INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE Predmet: NEUROLOGIJA Ispitna pitanja za usmeni deo ispita

OPŠTA NEUROLOGIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Neuron i sinapsa-morfologija i funkcija Nervus olfactorius-anatomija, funkcija, patologija Patologija vidnog puta i očno dno Patologija kontrole očnih pokreta Patologija nervus trigeminus-a Patologija nervus facialis-a-centralna i periferna oduzetost Patologija nervus vestibulokohlearis-a i vertiginozni sindrom Patologija nervus glosofaringeus-a, vagus-a, accesorius-a i hipoglosus-a Bulbarna i pseudobulbarna paraliza Alterni sindromi Sindrom oštećenja centralnog motornog neurona Sindrom oštećenja perifernog motornog neurona Sindrom oštećenja neuromišićne spojnice Mišićni tonus

Senzitivni sindromi Cerebelarni sindrom Ekstrapiramidni sindromi Spinalni sindromi Poremećaji govora (disfonija, dizartrija, disfazija) Sindromi moždanih režnjeva Agnozija, apraksija, aleksija, agrafija, akalkulija Poremećaji hoda Poremećaji kontrole sfinktera Bolovi u neurologiji-glavobolje, neuralgije, kauzalgije Likvor i hematoencefalna barijera Neuroradiološki pregled (nativna i kontrastna snimanja) i “neuroimaging” metode (kompjuterizovana tomografija-CT i nuklearna magnetna rezonanca-NMR) 27. Neurofiziološke metode-EMNG, EP, EEG

SPECIJALNA NEUROLOGIJA 1. 2. 3. 4. 5. Faktori rizika i primarna i sekundarna prevencija cerebrovaskularnih bolesti Ishemični moždani udar Hemoragični moždani udar Tranzitorni ishemični atak (TIA) i vertebrobazilarna insuficijencija Epilepsija-definicija, patofiziologija, klinička slika napada, etiologija, dijagnostika i psihičke promene epileptičara 6. Epileptični status 7. Antiepileptična terapija i radna sposobnost epileptičara 8. Neepileptični gubici svesti (sinkope, drop ataci, histerični napadi, narkolepsija)

definicija i građa neurona . 32. 23.funkcija . PATOLOGIJA . 14. Wilson Multipla skleroza Miasthenia gravis Funikularna mijeloza Bolesti motornog neurona Polyradiculoneuritis (Landry-Guillain-Barre sindrom) Cervikalni i lumbosakralni bolni sindrom Polineuropatije i polineuritisi Sindromi oštećenja plexus-a brachialis-a i živaca ekstremiteta Hereditarne neuropatije (Charcot-Marrie-Tooth) Mišićne distrofije Stečene miopatije (inflamatorne. encefalitisi) Subakutne i hronične zapaljenske bolesti CNS-a (SSPE. 22. Traume mozga i kičmene moždine Koma Demencije Glavobolje Sindrom intrakranijalne hipertenzije Tumori mozga. 16.građa i funkcija sinapse . 12.Foster-Kenedy-ev sindrom 3. . 25.9. moždanica i kičmene moždine Akutne zapaljenske bolesti CNS-a (meningitisi. 30.) Miotonična distrofija. Creutzfeldt-Jakob-ova bolest) Neuroborelioza i NeuroAIDS Transferzalni mijelitis Parkinsonova bolest Horeje Hereditarne ataksije Hepatocerebralna degeneracija-M. 31.poremećaji . 34. 35.vrsta sinapse . N. 11.neuroni i centri . FUNKCIJA.. 21. 18. miotonija kongenita DCO MINIMUM ZNANJA IZ NEUROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE OPŠTA NEUROLOGIJA 1. 33. 27. metaboličke. NEURON I SINAPSA . 20.. 26.sastav nervnog sistema 2. 28. 10. OLFACTORIUS.ANATOMIJA. 17. 13. 29. 19. 15. 24. PATOLOGIJA VIDNOG PUTA I OČNO DNO .

BULBARNA I PSEUDOBULBARNA PARALIZA .jedra.patologija: klinički simptomi i znaci oštećenja nn.poremećaji oštrine vida i ispadi u vidnom polju (hemianopsije i kvadrantne anopsije) . anatomske veze sa okolnim strukturama).fundus: papilla stagnans.. mišići koje inervišu.XII) 9.definicija i klinički značaj alternih sindroma .neuritis retrobularis .lokalizacija oštećenja . PATOLOGIJA NN. -vertigo ( periferni i centralni uzroci) -nistagmus ( podela prema pravcu i mestu lezije) 8. terapija) 6. periferna i centralna pareza n. oblast senzitivne inervacije .etiologija . . IX-XII . kortikalni i refleksni centri . ALTERNI SINDROMI . -anatomija nervusa vestibularis-a ( jedra. II i III neuron).laryngeus recurens. terapija) 7. PATOLOGIJA NERVUS TRIGEMINUS-a -jedra.klinički znaci 10.patologija nervusa acusticus-a ( sprovodna i perceptivna gluvoća). senzitivna i motorna inervacija glave i lica -klinički znaci lezije nervus-a trigeminus-a (periferna i centralna lezija) -neuralgija nervus-a trigeminus-a (definicija. atrofija opticusa. I .IX-XII (neuralgia n. klinička slika.CENTRALNA I PERIFERNA ODUZETOST -sastav živca -anatomija (jedra i inervacija) -patoanatomske osnove razlike centralne i periferne lezije nervus-a facialis-a -Bell-ova paraliza nervus-a facialis-a (etiologija. klinička slika. krvni sudovi 4.neuroni.IX. primarni. PATOLOGIJA KONTROLE OČNIH POKRETA -nervi koji učestvuju u kontroli očnih pokreta-jedra i mišići -voljni centri konjugovanog pogleda i klinički znaci ispoljavanja lezije ovih centara -tipovi strabizma -tipovi oftalmoplegija -zenice-inervacija i poremećaji 5. . lezija n.neurinom acusticusa ( klinička slika i dijagnoza). PATOLOGIJA NERVUS-a FACIALIS-a. PATOLOGIJA NERVUS-A VESTIBULOCOHLEARIS-a I VERTIGINOZNI SINDROM -anatomija nervusa acusticus-a (jedra.

poremećaji: hipo(a)tonija i hipertonija (spastična. MIŠIĆNI TONUS .anatomija: kortikalna prezentacija. EKSTRAPIRAMIDNI SINDROMI -hipertonično-hipokinetski sindrom kardinalni znaci -hiperkinetski sindromi horeični pokreti athetosis dystonia hemibalizam .Millard-Gubler .oštećenje perifernih nerava .definicija .refleksni luk .siringomijelična disocijacija senzibiliteta .anatomija .sindrom zadnjih snopova .mot.Weber .klinički znaci lezije n-m spojnice .Fovill . rigor) 15.klinički testovi zamorljivosti mišića 14. neocerebelum) -klinički znaci lezije cerebeluma 17.potpuni presek kičmene moždine .klinički znaci lezije perif. paleo.neurona 13. SINDROM LEZIJE CENTRALNOG MOTORNOG NEURONA -centralni motorni neuron . SINDROM OŠTEĆENJA PERIFERNOG MOTORNOG NEURONA .građa i funkcija n-m spojnice .hemisenzitivni sindrom 16.oštećenje spinalnih korenova .. SINDROM OŠTEĆENJA NEUROMIŠIĆNE SPOJNICE .presinaptički i postsinaptički poremećaji . put -klinički znaci lezije centralnog motornog neurona 12.Jackson 11. SENZITIVNI SINDROMI . CEREBELARNI SINDROM -funkcionalna podela cerebeluma (arhi.

tipovi afazije) 20. akalkulija -anatomski supstrat -vrste agnozija 22. SPINALNI SINDROMI -sindrom prednjih rogova -sindrom zadnjih rogova -sindrom lateralnih snopova -sindrom zadnjih snopova -transferzalni presek kičmene moždine 19. DIZARTRIJA. SINDROMI MOŽDANIH REŽNJEVA Frontalni režanj -ispadni i nadražajni fenomeni motornih kortikalnih centara. AGNOZIJA. aleksija. agrafija. APRAKSIJA. POREMEĆAJI GOVORA. intencioni) 18. DISFAZIJA -definicija -strukture koje učestvuju u govoru -podela poremećaja govora: -poremećaji fonacije -poremećaji artikulacije -afazije (kortikalni centri govora. statički. POREMEĆAJ HODA -strukture nervnog sistema koje učestvuju u regulaciji hoda -tipovi poremećaja hoda a) paretični hod b) hemiparetièni hod c) ataksičan hod d) parkinsoni hod e) patkasti hod f) histerični hod . ALEKSIJA. AKALKULIJA -definicija agnozija. apraksija. AGRAFIJA. DISFONIJA. centra pogleda i govora Parijetalni režanj -poremećaj kortikalnog senzibiliteta -Gerstmann-ov sindrom Temporalni režanj -temporalna epilepsija -poremećaj mirisa -poremećaj govora Okcipitalni režanj -kortikalni poremećaji vida 21.tremor (u miru.

NEUROFIZIOLOŠKE METODE-EMNG. EP.BOLOVI U NEUROLOGIJI -definicija neuralgije -vrste neuralgija -simptomatske i idiopatske neuralgije -radikularni bol -kauzalgija -talamusni bol -fantomski ud 25. POREMEĆAJI KONTROLE SFINKTERA -refleksna kontrola -voljna kontrola -vrste poremećaja 24. polyradiculoneuritis) -indikacije i kontraindikacije za lumbalnu punkciju -tehnika lumbalne punkcije 26.23. NEURORADIOLOSKI PREGLED (nativna i kontrastna snimanja) i “NEUROIMAGING” METODE (kompjuterizovana tomografija-CT i nuklearna magnetna rezonanca-NMR) -nativni rendgenski snimci -angiografija -mijelografija -kompjuterizovana tomografija (CT) -nuklearna magnetna rezonanca (NMR) 27. tumori. LIKVOR I HEMATOENCEFALNA BARIJERA -uloga -sekrecija -količina -resorpcija -anatomija likvornog sistema -boja -sastav -klinički likvorni sindromi (hemoragija. EEG Elektroencefalografija (EEG) -definicija EEG -vrste ritmova u EEG-u -indikacije Elektromioneurografija (EMNG) -definicija -potencijali motornih jedinica -denervaciona aktivnost (fascikulacije i fibrilacije) -brzina provo|enja perifernih nerava .

ISHEMIČNI MOŽDANI UDAR -definicija -podela na osnovu etiopatogeneze -osnovni patofiziološki mehanizam ishemije mozga -klinička slika -dijagnostika -terapija ishemijske bolesti mozga (opšti principi) 3. TRANZITORNI ISHEMIČNI ATAK I VERTEBROBAZILARNA INSUFICIJENCIJA -definicija -etiopatogeneza -klinička slika TIA u karotidnom slivu -klinička slika vertebrobazilarne insuficijencije -dijagnostika -terapija 5. FAKTORI RIZIKA I PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA CEREBROVASKULARNIH BOLESTI -značaj faktora rizika -podela faktora rizika: -faktori rizika na koje nije moguće uticati -faktori rizika na koje je moguće uticati (bolesti koje je moguće lečiti) -štetne navike -uloga lekara opšte prakse u primarnoj prevenciji faktora rizika -uloga lekara u sekundarnoj prevenciji faktora rizika 2.-indikacije Evocirani potencijali -definicija i klinički značaj -VEP (definicija i indikacije). HEMORAGIČNI MOŽDANI UDAR -definicija -podela -klinička slika -dijagnostika -terapija 4. -SEP (definicija i indikacije) -AEP (definicija i indikacije) SPECIJALNA NEUROLOGIJA 1.EPILEPSIJA -definicija epilepsije .

ANTIEPILEPTIČNA TERAPIJA I RADNA SPOSOBNOST EPILEPTIČARA -nabrojati vrste antiepileptičnih lekova -principi lečenja epilepsije 8. klinička slika i dijagnoza) -contusio cerebri ( definicija. KOMA -definicija -podela poremećaja svesti -lokalizacija budnosti -etiologija: -strukturalne oštete nervnog sistema: -bolesti sa opštim dejstvom (metaboličke kome) -postupak sa komatoznim bolesnikom: terapija-obavezne mere 11. parcijalne jednostavne i epilepsije -dijagnoza epilepsije (nabrojati dijagnostičke metode i razlog njihove upotrebe) -podela psihičkih promena epileptičnog bolesnika 6. DEMENCIJE -definicija -klasifikacija -osnovni elemnti u kliničkoj slici demencija -klinička slika Alzheimer-ove demencije . TRAUME MOZGA I KIČMENE MOŽDINE -podela povreda mozga -commotio cerebri (definicija. EPILEPTIČNI STATUS -definicija epileptiènog statusa -etiologija epil.NEEPILEPTIČNI GUBICI SVESTI -definicija sinkope -definicija drop ataka -klinička slika drop ataka -klinička slika histeričnog napada -diferencijalna dijagnoza neepileptičnih gubitaka svesti i epilepsije 9. klinička slika i dijagnoza) -epiduralni i subduralni hematom ( klinička slika) -posledice povrede mozga 10.statusa -podela -terapija kompleksne 7. petit mal.-osnovi patofiziologije eplepsije -etiologija epilepsije -klasifikacija epilepsije -osnovni elementi kliničke slike grand mal.

klinička slika . AKUTNE ZAPALJENSKE BOLESTI CNS-a -definicija meningitisa -etiologija meningitisa -klinička slika i dijagnoza meningitisa -definicija encefalitisa -etiologija encefalitisa -klinička slika i dijagnoza encefalitisa 16. MOŽDANICA I KIČMENE MOŽDINE .najčešći tumori kičmene moždine (klinička slika ekstramedularnih i intramedularnih kičmene moždine) 15.nadražajni i ispadni znaci .definicija . NEUROBORELIOZA I NEUROAIDS NEUROBORELIOZA -etiologija tumora . SUBAKUTNE I HRONIČNE ZAPALJENSKE BOLESTI CNS-a (SSPE. TUMORI MOZGA.opšti simptomi i znaci . CreutzfeldtJakob-ova bolest) SSPE -etiologija -klinička slika-IV stadijuma Creutzfeldt-Jakob-ova bolest -etiologija -klinička slika 17. SINDROM INTRAKRANIJALNE HIPERTENZIJE -normalni sadržaj intrakranijuma i njihovi medjusobni odnosi -razlozi za porast intrakranijalnog pritiska -moždana inkarceracija -klinička slika intrakranijalne hipertenzije -dijagnostički postupak kod bolesnika sa intrakranijalnom hipertenzijom -terapija 14.acusticusa) .12.najčešći tumori mozga (klinička slika Tu hipofize i neurinoma n. GLAVOBOLJE -podela glavobolja -definicija i klasifikacija migrene -kliničke karakteristike migrene -terapija migrene -kliničke karakteristike trakcione glavobolje -kliničke karakteristike tenzione glavobolje 13.

Huntington-ova horea (etiologija. terapija) 21.podela . PARKINSONOVA BOLEST -etiološka podela -patofiziološki mehanizmi -klinička slika-kardinalni znaci -opšti principi lečenja 20.definicija .definicija . HEPATOCEREBRALNA DEGENERACIJA-M. TRANSFERZALNI MIJELITIS -definicija -etiologija -klinička slika i terapija 19. WILSON -etiologija -klinička slika -lečenje 23.-klinička slika-tri stadijuma -terapija NEUROAIDS -etiologija -klinička ispoljavanja neuroAIDS 18.chorea minor. MYASTHENIA GRAVIS -definicija -etiopatogeneza -klinička slika i klasifikacija prema Osserman-u -terapija . HOREJE . MULTIPLA SKLEROZA -definicija -etiopatogeneza -patoanatomski supstrat -klinička slika -dijagnostički postupak -osnovni principi lečenja 24.Friedreich-ova ataksija (klinička slika) 22. HEREDITARNE ATAKSIJE . klinička slika.podela .

patološke promene .definicija . dijagnoza i lečenje) .definicija .25.etiopatogeneza .dijagnoza . dijagnoza) . BOLESTI MOTORNOG NEURONA .Guillain-Barre sindrom) -definicija -etiopatogeneza -klinička slika -dijagnoza -terapija 28. POLINEUROPATIJE I POLINEURITISI .spinalne mišićne atrofije (definicija i nabrojati kliničke forme) 27. HEREDITARNE NEUROPATIJE (Charcot-Marie-Tooth) .dijagnoza 32.ALS (klinička slika) .nabrojati bolesti motornog neurona .klinička slika senzomotorne polineuropatije (dijabetična i alkoholna polineuropatija) 30.klinička slika .etiologija . dijagnoza i lečenje) 29.cervicobrachialgia (klinička slika.definicija .Duchenne-ov oblik (klinička slika.etiologija oboljenja kičmenih korenova .klasifikacija (etiološka i klinička) .lumboischialgia (klinička slika. FUNIKULARNA MIJELOZA -etiopatogeneza -patoanatomska lokalizacija -klinička slika -terapija 26. brachialis-a (gornja i donja paraliza) -"ponedeonična" paraliza i carpal tunel sindrom -klinička slika oštećenja nervus-a peroneus-a i tibialis-a 31. POLYRADICULONEURITIS ( Landry. CERVIKALNI I LUMBOSAKRALNI BOLNI SINDROM . SINDROMI OŠTEĆENJA PLEXUS-a BRACHIALIS-a I ŽIVACA EKSTREMITETA -klinička slika oštećenja pl. MIŠIĆNE DISTROFIJE .

za studente medicine.etiologija . godine Borivoje Radojičić – Klinička neurologija.Student ne može položiti ispit ako ne zna 1 pitanje od 4 izvučena pitanja .klinički oblici i klinička slika ..klinička slika .definicija .33. metaboličke.Minimum znanja obuhvata znanje neophodno da bi student položio ispit iz predmeta neurologija . lečenje) . izdanje 2003. DCO . MIOTONIJA KONGENITA .morbus Little . klinička slika.dijagnoza . dijagnoza. MIOTONIČNA DISTROFIJA.. najnovije izdanje Zvonimir Lević – Neurološka propedevtika i dijagnostika Milisav Nikolić – Propedevtika i tehnika neurološkog pregleda .terapija 35. STEČENE MIOPATIJE (inflamatorne.2 iz opšte i 2 iz specijalne neurologije .Student izvlači 4 pitanja .polimyositis i dermatomyositis (etiopatogeneza.definicija .definicija .tireotoksična i kortikosteroidna miopatija (osnovne karakteristike) 34.lečenje .Zamena pitanja nije dozvoljena Preporučena literatura: Zvonimir Lević – Osnovi savreme neurologije.) . perinatalni i postnatalni faktori) .etiologija (prenatalni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful