INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE Predmet: NEUROLOGIJA Ispitna pitanja za usmeni deo ispita

OPŠTA NEUROLOGIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Neuron i sinapsa-morfologija i funkcija Nervus olfactorius-anatomija, funkcija, patologija Patologija vidnog puta i očno dno Patologija kontrole očnih pokreta Patologija nervus trigeminus-a Patologija nervus facialis-a-centralna i periferna oduzetost Patologija nervus vestibulokohlearis-a i vertiginozni sindrom Patologija nervus glosofaringeus-a, vagus-a, accesorius-a i hipoglosus-a Bulbarna i pseudobulbarna paraliza Alterni sindromi Sindrom oštećenja centralnog motornog neurona Sindrom oštećenja perifernog motornog neurona Sindrom oštećenja neuromišićne spojnice Mišićni tonus

Senzitivni sindromi Cerebelarni sindrom Ekstrapiramidni sindromi Spinalni sindromi Poremećaji govora (disfonija, dizartrija, disfazija) Sindromi moždanih režnjeva Agnozija, apraksija, aleksija, agrafija, akalkulija Poremećaji hoda Poremećaji kontrole sfinktera Bolovi u neurologiji-glavobolje, neuralgije, kauzalgije Likvor i hematoencefalna barijera Neuroradiološki pregled (nativna i kontrastna snimanja) i “neuroimaging” metode (kompjuterizovana tomografija-CT i nuklearna magnetna rezonanca-NMR) 27. Neurofiziološke metode-EMNG, EP, EEG

SPECIJALNA NEUROLOGIJA 1. 2. 3. 4. 5. Faktori rizika i primarna i sekundarna prevencija cerebrovaskularnih bolesti Ishemični moždani udar Hemoragični moždani udar Tranzitorni ishemični atak (TIA) i vertebrobazilarna insuficijencija Epilepsija-definicija, patofiziologija, klinička slika napada, etiologija, dijagnostika i psihičke promene epileptičara 6. Epileptični status 7. Antiepileptična terapija i radna sposobnost epileptičara 8. Neepileptični gubici svesti (sinkope, drop ataci, histerični napadi, narkolepsija)

33.poremećaji .sastav nervnog sistema 2. 26. PATOLOGIJA VIDNOG PUTA I OČNO DNO . 19. 10. 17.vrsta sinapse . 28.definicija i građa neurona .) Miotonična distrofija. . 12. moždanica i kičmene moždine Akutne zapaljenske bolesti CNS-a (meningitisi. FUNKCIJA. 16. NEURON I SINAPSA .neuroni i centri . miotonija kongenita DCO MINIMUM ZNANJA IZ NEUROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE OPŠTA NEUROLOGIJA 1. 15. 23. 25. 22. 29. encefalitisi) Subakutne i hronične zapaljenske bolesti CNS-a (SSPE. 11. 21. PATOLOGIJA .. 31.Foster-Kenedy-ev sindrom 3. 24. 34. Creutzfeldt-Jakob-ova bolest) Neuroborelioza i NeuroAIDS Transferzalni mijelitis Parkinsonova bolest Horeje Hereditarne ataksije Hepatocerebralna degeneracija-M. 18. metaboličke. 20. OLFACTORIUS. 32.građa i funkcija sinapse . 14. 30. 35.9..funkcija . 13. Wilson Multipla skleroza Miasthenia gravis Funikularna mijeloza Bolesti motornog neurona Polyradiculoneuritis (Landry-Guillain-Barre sindrom) Cervikalni i lumbosakralni bolni sindrom Polineuropatije i polineuritisi Sindromi oštećenja plexus-a brachialis-a i živaca ekstremiteta Hereditarne neuropatije (Charcot-Marrie-Tooth) Mišićne distrofije Stečene miopatije (inflamatorne. Traume mozga i kičmene moždine Koma Demencije Glavobolje Sindrom intrakranijalne hipertenzije Tumori mozga. N.ANATOMIJA. 27.

PATOLOGIJA NERVUS TRIGEMINUS-a -jedra.jedra. I . primarni.CENTRALNA I PERIFERNA ODUZETOST -sastav živca -anatomija (jedra i inervacija) -patoanatomske osnove razlike centralne i periferne lezije nervus-a facialis-a -Bell-ova paraliza nervus-a facialis-a (etiologija. anatomske veze sa okolnim strukturama).neuritis retrobularis . PATOLOGIJA KONTROLE OČNIH POKRETA -nervi koji učestvuju u kontroli očnih pokreta-jedra i mišići -voljni centri konjugovanog pogleda i klinički znaci ispoljavanja lezije ovih centara -tipovi strabizma -tipovi oftalmoplegija -zenice-inervacija i poremećaji 5.. terapija) 7. BULBARNA I PSEUDOBULBARNA PARALIZA .XII) 9.IX.etiologija . periferna i centralna pareza n. -vertigo ( periferni i centralni uzroci) -nistagmus ( podela prema pravcu i mestu lezije) 8. mišići koje inervišu. atrofija opticusa. .laryngeus recurens. kortikalni i refleksni centri . IX-XII . terapija) 6.patologija nervusa acusticus-a ( sprovodna i perceptivna gluvoća).poremećaji oštrine vida i ispadi u vidnom polju (hemianopsije i kvadrantne anopsije) . PATOLOGIJA NERVUS-a FACIALIS-a.IX-XII (neuralgia n. PATOLOGIJA NERVUS-A VESTIBULOCOHLEARIS-a I VERTIGINOZNI SINDROM -anatomija nervusa acusticus-a (jedra. II i III neuron). klinička slika. PATOLOGIJA NN.klinički znaci 10. lezija n.lokalizacija oštećenja . senzitivna i motorna inervacija glave i lica -klinički znaci lezije nervus-a trigeminus-a (periferna i centralna lezija) -neuralgija nervus-a trigeminus-a (definicija. klinička slika.neurinom acusticusa ( klinička slika i dijagnoza).definicija i klinički značaj alternih sindroma . .patologija: klinički simptomi i znaci oštećenja nn. -anatomija nervusa vestibularis-a ( jedra. oblast senzitivne inervacije .fundus: papilla stagnans. ALTERNI SINDROMI .neuroni. krvni sudovi 4.

oštećenje spinalnih korenova . CEREBELARNI SINDROM -funkcionalna podela cerebeluma (arhi. SENZITIVNI SINDROMI . neocerebelum) -klinički znaci lezije cerebeluma 17.Jackson 11. put -klinički znaci lezije centralnog motornog neurona 12.klinički znaci lezije n-m spojnice .Fovill .potpuni presek kičmene moždine .refleksni luk .presinaptički i postsinaptički poremećaji .klinički testovi zamorljivosti mišića 14.definicija . paleo.Weber .. SINDROM LEZIJE CENTRALNOG MOTORNOG NEURONA -centralni motorni neuron . SINDROM OŠTEĆENJA PERIFERNOG MOTORNOG NEURONA .siringomijelična disocijacija senzibiliteta .klinički znaci lezije perif.mot.oštećenje perifernih nerava .Millard-Gubler . EKSTRAPIRAMIDNI SINDROMI -hipertonično-hipokinetski sindrom kardinalni znaci -hiperkinetski sindromi horeični pokreti athetosis dystonia hemibalizam . MIŠIĆNI TONUS .poremećaji: hipo(a)tonija i hipertonija (spastična.hemisenzitivni sindrom 16.sindrom zadnjih snopova .neurona 13.građa i funkcija n-m spojnice . rigor) 15. SINDROM OŠTEĆENJA NEUROMIŠIĆNE SPOJNICE .anatomija: kortikalna prezentacija.anatomija .

centra pogleda i govora Parijetalni režanj -poremećaj kortikalnog senzibiliteta -Gerstmann-ov sindrom Temporalni režanj -temporalna epilepsija -poremećaj mirisa -poremećaj govora Okcipitalni režanj -kortikalni poremećaji vida 21. AGNOZIJA. AGRAFIJA. apraksija. DISFAZIJA -definicija -strukture koje učestvuju u govoru -podela poremećaja govora: -poremećaji fonacije -poremećaji artikulacije -afazije (kortikalni centri govora. AKALKULIJA -definicija agnozija. intencioni) 18. agrafija. DIZARTRIJA.tremor (u miru. akalkulija -anatomski supstrat -vrste agnozija 22. APRAKSIJA. SINDROMI MOŽDANIH REŽNJEVA Frontalni režanj -ispadni i nadražajni fenomeni motornih kortikalnih centara. SPINALNI SINDROMI -sindrom prednjih rogova -sindrom zadnjih rogova -sindrom lateralnih snopova -sindrom zadnjih snopova -transferzalni presek kičmene moždine 19. statički. tipovi afazije) 20. ALEKSIJA. DISFONIJA. POREMEĆAJI GOVORA. POREMEĆAJ HODA -strukture nervnog sistema koje učestvuju u regulaciji hoda -tipovi poremećaja hoda a) paretični hod b) hemiparetièni hod c) ataksičan hod d) parkinsoni hod e) patkasti hod f) histerični hod . aleksija.

polyradiculoneuritis) -indikacije i kontraindikacije za lumbalnu punkciju -tehnika lumbalne punkcije 26. EEG Elektroencefalografija (EEG) -definicija EEG -vrste ritmova u EEG-u -indikacije Elektromioneurografija (EMNG) -definicija -potencijali motornih jedinica -denervaciona aktivnost (fascikulacije i fibrilacije) -brzina provo|enja perifernih nerava . POREMEĆAJI KONTROLE SFINKTERA -refleksna kontrola -voljna kontrola -vrste poremećaja 24.23.BOLOVI U NEUROLOGIJI -definicija neuralgije -vrste neuralgija -simptomatske i idiopatske neuralgije -radikularni bol -kauzalgija -talamusni bol -fantomski ud 25. tumori. NEURORADIOLOSKI PREGLED (nativna i kontrastna snimanja) i “NEUROIMAGING” METODE (kompjuterizovana tomografija-CT i nuklearna magnetna rezonanca-NMR) -nativni rendgenski snimci -angiografija -mijelografija -kompjuterizovana tomografija (CT) -nuklearna magnetna rezonanca (NMR) 27. EP. LIKVOR I HEMATOENCEFALNA BARIJERA -uloga -sekrecija -količina -resorpcija -anatomija likvornog sistema -boja -sastav -klinički likvorni sindromi (hemoragija. NEUROFIZIOLOŠKE METODE-EMNG.

ISHEMIČNI MOŽDANI UDAR -definicija -podela na osnovu etiopatogeneze -osnovni patofiziološki mehanizam ishemije mozga -klinička slika -dijagnostika -terapija ishemijske bolesti mozga (opšti principi) 3. FAKTORI RIZIKA I PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA CEREBROVASKULARNIH BOLESTI -značaj faktora rizika -podela faktora rizika: -faktori rizika na koje nije moguće uticati -faktori rizika na koje je moguće uticati (bolesti koje je moguće lečiti) -štetne navike -uloga lekara opšte prakse u primarnoj prevenciji faktora rizika -uloga lekara u sekundarnoj prevenciji faktora rizika 2. TRANZITORNI ISHEMIČNI ATAK I VERTEBROBAZILARNA INSUFICIJENCIJA -definicija -etiopatogeneza -klinička slika TIA u karotidnom slivu -klinička slika vertebrobazilarne insuficijencije -dijagnostika -terapija 5. -SEP (definicija i indikacije) -AEP (definicija i indikacije) SPECIJALNA NEUROLOGIJA 1.EPILEPSIJA -definicija epilepsije .-indikacije Evocirani potencijali -definicija i klinički značaj -VEP (definicija i indikacije). HEMORAGIČNI MOŽDANI UDAR -definicija -podela -klinička slika -dijagnostika -terapija 4.

klinička slika i dijagnoza) -contusio cerebri ( definicija. KOMA -definicija -podela poremećaja svesti -lokalizacija budnosti -etiologija: -strukturalne oštete nervnog sistema: -bolesti sa opštim dejstvom (metaboličke kome) -postupak sa komatoznim bolesnikom: terapija-obavezne mere 11.-osnovi patofiziologije eplepsije -etiologija epilepsije -klasifikacija epilepsije -osnovni elementi kliničke slike grand mal. TRAUME MOZGA I KIČMENE MOŽDINE -podela povreda mozga -commotio cerebri (definicija. EPILEPTIČNI STATUS -definicija epileptiènog statusa -etiologija epil.statusa -podela -terapija kompleksne 7. ANTIEPILEPTIČNA TERAPIJA I RADNA SPOSOBNOST EPILEPTIČARA -nabrojati vrste antiepileptičnih lekova -principi lečenja epilepsije 8. klinička slika i dijagnoza) -epiduralni i subduralni hematom ( klinička slika) -posledice povrede mozga 10. parcijalne jednostavne i epilepsije -dijagnoza epilepsije (nabrojati dijagnostičke metode i razlog njihove upotrebe) -podela psihičkih promena epileptičnog bolesnika 6.NEEPILEPTIČNI GUBICI SVESTI -definicija sinkope -definicija drop ataka -klinička slika drop ataka -klinička slika histeričnog napada -diferencijalna dijagnoza neepileptičnih gubitaka svesti i epilepsije 9. DEMENCIJE -definicija -klasifikacija -osnovni elemnti u kliničkoj slici demencija -klinička slika Alzheimer-ove demencije . petit mal.

12. CreutzfeldtJakob-ova bolest) SSPE -etiologija -klinička slika-IV stadijuma Creutzfeldt-Jakob-ova bolest -etiologija -klinička slika 17.klinička slika . SUBAKUTNE I HRONIČNE ZAPALJENSKE BOLESTI CNS-a (SSPE. MOŽDANICA I KIČMENE MOŽDINE .definicija . SINDROM INTRAKRANIJALNE HIPERTENZIJE -normalni sadržaj intrakranijuma i njihovi medjusobni odnosi -razlozi za porast intrakranijalnog pritiska -moždana inkarceracija -klinička slika intrakranijalne hipertenzije -dijagnostički postupak kod bolesnika sa intrakranijalnom hipertenzijom -terapija 14. GLAVOBOLJE -podela glavobolja -definicija i klasifikacija migrene -kliničke karakteristike migrene -terapija migrene -kliničke karakteristike trakcione glavobolje -kliničke karakteristike tenzione glavobolje 13. AKUTNE ZAPALJENSKE BOLESTI CNS-a -definicija meningitisa -etiologija meningitisa -klinička slika i dijagnoza meningitisa -definicija encefalitisa -etiologija encefalitisa -klinička slika i dijagnoza encefalitisa 16.acusticusa) . TUMORI MOZGA.nadražajni i ispadni znaci . NEUROBORELIOZA I NEUROAIDS NEUROBORELIOZA -etiologija tumora .opšti simptomi i znaci .najčešći tumori kičmene moždine (klinička slika ekstramedularnih i intramedularnih kičmene moždine) 15.najčešći tumori mozga (klinička slika Tu hipofize i neurinoma n.

-klinička slika-tri stadijuma -terapija NEUROAIDS -etiologija -klinička ispoljavanja neuroAIDS 18.definicija .Friedreich-ova ataksija (klinička slika) 22. HOREJE . MYASTHENIA GRAVIS -definicija -etiopatogeneza -klinička slika i klasifikacija prema Osserman-u -terapija . TRANSFERZALNI MIJELITIS -definicija -etiologija -klinička slika i terapija 19.podela . WILSON -etiologija -klinička slika -lečenje 23. Huntington-ova horea (etiologija. PARKINSONOVA BOLEST -etiološka podela -patofiziološki mehanizmi -klinička slika-kardinalni znaci -opšti principi lečenja 20. HEREDITARNE ATAKSIJE .podela . klinička slika. terapija) 21.definicija . MULTIPLA SKLEROZA -definicija -etiopatogeneza -patoanatomski supstrat -klinička slika -dijagnostički postupak -osnovni principi lečenja 24. HEPATOCEREBRALNA DEGENERACIJA-M.chorea minor.

POLINEUROPATIJE I POLINEURITISI .patološke promene . FUNIKULARNA MIJELOZA -etiopatogeneza -patoanatomska lokalizacija -klinička slika -terapija 26.klasifikacija (etiološka i klinička) . SINDROMI OŠTEĆENJA PLEXUS-a BRACHIALIS-a I ŽIVACA EKSTREMITETA -klinička slika oštećenja pl.etiologija oboljenja kičmenih korenova .lumboischialgia (klinička slika.etiologija . dijagnoza i lečenje) 29.ALS (klinička slika) . MIŠIĆNE DISTROFIJE .definicija .definicija . POLYRADICULONEURITIS ( Landry. dijagnoza) .nabrojati bolesti motornog neurona . brachialis-a (gornja i donja paraliza) -"ponedeonična" paraliza i carpal tunel sindrom -klinička slika oštećenja nervus-a peroneus-a i tibialis-a 31.dijagnoza .klinička slika senzomotorne polineuropatije (dijabetična i alkoholna polineuropatija) 30. HEREDITARNE NEUROPATIJE (Charcot-Marie-Tooth) . CERVIKALNI I LUMBOSAKRALNI BOLNI SINDROM . BOLESTI MOTORNOG NEURONA .25.klinička slika .cervicobrachialgia (klinička slika. dijagnoza i lečenje) .spinalne mišićne atrofije (definicija i nabrojati kliničke forme) 27.Duchenne-ov oblik (klinička slika.etiopatogeneza .Guillain-Barre sindrom) -definicija -etiopatogeneza -klinička slika -dijagnoza -terapija 28.definicija .dijagnoza 32.

terapija 35.Minimum znanja obuhvata znanje neophodno da bi student položio ispit iz predmeta neurologija . DCO .definicija . najnovije izdanje Zvonimir Lević – Neurološka propedevtika i dijagnostika Milisav Nikolić – Propedevtika i tehnika neurološkog pregleda .polimyositis i dermatomyositis (etiopatogeneza. klinička slika.klinička slika ..definicija .definicija .Student ne može položiti ispit ako ne zna 1 pitanje od 4 izvučena pitanja . godine Borivoje Radojičić – Klinička neurologija.morbus Little .33.klinički oblici i klinička slika . lečenje) .dijagnoza .tireotoksična i kortikosteroidna miopatija (osnovne karakteristike) 34. STEČENE MIOPATIJE (inflamatorne. metaboličke. perinatalni i postnatalni faktori) .etiologija .) .Student izvlači 4 pitanja .etiologija (prenatalni. MIOTONIJA KONGENITA .. MIOTONIČNA DISTROFIJA. dijagnoza.Zamena pitanja nije dozvoljena Preporučena literatura: Zvonimir Lević – Osnovi savreme neurologije. za studente medicine.lečenje . izdanje 2003.2 iz opšte i 2 iz specijalne neurologije .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful