P. 1
afz_ects_katalog_2010-2011

afz_ects_katalog_2010-2011

|Views: 1,796|Likes:
Published by brkica2011

More info:

Published by: brkica2011 on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket
katalog predmeta

akademska godina 2010./2011. Zagreb 2010.

preddiplomski
SVEUČILIŠNI STUDIJI 6 semestara - 180 ECTS bodova

AGRARNA EKONOMIKA ▪ AGROEKOLOGIJA ▪ ANIMALNE ZNANOSTI ▪ BILJNE ZNANOSTI ▪ EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA ▪ HORTIKULTURA ▪ KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA ▪ POLJOPRIVREDNA TEHNIKA ▪ ZAŠTITA BILJA

AKADEMSKA GODINA 2010./2011. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1001

AGRARNA I RURALNA POLITIKA I

Koordinator modula

Opis modula Uvod u modul: definicija agrarne politike kao znanstvene discipline. Osnove ekonomike u poljoprivrednoj politici: teorija ponude i potražnje primijenjena u poljoprivredi. Stanovništvo i ponuda hrane u Svijetu. Elementi AP (nositelji, ciljevi i mjere, njihova promjenjivost u vremenu i prostoru). Osnovne mjere agrarne politike: ekonomske (cijene, subvencije, vanjskotrgovinski, devizni režim); administrativne (zakoni i propisi); organizacijske (znanstvene, stručne, savjetodavne, upravne službe), mjere uređenja zemljišta i udruživanje proizvođača. Razlikovanje mjera tržišno-cjenovne i strukturne potpore poljoprivredi i ruralnom prostoru. Sociološki aspekti ruralne politike. Demografska i socijalna politika kao integralni dio ruralne politike. Povijesni pregled razvitka poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka u Hrvatskoj, EU i Svijetu. Međunarodna trgovina i pregovori o poljoprivredi. Osnove Zajedničke poljoprivredne politike EU. Cilj modula Stjecaje znanje iz društveno-ekonmskih odnosa u poljoprivredi i seoskom prostoru, potrebnog proizvođačima i administraciji u agrobiznis. Stečeno znanje pretpostavak i za nastavak studiranja. Obvezna literatura 1. Franić R. (2005). Izabrana predavanja iz Agrarne politike. Interna skripta. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2. Brkić S., Žutinić Đ. (2002). Društveni aspekt razvoja seoskih područja. U: Prilagodba Europskoj zajednici hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (Kolega Ante, ur.). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 3. Žimbrek, T. i sur. (2001). Strategija razvitka hrvatske poljoprivrede. U: Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – odjel "Prehrana" (voditelj: T. Žimbrek). Vlada RH 4. Tracy M. (2000). Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku (prijevod: T. Žimbrek). MATE d.o.o., Zagreb 5. Izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće, 2002, 2003). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH Preporučena literatura 1. Franić R., Žimbrek T. (2003). Pretpostavke za uključivanje poljoprivrede u proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji. U: Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji (Katarina Ott, ur.). Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb 2. Žimbrek T. i sur. (2003./2004.). Agrarna politika Republike Hrvatske. Zbornik odabranih radova. Interna skripta. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju 3. Žutinić Đ. (1998). Značenje obrazovanja za razvitak obiteljske poljoprivrede. Znanstveni glasnik -časopis za prirodne i tehničke znanosti, Sveučilište u Mostaru, br. 5-6; str.159-167. 4. Tracy M. (1996). Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880.-1988. (prijevod: T. Žimbrek, R. Franić, S. Vukušić). MATE d.o.o., Zagreb 5. Žimbrek T., Žutinić Đ. (1996). Arrangement, Renewal and Development of Rural Areas of the Republic of Croatia. Eastern European Countryside, no. 2, p. 59-70.

docent Ramona Franić

Broj ECTS bodova

6 60 28 12 20

Ukupno sati izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Seminar
Uvjeti za dobivanje potpisa

Način izvođenja izravne nastave

Pozitivno ocijenjen seminarski rad
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

2

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1002

AGRARNA ZOOLOGIJA

Koordinator modula Redoviti profesor Tomislav Treer

Opis modula Definicija i razvoj zoologije i agrarne zoologije. Život i razlike između životinja, biljaka i čovjeka.Veličina, oblik i simetrije životinja. Osnove citologije i histologije životinja. Organeli, organi, organski aparati i sustavi. Komparativni prikaz razvoja sustava beskralježnjaka i kralježnjaka: kožni, potporni, mišićni, dišni, optjecajni, probavni, izlučni, hormonalni, živčani, osjetni i rasplodni sustavi. Ostale funkcionalne osobine životinja. Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja. Sistematika i biologija životinja. Pregled svih koljena životinjskog carstva, uz poseban naglasak na ona značajna za agronomiju. Mikroskopiranje. Sekcija životinja. Rad s preparatima u praktikumu. Seminarski rad. Terenske vježbe u prirodi, u prirodoslovnom i lovačkom muzeju, te u zoološkom vrtu. Cilj modula Osposobiti studente za dobro raspoznavanje životinjskih taksona, njihovih struktura i funkcija, te pojmova iz opće zoologije, kako bi uspješno mogli raditi sa životinjama i proučavati njihovu ulogu u kontaktima s čovjekom.

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

28 8 4 8 12

Redovito praćenje nastave
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

Obvezna literatura 1. Treer T., Tucak Z. (2004): Agrarna zoologija. Školska knjiga, Zagreb 2. Treer T., Odak T., Piria M. (2001): Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja. Agronomski fakultet, Zagreb Preporučena literatura 1. Oštrec Lj. (1998): Zoologija. Zrinski, Čakovec 2. Matoničkin I., Erben R. (2004): Opća zoologija. Školska knjiga, Zagreb 3. Matoničkin I.,Habdija I., Primc-Habdija B. (1998): Beskralješnjaci I & II. Školska knjiga, Zagreb 4. Garms H., Borm L. (1981): Fauna Evrope. Mladinska knjiga, Ljubljana 5. Dorit R. L., Walker W. F., Barnes R. D. (1991): Zoology. Saunders College Publishing, Philadelphia

3

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1102

POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ

Koordinator modula

Opis modula Modul treba u agronomu razviti osjećaj odgovornosti za okoliš, napose tlo kao jedinstveno, ograničeno, nezamjenjivo, neprenosivo nacionalno blago i prirodnu baštinu kojom on upravlja, a za posljedice štetnih utjecaja preuzima odgovornost. Uloge tla; proizvodne, ekološkoregulacijske, gospodarsko-socijalne i kulturne, suvremeni koncept VUPT – MFCAL. Utjecaj najvažnijih biljno uzgojnih, i zahvata u uzgoju stoke na tlo, preko njega na vodu i okoliš, odnosno druge terestričke i akvatične ekosustave, kulturne krajobraze i ruralni prostor. Odgovoriti na pitanje: Kako zahvate u poljoprivredi, koji neprijeporno utječu na okoliš, učiniti održivim, dakle gospodarski, socijalno i etički prihvatljivim. Pojasniti “Kodeks za okoliš prihvatljivog gospodarenja” kao suvremeno načelo na kojemu se temelji zaštita okoliša od zahvata u poljoprivredi. Utjecaj okolišnih pitanja na promjene u svjetskim sustavima gospodarenja u poljoprivredi iznuđene utjecajem biljno-uzgojnih zahvata na tlo i terestričke ekosustave. Kako te promjene utječu na gospodarsku politiku, ruralni razvitak u nas, i najvažnije aktualne poljoprivredno okolišne programe FAO i EU i programe znanstvenih istraživanja u poljoprivredi EU. Cilj modula Upoznati uloge tla i utjecaje zahvata uzgoja bilja i stoke na okoliš, kako ih učiniti ekološki prihvatljivim, ili djelotvorno sanirati štetne utjecaje prouzročena tim zahvatima. Obvezna literatura 1. Nastavni sadržaji svih predavanja i vježbi, koji će studentu biti dostupni na web stranici Zavoda najkasnije tjedan dana prije izvedbe nastave. Aktualne web stranice European Soil Bureau Network (ESBN) Joint Research centre EU – Ispra, zatim web stranica FAO i Encarta-enciklopedija. 2. Bašić,F., Agroekologija, pisana predavanja, Rukopis za studente Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Zavod za OPB, Zagreb, 2000. 3. Bašić,F., Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima, Zbornik radova, 71-87, Križevci, 2000. 4. Bašić, F., Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla – ključna pitanja održive poljoprivrede i razvitka, Zbornik radova I Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo 2002, st. 20-29, Plitvička jezera, 2002. 5. Mesić,M., Flajsig-Ćosić Gorana, Bašić,F., Kisić,I., Pokazatelji onečišćenja voda iz poljoprivrede. Zbornik radova: 3. Hrvatska konf. o vodama – Hrv. vode u 21. st. str. 599612, Zagreb, 2003. Preporučena literatura 1. Bašić,F., Franić Ramona, Nature and Man in Croatian Agriculture, Croatian Agriculture, Food and Food Processing Industry, PRO-TIM, p 87, Zagreb, 2003. 2. Bašić,F., Mesić,M., Butorac,A., Kisić,I., Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. XXXV znanstveni skup Hrvatskih agronoma, plenarno izlaganje, str. 31-41, Opatija, 1999. 3. Lang,I., Jolanakai,M., Komives,T., Pollution processes in agrienvironment, Akaprint, p. 277, Budapest, 2004. 4. Kisić,I., Bašić,F., Mesić,M., Butorac,A., Procjena erozije tla vodom prema vodnim slivovima Republike Hrvatske, Zbornik rad. 3. Hrvatska konf. o vodama – Hrv. vode u 21.st. st. 301308, Zagreb, 2003. 5. Mesić,M., F.Bašić, I.Kisić, Prilagodba poljoprivrede mogućim klimatskim promjenama. XXXVII znanstveni skup Hrvatskih agronoma, str. 43, Opatija, 2001.

Izvanredni profesor Milan Mesić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

40 12 3 5

Pohađanje nastave i vježbi s maksimalno 4 izostanka od toga s vježbi najviše 2 i izrađen seminarski rad
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

4

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1003

AGROKLIMATOLOGIJA

Koordinator modula

Opis modula Modul Agroklimatologija daje temeljna znanja o utjecaju atmosfere na biljke i životinje, uči studente o utjecaju vremenskih prilika i klime na organiziranje poljoprivredne proizvodnje. Osim podjele atmosfere po visini, detaljnog tumačenja troposfere i sastava zraka posebno se objašnjavaju i atmosferske primjese i njihov utjecaj na život, te Sunčevo zračenje, promjene u atmosferi, osunčavanje i osvjetljenje na Zemljinoj površini. Tumači se i zračenje Zemljine površine, protuzračenje atmosfere, energijski obračun, te biološko djelovanje energije Sunčeva i Zemljina zračenja. U sadržaju modula je i detaljan prikaz razmjene energije u biosferi, topline u tlu i vodi, procesa grijanja i hlađenja vode, tla i zraka, varijabilnosti temperature tla, topline u atmosferi, temperature zraka, te važnosti vanjske temperature za biljke i životinje. Prikazan je dalje, utjecaj vremena na fotosintezu i respiraciju, te na metabolizam životinja. U poglavlju Voda u poljoprivredi tumače se procesi isparavanja vode, evaporacija i transpiracija, mjerenje i izračunavanje količine isparene vode, voda u tlu, vlaga u zraku, oblaci, naoblaka i njezina raspodjela. Postanak i oblici oborine, te obilježja oborinskog rasporeda u Hrvatskoj, potrebna su znanja za svakog agronoma, kao i utjecaj reljefa na vlagu u tlu i zraku, te meteorološke definicije sušnih i kišnih razdoblja. U dijelu modula koji obrađuje atmosferski tlak, strujanje zraka, zračne mase, fronte i ciklone, posebno se objašnjava vjetar i njegov utjecaj na biljke i životinje. Navode se osnove obrade klimatskih podataka, podjele klime i godišnji tijek vremena u Hrvatskoj. Cilj modula Upoznavanje studenata s osnovnim teoretskim i praktičnim principima agroklimatologije i agrometeorologije Obvezna literatura 1. Penzar I., Branka Penzar, 2000. Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. 2. Bašić,F., M.Bogunović, M.Božić, S.Husnjak, I.Jurić, I.Kisić, M.Mesić, N.Mirošević, D.Romić, I.Žugec, Regionalizacija hrvatske poljoprivrede, knjiga u rukopisu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 274 str. Zagreb, 2001. 3. Prvo nacionalno izvješće o promjeni klime, 2001. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=4298 Preporučena literatura 1. Bonan, G. B., 2002. Ecological Climatology: Concepts and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 678 p. 2. Griffiths J.F., 1994. Handbook of Agricultural Meteorology, Oxford University Press, New York, US, 320 p. 3. Agricultural and Forest Meteorology, Journal, Elsevier Science Ltd. http://www.sciencedirect.com/ 4. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Workbook (Volume 2) – Agriculture, 63p. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs5c.htm 5. Branka Penzar i sur. 1996. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga d.d., Hrvatsko meteorološko društvo, Zagreb, 274 str.

Izvanredni profesor Milan Mesić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Seminar Parcijalni ispit
Uvjeti za dobivanje potpisa

34 10 12 4

Sudjelovanje na teoretskom i praktičnom dijelu nastave
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

5

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1005

ANIMALNA HIGIJENA S ETOLOGIJOM I DDD-OM

Koordinator modula

Opis modula U teoretskom dijelu modula biti će temeljito obrađena higijena i patologija smještaja svih vrsta životinja, higijena vode, prijevoza životinja, karantena, zbrinjavanje animalne otpadne tvari, opća etologija i zdravstveno ponašanje domaćih životinja, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija stočarske farme. Cilj modula Cilj modula je osposobiti studente da rade na stočarskim farmama svih vrsta životinja, da se bave trgovinom, prijevozom, uvozom i organizacijom karantena uvezenih životinja. Nakon što apsolviraju gradivo modula moći će raditi u firmama za DDD, trgovinama (poljoprivrednim apotekama) za prodaju zaštitinih sredstava, dezinficijensa, insekticida i rodenticida a moći će nastaviti studij (diplomski studij). Obvezna literatura 1. Veterinar u kući(1988); Rupić, V., LOGOS, Split. 2. Kemijska sredstva u poljoprivredi, pravilna i sigurna uporaba. Ddd u stočarstvu;Rupić,V., Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Državna uprava za zaštitu okoliša, Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša" i APO - Agencija za posebni otpad, 1998. 3. Higijena na farmi i okolišu; Asaj, A., Medicinska naklada, Zagreb, 2003. 4. Zdravstvena zaštita domaćih životinja, odabrana poglavlja unutrašnjih bolesti, zaraznih i parazitarnih bolesti, fiziologija i patologija reprodukcije, zoohigijena i ddd; Rupić, V., Agronomski fakultet, Zagreb, 2005(u pripremi za tisak). 5. Zoohigijena u praksi; Asaj, A., Školska knjiga, Zagreb, 1974 Preporučena literatura 1. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija; Asaj, A., Medicinska naklada, Zagreb, 1999.

Redoviti profesor Vlatko Rupić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

38

4 18

Redoviti dolazak na predavanja, izvršene sve terenske vježbe
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

6

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1006

BIODIVERZITET JADRANA I KOPNENIH VODA

Koordinator modula

Opis modula Geološke i klimatske promjene. Promjene slatkovodnih i morskih staništa. Specijacija. Značaj biodiverziteta i važnost njegovog očuvanja. Raznolikost staništa kopnenih voda i Jadrana i njihov utjecaj na biodiverzitet. Razlozi ugrožavanja i načini zaštite biodiverziteta. Evolucija vodenih organizama na molekularno biološkoj osnovi. Načini utvrđivanja biodiverziteta. Temeljne razlike u biljnom svijetu kopnenih voda i Jadrana. Pregled važnijih taksona biljaka i nižih organizama. Pregled svih koljena životinjskog carstva, s naglaskom na biologiju i ekologiju važnijih taksona kopnenih voda i Jadrana. Ekonomski značajni organizmi. Životinje otrovnice i otrovne životinje. Uzimanje uzoraka vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ. Laboratorijska analiza vodenih organizama. Seminarski rad studenata. Cilj modula Student stječe spoznaje o biološkoj raznolikosti kopnenih voda i mora, načinima njezina ugrožavanja, te mjerama očuvanja. Obvezna literatura 1. Treer T., Safner R., Aničić I. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb 2. Kerovec M. (1986): Priručnik za upoznavanje beskralješnjaka naših potoka i rijeka. SNL, Zagreb 3. Maretić Z. (1975): Životinje otrovnice i otrovne životinje Jadranskog mora. JAZU, Zagreb 4. Vuković T., Ivanović B. (1971): Slatkovodne ribe Jugoslavije. Zemaljski muzej BIH, Sarajevo 5. Jardas I.(1996): Jadranska ihtiofauna. Školska knjiga, Zagreb Preporučena literatura 1. Grubišić F. (1988): Ribe, rakovi i školjke Jadrana. Naprijed, Zagreb 2. Sumich J. L. (1992): An Introduction to the Biology of Marine Life. WCB, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque 3. Riedl R. (1963): Fauna und Flora der Adria. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin 4. Matoničkin I., Pavletić Z. (1972): Život naših rijeka. Školska knjiga, Zagreb 5. Needham J. G., Paul R. (1988): A Guide to the Study of Fresh-Water Biology. McGraw-Hill, Boston

Redoviti profesor Tomislav Treer

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

28 12 12 8

Redovito praćenje nastave
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

7

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1008

BILJNI PATOGENI

Koordinator modula

Opis modula Modul biljni patogeni daje pregled temeljnih znanja o svim uzročnicima biotskih biljnih bolesti ili parazitskih biljnih bolesti. U sklopu predavanja dat će se prikaz taksonomskih i filogentskih karakteristika biljnih patogena i njihove najvažnije morfološke, ekološke i epidemiološke osobine. Obradit će se slijedeće skupine biljnih patogena: fitopatogeni virusi i subviralni patogeni kao satelitni virusi, satelitne RNA i viroidi, zatim prokariotski biljnih patogeni kao fitopatogene bakterije, rikecije, fitoplazme i spiroplazme i eukariotski biljni patogeni kao fitopatogene gljive, te holoparazitske i hemiparazitske cvjetnice. Također će se spomenuti i drugi biotski uzročnici biljnih bolesti kao fitoparazitske alge i protozoe (protoctisti) ili tzv.pseudogljive. U sklopu laboratorijskih vježbi i vježbi u praktikumu student će se upoznati sa najvažnijim morfološkim karakteristikama pojedinih skupina biljnih patogena bitnim za njihovu determinaciju i to metodom mikroskopiranja i izolacijom istih na hranjivim podlogama. U sklopu terenske nastave vidjeti će karakteristične simptome na biljkama domaćinima u ovisnosti o patogenima. Cilj modula Na osnovu simptoma bolesti morfološkom determinacijom, te mikroskopiranjem i laboratorijskom izolacijom, moći će odrediti o kojoj se skupini patogena radi. Dobit će potrebno znanje za slušanje drugih modula iz područja fitopatologije. Obvezna literatura 1. Odabrana poglavlja iz: Brown, J.F., Ogle,H.J., (1997): Plant pathogens and Plant diseases , APPS. 2. Odabrana poglavlja iz: Lucas,A.J., Dickinson , C.H., (1998): Plant pathology and plant pathogens. Blackwell Science 3. Odabrana poglavlja iz: Arsenijević, M., (1997): Bakterioze biljaka. Nolit. Beograd 4. Odabrana poglavlja iz: Juretić,N., (2002): Osnove biljne virologije. Školska knjiga Zagreb 5. Odabrana poglavlja iz: Alexopoulus, C.J.,(1996). Introdoctory of Mycology. New York. Preporučena literatura 1. Odabrana poglavlja iz: Triggiano,R.N., Wiondham, M.T., Windham,A.S.,(2003): Plant Pathology: Concepts and Laboratory Exercises. CRC Press

docent Snježana Topolovec- Pintarić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

33 5 11 5 6

Odslušana predavanja, vježbe u laboratoriju i praktikumu i seminar.
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

8

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

/2011.D. Pored morfologije i fiziologije mikroorganizama. a koja će biti dobra osnova za savladavanje različitih mikrobioloških predmeta na diplomskom studiju. Redžepović.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga druga-II dio. Mattey. C.H.D. Redžepović. Gobat. Uspješno položen modul osigurava nastavak studiranja na određenim diplomskim studijima Obvezna literatura 1.: The Soil Biology Primer.2002. Isto tako steći će se osnovna znanja o bioraznolikosti u tlu u koju su uključene i mikrobne asocijacije i fauna tla. Ova znanja mogu biti od izuzetnog značaja za diplomske studije Agroekologije. S. Ingham. Preporučena literatura 1.. Kugler 2005. 2004. J. Edwards. Duraković.W.: Uvod u opću mikrobiologiju. S. 4. Kugler. R. 2005. S. Oxford University Press. S. Cilj modula Cilj modula je upoznavanje studenata s mikrobnom populacijom tla koja svojim zajedničkim djelovanjem s faunom tla ima presudnu ulogu u svim mikrobiološkim procesima kao i razgradnji pesticida iz okoliša te održanju plodnosti tla..: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva-I dio. Soil and Water Conservation Society. Ove spoznaje omogućiti će studentima uvod u osnovna znanja o kruženju hranjiva te razgradnji pesticida u tlu.M. 3. S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva-II dio. S. agromelioracijski i hidromelioracijski zahvati imaju utjecaj na organizme tla: bakterije. : The Biology of Soil. Redžepović.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. 3. 9 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. Bardgett. Switzerland Buy Now. Moldenke. Duraković. makrofauna) koja u interakcijskim odnosima s mikroorganizmima tla sudjeluje u razgradnji organskih ostataka tla te stvaranju humusa o kojem ovisi plodnost tla. 2. E.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga druga-I Idio. S. A. a unutar svake skupine postoji velika raznolikost u oblicima i funkcioniranju. U odnosu na faunu tla ponovo će biti razrađena njihova distribucija u različitim tlima kao i njihova ekologija. Ekološke poljoprivrede i Biljnih znanosti. 2. gljive. (u tisku) 6.R. njihovim interakcijama u svrhu razumijevanja mikrobioloških procesa u tlu s ciljem održanja plodnosti tla i unapređenja poljoprivredne proizvodnje. (u tisku) 5. vježbe) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ U okviru ovog modula studenti će se upoznati sa najznačajnijim grupama mikroorganizama te njihovim morfološkim i fiziološkim značajkama kao i sa faunom tla (mikrofauna. I`Universite de Nuechatel. artropode. S. Redžepović. 6 Docent Mihaela Blažinkov Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Uvjeti za dobivanje potpisa 44 12 4 Redovito pohađanje nastave (predavanja. J.. Marcel Dekker Inc. Kugler 2005. Trevors. E. mezofauna. AG1009 BIOLOŠKE OSNOVE PLODNOSTI TLA Koordinator modula Opis modula Glavni naglasak ovog modula je upoznavanje studenata sa biološkom komponentom tla. S. Duraković. Redžepović.: Modern Soil Microbiology. Kugler 2004. Duraković. nematode. Svi agrotehnički. Duraković. S.A. 2000.. studenti će dobiti osnovna znanja iz područja genetike mikroorganizama koja su nužan preduvjet za razumijevanje fundamentalnih mikrobioloških procesa u tlu.1997..R..T..M. Aragno. Kugler 2004. Wellington. Svaka od ovih skupina ima vrlo značajnu ulogu u tlu... van Elsas.:The Living Soil – Fundamentals of Soil Science and Soil Biology. J. gujavice. M.

Iowa State University Press. R. PROVJERA HIPOTEZA (prosjek populacije. Snedecor. Sokal. razlika dviju proporcija. F i Tukey provjera). New York. Hoshmand. koeficijent determinacije). Third Edition. midterm ispit (kolokvij). UK. stupanj slobode). Kapš M:Biometrika s primjerima na životinjama – bilješke i prezentacije predavanja s primjerima u elektronskom obliku (word ili pdf dokument) – izvadak iz knjiga pod 1. OPISNA STATISTIKA (podaci i varijable. CABI Publishing. Lamberson. Cilj modula Korištenje spreadsheet-ova u unošenju. Oxon. 2. SORTIRANJE I KLASIFICIRANJE PODATAKA. Wallingford.R. uzgoj i hranidbu životinja. W. C. Obvezna literatura 1. normalna. F. (1995) Biometry. (1999) Statistical Experiment Design and Interpretation: An Introduction with Agricultural Examples. M. t provjera i interval pouzdanosti procjene parametara. numeričke i grafičke metode). proporcija.H. korištenje spreadsheet software-a. and Cochran. and Seeney. R. John Wiley & Sons. 'Kaps. Ames. statistička i praktična značajnost. CRC Press. CRTANJE GRAFIKONA.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. razlika dva prosjeka. Iowa. Freeman and Company. UK. R. (1994) Experimental Research Design and Analysis : A Practical Approach for the Agricultural and Natural Sciences. pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 10 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . POPULACIJA I UZORAK (središnji granični teorem. greške kod zaključivanja i snaga provjere).Odobrenje Senata Sveučilišta u Zagrebu za korištenje naziva sveučilišni udžbenik rukopisa (broj 021950/3-2004. Kaps. JEDNOSTAVNA LINEARNA REGRESIJA (procjena parametara. (1999) Experimental Design and Analysis in Animal Science. A) Osnovna obrada i prikaz podataka: UNOS. 2004. KORELACIJA (procjena i provjera hipoteza). Redoviti profesor Miroslav Kapš Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 30 Riješene 4 domaće zadaće. and Rohlf. raščlanjenje ukupne varijabilnosti i F provjera. F. Wallingford. 4. raspodjele: binomna. Collins. G. London. 5. W. CAB International. Morris. M and W. prosjeci i varijance procjenitelja. M i W R./2011. T. (ISBN: 0 85199 820 8) 2. osnove statističkog zaključivanja.J. W. Eight Edition. hi kvadrat. SLUČAJNE VARIJABLE I NJIHOVE RASPODJELE (očekivanje i varijanca. slobodna podjela Preporučena literatura 1. B) Biometrika: VJEROJATNOST (jednostavni i složeni događaji). JEDNOSTRUKA ANALIZA VARIJANCE (raščlanjenje na izvore varijabilnosti. i 2. t i F). PROCJENA PARAMETARA (jedinstvena i intervalna procjena). G. New York. omogućava slušanje daljnjih modula vezanih za genetiku. AG1010 BIOMETRIKA Koordinator modula Opis modula Primjena biometrike s primjerima na životinjama. hi-kvadrat. multinomna. A. 3. Biostatistics for Animal Science. (1989) Statistical Methods. manipulaciji i osnovnoj obradi popdataka. Zagreb 11 siječnja 2005) 3. Lamberson: Biostatistika i metode istraživanja na životinjama' .

Ziegler. Raven. Obvezna literatura 1. Skripta (interna) Preporučena literatura 1.. kormofitskoj flori srednje i južne Europe. Körner. odstupanja u građi. F. dioba stanice i jezgre. anatomija lista. Zagreb. građa biljne stanice. J. taksonomija i evolucija). Školska knjiga. primarna i sekundarna trajna staničja. H.New York. K. Sistematski pregled vaskularne flore Hrvatske i njezina praktična primjena: Pteridophyta.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.H.. 5. I. anatomija korijena. Magnoliophytina: Magnoliatae.. Denffer. Školska knjiga. 2002: "Strasburger Lehrbuch der Botanik". 2001: "Biljne vrste livada i pašnjaka". Bresinsky. C. E. Anatomija kormofitskog biljnog organizma: stanična teorija. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg . R. Osnove sistematike billja (nomenklatura. 1994: "Flora Hrvatske". anatomija stabljike (primarna i sekundarna građa stabljike jednosupnica i dvosupnica).. evolucija i geobotanika". W. značajke živih bića. P. A. Elektronski priručnik "Praktikum iz anatomije bilja" 4. klasifikacija). Školska knjiga. K.. 1991: "Morfologija i fiziologija". Mägdefrau. Zagreb. R. Freeman & Company ... 3. K. Zagreb. te vaskularnoj flori Hrvatske. veličine i oblici biljnih stanica. 1998: "Kultivirane biljne vrste Hrvatske i susjednih područja". Liliatae). Kormofitska flora srednje i južne Europe (značajke. Kaderiet. W. Školska knjiga. Weiler... Dubravec.. S. 2.. H./2011. Eichhorn. Evert. Školska knjiga. 4. Zagreb.Berlin. F... I. W.. klasifikacija plodova. E. Sitte. 2004: "Biology of Plants".. Morfologija kormofitskog organizma: morfologija vegetativnih i generativnih organa. Zagreb. Ehrendorfer. vrste cvatova. 2. Dubravec. Domac. 1997: "Udžbenik botanike za visoke škole: sistematika. anatomija generativnih organa (građa sjemenke). 3. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja o građi biljaka. Spermatophyta (Coniferophytina.. AG1011 BOTANIKA Koordinator modula Opis modula Uvod: discipline unutar botanike. Dubravec. morfologija. D. P. Izvanredni profesor Mihaela Britvec Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 26 30 4 Pohađanje predavanja i vježbi u praktikumu Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 11 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . primarna i sekundarna tvorna staničja.. domene. Dubravec.

H. Mladost. B. (1992): Deskriptivna geometrija. Arnheim. Školska knjiga. 2. sc. C. Renata Waldgoni Broj ECTS bodova Obvezna literatura 1. V. Izdavački centar Rijeka. Zagreb Calinescou. Cilj modula Sposobnost vizualnog mišljenja kojem je geometrija njegova opruga. M. Zagreb Žmegač. R. N. Zagreb 3. Univerzitet umjetnosti u Beogradu. G. Jung. Rijeka Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 38 4 Pozitivna ocjena rada na vježbama i iskazano znanje u razgovoru (ispitu). Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 12 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . London and New York Miščević. V. H. Phaidon. AG1012 CRTANJE I Koordinator modula Opis modula Razvijanje sustava i konstrukcije mišljenja. (1971): Norm and Form. (1974): Čovjek i njegovi simboli. (1986): Težište modernizma. vizualno predočavanje. Nolit. (1984): Umetnost i iluzija.sc. Ivan Juras Prof. E. Liber./2011. Zinaić. Mladost. Zagreb Gombrich. (1981): Umetnost i vizuelno opažanje. 4. (1982): Plasitčni znak. 6 Prof. Zagreb Preporučena literatura 1. Niče. 5.. (1974): Vid i privid umjetnosti. Beograd 2.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Beograd 4. Zagreb 5. Zbornik znanstvenog kongresa (1999): Crtež u znanosti. Gombrich. 3. M. Stvarnost. Pražić. dr. E. (1977):: Lica moderniteta. dr.

tehnike. Grafika. Oprema i grafička prezentacija nacrta. Kompozicija i organizacija perspektive. vedute. Ante Vulin Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Cilj modula Metodičkim razvijanjem grafičkih i likovnih predispozicija omogućiti studentu krajobrazne arhitekture primjenu besprijekorne i sazrele crtačke sposobnosti prikazivanja. 6 prof. crteži. Urbanističke perspektive.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Dostupna literatura iz povijesti umjetnosti i teorije umjetnosti. Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 10 50 Pozitivna ocjena iz vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno 13 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . AG1013 CRTANJE II Koordinator modula Opis modula Arhitektonske i krajobrazne perspektive. Obvezna literatura 1. Skice. pejzaž./2011.

Marija Vinceljak-Toplak: Lončanice. Pagliarini. 2. D. Ostojić. Ball Publishing. Dole. Styer. Marija Vinceljak-Toplak: Odabrana poglavlja iz cvjećarstva. Introduction to Floriculture. 1992.Morfološke i uzgojne značajke geofita i trajnica . Academic Press.Morfološke i uzgojne značajke jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjećarskih kultura 6 izvanredni profesor Ines Han Dovedan Broj ECTS bodova .Tehnologija uzgoja rezanog cvijeća u zaštićenom prostoru i na otvorenom . Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 8 16 8 Odslušana predavanja. H. And Koranski.. 1997. odrađene vježbe u praktikumu. 3.S. izrađeni seminarski zadaci i odrađene terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 14 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 1999.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. and Wilkins. Principles and Species. Prentice Hall.A.. J. AG1014 CVJEĆARSTVO I Koordinator modula Opis modula Program modula Cvjećarstvo I omogućuje studentima stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja tehnologije uzgoja cvjećarskih kultura. New Jersey. Sve o krizantemi. Vršek. interna skripta 2. Batavia. M.Tehnologija uzgoja lončanica Cilj modula Upoznavanje studenta s tehnologijom uzgoja glavnih cvjećarskih kultura u zaštićenom prostoru i na otvorenom Obvezna literatura 1.F. Zagreb. R. Plug & Transplant Production. Marija Vinceljak-Toplak: Cvjećarstvo. Elza Polak. Programski dijelovi modula su sljedeći: . Jurjević.. 4. interna skripta 3. Toronto../2011. R. Vinceljak-Toplak. Floriculture. Z.M. interna skripta Preporučena literatura 1. N. Ž. Hrvatsko agronomsko društvo. 1997. Larson. I.

Savjet za daljinska istraživanja Zagreb 2.P. radarske snimke) u proučavanju prirode i krajobraza te načinima njihove interpretacije. M. F. Longman Scientific & Technical.au/gisweb/. Donassy. (1997): GIS u Hrvatskoj. V. izrada i predaja svih vježbi i programa predviđenih planom nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 15 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Oluić.. senzori. digitalnih modela reljefa (DMR) i njihove primjena u proučavanju krajobraza. analizirati prostorne podatke. (1994): Remote sensing and image interpretation.gisdevelopment. http://www. John Wiley&Sons.edu. obradu i pohranu informacija temelji se na korištenju računala i njegovih mogućnosti koje svakim danom postaju sve veće. http://www.net/tutorials Doc. satelitske snimke. Cilj modula Student će steći znanja: o vrstama snimaka snimljenih iz zraka. (1989): Fotogrametrija u urbanizmu i prostornom planiranju. R.ccrs. interpretaciji te dobivanju informacija potrebnih za krajobraznu analizu i planiranje. Hrvatske šume. i steći vještinu rada s CAD programima. Vladimir Kušan Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 6 14 12 Obavezno prisustvovanje vježbama. (2001): Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira: sateliti. sc.osnove. T. uporabom različitih vrsta snimaka (fotografske snimke iz zrakoplova. New York 4. D. Zagreb 3.Industrija nafte d./2011.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. M. M. Daljinska istraživanja su izvor velike količine informacija koje su prostorno određene. koja do sada nije bilo moguće odjednom promatrati. Oluić. Ovaj modul će studentima omogućiti i stjecanje vještina za izradu crteža i karata pomoću računala. Brukner. Daljinska istraživanja iz svemira omogućuju površinsku inventarizaciju objekata i njihovih stanja na vrlo velikim prostranstvima. Zagreb 5. Zagreb Preporučena literatura 1.nrcan. Z. Zg 2. Inc. (1983): Daljinska istraživanja u geoznanostima JAZU. Geodetski fakultet. Zagreb 4. V. Braum. organizirati te dopunjavati postojeće GIS baze. primjena. INA INFO. HAZU i Geosat. INA .. Lo. i dr. Studenti će stoga biti upoznati i s pretpostavkama i načinima uspostavljanja geografskih informacijskih sustava (GIS). (1986): Applied remote sensing. dr.. Kušan.. M.. http://www.unimelb. Lillesand.geom. Također će znati u kojim poslovima primijeniti koje vrste snimaka. Kiefer. (1994): GIZIS . inventarizirati i kartirati.ca/ccrs/learn/tutorials 6. NY 3. Obvezna literatura 1. AG1015 DALJINSKA ISTRAŽIVANJA U PROUČAVANJU KRAJOBRAZA Koordinator modula Opis modula Primjena modernih tehnologija za prikupljanje. o njihovoj obradi.d. Kroz ovaj modul studenti će se upoznati s osnovama daljinskih istraživanja. (1994): Nove tehnike izmjere i kartografije.gc. C. Tomašegović. W. Kereković.

Politička misao. ABC-Clio. Pravni fakultet. Informator. Zagreb 2. Zagreb 3. Zagreb 4. Colebach. Društveno veleučilište Zagreb 5. H. I. (1997): Ustavno pravo. (2002): Upravljanje u suvremenim društvima. Slabost javne uprave često vodi slabosti samog političkog sustava. : Javni menadžemnt i javna uprava.. Zagreb 5. E. E. Plano C. Hrženjak. knjiga u pripremi Preporučena literatura 1. (1982): Organizacija teritorija i samoupravljanje. Politička misao. Breslin (2001): Komparativna vladavina i politka. Inge Perko Šeparović Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 Prisustvo na 80% predavanja Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 1. (2004): Policy. E. artikuliranju i provedbi javnih politika s naročitim naglaskom na upravljanju prostorom: krajobrazom i okolišem. regionalne (područne) i lokalne samouprave i njenom ulogom u iniciranju. (1997): Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi. I. Informator. R. Cilj modula Upoznavanje studenta sa strukturom javne uprave na razini državne uprave. Tako u zemljama u razvoju kritičan problem često nije politička nestabilnost ili nesposobnost vlade da utvrdi racionalni razvojni program. AG1016 DRŽAVNA UPRAVA-ORGANIZACIJA I DJELOVANJE Koordinator modula Opis modula Javna je uprava značajna za kvalitetu života milijuna ljudi u modernim državama. Pusić. sc. (1996): Nauka o upravi. Smerdel. J. Pusić. Hague. već nesposobnost uprave da provede odluke i program vlade.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Sokol. Obvezna literatura 2 prof. (1999): Država i državna uprava. Zagreb 4. (1988): The Public Administration Dictionary. dr. Zagreb 3. CA 16 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Školska knjiga./2011. B. Zagreb (može i kasnija izdanja) 2. Perko Šeparović. Pusić. S. Pusić. J. Santa Barbara. Školska knjiga... E. Chandler C. Harrop. Perko-Šeparović.

. International Bee Research Association. Cilj modula stjecanje temeljnih znanja i vještina u obavljanju struke Obvezna literatura 1. J. Znanje Zagreb Marković. Obradit će se osnove biologije. 2002 Honey bees: Estimating the evironmetal imapcet of chemicals.. 1993.. 3. London. Free. štetnika neprijatelja medonosne pčele kao i zakonska regulative u pčelarstvu. propolisa matica i rojeva.J. 5. pčelinjeg stana i organizacija pčelinje zajednice. John. Časopis Hrvatska pčela. Katalinić. Devillers. i suradnici 1978. The hive and hony bee Dadant and sons Hamilton. and Pham – Delague. J.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. peludi. Illinois 3. B. Anatomy and Dissection of the Honeybee. i suradnici 1993 Temelji suvremenog pčelarenja PIP Zagreb Sulimanović. 5. AG1018 EKOLOŠKO PČELARENJE I PČELE U EKOSUSTAVU Koordinator modula Opis modula Uvodno se obrađuju: nastanak i sistematika pčela. prof.H. Obraditi će se mogućnost upotrebe pčela u praćenju stanja okoliša te utjecaj okolišnih prilika na razvoj i opstanak pčelinje zajednice. Đ.. Taylor and Francis. Nikola Kezić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 24 6 Pohađanje predavanja. Pčelarstvo. Na predavanjima će biti obrađena suvremena tehnologija oprašivanja pomoću pčela na kultiviranim površinama i uloga pčela u oprašivanju samoniklog bilja. Hrvatski pčelarski savez 2. 1977. fiziologije pčele medarice i orijentacija u prirodi. J. Đ. Insect pollination of Crops. Academic press. M. Dade. i suradnici 1994 Počeci uspješnog pčelarenja. 17 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Posebna pažnja posvetiti će se tehnologiji konvencionalnog i ekološkog pčelarenja i proizvodnja meda. Graham. Lonodon and New York 4. i suradnici 1995 Prepoznavanje i suzbijanje pčelinjih bolesti PIP Zagreb Red. 4. i suradnici 1993. vježbi i terenskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. voska. Na predavanjima i u praktičnoj nastavi obradit će se tehnološke metode borbe protiv pčelinjih bolesti. 2. PIP Zagreb Sulimanović.. London. M./2011.

Mioč. Agronomski fakultet Zagreb. Pollution in Livestock production systems. postupcima za korisnu upotrebu otpadnih tvari preko bioplina i načinima postizanja ekološki prihvatljivog govedarstva. M. za rad u Državnoj i lokalnoj upravi u domeni zaštite okoliša i djelatnika savjetodavne službe i za diplomski studij. U modulu «Ekološko stočarstvo» studenti će se preko programskih dijelova: Organsko biološka poljoprivreda. Z. 2. sc. Zbornik radova. svinjogojstva. 2003. Obvezna literatura 1. Wallingford. Nakladni zavod Globus. Uremović. ovčarstva i kozarstva. Zagreb. Marai. Zračna onečišćenja u staji i okolišu. 70%) i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 18 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . D. H. Z. S. Prof. Axford I. Mužic. peradarstva. Zvonimir Uremović (1997): Svinjogojstvo. Marija Uremović. Gnojovka (otpadna tvar) iz stočarstva je ekološki problem.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1994. Edited by R./2011. Omed. dr. Preporučena literatura 1. Janječić (2002): Stočarstvo. Hrvatski put u ekološku poljoprivredu. Marija Uremović. fosfatima i teškim metalima. seminara (11 sati) i terenske vježbe (5 sati). Cilj modula Student će biti osposobljen za upravitelja obiteljskog gospodarstva.F. Vesna Pavić. jer se razgrađuje i onečišćava zrak na farmi i oko farme štetnim plinovima i vodu i tlo nitritima. CAB INTERNATIONAL. AG1019 EKOLOŠKO STOČARSTVO Koordinator modula Opis modula Postupcima koji se provode u stočarstvu da se spriječi onečišćavanje okoliša daje se sve veće značenje jer 90% od ukupne emisije NH3 i 25% metana potječu od animalne proizvodnje. Boro Mioč Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 11 5 Pohađanje nastave (min. Zagreb. sveučilišni udžbenik. Nastava će se izvoditi putem predavanja (44 sata). Znaor (1996): Ekološka poljoprivreda. sveučilišni udžbenik. 2. Ekološko gospodarstvo kao cjelina. B. Fayez. Agronomski fakultet Zagreb. 3. Postupci obrade tekućeg gnoja i Načini sprječavanja onečišćenja okoliša upoznati s načinom postizanja ekološkog gospodarstva.E. Prvi hrvatski simpozij iz ekološke poljoprivrede.

i to: model odnosa proizvoda i inputa. 8th Edition. An Introduction to Farm Organisation and Management. Po završetku ovog modula studenti će ovladati temeljnim načelima ekonomike proizvodnje. Tanić). (2000). funkcije troškova i funkcije profita. Ravlić. Teorija poljoprivredne proizvodnje. (1988). University of Hohenheim. Litzka F. Zatim se razmatraju modeli odnosa unutar proizvodnog sustava. Second Edition. što omogućava daljnje razmatranje modela optimalnih ulaganja i optimalne kombinacije inputa i proizvoda. Ovo se posebno odnosi na modele unutar poljoprivredne proizvodnje. Buckett M. Pergamon Press. A. Mansfield E. (1990). model odnosa dva inputa i model odnosa dva proizvoda. (1995). izmijenjeno i dopunjeno izdanje Mate. J. M. Jelavić A. Struktura i sadržaj modula podređeni su poticanju studenata na aktivan rad i sudjelovanje u nastavi. kao i matematičkog modela optimiranja proizvodnje. Šohinger). Norton & Co. Izbor iz predavanja (interna skripta) (S. Ekonomski fakultet. Mikroekonomska analiza. Ukratko će se razmotriti i ekonomika proizvodnje na duži rok. (1994). Karoglan P. Navedena su znanja potrebna za razumijevanje odnosa funkcije proizvodnje. Organizacija i ekonomika ratarske proizvodnje. Interna skripta za studente Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Preporučena literatura 1. Oxford 3. Ekonomika poduzeća (P. kao oruđa za optimizaciju proizvodnog programa. USA 2. W. Jurin S. Teorija tržišta i cijena (J. U konačnici. s posebnim osvrtom na ekonomiku trajnih sredstava i dugoročna ulaganja. 5. Prijevod: Njavro. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu docent Josip Juračak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 12 10 8 Pohađanje nastave i izrada seminarskog rada. AG1020 EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula U prvom dijelu modula studenti će biti upoznati s glavnim vrstama modela proizvodnih funkcija. Microeconomics: Theory and Applications. Juračak. Globus. W.. Zagreb 4. Starčević. Babić M. Šamanović). Split 2.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. J.. Obvezna literatura 1. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 19 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . ali i drugih na njih vezanih proizvodnji. (2000). New York. Cilj modula Uvesti studente u primjenu ekonomske analize za istraživanje i modeliranje proizvodnih sustava. studenti će biti upoznati s temeljnim pojmovima linearnog programiranja. (1990)./2011. Zagreb 3. M. Time će steći opće razumijevanje proizvodnih modela u poljoprivredi.

Drugi će predmet obrađivati temeljna znanja iz područja materijala koji se najčešće rabe kod poljoprivrednih strojeva.(2003): Tehničko crtanje. 4. Školska knjiga. Školska knjiga. remenski. F. Z. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 20 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Kraut. Zagreb. Liber. ispitivanje materijala (čvrstoća. zupčani prijenos. Tako će biti obrađeni nerastavlji (zakovični. 7. tvrdoća. dr. Elementi poljoprivrednih strojeva.): Elementi strojeva.) elementi za prijenos tekućina.. elementi strojeva za prijenos kružnih gibanja (osovine. AG1021 ELEMENTI I MATERIJALI POLJOPRIVREDINIH STROJEVA I OPREME Koordinator modula Opis modula Modul «Elementi i materijali poljoprivredinih strojeva i opreme» neophodan je za stjecanje temeljnih znanja i osnova je za daljnja specijalistička znanja za studente studija Poljoprivredna tehnika. Dobiva temeljna znanja i osnova je za nastavak studiranja i daljnja specijalistička znanja za studente studija Poljoprivredna tehnika. prodori. i dr.): Prijenosnici snage i gibanja. Obvezna literatura 1.(1973. . Zagreb Kahle. Zagreb. Zagreb Grupa autora (1971): Praktičar I. U tom dijelu biti će obuhvaćena i obrada materijala plastičnom deformacijom. 5. (1975. perspektivno i aksonometrijsko predočavanje. S. Liber. dosjedi.): Strojarski priručnik.. (1991. Zrinski./2011. površinska hrapavost materijala i kakvoća. corel draw). B. Opalić. 3. Također će biti obrađena i primjena korisničkih programskih paketa u teh. FPZ. 3. uređaja i opreme. obrada. M. (1982. lančani.. Modul je podijeljen na 3 temeljna predmeta i to: Osnove tehničkog crtanja primjenom računala. kočnice.Priručnik-Inžinjerska grafika. IV dio.. 6. Zagreb Herold. sc. E. 1. uređaja i opreme kao što su: metali i nemetali. Zagreb Perše. (1994): IT. zavari) i rastavlji spojevi (vijčani. lijepljeni spojevi. 6. ležaji (klizni.): Tehničko crtanje. 5. Tehnička knjiga..(2003): Računalna i inžinjerska grafika (Metodička vježbenica). 4. obrada materijala odvajanjem čestica. U prvom će se predmetu obrađivati temeljna znanja iz područja tehničkog crtanja i to: norme za izradu tehničkog crteža. III. presjeci. Liber. M. (1981. tarni. kotiranje. ŠK. 2. Zagreb Brojni radovi domaćih i inozemnih autora objavljenih u časopisima i zbornicima radova Prof. K. simboli.. Cilj modula Student stječe temeljna znanja iz područja elementa i materijala poljoprivredinih strojeva i opreme.): Projektiranje i konstruiranje strojeva.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. HDESiK. Zagreb Opalić. (2000): Osnove strojarstva. cad cam. Materijali poljoprivrednih strojeva.H. svornjacima i zaticima) opruge. FSB. Tehnička knjiga. lemljeni. Zagreb Oberšmit E. utorni spojevi.): Zupčanici i ozubljenja. uređaja i opreme . Zagreb Decker. hidraulički i pneumatski elementi. valjni. uređaja i opreme koja su neophodna za specijalistička znanja s područja poljoprivredne tehnike. 2. Petar Rakaramarić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 14 2 - Prisustvovanje predavanjima i vježbama (toleriranje 10%).): Osnove konstruiranja. spojevi klinovima. Kovač. Z.) U trećem će se predmetu obrađivati temeljna znanja iz područja elemenata poljoprivrednih strojeva. (1987. tolerancija. Zagreb Oberšmit. crtanju (autocad. Zagreb Herold. spojke). II. mreže. (1995. B.

Zagreb 4. 2. Mittelbach M. Grupa autora (2001): Program Biodizel: Uvođenje biodizelskoga goriva u RH. EI Hrvoje Požar. Sanacija gnoja i gnojevke usmjerit će se prema proizvodnji bioplina također u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije. Elsevier Science. Austrija 2. AG1022 ENERGETSKA ISKORISTIVOST BIOMASE I BIOGORIVA U POLJOPRIVREDI 1 Koordinator modula Opis modula U ovom modulu će se obrađivati poglavlja iz područja proizvodnje bioenergije iz poljoprivrede i iz prerađivačke industrije. B. Cilj modula Student će steći znanja iz područja proizvodnje i potrošnje biomase i biogoriva iz poljoprivrede te sanacije organskog otpada u svrhu proizvodnje toplinske i električne energije i bit . (1990): Handbook of energy for world agriculture. EI Hrvoje Požar./2011. Knjiga. (2004): Biodiesel – the compprehensive handbook. Stout. Kaltwasser.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb 3. Knjiga. Kao posebno poglavlje biti će sanacija organskog otpada iz poljoprivrede i prerađivačke industrije s posebnim naglaskom na sanaciju visoko rizičnog organskog otpada. (1980): Biogas. tehnike i tehnologije proizvodnje biodizela i etanola te njihovo korištenje u motorima SUI umjesto goriva mineralnog porijekla. Graz. Njemačka Docent Neven Voća Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 8 8 4 Odslušane vježbe i predavanja Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 21 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zagreb Preporučena literatura 1. Grupa autora (1998): KOGEN Program Kogeneracije..A. C. tehnike i tehnologije proizvodnje biomase u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije. B. SAD. EI Hrvoje Požar. Grupa autora (2001): Program korištenja biomase i otpada. Obuhvatit će se poglavlja prikupljanja. Obvezna literatura 1. Sve vrste proizvodnje posebno će će se pratiti s aspekta zaštite okoliša i legislativa i regulativa EU i RH. Remschmidt. Obradit će se mogućnosti skupljanje sirovine. Knjiga.

dr. prevelike vibracije. St. 59. 145. S. kao i osnovna pravila koja se moraju primjeniti pri radu kako bi se zaštitilo zdravlje. 1994. K. Upoznati će se također sa Zakonom o zaštiti na radu. te načini sprječavanja posljedica izlaganju.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Joseph. Zaveri: Acoustic Noise Measurement. Bruel&Kjaer.Vibracije po ISO standardima. Narodne Novine br. Obvezna literatura 1. Farming Press. UK. . Ipswich. Volume I-V. 3./2011. ugljični monoksid i dioksid. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 22 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Zlatko Gospodarić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 10 8 8 - Odslušana predavanja i odrađene vježbe. temperatura i prašina. Williams: Tractors since 1889. CIGR: Handbook of Agricultural Engineering. USA. 4. Hassall. 1992. Prof. Bruel&Kjaer. 1. 2004. zakon o zaštiti od buke. Cilj modula Slušanjem modula "Ergonomija i zaštita na radu" student stječe znanja o uvjetima pod kojim rade rukovatelji traktora i poljoprivrednih strojeva. J. 2. 1980. Sile na ručicama i papučicama. Modul je podijeljen na četiri predmeta: Buka po OECD-u. 1999. Farming Press. UK. 4. ASAE. 3. Narodne Novine br. 1996. AG1023 ERGONOMIJA I ZAŠTITA NA RADU Koordinator modula Opis modula Poljoprivredna proizvodnja je u gotovo svim segmentima nezamisliva bez primjene traktora i strojeva. sc. Broch: Mechanical Vibration and Shock Measurements. Zakon o zaštiti na radu. zakonom ozaštiti od buke.R. 1979. 2. J. Zakon o zaštiti na radu. strujanje i izmjena zraka. Studente će se upoznati s opasnostima koje uzrokuje prekomjerna buka. Zakon o zaštiti od buke.T. M. Gibbard: Tractors at work 1904-1994. EEC-u i ISO standardima. Ipswich.

M. Uloga selekcije na otpornost i mjere za osiguranje dobrobiti u proizvodnji na otvorenom obradit će se za pojedine vrste domaćih životinja.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Wallingford. Published by Cholcombe Publications. 23 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Cilj modula Cilj ovog modula je stjecanje potrebnih znanja za pravilno postupanje s domaćim životinjama pri bavljenju stočarstvom bilo na farmama ili u stručnim službama. 80%). opskrbe hranom. Gatward (2001): Livestock Ethics. Agronomski fakultet Zagreb Docent Zoran Luković Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 8 Pohađanje predavanja i vježbi (min. (2002): The Ethology of Domestic Animals. U okviru ovog modula studenti će dobiti spoznaje o tome što se podrazumijeva pod etikom u stočarskoj proizvodnji. CABI Publishing Wallingford Oxon OX10DE. CABI Publishing. Marija Uremović. UK.O. UK 2. Mjere kvalitetnog odnosa čovjeka prema pojedinim vrstama domaćih životinja u smislu osiguravanja adekvatnog smještajnog prostora./2011. zdravlja. G. nivoa proizvodnje i fizioloških parametara laboratorijskim analizama.C. Osim toga dat će se historijski pregled mjera etičnog ponašanja čovjeka prema životinjama i načini prepoznavanja stanja dobrobiti na osnovu: ponašanja životinja. izbjegavanja postupaka u kojima životinje trpe stresove i pate obradit će se u posebnim poglavljima. Zvonimir Uremović (1997): Svinjogojstvo. AG1024 ETIKA KORIŠTENJA ŽIVOTINJA Koordinator modula Opis modula O važnosti pravilnog postupanja s domaćim životinjama govori činjenica da je većina zemalja zakonski odredila načine postupanja prema životinjama. seminarski rad. Jensen P. Obvezna literatura 1. terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. Hughes (1997): Animal welfare. 3. Appleby and B.

Nakladni zavod Znanje 5. 3. Sastoji se od predavanja i vježbi uz uporabu suvremenih nastavnih pomagala te terenskoga dijela nastave u konkretnim šumskim i travnjačkim ekosustavima. SPB Academic Publishing. Kartiranje vegetacije. Den Haag prof. Razvitak vegetacije u pradavno doba.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Pojam biogeocenoze ili ekosustava. Osjek 2. Gustav Fischer. J. Opis najznačajnijih biljnih zajednica. V. Jena. Razvojne faze i stadiji. Dario Baričević Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 15 Redovito prisustvovanje nastavi te pismeno izvješće s vježbi. Cilj modula Cilj modula je da se studenti upoznaju s osnovnim pojmovima o fitocenologiji. urbanom području i područjima pod raznim oblicima zaštite. Ulmer. Odnos biljnih zajednica spram klime. J. korovskih i drugih površina pod prirodnom ili doprirodnom vegetacijom kao konkretnih vegetacijskih jedinica iz kojih će jasno biti vidljivo njihovo funkcioniranje. I. Degradacijska stanja. Glavač. Đ./2011. Prostorni raspored i zonacija biljnih zajednica.Grundfragen. H. Zagreb Preporučena literatura 1. Metode rada. Opći pregled pridolaska i rasprostranjenosti raznih oblika vegetacije u R. Osnovna svojstva biocenoze. Vukelić. opće koristi i značaj u prirodnim ekosustavima. ali se koristi i najnovijim spoznajama i tehnološkim pomagalima. A. Prirodni i doprirodni ekosustavi. dr. potrajnoga gospodarenja i biološke raznolikosti. Sindinamika. (1949): Nauka o biljnim zajednicama. Mogučnosti primjene fitocenologije u praksi. (1994): Multivariate data analysis in Ecology and Systematics. Dierschke. Kovačević. Stuttgart 2. Nakladni zavod Hrvatske 4. Šumarski fakultet. sc. reljefa i biotskih čimbenika. Razvoj nauke o vegetaciji u Europi i u nas. Hrvatskoj. Aufgaben. (1994): Pflanzensoziologie. Methoden. Stuttgart. Progresivna i regresivna sukcesija. Biljni fosili i peludna analiza. Oslanja se na načela prirodnosti. Skender. Rauš. Razvitak vegetacije nakon ledenoga doba. (1990): Fitocenologija u spontanim i antropogenim ekosistemima. Sistematika biljnih zajednica. (1979): Poljoprivredna fitocenologija. Sinkronologija i sinhorologija. (1996): Vegetationsökologie . Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 24 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . livadnih. Poljoprivredni fakultet. Najvažnija poglavlja su: Definicija i zadaće fitocenologije. Podani.. Statistička obrada podataka. Sinekologija. tla. (1998): Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Horvat. Obvezna literatura 1. koje će znati praktično prikazati definiranjem šumskih sastojina. Analitička obrada i sintetska razrada. Areali biljnih zajednica naše zemlje. J. AG1025 FITOCENOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Modul se temelji na klasičnim postavkama Braun-Blanquetove škole.

Cilj modula Studenti će biti osposobljeni primjeniti stečena znanja u rješavanju ekoloških problema i problema vezanih za uzgoj i njegu kultiviranog bilja. The Benjamin/Cummings Publ.. Redoviti profesor Milan Poljak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Laboratorijske vježbe Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 28 28 4 Uredno pohađanje nastave i vježbi te položen kolokvij iz vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 25 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Interna skripta. Taiz. K. transport i gubitak vode.Co. Prentice Hall Inc. (1995): Plant Physiology. New Jersey 4. C. (2002): Fiziologija bilja. 3. Reakcija i prilagodba na faktore okoliša kao i regulacija rasta i razvoja hormonima rasta. (1995): Fiziologija bilja. Heidelberg-Berlin. P. (1994): Experiments in plant physiology. Obvezna literatura 1. fiksacija dušika. Beograd. sinteza. Kutschera. U. (1998): 2nd Edition Plant Physiology.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Preporučena literatura 1. Zagreb. Studenti će steći iskustva i razviti vještine u primjeni znanstvenih metoda rada sa osnovnim laboratorijskim tehnikama u fiziologiji bilja i praktičnu primjenu fizioloških spoznaja u poljoprivredi na primjerima najuvrježenijih kultiviranih biljnih vrsta. 3. R. Dubravec./2011. 2. B. biokemija i fiziologija fotosinteze i respiracije. rast i razvoj na razini stanice. organa i na razini cijele biljke. Zagreb. Regula. I. (2002): Prinzipen der Pflanzenphysiologie. primanje transport i asimilacija mineralnih hranjiva. E. Berlin. Školska knjiga. Naučna knjiga. AG1026 FIZIOLOGIJA BILJA Koordinator modula Opis modula Ovim modulom studentima se prenose temeljna teoretska i praktična znanja o strukturi i funkciji biljaka. Kastori. Mohr. M. metabolizam i transport ugljikohidrata. 2... Zeiger. razvoja i reprodukcije. H. Poljak. Springer. Schopfer. Spektrum Akademischer Verlag.. Razmatraju se fiziološki procesi esencijalni za produkciju biomase i formiranje sjemena i ploda. Reiss. (1989): Fiziologija biljaka. Studenti će postići zavidan stupanj saznanja o funcijama biljke uključujući dinamičke procese rasta. Subjekti koji se razmatraju uključuju: primanje. and Bernstein. L.

Tipovi detalja i njihov prikaz na planovima i kartama. Kvaliteta položajnih podataka. M. Geodetski planovi i karte.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Tehnička knjiga . Kvaliteta prostornih informacija prikupljenih iz različitih planova i karti i njihova usporedba. 3. Digitalni planovi. Ekvidistancija izohipsa. 2. Načini korištenja zemljišta i njihov prikaz na planovima. Geodetski fakultet Macarol. AG1029 GEODEZIJA I PROSTORNE INFORMACIJE Koordinator modula Opis modula Uvod. Osnovni elementi geodetskih planova i karti. prof. Državni koordinatni sustav. Zagreb Internet stranice s tom tematikom 26 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Separati predavanja Ivković. Omogućiti im usvajanje geodetskih pojmova i standarda te ih na taj način osposobiti za kompetentnu suradnju s geodetskim stručnjacima. Prikaz reljefa na planovima i kartama. Mjerilo. Mjerenja u geodeziji i pogreške koje se pri tome pojavljuju. Interna skripta. 4. Topografski planovi. Cilj modula Upoznavanje studenata s osnovama geodezije i podacima koje im ona pruža. sc. Komasacija zemljišta. Obučiti studente primjeni tih podataka i načinu korištenja geodetskih planova i karti. Kvaliteta prikaza reljefa izohipsama. Osobine terena s obzirom na nagib. Mira Ivković Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 28 4 Obavljene vježbe i izrađeni svi programi iz njih Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. Javne evidencije prostornih informacija. Izohipse i njihove osobine./2011.: Praktična geodezija. Geodezija i njena podjela. Reljef zemljišta. Prednosti komasacije pred drugim postupcima uređenja zemljišta. Računanje površina na planovima. Jedinice za mjerenje. dr.: Digitalni planovi. Katastarski planovi. Iskolčenje projektiranog objekta na teren. S.

. nastanka i razvoja reljefa. A. (Izabrana poglavlja) Preporučena literatura 1. (1987): Tipovi reljefa Hrvatske. izradu seminara i terenski rad studenti će steći vještinu samostalnog prepoznavanja određenih pojava na terenu (npr. Zagreb 2. vol. (1980): Primijenjena geomorfologija. D.. Uz predavanja. dr. Plummer C. Lozić. N. A. & Carlson. H. str. M. Marković. (1992): Inženjerskogeomorfološko kartiranje. C. (1999): Physical Geology. Zbornik II znanstvenog skupa geomorfologa Jugoslavije. Obvezna literatura 1. M. 27 – 40 2. izrada vježbi i seminarskog rada. Zagreb. Beograd 4. Bognar. sc Dražen Perica Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 35 12 5 8 Pohađanje većeg dijela nastave. Acta Geographica Croatica Doc. te prisustvo terenskoj nastavi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 27 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Fürst-Bjeliš. (1987) Geologija. Međutim. te njihov utjecaj na oblikovanje i vrednovanje krajobraza. osobina. Cilj modula Utvrđivanje postanka. kroz vježbe.) The influence of quantiative geomorphological characteristics and lithology on the ecological depth of soil and environmental historical human impact – the example of Northwestern Croatia. (1990): Geomorfološke i inženjersko-geomorfološke osobine otoka Hvara i ekološko vrednovanje reljefa. (1997): Tipovi klizišta u Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini Geomorfološki i geoekološki aspekt. 27. 31. Stoga se nameće potreba da se studenti preddiplomskog studija Krajobrazne arhitekture upoznaju s unutrašnjim (endogenim) kao i s vanjskim (egzogenim) čimbenicima na oblikovanje reljefa. Wallen. Zagreb. str.173-186 3. tektonike i dinamike Zemlje. Geografski odsjek PMF-a. str.. (2002. Školska knjiga. AG1030 GEOMORFOLOGIJA S OSNOVAMA GEOLOGIJE Koordinator modula Opis modula Reljef predstavlja jednu od najvažnijih krajobraznih osobina određenog prostora. radi što boljeg svladavanja geomorfološke problematike studente treba upoznati i s osnovama geologije (građa Zemlje. Bognar. Beograd 5. (Izabrana poglavlja) 5. (1982): Geomorfologija. 49 . 52. Zagreb. Petrović. Herak.. R. McGeary D. A.. Bognar. te tektonskim elementima litosfere) kao i promjenama tijekom Zemljine prošlosti (stratigrafska geologija).ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Geografski glasnik. Zagreb 3./2011.65 4. Perica. A. S. litološkog sastava ili određenih reljefnih oblika). B. D. D. Acta Geographica Croatica. Acta Geographica Croatica. mineralima i stijenama. (1992): Introduction to Physical Geography. Bognar.

2. Božac R. (1989): Champignonbau. Vježbe laboratorijske. & Sarasini M. & Grabbe K. konzerviraju ili koriste kao sastojak u industriji prerade mesa. 4. Zagreb Redoviti profesor Romano Božac Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 6 4 2 10 Pohađanje nastave (min. toksikologija. Hunte W. načine razmnožavanja. U tom smislu potrebno je upoznati studente sa tehnikom mikorizacije presadnica s raznim vrstama gljiva u cilju pošumljavanja. Zagreb Božac R. sirarstvu i u proizvodnji raznih gotovih jela. isolamento. životinja i gljiva. devastira gotovo ekocidnom sječom šuma. Edagricole. Obvezna literatura 1. Školska knjiga. 80%). sistematiku. droga itd. Bologna 3. morfologija. 3. antivirusnih i antikancerogenih tvari. tehnologiju prerade. farmaceutiku i očuvanje okoliša. (2002): Gljive. Trento 2.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. koje se velikim dijelom prerađuju. Hrvatsko agronomsko društvo. (2000): Fungi Ipogei D'Europa./2011. (2006): Enciklopedija gljiva 1. U svijetu se danas proizvode milijarde tona različitih gljiva. micologia. Associazione Micologica Bresadola. Za temeljito poznavanje područja gljivarstva studenti moraju upoznati morfologiju gljiva. Danas je neophodno i voditi bitku za očuvanje okoliša. Školska knjiga. na gljive otpada veliki postotak. AG1031 GLJIVARSTVO Koordinator modula Opis modula Gljivarstvo je ogromno područje rada. a obuhvaća proizvodnju hrane. proizvodnju kultura i micelija gljiva te čuvanje kultura zaustavljanjem životnih funkcija. (2008): Enciklopedija gljiva 2. (1985): I funghi. Zagreb Novak B. Terenska nastava Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. Berlin-Hamburg 28 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . koji se pored industrijskog zagađenja. Cilj modula Stjecanje znanja za rad na proizvodnji i preradi gljiva uz stjecanje temeljna znanja za neograničeno istraživanje. Zagreb Božac R. Paul Pery. Školska knjiga. sistematika. Montecchi A. Ferri F. Time se godinama zaustavlja prirodni život biljaka. (1997): Uzgoj jestivih i ljekovitih gljiva. Zbog toga je značajno upoznati studente što su gljive kao hrana i kako se proizvode saprofitske i mikorizne gljive. jer od ukupno proizvedenih antibiotika. coltivazione. Gljive se nezaobilazne i u farmaceutskoj industriji.

). smjese trava i djetelina. …. E. (vi) veličina pašnjaka (izračunavanje veličine pašnjaka). višednevni pregoni). Poljoprivredni nakladni zavod. (1982) Herbage intake handbook (odabrana poglavlja Knežević. 29 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . komunikacijski hodnici. and Laidlaw. Zagreb Čižek. J. J. M. U poglavlju Sustavi gospodarenja livadama obrađuju se 4 tematske jedinice: (i) proizvodnja krme na livadama (sjetva i usijavanje. (2000) Travnjaštvo – odabrana poglavlja. (ed. kao i u morfološke karakteristike gospodarski najvrednijih trava i djetelina s osnovama rasta./2011. odrađene laboratorijske vježbe. (ed.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. terenskih vježbi i putem seminarskog rada. AG1032 GOSPODARENJE TRAVNJACIMA Koordinator modula Opis modula Modul se izvodi u 3 poglavlja: Uvod u gospodarenje travnjacima. (1948) Livade – pašnjaci. (ed.) (1990) Milk and meat from forage crops (odabrana poglavlja) BGS publication 4. A.. A. U uvodnom dijelu studenta se upućuje u gospodarsko značenje travnjaka kao sirovinske osnovice animalne proizvodnje. smjese trava i djetelina. skripta Leaver. Pollot. vježbe u praktikumu. pojila. 3 4. Poljoprivredni nakladni zavod Kvakan. S. gnojidba pašnjaka. Cherney. (ed. 5.).) (2000) Grass its production and utilisation. B. (1979) Proizvodnja krmnog bilja. (ii)spremanje krme na livadama (proizvodnja sijena.. Z. R. CABI publishing 5. J. (vii) veličina i broj pregona (izračunavanje veličine i broja pregona. Sustavi gospodarenja livadama. S. J. Sustavi gospodarenja pašnjacima.) (1987) Efficient sheep production from grass (odabrana poglavlja) BGS publication 2. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 6. H. obročni pregoni. G. terenske vježbe i seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Cilj modula Slušanjem modula "Gospodarenje travnjacima" student stječe osnovna teoretska znanja za razumijevanje mehanizma «tlo-biljka-životinja» kao i osnovne tehničko-tehnološke vještine za organizaciju stočarske proizvodnje na travnjacima Obvezna literatura Turina. Pollot. (ed. Baker.) (1988) Efficient beef production from grass (odabrana poglavlja) BGS publication 3. hranilice) i (ix) kvaliteta paše i korištenje pašnjaka (utvrđivanje početka i završetka napasivanja. Sveučilište u Zagrebu. P. D. (1952) Trave. J. proizvodnja travne silaže).) (1998) Grass for dairy cattle (odabrana poglavlja). A. Frame. jednodnevni pregoni. …. D. Grant. G. and Cherney. Preporučena literatura 1. Davies.) (1998) Sward measurement handbook (odabrana poglavlja) BGS publication 1. Blackwell Science. vježbi u praktikumu. Štafa. Hopkins. gnojidba. Redoviti profesor Mladen Knežević Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 21 10 14 15 Odslušana predavanja. R. E. (ed. British Grassland Society.. 2. U poglavlju Sustavi gospodarenja pašnjacima obrađuje se: (v) proizvodnja krme na pašnjacima (sjetva i usijavanje. A. (viii) uređenje pašnjaka (ograde. kombinirano korištenje) Modul se izvodi putem predavanja. D. (iii) korištenje krme s livada (korištenje zelene i konzervirane voluminozne krme) i (iv) skladištenje voluminozne krme.

(ed. Obvezna literatura 1.. A.) (1988) Efficient beef production from grass (odabrana poglavlja) BGS publication 3. Blackwell Science.. Poljoprivredni nakladni zavod.. E. Zimmer. R. potrebne površine travnjaka.) (1990) Milk and meat from forage crops (odabrana poglavlja) BGS publication 4. Preporučena literatura 1. Stjepanović.. Popović. J. Nelson. odrađene vježbe u praktikumu.F. Bukvić (2008) Trave za proizvodnju krme i sjemena. metode napasivanja. terenske vježbe i seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 30 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . r. Zagreb 3 Čižek. Collins. M. Lacefield. kao i najvažnije vrste trava i sitnozrnih mahunarka (biološka i gospodarska svojstva.) (2000) Grass its production and utilisation. H.) (1987) Efficient sheep production from grass (odabrana poglavlja) BGS publication 2. Ball.) (1998) Sward measurement handbook (odabrana poglavlja) BGS publication 6. D. CABI publishing 5. Zatim se obrađuje nastavna jedinica zasnivanje novih i obnavljanje postojećih travnjaka. U poglavlju korištenje pašnjaka obrađuju se teme: definicija i gospodarska važnost pašnjaka za stočarsku proizvodnju. D. Udžbenici Sveučilišta J. A. dizajn metode napasivanja). (2007) Southern Forages. Modul se izvodi putem predavanja. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 6. obrađuje se podjela travnjaka. agrotehnika). G. D. Mostar 9. S. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu 2. Štafa.. (2007) Forages . Bukvić. L. Davies. 10. Školska naklada d. terenskih vježbi i putem seminarskog rada. (ed. J.the sciences of grassland agriculture.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. organizacija proizvodnje i korištenje krme sa travnjaka (izračunavanje pašnog opterećenja. Pollot.. Blackvell Publishing. 7. International Plant Nutrition Institute. A. AG1032 GOSPODARENJE TRAVNJACIMA Koordinator modula Opis modula U uvodnom dijelu definira se gospodarsko značenje prirodnih i sijanih travnjaka kao sirovinske osnovice stočarske proizvodnje. Frame. J. Sveučilište u Zagrebu. Frame. Charlton. (ed. (1998) Temperate Forage Legumes. Hoveland. Kvakan.o.. Cherney. C. A. Z.o. 5.K.J. Grant.S. (ed. C.J. J. S. dugoročno planiranje napasivanja i planiranje na razini sezone. A. 8. G.M. Strosmayera u Osijeku. (1952) Trave. E. U poglavlju spremanje krme s travnjaka obrađuju se slijedeće teme: košnja travnjaka. Štafa (2009) Lucerna. Stjepanović. Rogošić.. U poglavlju smjese trava i djetelina obrađuju se glavni kriteriji za sastavljanje smjesa trava i djetelina. Baker. J. Leaver. P. G. uređenje pašnjaka. S. R. vježbi u praktikumu. Pollot.D. M. Knežević. (ed. J. Štafa. Cilj modula Slušanjem modula "Gospodarenje travnjacima" student stječe osnovna teoretska znanja za razumijevanje mehanizma «tlo-biljka-životinja» kao i osnovne tehničko-tehnološke vještine za organizaciju stočarske proizvodnje na travnjacima . Barnes. and Laidlaw./2011. Slijedi poglavlje o gnojidbi travnjaka organskim i mineralnim gnojivima. (1979) Proizvodnja krmnog bilja. and Laidlaw. British Grassland Society. F. metode procjene biljne mase na travnjaku.. Hopkins. CAB International. Tucak. Moore. and Cherney. skripta 4. intenzitet napasivanja. (1982) Herbage intake handbook (odabrana poglavlja) Izvanredni profesor Josip Leto Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 10 4 12 Odslušana predavanja. (2000) Gospodarenje mediteranskim prirodnim resursima. te morfološke osobine i osnove rasta trava i djetelina. J. D. J. (2000) Travnjaštvo – odabrana poglavlja.) (1998) Grass for dairy cattle (odabrana poglavlja). (ed. silaže i sjenaže. J. proizvodnja i korištenje sijena.

German. pažljivo i kritičko slušanje.. grupno govorno rješavanje problema). Gronbeck. Naprijed. A. I. Temeljci suvremenoga govorništva. (ur. primjerena uporaba neverbalnih. Đ. Zagreb. Školska knjiga. E. Gračanin. prigodni govori. (1995): Principles of Speech Communication. 2. H./2011. Sadržaji koji će se uvježbavati su profiliranje publike. (1977): Argumentacija i pravo. Cilj modula Svrha je kolegija da dade sustavna znanja i upute za stvaranje vještina s pomoću kojih se uspješnije govorno djeluje u javnosti i komunicira s poslovnim partnerima.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. B. Split: Pravni fakultet u Splitu 4. D. Aristotel (1989): Retorika. uklanjanje straha od govora. (1954): Temelji govorništva.) (1999): Glasoviti govori. (2000:. prof. AG1033 GOVORNIČKE VJEŠTINE Koordinator modula Opis modula Kolegij se sastoji od predavanja iz teorije govorništva i uvježbavanja govorničkih vještina. Govorničke vještine uključuju osvještavanje i uvježbavanje tekstualno i izvedbeno dobro oblikovane poruke. Obvezna literatura 1. Gordana Varošanec Škarić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 6 24 prisustvovanje nastavi. 2. dr. K. sc. Škarić. na govorničke strategije. razgovori. pripremu govora s isticanjem formiranja i testiranja središnje misli te na govorničku argumentaciju. Harper Collins College Publishers. 31 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. Zagreb. Naklada Zadro. Visković.. govornička elokvencija (što uključuje i repertoar retoričkih figura i modalnih izraza). izvedbena izražajnost. Zagreb. Monroe. Nadbiskupski duhovni stol. debate. referati. I. Zagreb. Zadro. uzjezičnih znakova te vještina govorenja uz pomoć raznih medija (prezentacije). održan seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. 3. N. Govornička se teorija usredotočuje na opis osobina monoloških i dijaloških govorničkih vrsta (predavanja. Ehninger.

Konoplja. Sarajevo 3. Naučna knjiga. Diepenbrock. vježbe u praktikumu i terenske vježbe omogućuje studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičnih znanja iz proizvodnje uljarica (suncokret. (2004). AG1036 INDUSTRIJSKO BILJE Koordinator modula Opis modula Program modula Industrijsko bilje kroz predavanja. odrađene vježbe. Šećerna repa . Zagreb 4. L./2011. L. Knauer.. M. K. New York Redoviti profesor Milan Pospišil Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 16 6 4 Prisustvovanje predavanjima. mak). (1999). Collins. Rajčić. Grupa autora (1992).. Srečec.. Fischbeck. . Poljoprivredni institut Osijek. ciljeve proizvodnje i sorte. Stuttgart 3. rasprostranjenost. (1966). Osijek 4. Beograd 2. korjenastih kultura (šećerna repa i cikorija) i ostalih industrijskih kultura (duhan i hmelj). Proizvodnja i prerada uljane repice. predivih biljaka (konoplja i lan). Obvezna literatura 1. lan i pamuk. Hawks Jr. Ceres. Mustapić. G. Zagreb Preporučena literatura 1. kvaliteta proizvoda. The hawort press. Cilj modula Cilj modula je studentima dati potrebna znanja o najznačajnijim industrijskim kulturama. W. Entrup. L.monografija (ur. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. K. Kod svake kulture obrađuje se: važnost i upotreba. uspješno izrađen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 32 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . stadiji rasta i razvoja. morfološka i biološka svojstva.. (2000). Gelsenkirchen-Buer 2. Načela proizvodnje virginijskog duhana. J. F. (2004). Pasković. Marija i sur. Posebno ratarstvo 2.. Lehrbuch des Pflanzenbaues Band 2: Kulturpflanzen. uljana repica. Nakladni zavod znanje. Petar Spasić). Z. Hmeljarstvo. Heyland.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Beograd 5. NIRO Zadrugar.. Oehmichen. (1994). N. Mann.. Ulmer. (3. Vratarić. Vratarić. S. S. Grupa autora (1989). proizvodnja i površine. (2005). Križevci 5. Suncokret Helianthus annus L. V.. N. Handbook of Industrial plants. Predivo bilje I dio. Spezieller Pflanzenbau. Verlag Th. uljane bundeve. Jugošećer. Studenti trebaju savladati suvremene tehnološke procese proizvodnje industrijskih kultura i njihovih sorti te steći temeljna znanja za nastavak studiranja. N. (1984). W. Chopra V.. njihovom uzgoju i cilju proizvodnje. Peter K. Auflage). zahtjevi prema uvjetima uzgoja te tehnologija proizvodnje s obzirom na različite proizvodne uvjete.-U.

str. B. HAD.Vrste poljodjelskih info sustava . godine. stoljeća. AG1037 INFORMATIKA Koordinator modula Opis modula Strukturu predmeta čini osam (8) međusobno zavisnih djelova. Zaštita podataka kod računalnih sustava 8. Softverska osnova računalnih sustava . Dragičavić D. Zagreb.1 2. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.. kompjutori i primjena.Matematičke. str. F./2011. Vitomir Grbavac. Skripta za vježbe iz Informatike. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Društvena istraživanja. (2003). Perspektive razvoja informatike u poljodjelstvu Cilj modula Gledano s današnjeg aspekta posve je sigurno. Sjemenarstvo Vol 18(2001) 3-4.. 2001. Časopis za Opća društvena pitanja. Zbilja i vizija informacijske i tehnološke revolucije. 3. godine. da će informatizacija kao primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija i na njima temeljenih znanja snažno obilježiti budućnost.. Media Culture and Public Relations.. Program za operativni sustav osobnih kompjutora WINDOWS XP.. 4.Sustavna programska podrška .Komunikacijski sustavi 7. Zagreb. 2002.Pojava informacijskog društva . HR. Modeli info sustava . (2002). 117-136.Vrste računalnih sustava (mako. Zagreb. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišni udžbenik. provest će životni i radni vijek u aktivnom kontaktu s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te na njima zasnovanim znanjima. Sjemenarstvo Vol 19(2002) 1-2. 613-906. Informatika. logičke i tehničke kompnente računalnih sustava 3. Treće izdanje.Organizacija podatkovnih resursa 5.Aplikativna programska podrška .ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Tepeš.Ulazno i/ili izlazno sučelje računalnih sustava . HZDP... mikro) .Info sustavi u prostoru . Zagreb. Grbavac V. koji omogućuju polaznicima da kroz predavanja i vježbe ovladaju relevantnim znanjima iz informatičke domene. svi oni koji se danas nalaze ili će se naći u sustavu obrazovanja na našem fakultetu u predstojećem vremenu. Strojna osnova računalnih sustava . 375-417.. HAD. str.. godine. Grbavac V. Grbavac. 2.Sekundarno-memorijsko sučelje računalnih sustava 4. Grbavac V. Stoga su glavni ciljevi predmeta naučiti i olakšati studentu da se služi računalom i njegovim softwerskim alatima i da na najlakši način dođe do potrebih informacija. midi. broj 5. V.Implikacija informatičkih postignuća . Program za tablične izračune Ms EXCEL 2000. Skripta za vježbe iz Informatike.Važnost informatike glede daljnjeg poljodjelskog razvitka 2.Info sustavi u poljodjelstvu . Temeljne informatičke postavke . Grbavac V. Šimunović D. Obvezna literatura 1. Šimunović D. Vol. Redoviti profesor Vitomir Grbavac Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 14 2 odrađene vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 33 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Sjemenarstvo Vol 18(2001) 5-6. Šimunović D. str. Preporučena literatura 1. 2001. Skripta za vježbe iz Informatike.Evolucija informacijsko-tehnološkog razvitka . Prema tome. 1995. Informatički izazov u funkciji agrokompleksa . Rotim. personalni i ergonomski aspekti informatičkih sustava 6. Informacijska tehnološka revolucija na početku 21. Program za kompjutorsku obradu teksta MsWORD 2000. HAD.Povjesni razvoj informatike . Organizacijski. 1. 229-277.

cink. Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization. 4. Zatim. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studiranja na određenim diplomskim studijima. Pored toga upoznati studente s sadržajem mineralnih tvari u biljci te tlu kao izvoru biljnih hranjiva. upoznati studente s definicijama i klasifikacijama biogenih elemenata odnosno biljnih hranjiva te s osnovnim funkcijama biljnih hranjiva. utjecaj ekoloških čimbenika i biljnog metabolizma na primanje hranjiva. fosfor. mangan. magistarski i doktorski radovi koji obrađuju problematiku ishrane bilja na različitim kulturama. Zagreb Preporučena literatura 1. 5th edition. Poljoprivredni fakultet. Vukadinović. 2. T. W. Finck (1982): Fertilizers and Fertilization. željezo. odnosno stabilnom i labilnom poolu kao vrlo bitnim čimbenicima koji utječu na ishranu biljaka iz tla te usvajanje hranjiva iz tla. Kirkby. magnezij. Basel. K. temeljnom fiziološkom ulogom u biljci. Lončarić (1998): Ishrana bilja. nedostatnom i suvišnom ishranjenosti. molibden i klor. I na kraju upoznati studente sa osnovama gnojiva i gnojidbom. 3. usvajanje biljnih hranjiva nadzemnim organima biljke i čimbenike koji utječu na primanje hranjiva nadzemnim organima. Zagreb. Diplomski. Tomislav Ćosić (2001): Ishrana bilja. kalcij. Izvanredni profesor Tomislav Ćosić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 42 14 -4 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pisano Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. Zatim. Jelka Anić.. Upoznati studente s biogenim elementima: dušik. bor. Ishrana bilja (1973): Ishrana bilja. 3.A. V. H. Stuttgart. Osijek. 2. kao i vještinu da obavlja određene poslove u vođenju ishrane bilja u biljnoj proizvodnji. Upoznati studente s «faktorom kapaciteta Q» i «faktorom intenziteta I». sumpor. Bergmann (1992): Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fisher Verlag Jena. 34 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . kalij./2011. A. E. interna skripta. njihovim sadržajem u tlu.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. bakar. Kosegarten. AG1038 ISHRANA BILJA Koordinator modula Opis modula Zadaća modula je upoznati studente sa zadacima suvremene znanosti o ishrani bilja te njezin odnos prema srodnim disciplinama. Boston. tlima i supstratima. Poljoprivredni fakultet. Z. Mengel. Appel (2001): Principles of Plant Nutrition.

B. Ulmer 2. proizvodnju domaćih voćnih rakija te proizvodnju domaćih suhomesnatih proizvoda. (2000): Schritt für Schritt ergolgreich werben. Maurer. Erfolgreich Werben. 4-5. Miethe. (2000.): Izravna prodaja seljačkih proizvoda – teorijska polazišta i praktična primjena. Münster. 1. Kovačić. te osnove prerade na seljačkom gospodarstvu. Pottebaum. (1988): Handbuch Direktvermarktung – Neue Wege für Absatz landwirtschaftlicher Produkte. Ein Sonderheft Von "Hof Direkt".): Direrktvermarktug. Münster-Hiltrup. Agrarno Savjetovanje.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. izravna prodaja u Hrvatskoj. U sklopu prerade daju se osnove tehnologije za proizvodnju domaćih mliječnih proizvoda.. preradu voća i povrća. Osposobljavanje studenata za pokretanje izravne prodaje i prerade na vlastitom gospodarstvu ili savjetovanje seljaka o izravnoj prodaji. marketinga i izravna prodaja. München 3. R. Wirthgen. 35 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. No. Zagreb Napisan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. D. Obvezna literatura 1. Landwirtschaftsverlag Gmbh. p. Zeitschrift Für Direktvermarkter. AG1039 IZRAVNA PRODAJA I PRERADA NA SELJAČKOM GOSPODARSTVU Koordinator modula Opis modula U sklopu modula obrađuju se slijedeće programske cjeline: osnove izravne prodaje seljačkih proizvoda. O./2011. ogledni primjeri izravne prodaje.. Kroz seminar i terensku nastavu studenti se osposobljavaju za planiranje i poduzetništvo u izravnoj prodaji. (2005. P. Analiza oglednih primjera izravne prodaje olakšava razumijevanje i usvajanje nastavne građe. Primjena znanja iz marketinga u izravnoj prodaji.. Cilj modula 12 4 Izvanredni profesor Damir Kovačić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 Upoznavanje studenata s važnošću izravne prodaje u Hrvatskoj.

1994. DONH. Zagreb. kapanjem i mini rapršivanjem. Navodnjavanje. : Gospodarenje melioracijskim sustavima odvodnje i natapanja.: Poljoprivredne melioracije (interna skripta). te mogućim načinima i tehnikom njhovog saniranja. građevine i oprema za natapanje. samohodnim uređajima. 2. bitne elemente i opremu pri pojedinom sustavu navodnjavanja. Odvodnjavanje. Građevinski fakultet. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Građenje. Na vježbama će se izraditi programi i nacrtati shema: Izvođenja sustava površinske odvodnje. Načini natapanja. Zagreb.1998. Preporučena literatura 1. Priručnik za hidrotehničke melioracije. dr. Tomić. knjiga 3. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 36 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . izvođenje (postavljanje) sustava navodnjavanja kišenjem. Tomić. I kolo. 1989. Agronomski fakultet. kontrola. Agronomski fakultet. načini izvođenja (postavljanja) sustava površinske odvodnje.U seminaru će studenti pojedinačno (ili manjim skupinama) obraditi i skicirati jedan od sustava odvodnje ili navodnjavanja. Sustavi. D. 1987. Rijeka. DONH. Odvodnjavanje. Odvodnjavanje. knjiga4. knjiga 4. F. Vidaček. 1995. I kolo. 3. Obvezna literatura 1. Rijeka i DONH. Osnovna mreža. Priručnik za hidrotehničke melioracije. 1985. Zagreb. kao i izvođenje sustava navodnjavanja kišenjem i kapanjem. 1988. 3. Građevinski fakultet. 5. Na terenskim vježbama će studenti vidjeti neke od postavljenih sustava odvodnje i navodnjavanja. knjiga 5.: Navodnjavanje. II kolo. Agronomski fakultet. AG1040 IZVOĐENJE MELIORACIJSKIH SUSTAVA Koordinator modula Opis modula U modulu će studenti na predavanjima dobiti saznanja o tehnici izvedbe postojećih sustava odvodnje i navodnjavanja. knjiga 3. sc. Priručnik za hidrotehničke melioracije. DONH. podzemne odvodnje (cijevne drenaže) i kombinirane odvodnje. 1987. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Prof.. Rijeka. Cilj modula Studet se upoznava s problemima i posljedicama viška i manjka vode na poljoprivrednim površinama./2011. Petošić. II kolo. 4. Zagreb. te izrada potrebnih vježbi i seminara.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. vježbi i seminara. Navodnjavanje. Ž. I kolo. zaštita i održavanje sustava odvodnje. Tako će tematske cjeline iz odvodnje obuhvatiti: Melioracijske sustave odvodnje. F. Rijeka i DONH. Ivan Šimunić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 12 4 4 Pohađanje predavanja. Zagreb. Detaljna mreža. Tematske cjeline iz navodnjavanja će obuhvatiti: Sustave navodnjavanja. izvore vode i njezin zahvat. Zagreb. zaštita i održavanje sustava navodnjavanja. 2. podzemne i kombinirane odvodnje.

K. terenska nastava Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 37 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Hrvatska mljekarska udruga. Marija Uremović. 2. UK. Globus. Stjepan Mužic. (1995): Ribarstvo. 4. Villanueva. Agronomski fakultet. konja. seminarski rad. Hrvatski lovački savez. S. B. Marija Uremović.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011. što se ogleda kroz državnu brigu o očuvanju izvornih autohtonih pasmina. Z. UN-Convention on Biological Diversity. Townsend.. D. kroz različite oblike nastave. Zvonimir Uremović (1997): Svinjogojstvo. metode istraživanja i potvrđivanja autohtonosti te metode konzervacije genetskih resursa. te s autohtonim vrstama riba. ekološkoj proizvodnji i važnosti izvornih pasmina. peradi i pasa. Safner. Gudelines for Development of National Farm Animal Genetic Resources Management Plans. G. Rim. 5. Kroz samostalan rad ukazat će se na mogućnosti uporabe molekularnih markera u određivanju statusa inbridinga. 4. protokole i propise. FAO. koza. R. Zagreb. (2004): Farm Animal Genetic Resources. 5. ovaca. Zagreb Preporučena literatura 1. Svjesni jedinstvenosti animalnih resursa kao dijela genetskog i kulturološkog naslijeđa. Sinclair. Lovrinov. Zlatko Janječić (2002): Stočarstvo. Mustapić. Rome 1992. Cilj ovog modula je. Ante Ivanković (2004): Konjogojstvo. FAO. Treer. M. 3. Zagreb. Boro Mioč. Vesna Pavić (2002): Kozarstvo. Aničić.. Hrvatska je svjesna vrijednosti animalnih genetskih resursa. T.. Vesna Pavić. Zagreb Redoviti profesor Boro Mioč Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 4 8 12 Pohađanje nastave (min 80%). Hrvatsko agronomsko društvo. Boro Mioč.. Simm.. osposobljen je za voditelja farme. Zagreb 3. zaštiti izvornosti i zemljopisnog podrijetla. upoznati studente s izvornim pasmina različitih vrsta domaćih životinja: goveda. javnost na globalnoj i nacionalnoj razini čini napore da očuva animalne genetske resurse u in situ ili ex situ sustavima. urednik (2004): Lovstvo. Agronomski fakultet. AG1041 IZVORNE PASMINE I NJIHOVA ZAŠTITA Koordinator modula Opis modula Stučni i javni interes za izvorne pasmine domaćih životinja potaknut je spoznajama njihove ugroženosti i nestanka. a posebno će se ukazati na dohodovne sustave korištenja izvornih pasmina i njihovu uloga u proizvodnji autohtonih proizvoda. njihovih proizvoda i prerađevina u turizmu. Zagreb. I. Zvonimir Uremović.. te uvođenje pokazatelja fenotipa i genotipa u uzgojne selekcijske programe. Zagreb 2. osmišljavanje programa zaštite izvornih pasmina. ugroženosti strukture populacije. svinja.. Cilj modula Stjecanje saznanja bitnih za nastavak diplomskih studija Animalne znanosti. Zvonimir Uremović (2004): Govedarstvo.. Ukazat će se na međunarodne konvencije. Ukazat će se na različite pristupe definiranja statusa izvornosti. ulogu i važnost u svekolikoj animalnoj proizvodnji u Hrvatskoj. Obvezna literatura 1. Hrvatska mljekarska udruga. Ukazat će se na njihovo mjesto. i/ili tehnologa na farmi. Nottingham University Press.

80%). čvrstog i tamnog mesa. D. Freeman W. mekanog i vodnjikavog mesa. Paris. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu 3. San Francisco.. Price J. terenska nastava. čime značajno utječu na promjene kemijskog sastava mesa. hormonski preparati itd. Školska knjiga Zagreb. (2004): Encyclopedia of meat sciences. uz vidnu prisutnost toksičnih rezidua. Rahelić S. Sve se u tehnologiji odražava negativno na procese zrenja mesa. Storssmayer u Osijeku. Boston. Heidelberg. (1982): Veterinarsko sanitarna kontrola životinja za klanje i mesa. Schweigert B.. Selekcioneri u smislu povećanja mesnatosti idu predaleko. kalo i kompletnu organoleptičku ocjenu. odnosno tvrdog. Jensen W.3. Amsterdam. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studija Animalne znanosti. vol. (1985): Osnove tehnologije mesa. 2. 1. Studenti će sistematski i logičnim slijedom biti upoznati s navedenim činjenicama u cilju očuvanja zdravlja ljudi. proizvodnje proizvoda najviše kakvoće i konkurentnosti u EU.S.K. U tom smislu se i danas koriste u tovu antibiotici. Preporučena literatura 1. Redoviti profesor Romano Božac Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 0 6 0 4 12 pohađanje nastave (min. Diceman M. bez obzira na posljedice ima u tom lancu značajnu ulogu. (1970): The science of meat and meat products. odnosno osposobljavanje Bs studenta za stručan rad u klaonicama i preradi mesa.F. Bitka za profit. Udžbenik Sveučilišta J. Živković J. sirovine prehrambene industrije.J./2011. Kovačević (2005): Meso i riba. Proizvođače hrane sve manje zanima zdrava hrane. seminarski rad. 2. Tokyo.2.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.H and Company. tako stočare zanima povećanje brzine tova. AG1042 KAKVOĆA I PRERADA MESA Koordinator modula Opis modula Kakvoća mesa kao temelj logičnog slijeda prerade je danas problematična zbog brojnih razloga.. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 38 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . odnosno u cilju proizvodnje visoko kvalitetnih proizvoda od mesa. Posljedica je pojava blijedog. Zbog toga je nužno studente upoznati o razlozima loše ili smanjene kakvoće mesa. bijelih i intermedijalrih mišićnih vlakana u mišiću.. Obvezna literatura 1. ne vodeći računa o promjeni odnosa crvenih. Dawine C. što bolje iskorištenje hrane i bez ograničenja pomicanje odnosa meso-mast u trupu.. Elsevier Academic Press. prije svega u cilju očuvanja zdravlja ljudi.

Zagreb. energijskih promjena kod kemijskih reakcija. L. 1993. Manitašević. Lj. Zagreb. S. Zagreb. Zagreb. Zavod za kemiju. interna skripta 2. S. Preporučena literatura 1. 3. Đumija . Zagreb. Obvezna literatura 1. izrađeni seminarski zadaci Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 39 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Biokemija. J. Đumija . Opća i anorganska kemija.H. Laboratorijske vježbe upoznaju studente s osnovnim elementima postupka kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. Karlson. Osnovni elementi biokemije upoznaju studente s osnovnim metaboličkim procesima u stanici. Kemijski elementi i spojevi. Odslušana predavanja. Lipanović. Organska kemija upoznaje studente sa strukturom i kemijskom reaktivnošću organskih spojeva potrebnih za razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa. Cilj modula Razumijevanje osnovnih kemijskih i biokemijskih procesa potrebnih za svladavanje temeljnih znanja struke. odrađene laboratorijske vježbe. interna skripta 3. te pohranom. Programski dijelovi modula su sljedeći: 6 Izvanredni profesor Marija Bujan Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 15 5 Opća i anorganska kemija upoznaje studente s osnovnim znanjima potrebnim za razumijevanje kemijskih reakcija. 1995. Školska knjiga. 4. Biokemija. Kemijsko računanje za studente Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I. Lj. 1997. Zavod za kemiju. prijenosom i iskazivanjem genetičke informacije. 2. Filipović. Zagreb. AG1043 KEMIJA Koordinator modula Opis modula Program modula Kemija s osnovama biokemije omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za studij i uspješan rad u struci. odnosno kemijskim svojstvima biogenih elemenata. Stryer. Organska kemija. Školska knjiga. 1997. Školska knjiga. Organska kemija. Pine.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. I/II dio. 1995. Polaganje ispita studentima će se olakšati kroz kolokvije i izradu seminarskih zadataka./2011. Zagreb. Školska knjiga. P. te fizikalnim. 1994. 1991. Agronomski fakultet.

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1044

KEMIJA S OSNOVAMA BIOKEMIJE

Koordinator modula

Opis modula Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke, danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova prirodnih znanosti, kemije i biokemije. Program modula Kemija s osnovama biokemije omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za studij i uspješan rad u struci. Programski dijelovi modula su sljedeći: Opća i anorganska kemija upoznaje studente s osnovnim znanjima potrebnim za razumijevanje kemijskih reakcija, energijskih promjena kod kemijskih reakcija, te fizikalnim, odnosno kemijskim svojstvima biogenih elemenata. Organska kemija obrađuje strukturu i kemijsku reaktivnost organskih spojeva potrebnih za razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa. Osnovni elementi biokemije upoznaju studente s osnovnim metaboličkim procesima u stanici, te pohranom, prijenosom i iskazivanjem genetičke informacije. Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan, samostalan rad svladavanje osnovnih laboratorijskih postupaka kvalitativne i kvantitativne kemijske analize.Polaganje ispita studentima će se olakšati kroz kolokvije i izradu seminarskih zadataka. Cilj modula Teoretska i praktična znanja osnovnih kemijskih i biokemijskih procesa studentima su osnova za razumijevanje i svladavanje temeljnih znanja struke. Obvezna literatura 1. Malone L. J. (2001). Basic Contepts of Chemistry, sixth edition, 2001.John Wiley & Sons, Inc. 2. Đumija Lj. (1997). Kemijsko računanje za studente Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kemiju, Zagreb, interna skripta 3. Đumija Lj. (1997). Kemijski elementi i spojevi, Zavod za kemiju, Zagreb, interna skripta 4. Manitašević J. (1995). Organska kemija, Agronomski fakultet, Zagreb 5. Karlson P. (1993). Biokemija, Školska knjiga, Zagreb Preporučena literatura 1. Filipović I. (1995). Opća i anorganska kemija, I/II dio, (S. Lipanović), Školska knjiga, Zagreb 2. Pine S.H. )1994). Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb 3. Stryer L. (1991). Biokemija, Školska knjiga, Zagreb

docent Marija Bujan

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

40 15 5

Odslušana predavanja, odrađene laboratorijske vježbe, izrađeni seminarski zadaci
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

40

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1045

KINOLOGIJA

Koordinator modula

Opis modula Podrijetlo pasa, tijek pripitomljavanja i sistematska pripadnost. Osnovne morfološko anatomske i biološke osobitosti pasa. Osnovi reprodukcije, skotnost i štenjenje. Hranidbene potrebe, smještaj i ishrana. Pasminske karakteristike i međunarodni standard s isticanjem Hrvatskih autohtonih pasmina. Odgoj i obuka pasa te njihove radne karakteristike. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studiranja kao i stjecanje dostatnih vještina za obavljanje određenih poslova unutar struke Obvezna literatura
6 14 16

Redoviti profesor Roman Safner

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

24

Redovito praćenje nastave.
Način polaganja ispita

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Bauer M. (1992): Kinologija 1. Uzgoj i njega pasa. AGM, Samobor Bauer M. (1989): Pas moj prijatelj. Liber, Zagreb Tucak Z. i sur. (2004): Lovna kinologija. Sveučilište Osijek, Osijek Klever U. (1995): Velika knjiga o psima. Primula, Opatija Mustapić Z. (urednik) (2004): Lovstvo. Hrvatski lovački savez, Zagreb Balać J., Polak M. D. (1991): Lov, lovački psi i oružje. Alfa, Zagreb Rossignol C., Caccivio A. (1999): Guide to hunting dogs. Konemann, Spain Mareković A. (2002): Odgoj i školovanje ovčarskih pasa. AFZ, diplomski rad Bermanec P. (2000): Od šteneta do radnog psa. AFZ, diplomski rad Safner R., Milčić K. (1995): Nema lova bez pravog tragača. Lovački vjesnik, 104 (10).

Pismeno Usmeno

Preporučena literatura

41

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1046

KRAJOBRAZNA EKOLOGIJA

Koordinator modula

Opis modula Pojam, zadaća i sadržaj ekologije. Razdioba i metode ekologije i njen odnos prema ostalim znanostima. Ekološki čimbenici, raspored u ekološkim sustavima, ekološka valencija, ekološka niša. Populacije (glavna svojstva). Biocenoze. Odnosi i tipovi ishrane, hranidbeni lanci, sukcesije. Metabolizam ekoloških sustava. Kruženje tvari i protjecanje energije. Biogeokemijski ciklusi. Organska produkcija. Ekološka svojstva i životna područja kopnenih ekoloških sustava. Biomi. Biocenološka i ekološka obilježja tekućica, stajaćica, podzemnih voda i mora. Osnovna obilježja krajobraza pojedinih područja Hrvatske. Glavna područja praktične primjene ekologije. Glavni poremećaji u ekološkim sustavima utjecajem čovjeka. Gospodarenje bioresursima. Ekološki inženjering-kontrola eutrofikacije. Pregradnja i regulacija tekućica. Problem pitke vode. Cilj modula Student će steći temeljna znanja o ekologiji kao znanosti te o problematici kojom se ona bavi. Naučiti će osnovne ekološke zakonitosti (kruženje tvari i protjecanje energije) koje su osnova za razumijevanje izuzetno bitnog intenziteta organske proizvodnje pojedinih ekoloških sustava. Između ostalog će naučiti i mogućnosti primjene stečenih znanja iz ekologije u rješavanju nekih od aktualnih poremećaja okoliša. Obvezna literatura 1. Navehm Z., Lieberman, A. (1994): Landscape Ecology. Springer-Verlag, New York Inc. 2. Krebs, C.J. (1994): Ecology. Harper & Row Publishers, New York, San Francisko, London. 3. Odum, E.P. (1971): Fundamental of Ecology. W.B.Saunders Comp., Philadelphia, London, Toronto. 4. Begon, M., Harper. J.L, Townsend, C.R. (1996): Ecology. Blackwell Science. 5. Smith R.L., Smith T.M. (2000): Elements of Ecology. Benjamin/Cummings Science Publ. Preporučena literatura 1. Kerovec, M. (l988): Ekologija kopnenih voda. Mala ekološka biblioteka, Knjiga 3, Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb 2. Gottstein, M. Š., Ozimec R., Jalžić B., Kerovec M., Bakran-Petricioli T. (2002): Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zagreb 3. Cooke, G.D., Welch, E.B., Peterson, S.A., Newroth, P.R.: Restoration and Management of Lakes and Reservoirs. Lewis Publishers, Boca Raton, New York, 1993. 4. Prpić, B., ur., 1998: Zbornik radova- Međunarodna konferencija održivo gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša.Hrvatsko šumarsko društvo i EURONATUR. Zagreb, 166.

Prof. dr. sc. Mladen Kerovec

Broj ECTS bodova

3

Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Seminar
Uvjeti za dobivanje potpisa

20 10

Redovito pohađanje svih oblika nastave
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

42

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1047

KRAJOBRAZNA TEHNIKA

Koordinator modula

Opis modula Uvod, vrtna tehnika u otvorenom prostoru. Građevni materijali: prirodni i umjetni kamen, opeka, beton i njihova upotreba. Zemljani radovi: građevinske kategorije i svojstva tla, modeliranje zemljišta, iskopi-nasipi-otkopi. Kotni plan, sistemi površinske odvodnja u urbanim sredinama. Komunikacije, parkirališta, putovi. Popločene površine, oblikovanje pješačkih komunikacija. Potporni zidovi. Stubišta i rampe. Zdenci i fontane. Urbana oprema i sportski tereni. Gradilišna dokumentacija. Priprema troškovnika. Norme rada. Standardi. Priprema rada. Vođenje gradilišta. Građevinski dnevnik. Građevna knjiga. Obračunske situacije. Primopredaja i nadzor. Plan sadnje biljnog materijala - opis i sadnja. Priprema travnjaka. Osnove biotehnološke sanacije. Cilj modula Osposobiti studente za razradu projekta krajobraznog oblikovanja sa detaljima do izvedbenog nivoa, uključujući i primjenu. Obvezna literatura 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. Zabilješke sa predavanja. Interna skripta. Time Saver (1988.): Standards for Landscape Architecture, Mc. Grawl-hill Book Company. Lehr, R. (1968.): Taschenbuch fur den Garten- und Landschaftsbau, Berlin und Hanburg Littewood, M. : Landscape detailing, Butterworth Architecture, London, Boston Markač Čop, B. (1975): Vrtna tehnika, Zagreb Parey, P. (1988): Landschaftsbau verlag, Berlin Halow, L. C. (1999): Landscape Architecture Construction, New Jersey Samardžija, N. (1998): Travnjaci. Zagreb Internet

prof. dr. sc. Branka Aničić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

30

14 12 4

Redovno pohađanje predavanja i vježbi, redovna predaja i pozitivna ocjena seminarskih radova
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

Preporučena literatura

43

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1048

KRMNO BILJE NA ORANICAMA

Koordinator modula

Opis modula Modul «Krmno bilje na oranicama» obuhvaća najznačajnije krmne biljke koje se proizvode na oranicama, a koriste se za namirenje potreba s kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije, konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno, silaža, sjenaža, te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata. Tijekom studija studenti će upoznati najznačajnije morfološke i biološke osobine najvažnijih krmnih biljaka koje se koriste u prehrani stoke: Korjenasto - gomoljaste: stočne repe, korabe, mrkve, postrne repe, krumpir Žitarice: ječam, raž, tritikale, pšenica, zob, kukuruz, sirak, sudanska trava Jednogodišnje krmne mahunarke: grašak, grahorice, djeteline: inkarnatka, perzijska, aleksandrijska, kokotac Krmne kupusnjače: ogrštice, repice, rotkve, stočni kelj i križanci Višegodišnje krmne mahunarke: lucerna: plava, žuta, bastardna; djeteline:crvena, bijela, hibridna, jagodasta; smiljkita: roškasta, uskolisna, močvarna; esparzeta. Višegodišnje krmne trave: pahovka rana, klupčasta oštrica, mačji repak, vlasulje: livadna,trstikasta, nacrvena, ovčja; vlasnjače: livadna, obična, godišnja, rosulje: bijela i obična, lisičji repak, blještac, stoklasa bezosata i dr. Upoznavanje sa proizvodnjom krme na oranicama u slijedu po vremenu prispijevanja, kakvoći i prinosima, te načini spremanja viškova proizvedene krme, djetelinsko travne smjese, travne smjese za košnju i napasivanje. Cilj modula Student svladava suvremene trendove u proizvodnji i korištenju krmnog bilja na oranicama korištenjem kapaciteta i potencijala za namirenje potreba, vrsta i kategorija stoke kvalitetnom voluminoznom, a dijelom i koncentriranom krmom. Obvezna literatura 1. 2. 3. 4. 5. Čižek, J. 1970. Proizvodnja krmnog bilja. Skripta, Zg. Grupa autora: 1986. Poljoprivredni savjetnik. Zg. Mišković, B. 1986. Krmno bilje. Bg Stjepanović, M. 1998. Lucerna. Os. Šoštarić-Pisačić, K. i Kovačević, J. 1968. Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zg. Ball, D.1999. Practical forage concepts. Alabama. USA. Ball. D., Hoveland, C. and Lacefield, G. 2002. Southern forages. PPI. USA Fahey, G. (urednik) 1994. Forage quality, evaluation and utilisation. ASA. Šoštarić-Pisačić, K. 1970. Sastavljanje i sjetva djetelinsko-travnih smjesa. Zg. Štafa, Z. 2000. Kako postići kakvoću svježeg sirovog mlijeka zadanu pravilnikom.(Krmni slijed) HMU. Zg.

Izvanredni profesor Dubravko Maćešić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

24

20 6 10

Uredno izvršene obveze: predavanja, vježbe, seminar, terenske vježbe.
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

Preporučena literatura 1. 2. 3. 4. 5.

44

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1049

LABORATORIJSKA TEHNOLOGIJA

Koordinator modula

Opis modula Za stjecanje minimalno potrebnih znanja iz područja Laboratorijske tehnologije za preddiplomsku razinu naobrazbe, modul se sastoji od predavanja, auditorskih vježbi i seminara. Predavanjima je predviđeno stjecanje znanja o zahtjevima tehničke osposobljenosti i osiguravanja sustava kvalitete u laboratoriju sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 «Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija». Studenti će biti upoznati sa pripremom dokumentacije: izrada priručnika kvalitete, postupaka, radnih uputa i obrazaca, potrebne za osiguranje dobre laboratorijske prakse u laboratoriju. Teorijska i praktična znanja za utvrđivanje parametara validacije: planiranja, izvedbe i dokumentiranja validacije analitičkih metoda. Osnovna načela validacijskog postupka za kemijske, fizikalne i mikrobiološke metode. Cilj modula Stručna osposobljenost za timski rad implementacije zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratoriju. osposobljenost za samostalnu provedbu validacije analitičkih metoda i izračun mjerne nesigurnosti. Obvezna literatura 1. HRN EN ISO/IEC 17025 «Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija» 2. FIL-IDF, AOAC Standardi 3. «Validacija analitičkih metoda». Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Zagreb, 2003. Materijal sa seminara. 4. «Validacija mikrobioloških metoda». Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Zagreb, 2004. Materijal sa seminara. 5. «Kemijsko mjeriteljstvo». Hrvatsko mjeriteljsko društvo. Zagreb, 2004. Materijal sa seminara. Preporučena literatura 1. Analytical Quality Assurance and Good Laboratory Practice in Dairy Laboratories. FILIDF, Brussels, 1993. 9302.

Redoviti profesor Neven Antunac

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

12 38 6 4 -

Minimalno 80% prisutnost na nastavi (predavanjima i vježbama).
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

45

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1050

LIKOVNA ANALIZA I PLASTIČNO OBLIKOVANJE

Koordinator modula

Opis modula Analiza forme na likovnim primjerima (crtež, slika, skulptura, dizajn, plakat, fotografija). Prostorni odnosi. Jedinstvo volumena i prostora. Orijentacija tijela u prostoru. Analiza tonske perspektive. Skiciranje na terenu. Toniranje površina unutar motiva. Primarna prostorna struktura. Odnos skupine samostalnih trodimenzionalnih elemenata i baze. Vizure. Tlocrt. Perspektiva. Cilj modula Upoznavanje vizualnih elemenata i njihova primjena u strukturi plohe i volumena (točka, linija, lik, tijelo, prostor, red, simetrija, ton, boja) Obvezna literatura
8

prof. Ante Vulin

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

52

1. Dostupna literatura iz povijesti umjetnosti i teorije umjetnosti.

Pozitivna ocjena iz vježbi
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

46

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1051

LOVSTVO

Koordinator modula

Opis modula Osnove anatomije, fiziologije i biologije dlakave i pernate divljači s ciljem održivog gospodarenja i komercijalnog uzgoja. Isticanje lovačkih trofeja i njihovog ocjenjivanja. Temeljne spoznaje osnovnih područja lovne tehnologije (uzgoj divljači, zaštita protiv šteta na divljači i od divljači, uređenje lovišta i uzgajališta divljači, lovno gospodarenje). FCI podjela lovnih pasa u skupine s njihovim radnim karakteristikama. Karakteristike lovačkog oružja s osnovama balistike. Lovačke tehnike, specifičnosti lovljenja divljači, lovački običaji, etika i moral. Cilj modula
8 8 16

Redoviti profesor Roman Safner

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

24

Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studiranja kao i stjecanje dostatnih vještina za obavljanje odgovornih poslova unutar struke Obvezna literatura 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. Mustapić Z. Ur. (2004): Lovstvo, Hrvatski lovački savez, Zagreb Andrašić D. (1984): Zoologija divljači i lovna tehnologija. Liber. Zagreb Andrašić D. (1982): Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači. Liber. Zagreb Bauer M. (1992): Kinologija 1. Uzgoj i njega pasa. AGM, Samobor Jakelić I. Z. (2001): Lovačko oružje. J I , Zagreb

Redovito praćenje nastave.
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

Preporučena literatura Safner R. (2003): Zečevi. AFZ, skripta Čeović I. (1953): Lovstvo. Lovačka knjiga, Zagreb Klever U. (1995): Velika knjiga o psima. Primula d.o.o., Opatija Cortay C., Durantel P., Joly E., Pasquet F., Rossignol C. (2000): The pocket quide to hunting. Konemann, Singapore 5. Balać J., Polak M. D. (1991): Lov, lovački psi i oružje. AGM, Samobor

47

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1052

LJEKOVITO, AROMATIČNO I MEDONOSNO BILJE

Koordinator modula

Opis modula Studenti se upoznaju s općim značajkama ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja i prednostima uzgoja pred prikupljanjem, sistematikom i morfologijom, te osnovama tehnologije proizvodnje i prerade ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja. Tijekom vježbi u praktikumu kao i terenskih vježbi studenti će se upoznati s osnovnim vrstama ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja kao i osnovama njihovog uzgoja. Cilj modula Cilj modula je upoznati studente s ljekovitim, aromatičnim i medonosnim biljem Obvezna literatura
2 2 4

Redoviti profesor Ivan Kolak

Broj ECTS bodova

3

Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

22

Pohađanje svih predavanja i vježbi
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

1. Kolak, I., Šatović, Z. i Carović, K. 2004. Poznavanje ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja. Zagreb / Mostar. Skripta. str. 91 2. Kolak, I.; Šatović, Z. i Carović, K. 2004. Droge i metaboliti ljekovitog i aromatičnog bilja. Zagreb / Mostar. Skripta. str. 88 3. Kolak, I.; Šatović, Z. i Carović, K. 2003. Ljekovito, aromatično i medonosno bilje - opći dio. Zagreb / Mostar. Skripta. str. 67 4. Kolak, I., Šatović, Z. i Carović, K. 2003. Ljekovito, aromatično i medonosno bilje - specijalni dio. Zagreb / Mostar. Skripta. str. 243 5. Kolak, I., Šatović, Z., Rukavina, H. i Rozić, I. 1997. Ljekovito bilje na hrvatskim prostorima. Sjemenarstvo. 5-6: 341-353 Preporučena literatura 1. Hornok (ur.) 1992. Cultivation and Processing of Medicinal Plants. Akademia Kiado, Budimpešta, Mađarska 2. Kolak, I., Šatović, Z. i Rukavina, H. 1997. Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. Sjemenarstvo. 3-4: 203-229 3. Kolak, I.; Rukavina, H. i Rozić I. 1997. Kamilica (Matricaria chamomila L.) - Stanje i mogućnosti. Znanstveni glasnik. 3: 25-34. 4. Šilješ, I. Grozdanić, Đ. i Grgesina, I. 1992. Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb 5. Šimić, F. 1980. Naše medonosno bilje. Znanje, Zagreb

48

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

Božić).und Ernährungswirtschaft. Stuttgart 3. (2002): Marketing of Agricultural Products.Interni materijali (skripta) redoviti profesor Damir Kovačić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 12 12 Napisan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. Zagreb Dordrecht Dibb S. Pride. Simkin. MATE. (2005). Cilj modula Stjecanje znanja o marketingu i njegovoj primjeni u poljoprivredi. marketinška analiza.P. Zagreb Kolega A. (2001). Mnoštvo primjera iz marketinške prakse olakšava razumijevanje i usvajanje nastavne građe. VerlagsUnion Agrar. Richard L. Frankfurt (Main) 49 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Rechert. Zagreb Prilog uz vježbe . skupni marketing te zajednički marketing. 2. (1996). Boston/London/ Padberg D. MATE. kreiranje marketinškog spleta. Primjena marketinga u poljoprivredi obuhvaća posebnosti marketing na razini poljoprivrednog poduzeća odnosno seljačkog gospodarstva. U sklopu modula obrađuju se slijedeće programske cjeline: osnove marketinga. AG1053 MARKETING U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula U ovom modulu studenti se upoznaju s marketingom i njegovim posebnostima u poljoprivredi.I. politika distribucije. (2001). upravljanje marketingom te primjena marketinga u poljoprivredi. komunikacijska politika. Wierenga B. Strecker O. (1995. Joseph N. O.C. et al. 4. 5. Hrvatsko poljodjelsko tržište (M. Zagreb Kovačić D. politika proizvoda. a auditorne vježbe i samostalna izrada marketinškog plana pripremaju studente za praktičnu primjenu usvojenih teoretskih znanja.M. Prentice Hall 2. strateško planiranje u marketingu. Ferrell). (2000): Marketing in der Agrar. P. Agrarno Savjetovanje. Marketing in der Agrar-und Ernährungswirschaft (J. Izravna prodaja seljačkih proizvoda. (1997).ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Kotler P. Verlag EugenUlmer. Wagner. Kohls. Tržništvo. W.. Uhl. razumijevanje marketinških koncepata i praktična primjena usvojenih teoretskih znanja Obvezna literatura 1. cjenovna politika. 3.). Agricultural Marketing and Consumer Behaviour in a changing World. Marketing (L. 4./2011. Upravljanje marketingom. Kluwer Academic Publisher. Pottebaum).

B.D. N. udžbenik i zbirka zadataka s rješenjima za 4. J. Zagreb. Zagreb. R. linearnim sustavima.P.. Obvezna literatura 1.Y. A. njihovih svojstava i njihovih primjena u agronomiji. Riješeni zadaci iz elementarne matematike. 1985. Finite Mathematics with Calculus. Wiley./2011. Preporučena literatura 1. N. 5. Barnett. nužne za razumijevanje sadržaja u statistici. 3.Y. Zagreb.L. interna skripta AF. Nakon toga dolaze osnove kombinatorike. Matematika 4. razred srednjih škola. Nakon kratkog uvoda u pojmove i metode teorije skupova. 1978. Apsen. Cilj modula Ovladavanje znanjima i vještinama nužnima za razumijevanje i usvajanje sadržaja iz ostalih modula te stjecanje elementarne matematičke kulture i kvantitativne pismenosti. D. G. D. prijevod T. B.A. N. L. Hoffmann.. linearnom regresijom i metodom najmanjih kvadrata. M. P. Školska knjiga.. Zagreb.Y. Demidovič. 1999. B. 1988. Tehnička knjiga. Zagreb. Hughes-Hallet. Bradley. 3. Schumacher.. Repetitorij elementarne matematike. 1997. K. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike. E. 4.M. Mc-Graw-Hill. 4. kao što su složeni kamatni račun i račun otplata. Došlić. biometrici i planiranju pokusa. Apsen.E. Gleason. 1995. Tehnička knjiga. 1985. Ziegler.R. 2.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Byleen. prvu samostalnu cjelinu čine osnove financijske matematike. Calculus. Viši predavač Darko Biljaković Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 14 14 2 Redovito pohađanje predavanja i vježbi. 2005 2. Javor. domaće zadaće Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 50 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . et al. AG1054 MATEMATIKA I Koordinator modula Opis modula U modulu su sakupljeni matematički sadržaji nužni za praćenje nastave iz ostalih modula i za samostalnu analizu i rješavanje jednostavnijih problema koji se pojavljuju u svakodnevnoj praksi. Školska knjiga. Veljan. Sljedeću cjelinu čine elementi linearne algebre s vektorskim i matričnim računom. Matematika za agronome. Kratka cjelina s elementima analitičke geometrije ravnine služi kao uvod u završnu cjelinu u kojoj se daje pregled elementarnih funkcija. Uvod u matematičku analizu. 1999. McGraw-Hill. Tehnička knjiga. kolokviji. College Algebra with Trigonometry.

/2011. 3. 2. Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita Pismeno Usmeno 51 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . AG1055 MEDITERANSKO VOĆARSTVO Koordinator modula Opis modula Cilj modula Obvezna literatura 6 Đani Benčić Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave 1. 2. Preporučena literatura 1.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 4.

knjiga 6. Blašković. (2000). Odvodnjavanje. Rijeka i DONH. I kolo. Grgić Z. (Ekonomska biblioteka / RRiF-plus) Preporučena literatura 1.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb. AG1056 MELIORACIJE U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula U modulu će se obuhvatiti slijedeće nastavne cjeline: Uvod u melioracijske sustave. Tematske cjeline iz navodnjavanja će obuhvatiti: Analiza vodne bilance i potrebe za navodnjavanjem. 5. Agronomski fakultet. Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat : prirucnik za poduzetnike i menadzere. ILRI Publication 16. I kolo./2011. Zagreb 4. Ekonomska teorija. Održavanje. Wageningan. tj. Osnovna mreža. Gospodarenje melioracijskim sustavima odvodnje i natapanja. te izrada potrebnih vježbi i seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. Cingula M. Zagreb 3. knjiga4. 4. Tomić F. 1987. Prednosti i nedostaci pojedinog sustava. sustava površinske odvodnje. Potreba vode za natapanje.Očić. Agronomski fakultet. Sastavni dijelovi suvremenih sustava navodnjavanja kišenjem i lokalizirano.. Agronomski fakultet u Zagrebu 52 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 1991. interna skripta za studente na kolegiju "Bankarstvo i kreditiranje u poljoprivredi" (D. Detaljna mreža. 3. 1993. kombinirane odvodnje i agromelioracijama.Šakić). Odvodnjavanje. 2. Izvor i kakvoća vode. Zagreb. Netherland. Priručnik za hidrotehničke melioracije. 1994. DONH. Građevinski fakultet. Biti će razrađen investicijski programa za odabrane sustave navodnjavanja. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Agronomski fakultet. Ocjena učinkovitosti poslovanja i razvojne sposobnosti obiteljskog gospodarstva (primjer govedarske proizvodnje) – interni priručnik za studente na kolegiju "Bankarstvo i kreditiranje u poljoprivredi". Šimunić I. vježbi i seminara. pojam investicija i investicije u poljoprivredi. Second Edition: Drainage principles and Applications. 6. knjiga 3. B. Grgić Z. Podjela i značaj melioracijskih sustava. II kolo. knjiga 2. Odvodnjavanje. (2001). Zagreb. Agronomski fakultet u Zagrebu 5. Priručnik za hidrotehničke melioracije. 1985. Postupci i tehnika izvođenja svakog pojedinačnog sustava. DONH. I kolo. V. podzemne i kombinirane odvodnje. Priručnik za hidrotehničke melioracije. kontroli i održavanju melioracijskih sustava. izvanredni profesor Ivan Šimunić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 15 9 6 Pohađanje predavanja. Zagreb : RRiF-plus. Navodnjavanje. te će se ukazati na pokazatelje učinkovitosti investicija u rješavanje problema viška vode u tlu. (1998). DONH. (1988). Rijeka. Cilj modula Studeti se upoznavaju s investicijama u melioracijskim sustavima odvodnje i navodnjavanja. Upoznat će se sa investicijama u melioracijskim sustavima odvodnje. podzemne (cijevne drenaže). (2001). U seminaru će studenti pojedinačno obraditi hidromelioracije u zakonskoj regulativi a za odabrane agroekološke uvjete studenti će pojedinačno programirati i izraditi plan navodnjavanja u uzgoju poljoprivrednih kultura. Na vježbama će se izraditi investicijski program za sustav površinske odvodnje. Uređivanje voda (rukopis). Vidaček Ž. (2004). Navodnjavanje. Zagreb 2.

. U. Secon Edition. S. 1983. Official Journal of the European Union. Dobiveni rezultati će se obraditi i usporediti sa graničnim vrijednostima. 1992. : Methods of Analysis for Soils Plants and Water. Vođenje ishrane bilja temeljeno na dijagnostičkim metodama i potrebama biljaka. Illinois. 5.Agric. 1995. Boston. Obvezna literatura 1. 2. Chapman.: Biochemical Analysis in Crop Science. 2003. R. Sydney. Preporučena literatura 1./2011..Sciences. 3. London.1990. Studenti će se upoznati s metodama dijagnosticiranja (vizuelna. povrćarske…). Draper. 4. AOAC. H. A. D.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Tokyo. izrada seminara. 4034. 2003.Calif. Oxford University Press. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Wisconsion USA. seminare i terensku nastavu. Također će se obraditi problematika uzimanja i pripremanja uzoraka biljnog materijala i gnojiva za analizu. Marschner. Madison. Bergman. 2. 1982. fizikalno – kemijska i folijarna) i simptomima nedostatka i/ili suviška pojedinih makro i mikroelemenata kao i teških metala na različitim biljnim vrstama (ratarske. DIREKTIVE EU –Gnojiva i kalcijski materijali. 1993. Keneneth Helrich (Ed). Zagreb. biljnog materijala i gnojiva.V. Pratt. Kastori. New York. H.: Methods of soil analysis. San Diego. L.: Official Methodes of Analysis.: Problematika uzorkovanja tla i biljnog materijala. sukladno dijagnostičkim metodama. Na terenskoj nastavi studenati će se upoznati sa simptomima nedostatka i/ili suviška pojedinih elemenata.: Mineral Nutriton of Higher Plants. W.:Nutritional Disorders of Plants. H.: Ishrana bilja. Terenska nastava će se obaviti na lokacijama na kojima Zavod za ishranu bilja ima istraživanja. L. Vukadinović. Part 2-Chemical and Microbiological Properties.of. F. R. 3. drvenaste. Određivanje biljnih hraniva i teških metala u tlu i biljnom materijalu provesti će se u laboratoriju referentnim kemijskim metodama. D. Osposobljenost za uzorkovanje tla. 1975. 1982. 1976. R. kemijska. American Society of Agronomy. 4. I. te položen kolokvij iz vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 53 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Gustav Fisher. R. P. HRN ISO Gnojiva i poboljšivači tla. 1993. Publication No. Inc.: Uloga elemenata u ishrani bilja. 5.Keeney. Novi Sad. vježbe. Pavlović.. na osnovi čega će se izraditi smjernice za gnojidbu pojedinih biljnih vrsta. Academic Press. Osijek. Toronto. Page. U svrhu utvrđivanja biljno hranidbenog kapaciteta tla obraditi će se problematika uzorkovanja i pripremanja prosječnih uzoraka tla i supstrata za kemijsku analizu. Miller. Izvanredni profesor Lepomir Čoga Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Laboratorijske vježbe Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 20 6 6 Prisustvovanje na vježbama i terenskoj nastavi. Čoga. te harmonična ishranjenost biljaka glavne su teme s kojima će se studenti upoznati kroz predavanja. Jena. interna skripta. AG1059 METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA Koordinator modula Opis modula Uloga i značaj dijagnostike u suvremenoj poljoprivredi.Div.

zamagljivanja..o. CAK 4. skladišta i sl.) biti će obuhvaćene metode prskanja. dr. kombinirani sustavi s navodnjavanjem i metode sterilizacije tla. Sveučilišni udžbenik 3. Zagreb. Barčić J. Mogućnosti primjene novih uređaja za endoterapeutsku zaštitu bilja. Mirošević N. voćnjaci. Zavod za mehanizaciju 5.. avio tretiranjem. 1992. te uzgojnim oblicima kultura s ciljem agronomski i ekonomski učinkovite zaštite uzgajanih usjeva uz što manje zagađenja okoliša. Obvezna literatura 1. CIGR Handbook of Agricultural Engineering. Sito S. 6 Prof. WAMED Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 15 4 10 Odrađene vježbe. 2001.A. Zadružna štampa. Vol. OMAFRA. Priručnik za rad prskalice i orošivača. zaprašivanja. te ukazati na najnovija tehnička i ekološki prihvatljiva rješenja-postignuća. Sveučilišni udžbenik 4. orošavanja. U oba slučaja detaljno će biti prikazani na svjetskom tržištu raspoloživi strojevi. HAH. Cilj modula Upoznati studente sa standardnim metodama i strojevima za zaštitu bilja. Barčić J... Zagreb. Max-Eyth-Stiftung. Novak M. Zbornik radova. DEFRA. DLG Veralg. Preporučena literatura 1. ENTAM. 1995. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 54 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Priručnik za rad prskalice i orošivača. 321-330 2. Otvoreni prostori (oranice. Barčić J. AG1060 METODE PRIMJENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA Koordinator modula Opis modula Metode i strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja treba kontinuirano prilagođavati uvjetima na otvorenom i zaštićenom prostoru. B. 319322 3. 5/2004. Ploj T. oprema i sustavi strojeva. Mešić A. Mehanizacija u voćarstvu i vinarstvu. Zadružna štampa. Glasilo biljne zaštite. zamagljivanja. Lumen d. Berčić S. Year Book Agricultural Engineering 1998-2010... Sveučilišna tiskara Zagreb. Internetske stranice: USDA. 6. published by ASAE 1999. UCLA. Opatija 2004. odnosno supstrata. U zaštićenim prostorima (staklenici. IPPC. deponiranja granula i metodom endoterapije. 2001. Maceljski M. FAO. 5. BCPC. Blackwell Science.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Maceljski M. Zagreb. 2000. plastenici. Silvio Košutić Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 55 Način izvođenja izravne nastave A.. Barčić J. Metode i aparati za primjenu pesticida. Zagreb. Savjetovanje aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede. Brčić J. Postupci tretiranja gomolja kod sadnje. Pesticide application methods 3rd edition. vinogradi) obuhvatiti će strojeve i opremu za zaštitu bilja metodom prskanja. Barčić J.o. 2. III. Matthews G./2011... sc. Zbornik radova ”Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede” 1997-2010.

Obvezna literatura 1. Utjecaj agrotehničkih mjera na mikrobiološke procese u tlu. Mikroorganizmi i procesi u proizvodnji organskih gnojiva.A. Fuhrmann J. Clark F. van Elsas.. Paul. Redoviti profesor Sanja Sikora Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 42 10 8 Redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbi). Kruženje N (mineralizacija i imobilizacija N. Transformacije biljnih ostataka. Soil Microbiology.A. Uloga mikroorganizama u tlu. Osnove biokemijskih procesa u tlu. Uspješno položen modul osigurava nastavak studiranja na određenim diplomskim studijima.. metodama za određivanje ukupne mikrobne biomase i zastupljenosti određenih fizioloških grupa mikroorganizama. Rizosferna mikroflora. Zuberer D. Sylvia D. Mikrobna raznolikosti tla. AG1061 MIKROBIOLOGIJA I BIOKEMIJA TLA Koordinator modula Opis modula Sadržaj modula omogućuje studentu razumijevanje značaja mikrobne raznolikosti i uloge mikrobioloških procesa u održivom gospodarenju tlom. Elsevier.. John Wiley & Sons.L. Raspored mikroorganizama unutar profila tla. 1997.T. M. Spermatosferna miroflora. E. Hartel P. 1995 Preporučena literatura 1. proučavanje morfoloških karakteristika najznačajnijih mikroorganizama tla. 1988 2. Prentice Hall. Academic Press. R. Epifitna mikroflora. Principles and Applications of Soil Microbiology. Soil Microbiology and Biochemistry. Geografske i geološke razlike u rasprostranjenosti mikroorganizama tla. Uvod u biokemiju tla pomoći će u razumijevanju različitih procesa koji su pod neposrednim utjecajem mikrobiološke komponente tla. Utjecaj faktora sredine na rast i rasprostranjenost mikroorganizama u tlu..J. H. Globalno kruženje C. Laboratorijske vježbe uključuju upoznavanje sa različitim metodama izolacije i identifkacije mikroorganizama. Kruženje S i P. Marcel Dekker. biološka fiksacija N)./2011. Inc. Katabolizam ugljikohidrata. Načini ishrane mikroorganizama.M. Modern Soil Microbiology.G.. 3. Kunc F. Mikrobni indikatori plodnosti tla.. Stvaranje i struktura humusa. nitrifikacija. Inc. denitrifikacija. 1999. Soil Microbial Associations. Vančura V..ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1996 2. Wellington E. položen kolovij iz vježbi. seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 55 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Tate. Mikrobiološka gnojiva. Trevors J. Cilj modula Student stječe temeljna znanja koja omogućuju razumijevanje glavnih mikrobioloških procesa u tlu te njihov utjecaj na zaštitu i očuvanje plodnosti tla i i prinose poljoprivrednih kultura. E.

Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 56 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. Hrvatska mljekarska udruga. 2. Zagreb. S. Obvezna literatura 1. AG1062 MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI Koordinator modula Opis modula Kroz modul studenti će biti upoznati s osnovama poznavanja kemijsko-fizikalnih i higijenskih parametara kakvoće mlijeka. U: Konzumno i fermentirano mlijeko.. Sabado.): Kako postići kakvoću svježeg sirovog mlijeka zadanu Pravilnikom.. S. Osnove poznavanje mliječnih proizvoda (obranog mlijeka. U: Mlijeko – tehnologija. seminarski rad i terenska nastava. (2000. 1-86. (1998): Fermentirani mliječni proizvodi.. Z. Petretić. Zagreb. S.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (2003): Mlijeko od farme do mljekare. V. toplinske obrade do same prerade. Redoviti profesor Jasmina Havranek Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 0 0 0 0 28 Odslušane vježbe (dozvoljeni izostanak 20%). 4. Cilj modula Student će u okviru modula dobiti osnovna znanja iz područja poznavanja i prerade mlijeka potrebna za rad u drugim stočarskim proizvodnjama koja se dotiču mljekarstva i njihovog daljnjeg usavršavanja u području mljekarstva. Hrvatska mljekarska udruga. 3. 129-181. 2. Zagreb. (1994): Mlijeko i mliječni proizvodi. biokemija i mikrobiologija. Zageb./2011.. D. Hrvatska mljekarska udruga. Miletić. Rupić. Kostelić. A. Hrvatska mljekarska udruga. Preporučena literatura 1. Zagreb. Havranek. Grgić. te čimbenicima koji na njih utječu te kako ih određujemo u mlijeku referentnim i rutinskim metodama. maslac fermentirane proizvode. Štafa. U mljekarama će se pratiti tok mlijeka od prijema. (1984): II Dio – Konzumno mlijeko. Praktični dio modula uključuje terensku nastavu u više različitih mljekara s ciljem upoznavanja pogona za preradu mlijeka u vrhnje.. A. J. Kalit. Feldhofer. vrhnja. SOUR «Vjesnik» OOUR TiM. fermentiranih proizvoda i sira) te osnove tehnologije proizvodnje istih biti će također obuhvaćeno gradivom ovog modula. (1996) Kontrola i ocjenjivanje kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda. Hrvatska mljekarska udruga. Z. 113-225. Tratnik Lj. maslaca. Zagreb. mlijeko u prahu i sir.

: Landtechnik Bauwesen. HZS. kinematikom i dinamikom traktora. R. Bedosti: Il trattore agricolo. Strossmayera u Osijeku. 1997. T. D. njihovoj konstrukciji i principima rada. Cilj modula Slušanjem modula "Motori SUI i traktori" student stječe znanja o primjeni motora s unutarnjim izgaranjem i traktora u poljoprivredi. 1995. te pravilnom korištenju. 1999. sc. Deutschland. Studenti će biti upoznati s principima rada dvotaktnih i četverotaktnih benzinskih i dizel motora SUI. Školska knjiga./2011. Renaud: Un siècle de Tracteurs Agricoles. Brilon. Dubravko Filipović Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 16 14 - Odslušana predavanje i odrađene vježbe. Groupe France Agricole. Verlag Podszun. Meier (Eds. ali i većine drugih strojeva u poljoprivredi koji imaju vlastiti pogon. te energetskim procesima u motorima. Strossmayera u Osijeku. I. J. Münster. 1998. Nastava će se izvoditi putem predavanja. D. 2004. J. 2. France. Landwirtschaftsverlag. Deutschland. Preporučena literatura 1. kao i njihovih pojedinih sklopova.): Jahrbuch Agrartechnik. J. 2003. Italia. te principima rada pojedinih sklopova. Matthies. 4. Zagreb. Schön et al. 3. AG1064 MOTORI SUI I TRAKTORI Koordinator modula Opis modula Traktor predstavlja najvažniji stroj u poljoprivredi namijenjen za vuču i pogon radnih oruđa i strojeva pri izvođenju složenih tehnoloških operacija u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Zagreb. Jagar. H. Sveučilište J. 1995. München. Šmrčković: Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 57 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Mahalec: Dieselovi motori. Filipović: Traktor na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima. BLV Verlagsgesellschaft. F. Deutschland. 1992. Emert. konstrukcijskim značajkama. D. 3. Jeras: Klipni motori-uređaji. H. E. A. Đ. Sveučilište J. Banaj. 4. Bols: Traktoren. N. Filipović. 5. 5. Isto tako će biti upoznati s konstrukcijom različitih izvedbi traktora. Obvezna literatura 1. J. Edagricole. Skripta za poslijediplomski studij Agronomskog fakulteta. Prof. 2003. U. dr. auditornih vježbi i vježbi u praktikumu. Zagreb. Jurić. Motor s unutarnjim izgaranjem predstavlja pogonski dio traktora. Štefanek: Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2. 1998. P. Paris. Bologna.

AG1065 NAČELA FITOFARMACIJE Koordinator modula Opis modula Intenzivna ali i ekološki zahtjevna poljoprivredna proizvodnja zatjeva sofisticiranu primjenu sredstava za zaštitu bilja. Jedino takva uporaba može spriječiti sve negativne posljedice. Grupa autora. vodi i dr. ostacima pesticida u biljkama. Krečući od postupka registracije pesticida studenta upoznaje s osnovnim mjerilima toksičnosti. Earthscan. Zagreb 2. (1999): Pesticide Chemistry and Bioscience. T. 1998: Sredstva za zaštitu bilja. CD sa separatima potrebnim za određenu temu 3. Brooks. Zagreb Preporučena literatura 1. načinima i mehanizmima djelovanja. Willey. Pimentel. Stoga modul Načela fitofarmacija poučava studente o toksikologiji . Maceljski. London./2011. M. Temeljni cilj takve proizvodnje očuvanje je prinosa . Po završetku student stječe osnovna znanja iz fitofarmacije te može na stručan i kvalitetan način primjenjivati sredstva za zaštitu bilja. toksičnosti za ljude. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja o toksikologiji i ekotoksikologiji sredstava za zaštitu bilja te osposobljenost za pravilno i stručno rukovanje i primjenu istih. (2005): The Pestcide Detox. Cambridge 5. J.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2005. Ekonomski opravdana i rentabilna proizvodnja hrane nemoguća je bez uporabe sredstava za zaštitu bilja koja mora biti visiko stručna i pravilna. Posebno naglašava mjere opreza pri rukovanju i primjeni pesticida. Sveučilišna naklada liber Zagreb 2.R. Igrc Barčić. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. očuvanje okoliša no prije svega očuvanje zdravlja pučanstva. J. (1997): Techniques for Reducing Pesticide Use.. ekotoksikologiji i ostalim svojstvima sredstava za zaštitu bilja ističući sve nedostatke ali i prednosti njihove primjene. pojmom rezstentnosti.. Roberts. tlu.1967: Fitofarmacija. 4. 2002: Priručnik iz zaštite bilja.Pregled sredstava za zaštitu bilja. ZZBPŠRH i HDBZ. RSC. fitotoksičnosti. Ova mu znanja omogućuju i nadogradnju kroz ostale srodne module u diplomskom studiju. G. Grupa autora (svakogodišnje izdanje broj 2-3): Glasilo biljne zaštite. HDBZ Zagreb 3.. Obvezna literatura 1.T. Pretty. domaće životinje i okoliš. West Sussex docent Aleksandar Mešić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 42 4 6 8 Redovito pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 58 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . D.

Obvezna literatura 1. (2002): Fiziologija bilja. Nadalje se tumače teme iz područja zaštite prirodnih resursa. 2. HerakĆustič M. New York Prof. Povrćarstvo. Posljenja tema obrađuje gospodarenje sustavima za navodnjavanje uz kritički osvrt na vrednovanje najpogodnijih tehnologija i tehničkih rješenja koja se odnose na izabrani sustav navodnjavanja. Savez poljoprivrednih inžinjera i tehničara RH i Fakultet poljoprivrednih znanosti. Knjiga 9. Zrinski. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 59 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . AG1066 NAVODNJAVANJE Koordinator modula Opis modula Modul je sastavljen od pet programskih dijelova. o gospodarenju vodom.. 4. Poljak. F. sc. Palgrave. te potrebnim mjerama gospodarenja sustavima. II Kolo Navodnjavanje. kriterijima za izbor tehnika navodnjavanja. M. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Zagreb. ed.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1991):Fluid fertilizer science and technology. (U knjizi) Lešić R.. tako i tehničkim rješenjima. Tomić (1988): Navodnjavanje. (2004): Navodnjavanje povrća. (u tisku). Romić D. (2005): Navodnjavanje u održivoj poljoprivredi.Borošić J. 1-178. D... Interna skripta. Romić D. Preporučena literatura 1./2011. dr.. Odabrana poglavlja iz Priručnika za hirotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje. Programski dio nazvan tehnike navodnjavanja bavi se kriterijima za izbor sustava navodnjavanja i tehničkim rješenjima. Butorac I. 3. Fertirigacija se predaje kao zasebna cjelina i bavi se kako fiziološkim procesima koji kontroliraju transport vode i hranjiva u sustavu tlo – biljka. Romić D.. Poljak M. 2. zaštite vode i posljedica na okoliš koje može polučiti praksa navodnjavanja. Zagreb. obaviti vježbe i izraditi seminare. Cilj modula Ciljevi modula su da studenti steknu znanja o teoriji i praksi navodnjavanja. Marcel Dekker. Davor Romić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 6 4 10 4 6 Studenti su obvezni pohađati teoretsku nastavu.A. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. U prvom se studenti upoznaju s osnovama složenog odnosa tlo – voda – biljka.

Zagreb. Nastava će se izvoditi predavanjem (38 sati). Preko programskih dijelova modula: sustavi i načini držanja po vrstama životinja. Preporučena literatura 1. Uremović. Katalinić i sur. Műnchen. 5. uvjeti rada i proizvodnje u stajama i zdravlje životinja. Izvanredni profesor Ante Ivanković Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 0 5 8 9 Pohađanje nastave (min. Heinze. oprema za hranidbu. D. Školska knjiga. 70%) i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 60 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Cilj modula Student se osposobljava za djelatnika Savjetodavne službe na poslovima razvoja stočarstva. Zagreb 2. Weber (1989): Handbuch landwirtschaftliche betriebsgebäude./2011. hlađenje mlijeka. Mužic. (2004): Izgradnja i adaptacija govedarskih staja. Z. Agronomski fakultet Zagreb. Z. Műnchen. I. Obvezna literatura 1. Uremović. sveučilišni udžbenik. Janječić (2002): Stočarstvo. Pilot projekt: Povoljna izgradnja staja za uzgoj krava muzara.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Agronomski fakultet Zagreb. suradnika u uredima za projektiranje nastambi u stočarstvu. S. D. izgnojavanje. mužnju. studenti će biti upoznati s različitim načinima držanja i tipovima opreme (potrebnih za postizanje profitabilne proizvodnje) i dobiti osnovna znanja o projektiranju i izgradnji staja uz primjenu računala. Pavić. V. 3. Beslač (1989): Materijali u arhitekturi i građevinarstvu. Tehnička knjiga. napajanje. Uremović (1997): Svinjogojstvo. O primijenjenom sustavu držanja ovisi produktivnost rada. seminarom (8 sati) i na terenu (9 sati). Z. W. Zagreb. Uremović. LLD Johann Grill. M. HZPSS. spremanje stočne hrane. interna skripta. 3. troškovi gradnje i dobrobit i životna proizvodnja životinja. Peulić (1980): Konstruktivni elementi zgrada I i II. B. sveučilišni udžbenik. J. 1997. AG1067 OBJEKTI I OPREMA U STOČARSTVU Koordinator modula Opis modula Veći dio vremena ovisno o načinu držanja i tipu staja životinje provode u stajama u kojima treba osigurati optimalne uvjete za proizvodnju. Agronomski fakultet Zagreb. Dolanjski (2002): Gospodarsko graditeljstvo. 2. M. suradnika u trgovinama za promet poljoprivredne opreme. vježbama u praktikumu (5 sati). Mioč. 4. staje za pojedine vrste životinja. O ugrađenoj oprema i njezinoj funkcionalnosti ovisi mehaniziranost procesa proizvodnje.

. školski vrt.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 6 Prof./2011. London 2. Marcus. Francis. dječje igralište isl. C. Laurie M. Turner. Obvezna literatura 1. AG1068 OBLIKOVANJE OTVORENOG PROSTORA I Koordinator modula Opis modula Otvoreni prostor kao krajobrazna gradska struktura. T. šetalište. Dušan Ogrin Broj ECTS bodova Seminar: projektna obrada manjeg objekta – drvored. New York Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/ Studio T I Ispit 4 Uvjeti za dobivanje potpisa 20 36 Preporučena literatura 1.C. Tipologija otvorenog prostora i njegova funkcionalno-oblikovna karakterizacija. Cilj modula Uvođenje studenta u projektantsko oblikovni rad iz područja krajobrazne arhitekture na manjim gradskim prostornim jedinicama. (1986): An introduction to landscape architecture. New York Terenske vježbe Redovno pohađanje seminara. C. (1998): People Places. (1996): City as Landscape. redovna predaja i pozitivna ocjena seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 61 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .

Problem sadržaja i odgovarajuće forme u suvremenom krajobrazu grada. Dušan Ogrin Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/Studio Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 Obvezna literatura 1. veći potezi unutar zelenog sistema grada. AG1069 OBLIKOVANJE OTVORENOG PROSTORA II Koordinator modula Opis modula Oblikovanje kao problem usklađivanja društvenih potreba unutar područja grada uvažavajući veliku kompleksnost i multifunkcionalnost gradskog tkiva. Seminar: projektna obrada 2 -3 veće jedinice gradskog krajobraza: park. Turner. zelenilo stambenih naselja. C. Cilj modula Usavršiti projektantsku osposobljenost studenta na prohtjevnim i složenim zadacima.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. New York Preporučena literatura 1. C. 40 Prof. gradsko groblje. (1998): People Places. (1996): City as Landscape. L./2011. Marcus. T. (1995): Designing Parks Amsterdam Redovno pohađanje seminara. Baljon.C. redovna predaja i pozitivna ocjena seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 62 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Neodrživost teza o supstituciji oblikovanog krajobraza u gradu sa spontano nastalim prirodnim strukturama. London 2. Francis.

te ih kroz predavanja i vježbe upoznati s postupcima podešavanja. Strossmayera u Osijeku. Kletzl: Handbuch für Reparaturen an Landmaschinen und Traktoren. Samo će pravilno pripremljeni strojevi i oprema omogućiti obavljanje predviđenih poslova na vrijeme i s najvišim stupnjem kakvoće. Emert. Sveučilište J. Dubravko Filipović Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 25 5 - Odslušana predavanja. Jurić.J. Štefanek: Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva. Preporučena literatura 1. S. Košutić: Mehanizacija u ratarstvu. Interstate Publishers. 4. mogućim kvarovima i njihovom otklanjanju. J. Filipović: Popravak poljoprivrednih strojeva. Šmrčković: Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. Bell: Farm Workshop. F. Prije samih postupaka održavanja. Zimmer. Modul "Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme"se sastoji od tri predmeta./2011. a također i s mogućim kvarovima i načinima njihovog otklanjanja. HZS. Nastava će se izvoditi putem predavanja. Auer. 2. Filipović. Zagreb. Gehring: Landtechnik für Schule und Praxis. AG1071 ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH STROJEVA I OPREME Koordinator modula Opis modula Poznato je da sigurnost izvođenja raznih mehaniziranih postupaka u poljoprivredi u velikoj mjeri ovisi o pouzdanosti strojeva u radu. Ipswich. dr. 2. R. A. T. T. Sveučilište J. Danville. Đ. 1997. J. pravilnog korištenja i održavanja pojedinih strojeva i opreme. vježbi u praktikumu i izrade seminarskog rada. Sveučilište J. Farming Press. "Održavanje strojeva u bilinogojstvu" i "Održavanje strojeva i opreme u stočarstvu". 63 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 1996. 1992. "Osnove održavanja strojeva". 3. 1997. 2003. D. B. te njihovom pravilnom korištenju i podešavanju. Đ. IL. 1995. Strossmayera u Osijeku. Strossmayera u Osijeku.R. 3. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. Emert. T. Ipswich. Ž. J. Wakeman: Modern Agricultural Mechanics. USA. odrađene vježbe i predan seminarski rad. Bukvić. Sveučilište J. Jagar. W. 4. J. 1997. S. Cilj modula Cilj modula "Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme" je upoznati studente s važnošću pravilnog održavanja strojeva. Prof. a samim time i o njihovom stanju. Pearce: Farm Welding. 5. Sistematsko održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme jedan je od najvažnijih čimbenika njihove učinkovitosti i kakvoće rada. Burke. Klosterneuburg. Banaj. Österreichischer Agrarverlag. P. Farming Press. München. Banaj. 1992. 1989. 5. E. Jurić. UK. sc. R. D. 1994. D. BLV Verlagsgesellschaft.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Brkić. Strossmayera u Osijeku. R. S. UK. studenti će biti upoznati sa sastavnim dijelovima strojeva. Filipović: Traktor na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima. N. D.

. Ž. Zrinski. organe za sekreciju. crteži. 2.. (1999): Ecology of Insects. Zagreb docent Tanja Gotlin Čuljak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 35 5 1 7 8 4 Nazočnost studenata na izravnoj nastavi. A. Gotlin Čuljak. Mala ekološka biblioteka. R. I. I knjiga: opći dio. Morfologija kukaca uključuje glavu (ticala i usni organi). dišni sustav. probavni sustav. populacije i njezina osnovna obilježja kao i područje sinekologije. trajanje razvoja i života kukaca. W. Durbešić. Lj. Cilj modula Opća će entomologija dati teoretska saznanja o kukcima s fundamentalnog stanovišta što je u funkciji primijenjene entomologije te će studenti stjecanjem tih znanja moći nastaviti studiranje na diplomskom studiju. S. R.. D. P. žlijezde s unutarnjim izlučivanjem i hormone (predavanja + vježbe u praktikumu). prsa (noge i krila) i zadak (predavanja + vježbe u praktikumu + auditorne vježbe). Oštrec. Oxford 2. B. živčani sustav. Anatomija i fiziologija kukaca obuhvaća građu kožnog sustava. Matoničkin. Čakovec Androić. (1988): Upoznavanje i istraživanje kopnenih člankonožaca. 4. položeni albumi i online kolokvij u sustavu Merlin Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. Zagreb 4.C. J. P. Ekologija kukaca obuhvaća abiotičke. I.(1970): Entomologisches praktikum. tjelesnu šupljinu kukaca. Primc. Obvezna literatura 1. 3. mišićni sustav./2011. Blackwell Science. (1950): Primjenjena entomologija. osjetne organe. Zagreb Kovačević. prekide u razvoju i polimorfizam (predavanja + laboratorijske vježbe). (1994): The science of entomology.. G. građu i odlaganje jaja (predavanja). Wm. Stuttgart 64 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (2005): Opća entomologija. Razvoj kukaca uključuje embrionalni.. biotičke i trofičke čimbenika koji utječu na kuce. postembrionalni i postmetabolni razvoj. Errben. (1998): Zoologija – štetne i korisne životinje u poljoprivredi. T. I. Habdija. organe za ekskreciju. Hunter. rasplodni sustav kukaca. Romoser. knjiga 4.. Razmnožavanje kukaca obuhvaća oplodnju. M. Sistematsko mjesto kukaca u životinjskom svijetu (predavanja). Publishers. Stoffolano.. optjecajni sustav. (1986): Praktikum iz avertebrata. Speight. gospodarski značaj kukaca. Čakovec Oštrec.G. Seifert. Zagreb 5. D. M. LJ. 3 rd Edition 3.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zrinski. Durbešić. (1970): Osnovi zooekologije s posebnim osvrtom na entomofaunu. AG1072 OPĆA ENTOMOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Uvodni dio obuhvaća značaj i povijest entomologije u Hrvatskoj.. podrijetlo kukaca i rasprostranjenost (predavanja + teren). Watt.

Logos. CAB International. V. Williams & Wilkins. Cambridge. Controled reproduction in farm animals: Gordon. 1988. Veterinarski priručnik. kao tehnolog u stočarstvu. Medicinska naklada. klinička dijagnostika graviditeta. V. 2000. Laboratorijske vježbe: pregled ejakulata. vježbe u praktikumu i terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 65 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . hormonalna regulacija estrusnog ciklusa. spolni ciklus . (u pripremi za tisak). Split. Obvezna literatura 1. nadzor i pomoć u normalnu porodu. V. Nadalje bit će osposobljen da radi u proizvodnji. Hrvatska mljekarska udruga. Universuty Press. I. fiziologija graviditeta. 1997 2.. prirodno i umjetno osjemenjivanje. Veterinar u kući. vezane na reprodukciju različitih vrsta životinja na različitim stočarskim farmama. Cilj modula Nakon što student apsolvira predviđeno gradivo modula moći će raditi sve poslove. dijagnostika graviditeta.. Rupić. puerperij. skupina autora. 1996 Redoviti profesor Vlatko Rupić znanstveno-nastavno zvanje Ime Prezime Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 58 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 4 4 14 redoviti dolazak na predavanja. Reprodukcija domaćih životinja: Rupić. fiziologija rađanja. Hrvatska mljekarska udruga. AG1073 OPĆA REPRODUKCIJA Koordinator modula Opis modula Predavanja: Prikaz građe i funkcije ženskog i muškog spolnog sustava. Zagreb. Ed. 3. prometu i trgovini sepreme i embrija a steči će i potrebna predznanja za nastavak studija (dodiplomski studij). ( u pripremi za tisak). Reproduction in farm animals (7th.ciklusne promjene na spolnim organima ženski. Zagreb 3.. Terenske vježbe: pregled ženskih spolnih organa. Lippincot. karakteristike estrusnih ciklusa raznih vrsta životinja.. umjetno osjemenjivanje različitih vrsta životinja. Rupić. Reprodukcija: u zdravstvena zaštita domaćih životinja. mladunčad nakon poroda. Preporučena literatura 1./2011. .): Hafez i Hafez. Zagreb 2. Philadelphia..ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.

vježbama u praktikumu i terenskoj nastavi. lisnato. Herak Ćustić. Morfologija i biologija povrća: Pojam i značaj. M. Lešić R. Čakovec 2. plodovito. Seminar: razmnožavanje povrća. Osnovni biološki zahtjevi (temperatura zraka i tla. Chapman & Hall. 1993: Proizvodnja povrtnog sjemena. B. Berba i dorada povrća: Tehnološka i fiziološka zrelost. zeljasto. I. Hranidbena vrijednost povrća i njegova uloga u ishrani. 2004: Povrćarstvo. Yamaguchi M. pakiranja i skladištenja Cilj modula Stjecanje osnovnih predznanja i vještina o povrćarskoj proizvodnji neophodnih za pohađanje modula Proizvodnja povrća. korjenasto. Uvjeti osnivanja proizvodnje povrća. Jednokratna i višekratna berba. Zagreb Preporučena literatura 1. svjetlost) povrtnih vrsta prema fenofazama rasta i razvoja. Cvjetković. J. Termoperiodizam. mahunarke). Obvezna literatura 1. Borošić. Čimbenici fruktifikacije. Redovitost na predavanjima. razmnožavanja i berbe povrća (arhiv Zavoda za povrćarstvo) Docent Nina Toth Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 18 8 8 3 kolokvija: sistematika povrtnih vrsta prema botaničkoj pripadnosti i biljni dio kao cilj uzgoja./2011. M. Rubatzky V. potrebe vode i hraniva. P. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 66 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . odnosno. interni priručnik (CD-verzija) 3. Diplomski i magistarski radovi koji obrađuju problematiku ekologije. Second Ed.. E. Postupci primarne dorade. morfologije. Fitohormoni i inhibitori rasta u povrćarstvu. 2003: Sistematika povrtnih vrsta prema botaničkoj pripadnosti i morfologija sjemena. Dormantnost sjemena. 1997: World Vegetables. daljnjeg usavršavanja na diplomskom studiju. Zrinski.. Karakteristike morfološki sličnih povrtnih vrsta (lukovičasto. Sistematika povrtnih vrsta i biljni dio kao cilj uzgoja. Romić. Poljak i D. London 2.. Pavlek. sustavi proizvodnje. supstrati. morfologija sjemena povrtnih vrsta. Nina Toth. ARP. Buturac. morfologija billjaka povrtnih vrsta u fazi kotiledonskih listova.. Lešić R. Razmnožavanje povrća – tehnike uzgoja. Ekologija povrća: ekološki uvjeti uzgoja – čimbenici klime.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. AG1074 OPĆE POVRĆARSTVO Koordinator modula Opis modula Uvod u opće povrćarstvo: Povrće u biljnoj proizvodnji.

s osvrtom na agronomske i ekološke kriterije. R. i M. proučavanju i širenju kultivara u proizvodnji. Janick. 1996. i J. Sarajevo. John Wiley & Sons. Interna skripta: Oplemenjivanje voćaka i vinove loze./2011. izrada seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. voćne vrste i vinova loza. Redoviti profesor Vinko Kozumplik Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 46 1 7 4 2 Prisustvovanje predavanjima i vježbama. okolinske i tržišne uvjete. U modulu se savladavaju principi i specifičnosti oplemenjivanja pojedinih skupina bilja kao što su oranične i povrtne kulture.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. koji u uzgoju trebaju manje zaštitnih sredstava i mineralnih gnojiva što im osigurava konkurentnost u proizvodnji.N. Stoskopf. Kozumplik. Zagreb 2. Chichester. 1997. B. Preporučena literatura 1. Oxford. Moore. Analiziraju se metode i razlike klasičnog i molekularnog oplemenjivanja. Pejić. AG1075 OPLEMENJIVANJE BILJA Koordinator modula Opis modula Stjecanje znanja o ciljevima oplemenjivanja. Razumijevanje ciljeva i poznavanje genetske varijabilnosti i metoda oplemenjivanja je preduvjet razvoja novih kultivara rodnijih i veće kakvoće uroda od postojećih.. T. te odabere kultivar za određene proizvodne. Martinčić. Inc. preradi i korištenju. 3. Tomes. 2. I. Kurtović. Boulder. 1993. Fruit Breeding.. Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. 1996. 67 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Christie. Singapore. Plant Breeding: Theory and Practice. D. potrebnoj genetskoj varijabilnosti i oplemenjivačkom razvoju. Pravilan izbor sorte i tehnologije proizvodnje u određenim okolinskim uvjetima su važni za postizanje ekonomičnosti u proizvodnji. Dž. Jarebica. Oplemenjivanje bilja: I Teorija i metode. Cilj modula Osposobljenost da razumije dosege oplemenjivanja bilja. 2004. Westview press. New York. San Francisco. J. J. N. V. Toronto. Stječe se potrebno predznanje za nastavak studiranja na diplomskim studijima. Relevantne publikacije i web stranice – za pripremu seminara. Brisbane.C. 4.

kontrola snage zajednice. Sarajevo 2. susretno oprašivanje. Nakladni zavod Znanje. Kroz vježbe u praktikumu detaljno će se obraditi priprema pčelinjih zajednica za oprašivanje. Tijekom nastave studenti će se upoznati s najvažnijim bolestima pčela. raspored košnica. (1993) Insect Pollination of Crops. Ilinois. Čerimagić. solitarnih pčela. AG1076 OPRAŠIVANJE BILJA POMOĆU INSEKATA Koordinator modula Opis modula Nastava se izvodi kroz predavanja.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. te opasnostima i znakovima trovanja pesticidima. broj The Hive and the Honey Bee (1987) Dadant & Sons.dr. Nikola Kezić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 2 4 6 Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 68 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . trajanje oprašivanja). Hamilton. H. Detaljno će se obraditi tehnologija oprašivanja (procjena minimalnog potrebnog borja zajednica za uspješno oprašivanje. vježbe u praktikumu (Pčelinjak AF). (1990) Pčelarstvo.B. Časopis „Hrvatska pčela“. Katalinić. Cilj modula Stjecanja temeljnih znanja u organiziranju oprašivanja insektima Obvezna literatura 1. Zagreb 3. te razvojem pčelinje zajednice. J./2011. Terenska će nastava biti izvršena posjetom voćnjaka. ratarskih kultura i plastenika u vrijeme cvatnje. bumbara.. Free. U okviru predmeta studenti će se uvodno upoznati s osnovama biologije i ponašanja pčela. dresura pčela. J. pregled nastambi bumbara i izrada staništa za solitarne pčele. NIP "Zadrugar". te terensku nastavu. Nakon odslušanih nastavnih jedinica studenti će prezentirati seminarske radove. 1. Hrvatski pčelarski savez. London Preporučena literatura red. (1990): Pčelarstvo. Zatim će se obraditi osnove biologije bumbara i solitarnih pčela i njihovog uzgoja.sc. Academic Press. Zagreb Prof.

Obvezna literatura 1. odabir prikladnog sadnog materijala./2011. izvedene terenske i laboratorijske vježbe. koštičavih.sc. regulative EU-a vezane uz organsko biološku proizvodnju i njihova primjena u RH. te temeljna znanja za nastavak studija na diplomskom studiju iz ekološke poljoprivrede i hortikulture. ekološki principi za izbor proizvodnog mjesta. UK. odabir prikladnog sadnog materijala.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2003. Prof.U sklopu terenske nastave i laboratorijskih vježbi studenti će imati priliku praktično primijeniti stečena znanja.dr. Također će se obratiti pažnja na smjernice za prelazak sa konvencionalnog na organsko-biološki način proizvodnje. ekološki principi za izbor proizvodnog mjesta. Također će se proučavati i specifične metode čuvanja tako proizvedenog voća. U okviru modula proučavati će se podloge i sorte jezgričavih. predan i prezentiran seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 69 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zlatko Čmelik Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 4 8 8 Odslušana predavanja. K. Organic Fruit Growing. Vrlo važni faktori za organsko biološki uzgoj voćaka su i sustavi uzgoja u organsko biološkoj proizvodnji voća.Lind et al. CABI Publishing. Cilj modula Student stječe teorijska i praktična znanja potrebna za organsko biološki načina proizvodnje voća. AG1077 ORGANSKO – BIOLOŠKI UZGOJ VOĆA Koordinator modula Opis modula U okviru modula obrađivati će se temeljni principi organsko biološke proizvodnje. jagodastih i lupinastih voćnih vrsta pogodnih za organsko biološku proizvodnju.. Obratiti će se pažnja na pomotehničke i agrotehničke mjere specifične za organsko biološki način voćarske proizvodnje.

. Nivoi biljne organizacije. Osnovna znanja o biljnoj stanici i tkivima. (1996). Agronomski fakultet Zagreb 2. Hulina N. (1995). Moore R.(1998). Pojam biljne vrste. povijesni razvoj i značenje botanike za čovjeka. Boston. Denffer i Zigler (1982). flore i vegetacije. London. WCB. Clark W. Dubravec K.D.i D.Botanika.Dubuque. klasifikacija. prijevod Devide. ekosustav i studij agronomije.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Sistematika. Sistematika. Školska knjiga. Mägdefrau i Ehrendorfer (1978). Obvezna literatura 1. Bogota. Mexico City. Morfologija i Fiziologija bilja.R. prijevod Domac. Dubravec K. Školska knjiga. Botanika.Botanički priručnik. Buenos Aires. Na vježbama studenti stječu vještinu korištenja mikroskopa. Zagreb 2./2011. evolucija i geobotanika. populacije. Zagreb 3. Caracas. Vanjska morfologija vegetativnih i generativnih organa. Sydney . Školska knjiga. Chicago. (1994). Cilj modula Dati elementarna znanja iz botanike. Stern K. I I. Gospodarski najvažnije porodice i vrste kritosjemenjača. Botanika. taksonomija i nomenklatura bilja. AG1078 OSNOVE AGRARNE BOTANIKE Koordinator modula Opis modula Definicija. Zagreb Preporučena literatura 1. Agronomski fakultet 3. Kultivirane biljne vrste Hrvatske. Botany. na koja se nadograđuju drugi stručni moduli. Podjela Kraljevstva PLANTAE. Madrid.Toronto redoviti profesor Mihaela Britvec Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 16 12 2 prisutnost na predavanjima i vježbama te položeni kolokvij "Kultivirane biljne vrste Hrvatske" Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 70 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .

Zagreb 4. Ljubljana 5. Odak. Školska knjiga. (1998). M. Beskralješnjaci I & II. Agrarna zoologija (Z Tucak ). Saunders College Publishing. L. Cilj modula Osposobiti studente za dobro raspoznavanje životinjskih taksona i izabranih pojmova iz opće zoologije. Habdija. Zoology (W. Opća zoologija (R. Školska knjiga. Zagreb Preporučena literatura 1. Osnovni ekološki pojmovi. Obvezna literatura 1. B.. Školska knjiga. Zoogeografija. Matoničkin I.F.D./2011. Fauna Evrope (L. Pregled svih koljena životinjskog carstva. Borm). Walker. D. Piria). Dorit R. Garms H. Zagreb 2. L. Oštrec Lj. (1991). Agronomski fakultet. Primc-Habdija). Endemi i zaštita životinja. (I. Matoničkin I. (1981). AG1079 OSNOVE AGRARNE ZOOLOGIJE Koordinator modula Opis modula Definicija i razvoj zoologije i agrarne zoologije. Sistematika i biologija životinja. F. Terenske vježbe u prirodi i u zoološkom vrtu. Zagreb 3. (2004). Seminarski rad. Treer T. Etologija. (1991): Zoology. Mladinska knjiga.. Treer T. Dorit R. kako bi uspješno mogli raditi sa životinjama i proučavati njihovu ulogu u kontaktima s čovjekom. (2004). (2001). Paleontologija. Evolucija. Čakovec 2. Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja (T. Principi opće i sistematske zoologije. Zoologija. R. Mikroskopiranje. Zrinski. Rad s preparatima u praktikumu. Saunders College Publishing. Erben).ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Barnes R. (1998). Philadelphia redoviti profesor Tomislav Treer Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 2 2 4 4 Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 71 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . uz poseban naglasak na ona značajna za agronomiju. Walker W. Philadelphia 3. Barnes).

Mihalić V.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. mehanizmi primanja hranjiva iz tla i čimbenici koji utječu na primanje hranjiva iz tla. (1988). kemijske. U okviru pedologije tumači se definicija tla./2011. Zagreb 3. Škorić A. Opća pedologija. (1998). Lončarić ). (1991). biološke značajke i osnove sistematike tla. topline. Iz predmeta Opća proizvodnja bilja prikazuju se izabrana poglavlja iz obrade tla. Priručnik za pedološka istraživanja. vode i gibanja zračnih masa na biljnu proizvodnju. Ishrana bilja (Z. makro i mirko elementi i njihova uloga u biljci. Zagreb 5. Opća agronomija – izabrana poglavlja. 4. dinamička ravnoteža između pojedinih oblika hranjiva u tlu. AG1080 OSNOVE AGRIKULTURE Koordinator modula Opis modula Modul upoznaje studente s osnovnim pojmovima iz agroklimatologije. Zagreb Škorić A. Ćosić T. Zagreb 2. Zagreb Vukadinović V. U predmetu Ishrana bilja prikazani su definicija i podjela biogenih elemenata i biljnih hranjiva. zemljišta i pedosfere. interna skripta u tiskanom i digitalnom obliku. (2005). 3. Vidaček Ž. Zagreb Mihalić V. Školska knjiga. funkcije tla u agroekosustavu. Postanak razvoj i sistematika tala. (1999). Školska knjiga. te sustava biljne proizvodnje. Osijek. (1986). potrebe poljoprivrednih kultura za toplinom i vodom. 72 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . navode se čimbenici i procesi postanka tla. pedologije. Poljoprivredni fakultet. reprodukcije i njege kultura. interna skripta. migracije i specifični procesi. Opća proizvodnja bilja. (1997). Zavod za pedologiju. Od klimatskih čimbenika detaljnije se tumači uloga svjetlosti. pedologije. folijarna ishrana. Butorac A. organske i mineralne gnojidbe. (1991). Ishrana bilja. te fizikalne. ishrane bilja i opće proizvodnje bilja izvaredni profesor Milan Mesić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 16 Sudjelovanje na teoretskom i praktičnom dijelu nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. Analiziraju se osnovni uvjeti za organski život i njihov utjecaj na poljoprivredu. mineralne i organske tvari. Zagreb Škorić A. Preporučena literatura 1. 5. Zagreb 4. Temelji bilinogojstva (F. Cilj modula Temeljna znanja iz domene agroklimatologije. Bašić). (2001). Školska knjiga. 2. Sastav i svojstva tala. Navode se i unutarnje morfološke. ishrane bilja i opće proizvodnje bilja.

rentabilnom i kvalitetnom poljoprivrednom proizvodnjom nose sa sobom i niz problema a jedan od osnovnih je kako tu proizvdnju osigurati i očuvati. Ukupni gubici od štetočinja su jako veliki. životinja i dr. prognoziranje njihove pojave i vremena uzrokovanja šteta i poznavanje sofisticiranih načina. uzročnike bolesti.odabrana poglavlja redoviti profesor Renata Bažok Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 4 12 8 Redovito pohađanje nastave. Separati iz određene tematike dobiveni od koordinatora modula 2. ZZBPŠRH i HDBZ. Pogrešna ili neučinkovita zaštita bilja može dovesti do još većih problema kao što su zagađenje okoliša. AG1080 OSNOVE FITOMEDICINE Koordinator modula Opis modula Zahtjevi za visokoprinosnom. Zagreb 2. Kroz modul Osnove fitomedicine studenti će upoznati glavne štetnike. korove i mogućnosti njihova suzbijanja za snalaženje u praksi i istovremeno steći osnovna znanja za nastavak studija. metoda i mogućnosti njihova suzbjanja. no ona uključuje i druga područja kao što su fitofarmacija. Čakovec. aplikacija pesticida itd. HDBZ. a oni koji će nastaviti studij steći će temelj za nadogradnju znanja iz zaštite bilja. uzročnici bolesti i korovi./2011. Jedini način da se ti gubici smanje ili spriječe temeljito je poznavanje uzročnika gubitaka. Največi dio umjesto čovjeka odnose štetočinje. i brojnih drugih negativnih posljedica. Zagreb 3. izrada seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 73 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Grupa autora (svakogodišnje izdanje broj 2-3). Priručnik iz zaštite bilja. Glasilo biljne zaštite. Grupa autora. Poljoprivredna entomologija. tlu. (2002). vodi i dr. Znanstveno područje koje se bavi ovim grupama naziva se Fitomedicina. Isto implicira poznavanje biologije i ekologije štetočinja. Cilj modula Student će moći prepoznati glavne štetočinje poljoprivrednih kultura i osnovne i načine njihova suzbijanja. Obvezna literatura 1. CD sa odabranim poglavljima iz raznih knjiga Preporučena literatura 1. nedozvoljeni ostaci pesticida u hrani. a to su štetnici. Maceljski M.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. trovanja ljudi.(2002). Zrinski.

interni prijevod na hrvatski jezik). Ivo Grgić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 14 16 - Pozitivno ocjenjene vježbe i seminari Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 74 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 5. P. Žimbrek. (1993): Definition of Rurality. Zagreb 3. Franić. Međunarodni aspekti agrobiznisa i ekonomske integracije. Društveni aspekt poljoprivrede i ruralnih zajednica.o. "Politička kultura". Zagreb 4. Brkić. www. Đurđica (2002): Društveni aspekt razvoja seoskih područja (urednik Ante Kolega). Samuelson. A. (1992): Ekonomija 14. I. Božić. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Doc. šumarstva i ribarstva.au/Teachstud/dexed/docs/rurality. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište. teorija troškova i odluke.Zagreb 5.): Izravna prodaja seljačkih proizvoda. uvod u teoriju. HAZU. Nordhaus. Starčević. marketinški instrumenti... Poljoprivreda kao podsustav sociokulturnog sustava. Žimbrek. Zagreb 4. Gospodarski i društveni preduvjeti osnivanja i uspješnog rada poduzeća.o. A. W. Zagreb 2. M. "Tržništvo". (Đurđica Žutinić. Agrarna i ruralna politika. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. pojam rizika i neizvjesnost. Ekonomska organizacija i proizvodni čimbenici. M. A. marketinški proces. T (2003): Pretpostavke za uključivanje poljoprivrede u proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji u: Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji (ur. Mikroekonomski pojmovi i ciljevi.html.o.edu. Split. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu. Tracy.. Poljoprivreda i komplementarne djelatnosti (agrobiznis) i gospodarski sustav.dr.nexus. Šamanović. Obvezna literatura 1. D. Cilj modula Modul obuhvaća osnove makro i mikro agroekonomike odnosno marketinga te društvenog aspekta poljoprivrede i ruralnih zajednica što omogućuju razumijevanje više drugih modula u preddiplomskom i diplomskom studiju. izvori rizika. Poslovno povezivanje u agrobiznisu.o. Ravlić. (2005. Ekonomski fakultet. Kovačić. J..sc. AG1081 OSNOVE AGROEKONOMIKE Koordinator modula Opis modula Definicije i metode agrarne ekonomike. proizvodnja i organizacija poduzeća. Jelavić. Ramona. Definicija i koncepcija marketinga. Katarina Ott).131-144. Withman. Družić. "Agrarno Savjetovanje". rizik i investicije u agrobiznisu. izd.. 3. Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert. "MATE" d. Zagreb (odabrana poglavlja) Preporučena literatura 1. (1995): Ekonomika poduzeća.-izabrana predavanja. A. Žutinić.. P. praksu i politiku (prijevod Tito Žimbrek). str. i drugi (2003): Hrvatski gospodarski razvoj. (2004): Agrarna ekonomika I-V. poslovanje poduzeća. Prilagodba europskoj zajednici hrvatske poljoprivrede. T. S. M./2011. Tržište i tržni mehanizam. Kolega. "MATE"d.

vrijednost motiva i vrijednost umjetničkog rješenja.sc. AG1082 OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA Koordinator modula Opis modula Arhitektura kao teorija i praksa. Sviđanje i ukus. Strižić. svjetlo i sjena. volumeni. Osnovni kurs oblikovanja. prostorni prikazi. prostorne situacije. Kunstwerk und Werk 2. Montaža i superpozicija u slikama. Eksperimenti i istraživanja u likovnim umjetnostima. Prostoručno crtanje.: Umjetnost boje Prof. uz primjenu materijala. dr. kič. M. plohe.: Bauen als Umweltzerstorung 3. problem definicije. Obvezna literatura 1. problemi kompozicije. Cilj modula Student se kroz oblikovanje prostorne kompozicije od točaka. estetika. umjetničko djelo i vrijednost / Erlebnis. znakovi./2011.: Uvod u estetiku 3. R.: Slika /Bild. kompleksnost i heterogeni sklopovi. stvaralački proces. simboli. Gestalt psihologija. dizajnerima i umjetnicima drugih disciplina. Prostor.: Umjetnost i vizualno opažanje 2. I. Focht. soposobljava za kritičko promišljanje estetskih vrijednosti i za profesionalnu suradnju s arhitektima. Oblikovanje prostorne situacije na temelju teksta iz literature. Mc Luhan. Ingarden . boje i svjetla. & Izenour. Arnheim. S. Keller. prikazi. D. Ingarden. Itten. Venturi. Arhitektura kao prikaz vanarhitektonskog sadržaja regionalizam i postmoderna. linearne strukture. Z. kritika semiološkog pristupa arhitekturi. percepcija i kompozicija slike – sile i naponi. crtanje nacrta s ortogonalnim projekcijama. uspostava i analiza prostornih odnosa. vizualni mediji i prikaz u arhitekturi. filozofija umjetnosti. ploha i volumena. Bauhaus. umjetničke i izvanumjetničke vrijednosti. Urbana ekologija. Povezivanje vanjskog i unutrašnjeg prostora. linearnih elemenata. materijali. Kritičke analize kao dio stvaralačkog procesa. na filmu i arhitekturi. točke. J.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. teorija arhitekture. Arhitektura i urbanizam. Boris Morsan Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 23 33 4 Pohađanje predavanja i vježbi te pozitivno ocijenjen rad na vježbama Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 75 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . percepcija i doživljavanje vizualnih fenomena. kritika kao dio stvaralačkog procesa. proporcije i mjere. sidrišta. R. Doživljaj. aus : Untersuchungen zur Ontologie der Kunst.: O stanovanju Preporučena literatura 1. boja. primjena boje i analiza svjetlosnih efekata.: Learning from Las Vegas 5. urbanistima.: Gutenbergova galaksija 4. R. R & Scott-Brown. smjerovi. Uvod u problematiku oblikovanja i prikazivanja. izrada modela.

. Kišpatić. te razlikovanjem abiotskih od biotskih simptoma biljnih bolesti. Skripta Agronomskog fakulteta u Zagrebu.. nematohorija i dr. 3. (2003): Introduction to Plant Pathology. G. editore. (1997):Plant pathology. R. Obvezna literatura 1. (1997): Plant pathogens and Plant diseases.J. Preporučena literatura 1. gljive i pseudogljive. entomohorija. APPS.. AG1083 OSNOVE BILJNE PATOLOGIJE Koordinator modula Opis modula Modul osnove biljne patologije daje opći pregled znanja iz glavnih područja fitopatologije. bakterije i fitoplazme. CRC Press docent Tihomir Miličević Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 4 6 4 12 4 Odslušana predavanja.H.. te parazitske više biljke). A. Detaljno se obrađuje simptomatologija biljnih bolesti (nekroze. te mehanizmi i reakcije obrane biljaka na napad biljnih patogena i razvoj bolesti (pasivni i aktivna otpornost)...A. Triggiano.F. i dr. Wiondham.). Cilj modula Modul osposobljuje studenta da vlada s osnovnim pojmovima iz područja biljne patologije da bi kasnije mogao pratiti slične module u toku studija koji se bave užim disciplinama unutar fitopatologije. C./2011. Blackwell Science. (1996): Fondamenti di patologia vegetale. Na laboratorijskim vježbama studenti će se upoznati s temeljnom fitopatološkom laboratorijskom opremom i korištenjem iste u fitopatološkoj dijagnostici. Odabrana poglavlja iz: Matta. Na auditornim vježbama studentima će se prikazati zanimljivosti iz biljne patologije važne za razumijevanje pojedinih područja predavanja (nomina latina i dr.S. (1998): Plant pathology and plant pathogens. Dickinson . 4. Ukratko se daje povijesni pregled razvoja fitopatologije u svijetui i kod nas.J.) na infekciju i razvoj bolesti. M. Odabrana poglavlja iz: Agrios.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. J:(1992): Opća fitopatologija. Definira se pojam biljnih bolesti i razlikovanje abiotskih od biotskih bolesti.A. kao grane fitomedicine. J. Odabrana poglavlja iz: Brown. U seminarima će studenzi samostalno obrađivati pojedine teme.S. Daje se široki pregled utjecaja ekoloških čimbenika (vlaga. hipertoprfije. Lucas. antropohorija.(2003): Plant Pathology: Concepts and Laboratory Exercises. zoohorija. a na terenskoj nastavi prepoznavati in vivo simptome bolesti. a posebno s horologijom infektivnog inokuluma biljnih patogena (anemohorija. te anatomsko-fiziološke promjene u bolesnim biljkama.).H.). Objašnjava se proces patogeneze i karakteristike infekcije na biljkama. Academic Press 2. Predavanja se tematski sastoje od dijelova koji ukratko opisuju najvažnije spoznaje bitne za razumijevanje problematike koja se kasnije proučava u drugim modulima o biljnim patogenima i biljnim bolestima. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 76 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Student dobiva uvid u gospodarsko značenje i važnost biljne patologije u poljoprivredi i gospodarstvu.. Strange. Upoznaje se ukratko s glavnim uzročnicima abiotskih i biotskih bolesti (virusi i subviralni patogeni. Također se upoznaje i s epidemiologijom i ekologijom biljnih bolesti i biljnih patogena. John Wiley & Sons 3. Patron.. Ogle. temperatura i dr.N. 2. a na praktikumu će se upoznati sa tipovima simptomima biljnih bolesti. proces kolonizacije biljnog staničja i inkubacije. vježbe i seminar. Windham..R. hidrohorija..T.

2% potencijalnih priroda poljoprivrednih kultura. a to su štetnici. tlu. životinja i dr. uzročnici bolesti i korovi. Kroz modul Osnove fitomedicine studenti će upoznati glavne štetnike. Grupa autora. Separati iz određene tematike dobiveni od koordinatora modula 2. Maceljski. Najveći dio umjesto čovjeka odnose štetočinje.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. no ona uključuje i druga područja kao što su fitofarmacija. korove i mogućnosti njihova suzbijanja za snalaženje u praksi i istovremeno steći osnovna znanja za nastavak studija. Pogrešna ili neučinkovita zaštita bilja može dovesti do još većih problema kao što su zagađenje okoliša. 2002: Priručnik iz zaštite bilja. metoda i mogućnosti njihova suzbjanja. uzročnike bolesti. Zrinski.odabrana poglavlja Izvanredni profesor Renata Bažok Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 4 12 4 8 Redovito pohađanje nastave. Znanstveno područje koje se bavi ovim grupama naziva se Fitomedicina. AG1085 OSNOVE FITOMEDICINE Koordinator modula Opis modula Zahtjevi za visokoprinosnom. Studenti koji će nastaviti diplomski studij steći će temelj za nadogradnju putem specifičnih modula iz zaštite bilja./2011. Isto implicira poznavanje biologije i ekologije štetočinja. Grupa autora (svakogodišnje izdanje broj 2-3): Glasilo biljne zaštite. Jedini način da se ti gubici smanje ili spriječe temeljito je poznavanje uzročnika gubitaka. (2002): Poljoprivredna entomologija. ZZBPŠRH i HDBZ. izrada seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 77 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . CD sa odabranim poglavljima iz raznih knjiga Preporučena literatura 1. vodi i dr. Čakovec. i brojnih drugih negativnih posljedica. rentabilnom i kvalitetnom poljoprivrednom proizvodnjom nose sa sobom i niz problema a jedan od osnovnih je kako tu proizvdnju osigurati i očuvati. u Europi na 28% a u Hrvatskoj na 29. Ukupni gubici od štetočinja procjenjuju se u svijetu na 42%. HDBZ. Obvezna literatura 1. prognoziranje njihove pojave i vremena uzrokovanja šteta i poznavanje sofisticiranih načina. M. Zagreb 3. trovanja ljudi. Cilj modula Student će moći prepoznati glavne štetočinje poljoprivrednih kultura i osnovne metode i načine njihova suzbijanja. nedozvoljeni ostaci pesticida u hrani. aplikacija pesticida itd. Zagreb 2.

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1086

OSNOVE HERBOLOGIJE

Koordinator modula

Opis modula - značaj korova u poljoprivrednoj proizvodnji, -evolucija, ekologija i biologija korova, -principe razvrstavanja korova (botanička, po životnom ciklusu, po biljnim zajednicama, po kulturama, po sezonskoj dinamici i sl.), -životni ciklus korova, -razmnožavanje, širenje, adaptacija i preživljavanje (održavanje) korova. -identifikaciju i determinaciju korova (prepoznavanje korova u mlađem i odraslom razvojnom stadiju), -odnos kulture i korova (štete i koristi od korova, prag štetnosti, kritično razdoblje zakorovljenosti i dr. odnosi), -mjere borbe protiv korova s naglaskom na kemijskim mjerama borbe (638 znakova) Cilj modula Vještinu prepoznavanja korova u mlađem i odraslom stadiju razvoja. Značaj za biljnu proizvodnju. Konkurentske odnose između korova i kulture. Osnove mjera borbe. Stječe temelj za daljnje učenje. Obvezna literatura 1. Interna skripta (odabrani radovi stručnjaka Zavoda za herbologiju iz tematskog područja) na CDu ili kopije 2. Odabrana poglavlja iz: Kovačević, J. (1976): Korovi u poljoprivredi, Nakladni zavod Znanje 3. Poglavlje o korovima iz: Maceljski i sur. (2002): Priručnik iz zaštite bilja, Zavod za zaštitu bilja u poljprivredi i šumarstvu R. Hrvatske 4. Hulina, N. (1998): Korovi, Školska knjiga, Zagreb 5. Knežević M. (1988). Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore. Sveučilište u Osijeku. Poljoprivredni fakultet Preporučena literatura 1. R. J. Stephens (1982): Theory and practice of weed control. School of Biological Sciences OUniversitty of Bath 2. Zimdahl R. L. (1999): Fundamentals of Weed Science 3. preporučene internet stranice

prof. dr. sc. Zvonimir Ostojić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

32 10

18

Aktivno sudjelovanje studenta u svim dijelovima izvođenja izravne nastave.
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

78

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1087

OSNOVE KRAJOBRAZNOG PLANIRANJA

Koordinator modula

Opis modula U početku studenti upoznaju dva polazišna koncepta: osnove sustavske teorije i modeliranje. Materija slijedi osnovnim koracima planskog procesa. Prostorna informatika: podaci o i u prostoru, informacijski sustavi i računarski postupci manipulacije podataka, analiza podataka, traženja općih pravila i teorija o prostoru. Strukturna analiza prostora: postojeće teorije o strukturiranju prostora, mentalne (kognitivne) mape, položaj strukturnih analiza u prostornom planiranju. Vrednovanje: o vrijednostima u prostornom planiranju, modeliranje vrijednosti, istraživanje vrijednosti. Osnove za vrednovanje u prostornom planiranju: razvojni zahtjevi i zaštitni zahtjevi, privlačnost i ranjivost prostora. Sektorska vrednovanja: vrednovanje u poljoprivredi, šumarstvu, vodoprivredi, turističkom razvoju, prometu. Vrednovanje kulturnog krajobraza: ciljevi i postupci vrednovanja (studije vidljivosti). Cilj modula Dati osnove za (krajobrazno i zaštitno) prostorno planiranje, dati studentu uvid u postupke prerade podataka u procesu planiranja prostora. Obvezna literatura 1. Lovejoy D., ed. (1979): Land Use and Landscape Planning, Leonard Hill 2. Burrough P.,A., McDonnell R.,A. (1998): Principles of Geographical Information Systems, Oxford Univ. Press 3. Lynch, K. (1972), The Image of the City, MIT Press Preporučena literatura 1. Steiner F. (1991): The Living Landscape, McGraw-Hill 2. Hanna K., C. Culpepper R., B. (1998): GIS in Site Design, John Wiley&Sons 3. Forman R., T.,T., Godron M. (1986): Landscape Ecology, John Wiley&Sons

Doc. dr. sc. Sonja Butula

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/Studio Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

22

30 8

Izrađeni svi seminarski radovi
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

79

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1088

OSNOVE OPLEMENJIVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Koordinator modula

Opis modula Oplemenjivanje domaćih životinja nužan je preduvjet moderne i profitabilne stočarske proizvodnje. U ovom modulu objašnjena je uloga i značaj oplemenjivanja za stočarsku proizvodnju. U kratkim crtama objašnjeni su osnovni pojmovi oplemenjivanja kao i praktični prikaz izrade oplemenjivačkog programa te osnovne metode oplemenjivanja (uzgoj u čistoj krvi i križanja). Kombinirajući teoretske postavke i analizu uspješnih slučajeva, za svaku vrstu posebno (govedo, ovca, koza, svinja, perad, konj), objašnjena je specifična organizacija oplemenjivanja, oplemenjivački planovi, oplemenjivački ciljevi i metode oplemenjivanja. Pri tome, posebnim je naglasak dat na specijaliziranu proizvodnju (mlijeko, meso, jaja). Pored navedenih poglavlja u ovom su modulu dati i osnovni principi, značaj te uloga kloniranja i genetičkog inženjeringa, a u obliku seminara predviđena je rasprava o etičkim postavkama i ograničenjima primjene kloniranja i genetičkog inženjeringa u oplemenjivanju domaćih životinja. Cilj modula Objasniti studentima važnost oplemenjivanja, upoznati ih s osnovama teorije i primjene oplemenjivanja po vrstama domaćih životinja i informirati ih o mogućnostima i značaju primjene novih tehnologija. Obvezna literatura 1. Understanding Animal Breeding: Bourdon RM. Prentice-Hall, New Jersey, USA, 2000. 2. Animal Breeding – Use of New Technologies: Kinghorn BP, Van der Werf JHJ, Ryan M. The Post Graduate Foundation in Veterinarian Science of the University of Sydney, Australia, 2000. 3. Interna skripta - kolekcija svih prezentacija (power point) predavanja i vježbi "Oplemenjivanje domaćih životinja" uz dodatna tekst. Autori: I. Čurik, M. Đikić, I. Jurić, M. Kapš, V. Čubrić Čurik, Zagreb, 2006. Preporučena literatura 1. The genetics of the cattle. Edited by Fries R, Ruvinsky A. CAB International, Wallingford, UK, 1999. 2. The genetics of the pig. Edited by Rothschild MF, Ruvinsky A. CAB International, Wallingford, UK, 2000. 3. The genetics of the sheep. Edited by Piper L, Ruvinsky A. CAB International, Wallingford, UK, 1997. 4. The genetics of the horse. Edited by Bowling AT, Ruvinsky A. CAB International, Wallingford, UK, 2000. Naziv modula:

Izvanredni profesor Ino Čurik

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

48

4 8

Predavanja (80%), vježbe u praktikumu (100%) i seminar (100%)
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

80

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1089

OSNOVE POLJOPRIVREDNE TEHNIKE

Koordinator modula

Opis modula Osnove poljoprivredne tehnike sačinjavaju slijedeće tematske cjeline : I Energija u poljoprivredi daje pregled energetskih značajki poljoprivredne proizvodnje, osnovnih oblika energije i njihove pretvorbe, mogućnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije. II Poljoprivredni traktor obuhvaća prikaz osnovnih gradbenih dijelova traktora (motor, sustav za kretanje, priključivanje oruđa i strojeva, informacijski sustav) i njihove primarne funkcije, te osnove bilance snage i agregatiranja oruđa i strojeva. III Tehnika u proizvodnji bilja prikazuje opremu za obradu tla, gnojidbu, zaštitu bilja i sjetvu s naglaskom na usporedbu konstrukcijskih značajki varijanata. Oprema za žetvu i berbu prikazana je shodno specifičnostima glavnih grupa usjeva (strne žitarice i uljana repica; kukuruz; soja i suncokret; šećerna repa; krumpir). Završno se prikazuje oprema za unutarnji transport i čuvanje zrna, korjena i gomolja navedenih usjevakultura. Cilj modula Razumijevanje temeljnih tehničkih problema i njihovog rješavanja; te stjecanje osnovnih znanja za racionalan odabir i korištenje strojeva i oruđa u ratarskoj proizvodnji i opremanju gospodarstva.

izvanredni profesor Silvio Košutić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita

36 8 4 12

Pismeno Usmeno

Obvezna literatura 1. Zimmer R. (1997). Mehanizacija u ratarstvu (Đ. Banaj, D. Brkić, S. Košutić), Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta J.J. Strossmayer, Osijek 2. Banaj Đ. (2003). Upravljanje poljoprivrednom tehnikom (P. Šmrčković), Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta J.J. Strossmayer, Osijek 3. Čuljat M. (1997). Poljoprivredni kombajn (J. Barčić), Poljoprivredni institut Osijek 4. Maceljski M. (1992). Metode i aparati za primjenu pesticida, Zagreb Preporučena literatura 1. 2. 3. 4. Schön H. et al. (1998). Landtechnik Bauwesen, BLV Verlagsgesellschaft, München CIGR Handbook of Agricultural Engineering Vol. I-V, ASAE, St.Joseph, Michigan, 1999. Goering C.E. (1993). Engine & Tractor Power, ASAE, St. Josepg, Michigan Stout B.A. (1989). Handbook of Energy for World Agriculture, Elsevier Applied Science, London and New York 5. Vratarić M. et al (2004). Suncokret : Heliantus anuus L. Tehnika u proizvodnji suncokreta. Poljoprivredni institut, Osijek, 385-410

81

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1090

OSNOVE POVRĆARSTVA

Koordinator modula

Opis modula Značaj povrća u biljnoj proizvodnji, hranidbena i ljekovita svojstva povrća, tehnike razmnožavanja, izravna sjetva, uzgoj iz presadnica, vegetacijski čimbenici pri uzgoju povrća, čimbenici fruktifikacije, tehnološka i fiziološka zrelost, berba, dorada, transport i skladištenje. Osnovne tehnologije uzgoja, morfološka i biološka svojstva, rokovi uzgoja, njega, prinosi za vrste iz porodica: Alliaceae, Brassicaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Asteraceae, Apiaceae, Chenopodiaceae, Valerianaceae, Polygonaceae, Malvaceae, Covolvulaceae Cilj modula Mogućnost vođenja poljoprivrednog gospodarsva, suradnik u stručnim područjima za projektiranje hortikulturnih objekata i trajnih nasada, tehnički suradnik u znanstvenonastavnim institucijama, edukacija za daljnje usavršavanje na diplomskom studiju. Obvezna literatura 1. R. Lešić, J. Borošić, I. Buturac, M. Ćustić, M. Poljak, D. Romić: POVRĆARSTVO, Zrinski, Čakovec 2002. Preporučena literatura 1. Znanstveni i stručni članci u časopisima

docent Bruno Novak

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

34

12 4 10

Redovno pohađanje nastave, položeni svi kolokviji iz vježbi
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

82

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1091

OSNOVE PROIZVODNJE KRMNOG BILJA

Koordinator modula

Opis modula Modul «Osnove proizvodnje krmnoga bilja» obuhvaća agrotehniku proizvodnje te upoznavanje s morfološkim i biološkim osobinama najznačajnijih krmnih biljaka koje se proizvode na oranicama (korjenasto–gomoljaste, žitarice, jednogodišnje i višegodišnje krmne mahunarke, krmne kupusnjače), a koriste se za namirenje potreba s kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije, konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno, silaža, sjenaža, te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata. Cilj modula Student svladava osnove proizvodnje i korištenja krmnog bilja na oranicama korištenjem kapaciteta i potencijala za namirenje potreba, vrsta i kategorija stoke kvalitetnom voluminoznom, a dijelom i koncentriranom krmom. Obvezna literatura 1. 2. 3. 4. 5. Čižek, J. 1970. Proizvodnja krmnog bilja. Skripta, Zg. Grupa autora: 1986. Poljoprivredni savjetnik. Zg. Mišković, B. 1986. Krmno bilje. Bg Stjepanović, M. 1998. Lucerna. Os. Šoštarić-Pisačić, K. i Kovačević, J. 1968. Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zg. Ball, D.1999. Practical forage concepts. Alabama. USA. Ball. D., Hoveland, C. and Lacefield, G. 2002. Southern forages. PPI. USA Fahey, G. (urednik) 1994. Forage quality, evaluation and utilisation. ASA. Šoštarić-Pisačić, K. 1970. Sastavljanje i sjetva djetelinsko-travnih smjesa. Zg. Štafa, Z. 2000. Kako postići kakvoću svježeg sirovog mlijeka zadanu pravilnikom.(Krmni slijed) HMU. Zg.

Izvanredni profesor Dubravko Maćešić

Broj ECTS bodova

3

Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

12

8 2 8

Uredno izvršene obveze: predavanja, vježbe, seminar, terenske vježbe.
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

Preporučena literatura 1. 2. 3. 4. 5.

83

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1092

OSNOVE STOČARSTVA

Koordinator modula

Opis modula Ograničavajući čimbenici veće i jeftinije proizvodnje u stočarstvu jesu nezadovoljavajući rezultati plodnosti ženskih životinja, neodgovarajuća hranidba i načini držanja po vrstama životinja i fazama proizvodnje. Preko programskih dijelova modula: govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, kunićarstva i ribarstva, studenti će biti educirani o postupcima postizanja dobre plodnosti kod plotkinja i načinu proizvodnje kvalitetne krme. Steći će osnovna znanja kako primijeniti u određenoj fazi proizvodnje i kod određene vrste životinja najučinkovitiji management, uz što niža ulaganja (input) i na taj način postići profitabilnu proizvodnju svih vrsta mlijeka i mesa, jaja i riba. Nastava će se izvoditi putem predavanja (50 sati), seminara (6 sati) i terenskih vježbi (4) sata. Cilj modula Dobivanje osnovnih znanja o govedarskoj, svinjogojskoj, ovčarskoj, kozarskoj, peradarskoj, kunićarskoj i ribarskoj proizvodnji. Obvezna literatura 1. Uremović Z. (2002). Stočarstvo (M. Uremović, V. Pavić, B. Mioč, S. Mužic, Z. Janječić ), sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet, Zagreb 2. Uremović M. I Z. (1997). Svinjogojstvo, sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Zagreb 3. Mioč B. (2005). Ovčarstvo (Vesna Pavić), Hrvatska mljekarska udruga Zagreb (u tisku) 4. Mioč B. (2003). Kozarstvo (Vesna Pavić ), sveučilišni udžbenik, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb 5. Treer T. (1995). Ribarstvo (R. Safner, I. Aničić, M. Lovrinov), Nakladni zavod Globus, Zagreb Preporučena literatura 1. Uremović M. i Z. (2004). Praktično svinjogojstvo. Priručnik, Insula Ivanich, Kloštar Ivanić 2. Treer T. (2001). Modeli malih obiteljskih ribnjaka (R. Safner, I. Aničić ), Priručnik. Hrvatski zadružni savez, Zagreb 3. Mužic S. (1999). Proizvodnja kokošjih jaja. Priručnik, Hrvatski zadružni savez, Zagreb 4. Whittemore Colin T. (1998). The science and Practice of Pig Production. Second Edition, Cambridge, Great Britain 5. Boatsfield G. (1996). Farm Livestock. Ipswich, Great Britain 6. Nemanić J. (1995). Peradarstvo. Priručnik (Ž. Berić ), Nakladni zavod Globus, Zagreb 7. Omrčen S. (1995). Kunićarstvo. Priručnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb

redoviti profesor Boro Mioč

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

49

6 5

Pohađanje predavanja (min. 70%) i seminara
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

84

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1094

OSNOVE TROŠKOVA I KALKULACIJA U POLJOPRIVREDI

Koordinator modula

Opis modula Namjena modula je upoznati studente s osnovama teorije troškova, managementom i ekonomikom poslovanja poslovnih sustava u agrobiznisu. Izučavat će se funkcije proizvodnje i troškova za potrebe temeljnog shvaćanja izrade, analitike i primjene kalkulacija u zasnivanju, poslovanju i povećanju poslovanja različitih poslovnih sustava u poljoprivredi s posebnim naglaskom na funkcioniranje istih u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Programski dijelovi (predmeti) modula su : Teorija troškova, Management malih i srednjih poduzeća u poljoprivredi, Troškovi i kalkulacije u poljoprivredi. Specifičnosti kalkulacija u obiteljskim gospodarstvima bit će obrađene na praktičnim primjerima različitih proizvodnji za različite kapacitete gospodarstva. Istaknut će se posebnosti povezivanja agrara i turizma u kalkulaciji dohotka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u pojedinim hrvatskim poljoprivrednim regijama. Studenti će biti obučeni za samostalnu pripremu i obradu podataka potrebnih za izradu kalkulacija u bilinogojstvu, stočarstvu i preradi poljoprivrednih proizvoda, te njihovu analitiku za potrebe managementa poslovnih subjekata u poljoprivredi. Cilj modula Osnovna znanja iz teorije troškova i ekonomike poslovanja za izradu kalkulacija troškova u poljoprivredi, te ocjenu isplativosti proizvodnje u obiteljskim gospodarstvima i poljoprivrednim poduzećima Obvezna literatura 1. Grgić Zoran, 2004, Troškovi i kalkulacije, interna skripta za kolegij "Teorija troškova" i "Troškovi i kalkulacije" za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu 2. Jelavić, Ravlić, Starčević, Šamanović, 1993, Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet, Zagreb 3. Tipurić D.,...,Grgić Zoran,.., (1998): Povratak na hrvatske otoke, Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske 4. Tipurić D., Grgić Zoran, Biloš Slavica i sur.,2001, Panonija-Razvojne mogućnosti, Ministarstvo za javne radove, graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske 5. Karić, Štefanić, 1999, Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet, Osijek Preporučena literatura 1. Santini, 2002, Troškovi u poslovnom odlučivanju 2. Koutsoyiannis,A., 1996, Moderna mikroekonomika , drugo izdanje, prijevod A. Puljić i suradnici, Zagreb: Mate 3. Grgić Zoran, V. Očić, B. Šakić, D.Blašković, 2004, Teorija troškova i kalkulacije u agrobiznisu, interna skripta za kolegij "Teorija troškova" za studente agroekonomskog odsjeka Agronomskog fakulteta u Zagrebu

izvanredni profesor Zoran Grgić

Broj ECTS bodova

3

Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

15 10

5

Nazočnost 85% u predavanjima i vježbama, obveza izrađenog seminara
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

85

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1095

OSNOVE UZGOJA AROMATIČNOG I LJEKOVITOG BILJA

Koordinator modula

Opis modula Modul je podijeljen u četiri programska dijela. Programski dio Ekologija i biologija aromatičnog i ljekovitog bilja obrađuje pojam i značaj aromatičnog i ljekovitog bilja, proizvodnju i izvoz u RH, ekološke i antropogene čimbenike kvalitete aktivnih sastojaka, osnovne morfološke i biološke značajke te ekološke uvjete uzgoja odabranih vrsta. Programski dio Biljne droge obrađuje temeljne pojmove o drogama, biološki aktivnim sastavnicama i ispitivanju kakvoće droga. Berba i dorada aromatičnog i ljekovitog bilja uključuje osnovne načine i strojeve za berbu, doradu, preradu i sušenje aromatičnog i ljekovitog bilja. Tehnologija uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja odabranih vrsta iz porodica Apiaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Capparidaceae, Lamiaceae, Onagraceae, Rutaceae, Scrophulariaceae, Valerianaceae obrađuje gospodarske značajke, sortiment, rokove i tehnologije uzgoja, mjere njege usjeva, tehnološku i fiziološku zrelost, prinose. Cilj modula Student postiže osnovna znanja o procesu proizvodnje aromatičnog i ljekovitog bilja na poljoprivrednom gospodarstvu ili u dioničkom društvu. Stječe predznanja za usavršavanje na diplomskom studiju. Obvezna literatura 1. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I.: Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb, 1992. 2. Žutić I. 2004. Uzgoj aromatičnog i ljekovitog bilja. Priručnik za predavanja, CD-verzija 3. Žutić I. 2004. Pregled odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja prema biljnom dijelu kao cilju uzgoja; Morfologija sjemena aromatičnog i ljekovitog bilja; Morfološki opis odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja u fazi kotiledonih i prvih pravih listova. Priručnik za vježbe, CD-verzija Preporučena literatura 1. Hornok L.: Cultivation and processing of medicinal plants. John Wiley & Sons, Chichester, 1992. 2. Schafner W., Häfelfinger B., Ernst B,: Ljekovito bilje, kompendij. Leo-commerce, Rijeka, 1999. 3. znanstveni i stručni članci iz domene modula, objavljeni u časopisima i elektronskim medijima 4. diplomski radovi iz domene modula

Docent Ivanka Žutić

Broj ECTS bodova

3

Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

16

10 4

Kolokviji iz poznavanja odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja prema: biljnom dijelu kao cilju uzgoja, sjemenu i morfološkim razlikama u fazi kotiledonskih listova. Izrada herbarija aromatičnog i ljekovitog bilja. Redovitost pohađanja nastave
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

86

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

biologija. Third edition. Oregon 4. Allen J. physiology and culture. 3. Radnički univerzitet «R. Random House. Zagreb 2. osnivanje i uređenje proizvodnog prostora i sadnja. Vinogradarstvo. Praktično vinogradarstvo i vinarstvo (D.Beograd izvanredni profesor Bernard Kozina Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 33 1 6 4 16 Redovito pohađanje nastave. Morfološka. Svjetlost. Miljković I. Westwood M. Ćirpanov». Zagreb 3. (1989). N. Suvremeno voćarstvo (opći dio). (1996). 2. Dorling Kindersley. Karakteristike rasadničarske proizvodnje. (1995). Novi Sad Mirošević N. ekologija. London 5. Timber Press. gnojidba i ishrana. M. Vinogradarstvo I i II. (1966). Zagreb (odabrana poglavlja) Stanković D. Shrubs. Ukrasno drveće i grmlje. (1990). III deo. Sarajevo Štampar K. Nakladni zavod Znanje. Zagreb Šilić Č. Premužić). 4. Trees. Cilj modula Stjecanje znanja o osnovnim morfološkim i uzgojnim karakteristikama najvažnijih rodova odnosno vrsta drvenastih i ukrasnih vrsta potrebnih za razumijevanje ostalih modula iz domene drvenastih kultura Obvezna literatura 1./2011. (1992). (1991). sustavi uzdržavanja tla i navodnjavanje. Temperate-zone pomology. Minerva. 5. uzgojna i ukrasna svojstva najvažnijih ukrasnih drvenastih vrsta. Burić D. 87 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1993). Subotica . Identifikacija. New York. Znanje. Sveučilište u Zagrebu.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1979). Nakladni zavod Globus. rezidba i uzgojni oblici. Opšte voćarstvo. berba. sustavi razmnožavanja i rasadnik.P. Opće voćarstvo. Roger Pillips i Martyn Rix. AG1096 OSNOVE UZGOJA DRVENASTIH KULTURA Koordinator modula Opis modula Obradit će se poglavlja: sistematika i podrijetlo drvenastih kultura. Portland. generativnog i vegetativnog razmnožavnja najznačajnijih ukrasnih dendroloških vrsta. Licul R. nomenklatura i klasifikacija dendroloških ukrasnih svojti. seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. Coombes.

(2002) : Practical Woody Plant Propagation for Nursery Growers. New York 3. deblo. primjeri po zonama). Coombes. Cilj modula Cilj modula je da student stekne znanja o morfološkim. Ksenija Karlović Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 4 16 10 Prisustvovanje na vježbama. organizacija). industrijskim. Svjetlost. Šilić. Soliteri. London 2. Karakteristike generativnog i vegetativnog razmnožavanja najznačajnijih rodova ukrasnih dendroloških vrsta.J. doc. Obvezna literatura 1. primjeri). specifičnosti. (1990): Ukrasno drveće i grmlje. Svjetlost. kora. krošnja. list./2011. podjela jadranske obale na zone. dr. Macdonald. Sarajevo 3. Rasadnici (podjela. (1989): Shrubs. introdukcija egzotičnih vrsta u urbani krajobraz. (1998): Manual of Woody Lanscape Plants. A. R. AG1097 PARKOVNA DENDROLOGIJA I Koordinator modula Opis modula Modul će se sastojati od sljedećih osnovnih jedinica: Taksonomija dendroloških ukrasnih svojti: identifikacija. plod). prilagodbe. Č. primjena u urbanom krajobrazu). Stipes Publishing. M. predani seminarski radovi. specifičnosti. (1992): Trees. žive ograde. tropske i suptropske ukrasne dendrološke vrste (vrste. Č. sc. (1983): Atlas drveća i grmlja. Sarajevo 2. B. pokrivači tla. Champaign.. cvijet/cvat. otpornost na sušu i niske temperature. Preporučena literatura 1. Dirr. Dorling Kindersley. A. penjačice i povijuše. turističkim i ruralnim zonama. Portland. Autohtone i alohtone ukrasne dendrološke vrste za kontinentalno područje Hrvatske (vrste. Random House. Rix. M. mogućnosti njihove primjene u urbanom krajobrazu te specifičnosti primjene u kontinentalnom i mediteranskom dijelu Hrvatske. nomenklatura i klasifikacija. Šilić. Funkcija i značaj zelenila u urbanim. uzgojnim i ukrasnim osobinama autohtonih i alohtonih drvenastih ukrasnih vrsta. kamenjare: vrste (morfološke i uzgojne karakteristike. podizanje. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 88 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Pillips.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Mediteranske. drvoredi. Morfološke i ukrasne osobine ukrasnih drvenastih vrsta (korijen. Timber Press.

Časopis Hrvatska pčela. Pčelarstvo. International Bee Research Association. i suradnici 1993 Temelji suvremenog pčelarenja PIP Zagreb Sulimanović. i suradnici 1994 Počeci uspješnog pčelarenja. Anatomy and Dissection of the Honeybee. The hive and hony bee Dadant and sons Hamilton. Znanje Zagreb Marković. PIP Zagreb Sulimanović. J./2011. razvoj. M. Insect pollination of Crops. 1977. J. Academic press. Hrvatski pčelarski savez 2. Osim direktnih pčelinjih proizvoda kao što su med.J. vježbi i terenskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. fiziologije i anatomije pčele medarice. Studenti će biti upoznati sa osnovama bolesti. M. formiranje nove zajednice. Uzgoj i selekcija se obrađuje u teoretskoj i praktičnoj nastavi. Free. AG1099 PČELARSTVO Koordinator modula Opis modula Uvodno se obrađuje poznavanje specifičnosti biologije. Lonodon and New York 4. Vježbe se izvode na fakultetskom pokušalištu. London. B. Katalinić. Graham.. 5. Dade. vrcanje meda i proizvodnja propolisa. štetnika. Illinois 3. obuhvaćene će biti i indirektne koristi u oprašivanju kultiviranog i samoniklog bilja. i suradnici 1978.. peluda i voska. i suradnici 1995 Prepoznavanje i suzbijanje pčelinjih bolesti PIP Zagreb Redoviti profesor Nikola Kezić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 27 3 Pohađanje predavanja. Vježbama je obuhvaćen proljetni pregled pčelinje zajednice. 4.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Tehnologija pčelarenja će se obraditi na predavanjima i vježbama. J. Taylor and Francis. i suradnici 1993. and Pham – Delague. U okviru terenske nastave predviđena je posjeta profesionalnom pčelaru i tvrtki za obradu meda.. Devillers. John.. Đ. 3.. Cilj modula stjecanje temeljnih znanja i vještina u obavljanju struke Obvezna literatura 1. neprijatelja pčela i znakovima trovanja. London. Đ. 2002 Honey bees: Estimating the evironmetal imapcet of chemicals. Obuhvaćene su glavne pčelinje paše u Hrvatskoj i svijetu i njihova regionalna rasprostranjenost. 2. vosak matična mliječ. 1993. 89 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .H. pelud propolis.

(1986): Postanak. obavljene terenske i laboratorijske vježbe. Škorić A. Upoznat će se s osnovnim principima geneze tla-čimbenicima tvorbe i pedogenetskim procesima. Zagreb 2. Obvezna literatura 1. kemijskim i biološkim svojstvima koji su temelj biljne proizvodnje. 3. stoga je nužno da studenti sva četiri preddiplomska studija se upoznaju s osnovnim fizikalnim. Sarajevo M. razvoj i sistematika tla.C. Cilj modula Studenti će steći osnovna znanja o morfološkim fizikalnim. N. Knjiga. Ray (2002): The nature and Properties of Soil. Frankfurt/Meine M. Jović (1986): Pedologija. te najrasprostranjenijim tipovima tala u Hrvatskoj. 5. 2. građi tla i plodnosti tla. V. Zagreb Preporučena literatura 1. M.R. Škorić A. Mückenhausen (1994): Die bodenkunde. Zavod za pedologiju (skripta) Docent Aleksandra Bensa Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Laboratorijske vježbe Seminar Terenske vježbe Ispiti Uvjeti za dobivanje potpisa 36 15 1 5 4 Pohađanje predavanja. W. 4. Fakultet poljoprivrednih znanosti. te morfologijom kao rezultantom procesa pedogeneze. Kroz terenske i laboratorijske vježbe studenti će ovladati vještinama načina istraživanja tla i određivanja pojedinih svojstava. Brady. Fakultet poljoprivrednih znanosti. te rasprostranjenju glavnih tipova tala u Hrvatskoj. Avdalović. Upoznat će se s osnovnim principima prirodoznanstvenih i namjenskih klasifikacija tala. te izrađeni seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 90 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . New Yersy E./2011. Antić. Fakultet poljoprivrednih znanosti. Beograd Bogunović.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. kemijskim i biološkim svojstvima tla. Zagreb 3. Knjiga. N. AG1100 PEDOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Tlo je najvažniji edafski čimbenik. Kroz seminarski rad to će dokazati. Ćirić (1987): Pedologija. (1994): Pedološko kartiranje. Škorić A. (1985): Priručnik za pedološka istraživanja. (1991): Sastav i svojstva tla.

FAO. studenti će steći bitna saznanja o postanku tla. o osnovnim principima klasifikacija. Zagreb Preporučena literatura 1. sc. o toplinskim svojstvima tla. Stjepan Husnjak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Laboratorijske vježbe Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 14 6 6 Pohađanje predvanja. Zagreb 2. ISRIC.jedan od najvažnijih i nezamijenjivih prirodnih resursa. Husnjak. Škorić A. ( 1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša. Fakultet poljoprivrednih znanosti. (1985): Priručnik za pedološka istraživanja. Zagreb 91 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . o osnovnim fizikalnim.. Cilj modula Da studenti steknu aktivna znanja o postanku. Kroz seminarski rad detaljno će se upoznati sa načinima obrade i interpretacije rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja.. U okviru ovog modula kroz predavanja. 6. Škorić A. (1991): Sastav i svojstva tla. razvoj i sistematika tla. (1986): Postanak. Državna uprava za zaštitu okoliša 3 Martinović J. Zavod za pedologiju AF. Martinović J.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. o osnovnim svojstvima tla. Rome. dr. Škorić A. prof. Zavod za pedologiju Agronomski fakultet./2011. obavljene terenske i laboratorijske vježbe te izrađeni seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. FAO (1998): World reference base for soil resources. AG1101 PEDOLOGIJA KRAJOBRAZA Koordinator modula Opis modula Pedologija je prirodoznanstvena disciplina u okviru koje se proučava tlo . Rome. zatim o osnovnim principima prirodoznanstvenih i namjenskih klasifikacija tla. S. Zagreb 3. Ž. o vodi i zraku tla. te utjecaja pedološkog pokrova na oblikovanje i vrednovanje krajobraza. Tlo je važan element krajobrazne arhitekture te je stoga nužno da se studenti preddiplomskog studija «Krajobrazna arhitektura» upoznaju sa osnovnim znanostima o tlu. građi i plodnosti tla. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša 4 FAO (1990): FAO UNESCO Soil Map of the World. Kroz terenske i laboratorijske vježbe studenti će ovladati vještinama načina istraživanja tla i dolaženja do kvalitativnih i kvantitativnih podataka o tlu. Husnjak (1994): Program i metodologija izvođenja terenskih i laboratorijskih vježbe iz hidropedologije – radni materijali za praktikum. 5. Zagreb 4. (1994): Pedološko kartiranje (radni materijal za skriptu). Revised Legend. (2000 ): Tla u Hrvatskoj. Zavod za pedologiju AF. Fakultet poljoprivrednih znanosti. World soil resources reports. Bogunović M. Vidaček. Zagreb 2. kemijskim i biološkim svojstvima tla. Fakultet poljoprivrednih znanosti. o mineralnoj i organskoj tvari tla. ISSS. (1994): Hidropedologija – interna skripta.

Rukopis za studente Prirodoslovno – matematičkog fakulteta. Kisić. Odgovoriti na pitanje: Kako zahvate u poljoprivredi. Bašić. 3. koji neprijeporno utječu na okoliš. str.. Bašić. str. 301308. kulturne krajobraze i ruralni prostor.I. Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća.F. Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla – ključna pitanja održive poljoprivrede i razvitka. Bašić. Mesić.. Budapest. i zahvata u uzgoju stoke na tlo. nezamjenjivo. pisana predavanja. i najvažnije aktualne poljoprivredno okolišne programe FAO i EU i programe znanstvenih istraživanja u poljoprivredi EU. 599612. 20-29. preko njega na vodu i okoliš.. Franić Ramona. Hrvatska konf. 2003. dakle gospodarski.... Mesić. Zavod za OPB. Križevci.M. 2004. Zbornik radova. Kisić.I. p 87.M. st. proizvodne. Milan Mesić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 12 3 5 Pohađanje nastave i vježbi s maksimalno 4 izostanka od toga s vježbi najviše 2 i izrađen seminarski rad. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 92 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . zatim web stranica FAO i Encarta-enciklopedija. ili djelotvorno sanirati štetne utjecaje prouzročena tim zahvatima. 2001. 4.. Aktualne web stranice European Soil Bureau Network (ESBN) Joint Research centre EU – Ispra. gospodarsko-socijalne i kulturne. 2003. koji će studentu biti dostupni na web stranici Zavoda najkasnije tjedan dana prije izvedbe nastave. 2002. Procjena erozije tla vodom prema vodnim slivovima Republike Hrvatske. kako ih učiniti ekološki prihvatljivim.Bašić.. Plitvička jezera.I.M. Kako te promjene utječu na gospodarsku politiku.F. 2. 5. Butorac.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.A.. PRO-TIM. Prilagodba poljoprivrede mogućim klimatskim promjenama.F.. dr. Nature and Man in Croatian Agriculture. Agroekologija. 3. 277. Zbornik radova: 3. Bašić. Bašić. Lang. vode u 21. XXXV znanstveni skup Hrvatskih agronoma. Hrvatska konf. socijalno i etički prihvatljivim. Cilj modula Upoznati uloge tla i utjecaje zahvata uzgoja bilja i stoke na okoliš.. Butorac. Utjecaj okolišnih pitanja na promjene u svjetskim sustavima gospodarenja u poljoprivredi iznuđene utjecajem biljno-uzgojnih zahvata na tlo i terestričke ekosustave. Kisić. F. Croatian Agriculture.. Bašić. XXXVII znanstveni skup Hrvatskih agronoma. 2. ekološkoregulacijske. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. o vodama – Hrv. suvremeni koncept VUPT – MFCAL. Bašić. Komives. 5./2011. 2000. Uloge tla. Pollution processes in agrienvironment. F. Prof. ruralni razvitak u nas.A. napose tlo kao jedinstveno. 31-41. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima. 4. Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija. Mesić. I. AG1102 POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ Koordinator modula Opis modula Modul treba u agronomu razviti osjećaj odgovornosti za okoliš. Zagreb. str. st.. Obvezna literatura 1. ograničeno. Opatija.T.F. Zbornik rad. Zbornik radova I Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo 2002. Nastavni sadržaji svih predavanja i vježbi.. Pojasniti “Kodeks za okoliš prihvatljivog gospodarenja” kao suvremeno načelo na kojemu se temelji zaštita okoliša od zahvata u poljoprivredi. Akaprint. Utjecaj najvažnijih biljno uzgojnih. Flajsig-Ćosić Gorana. Mesić. Pokazatelji onečišćenja voda iz poljoprivrede. st. Jolanakai. o vodama – Hrv. Zagreb. Food and Food Processing Industry. neprenosivo nacionalno blago i prirodnu baštinu kojom on upravlja. plenarno izlaganje. a za posljedice štetnih utjecaja preuzima odgovornost. odnosno druge terestričke i akvatične ekosustave. učiniti održivim.I. vode u 21. Zagreb.st. p. Opatija. 2003. Zagreb.M..F. 3.. 2000. Preporučena literatura 1. 71-87...M.Kisić. 1999..F. sc. 43.

D. Herak – Ćustić. (1988): Navodnjavanje. A.. Zagreb. 4. D. F. Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara RH. Borošić. (1992): Osnove hidrologije. 6. Četvrta tematska cjelina obrađuje šire područje vezano za probleme suvišnih voda na poljoprivrednim površinama (tlima). Čavlek.. te vježbi na terenu (T) i praktikumu (PK).ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. kolo. S problematikom nedostatka vode u tlu pri uzgoju poljoprivrednih kultura. 3. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Šimunić. Tomić. Romić. D. kolo. Rijeka. izrada programa Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 93 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . knjiga 9 (u tisku) 9. GF Sveučilišta u Rijeci. D. Engelsman. AG1103 POLJOPRIVREDNE MELIORACIJE Koordinator modula Opis modula Modul je podijeljen u pet tematskih cjelina.D. (1975): Soils and Field Drainage. III. Herpenden. B. Čavlek. F. (2003): Rješavanje problema unutarnjih voda u hidromelioracijskim sustavima.. potrebe i mogućnosti njihovog rješavanja adekvatnim hidrotehničkim sustavima odvodnje. Trafford. M. Ingenuerbau und Landschaftsbau. II. Geodetski fakultet Zagreb. 3. Priručnik za hidrotehničke melioracije. (1984). (1989). Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.. Zrinski. 7. Povrćarstvo. Romić. FPZ.. kolo. Obvezna literatura 1.. (U knjizi) Lešić. Rijeka.. D. Petošić. (2005): Navodnjavanje u održivoj poljoprivredi. 5. Poljak.A. Navodnjavanje. 8. studenti će se upoznati u petoj tematskoj cjelini. 2. U drugoj tematskoj cjelini upoznati će se s osnovama hidroloških i hidrauličkih zakonitosti bitnih u odvodnji i navodnjavanju poljoprivrednih površina (tala). 3. Tomić./2011. F. 2. Geodetski fakultet Zagreb. GF Sveučilišta u Rijeci.. Redoviti profesor Dragutin Petošić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 36 20 4 Pohađanje predavanja i vježbi. Tomić. D. R. Petošić. (1984): Dreinleitung Für Landbau. J. (2000): Uređivanje voda (interna skripta).. (1985). AFZ. Drenaža u poljoprivredi (1984): (prijevod s francuskog). 4. R. R. I. Romić. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Thomasson. M. Osnove hidropedologije s težištem na kretanje vode u tlu studenti će slušati u trećoj tematskoj cjelini. (1999): Mehanizacija i oprema za lokalizirano natapanje. knjiga 1. Walpole. kolo. F. E. Zavod za melioracije. Priručnik za hidrotehničke melioracije. njenom umjetnom dovođenju i doziranju putem odgovarajućih metoda i sustava navodnjavanja.. Zagreb. D. Zagreb. Tomić. (1987): Poljoprivredne melioracije (interna skripta). Mackney. Zavod za melioracije. knjiga 7. (2004): Navodnjavanje povrća. Nastava na modulu Poljoprivredne melioracije izvoditi će se u obliku predavanja (P). (1985): Hidraulika. (1987) i 5.. Romić. Berlin. E. U prvoj tematskoj cjelini studenti će steći osnovna znanja iz područja praktične (niže) geodezije i izmjere zemljišta. FPZ. II. Cilj modula Cilj je modula da studenti steknu osnovna znanja iz šireg područja poljoprivrednih melioracija bitnih za nastavak studiranja na većem broju diplomskih studija i/ili u neposrednoj poljoprivrednoj struci. Odvodnjavanje: knjige 2. Navodnjavanje. Preporučena literatura 1. I. 4. J.

Statistics for Bussines and Economics.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Cilj modula Stjecanje statističke opće kulture te statističkih znanja i vještina primjenjivih u analizi i rješavanju statističkih problema iz prakse u agroekonomskoj struci. Obvezna literatura 1. skalama mjerenja i numeričkim deskriptivnim pokazateljima. njihovoj organizaciji. I. Wiley.Y. N. B. Statistika za nematematičare. Petz. Mann.. Šošić. Zagreb. Schaum's Easy Outline of Business Statistics. P. Uvode se i opisuju pojmovi diskretne i kontinuirane slučajne varijable i njihove raspodjele./2011. domaće zadaće Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 94 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . U kratkom dijelu o osnovama teorije vjerojatnosti izlažu se elementi nužni za razumijevanje složenijih koncepata. Mikrorad i Ekonomski fakultet. Preporučena literatura 1. N. Zbirka zadataka iz statistike. L. McGraw-Hill. 1998. Školska knjiga. Pri izboru gradiva i primjera vodilo se računa o specifičnom kontekstu agroekonomske struke. prezentaciji i interpretaciji. 1995. How to lie with statistics. Huff. 1993 docent Biserka Kolarec Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 20 20 Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Kazmier. WW Norton. Dio o deskriptivnoj statistici obuhvaća materijale o tipovima podataka.Y. Ostatak modula posvećen je inferencijalnoj statistici – procjenama očekivanja i vjerojatnosti i testiranju hipoteza o njima.S. N. Posebna se pozornost poklanja razvoju statističke pismenosti i opće kulture pri interpretaciji statističkih pokazatelja. 2. 3.Y. kolokviji. 2. AG1105 POSLOVNA STATISTIKA I Koordinator modula Opis modula Modul obuhvaća temelje deskriptivne i inferencijalne statistike. 2003. J.. Zagreb. D.

br. (1996). stočarstvo Enciklopedija Jugoslavije (svezak 5) Leksikografski zavod Zagreb. (1979).(1995) Povijest plemenite općine Turopolja. Arheološki zavod Fiziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. vol. Relković JS.Štancl. Majnarić . Društvena istraživanja. Poljoprivreda ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj. 8. Povijest hrvatske ekonomske misli.264-271. Minichreiter. Počeci poljoprivredne proizvodnje na hrvatskom povijesnom području. Feudalno društvo. Monografije i katalozi 10/I – Arheološki muzej Istre. Zagreb. Bloch M.. 5... (2001). Zagreb. Poljoprivreda u Hrvatskoj od 1991. str. str. Marketing. 3. Bogunović. 19. S. 2. Starac. str. (1796). Docent Alen Džidić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 48 8 4 Pohađanje nastave i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Cilj modula Polaznici bi se trebali informirati o povijesti poljoprivrede i spoznati tijek razvoja tehnologija. Svijetlost. S. ur. 10.((2001). 264271. str. Forenbaher. Matica hrvatska. D. T. Spomenica Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1979/80-1989/90. Split. Hrvatska -poljoprivreda. 7. 15. The Earliest Islanders of the Eastern Adriatic. Jurić I. (1996).linearno vrpčasta kultura.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Iliri.. Zagreb.Zadar. 21. Golden. Iliri i antički svijet. Od srednjeg vijeka do ukidanja kmetstva na području Hrvatske. Adamček J. (1999). 521-530. II. Književni krug. str. (2001). Jurić I. 620.Šatović. str.Zagreb. (1999). 853. Arheološki muzej Zadar . Poljoprivreda EU. Arheološki zavod Filozofskog fakulteta. Vlastita autorska naklada. Domestikacija konja i razvoj u stepi.. (2003).Pandžić. Težak-Gregl T. Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske. Prapovijest. Hrvatsko-stočarstvo.. Neolitizacija Hrvatske i Europe. Stipetić V. Razvoj poljoprivredne proizvodnje od neolitika do bakrenog doba. 9. 2. Etnogeneza i genetička otkrića. Husinec R... Brojni autori. 11. 16. U Praistoriji jugoslovenskih zemalja. Pula. T. Naprijed Zagreb. Sveučilišta u Zagreb . (1995). Rendić . Studenti biraju seminarsku radnju predaju ju napisanu i obrazlažu na usmenom ispitu. (2002). Balen J. Sarajevo. 181-193. Znanost u Hrvata. st. Agriculturae conspectus scientificus Vol. Od 1848-1917. Raukar. Collegium Antropologium. godine). genetičkog mijenjanja životinja i bilja i značenja znanosti kroz povijest. (1998). AG1106 POVIJEST POLJOPRIVREDE Koordinator modula Opis modula Počeci poljoprivrede u Svijetu. M. Jadranska zona. Đikić. 24. 6. Jurić I. Disertacije i monografije. Kuchnik. Značajke poljoprivredne proizvodnje u naseljima starčevačke kulture na prostoru između Vinkovaca i Slavonskog Broda u Hrvatskoj. (1992).(1998). Glasnik Turopolja – Plemenita opčina turopoljska. (1993). Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj. Laszowski E. Težak . 4. Zavičajna naklada Žakan Juri». Agrarni sustav Rima. vučedolske do beker kulture. Sveučilišna naknada Liber . 23. Školska knjiga. stoljeća. (1988). Dimitrijević. B. Gospodarstvo antičke Istre. Herodot (2000). 1990. Globalizacija poljoprivredne proizvodnje. Velika Gorica (Pretisak izdanja iz 1910. Ogranak Matice Hrvatske. 9. Pula. Laus. 23. Razvoj poljoprivrede Kelta i Grčke te njihov utjecaj na području Hrvatske./2011.Jurić. Križevci. Preporučena literatura 1. Od badelske. Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj . (1989). Golden marketing. Jurić I. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. 926. Poljoprivredni razvoj za trajanja Jugoslavije. Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima. 22. (1988). M. Obvezna literatura 1. Koriste literaturu iz popisa preporučene literature ovisno o izabranom seminaru: 95 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Matijašić R. (1997). U Privlaki. Genetičko podrijetlo Hrvata. U Osiku Slovih Ivana Martina Divalt privilegiratog Knjigotlica. str.Zagreb. 12.67(4). 1989.Miočević. Širenje poljoprivrede iz područja «Plodnog polumjeseca» Neolitska revolucija. Štancl B. Razvoj poljoprivrednog školstva u Hrvatskoj. 18. Enciklopedija Jugoslavije (svezak 5). Zagreb. Batović. Hrvatsko srednjovjekovlje. Š. 347¬365. 17. br.. 14. Povijest. N. (1980).Gregl. Zagreb. Split. Suić M. Razvoj feudalnih odnosa. 2. Neolitsko doba. 46 (2-3). 20. K. F. strana 495515. (2001). 473-634. Prirodoslovlje i njegova primjena. 13. Zagreb. I. A. Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I. Wilkes J. Delić P. Poljoprivreda Perzijskog carstva.

Obvezna literatura 1. odnosno ideološke (religijske. trajanja i/ili preobrazbe u kraćem ili dužem vremenskom razdoblju./2011. New York. 5. H. (ur. Janson. st. političke. K. Rijeka. Umjetnost u slici. Poseban naglasak se stavlja na ona razdoblja koja su za formiranje europske kulture značajna ( Klasična umjetnost i formiranje umjetnosti Zapada od 9. Cilj modula Student stječe dobro poznavanje osnovnih umjetničkih razdoblja. I. Varaždin 2. Zagreb 4. Zagreb prof... (1995): A history of architecture : settings and rituals. Kemp. 13. Stanek.II. prvenstveno s obzirom na njihovu povijesno-umjetničku ulogu i značaj. Otokar Keršovani. (2003): Povijest umjetnosti. (1971): Povijest umjetnosti kao humanistička disciplina. poglavito onih u arhitekturi i prostornom oblikovanju općenito (vrtna i pejzažna arhitektura. vol. Oxford University Press. filozofske) pretpostavke nastanka. Mladost. sc. S. Zagreb 2. i 20. Kostof. Posebna se pažnja posvećuje interpretacijama specifičnih likovnih svojstava umjetničkih djela s formalno-stilskog aspekta.. Golden Marketing. Pri tome se upoznaje ne samo sa specifičnostima pojedinog razdoblja. do 13. 1982.-16. Umjetnosti modernog doba–19.. Zagreb 3. Janson. u: Život umjetnosti. W. te sa osnovnim stilskim i razvojnim pravcima europske i mediteranske umjetničke baštine u razdoblju od prethistorije do najnovijeg doba. Clark. Vogel.F. Miljenko Jurković Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 50 10 Redovno pohađanje nastave te položen kolokvij u 8 tjednu predavanja Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 96 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .o. st. E. najznačajnijih spomenika i njihovih stvaraoca. te je sposoban prepoznati i osnovnom stilskom analizom razlikovati. (samo za slikovni materijal!) 3. Ovladava osnovama stručne terminologije i metodologije.). (više autora). br. (1999-2000) ATLAS ARHITEKTURE. G. povijesne.st. K.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Dilly. AG1107 POVIJEST UMJETNOSTI Koordinator modula Opis modula U kolegiju se student upoznaje s najznačajnijim spomenicima i stvaraocima. Warnke (2005): Uvod u povijest umjetnosti. Mladost. W. Fraktura. Umjetnost ranog humanizma i Novog vijeka od 14. Sauerländer. odnosno likovne vrste nego se za razumijevanje njihovih odlika ukazuje na temeljne prostorne. skulpture i slikarstva. i urbanizam). dr. Zagreb Preporučena literatura 1. (1987): Civilizacija. A. (1961): Priroda u umjetnosti.o. sistematizirati i klasificirati najznačajnije spomenike arhitekture. Mueller.d. Clark..st. Panofsky.) Belting.

pjenušavih i specijalnih vina koje treba omogućiti samostalnu primjenu stečenih suvremenih znanja. AG1108 PREDIKATNA. 1989 Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 26 Redovito pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 97 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . I. 1996 2. Studenti će aktivno sudjelovati u pripremi grožđa u vinogradu za proizvodnju predikatnih vina pa sve do njihove degustacije 6 Doc. 1998 3. Novi vinodoliski. vol 1. M. P. John Willey & sons 1999 Preporučena literatura 1. Wurdig. Ribereau-Gayon et al Handbook of enology.dr. pjenušavim i specijalnim vinima te njihovoj proizvodnji. Woller Chemie des weines. Nakladni Zavod Globus.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zoričić: Podrumarstvo. Obvezna literatura 1. Zagreb. Sokolić Prvi vinogradarsko vinarski leksikon. Ana Jeromel Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 56 Način izvođenja izravne nastave Cilj modula Teoretsko i praktično obrazovanje na području predikatnih./2011. Ulmer.PJENUŠAVA I SPECIJALNA VINA Koordinator modula Opis modula Slušanjem ovog modula studentima će biti dostupna suvremena znanja o predikaktnim.

Doktorska disertacija. laboratorijske vježbe. (2001. Savjetodavni rad s proizvođačima tradicionalnih mliječnih proizvoda.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.J.. Cilj modula Stručno-tehnološko vođenje mliječne farme i pogona manjeg kapaciteta za preradu mlijeka na OPG. listopad 2003. London and New York. Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu. 5. J. Kalit. 2. sira škripavca na različitim gospodarstvima Like. 4. Slijedeća cjelina odnosi se na zakonsku regulativu u Hrvatskoj i Europi o uvjetima kojima moraju udovoljiti objekti registrirani za preradu mlijeka na OPG. Autohtoni sirevi Hrvatske: osobine i tehnologija slijedeća je cjelina na koju se nadovezuju najčešće pogreške u proizvodnji sira na OPG. 19-37. (2000.. S.K. te otoka Paga i Krka. 3./2011. Sharpe. terenska nastava i izrađen i prezentiran seminar. Preporučena literatura 1. J. (1985. S.. 63-73. Krčkog.): Tounjski sir – prilog poznavanju autohtonih mliječnih proizvoda Hrvatske. Izvanredni profesor Samir Kalit Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 8 0 4 12 12 Odslušane auditorne.. The Microbiology of Milk Products. S. J. Slijede osnove senzorskog ocjenjivanje i kontrola kemijske i mikrobiološke kakvoće mliječnih proizvoda s OPG. S. 9. 3. Terenske vježbe iz proizvodnja svježeg sira.R. (2003): Krčki sir.): Autohtoni sirevi Hrvatske. Z. Opatija. Paškog. 22. 175-194. Načini prodaje mliječnih proizvoda s OPG je cjelina kojom se zaokružuje znanje iz područja proizvodnje i prerade mlijeka na OPG. M. Jerković. Elsevier Applied Science Publishers. 53. Chapman.. M. AG1109 PRERADA MLIJEKA NA OPG Koordinator modula Opis modula U uvodnom dijelu biti će govora o specifičnostima i prednostima prerade mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) u Hrvatskoj i Europi. Mljekarstvo.): Kakvoća autohtonih sireva i sustav kontrole. Havranek. U: Svjetska enciklopedija sireva. Zagreb. (1995. H. 2.): Narodne novine broj 149 od 15. 157-243. Teoretski dio obuhvatiti će poznate svjetske sireve koji se proizvode na gospodarstvima (on farm/home made cheeses). U: Peto savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj. by R. Kuhanog sira.): Sirevi svijeta. vježbe u praktikumu. (2003): Najčešće pogreške u tehnologiji proizvodnje autohtonih sireva na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).. Mljekarstvo. (1989.): Microbiology of cheese. i 10.E. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 98 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . U: Dairy Microbiology.. L. rujna.. U: Treće savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj. vrhnja i maslaca provodit će se na gospodarstvima okolice Zagreba i Zagorja. Lukač Havranek. 14-150. – 23. Kalit. Volume 1 (Ed. Štimac. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prpić. Robinson). listopad 2001. Obvezna literatura 1. Harbutt. preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (2003. Praktične terenske vježbe izvodit će se iz područja tehnologije proizvodnje Tounjskog. Lukač. Kalit. 8-13.

V.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Duraković. ekološki prihvatljiva) te skladištenje i transport prerađevina.2004.Springer.Batt. 3. te važećim normativima u svrhu osobne finalizacije proizvoda i istraživačkog rada na novim voćnim i povrtnim vrstama odnosno sortama. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 99 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .Grosch..Dauthy:Fruit and vegetable processing.CRC PrILIc.SER. 5. Roma 1995. Cilj modula Upoznavanje s osnovama kvalitete voća i povrća. Obvezna literatura 1.1-3.S.Kugletr.Somogyi.. te biološko konzerviranje.H. Upoznat će se s važećim normativima.C. 2.2002.:Moderna mikrobiologija namirnica. D. AG1110 PRERADA VOĆA I POVRĆA Koordinator modula Opis modula Modul obuhvaća analizu kvalitete tehnološki dospjele sirovine u svježem stanju preko mehaničkog i osnovnog kemijskog sastava.:Processing fruits:Science and Technology.:Encyclopedija of Food Microbiology. dodatkom povećane koncentracija šećera za voćne prerađevine(džem.Nakladni zavod Globus. pekmez. sredstva za zaslađivanje. Nadica Dobričević Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 20 4 4 Odslušana predavanja.M. L. Definiranje i kvaliteta pomoćnih sredstava koja se koriste u procesu prerade(voda.K. 4. Pregled osnovnih uzročnika kvarenja svježe sirovine i prerađevina(bakterije.A. Preporučena literatura 1.D. zakiseljavanje i konzervansi).Piližota.2000.. dr. sc. kompot…) odnosno soli i kiseline za povrće(kisele i marinirane prerađevine).T.FAO AGRI. Definiranje poluprerađevina(pulpa. Procesima prerade uz opis strojeva i opreme dat će se osnovni parametri za postupke uništavanja mikroorganizama kod pasterizacije i sterilizacije odnosno HTST i postupka uperizacije. 2. kvasci i plijesni). Navedena problematika će se praktično obraditi kroz laboratorijske i terenske vježbe. Ambalaža(uporabna i dekorativna..D.R. 3.P. Belitz.:Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inžinjerstva. Mircea E. Lovrić.2000.Ramaswamj.T.2003./2011. marmelada.H. seminar i položen kolokvij. 119. Zaustavljanje rasta i razvoja mikroorganizama primjenom niskih temperatura(hlađenje i zamrzavanje) i postupkom sušenja. No. Prof. Robinson. načinima prerade..Vol.:Food Chemistry.W. Lovrić.CRC PrILIc. Jongen. vježbe.1999.1994. kako bi se lakše izabrao postupak prerade.:Konzerviranje i prerada voća i povrća.Patel.Academic Press. BULL.HINUS. mark) i aditiva(E-brojevi) za voće i povrće. Barrett. Wim:Fruit and Vegetable processing:Improving Quality..S.P.

(2000): ˝Gardens through the Ages (1420 – 1940)˝. (1994): ˝The Garden Source Book˝.. London Plumtre J. London Bisgrove R. Roy Strong. Habitus.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Mozaik knjiga. Conran Octopus Limited.. (1999): ˝A Heritage of Flowers˝. 3. Conran Octopus Limited Tovah M. Harvard University Press. Michaell Baezley. (2002): ˝Garden Colour Palette˝. potrebe za vodom i ostali ekološki čimbenici Cilj modula Upoznavanje studenata s primjenom biljnog materijala u prošlosti i danas. Primjena ukrasnih vrsta prema klimatskim prilikama RH. Germ T. Williams P.. London 4.. Praćenje promjena ukrasnog bilja kroz izmjenu godišnjih doba... Brzorastuće i spororastuće vrste. Tolerantnost na sjenu. Massachusetts 2. (1998): ˝Classic Planting˝. Biljni materijal u slikarstvu. Obvezna literatura 1. tekstura. (2002): ˝The Plants that shaped our Gardens˝. 2.dr.. teksturu i boju biljnog materijala. boja ukrasnog bilja. Stuart D. Biljni materijal u formalnoj i neformalnoj sadnji.sc. Praćenje fenoloških karakteristika biljnog materijala kroz smjenu godišnjih doba. London 3. AG1111 PRIMJENA UKRASNOG BILJA Koordinator modula Opis modula Primjena ukrasnog bilja kroz povijest + filozofija. Strong R. (2002): ˝Simbolika cvijeća˝. Zagreb Preporučena literatura 1. Nikolaja Kravanja Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 0 0 15 10 5 Sudjelovanje na vježbama i izrada seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 100 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011.. Gaia Books Limited. (1988): ˝Gertrude Jeckyll´s Color Shemes for the Flower Garden Doc. Ward Lock. Monetov vrt. 4. Cambridge. Boisset C. Osvrt na habitus.

L. soje i uljane repice i mjere suzbijanja korova. načini održavanja tla u višegodišnjim kulturama. J. (2002): Priručnik iz zaštite bilja. i sur. Glasilo biljne zaštite. Obvezna literatura 1. Blackwell Scientific Publications 3. School of Biological Sciences OUniversitty of Bath 2. 23 4.suzbijanje korova prema skupinama povrtnih kultura). osnove kemijskog suzbijanja korova u drvenastim kulturama. Također stječe temelje za daljnje učenje i specijalizaciju u istom području. (1999): Opća agronomija. Principi suzbijanja korova u ratarskim kulturama (specifičnosti korovne flore i suzbijanje korova u strnim žitaricama. Višekratna primjena smanjenih dozacija herbicida. specifičnosti korovne flore kukuruza i suzbijanje korova. Čakovec docent Klara Barić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 23 7 Aktivno sudjelovanje studenta u svim dijelovima izvođenja izravne nastave. i sur. štete od korova. Stephens (1982): Theory and practice of weed control. Utvrđivanje kritičnog razdoblja zakorovljenosti. suzbijanje korova u odnosu na tehnologiju uzgoja. Zavod za zaštitu bilja u poljprivredi i šumarstvu R.. A. Maceljski i sur. kemijske mjere borbe protiv korova. AG1112 PRIMJENJENA HERBOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Principi suzbijanja korova u višegodišnjim kulturama (Korovna flora. Hrvatske Preporučena literatura 1. prednosti i nedostaci pojedinih načina održavanja tla. Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. specifičnosti korovne flore suncokreta. Principi suzbijanja korova u povrtnim kulturama (Kompeticijski odnos kulture i korova. J.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Cilj modula Student stječe znanje i vještinu osnovnih spoznaja o mjerama suzbijanja korova u pojedinim kulturama ili grupama kultura. Weed Control Handbook: Principles.. Maceljski M. Štetočinje povrća. (2004). nekemijske mjere borbe protiv korova. specifičnosti primjene herbicida u mladim i etabliranim višegodišnjim nasadima). suzbijanje korova u šećernoj repi i krumpiru). Maceljski M. (1990). Zrinski. (2004). (1999): Fundamentals of Weed Science 4./2011. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 101 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . kompeticijski odnosi višegodišnjih kultura i korova u mladom i etabliranom nasadu. Principi suzbijanja korova u krmnom i industrijskom bilju i na nepoljoprivrednim površinama. Interna skripta (odabrani radovi stručnjaka Zavoda za herbologiju) 2. Zimdahl R. Holly K. Školska knjiga 3. Odabrana poglavlja iz: Hance R. R. Butorac.

(1992): Plant Physiology. W. (1995): Fiziologija bilja.. Salisbury. AG1113 PRINCIPI FIZIOLOGIJE BILJA Koordinator modula Opis modula Osnovni principi fiziologije bilja obuhvaćaju fiziološke procese fotosinteze. Kastori. fiziološkom funkcijom regulatora rasta i sastavom biljnog tkiva. Dubravec. mehanički i polutanti iz zraka) i biotskim (patogeni. Kutschera. K. Zagreb 3. apsorpcijom i translokacijom vode i hranjiva. Cilj modula Studenti će biti sposobni primijeniti stečena znanja za rješavanje ekoloških i problema vezanih uz uzgoj i njegu bilja. translokacije i razvoja u interakcija sa abiotskim stresorima (voda.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. parazitske biljke. Wiley and Sons. CA 2. I. M. ishrane . Labratorijski dio modula dizajniran je tako da ilustrira osnovne fiziološke principe koji su povezani sa poremećajima u ishrani. razvoja i reprodukcije.. Belmont. U. R. korovi) faktorima okoliša. (2002): Prinzipen der Pflanzenphysiologie. Obvezna literatura 1. HoLins. Studenti će postići zavidan stupanj saznanja o funkcijama biljke uključujući dinamičke procese rasta. Beograd 3. G. (2002): Fiziologija bilja.. Spektrum Akademischer Verlag. Cleon. 4th ed. Zagreb 2. herbivori. Regula. F. Školska knjiga. Milan Poljak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 5 5 Uredno pohađanje nastave i vježbi te položen kolokvij iz vježbi i urađen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 102 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . soli. Interna skripta. Heidelberg-Berlin prof. respiracije. Predmet ovog modula je da se studente upozna sa razumijevanjem fiziologije biljke i fundamentalnim značenjem biokemijskih i molekularnih procesa koji su uključeni. hranjiva. Interakcije biotskih i abiotskih faktora razmatrat će se podjednako na prirodnim i na hortikulturnim biljnim vrstama. Poljak. transpiracije. Wadsworth Publishing Co. (1999): Introduction to Plant Physiology.. Studenti će također steći iskustva iz osnovnih laboratorijskih tehnika u fiziologiji bilja i primjeni znanstvenih metoda rada. dr. temperatura svjetlo. sc./2011. fotosintezom. (1989): Fiziologija biljaka. 2nd Ed Preporučena literatura 1. W. 1-178. R. B. Naučna knjiga. membranskoj propusnosti i sastavom membrane. Inc.

Englewood Cliffs. ali i s upotrebom organskih i mineralnih gnojiva i/ili poboljšivača. (2003): A-Z Encyclopedia of Garden Plants. Ishrana povrća i gnojidba.. Mirjana Herak Ćustić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 2 2 4 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pisano Usmeno ☑ ☑ 103 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Herak Ćustić. interna skripta. (2003): Preporuke za gnojidbu ukrasnog bilja. John Wiley and Sons. Lešić. Kirkby. Brickell C. Kelly J. izaziva značajne poremećaje u rastu i izgledu biljaka. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz ishrane bilja za što kvalitetnije i cjelovitije osmišljavanje i izvođenje projekata iz krajobrazne arhitekture. Borošić. M.T. Craul. The Royal Horticultural Society. 3. Savjetovanje HAD. Herak Ćustić. D. Boston. Obvezna literatura 1. Rubatzky V. Savjetovanje HAD Poreč. Zrinski. To se manifestira različitim klorozama i deformacijama na biljkama. M. te kvari vizualni dojam prostora. Ćustić. prof. 2... kemijska analiza uzorka. Zagreb. Vukadinović. kad je korekcija tla neophodna./2011. Mengel. kao i tumačenje dobivenih rezultata za potrebe projekta. P. M. London. M. Prentice-Hall International. Interni materijali sa simpozija i skupova 5. Nedovoljno poznavanje potreba pojedinih ukrasnih biljnih vrsta prema biogenim elementima. Poljak. Poreč.M. J. Devon 4. R. Development and Utilization of Cultivated Plants. (2004): The Gardener's Guide to Trees & Shrubs. 4. a uspjeh projekta upitan. te osobito njihovoj interakciji. (1998): Kemijska sredstva u poljoprivredi. Osijek. odnosno troškovnika. I. Romić (2004): Povrćarstvo. Terenskim i laboratorijskim radom obuhvatit će se uzorkovanje tla i biljnog materijala. Growth. E. AG1114 ZNAČAJ ISHRANE BILJA U KRAJOBRAZNOJ ARHITEKTURI Koordinator modula Opis modula Ishrana bilja u krajobraznoj arhitekturi ima za cilj osigurati dovoljno znanja o tlu i biljci. NY 1. Kosegarten. V. 5th edition.J. T. čimbenicima koji utječu na dostupnost pojedinih elemenata. (2004): Gojidba travnjaka. Hartmann H. Herak Ćustić. DK. Lončarić (1998): Ishrana bilja. New Jersey. Flocker W.sc. K. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. (2002): Ishrana bilja. zahtjevima prema reakciji tla (acidofilne.. Z. Zadar. Poljoprivredni fakultet. Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6. a kurativne intervencije male su efikasnosti. Inc.A. Kofranek A. J. alkalofilne i neutrofilne vrste) te manjoj ili većoj tolerantnosti na povećane količine vapna ili toksičnih elemenata. za postizanje ukupne izvrsnosti u struci i vizualnom doživljavanju krajobraza. H. (1998): Plant Science. (2005): Reakcija tla – bitan preduvjet za odabir bilja u hortikulturi. Savjetovanje HAD. (1992): Urban Soil in Landscape Design.E. Appel (2001): Principles of Plant Nutrition.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. A David & Charles Book. dr. 3. Čakovec. kako ne bi došlo do neželjenih problema i naknadnih sanacija u okolišu. različitim reakcijama biljnih vrsta na toksične elemente. Zbog navedenog studente će se upoznati s adekvatnim znanjima o potrebama biljaka prema reakciji tla i pojedinim biogenim elementima. Buturac. Preporučena literatura 1. Zagreb 2.

. Lešić R. govori se: o svojstvima i odabiru sorata za određenu namjenu (tržište u svježem stanju. kultivacija. navodnjavanje. berbe (žetve) i dorade sjemena. prerada) i odabranu tehnologiju uzgoja. Lešić R. rezidba). East Lansing Izvanredni profesor Josip Borošić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 16 8 8 Obavljene praktične vježbe u praktikumu i na pokušalištu. vezanje. U tehnologijama uzgoja povrća govori se: o načinu pripreme tla za sjetvu ili sadnju (obrada i gnojidba tla.. Second Edition. U proizvodnji sjemena povrća govori se o specifičnostima uzgoja. o izračunu sjemena i presadnica za planiranu gustoću sklopa. (2004). o načinu sjetve i sadnje. Pavlek P. Povrćarstvo. Production. Za ekonomski važne kulture povrća. o tehnologijama uzgoja povrća ovisno od agroekoloških uvjeta i namjene proizvodnje na otvorenom te od opremljenosti zaštićenih prostora.E. pozitivno ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 104 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . o berbi i postupcima poslije berbe. Herak-Ćustić M. Principles.. Fritz D. primjena zemljišnog insekticida i herbicida) u različitim meteorološkim prilikama i ovisno o duljini vremena od predkulture do sjetve ili sadnje.. Honma S.H. Rubatzky V. (1989).. Lettuce and Cucumbers. Wittwer S./2011. o rokovima uzgoja povrća u različitim klimatskim područjima na otvorenom te u negrijanim i grijanim zaštićenim prostorima. o tehnologiji proizvodnje sjemena povrća. Buturac I.. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Preporučena literatura 1. Michigan State University Press. Stolz W. and Nutritive Values. položeni kolokviji poslije obavljenih vježbi. AG1115 PROIZVODNJA POVRĆA Koordinator modula Opis modula Programski sadržaji modula "Proizvodnja povrća" se nastavljaju na modul "Opće povrćarstvo". (1996).. o potrebi i načinu provedbe mjera njege tijekom vegetacije (prihrana. 1979. Drugo dopunjeno izdanje.. Borošić J. Yamaguchi M. Cvjetković B. New York 2. zaštita od štetočinja. Greenhouse Tomatoes. Eugen Ulmer. Obvezna literatura 1. Stuttgartt 3. Romić D. Chapman & Hall. Poljak M. o specifičnostima uzgoja presadnica. Cilj modula Temeljna znanja i vještine o odabiru sorte i roka uzgoja povrća za određene namjene. Gemüsebau.. o tehnologiji uzgoja povrća u različitim ekološkim uvjetima na otvorenom i u zaštićenim prostorima te o tehnologiji proizvodnje sjemena povrća.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Proizvodnja povrtnog sjemena.. Zrinski. Čakovec 2.(1993). o kratkotrajnom skladištenju. World Vegetables.

pokožica. BLV Verlagsgesellschaft. vrsta i izmjena dlake. klasifikacija vunskih niti. terenska nastava Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 105 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Brinzej. Beograd 1983. Upoznavanje studenata sa pripremom krznaša za klanje. Prerada. M. S.. Obvezna literatura 1. Boro Mioč. nasljedna osnova.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. odmašćivanja i štavljenja. M. Ulmer. fizikalne. Ryder. Uzgojno-tehnološki postupci s janjadi i jaradi. Građa krzna. Zagreb 2. (1997): Controlled reproduction in sheep and goat. krzna i kože. A. CAB International Redoviti profesor Vesna Pavić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 0 2 0 8 14 Pohađanje nastave (min 80%). koza za proizvodnju vlakna. Objekti. vlakna. te najvažnijih pasmina krznaša za proizvodnju krzna. oprema i nastambe za uzgoj. preradbene osobine i namjena vune i kozjeg vlakna. Preporučena literatura 1. podaci o proizvodnje vune. skladištenje vune i priprema za preradu. Majdak: Krznašice i krzna. Gordon. Theodor Haltenorth (1982): Säugetiere sowie Lurche und Kriechtiere. Mioč. Cilj modula Student je osposobljen za tehnologa na farmi za uzgoj ovaca i koza te krznaša. urednik M. Vesna Pavić (2002): Kozarstvo. Dudaš. seminarski rad. činčilama. M. Školska knjiga Zagreb. Wenzel (1990): Das Pelztierbuch. mehaničke i preradbene osobine vune. Mužic (1991): Krznaši u knjizi Stočarstvo. M. izbor i čuvanje krzna te načini prodaje. 5. Ulf D. Agronomski fakultet Zagreb 3. Nolit. Teofanović. Vesna Pavić (2002): Ovčarstvo u knjizi Stočarstvo. Upoznavanje studenata s formiranjem folikula. L. Tehnologija i načini skidanja kože. Academic Press London. München. K. I. Hranidba rasplodnih životinja./2011. (1996): Prolific Sheep. striža. H. nasljeđivanje i selekcija ovaca i koza u proizvodnji vune i vlakna. Opis tehnike skidanja krzna. S. načinima usmrćivanja. Sušić (2007): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. rastom i morfologijom vlakna te tipovima runa. vidricama. Hrvatska mljekarska udruga Zagreb 4. suradnika u savjetodavnim službama. Priprema ovaca za strižu. uloga i građa kože. AG1116 PROIZVODNJA VUNE I KRZNA Koordinator modula Opis modula Gospodarska važnost ovaca u proizvodnji vune. 3. V. Opisi najvažnijih genotipova (pasmina) ovaca za proizvodnju vune. dlačni pokrivač. uzgoj podmlatka. Vesna Pavić. Uzgojnotehnološki postupci s nutrijama. Tehnologija sušenja. CAB International 5. (1968): Wool Growth. Stephenson. 4. B. srebrnim i polarnim lisicama. Primarna obrada kože. koza u proizvodnji vlakna te krznaša u proizvodnji krzna u svijetu i u nas. Fahmy. Stuttgart. UK 2. urednik Zvonimir Uremović.

Barčić J : Poljoprivredni kombajn. Poljoprivredni institut Osijek. 1997. USA. Ipswich. United Kingdom. CIGR and ASAE.J. 2003 2. Čuljat M. USA. obavljene vježbe./2011. Michigan. sc. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. Silvio Košutić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 37 15 8 - Prisustvovanje predavanjima. CIGR Handbook of Agricultural Engineering Vol. 1993 2. Osijek. Farming Press. Whitney B. Ames.R. 1993 Prof. Michigan.J. 1996 5. Šmrčković P: Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. Zimmer R. Edimburgh. 2001 4. dr. Davies B. Banaj Đ. Košutić S: Mehanizacija u ratarstvu. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. I-V. Joseph.C. 1999 3. Osijek. USA.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Srivastava K. Cilj modula Stjecanje poznavanja temeljnih principa odabira.. St. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 106 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Strossmayer. Obvezna literatura 1.. iskorištavanja i upravljanja poljoprivrednim strojevima. ASAE. Brkić D.. klima i raspoloživo radno vrijeme VII Trakcijska učinkovitost i izbor strojeva VIII Upravljanje i iskorištavanje poljoprivrednih strojeva IX Energija za biološke sustave. Osijek. Rohrbach P. Goering E. Preporučena literatura 1. U. Land Technology. : Choosing & Using Farm Machines.A.: Soil Management. Strossmayer. izrađen seminarski rad. Eagle D. 1997 3. Finney B.. Joseph. St.: Farm Power and Machinery Management (10th edition).K.: Engineering Principles of Agricultural Machines. Iowa State University Press. AG1117 RACIONALNO ISKORIŠTAVANJE POLJOPRIVREDNIH STROJEVA Koordinator modula Opis modula I Osnovne značajke poljoprivredne proizvodnje II Produktivnost rukovatelja tehnikom III Učinak strojeva IV Radni troškovi poljoprivrednih strojeva V Indirektni troškovi poljoprivrednih strojeva VI Tlo. Banaj Đ.. Iowa. Hunt D. Scotland.

Čuljat (1997). Hrvatski zadružni savez. Oehmichen. (1991). Zagreb 4. Lehrbuch des Pflanzenbaues Band 2: Kulturpflanzen. Proizvodnja kukuruza. Obvezna literatura 1. raži. tehnologije proizvodnje kukuruza. Grupa autora (1986). određivanje sjetvene norma. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb. Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 2. Pucarić A. (1967). podjela ratarskih kultura). Osnovni principi suvremene tehnologije proizvodnje pšenice. Naučna knjiga. i sur.. Krumpir. 4. zaštita usjeva od štetočinja). Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 2. Aleksandra Sudarić (2000). pšenice. rok sjetve. sirka i prosa). Suvremene osnove tehnologije proizvodnje raži. 3. Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 3. Pucarić A. Okolišni čimbenici koji djeluju na rast i razvoj ratarskih kultura. triticalea-pšeno raži + heljda). Beograd redoviti profesor Jasminka Butorac Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 12 10 10 Redovito pohađanje nastave i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 107 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . proizvodnji RH. Skupina pravih ili strnih žitarica (najznačajnije vrste zastupljene u ratarskoj proizvodnji u RH.. tehnologije proizvodnje. Verlag Th. (2000). Suvremene osnove tehnologije proizvodnje zobi. N. AG1118 RATARSTVO Koordinator modula Opis modula Modul se sastoji od nekolike nastavnih cjelina: Uvod (Značaj ratarstva kao grane biljne proizvodnje. Poljoprivredni institut Osijek. priprema tla za sjetvu. Mann. uređenje sjetvene površine. L. bob. Gotlin J.ČZP Kmečki glas. Gotlin J. Z. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb. Soja. Ostojić. M. Agronomski glasnik. Gelsenkitchen-Buer.(1991). Cilj modula Slušanjem i polaganjem ispita student ovladava znanjima i ovladava vještinama potrebnim za uspješnu ratarsku proizvodnju u različitim proizvodnim uvjetima. Životni ciklusi ratarskih kultura (faze rasta i razvoja). Razvoj alternativnih tehnologija u ratarstvu. (1989). Tehnološki procesi proizvodnje pojedine kulture obuhvaćaju slijedeće cjeline.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011. Gotlin J. žetva-berba usjeva. Značaj krumpira i čičoke. Vratarić Marija. lupina) i tehnologije njihove proizvodnje. J. Suvremena proizvodnja kukuruza. Značaj krupnozrnih mahunarki (soja. Entrup. mjere njege (gnojidba. (1987).. Posebno ratarstvo I. zobi . ječma. Osijek. tehnologije njihove proizvodnje. mjesto i značaj kulture u plodoredu. Skupina prosolikih žitarica (najznačajnije vrste i njihov značaj u polj. Bonn Preporučena literatura 1. Ljubljana 5. Kus M.

Soja. Industrijsko i krmno bilje. Jurković D.. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1./2011. sjetvi. M. predstavnicima i sistematskoj pripadnosti. Ana Pospišil Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 33 20 3 4 Redovito pohađanje nastave. korištenju..ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2005.. 3. 1998. Hrvatski zadružni savez. obavljene vježbe u praktikumu. Obvezna literatura 1. Ivezić. Pospišil A. sc. Bolf M. predan seminarski rad. Osijek 2. AG1118 RATARSTVO Koordinator modula Opis modula Modul se sastoji od nekoliko nastavnih cjelina: Uvod (značaj ratarstva kao grane biljne proizvodnje. Proizvodnja kukuruza. Zagreb Prof. 2000. Predive biljke. Uljarice. M. njezi usjeva. Zagreb 3. Hrvatski zadružni savez. Krmne kulture. 2009. obradi tla. Agronomski fakultet Zagreb 2. plodoredu. Proizvodnja krumpira. Ostojić Z. Pucarić A. Sudarić A. Hrvatsko agronomsko društvo. utjecaju okolišnih čimbenika na njihov rast i razvoj. Gagro. Zrnate mahunarke. Proizvodnja suncokreta.. Korjenasto-gomoljaste kulture. Ratarstvo I dio. U okviru ovih programskih dijelova bit će dane informacije o značaju pojedinih kultura. Poljoprivredni institut Osijek i Tvornica ulja Čepin 108 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 1997. Buturac I. Vratarić. dr. Cilj modula Slušanjem i polaganjem ispita student ovladava znanjima i vještinama potrebnim za uspješnu ratarsku proizvodnju u različitim proizvodnim uvjetima. Vratarić M. Poljoprivredni institut Osijek. gnojidbi. Zagreb. 2008. žetvi te utjecaju tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena.. Čuljat M. podjela ratarskih kultura). Aromatično-alkaloidne kulture. Žitarice. M..

N. Skupina pravih ili strnih žitarica (najznačajnije vrste zastupljene u ratarskoj proizvodnji u RH. Aleksandra Sudarić (2000). Zagreb 4. tehnologije proizvodnje kukuruza. uređenje sjetvene površine. Proizvodnja kukuruza. Agronomski glasnik. podjela ratarskih kultura). Beograd Preporučena literatura 1.. pšenice. tehnologije njihove proizvodnje. Soja. raži. lupina) i tehnologije njihove proizvodnje. Naučna knjiga. AG1119 RATARSKE KULTURE Koordinator modula Opis modula Modul se sastoji od nekolike nastavnih cjelina: Uvod (značaj ratarstva kao grane biljne proizvodnje. Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 2. (1987). M. 3. Grupa autora (1986). Oehmichen. određivanje sjetvene norme. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb. Osnovni principi suvremene tehnologije proizvodnje pšenice. Posebno ratarstvo I. Krumpir. i sur. uspješno izrađen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 1. Okolišni čimbenici koji djeluju na rast i razvoj ratarskih kultura. Značaj krumpira i čičoke. Kus M. odrađene vježbe. sirka i prosa). Lehrbuch des Pflanzenbaues Band 2: Kulturpflanzen. (1967). Poljoprivredni institut Osijek. Z. proizvodnji RH. Entrup.. tehnologije proizvodnje. 109 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Hrvatski zadružni savez..ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Verlag Th. Čuljat (1997). (2000). Suvremene osnove tehnologije proizvodnje raži. Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 2. Pucarić A. Gelsenkitchen-Buer. Osijek. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb. (1991). Značaj krupnozrnih mahunarki (soja. rok sjetve. L. triticalea (pšeno raž ) i heljde). Pucarić A. Životni ciklusi ratarskih kultura (faze rasta i razvoja). Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 3. Gotlin J. Mann. žetva-berba usjeva. Tehnološki procesi proizvodnje pojedine kulture obuhvaćaju slijedeće cjeline: mjesto i značaj kulture u plodoredu. Ostojić. Ljubljana 5. Suvremene osnove tehnologije proizvodnje zobi. Gotlin J. Razvoj alternativnih tehnologija u ratarstvu. 4. priprema tla za sjetvu. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb.(1991). Suvremena proizvodnja kukuruza. Cilj modula Slušanjem i polaganjem ispita student ovladava znanjima i vještinama potrebnim za uspješnu ratarsku proizvodnju u različitim proizvodnim uvjetima. (1989)./2011.ČZP Kmečki glas. Gotlin J. J. bob. zobi . Obvezna literatura Redoviti profesor Zlatko Svečnjak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 14 6 10 Redovito prisustvovanje predavanjima. mjere njege (gnojidba. Skupina prosolikih žitarica (najznačajnije vrste i njihov značaj u polj. ječma. zaštita usjeva od štetočinja). Vratarić Marija.

Dušan Ogrin Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave I. Problemi zaštite naslijeđa vrtne umjetnosti. 4. Zagreb 1996 Ščitaroci. 3. B. sportski)./2011. 6 Prof. Stvaralaštvo Dalekog Istoka – Kina i Japan – Islam u Aziji. D. (1991): Dubrovački renesansni vrt. AG1120 RAZVOJ OBLIKOVANJA KRAJOBRAZA Koordinator modula Opis modula Koncept predmeta i njegovo značenje za formiranje krajobraznog arhitekta.eklekticizam 19. (Vrtna umjetnost). sv. Zagreb Šišić. Pregled njegove povijesne i suvremene tipologije u svijetu i napose u Hrvatskoj. Dubrovnik Pozitivna ocjena seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. Ogrin. Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/Studio Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 22 Cilj modula Upoznavanje povijesne prošlosti krajobrazne arhitekture s ciljem oblikovanja adekvatnog odnosa do baštine i pridobivanje i stjecanje spoznaja o bogatstvu gramatike u krajobraznom oblikovanju razvijene kroz povijest. Obvezna literatura 1. Ljubljana Enciklopedija hrvatske umjetnosti. Africi i Evropi Tradicija vrtne umjetnosti u Hrvatskoj . Problemi vrednovanja i zaštite. Pogled u nastajanje kulturnog krajobraza i njegove oblikovane strukture. Komparativni prikaz zapadne i orijentalne tvornosti. Pregled evropskog povijesnog stvaralaštva: antika – srednji vijek – renesansa – barok – engleski krajobrazni stil . Kulturni krajobraz nastao zbog utilitarnih ciljeva (agrarni. Društvena uloga vrtne umjetnosti kroz povijest. st. 2. st. turistički. (1995): Dvorci i perivoji u Slavoniji. i suvremeni tokovi II.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. M. 2. London 2001 110 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . – Moderna u 20. (1993): Vrtna umetnost sveta. Oxford Companion to Gardens.

Elsevier. Sekcija riba. Rabus Media. Biološka analiza vode s uzimanjem uzoraka i mikroskopiranjem. Eapen P.. Temeljne morfološke. Kvaliteta. Logos. Treer T.. Akvaristika.. J. Upotreba ključa za determinaciju riba. AG1123 RIBARSTVO Koordinator modula Opis modula Povijesni razvoj i značenje ribarstva. (2000): Hrvatsko ribarstvo ispod površine. Treer T. K. prerada i korištenje ribljeg mesa. Rad s akvarijima. Ekonomika. Dujmušić A.. 3. Swiniarski J. anatomske i fiziološke osobine riba. Globus..ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2. 4. Lovrinov M. Postupci pri induciranom mrijestu riba.skripta Preporučena literatura 1. embrionalni i postembrionalni razvoj riba. Aničić I. R./2011. Aničić I. kako bi mogao sudjelovati u provedbi vrlo raznolikih aktivnosti ove privredne i znanstvene grane. John Wiley & Sons. Sportski ribolov. Organizacija privrednog ribolova. Osnove ihtiogenetike. poluintenzivni i intenzivni uzgoj. Obvezna literatura 1.. (2000): Encyclopedia of Aquaculture. Agronomski fakultet. Hranidba riba kao temelj akvakulture. Zagreb 3. Blackwell Science Ltd. New York Hall S. Safner R. Zagreb Cetinić P. Safner R. (1999): The effects of fishing on marine ecosystem and communities. (2003): Ihtiologija II. Mrijest. Hrvatski zadružni savez. Oxford 5. (1999): Elsevier's Dictionary of Fisheries. Zagreb 2. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka. Fizikalne i kemijske analize kvalitete vode. Zagreb . Razlikovanje najvažnijih ribljih bolesti. Osnove klasifikacije i biologije najznačajnijih vrsta riba i ostalih vodenih organizama. Cilj modula Cilj je osposobiti studenta za vladanje temeljnim znanjima u ribarstvu. Osnove limnologije i oceanologije. (1995): Ribarstvo. Ekstenzivni. tržište i promet ribe. Treer T.. (1985): Alati i tehnike ribolova. Amsterdam Redoviti profesor Tomislav Treer Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 16 8 4 Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 111 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Split Stickeney R. Osobine pojedinih tipova uzgoja u moru i kopnenim vodama.

Seoska naselja i stanovništvo–morfološka osnovica ruralne strukture. Mumford. "Javni prostori i grad: osnovne pretpostavke socijalne integracije". Ognjen Čaldarović znanstveno-nastavno zvanje ime prezime Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 4 26 pohađanje nastave.. Planiranje krajobraza kao funkcija socijalne integracije. Zagreb: Globus. ed. Metropolinizacija i metropolisi. Čaldarović. Cilj modula Student stječe temeljna znanja i kompetencije iz oblasti posebnih sociologijskih disciplina – ruralne i urbane sociologije. 1992:129-141.nexus. Integrativni pristup u planiranju seoskog prostora. ekologijski. (1987). IDZ Ivo Pilar. "Socio-ekološke posljedice stambene gustoće". 91-95 2. interni prijevod. urbanizacija. Suburbanizacija i suburbije. (2003) Ruralni razvoj i modernizacija.edu. stječe znanja o osnovnim sociologijskim indikatorima i kriterijima koji se primjenjuju u postupcima planiranja prostora. Zagreb. Megalopolisi i ekumenopolis. A. Globalni procesi promjena ruralnog društva. L. Radić). Rogić.. O. (1985). Štambuk. teorije urbanizacije. Zg. Zagreb: Školska knjiga. sc. IDIZ. Ruralno-urbani kontinuum. Hrvatsko sociološko društvo. čikaška škola urbane sociologije. Obvezna literatura 1. 4. Očekivane i neočekivane posljedice prometnog povezivanja (2004). www./2011. J. O. Withman. Također. Zagreb 5. dr. gentrifikacija i korporativni grad. I. I. Suvremeno društvo i urbanizacija. Cifrić. (1996). sociološke dimenzije urbanističkog planiranja i socijalne funkcije krajobraza. Višefunkcionalnost seoskog areala. Tipovi seoskih naselja. Transformacija urbanog okoliša i urbanizacija teritorija. sociološki pristup proučavanja seoske (lokalne) zajednice. (2002): Prostor iza. str. Zagreb 4. Zagreb: Naprijed prof. Čovjek i prostor XLIII (3-5): 5. u: Cifrić. Čaldarović.Hrvatski inženjerski savez. javni prostori. 2. M. (1993): Definition of Rurality . (Đurđica Žutinić.. M. Razvojne pretpostavke i ekološke kontradikcije. (1968) Grad u historiji.. I.au/Teachstud/dexed/docs/rurality. Sociološke analize u koncipiranju ruralnog ambijenta.. Urbana sociologija: socijalna teorija i urbano pitanje. Problemi urbanog življenja – socijalna segregacija. 3. Agronomski fakulteta) Preporučena literatura 1. Individualno i kolektivno stanovanje i uloga krajobraza.. AG1124 RURALNA I URBANA SOCIOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Ruralno društvo. Biblioteka Znanost i društvo.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zbornik radova savjetovanja.html. u: Prometna povezanost Dubrovačko-Neretvanske županije (ur. Holistički. osnovni problemi planiranja gradova. Mišetić.. ruralnost i indikatori za mjerenje ruralnosti. Privatno i javno u gradu. održan ili predan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 112 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .

Tolman.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Objasniti će se morfološke.F./2011. Čakovec 2. R. Berlin 4. T. Carl Linee postavlja prvu suvremenu sistematiku životinja pa i kukaca podjelivši ju na koljena. (1969): Migration and Dispersal of Insects by Flight. Zrinski. Naučiti prepoznavati vrste po pripadnosti porodici odn. (1998): The Insects. razrede. urednik: M. Maceljski. S vremenom podjele su se značajno mjenjale i modificirale. porodice. podjela na Apterygota i Pterygota te daljnje podjele po pojedinim redovima.. (2002): Pareys Buch der Insekten. Obraditi će sistematike kukaca od one najstarije do najnovijih sistematskih podjela. pritom objašnjavajući razloge promjena sistematika i rasporeda kukaca prema sistematskim podjelama. rodove i vrste. 2004. Johnson. redove. C. G. Zrinski. Između i unutar tih kategorija postoje i druge podjele. AG1127 SISTEMATSKA POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Smatra se kako podrijetlo kukaca seže unatrag 500 i više milijuna godina.(1997): Butterflies of Britain and Europe. opisati štete i odrediti mogućosti suzbijanja tih šteta. biološke i ekološke karakterisike unutar razreda Hexapoda . Sistematska poljoprivrdna entomologija dati će studentima uvod u carstvo kukaca značajnih za poljoprivredne kulture. London docent Tanja Gotlin Čuljak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 16 6 10 Izrada i izlaganje seminarskog rada. M. Čakovec. Grupa autora (2004): Štetočinje povrća. Wyniger. Champman. porodicama i rodovima. Obvezna literatura 1. Methuen and Co Ltd. Cambridge University Press.odabrana poglavlja Preporučena literatura 1. Stuttgart 5. (2002): Poljoprivredna entomologija. Cilj modula Upoznati studente sa sistematikama kukaca važnih u poljoprivrednoj proizvodnji i dati im osnovna znanja koja im omogućuju samostalno prepoznavanje najvažnijih vrsta. Kukci su najrasprostranjenija i najbrojnija grupa unutar životinjskog svijeta i ima ih više od 5 milijuna vrsta. Istaći će se značaj štetnih vrsta. Blackwell Verlag GmbH.Maceljski. London 3. (1974): Insektenzucht. rodu. 2. R. Cambridge 1998.Verlag Eugen Ulmer. M. izrada zbirke kukaca Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 113 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Chinery. Harper Collins Publisher. Modul je i temelj za one koji nastavljaju diplomski studij.Structure and Function. Dobiti će se osnovne spoznaje o najvažnijim štetnicima poljoprivrednih kultura.

Skripta.L. Geneve).E. Pojmovnik sjemenarstva. Copeland). London. Kolak I. Vegetable Seed Production. Kolak I.. T. Chapman and Hall. Modul obuhvaća osnove razmnažanja bilja. R. New York.T. New Yersey. (1997). AG1128 SJEMENARSTVO I RASADNICARSTVO Koordinator modula Opis modula Modul nudi studentima opći uvid u osnovna načela spolnog (sjemenom) i nespolnog (vegetativnog) razmnažanja i njihovu ulogu u poljoprivredi. USA 5. Skripta. (1989). Prentice Hall. (2000). (2005).G. USA 4. Zagreb. Globus. (1997). Kluwer Academic Publishers. UK 2. Copeland L. str. Seed Science and Technology (M. Raymond A. Kolak I. Dortrecht. Šatović. Rasadničarstvo (Z. 270 4. London. Studenti će naučiti načela i metode potrebe za proizvodnju sjemena i sadnog materijala visoke kakvoće Cilj modula Cilj modula je dati studentima opći uvid u spolno (sjemenom) i nespolno (vegetativno) razmnažanje i njihovu ulogu u poljoprivredi.o. Zagreb 3.B. (1996). O. New York redoviti profesor Ivan Kolak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 8 8 Pohađanje svih predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 114 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Hartman H. Određivanje kakvoće sjemena.o. Carović). Boston. 49 Preporučena literatura 1. Zagreb 2. Skripta str. str. Plant Propagation: principles and practices (D. Clark G. Seed Production: principles and practices (L. (1995). Davies.T. dorade i uskladištenja sjemena.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. F. McDonald M. Kolak I. Hrvatsko agronomsko društvo i Gening d. teoretske i praktične aspekte proizvodnje. K. Longman. Distribucija i trženje sjemena i sadnog materijala. 61 5. Zagreb. Obvezna literatura 1. McDonald). London 3. The Complete Book of Plant propagation ( A. Šatović Z. (2003). (1994)./2011. Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura. Kester. Zagreb/Mostar. Toogood). osnovne metode vegetativnog razmnažanje. Ward Lock. te zakonodavstvo u sjemenarstvo i razvitak industrije sjemena. (1997).

. New York Preporučena literatura 1. Audus L. J. J. sc. The Biochemical Mode of Action of Pesticides. Physiology. spektar djelovanja. Mode of Action of Herbicides. biochemistry. ecology. Interna skripta (odabrani radovi stručnjaka Zavoda za herbologiju) na CDu ili kopije 2..herbicida. 3. odnosno skupine kojom suzbijamo korove. (1976). Upoznavanje će biti obavljeno kroz sljedeća poglavlja: povijest primjene herbicida./2011. Odabrana poglavlja: Zimdahl R. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 115 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . AG1130 HERBICIDI- Koordinator modula Opis modula Modul programom obuhvaća detaljno upoznavanje jedne skupine pesticida .prednosti i nedostaci primjene herbicida. (1974). 3. Volume 1. (1980). Ashton F.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.).. London. Zvonimir Ostojić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 4 6 Aktivno sudjelovanje studenta u svim dijelovima izvođenja izravne nastave. (1999): Fundamentals of Weed Science prof. . L. screening herbicida. (1981). Crafts A. Interactions between Herbicides and the Soil. S. načini i mogućnosti ekološki prihvatljive primjene herbicida Cilj modula Cilj modula je detaljno upoznavanje studenta s jednom skupinom pesticida . Academic Press Inc. Hance R. 2nd edition. R.herbicida. Corbett J. eko-toksikološke značajke i sl. Academic Press Inc.. značajkama herbicida (perzistentnost. 2nd edition Academic Press Inc. selektivnost. mehanizmu djelovanja i kemijskoj pripadnosti. London 2. Herbicides. dr. A WileyInterscience Publication. Obvezna literatura 1. M. London. -podjela herbicida: po roku primjene.

H. Lj. (1998): Beskralješnjaci. Zagreb 4. Arthropoda). seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 116 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . AG1131 SPECIJALNA ZOOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Ovim modulom obuhvatiti će se sistematika životinja s naglaskom na one štetne u poljoprivrednoj proizvodnji. biologijom.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. studenti će se putem predavanja. Mollusca).. 4. Ognjev-Fink (1956): Zoologija kralješnjaka. J. Ljubljana Haydock. Tucak. I. ekologijom te klasičnim. Vertebrata) i glodavce (Simplicidentata. Biologija viših avertebrata. Biologija nižih avertebrata. anatomijom. Štetne i korisne životinje u poljoprivredi. Habdija. Primc-Habdija. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika.. Mammalia). UK Igrc Barčić. T. (2004): Agrarna zoologija. Stoga će modul pokrivati slijedeća poglavlja: biljnoparazitske nematode (Nemathelminthes)./2011. (1998): Beskralješnjaci. (1981): Plant nematodes and their control (Phytonematology). I. kao i vještinu raspoznavanja poljoprivrednih štetočinja i simptoma od napada te sposobnost odabira najučinkovitije metode za njihovo suzbijanje. Matoničkin. Ciglar. Treer. (1998): Zoologija. Zagreb Decker. 2. Habdija. Primc-Habdija. ptice (Aves. Z. Zagreb 2. Čakovec 5. J. Warwick. 3. kolokvij. Maceljski. Matoničkin. (1993): Zdravi voćnjaci i vinogradi. B.. obavljene vježbe. Oštrec. integriranim i ekološki najprihvatljivijim metodama njihova suzbijanja. Obvezna literatura 1. B. Kod svake navedene grupe životinja. P. grinje (Acarina. I. P. 5. M. I. Čakovec Odslušana nastava. New Delhi Garms-Borm (1981): Fauna Europe. I... (2000): Potato cyst nematode management. Zagreb 3. puževe (Gastropoda. Zagreb Preporučena literatura 1. Cilj modula 10 6 6 6 docent Dinka Grubišić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 Student stjeće temeljna znanja za nastavak studiranja. laboratorijskih vježbi i terenske nastave upoznati s njihovom: morfologijom.

3 4.) (1988) Efficient beef production from grass (odabrana poglavlja) BGS publication 3. J. U sklopu tematske jedinice (v) proizvodnja krme na pašnjacima obrađuju se: sjetva i usijavanje.. Poljoprivredni nakladni zavod Kvakan.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. gnojidba. Pollot. Cilj modula Slušanjem modula "Sustavi gospodarenja travnjacima" student stječe osnovna praktična znanja kao i osnovne tehničko-tehnološke vještine za organizaciju stočarske proizvodnje na travnjacima Obvezna literatura 1. CABI publishing 5. E. korištenje sijena i travne silaže. Sveučilište u Zagrebu. Grant. (2000) Travnjaštvo – odabrana poglavlja. (ed.) (1990) Milk and meat from forage crops (odabrana poglavlja) BGS publication 4. U sklopu tematske jedinice (vi) korištenje pašnjaka i kvaliteta paše obrađuju se: režim napasivanja. Z. (1952) Trave. Frame. U uvodnom dijelu poglavlja Sustavi gospodarenja pašnjacima studenta se upućuje u (iv) definiciju i gospodarsko značenje pašnjaka kao sirovinske osnovice animalne proizvodnje. U sklopu tematske jedinice (ii) proizvodnja i spremanje krme obrađuju se: sjetva i usijavanje. J.) (1987) Efficient sheep production from grass (odabrana poglavlja) BGS publication 2. and Laidlaw. (ed. načini i metode zasnivanja i/ili popravljanja florističkog sastava pašnjaka. Cherney. (1948) Livade – pašnjaci. S. A. Zagreb Čižek. komunikacijski hodnici. U sklopu tematske jedinice (iii) korištenje krme s livada obrađuju se: korištenje zelene krme. pojila. J. (ed. D. košnja i skladištenje krme s livada. Pollot. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Redoviti profesor Mladen Knežević Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 12 8 6 4 Odslušana predavanja. E. and Cherney. R. 5. Štafa. Davies. R. kontinuirano .. gnojidba pašnjaka. solišta. (ed. H.) (1998) Sward measurement handbook (odabrana poglavlja) BGS publication Turina. Baker. (1979) Proizvodnja krmnog bilja. načini i metode zasnivanja i/ili popravljanja florističkog sastava livada. P. (ed. kombinirano korištenje pašnjaka (košnja-napasivanje). hranilice.rotacijsko i obročno napasivanje. A. A. G. odrađene vježbe u praktikumu. Poljoprivredni nakladni zavod. AG1132 SUSTAVI GOSPODARENJE TRAVNJACIMA Koordinator modula Opis modula Modul se izvodi u 2 poglavlja: U uvodnom dijelu poglavlja Sustavi gospodarenja livadama studenta se upućuje u (i) definiciju i gospodarsko značenje livada kao sirovinske osnovice animalne proizvodnje. Preporučena literatura 1. M. S. G. skripta Knežević. terenske vježbe i seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 117 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011.) (1998) Grass for dairy cattle (odabrana poglavlja). U sklopu tematske jedinice (vii) uređenje pašnjaka obrađuju se: ograde. D. 2.. kao i sustave korištenja livada. J. B.

Integriranom sustavu koji uključuje sve raspoložive mjere borbe kao i proizvodnju hrane po organsko-ekološkim principima i očuvanja okoliša bit će posvećen poseban značaj. administrativnim. J.. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Brojne sustave borbe protiv štetočinja u zaštiti bilja dijelom u dvije osnovne skupine. J.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Na toj osnovi je i podjela modula po programskim jedinicama. biološkim i kemijskim mjerama protiv štetočinja. Poseban značaj bit će posvećen uzgoju otpornih i tolerantnih sorata biljnih vrsta klasičnom selekcijom i metodama moderne biotehnologije. Zrinski d. Atkin R./2011. Cambridge University Press. (1987). 2nd edition. Obvezna literatura 1. Pro. d. Čakovec Preporučena literatura 1. U skupinu indirektnih i direktnih mjera borbe. Odabrana poglavlja iz: Ciglar. Ames. prezime Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 35 10 9 6 Prisustvovanje svim oblicima nastave.sc Božena Barić znanstveno-nastavno zvanje ime. I..dr. AG1133 SUSTAVI SUZBIJANJA ŠTETNIH ORGANIZAMA Koordinator modula Opis modula Modul obrađuje sustave zaštite bilja općenito. Kremer R. Zrinski d. Proceedings of the ninth Long Ashton Symposium. J. Odabrana poglavlja iz: Aldrich R. Studenti će biti upoznati s agrotehničkim. (2001): Poljoprivredna entomologija. Iowa State University Press. mehaničkim i fizikalnim. Bit će upoznati s prednostima i nedostacima svake mjere pojedinačno. Principles in Weed Management. M. Čakovec 4. Brent K. Bit će ukazano na prednosti i nedostatke naprijed navedenih mjera. Odabrana poglavlja iz: Maceljski. (1997). K. Cilj modula Student će biti upoznat sa svim raspoloživim mjerama borbe protiv štetočinja bilja. 3. Rational pesticide use. Cambridge. Interna skripta (odabrani radovi Zavoda za herbologiju iz tematskog područja) na CDu ili kopije 2.d. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 118 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .

Dordrecht. Chapman˛& Hall.. 6 Prof. B. Eds. Istituto Sperimentale per la Valorizzazione Tecnologica dei Prodotti Agricoli. F. osnovne kemijske i mehaničke analize plodova. NOLIT. J.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Tomislav Jemrić Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 8 4 8 Na vježbama studenti obrađuju senzorički test. Zagreb Preporučena literatura 1. McGlasson. fiziološke bolesti koje se javljaju tijekom skladištenja te sortiranje i pakiranje voća. Obvezna literatura 1. UK Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 119 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . R. Biochemistry of fruit ripening. a na temelju dogovora s koordinatorom modula. Postharvest: An Introduction to the Physiology & Handling of fruit. Kluwer Academic Publishers. Minerva./2011.Beograd 3. Beograd 2.. Berba.K. Production Practices and Quality Assesment of Food Crops. 1985. 1993. UNSW Press. Davidović. te posjet hladnjači gdje će se upoznati sa tehnološkim procesima tijekom skladištenja i pakiranja. 2004. 1998. M. D. D. trgovački lanci i sl. Grupa autora. London 3.. sc.. Mohan Jain... Gvozdenović. A. Wills. Stanković. dr. Graham. 1998. D. Opšte voćarstvo. Pozornost je posvećena samostalnom radu studenta pa su predviđeni seminari koje student sam izabire u skladu s osobnim afinitetom. Voće od berbe do potrošača. Nizozemska 4. La conservazione dei frutti in atmosfera controllata. Milano 2. Wallingford. vegetables & ornamentals. Subotica . M. UK 5. Dris i S. 1987. CAB International. Cilj modula Student dobiva osnovna znanja potrebna za početak rada u području tehnologije čuvanja i postupaka s voćem poslije berbe.. prepoznavanje fizioloških bolesti. Joyce. III deo. Ova znanja se kasnije nadograđuju kroz rad u praksi u poduzećima koja imaju potrebe za stručnjakom ovakvog profila (hladnjače. Hrvatsko voćarsko društvo. Vol IV: Postharvest Treatment and Technology. Thompson... Controlled atmosphere storage of fruits and vegetables. G. 1986. AG1134 SUVREMENE TEHNOLOGIJE ČUVANJA I PAKIRANJA VOĆA Koordinator modula Opis modula Na predavanjima se obrađuju osnovni pojmovi iz fizioloških i biokemijskih procesa u plodu poslije berbe.. Tucker. postupci hlađenja. CAB International. Taylor. D. Seymour. ). G. veliki distributivni centri. Zbornik radova. Wallingford. čuvanje i pakovanje voća. Gorini. R.

J. Zagreb. Sveučilišni udžbenik 2. Novak M. U suvremenom uzgoju voća i grožđa nužno je uvesti maksimalnu razinu mehaniziranosti. str.. Österreichischer Agrarverlag Klosterneuburg. Ploj T. vrlo širok spektar strojeva i opreme prisutan je u uzgoju.. 120 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Volume I-V. Eichhorn et al.. 1995. To se odnosi na strojeve i oruđa za uzgoj i ubiranje voćnih plodova. Sito S. Berčić S.o.. Sveučilišni udžbenik 3. str. 2002. odnosno grupama kultura sa ciljem optimalnog korištenja mehanizacije. nego i na inozemnim tržištu. Barčić. sortiranju i čuvanju spomenutih poljoprivrednih proizvoda. USA. Deutschland.Verlag Eugen Ulmer. 2000 Preporučena literatura 1. Stuttgart. Nadalje./2011. prisutni su strojevi i oruđa koji se koriste u intenzivnom uzgoju i ubiranju povrtlarskih kultura na otvorenom i zaštićenom prostoru. G. Mehanizacija u voćarstvu i vinarstvu. Obstbau-Praxis. Barčić J. 1996 4. Problematika održavanja tla u voćnjaku. Mainz.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. cvijeća i ukrasnog bilja u zaštićenom i otvorenom prostoru.: Landtechnik. Gering F. 1999. Brčić J. Šmrčković P. CIGR: Handbook of Agricultural Engineering. Opatija. značajni strojevi i oprema za sadnju.. tj. odnosno sjetvu. 25-27 3. 1991.. Zbornik radova savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”. Joseph. Stjepan Sito Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 16 8 6 Odslušana predavanja. Brčić J. Landtechnik für Schule und Praxis. Fachferlag Fraund.: Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. St. sc. Mehanizacija u povrćartsvu. Walg O. Novak R. Nadalje. 1998 2. Banaj Đ. odrađene vježbe i terenska nastava te prezentiran seminar. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1.. 5. kako bi proizvođači bili konkurentni cijenom i kvalitetom plodova ne samo na domaćem. H. Lumen d. oruđa i oprema u hortikulturnoj proizvodnji obuhvaćaju tri grupe specifičnih oruđa za različite namjene. tj stabilizaciju ekosistema u nasadu... 2002. Nadalje. Österreichischer Agrarverlag Klosterneuburg. Zagreb. PUP br. 325-332 4.: Proizvodnja i dorada bundevinih sjemenki. Priručnik za moderne poljoprivrednike. 2003 5. Strauss E. Cilj modula Upoznati studente sa linijama strojeva potrebnim za rad na plantažama i po kulturama. Osnovni zadatak strojeva i oruđa za održavanje voćnjaka i vinograda je da osigura zadržavanje raznovrsne flore i faune u nasadu.. Maceljski M. Osijek. održavanje zatravljenih površina uz redovno malčiranje i povremeno dubinsko i površinsko prorahljivanje. Sito. u zaštiti nasada. ASAE. dr. Doc.o. Poljoprivredni fakultet Osijek . AG1135 TEHNIKA U HORTIKULTURNOJ PROIZVODNJI Koordinator modula Opis modula Strojevi. Sveučilišna naklada. S. Taschenbuch der Weinbautechnik. Velika pažnja posvećena strojevima za njegu voćnjaka i vinograda.. Mirošević N. 1999. Fabijanić. 1.

Ivančan. 3. H.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb. Modul Tehnika u ratarskoj proizvodnji sastoji se od slijedećih predmeta : a) Strojevi i oruđa u uzgoju ratarskih kultura . 3.: Die Landwirtschaft. VEB Verlag Technik. D. Sito. Osim navedenog cilj modula je i osposobljavanje studenata za primjenu takovih traktorsko-strojnih agregata koji su u određenom vremenskom periodu na najvišoj tehničkoj razini. Prof. 1978.. 1997. 5. Verlag Eugen Ulmer. G. podešavanjem i pravilnim korištenjem pojedinih strojeva u ratarskoj proizvodnji. ekskurzije i polaganjem ispita studenta osposobi za : precizno podešavanje strojeva i opreme za rad. Program modula omogućava studentima da se detaljno upoznaju sa općom koncepcijom kao i varijantama izvedbe pojedinih strojeva.: Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. seminarske radove.. 5. Poljoprivredni fakultet Zagreb.: Maszyny i ciagniki rolnicze. Poljoprivredni fakultet Osijek . 1973. Poljoprivredni fakultet Osijek . Grupa autora : Mehanizacija poljoprivrede. München. 1993. R. Čuljat.. : Landtehnik Bauwesen. H. uz najmanji utrošak ljudskog rada. H. Strojarstvo.. Banaj. 1986.: Analiza rada mehaničkog sijaćeg aparata u sjetvi povrća.. 4. Osijek. S. sc. teorijom rada. Kahnt.. Banaj. 1980. Kozlowska. Heyde. Warszawa.: Mehanizacija u ratarstvu. J. Zimmer.. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 121 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Barčić. Vol. Preporučena literatura 1. rukovanje strojevima i opremom. ostvarujući maksimalnu proizvodnost sa što nižim troškovima proizvodnje. AG1136 TEHNIKA U RATARSKOJ PROIZVODNJI Koordinator modula Opis modula Koncepcija modula Tehnika u ratarskoj proizvodnji je upoznati studente sa strojevima i opremom koje koristimo u ratarskoj proizvodnji. Stutgart. S.. No. Brkić. 2001. dijelovima.: Landmaschinelehre.. agregatiranje strojeva s pogonskom jedinicom i podučavanje rukovalaca strojeva. Šmrčković. Đ.c) Radne odlike i učinci strojeva u ratarskoj proizvodnji Cilj modula Cilj modula Tehnika u ratarskoj proizvodnji jest da putem stjecanja znanja i vještina kroz predavanja. 43. D. Stjepan Ivančan Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 33 8 8 2 5 Odslušanja predavanja . S. BLV Verlagsgesellschaft. Osijek. Osijek. Wenner. Obvezna literatura 1. 2003.. München. 4-6./2011. Zagreb. dr. obavljene terenske vježbe i seminar. zadovoljavajući u potpunosti agrotehničke zahtjeve uzgajanih kultura. BLV Verlagsgesellschaft. G. 1997. 4.S. sa sklopovima. Poljoprivredni institut Osijek. Kühn. G. P. Đ. Fabijanić. 183-190. Schön. Košutić. Dabrowski. M. 1998. vježbe. Berlin. 2. 2.: Biologischer Pflanzenbau.: Poljoprivredni kombajn. praktičan rad.b) Kompleksna tehnika u ratarskoj proizvodnji .

Bašić. Znanstveni skup u povodu 140. odnosno gospodarski.I. Croatian Agriculture. 2. održive i ekološke poljoprivrede. socijalno i etički prihvatljivim? Suvremeni sustavi gospodarenja. Obvezna literatura 1. Pflanzenbau – 2. 647.. Ein Lehrbuch – Biologische Grundlagen und Technik der Pflanzen produktion. Auflage. 1987 5. Poljoprivredni fak. AG1137 TEMELJI UZGOJA BILJA Koordinator modula Opis modula Agrosfera kao “ekološki okvir” uzgoja bilja... Food and Food Processing Industry. razlozi reafirmacije ekstenzivnih sustava gospodarenja (low intensity farming systems) i korijenitih promjena pred kojima se nalazi svjetska i europska poljoprivreda. Preporučena literatura r. I. 1976. oblj. polj. udžbenik.. M. Bašić. AFZ. Bašić. rukopis. plenarno izlaganje.F. ruralni . D. Mihalić. 2000. Zagreb. Polj. I. Temelji bilinogojstva. 4. Bašić. Križevci. Mesić. školstva u Križevcima. broj Naziv 1. skup Hrvatskih agronoma.... plodoredna vrijednost i snošljivost pojedinih usjeva. str.F. PRO-TIM. N. s. Novi Sad. S./2011.F. ćirilica.A. gospodarenje humusom i biljnim ostacima. I. 2001. sustavi uzgoja bilja i promjene pred kojima se nalazi poljoprivreda. Opća proizvodnja bilja – Školska knjiga Zagreb. Paul Parey. Cilj modula Upoznati ekološki okvir uzgoja bilja i biljno uzgojne zahvate... G. Zagreb 1997. sjetva. p 87.F.. žetva i berba. od čega iz vježbi 2. seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 122 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . obrada. škole.V.Romić. str.. izabrana poglavlja. 598. Školska knjiga Zagreb. 274 str. kao i na programe istraživanja. 5.. Opšte ratrastvo. Zahvati u uzgoju bilja: obrada tla. 1999. gnojidba. Bašić. Značaj promišljenog i odgovornog pristupa svakom zahvatu u uzgoju bilja. Kisić. njihov utjecaj na kulturne krajobraze. Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija.Bogunović. 1999. 31-41. gnojidba na otvorenom i u zatvorenim prostorima. I. 2. Univerziteta u Novom Sadu. Zbornik radova. M. 71-87. i agroekosustav kao temeljna ekološka jedinica u poljoprivredi. Redoviti profesor Ivica Kisić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 9 2 4 5 Redovito pohađanje svih oblika nastave s ukupno maksimalno 4 izostanka. XXXV znanst. V. Opća agronomija. Franić Ramona. Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. njega usjeva i nasada. Školska knjiga. 212. Hamburg. Geisler. preventivno suzbijanje korova. M. Aktualne web stranice FAO.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Agromelioracijski zahvati. 530.regionalni razvitak (SARD) i mjere CAP zemalja EU. str.M. 1995. Agroekološki čimbenici i kulturni krajobrazi poljoprivrednih regija Hrvatske kao nacionalno blago kojim upravlja agronom.Žugec. str. Agromelioracijski zahvati.. JRC – Ispra i EEA. 2003 4.A. Kako zahvate koji zadire u okoliš učiniti održivim. posliježetveni postupci.jednogodišnjih usjeva i trajnih nasada kao okosnica održivog razvitka i suvremenog koncepta VUPT – MFCAL. Mihalić.Husnjak. Butorac. Regionalizacija hrvatske poljoprivrede. Plodored. po naputku 3. Butorac. Nature and Man in Croatian Agriculture. Opatija..Božić. Nastavni sadržaji svih oblika nastave primarna su i apsolutna obveza za pripremu ispita. Studentima će biti pristupačni na web stranici Zavoda najkasnije tjedan dana prije izvedbe. Molnar. 3.Mirošević.Kisić. Zagreb.F. Obilježja intenzivne.Mesić.Jurić. udžbenik za sr. Uzgoj bilja .

N. a često poradi nestručnosti i neznanja javljaju se znatni gubici i oštećenja poljoprivrednih proizvoda što značajno utječe na cijenu samog proizvoda. proizvoda i roba u poljoprivredi. Osim toga tijekom transporta i transportnih postupaka. AG1138 TRANSPORT U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula Modul «Transport u poljoprivredi» obraditi će ulogu transporta u postupcima poljoprivredne proizvodnje. Danas se u svijetu pa tako i u RH mogu proizvesti visokokvalitetni poljoprivredni proizvodi. II. ribe.: Transporteri. čuvanje) konačni financijski efekti proizvodnje biti će manji. projektiranje transportnog sustava untarnjeg transporta.) koji zahtjevaju poseban pristup transportnom procesu za razliku od transporta u drugim gospodarskim granama. 1997. Cilj modula Student stječe znanja u pogledu složenosti postupaka i načina prijevoza poljoprivrednih proizvoda i stoke. Mainz. Berlin. radnika. punjenje. V. FPZ. Zagreb. 1990. Stjepan Pliestić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 9 2 5 Prisustvovanje predavanjima i vježbama (toleriranje 10%).: Integralni transportni sustavi i robni tokovi. kao i vještinu da obavlja određene poslove unutar struke. Čakovec. 1983. Zagreb. Zilich. Düsseldorf. 1982. racionalizaciju energetske potrošnje. proizvodnje. vježbe i terenskom nastavom sve vrste transportnih sredstava unutarnjeg transporta. Dobiva znanja za racionalizaciju troškova transporta. ovisno o pristupu i racionalizaciji samog transportnog procesa.: Strömungs – Fördertechnik. Mavrin. Lagerung in der Landwirtschaft. I.interna skripta. E. unutarnji transport u poljoprivredi i vanjski transport u poljoprivredi. dorađeno. 8. Centar za informacije i publicitet (CIP)./2011. AFZagreb. strojeva i rob u poljoprivrednom transportu. MIR Publishers.: Elementi sigurnosti cestovnog prometa .Kinetika vozila. sredstvo – roba. M. Weber.: Fördertechnik – mechanisch arbeitende Stetigförderer. 1985. vježbe i terensku nastavu sve vrste transportnih sredstava vanjskog transporta. 4. D. proizvodnje. Zagreb. 4. Prvi dio između ostalog obraditi će karakteristike i njihove specifičnosti svih roba (biljni materijali. Pliestić. no bez dodatnih napora u tehnici i tehnologiji transporta (čišćenje. Zagreb. 2. Stričević. optimalnog kapaciteta prijevoza. Školska knjiga. racionalizaciju energetske potrošnje. Brojni radovi domaćih i inozemnih autora objavljenih u časopisima i zbornicima radova Prof.: Tehnologija cestovnog prijevoza. primjene novih tehnika i tehnologija u transportu poljop.: Suvremena ambalaža I. interakciju tr. Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studiranja na diplomskom studiju Poljoprivredna tehnika.: Suvremeni transportni sistemi. opasne tvari) i njihova stanja (svježe. Zagreb. kao i krupna i sitna stoka (životinje. 2. F. kao i specifične mjere zaštite okoliša. 5. prijevoz. Spivakovsky. VEB Verlag Technik. 3. 1981. Marković. Preporučena literatura 1. zaštite i čuvanja poljoprivrednih proizvoda u svim vremenskim i inim uvjetima. 5. ribe i dr. Štrumberger. I.: Conveying machines I. dr. Agrotehničar: Izabrani članci. U drugom će se dijelu obraditi kroz predavanja. živo. 3. Prije svega u poljoprivredi se transportira biljni (živi) materijal.:Transport. Treći će dio obrađivati kroz predavanja.: Prijevoz kontejnerima. Gospodarski list. te tendencije razvoja transporta u poljoprivredi i puteve racionalizacije. Fakultet prometnih znanosti (FPZ). Specifičnost transporta u poljoprivredi sagleda se u kompleksnosti prevoženog materijala. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 123 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Rotim. 1983. Zagreb. (FPZ). sc. Krausskopf Verlag. A. S. krupna i sitna stoka. 1999. Županović. Marković. Umschlag. 1972. Pavić. pakiranje. opasnih tvari. Moskva. Werner Verlag. 5. I. JAZU. također interakciju tr. sredstvo – roba.) koje se transportiraju u procesu poljop. FPZ. Obvezna literatura 1. II. Muerel. 1974.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. smrznuto i dr. Opće je poznato da je transportni proces najznačajniji pojedinačni stavak u izračunu kalkulacije poljop. prerađevina. Zagreb 10. I. 1998. 1990. Nada: Tehnologija materijala u prometu roba. Stoga će modul obraditi kroz predavanja i vježbe tri temeljna dijela i to: transportni sustavi i karakteristike roba u poljoprivredi. 7. 2004.A. 9. projektiranje transportnog sustava vanjskog transporta. Danas troškovi transporta iznose 10–30 % ukupne cijene proizvoda.: Transport u poljoprivredi . Zagreb.

Božić). Zagreb 2. Ekonomika poljoprivrede u suvremenoj Hrvatskoj I. Practice and Policy) 3. Kovačić). UK . Teorija tržišta i cijena (J. Jurin S. Grahovac P. Margaret R. Gattermayer i sur.). prodajnim kanalima u području agrobiznisa. Van Gorcum. Kolega A. Kolega A. Studenti će biti upoznati s potrošačkim trendovima. Oxon. Ekonomski fakultet Zagreb 4. Saccomandi V. Cilj modula Stjecanje osnovnih znanja o pojmu tržištu i njegovom funkcioniranju. Agrarvermarktung in Österreich.). (1998. USA : CABI Pub. te najvažnijim obilježjima svjetske trgovine i hrvatskom vanjskotrgovinskom razmjenom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. (1996. 3. MA. Hrvatsko poljodjelsko tržište (M. Šohinger ). (Zbornik radova). Uvod u teoriju. tržnim ustanovama i njihovim zadaćama. tržnim institucijama. najnovijim načinima označavanja proizvoda. (2001). (1994. Assen. 12 3 redoviti profesor Marija Cerjak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 Obvezna literatura 1. (1995. Policy. Sa specifičnosti pojedinih tržišta studenti će se upoznati kroz seminarska izlaganja. Wallingford. Zagreb Preporučena literatura 1. and the WTO.). Rodgers (2003): Agriculture and International Trade: Law. Globus. te o specifičnostima tržišta pojedinih proizvoda iz područja agrobiznisa. Grossman and Christopher P.). Tržništvo. Tracy M.). AG1139 TRŽIŠTE U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Poznavanje tržišta je osnovni preduvjet za uspješno poslovanje. (1992. Michael N./2011. Agricultural Market Economics. Service Facherlag 2. praksu i politiku (prijevod izvornika “Food and Agriculture in a Market Economy – An Introduction to Theory.). Tržništvo. Dugoročne tendencije u međunarodnoj razmjeni poljodjelskih proizvoda. U ovom modulu će se iznijeti osnovni pojmovi o tržištu. Zagreb 5. (1990. Cardwell. Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. The Netherlands Napisan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 124 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . te specifičnosti tržište u agrobiznisu. Cambridge. Uspješna prodaja (D.

radno intenzivna i dohodovna.. (2001) Sve o vrtu. njihovom primjenom i njegom te sa specifičnostima svake od tih proizvodnji. Č. 6. 1. (2004) Najvažnije cvjećarske kulture prema skupinama. Organizirana je na otvorenom i u zaštićenom prostoru te strogo specijalizirana. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Lončanice. ukrasnog drveća i grmlja na otvorenom i zaštićenom prostoru. Na auditornim vježbama studenti će se upoznati s najvažnijim vrstama ukrasnih biljnih vrsta prema skupinama. Cilj modula Upoznati studente s osnovama proizvodnje cvjećarskih kultura. Zagreb Hessayon. interna skripta Stanko Radoš: Razmnožavanje i uzgoj ukrasnog drveća i grmlja Hessayon. Marija Vinceljak-Toplak: Odabrana poglavlja iz cvjećarstva. Zagreb Hessayon. 2. (2001) Cvatuće grmlje. njihovom primjenom i njegom te sa specifičnostima svake od tih proizvodnji. D. 5.G. D./2011. 2. mehanizirana. upoznati se s konkretnim problemima u proizvodnji i mogućnostima njihovog rješavanja. 3. 4. () Travnjaci. N. različitog tipa rasta. prezentiranje te zajednička rasparava dat će studentima mogućnost aktivnog sudjelovanja u nastavnom procesu.G. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s osnovama proizvodnje cvjećarskih kultura. Terenskom nastavom steći će se uvid u različite segmente proizvodnje ukrasnog bilja. 5. AG1140 UKRASNO BILJE Koordinator modula Opis modula Proizvodnja ukrasnog bilja obuhvaća proizvodnju jednogodišnjih. 4.G. Zagreb Samardžija. Obvezna literatura 1. interni priručnik (CDverzija) Docent Vesna Židovec Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 12 12 12 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 125 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . dvogodišnjih i višegodišnjih vrsta (trajnica.d. Svjetlost. V. 3. Mozaik knjiga. Zagreb Šilić.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zrinjevac d. D. Prilikom proizvodnje. Mozaik knjiga. (2001) Cvijeće u vrtu. Izrada seminarskih radova na temelju proučenih stručnih i znanstvenih radova. Elza Polak. Sarajevo Židovec. održavanja i njege potrebna su specifična znanja i vještine. grmlja i drveća). () Ukrasno drveće i grmlje. podizanja. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Cvjećarstvo. ukrasnog drveća i grmlja na otvorenom i zaštićenom prostoru. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Osnove uzgoja ukrasnog bilja. Mozaik knjiga.

AG1140 UKRASNO BILJE Koordinator modula Opis modula Proizvodnja ukrasnog bilja obuhvaća proizvodnju jednogodišnjih. 2. D. podizanja. V. () Ukrasno drveće i grmlje. 4. održavanja i njege potrebna su specifična znanja i vještine. Sarajevo Židovec. Zagreb Hessayon. Zagreb Hessayon. interni priručnik (CD-verzija) Prof. Zrinjevac d. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Cvjećarstvo. (2001) Sve o vrtu. D.G. 1.. N. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Lončanice. Elza Polak. sc. (2001) Cvijeće u vrtu. 4. Mozaik knjiga. Izrada seminarskih radova na temelju proučenih stručnih i znanstvenih radova. Zagreb Šilić. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Osnove uzgoja ukrasnog bilja. 5. Mozaik knjiga. prezentiranje te zajednička rasparava dat će studentima mogućnost aktivnog sudjelovanja u nastavnom procesu. 6.G. () Travnjaci. grmlja i drveća). Svjetlost. dvogodišnjih i višegodišnjih vrsta (trajnica. Obvezna literatura 1. Cilj modula Upoznati studente s osnovama proizvodnje cvjećarskih kultura. 2. D. ukrasnog drveća i grmlja na otvorenom i zaštićenom prostoru. Marija Vinceljak-Toplak: Odabrana poglavlja iz cvjećarstva. Terenskom nastavom steći će se uvid u različite segmente proizvodnje ukrasnog bilja. Ines Vršek Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 12 12 12 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 126 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 5.d./2011.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. različitog tipa rasta. ukrasnog drveća i grmlja na otvorenom i zaštićenom prostoru. 3. Mozaik knjiga. (2001) Cvatuće grmlje. (2004) Najvažnije cvjećarske kulture prema skupinama. Organizirana je na otvorenom i u zaštićenom prostoru te strogo specijalizirana. dr. radno intenzivna i dohodovna. mehanizirana. Č. Prilikom proizvodnje. upoznati se s konkretnim problemima u proizvodnji i mogućnostima njihovog rješavanja. interna skripta Stanko Radoš: Razmnožavanje i uzgoj ukrasnog drveća i grmlja Hessayon. 3. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s osnovama proizvodnje cvjećarskih kultura. njihovom primjenom i njegom te sa specifičnostima svake od tih proizvodnji. njihovom primjenom i njegom te sa specifičnostima svake od tih proizvodnji.G. Zagreb Samardžija. Na auditornim vježbama studenti će se upoznati s najvažnijim vrstama ukrasnih biljnih vrsta prema skupinama.

Halprin. Krajobraz grada kao mit o primarnoj prirodi suočen sa svojim društveno-kulturnim opredjeljenjem. (1996): Urban Design: Green Dimensions. D.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.dr. 38 4 prof. Oxford 2.) U seminaru se obrađuju dva omanja krajobrazna objekta kao sastavni dio urbanističke osnove manjeg naselja ili nekog drugog dijela grada. Oblikovanje gradskog krajobraza između naturalizma i nijekanjem njegove uloge. Branka Aničić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/Studio Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 Obvezna literatura 1. AG1142 UREĐENJE GRADSKOG KRAJOBRAZA Koordinator modula Opis modula Suvremeno poimanje gradskog krajobraza. NY 2. Promijenjeni sistem vrijednosti u urbanoj sredini i novi položaj krajobraza u gradu. sc./2011. redovna predaja i pozitivna ocjena seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 127 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Cilj modula Uvođenje studenta u oblikovanje krajobrazu u određenom kontekstu grada. Moughtin. Zelenje v urbanem okolju. Koolhas idr. Ogrin. Zagreb Redovno pohađanje predavanja i vježbi. (1985): Zelenilo u Atinskoj povelji. C. Arhitektura 189-190. (1970): Cities. Bofill. L. i to s vidika integracije u širi urbani okoliš. Ljubljana 1970 Preporučena literatura 1. Razlike u razumijevanju gradskog krajobraza u raznim urbanističkim doktrinama (Le Corbusie.

Gostović. H. Glűch. (2003): Rješavanje problema suvišnih unutarnjih voda u hidromelioracijskim sustavima. sustavi za reguliranja suvišnih voda. Narodne novine: Zakoni i pravilnici Prof. 2. Čović. dr. 5. Obvezna literatura 1. a vježbe 2 ECTS boda ili 19 sati. (1981): Dränanleitung. arondacija i eksproprijacija. FPZ. Hamburg und Berlin. M. Rijeka 2003. zaštitne mjere protiv erozije tla. Dolanjski. Walpole. Jehle-Verlag. 4. 4. zemljišna knjiga. Zagreb. osnovne postavke i metode reguliranja suvišnih voda na proizvodnim površinama. Zagreb. Priručnik za hidrotehničke melioracije III kolo.. OOUR Istitut za agroeklogiju. Cilj modula Cilj modula je stjecanje osnovnih znanja iz agrarnih operacija. V. planiranja i formiranja proizvodnih površina./2011. Preporučena literatura 1. projektiranje putne i kanalske mreže. knjiga 1. A. posljedice rascjepkanosti proizvodnih površina. Fakultet poljoprivrednih znanosti Zagreb.. Mackney. Concaret. AG1143 UREĐIVANJE PROIZVODNIH POVRŠINA Koordinator modula Opis modula Modul Uređenje proizvodnih površina sastoji se iz tri poglavlja. (1989): Uređenje seoske teritorije. Petošić. D.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.A.. Medić. te formiranje proizvodnih površina. F. D. (1990): Das Land Hat Zukunft. Zagreb. R. sc. zakonska regulativa. F.J. A. Tomić. D. Tomić. J. Petošić. i za poslove unutar struke.. Beograd. Naučna knjiga. (1985): Uređenje površina i agrarne operacije. te reguliranja suvišnih voda potrebnih za nastavak studiranja. Paul Parey. R.. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 128 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . U poglavlju Agrarne operacije obradit će se: oblici vlasništva na nekretninama. komasacija. te planiranje i izvođenje agrarnih operacija. (1975): Soils and Field Drainage. 5. izrada programa. Zagreb. interna skripta. 3. Fakultet poljoprivrednih znanosti.D. komasacija kao čimbenik uređenja ruralnog prostora. (1988): Poljoprivredne melioracije. U poglavlju Osnove reguliranja suvišnih voda na proizvodnim površinama obradit će se: porijeklo i vrsta suvišnih voda. Magel. U poglavlju Planiranje i formiranje proizvodnih površina obradit će se: osnovne uređenja ruralnog prostora. Eggelsmann. interna skripta. B. Dragutin Petošić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 37 16 4 3 Pohađanje predavanja i vježbi. M. zakonska regulativa. te elementi i normativi za reguliranje suvišnih voda na proizvodnim površinama. D. dio. Harpenden. 2. katastar zemljišta i primjena GIS-a. Thomasson.. optimalna veličina i oblik proizvodnih površina. (1982): Agrarne operacije I. Sveučilište u Zagrebu. U sklopu nastave predavanja bi činila 4 ETCS bodova ili 37 sati. 3. Zavod za melioracije. Trafford. (1984): Drenaža u poljoprivredi – teorija i praksa.. Műnchen..

Skupljanje informacija u CC i CAB sustavu o nekom pojmu./2011. POLITIEK i J.KUTEROVAC.Uzgoj i selekcija 2.JURIĆ. Kratka povijest stočarstva u Svijetu i Hrvatskoj. NEWMAN S. Stočarske udruge i matične knjige. Zagreb. S. te da mogu praćenjem sekundarnih prenosnika publiciranja dolaziti do informacija o svim pojmovima. KOLEGA.ČURIK.) (1991): Stočarstvo. Amsterdam – Oxford – New York. PIFAT MRZJAK: (1996): Znanost u Hrvata-prirodoslovlje i njegova primjena. Poglavlja: Miljenko Brinzej. V. standardna devijacija. I. I.MORIĆ (2003). K. A. Ivan Jurić. PREDRIJEVAC I A. heterozis. ROTHSCHILD MF. heritabilitet. Školska knjiga.ČEPIN. Fenotipske promjene tijekom selekcije simentalske pasmine u Hrvatskoj. M. posebno stočarstvu) 3. 5. PETRIČEVIĆ (1994): Aktualni problemi razvoja u stočarstvu Hrvatske. D. V. BRINZEJ (ur. Trendovi promjena značajki domaćih životinja.(1) 244-251 Osijek.MIKULIĆ. 2. M. I. Projekcije razvoja. I JURIĆ. tehnol. Vođenje evidencija o domaćim životinjama. Izrada seminara: 1. Elsevier scientific publishing company. 2. Skupljanje podataka o nekom svojstvu iz matičnih knjiga. Pretraživanje literature u sekundarnim informacijskim sustavima (CC i CAB). BAKKER (1982). (ur) (2002): Intellectual Properts in Animal Breeding and Genetics. CABI Publishing Docent Danijel Karolyi Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 56 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 8 4 8 Obavljene vježbe i terenska nastava Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 129 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (2003). Znan.ČURIK. R. varijanca. 4. Učestvovanje u radu na vođenju matične evidencije. M. ĐIKIĆ. Preporučena literatura 1. 24. Competitiveness of the livestock production in Croatia in the process of joining EU. Zaštita intelektualnih prava. Domestikacija.ĐIKIĆ. Obvezna literatura 1. prak. G. D. A.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Agriculturae Conspectus Scientificus.ĐIKIĆ. I. Klovičevi Dvori.KNJAZ.KOLEGA. Krmiva 45 (1) 511. AG1145 UVOD U ANIMALNE ZNANOSTI Koordinator modula Opis modula Svladavanje nomenklature i definicija pojmova u animalnim znanostima i stočarskoj proizvodnji. poljopr. Oplemenjivanja i stočarske proizvodnje. Podjela pasmina i različitost. Značajke domaćih životinja: svojstva za selekciju i njihove izmjere: prosječne vrijednosti.Uvod u stočarstvo. M. J.LULIĆ. 68 (2) 79-84. Livestock production in Europe. regresijski i korelacijski odnosi). M. (izbor tekstova o poljoprivredi.JURIĆ. S. Cilj modula Osposobiti polaznike da mogu slijediti nastavu na predmetima užih područja animalnih znanosti.

CABI Publishing. Tisak Rijeka. L. B. AG1146 UVOD U EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU Koordinator modula Opis modula Sa ekspanzijom poljoprivrede visokih agro-kemijskih ulaganja. Biokont – osnove biološkog poljodjelstva. 4. kao svojevrsna kritika i otpor tom konceptu razvijaju se alternative takvoj poljo¬privredi koje se manje-više mogu svesti u naziv ekološka (organska) poljoprivreda. Postoje nekoliko temeljnih usmjerenja ovakve poljoprivrede: Biodinamička poljoprivreda koja se pojavljuje u dvadesetim godinama prošlog stoljeća u Njemačkoj. Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. de Walter. Robert S. 2. Cilj modula Upoznavanje sa elementarnim pojmovima uzgoja bilja i stoke prema ekološkim počelima. nedostaci.J. prednosti.T. Nakladni zavod Globus. uvjeti i ograničenja raznih regija RH za razvoj ovog vida poljoprivrede./2011. J. Trenutno ukupne površine u eko-uzgoju na području RH su samo 0. C. (2003): Ecological Agrarian: Agricultures First Evolution in 10 000 Years.. Split. (1987). Christensen. Maceljski M. Mollison. (2001). S. MZT RH. Organska poljoprivreda koja korijene ima u Engleskoj u Poljoprivrednom testamentu iz 1940. Redoviti profesor Ivica Kisić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 6 12 14 Odslušano 60% nastave. L.. Pisana predavanja nositelja modula iz ovog kolegija 2. str. Grewell. izrađen seminar i obvezne terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 130 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . str.M. premda se nigdje ne računa da bi taj oblik značajnije premašio 15-ak postotaka ukupnih površina. Zagreb.L.. Obvezna literatura 1. D. B. Managing Soil Quality – Challenges in Modern Agriculture. Ekološka poljoprivreda kao alternativa konvencionalnoj kemijskoj poljoprivredi javlja se tijekom 20-og stoljeća u državama srednje i sjeverne Europe. Benčević. Uvod u permakulturu. K. Krišković P. Danly. 190. Ekološka poljoprivreda. Problemi. Landry. Središnja hrvatska udruga za permakulturu.F. Znaor. Zrinski Čakovec 3. Igrc Barčić Jasminka. Schjønning. (2005). 329. Dok ekološka poljoprivreda u Europi doživljava stalnu ekspanziju. (1996). Zagreb. 5. 3. Elmholt. (1993).ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.B. Biološka poljoprivreda koja se na temeljima biodinamičke poljoprivrede javlja tijekom pedesetih godina prošlog stoljeća u Njemačkoj i Švicarskoj i početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća pojavljuje se uravnoteženi poljoprivredni sustav permakultura. Organic farming: methods and markets: an introduce to ecological agriculture. Osnove biološkog voćarstva. (2004). 5. (1999).08% ukupnih poljoprivrednih površina.. (1996). Ecological Agriculture and Rural Development in Central and Eastern European Countries. Preporučena literatura 1. 4. P. u nas smo na početku.

AG1147 UVOD U KRAJOBRAZNO OBLIKOVANJE I Koordinator modula Opis modula Uvod u studij i predmet studija. sc. Booth. Rapopport (l969. N. Metodološki pristup projektiranju. 4. l9l-l98. Krajobrazno projektiranje. Oblikovanje kao opredmećenje društvenih potreba. Hannenbaum.):House form and culture. Međuodnos unutrašnjosti kuće s vanjskim prostorom. 46-6o 5. Cilj modula 8 26 2 prof. (1997): Korelacija boravišnih kvaliteta vrtnog prostora i njegovih strukturnih svojstava./2011.22-25 4. 2. Položaj i klima i njihov značaj za planiranje vrta. Redovno pohađanje predavanja i vježbi. Illinois Preporučena literatura 1. D. London str. Ogrin. Ljubljana Strižić Z(1956): O stanovanju Stižić Z (1952): Arhitektonsko projektiranje Le Corbusier: Towards a new Arhitecture. Arhitektura 36-37/186-188. Branka Aničić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/ Studio Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 Uvođenje studenta u projektantsko oblikovni rad iz područja krajobrazne arhitekture Obvezna literatura 1. u funkcionalno prostornu cjelinu. Način korištenja i zaštita vrta. Plan vrta. projektni program. B. (1988): I vrt je stanovanje. Odnos krajobrazne osnove i društvene funkcije. L. Aničić.):Enodružinska hiša. a Practical Approach. New Jersey 3.str. (1983):Basic Elements of Landscape Architectural Design.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Određenje problema kao radno ishodište. Ivanšek F. Elementi oblikovanja vrta. 3. dr. (1990): Landscape Design. (L988. uloga ekoloških i prostornih parametara. projektni zadatak. str. Uloga socijalnih odrednica u projektiranju. redovna predaja i pozitivna ocjena seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 131 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Disertacija 2.

Disertacija 2.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.Aničić (1997): Korelacija boravišnih kvaliteta vrtnog prostora i njegovih strukturnih svojstava. grčke. Atrijska kuća i kuća u nizu. D. 20 st. etrurije. 3.. redovna predaja i pozitivna ocjena seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 132 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Rapopport (l969. koncept boravišne kulture istoka i zapada. l9l-l98./2011. 4. Neww Jersey 3.22-25 4. dr. raslinje i sl). (1983): Basic Elements of Landscape Architectural Design. islama. Cilj modula Uvođenje studenta u projektantsko oblikovni rad iz područja krajobrazne arhitekture na manjim prostornim jedinicama. Planiranje vrta. N. staze. (1990): Landscape Design. antike. Ogrin. B. 2. nadstrešnice. Illinois Preporučena literatura 1. Ljubljana Strižić Z(1956): O stanovanju Stižić Z (1952): Arhitektonsko projektiranje Le Corbusier: Towards a new Arhitecture.str. ograde. prof. Booth. Arhitektura 36-37/186-188. (vježbe seminari . tipovi. paladijeva vila. Hannenbaum.): Enodružinska hiša. prostorna orijentacija. zidovi.. L. AG1148 UVOD U KRAJOBRAZNO OBLIKOVANJE II Koordinator modula Opis modula Integralni koncept boravišta – odnos vrta i jednoobiteljske kuće. Obvezna literatura 1. kine i japana. Branka Aničić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/Studio Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 10 30 Redovno pohađanje predavanja i vježbi.1988) I vrt je stanovanje. London str. (1988. 46-6o 5.): House form and culture. str. Ivanšek F. a Practical Approach. Pojam i tipologija jednoobiteljske kuće u raznim kulturama (Egipta. (1983. seoska kuća. sc. Strukture i elementi oblikovanja vrta (terase.studio): vrt atrijske kuće i kuće u nizu.

načine ishrane mikroorganizama. fiziologiju i ekologiju mikroorganizama. rast mikroorganizama.T. Wellington E.L. vježbe).P.A. Duraković S.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1996 133 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . izvanredni profesor Sanja Sikora Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 6 2 Redovito pohađanje nastave (predavanja. asocijativna. Clark F. respiracije i fermentacije. nitrifikacija. Kugler. E. Laboratorijske vježbe u kojima se student upoznaje sa osnovnim tehnikama mikroskopiranja i pripremom mikrobioloških preparata omogućuju proučavanje morfoloških karakteristika glavnih skupina mikroorganizama tla. R. 2003. E. John Wiley & Sons. 2. Mikrobiologija prirodnih sredina obuhvaća utjecaj faktora sredine na rast i rasprostranjenost mikroorganizama te zastupljenost i ulogu mikroorganizama u prirodnim sredinama. Trevors J. Inc. simbiozna). Tate. Marcel Dekker. U općoj mikrobiologiji se student upoznaje sa temeljnim načelima mikrobiologije koja uključuju morfologiju. raznolikost mikroorganizama. 2. Soil Microbiology and Biochemistry. podjelu mikrobiologije. veličinu i oblik mikroorganizama. ciklus N (amonifikacija. van Elsas. Soil Microbiology.. transformacije organskih ostataka./2011. H. Academic Press.. Modern Soil Microbiology. nastanak i sastav organske tvari tla. Redžepović S. mikrobne transformacije S. položeni kolokvij iz vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Cilj modula Student stječe temeljna znanja o glavnim karakteristikama mikroorganizama te njihovom značaju i funkciji u mikrobiološkim procesima u tlu. Navedeni programski dijelovi obuhvaćaju povijesni razvoj mikrobiologije. AG1149 UVOD U MIKROBIOLOGIJU TLA Koordinator modula Opis modula Sadržaj modula obuhvaća osnove opće mikrobiologije koja je nužan preduvjet za razumijevanje mikrobiologije tla koja predstavlja glavninu ovoga modula. Znanja iz mikrobiologije tla omogućuju studentu uvid u jedinstvenu perspektivu o kruženju hranjiva i fundamentalnim procesima koji su pod direktnim utjecajem mikroorganizama tla: kruženje C u prirodi.M. kataboličke i anaboličke reakcije. biološka fiksacija dušika -asimbiozna. Paul. Uvod u opću mikrobiologiju. 1997. denitrifikacija.. 1995 3.. građu i funkciju staničnih organela. Preporučena literatura 1. Uspješno položen modul osigurava nastavak studiranja na određenim diplomskim studijima Obvezna literatura 1.

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1150

UVOD U OPĆU MIKROBIOLOGIJU

Koordinator modula

Opis modula Značenje i uloga mikrobiologije u stočarskoj proizvodnji. Uvid u povijesni razvoj mikrobiologije. Podjela mikrobiologije. Morfologija bakterija, gljiva, praživotinja, algi, virusa. Kruženje životno važnih elemenata u prirodi i uloga mikroorganizama u tim biogeokemijskim ciklusima. Osnove kemije i biokemije za mikrobiologe. Ustrojstvo prokariotske stanica, njezina stanična stijenka i prijenos tvari kroz membrane. Veličina, oblik i ustrojstvo mikrobnih stanica.Način tvorbe bakterijskih endospora i pigmenata. Bitne značajke eukariotske stanice s posebnim osvrtom na eukariotske mikroorganizme (kvasci, plijesni, praživotinje i alge). Jednostanični eukariotski organizmi. Morfološke osobine gljiva (kvasci i plijesni), način razmnožavanja i njihova ekonomska važnost. Osnovni kriteriji za klasifikaciju gljiva. Uloga i značaj protista i algi u prirodi i stočarskoj proizvodnji. Osnovna saznanja o virusima. Način prijenosa virusnih infekcija i antivirusni agensi. Prioni i njihov značaj u stočarskoj proizvodnji. Mikroskopi i postupci koji se koriste u promatranju mikroorganizama. Osnovne metode za pripremanje pripravaka za promatranje složenim svjetlosnim mikroskopom. Mikroskopi za promatranje ultrastrukture stanica i mikroskop za pretraživanje površina. Metoda razrjeđenja i iscrpljenja. Cilj modula Cilj modula je upoznavanje studenata s osnovama i značenjem mikrobiologije s posebnim naglaskom na stočarsku proizvodnju. Prikazati osnovne metode u istraživanju mikroorganizama. Obvezna literatura 1. S.Duraković, S.Redžepović (2002): Uvod u opću mikrobiologiju; Kugler 2. Duraković, S., Duraković, L. (1997): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, knjiga prva I dio Kugler, Zagreb Preporučena literatura 1. Duraković, S. (1996): Opća mikrobiologija; Prehrambeno tehnološki inženjering Zagreb

Redoviti profesor Sanja Sikora

Broj ECTS bodova

3

Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

20 8 2

Redovno pohađanje predavanja i vježbi
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

134

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1152

UVOD U POSLOVNU MATEMATIKU

Koordinator modula

Opis modula Modul počinje izlaganjem temelja financijske matematike. Nakon toga se daju osnovni elementi linearne algebre, tj. vektorski i matrični račun, linearni sustavi i linearna regresija, s primjerima ekonomski relevantnih primjena kao što su analiza ulaza i izlaza i linearno programiranje. U tu je cjelinu integriran i kratki pregled analitičke geoometrije u ravnini, koji čini prijelaz prema sljedećoj cjelini u kojoj se daje pregled elementarnih funkcija, s posebnim naglaskom na onima koje se pojavljuju u ekonomskim primjenama i modelima. Na to se nastavlje cjelina o diferencijalnom računu i njegovim ekonomskim primjenama. Slijedi dio o funkcijama više varijabli i elementima diferencijalnog računa u tom kontekstu. Modul završava kratkim uvodom u integralni račun i njegove primjene. U zadnjem tjednu je predviđen pregled područja matematike značajnih za struku koja nisu obrađena u modulu. Cilj modula Ovladavanje znanjima i vještinama nužnima za praćenje nastave iz ostalih modula te osposobljavanje za formuliranje i rješavanje matematičkih modela praktičnih problema. Obvezna literatura 1. Schumacher E. (2005). Matematika za agronome, prijevod T. Došlić, interna skripta AF 2. Hoffmann L.D. (2000). G.L. Bradley, Calculus for Bussines, Economics, and the Social and Life Sciences (G.L. Bradley, eds. ), McGraw-Hill, N.Y. 3. Veljan D. (1997). Matematika 4, udžbenik i zbirka zadataka s rješenjima za 4. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb 4. Šorić K. (1994). Poslovna matematika, Školska knjiga, Zagreb 5. Javor P. (1988). Uvod u matematičku analizu, Školska knjiga, Zagreb Preporučena literatura 1. Hoffmann L.D. (1995). Finite Mathematics with Calculus (G.L. Bradley, eds.), Mc-GrawHill, N.Y. 2. Ayres F. (2000). Schaum's Easy Outline: Calculus (E. Mendelson, EDS), McGraw-Hill, N.Y. 3. Apsen B. (1985). Repetitorij više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb 4. Šorić K. (1997). Zbirka zadataka iz matematike s primjenom u ekonomiji, Element, Zagreb 5. Hughes-Hallet D. (1999). Calculus (A.M. Gleason, et al ), J. Wiley, N.Y.

docent Biserka Kolarec

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Seminatr
Uvjeti za dobivanje potpisa

28 28 4

Redovito pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, domaće zadaće
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

135

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1153

UVOD U TEHNOLOGIJU GROŽĐA I VINA

Koordinator modula

Opis modula Modul je sastavljen od nekoliko programskih jedinica koje studentu osiguravaju opća znanja iz ampelografije i vinarstva, a zamisljen je i kao prijelaz iz vinogradarske ka vinarskoj tehnologiji. Prva programska jedinica daje opće podatke o vinovoj lozi i vinu u svijetu i RH, te povijest ove važne gospodarske grane. Najviše je vremena posvećeno sorti, odn. grožđu kao sirovini za proizvodnju vina. Izučavaju se vinske sorte, od osnovnih znanja (povijest, rasprostranjenost, nastanak) do karakteristika najvažnijih. Ova, najveća programska jedinica će se izvoditi putem predavanja i vježbi (auditorne i u praktikumu – vinogradu). Vježbe podrazumijevaju upoznavanje s karakteristikama sorata temeljem (slikovnih i tekstualnih) podataka, njihovih vina, te opis sorata vinove loze u različitim stadijima razvoja. Osigurati će se potrebni preduvjeti (fotografije, opisi, vina, vinograd – kolekcija). Osim svojstava same sorte, slijedeća programska jedinica govori o utjecaju okolinskih uvjeta na ekspresiju kvalitativnih karakteristika sorte, što je u proizvodnji vina od velikog značaja. Zatim će se predočiti osnovni zakonski propisi najvažnijih zemalja i RH, a na kraju i kemijska evaluacija grožđa kao sirovine za proizvodnju vina. Cilj modula Uspješnim savladavanjem modula student stječe opće znanje iz vinarstva kao gospodarske grane, te upoznavanje sorte kao osnovnog čimbenika kakvoće vina. Ovo znanje mu daje osnove vinske kulture, ali prije svega omogućuje uspješan uvod u tehnologiju vina na BSc, te druge vinarske module na MSc. Obvezna literatura 1. Cindrić, P., Korać, N., Kovač, V., 2000. Sorte vinove loze. III izdanje, Prometej, Novi Sad. 2. Mirosevic, N., Turkovic, Z., 2003. Ampelografski atlas. Golden marketing, Zagreb 3. Jackson, R.S. 1994. Wine science: principles and applications (ed. Jackson, R.S.), Academic Press, New York. Preporučena literatura 1. Galet, P.,1998. Grape varieties and rootstock varieties, Avenir Oenologie, Chaintre, Farnce 2. Calò, A., Scienza, A., Costacurta, A., 2001. Vitigni d'Italia. Calderini edagricole, Bologna. 3. Penavin K., (2004): Vino A - Ž (Kozina, B, edit.), Naklada Zadro, Zagreb

Prof. dr. sc. Edi Maletić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

40 4 8 4 4

Seminar, pohadjanje obaveznih vjezbi
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

136

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1155

UZGOJ AVERTEBRATA

Koordinator modula

Opis modula Upoznavanje studenata s uzgojem korisnih beskralješnjaka bilo kao izravna hrana (školjke puževi, glavonošci, raci, ježinci ) ili kao organizmi čiji tjelesni produkti ili tjelesna aktivnost imaju značaj u proizvodnji meda, svile, humusa (pčela, dudov svilac, kalifornijska glista). Pregled trenutnog stanja uzgoja u svijetu i kod nas, te potencijalne mogućnosti interakcije u druge industrije. Sistematska determinacija uzgojno značajnih organizma s osnovnim biološkim i ekološkim čimbenicima na kojima se temelji tehnologija uzgoja. Osnovna konstrukcija uzgajališta sa svim posebnostima svake pojedine vrste Avertebrata. Prezentacija svih uzrasnih kategorija do završne faze uzgoja. Cilj modula Omogućiti studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o vrstama uzgoja beskralježnjaka. Upoznati ih s tehnološkim postupcima proizvodnje, prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija pojedinih vrsta, kako vodenih, tako i terestrijalnih beskralježnjaka. Osposobiti studenta za samostalno planiranje i izvođenje uzgoja odnosno stvoriti motivaciju za daljnju edukaciju kroz module Akvakulture ili Apikulture, na diplomskim studijima. Obvezna literatura 1. Treer T., Tucak Z. (2004): Agrarna zoologija. Školska knjiga, Zagreb 2. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464. 3. Doktorski radovi, magistarski radovi, diplomski radovi, studije dostupne u knjižnici prema potrebama studenata. Preporučena literatura 1. Matoničkin I.,Habdija I., Primc-Habdija B. (1998): Beskralješnjaci I & II. Školska knjiga, Zagreb 2. Spencer, B. E. (2000): MolluscanShellfish Farming. Fishing News Books. Blackwell Publishing, pp 274. 3. Lee, D:O:C:, Wicknis, J. F. (1992): Crustacean Farming. Blackwell Scientific Publications. 4. Mandek, S. (2002): Uzgoj kalifornijskih glista, proizvodnja i primjena humusa. Z. M. A. G.Zagreb 5. Milanović, V. (2004): Mini farme puževa. Stajer-graf. Zagreb, pp191.

Redoviti profesor Ivica Aničić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

32 8 8 12

Redovito pohađanje svih vrsta vježbi uz javnu prezentaciju seminarskih radova
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

137

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1156

UZGOJ I KORIŠTENJE GOVEDA

Koordinator modula

Opis modula Opće karakteristike govedarstva, postanak i prirodna svojstva goveda, pasmine kao izbor sredstva za proizvodnju, osobitosti u razmnožavanju, uzgoj podmlatka i izgradnja proizvodnih kapaciteta, tehnološko-tehnički postupci u proizvodnji kravljeg mlijeka, tehnološko-tehnički postupci u proizvodnji goveđeg mesa, osobitosti u genetskoj izgradnji (uzgoju) proizvodnih kapaciteta za mlijeko i meso. Ekološka uloga goveda. Suvremeni zahtjevi na dobrobit s obzirom na etološke osobitosti vrste i načine iskorištavanja. Cilj modula Upoznati govedo kao domaću životinju s naglaskom na njegova prirodna svojstva, načine izbora pasmine odnosno genotipa za smjer proizvodnje, savladati vještine u držanju, hranidbi, mužnji i drugim sastavnicama tehnologija primarne proizvodnje mlijeka i mesa. Gradivo je primjereno za potpunu osposobljenost za upravljanje bilo kojim oblikom govedarske proizvodnje. Obvezna literatura 1. Caput, P. (1996): Govedarstvo (sveučilišni udžbenik). Celeber d. o.o., Zagreb, 2. Caput, P. (1991): Govedarstvo (poglavlje u knjizi “Stočarstvo”, str. 212-269). Školska knjiga, Zagreb. 3. Katalinić, I. (1994): Govedarstvo. Nakladni zavod “Globus”, Zagreb. 4. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. Preporučena literatura 1. Stručni članci u časopisu “Stočarstvo” i mjesečnim revijalnim izdanjima: Gospodarski list, Nova zemlja, Mljekarski list i drugima.

Izvanredni profesor Ante Ivanković

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

32 0 0 8 8 12

Obavljene terenske vježbe, seminar i nazočnost predavanjima i praktikumu najmanje 60 % fonda sati
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

138

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1157

UZGOJ I KORIŠTENJE KONJA

Koordinator modula

Opis modula Uzgoj i korištenje konja u gospodarskim razvijenijim društvima ima veliku važnost. Studenti preddiplomskog studija trebaju upoznati stanje konjogojstva u Hrvatskoj i svijetu, evolucijske tragove razvoja konja, nastanak pasmina i tipova. Spoznavanje anatomskih, fizioloških i drugih osobitosti nužno je za razumijevanje funkcionalnosti građe tijela konja. Upoznati će tehnike rasplođivanja, načela uzgoja konja od ždrijebljenja do ulaska u program obuke. Upoznavanje genetske osnove i hereditarnosti obilježja, modela procjene obilježja, sustava testiranja, izračuna uzgojne vrijednosti, uzgojnih metoda nužno je za oblikovanje i vođenje uzgojnog rada. Upoznati će temelje obuke sportskih konja, usklađene sa uporabnim naglascima. Upoznavanje olimpijskih, trkaćih, tradicionalnih i drugih konjičkih natjecanja učinit će se kroz predavanja, seminare i praktikum. Upoznat će alternativne mogućnosti uporabe konja. Kroz predavanja, seminare, terenske i praktične vježbe upoznati će osnove hranidbe i smještaja konja, konjogojske ustanove, organizacijske forme i zakonsku regulativu koja dotiče uzgoj i korištenje konja. Upoznati će najčešće ozljede i bolesti konja, otkrivanje, saniranje i preventivu. Cilj modula Usvajanje osnovnih znanja iz uzgoja i korištenja konja nužnih za vođenje konjičkih gospodarskih subjekata ili nastavak studija Animalnih znanosti. Obvezna literatura 1. Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo, Sveučilišni udžbenik, Hrvatsko Agronomsko Društvo, Zagreb, 2004. Preporučena literatura 1. Black, W., Clayton, H. (2001): Equine Locomotion.WB Saundres, UK. 2. Brinzej, M. (1980): Konjogojstvo, Školska knjiga, Zagreb. 3. Bowling, A.T. (2000): Genetics of color variation. U: The Genetics of the Horse (Ed.: Bowling A.T., Ruvinsky, A.). CABI Publishing, Wallingford, UK. 4. Ogrizek, A., Hrasnica, F. (1952): Specijalno stočarstvo, I dio - Uzgoj konja. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb, 1952. 5. Keeling, L., Gonyou, H (2001): Social Behaviour in Farm Animals. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Izvanredni profesor Ante Ivanković

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

30 0 2 11 11 6

Pohađanje nastave (min. 70%), seminarski rad, terenska nastava
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

139

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1557

RATARSKE KULTURE

Koordinator modula

Opis modula Modul se sastoji od nekolike nastavnih cjelina. 1. Uvod (značaj ratarstva kao grane biljne proizvodnje, podjela ratarskih kultura), 2. Životni ciklusi ratarskih kultura (etape organogeneze, stadiji razvoja, fenološke faze), 3. Okolišni čimbenici koji djeluju na rast i razvoj ratarskih kultura, 4. Skupina pravih ili strnih žitarica (najznačajnije vrste zastupljene u Hrvatskoj, tehnologije proizvodnje pšenice, ječma, raži, zobi, pšenoraži i heljde), 5. Skupina prosolikih žitarica (najznačajnije vrste i njihov značaj u poljoprivrednoj proizvodnji RH, tehnologije proizvodnje kukuruza, sirka i prosa). 6. Značaj krupnozrnih mahunarki (soja, bob, lupina) i tehnologije njihove proizvodnje, 7. Značaj krumpira i čičoke i tehnologije njihove proizvodnje. Tehnološki procesi proizvodnje pojedine kulture obuhvaćaju: mjesto i značaj kulture u plodoredu, pripremu tla za sjetvu, određivanje sjetvene norme, rok sjetve, mjere njege (gnojidba, uređenje sjetvene površine, zaštita usjeva od štetočinja), žetva-berba usjeva, razvoj alternativnih tehnologija. Cilj modula Slušanjem i polaganjem ispita student ovladava osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za organizaciju i provedbu agronomski učinkovite i gospodarski opravdane ratarske proizvodnje u različitim proizvodnim uvjetima. Obvezna literatura 1. Gotlin J. (1989). Osnovni principi suvremene tehnologije proizvodnje pšenice. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 2. Pucarić A., Z. Ostojić, M. Čuljat (1997). Proizvodnja kukuruza. Hrvatski zadružni savez. 3. Vratarić Marija, Aleksandra Sudarić (2000). Soja. Poljoprivredni institut Osijek, Osijek. 4. Pospišil, A. (2010). Ratarstvo I dio, Zrinski d.d. Čakovec 5. Grupa autora (1986). Posebno ratarstvo I., Naučna knjiga, Beograd Preporučena literatura 1. Gotlin J.(1991). Suvremene osnove tehnologije proizvodnje zobi. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 2. Pucarić A. (1991). Suvremene osnove tehnologije proizvodnje raži. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 3. Gotlin J. i sur. (1967). Suvremena proizvodnja kukuruza. Agronomski glasnik, Zagreb 4. Entrup, N. L., Oehmichen, J. (2000). Lehrbuch des Pflanzenbaues Band 2: Kulturpflanzen, Verlag Th. Mann, Gelsenkitchen-Buer. 5. Gotlin, J., A. Pucarić. 1970. Uvod u specijalno ratarstvo. Agronomski glasnik, Zagreb.

Izvanredni profesor Zlatko Svečnjak

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

31 21 2 6

Redovito prisustvovanje predavanjima, odrađene vježbe, uspješno izrađen seminarski rad
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

140

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1158

UZGOJ I KORIŠTENJE KOZA

Koordinator modula

Opis modula Kozarstvo u Hrvatskoj je sve važnija grana stočarstva. Stoga je važno studente preddiplomskog studija upoznati s važnošću i ulogama koza u svijetu i u nas, s namjenama i koristima; s poviješću i pripitomljavanjem koza, s klasifikacijama pasmina, najvažnijim pasminama koza u svijetu i u nas, anatomskim i fiziološkim osobitostima koza. Reprodukcija je od izuzetne važnosti u proizvodnji kozjeg mlijeka i mesa te će biti obrađena teorijski (predavanja) praktično na terenu zajedno s pasminama i proizvodnjom mlijeka. U dijelu selekcije studenti će steći osnovne spoznaje o genetskoj strukturi koza, nasljednosti morfoloških i proizvodnih osobina, te metodama selekcije. Obrazložit će im se važnost uzgojno-tehnoloških postupaka s jaradi od partusa do odbića i pripusta. Posebno će biti obrađena hranidba koza po pojedinim spolnim, fiziološkim i uzrasnim kategorijama. U poglavlju «Proizvodnja mesa» studenti će biti upoznati sa sustavima proizvodnje mesa, reprodukcijom, odlikama rasta jaradi, klaoničkim pokazateljima, kakvoćom trupa i kemijskim sastavom mesa. U proizvodnji mlijeka obradit će se najvažniji čimbenici koji utječu na proizvodnju, kemijski sastav, kakvoću mlijeka i preradbene osobine. Građa vlakna, rast, vrste i osobine vlakana, poglavlje je s kojim će se studenti nakratko upoznati, kao i s objektima i opremom u kozarnicima te najvažnijim bolestima koza. Cilj modula Stjecanje saznanja bitnih za nastavak diplomskih studija Animalne znanosti; osposobljen je za voditelja farme, i/ili tehnologa na farmi te upravitelja OPG. Obvezna literatura 1. Boro Mioč, Vesna Pavić (2002): Kozarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb 2. Boro Mioč (2002): Kozarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb Preporučena literatura 1. 2. 3. 4. Gall, C. (1981): Goat Production, Academic Press London Morand-Fehr, P. (1991): Goat nutrition, Pudoc Wageningen Valerie Porter (1996): Goats of the World. Farming Press, Ipswich, UK Mowlem, A. (1992): Goat Farming, second edition. Farming Press, Ipswich, UK

Redoviti profesor Boro Mioč

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

38 0 2 0 8 12

Pohađanje nastave (min 80%), seminarski rad, terenska nastava
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

141

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

ECTS informacijski paket

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

AG1159

UZGOJ I KORIŠTENJE KUNIĆA

Koordinator modula

Opis modula Svrha je uvodnih predavanja upoznati studente s poviješću uzgoja kunića te pasminama i hibridima koje se danas koriste u modernom kunićarstvu. Veći dio tih kunića studentima će biti pokazano na izložbi malih životinja koju ćemo posjetiti u sklopu terenske nastave. Zatim će uslijediti predavanja o osnovama uspješnog uzgoja, sustavima proizvodnje te nabavi i izboru rasplodnog stada kunića. U poglavlju o reprodukciji kunića studenti će steći osnovne spoznaje o reprodukcijskim karakteristikama ženke i mužjaka, načinima pripusta, duljini graviditeta i okotu. Oprema, objekti i poželjni mikroklimatski uvjeti za uzgoj kunića biti će tema prvog seminarskog rada, a studentima će na raspolaganju biti sva dostupna literatura koja obrađuje tu problematiku. Uzgoj i tov kunića te specifičnosti probave i hranidbene potrebe u pojedinim fazama njihova uzgoja biti će teme predavanja koja će uslijediti. Svjetska i domaća proizvodnja, iskorištavanje i klaonička obrada, te mogućnosti i načini plasmana kunića biti će tema drugog seminara, a studenti će uz literaturne podatke koristiti i podatke s Interneta. U posljednjem će predavanju biti govoreno o bolestima kunića te o prevenciji njihova nastajanja. Cilj modula Student stječe spoznaje o tehnologiji uzgoja kunića te je osposobljen za tehnologa na farmi kunića te stječe osnovne spoznaje za upis na diplomske studije Animalnih znanosti. Obvezna literatura 1. Silvestar Omrčen: Kunićarstvo. Globus, Zagreb 1995. 2. Antun Gjurić: Kunićarstvo. Znanje, Zagreb 1985. 3. Franjo D. i sur.: Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane, poglavlje str. 611-623, Hrvatsko agronomsko društvo,2004. Preporučena literatura 1. Schlolaut W. : Das Grosse Buch vom Kaninchen, DLG-Verlag, 1998. 2. C. de Blas and Julian Wiseman (1998): The Nutrition of the Rabbit, CABI Publishing, Wallingford 1998. 3. Lebas F. I sur. The rabbit, husbandry, health and production, FAO, Rome 1986.

Izvanredni profesor Zlatko Janječić

Broj ECTS bodova

6

Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave

Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa

44

12 4

Odslušano min. 90 % nastave, predani seminarski radovi i dolazak na terensku nastavu.
Način polaganja ispita

Pismeno Usmeno

☑ ☑

142

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET

te voditelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Dove. H. s namjenama i koristima. U proizvodnji mlijeka obradit će se najvažniji čimbenici koji utječu na proizvodnju. U proizvodnji mesa studenti će biti upoznati sa sustavima proizvodnje mesa. reprodukcijom. Obvezna literatura 1. kakvoćom trupa i kemijskim sastavom mesa. Agronomski fakultet. CABI Publishing. AG1160 UZGOJ I KORIŠTENJE OVACA Koordinator modula Opis modula U Hrvatskoj je uzgoj ovaca za proizvodnju mesa i mlijeka vrlo važna privredna grana. (1987): Ovčarstvo 3. M. (2002): Sheep nutrition. UK Naziv modula: Prof. poglavlje je s kojim će se studenti nakratko upoznati. i/ili tehnologa na farmi. Oxon. M. Vesna Pavić (2002): Ovčarstvo u knjizi Stočarstvo. kakvoću mlijeka i preradbene osobine. (1996): Prolific Sheep. Mitić. B. seminarski rad. osposobljenost za voditelja ovčarske farme. Hrvatska mljekarska udruga. Vesna Pavić. CAB International. Oxon. rast. fiziološkim i uzrasnim kategorijama. Jančić. N. UK. H. Cilj modula Stjecanje saznanja bitnih za nastavak diplomskih studija Animalne znanosti. S. Reprodukcija je od izuzetne važnosti u svakoj ovčarskoj proizvodnji te će biti obrađena teorijski i praktično na terenu zajedno s pasminama i proizvodnjom mesa i mlijeka. Vesna Pavić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Laboratorijske vježbe Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 2 8 12 Pohađanje nastave (min 80%). sa srodnicima i izvornim oblicima ovaca. H. UK 2. Obrazložit će im se važnost uzgojno-tehnoloških postupaka s janjadi od partusa do odbića i pripusta. 5. And Dove. M. U poglavlju selekcije studenti će steći osnovne spoznaje o genetskoj strukturi ovaca. (2002): Sheep Nutrition. Sušić (2005): Ovčarstvo. dr. sc. CABI Publishing . (1969): Ovčarstvo Autorizirana skripta. Zagreb 4. s poviješću i pripitomljavanjem ovaca. Fahmy. nasljednosti morfoloških i proizvodnih osobina. Stoga je važno studente preddiplomskog studija upoznati s važnošću i ulogama ovaca u svijetu i u nas. Freer. terenska nastava i odrađene laboratorijske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 143 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Agronomski fakultet Zagreb Preporučena literatura 1. klasifikacijama pasmina i najvažnijim pasminama u svijetu i u nas te anatomskim i fiziološkim osobitostima. V./2011. Mioč. kemijski sastav. Oxon. kao i s objektima i opremom u ovčarnicima te najvažnijim bolestima ovaca u nas. odlikama rasta. Hranidba ovaca bit će obrađena po pojedinim spolnim. Histološka građa vune. te metodama selekcije. vrste i osobine vlakana. klanjem i obradom trupa. Freer.. sveučilišni udžbenik (u tisku) 2. urednik Zvonimir Uremović.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.

: Proizvodnja kokošjih jaja. Colin G. Cilj modula Polaganjem modula student je osposobljen za rad: kao tehnolog u uzgoju peradi.A. 3. i sur. 2002. međunarodni položaj i stanje peradarstva u Hrvatskoj. uzgoj i korištenje biserki.2002. Terenske vježbe:posjet farmama konzumnih nesilica. Zagreb. 2. tehnologoja uzgoja pura i proizvodnje purećeg mesa. tovnih pilića. Und Hildebrand R. Uremović Z. Damme K. tehnologija uzgoja pataka i proizvodnje paćjeg mesa./2011. AG1161 UZGOJ I KORIŠTENJE PERADI Koordinator modula Opis modula Predavanja: Značaj i stanje peradarske proizvodnje u svijetu. Senčić Đ. Vesna Pavić.. Laboratorijske vježbe: određivanje kakvoće kokošjih jaja. 2. 1994. New Jersey 2004. Nakladni zavod Globus. Redoviti profesor Stjepan Mužic Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 4 2 8 8 Redovito praćenjepredavanja. Zagreb. uzgoj i korištenje nojeva.: Commercial Chicken Meat and Egg Production. Bell D. Kluwer Academic Publishers 2002. Vježbe u praktikumu: Upoznavanje s tehnikom rada inkubatora. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. obavljene laboratorijske i terenske vježbe. tehnologija proizvodnje konzumnih kokošjih jaja.: Geflugelhaltung. Mužic S. inkubatorskoj stanici.: Poultry Science. uzgoj fazana za meso.: Peradarstvo. 4. Zagreb . tehnologija proizvodnje jednodnevnog podmlatka peradi. Fourth edition. 5th Edition. Marija Uremović. Poljoprivredni savjetnik. tehnologija proizvodnje pilećeg mesa. Z. uzgoj i korištenje gusaka. proizvodnji jaja i mesa peradi. B. Zagreb.Mužic. industrijskoj klaonici peradi. Eugen Ulmer GmbH. Preporučena literatura 1. načini uzgoja i držanja peradi. S. i Berić Ž. Gospodarski list. Biološke osnove peradi. Nemanič J. Seminari: izrada diagrama tehnoloških i proizvodnih parametara tijekom ciklusa proizvodnje peradarskih farmi. 3. uzgoj i korištenje japanskih prepelica.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.: Peradarstvo. i Weaver W. Pearson Prentice Hall. 1995. industriji stočne hrane: u stručnim državnim službama: za nastavak studija na diplomskom studiju Obvezna literatura 1.Janječić: Stočarstvo. izvršeni seminari Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 144 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . uzgoj i korištenje golubova.Mioč. pasmine i hibridi peradi za proizvodnju jaja i mesa. rad u pokusnom peradnjaku. 1999.

Zvonimir Uremović i sur. Colin Whitemore (): Science and practice of pig production. 80%). seminar. pobuđivanje estrusa. Cole (2003). Nutrition of Sows and Boars. načini osjemenjivanja. Poglavlja iz selekcije odnosit će se na metode procjene uzgojnih vrijednosti. uspješan rad u stručnim službama te uspješan nastavak diplomskog studija. Oxford OX20EL 2. Agronomski fakultet Zagreb 2. Hranidbi svinja dat će se posebna pozornost kao bitnom financijskom čimbeniku. Spoznaja o anatomskim i fiziološkim obilježjima svinja bit će osnova razumijevanju selekcije. U poglavljima iz tehnološkog procesa proizvodnje dat će se spoznaje o načinima postupanja sa svinjama i hranidbi.J. Osim toga studenti će dobiti spoznaje o načinima praćenja proizvodnje u farmi. intrauterini razvoj. Zvonimir Uremović (2004): Praktično svinjogojstvo./2011. Kloštar Ivanić 3. Zvonimir Uremović (1997): Svinjogojstvo. Cilj modula Stjecanje znanja za uspješno vođenje svinjogojske proizvodnje u farmi. svojstva za selekciju i uzgojne programe. Marija Uremović (2002): Svinjogojstvo u knjizi Stočarstvo. načinima držanja i mikroklimi. Marija Uremović.H. određivanje gravidnosti). U okviru predavanja i terenske nastave-vježbi studenti će se upoznati s posebnostima u razmnožavanju svinja (spolna dozrelost. Close and D. U tom smislu studenti će dobiti spoznaje o stanju svinjogojstva u nas i svijetu te o biološkim i ekonomskim značajkama svinja. Obvezna literatura Docent Zoran Luković Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 0 0 8 4 10 Redovitost na predavanjima i vježbama (min. AG1162 UZGOJ I KORIŠTENJE SVINJA Koordinator modula Opis modula Svinjogojstvo u stočarstvu i gospodarstvu Republike Hrvatske ima značajnu ulogu.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 1. razmnožavanja i hranidbe svinja. Nothingham University Press 145 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . W. planiranju izgradnje farme i zaštiti okoliša. Insula Ivanich. Agronomski fakultet Zagreb Preporučena literatura 1. Marija Uremović. Blackwell Science Ltd..

ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. V. kemije i analitike mošta i vina. 1986 2.dr. IRO „Građevinska knjiga“. 2000 Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 14 6 Redovito pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 146 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011. Stanka Herjavec Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 56 Način izvođenja izravne nastave Cilj modula Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja iz područja vinarstva koja će omogućiti samostalnost u praksi Obvezna literatura 1. Radovanović: Tehnologija vina. Academic press. Nakladni Zavod Globus. Navedeni programski dijelovi modula obuhvaćaju opća i temeljna znanja putem predavanja i vježbi iz područja tehnologije. AG1163 VINARSTVO Koordinator modula Opis modula Modul osposobljava studente za samostalni rad na području vinarstva i priprema ih za daljnje usavršavanje u struci. M. R. 6 Prof. 1996 Preporučena literatura 1. Jackson „Wine science“. Zoričić: Podrumarstvo. Zagreb. Beograd.

Ekologija loze (klimatske značajke. Regionalizacija vinogradarskih područja u svijetu i Hrvatskoj. «Reda». materijal i usluge strojeva) pri podizanju nasada loze. NZ «Znanje» Zagreb 2. Italia Izvanredni profesor Jasminka Karoglan Kontić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 8 10 8 Redovito pohađanje nastave .Vinogradarstvo i loza. Zagreb 3. različiti načini cijepljenja. 1971: Suvremeno vinogradarstvo.S.Sustavi generativnosti i vegetativnog razmnožavanja loze i lozni rasadnik.. b) vježbe: morfološke i anatomske značajke organa loze. M. klasiranje. te usvajanje agrotehničkih vještina pri podizanju proizvodnih i matičnih nasada.. AG1164 VINOGRADARSTVO I Koordinator modula Opis modula Obraditi će se ova poglavlja : a) predavanja: . J. D. osnovni fiziološki procesi.Biologija loze (sistematika. međuovisnost čimbenika klime i loze. d) terenske vježbe: način i postupci razmnožavanja i cijepljenja.. prikladnost tala i položaja za uzgoj loze).. životni i godišnji ciklus razvitka). N./2011. c) seminari: proračun investicijskih sredstava (ručni rad. Obvezna literatura 1. Fazinić. N.Osnivanje proizvodnih i matičnih nasada loze. 1982: Praktično vinogradarstvo i vinarstvo. Fregoni. «Golden marketing». pakiranje i čuvanje repromaterijala i cijepova. . Zagreb 2. Licul. Nakladni zavod «Globus» . ČZP «Kmečki glas». Mirošević. Mirošević. smjer proizvodnje i značajke proizvodnje i proizvoda. R.. 2003: Ampelografski atlas. Ljubljana 3. Vrabl. obilježavanje sadnih mjesta . Colnarić. morfologija i anatomija. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja o mogućnostima i načinu uzgoja loze u agroekosustavu.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Institut za HZZV. 1996: Vinogradarstvo. 1986: Viticoltura generale.Premužić. N. 1980: Vinogradništvo. Zagreb Preporučena literatura 1. izradba seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 147 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. Podloga za vinovu lozu : . njega mladih trsova i postupnost oblikovanja sustava uzgoja ( naslon i oblik trsa). Roma. priprema za sadnju i sadnja .. .

/2011.P. Zagreb 3. Novi Sad 2.. gnojidba vinograda. Burić. University press. Nakladni zavod Znanje. Mirošević. seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. R. postavljanje armature u vinogradu. Radnički univerzitet «R.. navodnjavanje vinograda. Ćirpanov».G. (1993): Praktično vinogradarstvo i vinarstvo.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Bouquet. Mullins. Licul. (1996): Vinogradarstvo. D. Premužić.. USA 148 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . rezidba vinove loze (rez u zrelo i zelena rezidba). zahvati zelenog reza.. (1979): Vinogradarstvo I i II... Williams. (1996): Biology of the grapevine. L. D. njega mladog nasada i formiranje uzgojnog obilka. A. M. te berba grožđa. te o sustavima uzgoja vinove loze Obvezna literatura 1. Seminar: izrada projekta podizanja proizvodnog nasada vinove loze Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja o mogućnostima i načinu podizanja proizvodnih nasada.. Zagreb Izvanredni profesor Bernard Kozina Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 4 6 6 20 Redovito pohađanje nastave. Cambridge. pripreme za berbu i berba grožđa. N. U sklopu vježbi odraditi će se pripreme za sadnju i sadnja vinove loze. uzgojni oblici. AG1165 VINOGRADARSTVO 2 Koordinator modula Opis modula Obradit će se poglavlja: podizanje vinograda. rezidba vinove loze. sustavi uzdržavanja tla u vinogradu. Nakladni zavod Globus.E.

Temperate-zone pomology. AG1166 VOĆARSTVO I Koordinator modula Opis modula U modulu se obrađuju poglavlja iz morfologije.. 1995. I.. M. fiziologije rasta i rodnosti te pomotehničkih i agrotehničkih zahvata. T.sc. physiology and culture. S. Portland. Kozlowski. 1991. Znanje. Sveučilište u Zagrebu. T. Tomislav Jemrić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 4 12 8 4 Redovito pohađanje nastave i pozitivno ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 149 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . vježbe i terensku nastavuUključen je samostalni rad studenata kroz seminare koje studenti izabiru sukladno vlastitim interesima uz konzultacije s koordinatorom modula.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Third edition. Academic press. Zagreb (odabrana poglavlja) 2. Oregon Prof. G. razmnožavanja i ekoloških uvjeta za uzgoj voćaka.dr. Westwood. Štampar. Miljković. Growth control in woody plants. San Diego 2. Suvremeno voćarstvo (opći dio). Pallardy.. Zagreb Preporučena literatura 1. Timber Press. Opće voćarstvo./2011. Obvezna literatura 1. N. 1997. K. Nastava uključuje predavanja. 1966. Cilj modula Student dobiva temeljna znanja potrebna za nastavak studija i razumijevanje ostalih modula iz voćarske domene i osnovne vještine za svladavanje tehnologije proizvodnje voća u praksi.

2. 4. (eds. Webster. Sorte krušaka u suvremenoj proizvodnji. REDA – Roma. (eds. CABI Publishing. Ekološki čimbenici.C. Upoznavanje suvremenih tehnologija uzgoja voćaka. ISBN 0-85199-271-4 4. Obvezna literatura 1. Pomološki opis gospodarski važnih sorata. I. sorti i podloga. Znanje –Zagreb. Cilj modula Upoznavanje s gospodarski važnim voćnim vrstama koje se uzgajaju u kontinentalnom području Republike Hrvatske.N.) 2./2011.) 2003. izbor lokacije. Biološka svojstva vrsta. Suvremeno voćarstvo. Fragaria – Zagreb. Apples: Botany.cas.. Temperate-zone Pomology. D. Fischer. ISBN 86-7157-159-9 5. CABI Publishing. Freeman (ed. 1991. ISBN 0-85198-936-5 Izvanredni profesor Zlatko Čmelik Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita 26 2 6 14 4 4 Pismeno Usmeno ☑ ☑ 150 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 3. Posebnosti tehnologije proizvodnje pojedinih voćnih vrsta. 1978. 1997. Upoznavanje s pomološkim osobinama sorata prikladnih za uzgoj u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske.) 1996.. Mišić. D. http://tfpg. W. mogućnosti i ograničenja za suvremenu proizvodnju. CABI Publishing. Production and Uses. 1996.H. Stuttgart. 1991.edu/introduction/pdf. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. Farbatlas Obstsorten. P. ISBN 95397191-0-0 3. Temperate and Subtropical Fruit Production. Osnove fiziologije rasta i rodnosti. Warrington. Westwood. Ferree. pripreme za podizanje voćnjaka za pojedine voćne vrste. M. Gliha. R.E. N. Preporučena literatura 1. Izvorne vrste koje su sudjelovale u stvaranju sorti i podloga. Looney.) 1999. A. I.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Načini razmnožavanja voćaka. Jackson.psu. ISBN 0-85199-592-6 5.. Šljiva. 1995. AG1167 VOĆARSTVO II Koordinator modula Opis modula Stanje voćarstva u Republici Hrvatskoj i u svijetu.E.J (eds. Ulmer GmbH & Co. Production and Uses. Partenon – Beograd. Miljković. Proučavanje proizvodnog prostora. Ciljevi oplemenjivanja. Looney. Cherries: Crop Physiology.htm Frutticoltura speciale. N. M.D.

Zagreb 2. kako zadruga posluje i poslovna sredstva. TIVA. Obvezna literatura 1. Temeljni markro-ekonomski čimbenici reprodukcije obiteljskih gospodarstava. modelski prikazi reprodukcije. Markulin). Zadruga i zadružno organiziranje. AG1168 ZADRUGARSTVO I POSLOVNO POVEZIVANJE U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Pojam i povijest zadružnog organiziranja u nas i u svijetu. perspektive). Sociologija sela. Mataga Ž. Žimbrek T. mogući pristup restrukturiranju gospodarstva i regionalni razvitak (Ž. Skupina autora (2002). (2002). kooperacija i udruživanje (malih) poljoprivrednih gospodarstava – čimbenici stabilnosti i konkurentnosti. Zagreb 4. N. (1991). Zadružne škole i filozofija zadružnog organiziranja. Globalne socio-ekonomske nužnosti suradnje. Zagreb. pojam i podjela. Ekonomika poduzeća. poslovne i menađerske distinkcije. interni mateirjali 5. mjesto zadruge u strateškim savezima. Lokalni sustavi malih poduzeća. Mate. kao i stjecanje i razvijanje znanja za nastavak studija. Unutarnji i vanjski čimbenici reprodukcije obiteljskih gospodarstava u nas. poslovna suradnja i poslovno povezivanje. (2000). Zadružno organiziranje i poslovno okrupnjavanje gospodarske strukture. Merrett and Norman Walzer (2004). zadružno zakonodavstvo. pojam. Menedžment malog poduzeća. Kooperacija i individualizam-interpretacija sheme po Gaston Lanneaua. i sur: Ekonomika poljoprivrede. izgradnja vrijednosti i vrste strateških saveza. Split 2. (2005). Sinergija. Poljoprivredno zadrugarstvo. (povijest. Cilj modula Stjecanje nužnih znanja o organizacijsko-poslovnim posebitostima zadrugarstva i poslovnog povezivanja za kvalitetan management. "nova poljoprivreda" i "nova zadruga". Varaždin docent Miroslav Tratnik Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 18 12 Pohađanje predavanja. prezentacija i predaja seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 151 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . evolucija socio-ekonomske suradnje (kooperacije): (a) na razini pojedinca. pojam klastera i uloga zadruge u lokalnom gospodarskom razvitku. Christopher D. Ekonomski fakutet. Maleković S. Zagreb 6. Zagreb 3. Potpora razvoju zadrugarstva Hrvatske. zadružni menagement i zadružni marketing. Tranik M. (2003). Strateški savezi u agrobiznisu: pojam način. Zagreb 4. (1990). Strategija razvoja zadrugarstva Hrvatske. (2000). 5. Uvod u poslovnu ekonmiju. Tratnik M. ****: Zbornik prijevoda-aktualni seminarski materijali iz svjetskog zadrugarstva. Poljoprivredno zadrugarstvo Hrvatske. Siropolis C. Zadruga kao specifični organizacijski oblik i načela poslovanja. Tipurić D./2011. odlike i modeli reprodukcije. izrada. AF.**Cooperatives and Local Developement. Zagreb Preporučena literatura 1. Mrnjavac). Strateški savezi-suradnjom poduzeća do konkurentskih prednosti (G. Bateman M.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. CARDS program EU za Hrvatsku. Zadruga u agrobiznisu i promjene.. 2005. stanje. Pašalić Ž. Theory and Aplications for the 21st Century 3. Kooperacija. (b) na razini gospodarstava (obiteljskog). Predavanja-umnoženi interni materijali.

Skupina autora (2003). Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu.. Par V. Katarina Ott). Stanje poljoprivrede i ocjene mogućih promjena . ribarstva i vodnog gospodarstva u RH. i sur. Projekt. definicije.Zagreb 5./2011. šumarstva i vodnoga gospodarstva RH. "MATE"d.. Private Farmer Support Services Project-Farm Survey.(ur. (2001). Vlada R H.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu i seoska područja. Božić M. Žimbrek T. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (Glavni istraživač Tito Žimbrek). (1998-2000).. Žimbrek T.. Pregled najvažnijih zakona i pod zakonskih propisa u poljoprivredi RH. (2000). Ministarstvo poljoprivrede. Zagreb 4.. Žimbrek T. Žimbrek T. Zagreb 4. Zakoni i pravilnici iz područja agrobiznisa Preporučena literatura 1. i sur. Par V. Tracy M. Zagreb 3. Žimbrek T. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2. Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert. regionalne specifičnosti. Prilagodba nacionalnih zakona sustavu i legislativi EU. (2002). (2003). Žutinić Đ. Veić I. Zakoni u poljoprivredi. AG1169 ZAKONODAVSTVO U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Uvod u modul. u Strategija razvitka Republike Hrvatske “Hrvatska u 21. Izazovi ekonomske i pravne prilagodbe. Cilj modula Poznavanje legislative u poljoprivredi omogućuje nužna znanja za obavljanje poslovnih aktivnosti. (Voditelj Tito Žimbrek). zakonska podloga u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima..skripta. Jurišić Ž. Ministarstvo poljoprivrede. praksu i politiku (prijevod Tito Žimbrek). Studenske prezentacije odabranih tema iz najvažnijih zakona i pod zakonskih propisa u području poljoprivrede. Pravni okvir djelovanja u području poljoprivrede. postavke i objašnjenja pojmova. Žimbrek T. Ministarstvo poljoprivrede. Franić R. Juračak J. šumarstva i vodnoga gospodarstva RH 5. Ministarstvo poljoprivrede. rada u upravnim i stručnim službama.. Ograničenje kupovine i zakupa zemljišta. Karoglan-Todorić S. Par V. stoljeću”. (Voditelj Miroslav Božić). Prijedlog zakona o poljoprivredi. Skripta. i sur.o. (2004). u vođenju poljoprivrednog gospodarstva.o. Strategija razvitka hrvatske poljoprivrede. Žimbrek T. šumarstva i vodnoga gospodarstva RH i FAO UN 152 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Agrarna ekonomika I-V. (Voditelj: Tito Žimbrek). Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2... Pregled zakona i uredbi Zajedničke poljoprivredne politike EU po sektorima. (2001). ribarstva i vodnog gospodarstva u RH..objašnjenja uz Zakon o poljoprivredi Republike Hrvatske. šumarstva i vodnoga gospodarstva RH 3. (2001). uvod u teoriju. .. redoviti profesor Ramona Franić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 28 32 Pozitivno ocijenjen seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. Seminarska nastava iz izabranih zakona i uredbi Zajedničke poljoprivredne politike odnosnih za agrobiznis. odjel “Prehrana”. Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji.

Gerst J. Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. AG1170 ZAŠTIĆENI PROSTORI Koordinator modula Opis modula Značaj i funkcija zaštićenih prostora u Hrvatskoj i u svijetu. dinamički). plastenici. pozitivno ocijenjeni programi (seminarski radovi) Uvjeti za dobivanje potpisa Obavljene praktične vježbe u praktikumu i na pokušalištu. Borošić J. načina i opreme za zaštitu kultura od štetočinja. zamagljivanje. adiabatsko hlađenje). (1994). (2004). Obvezna literatura 1. Relativna vlaga zraka: proračun sustava ventilacije. sustav plutajućih kontejnera. 1985. načina i opreme za regulaciju mikroklime. Svjetlo: oprema i proračun potreba. tehnologije uzgoja i različita podneblja.J. Novak B. Holley W. Kogoj-Osvald M. Borošić J. Hidroponske tehnike uzgoja bilja: na inertnim supstratima (anorganski. organski.. staklenici). ČZP Kmečki glas. Sotton M.. proračun potrebe i način primjene gnojiva. Ljubljana 3.. Paris 3. izravno prekrivanje usjeva. Cilj modula Za određene skupine kultura. Zaštićeni prostori (dijelovi skripte. (1978).. Osvald J. Poljoprivredne aktualnosti 30(6):937-944 4./2011. rukopis) Preporučena literatura 1. Planung and Bau. Optimalne i minimalne vrijednosti te principi poboljšanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla u zaštićenom prostoru. CO2: potrebe i oprema. pozitivno ocijenjeni programi (seminarski radovi) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 153 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . bez supstrata (tehnika hranjivog filma. načina i opreme za regulaciju svojstava tla. zaštićeni prostori s nosivom konstrukcijom (niski i visoki tuneli. Hanan J. klijališta. (1994).L. Eugen Ulmer. Upotreba perforirane folije za pokrivanje povrtnih kultura. Materijali za pokrivanje zaštićenih prostora. Growing Vegetable under Direct Covers. kišenje krova. aeroponski sustav). 1978. Borošić J. Sveučilište u Zagrebu 2. (1980). Materijali za izgradnju nosive konstrukcije i pokrovni materijali.. postižu se temeljna znanja i vještine o odabiru: tipa zaštićenog prostora i pokrovnog materijala.. Agronomski glasnik 4:425-434 5. Stuttgart 2.D. SpringerVerlag. Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru (odabrana poglavlja). malčiranje tla polimerima. Pavlek P. Opće povrćarstvo (odabrana poglavlja). Tipovi zaštićenih prostora: individualna zaštita. Elementi za izradu plana izgradnje. metode i oprema za smanjenje temperature zraka (provjetravanje. Oblici. Berlin redoviti profesor Josip Borošić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 12 12 8 Obavljene praktične vježbe u praktikumu i na pokušalištu.. (1985). zasjenjivanje. Goldsberry K.-J. Heblin D. oprema i proračun smanjenja gubitaka. Principi i oprema za sterilizaciju tla. Gewächshäuser. Garnaud J. von Zabeltitz Ch. proračun gubitaka i potrebe goriva. Toplina: sustavi grijanja (statički.-C.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. sintetski). Kvaliteta vode i izbor metode navodnjavanja. “fan-jet” sustav. Preventivne mjere u kontroli biljnih štetočinja. Greenhouse Management.

Sustavi okoliša. zaštita prirode. Routledge. Sonja Butula Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 34 Završen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Cilj modula Dati studentima osnovna znanja o naukama o okolišu i osposobiti studente za izradu okolišnog pregleda i studije utjecaja na okoliš. Planovi upravljanja. Opća načela zaštite okoliša. suglasnost za poduhvat u prostoru. Struktura studije. Podsustavi krajobraza. interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti. zaštita prirodnih izvora. Europske direktive. izvještaj. 'scoping'. Harlow Preporučena literatura 1. Glasson J. Dasman R. Priroda zahtjeva za zaštitu okoliša. Zaštita od zagađivanja. (ed) (1995): Environmental Science for Environmental Management. T. Studije utjecaja na okoliš: prostorne i tehnološke. uključivanje javnosti. policy and practice within the European Uninon. Procjene utjecaja na okoliš. UCL Press. (1995): Environmental Impact Assessment: A Comparative Review. F. Ponderiranje i analiza osjetljivosti. Oruđa zaštite okoliša. Promjena okoliša i utjecaj na okoliš.) (1997): The politics of sustainable development: Theory. Mjere za smanjivanje ili eliminaciju utjecaja na krajobraz./2011. London 154 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Glavni problemi zaštite okoliša u svetu. AG1171 ZAŠTITA OKOLIŠA I KRAJOBRAZA Koordinator modula Opis modula Zaštita okoliša kao preokupacija sadašnjih društava. Longman.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Sanacijske (kurativne) i preventivne zaštitne djelatnosti. et al (ed. (1996): Introduction to Environmental Impact Assessment. Kvalitete krajobraza. Okolišni pregled. Longman. Obvezna literatura 1. Krajobraz kao dio okoliša. Mjerenje promjene i vrednovanje utjecaja. London 2. Normativi i standardi. O'Riordan. Definiranje vrijednosti: potencijali za razvoj. Međunarodne konvencije i dogovori o zaštiti okoliša. prirodne vrijednosti. Okolišni monitoring. London 3. O multidisciplinarnosti. John Wiley&Sons. Demonstracija primjera studije utjecaja na okoliš. Normativi i standardi u krajobrazu: parkovi i rezervati prirode. u doživljavanju) krajobraza. Harlow 2. Wood C. (1973): Ecological Principles for Economic Development. iznimni krajobrazi. Baker S. sc. u zemlji. mjere za poboljšanje razvojnog projekta. privlačnosti (vizualne. Administrativni postupci: 'screening'. Sustavi zaštite prirode. Doc dr.

Glasilo biljne zaštite. Zagreb docent Tihomir Miličević Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 41 14 5 Redovito pohađanje nastave i vježbi. Paris. 2004. Edizioni del informatore agrario. Igrc Barčić. AG1172 ZAŠTITA POVRĆA I UKRASNOG BILJA OD ŠTETOČINJA Koordinator modula Opis modula Modul će razmatrati štetočinje koje ugrožavaju povrće i ukrasno bilje na otvorenom i zaštienom prostoru. Ctifl. preporučene Internet stranic Preporučena literatura 1. K. Bologna 4. Pagliarini.. Horst.R. Bellardi. et al. Ž. Pagliarini.K (2000): Compendium of rose diseases. (2000): Malattie delle piante ornamentali. B. (1998). 2. plodovitog povrća. 2/3 tekuće godine 3. J. Lj. M. Bit će dan prikaz ekonomski značajnih štetnika.. korjenastog povrća. Garibaldi.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. Moore. Na taj način studenti će biti upoznati sa osnovama entomologije. I. (2003): Malattie e parassiti delle piante da fiore. Br. s posebnim naglaskom na prepoznavanje specifičnih oštećenja od štetnika./2011. fitofarmacije s ekotoksikologijom i integrirane zaštite povrća i ukrasnog bilja. Poseban naglasak bit će na uzročnicima bolesti koji se prenose sjemenom povrća i cvijeća. 3...Osposobljava se za vođenje zaštite od štetočinja u različitim tehnologijama uzgoja povrća i cvijeća. Cilj modula Dobivaju se osnovna znanja o integriranoj zaštita od štetočinja povrća i cvijeća..M. Oštrec. fitopatologije. izrada seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 155 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Pregled sredstava za zaštitu bilja. kupusnjača. lukovičastog povrća. Memento désherbge des légumes et petits fruits. Jurjević. N.A. Cvjetković. Moreau B.B.. Obvezna literatura 1. Maceljski. Ferrari. Čakovec.Verona. (1997): Sve o krizantemi. bolesti i korova krumpira. biologiju i gospodarsko značenje štetočinja. HAD. London. simptoma bolesti i korovnih vrsta . Edagriocole Bologna. 4. M. Z. Interna skripta (odabrani radovi Zavoda za herbologiju iz tematskog područja) na CDu ili kopije 5. Čizmić: Štetočinje povrća. Zrinski. C. Pelletier J. APS 5.: Avversita delle piante ornamentali(virosi e fitoplasmosi). ornamentali e forestali. N. zoologije. lepirnjača. Edagricole.. Berttaccini. (1978): Diseases of Bulbs. Prikaz će uključivati opis. Dat će se prikaz mjera zaštite najvažnijih kultura kao i sredstva za zaštitu.. nematologije.A. Barić. Ostijić.E. višegodišnjeg povrća i najučestalijih vrsta ukrasnog bilja. lisnatog povrća. Ministry of agriculture 2.

B.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.. Nyvall R. Zagreb. 2. Preduvjet uspješnom provođenju mjera zaštite je poznavanje najvažnijih bolesti štetnika i korova koji napadaju ratarske kulture. AG1173 ZAŠTITA RATARSKIH KULTURA OD ŠTETOČINJA Koordinator modula Opis modula Proizvodnja ratarskih kultura vrlo je važan segment unutar poljoprivrede. Kovačević Ž. Preporučene internet stranice 156 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. 4. Seminarski rad predstavljati će samostalan rad studenta u kojem će se temeljem stečenih znanja i pretraživanja literature predložiti moguća rješenja za pojedine specifične probleme u nekoj od ratarskih kultura. U okviru modula studenti će se kroz predavanja upoznati sa štetnicima. L. Cilj terenske nastave je da se studenti upoznaju sa simptomima napada pojedinih biljnih bolesti i štetnika u proizvodnim uvjetima. Naylor R. Znanje. 3. Zrinski. Sveučilišna naklada Liber. (2002). Maceljski M. Maceljski i suradnici (2004) Glasilo biljne zaštite br. uzročnicima bolesti i korovima u ratarskim kulturama. Kišpatić J. Panjan M. (1996) Seedborne Diseases and Their Control. (2002): Poljoprivredna entomologija. New York. (1991): Entomologija. 5. (1989) Field crop diseases handbook. Školska knjiga 6. Obvezna literatura 1. 2-3. njihovom biologijom. te poznavanje raspoloživih načina njihovog suzbijanja. 9th edition. 3. CAB International. University Press Cambridge (odabrana poglavlja). E. (odabrana poglavlja) 4. Maude R. (2002): Priručnik iz zaštite bilja. Oxford. 5.štetne i korisne vrste u ratarskim usjevima. Cilj modula Stečena znanja studenti će koristiti u obavljanju osnovnih poslova zaštite ratarskih kultura na gospodarstvima. 275-341. Hrvatske Izvanredni profesor Renata Bažok Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 4 10 8 8 Kolokvij iz vježbi i izrada seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. (1968): Bolesti i štetnici ratarskog bilja. Zagreb. Zavod za zaštitu bilja u poljprivredi i šumarstvu R. štetnosti i raspoloživim metodama njihovog suzbijanja. Igrc. štetnika i korova.F. Interna skripta (odabrani radovi stručnjaka Zavoda za herbologiju) na CD ili kopije 6. U okviru vježbi studenti će kroz izrade zbirki kukaca. M. Maceljski i sur.. J. A. Weed Management Handbook.. M. Suvremena poljoprivredna proizvodnja nije moguća bez provođenja mjera zaštite od bolesti. 5. Čakovec – odabrana poglavlja Skupina autora (2003) Bolesti pšenice. 2. te u slučaju nastavka studiranja na diplomskim studijima fitomedicine i biljnih znanosti. Butorac. herbara korova i herbara biljnih bolesti dobiti osnovna znanja o detekciji najvažnijih štetočinja u ratarskim kulturama i vremenu njihove moguće pojave u usjevu. Maceljski. Maceljski. Blackwell ScienceLtd. Glasilo biljne zaštite. (1999): Opća agronomija.

M. Robinson D. (2004). Maceljski. uvjeti za infekciju i mogućnosti suzbijanja bolesti.Bolesti voćaka i vinove loze Agronomski fakultet Zagreb Preporučena literatura 1. preporučene Internet stranice izvanredni profesor Božena Barić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 10 6 6 Redovito pohađanje predavanja. Studenti će biti upoznati s načinima prepoznavanja štetnika na osnovu oštećenja pojedinih biljnih organa. Balkema. B (2000) Bolesti vinove loze -Interna skripta 3. štetnika i korova koja će mu poslužiti u proizvodnji ili kao temelj za kasniju nadgradnju. Obvezna literatura 1. Cavalloro R. Kišpatić ( 1992). Čakovec 2. Studenti će biti upoznati s načinima zaštite. Modul je namjenjen studentima koji su stekli temeljna znanja iz entomologije. terenskih vježbi i seminari./2011. procjeni populacije.. Razmatrati će se i antagonsti štetočinja i njihova uloga u ekosustavu voćnjaka i vinograda. Weed Control on Vine and Soft Fruits. Zrinski d.A. Cvjetković. štetnosti i načinu determinacije. d. fitopatologije i herbologije i imaju temeljno znanje o uzgoju pojedinih kultura. 23 4. (1987). A. Bit će dat prikaz najvažnijih bolesti po kulturama. W. AG1174 ZAŠTITA VOĆAKA I VINOVE LOZE OD ŠTETOČINJA Koordinator modula Opis modula Modul će razmatrati najvažnije štetnike.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Čakovec 3. I. Rotterdam. Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda (odabrana poglavlja). Ciglar. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 157 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (2002): Poljoprivredna entomologija (odabrana poglavlja). bolesti i korove po pojedinim voćnim vrstama i štetočinje vinove loze. Maceljski i sur. prije svega ekološki prihvatljive do konvencionalne kemijske zaštite. Zrinski d. Glasilo biljne zaštite. načinu praćenja štetnika.Rode( 1996) Pflanzenschutz im integrierten Obstbau Ulmer-Gmbh( izabrana poglavlja) 4. Cilj modula Student dobiva osnovna znanja iz zaštite voćaka i vinove loze od bolesti. d. determinacija uzročnika bolesti. Nizozemska 2. F. Poseban značaj će biti dat na prevenciju pojave štetočinja.

klinički pregled vimena. zaraznih i parazitarnih bolesti. Rupić. Bakterijske i gljivične bolesti životinja. Zagreb. S. animalna higijena s patologijom. Zagreb. Jasmina Havranek i Vlatko Rupić. zoohigijena i ddd.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Sveučilišna naklada LIBER. od farme do mljekare. osnove dijagnostike. Moći se raditi u mljekarama. opći klinički pregled. 1998. Preporučena literatura 1. Redoviti profesor Vlatko Rupić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 4 4 24 Redovitu dolazak na predavanja. mikroklimatski pregled stočnih nastamba. pregled probavnog. V.Agencija za posebni otpad. Državna uprava za zaštitu okoliša. I i II dio. 2002. 1993. BKA. Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša" i APO . fiziologija i patologija reprodukcije. Obvezna literatura 1. obavezan dolazak na laboratorijske i terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 158 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 2005 (u pripremi za tisak). Cvetnić. unutrašnje bolesti i njihov značaj. neke parazitarne bolesti u pojedinih vrsta životinja. 2. V. 4. 1988. 1994. Rupić. patologija reprodukcije. Rupić.V. 2003. 2. trihinoskopija. Osnove DDD. Cvetnić. Cilj modula Nakon polaganja završnog ispita studenti će biti osposobljeni za rad na stočarskim farmama svih konvencionalnih vrsta životinjia. Veterinar u kući. 5. Mlijeko. Zdravstvena zaštita domaćih životinja. ddd u stočarstvu. značaj i pojava zaraznih bolesti u uzgoju. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. 1996. Dijagnosticiranje zaraznih bolesti životinja i upala vimena krava. Medicinska naklada.V. značaj i pojava parazitarnih bolesti životinja. uvoznim firmama. Praktično izvođenje DDD. V. trgovačkim firmama koje se bave stokom./2011. Higijena na farmi i u okolišu. koprološka pretraga Terenske vježbe: pristup i postupak s životinjom. osnove farmakologije. Agronomski fakultet. skupina autora. Asaj. Zagreb. Rupić. moći će držati karantene stoke. Hrvatska mljekarska udruga. Rupić. Logos. osnove opće patologije i imunologije. Virusne bolesti životinja. neke zarazne bolesti u pojedinih vrsta životinja. Jumena Zagreb. Stvarnost-JAZU Zagreb. Vježbe u praktikumu: MPP. Medicinska naklada. 1996. 3. pravilna i sigurna uporaba. Kemijska sredstva u poljoprivredi. 3. 2003. odabrana poglavlja unutrašnjih bolesti. Zdravstvena zaštita domaćih životinja. 4. S. Zagreb. Agronomski fakultet Zagreb. 5. AG1175 ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA Koordinator modula Opis modula Predavanja: Opća patologija s imunologijom. A. dišnog i urogenitalnog sustava. Veterinarski priručnik.

Organska kemija./2011. I. Marija Bujan Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 15 5 - Program modula Agrikulturna kemija omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz kemije koja su neophodna za uspješan studij. Agronomski fakultet. odabrana poglavlja 159 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje) Preporučena literatura 1. Manitašević.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. odabrana poglavlja 2. Zagreb. Filipović. Kemijsko računanje za studente Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1995. energijskih promjena kod kemijskih reakcija te fizikalnim i kemijskim svojstvima biogenih elemenata (primijenjena kemija za agronome). Školska knjiga. lipida. S.. sc. 1995. Na jednostavan način upoznaje studente s funkcijom vitaminima. posebno kemije. izrađeni seminarski zadaci. AG1500 AGRIKULTURNA KEMIJA Koordinator modula Opis modula Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova prirodnih znanosti. odrađene laboratorijske vježbe. Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih laboratorijskih postupaka kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. Opća i anorganska kemija. Zavod za kemiju. odabrana poglavlja 3. 6 Doc. dr.Programski dijelovi modula su sljedeći: Opća i anorganska kemija daje studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje kemijskih reakcija. J. 2000. kemijsko računanje stehiometrija. osobine kemijskih elemenata i spojeva značajnih za proučavanje procesa poljoprivredne proizvodnje). Đumija . I/II dio. Zavod za kemiju. Organska kemija obrađuje strukturu i kemijsku reaktivnost organskih spojeva što je temelj za mnogobrojne primjene. ugljikohidrata. Lipanović. Zagreb. 2000. enzima. proteina. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja . Cilj modula Teoretska i praktična znanja osnovnih kemijskih procesa studentima su osnova za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.interna skripta 2. Odslušana predavanja. Zagreb. Zagreb. Obvezna literatura 1. interna skripta. Kemijski elementi i spojevi. Lj. razumiijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti (osnovni kemijski zakonii.

W. Cilj modula Upoznati studente s ekonomskim ponašanjem poljoprivrednih gospodarstava odnosno čimbenicima koji djeluju na njihovo ponašanje.o. "MATE" d. Osigurati dostatna znanja neophodna za razumijevanje makroekonomskih pojmova i problema. Mikroekonomski pojmovi i ciljevi. J. Samuelson.. "Tržništvo".ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1992): Ekonomija 14. Ravlić. AG1501 UVOD U MIKROEKONOMIKU Koordinator modula Opis modula Proučavajući mikroekonomiju. Theory and Application. Schiller (1993): Esentials of economics . profesor Vjekoslav Par Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 10 5 15 seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 160 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1995): Ekonomika poduzeća. W. Kolega. Bredley R. potražnja i tržište proizvoda i usluga. Starčević. A. Zagreb (odabrana poglavlja) 2. Međunarodna trgovina i svjetska ekonomija. proizvodnja i organizacija poduzeća. izd. Nordhaus. A. Temeljni pristupi-osnovni problemi ekonomske organizacije i proizvodni čimbenici. Split. Zagreb 2. Ponuda. Ekonomski fakultet./2011. Norton&Company. Obvezna literatura 1. Inc... P. Uvod u modul. P. A. kao i za nastavak studija u diplomskom studiju ABRR. M.. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište.o. definicije i metode. Preporučena literatura 1.A. 3. ispitujemo ponašanje pojedinih dijelova privrede. proizvodnja.W. Šamanović. teorija troškova i odluke. Edwin Mansfield (1994) : Microeconomics.. Analiza troškova. Jelavić. Mc Grow-Hill izv. Božić.

Zagreb 5. Zadrugarstvo i poslovno organiziranje. Makroekonomski pojmovi i ciljevi. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu. Makroekonomska..o. Proizvodni resursi i teorija proizvodnje u agrobiznisu. Ivo Grgić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 16 Modul obuhvaća osnove makro agroekonomike odnosno marketinga te društvenog aspekta poljoprivrede i ruralnih zajednica što omogućuju razumijevanje više drugih modula u preddiplomskom i diplomskom studiju.o.o. Obvezna literatura 1. marketinški instrumenti.nexus.au/Teachstud/dexed/docs/rurality. praksu i politiku (prijevod Tito Žimbrek). Tracy. Žimbrek. agrarna i ruralna politika. M.): Izravna prodaja seljačkih proizvoda. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište.dr. Zagreb 4. M.html. AG1502 UVOD U MAKROEKONOMIKU Koordinator modula Opis modula Definicije i metode agrarne ekonomike. Žimbrek. marketinški proces. Zagreb (odabrana poglavlja) 2. Zagreb 2. "MATE" d. M. (2000): Makroekonomija.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Gospodarski sustav i poljoprivreda. Babić. Samuelson. i drugi (2003): Hrvatski gospodarski razvoj.Zagreb 5. www. T (2003): Pretpostavke za uključivanje poljoprivrede u proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji u: Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji (ur.o.o. Međunarodni odnosi u agrobiznisu. (1993): Definition of Rurality. „MATE“ d. Kovačić. W./2011. Đurđica (2002): Društveni aspekt razvoja seoskih područja (urednik Ante Kolega). S. HAZU.sc. (2000): Ekonomija 17. (2005. I. 4.131-144. Poljoprivreda kao podsustav sociokulturnog sustava. A. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 3. "MATE"d. P.-izabrana predavanja. Nordhaus. Teorija gospodarskog razvitka i rasta. Cilj modula 14 - Prof. Franić. uvod u teoriju. Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert. str.o. Družić. interni prijevod na hrvatski jezik).. Prilagodba europskoj zajednici hrvatske poljoprivrede.. Zagreb 3. M. Tržište i tržni mehanizam. Withman. Agregatna ponuda i potražnja. izd.. Definicija i koncepcija marketinga. "Politička kultura". Brkić. Žutinić. Kolega. šumarstva i ribarstva. Zagreb (odabrana poglavlja) Preporučena literatura 1.edu. A. Božić. Ramona. (Đurđica Žutinić. "Tržništvo". (2004): Agrarna ekonomika I-V. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Pozitivno ocjenjene vježbe i seminari Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 161 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . "Agrarno Savjetovanje". Društveni aspekt poljoprivrede i ruralnih zajednica. Katarina Ott). D. T. XI izdanje.

3.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Wallingford. Bowling. (2000): Početnica za jahače. Zagreb. Ruvinsky.T.): Okvir kondicijske pripreme u školi jahanja. (2004) Terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom. H (2001): Social Behaviour in Farm Animals. Cilj modula Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o školi jahanja. Zbornik radova međunarodne konferencije: Kondicijska priprema sportaša. 2. A. u gospodarski razvijenijim društvima atraktivna je sportska disciplina. H.WB Saundres. (2001): Equine Locomotion. Diplomski rad.). U: The Genetics of the Horse (Ed. knjiga I. Obvezna literatura 1. Studenti preddiplomskog studija trebaju upoznati osnovna teorijska i praktična znanja o jahanju te razviti i unaprijediti sposobnosti i vještine potrebne za samostalno jahanje. S. sjahivanje. (2004): Konjogojstvo. W. A. L. Sveučilišni udžbenik. AG1550 JAHANJE Koordinator modula Opis modula Jahanje. Keeling.. UK. UK.. Herić V. Docent Romana Caput-Jogunica Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 8 18 2 2 1 kolokvij i 2 seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 162 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . A.. U okviru praktičnih vježbi studenti će se upoznati s osnovnom kondicijskom pripremom i trenažnim vježbama koje utječu na razvoj i unapređenje dominantnih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti u jahanju. Agronomski fakultet 4. Patačko Z. Gonyou. položaj tijela na konju i osnovne vrste koraka konja. Black. Wallingford. UK. (2000): Genetics of color variation. Biblioteka Sagana. 2004. U okviru teorijskih predavanja upoznat će pasmine konja. rekreativno i sportsko. A./2011. CABI Publishing. Clayton. CABI Publishing. Ćurković (2007. Ivanković. rekreativnom i terapijskom jahanju te osnovama kondicijske pripreme u jahanju. Preporučena literatura 1. 2. Ivanković. Hrvatsko Agronomsko Društvo. U okviru modula studenti će se upoznati s osnovama terapijskog jahanja za osobe s invaliditetom. 3. osnove hranidbe i smještaja. Caput-Jogunica. funkcionalnu građu konja.Praktičnim vježbama studenti će steći praktična znanja o osnovama jahanja: uzjahivanje.: Bowling A.T.

(1996. I. 7.) Metodika stjecanja motoričkih znanja u plivanju. 42-43 3. Szabo.) Plivanje za 21. sadržaj nastave TZK na Agronomskom fakultetu. Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu. Cilj modula Studenti će usavršiti plivačke tehnike i upoznati osnove kondicijske pripreme u plivanju. studenti će dobiti upute o pravilnosti izvedbe plivačkih tehnika i metodske vježbe koje utječu na pravilnost izvedbe. str. Upute o spašavanju utopljenika. 5. U: Sport za sve XVIII broj 23. Vočanšek B.(diplomski rad) Fakultet za fizičku kulturu. Dobit će upute o osnovnim zakonitostima plivačkog rekreativnog treninga. Trenažnim vježbama u teretani Fakulteta upoznati će se s osnovnom kondicijskom pripremom i utjecajem na dominantne funkcionalne i motoričke sposobnosti u plivanju. PLIVANJE Koordinator modula Opis modula Plivanje – Na osnovu provjere znanja plivanja i interesa za usavršavanje pojedine plivačke tehnike. Rezultati plivačkih treninga studenata Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Docent Romana Caput-Jogunica Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 4 20 4 2 1 kolokvij i 1 seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 163 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Obvezna literatura 1. Plivanje. Zagreb. AG1551 . (2002. 55-58. Volčanšek B. prsno i delfin). 6. Cecil M. Volčanšek B.) Sportsko plivanje. Caput Jogunica R. (2000).ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. I. str. Colwin (1998. U: Zbornik 5. Gopal . Bizovac. leđno. Informacije o pravilima pličakih natjecanja i ostalim sportsko rekreativnim sadržajima u bazenu../2011. Čakovec. stoljeće. Varvodić (1993. Učenje i usavršavanje tehnike skoka na glavu i plivačkih tehnika (kraul. str.(1998). Metodičke vježbe usavršavanja tehnika plivanja. Caput-Jogunica R. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača. 4. 149-153. (2000). doziranju intenziteta rada i utjecaju plivanja na pojedina antropološka obilježja studenata.) Bit plivanja. Studenti će dobiti informacije o utjecaju plivanja na antropološka obilježja i zdravlje studenata. Zagreb 2. Zbornik radova 2. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske.

Modul se izvodi putem predavanja. 2nd edition Marlow.I. I. (2000. S. odabrana poglavlja Preporučena literatura 1. U poglavlju metode ocjene hranidbene vrijednosti krme studentu se daje pregled najčešće korištenih metoda za ocjenu hranidbene vrijednosti konzervirane voluminozne krme.) Grass.. S. terenskih vježbi i putem seminarskog rada. T. W. čimbenike koji utječu na konzerviranje. D. AG1552 KONZERVIRANJE VOLUMINOZNE KRME Koordinator modula Opis modula Modul se izvodi u 4 poglavlja: Uvod u konzerviranje voluminozne krme. Odabrana poglavlja 2. A. Odabrana poglavlja. karakteristike i odabir vrsta prema prikladnosti za konzerviranje. Oxford. pogodnost pojedinih biljnih vrsta prirodnog travnjaka za konzerviranje. (1983. D. U poglavlju konzerviranje voluminozne krme siliranjem obrađuje se tehnologija proizvodnje silaže. (1964. 3.E. Vučetić. J. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.) Proizvodnja krmnog bilja. D. Givens.. Allen.) The Biochemistry of Silage. Docent Marina Vranić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Laboratorijske vježbe Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 19 3 3 3 Odslušana predavanja./2011. E. konzerviranje voluminozne krme sušenjem. 4. (1998. Brčić (2000. J. fizikalni i biokemijski procesi tijekom sušenja krme i gubitci hranjiva sušenjem. čimbenici koji utječu na siliranje. Odabrana poglavlja 2. Cherney. 7. vježbe u praktikumu. Odabrana poglavlja 6. A.) Spremanje sjenaže.. laboratorijskih vježbi. odrađene laboratorijske vježbe. 5. Axford. te optimalno vrijeme košnje. Berlin Heidelberg New York.) Grass for dairy Cattle. značaj i primjena aditiva.R. 3. J.. Skripta. Cherney. R.M. Henderson. Katalinić. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Cilj modula Slušanjem modula «Konzerviranje voluminozne krme» student stječe osnovna znanja za razumijevanje čimbenika koji utječu na hranidbenu vrijednost konzervirane voluminozne krme. McDonald. P. Matsushima.. Omed (2000) Forage Evaluation in Ruminant Nutrition. (1989. U poglavlju konzerviranje voluminozne krme sušenjem obrađuje se tehnologija proizvodnje sijena. S. 164 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Odabrana poglavlja. Odabrana poglavlja. CAB International. Čižek. Čobić.. Kilkenny (1980.) Planned Beef Production. U uvodnom dijelu studenta se upućuje u gospodarsko značenje konzerviranja krme kao sirovinske osnovice za animalnu proizvodnju.H. Blackwell Scientific Publications. Heron (1991. konzerviranje voluminozne krme siliranjem i metode ocjene hranidbene vrijednosti konzervirane voluminozne krme.F.E. mehanizacija za konzerviranje krme i korištenje konzervirane voluminozne krme u hranidbi preživača. H. CABI Publishing. B.R. Odabrana poglavlja.) Feeding Beef Cattle. Bačvanski. terenske vježbe i seminarski rad. 2nd edn... Chalcombe Publications. Owen.K.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.) Grass. British Grassland Society. (1979. Hopkins. Nolit Beograd.) Proizvodnja i korišćenje silaže u ishrani stoke. D.J. gubitci hranjiva siliranjem.J. Obvezna literatura 1. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. its production and utilization. skladištenje silaže. J. its Production and Utilisation. Pejaković. Holmes. Granada Publishing.

Obvezna literatura 1. UK 2.H.. Blackie Academic& Professional. Prikladnost kultivara vinove loze za proizvodnju vinjaka. J. Volume 2. (1994): Wine Science: Principles and Applications. (1967): Vinarstvo i tehnologija jakih alkoholnih pića. Zagreb 3. Kakvoća komine grožđa i vinskog taloga. Paris 4.. England 2. Dvokratna i jednokratna destilacija. Alkoholno vrenje mošta. Kriteriji odjeljivanja frakcija destilata. Sastav i svojstva vinskih destilata. Beograd 3. Dozrijevanje vinskih destilata u hrastovoj bačvi.G. Bailliere et Fils (ed). sc. et all. Lučić R. Ribéreau-Gayon P. (1964): Le Cognac sa distillation. ( 1995): Fermented beverage Production. Piggot J. Zadružna knjiga. Uvod u senzorno ocjenjivanje rakija. Jackson R. Prerada grožđa za vinske destilate i rakiju lozu. tipovi uređaja u proizvodnji rakija i način rada. Cilj modula Stjecanje stručnih znanja iz tehnologije rakija. (1998): Najbolje domaće rakije. Hlapljivi produkti alkoholnog vrenja. AG1553 OSNOVE TEHNOLOGIJE RAKIJA OD GROŽĐA I VINJAKA Koordinator modula Opis modula Predavanja: Uvod i definicija predmeta.. Lea A. Chichester. Kemijski sastav rakija.-B. Banić M. LTD. masulja i komine u proizvodnji rakija. i Daničić M. Lafon J. Couillaud P.. Tehnološki postupci u proizvodnji komovice. California Doc. (2000): Handbook of Enology. Lafon R. (1986): Proizvodnja jakih alkoholnih pića..R. Paunović R. S. Academic Press. ELPO.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Nolit. Pavica Tupajić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 16 12 4 Redovito sudjelovanje u nastavi i ovjera rezultata laboratorijskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 165 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Poželjne karakteristike grožđa u proizvodnji vinskih destilata i rakija od grožđa. Inc. Vježbe na pokušalištu. Volume 1. Teorijske osnove destilacije./2011. Beograd Preporučena literatura 1. Obrazovanje stručnjaka za samostalno djelovanje u proizvodnji rakija od grožđa i vinjaka. John Wiley & Sons. Laboratorijske vježbe: Kemijska analiza osnovnih sastojaka destilata i rakije. San Diego. dr.

njezina stanična stijenka i prijenos tvari kroz membrane. Podjela mikrobiologije. Morfologija bakterija. (1996). Prikazati osnovne metode u istraživanju mikroorganizama.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (2002).Redžepović). AG1554 UVOD U OPĆU MIKROBIOLOGIJU Koordinator modula Opis modula Značenje i uloga mikrobiologije u stočarskoj proizvodnji. Jednostanični eukariotski organizmi. oblik i ustrojstvo mikrobnih stanica. plijesni. Zagreb Preporučena literatura 1. knjiga prva I dio (L. (1997). virusa. Opća mikrobiologija. Ustrojstvo prokariotske stanica. Duraković S. praživotinje i alge).Način tvorbe bakterijskih endospora i pigmenata. Uvod u opću mikrobiologiju (S. gljiva. Uvid u povijesni razvoj mikrobiologije. Duraković S. algi. Prioni i njihov značaj u stočarskoj proizvodnji. Osnovni kriteriji za klasifikaciju gljiva. Obvezna literatura 1. Kruženje životno važnih elemenata u prirodi i uloga mikroorganizama u tim biogeokemijskim ciklusima. Kugler. Osnovne metode za pripremanje pripravaka za promatranje složenim svjetlosnim mikroskopom. Duraković). Osnove kemije i biokemije za mikrobiologe. Bitne značajke eukariotske stanice s posebnim osvrtom na eukariotske mikroorganizme (kvasci. način razmnožavanja i njihova ekonomska važnost. Kugler 2. Morfološke osobine gljiva (kvasci i plijesni). Način prijenosa virusnih infekcija i antivirusni agensi. Duraković S. Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju. Cilj modula Cilj modula je upoznavanje studenata s osnovama i značenjem mikrobiologije s posebnim naglaskom na stočarsku proizvodnju. Mikroskopi i postupci koji se koriste u promatranju mikroorganizama. praživotinja. Uloga i značaj protista i algi u prirodi i stočarskoj proizvodnji. Osnovna saznanja o virusima./2011. Prehrambeno tehnološki inženjering Zagreb redoviti profesor Sulejman Redžepović Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 8 2 Redovno pohađanje predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 166 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Veličina.

Polygonaceae. I. Preporučena literatura 1. Solanaceae. Poljak. Osnovne tehnologije uzgoja. Borošić. Chenopodiaceae. Covolvulaceae Cilj modula Mogućnost vođenja poljoprivrednog gospodarsva. M. Romić: POVRĆARSTVO. Asteraceae. Valerianaceae. položeni svi kolokviji iz vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 167 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . J. tehnološka i fiziološka zrelost. čimbenici fruktifikacije. njega. transport i skladištenje. Apiaceae. Obvezna literatura 1. Ćustić. edukacija za daljnje usavršavanje na diplomskom studiju. Malvaceae. vegetacijski čimbenici pri uzgoju povrća. berba. uzgoj iz presadnica. AG1555 OSNOVE POVRĆARSTVA Koordinator modula Opis modula Značaj povrća u biljnoj proizvodnji. rokovi uzgoja. hranidbena i ljekovita svojstva povrća. R. suradnik u stručnim područjima za projektiranje hortikulturnih objekata i trajnih nasada. Brassicaceae. Cucurbitaceae. Fabaceae. Zrinski. D. morfološka i biološka svojstva. dorada. Znanstveni i stručni članci u časopisima Docent Bruno Novak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 35 15 10 Redovno pohađanje nastave. izravna sjetva. Buturac. Lešić. tehnički suradnik u znanstvenonastavnim institucijama. prinosi za vrste iz porodica: Alliaceae.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Čakovec 2002./2011. tehnike razmnožavanja. M.

Dobivanje osnovnih znanja iz genetike potrebnih za praćenje nekoliko drugih modula. Stansfield: Genetics (third edition) 1991. Kromosomi struktura i funkcija. Geni nosioci nasljednih svojstava. Saznanja o izvorima i genetskim osnovama varijabilnosti svojstava. Genotipska i fenotipska distribucija kvantitativnih svojstva.pojam i podjela. Preporučena literatura red. W. Zakonitosti nasljeđivanja kvantitativnih svojstava. Zakonitosti nasljeđivanja vezanih svojstava. Nukleinske kiseline (DNK. Bilješke s predavanja i vježbi 3. Interna skripta (u izradi) 2. Citoplazmatsko nasljeđivanje. Mendelove zakonitosti nasljeđivanja nevezanih svojstava. Zakonitosti nasljeđivnja kvalitativnih (alternativnih) svojstava. Nasljednost (heritabilnost) svojstva. Svojstva nasljedne tvari. Način prijenosa genske poruke i sinteza proteina. Poznavanje zakonitosti nasljeđivanja svojstava. AG1556 GENETIKA Koordinator modula Opis modula Modul će se izvoditi kroz tri programska dijela.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. D. Tamarin: Principles of Genetics (fourt edition)1993. 2. svaki će se sastojati od predavanja i vježbi koje će biti u obliku rješavanja i diskusije konkretnih primjera vezanih za programsku jedinicu. Cilj modula Razumijevanje svojstva na genotipskoj i fenotipskoj razini. Promjene (mutacije) u stukturi molekule DNK i proteina. Stanične diobe: mitoza (osnova rasta i razvoja) i mejoza (nastanak gameta). Promjene u strukturi i broju kromosoma. Peter J. Značaj svojstva i nasljeđivanje na molekularnoj razini: Svojstvo . Izvanredni profesor Marijana Barić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 16 4 redovito pohađanje nastave i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 168 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Robert H. Gametogeneza i oplodnja.struktura i funkcija. Nasljeđivanje svojstva na kromosomskoj razini. Nasljeđivanje svojstva na fenotipskoj razini. Obvezna literatura 1. Russell: Genetics (fifth edition) 1998. Genske osnove heterozisa i njegovo korištenje. RNK)./2011. broj 1. Nasljedne osnove u populaciji.

Zagreb. Proizvodnja kukuruza. Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 2. zaštita usjeva od štetočinja). Uvod (značaj ratarstva kao grane biljne proizvodnje. J. Okolišni čimbenici koji djeluju na rast i razvoj ratarskih kultura. Posebno ratarstvo I. Suvremene osnove tehnologije proizvodnje raži. Pucarić A. Skupina pravih ili strnih žitarica (najznačajnije vrste zastupljene u Hrvatskoj. Značaj krupnozrnih mahunarki (soja. L. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb. (1991). podjela ratarskih kultura). stadiji razvoja. Z. Vratarić Marija. Cilj modula Slušanjem i polaganjem ispita student ovladava osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za organizaciju i provedbu agronomski učinkovite i gospodarski opravdane ratarske proizvodnje u različitim proizvodnim uvjetima. Naučna knjiga. Entrup. fenološke faze)..ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. rok sjetve. Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 3. Čuljat (1997). Skupina prosolikih žitarica (najznačajnije vrste i njihov značaj u poljoprivrednoj proizvodnji RH. 6. bob. A. odrađene vježbe. 5. Pucarić. Tehnološki procesi proizvodnje pojedine kulture obuhvaćaju: mjesto i značaj kulture u plodoredu. određivanje sjetvene norme. tehnologije proizvodnje kukuruza. Uvod u specijalno ratarstvo. 4. Aleksandra Sudarić (2000). Verlag Th. Gotlin J. Osijek. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb. tehnologije proizvodnje pšenice. Pospišil. mjere njege (gnojidba. 1. 4. M. uređenje sjetvene površine. Životni ciklusi ratarskih kultura (etape organogeneze. Ratarstvo I dio. Čakovec 5. 3. (1989). (1967). razvoj alternativnih tehnologija. Značaj krumpira i čičoke i tehnologije njihove proizvodnje. Gotlin J. 5. 2. Pucarić A. Oehmichen. lupina) i tehnologije njihove proizvodnje. 3. Lehrbuch des Pflanzenbaues Band 2: Kulturpflanzen. Gelsenkitchen-Buer.(1991)./2011. Agronomski glasnik. zobi. 7. i sur. Mann. (interna skripta) Agronomski fakultet Zagreb. Zrinski d. Suvremena proizvodnja kukuruza. Suvremene osnove tehnologije proizvodnje zobi. žetva-berba usjeva. 169 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Soja. Poljoprivredni institut Osijek. Zagreb 4. Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 2. (2010).. sirka i prosa).d. (2000). Osnovni principi suvremene tehnologije proizvodnje pšenice. AG1557 RATARSKE KULTURE Koordinator modula Opis modula Modul se sastoji od nekolike nastavnih cjelina. pripremu tla za sjetvu. Grupa autora (1986). uspješno izrađen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. Gotlin J. izvanredni profesor Zlatko Svečnjak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 31 0 0 21 2 6 Redovito prisustvovanje predavanjima. pšenoraži i heljde).. J. ječma. Ostojić. A. raži.. Beograd Preporučena literatura 1. Gotlin. Agronomski glasnik. Hrvatski zadružni savez. N. 1970.

Zagreb Preporučena literatura 1. USA Grupa autora (1994).K. American Association of Cereal Chemists. Cilj modula Student stječe znanja o čuvanju poljoprivrednih proizvoda. Posebna programska cjelina su tehnološki postupci konzerviranja proizvoda sušenjem merkantilnog i sjemenskog materijala. 2.B. Mujumdar A. Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. (1992).. Plymouth. Multigraf d. Katić (1997). Programska cjelina bit će i osnove projektiranja u posliježetvenoj tehnologiji s izradom radnih dijagrama jednako za obiteljska gospodarstva kao i za velika industrijska postrojenja. Tehnologija dorade i čuvanje sjemena./2011. tipovi sušara te automatizacija procesa. Fakultet poljoprivrednih znanosti i Bc institut. AG1558 POSLIJEŽETVENA TEHNOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Modul posliježetvena tehnologija obuhvaća tehnike dorade i skladištenja ratarskih proizvoda od prijama materijala pa do njegove otpreme. Zagreb 2. Science Publisher. (2000). te prepoznavanje i otklanjanje negativnih procese koji se kod toga mogu javiti. 4.o. Storage of Cereal Grains and Their Productis. Corn. Obradit će načini skladištenja dorađenih proizvoda. Drying and storage of cereal grains. Ritz (1997).o. fiziološko kemijski procesi tijekom samog skladištenja te tipovima skladišta i silosa. Ujević A. Sušenje i sušare u poljoprivredi. USA izvaredni profesor Tajana Krička Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 0 0 8 4 4 Odslušane vježbe i predavanja Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 170 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zagreb 3. (1997). Uskladištavanje ratarskih proizvoda. PBI d. USA Sauer D. American Association of Cereal Chemists. knjiga. knjiga. (1988). Obvezna literatura 1.o.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 3.o. UK Bala B.

(1990): Use of Vegetation in Civil Engineering. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 171 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Časopis Landscape and urban planning 3./2011. Samardžija. Osijek. Cilj modula Razumijevanje kako funkcionira sustav zelenih površina od njihovog pojavljivanja na planu . AG1559 ODRŽAVANJE I NJEGA ZELENIH POVRŠINA Koordinator modula Opis modula Program modula Uređenje i njega zelenih površina omogućava polaznicima razumijevanje teoretskog i usvajanje praktičnog znanja o zelenim površinama. Coppin. 2. Boston Prof. Stefanka Hadži Pecova Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 20 12 Odrađene vježbe i terenska nastava te seminarski radovi. Carpenter. Lanfhear: Plants in the Landscape. Programski dijelovi sastoje se od slijedećih razina: Odnos tlo-biljka-voda. najčešće folijarnu gnojidbu.: Travnjaci. Cambridge 4. Pored toga. 1997. I. pripreme za sadnju biljnog materijala. (1975): Vrtna tehnika. T. Obvezna literatura 1. 1975 2. N. Walker. Njega i održavanje gradskog prostora. optimiranje stanja makro i mikroelemenata omogućiti će dobar izgled i kondiciju biljaka. E. L. Mengel. Održavanje i njega biljnog materijala na različitim staništima zelenih površina. osobito reakciji tla i osjetljivosti na vapno. Građevinski školski centar. Kirkby. Associazone Regionale Produttori Florovivaisti Lombardi: Piante per il paesaggio e il verde urbano.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. University Press. V. H. Preporučena literatura 1. Appel (2001): Principles of Plant Nutrition. Poljoprivredni fakultet. Markač-Čop. D. N.. Bergmann (1992): Nutritional Disorders of Plants. T... Z. Lončarić (1998): Ishrana bilja. Zrinjevac d. Višak soli i teških metala posebice u gradu te uz prometnice glavni su limitirajući faktor pri odabiru vrsta. Kosegarten. H. Gustav Fisher Verlag Jena. Stuttgart 4. Poznavanje zahtjeva ukrasnog bilja prema tlu. F. P. J. sc. B. W.A. 5th edition. Freeman and Company. Zagreb 5. G. K. Richards. O. W.d. Zagreb 3. neminovno traži povremenu kontrolu – dijagnosticiranje stanja tla i biljke te eventualnu intervenciju. njihov smještaj na različitim staništima te na kraju njihovo održavanje i njega. Vukadinović. većinom urbanog karaktera. bitan su preduvjet odabira vrsta za određeno idejno rješenje u projektu uređenja krajobraza. dr.

J. Harborne. Dey. Stuchbury. Laboratorijske vježbe upoznaju studenta s metodom određivanja pigmenata kloroplasta tehnikama kromatografije na tankom sloju i stupcu. Stryer. Chapman&Hall.M. Biokemija. Karlson. biljnim hormonima. P. Zbog nedostatne satnice u prediplomskom studiju u modul su uključena i poglavlja: Energetika biokemijskih reakcija. J.1998 2. Academic Press. Naglasak je stavljen na metabolizam biljaka i njegovu regulaciju. izolacijom i fotokemijskom aktivnosti kloroplasta. Zagreb. Školska knjiga. Obvezna literatura 1. Cilj modula Razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa u biljaka neophodnih za stjecanje stručnih znanja i rješavanje problema u praksi. An introduction to agricultural biochemistry. Školska knjiga. Chesworth. Plant biochemistry. te utjecajem pH i koncentracije supstrata na enzimsku aktivnost. R. B. Modul također obuhvaća i poglavlja o sekundarnim metabolitima biljaka. 1997 docent Milan Šoškić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 52 8 Uredno pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 172 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . T.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Scaife. Biokemija. J. 1991 Preporučena literatura 1. te prijenosu genetičke informacije u biljaka./2011. 1993 2. M. P. AG1561 BILJNA BIOKEMIJA Koordinator modula Opis modula Modul Biljna biokemija daje prikaz osnovnih biokemijskih procesa u biljaka. London. te Kinetika i regulacija enzimske aktivnosti. L. Zagreb. membranskom prijenosu.

Respiracijski sustav i disanje. Medicinska knjiga.. Mitohondrij .C. interna skripta Babić. ravnoteža. replikacija i transkripcija. Jezgra: građa . Janqueira. Stilinović. Liker. 3.A. B: Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca. B. 1993: Fiziologija probave i resorpcije u domaćih životina. Zagreb. Živčano tkivo i nervni sustav. 4. Cilj modula Grubo upoznavanje s morfologijom i fiziologijom životinjskog organizma. 1995: Fiziologija čovjeka i mehanizam bolesti.E. R. Limfni sustav i obrana organizma. Mišićno tkivo i fiziologija kretanja. 1995: Osnove histologije. Ribosomi. Metabolizam vitamina i minerala.G. Preporučena literatura 1. Osteologija i artrologija. Medicinska naklada. Mitoza i apoptoza. Međustanična komunikacija. Zagreb. regulacija . Zagreb. A. vid. (2002): Osnove animalne citologije.. sluh.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. C. Ostale stanične organele. Zagreb.Poljoprivredni fakultet. Zagreb.C.. Kelley. Z. Liker. B: Histologija. Obvezna literatura 1. Interna skripta. 3. Guyton. masti i bjelančevina. Histologija: epitelno i vezivno tkivo. K. rast. Liker.. Guyton. 2003: Medicinska fiziologija.. Liker. AG1562 FIZIOLOGIJA I ANATOMIJA ŽIVOTINJA Koordinator modula Opis modula Citologija : stanična membrana. A. osnovni poremećaji. Školska knjiga. 4. Endokrini sustav. sisanje i izmuzivanje.. B: Anatomija i fiziologija organskih sustava. 6. Školska knjiga. Školska knjiga. 2. Medicinska naklada. (2004): Stanica – molekularni pristup./2011.M. J. Miologija. Genska ekspresija. somatosenzorički austav. Hraste: Anatomija domaćih životinja. Zagreb. 2. Mliječna žljezda. koža. Interna skripta. Zagreb. Hausman. O. Carneiro. Izvanredni profesor Branko Liker Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita 44 16 Pismeno Usmeno ☑ 173 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Cooper. Probavni sustav i razgradnja obroka Metabolizam ugljikohidrata. osnovni poremećaji. Cirkulacijski sustav i krv. Bubrezi i proizvodnja urina. 5.. L.. prijenos kroz membranu.

konzerviranje i prerada krmiva).W.2004 Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane . Heinemann.. U Općoj hranidbi studenti će se upoznati s hranjvim tvarima ./2011. Wageningen Pers. siliranoj i sušenoj voluminoznoj krmi. UK. D. minerali. Pond.O. AG1563 HRANIDBA ŽIVOTINJA Koordinator modula Opis modula Svrha studija je naučiti studenete rukovati s hranjivim tvarima kao osnovnom kategorijom hranidbe životinja. HAD. 2002. USA.. str. P. 2001. Stylos.K. W. New York. str. te s djelovanjem dodataka. Savladat će se sastavljanje obroka-krmnih smjesa koji na isplativi način zadovoljavaju potrebe životinja. Moughan..C. D. Feed evaluation-prociples and pracitice. Zatim će steći znanje o metodama mjerenja sadržaja. Feeds & Nutrition-digest. Wallingford. konja i riba. K. Obvezna literatura 1.E. i D. 2002. 20004. CABI Publishing. Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjivosti krepkih krmiva. 2000. nisu štetni po zdravlje ljudi i životinja te ne zagađuju okolinu. D. potrebe životnja. R. USA. J. str.205 3. Oldfield. peradi. Zagreb. biološke funkcije. Church. U Primjenjenoj hranidbi naučit će se sustavi procjene hranidbenih potreba goveda.. funkcionalnoj hrani i utjecaju hranidbe na okoliš. 2004. 285. Ishrana domaćih životinja.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.A. Greenhalgh. Clovis. M.F. R.C. Grupa autora.. U Hrani za životinje savladati će se sustavi procjene hranjivosti krme za pojedine vrste životinja te čimbenicima o koiima ona ovisi (agroekološki uvjeti. Upoznati će se sa sadržajem hranjivih i nepoželjnih tvari u svježoj.. HAD. JFD. R. probavljivosti i metabolizma hranjivih tvari u monogastričnih i poligastričnih životinja. Glamočić.G. 2004. ovaca.W.voda. koza. John Wiley & Sons. Kellems. 794 str. svinja. lipidi. 5th edition. D. 4. Dujić. Basic Animal Nutrition and Feeding. Redoviti profesor Darko Grbeša Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 5 5 14 4 2 Pohađanje predavanja i vježbi.F. Zatim će se govoriti o kvaliteti animalne hrane na ljude. Fuller. The Esminger Publishing Company. proteini-aminokiseline i vitamini. Animal Nutrition. McDonald. planiranja biljne i stočarske proizvodnje i za daljnji diplomski studij. 5.. Jovanović. Wageningen Nizozemska. 740 4. Church. 4. USA. Livestock Feeds and Feeding. Cilj modula Student će naučiti samostalno procjeniti sadržaj hranjivih tvari u hrani i hranidbene potrebe životinja što je osnova ispravnog sastavljanja obroka na farmi. SiCG. Morgan. 693. znakovi toksičnosti i manjka.. Upper Saddle River. Verstegen. 5th edition.J. 719 2. Novi Sad. Pond. Visser-Reyneveld. ugljikohidrati (energija).. pohrana.A. UK. Zagreb. Predane zadaće i održan seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 174 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Preporučena literatura 2. P. Slijedi upoznavanje sa svojstvima hranjivih tvari: sadržaj u tijelu i proizvodima životinje. W.bitne masne kiseline.).krme. energetskim. california. M.A. The Encyclopedia of Animal Nutrition (Ed. Prentice Hall. proteinskim i mineralnim krmivima. Edinburg Gate. str.. Grbeša. Edwards. Esminger. 2004. Pearson Education Limited. M. C. str. 3. biodostupnosti (probava i metabolizam).

S. Publikacije baza podataka CC.Levaković. USA. vrijednosti. Obvezna literatura 1. 6. Miller (2005). Cilj modula Osposobiti studente u razumijevanju i primjeni teorijskih spoznaja o genetičkoj konstituciji populacija.Walsh (1998). rujna 2001. USA. Vježbe u praktikumu individualni pristup studentu. terminologija).D. UK. Uzgojne metode i promjene frekvencije gena. W. Ed. I. 4.Škrivanko. Publish.F. CAB sa svrhom razvoja kritičnosti i govornih vještina. Principles of Population genetics. Inbreeding i križanje (linije u stočarstvu. CAB i dr. A. T. Sunderland. Zagreb. J. D. Osnovni parametri za selekciju životinja. M. Ed. Inc. Clark (1997). Ed. molecular evolution and the neutral theory. 5. Izd. Chichago. Ed. W.L.Đikić. M.F. Massachusetts. F. Biološka raznolikost u stočarstvu RH. A.Wessler. I. značaj i odnos s prirodnim i društvenim disciplinama. Odnosi varijanci i genetički parametri. 39-50. Izrađen i održan seminar (100%) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 175 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Fx).ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. R.C. Kimura (1994). I. 5.King. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu..Jurić. University of Chichago press. CABI Wallington. Mackay (1996).Stansfield (2002). Falconer. Ed Sinauer. radova. B. Đikić M.Jurić. Logman group Ltd. Zbor. Genetička konstitucija populacije. Mala populacija (ΔF.primjena teorijskih spoznaja u rješavanju problema (zadataka) i primjena informatičkih programa. prosjeci. UK. Preporučena literatura 1. Vježbe (100% aktivno sudjelovanje. Oxford University press. Lewontin. USA. UK. Publish. Kapš.Griffths. 18-19. London. predavanja) Zavod za opće stočarstvo./2011. odstupanja i varijabilnost u populaciji. Lamberson (2002). Sinauer Associates. Ft. a održavat će se u praktikumu Laboratorija za statističku genetiku Zavoda za opće stočarstvo AFZ.S. Pojam svojstva. 61-76.(2003). D. Agronomski glasnik 1.Đikić. M. Promjene frekvencije gena i genotipova u populacijama (posebno domaćih) životinja. Auditorne vježbe . Ed. 4. Population genetics. W. Suzuki. Massachusetts. A dictionary of Genetics.J.. USA. Lynch.R. W. Redoviti profesor Marija Đikić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 4 12 6 Predavanja (80%). 2. o najnovijim spoznajama i istraživanjima iz populacijske i kvantitativne genetike te genomike i proteomike. procesima promjena frekvencije gena i varijabilnosti svojstava jedinki i populacija kao osnove u oplemenjivanju životinja. Genske mape u stočarstvu (QTL). Sunderland. Seminari prezentacija i diskusija radova studenata izrađenih na temelju rezultata istraživanja populacijske i kvantitativne genetike objavljenih u domaćim i stranima časopisima baza CC.M.H.Freeman and Company. (1994).G. Populacijska i kvantitativna genetika – odabrana poglavlja (skripte. Introduction to Quantiative genetics. Gelbart. Varijance i kovarijance. Bioinformatics for animal science. uz naglasak samostalnog rješavanja problema u svrhu pripreme za praksu.. R. 3. M. Genetic and Analysis of Quantative traits. Teorijska osnova i ekonomski razlozi za provođenje hibridizacije u svinjogojstvu. AG1564 UVOD U POPULACIJSKU I KVANTITATIVNU GENETIKU Koordinator modula Opis modula Sadržaj predavanja modula uz suvremene audiovizualne metode prezentacije održat će se kroz poglavlja: Uvod (razvoj. 2. (1982). Inc. Hartl. HAZURH. 3. heterozis). Introduction to genetics analysis. Terenska nastava upoznavanje svojstava i odnosa uzgojnih jedinki i populacija različitih vrsta životinja (registri uzgojnih udruga i Hrvatskog stočarskog centra Zagreb). New York.T. D. M.

(1980). reprodukcija. odnosno upravljanje (management) stočarskih farmi sviju vrsta i smjerova proizvodnje. M.).. (2000). Glavna poglavlja su pojedini managementi : smještaj i način držanja.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. T. Milk farm management.. Svinjogojstvo (sveuč. selekcija. Zagreb Uremović. 176 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . financijsko poslovanje i marketing i drugi. rentabilnost (članci u “Mljekarskom listu”. Grgić. AF.. HUMR. te suvremene zahtjeve na stočarsku farmu obzirom na interes potrošača i javnog mijenja.. 3. …HMU. (2000 – 2005).o. Zagreb Fokko. M. Obvezna literatura 1. zaštita zdravlja i dobrobit životinja. Cilj modula Obrazovati studente za samostalno i uspješno vođenje. Redoviti profesor Vesna Pavić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 0 0 12 12 14 Obavljene terenske vježbe.E. 2. Z. Dairy Cattle Science.(1996). Caput. P. udžbenik)./2011. Hrvatski stočarski centar (2000 .. Uremović. Kozarstvo (sveuč..o. Danville. mužnja. (1998 ). Zagreb) 3. Celeber d.. Kalkulacije troškova. Zagreb Mioč. kakvoći animalnih proizvoda i drugo. Ensminger. seminar i nazočnost predavanjima i praktikumu najmanje 60% fonda sati Način polaganja ispita Preporučena literatura Pismeno Usmeno ☑ ☑ 1. udžbenik). Program sadrži i tehnološko projektiranje farmi različitog tipa. H. Trening tečaj.. (2003 ). Illinois 2. udžbenik). Govedarstvo (sveuč. B. Pravilnici o objektima. 4. hranidba. AG1565 UPRAVLJANJE FARMOM Koordinator modula Opis modula Program modula sadržava tehnološko-tehničke i ekonomsko-financijske sastavnice kojima se obrazuje moderan upravitelj stočarske farme za samostalno i uspješno vođenje. Z.

G. Zagreb od 1984. (1996). Časopis SJEMENARSTVO. 1-770 4. ratarske. skripta str. sjetva. knjigaprijevod str. (1996). institutima. H. Clark. Zagreb / Mostar.1-73 Preporučena literatura 1. (2005). izmjene zakona za sjemenarstvo i rasadničarstvo red. predan seminarski rad i odrađene labaratorijske i terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 177 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 1-270 4. genetika. medonosne. pravilnici. sjemenskim i rasadničarskim tvrtkama. Ivan. čuvanje. povrćarske. skripta. Kako je kultivar temelj sjemenarstva i rasadničarstva. cvjećarstvo i rasadničarstvo. Canada. p. hortikulturne i šumske. ispitivanje kakvoće. Carović. Plant Propagation: Principles and Practices. Kolak. Rasadničarstvo.hr: zakoni. dopune. a osposobljeni su za rad u vladinim i nevladinim ustanovama. Šatović. p. Studenti će biti upoznati sa okolišnim uvjetima proizvodnje sjemena i sadnog materijala. 1-221 2. Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura. T. knjiga str. Kolak. knjiga str. ljekovite.sc. Carović. novim trendovima i budućnosti industrije sjemena i sadnog materijala kao temelje razvitku bilinogojstva kod nas i u svijetu. žetva. berba. Ivan. Europi i svijetu. Kolak. Carović. Polaznici će upoznati biološke temelje sjemenarstva i rasadničarstva samo i stranooplodnih vrsta te osnove proizvodnje svih kategorija sjemena i sadnog materijala. Studenti će biti upoznati sa zakonodavstvom sjemenarstva i rasadničarstva. Ivan. Sjemenarstvo povrtnih kultura. www. Plant propagation. tržništvo i sl. deklaracije.prof. apotekama. (2004/05). Klaudija. Proizvodnja sjemena. 1-157 3. 1-43 5. Pojmovnik sjemenarstva. Zlatko.dr. (2004/05). Zagreb/Mostar. 1-251 5. cvjećarske. Kolak. plodored. et al. inspekcijskim službama i sl. 1-454 2. stanjem sjemenarstva i rasadničarstva u Hrvatskoj. AG1566 SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO Koordinator modula Opis modula Kako je sjeme izvor života. Obvezna literatura 1.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1994). Zlatko. Klaudija. (1997). and Toogood. Ivan Kolak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 46 4 4 6 Odslušano 90% nastave. Na poligonima Maksimir. Hartman. Ivan. gnojidba. (1997). Cilj modula Studenti dobivaju znanja o sjemenu i sadnom materijalu. oplemenjivanje bilja. USA. skripta str. izolacije. Zagreb. Klaudija. kontrola u polju. u nastavku će se obraditi genetska struktura kultivara i metode njihovog održavanja. str. Zlatko. Kolak. do danas 3. zapisnici i uvjerenja. A. Metode dorade i čuvanja sjemena i sadnog materijala. Zagreb. sustavima razmnožavanja glavnih agronomskih vrsta. (2005). Šatović. Ivan. dorada.zsr. Zagreb. Ivan. Kolak. fakultetima. aromatične. odabir parcela./2011. Zagreb. Šatović. ovim modulom studenti se upoznaju sa povijesnim kontinuitetom razvitka sjemena i sadnog materijala. Botinec i Rugvica studenti će biti upoznati sa osnovnim sastavnicama sjemenarstva i rasadničarstva. krmne.

hortikultura) izučavaju se pitanja planiranja i organizacije proizvodnje. Modul upoznaje studente i s važnošću poduzetništva. organizaciji i analizi poslovanja poljoprivrednog gospodarstvu te u poduzetničkim poduhvatima. i sur. daje se u naglaska u primjeni u sklopu Modula pri čemu će se koristiti slučajevi s hrvatskih gospodarstva kao i strana iskustva. Zagreb Preporučena literatura 1. Studiju slučaja. Cilj modula Cilj je modula osposobiti studente za učinkovito korištenje managerskih alata u planiranju. Ekonomski fakultet. ulaganja i financiranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te analize poslovanja. Zagreb izvanredni profesor Vjekoslav Par Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 18 14 seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 178 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . MASMEDIA. Menadžment kao čimbenik poslovanja na komercijalnim poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima. Izdanje. AG2108 MENADŽMENT I PODUZETNIŠTVO U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula Modul upoznaje studente s funkcijama managementa (planiranje.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Menadžment (Fikreta Bahtijarević-Šiber ). kao metodi obrazovanja u managementu. Obvezna literatura 1. (2002). Sikavica P./2011. Juračak J. (1994). razvojem poduzetničkih ideja i poduzetničkih osobina kod poljoprivrednika. Zagreb 2. Poduzetnički menedžment. (1994). II. Management. ratarstvo. Weihrich H. Alinea.. Također. (1996). Magistarski rad. kadrovsko popunjavanje. Informator. (2004). organiziranje. Deželjin J. Koontz ). Zagreb 3. MATE. Zagreb 2. Na primjerima različitih sustava gospodarenja poljoprivrednih gospodarstava (stočarstvo. Menedžment (H. vođenje. kontroliranje) i njihovoj važnosti za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Bennett R.

Trancik. A manual for designers. Bentley. (2007): Radna skripta 2. Cilj modula Upoznavanje sa povijesnim razvojem gradova i temeljnim načelima urbanizma. Tiesdell Steve (2003): Public Places – Urban Spaces : the Dimensions of Urban Design. Prikazivanje i čitanje prostora na kartama različitih mjerila. Tehnička knjiga. pronalaženje. auditornih i vježbi u praktikumu te terenskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 179 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Oc Taner. Oxford Preporučena literatura 1. Kaliopa Dimitrovska Andrews Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 15 15 6 9 Pohađanje predavanja. Oxford prof. Obvezna literatura 1. Architectural Press. I. veličinom i namjenom. sadržajnim prostornim jedinicama nekog naselja te elementima prostora (različitih okoliša). (1985): Responsive Environments. Utvrđivanje osnovnih koraka u procesu planiranja. Van Nostrand Reinhold. Vrste stanovanja. (1986): Finding Last Space. Beograd 3. B. Marinović-Uzelac. New York 4. dr. čitanja i vrednovanja i pravilnog uvrštavanja u proces planiranja. Theories of Urban Design. (1989): Teorija namjene površina u urbanizmu. R. K. Povijesni razvoj gradova i urbanizma. Dimitrovska Andrews. A. Architectural Press. Zagreb 2. Carmona Matthew. Naučna knjiga. njihovog pronalaženja.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Istraživanje. njihovim oblikom. Heath Tim. kultiviranog i izgrađenog okoliša. Maksimović. (1980): Urbanizam. AG2150 OSNOVE URBANISTIČKOG PLANIRANJA Koordinator modula Opis modula Upoznavanje sa pojmom urbanizma i prostora. gospodarski i komunalni sadržaji unutar i u neposrednoj blizini naselja. čitanje i vrednovanje elemenata identiteta prostora iz prirodnog./2011. Upoznavanje sa metodama i tehnikama urbanističkog planiranja i oblikovanja. sc. Upoznavanje sa urbanim sustavom i osnovnim prostornim jedinicama. javnih središnjih i obrazovnih sadržaja i namjena u naselju. promet i ostali infrastrukturni sadržaji.

Sveučilišna naklada Liber. Portland Preporučena literatura 1. Ksenija Karlović Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 10 Produbljivanje znanja stečenih u modulu Parkovna dendrologija I. 3...Taxaceae te od kritosjemjenjača porodice: Magnoliaceae. Caprifoliaceae. London 3. Fagaceae. (2002): Dirr's Trees and Shrubs for Warm Climates. Moraceae. London Pillips. Ericaceae./2011. sc. Prentice Hall. Studenti stječu sposobnost identifikacije odabranih vrsta i najznačajnijih kultivara. Bit će obrađene najvažnije vrste sa ekonomski najznačajnijim kultivarima. Hippocastanaceae. uzgojni uvjeti.. i Huxley. Oleaceae. F. H. Zagreb 4. Bignoniaceae i Arecaceae. A. Stuttgart Prisustvovanje na vježbama. Timber Press. Cornaceae. Berberidaceae. Cupressaceae.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Taxodiaceae. Salicaceae. O. Betulaceae. Portland Bärtels. Timber Press. primjena. A. J. Dirr. (1998): Manual of Woody Lanscape Plants. Coombes. AG2152 PARKOVNA DENDROLOGIJA II Koordinator modula Opis modula Uvod. Champaign 2. 4. Verlag Eugen Ulmer. A. M. New York Dirr. Od golosjemenjača obradit će se porodice: Ginkgoaceae. Vidaković M. Aceraceae. Fabaceae. B. načini i specifičnosti razmnožavanja. D. predani seminarski radovi. Polunin. Hamamelidaceae. Macdonald. (1989): Shrubs. M.Rosaceae. M. 2. A. Ulmaceae. Principles and Practices. Pinaceae. Chatto & Windus.. New Jersey 5. Obvezna literatura 1. R. Davies. Random House. (1982): Četinjače. dr. Rix. Najvažnije porodice ukrasnih drvenastih vrsta s odabranim rodovima. A. Aquifoliaceae. njihova morfologija. (1990): Flowers of the Mediterranean. Dorling Kindersley. (1978): Gehölzvermehrung. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 180 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .(1992): Trees. (2002): Practical Woody Plant Propagation for Nursery Growers. Cilj modula 10 10 doc. Stipes Publishing. Platanaceae. (1997): Hartmann and Kester's Plant Propagation. Geneve. Eleagnaceae.Tiliaceae. Hartmann. R. stječu znanja o uzgojnim uvjetima odabranih vrsta i specifičnostima njihovog razmnožavanja. Kester. morfologija i varijabilnost.

K. 1997. 2003.. Cultivation and Processing of Medicinal Plants. Grozdanić.) . Z. 5-6: 341-353 Preporučena literatura 1. i Carović. i Rozić I. Hornok (ur. Budimpešta.. H. AG2183 REPELENTNO I INSEKTICIDNO BILJE Koordinator modula Opis modula Student se upoznaje s općim biološkim i agronomskim značajkama insekticidnog. I. 2004. Obvezna literatura 1. 4. I. Rukavina. Kamilica (Matricaria chamomila L. Zagreb 5. Skripta. Zagreb / Mostar. Skripta. Kolak. Šatović. Kolak. str.Stanje i mogućnosti. Studenti se upoznaju s osnovama tehnologije uzgoja vrsta. Droge i metaboliti ljekovitog i aromatičnog bilja. Kolak. 1992. I. Z.. Šatović. Zagreb / Mostar. Sjemenarstvo. K. Skripta. str. H. Poznavanje.. Kolak. 91 2. Cilj modula Cilj modula je dati studentima detaljna znanja o teoretskim i primijenjenim aspektima repelentnog i insekticidnog bilja. Ljekovito bilje na hrvatskim prostorima. Mađarska 2. 243 5. Z. 1980. uzgoj i prerada ljekovitog bilja. aromatičnog i medonosnog bilja. i Carović. 1997. Kroz vježbe u praktikumu. Z.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Naše medonosno bilje. I. Šatović. Znanje. te primjeni pripravaka u ekološkoj proizvodnji bilja. 2004.. I. Skripta. i Carović. K. Znanstveni glasnik. Zagreb Redoviti profesor Ivan Kolak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 6 2 2 Pohađanje svih predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 181 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . i Rukavina.. fitonicidnog i ostalog bilja u proizvodnji. rodenticidnog. Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. Poznavanje ljekovitog. i Carović. 88 3. Šimić. 1997. K. Zagreb / Mostar. 2003. F. I. Ljekovito. aromatično i medonosno bilje . Zagreb / Mostar. Šatović. Akademia Kiado. 3: 25-34.specijalni dio. terenske vježbe i seminarske radove studenti se upoznaju s praktičnim aspektima ovog modula. Ljekovito./2011. Sjemenarstvo.) 1992. I. I.. 67 4. i Rozić. Z. str. Rukavina. Kolak. preradi i primjeni pripravaka za ekološku biljnu proizvodnju. Kolak. i Grgesina. I. 3-4: 203-229 3. Šilješ.opći dio. Šatović. str. repelentnog. osnovama dorade i prerade proizvoda te metodama primjene tih proizvoda u masovnoj ekološkoj proizvodnji. Šatović. Školska knjiga. aromatično i medonosno bilje . H.. Đ. I. Z. Kolak.

Cilj modula Osposobiti studente u širokim aspektima sigurnog vođenja u lancu snabdijevanja hranom koji je sigurna karika vrijednosti procjene u području proizvodnje sirovine za potrebe industrije hrane. Vlade i javnog zdravstva. New York Redoviti profesor Jasmina Havranek Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 8 8 10 8 Pohađanje predavanja 80%. New York 2. Inc. Interne skripte Preporučena literatura 1. Simon& Schuster.D. AGBIOS (2002): Essential Biosafety. Jeffrey M. terenske nastave i održan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 182 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Ontario 2. R. Globalizacija prehrambene industrije predstavlja dugi i kompleksan lanac snabdijevanja. AG2193 SIGURNOST HRANE Koordinator modula Opis modula Zakonodavstvo i sva prateća regulativa. Merrickville. Ewen C.Todd (2000): Safe handling of Foods. socijalnim i demografskim čimbenicima. Ed Ronald G. Pringle. Santos Garcia. Labbe. S. potpis iz obavljenih laboratorijskih vježbi. P. tehnologiji zaštite hrane. distribuciju i tržišni lanac.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (2003): Food. Wiley. modela za proizvodnju.Farbe. (2001): Guide to Foodborne Pathogens.. Marcel Dekker.G.2000 3. Važno je pri tome naučiti primjenjivati vertikalu sigurnosti hrane kroz standarde i procese operacionalizacije kao i horizontalne veze od sigurnosti hrane prema odgovornosti za kvalitetu kroz model «od farme do stola» (odnosno obratno). Garcia./2011. odnosno standardi koji obuhvaćaju princip «cijelog lanca sigurnosti» od proizvodnje i prerade do potrošača. popraćen velikim promjenama u poljoprivrednoj praksi. Obvezna literatura 1. Labbe.

Hrvatska mljekarska udruga. 5. Mužic. M. Deutschland. Meier (Eds. Uremović. Zagreb.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. S. G.. Zagreb. Preporučena literatura 1. BLV Verlagsgesellschaft. H.sc. Svinjogojstvo. Dubravko Filipović Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 30 odslušana predavanje i odrađene vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 183 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . USA. J. Stočarstvo. Pavić. Z. 2004. Banaj. Peradarstvo: biološki i zootehnički principi. V. Volume I-V. Uremović. Studenti će biti upoznati s principom rada strojeva za spremanje krmnog bilja u obliku sijena. 1997. Ekološko stočarstvo. Cilj modula Cilj modula je upoznati studente sa strojevima i opremom koji se koriste u stočarskoj proizvodnji. Na kraju će biti upoznati i s uređajima i opremom koja se koristi u ribarstvu. F. Zagreb. Uremović.Verlag Eugen Ulmer. kao i električnim ogradama. Strossmayera u Osijeku. 2. Joseph. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 4. Uremović. 5. Münster. Sveučilište J. 1999. Obvezna literatura 1. Stuttgart. Biti će također upoznati s muznim strojevima. principom rada strojeva i njihovih sklopova. Matthies. M. sjenaže i silaže. Kralik.): Jahrbuch Agrartechnik. CIGR: Handbook of Agricultural Engineering. Filipović. M. 2. 3. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. D. St. Deutschland. ASAE. München. Strossmayera u Osijeku. Deutschland. 1999. J. Osijek. 2004. a vodeći pri tome računa i o dobrobiti životinja.. Prof. Z. 2003. Konjačić..: Landtechnik. AG4001 TEHNIKA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI Koordinator modula Opis modula U suvremenoj stočarskoj proizvodnji potrebna je primjena tehnike koja će omogućiti minimalan utrošak ljudskog rada uz maksimalnu produktivnost i ekonomičnost. U okviru poglavlja Elektrotehnika u stočarskoj proizvodnji studenti će dobiti osnovna znanja o elektromotorima koji se primjenjuju u poljoprivredi. 2008. opremom za prihvat i čuvanje mlijeka. Z. Landwirtschaftsverlag. 1998. H. Z. Uremović. 2008. Eichhorn et al. M. U drugom dijelu modula studenti će biti upoznati sa strojevima. Đ. Uremović. 3. B.. 2002. kao i uređajima za sakupljanje i sortiranje jaja. H.: Landtechnik Bauwesen. 4. P. Program cjelokupnog modula omogućava studentima da se upoznaju sa strojevima i opremom koji se koriste u različitim granama stočarske proizvodnje. Šmrčković: Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. Uremović. Schön et al. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. kao i izgnojavanje i ventilaciju različitih objekata za držanje životinja. Janječić. Govedarstvo. te njihovim podešavanjem i korištenjem. Mioč.dr. Sveučilište J. uređajima i opremom koja se koristi za hranjenje i napajanje pojedinih vrsta životinja./2011.J. Z. Zagreb. pravilnim agregatiranjem pogonskih i priključnih strojeva i opreme..

Pregled sredstava za zaštitu bilja. izvori transgena. New York. 2009 A Colour Handbook of Biological Control in Plant Protection Wiley (Manson). G. Druga programska jedinica donosi pregled tehnika za suzbijanje fitopatogenih bakterija i njima sličnih organizama. CABI Publishing. E. 3. Biotechnology and Integrated Pest Management. Brown K. Internet stranice Ministarstva poljoprivrede. Cattlin N. Wiley-Liss. Preporučena literatura 1. Glasnik zaštite bilja.. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 184 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Predavanja treće programske jedinice donose znanje o osnovnim principima biološkog suzbijanja biljnih patogena. London. Biotechnology in Plant Disease Control. Zagreb. 4 Đermić. pripravci temeljeni na enzimima). CAB International 2 Glasilo biljne zaštite. UK. E. obrađuju antagonističke mehanizme bio-čimbenika. Interna skripta. 2008 Suzbijanje biljnih viroza. 6. Uvodna predavanja prve programske jedinice upućuju u povijesni razvoj fungicida. D. Food Products Press. Naredna predavanja obrađuju fungicidne skupine prisutne na hrvatskom tržištu pesticida uz pregled primjene u poljoprivrednoj proizvodnji. Dostizanje kompetentnosti u izdavanju savjeta za suzbijanje biljnih patogena. tehnike i metode suzbijanja određenog biljnog patogena. Janse. Oxford.D. 5 Đermić. A. 373 pg docent Edyta Đermić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 4 6 - Odslušana predavanja i odrađene vježbe. Metode zdravstvenih analiza sjemena. 1993. 4. Dijkstra. Obvezna literatura 1 Persley J. Chet.. Walingford. daju pregled korisnih mikroorganizama koji se smatraju čimbenicima biološke borbe. J. Zagreb. J. kao i bezstaničnih patogena. Cilj modula Stjecanje znanja i vještina u odabiru odgovarajućeg pripravka. Oxfordshire. IOBC/WPRS Bulletins 6. New York. Zadružna štampa. I. 2006 Handbook of Plant Virology. Helyer N.J.. tekuća godina. 1999. Hrvatsko društvo biljne zaštite. 128 pp 2.. 3. a predavanja otkrivaju koje se to tehnologije razvijaju za proizvodnju ekološki prihvatljivih pripravaka zaštite bilja od biljnih patogena (samoštiteće biljke. Završna programska jedinica pogled je u suzbijanje biljnih patogena u budućnosti. Pregled sredstava za zaštitu bilja.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2007 Fitopatogene bakterije i bakterioze. 2001. Khan. 2005 Phytobacteriology. Interna skripta. kemijskih sredstava za suzbijanje fitopatogenih gljiva. ribarstva i ruralnog razvitka 5. Interna skripta. Topolovec-Pintarić S./2011. tekuća godina. AG4001 SREDSTVA ZA SUZBIJANJE BILJNIH PATOGENA Koordinator modula Opis modula Modul proširuje znanje koje studenti stječu modulom Biljni patogeni jer donosi znanja o mogućnostima suzbijanja biljnih patogena kroz četiri programske jedinice.

C. mehanizam prodora zoocida u štetnika i mehanizam djelovanja. Gammon.T.L. Čakovec Preporučena literatura 1. Obvezna literatura 1.. rodenticidi. Renata Bažok Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 16 4 6 4 Aktivno sudjelovanje studenta u svim dijelovima izvođenja izravne nastave. Zrinski. (eds): The pyrethroid insecticides. G. namjenu te vrijeme i mjesto primjene. naturalita. Svaka grupa zoocida bit će prikazana s osvrtom na prednosti i nedostatke te mogućnosti i ograničenja u primjeni pri suzbijanju pojedinih grupa štetnika. Casia. korvifugi i drugi repelenti te sredstva za fumigaciju. J. kemijsku pripadnost. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Furmidge. preporučene internet stranice prof. Springer Verlag. Poglavlja koja modul obuhvaća su slijedeća: podjele zoocida s obzirom na podrijetlo. Society of Chemical Industry. Yamamoto. sc. akaricidi. Elsevier Applied Science Publishers 2. Cilj modula Cilj modula je usvajanje znanja o specifičnostima pojedinih skupina zoocida koji se koriste u suzbijanju štetnika i vještine njihove primjene.G. Brooks. prednosti. D. dr. M. te specifičnosti djelatnih tvari iz skupina kloriranih ugljikovodika. Glasilo biljne zaštite: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. limacidi.E. CD sa separatima i materijalima za pripremanje ispita te sadržaji u Merlin sustavu 3. mikrobioloških insekticida te ostalih skupina zoocida. karbamata. Bit će prikazan povijesni razvoj zoocida kao i karakteristike pojedinih grupa zoocida. piretroida.osnovne karakteristike. Zagreb 2. Obuhvaćena će biti sva sredstva za zaštitu bilja od štetnika: insekticidi. organofosfornih insekticida. .ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. nematocidi. Tokyo 3. 2/3 tekuće godine. neonikotinoida... regulatora rasta i razvoja. Maceljski. I. AG4002 ZOOCIDI Koordinator modula Opis modula Sadržajem modula studenti će usvojiti znanja o osnovnim svojstvima zoocida koji se koriste u suzbijanju štetnika i vještine njihove primjene. Hrvatsko društvo biljne zaštite. nedostatci.. J./2011. (1999): Nicotinoid insecticides and the Nicotinic Acetylcholine receptor. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 185 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Igrc Barčić.W. Priprema i prezentacija seminarskog rada.

Standardni troškovi. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 186 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine. Razvrstavanje troškova i metode obračuna troškova. drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Definiranje i struktura računovodstva./2011. MATE. Metode vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda. Računovodstvo. Analiza financijskih izvještaja pomoću skupina pokazatelja. Računovodstvo.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Razumijevanje financijskih izvještaja. Razumijevanje revizorova izvješća. Tušek). Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Zagreb 2. Korisnici računovodstvenih informacija. Načela vrednovanja elemenata financijskih izvještaja. Temelj poslovnog odlučivanja (R Meigs). te vještinama čitanja i razumijevanja financijskih izvještaja. Cilj modula Stjecanje znanja o računovodstvu u poslovnom odlučivanju. Žager K. Zagreb Preporučena literatura 1. Skupina autora. Sastavljanje planova poslovnog subjekta. Računovodstveno praćenje troškova poslovanja. Pojam i uloga revizije. (redaktor I. Provedba revizije. Pojam i značenje analize financijskih izvještaja. Meigs W. Zagreb 2. (redaktor B. treće izdanje. Knjigovodstveni konto i kontni plan. Knjigovodstvene isprave. Spremić). Zagreb docent Ivana Dražić-Lutilsky Broj ECTS bodova 7 Ukupno sati izravne nastave 105 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 45 15 45 Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Računovodstvo – priručnik za vježbe. Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva (V Vašiček. Definiranje računovodstva troškova i njegov sadržaj. obveza i kapitala Računovodstvo kapitala drugih tipova trgovačkih društava. Definiranje i sadržaj upravljačkog računovodstva. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Skupina autora (2004). načela i standardi kao okvir financijskog izvještavanja. (1999). Interna kontrola. Računovodstvene pretpostavke. Obvezna literatura 1. kratkotrajne imovine. računovodstvenim kategorijama i njihovom obuhvatu u financijskim izvještajima. L Žager). Računovodstveni proces. AG3002 RAČUNOVODSTVO Koordinator modula Opis modula Povijesni razvoj računovodstva. Uvod u računovodstveni informacijski sustav. (2003). Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. prijevod s engleskog jezika. rashoda i prihoda i utvrđivanje rezultata poslovanja. (2004). Poslovne knjige.

Hrvatska trgovačka komora. Gorenc V. Odgovornost za javno obećanje nagrade. (1998). svrha i predmet trgovačkog prava. Pravni instituti. Međunarodna pravila za kupoprodaje. Zakon o obveznim odnosima s komentarom. Školska knjiga. (1997). Zagreb 2. Akreditivi. Common Law. Pravne norme. Cesija. sudske prakse. Državni zavod za patente. Baze podataka i pretraživanja izvora prava. plaćanja i arbitraže (F Schwank.društva. Formularno pravo. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 187 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Arbitraže. te ovladavanje vještinama poslovanja u pravnom prometu. Jamstvo. Trgovačko običaji. Kontrola koncentracija i monopoliziranja. Zastara. RRIF. Školska knjiga. Pravilnici. Bankarska garancija. (1996). Opći uvjeti valjanih ugovora. Poznavanje pravne strukture i pravnog statusa trgovačkih društava. (1998). Zakon o trgovačkim društvima s komentarom (V Gorenc. Imperativni propisi. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. RRIF. EK TRGOVAČKO PRAVO Koordinator modula Opis modula Cilj. Privatno pravo. Zagreb Broj ECTS bodova 7 Ukupno sati izravne nastave 95 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 45 20 30 Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Izvanugovorne obveze. Cilj modula Stjecanje znanja o važnosti i ulozi trgovačkog prava za uspješno poslovanje. Osnovni oblici gospodarskih subjekata hrvatskog prava. Trgovački sudovi. Zagreb 2. Pravo EU. izdanje). RRIF. (1996). Nagodba. (II. Zagreb 3. Zakoni. Pravo društava. Sredstva pojačanja ugovorne obveze. Komisija za vrijednosne papire. Ugovor o ortaštvu. Podzakonski akti.ugovori./2011. Trgovačko pravo . Z Slakoper). Ustav. Obvezna literatura 1. Filipović V. Hrvatsko i međunarodno gospodarsko pravo. Pravo EU. Zagreb Preporučena literatura 1. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti. Pravne posljedice ništetnosti. Hipoteka.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Ugovorno pravo i obvezno pravo. Odgovornost za neispravan proizvod. Udruge. Javno pravo. Sudska praksa. Građansko pravo. ugovora. Dispozitivni propisi. Gorenc V. Trgovačko pravo . Naknada štete. Ponuda. Gorenc V. Gorenc V. Vrijednosni papiri. Središnja depozitarna agencija. Z Slakoper).

Mrežna organizacija i virtualna organizacija. Reinženjerstvo poslovnih procesa. Pravni aspekti elektroničkog poslovanja. (2004). Metode. zaštita. alati i sustavi za upravljanje poslovnim procesima. EK INFORMATIKA Koordinator modula Opis modula Značaj i uloga informacijske tehnologije u poduzeću. Cilj modula Stjecanje općih znanja o primjeni informacijske tehnologije u poslovanju. Čerić V. Prentice Hall 3. Upravljanje podacima u poduzeću. Laudon K. Turban E. Upravljanje podacima. Promjene u organizaciji u uvjetima globalizacije i elektroničkog poslovanja. Promjena poslovnih procesa i informatizacija poslovanja. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (J. Sistemska dinamika. (1999). Vrste i modeli elektroničkog poslovanja. J. Sustavi za upravljanje opskrbnim lancem. Informator Preporučena literatura 1. Strategija razvoja i ulaganja u informacijsku tehnologiju. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 188 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Obvezna literatura 1. Vizualna komunikacija. Upravljanje znanjem.P. Problem etike. Pearson – Prentice Hall redoviti profesor Željko Panian Broj ECTS bodova 7 Ukupno sati izravne nastave 110 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 45 35 30 Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Wetherbe). John Wiley & Sons 2. IS i elektroničko poslovanje: sigurnost. Skladištenje podataka. Istraživanje Interneta. Metode i alati za upravljanje znanjem. Sustavi za upravljanje poslovnim tokovima. Informacijski sustav (IS) i poslovna strategija poduzeća. Information Technology for Management – Making Connections for Strategic Advantage (E. Panian Ž. (2002). Laudon). Struktura ekspertnih sustava. Information Systems: the Foundation of E-Business. Element 2. Intranet i ekstranet. Poslovna informatika.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Kompjuterski kriminalitet. Organizacija podataka na računalu. Proces zaključivanja. Informacijska tehnologija u poslovanju (M Varga). funkciji informacijske tehnologije u odlučivanju i njezinom ulogom u uvjetima elektroničkog poslovanja i globalizacije./2011. Globalni informacijski sustavi. (2004). pravna i etička pitanja. McLean. Primjene ekspertnih sustava. Vrste baza podataka. (2001).C. Potreba za promjenama. Alter S. Praćenje i čitanje aktualne literature.

Orsag S. Tržište kapitala. W. Houston). Brealey R. Irwin. Komercijalni zapisi. otkup vlastitih dionica i reinvestiranje dividendi. izdanje. McGraw-Hill 2. te Factoring. (2000). Financijsko izvještavanje.A. Neto obrtni kapital. Oporezivanje dobiti i prihoda od kapitala. Teorija kompromisa.Bonusne emisije. South-Western. Oblici i izvori dividendi. Novčani tok. Mason. Permanentna tekuća imovina. Poslovni i financijski rizik. Westerfield. upravljanje tekućom imovinom. Ross S. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 189 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Brigham Eugene F.A. Bankarski krediti. Myers). (2004). RIFIN 2. Optimalna struktura kapitala. te upravljanje novcem i utrživim vrijednosnim papirima. Investicijski projekt. Dugoročno financiranje obuhvaća poglavlja: Emisija vrijednosnih papira. Financijska poluga. Fundamentals of Financial Management (Joel F. Profit vs novčani tok. Pisanje osvrta na aktualne teme. Ohio Preporučena literatura 1. U dijelu modula kratkoročno financiranje su poglavlja: Trgovački krediti. Obvezna literatura 1. Standardne politike. D. Praćenje i čitanje aktualne literature. Uloga investicijskog bankarstva. (2000). Drugi oblici spontanog financiranja.Trošak kapitala. Orsag S. (2002). B. U poglavlju upravljanje tekućom imovinom obrađuju se područja: Ciklus novčanog toka. C. EK POSLOVNE FINANCIJE Koordinator modula Opis modula U okviru modula obradit će se slijedeće programske cijeline: pregled poslovnih financija. 10. Financijska tržišta i institucije. McGrawHill Broj ECTS bodova 7 Ukupno sati izravne nastave 105 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 45 15 45 Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Teorije dividendi. Cilj modula Stjecanje osnovnih znanja iz područja poslovnih financija te njihovom praktičnom primjenom u poslovanju. Cijena novca./2011.ECTS informacijski paket PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Vrste i tržište dionica. šesto izdanje. Fundamentals of Corporate Finance (R. Financiranje emisijom vrijednosnih papira. peto izdanje. Jordan). dugoročno financiranje. te kratkoročno financiranje. Pregled poslovnih financija obuhvaća poglavlja: Javno dioničko društvo kao objekt poslovnih financija. Masmedia 3. (2002). Principles of Corporate Finance (S. Budžetiranje kapitala.

diplomski SVEUČILIŠNI STUDIJI 4 semestra .120 ECTS bodova AGROBIZNIS I RURALNI RAZVITAK ▪ AGROEKOLOGIJA (AGROEKOLOGIJA ∙ MIKROBNA BIOTEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI) EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I AGROTURIZAM OPLEMENJIVANJE ŽIVOTINJA HRANA ▪ BILJNE ZNANOSTI ▪ ▪ FITOMEDICINA ▪ GENETIKA I ▪ HORTIKULTURA (POVRĆARSTVO ∙ UKRASNO BILJE ∙ VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ∙ VOĆARSTVO) ▪ HRANIDBA ŽIVOTINJA I ▪ KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA ▪ POLJOPRIVREDNA TEHNIKA (MEHANIZACIJA ∙ MELIORACIJE) ▪ PROIZVODNJA I PRERADA MESA ▪ ▪ RIBARSTVO I LOVSTVO PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA AKADEMSKA GODINA 2010./2011. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .

/2011. Specijacija. Značaj biodiverziteta i važnost njegovog očuvanja. Brown Publishers. Matoničkin I. Školska knjiga. Ivanović B. Životinje otrovnice i otrovne životinje. te mjerama očuvanja. Sarajevo 5. Zagreb 3. Školska knjiga. Boston Prof. Pregled važnijih taksona biljaka i nižih organizama. Uzimanje uzoraka vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ. Grubišić F. Promjene slatkovodnih i morskih staništa. Kerovec M. Safner R.. dr. Evolucija vodenih organizama na molekularno biološkoj osnovi. Zagreb 2. Zagreb Preporučena literatura 1. (1988): A Guide to the Study of Fresh-Water Biology. McGraw-Hill. Cilj modula Student stječe spoznaje o biološkoj raznolikosti kopnenih voda i mora. Pregled svih koljena životinjskog carstva. Aničić I. Verlag Paul Parey. Zemaljski muzej BIH. (1995): Ribarstvo. (1963): Fauna und Flora der Adria. Seminarski rad studenata. (1986): Priručnik za upoznavanje beskralješnjaka naših potoka i rijeka. Hamburg und Berlin 4. Tomislav Treer Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 12 12 8 Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 191 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Jardas I. JAZU. (1971): Slatkovodne ribe Jugoslavije. (1975): Životinje otrovnice i otrovne životinje Jadranskog mora. Needham J. WCB. SNL. Vuković T. Razlozi ugrožavanja i načini zaštite biodiverziteta. Treer T. Načini utvrđivanja biodiverziteta. C. (1972): Život naših rijeka. Temeljne razlike u biljnom svijetu kopnenih voda i Jadrana.(1996): Jadranska ihtiofauna. Zagreb 5.. sc. L. Sumich J. Riedl R. Dubuque 3. (1988): Ribe. Naprijed. Obvezna literatura 1. Laboratorijska analiza vodenih organizama.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. s naglaskom na biologiju i ekologiju važnijih taksona kopnenih voda i Jadrana. G. Raznolikost staništa kopnenih voda i Jadrana i njihov utjecaj na biodiverzitet. AG1006 BIODIVERZITET JADRANA I KOPNENIH VODA Koordinator modula Opis modula Geološke i klimatske promjene. Zagreb 2.. Wm. Maretić Z. Ekonomski značajni organizmi.. Paul R. rakovi i školjke Jadrana. (1992): An Introduction to the Biology of Marine Life. Globus. načinima njezina ugrožavanja. Pavletić Z. Zagreb 4..

p. ogledni primjeri izravne prodaje.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Ein Sonderheft Von "Hof Direkt"./2011. Kroz seminar i terensku nastavu studenti se osposobljavaju za planiranje i poduzetništvo u izravnoj prodaji. te osnove prerade na seljačkom gospodarstvu. Napisan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 192 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . te posebnostima prerade poljoprivrednih proizvoda na seljačkom gospodarstvu. (2000): Direrktvermarktug (O. U sklopu prerade daju se osnove tehnologije za proizvodnju domaćih mliječnih proizvoda. (2000): Schritt für Schritt ergolgreich werben. (2005): Izravna prodaja seljačkih proizvoda – teorijska polazišta i praktična primjena. (1988): Handbuch Direktvermarktung – Neue Wege für Absatz landwirtschaftlicher Produkte. Maurer). Cilj modula 12 4 Docent Damir Kovačić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 Upoznavanje studenata s važnošću izravne prodaje u Hrvatskoj.. AG1039 IZRAVNA PRODAJA I PRERADA NA SELJAČKOM GOSPODARSTVU Koordinator modula Opis modula U sklopu modula obrađuju se slijedeće programske cjeline: osnove izravne prodaje seljačkih proizvoda. Kovačić D. Erfolgreich Werben. Pottebaum P. No. primjenom marketinga u izravnoj prodaji. Münster-Hiltrup. Agrarno Savjetovanje. Zagreb 2. proizvodnju domaćih voćnih rakija te proizvodnju domaćih suhomesnatih proizvoda. izravna prodaja u Hrvatskoj. Wirthgen B. Münster. Ulmer Preporučena literatura 1. Analiza oglednih primjera izravne prodaje olakšava razumijevanje i usvajanje nastavne građe. 4-5. Miethe R. preradu voća i povrća. Landwirtschaftsverlag Gmbh. 1. Zeitschrift Für Direktvermarkter. Obvezna literatura 1. marketinga i izravna prodaja. München 2.

Z. 2. 4. Simm. Kroz samostalan rad ukazat će se na mogućnosti uporabe molekularnih markera u određivanju statusa inbridinga. Cilj modula Stjecanje saznanja bitnih za nastavak diplomskih studija Animalne znanosti.. osmišljavanje programa zaštite izvornih pasmina. Zagreb. 5. Marija Uremović. kroz različite oblike nastave. svinja. Boro Mioč. dr. ulogu i važnost u svekolikoj animalnoj proizvodnji u Hrvatskoj. ovaca. UK. Zagreb Prof. Boro Mioč Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 0 4 0 8 12 Pohađanje nastave (min 80%)../2011. T. I. Agronomski fakultet. Zvonimir Uremović (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. G. Marija Uremović. Mustapić. Globus. Stjepan Mužic. Hrvatsko agronomsko društvo. i/ili tehnologa na farmi. Vesna Pavić. FAO. koza. peradi i pasa. 4. ugroženosti strukture populacije.. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb 2. urednik (2004): Lovstvo. Zagreb Preporučena literatura 1. Townsend. Treer. Ukazat će se na njihovo mjesto. Villanueva. S. te s autohtonim vrstama riba. Rim. Ante Ivanković (2004): Konjogojstvo. protokole i propise. Hrvatska je svjesna vrijednosti animalnih genetskih resursa.. D. Boro Mioč. Gudelines for Development of National Farm Animal Genetic Resources Management Plans. Cilj ovog modula je. Zagreb. terenska nastava Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 193 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Lovrinov. K. (2004): Farm Animal Genetic Resources. Obvezna literatura 1. Svjesni jedinstvenosti animalnih resursa kao dijela genetskog i kulturološkog naslijeđa. (1995): Ribarstvo. upoznati studente s izvornim pasmina različitih vrsta domaćih životinja: goveda. UN-Convention on Biological Diversity.. Vesna Pavić (2002): Kozarstvo. B. M. Safner. Zagreb 3. seminarski rad. R. Agronomski fakultet. njihovih proizvoda i prerađevina u turizmu. metode istraživanja i potvrđivanja autohtonosti te metode konzervacije genetskih resursa. Rome 1992. osposobljen je za voditelja farme. javnost na globalnoj i nacionalnoj razini čini napore da očuva animalne genetske resurse u in situ ili ex situ sustavima. Nottingham University Press. 3. što se ogleda kroz državnu brigu o očuvanju izvornih autohtonih pasmina... Zvonimir Uremović (1997): Svinjogojstvo. FAO. Aničić. Zvonimir Uremović.. Zagreb. Zlatko Janječić (2002): Stočarstvo. ekološkoj proizvodnji i važnosti izvornih pasmina. sc. Sinclair. 5. AG1041 IZVORNE PASMINE I NJIHOVA ZAŠTITA Koordinator modula Opis modula Stučni i javni interes za izvorne pasmine domaćih životinja potaknut je spoznajama njihove ugroženosti i nestanka. te uvođenje pokazatelja fenotipa i genotipa u uzgojne selekcijske programe. a posebno će se ukazati na dohodovne sustave korištenja izvornih pasmina i njihovu uloga u proizvodnji autohtonih proizvoda.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. zaštiti izvornosti i zemljopisnog podrijetla. Hrvatski lovački savez. Ukazat će se na različite pristupe definiranja statusa izvornosti. konja. Ukazat će se na međunarodne konvencije.

Način polaganja ispita 1. smještaj i ishrana. Osnovi reprodukcije. 5... Hrvatski lovački savez. Pismeno Usmeno Preporučena literatura ☑ 194 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zagreb Balać J. skotnost i štenjenje. (2000): Od šteneta do radnog psa. Odgoj i obuka pasa te njihove radne karakteristike. AFZ. Opatija Mustapić Z. Alfa. 3. diplomski rad Bermanec P. 5. Samobor Bauer M. (1989): Pas moj prijatelj. Lovački vjesnik. AGM. (1999): Guide to hunting dogs. Uzgoj i njega pasa. Bauer M. 4. Milčić K. 2. 2. (1991): Lov. i sur. Konemann. sc. Spain Mareković A. D. 1. (urednik) (2004): Lovstvo. Osijek Klever U. Zagreb Tucak Z. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studiranja kao i stjecanje dostatnih vještina za obavljanje određenih poslova unutar struke Obvezna literatura 6 14 16 Prof./2011. lovački psi i oružje. (2004): Lovna kinologija. Pasminske karakteristike i međunarodni standard s isticanjem Hrvatskih autohtonih pasmina. dr. Polak M. 104 (10). (1995): Velika knjiga o psima. AFZ.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Sveučilište Osijek. Osnovne morfološko anatomske i biološke osobitosti pasa. diplomski rad Safner R. Roman Safner Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 Redovito praćenje nastave.. Liber. 4. AG1045 KINOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Podrijetlo pasa. Zagreb Rossignol C. Hranidbene potrebe. (2002): Odgoj i školovanje ovčarskih pasa. 3. tijek pripitomljavanja i sistematska pripadnost. (1992): Kinologija 1. Primula. Caccivio A. (1995): Nema lova bez pravog tragača.

Balać J.. (2003): Zečevi. Lovačka knjiga. lovno gospodarenje).. 5. FCI podjela lovnih pasa u skupine s njihovim radnim karakteristikama. Uzgoj i njega pasa. 2. 3. D. Ur. Primula d. AGM./2011. Konemann. Lovačke tehnike. 2. Karakteristike lovačkog oružja s osnovama balistike.. Samobor Jakelić I. zaštita protiv šteta na divljači i od divljači. Pasquet F. 4. Samobor 195 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1982): Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači. lovački psi i oružje. AG1051 LOVSTVO Koordinator modula Opis modula Osnove anatomije. lovački običaji. Liber. Liber. (1992): Kinologija 1. Isticanje lovačkih trofeja i njihovog ocjenjivanja. (1953): Lovstvo. Z. Polak M. Cilj modula 8 12 16 Izvanredni profesor Roman Safner Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studiranja kao i stjecanje dostatnih vještina za obavljanje odgovornih poslova unutar struke Obvezna literatura 1. Mustapić Z. skripta Čeović I. specifičnosti lovljenja divljači. Rossignol C. (2000): The pocket quide to hunting.. uređenje lovišta i uzgajališta divljači.. 1. (1991): Lov. (1984): Zoologija divljači i lovna tehnologija. Zagreb Andrašić D. AGM.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.o. AFZ. Zagreb Andrašić D.. Singapore 5. Zagreb Bauer M. 4. Temeljne spoznaje osnovnih područja lovne tehnologije (uzgoj divljači. etika i moral. Zagreb Redovito praćenje nastave.o. Zagreb Klever U. 3. (2004): Lovstvo. (1995): Velika knjiga o psima. J I . Durantel P. fiziologije i biologije dlakave i pernate divljači s ciljem održivog gospodarenja i komercijalnog uzgoja. (2001): Lovačko oružje. Hrvatski lovački savez. Opatija Cortay C. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura Safner R. Joly E.

K. i Carović. aromatičnog i medonosnog bilja. i Rozić I. Zagreb / Mostar. Ljekovito. 3-4: 203-229 3.) . i Rozić. sistematikom i morfologijom. I. i Grgesina. Kolak. Hornok (ur. 1997. Sjemenarstvo.. 91 2. Poznavanje. Kolak. Z. Šatović. str.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1997. F.. Droge i metaboliti ljekovitog i aromatičnog bilja. Šatović. Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. AROMATIČNO I MEDONOSNO BILJE Koordinator modula Opis modula Studenti se upoznaju s općim značajkama ljekovitog. str. 1997. I. 2003. I.) 1992. I. Rukavina. 5-6: 341-353 Preporučena literatura 1. I. I. Ljekovito.. i Carović. Zagreb 196 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . i Carović. Zagreb / Mostar. str./2011. Cultivation and Processing of Medicinal Plants. 2004. Kolak. I.specijalni dio.prof. Kamilica (Matricaria chamomila L. te osnovama tehnologije proizvodnje i prerade ljekovitog. Školska knjiga. Kolak. Skripta. 3: 25-34. I. Skripta. Z. 2003. Mađarska 2.. K. Zagreb 5. aromatično i medonosno bilje ... Rukavina. Akademia Kiado. AG1052 LJEKOVITO. K... H. Šatović. Z. 1992. Ljekovito bilje na hrvatskim prostorima. Budimpešta. Šatović. i Carović. 243 5. Naše medonosno bilje. Đ. Šatović. Cilj modula Cilj modula je upoznati studente s ljekovitim. Z. aromatičnog i medonosnog bilja. Z. 2004. Šilješ. i Rukavina. Skripta. Kolak. aromatično i medonosno bilje . Znanstveni glasnik. Grozdanić.Stanje i mogućnosti. H. 88 3. 4. Sjemenarstvo. Zagreb / Mostar.. 1980. str. Z. I. Šatović. aromatičnim i medonosnim biljem Obvezna literatura 2 2 4 red. Skripta. Šimić.opći dio. Zagreb / Mostar. trajno zvanje Ivan Kolak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 Pohađanje svih predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 1. Znanje. Poznavanje ljekovitog. aromatičnog i medonosnog bilja kao i osnovama njihovog uzgoja. Tijekom vježbi u praktikumu kao i terenskih vježbi studenti će se upoznati s osnovnim vrstama ljekovitog. uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Kolak. I. 67 4. aromatičnog i medonosnog bilja i prednostima uzgoja pred prikupljanjem. H. Kolak. K.

. Bašić. koji će studentu biti dostupni na web stranici Zavoda najkasnije tjedan dana prije izvedbe nastave. Rukopis za studente Prirodoslovno – matematičkog fakulteta. 2001. Bašić. 5. vode u 21. Jolanakai. Red. F.. Mesić.. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. suvremeni koncept VUPT – MFCAL.. Akaprint. nezamjenjivo. 4. XXXVII znanstveni skup Hrvatskih agronoma. 31-41. Plitvička jezera. Food and Food Processing Industry. str. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima.st. Butorac. Zagreb. Obvezna literatura 1.M. Lang. pisana predavanja. 2002. Prof. ili djelotvorno sanirati štetne utjecaje prouzročena tim zahvatima.. trajno zvanje Milan Mesić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 12 3 5 Pohađanje nastave i vježbi s maksimalno 4 izostanka od toga s vježbi najviše 2 i izrađen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 197 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .F. kako ih učiniti ekološki prihvatljivim. Croatian Agriculture. F.A. Bašić. Mesić. Pollution processes in agrienvironment. Budapest. Kisić. kulturne krajobraze i ruralni prostor. p. Odgovoriti na pitanje: Kako zahvate u poljoprivredi. Utjecaj okolišnih pitanja na promjene u svjetskim sustavima gospodarenja u poljoprivredi iznuđene utjecajem biljno-uzgojnih zahvata na tlo i terestričke ekosustave. Opatija. st.. Hrvatska konf. neprenosivo nacionalno blago i prirodnu baštinu kojom on upravlja. o vodama – Hrv. Uloge tla.T. Zbornik radova I Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo 2002. Kisić. Bašić. 2003./2011. 2000. Aktualne web stranice European Soil Bureau Network (ESBN) Joint Research centre EU – Ispra. str. Pojasniti “Kodeks za okoliš prihvatljivog gospodarenja” kao suvremeno načelo na kojemu se temelji zaštita okoliša od zahvata u poljoprivredi.Kisić. I. Procjena erozije tla vodom prema vodnim slivovima Republike Hrvatske. Bašić. Zagreb. a za posljedice štetnih utjecaja preuzima odgovornost. učiniti održivim.Bašić. Mesić. 71-87. Zbornik radova: 3. Agroekologija.M. 3. proizvodne.F. 5. Kako te promjene utječu na gospodarsku politiku. Nastavni sadržaji svih predavanja i vježbi. vode u 21. Hrvatska konf. p 87. str. Prilagodba poljoprivrede mogućim klimatskim promjenama. 599612. Bašić. ruralni razvitak u nas. 2. Zagreb. Zagreb.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.I. 2003. AG1102 POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ Koordinator modula Opis modula Modul treba u agronomu razviti osjećaj odgovornosti za okoliš.M. Zavod za OPB.. 43.F. 3. odnosno druge terestričke i akvatične ekosustave.A. i zahvata u uzgoju stoke na tlo. 2000.I. Preporučena literatura 1. st. napose tlo kao jedinstveno. gospodarsko-socijalne i kulturne.F.. ograničeno. koji neprijeporno utječu na okoliš.F. 301308. 2003... 277.. Opatija. Cilj modula Upoznati uloge tla i utjecaje zahvata uzgoja bilja i stoke na okoliš. dakle gospodarski. Kisić. 20-29.I.F. 1999. socijalno i etički prihvatljivim.. Nature and Man in Croatian Agriculture. zatim web stranica FAO i Encarta-enciklopedija. Pokazatelji onečišćenja voda iz poljoprivrede. Utjecaj najvažnijih biljno uzgojnih. i najvažnije aktualne poljoprivredno okolišne programe FAO i EU i programe znanstvenih istraživanja u poljoprivredi EU. Križevci. o vodama – Hrv. Bašić.. 2004. 4.. Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija. Flajsig-Ćosić Gorana. preko njega na vodu i okoliš. Franić Ramona.. st.I. ekološkoregulacijske. plenarno izlaganje. 3.M. Mesić. Komives.. PRO-TIM.. Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla – ključna pitanja održive poljoprivrede i razvitka. Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. 2. Zbornik rad. Butorac. Zbornik radova..M.. XXXV znanstveni skup Hrvatskih agronoma.

:Konzerviranje i prerada voća i povrća. pekmez.Piližota. Pregled osnovnih uzročnika kvarenja svježe sirovine i prerađevina(bakterije.V. vježbe.Batt. Procesima prerade uz opis strojeva i opreme dat će se osnovni parametri za postupke uništavanja mikroorganizama kod pasterizacije i sterilizacije odnosno HTST i postupka uperizacije.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zaustavljanje rasta i razvoja mikroorganizama primjenom niskih temperatura(hlađenje i zamrzavanje) i postupkom sušenja.1-3.H. Robinson.:Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inžinjerstva. seminar i položen kolokvij./2011.C.CRC PrILIc.Grosch..Patel.H. kompot…) odnosno soli i kiseline za povrće(kisele i marinirane prerađevine).W.D.Ramaswamj.Nakladni zavod Globus. Belitz.FAO AGRI.. Upoznat će se s važećim normativima. 5. 3. Definiranje i kvaliteta pomoćnih sredstava koja se koriste u procesu prerade(voda.1999.T.:Moderna mikrobiologija namirnica.A. ekološki prihvatljiva) te skladištenje i transport prerađevina. te biološko konzerviranje.Somogyi. Preporučena literatura 1. dodatkom povećane koncentracija šećera za voćne prerađevine(džem. Definiranje poluprerađevina(pulpa.R.Springer. Navedena problematika će se praktično obraditi kroz laboratorijske i terenske vježbe. načinima prerade. Mircea E..Kugletr.2000.P.D.. Duraković. BULL. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 198 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .S.S.:Encyclopedija of Food Microbiology. Jongen. Docent Nadica Dobričević Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Laboratorijske vježbe Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 20 8 4 Odslušana predavanja. Roma 1995..T. 3.Vol. te važećim normativima u svrhu osobne finalizacije proizvoda i istraživačkog rada na novim voćnim i povrtnim vrstama odnosno sortama. Cilj modula Upoznavanje s osnovama kvalitete voća i povrća. D. L.HINUS.K. 4. Obvezna literatura 1.2002. 2. Wim:Fruit and Vegetable processing:Improving Quality. Lovrić. Ambalaža(uporabna i dekorativna.2000.:Food Chemistry. sredstva za zaslađivanje..CRC PrILIc.SER.P.M.1994. kvasci i plijesni). zakiseljavanje i konzervansi). 2. Lovrić.2003. No. marmelada. kako bi se lakše izabrao postupak prerade. mark) i aditiva(E-brojevi) za voće i povrće. 119. Barrett.:Processing fruits:Science and Technology.Dauthy:Fruit and vegetable processing.2004. AG1110 PRERADA VOĆA I POVRĆA Koordinator modula Opis modula Modul obuhvaća analizu kvalitete tehnološki dospjele sirovine u svježem stanju preko mehaničkog i osnovnog kemijskog sastava.Academic Press.

skripta Preporučena literatura 1. Safner R. poluintenzivni i intenzivni uzgoj. Safner R. Ekstenzivni. Akvaristika. Osnove limnologije i oceanologije. 4. Rabus Media. Split Stickeney R. Zagreb . Treer T. Swiniarski J. Upotreba ključa za determinaciju riba. (1999): Elsevier's Dictionary of Fisheries. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka. Dujmušić A. Osnove klasifikacije i biologije najznačajnijih vrsta riba i ostalih vodenih organizama. Tomislav Treer Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 16 8 4 Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. Cilj modula Cilj je osposobiti studenta za vladanje temeljnim znanjima u ribarstvu. Zagreb Cetinić P. (1999): The effects of fishing on marine ecosystem and communities. embrionalni i postembrionalni razvoj riba. (1985): Alati i tehnike ribolova.. Hranidba riba kao temelj akvakulture. Zagreb 2. tržište i promet ribe. kako bi mogao sudjelovati u provedbi vrlo raznolikih aktivnosti ove privredne i znanstvene grane. Sekcija riba.. (1995): Ribarstvo. Globus. (2000): Hrvatsko ribarstvo ispod površine.. Fizikalne i kemijske analize kvalitete vode. Literatura (navesti detaljne podatke o izdavaču i godini izdanja): Prof. Organizacija privrednog ribolova.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (2003): Ihtiologija II. Aničić I. dr. Hrvatski zadružni savez. AG1123 RIBARSTVO Koordinator modula Opis modula Povijesni razvoj i značenje ribarstva. Temeljne morfološke. 3. Mrijest./2011. anatomske i fiziološke osobine riba. Postupci pri induciranom mrijestu riba. Treer T. Rad s akvarijima. Elsevier. sc.. Amsterdam 199 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Treer T. John Wiley & Sons. Zagreb 3. R. (2000): Encyclopedia of Aquaculture. Kvaliteta. New York Hall S. Ekonomika. prerada i korištenje ribljeg mesa. J. Sportski ribolov. Osnove ihtiogenetike. Aničić I. Osobine pojedinih tipova uzgoja u moru i kopnenim vodama.. Biološka analiza vode s uzimanjem uzoraka i mikroskopiranjem. Blackwell Science Ltd. Razlikovanje najvažnijih ribljih bolesti.. Logos. K. Agronomski fakultet. Eapen P. Oxford 5. 2.

(2001): Livelihood Insecurity and Social Protection: A Re-emerging Issue in Rural Development. Seminar: Studen bira temu sukladnu sadržaju predavanja. pp. and Maxwell. Emerging Issues in Rural Development. Planiranje i poticanje ruralnog i regionalnog razvitka u Hrvatskoj. lokalne razvojne agencije.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. decentralizacija. Auditorne vježbe: Prikaz i kritička analiza konkretnog primjera modela ruralnog razvitka (studija slučaja). civic inclusion or exclusion? An analysis of rural development theory and practice. Sociologia Ruralis. «samonikle» (grass-roots) i privatne institucije. Ray C. 44(1):109-123. str. Kolega Prilagodba europskoj zajednici hrvatske poljoprivrede. str. razvitak procesa i okviri za participaciju. Ljubljana. London. Uloga i važnost sudjelovanja lokalnog stanovništva. 38 (1): 3-20 5.. Challenges and Options for Policy. 40. (eds). In. osposobljavanje za samorazvitak. 4: 391-408. Zagreb. HAZU. Development Policy Review. 2. A. Vol.endogeni pristup (bottom up approach). produbljuje problem temeljem referentnih literaturnih izvora. Intellectual Property and Territorial Rural Development. Shortall S. 7-16. (2000): Rural Development: From Practices and Policies toward Theory. prijevod sa slovenskog jezika 4. multisektorski pristup.No 19:4 : 521–532. (2004): Social or economic goals. Ellis F. (2001): Local Democracy. Johnson C. 3. (1998): Culture. ODI. Preporučena literatura 1./2011. šumarstva i ribarstva. Terenske vježbe: Obilazak sela i rasprava o razvojnim problemima i prioritetima. Ashley. (2000): Cjeloviti pristup održivom razvoju seoskih zajednica. (2002): Društveni aspekt razvoja seoskih područja. 2. holistički pristup i osnovna načela. Modernizacija i marginalizacija. IDIS. ur. 4. AG1125 RURALNI RAZVITAK Koordinator modula Opis modula Predavanja : Definicije i indikatori razvoja. Prijevod na hrvatski jezik 3. Sociološke teorije i paradigme o ruralnom razvoju. seminarski rad usmeno održan ili predan u pisanom obliku Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 200 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Democratic Decentralisation and Rural Development: Theories. 1-2 (147-148):11-78. str. (2000): Tranzicija i modernizacijske perspektive hrvatskog sela. usmeno prezentira seminarski rad ili ga predaje u pisanom obliku. Brkić S. C.131-144. Osnovni akteri (subjekti) lokalnog razvitka: lokalne vlade. Docent Đurđica Žutinić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 4 20 12 Redovito pohađanje nastave. interni materijal. Van der Ploeg J. Župančić M.D. Cifrić I. Barbić A. Sociologia Ruralis. 5. Žutinić Đ. 17. No. Tehnologija i ruralni razvitak. BTF. 355-433. (2001): Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s. i sur. (2003): Ruralni razvoj i modernizacija – prilozi istraživanju ruralnog identiteta. Devereux S. Cilj modula Usvajanje osnovnih teorijskih znanja o razvojnim paradigmama i pristupima u ruralnom i regionalnom razvoju. «Novi» pristupi regionalnom i lokalnom razvoju. No 19-4 : 507–519. Multifunkcionalna poljoprivreda.19-110. Obvezna literatura 1. Development Policy Review. S. Stečena znanja i vještine su osnovica za nastavak studiranja i rad u ruralnom prostoru. Sociologia Ruralis. Koncept integralnog i održivog ruralnog razvoja. Biblioteka znanost i društvo. Sociologija sela 38.

Yamamoto.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Volume 1. Pregled sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj. po mehanizmu djelavanja. (2004)./2011. Obvezna literatura 1. Audus L. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 201 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .E. Cvjetkovića . formulacija. Racionalna i ekološki prihvatljiva primjena pesticida. J. London. Hewitt(1988) Fungicides in Crop Protection CAB International ( izabrana poglavlja) 7.G. New York 4. 2.. po kemijskoj pripadnosti. B. Hance R... 2nd edition Academic Press Inc. Mode of Action of Herbicides. regulatori rasta i ostala sredstva za zaštitu bilja) bit će obrađene prema specifičnosti skupine. H. spektru djelovanja). biochemistry. S. Cilj modula Cilj modula je detaljno upoznavanje studenta s pojedinim skupinama pesticida sa svim specifičnostima skupine. Herbicides. AG1130 SPECIJALNA FITOFARMACIJA Koordinator modula Opis modula Modul će obuhvaćati upoznavanje studenta s mogućnostima suzbijanja uzročnika bolesti. Academic Press Inc. Bit će prikazan povijesni razvoj pesticida. Pojedine skupine pesticida (fungicidi. I. 2nd edition. pomoćna sredstva-surfaktanti. Lryr (1997) ModernSelective Fungicides Gustav Fischer ( izabrana poglavlja) 6. Interactions between Herbicides and the Soil. London. Corbett J. preporučene internet stranice Redoviti profesor Zvonimir Ostojić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 4 2 Aktivno sudjelovanje studenta u svim dijelovima izvođenja izravne nastave. J. The Biochemical Mode of Action of Pesticides. Maceljski M. Kišpatić (1986) Fungicidi Liber Zagreb 5. insekticidi. A WileyInterscience Publication. Casia. podjela (po vremenu i načinu primjene. 2-3 8. Interna skripta (odabrani radovi stručnjaka Zavoda za herbologiju) na CDu ili kopije Odabrana poglavlja iz: 2.. Tokyo 4. Rezidualni učinci na kulture koje slijede u plodoredu. 3.. CD sa separatima i materijalima za pripremanje ispita Preporučena literatura 1. Poglavlja koja će biti obuhvaćena su slijedeća: razvoj (sreening). vodi i biljci. ponašanje pesticida u tlu.. ecology. J. H. Hrlec G. Ashton F. Odabrana poglavlja iz: 1. R. Academic Press Inc. (1974). Crafts A.. Cvjetković B. J. (1999): Nicotinoid insecticides and the Nicotinic Acetylcholine receptor. štenika i korova metodom kemijskih mjera borbe. London 2.. M. Physiology.. herbicidi. (1981). Springer Verlag. Glasilo biljne zaštite. Ostojić Z.Sistemični fungicidi interna skripta 3. (1980). (1976).

radno intenzivna i dohodovna./2011. (2001) Cvijeće u vrtu. njihovom primjenom i njegom te sa specifičnostima svake od tih proizvodnji. interni priručnik (CDverzija) Prof. Mozaik knjiga. dvogodišnjih i višegodišnjih vrsta (trajnica. prezentiranje te zajednička rasparava dat će studentima mogućnost aktivnog sudjelovanja u nastavnom procesu. V.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Osnove uzgoja ukrasnog bilja. 3. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s osnovama proizvodnje cvjećarskih kultura. Organizirana je na otvorenom i u zaštićenom prostoru te strogo specijalizirana. 4. interna skripta Stanko Radoš: Razmnožavanje i uzgoj ukrasnog drveća i grmlja Hessayon. 2. Zagreb Šilić. D.G. 5.d. dr. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Lončanice. Na auditornim vježbama studenti će se upoznati s najvažnijim vrstama ukrasnih biljnih vrsta prema skupinama. Elza Polak. ukrasnog drveća i grmlja na otvorenom i zaštićenom prostoru. održavanja i njege potrebna su specifična znanja i vještine.G. () Ukrasno drveće i grmlje. Izrada seminarskih radova na temelju proučenih stručnih i znanstvenih radova. različitog tipa rasta. 4. D. 3. interna skripta Marija Vinceljak-Toplak: Cvjećarstvo. upoznati se s konkretnim problemima u proizvodnji i mogućnostima njihovog rješavanja. AG1140 UKRASNO BILJE Koordinator modula Opis modula Proizvodnja ukrasnog bilja obuhvaća proizvodnju jednogodišnjih. (2001) Cvatuće grmlje. Cilj modula Upoznati studente s osnovama proizvodnje cvjećarskih kultura. Marija Vinceljak-Toplak: Odabrana poglavlja iz cvjećarstva. Ines Han Dovedan Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 12 12 12 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 202 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . sc. Zrinjevac d. Mozaik knjiga. 6. (2004) Najvažnije cvjećarske kulture prema skupinama. Zagreb Samardžija. Zagreb Hessayon. ukrasnog drveća i grmlja na otvorenom i zaštićenom prostoru. Obvezna literatura 1. Terenskom nastavom steći će se uvid u različite segmente proizvodnje ukrasnog bilja.. Sarajevo Židovec. Zagreb Hessayon. 5. N. njihovom primjenom i njegom te sa specifičnostima svake od tih proizvodnji. 2. 1. podizanja. D. grmlja i drveća). Prilikom proizvodnje. Svjetlost. Mozaik knjiga. () Travnjaci. mehanizirana. Č. (2001) Sve o vrtu.G.

kako vodenih. raci. E. Upoznati ih s tehnološkim postupcima proizvodnje. 3. Blackwell Scientific Publications. J. Preporučena literatura 1. Prezentacija svih uzrasnih kategorija do završne faze uzgoja. R. Z. F. (2002): Uzgoj kalifornijskih glista. Lee. Safner. AG1155 UZGOJ AVERTEBRATA Koordinator modula Opis modula Upoznavanje studenata s uzgojem korisnih beskralješnjaka bilo kao izravna hrana (školjke puževi. dudov svilac. ježinci ) ili kao organizmi čiji tjelesni produkti ili tjelesna aktivnost imaju značaj u proizvodnji meda.. Zagreb. (2004): Agrarna zoologija. glavonošci. A.. na diplomskim studijima. Zagreb. Spencer. Ivica Aničić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 8 8 12 Redovito pohađanje svih vrsta vježbi uz javnu prezentaciju seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 203 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Primc-Habdija B. V. Wicknis. Treer. Sistematska determinacija uzgojno značajnih organizma s osnovnim biološkim i ekološkim čimbenicima na kojima se temelji tehnologija uzgoja.. kalifornijska glista). svile. pp 464. 4./2011. T. Osnovna konstrukcija uzgajališta sa svim posebnostima svake pojedine vrste Avertebrata. te potencijalne mogućnosti interakcije u druge industrije. M. Školska knjiga. (1995): Ribarstvo. (1992): Crustacean Farming. Treer T. Cilj modula Omogućiti studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o vrstama uzgoja beskralježnjaka. sc. Globus. Školska knjiga. M. (2000): MolluscanShellfish Farming. pp191. 3. Mandek. studije dostupne u knjižnici prema potrebama studenata. tako i terestrijalnih beskralježnjaka. Blackwell Publishing. diplomski radovi. I. Matoničkin I. Stajer-graf.. Zagreb 2. Fishing News Books. magistarski radovi. D:O:C:. prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija pojedinih vrsta. Prof.Habdija I. Doktorski radovi.. proizvodnja i primjena humusa. S.. pp 274. G. Pregled trenutnog stanja uzgoja u svijetu i kod nas.Zagreb 5. Obvezna literatura 1. (2004): Mini farme puževa. Zagreb 2. Tucak Z.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Osposobiti studenta za samostalno planiranje i izvođenje uzgoja odnosno stvoriti motivaciju za daljnju edukaciju kroz module Akvakulture ili Apikulture. Milanović. Aničić. dr. (1998): Beskralješnjaci I & II. Lovrinov. humusa (pčela. B.

organski. Sveučilište u Zagrebu 2. 1978.. Greenhouse Management. Hidroponske tehnike uzgoja bilja: na inertnim supstratima (anorganski. malčiranje tla polimerima.. Heblin D. Berlin Izvanredni profesor Josip Borošić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 12 12 8 Obavljene praktične vježbe u praktikumu i na pokušalištu. Materijali za pokrivanje zaštićenih prostora. Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru (odabrana poglavlja). Planung and Bau. Kvaliteta vode i izbor metode navodnjavanja. Osvald J. Hanan J. Toplina: sustavi grijanja (statički. pozitivno ocijenjeni programi (seminarski radovi) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 204 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Principi i oprema za sterilizaciju tla. (1978). bez supstrata (tehnika hranjivog filma. Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. plastenici. adiabatsko hlađenje). Opće povrćarstvo (odabrana poglavlja). Upotreba perforirane folije za pokrivanje povrtnih kultura. Growing Vegetable under Direct Covers. proračun gubitaka i potrebe goriva. Poljoprivredne aktualnosti 30(6):937-944 4. izravno prekrivanje usjeva.D. načina i opreme za regulaciju svojstava tla. Novak B. Svjetlo: oprema i proračun potreba. Zaštićeni prostori (dijelovi skripte. (2004). tehnologije uzgoja i različita podneblja. načina i opreme za zaštitu kultura od štetočinja. Obvezna literatura 1. načina i opreme za regulaciju mikroklime. “fan-jet” sustav. Agronomski glasnik 4:425-434 5. proračun potrebe i način primjene gnojiva.-C.-J. Relativna vlaga zraka: proračun sustava ventilacije. Oblici. rukopis) Preporučena literatura 1.. Eugen Ulmer. Gewächshäuser. SpringerVerlag. Goldsberry K. Sotton M. staklenici). (1985). zaštićeni prostori s nosivom konstrukcijom (niski i visoki tuneli. dinamički).. postižu se temeljna znanja i vještine o odabiru: tipa zaštićenog prostora i pokrovnog materijala. kišenje krova. Ljubljana 3. oprema i proračun smanjenja gubitaka. Gerst J. aeroponski sustav). CO2: potrebe i oprema. AG1170 ZAŠTIĆENI PROSTORI Koordinator modula Opis modula Značaj i funkcija zaštićenih prostora u Hrvatskoj i u svijetu. Holley W. sintetski). klijališta.. zamagljivanje.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Paris 3.L. Cilj modula Za određene skupine kultura. zasjenjivanje./2011. Borošić J. (1994). von Zabeltitz Ch.J.. Borošić J.. Borošić J. 1985. Pavlek P. Kogoj-Osvald M. Tipovi zaštićenih prostora: individualna zaštita. metode i oprema za smanjenje temperature zraka (provjetravanje. Stuttgart 2. Elementi za izradu plana izgradnje. Garnaud J. (1980). Materijali za izgradnju nosive konstrukcije i pokrovni materijali. (1994). Optimalne i minimalne vrijednosti te principi poboljšanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla u zaštićenom prostoru. Preventivne mjere u kontroli biljnih štetočinja. sustav plutajućih kontejnera. ČZP Kmečki glas.

. Zrinski. fitopatologije. Obvezna literatura 1. (2003): Malattie e parassiti delle piante da fiore.A.R. APS 5. s posebnim naglaskom na prepoznavanje specifičnih oštećenja od štetnika. Ministry of agriculture 2. kupusnjača. nematologije. (1978): Diseases of Bulbs. B. Edizioni del informatore agrario.Osposobljava se za vođenje zaštite od štetočinja u različitim tehnologijama uzgoja povrća i cvijeća. Paris.Verona. M. Barić. korjenastog povrća. Bit će dan prikaz ekonomski značajnih štetnika.. J. preporučene Internet stranic Preporučena literatura 1. Zagreb docent Tihomir Miličević Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 41 14 5 Redovito pohađanje nastave i vježbi. Igrc Barčić. Interna skripta (odabrani radovi Zavoda za herbologiju iz tematskog područja) na CDu ili kopije 5. Z. N. Prikaz će uključivati opis.M. Cvjetković. K. Garibaldi. Horst.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011.. Bologna 4. Ostijić. Poseban naglasak bit će na uzročnicima bolesti koji se prenose sjemenom povrća i cvijeća. fitofarmacije s ekotoksikologijom i integrirane zaštite povrća i ukrasnog bilja. simptoma bolesti i korovnih vrsta . Moore. lepirnjača. C. Edagricole. lisnatog povrća. et al. Na taj način studenti će biti upoznati sa osnovama entomologije. 2/3 tekuće godine 3. zoologije. AG1172 ZAŠTITA POVRĆA I UKRASNOG BILJA OD ŠTETOČINJA Koordinator modula Opis modula Modul će razmatrati štetočinje koje ugrožavaju povrće i ukrasno bilje na otvorenom i zaštienom prostoru. (1997): Sve o krizantemi. 4.. Pregled sredstava za zaštitu bilja.A. HAD. Čakovec. 2.E. I. (2000): Malattie delle piante ornamentali. Ctifl. Memento désherbge des légumes et petits fruits. Berttaccini. (1998). lukovičastog povrća. Čizmić: Štetočinje povrća. biologiju i gospodarsko značenje štetočinja. Pagliarini. Bellardi. Dat će se prikaz mjera zaštite najvažnijih kultura kao i sredstva za zaštitu. N. višegodišnjeg povrća i najučestalijih vrsta ukrasnog bilja.B. London. plodovitog povrća. M. Glasilo biljne zaštite.. Ž. 3. Ferrari. izrada seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 205 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . ornamentali e forestali.: Avversita delle piante ornamentali(virosi e fitoplasmosi).. 2004.. Br. bolesti i korova krumpira. Cilj modula Dobivaju se osnovna znanja o integriranoj zaštita od štetočinja povrća i cvijeća. Maceljski. Oštrec. Pagliarini. Edagriocole Bologna. Pelletier J. Jurjević... Lj.K (2000): Compendium of rose diseases. Moreau B.

E. F. zaštita okoliša od poplava. Berlin-Hamburg. vezanih za cjelovitu problematiku zaštite okoliša od suvišnih voda svih “vrsta” (poplavnih. Stern (2002): Naturnaher Wasserbau. i njihovog odvođenja (odvodnje). Berlin 1993. Poglavlje 6. reguliranje suvišnih voda u tlu. Zavod za melioracije.E. Geodetski fakultet Zagreb. R. Regulacije prirodnih vodotoka. Anleitung für ingenieurbiologische Bauweisen. hidraulika otvorenih i zatvorenih vodotoka. Knjiga1. Prof. bujičnih. Vuković. Berlin. Ž. Entwässerung. 7. Čavlek. U. 3. U modulu je uklopljeno više cjelina bitnih u zaštiti okoliša od suvišnih voda: osnovne hidrologije. (1989): Osnove hidrotehnike. 5. Knjiga 1. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja na pravcu nastavka doktorskog studija iz šireg agroekološkog područja. stagnirajućih i podzemnih).: Gewasserregelung Gewasserpflege Naturnaher Ausbau und Unterhaltuny von Fliessgewassern (izabrana poglavlja). GF Sveučilište u Rijeci. Dragutin Petošić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 31 15 4 10 Pohađanje predavanja. Odvodnjavanje: Knjige 4 (1987) i 5 (1989). izrada programa Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. uloga nizinskih i/ili brtskih retencija i vodozaštitnih područja. Tomić. Zanke (2001): Taschenbuch der Wasserwirtschaft (izabrana poglavlja). Obvezna literatura 1.. (2003): Rješavanje problema suvišnih unutarnjih voda u hidromelioracijskim sustavima. U sklopu vježbi studenti će ponaosob raditi na izradi konkretnih programa. Priručnici za hidrotehničke melioracije I Kolo. Regulacije i zaštitne građevine. 8. Građevinski fakultet Osijek Petošić. 4. Čavlek. Lecher.P. studenti će se na konkretnim primjerima upoznati s problematikom suvišnih voda i metodama zaštite dotičnog okoliša od suvišnih voda. vježbi u praktikumu (15 sati) i terenske nastave (10 sati). (1985): Hidraulika. Način izvođenja nastave koncipiran je u okviru predavanja (31 sat).. i ovladavanje solidnim vještinama na planu procjena. 2. hidrotehnički sustavi odvodnje i funkcioniranje i održavanje sustava. (1992): Osnove hidrologije. Lange G. vježbi i terenske nastave. Zagreb (1998). D. D. 3. H.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. organizacije i izvođenja osnovnih hidrotehničkih zahvata u području odvodnje i zaštite okoliša od štetnog djelovanja suvišnih voda. Berlin. Agronomski fakultet. E. te funkcioniranjem i održavanjem postojećeg sustava zaštite. sc. K. H.C. DIN – Taschenbuch 187. Geodetski fakultet. 6. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Tijekom terenske nastave. Lecher K. Boden 1. 1999. Meinhard Schiechtl. dr. Petošić. Hrvatske vode. ekološka načela uređenja bujičnih slivova i vodotoka. AG2001 ZAŠTITA OKOLIŠA OD SUVIŠNIH VODA Koordinator modula Opis modula Zaštita okoliša od suvišnih voda preduvjet je njegova svekolikog razvitka. Kolo III. Lühr. 206 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . slivnih./2011. (2000): Pisana predavanja iz predmeta: Uređivanje voda. Zagreb. 2.

Tracy M. Agriculturae Conspectus Scientificus 65(2):79-88. (1999): Održiva poljoprivreda . and Fao Study. The 1991 Yearbook of Agriculture (Deborah Takiff Smith. Izvornik: Competitiveness and farm incomes in the CEEC agri-food sectors. Odabrana poglavlja. razlike između razvijenih zapadnih gospodarstava (hiperprodukcija) i zemalja u razvoju (glad). AG2001 AGRARNA I RURALNA POLITIKA II Koordinator modula Opis modula Uvod u modul: agrarna politika kao znanstvena disciplina. Franić Ramona (2000): Metodologija mjerenja državne intervencije u poljoprivredi Hrvatske. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Franić Ramona. Bruinsma Jelle (2003): World Agriculture: Towards 2015/2030. Franić Ramona (1999): Mjerenje državne intervencije u poljoprivredi Republike Hrvatske. Politički aspekti održive poljoprivrede kao djelatnosti i održivog razvitka ruralnog prostora.). Mjesto hrvatske poljoprivrede i ruralnog prostora u europskom i međunarodnom okruženju. Analiza elemenata AP (nositelji. uvod u teoriju.. (2005): Konkurentnost i poljoprivredni dohoci u poljoprivrednoprehrambenim sektorima zemalja Srednje i istočne Europe. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu. Žimbrek).o. Poljoprivredna čitanka (Bašić. 5. testiranje uspjeha agrarnopolitičkih mjera primjenom metodologije za ocjenu državne intervencije u poljoprivredi (ocjena učinkovitosti AP mjera na dohodak i konkurentnost sektora u cjelini. eds. ur.o. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Macmillan Publishing Company. Doktorska disertacija. Agroeduka. vanjskotrgovinsku bilancu i sl. (Prijevod: Ramona Franić). Washington. Tratnik M. Grgić I. pokazatelji političke prijemljivosti (reakcije) – primjena ekonomskih instrumenata i uključivanje standarda zaštite okoliša i sigurnosti hrane. Značenje za EU tržište i politiku prije i poslije pristupa. Poljoprivreda i seoski prostor i uloga države u njihovom razvoju. Preporučena literatura 1. (2004/05): Agrarna politika Republike Hrvatske.. osobito praktične vještine i znanja iz aktualnih međunarodnih odnosa u agrobiznisu. Zagreb 4.). Žimbrek T. Skupina autora (1991): Agriculture and Environment. Government Printing Office. Koprivnica. Cilj modula Osigurati studentima široko znanje na svim razinama djelovanja agrarnopolitičkih činitelja. Makro i sektorske mjere održivog razvitka. Josling T. MATE d. U. Dostupno na: http://europa.S. Skupina autora (1998): Environmental Indicators and Agricultural Policy (Floor Brouwer and Bob Crabtree. (1985): Agricultural Policies and World Markets.int/comm/agriculture/publi/reports/ceeccomp/fullrep_en. Ferdo. DC 5. Bašić F.).eu. 3. Politika ruralnog razvitka i višeznačna uloga seoskog prostora. Docent Ramona Franić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 8 24 8 Potvrda o sudjelovanju na vježbama u praktikumu i pozitivno ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 207 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju. Odabrana poglavlja. Implications before and after accession for EU markets and policies.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. ciljevi i mjere)./2011. Earthscan Publications. Obvezna literatura 1.. Interna skripta. Poljoprivreda u uvjetima ekonomske globalizacije.F.novi izazov sutrašnjice. praksu i politiku (prijevod: T. McCalla A. New York. October 2001.E. 2. proizvođača. Zbornik izabranih radova. suvremena agrarna i ruralna politika u Svijetu. Ekonomska podloga agrarnopolitičkih odluka. ed.). 3.. Pouliquen A.pdf 2. CABI Publishing 4.

Growing Vegetable under Direct Covers. Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru (odabrana poglavlja).-C. Goldsberry K. Garnaud J. Eugen Ulmer. Poljoprivredne aktualnosti 30(6):937-944 Preporučena literatura 1.. postižu se temeljna znanja i vještine o racionalizaciji pri odabiru opreme i repromaterijala te održavanju mikroklime zaštićenog prostora. organske i sintetske komponente supstrata za poboljšanje svojstava tla s proračunima primjene. Berlin 2. Stuttgart 2.Hamburg 3. Gerst J. ČZP Kmečki glas. relativne vlage zraka i CO2 u ovisnosti o fenofazi kulture i ambijentalnim uvjetima vanjskog prostora s proračunima za racionalnu primjenu. Paris 3. Sotton M. (1973). (1994). Anorganske. 1985. Borošić J. SpringerVerlag.. Gewächshäuser. polimera za malčiranje tla i izravno prekrivanje usjeva.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Planung and Bau. Holley W. von Zabeltitz Ch. pozitivno ocijenjeni programi vježbi i seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 208 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ..L. Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. Racionalizacija tehnoloških procesa i materijala za različite uvjete uzgoja.D. Reguliranje svjetla. Berlin .-J. Klima und Klimatisierung von Gewächshäusern. Ljubljana Izvanredni profesor Josip Borošić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 8 4 4 Obavljene praktične vježbe u praktikumu i na pokušalištu. Greenhouse Management. topline. Kanthak P. (1978).. tehnologije uzgoja i različita podneblja.J. (1994).. AG2002 AGROBIOTOPI ZAŠTIĆENIH PROSTORA Koordinator modula Opis modula Trendovi u poboljšanju optičkih. Materijali za pokrivanje zaštićenih prostora. Cilj modula Za određene skupine kultura. 1978. Kogoj-Osvald M. Verlag Paul Parey. Osvald J. toplinskih i mehaničkih svojstava transparentnih materijala. Hanan J.. Obvezna literatura 1. kao i u poboljšanju tipova zaštićenih prostora./2011. Heblin D.

Old R. 1. opasnost razvoja rezistentnih biotipova sojeva insekata. 5th edition. Kultura biljnih stanica i tkiva. Način polaganja ispita Cilj je spoznati prednosti i nedostatke uzgoja genetički preinačenih biljaka tolerantnih na štetočinje i pesticide.. B. Obvezna literatura 1. ekonomske. Oxford. prostorne izolacije. Opasnosti prijenosa gena na bliske srodnike. An introduction to genetic engineering./2011. broja tretiranja). Stječu kvalifikaciju o spoznajama ovog problema s različitih aspekata. pravni i drugi aspekti prihvaćanja i uzgoja GM biljaka bit će podvrgnuti kritici. Agronomski. (1994). plodored. Cilj modula 4 Redoviti profesor Zvonimir Ostojić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 Aktivno sudjelovanje studenta u svim dijelovima izvođenja izravne nastave. agrotehničke i gospodarske prednosti detaljno će biti raspravljene. AG2003 AGRONOMSKI ASPEKTI GENETIČKI PREINAČENIH KULTURA TOLERANTNIH NA ŠTETOČINJE Koordinator modula Opis modula Studenti će biti upoznati s mogućnostima borbe protiv bolesti. Primrose S. Spoznat će prednosti i nedostatke tih mjera zaštite bilja.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Školska knjiga. štetnika i korova uzgojem genetički preinačenih sorata važnijih poljoprivrednih kultura. Modulom će obuhvaćeni državni i EU zakonski propisi koji se odnose na GMO i hranu GMO podrijetla. korova i gljiva bit će razmotrene. Jelaska S. Blackwell Scientific Publications. Ekološke. preporučene internet stranice Pismeno Usmeno ☑ 209 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 2. Principles of Gene Manipulation. W. 3. Zagreb. (1994). BCPC Forum Report Preporučena literatura 1. Biotech 2020: Crop Biotechnology in the World of 2020. etički. Tehnologiju uzgoja s gledišta specifičnih zahtjeva (način sjetve. Interna skripta (odabrani radovi stručnjaka Zavoda za herbologiju) na CDu ili kopije 2. Štetne posljedice na ekološku i organsku biljnu proizvodnju.

794 str.W. Edwards. New York. california. Stoga će se studentima prezentirati temeljna teoretska znanja o svim vrstama hranjivih tvari o njihovoj biološkoj vrijednosti i metaboličkoj funkciji u organizmu životinja. 2. str. 2001.G. 2002.205 3. D.A.. Church. R. 2004. Moughan.F. Wallingford../2011. Predane zadaće i održan seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 210 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Feed evaluation-prociples and pracitice. D. Studenti će naučiti rukovati hranjivim tvarima odnosno zajedničkim gradivim i metaboličkim aktivnim tvarima biljaka i životinja.A. K. Animal Nutrition. 2004.J. UK. Wageningen Pers. J. str. 3.: Ishrana domaćih životinja. Dobivanje pouzdanih informacija o kemijskom sastavu i hranjivoj vrijednosti krmiva studentima omogućit će potpunije formuliranje obroka za različite vrste i kategorije domaćih životinja. D. John Wiley & Sons. Pearson Education Limited.: Hranidba domaćih životinja 4. CABI Publishing. str. Verstegen. R. Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjivosti krepkih krmiva. UK. Docent Jasna Pintar Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 12 6 4 Pohađanje predavanja i vježbi. Zagreb. 2000. Pond. P. 5th edition. P. 693. Preporučena literatura 1.. USA. Glamočić. The Encyclopedia of Animal Nutrition (Ed. Grbeša. a istovremeno omogućuje bolje korištenje različitih krmiva i efikasnije proizvodnje domaćih životinja. Domaćinović.. Edinburg Gate. Obvezna literatura 1. Visser-Reyneveld. 719 2.W.. D. The Esminger Publishing Company. 285.). Clovis.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. M. M. Studenti će se upoznati s primjenom novih metoda i analitičkih postupaka što je presudno za bolje poznavanje i unapređenje svih vrsta i kategorija domaćih životinja.. 5. Stylos.. Feeds & Nutrition-digest. Novi Sad. Heinemann. Wageningen Nizozemska. Fuller.. Basic Animal Nutrition and Feeding. Greenhalgh. HAD. C. AG2003 OPĆA HRANIDBA ŽIVOTINJA Koordinator modula Opis modula Danas se pouzdano zna da više od 40 različitih hranjivih tvari mora biti prisutno u obroku domaćih životinja.. Pond. Prezentirat će se metode evaluacije hranidbenih potreba životinja kao i bilans – utvrđivanje hranjivih tvari. 20004.K. USA. Esminger.. Dujić.F. Morgan. str. 2006. Jovanović. W.. JFD. SiCG.A. W. planiranja biljne i stočarske proizvodnje. Oldfield. M. 2004.E. Cilj modula Student će naučiti samostalno procjeniti sadržaj hranjivih tvari u hrani i hranidbene potrebe životinja što je osnova ispravnog sastavljanja obroka na farmi..C. M. McDonald.

I./2011. Među njima su značajni štetnici voćaka. Wallingford. grinja šiškarica.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.B. Studenti će dobiti osnove načina determinacije. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda (odabrana poglavlja). C. Razmatrati će se i mogućnosti suzbijanja štetnih grinja u poljoprivrednoj proizvodnji i uskladištenim poljoprivrednim proizvodima. Čakovec Preporučena literatura 1. Oštrec Ljerka (1998): Zoologija. ekologija. Korunić. ukrasnog bilja. Obvezna literatura 1. Posebna će se pozornost posvetiti najznačajnijim štetnim vrstama po poljoprivrednim kulturama i uvjetima koji omogućuju nastanak jakih populacija. biologije i ekologije grinja. prepariranje grinja i identifikacije vrsta prema načinu oštećenja biljnog tkiva. Cilj modula Osnove akarologije koje će poslužiti u radu na poslovima zaštite bilja ili za kasniju specijalizaciju iz ovog područja. suzbijanje).A. Međutim unutar reda nalaze se isto tako značajni antagonisti štetnih grinja (korisne grinje) koji su glavni regulatori populacije crvenog voćnog pauka. vinove loze. vježbama i terenskim vježbama.d. Modul će također razmatrati mogućnost korištenja grinja u biološkoj borbi i mogućnosti laboratorijskog uzgoja grinja za potrebe biološke borbe. Evans (1992): Principles of Acarology. Ciglar. Z.d. Modul će dati osnovna znanja iz morfologije.Štetne i korisne životinje u poljoprivredi. Zrinski d. Zagreb 3. Zrinski d. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 211 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1981): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (biologija. Čakovec 2. koprivine grinje. Gwilym O. Oxon Redoviti profesor Božena Barić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 6 10 Redovita nazočnost na predavanjima. AG2004 AKAROLOGIJA Koordinator modula Opis modula Predstavnici reda Acarina (grinje) spadaju u najzastupljenije predstavnike iz razreda Arachnida u poljoprivredi.

A. Bojčić C. Zagreb 4. (2001). R. McLarney W. Hrvatski zadružni savez. Principi marikulture s temeljima drugih oblika akvakulture. Cilj modula Student stječe dostatna znanja za nastavak studiranja na doktorskim studijima. Stickney R.. Bardach J. Održavanje vježbi u suhom i mokrom laboratoriju (akvaristika). (1979): Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj. (1999): Aquaculture and Biotechnology. Safner R. E./2011.. Roman Safner Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 16 12 4 12 16 Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 212 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Ryther J. Aničić I. Sarajevo Preporučena literatura 1. Disertacije i magistarski radovi – pričuva Zavoda 5. Tehnike i tehnologije salmonikulture. Izrada studentskih seminara uz terenski rad na uzgajalištima akvatičnih organizama. O. Science Publishers. 3. Aganović M. pp 463 2.. «Svjetlost». njezino mjesto i značaj u svjetskom i domaćem ribarstvu. (1982): Slatkovodno ribarstvo. Zagreb 4. John Wiley & Sons. Karunasagar I. Karunasagar I. Obvezna literatura 1.. Uzgoj riba u bočatim vodama. Uzgoj toplovodnih vrsta riba od mrijesta do konzuma.. John Wiley & Sons. sc... H. Diplomski radovi – pričuva Zavoda Prof.. Treer T. Osnovni principi akvakulture.S. Modeli malih obiteljskih ribnjaka. dr. (1995): Ribarstvo. New York 2. Aničić I. Reilly A.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb.. safner R. (2000): Hrvatsko ribarstvo ispod površine. Treer T. (editor) (2000): Encyclopedia of Aquaculture. AG2005 AKVAKULTURA Koordinator modula Opis modula Poimanje akvakulture. Dujmušić A. Rabuz media. New York 5.Jumena. U. Zagreb 3. i sur. Globus. Lovrinov M. Također stječe vještinu za obavljanje i najsloženijih poslova unutar struke.. (1972): Aquaculture.

Wilhelm Gruissem. dr. R. 1990. Kader: Postharvest technology of horticultural crops . U okviru ovog modula obradili bi se i procesi koji dovode do starenja biljnih stanica i venuća te eventualnih postupaka kojim bi se oni mogli usporiti. Kao novi aspekt upotrebe cvijeća studentima bi se približila tehnologija njegove prerade u jestive proizvode. sc. Obvezna literatura Prof. Bob B. Vegetables and Flowers. skladištenja i prerade cvijeća te će biti upoznati sa procesima u samoj biljci tijekom dorade i skladištenja koji se odvijaju starenjem biljnih stanica. također s ciljem produljenja skladištenja. Predstavile bi se i nove tehnologije inhibicije enzima i biljnih hormona u cilju održavanja stanične strukture i onemogućavanja njenog propadanja. Russell L. 2. 788 – 791. Nichell. Division of Agriculture and Natural Resources 3. Page Morgan.M. a u sklopu toga bi se obradile i metode ocjenjivanja senzoričkih svojstava. : Postharvest handling and storage of cut flowers.. florist greens. Frederick Abeles.: Ethylene in plant Biology. 1997 5. Nowak. Tia-Lynn Ashman . : Plant Growth Regulating Chemicals (Preservation of cut flowers). Mikal Saltveit. Gopinadhan Paliyath . Nature 371. Wiley-Blackwell 2. AG2005 TEHNOLOGIJA DORADE I SKLADIŠTENJA CVIJEĆA Koordinator modula Opis modula U modulu bi se obuhvatile tehnologije sušenja cvijeća uz što bolje očuvanje boje i željenog oblika cvijeća. J. Handa . 1992.Dennis P. Schoen: How long should flowers live.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Oregon. Adel A. University of California (System). Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 1. 2002. 1983. Tajana Krička Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 4 4 4 4 Odslušana predavanja i vježbe te napisan seminar. 3.Avtar K. za upotrebu u proizvodnji parfema. Timber Press. Murr ./2011. Stanley J Kays: Postharvest Physiology of Perishable Plant products. Buchanan. Louis G. uz parametre koji bi pogodovali očuvanju njegovih prvobitnih karakteristika. Cilj modula Studenti će nakon ovih predavanja ovladati tehničko-tehnološkim procesima sušenja. Jones: Bichemistry Molecular Biology of Plants Preporučena literatura 1. Jr. Daniel J. Rudnicki. 2008. 4. Obradila bi se i ekstrakcija mirisa te proizvodnja eteričnih ulja. Također bi se stavio naglasak na produljenje perioda skladištenja rezanog cvijeća. 213 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . and potted plants.Susan Lurie: Postharvest Biology and Technology of Fruits.

Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura Preporučena literatura 1. Hoveland C. and Lacefield G. U okviru vježbi u praktikumu bit će dane informacije o morfologiji kultura obuhvaćenih modulom. sistematskoj pripadnosti. niger i jojoba). Znanstveni radovi iz časopisa Agronomy Journal. esparzeta. Beograd 3. zahtjeve prema klimatske uvjetima../2011. Grass and forage science 3. formiranju prinosa. Southern forages. lespedeza. Ball D. Cilj modula Studenti će upoznati alternativne oranične kulture koje se mogu uzgajati u RH. Zagreb 4. Mišković B. USA 2. vigna. Čižek J. Naučna knjiga.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1986). uzgoju u svijetu. Znanstveni radovi o alternativnim kulturama iz znanstvenih baza podataka. kvaliteti i odnosu prema agroekološkim čimbenicima. Krmno bilje. fazama rasta i razvoja. (2000). ricinus. Grupa autora (1989). quinoa. ogrštica. riža i proso). njihovu botaničku pripadnost. Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine. sezam. Alternativne uljarice (šafranika. pir. Fakulteta za kmetijstvo. gorušica. obavljene vježbe u praktikumu. Beograd 5. Alternativne gomoljače (čičoka i tigrov oraščić) i Alternativne krmne kulture (facelija. U drugom dijelu modula obrađena je integrirana proizvodnja ratarskih kultura. Naučna knjiga. prehrambenu vrijednost i način korištenja. U svakom programskom dijelu bit će dane informacije o značaju i korištenju pojedine kulture. 214 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . uljana rotkva. Proizvodnja krmnog bilja. tehnologiju proizvodnje u različitim sustavima. kemijskom sastavu plodova i tehnologiji proizvodnje. Bavec F. Obvezna literatura Redoviti profesor Ana Pospišil Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 8 8 4 Redovito pohađanje nastave. (1970). Posebno ratarstvo 1 i 2. cilju proizvodnje. krambe. AG2006 ALTERNATIVNE ORANIČNE KULTURE I SUSTAVI PROIZVODNJE Koordinator modula Opis modula Modul Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje sastoji se od nekoliko programskih dijelova: Alternativne žitarice (zrnati šćir. kokotac. PPI. predan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 1. (2002). Maribor 2. skripta. puerarija) te košaraška vrba. Također će biti upoznati s integriranom proizvodnjom ratarskih kultura.

Tajana Krička Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 8 4 4 Odslušane vježbe i predavanja. USA. tipovi sušara te automatizacija procesa. Obvezna literatura 1. te postupci certificiranja procesa proizvodnje i prerade te uvjeti uvoza ekološke hrane. i suradnici (2009): Tehnologija mlinarstva. (1992): Storage of Cereal Grains and Their Productis. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 215 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . D. (1983): Ventilation of Agricultural Structures. J. Sauer. Preporučena literatura 1. Bala. u tisku. AG2006 EKOLOŠKI POSTUPCI U DORADI I SKLADIŠTENJU RATARSKI PROIZVODDA Koordinator modula Opis modula Modul ekološki postupci u doradi i skladištenju obuhvaća tehnike ekološke dorade i skladištenja ratarskih proizvoda od prijama materijala pa do njegove otpreme. Cilj modula Student stječe znanja ekoloških postupaka u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda te utvrđivanje negativnih bioloških procese koji se kod toga mogu javiti kao i njihovo sprečavanje i eliminacija. dr. Walker. Programska cjelina bit će biološki procesi tijekom skladištenja u ekološkoj doradi. 4. (1997): Drying and storage of cereal grains. Opisat će se ekološki načini konzerviranja ratarskih proizvoda. Obradit će načini skladištenja dorađenih proizvoda. 2. Agronomski fakultet. USA. M.. fizikalno-kemijski procesi tijekom samog skladištenja te promjene u sastavu zrna. 3. sc. (2004): Održivo gospodarenje tlom. B. Obraditi će se popratna legislativa. Krička. Bašić. Hellickson. Skripta. Agronomski fakultet. F. Science Publisher. American Association of Cereal Chemists.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. USA./2011.B. Prof. T.K. American Association of Agricultural Engineers.

Docent Zlatko Janječić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 4 4 8 8 Odslušano min. Poseban će naglasak biti na ekološkoj proizvodnji peradi./2011. 2. 3. Zagreb 1994. Kvalitativnu kontrolu proizvoda dobivenih ovom proizvodnjom studenti će obaviti tijekom laboratorijskih vježbi. Obvezna literatura 1. Ipswich 1997. i sur. S. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 216 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Janječić: Stočarstvo. Uremović. a studenti će uz literaturne podatke koristiti i podatke s Interneta. Zagreb 2002. Vladimir Slijepčević: Ekološka proizvodnja. B. Z. Stjepan Mužic: Proizvodnja kokošjih jaja. Terenska će nastava biti izvršena posjetom gospodarstvima koja se bave alternativnim uzgojem peradi. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Z. Mioč. predani seminarski radovi i dolazak na terensku nastavu. ulozi u cjelokupnoj peradarskoj proizvodnji te dobrobiti za životinje i okoliš. Cilj modula Stečenim spoznajama o alternativnoj tehnologiji uzgoja peradi student je osposobljen za voditelja peradarske farme. Colin G. New Jersey 2004. AG2007 ALTERNATIVNI UZGOJ PERADI Koordinator modula Opis modula U uvodnim predavanjima studenti će biti upoznati s općim značajkama alternativnog uzgoja peradi. 90 % nastave.: Peradarstvo. Fourth edition. Saturn. za koju su potrebni posebni uvjeti držanja i hranidbe. 4. O raznovrsnim oblicima alternativnog uzgoja različitih vrsta peradi studentima će biti govoreno u nastavku predavanja. objekata i zemljišta koje je potrebno osigurati da bi se ove vrste uzgoja provodile na životinjama i okolišu prihvatljiv način. 1999. Pearson Prentice Hall. Preporučena literatura 1. 2. Mužic.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Za ekonomsku opravdanost alternativnih uzgoja peradi biti će izvršene auditorne vježbe. Uslijediti će detaljan opis alternativnih uzgoja peradi. 3. Svjetska i domaća proizvodnja alternativno uzgojene peradi. Stuttgart 1999. 2002. Poljoprivredni savjetnik. te stječe osnovne spoznaje za upis doktorskog studija. Raimund Tüller: Alternativen in der Geflügel haltung.: Poultry Science. Iskorištavanje alternativno uzgojene peradi biti će teme predavanja koje će slijediti. Senčić Đ. s podrobnim opisom opreme. Ulmer. Katie Thear: Free-range poultry. Vesna Pavić. Gospodarski list. te načini njihova plasmana biti će tema seminara. Farming Press. Marija Uremović.

Projektne podloge. Stanko Stergaršek Broj ECTS bodova 12 Ukupno sati izravne nastave 180 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 150 Pohađanje predavanja i vježbi te na vrijeme predan i pozitivno ocijenjen rad na vježbama Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 217 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . prostorni i tehnički podsustavi. AG2007 ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE Koordinator modula Opis modula Glavni elementi procesa arhitektonskog projektiranja. K. Cilj modula Student kroz izradu idejnog projekta poslovne zgrade prolazi sve glavne elemente procesa arhitektonskog projektiranja i osposobljava se za profesionalnu suradnju s arhitektima. 5. Z. Građevinska knjiga AD.etaže građevine). Marinović-Uzelac. 3. urbanistički parametri). Croatiaknjiga. uvjeti za osobe smanjene pokretljivosti. Elementi urbanističke analize bloka i šireg prostora.nacrti.prof./2011. (1992): Moderna arhitektura . Globus. radna maketa. arhitektonska analiza pojedinih građevina. Zagreb. Zagreb. projektni program. 3. Zagreb. (1976): A history of building types. (2000): Građevinske konstrukcije. E.kritička povijest. Urbanistička i arhitektonska kompozicija. (2002): Elementi arhitektonskog projektiranja. Zagreb. Analiza dokumenata prostornog planiranja. maketa i tehnički opis s urbanističkim parametrima. urbanistima i drugim akterima projektiranja i gradnje. tlocrtna površina TP. Knežević.GBP. Peulić. Zagreb. fizika zgrade. crteži. vatrogasni uvjeti. M. Građevna čestica . 4. Neufert. Beograd. regulative i uvjeta projektiranja (promet i promet u mirovanju. Dom i svijet. 2. Princeton University Press. London. N. Tehnička knjiga.izgrađenost i iskoristivnost. Postavljanje oblikovnog i funkcionalnog koncepta građevine. građevinska bruto površina .skice. Izv. GI Fakultet građevinskih znanosti. (2002): Konstruktivni elementi zgrada. Obvezna literatura 1.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Izrada idejnog projekta . 2. A. instalacije. Osnove arhitektonskih konstrukcija. Frampton. (1980): Oprema građevinskih nacrta. Vrkljan. (1976): Stambene i javne zgrade. prirodni teren. dijelovi . Preporučena literatura 1. Golden marketing. Zagreb. Đ. Pevsner. (2001): Prostorno planiranje. Mittag. G. artikulacija veze unutarnjeg i vanjskog porostora .

N. A. Zagreb Prof. N. V. Rühl. Calderini edagricole. Najviše je vremena je posvećeno vinovoj lozi.. Précis d' ampélographie pratique. opisuju se najznačajniji rodovi i vrste. Costacurta.. Farbatlas 3. E. III izdanje. ali ponajprije se osposobljava služiti klasičnim i modernim ampelografskim metodama u znanstveno – istraživačkom radu. Prometej. te daje povijesni pregled. Novi Sad. Poljoprivredni nakladni zavod. Posebna pozornost će se pridati hrvatskim autohtonim sortama. prof. 2003. govori o ciljevima i značaju Ampelografije. govoriti će se i o karakteristikama sorata. Stuttgart. S. Dettweiler. 218 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Vitigni d'Italia. Schmidt. Bologna.. 1949. A. Obvezna literatura 1. Prva programska jedinica je uvodni dio. Ambrosi. Calò. Galet.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. F. 2. sc. 2.H. Paralelno s proučavanjem ampelografskih metoda. pri čemu će praktični dio (filometrija. (izv. Schumann. Bulić. Z. Sorte vinove loze. Slijedeća programska jedinica opisuje metode opisa i identifikacije. Ulmer Verlag. Scienza. P. E.. 4. Mirosevic. Posljednja programska jedinica je posvećena sortama vinove loze.... njihovoj sustavnoj evaluaciji i mogućnostima gospodarske revitalizacije potencijalno najinteresantnijih. klasične (ampelografske i ampelometrijske). Montpellier. 1998. Dalmatinska ampelografija. Imprimerie Dehan. uvometrija. 2000. dr. Cilj modula Student upotpunjuje znanja o sortama vinove loze i njihovim karakteristikama. biološkim i gospodarskim značajkama najvažnijih. H. Golden marketing.. Zagreb. karakteristikama vrste i najznačajnijim klasifikacijama. mehanički sastav grozda i bobica) biti proveden na grozdovima i listovima sorata iz fakultetske kolekcije... A.) Edi Maletic Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 16 8 2 4 Seminar. J. Turkovic. Rebsorten: 300 Sorten und ihre Weine. Vitis viniferi L. AG2008 AMPELOGRAFIJA Koordinator modula Opis modula Modul Ampelografija nudi studentu potpuna znanja o Ampelografiji kao znanstvenoj disciplini. te moderne (biokemijske i molekularno – genetičke).. 3. France Cindrić. P. Ampelografski atlas.. Korać. Kovač. 1991. 2001. redovito pohadjanje vjezbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1./2011. Drugi dio se bavi potpunom sistematikom porodice Lozica (Vitaceae) i roda Loza (Vitis)..

B. Lipovac N. AG2008 URBANISTIČKO PLANIRANJE Koordinator modula Opis modula Povijest nastanka gradova. 2002. Boston Toronto London. Školska knjiga. Preporučena literatura 1. III. 1995. Zagreb. Upoznavanje sa poviješću nastanka naselja u Hrvatskoj. Milić: Razvoj grada kroz stoljeća I. korištenja i upravljanja Prostora kao temeljne vrijednosti Republike Hrvatske Obvezna literatura 1. Spiro Kostof: The City Assembled. 1990. II. Radna skripta kolegija 2. Europi. zemljopisna i klimatska određenja određenog prostora. sc. Upoznavanje sa glavnim zakonskim aktima kojima se uređuje način planiranja. 1992 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 10 15 11 4 Pohađanje predavanja. Svijetu. zakonodavstvo. 6 prof. A Bulfinch Press Book./2011. povijesna. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews Broj ECTS bodova Upoznavanje sa temeljnim zakonskim dokumentima vezanim za urbanističko i prostorno planiranje Cilj modula Upoznavanje sa temeljnim načelima nastanka ljudskih naselja u odnosu na kulturološka.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. auditornih i vježbi u praktikumu te terenskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 219 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .

Amerlinck. E. Pod pojmom arhitekture ovdje se obuhvaća cjelokupni raspon razina umjetno stvorene okoline od uporabnih predmeta. te postizanje kompetencije za rad u svim vrstama društvenih subjekata koji se bave istraživanjem. dr. (1992): Architectural Antropology (serija. Mumford. L. AG2009 ANTROPOLOGIJA ARHITEKTURE Koordinator modula Opis modula Kolegij uvodi u interakciju. tj. sc. (1988): Grad u historiji. Naprijed. C. Chichester 220 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Wiley & Sons. međuodnosa čovjeka kao biološko-simboličkog bića i arhitekture kao fizičko-simboličke okoline. (1978): Ogled o čovjeku. Academy Editions. Bergin & Garvey 2. J. Cambridge doc. Cilj modula Upoznavanje s međuovisnošću osnovnih konstituentnih obilježja čovjeka i antropogene materijalno-prostorne okoline i s metodologijom istraživanja tog međuodnosa. međuovisnost i koevoluciju čovjeka i antropogene materijalnoprostorne okoline kao dijela sveukupne čovjekove okoline. Lausanne: Structura mundi 2. M. Igor Toš Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 16 14 Pohađanje predvanja i izrađeni seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. do integralnog krajobraza. (1968): Intentions in Architecture.. (ed./2011. planiranjem i oblikovanjem proizvodno-graditeljskih intervencija u čovjekovu okolinu. Kropf. vol. Obvezna literatura 1. C. preko kuće i grada. Egenter. Uvod u filozofiju ljudske kulture. Težište analiza je na simultanoj dvojakosti odnosa. N. K. 1). (2001): Architectural Antropology. Norberg-Schulz. MIT Press. Zagreb 3. Cassirer. Globus.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.) (1997): Theories and Manifestoes of Contemporqry Architecture. Kolegij uvodi i u osnove metodologije istraživanja međuovisnosti čovjeka i arhitekture. Zagreb 3 Jencks.

1992.): Automatska regulacija. 2. Osim toga obraditi će se generatori vremenskih funkcija. IEEE Trans. Primjeri iz poljoprivredne proizvodnje.: Process Control Systems. Man and Cybernetics 4. Sintaksa i semantika jezika umjetne inteligencije. (1981. Obuhvaćena će biti i računala-simulator i diferencijalni analizator. Chapman & Hall. simulacijom prijenosnih funkcija. Van Nostrand Reinhold Inc. Nelinearni sustavi. Trećim predmetom obraditi će se područje nelinearnih sustava-nekontinuirane nelinearnosti. Obvezna literatura 1.opći pojmovi. JOVIĆ. Šurina. B. Pretpostavka o zatvorenom svijetu. integriranje znanja u sustav. Zagreb Preporučena literatura 1. okviri i slične strukture. T. Deduktivne i nededuktivne metode zaključivanja. Školska knjiga./2011. važnost znanja. Obraditi će se i sinteza regulacijskog kruga. Primjene: dijagnostika postrojenja. sustavi zasnovani na znanju. prikupljanje. Rad s proturječnim i neodređenim sustavima: sustav za održavanje istinitosti. Teorija korisnosti. Kraut. Također. Strukturirano znanje: grafovi. ekspertni sustavi malih industrijskih postrojenja. opisna funkcija. Posebna pozornost biti će posvećena znanju . Četvrti predmet ovog modula obuhvatiti će sustave umjetne inteligencije u poljoprivrednom okruženju. New York. Modul je sačinjen od četiri predmeta: Osnove automatizacije. frekvencijski varijantna opisna funkcija. IEEE Trans on Systems. inteligentni postupci on-line vođenja poljoprivrednih postrojenja. London. New York. dr. W. osnovni zahtjevi pri regulaciji kao i primjena regulacije. Jezici umjetne intelogencije: LISP i PROLOG. uređajima i opremi. Chapman & Hall. mogući svjetovi. upravljanja i regulacije u poljoprivredi.. AG2010 AUTOMATIZACIJA POLJOPRIVREDNIH PROCESA Koordinator modula Opis modula Modul «Automatizacija poljoprivrednih procesa» predstavlja skup specijalističkih znanja važnih za studente studija Poljoprivredna tehnika. Organizacija i rukovanje znanjem u poljoprivrednoj tehnici: indeksiranje. 448 str. organizacija i rukovanje znanjem. London 3.. programiranja: metodom najviše derivacije. kao i stabilnost regulacije. organizacija baze znanja. Patterson. sinteza procesa izborom regulatora. metoda harmoničke ravnoteže. analiza stabilnosti. Drugi će predmet obrađivati područje regulacijskih objekata i uređaja u poljoprivrednoj tehnici. Franjo Jović Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 14 2 - Prisustvovanje predavanjima i vježbama (toleriranje 10%). : Expert Systems in Process Control. strojevima. Prentice Hall.F. Zagreb 2. Dan: Introduction to Artificial Intelligence. 1990. Brojni radovi domaćih i inozemnih autora objavljenih u časopisima i zbornicima radova Prof. U tom predmetu biti će obrađena i sinteza procesa pomoću dodatnih petlji kao i impulsni sustavi. kao i analize u području kompleksne varijable i u frekvencijskom području. analiza nelinearnih regulacijskih krugova. U prvom će se predmetu obrađivati osnove iz područja automatizacije u poljoprivredoj tehnici. te izbor regulatora i metode podešavanja. Tehnička knjiga. Upravljanje i regulacija u poljoprivredoj tehnici. Zaključivanje iz probabilistike: Bayesovo zaključivanje. Regulacijski objekti i uređaji. sklopovi za linearne operacije. obraditi će se matematički pristup dinamičkim sustavima. kao i sklopovi za nelinearne operacije i simulacija nelinearnih sustava. 4. On Expert Systems 3. Sustavi umjetne inteligencije u poljoprivrednom okruženju. (1990.F. sc. predstavljanje znanja. temporalne i difuzne logike.): Strojarski priručnik.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. JOVIĆ. ad-hoc i heuristične metode. Dobiva znanja za stjecanje viših specijalističkih znanja za nastavak studiranja i specijalizaciju iz područja poljoprivredne tehnike. analiza u vremenskom području. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 221 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . tehnike pridobivanja. 175 str. Cilj modula Student stječe specijalistička znanja iz automatizacije primjenjenih u poljoprivrednim postrojenjima. Damster-Shafer teorija. Modalne.

Redžepović (2004): Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva II dio Kugler. mikroskopsko proučavanje plijesni i kvasaca. razmnožavanje bakterija./2011. S. Redžepović: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga druga II dio Kugler. u tisku Redoviti profesor Mihaela Blažinkov Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 12 4 Redovito pohađanje predavan ja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 222 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Duraković. tremorgeni mikotoksini. utjecaj aktiviteta vode na rast i tvorbu mikotoksina. Zagreb 3. knjiga prva II dio Kugler.. sinergizam mikotoksin i nemikotoksin. u tisku 2. Zagreb 2. Duraković. (1997): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju. Cilj modula Cilj modula je upoznavanje studenata s najznačajnijim dostignućima u bakteriologiji mikologiji u biotehnologiji primijenjenoj u poljoprivrednoj praksi. mikroskopsko proučavanje gljiva. Gljive morfologija i sistematika. okratoksini. Zagreb. povijest mikologije. Kugler. Duraković. detekcija mikotoksina u prirodnim sredinama. vegetativno razmnožavanje. Duraković. Duraković. L. nespolne i spolne spore. AG2011 BAKTERIOLOGIJA I MIKOLOGIJA U BIOTEHNOLOGIJI Koordinator modula Opis modula Povijesni pregled. ustrojstvo gljiva. strukturalno različiti mikotoksini. luteoskirin i ciklokloritin. Zagreb. Duraković. Bakterije morfologija i sistematika.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. mikotoksini i životinje. Zagreb 4. Izvori mikotoksina. S. citrinin. Obvezna literatura 1. Duraković. mehanizam mikotoksinskog sinergizma. knjiga prva I dio Kugler. Sinergizam mikotoksin i mikotoksin. Zagreb 5. uloga i značaj bakteriologije. mikroskopsko proučavanje bakterija. S. toksični laktoni. suzbijanje rasta plijesni na poljoprivrednim proizvodima.Duraković. Parametri za sintezu mikotoksina. sterigmatocistini i verzikolorini. aflatoksini. Redžepović: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga druga I dio Kugler. citokalazani. metabolizam i razmnožavanje gljiva. Duraković. L. Zagreb Preporučena literatura 1. Redžepović (2004): Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva I dio Kugler. Duraković. ishrana. podjela bakteriologije. (2003): Mikologija u biotehnologiji. Način razmnožavanja. grizeofulvin. mikotoksini i čovjerk. (1997): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju. L. karakteristike taksonomskih jedinica.

AG2012 BILJNA BIOKEMIJA Koordinator modula Opis modula Modul Biljna biokemija daje prikaz osnovnih biokemijskih procesa u biljaka. Zbog nedostatne satnice u prediplomskom studiju u modul su uključena i poglavlja: Energetika biokemijskih reakcija. L. 1993 2. Karlson. R. Cilj modula Razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa u biljaka neophodnih za stjecanje stručnih znanja i rješavanje problema u praksi. Naglasak je stavljen na metabolizam biljaka i njegovu regulaciju. Biokemija. J. 1997 223 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . te prijenosu genetičke informacije u biljaka./2011. London. Zagreb. Chapman&Hall. Scaife.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Chesworth. Stuchbury. Harborne. Academic Press. J. Stryer. B. T. Modul također obuhvaća i poglavlja o sekundarnim metabolitima biljaka. Zagreb.1998 2. Školska knjiga. te utjecajem pH i koncentracije supstrata na enzimsku aktivnost. An introduction to agricultural biochemistry. J. P. P. membranskom prijenosu. Dey. Literatura (navesti detaljne podatke o izdavaču i godini izdanja): Docent Milan Šoškić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 48 8 4 Uredno pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. M. Školska knjiga. biljnim hormonima. izolacijom i fotokemijskom aktivnosti kloroplasta. Plant biochemistry. Biokemija. 1991 Preporučena literatura 1. te Kinetika i regulacija enzimske aktivnosti. Laboratorijske vježbe upoznaju studenta s metodom određivanja pigmenata kloroplasta tehnikama kromatografije na tankom sloju i stupcu.M.

. 60 % Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. P. T.M. Car. Zagreb Uremović. Caput. Sydney University Press. Obvezna literatura 1. vol. mjerenja i interpretacije rezultata rasta pojedinih genotipova. seminar i terenske vježbe u cijelosti. AG2012 OSNOVE RASTA DOMAĆIH ŽIVOTINJA Koordinator modula Opis modula Rast i rasplođivanje gospodarski značajnih vrsta domaćih životinja predstavljaju materijalnu osnovicu proizvodnje i genetskog poboljšanja. Caput. Uglavnom se odnose na korištenje mladih životinja zbog učinkovitog iskorištavanja energije krme za prirast. osobito mišića. PZS. (1972): Prilog poznavanju statističkog prikaza toka i intenziteta rasta.R.. Polj. (1980): Planned Beef Production. Tehnološki i tehnički postupci u uzgoju. Rast je specifičan za pojedine vrsta i pasmine. 2. Mjerljive fenomene rasta analiziramo i definiramo u obliku izometrijskog i alometrijskog rasta. Barić. B. 18. uspostavljanje tehnologija uzgoja i korištenja za proizvodnju mesa. osobito mišića omogućava nam utjecati na kakvoću proizvedenog mesa.. V.B. Butterfield. Hilkenny.o. Praktični dio studija ovoga modula odnosi se na specifičnosti u rastu i razvitku goveda. J. D. 3. PZS vol. Tehnološke faze proizvodnje goveđeg mesa koriste biološki induciran rast tjelesnih tkiva. Berg. Biološki se najčešće definira promjenama tjelesne mase i strukture biomase tijekom prenatalnog i postnatalnog života./2011. Iliffe Books. Hrvatska mljekarska udruga. Znanstvena smotra vol. nazočnost predavanju min. Celeber d. (1964): O promjeni kemijskog sastava mesa tokom rasta domaćeg simentalca. R. Poznavanje biokemizma rasta. Granada Publishing Ltd. S. Z. P. temeljna znanja za znanstveni interes u području genetskog poboljšanja životinja za proizvodnju mesa. 2. Zagreb Mioč. 68 4. Redoviti profesor Boro Mioč Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 0 0 8 10 8 Obavljene vježbe. Cilj modula Saznanje o fenomenima rasta . 431 5. B. M.H. Roy..o. Agronomski fakultet u Zagrebu.29 3. (1976): New Concepts of Cattle Growth. Allan. 4. Na temelju njihovih rezultata odgovarajućim formulama i grafički (krivuljama) predstavljamo pojedine životinje ili skupine. London 224 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. odgajivanju i korištenju temelje se na biološkom fenomenu rasta. (1980): The Calf. Uremović (1997): Svinjogojstvo. M. (1996): Govedarstvo . (1985): Intenzitet rasta simentalskih bikova i njegov utjecaj na rezultate tova i kvalitetu mesa. ovaca. koza i svinja. Pavić (2002): Kozarstvo.

J. – Jagoda. Studenti će ovladati vještinama potrebnim za projektiranje i podizanje nasada. 1990. M.G. M. Calderini. Leposavić. Cambridge. 2003. T. 5. Partenon. uporaba i značenje). Zagreb.). Zagreb. 4. morfološka svojstva (vegetativni i generativni organi). – Jagoda. Važan je naglasak na trenutačno stanje u proizvodnji./2011. CABI Publishing. 2007. Hrvatska tiskara. Cilj modula – koja znanja i vještine student postiže slušanjem modula (do 200 slovnih mjesta): Detaljno upoznavanje s trenutačnom situacijom u proizvodnji jagodastog voća u svijetu. Modul obuhvaća sve ekonomski značajne vrste jagodastog voća. Čačak. – Jagodaste voćke. B. – Kupina i borovnica – tehnologija proizvodnje i prerade. M. temperatura i sl. – La coltivazione dei piccoli frutti. 1997. AG2012 PROIZVODNJA JAGODASTOG VOĆA Koordinator modula Opis modula Modul obrađuje sve segmente proizvodnje jagodastog voća. sistematika i sortiment. agrotehnika i pomotehnika u proizvodnji. University Press. Cranberries and Other Vacciniums. D.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Ciesielska. ali obrađuje i one manje značajne koje imaju potencijal širenja. – Bazga (uzgoj. Čačak. 5. te provedbom svih potrebnih zahvata u proizvodnji jagodastog voća. 3. Cambridge. Šoškić.. – Small Fruit Crop Management. sustavi proizvodnje i novi trendovi u proizvodnji. Hancock. 2008. Šoškić. te potrebnim znanjima za uspješnu proizvodnju jagodastog voća. Mišić. Jemrić. Obvezna literatura 1. odnos prema okolini (voda. – Blueberries. T.. i Himerlick. Boris Duralija Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 2 2 8 12 16 Redovito pohađanje nastave i vježbi uz javnu prezentaciju seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 225 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 2004. Institut za istraživanja u poljoprivredi. J. Petrović. – Strawberries. 2007. 2009. Beograd. Za svaku vrstu jagodastog voća proučavaju se: proizvodnja u svijetu i Hrvatskoj. sc. Timber Press. Praktični rad uključuje upoznavanje s procesom podizanja nasada. Bologna. rast i razvitak ploda). – Suvremeno voćarstvo. Miloš. Hrvatska Sveučilišna naklada. Galeta. Prentice Hall Career & Technology.F. Partenon. G. 2. 2000. A. Doc. J. Preporučena literatura 1. i Nikolić. Trehane. Institut za voćarstvo. dr. 4. fiziološka svojstva (cvatnja. Veljković. D. 2. New Yersey. J. 1999. E. te na mogućnosti unaprijeđenja na području Republike Hrvatske. S. svjetlost. 3. Beograd. i Malusa.

) (2000) Plant Biotechnology – new products and applications. S. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 4. Školska knjiga Zagreb 3. metode i primjenu mikrorazmnožavanja u praksi. McGarvey. P. Cilj modula Studenti stječu osnovna znanja o mikrorazmnožavanju (voćnih i ukrasnih vrsta) i ozdravljenju biljaka od virusa (održavanje zdravih matičnjaka) direktno primjenjiva u praksi. tumefaciens. Food products Press. P. J. Razvoj genetske varijabilnosti in vitro – Bit će obrađena somaklonska varijabilnost kao mogućnost za dobivanje poželjnih genotipova te metode izolacije i fuzije protoplasta u svrhu dobivanja somatskih križanaca. Kumar. AG2013 BILJNA BIOTEHNOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Modul će biti izveden kroz četiri programska dijela kako slijedi: Principi kulture biljnog tkiva i mikrorazmnožavanje – Naglasak će biti na uspostavljanju kulture biljnog tkiva.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. sekvencioniranje DNA. Shewry (eds. PCR. RT-PCR. V. te o korištenju molekularnih markera za prepoznavanje poželjnih genotipova u ranim generacijama križanja. Lakshmanan (2002) In vitro plant breeding. McGraw-Hill 3. Osposobljeni su za početak rada u biotehnološkom laboratoriju. H. Izvanredni profesor Snježana Kereša Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 48 12 Prisustvovanje predavanjima i vježbama Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Metode ubrzavanja selekcijskog procesa .. British Crop Protection Council. R. kloniranje gena. metode eliminacije virusa kulturom meristema i čuvanje genfonda u in vitro uvjetima. Farnham 2. P. Taji. Oxford Preporučena literatura 1. restrikcijski enzimi. elektroforeza.Y. Obvezna literatura 1. načinima regeneracije biljaka organogenezom i somatskom embriogenezom. modifikacije biljaka za agronomski važna svojstva. metode genetičkih modifikacija biljaka./2011. Biochimie 84: 11051110 226 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .R. Tamarin (1999) Principles of Genetics. W. A. N. izrada i pretraživanje genskih biblioteka. Ovaj dio uključuje laboratorijsku vježbu genetičke modifikacije pomoću A. Job (2002) Plant Biotechnology in Agriculture.Bit će riječ o metodama dobivanja haploida i dihaploidizaciji. sterilizacije biljnog materijala te izolacije i inokulacije eksplantata. Pregledni članak: D. Laboratorijske vježbe sastojat će se od pripreme hrandbene podloge. Pierpoint. P. Tehnike rekombinantne DNA i genetičke modifikacije biljaka – Bit će obrađene metode izolacije DNA i RNA. Hammond. Sibila Jelaska (1994) Kultura biljnih stanica i tkiva. Yusibov (eds. London.) (1996) Genetic Engineering of Crop Plants for Resistance to Pest and Diseases. Interna skripta (u izradi) 2.

/2011.W. Mutacije gena i kromosoma. Kromosomi i prijenos gena.struktura i funkcija. Kromosomska osnova nasljeđivanja. Generativno razmnožavanje . Vegetativno razmnožavanje . 4. A. sjemenarstvu i rasadničarstvu). 2.Suzuki. Pay: Foundations of Genetics 1995. Bilješke s predavanja i vježbi 3. Spoznaje o genetskim osnovama i izvorima varijabilnosti. Genetske osnove varijabilnosti.nastanak gameta. Dobivanje znanja koje može koristiti u primjenjenoj genetici (oplemenjivanju. Mutacije i polimorfizam. T. Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 12 redovito pohađanje nastave i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 227 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . C. Cummings: Concepts of Genetic 1994.T. Analiza te genotipska i fenotipska distribucija. Organizacija genoma u citoplazmi. Miler. Russell: Genetics (fifth edition) 1998 Robert H. Mehanizmi replikacije DNK i rekombinacija.R.M. Regulacija i načini kontrole ekspresije gena. Citoplazmatsko nasljeđivanje.C. Tamarin: Principles of Genetics (fourt edition)1993. Nasljednost (heritabilnost) svojstva.A. Genus i specijes hibridizacija. svaki dio sastojat će se od predavanja i vježbi koje će imati oblik rješavanja i diskusije konkretnih primjera vezanih uz programsku jedinicu.Kontinuirana varijabilnost i poligeni. M. Fenotipska osnova nasljeđivanja. J. Zakonitosti nasljeđivanja nevezanih i vezanih alternativnih svojstva Genske (alelne i nealelne) interakcije: modificirani Mendelovi odnosi i epistaze. A. Osnove populacijske genetike. Peter J. Obvezna literatura 1. 1993 Preporučena literatura 1.J. Gelbart: An Introduction to Genetic Analysis (fifth edition) New York. Cilj modula Razumijevanje nasljeđivanja svojstva na: molekularnoj i fenotipskoj razini. Nasljeđivanje svojstva na razini gena: Gen . S.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Procjena nasljednosti svojstva iz hibridnih populacija. Geni i proteini. Genetske promjene: mutacije.R. D. Majčinski učinak.Klug. W. AG2014 BILJNA GENETIKA Koordinator modula Opis modula Modul će se izvoditi u okviru četiri programska dijela. rekombinacije i transpozoni elementi. Interna skripta (u izradi) 2.rast i razvoj. Heterozis . Griffiths. 3. F.M. Zakonitosti nasljeđivanje kvantitativnih svojstava. Struktura i funkcija kromosoma. 5.Lewontin.genetske osnove i procjena. 3 Redoviti profesor Marijana Barić Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Molekularna osnova nasljeđivanja. Poznavanje i primjena zakonitosti nasljeđ. Brown: Genetics a molekular approach 1993.

. 2. 4.o. Riccardo Gucci . Uliks – Rijeka 2008.L. Robert S. 3. Grow Organic – fruit and vegetables fresh from your garden. vježbi. London UK. Preporučena literatura 1. – izv. C. Grewell.o. (1987). terminologija u ekološkoj poljoprivredi.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.J. (1994). (2007). p. Sadržaj gradiva pokriva područja iz opće ekološke poljoprivrede po poglavljima: osnovne postavke ekološke poljoprivrede. J./2011. Organic Farming. (2003): Ecological Agrarian: Agricultures First Evolution in 10 000 Years. Edagricola. 715. Tisak Rijeka. 255. 190. Claudio Cantini (2008): Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. uloga ishrane bilja u ekološkom maslinarstvu. Cilj modula Cilj modula je osposobiti polaznike stjecanjem znanja i vještina u ovladavanju tehnologijama primjenljivim u ekološkom maslinarstvu. standardi i smjernice u ekološkoj poljoprivredi. seminara i terenske nastave.) 5. Landry. Zadnja tematska jedinica obuhvaća značenje elaiotehnike.B. (1989). najvažnije bolesti i štetnici masline te njihovo praćenje i mogućnosti suzbijanja u ekološkom maslinarstvu . Krišković P. 3. Mladost Zagreb. Danly. Olivera Koprivnjak (2006): Djevičansko maslinovo ulje od masline do stola. 2. Lampkin N. 4. str. Hamilton N.. Pero Fiorino (2007): Olea Trattato di olivicoltura. Osnove biološkog voćarstva. Farming Press. (1999). Bologna 5.. Poreč MIH d. Polaznici modula sami (ili uz konzultacije s predavačima) odabiru sebi temu za seminar koji iznose na predavanju uz raspravu predavača i ostalih polaznika. Bioagrikultura. Putem terenske nastave polaznici modula biti će upoznati s tehnologijama koje su zaživjele u ekološkom maslinarstvu Hrvatske. Edagricola Prof. Obvezna literatura 1. Organic farming: methods and markets: an introduce to ecological agriculture. Đani Benčić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita 36 2 8 14 Pismeno Usmeno ☑ 228 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Krišković P.sc. Piero Fiorino (2007) : Olea Trattato di olivicoltura . str.prof. New Holland.M. Nadovezuje se gradivo iz zaštite i gnojidbe masline po tematskim cjelinama : sličnosti i razlike između prirodnog ekosustava i agro eko sustava te važnost bioekološke raznolikosti u biološkoj zaštiti masline.dr. sortimenta i pedoklimatske raznolikosti našeg mediteranskog podneblja na širenje ekološkog maslinarstva u Hrvatskoj. AG2014 EKOLOŠKO MASLINARSTVO Koordinator modula Opis modula Modul obuhvaća gradivo u vidu predavanja. L.

Biokemija. Školska knjiga. L. R. Cilj modula Razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa potrebnih za stjecanje stručih znanja na diplomskom studiju Proizvodnja i prerada mlijeka Obvezna literatura 1. 1993 2. Zagreb. Zagreb. Chesworth. (Treba istaći da procesi obrađeni u okviru modula Kemija s osnovama biokemije nisu obuhvaćeni ovim modulom) Modul upoznaje studenta s energetikom metabolizma. M. AG2015 BIOKEMIJA . Školska knjiga.1998 Docent Milan Šoškić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 - Uredno pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 229 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Scaife. mehanizmom prijenosa hormonske poruke. J.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. membranskim prijenosom. J. te prijenosom genetičke poruke u eukariota. An introduction to agricultural biochemistry. Stuchbury. P./2011. Biokemija.ODABRANA PREDAVANJA Koordinator modula Opis modula Modul daje prikaz osnovnih biokemijskih procesa u životinja. Karlson. T. metabolizmom glavnih skupina biomolekula. kinetikom i regulacijom enzimske aktivnosti. Stryer. London. Chapman&Hall. 1991 Preporučena literatura 1.

Zoran Grgić (2002. magistarski rad. str.): Rural Tourism and Recreation: Principles and Practice. steknu znanja i vještine potrebne za uspješnu organizaciju i upravljanje aktivnostima ruralnog turizma. Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS). International Thomson Business Press 2. Cilj modula Cilj modula je da studenti. (1998.):Koncepcija marketinga u turizmu na seljačkim gospodarstvima. 33-42 4. Daniela Angelina Jelinčić: (2008. Stud./2011. Pavlo Ružić (2005. Croat. 269-291 Preporučena literatura 1. 19. CABI Publishing 3. uz kombinaciju teoretskih predavanja i praktičnog rad. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Napisan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 230 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Roberts. Vol.3 Rujan 2002. Gartner (2005. R. Institut za poljoprivredu i turizam Poreč. (2001.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Pula 2.oblici ruralnog turizma.): Agroturizam u europskom kontekstu. William C. 3.1. Lesley.. Ramona Franić. vol. Danijela (1998.): A Perspective on Rural Tourism Development. upravljanje i marketing u ruralnom turizmu. Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 12 20 8 Obvezna literatura 1.): Rural Tourism: An Introduction. Križman.): Agroturizam na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Hrvatskoj–Pretpostavke i izgledi razvitka. zadatak studenata će biti izraditi akcijski plan za razvitak stvarne turističke aktivnosti u ruralnom području (studenti će morati odabrati stvarnu ruralnu lokaciju i osmisliti plan za razvitak turističke ponude na toj lokaciji).): Ruralni turizam. AG2016 RURALNI TURIZAM Koordinator modula Opis modula Tijekom izvedbe modula studenti će biti prezentirane osnove turizma i specifičnosti ruralnog turizma. ethnol. 6 Docent Marija Cerjak Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Na kraju modula. and Sharpley. Massachusetts. 35. The Journal of Regional Analysis and Policy. Sharpley..Studij slučaja.67 No. J. zakonska regulativa i utjecaj ruralnog turizma na regionalni razvoj. Singapore.

Vol. P. by P. and Gillis. Fox). A. London. Weinheim. proteolitičke i lipolitičke promjene. London. 163-190. J. 191206. J. Izvanredni profesor Samir Kalit Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 4 22 6 Odslušane auditorne. Kroz modul biti će govora o ekologiji mikroflore nekih vrsta sireva odnosno o zrionicama i uvjetima koje one moraju zadovoljavati s obzirom na tehnologiju zrenja pojedine vrste sira. by Eck. J. An Aspen Publication. S. physics and microbiology. Desmazeaud. J. Blackie academic and professional.. 80: 293-324. 77: 441-459. 418-446. Fox. AG2016 BIOKEMIJA I TEHNOLOGIJA ZRENJA SIREVA Koordinator modula Opis modula Kroz modul studenti dobivaju opća znanja iz područja biokemijskih procesa tijekom zrenja sireva koja se odnose na glikolitičke. U: Cheese: Chemistry. Tokyo. P.F. C. Law. (2000. 389-438.F.): Biochemistry of cheese ripening. J. New York.M.): Contribution of starter lactococci and non-starter lactobacilli to proteolysis in Cheddar sheese with a controlled microflora. (1998. by. Madras. and Gillis. 317-346. McSweeney. General aspects (ed. Inc. Vrlo važan segment modula jest njega sira i pogreške sira tijekom zrenja. J. A..L. Lynch. New York. Mljekarstvo. (1999.. Preporučena literatura 1. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 231 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . New York.): Enzymology of milk and milk products.): Plasmin: indogena proteinaza mlijeka.L. McSweeney. 5. and Gillis. 2.L. Maryland.H. London. Ramet. Aspen Publishers.. L. Gueguen.. (2000.. 1. London. Modul predviđa značajan broj seminara u kojima će se studenti kroz zadane teme upoznati sa specifičnostima zrenja pojedinih vrsta sireva i njihovom tehnologijom.). odnosno njihov utjecaj na konačnu senzorsku kakvoću zrelog sira. M. 52. Scher. P.L.M. Hardy.): Cheesemaking practice. Lenoir. (Ed. Melbourne. 3.): Comparing ripening technology of the various types of cheese. 4. New York. by Eck. B.J. J.. P. Paris. T. F. P. Obvezna literatura 1. 4.. Choisy./2011. B.F. 447-472. Paris. Cilj modula Stručno i znanstveno upoznati studente s biokemijskim promjena tijekom zrenja sira i tehnologijom zrenja. 5.): Cheese ripening: Microbial phenomena. Law. M.. C. (2002. Lait.): Biochemical pathways for the production of flavour compounds in cheeses during ripening: A review. (1999.H.): Cheese ripening and flavour technology.C. (2000.F.L. Proteolitičke promjene razrađene su na primane (specifični procesi razgradnje) i sekundarne .nespecifične.C..). terenska nastava i izrađen i prezentiran seminar. U: Cheesemaking From Science to Quality Assurance (Ed. vježbe u praktikumu. (2000. by Eck. Drinan.. Kalit. (1997.H. M. R.H. 3. McSweeney.). Tourneur. laboratorijske vježbe.A. Kluwer Academic/Plenum Publisher.. P..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Paris. J. J.P. J. Gaithersburg. Fox. Reading. Law) Sheffield Academic Press.J.. U: Cheesemaking From Science to Quality Assurance (Ed. Wallace. Fox.. M.A.D. Sousa. 2. 353-411. Scott. Naglasak je dan na proteolitičke promjene koje najvećim dijelom utječu na senzorsku kakvoću i teksturu zrelog sira.C. Havranek.. U: Cheesemaking From Science to Quality Assurance (Ed. McSweeney. Lait.. U: Dairy Chemistry and Biochemistry. Schmidt. odnosno kako ih otkloniti. (1998. A. U: Technology of Cheesemaking. P. UK. C. Sheffield. Cogan.): Physical and sensory properties of cheese.

Papeš. D. (1995): Elements of Ecology.. 2. Zagreb 2. Harper and Row.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. pp 297. (2004): Lovstvo.. . Zagreb. AG2017 BIOLOGIJA I EKOLOGIJA DIVLJAČI Koordinator modula Opis modula Sistematika divljači. Zagreb Preporučena literatura 1. Zagreb 3. Hrvatski lovački savez. Izvanredni profesor Ivica Aničić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 6 8 16 Redovito pohađanje svih vrsta vježbi uz javnu prezentaciju seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 232 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Andrašić D./2011. Liber. Springer. Definicija i pojam ekologije divljači. Liber. Ur. Cilj modula Omogućiti studentima proširenje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o biologiji i ekologiji divljači . biljaka i krajolika kao sigurnost očuvanja ekološke ravnoteže. Zagreb.New York. odnosno terestričke i akvatičke ekologije.Profil. posebna biološka svojstva divljači. O. Smith. (2001): Biologija. Andrašić D. odnosno ekologa i zaštitara prirode. Zaštita raznolikosti divljači. M. (1995): Priroda kao zadaća. Odnos divljači spram izravnih i neizravnih ekoloških čimbenika. Miljanić. Glavni poremećaji u ekološkim sustavima uzrokovani antropogenim utjecajem. Ekološka svojstva i životna područja kopnenih ekoloških sustava. (1982): Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači. H. Mustapić Z. Divljač kao dio ekološkog sustava. Kalafatić. Wildermuth. Obvezna literatura 1. E. P. L. (1984): Zoologija divljači i lovna tehnologija. 3.Formirati lovnog gospodarstvenika s naglašenom ekološkom etikom.

bob). čimbenici fruktifikacije. poriluk.češnjak).T.A. (1998) Encyclopaedia of Seed Production. rotkvica). endivija.(1993). postrna repa. Obvezna literatura 1. Chenopodiaceae (špinat. žetva (berba) i dorada. paprika). radič). Cvjetković B. Cilj modula Temeljna znanja i vještine o proizvodnji sjemena povrća. grah. korabica. pozitivno ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 233 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . specifičnosti uzgoja sjemenskog usjeva.. Brassicaceae (kupus. Lešić R. Chichester. Cucurbitaceae (krastavac buče i bundeve). Solanaceae (rajčica. peršin). kelj. rotkva..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. AG2017 PROIZVODNJA SJEMENA POVRĆA Koordinator modula Opis modula Morfološko-biološka svojstva reproduktivnih organa. Kelly A. John Wiley & Sons. Fabaceae (grašak. New York Izvanredni profesor Josip Borošić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 10 2 4 Obavljene praktične vježbe u praktikumu i na pokušalištu. cikla. blitva).F. Cichoriaceae (salata. posebno iz skupine domaćih i udomaćenih sorata u našim agroekološkim uvjetima./2011. George R. Proizvodnja povrtnog sjemena. uzdržna selekcija ekonomski važnijih kultura povrća iz porodica: Alliaceae (luk. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Preporučena literatura 1. položeni kolokviji poslije obavljenih vježbi. Pavlek P. Apiaceae (mrkva..

Knjiga. Knjiga. Knjiga. Obvezna literatura 1. EM. D. (1980): Biogas. Elsevier Science. M. AG2018 ENERGETSKA ISKORISTIVOST BIOMASE I BIOGORIVA U POLJOPRIVREDI II Koordinator modula Opis modula U ovom modulu će se obrađivati poglavlja iz područja proizvodnje bioenergije iz poljoprivrede i iz prerađivačke industrije. Mittelbach M. (1990): Handbook of energy for world agriculture. Z. Zagreb 3. (2005): Energija i okolina. Osijek. B. Stout. tehnike i tehnologije proizvodnje biomase u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije. SAD.. Remschmidt. sc. Njemačka 3. tehnike i tehnologije proizvodnje biodizela i etanola te njihovo korištenje u motorima SUI umjesto goriva mineralnog porijekla. Šimić. Obradit će se mogućnosti skupljanja sirovine. Đonlagić. 4. Sve vrste proizvodnje posebno će se pratiti s aspekta zaštite okoliša i legislativa i regulativa EU i RH.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Knjiga. Obuhvatit će se poglavlja prikupljanja.. Kaltwasser. Sanacija gnoja i gnojevke usmjerit će se prema proizvodnji bioplina također u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije. Sinčić.A./2011. B. D. BIH Doc. (2008): Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje. (2008): Biodizel – svojstva i tehnologija proizvodnje. (2002): Obnovljivi izvori energije. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 234 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zagreb Preporučena literatura 1. Labudović. Neven Voća Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 8 4 4 Odslušane vježbe i predavanja. Kao posebno poglavlje biti će sanacija organskog otpada iz poljoprivrede i prerađivačke industrije s posebnim naglaskom na sanaciju visoko rizičnog organskog otpada. Knjiga. 2. C. (2004): Biodiesel – the compprehensive handbook. dr. B. Šljivac. Cilj modula Student će steći znanja iz područja proizvodnje i potrošnje biomase i biogoriva iz poljoprivrede te sanacije organskog otpada u svrhu proizvodnje toplinske i električne energije. Knjiga. Austrija 2. Graz. Knjiga. Tuzla.

. kao i specifičnostima u građi nekih drugih vrsta koje igraju važnu ulogu u vinogradarstvu (npr. te kakvoću grožđa i karakter vina. AG2018 BIOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE Koordinator modula Opis modula Modul se sastoji od dva temeljna dijela. Obvezna literatura 1. njihov razvoj.. te temeljem toga procjena prikladnosti nekog područja za vinogradarsku proizvodnju. University press. tipove cvijetova. Adelaide (prema izvorniku će se prirediti skripta na hrvatskom jeziku) Preporučena literatura 1. Novi Sad 2. L.. pupova.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. kao i značajnijih vinogradarskih područja u svijetu. Mitchell Beazley. razvoj i pravilno odvijanje faza godišnjeg biološkog ciklusa. London izvanredni profesor Jasminka Karoglan Kontić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 2 6 2 redovito pohađanje nastave i izrada seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 235 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . USA (prema izvorniku će se prirediti skripta na hrvatskom jeziku) 3. te procesi njihovog rasta i razvoja (razvoj provodnih snopova. E. Mirošević. Morfologija i anatomija generativnih organa obuhvatit će građu cvijetova i cvatova vinove loze. (1998): Terroir. biologije i ekologije vinove loze. postrano grananje mladica i korijena. Obradit će se značajni klimatski faktori (sume temperatura. (1979): Vinogradarstvo I i II. formiranje bobica i sjemenki. (1996): Biology of the grapevine. U dijelu koji razmatra biologiju vinove loze studenti će se detaljno upoznati sa morfološkom i anatomskom građom vinove loze (Vitis vinifera L). kao podloge ili u oplemenjivanju kao izvor otpornosti na boiotske i abiotske faktore). (1996): Vinogradarstvo. Cambridge. Williams.P.. Winetitles. apsolutni maksimumi i minimumi. Zagreb 2. broj sati sijanja sunca. G. korijena.. proces oprašivanja i oplodnje.. D..E. prelazak u sekundarnu građu mladica i korijena i sl). J. Wilson. M. U dijelu ekologije vinove loze studenti će se upoznati s najvažnijim ekološkim čimbenicima koji utječu na rast. Gladstones. Obradit će se okolinski uvjeti pojedinih vinogradarskih podregija u Hrvatskoj. Ćirpanov». Nakladni zavod Globus. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja o biologiji i ekologiji vinove loze. (1992): Viticulture and Environment./2011. listova). kao preduvjet za razumijevanje ostalih vinogradarsko vinarskih predmeta. oborine. procese u bobici od oplodnje do pune zrelosti. Obradit će se anatomija i morfologija vegetativnih organa (mladica. Osposobljavanje za donošenje kompetentnih odluka pri podizanju vinograda i odabiru odgovarajuće tehnologije. Bouquet. J. N.. A. Mullins. Radnički univerzitet «R.) i način njihovog utvrđivanja u praksi . Burić.

Larson.L. 5.. te utjecaja visoke proizvodnje i uvjeta držanja na funkciju vimena i drugih sustava. odnosno zdravlje životinje. Laktogeneza. Sekrecija. 2th ed. Liker. sinteza laktoze. Interna skripta.. Cilj modula Temeljitije upoznavanje morfologije vimena i biologije žljezdane epitelne stanice. 2. O.. Biosinteza mlijeka: energetski metabolizam. T. B.G.J. Elsevier. AG2019 BIOLOGIJA LAKTACIJE Koordinator modula Opis modula Anatomija laktirajućeg vimena: vanjske osobitosti. Amsterdam. Ultrastruktura sekrecijske stanice. Cornell University Press. Redoviti profesor Branko Liker Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita 55 5 - Pismeno Usmeno ☑ 236 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .O. Wensing. Homeoreza. Ithaca and London 3. Saunders Company. B. Bolesti vimena. Obvezna literatura 1.Poljoprivredni fakultet. Galaktopoeza. W. (1996): Textbook of Veterinary Anatomy. limfni sustav i imunost. Endokrinologija laktacije. C. Ames.M. histološka građa. Puštanje mlijeka. The Iowa State University Press. 12/e. Upoznati bolesti vimena i preventivu. embriologija i rast. sinteza mliječne masti. suspenzorni sustav. Liker. građa žlijezda i sisa. Dyce./2011. (1995): Lactation. Sisanje. New York.J.R. Mepham. W. Dukes' Physiolology of Domestic Animals. 4. (2002) Osnove animalne citologije. B: Anatomija i fiziologija mliječne žlijezde.B.B. M. 2004. vaskularizacija i inervacija. sekundarni glasnici. Sack. sinteza proteina. Preporučena literatura 1.. Zagreb. Swenson. K. diferencijacija.. Čimbenici koji utječu na laktaciju.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1983): Biochemistry of lactation. Reece.

Područja posebnih obilježja: prirodni rezervati. Školska knjiga. gradovi. Marinović-Uzelac. nacionalni i memorijalni parkovi. (1977): Osnove urbane geografije (Introduction to Urban Geography). Urbane funkcije gradskih naselja. Tehnička knjiga. turističke regije.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Towns. poljodjelski prostori. Zagreb 2. Areas). sc. Gradska aglomeracija. AG2019 OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA Koordinator modula Opis modula Upoznavanje s temeljima struke prostornog planiranja. Metode i tehnologije izrade prostornih planova. Temeljni generatori suvremene strukture prostora. 3 doc. Marinović-Uzelac. Čovjek i prostor. Vresk. M. (1986): Naselja. Zagreb 237 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . prostori (Settlements. Ugroženost prirodne sredine i zaštita prostora. Funkcionalne karakteristike i procesi u prostoru. Posljedice ljudskog djelovanja na izgled krajobraza s bitnim načelima očuvanja. A. praktičnim problemima planiranja i uređivanja većih prostornih cjelina (regija). A./2011. industrijska područja. dr. Primarna i sekundarna urbanizacija. Aleksandar Lukić Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 Definicija prostornog planiranja. Zagreb 3. Regija. Prostorni planovi i praktični problemi u izradi i provođenju prostornih planova. (2001): Prostorno planiranje (“Physical Planning”). Prometno-geografski uvjeti smještaja gradova. Geografski uvjeti smještaja i razvoja gradova. konurbacija i megalopolis. Krajobraz i identitet prostora. Cilj modula Upoznati studente s temeljnim i praktičnim načelima prostornog planiranja 10 Prisustvovanje na predavanjima Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. Upoznavanje s teorijom prostornog planiranja. Prometno otvaranje.

(1996): Cytology and microscopic anatomy. J. njegovom interakcijom s ostalim sustavima. (1985): Nutritional physiology of farm animals. jetra. 2. Ithaca and London Preporučena literatura 1. W.J. želučano-crijevni hormoni. O.R.. A. Nottingham University Press.F. Sisson. London.. Thomas.A. C. 2. Metabolizam ugljikohidrata. Dellmann. Verlag Paul Parey.. tanko crijevo debelo crijevo. Apsorpcija.G. 4. 3. H. ždrijelo. Rook. B. Cornell University Press./2011. Liker.C. gušterača. B. Upravljanje probavnim funkcijama: utjecaj živčanog sustava.A. složeni želudac. Procesi u probavnim organima vezanim uz enzimatsku razgradnju ili uz aktivnost mikrobne populacije: probava ugljikohidrata. Saunders Company. W. Ganong. M.O. i koji zajedno s metabolizmom ima ključni utjecaj na zdravlje životinje i ekonomičnost proizvodnje. A. (2005): Review of medical physiology. P.(1962):Anatomija domaćih životinja. AG2020 BIOLOGIJA PROBAVE I METABOLIZAM Koordinator modula Opis modula Citološke osobitosti epitelne stanice. Zagreb.R.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Metabolizam vitamina i minerala.. (2002) Osnove animalne citologije. usta i jednjak. masti i proteina. Scheunert. Seibte Auflage.D. W. egzokrino lučenje pankreasa i jetre. S. (1996): Textbook of Veterinary Anatomy. Reece. Pismeno Usmeno ☑ ☑ 238 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 22th edition. Poljoprovredni nakladni zavod. 4. K. Cilj modula 2 Izvanredni profesor Branko Liker Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita 28 Detaljno upoznavanje s morfologijom i fiziologijom probavnog sustava.. 3. J. (1987): Lerbuch der Veterinar-Physiologie. Obvezna literatura 1. J. Djelovi probavnog sustava i njegova histološka građa: usna šupljina. 2th ed. tanko i debelo crijevo. Wensing.J... Charithers.F.Poljoprivredni fakultet. Grossman.. 2004. Dyce. Dukes' Physiolology of Domestic Animals. jednjak. Sack. želudac.. Longman. Lange Medical Books/McGraw-Hill.B. Zagreb. Trautman.M. 12/e. Swenson. (2003): Rumen Microbiology. masti i proteina.D. Osobitosti probave u domaće peradi. 5. Dehority. Williams & Wilkins. jednostavni i složeni želudac.

predviđanja dinamike tehnološke zrelosti. nicanja i vegetativnog rasta korijena i nadzemnih organa.. 1999: Tomato plant culture. CRC Press LLC. E. 1992: Producing vegetable crops. ekspresije spola. Gemüseproduction. Atherton J. endive and chicory. L.. G. Denville. Poljak i D. Chapman and Hall. 1986.. Stolz. B. Biološke osnove različitih tehnologija uzgoja presadnica. Primjena toplinskih jedinica u planiranju dinamike proizvodnje povrća.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. 1997: World Vegetables. Ulmer. 1989: Vegetable production. New York Preporučena literatura 1. odnosno. Univer. London 3. Nonnecke. I. svjetlom (interakcija) i vodom u procesima: klijanja. Jones J. L. neophodni za pohađanje modula Suvremena tehnologija uzgoja povrća./2011. Berlin 5. utjecaj kvalitete i gospodarenja vodom i hranivima na kakvoću jestivih dijelova povrća. Poznavanje čimbenika fruktifikacije u manipulaciji prelaska vegetativne u generativnu fazu razvoja.. Onions and other vegetable Alliums. efikasnije adaptabilnosti različitim ekološkim uvjetima. razvoja i zriobe plodova.. Second Ed. Zrinski. J. Čakovec 2..J. 2004: Povrćarstvo. 1989: Gemüsebau. Ekološki čimbenici u planiranju proizvodnje povrća: utjecaj čimbenika klime na rokove uzgoja i odabir sorte. Rudich. Cilj modula Znanje o biološkim i ekološkim čimbenicima u uzgoja povrća i vještina njihove primjene u planiranju povrćarske proizvodnje. Ware. 1994. 1986. 1998: Lettuce. Biološki čimbenici u planiranju proizvodnje povrća: potrebe povrtnih vrsta za temperaturom. J. 4th ed. London 5. Tuscon 3. Parey. Swiader. J.. M. Borošić.. The tomato crop.W. Buturac. Krug. of Arizona Press. Lešić R. Rubatzky V. Romić. postizanja visoke kakvoće i održivosti povrća. Brewster J. Yamaguchi M. Redovitost na predavanjima. McCollum.P. London 4. Obvezna literatura 1. M. Herak Ćustić. G. CABI Publishing. Chapman & Hall. J. cvatnje. W. oprašivanja. Interstate Publishers. Van Nostrand Reinhold. usklađivanje povrtne vrste i roka uzgoja s fizikalnim i kemijskim svojstvima tla. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 239 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . II 2. AG2022 BIOLOŠKI I EKOLOŠKI ČIMBENICI UZGOJA POVRĆA Koordinator modula Opis modula Primjena novijih saznanja iz domene ekoloških i bioloških čimbenika u proizvodnji povrća sa svrhom: boljeg iskorištenja genetskog potencijala suvremenih sorata. Stuttgart 4. preciznog planiranja sjetve/sadnje za kontinuiranu opskrbu tržišta/prerađivačke industrije. New York Docent Nina Toth Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 20 8 8 3 programa: planiranje dinamike sjetve/sadnje povrća za kontinuiranu opskrbu tržišta/prerađivačke industrije Seminar: Biološke osnove različitih tehnologija uzgoja presadnica. Fritz D. H. vježbama u praktikumu i terenskoj nastavi. Ryder E. I...

Lamberson. 2004. MATRIČNI PRIKAZ REGRESIJE. Kapš M:Biometrika i planiranje istraživanja na primjerima na životinjama – bilješke i prezentacije predavanja s primjerima u elektronskom obliku (word ili pdf dokument) – izvadak iz knjiga pod 1. R. New York. G. UK. 4. CAB International. F i Tukey provjera. Chapman & Hall / CRC Press. John Wiley & Sons. VEKTORI I MATRICE (tipovi i svojstva matrica. vlastita slobodna podjela 4. (2000) Design and Analysis of Experiments. koeficijent determinacije). raščlanjenje varijabilnosti. Wallingford. latinski kvadrat). Cochran. and Cox. (1999) Experimental Design and Analysis in Animal Science. HIJERARHIJSKI PLANOVI.W. D. FAKTORIJALNI POKUS. (1992) Experimental Designs. SPLIT PLOT PLAN. Montgomery. omogućuje slušanje daljnjih modula vezanih za genetiku. Zagreb 11 siječnja 2005) 3. Wallingford.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Oxon. Morris. C. M. M. Biostatistics for Animal Science. POTPUNO SLUČAJNI POKUSNI PLAN. G. F. T. New York. Redoviti profesor Miroslav Kapš Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 30 - Riješene 2 domaće zadaće. CABI Publishing. midterm ispit (kolokvij). MULTIPLA REGRESIJA (dvije nezavisne varijable. Preporučena literatura 1. JEDNOSTAVNA LINEARNA REGRESIJA (procjena parametara. i 2. Kaps. (1994) Experimental Research Design and Analysis : A Practical Approach for the Agricultural and Natural Sciences. Lamberson: Biostatistika i metode istraživanja na životinjama' . Second Edition. 5. (1999) Statistical Experiment Design and Interpretation: An Introduction with Agricultural Examples. model sa slučajnim utjecajima grupa). John Wiley & Sons. New York. and Everitt. BLOKOVI U ANALIZI VARIJANCE (slučajni blok plan). London. pokusi na mliječnim i tovnim životinjama). krivolinijska regresija). pokusna greška i kontrola pokusne greške. CRC Press. pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 240 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Kaps. B) Pokusni planovi u istraživanjima na životinjama: JEDNOSTRUKA ANALIZA VARIJANCE (model s fiksnim utjecajima. CHANGE OVER PLANOVI (jednostavni change over plan. teoretske postavke i primjeri koristeći SAS software: A) Primjena regresije u istraživanjima na životinjama: UVOD (slučajne varijable i njihove raspodjele procjena parametara provjera hipoteza). London./2011. potreban broj ponavljanja. raščlanjenje varijabilnosti. ANALIZA KOVARIJANCE Cilj modula Planiranje pokusa i statistička analiza takvih pokusa. A. Obvezna literatura 1. Hoshmand. M i W R. operacije s matricama i vektorima). 3. R. Collins. G. UK. Second Edition. and Seeney.Odobrenje Senata Sveučilišta u Zagrebu za korištenje naziva sveučilišni udžbenik rukopisa (broj 021950/3-2004. uzgoj i hranidbu životinja. (ISBN: 0 85199 820 8) 2. AG2023 BIOMETRIKA I PLANIRANJE ISTRAŽIVANJA NA ŽIVOTINJAMA Koordinator modula Opis modula Primjena regresije i pokusnih planova. John Wiley & Sons. NAČELA PLANIRANJA POKUSA (pokusne jedinice i ponavljanja. C. korištenje SAS-a. M and W. (2001) A Handbook of Statistical Analyses Using SAS. t i F provjera. B. 2. Fifth Edition. prosjeci i varijance procjenitelja. Der.

receptori plazmine membrane. replikacija i popravak DNA.. Ciklus staničnog dijeljenja. Garland Science. proteinski faktori rasta. (2002) Osnove animalne citologije. Kelley. Temelj za razumijevanje funkcija visoko diferenciranih stanica organskih sustava. 1995: Osnove histologije. endoplazmatska mrežica. Preporučena literatura 1. Roberts K. Stanični kostur (Citoskelet): Intermedijarne niti..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010..E. Jezgra: kromatin. signalizacija preko enzimskih receptora. matriks. građa gena.. transporteri. prijenos velikih molekula u stanicu. Zagreb. 2. Raff M. Mitohondriji: građa.. Obvezna literatura Izvanredni profesor Branko Liker Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 1. Hausman. sinteza RNA.. endocitoza. aktinske niti. O. Johnson A. C. R. membranski prijenos./2011. izrezivanje. osnove stanične signalizacije. ribosomi. (2004): Stanica – molekularni pristup. J. centrosom . kalcij kao sekundarni glasnik.G. AG2025 CITOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Stanična membrana: lipidni dvosloj. Medicinska naklada. sinteza bjelančevina. apoptoza. Lizosomi.. mikrotubuli. Lewis J. 241 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . mitotički ciklini. Walter P. signalizacija preko receptora povezanih na G-bjelančevine. Janqueira. Zagreb.. egzocitoza . građa kromosoma. Zagreb.. manipulacije. jezgrica. Golgijev aparat. nadzor nad genskim izražavanjem. Liker. način rada genskih prekidača. ionski kanali. New York. Cooper.M. Cilj modula Detaljnije upoznavanje s morfologijom i biologijom životinjske stanice kao osnovne jedinice organizma. Alberts B. Razvoj višestaničnih organizama. membranske bjelančevine. Školska knjiga. (2002): Molecular Biology of the Cell. 2. B. L. rekombinacija. Carneiro. Međustanična komunikacija. ciklički AMP (cAMP).. Nadzor nad staničnim dijeljenjem u višestaničnih životinja.

. Vince-Prue. Plant Growth Regulator Handbook. F..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1990. 1985 1. dvogodišnjišnjih cvjetnih vrsta i geofita. Ecsher. Ball Publishing. Ulmer. A. B.dr./2011. V. 2002: Fiziologija bilja. Stuttgart.Metode uzgoja glavnih rodova rezanog cvijeća i lončanica u zaštićenom prostoru Cilj modula Razumijevanje fizioloških procesa pri uzgoju cvjećarskih kultura za rez i kao lončanica te jednogodišnjih. Plant Growth Regulator Society of America. Specialty Cut Flower. 1993. Toronto 3. 1996. K.. Zagreb. New York. 1998. AG2026 CVJEĆARSTVO 2 Koordinator modula Opis modula Program modula Cvjećarstvo 2 omogućuje studentima stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja uzgoja cvjećarskih kultura. 2002.“Plug” proizvodnja jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta . M. Holland Bulb Forcer's Guide. 4.. Thomas. broj Ganslmeier. Pevalek-Kozlina..Pospješivanje cvjećarskih kultura u zaštićenom prostoru . 1997. Obvezna literatura 1.. Poljak. 4 5 Bohmer.. Ball. Armitage. Ulmer. Schnittblumen kulturen. 1996 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 8 20 8 Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura red. H. 2. Batavia.Metode uzgoja jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta . D. Zagreb 242 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Interna skripta. D. Alkemade Printing BV. Ulmer. Sirois. Ball RedBook. 1994. Timber Press.. 1-178. Profil International. Ines Han Dovedan Broj ECTS bodova . Photoperiodism. Oregon. Stuttgart.: Fiziologija bilja. B. 2. Academic Press. Schnittstauden.. Stuttgart. Topflanzenkulturen.. 3.. Hertogh. A. Lisse. R. Henseler. Programski dijelovi modula su sljedeći: 6 Prof.sc. M.

Walton. Nakon postavljenog pokusa u okviru terenskih vježbi. Da bi istraživanja učinkovitosti SZB u svrhu dobivanja dozvole za promet u svim zemljama članicama bila ujednačena. EPPO. OEPP. 1997. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products. planiraju. M.. Obvezna literatura 1. EPPO. Cilj modula Savladavanjem sadržaja modula studenti će biti osposobljeni da samostalno pripremaju. Pripremljeni materijal na CD room-u Preporučena literatura 1.R. CAB International. I. Methods in Agricultural Entomology. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products. Provode se sa sredstvima za zaštitu bilja (SZB) u svrhu utvrđivanja njihove učinkovitosti i popratnog djelovanja na korisne organizme i okoliš. Razlog je dobivanje dozvole za promet ili utvrđivanje interakcije određenog štetočinje i nekog od čimbenika okoline. provode i donose zaključke o provedenim pokusima u području zaštite bilja. Introduction. Ulaskom u EU preduvjet za priznavanje dobivenih dozvola SZB u drugim zemljama biti će da su istraživanja provedena sukladno smjernicama. New & Revised Guidelines. OEPP. D.P. EPPO. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products. General & Miscellaneous Guidlines. vol. Ed. Insecticides &Acaricides. vol. Redoviti profesor Renata Bažok Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 16 4 6 4 Izrada seminarskog rada. te s osnovnim smjernicama koje je propisala EPPO. 1997. by Dent. 1997. 2. OEPP. 2./2011. 3. 3. Fungicides. EPPO je izradila smjernice za provođenje ovih istraživanja za većinu najznačajnihih štetočinja u poljoprivrednoj proizvodnji.. 3. studenti će u praktikumu obraditi dobivene rezultate i izradom seminarskog rada prezentirati provedeno istraživanje. vol. 1999. Isto je nužno za potpuno razumjevanje biologije i ekologije pojedinih vrsta štetočinja.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.Tijekom predavanja studenti će se upoznati s osnovnim postavkama pokusa u zaštiti bilja. obavljanje terenske nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 243 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . AG2027 DIZAJNIRANJE I ANALIZA POKUSA U ZAŠTITI BILJA Koordinator modula Opis modula Istraživanja koja se provode u zaštiti bilja specifična su i raznolika u odnosu na ostala istraživanja u agronomskim znanostima.

Production.C. Longmans. kvalitetom lista i šišarica hmelja. zaštita). Inc. suvremenom tehnologijom uzgoja i preradom ovih kultura. Collins. (1981). (1990). H. S.. (1994).J. AG2028 DUHAN I HMELJ Koordinator modula Opis modula Modul Duhan i hmelj obuhvaća najznačajnije predstavnike aromatično-alkaloidne skupine biljaka koje se uzgajaju u Hrvatskoj. Ceres. te je sposoban samostalno donositi odluke i obavljati organizacijske poslove i voditi tehnološki zahtjevne procese u proizvodnji duhana i hmelja. K. Cilj modula Student svladava suvremene trendove proizvodnje duhana i hmelja u svijetu i u nas. Križevci 4. te utjecaja okolišnih (klima i tlo) i tehnoloških čimbenika (sortiment. Hmeljarstvo. Naglasak će biti na duhanu tipa flue-cured (virginia) i air-cured (burley). Barth. predaja seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 244 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. The Hop Atlas. agrotehničke mjere. fire-cured). Physiology and Biochemistry of Tobacco Plant. kao jedinim tipovima duhana koji se uzgajaju u Hrvatskoj. B. Grupa autora (1989). Posebno ratarstvo 2. Barth and Sons. uspješna izvedba vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Naučna knjiga. Duhanski terminologijski rječnik. N. Beljo. Schmidt (1994). podjelom duhana na tipove. ali će se obraditi i ostali tipovi duhana (air-cured. Načela proizvodnje Virginijskog duhana. sun-cured. Srečec.. (2004). J. Nurnmberg Redoviti profesor Jasminka Butorac Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 10 10 12 Redovito pohađanje nastave. S. C../2011. Visoko gospodarsko učilište. Vuletić. N. Jon. Hawks Jr. Ideals.. važnosti i upotrebom. T. Akehurst. Cristine Clinke. C. Beograd Preporučena literatura 1. USA 2. Mostar-Zagreb 3. uz poznavanje njihove morfologije i razvojnih ciklusa. Zagreb 2. Obvezna literatura 1. Tobacco. London and New York 3. (1990). W. U sklopu ovog modula studenti bi bili upoznati s njihovim porijeklom i proizvodnjom u svijetu i u nas. Tso.

and Ziger./2011. D. Bakema. L. Obvezna literatura red. 4. Larcher. Penning de Vries. Kappen.W. M. genetiku. Pudoc. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. biofiziku. Izvanredni profesor Milan Poljak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 25 / / / 5 / seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 245 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .S. preživljavanje i prilagodbu. (1995) Physiological Plant Ecology. (Ecological Studies. Cilj modula Cilj ovog diplomskog modula je da se obuče studenti iz podrčja agroekologije tako da mogu prepoznati ciljeve fizioloških mehanizama i procesa relevantnih za ekologiju bilja uključujući molekularnu biologiju. 2. Ekofiziološki pravci moraju uzeti u obzir i strukturnu i funkcionalnu raznolikost. preživljavanje. Nakon toga slijedi razmatranje utjecaja pojedinih procesa na rast bilja. Second edition. (2002): Fiziologija bilja. Fiziološki procesi koji će se razmatrati uključuju vodni režim. Wgeningen. Lange.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Tijekom izvedbe nastave uspoređivat će se aspekti biljne fiziologije i biljne ekologije. Interna skripta. U. O. California. 1-178. Taiz. N. Utjecaj biotskih i abiotskih faktora također će biti uključeni u kontekstu rasprave o fiziologiji stresa i njenim ekološkim posljedicama za evoluciju i prilagodbu.M ten Berge and A. Ekofiziološka istraživanja pružaju informacije koje su fundamentalne za shvaćanje mehanizama odgovornih za prilagodbu. L. 2. (1976) Water and Plant Life. (1991) Plant Physiology..L.. Poljak. Zagreb. Osposobiti studente da mogu kritički razmatrati ekološke procese za identifikaciju abiotskih i biotskih faktora i mehanizama koji pokrivaju ili utječu na te procese. 3.broj Naziv 1. E. Third edition. Benjamin/Cummings. Park. (1999) Physicochemical and Environmental Plant Physiology.M. E. U modulu će se razmatrati istraživanja vezana za fiziološke procese koji utječu na rast.D. Preporučena literatura red.F. H. mineralnu ishranu. AG2029 EKOFIZIOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Biljna ekofiziologija razmatra promjene u fundamentalnim fiziološkim procesima u biljci izazvanih promjenom vanjskih utjecaja na svim razinama organizacije. Jansen. transport tvari i energetiku (fotosintezu i respiraciju). F. Redwood City. v.broj Naziv 1. (1989) Simulation of ecophysiological processes of growth in several annual crops. W. Academic Press. Schulze.A. anatomiju i fiziologiju i dr.T. Na početku će se napraviti pregled fundamentalnih fizioloških procesa razmatrajući njihov fundamentalni značaj za biljke i relevantne mehanizme. razvoj. evoluciju i prilagodbu biljaka. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. biokemiju staničnu biologiju.S. reprodukciju.19).

3. (1984. Percepcija i kognicija svakodnevne okoline. (1988.A.): Prilog grafičkoj metodi istraživanja kognitivnih prostornih mapa./2011. Snalaženje u urbanoj okolini. Rinehart and Winston. Posebne potrebe starijih i djece u urbanoj okolini. (1991. Preporučena literatura 1. 30. D. i Greene. J. zbijenost i privatnost. E. 17. Predmet ekološke psihologije i metodološke specifičnosti. 4. Psihološki procesi u planiranju okoline. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske. a na terenskim njihova primjena u stvarnim situacijama. Teorijski modeli odnosa čovjeka i okoline. Revija za psihologiju. Prof. Razumjet će složene odnose čovjeka i okoline. 2. 198-208. P. D. (1994): Environmental psychology.C. Teritorijalnost. Moći će evaluirati subjektivnu kvalitetu promjena u okolini. Krizmanić i B. Trstenjak. D.): Ekološka psihologija. 67-80. Dean Ajduković Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 24 4 Pohađanje predavanja i vježvi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. M. Fisher. dr. Ljubljana: ČGP Delo 246 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Ajduković.. Bell. A. (1987. 449-509. Doživljena kvalitete okoline.D. Psihosocijalni aspekti stambene okoline. Kolesarić. Psychologische Beiträge. Determinizam i interakcionalizam..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.): A contribution to the methodology of personal space research. Sociospacijalne dimenzije uporabe prostora.sc. Baum. osobni prostor. AG2030 EKOLOŠKA PSIHOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Bihevioralni pristup pitanjima čovjekove okoline.. Ajduković.): Čovjekova okolina i psihologija. A.) Uvod u suvremenu psihologiju. Ajduković. Chicago: Holt. Indeksi percipirane kvalitete okoline. Na praktikumskim vježbama upoznaju se različite tehnike dobivanja podataka u ekološkoj psihologiji. T. Cilj modula Studenti će upoznati sadržaje i metode koje omogućuju interdisciplinarno sudjelovanje u procesu planiranja i mijenjanja čovjekove fizičke okoline. Psihološke karakteristike i posljedice djelovanja okolinskih stresora u urbanoj okolini. Adaptativni procesi u različitim okolinama. i Bistrović. Petz (ur. Vandalsko ponašanje i njegova prevencija. U: V.

I. J. Hrvatski centar «Znanje za okoliš». Werner. U uvodnom dijelu dati će se definicija ekološkog uzgoja te povijest razvoja ekološkog vinogradarstva u svijetu i Hrvatskoj. Zagreb 2.. Zagreb 3. Čakovec Preporučena literatura 1. (1995): Ökologischer Weinbau.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. kao i biologija njihovih uzročnika... Karoglan Todorović.. zatravljivane. s posebnim naglaskom na one otporne na gljivične bolesti nastale međuvrsnom hibridizacijom. U poglavlju zaštite od bolesti i štetnika obradit će se simptomi najvažnijih bolesti u vinogradarstvu. Obvezna literatura 1. A. Studenti će biti upoznati s zakonskom regulativom u ekološkom vinogradarstvu. Zrinski d. AG2031 EKOLOŠKO VINOGRADARSTVO Koordinator modula Opis modula Modul će razmatrati specifičnosti ekološkog uzgoja u vinogradarstvu i namijenjen je studentima koji imaju temeljna znanja iz vinogradarstva stečena na preddiplomskom i osnovnim kolegijima diplomskog studija./2011. zahvati reza u zrelo i zelenog reza. Stuttgart izvanredni profesor Jasminka Karoglan Kontić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 2 6 redovito pohađanje predavanja i terenskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 247 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .(1996): Ekološka poljoprivreda. te preduvjetima za organiziranje ovakve proizvodnje i deklariranje grožđa i vina ekološkim znakom.(1996): Ekološko vinogradarstvo. Ulmer Verlag. te načini zaštite sukladni dozvoljenim mjerama i sredstvima u ekološkom vinogradarstvu. uzgojni sustavi. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda.. D. Hofmann. Znaor. Globus. Razmatrat će se i sorte prikladne za ekološko vinogradarstvo. Temeljem Pravilnikom o biljnoj proizvodnji u ekološkoj poljoprivredi propisanih postupcima. Ciglar. S. P. U. d. gnojidba. Karoglan Kontić.. obradit će se specifična rješenje za ekološko vinogradarstvo: sustavi uzdržavanja tla. Kopfer. Cilj modula Stjecanje znanja o specifičnostima ekološkog uzgoja u vinogradarstvu kao preduvjet za vođenje proizvodnje na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu ili rad u savjetodavnim ili kontrolnim institucijama u ekološkoj poljoprivredi. Na terenskim vježbama studenti će se u praksi upoznati s ekološkim poljoprivrednim gospodarstvom i specifičnim tehnološkim rješenjima u ekološkom vinogradu.

N.A. uporabe teorije odlučivanja i kreiranja modela odlučivanja osposobiti studente. klimatskih promjena.E.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. MATE. (2000): Osnove osiguranja. preuzimanje rizika preduvjet je poslovnog uspjeha. Velika Britanija 2. (2000): Financial Management in Agriculture.upravljanje rizicima.J.M. Agriculture.B.. Pri tome uspostava i primjena učinkovitog upravljanja rizikom na poljoprivrednom gospodarstvu postaje imperativ. (2003): Principles of Risk Management and Insurance. za poslovno odlučivanje. Nigel S.S.. Barry P. Obvezna literatura 1. (2001): A Comprehensive Assessment of the Role of Risk in U. second edition CABi Publishing. Just R. Zagreb 3..D. London.A. kao i napisati seminarski rad i usmeno ga izložiti. i dr. strategijama za upravljanje rizikom na gospodarstvu i s teorijom odlučivanja u uvjetima rizika i neizvjesnosti. a profit možemo smatrati kao povrat na preuzeti rizik. i Vaughan T.B. AG2033 UPRAVLJANJE RIZIKOM U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula Istraživanje rizika i neizvjesnosti u agrobiznisu područje je intenzivnog znanstvenog interesa agroekonomista proteklih nekoliko desetljeća. Risk Books 3. Kluwer Academic Publishers 4. Vaughan. UK Preporučena literatura 1.. E. kao buduće managere u agrobiznisu. Modul kroz predavanja. Baker C. Danville./2011. Anderson J. S druge strane. Babcock B. i Pope R... Inc. Rejda G. (2003): Risk Management and Environment: Agriculture in Perspective. Ellinger P. Interstate Publishers. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 248 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (2003): Agribusiness and Commodity Risks. Huirne R. Biološke osobine poljoprivrednih proizvodnji zajedno s novonastalim okolnostima poput globalizacije i liberalizacije tržišta poljoprivredno prehrambenih proizvoda.(2004): Coping with risk in agriculture. seminare i korištenje studija slučaja iz agrobiznisa upoznaje studente izvorima rizika u agrobiznisu. Hardaker J. Illinois. Addison Wesley. Cilj modula Razvojem vještina analize rizika.R. Lien G.Strategies and Management. SAD 2. Kluwer Academic Publishers Izvanredni profesor Mario Njavro Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 15 15 Nazočiti predavanjima i vježbama.B. Hopkin J. auditorne vježbe.E. epidemija stočnih bolesti kao i zahtjeva za sigurnošću i zdravstvenom ispravnošću hrane dodatno su naglasili sastavnicu rizika.

Logistički i infrastrukturni činitelji: unutarnji.o. Sinergija. (1990): Informatički inžinjering i menadžment. Helmberger P. (2000): Logistički menedžment. Knežević Milović O. Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje "Tehnika i logistika prometa". Ivaković Č. Zekić Z. Upravljanje logističkim i infrastrukturnim sustavima.o.. Ekonomski fakultet. 2728. Opatija. Obvezna literatura 1. Zagreb 3. Rijeka Preporučena literatura 1. vanjski i stohastički činitelji i dinamička optimizacija logističkog sustava.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Cilj modula Slušanjem ovog modula student stječe specifična znanja i vještine o logističkom sustavu i njegovoj organizaciji i projektiranju u agrobiznisu. DRIP. Poljoprivreda i specifičnosti logističke organizacije i infrastrukture. Srića V. Zagreb 2. Kriteriji optimizacije logističkih sustava u agrobiznisu i ruralnom razvitku. Infrastrukturni i logistički resursi u poljoprivredi i vrste infrastrukturnih i logističkih sustava. G. 1998 Docent Miroslav Tratnik Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 8 10 10 Pohađanje ispita.čimbenik stjecanja konkurentskih sposobnosti tržišta tercijarnoga sektora. (1998): Transportna logistika u opskrbljivanju i upravljanju zalihama. Glosa d. Skoko H. 4. Rijeka 2. (2003): Logistika . izrada vježbi i seminara izlaganje i predaja seminara. procesima i mrežama u agrobiznisu.:Logistika i stabilizacije tržišta-interni prijevod dio V 3. Elementi testiranja logističkih modela općenito i u agrobiznisu. AG2034 EKONOMIKA INFRASTRUKTURE U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Uvod u modul: Teoretske odrednice logistike i pojam suvremeno organiziranog logističkog sustava. (2000): Upravljanje kvalitetom. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 249 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011.

o.N. Vrste resursa i oblici korištenja resursa. Sociološko društvo. Ekonomika uporabe resursi i zakon opadajućeg priroda. The impact of Liberalization on Sustainable Development.o.. Grgić I. (2004): Agrarna ekonomika I-V. Priredio Ivan Cifrić. Franić Ramona.. Zavoda za ekonomiku i agrarnu sociologiju Agronomskog fakulteteta. Eksternalije i ekonomika zaštite okoliša. Obvezna literatura 1. (1997): Ekonomija i zaštita okoliša. Resursi i proizvodni potencijali. Stanley L. Alokacija resursa i alokacijska efikasnost... Fiksnost resursa i rentna plaćanja. Žimbrek T. privatn pravo korištenja i pristupa. "MATE" d. (1998): Agriculture. Tratnik M..A.. McConnell C./2011. Zagreb 3. Školska knjiga Zagreb i Glosa Rijeka.-izabrana predavanja.J.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 5. Kretanje cijena resursa.. javna obrana seminara i predaja vježbi. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Preporučena literatura 1. kapital i menagement (znanje). Lekakis J. izd. Resursi i njihova podjela. Glavač V. Zbornik odabranih radova. (2001): Uvod u globalnu ekologiju. Črnjar M. pravo državnog vlasništva i reguliranja pristupa korištenja.. Kvalitativna i kvantitativna obilježja resursa. Dobiti će spoznajne elemente ekonomike i makroekonomskog upravljanja i zaštite resursa. obnovljivi i neobnovljivi resursi. AG2035 EKONOMIKA UPOTREBE RESURSA U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Uvod u modul: Pojmovno određenje resursa. Nordhaus W. Cilj modula Ovim modulom student stječe znanja o prirodnoj i makroekonomskoj ograničenosti raspolaganja resursima. UK. Ekonomija supstitucije resursa u poljoprivredi i gospodarski razvoj. izrada vježbi i seminara. (1994): Suvremena ekonomija rada. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 250 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . B. (1992): Ekonomija 14.. Trade and the Environment. Resursi u poljoprivredi i ekonomika njihova korištenja: vodne površine. Prisvojivi i neprisvojivi resursi. Antle M. Sustavi resursnih vlasništva i prava pristupa resursima mora i vodotoka: Vlasničko pravo zajednice (res communis). Zanias G.P. (2004): Agrarna politika Republike Hrvatske. Žimbrek T. Zagreb (odabrana poglavlja) 3.R. Hrvatska sveučilišna naklada. MATE d. Zagreb. Zagreb 2. Profesor Miroslav Tratnik Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 2 4 Pohađanje predavanja. Edward Elgar Cheltenham. 4. vlasničko pravo otvorenog pristupa (res nullius). Management resursa.o. Zageb 2. Samuelson P. rad. zemljište. Zbornik radova (1990): "Ekološke dileme". Interna skripta.o.

Vrste i karakteristike turističke potražnje/ponude. trgovine u formiranju turističke ponude. vrste i posebnosti turističke potrošnje.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb 2. karakteristike. Utjecaj sezonalnosti na planiranje. AG2036 EKONOMSKA OBILJEŽJA TURISTIČKOG TRŽIŠTA Koordinator modula Opis modula OPĆE POSTAVKE TURIZMA Pristupi izučavanju. Počela turizma. B.. Golden marketing. Uloga države u organizaciji turizma. Turistički proizvod – definicija i vrste. Stabler. turističkog posredništva..potražnja. HTZ-a i turističkih zajednica županija.M. Usluga vs. (1997). Ekonomske funkcije turizma. Nevenka Čavlek Broj ECTS bodova TURISTIČKO TRŽIŠTE Pojam i principi djelovanja. razvoj i investicije u turizmu.specifičan sustav u okviru nacionalnog gospodarstva. Mogućnosti resursa u ostvarivanju ekonomskih učinaka od turizma. The Economics of Tourism. Pirjevec. M. Obvezna literatura 1. Turistički prihodi i rashodi. Predmet i metode vođenja turističke statistike. Uloga ugostiteljstva. Tržišni subjekti . Ovladavanje vještinama u razumijevanju suvremenih trendova u turizmu. posrednici. Routledge. Vrste i oblici turističkih kretanja. Ekonomska obilježja turizma. Osnovna obilježja radne snage u turizmu. Kesar. 6 redoviti profesor dr. Negativni ekonomski učinci turizma. (2002). EKONOMSKI UČINCI TURIZMA Pojam. Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 30 aktivno sudjelovanje u nastavi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ ORGANIZACIJA TURIZMA Međunarodni subjekti u funkciji organizacije turizma. Razumijevanje specifičnih zakonitosti na turističkom tržištu. Zagreb Preporučena literatura 1. Definiranje područja. prometa. Pirjevec. Važnost usklađivanja interesa privatnog i javnog sektora te lokalne društvene zajednice. Pretpostavke za formiranje turističke potražnje/ponude. Turističke usluge – pojam. London 251 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Sinclair. proizvod./2011. Turizam . B. Mikrorad i Ekonomski fakultet. O. (1998). ponuda. Osnovna obilježja turističke ponude Hrvatske. T.sc. gradova i općina. Turistička destinacija. HGK-e i strukovnih udruženja. vrste. Cilj modula Stjecanje praktičnih znanja za prepoznavanje potencijala turizma u gospodarskom razvoju. Uloga Ministarstva MTPR.

Statistical Procedures for Agricultural Research. Lakše čitanje i razumijevanje znanstvenih radova. seminari Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 252 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . vezanim uz određeni tip dizajna. Pacific Grove 2. R. John Wiley & Sons Docent Jerko Gunjača Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 10 4 1 uredno pohađanje nastave. Posebno će se naglasiti potreba odabira najpogodnijeg dizajna. studenti će se upoznati sa općim principima postavljanja i analize pokusa. Interna skripta (u pripremi koordinatora) Preporučena literatura 1. kao i specifičnostima. 1984. Design of Experiments. and Gomez. te omogućiti najučinkovitiju analizu pokusnih podataka. Đ. te da ih upozna s različitim tipovima dizajna pokusa. Pravilno planiranje. Preduvjet za uspješno praćenje nastave u ovom modulu je stečeno znanje iz područja obuhvaćenog modulom «Osnove biometrike». AA. odnosno osigurati najinformativniju interpretaciju rezultata. AG2037 EKSPERIMENTALNI DIZAJN Koordinator modula Opis modula Pokus ili eksperiment osnova je svakog znanstvenog istraživanja. izvođenje i analizu pokusa. Ovaj je modul stoga koncipiran tako da studentima omogući stjecanje znanja o osnovnim pojmovima u eksperimentiranju./2011. Hrvatsko agronomsko društvo. Kuehl. 2000. Duxbury. Poznavanje osnovnih tipova dizajna pokusa u eksperimentiranju u agronomiji.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Gomez. Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. koji će najbolje odgovarati postavljenim ciljevima istraživanja. Zagreb 2.. Cilj modula Osposobljenost za samostalno planiranje. Nadalje.. postavljenje. 2000. Vasilj. KA. Obvezna literatura 1.O. postavljanje i analiziranje pokusa nužan je preduvjet za uspjeh znanstvenog rada.

O`Hare. sc. D. Detaljnije se analiziraju ruralni (agrarni) i urbani krajobrazi i dominantni procesi koji utječu na njihovo oblikovanje: depopulacija. M.. Olive & Boyd. Ljubljana 2. urbanizacija i suburbanizacija i posljedice globalizacije. Savladavanjem modula student je u mogućnosti samostalno analizirati krajobraznu strukturu i definirati tipove krajobraza. pri tome. u okviru triju fizionomskih regija Hrvatske. U završnoj programskoj cjelini krajobrazne strukture Hrvatske definiraju se./2011. Nejašmić. Obvezna literatura 1. G. razmatrati gospodarske i estetske vrijednosti krajobraznih cjelina i mogućnosti njihove revitalizacije i zaštite. J. promjenjivi i labilni elementi krajobraza. Filozofska fakulteta. Uvodni dio završava prikazom istraživačkih metoda. Maizler. U programskoj cjelini društveni sadržaji u krajobrazu razmatra se odraz primarnih. (1998): Osnove opće geografije Educa. Detaljnije se raspravlja značenje krajobraza u klasičnoj regionalnoj geografiji – fizionomski ili homogeni pristup te geoekološko usmjerenje u proučavanju krajobraza. Zagreb Preporučena literatura 1. Barbat. Tivy. deagrarizacija. AG2038 ELEMENTI I DINAMIKA KRAJOBRAZA Koordinator modula Opis modula Modul ima 4 programske cjeline. J. To su istovremeno vještine potrebne za obavljanje praktičnih poslova. sekundarnih i tercijarnih djelatnosti na strukturiranje i preobražaj krajobraza. o evoluciji krajobraza i procesima koji utječu na njegovo oblikovanje.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Stuttgart 3. dr. H. U uvodu se razmatra krajobraz (landschaft. Edinburgh – New York. ističe međuzavisnost elemenata prirodnog kompleksa i uloga dominantnih elemenata u definiranju krajobrazne strukture. prof. (2001): Ekološki leksikon. Zagreb 2. paysage) kao koncept u pojedinim geografskim školama. (1989): Humanimpact on the Ecosystem. Kull. Matas. (2001): Geografski pristup okolišu. I. analizira njihova evolucija tijekom povijesnog razvitka i utjecaj suvremenih procesa na njihovo oblikovanje. Gams. Visoka učiteljska škola Petrinja 3. Posebno se. Knadel. K. (1986): Osnove pokrajinske ekologije. (1989): Ökologie und Umweltschutz. U programskoj cjelini Prirodno-geografski elementi krajobraza analiziraju se. Đikić. Razmatra se krajobraz kao faktor socijalno-ekonomskog razvitka i organizacije prostora. sa aspekta krajobraznih obilježja i uloge u valoriziranju prostora stabilni. Aleksandar Toskić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Seminar Uvjeti za dobivanje potpisa 28 28 4 Uredno pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 253 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . I. glavni tipovi krajobraza. B. Cilj modula Slušanjem modula postižu se znanja o strukturi i glavnim elementima krajobraza.

R. M. New York. Cilj modula 5 Izvanredni profesor Branko Liker Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 6 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita 55 Temeljitije upoznavanje endokrinog i spolnog sustava domaćih životinja. Morfologija muških i ženskih spolnih organa: anatomija. 5th ed.S. Estrusni ciklus. 1988. E. AG2039 ENDOKRINOLOGIJA I BIOLOGIJA SPOLNIH ORGANA Koordinator modula Opis modula Ustroj endokrinog sustava. Johnson. Implantacija i placentacija. Postpartalno razdoblje. Liker B. komparativne osobitosti. The physiology of reproduction. Ewing. štitna žlijezda i paratiroidea. New York. Ithaca and London 3. Majčino prepoznavanje trudnoće.. fiziologija rasta. 2004. J. Partus. 3. Swenson. Blackwell Pub. Načini djelovanja hormona. B. R. Hafez.Eweritt (2001): Essential reproduction.: Spolni sustav..J. 12/e. Redukcijska dioba. Cornell University Press. Pretpartalno razdoblje. Limbički sustav i hipofiza.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.L. Griffin J. pankreas. Dukes' Physiolology of Domestic Animals. (2000): Textbook of Endocrine Physiology. Pubertet. H. E.E. Raven Press.H. O. M. M. Pineda). Knobil. Reece.. 2./2011. Com. Parenje i oplodnja. E. L. Blackwell Science. Citokini. Prostaglandini. Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1..J. 4. Steroidni hormoni. nadbubrežna žlijezda. Ojeda S.. B. (2000): Reproduction in farm Animals 254 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . McDonld’s veterinary endocrinology and reproduction (ed. Upravljanje funkcijama gonada. Obvezna literatura 1. embriologija i histologija. Oxford University Press. 2. interna skripta. Neil. Hafez. Iowa State Press. 2003. Funkcioniranje primarnih spolnih žlijezda u odraslih jedinki.

ekocentrizam. F. ekologizacija i ruralni razvoj. HSD i Zavod.. Inc. N. J. S. Teorije o vrednotama. Cifrić.. /ur/. Globalizacija. Pergamena. Zagreb. F. Reclam. Obvezna literatura 1. G. Zagreb (str. Zagreb. McGraw-Hill. Steći će teoretska znanja o osnovnim stajalištima ekološke etike korisna za teoretski diskurs i praktičnu sposobnost za konkretno vrednovanje krajolika. (ed. Cifrić. kiborg i eugenik. Ekozofija. Zagreb. Vrednovanje prirode i krajolika. I. Pismeno Usmeno ☑ 255 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . sc Ivan Cifrić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 Nema Način polaganja ispita Osim stručnih znanja iz matične struke polaznici/e će proširiti znanje iz područja etičkog vrednovanja okoliša (krajolika) i tako povećati opću stručnu kompetentnost u razumijevanju odnosa čovjeka (društva) i okoliša (prirode). I. A. T. Zagreb. 4. Ekološke etičke orijentacije: antropocentrizam. Preporučena literatura 1. I. Ekološko obrazovanje. Etička iskušenja znanosti i društvu. Y. Ekološka kriza – novo «društveno prirodno stanje»./2011. (1980): Ökologie und Ethik. 2.) (1993): Environmental Ethics. (2000): Moderno društvo i svjetski etos. Matulić. (1998): Bioetika. (2000): Izazovi bioetike. Pravo čovjeka na prirodu i pravo prirode. Armstrong.F. Čović. 5. Cilj modula 15 prof. Bioetička pitanja živog svijeta i čovjeka:sapiens. 3. HSD i Zavod za sociologiju F. 185-233).Botzler.. estetika krajolika. od humane do spekulativne ekologije. Cifrić.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. dr. (2001): Bioetika. (2002): Okoliš i održivi razvoj. Stuttgart. Tradicija i modernizacija – «četvrti svijet». 2. Birnbacher. Religija i okoliš. tehnocentrizam i utilitarizam. evolucionizam. AG2040 ETIKA OKOLIŠA Koordinator modula Opis modula Nova percepcija okoliša: objektivna i subjektivna percepcija okoliša. HSD i Zavod za sociol. /ur/. D. Glas koncila..

2004. Uvod u teoriju. Josling T. (2004): EU-integracijski pritisak i potraga za 'pravim' akterima tržišnog razvoja poljoprivrede (na primjeru privatizacije Sladorane d. Zagreb Preporučena literatura 1. Competitiveness in Agriculture and EU accession.. Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert. Zagreb 4. U: Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji (Katarina Ott. Vukušić). zaštite okoliša. New York. poboljšanja kakvoće i sigurnosti hrane.o. strukturni pokazatelji (poljoprivredni resursi. Landell Mills Limited..o. regionalne specifičnosti i različitosti (studiji slučaja poljoprivrednih sektora u pojedinim zemljama EU. politike u EU i snalaženje u okvirima budućeg članstva Hrvatske u EU. Zajednička poljoprivredna politika od 1962. Tržišno-cjenovna i strukturna politika.d. Znanstveno društvo ekonomista – Zagreb.). tako i u administrativnom sektoru. Poljoprivredni sektor u zemljama Unije. (2003): Pretpostavke za uključivanje poljoprivrede u proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji. Agencija d. Franić Ramona (2004): Subvencije u hrvatskoj poljoprivredi i prilagodba EU. 03. godine i obilježja njezinih reformi.o. 3. 3. Pregovori o proširenju EU. A Strategy for Croatian Agriculture.. Macmillan Publishing Company.. Žimbrek. AG2041 EUROPSKA UNIJA I ZAJEDNIČKA POLOPRIVREDNA POLITIKA Koordinator modula Opis modula Uvod u modul: utemeljenje EEZ i proširivanje EU. Studija MPŠ RH./2011. Njavro M. promjene ZPP u pravcu liberalizacije trgovine. 4. Društvena istraživanja 13(1-2):49-71. Franić Ramona. R. (1996): Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880. Zagreb 5. (prijevod: T. Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert. E. MATEd. Odabrana poglavlja. MATE d. S. Komorčec M. Županja). ur.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. proizvodna struktura). Grgić Z. F. vlasnički odnosi. Docent Ramona Franić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 28 8 Pozitivno ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 256 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Analiza iskustava zemalja-članica. Tracy M. 5. (2003): Europska unija – osnovni pojmovi. (1985): Agricultural Policies and World Markets. ekonomski pokazatelji.o. Franić. Cilj modula Cilj je sticanje uvida u stanje poljoprivrede i poljop. Zagreb 2. 12..-1988. Skupina autora (2003): Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji – izazovi ekonomske i pravne prilagodbe. kako u proizvodnom. praksu i politiku (prijevod Tito Žimbrek). McCalla A..o. SWOT analize). osobito zemljište i voda. February 2001. Zagreb. održivog ruralnog razvitka (višefunkcionalna poljoprivreda). Tracy M. Analiza dosadašnje prilagodbe hrvatske poljoprivredne politike u procesu pridruživanja EU – komparativne analize. Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert. Znanstveni skup: Funkcija države u razvitku hrvatske poljoprivrede. Zagreb. 2. Republic of Croatia.o. Ponuda hrane iz EU i vanjska trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima – odnosi EU s ostatkom Svijeta. Žimbrek T. Institucijski i zakonodavni okvir ZPP. Obvezna literatura 1. Franić Ramona.. 20 str. Zagreb. Skupina autora (2004): Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji – izazovi institucionalnnih prilagodbi. (2000): Hrana i poljoprivreda u u tržnom gospodarstvu. poljoprivredno i ruralno stanovništvo. odnosi EU i Hrvatske. Zagreb.

(1997.. osnovu za nastavak usavršavanja na doktorskom studiju. seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. nakon kojeg je predviđena rasprava studenata na zadanu temu. AG2042 FERMENTIRANA MLIJEKA Koordinator modula Opis modula Predavanjima je predviđeno usvajanje minimalno potrebnog teorijskog znanja iz područja proizvodnje fermentiranih mlijeka za razinu diplomskog studija. Power Point Prezentacije auditornih vježbi (CD) Znanstveno.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. znanje potrebno za samostalni rad s mljekarskim mikrobnim kulturama.. Lj.): Microbiology and Biochemistry of cheese and fermented milk. CRC Press . biokemija i mikrobiologija.): Mlijeko.New York 257 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .Y. Zagreb 2.(1998. Tammime. 100% terenska nastava.Robinson. 3. Cilj modula Samostalnost u vođenju tehnoloških procesa proizvodnje fermentiranih mlijeka. London. Tim vježbama predviđeno je da studenti praktično savladaju cjelovit proces proizvodnje jogurta. Second adition. termofilne i probiotičke mljekarske mikrobne kulture. 4.K. Tratnik. 3. nutritivna i zdravstvena vrijednost. Samaržija (2010. Sveučilišni udžbenik. koje će studenti usmeno izlagati. najnovija taksonomija i fiziologija mikroorganizama koji se koriste u proizvodnji fermentiranih mlijeka. tehnologija proizvodnje fermentiranih mlijeka korištenjem mezofilne. (1999. Law.): Yogurt Science and technology Second edition. A./2011. te načini procjene kvalitete fermentiranih mlijeka. Obvezna literatura 1. Power Point Prezentacije auditornih vježbi (CD) Tomislav Pogačić. Izravnom nastavom obraditi će se područja: biokemijskih reakcija koje nastaju fermentacijom mlijeka. Bakterijski sojevi koji imaju pozitivan učinak na ljudsko zdravlje obraditi će se seminarskim radovima. 2.A. R.tehnologija. vrste i namjena mljekarskih mikrobnih kultura.stručni časopis iz područja mljekarske znanosti: Odabrani radovi Redoviti profesor Dubravka Samaržija Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 22 4 2 2 - Pohađanje predavanja 80%. Laboratorijskim vježbama predviđeno je praktično usvajanje analitičkih metoda u procjeni kvalitete fermentiranih mlijeka i priprema mikrobnih kultura. 100% vježbe. B.): Fermentirana mlijeka. Bleckie Academic and Professional. interna skripta AF Šimun Zamberlin. Terenske vježbe organizirane su u jednoj mljekari malog i jednoj mljekari velikog kapaciteta prerade. Woodhead Publising Limited Cambridge England.

Tokyo. Paris. dimljene kobasice te salama od divljači. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja u tehnologiji fermentiranih proizvoda. Od fermentiranih komada mesa obraditi će se istarski pršut. Svaki proizvod će biti temeljito obrađen po fazama proizvodnje. srijemska. Rahelić S. Boston. Živković (1986): Higijena i tehnologija mesa. odnosno osposobljavanje studenata za rad i vođenje proizvodnje. seminarski rad. AG2043 FERMENTIRANI MESNI PROIZVODI Koordinator modula Opis modula Vrlo povoljne klimatske prilike u Hrvatskoj su razlog organiziranog rada sve većeg broja manjih gospodarstava u cilju proizvodnje fermentiranih proizvoda od mesa. grubo granulirane kobasice. završna fermentacija i otprema. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 258 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . odnosno salama. Zagreb.3./2011. odnosno prihvat obrađenih butova. Dikeman M. komada mesa. Obvezna literatura 1. (2004): Encyclopedia of meat sciences. kobasice na bazi goveđeg mesa. Heidelberg. Magnani U.. sporo fermentirane. fermentacije. 2. (1992): Industria dei salumi. Monta P. Jensen W. Elsevier Academic Press. Roseg Đ.80%). rolana plećka). hlađenje.2. 1. terenska nastava. miješanja. II dio. žlomprt. I. Upravo s takvim proizvodima naše gospodarstvo ima velike šanse za uspjeh na Europskom i svjetskom tržištu. Od fermentiranih kobasica obradit će se brzo fermentirane. Amsterdam. kakvoća i prerada mesa.. 3. primarna fermentacija.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Monari H. Školska knjiga. dimljenja. istarska. Detaljno će se obraditi tehnološki proces od prihvata odrezaka i masnoća do usitnjavanja. vol. punjenja. Edizione agricole Bologna. Nakladni zavod Globus.K. istarska potrbušina. Zagreb. kobasica i mesa u komadima. (1995): Prerada mesa i mlijeka. Redoviti profesor Romano Božac Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 0 4 0 4 14 Pohađanje nastave (min. zimska). dalmatinska panceta. Preporučena literatura 1.. U tom smislu će studenti biti detaljno upoznati sa brojnim fermentiranim proizvodima i njihovom proizvodnjom.. uskladištenja i distribucije (kulen. soljenje.. (1985): Osnove tehnologije mesa.. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Dawine C. buđola. cijeđenje. 2.

Bologna. te mogućnosti izlječenja biljaka zaraženih s virusima i fitoplazmama (termoterapija. i mogućnostima zaštite s kojima će studenti biti upoznati u okviru laboratorijskih vježbi. Cilj modula Poznavat će svojstva virusa. Obvezna literatura 1. eds. N. Modul obuhvaća i usvajanje praktičnih znanja iz determinacije patogena uz korištenje klasičnih i suvremenih molekularnih metoda u okviru laboratorija i praktikuma. Giunchedi. M. N. Scortichini: Malattie batteriche delle colture agrarie. (izabrana poglavlja) Docent Edyta Đermić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 12 7 5 Redovno prisustvovanje svim oblicima nastave. U sklopu ovog modula obrađivat će se i prognoza bakterijskih bolesti pomoću različitih prognoznih modela. (izabrana poglavlja) 3. M. Rudolph. M. Duveiller. patogenima biljaka. bakterijama i viroidima. Cvjetković. F./2011. bakterija.J. Edagricole. 4. CIMMYT. 2. Verona. Preporučena literatura 1. Verona. kultura meristema in vitro). Fucikovsky.C. na viruse testiranog sadnog materijala. E. Arsenijević: Bakterioze biljaka.G. S. 3. Blackwell Scientific Publication. Đermić: Interna skripta Bakteriologija. 1987. Beogradski izdavačko-grafički zavod. I. fitoplazmi i viroida. 1997. L. Zagreb. viroidi e fitoplasmi degli alberi da frutto. 2003.: The Bacterial Diseases Of Wheat. Svaka od navedenih skupina se razlikuje po simptomatici pa će studenti biti podučeni rječju. B. L. slikama i pomoću živog i herbariziranog materijala u razlikovanju simptoma koje uzrokuje svaka skupina. Prikazat će se principi proizvodnje zdravog. Bertaccini: Avversita delle Piante Ornamentali. AG2044 FITOBAKTERIOLOGIJA I FITOVIROLOGIJA Koordinator modula Opis modula Modul obrađuje osnovna znanja o virusima. Beograd.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (izabrana poglavlja) 4. Akademia Kiado and Nyomda Valalat. Dimmock. D. Sveučilište u Zagrebu i Školska knjiga. Ponti. A. L. 2005. Slušači će biti upoznati i s taksonomijom i nomenklaturom koja je specifična kod različitih skupina patogena. Edizioni l'informatore agrario. Bologna. Malattie da virus. 2002. 1992. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 259 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Primrose: Introduction to modern virology. Bellardi. A. Budapest. fitoplazmama.B. (izabrana poglavlja) 5. 1995. Zagreb. K. Z. Calzolari. Laffi: Malattie batteriche delle piante. Student će biti upoznat s građom svake pojedine skupine patogena. 1990. 1998.Edagricole. Znat će biologiju značajnih patogena i njihove simptome. 5. Juretić: Osnove biljne virologije. Klement. (izabrana poglavlja) 2. Moći će pravilno uzorkovati bolesne biljke za nastavak determinacije u laboratoriju i provesti neke od analiza. specifičnostima patogeneze te načinom prenošenja u prirodi iz jedne vegetacije u drugu. Edizioni l'informatore agrario. 1988. E. Rudolph. Sands: Methods in Phytobacteriology.

izdavač: Marcel Dekker1996.Wilex & Sons. Bolesti voćaka i vinove loze. Preporučena literatura 1. 5. Kišpatić J.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zrinski. Cilj modula Kompetencija za obavljanje fitopatoloških pregleda biljaka na otvorenom i u zaštićenom prostoru. 3. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Lešić R..: Bolesti i štetnici ratarskog bilja. te izradu mikroskopskih preparata gljivičnih organa s bolesnih biljaka. Pavlek P. Vježbe predviđaju pregled herbariziranih bolesnih biljaka kako bi studenti stekli iskustvo određivanja gljivičnih bolesti (mikoza) na osnovu simptoma. 1982. Raznolikost organizama koji su svrstani u Carstvo Gljive. determinacije gljivica-uzročnika u fitopatološkim laboratorijima i onima za ispitivanje zdravstvenog stanja sjemena. Čakovec. izrada herbarija »Mikoze». 1980. Maceljski M.. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u. 2004. Cambridge University Press.. 1990. Izvanredni profesor Snježana Topolovec-Pintarić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 17 5 Determinacija gljiva prema mikroskopskim preparatima. radi stjecanja te vještine nužne za potvrdu determinacija. Agronomski fakultet Sveučilišta u. uvjetovala je postojanje brojnih morfoloških i filogenetskih sistematika koje uzrokuju rasprave među znanstvenicima... Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. jer se po osnovnim osobinama razlikuju od biljaka i životinja.: Bolesti šećerne repe i krumpira. Po završetku. 2.. 1992.Webster: Introduction to fungi. 293 strana. A. 1993. studenti će moći prepoznati oko 50-tak važnih mikoza. 5. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u. Kišpatić J./2011.Alexopoulos. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 260 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . i sur. 1979 J. 3. C. 1968. Bos: Fungal genetics: Principles and Practice... Zagrebu.. 517. C.Mims: Introductory mycology. 4. dakle uzročnicima biljnih bolesti. 108 str. Kišpatić J. Cvjetković B. 153 str. Kovačević Ž. 2.Muntanola-Cvetković: Opšta mikologija Izabrana poglavlja iz: Proizvodnja povrtnog sjemena. 4. postavljanje dijagnoza.. Izabrana poglavlja iz: Zaštita povrća od štetočinja. Cees J. Zagrebu.J. Maceljski M.W. izdavač: J. Zagrebu. Obvezna literatura 1. AG2045 FITOMIKOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Fitomikologija je namijenjena studentima koji su u preddiplomskom studiju stekli predznanje o gljivama kao važnim biljnim patogenima. Prvenstveno je zadatak u početnim poglavljima modula razjasniti koji pristup sistematici Gljiva odabrati s ciljem pojednostavljenja razlikovanja osnovnih skupina između 7000 gljivičnih vrsti patogenih za biljke. Stjecanje temeljna znanja za specijalizaciju u struci fitopatolog. Panjan M. Ostala poglavlja na koja je sadržaj modula podijeljen slijede sistematiku Gljiva primjenjivu u svakidašnjoj praksi stručnjaka fitopatologa i poučavaju studente o biociklusu i epidemiologiji značajnijih fitopatogenih vrsta gljiva. Kišpatić J.: Bolesti industrijskog i krmnog bilja.

. Modul donosi i pregled mjera suzbijanja nematoda. (2000): Potato cyst nematode management. Haydock. Čakovec Krnjajić. Obvezna literatura 1. i sur. kroz sistematski pregled kao i pregled štetnih i korisnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji. Ciglar.. J. 4. UK 5.J. Warwick. UK 261 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Seinhorst. Whitehead. London 3. (1998): Zoologija. izlazak na teren i praktično u nematološkom laboratoriju. (2002): Plant Nematode Control. pozitivno ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. Osposobljavanje za uzimanje uzoraka tla i biljnog materijala te njihovu analizu. S. S. ali i korisnim nematodama te osnovama identifikacije. UK 2. bit će posebno prikazane kroz vježbe u praktikumu.G. M. bit će prikazani simptomi parazitacije nematoda na poljoprivrednim kulturama. Uz pregled najznačajnijih štetnih vrsta. (1975): Nematodes vectors of plant viruses. ali i primjere primjene entomopatogenih i predatorskih nematoda u suzbijanju brojnih štetnika u poljoprivredi. (1998): The Cyst Nematodes. (1987): Fitonematologija. Beograd Maceljski. P. London 4. (2000): Tylenchida. Usvajanje metoda suzbijanja biljnoparazitskih nematoda. Čakovec Oštrec. Štetne i korisne životinje u poljoprivredi. B. Modul opširno prikazuje suvremene metode uzorkovanja tla kao i biljnog materijala te metode izdvajanja nematoda iz uzoraka tla i biljnog materijala . Cilj modula Stjecanje znanja o štetnim. kroz predavanja i praktikum. I.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 3. Čakovec Docent Dinka Grubišić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 6 7 2 1 Redovito pohađanje predavanja i vježbi.. Siddiqi. Lj. Sharma. A.E.R./2011. F. AG2046 FITONEMATOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Fitonematologija daje cjeloviti prikaz biljnoparazitskih nematoda. Lamberti. C. (2004): Štetočinje povrća. M.P. W. 2. Parasites of Plants and Insects. Đ.(1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Taylor. koje se koriste u svrhu identifikacije. Morfološke i anatomske značajke nematoda.kroz predavanja. Plenum Press. Krnjajić.

Fakultet poljoprivrednih znanosti. o vodi i zraku tla i o toplinskim svojstvima tla. N. Poljoprivredni fakultet Novi Sad 4 Davies. Hillel.. Kroz terenske i laboratorijske vježbe. Škorić A. Zagreb 3 Vučić. Kroz seminarski rad detaljno će se upoznati sa načinima obrade i interpretacije rezultata laboratorijskih istraživanja i mogućnostima i načinima konkretne primjene dobivenih rezultata u praksi.. Stoga je nužno da studenti diplomskih studija «Poljoprivredna tehnika» i «Agroekologija» steknu detaljnija saznanja o fizikalnim svojstvima tla. Zagreb 2. Fakultet poljoprivrednih znanosti. Vidaček. Zavod za pedologiju Agronomski fakultet. Zagreb Preporučena literatura 1. (1980): Fundamentals of Soil Physics 2. (1993): Soil Management 262 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Husnjak. kao i saznanja o uzrocima pogoršanja i načinima poboljšanja osnovnih fizikalnih svojstava tla. Finney. o načinim istraživanja tih svojstava te o mogućnostima primjene rezultata u procesu održivog korištenje zemljišta. U okviru ovog modula kroz predavanja. D. Fakultet poljoprivrednih znanosti. Racz. Ž. Tlo općenito a posebno njegova fizikalna svojstva izuzetno su važan čimbenik u poljoprivrednoj proizvodnji (za sve agrarne operacije od obrade tla do žetve-berbe). studenti će steći bitna saznanja o osnovnim fizikalnim svojstvima tla. (1985): Priručnik za pedološka istraživanja. Eagle. konzistenciji tla. Fakultet poljoprivrednih znanosti. obavljene laboratorijske vježbe te izrađeni seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. (1991): Sastav i svojstva tla. Docent Mario Sraka Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 13 11 4 2 Pohađanje predavanja. Cilj modula Da studenti steknu aktivna znanja o važnosti poznavanja fizikalnih svojstva tla. S. vazdušni i toplotni režim zemljišta. Zagreb 3. studenti će ovladati vještinama načina istraživanja fizikalnih svojstava tla i dolaženja do kvalitativnih i kvantitativnih podataka o tlu./2011. B. D. (1987): Vodni. Knjiga. B. Zagreb 4.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Z. (1994): Hidropedologija – interna skripta. Husnjak (1994): Program i metodologija izvođenja terenskih i laboratorijskih vježbe iz hidropedologije – radni materijali za praktikum. AG2047 FIZIKA TLA Koordinator modula Opis modula Fizika tla je dio pedologije u okviru kojeg se proučavaju fizikalna svojstva tla.. (1981): Agrikulturna mehanika tla. Škorić A.

:HACCP i higijena namirnica.2002. minimalno procesiranje i dugoročno čuvanje prema važećim normativima. Vrste voća i povrća pa čak i sorte tijekom zrenja i kasnije nemaju isti intenzitet disanja te se dijele u dvije osnovne grupe. Upoznat će se s važećim normativima. London. M. S. 2. Chapman&Hall. tvari arome i boje teksture).1994.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. AG2048 FIZIOLOŠKI PROCESI UBRANOG VOĆA I POVRĆA Koordinator modula Opis modula U svježem voću i povrću odvijaju se metabolički procesi koji utječu na održivost sirovine(promjena sadržaja šećera.. Alzamora.A. Definirat će se osnovni uvjeti prostora za čuvanje.: Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables. Lopez-Malo. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 263 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. odražava se na uporabnu vrijednost sirovine za tržište. i N) za svaku voćnu i povrtnu sirovinu te čak i sortu djeluje na održivost. Turčić./2011. te ambalažiranje i transport sirovine. Promjena mikroklime(količina kisika.G. 3. Obvezna literatura 1. Aspen Publishers.Technology and Market. Glyndon. R. Osterloh. kiselina. CRC PrILIc.1975 4.:Konzerviranje i prerada voća i povrća.Gröschner. Izvanredni profesor Nadica Dobričević Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 12 12 16 Odslušana predavanja i vježbe. 2.:Frucht-und Gemüselagerung.V.:Lagerung von Obst und Gemüse. Wiley.V.S. Analiziranje parametara kvalitete svježe sirovine. Tapia.Stuttgart.T. Cilj modula Definiranje parametara kvalitete svježeg voća i povrća.1994.1973. Minimalnim procesiranjem djeluje se konzervirajuće na sirovinu za što je potrebno specifično ambalažiranje.Verlag Eugen Ulmer..D.H.. Kvarenje sirovine je uvjetovano količinom i vrstom vanjske mikroflore. temperaturom i relativnom vlagom prostora za skladištenje. uz poznavanje i zadovoljavanje minimalnih uvjeta čuvanja.2000. Lamikanra. prateća oprema. Lovrić.Piližota.:Fresh-Cut Fruits and Vegetables:Science. seminar i položen kolokvij. Zagreb.2000. te sastavom. 3.M.C.Nakladni zavod Globus. Bünemann.WEB Deutscher Landwirtschaftsverlag. Preporučena literatura 1.. CO2. Vlatka Turčić.Berlin.O.Hansen. Navedena problematika obradit će se praktično kroz laboratorijske i terenske vježbe te seminarima. AMinimally Processed Fruit and Vegetables.

Marcel Dekker. NY. Wheat. New York. Obvezna literatura 1. Sneller.). 5. temperature i fotoperioda na faze razvoja i rasta ratarskih kultura.. New York. V. To se realizira putem slijedećih programskih cjelina: Uvod u specijalnu proizvodnju bilja. 2004. Trends in Plant Sci. E. 4. Potential productivity of field crops under different environments.C. A. C. Maximizing crop yields.H. Wheat: Ecology and physiology of yield determination. and G. New York. Fageria. Slafer (ed. Co. 1999.A... Crop transformation and the challenge to increase yield potential. Moutonnet.T. N. prinosa i kakvoće prinosa ratarskih. L. Pucarić. 3. Cerny. 1999.R (eds. Dordrecht./2011. Uvod u specijalno ratarstvo. 3. L. Petr. 1992. 5. Purcell L.A. NY. (ed.H. Kirda. In: Smith W. Izvanredni profesor Zlatko Svečnjak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 0 0 4 2 2 Izrada seminara. Sinclair. Sinclair.T. Adv. Yield Formation in the Main Field Crops. Elsevier Sci. Analiza komponenata prinosa zrnatih kultura.)..).C. C. 1970. Philippines: IRRI. P. Egli. 1988.J.. Seed Biology and the Yield of Grain Crops. Prinos i kakvoća prinosa pri različitim datumima sjetve i žetve. Crop yield response to deficit irrigation. Los Baños. Kluwer Academic Publishers. New York.. Lisna površina kao faktor stvaranja prinosa. Preporučena literatura 1.. NY. Satorre. Agronomy 65:215-265. Cambridge Univ. D. eds. Press. Food Products Press. C. R. Gotlin. Banta J.B. T. Evans. Student stječe znanja i vještine koje su preduvjet organizacije uspješne ratarske proizvodnje u različitim agro-ekološkim i organizacijskotehničkim uvjetima kao i za provođenje znanstveno-istraživačkog rada na ratarskim kulturama. pohađanje terenskih vježbi i vježbi u praktikumu. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 264 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . & Hruska. AG2049 FORMIRANJE PRINOSA RATARSKIH KULTURA Koordinator modula Opis modula Modul upoznaje studenta s glavnih vanjskim čimbenicima i agrotehničkim zahvatima koji utječu na procese formiranja priroda. 9:70-75. New York.Y.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Hera. J. Radiation use efficiency. Virovitica. 1975.R. Crop Physiology: Some case histories. 1999. Fischer R. Doprinos agrotehničkih zahvata u povećanju biološkog priroda i prinosa u ratarstvu. The Netherlands. Publ. Utjecaj kultivara. N. D. Daljnje mogućnosti povećanja prinosa ratarskih kultura. NIŠP Ognjen Prica.H. industrijskih i krmnih kultura u poljskim uvjetima.K. 2. 2. 1998.. NY.R.. Utjecaj stresova okoline na formiranje prinosa ratarskih kultura. J. 4. CAB International. & Nielsen.. 1983:129-154. Cilj modula Osposobiti studenta da razvije znanje o najvažnijim čimbenicima koji utječu na procese formiranja kakvoće i kvantitete prinosa ratarskih kultura i vještine koje će mu omogućiti detaljne analize komponenata prinosa. Muchow.

Brighton 2. : Hrvatski stočarsko selekcijski centar.. N. populacijska genetika. Kezić. Program gojidbenog stvaranja pčela u Republici Hrvatskoj / Ernoić. International Bee Research Association. (1990) Pčelarstvo.. Detaljnije se obrađuju nasljeđivanje kvalitativnih te kvantitativnih genetskih odlika. The Hive and the Honey Bee. Hrvatski pčelarski savez.. Poznavanje drugih vrsta i pasmina pčela. 4. obrade i distribucije podataka korisnicima). Ruttner. Dade. izbor trutovskih zajednica. 3. vježbe u praktikumu (Pokušalište Agronomskog fakulteta – pčelinjak) te kroz terensku nastavu (odlazak na uzgajalište matica. organizacija progenog i performance testa. Dražić. Florida 1986. Orlando. Z. Cilj modula Temeljne spoznaje o uzgoju i nasljeđivanju u pčelarstvu. D. Rinderer.). vježbi i terenskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 265 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . posjet Hrvatskom stočarskom centru i upoznavanje s organizacijom prikupljanja. AG2050 GENETIKA I OPLEMENJIVANJE MEDONOSNIH PČELA Koordinator modula Opis modula U okviru predmeta uvodno se obrađuju: Biologija pčele koja uključuje evoluciju. J. Časopis „Hrvatska pčela“. 5.. Zagreb Redovni profesor Nikola Kezić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 2 6 2 5 Pohađanje nastave. INC. prikupljanje podataka. Dominiković. izbor matičnih zajednica. Miljenko (ur. s naglaskom na anatomiju i fiziologiju spolnih organa. posjet oplodnoj stanici. (1988): Breeding Techniques and selection for Breeding of the Honeybee. postavljanje modela i izračun uzgojnih vrijednosti./2011. Academic Press.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Anatomy and Dissection of the Honeybee. Brence-Lazarus. Nakladni zavod Znanje. hibridizacija. F.E. selekcija. Bubalo. Katalinić. 1997. te poznavanje uzgojnog programa i temeljna znanja o organizaciji prikupljanja i obradi podataka s ciljem izračuna uzgojnih vrijednosti. njihova rasprostranjenost i međusobni utjecaji. anatomiju i fiziologiju pčela. sistematiku. M. T. selekcija na toleranstnost na bolesti). London. Ilinois 1987.. T. The British Isles Bee Breeders Association. (ed. 2. 1977. Dadant & Sons. Hamilton.. Nastava se izvodi kroz predavanja. Obvezna literatura 1. posebni uzgojni ciljevi (bolesti pčela u uzgojnim programima. inbriding. uzgojni programi.. te razvojne stadije pčela. Zagreb Preporučena literatura 1..). Bee Genetics and Breeding. metode i tehnike uzgoja matica.

ovaca i koza u svijetu i aktualnim stanjem u hrvatskom uzgoju.o. ovaca i koza u Republici Hrvatskoj. Caput. Preporučena literatura 1. V. Katalinić. i sur. I. Stočarstvo. P. AG2051 GENOTIPOVI I SELEKCIJA U PROIZVODNJI MLIJEKA Koordinator modula Opis modula Program nastave sadrži upoznavanje s grlom (životinjom) kao sredstvom za proizvodnju mlijeka. vol. Celeber d. Upoznaje s modelima uzgojnih programa za pojedine vrste i metodama procjene uzgojnih vrijednosti u svrhu izbora nadprosječnih životinja.. Cilj modula Pruža mogućnost upoznati mliječne životinje. i sur. 55: 471 2.): Programi gojidbene izgradnje goveda. P. korekcije na međunarodne standarde prema kriterijima ICAR-a. 37.. Karadjole. Mijić. 48: 109 3. načine korištenja proizvodnog kapaciteta i metode genetskog poboljšanja. PZS. B. I. Znanstveni skup agronoma (Zbornik). Caput. Putem rada u praktikumu i terenskih vježbi studenti se neposredno upoznaju s poslovima u uzgoju i selekciji za pojedine vrste proivodnje. definicije proizvodnog kapaciteta (normalnog i maksimalnog) .Mioč. B. objašnjava genotipske i fenotipske značajke. Izrađuju seminarski rad prema osobnom interesu o genetskom profilu mliječnog stada na izabranoj farmi. Definira službene metode kontrole proizvodnosti mlijeka. urađen seminar i nazočnost predavanjima minimum 60% Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 266 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Mioč. Pavić. (1990): Genetic parameters and breeding goals in dairy herds in Croatia. HSC (1990 . i sur. (1996): Govedarstvo – izabrana poglavlja.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Moguća je znanstvena podloga za doktorski studij u području mliječnog stočarstva./2011. (2004): Kozarstvo – izabrana poglavlja. P. (1999): Advisory service for animal production in Croatia.o... Upoznaje s mliječnim pasminama goveda. (2001): Značajke protoka mlijeka pri strojnoj mužnji krava u ahrvatskoj. Zagreb 3. Zagreb 2. HMU. P. Zagreb) 4. Obvezna literatura 1. Školska knjiga. te uzgojnu vrijednost životinja za mlijeko. Caput. vol. Opatija Izvanredni profesor Ante Ivanković Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 8 12 12 Obavljene vježbe u praktikumu i na terenu. (1991): Ovčarstvo u udžbeniku “Stočarstvo”(Brinzej i sur. Workshop FAO/EAAP. (1994): Breeding policy in livestock production in Croatia. Tallin 4.

Geografski glasnik. (1992): Introduction to Physical Geography. Acta Geographica Croatica. izrada vježbi i seminarskog rada. Bognar. A. (1990): Geomorfološke i inženjersko-geomorfološke osobine otoka Hvara i ekološko vrednovanje reljefa. str. (1980): Primijenjena geomorfologija. Zagreb. Petrović. (Izabrana poglavlja) Docent Dražen Perica Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 35 12 5 8 Pohađanje većeg dijela nastave. Egzogena geomorfologija (vanjski utjecaji kao pokretač oblikovanja reljefa Zemlje).. (1999): Physical Geology. Zagreb. 27. vulkana). D. Zbornik II znanstvenog skupa geomorfologa Jugoslavije. AG2052 GEOMORFOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Geomorfologija predstavlja važan dio geoznanosti. Zagreb 4.. 52. Obvezna literatura 1. Bognar. II. Perica. (Izabrana poglavlja) Preporučena literatura 1. Bognar. B. A. S. Školska knjiga.. Geomorfološko kartiranje (metode izrade i interpretacija geomorfoloških karata).. 31. Marković. Acta Geographica Croatica. str. (1997): Tipovi klizišta u Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini Geomorfološki i geoekološki aspekt. (1987) Geologija. Strukturna geomorfologija (endogeni ili unutrašnji pokreti i njihovo značenje u oblikovanju reljefa Zemlje).) The influence of quantiative geomorphological characteristics and lithology on the ecological depth of soil and environmental historical human impact – the example of Northwestern Croatia. str.186 31 2. (1982): Geomorfologija. 21 .ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Bognar. M. Geografski odsjek PMF-a. Uz kraći uvodni dio modul je podijeljen u četiri dijela: I. H. IV./2011. D. Reljef kao okolišna datost i njegova evolucija (pitanje prirodnog i društveno – gospodarskog okoliša). Fürst-Bjeliš. Wallen. Osim predavanja studenti bi prisustvovali vježbama na kojima bi izrađivali određene modele (npr. R. str. Lozić. Treba ih upoznati s Zemljinom reljefnošću (morfografskim i morfometrijskim). nastanka i razvoja reljefa. Plummer C. N. & Carlson. D. te se nameće potreba da se s njom bolje upoznaju i studenti smijera Agroekologija. terenskoj nastavi (radi prepoznavanja određenih oblika i analize na koji način su nastali). Acta Geographica Croatica 4. te prisustvo terenskoj nastavi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 267 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . A. 27 – 40 2.. Herak.. vol. te njegovog utjecaja na oblikovanje i vrednovanje krajobraza. (2002. (1987): Tipovi reljefa Hrvatske. Zagreb. 49 . 173 . A. C. Beograd 5.65 3. M. a kroz seminare bi obradili jednu od zadanih geomorfoloških tema. McGeary D. (1992): Inženjerskogeomorfološko kartiranje. Zagreb. Cilj modula Utvrđivanje osobina. III.44 3. Beograd 5. Aktivni i pasivni čimbenici reljefa važni su kao pokretači oblikovanja reljefa.

http://www. atributnim podacima i radu s njima. 516.. AG2053 GIS I PRIRODNI RESURSI Koordinator modula Opis modula Općenito je postalo jasno da se upravljanje prirodnim resursima ne može više provoditi na klasičan način. HAZU i Geosat.osnove. radom s grafičkim i atributnim bazama podataka.gc./2011. M. Preporučena literatura 1. primjeni digitalnih modela reljefa (DMR) te analizama podataka i kreiranju novih informacija pomoću GIS-a. oblikovanju karata.: GIS u Hrvatskoj. 4. Studenti će o okviru modula dobiti osnovna znanja o: vrstama GIS-a. skeniranju. vrstama i oblicima podataka u GIS-u.geom. Oluić. 1994.: GIZIS .d.Industrija nafte d. Cilj modula Nakon odslušanog modula i položenog ispita studenti će imati znanja o: vrstama i karakteristikama računalne tehnike i programske podrške neophodne za GIS. 1994.au/gisweb/ 2. http://www. INA . povezivanju geometrijskih i atributnih podataka. pretraživanju i načinima analize podataka. V. 1997. Sukladno tome složena je tematska struktura modula za usavršavanje u radu s GIS-om i srodnim tehnologijama.net/tutorials Docent Vladimir Kušan Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 12 4 4 10 Izrađene i predane vježbe (dovršeni projekt) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 268 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . izvještaja i ispisa te praktičnoj primjeni GIS-a.nrcan.ca/ccrs/learn/tutorials 3.ccrs. 2001 2. primjena. M. INA INFO. D. uporabom različitih vrsta snimaka pri proučavanju prirodnih resursa. Kušan. uklapanju podataka i produkata daljinskih istraživanja u GIS. Cilj ovoga predmeta je upoznati studente s geografskim informacijskim sustavima ali i osnovama daljinskih istraživanja tj. Zagreb. radu s GPS-om. i dr. http://www. kartografskim projekcijama i datumima. Hrvatske šume.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.: Nove tehnike izmjere i kartografije.: Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira: sateliti. Obvezna literatura 1.edu. Zagreb. korištenju globalnih pozicijskih sustava (GPS) za održavanje grafičkih baza podataka. geometrijskim podacima i radu s njima. Brukner. digitalizaciji i vektorizaciji te geokodiranju karata.. Kereković.unimelb. Zagreb. senzori.gisdevelopment. Zagreb. načinima uspostave GIS-a. već podloga za to mora biti geografski informacijski sustav. 3.

AG2054 GLOBALNA EKOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Modul Globalna ekologija daje temeljna znanja o biološkim i ekološkim sustavima. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. H. an analysis of global change. 4. M. Definiraju se globalni ekološki problemi.. (1996): An introduction to environmental chemistry. 5. S. (2002): Ecological Climatology: Concepts and Applications. Zagreb. John Wiley & Sons. itd.M. te na biosferu. onečišćenje. (1997): Biogeochemistry. Bonan. terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 269 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Prikazan je nastanak. Detaljno se prikazuje utjecaj čovjeka na pedosferu. te kompleksne odnose koji vladaju u agrosferi. Hrvatska sveučilišna naklada. opisuje utjecaj čovjeka na atmosferu. eutrofikacija. Izvanredni profesor Milan Mesić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 20 10 Sudjelovanje na teoretskom dijelu nastave. Pučko otvoreno učilište. te promjene u prošlosti. te osnovni procesi transporta zagađivala u okolišu. Andrews J. Jasobson Z. vremenska kemijska bomba.. analizira se utjecaj čovjeka na atmosferu. Navode se organski i anorganski kemijski spojevi koji utječu na onečišćenje okoliša. Prohić E. D. (1992): An introduction to marine biogeochemistry. Targa. Cambridge University Press. izrada seminara. građa i struktura Zemlje. objašnjava se razlika između ekologije i zaštite okoliša. ozonska rupa. Blackwell Science. 678 p. Cambridge. s posebnim naglaskom na agrosferu.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. izotopne i nuklearne analitičke metode i tehnike. UK. E. Brimbleconibe P. G. kratko se navodi povijesni razvoj ekologije. Academic Press. Oxford. New York. Cilj modula Upoznavanje studenata s osnovnim teoretskim postavkama ekologije kao znanosti koja. Schlesinger W. Glavač V. povećanje koncentracije plinova staklenika. Preporučena literatura 1. litosferu. promjene razine mora. science. razvoj. Luiss P. Cambridge University Press. (1998): Geokemija. Definiraju se bioindikatorski organizmi. biogeokemijski ciklusi odabranih elemenata. zatim utjecaj na hidrosferu i kriosferu – globalna cirkulacija i bilanca voda. Libes S. 2. U okviru modula prikazani su temeljni ekološki pojmovi.. B. (2001): Uvod u globalnu ekologiju. Obvezna literatura 1. pedosferu i biosferu. and regulation. hidrosferu. Jickens T./2011. povlačenje ledenjaka. 3. Zagreb 2. (2002): Atmospheric pollution: history.

Originalni znanstveni radovi. ali i predviđeni pravci razvoja na ovom području kao što je proizvodnja hrane s poboljšanim nutritivnim svojstvima i korištenje drugih proizvoda moderne biotehnologije u prehrambenoj industriji. alergenosti i nutritivnih svojstava takve hrane s jedne strane i utjecaja na okoliš poljoprivrednog uzgoja genetički modificiranih organizama. Sambrook et al. (2002) Principles of gene manipulation: An introductory to genetic ingineering. U okviru predloženog modula dati će se opis tehnologija i postupaka koji se koriste u svrhu unošenja ciljanih genetičkih modifikacija u biljne genome. te posebno njihovo korištenje u poljoprivredi i prehrani. predstavljaju složeno znanstveno područje koje nadilazi interes užih stručnih krugova. Obvezna literatura 1. toksikološke studije i studije utjecaja na okoliš kao i percepcije GMO u javnosti Preporučena literatura (ovisno o predznanju iz tehnologije rDNA) 1. kritičkog i odgovornog razmišljanja o problematici GMOa. patentne prijave. Oxford 2. (2001) Molecular cloning: A laboratory manual.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Primrose et al. kao i ograničenja i poteškoća koje se pri tome susreću./2011. Detaljnije će se analizirati konstrukti koji se najčešće koriste. AG2055 GMO U PROIZVODNJI HRANE Koordinator modula Opis modula Genetički modificirani organizami (GMO). Cilj modula Podjednaka pažnja posvetiti će se upoznavanju najnovijih znanstvenih dostignuća kao i razvoju samostalnog. New York redoviti profesor Zoran Zgaga Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 10 Odslušana predavanja i ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 270 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Uz praćenje najnovijih dostignuća obrađivati će se i sve kontroverze kao i društvena percepcija ove tehnologije. Posebna pažnja posvetiti će se analizi toksičnosti. Cold Spring Harbor. Blackwell Scientific Publications. Dati će se i prikaz odgovarajuće legislative kao i metoda molekularne ekologije koje se koriste u detekciji i identifikaciji GMOa.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. d. ostala gnojiva. pozitivni učinci gnojidbe (izvor biljnih hraniva za rast biljaka). F. Školska knjiga . Kamprath. Domaća gnojiva i njihova podjela: stajski gnoj kruti i tekući. AG2056 GNOJIVA I GNOJIDBA Koordinator modula Opis modula Definirati gnojiva i cilj gnojidbe. 5. USA. komposti. Milan Mesić i sur. SSSA. Posjeta tvornici gnojiva Petokemija. Studija. Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization.J. svrha gnojidbe.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Dušična: nitratna. eutrofikacija površinskih voda i negativan učinak na opskrbu kisikom. Munson R.C. CSSA. ASA. Madison. Madison. te stjecanje znanja za nastavak usavršavanja na odgovarajućem poslije diplomskom studiju. ASA.broj Naziv 1. Khasawneh. Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6. Izvanredni profesor Tomislav Ćosić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 42 12 -6 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pisano Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura red. Wisconsin. Tomislav Ćosić (2001): Mineralna gnojiva. A. zelena gnojidba. uzoraka i veličine pritisaka poljoprivrede na vodne resurse i more na području Republike Hrvatske. Melioracijska gnojidba i redovna gnojidba kultura u uzgoju i primjena. Podjela gnojiva./2011. 271 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Finck (1982): Fertilizers and Fertilization. Putem vježbi obraditi problematiku uzorkovanja organskih i mineralnih gnojiva te metode za fizikalne i kemijske analize gnojiva.E. (2002): Procjena stanja. USA. Wisconsin. ASA. CSSA. Wisconsin. E. nepoželjno obogaćivanje atmosfere amonijakom). amonijsko – nitratna. Mineralna gnojiva. mikrognojiva: sadržaj aktivne tvari u njima. Mirjana Ćustić (1998): Kemijska sredstva u poljoprivredi.D. SSSA. Sample. 2. USA. negativni učinci gnojidbe ( moguća akumulacija opasnih i toksičnih tvari u tlu. Zagreb. 4. SSSA.o. njihovo kemijsko i fiziološko-kemijsko djelovanje u tlu. kalijeva gnojiva. Zagreb 3.. (1980): The Role of Phosphorus in Agriculture. 3. Hauck R. mulj otpadnih voda. amonijska. 2. (1984): Nitrogen in Crop Production. (1985): Potassium in agriculture. Madison. D. CSSA. pojedinačna i složena. sporo djelujuća dušična gnojiva.Zagreb Preporučena literatura red. Zagreb. Kutina. Agronomski fakultet. sumporna gnojiva.o. fosforna gnojiva. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja i vještinu da obavlja poslove racionalne gnojidbe u vođenju ishrane bilja u biljnoj proizvodnji. Basel. Anđelko Butorac (1999): Opća agronomija. interna skripta.broj Naziv 1. E. amidna. kalcijeva gnojiva.

odnosno neželjenim posljedicama neadekvatnog gospodarenja. Potreba vode za natapanje. Rijeka i DONH. Agronomski fakultet. Ahmedov. Funkcioniranje. vodno gospodarstvo i hidromelioracije u zakonskoj regulativi. Odvodnjavanje. stanje i potreba navodnjavanja. Racz. U seminaru će studenti pojedinačno (ili manjim skupinama) obraditi vodno gospodarstvo u zakonskoj regulativi. podzemne odvodnje (cijevne drenaže) i kombinirane odvodnje).A. Ž. H. F. Geodetski fakultet. sustavi odvodnje i navodnjavanja (sustavi površinske odvodnje. Z.. Na vježbama će se izraditi programi iz tematskih cjelina: Planiranje. knjiga 2. 3. Nataljčuk. vježbi i seminara. Navodnjavanje. kontrola i održavanje melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja. DONH. F. Zagreb. Preporučena literatura 1. AG2057 GOSPODARENJE MELIORACIJSKIM SUSTAVIMA Koordinator modula Opis modula U modulu će studenti na predavanjima dobiti saznanja o gospodarenju na postojećim melioracijskim sustavima odvodnje i navodnjavanja. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Izvanredni profesor Ivan Šimunić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 35 15 4 6 Pohađanje predavanja. Rijeka. projektiranje i izvođenje melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja i reakcija usjeva na manjak vode u tlu.: Eksploatacija hidromeliorativnih sistema.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. : Gospodarenje melioracijskim sustavima odvodnje i natapanja. 1981. 5. II dio. Oljgarenko. kolos. 1991. biljno proizvodni elementi i reakcija usjeva na manjak vode u tlu. Održavanje. planiranje i programi gospodarenja. 2.: Navodnjavanje.: Meliorativna pedologija. projektiranje i izvođenje melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja.I. Zagreb. 2.1998. Priručnik za hidrotehničke melioracije. pokazatelji učinkovitosti-investicije i godišnji troškovi. knjiga 6. te izrada potrebnih vježbi i seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 272 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Wageningan. 4. ILRI Publication 16. Netherland.broj Naziv 1. Zagreb. Tako će tematske cjeline iz odvodnje obuhvatiti: Planiranje. Obvezna literatura red. vijek trajanja.. Moskva. 1988.1983. 1994. M. Tomić. I kolo. Vidaček. Građevinski fakultet. Na terenskim vježbama će studenti vidjeti neke od postavljenih sustava odvodnje i navodnjavanja i moći će se dati kritički osvrt. Second Edition: Drainage principles and Applications./2011. V. 1993. Zagreb. Cilj modula Studeti se upoznavaju s gospodarenjem (upravljanjem) na melioracijskim sustavima odvodnje i navodnjavanja. za studente poljoprivrede specijalizirane u području hidromelioracija. Agronomski fakultet. II kolo.

izrađen seminar i obvezne terenske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 273 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Agriculture and related activities in protected areas. Konecny. Cilj modula Načini negativnog utjecaja poljoprivrede na okoliš. 199. str. *** (1999). 151. 4. Strasbourgh. 69. FAO & UNEP. te razlozi ugroženosti biološke i krajobrazne raznolikosti RH. C. (1999). The Future of Our Land. 3. S. Haygarth. Pisana predavanja nositelja modula iz ovog kolegija 2. takve gospodarske grane moraju imati u svom temelju ekološki zadovoljavajuću djelotvornost. Council of Europe. B. Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša. Preporučena literatura 1.. str./2011. (2004). Zagreb. ***(1998). Zakonska legislativa koja se odnosi na zaštitu okoliša od povećanog onečišćenja iz poljoprivrede. 3. Neely.T. EU Enlargement and Agriculture: Risks and Opportunities. u blizini izvora pitke voda i sl. Da li se u ovim područjima može baviti poljoprivredom i kojim oblicima poljoprivrede. P. Različitim kategorijama prostorne zaštite (nacionalni parkovi. Kutter.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. CABY Publisihing.. ali samo uz uvjet da se u tom korištenju poštuju odredbe Zakonske legislative. M. 329. 2. CABI Publishing. Na žalost. Izvanredni profesor Ivica Kisić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 6 12 8 Odslušano 60% nastave. 502. Obvezna literatura 1. Managing Soil Quality – Challenges in Modern Agriculture. Schjønning. S. str.M. (2004). (1999). Kada i pod kojim uvjetima? Smjernice gospodarenja na ekološki osjetljivim područjima ukazati će da je moguće višenamjensko korištenje prostora bez štete po pojedine korisnike. P. Christensen.. (2004). parkovi prirode. spomenici prirode i parkovne arhitekture) zaštićeno je oko 10% teritorija RH. Agriculture. u RH je još uvijek puno naglašenija komponenta iskorištenja okoliša u odnosu na komponentu zaštite okoliša. strogi i posebni rezervati. Osim profitabilnosti. str. Elmholt... AG2058 GOSPODARENJE U EKOLOŠKI OSJETLJIVIM PODRUČJIMA Koordinator modula Opis modula Budući razvitak RH potrebito je osloniti na gospodarske grane koje se koriste obnovljivim prirodnim resursima.. Ovom postotku treba dodati još i površine pod vodozaštitnim područjima. park šume. str. 5. zatim šumarstvo. U pitanju su ponajprije poljoprivreda.L. Danas se djelotvornost navedenih grana u prvom redu promatra kroz zaštitu okoliša a osobito pojedinih zaštićenih područja. Jarvis. A. V. Glavač. zaštićeni krajobrazi.C. odgovarajuća prerađivačka industrija i turizam. DUZPO i Hrvatske šume. Hydrology and Water Quality. Uvod u globalnu ekologiju.

Santa Barbara 2. Borošić J. Principi tecnicoagronomici della fertirrigazione e del fuori suolo 2. postižu se temeljna znanja i vještine o odabiru opreme i o vođenju hidroponskog uzgoja. Questions and Answers – for Successful Growing. organski. Hydroponic Food Production. potrebi kulture tijekom vegetacije i mikroklimi zaštićenog prostora.. ovisno o hidroponskoj tehnici i tipu zaštićenog prostora. kontrola (dnevna i laboratorijska) i korektura ovisno o sastavu vode. Hydroponics. Schwarz M.M. (2001). Lazzarin R. oprema. Santa Barbara Obavljene praktične vježbe u praktikumu i na pokušalištu. Obvezna literatura 1. AG2059 HIDROPONSKI UZGOJ POVRĆA I CVIJEĆA Koordinator modula Opis modula Tehnike sa supstratima: vrste (anorganski. Sambo P. Enzo M. Metode uzgoja ekonomski važnijih kultura ovisno o hidroponskoj tehnici i opremi za fertirigaciju. Woodbridge Press. sintetski) i izbor supstrata prema svojstvima i kulturi. (2002). (1995). Berlin 3. Soilless Culture Management.M. Resh H. Springer-Verlag. Gianquinto G.. (1994). Tehnike bez supstrata (tehnika hranjivog filma. Resh H. Sastav i priprema hranjive otopine.. oprema za fertirigaciju i recirkulaciju. Recirkulacija otopine. Metoda proračuna sastava hranjive otopine za hidroponski uzgoj (prijevod) Preporučena literatura 1.. (1998). pozitivno ocijenjeni programi vježbi i seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 274 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011. Pimpini F. Cilj modula 8 2 6 Docent Bruno Novak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 Za određene skupine kultura. Woodbridge Press. plutajući sustav. aeroponika): izbor prema kulturi.

hidrometrija (1). Zagreb (odabrana poglavlja – nastavne teme). hidrotehnički objekti na kanalskoj i putnoj mreži (crpne stanice. 1984.Značenje hidrotehničkih disciplina za poljoprivredu (2).1. 1989. 1995. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske. Osnovi hidraulike (6): vrsta tečenja (1). dio. 3. Bernoullijeva jednadžba za različite uvjete tečenja (2). zaštita od erozije (1). ustave i taložnice (2). 4. Obvezna literatura 1. stepenice. knjiga 5. Vuković. kolo. zaštita dna i pokosa MK) (6). kolo.4. I. Ž. Vuković. Hidrotehničke melioracije (20): 5. 1995. 1985. 2. Preporučena literatura 1. akumulacije i retencije (1).. 5. AG2060 HIDROTEHNIKA U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula 1. knjiga 1. sifoni. Cilj modula S osnovnim hidrološkim pokazateljima i hidrauličkim parametrima student dobiva temeljne spoznaje o kretanju vode u prirodi. i knjiga 3. 2. troškovi izgradnje i održavanja melioracijskih kanala (2). Redovni profesor Josip Marušić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 8 4 8 Redovito pohađanje nastave i vježbi. 2. 1995. Akvamarine. čepovi. podzemne odvodnje (3). obodni i odteretni kanali (1). knjiga 4. I. Vježbe: auditorne (8). 5. Regulacija prirodnih vodotoka (odabrana poglavlja). 1996.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. višenamjenski hidrotehnički objekti (1). Skupina autora: Priručnik za hidrotehničke melioracije. osnovni elementi zaštitnih nasipa (1).2. Ž. Postiže osnovna znanja o hidrotehničkim objektima koji su značajni za gospodarenje vodama i poljoprivrednim zemljištem. Osnovni preduvjeti za izgradnju i funkcioniranje h. obrada hidroloških podataka (1). 1994. Hidromelioracijski objekti i sustavi površinske odvodnje (10): osnovni elementi melioracijskih kanala (2). Zagreb. J. Akvamarine. Hidrotehničke melioracije u Zakonu o vodama (2) – ukupno predavanja 40 sati. pločasti i cijevni propusti. 3. terenske vježbe (8) – ukupno 16 sati.: Osnove hidrotehnike. II./2011. Osnove hidrologije (6): hidrološki ciklus i vodni bilans (1). fizičke osobine sliva (1).3. Skupina autora: Priručnik za hidrotehničke melioracije. Skupina autora: Građevni godišnjak '95. Zagreb (odabrana poglavlja – nastavne teme). Građevinski fakultet Rijeka i HDON. 5. Hrvatski savez građevinskih inženjera. 8 separata. knjiga 2. glavni dovodni i razvodni kanali i cjevovodi (2).: Autorizirana predavanja i separati (primjeri iz vodnog gospodarstva). Zaštita od poplavnih voda (6): regulacija vodotoka (1).-2005. Hidrologija i hidraulika (odabrana poglavlja). 5. I. (odabrana poglavlja). 4. Zagreb. DONH. tečenje u otvorenim koritima (2). Hidromelioracijski objekti i sustavi za navodnjavanje (5): objekti zahvata vode (2). knjiga 2. procesi u slivu (1). oborine (1). kolo. Vodoprivredne građevine na otvorenim vodotocima. Skupina autora: Priručnik za hidrotehničke melioracije.: Osnove hidrotehnike. I. dio. Zagreb. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 275 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Marušić. 3. strujanje kroz poroznu sredinu (1). s.. Sustavi i građevine za navodnjavanje. 164 stranice..

no bez dodatnih napora u tehnici i tehnologiji hlađenja i čuvanja konačni financijski efekti proizvodnje biti će manji. te proračun kompresijskog postrojenja. proizvoda (CA. kao i rashladna zračna postrojenja. MA. široke lepeze poljoprivrednih proizvoda. prijelaz. kao i hlađenje robe tijekom transportnog procesa. IOS) male hladnjače – montažne hladnjače. RCA. komore i tehnologije čuvanja poljop. mlijeko i mliječne prerađevine. Stoga će modul obraditi kroz predavanja i vježbe tri temeljna dijela i to: teoriju hlađenja. promjene na njoj. U tom dijelu. Poglavlje rashladna postrojenja obuhvatiti će: podjelu. unutarnji i vanjski transport. zamrznuti proizvodi od krumpira. Prof. ribe). vođenje. svinje. ejektorska rashladna postrojenja. IWCA. optimalni režim rada i regulaciju kapaciteta. U tom poglavlju biti će obrađena mobilna transportna sredstva vanjskog transporta. U drugom dijelu modula posebno će se obraditi a) hlađenje i održavanje poljoprivrednih proizvoda (uvjeti. Također će se obraditi i: izbor makrolokacije i mikrolokacije za izgradnju hladnjače. mesa. jaja. voće i povrće. termoelektrična. Osim toga tijekom rashladnih postupaka. dr. Kao posebno poglavlje obraditi će se zamrzavanje voća i ostalih proizvoda od voća. dorada zamrznute robe. ULO. načini. a posebni naglasak biti će usmjeren na ekološka rashladna sredstva. kompresijska rashladna postrojenja. Modulom je predviđeno praćenje tendencija razvoja tehnologija rashlade u poljoprivredi. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 276 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . vino. načini odmrzavanja robe. postrojenja. U tom dijelu biti će obrađena i druga rashladna postrojenja koja se rabe u hlađenju poljop. Također će biti obrađene i promjene na robi tijekom postupka hlađenja. meso i mesne prerađevine (perad./2011. ostala pića i napici (voćni sokovi i sokovi od povrća). punjenje rashladnih postrojenja. žitarica. U dijelu Projektiranje obraditi će se postavlanje tehnološkog zadatka za izgradnju rashladnih kapaciteta. načine. DCA. ciklus višestupnjevnog isparavanja i odvojenog hlađenja. Gotovo se svi poljoprivredni proizvodi čuvaju na kraći ili duži vremenski period hlađenjem: od povrća. prolaz i zračenje topline kako bi se mogao bolje sagledati cjelokupni zadatak toplinske izolacija u rashladnim komorama. a s obzirom da se radi u području niskih temperatura i često visoke relativne vlažnosti zraka potrebno je poznavati i osnovne osobine materijala za niske temperature. Također biti će obrađena i uobičajena rashladna sredstva. tehnička sredstva i objekte za hlađenje poljoprivrednih proizvoda. Specifičnost hlađenja i rashladnih sustava u poljoprivredi sagleda se u kompleksnosti hlađenog materijala. Poglavlje o hladnjačama obahvatiti će: podjelu. brzinu i vrijeme zamrzavanja. mehanizacija rada i postupci pri manipuliranju u hladnjači. voća. proizvoda: apsorpcijska. ostali poljoprivredni proizvodi. Obraditi će se i pitanja zaštite zamrznute robe. a potom karakteristične parametre u rasladnoj tehnici. mlijeka. izvedbeni projekt i izgradnja. zamrzavanje povrća. rashladne sustave u poljoprivredi. b) Zamrzavanje će obuhvatiti područje konzerviranja niskim temperaturama. LECA. Stjepan Pliestić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 9 2 5 Prisustvovanje predavanjima i vježbama (toleriranje 10%). promjene termičkih osobina poljoprivrednih proizvoda. Prvi dio između ostalog obraditi će između ostalog simbole u rashladnoj tehnici. jaja.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. AG2061 HLAĐENJE I RASHLADNI SUSTAVI U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula Modul «Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi» obraditi će važnost pravilnog odabira načina rashlade kao i postrojenja za rashladu. Treći dio modula obrađivati će tehnička sredstva i objekte za hlađenje poljoprivrednih proizvoda. a često poradi nestručnosti i neznanja javljaju se znatni gubici i oštećenja poljoprivrednih proizvoda što značajno utječe na cijenu samog proizvoda.) po grupama i to: općenito. uljarica. I na koncu tog dijela obraditi će se: odabir najpovoljnije ponude. sc. Danas se u svijetu pa tako i u RH mogu proizvesti visokokvalitetni poljoprivredni proizvodi. ribe i svih vrsta prerađevina. odabir hladnjače i rashladnog medija. utjecajne čimbenike na brzinu zamrzavanja. U tom dijelu također će se obraditi osnovni pojmovi vezani uz prijenos. Svi oni zahtjevaju poseban pristup postupcima i načinima hlađenja. Osim dosada navedenog važnu ulogu ima i distribucija hlađenog i zamrznutog poljoprivrednog proizvoda. prizemne i pokretne hladnjače. i dr. goveda.

/2011. Ord . Veith..: Grundkursus der Kaltetechnik.J. K.): Long-Term Storage of Carrots. ASHRAE Transactions Vol 99. Cohen. poznavanje rashladnih postrojenja.): Development of time-temperature-humidity relations for fresh fruits and vegetables.. J.): Prediction of airflow pattern in cold stores based on temperature measurements. Wang. Vienna. Chau.H. 66. Postharvest Information Network. USDA Agriculture Handbook No. kao i izbor istih.USA 3. Pavić.: Nauka o toplini. GA . R. (1993. H. 1976. Chaput. Dobiva znanja za: hlađenje svih poljoprivrednih proizvoda. (1987.): The commercial storage of fruits. Agdex 732/25.V.: Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi . vegetables and florist and nursery stocks. Kupferman. (1998. Hardenburg. I.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.RP 2. S. C. S.E. Muenchen Preporučena literatura 1. (1986. Obvezna literatura 1. 5. International Congress of Refrigeration. 8.: Prijevoz kontejnerima. Stjecanje specijalističkih znanja za nastavak studiranja i specijalizaciju iz područja hlađenja i rashladnih sustava u poljoprivredi. (1999. New York Recknagel-Sprenger (1983. 1983 10. Final report for ASHRAE Research project 678 . September 1999. Fraser. II i III. Bošnjaković. storage and handling of Washington apples. Didion. Australia 4. H. I. 20 th International Congress of Refrigeration. 1985. A.D.P. Wang. Zagreb.): Test methods for the compatibility of desiccants with alternative refrigerants.98-073 Ontario 5. Watada. p.): Packinghouse primer: maturity. Washington State University 7. Brojni radovi domaćih i inozemnih autora objavljenih u časopisima i zbornicima radova 277 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. D. Proceedings of Commision D.. Meinz.Y. Sydney.E. Cilj modula Student stječe znanja u pogledu složenosti postupaka i načina hlađenja i rashladnih sustava u poljoprivredi. 6. 2. Atlanta. 3. No 1. A. Montreal and Kyoto protocols 9. Čakovec. (1993): Practical Farm Buildings. (1992.(1996. Boyd. FactSheet. A. 4. E. AF Zagreb. 2004. postavljanje tehnološkog zadatka za izgradnju objekata za hlađenje poljoprivrednih proizvoda.): The Application of HFCS as Refrigerants.interna skripta.. 52-60. F.): Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik. et al. Pliestić.

Wageningen Nizozemska. 2001.). The Encyclopedia of Animal Nutrition (Ed. Crawshaw. Stylos. procjene utjecaja na okoliš. Redoviti profesor Darko Grbeša Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 10 16 6 4 Pohađanje predavanja i vježbi. P. Animal Nutrition. 719 2. svinja. 5th edition. Jovanović. željenoj kakvoći animalnog proizvoda i dobrobiti životinja. 2000. 740 4.. 5.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. str. McDonald. 285.J. AG2062 HRANA ZA ŽIVOTINJE Koordinator modula Opis modula Uvod-upoznavanje s važnošću krmiva u biljnoj i animalnoj proizvodnji. Wallingford.K.2004 Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane . R. USA. Čimbenici koji određuju hranjivost pašnjaka (nizinski.M. str. UK. USA. 2004.205 3. str. brdsko-planinski i mediteranski) i zelene krme. 5. Livestock Feeds and Feeding. i D.O. Co. zaštiti okoliša i unapređenju zdravlja ljudi. Edinburg Gate. ribe. UK. 2002. 2001. R. Predane zadaće i održan seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 278 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . D./2011. 480.. Verstegen.J. riba. D. 693. str. Sastavljanje obroka na farmi.E. HAD. R.. R. sijena i dehidrirane krme. Grupa autora. 3. Novi Sad. str. Zagreb.. CABI Publishing. Animal feeds from the food and drinks industries.F. konja i divljači sukladno njihovim hranidbenim potrebama i zakonskoj regulativi. Pond. Upper Saddle River. HAD. D.G.. Ishrana domaćih životinja. Basic Animal Nutrition and Feeding. Savladavnje svojstava i metoda mjerenja osobina krmiva koje određuju njegovu hranjivu vrijednost. Cilj modula Naučiti procijeniti hranjivost svakog krmiva za svaku vrstu i kategoriju izučavanih životinja. Greenhalgh. Givens. Church. Owen. Feed evaluation-prociples and pracitice. kućnih ljubimaca. 2004. P. JFD. Izučavanje učinaka svake vrste dodataka. Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjivosti krepkih krmiva. E. CABI Publishing.A. Pond. Obvezna literatura 1. planiranje biljne i stočarske proizvodnje.krme.C. Moughan.. UK.A. Forage Evaluation in Ruminant Nutrition. fizikalno-kemijska svojstva (npr. zaštiti okoline. D. divljač i kućne ljubimce. 4. palatabilnost i utjecaj na količinu i sastav animalnog proizvoda (hranidbeni pokus i analiza proizvoda). Na kraju će se učiti formuliranje premiksa i krmnih smjesa za sve kategorije peradi. Energetska (kalorimetrija) vrijednost. 2004. Zagreb.. Morgan. Omed. SiCG. Grbeša. svinje. 2000. R. 5th edition. Nottingham. Dujić. M. Wageningen Pers. Prerada i hranjivost glavnih žitarica i proteinskih krmiva i njihovih nusproizvoda te mineralnih krmiva. Uk.. Fuller.A. te načinima konzerviranja i njhovom dodatnom utjecaju na hranjivost silaža.. Axford. Edwards. Preporučena literatura 1. 285. Pearson Education Limited. preživača. antinutritivne tvari. preživače. str. K. 2002. D. Wallingford. Nottingham University Press. Visser-Reyneveld. New York. Prentice Hall. Church. Uče se svojstva hranjive vrijednosti i udio glavnih krmiva u hrani za perad. C.W. str. Glamočić. John Wiley & Sons. W. M. Kellems. topljivost). 2.C. i H.Product Feeds.F.

. 3. Upper Saddle River. UK.C. Howel Book House. 1997. hibridni tvorovi (fretka). Slijedi poglavlje hranidbe i ponašanja kućnih ljubimaca.). 1999...A. In: (eds.). Pilliner. and how to choose the best food for your pet. 451-477. Cilj modula Student će naučiti samostalno rukovati hranjivim tvarima u procjeni hranjivosti hrane za kućne ljubimce i hranidbenih potreba svake grupe kućnih ljubimaca što je osnova ispravnog sastavljanja hrane u kući i industriji hrane za ljubimce i sprečavanje probavnih i metaboličkih smetnji koje dovode do bolesti ljubimaca. žabe i vodozemci). 2003. Hranidba bolesnih životinja. M. Hirakawa. te svojstvima krmiva i dodataka uz prevenciju metaboličkih smetnji. Martin. Feeding hoses 381-401. Hrvatsko agronomsko društvo. D. te sitni ljubimci (miševi. Nutrient Requirements of Dogs and Cats. Zagreb. Livestock Feeds and Feeding. 3. Lowrence.). Food Pets die For. pasa i mačaka. USA. USA. (Poglavlja hranidba konja. kornjače. Horse Nutrition and Feeding. Docent Jasna Pintar Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 6 4 Pohađanje predavanja i vježbi.165 str. 4. Slijedi upoznavanje s antamomskim i fiziološkim osobitostima različitih vrsta kućnih ljubimaca: psi. Hranidba konja obuhvaća predavanja i vježbe o hranidbenim potrebama pojedinih kategorija konja sukladno njihovoj dobi i vježbanju. Church). S.. 2002. Šerman. 600 str. a veći dio života su na uzdržnoj razini hranidbe. The consumer's guide for feeding reptiles: all about reptil food. činčile i zamorci. Obvezna literatura 1. voluharice i dr. Palika. Fizikalna svojstva hrane.. Predane zadaće i održan seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 279 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 2004. hrčci.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Blackwell Science. National Academic Press.O. Hrana i alergije. Prentice Hall. Kellems. In:Livestock Feeds and Feeding (eds. gmazovi (zmije. New Jersey. 1997. L. USA.C. gušteri. 5. New York. ribe. Naglasak će biti na hranidbi konja. Vrste hrane i dodataka za ljubimce. CABI Publishing. 2nd edition. R. 2. A. Feeding and Nutrition of the Dog and Cat.O. mačke. L. Kellems.C. Upper Saddle River.F. 5th edition. krmnih smjesa i mješavina te hranidbenih dodataka) za kućne ljubimce. AG2063 HRANIDBA KONJA I KUĆNIH LJUBIMACA Koordinator modula Opis modula Uvod je upoznavanje s različitostima držanja kućnih ljubimaca u odnosu na domaće životnja: drže se cijeli život i u pravilu hrane neovisno o cijeni hrane. 2002. Hranidba konja. V./2011. Uk. konji. Hranidbene potrebe tijekom životnog ciklusa prema AAFCO i NRC svake skupine i kategorije životinja. Sastavljanje hrane (obroka. Prerada hrane i njen utjecaj na hranjivost. New Saga Press. D. štakori. Znaci viška (debljina) i manjka hranjivih tvari. Church. USA. 232 str. Prentice Hall. i D. NRC-National Research Council. Preporučena literatura 1. mačaka i pasa) 2. why it's there. D. ptice. 2002. Wallingford. Prihvatljivost i palatabilnost hrane i velična obroka. Washington. The Encyclopedia of Animal Nutrition (Ed. Zakonska regulativa i legislativa. Fuller. Ltd. R. 2002.

University ooks.: Ishrana domaćih životinja. CABI Publishing. proizvodnost i dobrobit peradi i kunića. 1997. Krmiva i sastavljanje krmnih smjesa za perad i kuniće. Redoviti profesor Stjepan Mužic Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 2 2 12 6 Redovito praćenje nastave. 4. Hrvatsko agronomsko društvo. i sur. (2004): Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva. industriji stočne hrane. Stylos Novi Sad.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. ontario. University Books. Obvezna literatura 1. Larbier M. And B.(2004): Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane-krme. Lesson S. Wallingford 1998 Preporučena literatura 1. Hranidba peradi u organsko-biološkoj proizvodnji. Leeson . Blas C. Hrvatsko agronomsko društvo. te upis na doktorski studij.Hranidbeno modeliranje sastava mesa i jaja peradi.. AG2064 HRANIDBA PERADI I KUNIĆA Koordinator modula Opis modula Značaj hranidbe u suvremenoj peradarskoj i kunićarskoj proizvodnji. savjetodavnim službama. Biodostupnost hranjiva i njihov utjecaj na zdravlje.D.Berić: Peradarstvo. Ontario. Dumanovski F. obaljene vježbe i seminari Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 280 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zagreb. 2001. 3. Cilj modula Osposobiti diplomirane studente za rad u svojstvu nutricioniste u peradarstvu i kunićarstvu. Zagreb 3. Hranidbene potrebe peradi u uzgoju i proizvodnji mesa i jaja. 1995. And Summers J. Jovanović R. Biološka sigurnost u hranidbi peradi i kunića. Specifičnosti probave i hranidbene potrebe kunića. and Julian Wiseman (1998): The Nutrition of the Rabbit. kontroli i prometu stočnom hranom. (1997): Commercial Poultry Nutrition. I Ž. Globus.Leclerq: Nutrition and feeding of Polulty./2011. Zagreb 2. 2001. 1994. and Summers J. Nottingham University press. Nemanič J. 2.: Nutrition of the Chicken. Grbeša D. 4.

USA. Rast preživača kao osnova primjenjene hranidbe rasplodnog podmlatka i tova.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2. Davis. Washington. mesa i tijekom oskudice hrane i vode kao i njima svojstvene hranidbene smetnje. G. CABI Publishing. Hrvatska mljekarska udruga. R. Hranidbeni načini sprečavanja metaboličkih poremećaja i zagađenja okoline te promjenama sastava mlijeka. amd R. Primijenjena hranidba je sastavljanje obroka/smjesa prema fazama proizvodnje. M. National Academic Press.. 2004. ovaca i koza obuvaća spoznaju i pravilnosti koje određuju uzimanje hrane i hranidbene potrebe te načine njihovog izračunavanja. Kellems.K.O. ovaca i koza u načinu iskorištenja hranjivih tvari i krme. Sheep Nutrition. NRC 2001. UK. 222. Feeding the Dairy Cow. proizvodnje krme. 5. Izučiti će se detaljno hranidbene potrebe ovaca i koza za kretanje. SiCG. 5th edition.L. I V. Lincoln. London-Paris. funkcionalne hrane. R. Iowa. Jarrige. Zagreb. 2002.). 2002. zaštite okoliša i sprečavanje probavnih i metaboličkih smetnji. Freer. brsta i njihove dopune krepkom krmom. Bencini 2004. D. R. Ruminat Nutrtion-Recommended Allowancces and Feed Tables. M. Dove. Iowa State University Press. UK. UK. 298. str. USA. Upper Saddle River. 5. Wallingford.. USA. sastav i hranjivost hrane za mladunce (kolostrum. Wilkinson. i D. Ames. The Encyclopedia of Animal Nutrition (Ed. Novi Sad. 2. Obvezna literatura 1. Fuller. Ishrana krava. Preporučena literatura 1. proizvodnju vune. (ed.M.C.C. A. elektroliti i dodaci) i njihovo praktično hranjenje. CABI Publishing. Wallingford. 3. and J.T. mliječni nadomjesci. The Development Nutrition and Management of the Young Calf. Pulina. str. str. 381. 339. I H. Church./2011. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. str. and J. C. str. Chumberlain. CABI Publishing. Chacombe Publications. AG2065 HRANIDBA PREŽIVAČA Koordinator modula Opis modula Uvod je upoznavanje s hranidbenim posebnostima preživača kao i razlikama između goveda. 241. Dairy Sheep Nutrition. Kozarstvo. 2002. 2002. U hranidbi mladunaca naučiti će se hranidbene potrebe. Cilj modula Principe i metode sastavljanja obroka na farmi za sve vrste i kategorije preživača. Predane zadaće i održan seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 281 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . INRA and John Libbey Eurotext. 389. str. mlijeko. 224 3. UK. U hranidbi ovaca i koza naglasak će biti na paši kao izvoru hranjivih tvari te načinima ispaše. Hranidba krava. 385 4. 1998.F. Redoviti profesor Darko Grbeša Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 4 14 4 - Pohađanje predavanja i vježbi. B. Naglasak je na fermentaciji hrane i hranjivih tvari u predželucima i metabolizmu produkata fermentacije u proizvodnji mesa. Livestock Feeds and Feeding. mlijeka i vune.). 4. Prentice Hall. Drackley 1998. Wallingford. Pavić. Mioč. Jovanović. Stylos. mlijeka.

Smith. 3.1009. farmama. potrebe će se izračunati sukladno visini i sastavu prirasta. Upoznat će se s potrebama svinja na hranjivim tvarima u pojedinim proizvodnim fazama života sukladno anatomsko-fiziološkim osobitostima probavnog trakta.H.Janječić: Stočarstvo./2011. P. Fowler. Zagreb. Southern (Eds). u stručnim državnim službama i stječu temeljne spoznaje za upis doktorskog studija.Mioč. Darko Grbeša : Metode procjene i tablice kemijskkog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva.L. Uremović Z. Baxter. obavljene laboratorijske i terenske vježbe. Nottingham University Press. Zbog toga je važno upoznati studente kako ostvariti visoku proizvodnju uz što niže troškove hranidbe.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Boca Raton. Studenti će dobiti spoznaje o specifičnostima hranjivih tvari i njihovog iskorištenja (biodostupnosti) iz krmiva u mladih i odraslih svinja. Novi sad Preporučena literatura 1. izvršeni seminari Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 282 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 377. Stylos. AJ. Pig Production Problems. J. S. 3. te sastavljanje ekonomičnih krmnih smjesa za svinje bez zagađenja okoline i poštivanje dobrobiti svinja. 2001. Obvezna literatura 1.A Cole. V... and D. Uremović Z. str. AG2066 HRANIDBA SVINJA Koordinator modula Opis modula Troškovi hranidbe u cijeni koštanja kilograma proizvedene svinjetine najveća su stavka (6070%). Z.Mužic. Nottingham. Uremović Marija . Vesna Pavić. S. str.. Izučiti će se mikotoksini i antinutritivne tvari u hrani. Studenti su opsosobljeni za nutricionistu u proizvodnji stočne hrane. English. Lewis. Farming Press.J. str. broju prasadi u leglu i proizvodnji sperme. Linearno programiranje krmnih smjesa za svinje bit će tema vježbi u praktikumu. and L. (2000): Ishrana svinja. The Growing and Finishing Pig. S. (1997): Svinjogojstvo. Gadd. Ipswich. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Swine Nutrition. UK. 2002. svinja u tovu. UK. potporu imunosti i kakvoći svinjskog mesa. 2. 4. Izučiti će se učinci dodataka na iskorištenje hranjivih tvari. Prema NRC 1998. B. 591. Nottingham. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2. 5. 1996.R. a zatim uloga prerade na njenu kakvoću i hranjivost. rasplodnog podmladka. Nottingham University Press. Nutrition of Sows and Boars. 555. Uk. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Slijedi primjenjena hranidba (sastavljanje krmnih smjesa) prasadi. Zagreb. te krmača i nerastova U sklopu terenske nastave posjetit će svinjogojsku farmu i TSH. CRC Press. USA.R. 2003. 2001. W. Marija Uremović. 2004. Kovčin. B. Docent Jasna Pintar Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 16 2 4 4 4 Redovito praćenjepredavanja. Cilj modula Student stječe spoznaje o hranjivim tvarima koje će ga osposobiti za samostalno donošenje odluka u procjeni hranjivosti krmiva i potreba svinja.. Close. te uvjetima proizvodnje uz očuvanje okoline i poštivanje dobrobiti životinja. intestinalne bakterije. str.

. Lovrinov.. Zarkadas. T.. E. M./2011.. Seminarski rad.. Andrew. 1993. gonadosomatskog indeksa. AG2067 HRANIDBA U AKVAKULTURI Koordinator modula Opis modula Anatomija i fiziologija probavnog sustava riba. Osposobiti studenta za samostalno planiranje i izvođenje hranidbe u uzgoju vodenih organizama. Arrignon. 2. Calvo. pp 72. Treer. hranidbenoj i energetskoj vrijednosti. J. PP 582. FK. Lovrinov. pp 127. R. Amsterdampp 263. Biomar. Upoznati ih s tehnološkim postupcima proizvodnje riblje hrane. Hranidbene potrebe uzgajanih vrsta. Fizičko kemijske osobine industrijski proizvedene hrane i njezina postojanost na uvjete skladištenja. rakova školjaka i bodljokožaca. Halver. T. pp 454. Nacional Academy Press. (2004): Seabass and Seabream feed manual. 3. Elsevier Science Publisher B. Holm. J.V. Hrana kao izvor osnovnih hranjivih tvari i energije. J. Vrste hrane i njihova proizvodnja. Prof. C.E. Zagreb. Laboratorijski rad na testiranju hrane. Safner. Cilj modula Omogućiti studentima stjecanje teoretskih i praktičkih znanja o vrstama riblje hrane. Zagreb. Halver (second edition) Academic Press.. E. sc. Sekcija životinja u cilju određivanja visceralnog indeksa . HK ). J. D. 4. dr.. Safner. Terenske vježbe u na pastrvskim i šaranskim uzgajalištima. Određivanje obroka i disperzija obroka. 3. Aničić. New York. Colt. pp 115 4. G. I.. Rad na hranidbi u sklopu laboratorijskih akvarijskih istraživanja (maseno dužinski rast i njihovi odnosi. Treer. Globus. Nutrijent Requirement of Fish. (1999): Management of Freshwater Fisheries.. M.1980. Autin. Ivica Aničić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 18 12 10 Redovito pohađanje svih vrsta vježbi uz javnu prezentaciju seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 283 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. Aničić. Praćenje osnovnih proizvodnih pokazatelja. Huguenin. prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija i vrsta vodenih organizama. pp 400. lubina i komarče. njezinoj strukturi. pp 464.. M. Science Publisher.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. UNDP. P. Obvezna literatura 1. J. te na kaveznom uzgoju tuna. ukupnog randmana. Fish Fid Technology. J. Hrvatski zadružni savez. USA.Rome. J. (1989): Fish Nutrition. Campbell. FAO.. R. Preporučena literatura 1. I. I. (1995): Ribarstvo. 2. Washinton. (1984): Design and operating guide for aquaculture seawater systems. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka.

E./2011.. Upotreba ključa za determinaciju riba. San Diego 4. May Passino D. Blackwell. Rad s akvarijima. Cech J. (1995): Ribarstvo. te o ihtiološkim metodama za samostalan i timski rad u ihtiologiji i ribarstvu. dob. struktura populacije. R. Pap. Lovrinov M. Embrionalni i postembrionalni razvoj. smrtnost. dr.. John Wiley & Sons.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Sparre. Johnson G. L. Agronomski fakultet. Tomislav Treer Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 Student stječe znanja o biologiji. ihtioprodukcija). Zagreb Treer T. D. Part 1Manual. Zemaljski muzej BIH. Školska knjiga. Ribarsko gospodarenje. Safner R.. C. Evolucija riba.. Sarajevo Jardas I.. Venema S. (2004): Fishes: an introduction to ichthyology. Postupci pri induciranom mrijestu riba. Obvezna literatura 1. J. FAO. Procjena ribljeg stoka (sastav ihtiocenoze. anatomija i fiziologija riba. (1971): Slatkovodne ribe Jugoslavije. Sekcija riba. 110 pp 284 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . J... New York 3. 4..(1996): Jadranska ihtiofauna. Morfologija. Aničić I. (1992): Introduction to tropical fish stock assessment. Ihtiogenetika. 3. sc. (1996): Interrilationships of Fishes. Upper Saddle River 2. 2. P. Fish Tech. Patologija riba i drugih vodenih organizama. ekologiji i taksonomiji riba. Ivanović B. kondiciono stanje. (eds). AG2068 IHTIOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Značenje i razvoj proučavanja riba. Academic Press. Stiassny M. R. Globus. Zagreb Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. (1971): Methods for Assesment of Fish Production in Fresh Waters. Ricker W. B. Oxford 5. (2003): Ihtiologija II. Treer T. Zagreb . E. Biologija i ekologija riba. 306/1. Lagler K. dužinsko-maseni odnosi. Klasifikacija riba.. Prentice Hall. R. abundanca. (1977): Ichthyology. Moyle P..skripta Vuković T.. F. (ed). Uzorkovanje riba. Bardach J. CPUE. Cilj modula 8 4 12 8 Prof. Razmnožavanje riba. Miller R. Parenti L..

Struktura info sustava u području agrokompleksa na primjerima biljne i stočarske proizvodnje. 2. C/ Infosustavi u funkciji modeliranja razvitka agrokompleksa D/ Komunikacijski sustavi: 1. et all (1995): Komunikacijski sustavi na prijelazu u 21. 2. Sustavi internog i eksternog komuniciranja. Inteligentni sustavi.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. stoljeće.A.. Sustavi mrežnih servisa. Mari R. Zagreb 2. koncepcija i strategije razvitka info sustava u području agrara i organizacijski. Studenti su osposobljeni za rad na infosustavima u vladinim i nevladinim organizacijama. Zagreb 3. Sustavi konferiranja. 6. Grbavac V. Sustavi za podršku odlučivanju. stoljeća. Second Edition. Zagreb Preporučena literatura 1. McGraw-Hill International Editions. Sveučilišni udžbenik. Senn J.. Ekspertni sustavi. 3. Sjemenarstvo 3-4.Upravljački informacijski sustavi.hr (popis radova koordinatora) 285 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .irb. Sustavi elektroničke pošte. et all (1996): Info sustavi u području agrokompleksa. AG2069 INFO SUSTAVI U POLJOPRIVREDI Koordinator modula Opis modula Info sustavi u funkciji razvitka agrokompleksa (svjetski trendovi u domeni info sustava suvremenog agrokompleksa. A) Sustavi obrade podataka u području poljodjelstva B/ Sustavi obrade informacija u području agrokompleksa: 1. br. 5. Zagreb 4.. Markić Lucija (2004): Evaluacijski i integracijski elementi pri izgradnji info sustava u poljodjelstvu. Mandušić Dubravka. Agronomski glasnik . koncepcija i evaluacija info funkcije u području poljodjelstva. analiza. et all (2003): Informacijska tehnološka revolucija na početku 21. Grbavac V. Organizacija info funkcije u području agrokompleksa (modeli. Profesor Vitomir Grbavac Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 15 Odrađene vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. Grbavac V. Društvena istraživanja (1330-0288) 12 (2003). Informatologia. Cilj modula Upoznati polaznike s modeliranjem. 2. Školska knjiga. (1989): Analysis & Design of Information Systems. 3.. (1991): Analiza i implementacija informatičkih sustava./2011. 847-870 5. Grbavac V. DRIP. Grbavac V. 3. tehnički i aplikativni aspekti info sustav u području poljodjelstva. projektiranjem i uporabom info sustava u poljodjelstvu. Singapore. (1994): Projektiranje informacijskih sustava. http://bib. 4. 4.

Zoecklein et all. te izračunavanje rezultata uz procjenu njihove pouzdanosti. USA 286 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 1999. Laboratorijske vježbe obuhvaćaju kvantitativnu analizu laboratorijskih uzoraka navedenim metodama. West. broj 1. Cilj modula Stjecanje teorijskih i osnovnih praktičnih znanja iz analize vina i destilata pomoću spektroskopskih analitičkih metoda. OIV (1994): Recueil des methodes internationales d` analyse des boissons spiritueuses des alcools et de la fraction aromatique des boissons. osnovni dijelovi optičkih instrumenata predviđenih za rad u ultraljubičastom. s primjenom za odjeljivanje i kvantitativno određivanje složenih smjesa. AG2070 INSTRUMENTALNE METODE KEMIJSKE ANALIZE Koordinator modula Opis modula Teoretske osnove spektroskopskih analitičkih metoda. Holler: Osnove analitičke kemije./2011. (1995): Wine analysis and Production..J. Paris 2. D. (odabrana poglavlja) Preporučena literatura Izvanredni profesor Marija Bujan Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 10 20 Odslušana predavanja i završene laboratorijske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ red.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Teoretske osnove plinske (GC) i plinsko-tekućinske kromatografije (GLC). F. odnosno matoda plinske i plinsko-tekućinske kromatografije. Metode temeljene na plamenoj atomizaciji: atomska apsorpcijska spektroskopija (AAS) i atomska emisijska spektroskopija (AES). Obvezna literatura 1.M. Školska knjiga. The Chapman &Hall. Zagreb. Skoog. vidljivom i infracrvenom dijelu spektra.A. D.

2002. njegovo trenutačno iskorištavanje i potencijale na području Republike Hrvatske. Timber Press. uvođenje u proizvodnju. Kod nekih samoniklih voćnih vrsta detaljnije će se obraditi rasprostranjenost. razmnožavanje. prerađevine i sl.). uporaba i značenje). Norton and Company.). 2. rezidba na rod. – Atlas dendroflore Bosne i Hercegovine. Relevantne publikacije i web stranice neophodne za izradu seminara Redovito pohađanje nastave i vježbi uz javnu prezentaciju seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 287 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . W. Domac. Rijeka. stvaranje sortimenta. 3. L. D. Šilić.). lupinaste i jagodaste samonikle voćne vrste. Grlić. 2. S. Čitluk. – 99 jestivih i otrovnih boba. Obvezna literatura 1.. 4. 2001. Školska knjiga. fiziološka svojstva (cvatnja. Č. Mogućnost boljeg iskorištavanja bioraznolikosti samoniklog voća u različitim djelatnostima. Hrvatska Sveučilišna naklada. Boris Duralija Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 2 10 4 8 8 Za svaku samoniklu voćnu vrstu proučavaju se: morfološka svojstva (vegetativni i generativni organi). oprašivači. 2005. Grlić. vitamini i dr. – Bazga (uzgoj. 1. – Velebit i njegov biljni svijet. Zagreb. SC. koštićave./2011. fenoli. Jemrić. Reich. kemijski sastav ploda (antocijani.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. DR. AG2070 SAMONIKLO VOĆE Koordinator modula Opis modula Modul obrađuje bioraznolikost samoniklog voća. New York. Lj. Modul obuhvaća jezgrićave. svjetlost. berba i ostalo. 2004. rast i razvitak ploda). 6 DOC. 2000. Portland. Prosvjeta. Lj. R. 2005. 2007. Zagreb. Thoreau H. Školska knjiga. – Uncomon Fruits for Every Garden. – Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. Forenbacher. odnos prema okolini (voda. Ex libris. Cilj modula Detaljno upoznavanje s najvažnijim samoniklim voćnim vrstama koje rastu na području Republike Hrvatske. temperatura i sl. – Flora Hrvatske. Zagreb 1984.Wild Fruits. Zagreb. T. 3. 5. mogućnost iskorištavanja (podloge. W. 4. Matica hrvatska. molekularna raznolikost.

viroida. W.. E. Kao posebna cjelina obrađuje se horologija patogena na samoniklim biljnim vrstama i fitocenozama u prirodnim ekosustavima. J. Šutić.. Cilj modula Upoznaju se s obrambenim mehanizmima biljke i mogućnošću njihovog korištenja u suzbijanju patogena.. To se ponajviše odnosi na mehanizme obrane biljaka od napada patogena ili njihovog širenja u biljnom staničju. Beograd 2. Temeljno se obrađuju reakcije biljaka koje se odigravaju prilikom procesa prodora patogena odnosno infekcije i razvoja i kolonizacije patogena u biljci.J.(odabrana poglavlja). (odabran poglavlje) Blackwell Science.S. (2003): Introduction to Plant Pathology... Lucas. (1987): Molecular Genetics of Plant –Microbe interaction (odabran poglavlja).J. Brown.D. APPS.. C. prije svega parazitizma. Marcel Dekker 2. Kluwe Academic Publischer.. bakterija. L. (1997): Fungal pathogenesis in plant and crops (odabrana poglavlja). upotrebom spojeva nalik elicitorima koji induciraju te obrambene mehanizme i imuniziraju biljke. To su tvorba različitih histoloških barijera (felogena.A. AG2071 INTERAKCIJA BILJKA -PATOGEN Koordinator modula Opis modula Složeni mehanizmi interakcije između biljke domaćina i patogena (gljiva. (2002): Plant physiology. D. Prell. Taiz. Hopkins. Verma.F. R. Dickinson . lignina i dr.A Classical and Molecular View. 5. Stuttgard 3. Ogle.. Wiley Preporučena literatura 1.) danas su jedno od najviše istraživanih područja fundamentalne biljne patologije. Također se daje uvid u specijalizaciju i razvoj virulentnosti patogena.H. U sklopu vježbi (teren. biosinteza fitoaleksina i o patogenezi ovisnih proteina i raznih drugih spojeva koji maju važnu ulogu u obrambenim mehanizmima. 3. P:A:N:. Nolit. praktikum) pokazat će se primjeri takvih reakcija između kultiviranih biljaka i patogena. fitoplazmi i dr.. Obvezna literatura 1. (1998): Plant pathology and plant pathogens. Zaiger.(2002) : Plant physiology (odabrana poglavlja). Sydney. 4. virusa. vježbe i seminar. Strange. Huner. P.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. . Vidhyasekaran..(odabrana poglavlja) John Wiley & Sons Docent Tihomir Miličević Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 2 4 6 4 Odslušana predavanja. P.. uslijed čega dolazi do tvorbe signalnih molekula koji biljci daju naloga za niz reakcija kojima se nastoji spriječiti infekcija ili razvoj patogena u biljci.H. (1997): Plant pathogens and Plant diseases (odabrana poglavlja).). Predavanja u sklopu ovog modula daju prikaz različitih bioloških asocijacija te interspecijskih odnosa. (2001): Plant-Fungal Pathogen Interaction ../2011. Springer Verlag.H. Sinauer Associates 4. Detaljno se obrađuju inducirane postinfekcije reakcije biljaka koje nastaju kao rezultat prepoznavanja molekula patogena ili elicitora i specifičnih proteina u staničnim membranama biljke. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 288 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .H.G. (1996): Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka.

Skoko H. (2001): Panonija-Razvojne mogućnosti.A. te procesa planiranja. Zagreb 4. Obvezna literatura 1. Investicije i investicijski projekti u agrobiznisu. (1998): Povratak na hrvatske otoke. TEB. Tipurić D. te Analiza odlučivanja o kapitalnim investicijama.A. Očić Vesna (2004): Osnove računovodstva i financijska analiza poslovanja poljoprivrednog poduzeća – interna skripta. pojam investicija i investicije u poljoprivredi.B. Deželjin Jadranka et al. Tipurić D.Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Helfert E.. interna skripta za studente na kolegiju "Bankarstvo i kreditiranje u poljoprivredi". obveza izrađenog seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 289 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Blašković D. Zagreb : RRiF-plus (Ekonomska biblioteka / RRiF-plus) Preporučena literatura 1. Grgić Z. Grgić Z. (2002): Poduzetnički menadžment: izazov. Agronomski fakultet u Zagrebu 3.. Zagreb 5.. Biloš Slavica i sur.. Zagreb 2. te njihovu napredniju tehnološkoekonomsku ocjenu (analitiku)..E. graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske 4./2011. (1994): Upravljanje investicijama. AG2072 INVESTICIJE I INVESTICIJSKI PROJEKTI U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Namjena modula je upoznati studente s financijama i investiranjem agrobiznisa. Šakić Branka (2004): Ekonomska teorija. Tipurić D.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Ministarstvo za javne radove.Consult. Cilj modula Studenti će ovladati znanjima i tehnikama iz područja investiranja u poljoprivredne projekte. Grgić Z. D. Programski dijelovi (predmeti) modula su : Financije i investiranje agrobiznisa. terenskom nastavom i seminarima biti obučeni za samostalnu izradu različitih vrsta investicijskih projekata u agrobiznisu. zadovoljstvo. M.. ekonomske ocjene investicijskih programa. Sikavica P. Očić Vesna. Grgić Z. (1994): Poslovno odlučivanje teorija i praksa donošenja odluka.. (2001): Ocjena učinkovitosti poslovanja i razvojne sposobnosti obiteljskog gospodarstva (primjer govedarske proizvodnje) – interni priručnik za studente na kolegiju "Bankarstvo i kreditiranje u poljoprivredi". (1997): Tehnike financijske analize. osnove financiranja i donošenja odluke o investiranju malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu.. (2001): Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat : priručnik za poduzetnike i menadžere. Vodič za investitore. Cingula M. izrade i stručne ocjene investicijskih projekata u agrobiznisu. rizik. Grgić Z. Dalić M. Agronomski fakultet u Zagrebu 5. pripreme i izvedbe investicijskog projekta u agrobiznisu Studenti će vježbama.P. te investicijama i investicijskim projektima u domaćoj teoriji i praksi. Upravljanje sredstvima i financiranje poslovanja . Informator.. Predavanjima će se obraditi specifičnosti financiranja i investiranja poljoprivrede.. Agronomski fakultet u Zagrebu 2. Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske 3. Zagreb Izvanredni profesor Zoran Grgić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 9 6 Nazočnost 85% u predavanjima i vježbama. Batarelo i sur.

).o s preporukama za gnojidbu povrća. AG2073 ISHRANA BILJA I KVALITETA HRANE Koordinator modula Opis modula Pravilnom ishranom moguće je proizvesti kvalitetne. H. Disertacija. a s druge strane akumuliranjem toksičnih tvari poput nitrata. toksične tvari. koje se bave kvalitetom poljoprivrednih proizvoda. Ishrana povrća i gnojidba. K.Ćosić. T. I. Basel./2011. Germany. Izvanredni profesor Mirjana Herak Ćustić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 -8 -4 12 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pisano Usmeno ☑ ☑ 290 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Cilj modula Samostalno obavljanje svih zadataka koji pretpostavljaju dobro poznavanje ishrane bilja i njezine povezanosti sa kvalitetom hrane. Baumgarten. proteini). conditiva Alef. 4.). Buturac. ali dakako i multidisciplinarnost istraživanja. 4. I Pavlović. M. Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6. te u svim relevantnim institucijama. oksalata i teških metala.. Zagreb. Objektivno prosuđivanje na terenu. fosforom i kalijem na profila polifenola kod cv. 5. Poljak. Obvezna literatura 1.(nutritivna vrijednost. To je dakako posljedica i novijeg promišljanja i bolje edukacije potrošača. Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization. gnojiva i kultura postižu maksimalni efekti obzirom na kvalitetu hrane. Stuttgart. Mirjana Ćustić (1996): djelovanje gnojidbe dušikom na aminokiselinski sastav glavatog radiča.). A.o. Modul ima zadatak povezati trenutne spoznaje iz ishrane bilja koristeći najnovija istraživanja (magistarski i doktorski radovi kojima je nositelj modula bio mentor). T. Nakon odslušanog modula studenti će dobiti uvid u važna saznanja kako se pravilnim odabirom tla.Čoga. da se pravilnom ishranom mogu spriječiti mnoge bolesti.Petek. Preporučena literatura 1. Mirjana Ćustić (1998): Kemijska sredstva u poljoprivredi. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. Gustav Fisher Verlag Jena. Bergmann (1992): Nutritional Disorders of Plants.Poljak. 3. D. Značajna uloga biogenih elemenata manifestira se s jedne strane optimumom nekih nutrijenata (minerali. 2. Disertacija. Gluhić (2004): Utjecaj gnojidbe dušikom. Borošić. Zrinski. nutritivno vrijedne i estetski lijepe plodove koji više privlače potrošače. V. Zagreb. a ne količini proizvoda. Bauer (2003): Richlinien für die Sachgerechte Dügung im Weinbau. J. 3.Jurkić. Wien. zdravstvena ispravnost. M. Magistarski rad. D. A. Romić (2004): Povrćarstvo.. šećeri. Zagreb. Mirjana Herak Ćustić. Finck (1982): Fertilizers and Fertilization. University of Hohenheim. L. Institute of Plant Nutrition. 2. Moderna poljoprivredna proizvodnja sve više važnosti pridaje kvaliteti. Kristina Ugrinović (2004): Utjecaj doza i oblika N-gnojiva na odnos nitrata i oksalata u cikli (Beta vulgaris var. Čakovec. 5. Zagreb.Horvat (2005) Kontrola plodnsti tla Vrana d. vitamini. M. Lešić. Marschner (1998): Mineral Nutrition of Higher Plants. zdravstveno ispravne. Fardossi. Zagreb. W. Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L. Mirjana Herak Ćustić. a proizvođači su zadovoljniji većom otkupnom cijenom. R.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. A. Studija.

podjela i priprema supstrata za različite namjene. Stanhill. Lazzarin. AG2074 ISHRANA BILJA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA Koordinator modula Opis modula Specifičnosti uzgoja biljaka u zatvorenim prostorima (staklenicima i plastenicima) u odnosu na konvencionalni način uzgoja. hranive otopine i voda za navodnjavanje.. Terenska nastava obuhvatiti će obilazak staklenika na području zagrebačke županije gdje će se studenti upoznati sa uzgojem povrća i cvijeća u različitim medijima (tlu.. Dobiveni rezultati obraditi će se i usporediti sa graničnim vrijednostima.:Nutritional Disorders of Plants.. Borošić. Herak-Ćustić..1983. 4. R. G. Zrinski. Sambo.: Greenhouse ecosystems. W. Gianquinto. Poljak. L. Cilj modula Stjecanje znanja za nastavak studiranja na doktorskom studiju. vrste gnojiva i načini aplikacije. Obvezna literatura 1. Pimpini. Enzo. Preporučena literatura 1.. 2003. H. R.. Buturac. prednosti. Padova 2001.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. supstratima i hidroponima). J. priprema hranivih otopina.: Povrćarstvo. Jena. terenskoj nastavi i izrada seminara./2011. Lešić. : Colture senza suolo in ambiente mediterraneo. Leoni. Zagreb 2004. fertiirigacija te ostali agro i hidrotehnički zahvati teme su sa kojima će se upoznati studenti kroz predavanja. 3. Referentnim kemijskim metodama analizirati će se supstrati. Gustav Fisher. Zagreb. nedostaci i odabir kultura.:Uloga elemenata u ishrani bilja. 2. Novi Sad... Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 291 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Vođenje ishrane u zatvorenim prostorima temeljeno na dijagnostičkim metodama i zahtjevima kultura. M. Magistarski i diplomski radovi. biljni materijal. M. vrste. M. Elsevier. fizikalno – kemijska svojstva supstrata. interna skripta.. R. 1992. 2003. U praktičnom dijelu nastave. na laboratorijskim vježbama studenti će se upoznati sa dijagnostičkim metodama koje se koriste kao podloga za gnojidbu. Čoga. hidroponski uzgoj. te na temelju zahtjeva pojedinih kultura izraditi smjernice za gnojidbu. 2. Mogućnost upravljanja sustavom navodnjavanja i aplikacije gnojiva (priprema hranivih otopina). Bologna. Zvi Enoch. S.: Problematika uzorkovanja tla i biljnog materijala.. Docent Lepomir Čoga Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 20 2 8 Prisustvovanje na vježbama. G. Bergman. I. 3. Kastori.: Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuori suolo. Amsterdam. I. 1999. 4. Pavlović. F.

The Dryden Press 2. Churchill Gilbert A. promatranje i testiranje). W.. Vranešević T. primjena istraživanja tržišta te novi informacijski i telekomunikacijski mediji kao izvori informacija.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Jr. Adeco. (1996): Marktforschung. 6.Interni materijali (skripta) Preporučena literatura 1. Zagreb 3. Na izabranom primjeru iz agrobiznisa studenti će se upoznati sa primjenom metoda ispitivanja tržišta. Obvezna literatura 1.. Methodoligical Foundations. Kolega A. Božić M. (2001): Istraživanje tržišta. (1995): Marketing Research./2011. 7. Edition. te pripremiti za samostalno provođenje jednostavnih terenskih istraživanja. Cilj modula Stjecanje osnovnih teoretskih znanja i praktičnih iskustava u prikupljanju informacija potrebnih za poslovno odlučivanja u agrobiznisu. 10 edition Docent Damir Kovačić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 8 16 Napisan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 292 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1990): Basic marketing. metode i instrumenti istraživanja (ispitivanje.. Eckert W. Ellenrieder P. Methodische Grundlagen und praktische Anwendung... Marušić M. izvori i mjerenje informacija. U okviru seminarskog rada studenti će s provesti jednostavno prikupljanje i vrednovanje podataka s tržišta. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište. J. Berekoven L. D. Gabler 3. Auflage. Irwin. vrednovanje prikupljenih podataka. Prilog uz vježbe . tracking-forschung. AG2075 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Koordinator modula Opis modula U sklopu ovog modula studenti će se upoznati s osnovama istraživanja tržišta i istraživanja mišljenja. Zagreb 2. Tržništvo. Teoretski će se obraditi slijedeći programski dijelovi: uloga informacija u marketingu.. Perreault Jr. McCarthy E.

Hosney.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Matijašević. McLean. 5. 4. proizvodnje i korištenje silaže u proizvodnji bioplina. K. AG2076 IZABRANA POGLAVLJA PROCESNE TEHNIKE Koordinator modula Opis modula Značaj procesne tehnike je u jedinstvenom kontinuiranom procesu kojem su osnovne smjernice dobivanje gotovog proizvoda i njegove tehnološke kakvoće. 2950. Nove spoznaje i provedba. Mujumdar. S./2011. Cilj modula Studenti će nakon ovih predavanja ovladati tehničko-tehnološkim procesima konzerviranja i fazama prerade žitarica i zrnatih mahunarki te industrijskih i krmnih bilja. 351-495. Farming Press Book. B.E.A. and P. Beograd. UK. St. BIOEN (2001): Projekt Biodizel "Uvođenje proizvodnje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku". Najveći naglasak bit će razrada potrebnih strojeva i opreme u proizvodnji škroba te njegove daljnje prerade u šećer i etanol. Ramstad (1994): Corn Chemistry and Technology.Paul. U ovom modulu studenti će temeljna znanja iz područja konzerviranja (sušenje. Zagreb. Published by the AACC. dr. Oštrić. sc. Ipswich IP1 1RJ. A. M. Hellickson.N. Minnesota. USA .C.A. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 293 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Turkalov.Paul. 1-411 2. (2000): Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. Pratit će se kriteriji ocjenjivanja kakvoće sa stanovišta tehnoloških osobina konačnog proizvoda te mogućnosti daljnje prerade tih proizvoda u biogoriva. (1980): Tehnologija ulja i masti. 1979. Watson. siliranje.A. J.R. 1980. Walker (1983): Ventilation of Agricultural Structures. kao i industrijskog i krmnog bilja. (1994): Principles of Cereal Science and Technology. S. Published by the AACC. Zagreb Preporučena literatura 1. USA . Gaćeša. UK 2. Plymouth. ASAE. Izabrana poglavlja činit će procese u području dorade i prerade žitarica i zrnatih mahunarki. zamrzavanje i tretiranje kemijskim sredstvima) proširiti sa tehnološko-tehničkim procesima industrijske prerade pojedinih poljoprivrednih proizvoda. proizvodnje sirovog ulja i prerade u konzumno ulje i biodizel. BIOEN (2001): Program korištenja energije biomase i otpada. 3. Tajana Krička Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 8 4 4 Odslušana predavanja i vježbe te napisan seminar. Obvezna literatura 1. Niles Road. . (1979): Tehnologija slada sa sirovinama za tehnologiju piva. and J. Minnesota. 3. (1989): Drying and Storage Combinable Crops. St. Prof. 4. Novi Sad.

Distribucija terpenskih spojeva unutar bobice grožđa. Preporučena literatura 1. J. Tumačenje rezultata kemijske analize i senzorne ocjene. AG2078 KAKVOĆA RAKIJA OD GROŽĐA I DRUGOG VOĆA Koordinator modula Opis modula Predavanja: Definicija kakvoće rakija. E.. Tehnika i metode senzornog ocjenjivanja. (1995) Principles and Practices of Winemaking . 2nd Edition. Blackie Academic& Professional. San Diego. Chapman & Hall. Vakuum destilacija. The Microbiology of wine and Vinifications. Avanzato D. Paris 4. Yair Margalit (1997): Concepts in Wine Chemistry. pH. I. Volume 1. CAB/Publishing. James Crum. višnje i marelice u proizvodnji rakija. Paris 5. zdravstvenog stanja i zrelosti grožđa na aromatski sastav. masulja i komine. John Wiley & Sons. OIV (1992) Norme de Concours Internationaux des Boissons Spiritueuses d' Origine Vitivinicole. Stručno obrazovanje za sudjelovanje u procesu osiguranja kakvoće u proizvodnji rakija od grožđa i voćnih rakija. Piggot J. Lafon R. Chichester. Aromatski potencijal. Elementi sastava i kvalitativna svojstva. Jackson R. (2000): Handbook of Enology. kruške. Promjene sastava terpena. (1999): Temperate and Subtropical Fruit Production. John Wiley & Sons. REDA. UK 6. Utjecaj ekoloških uvjeta.kriterij za odjeljivanje i odabir frakcija destilata. Propisi o kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti alkoholnih pića. (1991): Frutticoltura speciale./2011. Zaštita kakvoće i podrijetla rakija. Lafon J. UK 2. seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 294 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1964): Le Cognac sa distillation. Volume 2 The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments. Enzimski procesi tijekom prerade plodova i tvorba hlapivih spojeva. Gospodarska svojstva. Utjecaj predfermentacijskih tretmana i uvjeta vrenja na sastav fermentacijske arome mošta.G. Paris 3.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. LTD. Karakteristike prikladnih sorti šljive.udjel.R. Struktura i kemijski sastav ploda. (1995): Fermented beverage Production.. California 2. Italy docent Pavica Tupajić znanstveno-nastavno zvanje ime prezime Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 8 12 4 6 redovito sudjelovanje u nastavi.-B. USA 6. Couillaud P.D. Stjecanje vještina za samostalna laboratorijska istraživanja u okviru predmetne teme magistarskog rada. Vježbe u praktikumu: Senzorna svojstva rakija. komovice i šljivovice.Vježbe ocjenjivanja rakija lozovače. OIV (1994): Recueil des methodes internationales d` analyse des boissons spiritueuses des alcools et de la fraction aromatique des boissons. Kemijska analiza rakija lozovače. Rječnik u opisnoj senzornoj analizi. Lea A. Održivost kakvoće.. et all. Bailliere et Fils (ed). and Looney N. Obvezna literatura 1. Kultivari vinove loze prepoznatljive arome. (1994): Wine Science: Principles and Applications. Academic Press. značaj i fizikalno-kemijska svojstva spojeva. ed. LTD. Ribéreau-Gayon P. England 4. jabuke. Učinak deflegmacije . et all. komovice i šljivovice. et all.. Jackson D. S. Inc. Boulton et all.H. Hlapivi produkti spontane malolaktične fermentacije. Sastav i fizikalno kemijska svojstva hlapivih spojeva . Jednokratna i dvokratna destilacija-prednosti i nedostaci. Cilj modula Temeljna znanja o čimbenicima kakvoće rakija od grožđa i voćnih rakija. Ribéreau-Gayon P. (2000): Handbook of Enology. Karakteristični spojevi arome grožđa. Laboratorijske vježbe Kemijski sastav rakija . Chichester. England 5. USA 3. Tehnološka zrelost.

Cilj modula Samostalnost u organiziranju proizvodnje mlijeka.F. Fox. Jasmina. Obvezna literatura 1. Poznavanje fizikalnih svojstava mlijeka potrebno je radi razumijevanja interakcija pojedinih sastojaka mlijeka u tehnologiji mlijeka i mliječnih proizvoda. Fox. 2.F. Studenti dio analiza izvode samostalno a dio instrumentalnih analiza biti će im demonstriran i prikazan. Vol.L./2011.: Mlijeko – tehnologija. London. 3-66. Salts and Minor Constituents. 2003. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 295 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . biokemija i mikrobiologija. Izabrane teme. osposobljenost za rad u mljekarskom pogonu i laboratoriju.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2nd Ed. Rupić. McSweeney. Kluwer Academic/Plenum Publishers. 4. 13-70. Biblioteka poljoprivredni savjetnik. U seminarskim radovima studenti će obraditi i prezentirati teme predviđene sadržajem modula. čuvanje..: Mlijeko od farme do mljekare.H. 5. Aspen Publication. Zagreb. 1998. Rupić.: Dairy Chemistry and Biochemistry. Tratnik. Vol. New York. Fox. Skupina autora: Mlijeko-medicinski i prehrambeni problemi. 4. 1992. Elsevier Applied Science Publishers. 1999. potpis iz laboratorijskih i terenskih vježbi.: Milk quality. V.. Harding. 1996. P. Lactose. Havranek. J. London. kozjeg i ovčjeg mlijeka. laboratorijskih vježbi i seminara. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH i Hrvatski poljoprivredni zadružni savez. Water. Hrvatska mljekarska udruga.F. 3.. 1995. Chapman-Hall. kontrola. Lj. Chapman and Hall.: Advanced Dairy Chemistry. F. Fox.: Advanced Dairy Chemistry. Zagreb. 3. London and New York. Hrvatska akademija medicinskih znanosti. 2.F.. 1998. Predavanjima je predviđeno usvajanje znanja iz područja kemijskog sastava kravljeg. 3-124.: Developments in Dairy Chemistry – Proteins Vol. stjecanje znanja potrebnih za nastavak doktorskog studija. 2nd Ed. Zagreb. Uvodno se obrađuju: pojam kvalitete mlijeka i čimbenici koji utječu na kemijski sastav i fizikalna svojstva. Zagreb. modul se sastoji iz predavanja. Hrvatska mljekarska udruga. V. 2. Dordrecht. P. P. L. 1. 1995. Havranek.. 1996. Redoviti profesor Neven Antunac Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 14 12 - Prisutnost na nastavi (80%).: Mlijeko – dobivanje. P. Laboratorijske vježbe uključuju izvođenje osnovnih kemijskih i fizikalnih analiza mlijeka. Lipids. 3. LondonGlasgow-Weinheim-New York-Tokyo-Melbourne-Madras. AG2079 KEMIJA I FIZIKA MLIJEKA Koordinator modula Opis modula Za stjecanje potrebnog znanja iz područja Kemije i fizike mlijeka na diplomskom studiju. 11-211. Preporučena literatura 1. Boston. P.

Chapman & Hall. London. D.Metode analize hrane za životinje– znanja stečena u prethodnim programskim dijelovima primjenjuju se u praktičnom radu u laboratoriju.H. poglavlje 6. Modul se sastoji od četiri programska dijela: . M. danas je gotovo nezamisliv bez razumijevanja kemije hrane za životinje i poznavanja osnovnih elemenata sistema kontrole kvalitete.ttu. M.pdf. te upoznavanje s procesom kontrole kvalitete omogućuje studentima daljnji uspješni rad u struci. Pine. (izabrana poglavlja) 5. Sikirić. Cilj modula Razumijevanje kemizma osnovnih sastojaka hrane za životinje i metoda njihovog određivanja (teoretski i praktično). (izabrana poglavlja) 2. http://www. 26.edu/home/mgalyean/lab_man. Zagreb. izrađeni seminarski zadaci Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 296 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . B. M.asft.L. M. Laboratory procedures in animal nutrition research. 4.Kontrola kvalitete hrane za životinje– upoznaje studente sa sistemima kontrole kvalitete koji se primjenjuju u tvornicama i laboratorijima za analizu hrane za životinje. Holler. F. Scaife. Chesworth. NIST. Preporučena literatura 1. Kaštelan-Macan. Engineering statistics handbook. J./2011. siječanj 2005.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Process or product monitoring and control 3. Homen. Kemijska analiza u sustavu kvalitete.R. Kemija i kontrola kvalitete stočne hrane. 1994. Školska knjiga. Kroz seminare studenti će naučiti i obradu podataka kemijske analize. sc.M. (izabrana poglavlja) 4. Organska kemija. D. u pripremi Prof. Zagreb. 1999. Obvezna literatura 1. D. dr. Interna skripta Zavoda za hranidbu domaćih životinja 2. Stuchbury. Šesto izdanje. B. West. Program modula "Kemija i kontrola kvalitete hrane za životinje" omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za uspješan rad u struci. Školska knjiga. odrađene laboratorijske vježbe. Marija Bujan Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 12 12 Odslušana predavanja. . . Hrvatsko agronomsko društvo. 2003. kao i s važnošću kontrole kvalitete u očuvanju okoliša. Homen.nist. T.2005. Skoog. (izabrana poglavlja) 3. Grbeša.2. Zagreb. M. Galyean. Polaganje ispita studentima će se olakšati kroz kolokvije iz laboratorijskih vježbi i izradu seminarskih zadataka. 22. . Osnove analitičke kemije. 2004.Kemija hrane za životinje– upoznaje studente s kemizmom i metodama analize osnovnih sastojaka hrane za životinje. Školska knjiga.gov/div898/handbook/.itl. J. skripta za studente Agronomskog fakulteta. http://www. An introduction to agricultural biochemistry. AG2080 KEMIJA I KONTROLA KVALITETE HRANE ZA ŽIVOTINJE Koordinator modula Opis modula Uspješan rad u hranidbi životinja i proizvodnji hrane za životinje. Bujan. Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva.J. Studenti će biti upoznati i s osnovnim statističkim metodama za praćenje kvalitete. Laboratorijski priručnik za metode analize stočne hrane. Dutour Sikirić.Osnove analitičke kemije –upoznaje studente s osnovnim elementima postupka kemijske analize.A. Zagreb. 1998.M. S.

Boulton et al. 4. Wurdig. Ulmer. Nakladni Zavod Globus. R. Zoecklein et al. 1989 V. B. 2. 1996 docent Ana Jeromel Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 20 Kolokvij Način polaganja ispita Preporučena literatura Pismeno Usmeno ☑ 1. Woller „Chemie des weines“. Beograd. Zoričić: Podrumarstvo. W. Cilj modula Teoretsko i praktično obrazovanje na području kemije mošta i vina koje treba omogućiti samostalnu primjenu stečenih suvremenih znanja. „Principles and practices of winemaking“. 3. Zagreb. AG2081 KEMIJA MOŠTA I VINA Koordinator modula Opis modula Slušanjem ovog modula studentima će biti dostupna suvremena znanja o kemijskom sastavu grožđa. Chapman n & Hall. Chapman n & Hall. R. 1995 2.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1995 297 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011. Obvezna literatura 1. IRO „Građevinska knjiga“. „Wine analysis and production“. 1986 M. Detaljnom analizom pojedinačnih grupa i unutar grupa spojeva pokušat će se što jasnije objasniti njihov utjecaj na kakvoću vina. Radovanović: Tehnologija vina. 1997 G. Margalit „Wine chemistry“. mošta i vina. Y. The wine appreciation guild ltd. kemijskim procesima i svojstvima pojedinačnih grupa spojeva zastupljenih u moštu i vinu.

H.L. Fakultet poljoprivrednih znanosti. uvažavajući prostornu zastupljenost tla. Škorić. pedosfere i zemljišta u biljno-proizvodnom i neproizvodnom okolišu. Keeney. H. Wiskonsin. terenske. Miller and D. Na terenskim vježbama studenti se upoznaju s uzimanjem uzoraka tla iz pedoloških jama i prosječnih uzoraka tla. Duchaufour P. laboratorijske vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. Zavod za pedologiju Agronomski fakultet. O’Connor. Weil (2002) The Nature and Properties of Soils. A. Second Edition. 13th edition. otopinu tla. Predavanja uključuju definiciju i funkciju tla. B. Bohn. Kim H. Ray R.A. Inc. te terenskim i laboratorijskim vježbama (1+10 sati). Page. New Yourk 2. sorpciju tvari u tlu i pufere. Brady.L./2011. prijevod s francuskog na engleski. Prentice Hall. ( 2004 ): Kemija tla interna skripta. John Willey and Sons. ASA. to je primjena kemijskih načela na istraživanje tla kao prirodnog tijela i biljno-proizvodnog ili neproizvodnog prostora. Madison. (1985): Soil Chemistry. (1998): Handbook of Pedology. AG2082 KEMIJA TLA Koordinator modula Opis modula Ovim modulom uči se o kemijskom sastavu i značajkama pedosfere.A. Vidaček. (1991): Priručnik za pedološka istraživanja. Balkema Publishers. Revised and Expanded. Copyright 1998 by Marcel Dekker. te dinamike prirodnih i/ili čovjekom induciranih kemijskih procesa u tlu i u sustavu geološko-litološki supstrat-tlo-biljkaatmosfera. Method of Soil Analysis (1982): Part 2 – Chemical and Microbiological Properties. Redoviti profesor Aleksandra Bensa Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 17 12 1 Obavezna predavanja. USA –odabrana poglavlja Preporučena literatura 1. Konkretno. Tan (1998): Principles of Soil Chemistry. USA 3. Canadian SSS. te važnost i funkciju organizama za transformaciju mineralne i organske tvari. Cilj modula Znanje iz modula je temelj tumačenja geneze i evolucije tala. Nastava se izvodi predavanjem (15 sati). A. Ž. Second Edition. sastav i kvalitetu mineralne i organske tvari. USA 4 Nyle C. o tlu kao prirodnom tijelu i promjenjivo produktivnom staništu za rast i razvoj biljaka. New Jersey 298 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . SSSA. Carter.. G.L. Zagreb 4. Zagreb 2.Laboratorijske vježbe obrađuju problematiku sastava i kvalitete mineralne i organske tvari tla klasičnim i instrumentalnim analitičkim metodama. odabrana poglavlja. glavne elemente u tlu. važnost zraka u tlu i oksidacijsko redukcijske procese. R. Brookfield.R. All Rights Reserved 3 Soil Sampling and Methods of Analysis (1993): Edited by Martin R. Third Edition.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. samo odabrana poglavlja. McNeal. Edited by A.

Zlatko Čmelik Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita 28 2 6 12 8 4 Pismeno Usmeno ☑ ☑ Cilj modula Detaljno upoznavanje s gospodarski važnim voćnim vrstama koje se uzgajaju u kontinentalnom području Republike Hrvatske.. Obvezna literatura 1. .E.J (eds. A.htm Frutticoltura speciale. Modul obuhvaća jezgrićave. N./2011. Production and Uses. regulacija rasta i rodnosti. svjetlosti i temperaturi). 1997. Jackson.integriranu proizvodnja voća i organsku proizvodnju voća.) 1986. Gliha. ISBN 0-85199-592-6 4. 1978. Westwood. Berlin 299 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . M.edu/introduction/pdf. 3. P. te potencijal proizvodnog prostora Republike Hrvatske za suvremenu proizvodnju voća. Friedrich. D. s ciljem ostvarivanja visokih i stabilnih priroda plodova visoke kakvoće.Specifičnosti tehnologija proizvodnje voća za različite namjene. prof. tehnološke specifičnosti. N.psu. Production and Uses. Šljiva. Sorte krušaka u suvremenoj proizvodnji.Osobine perspektivnih i gospodarski važnih podloga i sorata. . http://tfpg.D.) 1999. (eds. 1989.Sustavi uzgoja (podizanje voćnjaka. G. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees. (eds. CABI Publishing. sc. odnos prema vodi.N. M. 1996.. John Wiley & Sons. Apples: Botany. D. biološke i ekološke pretpostavke takvih proizvodnji. endogeni hormoni i regulatori rasta). I.Fiziologija voćaka i ekološki utjecaji (Cvatnja. (eds. dr. Looney.) 1996.cas. 5. izv. Partenon – Beograd. ISBN 0-85199-271-4 2. rast i razvitak ploda.) 2003. CABI Publishing. REDA – Roma. Cherries: Crop Physiology. Vogl. ISBN 86-7157-159-9.. ISBN 95397191-0-0 Preporučena literatura 1. M..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. W.H. Freeman (ed. D. Temperate and Subtropical Fruit Production. 2. Upoznavanje s fiziološkim procesima interne regulacije i tehnološkim postupcima koji omogućuju održavanje prikladne ravnoteže između rasta i rodnosti. CABI Publishing. uzgojni oblici.C.) Mišić. Physiologie der Obstgeholze. AG2083 KONTINENTALNO VOĆARSTVO Koordinator modula Opis modula Modul obrađuje sustave održive proizvodnje kontinentalnih voćnih vrsta . R. . Fragaria – Zagreb.. Za svaku voćnu vrstu proučavaju se: . Webster. 1991. mineralna ishrana. New York 3. koštićave. AkademieVerlag. 4.E. fiziološke osnove reza. lupinaste i jagodaste voćnevrste. Faust. Temperate-zone Pomology. Warrington. ISBN 0-85198-936-5 5. Looney. Neumann. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. Ferree.

DeSalle R Columbia Univ. Specifičnost modula biti će naglasak na procjeni genetskih parametara koji se odnose na molekularne markere.sc.. i Cubero. Cannings C. olovka i kalkulator) studenti će analizirati podataka pomoću računala (Genepop. Šatović. Doc. Interna skripta . Zagreb. 4.I. Genetix. Čurik. Genetics. 2005. Briscoe DA. Handbook of Statistical Genetics: Edited by Balding DJ. adaptabilna varijabilnost. SAS Institute. a preko seminara i "analize slučaja" biti će poticani ka razvijanju govornih i kreativnih sposobnosti te kritičkog načina razmišljanja. Conservation genetics of animals: Curik I.) konzervacijske genetike i korištenje računarskih programa primjenjivanih u konzervacijskoj genetici. Čubrić Čurik. FSTAT. Obvezna literatura 1. Boston. Sölkner J. Šatović./2011. Ryder O. Genetics of Populations: Hedrick PW. 2000. Cambridge University Press (0521639859). Analiza molekularne varijance (AMOVA) i testiranje homogenosti molekularne varijance (HOMOVA) na temelju RAPD biljega. Modul obuhvaća osnove konzervacijske genetike (osnovni pojmovi. U modulu će biti obrađena i napredna poglavlja kao što su inbriding depresija. J. A. 2004. 2005-2006. Z. 3. Tores. Press. Introduction to Conservation Genetics: Frankham R. Pored teoretskih predavanja i klasičnih vježbi (papir. B. forenzička genetika. strategije konzervacije. Z. Autori: I. 3. 2002. struktura populacije). MA. New York. NTSys. ali i fenotipska svojstava te parametrima procijeniti iz pedigre podataka. Geneclass2. 2001. Endog. razlozi konzervacije. Ino Čurik Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 12 8 8 Predavanja (60%). Jones and Bartlett. 4. Kolak. Baumung R. Rosenbaum H. Clarke GM. 2. Sjemenarstvo 3-4: 165-184 Preporučena literatura 1. 5. 2000. Genetic Structure and Selection in Subdivided Populations: Rousset F. laboratorijske vježbe (90%). 2006. adaptabilna varijabilnost. genetika idealne populacije. Conservation Genetics in the Age of Genomics.dr.. Princeton University Press. Cambridge University Press. Pedig. Ballou JD. vježbe u praktikumu (90%) i seminar (100%) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 300 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . AG2084 KONZERVACIJSKA GENETIKA Koordinator modula Opis modula Modul konzervacijska genetika predložen je kao odgovor na sve veće potrebe i zahtjeve javnosti za očuvanjem bioraznolikosti populacija životinja biljaka te činjenice da na Sveučilišnoj razini na području konzervacijske genetike u Hrvatskoj do sada nije bilo srodnih predmeta (modula).. Structure). U izradi. Edited by Amato G. forenzička genetika. Cilj modula Osnove i napredna poglavlja (inbriding depresija. Bishop M.Wiley & Sons. Román. I. V.. PowerMarker. itd.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.kolekcija svih prezentacija (power point) predavanja i vježbi "Konzervacijska genetika" uz dodatni tekst. 2005. Microsat. Demography and Viability of Fragmented Populations: Edited by Young AG. 2.M.

(1983.E. Blackwell Scientific Publications. terenskih vježbi i putem seminarskog rada. (1979. E. odabrana poglavlja Preporučena literatura 1. S. U poglavlju konzerviranje voluminozne krme siliranjem obrađuju se čimbenici o kojima ovisi hranidbena vrijednost silirane voluminozne krme (vrsta kulture za siliranje. A. 2nd edn.. Allen. Cilj modula Slušanjem modula «Konzerviranje voluminozne krme» student stječe osnovna znanja za razumijevanje čimbenika koji utječu na hranidbenu vrijednost konzervirane voluminozne krme. konzerviranje voluminozne krme siliranjem i metode ocjene hranidbene vrijednosti konzervirane voluminozne krme. Odabrana poglavlja 2. Hopkins. U poglavlju konzerviranje voluminozne krme sušenjem obrađuje se tehnologija proizvodnje sijena. (1989.R. J. (1998. te utjecaju pojedinih agrotehničkih zahvata i faza fitofenološke zrelosti na kvalitetu biljnog materijala za konzerviranje. British Grassland Society. Omed (2000) Forage Evaluation in Ruminant Nutrition. Owen.. (1964.sc. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 301 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . W. D. konzerviranje voluminozne krme sušenjem.. (2000.R. J.M. Čižek. Givens. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.) Grass.) Grass for dairy Cattle. skladištenje. odrađene laboratorijske vježbe. its Production and Utilisation. S. Čobić. AG2085 KONZERVIRANJE VOLUMINOZNE KRME Koordinator modula Opis modula Modul se izvodi u 4 poglavlja: uvod u konzerviranje voluminozne krme. Chalcombe Publications.. Berlin Heidelberg New York... 3. Modul se izvodi putem predavanja.. CABI Publishing./2011. Brčić (2000. Doc.. gubici hranjiva siliranjem) kao i hranidbena vrijednost silirane krme (kemijski sastav. CAB International. 3. tehnološka zrelost usjeva za siliranje. D. Axford. A. Skripta. U uvodnom dijelu studenta se upućuje u gospodarsko značenje konzerviranja krme kao sirovinske osnovice za animalnu proizvodnju. B.J. McDonald. Holmes.) Proizvodnja krmnog bilja. Oxford. Odabrana poglavlja. 5. Bačvanski. H. D. Kilkenny (1980. I.J.) The Biochemistry of Silage.E. 4. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. S. Odabrana poglavlja. 2nd edition Marlow. J.F.H. Heron (1991. terenske vježbe i seminarski rad. R. konzumacija). Vučetić. Odabrana poglavlja. P. Cherney.K. Matsushima.) Proizvodnja i korišćenje silaže u ishrani stoke.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. u odabir kultura prema pogodnosti za sušenje/siliranje. Odabrana poglavlja 2. J.I.) Spremanje sjenaže. T.) Grass. aditivi). fizikalni i kemijski procesi tijekom siliranja (aktivnost mikroorganizama. Katalinić. fizikalni i biokemijski procesi tijekom sušenja krme. Nolit Beograd.) Feeding Beef Cattle.dr. 7. Henderson. Odabrana poglavlja 6. Cherney. Pejaković. gubitci hranjiva sušenjem.) Planned Beef Production. laboratorijskih vježbi. Odabrana poglavlja. Granada Publishing. probavljivost. D. Marina Vranić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 19 3 5 3 Odslušana predavanja. U poglavlju metode ocjene hranidbene vrijednosti krme studentu se daje pregled najčešće korištenih metoda za ocjenu hranidbene vrijednosti konzervirane voluminozne krme. Obvezna literatura 1. its production and utilization.

Bothe. značaj simbiozne fiksacije dušika za poljoprivrednu proizvodnju. Preporučena literatura red.: Prokaryotic Nitrogen Fixation – A Model system for the Analysis of a Biological Process.: Nitrogen fixation at the Millennium. Obziorm da je za poljoprivrednu proizvodnju najznačajnija simbiozna fiksacija dušika najveći dio predavanja odnosi se na ovu problematiku. G. Springer-verlag Berlin Heilderberg 1997. Hooykaas.. ovakve asocijacije dobivaju sve veći značaj. asocijativna i asimbiozna fiksacioja dušika te mikorizne simbioze.. Cilj modula Asocijacije biljaka sa korisnim mikroorganizmima imaju vrlo zanačajnu ulogu u održivoj poljoprivredi koja teži smanjenoj primjeni agrokemikalija i što većem iskorištavanju prirodnih procesa. H. Martinez. taksonomija kvržičnih bakterija. P. E. Puhler. Kluwer Academic Publishers. monotropoidne i erikoidne mikorize.broj Naziv 1. AG2086 KORISNE ASOCIJACIJE BILJAKA I MIKROORGANIZAMA Koordinator modula Opis modula Biljke žive u asocijacijama sa korisnim mikroorganizmima i u prirodnim i u antropogenim ekološkim sustavima. biokemija BNF.. simbiozna fiksacija dušika (članovi simbioze. U uvjetima suvremenog razvoja poljoprivrede. izolacija i identifikacija kvržičnih bakterija. A. cjepiva i nokulacija). G. Elsevier. 2002. A.S. tipovi simbioznih asocijacija.:Biological Fixation of Nitrogen for Ecology and Sustainable Agriculture.J. nodulacija. seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 302 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .broj Naziv 1. Leigh. H. Navedeni glavni programski dijelovi uključuju: mjesto biološke fiksacije dušika u kruženju dušika. Spaink. 2.W. Obvezna literatura red. značaj i glavna obilježja asocijative fie.molecular biology of model plant-associated bacteria. Izvanredni profesor Sanja Sikora Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 42 8 8 2 Redovito pohađanje nastave (predavanja. 2. 3. vježbe).: Highlights of Nitrogen Fixation Research. Glavni programski dijelovi modula su uvod u biološku fiksaciju dušika. značaj inokulacije leguminoza. Hernandez. Legocki. Triplett. Metode za procjenu učinkovitosti simbioznih asocijacija. rasprostranjenost leguminoza i njihov ekonomski značaj..: The Rhizobiaceae. Osnovni sadržaj modula obuhvaća fundamentaln i primijenjena istraživanja vezana uz biološku fiksaciju atmosferskog dušika i mikorizne asocijacije..J. Kondorsi. 1999. arbutiodne.Horizon Scientific Press./2011. stupnjevi infekcije i razvoj kvržica. A.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. E. struktura i funkcija nitrogenaze i hidrogenaze. Osnovni cilj je upoznavanje studenata sa organizmima i procesima koji su uključeni u ove asocijacije. 2000.J.

Boulding J. Assessment. Drever J.C. U programskom dijelu Kvaliteta vode ta se tema razmatra prvo kao globalni problem. Prevention and Remediation.I. U dijelu Izvori onečišćenje i zaštita vode tumače se potencijalni izvori onečišćenja. Izvanredni Profesor Davor Romić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 8 10 4 4 Pohađanje predavanja i vježbi prema statutu fakulteta te izrada seminara. Vadose Zone and Groundwater Contamination. s gledišta onečišćenja okoliša voda se pojavljuje i kao uzročnik i kao žrtva. Modul je strukturiran tako da se studenti najprije upoznaju s osnovama mehanike fluida i hidrologije kao temeljnim znanostima za razumijevanje otjecanja vode. Romić D. D.(2003): Soil. ribnjačarstvu i dr. Udžbenik Sveučilišta u Zgrebu i Hrvatsko društvo građevinskih inžinjera. 2. Surface and Groundwater Environments.(2002): The Geochemistry of Natural Waters. Cilj modula Ciljevi modula je prenijeti studenti nova znanja o kompleksnim odnosima između vode i poljoprivrede s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša. Third Edition. 3. Preporučena literatura 1. Upper Saddle River. Udžbenik Sveučilišta u Zgrebu i Rudarsko – geološko .naftni fakultet.S. U kontekstu korištenja vode u poljoprivredi. Tedeschi S (1997): Zaštita voda. (2003): Zaštita voda. 2. Posebnu tematsku cjelinu čini geokemija vode u kojoj se studentima tumače osnovni kemijski procesi i odnosi vode i čvrste faze. Prentica Haall.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011. Obvezna literatura 1. AG2087 KORIŠTENJE I ZAŠTITA VODA Koordinator modula Opis modula U ovom modulu studenti se upoznaju s problemima složenog i dinamičnog odnosa vode i poljoprivrede. Washington. (2000): Hidrologija. Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta. Žugaj R. U zasebnom programskom dijelu modula tumače se specifični načini korištenja vode u poljoprivredi: navodnjavanje u uzgoju bilja. Ukazuje se na postupke i uzgojne mjere u poljoprivrednoj proizvodnji koji vode zaštiti površinskih i podzemnih voda. uključujući i zakonodavstvo.R.. Lewis Publishers. a zatim specifično s obzirom na posebne namjene i korištenje u poljoprivredi. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 303 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . te mjere zaštite s posebnim naglaskom na poljoprivredu. Interna skripta. Nakon toga se upoznaju s hidrologijom podzemnih i površinskih voda. Ginn J.

Li (1985). Studenti trebaju moći razviti i prihvatiti proizvodne tehnike koje ih osposobljavaju za proizvodnju ovih kultura. regionalnoj važnosti proizvodnje i okolišnim problemima proizvodnje. razraditi biološke. Proizvodnja krumpira. Knauer. cassava) i gomoljače (krumpir. (2000). Spezieller Pflanzenbau.. Beograd 3. fiziološke i tehnološke čimbenike formiranja prinosa ovih kultura./2011.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Scott. K. Kus M. Stanaćev S. Paul H. kao i za znanstveno-istraživački rad. Zagreb 5. Ljubljana Redovito pohađanje predavanja. Harris P. R. Obvezna literatura 1. Šećerna repa – biološke i fitotehničke osnove proizvodnje. Auflage). Beograd 2.-U. batat . cikorija. (1992). Skupina autora (1986).. M. teoretska i praktična znanja o cilju proizvodnje ovih kultura. Nolit. Jugošećer. D. Cilj modula 10 10 4 Redoviti profesor Milan Pospišil Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 Cilj modula je studentima dati pregled različitih vrsta korjenjača i gomoljača. N. Cook. The Sugar Beet Crop. Lešić. ČZP Kmečki glas. Orlando 5. AG2088 KORJENASTO-GOMOLJASTE KULTURE Koordinator modula Opis modula Modul korjenasto-gomoljaste kulture obuhvaća dvije skupine kultura: korjenjače (šećerna repa. Buturac I. Ulmer. (1979). (1999). Povrćarstvo. Krompir. Potato physiology.monografija (ur. Heyland. Hrvatski zadružni savez. U sklopu modula studentima se kroz predavanja.. Academic Press. Posebno ratarstvo 1 i 2. W. uspješno izrađen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 304 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1987). Modul omogućuje studentima razumijevanje primijenjenih agrotehničkih mjera i management usjeva. The Potato Crop. (3. Ružica i suradnici (2004). taro. A. yam). Zrinski. obavljene vježbe.slatki krumpir.. Chapman & Hall. London 2. Beograd 4. Razmatra se utjecaj okolišnih biotskih i abiotskih čimbenika na rast i razvoj usjeva. Fischbeck. Naučna knjiga. formiranje prinosa i željenu kvalitetu. Diepenbrock. Drugo dopunjeno izdanje. Čakovec Preporučena literatura 1. Bolf M.. G. Skupina autora (1992). Šećerna repa . K. Stuttgart 3. vježbe u praktikumu i terenske vježbe daju specijalistička. (1993). Chapman & Hall. London 4. Petar Spasić).

Tokyo 1990 Redovno pohađanje predavanja i vježbi. München 3. Cilj modula Razviti oblikovno-planerske sposobnosti studenta na višoj razini. 1991 2. 6 prof. Primjena metode u izradi dva prohtjevna. Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/studio Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 38 4 Obvezna literatura 1. New York. Tematski obuhvaćaju područja iz gradskog krajobraza./2011. redovna predaja i pozitivna ocjena seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 305 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. dr.rješavanje problemima iz stvarnosti. L. Edition Topos. složena projekta u urbanom prostoru (Trg i Gradski park). Parks – Green urban space in European cities. na većim i više kompleksnijim zadacima. Contemporary Landscapes in the World. Baljon. London 2.sintezni dio radnog procesa. International Landscape Design. Odabir zadataka . (2003): Modern Landscape. Spens. Krajobrazna osnova kao sinergijski produkt socijalnih potreba i prostornih uvjeta. Branka Aničić Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Programski – analitički . M. (1995): Designing Parks Amsterdam Preporučena literatura 1. sc. AG2089 KRAJOBRAZNO OBLIKOVANJE STUDIO I Koordinator modula Opis modula Konceptualni pristup izradi projekta.

Pojam jedinstva oblika i funkcije. M. Konceptualizacija zelenog sustava većeg grada usporedno na mediteranskom i kontinentalnom području s istodobnom razradom glavnih krajobraznih sastojina. Usporedno razvijanje sposobnosti za prezentaciju rješenja u raznim grafičkim tehnikama./2011. Contemporary Landscapes in the World. Spens. International Landscape Design. Land and Environmental Art. Land Art i srodni trendovi. 1991 2. dr. sc. Tokyo 1990 Redovno pohađanje predavanja i vježbi. Mogućnost dosljedne primjene jedinstvene forme u određenom rješenju. (2003): Modern Landscape. London 2.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Cilj modula 38 2 prof. redovna predaja i pozitivna ocjena seminarskih radova Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 306 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . New York. Obvezna literatura 1. London Preporučena literatura 1. Međuodnos krajobrazno oblikovanje. ograničenja zbog funkcionalnosti. AG2090 KRAJOBRAZNO OBLIKOVANJE STUDIO II Koordinator modula Opis modula Glavni naglasak je na teoretskim vidicima oblikovanja. Nova nastojanja u oblikovanju i njihovo ignoriranje društvene predodređenosti gradskog krajobraza. obima zadatka ili prostornog konteksta. Branka Aničić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/Studio Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 Glavni cilj je osposobljavanje za alternativno razvijanje rješenja na osnovi složenost – jednostavnost uz istodobno istraživanje na relaciji adekvatnost oblika i sadržaja.

/2011. Lyle. D. (1969): Design with Nature. (2004): Krajinsko planiranje. Marušič. transformacijom razvojnog programa u prostorne kategorije i analizom prostora u pogledu mogućnosti realizacije razvojnog programa uz uključivanje zaštitnih mjera.. Ljubljana: Ministry of Environment and Physical Planning. (1985): Design for Human Ecosystems. I. 3. Janez Marušič Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar/Studio Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 34 8 Izrađen seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. National Office for Physical Planning. strukturna analiza. New York 307 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Spektrum – Akademischer Verlag 2.. 2. U studiju radi se na pripremi krajobraznog (općinskog/županijskog prostornog) plana. Biotehniška fakulteta. Marušič. AG2091 KRAJOBRAZNO PLANIRANJE .ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1998): Methodological bases. pripremi se baza podataka. J. Studenti se podjele u grupe po 3 – 5. Lange H. Steiner. (2002): Landschaftsplanung. U predavanjima se upoznaje s razvojem planerskih metoda i povijesti krajobraznog planiranja.. An Ecological approach to Landscape Planning. Plan grupa izlaže i brani pred komisijom (dva do tri nastavnika). Studio završava izradom krajobraznog (prostornog) plana. Svake godine uzima se nova općina. F. (Regional distribution of landscape types in Slovenia).STUDIO Koordinator modula Opis modula Modul sastoji se od dva dijela: predavanja i seminarski rad – studio.sc. McGraw-Hill 3. Turner T. Svaka grupa radi na vlastitom konceptu uređivanja prostora. J. (1999): The Living Landscape. Jančič. prof. M. slijedi obilazak terena. Hutchinson. Rad u studiju i obrana su osnova za ocjenu. McHarg I. Ogrin. London 4. (1987): Landscape Planning. zakonskim okvirima krajobraznog (i prostornog) planiranja. pregledom sadašnjeg krajobraznog planiranja u Evropi i svijetu.dr.Van Nostran Reinhold. Ljubljana Preporučena literatura 1. Cilj modula Student usvaja vještine i sposobnosti izrade krajobraznog (prostornog) plana Vlada koncipiranjem razvojnih scenarija. međunarodnim konvencijama s područja uređivanja krajobraza. Riedel W.T. izrade se modeli privlačnosti i ranjivosti.

plodored i proizvodnju sjemena nekih kultura. Bg Stjepanović. sijeno. te cijenom koštanja. 5. 2. and Lacefield. gubitcima u proizvodnji i korištenju. Practical forage concepts. rane jare. sortama. C. Hoveland. AG2092 KRMNE KULTURE Koordinator modula Opis modula U uvodu modula Krmne kulture studenti se upoznaju o značenju krmnih kultura. K. turbulencija. Grupa autora: 1986. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. vježbe. Obvezna literatura 1. Sastavljanje i sjetva djetelinsko-travnih smjesa. krmne smjese i monokulture za namjensko korištenje: zelena krma. PPI. 3. načine konvencionalne i reducirane obrade. D. J. načinima proizvodnje i korištenja. Zg. temperatura. Mišković. J. Z. Također upoznaju višegodišnje krmne kulture. 1986.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Šoštarić-Pisačić. brašno. smrzavanje i promjene u protoplazmi. Proizvodnja krmnog bilja. njihov značaj. naknadne i postrne kulture. te defolijacija i njen utjecaj na rast i razvoj. B. interakciji u stočarstvu. Štafa. njihovu kakvoću. Os.(Krmni slijed) HMU. interpolacijom i u slijedu. kserofitizam i prilagodbe. silaža. te proizvodnju sjemena za vlastite potrebe i za tržište. 1968. 308 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . odnosu spram poljoprivredne i glavne površine. Forage quality. suša. Zg. 4. plodoredu./2011. Čižek. Krmno bilje. USA. sjenaža. sijeno. Southern forages. Kako postići kakvoću svježeg sirovog mlijeka zadanu pravilnikom. 4. tlu. silaža. i Kovačević. Ball. zrno. ASA. kombinacije sa svrhom boljeg korištenja kapaciteta. zatim tehnologija proizvodnje sjemena. Alabama. evaluation and utilisation. teorija vegetacijskog vrha. namjensku i modificiranu proizvodnju kvalitetne krme za namirenje potreba stada u različitim agroekološkim uvjetima. te interpolacijom i proizvodnjom sjemena. vrstama i kategorijama stoke. Cilj modula Osposobljavanje studenata za intenzivnu. Poljoprivredni savjetnik. Ball. 3. 1970. interpolaciju. Skripta. 2000. (urednik) 1994. Upoznaju značajne aspekte mikroklime u proizvodnji krmnih kultura: svjetlo. 5. Šoštarić-Pisačić. površinama. Zg. planom proizvodnje i korištenja. G. Zg. D. seminar. mjesto u proizvodnji i korištenju. zahtjevima prema klimi. K. proizvodnja u slijedu s preciznim kalendarom korištenja u slijedu prema potrebama stada. načinima korištenja: zelena krma. voda.1999. Kod korjenasto-gomoljastih kultura upoznaju se sa tipovima.. te mahunarke za namjensku proizvodnju krme u slijedu. 1998. 1970. 2002. obrokom po sezonama. Lucerna. Izvanredni profesor Dubravko Maćešić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 20 6 8 Uredno izvršene obveze: predavanja. prinose. zrak. sjenaža. terenske vježbe. Upoznaju ozime i jare žitarice. karakteristikama. Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. U specijalnom dijelu studenti se upoznaju sa posebnostima i karakteristikama krmnih kultura. Zg. USA Fahey. M. CO2 . G. 2.

Upoznaju značajne aspekte mikroklime u proizvodnji kultura za remize: svjetlo. potrebama na hrani za divljač. načinima proizvodnje i korištenja te interpolacijom. M. načine konvencionalne i reducirane obrade. sortama.. Z. Lovstvo Docent Darko Uher Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 4 6 16 Uredno izvršene obveze: predavanja. U specijalnom dijelu studenti se upoznaju sa posebnostima i karakteristikama kultura za remize u sezoni. Southern forages. (2009). kombinacije sa svrhom boljeg korištenja kapaciteta krmnih smjesa: zelena krma. silaža. soja. C. Sudarić. Kod korjenasto-gomoljastih kultura upoznaju se sa tipovima. plodoredu. B. USA 3. 3. te mahunarke i njihovu kakvoću. Tucak. Ball. vrstama divljači. Soja Mustapić i sur.. 2. 5. Ball. 4. Trave za proizvodnju krme i sjemena Stjepanović. and Lacefield. lupina. zaštita prirodnih resursa. M. Obvezna literatura 1. voda. Također upoznaju višegodišnje kulture. Upoznaju se i s višegodišnjim drvenastim kulturama koje služe ne samo za prehranu divljači već i kao sklonište za divljač od predatora (vuk). mjesto u proizvodnji i korištenju.. terenske vježbe. M. brašno.. temperatura zraka i tla. tlu. Zimmer. D. sijeno. vježbe. zahtjevima prema klimi. sjenaža. djeteline) u proizvodnju krme za remize mogu se ostvariti znatne uštede u sve skupljoj gnojidbi mineralnim dušičnim gnojivima. Stjepanović. a da se pri tome ostvare zadovoljavajući prinosi kvalitetne hrane za potrebe prehrane divljači. njihov značaj. zrak. sigurnost. (2008). Hoveland. Krmno bilje. (2004).. naknadne i postrne kulture. Cilj modula Osposobljavanje studenata za proizvodnju kvalitetne hrane za namirenje potreba divljači u različitim agroekološkim uvjetima Republike Hrvatske. Štafa. R. 1986. (2000). Hannover 309 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . grahorica. proizvodnja u slijedu s preciznim kalendarom korištenja u slijedu prema potrebama divljači. M. AG2093 BILJNE VRSTE U LOVIŠTU Koordinator modula Opis modula U uvodu modula „Biljne vrste u lovištu“ studenti se upoznaju o značenju kultura za remize.. Feldreviere gestalten. 2002. makro i mikroelementi.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. G. S. 2. planom proizvodnje i korištenja. sijeno. G. Gűnter Clauβen (1998). G. bob. interpolaciju. PPI. prinose. CO2. Popović.1999. silaža. površinama. karakteristikama. zrno. Lucerna Mišković. plodored. Practical forage concepts./2011. Simbiozna fiksacija molekularnog dušika u potpunosti udovoljava glavnim zahtjevima gospodarenja tlom kao što su: produktivnost. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. sjenaža. Štafa. Bukvić. Bukvić. D. rane jare. načinima korištenja: zelena krma. Alabama.. Z. seminar. Upoznaju ozime i jare žitarice. Uspješni inputi dušika kroz biološku fiksaciju u praksi vode ka ekonomski opravdanoj i ekološki prihvatljivoj proizvodnji kvalitetne hrane.. Vratarić. A. Uključivanjem mahunarki (grašak. ekonomičnost i socijalna prihvatljivost sistema.. USA.

Bakker./2011. 5. 1998. 2000. J. Skripta. na rubnim područjima uz naselja.službeni časopis BGS-a i EGF-a. 2. ASA. Zg Štafa. Mišković. te rekreaciju ljudi koji žele uživati u prirodi i divljim životinjama izbalansiranim i pažljivim uzgojem krmnih kultura može se poboljšati kakvoća prirodnog staništa divljači. proizvodnja i korištenje krmnih kultura u lovištima. Nova zemlja Os. 1970. Čižek. Southern forages. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 310 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Hoveland. Najvažnija mjera za povećanje kakvoće prehrane divljači je osiguranje kvalitetne voluminozne krme tijekom cijele godine u slijedu. G. kao i na opće stanje lovne. Dubravko Maćešić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 4 4 6 Uredno izvršene obveze: predavanja. sc. HLS. Alabama. and Lacefield. Ball. ali i zaštiti poljoprivredne usjeve i šumske nasade od šteta. Sveuč. Cilj modula Suvremeno gospodarenje. 4. Practical forage concepts. krmne kupusnjače. u Zg. Lucerna. vježbe. USA 2. sjenaža. Zg. J. Raznoliki biljni pokrov štiti divljač od predatora. evaluation and utilisation.F.E. trofejne ili uzgojne divljači. Kako postići kakvoću svježeg sirovog mlijeka zadanu pravilnikom. S. Stjepanović. 3. 5. 4. a veliki je i interes za lovni turizam. 2002. poklanjajući posebnu pažnju osjetljivosti takvog eko-sustava uz očuvanje i poticanje raznolikosti biljne i životinjske populacije. a bolja prehrana može se odraziti na veličinu populacije po jedinici površine. C. Tijekom studija studenti će upoznati agrotehniku proizvodnje. Docent dr.. D. (urednici) (1998) Grazing and Conservation Management. te najznačajnije morfološke i biološke osobine najvažnijih krmnih kultura: korjenasto– gomoljaste. 1986. Kluwer A. M. USA.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata. konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno. Obvezna literatura 1. Proizvodnja krmnog bilja. G. 3. ekstremnih klimatskih uvjeta. and Van Wieren. (urednik) 1994. Naučna knjiga Bg. Grass and Forage Science Journal . žitarice. AG2093 KRMNE KULTURE ZA PREHRANU DIVLJAČI Koordinator modula Opis modula Modul «Krmne kulture za prehranu divljači» obuhvaća najznačajnije krmne kulture koje se koriste se za namirenje potreba za kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije. posebice u kritičnom zimskom periodu i u rano proljeće. Krmno bilje. višegodišnje trave itd. ali krmne kulture su značajne i kao sklonište i utočište za divlje životinje. Lovstvo. jednogodišnje i višegodišnje krmne mahunarke. seminar. M. Fahey.P. Forage quality.. Grupa autora: 2004. terenske vježbe. silaža. DeVries. B.1999.(Krmni slijed) HMU. Ball. PPI. a koje se koriste za prehranu različitih vrsta divljači. D. Preporučena literatura 1. Kako u RH postoji oko 1000 lovišta.P. Z. u kontroliranom uzgoju ili prirodnim rezervatima gdje obitava divljač.

čovjek je ostvario jak utjecaj na ovom. D. sc. (1987): Karst Hydrology. dr. (1978): The Polje: the Problem of its Definition. ali i mogućim budućim utjecajima čovjeka na ovaj iznimno osjetljiv prostor. B. Springer – Verlag. Flreudenrich. Vol. uočljiva je sve veća potreba za njegovom zaštitom. D. Savezni zavod za zaštitu spomenika kulture. O. London 4. te sa dosadašnjim. AG2094 KRŠ KAO PROSTORNI FENOMEN Koordinator modula Opis modula Krš predstavlja poseban okoliš koji obuhvaća oko 50% površine Republike Hrvatske. izrade seminara i terenski rad) upozna što bolje sa prirodnim značajkama krša. (1992): Sistemi prilagoditve primorskega dinarskega krasa na kmetijsko rabo tal. i Mrak. 14-15. I. 32 No. Berlin 3. Upravo stoga nameće se potreba da se studente Krajobrazne arhitekture (putem predavanja.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1-359. Cilj modula Osnovni cilj je da studenti steknu znanje o prirodnim značajkama (geološke. Slovenska matica str. 22. pp 173 – 188. Bg 3. O. Kjniga III (Prilog hrvatskoj krškoj terminologiji). Gams. Acta Carstologica. 31 – 58. J. With Special Reference to the Dinaric Karst. Tijekom povijesti. str 170-181 5. posebno osjetljivom području.7-106./2011.. Bonacci. Chaman & Hall. (1999. Ljubljana 2. Gams. Marjanac. U novije vrijeme. Naime. (1986): Polja u kršu – utjecaj rada čovjeka na promjenu hidrološkog režima.. Bonacci. Gams. Aničić. (2003): Structural and formal features of cultural landscape in the karst area (Landscape in transition). str. 1. prirodni resursi ovog prostora u gospodarskom smislu su iznimno vrijedni. ali još uvijek nedovoljno iskorišteni. nalazeći u njemu prirodno stanište i gospodarski ga iskorištavajući. – 2001): Vrste grižina i njihov nastanak na području Velebita. (1974): Krška terminologija naroda Jugoslavije. Z Geomorph. str. str. I. U brdsko – planinskom dijelu Hrvatske. (1989): Karst Geomorphology and Hydrology. Dražen Perica Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 5 5 Pohađanje većeg dijela nastave. pedološke i vegetacijske) i antropogenim utjecajima (način gospodarenja) ovog iznimno osjetljivog prostora. vol. na području Hrvatske osobito je ugrožen priobalni otočni krški prostor gdje uslijed sve jače agresivne gradnje zbog novih vidova gospodarstva (osobito turizma) dolazi do uništavanja (i zapuštanja) tradicionalnih krajobraznih obilježja tog prostora. 34. str. Geografski zbornik XXXI. gdje također dominira krš. geomorfološke. Acta Geographica Croatica. Ljubljana 5. hidrološke. Obvezna literatura 1. I. Wiliams. A. (197): Kras. I. (1965): Narod gradi na ogoljelom krasu. T. D. vol. Perica. 229-237.. Ljubljana 2. Roglić. izrada seminarskog rada i sudjelovanje u terenskim vježbama Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 311 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Ford. Krš Jugoslavije 9/1. Zagreb Doc. P. PERICA.. 1-72. Zagreb Preporučena literatura 1. Acta Carstologica. Ljubljana 4.

ratarstvo i stočarstvo. kućanstvu i okućnici. McGraw-Hill. Belaj. Ta znanja su im potrebna kako bi mogli ispravno vrednovat sve potrebe suvremenog čovjeka u našem društvu.. Vinšćak. Zagreb 3. Trava od srca. Jastrebarsko 2. izrada seminarskog rada i sudjelovanje na terenskoj nastavi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 312 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Čapo Žmegač. A. Pokazati će se osnovne postavke iz širokog područja antropologije religije gdje će se govoriti o ritualima. te pomoći u rješavanju problema koje im nameće osnovna struka. V. mitovima i legendama na lokalnom i globalnom planu. karika koja nedostaje Studija ethnologica. C. U uvodnome dijelu bit će predstavljena antropologija kao velika znanost.. Zagreb Preporučena literatura 1. The Exploration of Human Diversity. Kulturna antropologija trebala bi dati odgovore na globalne probleme koji čekaju cjelokupno čovječanstvo i ukazati na moguće putove kojima treba ići prema budućnosti. (2000): Buddhističko hodočastilište Kailas. (1990): Etnologija-ekologija. (1998): Etnografija. U terenskoj nastavi studentima će se pokazati određene muzejske zbirke. "Nakada Slap". 4. William. broj 2: 95-101. INC. vol 2: 11 . (1991): Anthropology. " Naklada Slap" Jastrebarsk Doc. Z. Dalje će se govoriti o kulturi i kulturnim promjenama te prilagodbi čovjeka na određeni prostor i krajobraz. T. Vinšćak. Tomo Vinšćak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Ispiti Seminar Terenska nastava Uvjeti za dobivanje potpisa 22 3 5 Pohađanje nastave. T. Vinšćak. P. A. Nadalje će se govoriti o korištenju prirodnih resursa. T.16. sc. Također će se pokazati određeni primjeri iz prilagodbe krajobrazu "in situ".. Svagdan i blagdan hrvatskog puka. Obvezna literatura 1.. Dati će se primjeri s naših prostora kao i poredbeni materijal iz drugih krajeva svijeta. Cilj modula Predloženi modul trebao bi studentima pružiti znanja koja su im potrebna da bi mogli spoznati svu kompleksnost čovjeka sa svim kulturnim i prirodnim osobinama. (2002): Vjerovanja o drveću u Hrvata. Matica hrvatska. Knjiga 2: 421 .ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Vinšćak. Vitez. Predstaviti će se dvije glavne grane privređivanja. godište II. J. obitelji. Matica hrvatska. Haviland./2011. (2002): Perunov svijet. Hrvatska revija. T. (2004): Kulturna antropologija.. Hrvatske Indije II. Muraj. Kottak.. N. Sekcija za orijentalistiku Hrvatskog filološkog društva i Filozofski fakultet.434. Grbić. J. Zagreb. Tu će se pokazati različiti pristupi i aspekti izučavanja čovjeka kao kulturnog i socijalnog bića. Bibliotheca otientalica. bilo da se radi o prirodoslovnom ili etnografskom materijalu koji je potreban za bolje razumijevanje problematike koja se iznosila tijekom predavanja. Zagreb 5. koja se bavi kompleksnim izučavanjem čovjeka kao i njeni odnosi sa srodnim disciplinama.Y. Primijenjena antropologija može nam dati znanja koja su potrebna za očuvanje našeg prirodnog i kulturnog krajobraza kao bi se što ispravnije vrednovali i ispravno zaštitili. AG2095 KULTURNA ANTROPOLOGIJA I KRAJOBRAZ Koordinator modula Opis modula U modulu se studentima daju temeljna znanja iz kulture koja su vezana uz ljudsku vrstu od njenog početka pa do suvremenih dana. dr. 2.

R. Ambalaža. Karel.C.T. kašastih i matičnih voćnih sokova. citrus plodova te egzotičnih plodova svjetskog tržišta.H. Academic Press.L. rabarbara itd. Grimme.2000 2.D. Inc. dr.D. New York 1999. Fennema. Tannenbaum.1971.E.J. te uz octenu fermentaciju proizvodnja i kvaliteta voćnih octova te njihov značaj za kvalitetu prehrane.D.. 4.:Food Chemistry and Nutritional Biochemistry. 1994./2011.S. Zapsalis. Povrće uzgojeno na otvorenom i zaštićenom prostoru na različitim supstratima razlikuje se u kvaliteti nutrijenata..P. Voće se često koristi za proizvodnju destilata koji se koriste i kao konzervansi. Washington. New York. C.:Food Quality.Wiley & Sons.R. cikla. skladištenje i transport specifičnih prerađevina.. 4.M. Nelson.O.:Fruit and Vegetable Juice Processing Technology. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. Inc. te za arome koje imaju primjenu u drugim proizvodnjama. AG2096 KVALITETA VOĆA. Cilj modula Definiranje kvalitete voćnih i povrtnih vrsta te proizvodnja proizvoda više vrijednosti i njihov značaj u prehrani.Beck. Marcel Dekker. vježbe.:The Biochemistry of Fruits and their Products..V. Vlatka Turčić.S..Dumontet..2000.:HACCP i higijena namirnica. Hulmwe. Belitz. seminar i položen kolokvij. Osnovni principi alkoholne fermentacije i proizvodnja kvalitetnih voćnih vina. New York.. zdravstvene ispravnosti ISO standardima i HACCP sustavom kvalitete. 6 Prof. 1987 2. 1985 3. Tressler. A. Walstra.W. rajčica.1987. Berlin.G. London.A.C. 2. J. Odslušana predavanja. 313 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .P. Sanderson. 3. Upoznavanje s parametrima kvalitete.: Food Chemistry. POVRĆA I PRERAĐEVINA Koordinator modula Opis modula Definiranje nutritivnih vrijednosti voćnih vrsta našeg podneblja.W. Academic Press London. Springer Verlag.H. Whitaker. New York. Nadica Dobričević Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 26 2 - Bioaktivne komponente u voću i povrću njihov značaj u prehrani te utjecaj tehnoloških postupaka i mogućih interakcija na nutritivnu vrijednost prerađevina od voća i povrća.. Vol.: Complex Carbohydrates in Foods.K. Brody . Proizvodnja i kvaliteta bistrih. R..:Nutritional Biochemistry. Preporučena literatura 1. Turčić.R. Nutrition and Health. Zagreb. Grosch .. sc.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.Springer. te sokova od povrća kao što su mrkva.

2. 1996. Preporučena literatura 1. Pest. Sinauer Associates. krvni tlak. I. Berlin. Autori: I. New York. 2000. CABI Publishing. 3./2011. nasljeđivanje ovih svojstava zasnivalo se isključivo na statističkoj analizi poligenih komponenti varijabilnosti. Understanding Animal Breeding: Bourdon RM. and MCMC Methods in Quantitative Genetics: Sorensen D. USA. Genetics and analysis of Quantitative traits: Lynch M. Germany. Cilj modula Upoznati studente sa teoretskom osnovom nasljeđivanja kvantitativnog svojstva. itd. Chapman and Hill. Mackay T. Npr. geni kandidati). Čubrić Čurik. osnovama teorije selekcije i analizom kvantitativnih svojstava s naglaskom na procjenu parametara pomoću računala. USA. oligogene i monogene komponente istovremeno i/ili pojedinačno. a njihovo nasljeđivanje određeno je djelovanjem velikog broja gena (kvantitativna svojstava). 2002. USA. Zagreb. kratkoročna selekcija. a koji se zasnivaju na procijeni poligene. Kapš. Namjera je ovog modula upoznati studente sa teorijom nasljeđivanja kvantitativnih svojstava i to uzimajući u obzir poligenu i oligogenu komponentu nasljeđivanja te majčinski utjecaj i imprinting. Gianola D.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Interna skripta . Razvojem molekularnih metoda. Evolutionary Quantitative genetics: Roff DA. Inc. 1997. M. Prentice-Hall. Đikić. Massachusetts. Carry. genetska varijabilnost i dugoročna selekcija. USA. Springer. u zadnjem desetljeću otkriven je veliki broj gena koji imaju znatan utjecaj na kvantitativna svojstva (QTL. England. dijabetes. Introduction to Quantitative Genetics: Falconer DS. V. 5. Obvezna literatura 1. 2005. 4. 1996. New Jersey.kolekcija svih prezentacija (power point) predavanja i vježbi "Kvantitativna genetika" uz dodatna tekst. 3. SAS Publishing . M. Ova činjenica uzrokom je primjene složenijih modela . 2. Jurić. Ino Čurik Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 14 8 4 Predavanja (60%).Users Press. Publishers Sunderland. Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values: Mrode RA. Doc. Walsh B.sc. takva svojstva su: proizvodnja mlijeka. laboratorijske vježbe (90%) i vježbe u praktikumu (90%) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 314 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Likelihood. Čurik. VCE5). Harlow. Modul obuhvaća i teoriju selekcije kvantitativnog svojstva (osnovni pojmovi. 2008. 1998.)..dr.. Do nedavno.. selekcija više svojstava. a poseban je naglasak dat na procjenu genetskih parametara koristeći računala (SAS Institute. Bayesian. AG2097 KVANTITATIVNA GENETIKA Koordinator modula Opis modula Svojstava koja određuju živa bića uglavnom su mjerljiva na kontinuiranoj skali. visina. Longman Group Limited. 2002. Genetic analysis of Complex traits using SAS: Saxon AM.

Genetic Data Analysis II. Liu. 1998.F. Becker. 1998. koji opisuju zbirne učinke gena. što će se dodatno objasniti i na stvarnim praktičnim primjerima. Chapman & Hall. uslijed velikog broja gena relativno malog učinka koji kontroliraju takvo svojstvo. & H. Ti će modeli poslužiti za procjenu genetičkih parametara. Introduction to Quantitative Genetics. 1996. Inc.C.H. Zbog toga se i interpretacija nasljeđivanja kvantitativnih svojstava može zasnivati na izuzetno složenim statističkim modelima. Falconer. B. 1996. and QTL analysis. izborom odgovarajućeg modela. Genetics and Analysis of Quantitative Traits. Harlow 2.. Interna skripta (u izradi) Preporučena literatura 1. Sunderland 4. H. Kearsey. Tigerstedt. interpretacijom kojih će se donositi zaključci o načinu nasljeđivanja. studenti će se upoznati i s mogućnostima lociranja i procjene učinaka pojedinačnih gena. te mogućnostima njihove primjene u oplemenjivačkim programima. Lynch M. Chapman & Hall. Ovaj je modul. AG2098 KVANTITATIVNA GENETIKA U BILJNIM ZNANOSTIMA Koordinator modula Opis modula Nasljeđivanje kvantitativnih svojstava izrazito je kompleksno. seminari Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 315 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Quantitative and Ecological Aspects of Plant Breeding. Weir. London 5. MA 3. S. D. Hill J.A. Sinauer Associates. mapping. The Genetical Analysis of Quantitative Traits. koncipiran tako da objašnjavanje nasljeđivanja kvantitativnih svojstava započne s najjednostavnijim mogućim modelima. Pooni. Longman. & T./2011.. 1998.S.J. Sinauer Associates.M. Sunderland. Walsh.. procjenom genetičkih parametara.C. 1996. iz kojih se onda postupno razvijaju sve složeniji modeli. Mackay. preduvjet za uspješno praćenje nastave je stečeno znanje iz područja obuhvaćenog modulom «Osnove biometrike». Statistical genomics: Linkage.S. Osim procjene genetičkih parametara. & B.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. London 2. Iako je modul koncipiran tako da zahtjeva minimalno predznanje o statističkim metodama i modelima. pomoću analize QTL-a. kao i velikog učinka okoline. međutim. Posebno će se naglasiti mogućnosti primjene procijenjenih parametara u oplemenjivačkim programima. B. Boca Raton Izvanredni profesor Jerko Gunjača Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 23 7 uredno pohađanje nastave. Cilj modula Upoznati studente s osnovnim statističkim modelima za nasljeđivanje kvantitativnih svojstava. CRC Press. & P. Obvezna literatura 1. M.

Određivanje tih parametara danas se bazira na primjeni sofisticiranih analitičkih instrumenata i kompjutorskih programa. stanja hraniva i polutanata u sustavu tlo-biljka. Romić M. razumjeti načela metode. D. 4.G. (odabrana poglavlja). Wageningen University. te rukovanje analitičkim instrumentima i tumačenje rezultata. provesti određene analize radom u skupini.J. ishrane bilja.. Metode ispitivanja kvalitete tla i vode u zaštiti okoliša. (2000): Metodology of Chemical Soil and Plant Analysis.M. U pripremi.J.J. F. Osnove analitičke kemije. Environmental Sciences. Priručnik za vježbe. U pripremi. Nakon svršenog modula student bi trebao znati kriterije za odabir ispravne analitičke metode za određivanje pojedinih parametara.P. voda za navodnjavanje. Instrumentalne analize. ISRIC & FAO. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 316 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . sudjelovanje u laboratorijskim vježbama u potpunosti i izrađeni seminarski radovi. te specifične analize vode za različite namjene (voda za piće. odnosno utvrđivanja karakteristika tla./2011. (1998): Guidelines for quality management in soil and plant laboratories. 2.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb. Van Reeuwijk L. Skripta. AG2099 LABORATORIJSKE METODE I UPRAVLJANJE PODACIMA Koordinator modula Opis modula U modulu se obrađuju teme iz područja kemije tla.. te kontroli kvalitete podataka. Romić M. o specifičnim analitičkim metrodama za tlo.A. Houba V. Rim. U pripremi. zaštite tla i zaštite vode. Skoog. organizaciji laboratorija. otpadne vode). Laboratorijske komponente u modulu će osigurati osposobljavanje za provođenje osnovnih laboratorijskih postupaka i metoda. Priručnik za vježbe. Uvod u instrumentalne kemijske analize. West. Temminghoff E. D. Preporučena literatura 1. Školska knjiga. Cilj modula Student stječe znanja i praktično iskustvo u instrumentalnim analizama. FAO Soils Bulletin 74. Italija. Romić M.. 1999. Bujan M. 3. napisati izvešće o kemijskim analizama i prikazati rezultate. Docent Marija Romić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 10 12 4 4 Prisutnost na predavanjima. Holler. analize biljnog materijala.M. Obvezna literatura 1. Bujan M. vodu i biljni materijal. 2.

algebarski i logaritamski račun u mikrobiologiji.. 1989.. Zagreb 5. pogreške i preciznost analitičkih metoda.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Duraković.B. Germany. uzorkovanje za mikrobiološku pretragu. (1998): Laboratory methods in Food Microbiology. L... Vježbe i seminari: Dobra laboratorijska praksa. C. klasične i suvremene metode u mikrobiologiji namirnica. L. 3. Yersinia enterocolitica. Fredette. Manual for the Classification and Determination of the Anaerobic Bacteria. Pravilnik o mikrobiološkim standardima za namirnice 3. Hrvatske norme). Kugler. klasične i brze metode mikrobioloških pretraga. Blackwell scientific Publications. Salmonella spp. 1992. 2. 2. mjerna nesigurnost Cilj modula Detaljno upoznavanje studenata s najznačajnijim laboratorijskim metodama i sigurnosti hrane Obvezna literatura 1. S.. F. Stannard. Codex alimentarius. Harrigan. statistička kontrola kakvoće. botulinum. Food and Drug Administration Washington D. W. 4. Enterobacteriaceae. HRN/ISO norme. L.. B..J. ukupni broj aerobnih sporogenih bakterija. coli. Duraković. monocytogenes. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica knjiga druga. Duraković. S. 3 rd Edd. Zagreb Preporučena literatura 1. Delaš. Academic press.Andrews. interpretacija rezultata mikrobiološke pretrage namirnica. Pr‚vot. Kugler. Huber. V. Manual of Food Quality Control. akreditacija laboratorija. Skinner. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica knjiga prva. London. W. official standards. Stilinovć. Campylobacter spp.A. Rapid microbiological Methods for Foods. Boston. F. S. Melbourne. (2002): Good laboratory practice and current good manufacturing practice. C. HRN/ISO norme 4.S. Petitt and F.. AG2100 LABORATORIJSKE METODE U MIKROBIOLOGIJI HRANE Koordinator modula Opis modula Predavanja: Mikrobiološki standardi za namirnice. 5.. FAO Food and Nutrition Paper.F. Delaš. Docent Lidija Kozačinski Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 10 14 6 Redovno pohađanje predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 317 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . uzimanje uzoraka za mikrobiološku pretragu. E. Edinburg. Agilent Technologies. A. Montreal 1966. Clostridium perfringens. sulfitreducirajuće klostridije). Beverages and Farmaceuticals. priprema uzoraka za mikrobiološku pretragu./2011. Duraković. Oxford. tijek mikrobiološke pretrage namirnica ( ukupni broj bakterija. L. mikrobiološke norme u nas i u svijetu (ISO norme.

pripremi hranjivih medija i posebno metodama koje se koriste u analizama zdravstvenog stanja sjemena.Oliver.M. Obvezna literatura 1.: Metode zdravstvenih analiza sjemena. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 318 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . AG2101 LABORATORIJSKE TEHNIKE U FITOPATOLOGIJI Koordinator modula Opis modula Modul proširuje znanja modula Fitomikologija. Vježbe će se odvijati u laboratoriju i tako studentima omogućiti. Praktični dio omogućava svladavanje izolacije patogena iz biljnog tkiva.A.: Methods in Plant Pathology. Budapest. Izvanredni profesor Snježana Topolovec-Pintarić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 10 15 5 Prisustvovanje svim oblicima nastave. Dewey.H. 1967 2.Onions: The preservation and maintenance of living fungi (odabran poglavlja). usvajanje osnovnih seroloških metoda. njihova umnožavanja. 2001. Modern assays for plant pathogenic fungi -indetification. uvježbavanje tehnika izolacije patogena. metode i testovi za njihovu determinaciju. (1994). Topolovec-Pintarić S. 2.S. D. sjemena i tla. te Fitobakteriologija i fitovirologija. Interna skripta. 1994 3.Smith. te o priboru i posuđu za rad. CAB Internationals.. Uvodna predavanja pružit će sliku o osnovnoj opremi ftiomikološkog laboratorija.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Klkement Z. te načinima njihove sterilizacije. detection. A. tehnike uzgoja i umnožavanja tih organizama. a važne za brze determinacije fitopatogenih bakterija. F. Akademiai Kiado../2011. Sadržajno pokriva laboratorijske tehnike koje su osnova istraživanja u biljnoj patologiji kao što su: tehnike izolacije patogena poput gljiva i bakterija.R. zadovoljenju uvjeta za sterilan rad neophodan za zaštitu osoblja. metoda za zdravstvene analize i metoda determinacije patogena. and quantification (odabrana poglavlja). Schots. American Phytopathological Society: Sourcebook of laboratory exercises in plant pathology. u stvarnim uvjetima.. kao i objekta rada. čuvanju zbiraka izolata. Cilj modula Stjecanje znanja o funkcioniranju laboratorija. 1974. Kiraly Z. CAB INTERNATIONAL Preporučena literatura 1. Posebnu cjelinu čine serološke metode naročito korisne u laboratorijima s osnovnom opremom. Dewey..

primjenu i postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja. Zavod za zaštitu bilja u poljprivredi i šumarstvu R. Zakon o prijevozu opasnih tvari. Zakon o zaštiti okoliša. Zakon o hrani. temeljni su zakonski propisi koji se bave ovom problematikom. Zakon o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. što će im omogućiti obavljanje posebnih poslova vezanih uz zakonodavstvo. praznom ambalažom i sl. Zakon o zaštiti prirode. Obvezna literatura 1. Kroz predavanja studenti će se upoznati s postojećim nacionalnim i međudržavnim zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu bilja. Zakon o genetski modificiranim organizmima 3. s fitosanitarnim propisima i postupcima. Značaj biljnog zdravstva i fitosanitarnih propisa ogleda se i u posebnoj važnosti koju EU pridaje ovoj problematici te je i taksativno navodi kao 1 od 14 tema koje treba raspraviti u procesu pridruživanja Hrvatske EU. Preporučene Internet stranice Preporučena literatura Docent Renata Bažok Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 10 Izrada seminarskog rada na zadanu temu Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 319 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011. (2002): Priručnik iz zaštite bilja. Pravilnici koji prate navedene zakone 4. Cilj modula Studenti će biti upoznati sa svim relevantnim nacionalnim i međudržavnim zakonskim propisima iz područja biljnog zdravstva. Zakon o otrovima. Državni zakoni vezani uz zaštitu bilja: Zakon o zaštiti bilja. propisima koji reguliraju promet otrovima. Zakon o zaštiti bilja. Maceljski i sur. Zakon o hrani. Izradom seminarskog rada studenti će dati prikaz specifičnih problema i mogućih rješenja u okviru zadane teme. Zakon o otrovima i Zakon o genetski modificiranim organizmima (u saborskoj proceduri) i neki drugi. AG2102 LEGISLATIVA U ZAŠTITI BILJA Koordinator modula Opis modula Zaštita bilja je grana poljoprivrede regulirana brojnim zakonima. Hrvatske 2.

Geologija voda. Zagreb 320 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Energija i produktivnost. Treer T.. Marina Piria Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 12 12 8 Redovito praćenje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. hranjive soli). Ekologija tekućica./2011. AG2103 LIMNOLOGIJA I OCEANOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Značenje i razvoj limnologije i oceanologije.. Pavletić Z. Brown Publishers. (1982): Fizikalno i kemijsko ispitivanje zagađenosti vode. (1988): Ekologija kopnenih voda. HED & Pelivan. gustoća). (1972): Život naših rijeka. Opće osobine mora i oceana s posebnim osvrtom na Jadran. Obvezna literatura 1. Aničić I. njihovom značenju u ribarstvu. A. (1973): Biološka oceanografija.. (1988): O biologiji mora. 2.-M. Fizika kopnenih voda (pokretljivost. WCB. Školska knjiga. Zagreb 3. svjetlost. Wm. Bental. Zagreb Peres J. HED & Pelivan. Kerovec M. Cilj modula Student stječe temeljne spoznaje o geologiji. 3. Osobine slatkovodnih i morskih organizama... Perina I. Zagreb Doc. Kemija kopnenih voda (otopljeni plinovi i CO2 sustav. Safner R. V. prozirnost. Saprobni sustav. Pelagijal. Specifičnosti fizike i kemije mora. Globus. kemiji i biologiji kopnenih voda i mora. Lovrinov M. Dubuque 5. dr. (1995): Ribarstvo. (1992): An Introduction to the Biology of Marine Life. Školska knjiga. L. St. Louis Sumich J. C.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb 2. Zagreb Cole G. Požar-Domac A.. Matoničkin I. Onečišćenje kopnenih voda i mora. Školska knjiga. (1983): Textbook of Limnology. Ekologija stajačica. te sposobnost samostalnog određivanja procjene onečišćenja voda. Mihanović B. sc. Mosby Co. Fizikalno-kemijska i biološka analiza vode. C. fizici. boja.. 4. temperatura. Gamulin Brida H.

načini punjenja i djelotvornost. te s čišćenjem. s posebnim osvrtom na mjere sigurnosti u lovu. te osnovna znanja iz klasične balistike (zakoni gibanja projektila vatrenih oružja). Lovački savez Hrvatske. uspješna izvedba vježbi u praktikumu i terenskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 321 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Iznose se vrste streljiva. LOVSTVO. streljivo i lovna balistika izučava se povijesni razvoj lovačkog oružja. priprema i ocjenjivanje trofeja student se teoretski i praktično upoznaje s načinima pripreme i ocjenjivanja lovačkih trofeja svih lovnih vrsta divljači. rukovanjem i nošenjem lovačkog oružja. 1981. Obvezna literatura 1. U poglavlju Lovljenje divljači temeljito se obrađuje suvremeni pristup i definicija lova (lovljenja) divljači. Redovni profesor Marina Piria Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 22 12 Redovito pohađanje nastave. hvatanje žive divljači i sokolarstvo. Zagreb. pojedinačni. te rukovanje i pravilan izbor za pojedine namjene. 2001. Lovački savez Hrvatske. AG2104 LOV Koordinator modula Opis modula Modul LOV. Alojzije Frković : Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. te osnovnim elementima snalaženja u prirodi. obuće i opreme. lovačkim pravilima i običajima. osnovna znanja iz balistike i streljaštva. U poglavlju Lovačko oružje./2011. Zagreb. dijelovi i mehanizmi suvremenog lovačkog oružja. ocjenjivanje trofeja). skupni i ostali načini lovljenja. U poglavlju Lovac u lovištu student se upoznaje s lovačkom etikom. 2. Ivica Zvonko Jakelić: LOVAČKO ORUŽJE. njihovi dijelovi. izbor i rukovanje lovačkim oružjem i streljivom . Zagreb. kao važan segment discipline lovstvo.Jakelić izdavaštvo. Preporučena literatura 1. obuhvaća potrebna znanja i vještine o/u lovljenju divljači. s izborom. sigurnim čuvanjem. nošenjem i održavanjem lovačke odjeće. te optički instrumenti za lov. U poglavlju Obrada. Zvonko Mustapić i sur. te je sposoban samostalno donositi odluke. JI . organizirati i voditi lov. 2004. održavanjem. Student se upoznaje i s osnovnim pravilima za uspješno gađanje i lovnim streljaštvom.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. te postupci sa odstrijeljenom divljači. glavne vrste. Cilj modula Student savladava znanja i vještine iz suvremenog lovljenja divljači (poznavanje lovačke etike i načina lova.

Rossignol C../2011. AG2105 LOVNO GOSPODARENJE Koordinator modula Opis modula Aktualno stanje lovnog gospodarenja u odnosu na geografsko okruženje. Poljoprivredni fakultet. Strossmayer. Lovnogospodarska osnova kao temeljni akt lovnog gospodarenja. Formiranje zajedničkih i državnih lovišta s ciljem održivog i ekonomski isplativog gospodarenja. Joly E. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 322 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Lovačka knjiga. Hrvatski lovački savez. lovački psi i oružje. Alfa. 3. Zagreb 2. Andrašić D. Liber. AGM. (1991): Lovac i divljač. Singapore 5. Balać J. Osijek Čeović I. D. i sur. Liber. (2004): Lovstvo. Mustapić Z. Sveučilište J. Samobor Izvanredni profesor Roman Safner Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 24 8 12 16 Redovito praćenje nastave.. (2000): The pocket quide to hunting. Ur. Konemann.. Andrašić D. Polak M. J. Zagreb Hruškovec T. Durantel P. 4. 2. Zagreb Cortay C. Zagreb 3. Organizacija lovstva i lova te pretpostavke za razvoj lovnog turizma. (1953): Lovstvo..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1984): Zoologija divljači i lovna tehnologija. Pasquet F. (1982): Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači.. Tucak Z. Prostorno i tehničko uređenje staništa i uzgajališta divljači. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja za nastavak studiranja na doktorskim studijima kao i stjecanje dostatnih vještina za obavljanje odgovornih poslova unutar struke Obvezna literatura 1. Zagreb Preporučena literatura 1. (2001): Lovstvo. (1991): Lov.

Fazinić. Zagreb Preporučena literatura 1.. vođenju matičnih knjiga u rasadniku tumačenju i primjenu propisa u rasadničartvu. Obvezna literatura 1. Licul. «Goldenmarketing». 1996: Vinogradarstvo.dr. ČZP «Kmečki glas». b) vježbe: -Izvedba genetske i sanitarne selekcije. D. c) terenska nastava: Upoznavanje proizvodnih objekata Cilj modula Stjecanje cjelovitih znanstvenih i stručnih spoznaja iz organizacije rasadnika i rasadničke proizvodnje. Mirošević. Ljubljana 3. čuvanje i priprema repromaterijala za sadnju i cijepljenje. 1971: Suvremeno vinogradarstvo. 1982: Praktično vinogradarstvo i vinarstvo. N.sc. izradba seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 323 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . tehnika genetske i sanitarne selekcije.. skladištenje i pakiranje cijepova. Uzdržavanje matičnih nasada. AG2107 LOZNO RASADNIČARSTVO Koordinator modula Opis modula Obraditi će se sljedeća poglavlja putem a) predavanja: -Razmnožavanje loze i razvoj rasadničarstva. klasiranje. . cijepljenje. tehnologija proizvodnje. N...Proizvodnja. . 1980: Vinogradništvo. Italia 14 6 4 Redovito pohađanje nastave . M. . proizvodne površine. Institut za HZZV. -Propisi u proizvodnji i prometu loznog sadnog materijala.S. 2003: Ampelografski atlas. J. objekti i oprema u rasadniku.Kultura tkiva . Zagreb 3. Vrabl.Cijepljenje i fiziologija cijepljenja.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. N. klasiranje.. . NZ «Znanje» Zagreb 2. Mirošević. R. parafiniranje..Premužić. Fregoni. Nakladni zavod «Globus» . svrha i značaj. pakiranje. Prof. Roma. 1986: Viticoltura generale. Zagreb 2. .. Edi Maletić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 -Matični nasadi. Colnarić. «Reda».tehnika pripreme repromaterijala./2011.

njegova priroda i svrha).. Weihrich. Zagreb 2. Polaznicima modula omogućit će se stjecanje znanja o menadžmentu i vještina o organizaciji. R. Juračak. II. 1994 2. i sur. tako nema ni uspješnog menadžmenta bez kreativnih. MASMEDIA. Koontz: Menedžment. Deželjin. Informator. 3. obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva). Preporučena literatura 1. Zagreb. Ekonomski fakultet. Cilj modula Upoznati polaznike modula s temeljnim znanjima teorije i prakse menadžmenta i farm manegementa. Izdanje. H. H. upravljanju i rukovođenju potrebnih za upravljanje i vođenje poljoprivrednih gospodarstava (malih ili srednje velikih poduzeća. teorija i praksa (definicije. Obvezna literatura 1./2011. zadruga. Sikavica. Zagreb. (2002) Poduzetnički menedžment.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Alinea. 1994. 2004. MATE. potrebnim za stjecanje upravljačkih vještina osoba koje žele postati menadžeri. funkcije menadžmenta (planiranje. vođenje. sposobnih i talentiranih menadžera koji posjeduju potrebna znanja i vještine. Važnost menadžmenta i kvalitetnih menadžera je neosporna za uspjeh svake organizacije. Sadržaj modula obuhvaća: prirodu i razvoj menadžmenta i farm managementa. AG2108 MENADŽMENT I PODUZETNIŠTVO U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Upravljanje je danas prijeka potreba svake organizacije. P. Zagreb. Magistarski rad. znanost. (1996) Menadžment kao čimbenik poslovanja na komercijalnim poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima.Bennett: Management. Fikreta Bahtijarević-Šiber: Menadžment. J. kontroliranje). a menadžment je jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti. 3 Redoviti profesor Vjekoslav Par Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Kako nema menadžmenta bez menadžera. J. Zagreb Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 9 7 seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 324 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . kadrovsko popunjavanje. organiziranje. upravljanje financijskom funkcijom te temeljne pojmove o poduzetništvu u agrobiznisu.

4. Edagricole. Roma. Poznavanje kvalitete maslinovog ulja (ekstra djevičanskih) kao produkt sorte i određenih ekoloških uvjeta proizvodnje.Znanje. tehnologijama uzgoja uljnih i stolnih sorti naslijeđenim iz tradicionalnog uzgoja do najnovijih tehnologija koje još kod nas nisu u aplikaciji. Claudio Cantini (2002.). 2. REDA – Roma 1991. Fruticoltura speciale. Nivo znanja otvara mogućnost ulaska u aktualnu problematiku i nastavak doktorskog studija. Prof. Preporučena literatura 1./2011. Đani Benčić: Bilješke s predavanja. Temelj ovom modulu predstavlja dio gradiva vezano za povijest našeg maslinarstva koja govori o slavnoj prošlosti proizvodnje najkvalitetnijeg ulja na sredozemlju.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Cilj modula Stjecanje znanja o gospodarskoj važnosti uzgoja masline u našim ekološkim uvjetima te tehnologijama za proizvodnju najkvalitetnijeg ulja (ekstra djevičanskog) i konzumnih maslina.) Sorte maslina Dubrovačkog primorja. vježbi i terenske nastave. ekologija itd. Djevičansko maslinovo ulje od masline do stola. opterećenja. Đani Benčić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 8 8 3 5 6 Odslušano 75 % predavanja i odrađene vježbe 75 %. AG2110 MASLINARSTVO Koordinator modula Opis modula Modul Maslinarstvo obuhvaća gradivo u vidu predavanja. Olivera Koprivnjak (2006). MIH Poreč 5. Fontanazza G. dr. Doc. introduciranim. dr. izdavač. Dubrovnik 2002. Pavle Bakarić (2002. potrebno da student ovlada stručnim i znanstvenim aspektom valorizacije masline kao gospodarski važne kulture. Osim gradiva domaćih autora koristi se i strana literatura posebno talijanska . Nastavlja se kroz upoznavanje sa: sortimentom (domaćim. Branko Škarica. stolne i uljne sorte). Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 325 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .): Pruning and Training Sistem for Modern Olive Growing ISNB 0 643 06443 5 3. ISBN 953-96910-0-1 2. Riccardo Gucci. te na upoznavanje s kvalitetom maslinova ulja na osnovu kemijskih i senzoričkih analiza ulja.): Maslinarstvo i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj. Zagreb 1991. podloge. Obvezna literatura 1. (1993. ISBN 95398233-0-8 3. sc. Mario Bonifačić (1996. 4. Dr. Poseban naglasak u gradivu je dat je upoznavanju s čimbenicima koji utječu na kakvoću ekstra djevičanskih ulja (utjecaj sorte.) Olivicoltura intenziva meccanizzata. Edagricola Prof. stupnja dozrelosti.sc Ivo Miljković Suvremeno voćarstvo. sc. Piero Fiorino (2007):Olea Trattato di olivicolturea. Italo Žužić.

Y. Matematika za agronome. kolokviji. Javor. Zagreb. Riješeni zadaci iz više matematike. rješavanju ekstremalnih problema i slično.L. Drugu cjelinu čine funkcije više varijabli. Doc. 1995.Y. Bradley. Cjeline su povezane i ilustrirane primjerima iz agronomske struke. Zagreb. 1985. 1999. Cilj modula Usvajanje znanja i vještina nužnih za praćenje i razumijevanje nastave iz drugih kolegija. 1988. B. F. 1978. N. 1997. G. Schumacher. 4. 2005 P. N. 2000. Hughes-Hallet. et al.P. Mc-Graw-Hill.D. L. Matematika 4. Mendelson. Calculus. A.. Finite Mathematics with Calculus. domaće zadaće.. Schaum's Easy Outline: Calculus. 2000. 326 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . G. 2. E. Počinje se pojmom i geometrijskim značenjem derivacije funkcije jedne varijable. Zagreb. Uvod u matematičku analizu. Obvezna literatura 1. D. Bradley. Calculus for Bussines.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Tehnička knjiga. AG2111 MATEMATIKA II Koordinator modula Opis modula U modulu se izlažu osnove diferencijalnog računa funkcija jedne i više varijabli te uvod u integralni račun. Posljednju cjelinu čine elementi integralnog računa i njegove primjene. Tehnička knjiga.M. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Preporučena literatura 1. D. udžbenik i zbirka zadataka s rješenjima za 4. 1985. te osposobljevenje studenata za samostalno formuliranje i rješavanje matematičkih modela problema iz prakse. Zagreb. and the Social and Life Sciences. Daju se primjene diferencijalnog računa u analizi ponašanja funkcija. Školska knjiga.D. Gleason. njihovi grafovi i njihov diferencijalni račun. interna skripta AF. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike. razred srednjih škola. 5. dr.. Ayres.Y. Došlić. Hoffmann. L. N. Apsen. Zagreb. sc. 3. Wiley. 2. E. McGraw-Hill. B. N.Y.L.. Školska knjiga. Uvode se pojmovi parcijalnih derivacija i potpunog diferencijala i pokazuje primjena na ekstreme i uvjetne ekstreme. Darko Biljaković Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 15 - Redovito pohađanje predavanja i vježbi.. 4. prijevod T. Tehnička knjiga. Demidovič. McGraw-Hill./2011. Hoffmann. Economics. J. Apsen. 3. Veljan. Repetitorij više matematike. B. 5.

Hamilton. nastankom i vrstama medljike..sc. J. Detaljno će se obraditi analitika meda.. Cardiff Academic Press 2. (1996) Conoscere il miele. Műnchen Prof. U dijelu nastave vezanom za medonosno bilje studenti će se upoznati s uvjetima medenja. Dragan Bubalo Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 4 6 4 8 Pohađanje nastave. vježbi i terenskih vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. (1988) Honey Identification. te fizikalnim odlikama i svojstvima. H. svojstvima i tehnologiji proizvodnje pčelinjih proizvoda.. Studenti će prezentirati seminarske radove nakon odslušanih nastavnih jedinica. te razvoj pčelinje zajednice. Posebno će biti obrađena zakonska regulativa u konvencionalnom i ekološkom pčelarstvu.. Časopis „Hrvatska pčela“. 4. Nakladni zavod Znanje. Zagreb. U okviru predmeta studenti će se uvodno upoznati s osnovama biologije i ponašanja pčela. Dadant & Sons (1987) The Hive and the Honey Bee. A comprehensive survey. Piana L. Znanje. Sabatini.. Guida all' analisi sensoriale. London.dr. Avenue Media Bologna 4. vježbe u praktikumu (Pčelinjak AF). Cilj modula Temeljne spoznaje o sastavu. AG2112 MED I DRUGI PČELINJI PROIZVODI Koordinator modula Opis modula Nastava se izvodi kroz predavanja. Zagreb Šimić. peludna analiza i senzorika meda. Zagreb 327 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1990) Pčelarstvo. Heinemann.. (1992) Das grosse Honigbuch. Bucharest 3. R.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. G. Apimondia publishing house../2011.. E. Tijekom nastave studenti će se upoznati i sa mogućim izvorima rezidua u pčelinjim proizvodima. 5. Katalinić. (1997) Textbook of Melissopalinology. L.. Lulmann. 3. Sawyer.. Obvezna literatura 1. te temeljna znanja o analitici i senzorici meda. A. F. Persano Oddo.G. Crane. (1975) Honey. te terensku nastavu. te pašnim resursima u RH. Terenska će nastava biti izvršena posjetom ovlaštenom laboratoriju za analitiku meda i registriranoj punionici meda. (1980) Naše medonosno bilje. Nakon nastavnih jedinica koje obrađuju pčelinje proizvode prezentirati će se mogućnosti plasmana pčelinjih proizvoda putem apiturizma. njihovim kemijskim sastavom. Ricciardelli D' Albore. C. Također će se upoznati s procesima nastanka meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Hrvatski pčelarski savez. Kroz vježbe u praktikumu detaljno će se obraditi tehnologija proizvodnje meda i ostalih pčelinjih proizvoda.. Ilinois Horn. 2.

u međunarodnom prijevozu i otpremništvu) kao i kompetencije za rad u gospodarskim komorama i nekim državnim institucijama (npr. Načini prodaje i specijalizirana tržišta u međunarodnom poslovanju. Kolaković M. Cilj modula Stječu se komercijalna i druga stručna znanja i kompetencije za obavljanje klasičnih poslova vanjske trgovine.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010... (2004): Međunarodno poslovanje. Hrvatski sustav ekonomskih odnosa s inozemstvom. Sinergija. suvremenijih oblika međunarodne razmjene. izbor putova i načina izlaska na strana tržišta. Lazibat T. Zagreb Profesor Božo Matić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 10 20 Redovito pohađanje nastave Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 328 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . pratećih uslužnih djelatnosti (npr. Sinergija Preporučena literatura 1.)./2011. integracije i sporazumi koji determiniraju međunarodno poslovanje poduzeća. ministarstvu gospodarstva. Sudionici i tijek klasičnih i suvremenih oblika nastupa na inozemna tržišta. organizacije. AG2114 MEĐUNARODNO POSLOVANJE Koordinator modula Opis modula Institucije. Specifičnosti poslovanje poduzeća na međunarodnom tržištu. carini. Obvezna literatura 1. (2005): Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije. Matić B. Međunarodni trgovački običaji i pravila.

Zagreb Škorić A. izvođenje i gospodarenje agro i hidromelioracijskim sustavima. Weil (2002) The Nature and Properties of Soils. Putem seminara obavlja se interpretacija rezultata terenskih i analitičkih mjerenja. New Jersey 3. odvodnju i natapanje. Liber. DON Hrvatske. 13th edition.. terenske. Fakultet poljoprivrednih znanosti. (1991): Priručnik za pedološka istraživanja. Liber. Prentice Hall. 6 Redoviti profesor Mario Sraka Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 35 12 3 10 Na predavanjima studenti se uvodno upoznaju s tehničkim i biljno proizvodnim gledištima o tlu. 4. 2. Zagreb 2 Nyle C. pedofizikalnim i pedokemijskim parametrima i normativima za izvođenje agromelioracija. Procjena pogodnosti tla za namjensko korištenje nakon agromelioracija i/ili odvodnje i natapanja neizostavna je osnova i jedan od ključnih kriterija za racionalno projektiranje. te s područjima istraživanja i primjenom meliorativne pedologije. Na terenskim vježbama se po grupama i individualno izvode suvremene metode mjerenja hidropedoloških i pedofizikalnih parametara. AG2115 MELIORATIVNA PEDOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Meliorativna pedologija je u osnovi specijalistička primjena znanosti o tlu. (1980): Meliorativna pedologija I dio./2011. Zagreb 329 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Ray R. Zagreb Preporučena literatura 1. Racz Z. (1986): Agrikulturna mehanika tla. knjiga II – podloge. hidromorfnih i halomorfnih tala obrađuje se na razini klasa. Husnjak. laboratorijske vježbe i seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Meliorativna pedologija je modul praktične primjene klasične pedologije i njenih disciplina u programiranju. (1994) Hidropedologija. Priručnik za hidrotehničke melioracije. interna skripta. Obvezna literatura 1. 3. a u laboratoriju njihove analitičke metode. Brady. Liber. S..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb Racz Z. Nastavno je vremenski pojačano učenje o hidropedološkim. (1981): Meliorativna pedologija II dio. novih spoznaja u pedokemiji. Vidaček Ž. Zavod za pedologiju Agronomski fakultet. Cilj modula Obavezna predavanja. projektiranju i izvođenju sustava odvodnje ili/i natapanja sa ili bez agromelioracija. tipova ili nižih sistematskih jedinica. pedofizici i hidropedologiji. Specifična i različita melioracijska problematika automorfnih. Zagreb Racz Z.

Zagreb 5. procjenu i namicanje financijskih sredstava. Modul daje znanja i informacije potrebne za razradu poslovne ideje. Pergamon Press. Razmatraju se različiti oblici organizacije malih i srednjih poduzeća. (1995): Ekonomika poduzeća. Obvezna literatura 1. Second Edition. Siropolis (1995): Menadžment malog poduzeća./2011. Ravlić P. Zagreb 4. Nicholas C. Zagreb Docent Josip Juračak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 8 8 14 10 Pohađanje nastave i obavljeni seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 330 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . zatim o njihovom mjestu u gospodarstvu seoskih prostora. Magistarski rad. Cilj modula Upoznati polaznike modula s temeljnim znanjima i informacijama potrebnim za pokretanje i vođenje malog ili srednjeg poduzeća ili obrta u području agrobiznisa.Priručnik za seljačka obiteljska gospodarstva.. 34/99. kao i u nacionalnom gospodarstvu. a posebice inovativnih proizvoda i usluga. planiranje tržišta i vođenja poslovanja. Zagreb 3. kao što su trgovačka društva. Buble M. Split. Agrarno savjetovanje. Helfert E. AG2116 MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula U gospodarstvu svake države mala i srednja poduzeća stvaraju velik dio novostvorene vrijednosti.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb 2. Tržništvo. Ekonomski fakultet. Starčević A. Oxford 2. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Polaznici će dobiti i temeljne informacije o značenju i ulozi malih i srednjih poduzeća za agrobizinis.. Ekonomski fakultet. izradu poslovnog plana.B. Šamanović. (2005): Izravna prodaja seljačkih proizvoda. D. Ekonomski fakultet. zadruge i obrti. Mate. Buckett M. 12/02) 4. J. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93. Kovačić D. Zakon o zadrugama (NN 36/95. (1995): Uspješna prodaja . Kovačić D. (2002): Management malog poduzeća. (1996): Menadžment kao čimbenik poslovanja na komercijalnim poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima... 118/03) Zakon o obrtu (NN 49/03). 67/01. 121/99. Juračak J. (1988): An Introduction to Farm Organisation and Management. Kolega A. Jelavić A. Split 3.A.A (1997): Tehnike financijske analize. Preporučena literatura 1.

Zagreb 4.. Obvezna literatura 1. Babić M. Štefanić (1999): Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji. interna skripta za kolegij "Teorija troškova" za studente agroekonomskog odsjeka Agronomskog fakulteta u Zagrebu 2.E. Deželjin J. Mate Preporučena literatura 1. Ministarstvo za javne radove. Cilj modula Upravljanje troškovima. metodama kalkulacija i specifičnostima funkcije proizvodnje i troškova u agrobiznisu.. Grgić Z. te metode upravljanja troškovima u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama i proizvodima u uvjetima različitih poslovnih sustava (poduzeća. Tipurić D. Starčević. Grgić Z. Santini (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju 5. i sur. četvrto izdanje. Puljić i suradnici. Očić V. (1999): Mikroekonomska analiza. Zagreb. obrti. Šakić B. Grgić Z. Management i Ekonomika poduzeća. obveza izrađenog seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 331 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zagreb 3. Sa stajališta teorije troškova bit će naprednije obrađeni management i ekonomika u agrobiznisu. (1998): Povratak na hrvatske otoke. Izučavati će se metode i vrste kalkulacija sa specifičnostima poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Biloš S.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.P. Programski dijelovi (predmeti) modula su : Teorija troškova i proizvodnje. (2001): Panonija-Razvojne mogućnosti. AG2118 METODE KALKULACIJA I TROŠKOVI U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Namjena modula je detaljno upoznati studente s teorijom troškova. (2002): Poduzetnički menadžment: izazov. et al.. graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske Izvanredni profesor Zoran Grgić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 12 12 6 Nazočnost 85% u predavanjima i vježbama. (1996): Moderna mikroekonomika .. (2004): Teorija troškova i kalkulacije u agrobiznisu. Tipurić D. zadovoljstvo. Poljoprivredni fakultet. i sur. te njihova naprednija analitika. Predavanjima i vježbama će se detaljno obraditi specifičnosti troškova i kretanja troškova. Blašković D. drugo izdanje. Karić./2011. te ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja. prijevod A. obiteljska gospodarstva. Samostalna izrada različitih kalkulacija u agrobiznisu.Consult.. Ekonomski fakultet. Mate 4.. interna skripta za kolegij "Teorija troškova" i "Troškovi i kalkulacije" za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu 3. Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske 5. Jelavić. (2004): Troškovi i kalkulacije. Grgić Z. M. Zagreb. rizik. Ravlić. optimizacijom troškova i maksimalizacijom prihoda u tržnim uvjetima. Šamanović (1993): Ekonomika poduzeća. Osijek 2. Koutsoyiannis A. Troškovi i metode kalkulacija u agrobiznisu. poljoprivredne zadruge).

Zimmermann i Entian). povijesni istraživanja vezan uz mikrobiologiju vina. proizvodnja enzima i imobiliziranih stanica koje se primjenjuju u proizvodnji vina.) John Wiley & Sons. The Handbook of Enology: Microbiology of Wine (Ribéreau-Gayon. Donèche. opis najznačajnijih vrsta mikroorganizama koji imaju ulogu u proizvodnji vina. plemenita plijesan. Važnost i uloga mliječno kiselih bakterija i kvasca tijekom malolaktične i maloetanolne fermentacije. Yeast sugar metabolism (Ed. Postupci primijene kvasca i mliječno kiselih bakterija u vinarijama. Cilj modula Cilj modula je upoznavanje studenata s ulogom i značenjem mikroorganizama tijekom proizvodnje vina i njihovom primjenom u biotehnologiji vina. Wine Microbiology (Fungelsang). Proizvodnja octa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i u industriji. 2000 Redoviti profesor Sanja Sikora Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 6 4 Redovito pohađanje predavan ja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 332 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . tehnološke i kvalitativne odlike kvasaca u selekciji. Volume 1. de Winde). AG2120 MIKROBIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA VINA Koordinator modula Opis modula Uloga i značaj mikroorganizma u proizvodnji vina. selekcija mliječno kiselih bakterija. Dubourdieu. Functional Genetics of Industrial Yeasts (Ed. Microbiologia e biotecnologia dei vini (Zambonelli)./2011. Opis i uloga mikroorganizama (kvasci. problematične fermentacije i njihovo pokretanje. Povijest selekcije kvasca u svijetu i u Hrvatskoj. Springer 2003 3. Bologna 1998 2. biokemizam i genetika kvasca tijekom alkoholne fermentacije. Kluwer Academic Publishers 1997 3. Technomic Publishing 1997 2. Lonvaud.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. uloga. Edagricole. bakterije i aktinomicete) uzročnici kvarenja vina. Wine Microbiology and Biotechnology (Fleet) T&F STM 1993 Preporučena literatura 1. Važnost. Obvezna literatura 1.

Mikroorganizmi kao hrana. F. Delaš.. relaitvnoj vlazi. L. S. riba.. Zagreb Preporučena literatura 1. Stilinovć. mikroorganizmi uzročnici pozitivnih i negativnih promjena u namirnicama. Duraković.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. Kugler. Zagreb Duraković. Delaš. Duraković. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica knjiga druga. F. Mikroorganizmi uzročnici kvarenja mesa i mesnih proizvoda. biljnih prozvoda. Duraković.. mikroorganizmi uzročnici pozitivnih promjena.. L. Redoviti profesor Frane Delaš Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 12 4 Redovno pohađanje predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 333 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Duraković.. mlijeka i mliječnih proizvoda. S. B. Duraković. Cilj modula Cilj modula je upoznati studente s ulogom i značajem mikroroganizama tijekom i nakon proizvodnje namirinca Obvezna literatura Duraković. meda. Duraković. S. Kugler. koncentraciji hraniva itd. Odnos mikroorganizama prema okolini. uloga i značaj mikroorganizama u namirnicama. Kugler.. Prehrambeno tehnološki inženjering Zagreb 1. Zagreb Duraković. Klasifikacija mikroorganizama podrijetlom iz namirnica. (2001): Mikrobiologija namirnica knjiga treća. Mikrobne transformacije namirnica. S. S. (2001): Mikrobiologija namirnica knjiga druga. Prokariotski i eukariotski mikroorganizmi koji dolaze u namirnicama. Zagreb Duraković. S.. Kugler. (1996): Opća mikrobiologija. L. Kugler. L. (2001): Mikrobiologija namirnica knjiga prva. 4./2011. AG2121 MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA Koordinator modula Opis modula Povijesni razvoj mikrobiologije namirnica. Duraković. L. 3. 2. mikroskopiranje naznačajnih mikrobnih grupa uzročnika kvarenja. Čimbenici koji uvjetuju razvoj mikrorganizama u namirnicama. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica knjiga prva. Zagreb 5.

enzimi. propisi u kontroli stočne hrane. Burag kao kontinuirani probavni sustav. Probiotici i prebiotici u ishrani životinja.. Microbiologia per le produzioni animali (Zambonelli. Uvjeti i čimbenici rasta mikroorganizama. aditivi u stočanoj hrani. zakonskoj legislativi te o značaju mikroorganizama i njihovih asocijacija u probavi domaćih životinja. Blackie Academic & Professional 1997 2. antibiotici. Duraković. sparofitni mikroorganizmi. L. osnove HACCP-a i utvrđivanje kritičnih točaka tijekom proizvodnje stočne hrane. standardne i molekularne metode u ispitivanje higijene stočne hrane. Mikrobiološka kontrola stočne hrane i hraniva. Henderson. Cilj modula Cilj modula je upoznati studente s ulogom mikroorganizama u pripremi. Chalcombe Publications 1991 3. Bia. morfologija i sistematika. kvasci i plijesni značajne u stočarskoj proizvodnji. L. Grazia. Chiavari). očuvanju i kvarenju stočne hrane. Zagreb Preporučena literatura 1. interakcijski odnosi mikroorganizama. Zagreb 4. Uloga voluminozne hrane u hranidbi preživača. Praćenje higijenske ispravnosti stočne hrane. The Rumen Microbial Ecosystem (ed. Bakterije. Ljubljana 1996 2. Heron). AG2122 MIKROBNA BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU Koordinator modula Opis modula Značaj i uloga mikroorganizama u stočnoj hrani. biotehnologija u proizvodnji stočne hrane. Hobson i Stewart). (1997): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. S. (1997): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju. interpretacija dobivenih rezultata. Sijenaža i silaža osnovna voluminozna hrana u proizvodnji mlijeka. S. utvrđivanje vrsta mikroorganizama. suvremene metode u kontroli higijenske ispravnosti stočne hrane. kontrola kvalitete.. knjiga prva I dio Kugler. The Biochemistry of Silage (McDonald. Obvezna literatura 1. odnos mikroorganizama prema biotičkim i abiotičkim čimbenicima. probiotici i prebiotici. mikroorganizmi uzročnici pozitivnih i negativnih promjena. Duraković. Avenue media Bologna./2011. Mikrobni procesi tijekom probave. Značaj i uloga mikroorganizma u vodi i zraku u stočarskoj proizvodnji. 2003 Redoviti profesor Mihaela Blažinkov Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 8 4 Redovito pohađanje predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 334 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Duraković. konzerviranje stočne hrane. Uloga značaj i vrste mikroorganizama u probavnom traktu životinja. Duraković. knjiga prva II dio Kugler. Biotehnologija (Urednik Raspor).

SC Bhandari and LL Somani (1994): Ecology and Biology of Soil Organisms. Chapman & Hall 3. Dorothy Jones (1992): Identification Methods in Applied and Environmental Microbiology. Paul A. Redžepović. 2. Science Pub. 3. Jjemba (2004): Environmental Microbiology: Principles And Applications.. Duraković. Redovni profesor Mihaela Blažinkov Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 10 5 5 Redovito pohađanje nastave (predavanja. 4. (rukopis): Mikrobna ekologija. Pažnja će biti posvećena interakcijskim odnosima između različitih organizama u zajednicama ekosustava te fiziološko stanje mikroba u ekosustavu budući su se razvile bezbrojne interakcije među biološkim komponentama tla.broj Naziv 1. Maier. U okviru ovog kolegija detaljno će biti obrađeno kruženje biogenih elemenata u ekosustavu (kruženje C. S. Gerba (2000) : Environmental Microbiology . Evans (2000): Environmental Microbiology. Posebno će biti razmotreni mikroorganizmi vodenih sredina – kako morskih tako i slatkovodnih – u okviru kojih će se izučavati najznačajnije mikrobne zajednice.. položeni kolokvij iz vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 335 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . R. Varnum.broj Naziv 1. Inc. American Society for Microbiology Preporučena literatura red. Malcolm G. Ian L. Cambridge University Press 4. Agrotech Publishing Academy 2. knjiga II – u tisku 2006. Patrick K. Academic Press 5. vježbe). Duraković. 5. Cilj modula Cilj ovog modula je upoznati studente diplomskog studija agroekologije i ostalih studija koji nemaju značajnije zastupljenu mikrobiologiju sa vrhunskim dostignućima na području mikrobne ekologije i održivog gospodarenja prirodnim resursima. S. AG2123 MIKROBNA EKOLOGIJA Koordinator modula Opis modula U okviru ovog modula vrlo detaljno se obrađuje tijek energije i hranjiva u ekosustavu. U određenoj ekološkoj sredini djeluje veliki broj čimbenika čije je djelovanje povezano. (rukopis): Mikrobna ekologija. Pepper. S.G. K. Obraditi će se mikroorganizmi u zraku te mikroorganizmi i tlo. Zajedničko je djelovanje biotskih i abiotskih čimbenika kojima se živa bića i mikroorganizmi prilagođavaju ili stvaraju nove uvjete za život. Blackwell Science Inc. odnosno biološko uklanjanje onečišćivača. Alan H. knjiga I – u tisku 2006. Charles P. Redžepović. Izučavati će se ekstremni okoliš i odnos mikroba u ekstremnim uvjetima te bioremedijacija. Rochelle (2001): Environmental Molecular Microbiology: Protocols and Applications. Killham (1994): Soil Ecology. N.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. a obratiti će se pažnja i na kakvoću podzemnih voda. Raina M. Board. M. Springer Verlag. Isto tako obraditi će se područje otpadnih voda i mikrobiološke analize. Wood (1995): Environmental Soil Biology./2011. S. S i ostalih važnijih elemenata u prirodi). a često i jedan drugog uvjetuju pa su vrlo često isprepleteni. Obvezna literatura red.

336 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011. Utjecaj pedoloških karakteristika na strukturu mikrobnih zajednica. vježbe) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. 1990. Klasifikacija i nomenklatura mikroorganizama. Tate. John Wiley & Sons. Značaj proučavanja bioraznolikosti prirodnih i antropogenih sredina. mikrobne biomase i mikrobne aktivnosti u tlu. Prentice Hall. 1995. Killlham.M.. Mikroorganizmi u hidrosferi. atmosferi i biosferi. M. inhibiciji nepoželjnih organizama.Cambridge University Press 1995. John Wiley & Sons.: The rhizosphere.G. Fuhrmann J. Uloga bioraznolikosti u kruženju hranjiva i plodnosti tla. Soil Microbiology. Inc. Izolacija i identifikacija autohtonih sojeva. Lynch. Hartel P. J. Populacijska dinamika i interakcije u rizosferi. Različiti agrotehnički zahvati u funkciji povećanja mikrobne raznolikosti poljoprivrednih tala. Sylvia D.L. Taksonomske skupine mikroorganizama i njihove glavne morfološle i fiziološke karakteristike. Izvanredni profesor Sanja Sikora Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 8 8 Redovito pohađanje nastave (predavanja.A. Mikrobni metaboliti u rizosferi. R.: Soil Ecology. AG2124 MIKROBNA RAZNOLIKOST PRIRODNIH I ANTROPOGENIH EKOLOŠKIH SUSTAVA Koordinator modula Opis modula Raznolikost mikrobnog svijeta.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Cilj modula Osnovni cilj modula je upoznati studente sa suvremenim znanstvenim koncepcijama o značajnoj ulozi mikrobne raznolikosti u razvoju održive poljoprivrede koja teži što većem iskorištavanju bioloških potencijala u različitim agroekosustavima. 2. 1999. Zuberer D. K... degradaciji i detoksifikaciji štetnih kemikalija. Preporučena literatura 1. Metode u identifikaciji mikroorganizama. pedosferi. Principles and Applications of Soil Microbiology.J. Metode za procjenu bioraznolikosti. Genetska raznolikost prirodnih populacija . 2. Struktura mikrobnih zajednica u rizosferi.

Inosilikati. Zagreb.Springer. Vrkljan. Kristalokemijska klasifikacija i nazivi minerala te opis po skupinama i uporaba. Dodatno se posvećuje pažnja upotrebi minerala i stijena. Geneza minerala (kristalizacija. V & Takšić. 3 Docent Vesnica Garašić Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 OPĆA MINERALOGIJA. Denona. V. klasifikacija. Kemijska svojstva minerala. opis i uporaba. odredba. vrste metamorfoze. & Bermanec. 359 str. Ciklosilikati. Elementi. PETROLOGIJA METAMORFNIH STIJENA. Uvodni dio. Formiranje tla. Slovenec. Vrkljan. sedimentni. opis i uporaba. SISTEMATSKA MINERALOGIJA. 499 str. Karbonati. Kristalografija. osnove i primjena. 208 str. Ljuskasta građa i postanak Zemlje. 337 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . stupnjevi metamorfoze. D. kao i procesima trošenja stijena i formiranju tala. (1998): Mineralogija.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. PETROLOGIJA. Nezosilikati. Tektosilikati. Sulfati. opis i uporaba. Babić. klasifikacija. 2. metamorfni minerali i minerali kore trošenja). Fizikalna svojstva minerala. Filosilikati. Zagreb. S. AG2125 MINERALOGIJA I PETROLOGIJA Koordinator modula Opis modula UVODNI DIO. uporaba stijena. PETROLOGIJA SEDIMENTNIH STIJENA. J. (2003): Sistematska mineralogija – mineralogija silikata. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie. njihovom genezom i kriterijima klasifikacije. PETROLOGIJA MAGMATSKIH STIJENA. M. 10 student je dužan obaviti vježbe i dobiti pozitivnu ocjenu iz dva kolokvija. (1996): Mineralogie. (2001): Mineralogija i petrologija. M. klasifikacija. Heidelberg. Sorosilikati./2011. Postanak.. 413 str. Postanak. . magmatski. Petrologie und Lagerstättenkunde. 3. svojstva kamena. TROŠENJE STIJENA. Sulfidi. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. Teorija tektonike ploča. – Školska knjiga.– Rudarsko-geološkonaftni fakultet. Halogenidi. Postanak. Matthes. Silikati. Zagreb. Cilj modula upoznavanje studenta s osnovnim svojstvima minerala i stijena. Preporučena literatura 1. Zemlja kao planet Sunčeva sustava.

K.Ed. te organizme uzročnike subkliničkog i kliničkog mastitisa muznih životinja. modul čine 50% predavanja i 50% vježbe i seminari koje slijede nastavne jedinice predavanja. (1985. Samaržija. J.): Dairy Microbiology: The Microbiology of Milk. 3. (2010): Mljekarska mikrobiologija (interna skripta) AF Šimun Zamberlin. Sadržajem vježbi predviđeno je praktično savladavanje mikrobioloških metoda za identifikaciju uzročnika kvarenja mlijeka i mliječnih proizvoda. Steele. London 338 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . J. (1985. u izradi higijenskih standarda u proizvodnji i preradi mlijeka i mliječnih proizvoda. Marth. 4. AG2126 MLJEKARSKA MIKROBIOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Za usvajanje minimalno potrebnog teorijskog i praktičnog znanja iz područja mljekarske mikrobiologije na razini diplomskog studija. 2. R. by E. osnovu za nastavak doktorskog studija./2011. Marcel Dekker.Ed. Ed. E. potpis iz obavljenih laboratorijskih vježbi i vježbi u praktikumu.stručni časopis iz područja mljekarske znanosti: Odabrani radovi Redoviti profesor Dubravka Samaržija Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 20 6 4 - Pohađanje predavanja 80%. New York 2. Steele.L.): Dairy Microbiology: The Microbiology of . vrhnja.Robinson.Milk Products Vol. Robinson.by R. R.Robinson. Od patogenih mikroorganizama sadržaj modula obrađuje organizme koji se mogu prenositi mlijekom i mliječnim proizvodima. Elsevier Applied Science Publishers. Robinson. Objasniti će se pojam mikrobiološkog kvarenja mlijeka i mliječnih proizvoda. Cilj modula Samostalnost za rad: u mikrobiološkoj kontroli kvalitete. London 3.H.by R.): Applied Dairy Microbiology. Power Point Prezentacije auditornih vježbi (CD) Tomislav Pogačić. Inc. H. maslaca.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1. 2. Power Point Prezentacije auditornih vježbi (CD) Znanstveno. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1.L. Marth..K.K. Izravnom nastavom obraditi će se mikroorganizmi uzročnici kvarenja mlijeka i mliječnih proizvoda i patogeni mikroorganizmi koji se mogu prenositi mlijekom i mliječnim proizvodima. fermentiranih mlijeka i sira. steriliziranog mlijeka. Vol. Obvezna literatura 1. (1998. D. Elsevier Applied Science Publishers.K. te utjecaj procesa prerade mlijeka na omjer i vrstu mikroorganizama koji mogu postati dominantnom populacijom. U teorijskom dijelu nastave posebno će se obraditi uzročnici kvarenja sirovog pasteriziranog.

Kolak. 2000. statističke metode u istraživanjima bioraznolikosti. Page. Šatović. I. The Phylogenetic Handbook: A Practival Approach to DNA and Protein Phylogeny. 2. Predavanja će obuhvatiti sljedeće teme: sustavi molekularnih biljega. Appl. 2004.. Theor. Cracov. B. Bot 44: 155-160. MA 3. Šatović. AG2127 MOLEKULARNA RAZNOLIKOST I EVOLUCIJA Koordinator modula Opis modula Modul nudi studentima temeljna saznanja o upotrebi molekularnih biljega kao i sekvenci DNA i bjelančevina u analizi bioraznolikosti i filogenetskim istraživanjima.M. Z. 2000.) accessions using RAPD markers. 2002. Preporučena literatura 1.. Blackwell Science. Šatović. Vandamme. G. M. Testolin. Genetic relatedness among basil (Ocimum spp.. 2005.. MA. Liber. Rallo. Tores. L. Nei.. Šatović. Kumar. Skripta (u izradi) 4. 2000./2011.. E. W. A. Modul će isticati praktičan pristup istraživanjima molekularne raznolikosti i filogenije kombinirajući predavanja s primjerima na računalu i raspravom na temelju izvorne znanstvene literature. Analiza molekularne varijance (AMOVA) i testiranje homogenosti molekularne varijance (HOMOVA) na temelju RAPD biljega.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Z. Genet... Z.) 2003. Belaj. 1998. NY 4. J. AFLP and SSR markers and of their effectiveness in establishing genetic relationships in olive. Genetski biljezi i njihova uporaba u biljnoj genetici oplemenjivanju i sjemenarstvu. Román.. Molekularna raznolikost i evolucija.. Sjemenarstvo 1-2: 73-95 3. Felsenstein.M. Sunderland. Molecular Evolution: A Phylogenetic Approach. Inferring Phylogenies. Cilj modula Cilj modula je dati studentima temeljna saznanja o upotrebi molekularnih biljega kao i sekvenci DNA i bjelančevina u analizi bioraznolikosti i filogenetskim istraživanjima Obvezna literatura 1. Molecular Evolution and Phylogenetics.. L. Fundamentals of Molecular Evolution. uvod u bioinformatiku i filogenetske metode.. Cambridge Redoviti profesor Zlatko Šatović Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 12 8 Pohađanje svih predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 339 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Karlović. Li. Šatović.H. K. Baldoni. Comparative study of the discriminating capacity of RAPD. Z. Oxford 5. I. Trujillo. Sunderland.. Salemi. Sinauer Associates.C. R. Z. Oxford University Press Inc.I. R. D. Cipriani. M. S. (eds. 1999. Tijekom vježbi na računalu studentima će se omogućiti upoznavanje s računalnim programima koji se koriste u molekularnoj genetici i filogeniji kao i pretraživanje baza podataka i preuzimanje sekvenci.. Sjemenarstvo 3-4: 165-184 5. D. I. Kolak. 2003. Cambridge University Press. J.. Sinauer Associates. molekularna evolucija. A. M. Holmes. Cubero... Studenti će koristiti stvarne podatke iz istraživanja suradnika na modulu. Acta Biol. Inc.. Z. 107(4): 736-744 2. A.. Graur. New York.

Measurement of domestic animal diversity – a review of recent diversity studies. U poglavlju o selekciji potpomognutoj genskim markerima studenti će se upoznati s markerskim sustavima i markerima vezanim za proizvodnju mlijeka i mesa. Dovč. (2002): Genetic diversity of three donkey populations in the Croatian coastal region. 2. Upoznati će načela genetske identifikacije i preporučenih markerskih setova po vrstama domaćih životinja. A. Oberbauer. zdravlje i druga ekonomski značajna svojstva goveda. Anderson. Mioč.M. (1999): Transgenic Animals in Agriculture. Bradić. (2005): Uporaba molekularne genetike u animalnoj proizvodnji. 5. B.D. CGRFAFAO.P. Blackwell Science. (1996): Principles of Gene Manipulation. seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 340 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (1998): Species identification in meat products by RAPD analysis. Alcamo. Upoznati će osnove kartiranja genoma. selekciji potpomognutoj genskim markerima. Animal Genetics 29.E. konzervaciji. Studenti će upoznati osnove molekularne genetike..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. Food Research International 31.. 2. Primorse. London. kroz seminare upoznati temeljne genetske baze podataka.M. Caput. (2005): Protokoli temeljnog rada u genetskom laboratoriju. genskoj identifikaciji. Ivanković. I. 2004. Preporučena literatura 1. Martinez. 70%). 459-466. A. G.M. transgenzi i radom u laboratoriju. Stočarstvo (in press). 4./2011. Interna skripta Zavoda. I. 5. (2001): DNA Tecnology . USA.J. Cambridge. Bovenhuis. Yman. S. protokole DNA izolacije. Cunningham. (1998): Moving from QTL experimental results to the utilisation of QTL in breeding programes. Izvanredni profesor Ante Ivanković Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 22 10 - Pohađanje predavanja (min. PCR reakciju. A. V. AG2128 MOLEKULARNA GENETIKA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI Koordinator modula Opis modula Suvremena animalna proizvodnja koristiti prednosti molekularne genetike koja zahvaljujući razvoju analitičke metodologije pruža velike mogućnosti izgradnje proizvodnih potencijala pasmina. 4. T. koza. konja i peradi. Harcourt-Academic Press. načela molekularno genetskih studija. 33: 169-177. nasljedne bolesti..B. postupke pripreme i ugađanja PCR reakcije. Studente diplomskog studija važno je upoznati s molekularnom genetikom i osposobiti ih za temeljni rad u laboratoriju. (1999).. Ivanković.. te mogućnosti transgeneze u animalnim znanostima. FAO. Spelman. Kavar. Recent developments in biotehnology as they relate to animal genetic resources for food and agriculture. M. Murray. Old. A..B. Rome. laboratrorijskih vježbi (min. I.The Awesome Skill. ovaca. Cilj modula Upoznavanje sa mogućnostima uporabe molekularne genetike u animalnoj proizvodnji. CABI Publishing. Ivanković. McGloughlin. Obvezna literatura 1. 3. R. svinja.W. Rome. načela odabira začetnih oligonukleotida.. plodnost. UK. P.. E. R. 50%). Background study paper No. 77-84... 10. 3.. Kroz laboratorijske vježbe upoznati će praktični rad u molekularno-genetskom laboratoriju. Animal Genetics. M. J. P. H. ugradnju molekularnih podataka u programe konzerviranja genoma.. Pavić.

Sunderland.: CSHL Press. Uz klasične vježbe (papir olovka i kalkulator). Wessler. Ed. Pored teoretskih predavanja održavati će se vježbe u laboratoriju za molekularnu genetiku AFZ s ciljem upoznavanja molekularnih metoda analize. Lewontin. san Francisko. Hong Kong. Prof. 2. Elliot (2005). Mexico City. Benjamin Cummings. Introduction to genetics analysis. Publish. ED. USA. dr./2011. L. Organizacija eukariotskog genoma i regulacija genske ekspresije. QTL analiza i primjena kod domaćih životinja. Kapš. AG2129 MOLEKULARNA GENETIKA ŽIVOTINJA Koordinator modula Opis modula Korištenjem suvremenih audiovizualnih metoda predavanja će se provesti kroz poglavlja : Uvod. Basingstoke . (2002). USA 4. Tokyo. New York. Marija Đikić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 20 2 4 Predavanja (80%). Ed. A laboratory manuel. F. Sinauer Associates. R. M. Madrid. Press Preporučena literatura 1. Oxford Univ. H. Vježbe (100%). kandidat geni. Elliot. R. Paris. C. Cold Spring Harbor Press. Inc. J. Munich. H. Physiology. B. M. M. 4. Academic Press. Massachusetts. Terenska nastava (100%) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 341 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . H. UK. C. Muscle development of livestock animals. Gene targeting . Biochemistry and molecular biology Ed. Na terenu će se savladati metode i uzimanje uzoraka različitih vrsta tkiva porijeklom od različitih vrsta životinja. 3. Toronto 3. Analiza genoma domaćih životinja. UK. W. Boston . P. Animprint Elsevier Sc. Linkage analiza. uz primjenu računala i najnovijih bioinformatičkih software za analizu podataka u genomici. A. Genetic and Analysis of Quantative traits. A practical approach. Pinkert. Markeri u populacijama životinja. Ed. Joyner (2002). Perspektive. Ed. England. Singapur. ED. San Diego USA. F.W. Freeman and Company.. Press. C. Campbell. B. M. Oxford Univ. D. Obvezna literatura 1.C. M. D. Haggsman (2004). Sammbrook D. Suzuki. and Meat quality. D. W. UK. vježbe će se održavati i u Laboratoriju za statističku genetiku Zavoda za opće stočarstvo AZ. A. Discavering genomics. W. Osnove molekularne genetike i primjena u genetici i oplemenjivanju životinja.: CABI. Stansfield (2002). Miller (2005). Lamberson (2002). C. J. D. M. Bioinformatics for animal science. Oksford Univer. W. CABI Wallington. Montreal. Sydney. J. New York. Heyer (2003). Town . 5. E. Hames. Everts.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.Walsh (1998). King. 2. Osnove kloniranja. Cilj modula Obrazovati studente za razumijevanje i primjenu novih dostignuća genomike u oplemenjivanju životinja. L. Press. 5. Funkcionalna genomika. proteomics and bioinformatics. Lynch. W. Seminar (100%). R. Pass. Wallingford. S. A dictionary of genetics Ed. Transgenic animal technologies. H. A. a laboratory handbook. Russell (2001). T. ED. Griffiths. Genetics. Gelbart. Bioinformatika u molekularnoj genetici životinja. London.

/2011.molecular biology of model plant-associated bacteria.. Obvezna literatura 1. Biochemistry (Fifth Edition). Cilj modula Osposobiti studente da primjene poznavanje osnovnih molekularnih mehanizama važnih staničnih procesa u svim poslovima okolišne i poljoprivredne mikrobiologije. Obradit će se i regulacija aktivnosti gena odgovornih u procesima nodulacije i fiksacije dušika. Izvanredni profesor Dušica Vujaklija Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 46 14 Odslušana predavanja i ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 342 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Kroz seminarske radove i rasprave razvijat će se kritički način analiziranja i prezentiranja znanstvenih rezultata. Ovi osnovni procesi imaju esencijalnu ulogu u održavanju staničnog metabolizma i reprodukcije.J. J.. Stryer. kao što su replikacija. Uvod u metode rekombinantne DNA omogućit će bolje razumijevanje i praćenje tematskih jedinica molekularne mikrobiologije za navedene modelne mikroorganizme. 1998. Inc. 5. Proučavanje fiziologije i molekularne biologije streptomiceta . H.S. New York 1995 2.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. regulaciju stanične diferencijacije i proizvodnje sekundarnih metabolita na primjerima osobnih istraživanja. Biochemistry (Second Edition). J. Spaink. Kondorsi. Complete genome sequence of the model actinomycete Streptomyces coelicolor A3(2). S. New York 2002 2. A. W. cerevisiae.417(6885):141-7 4. D. Freeman ˛Co. Voet. 2000. 201-214 Preporučena literatura 1. SD Bently et al. Wiley ˛Sons. Nature.. 2002 May 9. E. B. Horizon Scientific Press.. Alberts et al.: The Rhizobiaceae. Rhizobium-legume nodulation: life together in the underground. translacija. transkripcija.. Hooykaas.J. New York & London 2002 3. AG2130 MOLEKULARNA MIKROBIOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Predavanja će biti usredotočena na razumijevanje osnovnih molekularnih mehanizama važnih staničnih procesa. Voet.. kao modelni mikoroorganizam kako bi studente uveli u molekularnu genetiku nižih eukariota i u primjenu ovih organizama u biotehnološkim i agronomskim istraživanjima. Triplett.bakterija tla s kompleksim životnim ciklusom dati će uvod i uvid u složenu genomsku strukturu ovih višestaničnih mikroorganizama. Cell 56. popravak DNA i prijenos staničnog signala. Objasnit će se molekularni mehanizmi kod rizobija u procesu fiksacije dušika putem ostvarivanja simbioznog odnosa s leguminozama pri čemu sudjeluju brojne biljne molekule-induktori ( flavonoidi) i produkti bakterijskih nod gena ( Nod faktori). Ciljano je izabran kvasac S. R.W.: Prokaryotic Nitrogen Fixation – A Model System for the Analysis of a Biological Process. (1989). Long. Molecular Biology of the Cell (Fourth Edition) Garland Publishing. P. U sklopu ovih predavanje obradit će se i horizontalni prijenos gena između taksonomski udaljenih vrsta mikroorganizama. L.H. Kluwer Academic Publishers. G.

Boston. New York.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. DH Gelfand and JJ Sninsky (1995): PCR Strategies (MA Innis. EF Fritsch and T Maniatis (1989): Molecular Cloning. Sambrook. Studentima će se teoretski objasniti principi sekvenciranja DNA. AG2131 MOLEKULARNE METODE U MIKROBNOJ EKOLOGIJI Koordinator modula Opis modula Svako predavanje bit će teoretski uvod u određene vježbe. rep-PCR). Također će se umnažati DNA metodom PCR i zatim će se klonirati dobiveni PCR produkti. njihove identifikacije ili kloniranja određenog fragmenta DNA. Academic Press. Sydney. Transformirane stanice će se analizirati metodom po Southernu ili PCRom.RAPD. Od izolacije ukupne DNA iz tla i/ili izoliranih i modelnih mikroorganizama. San Diego. London. Tokyo. Predviđa se demonstracija osnovnih tehnika proteinskog inženjerstva. J. ed). Predviđene metode obuhvatit će sve manipulacije s DNA./2011. Toronto Preporučena literatura 343 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Cold Spring Harbor Laboratory Press 2. Izvanredni profesor Dušica Vujaklija Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 38 Odslušana predavanja i vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. a laboratory manual. Prisustvo određennih vrsta i sojeva mikroorganizama u okolišu određivat će se različitim molekularnim tehnikama (16S rDNA PCR-RFLP. Cilj modula Cij ovog modula je omogućiti svakom studenatu da samostalno prođe što više tehnika od: izolacije DNA ili mikroorganizama iz okoliša. preko izolacije plazmidne DNA do razgradnje DNA s restrikcijskim enzimima te ligiranja specifičnih fragmenata s vektorom i unošenja konstrukta u stanice domaćina.

biochemical.Oliver. Vol.L. 1994.D. raznolikost među biljnim patogenima (izolacija i elektroforetska analiza bioloških makromolekula. hibridizacija nukleinskih kiselina (dot blot)./2011. 1 Prokaryotes. Singh RP. Studenti će biti upoznati s opremom u molekularnom laboratoriju te će sudjelovati u njenom korištenju. N. S. Schots. Docent Edyta Đermić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 10 5 Redovno prisustvovanje svim oblicima nastave. Sands DC (Eds. Na primjeru bakterije Erwinia amylovora (uzročnika bakterijske paleži jabuke i kruške) pokazat će se studentima molekularno dokazivanje bakterije primjenom PCR tehnike. and quantification. Serološke metode (JRID. London. Kohmoto K (Eds. Primrose: Introduction to modern virology. U sklopu ovog modula studenti će steći znanja o svim aparatima i kemikalijama potrebnim za navedene molekularne analize kao i o neophodnim mjerama opreza u radu u laboratorijima ovog tipa. Paterson.. detection.M. Blackwell Scientific Publication. CAB Internationals. P. Bridge: Biochemical techniques for filamentous fungi. 3.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.J. Oxford. Pergamon Press. CAB INTERNATIONAL 2. Identifikacija virusa mozaika krastavca primjenom metode izolacije dvolančane RNK i njena elektroforetska analiza u agaroznom gelu primjenom «submarine» elektroforeze.B. 1987. 2. Singh US. Modern assays for plant pathogenic fungi (indetification.) (1990) Methods in Phytobacteriology. Steći će iskustva s protokolima u laboratoriju za molekularnu dijagnostiku. Nyomd Vàllalat. Preporučena literatura 1. Cilj modula Znat će osnovne molekularne tehnike kojima se dokazuju pojedini važni biljni patogeni i one kojima se analizira njihova srodnost.. AG2132 MOLEKULARNE TEHNIKE U FITOPATOLOGIJI Koordinator modula Opis modula Modul obrađuje osnovne molekularne tehnike kojima se u fitopatologiji vrši identifikacija i analizira srodnost tj. Vanneste J. R. Dewey. različite PCR-tehnike i sl. Budapest. 3. (1994). Zagreb.).. (izabrana poglavlja) 344 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura 1. Akadémiai Kiadó. N. Dimmock. Erwinia amylovora.M.) . Sveučilište u Zagrebu i Školska knjiga. Klement Z.R.A. ELISA i IF). DRID. Rudolph K. Dewey. genetic and molecular bases.R. (1995) Pathogenesis and Host Specificity in Plant Diseases: Histopathological. F.. Juretić (2002): Osnove biljne virologije.

Upotreba genetskih karata u oplemenjivanju kvalitativnih i kvantitativnih svojstava. FL. Tipovi i tehnike molekularnih markera prikladnih u praktičnom oplemenjivanju kroz laboratorijske vježbe. and QTL analysis. CABI Publishing.) 1998. Statistical genomics: Linkage. Henry. 1998. Pripremljenost za istraživački rad i nastavak poslijediplomskih studija. Pejić. Osposobljenost za planiranja pokusa i izvođenja molekularnih analiza. Identifikacija germplazme i sorata. Discovering Genomics. Seminari i praktični primjeri. 2002. I. Proteomics. Najnovija saznanja iz molekularne genetike. Relevantne stručne publikacije iz domaćih i inozemnih stručnih časopisa. CRC Press. L. FL. srodnosti i roditeljstva. strukture DNA i biljnog genoma i molekularnih manipulacija iz perspektive oplemenjivanja bilja. Campbell. i izrada genetskih karata. A. selekcija pomoću morfoloških.H. Interna skripta: Molekularno oplemenjivanje bilja (u izradi) 2. Paterson./2011. unutarsortna genetska varijabilnost. Kloniranje gena na temelju genetskih karata... Relevantne publikacije i web stranice – za pripremu seminara. Molecular dissection of complex traits. Preporučena literatura 1. A. R. CRC Press..J.H. Boca Raton. MAS). AG2133 MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA Koordinator modula Opis modula Pretpostavke za molekularno oplemenjivanje (vezanost gena. Liu. izrada seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 1. and Bioinformatics. Cilj modula Razumijevanje dosega i primjene tehnika molekularnog oplemenjivanja bilja.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. mapping. USA 3. Izbor roditelja i populacija. 345 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (ed. Boca Raton. USA 4. Heyer. MBC. B. Obvezna literatura Redoviti profesor Ivan Pejić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 32 6 8 14 Prisustvovanje predavanjima i vježbama. Primjena u oplemenjivanju (BSA.J. Benjamin Cummings 5. Definicije i sistematika metoda molekularnog oplemenjivanja.M. biokemijskih i DNA markera). Plant genotyping – the DNA fingerprinting of plants. analiza podrijetla. 2. 2001.

ratarstvo). Modul razmatra sve mogućnosti poticanja biodiverziteta u različitim poljoprivrednim proizvodnjama (voćarstvo. Modul razmatra negativnosti konvencionalne zaštite bilja i intenzivne poljoprivredne proizvodnje koji su doveli do faze propadanja i ekonomske neisplativosti poljoprivredne proizvodnje. IOBC Bulletin «Guidelines for Integrated Productions» odabrana područja polj. d. Eugen Ulmer. Modul će razmatrati sadašnje stanje i perspektive integrirane zaštite u Hrvatskoj i mogućnosti uvođenja pravilnika za integriranu proizvodnju po kulturama u skladu s pravilnicima donešenim od strane IOBC-a. proizvodnje Izvanredni profesor Božena Barić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 4 8 Redovita nazočnost predavanjima. fizikalne mjere i biološke mjere kojima se populacija štetočinja održava u tolerantnoj mjeri. vježbama i seminarima Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 346 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Obvezna literatura 1. J. N./2011. Ciglar. Meinert/Mittnacht (1992): Integrierter Pflanzenschutz. Temelj integrirane zaštite jest biodiverzitet. Stuttgart 2. Osposobljenost za organiziranje integrirane zaštite bilja. Albert. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Čakovec Preporučena literatura 1. AG2134 NAČELA INTEGRIRANE ZAŠTITE BILJA Koordinator modula Opis modula Integrirana zaštita jest ekološki povoljnija zaštita poljoprivrednih kultura od ekonomski važnih štetočinja. Hassan.Iako Međunarodna organizacija za integriranu i biološku zaštitu IOBC slavi 50 obljetnicu. vinogradarstvo. Cilj modula Stjecanje informacija i znanja o ekološki i ekonomski povoljnijoj. Čakovec 2. M. Rost (1993): Pflanzenschutz mit Nützlingen im Freiland und unter Glas. Igrc Barčić. Zrinski d. Stuttgart 3. I. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. d.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Knauer. Maceljski.. integriranoj zaštiti poljoprivrednih kultura i mogućnostima smanjenja unosa agrokemikalija. u Hrvatskoj se još uvijek govori o novom načinu zaštite bilja. (1993): Ökologie und Landwirtschaft. Stuttgart 3. povrtlarstvo. Ulmer Fachbuch. Osim kemijskih mjera zaštite koje dolaze na kraju kada su iscrpljene sve ostale mjere zaštite u integriranoj se zaštiti koriste agrotehničke mjere. Zrinski d. Ulmer Fachbuch.

Konačno polaznici Ms studija upoznati će objekte i opremu za preradu klaoničkih otpadaka (kafilerije). seminarski rad. fermentaciju. vol. Jensen W. rasijecanja u polovice. Preporučena literatura 1. CO2. 2.. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. II dio. iskrvarenja. klanja. Studenti će logičnim slijedom biti upoznati sa objektima i opremom od prihvata životinja (svinja. Heidelberg. Rahelić S. šurenja. Dawine C. mješalice.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Živković (1986): Higijena i tehnologija mesa. strojevi za šurenje. Redoviti profesor Romano Božac Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 0 4 0 6 14 Pohađanje nastave (min. goveda.. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. strojnu obradu mesa. peradi). označavanje. Tokyo. Magnani U. evisceracije. I. pušnice. Edizione agricole Bologna. Zagreb. Dikeman M. Boston. 1.2. punjenje. omamljivanja. Svaka faza odvija se u zasebnim odjeljenjima s odgovarajućom opremom (šermerovi pištolji. strojevi za usitnjavanje mesa. linije rasijecanja trupa. Amsterdam. skladištenje i distribuciju. zatvaračice. Roseg Đ. rasijecanja u namjenske dijelove. Cilj modula Stjecanje temeljnih znanja o konstrukciji objekata te strojeva i opreme u industriji mesa. dimljenje. sterilizatori itd. hlađenja. 3.3. (1995): Prerada mesa i mlijeka. objekti) s modernom opremom. terenska nastava. hladnjače.. Nakladni zavod Globus. pranje. peći za spaljivanje čekinja. mjerni aparati. 347 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . U jednom dijelu modula obraditi će se manji specijalizirani objekti i oprema za proizvodnju pršuta. kunića. Zagreb. Polaznici poslijediplomskog studija biti će upoznati s objektima i opremom za skladištenje i distribuciju proizvoda. strujni udar. Elsevier Academic Press. Monari H. 2. Monta P. kakvoća i prerada mesa. (2004): Encyclopedia of meat sciences. ovaca. punilice..80%). transporteri. kulena i drugih trajnih autohtonih proizvoda značajnih za hrvatsko gospodarstvo. Paris. (1985): Osnove tehnologije mesa.. termičku obradu./2011. (1992): Industria dei salumi. Školska knjiga.K.. AG2135 OBJEKTI I OPREMA U TEHNOLOGIJI MESA Koordinator modula Opis modula U Hrvatskoj postoje veliki industrijski pogoni (tvornice.

. Predavanja će obuhvatiti značenje bioraznolikosti i agrobioraznolikosti i njihovu ulgou u ekosustavima. I. I. Studenti će se upoznati s praktičnim aspektima rada banaka biljnih gena uključujući opis i procjenu svojstava kao i dokumentaciju primki Hrvatske banke biljnih gena. Burdon. Shattering food. evoluciju i raznolikosti kultiviranih biljnih vrsta. Šatović. Dejdar. 1996. politics. Sjemenarstvo 6: 485-516 Preporučena literatura 1.). V. Sjemenarstvo 5-6: 423-432 3. Kolak. I../2011. Šatović. AR 4. 1996. Fowler. J. Sjemenarstvo 3-4: 253-260 4. Prikupljanje germplazme krupnosjemenih mahunarki za potrebe hrvatske banke biljnih gena. A. 1995.. Šatović. Cambridge.. L. P. Stoga je svrha modula upoznati studente s teoretskom osnovom osnove i praktičnih metoda očuvanja i održive upotrebe biljnih genetskih izvora. UK Redoviti profesor Zlatko Šatović Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 12 8 Predavanja. Italy 3. Rome. Sjemenarstvo 5-6: 399415 5. stoljeće i Konvencija o biološkoj raznolikosti. vježbe. Kolak. T. The University of Arizona Press.. and the loss of genetic diversity. IBPGR. Rome. The state of the world's plant genetic resources for food and agriculture. 1995. Guarino.. Cilj modula Cilj modula je dati studentima detaljna saznanja o teoretskim i praktičnim aspektima očuvanja i održive upotrebe biljnih genetskih izvora. 1996. Kolak. Frankel. Wallington.D.). seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 348 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. Collecting plant genetic diversity: Technical guidelines. Orlandini.H. (eds. Rukavina.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Rukavina. UK 5. S.. Roberts. Cambridge University Press. E. Kolak. Brown. Reid. R. H.).. Obvezna literatura 1. O. Ramanatha Rao.H. Šatović. Kolak. Očuvanje biljnih genetskih izvora.... Z. Z. The conservation of plant biodiversity. strategije očuvanja kao i prikupljanje i očuvanje biljnih genetskih izvora.. Hong. genetsku eroziju. Mooney. Ellis. CAB International. 1995. Banka biljnih gena u informacijskokomunikacijskim sustavima.. Šatović. Z. Sjemenarstvo 5-6: 335-343 2. Handbook of seed technology for genebanks (2 Vol. 1985. upotrebu biljnih genetskih izvora. AG2136 OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH IZVORA Koordinator modula Opis modula Proizvodnja hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda izravno ovisi o biljnim genetskim izvorima iskorištenima u svrhu oplemenjivanja novih. I.J. visokoprinosnih kultivara visoke kakvoće i otpornih na bolesti.. FAO.. Z. C. H.D. FAO 1996. K. Z. Karlović.. Varijabilnost morfoloških i agronomskih svojstava primki bosiljka (Ocimum spp. V. R. Međunarodno zakonodavstvo s područja zaštite biološke raznolikosti: Program za 21.. 2001.H. 1990.H. I. Tucson. Italy 2.

Održavanje i njega biljnog materijala na različitim staništima zelenih površina. Mengel. H. osobito reakciji tla i osjetljivosti na vapno.Sadnja i rezidba živice.Sadnja i rezidba živice.njega i rezidba parkovnog i drvorednog drveća. W.Sadnja i njega slobodnorastućeg grmlja. Freeman and Company. 4. . 1997. N. 2. pripreme za sadnju biljnog materijala. . Bergmann (1992): Nutritional Disorders of Plants. University Press. Cilj modula Razumijevanje kako funkcionira sustav zelenih površina od njihovog pojavljivanja na planu . optimiranje stanja makro i mikroelemenata omogućiti će dobar izgled i kondiciju biljaka. njihov smještaj na različitim staništima te na kraju njihovo održavanje i njega. Lanfhear: Plants in the Landscape. I. . Vukadinović. O. . Zagreb 5.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1975 2. Boston Odrađene vježbe i seminarski radovi. T. Građevinski školski centar. Richards: Use of Vegetation in Civil Engineering. B. Njega i održavanje gradskog prostora. neminovno traži povremenu kontrolu – dijagnosticirnje stanja tla i biljke te eventualnu intervenciju . AG2137 ODRŽAVANJE I NJEGA ZELENIH POVRŠINA Koordinator modula Opis modula Program modula Uređenje i njega zelenih površina omogućava polaznicima razumijevanje teoretskog i usvajanje praktičnog znanja o zelenim površinama. Markač-Čop: Vrtna tehnika. Programski dijelovi sastoje se od slijedećih razina: Odnos tlo-biljka-voda Utjecaj okolišnih uvjeta na rast biljaka u odnosu na održavanje biljnog materijala. V. Višak soli i teških metala posebice u gradu te uz prometnice glavni su limitirajući faktor pri odabiru vrsta. L. J. dr. . 12 20 Prof. P. sc. 1990. E. W. H. K. Preporučena literatura 1. najčešće folijarnu gnojidbu. 3. Carpenter. T. Associazone Regionale Produttori Florovivaisti Lombardi: Piante per il paesaggio e il verde urbano. Časopis Landscape and urban planning 3. F.Strukturiranje vodenih vrtova. Kosegarten.. Zagreb. Samardžija: Travnjaci. Izvođenje plana sadnje. D. Stuttgart 4. 5th edition. Z. Walker. Appel (2001): Principles of Plant Nutrition. Kirkby. Gustav Fisher Verlag Jena. Lončarić (1998): Ishrana bilja. Pored toga. . Coppin. G. 1975. Stefanka Hadži Pecova Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 . Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 349 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .Podizanje i njega cvjetne gredice.Podizanje i njega travnjaka. Osijek./2011. većinom urbanog karaktera. Zrinjevac d. Poznavanje zahtjeva ukrasnog bilja prema tlu.Sadnja. N. Cambridge.d.A. Poljoprivredni fakultet. Obvezna literatura 1. bitan su preduvjet odabira vrsta za određeno idejno rješenje u projektu uređenja krajobraza.

GF. Ministarstvo školstva ČSR.. Tomić. sustavi odvodnje i funkcionalnost sustava odvodnje. 5. Agronomski fakultet Zagreb. U trećoj cjelini. 2. Knjiga 1. Stanje i održivi razvoj hidromelioracijskih sustava u Hrvatskoj – preduvjet razvoja poljoprivrede (2003). R. Iz načina izvođenja nastave je vidljivo da bi predavanja činila oko 31 sati ili 52 % izravne nastave modula. R. Zagreb. Geodetski fakultet Zagreb. elemente i normative neophodne za funkcioniranje sustava i temeljne ekonomske pokazatelje. vježbe u praktikumu činile bi 15 sati ili 25 %. Sveučilište u Rijeci. E. kao temeljnih parametara pri dimenzioniranju površinskih i/ili podzemnih odvodnih sustava. D. Cilj modula Uspješnim savladavanjem modula student će steći temeljna znanja u nastavku doktorskog studija iz šireg melioracijskog područja.. Jan Benetin (1987): Odvodnjavanje. D. 45 2003. sc. 6./2011. Engelsman (1984): Drenanleitung für Landbau. Harpenden. Walpole. Rijeka 2003.J. kao i solidne vještine na pravcu rješavanja problema suvišne vlažnosti hidromorfnih tala u stručnoj melioracijskoj praksi. Zavod za melioracije. Trafford. 3 (1985). Petošić (2002). AG2138 ODVODNJA Koordinator modula Opis modula Modul je podijeljen u tri osnovne cjeline: osnove hidrologije s hidraulikom. Hrvatske vode. Pisana predavanja iz odvodnje. B. U prvoj cjelini studenti će se upoznati s osnovnim hidrološkim pojavama vezanih za mehanizme površinskog i podzemnog dotjecanja. Mackney. Dragutin Petošić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 31 15 4 10 Pohađanje predavanja. Zagreb. 3.D. Odvodnjavanje: Knjige 2 (1984). vježbi i terenske nastave. Priručnici za hidrotehničke melioracije I Kolo. A. Zagreb. Ingenieurbau und Landschaftsbau. studenti će se upoznati s problemima funkcionalnosti izvedenih sustava odvodnje u Hrvatskoj. (1975): Soils and Field Drainage. 4. Thomasson. 2. 4 (1987) i 5 (1989). izrada programa Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 350 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Preporučena literatura 1. 7. Berlin. dr. Berlin.. (prijevod s francuskog). Časopis za vodno gospodarstvo. FPZ. Obvezna literatura 1. poglavlje 10. Be-und Entwasserung. F. Druga cjelina obrađuje podjelu sustava odvodnje s obzirom na pedološko-melioracijsku problematiku hidromorfnih tala. a terenska nastava 10 sati ili 17 % ukupne nastave modula.. Peter Widmoser (2001): Taschenbuch der Wasserwirtschaft.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. te potrebama i mogućnostima njihove revitalizacije. 3. Drenaža u poljoprivredi (1984). Čavlek (1985): Hidraulika. Priručnik za hidrotehničke melioracije . Prof. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske. Petošić. III Kolo. br. (2003): Rješavanje problema suvišnih unutarnjih voda u hidromelioracijskim sustavima.A.

Informator.Zbirka zadataka. ZEUS. U okviru operacijskih istraživanja je razvijen niz alata za podršku menadžmentu u procesu odlučivanja.. Grafton. 9th ed. Hausman W.. Martić Lj. Zagreb 2. USA 2. Ekonomski fakultet Split 5. Bonini C. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Preporučena literatura 1. Kalpić V. (1970): Mrežno planiranje i upravljanje. Sargent T. Q. a posebna se pažnja posvećuje praktičnoj primjeni modela linearnog programiranja u praksi. Narodne novine. McGraw-Hill. udžbenik. Interna skripta. Petrić J.. Zagreb (ili novije izdanje) 3./2011. broj utjecajnih čimbenika koje treba uzeti u obzir je obično vrlo velik. Obvezna literatura 1. i Bierman H. (1991): Linearno programiranje . AG2139 OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula Suvremeno poslovanje u agrobiznisu obilježeno je donošenjem poslovnih odluka u kratkom vremenu i uz ograničenu količinu informacija. (2004): Ekonometrija i operacijska istraživanja. Irwin McGraw-Hill. Babić Z. Među tim se alatima najšire primjenjuju linearno programiranje i mrežno planiranje. Zagreb 4. Primjeri iz područja agrobiznisa i samostalni rad studenata će posebice pridonijeti razvitku njihovih znanja i vještina u ovom području. Juračak J. USA Docent Josip Juračak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 10 10 12 Pohađanje nastave i obavljeni seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 351 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Cilj modula Osposobiti studente za razumijevanje.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. studenti se upoznaju s načelima i mogućnosti primjene mrežnog planiranja u vođenju složenih projekata. Isto tako. U ovom se modulu polaznicima prenose znanja o teoretskim temeljima linearnog programiranja. primjenu i tumačenje rezultata linearnog programiranja i mrežnog planiranja. (1997): A Workbook in Mathematical Methods for Economists. Mornar (1996): Operacijska istraživanja. (1997): Quantitative Analysis for Management. Uz to. (1979): Matematičke metode za ekonomske analize II.

Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 352 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . te klasičnim i biotehnološkim metodama oplemenjivačkog razvoja novih otpornih sorata.R. 3./2011. Relevantna poglavlja: Fehr. J. Kozumplik (1996). R. genetskom varijabilnošću biljne germplazme potrebnom za oplemenjivački rad i oplemenjivačkim razvojem otpornih sorata na ove čimbenike klasičnim i biotehnološkim metodama. Obradit će se oplemenjivanje na kvalitativnu i kvantitativnu otpornost. Pored toga studenti će se upoznati sa mogućnošću oplemenjivačkog razvoja sorata otpornih na sušu. Principles of Cultivar Development. Relevantna poglavlja: Martinčić. Parleviet. niske temperature i tolerantnih na niže zalihe N. V. i Niks. New York. London Redoviti profesor Vinko Kozumplik Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 12 6 6 Pohađanje predavanja i vježbi. (1987). (1992). biljnoj genetskoj varijabilnosti potrebnoj za oplemenjivanje na ove otpornosti.E. Co. Oplemenjivanje bilja: I Teorija i metode. Cilj modula Stjecanje znanja o mehanizmima otpornosti biljke na štetočinje i abiotske čimbenike. W. AG2140 OPLEMENJIVANJE NA OTPORNOST NA ŠTETOČINJE I ABIOTSKE STRESOVE Koordinator modula Opis modula Studenti će se upoznati sa genetskim mehanizmima otpornosti biljke na štetočinje.. Department of Plant Breeding. Obvezna literatura 1.E.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Relevantne publikacije znanstvenih i stručnih časopisa Preporučena literatura 1. J. Student će znanje moći koristiti u oplemenjivačkom radu razvoja novih kultivara i za nastavak poslijediplomsih studija. Zagreb 2.hranjiva u tlu. Macmillan Publ. Izvadci iz predavanja. Vol 1 Theory and Technique. Breeding for Resistance against Diseases and Pests. izrada seminara. 2. Wageningen Agricultural University.

USA. J. A. V. metodama oplemenjivačkog razvoja kultivara. ispitivanju u mikro i makro pokusima.. Relevantne publikacije Prisustvovanje predavanjima i vježbama. Zagreb 2. za nastavak odgovarajućeg poslijediplomskog studija. Martinčić. oplemenjivačkoj germplazmi. Iowa.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Iowa State Press. Obvezna literatura 4 6 Redoviti profesor Vinko Kozumplik Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 1. Poehlman.M. Breeding field crops. Izvadci sa predavanja Preporučena literatura 1. izrada seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 353 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011. AG2141 OPLEMENJIVANJE ORANIČNIH KULTURA Koordinator modula Opis modula Stjecanje znanja o ciljevima oplemenjivanja pojedinih oraničnih kultura. postupku sortnog priznavanja i širenju kultivara u proizvodnji. za rad u ovim ustanovama na oplemenjivačkom razvoju kultivara. Cilj modula Osposobljenost za suradnju sa oplemenjivačko-sjemenarskim ustanovama u cilju izbora novih kultivara za određenu proizvodnju. (1995). 2. D. Ames.. J. Oplemenjivanje bilja: II Ratarske kulture. Kozumplik (1996). Sleper.

Sposobnost samostalnog planiranja i izvođenja oplemenjivačkog programa. Beograd. Singapore. Interna skripta: Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. Obvezna literatura 1. J. i J. Šoškić. potrebna genetska varijabilnost i prikladne metode oplemenjivačkog razvoja. Analiziraju se metode i razlike klasičnog i molekularnog oplemenjivanja. Inc. Relevantne publikacije i web stranice – za pripremu seminara. New York. Relevantne stručne publikacije iz domaćih i inozemnih stručnih časopisa. M. Cilj modula Razumijevanje dosega oplemenjivanja bilja. 2. Sarajevo. 3.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Kurtović. 1997. 1996. AG2142 OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE Koordinator modula Opis modula U modulu se savladavaju: specifični ciljevi oplemenjivanja raznih vrsta. 2. Janick. Moore. Chichester. izrada seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 354 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011. I.N. 1994. okolinske i tržišne uvjete. Redoviti profesor Ivan Pejić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 2 4 2 2 Prisustvovanje predavanjima i vježbama. s osvrtom na mogućnost skraćenja postupka oplemenjivanja i zasnivanje kvalitetnih matičnih nasada. te odabira adekvatanog kultivara za određene proizvodne. i održavanja matičnih nasada za potrebe rasadničarstva. principi i metode. Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. John Wiley & Sons. 4. Posebno se naglašava metoda klonske selekcije i problematika osiguranja baze za proizvodnju certificiranog sadnog materijala hrvatskih autohtonih sorti voća i vinove loze. Jarebica. individualne i masovne klonske selekcije. Pejić. načina evaluacije i širenja kultivara i podloga u proizvodnji gospodarski najvažnijih vrsta. Dž. te specifičnosti oplemenjivanja voćnih vrsta i vinove loze. i M. Brisbane. Fruit Breeding. Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. 2004. Toronto. Preporučena literatura 1.

Obst. H. Kuckuck. Relevantne publikacije Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 0 0 0 2 6 P. von Hans Buttenschoen. L. Obst u. 4. (2000) Breeding Ornamental Plants. USA. (1979) Pflanzencuechtung: Zuechtung von Gemuese. W.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.Berlin. M. 1980. i ispitivanju u mikro i makro pokusima te postupku sortnog priznavanja i širenja novih kultivara u proizvodnji.B. Kappert. Oregon. Handbuch der Pflanzenzuechtung... ISBN 0-88192-482-2 3. Callaway. Hamburg. Flower and Vegetable Plant Breeding..J. Rudorf. (1986) Breeding vegetable crops. Parey. 3 Docent Snježana Bolarić Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Cilj modula Osposobljenost suradnje sa oplemenjivačko-sjemenarskim ustanovama u cilju izbora novih kultivara za određenu proizvodnju.. INC. Obvezna literatura 1. ISBN 087055-499-9 2. Wats. 2. Bassett. Zierpflanzen./neubearb. metodama oplemenjivačkog razvoja kultivara. Band VI. oplemenjivačkoj germplazmi. M. Gover Books. Reben und Forstpflanzen. Aufl. Berlin. mogućnost zaposlenja kao biljni oplemenjvač. T Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 355 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . The AVI Publishing company./2011. H.J. (1962) Zuechtung von Gemuese. 2. ISBN 3-48960310-9 2. Callaway.. Hamburg: Parey. erw. Aufl. i mogućnost nastavka poslijediplomskog studija. D. ISBN 0-901361-35-6 Preporučena literatura 1. Inc. AG2143 OPLEMENJIVANJE VRTLARSKIH KULTURA Koordinator modula Opis modula Stjecanje znanja o ciljevima oplemenjivanja vrtlarskih kultura. Timber Press.

zaštita od biljnih bolesti i štetnika. Apiaceae. Cucurbitaceae. Cilj modula Osposobljavanje studenta u vođenju gospodarstva baziranog na organsko-biološkoj osnovi. održavanje plodnosti tla kao osnove prinosa s posebnim naglaskom na broj i sastav mikroflore. AG2145 ORGANSKO-BIOLOŠKA PROIZVODNJA POVRĆA Koordinator modula Opis modula Principi ekološke prizvodnje povrća.1996.sc. Bruno Novak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 18 4 4 4 Redovno pohađanje nastave./2011. Obvezna literatura 1. stjecanjnju znanja za lakše uključivanje u nove tehnološke procese vezane uz ekološku poljoprivredu. doc. tehnologija ekološkog uzgoja odabranih povrtnih vrsta iz porodica: Solanaceae.dr. položeni svi kolokviji iz vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 356 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zagreb. Asteraceae i Fabaceae. Nakladni zavod Globus.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. plodored i mjere uzgoja. Darko Znaor. mogućnost zaposlenja u državnim i privatnim poduzećima takvih usmjerenja i karakteristika. Ekološka poljoprivreda.

Student stječe znanja o konstrukciji upitnika. promatranja s učestvovanjem. (48 pp. dr. Zagreb: Školska knjiga 3. AG2146 METODE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM ZNANOSTIMA Koordinator modula Opis modula U okviru modula polaznik stječe temeljna znanja iz područja metodologije koja se primjenjuje u društvenim znanostima.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. određivanju predmeta istraživanja. stječe temeljna znanja iz tehnike promatranja. D. sc. kroz seminare i vježbe savladava i stječe temeljna znanja o praktičnim i provedbenim dimenzijama kao i ograničenjima upotrebe svake od tehnika. Milić. Supek. 4. Čovjek i prostor XLIII (3-5):86-88. Čaldarović. Ognjen Čaldarović Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 12 pohađanje nastave. Zvonarević. Zagreb: Školska knjiga 2. Zagreb: Školska knjiga Preporučena literatura 1. određivanju značajnosti varijabli te planiranju terenskog istraživačkog rada. ankete. V. 5. Udruženje hrvatskih arhitekata. (1996): Javni prostori i grad: osnovne pretpostavke socijalne integracije. (2003): Socijalni kontekst hrvatske arhitekture. U tom smislu. O. postavljanju ciljeva. M. Obvezna literatura 1. (1983): Zanat sociologa. Beoghrad: Nolit 3.). Polaznici uče i o stvaranju nacrta istraživanja. (1968 i kasnija izdanja): Ispitivanje javnog mnijenja. u: Zagrebački salon 2003. Polaznik se osposobljava da samostalno usvoji tehnike istraživanja. R. str. (1974): Socijalna psihologija. održan ili predan seminarski rad Način polaganja ispita Student stječe temeljna znanja i kompetencije iz oblasti konceptualizacije i upotrebe sociologijskih tehnika istraživanja koje se uobičajeno primjenjuju u društvenim znanostima. Zagreb:Naprijed 2. R. te osnovnim tehnikama sistematzizacije i sređivanja rezultata istraživanja. 16-18. Regional Environmental Center Budapest/Zagreb Zagreb. (1988): Etnologija naše svakodnevnice. Supek. intervjua./2011. “Socio-Economic Analysis of the Neretva Delta Area” (2001). o stvaranju hipoteza. June Pismeno Usmeno ☑ ☑ 357 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . O. Čaldarović. Zagreb. analize sadržaja te case study metode. tehnike fokus grupe. Cilj modula 18 prof. Rihtman-Auguštin. (1965 ili kasnija izdanja): Sociološki metod.

Jastrebarsko 2. s naglaskom na praktičnu primjenu biometrijskih metoda opisa podataka (procjena parametara sredine i varijabilnosti) i statističkog zaključivanja (testiranje hipoteza o jednom.. HAD.koordinator M. 1996. Petz. Pecina) na MS studiju. B. WH Freeman & Co. izvanredni profesor Marija Pecina Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 22 24 10 2 kolokvija. Torrie. FJ. kao i vještine postupanja sa specifičnim podacima (modul «Analiza specifičnih podataka» . Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. Stečeno znanje iz područja obuhvaćenog nastavnim programom ovog modula preduvjet je za uspješno praćenje nastave u modulima kojima se nastavlja i proširuje znanje o primjeni biometrijskih metoda u eksperimentalnom dizajnu (modul «Eksperimentalni dizajn» koordinator J.H. Prentice Hall. Interna skripta (u pripremi koordinatora) Preporučena literatura 1. Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. Modul je koncipiran tako da studentu daje osnovna teoretska znanja. Omogućava studentu čitanje i razumijevanje znanstvenih radova. RGD. Obvezna literatura 1. 2004. Osnovne statističke metode za nematematičare. Dietrich.T. McClave. Modul se naglašeno bavi izborom prikladne metode analize za različite probleme u istraživanjima u poljoprivredi i okolišu. McGraw-Hill Higher Education 4. Statistics. T. Cilj modula «Učenjem kroz praksu» student stječe temeljna znanja i sposobnosti razumijevanja. 1997. Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. J. 4 seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 358 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (2000). F. Sincich. te interpretacijom rezultata. Vasilj Đ. JH and Dickey. upravljanja i analize različitih tipova i struktura podataka. U primjenjenim istraživanjima ključnu ulogu igra pouzdana metoda analize podataka i pravilna interpretacija. Gunjača)./2011. dva ili više uzoraka i varijabli). Steel. Zagreb 2. Sokal. AG2147 OSNOVE BIOMETRIKE Koordinator modula Opis modula Prirodnim znanostima svojstveno je bogatstvo različitosti i kompleksnosti varijabli i njihovih odnosa u prirodi. Naklada Slap. 3. DA.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 1994. RR and Rohlf.

Student se osposobljava za pravilno gospodarenje tlom i izradu studija utjecaja na okoliš u dijelu koji se odnosi na tlo. od toga s vježbi najviše 2 puta.Mesić. D. Zavod za OPB. Zaštita tla od erozije s aspekta održivog gospodarenja tlom . Koncept DPSIR. Bašić. 5.. Bašić. Aichberger. velika je odgovornost agronoma za njegovu djelotvornu zaštitu. Emphelung einer abgestimmten Vorge¬henweise der Unterarbeitsgruppe "Boden-Dauerbeobachtungsflächen" der gemein¬same Arbeitsgruppe "Bodenschutz".K. 1994. urbanizmu. regionalne. Skopje.W. Uništavanje i zaštita zemljišta. Copenhagen 2001. S. oblikovanju i održavanju prirodnog i kulturnog krajobraza i biološke raznovrsnosti.G. a za svaki napredak neizbježna trajna prenamjena tla za nepoljoprivredne potrebe: naselja.Kisić. 1999. 2003. Proposal for European soil monitoring and assessment framework. Bašić. 4. konstrukciji tih strojeva. Bašić. Sarajevo. A. T.. Degradacija na počvite. Holenstein. ArGe Alp. Beus. Herzog./2011. Zbog uloge u tvorbi organske tvari.iskustva u Hrvatskoj. 20-29.. Ranjivost (vulnerability) i obnovljivost tla mjere zaštite tla od oštećenja (inventariazacija stanja-trajno motrenje-informacijski sustav) i način obnove tla. utječu na CAP i programe istraživanja zemalja EU. Goller. Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla – ključna pitanja održive poljoprivrede i razvitka.J. Juritsch. Syed.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010... M.H. vrsti i dizajnu guma.A. makedonski jezik. zatim web stranica FAO i Encarta-enciklopedija. Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija. Aktualne web stranice European Soil Bureau Network (ESBN) Joint Research centre EU – Ispra. Posebna izdanja ANUBiH.F. zračne luke.Land Degradation.. A. Garmond.F.. Scherer. str.. Alpen-Adria und Donauländer. globalne promjene i ekosustavi je u cijelosti posvećen zaštiti tla. Makedonska akademija na naukite i umetnostite. Ispra. 2. The JRC Enlargement Action . 2003.A. 2000. hidroakumulacije. a u svojim ulogama nezamjenjivo. Zaštita tla i voda. Budući je poljoprivreda najveći korisnik tla. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen.. Sarajevo... 359 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. Huber. Freudenscuss.F. Bašić. Gruber. str. Müller.U. kao vodećeg koncepta ovoga tisućljeća..F. Tlo je uvjetno obnovljivo... Tlo je izloženo oštećenjima izvan poljoprivrede (eksterno) suhim i mokrim depozicijama ili pak prilikom ekoloških incidenata različite naravi. 1999. neprenosivo nacionalno blago i prirodna baština izuzetne vrijednosti. str. Nemeth. Redovni profesor Ivica Kisić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 8 3 4 7 Pohađanje nastave i vježbi uz najviše 4 izostanka. Zbornik radova. ekološko-regulacijske. izboru strojeva za izvedbu biljno uzgojnih zahvata. očekuje se tisak u obliku udžbenika. Rukopis za studente Agronomskog fakulteta..F. G. 130.. reafirmaciju ekološki i socijano održivih sustava i ruralni razvitak (SARD). Huber. 71-87. koji će studentu biti dostupni na web stranici Zavoda najkasnije tjedan dana prije izvedbe nastave. oslonac (nacionalne.. 2000. Filipovski. nužan je promišljen pristup svakom zahvatu gospodarenja tlom. 348. Preporučena literatura 1. prostorne i gospodarsko-socijalne. Šarić.. 4. country report. 267-278. Bašić. 2. knj. Oštećenja tla iznudila su promjene sustava gospodarenja. München. kako komponenta na životnata sredina vo Republika Makedonija. Modul upoznaje najvažnije stupnjeve oštećenja tla – izvore oštećenja. 16.. 27.. Bendova. Hodnik. 5.H. pisana predavanja. V.. njegovim najvažnijim ulogama u terestričkim i semiterestričkim ekosustavima. M. 2002. po površini i ukupnoj masi ograničeno.. Ernstsen. ceste. tlo je temelj koncepta VUPT – MFCAL i okosnica održivog razvitka. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima. i izrađen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Cilj modula U ovom modulu student prikuplja znanja o tlu. AG2151 OŠTEĆENJE I ZAŠTITA TLA Koordinator modula Opis modula Student upoznaje sve najvažnije uloge tla – proizvodne. F. 3.Ch. Soil resources of Croatia.. znanstveni skup: Korištenje zemljišta/tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša. Hudnik. I. kontinentalne i globalne) sigurnosti prehrane (Food security) i kakvoće – sigurnosti (zdravstvene ispravnosti) hrane (Food safety). Budući je pravilno gospodarenje tlom njegova najbolja i najdjelotvornija zaštita. European Environment Agency..J. V.T. njihovu osovinskom opterećenju. ISSN 1512-5823..Butorac. Plitvička jezera. Obvezna literatura 1. B... posljedice za korisnika tla u poljoprivredi. prostornom planiranju. Gadžo. Zagreb.V. 3. Workshop 10-B. Križevci. Od sedam aktualnih tematskih prioriteta jedan pod naslovom Održivi razvoj. ćirilica. Đikić. Nastavni sadržaji svih predavanja i vježbi. Tlo je čimbenik oblikovanja održavanja i zaštite krajobraza a kulturno tlo ključni “organ poljoprivrednog organizma”. klirensu. Bodendauerbeobachtungsflächen. Zbornik radova I Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo 2002. Loveland P. Opasna je. st. Međun.

Allen J. Michael A. Betulaceae. Cilj modula Produbljivanje znanja stečenih u modulu Parkovna dendrologija I. Aquifoliaceae. Timber Press. Timber Press. Bignoniaceae i Arecaceae. R. njihova morfologija. Cupressaceae. Macdonald. Verlag Eugen Ulmer. Geneve. H. 2002. Caprifoliaceae. Bit će obrađene najvažnije vrste sa ekonomski najznačajnijim kultivarima. Practical Woody Plant Propagation for Nursery Growers.. Četinjače. 3. Shrubs. New York. D. Dirr. 1989. morfologija i varijabilnost./2011.. 2. Doc. Random House. sc. Vidaković M. Od golosjemenjača obradit će se porodice: Ginkgoaceae. Prentice Hall.Rosaceae. Manual of Woody Lanscape Plants. AG2152 PARKOVNA DENDROLOGIJA 2 Koordinator modula Opis modula Uvod. 2002. Salicaceae. Pinaceae. Portland. Najvažnije porodice ukrasnih drvenastih vrsta s odabranim rodovima. Ericaceae. O. Trees. Preporučena literatura 1. Davies. London. Dirr's Trees and Shrubs for Warm Climates. 1982. Obvezna literatura 1. 4. Aceraceae. Principles and Practices. 1997. Ulmaceae. Hamamelidaceae. Studenti stječu sposobnost identifikacije odabranih vrsta i najznačajnijih kultivara. New Jersey 5.. Eleagnaceae. dr. B. 1978. 1998. Dorling Kindersley.Taxaceae te od kritosjemjenjača porodice: Magnoliaceae. A. Hartmann and Kester's Plant Propagation. 4. Kester. Dirr. A. Oleaceae. Champaign. Portland. Berberidaceae. 1992. Zagreb. Cornaceae.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Roger Pillips i Martyn Rix. Moraceae. Stuttgart. Platanaceae. Bärtels. Hippocastanaceae. uzgojni uvjeti i primjena. London. Michael A. F. Fagaceae. Flowers of the Mediterranean. 3. Stipes Publishing. Polunin. i Huxley. Fabaceae. stječu znanja o uzgojnim uvjetima i načinima primjene odabranih vrsta. Taxodiaceae.Tiliaceae. Ksenija Karlović Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 10 10 10 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno × 360 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Sveučilišna naklada Liber. Gehölzvermehrung. Hartmann. 2. 1990. Coombes. Chatto & Windus.

Miroslav Kapš Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 6 6 18 Izrada seminarskog rada. objaviti i ocijeniti znanstveno djelo». te zadataka pretraživanja u budućem usmjerenju kandidata. te na koji način rezultate rada napisati u obliku znanstvenog djela i izložiti ih na znanstvenom skupu. Prof. 2. Posebna pažnja će se posvetiti načinu pisanja magistarske teze i doktorske disertacije. sažetaka i postera za konferenciju. student će se upoznati sa strukturom istraživanja i postavljanja pokusa. Završni seminar će predstavljati studentov pregledni rad na određenu temu iz područja bavljenja. A./2011.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Preporučena literatura 1. Cilj modula Student stječe temeljna znanja kako kvalitetno prezentirati rezultate znanstvenog rada. Student će biti upoznat na koji način se priprema rukopis. Garnsworthy i M. interpretaciji rezultata istraživanja i njihovom značenju. 2000. P. stručnog. te na koji način se treba dopisivati s uredništvom časopisa. te će se ocijeniti i kvaliteta rasprave. Seminarske vježbe će obuhvaćati obrađivanje određene teme iz znanstvenih radova. te strukturom i načinima prezentacije znanstvenog rada na znanstvenom skupu. Nothingam University Press. 1994. strukturom znanstvenog djela. preglednog rada i konferencijskog priopćenja. V. Medicinska naklada. 1998. AG2153 PISANJE I IZLAGANJE ZNANSTVENOG RADA Koordinator modula Opis modula U prvom dijelu izvođenja modula. B. Grossman: «Writing and presenting scientific papers». načelima pisanja znanstvenog. te održana prezentacija zadanog znanstvenog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 361 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Zagreb. UK. Day: «How to write and publish a scientific paper». R. dr. Izlaganje će biti popraćeno i diskusijom svih polaznika. Obvezna literatura 1. UK. Silobrčić: «Kako sastaviti. Vježbe u praktikumu će se sastojati od pretraživanja baza podataka. kako treba izgledati završna verzija rukopisa. te prikaz njihovog kritičkog osvrta u vidu izlaganja kakvo se prakticira na znanstvenim i stručnim skupovima. kojem časopisu treba poslati rukopis. Cambridge university press. Malmfors. sc.

čuvanje i punjenje vina. Bučan. 1993 Preporučena literatura 1. Stjepan Sito Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Razlikuju se slijedeće tehnološke linije strojeva i opreme tijekom proizvodnje vina : A-Linije strojeva za prijem i preradu grožđa.a./2011. Zadružni savez Dalmacije «Zadrugar». Naglasak je na sustavima za hlađenje. Podrumarstvo. Cilj modula Ukazati na dimenzioniranje i racionalno iskorištenje strojeva i opreme u podrumu. Podrumarstvo. 6 Doc. a posebno za stolna. Posebno će se ukazati na linije strojeva za proizvodnju vrhunskih vina. filtriranje. Globus. obzirom kapacitet proizvodnje. 1998 Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 6 4 20 Odrađene vježbe. Obvezna literatura 1. sc. fermentaciju te čuvanje mladog vina B-Linje strojeva za doradu i punjenje. 1998. Vesna. Kellerwirtshaft. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 362 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. njege mladog vina. Zoričić M. dr. čuvanje vina do punjenja i skladištenja. u. 2. AG2154 PLANIRANJE TEHNIKE U PODRUMARSTVU Koordinator modula Opis modula Težište modula je na planiranju obiteljskih vinskih podruma.. C-Linije strojeva za destilaciju i postupci s kominom. grijanje. Österreichischer Agrarverlag Klosterneuburg. Zagreb. Obuhvaćena je oprema od prijema i prerade grožđa. Bauer K.

England 5. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Dio II: Poljoprivredni razvitak: Mjere za upravljanje poljoprivrednim razvitkom. VI . izrada i predaja vježbi i seminara. Harrod-Domarov model i neoklasični model rasta. Postiči vještinu oblikovanja teoretskog instrumentarija u simuliranju gospodarskog razvitka. Nordhaus W. Stipetić V. (1989): Poljoprivreda i privredni razvitak. Zagreb. Poljoprivreda i ekonomika održivog razvitka. Agregatna proizvodna funkcija u poljoprivredi.W. Socio-ekonomska organizacija poljoprivrede u manje razvijenim zemljama i gospodarski rast. (1983): Agriculture et processus de developpement... Žimbek T. Yoo J. (2004): Agrarna politika Republike Hrvatske. suvremene makroekonomske teorije rasta i razvitka. AG2156 POLJOPRIVREDA. «MATE». McGRAW-HILL. «MATE». Informator. Interna skripta.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1993): Introduction to Economics of Agricultural Developement. INC.VII 2. poglavlja V. Činitelji rasta i alokacija resursa u poljoprivredi. Franić Ramona. kolokvij Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 363 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Economics Handbook Series. XV izd. Obvezna literatura 1. Harvard University Press. Uloga poljoprivrede u globalnom razvitku. London.H. Massachusetts.J.. Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 36 8 16 Pohađanje predavanja.. Norton G. Cambridge. Theory and Measurement./2011. GOSPODARSKI RAST I RAZVITAK Koordinator modula Opis modula Uvod u modul: Pojmovno određenje makro-gospodarskog rasta i razvitka i definiranje te razlikovanje temeljnih varijabli. Grgić I. Ott D. Prikaz proizvodne strukture i procesa ekonomske preobrazbe. Tratnik M.F. Strategije poljoprivrednog razvitka. (2000): Ekonomija. Poljoprivreda kao multiplikator gospodarskog razvitka. Cilj modula Upoznati studente s temeljnim varijablama gospodarskog globalnog i poljoprivrednog razvitka. Malasis L.A. Zagreb 2. Zagreb 4. Samuelson P. INC. (2000): Agriculture and Economic Growth. XII izd. Zavod za ekonomiku i agrarnu sociologiju. (2001): Makroekonomija. Alwang J. Teorija gospodarskih ciklusa. Babić M.D.. Zagreb 3.. 3. (1995): Macro-economic Theory. Mundlak Y... 6 Docent Miroslav Tratnik Broj ECTS bodova Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Dio I: Poljoprivreda i agrokompleks u gospodarskom rastu:. McGRAW-HILL. Paris Preporučena literatura 1. Ott A. Education et devellopement rural-1.

3. Josip Kovačević (1978) Bonitiranje staništa pomoću biljaka. uspješno izrađen seminarski rad.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. To je znanost o agrofitocenozama. Poljoprivredni fakultet Sveučilište u Zagrebu. 3. te sukcesiji biljnih zajednica ovisno o primjenjenim agrotehničkim mjerama u poljoprivredi. Josip Kovačević (1976) Korovi u poljoprivredi. Joso Vukelić i Đuro Rauš (1998) Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Ivo Horvat (1949) Nauka o biljnim zajednicama.W. 2. agroklimatologija) sa proizvodnim modulima biljnih znanosti. Cilj modula Kroz ovaj modul student stječe praktična i teoretska znanja o progresiji i regresiji biljnog pokrova. Oxford University Press. C. te progresija i regresija klimaksa i paraklimaksa vegetacije pod antropogenim utjecajem. Karlo Šoštarić-Pisačić i Josip Kovačević (1968) Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. fitocenoza travnjaka i obrađivanih površina. AG2157 POLJOPRIVREDNA FITOCENOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Poljoprivredna fitocenologija je znanstvena disciplina koja povezuje teoretske module (botanika. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb./2011. terenske vježbe i seminare biti upoznati sa analitičkim kvantitativnim i sintetskim svojstvima fitocenoza. najvažnije travnjačke i korovske fitocenoze. biokemija. uspješna izvedba vježbi na terenu. Sveučilište u Zagrebu. Obvezna literatura 1. U sklopu modula studenti će kroz predavanja. Nakladni zavod Znanje Zagreb. (1971) Grassland ecology. 2. kemija. Josip Kovačević (1968) Metode procjene faza rasta/razvoja korovskih i travnih biljnih vrsta i brza fitocenološka metoda procjene vlage travnjačkih staništa (priručnik). Spedding. 364 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Proučiti će se uska povezanost prilika staništa poljoprivrednih površina. štete koje korovi nanose poljoprivredi. 5. Josip Kovačević (1971) Poljoprivredna fitocenologija. biljnim zajednicama poljoprivrednih površina (travnjaka i obrađivanih površina). Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. Izvanrednih profesor Josip Leto Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 6 14 Redovito pohađanje nastave. Nakladni zavod Znanje Zagreb. 4. Poljoprivredni fakultet Sveučilište u Zagrebu. pedologija. te tehnikama snimanja travnjačkih i korovskih fitocenoza. 6. Nakladni zavod Hrvatske.R. Josip Kovačević (1963) Fitocenologija travnjaka. Nakladni zavod Znanje Zagreb.

1997. Dubravko Filipović Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 15 15 - Uredno pohađanje nastave. 1999. D. Matthies. Studenti će biti upoznati s teorijom rada pojedinih strojeva i njihovih sklopova. Deutschland. Farming Press. 2004. Prof. Jurić. Preporučena literatura 1. Filipović. Sveučilište u Zagrebu. Današnja poljoprivredna tehnika u razvijenim zemljama je na visokoj tehničkoj razini koja omogućava minimalan utrošak ljudskog rada uz maksimalnu produktivnost i ekonomičnost.: Landtechnik. H. St. T. 5. Jagar. H. D. te njihovim podešavanjem i korištenjem. Cousins: Machinery for Horticulture. N. a studentima preddiplomskog studija "Poljoprivredna tehnika" omogućiti da obnove stečena znanja. Meier (Eds. Landwirtschaftsverlag. Deutschland. P. S. Brkić. B. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 365 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Strossmayera u Osijeku. München. Sveučilište J.Verlag Eugen Ulmer. Bell. 1999. D. Stuttgart.: Landtechnik Bauwesen. J. H. Đ. 2. Obvezna literatura 1. vinogradarstvu i vinarstvu" i "Tehnika u stočarstvu". 2. F. Zimmer. Banaj. Sveučilište J. sc. Banaj. BLV Verlagsgesellschaft. Schön et al.): Jahrbuch Agrartechnik. J. ASAE. seminari. 3. Nastava će se izvoditi putem predavanja.J. Strossmayera u Osijeku. 1995. dr. Joseph. Đ. Štefanek: Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva. Emert.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010./2011. Košutić: Mehanizacija u ratarstvu. 5. UK. Deutschland. Brčić et al. HZS. 2003. 3. Eichhorn et al.: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu. 1995. R. 1998. AG2158 POLJOPRIVREDNA TEHNIKA II Koordinator modula Opis modula Modul "Poljoprivredna tehnika II" sastavljen je od tri predmeta: "Tehnika u ratarstvu i povrćarstvu". Strossmayera u Osijeku. CIGR: Handbook of Agricultural Engineering. "Tehnika u voćarstvu. pravilnim agregatiranjem pogonskih i prikjučnih strojeva i oruđa. te auditornih vježbi i vježbi u praktikumu. Münster. te da se upoznaju s najnovijim strojevima i opremom. USA. J. R. E. J. Filipović: Traktor na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima. 1997. Šmrčković: Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. S. Cilj modula Cilj modula "Poljoprivredna tehnika II" je upoznati studente koji dolaze s drugih preddiplomskih studija s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u poljoprivredi. 4. 1997. Sveučilište J. Zagreb. 4. Program cjelokupnog modula omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u navedenim granama poljoprivredne proizvodnje. Ipswich. Volume I-V.

Zagreb 2. Zagreb 5. Knjiga 5 (Građenje).(1995): Uvod u projektiranje i građenje cesta. perad. F. (1981): Mehanika tla i temeljenje građevina. projektiranje sustava odvodnje i navodnjavanja. R. podloge za projektiranje. Priručnik za hidrotehničke melioracije. U poglavlju Projektiranje i izgradnja infrastrukturnih objekata obradit će se: značaj poljoprivrednog inženjerstva. F. Franjo Tomić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 18 4 Pohađanje predavanja i vježbi. izrada programa vježbi. F. F. 147. Slunjski. 8. Agronomski fakultet. Knjiga4 (Detaljna mreža). (1995): Građevinski strojevi. (1988): Navodnjavanje.(1985): Melioracije. Weber. podloge za projektiranje. Tomić. Poljoprivredni savjetnik. Dolanjski. str. 30-44. Narodne novine: Zakoni i pravilnici. Cilj modula Cilj modula je stjecanje temeljnih znanja iz projektiranja i izgradnje infrastrukturnih objekata. U poglavlju Projektiranje melioracijskih sustava obradit će se: uvod u projektiranje melioracijskih sustava. 1 – 105. E.245 . Tehnička knjiga Zagreb 6.207. osnove građevinske regulative. (2002): Gospodarsko graditeljstvo. Priručnik za hidrotehničke melioracije . Zagreb 3. (1981): Dränanleitung. Dolanjski. 76. Tomić. Zagreb 3. Paul Parey. U sklopu nastave predavanja bi činila 4 ECTS bodova ili 38 sati. Zagreb 2. Priručnik za hidrotehničke melioracije. a vježbe 2 ECTS ili 18 sati. 223238. Zagreb 5. te prostorno planiranje. Nonveiller. Tomić. W. JAZU. Školska knjiga. odvodnja i navodnjavanje u poljskim uvjetima i zaštićenom prostoru. Hamburg und Berlin. Tomić. Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Hrvatske i Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu str. 169-222. str. (1989) Tehnički uvjeti za gospodarske ceste. toplinska zaštita zatvorenih staja. Zagreb 6. Knjiga 4 (Detaljna mreža. kanala i ribnjaka. Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje. projektiranje i građenje mreže gospodarskih cesta. (1980): Konstruktivni elementi zgrada I i II. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 366 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . staje za goveda. Beslač. Školska knjiga Zagreb 4. Obvezna literatura 1. Građevinar Zagreb 7. Đ. Prof. Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje. Tomić. AG2160 POLJOPRIVREDNO INŽENJERSTVO Koordinator modula Opis modula Poljoprivredno inženjerstvo sastoji se iz tri poglavlja. E. Peulić. AC klasifikacija tla. osnovni elementi i normativi za projektiranje melioracijskih sustava. 155-169. (1989): Handbuch landwirtschaftliche betriebsgebäude. (1989): Materijali u arhitekturi i građevinarstvu.(1986): Sistemi detaljne odvodnje za reguliranje suvišnih voda u tlu. građevinski materijali. sc. projektiranje i izgradnja gospodarskih farmi i gospodarskih objekata. i sur. str. ovce i koze. 154. gnojišta. Agronomski fakultet. projektiranje računalom. Šikić. Naknadni zavod Znanje. interna skripta. izvođenje zemljanih radova. D. (1989): Primjena filter materijala u hidromelioracijskim sustavima podzemne odvodnje. svinje. F. interna skripta.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Ž. Korlaet. i za poslove unutar struke. Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje. melioracijskih sustava i gospodarskih farmi potrebnih za nastavak studiranja. str. Zagreb Preporučena literatura 1. te skladišta i plastenici. Eggelsmann. J. D. dr./2011. Zagreb 7. (1986): Detaljna odvodnja u ovisnosti o vrsti tla. D. konje. (2000): Niskogradnja u poljoprivredi. U poglavlju Projektiranje i izgradnja gospodarskih farmi obradit će se: uređenje ruralnog prostora i razvoj gospodarskih dvorišta. Heinze Munchen. 9. Zagreb 4. Građevinski fakultet. terasiranje terena.

(1997): Consultancy Services in Croatian Agriculture. Vol 6.htm (interni prijevod: Đurđica Žutinić) .A Real Workplace Learning Approach. (1999): Adult Learning and Action Learning ..M. Žimbrek T. Uporaba audio-vizualnih pomagala i suvremene informacijske tehnologije. Kathleen (1998): Interpersonalna komunikacija. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 5. (1997): Rural Knowledge System for the 21th Century: Rural Extension in Western.N. 3-4. Fell R. Logman Scientific & Tehnical.F. Macmillan 3. interpersonalna komunikacija. Uloga poljoprivrednog savjetodavstva u ruralnom razvitku.fao.2: p. Roger E. (1994): Agricultura Extension. (Interni prijevod Đurđica Žutinić). financial and managerial strategies for improving agricultural extension. Van den Ban A. Teorija komunikacije. SKAT Profesor Đurđica Žutinić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 28 8 12 12 Redovno pohađanje nastave i pozitivno ocijenjen seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 367 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . SD dimension:1-12.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. The Journal of Agricultural Education and Extension. FAO. 16 (2): 151-161 4. Poljoprivredna znanstvena smotra. Zagreb. (Prijevod Pavao Novosel) Alineja. (2001): Effective management in extension advisory services in Central and Eastern European countries. Zagreb. ./2011. Upravljanje poljoprivredno savjetodavnom službom. Strategije u savjetodavstvu.). New York. i sur. 73-82 2. (1983): Diffussion of Innovations (3th ed.S. New York. Razvitak poljoprivrednog savjetodavstva u Hrvatskoj i ustrojstvo službe. Bollinger E. sastavnice komunikacijskog procesa. Rivera W. Public Administration & Development. odabrani naslovi 5. Proceedings 4. www. Metode za skupine. Obvezna literatura 1. Agonomski fakultet Sveučilišta u Zagreb 2. Metode i tehnike u poljoprivrednom savjetodavstvu. Bilten (i) Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu. Zagreb 3. Reardon K. Cilj modula Student stječe osnovna znanja o poljoprivrednom savjetodavstvu i njegovoj ulozi u ruralnom razvitku. Central and Eastern Europe. br. W. Wallace I. prisustvovanje radu savjetnika na terenu. str. Teorija difuzije inovacija. Geoffrey A. o komunikaciji i vještinama primjene osnovnih metoda i tehnika u poljoprivrednom savjetodavstvu. Poljoprivredno savjetodavstvo u Svijetu. (1992): Agricultural Extension: Guidelines for extension worker in rural areas. No. Hawkins H. No. AG2161 POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO I KOMUNIKACIJE Koordinator modula Opis modula Predavanja: Definiranje pojma savjetodavstvo. (1996): Agricultural extension in transition worldwide – Structural. Auditorne vježbe: Instrumentarij za ocjenu uspješnosti i učinkovitosti poljoprivredno savjetodavne službe.. 161. Individualne metode.169 Preporučena literatura 1. Seminar: Studenska predočenja odabranih tema iz poljoprivrednog savjetodavstva Terenske vježbe: Posjet poljoprivredno savjetodavnoj službi. razvoj i motiviranje savjetnika.org/sd/2001/KN0303a_en.

Lewontin. Missisauga. Jones and Barlett. Sunderland. Populacijska i kvantitativna genetika u oplemenjivanju životinja. 39-50. Molekularna populacijska genetika (neutral teorija.M. mutacije-selekcija./2011. Publish.. Publish. Cilj modula Obrazovati studente u razumijevanju i praktičnoj primjeni efekata i promjena gena u populacijama uzroke i čimbenike koji dovode do nasljednih promjena svojstava i njihovo održavanje u generacijama potomaka i evoluciji vrsta. Kimura (1994). Ed. Bioinformatics for animal science. Prof. Vježbe . upoznavanje svojstava.. W. USA. USA. M. rujna 2001.R. Genetics of population Ed. Uzgojne metode i promjene frekvencije gena. Inc. RGDi inbreeding. Zagreb. Random genetički drift (Wright-Fisher model. UK. W. Izvori varijabilnosti u pop. CAB) u svrhu razvoja kritičnosti i govornih vještina. Zbor.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 2. Introduction to genetics analysis. A. genetsko stablo. kompleksni tipovi selekcije.G. 2. CAB i dr. sex linkage). A dictionary of Genetics. CAN. Genetic and Analysis of Quantative traits. Inc. New York. R. Ed. D. B.Wessler. Lamberson (2002). 5. 4. Preporučena literatura 1. Izd. Održavat će se u praktikumu Laboratorija za statističku genetiku Zavoda za opće stočarstvo AFZ. HSC) u Hrvatskoj.individualni pristup studentu. 4. Selekcija (haploidnih i diploidnih organizama. Oxford University press. W. Populacija i subpopulacije. Organizacija genetičke varijabilnosti (random sparivanje i specijalni slučajevi. Hederick (2000).Griffths. Suzuki. USA. London. M. Marija Đikić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 34 16 2 8 Predavanja (80%). Clark (1997).Stansfield (2002).F. dr. Kapš. UK.) Ne. Ed Sinauer.D. (1994). odnosa uzgojnih jedinki i populacija različitih vrsta životinja (uzgojne udruge. Sunderland. D. W. I. seminar (100%)izrađen rad i prezentacija. Biološka raznolikost u stočarstvu RH. Genetska i fenotipska varijabilnost. Chichago. Ed.L.King. S. Sinauer Associates. M. terenske vježbe (100%) Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 368 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .Đikić.T.Jurić. Kimura).Walsh (1998). W. Perspektive. kin selekcija). Vježbe (100%).H. Gelbart. Massachusetts. USA. Publikacije baza podataka CC. 18-19. J. P. radova. M. Miller (2005). 3. (mutacije. praktična primjena teorijskih spoznaja kroz rješavanje problema uz korištenje bioinformatičkih programa. CABI Wallington. Principles of Population genetics. R. UK. Obvezna literatura 1.J.F. molecular evolution and the neutral theory. eqilibrium. Seminari – prezentacija i diskusija radova studenata izrađenih na temelju rezultata znanstvenih istraživanja iz domaćih i stranih časopisa (baze CC.C. M. Ed. 3.Freeman and Company. Massachusetts. AG2162 POPULACIJSKA GENETIKA Koordinator modula Opis modula Sadržaj predavanja održat će se uz prezentaciju suvremenih audivizualnih metoda kroz poglavlja: Opće osnove genetske varijabilnosti. Population genetics. A. migracije promjene alel frevencija). o najnovijim spoznajama i istraživanjima iz populacijske i kvantitativne genetike te genomike i proteomike. Hartl. Lynch. University of Chichago press. HAZURH. Terenske vježbe.

Upoznavanje s faktorima uspješnosti selekcije i njenoga utjecaja na genetsku strukturu populacije. Charlesworth 2001.C. Introduction to plant population biology. Williston.L. Poseban naglasak će biti na rekurentnoj selekciji kod stranooplodnih i samooplodnih biljnih vrsta. Falconer. Sunderland 3. A. Harlow.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.S./2011. Introduction to quantitative genetics.& T. & D. Longman. Naglasak će biti na specifičnostima sustava oplodnje kod biljaka (samooplodnja.B. VT.D. Hartl. Hallauer.. Silvertown. djelomična samooplodnja i stranooplodnja).G. & J. Cilj modula Studenti stječu potrebna znanja o strukturi i dinamici biljnih populacija kao i o kvantitativnogenetičkim principima što će im pomoći u opisivanju kvantitativne varijabilnosti i planiranju oplemenjivačkih programa Obvezna literatura 1. Mackay 1996. Kvantitativna varijabilnost i selekcija – Bit će obrađene komponente fenotipske i genotipske vrijednosti kao i fenotipske i genotipske varijance za kvantitativna svojstva. Biti će obrađeni uzroci i korištenje heterozisa u oplemenjivanju bilja.F. AG2163 POPULACIJSKA GENETIKA U OPLEMENJIVANJU BILJA Koordinator modula Opis modula Modul će biti biti izveden kroz dva programska dijela kako slijedi: Osnove biljne populacijske genetike – Upoznavanje s genetskom strukturom populacija u ovisnosti o sustavima oplodnje. evolucijskim čimbenicima i oplemenjivačkim postupcima. Press. 2. & A. J. USA. Inc. Ames. Interna skripta (u izradi) Preporučena literatura 1. Quantitative genetics in maize breeding. Izvanredni profesor Hrvoje Šarčević Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 10 Prisustvovanje predavanjima i vježbama Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 369 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ..R. U oba programska dijela su predviđena predavanja + vježbe. 2. Sinauer Ass. USA. Miranda 1988.D. Iowa. Clark 1997. Blackwell Science. Iowa State Univ. Principles of Population Genetics.

Knapp (1982): Soils – Process & Response.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Mückenhausen (1974): Die Bodenkunde und ihre geologischen. obavljene terenske vježbe. McCrocken (1983): Soil Genesis and Classification 3.D. Fenwick. Knjiga.M. Moskva Redoviti profesor Matko Bogunović Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 4 1 5 Pohađanje predavanja. mineralogischen und petrologischen Grundlagen. Hole. B. Matične stijene i njihov utjecaj na stvaranje tla. sastav i svojstva trošine. R. (1986): Postanak. Škorić. London Preporučena literatura 1. S. I. te izrađeni seminar Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 370 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .G./2011.W. Rozanov (1983): Morfologia počv. Istaći važnost pedogenetskih faktora i procesa. Fakultet poljoprivrednih znanosti. E. geomorphologischen. razvoj i sistematika tla. Tvorbe i razgradnja organske i organo-mineralne tvari i njen gospodarski i ekološki značaj. AG2164 POSTANAK TLA Koordinator modula Opis modula Morfologija i mikromorfologija tala i metode njihova određivanja. F. Obvezna literatura 1.J. Frankfurt am Main 2. Reljefne jedinice tla od utjecaja na stanje prostornih jedinica u pojedinim klimatskim oblastima. Biokemijske značajke i uloga organizama u transformaciji organske tvari u tlu. A. Geokemijske značajke trošine i tla. Migracije u tlu i ovisnost o drugim pedogenetskim čimbenicima. Cilj modula Educirati studente o uvjetima postanka tla i problemima održavanja plodnosti. Buol. J. Zagreb 2. B. Postanak.

Obvezna literatura 1. Rust R H. HAZU. Zagreb. AG2166 PRECIZNA POLJOPRIVREDA Koordinator modula Opis modula Precizna poljoprivreda: Kako i zašto? (povjesni temelji pojave i razvoja. USA. Joseph. senzori na površini Zemlje.K. Satelitska navigacija (GPS-trendovi i primjena. Precision agriculture : In Proceedings of the Second European Conference. ed). Michigan. Odense. Precision agriculture: In Proceedings of the First European Conference (Stafferd J V. WI. eds). 2001. sjetva. ASAE. Biosystems Engineering Vol 84 (4) Aurnhammer H. USA 1999 3. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Preporučena literatura 1. 3. U. Oluić M. Snimanje prostorne varijabilnosti tala i usjeva ( prostorna varijabilnost usjeva-kultura. Denmark. BUS CAN priključka. Ekonomski aspekti precizne poljoprivrede (investicija i radni troškovi. sadašnjost i budućnost). Warwick. Globalno pozicioniranje. Precision agriculture: In Proceedings of the Fourth International Conference (Robert P C. vježba izrade digitalnih karata). fotografiranje iz zraka. USA.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 4. 1996. Sustavi pozicioniranja i ”navigacije” (pozicioniranje sa Zemlje. Hengl T. 589-616 Izvanredni profesor Silvio Košutić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 38 10 12 Pohađanje predavanja i izrada seminara. Komunikacija sustava rukovatelj<>traktor<>oruđe-stroj (Traktorski BUS CAN. zaštita bilja). (2001). međunarodna standardizacija). CSSA. In CIGR Handbook of Agricultural Engineering Vol./2011. Strojarstvo 43(1-3): 49-56 Special Issue: Precision Agriculture . Larson W E. Madison. Kartiranje uroda usjeva. Geografski Informacijski Sustav GIS ( uvod u izradu digitalnih karata..J. eds). 1999 371 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . daljinska snimanja. 2. WI.: Snimanja i istraživanja Zemlje iz svemira. III.GPS i DGPS). prostorna varijabilnost tala). Rust R H. St. Tehnologija Varijabilnog Doziranja (VRT) (gnojidba. ASA. lepezi primjene i dobrobitima korištenja.(1998): Precision Farming. ASA. SSSA. ekonomsa i ekološka korist) Cilj modula Stjecanje osnovnih znanja o preduvjetima primjene. SSSA. 1977 4.. Precision agriculture: In Proceedings of the Third International Conference (Robert P C. Schueller K. Madison. Larson W E. 2. CSSA. algoritmi tehnologije variabilnog doziranja). Sustav potpore odlučivanju (uvod u sustave baza podataka. te mogućem razvoju sustava precizne poljoprivrede.

Beograd Kirby. njihovom važnosti i upotrebom. bengalska konoplja.H.1966: Predivo bilje I dio: Konoplja. kvalitetom vlakna.F./2011. 3. suvremenom tehnologijom uzgoja i preradom. abutilon. AG2167 PREDIVO BILJE Koordinator modula Opis modula Modul Predivo bilje obuhvaća najvažnije predstavnike biljaka u svijetu od kojih se dobiva prirodno vlakno (konoplja. New York. Naučna knjiga.1992: The Biology and Processing of Flax. juta. lan i pamuk. Belfast. sisal.1999: Advances in Hemp Research. J.F. M Publications. juta. Zurich. The world s Major Fibre Crops. kao jedinim predivim kulturama koje se uzgajaju u Hrvatskoj. ali će se obraditi i ostale predive kulture (pamuk. te je sposoban samostalno donositi odluke i obavljati organizacijske poslove i voditi tehnološki zahtjevne procese u proizvodnji predivog bilja. Obvezna literatura 1. IPK Osijek.1998: The American farm. P. lan.1988: Proizvodnja konoplje i lana. Van Sumere. 2. uspješna izvedba vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. S. agrotehničke mjere. Grupa autora 1989: Posebno ratarstvo 2. Zagreb. novozelandski lan.. Barnes and Noble Books. ramija. Switzerland. F. Berger. sisal.. Leonard Hill Ltd and Interscience Publishers Inc.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Hart. zaštita). bengalska konoplja. te utjecaja okolišnih (klima i tlo) i tehnoloških čimbenika (sortiment. uz poznavanje njihove morfologije i razvojnih ciklusa. Cilj modula Student svladava suvremene trendove proizvodnje predivih biljaka u svijetu i u nas. Conzett and Huber. pamuk. Preporučena literatura 1. 3. predaja seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 372 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . manila). novozelandski lan. J. Pasković.. 2. Osijek. ramija. Šimetić. U sklopu modula Predivo bilje studenti bi bili upoznati s porijeklom i proizvodnjom predivih biljaka u svijetu i u nas. 1969. Nakladni zavod znanje. abutilon.1963: Vegetable fibres – Botany cultivation and utilization. 5. kenaf. Ranalli. their Cultivation and Manuring. R. kenaf. C. H. Shekhar Sharma. New York and London. manila). 4. Food Products Press. Redoviti profesor Jasminka Butorac Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 13 4 7 6 Redovito pohađanje nastave.S. Naglasak će biti na konoplji i lanu.

Osobito se preporuča rad na vlastitim setovima podataka. 1994. internet stranice Preporučena literatura red. te interpretaciji i prezentaciji rezultata. Omogućava studentu razumijevanje znanstvenih radova. Preduvjet za uspješno praćenje nastave u ovom modulu je stečeno znanje iz područja obuhvaćenog modulom «Osnove biometrike». Biostatistical Analysis. pridružiti im različite mogućnosti analize neparametrijskim metodama i ukazati na potrebu transformacije podataka. Sincich.). F. indeksi. Skripta. kao i za prezentaciju rezultata. T.T. 373 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Stoga su i podaci u istraživanjima (brojevi. (2004). 1996. 1997. Naklada Slap. proporcije. Interna skripta (u pripremi koordinatora) 2. često «neobični» i «neuredni». Sokal.. Pecina M./2011.broj Naziv 1. prikupljeni a-priori i a-posteriori. ocjene. odabrane publikacije (prema potrebi – Case Studies) 4. J. JH and Dickey. RGD. 1999. Obzirom na jačanje potrebe i svijesti o pravilnom znanstvenom zaključivanju neophodno je proširiti primjenu osnovnih kvantitativnih metoda. AG2169 PRIMJENJENA ANALIZA PODATAKA Koordinator modula Opis modula Varijabilnost sustava poljoprivrede i okoline u kojoj čovjek djeluje nije jednostavno predvidiva. 3. Steel. Jastrebarsko 3..H. FJ. Dietrich. 4. Osnovne statističke metode za nematematičare. Metode multivarijatne analize. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. Zar J. Modul je zamišljen da konzultativno i aktivno pripremi studenta ne-matematičara za izradu diplomskog rada u području statističkog rješavanja specifičnih problema (uz korištenje software-skih paketa SAS i STATISTICA). Izvanredni profesor Marija Pecina Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 7 8 7 8 2 seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ Obvezna literatura red. Torrie.broj Naziv 1. Statistics. McGraw-Hill Higher Education 5. atributi.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Cilj modula Raspravom i radom na svom problemu istraživanja student stječe sigurnost u analizi vlastitih podataka. Prentice Hall. Petz. frekvencije. B. Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. 2004. Prentice-Hall Inc. WH Freeman & Co. DA. McClave.. 2. RR and Rohlf.

(2005): Marketing u agrobiznisu.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. 5. (1994): Agrarvermarktung in Österreich.Fallstudien . Cilj modula Upoznati studente s primjenom marketinga u agrobiznisu. AG2170 PRIMJENA MARKETINGA I INOVACIJE U AGROBIZNISU Koordinator modula Opis modula U sklopu modula studenti će analizirati više primjera iz marketinške prakse. Kovačić D. Schiebel W. opis ciljeva poduzeća. Service Facherlag 3. obrti i trgovačka društva) i sve njegove grane (poljoprivreda. poljoprivredne zadruge. Aufgaben . A complete Do-It_yourself guide to creating brochures. (1994): The perfect sales piece. analiza primjera iz prakse. Service Fachverlag Preporučena literatura 1. određivanje poslovnog problema. Bly R. (1995): Agrarmarketing Fallstudien. prerađivačka industrija. Poboljšati sposobnost korištenja usvojenih teorijskih i metodoloških znanja u rješavanju poslovnih problema. Kroz primjere su zastupljeni sve organizacijske razine domaćeg agorbiznisa (seljačka gospodarstva. Na kraju modula svaki student će samostalno pod vodstvom mentora analizirati i predložiti rješenja za jedan praktični marketinški problem. Inc. Veći dio nastave organizirat će se kao grupni i samostalni rad. Gattermayer i sur. Mefferet Heribert (1993): Marketing Arbeitsbuch. provedba marketinških aktivnosti te analiza rezultata.W./2011. Gabler Docent Damir Kovačić Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 4 26 Napisan seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 374 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . John Wiley & sons. Odabrani primjeri imaju slijedeću strukturu: analiza poduzeća i konkurencije. Auflage. Obvezna literatura 1.Lösungen. 2. donošenje poslovne odluke. catalogs. (interna skripta) 2. trgovina i usluge). fliers and pamphlets. izrada marketinškog programa.

J. Zagreb – odabrana poglavlja 4.000. Sveučilišna naklada. Tijekom predavanja studenti će dobiti detaljan pregled svih vrsta kukaca važnih u poljoprivredi. Wallington 2. (1999): A Textobook of Agricultural Entomology. Cilj modula Stečena znanja studenti će koristiti u obavljanju poslova zaštite poljoprivrednih kultura od štetnika. Čakovec. Tijekom predavanja studenti će biti upoznati i sa sustavima suzbijanja svake vrste./2011. Čakovec 2.odabrana poglavlja Preporučena literatura 1.V. Procjenjuje se da vrste štetne poljoprivrednim kulturama uzrokuju godišnje štete od 20%.štetnici voćaka i vinove loze. M. Osim velike brojnosti karakterizira ih i velika raznolikost.Maceljski. (2002): Poljoprivredna entomologija. a prema nekim autorima ima ih oko 5 milijuna.. AG2171 PRIMIJENJENA ENTOMOLOGIJA Koordinator modula Opis modula Kukci predstavljaju jednu od najvažnijih skupina štetočinja poljoprivrednih kultura. R. Maceljski. izrada i izlaganje seminarskog rada Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ Obvezna literatura 1. te u daljem usavršavanju na doktorskom studiju. Blackwell Science. (1990): Guide pratique de defense des cultures. Sveučilišna naklada Liber. U praktikumu će se studenti na kukcima iz zbirki upoznavati s osnovnim morfološkim karakteristikama važnim za determinaciju pojedinih štetnih vrsta. Broj danas poznatih vrsta procjenjuje se na oko 800. Dent. Bailly. Maceljski. Redoviti profesor Renata Bažok Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 22 8 Izrada zbirke kukaca.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. U okviru vježbi studenti će biti upoznati i sa simptomima šteta koje uzrokuje svaka vrsta. Oxford 3. M. (1991): Entomologija. Grupa autora (2004):Štetočinje povrća. Zrinski. (1991): Entomologija. Zagreb 5. Alford. Zrinski. CABI Publishing. M. (2000): Insect Pest Management. Biti će objašnjena biologija i ekologija svih važnih vrsta štetnika s naglaskom na detalje iz ekologije koji utječu na štetnost i pristup suzbijanju svake vrste. D. Igrc. Svaka vrsta ima određenu ulogu u ekosistemu. Maceljski.štetne i korisne vrste u ratarskim usjevima. Association de Coordination Technique Agricole. Paris 375 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . D. Seminarski rad biti će samostalan rad u kojem će temeljem stečenih znanja i pretraživanja literature predložiti rješenja za pojedine specifične probleme. urednik: M.

H. D. R. Ehrendorfer.. AG2172 PRINCIPI I METODE DETERMINACIJE BILJAKA Koordinator modula Opis modula Uvod: osnove nomenklature. herbariziranje. 2. Stützel. Mägdefrau. Nat. 3 (Suppl. 12. T. G. 1-324. H. B. Croat. 2000: "Index Florae Croaticae". 1-232. 4. 1997: "Index Florae Croaticae". (ed. K. O. (ed. N. Principi i metode determinacije biljaka različitih taksonomskih skupina. Croat. teren) Način polaganja ispita 1.. 2002: "Flora Europaea 1-5". Walters. 2000.. Školska knjiga. 157-193. Croat. D. Webb.. V. Pars 1. Britvec. S. Edmondson. Chater. Nikolić. Zagreb. 2002: "Botanische Bestimmunksübungen". Pignatti. Praktično determiniranje taksona na terenu i u praktikumu (fotodokumentiranje. M. ključevi za determinaciju). 376 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Preporučena literatura Pismeno Usmeno ☑ ☑ 1. Nat. Eugen Ulmer Verlag – Stuttgart.. 5. F. Moore.. T. 1994: "Index Florae Croaticae". (ed. T.. Heywood.. Zagreb. Nat. 9 (Suppl.).). Prepoznavanje značenja i mogućnosti korištenja validne determinacije biljaka u znanstvenom i stručnom radu. Britvec. 1996: "Herbarijski priručnik". 3.. 1994: "Flora Hrvatske". Pars 2. 3. T. Nikolić./2011. 2003: Međunarodni kodeks botaničke nomenklature (Saint Louis Code). Pars 3. University Press – Cambridge.. D.. klasifikacije i taksonomije. Cilj modula Stjecanje znanja o determinaciji biljaka različitih taksonomskih skupina. 5. M. Valentine. A. 4. 6 (Suppl. Zagreb. Croat. evolucija i geobotanika". A. Nat. Edagricole – Bologna. T. A. 2002: "Flora d'Italia I-III". 1-116. Nikolić.). M. 2).. Obvezna literatura 10 2 10 Izvanredni profesor Mihaela Britvec Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 8 Pohađanje predavanja i vježbi (praktikum. Školska knjiga. Burges.. Nikolić..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.. Tutin. S.. elektronička izvedba. 3. 1). 1997: "Udžbenik botanike za visoke škole: sistematika. T. 1). R. 2. J. Domac.. Školska knjiga.

4. 3. Mirjana Ćustić (1998): Kemijska sredstva u poljoprivredi. Brooks. H. J. E. T. 5. P. njezi i održavanju u ukrasnoj hortikulturi. Germany.d. Boston. 5. Zrinski. Poljak. Appel (2001): Principles of Plant Nutrition. Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization. Dizajn vrta (2004). University of Hohenheim. Fardossi. U ovom dijelu školovanja studenti će se upoznavati znatno šire sa znanstvenim spoznajama o ishrani bilja. te na njihov ulazak i kretanje unutar biljke. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. Baumgarten.A. a vezano na najnovije znanstvene spoznaje iz pedologije. Preporučena literatura 1. ljekovitom i aromatičnom bilju. H. Drugi važan zadatak ovog modula je upoznati buduće hortikulturne stručnjake s problemima koji nastaju pri nerazumijevanju problematike i neadekvatne primjene ishrane bilja u cijelosti. sudjelovanje u nastavnim programima. Marschner (1998): Mineral Nutrition of Higher Plants. Obvezna literatura 1. Stuttgart. Buturac. 3. W. A./2011. Ishrana povrća i gnojidba. Znanje. J. Bauer (2003): Richlinien für die Sachgerechte Dügung im Weinbau. generalno gledajući. što i potvrđuju naši broji VIP-ovi i MZT-ovi projekti. AG2173 PRINCIPI I PERSPEKTIVE ISHRANE U HORTIKULTURI Koordinator modula Opis modula Priprema budućeg magistra struke. no koristeći dakako i sva raspoloživa sredstva na terenu. M. znanstvenika ili nastavnika za pravilno razumijevanje struke. Kosegarten. aminokiselina) do problema vezanih za okoliš. Romić (2004): Povrćarstvo.d. a vezano za ishranu bilja u bilo kojem segmentu hortikulture: vinogradarstvu i voćarstvu. Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6. Mirjana Ćustić (1996): Djelovanje gnojidbe dušikom na aminokiselinski sastav glavatog radiča. H. vođenje istraživačkih projekata u znanstvenim institucijama. Studente će se upoznati s principima koji vladaju u tlu. Cilj modula Samostalno obavljanje specijalističkih zadataka u području hortikulturne ishrane na terenu. Ovo je vezano za ulogu mineralne ishrane pojedinih biljnih vrsta u kvaliteti hrane u prvom redu (količine minerala. Wien. A. Izvanredni profesor Mirjana Herak Ćustić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 -4 -10 6 Odrađene vježbe i seminar Način polaganja ispita Pisano Usmeno ☑ ☑ 377 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . Bergmann (1992): Nutritional Disorders of Plants. potencijalnog istraživača. Finck (1982): Fertilizers and Fertilization. Mohring (1966): Die Düngung in der gärtnerischen Praxis. Zagreb. Borošić. te proizvodnji.K. Gustav Fisher Verlag Jena. Institute of Plant Nutrition. čimbenicima koji na to utječu. svrha poljoprivrednih znanstvenih disciplina mora biti primjena znanosti u praksi. kemije. I. R. načinima kretanja hraniva kroz tlo. Razlog tomu je taj što. Keller. A. disertacija 4. Zagreb. Kirkby. Lešić. Basel. Paul Parley. Mirjana Herak Ćustić.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. biokemije i fiziologije. 2. K. Hamburg. K. 2. Mengel. 5th edition. povrćarstvu. D. vitamina. Čakovec.

korisne su vrste tj. detaljno će se obraditi načini biološkog suzbijanja. plastenici)... Ravensberg. Bellows. Malais. Vrste koje najviše treba čuvati u životinjskoj fauni . Ferrari.(1998): Natural enemies handbook. Koppert. E. CD sa radovima po određenim temama..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. izrada i prezentacija seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 378 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . T. nema mogućnosti trovanja ljudi idr Kroz vježbe u praktikumu će se upoznati vrste prirodnih neprijatelja a tijekom terenskih vježbi posjetiti objekti u kojima se provodi biološko suzbijanje. hrani. Cilj modula Upoznavanje studenata s prirodnim neprijateljima štetočinja i biološkim suzbijanjem kao ekološki najprihvatljivijom metodom u zaštiti bilja. Modul će upoznati studente s biologijom i ekologijom prirodnih neprijatelja.(2000): Lotta biologica.(1992): Handbook od biological control. Fisher.USA 2. nema ostataka pesticida u tlu. Marcon. USA 3. Obvezna literatura 1.. Menta.H.(2003): Knowing and recognizing the biology of glasshouse pests and their natural enemies. te potncijalnim mogućnostima njihova korištenja u svrhu biološkog suzbijanja..W. okolišu./2011. J. M. Posebno će se ukazivati na sve prednosti: nema primjene pesticida. Academic press.. Netherlands Redoviti profesor Renata Bažok Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 14 4 4 8 Redovito pohađanje nastave.S. Bologna 4.. S. koje minimalno narušavaju uspostavljenu ravnotežu organizama i što manje negativno djeluju na raznolikost vrsta u prirodi što znači da maksimalno čuvaju biodiverzitet. prirodni neprijatelji štetočinja. Čakovec 2. T. koje ne onečišćuju (ili samo kratkotrajno onečišćuju – nikada ne zagađuju) okoliš. Flint. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. A. Dati će se prikaz današnjeg stanja u svijetu i u nas te realne mogućnosti korištenja prirodnih neprijatelja na otvorenom i u zatvorenom prostoru (staklenici..H. J. pripremljen od koordinatora modula Preporučena literatura 1. AG2174 PRIRODNI NEPRIJATELJI I NAČELA BIOLOŠKOG SUZBIJANJA Koordinator modula Opis modula Ekološki prihvatljive mjere zaštite bilja su one mjere koje uz stručnu primjenu nisu opasne za ljude i korisne organizme. California. Igrc Barčić. M.Regents od the University of California.... M. Maceljski..L. prag korisnosti i neke druge specifičnosti.. W. Dreistadt. Zrinski. Edagricole-Edizioni Agricole della Calderini. Nakon povijesnog prikaza. M.

transport. (U knjizi) Lešić R. Tomić F. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske. U prvoj tematskoj cjelini studenti će steći znanja o programiranju potreba za navodnjavanje koristeći teoretska znanja ali i upotrebu razvijenih kompjuterskih modela. Priručnik za hidrotehničke melioracije. 3. hidrološke. o programiranju potrebe i mogućnosti navodnjavanja. Cilj modula Cilj je ovog modula da studenti steknu osnovna znanja. 2. Ž. upoznaju opremu za navodnjavanje te steknu znanja u projektiranju. Vuković: Osnove hidrotehnike.. Zagreb.Borošić J. Priručnik za hidrotehničke melioracije.. (1999): Mehanizacija i oprema za lokalizirano natapanje. II Kolo Navodnjavanje. Preporučena literatura 1. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. (u tisku). F. Priručnik za hidrotehničke melioracije. Poljak M. Sustavi. Romić D. 2. Romić D. Osnove hidrauličkih proračuna tečenja u otvornim kanalima i tečenja u sustavu pod tlakom. II Kolo Navodnjavanje. Rijeka 1995. Knjiga 7.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. prva knjiga. hidrauličke). 4. Romić D../2011. Zrinski. kondicioniranje. Građevine na sustavima za navodnjavanje (površinskim i pod tlakom). Funkcionalni elementi sustava za navodnjavanje sa slobodnim vodnim licem i sustava pod tlakom (zahvat. Knjiga 4. Mehanizacija i oprema za natapanje. Zagreb 1994. Prvi dio. održavanju i upravljanju sustavima za navodnjavanje. Proračuni stabilnosti kanala. (2004): Navodnjavanje povrća.. upoznat će se sa opremom za navodnjavanje ovisno o sustavima i metodama od izvora do polja. Savez poljoprivrednih inžinjera i tehničara RH i Fakultet poljoprivrednih znanosti. izvođenju. Nadalje. II Kolo Navodnjavanje.. AG2175 PROGRAMIRANJE I PROJEKTIRANJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA Koordinator modula Opis modula Modul je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina. Tomić (1988): Navodnjavanje. Obvezna literatura 1. Romić D. HerakĆustič M. građevine i oprema za natapanje. Te nastaviti stjecati znanja o građevinskom aspektu sustava za navodnjavanje: Podloge za projektiranje sustava (geodetske. Knjiga 9. I u ovom dijelu steći će teoretska znanja ali i koristiti kompjuterske modele. Butorac I.. geomehaničke. Izvanredni Profesor Davor Romić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 56 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 33 4 6 6 5 3 Pohađanje predavanja i vježbi prema statutu fakulteta te izrada seminara Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 379 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . U drugoj tematskoj cjelini upoznat će se sa definiranjem potencijalnih izvora vode kao i definiranje kvalitete vode za navodnjavanje. Akvamarine. distribucija). (2005): Navodnjavanje u održivoj poljoprivredi.. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske. Povrćarstvo.

Šatović. 1992. Modul će obuhvatiti biološka i kemijska svojstva ljekovitog i aromatičnog bilja. AG2176 PROIZVODNJA I PRERADA LJEKOVITIH I AROMATIČNIH KULTURA Koordinator modula Opis modula Skorašnjih je godina u svijetu poraslo zanimanje za ljekovito i aromatično bilje. Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. Skripta./2011. I. Poznavanje ljekovitog. i Rozić. Legal protection. Sjemenarstvo. conservation and cultivation of medicinal and aromatic plants in Croatia. tehnologiju proizvodnje najvažniji vrsta kao i doradu i preradu ljekovitih i aromatičnih kultura. Budimpešta.. Šatović. aromatično i medonosno bilje . I. I. 88 3. 12-14 September 2002. 91 2. I. i Rukavina. 2004.. 1997. 2003. Cultivation and Processing of Medicinal Plants. Skripta. Kolak. Šatović. Kamilica (Matricaria chamomila L. Z. i Carović. U: Baričevič. Z. Z.Stanje i mogućnosti. Ljekovito. Ljekovito bilje na hrvatskim prostorima. str. aromatično i medonosno bilje .. Grozdanić. I. 4. uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Zagreb Pohađanje svih predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 380 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .. K. 2003. Italija. 67 4. i Carović. 34-38 5. Šatović. i Rozić I. i Grgesina. 2004. Iako proizvodnja i upotreba ljekovitog i aromatičnog bilja u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Skripta. danas je proizvodnja ovih kultura uvelike zapostavljena. Šatović. International Plant Genetic Resources Institute. Obvezna literatura 1. K. Kolak. 1997. str. Droge i metaboliti ljekovitog i aromatičnog bilja. Mađarska 2. Report of a Working Group on Medicinal and Aromatic Plants. Tijekom terenske nastave studentima će se omogućiti posjeta obiteljskim gospodarstvima koja proizvode ljekovite i aromatične kulture Cilj modula 8 8 Redoviti profesor Ivan Kolak Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 44 Cilj modula je detaljno upoznati studente s teoretskim i praktičnim aspektima uzgoja. I. Ljekovito. H. i Carović. Skripta. Bernáth.opći dio. i Carović. str. Rim.) 1992. Z. H. Zagreb / Mostar.. Z. dorade i prerade ljekovitih i aromatičnih kultura. aromatičnog i medonosnog bilja. D. Zagreb / Mostar. I.. Kolak. I. Z. Kolak. Školska knjiga. Gozd Martuljek. I. str. Slovenia. Rukavina.specijalni dio.. Akademiai Kiado. Stoga je ovaj modul zamišljen tako da studente detaljno upozna s teoretskim i praktičnim aspektima proizvodnje i prerade ljekovitih i aromatičnih kultura. L. Šatović. H. Kolak. 2004. Kolak. Lipman. Hornok (ur. Z. Đ. 3-4: 203-229 3. 243 5. Sjemenarstvo. Šilješ. Zagreb / Mostar.. J. I.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Zagreb / Mostar. Šatović. 3: 25-34.. str. 1997. Maggioni and E.) . K. Kolak. 5-6: 341-353 Preporučena literatura 1. K. Poznavanje. 2004. Znanstveni glasnik. compilers. Rukavina. First meeting.

Preporučena literatura 1. Nastava će se izvoditi putem predavanja (47). Great Britain. J. HAD. studenti će biti educirani o promjenama postojećeg managementa u proizvodnji mlijeka. Grummer R. 4. Brewhouse Hill. Zvonimir Uremović (2004): Govedarstvo.. 505-544. Ipswich. 1999. 6. Agronomski fakultet Zagreb. Grbeša D. Vesna Pavić. (1995): Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition dairy cows. The UFAW Farm Handbook 4th edn. Društvo poljoprivrednih inženjera i tehničara Beograd. sveučilišni udžbenik. doktorski studij. Caput P.. Boatfield G.o. Z. AG2177 PROIZVODNJA KRAVLJEG MLIJEKA Koordinator modula Opis modula Ograničavajući čimbenici veće i jeftinije proizvodnje mlijeka po kravi u Hrvatskoj jesu slabija plodnost krava i neodgovarajući načini hranidbe i držanja krava po fazama proizvodnje. Zagreb. čimbenici uspješnog osjemenjivanja krava. S. Adamović M. bez kojih nema veće proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj. Herts AL48AN./2011. (1996): Govedarstvo. 2. seminara (8) i terenskih vježbi (5). Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane – krme.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010.o. 3. (2004): Preporuke za hranidbu visokomliječnih krava u tranziciji. B. Izvanredni profesor Ante Ivanković Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 47 8 5 Pohađanje nastave (80%) i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 381 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . (2001): Proizvodnja silaže i sjenaže. sveučilišni udžbenik. 2820-2833. stručni suradnik u poljoprivrednoj savjetodavnoj službi.R. sustav poluintenzivne proizvodnje mlijeka. UK. 2. Z. Mioč. specifični sustav proizvodnje mlijeka (držanje dvije krave po proizvodnom mjestu) i nove tehnologije hranidbe i držanja u proizvodnji mlijeka. Management and Welfare of Farm Animals. Preko programskih dijelova: važnost i mjere za unapređenje govedarstva u Hrvatskoj. Celeber d. 5. sustav intenzivne proizvodnje mlijeka. Animal Science 73. Zagreb. (1996): Farm Livestock. Zagreb. Janječić (2002): Stočarstvo. Uremović. ravnopravno sudjelovanje u timskom radu razvoja novih tehnologija u proizvodnji mlijeka. Obvezna literatura 1. Mužic. Marija Uremović. Wheathampstead. Cilj modula Samostalno vođenje proizvodnje mlijeka na farmi. Hrvatska mljekarska udruga.

G. H. za voditelja farme te za doktorski studij. terenska nastava Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 382 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 3. Vesna Pavić (2002): Ovčarstvo u knjizi Stočarstvo. suradnika ili voditelja savjetodavne službe. (1996): Prolific Sheep. (1987): Ovčarstvo Redoviti profesor Vesna Pavić Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 40 0 2 0 6 12 Pohađanje nastave (min 80%). Stečenim spoznajama student će biti osposobljen za rad u savjetodavnim službama. Gordon. Vesna Pavić. Pulina. Obvezna literatura 1. 2. izmuzište i mužnja. Analizirat će se utjecaj genotipa (pasmine) na mliječnost. Hrvatska mljekarska udruga Zagreb 3. B. Jančić. Oxfordshire. seminarski rad. sveučilišni udžbenik (u tisku) 2. V. (1997): Controlled reproduction in sheep and goat. (1969): Ovčarstvo Autorizirana skripta. za rad u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama te za upis doktorskog studija. CAB International Mitić. sa sustavima proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka. UK. Posebno će biti obrađena hranidba ovaca i koza za mlijeko po pojedinim fiziološkim fazama. S. Cilj modula Student je osposobljen za upravitelja i/ili tehnologa proizvodnje mlijeka. te osobito važnost primjene ranog odvajanja i odbića janjadi i jaradi u proizvodnji mlijeka. s nasljeđivanjem pojedinih osobina mliječnosti i selekcijom za mlijeko. specijalizirane mljekare za preradu ovčjeg i kozjeg mlijeka nastavna su jedinica koju će se odraditi na terenu. Stoga je važno studente diplomskog studija upoznati s gospodarskom važnošću ovaca i koza u proizvodnji mlijeka. Agronomski fakultet Zagreb Preporučena literatura 1. Agronomski fakultet Zagreb Fahmy. urednik Zvonimir Uremović. Hrvatska mljekarska udruga. N. 4. Boro Mioč. I. (2004): Dairy sheep nutrition. Mliječne farme i oprema na njima. 5. osobito s intenzivnom proizvodnjom. te primjena ranog odbića i hranidba jaradi i janjadi mliječnom zamjenom. Vesna Pavić (2002): Kozarstvo. AG2178 PROIZVODNJA OVČJEG I KOZJEG MLIJEKA Koordinator modula Opis modula U Hrvatskoj je proizvodnja i prerada ovčjeg i kozjeg mlijeka sve interesantnija./2011.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. te važnost i uloga tehnologije (čovjeka) u proizvodnji mlijeka visoke kakvoće. Mioč. CABI Publishing. Sušić (2005): Ovčarstvo. CAB International. tipovima i oblicima ovčjeg i kozjeg vimena. M. hranidbe i pojedinih fizioloških čimbenika. s najučinkovitijim pasminama i genotipovima u proizvodnji mlijeka. Obrazložit će im se važnost uzgojno-tehnoloških postupaka s janjadi i jaradi od partusa do odbića i pripusta.

seminarski rad Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 383 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . pakiranje i čuvanje stolnog grožđa.. AG2179 PROIZVODNJA STOLNOG GROŽĐA Koordinator modula Opis modula Stanje i perspektive proizvodnje stolnog grožđa u svijetu i Hrvatskoj s osnovnim gospodarskim značajkama ove proizvodnje. Zagreb izvanredni profesor Bernard Kozina Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 15 4 1 10 Redovito pohađanje nastave. berba. (1971): Suvremeno vinogradarstvo.. posebice u pogledu navodnjavanja vinograda. specifičnosti agro i ampelotehnike u proizvodnji stolnoga grožđa. Nakladni zavod Globus. N. Cilj modula Stjecanje znanja o karakteru i tehničko-tehnološkim značajkama uzgoja stolnog grožđa. Fazinić N. Institutza HZZV 2. stolni kultivari i kriteriji izbora za proizvodnju. s posebnim naglaskom na značenje ekoloških uvjeta za proizvodnju Obvezna literatura 1. Fazinić N. Mirošević. (1990): Stolno grožđe. Zadar 3. projektiranje i podizanje vinograda stolnog grožđa s izborom odgovarajućih sustava uzgoja.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. (1996): Vinogradarstvo./2011.. Fazinić M. Poljoprivredni kombinat-Zadar..

V.sc. Mirošević N..459-488). Par.153./2011. Stjepan Sito Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 30 16 14 Odrađene vježbe Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 384 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .o. vijek eksploatacije i dohodovnost zasađene kulture. Zagreb. Jelavić i sur. str. UDK 631. Zbornik radova. (1981). Izrada plana i načina korištenja strojnih agregata..ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Projektiranje podizanje nasada. Elaborat 1979. Maceljski M. Berčić S. br. C-Ekonomska analiza opravdanosti podizanja nasada i prikaz isplativosti proizvodnja s obzirom na cijenu koštanja nasada. (poglavlje Ekonomika investicija. 1995.46:631. Krpina I. Njavro. Hrvatska .. Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede.. te izrada studije isplativosti. Investicijsko izvedbeni program za podizanje plantaže 500 ha na objektu Obreška. B-Projektiranje mehanizacije za potrebe meliorativnih radova... Preporučena literatura 1. te ekonomska analiza isplativosti plantaže. Opatija. Barčić J. projektiranje mehanizacije za podizanje i održavanje nasada. 717 2. Ploj T. Pismohrana zavoda za mehanizaciju br 891. planiranja nasada i strojeva. 1995.372.. Obvezna literatura 1. str. veljače 2003. ISSN 1333-2651. Zagreb Doc. 31-39. 3.. Sveučilišni udžbenik 3. A. pripremne radnje od snimanja terena do podizanja nasada s izvedbenim kartama. Lumen d. Pismohrana Zavoda za mehanizaciju poljoprivrede Agronomski fakultet u Zagrebu). Novak M.. Voćarska stanica. (2003): Opremljenost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava traktorima.o. Dujmović M. Mehanizacija u voćarstvu i vinarstvu. Elaborat. A-Projektiranje trajnog nasada obuhvaća. međunarodni simpozij iz područja mehanizacije poljoprivrede. 24-28. M.:Ekonomika poduzeća. Primjena mehanizacije u nasadima kupine i višnje RO Hladnjača-Jasinje. podizanje nasada i tijekom eksploatacije. 2. Cilj modula Ukazati studentima na važnost dobro obavljenih pripremnih radnji. Brčić J. 31. i sur. Antončić I. Ekonomski fakultet u Zagrebu . Projektiranje mehanizacije biljne proizvodnja «OOUR Vrana»..dr. AG2180 PROJEKTIRANJE I UVOĐENJE MEHANIZACIJE U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU Koordinator modula Opis modula Obuhvaća tri razine projektiranja.

uzgoj na otvorenom ili zaštićenom prostoru. 1991. Bell B. i Bilandžija. Stjepan Sito Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 26 4 16 10 Odrađene vježbe. 2. Kod planiranja povrćarske proizvodnje uzima se u obzir: vrijeme dozrijevanja./2011. na tlu i iznad tla (na stabljici). 2010. sc. što rezultira nemogućnošću primjene univerzalnih strojeva. AG2181 PROJEKTIRANJE I UVOĐENJE TEHNIKE U UZGOJU POVRĆA I CVIJEĆA Koordinator modula Opis modula Uzgoj različitih vrsta povrća i cvijeća uvjetuje specifičan način proizvodnje. Miller Freeman Professional Ltd. Preporučena literatura 1. Zagreb. položaj plodova na biljci. Plodovi mogu biti u tlu. Dati pregled opreme za proizvodnju presadnica. Obzirom na navedeno. Brčić J. Fifty years of Garden Machinery. Cousins S. Ipswich. Sveučilišna naklada. N.: Tehnika u uzgoju i ubiranju povrća i cvijeća. jer to izravno utječe na cijenu koštanja proizvoda. Miller Freeman Professional Ltd. Ipswich. različiti razmaci sadnje. navodnjavanja i berbe.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ 385 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET . 3. Mehanizacija u povrćarstvu. gnojidbe. Bell B. nužno je u intenzivnoj plantažnoj proizvodnji povrća i cvijeća izraditi detaljnu projektnu dokumentaciju strojeva i opreme. Sito. Cilj modula Ukazati studentima na probleme izrade projekta za uzgoj povrća i cvijeća na otvorenom i zaštićenom prostoru. Zagreb. United Kingdom 1995. Interna skripta. Poseban problem je strojno ubiranje plodova. Machinery for Horticulture. S. Većina plodova povrćarskih kultura je jako osjetljiva na oštećenja tijekom ubiranja pa zahtjevaju usko specijalizirane strojeve. Obvezna literatura 1.. dr. položaj biljke u odnosu na tlo. Doc. United Kingdom 1997.

Razmnožavanje podloga voćaka: .Kvaliteta sadnog materijala Cilj modula Detaljno upoznavanje s postupcima razmnožavanja voćaka. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees.vegetativno razmnažanje (klasičnim postupcima.cijepljenjem . Posebno se obrađuju: 6 izv.Specifičnosti razmnožavanja pojedinih voćnih vrsta Ukupno sati izravne nastave 60 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa Način polaganja ispita 24 2 6 16 8 4 Pismeno Usmeno ☑ ☑ .htm 2. Production and Uses. D. 2. sc. Temperate and Subtropical Fruit Production. Uporaba podloga i međupodloga. ISBN 0-85199-592-6 4. N. Davies.T. (eds. Kester.D. P. Wertheim. I. H. CABI Publishing. 1990. Hartmann. Englewood Cliffs.T. Uzroci nedovoljne kompatibilnosti podloge i plemke. Ferree. 386 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET .generativno razmnažanje . Nolit – Beograd. New Jersey. John Wiley & Sons. dr. ISBN 90-803462-2-5 Preporučena literatura 1./2011. Zlatko Čmelik Broj ECTS bodova . Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. Rootstock Guide.Razmnažanje sorata: . Mišić. Faust. AG2182 RASADNIČARSTVO VOĆARSKIH KULTURA Koordinator modula Opis modula Modul obrađuje suvremene postupke razmnožavanja voćaka i načine održavanja matičnih nasada za proizvodnju sadnica.Prednosti i nedostaci različitih načina razmnožavanja..edu/introduction/pdf..C.J (eds. D.) 2003.. 1998. Obvezna literatura 1. mikropropagacija in vitro) .E. Upoznavanje suvremenih postupaka u proizvodnji voćnog reprodukcijskog materijala.) 1999. Međusobni utjecaji podloge i plemenite sorte.J.autovegetativno (klasičnim postupcima. M. mikropropagacija in vitro) . S. Plant Propagation: Principles and Practices. http://tfpg.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. ISBN 0-85199-271-4 3.. Apples: Botany.psu. CABI Publishing. Looney. Podloge voćaka. Warrington.cas. 1984. Jackson. Prentice-Hall International. Upoznavanje s fiziološkim procesima interne regulacije i međudjelovanja hipobionta i epibionta.E. . 1989. prof. New York 3. Kvaliteta sadnog materijala kao pretpostavka uspješne proizvodnje voća. E.

I. 91 2. Cultivation and Processing of Medicinal Plants. F.) . Kolak. str. Zagreb prof. 1997. Mađarska 2. Skripta. 1992. I. i Rukavina. Kroz vježbe u praktikumu. Kolak. I. I. Šatović. i Rozić I. Skripta. str. Zagreb 5. Poznavanje. repelentnog. Šatović. aromatično i medonosno bilje . i Carović... Kamilica (Matricaria chamomila L. osnovama dorade i prerade proizvoda te metodama primjene tih proizvoda u masovnoj ekološkoj proizvodnji. i Rozić. 1997. Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. 3: 25-34. 5-6: 341-353 Preporučena literatura 1. K. i Carović. te primjeni pripravaka u ekološkoj proizvodnji bilja.) 1992. Zagreb / Mostar. 2004. I.. Znanje. 2004.. Poznavanje ljekovitog. Đ. Cilj modula Cilj modula je dati studentima detaljna znanja o teoretskim i primijenjenim aspektima repelentnog i insekticidnog bilja. Ljekovito bilje na hrvatskim prostorima. i Carović. Šatović. Naše medonosno bilje. 4. Rukavina..dr. aromatičnog i medonosnog bilja. fitonicidnog i ostalog bilja u proizvodnji. Akademia Kiado. Zagreb / Mostar. H. u trajnom zvanju Ivan Kolak Broj ECTS bodova 3 Ukupno sati izravne nastave 30 Način izvođenja izravne nastave Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe u praktikumu Seminar Terenske vježbe Uvjeti za dobivanje potpisa 20 6 2 2 Pohađanje svih predavanja i vježbi Način polaganja ispita Pismeno Usmeno ☑ ☑ 387 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU :: AGRONOMSKI FAKULTET ./2011. Z. Hornok (ur. K. i Grgesina. Znanstveni glasnik. Z. Kolak. Budimpešta. terenske vježbe i seminarske radove studenti se upoznaju s praktičnim aspektima ovog modula.ECTS informacijski paket DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ▪ AKADEMSKA GODINA 2010. H. 88 3. str. 3-4: 203-229 3. I. Školska knjiga. Grozdanić. I. Šatović. 1980. str. aromatično i medonosno bilje . K. Šimić. I. i Carović. Droge i metaboliti ljekovitog i aromatičnog bilja.opći dio. Obvezna literatura 1. Ljekovito. Skripta. AG2183 REPELENTNO I INSEKTICIDNO BILJE Koordinator modula Opis modula Student se upoznaje s općim biološkim i agronomskim značajkama insekticidnog. I. Skripta. 2003. I. Studenti se upoznaju s osnovama tehnologije uzgoja vrsta.prof. Zagreb / Mostar. Z.. Šatović. 67 4. Z. Kolak.. K. Kolak. Šilješ.sc. . Sjemenarstvo. Z. Kolak. Rukavina. uzgoj i prerada ljekovitog bilja. 243 5. Ljekovito. Šatović. Sjemenarstvo.. H. Zagreb / Mostar. Kolak.Stanje i mogućnosti.specijalni dio. preradi i primjeni pripravaka za ekološku biljnu proizvodnju. Z. rodenticidnog. 2003. 1997.

Offset Markulin Lukavec 181 stranica. Obvezna literatura 1. praksu i politiku (prijevod Tito Žimbrek.. Zagreb prof. Ramona Franić). Seminarski radovi iz područja Poljoprivredna i ruralna politika – obilježja. Tracy. 4. 6.hr/pdf/strategije/Strategija_poljoprivrede_i_ribarstva.Kos. Društvena istraživanja 12 (6):1027-1049. (2004): Poljoprivredno okolišni program za Hrvatsku. I. sc. intervju na OPG i s članovima zajednice – analiza socioekonomskih odnosa u ruralnoj sredini. Jurić. suvremen