samo. da se dedovanje uvede z zapustnikovo smrtjo.pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji se ne more uvesti dedovanje => predmeta dedovanja še ni .Subsidiarna uporaba ZD ob ZDen => po ZDen niso določene pravne posledice trenutka uvedbe dedovanja => ZD določa. ki je bil ob smrti zapustnika = kakršen bi bil. ZZZDR. če je uvedba dedovanja z dnem pravnomočnosti odločbe o dedovanja => pride do nekakšne transmisije dedne pravice => gre za popolnoma drugačno rešitev. Krog dedičev denacionaliziranega premoženja se presoja po dnevu pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji – pred tem še ni predmeta dedovanja Osrednja argumenta kritikov: . kot je sprejeta v ZD.gre za rešitev. Kaj pa če tega akta ni.Kritika argumentov nasproti prvotnemu besedilu: . ki izhaja iz sistema ležeče zapuščine Ta dva argumenta nadalje kritizira še ustavno sodišče (glej spodaj) b)smisel besedila 78/1 drugačen krog dedičev kot pa če bi bil relevanten dan pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji Oporoka – z njo razpolaga tudi s podržavljenim premoženjem. Uporabi se za vse zapuščinske postopke. ki je zavezanec …?! … posestnik teh stvari => zato se postavi skrbnik po 221. Roki: začnejo teči z dnem pravnomočne odločbe o denacionalizaciji. če do podržavljenja premoženja ne bi prišlo 48 .a) 78/1 – njegovo besedilo je sporno! Odločba o dedovanju je sklep o dedovanju v zapuščinskem postopku opravljenem ob smrti upravičenca – prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja. ki do uveljavitve novele niso bili pravnomočno končani. Po ZD pa z dnem uvedbe dedovanja – zapustnikova smrt.

dane v denacionalizacijskem postopku o Neveljavne:  Potencialni dediči denacionaliziranega premoženja so podali izjavo o odpovedi pred pravnomočnostjo sklepa o dedovanju – neveljavnost izjave o odpovedi neuvedenemu dedovanju DEDNOPRAVNE POGODBE GLEDE DENACIONALIZIRANEGA PREMOŽENJA . čl. ki so dedovali v zapuščinskem postopku izvedenem po smrti denacionalizacijskega upravičenca v trenutku pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji niso več živi o Drugačen krog dedičev glede na:  Prvotno besedilo: dedujejo dediči dedičev  Novela: dedujejo dediči denacionalizacijskega upravičenca: • V primeru.. nastalega z vrnitvijo odvzetega premoženja Ustavno sodišče meni.izjava o odpovedi dediščini v korist določenega sodediča – po zakonu = sprejem + sočasni odstop dednega deleža sodediču o Nimajo pravnega učinka tiste. ker temelji na sistemu ležeče zapuščine – neskladnost ureditve – odpira vrsto vprašanj o npr.sporazum med prednikom in potomcem o odpovedi dediščini o v bistvu niso dednopravne pogodbe => te so po ZD neveljavne Neveljavne so tiste sklenjene pred izdajo odločbe o denacionalizaciji. njihovih pravnih naslednikov DEDNE IZJAVE GLEDE DENACIONALIZIRANEGA PREMOŽENJA .o prejemu in odpovedi dediščini . da je sprememba 78/1. 81. ZDen v prvotnem besedilu.- ZDen je določil različne trenutke za uvedbo dedovanja in prehod zapuščine – s tem je upošteval posebnost položaja. kdaj se uvede dedovanje in določi krog upravičencev. ker ob smrti ni bil izpeljan zapuščinski zahtevek? o Ustavno sodišče je določilo subsidiarno uporabo pravila ZD o uvedbi dedovanja v času smrti zapustnika – ta trenutek sodi v isto časovno obdobje kot pravnomočnost odločbe o dedovanju => zagotovljeno je enako obravnavanje vseh denacionalizacijskih upravičencev oz. člen ZDen 49 . ki so jih podali dediči do izdaje odločbe o denacionalizaciji o Veljajo po 80/1. ko oporočitelj razpolaga z oporoko tudi s podržavljenim premoženjem) dedič denacionaliziranega premoženja umrl pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji o ne bi dedovali zakoniti dediči oporočnega dediča o dedovali bi dediči denacionalizacijskega upravičenca .na podlagi novele bi se spremenil krog dedičev samo.pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja za časa življenja . ko: o Oporočni dediči. ZDen:  Dedne izjave. če ni sklepa o dedovanju.pogodba o dosmrtnem preživljanju . dane preden je bilo premoženje podržavljeno  Dedne izjave. da je v času uveljavitve novele ZDen že odločba o denacionalizaciji pravnomočna – novela posega v LP dedičev • Če denacionalizacijski postopke v času uveljavitve novele še teče – poseganje v pričakovane pravice • Po mnenju Zupančiča Ustavno sodišče s to obrazložitvijo ni odpravilo dvome o smiselnosti 78/1. ZDen relevantna v primerih. če bi oporočni (redki so primeri. da je zajeto tudi denacionalizacijsko premoženje.predvsem je neustrezna ta odločba. čl. Kritike Zupančiča na ustavno odločbo: . razen če je v pogodbi izrecno določeno. 2. čl.

81. Oporočni dediči ne morejo dedovati denacionaliziranega premoženja. da bi oporočitelj s premoženjem. Oporočni dednopravni upravičenec pa ne more dedovati denacionaliziranega premoženja. Oporoka brez dvoma izraža zapustnikovo pravo voljo. da gre za denacionalizirano premoženje oporočnim dednopravnim upravičencem tudi kadar oporočitelj tega ni izrecno določil. hipotetična volja). čl. Iz tega izhaja. Zakon izhaja iz domneve. Tehtanje argumentov: o za razveljavitev: ne dovoljuje ugotavljanja domnevne volje oporočitelja niti takrat. vendar pa ni zapustil zakonitih dedičev. in ti premoženjski objekti ne spadajo v podržavljeno premoženje. samo. ZDen je pravilo 84/2 ZD spremenil v neovržno domnevo v prid zakonitega dediča => ugotavljanje zapustnikove prave volje z razlago ne pride v poštev! Volja zapustnika se upošteva samo.ni se odločilo za razveljavitev 81. da oporočitelj daje prednost zakonitim dedičem .Ustavno sodišče pravi. Oporoka s katero je oporočitelj na splošno razpolagal s svojim premoženjem (ne da bi izjavil kaj to premoženje sestavlja) velja glede denacionalizacijskega premoženja. ker so ga odpisali. ko je napravil oporoko.glede soglasja zakonitih dedičev = 81/2 ZDen nejasen glede pravne narave soglasja in nepotreben => razpolaganje zakonitih dedičev inter vivos UPORABA TUJEGA PRAVA 50 . ki je predmet denacionalizacije ravnal enako kot s premoženjem. Zapustnik se ni izjavil v oporoki glede tega premoženja. Ustavno sodišče – Ustavna odločba U-I96/92 . če je to v oporoki izrecno določeno. ZDen za vprašanje primernosti zakonske ureditve => to ni v pristojnosti ustavnega sodišča => s tem. da je zapustnik navedel. Večina oporočiteljev. ki je podržavljeno. če je oporočitelj določil kateri premoženjski predmeti mu gredo kot dediščina. Za veljavnost oporočnega razpolaganja ni treba. Z razlago naj se ugotovi zapustnikova volja. ki izvira iz volje države . čl. samo če se z njimi strinjajo zakoniti dediči. Treba bi bilo uporabiti metodo dopolnjujoče razlage – upošteva se volja. da gre za podržavljeno premoženje. razen če kot svojci pridejo v poštev za zakonito dedovanje Določbo 81. o Teorija se s tem ne strinja – razmerje med zakonitim in oporočnim dedovanjem ni v celoti v dispoziciji zakonodajalca o S tega vidika je treba dati dedovanju. če bi predvidel okoliščine. da ta oporočna razpolaganja veljajo glede podržavljenega premoženja. samo če ni zakonitih dedičev. V oporoki ni izrecno navedel.Oporočna razpolaganja. dejansko ni imel. ki so obstajale v času sestave oporoke zanesljivo sklepati. bi jo pa imel v času. ki izvira iz zapustnikove volje prednost pred dedovanjem. ZDen. da gre pri vsebini določbe 81. ki mu je bilo odvzeto. če jo je izrecno izrazil => preferiranje zakonitega dedovanja => ni v skladu s svobodo testiranja. ZDen bi bilo treba spremeniti: Da bi bilo omogočeno tudi glede dedičev denacionaliziranega premoženja ugotavljati pravo zapustnikovo voljo. .če ni tako mora v oporoki to izrecno povedati. Mortis causa zapustnik razpolaga s premoženjem. Gre za praznino v oporoki. ki so kasneje nastale (to predlaga teorija). čl. ZDen določa. ki ga je imel v času sestave oporoke o proti razveljavitvi: zapustnik v času. čl. da veljajo oporočna razpolaganja tudi glede denacionaliziranega premoženja. Ugotavljanje njegove domnevne volje bi bilo v bistvu konstruiranje njegove volje – to bi sprožilo številne spore => zato ni prišlo do razveljavitve. ki je sicer oporočitelj ni imel (neresnična. ko bi delal oporoko. napravljena pred izdajo odločbe o denacionalizaciji glede denacionaliziranega premoženja. da je ZDen dal prednost zakonitemu dedovanju ni kršil ustavne pravice do zasebne lastnine in dedovanja. kadar je mogoče iz same oporoke in okoliščin. premoženja. čeprav samo hipotetična. katerim je bil del premoženja podržavljen niso razpolagali s tem premoženjem mortis causa.

Zapuščinski postopek glede denacionalizacijskega premoženja . če do tega dne niso bila pravnomočno rešena in da ima vsakdo pravico zahtevati spremembo posamičnega akta. ki so bili pravnomočno končani do 31.zapuščinsko sodišče tega premoženja ne more razdeliti na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju. Za ta prehod veljajo določbe ZD in n ZDen. določene s pravnomočno odločbo sodišča => v nasprotju z načelom delitve oblasti in prepovedjo retroaktivne veljave zakona. Če dediči s tem (sklepom o dedovanju) ne soglašajo je treba ugotoviti na kašni podlagi je bil sklep izdan.prehod zapuščine na dediče . Vrhovno sodišče: . ko je sestavil oporoko. Nositi morajo stroške dokazovanja => v nasprotju z načelom iura novit curia. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. razen če se dediči iz prejšnjega in novega zapuščinskega postopka ne sporazumejo drugače in če se s tem ne posega v pravice tretjih oseb. če mu je bila z njim kršena pravica. Ne uporablja se niti za razmerja nastala pred dnem objave odločbe Ustavnega sodišča. predvsem odločbo o denacionalizaciji 51 . NOV ZAPUŠČINSKI POSTOPEK Z njim ni dovoljeno posegati v pravna razmerja nastala na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju. ne sestavi smrtovnice (to ni glavni razlog) o če so potencialni dediči zahtevali denacionalizacijo. čl. se uporabi pravo države. v času.dedne izjave . Ustavno sodišče je razveljavitev utemeljilo s tem.… Tuje pravo dokazujejo stranke v postopku – tudi zapuščinskem. da se za vračanje premoženja zaplenjenega v kazenskih postopkih. s katerim je bil končan prejšnji zapuščinski postopek) ali njej enako listino o dedovanju (74/1. katere državljan je bil zapustnik ob smrti. ne da bi razpisalo narok na katerega povabi vse dediče.materialni roki .1988. Oporočna sposobnost zapustnika se presoja po pravu države.12.dednopravne pogodbe . katere državljan je bil zapustnik. ZAHTEVEK ZA POPOLNO PREMOŽENJE ZAPUSTNIKA. se le to vrne njegovim dedičem – osebam.začne se na predlog pravnega naslednika – upravičenca do denacionalizacije in ne po uradni dolžnosti sodišča => ker sodišče ne dobi oz. na katere je prešlo ob njegovi smrti njegovo siceršnje premoženje. predvsem tiste. ZAHTEVEK ZA VRNITEV PREMOŽENJA. Če je neupravičeno obsojeni umrl preden mu je bilo vrnjeno zaplenjeno premoženje ali dana polna odškodnina. naj tudi inicirajo zapuščinski postopek o denacionalizacijskem premoženju . ZDen Določal je. KI JE BILO PODRŽAVLJENO Z ZAPLEMBO Ustavna odločba U-I-10/92 – razveljavitev 92. čl) in druge listine potrebne za odločitev o uvedbi zapuščinskega postopka.predlagatelj v zapuščinskem postopku mora predložiti odločbo (sklep o dedovanju.uvedba dedovanja . ki se razlikujejo od splošnih: . uporabljajo določbe tega zakona. Uporabiti se morajo tudi določbe ZDen. Za vračanje zaplenjenega premoženja se uporablja 145. da z zakonom ni mogoče poseči na že pridobljene pravice.Če je bil zapustnik – upravičenec do denacionalizacije tujec. POSEBNA PROCESNA PRAVILA Izključna pristojnost sodišča RS glede zapuščinskega postopka denacionalizacijskega premoženja. tudi če je bila kazen zaplembe premoženja razveljavljena na podlagi obnove kazenskega postopka.

izvršitelj je lahko samo popolnoma poslovno sposobna oseba . ki je izbran za izvršitelja ni dolžan sprejeti te dolžnosti . če njegovo delo ni v skladu z oporočiteljevo voljo ali zakonom.Izvršitelj oporoke . volil o skrbi.razreši ga sodišče. razen če oporočitelj določi drugače . jo upravlja o skrbi za plačilo dolgov. da se oporoka izvrši kot je to hotel/želel oporočitelj o sodišču mora dati račun o svojem delu . To lahko stori na predlog ali po uradni dolžnosti.ima pravico do povračila stroškov in do nagrade za trud => izplača se iz razpoložljivega dela zapuščine po odločbi sodišča . Skupaj opravljajo zaupane dolžnosti. 52 .tisti.oporočitelj lahko v oporoki določi eno ali več oseb za izvršitelja oporoke.naloge: o skrbi za zapuščino.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->